Sony | DCR-TRV130E | Sony DCR-TRV130E Návod k obsluze

3-065-652-81 (1)
Digital
Video Camera
Recorder
Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia prosimy o dokładne
zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji oraz o pozostawienie jej do
wykorzystania w przyszłości.
Návod k použití
Než začnete videokameru používat, prostudujte si tuto příručku.
Příručku poté uschovejte pro případné další použití.
DCR-TRV130E
©2001 Sony Corporation
Polski
Česky
Witamy!
Vítejte!
Składamy gratulacje z powodu dokonania
zakupu cyfrowej kamery wideo Sony Digital
Handycam. Cyfrowa kamera Digital Handycam
umożliwi rejestrowanie najcenniejszych chwil
życia przy zachowaniu nadzwyczajnej jakości
obrazu i dźwięku.
Kamera Digital Handycam posiada wiele
zaawansowanych funkcji, lecz mimo to jest
bardzo łatwa w obsłudze. Już wkrótce umożliwi
ona tworzenie wspaniałych nagrań, które
pozostaną zapisem radosnych wspomnień.
Blahopřejeme vám ke koupi digitální
videokamery Sony. Digitální videokamera vám
umožní zaznamenat nejdůležitější okamžiky
vašeho života pomocí vysoce kvalitního obrazu a
zvuku.
Videokamera disponuje mnoha důmyslnými
funkcemi a přitom je velmi snadné ji používat.
Brzy si pořídíte vlastní nahrávky, které s
nadšením shlédnete ještě po mnoha letech.
VAROVÁNÍ
OSTRZEŻENIE
Aby uniknąć ryzyka powstania pożaru lub
porażenia prądem elektrycznym, nie należy
narażać urządzenia na działanie deszczu lub
wilgoci.
Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy
otwierać obudowy.
Wszelkie naprawy mogą być wykonywane
wyłącznie przez autoryzowany punkt
serwisowy.
Dotyczy klientów w Europie
UWAGA
Oddziaływanie pól elektromagnetycznych o
pewnych częstotliwościach może zakłócać obraz
i dźwięk nagrywany przez tę kamerę cyfrową.
Ten produkt został przetestowany i uznany za
spełniający wymagania dyrektywy EMC
dotyczące korzystania z przewodów
połączeniowych o długości poniżej 3 metrów.
2
Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti,
předejdete tak možnosti vzniku požáru či
úrazu elektrickým proudem.
Neotevírejte kryt přístroje. Hrozí nebezpečí
úrazu elektrickým proudem.
Opravy svěřte výhradně kvalifikovanému
servisnímu technikovi.
Pro zákazníky v Evropě
UPOZORNĚNÍ
Elektromagnetická pole určitých frekvencí
mohou mít vliv na kvalitu obrazu a zvuku
videokamery.
Tento výrobek byl testován a bylo shledáno, že
splňuje omezení stanovená v direktivě EMC pro
používání propojovacích kabelů kratších než 3
metry.
Polski
Główne funkcje
Funkcje służące do regulacji naświetlenia (w trybie nagrywania)
• W miejscach nieoświetlonych
• Przy niedostatecznym oświetleniu
• W ciemnych miejscach, np. podczas zachodu
słońca, pokazów sztucznych ogni lub
filmowania krajobrazów w nocy
• Filmowanie pod światło
• W świetle reflektorów, na przykład w teatrze
• W miejscach o silnym oświetleniu bezpośrednim
lub odbitym, na przykład na plaży w środku lata
lub na stoku narciarskim
NIGHTSHOT/SUPER NIGHTSHOT
(str. 32)
Tryb dla słabego oświetlenia
(str. 56)
Tryb ˝zmierzch i księżyc˝ (str. 56)
BACK LIGHT (str. 31)
Tryb reflektorów (str. 56)
Tryb ˝plaża i narty˝ (str. 56)
Funkcje zwiększające wyrazistość obrazu (w trybie nagrywania)
• Płynne przechodzenie między scenami
• Rejestrowanie nieruchomego obrazu
• Cyfrowe przetwarzanie obrazów
• Tworzenie miękkiego tła dla filmowanych
obiektów
• Nakładanie tytułu
Wygaszanie i wprowadzanie
obrazu - funkcja FADER (str. 48)
Nagrywanie fotografii na taśmę
(str. 43)
Efekty na obrazie (str. 51)/
efekty cyfrowe (str. 53)
Tryb delikatnego portretu (str. 56)
TITLE (str. 62)
Funkcje nadające naturalny wygląd filmowanym obrazom
(w trybie nagrywania)
• Zapobieganie pogorszeniu się jakości obrazu
w trybie powiększenia cyfrowego
Ustawieniem domyślnym jest OFF (wył.).
(Aby uzyskać zbliżenie większe niż 20Ą, w
ustawieniach menu dla parametru D ZOOM
należy wybrać zbliżenie cyfrowe.
• Ręczne ustawianie ostrości
• Filmowanie odległych obiektów
• Filmowanie szybko poruszających się obiektów
D ZOOM [MENU] (str. 87)
Ręczna regulacja ostrości (str. 60)
Tryb krajobrazu (str. 56)
Tryb sportowy (str. 56)
Funkcje edycyjne (w trybie nagrywania)
• Oglądanie obrazu na ekranie panoramicznego
odbiornika telewizyjnego
Tryb panoramiczny (str. 46)
Funkcje używane po nagraniu (w trybie odtwarzania)
• Cyfrowe przetwarzanie nagranych obrazów
• Wyświetlanie daty/godziny lub innych informacji
o nagraniu
• Szybkie wyszukiwanie żądanej sceny
• Wyszukiwanie scen nagranych na taśmie w
trybie fotografii
• Przeglądanie scen nagranych na taśmie w
trybie fotografii
• Odtwarzanie dźwięku monofonicznego lub
dźwięku podłożonego
Efekty na obrazie (str. 70)/
efekty cyfrowe (str. 71)
Kody danych (str. 37)
Pamięć punktu zerowania
(str. 75)
Wyszukiwanie fotografii (str. 79)
Przeglądanie fotografii (str. 80)
HiFi SOUND [MENU] (str. 88)
3
Česky
Hlavní funkce
Funkce pro nastavení expozice (v režimu nahrávání)
•Na místech s nedostatečným osvětlením
•Při nedostatku světla
•Při nedostatečném osvětlení, například
při západu slunce, u ohně nebo v noci
•Nahrávání objektů v protisvětle
•Při bodovém osvětlení, například v divadle
•V silném nebo odraženém světle, například
v létě na pláži nebo v zimě na sjezdovce
NIGHTSHOT/
SUPER NIGHTSHOT (str. 32)
Režim Low lux (str. 56)
Režim Sunset & moon (str. 56)
BACK LIGHT (str. 31)
Režim Spotlight (str. 56)
Režim Beach & ski (str. 56)
Funkce pro zlepšení kvality obrazu (v režimu nahrávání)
•Plynulý přechod mezi scénami
•Nahrávání statického obrazu
•Digitální zpracování obrazu
•Tvorba měkkého pozadí objektů
•Přidání titulu
FADER (str. 48)
Nahrávání s funkcí PHOTO (str. 43)
Obrazové efekty (PICTURE EFFECT)
(str. 51)
Digitální efekty (DIGITAL EFFECT)
(str. 53)
Režim Soft portrait (str. 56)
TITLE (str. 62)
Funkce pro přirozený vzhled nahrávek (v režimu nahrávání)
•Zajištění minimálního zhoršení kvality obrazu
při digitálním zvětšení
Ve výchozím nastavení je tato funkce vypnuta
(OFF).
(Pokud chcete nastavit zvětšení více než 20×,
vyberte v nabídce digitální zvětšení volbu
D ZOOM.)
•Ruční zaostřování
•Nahrávání vzdálených objektů
•Nahrávání rychle se pohybujících objektů
D ZOOM [MENU] (str. 92)
Ruční zaostřování (str. 60)
Režim Landscape (str. 56)
Režim Sports lesson (str. 56)
Funkce pro úpravu záznamu (v režimu nahrávání)
•Sledování obrazu na širokoúhlé televizní
obrazovce
Širokoúhlý režim (str. 46)
Funkce použitelné po ukončení nahrávání (v režimu přehrávání)
•Digitální zpracování nahraného obrazu
Obrazové efekty (PICTURE EFFECT)
(str. 70)/Digitální efekty (DIGITAL
EFFECT) (str. 71)
•Zobrazení data a času nebo údajů zaznamenaných DATA CODE (str. 37)
při nahrávání
•Rychlé vyhledání požadovaného obrazu
ZERO SET MEMORY (str. 75)
•Vyhledávání nahraných obrazů
PHOTO SEARCH (str. 79)
v režimu Photo
•Procházení nahraných obrazů
PHOTO SCAN (str. 80)
v režimu Photo
•Přehrávání s monofonním nebo vedlejším zvukem HiFi SOUND [MENU] (str. 93)
4
Polski
Spis treści
Główne funkcje ........................................... 3
Sprawdzanie dostarczonego wyposażenia
............................................................. 7
Jak szybko rozpocząć filmowanie
........................................................ 8
Czynności wstępne
Posługiwanie się instrukcją ......................
Etap 1 Przygotowanie źródła zasilania ....
Instalacja akumulatora .......................
Ładowanie akumulatora .....................
Podłączanie do sieci ..........................
Etap 2 Ustawianie daty i godziny ............
Etap 3 Wkładanie kasety .........................
12
14
14
15
18
20
22
Nagrywanie
– czynności podstawowe
Nagrywanie obrazu ...................................
Filmowanie pod światło
– funkcja BACK LIGHT ................
Filmowanie w ciemności Đ funkcja
NightShot/Super NightShot .........
Sprawdzanie nagrania
– END SEARCH ..................................
Nakładanie tytułu ...................................... 62
Tworzenie własnych tytułów ..................... 64
Korzystanie z wbudowanej lampy ............ 66
Odtwarzanie
– czynności zaawansowane
Korzystanie z efektów na obrazie podczas
odtwarzania ........................................ 70
Korzystanie z efektów cyfrowych w czasie
odtwarzania ........................................ 71
Powiększanie nagranego obrazu
– funkcja PB ZOOM ........................... 73
Szybkie wyszukiwanie sceny za pomocą
funkcji pamięci punktu zerowania ...... 75
Wyszukiwanie nagrania według daty
– wyszukiwanie dat ............................ 77
Wyszukiwanie i przeglądanie fotografii .... 79
Montaż
24
31
32
34
Odtwarzanie
– czynności podstawowe
Odtwarzanie taśmy ................................... 35
Oglądanie nagrania na ekranie telewizora
........................................................... 41
Nagrywanie
– czynności zaawansowane
Nagrywanie obrazu nieruchomego na taśmę
........................................................... 43
Używanie trybu panoramicznego ............. 46
Wygaszanie i wprowadzanie obrazu ........ 48
Korzystanie z efektów specjalnych
– efekty na obrazie ............................. 51
Korzystanie z efektów specjalnych
– efekty cyfrowe ................................. 53
Korzystanie z funkcji PROGRAM AE ........ 56
Ręczna regulacja ekspozycji .................... 59
Ręczna regulacja ostrości ........................ 60
Kopiowanie taśmy .................................... 81
Zmienianie ustawień kamery
Zmienianie ustawień w menu ................... 85
Rozwiązywanie problemów
Rodzaje usterek i sposoby ich usuwania
........................................................... 97
Funkcja samoczynnej diagnostyki .......... 101
Wskaźniki i komunikaty ostrzegawcze ... 102
Informacje dodatkowe
Kasety wideo informacje ....................... 111
Informacje dotyczące akumulatora
˝InfoLITHIUM˝ ................................... 113
Łącze i.LINK – informacje ....................... 115
Korzystanie z kamery za granicą ............ 117
Informacje dotyczące konserwacji i środki
ostrożności ....................................... 118
Dane techniczne ..................................... 126
Podręczny skorowidz
Identyfikacja części i regulatorów .......... 128
Indeks ..................................................... 137
5
Česky
Obsah
Hlavní funkce .............................................. 4
Kontrola dodávaného příslušenství ............ 7
Stručný návod pro používání ...... 10
Začínáme
Práce s příručkou .....................................
Krok 1 Příprava napájení .........................
Instalace sady baterií .........................
Dobíjení sady baterií ...........................
Připojení do zásuvky ..........................
Krok 2 Nastavení data a času .................
Krok 3 Vložení kazety ..............................
12
14
14
15
18
20
22
Rozšířené funkce při přehrávání
Přehrávání kazety s obrazovými efekty .... 70
Přehrávání kazety s digitálními efekty ...... 71
Zvětšování nahraných obrazů
– Tape PB ZOOM ............................... 73
Rychlé vyhledání požadovaného obrazu
pomocí funkce ZERO SET MEMORY
........................................................... 75
Vyhledání požadované nahrávky pomocí
data – Vyhledávání data ..................... 77
Vyhledání požadovaného statického obrazu
– PHOTO SEARCH/PHOTO SCAN .... 79
Úpravy nahrávky
Kopírování kazety ..................................... 81
Nahrávání – Základní informace
Nahrávání obrazu ..................................... 24
Nahrávání objektů v protisvětle
– BACK LIGHT ............................. 31
Nahrávání při nedostatečném osvětlení
– NIGHTSHOT/SUPER NIGHTSHOT
..................................................... 32
Kontrola nahrávky
– END SEARCH .................................. 34
Nastavení videokamery
Změna nastavení v nabídce ...................... 85
Odstraňování problémů
Problémy a jejich řešení ......................... 104
Zobrazení výsledků vnitřní kontroly ........ 108
Výstražné indikátory a zprávy ................. 109
Přehrávání – Základní informace
Přehrávání kazety ..................................... 35
Sledování nahrávky na obrazovce televizoru
........................................................... 41
Rozšířené funkce při nahrávání
Nahrávání statického obrazu
– Nahrávání s funkcí PHOTO .............
Použití širokoúhlého režimu .....................
Použití funkce FADER ..............................
Použití speciálních efektů
– Obrazové efekty ..............................
Použití speciálních efektů
– Digitální efekty .................................
Použití funkce PROGRAM AE ..................
Ruční nastavení expozice .........................
Ruční zaostřování .....................................
Přidání titulu ..............................................
Tvorba vlastních titulů ..............................
Použití vestavěného světla .......................
6
43
46
48
51
53
56
59
60
62
64
66
Doplňující informace
Videokazety ............................................
Baterie „InfoLITHIUM“ ............................
Rozhraní i.LINK .......................................
Použití videokamery v zahraničí .............
Informace o údržbě a bezpečnostní
opatření ............................................
Technické údaje .....................................
111
113
115
117
118
127
Stručný rejstřík
Funkce ovládacích prvků ........................ 128
Rejstřík .................................................... 138
Sprawdzanie
dostarczonego
wyposażenia
Kontrola dodávaného
příslušenství
Sprawdź, czy wraz z kamerą zostało
dostarczone następujące wyposażenie:
Ujistěte se, že vám spolu s videokamerou bylo
dodáno následující příslušenství.
4
5
3
6
7
Začínáme
2
Czynnosci wstepne
1
8
1 Bezprzewodowy pilot (1 szt.) (str. 133)
1 Bezdrátový dálkový ovladač (1 ks) (str. 133)
2 Zasilacz sieciowy prądu zmiennego ACL10A/L10B/L10C (1 szt.), przewód
zasilający (1 szt.) (str. 15)
2 Napájecí sí»ový adaptér AC-L10A/L10B/
L10C (1 ks), Napájecí kabel (1 ks) (str. 15)
3 Akumulator NP-F330 (1 szt.) (str. 14, 15)
4 Baterie R6 (rozmiar AA) do pilota (2 szt.)
(str. 134)
3 Sada baterií NP-F330 (1 ks) (str. 14, 15)
4 Baterie R6 (velikost AA) pro dálkový
ovladač (2 ks) (str. 134)
5 Kabel Audio/Video (1 ks) (str. 41)
5 Przewód połączeniowy A/V (1 szt.) (str. 41)
6 Řemínek na rameno (1 ks) (str. 130)
6 Pasek na ramię (1 szt.) (str. 130)
7 Krytka objektivu (1 ks) (str. 24, 131)
7 Osłona obiektywu (1 szt.) (str. 24, 131)
8 21pinový adaptér (1 ks) (str. 42)
8 Adapter 21-stykowy (1 szt.) (str. 42)
Jeśli z powodu uszkodzenia kamery, nośnika
zapisu itp. nie uda się dokonać nagrania lub
odtwarzania, nie ma możliwości uzyskania
odszkodowania z tego tytułu.
Obsah záznamu nelze kompenzovat, pokud
nahrávání nebo přehrávání neproběhlo
následkem selhání videokamery,
záznamového média apod.
7
Polski
Jak szybko rozpocząć filmowanie
W niniejszym rozdziale zostały opisane podstawowe funkcje
kamery. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na
stronach, których numery podano w nawiasach ˝( )˝.
Podłączanie przewodu zasilającego (str. 18)
Jeśli kamera jest używana poza pomieszczeniami, do zasilania należy używać akumulatora
(str. 14).
Otwórz osłonę
gniazda DC IN.
Jak szybko rozpocząć filmowanie
Podłącz wtyk, tak aby
znak v był skierowany
do góry.
Zasilacz sieciowy (należy do wyposażenia)
Wkładanie kasety (str. 22)
1 Otwórz pokrywę
kieszeni kasety i
naciśnij przycisk
EJECT. Kieszeń
automatycznie się
otworzy.
CT
EJE
8
2 Włóż kasetę do
kieszeni, tak aby
okienko było
skierowane na
zewnątrz, a
języczek ochrony
przed zapisem
był skierowany
do góry.
3 Zamknij kieszeń kasety,
naciskając znajdujący
się na niej znak
.
Kieszeń kasety
automatycznie się
opuści.
Zamknij pokrywę
kieszeni kasety.
Nagrywanie obrazu (str. 24)
2 Naciskając mały
OPEN, otwórz panel
LCD.
Na ekranie LCD
pojawi się obraz.
POWER
OFF
(CHARGE) CAMERA
3 Naciskając przycisk
PLAYER
4 Naciśnij czerwony
przycisk. Kamera
rozpocznie nagrywanie.
Aby przerwać
nagrywanie, ponownie
naciśnij czerwony
przycisk.
POWER
OFF
(CHARGE) CAMERA
zielony przycisk,
przestaw przełącznik
POWER do
położenia CAMERA.
PLAYER
1 Zdejmij osłonę obiektywu.
Przy zakupie kamery zegar jest wyłączony. Jeśli nagrywany obraz ma zawierać datę i
godzinę, przed rozpoczęciem nagrywania należy ustawić zegar (str. 20)
Kontrolowanie odtwarzanego obrazu na ekranie LCD
(str. 35)
2 Naciśnij przycisk m, aby przewinąć
taśmę do tyłu.
REW
Jak szybko rozpocząć filmowanie
Wizjer
Gdy panel LCD jest zamknięty, używaj wizjera,
przyciskając oko do okularu.
Obraz w wizjerze jest czarno-biały.
3 Naciśnij przycisk N, aby rozpocząć
odtwarzanie.
POWER
OFF
(CHARGE) CAMERA
zielony przycisk,
przestaw przełącznik
POWER do położenia
PLAYER.
PLAYER
1 Naciskając mały
PLAY
UWAGA
Nie należy podnosić kamery,
trzymając ją za wizjer, panel LCD
lub akumulator.
9
Česky
Stručný návod pro používání
Tato kapitola obsahuje popis základních funkcí videokamery.
Další informace naleznete na stránkách uvedených v závorkách
„( )“.
Připojení napájecího kabelu (str. 18)
Při použití videokamery v terénu použijte pro napájení sadu baterií (str. 14).
Otevřete kryt
zdířky DC IN.
Stručný návod pro používání
Připojte zástrčku tak, aby se
symbol v nacházel na horní
straně.
Napájecí sí»ový adaptér (součást dodávky)
Vložení kazety (str. 22)
1 Otevřete víko
kazetového prostoru a
stiskněte tlačítko
EJECT. Kazetový
prostor se automaticky
otevře.
CT
EJE
10
2 Vložte kazetu do
3 Zavřete kazetový prostor
kazetového
prostoru tak, aby
okénko kazety
bylo orientováno
směrem k vám a
ochranná
pojistka směrem
nahoru.
stisknutím symbolu
. Kazetový prostor
se automaticky uzavře.
Zavřete víko kazetového
prostoru.
Nahrávání obrazu (str. 24)
2 Podržte stisknuté
tlačítko OPEN a
otevřete panel LCD.
Obraz se zobrazí na
obrazovce LCD.
POWER
OFF
(CHARGE) CAMERA
3 Podržte stisknuté
PLAYER
4 Stiskněte červené
tlačítko. Videokamera
začne nahrávat. Pokud
chcete nahrávání
ukončit, stiskněte
červené tlačítko znovu.
POWER
OFF
(CHARGE) CAMERA
malé zelené tlačítko
a nastavte přepínač
POWER do polohy
CAMERA.
PLAYER
1 Sejměte krytku objektivu.
Zobrazování času je u nově zakoupené videokamery vypnuto. Pokud chcete k obrazu
nahrát datum a čas, musíte před spuštěním nahrávání zapnout zobrazování času (str. 20).
Sledování záznamu na obrazovce LCD (str. 35)
2 Stisknutím tlačítka m převiňte kazetu
zpět.
REW
Stručný návod pro používání
Hledáček
Pokud je panel LCD zavřený, přiložte oko ke
kukátku hledáčku.
Obraz v hledáčku je černobílý.
3 Stisknutím tlačítka N spus»te
přehrávání.
POWER
OFF
(CHARGE) CAMERA
malé zelené tlačítko a
nastavte přepínač
POWER do polohy
PLAYER.
PLAYER
1 Podržte stisknuté
PLAY
POZNÁMKA
Videokameru nedržte za hledáček,
za panel LCD, ani za sadu baterií.
11
— Czynności wstępne —
Posługiwanie się
instrukcją
— Začínáme —
W niniejszej instrukcji nazwy przycisków i
ustawień kamery pisane są wielkimi literami, na
przykład ˝Przestaw przełącznik POWER do
pozycji CAMERA˝.
Wykonywanie poszczególnych czynności jest
potwierdzane sygnałami dźwiękowymi.
Tlačítka a volby na videokameře jsou v příručce
označeny velkými písmeny.
Příklad: Nastavte přepínač POWER do polohy
CAMERA.
Pokud provádíte nějakou operaci, ozve se
zvukový signál.
Zanim rozpoczniesz eksploatację
kamery
W tej cyfrowej kamerze wideo zaleca się
używanie kaset wideo Hi8
/Digital 8 .
Kamera rejestruje i odtwarza obraz tylko w
systemie Digital8 . Odtwarzanie obrazu z taśm
zapisanych w systemie analogowym Hi8
/
standard 8 nie jest możliwe.
Uwagi dotyczące systemów
telewizji kolorowej
W różnych krajach wykorzystywane są różne
systemy telewizji kolorowej. Odtwarzanie nagrań
z kamery możliwe jest na ekranie telewizora
pracującego w systemie PAL.
12
Práce s příručkou
Před použitím videokamery
Doporučujeme vám používat videokazety Hi8
/Digital 8 . Videokamera nahrává a
přehrává obraz pouze pomocí systému Digital8
. Nemůžete přehrávat kazety nahrané pomocí
(analogového) systému Hi8
/standard 8 .
Poznámka k použití barevných
televizních systémů
Barevné televizní systémy se mohou v
jednotlivých zemích lišit. Pokud chcete přehrávat
záznam na barevném televizoru, potřebujete
televizor se systémem PAL.
Posługiwanie się instrukcją
Środki ostrożności związane z
użytkowaniem kamery
[a]
[b]
Objektiv a obrazovka LCD/hledáček
(pouze příslušné modely)
•Obrazovka LCD a hledáček jsou vyráběny
pomocí specializované technologie s
vysokou přesností, díky níž lze využívat přes
99,99 % pixelů. Přesto se může stát, že na
obrazovce LCD nebo v hledáčku zobrazí
drobné tmavé nebo světlé (bílé, červené,
modré nebo zelené) body. Výskyt těchto
bodů nijak neovlivní nahrávání.
•Chraňte videokameru před vlhkostí. Chraňte ji
před deštěm a mořskou vodou. Pokud
videokamera zvlhne, může se porouchat. V
některých případech tuto závadu již nebude
možné opravit [a].
•Nevystavujte videokameru teplotám nad 60 ˚C,
jako například v automobilu zaparkovaném na
slunci nebo na přímém slunci [b].
•Buïte opatrní, pokud umístíte videokameru do
blízkosti okna nebo dveří. Pokud budou
obrazovka LCD, hledáček nebo objektiv
vystaveny přímému slunečnímu záření po delší
dobu, mohou se porouchat [c].
•Nenahrávejte jasně zářící slunce. Mohlo by dojít
k poškození videokamery. Pokud chcete
nahrávat slunce, učiňte tak při nižším osvětlení,
například za soumraku [d].
Začínáme
•Ekran LCD i wizjer zostały wykonane przy
użyciu wyjątkowo precyzyjnej technologii,
tak że w rzeczywistym użyciu jest ponad
99,99% pikseli. Mogą się na nich jednak
pojawiać małe czarne lub jasne punkty
(białe, czerwone, niebieskie lub zielone).
Punkty te są normalnym zjawiskiem
występującym w procesie produkcyjnym i
nie mają żadnego wpływu na jakość
nagrywanego obrazu.
•Nie należy dopuścić do zamoczenia kamery.
Kamerę należy zabezpieczyć przed działaniem
deszczu i wody morskiej. Zamoczenie kamery
może spowodować jej uszkodzenie. Niektóre
uszkodzenia mogą być trwałe [a].
•Nie należy pozostawiać kamery w miejscach
narażonych na działanie temperatur
przekraczających 60˚C (140˚F), np. w
samochodzie zaparkowanym w
nasłonecznionym miejscu lub w miejscach
narażonych na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych [b].
•Ustawiając kamerę w pobliżu okna lub na
wolnym powietrzu, należy zachować
ostrożność. Narażenie ekranu LCD, wizjera lub
obiektywu na długotrwale bezpośrednie
działanie promieni słonecznych może
spowodować ich uszkodzenie [c].
•Nie wolno kierować obiektywu kamery
bezpośrednio w stronę słońca. Kierowanie
obiektywu kamery w stronę słońca może
spowodować jej uszkodzenie. Słońce można
filmować wyłącznie w warunkach słabego
oświetlenia, na przykład o zmierzchu [d].
Údržba a bezpečnostní opatření
Czynności wstępne
Obiektyw i ekran LCD/wizjer
(dotyczy tylko modeli montowanych)
Práce s příručkou
[c]
[d]
13
Etap 1 Przygotowanie
źródła zasilania
Instalacja akumulatora
Krok 1 Příprava
napájení
Instalace sady baterií
Zainstaluj akumulator, jeśli kamera ma być
używana poza pomieszczeniami.
Pokud chcete videokameru používat v terénu,
nainstalujte sadu baterií.
Wsuń akumulator, aż do zatrzaśnięcia.
Nasunujte sadu baterií směrem dolů, dokud
neuslyšíte cvaknutí.
Wyjmowanie akumulatora
Vyjmutí sady baterií
Naciskając przycisk BATT RELEASE, wysuń
akumulator w kierunku wskazywanym przez
strzałkę.
Podržte stisknuté tlačítko BATT RELEASE a
vysuňte sadu baterií ve směru označeném
šipkou.
BATT RELEASE
14
Etap 1 Przygotowanie źródła
zasilania
Krok 1 Příprava napájení
Ładowanie akumulatora
Dobíjení sady baterií
PLAYER
4
Začínáme
Gdy wskaźnik CHG zgaśnie, znaczy to, że
ładowanie zostało zakończone.
Nabitou sadu baterií můžete použít pro napájení
videokamery.
Videokameru můžete napájet pouze pomocí
sady baterií „InfoLITHIUM“ (série L).
Podrobnější informace o sadě baterií
„InfoLITHIUM“ naleznete na straně 113.
(1) Otevřete kryt zdířky DC IN a připojte
dodávaný napájecí sí»ový adaptér tak, aby se
symbol v nacházel na horní straně zástrčky.
(2) Připojte napájecí kabel do sí»ového adaptéru.
(3) Připojte napájecí kabel do elektrické sítě.
(4) Nastavte přepínač POWER do polohy OFF
(CHARGE). Baterie se začne dobíjet a rozsvítí
se indikátor CHG.
Czynności wstępne
Przed zainstalowaniem akumulatora w kamerze
należy go naładować.
Kamera może być zasilana tylko z akumulatora
˝InfoLITHIUM˝ (seria L).
Szczegółowy opis akumulatora ˝InfoLITHIUM˝
można znaleźć na stronie 113.
(1) Otwórz osłonę gniazda DC IN i podłącz do
niego zasilacz sieciowy należący do
wyposażenia kamery, tak aby znak v na
wtyku był skierowany do góry.
(2) Podłącz przewód zasilający do zasilacza.
(3) Podłącz przewód zasilający do sieci.
(4) Ustaw przełącznik POWER w pozycji OFF
(CHARGE). Rozpocznie się ładowanie i
zacznie się świecić wskaźnik CHG.
Jakmile indikátor CHG zhasne, dobíjení je
dokončeno.
POWER
OFF
(CHARGE) CAMERA
Wskaźnik CHG/
Indikátor CHG
1
2
Po naładowaniu akumulatora
Po dobití sady baterií
Wyciągnij wtyczkę zasilacza z gniazda DC IN
kamery.
Odpojte napájecí sí»ový adaptér ze zdířky DC IN
na videokameře.
15
Etap 1 Przygotowanie źródła
zasilania
Krok 1 Příprava napájení
Uwagi
•Nie dopuść, aby metalowe części wtyku prądu
stałego zasilacza dotykały metalowych
przedmiotów. Może to spowodować zwarcie i
trwałe uszkodzenie zasilacza.
•Uważaj, aby nie zamoczyć akumulatora.
•Jeśli akumulator nie będzie używany przez
dłuższy czas, należy go całkowicie naładować,
a następnie korzystać z niego aż do
całkowitego wyładowania. Czynność tę należy
wykonać raz w roku. Akumulator należy
przechowywać w chłodnym miejscu.
Poznámky
•Kovové části konektoru DC napájecího
sí»ového adaptéru nesmí přijít do styku s jinými
kovovými předměty. To by mohlo vést ke
zkratu, který by mohl poškodit napájecí sí»ový
adaptér.
•Chraňte sadu baterií před vlhkostí.
•Pokud nebyla sada baterií delší dobu
používána, je třeba ji plně dobít a poté zcela
vybít. Sadu baterií je třeba plně dobít a zcela
vybít alespoň jednou ročně. Sadu baterií
přechovávejte na chladném místě.
Gdy akumulator jest całkowicie naładowany
Wskaźnik CHG gaśnie.
Pokud je sada baterií zcela dobita
Indikátor CHG zhasne.
Jeśli akumulator nie został zainstalowany
prawidłowo
Lampka ładowania CHG nie będzie się świecić
podczas ładowania akumulatora.
Sada baterií není správně instalována
Při nabíjení sady baterií nesvítí indikátor CHG.
Jeśli wystąpił nieznany problem z
akumulatorem
Lampka ładowania CHG miga podczas
ładowania akumulatora.
Jeśli zasilanie wyłączyło się pomimo tego, że
wskaźnik stanu naładowania akumulatora
wskazuje naładowanie umożliwiające dalszą
pracę kamery
Naładuj całkowicie akumulator, tak aby
wskazanie czasu pozostałego do wyczerpania
akumulatora było prawidłowe.
Sada baterií z nějakého důvodu nepracuje
správně
Indikátor CHG při nabíjení sady baterií bliká.
Videokamera se vypne, ačkoli podle
indikátoru času zbývajícího do úplného vybití
baterie obsahuje sada baterií ještě dostatek
energie
Znovu sadu baterií zcela dobijte tak, aby
indikátor zobrazoval správný údaj.
Czas ładowania/Nabíjecí doba
Akumulator/
Ładowanie pełne/
Sada baterií
Plné dobití
NP-F330 (należy do wyposażenia)/
150
(součást dodávky)
NP-F530/F550
210
NP-F730/F750
300
NP-F930/F950
390
NP-F960
420
Przybliżony czas ładowania w temperaturze 25˚C
16
Přibližná doba nabíjení při teplotě 25 ˚C
Etap 1 Przygotowanie źródła
zasilania
Krok 1 Příprava napájení
Czas nagrywania/Nahrávací čas
100
55
90
50
170
205
350
425
555
650
765
95
110
190
235
305
355
420
150
185
305
375
480
570
680
80
100
165
205
265
315
375
Przybliżony czas działania (w minutach)
całkowicie naładowanego akumulatora
Přibližná doba použití plně nabité sady baterií v
minutách
* Przybliżony czas nagrywania ciągłego w
temperaturze 25˚C (77˚F). Żywotność
akumulatora będzie mniejsza, jeśli kamera
będzie pracować niskich temperaturach.
** Przybliżony czas pracy przy wielokrotnym
rozpoczynaniu/kończeniu nagrywania,
korzystaniu z funkcji powiększania i
włączaniu/wyłączaniu zasilania. Rzeczywista
żywotność akumulatora może być mniejsza.
* Přibližná doba nepřetržitého nahrávání při
teplotě 25 ˚C. Pokud budete videokameru
používat v chladnějším prostředí, bude
životnost sady baterií kratší.
**Přibližná doba nahrávání v minutách v
případě, že nahrávání spouštíte a opět
zastavujete, používáte zvětšení a kameru
vypínáte a opět zapínáte. Aktuální životnost
baterie může být kratší.
Začínáme
NP-F330
(należy do wyposażenia)/
(součást dodávky)
NP-F530
NP-F550
NP-F730
NP-F750
NP-F930
NP-F950
NP-F960
Nagrywanie za pomocą
ekranu LCD/
Nahrávání s použitím
obrazovky LCD
Ciągłe*
Standardowe**
Nepřetržitě*
Typicky**
Czynności wstępne
Akumulator/
Sada baterií
Nagrywanie za pomocą
wizjera/
Nahrávání s použitím
hledáčku
Ciągłe*
Standardowe**
Nepřetržitě*
Typicky**
Czas odtwarzania/Doba přehrávání
Akumulator/
Sada baterií
Czas odtwarzania
na ekranie LCD/
Doba přehrávání
na obrazovce LCD
Czas odtwarzania przy
zamkniętym ekranie LCD/
Doba přehrávání
bez obrazovky LCD
105
90
175
210
365
440
575
675
790
150
185
305
375
480
570
680
NP-F330
(należy do wyposażenia)/
(součást dodávky)
NP-F530
NP-F550
NP-F730
NP-F750
NP-F930
NP-F950
NP-F960
Przybliżony czas działania (w minutach)
całkowicie naładowanego akumulatora
Přibližná doba použití plně nabité sady baterií v
minutách
Przybliżony czas odtwarzania w temperaturze
25˚C
Żywotność akumulatora będzie mniejsza, jeśli
kamera będzie pracować w niskich
temperaturach.
Přibližná doba přehrávání při teplotě 25 ˚C.
Pokud budete videokameru používat v
chladnějším prostředí, bude životnost sady
baterií kratší.
17
Etap 1 Przygotowanie źródła
zasilania
Krok 1 Příprava napájení
Co to jest ˝InfoLITHIUM˝?
˝InfoLITHIUM˝ jest to akumulator litowo-jonowy,
który umożliwia wymianę danych o poborze
energii ze współpracującymi z nim urządzeniami
elektronicznymi. Kamera współpracuje z
akumulatorami ˝InfoLITHIUM˝ (serii L). Do jej
zasilania można używać wyłącznie akumulatorów
˝InfoLITHIUM˝. Akumulatory ˝InfoLITHIUM˝ serii L
.
posiadają znak
˝InfoLITHIUM˝ jest znakiem towarowym firmy
Sony Corporation.
Co je „InfoLITHIUM“?
„InfoLITHIUM“ je sada lithiových baterií, která
může kompatibilnímu elektronickému zařízení
poskytovat údaje, jako je například spotřeba
baterie. Toto zařízení je kompatibilní se sadou
baterií „InfoLITHIUM“ (série L). Videokameru
můžete napájet pouze pomocí sady baterií
„InfoLITHIUM“. Sada baterií „InfoLITHIUM“ série
.
L je označena symbolem
„InfoLITHIUM“ je ochranná známka společnosti
Sony Corporation.
Podłączanie do sieci
Jeśli kamera ma być używana przez dłuższy
czas, zaleca się zasilanie z sieci elektrycznej za
pomocą zasilacza sieciowego.
(1) Otwórz osłonę gniazda DC IN kamery i
podłącz do niego zasilacz sieciowy, tak aby
znak v na wtyku był skierowany do góry.
(2) Podłącz przewód zasilający do zasilacza.
(3) Podłącz przewód zasilający do sieci
elektrycznej.
1
18
Připojení do zásuvky
Pokud chcete videokameru používat delší dobu,
doporučujeme vám napájet ji ze sítě
prostřednictvím napájecího sí»ového adaptéru.
(1) Otevřete kryt zdířky DC IN a připojte napájecí
sí»ový adaptér tak, aby se symbol v nacházel
na horní straně zástrčky.
(2) Připojte napájecí kabel do sí»ového adaptéru.
(3) Připojte napájecí kabel do elektrické sítě.
2, 3
Etap 1 Przygotowanie źródła
zasilania
Poznámky
•Videokamera může být napájena ze sítě
prostřednictvím napájecího sí»ového adaptéru i
tehdy, pokud je instalována sada baterií.
•Zdířka DC IN má „prioritu napájení“. To
znamená, že kamera nemůže být napájena
sadou baterií, pokud je napájecí kabel zapojen
do zdířky DC IN, a to ani v případě, že kabel
není zapojen do zásuvky.
•Sí»ový adaptér umístěte do blízkosti zásuvky.
Pokud při používání sí»ového adaptéru nastane
nějaký problém, okamžitě adaptér odpojte od
sítě.
Začínáme
Uwagi
•Kamera może być zasilana za pomocą
zasilacza sieciowego, nawet jeśli wcześniej
został w niej zainstalowany akumulator.
•Gniazdo DC IN ma charakter priorytetowy.
Znaczy to, że kamera nie może być zasilana za
pomocą akumulatora, gdy do gniazda DC IN
podłączony jest przewód zasilający, nawet jeśli
przewód zasilania nie jest włączony do sieci
elektrycznej.
•Ustaw zasilacz sieciowy w pobliżu gniazdka. W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
nieprawidłowości w działaniu tego urządzenia
podczas zasilania za pomocą zasilacza należy
natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka
sieciowego, aby odciąć zasilanie.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Videokamera není odpojena od zdroje napájení
(ze sítě), pokud je zapojena do zásuvky, a to i
tehdy, je-li vypnuta.
Czynności wstępne
OSTRZEŻENIE
Urządzenie pozostaje podłączone do źródła
zasilania prądem zmiennym (do sieci) dopóki jest
przyłączone do gniazdka, nawet jeśli samo
urządzenie jest wyłączone.
Krok 1 Příprava napájení
Použití autobaterie
Použijte adaptér/nabíječku Sony DC (není
součástí dodávky).
Zasilanie z akumulatora samochodowego
Należy używać zasilacza/ładowarki firmy Sony
na prąd stały (wyposażenie opcjonalne).
19
Etap 2 Ustawianie daty i Krok 2 Nastavení data
godziny
a času
Podczas pierwszego uruchomienia kamery
należy ustawić datę i godzinę.
Při prvním použití videokamery nastavte datum a
čas.
Jeśli kamera nie była używana przez około 4
miesiące, ustawienia daty i godziny mogły zostać
usunięte z pamięci (mogą pojawić się kreski).
Jest to spowodowane rozładowaniem
wbudowanej ładowalnej baterii litowej.
Najpierw ustaw rok, następnie miesiąc, dzień,
godzinę i minutę.
Pokud nepoužijete videokameru po dobu 4
měsíců, může dojít ke zrušení nastavení data a
času (na displeji se mohou objevit pruhy),
protože se vybije vestavěný lithiový akumulátor.
Nejprve nastavte rok, poté měsíc, den, hodinu a
nakonec minutu.
(1) W trybie CAMERA naciśnij przycisk MENU,
aby wyświetlić menu.
(2) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
, a następnie naciśnij pokrętło.
ikonę
(3) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
parametr CLOCK SET, a następnie naciśnij
pokrętło.
(4) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby
ustawić odpowiedni rok, a następnie naciśnij
pokrętło.
(5) Ustaw miesiąc, dzień i godzinę, obracając i
naciskając pokrętło SEL/PUSH EXEC.
(6) Ustaw minuty, obracając pokrętło SEL/PUSH
EXEC, a następnie naciśnij pokrętło w
momencie, gdy wykorzystywany zewnętrzny
sygnał czasowy będzie zgodny z ustawioną
godziną. Zegar rozpocznie pracę.
(7) Naciśnij przycisk MENU, aby menu zniknęło z
ekranu. Zostanie wyświetlone wskazanie
czasu.
(1) Nachází-li se videokamera v režimu CAMERA,
zobrazíte nabídku stisknutím tlačítka MENU.
(2) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC proveïte
výběr a poté volič stiskněte.
(3) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
volbu CLOCK SET a poté volič stiskněte.
(4) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
požadovaný rok a poté volič stiskněte.
(5) Otočením a stisknutím voliče SEL/PUSH
EXEC nastavte měsíc, den a hodinu.
(6) Otočením a stisknutím voliče SEL/PUSH
EXEC nastavte minutu, a v okamžiku
časového signálu volič stiskněte. Hodiny se
spustí.
(7) Stisknutím tlačítka MENU zavřete nabídku.
Zobrazí se indikátor času.
2
1,7
3
MENU
S E T U P ME NU
C L OC K S E T
L TR S I ZE
D EMO MOD E
S E T U P ME NU
C L OC K S E T
L TR S I ZE
D EMO MOD E
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
[ ME NU ] : E ND
S E T U P ME NU
C L OC K S E T
L TR S I ZE
D EMO MOD E
R E T URN
– –:– –:– –
2001
1
0 00
[ ME NU ] : E ND
6
4
S E T U P ME NU
C L OC K S E T
L TR S I ZE
D EMO MOD E
R E T URN
2001
1
1
2001
1
1
20
0 00
7
4
S E T U P ME NU
C L OC K S E T
L TR S I ZE
D EMO MOD E
R E T URN
17 30
[ ME NU ] : E ND
0 00
2001
[ ME NU ] : E ND
4 7 2001
1 7 :3 0:0 0
1
Etap 2 Ustawianie daty i godziny
Krok 2 Nastavení data a času
Ustawienia roku zmieniają się następująco:
Nastavení roku se mění takto:
Uwaga dotycząca wskazania czasu
Zegar wewnętrzny kamery pracuje w cyklu
24 godzinnym.
Poznámka k použití indikátoru času
Interní hodiny videokamery pracují s
24hodinovým cyklem.
Czynności wstępne
1995 T · · · · t 2001 T · · · · t 2079
Začínáme
21
Etap 3 Wkładanie
kasety
Krok 3 Vložení kazety
Zaleca się korzystanie z kaset wideo Hi8
/
Digital8 .
(1) Przygotuj źródło zasilania (str. 14).
(2) Otwórz pokrywę kieszeni kasety i naciśnij
przycisk EJECT. Kieszeń kasety
automatycznie się otworzy.
(3) Włóż kasetę do kieszeni, tak aby okienko było
skierowane na zewnątrz, a języczek ochrony
przed zapisem był skierowany do góry.
(4) Zamknij kieszeń kasety, naciskając
. Kieszeń
znajdujący się na niej znak
kasety automatycznie się opuści.
(5) Zamknij pokrywę kieszeni kasety.
Doporučujeme vám používat videokazety Hi8
/Digital8 .
(1) Připravte zdroj napájení (str. 14).
(2) Otevřete víko kazetového prostoru a stiskněte
tlačítko EJECT. Kazetový prostor se
automaticky otevře.
(3) Vložte kazetu tak, aby okénko kazety bylo
orientováno směrem k vám a ochranná
pojistka směrem nahoru.
(4)Zavřete kazetový prostor stisknutím symbolu
. Kazetový prostor se automaticky
uzavře.
(5) Zavřete víko kazetového prostoru.
2
3
4
CT
EJE
22
Aby wyjąć kasetę
Vyjmutí kazety
Wykonaj powyższe czynności, a podczas
wykonywania etapu 3 wyjmij kasetę.
Dodržujte výše uvedený postup a v kroku 3
kazetu vyjměte.
Uwagi
•Nie naciskaj ku dołowi kieszeni kasety. Może to
spowodować uszkodzenie kamery.
•Kamera rejestruje obraz w systemie Digital8 .
•Czas nagrywania stanowi 2/3 czasu podanego
na kasecie Hi8
/Digital8 . Jeśli w
systemie menu zostanie wybrany tryb LP, czas
nagrywania będzie równy czasowi podanemu
na kasecie Hi8
/Digital8 .
•Jeśli będzie używana standardowa kaseta 8 ,
należy ją odtwarzać za pomocą tej samej
kamery. Podczas odtwarzania standardowej
taśmy 8 za pomocą innych kamer mogą
wystąpić mozaikowe zniekształcenia obrazu.
(dotyczy także innych egzemplarzy modelu
DCR-TRV130E)
•Kieszeń kasety może się nie zamknąć, jeśli
zostanie naciśnięta inna część kieszeni niż
znak
.
•Nie należy podnosić kamery, chwytając za
pokrywę kieszeni kasety.
Poznámky
•Nesnažte se kazetový prostor zavřít ručně.
Mohlo by dojít k poškození videokamery.
•Videokamera používá při nahrávání systém
Digital8 .
•Nahrávací čas představuje dvě třetiny času
uvedeného na kazetě typu Hi8
/Digital8 .
Pokud vyberete v nabídce režim LP, bude
nahrávací čas odpovídat času uvedenému na
kazetě Hi8
/Digital8 .
•Pokud použijete standardní kazetu 8 ,
přehrávejte kazetu pomocí této videokamery.
Při přehrávání standardní kazety 8 pomocí
jiné videokamery by se mohl vyskytnout šum
obrazu. (Včetně jiných přístrojů DCR-TRV130E.)
•Kazetový prostor může být uzavřen pouze
tehdy, pokud stisknete symbol
; nesahejte
proto na nic jiného.
•Videokameru nedržte za víko kazetového
prostoru.
Zapobieganie przypadkowemu skasowaniu
Przesuń języczek ochrony przed zapisem na
kasecie, tak aby pojawił się czerwony znak.
Jak zabránit náhodnému vymazání
Posuňte ochrannou pojistku tak, aby nezakrývala
červenou značku.
Začínáme
Krok 3 Vložení kazety
Czynności wstępne
Etap 3 Wkładanie kasety
23
— Nagrywanie – czynności podstawowe —
— Nahrávání – Základní informace —
Nagrywanie obrazu
Nahrávání obrazu
Kamera posiada funkcję automatycznej regulacji
ostrości.
(1) Zdejmij osłonę obiektywu, naciskając
występy znajdujące się po obu stronach
obiektywu, a następnie zamocuj ją na pasku
na dłoń.
(2) Podłącz źródło zasilania i włóż kasetę. Więcej
informacji na ten temat można znaleźć w
sekcjach ˝Etap 1˝ do ˝Etap 3˝ (str. 14 do 23).
(3) Naciskając mały zielony przycisk, przestaw
przełącznik POWER w położenie CAMERA.
Kamera przejdzie do trybu czuwania.
(4) Naciskając przycisk OPEN, otwórz panel
LCD. Wizjer automatycznie się wyłączy.
(5) Naciśnij przycisk START/STOP. Kamera
rozpocznie nagrywanie. Pojawi się wskaźnik
REC. Zaświeci się lampka nagrywania
znajdująca się z przodu kamery. Aby
przerwać nagrywanie, ponownie naciśnij
przycisk START/STOP.
Podczas nagrywania za pomocą wizjera
lampka nagrywania świeci się w wizjerze.
Videokamera provádí automatické zaostřování.
(1) Stisknutím páček na obou stranách sejměte
krytku objektivu a zavěste ji na řemínek.
(2) Instalujte zdroj napájení a vložte kazetu.
Podrobnější informace naleznete v částech
Krok 1 až Krok 3 (str. 14 až 23).
(3) Podržte stisknuté malé zelené tlačítko a
nastavte přepínač POWER do polohy
CAMERA. Videokamera se nyní nachází v
pohotovostním režimu.
(4) Podržte stisknuté tlačítko OPEN a otevřete
panel LCD. Hledáček se automaticky vypne.
(5) Stiskněte tlačítko START/STOP. Videokamera
začne nahrávat. Zobrazí se indikátor REC.
Rozsvítí se indikátor nahrávání umístěný na
přední straně videokamery. Pokud chcete
nahrávání zastavit, stiskněte znovu tlačítko
START/STOP.
Pokud je při nahrávání zapnutý hledáček, svítí
v hledáčku indikátor nahrávání.
1
POWER
PLAYER
3
OFF
(CHARGE) CAMERA
OFF
(CHARGE) CAMERA
4
2
Lampka
nagrywania/
Indikátor
nahrávání
Mikrofon/
Mikrofon
24
PLAYER
5
POWER
40min
REC 0:00:01
Uwagi
•Dokładnie zamocuj pasek na dłoń.
•Podczas nagrywania nie dotykaj
wbudowanego mikrofonu.
Poznámky
•Řemínek upevněte důkladně.
•Při nahrávání se nedotýkejte vestavěného
mikrofonu.
Uwaga dotycząca trybu nagrywania
Kamera rejestruje i odtwarza obraz w trybie SP
(standardowym) oraz w trybie LP (wydłużonym).
W systemie menu wybierz tryb SP lub LP (str.
89). W trybie LP można nagrywać 1,5 raza dłużej
niż w trybie SP. W przypadku filmowania w
trybie LP zaleca się odtwarzanie taśmy za
pomocą tej samej kamery.
Poznámka k použití režimu nahrávání
Videokamera může nahrávat a přehrávat v
režimu SP (standard play) nebo LP (long play). V
nabídce vyberte volbu SP nebo LP (str. 94). V
režimu LP můžete nahrávat 1,5krát déle než v
režimu SP. Pokud pro nahrávání kazety použijete
režim LP, doporučujeme tuto kazetu přehrávat
pomocí té samé videokamery.
Zapewnienie płynności przejścia między
scenami
Nawet jeśli kamera została wyłączona, możliwe
jest płynne przejście między ostatnio nagraną
sceną a sceną następną, o ile kaseta nie została
wyjęta z kamery. Wymieniając akumulator,
przestaw przełącznik POWER do pozycji OFF
(CHARGE).
Povolení plynulého přechodu
Plynulý přechod mezi poslední nahranou scénou
a další scénou, kterou chcete nahrát, lze
uskutečnit, pokud nevyjmete kazetu, a to i v
případě, že videokameru vypnete. Vyměníte-li
sadu baterií, nastavte přepínač POWER do
polohy OFF (CHARGE).
Jeśli kamera pozostaje w trybie czuwania
ponad 3 minuty
Kamera wyłączy się automatycznie. Zapobiega
to wyładowywaniu się akumulatora i zużywaniu
się akumulatora i taśmy. Aby powrócić do trybu
czuwania, przestaw przełącznik POWER do
pozycji OFF (CHARGE), a następnie ponownie
ustaw go w pozycji CAMERA.
Jeżeli nagrywanie odbywa się w trybie SP i LP
na tej samej taśmie lub jeśli niektóre sceny
zostały nagrane w trybie LP
Odtwarzany obraz może być zniekształcony lub
kod czasowy może nie zostać prawidłowo
wpisany pomiędzy ujęciami.
Nagrywanie daty i godziny
Data i godzina nagrywania nie są wyświetlane
podczas nagrywania. Są jednak automatycznie
nagrywane na taśmie. Aby wyświetlić datę i
godzinę nagrywania, podczas nagrywania
naciśnij przycisk DATA CODE na pilocie.
Pokud ponecháte kameru v pohotovostním
režimu po dobu 3 minut
Videokamera se automaticky vypne. Díky tomu
nedochází k vybíjení baterií a opotřebování
kazety. Chcete-li pohotovostní režim ukončit,
nastavte přepínač POWER do polohy OFF
(CHARGE) a poté jej znovu nastavte do polohy
CAMERA.
Při nahrávání v režimu SP a LP nebo při
nahrávání některých scén v režimu LP
Může dojít k poruchám obrazu nebo nemusí být
zapsán správný časový údaj mezi jednotlivými
scénami.
Nahrávání – Základní informace
Nahrávání obrazu
Nagrywanie – czynności podstawowe
Nagrywanie obrazu
Záznam data a času
Datum a čas nahrávání se při nahrávání
nezobrazují. Zaznamenají se však automaticky
na kazetu. Chcete-li zobrazit datum a čas
nahrávání, stiskněte během nahrávání tlačítko
DATA CODE na dálkovém ovladači.
25
Nagrywanie obrazu
Regulowanie ekranu LCD
Nastavení obrazovky LCD
Panel LCD obraca się o około 90 stopni w stronę
wizjera i o około 180 stopni w stronę obiektywu.
Jeśli panel LCD zostanie ustawiony tak, że
będzie odwrócony w drugą stronę, na ekranie
(tryb lustra).
LCD pojawi się wskaźnik
Panel LCD lze pootočit až o 90 stupňů směrem k
hledáčku a až o 180 stupňů směrem k objektivu.
Pokud panel LCD otočíte tak, že směřuje na
druhou stranu, zobrazí se na obrazovce indikátor
(režim Mirror).
Zamykając panel LCD, należy go ustawić w
pozycji pionowej, aż do usłyszenia trzasku, a
następnie docisnąć do korpusu kamery.
Chcete-li panel LCD zavřít, nastavte jej do
vertikální polohy, až uslyšíte cvaknutí, a poté
panel zavřete.
Uwaga
Podczas filmowania przy użyciu ekranu LCD (nie
dotyczy trybu lustra) wizjer automatycznie się
wyłącza.
Poznámka
Použijete-li obrazovku LCD v jiném režimu než v
režimu Mirror, hledáček se automaticky vypne.
Korzystanie z ekranu LCD poza
pomieszczeniami w bezpośrednim
oświetleniu słonecznym
Obraz na ekranie LCD może być słabo widoczny.
Jeśli tak się dzieje, zaleca się filmowanie przy
użyciu wizjera.
Obraz w trybie lustra
Obraz widoczny na ekranie LCD jest lustrzanym
odbiciem filmowanego obrazu. Obraz będzie
jednak rejestrowany normalnie.
Podczas nagrywania w trybie lustra
Nie można korzystać z przycisku ZERO SET
MEMORY na pilocie.
Wskaźniki w trybie lustra
Wskaźnik STBY jest wyświetlany jako Xz, a
wskaźnik REC jako z. Niektóre pozostałe
wskaźniki są wyświetlane w postaci lustrzanego
odbicia, a niektóre nie są wyświetlane w ogóle.
26
Nahrávání obrazu
Pokud použijete obrazovku LCD v prostředí
osvětleném přímým sluncem
Obraz na obrazovce LCD může být obtížně
viditelný. V takovém případě vám doporučujeme
použít hledáček.
Obraz v režimu Mirror
Na obrazovce LCD je obraz zrcadlově převrácen.
Nahráván ale bude nepřevrácený obraz.
Při nahrávání v režimu Mirror
Nelze použít funkci ZERO SET MEMORY na
dálkovém ovladači.
Indikátory v režimu Mirror
Indikátor STBY se zobrazí jako indikátor Xz a
indikátor REC jako indikátor z. Některé další
indikátory budou zobrazeny zrcadlově
převráceny, některé nebudou zobrazeny vůbec.
Nagrywanie obrazu
Nahrávání obrazu
Ustawianie jasności ekranu LCD
Ustaw jasność ekranu LCD za pomocą opcji
w systemie menu. (str. 88).
LCD BRIGHT w
Nastavení jasu obrazovky LCD
Nastavení jasu obrazovky LCD můžete provést
nabídce
pomocí funkce LCD BRIGHT
(str. 93).
[ ME N U ] : E N D
MENU
Podsvícení obrazovky LCD
Jas podsvícení můžete upravit. V nabídce
vyberte funkci LCD B.L. (str. 93).
Nawet jeśli podświetlenie ekranu LCD zostało
wyregulowane
nie ma to wpływu na rejestrowany obraz.
Pokud změníte podsvícení obrazovky LCD
Nijak to neovlivní nahrávaný obraz.
Nahrávání – Základní informace
Podświetlenie ekranu LCD
Jasność podświetlenia można regulować. W
systemie menu wybierz opcję LCD B.L. (str. 88).
Nagrywanie – czynności podstawowe
L CD S E T
L C D B R I GH T
27
Nagrywanie obrazu
Nahrávání obrazu
Po zakończeniu filmowania
Po nahrávání
(1) Przestaw przełącznik POWER do pozycji OFF
(CHARGE).
(2) Zamknij panel LCD.
(3) Wyjmij kasetę.
(4) Załóż osłonę na obiektyw.
(1) Nastavte přepínač POWER do polohy OFF
(CHARGE).
(2) Zavřete panel LCD.
(3) Vyjměte kazetu.
(4) Nasaïte krytku objektivu.
Po zakończeniu pracy z kamerą
Wyjmij akumulator z kamery, aby uniknąć
włączenia wbudowanej lampy.
Po použití videokamery
Vyjměte sadu baterií z videokamery, aby nedošlo
k náhodnému zapnutí vestavěného světla.
Użycie funkcji zbliżenia
Przesuń nieco dźwignię zbliżenia, jeśli
ogniskowa ma się zmieniać powoli. Przesuń
dźwignię dalej, aby ogniskowa zmieniała się
szybciej.
Oszczędne korzystanie z funkcji zbliżenia nadaje
nagraniom bardziej profesjonalne wrażenie.
Strona ˝T˝: teleobiektyw (filmowany obiekt
wydaje się być bliżej kamery)
Strona ˝W˝: obiektyw szerokokątny (filmowany
obiekt wydaje się być dalej od
kamery)
Použití funkce zvětšení
Pomocí páčky zvětšení můžete nastavit
pomalejší nebo rychlejší zvětšení.
Správné používání funkce zvětšení zajistí vyšší
kvalitu nahrávek.
Strana „T“: teleskopické zobrazení (objekt se
zdá být blíže)
Strana „W“: širokoúhlé zobrazení (objekt se zdá
být dále)
W
W
Zbliżenie większe niż 20x jest wykonywane
cyfrowo. Aby włączyć zbliżenie cyfrowe, w
systemie menu zmień ustawienie opcji D ZOOM
(str. 87).
Cyfrowe przetwarzanie obrazu pogarsza jego
jakość.
28
T
Zvětšení více než 20× je prováděno digitálně.
Pokud chcete aktivovat digitální zvětšení,
vyberte v nabídce volbu digitálního zvětšení D
ZOOM (str. 92).
Kvalita obrazu se při digitálním zpracování sníží.
W
Po prawej stronie paska znajduje się strefa
zbliżenia cyfrowego.
Pojawia się ona po włączeniu w systemie menu
opcji zbliżenia cyfrowego (parametr D ZOOM)./
Na pravé straně pruhu je zobrazeno pásmo
digitálního zvětšení.
Pásmo digitálního zvětšení se zobrazí, pokud
vyberete v nabídce volbu digitálního zvětšení
D ZOOM.
T
W
T
T
Nahrávání obrazu
Uwagi dotyczące zbliżenia cyfrowego
•Zbliżenie cyfrowe włącza się, jeśli wartość
zbliżenia przekroczy 20x.
•Jakość obrazu będzie się pogarszać wraz ze
zbliżaniem się do strony ˝T˝.
Poznámky k použití digitálního zvětšení
•Digitální zvětšení bude použito, pokud zvětšení
přesáhne hodnotu 20×.
•Čím dále pracujete na straně „T“, tím více se
snižuje kvalita obrazu.
Filmowanie obiektu w zbliżeniu
Jeśli ustawienie odpowiedniej ostrości nie jest
możliwe, należy przesuwać dźwignię zbliżenia w
kierunku ˝W˝, aż obraz stanie się ostry. Filmować
można obiekty oddalone o co najmniej 80 cm od
powierzchni obiektywu (w wypadku
teleobiektywu) lub o 1 cm (w wypadku obiektywu
szerokokątnego).
Nahrávání v blízkosti objektu
Pokud nemůžete obraz zaostřit, posuňte páčku
zvětšení na stranu „W“, dokud se objekt
nezobrazí ostře. Můžete nahrávat objekt, který je
vzdálen minimálně 80 cm od čočky objektivu při
teleskopickém zobrazení nebo 1 cm při
širokoúhlém zobrazení.
Nahrávání obrazů s použitím
hledáčku – nastavení hledáčku
Jeśli podczas filmowania panel LCD jest
zamknięty, do sprawdzania obrazu należy
używać wizjera. Dopasuj soczewkę wizjera do
własnego wzroku, tak aby ostro widzieć
wskaźniki wyświetlane w wizjerze.
Pokud je při nahrávání zavřen panel LCD,
kontrolujte obraz pomocí hledáčku. Nastavte
čočku hledáčku tak, abyste při pohledu do
hledáčku viděli indikátory ostře.
Unieś wizjer i poruszaj dźwignią regulacji
soczewki wizjera.
Zdvihněte hledáček a použijte páčku pro
zaostření čočky hledáčku.
Nahrávání – Základní informace
Nagrywanie obrazu przy użyciu
wizjera - regulowanie wizjera
Nagrywanie – czynności podstawowe
Nagrywanie obrazu
29
Nagrywanie obrazu
Nahrávání obrazu
Wskaźniki wyświetlane w trybie
nagrywania
Wskaźniki nie są nagrywane na taśmie.
Indikátory zobrazené v režimu
nahrávání
Tyto indikátory nejsou nahrávány na kazetu.
Wskaźnik pozostałego czasu pracy akumulatora/
Indikátor času zbývajícího do úplného vybití baterií
Wskaźnik formatu/
Indikátor formátu
Wskaźnik trybu nagrywania/
Indikátor režimu nahrávání
Wskaźnik STBY/REC/Indikátor STBY/REC
40min
4 7 2001
REC
0:00:01
12:05:56
Wskaźnik kodu czasu/
Indikátor časového kódu/počitadla kazety
Wskaźnik pozostałej taśmy
Wskaźnik ten na chwilę pojawia się po rozpoczęciu
nagrywania./
Indikátor zbývajícího času kazety
Je zobrazen určitou dobu po spuštění nahrávání.
Wskaźnik godziny
Wskaźnik ten jest wyświetlany przez 5 sekund po
ustawieniu przełącznika POWER w pozycji CAMERA./
Indikátor času
Je zobrazen po dobu 5 sekund poté, co nastavíte
přepínač POWER do polohy CAMERA.
Wskaźnik daty
Wskaźnik ten jest wyświetlany przez 5 sekund po
ustawieniu przełącznika POWER w pozycji CAMERA./
Indikátor data
Je zobrazen po dobu 5 sekund poté, co nastavíte
přepínač POWER do polohy CAMERA.
30
Wskaźnik czasu pozostałego do wyczerpania
akumulatora
Wskaźnik czasu pozostałego do wyczerpania
akumulatora wskazuje przybliżony pozostały
czas nagrywania. Wskazania te mogą nie być
dokładne, gdyż zależą do warunków w jakich
dokonywane jest nagranie. Po zamknięciu
panelu LCD i ponownym jego otwarciu, musi
upłynąć ok. jedna minuta zanim wyświetlona
zostanie prawidłowa wartość pozostałego czasu
nagrywania przy użyciu akumulatora.
Indikátor času zbývajícího do úplného vybití
baterie
Indikátor času zbývajícího do úplného vybití
baterie zobrazuje přibližně dobu, po kterou lze
ještě nahrávat. V závislosti na podmínkách při
nahrávání nemusí být údaj indikátoru času
zbývajícího do úplného vybití baterií zcela
přesný. Pokud zavřete a znovu otevřete panel
LCD, potrvá přibližně jednu minutu, než se
zobrazí čas zbývající do úplného vybití baterie v
minutách.
Kod czasu
Kod czasu wskazuje czas nagrywania lub
odtwarzania: ˝0:00:00˝ (godziny:minuty:sekundy)
w trybie CAMERA i ˝0:00:00:00˝
(godziny:minuty:sekundy:klatki) w trybie
PLAYER. Nie można ponownie zapisać samego
kodu czasu.
Nie można wyzerować kodu czasu.
Časový kód
Časový kód indikuje dobu nahrávání nebo
přehrávání. V režimu CAMERA je údaj zobrazen
ve formátu „0:00:00“ (hodiny:minuty:sekundy), v
režimu PLAYER ve formátu „0:00:00:00“
(hodiny:minuty:sekundy:snímky). Časový kód
nelze přepsat.
Časový kód nelze vynulovat.
Nagrywanie obrazu
Filmowanie pod światło – funkcja
BACK LIGHT
Nahrávání obrazu
Nahrávání objektů v protisvětle
– BACK LIGHT
Pokud chcete nahrávat objekt osvětlený zezadu
nebo objekt s osvětleným pozadím, musíte
použít funkci BACK LIGHT.
Naciśnij przycisk BACK LIGHT w trybie
CAMERA.
Na ekranie pojawi się wskaźnik ..
Aby anulować tę funkcję, ponownie naciśnij
przycisk BACK LIGHT.
V režimu CAMERA stiskněte tlačítko BACK
LIGHT.
Na obrazovce se zobrazí indikátor ..
Chcete-li tuto funkci vypnout, stiskněte znovu
tlačítko BACK LIGHT.
Jeśli przy włączonej funkcji filmowania pod
światło zostanie naciśnięty przycisk
EXPOSURE
Funkcja filmowania pod światło zostanie
wyłączona.
Stisknete-li při nahrávání objektu v protisvětle
tlačítko EXPOSURE
Funkce BACK LIGHT se vypne.
Nahrávání – Základní informace
BACK LIGHT
Nagrywanie – czynności podstawowe
Podczas filmowania obiektu, za którym znajduje
się źródło światła lub obiektu na jasnym tle
należy używać funkcji filmowania pod światło.
31
Nagrywanie obrazu
Nahrávání obrazu
Filmowanie w ciemności – funkcja
NightShot/Super NightShot
Funkcja NightShot służy do filmowania w
ciemnych miejscach. Dzięki tej funkcji można, na
przykład, w zadowalający sposób filmować
środowisko nocnego życia zwierząt.
W trybie CAMERA przestaw przełącznik
NIGHTSHOT do pozycji ON.
Wskaźniki
oraz ˝NIGHTSHOT˝ zaczynają. Aby
wyłączyć funkcje NightShot, przestaw
przełącznik NIGHTSHOT do pozycji OFF.
Nahrávání při nedostatečném
osvětlení – NIGHTSHOT/SUPER
NIGHTSHOT
Funkce NIGHTSHOT umožňuje nahrávat objekty
na místech s nedostatečným osvětlením. Pomocí
této funkce můžete například nahrávat v
přirozeném prostředí nočních živočichů.
Nachází-li se videokamera v režimu CAMERA,
nastavte přepínač NIGHTSHOT do polohy ON.
Na obrazovce začne blikat indikátory
a
“NIGHTSHOT”. Chcete-li funkci NIGHTSHOT
vypnout, nastavte přepínač NIGHTSHOT do
polohy OFF.
NIGHTSHOT
OFF ON
SUPER NIGHTSHOT
Korzystanie z emitera
NightShot/
Zářič NIGHTSHOT LIGHT
Korzystanie z funkcji Super NightShot
Použití funkce SUPER NIGHTSHOT
Obiekty filmowane w trybie Super NightShot
mogą być do 16 razy jaśniejsze niż obiekty
filmowane w trybie NightShot.
Při nahrávání v režimu SUPER NIGHTSHOT
můžete zvýšit osvětlení objektu až 16krát oproti
použití funkce NIGHTSHOT.
(1) W trybie CAMERA przesuń przełącznik
NIGHTSHOT w położenie ON. Wskaźniki
oraz ˝NIGHTSHOT˝ zaczynają.
(2) Naciśnij przycisk SUPER NIGHTSHOT. Na
ekranie pojawią się migające wskaźniki
i
˝SUPER NIGHTSHOT˝.
Aby wyłączyć tryb Super NightShot,
ponownie naciśnij przycisk SUPER
NIGHTSHOT.
(1) V režimu CAMERA posuňte tlačítko
NIGHTSHOT do polohy ON a na obrazovce
začne blikat indikátory
a “NIGHTSHOT”.
(2) Stiskněte tlačítko SUPER NIGHTSHOT a na
obrazovce začne blikat indikátory
a
“SUPER NIGHTSHOT”.
Chcete-li tuto funkci vypnout, stiskněte znovu
tlačítko SUPER NIGHTSHOT.
Použití zářiče NIGHTSHOT LIGHT
Korzystanie z emitera NightShot
Jeśli emiter NightShot będzie włączony, obraz
będzie bardziej wyrazisty. Aby włączyć emiter
NightShot, w systemie menu dla parametru
N.S.LIGHT wybierz ustawienie ON (str. 87).
32
Jestliže použijete zářič NIGHTSHOT LIGHT,
bude obraz jasnější. Chcete-li zapnout zářič
NIGHTSHOT LIGHT, nastavte v nabídce funkci
N.S.LIGHT na volbu ON (str. 92).
Nahrávání obrazu
Uwagi
•Nie należy korzystać z funkcji NightShot w
miejscach dobrze oświetlonych (np. poza
pomieszczeniami w ciągu dnia). Może to
spowodować uszkodzenie kamery.
•Jeśli przełącznik NIGHTSHOT jest ustawiony w
pozycji ON podczas zwykłego filmowania,
kolory rejestrowanego obrazu mogą być
nieprawidłowe lub nienaturalne.
•Jeśli automatyczne ustawienie ostrości nie jest
możliwe podczas korzystania z funkcji
NightShot, ostrość należy ustawić ręcznie.
Poznámky
•Nepoužívejte funkci NIGHTSHOT při nahrávání
na dostatečně osvětlených místech (např. v
přírodě v průběhu dne). Mohlo by dojít k
poškození videokamery.
•Pokud ponecháte přepínač NIGHTSHOT
nastavený do polohy ON při nahrávání za
normálních podmínek, může mít výsledný
obraz nesprávné nebo nepřirozené barvy.
•Pokud při použití funkce NIGHTSHOT nebude
režim automatického zaostřování pracovat
správně, musíte použít ruční zaostřování.
Podczas korzystania z funkcji NightShot nie
jest możliwe korzystanie z następujących
funkcji:
– Ekspozycja
– PROGRAM AE
Jestliže používáte funkci NIGHTSHOT,
nemůžete použít následující funkce:
– EXPOSURE
– PROGRAM AE
Prędkość migawki w trybie Super NightShot
Prędkość migawki będzie się zmieniać
automatycznie, w zależności od jasności tła.
Zmiany obrazu będą powolne.
Emiter NightShot
Emiter NightShot wysyła niewidzialne promienie
podczerwone. Maksymalny zasięg filmowania za
pomocą emitera NightShot wynosi około 3 m.
Jestliže používáte funkci SUPER NIGHTSHOT,
nemůžete použít následující funkce:
– FADER
– Digitální efekty
– EXPOSURE
– PROGRAM AE
Rychlost závěrky při použití funkce SUPER
NIGHTSHOT
Rychlost závěrky se bude automaticky měnit v
závislosti na jasu pozadí. Posun obrazu se
zpomalí.
Světlo NIGHTSHOT LIGHT
Světlo NIGHTSHOT LIGHT je infračervené a
lidským okem neviditelné. Maximální možná
vzdálenost, na kterou lze světlo NIGHTSHOT
LIGHT využít, je přibližně 3 m.
Nahrávání – Základní informace
Podczas korzystania z funkcji Super
NightShot nie jest możliwe korzystanie z
następujących funkcji:
– Wygaszanie i wprowadzanie obrazu
– Efekty cyfrowe
– Ekspozycja
– PROGRAM AE
Nagrywanie – czynności podstawowe
Nagrywanie obrazu
33
Sprawdzanie nagrania
– END SEARCH
Kontrola nahrávky
– END SEARCH
Przycisku END SEARCH można używać do
płynnego rozpoczęcia filmowania od ostatniej
zarejestrowanej sceny.
Toto tlačítko můžete použít, pokud chcete znovu
zaznamenat obraz poslední nahrané scény.
END
SEARCH
Po zakończeniu filmowania można przejść do
końca nagranego fragmentu.
Po ukončení nahrávání můžete vyhledat konec
právě pořízené nahrávky.
W trybie CAMERA naciśnij przycisk END
SEARCH.
Zostanie odtworzone ostatnie 5 sekund
zarejestrowanego fragmentu, po czym kamera
przejdzie do trybu czuwania. Dźwięk można
monitorować za pomocą głośnika lub
słuchawek. Dźwięk można kontrolować za
pomocą głośnika lub słuchawek.
V režimu CAMERA stiskněte tlačítko END
SEARCH.
Videokamera přehraje posledních 5 sekund
nahrávky a přepne se do pohotovostního režimu.
Zvuk můžete poslouchat pomocí reproduktoru
nebo sluchátek.
Zvuk můžete poslouchat pomocí reproduktoru
nebo sluchátek.
Uwaga
•Jeśli przed rozpoczęciem nagrywania został
użyty przycisk End Search, przejście między
ostatnią sceną poprzedniego nagrania a
pierwszą sceną nowego nagrania może
czasem nie być płynne.
•Po zakończeniu nagrywania i wyjęciu kasety
funkcja End Search nie będzie działać.
Poznámka
•Použijete-li funkci END SEARCH a poté
spustíte nahrávání, může se stát, že přechod
mezi scénami nebude plynulý.
•Jakmile vyjmete po ukončení nahrávání kazetu,
nebude možné funkci END SEARCH použít.
Jeśli między nagraniami występują czarne
przerwy
Funkcja End Search może nie działać
prawidłowo.
34
Pokud jsou mezi jednotlivými nahrávkami
nenahrané úseky
Funkce END SEARCH nemusí fungovat správně.
— Přehrávání – Základní informace —
Odtwarzanie taśmy
Přehrávání kazety
Nie można odtwarzać obrazu z taśm nagranych
w systemie analogowym Hi8
/Standard .
Kamera odtwarza obraz tylko w systemie
Digital8 .
Odtwarzany obraz można oglądać na ekranie
LCD. Po zamknięciu panelu LCD odtwarzany
obraz można oglądać w wizjerze. Odtwarzaniem
można sterować za pomocą pilota należącego
do wyposażenia kamery.
(1) Podłącz źródło zasilania i włóż nagraną
taśmę.
(2) Naciskając mały zielony przycisk, przestaw
przełącznik POWER do położenia PLAYER.
(3) Naciskając przycisk OPEN, otwórz panel
LCD.
(4) Naciśnij przycisk m, aby przewinąć taśmę
do tyłu.
(5) Naciśnij przycisk N, aby rozpocząć
odtwarzanie.
(6) Aby ustawić głośność, naciśnij jeden z dwóch
przycisków VOLUME. Jeśli panel LCD jest
zamknięty, głośnik kamery jest wyłączony.
Nelze přehrávat kazety nahrané pomocí
analogového systému Hi8
/Standard .
Videokamera přehrává obraz pouze pomocí
systému Digital8 .
Přehrávaný obraz můžete sledovat na obrazovce
LCD. Pokud zavřete panel LCD, můžete
přehrávaný obraz sledovat v hledáčku.
Přehrávání můžete ovládat pomocí dálkového
ovladače, který je součástí příslušenství
videokamery.
(1) Instalujte zdroj napájení a vložte nahranou
kazetu.
(2) Podržte stisknuté malé zelené tlačítko a
nastavte přepínač POWER do polohy
PLAYER.
(3) Podržte stisknuté tlačítko OPEN a otevřete
panel LCD.
(4) Stisknutím tlačítka m převiňte kazetu zpět.
(5) Stisknutím tlačítka N spus»te přehrávání.
(6) Pokud chcete nastavit hlasitost, stiskněte
některé z tlačítek VOLUME. Je-li zavřený
panel LCD, nevychází z reproduktoru
videokamery žádný zvuk.
PLAY
POWER
OFF
(CHARGE) CAMERA
REW
2
Přehrávání – Základní informace
5
PLAYER
4
Odtwarzanie – czynności podstawowe
— Odtwarzanie – czynności podstawowe —
6
3
VOLUME
1
Aby zakończyć odtwarzanie
Zastavení přehrávání
Naciśnij przycisk x.
Stiskněte tlačítko x.
35
Odtwarzanie taśmy
Přehrávání kazety
Podczas kontrolowania obrazu na ekranie
LCD
Panel LCD można odwrócić i przesunąć w
stronę korpusu kamery, tak aby ekran LCD był
zwrócony na zewnątrz [a]. Unosząc panel,
można dostosować kąt nachylenia ekranu LCD
w zakresie 23 stopni [b].
Sledování obrazu na obrazovce LCD
Panel LCD můžete otočit a zasunout do přístroje
tak, aby byla obrazovka LCD natočena směrem
od kamery [a]. Panel LCD můžete natočit až o
23 stupňů [b].
[a]
[b]
23°
Aby wyświetlić wskaźniki na
ekranie – Funkcja wyświetlania
Naciśnij przycisk DISPLAY na kamerze lub na
pilocie należącym do wyposażenia kamery.
Na ekranie LCD pojawią się wskaźniki.
Aby ukryć wskaźniki, ponownie naciśnij przycisk
DISPLAY.
Zobrazení indikátorů obrazovky
– DISPLAY
Na videokameře nebo na dálkovém ovladači
stiskněte tlačítko DISPLAY.
Na obrazovce LCD se zobrazí indikátory.
Pokud chcete zobrazení indikátorů zrušit,
stiskněte znovu tlačítko DISPLAY.
DISPLAY
DISPLAY
36
Odtwarzanie taśmy
Přehrávání kazety
Korzystanie z funkcji kodów danych
Použití funkce DATA CODE
Kamera automatycznie zapisuje na taśmie nie
tylko obraz, ale także dane o nagraniu, takie jak
data/godzina lub różne ustawienia wybrane
podczas nagrywania (funkcja Kod danych).
Videokamera automaticky zaznamenává kromě
obrazu také údaje o nahrávání (datum/čas nebo
různá nastavení při nahrávání) (DATA CODE).
Data/godzina/
Datum/čas
40min
0:00:23:01
4 7 2001
12:05:56
V režimu přehrávání stiskněte na dálkovém
ovladači tlačítko DATA CODE.
Zobrazení se změní takto:
datum/čas t různá nastavení (funkce
STEADYSHOT, expozice AUTO/MANUAL,
vyvážení bílé, zesílení, rychlost závěrky, clona)
t bez indikátoru
Różne wskaźniki/
Různá nastavení
40min
AUTO
50 AWB
9dB
F1.4
0:00:23:01
[a] : Wskaźnik wyłączenia funkcji SteadyShot
[b] : Wskaźnik trybu ekspozycji
[c] : Wskaźnik balansu bieli
[d] : Wskaźnik wzmocnienia
[e] : Wskaźnik szybkości migawki
[f] : Wartość przysłony
[a] : Indikátor STEADYSHOT OFF
[b] : Indikátor režimu expozice
[c] : Indikátor vyvážení bílé
[d] : Indikátor zesílení
[e] : Indikátor rychlosti závěrky
[f] : Clona
Aby nie były wyświetlane dane o nagraniu
W systemie menu dla parametru DATA CODE
wybierz ustawienie DATE (str. 89).
Wskazania zmieniają się wówczas w następujący
sposób:
data/godzina t brak wskazań
Vypnutí zobrazení údajů o nahrávání
Nastavte v nabídce funkci DATA CODE na
hodnotu DATE (str. 94).
Zobrazení se změní takto:
datum/čas t bez indikátoru
Přehrávání – Základní informace
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
Odtwarzanie – czynności podstawowe
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk DATA
CODE na pilocie.
Zawartość wyświetlacza zmieni się następująco:
data/godzina t różne wskaźniki (SteadyShot,
ekspozycja ręczna/automatyczna, balans bieli,
wzmocnienie, szybkość migawki, wartość
przysłony) t brak wskazania
37
Odtwarzanie taśmy
Přehrávání kazety
Dane o nagraniu
Dane o nagraniu są to informacje dotyczące
stanu kamery podczas nagrywania. Podczas
nagrywania dane te nie są wyświetlane.
Zaznamenávané údaje
Zaznamenávané údaje slouží pro uchování
informace o pořizování nahrávky. V režimu
nahrávání nejsou zaznamenávané údaje
zobrazeny.
Podczas korzystania z funkcji kodów danych
wyświetlane będą kreski (-- -- ---- i --:--:--),
jeśli:
– jest odtwarzany nie zapisany fragment taśmy,
– taśma jest nieczytelna z powodu jej
uszkodzenia lub zakłóceń,
– przed rozpoczęciem nagrywania nie została
ustawiona data ani godzina.
Kody danych
Po podłączeniu kamery do telewizora kody
danych będą wyświetlane również na ekranie
telewizora.
Wskaźnik czasu pozostałego do wyczerpania
się akumulatora podczas odtwarzania
Wskaźnik pokazuje przybliżoną długość ciągłego
odtwarzania.
Wskazania te mogą nie być dokładne, gdyż
zależą od warunków, w jakich odtwarzany jest
obraz. Po zamknięciu panelu LCD i ponownym
jego otwarciu, musi upłynąć ok. jedna minuta
zanim wyświetlona zostanie prawidłowa wartość
pozostałego czasu nagrywania przy użyciu
akumulatora.
38
Při použití funkce DATA CODE se zobrazí
pruhy (-- -- ---- a --:--:--), pokud:
– je přehrávána část kazety, na kterou nebyl
pořízen žádný záznam,
– záznam nelze přehrát, protože je páska
poškozena nebo je nahrávka znehodnocena
šumem,
– nahrávka byla pořízena pomocí videokamery
bez nastaveného data a času.
Funkce DATA CODE
Pokud připojíte videokameru k televizoru, datový
kód se zobrazí na obrazovce televizoru.
Indikátor času zbývajícího do úplného vybití
baterie při přehrávání
Indikátor indikuje přibližnou dobu nepřetržitého
přehrávání.
V závislosti na podmínkách při přehrávání
nemusí být údaj indikátoru času zbývajícího do
úplného vybití baterií zcela přesný. Pokud
zavřete a znovu otevřete panel LCD, potrvá
přibližně 1 minutu, než se zobrazí čas zbývající
do úplného vybití baterie.
Odtwarzanie taśmy
Różne tryby odtwarzania
Aby korzystać z przycisków sterowania
odtwarzaniem, przestaw przełącznik POWER do
pozycji PLAYER.
Aby wyświetlić nieruchomy obraz (pauza
w odtwarzaniu)
Různé režimy přehrávání
Chcete-li použít tlačítka pro ovládání videa,
nastavte přepínač POWER do polohy PLAYER.
Zobrazení statického obrazu (přerušení
přehrávání)
Při přehrávání stiskněte tlačítko X. Chcete-li
obnovit normální přehrávání, stiskněte tlačítko X
nebo N.
Převinutí kazety dopředu
Aby przewinąć taśmę do przodu
Przy zatrzymanym odtwarzaniu naciśnij przycisk
M. Aby wznowić normalne odtwarzanie,
naciśnij przycisk N.
Aby przewinąć taśmę do tyłu
Przy zatrzymanym odtwarzaniu naciśnij przycisk
m. Aby wznowić normalne odtwarzanie,
naciśnij przycisk N.
Aby zmienić kierunek odtwarzania
Aby odszukać scenę, kontrolując obraz
(wyszukiwanie obrazu)
Podczas odtwarzania przytrzymuj naciśnięty
przycisk m lub M. Aby wznowić normalne
odtwarzanie, zwolnij przycisk.
Aby kontrolować obraz odtwarzany z
dużą szybkością podczas przewijania
taśmy do przodu lub do tyłu
(wyszukiwanie skokowe)
Przytrzymuj naciśnięty przycisk m podczas
przewijania do tyłu lub przycisk M podczas
przewijania do przodu. Aby wznowić przewijanie,
zwolnij przycisk.
Aby oglądać obraz w zwolnionym tempie
Podczas odtwarzania naciśnij na pilocie przycisk
y. Aby odtwarzać obraz w zwolnionym tempie
do tyłu, naciśnij na pilocie przycisk
,a
następnie przycisk y. Aby wznowić normalne
odtwarzanie, naciśnij przycisk N.
Převinutí kazety zpět
Při zastaveném přehrávání stiskněte tlačítko m.
Chcete-li obnovit normální přehrávání, stiskněte
tlačítko N.
Změna směru přehrávání
Pokud chcete změnit směr přehrávání, stiskněte
na dálkovém ovladači tlačítko
. Chcete-li
obnovit normální přehrávání, stiskněte tlačítko
N.
Vyhledání scény obsahující konkrétní
obraz (vyhledávání obrazu)
Při přehrávání podržte stisknuté tlačítko m
nebo M. Chcete-li obnovit normální přehrávání,
uvolněte stisknuté tlačítko.
Sledování obrazu při převíjení vysokou
rychlostí dopředu nebo dozadu
Při převíjení kazety zpět podržte stisknuté
tlačítko m, při převíjení kazety dopředu podržte
stisknuté tlačítko M. Chcete-li obnovit normální
přehrávání, uvolněte stisknuté tlačítko.
Přehrávání – Základní informace
Aby zmienić kierunek odtwarzania, podczas
odtwarzania naciśnij przycisk
na pilocie. Aby
wznowić normalne odtwarzanie, naciśnij przycisk
N.
Při zastaveném přehrávání stiskněte tlačítko M.
Chcete-li obnovit normální přehrávání, stiskněte
tlačítko N.
Odtwarzanie – czynności podstawowe
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk X. Aby
wznowić odtwarzanie, naciśnij przycisk X lub
N.
Přehrávání kazety
Sledování obrazu při přehrávání nízkou
rychlostí
Při přehrávání stiskněte na dálkovém ovladači
tlačítko y. Pokud chcete při přehrávání nízkou
rychlostí změnit směr přehrávání, stiskněte
tlačítko
a poté stiskněte tlačítko y na
dálkovém ovladači. Chcete-li obnovit normální
přehrávání, stiskněte tlačítko N.
39
Odtwarzanie taśmy
Přehrávání kazety
Aby oglądać obraz z podwójną
prędkością
Sledování obrazu při přehrávání
dvojnásobnou rychlostí
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk x2 na
pilocie. Jeśli odtwarzanie ma się odbywać do
, a następnie
tyłu, naciśnij na pilocie przycisk
przycisk x2. Aby wznowić normalne odtwarzanie,
naciśnij przycisk N.
Při přehrávání stiskněte na dálkovém ovladači
tlačítko ×2. Pokud chcete při přehrávání
dvojnásobnou rychlostí změnit směr přehrávání,
a poté stiskněte tlačítko ×2
stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači. Chcete-li obnovit
normální přehrávání, stiskněte tlačítko N.
Aby oglądać obraz klatka po klatce
W trybie pauzy w odtwarzaniu naciskaj przycisk
C na pilocie. Aby odtwarzać obraz klatka po
klatce do tyłu, naciskaj przycisk c. Aby
wznowić normalne odtwarzanie, naciśnij przycisk
N.
Aby wyszukać ostatnią nagraną scenę
(END SEARCH)
Przy zatrzymanym odtwarzaniu naciśnij przycisk
END SEARCH. Zostanie odtworzone ostatnie 5
sekund nagrania i odtwarzanie zostanie
przerwane.
W różnych trybach odtwarzania
•Dźwięk jest wyciszony.
•Poprzednie nagranie może pojawić się
podczas odtwarzania w postaci obrazu
mozaikowego.
Uwagi dotyczące trybu wstrzymania
odtwarzania (pauzy)
•Jeśli tryb pauzy pozostanie włączony przez
3 minuty, kamera automatycznie się
zatrzymuje. Aby wznowić odtwarzanie, naciśnij
przycisk N.
•Może pojawić się poprzednie nagranie.
Uwagi dotyczące odtwarzania w zwolnionym
tempie
Obraz można płynnie odtwarzać w zwolnionym
tempie; funkcja ta nie jest dostępna dla obrazu z
gniazda DV OUT.
40
Zobrazení jednotlivých snímků obrazu
Při přerušení přehrávání stiskněte na dálkovém
ovladači tlačítko C. Pokud chcete změnit směr
přehrávání, stiskněte tlačítko c. Chcete-li
obnovit normální přehrávání, stiskněte tlačítko
N.
Vyhledání poslední nahrané scény (END
SEARCH)
Při zastaveném přehrávání stiskněte tlačítko END
SEARCH. Videokamera přehraje posledních 5
sekund nahrávky a poté se přehrávání zastaví.
V různých režimech přehrávání
•Zvuk je vypnutý.
•Dříve nahraný obraz se může při přehrávání
objevit jako neurčitá mozaika.
Poznámky k přerušení přehrávání
•Pokud přerušíte přehrávání a ponecháte
videokameru v tomto stavu po dobu 3 minut,
přehrávání se automaticky zastaví. Chcete-li
obnovit přehrávání, stiskněte tlačítko N.
•Může se objevit dříve nahraný obraz.
Poznámky k přehrávání nízkou rychlostí
Na videokameře může být přehrávání nízkou
rychlostí plynulé, tato funkce však nefunguje pro
výstup obrazu prostřednictvím zdířky DV OUT.
Sledování nahrávky na
obrazovce televizoru
Aby oglądać odtwarzany obraz na ekranie
telewizora, podłącz kamerę do telewizora za
pomocą przewodu połączeniowego A/V
należącego do wyposażenia kamery. Przyciski
sterowania odtwarzaniem działają tak samo, jak
przy kontrolowaniu odtwarzanego obrazu na
ekranie LCD kamery. Podczas oglądania
odtwarzanego obrazu na ekranie telewizora
zaleca się zasilanie kamery z sieci za pomocą
zasilacza sieciowego (str. 18). Więcej
szczegółowych informacji można znaleźć w
instrukcji obsługi telewizora.
Chcete-li obraz přehrát na obrazovce televizoru,
musíte videokameru připojit k televizoru pomocí
dodávaného kabelu A/V. Tlačítka pro ovládání
přehrávání mají stejnou funkci, jako při
přehrávání na obrazovce LCD. Při přehrávání
obrazu na obrazovce televizoru doporučujeme
zapojit videokameru do zásuvky prostřednictvím
napájecího sí»ového adaptéru (str. 18). Pokyny
pro zacházení s televizorem naleznete v
příslušné příručce.
Otwórz osłonę gniazd. Podłącz kamerę do
telewizora za pomocą przewodu
połączeniowego A/V. Następnie wybierz w
telewizorze sygnał wejściowy z magnetowidu.
Otevřete kryt zdířky. Připojte videokameru k
televizoru pomocí kabelu A/V. Nastavte volič TV/
VCR na televizoru na hodnotu VCR.
Żółty/Žlutá
Odtwarzanie – czynności podstawowe
Oglądanie nagrania na
ekranie telewizora
Biały/Bílá
IN
A/ V OUT
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
: Przepływ sygnału/Směr toku signálu
Czerwony/
Červená
Přehrávání – Základní informace
S VIDEO OUT
41
Oglądanie nagrania na ekranie
telewizora
Jeśli telewizor jest już podłączony
do magnetowidu
Sledování nahrávky na obrazovce
televizoru
Pokud je televizor již připojen k
VCR
Podłącz kamerę do gniazda LINE IN
magnetowidu za pomocą przewodu
połączeniowego A/V należącego do
wyposażenia kamery. Wybierz w magnetowidzie
wejście sygnału LINE.
Připojte videokameru do vstupu LINE IN na VCR
pomocí kabelu A/V. Nastavte volič vstupu na
VCR na hodnotu LINE.
Jeśli telewizor jest monofoniczny
Pokud máte k dispozici monofonní
televizor
Podłącz żółty wtyk przewodu połączeniowego
A/V do gniazda wejścia wizji telewizora, a biały
lub czerwony wtyk do wejścia fonii. Jeśli
zostanie podłączony biały wtyk, słychać będzie
dźwięk pochodzący z lewego kanału (L). Jeśli
zostanie podłączony czerwony wtyk, słychać
będzie dźwięk pochodzący z prawego kanału
(R).
Jeśli telewizor/magnetowid ma
gniazdo 21-stykowe (eurozłącze)
Użyj 21-stykowego adaptera należącego do
wyposażenia kamery.
Zapojte žlutý konektor kabelu A/V na televizoru
do vstupní videozdířky a bílý nebo červený
konektor do vstupní zdířky pro zvuk. Zapojíte-li
bílý konektor, uslyšíte levý zvukový kanál (L).
Zapojíte-li červený konektor, uslyšíte pravý
zvukový kanál (R).
Pokud je systém TV/VCR vybaven
21pinovým konektorem
(EUROCONNECTOR)
Použijte 21pinový adaptér, který je součástí
příslušenství videokamery.
sssss
Jeśli odbiornik telewizyjny ma gniazdo
S video
Podłącz kamerę za pomocą przewodu S video
(wyposażenie opcjonalne), aby uzyskać obraz
najwyższej jakości.
W tym przypadku podłączanie żółtego wtyku
(wizji) przewodu połączeniowego A/V nie jest
konieczne.
Podłącz przewód S video (wyposażenie
opcjonalne) do gniazd wideo typu S kamery i
telewizora.
42
TV
Pokud je televizor vybaven videozdířkou S
Použijte pro připojení videokabel S (není součástí
dodávky) a získáte tak vysoce kvalitní obraz.
Pokud používáte tento způsob připojení, není
nutné připojovat žlutý (video) konektor kabelu
Audio/Video.
Připojte videokabel S (není součástí dodávky) do
videozdířky S na videokameře a na televizoru.
— Rozšířené funkce při nahrávání —
Nagrywanie obrazu
nieruchomego na taśmę
Nahrávání statického obrazu
– Nahrávání s funkcí PHOTO
Za pomocą kamery można nagrać obraz
nieruchomy wyglądający jak fotografia. Funkcja
ta jest przydatna, jeśli ma zostać nagrany obraz,
np. fotografia lub jeśli obraz ma być drukowany
za pomocą drukarki wideo (wyposażenie
opcjonalne).
Na taśmie, która w trybie SP umożliwia
nagrywanie przez 60 minut, można
zarejestrować około 510 obrazów w trybie SP i
około 765 obrazów w trybie LP.
(1) W trybie czuwania przytrzymaj lekko
naciśnięty przycisk PHOTO, aż zostanie
wyświetlony obraz nieruchomy. Pojawi się
wskaźnik CAPTURE. Nagrywanie nie zostało
jeszcze rozpoczęte.
Aby zmienić obraz nieruchomy, zwolnij
przycisk PHOTO, wybierz inne ujęcie, a
następnie lekko naciśnij przycisk PHOTO.
(2) Naciśnij mocniej przycisk PHOTO.
Znajdujący się na ekranie nieruchomy obraz
jest nagrywany przez około 7 sekund. W
ciągu tych 7 sekund będzie również
nagrywany dźwięk.
Obraz nieruchomy będzie wyświetlany na
ekranie aż do zakończenia nagrywania.
Můžete nahrát statický obraz podobný fotografii.
Tento režim umožňuje nahrát statický obraz,
případně vytisknout obraz pomocí videotiskárny
(není součástí dodávky).
Na kazetu, na kterou je možné nahrát záznam o
délce 60 minut v režimu SP, můžete nahrát až
510 statických obrazů v režimu SP nebo 765
statických obrazů v režimu LP.
(1) V pohotovostním režimu podržte zlehka
stisknuté tlačítko PHOTO, dokud se
nezobrazí statický obraz. Zobrazí se indikátor
CAPTURE. Nahrávání ještě nebylo spuštěno.
Pokud chcete obraz změnit, uvolněte tlačítko
PHOTO, znovu vyberte statický obraz a poté
opět zlehka stiskněte a podržte stisknuté
tlačítko PHOTO.
(2) Stiskněte více tlačítko PHOTO.
Statický obraz zobrazený na obrazovce se v
průběhu několika sekund nahraje. Nahraje se
rovněž zvuk po dobu přibližně sedmi sekund.
Na obrazovce bude zobrazen statický obraz,
dokud nebude nahrávání ukončeno.
PHOTO
CAPTURE
2
PHOTO
•••••••
Rozšířené funkce při nahrávání
1
Nagrywanie – czynności zaawansowane
— Nagrywanie – czynności zaawansowane —
43
Nagrywanie obrazu nieruchomego
na taśmę
Nahrávání statického obrazu
– Nahrávání s funkcí PHOTO
Uwagi
•Podczas nagrywania obrazu nieruchomego na
taśmę nie można zmieniać trybów ani
ustawień.
•Przycisk PHOTO nie działa w następujących
przypadkach:
– gdy włączone lub używane są efektycyfrowe,
– gdy używana jest funkcja wygaszania i
wprowadzania obrazu (FADER).
•Podczas nagrywania obrazu nieruchomego nie
należy potrząsać kamerą. Na obrazie mogą być
wówczas widoczne zniekształcenia
mozaikowe.
Poznámky
•Během nahrávání statického obrazu není
možné měnit režim nebo nastavení.
•Tlačítko PHOTO nefunguje v těchto případech:
– jsou-li nastaveny nebo používány digitální
efekty,
– je-li používána funkce FADER.
•Při nahrávání statického obrazu nevystavujte
videokameru otřesům. V obrazu by se mohl
objevit mozaikový šum.
Aby nagrać obraz nieruchomy na taśmę za
pomocą pilota
Naciśnij przycisk PHOTO na pilocie. Spowoduje
to natychmiastowe zarejestrowanie obrazu
wyświetlanego aktualnie na ekranie LCD.
Gdy funkcja nagrywania obrazu
nieruchomego używana jest podczas
normalnego nagrywania w trybie CAMERA
Nie można wyświetlić obrazu na ekranie przez
lekkie wciśnięcie przycisku PHOTO. Naciśnij
mocniej przycisk PHOTO. Obraz nieruchomy
będzie zapisywany przez około 7 sekund, po
czym kamera powróci do trybu czuwania.
Podczas tych 7 sekund nie można zarejestrować
innego obrazu nieruchomego.
44
Použití dálkového ovladače při nahrávání s
funkcí PHOTO
Stiskněte tlačítko PHOTO na dálkovém ovladači.
Videokamera nahraje obraz zobrazený na
obrazovce.
Pokud použijete nahrávání s funkcí PHOTO
během normálního nahrávání v režimu
CAMERA
Nemůžete lehkým stisknutím tlačítka PHOTO
zkontrolovat obraz na obrazovce. Stiskněte více
tlačítko PHOTO. Po dobu přibližně 7 sekund
bude nahráván statický obraz, poté se
videokamera přepne zpět do pohotovostního
režimu. V průběhu těchto 7 sekund nelze
nahrávat jiný statický obraz.
Nagrywanie obrazu nieruchomego
na taśmę
Nahrávání statického obrazu
– Nahrávání s funkcí PHOTO
Drukowanie obrazu nieruchomego
Statický obraz můžete vytisknout pomocí
videotiskárny (není součástí dodávky). Připojte
videotiskárnu pomocí kabelu A/V, který je
součástí příslušenství videokamery.
Zapojte kabel A/V do zdířky A/V OUT. Žlutý
konektor zapojte do vstupní zdířky na
videotiskárně. Příslušné pokyny naleznete v
příručce k videotiskárně.
Drukarka wideo/
Videotiskárna
S VIDEO OUT
Żółty/Žlutá
Biały/Bílá
A/ V OUT
LINE IN
VIDEO S VIDEO
Czerwony/
Červená
Jeśli drukarka wideo jest wyposażona w
wejście S video
Użyj przewodu połączeniowego S video
(wyposażenie opcjonalne). Podłącz przewód do
gniazda S VIDEO OUT i wejścia S video drukarki
wideo.
Pokud je videotiskárna vybavena
videovstupem S
Použijte videokabel S (není součástí dodávky).
Zapojte kabel do zdířky S VIDEO OUT na
videokameře a do vstupní videozdířky S na
videotiskárně.
Rozšířené funkce při nahrávání
: Przepływ sygnału/Směr toku signálu
Nagrywanie – czynności zaawansowane
Obraz nieruchomy można wydrukować za
pomocą drukarki wideo (wyposażenie
opcjonalne). Podłącz drukarkę wideo za pomocą
przewodu połączeniowego A/V należącego do
wyposażenia kamery.
Podłącz przewód połączeniowy A/V do gniazda
A/V OUT, a żółty wtyk przewodu do wejścia
wideo drukarki. Zapoznaj się także z instrukcją
obsługi drukarki wideo.
Tisk statického obrazu
45
Używanie trybu
panoramicznego
Použití širokoúhlého
režimu
Za pomocą kamery można filmować obraz
panoramiczny o proporcjach 16:9 przeznaczony
do odtwarzania na ekranie telewizora
panoramicznego 16:9 (tryb 16:9 WIDE).
Podczas filmowania w trybie 16:9 WIDE na
ekranie LCD kamery pojawiają się czarne pasy
[a]. Podczas odtwarzania na ekranie zwykłego
telewizora [b] lub telewizora panoramicznego [c]
obrazy będą zwężone w poziomie. Dopiero po
ustawieniu w telewizorze panoramicznym trybu
pełnoekranowego będzie możliwe oglądanie
prawidłowego obrazu [d].
Můžete nahrávat širokoúhlý obraz 16:9 a
sledovat jej na širokoúhlém televizoru 16:9 (režim
16:9 WIDE).
Při nahrávání v režimu 16:9 WIDE se na
obrazovce LCD zobrazí černé pruhy [a]. Při
přehrávání na obrazovce běžného televizoru [b]
nebo na obrazovce širokoúhlého televizoru [c]
bude obraz vertikálně komprimován. Pokud při
přehrávání na širokoúhlém televizoru použijete
celoobrazovkový režim, zobrazí se obraz správně
[d].
[b]
[a]
16:9WIDE
[c]
W trybie CAMERA w systemie menu dla
parametru 16:9WIDE wybierz ustawienie ON
(str. 87).
[d]
V režimu CAMERA nastavte v nabídce funkci
(str. 92).
16:9WIDE na hodnotu ON
MENU
46
Aby wyłączyć tryb panoramiczny
Vypnutí širokoúhlého režimu
W systemie menu dla parametru 16:9WIDE
wybierz ustawienie OFF.
V nabídce nastavte funkci 16:9WIDE na hodnotu
OFF.
Použití širokoúhlého režimu
W trybie panoramicznym nie jest możliwe
korzystanie z następujących funkcji:
– stary film (OLD MOVIE),
– BOUNCE.
Při používání širokoúhlého režimu nemůžete
vybrat následující funkce:
– OLD MOVIE
– BOUNCE
Podczas nagrywania
Nie można włączyć, ani wyłączyć trybu
panoramicznego. Aby wyłączyć tryb
panoramiczny, przełącz kamerę w tryb czuwania,
a następnie w systemie menu wybierz dla
parametru 16:9WIDE ustawienie OFF.
Při nahrávání
Nemůžete vybrat nebo zrušit širokoúhlý režim.
Pokud chcete zrušit širokoúhlý režim, přepněte
videokameru do pohotovostního režimu a poté
nastavte v nabídce funkci 16:9WIDE na hodnotu
OFF.
Jeśli tryb panoramiczny jest włączony (ON)
Funkcja SteadyShot nie działa. Jeśli funkcja
16:9WIDE zostanie włączona (w menu zostanie
dla niej wybrane ustawienie ON) przy włączonej
i
funkcji SteadyShot, zacznie migać wskaźnik
funkcja SteadyShot przestanie działać.
Pokud je širokoúhlý režim nastaven na
hodnotu ON
Funkce STEADYSHOT nefunguje. Pokud je
funkce STEADYSHOT aktivní a v nabídce
nastavíte funkci 16:9WIDE na hodnotu ON,
a funkce
začne blikat indikátor
STEADYSHOT přestane fungovat.
Nagrywanie – czynności zaawansowane
Używanie trybu panoramicznego
Rozšířené funkce při nahrávání
47
Wygaszanie i
wprowadzanie obrazu
Použití funkce FADER
Nagraniom można nadać profesjonalny wygląd,
wprowadzając lub wygaszając obraz.
Chcete-li své nahrávce dodat profesionální
vzhled, můžete použít funkci FADER.
[a]
STBY
REC
FADER
M.FADER (mozaika)/
(mozaika)
BOUNCE*
OVERLAP*
WIPE*
DOT*
(punkty losowe)/
(náhodné body)
[b]
STBY
MONOTONE
Podczas wprowadzania obraz zmienia się
stopniowo z obrazu czarno-białego w kolorowy.
Podczas wygaszania obraz zmienia się
stopniowo z kolorowego w czarno-biały.
* Tylko wprowadzanie obrazu
REC
Funkce MONOTONE
Použijete-li funkci FADER při začátku nahrávání,
obraz zvolna přechází z obrazu černobílého na
obraz barevný.
Použijete-li funkci FADER při ukončení
nahrávání, obraz zvolna přechází z obrazu
barevného na obraz černobílý.
* Použití funkce FADER pouze na začátku
nahrávání
48
Wygaszanie i wprowadzanie obrazu
Použití funkce FADER
(1) Aby wprowadzić obraz [a]
W trybie czuwania naciskaj przycisk FADER,
aż pojawi się odpowiedni wskaźnik trybu
wprowadzania.
Aby wygasić obraz [b]
W trybie nagrywania naciskaj przycisk
FADER, aż pojawi się odpowiedni wskaźnik
trybu wygaszania.
Wskaźniki zmieniają się następująco:
(1) Uvedení obrazu s funkcí FADER [a]
V pohotovostním režimu podržte stisknuté
tlačítko FADER, dokud nezačne blikat
požadovaný indikátor funkce FADER.
Ukončení obrazu s funkcí FADER [b]
V režimu nahrávání podržte stisknuté tlačítko
FADER, dokud nezačne blikat požadovaný
indikátor funkce FADER.
Indikátor se mění takto:
FADER t M.FADER t BOUNCE t MONOTONE
brak wskazania T DOT T WIPE T OVERLAP
bez indikátoru T DOT T WIPE T OVERLAP
Jako pierwszy zostanie wyświetlony wskaźnik
ostatnio używanego trybu wygaszania lub
wprowadzania.
(2) Naciśnij przycisk START/STOP. Wskaźnik
trybu wygaszania/wprowadzania przestanie
migać.
Po wprowadzeniu lub wygaszeniu obrazu
kamera automatycznie powraca do
normalnego trybu pracy.
Jako první se zobrazí naposledy vybraný
režim funkce FADER.
(2) Stiskněte tlačítko START/STOP. Indikátor
funkce FADER přestane blikat.
Po dokončení nahráváním s použitím funkce
FADER se videokamera automaticky přepne
do normálního režimu.
FADER
Aby wyłączyć funkcję wygaszania/
wprowadzania obrazu
Przed naciśnięciem przycisku START/STOP
naciskaj przycisk FADER, aż wskaźnik zniknie.
FADER
Vypnutí funkce FADER
Dříve, než stisknete tlačítko START/STOP,
podržte stisknuté tlačítko FADER, dokud
indikátor nezmizí.
Rozšířené funkce při nahrávání
1
Nagrywanie – czynności zaawansowane
FADER t M.FADER t BOUNCE t MONOTONE
49
Wygaszanie i wprowadzanie obrazu
Použití funkce FADER
Uwaga
Podczas korzystania z funkcji wygaszania/
wprowadzania obrazu nie można używać
poniższych funkcji. Podobnie, nie można używać
funkcji wygaszania/wprowadzania obrazu, gdy
następujące funkcje są włączone:
– efekty cyfrowe,
– tryb PROGRAM AE dla słabego oświetlenia
(dotyczy tylko funkcji OVERLAP, WIPE lub
DOT),
– Super NightShot
– nagrywanie obrazu nieruchomego na taśmę.
Poznámka
Pokud používáte funkci FADER, nemůžete použít
následující funkce. Nemůžete také
použít funkci FADER, pokud používáte
následující funkce:
– Digitální efekty
– Režim Low lux funkce PROGRAM AE (pouze
funkce OVERLAP, WIPE nebo DOT)
– SUPER NIGHTSHOT
– Nahrávání s funkcí PHOTO
Przed użyciem funkcji OVERLAP, WIPE lub
DOT
Obraz filmowany za pomocą kamery zapisywany
jest na taśmie. Podczas zapisywania obrazu
wskaźnik miga szybko, a filmowany obraz znika
z ekranu. W zależności od jakości taśmy,
nagrany obraz może nie być wyraźny.
Podczas korzystania z funkcji BOUNCE nie
można używać następujących funkcji:
– regulacji ostrości,
– zbliżenia,
– efektów na obrazie.
Uwaga dotycząca funkcji BOUNCE
Wskaźnik funkcji BOUNCE nie jest wyświetlany
po włączeniu następujących trybów lub funkcji:
– D ZOOM w systemie menu,
– trybu panoramicznego,
– efektów na obrazie,
– PROGRAM AE.
50
Před použitím funkcí OVERLAP, WIPE nebo
DOT
Videokamera nahrává obraz na kazetu. Jakmile
je nahrávání ukončeno, začne indikátor rychle
blikat a obraz již nebude zobrazen na obrazovce.
V závislosti na stavu kazety nemusí být obraz
nahrán správně.
Pokud používáte funkci BOUNCE, nemůžete
použít následující funkce:
– FOCUS
– Zvětšení
– Obrazové efekty
Poznámka k použití funkce BOUNCE
Indikátor BOUNCE se nezobrazí v následujících
režimech nebo při použití následujících funkcí:
– V nabídce je aktivována funkce D ZOOM
– Širokoúhlý režim
– Obrazové efekty
– PROGRAM AE
Použití speciálních
efektů
– Obrazové efekty
Obrazy można przetwarzać cyfrowo w celu
uzyskania efektów specjalnych, takich jak na
filmach lub w telewizji.
Obraz můžete zpracovat digitálně a použít
speciální efekty podobné efektům používaným
ve filmu.
NEG. ART [a] : Obraz jest wyświetlany w
negatywie.
SEPIA :
Obraz jest wyświetlany w
odcieniach sepii.
B&W :
Obraz jest czarno-biały.
SOLARIZE [b] :Natężenie światła jest większe, a
obraz wygląda jak ilustracja.
SLIM [c] :
Obraz ulega wydłużeniu w
pionie.
STRETCH [d] : Obraz ulega rozszerzeniu w
poziomie.
PASTEL [e] : Kontrast obrazu zostaje
uwydatniony, a obraz wygląda
jak film animowany.
MOSAIC [f] : Obraz ma wygląd mozaiki.
Funkce NEG. ART [a] : Převrátí barvy a jas
obrazu.
Funkce SEPIA :
Obraz bude v sépiové
barvě.
Funkce B&W :
Obraz bude
monochromatický
(černobílý).
Funkce SOLARIZE [b] : Zesílí jas obrazu. Obraz
bude vypadat jako
ilustrace.
SLIM [c] :
Roztáhne obraz
vertikálně.
STRETCH [d] :
Roztáhne obraz
horizontálně.
PASTEL [e] :
Zvýrazní kontrast
obrazu. Obraz bude
vypadat jako
animovaná kresba.
MOSAIC [f] :
Obraz bude vypadat
jako mozaika.
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
Rozšířené funkce při nahrávání
[a]
Nagrywanie – czynności zaawansowane
Korzystanie z efektów
specjalnych – efekty na
obrazie
51
Korzystanie z efektów specjalnych
– efekty na obrazie
Použití speciálních efektů
– Obrazové efekty
(1) W trybie CAMERA w systemie menu wybierz
kolejno opcje
i P EFFECT (str. 87).
(2) Wybierz odpowiedni efekt, a następnie
naciśnij pokrętło SEL/PUSH EXEC.
(1) V režimu CAMERA vyberte v nabídce
funkci P EFFECT (str. 92).
(2) Vyberte v nabídce požadovaný obrazový
efekt a poté stiskněte volič SEL/PUSH EXEC.
MA N U A L S E T
P ROGR AM A E
P E F F ECT
D E F F ECT
AUTO SHTR
RE T URN
OF F
N EG. A R T
SEP I A
B &W
SO L A R I Z E
SL IM
S T RE T CH
PASTE L
MOS A I C
[ ME N U ] : E N D
MENU
Aby wyłączyć funkcję efektów na
obrazie
W systemie menu dla parametru P EFFECT
wybierz ustawienie OFF.
Podczas korzystania z funkcji efektów na
obrazie
Nie można używać efektu cyfrowego OLD
MOVIE.
Po wyłączeniu zasilania
Funkcja efektów na obrazie jest automatycznie
wyłączana.
52
Vypnutí obrazových efektů
Nastavte v nabídce funkci P EFECT na hodnotu
OFF.
Pokud používáte obrazové efekty
Nemůžete vybrat funkci OLD MOVIE s digitálními
efekty.
Po vypnutí napájení
Obrazové efekty budou automaticky zrušeny.
Korzystanie z efektów
specjalnych
– efekty cyfrowe
Použití speciálních
efektů
– Digitální efekty
Do nagrywanych obrazów można dodawać
efekty specjalne za pomocą różnych funkcji
cyfrowych. Dźwięk jest nagrywany normalnie.
Pomocí různých digitálních funkcí můžete v
nahraném obrazu použít speciální efekty. Zvuk
bude nahrán normálně.
STILL
Efekt ten umożliwia nagrywanie obrazu
nieruchomego i nakładanie go na obraz
ruchomy.
Funkce STILL
Můžete k běžnému obrazu přidat statický obraz.
LUMI. (LUMINANCEKEY)
Efekt ten umożliwia zamianę jaśniejszego
fragmentu obrazu nieruchomego obrazem
ruchomym.
TRAIL
Efekt ten umożliwia filmowanie obrazu w taki
sposób, że pozostaje na nim obraz śladowy.
OLD MOVIE
Efekt ten sprawia, że obraz będzie wyglądać jak
stary film. W kamerze automatycznie zostaje
włączony tryb panoramiczny, efekt na obrazie
SEPIA i odpowiednia prędkość migawki.
Funkce TRAIL
Můžete nahrát obraz tak, že je jako stopa
ponechán zpožděný vedlejší obraz.
Funkce SLOW SHTR (SLOW SHUTTER)
Můžete snížit rychlost závěrky. Režim snížené
rychlosti závěrky lze použít při nahrávání
tmavých obrazů, aby byly světlejší.
Funkce OLD MOVIE
Obrazu můžete dodat atmosféru starého filmu.
Videokamera automaticky nastaví širokoúhlý
režim, obrazový efekt SEPIA a odpovídající
rychlost závěrky.
Obraz nieruchomy/
Statický obraz
Obraz ruchomy/
Pohyblivý obraz
Obraz nieruchomy/
Statický obraz
Obraz ruchomy/
Pohyblivý obraz
Rozšířené funkce při nahrávání
SLOW SHTR (SLOW SHUTTER)
Efekt ten umożliwia zmniejszenie prędkości
migawki. Efekt ten nadaje się do rozjaśniania
obrazu w ciemnych miejscach.
Funkce LUMI. (LUMINANCEKEY)
Můžete vyplnit světlé oblasti statického obrazu
pohyblivým obrazem.
Nagrywanie – czynności zaawansowane
FLASH (FLASH MOTION)
Efekt ten umożliwia nagrywanie obrazów
nieruchomych w stałych odstępach czasu.
Funkce FLASH (FLASH MOTION)
Můžete nahrát sérii statických obrazů v
konstantních intervalech.
STILL
LUMI.
53
Korzystanie z efektów specjalnych
– efekty cyfrowe
Použití speciálních efektů
– Digitální efekty
(1) W trybie CAMERA, w systemie menu wybierz
kolejno opcje
i D EFFECT (str. 87).
(2) W systemie menu wybierz odpowiedni efekt
cyfrowy, a następnie naciśnij pokrętło SEL/
PUSH EXEC. Zaświeci się odpowiedni
wskaźnik i pojawią się kreski. W trybach
STILL i LUMI. obraz nieruchomy jest
zapisywany w pamięci.
(3) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby
dokonać regulacji danego efektu:
(1) V režimu CAMERA vyberte v nabídce
funkci D EFFECT (str. 92).
(2) Vyberte v nabídce požadovaný digitální efekt
a poté stiskněte volič SEL/PUSH EXEC.
Rozsvítí se příslušný indikátor a zobrazí se
pruhy. V režimu STILL a LUMI. se uloží
statický obraz do paměti.
(3) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC nastavte
efekt následujícím způsobem:
STILL – proporcje między nakładanym
obrazem nieruchomym a obrazem
ruchomym
FLASH – częstość rejestracji obrazu
LUMI. – schemat barw fragmentów
obrazu nieruchomego, które mają
być zastąpione przez obraz ruchomy
TRAIL – szybkość zanikania obrazu
śladowego
SLOW SHTR – prędkość migawki. Im większa
liczba, tym wolniejsza
migawka.
OLD MOVIE – regulacja jest zbędna
Im więcej kresek widać na ekranie, tym
silniejszy jest efekt cyfrowy. Kreski są
wyświetlane w następujących trybach: STILL,
FLASH, LUMI. i TRAIL.
STILL – poměr statického obrazu, který
chcete vložit do pohyblivého obrazu.
FLASH – interval změny obrazu.
LUMI. – barevné schéma oblasti
statického obrazu, která má být
nahrazena pohyblivým obrazem.
TRAIL – doba, po které zmizí vedlejší obraz.
SLOW SHTR – rychlost závěrky. Čím vyšší
hodnota, tím nižší rychlost
závěrky.
OLD MOVIE – není nutné žádné nastavení.
Čím více pruhů se zobrazí na obrazovce, tím
výraznější bude digitální efekt. Pruhy se
zobrazí v následujících režimech: STILL,
FLASH, LUMI. a TRAIL.
1
MA N U A L S E T
D E F F ECT
OF F
ST I L L
F L ASH
L UM I .
TRA I L
S L OW S H T R
O L D MOV I E
[ ME N U ] : E N D
2
54
MA NU A L S E T
D E F F ECT
OF F
ST I L L
F L ASH
L UM I .
TRA I L
S L OW S H T R
O L D MO V I E
MA NU A L S E T
D E F F ECT
[ ME NU ] : E ND
[ ME NU ] : E N D
L UM I .
3
IIIIIIIIIIIIIIII
MA N U A L S E T
P ROGR AM A E
P E F F ECT
D E F F ECT
L UM I .
A U T O S H T R IIIIIIIIIIIIIIII
RE T URN
[ ME N U ] : E N D
Aby wyłączyć efekt cyfrowy
Zrušení digitálních efektů
W systemie menu dla parametru D EFFECT
wybierz ustawienie OFF.
Nastavte v nabídce funkci D EFFECT na hodnotu
OFF.
Uwagi
•Podczas korzystania z efektów cyfrowych nie
działają następujące funkcje:
– wygaszanie i wprowadzanie obrazu,
– tryb PROGRAM AE dla słabego oświetlenia,
– nagrywanie obrazu nieruchomego na taśmę,
– Super NightShot.
•Podczas korzystania z trybu wolnej migawki nie
działa funkcja PROGRAM AE.
•W trybie starego filmu (OLD MOVIE) nie działają
następujące funkcje:
– tryb panoramiczny,
– efekty na obrazie,
– PROGRAM AE.
Poznámky
•Při použití digitálních efektů nebudou fungovat
následující funkce:
– Funkce FADER
– Režim Low lux funkce PROGRAM AE
– Nahrávání s funkcí PHOTO
– SUPER NIGHTSHOT
•Při nízké rychlosti závěrky nebude fungovat
funkce PROGRAM AE.
•Následující funkce nebudou fungovat v režimu
OLD MOVIE:
– Širokoúhlý režim
– Obrazové efekty
– PROGRAM AE
Po wyłączeniu zasilania
Efekty cyfrowe są wyłączane automatycznie.
Po vypnutí napájení
Digitální efekty budou automaticky zrušeny.
Podczas nagrywania w trybie wolnej migawki
Funkcja automatycznej regulacji ostrości może
nie działać prawidłowo. Należy wówczas ręcznie
ustawić ostrość, używając statywu.
Při nahrávání v režimu SLOW SHUTTER
Nebude pravděpodobně fungovat automatické
zaostřování. Musíte použít ruční zaostřování a
stativ.
Prędkość migawki
Rychlost závěrky
Numer oznaczający
prędkość migawki
SLOW SHTR 1
SLOW SHTR 2
SLOW SHTR 3
SLOW SHTR 4
Prędkość migawki
1/25
1/12
1/6
1/3
Hodnota rychlosti
závěrky
SLOW SHTR 1
SLOW SHTR 2
SLOW SHTR 3
SLOW SHTR 4
Rychlost závěrky
1/25
1/12
1/6
1/3
Rozšířené funkce při nahrávání
Použití speciálních efektů
– Digitální efekty
Nagrywanie – czynności zaawansowane
Korzystanie z efektów specjalnych
– efekty cyfrowe
55
Korzystanie z funkcji
PROGRAM AE
Použití funkce
PROGRAM AE
Można tak dobrać tryby PROGRAM AE
(automatycznej regulacji ekspozycji), aby
odpowiadały specyficznym warunkom
filmowania.
Funkce PROGRAM AE (Auto Exposure)
umožňuje při nahrávání vyhovět některým
specifickým požadavkům.
Tryb reflektorów
W trybie tym twarze filmowanych osób są
chronione przed nadmiernym rozjaśnieniem
podczas filmowania silnie oświetlonej sceny, na
przykład w teatrze.
Delikatny portret
W trybie tym jest eksponowany pierwszy plan i
tworzone jest miękkie tło. Nadaje się do
filmowania osób i kwiatów.
Tryb sportowy
W trybie tym minimalizowane są drgania szybko
poruszających się przedmiotów, na przykład
podczas gry w tenisa lub w golfa.
Plaża i narty
W trybie tym twarze filmowanych osób są
chronione przed nadmiernym zaciemnieniem,
jeśli filmowanie odbywa się w silnym świetle
bezpośrednim lub odbitym, na przykład na plaży
w lecie lub na stoku narciarskim.
Zmierzch i księżyc
Tryb ten umożliwia zachowanie atmosfery przy
filmowaniu zachodu słońca, widoków nocnych,
pokazów ogni sztucznych oraz neonów.
Krajobraz
Tryb ten służy do filmowania odległych obiektów,
takich jak góry i zapobiega ustawianiu ostrości
przez kamerę na szkło lub siatkę, jeśli filmowanie
odbywa się zza szyby lub siatki.
Tryb dla słabego oświetlenia
W trybie tym filmowany obraz jest rozjaśniany,
jeśli oświetlenie jest zbyt słabe.
56
Režim Spotlight
Tento režim zabrání například tomu, aby tváře
lidí při nahrávání v nadměrně osvětleném
prostředí (divadlo) nebyly nepřiměřeně bílé.
Režim Soft portrait
Tento režim umožňuje zvýraznit vybraný objekt
vytvořením vhodného měkkého pozadí pro
objekty, jako jsou lidé nebo květiny.
Režim Sports lesson
Tento režim umožňuje minimalizovat otřesy
rychle se pohybujících objektů, jako například při
hraní tenisu nebo golfu.
Režim Beach & ski
Tento režim zabrání tomu, aby tváře lidí při
nahrávání v prostředí osvětleném silným přímým
světlem nebo odraženým světlem nebyly
nepřiměřeně tmavé, například na pláži uprostřed
léta nebo na lyžařské sjezdovce.
Režim Sunset & moon
Tento režim umožňuje zachovat atmosféru při
nahrávání západu slunce, v noci, u ohně nebo při
nahrávání reklamních neonů.
Režim Landscape
Tento režim se používá při nahrávání vzdálených
objektů, jako jsou například hory. Zabrání tomu,
aby videokamera nezaostřila na okenní sklo
nebo kovové pletivo při nahrávání objektů, které
jsou za oknem.
Režim Low lux
Tento režim způsobí, že budou při
nedostatečném osvětlení objekty světlejší.
Korzystanie z funkcji PROGRAM AE
Použití funkce PROGRAM AE
(1) W trybie CAMERA, w systemie menu wybierz
kolejno opcje
i PROGRAM AE (str. 87).
(2) W systemie menu wybierz odpowiedni tryb
PROGRAM AE, a następnie naciśnij pokrętło
SEL/PUSH EXEC.
(1) V režimu CAMERA vyberte v nabídce
funkci PROGRAM AE (str. 92).
(2) Vyberte v nabídce požadovaný režim funkce
PROGRAM AE a poté stiskněte volič SEL/
PUSH EXEC.
AUTO
S PO T L I GH T
POR T R A I T
S P OR T S
B E ACH& S K I
S U N S E T MOON
L ANDSCA P E
L OW L U X
[ ME N U ] : E N D
MENU
Aby wyłączyć funkcję PROGRAM AE
VypnutÌ funkce PROGRAM AE
W systemie menu dla parametru PROGRAM AE
wybierz ustawienie AUTO.
V nabídce nastavte funkci PROGRAM AE na
hodnotu AUTO.
Nagrywanie – czynności zaawansowane
MA N U A L S E T
P ROGR AM A E
P E F F ECT
D E F F ECT
AUTO SHTR
RE T URN
Rozšířené funkce při nahrávání
57
Korzystanie z funkcji PROGRAM AE
Použití funkce PROGRAM AE
Uwagi
•W trybie reflektorów, sportowym i trybie ˝plaża i
narty˝ nie można filmować z bliska. Ostrość
kamery jest bowiem ustawiona tylko dla
obiektów znajdujących się w średniej lub
bardzo dużej odległości.
•W trybie ˝zmierzch i księżyc˝ i trybie krajobrazu
ostrość jest ustawiona tylko dla obiektów
znajdujących się w dużej odległości od kamery.
•W trybie PROGRAM AE nie działają
następujące funkcje:
– wolna migawka,
– stary film (OLD MOVIE),
– BOUNCE.
•W trybie dla słabego oświetlenia nie działają
następujące funkcje:
– efekty cyfrowe,
– OVERLAP,
– WIPE,
– DOT.
•Po ustawieniu przełącznika NIGHTSHOT w
pozycji ON funkcja PROGRAM AE nie działa
(miga odpowiedni wskaźnik).
Poznámky
•Pokud nahráváte v režimu Spotlight, Sports
lesson nebo Beach & ski, nemůžete nahrávat
záběry zblízka. Videokamera zaostří pouze
objekty ve střední až velké vzdálenosti.
•V režimu Sunset & moon nebo Landscape
zaostří videokamera pouze objekty ve velké
vzdálenosti.
•Následující funkce nebudou v režimu
PROGRAM AE fungovat:
– SLOW SHUTTER
– OLD MOVIE
– BOUNCE
•Následující funkce nebudou fungovat v režimu
Low lux:
– Digitální efekty
– OVERLAP
– WIPE
– DOT
•Při nastavení funkce NIGHTSHOT na hodnotu
ON nebude fungovat funkce PROGRAM
AE.(Indikátor bude blikat.)
Nawet jeśli wybrana jest funkcja PROGRAM
AE,
można ustawić ekspozycję.
Jeśli nagrywanie odbywa się przy oświetleniu
lampami jarzeniowymi, sodowymi lub
rtęciowymi
W trybach wymienionych poniżej może wystąpić
migotanie obrazu lub zmiany barw. W takim
wypadku należy wyłączyć funkcję PROGRAM
AE.
– tryb delikatnego portretu
– tryb sportowy
58
I v případě, že je vybrána funkce PROGRAM
AE
Můžete nastavit expozici.
Pokud při nahrávání používáte osvětlení
výbojkou, jako je například fluorescenční
lampa nebo sodíková či rtu»ová výbojka
V následujících režimech může dojít k mihotání
nebo změně barev. Pokud se tak stane, vypněte
funkci PROGRAM AE.
– Režim Soft portrait
– Režim Sports lesson
Ręczna regulacja
ekspozycji
Ruční nastavení
expozice
Można ręcznie regulować i ustawiać ekspozycję.
Należy to robić w następujących przypadkach:
– gdy filmowanie odbywa się pod światło,
– gdy jasny obiekt znajduje się na ciemnym tle,
– gdy ważne jest wierne oddanie wyglądu
ciemnego otoczenia (np. widoków nocnych).
Expozici můžete nastavit ručně. Ruční nastavení
expozice je doporučeno v následujících
případech:
– Objekt je osvětlen zezadu.
– Objekt je světlý a pozadí je tmavé.
– Při nahrávání tmavých obrazů (tj. nočních
scén).
(1) V režimu CAMERA stiskněte tlačítko
EXPOSURE.
Na obrazovce se zobrazí indikátor expozice.
(2) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC upravte
jas.
1
EXPOSURE
2
Návrat do režimu automatické expozice
Stiskněte tlačítko EXPOSURE.
Naciśnij przycisk EXPOSURE.
Uwaga
Po zakończeniu ręcznej regulacji ekspozycji, w
trybie CAMERA nie będzie działać funkcja
filmowania pod światło.
Kamera samoczynnie powraca do trybu
automatycznej regulacji ekspozycji w
następujących przypadkach:
– jeśli zostanie zmieniony tryb PROGRAM AE,
– jeśli przełącznik NIGHTSHOT zostanie
ustawiony w pozycji ON.
Poznámka
Pokud nastavujete expozici ručně, funkce BACK
LIGHT nebude v režimu CAMERA fungovat.
Rozšířené funkce při nahrávání
Aby powrócić do trybu automatycznej
regulacji ekspozycji
Nagrywanie – czynności zaawansowane
(1) W trybie CAMERA naciśnij przycisk
EXPOSURE.
Na ekranie pojawi się wskaźnik ekspozycji.
(2) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby
ustawić jasność.
Videokamera se automaticky přepne do
režimu automatické expozice v následujících
případech:
– změníte-li režim funkce PROGRAM AE,
– nastavíte-li funkci NIGHTSHOT na hodnotu ON.
59
Ręczna regulacja
ostrości
Ruční zaostřování
Ręczna regulacja ostrości pozwala na uzyskanie
lepszych wyników w następujących
przypadkach:
•Tryb automatycznej regulacji ostrości nie działa
podczas filmowania:
– przez szybę pokrytą kroplami wody,
– poziomych pasów,
– przedmiotów słabo kontrastujących z tłem,
takich jak ściany i niebo.
•Jeśli ostrość ma być przeniesiona z pierwszego
planu na tło.
•Podczas filmowania ze statywu nieruchomego
obiektu.
Obraz můžete vylepšit ručním zaostřením v
následujících případech:
•Režim automatického zaostřování není
efektivní, pokud nahráváte:
– objekty přes sklo potřísněné kapkami vody,
– horizontální pruhy,
– objekty, které jen málo kontrastují s pozadím,
jako je například zeï nebo obloha.
•Pokud chcete změnit záběr a místo objektu v
popředí zaostřit na objekt v pozadí.
•Nahráváte-li stacionární objekt pomocí stativu.
(1) W trybie CAMERA naciśnij przycisk FOCUS.
Na ekranie pojawi się wskaźnik 9.
(2) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby
poprawić ostrość obrazu.
(1) V režimu CAMERA stiskněte tlačítko FOCUS.
Na obrazovce se zobrazí indikátor 9.
(2) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC upravte
zaostření.
FOCUS
60
Aby powrócić do trybu automatycznej
regulacji ostrości
Návrat do režimu automatického
zaostřování
Naciśnij przycisk FOCUS.
Stiskněte tlačítko FOCUS.
Ruční zaostřování
Aby precyzyjnie ustawić ostrość
Przed rozpoczęciem regulacji ostrości ustaw
zbliżenie w pozycji ˝T˝ (teleobiektyw), a następnie
filmuj po ustawieniu żądanego zbliżenia. Ułatwia
to regulację ostrości.
Správné zaostřování
Úpravou zvětšení nejprve zaostřete v pozici „T“
(teleskopické zobrazení) a poté přejdete k pozici
„W“ (širokoúhlé zobrazení). Zaostřování tak bude
snazší.
Jeśli obiekt jest filmowany z bliska
Reguluj ostrość po ustawieniu maksymalnej
szerokości obiektywu (pozycja ˝W˝).
Nahrávání blízkého objektu
Zaostřete na konci pozice „W“ (širokoúhlé
zobrazení).
9 zmienia się:
podczas filmowania odległego obiektu,
jeśli obiekt znajduje się za blisko kamery, aby
było możliwe ustawienie odpowiedniej
ostrości.
Indikátor 9 se změní na následující
indikátory:
Nahráváte vzdálený objekt.
Objekt nelze zaostřit, protože je příliš blízko.
Nagrywanie – czynności zaawansowane
Ręczna regulacja ostrości
Rozšířené funkce při nahrávání
61
Nakładanie tytułu
Přidání titulu
Można wybrać jeden z ośmiu
zaprogramowanych tytułów i utworzyć dwa
własne (str. 64). Można także wybrać język,
kolor, rozmiar i położenie tytułów.
Můžete vybrat jeden z osmi předem nastavených
nebo dvou vlastních titulů (str. 64). Můžete také
vybrat jazyk, barvu, velikost a pozici titulu.
VACATION
(1) W trybie CAMERA naciśnij przycisk TITLE,
aby wyświetlić menu tytułów.
(2) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
, a następnie naciśnij pokrętło.
opcję
(3) W systemie menu wybierz odpowiedni tytuł, a
następnie naciśnij pokrętło SEL/PUSH EXEC.
(4) Jeśli to konieczne, zmień kolor, rozmiar lub
położenie.
1 Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby
wybrać kolor, rozmiar lub położenie, a
następnie naciśnij pokrętło. Zostanie
wyświetlony wybrany element.
2 Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby
wybrać odpowiednie ustawienie, a
następnie naciśnij pokrętło.
3 Powtórz czynności 1 i 2, aż tytuł
przyjmie żądany wygląd.
(5) Ponownie naciśnij pokrętło SEL/PUSH EXEC,
aby zakończyć regulację ustawień.
(6) Naciśnij przycisk START/STOP, aby
rozpocząć nagrywanie.
(7) Aby zakończyć nagrywanie tytułu, naciśnij
przycisk TITLE.
(1) V režimu CAMERA zobrazte nabídku
titulkování stisknutím tlačítka TITLE.
(2) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC proveïte
a poté volič stiskněte.
výběr
(3) Vyberte v nabídce požadovaný titul a poté
stiskněte volič SEL/PUSH EXEC.
(4) Pokud je to nutné, upravte barvu, velikost
nebo pozici titulu.
1 Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
barvu, velikost nebo pozici titulu a poté
volič stiskněte. Zobrazí se příslušná
položka.
2 Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
požadovanou položku a poté volič
stiskněte.
3 Kroky 1 a 2 opakujte, dokud nebude
titul nastaven tak, jak požadujete.
(5) Nastavení titulu dokončete opětovným
stisknutím voliče SEL/PUSH EXEC.
(6) Stisknutím tlačítka START/STOP spus»te
nahrávání.
(7) Pokud chcete nahrávání titulu zastavit,
stiskněte tlačítko TITLE.
1
T I TLE
PRESE T T I T L E
HE L LO !
H A P P Y B I R T HD A Y
H A P P Y HO L I D A Y S
CONGR A T U L A T I ON S !
OUR SWE E T B A B Y
WE DD I NG
V A C A T I ON
T H E E ND
[ T I T L E ] : E ND
2
PRESE T T I T L E
HE L LO !
H A P P Y B I R T HD A Y
H A P P Y HO L I D A Y S
CONGR A T U L A T I ON S !
OUR SWE E T B A B Y
WE DD I NG
V A C A T I ON
T H E E ND
[ T I T L E ] : E ND
3
4
PRESE T T I T L E
HE L LO !
H A P P Y B I R T HD A Y
H A P P Y HO L I D A Y S
CONGR A T U L A T I ON S !
OUR SWE E T B A B Y
WE DD I NG
V A C A T I ON
T H E E ND
R E T URN
[ T I T L E ] : E ND
S I ZE
SMA L L
S I ZE
PRESE T T I T L E
HE L LO !
H A P P Y B I R T HD A Y
H A P P Y HO L I D A Y S
CONGR A T U L A T I ON S !
OUR SWE E T B A B Y
WE DD I NG
V A C A T I ON
T H E E ND
R E T URN
[ T I T L E ] : E ND
T I TLE
VACATION
[ T I T L E ] : E ND
T I TLE
L A RGE
VACATION
VACATION
62
[ T I T L E ] : E ND
Nakładanie tytułu
Přidání titulu
Aby nałożyć tytuł podczas nagrywania
Přidání titulu při nahrávání
Podczas nagrywania naciśnij przycisk TITLE i
wykonaj czynności od 2 do 5. Tytuł zostanie
nałożony po naciśnięciu pokrętła SEL/PUSH
EXEC podczas wykonywania czynności 5.
Při nahrávání stiskněte tlačítko TITLE a proveïte
kroky 2 až 5. Jakmile v kroku 5 stisknete tlačítko
SEL/PUSH EXEC, titul bude přidán.
Výběr jazyka předem nastaveného titulu
Aby wybrać język zaprogramowanego
tytułu
Jeśli podczas nakładania tytułu zostanie
wyświetlone menu
Podczas wyświetlania menu tytuł nie będzie
nagrywany.
Aby użyć własnego tytułu
Aby użyć własnego tytułu, w czynności 2 wybierz
opcję
.
Podczas wybierania tytułu i jego ustawień
Nie można nagrywać tytułu wyświetlanego na
ekranie.
Jeśli tytuł jest nakładany podczas nagrywania
Sygnał dźwiękowy nie jest emitowany.
Podczas odtwarzania
Można nakładać tytuł. Nie jest on jednak
nagrywany na taśmę.
Tytuł można nagrać podczas kopiowania taśmy,
jeśli kamera jest podłączona do magnetowidu za
pomocą przewodu połączeniowego A/V. Jeśli
zamiast przewodu A/V używany jest przewód
i.LINK, nie można nagrywać tytułu.
Použití volitelného titulu
Chcete-li použít vlastní titul, vyberte v kroku 2
položku
.
Nastavení titulu
•Barva titulu se mění takto:
WHITE (BÍLÁ) y YELLOW (ŽLUTÁ) y
VIOLET (FIALOVÁ) y RED (ČERVENÁ) y
CYAN (AZUROVÁ) y GREEN (ZELENÁ) y
BLUE (MODRÁ)
•Velikost titulu se mění takto:
SMALL (MALÝ) y LARGE (VELKÝ)
Do titulu velikosti LARGE můžete zadat
maximálně 13 znaků.
•Pozice titulu se mění takto:
1y2y3y4y5y6y7y8y
9
Čím vyšší je číslo pozice titulu, tím níže je titul
umístěn.
Pokud vyberete velikost titulu „LARGE“, nelze
vybrat pozici 9.
Pokud vybíráte a nastavujete titul
Nemůžete nahrát titul zobrazený na obrazovce.
Rozšířené funkce při nahrávání
Ustawienia tytułu
•Kolor tytułu zmienia się w następujący sposób:
WHITE (biały) y YELLOW (żółty) y VIOLET
(fioletowy) y RED (czerwony) y CYAN
(błękitny) y GREEN (zielony) y BLUE
(niebieski)
•Rozmiar tytułu zmienia się w następujący
sposób:
SMALL (mały) y LARGE (duży)
Po wybraniu rozmiaru LARGE tytuł może
zawierać do 12 znaków.
•Położenie tytułu zmienia się w następujący
sposób:
1y 2y3y4y5y6y7y8y
9
Im większy numer, tym niżej znajduje się tytuł.
Po wybraniu rozmiaru LARGE nie można
wybrać położenia 9.
Pokud zobrazíte nabídku při vkládání titulu
Titul nebude nahrán, dokud zobrazení nabídky
nebo nabídky titulu nezrušíte.
Nagrywanie – czynności zaawansowane
Aby zmienić język, przed wykonaniem czynności
2 wybierz opcję
. Następnie wybierz
odpowiedni język i powróć do czynności 2.
Pokud chcete vybrat jazyk, vyberte před krokem
2 položku
. Poté vyberte požadovaný jazyk a
pokračujte krokem 2.
Pokud přidáváte titul při nahrávání
Neuslyšíte zvukový signál.
Při přehrávání
Můžete přidat titul. Titul ale nebude nahrán na
kazetu.
Titul můžete nahrát, jestliže kopírujete kazetu a
vaše videokamera je připojena k VCR pomocí
kabelu A/V. Používáte-li kabel i. LINK, nemůžete
titul přidat.
63
Tworzenie własnych
tytułów
Można utworzyć maksymalnie dwa tytuły i
zapisać je w pamięci kamery. Każdy tytuł może
zawierać do 20 znaków.
(1) W trybie CAMERA lub PLAYER naciśnij
przycisk TITLE.
(2) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
, a następnie naciśnij pokrętło.
opcję
(3) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
pierwszy wiersz (CUSTOM1 SET) lub drugi
wiersz (CUSTOM2 SET), a następnie naciśnij
pokrętło.
(4) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
kolumnę zawierającą dany znak, a następnie
naciśnij pokrętło.
(5) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
znak, a następnie naciśnij pokrętło.
(6) Powtarzaj czynności 4 i 5, aż do wybrania
wszystkich znaków i zakończenia tworzenia
tytułu.
(7) Aby zakończyć tworzenie własnego tytułu,
obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, tak aby
wybrać opcję [SET], a następnie naciśnij
pokrętło. Tytuł zostanie zapisany w pamięci.
(8) Naciśnij przycisk TITLE, aby usunąć menu z
ekranu.
1
2
Tvorba vlastních titulů
Můžete vytvořit až dva vlastní tituly a uložit je do
paměti videokamery. Pro každý titul můžete
zadat maximálně 20 znaků.
(1) V režimu CAMERA nebo PLAYER stiskněte
tlačítko TITLE.
(2) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC proveïte
a poté volič stiskněte.
výběr
(3) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
první (CUSTOM1 SET) nebo druhou
(CUSTOM2 SET) volbu a poté volič stiskněte.
(4) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
požadovanou pozici znaku a poté volič
stiskněte.
(5) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
požadovaný znak a poté volič stiskněte.
(6) Kroky 4 a 5 opakujte, dokud nevytvoříte celý
titul.
(7) Pokud chcete tvorbu titulu ukončit, vyberte
otočením voliče SEL/PUSH EXEC volbu [SET]
a poté volič stiskněte. Titul bude uložen do
paměti.
(8) Stisknutím tlačítka TITLE nabídku titulu
zavřete.
T I T L E SET
CU S T OM 1 S E T
CU S T OM 2 S E T
T I T L E SET
CU S T OM 1 S E T
CU S T OM 2 S E T
R E T URN
[ T I T L E ] : E ND
[ T I T L E ] : E ND
T I TLE
PRESE T T I T L E
HE L LO !
H A P P Y B I R T HD A Y
H A P P Y HO L I D A Y S
CONGR A T U L A T I ON S !
OUR SWE E T B A B Y
WE DD I NG
V A C A T I ON
T H E E ND
3
[ T I T L E ] : E ND
T I T L E SET
P1
____________________
A B CD E 1 2 3 4 5
F GH I J 6 7 8 9 0
K L MNO À È Ì Ò Ù
PQR S T Á É Í Ó Ú
U VWX Y Â Ê Î ÆŒ
Z& ? ! Ã Õ Ñ ç ß
’ . , / – Ä Ï ÖÜ Å
[ T I T L E ] : E ND
[ T I T L E ] : E ND
4
6
64
T I T L E SET
CU S T OM 1 S E T
CU S T OM 2 S E T
R E T URN
$ F ¥ DM £
¿iø” :
[ C ]
[ cP 2 ]
[ SET ]
P1
T I T L E SET
____________________
T I T L E SET
P1
____________________
A B CD E 1 2 3 4 5 $ F ¥ DM £
F GH I J 6 7 8 9 0 ¿ i ø ” :
K L MNO À È Ì Ò Ù [ C ]
PQR S T Á É Í Ó Ú [ cP 2 ]
U VWX Y Â Ê Î ÆŒ [ S E T ]
Z& ? ! Ã Õ Ñ ç ß
’ . , / – Ä Ï ÖÜ Å
[ T I T L E ] : E ND
A B CD E 1 2 3 4 5 $ F ¥ DM £
F GH I J 6 7 8 9 0 ¿ i ø ” :
K L MNO À È Ì Ò Ù [ C ]
PQR S T Á É Í Ó Ú [ cP 2 ]
U VWX Y Â Ê Î ÆŒ [ S E T ]
Z& ? ! Ã Õ Ñ ç ß
’ . , / – Ä Ï ÖÜ Å
[ T I T L E ] : E ND
P1
T I T L E SET
____________________
T I T L E SET
P1
S___________________
A B CD E 1 2 3 4 5
F GH I J 6 7 8 9 0
K L MNO À È Ì Ò Ù
PQR S T Á É Í Ó Ú
U VWX Y Â Ê Î ÆŒ
Z& ? ! Ã Õ Ñ ç ß
’ . , / – Ä Ï ÖÜ Å
[ T I T L E ] : E ND
A B CD E 1 2 3 4 5
F GH I J 6 7 8 9 0
K L MNO À È Ì Ò Ù
PQR S T Á É Í Ó Ú
U VWX Y Â Ê Î ÆŒ
Z& ? ! Ã Õ Ñ ç ß
’ . , / – Ä Ï ÖÜ Å
[ T I T L E ] : E ND
$ F ¥ DM £
¿iø” :
[ C ]
[ cP 2 ]
[ SET ]
$ F ¥ DM £
¿iø” :
[ C ]
[ cP 2 ]
[ SET ]
Tworzenie własnych tytułów
Tvorba vlastních titulů
Aby zmienić tytuł wprowadzony do
pamięci
Úprava uloženého titulu
Podczas wykonywania czynności 3 wybierz
opcję CUSTOM1 SET lub CUSTOM2 SET, w
zależności od tego, który tytuł chcesz zmienić, a
następnie naciśnij pokrętło SEL/PUSH EXEC.
Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
opcję [C], a następnie naciśnij pokrętło, aby
usunąć tytuł. Zostanie usunięty ostatni znak.
Wpisz nowy tytuł.
Aby usunąć tytuł
Wybierz opcję [C]. Zostanie usunięty ostatni
znak.
Aby wprowadzić spację
Wybierz kolumnę [ Z& ? ! ], a następnie puste
pole.
Pokud vyberete volbu [
]
Zobrazí se nabídka pro výběr znaků abecedy a
azbuky. Výběrem volby [
] přejdete zpět na
původní obrazovku.
Smazání titulu
Vyberte volbu [C]. Poslední znak je smazán.
Zadání mezery
Vyberte volbu [ Z& ? ! ] a poté vyberte mezeru.
Rozšířené funkce při nahrávání
Jeśli zostanie wybrana opcja [
]
Zostanie wyświetlone menu wyboru alfabetu i
rosyjskie znaki. Wybierz opcję [
], aby
powrócić do poprzedniego ekranu.
Pokud je videokamera v pohotovostním
režimu, je v ní vložena kazeta a zadání znaku
trvá 3 minuty nebo déle
Videokamera se automaticky vypne. Zadané
znaky zůstanou uložené v paměti. Nastavte
přepínač POWER do polohy OFF (CHARGE) a
poté znovu do polohy CAMERA a pokračujte v
zadávání titulu od kroku 1.
Doporučujeme při zadávání titulu nastavit
přepínač POWER do polohy PLAYER nebo
vyjmout kazetu tak, aby se videokamera
automaticky nevypnula.
Nagrywanie – czynności zaawansowane
Jeśli wpisywanie znaków w trybie czuwania
będzie trwało więcej niż 3 minuty, a w
kamerze znajduje się kaseta
Kamera zostanie automatycznie wyłączona.
Wpisane znaki pozostaną zapisane w pamięci.
Ustaw przełącznik POWER w pozycji OFF
(CHARGE), a następnie ustaw go ponownie w
pozycji CAMERA, po czym wykonaj wszystkie
czynności, począwszy od czynności 1.
Zaleca się ustawienie przełącznika POWER w
pozycji PLAYER lub wyjęcie kasety, tak aby
kamera nie wyłączyła się automatycznie podczas
wpisywania znaków tworzących tytuł.
V kroku 3 vyberte volbu CUSTOM1 SET nebo
CUSTOM2 SET podle toho, který titul chcete
změnit, a poté stiskněte volič SEL/PUSH EXEC.
Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte volbu
[C] a poté stisknutím voliče uložený titul smažte.
Poslední znak je smazán. Zadejte nový titul.
65
Korzystanie z
wbudowanej lampy
Použití vestavěného
světla
Aby poprawić warunki filmowania, można
skorzystać z wbudowanej lampy. Zalecana
odległość od filmowanego obiektu wynosi około
1,5 m.
Při nahrávání můžete použít vestavěné světlo.
Doporučená vzdálenost mezi objektem a
videokamerou je přibližně 1,5 m.
W trybie CAMERA naciskaj przycisk LIGHT, aż
na ekranie zostanie wyświetlony wskaźnik
. Lampa zostanie włączona.
Po ustawieniu przełącznika POWER w pozycji
OFF (CHARGE) lampa zostanie wyłączona.
Wbudowanej lampy nie można włączyć poprzez
ponowne ustawienie przełącznika POWER w
pozycji CAMERA. Aby ponownie włączyć lampę,
w trybie CAMERA ponownie naciśnij przycisk
LIGHT.
V režimu CAMERA stiskněte tlačítko LIGHT,
dokud se na obrazovce nezobrazí indikátor
.
Vestavěné světlo se rozsvítí.
Pokud nastavíte přepínač POWER do polohy
OFF (CHARGE), vestavěné světlo zhasne.
Nastavením přepínače POWER do polohy
CAMERA vestavěné světlo znovu nerozsvítíte.
Pokud chcete vestavěné světlo opět rozsvítit,
musíte v režimu CAMERA znovu stisknout
tlačítko LIGHT.
LIGHT
Aby wyłączyć wbudowana lampę
Vypnutí vestavěného světla
Naciskaj przycisk LIGHT aż do zniknięcia
wszystkich wskaźników.
Stiskněte tlačítko LIGHT, dokud z obrazovky
nezmizí všechny indikátory.
Aby wbudowana lampa włączała się
automatycznie
Automatické zapnutí vestavěného světla
Naciskaj przycisk LIGHT, aż na ekranie zostanie
wyświetlony wskaźnik
.
Lampa jest włączana i wyłączana automatycznie
na podstawie pomiaru jasności otoczenia.
66
Stiskněte tlačítko LIGHT, dokud se na obrazovce
nezobrazí indikátor
.
Vestavěné světlo se automaticky zapne nebo
vypne v závislosti na osvětlení prostředí.
Korzystanie z wbudowanej lampy
Použití vestavěného světla
POZOR
OSTRZEŻENIE
Należy uważać, aby nie dotykać świecącej
lampy, ponieważ gdy lampa jest włączona,
plastikowy klosz i powierzchnie przylegające
są gorące. Po wyłączeniu lampa pozostaje
gorąca przez pewien czas.
UWAGA - NIEBEZPIECZE-STWO
Jeśli został naciśnięty przycisk LIGHT
Wskaźniki zmieniają się następujący sposób:
VAROVÁNÍ
Nepatří do rukou dětem.
Vyzařuje intenzivní teplo a světlo.
Při používání dodržujte bezpečnostní
předpisy a opatření tak, abyste snížili riziko
vzniku požáru nebo úrazu.
Pokud je světlo zapnuté a než vychladne,
neosvětlujte osoby nebo objekty ze
vzdálenosti menší než 1,22 m.
Pokud vestavěné světlo nepoužíváte, vypněte
jej.
Při stisknutí tlačítka LIGHT
Indikátor se mění takto:
bez indikátoru
brak wskazania
Rozšířené funkce při nahrávání
Uwagi
•Wbudowana lampa jest automatycznie
wyłączana w następujących przypadkach:
– jeśli pozostaje w trybie AUTO przez okres
dłuższy niż 5 minut,
– jeśli lampa będzie włączona przez okres
dłuższy niż 5 minut, a w kamerze nie będzie
kasety lub po przewinięciu taśmy do końca.
Aby ponownie włączyć wbudowaną lampę,
ponownie naciśnij przycisk LIGHT.
•Gdy lampa jest włączona, akumulator szybko
się wyładowuje. Wyłącz lampę, jeśli nie jest
używana.
•Jeśli kamera nie jest używana, wyłącz
wbudowana lampę i wyjmij akumulator, aby
uniknąć przypadkowego włączenia lampy.
•Jeśli lampa migocze podczas filmowania w
trybie AUTO, naciskaj przycisk LIGHT, aż
zostanie wyświetlony wskaźnik
.
Poznámky
• Vestavěné světlo se automaticky vypne v
následujících případech:
– Pokud setrvá v režimu AUTO po dobu delší
než 5 minut.
– Pokud do videokamery nevložíte kazetu nebo
v ní ponecháte kazetu, která byla převinuta na
konec, po dobu delší než 5 minut.
Chcete-li vestavěné světlo rozsvítit, musíte
znovu stisknout tlačítko LIGHT.
• Pokud je vestavěné světlo zapnuté, sada baterií
se rychle vybíjí. Jestliže světlo nepoužíváte,
vypněte jej.
• Pokud videokameru nepoužíváte, vypněte
vestavěné světlo a vyjměte sadu baterií, aby
nedošlo k náhodnému rozsvícení světla.
• Pokud při nahrávání v režimu AUTO nastane
mihotání, podržte stisknuté tlačítko LIGHT,
dokud se nezobrazí indikátor
.
Nagrywanie – czynności zaawansowane
Chronić przed dziećmi.
Lampa emituje duże ilości ciepła i światła.
Należy zachować ostrożność, aby zmniejszyć
ryzyko pożaru lub obrażeń ciała.
Nie należy kierować lampy bezpośrednio w
stronę ludzi i materiałów znajdujących się w
odległości mniejszej niż 1,22 m, aż do
ochłodzenia.
Jeśli lampa nie jest używana, należy ją
wyłączyć.
Pokud světlo svítí, nedotýkejte se ho, protože
plastické okénko a jeho okolí jsou horké.
Ochladí se až za chvíli po vypnutí světla.
67
Korzystanie z wbudowanej lampy
Použití vestavěného světla
•Wbudowana lampa może być samoczynnie
włączana lub wyłączana podczas korzystania z
funkcji PROGRAM AE lub filmowania pod
światło w trybie automatycznym.
•Wbudowana lampa może się samoczynnie
wyłączyć podczas wkładania lub wyjmowania
kasety.
•Lampa jest wyłączana podczas działania
funkcji End Search.
•Podczas używania wymiennego obiektywu
zmieniającego ogniskową (wyposażenie
opcjonalne) światło lampy jest blokowane i nie
oświetla prawidłowo filmowanego obiektu.
•Pokud nahráváte v režimu AUTO a používáte
funkci PROGRAM AE nebo BACK LIGHT, může
se vestavěné světlo vypnout nebo zapnout.
•Vestavěné světlo můžete vypnout nebo
zapnout při vkládání nebo vyjímání kazety.
•Je-li v činnosti funkce vyhledávání konce
kazety, světlo je vypnuté.
•Při použití předsádkových čoček (nejsou
součástí dodávky) může dojít k zastínění
vestavěného světla a objekt nemusí být
osvětlen správně.
Wymiana żarówki
Należy korzystać z żarówek halogenowych Sony
XB-3D (wyposażenie opcjonalne). Żarówka
halogenowa należąca do wyposażenia kamery
nie jest dostępna na rynku. Należy więc zakupić
żarówkę halogenową Sony XB-3D.
Przed rozpoczęciem wymiany żarówki należy
odłączyć źródło zasilania.
(1) Wciskając drut w otwór znajdujący się pod
lampą, zdemontuj lampę.
(2) Obróć oprawkę żarówki w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i
wyjmij ją z obudowy lampy.
(3) Wymień żarówkę, chwytając ją przez suchą
szmatkę.
(4) Włóż żarówkę do oprawki, przekręć ją w
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara, a następnie włóż lampę do obudowy
kamery.
Výměna žárovky
Používejte halogenovou žárovku Sony XB-3D
(není součástí dodávky). Požadovaná žárovka
není běžně na trhu. Opatřete si halogenovou
žárovku Sony XB-3D (není součástí dodávky).
Před výměnou žárovky odpojte zdroj napájení.
(1) Zatlačte drátem do otvoru pod vestavěným
světlem a vyjměte jednotku vestavěného
světla.
(2) Vyšroubujte žárovku proti směru hodinových
ručiček a vyndejte ji.
(3) Pomocí útržku suché látky žárovku vyměňte.
(4) Zašroubujte žárovku po směru hodinových
ručiček a vložte světlo zpět do kamery.
1
2
68
3
Korzystanie z wbudowanej lampy
OSTRZEŻENIE
Použití vestavěného světla
POZOR
•Pokud chcete vyměnit žárovku, použijte pouze
halogenovou žárovku Sony XB-3D (není
součástí dodávky) – snížíte tím riziko vzniku
požáru.
•Abyste snížili riziko popálení, odpojte před
výměnou zdroj napájení a nedotýkejte se
žárovky, dokud nevychladne – to může trvat i
30 minut a víc.
Uwaga
Aby zapobiec zabrudzeniu żarówki, należy ją
dotykać za pośrednictwem suchej szmatki itp.
Jeśli żarówka jest zabrudzona, należy ją
dokładnie wytrzeć.
Poznámka
Abyste žárovku nezašpinili prsty, použijte útržek
suché látky. Pokud je žárovka zašpiněná,
očistěte ji.
Nagrywanie – czynności zaawansowane
•Aby uniknąć ryzyka pożaru, należy używać
tylko żarówek halogenowych XB-3D firmy Sony
(wyposażenie opcjonalne).
•Aby uniknąć poparzeń, przed rozpoczęciem
wymiany żarówki należy odłączyć kamerę od
źródła zasilania. Żarówki nie należy dotykać, aż
do jej ochłodzenia umożliwiającego dotknięcie
jej palcami (przez około 30 minut lub więcej).
Rozšířené funkce při nahrávání
69
— Odtwarzanie – czynności zaawansowane —
— Rozšířené funkce při přehrávání —
Korzystanie z efektów na
obrazie podczas odtwarzania
Přehrávání kazety s
obrazovými efekty
Podczas odtwarzania można przetwarzać scenę,
wykorzystując do tego celu funkcje efektów na
obrazie: NEG. ART, SEPIA, B&W i SOLARIZE.
(1) Podczas odtwarzania lub podczas pauzy w
odtwarzaniu w systemie menu wybierz
i P EFFECT (str. 87).
kolejno opcje
(2) Obracając pokrętło SEL/PUSH EXEC, wybierz
odpowiedni tryb. Szczegółowe informacje
dotyczące efektów na obrazie można znaleźć
na stronie 51.
Při přehrávání můžete obraz upravit pomocí
těchto obrazových efektů: NEG. ART, SEPIA,
B&W a SOLARIZE.
(1) V režimu přehrávání nebo zastaveného
funkci
přehrávání vyberte v nabídce
P EFFECT (str. 92).
(2) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
požadovaný režim.
Podrobný popis obrazových efektů naleznete
na straně 51.
2
MA NU A L S E T
P E F F ECT
D E F F ECT
R E T URN
OF F
N EG. A R T
SEP I A
B &W
SO L A R I Z E
[ ME NU ] : E ND
MENU
Aby wyłączyć funkcję efektów na
obrazie
W systemie menu dla parametru P EFFECT
wybierz ustawienie OFF.
Uwagi
•Korzystając z funkcji efektów na obrazie, nie
można przetwarzać zewnętrznych sygnałów
wejściowych.
•Ta kamera nie może nagrywać obrazów
przetwarzanych za pomocą funkcji efektów na
obrazie. Aby nagrać tak przetworzony obraz,
należy go odtworzyć z kamery i nagrać za
pomocą magnetowidu.
Obrazy przetworzone za pomocą funkcji
efektów na obrazie
Obrazy przetworzone za pomocą funkcji efektów
na obrazie nie są przesyłane za pośrednictwem
gniazda DV OUT.
Jeśli przełącznik POWER zostanie ustawiony
w pozycji OFF (CHARGE) lub odtwarzanie
zostanie zatrzymane
Funkcja efektu na obrazie zostanie wyłączona
automatycznie.
70
Zrušení obrazových efektů
V nabídce nastavte funkci P EFFECT na hodnotu
OFF.
Poznámky
•Pomocí obrazových efektů nelze upravovat
obraz z externího zdroje.
•Pomocí této kamery nelze nahrávat obraz
upravený obrazovými efekty. Pokud chcete
obraz upravený obrazovými efekty nahrát,
nahrajte jej pomocí VCR a videokameru
použijte jako přehrávač.
Obraz upravený obrazovými efekty
Pro výstup obrazu upraveného obrazovými
efekty nelze použít zdířku DV OUT.
Pokud nastavíte přepínač POWER do polohy
OFF (CHARGE) nebo zastavíte přehrávání
Obrazové efekty budou automaticky zrušeny.
Korzystanie z efektów
cyfrowych w czasie
odtwarzania
Přehrávání kazety s
digitálními efekty
Při přehrávání můžete obraz upravit pomocí
těchto digitálních efektů: STILL, FLASH, LUMI. a
TRAIL.
(1) V režimu přehrávání nebo zastaveného
funkci
přehrávání vyberte v nabídce
D EFFECT (str. 92).
(2) V nabídce vyberte požadovaný digitální efekt
(STILL, FLASH, LUMI. či TRAIL) a poté
stiskněte volič SEL/PUSH EXEC.
Rozsvítí se indikátor digitálních efektů a
zobrazí se pruhy. Pokud v režimu STILL nebo
LUMI. stisknete volič SEL/PUSH EXEC, uloží
se obraz do paměti jako statický obraz.
(3) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC nastavte
efekt.
Podrobný popis digitálních efektů naleznete
na straně 53.
1
[ ME N U ] : E N D
MENU
2
MA NU A L S E T
D E F F ECT
OF F
ST I L L
F L ASH
L UM I .
TRA I L
MA NU A L S E T
D E F F ECT
[ ME NU ] : E ND
[ ME NU ] : E N D
L UM I .
3
MA N U A L S E T
P E F F ECT
D E F F ECT
RE T URN
IIIIIIIIIIIIIIII
L UM I .
IIIIIIIIIIIIIIII
Rozšířené funkce při přehrávání
MA N U A L S E T
D E F F ECT
OF F
ST I L L
F L ASH
L UM I .
TRA I L
Odtwarzanie – czynności zaawansowane
Podczas odtwarzania można przetwarzać scenę,
wykorzystując do tego celu funkcje efektów
cyfrowych: STILL, FLASH, LUMI. i TRAIL.
(1) Podczas odtwarzania lub podczas pauzy w
odtwarzaniu w systemie menu wybierz
i D EFFECT (str. 87).
kolejno opcje
(2) W systemie menu wybierz odpowiedni efekt
cyfrowy (STILL, FLASH, LUMI. lub TRAIL), a
następnie naciśnij pokrętło SEL/PUSH
EXEC.Zostanie wyświetlony odpowiedni
wskaźnik efektu cyfrowego oraz kreski. W
trybach STILL i LUMI. obraz widoczny w
chwili naciśnięcia pokrętła SEL/PUSH EXEC
jest zapisywany w pamięci jako obraz
nieruchomy.
(3) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby
wyregulować poziom efektu.
Szczegółowe informacje dotyczące efektów
cyfrowych można znaleźć na stronie 53.
[ ME N U ] : E N D
71
Korzystanie z efektów cyfrowych w
czasie odtwarzania
Přehrávání kazety s digitálními
efekty
Aby wyłączyć funkcję efektu cyfrowego
Zrušení digitálních efektů
W systemie menu dla parametru D EFFECT
wybierz ustawienie OFF.
V nabídce nastavte funkci D EFFECT na hodnotu
OFF.
Uwagi
•Korzystając z funkcji efektów cyfrowych, nie
można przetwarzać zewnętrznych sygnałów
wejściowych.
•Ta kamera nie może nagrywać obrazów
przetwarzanych za pomocą funkcji efektów
cyfrowych. Aby nagrać tak przetworzony
obraz, należy go odtworzyć z kamery i nagrać
za pomocą magnetowidu.
Poznámky
•Pomocí digitálních efektů nelze upravovat
obraz z externího zdroje.
•Pomocí této kamery nelze nahrávat obraz
upravený digitálními efekty. Pokud chcete
obraz upravený digitálními efekty nahrát,
nahrajte jej pomocí VCR a videokameru
použijte jako přehrávač.
Obrazy przetworzone za pomocą funkcji
efektów cyfrowych
Obrazy przetworzone za pomocą funkcji efektów
cyfrowych nie są przesyłane za pośrednictwem
gniazda DV OUT.
Jeśli przełącznik POWER zostanie ustawiony
w pozycji OFF (CHARGE) lub odtwarzanie
zostanie zatrzymane
Funkcja efektu cyfrowego zostanie wyłączona
automatycznie.
72
Obraz upravený digitálními efekty
Pro výstup obrazu upraveného digitálními efekty
nelze použít zdířku DV OUT.
Pokud nastavíte přepínač POWER do polohy
OFF (CHARGE) nebo zastavíte přehrávání
Digitální efekty budou automaticky zrušeny.
Powiększanie
nagranego obrazu
– funkcja PB ZOOM
1
PB ZOOM
Nahraný pohyblivý i statický obraz můžete
zvětšit.
(1) Při přehrávání stiskněte na videokameře
tlačítko PB ZOOM. Obraz se zvětší a na
obrazovce se objeví indikátory R r.
(2) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC zvětšený
obraz přesuňte a poté volič stiskněte.
R : Obraz se pohybuje směrem dolů.
r : Obraz se pohybuje směrem nahoru.
Zobrazí se indikátory T t.
(3) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC zvětšený
obraz přesuňte a poté volič stiskněte.
T : Obraz se pohybuje doprava (voličem
otáčíte směrem dolů).
t : Obraz se pohybuje doleva (voličem
otáčíte směrem nahoru).
2
PB ZOOM
3
PB ZOOM
Rozšířené funkce při přehrávání
[EXEC] : T t
Odtwarzanie – czynności zaawansowane
Można powiększać nieruchome i ruchome
obrazy nagrane na taśmę.
(1) Podczas odtwarzania naciśnij przycisk PB
ZOOM kamery. Obraz zostanie powiększony,
a na ekranie zostanie wyświetlony wskaźnik R
r.
(2) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby
przesunąć powiększony obraz, a następnie
naciśnij pokrętło.
R : Obraz przesuwa się w dół.
r : Obraz przesuwa się do góry.
Dostępne stają się opcje T t.
(3) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby
przesunąć powiększony obraz, a następnie
naciśnij pokrętło.
T : Obraz przesuwa się w prawo
(obracaj pokrętło ku dołowi).
t : Obraz przesuwa się w lewo (obracaj
pokrętło ku górze).
Zvětšování nahraných
obrazů – Tape PB ZOOM
[EXEC] : r R
Aby wyłączyć funkcję Tape PB ZOOM
Zrušení funkce Tape PB ZOOM
Naciśnij przycisk PB ZOOM.
Stiskněte tlačítko PB ZOOM.
73
Powiększanie nagranego obrazu
– funkcja PB ZOOM
Zvětšování nahraných obrazů
– PB ZOOM
Uwagi
•Korzystając z funkcji Tape PB ZOOM nie
można przetwarzać zewnętrznych sygnałów
wejściowych.
•Ta kamera nie może nagrywać obrazów
przetwarzanych za pomocą funkcji Tape PB
ZOOM. Aby nagrać tak przetworzony obraz,
należy go odtworzyć z kamery i nagrać za
pomocą magnetowidu.
Poznámky
•Pomocí funkce Tape PB ZOOM nelze
upravovat obraz z externího zdroje.
•Pomocí této videokamery nelze nahrávat obraz
upravený funkcí Tape PB ZOOM. Pokud chcete
obraz upravený funkcí Tape PB ZOOM nahrát,
nahrajte jej pomocí VCR a videokameru
použijte jako přehrávač.
Obrazy przetwarzane za pomocą funkcji Tape
PB ZOOM
Obrazy przetworzone za pomocą funkcji Tape
PB ZOOM nie są przesyłane za pośrednictwem
gniazda DV OUT.
Jeśli przełącznik POWER zostanie ustawiony
w pozycji OFF (CHARGE) lub odtwarzanie
zostanie zatrzymane
Funkcja Tape PB ZOOM zostanie wyłączona
automatycznie.
74
Obraz upravený funkcí Tape PB ZOOM
Pro výstup obrazu upraveného pomocí funkce
Tape PB ZOOM nelze použít zdířku DV OUT.
Pokud nastavíte přepínač POWER do polohy
OFF (CHARGE) nebo zastavíte přehrávání
Funkce Tape PB ZOOM bude automaticky
zrušena.
Szybkie wyszukiwanie
sceny za pomocą funkcji
pamięci punktu zerowania
Rychlé vyhledání
požadovaného obrazu pomocí
funkce ZERO SET MEMORY
Kamera może automatycznie przewinąć taśmę
do miejsca, w którym licznik wskazuje ˝0:00:00˝ i
zatrzymać się.
Czynność tę należy wykonać za pomocą pilota.
Z funkcji tej należy korzystać, jeśli podczas
późniejszego odtwarzania będzie konieczne
wyszukanie wybranej sceny.
Kazeta se bude přetáčet dopředu nebo zpět a
přetáčení se automaticky zastaví na začátku
obrazu s hodnotou počitadla „0:00:00“.
K této operaci můžete použít dálkový ovladač.
Pomocí této funkce můžete například najít při
přehrávání požadovanou scénu.
DISPLAY
Rozšířené funkce při přehrávání
ZERO SET MEMORY
(1) V režimu přehrávání stiskněte tlačítko
DISPLAY.
(2) Na místě, které později budete chtít vyhledat,
stiskněte tlačítko ZERO SET MEMORY. Na
počitadle se zobrazí hodnota „0:00:00“ a
začne blikat indikátor ZERO SET MEMORY.
(3) Jakmile chcete ukončit přehrávání, stiskněte
tlačítko x.
(4) Stisknutím tlačítka m převiňte kazetu na
začátek požadované scény. Převíjení kazety
se automaticky zastaví v okamžiku, jakmile
počitadlo dosáhne nulové hodnoty. Indikátor
ZERO SET MEMORY zmizí a zobrazí se
časový kód.
(5) Stiskněte tlačítko N. Přehrávání se spustí
od nuly počitadla.
Odtwarzanie – czynności zaawansowane
(1) W trybie odtwarzania naciśnij przycisk
DISPLAY.
(2) W miejscu, które ma być później
zlokalizowane, naciśnij przycisk ZERO SET
MEMORY. Licznik pokaże ˝0:00:00˝ i zacznie
migać wskaźnik ZERO SET MEMORY.
(3) Aby zakończyć odtwarzanie, naciśnij przycisk
x.
(4) Naciśnij przycisk m, aby przewinąć taśmę
do miejsca wyzerowania licznika. Taśma
zatrzyma się automatycznie w pobliżu
miejsca wyzerowania. Wskaźnik ZERO SET
MEMORY zniknie i pojawi się kod czasu.
(5) Naciśnij przycisk N. Odtwarzanie rozpocznie
się od miejsca wyzerowania licznika.
75
Szybkie wyszukiwanie sceny za
pomocą funkcji pamięci punktu
zerowania
Rychlé vyhledání požadovaného
obrazu pomocí funkce ZERO SET
MEMORY
Uwagi
•Jeśli przycisk ZERO SET MEMORY zostanie
naciśnięty przed przewinięciem taśmy, funkcja
pamięci punktu zerowania zostanie wyłączona.
•Może wystąpić kilkusekundowa różnica w
stosunku do kodu czasu.
Poznámky
•Pokud stisknete tlačítko ZERO SET MEMORY
předtím, než bude dokončeno převíjení kazety,
funkce ZERO SET MEMORY bude zrušena.
•Místo, na kterém se převíjení zastaví, se může
o několik sekund odlišovat od nastaveného
místa.
Jeśli między nagraniami na taśmie występują
przerwy
Funkcja pamięci punktu zerowania może nie
działać prawidłowo.
Funkcja pamięci punktu zerowania działa
także w trybie czuwania
Jeśli scena jest wstawiana w środku odtwarzanej
taśmy, naciśnij przycisk ZERO SET MEMORY w
miejscu, w którym chcesz zakończyć
wstawianie. Przewiń taśmę do punktu
początkowego wstawianej sceny i rozpocznij
nagrywanie. Nagrywanie zostanie przerwane
automatycznie w miejscu, w którym licznik
wskazuje zero. Kamera powróci do trybu
czuwania.
76
Pokud jsou na kazetě mezi jednotlivými
nahrávkami nenahrané úseky
Funkce ZERO SET MEMORY nemusí fungovat
správně.
Funkce ZERO SET MEMORY funguje také v
pohotovostním režimu
Pokud vkládáte scénu do již existující nahrávky,
stiskněte tlačítko ZERO SET MEMORY v místě,
kde má vložená scéna končit. Převiňte kazetu na
místo, kam chcete začít vkládat novou scénu, a
začněte nahrávat. Nahrávání se automaticky
zastaví, jakmile počitadlo dosáhne nulové
hodnoty. Videokamera se přepne zpět do
pohotovostního režimu.
Wyszukiwanie nagrania
według daty
– wyszukiwanie dat
Vyhledání požadované
nahrávky pomocí data
– Vyhledávání data
Można automatycznie wyszukać miejsce, w
którym zmienia się data nagrania i rozpocząć
odtwarzanie od tego miejsca (wyszukiwanie
dat). Czynność tę należy wykonać za pomocą
pilota.
Funkcja ta służy do wyszukiwania miejsca, w
którym zmieniła się data nagrania lub do
montowania nagrań dokonanych w
poszczególne dni.
Automaticky můžete vyhledat místo, kde se mění
datum nahrávání, a spustit přehrávání od tohoto
místa (vyhledávání data). K této operaci můžete
použít dálkový ovladač.
Můžete zkontrolovat, kde se mění datum
nahrávky nebo upravit záznam na kazetě na
každém takovém místě.
5 7 2001
[a]
[b]
31 12 2001
[c]
(1) Nastavte přepínač POWER do polohy
PLAYER.
(2) Na dálkovém ovladači opakovaně tiskněte
tlačítko SEARCH MODE, dokud se nezobrazí
indikátor vyhledávání data.
Indikátor se mění takto:
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH
bez indikátoru T PHOTO SCAN
(3) Jeśli taśma znajduje się w miejscu [b],
naciśnij przycisk ., aby wyszukiwać w
kierunku [a] lub przycisk >, aby
wyszukiwać w kierunku [c]. Odtwarzanie
rozpoczyna się automatycznie w miejscu, w
którym zmienia się data.
Po każdym naciśnięciu przycisku . lub
> wyszukiwana jest poprzednia lub
następna data.
(3) Pokud je aktuální pozice [b], můžete
stisknutím tlačítka . prohledávat směrem
k [a] nebo stisknutím tlačítka >
prohledávat směrem k [c]. Videokamera
automaticky spustí přehrávání v bodě, ve
kterém se mění datum.
Při každém stisknutí tlačítka . nebo >
vyhledá videokamera předchozí nebo další
datum.
Rozšířené funkce při přehrávání
(1) Ustaw przełącznik POWER w pozycji
PLAYER.
(2) Naciskaj przycisk SEARCH MODE na pilocie,
aż zostanie wyświetlony wskaźnik funkcji
wyszukiwania daty (DATE SEARCH).
Wskaźniki zmieniają się następująco:
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH
brak wskazania T PHOTO SCAN
Odtwarzanie – czynności zaawansowane
4 7 2001
2
SEARCH
MODE
DATE 00
SEARCH
3
DATE 01
SEARCH
77
Wyszukiwanie nagrania według daty
– wyszukiwanie dat
Vyhledání požadované nahrávky
pomocí data – Vyhledávání data
Naciśnij przycisk x.
Zastavení vyhledávání
Stiskněte tlačítko x.
Uwaga
Jeśli czas nagrania wykonanego jednego dnia
nie przekracza dwóch minut, dokładne
wyszukanie punktu, w którym zmienia się data
nagrania może nie być możliwe.
Jeśli między nagraniami na taśmie występują
przerwy
Funkcja wyszukiwania nagrań według dat może
nie działać prawidłowo.
78
Poznámka
Pokud je nahrávka pořízená v jeden konkrétní
den kratší než dvě minuty, nemusí videokamera
najít místo, kde se mění datum.
Pokud jsou na kazetě mezi jednotlivými
nahrávkami nenahrané úseky
Vyhledávání data nemusí fungovat správně.
Wyszukiwanie i
przeglądanie fotografii
Vyhledání požadovaného
statického obrazu – PHOTO
SEARCH/PHOTO SCAN
Można wyszukiwać obrazy nieruchome nagrane
na taśmie (wyszukiwanie fotografii).
Można także kolejno wyszukiwać obrazy
nieruchome i automatycznie wyświetlać każdy z
nich przez pięć sekund (przeglądanie
fotografii). Czynności te należy wykonywać za
pomocą pilota.
Můžete vyhledat nahraný statický obraz (funkce
PHOTO SEARCH).
Můžete také postupně procházet nahrané
statické obrazy a zobrazovat jeden po druhém
po dobu 5 vteřin sekund (funkce PHOTO
SCAN). K této operaci můžete použít dálkový
ovladač.
Wyszukiwanie fotografii
Vyhledání požadované fotografie
SEARCH
MODE
Rozšířené funkce při přehrávání
2
(1) Nastavte přepínač POWER do polohy
PLAYER.
(2) Na dálkovém ovladači opakovaně tiskněte
tlačítko SEARCH MODE, dokud se nezobrazí
indikátor funkce PHOTO SEARCH.
Indikátor se mění takto:
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH
bez indikátoru T PHOTO SCAN
(3) Stisknutím tlačítka . nebo > vyberte
statický obraz, který chcete přehrát. Při
každém stisknutí tlačítka . nebo >
vyhledá videokamera předchozí nebo další
statický obraz. Videokamera automaticky
spustí přehrávání od místa, kde se nachází
statický obraz.
PHOTO 00
SEARCH
3
Odtwarzanie – czynności zaawansowane
(1) Ustaw przełącznik POWER w pozycji
PLAYER.
(2) Naciskaj przycisk SEARCH MODE na pilocie,
aż zostanie wyświetlony wskaźnik funkcji
wyszukiwania fotografii (PHOTO SEARCH).
Wskaźniki zmieniają się następująco:
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH
brak wskazania T PHOTO SCAN
(3) Naciśnij przycisk . lub >, aby wybrać
fotografię, która ma zostać odtworzona. Po
każdym naciśnięciu przycisku . lub >
wyszukiwana jest poprzednia lub następna
fotografia. Odtwarzanie fotografii rozpoczyna
się automatycznie.
PHOTO 01
SEARCH
Aby przerwać wyszukiwanie
Zastavení vyhledávání
Naciśnij przycisk x.
Stiskněte tlačítko x.
79
Wyszukiwanie i przeglądanie
fotografii
Przeglądanie fotografii
(1) Ustaw przełącznik POWER w pozycji
PLAYER.
(2) Naciskaj przycisk SEARCH MODE na pilocie,
aż zostanie wyświetlony wskaźnik funkcji
przeglądania fotografii (PHOTO SCAN).
Wyświetlane są kolejno wskaźniki:
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH
brak wskazania T PHOTO SCAN
(3) Naciśnij przycisk . lub >. Każda
fotografia jest odtwarzana automatycznie
przez około 5 sekund.
2
SEARCH
MODE
PHOTO
Vyhledání požadovaného statického
obrazu – PHOTO SEARCH/PHOTO
SCAN
Postupné zobrazení statických
obrazů
(1) Nastavte přepínač POWER do polohy
PLAYER.
(2) Na dálkovém ovladači opakovaně tiskněte
tlačítko SEARCH MODE, dokud se nezobrazí
indikátor funkce PHOTO SCAN.
Indikátor se mění takto:
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH
bez indikátoru T PHOTO SCAN
(3) Stiskněte tlačítko . nebo >. Každý
statický obraz bude automaticky přehráván
po dobu 5 sekund.
00
SCAN
3
80
Aby zakończyć przeglądanie
Zastavení postupného zobrazování
Naciśnij przycisk x.
Stiskněte tlačítko x.
Jeśli między nagraniami na taśmie występują
przerwy
Funkcje wyszukiwania i przeglądania fotografii
mogą nie działać prawidłowo.
Pokud jsou na kazetě mezi jednotlivými
nahrávkami nenahrané úseky
Funkce PHOTO SEARCH a PHOTO SCAN
nemusí fungovat správně.
—Montaż —
— Úpravy nahrávky —
Kopiowanie taśmy
Kopírování kazety
Korzystanie z przewodu połączeniowego
A/V
Použití kabelu A/V
Podłącz kamerę do magnetowidu za pomocą
dostarczonego z nią przewodu połączeniowego
A/V.
Obraz można nagrywać i montować za pomocą
podłączonego magnetowidu, używając kamery
jako odtwarzacza.
systemu menu ustaw DISPLAY jako
W opcji
LCD (ustawieniem domyślnym jest LCD).
Naciśnięcie przycisku DISPLAY, DATA CODE lub
SEARCH MODE na pilocie powoduje zniknięcie
wskaźników. Jeśli wskaźniki nie zostaną
wyłączone, zostaną nagrane na taśmie.
Úpravy nahrávky
(1) Vložte prázdnou kazetu (nebo kazetu, kterou
chcete přehrát) do systému VCR a nahranou
kazetu do videokamery.
(2) Nastavte volič vstupu na VCR na hodnotu
LINE.
Pokyny pro zacházení se systémem VCR
naleznete v příslušné příručce.
(3) Nastavte přepínač POWER do polohy
PLAYER.
(4) Spus»te přehrávání nahrané kazety ve
videokameře.
(5) Spus»te nahrávání na systému VCR.
Pokyny pro zacházení se systémem VCR
naleznete v příslušné příručce.
Montaż
(1) Włóż do magnetowidu czystą kasetę (lub
kasetę z nagraniem, które ma być
zastąpione), a do kamery włóż nagraną
kasetę.
(2) Wybierz w magnetowidzie wejście sygnału
LINE.
Więcej informacji można uzyskać w instrukcji
obsługi magnetowidu.
(3) Ustaw przełącznik POWER w pozycji
PLAYER.
(4) Rozpocznij odtwarzanie nagranej taśmy
znajdującej się w kamerze.
(5) Rozpocznij nagrywanie za pomocą
magnetowidu.
Więcej informacji można uzyskać w instrukcji
obsługi magnetowidu.
Připojte videokameru k systému VCR pomocí
kabelu Audio/Video, který je součástí
příslušenství videokamery.
Pokud je videokamera připojena k systému VCR,
můžete nahrávat a upravovat obraz.
nastavte položku DISPLAY na
V nabídce
hodnotu LCD (výchozí nastavení je LCD).
Vypněte jednotlivé indikátory stisknutím tlačítek
DISPLAY, DATA CODE nebo SEARCH MODE na
dálkovém ovladači. Pokud nezrušíte zobrazení
indikátorů, indikátory budou nahrány.
Żółty/Žlutá
Biały/Bílá
S VIDEO OUT
IN
A / V OUT
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
: Przepływ sygnału/Směr toku signálu
Czerwony/
Červená
Po zakończeniu kopiowania taśmy
Po dokončení kopírování kazety
Naciśnij przycisk x kamery i magnetowidu.
Stiskněte tlačítko x na videokameře a na
systému VCR.
81
Kopiowanie taśmy
Kopírování kazety
Do montażu można używać magnetowidów
pracujących w następujących systemach:
8 mm,
Hi8,
VHS,
S-VHS,
VHSC,
S-VHSC, Betamax,
mini DV,
DV lub Digital8.
Úpravy nahrávky můžete provádět pomocí
zařízení VCR, které podporují následující
systémy:
8 mm,
Hi8,
VHS,
S-VHS,
VHSC,
S-VHSC, Betamax,
mini DV,
DV nebo
Digital8.
Jeśli posiadasz magnetowid monofoniczny
Podłącz żółty wtyk przewodu połączeniowego
A/V do gniazda wejścia wizji magnetowidu, a
biały lub czerwony wtyk do wejścia fonii. Jeśli
zostanie podłączony biały wtyk, przesyłany
będzie sygnał wyjściowy lewego kanału
dźwiękowego, a jeśli podłączony zostanie
czerwony wtyk, przesyłany będzie sygnał
wyjściowy prawego kanału.
Jeśli magnetowid jest wyposażony w gniazdo
S video
Podłącz kamerę za pomocą przewodu S video
(wyposażenie opcjonalne), aby uzyskać obraz
najwyższej jakości.
W tym przypadku podłączanie żółtego wtyku
(wizji) przewodu połączeniowego A/V nie jest
konieczne.
Podłącz przewód S video (wyposażenie
opcjonalne) do gniazd S video kamery i
magnetowidu.
82
Pokud máte k dispozici monofonní VCR
Zapojte žlutý konektor kabelu A/V na VCR do
vstupní videozdířky a bílý nebo červený konektor
do vstupní zdířky pro zvuk. Zapojíte-li bílý
konektor, bude na výstupu levý zvukový kanál.
Zapojíte-li červený konektor, bude na výstupu
pravý zvukový kanál.
Pokud je zařízení VCR vybaveno videozdířkou
S
Použijte pro připojení videokabel S (není součástí
dodávky) a získáte tak vysoce kvalitní obraz.
Pokud používáte tento způsob připojení, není
nutné připojovat žlutý (video) konektor kabelu
Audio/Video.
Připojte videokabel S (není součástí dodávky) do
videozdířky S na videokameře a na zařízení VCR.
Kopiowanie taśmy
Kopírování kazety
Korzystanie z przewodu i.LINK
(przewodu połączeniowego DV)
Použití kabelu i.LINK (kabel DV)
DV
Úpravy nahrávky
Zapojte kabel i.LINK (kabel DV; není součástí
dodávky) do zdířek DV OUT a DV IN/OUT
zařízení DV. Při spojení dvou digitálních zařízení
jsou obrazové a zvukové signály přenášeny v
digitální podobě tak, aby bylo dosaženo co
nejvyšší kvality kopie. Nelze kopírovat indikátory
na obrazovce.
(1) Vložte prázdnou kazetu (nebo kazetu, kterou
chcete přehrát) do zařízení VCR a nahranou
kazetu do videokamery.
(2) Nastavte volič vstupu na VCR na hodnotu DV
IN, pokud je to možné. Pokyny pro zacházení
se systémem VCR naleznete v příslušné
příručce.
(3) Nastavte přepínač POWER do polohy
PLAYER.
(4) Spus»te přehrávání nahrané kazety ve
videokameře.
(5) Spus»te nahrávání na systému VCR.
Pokyny pro zacházení se systémem VCR
naleznete v příslušné příručce.
Montaż
Podłącz przewód i.LINK (przewód połączeniowy
DV, będący wyposażeniem opcjonalnym) do
gniazda DV OUT i gniazda DV IN/OUT
urządzenia DV. Połączenie cyfrowe umożliwia
przesyłanie sygnałów wizji i fonii w postaci
cyfrowej i zapewnia wysoką jakość montażu. Nie
można jednak kopiować wyświetlanych na
ekranie wskaźników.
(1) Włóż do magnetowidu czystą kasetę (lub
kasetę z nagraniem, które ma być
zastąpione), a do kamery włóż nagraną
kasetę.
(2) Wybierz w magnetowidzie wejście sygnału
DV IN, jeśli jest to możliwe. Więcej informacji
można uzyskać w instrukcji obsługi
magnetowidu.
(3) Ustaw przełącznik POWER w pozycji
PLAYER.
(4) Rozpocznij odtwarzanie nagranej taśmy
znajdującej się w kamerze.
(5) Rozpocznij nagrywanie za pomocą
magnetowidu.
Więcej informacji można uzyskać w instrukcji
obsługi magnetowidu.
S VIDEO
DV IN/OUT
(wyposażenie opcjonalne)/
(není součástí dodávky)
DV OUT
: Przepływ sygnału/Směr toku signálu
83
84
Kopiowanie taśmy
Kopírování kazety
Po zakończeniu kopiowania taśmy
Po dokončení kopírování kazety
Naciśnij przycisk x kamery i magnetowidu.
Stiskněte tlačítko x na videokameře a na
zařízení VCR.
Korzystając z przewodu i.LINK (przewodu
połączeniowego DV), można podłączyć tylko
jeden magnetowid.
Więcej informacji dotyczących łącza i.LINK
można znaleźć na stronie 116.
Pomocí kabelu i.LINK (kabel DV) můžete
připojit pouze jedno zařízení VCR.
Podrobnější informace o kabelu i.LINK naleznete
na straně 116.
Podczas montażu cyfrowego nie działają
następujące funkcje:
– efekty na obrazie,
– efekty cyfrowe.
– funkcja Tape PB ZOOM
Při digitální úpravě nebudou fungovat
následující funkce:
– Obrazové efekty
– Digitální efekty
– Zvětšování nahraných obrazů
Jeśli obraz widoczny podczas pauzy w
odtwarzaniu jest nagrywany za
pośrednictwem gniazda DV OUT
W nagranym obrazie pojawiają się zakłócenia.
Obraz może także drgać podczas odtwarzania
za pomocą innego urządzenia wideo.
Pokud nahrajete obraz přerušeného
přehrávání pomocí zdířky DV OUT
Nahraný obraz bude hrubý. Pokud přehrajete
nahraný obraz pomocí jiného videozařízení,
může dojít ke chvění obrazu.
— Nastavení videokamery —
Zmienianie ustawień w
menu
Změna nastavení v
nabídce
Aby zmienić ustawienia w systemie menu, należy
wybrać odpowiednie opcje menu za pomocą
pokrętła SEL/PUSH EXEC. Można zmieniać
niektóre ustawienia domyślne. Najpierw należy
wybrać ikonę, następnie parametr, a potem tryb.
Chcete-li změnit nastavení režimu v nabídce,
vyberte položky nabídky pomocí voliče SEL/
PUSH EXEC. Výchozí nastavení mohu být
částečně změněna. Nejprve vyberte ikonu, poté
položku nabídky a nakonec režim.
(1) W trybie CAMERA lub PLAYER naciśnij
przycisk MENU.
(2) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
odpowiednią ikonę, a następnie potwierdź
wybór, naciskając pokrętło.
(3) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
parametr, a następnie potwierdź wybór,
naciskając pokrętło.
(4) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
odpowiedni tryb, a następnie potwierdź
wybór, naciskając pokrętło.
(5) Aby zmienić inne ustawienia, wybierz opcję
RETURN i naciśnij pokrętło, po czym
powtórz czynności od 2 do 4.
(1) V režimu CAMERA nebo PLAYER stiskněte
tlačítko MENU.
(2) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
požadovanou ikonu a poté volič stiskněte.
(3) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
požadovanou položku a poté volič stiskněte.
(4) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
požadovaný režim a poté volič stiskněte.
(5) Pokud chcete změnit další položky, vyberte
RETURN a stiskněte volič. Poté
volbu
zopakujte kroky 2 až 4.
Szczegółowe informacje można uzyskać w tabeli
˝Wybór ustawień dla każdego parametru˝
(str. 87).
Podrobnosti naleznete v části „Výběr nastavení
jednotlivých položek“ (str. 92).
Zmienianie ustawień kamery
— Zmienianie ustawień kamery —
Nastavení videokamery
85
Zmienianie ustawień w menu
1
MENU
CAMERA
Změna nastavení v nabídce
PLAYER
MA NU A L S E T
P ROGR AM A E
P E F F ECT
D E F F ECT
AUTO SHTR
MA NU A L S E T
P E F F ECT
D E F F ECT
[ ME NU ] : E ND
[ ME NU ] : E ND
2
MA NU A L S E T
P ROGR AM A E
P E F F ECT
OTHERS
WOR L D T I ME
BEEP
COMMA ND E R
D I SP L AY
R E C L AMP
I ND I C A T OR
OTHERS
WOR L D T I ME
BEEP
COMMA ND E R
D I SP L AY
R E C L AMP
I ND I C A T OR
R E T URN
3
OTHERS
WOR L D T I ME
BEEP
0 HR
0 HR
OTHERS
WOR L D T I ME
BEEP
COMMA ND E R ON
D I SP L AY
R E C L AMP
I ND I C A T OR
R E T URN
OTHERS
WOR L D T I ME
BEEP
COMMA ND E R ON
D I SP L AY
OF F
R E C L AMP
I ND I C A T OR
R E T URN
4
OTHERS
WOR L D T I ME
BEEP
COMMA ND E R ON
OF F
D I SP L AY
R E C L AMP
I ND I C A T OR
R E T URN
OTHERS
WOR L D T I ME
BEEP
COMMA ND E R O F F
D I SP L AY
R E C L AMP
I ND I C A T OR
R E T URN
86
Aby usunąć menu z ekranu
Pokud chcete zrušit zobrazení nabídky
Naciśnij przycisk MENU.
Stiskněte tlačítko MENU.
Zmienianie ustawień w menu
Změna nastavení v nabídce
Poszczególne opcje menu są wyświetlane w
postaci następujących ikon:
MANUAL SET
CAMERA SET
PLAYER SET
LCD SET
TAPE SET
SETUP MENU
OTHERS
Položky nabídky jsou zobrazeny v podobě
následujících ikon:
MANUAL SET
CAMERA SET
PLAYER SET
LCD SET
TAPE SET
SETUP MENU
OTHERS
Polski
Wybór ustawień dla każdego parametru
z oznacza ustawienie domyślne
Poszczególne opcje menu zależą od położenia przełącznika POWER.
Na ekranie widoczne są tylko te opcje, które można w danej chwili wybrać.
Przełącznik
POWER
Ustawienie
Znaczenie
PROGRAM AE
——
Służy do dostosowania kamery do specyficznych
warunków filmowania, (str. 56).
CAMERA
P EFFECT
——
Służy do dodawania efektów specjalnych do
obrazów, takich jak na filmach lub w telewizji
(str. 51, 70).
CAMERA
PLAYER
D EFFECT
——
Służy do dodawania efektów specjalnych za
pomocą różnych funkcji cyfrowych (str. 53, 71).
CAMERA
PLAYER
AUTO SHTR
z ON
Podczas filmowania w silnym świetle migawka
elektroniczna włącza się automatycznie.
CAMERA
OFF
16:9WIDE
z OFF
40×
Włącza zbliżenie cyfrowe. Zbliżenie od 20× do
40× jest wykonywane cyfrowo (str. 28).
560×
Włącza zbliżenie cyfrowe. Zbliżenie od 20× do
560× jest wykonywane cyfrowo (str. 28).
z OFF
ON
STEADYSHOT
z ON
OFF
N.S. LIGHT
Wyłącza zbliżenie cyfrowe. Maksymalne zbliżenie
wynosi 20×.
z ON
OFF
—
CAMERA
CAMERA
Nastavení videokamery
D ZOOM
Migawka elektroniczna nie włącza się
automatycznie nawet podczas filmowania przy
silnym świetle.
Zmienianie ustawień kamery
Ikona/parametr
Służy do nagrywania obrazu panoramicznego
16:9 (str. 46).
Kompensuje drgania kamery.
CAMERA
Wyłącza funkcję SteadyShot. W przypadku
filmowania nieruchomego obiektu ze statywu
uzyskuje się bardziej naturalny obraz.
Włącza emiter podczerwieni dla funkcji NightShot
(str. 32).
CAMERA
Wyłącza emiter podczerwieni dla funkcji
NightShot.
Uwagi dotyczące funkcji SteadyShot
•Funkcja SteadyShot nie może skompensować nadmiernych drgań kamery.
•Na działanie funkcji SteadyShot może wpływać dodatkowy obiektyw (wyposażenie opcjonalne).
Jeśli funkcja SteadyShot zostanie wyłączona
Zostanie wyświetlony wskaźnik wyłączenia funkcji SteadyShot
kompensowane.
. Drgania kamery nie są
87
Zmienianie ustawień w menu
Przełącznik
POWER
Ikona/parametr
Ustawienie
Znaczenie
HiFi SOUND
z STEREO
Odtwarzanie taśmy stereofonicznej lub głównej i
podrzędnej ścieżki dźwiękowej z taśmy z
dwiema ścieżkami.
AUDIO MIX
1
Odtwarzanie lewego kanału dźwięku z taśmy
stereo lub głównej ścieżki dźwiękowej z taśmy z
dwiema ścieżkami.
2
Odtwarzanie prawego kanału dźwięku z taśmy
stereo lub podrzędnej ścieżki dźwiękowej z
taśmy z dwiema ścieżkami dźwiękowymi.
——
Regulacja balansu między ścieżkami stereo 1 a
stereo 2.
ST1
NTSC PB
z ON PAL TV
NTSC 4.43
LCD BRIGHT
——
PLAYER
PLAYER
ST2
Odtwarzanie taśmy nagranej w systemie NTSC
na telewizorze pracującym w systemie PAL.
PLAYER
Odtwarzanie taśmy nagranej w systemie
kolorów NTSC na telewizorze pracującym w
systemie NTSC 4.43.
Ustawianie jasności ekranu LCD za pomocą
pokrętła SEL/PUSH EXEC.
Aby
przyciemnić
Aby rozjaśnić
LCD B. L.
z BRT NORMAL
Aby ustawić normalną jasność ekranu LCD.
Aby rozjaśnić ekran LCD.
LCD COLOUR
BRIGHT
——
Aby wyregulować barwy na ekranie LCD,
obracając pokrętłem SEL/PUSH EXEC i
posługując się poniższym wskaźnikiem:
Aby
zmniejszyć
intensywność
PLAYER
CAMERA
PLAYER
CAMERA
PLAYER
CAMERA
Aby
zwiększyć
intensywność
Uwaga dotycząca parametru AUDIO MIX
Balansu nie można regulować podczas odtwarzania taśmy nagranej w trybie 16-bitowym.
Uwaga dotycząca parametru NTSC PB
Jeśli taśma jest odtwarzana na telewizorze wielosystemowym, należy wybrać ustawienie
zapewniające najlepszą jakość obrazu.
Uwagi dotyczące parametru LCD B.L.
•Wybór ustawienia BRIGHT podczas nagrywania powoduje zmniejszenie żywotności akumulatora o
około 10%.
•Jeśli kamera jest zasilana ze źródła innego niż akumulator, ustawienie BRIGHT jest wybierane
automatycznie.
88
Zmienianie ustawień w menu
Ikona/parametr
REC MODE
Ustawienie
Znaczenie
z SP
Nagrywanie w trybie SP (standardowym).
LP
AUDIO MODE
z 12BIT
16BIT
q REMAIN
z AUTO
DATA CODE
z DATE/CAM
DATE
Nagrywanie w trybie 12-bitowym (dwie ścieżki
stereo).
PLAYER
CAMERA
CAMERA
Nagrywanie w trybie 16-bitowym (jedna
ścieżka stereo o wysokiej jakości).
Wyświetlanie wskaźnika pozostałej taśmy:
• przez około 8 sekund po włączeniu kamery i
obliczeniu ilości pozostałej taśmy.
• przez około 8 sekund po włożeniu kasety i
obliczeniu ilości pozostałej taśmy.
• przez około 8 sekund po naciśnięciu
przycisku N w trybie PLAYER.
• przez około 8 sekund po naciśnięciu
przycisku DISPLAY w celu wyświetlenia
wskaźników na ekranie.
• podczas przewijania taśmy do przodu lub do
tyłu oraz w czasie wyszukiwania obrazu w
trybie PLAYER.
PLAYER
CAMERA
Wskaźnik ilości pozostałej taśmy jest zawsze
widoczny.
Wyświetlanie podczas odtwarzania daty,
godziny i danych o nagraniu.
PLAYER
Uwaga dotycząca parametru REC MODE
Jeśli obraz jest nagrywany na standardowej kasecie typu 8 , kamera będzie nagrywać w trybie SP,
nawet jeśli w systemie menu został wybrany tryb LP. W takim przypadku na ekranie zostanie
wyświetlony wskaźnik ˝8mm TAPE t SP REC, Hi8 TAPE t LP/SP REC˝. Do nagrywania w trybie LP
należy używać kaset Hi8
/Digital8 .
Uwagi dotyczące trybu LP
•Jeśli nagrywanie odbywa się w trybie LP, zaleca się odtwarzanie taśmy za pomocą tej samej
kamery. Jeśli taśma będzie odtwarzana za pomocą innej kamery lub magnetowidu, mogą wystąpić
zakłócenia wizji i fonii.
•Jeśli do nagrania jednej taśmy zostały zastosowane tryby SP i LP lub niektóre sceny zostały nagrane
w trybie LP, podczas przechodzenia między tymi scenami mogą występować zniekształcenia
odtwarzanego obrazu lub nieprawidłowy zapis kodów czasu.
Nastavení videokamery
Wyświetlanie podczas odtwarzania samej daty
i godziny.
Zmienianie ustawień kamery
ON
Wydłużenie czasu nagrywania o 50% w
stosunku do trybu SP.
Przełącznik
POWER
Uwaga dotycząca parametru AUDIO MODE
Podczas odtwarzania taśmy nagranej w trybie 16-bitowym nie można regulować balansu za pomocą
parametru AUDIO MIX.
89
Zmienianie ustawień w menu
Ikona/parametr
CLOCK SET
LTR SIZE
Ustawienie
—
z NORMAL
2×
DEMO MODE
z ON
OFF
Znaczenie
Przełącznik
POWER
Ustawianie daty lub godziny (str. 20)
CAMERA
Wyświetlanie wybranych opcji menu w zwykłej
wielkości.
PLAYER
CAMERA
Wyświetlanie wybranych opcji menu w
dwukrotnym powiększeniu.
Wyświetlanie pokazu działania funkcji kamery.
CAMERA
Wyłączanie pokazu.
Uwagi dotyczące parametru DEMO MODE
•Nie można wybrać parametru DEMO MODE, jeśli w kamerze znajduje się kaseta.
•Fabryczne ustawienie parametru DEMO MODE to tryb STBY (tryb czuwania). Pokaz funkcji kamery
rozpoczyna się około 10 minut po ustawieniu przełącznika POWER w pozycji CAMERA, jeśli w
kamerze nie ma kasety.
Aby wyłączyć pokaz, włóż kasetę i ustaw przełącznik POWER w innej pozycji niż CAMERA lub dla
parametru DEMO MODE wybierz ustawienie OFF.
•Jeśli funkcja NIGHTSHOT jest włączona (ustawienie ON), na ekranie LCD jest wyświetlany wskaźnik
˝NIGHTSHOT˝, a w systemie menu nie można wybrać parametru DEMO MODE.
90
Zmienianie ustawień w menu
Ikona/parametr
WORLD TIME
BEEP
COMMANDER
Ustawienie
—
z MELODY
Zamiast melodyjki emitowany jest sygnał
dźwiękowy.
OFF
Aby wyłączyć melodię i sygnał dźwiękowy.
z ON
z ON
OFF
z BL OFF
BL ON
CAMERA
PLAYER
CAMERA
PLAYER
CAMERA
Wyłączenie pilota w celu uniknięcia
przypadkowego włączenia kamery za pomocą
pilota magnetowidu.
Wyświetlanie wskaźników na ekranie LCD i w
wizjerze.
PLAYER
CAMERA
Wyświetlanie wskaźników na ekranie
telewizora, ekranie LCD i w wizjerze.
Podczas filmowania świeci się lampka
nagrywania z przodu kamery.
CAMERA
Lampka nagrywania jest wyłączona. Osoba nie
wie o tym, że jest filmowana.
Podświetlenie wyświetlacza jest wyłączone.
Podświetlenie wyświetlacza jest włączone.
PLAYER
CAMERA
Jeśli źródło zasilania zostanie odłączone na czas dłuższy niż 5 minut
Przywracane są ustawienia domyślne parametrów ˝AUDIO MIX˝, ˝COMMANDER˝ i ˝HiFi SOUND˝.
Ustawienia innych opcji menu są zapisywane w pamięci, nawet jeśli odłączono akumulator.
Nastavení videokamery
INDICATOR
Włączenie pilota należącego do wyposażenia
kamery.
Przełacznik
POWER
Zmienianie ustawień kamery
z LCD
V-OUT/LCD
REC LAMP
Do ustawiania czasu lokalnego.
Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby ustawić
różnicę czasów. Wskazanie zegara zmieni się o
podaną wartość. Jeśli zostanie ustawiona
różnica czasu o wartości 0, zegar będzie
wskazywać pierwotnie ustawioną godzinę.
Rozpoczęcie/zakończenie nagrywania lub
problem z kamerą są sygnalizowane
melodyjką.
NORMAL
OFF
DISPLAY
Znaczenie
Uwagi dotyczące parametru INDICATOR
•Wybór ustawienia BL ON podczas nagrywania powoduje zmniejszenie żywotności akumulatora o
około 10%.
•Jeśli kamera jest zasilana ze źródła innego niż akumulator, ustawienie BL ON jest wybierane
automatycznie.
91
Změna nastavení v nabídce
Česky
Výběr nastavení jednotlivých položek
z je výchozí nastavení.
Položky nabídky se liší podle polohy přepínače POWER.
Na obrazovce se zobrazují pouze položky, s nimiž můžete v danou chvíli pracovat.
Ikona/položka
Přepínač
POWER
Režim
Význam
PROGRAM AE
——
Vyhovět specifickým požadavkům při nahrávání
(str. 56).
CAMERA
P EFFECT
——
Přidat speciální efekty podobné filmovým
efektům (str. 51, 70).
CAMERA
PLAYER
D EFFECT
——
Přidat speciální efekty pomocí různých digitálních
funkcí (str. 53, 71).
CAMERA
PLAYER
AUTO SHTR
z ON
Automatická aktivace elektronické závěrky při
nahrávání v nadměrně osvětleném prostředí.
CAMERA
OFF
D ZOOM
16:9WIDE
z OFF
Aktivace digitálního zvětšení. Zvětšení v rozmezí
20× až 40× je prováděno digitálně (str. 28).
560×
Aktivace digitálního zvětšení. Zvětšení v rozmezí
20× až 560× je prováděno digitálně (str. 28).
z OFF
z ON
OFF
N.S. LIGHT
Vypnutí digitálního zvětšení. Je možné zvětšení až
20×.
40×
ON
STEADYSHOT
Vypnutí automatické aktivace elektronické
závěrky při nahrávání v nadměrně osvětleném
prostředí.
z ON
OFF
—
CAMERA
CAMERA
Nahrávání širokoúhlého obrazu 16:9 (str. 46).
Kompenzace otřesů videokamery.
CAMERA
Vypnutí funkce STEADYSHOT. Přirozený obraz
při nahrávání statického objektu zajistíte použitím
stativu.
Použití funkce NIGHTSHOT LIGHT (str. 32).
CAMERA
Vypnutí funkce NIGHTSHOT LIGHT.
Poznámka k použití funkce STEADYSHOT
•Použití funkce STEADYSHOT nezabrání nadměrným otřesům videokamery.
•Použití předsádkových čoček (nejsou součástí dodávky) může ovlivnit funkci STEADYSHOT.
Pokud vypnete funkci STEADYSHOT
Zobrazí se indikátor STEADYSHOT OFF
92
. Videokamera nebude kompenzovat otřesy.
Změna nastavení v nabídce
Ikona/položka
HiFi SOUND
AUDIO MIX
Přepínač
POWER
Režim
Význam
z STEREO
Přehrávání stereokazety nebo kazety pro duální
zvukový záznam s hlavním a vedlejším zvukem.
1
Přehrávání levého zvukového kanálu
stereokazety nebo hlavního zvukového záznamu
kazety pro duální zvukový záznam.
2
Přehrávání pravého zvukového kanálu
stereokazety nebo vedlejšího zvukového
záznamu kazety pro duální zvukový záznam.
——
Úprava nastavení poměru kanálů stereo 1 a
stereo 2.
ST1
NTSC PB
z ON PAL TV
LCD BRIGHT
——
PLAYER
ST2
Přehrávání kazety nahrané pomocí systému
NTSC na televizoru se systémem PAL.
PLAYER
Přehrávání kazety nahrané pomocí systému
NTSC na televizoru se systémem NTSC 4.43.
Úprava jasu obrazovky LCD pomocí voliče SEL/
PUSH EXEC.
Tmavší
Světlejší
z BRT NORMAL
Nastavení jasu obrazovky LCD na normální
hodnotu.
BRIGHT
——
Zvýšení jasu obrazovky LCD.
LCD COLOUR
Úprava barev na obrazovce LCD. Otočením
voliče SEL/PUSH EXEC nastavte následující
pruh.
PLAYER
CAMERA
PLAYER
CAMERA
Zvýšení
intenzity
Nastavení videokamery
LCD B. L.
Snížení
intenzity
PLAYER
CAMERA
Zmienianie ustawień kamery
NTSC 4.43
PLAYER
Poznámka k použití funkce AUDIO MIX
Při přehrávání kazety nahrané v 16bitovém režimu nelze poměr upravit.
Poznámka k použití funkce NTSC PB
Pokud přehráváte kazetu na televizoru s více systémy, vyberte při sledování obrazu optimální systém.
Poznámky k použití funkce LCD B.L.
•Pokud vyberete volbu BRIGHT, sníží se životnost baterií při nahrávání asi o 10 procent.
•Pokud použijete jiný zdroj než sadu baterií, bude volba BRIGHT vybrána automaticky.
93
Změna nastavení v nabídce
Ikona/položka
REC MODE
Režim
Význam
Přepínač
POWER
z SP
Nahrávání v režimu SP (Standard Play).
CAMERA
LP
AUDIO MODE
z 12BIT
16BIT
q REMAIN
DATA CODE
Zvýšení nahrávacího času na 1,5 násobek
oproti režimu SP.
Nahrávání ve 12bitovém režimu (dva
stereofonní zvukové záznamy).
Nahrávání v 16bitovém režimu (jeden vysoce
kvalitní stereofonní zvukový záznam).
z AUTO
Zobrazení indikátoru zbývajícího času kazety:
• po dobu přibližně 8 sekund poté, co byla
videokamera zapnuta a provádí výpočet
zbývajícího času kazety,
• po dobu přibližně 8 sekund poté, co byla
vložena kazeta a videokamera provádí
výpočet zbývajícího času kazety,
• po dobu přibližně 8 sekund poté, co bylo v
režimu PLAYER stisknuto tlačítko N,
• po dobu přibližně 8 sekund poté, co byly
stisknutím tlačítka DISPLAY zobrazeny
indikátory obrazovky,
• po dobu převíjení kazety dozadu, dopředu
nebo vyhledávání obrazu v režimu PLAYER.
ON
Zobrazení indikátoru zbývajícího času kazety
vždy.
z DATE/CAM
DATE
CAMERA
Zobrazení data, času a údajů o nahrávání
během přehrávání.
PLAYER
CAMERA
PLAYER
Zobrazení data a času při přehrávání.
Poznámka k režimu REC MODE
Jestliže nahráváte na kazetu Standard 8 , bude videokamera nahrávat v režimu SP i tehdy, vybereteli v nabídce režim LP. V takovém případě se na obrazovce zobrazí indikátor „8mm TAPE t SP REC,
Hi8 TAPE t LP/SP REC“. Pro režim LP použijte kazety Hi8
/Digital8 .
Poznámky k použití režimu LP
•Pokud pomocí videokamery nahrajete kazetu v režimu LP, doporučujeme přehrávat kazetu pomocí
té samé videokamery. Pokud budete přehrávat kazetu pomocí jiné videokamery nebo zařízení VCR,
mohou se vyskytnout šumy obrazu nebo zvuku.
•Střídáte-li při nahrávání na jednu kazetu režimy SP a LP, může dojít k poruchám obrazu nebo nemusí
být správný časový údaj mezi jednotlivými scénami.
Poznámka k režimu AUDIO MODE
Při přehrávání kazety, která byla nahrána v 16bitovém režimu, nelze upravit poměr zvukových kanálů
pomocí funkce AUDIO MIX.
94
Změna nastavení v nabídce
Ikona/položka
CLOCK SET
LTR SIZE
Režim
—
z NORMAL
2×
DEMO MODE
z ON
OFF
Význam
Přepínač
POWER
Obnovení nastavení data nebo času (str. 20).
CAMERA
Zobrazení vybraných položek nabídky v
normální velikosti.
PLAYER
CAMERA
Zobrazení vybraných položek nabídky ve
dvojnásobné velikosti.
Zobrazení demonstrace.
CAMERA
Vypnutí demonstračního režimu.
Zmienianie ustawień kamery
Poznámky k použití režimu DEMO MODE
•Pokud je ve videokameře vložena kazeta, nelze režim DEMO MODE použít.
Režim DEMO MODE je výrobcem nastaven jako pohotovostní režim a spustí se 10 minut poté, co
nastavíte přepínač POWER do polohy CAMERA, pokud není do kamery vložena kazeta.
•Chcete-li tento režim vypnout, vložte kazetu, nastavte přepínač POWER do polohy jiné než CAMERA
nebo funkci DEMO MODE nastavte na hodnotu OFF.
•Pokud je přepínač NIGHTSHOT nastaven do polohy ON, na obrazovce se zobrazí indikátor
“NIGHTSHOT” a v nabídce není možné vybrat volbu DEMO MODE.
Nastavení videokamery
95
Změna nastavení v nabídce
Ikona/položka
WORLD TIME
BEEP
COMMANDER
Režim
—
z MELODY
PLAYER
CAMERA
Vypnutí melodie a zvukového signálu.
z LCD
z ON
OFF
INDICATOR
Nastavení přehrátí melodie při spuštění/
zastavení nahrávání nebo pokud se
videokamera bude nacházet v neobvyklém
stavu.
OFF
V-OUT/LCD
REC LAMP
CAMERA
Nastavení zvukového signálu, který zazní místo
melodie.
z ON
z BL OFF
BL ON
Přepínač
POWER
Nastavení hodin na místní čas.
Otočením voliče SEL/PUSH EXEC nastavte
časový rozdíl. Hodiny budou ukazovat jiný čas
v závislosti na vámi provedeném nastavení.
Pokud nastavíte časový rozdíl na hodnotu 0,
hodiny budou ukazovat původně nastavený
čas.
NORMAL
OFF
DISPLAY
Význam
Aktivace dálkového ovladače, který je součástí
příslušenství videokamery.
PLAYER
CAMERA
Vypnutí dálkového ovladače pro zamezení
chybného ovládání způsobeného ovladači
jiných systémů VCR.
Zobrazení displeje na obrazovce LCD a v
hledáčku.
PLAYER
CAMERA
Zobrazení displeje na obrazovce televizoru,
obrazovce LCD a v hledáčku.
Zapnutí světelné indikace nahrávání.
CAMERA
Vypnutí světelné indikace nahrávání.
Nahrávaná osoba si nahrávání nebude
vědoma.
Vypnutí podsvícení displeje.
Zapnutí podsvícení displeje.
PLAYER
CAMERA
Po více než 5 minutách po vypnutí zdroje napájení
Položky „AUDIO MIX“, „COMMANDER“ a „HiFi SOUND“ se vrátí zpět ke svým výchozím nastavením.
Ostatní položky budou uloženy v paměti, a to i v případě, že budou vyjmuty baterie.
Poznámky k použití funkce INDICATOR
•Pokud vyberete volbu BL ON, sníží se životnost baterie při nahrávání asi o 10 procent.
•Pokud použijete jiný zdroj než sadu baterií, bude volba BL ON vybrána automaticky.
96
— Rozwiązywanie problemów —
Polski
Rodzaje usterek i sposoby ich usuwania
Jeśli podczas użytkowania kamery wystąpią problemy, należy podjąć próbę ich rozwiązania za
pomocą poniższej tabeli. Jeśli nie uda się wyeliminować problemu, należy odłączyć urządzenie od
źródła zasilania i skontaktować się z przedstawicielem firmy Sony lub lokalną stacją serwisową. Jeśli
na ekranie zostanie wyświetlony napis ˝C:ss:ss˝, znaczy to, że włączyła się funkcja samoczynnej
diagnostyki. (zobacz strona 101).
W trybie nagrywania
Objaw
Nie działa przycisk START/STOP.
Obraz w wizjerze jest niewyraźny.
Nie działa funkcja automatycznej
regulacji ostrości.
W wizjerze nie pojawia się obraz.
Nagrywanie w trybie LP nie jest
możliwe.
• W systemie menu dla parametru STEADYSHOT wybrane jest
ustawienie OFF.
c Wybierz ustawienie ON (str. 87).
• W systemie menu dla parametru 16:9WIDE jest wybrane
ustawienie ON.
c Wybierz ustawienie OFF (str. 87).
• Przełącznik FOCUS znajduje się w pozycji MANUAL.
c Przestaw przełącznik do pozycji AUTO (str. 60).
• Warunki filmowania uniemożliwiają automatyczną regulację
ostrości.
c Przestaw przełącznik FOCUS do pozycji MANUAL, aby
ręcznie regulować ostrość (str. 60).
• Panel LCD jest otwarty.
c Zamknij panel LCD (str. 26).
• Używana jest standardowa taśma typu 8.
c Należy używać taśm Hi8
/Digital8 (str. 111).
Odstraňování problémů
Nie działa funkcja SteadyShot.
Rozwiązywanie problemów
Zasilanie wyłącza się.
Przyczyna i/lub rozwiązanie
• Przełącznik POWER jest ustawiony w pozycji OFF (CHARGE)
lub PLAYER.
c Należy go ustawić w pozycji CAMERA (str. 24).
• Skończyła się taśma.
c Przewiń taśmę lub włóż nową (str. 22, 35).
• Języczek zabezpieczający przed zapisem znajduje się w
położeniu, w którym widoczny jest czerwony znak.
c Użyj nowej taśmy lub przesuń języczek (str. 23).
• Taśma przykleiła się do bębna (skroplenie pary wodnej).
c Wyjmij kasetę i pozostaw kamerę na co najmniej godzinę, aż
do wyparowania wilgoci (str. 118).
• Podczas pracy w trybie CAMERA kamera pozostawała w
trybie czuwania przez ponad 3 minuty.
c Przestaw przełącznik POWER do pozycji OFF (CHARGE), a
następnie ponownie do pozycji CAMERA (str. 24).
• Akumulator jest rozładowany lub prawie rozładowany.
c Zainstaluj naładowany akumulator (str. 14, 15).
• Soczewka wizjera nie została wyregulowana.
c Wyreguluj soczewkę wizjera (str. 29).
(Ciąg dalszy na następnej stronie)
97
Rodzaje usterek i sposoby ich usuwania
Objaw
Podczas filmowania światła lub
płomienia świecy na ciemnym tle
pojawia się pionowy pas.
Przyczyna i/lub rozwiązanie
• Kontrast między filmowanym obiektem a tłem jest zbyt duży.
Nie oznacza to uszkodzenia kamery.
Podczas filmowania bardzo jasnego
obiektu pojawia się pionowy pas.
• Nie oznacza to uszkodzenia kamery.
Na ekranie pojawiają się małe białe
punkty.
• Włączony jest tryb wolnej migawki, słabego oświetlenia lub
Super NightShot. Nie oznacza to uszkodzenia kamery.
• Jeśli od ustawienia przełącznika POWER w pozycji CAMERA
upłynęło 10 minut lub w systemie menu dla parametru DEMO
MODE zostało wybrane ustawienie ON, a w kamerze nie ma
kasety, automatycznie włączy się pokaz funkcji urządzenia.
c Po włożeniu kasety pokaz zostanie przerwany.
Można także wyłączyć tryb pokazu (str. 90).
• Przełącznik NIGHTSHOT jest ustawiony w pozycji ON.
c Ustaw przełącznik w pozycji OFF (str. 32).
• Funkcja NIGHTSHOT została włączona w jasnym miejscu.
c Ustaw przełącznik w pozycji OFF lub korzystaj z funkcji
NightShot w ciemnym miejscu (str. 32).
• Włączony jest tryb filmowania pod światło.
c Wyłącz ten tryb. (str. 31).
• W systemie menu dla parametru STEADYSHOT wybierz
ustawienie OFF (str. 87).
Na ekranie wyświetlany jest nieznany
obraz.
Barwy nagrywanego obrazu są
nienaturalne lub nieprawidłowe.
Obraz jest zbyt jasny, a filmowany
obiekt nie jest widoczny na ekranie.
Podczas filmowania ekranu
telewizora lub komputera pojawia
się poziomy czarny pas.
W trybie odtwarzania
Objaw
Podczas odtwarzania taśmy obraz
nie jest widoczny na ekranie.
Taśma nie przesuwa się, pomimo
naciskania przycisków sterowania
przesuwem taśmy.
Przycisk odtwarzania nie działa.
Na obrazie widoczne są poziome
linie; odtwarzany obraz jest
niewyraźny lub nie jest
wyświetlany.
Podczas odtwarzania taśmy nie
słychać dźwięku lub dźwięk jest
bardzo cichy.
Funkcja wyszukiwania według dat
nie działa prawidłowo.
98
Przyczyna i/lub rozwiązanie
• Taśma została nagrana w systemie analogowym Hi8
/
Standard 8 .
• Przełącznik POWER jest ustawiony w pozycji CAMERA lub
OFF (CHARGE).
c Przestaw przełącznik do pozycji PLAYER (str. 35).
• Skończyła się taśma.
c Przewiń taśmę (str. 35).
• Głowice wizyjne mogą być zabrudzone.
c Oczyść głowice za pomocą kasety czyszczącej Sony V825CLD (wyposażenie opcjonalne) (str. 119).
• Odtwarzana jest taśma stereofoniczna, a w systemie menu dla
parametru HiFi SOUND zostało wybrane ustawienie 2.
c Wybierz ustawienie STEREO (str. 88).
• Głośność została obniżona do minimum.
c Otwórz panel LCD i naciśnij przycisk VOLUME + (str. 35).
• W systemie menu dla parametru AUDIO MIX zostało wybrane
ustawienie ST2.
c Ustaw odpowiednio parametr AUDIO MIX (str. 88).
• Między nagraniami na taśmie występują przerwy (str. 77).
Rodzaje usterek i sposoby ich usuwania
W trybie nagrywania i odtwarzania
Objaw
Nie można włączyć kamery.
Funkcja wyszukiwania końca
nagrania (END SEARCH) nie działa.
Funkcja wyszukiwania końca
nagrania (END SEARCH) nie działa
prawidłowo.
Akumulator szybko się wyładowuje.
Nie można wyjąć kasety z kieszeni
kamery.
Migają wskaźniki % i Z i nie działają
żadne funkcje oprócz wyjmowania
kasety.
Wskaźnik pozostałej taśmy nie jest
wyświetlany.
• Kamera została odłączona od źródła zasilania.
c Podłącz prawidłowo kamerę do źródła zasilania (str. 14, 18).
• Akumulator jest wyładowany.
c Zainstaluj naładowany akumulator (str. 14, 15).
• Skropliła się para wodna.
c Wyjmij kasetę i pozostaw kamerę na co najmniej godzinę, aż
do wyparowania wilgoci (str. 118).
• w systemie menu dla parametru q REMAIN wybrane jest
ustawienie AUTO.
c Wybierz ustawienie ON, aby wskaźnik pozostałej taśmy był
zawsze wyświetlany.
Odstraňování problémů
Zasilanie wyłącza się, chociaż ze
wskazywanego czasu pozostałego
do wyczerpania akumulatora wynika,
że w akumulatorze pozostaje jeszcze
zapas energii do pracy.
• Temperatura otoczenia jest zbyt niska.
• Akumulator nie jest całkowicie naładowany.
c Naładuj całkowicie akumulator (str. 15).
• Akumulator jest całkowicie wyładowany i nie można go
ponownie naładować.
c Wymień akumulator na nowy (str. 14).
• Akumulator był używany przez długi czas w bardzo wysokiej
lub niskiej temperaturze.
• Akumulator jest całkowicie wyładowany i nie można go
ponownie naładować.
c Wymień akumulator na nowy (str. 14).
• Akumulator nie jest całkowicie naładowany.
c Naładuj całkowicie akumulator (str. 15).
• Wskazanie czasu pozostałego do wyczerpania akumulatora
jest nieprawidłowe.
c Naładuj całkowicie akumulator (str. 15).
• Wskazanie czasu pozostałego do wyczerpania akumulatora
jest nieprawidłowe.
c Naładuj całkowicie akumulator (str. 15).
Rozwiązywanie problemów
Wskazanie czasu pozostałego do
wyczerpania akumulatora nie jest
właściwe.
Przyczyna i/lub rozwiązanie
• Nie zainstalowano akumulatora lub jest on wyładowany.
c Zainstaluj naładowany akumulator (str. 14, 15).
• Zasilacz sieciowy nie jest podłączony do sieci elektrycznej.
c Podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka (str. 18).
• Po zakończeniu nagrywania kaseta została wyjęta z kamery.
• Na nowej kasecie nie dokonano jeszcze nagrania.
• Na początku lub w środku taśmy występuje przerwa.
(Ciąg dalszy na następnej stronie)
99
Rodzaje usterek i sposoby ich usuwania
Inne
Objaw
Przyczyna i/lub rozwiązanie
• W systemie menu dla parametru COMMANDER zostało
wybrane ustawienie OFF.
c Wybierz ustawienie ON (str. 91).
• Wiązka podczerwieni została zablokowana.
c Usuń przeszkodę.
• Baterie zostały włożone nieprawidłowo do komory baterii
(sprawdź zgodność biegunów + i – baterii z oznaczeniami + i –
w komorze).
c Włóż baterie do komory, zwracając uwagę na prawidłowe
ustawienie biegunów (str. 134).
• Baterie są wyładowane.
c Włóż nowe baterie (str. 134).
Na 5 sekund włącza się melodyjka
• Skropliła się para wodna.
lub sygnał dźwiękowy.
c Wyjmij kasetę i pozostaw kamerę na co najmniej godzinę, aż
do wyparowania wilgoci (str. 118).
• Wystąpił nieznany problem z kamerą.
c Wyjmij kasetę, włóż ją ponownie, a następnie włącz kamerę.
• Odłącz przewód połączeniowy zasilacza sieciowego lub odłącz
Żadna funkcja nie działa, mimo że
kamera jest włączona.
akumulator, a następnie podłącz przewód lub akumulator po
upływie około 1 minuty. Włącz kamerę (str. 14, 18). Jeśli
funkcje wciąż nie działają, naciśnij przycisk RESET, używając
do tego celu ostro zakończonego narzędzia. (naciśniecie
przycisku RESET spowoduje przywrócenie wszystkich
ustawień do wartości domyślnych, łącznie z ustawieniami daty
i godziny) (str. 130).
• Zasilacz sieciowy został odłączony.
Podczas ładowania akumulatora nie
świeci się lampka CHG.
c Podłącz prawidłowo zasilacz (str. 15).
• Ładowanie zostało zakończone.
• Akumulator nie został zainstalowany prawidłowo.
c Zainstaluj prawidłowo akumulator. (str. 14).
• Wystąpił nieznany problem z akumulatorem.
c Skontaktuj się z autoryzowanym punktem sprzedaży lub
lokalną autoryzowaną stacją serwisową firmy Sony.
Podczas ładowania akumulatora
• Wystąpił nieznany problem z akumulatorem.
miga dioda CHG.
c Skontaktuj się z autoryzowanym punktem sprzedaży lub
lokalną autoryzowaną stacją serwisową firmy Sony.
• Przełącznik POWER nie jest ustawiony w pozycji OFF
Nie można naładować akumulatora
zainstalowanego w kamerze.
(CHARGE).
c Ustaw przełącznik w pozycji OFF (CHARGE).
• Wskazanie czasu pozostałego do wyczerpania akumulatora
Zasilanie wyłącza się, mimo że ze
wskazywanego czasu pozostałego
jest nieprawidłowe.
do wyczerpania akumulatora wynika,
c Naładuj całkowicie akumulator (str. 15).
Nie działa pilot należący do
wyposażenia kamery.
że w akumulatorze pozostaje jeszcze
zapas energii do pracy.
100
Polski
Funkcja samoczynnej diagnostyki
Kamera jest wyposażona w funkcję samoczynnej
diagnostyki.
Dzięki tej funkcji użytkownik jest informowany o
bieżącym stanie kamery poprzez wyświetlenie na
ekranie LCD, w wizjerze lub w oknie
wyświetlacza pięcioznakowego kodu (kombinacji
liter i cyfr).
Jeśli pojawi się taki kod, należy zapoznać się z
poniższą tabelą kodów. Ostatnie dwie cyfry
(oznaczone ss) zależą od stanu kamery.
Ekran LCD, wizjer lub
wyświetlacz
C:21:00
Kod funkcji samoczynnej diagnostyki
• C:ss:ss
Problem można usunąć samodzielnie.
• E:ss:ss
Skontaktuj się z autoryzowanym
punktem sprzedaży lub lokalną
autoryzowaną stacją serwisową firmy
Sony.
C:04:ss
C:21:ss
C:22:ss
C:31:ss
C:32:ss
E:62:ss
Jeśli po kilku próbach rozwiązania problemu nie udało się go usunąć, należy
skontaktować się z autoryzowanym punktem sprzedaży lub lokalną autoryzowaną stacją
serwisową firmy Sony.
Odstraňování problémů
E:61:ss
Przyczyna i/lub rozwiązanie
• Używany jest akumulator inny niż ˝InfoLITHIUM˝.
c Używaj akumulatora ˝InfoLITHIUM˝ (str. 113).
• Skropliła się para wodna.
c Wyjmij kasetę i pozostaw kamerę na co najmniej godzinę, aż
do wyparowania wilgoci (str. 118).
• Głowice wizyjne są zabrudzone.
c Oczyść głowice za pomocą kasety czyszczącej Sony V825CLD (wyposażenie opcjonalne) (str. 119).
• Wystąpiła inna usterka niż opisane powyżej, którą można
samodzielnie usunąć.
c Wyjmij kasetę, włóż ją ponownie, a następnie włącz kamerę.
c Wyłącz przewód zasilacza z sieci lub odłącz akumulator. Po
ponownym podłączeniu źródła zasilania włącz kamerę.
• Wystąpiła usterka, której nie można samodzielnie usunąć.
c Skontaktuj się z autoryzowanym punktem sprzedaży lub
lokalną autoryzowaną stacją serwisową firmy Sony i podaj
5 cyfrowy kod (np. E:61:10).
Rozwiązywanie problemów
Pięciocyfrowy kod
101
Polski
Wskaźniki i komunikaty ostrzegawcze
Jeśli na ekranie wyświetlane są wskaźniki i komunikaty, sprawdź następujące elementy:
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach, których numery podano ˝( )˝
nawiasach.
Wskaźniki ostrzegawcze
Kod funkcji samoczynnej
diagnostyki (str. 101)
C:21:00
Akumulator jest wyładowany
Wolne miganie:
•Akumulator jest prawie
wyładowany (str. 15).
Zależnie od warunków środowiska,
wskaźnik E może migać, nawet
jeśli akumulator jest zdolny do
pracy przez 5 do 10 minut.
Szybkie miganie:
•Akumulator jest wyładowany.
Wskaźnik ostrzegawczy
dotyczący taśmy
Wolne miganie:
•Taśma zbliża się do końca.
•Nie włożono taśmy.
•Języczek zabezpieczający na
kasecie znajduje się w pozycji
ochrony przed zapisem (kolor
czerwony)* (str. 23).
Szybkie miganie:
•Skończyła się taśma.*
* Słychać melodyjkę lub sygnał dźwiękowy.
** Ten wskaźnik pojawia się tylko w wizjerze.
102
Nastąpiło skroplenie pary
wodnej*
Szybkie miganie:
• Wyjmij kasetę, wyłącz kamerę i
pozostaw ją na mniej więcej
godzinę z otwartą kieszenią
kasety (str. 118).
Trzeba wyjąć kasetę*
Wolne miganie:
• Języczek zabezpieczający na
kasecie znajduje się w pozycji
ochrony przed zapisem (kolor
czerwony) (str. 23).
Szybkie miganie:
• Skropliła się para wodna.
(str. 118).
• Skończyła się taśma.
• Włączyła się funkcja
samoczynnej diagnostyki
(str. 101).
Wskaźnik ostrzegawczy
dotyczący taśmy lub
akumulatora**
Wolne miganie:
• Akumulator jest prawie
wyładowany.
• Taśma zbliża się do końca.
Szybkie miganie:
• Akumulator jest wyładowany.
• Skończyła się taśma. *
Wskaźniki i komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty ostrzegawcze
• CLOCK SET
Ustaw datę i godzinę (str. 20).
• FOR ˝InfoLITHIUM˝
BATTERY ONLY
Korzystaj z akumulatora ˝InfoLITHIUM˝ (str. 113).
• Q Z TAPE END
Skończyła się taśma.*
• Q NO TAPE
Włóż kasetę.*
•
Głowice wizyjne są zabrudzone (str. 119).
CLEANING CASSETTE**
• 8 mm TAPE t SP REC
Hi8 TAPE t LP/SP REC
*
**
Do nagrywania w trybie LP
używaj taśm Hi8
/Digital8
Słychać melodyjkę lub sygnał dźwiękowy.
Na ekranie pojawiają się na przemian wskaźnik x i komunikat ˝
CASSETTE˝
* (str. 89).
CLEANING
Rozwiązywanie problemów
Odstraňování problémů
103
— Odstraňování problémů —
Česky
Problémy a jejich řešení
Pokud se při použití videokamery setkáte s jakýmkoli problémem, prostudujte si následující tabulku,
která vám pomůže problém vyřešit. Pokud problém přetrvává, vypněte videokameru, odpojte zdroj
napájení a obra»te se na zástupce společnosti Sony nebo na autorizované servisní středisko
společnosti Sony. Pokud se na obrazovce zobrazí indikátor „C:ss:ss“, videokamera provádí vnitřní
kontrolu. Viz strana 108.
V režimu nahrávání
Symptom
Tlačítko START/STOP nefunguje.
Napájení je vypnuté.
Obraz v hledáčku není jasný.
Funkce SteadyShot nefunguje.
Automatické zaostřování nefunguje.
V hledáčku se nezobrazuje žádný
obraz.
Nelze nahrávat v režimu LP.
Nahráváte-li objekt, jako například
světla nebo plamen svíce, proti
tmavému pozadí, zobrazí se
vertikální pruh.
104
Příčina a možnosti nápravy
• Přepínač POWER je nastaven do polohy OFF (CHARGE) nebo
PLAYER.
c Nastavte jej do polohy CAMERA (str. 24).
• Kazeta byla převinuta na konec.
c Převiňte kazetu zpět nebo vložte novou (str. 22, 35).
• Ochranná pojistka nezakrývá červený symbol.
c Použijte novou kazetu nebo posuňte pojistku (str. 23).
• Pásek kazety se přilepil k válci (kondenzace vlhkosti).
c Vyjměte kazetu a ponechte videokameru aklimatizovat
alespoň po dobu 1 hodiny (str. 118).
• Při práci v režimu CAMERA byla videokamera v pohotovostním
režimu déle než 3 minuty.
c Nastavte přepínač POWER do polohy OFF (CHARGE) a poté
znovu do polohy CAMERA (str. 24).
• Sada baterií je vybitá nebo téměř vybitá.
c Instalujte nabitou sadu baterií (str. 14, 15).
• Není nastavena čočka hledáčku.
c Nastavte čočku hledáčku (str. 29).
• Funkce STEADYSHOT je v nabídce nastavena na hodnotu
OFF.
c Nastavte ji na hodnotu ON (str. 92).
• Funkce 16:9WIDE je v nabídce nastavena na hodnotu ON.
c Nastavte ji na hodnotu OFF (str. 92).
• Zaostřování (FOCUS) je nastaveno na ruční režim (MANUAL).
c Přepněte je do režimu AUTO (str. 60).
• Podmínky nevyhovují automatickému zaostřování.
c Nastavte funkci FOCUS na hodnotu MANUAL tak, abyste
mohli zaostřovat ručně (str. 60).
• Panel LCD je otevřený.
c Zavřete panel LCD (str. 26).
• Kazeta je standardní kazeta 8.
c Použijte kazetu Hi8
/Digital8
(str. 111).
• Je příliš vysoký kontrast mezi objektem a pozadím. Nejedná se
o žádnou závadu.
Problémy a jejich řešení
Symptom
Nahráváte-li velmi světlý objekt,
zobrazí se vertikální pruh.
Na obrazovce se zobrazí bílé body.
Na obrazovce je zobrazen
neidentifikovatelný obraz.
Obraz je nahrán nesprávně nebo s
nepřirozenými barvami.
Obraz je příliš světlý a na obrazovce
není vidět objekt.
• Je aktivován režim SLOW SHUTTER, Low lux nebo SUPER
NIGHSHOT. Nejedná se o žádnou závadu.
• Jakmile uplyne 10 minut od nastavení přepínače POWER do
polohy CAMERA nebo nastavení funkce DEMO MODE v
nabídce na hodnotu ON a nevložíte žádnou kazetu,
videokamera automaticky spustí demonstraci.
c Vložte kazetu a demonstrace se ukončí.
Můžete také vypnout režim DEMO MODE (str. 95).
• Funkce NIGHTSHOT je nastavena na hodnotu ON.
c Nastavte ji na hodnotu OFF (str. 32).
• Funkce NIGHTSHOT je nastavena na hodnotu ON a nahráváte
na dobře osvětleném místě.
c Nastavte tuto funkci na hodnotu OFF nebo nahrávejte na
nedostatečně osvětleném místě (str. 32).
• Je zapnuta funkce BACK LIGHT.
c Vypněte ji (str. 31).
• V nabídce nastavte funkci STEADYSHOT na hodnotu OFF
(str. 92).
V režimu přehrávání
Objaw
Pásek se po stisknutí tlačítka pro
ovládání videa nezačne pohybovat.
Nefunguje tlačítko pro přehrávání.
Na obrazu jsou horizontální pruhy
nebo není obraz jasný nebo se
žádný obraz nezobrazí.
Při přehrávání kazety není slyšet
žádný nebo jen velmi slabý zvuk.
Vyhledávání data nefunguje správně.
Przyczyna i/lub rozwiazanie
• Kazeta byla nahrána pomocí systému Hi8
(analogově).
/Standard 8
• Přepínač POWER je nastaven do polohy CAMERA nebo OFF
(CHARGE).
c Nastavte jej do polohy PLAYER (str. 35).
• Kazeta byla převinuta na konec.
c Převiňte kazetu zpět. (str. 35)
• Hlava videa může být špinavá.
c Vyčistěte hlavy pomocí čistící kazety Sony V8-25CLD (není
součástí dodávky) (str. 119).
• Při přehrávání stereokazety je funkce HiFi SOUND v nabídce
nastavena na hodnotu 2.
c Nastavte ji na hodnotu STEREO (str. 93).
• Hlasitost je nastavena na minimum.
c Otevřete panel LCD a stiskněte tlačítko VOLUME + (str. 35).
• Funkce AUDIO MIX je v nabídce nastavena na hodnotu ST2.
c Upravte nastavení funkce AUDIO MIX (str. 93).
• Na kazetě jsou mezi jednotlivými nahrávkami nenahrané úseky
(str. 77).
Odstraňování problémů
Při přehrávání kazety není na
obrazovce žádný obraz
Rozwiązywanie problemów
Při snímání obrazovky televizoru
nebo monitoru počítače se objeví
horizontální černý pruh.
Příčina a možnosti nápravy
• Nejedná se o žádnou závadu.
(Pokračování na další stránce)
105
Problémy a jejich řešení
V režimech nahrávání a přehrávání
Symptom
Příčina a možnosti nápravy
• Sada baterií není instalována, baterie jsou vybité nebo téměř
vybité.
c Instalujte nabitou sadu baterií (str. 14, 15).
• Napájecí sí»ový adaptér není zapojen do elektrické sítě.
c Zapojte napájecí sí»ový adaptér do elektrické sítě (str. 18).
Funkce END SEARCH nefunguje.
• Po dokončení nahrávání byl otevřen kazetový prostor.
• Ještě jste na novou kazetu nic nenahrávali.
• Na kazetě jsou před nebo mezi jednotlivými nahrávkami
Funkce END SEARCH nefunguje
správně.
nenahrané úseky
• Pracovní teplota je příliš nízká.
Sada baterií se rychle vybíjí.
• Sada baterií není zcela nabita.
c Znovu sadu baterií zcela dobijte (str. 15).
• Sada baterií je zcela vybitá a není možné ji dobít.
c Nahraïte ji novou sadou baterií (str. 14).
•
Sada baterií byla po delší dobu přechovávána v extrémně
Indikátor času zbývajícího do
úplného vybití baterie neukazuje
horkém nebo chladném prostředí.
správnou hodnotu.
• Sada baterií je zcela vybitá a není možné ji dobít.
c Nahraïte ji novou sadou baterií (str. 14).
• Sada baterií není zcela nabitá.
c Znovu sadu baterií zcela dobijte (str. 15)
• Čas zbývající do úplného vybití baterií se změnil.
c Znovu sadu baterií zcela dobijte (str. 15).
• Čas zbývající do úplného vybití baterií se změnil.
Videokamera se vypne, ačkoli podle
indikátoru času zbývajícího do
c Znovu sadu baterií zcela dobijte (str. 15).
Videokameru nelze zapnout.
úplného vybití baterie obsahuje sada
baterií ještě dostatek energie.
Kazetu nelze vyjmout z držáku.
Indikátory % a Z blikají a kromě
vyjmutí kazety žádná funkce
nefunguje.
Indikátor zbývajícího času kazety se
nezobrazí.
106
• Napájení není zapojeno.
c Zapojte správně napájení (str. 14, 18).
• Sada baterií je vybitá.
c Instalujte nabitou sadu baterií (str. 14, 15).
• Došlo ke kondenzaci vlhkosti.
c Vyjměte kazetu a ponechte videokameru aklimatizovat
alespoň po dobu 1 hodiny (str. 118).
• Funkce q REMAIN je v nabídce nastavena na hodnotu AUTO.
c Nastavte ji na hodnotu ON, čímž se vždy bude zobrazovat
indikátor zbývajícího času kazety.
Problémy a jejich řešení
Jiné
Symptom
Příčina a možnosti nápravy
• Funkce COMMANDER je v nabídce nastavena na hodnotu
OFF.
c Nastavte ji do polohy ON (str. 96).
• Vyzařování infračervených paprsků je z nějakého důvodu
blokováno.
c Odstraňte překážku.
• Orientace vložených baterií neodpovídá značkám + a – uvnitř
bateriového prostoru.
c Vložte baterie se správnou polarizací (str. 134).
• Baterie jsou vybité.
c Vložte nové baterie (str. 134).
Po dobu 5 sekund zní melodie nebo
• Došlo ke kondenzaci vlhkosti.
zvukový signál.
c Vyjměte kazetu a ponechte videokameru aklimatizovat
alespoň po dobu 1 hodiny (str. 118).
• Při použití videokamery se vyskytly nějaké problémy.
c Vyjměte kazetu a znovu ji vložte. Poté zkuste videokameru
použít.
Ačkoliv je videokamera zapnuta,
• Odpojte napájecí sí»ový adaptér nebo vyjměte sadu baterií a
nefunguje žádná funkce.
po uplynutí 1 minuty sadu baterií znovu nainstalujte nebo
znovu připojte adaptér. Zapněte napájení (str. 14, 18). Pokud
videokamera stále nefunguje správně, stiskněte pomocí
špičatého předmětu tlačítko RESET. (Stisknete-li tlačítko
RESET, budou veškerá nastavení, včetně nastavení data a
času, vrácena na výchozí hodnotu.) (str. 130)
Indikátor CHG se při dobíjení sady
• Napájecí sí»ový adaptér je odpojen.
baterií nerozsvítí.
c Zapojte jej správně (str. 15).
• Dobíjení bylo dokončeno.
• Sada baterií není správně instalována.
c Nainstalujte sadu baterií správně (str. 14).
• Sada baterií z nějakého důvodu nepracuje správně.
c Obra»te se na zástupce společnosti Sony nebo autorizované
servisní středisko společnosti Sony.
Dálkový ovladač, který je součástí
příslušenství videokamery,
nefunguje.
Videokamera se vypne, ačkoli podle
indikátoru času zbývajícího do
úplného vybití baterie obsahuje sada
baterií ještě dostatek energie.
Odstraňování problémů
Nelze dobít sadu baterií instalovanou
ve videokameře.
• Sada baterií z nějakého důvodu nepracuje správně.
c Obra»te se na zástupce společnosti Sony nebo autorizované
servisní středisko společnosti Sony.
• Přepínač POWER není nastaven do polohy OFF (CHARGE).
c Nastavte jej do polohy OFF (CHARGE).
• Čas zbývající do úplného vybití baterií se změnil.
c Znovu sadu baterií zcela dobijte (str. 15).
Rozwiązywanie problemów
Při dobíjení sady baterií bliká
indikátor CHG.
107
Česky
Zobrazení výsledků vnitřní kontroly
Videokamera má funkci vnitřní kontroly
zobrazující výsledky kontroly.
Tato funkce zobrazí aktuální stav videokamery v
podobě kódu obsahujícího 5 znaků (kombinace
písmen a číslic) na obrazovce LCD, v hledáčku
nebo na displeji.
Pokud je kód zobrazen, prostudujte si následující
tabulku. Poslední dva znaky (reprezentované
dvojicí znaků ss) se budou lišit v závislosti na
stavu videokamery.
Obrazovka LCD, hledáček nebo
displej
C:21:00
Zobrazení výsledků vnitřní kontroly
• C:ss:ss
Videokameru můžete sami uvést do
pořádku.
• E:ss:ss
Obra»te se na zástupce společnosti
Sony nebo na autorizované servisní
středisko společnosti Sony.
Kód o pěti znacích
C:04:ss
C:21:ss
C:22:ss
C:31:ss
C:32:ss
E:61:ss
E:62:ss
Příčina a možnosti nápravy
• Používáte jinou sadu baterií, než je sada baterií „InfoLITHIUM“.
c Použijte sadu baterií „InfoLITHIUM“ (str. 113).
• Došlo ke kondenzaci vlhkosti.
c Vyjměte kazetu a ponechte videokameru aklimatizovat
alespoň po dobu 1 hodiny (str. 118).
• Hlavy videa jsou znečištěny.
c Vyčistěte hlavy pomocí čistící kazety Sony V8-25CLD (není
součástí dodávky) (str. 119).
• Došlo k jiné, než k některé z výše uvedených závad.
c Vyjměte kazetu a znovu ji vložte, poté zkuste videokameru
použít.
c Odpojte napájecí sí»ový adaptér nebo vyjměte sadu baterií.
Po opětovném zapojení zdroje napájení zkuste videokameru
použít.
• Došlo k závadě, kterou nejste schopen odstranit.
c Obra»te se na zástupce společnosti Sony nebo na
autorizované servisní středisko společnosti Sony a
poskytněte jim kód o 5 znacích zobrazený vaší
videokamerou. (příklad: E:61:10)
Pokud nejste schopni odstranit závadu i po opětovném provedení nápravných operací,
obra»te se na zástupce společnosti Sony nebo na autorizované servisní středisko
společnosti Sony.
108
Česky
Výstražné indikátory a zprávy
Pokud jsou na obrazovce LCD nebo v hledáčku zobrazeny indikátory nebo zprávy,
postupujte následujícím způsobem:
Další informace naleznete na stránkách uvedených v závorkách „( )“.
Výstražné indikátory
Zobrazení výsledků vnitřní
kontroly (str. 108).
C:21:00
V závislosti na podmínkách prostředí
nebo na stavu sady baterií může
indikátor blikat i tehdy, pokud ještě
zbývá 5 nebo 10 minut do úplného
vybití baterie.
Indikátor bliká rychle:
•Baterie je vybitá.
Indikátor bliká rychle:
•Kazeta byla převinuta na konec.*
Indikátor bliká rychle:
• Došlo ke kondenzaci vlhkosti
(str. 118).
• Kazeta byla převinuta na konec.
• Funkce zobrazení výsledků
vnitřní kontroly je aktivována
(str. 108).
Výstražný indikátor (např.
kazeta nebo sada baterií)**
Indikátor bliká pomalu:
• Baterie je téměř vybitá.
• Kazeta je téměř u konce.
Odstraňování problémů
Výstražný indikátor kazety
Indikátor bliká pomalu:
•Kazeta je téměř u konce.
•Není vložena kazeta.
•Ochranná pojistka nezakrývá
červený symbol* (str. 23).
Je třeba vyjmout kazetu.*
Indikátor bliká pomalu:
• Ochranná pojistka je vylomená
(nezakrývá červený symbol).
(str. 23)
Rozwiązywanie problemów
Baterie je vybitá nebo téměř
vybitá.
Indikátor bliká pomalu:
•Baterie je téměř vybitá (P. 15).
Došlo ke kondenzaci vlhkosti.*
Indikátor bliká rychle:
• Vyjměte kazetu a ponechte
videokameru s otevřeným
kazetovým prostorem alespoň
po dobu 1 hodiny (str. 118).
Indikátor bliká rychle:
• Sada baterií je vybitá.
• Kazeta byla převinuta na
konec.*
* Zazní melodie nebo zvukový signál.
** Indikátor se zobrazí pouze v hledáčku.
109
Výstražné indikátory a zprávy
Výstražné zprávy
• CLOCK SET
Nastavte datum a čas (str. 20).
• FOR “InfoLITHIUM”
BATTERY ONLY
Použijte sadu baterií „InfoLITHIUM" (str. 113).
• Q Z TAPE END
Kazeta byla převinuta na konec.*
• Q NO TAPE
Vložte kazetu.*
•
Hlavy videa jsou znečištěny (str. 119).
CLEANING CASSETTE**
• 8 mm TAPE t SP REC
Hi8 TAPE t LP/SP REC
*
**
110
Při nahrávání v režimu LP používejte kazety Hi8
Digital8 .* (str. 94).
Zazní melodie nebo zvukový signál.
Na obrazovce se postupně zobrazí indikátor x a zpráva „
/
CLEANING CASSETTE“.
— Informacje dodatkowe —
Kasety wideo
– informacje
Co to jest system ˝Digital8
— Doplňující informace —
Videokazety
˝?
Ten system wideo został opracowany w celu
umożliwienia cyfrowego nagrywania na kasetach
wideo Hi8
/Digital8 .
Co je systém „Digital8
“?
Tento videosystém umožňuje digitálně nahrávat
na videokazety Hi8
/Digital8 .
Použitelné kazety
Możliwe do użycia rodzaje kaset
Zaleca się korzystanie z kaset wideo Hi8
/
Digital8 .
W przypadku korzystania ze standardowych
kaset 8 należy je odtwarzać za pomocą tej
samej kamery. Podczas odtwarzania
standardowej taśmy typu 8 za pomocą innych
magnetowidów (także innych kamer DCRTRV130E) mogą wystąpić zniekształcenia
mozaikowe.
jest znakiem towarowym.
jest znakiem towarowym.
jest znakiem towarowym.
System odtwarzania
Odtwarzanie
Odtwarzanie nagrań w systemie NTSC
Za pomocą tej kamery można odtwarzać taśmy
nagrane w systemie NTSC, jeśli zostały one
nagrane w trybie SP.
.
je ochranná známka.
je ochranná známka.
je ochranná známka.
Systém přehrávání
Můžete přehrávat pouze kazety nahrané pomocí
systému Digital8 .
Kazety nahrané pomocí standardního
(analogového) systému Hi8
/Standard 8
nelze pomocí videokamery přehrávat.
Při přehrávání
Přehrávání kazet s nahrávkou NTSC
Můžete přehrávat kazety nahrané pomocí
systému NTSC v režimu SP.
Doplňující informace
Za pomocą kamery można odtwarzać tylko
taśmy nagrane w systemie Digital8 .
Nie można odtwarzać taśm nagranych w
systemie analogowym Hi8
/standard 8 .
Poznámka
Kazety nahrané pomocí systému Digital8
nelze přehrávat na zařízeních se standardním
(analogovým) systémem Hi8
/Standard 8
Informacje dodatkowe
Uwaga
Taśmy nagrane w systemie Digital8 nie mogą
być odtwarzane za pomocą urządzeń
pracujących w systemie analogowym Hi8
/
standard 8 .
Doporučujeme používat videokazety Hi8
/
Digital8 .
Pokud použijete standardní kazetu 8 ,
přehrávejte kazetu pomocí této videokamery. Při
přehrávání standardní kazety 8 pomocí jiného
zařízení VCR (včetně jiného zařízení DCRTRV130E) se může vyskytnout šum obrazu.
111
Kasety wideo – informacje
Podczas odtwarzania taśmy z
dwiema ścieżkami dźwiękowymi
Videokazety
Přehrávání kazety pro duální
zvukový záznam
Podczas odtwarzania taśmy skopiowanej z
taśmy z dwiema ścieżkami dźwiękowymi
nagranej w systemie DV, w systemie menu
należy ustawić odpowiednio parametr HiFi
SOUND (str. 88).
Pokud přehráváte kazetu pro duální zvukový
záznam nahranou pomocí systému DV, nastavte
v nabídce funkci HiFi SOUND na požadovaný
režim (str. 93).
Dźwięk z głośnika
Zvuk z reproduktoru
Ustawienie
parametru
HIFI Sound
STEREO
1
2
Odtwarzanie
Odtwarzanie taśmy z dwiema
taśmy stereo ścieżkami
dźwiękowymi
Ścieżka główna i
Stereo
podrzędna
Lewy kanał
Ścieżka główna
Ścieżka
Prawy kanał
podrzędna
Kamera nie pozwala na dokonywanie nagrań z
dwiema ścieżkami dźwiękowymi.
112
Přehrávání
Režim funkce Přehrávání
kazety pro
HiFi SOUND stereokazety duální zvukový
záznam
Hlavní a vedlejší
STEREO
Stereo
záznam
1
Levý kanál
Hlavní záznam
2
Pravý kanál
Vedlejší záznam
Na videokameře nelze nahrávat programy s
duálním zvukovým záznamem.
Informacje dotyczące
akumulatora
˝InfoLITHIUM˝
Baterie „InfoLITHIUM“
Co to jest akumulator ˝InfoLITHIUM˝?
Co je „InfoLITHIUM“?
˝InfoLITHIUM˝ jest akumulatorem litowojonowym z funkcjami komunikacji między
kamerą i zasilaczem sieciowym dotyczącymi
warunków pracy urządzenia.
Akumulator ˝InfoLITHIUM˝ oblicza zużycie energii
związane z warunkami pracy kamery i wyświetla
w minutach czas pozostały do rozładowania
akumulatora.
„InfoLITHIUM“ je lithiová baterie, která poskytuje
komunikační funkce pro přenos informací o
provozních podmínkách mezi videokamerou a
sí»ovým adaptérem.
Baterie „InfoLITHIUM“ vypočítá spotřebu energie
v závislosti na provozních podmínkách a zobrazí
v minutách čas zbývající do úplného vybití
baterie.
Ładowanie akumulatora
Efektywne używanie akumulatora
•Před použitím videokamery zkontrolujte, že je
sada baterií nabitá.
•Doporučujeme dobíjet baterie v prostředí s
teplotou v rozmezí 10 ˚C až 30 ˚C, dokud
nezhasne indikátor CHG. Jakmile indikátor
zhasne, je baterie plně dobita. Pokud budete
baterii dobíjet v prostředí s jinou než uvedenou
teplotou, je možné, že baterie nebude dobita
úplně.
•Po dokončení dobíjení odpojte kabel ze zdířky
DC IN na videokameře nebo baterii vyjměte.
Správné použití baterie
•V prostředí s nízkou teplotou výkon baterie
klesá. To znamená, že v prostředí s nízkou
teplotou se baterie vybije rychleji. Pro dosažení
delší doby provozu doporučujeme:
– Vložit baterii do kapsy oděvu tak, aby se
zahřála na teplotu vašeho těla, a vložit ji do
videokamery bezprostředně před začátkem
nahrávání.
– Používat vysokokapacitní baterii (NP-F730/
F750/F930/F950/F960 - není součástí
dodávky).
•Při častém používání obrazovky LCD,
přehrávání nebo rychlém převíjení vpřed či
vzad se baterie vybíjí rychleji. Doporučujeme
používat vysokokapacitní baterii (NP-F730/
F750/ F930/F950/F960 - není součástí
dodávky).
•Při nahrávání nebo přehrávání se ujistěte, že je
přepínač POWER nastaven do polohy OFF
(CHARGE). Baterie se také vybíjí, pokud se
videokamera nachází v pohotovostním režimu
nebo pokud přerušíte přehrávání.
•Mějte k dispozici náhradní baterie, které by
vystačily pro dobu dvakrát až třikrát delší, než
je zamýšlená doba nahrávání, a před vlastním
nahráváním vždy pořiïte zkušební nahrávku.
•Chraňte sadu baterií před působením vlhkosti.
Sada baterií není odolná vůči vodě.
Doplňující informace
•Wydajność akumulatora obniża się w niskich
temperaturach otoczenia. Z tego powodu w
zimnym otoczeniu czas używania akumulatora
jest krótszy. Aby wydłużyć czas pracy
akumulatora, zaleca się stosowanie do
poniższych wskazówek:
– Trzymaj akumulator w kieszeni blisko ciała,
aby go nagrzać, i wkładaj go do kamery
bezpośrednio przed rozpoczęciem
filmowania.
– Używaj akumulatorów o dużej pojemności
(NP-F730/F750/F930/F950/F960,
wyposażenie opcjonalne).
•Częste używanie ekranu LCD, odtwarzanie,
przewijanie do przodu i do tylu powoduje
szybsze rozładowanie akumulatora. Zaleca się
używanie akumulatorów o dużej pojemności
(NP-F730/F750/F930/F950/F960, wyposażenie
opcjonalne).
•Upewnij się, ze przełącznik POWER znajduje
się w pozycji OFF (CHARGE) podczas przerw w
filmowaniu lub odtwarzaniu. Akumulator jest
rozładowywany także w trybie czuwania oraz
pauzy w odtwarzaniu.
•Warto posiadać przygotowane zapasowe
akumulatory pozwalające na pracę w czasie
dwu- lub trzykrotnie dłuższym od
przewidywanego oraz na wykonanie ujęć
próbnych przed rozpoczęciem właściwego
filmowania.
•Nie wystawiaj akumulatora na działanie wody.
Akumulator nie jest odporny na działanie wody.
Dobíjení sady baterií
Informacje dodatkowe
•Akumulator należy naładować przed pierwszym
użyciem kamery.
•Producent zaleca ładowanie akumulatora w
temperaturze otoczenia miedzy 10 i 30˚C aż do
wygaszenia diody CHG, co oznacza pełne
naładowanie akumulatora. W przypadku
ładowania akumulatora w temperaturach poza
tym zakresem naładowanie może nie być
efektywne.
•Po zakończeniu ładowania odłącz przewód z
gniazda DC IN kamery lub usuń akumulator.
113
Informacje dotyczące akumulatora
˝InfoLITHIUM˝
Baterie „InfoLITHIUM“
Wskaźnik czasu pozostałego do
wyczerpania się akumulatora
Indikátor času zbývajícího do úplného
vybití baterie
•Jeśli zasilanie wyłącza się, mimo że ze
wskazywanego czasu pozostałego do
wyczerpania akumulatora wynika, że w
akumulatorze pozostaje jeszcze zapas energii
do pracy, całkowicie naładuj akumulator, tak
aby wskazanie czasu pozostałego do
wyczerpania było prawidłowe. Należy jednak
zauważyć, ze czasami poprawne wskazania
pozostałego czasu pracy akumulatora nie
zostaną odtworzone. Może tak się stać w
przypadku używania akumulatora przez dłuższy
czas w wysokich temperaturach,
pozostawienia całkowicie naładowanego
akumulatora lub przy częstym używaniu
akumulatora. Wskaźnik czasu pozostałego do
wyczerpania akumulatora należy traktować
jako przybliżony dostępny czas filmowania.
•W zależności od warunków zewnętrznych i
temperatury otoczenia, wskaźnik E
sygnalizujący wyładowanie akumulatora może
czasem migać w wypadku, gdy do całkowitego
rozładowania akumulatora pozostało jeszcze
od pięciu do dziesięciu minut.
•Pokud se videokamera vypne, ačkoli podle
indikátoru času zbývajícího do úplného vybití
baterie obsahuje sada baterií ještě dostatek
energie, znovu sadu baterií zcela dobijte tak,
aby indikátor zobrazoval správný údaj. Pokud
dlouhodobě používáte videokameru v prostředí
s vysokou teplotou, pokud ponecháte plně
nabité baterie bez použití po delší dobu nebo
pokud videokameru používáte velmi často,
nemusí se zobrazit správný údaj. Čas zbývající
do úplného vybití baterie pokládejte za
přibližnou dobu, po kterou lze ještě nahrávat.
•V závislosti na podmínkách prostředí nebo na
stavu baterie může indikátor E blikat i tehdy,
pokud ještě zbývá 5 nebo 10 minut do úplného
vybití baterie.
Przechowywanie akumulatora
•Nawet jeśli akumulator jest przez dłuższy czas
nieużywany, należy go przechowywać w
suchym, chłodnym miejscu, raz do roku ładując
go całkowicie, a następnie rozładowując przy
użyciu kamery. W ten sposób zachowywane są
funkcje akumulatora.
•Aby rozładować akumulator przy użyciu
kamery, należy pozostawić go w trybie
nagrywania bez włożonej kasety aż do
całkowitego rozładowania.
Żywotność akumulatora
•Żywotność akumulatora jest ograniczona. Jego
pojemność stopniowo się zmniejsza
proporcjonalnie do częstości używania, a także
z upływem czasu. Znaczne skrócenie
całkowitego czasu pracy akumulatora
najprawdopodobniej oznacza, ze jest on
zużyty. Należy wtedy zakupić nowy
akumulator.
•Żywotność akumulatora zależy od sposobu
przechowywania, warunków pracy i otoczenia
akumulatora.
114
Skladování baterií
•Pokud baterii dlouhodobě nepoužíváte,
přechovávejte ji na suchém a chladném místě.
Nezapomeňte ji jednou ročně dobít a zcela
vybít. Tímto způsobem zajistíte dlouhou
životnost baterie.
•Pokud chcete baterii zcela vybít, vyjměte
kazetu z videokamery a ponechte kameru v
režimu nahrávání, dokud se sama nevypne.
Životnost baterie
•Životnost baterie je omezená. Její kapacita
postupně klesá. Pokud se čas zbývající do
úplného vybití baterie výrazně sníží,
pravděpodobně bylo dosaženo konce
životnosti baterie. Kupte novou baterii.
•Životnost baterie je závislá na provozních
podmínkách a na způsobu skladování.
Rozhraní i.LINK
Gniazdo wyjściowe DV tego urządzenia jest
zgodne z systemem i.LINK. W niniejszym
rozdziale został opisany standard i.LINK i jego
cechy.
Zdířka DV na tomto přístroji představuje výstupní
zdířku DV kompatibilní s rozhraním i.LINK. V této
části je uveden popis standardu i.LINK a jeho
funkcí.
Co to jest ˝i.LINK˝?
Co je „i.LINK“?
i.LINK jest dwukierunkowym cyfrowym łączem
szeregowym, które służy do obsługi cyfrowych
danych o obrazie, dźwięku i innych danych
przesyłanych między urządzeniami
wyposażonymi w gniazdo i.LINK oraz do
sterowania innymi urządzeniami.
Urządzenia zgodne z systemem i.LINK można
łączyć za pomocą jednego przewodu i.LINK.
Możliwe zastosowania obejmują współdziałanie
różnych urządzeń cyfrowych A/V i wymianę
danych miedzy nimi.
Jeśli do kamery zostały podłączone dwa lub
więcej urządzeń zgodnych z systemem i.LINK,
urządzenia te mogą wymieniać dane nie tylko z
kamerą, ale także, za jej pośrednictwem, między
sobą.
Należy jednak zwrócić uwagę, że sposób
działania zależy od parametrów i danych
technicznych podłączonego urządzenia, a
wymiana danych między niektórymi
urządzeniami może nie być możliwa.
i.LINK je digitální sériové rozhraní pro
obousměrný přenos digitálního obrazu, zvuku a
jiných dat mezi zařízeními, která mají zdířku
i.LINK, a pro ovládání dalších zařízení.
Zařízení kompatibilní s rozhraním i.LINK mohou
být propojena pomocí kabelu i.LINK. Pomocí
tohoto rozhraní lze uskutečnit přenosy dat mezi
různými digitálními A/V zařízeními.
Pokud k tomuto zařízení připojíte dvě nebo více
zařízení kompatibilní s rozhraním i.LINK, může
být přenos dat uskutečňován i mezi zařízeními,
která jsou připojena prostřednictvím těchto
zařízení.
Možnosti takovéhoto spojení a operací, které lze
prostřednictvím něho uskutečňovat, se
samozřejmě liší v závislosti na připojených
zařízeních.
Nazwa ˝i.LINK˝ – informacje
i.LINK jest popularnym określeniem magistrali
danych IEEE 1394 wprowadzonym przez firmę
SONY. Nazwa ta jest znakiem towarowym
uznawanym przez wiele firm.
IEEE 1394 jest normą międzynarodową
opracowaną przez Instytut Inżynierów
Elektryków i Elektroników (Institute of Electrical
and Electronic Engineers).
Název „i.LINK“
„i.LINK“ představuje název pro sběrnici IEEE
1394 navržený a používaný společností SONY a
je obchodní známkou schválenou mnoha
společnostmi.
IEEE 1394 je mezinárodní standard definovaný
společností Institute of Electrical and Electronic
Engineers.
Doplňující informace
Uwaga
Normalnie za pomocą przewodu i.LINK
(przewodu DV) do kamery można podłączyć
tylko jedno urządzenie. Jeśli kamera ma być
podłączona do urządzenia zgodnego z
systemem i.LINK, które posiada dwa lub więcej
gniazd i.LINK (gniazd DV), należy zapoznać się z
instrukcją obsługi podłączanego urządzenia.
Poznámka
Za běžných podmínek může být k tomuto
zařízení připojeno pouze jedno další zařízení
pomocí kabelu i.LINK (kabel DV). Pokud chcete k
tomuto zařízení připojit zařízení se dvěma nebo
více zdířkami i.LINK (zdířky DV), prostudujte si
příslušnou příručku.
Informacje dodatkowe
Łącze i.LINK
– informacje
115
Łącze i.LINK – informacje
Prędkość transmisji danych przez
łącze i.LINK
Maksymalna prędkość transmisji danych przez
łącze i.LINK różni się w zależności od
urządzenia. Istnieją trzy zdefiniowane
maksymalne prędkości transmisji:
S100 (około 100 Mb/s*)
S200 (około 200 Mb/s)
S400 (około 400 Mb/s)
Prędkość transmisji danego urządzenia jest
podawana w rozdziale ˝Dane techniczne˝ jego
instrukcji obsługi. Bywa też podawana w pobliżu
gniazda i.LINK urządzenia.
Maksymalna prędkość transmisji urządzenia bez
podanego oznaczenia, np. tej kamery, wynosi
100 Mbps (˝S100˝).
Jeśli łączone urządzenia mają różne maksymalne
prędkości transmisji, rzeczywista prędkość może
się różnić od podanej prędkości.
* Co to jest ˝Mb/s˝?
Mb/s oznacza megabity na sekundę, czyli ilość
danych, którą można wysłać lub odebrać w
ciągu jednej sekundy. Na przykład, prędkość 100
Mb/s oznacza, że w ciągu jednej sekundy można
przesłać 100 megabitów danych.
Rozhraní i.LINK
Přenosová rychlost rozhraní i.LINK
Maximální přenosová rychlost rozhraní i.LINK se
liší v závislosti na připojeném zařízení. Trojice
maximálních přenosových rychlostí je definována
takto:
S100 (přibl. 100Mb/s*)
S200 (přibl. 200Mb/s)
S400 (přibl. 400Mb/s)
Přenosová rychlost je uvedena v části
„Technické údaje“ příruček jednotlivých zařízení.
U některých zařízení je také označena vedle
zdířky i.LINK.
Maximální přenosová rychlost pro zařízení bez
bližší specifikace je „S100“.
Pokud jsou připojena zařízení s různými
přenosovými rychlostmi, může se rychlost od
uvedené rychlosti lišit.
* Co je „Mb/s“?
Zkratka Mb/s znamená megabity za sekundu a
označuje množství dat přenesených za jednu
sekundu. Například přenosová rychlost 100Mb/s
znamená, že za jednu sekundu může být
přeneseno 100 megabitů dat.
Funkce rozhraní i.LINK
Funkcje i.LINK kamery
Szczegółowe informacje dotyczące kopiowania
nagrań, gdy kamera jest podłączona do innych
urządzeń wideo z gniazdami DV, można znaleźć
na stronie 83.
Kamerę można także podłączać do innych
urządzeń (nie tylko wideo) zgodnych z systemem
i.LINK (DV) wyprodukowanych przez firmę SONY
(np. do komputerów osobistych z serii VAIO).
Przed podłączeniem kamery do komputera
upewnij się, że na komputerze zostało
zainstalowane oprogramowanie współpracujące
z tą kamerą.
Szczegółowe informacje dotyczące środków
ostrożności podczas podłączania kamery można
znaleźć także w instrukcjach obsługi
podłączanych urządzeń.
Wymagany przewód i.LINK
Podczas kopiowania kaset wideo w trybie DV
należy używać przewodu Sony i.LINK (4 wtyki - 4
wtyki).
i.LINK oraz są znakami towarowymi.
116
Podrobné informace o tom, jak kopírovat
videokazetu při připojení jiného videozařízení,
které je vybaveno zdířkou DV, naleznete na
straně 83.
Toto zařízení může být také připojeno k jiným
zařízením kompatibilním s rozhraním i.LINK
společnosti SONY (např. osobní počítače řady
VAIO).
Před připojením tohoto zařízení k počítači se
ujistěte, že je v počítači nainstalován software
podporující toto zařízení .
Informace o bezpečnostních opatřeních
vyhledejte rovněž v příručce dodávané k
připojovanému zařízení.
Požadovaný kabel i.LINK
Použijte 4pinový kabel i.LINK společnosti Sony
(při kopírování DV).
i.LINK a
jsou ochranné známky.
Korzystanie z kamery za
granicą
Korzystanie z kamery za granicą
Použití videokamery v
zahraničí
Použití videokamery v zahraničí
Kamery i zasilacza można używać w dowolnym
kraju, w którym napięcie prądu zmiennego w
sieci ma wartość od 100 V do 240 V i
częstotliwość 50/60 Hz.
Videokameru napájenou pomocí napájecího
sí»ového adaptéru můžete použít všude, kde je
používáno střídavé napětí v rozmezí 100 V až
240 V, 50/60 Hz.
Kamera pracuje w systemie PAL. Aby odtworzyć
obraz na ekranie telewizora, musi on pracować
w systemie PAL i posiadać gniazdo wejściowe
VIDEO/AUDIO.
Poniżej podano listę krajów, w których są
używane poszczególne systemy telewizji
kolorowej.
Videokamera je založena na systému PAL.
Pokud chcete přehrát nahrávku na obrazovce
televizoru, musíte použít televizor se systémem
PAL a se vstupní zdířkou VIDEO/AUDIO.
V jednotlivých zemích jsou používány následující
systémy.
System PAL-M
Brazylia
System PAL-N
Argentyna, Paragwaj, Urugwaj
System SECAM
Bułgaria, Francja, Gujana, Węgry, Iran, Irak,
Monako, Polska, Rosja, Ukraina itd.
Prosta regulacja zegara przez
podanie różnicy czasu
Można łatwo ustawić zegar według czasu
lokalnego, podając różnicę czasów. W systemie
menu wybierz parametr WORLD TIME. Więcej
informacji na ten temat można znaleźć na stronie
96.
Systém PAL-M
Brazílie
Systém PAL-N
Argentina, Paraguay, Uruguay
Systém NTSC
Bahamy, Bolívie, Kanada, Střední Amerika, Chile,
Kolumbie, Ekvádor, Jamajka, Japonsko, Korea,
Mexiko, Peru, Surinam, Tajwan, Filipíny, USA,
Venezuela atd.
Systém SECAM
Bulharsko, Francie, Guyana, Maïarsko, Írán,
Irák, Monako, Polsko, Rusko, Ukrajina atd.
Doplňující informace
System NTSC
Wyspy Bahama, Boliwia, Kanada, Ameryka
Środkowa, Chile, Kolumbia, Ekwador, Jamajka,
Japonia, Korea, Meksyk, Peru, Surinam, Tajwan,
Filipiny, Stany Zjednoczone, Wenezuela itd.
Systém PAL
Austrálie, Rakousko, Belgie, Čína, Česká
Republika, Dánsko, Finsko, Německo, Velká
Británie, Holandsko, Hong Kong, Itálie, Kuvajt,
Malajsie, Nový Zéland, Norsko, Portugalsko,
Singapur, Slovenská Republika, Španělsko,
Švédsko, Švýcarsko, Thajsko atd.
Informacje dodatkowe
System PAL
Australia, Austria, Belgia, Chiny, Czechy, Dania,
Finlandia, Niemcy, Wielka Brytania, Holandia,
Hongkong, Włochy, Kuwejt, Malezja, Nowa
Zelandia, Norwegia, Portugalia, Singapur,
Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria,
Tajlandia itd.
Snadné nastavení hodin pomocí
časového rozdílu
Hodiny můžete snadno nastavit na místní čas
nastavením časového rozdílu. V nabídce vyberte
funkci WORLD TIME. Podrobnější informace
naleznete na straně 101.
117
Informacje dotyczące
konserwacji i środki
ostrożności
Skraplanie pary wodnej
Informace o údržbě a
bezpečnostní opatření
Kondenzace vlhkosti
Jeśli kamera zostanie przeniesiona bezpośrednio
z miejsca zimnego do ciepłego, w jej wnętrzu, na
powierzchni taśmy lub na obiektywie może
skroplić się wilgoć. W takim przypadku taśma
może przykleić się do głowicy i ulec zniszczeniu
lub kamera może nie działać prawidłowo. Jeśli
wewnątrz kamery skropli się wilgoć,
wyemitowany zostanie odpowiedni sygnał
dźwiękowy i zacznie migać wskaźnik %. Jeśli
równocześnie miga wskaźnik Z, w kamerze
znajduje się kaseta. Jeśli wilgoć skropli się na
obiektywie, wskaźnik nie będzie migać.
Pokud kameru přenesete z místa s nízkou
teplotou na místo s vysokou teplotou, může dojít
ke kondenzaci vlhkosti uvnitř kamery, na
povrchu kazety nebo na čočkách. V takových
podmínkách může dojít k poškození kazety a
může se stát, že videokamera nebude fungovat
správně. Pokud uvnitř kamery došlo ke
kondenzaci vlhkosti, zazní zvukový signál a
začne blikat indikátor %. Pokud ve stejný
okamžik bliká i indikátor Z, je uvnitř videokamery
vložena kazeta. Začne-li vlhkost kondenzovat na
čočkách, indikátor se nezobrazí.
W przypadku skroplenia się pary wodnej
Pokud dojde ke kondenzaci vlhkosti
Nie działają żadne funkcje oprócz wyjmowania
kasety. Wyjmij kasetę, wyłącz kamerę i pozostaw
ją na mniej więcej godzinę z otwartą kieszenią
kasety. Kamery można używać ponownie, jeśli
po włączeniu urządzenia nie pojawia się
wskaźnik %.
Nebude možné použít žádnou funkci mimo
vyjmutí kazety. Vyjměte kazetu a ponechte
videokameru s otevřeným kazetovým prostorem
alespoň po dobu 1 hodiny. Pokud se při
opětovném zapnutí videokamery nezobrazí
indikátor %, můžete kameru použít.
Uwaga dotycząca skraplania pary wodnej
Para wodna może się skroplić, jeśli kamera
zostanie przeniesiona z miejsca zimnego do
ciepłego (lub odwrotnie), a także w
następujących przypadkach, jeśli kamera
pracuje w gorącym miejscu:
– gdy kamera zostanie przeniesiona ze stoku
narciarskiego do ogrzewanego pomieszczenia,
– gdy kamera zostanie przeniesiona z
klimatyzowanego pojazdu lub pomieszczenia w
gorące miejsce na zewnątrz,
– jeśli kamera jest używana po burzy lub po
deszczu,
– jeśli kamera jest używana w gorącym,
wilgotnym miejscu.
Poznámka ke kondenzaci vlhkosti
Ke kondenzaci vlhkosti může dojít, pokud
přenesete videokameru z prostředí s nízkou
teplotou do prostředí s vysokou teplotou (a
naopak) nebo pokud použijete videokameru v
prostředí s vysokou teplotou jako v následujících
případech:
– Přenesete videokameru z lyžařské sjezdovky
do vytápěného prostředí.
– Přenesete videokameru z automobilu nebo
pokoje s klimatizací do prostředí s vysokou
teplotou.
– Použijte videokameru po bouřce nebo sprše.
– Použijte videokameru v prostředí s vysokou
teplotou a vlhkostí vzduchu.
Jak zapobiegać skraplaniu pary wodnej
Przenosząc kamerę z miejsca zimnego do
ciepłego, włóż ją do plastikowej torby i szczelnie
ją zamknij. Wyjmij kamerę z torby, gdy
temperatura w torbie wyrówna się z temperaturą
otoczenia (nastąpi to po mniej więcej godzinie).
Jak zabránit kondenzaci vlhkosti
Pokud přenesete videokameru z prostředí s
nízkou teplotou do prostředí s vysokou teplotou,
vložte ji do igelitového sáčku a ten neprodyšně
uzavřete. Sáček sejměte, až se teplota uvnitř
sáčku vyrovná teplotě okolního prostředí (po
uplynutí přibližně 1 hodiny).
118
Informacje dotyczące konserwacji i
środki ostrożności
Informacje dotyczące konserwacji
Informace o údržbě a bezpečnostní
opatření
Informace o údržbě
Czyszczenie ekranu LCD
Údržba obrazovky LCD
Jeśli ekran LCD jest zakurzony lub zabrudzony
odciskami palców, zaleca się czyszczenie go
zestawem do czyszczenia ekranów LCD
(wyposażenie opcjonalne).
Pokud je obrazovka LCD znečištěna prachem
nebo otisky prstů, doporučujeme vám použít
čistící sadu LCD Cleaning Kit (není součástí
dodávky).
Czyszczenie głowic wizyjnych
Čištění hlav videa
Aby zapewnić prawidłowe nagrywanie i
odpowiednią jakość obrazu, należy czyścić
głowice wizyjne.
Głowica wizyjna może być zabrudzona, jeśli:
– na odtwarzanym obrazie pojawiają się
zniekształcenia mozaikowe,
– odtwarzany obraz nie zmienia się,
– odtwarzany obraz jest słabo widoczny,
– odtwarzany obraz nie jest widoczny,
– na ekranie pojawiają się na przemian wskaźnik
x i komunikat ˝ CLEANING CASSETTE˝.
Chcete-li zajistit normální kvalitu nahrávání a
kvalitní obraz, musíte čistit hlavy videa.
Hlavy videa mohou být znečištěné, pokud:
– objeví se mozaikový šum přehrávaného obrazu,
– přehrávaný obraz není pohyblivý,
– přehrávaný obraz je jen těžko viditelný,
– přehrávaný obraz se nezobrazí,
– na obrazovce se postupně zobrazí indikátor x
a zpráva „ CLEANING CASSETTE“.
Nastane-li některá z výše uvedených situací,
vyčistěte hlavy pomocí čistící kazety Sony
V8-25CLD (není součástí dodávky). Zkontrolujte
obraz. Jestliže výše uvedený problém přetrvává,
vyčistěte hlavy ještě jednou.
Doplňující informace
W przypadku wystąpienia jednego z powyższych
problemów należy wyczyścić głowice wizyjne
przy użyciu kasety czyszczącej Sony V8-25CLD
(wyposażenie opcjonalne). Jeśli problem
występuje nadal, czyszczenie należy powtórzyć.
Informacje dodatkowe
lub/nebo
119
Informacje dotyczące konserwacji i
środki ostrożności
Informace o údržbě a bezpečnostní
opatření
Czyszczenie wizjera
Odstranění prachu z hledáčku
(1) 1Odkręć śrubę za pomocą śrubokrętu (nie
należy do wyposażenia). 2Przytrzymując w
górze gałkę RELEASE, 3obróć okular wizjera
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara i wyjmij go.
(2) Oczyść powierzchnię wizjera dostępną na
rynku dmuchawą do czyszczenia aparatów
fotograficznych.
(3) Obróć okular wizjera w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara, a następnie
wkręć śrubę.
(1) 1Vyšroubujte šroub šroubovákem (není
součástí dodávky). 2Poté podržte stisknutou
páčku RELEASE a 3vyšroubujte kukátko
proti směru hodinových ručiček. Vyjměte
kukátko.
(2) Vyčistěte hledáček pomocí běžně
dostupného balónku.
(3) Zašroubujte kukátko po směru hodinových
ručiček a zašroubujte šroub.
Ostrzeżenie
Nie odkręcaj innych śrub. Można odkręcać tylko
tę śrubę, której usunięcie jest niezbędne do
oczyszczenia wizjera.
Ładowanie wbudowanej baterii
litowej
Kamera wideo jest wyposażona we wbudowaną
ładowalną baterię litową, umożliwiającą
zachowanie daty, godziny itp. niezależnie od
położenia przełącznika POWER. Bateria litowa
jest ładowana przez cały czas użytkowania
kamery. Jednak jeśli kamera nie będzie
używana, bateria będzie się stopniowo
rozładowywać. Całkowite rozładowanie nastąpi
po upływie około 4 miesięcy nieużywania
kamery. Nawet jeśli bateria litowa nie jest
naładowana, nie ma to wpływu na działanie
kamery. Aby możliwe było zachowanie w
pamięci informacji o dacie, godzinie itp.,
rozładowaną baterię należy naładować.
120
Upozornění
Neodstraňujte žádné další šrouby. Můžete
odstranit pouze šrouby zajiš»ující kukátko.
Nabíjení vestavěného lithiového
akumulátoru
Videokamera obsahuje vestavěný lithiový
akumulátor. Ten umožňuje uchovat datum a čas
bez ohledu na to, do jaké polohy je nastaven
přepínač POWER. Akumulátor je dobíjen, pokud
videokameru používáte. Pokud nebudete
používat videokameru, akumulátor se postupně
vybije. Nebudete-li videokameru používat 4
měsíce (přibližně), akumulátor se zcela vybije. I
když je akumulátor vybitý, nijak neovlivní
fungování videokamery. Chcete-li uchovat
nastavení data a času, musíte akumulátor
dobíjet.
Informacje dotyczące konserwacji i
środki ostrożności
Informace o údržbě a bezpečnostní
opatření
Ładowanie baterii litowej:
•Podłącz kamerę wideo do źródła zasilania za
pośrednictwem zasilacza prądu zmiennego i
pozostaw ją wyłączoną na czas dłuższy niż 24
godziny.
•Można także włożyć w pełni naładowany
akumulator i pozostawić kamerę wyłączoną na
czas dłuższy niż 24 godziny.
Nabíjení vestavěného lithiového akumulátoru:
•Zapojte videokameru do elektrické sítě
prostřednictvím napájecího sí»ového adaptéru,
který je součástí příslušenství videokamery.
Přepínač POWER nastavte do polohy OFF a
ponechte videokameru v tomto stavu déle než
24 hodin.
•Nebo instalujte zcela nabitou sadu baterií,
nastavte přepínač POWER do polohy OFF a
ponechte videokameru v tomto stavu déle než
24 hodin.
Środki ostrożności
Bezpečnostní opatření
•K napájení videokamery používejte pouze
napětí 7,2 V (bateriová sada) nebo 8,4 V (sí»ový
adaptér).
•K napájení střídavým či stejnosměrným
proudem používejte doplňky doporučené v
tomto návodu.
•Dostane-li se dovnitř kamery nějaký předmět či
tekutina, odpojte kameru od přívodu energie a
před dalším používáním ji nechejte zkontrolovat
v odborném servisu Sony.
•Vyvarujte se hrubého zacházení s
videokamerou a snažte se vyhnout
mechanickým otřesům. Zvláště opatrně
zacházejte s objektivem.
•Pokud videokameru nepoužíváte, ponechte
přepínač POWER v poloze OFF (CHARGE).
•Nepoužívejte videokameru, pokud je umístěna
v obalu (například zabalena v ručníku). Mohlo
by dojít k přehřátí.
•Neumís»ujte videokameru v blízkosti silného
magnetického pole ani ji nevystavujte
mechanickým vibracím. Mohl by se objevit šum
obrazu.
•Nedotýkejte se obrazovky LCD prsty nebo
ostrými předměty.
•Pokud videokameru používáte v chladném
prostředí, může se na obrazovce LCD objevit
reziduální obraz. Nejedná se o žádnou závadu.
•Zadní strana obrazovky LCD se při používání
kamery může zahřát. Nejedná se o žádnou
závadu.
Doplňující informace
Použití videokamery
•Kamera powinna być zasilana prądem o
napięciu 7,2 V (akumulator) lub 8,4 V (zasilacz
prądu zmiennego).
•Do zasilania kamery prądem stałym lub
zmiennym należy używać akcesoriów
zalecanych w tej instrukcji obsługi.
•Jeśli obcy przedmiot lub płyn dostanie się do
wnętrza obudowy kamery, przed dalszym
użytkowaniem należy odłączyć ją od źródła
zasilania i dokonać przeglądu w punkcie
serwisowym firmy Sony.
•Z kamerą należy obchodzić się ostrożnie, a w
szczególności unikać wstrząsów. Ze
szczególną ostrożnością należy traktować
obiektyw.
•Jeśli kamera nie jest używana, przełącznik
POWER należy ustawić w pozycji OFF
(CHARGE).
•Nie należy używać kamery owiniętej np.
ręcznikiem. Grozi to jej przegrzaniem.
•Kamerę należy chronić przed silnymi polami
magnetycznymi oraz wibracjami. W
przeciwnym przypadku mogą wystąpić
zakłócenia obrazu.
•Nie należy dotykać ekranu LCD palcami ani
ostrymi przedmiotami.
•Jeśli kamera jest używana w chłodnym
miejscu, na ekranie LCD może pojawić się
szczątkowy obraz. Jest to normalne zjawisko.
•Podczas pracy kamery tylna strona ekranu
LCD może się rozgrzać. Nie oznacza to usterki
kamery.
Informacje dodatkowe
Użytkowanie kamery
121
Informacje dotyczące konserwacji i
środki ostrożności
Informace o údržbě a bezpečnostní
opatření
Wbudowana lampa oświetlająca
Vestavěné světlo
•Nie należy stukać ani potrząsać wbudowaną
lampą oświetlającą, gdy jest włączona,
ponieważ może to spowodować uszkodzenie
żarówki lub skrócenie jej żywotności.
•Nie należy zostawiać kamery z włączoną lampą
oświetlającą opartej o inne przedmioty; może
to spowodować pożar lub uszkodzenie lampy.
•Pokud je zapnuté vestavěné světlo,
nevystavujte videokameru otřesům - mohlo by
dojít k poškození nebo snížení životnosti
žárovky.
•Neponechávejte vestavěné světlo zbytečně
zapnuté; mohlo by dojít k poškození žárovky
nebo vzniku požáru.
Obchodzenie się z kasetami
Manipulace s kazetami
Nie należy niczego wkładać do małych otworów
z tyłu kasety. Otwory te służą do wykrywania
rodzaju i grubości taśmy oraz położenia
przełącznika chroniącego przed zapisem.
Nevkládejte nic do malých otvorů na zadní
straně kazety. Pomocí těchto otvorů se zjiš»uje
typ a tlouš»ka pásky a poloha pojistky nahrávání.
Péče o videokameru
Dbanie o kamerę
•Jeśli kamera nie będzie używana przez dłuższy
czas, należy wyjąć kasetę. Co pewien czas
należy włączać zasilanie, uruchamiać tryb
CAMERA i PLAYER, a także odtwarzać taśmę
przez mniej więcej 3 minuty.
•Obiektyw należy czyścić miękkim pędzelkiem,
aby usunąć kurz. Jeśli na obiektywie widoczne
są odciski palców, należy usunąć je za pomocą
miękkiej szmatki.
•Obudowę kamery należy czyścić suchą miękką
ściereczką lub miękką ściereczką lekko
zwilżoną roztworem delikatnego detergentu.
Nie należy używać żadnego rodzaju
rozpuszczalników, gdyż może to spowodować
zniszczenie zewnętrznej powierzchni obudowy.
•Do środka kamery nie może dostać się piasek.
Jeśli kamera jest używana na piaszczystej
plaży lub w miejscu o dużym zapyleniu, należy
ją odpowiednio zabezpieczyć. Piasek lub kurz
mogą doprowadzić do nieodwracalnego
uszkodzenia kamery.
Podłączanie do komputera osobistego
Jeśli za pośrednictwem przewodu i.LINK
(przewód połączeniowy DV) nagrywasz obraz
przetworzony na komputerze, użyj nowej kasety
Hi8
/Digital8 .
122
•Pokud jste videokameru delší dobu
nepoužívali, vyjměte kazetu a několikrát
videokameru zapněte, přejděte do sekce
CAMERA a PLAYER a po dobu přibližně 3
minut přehrávejte kazetu.
•Z čoček odstraňte prach pomocí jemného
štětečku. Jsou-li na čočkách patrné otisky
prstů, očistěte je měkkým hadříkem.
•Tělo videokamery čistěte jemným suchým
hadříkem, případně jemným hadříkem
navlhčeným ve slabém saponátu. Nepoužívejte
žádná rozpouštědla, která by mohla poškodit
povrch videokamery.
•Dbejte na to, aby se do videokamery nedostal
písek. Používáte-li videokameru na pláži nebo v
prašném prostředí, chraňte ji před pískem a
prachem. Písek či prach může videokameru
poškodit, někdy dokonce neopravitelným
způsobem.
Připojení k osobnímu počítači
Pokud chcete obraz přehrávat nebo upravovat
pomocí osobního počítače připojeného
prostřednictvím kabelu i.LINK (kabel DV),
použijte novou kazetu Hi8
/Digital8 .
Zasilacz sieciowy
Napájecí sí»ový adaptér
•Jeśli zasilacz nie będzie używany przez dłuższy
czas, należy wyłączyć go z gniazdka
sieciowego. Aby odłączyć przewód zasilający,
należy pociągnąć za wtyczkę. Nigdy nie należy
ciągnąć za sam przewód.
•Nie należy użytkować urządzenia, gdy jego
przewód zasilający jest uszkodzony lub gdy
urządzenie upadło albo uległo uszkodzeniu.
•Nie wolno zginać z dużą siłą przewodu
zasilającego ani kłaść na nim ciężkich
przedmiotów. Spowoduje to uszkodzenie
przewodu i może być przyczyną pożaru lub
porażenia prądem elektrycznym.
•Należy dbać o to, by z płytkami
połączeniowymi nie stykały się żadne metalowe
przedmioty. W przeciwnym razie może dojść
do zwarcia i uszkodzenia zasilacza.
•Metalowe styki należy utrzymywać w czystości.
•Nie należy rozbierać zasilacza.
•Zasilacz należy chronić przed wstrząsami
mechanicznymi i upadkiem.
•Podczas użytkowania zasilacza, a szczególnie
podczas ładowania, należy ustawiać go z dala
od odbiorników fal modulowanych
amplitudowo (AM) i sprzętu wideo. Zasilacz
może być przyczyną zakłóceń w pracy tych
urządzeń.
•Podczas pracy urządzenie nagrzewa się. Jest
to normalne zjawisko.
•Nie umieszczaj zasilacza w miejscu, gdzie
narażony jest na:
– szczególnie wysoką lub niską temperaturę,
– kurz i brud,
– wysoką wilgotność,
– wibracje.
•Nepoužíváte-li adaptér delší dobu, odpojte jej z
elektrické sítě. Chcete-li kabel adaptéru odpojit
z elektrické sítě, vytáhněte jej tahem za
zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel.
•Nikdy nepoužívejte poškozený adaptér nebo
adaptér s poškozeným kabelem.
•Neodpojujte napájecí kabel ze sítě násilím a
nepokládejte na něj těžké předměty. Mohlo by
dojít k poškození kabelu a následkem by mohl
být vznik požáru nebo elektrického zkratu.
•Kovové části konektoru napájecího sí»ového
adaptéru nesmí přijít do styku s jinými
kovovými objekty. Mohlo by dojít ke zkratu a
následnému poškození adaptéru.
•Udržujte kovové části kabelu adaptéru v
čistotě.
•Adaptér nikdy nerozebírejte.
•Nevystavujte adaptér nárazům.
•Pokud je adaptér zapnutý, zejména při nabíjení,
neměl by se ocitnout v blízkosti přijímačů AM a
videozařízení. Mohlo by dojít k rušení těchto
zařízení.
•Adaptér se při dobíjení může zahřát. Nejedná
se o žádnou závadu.
•Adaptér by se neměl ocitnout v prostředí, které
je:
– extrémně chladné nebo horké,
– znečištěné nebo prašné,
– velmi vlhké,
– kde dochází k vibracím.
Doplňující informace
Informace o údržbě a bezpečnostní
opatření
Informacje dodatkowe
Informacje dotyczące konserwacji i
środki ostrożności
123
Informacje dotyczące konserwacji i
środki ostrożności
Informace o údržbě a bezpečnostní
opatření
Konserwacja i przechowywanie
obiektywu
Skladování a údržba objektivu
•Przetrzyj powierzchnię obiektywu miękką
szmatką w następujących przypadkach:
– gdy na obiektywie widoczne są odciski
palców,
– w miejscach gorących i wilgotnych,
– w miejscach narażonych na działanie soli, np.
nad morzem.
•Przechowuj obiektyw w dobrze wentylowanym
miejscu, które nie jest narażone na działanie
kurzu lub pyłu.
Aby zapobiec występowaniu pleśni, należy
okresowo wykonywać powyższe czynności.
Zaleca się włączanie i korzystanie z kamery
mniej więcej raz w miesiącu, co pozwoli na
utrzymanie kamery w stanie optymalnym.
Akumulator
•Należy używać wyłącznie zalecanych
ładowarek lub sprzętu wideo z funkcją
ładowania.
•Aby uniknąć wypadku spowodowanego przez
zwarcie, nie wolno dopuszczać do zetknięcia
metalowych przedmiotów ze stykami
akumulatora.
•Akumulatory należy przechowywać z dala od
ognia.
•Nie należy narażać akumulatora na działanie
temperatury wyższej niż 60˚C, co może mieć
miejsce w samochodzie zaparkowanym w
słońcu lub w bezpośrednim oświetleniu
słonecznym.
•Należy chronić akumulator przed wilgocią lub
zamoczeniem.
•Nie należy narażać akumulatora na wstrząsy
mechaniczne.
•Nie należy rozbierać ani modyfikować
akumulatora.
•Należy dokładnie mocować akumulator w
urządzeniu wideo.
•Ładowanie nie do końca wyładowanego
akumulatora nie wpływa na jego pojemność.
124
•V následujících případech je nutné očistit
povrch čočky objektivu útržkem jemné látky.
– Na povrchu čočky jsou otisky prstů.
– V horkém nebo vlhkém prostředí.
– Pokud použijete videokameru v prostředí, kde
se vyskytuje sůl, jako například u moře.
•Objektiv přechovávejte v dobře ventilovaném a
bezprašném prostředí.
Pokud chcete zabránit znečištění, pravidelně
provádějte výše popsanou údržbu.
Doporučujeme videokameru zapnout a používat
přibližně jednou za měsíc. Uchováte ji tak v
optimální kondici po dlouhou dobu.
Sada baterií
•Používejte pouze určené nabíječky nebo
videozařízení umožňující dobíjení.
•Abyste zabránili zkratu, dbejte na to, aby
kovová zakončení baterií nepřišla do styku s
jinými kovovými předměty.
•Chraňte sadu baterií před ohněm.
•Nevystavujte sadu baterií teplotám nad 60 ˚C,
jako například v automobilu zaparkovaném na
slunci nebo na přímém slunci.
•Chraňte sadu baterií před vlhkostí.
•Nevystavujte sadu baterií mechanickým
otřesům.
•Nepokoušejte se sadu baterií rozebírat nebo ji
upravovat.
•Sadu baterií do videozařízení vkládejte
správným způsobem.
•Dobíjení ne zcela vybitých baterií nijak neovlivní
jejich původní kapacitu.
Informace o údržbě a bezpečnostní
opatření
Uwagi o bateriach
Poznámky k použití suchých baterií
Aby uniknąć możliwych uszkodzeń
spowodowanych wyciekiem z baterii lub korozją,
należy przestrzegać następujących zasad:
– Wkładając baterie, zawsze należy zwracać
uwagę na właściwe ułożenie biegunów + i –.
– Baterie nie nadają się do ponownego
ładowania.
– Nie należy łączyć starych baterii z nowymi.
– Nie należy używać baterii różnych typów.
– Baterie nie używane przez dłuższy okres czasu
powoli się wyładowują.
– Nie należy używać cieknących baterii.
Pokud chcete zabránit možnému poškození
způsobenému opotřebováním nebo korozí
baterií, dodržujte následující opatření:
– Baterie vkládejte do bateriového prostoru tak,
aby jejich orientace odpovídala značkám + a –
uvnitř bateriového prostoru.
– Suché baterie není možné dobíjet.
– Nepoužívejte současně staré a nové baterie.
– Nepoužívejte společně různé typy baterií.
– Z baterií teče proud, i pokud je po delší dobu
nepoužíváte.
– Nepoužívejte korodující baterie.
Jeśli baterie ciekną
•Przed wymianą baterii należy dokładnie
wytrzeć płyn, który wylał się do komory na
baterie.
•W przypadku dotknięcia płynu należy zmyć go
wodą.
•Jeśli płyn dostanie się do oczu, należy przemyć
oczy dużą ilością wody i skonsultować się z
lekarzem.
Pokud baterie korodují
•Vytřete před vložením nových baterií bateriový
prostor dosucha.
•Pokud vám kapalina ulpí na rukou, umyjte si
ruce.
•Pokud se vám kapalina dostane do očí,
vypláchněte si oči větším množstvím vody a
vyhledejte lékaře.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek
problemów, należy odłączyć kamerę od sieci i
skontaktować się z najbliższym autoryzowanym
punktem serwisowym firmy Sony.
Vyskytnou-li se jakékoli problémy, vypněte
videokameru, odpojte zdroj napájení a obra»te se
na nejbližšího prodejce společnosti Sony.
Informacje dodatkowe
Informacje dotyczące konserwacji i
środki ostrożności
Doplňující informace
125
Polski
Dane techniczne
Kamera wideo
System
System nagrywania wizji
2 głowice obrotowe
System zapisu ukośnego
System nagrywania fonii
Głowice obrotowe, system PCM
Kwantyzacja: 12 bitów
(częstotliwość próbkowania 32 kHz,
stereo 1, stereo 2), 16 bitów
(częstotliwość próbkowania 48 kHz,
stereo)
Sygnał wizji
System koloru PAL, standard CCIR
Zalecana kaseta
Kaseta wideo Hi8/Digital8
Czas nagrywania / odtwarzania
(dla kasety wideo Hi8/Digital8 90
min.)
Tryb SP: 1 godzina
Tryb LP: 1 godzina i 30 minut
Czas przewijania do przodu / do
tyłu (dla kasety wideo Hi8/
Digital8 90 min.)
Około 5 minut
Wizjer
Wizjer elektryczny
(monochromatyczny)
Przetwornik obrazu
4,5 mm (1/4 cala), CCD
(urządzenie ze sprzężeniem
ładunkowym)
Około 540 000 punktów
(efektywnie: około 350 000
punktów)
Obiektyw
Złożony, o zmiennej ogniskowej
Średnica filtra 37 mm
20x (zbliżenie optyczne),
560x (zbliżenie cyfrowe)
Ogniskowa
3,6 - 72 mm
Po przeliczeniu na wartości dla
aparatu 35 mm:
41 - 820 mm
Temperatura barw
Automatyczna
Minimalne oświetlenie
1 lx (luks) (F 1,4)
0 lx (luksów) (w trybie NightShot)*
* Obiekty niewidoczne z powodu
ciemności można filmować dzięki
promieniom podczerwonym.
126
Złącza wyjściowe
Wyjście S video
4-stykowe typu mini DIN
Sygnał luminancji: 1 Vp-p,
75 Ω (omów), niesymetryczne
Sygnał chrominancji: 0,3 Vp-p,
75 Ω (omów), niesymetryczne
Wyjście audio / wideo
Gniazdo AV mini, 1 Vp-p,
75 Ω (omów) niesymetryczne,
synchronizacja ujemna
327 mV (przy impedancji
wyjściowej większej niż
47 kΩ (kiloomów))
Impedancja wyjściowa mniejsza niż
2,2 kΩ (kilooma) / gniazdo stereo
mini (ø 3,5 mm)
Wyjście DV
Złącze 4-stykowe
Gniazdo słuchawek
Gniazdo stereo mini (ø 3,5 mm)
Ekran LCD
Obraz
6,2 cm (typ 2,5)
50,3 × 37,4 mm
Łączna liczba punktów
61 600 (280 × 220)
Ogólne
Zasilanie
7,2 V (akumulator)
8,4 V (zasilacz sieciowy)
Przeciętny pobór mocy
(przy zasilaniu z akumulatora)
Podczas filmowania kamerą z
użyciem ekranu LCD
3,5 W
wizjera
3,1 W
Temperatura pracy
0°C do 40°C
Zalecana temperatura ładowania
10°C do 30°C
Temperatura przechowywania
–20°C do +60°C
Wymiary (w przybliżeniu)
104 × 109 × 223 mm
(szer./wys./gł.)
Waga (w przybliżeniu)
950 g
bez akumulatora,
kasety i pasa na ramię
1,1 kg
z akumulatorem
NP-F330, kasetą Hi8/Digital8 90
min. i pasem na ramię
Dostarczane wyposażenie
Patrz strona 7.
Zasilacz sieciowy
Zasilanie
Prąd zmienny 100 – 240 V, 50/60
Hz
Pobór mocy
23 W
Napięcie wyjściowe
DC OUT: 8,4 V, 1,5 A w trybie pracy
Temperatura pracy
0°C do 40°C
Temperatura przechowywania
-20°C do +60°C
Wymiary (w przybliżeniu)
125 × 39 × 62 mm
(szer./wys./gł.) bez wystających
elementów
Waga (w przybliżeniu)
280 g
bez przewodu zasilającego
Akumulator
Maksymalne napięcie wyjściowe
Napięcie stałe 8,4 V
Napięcie wyjściowe
Napięcie stałe 7,2 V
Pojemność
5,0 Wh (700 mAh)
Temperatura pracy
0°C do 40°C
Wymiary (w przybliżeniu)
38,4 × 20,6 × 70,8 mm
(szer./wys./gł.)
Waga (w przybliżeniu)
70 g
Typ
Litowo-jonowy
Konstrukcja oraz dane techniczne
mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.
Česky
Technické údaje
Videorekordér
Systém
Obrazovka LCD
Obraz
6,2 cm (typ 2,5)
50,3 × 37,4 mm
Celkový počet bodů
61600 (280 × 220)
Všeobecné
Požadavky na napájení
100 - 240 V stř., 50/60 Hz
Příkon
23 W
Výstupní napětí
DC OUT: 8,4 V, 1,5 A v pracovním
režimu
Pracovní teplota
0 °C až 40 °C
Skladovací teplota
–20 °C až +60 °C
Rozměry (přibl.)
125 × 39 × 62 mm (5 × 1 9/16 ×
2 1/2 palce) (w/h/d)
bez projekčních součástí
Hmotnost (přibl.)
280 g
bez napájecího kabelu
Sada baterií
Maximální výstupní napětí
DC 8,4 V
Výstupní napětí
DC 7,2 V
Kapacita
5,0 Wh (700 mAh)
Pracovní teplota
0 ˚C až 40 ˚C
Rozměry (přibl.)
38,4 × 20,6 × 70,8 mm
(1 9/16 × 13/16 × 2 7/8 palce)
(w/h/d)
Hmotnost (přibl.)
70 g
Typ
Lithium ion
Vzhled a technické parametry
mohou být změněny bez
předchozího upozornění.
Doplňující informace
Požadavky na napájení
7,2 V (sada baterií)
8,4 V (napájecí sí»ový adaptér)
Průměrný příkon (při použití sady
baterií)
Při nahrávání s použitím obrazovky
LCD
3,5 W
Hledáček
3,1 W
Pracovní teplota
0 °C až 40 °C
Doporučená teplota při nabíjení
10 ˚C až 30 ˚C
Skladovací teplota
–20 °C až +60 °C
Rozměry (přibl.)
104 × 109 × 223 mm
(4 1/8 × 4 3/8 × 9 1/8 palce)
(w/h/d)
Hmotnost (přibl.)
950 g
bez sady baterií,
kazety a řemenu
1,1 kg
včetně sady baterií
NP-F330, kazety 90 min Hi8/
Digital8 a řemenu
Dodávané příslušenství
Viz strana 7.
Napájecí sí»ový
adaptér
Informacje dodatkowe
Systém pro nahrávání obrazu
2 rotační hlavy
Systém šikmého snímání
Systém pro nahrávání zvuku
Rotační hlavy, systém PCM
Kvantizace: 12 bitů (F 32 kHz,
stereo 1, stereo 2), 16 bitů
(F 48 kHz, stereo)
Videosignál
Barvy PAL, standardy CCIR
Použitelné kazety
Videokazeta Hi8/Digital8
Čas nahrávání/přehrávání
(při použití kazety Hi8/Digital8 o
délce 90 min)
Režim SP: 1 hodina
Režim LP: 1 hodina a 30 minut
Čas rychlého převíjení vpřed/
vzad (při použití kazety Hi8/
Digital8 o délce 90 min)
Přibl. 5 min
Hledáček
Elektrický hledáček
(monochromatický)
Snímací zařízení
4,5 mm (typ 1/4) CCD
(Charge Coupled Device)
Přibl. 540000 pixelů
(Efektivní: Přibl. 350000 pixelů)
Objektiv
Kombinovaný objektiv ZOOM
Průměr filtru 37 mm
20× (Opticky), 560× (Digitálně)
Ohnisková vzdálenost
3,6 - 72 mm
Přepočteno na statickou kameru
35 mm
41 - 820 mm
Teplota barev
Auto
Minimální osvětlení
1 lx (lux) (F 1,4)
0 lx (lux) (v režimu NIGHTSHOT)*
* Objekty, které nejsou viditelné
kvůli nedostatku osvětlení, mohou
být nahrávány pomocí
infračerveného světla.
Výstupní konektory
Videovýstup S
4pinový mini DIN
Jasový signál: 1 Vp-p,
75 Ω (Ohm), nesouměrný
Barevný signál: 0,3 Vp-p, 75 Ω
(Ohm), nesouměrný
Výstup Audio/Video
AV MINIJACK, 1 Vp-p, 75 Ω (Ohm),
nesouměrný, sync negative 327
mV, (při výstupní impedanci vyšší
než 47 kΩ (kOhm))
Výstupní impedance nižší než
2,2 kΩ (kOhm)/Stereo minijack
(ø 3,5 mm)
Výstup DV
4pinový konektor
Zdířka pro sluchátka
Stereo minijack (ø 3,5 mm)
127
— Podręczny skorowidz —
— Stručný rejstřík —
Identyfikacja części i
regulatorów
Funkce ovládacích
prvků
Kamera
Videokamera
1
7
2
8
3
9
0
4
qa
5
qs
6
1 Okular
1 Kukátko
2 Dźwignia regulacji soczewki wizjera
(str. 29)
2 Páčka pro nastavení hledáčku (str. 29)
3 Przycisk RELEASE okularu (str. 120)
3 Páčka RELEASE pro uvolnění kukátka
(str. 120)
4 Gniazdo i (słuchawkowe)
Po podłączeniu słuchawek głośnik kamery nie
działa.
4 i Zdířka i (pro sluchátka)
Pokud používáte sluchátka, nevychází z
reproduktoru žádný zvuk.
5 Przycisk OPEN (str. 24)
5 Tlačítko OPEN (str. 24)
6 Przycisk FOCUS (str. 60)
6 Tlačítko FOCUS (str. 60)
7 Dźwignia regulacji zbliżenia (str. 28)
7 Páčka zvětšení (str. 28)
8 Dźwignia BATT RELEASE (str. 14)
8 Páčka BATT RELEASE pro uvolnění baterie
(str. 14)
9 Przełącznik POWER (str. 24)
9 Přepínač POWER (str. 24)
q; Przycisk START/STOP (str. 24)
q; Tlačítko START/STOP (str. 24)
qa Zaczepy pasa na ramię (str. 130)
qa Úchytky pro řemínek (str. 130)
qs Gniazdo DC IN (str. 15)
qs Zdířka DC IN (str. 15)
128
Tym symbolem oznaczane są
oryginalne akcesoria do sprzętu
wideo firmy Sony.
Po dokonaniu zakupu sprzętu
wideo firmy Sony zaleca się
kupowanie akcesoriów
oznaczonych znakiem ˝GENUINE
VIDEO ACCESSORIES˝.
Tento symbol označuje originální
příslušenství pro videozařízení
společnosti Sony.
Společnost Sony vám doporučuje
zakupovat příslušenství označené
značkou „GENUINE VIDEO
ACCESSORIES“.
Identyfikacja części i regulatorów
Funkce ovládacích prvků
qd
qf
qk
ql
w;
qg
qh
wa
qj
ws
qg Mikrofon
qh Czujnik zdalnego sterowania
qj Emiter podczerwieni (str. 32)
qk Przełącznik NIGHTSHOT (str. 32)
ql Przełącznik SUPER NIGHTSHOT (str. 32)
w; Lampka nagrywania (str. 24)
wa Okienko wyświetlacza (str. 135)
ws Gniazdo na statyw (bazę)
Upewnij się, że śruba statywu jest krótsza niż
6,5 mm. Inaczej nie można bezpiecznie
przymocować statywu, a śruba może
uszkodzić kamerę.
qf Tlačítko LIGHT (str. 66)
qg Mikrofon
qh Senzor vzdáleného ovládání
qj Zářič infračervených paprsků (str. 32)
Stručný rejstřík
qf Przycisk LIGHT (str. 66)
qd Tlačítka pro ovládání videa (str. 35, 39)
Tlačítko x STOP (stop)
Tlačítko m REW (rychlé převíjení zpět)
Tlačítko N PLAY (přehrávání)
Tlačítko M FF (rychlé převíjení dopředu)
Tlačítko X PAUSE (pauza)
Podręczny skorowidz
qd Przyciski sterowania przesuwem taśmy
(str. 35, 39)
x STOP (zatrzymywanie)
m REW (przewijanie do tyłu)
N PLAY (odtwarzanie)
M FF (przewijanie do przodu)
X PAUSE (pauza)
qk Přepínač NIGHTSHOT (str. 32)
ql Tlačítko SUPER NIGHTSHOT (str. 32)
w; Indikátor nahrávání (str. 24)
wa Displej (str. 135)
ws Obal pro stativ (základní)
Ujistěte se, že šrouby stativu jsou kratší než
6,5 mm. Jinak nebudete moci stativ
dostatečně upevnit a šrouby mohou poškodit
videokameru.s
129
Identyfikacja części i regulatorów
Funkce ovládacích prvků
wj
wd
wk
wf
wl
e;
wg
wh
wd Głośnik
wd Reproduktor
wf Ekran LCD (str. 26)
wf Obrazovka LCD (str. 26)
wg Przycisk MENU (str. 24, 85)
wg Tlačítko MENU (str. 24, 85)
wh Przycisk RESET (str. 100)
wh Tlačítko RESET (str. 107)
wj Przycisk EXPOSURE (str. 59)
wj Tlačítko EXPOSURE (str. 59)
wk Przycisk FADER (str. 49)
wk Tlačítko FADER (str. 49)
wl Przycisk BACK LIGHT (str. 31)
wl Tlačítko BACK LIGHT (str. 31)
e; Pokrętło SEL/PUSH EXEC (str. 24, 85)
e; Volič SEL/PUSH EXEC (str. 24, 85)
Mocowanie pasa na ramię
Zamocuj dostarczony z kamerą pas na ramię do
zaczepów na pas.
Připevnění řemínku
Připevněte řemínek, který je součástí
příslušenství videokamery, na úchytky.
130
Identyfikacja części i regulatorów
Funkce ovládacích prvků
ea
eg
eh
es
ej
ed
ek
ef
ea Tlačítko END SEARCH (str. 34)
es Przycisk DISPLAY (str. 36)
es Tlačítko DISPLAY (str. 36)
ed Przycisk PB ZOOM (str. 73)
ed Tlačítko PB ZOOM (str. 73)
ef Przyciski VOLUME (str. 35)
ef Tlačítka VOLUME (str. 35)
eg Tlačítko PHOTO (str. 43)
eh Hledáček (str. 29)
ej Lampka CHG (str. 15)
ej Indikátor CHG (str. 15)
ek Przycisk TITLE (str. 62)
ek Tlačítko TITLE (str. 62)
Mocowanie pokrywy obiektywu
Przymocuj pokrywę obiektywu do paska na dłoń
w sposób pokazany na ilustracji.
Připevnění krytky objektivu
Připevněte krytku objektivu na řemínek tak, jak je
znázorněno na obrázku.
Stručný rejstřík
eg Przycisk PHOTO (str. 43)
eh Wizjer (str. 29)
Podręczny skorowidz
ea Przycisk END SEARCH (str. 34)
131
Identyfikacja części i regulatorów
Funkce ovládacích prvků
el
rs
r;
rd
ra
rf
rg
el Przycisk EJECT (str. 22)
el Tlačítko EJECT (str. 22)
r; Komora na kasetę (str. 22)
r; Kazetový prostor (str. 22)
ra Pasek na dłoń
ra Řemen
rs Gniazdo S VIDEO OUT (str. 41, 45, 81)
rs Videozdířka S VIDEO OUT (str. 41, 45, 81)
rd Wbudowana lampa oświetlająca (str. 66)
rd Vestavěné světlo (str. 66)
rf Gniazdo A/V OUT (str. 41, 45, 81)
rf Zdířka A/V OUT (str. 41, 45, 81)
rg Gniazdo DV OUT (str. 83)
Gniazdo DV OUT jest zgodne ze
standardem i.LINK.
rg Zdířka DV OUT (str. 83)
Zdířka DV OUT je kompatibilní s rozhraním
i.LINK.
Dopasowywanie paska na dłoń
Upevnění řemínku
Pasek na dłoń należy dokładnie dopasować do
dłoni.
Řemínek upevněte důkladně.
132
Identyfikacja części i regulatorów
Pilot
Funkce ovládacích prvků
Dálkový ovladač
Przyciski pilota oznaczone tak samo, jak na
kamerze pełnią identyczne funkcje.
Tlačítka dálkového ovladače se stejným názvem,
jako mají tlačítka videokamery, mají stejnou
funkci.
6
1
7
2
8
9
0
3
4
5
1 Tlačítko PHOTO (str. 43)
2 Przycisk DISPLAY (str. 36)
2 Tlačítko DISPLAY (str. 36)
3 Przycisk SEARCH MODE (str. 77, 79)
3 Tlačítko SEARCH MODE (str. 77, 79)
4 Przyciski ./> (str. 77, 79)
4 Tlačítka ./> (str. 77, 79)
5 Przyciski sterowania przesuwem taśmy
(str. 39)
5 Tlačítka pro manipulaci s kazetou (str. 39)
7 Przycisk ZERO SET MEMORY (str. 75)
8 Przycisk START/STOP (str. 24)
9 Przycisk DATA CODE (str. 37)
6 Vysílač
Po zapnutí namiřte na videokameru senzor
dálkového ovládání. Budete tak moci
videokameru ovládat pomocí ovladače.
7 Tlačítko ZERO SET MEMORY (str. 75)
8 Tlačítko START/STOP (str. 24)
9 Tlačítko DATA CODE (str. 37)
Stručný rejstřík
6 Nadajnik
Po włączeniu zasilania kamery należy
skierować nadajnik na czujnik zdalnego
sterowania kamery.
Podręczny skorowidz
1 Przycisk PHOTO (str. 43)
q; Tlačítko zvětšení (str. 28)
q; Przycisk regulacji zbliżenia (str. 28)
133
Identyfikacja części i regulatorów
Funkce ovládacích prvků
Przygotowanie pilota do pracy
Příprava dálkového ovladače
Włóż 2 baterie R6 (rozmiar AA), dopasowując
bieguny + i – do oznaczeń w komorze na baterie.
Do bateriového prostoru vložte dvě baterie R6
(velikost AA). Jejich orientace přitom musí
odpovídat značkám+ a – na náčrtku uvnitř
bateriového prostoru.
Uwagi o pilocie
•Czujnik zdalnego sterowania należy chronić
przed silnym światłem słonecznym lub
sztucznym. W przeciwnym razie pilot może nie
działać prawidłowo.
•Ta kamera pracuje w trybie sterowania VTR 2.
Tryby pilota 1, 2 i 3 są stosowane w celu
odróżnienia tej kamery od innych
magnetowidów firmy Sony i uniknięcia
zakłóceń w pracy zdalnego sterowania. Jeśli
inny działający w pobliżu magnetowid firmy
Sony jest sterowany w trybie VTR 2, zaleca się
zmianę trybu sterowania lub zakrycie czujnika
sterowania magnetowidu czarnym papierem.
Poznámky k použití dálkového ovladače
•Držte senzor dálkového ovladače z dosahu
silných zdrojů světla, jako je přímé sluneční
záření nebo blesky. Jinak se může stát, že
ovladač nebude fungovat správně.
•Videokamera pracuje v režimu ovladače VTR 2.
Režimy ovladače 1, 2 a 3 slouží k odlišení
videokamery od jiných systémů VCR
společnosti Sony tak, aby nedošlo k omylu při
použití dálkového ovladače. Pokud používáte
jiný systém VCR společnosti Sony v režimu
ovladače VTR 2, doporučujeme vám změnit
režim ovladače nebo zakrýt senzor systému
VCR černým papírem.
134
Identyfikacja części i regulatorów
Funkce ovládacích prvků
Wskaźniki robocze
Pracovní indikátory
Ekran LCD i wizjer/
Obrazovka LCD a hledáček
1
2
3
4
5
6
7
Okienko wyświetlacza/Displej
qf
qg
40 min
W
0:00:00
REC
T
M . F ADER
1 6 : 9 W I DE
S
SEP I A
Z E RO S E T
MEMOR Y
DA T E 01
S E A RCH
qh
qj
qk
wd
ql
16B I T
w;
wa
ws
1 Indikátor režimu nahrávání (str. 25)/
Indikátor režimu Mirror (str. 26)
2 Wskaźnik formatu
2 Indikátor formátu
3 Wskaźnik pozostałego czasu pracy
akumulatora (str. 30)
3 Indikátor času zbývajícího do úplného
vybití baterie (str. 30)
4 Wskaźnik zbliżenia (str. 28)/wskaźnik
ekspozycji (str. 59)
4 Indikátor zvětšení (str. 28)/Indikátor
expozice (str. 59)
5 Wskaźnik wygaszania/wprowadzania
obrazu (str. 49)/wskaźnik efektu cyfrowego
(str. 54, 71)
5 Indikátor funkce FADER (str. 49)/Indikátor
digitálních efektů (str. 54, 71)
6 Wskaźnik trybu panoramicznego (str. 46)
6 Indikátor širokoúhlého režimu (str. 46)
7 Wskaźnik efektu na obrazie (str. 52, 70)
7 Indikátor obrazových efektů (str. 52, 70)
8 Wskaźnik głośności (str. 35)
8 Indikátor hlasitosti (str. 35)
9 Wskaźnik PROGRAM AE (str. 57)
9 Indikátor funkce PROGRAM AE (str. 57)
q; Wskaźnik trybu filmowania pod światło
(str. 31)
q; Indikátor funkce BACKLIGHT (str. 31)
qa Wskaźnik wyłączenia funkcji SteadyShot
(str. 87)
qs Wskaźnik ręcznej regulacji ostrości (str. 60)
qd Wskaźnik wbudowanej lampy
oświetlającej (str. 66)
Stručný rejstřík
1 Wskaźnik trybu nagrywania (str. 25)/
wskaźnik trybu lustra (str. 26)
Podręczny skorowidz
8
9
0
qa
qs
qd
qa Indikátor STEADYSHOT OFF (str. 92)
qs Indikátor ručního zaostřování (str. 60)
qd Indikátor vestavěného světla (str. 66)
135
Identyfikacja części i regulatorów
Funkce ovládacích prvků
qf Wskaźnik STBY/REC (str. 24)/tryb
przesuwu taśmy (str. 39)
qf Indikátor STBY/REC (str. 24)/Indikátor
režimu ovládání videa (str. 39)
qg Wskaźnik licznika taśmy (str. 30, 75)/
wskaźnik kodu czasu (str. 30)/wskaźnik
funkcji samoczynnej diagnostyki (str. 101)/
wskaźnik zapisu fotografii na taśmę
(str. 43)
qg Indikátor počitadla kazety (str. 30, 75)/
Indikátor časového kódu (str. 30)/Indikátor
vnitřní kontroly (str. 108)/Indikátor
nahrávání s funkcí PHOTO (str. 43)
qh Wskaźnik pozostałej taśmy (str. 30)
qj Wskaźnik ZERO SET MEMORY (str. 75)
qk Wskaźnik trybu wyszukiwania
(str. 77, 79)
ql Wskaźnik NIGHTSHOT/wskaźnik SUPER
NIGHTSHOT (str. 32)
w; Wskaźnik trybu dźwięku (str. 89)
wa Wskaźniki ostrzegawcze (str. 102)
ws Lampka nagrywania (str. 24)
Ten wskaźnik pojawia się w wizjerze.
wd Wskaźnik licznika taśmy (str. 30, 75)/
Wskaźnik kodu czasu (str. 30)/Wskaźnik
funkcji samoczynnej diagnostyki (str. 101)
136
qh Indikátor zbývajícího času kazety (str. 30)
qj Indikátor ZERO SET MEMORY (str. 75)
qk Indikátor režimu vyhledávání
(str. 77, 79)
ql Indikátor NIGHTSHOT/Indikátor SUPER
NIGHTSHOT (str. 32)
w; Indikátor zvukového režimu (str. 94)
wa Výstražné indikátory (str. 109)
ws Indikátor nahrávání (str. 24)
Tento indikátor se zobrazí v hledáčku.
wd Indikátor počitadla kazety (str. 30, 75)/
Indikátor časového kódu (str. 30)/Indikátor
vnitřní kontroly (str. 108)
Polski
Indeks
A, B
I, J, K, L
R
Akumulator .............................. 14
AUDIO MIX .............................. 88
AUDIO MODE ......................... 89
BACK LIGHT ........................... 31
Bateria ˝InfoLITHIUM˝ ............ 113
BEEP ....................................... 91
BOUNCE ................................. 48
Regulacja wizjera .................... 29
RESET ................................... 100
Ręczna regulacja ostrości ....... 60
Czas nagrywania ..................... 17
Czujnik zdalnego sterowania
........................................... 129
DEMO ..................................... 90
DIGITAL EFFECT .............. 53, 71
DISPLAY ................................. 36
DOT ......................................... 48
Dźwięk AFM HIFI .................. 112
i LINK .............................. 83, 115
Języczek ochrony przed zapisem
............................................. 23
Kabel połączeniowy A/V
................................. 41, 45, 81
Kabel połączeniowy DV .......... 83
Kaseta stereofoniczna .......... 112
Kaseta z podwójną ścieżką
dźwiękową ......................... 112
Kod czasu ............................... 30
Kod danych ............................. 37
Kondensacja wilgoci ............. 118
Kopiowanie taśmy .................. 81
Licznik taśmy .......................... 30
LUMINANCEKEY .................... 53
Ładowanie akumulatora .......... 15
Ładowanie wbudowanej baterii
litowej ................................. 120
E
M, N
C, D
F, G, H
O, P, Q
Obiektyw szerokokątny .......... 28
Odtwarzanie w zwolnionym
tempie .................................. 39
OLD MOVIE ............................. 53
OVERLAP ................................ 48
Pamięć punktu zerowania ....... 75
Pasek na dłoń ....................... 132
Pasek na ramię ..................... 130
Pauza w odtwarzaniu .............. 39
PB ZOOM ............................... 73
PICTURE EFFECT ............. 51, 70
Pilot ....................................... 133
Podrzędna ścieżka dźwiękowa
............................................. 88
PROGRAM AE ........................ 56
Przeglądanie fotografii ............ 80
Przejście między scenami ....... 25
T, U, V
Teleobiektyw ........................... 28
Telewizyjne systemy kodowania
kolorów ............................... 117
TRAIL ...................................... 53
Tryb lustra ............................... 26
Tryb panoramiczny ................. 46
Tytuł ........................................ 62
W, X, Y, Z
WIPE ....................................... 48
WORLD TIME .......................... 91
Wskaźnik pozostałego czasu
pracy akumulatora ............... 30
Wskaźnik pozostałej taśmy ..... 30
Wskaźniki ostrzegawcze ....... 102
Wskaźniki robocze ................ 135
Wygaszanie / wprowadzanie
obrazu .................................. 48
Wyszukiwanie fotografii .......... 79
Wyszukiwanie obrazów .......... 39
Wyszukiwanie skokowe .......... 39
Wyszukiwanie według dat ...... 77
Wyświetlanie funkcji
samoczynnej diagnostyki ... 101
Zasilacz sieciowy .................... 15
Zbliżenia .................................. 28
Stručný rejstřík
FADER .................................... 48
FLASH MOTION ..................... 53
FOCUS .................................... 60
Głowice ................................. 119
Główna ścieżka dźwiękowa .... 88
Gniazdo S VIDEO OUT
................................. 41, 45, 81
Gniazdo słuchawek ............... 128
HiFi Sound .............................. 88
Monofoniczny ......................... 42
MONOTONE ........................... 48
Mozaikowe wygaszanie obrazu
............................................. 48
Nagrywanie fotografii na taśmę
............................................. 43
Nastawianie zegara ................. 20
NIGHTSHOT ........................... 32
SLOW SHUTTER .................... 53
STEADYSHOT ......................... 87
STILL ....................................... 53
SUPER NIGHTSHOT .............. 32
System Digital 8 .................... 111
System PAL .......................... 117
Podręczny skorowidz
Ekspozycja .............................. 59
Emiter podczerwieni ............... 32
END SEARCH ......................... 34
S
137
Česky
Rejstřík
A, B
I, J, K, L
S
Barevné televizory ................. 117
Baterie „InfoLITHIUM“ .......... 113
Časový kód ............................. 30
Dálkový ovladač .................... 133
DEMO ..................................... 95
Digitální efekty .................. 53, 71
Displej ..................................... 36
Indikátor zbývajícího času
baterií ................................... 30
Indikátor zbývajícího času
kazety ................................... 30
Kabel Audio/Video ...... 41, 45, 81
Kabel DV ................................. 83
Kazeta pro duální zvukový
záznam ............................... 112
Kondenzace vlhkosti ............. 118
Kopírování kazety ................... 81
Sada baterií ............................. 14
Senzor dálkového ovládání ... 129
Snímání Fade in/out ................ 48
Stereokazeta ......................... 112
Systém Digital 8 .................... 111
Systém PAL .......................... 117
Širokoúhlé zobrazení .............. 28
Širokoúhlý režim ..................... 46
E
M, N
Teleskopické zobrazení .......... 28
Titul ......................................... 62
Tlačítko RESET ..................... 107
Vedlejší zvuk ........................... 93
Videozdířka S VIDEO OUT
................................. 41, 45, 81
Vyhledávání data ..................... 77
Vyhledávání obrazu ................ .39
Vynechání snímání .................. 39
Výstražné indikátory .............. 109
C, D
Expozice ................................. 59
F, G, H
FADER .................................... 48
FOCUS .................................... 60
Funkce AFM HiFi Sound ....... 112
Funkce AUDIO MIX ................. 93
Funkce AUDIO MODE ............ 94
Funkce BACK LIGHT .............. 31
Funkce BOUNCE .................... 48
Funkce DOT ............................ 48
Funkce END SEARCH ............ 34
Funkce FLASH MOTION ......... 53
Funkce HiFi SOUND ............... 93
Funkce LUMINANCEKEY ....... 53
Funkce MONOTONE .............. 48
Funkce NIGHTSHOT ............... 32
Funkce OLD MOVIE ................ 53
Funkce OVERLAP ................... 48
Funkce Tape PB ZOOM .......... 73
Funkce PHOTO SCAN ............ 80
Funkce PHOTO SEARCH ....... 79
Funkce PROGRAM AE ........... 56
Funkce SLOW SHUTTER ....... 53
Funkce STEADYSHOT ............ 92
Funkce STILL .......................... 53
Funkce SUPER NIGHTSHOT .. 32
Funkce TRAIL ......................... 53
Funkce WIPE .......................... 48
Funkce ZERO SET MEMORY
............................................. 75
Hlavní zvuk .............................. 93
Hlavy ..................................... 119
138
Mono ....................................... 42
Mozaika ................................... 48
Nabíjení baterie ....................... 15
Nabíjení vestavěného lithiového
akumulátoru ....................... 120
Nahrávací čas ......................... 17
Nahrávání s funkcí PHOTO ..... 43
Napájecí sí»ový adaptér .......... 15
Nastavení hledáčku ................ 29
Nastavení hodin ...................... 20
Nastavení nabídky .................. 85
O, P, Q
Obrazové efekty ................ 51, 70
Ochranná pojistka ................... 23
Pauza v přehrávání ................. 39
Počitadlo kazety ..................... 30
Pomalé přehrávání .................. 39
Pracovní indikátory ............... 135
Přenos ..................................... 25
R
Režim Mirror ........................... 26
Rozhraní i.LINK ............... 83, 115
Ruční zaostřování ................... 60
Řemínek na ruku ................... 132
Řemínek ................................ 130
T, U, V
W, X, Y, Z
WORLD TIME .......................... 96
Zářič infračervených paprsků
............................................. 32
Zdířka pro sluchátko ............. 128
Zobrazení diapozitivů .......... 95***
Zobrazení výsledků vnitřní
kontroly .............................. 108
Zvětšení .................................. 28
Zvukový signál ........................ 96
Sony Corporation
Printed in Japan
3 0 6 5 6 5 2 8 1
Download PDF

advertising