Sony | HDR-HC9E | Sony HDR-HC9E HC9 Full HD Tape camcorder Návod k obsluze

3-278-989-11(1)
Prohlížení obrázků ve
vysoké kvalitě
8
Začínáme
10
Digital HD Video Camera Recorder
Návod k obsluze
HDR-HC9E
Záznam/
19
přehrávání
Používání menu
38
Kopírování/editace
63
Používání počítače
72
Řešení problémů
77
Doplňující informace
89
Rychlý přehled 102
© 2008 Sony Corporation
Před prvním použitím
Před použitím přístroje si prosím pečlivě
přečtěte tento návod k obsluze a ponechejte si
jej pro případné použití v budoucnu.
VAROVÁNÍ
Abyste snížili riziko požáru nebo
nebezpečí úrazu elektrickým
proudem, nevystavujte přístroj dešti
nebo vlhkosti.
Nevystavujte baterie nadměrnému
teplu, například přímému
slunečnímu záření atd.
Příliš silný zvukový tlak ze sluchátek
může vést k poškození sluchu.
UPOZORNĚNÍ
Akumulátor vyměňujte pouze
za určený typ. Jinak může dojít
ke vzniku požáru nebo zranění.
PRO ZÁKAZNÍKY V EVROPĚ
POZOR
Elektromagnetická pole určitých frekvencí mohou
ovlivňovat obraz a zvuk tohoto přístroje.
Tento výrobek byl testován a bylo shledáno, že
odpovídá omezením stanoveným ve Směrnici
EMC pro používání propojovacích kabelů
kratších než 3 metry.
2CZ
Upozornění
Pokud by statická elektřina nebo
elektromagnetické vlny způsobily přerušení
přenosu dat (selhání komunikace), restartujte
aplikaci nebo odpojte a opětovně zapojte
komunikační kabel (i.LINK atd.).
Poznámka pro zákazníky ve státech
uplatňujících směrnice EU
Výrobcem tohoto výrobku je společnost Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcem
pro EMC a bezpečnost výrobku je společnost
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61,70327, Stuttgart, Německo. V případě
jakýchkoliv záležitostí týkajících se opravy nebo
záruky se laskavě obraťte na kontaktní adresy
uvedené ve zvlášť dodávané servisní nebo záruční
dokumentaci.
Likvidace starého
elektrického
a elektronického zařízení
(platné v zemích Evropské
unie a v dalších
evropských zemích se
systémy tříděného
odpadu)
Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu
znamená, že s tímto výrobkem nesmí být
zacházeno jako s běžným domovním
odpadem. Místo toho je třeba tento výrobek
odnést na příslušné sběrné místo, kde bude
provedena recyklace takového elektrického
a elektronického zařízení.
Zajištěním správné likvidace výrobku můžete
předejít možným negativním následkům pro
životní prostředí a lidské zdraví, které se
mohou v opačném případě projevit jako
důsledek nesprávné manipulace s tímto
výrobkem. Recyklace materiálů přispívá
k ochraně přírodních zdrojů.
Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku se prosím obracejte na místní
úřady, místní služby pro sběr domovního
odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek
zakoupili.
Platí pro příslušenství: Dálkový ovladač
Likvidace starých baterií
(platí v zemích Evropské
unie a dalších evropských
zemích se systémem
tříděného odpadu)
Tento symbol na baterii nebo na jejím obalu
znamená, že s baterií nesmí být zacházeno
jako s běžným domovním odpadem.
Zajištěním správné likvidace baterií předejdete
možným negativním vlivům na životní
prostředí a lidské zdraví, které by se jinak
projevily v důsledku nesprávné likvidace
baterie. Recyklace materiálů přispívá
k ochraně přírodních zdrojů. U výrobků, které
vyžadují z důvodu bezpečnosti, výkonu nebo
zachování dat trvalé připojení k vestavěné
baterii, by taková baterie měla být
vyměňována pouze kvalifikovaným servisním
technikem. Pro zajištění správné likvidace
baterie odneste výrobek na konci jeho
životnosti na příslušné sběrné místo, kde bude
provedena recyklace takového elektrického
a elektronického zařízení. U ostatních baterií
si laskavě přečtěte část popisující správnou
likvidaci baterie. Odneste baterii na příslušné
sběrné místo zabývající se recyklací starých
baterií. Se žádostí o podrobnější informace
o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie se
laskavě obracejte na místní úřady, místní
služby pro sběr domovního odpadu nebo na
obchod, kde jste výrobek zakoupili.
Poznámky k používání
Videokamera je dodávána se dvěma
druhy návodů
– „Operating Guide (Návod k obsluze)”
(tento návod)
– „First Step Guide (Průvodce prvními
kroky)” pro použití videokamery
připojené k počítači (je uložen na
přiloženém CD-ROM)
Typy kazet, které můžete s touto
videokamerou používat
Můžete používat kazety mini DV označené
symbolem
. Kamera není kompatibilní
s funkcí Cassette Memory (str. 90).
Typy karet „Memory Stick”, které
můžete v této videokameře používat
Můžete používat karty „Memory Stick”, které
jsou označeny dále uvedeným logem (str. 91).
–
–
(„Memory Stick Duo”)
(„Memory Stick
PRO Duo”)
–
(„Memory Stick
PRO-HG Duo”)
„Memory Stick Duo”
(Tento typ lze ve videokameře používat.)
„Memory Stick”
(Tento typ používat nelze.)
• Není možné používat jiný typ paměťových
karet než „Memory Stick Duo”.
• „Memory Stick PRO Duo” je možné
používat pouze v zařízeních kompatibilních
s „Memory Stick PRO”.
Pokračování ,3CZ
Před prvním použitím (pokračování)
• Na kartu „Memory Stick Duo” nebo na
adaptér Memory Stick Duo nelepte štítky
nebo podobné předměty.
Při používání karet „Memory Stick
Duo” v zařízeních kompatibilních
s „Memory Stick”
Nezapomeňte vložit kartu „Memory Stick
Duo” do adaptéru Memory Stick Duo.
Adaptér Memory Stick Duo
Poznámky k položkám menu, LCD
monitoru, hledáčku a objektivu
• Položka menu, která se zobrazuje šedě, není
při aktuálním nastavení záznamu nebo
přehrávání dostupná.
• Obrazovka LCD monitoru a hledáčku je
vyráběna za použití mimořádně přesných
technologií, takže více než 99,99 %
obrazových bodů (pixelů) je plně funkčních
pro efektivní použití. Může se však stát, že se
na LCD monitoru nebo v hledáčku budou
stále zobrazovat některé černé anebo jasné
body (bílé, červené, modré nebo zelené).
Tyto obrazové body představují výsledek
normálního výrobního procesu a žádným
způsobem neovlivňují záznam.
Používání videokamery
• Nedržte videokameru za následující části.
Hledáček
LCD panel
• Videokamera není odolná proti prachu,
stříkající vodě ani není vodotěsná.
Viz část „Poznámky k používání kamery”
(str. 95).
• Při připojování kamery k jinému zařízení
pomocí komunikačních kabelů dbejte na
správné zasunutí konektorů.
Při násilném zatlačení zástrčky do zásuvky
může dojít k poškození konektoru a poruše
videokamery.
Černý bod
Bílý, červený, modrý
nebo zelený bod
• Při vystavení LCD monitoru, hledáčku nebo
objektivu dlouhodobému přímému
slunečnímu světlu může dojít k poruchám
funkce.
• Nezaměřujte objektiv do slunce. V opačném
případě může dojít k chybné funkci
videokamery. Pořizování záběrů slunce
provádějte pouze při nízké intenzitě
slunečního světla, například při soumraku.
O změně nastavení jazyka
Vzhledy obrazovek v jednotlivých místních
jazycích jsou použity pro ilustraci postupů při
ovládání. Před prvním použitím můžete
požadovaný jazyk menu nastavit (str. 15).
Poznámky k záznamu
• Před zahájením záznamu ověřte funkci
záznamu, abyste se ujistili, že obraz i zvuk je
možno zaznamenat bez jakýchkoli problémů.
4CZ
• Není možno poskytnout žádnou kompenzaci
za obsah záznamů, a to ani v případě, že
záznam nebo přehrávání není možno
uskutečnit v důsledku poruchy funkce
videokamery, záznamového média atd.
• Barevné televizní systémy se liší
v jednotlivých zemích/regionech. Pro
sledování vašich záznamů na televizoru
budete potřebovat televizor kompatibilní
s normou PAL.
• Televizní programy, filmy, videokazety
a další materiály mohou být chráněny
autorskými právy. Neautorizované
pořizování záznamů takových materiálů
může být v rozporu s autorským zákonem.
Přehrávání kazet ve formátu HDV na
jiných zařízeních
Není možné přehrávat kazety zaznamenané ve
formátu HDV na videokamerách formátu DV
nebo na mini DV přehrávačích (objeví se
modrá obrazovka).
Před přehráváním kazet na jiných zařízeních si
ověřte jejich obsah přehráním na této
videokameře.
Poznámky k tomuto návodu
• Obrázky LCD monitoru a hledáčku, použité
v tomto návodu k obsluze pro účely
vyobrazení, jsou pořízeny digitálním
fotoaparátem a z tohoto důvodu se mohou
jevit jako odlišné.
• Provedení a parametry záznamových médií
a jiných příslušenství mohou být změněny
bez předchozího upozornění.
Objektiv Carl Zeiss
Videokamera je vybavena objektivem Carl
Zeiss, který byl vyvinut ve spolupráci se
společností Carl Zeiss v Německu a Sony
Corporation a který zajišťuje špičkovou
kvalitu obrazu. Tento objektiv disponuje
systémem měření MTF pro videokamery
a nabízí kvalitu typickou pro objektivy značky
Carl Zeiss. Kromě toho je objektiv této
videokamery opatřen povrchovou úpravou
T , která slouží k potlačení nežádoucích
odrazů a k věrné reprodukci barev.
MTF= Modulation Transfer Function
Číselná hodnota označuje množství světla
odraženého od objektu a vcházejícího do
objektivu.
5CZ
Poznámky k ikonám používaným v tomto návodu k obsluze
Obsah
Funkce dostupné pouze pro formát HDV
Funkce dostupné pouze pro formát DV
Před prvním použitím ..................... 2
Poznámky k používání.................... 3
Prohlížení obrázků ve
vysoké kvalitě
Vyzkoušejte nový formát HDV! ...... 8
Sledujte videosekvence ve formátu
HDV! ............................................. 9
Začínáme
Krok 1: Kontrola dodávaného
příslušenství ............................... 10
Krok 2: Nabíjení akumulátoru ....... 11
Krok 3: Zapnutí napájení a nastavení
data a času ................................. 14
Krok 4: Nastavení před
záznamem .................................. 16
Krok 5: Vložení kazety nebo karty
„Memory Stick Duo” .................... 17
Záznam/přehrávání
Používání průvodce použitím
(USAGE GUIDE) ........................ 29
Vyhledání počátečního bodu ........ 30
Vyhledání poslední scény
nejnovějšího záznamu (END
SEARCH) .................................. 30
Kontrola právě pořízených scén (Rec review) .............................. 30
Rychlé vyhledání požadované scény
- (Zero set memory) .................. 30
Vyhledání scény podle data
záznamu (Date search) ............ 31
Přehrávání záznamu na
televizoru .................................... 32
Výběr vhodného způsobu připojení
(CNNECT GUIDE) ..................... 32
Připojení k televizoru s vysokým
rozlišením .................................. 33
Připojení k televizoru s formátem
16:9 (širokoúhlý) nebo 4:3 ........ 34
Používání menu
Používání položek menu ..... 38
Položky menu ............................... 39
Menu CAMERA SET (Nastavení
videokamery) .............................. 41
Nastavení pro přizpůsobení
videokamery podmínkám záznamu
Záznam/přehrávání v automatickém
režimu (Easy Handycam) ............ 19
Záznam ........................................ 21
Transfokace ................................. 23
Záznam fotografií ve vysoké kvalitě
během záznamu na kazetu (Duální
záznam) .................................... 23
Ruční nastavení kvality fotografie
ovladačem CAM CTRL ............. 24
Používání blesku ......................... 24
Záznam na tmavých místech
(NightShot) ................................ 25
Nastavení expozice objektů
v protisvětle .............................. 25
Záznam v zrcadlovém režimu ..... 25
Přehrávání .................................... 26
Používání transfokace při
přehrávání.................................. 28
6CZ
Menu MEMORY SET (Nastavení
paměti) ........................................ 48
Nastavení pro „Memory Stick Duo”
Menu PICT.APPLI. (Funkce pro
fotografie) ................................... 51
Speciální efekty pro fotografie nebo
další funkce pro záznam/
přehrávání
Menu EDIT/PLAY (Úpravy/
přehrávání) ................................. 54
Nastavení pro úpravy nebo
přehrávání v různých režimech
Menu STANDARD SET
(Standardní nastavení) ............... 55
Nastavení při záznamu na kazetu
nebo další základní nastavení
Menu TIME/LANGU. (Čas/
jazyk) .......................................... 61
Přizpůsobení osobního menu ....... 61
Kopírování/editace
Kopírování na videorekordér nebo
DVD/HDD rekordér ..................... 63
Záznam obrazu z videorekordéru
atd. .............................................. 66
Kopírování fotografií z kazety na
kartu „Memory Stick Duo” ........... 68
Vymazání zaznamenaných obrázků
z karty „Memory Stick Duo” ........ 68
Označení zaznamenaných obrázků
na kartě „Memory Stick Duo”
specifickou informací (Tisková
značka/Ochrana fotografie) ........ 69
Tisk zaznamenaných fotografií
(Tiskárna kompatibilní
s PictBridge) ............................... 70
Doplňující informace
Používání videokamery
v zahraničí ...................................89
Údržba a bezpečnostní
upozornění ..................................90
Použitelné typy kazet .................. 90
Poznámky ke kartě „Memory
Stick” ......................................... 91
Poznámky k akumulátoru
„InfoLITHIUM” ........................... 93
Poznámka k rozhraní i.LINK ........ 94
Poznámka k rozhraní x.v.Color ... 95
Poznámky k používání kamery .... 95
Technické údaje ............................98
Rychlý přehled
Popis součástí a ovládacích
prvků .........................................102
Indikátory zobrazované v průběhu
záznamu/přehrávání .................106
Rejstřík ........................................110
Používání počítače
Jaké možnosti nabízí počítač se
systémem Windows .................... 72
Instalace „First Step Guide”
a softwaru ................................... 74
Prohlížení „First Step Guide” ........ 76
Používání počítače Macintosh ...... 76
Řešení problémů
Řešení problémů .......................... 77
Varovné indikátory a zprávy ......... 86
7CZ
Prohlížení obrázků ve vysoké kvalitě
Vyzkoušejte nový formát HDV!
Snímání ve formátu HDV.
Vysoká kvalita obrazu
Díky tomu, že je tato videokamera kompatibilní s formátem HDV, je možno pořizovat průzračně
čistý obraz s vysokým rozlišením.
Co je to formát HDV?
Formát HDV představuje nový formát obrazu pro natáčení a přehrávání vysoce kvalitního obrazu
s vysokým rozlišením na oblíbených standardních kazetách DV.
• Videokamera používá specifikaci HDV1080i,
která používá 1080 efektivních snímaných
obrazových řádků podle standardu HDV
a zaznamenává obraz s datovým tokem přibližně
25 Mb/s.
1080 efektivních
snímaných
obrazových řádků
• Tento návod k obsluze se vztahuje ke specifikacím
formátu HDV1080i jako HDV, pokud není výslovně uvedeno jinak.
Proč snímat ve formátu HDV?
Jelikož se celosvětovým standardem stává digitální videoformát, můžete zaznamenat důležité
momenty ve formátu HDV pro zachování obrazu vysoké kvality pro budoucnost.
Videokamera je vybavena funkcí pro snížení rozlišení videa ve formátu HDV do formátu SD
(standardní rozlišení), což umožňuje jeho sledování na starších širokoúhlých televizorech
a televizorech s poměrem stran obrazu 4:3, nemáte-li k dispozici televizor s vysokým rozlišením.
Díky tomu je zajištěna snadná cesta k videu ve formátu HDV.
• Funkce snížení rozlišení převádí video formát HDV na DV pro přehrávání nebo editaci v případě, že je
videokamera připojena k televizoru nebo videorekordéru, které nejsou kompatibilní s HDV1080i.
Výsledný obraz je ve formátu SD (standardní rozlišení).
8CZ
Sledujte videosekvence ve formátu HDV!
Prohlížení obrázků ve vysoké kvalitě
Sledování na televizoru s vysokým rozlišením (str. 32)
Obraz zaznamenaný ve formátu HDV, je možno přehrávat v podobě čistého obrazu HD (vysoké
rozlišení) na televizoru s vysokým rozlišením.
• Podrobnosti o kompatibilních televizorech HDV1080i, viz strana 32.
Sledování na televizoru s poměrem stran obrazu 16:9 (širokoúhlý)/
4:3 TV (str. 34)
Videokamera umožňuje konverzi signálu obrazu zaznamenaného ve formátu HDV do kvality SD
(standardní rozlišení) pro přehrávání na běžném televizoru.
Kopírování na videorekordér nebo DVD/HDD rekordéry (str. 63)
Připojení k HDV1080i zařízení
Dodávaný kabel i.LINK umožňuje kopírování obrazu v kvalitě HD (vysoké rozlišení).
Připojení k zařízení nekompatibilnímu s HDV1080i
Videokamera umožňuje konverzi obrazu ve formátu HDV do formátu SD (standardní rozlišení),
aby bylo umožněno kopírování.
Připojení k počítači (str. 72)
S použitím přiloženého softwaru můžete ukládat filmy z kazety nebo fotografie z karty „Memory
Stick Duo” do počítače. Uložené filmy můžete upravovat a vytvářet DVD-video v obrazové
kvalitě SD (standardní rozlišení).
9CZ
Začínáme
Krok 1: Kontrola dodávaného příslušenství
Zkontrolujte, zda jste jako příslušenství
videokamery obdrželi následující položky.
Číslo v závorce označuje počet kusů této
položky.
USB kabel (1) (str. 70)
Síťový adaptér (1) (str. 11)
Akumulátor NP-FH60 (1) (str. 11, 93)
Síťový napájecí kabel (1) (str. 11)
Clona objektivu (1) (str. 104)
Bezdrátový dálkový ovladač (1) (str. 105)
Při použití blesku, v režimu Nightshot nebo
SuperNightshot sundejte clonu objektivu nebo
se na fotografii objeví stín.
Knoflíková lithiová baterie je již nainstalována.
Propojovací A/V kabel (1) (str. 32, 63)
CD-ROM s programy „Handycam Application
Software” (1) (str. 74)
Operating Guide (Tento návod) (1)
Komponentní video kabel (1) (str. 32)
i.LINK kabel (1) (str. 32, 63, 66, 74)
10CZ
Krok 2: Nabíjení akumulátoru
2
Vypínač
napájení
(POWER)
1
3
4
Zástrčka pro
Akumulátor stejnosměrné napájení
(DC)
Kontrolka
CHG
(nabíjení)
4
Do elektrické
zásuvky
Začínáme
Zásuvka DC IN
/
Síťový adaptér
Síťový napájecí kabel
Akumulátor „InfoLITHIUM” (série H)
(str. 93) můžete nabíjet po připojení
k videokameře.
b Poznámky
• Není možné používat jiný akumulátor
„InfoLITHIUM” než sérii H.
1 Nasaďte nabitý akumulátor na
videokameru.
Nasaďte akumulátor posunutím ve směru
šipky, až slyšitelně zapadne do správné
polohy.
2 Posuňte vypínač POWER nahoru do
polohy OFF (CHG) (Výchozí
nastavení).
4 Síťový napájecí kabel připojte
k adaptéru a také do zásuvky.
Rozsvítí se indikátor nabíjení /CHG
a bude zahájeno nabíjení akumulátoru.
Indikátor /CHG (nabíjení) zhasne,
jakmile je akumulátor úplně nabitý.
b Poznámky
• Při odpojování síťového adaptéru ze zásuvky
DC IN uchopte současně videokameru
a zástrčku DC.
z Rady
• Videokameru můžete používat po připojení ke
zdroji napájení (např. elektrické zásuvce) jak je
vyobrazeno. V takovém případě nebude
docházet k vybíjení akumulátoru.
3 Do zásuvky DC IN (Síťový vstup) na
videokameře připojte síťový
adaptér. Zkontrolujte, zda značka v
na konektoru DC směřuje ke značce
v na videokameře.
Pokračování ,11CZ
Krok 2: Nabíjení akumulátoru (pokračování)
Demontáž akumulátoru
Posuňte vypínač POWER nahoru do polohy
OFF (CHG). Posuňte páčku BATT (odjištění
akumulátoru) a sundejte akumulátor
z videokamery.
Zbývající kapacita akumulátoru
(přibližně)
60
65
Zbývající doba záznamu
(přibližně)
Zbývající dobu nabíjení akumulátoru si
můžete zobrazit na LCD.
Páčka BATT
(Uvolnění
akumulátoru)
Indikátor
Stav
Dostatečná zbývající kapacita
Slabý akumulátor záznam/
přehrávání se brzy zastaví.
Vyměňte akumulátor za plně
nabitý nebo jej nabijte.
Před uskladněním akumulátoru
Před delším skladováním nechejte akumulátor
úplně vybít (str. 93).
Kontrola zbývající kapacity
akumulátoru (Battery Info)
Přepínač POWER přesuňte do polohy OFF
(CHG) a stiskněte DISPLAY/ BATT INFO.
DISPLAY/
BATT INFO
Doba nabíjení
Přibližná doba (v min.) potřebná k úplnému
nabití zcela vybitého akumulátoru.
Akumulátor
Doba nabíjení
NP-FH50
135
NP-FH60 (přiložen)
135
NP-FH70
170
NP-FH100
390
Doba záznamu
Přibližná doba (v min.) dostupná při používání
plně nabitého akumulátoru.
Na dobu asi 7 sekund se zobrazí přibližná doba
záznamu ve zvoleném formátu a informace
o akumulátoru. Po stisknutí tlačítka
DISPLAY/BATT INFO si můžete
prohlédnout informace o akumulátoru
(zobrazují se přibližně 20 sekund).
Akumulátor
Formát
záznamu
NP-FH50
12CZ
Doba
Typická doba
nepřetržitého
záznamu*
záznamu
HDV
DV
HDV
DV
70
75
40
40
75
80
40
45
80
80
45
45
Doba
Typická doba
nepřetržitého
záznamu*
záznamu
Akumulátor
Formát
záznamu
NP-FH60
(přiložen)
NP-FH100
DV
HDV
DV
95
100
50
55
100
105
55
55
105
110
55
60
155
165
85
90
165
175
90
95
170
180
90
95
365
385
195
210
385
405
210
220
395
415
215
225
* Typická doba záznamu představuje dobu při
opakovaném spouštění a zastavování záznamu,
zapínání a vypínání napájení a používání
transfokace.
b Poznámky
• Všechny časy byly změřeny za následujících
podmínek:
Nahoře: Pokud je podsvícení LCD monitoru
zapnuté.
Uprostřed: Pokud je podsvícení LCD monitoru
vypnuté.
Dole: Doba záznamu při natáčení pomocí
hledáčku se zavřeným LCD monitorem.
Doba přehrávání
Přibližná doba (v min.) dostupná při používání
plně nabitého akumulátoru.
Akumulátor
Otevřený LCD Zavřený LCD
monitor*
monitor
Formát
záznamu
HDV
DV
HDV
DV
NP-FH50
105
120
120
135
NP-FH60
(přiložen)
140
160
160
180
NP-FH70
230
255
255
290
NP-FH100
525
590
590
660
Začínáme
NP-FH70
HDV
Poznámky k akumulátoru
• Před výměnou akumulátoru posuňte vypínač
napájení POWER nahoru do polohy OFF
(CHG).
• Při následujících podmínkách bude v průběhu
nabíjení blikat indikátor /CHG (nabíjení)
nebo se nebudou správně zobrazovat informace
o akumulátoru (str. 12).
– Akumulátor není správně nasazen.
– Akumulátor je poškozen.
– Akumulátor je opotřebovaný (pouze pro
informace o akumulátoru).
• Po zasunutí konektoru síťového napáječe do
zásuvky DC IN se pro napájení videokamery
automaticky přestane používat baterie, i když je
síťový kabel adaptéru odpojen z elektrické
zásuvky.
• Při použití přídavného osvětlení doporučujeme
použít akumulátor NP-FH70 nebo NP-FH100.
Poznámky k dobám nabíjení/záznamu/
přehrávání
• Doby jsou měřeny s videokamerou při teplotě
25 °C. (Doporučená teplota je 10 až 30 °C.)
• Doba záznamu a přehrávání bude kratší, pokud
videokameru používáte při nízkých okolních
teplotách.
• Doba záznamu a přehrávání bude kratší
v závislosti na podmínkách, v nichž budete
videokameru používat.
Poznámky k síťovému adaptéru
• Při používání síťového adaptéru používejte
dobře přístupnou elektrickou zásuvku. Pokud
při používání videokamery dojde k jakékoli
poruše funkce, neprodleně odpojte síťový
adaptér ze zásuvky.
• Síťový adaptér neumísťujte do stísněných
prostor, například mezi stěnu a nábytek.
• Zabraňte zkratování zástrčky se stejnosměrným
napětím síťového adaptéru nebo kontaktů
akumulátoru jakýmikoli kovovými předměty.
To by mohlo způsobit poruchu funkce.
• I ve chvílích, kdy je videokamera vypnutá, bude
neustále dodáváno síťové napětí (dokud je
síťový adaptér připojen do síťové zásuvky).
* Pokud je podsvícení LCD monitoru zapnuté.
13CZ
Krok 3: Zapnutí
napájení a nastavení
data a času
Při prvním použití videokamery nejprve
nastavte datum a čas. Pokud datum a čas
nenastavíte, zobrazí se obrazovka [CLOCK
SET] (Nastavení hodin) při každém zapnutí
videokamery nebo při změně polohy přepínače
POWER (Napájení).
4 Přesuňte kurzor na [D] (den) pomocí
a pak jej nastavte pomocí
/
a proveďte totéž pro hodiny
a minuty.
5 Zkontrolujte správnost nastavení
data a času a pak se dotkněte
.
Hodiny se spustí.
Vypnutí videokamery
Vypínač napájení
(POWER)
Dotkněte se
tlačítka na LCD
monitoru.
Posuňte vypínač POWER nahoru do polohy
OFF (CHG).
Vynulování nastavení data a času
Požadované datum a čas můžete nastavit
dotykem
t
/
t [CLOCK
SET] (str. 38).
b Poznámky
1 Stiskněte zelené tlačítko ve středu
přepínače a současně posuňte
přepínač POWER ve směru šipky,
aby se rozsvítil příslušný indikátor.
CAMERA-TAPE: Pro záznam na kazetu.
CAMERA-MEMORY: Pro záznam na
kartu „Memory Stick Duo”.
PLAY/EDIT: Pro přehrávání nebo editaci
záznamu.
• Pokud nebudete videokameru používat
přibližně 3 měsíce, dojde k vybití vestavěné
dobíjecí baterie a může dojít ke ztrátě nastavení
data a času z paměti. V takovém případě tuto
baterii nabijte a pak znovu nastavte datum a čas
(str. 98).
• Z výroby je videokamera nastavena tak, aby se
automaticky vypnula (kvůli úspoře energie),
pokud nebudete přibližně 5 minut provádět
žádné operace ([A.SHUT OFF], str. 60).
Objeví se obrazovka [CLOCK SET].
z Rady
–:––:––
CLOCK SET
Y
M
D
2008 - 1 - 1
0:00
OK
2 Nastavte [Y] (rok) pomocí
/
.
Je možno nastavit jakýkoli rok až do roku
2079.
3 Přesuňte kurzor na [M] (měsíc)
pomocí
pomocí
14CZ
a pak jej nastavte
/
.
• Datum a čas se během záznamu nezobrazují, ale
jsou automaticky zaznamenávány na kazetu a je
možné je zobrazit při přehrávání (viz strana 59
pro [DATA CODE] (V režimu Easy Handycam
můžete nastavit pouze [DATE/TIME])).
• Po přepnutí přepínače POWER do polohy
CAMERA-TAPE nebo CAMERA-MEMORY
se automaticky otevře krycí clona objektivu.
• Pokud tlačítka na dotykovém panelu nepracují
správně, proveďte kalibraci panelu
(CALIBRATION) (str. 97).
Změna nastavení jazyka
Můžete změnit jazyk, ve kterém se budou
zobrazovat zprávy na displeji.
Dotkněte se
t [MENU] t
(TIME/LANGU.) t [LANGUAGE] a pak
vyberte požadovaný jazyk.
Začínáme
15CZ
Krok 4: Nastavení před záznamem
LCD monitor
Hledáček
Otevřete LCD monitor do úhlu 90 stupňů vůči
videokameře (1) a pak jej otočte do
nejvhodnějšího úhlu pro záznam nebo
přehrávání (2).
180
stupňů
(max.)
Obraz můžete sledovat v hledáčku pro snížení
spotřeby energie nebo v případě, že je obraz na
LCD obrazovce špatně čitelný.
Hledáček
DISPLAY/BATT INFO (Monitor/
informace o akumulátoru)
2
Páčka pro seřízení
objektivu hledáčku
Posunujte páčkou, až
bude obraz jasný.
1
2
90 stupňů
(max.)
90 stupňů vůči ose
videokamery
Pro vypnutí podsvícení LCD monitoru,
aby se prodloužila provozní doba
akumulátoru
Stiskněte a podržte tlačítko DISPLAY/BATT
INFO na několik sekund, až se zobrazí
indikace
.
Toto nastavení je praktické, používáte-li
videokameru v jasných světelných
podmínkách nebo chcete-li ušetřit kapacitu
akumulátoru. Zaznamenávaný obraz nebude
tímto nastavením nijak ovlivněn. Pro vypnutí
podsvícení LCD monitoru stiskněte a podržte
tlačítko DISPLAY/BATT INFO na několik
sekund, až zmizí indikace
.
b Poznámky
• Během otevírání a natáčení dbejte na to, abyste
náhodně nestiskli některé z tlačítek na LCD
monitoru.
z Rady
• Pokud LCD monitor otočíte o 180 stupňů
směrem k objektivu, můžete LCD monitor
zavřít v poloze, kdy LCD obrazovka směřuje
vně. To může být vhodné při ovládání funkcí
přehrávání.
• Viz položka [LCD/VF SET] - [LCD BRIGHT]
(str. 57), kde najdete informace o nastavení jasu
LCD monitoru.
• Zobrazení symbolů na LCD obrazovce můžete
zapínat a vypínat tlačítkem DISPlAY/BATT
INFO.
16CZ
z Rady
• Jas podsvícení hledáčku můžete nastavit
výběrem [LCD/VF SET] - [VF B.LIGHT]
(str. 57).
Pásek na ruku
Pásek na ruku utáhněte a kameru držte
správně.
Krok 5: Vložení kazety nebo karty „Memory Stick
Duo”
Vysunutí kazety
Kazeta
Otevřete víčko stejným postupem, jaký je
popsán v kroku 1 a vyjměte kazetu.
Používejte výhradně kazety mini DV
(str. 90).
b Poznámky
b Poznámky
• Doba záznamu závisí na nastavení [
MODE] (Režim záznamu) (str. 56).
REC
• Nesnažte se prostor pro kazetu zavřít
silou, tlakem na část označenou
{DO NOT PUSH} ve chvíli, kdy se zasunuje.
Mohlo by to způsobit poruchu funkce.
OPEN/
EJECT ve směru šipky a otevřete
víčko.
Páčka OPEN/EJECT (Otevření/vysunutí)
„Memory Stick Duo”
Můžete používat karty „Memory Stick”, které
jsou označeny dále uvedeným logem (str. 91).
–
–
Začínáme
1 Posuňte a podržte páčku
(„Memory Stick Duo”)
(„Memory Stick
PRO Duo”)
–
(„Memory Stick
PRO-HG Duo”)
z Rady
• Počet fotografií a délka záznamu videosekvencí
závisí na nastavení kvality a velikosti.
Podrobnosti viz strana 48.
Kryt
Kazetový prostor se automaticky vysune
a otevře.
2 Vložte dovnitř kazetu tak, aby její
okénko směřovalo vně a pak
stiskněte
.
Lehce zatlačte na střed
zadní plochy kazety.
1 Otevřete LCD monitor.
2 Vložte kartu „Memory Stick Duo” do
slotu Memory Stick Duo správným
směrem, až zacvakne.
Okénko
Kazetový
prostor
Kontrolka přístupu
Kazetový prostor se automaticky
zasune zpět na místo.
3 Uzavřete kryt kazetového prostoru.
Vysunutí karty „Memory Stick Duo”
Kartu „Memory Stick Duo” lehce stlačte.
Pokračování ,17CZ
Krok 5: Vložení kazety nebo karty „Memory Stick Duo” (pokračování)
b Poznámky
• Pokud svítí nebo bliká kontrolka přístupu,
videokamera právě čte nebo zapisuje data.
Netřeste videokamerou, vyvarujte se nárazu na
videokameru, nevypínejte napájení, nevysunujte
kartu „Memory Stick Duo” ani nesundávejte
akumulátor. V opačném případě může dojít
k poškození obrazových dat.
• Pokud se snažíte zasunout kartu „Memory Stick
Duo” do slotu nesprávným směrem, může dojít
k poškození karty „Memory Stick Duo”, slotu
„Memory Stick Duo” nebo uložených dat.
• Při zasunování nebo vysunování karty „Memory
Stick Duo” dejte pozor, aby karta „Memory
Stick Duo” nevyskočila a nespadla na zem.
18CZ
Záznam/přehrávání
Snadný záznam/přehrávání (Easy Handycam)
V režimu Easy Handycam probíhá optimální nastavení většiny funkcí automaticky, takže nemusíte
nastavovat podrobnosti. Kromě toho se zvětší velikost písma (fontu) pro jeho snazší čtení.
E Pokud je vypínač POWER
nastaven do polohy OFF (CHG),
posuňte jej při současném
stisknutí zeleného tlačítka.
A
D
F
B
Záznam/přehrávání
C
Videosekvence
Fotografie
1 Posuňte vypínač
1 Posuňte vypínač
POWER E, aby se
rozsvítil indikátor
CAMERA-TAPE.
POWER E, aby se
rozsvítil indikátor
CAMERA-MEMORY.
2 Stiskněte EASY C.
se zobrazuje na displeji
EASY
A.
2 Stiskněte EASY C.
se zobrazuje na displeji
EASY
A.
3 Stiskněte START/STOP F nebo B
pro spuštění záznamu.
60min EASY
3 Stiskněte PHOTO D pro záznam.*
60min EASY
REC
6.1M
11
101
GUIDE MENU
GUIDE
MENU
[STBY] t [REC]
Pro ukončení záznamu stiskněte znovu F
nebo B.
Bliká t Svítí
Pro zaostření lehce
Pro záznam úplně
stiskněte a přidržte.
stiskněte.
* Fotografie se zaznamenávají v kvalitě FINE (Jemné rozlišení) a jsou ukládány na kartu „Memory Stick
Duo”.
Pokračování ,19CZ
Snadný záznam/přehrávání (Easy Handycam) (pokračování)
Přehrávání videosekvencí/fotografií
Posuňte vypínač POWER E, aby se rozsvítil indikátor PLAY/EDIT. Dotkněte se
tlačítek na dotykovém panelu A v následujícím pořadí.
Videosekvence
Fotografie
Dotkněte se
pro
převinutí zpět a pak se
dotkněte
pro
spuštění přehrávání.
Dotykem
t
/
vyberte fotografii.
A
GUIDE
A
C
D
C
MENU
B
A Stop
B Přepínání přehrávání/
pauza
C Rychlé převíjení vzad/
rychlé převíjení vpřed
B
A GUIDE (Průvodce)
(str. 29)
B Přehrávání kazety
C Předchozí/následující
D Mazání (str. 68)
x Ukončení ovládání v režimu Easy Handycam
Znovu stiskněte EASY C.
zmizí z displeje.
x Nastavitelné položky menu v režimu Easy Handycam
Dotkněte se [MENU] pro zobrazení položek, které je možno nastavit. Podrobnosti o nastavení
viz strana 38.
• Většina nastavení se automaticky vrátí na výchozí hodnoty (str. 39).
•
se během režimu Easy Handycam nezobrazuje.
• Zrušte režim Easy Handycam, chcete-li přidat k obrazu nějaké efekty nebo upravit nastavení.
x Tlačítka, která nejsou dostupná v režimu Easy Handycam
V režimu Easy Handycam jsou nefunkční následující tlačítka/ovladače. Může se zobrazit nápis
[Invalid during Easy Handycam operation] (Neplatné v režimu Easy Handycam), pokusíte-li se
v režimu Easy Handycam provést neplatnou operaci.
•
•
•
•
20CZ
Tlačítko . (podsvětlení) (str. 25)
Stisknutí a podržení tlačítka DISPLAY/BATT INFO (str. 16)
Ovladač CAM CTRL (str. 24)
Tlačítko MANUAL (str. 24)
Záznam
Clona objektivu
Otevírá se v závislosti na
poloze přepínače POWER.
PHOTO (Fotografie)
Vypínač napájení
(POWER)
Tlačítko START/
STOP B
Tlačítko START/STOP A
Videosekvence se zaznamenávají na kazetu.
Posuňte vypínač POWER opakovaně ve směru šipky, aby se
rozsvítil indikátor CAMERA-TAPE.
Záznam/přehrávání
Záznam videosekvencí
Pokud je vypínač POWER nastaven do polohy OFF
(CHG), posuňte jej při současném stisknutí
zeleného tlačítka.
Stiskněte START/STOP A (nebo B).
60min
STBY
60min
GUIDE
60min
REC
P-MENU
[STBY]
60min
GUIDE
P-MENU
[REC]
Pro zastavení záznamu stiskněte znovu START/STOP A (nebo B).
z Rady
• Záznam probíhá ve formátu HDV ve výchozím nastavení (str. 56).
Záznam fotografií ve vysoké kvalitě během záznamu na kazetu (Duální záznam)
Podrobné informace najdete na strana 23.
Pokračování ,21CZ
Záznam (pokračování)
Záznam fotografií
Fotografie jsou zaznamenávány na kartu „Memory Stick Duo”.
Posuňte vypínač POWER opakovaně ve směru šipky, aby se
rozsvítil indikátor CAMERA-MEMORY.
Pokud je vypínač POWER nastaven do polohy OFF
(CHG), posuňte jej při současném stisknutí zeleného
tlačítka.
Lehce stiskněte a podržte tlačítko PHOTO pro zaostření a pak jej
úplně stiskněte pro pořízení fotografie.
Beep
min
Shutter click
6.1M
GUIDE
min
6.1M
P-MENU
GUIDE
Bliká b Svítí
Uslyšíte zvuk závěrky. Jakmile zmizí indikace
, je fotografie zaznamenána.
Kontrola nejnovějšího záznamu na kartě „Memory Stick Duo”
Stiskněte tlačítko
. Pro vymazání fotografie se dotkněte
t [YES].
z Rady
• Informace o kvalitě, rozlišení a počtu fotografií, které je možné zaznamenat, naleznete na strana 48.
22CZ
P-MENU
Transfokace
Pomocí páčky transfokátoru nebo tlačítek
transfokátoru na LCD monitoru můžete
fotografie zvětšit až 10krát vzhledem k jejich
původní velikosti.
Širší úhel záběru:
(širokoúhlý)
Bližší záběr: (teleobjektiv)
Pro pomalejší průběh transfokace posuňte
mírně páčku transfokátoru. Pro rychlejší
průběh transfokace ji posuňte více.
b Poznámky
• Nesundávejte prst z páčky transfokátoru. Pokud
prst sundáte, může se zaznamenat zvuk pohybu
páčky transfokátoru.
• Rychlost transfokátoru není možno změnit
tlačítky zoomu na LCD panelu.
• Minimální vzdálenost mezi videokamerou
a snímaným objektem pro získání ostrého
obrazu je 1 cm pro širokoúhlý záběr a přibližně
80 cm v režimu teleobjektivu.
z Rady
• Funkci [DIGITAL ZOOM ] (Digitální
transfokace) (str. 47) můžete zapnout, chcete-li
dosáhnout větší úrovně transfokace než 10×.
Během záznamu na kazetu můžete zaznamenat
fotografie ve vysoké kvalitě na kartu „Memory
Stick Duo”.
1 Posuňte přepínač POWER tak, aby se
rozsvítil indikátor CAMERA-TAPE a pak
stiskněte START/STOP pro spuštění
záznamu START/STOP na kazetu.
2 Stiskněte tlačítko PHOTO až na doraz.
Pro každý oddělený časový záznam na
kazetu, je možné zaznamenat až 3
fotografie.
Jednotlivá
políčka
označují počet
zaznamenaných
fotografií.
Jakmile je
záznam
dokončen,
změní se barva
na oranžovou.
Záznam/přehrávání
Ovládání zoomu
Záznam fotografií ve vysoké
kvalitě během záznamu na
kazetu (Duální záznam)
3 Stiskněte START/STOP pro zastavení
záznamu na kazetu.
Zaznamenané fotografie se postupně
zobrazí a jsou uloženy na kartu „Memory
Stick Duo”. Jakmile zmizí indikace
, je
fotografie zaznamenána.
b Poznámky
• Kartu „Memory Stick Duo” nevysunujte před
dokončením záznamu na kazetu a uložením
fotografií na kartu „Memory Stick Duo”.
• V režimu duálního záznamu nemůžete používat
blesk.
Pokračování ,23CZ
Záznam (pokračování)
z Rady
• V pohotovostním režimu je možné fotografie
zaznamenávat stejným způsobem, jako když je
přepínač POWER v poloze CAMERAMEMORY. Můžete používat blesk.
• Je-li přepínač POWER v poloze CAMERATAPE, budou fotografie zaznamenány ve
velikosti 4,6 M ve formátu HDV, 3,4 M (4:3)
nebo 4,6 m (16:9) ve formátu DV.
Ruční nastavení kvality
fotografie ovladačem CAM CTRL
Často používáné položky menu je užitečné
přiřadit k ovladači CAM CTRL.
V následujícím příkladu je přiřazena funkce
[FOCUS] (výchozí nastavení).
60 min
STBY
0:00:00
DIAL SET
FOCUS
EXPOSURE
SHUTTR SPEED
AE SHIFT
WB SHIFT
RESET
[MANUAL]:EXEC
2 Otáčejte ovladačem CAM CTRL a vyberte
položku menu, kterou chcete přiřadit.
3 Stiskněte tlačítko MANUAL.
b Poznámky
• Dříve provedené nastavení položek menu budou
zachována, i když poté nastavíte další položky
menu. Je-li položka [EXPOSURE] nastavena po
ručním nastavení [AE SHIFT], bude mít
nastavení [EXPOSURE] přednost před [AE
SHIFT].
• Pokud zvolíte [RESET] v kroku 2, všechna
ručně provedená nastavení se vrátí na výchozí
hodnoty.
z Rady
Tlačítko MANUAL
• Během přehrávání můžete upravovat hlasitost
ovladačem CAM CTRL
• Položky menu můžete přiřadit také pomocí
[DIAL SET] (str. 47).
Ovladač CAM CTRL
1 Stiskněte tlačítko MANUAL pro aktivaci
režimu ručního nastavení.
Nastavení režimu se přepíná mezi
automatickým a ručním při každém
stisknutí tlačítka MANUAL.
2 Otáčejte ovladačem CAM CTRL pro ruční
nastavení zaostření.
Používání blesku
Blesk
Položky menu, které je možné přiřadit
– [FOCUS] (Zaostření) (str. 44)
– [EXPOSURE] (Expozice) (str. 42)
– [SHUTTR SPEED] (Rychlost závěrky) (str. 43)
– [AE SHIFT] (Posunutí AE) (str. 44)
– [WB SHIFT] (Posunutí vyvážení bílé) (str. 44)
Přiřazení položek menu ovládači CAM
CTRL
1 Stiskněte a podržte tlačítko MANUAL na
několik sekund.
Objeví se obrazovka [DIAL SET].
24CZ
Tlačítko
blesku
Opakovaně stiskněte tlačítko
výběr vhodného nastavení.
(blesk) pro
Žádná indikace (Automatický blesk):
Automaticky bliká, pokud není okolní
osvětlení dostatečné.
r
(Vynucený blesk): Blesk se bude
používat vždy, bez ohledu na okolní jas.
r
(Bez blesku): Záznam bez použití
blesku.
b Poznámky
z Rady
• Pro záznam obrazu s vyšším jasem použijte
funkci Super NightShot (Speciální noční režim)
(str. 46). Pro záznam obrazu s věrohodnějšími
barvami použijte funkci Color Slow Shutter
(Barevná pomalá závěrka) (str. 46).
Nastavení expozice objektů
v protisvětle
Záznam/přehrávání
• Při použití blesku sundejte clonu objektivu nebo
se na fotografii objeví stín.
• Doporučená vzdálenost k objektu při použití
integrovaného blesku je 0,3 až 2,5 m.
• Před použitím blesku odstraňte případný prach
z povrchu výbojky blesku. Efekt blesku může
být narušen, jestliže dojde k odbarvení
v důsledku horka nebo prachu na výbojce
blesku.
• Při nabíjení blesku bliká indikátor /CHG
(nabíjení), který zůstane svítit, jakmile je blesk
úplně nabitý. (Při nastavení [STBY] v režimu
CAMERA-TAPE může trvat úplné nabití blesku
delší dobu.)
• Během záznamu na kazetu, nemůžete používat
blesk.
• Budete-li blesk používat na jasně osvětleném
místě, například při natáčení objektu
v protisvětle, nemusí být blesk účinný.
konvertor (volitelné příslušenství) a clonu
objektivu.
• Pokud je obtížné automatické zaostření,
zaostřete ručně ([FOCUS] (Zaostření) (str. 44).
• Nepoužívejte tyto funkce na jasně osvětlených
místech. To by mohlo způsobit poruchu funkce.
z Rady
• Intenzitu záblesku můžete nastavit v položce
[FLASH LEVEL] (Úroveň blesku). Rovněž
můžete použít funkci [REDEYE REDUC]
(Redukce červených očí) v menu (FLASH SET)
(str. 45).
Záznam na tmavých místech
(NightShot)
Pro úpravu expozice pro objekty v protisvětle
stiskněte . (protisvětlo) pro zobrazení .. Pro
zrušení funkce stiskněte . (protisvětlo)
znovu.
Záznam v zrcadlovém režimu
Infračervený port
Přepínač NIGHTSHOT nastavte na ON
(objeví se
a [„NIGHTSHOT”]).
b Poznámky
• Funkce NightShot (Noční režim) a Super
NightShot (Speciální noční režim) používají
infračervené světlo. Z tohoto důvodu
nezakrývejte infračervený port prsty nebo
jinými předměty a sundejte z objektivu
Otevřete LCD monitor o 90 stupňů vůči
videokameře (1), pak jej otočte o 180 stupňů
směrem k objektivu (2).
z Rady
• Na LCD monitoru se zobrazí zrcadlově
převrácený obraz objektu (při záznamu však
bude obraz stranově správný).
25CZ
Přehrávání
Posuňte vypínač POWER opakovaně ve směru šipky, aby se rozsvítil
indikátor PLAY/EDIT.
Pokud je vypínač POWER nastaven do polohy OFF
(CHG), posuňte jej při současném stisknutí zeleného
tlačítka.
Přehrávání videosekvencí
Dotkněte se
pro převinutí kazety na požadovanou scénu a pak se
dotkněte
pro spuštění přehrávání.
Při dotyku * se přepíná režim přehrávání a pauzy
60min
60min
GUIDE
P-MENU
Rychlé převíjení vzad/rychlé převíjení vpřed
Stop**
* Přehrávání se automaticky ukončí, pokud pauza trvá déle než 3 minuty.
**
se zobrazuje místo
při vložení karty „Memory Stick Duo” se zaznamenanými
fotografiemi a při nepřehrávání kazety.
Nastavení hlasitosti
Otáčejte ovladačem CAM CTRL pro ruční nastavení hlasitosti (str. 24).
z Rady
• Hlasitost můžete také upravit v menu (str. 57).
Vyhledání určité scény v průběhu přehrávání
V průběhu přehrávání se dotkněte a podržte
převíjení kazety vpřed nebo vzad dotkněte
/
/
(Vyhledávání obrazu) nebo se při rychlém
(Přeskočení při vyhledávání).
z Rady
• Přehrávání je možné v různých režimech ([
26CZ
VAR.SPD PB], str. 54).
Prohlížení fotografií
Dotkněte se
.
Zobrazí se naposledy zaznamenaná fotografie.
60 min
60min
10/10
6.1M
MEMORY PLAY
GUIDE
* Na obrazovce přehrávání kazety se zobrazuje
P-MENU
Přechod na obrazovku indexu
.
Zobrazení fotografií z karty „Memory Stick Duo” na obrazovce Index
Dotkněte se
. Dotkněte se jedné fotografie pro návrat zpět k režimu zobrazení jedné fotografie.
Záznam/přehrávání
Přepnutí média
pro přehrávání*
Předchozí/následující
B
A
A 6 předchozích/následujících fotografií
B Fotografie zobrazené před přepnutím na indexovou obrazovku.
Pro prohlížení fotografií uložených v jiné složce se dotkněte
t
vyberte složku pomocí
/
a pak se dotkněte
(str. 50).
t [PB FOLDER],
Pokračování ,27CZ
Přehrávání (pokračování)
Používání transfokace při
přehrávání
Fotografie můžete zvětšovat v rozsahu od 1,1
do 5násobku (fotografie přibližně 1,5 až 5x)
původní velikosti.
Zvětšení je možno nastavovat páčkou
transfokátoru nebo tlačítky transfokátoru
(zoom) na LCD monitoru.
1 Přehrávejte obraz, který chcete zvětšit.
2 Obraz je možno zvětšit posunutím ke
značce T (teleobjektiv).
3 Dotkněte se displeje v místě, které chcete
zobrazit ve středu zobrazeného rámečku.
4 Páčkou transfokátoru W (širokoúhlý
záběr)/T (teleobjektiv) nastavte zvětšení.
Pro zrušení se dotkněte [END].
28CZ
Používání průvodce použitím (USAGE GUIDE)
Požadované nastavení můžete snadno provést
využitím funkce průvodce (USAGE GUIDE).
60min
STBY
GUIDE
P-MENU
Videokamera je vybaveny 4 průvodci viz dále.
Provede vás
obrazovkami nastavení,
které se vztahují
k záznamu.
CNNECT
GUIDE
(Průvodce
připojením):
Doporučí odpovídající
způsob připojení pro
vaše zařízení.
Podrobnosti viz strana
32.
USEFUL
GUIDE
(Průvodce
použitím):
Provede vás
obrazovkami nastavení,
které se týkají
základního ovládání.
DISP
GUIDE
(Průvodce
zobrazením):
Umožnuje snadno
zkontrolovat význam
jednotlivých indikátorů,
které se zobrazují na
LCD monitoru.
Podrobné informace
najdete na straně 109.
V režimu Easy Handycam jsou některé
položky nedostupné. Není-li dostupná
položka, kterou chcete použít, dotkněte se
[SET] pro zobrazení pokynů pro ovládání na
obrazovce. Postupujte podle pokynů pro
zrušení režimu Easy Handycam a pak vyberte
položku pro nastavení.
z Rady
• Nezobrazuje-li se [SET] v kroku 3, postupujte
podle pokynů na obrazovce.
Záznam/přehrávání
SHOOT
GUIDE
(Průvodce
snímáním):
Nedostupná nastavení v režimu Easy
Handycam
1 Dotkněte se položky [GUIDE].
2 Zvolte požadovanou položku.
Například pro záznam nočních záběrů
Dotkněte se [SHOOT GUIDE] t
[SELECT SCENE] t
/
pro
zobrazení [To keep the mood of a night
view] (Zachovat náladu nočního záběru).
3 Dotkněte se položky [SET].
Objeví se obrazovka požadovaných
nastavení.
Nastavte parametry podle účelu.
29CZ
Vyhledání počátečního bodu
Vyhledání poslední scény
nejnovějšího záznamu (END
SEARCH)
Funkce END SEARCH nebude pracovat,
jakmile z videokamery vyjmete kazetu (poté,
co jste na ni natáčeli).
Zkontroluje, zda kontrolka CAMERATAPE svítí (str. 21).
Kontrola právě pořízených scén
- (Rec review)
Můžete si prohlédnout záznam přibližně
2 sekund scény, kterou jste zaznamenali těsně
před zastavením pásky.
Zkontroluje, zda kontrolka CAMERATAPE svítí (str. 21).
Dotkněte se
Dotkněte se
60min
END SEARCH
t
1
t
.
STBY
0:00:00
.
60min
0:00:00
EXECUTING
CANCEL
Dotkněte se tohoto místa pro
zrušení operace.
Přehraje se přibližně 5 sekund poslední
scény pořízeného záznamu a v místě, kde
končí poslední záznam, se videokamera
přepne do pohotovostního režimu.
b Poznámky
• Funkce END SEARCH nebude pracovat
správně, pokud je mezi dvěma naposledy
pořízenými záznamy prázdné místo (mezera).
Přehrají se poslední 2 sekundy (přibližně)
naposledy zaznamenané scény. Potom se
videokamera přepne do pohotovostního
režimu.
Rychlé vyhledání požadované
scény - (Zero set memory)
Opakovaně posuňte přepínač POWER pro
rozsvícení kontrolky PLAY/EDIT a pak
použijte dálkový ovladač (str. 26).
z Rady
• Funkci [END SEARCH] můžete rovněž zvolit
pomocí menu. Po rozsvícení kontrolky PLAY/
EDIT vyberte zkratku [END SEARCH]
v osobním menu (str. 38).
mREW
PLAY (Přehrávání)
STOP
DISPLAY (Monitor)
Funkce ZERO SET
MEMORY (Paměť
vynulování
počítadla)
30CZ
1 Během přehrávání stiskněte ZERO
SET MEMORY na dálkovém
ovladači v místě, které chcete
později vyhledat.
Počítadlo se nastaví na hodnotu „0:00:00”
a na displeji se zobrazí
.
60min
0:00:00
Vyhledání scény podle data
záznamu (Date search)
Na kazetě je možné vyhledat místo, kde došlo
ke změně data záznamu.
Přepínač POWER opakovaně přesuňte tak,
aby se rozsvítila kontrolka PLAY/EDIT
(str. 26).
GUIDE
SEARCH M.
./>
P-MENU
STOP
2 Budete-li chtít přehrávání zastavit,
stiskněte tlačítko STOP.
3 Stiskněte tlačítko mREW.
Jakmile se počítadlo dostane na hodnotu
„0:00:00”, páska v kazetě se automaticky
zastaví.
Počítadlo se vrátí k zobrazení časového
kódu a zobrazení paměti vynulování
počítadla zmizí.
4 Stiskněte PLAY.
1 Stiskněte SEARCH M. na dálkovém
Záznam/přehrávání
Pokud se počítadlo nezobrazí, stiskněte
tlačítko DISPLAY (Displej).
ovladači.
2 Stiskněte . (předchozí)/>
(následující) pro volbu data
záznamu.
60 min
0:00:00:00
60 min
DATE -01
SEARCH
GUIDE
Přehrávání se spustí z místa určeného
hodnotou počítadla „0:00:00”.
P-MENU
Zrušení funkce
Před převíjením kazety vzad znovu stiskněte
tlačítko ZERO SET MEMORY.
b Poznámky
• Mezi časovým kódem a počítadlem může dojít
k určité odchylce (několik sekund).
• Funkce Paměť vynulování počítadla nebude
pracovat správně, pokud je mezi dvěma
pořízenými záznamy prázdné místo.
Zrušení funkce
Stiskněte STOP.
b Poznámky
• Funkce Vyhledávání podle data nebude
pracovat správně, pokud je mezi dvěma
pořízenými záznamy prázdné místo.
31CZ
Přehrávání záznamu na televizoru
Způsob připojení a kvalita obrazu se liší
v závislosti na připojeném televizoru
a použitém připojení.
Pro napájení videokamery použijte dodávaný
síťový adaptér (str. 11).
Podívejte se rovněž do návodů k obsluze
připojovaných zařízení.
b Poznámky
• Před připojením videokamery proveďte všechna
potřebná nastavení v menu. Televizor nemusí
správně rozeznat videosignál v případě, že je
změněno nastavení [VCR HDV/DV] nebo
[i.LINK CONV] po propojení televizoru
a videokamery kabelem i.LINK.
• Záběry pořízené ve formátu DV se budou
přehrávat v kvalitě SD (standardní rozlišení),
bez ohledu na zapojení.
• Při záznamu nastavte položku [X.V.COLOR] na
[ON] pro přehrávání na televizoru
kompatibilním s x.v.Color (str. 48). Při
přehrávání možná bude potřeba upravit některá
nastavení televizoru.
Otevřete kryt zásuvek ve směru šipky
a připojte kabel.
4
GUIDE].
3 Propojte videokameru a televizor
podle pokynů na LCD monitoru.
Příklad připojení k televizoru
s vysokým rozlišením
• Pro návrat na předchozí dotaz se dotkněte
2
Zvedněte spodní část krytu zásuvek
a otočte jej ve směru šipky.
3
32CZ
1 Dotkněte se položky [GUIDE].
2 Dotkněte se položky [CNNECT
z Rady
COMPONENT OUT A/V OUT
1
Videokamera vám pomůže s výběrem
vhodného připojení vašeho zařízení. Nastavení
výstupu videokamery je poté provedeno
automaticky.
1 Dotkněte se [TV] t [HD TV].
2 Vyberte vstupní zásuvku na televizoru
pomocí
/
a pak se dotkněte
.
3 Zkontrolujte podrobnosti nastavení
výstupu a pak se dotkněte
.
4 Propojte videokameru a televizor podle
obrázků na displeji. Dotkněte se [HINT]
a podívejte se také na pokyny pro
připojení.
5 Dotkněte se
t [END].
Zásuvky na videokameře
HDV/DV
Výběr vhodného způsobu
připojení (CNNECT GUIDE)
.
Připojení k televizoru s vysokým rozlišením
Obraz ve formátu HD (vysoké rozlišení)
• Obraz ve formátu HDV je přehráván beze změny
(kvalita obrazu HD).
• Obraz ve formátu DV je přehráván beze změny (kvalita obrazu SD).
COMPONENT IN
HDMI
i.LINK
(pro HDV1080i)
AUDIO
B
C
: směr signálu, ( ): odkaz na stránku
Typ
Videokamera
A
1
Kabel
Televizor
Videokabel pro
komponentní signál
(dodávané příslušenství)
(Zelená) Y
(Modrá) PB/CB
Nastavení menu
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (55)
[COMPONENT] t
[1080i/576i] (58)
Záznam/přehrávání
A
(Červená) PR/
CR
2
Propojovací A/V kabel
(dodávané příslušenství)
(Bílá)
(Červená)
(Žlutá)
• Pro výstup audiosignálů je potřeba také propojovací kabel A/V. Připojte bílý a červený konektor
propojovacího kabelu A/V k audiovstupům na televizoru.
Pokračování ,33CZ
Přehrávání záznamu na televizoru (pokračování)
: směr signálu, ( ): odkaz na stránku
Typ
B
Videokamera
3
Kabel
Kabel HDMI (doplňkové
příslušenství)
Televizor
HDMI
IN
Nastavení menu
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (55)
• Použijte kabel HDMI s logem HDMI (na předním krytu).
• Pokud jsou v záznamu obsaženy signály pro ochranu proti kopírování, nebude na výstupu HDMI OUT
obraz ve formátu DV.
• Obraz ve formátu DV vstupující do videokamery kabelem i.LINK (str. 66) nebude na výstupu.
• Televizor nemusí pracovat správně (například není zvuk nebo obraz). Nepropojujte zásuvku HDMI OUT
na videokameře a zásuvku HDMI OUT na externím zařízení kabelem HDMI. To by mohlo způsobit
poruchu funkce.
C
4
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (55)
[i.LINK CONV] t
[OFF] (58)
i.LINK kabel (dodávané
příslušenství)
• Televizor musí být vybaven zásuvkou i.LINK kompatibilní se specifikací HDV1080i.
Podrobnější informace najdete v návodu k obsluze vašeho televizoru.
• Pokud televizor není kompatibilní s HDV1080i, propojte videokameru a televizor dodávaným
komponentním video kabelem a propojovacím kabelem A/V podle vyobrazení
.
• Televizor je třeba nastavit tak, aby rozpoznal, že je připojena videokamera. Viz návody k obsluze dodané
k vašemu televizoru.
Připojení k televizoru s formátem 16:9 (širokoúhlý) nebo 4:3
Kvalita záznamu SD (standardní rozlišení)
• Obraz ve formátu HDV konvertován do formátu DV
(kvalita obrazu SD) a přehráván.
• Obraz ve formátu DV je přehráván beze změny (kvalita obrazu SD).
COMPONENT IN
i.LINK
34CZ
VIDEO/AUDIO
VIDEO/AUDIO
AUDIO
D
S VIDEO
E
F
G
Nastavení formátu obrazu podle připojeného televizoru (16:9/4:3)
Podle připojeného televizoru změňte nastavení položky [TV TYPE] (str. 58).
b Poznámky
• Když přehráváte kazetu zaznamenanou ve formátu DV na televizoru s formátem 4:3, který není
kompatibilní se signálem ve formátu 16:9, nastavte [ WIDE SELECT] (volba širokoúhlého obrazu) ve
videokameře na [4:3] při záznamu obrazu (str. 56).
: směr signálu, ( ): odkaz na stránku
Typ
Videokamera
D
1
Kabel
Televizor
Videokabel pro
komponentní signál
(dodávané příslušenství)
(Zelená) Y
(Červená) PR/
CR
2
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (55)
[COMPONENT] t
[576i] (58)
[TV TYPE] t
[16:9]/[4:3] (58)
Propojovací A/V kabel
(dodávané příslušenství)
(Bílá)
(Červená)
Záznam/přehrávání
(Modrá) PB/CB
Nastavení menu
(Žlutá)
• Pro výstup audiosignálů je potřeba také propojovací kabel A/V. Připojte bílý a červený konektor
propojovacího kabelu A/V k audiovstupům na televizoru.
E
4
i.LINK kabel (dodávané
příslušenství)
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (55)
[i.LINK CONV] t
[ON HDV t DV] (58)
• Televizor je třeba nastavit tak, aby rozpoznal, že je připojena videokamera. Viz návody k obsluze dodané
k vašemu televizoru.
Pokračování ,35CZ
Přehrávání záznamu na televizoru (pokračování)
: směr signálu, ( ): odkaz na stránku
Typ
Videokamera
Kabel
Televizor
Nastavení menu
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (55)
[TV TYPE] t
[16:9]/[4:3] (58)
Propojovací A/V kabel
s S VIDEO (volitelné
příslušenství)
2
(Bílá)
(Červená)
(Žlutá)
• Když připojíte pouze konektor S VIDEO (kanál S VIDEO), není přenášen audiosignál. Budete-li chtít
zajistit výstup audio signálů, zapojte bílý a červený konektor propojovacího kabelu A/V společně
s kabelem S VIDEO do audiovstupu vašeho televizoru.
• Toto zapojení poskytuje obraz s vyšším rozlišením ve srovnání se zapojením uskutečněným pomocí
propojovacího kabelu A/V (Typ
).
2
Propojovací A/V kabel
(dodávané příslušenství)
(Žlutá)
(Bílá)
(Červená)
Připojujete-li televizor přes
videorekordér
Zvolte metodu připojení (strana 63) podle
vstupní zásuvky na videorekordéru.
Videokameru připojte do vstupu LINE IN na
videorekordéru propojovacím kabelem A/V.
Volič vstupů na videorekordéru nastavte na
LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 atd.).
Pokud je váš televizor monofonní
(pokud je váš televizor vybaven pouze
jedním audiovstupem)
Žlutý konektor propojovacího A/V kabelu
připojte do videovstupu TV, bílý (L) nebo
červený (P) konektor do audiovstupu TV, resp.
VCR.
36CZ
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (55)
[TV TYPE] t
[16:9]/[4:3] (58)
Pokud je váš televizor/videorekordér
vybaven 21pinovým adaptérem
(EUROCONNECTOR)
21pinový adaptér (volitelné příslušenství)
použijte pro zobrazení
fotografií.
O standardu „PhotoTV HD”
Tato videokamera je kompatibilní se
standardem „PhotoTV HD”. Standard
„PhotoTV HD” je určen pro velmi podrobné,
téměř fotografické zobrazení jemných textur
a barev. Připojením zařízení kompatibilních se
Sony PhotoTV HD pomocí HDMI kabelu *
nebo komponentního videokabelu** si můžete
užívat zcela nového světa fotografií
v dechberoucí kvalitě HD.
* Televizor se při zobrazování fotografií
automaticky přepne do odpovídajícího režimu.
** Bude potřebné nastavení televizoru.
Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze
televizoru kompatibilního s PhotoTV HD.
z Rady
Záznam/přehrávání
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
je rozhraní, určené pro přenos jak video, tak
i audio signálů. Propojení zásuvky HDMI OUT
a externího zařízení zajišťuje přenos vysoce
kvalitního obrazu a digitálního zvuku.
• Budete-li připojovat videokameru k televizoru
více než jedním typem kabelů pro výstup obrazu
z jiné zásuvky než i.LINK, bude pořadí priority
výstupních signálů následující:
HDMI t Komponentní video t S VIDEO t
Audio/video.
• Podrobnosti o i.LINK viz strana 94.
37CZ
Používání menu
Používání položek menu
1 Posuňte vypínač POWER opakovaně ve směru šipky,
aby se rozsvítil příslušný indikátor.
Indikátor CAMERA-TAPE:
nastavení týkající se kazety
Indikátor CAMERA- MEMORY:
nastavení pro „Memory
Stick Duo”
Indikátor PLAY/EDIT: nastavení týkající se přehrávání/editace
2 Dotkněte se LCD monitoru pro volbu položky menu.
Nedostupné položky budou vyznačeny šedě.
x Používání zkratek osobního
menu (Personal Menu)
V osobním (Personal) menu jsou přidány
zkratky (zástupci) pro často používané
položky menu.
z Rady
• Osobní menu můžete přizpůsobit svým
požadavkům (str. 61).
1 Dotkněte se
60min
MENU
1/3
.
STBY
0:00:00
DISP
GUIDE
SCENE
SELECT
SMOOTH
SLWREC
TELE
MACRO
FADER
2 Dotkněte se požadované položky.
Pokud není na monitoru zobrazena
požadovaná položka, dotkněte se
/
, až se položka zobrazí.
3 Zvolte požadované nastavení a pak se
dotkněte
.
38CZ
x Používání položek menu
Je možno přizpůsobovat položky menu,
které nejsou přidány do osobního
(Personal) menu.
1 Dotkněte se
t [MENU].
2 Zvolte požadované menu.
Dotkněte se
/
pro volbu
položky, pak se dotkněte
(Postup
v kroku 3 je stejný jako v kroku 2.).
3 Zvolte požadovanou položku.
4 Přizpůsobte položku.
Po dokončení nastavování se dotkněte
t
(uzavření) pro skrytí
obrazovky menu.
Pokud nehodláte nastavení změnit,
dotkněte se
pro návrat k předchozí
obrazovce.
x Používání menu v režimu Easy
Handycam
se během režimu Easy Handycam
nezobrazuje. Dotkněte se [MENU] pro
zobrazení obsahu menu.
Položky
menu
Dostupné položky menu (z) se liší podle rozsvíceného indikátoru.
V režimu Easy Handycam je provedeno automatické nastavení podle
následujícího seznamu.
Kontrolka:
TAPE
(Kazeta)
MEMORY PLAY/EDIT
(Paměťová (Přehrávání/ Easy Handycam
karta)
editace)
Menu CAMERA SET (Nastavení videokamery) (str. 41)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
–
z
z
z
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
AUTO
–
–
AUTO
AUTO
–
AUTO
ON
OFF
–
OFF
AUTO
AUTO
OFF
OFF
*1/OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
z*2
OFF
ON
-*1
–
-*1
z
z
z
z
z
z
z
FINE/z*1
z
–
-*1
–
-*1
-*1
Používání menu
SCENE SELECT
SPOT MTR·FCS
SPOT METER
EXPOSURE
WHITE BAL.
SHARPNESS
SHUTTR SPEED
AUTOSLW SHTR
AE SHIFT
CAMERA COLOR
WB SHIFT
SPOT FOCUS
FOCUS
TELE MACRO
PEAKING
FLASH SET
SUPER NS
NS LIGHT
COLOR SLOW S
ZEBRA
HISTOGRAM
SELF-TIMER
DIGITAL ZOOM
STEADYSHOT
CONV.LENS
DIAL SET
X.V.COLOR
Menu MEMORY SET (Nastavení paměti) (str. 48)
STILL SET
ALL ERASE
FORMAT
FILE NO.
NEW FOLDER
REC FOLDER
PB FOLDER
–
–
–
–
–
–
–
z
–
z
z
z
z
–
Menu PICT.APPLI. (Operace s fotografiemi) (str. 51)
FADER
INT.REC-STL
SLIDE SHOW
D.EFFECT
z
–
–
z
–
z
–
–
–
–
z
z
OFF
OFF
–
OFF
Pokračování ,39CZ
Položky menu (pokračování)
Kontrolka:
PICT.EFFECT
SMTH SLW REC
TAPE
(Kazeta)
z
z
MEMORY PLAY/EDIT
(Paměťová (Přehrávání/ Easy Handycam
karta)
editace)
–
z
OFF
–
–
–
PictBridge PRINT
–
–
z
USB SELECT
–
–
z
–
DEMO MODE
z
–
–
ON
z
z
z
–
–
–
–
Menu EDIT/PLAY (Úpravy/přehrávání) (str. 54)
VAR.SPD PB
REC CTRL
END SEARCH
–
–
z
–
–
–
Menu STANDARD SET (Standardní nastavení) (str. 55)
VCR HDV/DV
REC FORMAT
–
z
–
–
z
–
DV SET
z
–
z
VOLUME
MIC LEVEL
z
z
z
–
z
–
LCD/VF SET
z
z
z
COMPONENT
i.LINK CONV
TV TYPE
DISP GUIDE
STATUS CHECK
GUIDEFRAME
CENTER MARKR
COLOR BAR
DATA CODE
REMAINING
REMOTE CTRL
REC LAMP
BEEP
DISP OUTPUT
MENU ROTATE
A.SHUT OFF
CALIBRATION
QUICK REC
z
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
–
z
z
–
z
z
–
–
–
z
z
z
z
z
z
–
–
z
z
z
z
z
–
–
–
z
z
z
–
z
z
z
z
z
–
AUTO
z*1
SP*1/16:9 WIDE*1/
*1/–*1
z*1*3
AUTO
– /NORMAL/ – /
NORMAL
1080i/576i*1
OFF*1
16:9*1
z
–
OFF
OFF
OFF
z
AUTO
ON
ON
z*1
LCD PANEL
–
5min
–
OFF
z
z
z
z*1
-*1
-*1
Menu TIME/LANGU. (Čas/nastavení) (str. 61)
CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
z
z
z
z
z
z
*1 Zůstane nastavení platné před použitím režimu Easy Handycam.
*2 Není možné nastavovat v režimu CAMERA-TAPE.
*3 Dostupné pouze, když je vypínač POWER nastaven do polohy PLAY/EDIT*.
40CZ
Menu CAMERA SET
(Nastavení
videokamery)
FIREWORKS* (Ohňostroj) (
)
Zvolte pro záznam okázalosti ohňostrojů.
Nastavení pro přizpůsobení videokamery
podmínkám záznamu
Výchozí nastavení jsou označena B.
Po výběru položek se indikátory zobrazují
v závorkách.
Podrobnější informace o výběru
položek menu najdete na straně 38.
LANDSCAPE* (Krajina) (
)
Tuto funkci zvolte pro jasné natáčení
vzdálených objektů. Toto nastavení rovněž
zabraňuje tomu, aby videokamera
zaostřovala na sklo nebo kovové části
oken, které se vyskytují mezi
videokamerou a snímaným objektem.
SCENE SELECT
TWILIT PORTRT (Portrét v soumraku) (
Zvolte pro fotografie osob a pozadí
s využitím blesku.
CANDLE (Svíčka) ( )
Zvolte pro zachování tmavé atmosféry
scény osvětlené svíčkami.
SUNRSE SUNSET (Východ a západ
slunce)* (
)
Zvolte pro zachování atmosféry východu
a západu slunce.
PORTRAIT (Měkký portrét) ( )
Tuto funkci zvolte, chcete-li zvýraznit
objekt v popředí (osoby nebo květiny) při
současném vytvoření měkkého pozadí.
)
Používání menu
Pomocí funkce SCENE SELECT (Výběr
scény) můžete efektivně natáčet
v nejrůznějších situacích.
B AUTO
Zvolte pro automatické natáčení bez
funkce [SCENE SELECT].
TWILIGHT* (Soumrak) (
)
Zvolte pro zachování atmosféry stmívání
vzdáleného okolí ve fotografiích
soumraku.
SPOTLIGHT** (Bodové osvětlení) ( )
Tuto funkci zvolte, aby nedocházelo
k nadměrnému přesvícení tváří osob,
pokud jsou tyto objekty osvětleny silným
světelným zdrojem.
BEACH** (Pláž) (
)
Tuto funkci zvolte, aby se předešlo
přílišnému ztmavení tváří osob v silném
osvětlení nebo osvětlených odraženým
světlem, jaké se vyskytuje například v létě
na pláži.
SNOW** (Sníh) ( )
Zvolte při snímání při velmi jasném bílém
světle, například na sjezdovce; jinak může
být obraz příliš tmavý.
Pokračování ,41CZ
Menu CAMERA SET (nastavení videokamery) (pokračování)
* Zaostřuje pouze na vzdálenější objekty.
** Nezaostřuje na objekty, které jsou velmi
blízko.
2 Dotkněte se [END].
Automatickou expozici můžete obnovit
dotykem [AUTO] t [END].
b Poznámky
b Poznámky
• Nastavíte-li [SCENE SELECT], nastavení
[SHUTTR SPEED] a [WHITE BAL.] bude
zrušeno.
• Nastavíte-li [SPOT METER], [EXPOSURE] se
nastaví automaticky na [MANUAL].
SPOT MTR·FCS (Bodové měření
a bodové zaostřování)
Jas a zaostření obrazu můžete upravit
současně.
Můžete současně použít funkce [SPOT
METER] (str. 42) a [SPOT FOCUS] (str. 44).
1 Dotkněte se bodu, kde chcete upravit
a zafixovat expozici a zaostření.
Zobrazí se
a 9.
EXPOSURE (Expozice)
Jas obrazu je možno zafixovat manuálně. Jas
upravte v případě, že je objekt mnohem
jasnější nebo tmavší než pozadí.
1 Dotkněte se [MANUAL].
Zobrazí se
.
2 Expozici nastavte pomocí tlačítek
.
3 Dotkněte se
.
2 Dotkněte se [END].
Automatickou expozici a zaostření můžete
obnovit dotykem [AUTO] t [END].
b Poznámky
• Nastavíte-li [SPOT MTR·FCS], nastavení
[EXPOSURE] a [FOCUS] bude automaticky
nastaveno na [MANUAL].
SPOT METER (Flexibilní bodové
měření)
Je možno nastavit a zafixovat expozici
objektu, aby byl natočen při vhodném jasu,
a to i tehdy, jestliže existuje značný kontrast
mezi objektem a pozadím (například při
bodovém osvětlení objektů na jevišti).
1 Dotkněte se bodu, který chcete zafixovat,
a nastavte na displeji expozici.
Zobrazí se
.
42CZ
Automatickou expozici můžete obnovit
dotykem [AUTO] t
.
z Rady
• Upravit nastavení můžete také manuálně
ovladačem CAM CTRL (str. 24).
WHITE BAL. (Vyvážení bílé)
Vyvážení barev můžete nastavit podle
okolního osvětlení.
B AUTO
Vyvážení bílé barvy se nastaví
automaticky.
OUTDOOR (Exteriér) (
)
Vyvážení bílé barvy se příslušným
způsobem nastaví pro následující
podmínky při natáčení:
– exteriéry,
– noční záběry, neonové nápisy a reklamy
a ohňostroje,
– východ nebo západ slunce,
– při osvětlení denním zářivkovým
osvětlením.
/
INDOOR (Interiér) (n)
Vyvážení bílé barvy se příslušným
způsobem nastaví pro následující
podmínky při natáčení:
– interiéry,
– na večírcích nebo ve studiích, kde se rychle
mění světelné podmínky,
– při osvětlení video lampami používanými
ve studiu nebo při osvětlení sodíkovými
výbojkami nebo žárovkovým osvětlením.
b Poznámky
• Nastavte [WHITE BAL.] na [AUTO] nebo
upravte barvu v položce [ONE PUSH] u zářivek
s bílým nebo studeným bílým světlem.
• Když vyberete [ONE PUSH], miřte stále na bílý
objekt při rychlém blikání
.
•
bliká pomalu, nelze-li nastavit funkci
[ONE PUSH].
• Když bylo vybráno [ONE PUSH] v případě, že
bliká
po dotyku
, nastavte [WHITE
BAL.] na [AUTO].
• Nastavíte-li [WHITE BAL.], [SCENE
SELECT] se vrátí zpět na [AUTO].
z Rady
• Po výměně akumulátoru v režimu [AUTO] nebo
změně prostředí po nastavení fixní expozice
vyberte [AUTO] a videokameru po dobu asi
10 sekund nasměrujte na blízký bílý objekt pro
lepší vyvážení barev.
• Když bylo vyvážení bílé nastaveno funkcí [ONE
PUSH] a v případě, že změníte nastavení
[SCENE SELECT] nebo přenesete videokameru
ven z vnitřku domu nebo naopak, je potřeba
znovu provést postup [ONE PUSH] pro znovu
nastavení vyvážení bílé.
Ostrost obrysů zobrazení je možno nastavit
pomocí
/
. Indikátor
se zobrazí,
pokud je hodnota zaostření odlišná od
výchozího nastavení.
Změkčení
Zaostření
SHUTTR SPEED (Rychlost
závěrky)
Pro vaše pohodlí můžete rychlost závěrky
nastavit manuálně a zafixovat ji. V závislosti
na rychlosti závěrky můžete dosáhnout toho,
že objekt vypadá nehybně, nebo naopak
můžete zdůraznit plynulost pohybu objektu.
B AUTO
Zvolte pro automatické nastavení rychlosti
závěrky.
MANUAL (Ručně) ( )
Rychlost závěrky nastavte pomocí
/
.
Rychlost závěrky můžete zvolit mezi 1/3
a 1/10000 sekundy při nastavení přepínače
POWER v poloze CAMERA-TAPE,
a mezi 1/3 a 1/425 sekundy při nastavení
přepínače POWER v poloze CAMERAMEMORY.
Používání menu
ONE PUSH (Jedno stisknutí) (
)
Vyvážení bílé barvy se bude nastavovat
v souladu s okolním osvětlením.
1 Dotkněte se [ONE PUSH].
2 Zaměřte se na bílý objekt, jako je
například list papíru, aby bylo dosaženo
stejných světelných podmínek jako při
natáčení objektu.
3 Stiskněte tlačítko [
].
Indikátor
rychle bliká. Jakmile je
vyvážení bílé barvy nastaveno
a uloženo do paměti, přestane indikátor
blikat.
SHARPNESS (Ostrost)
120, 150, 215
Zpomalení
Zrychlení
b Poznámky
• Při nastavení rychlosti závěrky mezi 1/600 až
1/10000 sekundy není možné zaznamenávat
fotografie.
• Tak například, zvolíte-li hodnotu 1/100 sekundy
[100], zobrazí se na displeji indikace.
• Při nízké rychlosti závěrky nemusí správně
fungovat automatické zaostřování. Upravte
zaostření ručně, použijte stativ apod.
• Při natáčení v zářivkovém (výbojkovém)
osvětlení nebo při osvětlení sodíkovou nebo
rtuťovou lampou se mohou v obraze v závislosti
na rychlosti závěrky objevit vodorovné pruhy.
z Rady
• Upravit nastavení můžete také manuálně
ovladačem CAM CTRL (str. 24).
Pokračování ,43CZ
Menu CAMERA SET (nastavení videokamery) (pokračování)
AUTOSLW SHTR (Automatická
pomalá závěrka)
Nastavíte-li [AUTOSLW SHTR] na [ON],
rychlost závěrky se v tmavých místech
automaticky sníží na 1/25 sekundy.
SPOT FOCUS (Bodové zaostření)
Tato funkce umožňuje zvolení a nastavení
bodu zaostření nasměrovaného na objekt,
který není umístěn ve středu záběru.
AE SHIFT (Posunutí aut. expozice)
Můžete upravit expozici pomocí tlačítek
(tmavé)/
(světlé).
a nastavená
hodnota se zobrazí při jiném nastavení [AE
SHIFT] než na výchozí hodnoty.
z Rady
• Dotkněte se
, pokud je objekt bílý nebo je
v jasném protisvětle, nebo se dotkněte
,
pokud je objekt černý nebo ve slabém osvětlení.
• Úroveň automatické expozice můžete upravit na
světlejší nebo tmavší při nastavení položky
[EXPOSURE] na [AUTO].
• Upravit nastavení můžete také manuálně
ovladačem CAM CTRL (str. 24).
CAMERA COLOR (Barvy)
Intenzitu barev je možno nastavit pomocí
/
. Indikátor
se zobrazí, když je
[CAMERA COLOR] nastaveno jinak než na
výchozí hodnoty.
Snížení
intenzity barev
Zvýšení
intenzity barev
WB SHIFT (Posunutí vyvážení
bílé)
Pomocí
/
je možno vyvážení bílé
barvy nastavit na požadovanou hodnotu.
a nastavená hodnota se zobrazí při jiném
nastavení [WB SHIFT] než na výchozí
hodnoty.
z Rady
• Pokud je vyvážení bílé barvy nastaveno na nižší
hodnotu má obraz namodralý nádech a při
nastavení na vyšší hodnotu má obraz
načervenalý nádech.
• Upravit nastavení můžete také manuálně
ovladačem CAM CTRL (str. 24).
44CZ
1 Dotkněte se objektu na obrazovce.
Zobrazí se 9.
2 Dotkněte se [END].
Pro automatické zaostření se dotkněte
[AUTO] t [END].
b Poznámky
• Nastavíte-li [SPOT FOCUS], [FOCUS] se
nastaví automaticky na [MANUAL].
FOCUS (Zaostření)
Zaostřovat můžete rovněž ručně. Tuto funkci
můžete také vybrat, pokud chcete záměrně
zaostřit určitý objekt.
1 Dotkněte se [MANUAL].
Zobrazí se 9.
2 Stiskněte tlačítko
(ostření na blízké
objekty)/
(ostření na vzdálené
objekty). Pokud nelze zaostřit na kratší
vzdálenost, zobrazí se symbol . Pokud
nelze zaostřit na větší vzdálenost, zobrazí
se symbol .
Dotknete-li se
, zobrazí se
a je
možné nastavit zaostření na nekonečno.
3 Dotkněte se
.
Pro automatické zaostření se dotkněte
[AUTO] t [
].
b Poznámky
• Minimální vzdálenost mezi videokamerou
a snímaným objektem pro získání ostrého
obrazu je 1 cm pro širokoúhlý záběr a přibližně
80 cm v režimu teleobjektivu.
z Rady
• Jednodušeji lze zaostřit tak, že posunete páčku
transfokátoru směrem k poloze T (teleobjektiv)
a potom posunutím páčky směrem k poloze W
(širokoúhlý záběr) upravíte zvětšení. Budete-li
chtít objekt natáčet v užším rozsahu, posuňte
páčku transfokátoru směrem k poloze W
(širokoúhlý záběr) a pak objekt zaostřete.
• Upravit zaostření můžete také manuálně
ovladačem CAM CTRL (str. 24).
TELE MACRO (Makro
s teleobjektivem)
Funkci můžete zrušit stisknutím tlačítka [OFF]
nebo přepnutím transfokátoru směrem
k poloze W.
b Poznámky
• Při záznamu vzdálených objektů může být
zaostřování obtížné a může trvat delší dobu.
• Pokud je obtížné automatické zaostření,
zaostřete ručně ([FOCUS] (str. 44).
PEAKING (Zvýraznění obrysů)
Obrysy objektu na obrazovce jsou
zvýrazněny pro snažší zaostření.
Barvu obrysů na obrazovce můžete při této
funkci nastavit.
Změníte-li výchozí
nastavení, objeví na obrazovce
.
B OFF
Funkce není aktivní.
WHITE
Obrysy se zvýrazní bílou barvou.
RED
Obrysy se zvýrazní červenou barvou.
z Rady
• Zvýraznění obrysů se nebude zaznamenávat na
kazetu.
FLASH SET (Nastavení blesku)
Tuto funkci můžete nastavit při používání
vestavěného blesku nebo vnějšího blesku
(volitelné příslušenství), který je kompatibilní
s videokamerou.
x FLASH LEVEL
HIGH (Vysoká) ( )
Nastavení vyšší úrovně blesku.
B NORMAL (Normální) ( )
LOW (Nízká) ( )
Nastavení nižší úrovně blesku.
x REDEYE REDUC
Zapnutím blesku před pořízením záběru
můžete předejít vzniku „červených očí”.
Nastavte [REDEYE REDUC] na hodnotu
[ON] a pak opakovaně stiskněte tlačítko
(blesk) (str. 24) pro výběr nastavení.
Používání menu
Tato funkce je užitečná při focení malých
objektů, jako jsou například květiny nebo
hmyz. Při snímání bude pozadí rozmazané
a objekt bude ostřejší.
Nastavíte-li položku [ TELE MACRO] na
[ON] (
), posune se transfokátor (str. 23)
automaticky na stranu T (teleobjektiv)
a umožní záznam objektů z blízka, přibližně
od 45 cm.
YELLOW
Obrysy se zvýrazní žlutou barvou.
(automatická redukce „červených očí”):
Při nízké úrovni okolního osvětlení dojde
před automatickým odpálením hlavního
záblesku k odpálení prvního záblesku, aby se
potlačil vznik „červených očí”.
r
(vynucená redukce „červených očí”):
Vždy se použije hlavní záblesk a pomocný
záblesk pro redukci „červených očí”.
r
(bez použití blesku): Záznam bez použití
blesku.
b Poznámky
• V důsledku individuálních rozdílností a dalších
podmínek nemusí funkce redukce „červených
očí” poskytovat požadovaný efekt.
Pokračování ,45CZ
Menu CAMERA SET (Nastavení videokamery) (pokračování)
SUPER NS (Super NightShot)
(Speciální noční režim)
Obraz bude zaznamenáván maximálně
16násobnou citlivostí, než při záznamu
NightShot (Noční režim), nastavíte-li [SUPER
NS] na [ON], při současném nastavení
přepínače NIGHTSHOT (str. 25) na ON.
Na monitoru se objeví
a [„SUPER
NIGHTSHOT”].
COLOR SLOW S (Color Slow
Shutter) (Barevná pomalá
závěrka)
Nastavíte-li položku [COLOR SLOW S]
(Barevná pomalá závěrka) na hodnotu [ON]
(Zapnuto), můžete i na tmavých místech
pořídit jasnější záznam.
Na monitoru se objeví
a [COLOR SLOW
SHUTTER].
Pro návrat k normálnímu nastavení nastavte
[SUPER NS] na [OFF] nebo přepínač
NIGHTSHOT na OFF.
Pro zrušení režimu [COLOR SLOW S]
(Barevná pomalá závěrka) se dotkněte [OFF].
b Poznámky
• Pokud je obtížné automatické zaostření,
zaostřete ručně ([FOCUS] (str. 44).
• Rychlost závěrky videokamery se mění
v závislosti na okolním jasu. V této chvíli může
dojít ke zpomalení pohybu obrazu.
• Režim NightShot/[SUPER NS] nepoužívejte při
jasném osvětlení. To by mohlo způsobit
poruchu funkce.
• Nezakrývejte infračervený port svými prsty
nebo jinými předměty (str. 104).
• Sundejte konvertor (volitelné příslušenství)
a clonu objektivu.
• Pokud je obtížné automatické zaostření,
zaostřete ručně ([FOCUS] (str. 44).
• Rychlost závěrky videokamery se mění
v závislosti na okolním jasu. V této chvíli může
dojít ke zpomalení pohybu obrazu.
NS LIGHT (NightShot Light)
(Světlo pro noční režim)
Při používání funkce NightShot (str. 25) nebo
[SUPER NS] (str. 46) pro záznam, můžete
zaznamenat světlejší fotografie nastavením
[NS LIGHT] na [ON], čímž je emitováno
infračervené světlo (neviditelné).
b Poznámky
• Nezakrývejte infračervený port svými prsty
nebo jinými předměty (str. 104).
• Sundejte konvertor (volitelné příslušenství)
a clonu objektivu.
• Maximální vzdálenost pro záznam pomocí
funkce [NS LIGHT] je přibližně 3 m.
46CZ
b Poznámky
ZEBRA (Šrafování)
V části obrazovky se objevují úhlopříčné
pruhy s přednastavenou úrovní jasu.
Tato funkce je užitečná jako pomůcka při
nastavování jasu. Pokud změníte výchozí
nastavení, bude se zobrazovat symbol .
Samotné vzorování se nebude zaznamenávat.
B OFF
Vzorování zebra se nebude zobrazovat.
70
Vzorování se na displeji zobrazí při úrovni
jasu přibližně 70 IRE.
100
Vzorování se na displeji zobrazí při úrovni
jasu přibližně 100 IRE nebo vyšší.
b Poznámky
• Části záběru, kde je hodnota jasu přibližně
100 IRE nebo vyšší, se mohou jevit jako
přeexponované.
z Rady
• IRE představuje jas obrazovky.
HISTOGRAM
Pokud funkci [HISTOGRAM] nastavíte na
hodnotu [ON], bude se na obrazovce
zobrazovat [HISTOGRAM] (graf zobrazující
rozložení tónů záběru).
Tato položka je užitečná při nastavování
expozice. Můžete nastavit [EXPOSURE] nebo
[AE SHIFT] při sledování okénka
[HISTOGRAM]. [HISTOGRAM] se
nezaznamenává na kazetu nebo kartu
„Memory Stick Duo”.
Pixely
80
B OFF
Transfokace až do zvětšení 10 × se provádí
opticky.
20 ×
Transfokace do zvětšení 10 × se provádí
opticky a poté se provádí digitální
transfokace až do zvětšení 20 ×.
Jasnější
z Rady
• Levá oblast grafu zobrazuje tmavší oblasti
záběru, zatímco pravá část zobrazuje jasnější
oblasti.
SELF-TIMER (Samospoušť)
Fotografie je pořízena po přibližně
10 sekundách.
Stiskněte PHOTO při nastavení [SELFTIMER] na [ON] a zobrazí se .
Pro zrušení odpočítávání samospouště
stiskněte tlačítko [RESET].
Pro zrušení samospouště vyberte možnost
[OFF].
z Rady
• Můžete rovněž stisknout tlačítko PHOTO na
dálkovém ovladači (str. 105).
DIGITAL ZOOM (Digitální
zvětšení)
Pokud chcete při záznamu na kazetu zvolit
vyšší poměr transfokace než 10× (výchozí
nastavení), je možno nastavit maximální
úroveň transfokace. Mějte na paměti, že při
použití digitální transfokace dochází ke
snížení kvality obrazu.
STEADYSHOT (Stabilizátor)
Tato funkce umožňuje kompenzovat chvění
videokamery (výchozí nastavení je [ON]. Při
použití stativu (volitelné příslušenství)
nastavte funkci [STEADYSHOT]
(Stabilizátor) na hodnotu [OFF] (
), aby byl
obraz přirozenější.
Používání menu
Tmavší
Jas
Pravá strana pruhu zobrazuje faktor
digitální transfokace. Při výběru úrovně
transfokace se zobrazuje zóna
transfokace.
CONV.LENS (Konvertor)
Budete-li používat doplňkový konvertor,
použijte tuto funkci při záznamu s použitím
optimální kompenzace chvění kamery pro
jednotlivé objektivy.
B OFF
Tuto možnost zvolte, pokud nepoužíváte
konvertor (volitelné příslušenství).
WIDE CONV. (Širokoúhlý konvertor) ( )
Tuto možnost zvolte při použití
širokoúhlého konvertoru (volitelné
příslušenství).
TELE CONV. (Telekonvertor) ( )
Tuto možnost zvolte při použití
telekonvertoru (volitelné příslušenství).
DIAL SET (Nastavení ovladače)
Můžete vybrat položku menu, která bude
přiřazena ovladači CAM CTRL. Podrobnosti
viz strana 24.
Pokračování ,47CZ
Menu CAMERA SET (nastavení
videokamery) (pokračování)
Menu MEMORY SET
(Nastavení paměti)
Nastavení pro „Memory Stick Duo”
X.V.COLOR
Při záznamu nastavte na [ON] pro zachycení
širšího rozsahu barev.
Různé barvy, například zářivé barvy květin
a tyrkysová modř mohou být věrnějji
reprodukovány.
b Poznámky
• [X.V.COLOR] nastavte na [ON] pouze
v případě, že záznam bude přehráván na
televizoru kompatibilním s funkcí x.v.Color.
• Je-li obraz zaznamenaný s touto funkcí
nastavenou na [ON] přehráván na televizoru
nekompatibilním s x.v.Color, nemusí být barvy
reprodukovány správně.
• [X.V.COLOR] nelze nastavit na [ON]:
– Při záznamu ve formátu DV.
– Při záznamu videosekvence.
Výchozí nastavení jsou označena B.
Po výběru položek se indikátory zobrazují
v závorkách.
Podrobnější informace o výběru
položek menu najdete na straně 38.
STILL SET (Nastavení fotografií)
x
QUALITY (Kvalita)
B FINE (Jemné) (
)
Pořízení fotografií v kvalitě s jemným
rozlišením.
STANDARD (Standardní) (
)
Pořízení fotografií v kvalitě se
standardním rozlišením.
b Poznámky
• Kvalita obrazu automaticky nastavena na
[FINE] v režimu Easy Handycam.
x
IMAGE SIZE (Velikost snímku)
B 6.1M ( 6.1M )
Pořízení čistých fotografií.
4.6M ( 4.6M )
Pořízení čistých širokoúhlých fotografií ve
formátu 16:9.
3.1M ( 3.1M )
Umožňuje pořízení více fotografií
v relativně dobré kvalitě.
VGA (0.3M) (
)
Umožňuje pořízení maximálního počtu
fotografií.
b Poznámky
•[
IMAGE SIZE] může být nastaveno, pouze
když je přepínač POWER v poloze CAMERAMEMORY.
48CZ
Kapacita karty „Memory Stick Duo”
a počet fotografií, které lze
zaznamenat
* [
IMAGE SIZE] je pevně nastaveno na
[
4.6M] ve formátu HDV nebo DV (16:9)
a [3.4M] ve formátu DV (4:3).
Pokud je vypínač POWER nastaven do
polohy CAMERA-MEMORY
Pokud je vypínač POWER nastaven do
polohy PLAY/EDIT*
6.1M
2848 ×
2136
4.6M
2848 ×
1602
3.1M
2048 ×
1536
6.1M
4.6M
3.1M
VGA 640
× 480
1.2M
1440 ×
810
VGA
640 ×
480
0.2M
640 ×
360
1.2M
41
98
55
130
80
185
780
1 970
128 MB
205
490
780
1 970
980
1 970
256
MB
75
175
95
235
140
335
1 400
3 550
256 MB
370
890
1 400
3 550
1 750
3 550
512
MB
150
365
205
485
295
690
2 900
7 300
512 MB
770
1 800
2 900
7 300
3 650
7 300
1 GB
315
740
420
950
610
1 400
6 000
14 500
1 GB
1 550
3 750
6 000
14 500
7 500
14 500
2 GB
630
1 500
850
2 000
1 200
2 850
12 000
30 000
2 GB
3 150
7 500
12 000
30 000
15 000
30 000
4 GB
1 250
2 950
1 650
3 950
2 400
5 600
23 500
59 500
4 GB
6 300
14 500
23 500
59 500
29 500
59 500
8 GB
2 500
6 000
3 350 4 900 48 000
8 000 11 000 115 000
8 GB
12 500 48 000 60 000
30 000 115 000 115 000
Pokud je vypínač POWER nastaven do
polohy CAMERA-TAPE*
4.6M
2848 × 1602
4.6M
3.4M
2136 × 1602
3.4M
128 MB
55
130
74
170
256 MB
95
235
130
305
512 MB
205
485
275
630
1 GB
420
950
560
1 300
2 GB
850
2 000
1 100
2 600
4 GB
1 650
3 950
2 250
5 200
8 GB
3 350
8 000
4 500
10 000
Používání menu
128
MB
*[
IMAGE SIZE] je pevně nastaveno na [
1.2M] ve formátu HDV, [
0.2M] ve formátu
DV (16:9) a [VGA (0.3M)] ve formátu DV
(4:3).
b Poznámky
• Všechny hodnoty jsou měřeny při následujícím
nastavení:
Nahoře: Vybraná kvalita obrazu je [FINE].
Dole: Vybraná kvalita obrazu je [STANDARD].
• Při používání karty „Memory Stick Duo”
vyrobené společností Sony Corporation. Počet
fotografií, které je možno zaznamenat závisí na
prostředí pro záznam a záznamovém médiu.
• Unikátní pole obrazových prvků senzoru Sony
ClearVid CMOS a systém zpracování obrazu
(nový Enhanced Imaging Processor) umožňuje
používat pro fotografie rozlišení ekvivalentní
uvedeným hodnotám.
Pokračování ,49CZ
Menu MEMORY SET (nastavení paměti) (pokračování)
ALL ERASE (Vymazat vše)
Umožňuje smazání všech fotografií na kartě
„Memory Stick Duo”, které nejsou opatřeny
ochranou nebo ve zvolené složce.
1 Vyberte [ALL FILES] nebo [CURRNT
FOLDER].
[ALL FILES]: Vymažou se všechny
fotografie na kartě „Memory Stick Duo”.
[CURRNT FOLDER]: Vymazání všech
fotografií ve vybrané složce.
2 Dotkněte se dvakrát [YES] t
.
b Poznámky
• Složka se nevymaže ani po vymazání všech
fotografií uložených v této složce.
• Pokud je zobrazena zpráva [
Erasing all
data…] (Probíhá mazání všech dat),
neprovádějte žádnou z následujících činností:
– Ovládání přepínačem POWER/ovládacími
tlačítky.
– Vysunování karty „Memory Stick Duo”.
FORMAT (Formátování)
Karta „Memory Stick Duo” byla
naformátována v továrně a nevyžaduje
formátování po zakoupení.
Budete-li chtít provést formátování, dotkněte
se dvakrát položky [YES] t
.
Po dokončení formátování se smažou veškeré
fotografie na kartě.
b Poznámky
• Pokud je zobrazena zpráva [
Formatting…]
(Probíhá formátování), neprovádějte žádnou
z následujících činností:
– Ovládání přepínačem POWER/ovládacími
tlačítky.
– Vysunování karty „Memory Stick Duo”.
• Formátováním dojde ke smazání všech dat na
kartě „Memory Stick Duo”, včetně chráněných
obrazových dat a nově vytvořených složek.
FILE NO. (Číslo souboru)
B SERIES (Série)
Tuto možnost vyberte pro postupné
přiřazování čísel souborům, dokonce
i pokud je karta „Memory Stick Duo”
zaměněna za jinou. Po vytvoření nové
složky nebo po nahrazení složky dojde
k vynulování čísla souboru.
RESET
Tuto možnost vyberte pro vynulování čísla
souboru na hodnotu 0001 při každé
výměně karty „Memory Stick Duo”.
NEW FOLDER (Nová složka)
Tato funkce umožňuje vytvořit novou složku
(102MSDCF až 999MSDCF) na kartě
„Memory Stick Duo”. Když je v aktuální
složce uloženo 9 999 fotografií, vytvoří se
automaticky pro další fotografie nová složka.
Dotkněte se [YES] t
.
b Poznámky
• Vytvořené složky není možno vymazat pomocí
videokamery. Bude třeba naformátovat kartu
„Memory Stick Duo” (str. 50) nebo složky
zrušit na počítači.
• Počet fotografií, které lze zaznamenat na kartu
„Memory Stick Duo” se může snižovat se
zvyšujícím počtem složek.
REC FOLDER (Složka pro záznam)
Pomocí
/
zvolte složku, kterou chcete
používat pro záznam a pak se dotkněte
.
b Poznámky
• Při výchozím nastavení jsou fotografie ukládány
do složky 101MSDCF.
• Jakmile do složky zaznamenáte snímek, bude
tato složka nastavena jako výchozí složka pro
přehrávání.
PB FOLDER (Složka pro
přehrávání)
Pomocí
/
zvolte složku pro přehrávání
a pak se dotkněte
.
50CZ
Menu PICT.APPLI.
(Funkce pro
fotografie)
Speciální efekty pro fotografie nebo další
funkce pro záznam/přehrávání
Výchozí nastavení jsou označena B.
Po výběru položek se indikátory zobrazují
v závorkách.
Podrobnější informace o výběru
položek menu najdete na straně 38.
INT.REC-STL (Intervalový záznam
fotografií)
Záznam fotografií na kartu „Memory Stick
Duo” ve zvoleném intervalu. Tato funkce je
užitečná například při sledování pohybu
mraků nebo změn denního světla atd.
FADER (Přechody)
Při přidání efektu do mezery mezi scénami
můžete zaznamenat přechod mezi scénami
s následujícími efekty.
Pro zrušení před započetím operace se
dotkněte [OFF] v kroku 1.
Jakmile stisknete START/STOP, nastavení je
zrušeno.
STBY
Zatmívání
1 Dotkněte se
t požadovaného času
intervalu (1, 5 nebo 10 minut) t
t
[ON] t
t
.
2 Stiskněte tlačítko PHOTO až na doraz.
přestane blikat a zahájí se intervalový
záznam fotografií.
Pro zrušení režimu [INT.REC-STL] vyberte
[OFF].
SLIDE SHOW (Prezentace)
Používání menu
1 Vyberte požadovaný efekt v režimu
[STBY] (pro roztmívání) nebo [REC] (pro
zatmívání) a pak se dotkněte
.
2 Stiskněte START/STOP.
Indikátor roztmívání/zatmívání přestane
blikat a zmizí, jakmile je roztmívání/
zatmívání ukončeno.
[a]: Záznam
[b]: Interval
Postupné přehrávání fotografií uložených na
kartě „Memory Stick Duo” nebo ve složce
(prezentace).
REC
Roztmívání
WHITE FADER
BLACK FADER
MOSAIC FADER
MONOTONE
Při roztmívání se barva fotografie postupně
změní z černobílé na barevnou. Při zatmívání
se barva fotografie postupně změní z barevné
na černobílou.
1 Dotkněte se
t [PB FOLDER].
2 Zvolte [ALL FILES ( )] nebo
[CURRNT FOLDER ( )] a pak se
dotkněte
.
Zvolíte-li položku [CURRNT FOLDER
( )], budou se postupně přehrávat
všechny fotografie v aktuální složce pro
přehrávání zvolené v položce [PB
FOLDER] (str. 50).
3 Dotkněte se [REPEAT].
4 Zvolte [ON] nebo [OFF] a pak
.
Pro zopakování prezentace zvolte možnost
[ON] (
).
Budete-li chtít prezentaci (slide show)
spustit pouze jednou, zvolte možnost
[OFF].
5 Dotkněte se [END] t [START].
Pro zrušení režimu [SLIDE SHOW] se
dotkněte [END]. Pro přerušení se dotkněte
[PAUSE].
Pokračování ,51CZ
Menu PICT.APPLI. (Funkce pro fotografie) (pokračování)
z Rady
• První snímek prezentace je možno zvolit
pomocí
/
(předtím, než se dotknete
položky [START]).
D.EFFECT (Digitální efekty)
Do záznamu nebo přehrávání můžete přidat
digitální efekty.
1 Stiskněte požadovaný efekt.
2 Pomocí
/
nastavte efekt a pak se
dotkněte
.
Efekt
Položky pro nastavení
CINEMA
EFECT*
Není potřebné žádné
nastavení.
STILL
Stupeň průhlednosti
fotografie, kterou chcete
prolnout do
videosekvence.
FLASH
Interval záznamu/
přehrávání po
jednotlivých snímcích.
TRAIL
Doba roztmívání/
zatmívání náhodné
fotografie.
OLD
MOVIE*
Není potřebné žádné
nastavení.
* Dostupné pouze při záznamu na kazetu.
3 Dotkněte se
Zobrazí se
.
.
Pro zrušení režimu [D.EFFECT] se dotkněte
[OFF].
B OFF (Vyp)
Nastavení [D.EFFECT] se nepoužije.
CINEMA EFECT (Filmový efekt)
K záběrům je možno přidat filmovou
atmosféru nastavením kvality obrazu.
STILL (Fotografie)
Záznam/přehrávání videosekvence
s překrytím fotografie zaznamenané
dotykem [STILL].
52CZ
FLASH (Pohyb blesku)
Videosekvence se zaznamená/přehrává
s efektem sériové fotografie
(stroboskopický efekt).
TRAIL (Stopa)
Při záznamu/přehrávání zanechávají
objekty stopy v obraze.
OLD MOVIE (Starý film)
Do obrazu se přidá efekt starého filmu se
sépiovým tónem.
b Poznámky
• Ve chvíli, kdy je při záznamu na kazetu zvolen
efekt [CINEMA EFECT], není možno přepnout
na jiný digitální efekt.
• Efekty přidávané k přehrávaným fotografiím
nejsou přenášeny na rozhraní HDV/DV
(i.LINK). Na výstupu se objeví pouze originální
fotografie.
• Při používání funkce [D.EFFECT] nelze použít
tlačítko zpětného náhledu na fotografie na kartě
„Memory Stick Duo”
.
• Nastavíte-li [CINEMA EFECT], nastavení
[SPOT METER] a [EXPOSURE] se vrátí na
[AUTO].
• Nelze přidávat speciální efekty na fotografie ze
zařízení připojených k videokameře.
z Rady
• Fotografie upravené pomocí speciálních efektů
můžete uložit na kartu „Memory Stick Duo”
(str. 68) nebo zaznamenat na jiný videorekordér
nebo DVD/HDD rekordér (str. 63).
PICT.EFFECT (Obrazový efekt)
Speciální efekty je možno do obrazu přidávat
v průběhu záznamu nebo přehrávání. Objeví se
indikátor
.
B OFF (Vyp)
Nastavení [PICT.EFFECT] se nepoužije.
SKINTONE* (Barva pleti)
Pro zjemnění textury pleti.
NEG.ART (Negativ)
• Fotografie upravené pomocí speciálních efektů
můžete uložit na kartu „Memory Stick Duo”
(str. 68) nebo zaznamenat na jiný videorekordér
nebo DVD/HDD rekordér (str. 63).
SMTH SLW REC (Rychloběžný
záznam)
Rychle se pohybující objekty a akce, které
není možné zachytit za normálních podmínek,
mohou být zachyceny plynulým pomalým
záznamem v délce přibližně 3 sekundy.
Tato funkce je užitečná pro snímání rychlých
akcí, například golfového nebo tenisového
úderu.
Na obrazovce [SMTH SLW REC] stiskněte
START/STOP.
3sekundový záznam (přibližně) je zaznamenán
jako 12sekundová zpomalená sekvence.
Nápis [Recording···] (Záznam) zmizí po
dokončení záznamu.
Dotkněte se
Obraz bude vypadat tak, jak je patrno
z obrázku (se silným kontrastem).
PASTEL* (Kresba)
Obraz připomínající kresbu pastelem.*
MOSAIC* (Mozaika)
pro nastavení následujícího.
Používání menu
Barva a jas se zobrazí inverzně.
SEPIA (Sépiové barvy)
Obraz dostane sépiový jednobarevný
nádech.
B&W (Černobílý obraz)
Obraz se změní na černobílý.
SOLARIZE (Solarizace)
z Rady
– [TIMING]
Místo spuštění záznamu se určí podle stisknutí
START/STOP (Výchozí nastavení je [3sec
AFTER]).
[3sec AFTER]
(3 s po)
[3sec BEFORE]
(3 s před)
Obraz připomínající mozaiku.
* Dostupné pouze při záznamu na kazetu.
b Poznámky
• Efekty přidávané k přehrávaným fotografiím
nejsou přenášeny na rozhraní HDV/DV
(i.LINK). Na výstupu se objeví pouze originální
fotografie.
• Nelze přidávat speciální efekty na fotografie ze
zařízení připojených k videokameře.
– [RECORD SOUND]
Nastavíte-li na [ON] (
), můžete ke
zpomalenému záběru zaznamenat komentář
atd.(Výchozí nastavení je [OFF]).
Zvuk se zaznamenává při zobrazení
[Recording···].
b Poznámky
• Zvuk nelze zaznamenat při snímání
3sekundového záběru (přibližně).
• Kvalita záznamu s funkcí [SMTH SLW REC]
poněkud horší než při normálním záznamu.
Pokračování ,53CZ
Menu PICT.APPLI. (Funkce pro
fotografie) (pokračování)
Pro zrušení režimu [SMTH SLW REC]
vyberte [END].
PictBridge PRINT (Tisk s funkcí
PictBridge)
Viz strana 70.
USB SELECT (Výběr režimu USB)
Videokameru můžete připojit k osobnímu
počítači USB kabelem a importovat fotografie
do počítače. Pomocí této funkce můžete
videokameru také připojit k tiskárně
kompatibilní s PictBridge. Podrobný postup
najdete v části „First Step Guide” na
dodávaném CD-ROM.
B
Memory Stick
Tuto možnost zvolte pro prohlížení
videosekvencí z karty „Memory Stick
Duo” na počítači nebo pro jejich ukládání
na počítač.
PictBridge PRINT
Tuto možnost zvolte při připojení
videokamery k tiskárně kompatibilní
s PictBridge pro přímý tisk fotografií
(str. 70).
Menu EDIT/PLAY
(Úpravy/přehrávání)
Nastavení pro úpravy nebo přehrávání
v různých režimech
Podrobnější informace o výběru
položek menu najdete na straně 38.
VAR.SPD PB
(Přehrávání variabilní rychlostí)
Během sledování videozáznamů můžete
přehrávat v různých režimech.
1 V průběhu přehrávání se dotkněte
následujících tlačítek.
Funkce
zpomalené
přehrávání**
přehrávání po
jednotlivých
snímcích
DEMO MODE
Výchozí nastavení je [ON], což vám umožní
sledovat ukázkový režim po dobu přibližně
10 minut od vyjmutí kazety a karty „Memory
Stick Duo” z videokamery, pak posuňte
vypínač POWER dolů, aby se rozsvítil
indikátor CAMERA-TAPE.
z Rady
• Ukázkový režim bude přerušen, nastane-li
některá z níže uvedených situací:
– Dotknete-li se displeje v ukázkovém režimu
(ukázkový režim začne znovu asi po
10 minutách).
– Pokud je vložena kazeta nebo karta „Memory
Stick Duo”.
– Pokud je vypínač POWER přepnut do polohy
CAMERA-TAPE.
54CZ
Dotkněte se
změna směru
přehrávání*
(snímek)
Pro zpětný směr :
(snímek) t
(snímek) při
pozastavení
přehrávání.
Pro zpětný směr :
(snímek) při
přehrávání po
jednotlivých
snímcích.
* V horní nebo dolní části obrazovky nebo
uprostřed obrazovky se mohou objevit
horizontální čáry. To však nepředstavuje
žádnou poruchu funkce přístroje.
**V režimu zpomaleného přehrávání obrazu,
který je výstupu rozhraní HDV/DV
(i.LINK) není možno zajistit plynulé
přehrávání.
2 Dotkněte se
t
.
Pro návrat do režimu normálního přehrávání
se dvakrát dotkněte
(Play/Pause) (jednou
při přehrávání po snímcích).
b Poznámky
• Zaznamenaný zvuk nebude reprodukován.
V předchozím přehrávaném obrazu mohou být
patrné mozaikové rastry.
• Obraz ve formátu HDV není na výstupu
rozhraní HDV/DV (i.LINK) při pauze nebo
přehrávání v jiném režimu než normálním.
Menu STANDARD
SET (Standardní
• Záběry, pořízené ve formátu HDV mohou být
zkreslené v těchto situacích:
– Vyhledávání obrazu
– Zpětné přehrávání
• Zpomalené zpětné přehrávání a přehrávání po
snímcích v opačném směru není ve formátu
HDV dostupné.
REC CTRL
(Řízení záznamu videosekvence)
Viz strana 66.
END SEARCH
(Vyhledávání konce záznamu)
b Poznámky
• Funkce [END SEARCH] nebude pracovat,
jakmile z videokamery vyjmete kazetu (poté, co
jste na ni natáčeli).
Nastavení při záznamu na kazetu nebo
další základní nastavení
Výchozí nastavení jsou označena B.
Po výběru položek se indikátory zobrazují
v závorkách.
Podrobnější informace o výběru
položek menu najdete na straně 38.
VCR HDV/DV
Zvolte signál pro přehrávání. Obvykle vyberte
[AUTO].
Je-li videokamera připojena k jinému zařízení
prostřednictvím kabelu i.LINK, zvolte
vstupní/výstupní signál rozhraní HDV/DV
(i.LINK). Vybraný signál bude zaznamenán
nebo přehrán.
B AUTO
Automaticky přepíná signál mezi
formátem HDV a DV při přehrávání
kazety.
Při použitém i.LINK připojení
automaticky přepíná signál mezi formáty
HDV a DV a zajišťuje vstup/výstup
signálů rozhraním HDV/DV (i.LINK).
HDV
Přehrává se pouze část zaznamenaná ve
formátu HDV.
Při i.LINK připojení je přenášen pouze
signál HDV na vstup/výstup rozhraní
HDV/DV (i.LINK). Tuto položku
můžete také vybrat při připojení
videokamery k počítači atd.
DV
Přehrává se pouze část zaznamenaná ve
formátu DV.
Při i.LINK připojení je přenášen pouze
signál DV na vstup/výstup rozhraní
HDV/DV (i.LINK). Tuto položku
můžete také vybrat při připojení
videokamery k počítači atd.
Používání menu
EXEC (Provést)
Po dobu 5 sekund se přehraje poslední
záznam a pak se přehrávání automaticky
zastaví.
CANCEL (Zrušit)
Zastaví [END SEARCH].
nastavení)
b Poznámky
• Odpojte kabel i.LINK před změnou nastavení
[VCR HDV/DV]. V opačném případě nemusí
být připojené zařízení, jako například
videorekordér, schopno rozpoznat video signál
z této videokamery.
Pokračování ,55CZ
Menu STANDARD SET (Standardní nastavení) (pokračování)
• Je-li zvolena možnost [AUTO], když se signál
přepíná mezi formátem HDV a DV, dochází ke
chvilkovému výpadku obrazu a zvuku.
• Při nastavení [i.LINK CONV] na [ON HDV t
DV], je výstupní obrazový signál následující:
– při nastavení [AUTO] je signál HDV
konvertován do formátu DV a přiveden na
výstup; DV signál bude na výstupu beze
změny.
– při nastavení [HDV] je signál HDV
konvertován do formátu DV a přiveden na
výstup; DV signál nebude na výstupu.
– při nastavení [DV], je DV signál na výstupu
beze změny; HDV signál nebude na výstupu.
REC FORMAT (Formát záznamu)
Můžete vybrat záznamový formát.
B HDV1080i (
)
Záznam probíhá ve formátu HDV1080i.
DV ( )
Záznam probíhá ve formátu DV.
b Poznámky
• Při výstupu zaznamenaného obrazu
prostřednictvím kabelu i.LINK nastavte
odpovídajícím způsobem [i.LINK CONV].
DV SET
(Nastavení DV)
Následující funkce jsou dostupné při záznamu
ve formátu DV.
x
REC MODE (Režim záznamu)
B SP (SP)
Záznam v režimu SP (standardní
přehrávání) na kazetu.
LP (LP)
Prodloužení doby záznamu na 1,5násobek
režimu SP (dlouhohrající režim).
b Poznámky
• Při záznamu v režimu LP se mohou při
přehrávání kazety na jiných videokamerách
nebo videorekordérech v obraze objevovat
mozaikové rastry nebo může docházet
k výpadkům zvuku.
• Při střídání záznamů v režimu SP a režimu LP
může docházet ke zkreslení obrazu nebo nemusí
být mezi jednotlivými scénami správně
zaznamenán časový kód.
x
WIDE SELECT
Při záznamu můžete zvolit formát obrazu
podle připojeného televizoru. Podrobnější
informace najdete v návodu k obsluze
dodávaném s vaším televizorem.
B 16:9 WIDE
Záznam obrazu pro plný obraz na
televizoru s formátem 16:9 (širokoúhlý).
4:3 ( )
Záznam obrazu pro plný obraz na
televizoru s formátem 4:3.
b Poznámky
• Podle připojeného televizoru nastavte položku
[TV TYPE] (str. 58).
x
AUDIO MODE
B 12BIT
Záznam zvuku v režimu 12 bitů (2 stereo
zvukové doprovody).
16BIT (
)
Záznam zvuku v režimu 16 bitů (1 vysoce
kvalitní stereo zvukový doprovod).
b Poznámky
• Při záznamu ve formátu HDV se zvukový
doprovod automaticky zaznamenává v režimu
[16BIT].
x
AUDIO MIX
Monitorování zvuku dodatečně přidaného
jinou videokamerou nebo záznamu ze
čtyřkanálového mikrofonu během přehrávání
kazety.
60min
AUDIO MIX
56CZ
0:00:00:00
Dotykem ST1 / ST2 nastavte vyvážení původního
zvuku (ST1) a doplněného zvuku (ST2), poté
se dotkněte
.
b Poznámky
Zaznamenávaný obraz nebude touto operací
nijak ovlivněn.
• Při výchozím nastavení bude na výstupu
původní zvukový doprovod (ST1).
x LCD BRIGHT
Jas LCD monitoru je možno nastavovat.
VOLUME (Hlasitost)
Pro nastavení hlasitosti se dotkněte
(str. 26).
/
z Rady
• Upravit nastavení můžete také manuálně
ovladačem CAM CTRL (str. 24).
MIC LEVEL (Úroveň mikrofonu)
• Pro nastavování a monitorování zvuku
používejte sluchátka.
1 Jas nastavte pomocí tlačítek
2 Dotkněte se
.
/
.
x LCD BL LEVEL
Jas podsvícení LCD monitoru můžete nastavit.
B NORMAL
Standardní jas.
BRIGHT
LCD monitor se rozjasní.
b Poznámky
• Po připojení videokamery k vnějšímu zdroji
napájení se automaticky nastaví možnost
[BRIGHT].
• Pokud vyberete možnost [BRIGHT], mírně se
zkrátí provozní životnost akumulátoru.
Používání menu
Úroveň záznamu zvuku je možno nastavovat
manuálně.
B AUTO
Zvolte tuto možnost pro automatické
nastavení úrovně záznamu zvuku.
MANUAL
Pro nastavení úrovně záznamu zvuku
v průběhu záznamu nebo v režimu standby
se dotkněte
/
.
Na displeji se zobrazí pruhy pro nastavení
úrovně záznamu zvuku. Posunutí pruhu
doprava indikuje zvyšování úrovně
záznamu zvuku. Ukazatel úrovně záznamu
se zobrazí v případě, že je úroveň
zaznamenávaného zvuku jiná než ve
výchozím nastavení.
b Poznámky
LCD/VF SET (Nastavení LCD/
hledáčku)
x LCD COLOR
Barvy na LCD monitoru je možno nastavovat
pomocí
/
.
Nízká intenzita
Vysoká intenzita
x VF B.LIGHT
Umožňuje nastavit jas hledáčku.
B NORMAL
Standardní jas.
BRIGHT
Obraz v hledáčku se rozjasní.
b Poznámky
• Po připojení videokamery k vnějšímu zdroji
napájení se automaticky nastaví možnost
[BRIGHT].
• Pokud vyberete možnost [BRIGHT], mírně se
zkrátí provozní životnost akumulátoru.
Pokračování ,57CZ
Menu STANDARD SET (Standardní nastavení) (pokračování)
COMPONENT (Komponentní)
Možnost [COMPONENT] vyberte v případě
připojení videokamery k televizoru, který je
vybaven vstupem pro komponentní signál.
576i
Tuto možnost vyberte při připojení
videokamery k televizoru, který je
vybaven vstupem pro komponentní signál.
B 1080i/576i
Tuto možnost vyberte při připojení
videokamery k televizoru, který je
vybaven vstupem pro komponentní signál
a je schopen zobrazovat signál 1080i.
i.LINK CONV (Konverze signálu)
Signál ve formátu HDV je konvertován do
formátu DV a obraz je ve formátu DV na
výstupu rozhraní HDV/DV (i.LINK).
B OFF
Na výstupu rozhraní HDV/DV (i.LINK)
je obraz v souladu s nastavením [REC
FORMAT] a [VCR HDV/DV].
ON HDV t DV
Obraz ve formátu HDV je konvertován do
formátu DV a obraz ve formátu DV je na
výstupu ve formátu DV.
b Poznámky
• Popis vstupních signálů přes připojení i.LINK
viz [VCR HDV/DV] (str. 55).
• Odpojte kabel i.LINK před změnou nastavení
[i.LINK CONV]. V opačném případě nemusí
být připojené video zařízení schopno rozpoznat
video signál z této videokamery.
TV TYPE (Typ televizoru)
Při přehrávání obrazu bude třeba v závislosti
na připojeném televizoru provést konverzi
signálu. Zaznamenaný obraz bude přehráván
v souladu s následujícími vyobrazeními.
58CZ
B 16:9
Zvolte tuto možnost pro sledování obrazu
na televizoru s poměrem stran 16:9.
Obraz 16:9
(širokoúhlý)
Obraz 4:3
4:3
Zvolte tuto možnost pro sledování obrazu
na širokoúhlém televizoru s poměrem stran
4:3.
Obraz 16:9
(širokoúhlý)
Obraz 4:3
b Poznámky
• Připojíte-li videokameru k televizoru kabelem
i.LINK pro přehrávání kazety, bude nastavení
[TV TYPE] neplatné.
DISP GUIDE (Průvodce
zobrazením)
Viz strana 109.
STATUS CHECK (Zobrazení stavu)
Můžete zkontrolovat nastavenou hodnotu
následujících položek:
– [VCR HDV/DV] (když je přepínač POWER
nastaven na PLAY/EDIT) (str. 55)
– [COMPONENT] (Komponentní) (str. 58)
– [i.LINK CONV] (Konverze i.LINK) (str. 58)
– [TV TYPE] (Typ TV) (str. 58)
– HDMI OUTPUT (HDMI výstup) (str. 102)
GUIDEFRAME (Vodící rámeček)
Nastavením položky [GUIDEFRAME] na
hodnotu [ON] můžete zobrazit rámeček
a zkontrolovat, zda je objekt vodorovný nebo
svislý.
Tento rámeček se nebude zaznamenávat. Pro
smazání rámečku stiskněte tlačítko DISPLAY/
BATT INFO.
z Rady
• Po zaměření objektu na křížek vodicího
rámečku dosáhnete vyvážené kompozice
záběru.
CENTER MARKR (Středová
značka)
COLOR BAR (Pruh barev)
Při nastavení [COLOR BAR] na [ON] můžete
zobrazit nebo zaznamenat barevnou lištu na
kazetu. Nastavení barev je vhodné provádět na
připojeném monitoru.
DATA CODE (Datový kód)
Během přehrávání se budou zobrazovat
informace (datový kód) automaticky
zaznamenané v průběhu záznamu.
B OFF
Datový kód se nebude zobrazovat.
DATE/TIME
Zobrazení data a času.
CAMERA DATA (dále)
Zobrazení údajů o nastavení videokamery.
60min
0:00:00:00
1
2
60min
GUIDE
AUTO
b Poznámky
• Při přehrávání fotografií na kartě „Memory
Stick Duo” se bude zobrazovat nastavená
hodnota expozice (0 EV), rychlost závěrky
a hodnota clony.
• Indikace se bude zobrazovat u fotografie
pořízené s bleskem.
• Na datové obrazovce DATE/TIME se bude
datum a čas zobrazovat ve stejném místě. Pokud
pořizujete záběry, aniž jsou nastaveny hodiny,
indikace [-- -- ----] a [--:--:--].
• V řežimu Easy Handycam můžete nastavit
pouze [DATE/TIME].
REMAINING (Zbývající)
B AUTO
V níže popsaných situacích se bude na
přibližně 8 sekund zobrazovat indikátor
zbývající pásky v kazetě.
Používání menu
Nastavíte-li [CENTER MARKR] na [ON],
zobrazí se ve středu obrazovky značka pro
jednodušší určení středu obrazu. Značka se
nebude zaznamenávat. Stisknutím tlačítka
DISPLAY/BATT INFO můžete značku skrýt.
BExpozice
CVyvážení bílé barvy
DZisk
ERychlost závěrky
FHodnota clony
• Pokud při vložené kazetě přepnete vypínač
POWER do polohy PLAY/EDIT nebo
CAMERA-TAPE.
• Jakmile se dotknete položky
(přehrávání/pauza).
ON
Indikátor zbývající pásky se bude
zobrazovat vždy.
REMOTE CTRL (Dálkový ovladač)
Ve výchozím nastavení [ON] (Zapnuto)
můžete videokameru ovládat přiloženým
dálkovým ovladačem (str. 105).
z Rady
• Nastavením [ OFF] můžete eliminovat riziko, že
kamera bude reagovat na povely například
dálkového ovladače jiné videokamery nebo
videorekordéru.
3
100 AWB
F1. 8
9dB
P-MENU
6
5
4
A Funkce SteadyShot vypnuta
Pokračování ,59CZ
Menu STANDARD SET (Standardní nastavení) (pokračování)
REC LAMP (Kontrolka záznamu)
Při nastavení této položky na [OFF] (výchozí
nastavení je [ON]) se během záznamu
nerozsvítí kontrolka záznamu na videokameře.
CALIBRATION (Kalibrace)
Viz strana 97.
QUICK REC (Rychlý záznam)
BEEP (Zvukový signál)
B ON
Při zahájení/zastavení záznamu nebo při
obsluze dotykového displeje se ozve zvuk
pípání.
OFF
Vypnutí zvuku pípání zvuku závěrky.
DISP OUTPUT (Výstup zobrazení)
B LCD PANEL (LCD monitor)
Data jako například časový kód se
zobrazují na LCD monitoru a v hledáčku.
V-OUT/PANEL (Videovýstup/monitor)
Data jako například časový kód se
zobrazují na obrazovce televizoru, LCD
monitoru a v hledáčku.
MENU ROTATE (Posun menu)
B NORMAL (Normální)
Po dotyku
se budou položky menu
posunovat směrem dolů.
OPPOSITE (Obráceně)
Po dotyku
se budou položky menu
posunovat směrem nahoru.
A.SHUT OFF (Automatické
vypnutí)
B 5min
Pokud nebudete videokameru ovládat po
dobu přibližně 5 minut, videokamera se
automaticky vypne.
NEVER (Nikdy)
Videokamera se nebude automaticky
vypínat.
b Poznámky
• Po připojení videokamery do síťové zásuvky se
položka [A.SHUT OFF] automaticky nastaví na
hodnotu [NEVER] (Nikdy).
60CZ
Umožňuje mírné snížení doby spuštění
záznamu při stisknutí tlačítka START/STOP.
Tato funkce je užitečná pro kompenzaci
časové prodlevy cvaknutí závěrky.
B OFF
Spuštění záznamu trvá delší dobu, ale je
zaznamenán plynulejší přechod.
ON (
)
Mírně sníží dobu potřebnou pro spuštění
záznamu, pokoušíte-li se pořídit záznam
hned po zapnutí videokamery (nastavení
přepínače POWER do polohy CAMERATAPE z polohy OFF (CHG)) nebo když
chcete začít záznam po zrušení
pohotovostního režimu pro záznam.
b Poznámky
• Při nastavení položky [QUICK REC] (Rychlý
záznam) na [ON] (Zapnuto) se obraz mezi
scénami na chvíli zastaví (doporučujeme úpravu
na počítači).
z Rady
• Trvá-li pohotovostní režim pro záznam více než
přibližně 3 minuty, přestane se otáčet buben
a pohotovostní režim je zrušen. To je z důvodu
ochrany pásky a snížení zbytečného vybíjení
akumulátoru.
Menu TIME/LANGU.
(Čas/jazyk)
Přizpůsobení osobního
menu
Podrobnější informace o výběru
položek menu najdete na straně 38.
Do osobního (Personal) menu můžete přidávat
požadované položky menu a nastavení tohoto
osobního (Personal) menu můžete přizpůsobit
pro jednotlivé polohy vypínače POWER. To je
užitečné, pokud přidáte často používané
položky menu do osobního (Personal) menu.
CLOCK SET (Nastavení hodin)
Viz strana 14.
WORLD TIME (Světový čas)
Při použití videokamery v zahraničí můžete
nastavit časový rozdíl dotykem na položku
/
, aby se hodiny nastavily v souladu
s časovým rozdílem.
Při nastavení časové diference na hodnotu 0 se
hodiny vrátí k původně nastavenému času.
LANGUAGE (Jazyk)
• Pokud mezi možnostmi nenajdete svůj jazyk,
nabízí videokamera možnost volby jazyka
[ENG[SIMP]] (zjednodušená angličtina).
Pro každou polohu přepínače POWER můžete
přidat až 28 položek menu. Budete-li chtít
přidat další položky, zrušte nejprve méně
důležitou položku menu.
1 Dotkněte se
t [P-MENU SET
UP] t [ADD].
Pokud se požadovaná položka menu
nezobrazuje, dotkněte se
/
.
60min
STBY
Select the category.
0:00:00
END
CAMERA SET
PICT.APPLI.
EDIT/PLAY
STANDARD SET
TIME/LANGU.
Používání menu
Tato položka umožňuje vybrat jazyk
používaný na LCD monitoru.
Přidání položky menu
OK
2 Pro volbu kategorie menu se
dotkněte
.
/
a pak se dotkněte
60min
STBY
Select the item.
0:00:00
END
SCENE SELECT
SPOT MTR·FCS
SPOT METER
EXPOSURE
WHITE BAL.
OK
3 Dotkněte se
/
pro výběr
položky menu a pak se dotkněte
t [YES] t
.
Položka menu je přidána na konec
seznamu.
Pokračování ,61CZ
Přizpůsobení osobního menu (pokračování)
Zrušení položky menu
1 Dotkněte se
t [P-MENU SET
UP] t [DELETE].
Pokud se požadovaná položka menu
nezobrazuje, dotkněte se
/
.
60min
STBY
Select button to delete.
1/3
0:00:00
END
DISP
GUIDE
MENU
SCENE
SELECT
SMOOTH
SLWREC
TELE
MACRO
FADER
t [P-MENU SET
UP] t [SORT].
Pokud se požadovaná položka menu
nezobrazuje, dotkněte se
/
.
chcete přesunout.
chcete zrušit.
3 Pro přesunutí položky menu na
požadované místo se dotkněte
.
0:00:00
STBY
4 Dotkněte se
.
Budete-li chtít setřídit více položek,
zopakujte kroky 2 až 4.
Delete this from
CAMERA-TAPE mode's
P-MENU?
YES
1 Dotkněte se
2 Dotkněte se položky menu, kterou
2 Dotkněte se položky menu, kterou
60min
DELETE
Uspořádání pořadí položek
menu zobrazovaných v osobním
(Personal) menu
NO
5 Dotkněte se [END] t
3 Dotkněte se [YES] t
.
.
b Poznámky
• Nelze přesunout položku [P-MENU SET UP].
b Poznámky
• Není možné smazat položky [MENU]
a [P-MENU SET UP].
Obnovení výchozího nastavení
osobního menu (Reset)
Dotkněte se
t [P-MENU SET
UP] t [RESET] t [YES] t [YES]
t
.
Pokud se požadovaná položka menu
nezobrazuje, dotkněte se
/
.
62CZ
/
Kopírování/editace
Kopírování na videorekordér nebo DVD/HDD
rekordér
Pomocí síťového adaptéru připojte nejprve videokameru do elektrické zásuvky (str. 11). Podívejte se
rovněž do návodů k obsluze připojovaných zařízení.
Připojování k externím zařízením
Způsob připojení a kvalita obrazu se bude lišit v závislosti na videorekordéru, DVD/HDD rekordéru
a použitých konektorech.
z Rady
• [CONNECTGUIDE] doporučí odpovídající způsob připojení pro vaše zařízení (str. 29).
: Směr signálu
Videokamera
Kabel
Externí zařízení
Zařízení kompatibilní s HDV1080i*
t Kvalita HD
i.LINK kabel (dodávané
příslušenství)
AV zařízení se zásuvkou i.LINK
t Kvalita SD
Propojovací A/V kabel
s S VIDEO (volitelné
příslušenství)
AV zařízení se zásuvkou S VIDEO
t Kvalita SD
Kopírování/editace
i.LINK kabel (dodávané
příslušenství)
(Bílá)
(Červená)
(Žlutá)
Propojovací A/V kabel
(dodávané příslušenství)
(Žlutá)
(Bílá)
(Červená)
AV zařízení se zásuvkami audio/
video**
t Kvalita SD
* Vyžadována zásuvka i.LINK, která je kompatibilní se specifikací HDV1080i. Podívejte se rovněž do
návodů k obsluze připojovaných zařízení.
** Pokud budete tuto videokameru připojovat k monofonnímu zařízení, zapojte žlutý konektor
propojovacího kabelu A/V do videovstupu a bílý konektor (levý kanál) nebo červený konektor (pravý
kanál) do audiovstupů na zařízení.
Pokračování ,63CZ
Kopírování na videorekordér, DVD/HDD rekordér atd. (pokračování)
b Poznámky
• Není možné kopírovat obraz pomocí kabelu
HDMI.
• Záběry pořízené ve formátu DV se budou
kopírovat v kvalitě SD (standardní rozlišení),
bez ohledu na zapojení.
Zásuvky na videokameře
b Poznámky
Otevřete kryt zásuvek a připojte kabel.
HDV/DV
1
• Je-li [VCR HDV/DV] nastaveno na [AUTO]
a signál se přepíná mezi formátem HDV a DV,
dochází ke chvilkovému výpadku obrazu
a zvuku.
• Jsou-li přehrávač a rekordér obojí zařízení
kompatibilní s HDV1080i, například HDRHC9E, a propojené kabelem i.LINK, obraz bude
v místě pauzy nebo zastavení a následném
obnovení záznamu mírně neklidný nebo hrubý.
• Nastavte [DISP OUTPUT] na [LCD PANEL]
(výchozí nastavení) v případě připojení A/V
kabelem (str. 60).
A/V OUT
2
Připojení propojovacím kabelem A/V
s S VIDEO (volitelné příslušenství)
Použití kabelu i.LINK (dodávané
příslušenství)
Podle níže uvedené tabulky zvolte požadovaná
nastavení a proveďte příslušné změny v menu.
b Poznámky
• Kabel i.LINK odpojte před změnou
následujících položek menu, jinak nemusí
videorekordér nebo DVD/HDD rekordér
správně identifikovat video signál.
Formát
Zaznamenakopíroný formát
vání
64CZ
Nastavení menu
[VCR HDV/ [i.LINK
DV]
CONV]
HDV*1
[AUTO]
nebo
HDV
[OFF]
(Vyp)
DV
[AUTO]
(Automaticky)
[ON HDV
t DV]
Smíchané
HDV
a DV
HDV*1
[AUTO]
nebo
HDV*2
[OFF]
(Vyp)
DV
[AUTO]*
[ON HDV
t DV]
Pouze DV
DV
[AUTO]
nebo DV
–
Pouze
HDV
*1 Videorekordér nebo DVD/HDD rekordéry musí
být kompatibilní se specifikací HDV1080i.
*2 Části zaznamenané ve formátu DV nelze
kopírovat.
*3 Části zaznamenané současně ve formátu DV
a HDV nelze kopírovat.
3
Místo konektoru video (žlutý) zapojte
konektor S VIDEO. Při tomto typu zapojení
docílíte věrnější reprodukci obrazu. Pokud
připojíte pouze samotný kabel S VIDEO,
nebude na výstupu žádný zvuk.
Kopírování na jiné zařízení
1 Připravte videokameru pro
přehrávání.
Vložte do videokamery kazetu se
záznamem.
Posuňte vypínač POWER, aby se rozsvítil
indikátor PLAY/EDIT.
2 Při kopírování do videorekordéru
vložte kazetu pro záznam.
Při kopírování na DVD rekordér
vložte DVD pro záznam.
Pokud je vaše záznamové zařízení
vybaveno voličem vstupů, nastavte jej na
příslušný vstup (jako například video vstup
1, video vstup 2 atd.).
3 Ke kameře připojte záznamové
zařízení (videorekordér nebo DVD/
HDD rekordér).
Další podrobnosti týkající se zapojení
najdete na strana 63.
4 Spusťte přehrávání na videokameře
a na záznamovém zařízení spusťte
záznam.
Viz návod k obsluze vašeho záznamového
zařízení, kde najdete další podrobnosti.
5 Po skončení kopírování zastavte
• Při kopírování na DVD rekordér z videokamery
pomocí kabelu i.LINK, nemusí být možné
ovládat videokameru z DVD rekordéru, i když
to popisuje návod k obsluze.
Chcete-li nastavit vstupní režim na HDV nebo
DV na vašem DVD rekordéru a umožnit vstup/
výstup obrazu, postupujte podle kroků v části
„Kopírování na jiné zařízení”.
• Používáte-li kabel i.LINK, obraz a zvuk jsou
přenášeny digitálně, což zajišťuje vysoce
kvalitní obraz.
• Máte-li připojen kabel i.LINK, zobrazuje se
formát výstupního signálu (
nebo
) na LCD monitoru
videokamery.
videokameru a záznamové zařízení.
b Poznámky
Kopírování/editace
• V případě připojení kabelem A/V nastavte [TV
TYPE] podle zařízení pro přehrávání (TV atd.)
(str. 58).
• Pro záznam data/času a nastavení kamery
v případě připojení přes dodávaný A/V kabel je
nutno, aby se tyto údaje zobrazovaly na
monitoru (str. 59).
• Na výstupu rozhraní HDV/DV (i.LINK)
nebudou následující prvky:
– Indikátory.
– Fotografie upravené funkcemi
[PICT.EFFECT] (str. 53) nebo [D.EFFECT]
(str. 52).
– Tituly, které byly zaznamenány na jiných
kamerách.
• Obraz ve formátu HDV není na výstupu
rozhraní HDV/DV (i.LINK) při pauze nebo
přehrávání v jiném režimu než normálním.
• Při připojování kabelu i.LINK vezměte na zřetel
následující:
– Při pozastavení obrazu na videokameře
v průběhu záznamu na videorekordér nebo
DVD/HDD rekordér bude zaznamenaný
obraz neostrý.
– V závislosti na zařízení nebo aplikaci se
nemusí zobrazovat ani zaznamenat datový
kód (datum/čas/údaje o nastavení
videokamery).
– Není možno odděleně zaznamenat obraz
a zvuk.
65CZ
Záznam obrazu z videorekordéru atd.
Na kazetu je možno zaznamenat filmy
z videorekordéru. Scénu je rovněž možno
zaznamenat na kartu „Memory Stick Duo”
jako fotografii. Nezapomeňte nejprve do
videokamery vložit kazetu nebo kartu
„Memory Stick Duo” pro záznam.
Kameru můžete k videorekordéru atd. nebo
k zařízení kompatibilním s i.LINK připojit
kabelem i.LINK.
Pomocí síťového adaptéru připojte nejprve
videokameru do elektrické zásuvky (str. 11).
Podívejte se rovněž do návodů k obsluze
připojovaných zařízení.
Zařízení kompatibilní
s HDV1080i
AV zařízení
s výstupem i.LINK
Záznam videosekvencí
1 Posuňte vypínač POWER, aby se
rozsvítil indikátor PLAY/EDIT.
2 Nastavte vstupní signál
videokamery.
Nastavte [VCR HDV/DV] na [AUTO]
v případě záznamu ze zařízení
kompatibilního s formátem HDV.
Nastavte [VCR HDV/DV] na [DV] nebo
[AUTO] v případě záznamu ze zařízení
kompatibilního s formátem DV (str. 55).
3 Připojte videorekordér atd. jako
přehrávač ke kameře pomocí kabelu
i.LINK.
t Kvalita HD
t Kvalita SD
Do zásuvky i.LINK
: Směr
signálu
i.LINK kabel
(dodávané
příslušenství)
HDV/DV
Do rozhraní
HDV/DV
(i.LINK)
* Vyžadována zásuvka i.LINK, která je
kompatibilní se specifikací HDV1080i.
66CZ
b Poznámky
• Je-li připojen kabel i.LINK, formát
vstupního signálu (
nebo
) je indikován na LCD
monitoru videokamery (Tento indikátor se
může objevit na obrazovce zařízení pro
přehrávání, nebude však zaznamenán.).
4 Vložte kazetu do videorekordéru.
5 Při záznamu obsluhujte
videorekordér jako při záznamu
filmů.
Dotkněte se
t[
REC CTRL]
t [REC PAUSE].
Pokud není na monitoru zobrazena
požadovaná položka, dotkněte se
/
až se položka zobrazí.
,
6 Spusťte přehrávání videokazety na
videorekordéru.
Obraz přehrávaný na připojeném zařízení,
se bude zobrazovat na LCD monitoru
videokamery.
Záznam fotografií
1 Proveďte kroky 1 až 4, uvedené
v části „Záznam videosekvencí”.
7 V místě, kde chcete zahájit záznam,
2 Spusťte přehrávání kazety.
8 Ukončete záznam.
3 Na scéně, kterou chcete
se dotkněte tlačítka [REC START].
Dotkněte se
PAUSE].
9 Dotkněte se
(Stop) nebo [REC
t
Na displeji videokamery se zobrazí obraz
z videorekordéru.
zaznamenat, stiskněte lehce tlačítko
PHOTO. Zkontrolujte výřez záběru
a pak tlačítko stiskněte až na doraz.
.
b Poznámky
Kopírování/editace
• Televizní programy nelze zaznamenávat
prostřednictvím rozhraní HDV/DV (i.LINK).
• Ze zařízení DV můžete zaznamenávat obraz
pouze ve formátu DV.
• Při připojování kabelu i.LINK vezměte na zřetel
následující:
– Při pozastavení obrazu na videokameře
v průběhu záznamu na videorekordér bude
zaznamenaný obraz neostrý.
– Není možno odděleně zaznamenat obraz
a zvuk.
– Pokud záznam pozastavíte nebo ukončíte
a potom opět spustíte, nemusí být obraz
zaznamenán plynule.
• Je-li na vstupu video signál s poměrem stran
4:3, bude se na monitoru videokamery
zobrazovat s černými pruhy na levé a pravé
straně.
67CZ
Kopírování fotografií
z kazety na kartu
„Memory Stick Duo”
Požadovanou scénu můžete zaznamenat na
kartu „Memory Stick Duo” jako fotografii
z filmu zaznamenaného na kazetě.
Zkontrolujte, zda je ve videokameře vložena
kazeta se záznamem a karta „Memory Stick
Duo”.
1 Přepínač POWER opakovaně
přesuňte tak, aby se rozsvítila
kontrolka PLAY/EDIT.
Vymazání
zaznamenaných
obrázků z karty
„Memory Stick Duo”
1 Přepínač POWER opakovaně
přesuňte tak, aby se rozsvítila
kontrolka PLAY/EDIT.
2 Dotkněte se
60min
60
min
101–0001
0001
101
.
6.1M
1 / 10 101
MEMORY PLAY
2 Vyhledejte a zaznamenejte
požadovanou scénu.
Pro přehrání kazety se dotkněte tlačítka
(PLAY) a pak na scéně, kterou
chcete zaznamenat, lehce stiskněte tlačítko
PHOTO. Zkontrolujte výřez záběru a pak
tlačítko stiskněte až na doraz.
GUIDE
P-MENU
3 Tlačítky
/
zvolte obrázek,
který chcete smazat.
4 Dotkněte se položky
t [YES].
b Poznámky
• Datum a čas obrazu zaznamenané na kazetě
a uložené na kartě „Memory Stick Duo” je
zaznamenán. Na videokameře se zobrazuje
datum a čas obrazu, který je zaznamenán na
kazetě. Data nastavení kamery zaznamenané na
kazetě nelze uložit na kartu „Memory Stick
Duo”.
• Velikost fotografie bude pevně nastavena na
[
1.2M M] při přehrávání ve formátu HDV.
Velikost fotografií je pevně nastavena na
[
0.2M] (16:9) nebo [VGA (0.3M)] (4:3)
při přehrávání ve formátu DV (str. 49).
• Fotografie není možné zaznamenat při
používání zoomu při přehrávání.
68CZ
b Poznámky
• Po vymazání nelze fotografie nijak obnovit.
• Fotografie není možno zrušit, pokud je ploška
ochrany proti zápisu na kartě „Memory Stick
Duo” nastavena do zablokované polohy
(str. 90), nebo pokud je zvolený snímek chráněn
(str. 69).
z Rady
• Pro vymazání všech fotografií vyberte položku
[
ALL ERASE] (Vymazat vše) (str. 50).
• Fotografie můžete mazat také v indexovém
zobrazení (str. 27). Po zobrazení 6 obrázků
najednou můžete snadno vyhledat obrázek,
který chcete zrušit.
Dotkněte se
t [ DELETE] t obrázku,
který chcete vymazat t
t [YES].
Označení zaznamenaných obrázků na kartě
„Memory Stick Duo” specifickou informací
(Tisková značka/Ochrana fotografie)
Používáte-li kartu „Memory Stick Duo”
s ochrannou ploškou, ujistěte se, že tato ploška
na kartě „Memory Stick Duo” není nastavena
do polohy ochrany proti zápisu (str. 91).
Výběr fotografií pro tisk (Tisková
značka)
Pro volbu obrázků pro tisk na videokameře se
používá norma DPOF (Digital Print Order
Format).
Označíte-li fotografie, které chcete vytisknout,
nebudete je muset znovu vybírat při tisku (není
možné určit počet výtisků).
přesuňte tak, aby se rozsvítila
kontrolka PLAY/EDIT.
2 Dotkněte se
t
t
t
[PROTECT].
PROTECT
Zobrazí
se -.
t
[PRINT MARK].
3 Dotkněte se obrázku, který budete
chtít později vytisknout.
PRINT MARK
101–0002
2/ 10
101
OK
4 Dotkněte se položky
t [END].
Kopírování/editace
t
1 Přepínač POWER opakovaně
chránit.
přesuňte tak, aby se rozsvítila
kontrolka PLAY/EDIT.
t
Jako prevenci proti náhodnému smazání
můžete vybrané obrázky označit.
3 Dotkněte se obrázku, který chcete
1 Přepínač POWER opakovaně
2 Dotkněte se
Ochrana proti náhodnému
smazání (Image protection)
Zobrazí se
.
b Poznámky
101–0002
2/ 10
101
• Pro zrušení ochrany obrázku se v kroku 3
dotkněte opět obrázku, aby se jeho ochrana
zrušila.
OK
4 Dotkněte se položky
t [END].
b Poznámky
• Pro zrušení značky tisku se v kroku 3 dotkněte
opět obrázku, aby se značka tisku zrušila.
• Neoznačujte na videokameře fotografie, pokud
jsou na kartě „Memory Stick Duo” již některé
fotografie označeny značkou tisku z jiného
zařízení. Mohlo by dojít ke změně informací na
snímcích se značkou tisku vytvořenou na jiných
zařízeních.
69CZ
Tisk zaznamenaných fotografií
(Tiskárna kompatibilní s PictBridge)
Fotografie je možno vytisknout na tiskárně,
která je kompatibilní s normou PictBridge,
aniž je třeba videokameru připojovat
k počítači.
Pomocí síťového adaptéru připojte nejprve
videokameru do elektrické zásuvky (str. 11).
Vložte kartu „Memory Stick Duo” obsahující
fotografie do videokamery a zapněte tiskárnu.
7 Dotkněte se položky
t [END].
Pro tisk data/času do fotografie se dotkněte
t [DATE/TIME] t [DATE] nebo
[DAY&TIME] t
.
8 Dotkněte se [EXEC] t [YES].
Po dokončení tisku zmizí zpráva
[Printing…] (Probíhá tisk) a opět se
zobrazí obrazovka pro výběr fotografie.
1 Přepínač POWER opakovaně
přesuňte tak, aby se rozsvítila
kontrolka PLAY/EDIT.
2 Připojte zásuvku
(USB) na
videokameře k tiskárně
prostřednictvím USB kabelu.
Na obrazovce se automaticky zobrazí
[USB SELECT].
3 Dotkněte se položky [PictBridge
PRINT].
Po dokončení připojení se na
displeji zobrazí symbol
(připojení zařízení PictBridge).
1 / 10
6.1M
PictBridge PRINT
101-0001
-
+
101
END
SET
EXEC
Bude zobrazena jedna z fotografií,
uložených na kartě „Memory Stick Duo”.
4 Pomocí
/
zvolte obrázek,
který chcete vytisknout.
5 Dotkněte se položky
t
[COPIES].
6 Pomocí
/
zvolte počet
kopií, který chcete vytisknout.
Je možné vytisknout maximálně 20 kopií
jedné fotografie.
70CZ
Dokončení tisku
Stiskněte tlačítko [END] na obrazovce pro
výběr fotografie.
b Poznámky
• Není možno zaručit správnou funkčnost
modelů, které nejsou kompatibilní s normou
PictBridge.
• Podívejte se rovněž do návodu k obsluze
použité tiskárny.
• Vyvarujte se následujících operací, pokud je na
obrazovce zobrazena indikace
. Tyto operace
by se nemusely provést správně.
– Manipulace s přepínačem POWER.
– Odpojte kabel USB od tiskárny nebo
videokamery.
– Vyjmutí karty „Memory Stick Duo”
z videokamery.
• Pokud tiskárna přestane pracovat, odpojte kabel
USB (dodávané příslušenství), vypněte tiskárnu,
opět ji zapněte a proveďte celou operaci od
začátku.
• Na některých tiskárnách může dojít k oříznutí
levé, pravé, horní nebo dolní strany fotografie.
Zvláště v případech, kdy je snímek zaznamenán
ve formátu 16:9 (širokoúhlý), dochází ke
značnému oříznutí levé a pravé strany.
• Některé tiskárny nemusejí podporovat funkci
tisku data/času. Další podrobnosti si prosím
vyhledejte v návodu k obsluze vaší tiskárny.
• Není možno zaručit tisk fotografií
zaznamenaných na jiném zařízení, než je tato
videokamera.
z Rady
• PictBridge je průmyslový standard vytvořený
organizací Camera & Imaging Products
Association (CIPA). Fotografie je možno
vytisknout bez použití počítače pouhým
připojením tiskárny přímo k digitální
videokameře nebo k digitálnímu fotoaparátu,
a to bez ohledu na model nebo výrobce.
• Nastavení můžete provést volbami
v následujícím pořadí:
–
t [MENU] t
(PICT.APPLI.)
t [USB SELECT] t [PictBridge PRINT].
–
t [MENU] t
(PICT.APPLI.)
t [PictBridge PRINT].
Kopírování/editace
71CZ
Používání počítače
Jaké možnosti nabízí počítač se systémem
Windows
Pokud nainstalujete software „Picture Motion
Browser” z dodaného disku CD-ROM do
počítače se systémem Windows, můžete
provádět následující operace.
b Poznámky
• Dodávaný software, „Picture Motion Browser”
nelze nainstalovat na počítači Macintosh.
x Vytváření disku
Z uložených videosekvencí můžete
vytvořit disk DVD video. Obraz bude na
disku uložen v kvalitě SD (standardní
rozlišení).
x Export uložených videosekvencí
z počítače do kamery
Videosekvence, které byly uloženy do
počítače můžete poslat zpět do kamery
v kvalitě obrazu HD (vysoké rozlišení).
Informace o „First Step Guide”
(Průvodce prvními kroky)
Hlavní funkce
x Ukládání videosekvencí pořízených
vaší videokamerou do počítače
Videosekvence zaznamenané v kvalitě HD
(vysoké rozlišení) můžete uložit do
počítače, aniž byste je museli jakkoliv
upravovat.
x Prohlížení fotografií uložených do
počítače
Videosekvence a fotografie můžete třídit
podle data a času pořízení nebo vybrat
požadované videosekvence nebo
fotografie a zobrazit jejich zmenšené
náhledy. Tyto zmenšené náhledy lze
zvětšit a přehrát jako prezentaci (slide
show).
x Úpravy fotografií uložených do
počítače
Videosekvence a fotografie uložené do
počítače je možné upravovat
72CZ
Příručka „First Step Guide” představuje
návod, na který se můžete obracet při práci
s počítačem.
Průvodce popisuje základní operace od
propojení videokamery a počítače a provedení
nastavení až po všeobecné operace při prvním
použití softwaru „Picture Motion Browser”
uloženého na disku CD-ROM (dodávané
příslušenství).
Podívejte se do části „Instalace „First Step
Guide”” (str. 74), spusťte příručku „First Step
Guide” a pak postupujte podle pokynů.
Funkce nápovědy v softwaru
V nápovědě jsou vysvětleny všechny funkce
všech softwarových aplikací. Po důkladném
přečtení „First Step Guide” se můžete
v nápovědě dozvědět podrobnější informace.
Pro zobrazení nápovědy klepněte na symbol
[?] na monitoru.
b Poznámky
• Při ukládání videosekvencí do počítače
prostřednictvím běžně dostupného softwaru pro
úpravy je potřeba také provést určitá nastavení
v kameře. Podrobné informace viz „First Step
Guide”.
• Pro uživatelskou podporu softwaru „Picture
Motion Browser” se podívejte na následující
internetové stránky
http://www.sony.net/support-disoft/
Systémové požadavky
Při použití softwaru „Picture Motion
Browser”
Operační systém: Microsoft Windows
2000 Professional SP4,
Windows XP SP2* nebo
Windows Vista*
*Kromě 64bitových verzí.
Je vyžadována standardní instalace.
Při použití rozšířeného operačního
systému není zaručená správná funkce.
Ostatní: USB zásuvka (musí být jako
standardní vybavení)
b Poznámky
• Funkce není zaručena na počítačovém prostředí,
které nesplňuje systémové požadavky.
• Správná funkce není zaručena ani po splnění
všech požadavků.
Funkci výrobku mohou ovlivnit např. otevřené
aplikace nebo aplikace běžící v pozadí.
• I pokud váš počítač splňuje všechny požadavky,
může u videosekvencí zaznamenaných v kvalitě
HD (vysoké rozlišení) docházet k chybám
v obrazu a nekvalitnímu přehrávání. Záznam
uložený v počítači ani následně pořízený
záznam na disk však nebude ovlivněn.
• Používáte-li notebook, použijte pro napájení
síťový adaptér. Jinak nebude software pracovat
správně z důvodu funkce úspory energie.
z Rady
• Je-li váš počítač vybaven slotem Memory Stick,
vložte kartu „Memory Stick Duo”, na které jsou
zaznamenány fotografie, do adaptéru Memory
Stick Duo (volitelné příslušenství), a pak jej
vložte do slotu Memory Stick na vašem
počítači, aby bylo možné zkopírovat fotografie
do počítače.
• Používáte-li kartu „Memory Stick PRO Duo”
a váš počítač s ní není kompatibilní, použijte pro
připojení videokamery k počítači USB kabel
místo slotu Memory Stick na vašem počítači.
Používání počítače
Operační systém: Microsoft Windows
2000 Professional SP4, Windows XP
SP2* nebo Windows Vista*
*64bitová a Starter edice podporovány
nejsou.
Je vyžadována standardní instalace.
Pro zpracování záznamu v kvalitě HD
je vyžadováno Windows XP SP2 nebo
Windows Vista.
Při použití rozšířeného operačního
systému nebo několika operačních
systémů není zaručena správná funkce.
CPU: Intel Pentium 4 2,8 GHz CPU nebo
rychlejší (Intel Pentium 4 3,2 GHz
nebo rychlejší, doporučeny jsou Intel
Pentium D nebo Intel Core Duo.)
Pro zpracování záznamů pouze
v kvalitě SD (standardní ) je potřeba
procesor Intel Pentium III 1 GHz nebo
rychlejší.
Aplikace: DirectX 9.0c nebo novější
(Tento výrobek je založen na
technologii DirectX. Je nutné
nainstalovat DirectX.)
Zvukový systém: Zvuková karta
kompatibilní s Direct Sound
Paměť: 512 MB nebo více
(Doporučujeme 1 GB nebo více.)
Pro zpracování záznamů pouze
v kvalitě SD (standardní rozlišení) je
potřeba 256 MB paměti nebo více.
Pevný disk:
Potřebný volný prostor na disku:
Přibližně 500 MB
Rozlišení: Minimálně 1 024 × 768 bodů
Ostatní: USB port (musí být obsažen
jako standard, je doporučen Hi-Speed
USB (kompatibilní s USB 2.0)), DV
rozhraní (IEEE1394, i.LINK) (pro
připojení prostřednictvím kabelu
i.LINK), zapisovací jednotka DVD
(jednotka CD-ROM je nutná pro
instalaci)
Při přehrávání fotografií zaznamenaných
na kartě „Memory Stick Duo” na počítači
73CZ
Instalace „First Step Guide” a softwaru
„First Step Guide” a software je potřeba na
počítač se systémem Windows nainstalovat
před připojením kamery k počítači.
Instalaci je třeba provést pouze při prvním
připojování videokamery k počítači.
Postup při instalaci a položky, které budou
nainstalovány, se liší podle typu vašeho
operačního systému.
z Rady
4 Klepněte na tlačítko
[FirstStepGuide] (Průvodce prvními
kroky).
5 Vyberte požadovaný jazyk a název
modelu kamery z rozevíracího
menu.
• Na straně 76 najdete potřebné informace, pokud
používáte počítač Macintosh.
Instalace „First Step Guide”
1 Ujistěte se, že není vaše
videokamera připojena k počítači.
2 Zapněte počítač.
b Poznámky
• Pro instalaci se přihlaste jako Správce
počítače.
• Před instalací softwaru ukončete všechny
běžící aplikace.
3 Do diskové mechaniky na vašem
počítači vložte dodaný disk CDROM.
Zobrazí se instalační okno.
6 Klepněte na tlačítko
[FirstStepGuide(HTML)] (Průvodce
prvními kroky (HTML).
Spustí se instalace.
Jakmile se zobrazí zpráva „[Save is
complete] (Instalace dokončena)”,
klepnutím na tlačítko „[OK]” dokončete
instalaci.
Prohlížení „First Step Guide” v PDF
V kroku 6 klepněte na tlačítko
[FirstStepGuide(PDF)].
Instalace softwaru „Adobe Reader”
pro zobrazování souborů PDF
V kroku 6 klepněte na tlačítko [Adobe(R)
Reader(R)].
Pokud se okno nezobrazí
1 Klepněte na [Start], pak klepněte na
[My Computer] (Tento počítač).
(V případě Windows 2000, poklepejte
na [My Computer] (Tento počítač).)
2 Poklepejte na „[SONYPICTUTIL (E:)]
(CD-ROM)” (disková mechanika).*
* Označení diskové mechaniky (jako
např. (E:)) se může lišit podle
specifikací vašeho počítače.
74CZ
Instalace softwaru
1 Proveďte kroky 1 až 3 z části
„Instalace „First Step Guide””
(str. 74).
2 Klepněte na tlačítko [Install]
(Instalovat).
3 Vyberte požadovaný jazyk pro
aplikaci a klepněte na tlačítko
„[Next] (Další)”.
4 Vyberte oblast a zemi/region, pak
klepněte na [Next] (Další).
Software se nainstaluje s konfigurací podle
vaší země/regionu.
5 Přečtěte si „[License Agreement]
(Licenční smlouva)” a pokud
souhlasíte se všemi podmínkami,
vyberte „[I accept the terms of the
license agreement] (Souhlasím
s podmínkami licenční smlouvy)”
a klepněte na tlačítko „[Next]
(Další)”.
6 Posuňte vypínač POWER
8 Pro instalaci softwaru postupujte
podle pokynů na obrazovce.
V závislosti na počítači bude možná
potřeba nainstalovat další software
(uvedeno dále). Objeví-li okno instalace,
postupujte podle vyobrazených pokynů
pro instalaci požadovaného softwaru.
x Microsoft DirectX 9.0c - Software
potřebný pro přehrávání videosekvencí.
x Windows Media Format 9 Series
Runtime (pouze Windows 2000) Software vyžadovaný pro vytvoření DVD.
Restartujte počítač, je-li to vyžadováno pro
dokončení instalace.
9 Vyjměte disk CD-ROM z mechaniky
vašeho počítače.
Na ploše se zobrazí příslušné ikony, jako
např. [ ] (Picture Motion Browser).
7 Propojte kameru a počítač kabelem
i.LINK nebo USB.
V případě připojení kabelem USB se
na displeji kamery objeví [USB
SELECT]. Zvolte [
Memory
Stick].
Po dokončení připojení klepněte na
[Next] (Další).
z Rady
Používání počítače
opakovaně ve směru šipky, aby se
rozsvítil indikátor PLAY/EDIT poté,
co se objeví obrazovka
s potvrzením připojení.
• Informace o odpojení kabelu naleznete v návodu
„First Step Guide”.
Může se objevit zpráva o potřebě
restartování, ale nyní to není nutné. Počítač
restartujte po dokončení instalace.
75CZ
Prohlížení „First Step
Používání počítače
Guide”
Macintosh
Pro prohlížení „First Step Guide” na vašem
počítači doporučujeme nainstalovat Microsoft
Internet Explorer verze 6.0 nebo novější.
Poklepejte na ikonu zástupce pro „First Step
Guide” k vaší kameře.
Můžete zkopírovat fotografie z karty
„Memory Stick Duo” do počítače Macintosh.
Instalujte příručku „First Step Guide”
z přiloženého disku CD-ROM.
z Rady
• Dodávaný software „Picture Motion Browser”
nelze použít v systému Mac OS.
• Při ukládání videosekvencí do počítače
prostřednictvím běžně dostupného softwaru pro
úpravy je potřeba také provést určitá nastavení
v kameře. Podrobné informace viz „First Step
Guide”.
• Můžete jej také spustit výběrem [Start] t
[Programs] (Programy) ([All Programs]
(Všechny programy) pro Windows XP) t
[Sony Picture Utility] t [FirstStepGuide] t
Složka vaší kamery t „First Step Guide”
v HTML.
• Pro prohlížení „First Step Guide” v HTML bez
instalace, zkopírujte složku s požadovaným
jazykem ze složky [FirstStepGuide] na CDROM a pak poklepejte na [Index.html].
• Příručku „First Step Guide” v PDF (str. 74)
budete potřebovat v následujících případech:
– Při tisku požadovaného tématu z příručky
„First Step Guide”.
– Pokud není příručka „First Step Guide”
zobrazena správně kvůli nastavení prohlížeče.
– Když nelze nainstalovat HTML verzi příručky
„First Step Guide”.
b Poznámky
Systémové požadavky
Pro kopírování fotografií z karty
„Memory Stick Duo”
Operační systém: Mac OS 9.1/9.2 nebo
Mac OS X (v10.1/v10.2/v10.3/v10.4).
Ostatní: USB zásuvka (musí být jako
standardní vybavení)
Informace o „First Step Guide”
(Průvodce prvními kroky)
Příručka „First Step Guide” představuje
návod, na který se můžete obracet při práci
s počítačem.
Průvodce popisuje základní operace od
propojení videokamery a počítače a provedení
nastavení až po všeobecné operace při prvním
použití softwaru.
Podívejte se do části “Instalace „First Step
Guide””, spusťte příručku „First Step Guide”
a pak postupujte podle pokynů.
Instalace příručky „First Step Guide”
Ze složky [FirstStepGuide] (Průvodce prvními
kroky) zkopírujte do počítače soubor
FirstStepGuide(PDF) v požadovaném jazyce.
Prohlížení příručky „First Step Guide”
Poklepejte na „FirstStepGuide(PDF)”.
Není-li v počítači nainstalován software
potřebný pro prohlížení PDF souborů, stáhněte
si Adobe Reader ze stránek
http://www.adobe.com/
76CZ
Řešení problémů
Řešení problémů
Pokud se při provozu videokamery vyskytnou
jakékoli problémy, použijte pro jejich vyřešení
následující tabulku. Pokud problém přetrvává,
odpojte síťový adaptér a obraťte se na prodejce
Sony.
• Celkové ovládání/Easy Handycam/dálkový
ovladač .......................................................77
• Akumulátory/zdroje napájení.....................78
• LCD monitor/hledáček...............................78
• Kazety/„Memory Stick Duo”.....................79
• Záznam.......................................................80
• Přehrávání ..................................................82
• Přehrávání na televizoru.............................83
• Kopírování/úpravy/připojení k dalším
zařízením....................................................84
• Připojení k počítači ....................................84
• Funkce, které nelze používat společně.......84
Celkové ovládání/Easy
Handycam/dálkový ovladač
Napájení se nezapne.
• V režimu Easy Handycam se nastavení
funkcí, které nejsou zobrazeny na
obrazovce, navrátí na své výchozí hodnoty
(str. 20, 39).
Nastavení položek menu se
neočekávaně změnilo.
• Následující nastavení se automaticky vrátí
na výchozí nastavení, pokud bude vypínač
POWER přepnutý do polohy OFF (CHG)
déle než 12 hodin.
– Protisvětlo
– [SCENE SELECT] (Výběr scény)
– [SPOT MTR·FCS] (Bodové měření
a zaostření)
– [SPOT METER] (Bodové měření)
– [EXPOSURE] (Expozice)
– [WHITE BAL.] (Vyvážení bílé)
– [SHUTTR SPEED] (Rychlost závěrky)
– [SPOT FOCUS] (Bodové zaostření)
– [FOCUS] (Zaostření)
– [ AUDIO MIX] z [DV SET]
– [MIC LEVEL] (Úroveň mikrofonu)
Videokamera se zahřívá.
Videokamera nepracuje ani po
zapnutí napájení.
• Odpojte síťový adaptér ze zásuvky nebo
sundejte z videokamery akumulátor a po
přibližně 1 minutě jej opět nasaďte.
• Stiskněte tlačítko RESET (str. 103)
špičatým předmětem. (Stisknete-li tlačítko
RESET, budou všechna nastavení
vynulována, kromě položek osobního
menu.)
Nefungují některá tlačítka.
• V režimu Easy Handycam nejsou funkční
všechna tlačítka (str. 20).
• Videokamera se při provozu zahřívá. To
však nepředstavuje žádnou poruchu funkce
přístroje.
Řešení problémů
• Připojte k videokameře nabitý akumulátor
(str. 11).
• Použijte síťový adaptér, který připojte do
elektrické zásuvky (str. 11).
V režimu Easy Handycam se změnilo
nastavení.
Přiložený dálkový ovladač
nefunguje.
• Nastavte [REMOTE CTRL] na [ON]
(str. 59).
• Odstraňte veškeré překážky mezi dálkovým
ovladačem a snímačem dálkového
ovladače.
• Dálkový ovladač mějte mimo zdroje
silného světla, například sluneční světlo
nebo stropní osvětlení, jinak nemusí
pracovat správně.
• Do prostoru pro baterie vložte nové baterie
tak, aby kontakty +/– odpovídaly popisu
v prostoru (str. 105).
Pokračování ,77CZ
Řešení problémů (pokračování)
Při používání přiloženého dálkového
ovladače dochází k chybné funkci
jiného videorekordéru.
• Zvolte pro videokameru jiný režim
ovladače než VTR 2.
• Snímač signálu dálkového ovladače na
videorekordéru překryjte černým papírem.
Akumulátory/zdroje napájení
Dochází k náhlému vypnutí napájení.
• Po uplynutí přibližně 5 minut bez provozu
videokamery se videokamera automaticky
vypne (A.SHUT OFF). Změňte nastavení
funkce [A.SHUT OFF] (str. 60) nebo opět
zapněte napájení (str. 14) nebo použijte
síťový adaptér.
• Nabijte akumulátor (str. 11).
Indikátor /CHG (Nabíjení)
v průběhu nabíjení akumulátoru
nesvítí.
• Posuňte vypínač POWER nahoru do polohy
OFF (CHG) (str. 11).
• Akumulátor připevněte k videokameře
správným způsobem (str. 11).
• Síťový napájecí kabel připojte k adaptéru
a také do elektrické zásuvky správně.
• Nabíjení akumulátoru je ukončeno (str. 11).
Indikátor /CHG (nabíjení) v průběhu
nabíjení akumulátoru bliká.
• Akumulátor připevněte k videokameře
správným způsobem (str. 11). Pokud
problém přetrvává, odpojte síťový adaptér
ze zásuvky a obraťte se na prodejce Sony.
Akumulátor může být poškozený.
Indikátor zbývající kapacity
akumulátoru neindikuje provozní
dobu správně.
• Okolní teplota je příliš vysoká nebo nízká
nebo akumulátor není dostatečně nabitý. To
však nepředstavuje žádnou poruchu funkce
přístroje.
78CZ
• Akumulátor znovu úplně nabijte. Pokud
problém přetrvává, může být vyčerpána
životnost akumulátoru. Vyměňte jej za
nový (str. 11, 93).
• Za určitých okolností nemusí být
indikovaný čas správný. Například po
otevření nebo zavření LCD monitoru bude
trvat přibližně 1 minutu, než se opět zobrazí
správný údaj o zbývající kapacitě
akumulátoru.
Akumulátor se vybíjí příliš rychle.
• Okolní teplota je příliš vysoká nebo nízká
nebo akumulátor není dostatečně nabitý. To
však nepředstavuje žádnou poruchu funkce
přístroje.
• Akumulátor znovu úplně nabijte. Pokud
problém přetrvává, může být vyčerpána
životnost akumulátoru. Vyměňte jej za
nový (str. 11, 93).
LCD monitor/hledáček
Není možno zapnout podsvícení LCD
monitoru.
• V režimu Easy Handycam není možné
zapnout nebo vypnout podsvícení LCD
monitoru stisknutím a podržením tlačítka
DISPLAY/BATT INFO (str. 20).
Není možno vypnout indikátory.
• Nelze vypnout
. Dotkněte se
pro
zkontrolování varovných zpráv (str. 87).
Na dotykovém panelu se nezobrazují
tlačítka.
• Lehce se dotkněte LCD monitoru.
• Stiskněte DISPLAY/BATT INFO na
videokameře (nebo DISPLAY na dálkovém
ovladači) (str. 16, 105).
Tlačítka na dotykovém panelu
nepracují správně nebo vůbec.
• Nastavte dotykový panel
([CALIBRATION] (str. 97).
Položky menu jsou zobrazeny šedě.
• V této situaci nemůžete při záznamu/
přehrávání používat šedě zobrazené
položky menu.
• V závislosti na funkce nemusí být možné
jejich společné použití (str. 84).
se nezobrazuje.
• V režimu Easy Handycam nejsou funkční
všechny položky menu. Zrušte režim Easy
Handycam (str. 20).
Obraz v hledáčku není čistý.
• Pohybujte páčkou pro seřízení objektivu
hledáčku, až uvidíte čistý obraz (str. 16).
Obraz v hledáčku se ztratil.
• Zavřete LCD monitor. Obraz se v hledáčku
zobrazuje pouze při zavřeném LCD
monitoru (str. 16).
Kazety/„Memory Stick Duo”
• Ujistěte se, zda je zdroj napájení
(akumulátor nebo síťový adaptér) připojen
správně (str. 11).
• Uvnitř videokamery došlo ke kondenzaci
vlhkosti (str. 96).
Neobjeví se indikátor Cassette
Memory nebo zobrazení titulu při
použití kazety s funkcí Cassette
Memory.
• Tato videokamera nepodporuje funkci
Cassette Memory, takže se indikátor
nezobrazí.
Nezobrazuje se indikátor zbývající
doby kazety.
• Pro trvalé zobrazování indikátoru zbývající
kapacity kazety nastavte položku [
REMAINING ] (Zbývající kapacita) na
[ON] (Zapnuto) (str. 59).
• Při použití síťového adaptéru se rychlost
rychlého převíjení vzad/rychlého převíjení
vpřed zvyšuje (ve srovnání s provozem na
akumulátor), a proto se zvyšuje i hlučnost
mechanismu kazety. To však nepředstavuje
žádnou poruchu funkce přístroje.
Nelze používat funkce pro karty
„Memory Stick Duo”, dokonce
v případě, že je vložena karta
„Memory Stick Duo”.
• Přepínač POWER přesuňte do polohy
CAMERA-MEMORY nebo PLAY/EDIT
(str. 14).
• Používáte-li kartu „Memory Stick Duo”
naformátovanou na počítači, naformátujte ji
znovu ve videokameře (str. 50).
Nelze vymazat snímek uložený na
kazetě.
• Nelze vymazat snímek uložený na kazetě;
pouze je možné kazetu převinout a pořídit
záznam znovu. Nový záznam přepíše
existující.
Nelze vymazat fotografie nebo
formátovat kartu „Memory Stick
Duo”.
Řešení problémů
Kazetu není možno vysunout
z prostoru pro kazetu.
Při rychlém převíjení vzad nebo
vpřed je kazeta hlučnější.
• Odjistěte plošku ochrany proti zápisu na
kartě „Memory Stick Duo”, pokud je jí
vybavena (str. 91).
• Zrušte ochranu fotografie (str. 69).
• Maximální počet fotografií, které můžete
zrušit při zobrazení indexu jednou operací,
je 100.
Nelze použít ochranu fotografií nebo
nelze označit fotografie pro tisk.
• Odjistěte plošku ochrany proti zápisu na
kartě „Memory Stick Duo”, pokud je jí
vybavena (str. 91).
• Proveďte znovu tuto operaci na indexové
obrazovce s náhledy (str. 27, 69).
• Maximální počet fotografií, který je možno
označit pro tisk, je 999.
Pokračování ,79CZ
Řešení problémů (pokračování)
Název datového souboru není
indikován správně nebo bliká.
• Soubor je poškozen.
• Použijte formát souboru kompatibilní
s videokamerou (str. 91).
Záznam
Podívejte se také do části „Kazety/„Memory
Stick Duo”” (str. 79).
Po stisknutí tlačítka START/STOP se
páska v kazetě nepohybuje.
• Posuňte vypínač POWER, aby se rozsvítil
indikátor CAMERA-TAPE (str. 21).
• Páska v kazetě je na konci. Převiňte pásku
v kazetě nebo vložte novou kazetu.
• Nastavte plošku ochrany proti zápisu do
polohy REC nebo vložte novou kazetu
(str. 90).
• Došlo k přichycení pásky k bubínku
videohlav v důsledku kondenzace vlhkosti.
Vyjměte kazetu a ponechejte videokameru
alespoň 1 hodinu mimo provoz a pak do ní
znovu vložte kazetu (str. 96).
Nelze pořizovat záznam na kartu
„Memory Stick Duo”.
• Karta „Memory Stick Duo” je zaplněna.
Vložte jinou kartu „Memory Stick Duo”
nebo naformátujte kartu „Memory Stick
Duo” (str. 50). Nebo vymažte nepotřebné
fotografie zaznamenané na kartě „Memory
Stick Duo” (str. 68).
• Pokud je vypínač POWER nastaven do
polohy CAMERA-TAPE, není možno na
kartu „Memory Stick Duo” zaznamenat
fotografie se zapnutou funkcí:
– Při nastavení [SHUTTR SPEED] mezi
1/600 až 1/10000 sekundy
– Při použití funkce [FADER]
– [D.EFFECT] (Digitální efekty)
– [PICT.EFFECT] (Obrazové efekty)
– [SMTH SLW REC] (Rychloběžný
záznam)
– [COLOR BAR] (Barevné pruhy)
80CZ
Zaznamenaný obraz pohledu vypadá
odlišně.
• Zaznamenaný obraz pohledu může vypadat
jinak v závislosti na stavu videokamery. To
však nepředstavuje žádnou poruchu funkce
přístroje.
Na kazetě není možno zaznamenat
plynulý přechod od naposledy
zaznamenané scény k následující
scéně.
• Použijte funkci END SEARCH (str. 30).
• Nevyjímejte kazetu (Obraz bude
zaznamenán spojitě bez přerušení, a to i po
vypnutí napájení.).
• Nepořizujte záběry v režimu HDV a DV na
stejné kazetě.
• Nepořizujte záběry v režimu SP a LP na
stejné kazetě.
• Vyvarujte se zastavení a následnému
záznamu videosekvence v režimu LP.
• Při nastavení položky [QUICK REC]
(Rychlý záznam) na [ON] (Zapnuto) není
možné zaznamenat plynulý přechod
(str. 60).
Nepracuje blesk.
• Během záznamu na kazetu, nemůžete
používat blesk.
• Ani při zvolené funkci automatického
blesku nebo
(automatická redukce
„červených očí”) nelze vestavěný blesk
videokamery používat, pokud je aktivní
funkce:
– [TWILIGHT] (Soumrak), [CANDLE]
(Svíčka), [SUNRSE SUNSET] (Východ
a západ slunce), [FIREWORKS]
(Ohňostroj), [LANDSCAPE] (Krajina),
[SPOTLIGHT] (Bodové osvětlení),
[BEACH] (Pláže) nebo [SNOW] (Sníh)
ze [SCENE SELECT] (Výběr scény)
– [SPOT MTR·FCS] (Bodové měření
a zaostřování)
– [SPOT METER] (Bodové měření)
– [MANUAL] (Ručně) z [EXPOSURE]
(Expozice)
Nepracuje funkce [END SEARCH]
(Vyhledávání konce záznamu).
• Nevyjímejte kazetu po záznamu (str. 30).
• Na kazetě není nic zaznamenáno.
• Na začátku nebo mezi částmi záznamu je
prázdné místo. To však nepředstavuje
žádnou poruchu funkce přístroje.
Funkce [COLOR SLOW S] (Barevná
pomalá závěrka) nepracuje správně.
• Funkce [COLOR SLOW S] (Barevná
pomalá závěrka) nemusí správně pracovat
v úplné tmě. Použijte funkci NightShot
(Noční režim) nebo [SUPER NS]
(Pokročilý noční režim).
Nelze použít [SUPER NS] (Speciální
noční režim).
• Přepínač NIGHTSHOT není nastaven
v poloze ON (str. 25).
Nepracuje funkce automatického
ostření.
Nepracuje funkce [STEADYSHOT]
(Stabilizátor).
• Nastavte [STEADYSHOT] na [ON]
(str. 47).
Funkce pro protisvětlo nepracuje.
• Funkce pro protisvětlo nepracuje v režimu
Easy Handycam (str. 20).
Nelze změnit nastavení [FLASH
LEVEL] (Úroveň blesku).
• [FLASH LEVEL] (str. 45) nelze změnit
v režimu Easy Handycam.
• Tyto skvrny se objevují, pokud je nastavena
pomalá rychlost závěrky nebo pořizujete
záznam při nastavení [SUPER NS] nebo
[COLOR SLOW S]. To však nepředstavuje
žádnou poruchu funkce přístroje.
Objekty, které velmi rychle
„procházejí snímkem”, se jeví jako
pokroucené.
• Tento jev se nazývá ohniskový fenomén.
To však nepředstavuje žádnou poruchu
funkce přístroje. Podle podmínek záznamu
a kvůli způsobu, jakým snímací zařízení
(snímač CMOS) načítá obrazové signály, se
mohou objekty, které rychle „procházejí
snímkem”, jevit jako pokroucené.
Barva obrazu se nezobrazuje
správně.
• Vypněte funkci NightShot (str. 25).
Obraz na obrazovce je příliš jasný,
přičemž objekt se vůbec
nezobrazuje.
• Nastavte přepínač NIGHTSHOT (str. 25)
do polohy OFF nebo zrušte funkci
protisvětla (str. 25).
Řešení problémů
• Nastavte [FOCUS] na [AUTO] (str. 44).
• Podmínky při natáčení nejsou vhodné pro
použití automatického ostření. Proveďte
zaostření manuálně (str. 44).
Na displeji se objevují malé skvrny
bílé, červené, modré nebo zelené
barvy.
Obraz na obrazovce je příliš tmavý,
přičemž objekt se vůbec
nezobrazuje.
• Podsvícení zapněte stisknutím a přidržením
DISPLAY/BATT INFO po dobu několika
sekund (str. 16).
Objevují se vodorovné pruhy.
• K tomu může docházet při snímání při
osvětlení výbojkami, například zářivkami,
sodíkovými nebo rtuťovými výbojkami. To
však nepředstavuje žádnou poruchu funkce
přístroje.
• Tento jev lze částečně odstranit změnou
rychlosti závěrky (str. 43).
Pokračování ,81CZ
Řešení problémů (pokračování)
Při záznamu televizní obrazovky
nebo obrazovky monitoru počítače
se zobrazují černé pruhy.
• Nastavte [SHUTTR SPEED] (str. 43).
Přehrávání
Podívejte se také do části „Kazety/„Memory
Stick Duo”” (str. 79).
Kazetu není možno přehrát.
• Posuňte vypínač POWER, aby se rozsvítil
indikátor PLAY/EDIT.
• Převiňte kazetu (str. 26).
Není možno přehrávat v opačném
směru.
• U kazety zaznamenané ve formátu HDV
není možné zpětné přehrávání.
Obrazová data uložená na kartě
„Memory Stick Duo” nelze přehrávat.
• Obraz není možné přehrávat při změně
názvu souborů nebo složek nebo při úpravě
dat na počítači (v takovém případě název
souboru bliká). Nejedná se o závadu
(str. 92).
• Obraz zaznamenaný na jiných zařízeních
nelze přehrávat nebo se nezobrazuje ve
skutečné velikosti. Nejedná se o závadu
(str. 92).
V obrazu se objevují vodorovné čáry.
Zobrazené záběry nejsou čisté nebo
se vůbec nezobrazují.
• Očistěte videohlavy čisticí kazetou
(volitelné příslušenství) (str. 96).
Není slyšet zvuk zaznamenaný
pomocí 4CH MIC REC na jiné
videokameře.
• Nastavte [
82CZ
AUDIO MIX] (str. 56).
Jemné vzory poblikávají, úhlopříčné
čáry jsou zubaté.
• Nastavte [SHARPNESS] směrem ke straně
(měkčí) (str. 43).
Není slyšet žádný zvuk nebo je zvuk
velmi slabý.
• Zvyšte hlasitost reprodukce (str. 26).
• Upravte [ AUDIO MIX] v [ST2]
(vedlejší zvukový doprovod), až bude zvuk
v pořádku (str. 56).
• Používáte-li S VIDEO nebo komponentní
video konektor, ujistěte se, že červený
a bílý konektor propojovacího kabelu A/V
je připojen také (str. 32).
• Zvuk nelze zaznamenat při snímání
3sekundového záběru (přibližně) při použití
[SMTH SLW REC].
Dochází k výpadkům obrazu nebo
zvuku.
• Kazeta byla zaznamenána v obou
formátech, HDV a DV. To však
nepředstavuje žádnou poruchu funkce
přístroje.
Videosekvence se na chvíli zastaví
nebo přeskočí zvuk.
• K tomu dochází při znečištění kazety nebo
hlavy (str. 96).
• Používejte Sony mini DV kazety.
Na displeji se zobrazuje „---”.
• Přehrávaná kazeta byla zaznamenána ve
chvíli, kdy nebylo nastaveno datum a čas.
• Právě se přehrává nenahraná část kazety.
• Není možno načíst kód data na kazetě
obsahující ruchy nebo šumy.
Na obrazovce jsou šumy a zobrazuje
se
nebo
.
• Kazeta byla zaznamenána v jiném
barevném televizním systému, než používá
tato videokamera (PAL). Nejedná se
o závadu (str. 89).
Funkce Date Search (Vyhledávání
podle data) nepracuje správně.
• Po změně data pořizujte záznam v délce
nejméně 2 minuty. Pokud je záznam,
pořízený v jednom dni příliš krátký, nemusí
videokamera přesně najít místo, kde se
změnilo datum záznamu.
• Na začátku nebo mezi částmi záznamu je
prázdné místo. To však nepředstavuje
žádnou poruchu funkce přístroje.
V průběhu funkce [END SEARCH]
(Vyhledání konce záznamu) nebo
Rec Review (Prohlížení záznamu)
se nezobrazuje žádný obraz.
• Kazeta byla zaznamenána v obou
formátech, HDV a DV. To však
nepředstavuje žádnou poruchu funkce
přístroje.
se objeví na LCD monitoru.
Přehrávání na televizoru
Není možno sledovat obraz na
televizoru, připojeném
prostřednictvím kabelu i.LINK.
• Obraz v kvalitě HD (vysoké rozlišení) není
možné sledovat na televizoru, který není
kompatibilní se specifikací HDV1080i
(str. 32). Viz návody k obsluze dodané
k vašemu televizoru.
• Proveďte konverzi obrazu zaznamenaného
ve formátu HDV na DV a přehrávejte
v rozlišení SD (Standardní rozlišení)
(str. 58).
• Pro přehrávání obrazu použijte jiný
propojovací kabel (str. 32).
• Nastavte [COMPONENT] v menu
(STANDARD SET) podle požadavků
připojeného zařízení (str. 58).
• Používáte-li komponentní video kabel,
ujistěte se, že je rovněž připojen červený
a bílý konektor propojovacího A/V kabelu
(str. 32).
Na televizoru, připojeném pomocí
HDMI kabelu není možno sledovat
obraz ani poslouchat zvukový
doprovod.
• Pokud jsou v záznamu obsaženy signály
pro ochranu proti kopírování, nebude na
výstupu HDMI OUT obraz ve formátu DV.
• Obraz ve formátu DV vstupující do
videokamery kabelem i.LINK (str. 66)
nebude na výstupu.
• K tomu dochází pořizujete-li záznam na
kazetu v obou formátech HDV a DV.
Odpojte a připojte HDMI kabel nebo
posuňte přepínač POWER pro opětovné
zapnutí videokamery.
Na televizoru s poměrem stran
obrazu 4:3 je zkreslený obraz.
• K tomuto jevu dochází při zobrazování
obrazu zaznamenaného ve formátu 16:9
(širokoúhlý) na televizoru s poměrem stran
obrazu 4:3. Nastavte položku [TV TYPE]
v menu
(STANDARD SET) (str. 58)
a zkuste přehrát obraz znovu.
Řešení problémů
• To se stane tehdy, pokud přehráváte kazetu,
zaznamenanou na jiných záznamových
zařízeních s použitím 4kanálového
mikrofonu (4CH MIC REC). Tato
videokamera nepodporuje záznamovou
normu pro 4kanálový mikrofon.
Na televizoru připojeném pomocí
komponentního videokabelu není
možno sledovat obraz ani
poslouchat zvukový doprovod.
V horní a dolní části obrazu na
televizoru s obrazovkou 4:3 se
objevují černé pruhy.
• K tomu dochází při sledování obrazu
zaznamenaném v režimu 16:9 (širokoúhlý)
na obrazovce ve formátu 4:3.
Nepředstavuje to poruchu.
Pokračování ,83CZ
Řešení problémů (pokračování)
Kopírování/editace/připojení
k dalším zařízením
Není možno provádět transfokaci
záběrů z připojených zařízení.
• Videokamera neumožňuje zvětšování
obrazu z připojeného zařízení (str. 28).
Časový kód a další informace se
zobrazují na displeji připojeného
zařízení.
• Nastavte položku [DISP OUTPUT] na
[LCD PANEL] používáte-li připojení A/V
kabelem (str. 60).
Nelze správně kopírovat pomocí
propojovacího A/V kabelu.
• Ze zařízení, připojeného prostřednictvím
propojovacího kabelu A/V, není možno
zajistit externí vstup.
• Propojovací kabel A/V není správně
připojen.
Před kopírováním obrazu z videokamery
zkontrolujte, zda je propojovací kabel A/V
zapojen ke vstupu dalšího zařízení.
Při připojení kabelem i.LINK se na
obrazovce neobjevuje žádný obraz
nebo je obraz během kopírování
zkreslený.
• Nastavte [VCR HDV/DV] v menu
(STANDARD SET) podle požadavků
připojeného zařízení (str. 55).
• Pokud připojené zařízení není kompatibilní
se specifikací HDV1080i, nelze kopírovat
v kvalitě HD (vysoké rozlišení) (str. 63).
Podívejte se rovněž do návodů k obsluze
připojovaných zařízení.
• Proveďte konverzi obrazu zaznamenaného
ve formátu HDV na DV a kopírujte
v rozlišení SD (Standardní rozlišení)
(str. 63).
Na kazetu se záznamem nelze přidat
zvuk.
• Pomocí této videokamery není možno
přidávat zvuk na kazetu se záznamem.
84CZ
Nelze správně kopírovat pomocí
propojovacího kabelu HDMI.
• Není možné kopírovat obraz pomocí kabelu
HDMI.
Není slyšet nový zvuk přidaný na
kazetu se záznamem pomocí jiné
videokamery.
• Upravte [ AUDIO MIX] v [ST1]
(původní zvukový doprovod), až bude zvuk
v pořádku (str. 56).
Fotografie není možno kopírovat
z kazety na kartu „Memory Stick
Duo”.
• Pokud kazeta byla opakovaně použita pro
záznam, není možno dále zaznamenávat
nebo se může zaznamenat zkreslený obraz.
Připojení k počítači
Počítač není schopen rozpoznat tuto
videokameru.
• Nainstalujte software „Picture Motion
Browser” (str. 72).
• Odpojte jiné USB zařízení kromě
klávesnice, myši a videokamery od
(USB) zásuvek na počítači.
• Odpojte kabel od počítače a videokamery,
proveďte restart počítače a pak kabel opět
správně připojte.
Dodávaný software, „Picture Motion
Browser” nelze nainstalovat na
počítači Macintosh.
• Software „Picture Motion Browser” nelze
použít na počítači Macintosh.
Funkce, které nelze používat
společně
Některé funkce nemusí být možné používat
společně. Následující seznam ukazuje příklady
položek menu a funkcí, které nelze používat
společně.
Je-li tato funkce
nastavena
Nedostupné
Je-li tato funkce
nastavena
Funkce protisvětla
[FIREWORKS],
[SPOT METER],
[MANUAL] z menu
[EXPOSURE]
[HISTOGRAM]
[DIGITAL ZOOM],
[D.EFFECT], při
zobrazení data a času
[DIGITAL ZOOM]
[TELE MACRO]
[SCENE SELECT]
NightShot, [TELE
MACRO],
[SUPER NS],
[CINEMA EFECT],
[OLD MOVIE],
[COLOR SLOW S]
[FADER]
[CANDLE],
[FIREWORKS],
[SUPER NS],
[COLOR SLOW S],
[D.EFFECT]
[D.EFFECT]
[SPOT MTR·FCS]
NightShot,
[SUPER NS],
[CINEMA EFECT]
[SCENE SELECT]
[CANDLE],
[FIREWORKS],
[SUPER NS],
[COLOR SLOW S],
[FADER]
[SPOT METER]
NightShot,
[SUPER NS],
[CINEMA EFECT]
[OLD MOVIE]
z [D.EFFECT]
[EXPOSURE]
(Expozice)
NightShot,
[SUPER NS],
[CINEMA EFECT]
[SCENE SELECT],
[PICT.EFFECT], při
nastavení [ WIDE
SELECT] na [4:3]
[CINEMA EFECT]
z [D.EFFECT]
[WHITE BAL.]
NightShot, [SUPER
NS]
[SCENE SELECT],
[SPOT METER],
[MANUAL]
z [EXPOSURE],
jiném nastavení než
0 v [AE SHIFT],
[PICT.EFFECT], při
nastavení [ WIDE
SELECT] na [4:3]
[SMTH SLW REC]
[CANDLE],
[FIREWORKS],
[MANUAL]
z [SHUTTR SPEED],
[SUPER NS],
[COLOR SLOW S],
[D.EFFECT],
[PICT.EFFECT]
[SHARPNESS]
[CINEMA EFECT]
[SHUTTR SPEED]
na ovladači CAM
CTRL
NightShot,
[SUPER NS],
[CINEMA EFECT],
[OLD MOVIE],
[SMTH SLW REC]
[AE SHIFT]
[FIREWORKS],
[MANUAL]
z [EXPOSURE],
[CINEMA EFECT]
[SPOT FOCUS]
[SCENE SELECT]
[TELE MACRO]
[SCENE SELECT],
při záznamu na
kazetu
[COLOR SLOW S]
NightShot, [SCENE
SELECT],
[MANUAL] v menu
[SHUTTR SPEED],
[SUPER NS],
[FADER],
[D.EFFECT]
Řešení problémů
Nedostupné
• Když je nastaveno [COLOR BAR], nejsou
dostupné všechny položky označené v seznamu
jako „Nedostupné”.
85CZ
Varovné indikátory a zprávy
Obrazovka automatické
diagnostiky/varovné indikátory
Pokud se na LCD monitoru nebo v hledáčku
zobrazí indikátory, zkontrolujte následující
položky.
Některé potíže můžete odstranit sami. Pokud
však problém přetrvává i po několika
pokusech o nápravu, obraťte se na prodejce
Sony nebo na místní autorizované servisní
středisko Sony.
C:(nebo E:) ss:ss (obrazovka
automatické diagnostiky)
C:04:ss
• Akumulátor není akumulátorem
„InfoLITHIUM” (série H). Použijte
akumulátor „InfoLITHIUM” (série H)
(str. 93).
• Bezpečně připojte konektor síťového
adaptéru do zásuvky DC IN na
videokameře (str. 11).
C:21:ss
• Došlo ke kondenzaci vlhkosti. Vyjměte
kazetu a ponechejte videokameru
alespoň 1 hodinu mimo provoz a pak
do ní opět vložte kazetu (str. 96).
C:22:ss
• Očistěte videohlavy čisticí kazetou
(volitelné příslušenství) (str. 96).
C:31:ss / C:32:ss
• Vyskytly se potíže, které nejsou
popsány v předchozí části. Vyjměte
z videokamery kazetu, opět ji vložte
zpět a zkuste s videokamerou pracovat.
Tento postup neprovádějte, došlo-li ke
kondenzaci vlhkosti (str. 96).
• Odpojte zdroj napájení. Opět jej
připojte a zkuste s videokamerou
pracovat.
• Vyměňte kazetu za jinou. Stiskněte
RESET (str. 103) a videokameru
použijte znovu.
E:61:ss / E:62:ss / E:91:ss
• Obraťte se na prodejce Sony nebo na
místní autorizované servisní středisko
Sony. Sdělte jim tento pěticiferný kód,
který začíná písmenem „E”.
101-1001 (Varovný indikátor týkající
se souborů)
• Soubor je poškozen.
• Soubor nelze číst (str. 91).
E (Varování o stavu akumulátoru)
• Kapacita akumulátoru je nízká.
• V závislosti na provozních
podmínkách, prostředí nebo stavu
akumulátoru, může začít blikat
indikátor E a to i ve chvílích, kdy je
zbývající kapacita akumulátoru ještě
přibližně 5 až 10 minut.
% (Varování při výskytu
kondenzace)*
• Vyjměte kazetu, odpojte napájecí
napětí a nechejte videokameru nejméně
1 hodinu mimo provoz s otevřeným
prostorem kazety (str. 96).
(Varovný indikátor týkající se
karty „Memory Stick Duo”)
• Karta „Memory Stick Duo” není
vložena (str. 17).
(Varovný indikátor týkající se
formátování karty „Memory Stick
Duo”)*
• Karta „Memory Stick Duo” je
poškozena.
• Karta „Memory Stick Duo” není
správně naformátována (str. 50, 91).
(Varovný indikátor týkající se
nekompatibility karty „Memory Stick
Duo”)*
• Je vložena nekompatibilní karta
„Memory Stick Duo” (str. 91).
86CZ
Q (Varovné indikátory týkající se
kazety)
Pomalé blikání
• Na kazetě zbývá méně než 5 minut.
• Není vložena žádná kazeta.*
• Ploška ochrany proti přepsání na kazetě
je nastavena do uzamčené polohy
(str. 90).*
Rychlé blikání
• Pásek v kazetě se dostal na konec.*
Z (Varování týkající se vysunutí
kazety)*
Pomalé blikání
• Ploška ochrany proti přepsání na kazetě
je nastavena do uzamčené polohy
(str. 90).
Rychlé blikání
• Došlo k výskytu kondenzace vlhkosti
(str. 96).
• Zobrazil se kód automatické
diagnostiky (str. 86).
• Obrázek je chráněn (str. 69).
- (Varovný indikátor týkající se
ochrany proti zápisu na kartu
„Memory Stick Duo”)*
• Ploška ochrany proti zápisu na kartě
„Memory Stick Duo” je nastavena do
uzamčené polohy (str. 91).
Popis varovných zpráv
Pokud se na obrazovce zobrazí zprávy,
postupujte podle uvedených pokynů.
z Rady
• Zobrazuje-li se
, může být zpráva změněna
na
dotekem
. Dotkněte se
pro
opětovné zobrazení zprávy.
x Kondenzace vlhkosti
%Z Moisture condensation. Eject
the cassette (str. 96) (Kondenzace
vlhkosti. Vyjměte kazetu.)
% Moisture condensation. Turn off
for 1H. (str. 96) (Kondenzace vlhkosti.
Vypněte kameru na jednu hodinu)
x Kazeta/páska
Z Reinsert the cassette. (Kazetu
vložte znovu) (str. 17)
• Zkontrolujte, zda není kazeta
poškozená.
QZ The tape is locked - check the
tab. (str. 90) (Kazeta je uzamčena zkontrolujte ochranu proti zápisu.)
Řešení problémů
- (Varovný indikátor týkající se
zrušení fotografie)*
* Při zobrazení varovného indikátoru na LCD
monitoru se ozve melodie (str. 60).
(Varovný indikátor týkající se
blesku)
Pomalé blikání
• Probíhá nabíjení.
Rychlé blikání
• Je zobrazen kód automatické
diagnostiky (str. 86).*
• Vyskytly se nějaké potíže s bleskem.
Pokračování ,87CZ
Varovné indikátory a zprávy (pokračování)
x „Memory Stick Duo”
Reinsert the Memory Stick.
(str. 17) (Znovu vložte kartu Memory
Stick.)
• Vložte několikrát kartu „Memory Stick
Duo”. Zůstane-li indikátor blikat, je
karta „Memory Stick Duo” zřejmě
vadná. Zkuste použít jinou kartu
„Memory Stick Duo”.
This Memory Stick is not
formatted correctly. (Vložená karta
Memory Stick není správně
naformátována.)
• Zkontrolujte formátování a v případě
potřeby kartu „Memory Stick Duo”
naformátujte (str. 50, 91).
Memory Stick folders are full.
(Složky na kartě Memory Stick jsou
plné.)
• Není možno vytvářet další složky
přesahující 999MSDCF. Pomocí této
videokamery nelze vytvářet nové
složky nebo mazat vytvořené složky.
• Bude třeba naformátovat kartu
„Memory Stick Duo” (str. 50) nebo
složky zrušit na počítači.
x Duální záznam
Cannot save still picture. (Nelze
uložit fotografii.)
• Nevysunujte kartu „Memory Stick
Duo”, když na ni probíhá záznam
fotografií (str. 23).
x Tiskárna kompatibilní s PictBridge
Check the connected device.
(Zkontrolujte připojené zařízení.)
• Vypněte tiskárnu a opět ji zapněte a pak
odpojte a opět zapojte USB kabel.
88CZ
Cannot print. Check the printer.
(Nelze tisknout. Zkontrolujte
tiskárnu.)
• Vypněte tiskárnu a opět ji zapněte a pak
odpojte a opět zapojte USB kabel.
Doplňující informace
Používání videokamery v zahraničí
Zdroj napájení
Tuto videokameru je možno používat
v jakékoli zemi/oblasti s použitím adaptéru na
střídavé napětí při napájecím napětí od 100 V
do 240 V střídavých s frekvencí 50/60 Hz.
Sledování obrazu ve formátu DV
zaznamenaného ve formátu DV
Potřebujete televizor (nebo monitor) se
vstupem AUDIO/VIDEO. Potřebujete také
propojovací kabel.
Poznámky k televizním barevným
systémům (normám)
Snadné nastavení hodin podle
časového posunu
Videokamera používá systém PAL, což
znamená, že její obraz lze sledovat pouze na
televizorech systému PAL se vstupy AUDIO/
VIDEO.
Hodiny můžete snadno nastavit v zahraničí na
místní čas, zadáním časového posunu mezi
místem, kde žijete a místem současného
pobytu. Vyberte [WORLD TIME] v menu
(TIME/LANGU.) a pak nastavte časový
posun (str. 61).
Systém
Používá se v těchto zemích
PAL
Austrálie, Rakousko, Belgie,
Čína, Česká republika, Dánsko,
Finsko, Německo, Holandsko,
Hong Kong, Maďarsko, Itálie,
Kuvajt, Malajsie, Nový Zéland,
Norsko, Polsko, Portugalsko,
Singapur, Slovenská republika,
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko,
Thajsko, Velká Británie atd.
Brazílie
PAL - N
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM
Bulharsko, Francie, Guyana,
Irán, Irák, Monako, Rusko,
Ukrajina atd.
NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívie,
Kanada, Střední Amerika,
Chile, Kolumbie, Ekvádor,
Guyana, Jamajka, Japonsko,
Korea, Mexiko, Peru, Surinam,
Tchajwan, Filipíny, USA,
Venezuela atd.
Doplňující informace
PAL - M
Sledování obrazu ve formátu HDV
zaznamenaného ve formátu HDV
Potřebujete televizor nebo monitor
kompatibilní s HDV1080i s komponentním
a AUDIO/VIDEO vstupem. Potřebujete také
komponentní video kabel a propojovací kabel
A/V.
89CZ
Údržba a bezpečnostní upozornění
Použitelné typy kazet
Tato videokamera umožňuje záznam v obou
formátech HDV a DV.
Můžete používat pouze kazety pro formát mini
DV.
Používejte kazety označené symbolem
.
Kamera není kompatibilní s funkcí Cassette
Memory.
Co je to formát HDV?
HDV formát představuje video formát,
vyvinutý pro záznam a přehrávání digitálních
signálů s vysokým rozlišením (HD) na DV
kazetě.
Tato videokamera pracuje v prokládaném
(Interlace) režimu s 1080 efektivními
snímanými řádky na odpovídající obrazovce
(1080i, počet pixelů 1 440 × 1 080).
Datový tok obrazu pro záznam je přibližně
25 Mb/s.
Jako digitální rozhraní je použito zapojení
i.LINK, umožňující digitální připojení
televizoru nebo počítače kompatibilního
s formátem HDV.
z Rady
• HDV signály jsou komprimovány ve formátu
MPEG2, který používá digitální satelitní
vysílání, pozemní digitální HDTV vysílání,
rekordéry Blu-ray Disc atd.
Signál pro ochranu autorských práv
x Při přehrávání
Pokud kazeta, kterou přehráváte na
videokameře, obsahuje signál pro ochranu
autorských práv, nebude ji možno zkopírovat
na kazetu v další videokameře připojené k vaší
videokameře.
x Při záznamu
Na tuto videokameru není možno pořizovat
záznam, který obsahuje signály pro ochranu
autorských práv. Na LCD nebo v hledáčku se
objeví [Cannot record due to copyright
protection.] (Nelze kopírovat z důvodu
ochrany autorských práv), pokusíte-li se
zaznamenat takový software. Tato
videokamera nezaznamenává při záznamu na
kazetu signály pro ochranu autorských práv.
Poznámky k používání
x Pokud nebudete videokameru delší
dobu používat
Vyjměte z videokamery kazetu a uložte ji.
x Zabránění nežádoucímu vymazání
Posuňte plošku ochrany proti přepsání na
kazetě do uzamčené polohy (SAVE).
Přehrávání
Videokamera umožňuje přehrávání fotografií
ve formátu DV a podle specifikací HDV1080i.
Videokamera umožňuje přehrávání obrazu
zaznamenaného ve formátu HDV 720/30p, ale
nemůže jej přenášet na výstup HDV/DV
rozhraní (i.LINK).
Jak předejít vytvoření prázdného
místa na kazetě
Předtím než po přehrávání kazety zahájíte
další natáčení, nastavte kazetu na konec části
se záznamem pomocí funkce END SEARCH
(str. 30).
90CZ
REC: Na kazetu je možno
zaznamenávat.
SAVE: Na kazetu není
možno zaznamenávat
(chráněna proti přepsání).
REC
SAVE
x Označování kazety štítkem
Při označování kazety štítkem dbejte na to, aby
byl štítek nalepen pouze na vyobrazených
místech, aby nedošlo k poruše funkce
videokamery.
Nenalepujte štítek
podél tohoto okraje
kazety.
Místo pro štítek
x Po použití kazety
Převiňte kazetu na začátek, abyste předešli
zkreslení obrazu a zvuku. Kazeta by měla být
uložena v pouzdru a skladována na výšku.
x Čištění pozlaceného konektoru
Pozlacený konektor na kazetě je možno běžně
čistit malým bavlněným smotkem přibližně po
každém 10. vysunutí kazety.
Pokud je pozlacený konektor na kazetě
znečištěný nebo zaprášený, nemusí správně
pracovat indikátor zbývající pásky v kazetě.
Poznámky ke kartě „Memory
Stick”
Karta „Memory Stick” je kompaktní, přenosné
IC záznamové médium s velkou kapacitou dat.
V této kameře můžete používat následující
typy karet „Memory Stick”. Nezaručujeme
však možnost používání všech typů karet
„Memory Stick” ve vaší videokameře.
„Memory Stick Duo”
(s MagicGate)
a
„Memory Stick PRO Duo”
a
„Memory Stick PRO-HG Duo”
a*
* Tento přístroj nepodporuje 8bitový paralelní
přenos dat, ale podporuje 4bitový paralelní
přenos dat, stejný jako v kartách Memory Stick
PRO Duo.
• Tento přístroj neumožňuje záznam nebo
přehrávání dat využívajících technologii
„MagicGate”. „MagicGate” představuje
technologii ochrany autorských práv, která
umožňuje záznam a přenos obsahu
v zašifrovaném formátu.
• Tento přístroj je kompatibilní s „Memory Stick
Micro” („M2”). „M2” je zkratka pro „Memory
Stick Micro”.
• Formát fotografie: Tato videokamera
komprimuje a zaznamenává obrazová data ve
formátu JPEG (Joint Photographic Experts
Group). Přípona souboru je „.JPG”.
• Názvy souborů fotografií:
– 101- 0001: Tento název souboru se zobrazí na
displeji videokamery.
– DSC00001.JPG: Tento název souboru se
zobrazí na obrazovce počítače.
• U karet „Memory Stick Duo” naformátovaných
v počítači (Windows OS/Mac OS) není
zaručena kompatibilita s videokamerou.
• Rychlost zápisu a čtení dat se může lišit
v závislosti na kombinaci karty „Memory Stick”
a výrobku kompatibilního s kartou „Memory
Stick”, který používáte.
• Budete-li chtít zabránit nechtěnému smazání
obrázků, přepněte malým předmětem plošku
ochrany proti zápisu na kartě „Memory Stick
Duo” do polohy ochrany proti zápisu (writeprotect).
• Poškození nebo ztráta dat nebude nahrazena
a může nastat v následujících případech:
– Pokud vysunete kartu „Memory Stick Duo”,
vypnete napájení videokamery nebo odpojíte
z videokamery akumulátor ve chvílích, kdy
videokamera načítá nebo zapisuje obrazové
soubory na kartu „Memory Stick Duo”
(indikátor přístupu svítí nebo bliká).
– Pokud budete používat kartu „Memory Stick
Duo” v blízkosti magnetů nebo magnetických
polí.
Doplňující informace
Pozlacený konektor
Záznam/
přehrávání
Typy karet „Memory Stick”
Pokračování ,91CZ
Údržba a bezpečnostní upozornění (pokračování)
• Je doporučeno provádět zálohování důležitých
dat na pevný disk počítače.
• Dejte pozor, abyste nepoužívali velkou sílu při
popisování poznámkové plochy na kartě
„Memory Stick Duo”.
• Na kartu „Memory Stick Duo” nebo na adaptér
Memory Stick Duo nelepte štítky nebo podobné
předměty.
• Při přenášení nebo skladování karty „Memory
Stick Duo” ji vložte do pouzdra.
• Nedotýkejte se zásuvek a nedovolte, aby se
dostaly do kontaktu s kovovými předměty.
• Kartu „Memory Stick Duo” neohýbejte,
zabraňte jejímu upadnutí a nepoužívejte na ni
nadměrnou sílu.
• Kartu „Memory Stick Duo” nerozebírejte ani
neupravujte.
• Zabraňte navlhnutí karty „Memory Stick Duo”.
• Dbejte na uložení karty „Memory Stick Duo”
mimo dosah malých dětí. Malé děti by mohly
kartu spolknout.
• Kromě karty „Memory Stick Duo” nezasunujte
do slotu pro „Memory Stick Duo” žádné jiné
předměty. To by mohlo mít za následek
chybnou funkci.
• Kartu „Memory Stick Duo” nepoužívejte ani
neponechávejte na následujících místech.
– Na místech s mimořádně vysokou teplotou,
například v interiéru automobilu
zaparkovaného v létě venku.
– Na místech vystavených přímému slunečnímu
světlu.
– Na místech, kde se vyskytuje mimořádně
vysoká vlhkost nebo korozívní plyny.
x Poznámky k adaptéru Memory Stick
Duo
• Při používání karty „Memory Stick Duo”
v zařízeních kompatibilních s kartou „Memory
Stick” nezapomeňte kartu „Memory Stick Duo”
zasunout do adaptéru Memory Stick Duo.
• Při vkládání karty „Memory Stick Duo” do
adaptéru Memory Stick Duo se ujistěte, že je
karta „Memory Stick Duo” vložena správným
směrem, a pak ji zcela zasuňte. Vložíte-li kartu
„Memory Stick Duo” násilím do adaptéru
Memory Stick Duo nesprávně otočenou nebo ji
nevložíte úplně, může dojít k závadě.
• Nezasunujte adaptér Memory Stick Duo bez
vložené karty „Memory Stick Duo”. V takovém
případě může dojít k chybné funkci
videokamery.
92CZ
x Karta „Memory Stick PRO Duo”
• Maximální kapacita paměti karty „Memory
Stick PRO Duo”, která může být použita ve
videokameře, je 8 GB.
Poznámky k používání karet „Memory
Stick Micro”
• Pro použití karet „Memory Stick Micro” ve
videorekordéru potřebujete Duo-sized M2
Adaptor. Vložte kartu „Memory Stick Micro”
do Duo-sized M2 Adaptor a pak vložte adaptér
do zásuvky Memory Stick Duo. Pokud vložíte
kartu „Memory Stick Micro” do videorekordéru
bez adaptéru Duo-sized M2, nebude možné ji
z přístroje vyjmout.
• Neponechávejte kartu „Memory Stick Micro”
v dosahu malých dětí. Mohou ji nešťastnou
náhodou spolknout.
Poznámky ke kompatibilitě
obrazových dat
• Obrazová data zaznamenaná na kartu „Memory
Stick Duo” ve videokameře odpovídají
univerzálnímu standardu „Design rule for
Camera File system (Pravidla pro systém
souborů videokamery)” vytvořenému
společností JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Na vaší videokameře nemůžete přehrávat
fotografie zaznamenané na jiných zařízeních
(DCR-TRV900E nebo DSC-D700/D770), která
neodpovídají univerzální normě (tyto modely
nejsou v některých oblastech prodávány).
• Pokud nemůžete používat kartu „Memory Stick
Duo”, která byla použita na jiném zařízení,
naformátujte ji v této videokameře (str. 50).
Mějte na paměti, že při formátování dojde ke
smazání veškerých informací uložených na
kartě „Memory Stick Duo”.
• Ve videokameře nemusí být možno přehrávat
fotografie v následujících situacích:
– Při přehrávání obrazových dat upravovaných
na počítači.
– Při přehrávání obrazových dat
zaznamenaných na jiných zařízeních.
Poznámky k akumulátoru
„InfoLITHIUM”
Tato videokamera je kompatibilní
s akumulátory řady „InfoLITHIUM” (série H).
Videokamera funguje pouze s akumulátorem
řady „InfoLITHIUM”.
Akumulátory „InfoLITHIUM” série H jsou
označeny symbolem
.
Co je to akumulátor řady
„InfoLITHIUM”?
Akumulátor řady „InfoLITHIUM” představuje
lithium-iontový akumulátor, který disponuje
funkcemi pro komunikaci a výměnu informací
týkajících se provozních podmínek mezi
videokamerou a doplňkovým síťovým
adaptérem/nabíječkou.
Akumulátor řady „InfoLITHIUM” vypočítává
spotřebu energie v souladu s provozními
podmínkami vaší videokamery a zobrazuje
zbývající kapacitu akumulátoru v minutách.
Při použití síťového adaptéru/nabíječky se
zobrazuje zbývající kapacita akumulátoru
a doba nabíjení.
Nabíjení akumulátoru
Efektivní používání akumulátoru
• Pokud okolní teplota poklesne pod 10 °C, sníží
se výkon akumulátoru a zkrátí se provozní doba,
po kterou můžete akumulátor používat.
V takovém případě proveďte jednu z uvedených
operací, abyste mohli akumulátor používat delší
dobu.
– Vložte si akumulátor do kapsy, aby se zahřál,
a nasaďte jej na videokameru těsně předtím,
než budete pořizovat záznam.
– Použijte velkokapacitní akumulátor:
NP-FH70/FH100 (volitelné příslušenství).
Poznámky k indikátoru zbývající
kapacity akumulátoru
• Pokud se akumulátor vybije, přestože indikátor
zbývající kapacity akumulátoru indikuje, že
akumulátor je ještě dostatečně nabitý, nabijte
akumulátor znovu. Zbývající kapacita
akumulátoru nemusí být zobrazována správně.
Mějte však na paměti, že indikace zbývající
kapacity akumulátoru se neobnoví při
dlouhodobém použití při vysokých okolních
teplotách, pokud akumulátor ponecháte
odložený v plně nabitém stavu nebo pokud
akumulátor často používáte. Údaj o zbývající
kapacitě akumulátoru slouží pouze pro
přibližnou orientaci.
• Značka E, která indikuje nízkou kapacitu
akumulátoru, začne blikat, jestliže stále zbývá 5
až 10 minut provozní kapacity akumulátoru, a to
v závislosti na provozních podmínkách nebo
okolní teplotě a prostředí.
Doplňující informace
• Před zahájením provozu videokamery
nezapomeňte akumulátor nabít.
• Dobíjení akumulátoru se doporučuje provádět
při okolních teplotách mezi 10 °C až 30 °C,
dokud indikátor nabíjení /CHG nezhasne. Při
nabíjení akumulátoru mimo tento teplotní
rozsah nemusí být dobití dostatečně účinné.
• Po ukončení nabíjení buď odpojte kabel ze
zásuvky DC IN na videokameře, nebo odpojte
akumulátor z videokamery.
• Při častém používání LCD monitoru nebo při
častých operacích, jako je například přehrávání,
rychlé převíjení vpřed nebo vzad, dochází
k rychlejšímu vybíjení akumulátoru.
Z tohoto důvodu doporučujeme použít
velkokapacitní akumulátor: NP-FH70/FH100
(volitelné příslušenství).
• Pokud právě nenatáčíte nebo nepřehráváte
prostřednictvím videokamery, nezapomeňte
nastavit vypínač POWER do polohy (CHG)
OFF. Akumulátor se rovněž vybíjí, jestliže je
videokamera ponechána v pohotovostním
režimu pro záznam nebo přehrávání.
• Mějte vždy po ruce několik akumulátorů, jejichž
celková kapacita představuje dvoj nebo
trojnásobek předpokládané doby natáčení,
a před skutečným natáčením pořiďte zkušební
záznam.
• Nevystavujte akumulátor působení vody.
Akumulátor není vodotěsný.
Poznámky ke skladování akumulátoru
• Pokud nebudete akumulátor delší dobu
používat, úplně jej nabijte a jednou ročně ho
použijte na videokameře, aby se udržovala jeho
správná funkce. Budete-li chtít akumulátor
uskladnit, odpojte jej z videokamery a uložte jej
na chladném a suchém místě.
• Pro úplné vybití akumulátoru v kameře nastavte
[A.SHUT OFF] na [NEVER] v menu
(STANDARD SET) a nechejte kameru
v pohotovostním režimu pro záznam na kazetu
než se vypne (str. 60).
Pokračování ,93CZ
Údržba a bezpečnostní upozornění (pokračování)
Poznámky k provozní životnosti
akumulátoru
Poznámka k přenosové rychlosti
rozhraní i.LINK
• Kapacita akumulátoru se časem a opakovaným
použitím snižuje. Pokud mezi nabíjeními
dochází k výraznému snižování kapacity,
pravděpodobně je třeba vyměnit akumulátor za
nový.
• Životnost každého akumulátoru je ovlivněna
skladováním, používáním a okolními
podmínkami.
Maximální přenosová rychlost rozhraní
i.LINK se mění v závislosti na zařízení.
Existují tři typy zařízení.
Poznámka k rozhraní i.LINK
Rozhraní HDV/DV na této videokameře je
kompatibilní s rozhraním i.LINK. Tato část
popisuje standard i.LINK a jeho vlastnosti.
Co je to i.LINK?
i.LINK představuje digitální sériové rozhraní
pro přenos digitálního obrazu, digitálního
zvuku a dalších dat do jiného zařízení, které je
kompatibilní s rozhraním i.LINK.
Prostřednictvím rozhraní i.LINK můžete
rovněž ovládat další zařízení.
Zařízení kompatibilní s i.LINK je možno
připojit prostřednictvím kabelu i.LINK. Toto
propojení umožňuje ovládání a datové přenosy
mezi různými digitálními AV zařízeními.
Pokud jsou dvě nebo více zařízení
kompatibilní s i.LINK propojena v řetězci
s přístrojem, je možné ovládání z kteréhokoliv
zařízení v řetězci. Mějte však na paměti, že
způsob ovládání nebo přenos dat se může
někdy lišit v závislosti na charakteristikách
a specifikacích připojených zařízení.
b Poznámky
• Za normálních okolností je k této videokameře
možno prostřednictvím kabelu i.LINK připojit
pouze jediné zařízení. Při připojování této
videokamery k zařízení, kompatibilnímu
s HDV/DV, které je vybaveno dvěma nebo více
rozhraními HDV/DV se podívejte do návodu
k obsluze zařízení, které má být připojeno.
z Rady
• i.LINK je známější název pro sběrnici pro
datové přenosy IEEE1394, navrhovanou
společností Sony a představuje obchodní
značku, schválenou mnoha společnostmi.
• Označení IEEE1394 představuje mezinárodní
standard institutu elektrických a elektronických
inženýrů („Institute of Electrical and Electronics
Engineers”).
94CZ
S100 (přibližně 100 Mb/s*)
S200 (přibližně 200 Mb/s)
S400 (přibližně 400 Mb/s)
Přenosová rychlost bývá uvedena v části
„Technické údaje” v návodu k obsluze
jednotlivých zařízení. Na některých zařízeních
bývá rovněž vyznačena v blízkosti rozhraní
i.LINK.
Přenosová rychlost se může lišit od udávané
hodnoty, pokud je tato videokamera připojena
k zařízení s jinou maximální přenosovou
rychlostí.
* Co je to Mb/s?
Zkratka Mb/s označuje slova „megabitů za
sekundu”, neboli množství dat, která jsou
přijata nebo odeslána během jedné sekundy.
Tak například, přenosová rychlost 100 Mb/s
znamená, že během jediné sekundy je možno
odeslat 100 megabitů dat.
Používání funkcí i.LINK na této
videokameře
Podrobnosti, týkající se kopírování, pokud je
tato videokamera připojena k dalšímu video
zařízení vybavenému rozhraním i.LINK viz
strana 63.
Tuto videokameru je rovněž možno připojit
k jinému kompatibilnímu zařízení s rozhraním
i.LINK značky Sony (například k osobnímu
počítači řady VAIO) nebo k video zařízení.
Některá video zařízení kompatibilní s i.LINK,
například digitální televizory, DVD,
MICROMV nebo HDV rekordéry/přehrávače,
nejsou kompatibilní s videokamerou. Před
připojením videokamery nejprve zkontrolujte,
zda je příslušné zařízení kompatibilní
s rozhraním HDV/DV. Další podrobnosti
o kompatibilním aplikačním softwaru - viz
rovněž návod k obsluze zařízení, které má být
připojeno.
b Poznámky
• Připojujete-li kameru k jinému zařízení
kompatibilním s i.LINK, nezapomeňte vypnout
zařízení a odpojit síťový adaptér z elektrické
zásuvky před připojením nebo odpojením
kabelu i.LINK.
Poznámka k požadovanému kabelu
i.LINK
Používejte kabel značky Sony i.LINK se 4
piny na obou stranách (při kopírování HDV/
DV).
Poznámka k rozhraní x.v.Color
• x.v.Color je známější termín standardu xvYCC
navrženého společností Sony a je obchodní
značkou Sony.
• xvYCC je mezinárodní standard pro barevný
prostor v obrazu. Tento standard poskytuje širší
rozsah barev než aktuálně používaný standard.
Poznámky k používání kamery
Poznámky k používání a údržbě
Doplňující informace
• Neskladujte videokameru a příslušenství na
následujících místech:
– Všude tam, kde se vyskytuje nadměrné horko
nebo chlad. Videokameru ani příslušenství
nikdy nenechávejte na místě, kde by byly
vystaveny teplotám nad 60 °C, jako například
na přímém slunci, v blízkosti topných těles
nebo v automobilu zaparkovaném na přímém
slunci. Mohlo by dojít k poruše funkce nebo
k deformaci.
– V blízkosti magnetických polí nebo při
vystavení mechanickým vibracím. Mohlo by
dojít k poruše funkce videokamery.
– V blízkosti působení silných rozhlasových
vln. Videokamera by v tomto prostředí
nemusela zaznamenávat správně.
– V blízkosti AM vysílačů a video zařízení.
Mohlo by dojít k výskytu šumu.
– Na písečné pláži nebo kdekoli, kde se
vyskytuje prach. Pokud se do vnitřku
videokamery dostane písek nebo prach, může
to způsobit poruchu její funkce. V některých
případech se může jednat o neopravitelné
závady.
– V blízkosti oken nebo v exteriérech, kde může
být LCD monitor, hledáček nebo objektiv
vystaven přímému slunečnímu světlu. Tak by
mohlo dojít k poškození vnitřku hledáčku
nebo LCD monitoru.
– Na jakýchkoli vlhkých místech.
• Tuto videokameru napájejte stejnosměrným
napětím 6,8 V/7,2 V (akumulátor) nebo
stejnosměrným napětím 8,4 V (síťový adaptér).
• Při napájení stejnosměrným nebo střídavým
napětím používejte příslušenství doporučené
v tomto návodu k obsluze.
• Zabraňte navlhnutí videokamery, například
v důsledku působení deště nebo mořské vody.
Pokud dojde k navlhnutí videokamery, může to
způsobit poruchu její funkce. V některých
případech se může jednat o neopravitelné
závady.
• Pokud se do videokamery dostane jakýkoli
pevný předmět nebo kapalina, odpojte
videokameru od zdroje napájení a před dalším
používáním si ji nechejte zkontrolovat
u prodejce Sony.
• Vyvarujte se hrubého zacházení, rozebírání,
úpravám, fyzickému nárazu nebo rázům, jako je
například upadnutí videokamery na zem nebo
šlápnutí a podobně. Zvláštní pozornost věnujte
zejména objektivu.
• Pokud nebudete videokameru používat, nechejte
vypínač POWER nastaven v poloze (CHG)
OFF.
• Při používání videokameru nebalte například do
ručníku a podobně. V takovém případě by
mohlo dojít k nárůstu teploty uvnitř
videokamery.
• Při odpojování síťového kabelu uchopte
zástrčku, nikoli samotný kabel.
• Zabraňte poškození síťového kabelu například
umísťováním jakýchkoli těžkých předmětů na
síťový kabel.
• Udržujte kovové kontakty v čistotě.
• Dálkový ovladač a knoflíkovou baterii mějte
uloženy mimo dosah dětí. V případě spolknutí
baterie neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
• Pokud dojde k vytečení elektrolytu z baterie:
– Obraťte se na vaše místní autorizované
servisní středisko Sony.
– Pokud se elektrolyt z baterie dostane na
pokožku, omyjte ji důkladně vodou.
– Pokud se elektrolyt z baterie dostane do očí,
vypláchněte si oči velkým množstvím vody
a vyhledejte lékaře.
x Pokud nebudete videokameru delší
dobu používat
• Pravidelně videokameru zapínejte a spusťte
přehrávání kazety na 3 minuty.
• Před uskladněním akumulátor úplně vybijte.
Pokračování ,95CZ
Údržba a bezpečnostní upozornění (pokračování)
Kondenzace vlhkosti
Pokud videokameru přenesete bezprostředně
z chladného prostředí do tepla, může se uvnitř
videokamery, na povrchu pásku nebo na
objektivu vytvořit kondenzace. V tomto stavu
může dojít k přichycení pásky v kazetě
k bubínku s videohlavami a k jeho poškození,
nebo videokamera nemusí správně pracovat.
Pokud vznikne uvnitř videokamery
kondenzace, zobrazí se zpráva [%Z Moisture
condensation. Eject the cassette] (Kondenzace
vlhkosti. Vyjměte kazetu.) nebo [% Moisture
condensation. Turn off for 1H.] (Kondenzace
vlhkosti. Vypněte na jednu hodinu.). Indikátor
se nezobrazí, pokud se kondenzace vytvořila
na objektivu.
x Pokud došlo k výskytu kondenzace
vlhkosti
Nebudou pracovat žádné funkce kromě
vysunutí kazety. Vysuňte z videokamery
kazetu, vypněte videokameru a nechejte ji
přibližně 1 hodinu s otevřeným krytem
prostoru pro kazetu. Videokameru můžete
znovu použít, jsou-li splněny obě následující
podmínky:
• Při zapnutí se nezobrazí varovná zpráva.
• Nebliká % nebo Z při vložené kazetě a dotyku
tlačítek ovládání videa.
Pokud se kondenzace začíná vytvářet, nemusí
v některých případech videokamera tuto
kondenzaci detekovat. Pokud tato situace
nastane, kazeta se někdy po uplynutí
10 sekund po otevření krytu prostoru pro
kazetu nevysune. To však nepředstavuje
žádnou poruchu funkce přístroje. Dokud se
kazeta nevysune, nezavírejte kryt prostoru pro
kazetu.
x Poznámky ke kondenzaci vlhkosti
K vytvoření kondenzace vlhkosti může dojít,
pokud videokameru přenesete bezprostředně
z chladného prostředí do tepla (nebo obráceně)
nebo pokud budete videokameru používat ve
vlhkém prostředí (viz níže).
• Pokud videokameru přenesete z lyžařského
svahu do prostředí vyhřátého topným tělesem.
• Pokud videokameru přenesete z interiéru
klimatizovaného automobilu nebo místnosti do
horka (v exteriéru).
• Budete-li videokameru používat po bouřce nebo
přeháňce.
• Budete-li videokameru používat na horkém
a vlhkém místě.
96CZ
x Jak zabránit vzniku kondenzace vlhkosti
Po přenesení videokamery bezprostředně
z chladného do teplého prostředí vložte
videokameru do plastového sáčku a sáček
pevně utěsněte. Jakmile se teplota v plastovém
sáčku vyrovná s okolní teplotou (přibližně po
uplynutí 1 hodiny), vyjměte videokameru ze
sáčku.
Videohlavy
Přehráváte-li kazetu zaznamenanou ve formátu
HDV, může se obraz a zvuk na chvíli
zaseknout (přibližně 0,5 sekundy).
K tomu dochází, když není signál HDV
zaznamenán nebo přehráván správně z důvodu
nečistot na pásku nebo videohlavách.
V závislosti na kazetě může tento jev nastat,
i když je použita značková kazeta, která je
nová nebo málo používaná.
Pokud dojde k zaseknutí obrazu během
přehrávání, můžete problém vyřešit mírným
převinutím kazety vpřed a potom vzad. Místo
zaseknutí není možné opravit, vznikne-li při
záznamu.
Abyste předešli takovýmto problémům,
používejte kazety Sony mini DV. Před
pořízením důležitého záznamu doporučujeme
použít čisticí kazetu.
• Pokud se projeví následující problém, vyčistěte
videohlavy po dobu 10 sekund čisticí kazetou
Sony DVM-12CLD (volitelné příslušenství).
– Přehrávaný obraz se nepohybuje.
– Přehrávaný obraz se vůbec nezobrazuje.
– Dochází k výpadkům zvuku.
– Během záznamu se na obrazovce objeví
[x
Dirty video head. Use a cleaning
cassette.] (Znečištěná videohlava. Použijte
čisticí kazetu.)
– Následující jevy se objevují při přehrávání
formátu HDV.
Přehrávaní
obrazu se
přeruší.
Přehrávaný obraz zhasne.
(Celá obrazovka je
v modré barvě.)
– Následující jevy se objevují při přehrávání
formátu DV.
2 Dotkněte se
t [MENU] t
(STANDARD SET) t [CALIBRATION]
t
.
V obrazu se objevuje šum.
CALIBRATION
1/3
Touch the "x"
CANCEL
Přehrávaný obraz zhasne.
(Celá obrazovka je v modré barvě.)
• Po dlouhé době používání dochází k opotřebení
videohlav. Pokud ani po použití čisticí kazety
(volitelné příslušenství), není možno docílit
jasný obraz, může být příčinou tohoto stavu
opotřebení videohlav. Obraťte se prosím na
prodejce Sony nebo na místní autorizované
servisní středisko Sony, kde výměnu videohlav
provedou.
LCD monitor
x Čištění LCD displeje
Pokud jsou na LCD monitoru otisky prstů
nebo prach, doporučujeme utřít displej
měkkým hadříkem. Budete-li používat čisticí
soupravu pro čištění LCD monitorů (LCD
Cleaning Kit) (na přání), neaplikujte čisticí
tekutinu přímo na obrazovku LCD monitoru.
Místo toho použijte čisticí papírek navlhčený
v této tekutině.
x O nastavení dotykového panelu
(CALIBRATION)
Tlačítka na dotykovém panelu nemusejí
pracovat správně. Pokud se tak stane, proveďte
níže uvedený postup. Při této operaci je
doporučeno připojení videokamery ke zdroji
síťového napájení (prostřednictvím
přiloženého síťového adaptéru).
1 Přepínač POWER opakovaně přesuňte tak,
aby se rozsvítila kontrolka PLAY/EDIT.
Pro zrušení se dotkněte [CANCEL].
Pokud nestisknete správný bod, začněte znovu
od kroku 3.
b Poznámky
• Pokud je LCD monitor otočený, není možno
provádět jeho kalibraci.
Poznámky k zacházení se skříňkou
videokamery
• Pokud bude skříňka videokamery znečištěná,
očistěte ji měkkým hadříkem mírně navlhčeným
ve vodě a pak skříňku videokamery utřete
suchým hadříkem.
• Abyste předešli poškození povrchové úpravy
skříňky videokamery, vyvarujte se následujících
činností:
– Používání chemikálií jako je například
ředidlo, benzín, alkohol, chemicky
preparované utěrky, prostředky proti hmyzu
a podobně.
– Manipulace s videokamerou ve chvíli, kdy
máte na svých rukou výše uvedené substance.
– Ponechání skříňky videokamery
v dlouhodobém kontaktu s pryžovými nebo
vinylovými předměty.
Doplňující informace
• Na obrazovku LCD monitoru nevyvíjejte
přílišný tlak, protože by mohlo dojít
k poškození.
• Pokud budete videokameru používat
v chladném prostředí, může se na LCD
monitoru zobrazovat zbytkový obraz. To však
nepředstavuje žádnou poruchu funkce přístroje.
• Při používání videokamery se může zadní
plocha LCD monitoru zahřívat. To však
nepředstavuje žádnou poruchu funkce přístroje.
3 Hranou „Memory Stick Duo” nebo
podobným předmětem se dotkněte značky
„×” na monitoru.
Poloha symbolu „×” se změní.
Poznámky k péči o objektiv a jeho
skladování
• V následujících situacích očistěte povrch
objektivu měkkým hadříkem:
– Pokud jsou na povrchu objektivu otisky prstů.
– V horkém nebo vlhkém prostředí.
– Pokud je objektiv vystaven slanému vzduchu,
jaký se vyskytuje na mořském pobřeží.
Pokračování ,97CZ
Údržba a bezpečnostní upozornění
(pokračování)
Technické údaje
• Objektiv skladujte na dobře odvětrávaném
místě, kde se vyskytuje málo nečistot a prachu.
• Abyste předešli případnému vzniku plísní,
čistěte objektiv výše uvedeným způsobem. Pro
dlouhodobé udržení optimálního provozního
stavu videokamery je doporučeno videokameru
alespoň jednou měsíčně zapnout a obsluhovat.
Systém
Dobíjení předinstalované nabíjecí
baterie
Ve videokameře je nainstalována nabíjecí
baterie, která udržuje datum, čas hodin a další
nastavení i po vypnutí videokamery
vypínačem POWER do polohy OFF (CHG).
Předinstalovaná nabíjecí baterie se dobíjí vždy
po připojení videokamery k síťovému napájení
(prostřednictvím síťového adaptéru) nebo po
nasazení akumulátoru. Předinstalovaná
nabíjecí baterie se úplně vybije po uplynutí
přibližně 3 měsíců, pokud nebudete
videokameru vůbec používat (nepřipojíte-li
síťový adaptér nebo akumulátor). Po nabití
předinstalované baterie videokameru chvíli
používejte.
Pokud však předinstalovaná nabíjecí baterie
nebude nabita, nebude ovládání videokamery
ovlivněno, pokud nebudete chtít zaznamenávat
údaje o datu záznamu.
x Postup
Připojte videokameru se síťovým adaptérem
(dodané příslušenství) do síťové zásuvky
a alespoň 24 hodin nechejte vypínač POWER
nastaven v poloze OFF (CHG).
98CZ
Záznamový video systém (HDV)
2 rotační videohlavy, systém
spirálovitého snímání
Záznamový video systém (DV)
2 rotační videohlavy, systém
spirálovitého snímání
Systému záznamu fotografií
Exif verze 2.2*1
Záznamový audio systém (HDV)
Rotační hlavy, MPEG-1 Audio Layer 2, Kvantizace: 16 bitů (vzorkovací
frekvence 48 kHz, stereo)
Přenosová rychlost 384 kb/s
Záznamový audio systém (DV)
Rotační hlavy, PCM systém,
kvantizace: 12 bitů (vzorkovací
frekvence 32 kHz, stereo 1, stereo 2),
16 bitů (vzorkovací frekvence 48 kHz,
stereo)
Video signál
Norma PAL, standard CCIR
Rozlišení 1080/50i
Použitelné kazety
Kazeta Mini DV s označením
Rychlost posuvu pásku (HDV)
přibližně 18,81 mm/sekundu
Rychlost posuvu pásku (DV)
SP: přibližně 18,81 mm/sekundu
LP: přibližně 12,56 mm/sekundu
Doba záznamu/přehrávání (HDV)
60 minut (při použití kazety DVM60)
Doba záznamu/přehrávání (DV)
SP: 60 minut (při použití kazety
DVM60)
LP: 90 minut (při použití kazety
DVM60)
Doba převíjení vpřed/vzad
Přibližně 2 minuty 40 sekund (při
použití kazety DVM60 akumulátoru)
Přibližně 1 minutu 45 sekund (při
použití kazety DVM60 a síťového
adaptéru)
*1 „Exif” představuje souborový formát
pro fotografie, stanovený organizací
JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association). Soubory v tomto formátu
mohou obsahovat doplňující informace,
jako je například nastavení vaší
videokamery a doba pořízení fotografie.
*2 Unikátní pole obrazových prvků
senzoru Sony ClearVid CMOS a systém
zpracování obrazu (nový Enhanced
Imaging Processor) umožňuje používat
pro fotografie rozlišení ekvivalentní
uvedeným hodnotám.
Vstupy/výstupy
Audio/video výstup
10pinový konektor
Video signál: 1 Všp-šp, 75 Ω (ohmů)
Jasový signál: 1 Všp-šp, 75 Ω (ohmů)
Barvonosný signál: 0,3 Všp-šp, 75 Ω
(ohmů)
Audio signál: 327 mV (při zátěžové
impedanci 47 kΩ (kiloohmů), výstupní
impedance méně než 2,2 kΩ
(kiloohmy)
Zásuvka COMPONENT OUT
Y: 1 Všp-šp, 75Ω (ohmů),
nesymetrický PB/PR, CB/CR: ± 350 mV,
75 Ω (ohmů)
Zásuvka HDMI OUT
Typ A (19pinový)
Zásuvka pro připojení sluchátek
Stereo minizásuvka (∅ 3,5 mm)
Zásuvka LANC
Stereo mini-minijack (∅ 2,5 mm)
Zásuvka USB
Mini-B
Zásuvka MIC (PLUG IN POWER)
Stereo minizásuvka (∅ 3,5 mm)
Zásuvka HDV/DV
Rozhraní i.LINK (IEEE1394, 4pinový
konektor S100)
Doplňující informace
Hledáček
Elektronický hledáček (barevný)
Snímací obrazový prvek
6,3 mm (typ 1/2.9) CMOS senzor
Počet záznamových pixelů (snímek,
4:3):
Max. 6,1 (2 848 × 2 136) megapixelů *2
Celkový počet pixelů:
přibližně 3 200 000 pixelů
Efektivní (film, 16:9):
přibližně 2 280 000 pixelů
Efektivní (film, 4:3):
přibližně 1 710 000 pixelů
Efektivní (snímek, 16:9):
přibližně 2 280 000 pixelů
Efektivní (snímek, 4:3):
přibližně 3 040 000 pixelů
Objektiv
Carl Zeiss Vario-Sonnar T
10× (optické), 20×, × (digitální)
zvětšení
Ohnisková vzdálenost
f = 5,4 ~ 54 mm
V přepočtu na kinofilm 35 mm
V režimu CAMERA-TAPE:
40 ~ 400 mm (16:9), 49 ~ 490 mm (4:3)
V režimu CAMERA-MEMORY:
40 ~ 400 mm (16:9), 37 ~ 370 mm (4:3)
F1.8 ~ 2.9
Průměr filtru: 37 mm
Barevná teplota
[AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR]
(3 200 K),
[OUTDOOR] (5 800 K)
Min. osvětlení
5 lx (luxů) ([AUTOSLW SHTR] [ON],
Rychlost závěrky 1/25 s)
0 lx (luxů) (s funkcí NightShot (Noční
režim))
LCD monitor
Obrazovka
6,7 cm (úhlopříčka 2,7 palce, poměr
stran obrazu 16:9)
Pokračování ,99CZ
Technické údaje (pokračování)
Celkový počet bodů
211 200 (960 × 220)
Všeobecné informace
Požadavky na napájení
6,8 V/7,2 V stejnosměrných
(akumulátor)
8,4 V stejnosměrných (síťový adaptér)
Průměrná spotřeba energie
Při záznamu s použitím hledáčku při
normálním jasu:
Záznam v režimu HDV 4,0 W
Záznam v režimu DV 3,8 W
Při záznamu s použitím LCD monitoru
při normálním jasu:
Záznam v režimu HDV 4,3 W
Záznam v režimu DV 4,1 W
Provozní teplota
0 °C až 40 °C
Skladovací teplota
- 20 °C až + 60 °C
Rozměry (přibližné)
82 × 82 × 138 mm (š/v/h)
včetně vyčnívajících částí
82 × 82 × 138 mm (š/v/h)
včetně vyčnívajících částí a nasazeného
akumulátoru NP-FH60
Hmotnost (přibližná)
550 g samotná videokamera
650 g včetně akumulátoru NP-FH60
a kazety DVM60.
Dodávané příslušenství
Viz strana 10.
Síťový adaptér AC-L200/L200B
Požadavky na napájení
100 V až 240 V střídavých, 50/60 Hz
Odběr proudu
0,35 - 0,18 A
Příkon
18 W
Výstupní napětí
8,4 V stejnosměrných*
100CZ
Provozní teplota
0 °C až 40 °C
Skladovací teplota
- 20 °C až + 60 °C
Rozměry (přibližné)
48 × 29 × 81 mm (š/v/h) kromě
vyčnívajících částí
Hmotnost (přibližná)
Přibližně 170 g bez síťového kabelu
* Další údaje jsou uvedeny na štítku síťového
adaptéru.
Akumulátor (NP-FH60)
Maximální výstupní napětí
8,4 V stejnosměrných
Výstupní napětí
7,2 V stejnosměrných
Kapacita
7,2 Wh (1 000 mAh)
Rozměry (přibližné)
31,8 × 33,3 × 45,0 mm (š/v/h)
Hmotnost (přibližná)
80 g
Provozní teplota
0 °C až 40 °C
Typ
Lithium-iontový
Design a technické údaje mohou být předmětem
změny bez upozornění.
Poznámky k obchodním značkám
Poznámky k licenci
• „Handycam” a
JAKÉKOLIV JINÉ POUŽITÍ TOHOTO
VÝROBKU PRO JINÉ NEŽ OSOBNÍ ÚČELY,
KTERÉ VYHOVUJE STANDARDU MPEG-2
PRO KÓDOVÁNÍ OBRAZU PRO BALENÁ
MÉDIA, JE JEDNOZNAČNĚ ZAKÁZÁNO
BEZ LICENCE PODLE PATENTU
V PORTFOLIU PATENTŮ MPEG-2. TATO
LICENCE JE DOSTUPNÁ U SPOLEČNOSTI
MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET,
SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206.
•
•
•
•
jsou
registrované obchodní značky společnosti Sony
Corporation.
HDV a logo HDV jsou obchodní značky
společnosti Sony Corporation a Victor
Company of Japan, Ltd.
„Memory Stick”, „
”, „Memory Stick
Duo”, „
”, „Memory Stick
PRO Duo”, „
”,
„Memory Stick PRO-HG Duo”,
„
”, „Memory Stick
Micro”, „MagicGate”, „
”,
„MagicGate Memory Stick” a „MagicGate
Memory Stick Duo” jsou obchodní značky
společnosti Sony Corporation.
„InfoLITHIUM” je obchodní značka
společnosti Sony Corporation.
i.LINK a jsou obchodní značky společnosti
Sony Corporation.
Doplňující informace
•
je obchodní značka.
• „x.v.Colour” je obchodní značka společnosti
Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista a DirectX jsou obchodní značky
nebo registrované obchodní značky Microsoft
Corporation v USA a dalších zemích.
• Macintosh a Mac OS jsou obchodní značky
Apple Inc. v USA a dalších zemích.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition
Multimedia Interface jsou obchodní značky
nebo registrované obchodní značky společnosti
HDMI Licensing LLC.
• Intel, Intel Core a Pentium jsou registrovanými
obchodními značkami nebo obchodními
značkami společnosti Intel Corporation a jejich
poboček v USA anebo ostatních zemích.
• Adobe a Adobe Reader jsou buď registrované
obchodní značky nebo obchodní značky
společnosti Adobe Systems Incorporated v USA
anebo jiných zemích.
Veškeré další zde uvedené názvy produktů mohou
být obchodními značkami nebo registrovanými
obchodními značkami svých příslušných
vlastníků. Dále upozorňujeme, že v tomto návodu
nejsou vždy použity symboly ™ a „®”.
101CZ
Rychlý přehled
Popis součástí a ovládacích prvků
Čísla v závorkách ( ) odkazují na příslušné stránky.
1
8
2
3
4
5
9
q;
qa
6
qs
7
qd
A Ovládání zoomu (23)
B Tlačítko PHOTO (fotografování) (22)
C Páčka pro seřízení objektivu hledáčku
(16)
D Hledáček (16)
E Očnice
F Zásuvka HDMI OUT (pouze výstup)
(32)
• Automaticky je přečten dostupný
videosignál, zvolen odpovídající výstupní
formát a odesílán na výstup
• Nastavenou hodnotu pro HDMI OUTPUT
můžete zkontrolovat v menu [STATUS
CHECK] (str. 58).
G Zásuvka DC IN (11)
H Active Interface Shoe
Patice aktivního rozhraní (Active Interface
Shoe) poskytuje napájení pro volitelná
příslušenství, jako je například video
světlo, blesk nebo mikrofon. Toto
příslušenství je možno zapínat nebo
vypínat vypínačem POWER na
videokameře. Viz návod k obsluze
k vašemu příslušenství, kde najdete další
podrobnosti.
• Před připojením příslušenství otevřete kryt
patice.
• Patice aktivního rozhraní (Active Interface
Shoe) je vybavena bezpečnostním
zařízením pro zajištění upevněného
příslušenství. Při připojování příslušenství
je stlačte dolů, zatlačte je na konec a poté
utáhněte šroub. Před odejmutím
příslušenství povolte šroub a stlačte
příslušenství dolů a vysuňte jej ven.
• Při připojení externího zařízení se
akumulátor rychleji vybíjí.
• V případě záznamu videosekvencí
s externím bleskem (volitelné příslušenství)
upevněným v patici vypněte jeho napájení,
aby nedocházelo k rušení signálu při jeho
nabíjení.
• Externí blesk (volitelné příslušenství)
a vestavěný blesk není možno používat
současně.
I Přepínač POWER (hlavní vypínač) (14)
J Indikátory režimů CAMERA-TAPE,
CAMERA-MEMORY, PLAY/EDIT
(14)
K Indikátor
/CHG (nabíjení) (11)
L Tlačítko
(blesk) (24)
M Tlačítko START/STOP (21)
102
CZ
7
8
9
1
2
3
4
0
qa
qs
5
6
LANC HDV/DV
qd qf qg
A Tlačítko MANUAL (24)
B Ovladač CAM CTRL (24)
C Přepínač funkce NIGHTSHOT (noční
režim) (25)
D Tlačítko . (protisvětlo) (25)
E Tlačítka transfokátoru (zoom) (23)
H Zásuvka
(USB) (70)
I Reproduktor
Z reproduktoru bude slyšet přehrávaný
zvuk. Popis nastavení hlasitosti najdete na
straně 26.
J Indikátor přístupu (17, 91)
qh
qj
qk ql
N Tlačítko RESET (Obnovení výchozího
nastavení)
Obnoví se všechna nastavení, včetně
nastavení data a času (položky menu
přizpůsobené v menu Personal obnoveny
nejsou).
O Zásuvka
LANC (modrý)
Ovládací zásuvka LANC se používá pro
ovládání posuvu pásky připojených video
zařízení a periferií.
P Rozhraní
66, 74)
HDV/DV (i.LINK) (32, 64,
Q Zásuvka COMPONENT OUT (32)
R Zásuvka A/V (audio/video) OUT (32,
64)
Rychlý přehled
F Tlačítko START/STOP (21)
G Tlačítko DISPLAY/BATT INFO (12)
COMPONENT OUT A/V OUT
S Zásuvka i (sluchátka) (zelená)
K Slot pro kartu Memory Stick Duo (17)
L Tlačítko EASY (19)
M LCD monitor/dotykový panel (4, 16)
Pokračování ,103CZ
Identifikace součástí a ovládacích prvků (pokračování)
1
3
4
2
5
6
7
qs
8
9
q;
qa
A
Páčka OPEN/EJECT (Otevřít/
vysunout) (17)
qd
I Víčko kazetového prostoru (17)
B Blesk
J Páčka BATT (uvolnění akumulátoru)
(12)
C Objektiv (Carl Zeiss Lens) (5)
K Akumulátor (11)
D Dálkový ovladač/Infračervený port
L Popruh pro uchopení (16)
Při ovládání videokamery nasměrujte
dálkový ovladač (str. 105) na snímač
dálkového ovladače.
M Závit pro upevnění stativu
E Mikrofon
Mikrofon kompatibilní s Active Interface
Shoe (volitelné příslušenství) bude mít při
připojení přednost.
F REC LAMP (Kontrolka záznamu
kamery)
• Indikátor záznamu (REC) se v průběhu
záznamu rozsvítí červeně (str. 60).
• Indikátor záznamu bliká v případě, že
zbývající kapacita kazety nebo akumulátoru
je nízká.
G Zásuvka MIC (PLUG IN POWER)
Po připojení externího mikrofonu
(volitelné příslušenství) se automaticky
odpojí integrovaný mikrofon (str. 104).
H Háček pro ramenní popruh
Upevněte ramenní popruh (volitelné
příslušenství).
104CZ
Upevněte stativ (volitelné příslušenství:
šroub musí být dlouhý alespoň 5,5 mm) .
Nasazení dodávané clony objektivu
Natočte clonu tak, aby značky na cloně
odpovídaly značkám na videokameře a otočte
clonu ve směru šipky.
Demontáž clony objektivu
F Tlačítko ZERO SET MEMORY * (30)
Uvolněte clonu objektivu otočením proti
směru šipky (viz výše uvedené vyobrazení).
H Tlačítko START/STOP (19, 21)
• Při použití blesku, v režimu Nightshot nebo
SuperNightshot sundejte clonu objektivu nebo
se na fotografii objeví stín.
G Vysílač
I Tlačítka pro ovládání transfokátoru (23,
28)
J Tlačítko DISPLAY (16)
Dálkový ovladač
7
* Tato tlačítka nejsou dostupná v režimu Easy
Handycam.
b Poznámky
8
1
2
9
3
4
5
q;
6
• Před použitím dálkového ovladače sundejte
ochrannou fólii.
• Při ovládání videokamery nasměrujte dálkový
ovladač na senzor dálkového ovládání (str. 104).
Výměna baterie v dálkovém ovladači
1 Podržte stisknutou plošku, zasuňte nehet do
výřezu a vysuňte držák baterie.
2 Vložte do držáku novou baterii tak, aby
strana s kladným pólem (+) směřovala
nahoru.
3 Zasuňte držák baterie zpět do dálkového
ovladače, až zapadne do správné polohy.
Záložka
Ochranná fólie
Při chybné manipulaci může dojít k výbuchu
baterie. Nepokoušejte se baterii dobíjet,
rozebírat a nevhazujte ji do ohně.
A Tlačítko PHOTO (fotografování) (22)
Po stisknutí tohoto tlačítka se záběr, který
vidíte na monitoru, zaznamená jako fotografie
na kartu „Memory Stick Duo”.
B Tlačítka pro ovládání paměti (Index*, –/
+, přehrávání z paměti) (27)
C Tlačítko SEARCH M. * (31)
b Poznámky
Rychlý přehled
VAROVÁNÍ
• Jakmile začne být lithiová baterie slabá, může
dojít ke zkrácení provozního dosahu dálkového
ovladače nebo dálkový ovladač nemusí pracovat
správně. V takovém případě vyměňte baterii za
novou lithiovou baterii Sony CR2025. Při
použití jakékoliv jiné baterie hrozí nebezpečí
požáru nebo výbuchu.
D Tlačítka . > (předchozí/
následující)* (31)
E Tlačítka pro ovládání obrazu (rychlé
převíjení vzad, přehrávání, rychlé
převíjení vpřed, pauza, stop, zpomalené
přehrávání) (26)
105CZ
Indikátory zobrazované v průběhu záznamu/
přehrávání
A Záznamový formát (
(56)
Záznam videosekvencí
2
3
4
5
1
qd
nebo
)
Režim záznamu (SP nebo LP) se ve formátu
DV rovněž zobrazuje.
B Zbývající kapacita akumulátoru
(přibližně)
C Stav záznamu ([STBY] (pohotovostní
režim) nebo [REC] (záznam))
D V průběhu záznamu:
Počítadlo kazety (hodiny: minuty:
sekundy)
V průběhu přehrávání:
Časový kód (hodiny: minuty: sekundy:
snímek)
GUIDE
6
8
7
9
Záznam fotografií
02
qaqs
60 min
60min
6.1M
E Záznamová kapacita kazety (přibližně)
(59)
qf
1111
FINE
101
F Tlačítko zpětného prohlížení fotografií
na kartě „Memory Stick Duo” (22)
Objeví se po vložení karty „Memory Stick
Duo”.
6
G END SEARCH/Tlačítko přepnutí
zobrazení při prohlížení záznamu (30)
9
8
H Tlačítko GUIDE (109)
Prohlížení videosekvencí
2
qg
I Tlačítko osobního menu (38)
4
5
J Záznamová složka (50)
K Velikost fotografie (48)
1
L Kvalita ([FINE] nebo [STD]) (48)
8
M Počet zaznamenaných fotografií (23)
N Indikátor „Memory Stick Duo” a počet
záběrů, které je možno pořídit
(přibližně)
qh
9
z Rady
Prohlížení fotografií
2
qj qa
qk
ql
w;
6.1M
MEMORY PLAY
wg wh
GUIDE
wa
8
• V průběhu záznamu se automaticky
zaznamenává datum/čas pořízení záznamu
a data o nastavení videokamery. Během
záznamu se tyto údaje nezobrazují, při
přehrávání je můžete zobrazit v položce [DATA
CODE] (Datový kód) (str. 59).
O Indikátor posuvu pásky v kazetě
P Ovládací tlačítka přehrávání (26)
Q Název datového souboru
ws
106CZ
wd
wf
9
R Číslo fotografie/celkový počet
zaznamenaných fotografií v aktuální
složce pro přehrávání
S Složka pro přehrávání (50)
T Ikona předchozí/následující složky
Při zobrazení první nebo poslední fotografie
v aktuální složce a pokud je na kartě
„Memory Stick Duo” několik složek,
zobrazují se následující indikátory.
Dotkněte se
pro přesun na
Dotkněte se
pro přesun na
Dotkněte se
/
: předchozí složku.
: následující složku.
pro přesun na
: předchozí nebo následující složku.
U Tlačítko smazání fotografie (68)
V Tlačítko přehrávání z kazety (27)
W Tlačítko předchozí/následující snímek
(27)
X Tlačítko indexového zobrazení (27)
Y Značka ochrany fotografie (69)
Z Značka tisku (Print mark) (69)
Rychlý přehled
Pokračování ,107CZ
Indikátory, zobrazované v průběhu záznamu/přehrávání (pokračování)
Indikátory po změně nastavení
Uprostřed
Indikátor
Vlevo nahoře
Vpravo nahoře
Color Slow Shutter
(Barevná pomalá
závěrka) (46)
120
Q.REC
Připojování k zařízení
PictBridge (70)
+3
+2
EZ
Dole
Uprostřed
Super NightShot
(Speciální noční režim)
(46)
Význam
Záznamový formát (55)
AUDIO MODE (Režim
zvuku)* (56)
SP LP
Režim záznamu* (56)
Varování (86)
NightShot (Noční
režim) (25)
Vlevo nahoře
Indikátor
Význam
Dole
Indikátor
Význam
Záznam se samospouští
(47)
AE SHIFT (Posunutí
AE) (44)
WIDE SELECT
(Širokoúhlý výběr)* (56)
WB SHIFT (Posunutí
vyvážení bílé) (44)
QUICK REC (Rychlý
záznam)** (60)
Obrazový efekt (53)
Intervalový záznam
fotografií (51)
Digitální efekt (52)
Ruční zaostřování (44)/
SPOT FOCUS (Bodové
zaostřování) (44)/
SPOT MTR·FCS
(Bodové měření
a zaostřování) (42)
9
Blesk/REDEYE
REDUC (Redukce
červených očí) (45)
Vpravo nahoře
Indikátor
SCENE SELECT
(Výběr scény) (41)
Význam
HDV vstup/DV vstup
(66)
HDV výstup/DV výstup
(32, 64)
i.LINK připojení
(32, 64, 66, 73)
108CZ
Ostrost (43)
Protisvětlo (25)
.
n
Vyvážení bílé (42)
Paměť vynulování
počítadla (105)
SteadyShot off
(Vypnutý stabilizátor)
(47)
Prezentace (51)
Zebra (Vzorování) (46)
Vypnutí podsvícení
LCD monitoru (16)
Telemakro (45)
Indikátor
Význam
CAMERA COLOR
(Barvy kamery) (44)
CONV.LENS
(Konvertor) (47)
X.V.COLOR** (48)
SPOT METER (Bodové
měření) (42)/
EXPOSURE (Expozice)
(42)/
SPOT MTR·FCS
(Bodové měření
a zaostřování) (42)
2 Dotkněte se oblasti, zahrnující
indikátor, který chcete zkontrolovat.
Významy jednotlivých indikátorů v oblasti
jsou uvedeny na monitoru. Pokud
nemůžete nalézt indikátor, který chcete
zkontrolovat, dotkněte se
/
pro
přepnutí.
Pro dokončení operace se dotkněte [END].
b Poznámky
• Některé obrazovky se pomocí [DISP GUIDE]
nezobrazí.
z Rady
• Ovládání je možné také dotykem
[DISP GUIDE].
t
SHUTTR SPEED
(Rychlost závěrky) (43)
PEAKING (Zvýraznění
obrysů) (45)
* Nastavení je možno provádět pouze pro
fotografie ve formátu DV.
** Nastavení je možno provádět pouze pro
fotografie ve formátu HDV.
Další indikátory
Indikátor
Význam
Informace (87)
b Poznámky
Význam symbolů na LCD
monitoru
Rychlý přehled
• Indikátory a jejich umístění je uvedeno přibližně
a liší se podle toho, na co se díváte.
Je možno snadno zkontrolovat význam
jednotlivých indikátorů, které se zobrazují na
LCD monitoru.
1 Dotkněte se [GUIDE] t [DISP
GUIDE].
60min
STBY
GUIDE
P-MENU
109CZ
Rejstřík
Číselné názvy
Clona objektivu.............. 14, 21
1080i/576i.............................58
CNNECT GUIDE (Průvodce
připojením)..................... 29, 32
12BIT (12 bitů).....................56
16BIT (16 bitů).....................56
21pinový adaptér ..................36
COLOR BAR (Barevná
lišta) ..................................... 59
576i .......................................58
COLOR SLOW S (Barevná
pomalá závěrka) ....... 46, 81, 85
A
COMPONENT (Komponentní
signál)................................... 58
AE SHIFT (Posunutí
automatické expozice) ....44, 85
Akumulátor...........................11
Akumulátor „InfoLITHIUM”
..............................................93
ALL ERASE (Vymazání všech
fotografií)..............................50
AUDIO MIX (Smíchání
zvukových stop) ...................56
AUDIO MODE (Režim
zvuku) ...................................56
AUTOSLW SHTR
(Automatická pomalá
závěrka) ................................44
CONV. LENS (Konvertor) .. 47
D
Dálkový ovladač ................ 105
DATA CODE (Datový
kód) ................................ 14, 59
F
FADER (Zatmívání/
roztmívání) ..................... 51, 85
FILE NO. (Číslo souboru).... 50
FIREWORKS (Ohňostroj) ... 41
FLASH LEVEL (Úroveň
blesku) ............................ 45, 81
FLASH SET (Nastavení
blesku) .................................. 45
FLASH (Pohyb blesku)........ 52
FOCUS (Zaostření) ........ 44, 81
Formát DV............................ 55
Formát HDV......................... 55
FORMAT (Formátování) ..... 50
DATE/TIME (Datum/
čas) ......................... 14, 59, 106
Fotografie ........... 22, 27, 48, 91
DEMO MODE (Ukázkový
režim) ................................... 54
G
DIAL SET (nastavení
ovladače).............................. 47
DIGITAL ZOOM (Digitální
transfokace).................... 47, 85
GUIDEFRAME (Vodicí
rámeček) ............................... 59
H
HDV1080i ........................8, 56
A.SHUT OFF (Automatické
vypnutí) ................................60
DISP GUIDE
(Průvodce zobrazením) ..... 109
B
DISP OUTPUT
(Výstup zobrazení)............... 60
Backlight (Protisvětlo) .........81
Doba nabíjení ....................... 12
Image protection (Ochrana
fotografie)............................. 69
Barevné televizní systémy....89
Doba přehrávání................... 13
Indikátory na displeji..........106
BEACH (Pláž) ......................41
Doba záznamu...................... 12
INDOOR (Interiér)............... 43
BEEP (Zvukový signál)........60
Duální záznam ..................... 23
Instalace................................ 74
Blesk .....................................80
DV SET (Nastavení DV) ..... 56
INT.REC-STL (Intervalový
záznam fotografií) ................ 51
C
D.EFFECT
(Digitální efekty)............ 52, 85
CALIBRATION (Kalibrace) 97
CAMERA COLOR (Barva) .44
CAMERA DATA (Údaje
videokamery)........................59
E
Časový kód ........................ 106
Easy Handycam ............. 19, 38
CANDLE (Svíčka) ...............41
Čisticí kazeta........................ 96
CD-ROM ..............................72
END SEARCH (Vyhledávání
konce záznamu) ............. 30, 55
CENTER MARKR (Středová
značka)..................................59
CLOCK SET (Nastavení
hodin)....................................14
110CZ
EXPOSURE (Expozice) 42, 85
I
i.LINK .................................. 94
i.LINK CONV (Konverze
i.Link)................................... 58
K
Kabel HDMI......................... 34
Kabel i.LINK............34, 64, 75
Kazeta............................. 17, 90
Komponentní video kabel .... 33
Kondenzace vlhkosti ............ 96
Konverze signálu.................... 8
Kopírování ............................63
N
Kvalita záznamu HD (vysoké
rozlišení) ...............................33
NEG.ART (Negativ) ............ 53
Kvalita záznamu SD
(standardní rozlišení) ............34
L
NEW FOLDER (Nová
složka) .................................. 50
NS LIGHT (Světlo pro noční
režim) ................................... 46
NTSC ................................... 89
LANDSCAPE (Krajina) .......41
LANGUAGE (Jazyk) ...........61
O
LCD BL LEVEL
(Úroveň podsvícení LCD) ....57
OLD MOVIE (Starý film).... 52
LCD BRIGHT (Jas LCD
monitoru) ..............................57
LCD COLOR (Barva LCD
monitoru) ..............................57
ONE PUSH (Jedno
stisknutí)............................... 43
Osobní menu .................. 38, 61
OUTDOOR (Exteriér).......... 42
Průvodce prvními
kroky...............................72, 76
P.MENU ...... Viz Osobní menu
Q
QUALITY (Kvalita) .............48
QUICK REC (Rychlý
záznam).................................60
R
REC CTRL (Ovládání
záznamu)...............................66
REC FOLDER (Složka pro
záznam).................................50
LCD/VF SET (Nastavení LCD
monitoru/hledáčku)...............57
Ovladač CAM CTRL ........... 24
REC MODE (Režim
záznamu)...............................56
LP (Dlouhohrající režim)......56
P
REC REVIEW (Kontrola
záznamu)...............................30
PAL ................................ 82, 89
REDEYE REDUC (Redukce
červených očí) ......................45
M
Macintosh .............................76
Paměť vynulování
počítadla ............................... 30
„Memory Stick”....................91
PASTEL (Pastelové barvy) .. 53
„Memory Stick Duo”............17
PEAKING (Zvýraznění obrysů
objektu) ................................ 45
FORMAT
(Formátování)................50
Menu .....................................38
Menu EDIT/PLAY (Úpravy/
přehrávání)............................54
Menu MEMORY SET
(Nastavení paměti)................48
Menu PICT.APPLI.
(Funkce pro fotografie).........51
Menu STANDARD SET
(Standardní nastavení) ..........55
Menu TIME/LANGU. (Čas/
jazyk) ....................................61
MIC LEVEL (úroveň
mikrofonu) ............................57
MONOTONE (Jednobarevný
obraz) ....................................51
MOSAIC FADER (mozaikové
roztmívání/zatmívání)...........51
Ploška ochrany proti
zápisu ................................... 90
REMOTE CTRL (Dálkový
ovladač) ................................59
Rozhraní HDV/DV .......32, 103
S
SCENE SELECT..................85
Počet obrázků, které je možno
zaznamenat........................... 49
SCENE SELECT (Výběr
scény)....................................41
Přehrávání ............................ 26
SELF-TIMER
(Samospoušť)........................47
Přehrávání po jednotlivých
snímcích ............................... 54
Počítadlo kazety ................. 106
SEPIA (Sépiový tón) ............53
Počítač .................................. 72
SHARPNESS
(Ostrost) ..........................43, 85
PORTRAIT (Měkký
portrét).................................. 41
SHUTTR SPEED (Rychlost
závěrky) ................................43
Používání videokamery
v zahraničí ............................ 89
Síťový adaptér ......................11
Program Picture Motion
Browser ................................ 72
SKINTONE (barva pleti) .....53
Propojovací A/V kabel... 33, 63
Protisvětlo ............................ 25
PRŮVODCE POUŽITÍM .... 29
Rychlý přehled
Menu CAMERA SET
(Nastavení videokamery)......41
PICT.EFFECT
(Obrazový efekt) .................. 53
REMAINING (Zbývající
kapacita) ...............................59
Síťový napájecí kabel ...........11
SLIDE SHOW
(Prezentace) ..........................51
SMTH SLW REC
(Rychloběžný záznam) ...53, 85
SNOW (Sníh) .......................41
Pokračování ,111CZ
Index (pokračování)
SOLARIZE (Efekt
solarizace).............................53
V
SP (Standardní
přehrávání)............................56
Varovné zprávy.................... 87
Varovné indikátory .............. 86
SPOT FOCUS (Bodové
zaostření) ........................44, 85
VAR.SPD PB (Přehrávání
variabilní rychlostí).............. 54
SPOT METER (Flexibilní
bodové měření)...............42, 85
Velikost fotografie (IMAGE
SIZE).................................... 48
SPOT MTR·FCS (Bodové
měření a zaostřování) ...........42
VF B.LIGHT (Jas
hledáčku).............................. 57
SPOTLIGHT (Bodové
osvětlení) ..............................41
VOLUME (Hlasitost) .......... 57
STANDARD (Standardní
rozlišení) ...............................48
Vyhledání počátečního
bodu ..................................... 30
Vyhledávání podle data ....... 31
Stativ...................................104
Vymazání obrázků ............... 68
STATUS CHECK (Kontrola
stavu) ....................................58
W
STEADYSHOT
(Stabilizátor) ...................47, 81
STILL SET (Nastavení
fotografií)..............................48
STILL (Fotografie)...............52
SUNRSE SUNSET (Východ
a západ slunce) .....................41
SUPER NS (Speciální noční
režim)....................................46
T
Technické údaje....................98
TELE MACRO (Makro
s teleobjektivem) ..................85
TELE MACRO
(Telemakro) ..........................45
WB SHIFT (Posunutí vyvážení
bílé) ...................................... 44
WHITE BAL. (Vyvážení
bílé) ................................ 42, 85
WHITE FADER (Roztmívání/
zatmívání do bílé) ................ 51
Windows ........................ 72, 73
WORLD TIME (Světový
čas) ....................................... 61
X
X.V.COLOR .................. 48, 95
Z
Začínáme.............................. 10
Televizor...............................32
Zásuvka A/V OUT....... 32, 103
Tisk .......................................70
Zásuvka COMPONENT
OUT ..................................... 32
TRAIL (Stopa) .....................52
Transfokace při přehrávání...28
Transfokace (zoom)..............23
TV TYPE (Typ televizoru)...58
U
Údržba a bezpečnostní
upozornění ............................90
USB SELECT (Výběr režimu
USB) .....................................54
112CZ
Zásuvka COMPONENT
OUT ................................... 103
Zásuvka HDMI OUT ... 32, 102
Zásuvka S VIDEO ... 32, 34, 63
Zásuvka USB ..................... 103
Záznam................................. 21
Zbývající kapacita
akumulátoru ................. 12, 106
ZEBRA (Vzorování)............ 46
Značka tisku (Print mark)..... 69
Zpětné přehrávání................. 54
Zrcadlový režim ................... 25
„PB FOLDER (Složka pro
přehrávání)”.......................... 50
Rychlý přehled
113CZ
114CZ
zst61346
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti.
Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických
výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním
s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben,
pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku
kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr
odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
Download PDF