Sony | DCR-TRV230E | Sony DCR-TRV230E Návod k obsluze

3-065-263-82 (1)
Digital
Video Camera
Recorder
Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem eksploatacji kamery prosimy o dokładne
zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji
oraz o zachowanie jej do wykorzystania w przyszłości.
Návod k použití
Před použitím si důkladně prostudujte tuto příručku
a uschovejte ji pro případné další použití.
TM
SERIES
DCR-TRV530E
DCR-TRV230E/TRV235E/TRV325E/
TRV330E/TRV430E/TRV530E
©2001 Sony Corporation
Polski
Česky
Witamy!
Vítejte!
Gratulujemy zakupu cyfrowej kamery wideo
Sony Digital Handycam. Cyfrowa kamera Digital
Handycam umożliwi rejestrowanie
najcenniejszych chwil życia przy zachowaniu
nadzwyczajnej jakości obrazu i dźwięku.
Kamera Digital Handycam posiada wiele
zaawansowanych funkcji, lecz mimo to jest
bardzo łatwa w obsłudze. Już wkrótce umożliwi
ona tworzenie wspaniałych nagrań, które
pozostaną zapisem radosnych wspomnień.
Blahopřejeme vám ke koupi digitální
videokamery Sony. Digitální videokamera vám
umožní zaznamenat nejdůležitější okamžiky
vašeho života pomocí vysoce kvalitního obrazu a
zvuku.
Videokamera disponuje mnoha důmyslnými
funkcemi a přitom je velmi snadné ji používat.
Brzy si pořídíte vlastní nahrávky, které s
nadšením shlédnete ještě po mnoha letech.
OSTRZEŻENIE
Abyste předešli možnosti vzniku požáru nebo
poškození kamery, nevystavujte kameru
působení deště nebo vlhkosti.
UPOZORNĚNÍ
Aby uniknąć ryzyka powstania pożaru lub
porażenia prądem elektrycznym nie należy
narażać urządzenia na działanie deszczu lub
wilgoci.
Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy
otwierać obudowy.
Wszelkie naprawy mogą być wykonywane
wyłącznie przez autoryzowany punkt
serwisowy.
Dla klientów z państw europejskich
UWAGA
Oddziaływanie pól elektromagnetycznych o
pewnych częstotliwościach może zakłócać obraz
i dźwięk nagrywany przez tę kamerę cyfrową.
Ten produkt został przetestowany i uznany za
spełniający wymagania dyrektywy EMC
dotyczące korzystania z przewodów
połączeniowych o długości poniżej 3 metrów.
2
Abyste zabránili vzniku zkratu, neotvírejte kryt
kamery.
Obra»te se vždy na kvalifikovaného servisního
pracovníka.
Pro zákazníky v Evropě
UPOZORNĚNÍ
Elektromagnetická pole určitých frekvencí
mohou mít vliv na kvalitu obrazu a zvuku
videokamery.
Tento výrobek byl testován a bylo shledáno, že
splňuje omezení stanovená v direktivě EMC pro
používání propojovacích kabelů kratších než 3
metry.
Sprawdzanie dostarczonego Kontrola dodávaného
wyposażenia
příslušenství
Sprawdź, czy wraz z kamerą zostało
dostarczone następujące wyposażenie:
Ujistěte se, že vám spolu s videokamerou bylo
dodáno následující příslušenství.
3
4
5
6
7
8
9
0
qa
1 Bezprzewodowy pilot (1 szt.) (str. 210)
2 Zasilacz sieciowy prądu zmiennego ACL10A/L10B/L10C (1 szt.), przewód
zasilający (1 szt.) (str. 16)
3 Akumulator NP-FM30 (1 szt.) (str. 15, 16)
DCR-TRV230E/TRV325E/TRV330E/TRV530E
Akumulator NP-FM50 (1 szt.) (str. 15, 16)
DCR-TRV235E/TRV430E
4 Baterie R6 (typ AA) do pilota (2 szt.)
(str. 211)
5 Przewód połączeniowy A/V (1 szt.) (str. 44)
6 Pasek na ramię (1 szt.) (str. 205)
7 Osłona obiektywu (1 szt.) (str. 26)
8 Przewód USB (1 szt.)* (str. 151)
9 Karta pamięci „Memory Stick“ (1 szt.)*
(str. 124)
q; CD-ROM (Sterownik SPVD-004 USB)
(1 szt.)* (str. 151)
qa Adapter 21-wtykowy (1 szt.) (str. 45)
1 Bezdrátový dálkový ovladač (1 ks) (str. 210)
* Dotyczy wyłącznie modeli DCR-TRV325E/
TRV330E/TRV430E/TRV530E
* Pouze modely DCR-TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E
Jeśli z powodu uszkodzenia kamery, nośnika
zapisu itp. nie uda się dokonać nagrania lub
odtwarzania, nie ma możliwości uzyskania
odszkodowania z tego tytułu.
Začínáme
2
Czynności wstępne
1
2 Napájecí sí»ový adaptér AC-L10A/L10B/
L10C (1 ks), Napájecí kabel (1 ks) (str. 16)
3 Sada baterií NP-FM30 (1 ks) (str. 15, 16)
model DCR-TRV230E/TRV325E/TRV530E
Sada baterií NP-FM50 (1 ks) (str. 15, 16)
model DCR-TRV235E/TRV430E
4 Baterie R6 (velikost AA) pro dálkový
ovladač (2 ks) (str. 211)
5 Kabel Audio/Video (1 ks) (str. 44)
6 Řemínek na rameno (1 ks) (str. 205)
7 Krytka objektivu (1 ks) (str. 26)
8 Kabel USB (1 ks)* (str. 151)
9 Karta „Memory Stick“ (1 ks)* (str. 124)
q; Disk CD-ROM (ovladač SPVD-004 USB)
(1 ks)* (str. 151)
qa 21pinový adaptér (1 ks) (str. 45)
Obsah záznamu nelze kompenzovat, pokud
nahrávání nebo přehrávání neproběhlo
následkem selhání videokamery,
záznamového média apod.
3
Polski
Główne funkcje
Nagrywanie obrazów ruchomych lub nieruchomych i ich odtwarzanie
•Nagrywanie obrazu (str. 26)
•Nagrywanie obrazu nieruchomego na taśmie (str. 48)
•Odtwarzanie nagranej taśmy (str. 39)
•Nagrywanie obrazów nieruchomych na karcie pamięci „Memory Stick“ (str. 129) (dotyczy wyłącznie
modeli DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E)
•Przeglądanie obrazów nieruchomych nagranych na karcie pamięci „Memory Stick“ (str. 146)
(dotyczy wyłącznie modeli DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E)
b
Przechwytywanie obrazów na komputerze
•Praca z analogowym urządzeniem wideo i komputerem (str. 98) (dotyczy wyłącznie modelu DCRTRV330E)
•Przeglądanie obrazów zarejestrowanych na karcie pamięci „Memory Stick” przy użyciu kabla USB
(str. 150) (Dotyczy wyłącznie modeli DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E)
Inne zastosowania
Funkcje służące do regulacji naświetlenia w trybie nagrywania
•Filmowanie pod światło (str. 32)
•Funkcje nagrywania nocnego NightShot/Super NightShot (str. 33)
•PROGRAM AE (str. 61)
•Ręczne ustawianie naświetlenia (str. 64)
Funkcje zwiększające wyrazistość obrazu
•Cyfrowy montaż programu (str. 86)
•Wygaszanie i wprowadzanie obrazu (str. 53)
•Efekty na obrazie (str. 56)
•Efekty cyfrowe (str. 58)
•Tytuły (str. 67, 69)
•Funkcja MEMORY MIX (str. 135) (dotyczy wyłącznie modeli DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/
TRV530E)
Funkcje nadające naturalny wygląd filmowanym obrazom
•Funkcje END SEARCH /EDITSEARCH /Przeglądanie nagrania (str. 37)
•Ręczna regulacja ostrości (str. 65)
•Zbliżenie cyfrowe [MENU] (str. 107) Funkcja ta jest domyślnie wyłączona (pozycja OFF). (Aby
uzyskać ponad 25-krotne zbliżenie obrazu, należy wybrać odpowiednie powiększenie D ZOOM w
systemie menu.) )
4
Funkcje używane po dokonaniu nagrania
•Pamięć punktu zerowania (str. 77)
•HiFi SOUND [MENU] (str. 107)
•Funkcja SUPER LASER LINK (str. 46)
•Funkcja PB ZOOM dla taśmy (str. 75)/funkcja PB ZOOM dla pamięci (str. 157) (dotyczy wyłącznie
modeli DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E)
Česky
Hlavní funkce
Nahrávání a přehrávání pohyblivého a statického obrazu
•Nahrávání obrazu (str. 26)
•Nahrávání statického obrazu na kazetu (str. 48)
•Přehrávání kazety (str. 39)
•Nahrávání statického obrazu na kartu „Memory Stick“ (str. 129) (pouze model DCR-TRV325E/
TRV330E/TRV430E/TRV530E)
•Zobrazení statického obrazu nahraného na kartu „Memory Stick“ (str. 146) (pouze model DCRTRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E)
b
Ukládání obrazu do počítače
•Použití analogového videozařízení a počítače (str. 98) (pouze model DCR-TRV330E)
•Zobrazení obrazu nahraného na kartu „Memory Stick“ pomocí kabelu USB (str. 150)
(pouze model DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E)
Další funkce
Funkce pro nastavení expozice v režimu nahrávání
•BACK LIGHT (str. 32)
•NIGHTSHOT/SUPER NIGHTSHOT (str. 33)
•PROGRAM AE (str. 61)
•Ruční nastavení expozice (str. 64)
Funkce pro zlepšení kvality obrazu
•Digitální úpravy (str.86)
•FADER (str. 53)
•Obrazové efekty (str. 56)
•Digitální efekty (str.58)
•Titul (str. 67,69)
•MEMORY MIX (str. 135) (pouze model DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E)
Funkce pro přirozený vzhled nahrávek
•END SEARCH/EDITSEARCH/REC REVIEW (str. 37)
•Ruční zaostřování (str. 65)
•Digitální zvětšení [MENU] (str. 107). Výchozím nastavením je hodnota OFF. (Pokud chcete použít
zvětšení větší než 25×, vyberte v nabídce volbu digitálního zvětšení D ZOOM.)
Funkce použitelné po ukončení nahrávání
•ZERO SET MEMORY (str. 77)
•HiFi SOUND [MENU] (str. 107)
•SUPER LASER LINK (str. 46)
•TAPE PB ZOOM (str. 75)/MEMORY PB ZOOM (str. 157) (pouze model DCR-TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E)
5
Polski
Spis treści
Sprawdzanie dostarczonego wyposażenia ....... 3
Główne funkcje .................................................. 4
Jak szybko rozpocząć filmowanie .............. 8
Czynności wstępne
Korzystanie z instrukcji .................................... 12
Etap 1 Przygotowanie źródła zasilania ............ 15
Instalacja akumulatora .............................. 15
Ładowanie akumulatora ............................ 16
Podłączanie do sieci ................................. 21
Etap 2 Ustawianie daty i godziny .................... 22
Etap 3 Wkładanie kasety ................................. 24
Nagrywanie – czynności podstawowe
Nagrywanie obrazu .......................................... 26
Filmowanie pod światło
– funkcja BACK LIGHT ....................... 32
Filmowanie w ciemności
– funkcje NightShot/Super NightShot
........................................................... 33
Nagrywanie z wykorzystaniem
samowyzwalacza (dotyczy wyłącznie
modeli DCR-TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E) ........................... 35
Sprawdzanie dokonanego nagrania
– funkcje END SEARCH /EDITSEARCH /
Przeglądanie nagrania .............................. 37
Odtwarzanie – czynności podstawowe
Odtwarzanie taśmy .......................................... 39
Oglądanie nagrania na ekranie telewizora ....... 44
Nagrywanie – czynności zaawansowane
Nagrywanie obrazu nieruchomego na taśmę .. 48
Korzystanie z trybu panoramicznego .............. 52
Wygaszanie i wprowadzanie obrazu ................ 53
Korzystanie z efektów specjalnych – efekty na
obrazie ...................................................... 56
Korzystanie z efektów specjalnych – efekty
cyfrowe ..................................................... 58
Korzystanie z funkcji PROGRAM AE ............... 61
Ręczna regulacja ekspozycji ............................ 64
Ręczna regulacja ostrości ................................ 65
Nakładanie tytułu ............................................. 67
Tworzenie własnych tytułów ............................ 69
Wstawianie sceny ............................................ 71
Odtwarzanie – czynności zaawansowane
Korzystanie z efektów na obrazie podczas
odtwarzania .............................................. 72
Korzystanie z efektów cyfrowych w czasie
odtwarzania .............................................. 73
Powiększanie obrazów nagranych na taśmę
– funkcja PB ZOOM .................................. 75
Szybkie wyszukiwanie sceny za pomocą funkcji
pamięci punktu zerowania ........................ 77
Wyszukiwanie nagrań według dat ................... 78
Wyszukiwanie i przeglądanie fotografii ............ 80
Montaż
Kopiowanie taśmy ........................................... 82
Kopiowanie wyłącznie wybranych ujęć
– cyfrowy montaż programu ..................... 86
Praca z analogowym urządzeniem wideo i
komputerem - funkcja przekształcania
sygnału (dotyczy wyłącznie modelu DCRTRV330E) .................................................. 98
6
Nagrywanie wejściowego sygnału wideo z
magnetowidu lub programów telewizyjnych
(dotyczy wyłącznie modelu DCR-TRV330E)
................................................................ 100
Wstawianie ujęcia z magnetowidu
– funkcja wstawiania ujęcia (dotyczy
wyłącznie modelu DCR-TRV330E) .......... 104
Zmienianie ustawień kamery
Zmienianie ustawień w menu ........................ 107
Korzystanie z karty pamięci„Memory Stick“
(dotyczy wyłącznie modeli DCR-TRV325E/
TRV330E/TRV430E/TRV530E)
Korzystanie z karty pamięci „Memory Stick“
– wprowadzenie ...................................... 124
Nagrywanie obrazów nieruchomych na karcie
pamięci „Memory Stick“ – zapisywanie
obrazu nieruchomego w pamięci ............ 129
Nakładanie obrazu nieruchomego nagranego na
karcie pamięci „Memory Stick“ na inny obraz
– funkcja MEMORY MIX ......................... 135
Nagrywanie obrazu z taśmy jako obrazu
nieruchomego ......................................... 141
Kopiowanie obrazów nieruchomych z taśmy
– zapis fotografii ...................................... 144
Wyświetlanie obrazów nieruchomych
– odtwarzanie z wykorzystaniem funkcji
Memory Photo ........................................ 146
Przeglądanie obrazów przy użyciu komputera
................................................................ 150
Kopiowanie obrazów zarejesfrowanych na karcie
pamięci „Memory Stick“ na taśmę (dotyczy
wyłącznie modelu DCR-TRV330E) .......... 155
Powiększanie obrazów nieruchomych nagranych
na kartach pamięci „Memory Stick“
– funkcja PB ZOOM ................................ 157
Odtwarzanie obrazów w trybie pętli
– funkcja SLIDE SHOW ........................... 159
Zabezpieczenie przed przypadkowym
skasowaniem – ochrona obrazu ............. 161
Usuwanie obrazów ........................................ 163
Wpisywanie znacznika wydruku
– funkcja PRINT MARK ........................... 166
Korzystanie z drukarki
(wyposażenie opcjonalne) ....................... 168
Rozwiązywanie problemów
Rodzaje usterek i sposoby ich usuwania ....... 169
Funkcja samoczynnej diagnostyki ................. 174
Wskaźniki i komunikaty ostrzegawcze .......... 175
Informacje dodatkowe
System Digital8
- nagrywanie i
odtwarzanie ............................................ 185
Informacje na temat akumulatora
„InfoLITHIUM” ......................................... 188
Łącze i.LINK – informacje .............................. 190
Korzystanie z kamery za granicą ................... 192
Informacje dotyczące konserwacji i środki
ostrożności ............................................. 193
Dane techniczne ............................................ 199
Podręczny skorowidz
Identyfikacja części i regulatorów .................. 203
Spis treści ...................................................... 214
Česky
Obsah
Kontrola dodávaného příslušenství ............ 3
Hlavní funkce .............................................. 5
Stručný návod pro používání ......... 10
Začínáme
Práce s příručkou .....................................
Krok 1 Příprava napájení ..........................
Instalace sady baterií .........................
Dobíjení sady baterií ...........................
Připojení do zásuvky ..........................
Krok 2 Nastavení data a času .................
Krok 3 Vložení kazety ............................
12
15
15
16
21
22
24
Nahrávání – Základní informace
Nahrávání obrazu ..................................... 26
Nahrávání objektů v protisvětle
– BACK LIGHT ............................. 32
Nahrávání při nedostatečném osvětlení
– NIGHTSHOT/SUPER NIGHTSHOT
..................................................... 33
Nahrávání s časovým zpožděním (pouze
model DCR-TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E) ..................... 35
Kontrola nahrávky – END SEARCH/
EDITSEARCH/REC REVIEW .............. 37
Přehrávání – Základní informace
Přehrávání kazety ..................................... 39
Sledování nahrávky na obrazovce televizoru
........................................................... 44
Rozšířené funkce při nahrávání
Nahrávání statického obrazu
– Nahrávání s funkcí PHOTO .............
Použití širokoúhlého režimu .....................
Použití funkce FADER ..............................
Použití speciálních efektů
– Obrazové efekty ..............................
Použití speciálních efektů
– Digitální efekty .................................
Použití funkce PROGRAM AE ..................
Ruční nastavení expozice .........................
Ruční zaostřování .....................................
Přidání titulu ..............................................
Tvorba vlastních titulů ..............................
Vkládání scény ..........................................
48
52
53
56
58
61
64
65
67
69
71
Rozšířené funkce při přehrávání
Přehrávání kazety s obrazovými efekty .... 72
Přehrávání kazety s digitálními efekty ...... 73
Zvětšování nahraného obrazu
– TAPE PB ZOOM .............................. 75
Rychlé vyhledání požadovaného obrazu
pomocí funkce ZERO SET MEMORY
........................................................... 77
Vyhledání požadované nahrávky pomocí
data – Vyhledávání data ..................... 78
Vyhledání požadovaného statického obrazu
– PHOTO SEARCH/PHOTO SCAN .... 80
Úpravy nahrávky
Kopírování kazety ..................................... 82
Kopírování požadované scény
– Digitální úpravy ................................ 86
Použití analogového videa a počítače
– Funkce pro konverzi signálu (pouze
model DCR-TRV330E) ........................ 98
Nahrávání programů VCR nebo TV (pouze
model DCR-TRV330E) ..................... 100
Vkládání scény ze zařízení VCR
– Vkládání scény (pouze model DCRTRV330E) ......................................... 104
Nastavení videokamery
Změna nastavení v nabídce .................... 107
Operace s kartou „Memory Stick“
(pouze model DCR-TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E)
Použití karty „Memory Stick“ – Úvod ..... 124
Nahrávání statického obrazu na kartu
„Memory Stick“ – Nahrávání s funkcí
MEMORY PHOTO ............................ 129
Přidávání statického obrazu uloženého na
kartě „Memory Stick“ k jinému obrazu
– MEMORY MIX ............................... 135
Nahrávání obrazu z kazety jako statického
obrazu .............................................. 141
Kopírování statického obrazu z kazety
– Ukládání PHOTO ........................... 144
Zobrazení statického obrazu – Přehrávání s
funkcí MEMORY PHOTO ................. 146
Zobrazení obrazu pomocí počítače ........ 150
Kopírování obrazu uloženého na kartě
„Memory Stick“ na kazetu (pouze
model DCR-TRV330E) ...................... 155
Zvětšování statického obrazu nahraného na
kartu „Memory Stick“
– MEMORY PB ZOOM ..................... 157
Přehrávání obrazů ve smyčce
– Přehrávání s funkcí SLIDE SHOW
......................................................... 159
Ochrana obrazu před náhodným
vymazáním ....................................... 161
Smazání obrazu ...................................... 163
Zápis tiskové značky – PRINT MARK ..... 166
Použití tiskárny (není součástí dodávky)
......................................................... 168
Odstraňování problémů
Problémy a jejich řešení ......................... 177
Zobrazení výsledků vnitřní kontroly ........ 182
Výstražné indikátory a zprávy ................. 183
Doplňující informace
Systém Digital8 , nahrávání a přehrávání
................................................................ 185
Sada baterií „InfoLITHIUM“ .................... 188
Rozhraní i.LINK ....................................... 190
Použití videokamery v zahraničí ............. 192
Informace o údržbě a bezpečnostní
opatření ............................................ 193
Technické údaje ..................................... 201
Stručný rejstřík
Funkce ovládacích prvků ........................ 203
Obsah ..................................................... 215
7
Polski
Jak szybko rozpocząć filmowanie
W niniejszym rozdziale zostały opisane podstawowe funkcje
kamery. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na
stronach, których numery podano w nawiasach „( )”.
Podłączanie przewodu zasilającego (str. 21)
Jeśli kamera jest używana poza pomieszczeniami, do zasilania należy używać akumulatora
(str. 15).
Otwórz osłonę
gniazda DC IN.
Jak szybko rozpocząć filmowanie
8
Podłącz wtyk, tak aby
znak v był skierowany
do góry.
Zasilacz sieciowy (należy do wyposażenia)
Wkładanie kasety (str. 24)
1 Przesuń suwak
OPEN/EJECT w
kierunku wskazanym
strzałką i otwórz
pokrywę.
2 Kasetę skierowaną
okienkiem na
zewnątrz włóż do
wnętrza kieszeni
kasety, utrzymując ją
równolegle do
prowadnicy.
W celu włożenia
kasety należy
nacisnąć ją pośrodku
jej tylnej ścianki.
3 Zamknij kieszeń
kasety, naciskając
znajdujący się na niej
znak
.
Po całkowitym
samoczynnym
opuszczeniu się
kieszeni kasety
dociśnij pokrywę,
powodując jej
zatrzaśnięcie.
Nagrywanie obrazu
(str. 26)
PLA
POWER
G)
F(CH
OF R
YE
M
CA
M
zielony przycisk,
przestaw przełącznik
POWER w położenie
CAMERA.
EM
2 Naciskając mały
A
ER ORY
1 Zdejmij osłonę obiektywu.
4 Naciśnij przycisk START/
STOP. Kamera rozpocznie
nagrywanie. Aby przerwać
nagrywanie, ponownie
naciśnij przycisk START/
STOP.
3 Naciskając przycisk
OPEN, otwórz panel
LCD.
Na ekranie LCD pojawi
się obraz.
Przy zakupie kamery zegar jest wyłączony. Nagrywanie daty i godziny na obrazie możliwe jest po
uprzednim ustawieniu zegara (str. 22).
Kontrolowanie odtwarzanego obrazu na ekranie LCD
(str. 39)
2 Naciśnij przycisk m, aby przewinąć
taśmę do tyłu.
REW
Jak szybko rozpocząć filmowanie
Wizjer
Gdy panel LCD jest zamknięty, używaj wizjera, przyciskając oko
do okularu.
Obraz w wizjerze jest czarno-biały.
3 Naciśnij przycisk N, aby rozpocząć
odtwarzanie.
PLAY
1 Naciskając mały zielony
PLA
M
CA
M
EM
R
POWE
G)
F(CH
OF R
YE
A
ER ORY
przycisk, przestaw
przełącznik POWER w
położenie PLAYER lub
VCR (dotyczy wyłącznie
modelu DCR-TRV330E).
Uwaga
Nie należy podnosić kamery,
trzymając ją za wizjer, panel LCD lub
akumulator.
9
Česky
Stručný návod pro používání
Tato kapitola obsahuje popis základních funkcí videokamery.
Další informace naleznete na stránkách uvedených v závorkách
„( )“.
Připojení napájecího kabelu
(str. 21)
Při použití videokamery v terénu použijte pro napájení sadu baterií (str. 15).
Otevřete kryt
zdířky DC IN.
Stručný návod pro používání
Připojte zástrčku tak,
aby se symbol v
nacházel na horní
straně.
Napájecí sí»ový adaptér (součást dodávky)
Vložení kazety (str. 24)
1 Posuňte tlačítko
OPEN/EJECT ve
směru šipky a
otevřete kryt.
10
2 Vložte kazetu do
kazetového prostoru
tak, aby okénko
kazety bylo
orientováno směrem k
vám.
Kazetu vložte
zatlačením na střed
zadní části kazety.
3 Zavřete kazetový
prostor stisknutím
symbolu
.
Po zavření kazetového
prostoru zavřete a
zaklapněte kryt.
Nahrávání obrazu (str. 26)
PLA
POWER
G)
F(CH
OF R
YE
M
CA
M
malé zelené tlačítko
a nastavte přepínač
POWER do polohy
CAMERA.
EM
2 Podržte stisknuté
A
ER ORY
1 Sejměte krytku objektivu.
4 Stiskněte tlačítko START/
STOP. Videokamera začne
nahrávat. Pokud chcete
nahrávání zastavit,
stiskněte znovu tlačítko
START/STOP.
3 Podržte stisknuté
tlačítko OPEN a
otevřete panel LCD.
Na obrazovce LCD se
zobrazí obraz.
Hledáček
Pokud je panel LCD zavřený, přiložte oko ke kukátku hledáčku.
Obraz v hledáčku je černobílý.
Sledování záznamu na obrazovce LCD (str. 39)
2 Stisknutím tlačítka m převiňte kazetu
zpět.
Stručný návod pro používání
Zobrazování času je u nově zakoupené videokamery vypnuto. Pokud chcete k obrazu nahrát
datum a čas, musíte před spuštěním nahrávání zapnout zobrazování času (str. 22).
REW
3 Stisknutím tlačítka N spus»te
přehrávání.
PLAY
1 Podržte stisknuté malé
PLA
M
CA
M
EM
R
POWE
G)
F(CH
OF R
YE
A
ER ORY
zelené tlačítko a nastavte
přepínač POWER do
polohy PLAYER nebo
VCR (pouze model DCRTRV330E).
Poznámka
Videokameru nedržte za hledáček, za
panel LCD, ani za sadu baterií.
11
— Czynności wstępne —
— Začínáme —
Korzystanie z instrukcji
Práce s příručkou
Wskazówki podane w niniejszej instrukcji obsługi
dotyczą sześciu modeli wymienionych w
poniższej tabeli. Przed rozpoczęciem czytania
niniejszej instrukcji obsługi i uruchomieniem
kamery należy sprawdzić numer modelu
umieszczony na jej spodzie. W niniejszej
instrukcji obsługi dla celów poglądowych
posłużono się modelem DCR-TRV530E. Jeżeli
podane wskazówki odnoszą się do innego
modelu kamery, to jej model podany jest na
ilustracji. Wszelkie różnice w działaniu są
wyraźnie opisane w tekście instrukcji, na
przykład „dotyczy wyłącznie modelu DCRTRV530E“.
W niniejszej instrukcji nazwy przycisków i
ustawień kamery pisane są wielkimi literami,
na przykład „Przestaw przełącznik POWER do
pozycji CAMERA“.
Wykonywanie poszczególnych czynności jest
potwierdzane sygnałami dźwiękowymi.
Pokyny v této příručce se vztahují k šesti
modelům uvedeným v tabulce níže. Před tím,
než začnete číst tuto příručku a používat
videokameru, zkontrolujte číslo modelu na
spodní straně videokamery. V ilustračních
příkladech je použit model DCR-TRV530E. V
jiném případě je v příkladech vždy uveden název
modelu. Všechny funkční rozdíly jsou v textu
jasně vyznačeny, například slovy „pouze model
DCR-TRV530E“.
Tlačítka a volby na videokameře jsou v příručce
označeny velkými písmeny.
Příklad: Nastavte přepínač POWER do polohy
CAMERA.
Pokud provádíte nějakou operaci, ozve se
zvukový signál.
Typ różnicy/Rozdíly
DCR-
TRV230E
TRV235E
TRV325E
TRV330E
TRV430E
TRV530E
znak MEMORY*
(na przełączniku POWER)/
Značka MEMORY*
(na přepínači POWER)
—
—
z
z
z
z
znak VCR**
(na przełączniku POWER)/
Značka VCR**
(na přepínači POWER)
—
—
—
z
—
—
Samowyzwalacz/
Časový zpožïovač
—
—
z
z
z
z
Gniazdo (USB)/
Zdířka (USB)
—
—
z
z
z
z
6,2 cm
(typ 2,5)/
(typ 2,5)
6,2 cm
(typ 2,5)/
(typ 2,5)
6,2 cm
(typ 2,5)/
(typ 2,5)
6,2 cm
(typ 2,5)/
(typ 2,5)
7,5 cm
(typ 3)/
(typ 3)
8,8 cm
(typ 3,5)/
(typ 3,5)
700×
800×
700×
700×
800×
700×
Ekran LCD/
Obrazovka LCD
Zbliżenie cyfrowe/
Digitální zvětšení
z W wyposażeniu/Součástí dodávky
— Nie znajduje się w wyposażeniu/Není součástí dodávky
12
Práce s příručkou
* Modele posiadające oznaczenie MEMORY na
przełączniku POWER mają funkcje pamięci.
Szczegółowy opis został podany na stronie
124.
** Modele posiadające oznaczenie VCR na
przełączniku POWER wyposażone są w
funkcję nagrywania obrazów z innego sprzętu,
na przykład z magnetowidu. Inne modele na
przełączniku POWER mają oznaczenie
PLAYER.
* Modely se značkou MEMORY na přepínači
POWER disponují pamě»ovými funkcemi.
Podrobnosti naleznete na straně 124.
** Modely se značkou VCR na přepínači POWER
mohou nahrávat obraz z jiných zařízení
(například VCR). Ostaní modely mají na
přepínači POWER značku PLAYER.
Zanim rozpoczniesz eksploatację
kamery
Uwagi dotyczące systemów
telewizji kolorowej
W różnych krajach wykorzystywane są różne
systemy telewizji kolorowej. Odtwarzanie nagrań
z kamery możliwe jest na ekranie telewizora
pracującego w systemie PAL.
Ostrzeżenie dotyczące praw
autorskich
Pro tuto videokameru můžete používat kazety
Hi8
/Digital8 . Videokamera nahrává a
přehrává obraz pouze pomocí systému Digital8
. Můžete také přehrávat kazety nahrané
/
pomocí (analogového) systému Hi8
Standard 8 . Při přehrávání kazet nahraných
/Standard 8
pomocí systému Hi8
nemůžete používat rozšířené funkce popsané na
straně 72 až 81. Pokud chcete používat plynulý
přechod, doporučujeme nemíchat na jedné
kazetě obraz nahraný pomocí systému Hi8
/
Standard 8 s obrazem nahraným pomocí
systému Digital8 .
Začínáme
W kamerze cyfrowej można używać kaset video
Hi8
/Digital8 . Kamera rejestruje i
odtwarza obraz w systemie Digital8 . Kamera
umożliwia również odtwarzanie obrazu z taśm
zapisanych w systemie analogowym Hi8
/
standard 8 . Podczas odtwarzania w systemie
Hi8
/ standard 8 niemożliwe jest
korzystanie z funkcji opisanych w rozdziale
„Odtwarzanie - czynności zaawansowane“ na
stronach od 72 do 81. W celu uzyskania
płynnych przejść między scenami radzimy nie
mieszać obrazów nagranych w systemie
analogowym Hi8
/standard 8 z obrazami
nagranymi na taśmie w systemie cyfrowym
Digital8 .
Před použitím videokamery
Czynności wstępne
Korzystanie z instrukcji
Poznámka k použití barevných
televizních systémů
Barevné televizní systémy se mohou v
jednotlivých zemích lišit. Pokud chcete přehrávat
záznam na barevném televizoru, potřebujete
televizor se systémem PAL.
Opatření týkající se autorských
práv
Televizní programy, filmy, videonahrávky a jiné
materiály mohou podléhat autorským právům.
Neautorizované kopírování takových materiálů
může znamenat porušování autorských práv.
Programy telewizyjne, filmy, taśmy wideo i inne
materiały mogą być chronione prawami
autorskimi. Nieautoryzowane nagrywanie takich
materiałów może być niezgodne z przepisami
dotyczącymi praw autorskich.
13
Korzystanie z instrukcji
Środki ostrożności związane z
użytkowaniem kamery
Obiektyw i ekran LCD/wizjer (dotyczy
tylko modeli montowanych)
•Ekran LCD i wizjer zostały wykonane przy
użyciu wyjątkowo precyzyjnej technologii,
tak że w rzeczywistym użyciu jest ponad
99,99% pikseli. Mogą się na nich jednak
pojawiać małe, czarne lub jasne punkty
(białe, czerwone, niebieskie lub zielone).
Jest to normalne zjawisko występujące w
procesie produkcyjnym, które nie ma
żadnego wpływu na jakość nagrywanego
obrazu.
•Nie należy dopuścić do zamoczenia kamery.
Kamerę należy zabezpieczyć przed działaniem
deszczu i wody morskiej. Zamoczenie kamery
może spowodować jej uszkodzenie. Niektóre
uszkodzenia mogą być trwałe [a].
•Nie należy pozostawiać kamery w miejscach
narażonych na działanie temperatur
przekraczających 60 ˚C (140 ˚F), np. w
samochodzie zaparkowanym w
nasłonecznionym miejscu lub w miejscach
narażonych na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych [b].
•Ustawiając kamerę w pobliżu okna lub na
wolnym powietrzu, należy zachować
ostrożność. Narażenie ekranu LCD, wizjera lub
obiektywu na długotrwałe bezpośrednie
działanie promieni słonecznych może
spowodować ich uszkodzenie [c].
•Nie wolno kierować obiektywu kamery
bezpośrednio w stronę słońca. Kierowanie
obiektywu kamery w stronę słońca może
spowodować jej uszkodzenie. Słońce można
filmować wyłącznie w warunkach słabego
oświetlenia, na przykład o zmierzchu [d].
14
Práce s příručkou
Údržba a bezpečnostní opatření
Objektiv a obrazovka LCD/hledáček
(pouze příslušné modely)
•Obrazovka LCD a hledáček jsou vyráběny
pomocí specializované technologie s
vysokou přesností, díky níž lze využívat přes
99,99 % pixelů. Přesto se může stát, že se
na obrazovce LCD nebo v hledáčku zobrazí
drobné tmavé nebo světlé (bílé, červené,
modré nebo zelené) body. Výskyt těchto
bodů nijak neovlivní nahrávání.
•Chraňte videokameru před vlhkostí. Chraňte ji
před deštěm a mořskou vodou. Pokud
videokamera zvlhne, může se porouchat. V
některých případech tuto závadu již nebude
možné opravit [a].
•Nevystavujte videokameru teplotám nad 60 ˚C,
jako například v automobilu zaparkovaném na
slunci nebo na přímém slunci [b].
•Buïte opatrní, pokud umístíte videokameru do
blízkosti okna nebo dveří. Pokud budou
obrazovka LCD, hledáček nebo objektiv
vystaveny přímému slunečnímu záření po delší
dobu, mohou se porouchat [c].
•Nenahrávejte jasně zářící slunce. Mohlo by dojít
k poškození videokamery. Pokud chcete nahrát
slunce, učiňte tak při nepřímém osvětlení,
například za soumraku [d].
[a]
[b]
[c]
[d]
Etap 1 Przygotowanie
źródła zasilania
Instalacja akumulatora
Krok 1 Příprava napájení
Instalace sady baterií
Doporučujeme používat sadu baterií při
nahrávání v exteriérech.
(1) Unieś wizjer.
(2) Wsuń akumulator, aż do zatrzaśnięcia go.
(1) Zdvihněte hledáček.
(2) Nasunujte sadu baterií směrem dolů, dokud
neuslyšíte cvaknutí.
2
Wyjmowanie akumulatora
Vyjmutí sady baterií
(1) Unieś wizjer.
(2) Naciskając dźwigienkę zwalniania
akumulatora BATT, wysuń akumulator w
kierunku wskazywanym przez strzałkę.
(1) Zdvihněte hledáček.
(2) Podržte stisknutou páčku pro uvolnění baterie
BATT a vysuňte sadu baterií ve směru
označeném šipkou.
Začínáme
1
Czynności wstępne
Przy filmowaniu kamerą w terenie zalecane jest
zasilanie jej z akumulatora.
Dźwigienka zwalniania
akumulatora BATT (baterie)/
Páčka pro uvolnění baterie BATT
Instalowanie akumulatora o dużej pojemności
W przypadku instalowania w kamerze
akumulatora NP-FM70/FM90/FM91 należy
rozciągnąć wizjer kamery.
Pokud instalujete vysokokapacitní sadu
baterií
Pokud do videokamery instalujete sadu baterií
NP-FM70/FM90/FM91, nastavte odpovídajícím
způsobem hledáček.
15
Etap 1 Przygotowanie źródła
zasilania
Ładowanie akumulatora
Przed zainstalowaniem akumulatora w kamerze
należy go naładować.
Kamera może być zasilana tylko z akumulatora
„InfoLITHIUM“ (seria M).
Szczegółowy opis akumulatora „InfoLITHIUM“
można znaleźć na stronie 188.
(1) Otwórz osłonę gniazda DC IN i podłącz do
niego zasilacz sieciowy należący do
wyposażenia kamery, tak aby znak v na
wtyku był skierowany do góry.
(2) Podłącz przewód zasilający do zasilacza.
(3) Podłącz przewód zasilający do sieci
elektrycznej.
(4) Przestaw przełącznik POWER do pozycji OFF
(CHG). Rozpoczyna się ładowanie. Czas
pozostały do wyczerpania się akumulatora
podawany jest w minutach w okienku
wyświetlacza.
Gdy wskaźnik czasu pozostałego do
wyczerpania się akumulatora zmieni się na u,
proces normalnego ładowania zostaje
zakończony. W celu całkowitego naładowania
akumulatora (pełne naładowanie) po
zakończeniu procesu normalnego ładowania
należy kontynuować je do chwili, aż w okienku
wyświetlacza pojawi się wskaźnik FULL. Pełne
naładowanie akumulatora umożliwia jego
użytkowanie przez okres dłuższy, niż w
przypadku ładowania normalnego.
Dobíjení sady baterií
Nabitou sadu baterií můžete použít pro napájení
videokamery.
Videokameru můžete napájet pouze pomocí
sady baterií „InfoLITHIUM“ (série M).
Podrobnosti týkající se sady baterií
„InfoLITHIUM“ naleznete na straně 188.
(1) Otevřete kryt zdířky DC IN a připojte
dodávaný napájecí sí»ový adaptér tak, aby se
symbol v nacházel na horní straně zástrčky.
(2) Připojte napájecí kabel do sí»ového adaptéru.
(3) Připojte napájecí kabel do elektrické sítě.
(4) Nastavte přepínač POWER do polohy OFF
(CHG). Začne probíhat dobíjení. Čas zbývající
do úplného vybití baterií je zobrazen na
displeji videokamery v minutách.
Jakmile se indikátor času zbývajícího do úplného
vybití baterie změní na hodnotu u, je dobíjení
dokončeno. Pokud chcete baterie zcela dobít,
ponechte sadu baterií dobíjet, dokud se na
displeji nezobrazí indikátor FULL. Úplné dobití
vám umožní používat baterie déle.
PLA
POWER
G)
F(CH
OF R
YE
4
Krok 1 Příprava napájení
M
CA
M
EM
A
ER ORY
1
2
16
Liczba pokazana na ilustracji okienka
wyświetlacza może różnić się od wyświetlanej w
kamerze.
Číslo znázorněné na displeji na obrázku se může
lišit v závislosti na typu videokamery.
Po naładowaniu akumulatora
Po dobití sady baterií
Wyciągnij wtyczkę zasilacza z gniazda DC IN
kamery.
Odpojte napájecí sí»ový adaptér ze zdířky DC IN
na videokameře.
Uwagi
•Nie dopuść, aby metalowe części wtyku prądu
stałego zasilacza dotykały metalowych
przedmiotów. Może to spowodować zwarcie i
trwałe uszkodzenie zasilacza.
•Należy chronić akumulator przed wilgocią lub
zamoczeniem.
•Jeśli akumulator nie będzie używany przez
dłuższy czas, należy go całkowicie naładować,
a następnie korzystać z niego aż do
całkowitego wyładowania. Czynność tę należy
wykonać raz w roku. Akumulator należy
przechowywać w chłodnym miejscu.
Poznámky
•Kovové části zástrčky DC napájecího sí»ového
adaptéru nesmí přijít do styku s jinými
kovovými předměty. To by mohlo vést ke
zkratu, který by mohl poškodit napájecí sí»ový
adaptér.
•Chraňte sadu baterií před vlhkostí.
•Pokud nebyla sada baterií delší dobu
používána, je třeba ji plně dobít a poté zcela
vybít. Sadu baterií je třeba plně dobít a zcela
vybít alespoň jednou ročně. Sadu baterií
přechovávejte na chladném místě.
Gdy akumulator jest całkowicie naładowany
Podświetlenie LCD okienka wyświetlacza jest
wyłączone.
Wskaźnik czasu pozostałego do wyczerpania
się akumulatora
Wskaźnik czasu pozostałego do wyczerpania się
akumulatora wskazuje w przybliżeniu dostępny
czas nagrywania z użyciem wizjera.
Jeżeli kamera oblicza aktualny czas pozostały
do wyczerpania się akumulatora,
w okienku wyświetlacza pojawia się symbol
„- - - - min“.
Podczas ładowania akumulatora w okienku
wyświetlacza nie pojawia się żadne
wskazanie lub wskaźnik miga w
następujących przypadkach:
– bateria nie została zainstalowana prawidłowo,
– wystąpił nieznany problem z akumulatorem.
W przypadku wyłączenia się zasilania,
pomimo tego że wskaźnik stanu naładowania
akumulatora wskazuje naładowanie
umożliwiające dalszą pracę kamery
Naładuj całkowicie akumulator, tak aby
wskazanie czasu pozostałego do wyczerpania
akumulatora było prawidłowe.
W przypadku korzystania z zasilacza
sieciowego
Umieść zasilacz sieciowy w pobliżu gniazdka
zasilającego. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu tego
urządzenia należy natychmiast wyciągnąć
wtyczkę z gniazdka sieciowego, aby odciąć
zasilanie.
Začínáme
Krok 1 Příprava napájení
Czynności wstępne
Etap 1 Przygotowanie źródła
zasilania
Pokud je sada baterií zcela dobita
Podsvícení LCD displeje je vypnuto.
Indikátor času zbývajícího do úplného vybití
baterie
Indikátor času zbývajícího do úplného vybití
baterie na displeji videokamery přibližně
označuje dobu, po kterou lze nahrávat s použitím
hledáčku.
Dokud není videokamerou určen aktuální čas
zbývající do úplného vybití baterií,
je na displeji zobrazen nápis „- - - - min“.
Při dobíjení sady baterií není na displeji
videokamery zobrazen žádný indikátor v
těchto případech:
– Sada baterií není správně instalována.
– Sada baterií z nějakého důvodu nepracuje
správně.
Pokud se videokamera vypne, ačkoli podle
indikátoru času zbývajícího do úplného vybití
baterie obsahuje sada baterií ještě dostatek
energie
Znovu sadu baterií zcela dobijte tak, aby
indikátor zobrazoval správný údaj.
Při použití sí»ového adaptéru
Sí»ový adaptér umístěte do blízkosti zásuvky.
Pokud při používání sí»ového adaptéru nastane
nějaký problém, okamžitě jej odpojte ze zásuvky.
17
Etap 1 Przygotowanie źródła
zasilania
Krok 1 Příprava napájení
Co to jest „InfoLITHIUM“?
„InfoLITHIUM“ jest to akumulator litowo-jonowy,
który umożliwia wymianę danych o poborze
energii ze współpracującymi z nim urządzeniami
elektronicznymi. Niniejsza kamera współpracuje
z akumulatorami „InfoLITHIUM“ (serii M). Do jej
zasilania można używać wyłącznie akumulatorów
„InfoLITHIUM“. Akumulatory „InfoLITHIUM“ serii
M posiadają znak
. „InfoLITHIUM“
TM
SERIES
Co je „InfoLITHIUM“?
„InfoLITHIUM“ je sada lithiových baterií, která
může kompatibilnímu elektronickému zařízení
poskytovat údaje, jako je například spotřeba.
Toto zařízení je kompatibilní se sadou baterií
„InfoLITHIUM“ (série M). Videokameru můžete
napájet pouze pomocí sady baterií
„InfoLITHIUM“. Sada baterií „InfoLITHIUM“ série
.
M je označena symbolem
„InfoLITHIUM“ je ochranná známka společnosti
Sony Corporation.
TM
SERIES
jest znakiem towarowym firmy Sony.
Czas ładowania/Nabíjecí doba
Akumulator/
Sada baterií
Pełne naładowanie (Ładowanie normalne)/
Zcela dobitá (dobitá)
NP-FM30 1)
145 (85)
NP-FM50 2)
150 (90)
NP-FM70
240 (180)
NP-FM90
330 (270)
NP-FM91
360 (300)
Przybliżony czas ładowania całkowicie
rozładowanego akumulatora w temperaturze
25 ˚C (77 ˚F).
Přibližná nabíjecí doba zcela vybité sady baterií v
minutách při teplotě 25 ˚C.
1)
1)
W wyposażeniu modeli DCR-TRV230E/
TRV325E/TRV330E/TRV530E
2)
W wyposażeniu modeli DCR-TRV235E/
TRV430E
Součástí dodávky pro model DCR-TRV230E/
TRV325E/TRV330E/TRV530E
2)
Součástí dodávky DCR-TRV235E/TRV430E
Czas nagrywania/Nahrávací doba
DCR-TRV230E/TRV235E/TRV325E/TRV330E
Akumulator/
Sada baterií
18
Nagrywanie z użyciem
wizjera/
Nagrywanie z użyciem
ekranu LCD/
Nahrávání s použitím
hledáčku
Ciągłe3)/
Typowe4)/
Nepřetržité3)
Typické4)
Nahrávání s použitím
obrazovky LCD
Ciągłe3)/
Typowe4)/
Nepřetržité3)
Typické4)
NP-FM30 1)
100
55
75
NP-FM50 2)
165
95
125
70
NP-FM70
345
200
265
150
NP-FM90
520
300
400
230
NP-FM91
605
350
465
265
40
Etap 1 Przygotowanie źródła
zasilania
Krok 1 Příprava napájení
DCR-TRV430E
Sada baterií
Nagrywanie z użyciem
ekranu LCD/
Nahrávání s použitím
hledáčku
Ciągłe3)/
Typowe4)/
Nepřetržité3)
Typické4)
Nahrávání s použitím
obrazovky LCD
Ciągłe3)/
Typowe4)/
Nepřetržité3)
Typické4)
100
55
70
NP-FM50 2)
165
95
115
65
NP-FM70
345
200
245
140
NP-FM90
520
300
370
215
NP-FM91
605
350
430
250
40
Začínáme
NP-FM30 1)
Czynności wstępne
Akumulator/
Nagrywanie z użyciem
wizjera/
DCR-TRV530E
Akumulator/
Sada baterií
Nagrywanie z użyciem
wizjera/
Nagrywanie z użyciem
ekranu LCD/
Nahrávání s použitím
hledáčku
Ciągłe3)/
Typowe4)/
Nepřetržité3)
Typické4)
Nahrávání s použitím
obrazovky LCD
Ciągłe3)/
Typowe4)/
Nepřetržité3)
Typické4)
NP-FM30 1)
100
60
70
40
NP-FM50 2)
165
105
115
65
NP-FM70
345
220
245
140
NP-FM90
520
335
370
210
NP-FM91
605
390
430
245
Przybliżony czas działania (w minutach)
całkowicie naładowanego akumulatora
Přibližná doba použití plně nabité sady baterií v
minutách
1)
1)
W wyposażeniu modeli DCR-TRV230E/
TRV325E/TRV330E/TRV530E
2)
W wyposażeniu modeli DCR-TRV235E/
TRV430E
3)
Przybliżony czas nagrywania ciągłego w
temperaturze 25 ˚C (77 ˚F). Żywotność
akumulatora będzie mniejsza, jeśli kamera
będzie pracować w niskich temperaturach.
4)
Przybliżony czas pracy przy wielokrotnym
rozpoczynaniu/kończeniu nagrywania,
korzystaniu z funkcji powiększania i włączaniu/
wyłączaniu zasilania. Rzeczywista żywotność
akumulatora może być mniejsza.
Součástí dodávky pro model DCR-TRV230E/
TRV325E/TRV330E/TRV530E
2)
Součástí dodávky DCR-TRV235E/TRV430E
3)
Přibližná doba nepřetržitého nahrávání při
teplotě 25 ˚C. Pokud budete videokameru
používat v chladnějším prostředí, bude
životnost sady baterií kratší.
4)
Přibližná doba nahrávání v minutách v případě,
že nahrávání spouštíte a opět zastavujete,
používáte zvětšení a kameru vypínáte a opět
zapínáte. Aktuální životnost baterie může být
kratší.
19
Etap 1 Przygotowanie źródła
zasilania
Krok 1 Příprava napájení
Czas odtwarzania/Doba přehrávání
DCR-TRV230E/TRV235E/TRV325E/TRV330E
Akumulator/
Sada baterií
NP-FM30 1)
NP-FM50 2)
NP-FM70
NP-FM90
NP-FM91
Czas odtwarzania Czas odtwarzania przy
na ekranie LCD/ zamkniętym ekranie LCD/
Doba přehrávání
na obrazovce LCD
75
125
265
400
465
Doba přehrávání
bez obrazovky LCD
100
165
345
520
605
DCR-TRV430E/TRV530E
Akumulator/
Sada baterií
NP-FM30 1)
NP-FM50 2)
NP-FM70
NP-FM90
NP-FM91
Czas odtwarzania Czas odtwarzania przy
na ekranie LCD/ zamkniętym ekranie LCD/
Doba přehrávání
na obrazovce LCD
70
115
245
370
430
Przybliżony czas działania (w minutach)
całkowicie naładowanego akumulatora
Přibližná doba použití plně nabité sady baterií v
minutách
1)
1)
W wyposażeniu modeli DCR-TRV230E/
TRV325E/TRV330E/TRV530E
2)
W wyposażeniu modeli DCR-TRV235E/
TRV430E
Przybliżony czas ciągłego odtwarzania w
temperaturze 25 ˚C (77 ˚F). Żywotność
akumulatora będzie mniejsza, jeśli kamera
będzie pracować w niskich temperaturach.
Czasy nagrywania i odtwarzania w przypadku
normalnie naładowanego akumulatora wynoszą
około 90% wartości dla całkowicie
naładowanego akumulatora.
Uwaga
W tabeli przedstawiono czas odtwarzania taśm
nagranych w systemie Digital8 . Czas
odtwarzania taśm nagranych w systemie Hi8/
standard 8 jest krótszy o około 20%.
20
Doba přehrávání
bez obrazovky LCD
100
165
345
520
605
Součástí dodávky pro model DCR-TRV230E/
TRV325E/TRV330E/TRV530E
2)
Součástí dodávky DCR-TRV235E/TRV430E
Přibližná doba nepřetržitého přehrávání při
teplotě 25 ˚C. Pokud budete videokameru
používat v chladnějším prostředí, bude životnost
sady baterií kratší.
Doba nahrávání a přehrávání s nabitou sadou
baterií představuje přibližně 90 % doby
nahrávání a přehrávání se zcela dobitou sadou
baterií.
Poznámka
V tabulce je uvedena doba přehrávání kazet
nahraných pomocí systému Digital8 . Doba
přehrávání kazet nahraných pomocí systému
Hi8/Standard 8 je přibližně o 20 % kratší.
Etap 1 Przygotowanie źródła
zasilania
Podłączanie do sieci
Krok 1 Příprava napájení
Připojení do zásuvky
Pokud chcete videokameru používat delší dobu,
doporučujeme vám napájet ji ze sítě
prostřednictvím napájecího sí»ového adaptéru.
(1) Otwórz osłonę gniazda DC IN kamery i
podłącz do niego zasilacz sieciowy, tak aby
znak v na wtyku był skierowany do góry.
(2) Podłącz przewód zasilający do zasilacza.
(3) Podłącz przewód zasilający do sieci
elektrycznej.
(1) Otevřete kryt zdířky DC IN a připojte napájecí
sí»ový adaptér tak, aby se symbol v nacházel
na horní straně zástrčky.
(2) Připojte napájecí kabel do sí»ového adaptéru.
(3) Připojte napájecí kabel do elektrické sítě.
OSTRZEŻENIE
Urządzenie pozostaje podłączone do źródła
zasilania prądem zmiennym (do sieci) dopóki jest
przyłączone do gniazdka, nawet jeśli samo
urządzenie jest wyłączone.
Uwagi
•Kamera może być zasilana za pomocą
zasilacza sieciowego, nawet jeśli wcześniej
został w niej zainstalowany akumulator.
•Gniazdo DC IN ma charakter priorytetowy.
Znaczy to, że kamera nie może być zasilana za
pomocą akumulatora, jeśli do gniazda DC IN
podłączony jest przewód zasilający, nawet jeśli
przewód zasilania nie jest włączony do sieci
elektrycznej.
Zasilanie z akumulatora samochodowego
Należy używać zasilacza/ładowarki firmy Sony
na prąd stały (wyposażenie opcjonalne).
2, 3
Začínáme
1
Czynności wstępne
Jeśli kamera ma być używana przez dłuższy
czas, zaleca się zasilanie z sieci elektrycznej za
pomocą zasilacza sieciowego.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Videokamera není odpojena od zdroje napájení
(ze sítě), pokud je zapojena do zásuvky, a to i
tehdy, je-li vypnuta.
Poznámky
•Videokamera může být napájena ze sítě
prostřednictvím napájecího sí»ového adaptéru i
tehdy, pokud je instalována sada baterií.
•Zdířka DC IN má „prioritu napájení“. To
znamená, že kamera nemůže být napájena
sadou baterií, pokud je napájecí kabel zapojen
do zdířky DC IN, a to ani v případě, že kabel
není zapojen do zásuvky.
Použití autobaterie
Použijte adaptér/nabíječku Sony DC (není
součástí dodávky).
21
Etap 2 Ustawianie daty i
godziny
Krok 2 Nastavení data
a času
Przy pierwszym uruchomieniu kamery należy
ustawić datę i godzinę.
Jeżeli data i godzina nie zostaną ustawione, przy
każdym przestawieniu przełącznika POWER w
położenie CAMERA lub MEMORY zostanie
wyświetlony komunikat „CLOCK SET” (dotyczy
wyłącznie modeli DCR-TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E).
Jeśli kamera nie była używana przez około pół
roku, ustawienia daty i godziny mogą zostać
usunięte z pamięci (mogą pojawić się kreski).
Jest to spowodowane rozładowaniem
wbudowanej baterii manganowo-litowej
(str. 195).
Najpierw ustaw rok, następnie miesiąc, dzień,
godzinę i minutę.
Při prvním použití videokamery nastavte datum a
čas.
Pokud nenastavíte datum a čas, zobrazí se při
každém nastavení přepínače POWER do polohy
CAMERA nebo MEMORY nápis „CLOCK SET“
(pouze model DCR-TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E).
Pokud videokameru nepoužijete po dobu půl
roku, může dojít ke zrušení nastavení data a
času (na displeji se mohou objevit pruhy),
protože dojde k vybití vestavěné manganolithiové baterie (str. 195).
Nejprve nastavte rok, poté měsíc, den, hodinu a
nakonec minutu.
(1) Ustaw przełącznik POWER w położenie
CAMERA lub MEMORY (dotyczy wyłącznie
modeli DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/
TRV530E), a następnie wciśnij przycisk
MENU, aby wyświetlić system menu.
(2) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
ikonę
, a następnie naciśnij pokrętło.
(3) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
parametr CLOCK SET, a następnie naciśnij
pokrętło.
(4) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby
ustawić odpowiedni rok, a następnie naciśnij
pokrętło.
(5) Ustaw miesiąc, dzień i godzinę, obracając i
naciskając pokrętło SEL/PUSH EXEC.
(6) Ustaw minuty, obracając pokrętło SEL/PUSH
EXEC, a następnie naciśnij pokrętło w
momencie, gdy wykorzystywany zewnętrzny
sygnał czasowy będzie zgodny z ustawioną
godziną. Zegar rozpocznie pracę.
(7) Naciśnij przycisk MENU, aby menu zniknęło z
ekranu.
22
(1) Nastavte přepínač POWER do polohy
CAMERA nebo MEMORY (pouze model
DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E)
a poté stisknutím tlačítka MENU zobrazte
nabídku.
(2) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
a poté volič stiskněte.
(3) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
volbu CLOCK SET a poté volič stiskněte.
(4) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
požadovaný rok a poté volič stiskněte.
(5) Otočením a stisknutím voliče SEL/PUSH
EXEC nastavte měsíc, den a hodinu.
(6) Otočením a stisknutím voliče SEL/PUSH
EXEC nastavte minutu a v okamžiku
časového signálu volič stiskněte. Hodiny se
spustí.
(7) Stisknutím tlačítka MENU zavřete nabídku.
Etap 2 Ustawianie daty i godziny
Krok 2 Nastavení data a času
2
1,7
S E T U P ME NU
C L OC K S E T
L TR S I ZE
D EMO MOD E
S E T U P ME NU
C L OC K S E T
L TR S I ZE
D EMO MOD E
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
[ ME NU ] : E ND
S E T U P ME NU
C L OC K S E T
L TR S I ZE
D EMO MOD E
RE T URN
– –:– –:– –
2001
1
1
0000000000
[ ME NU ] : E ND
Začínáme
6
4
S E T U P ME NU
C L OC K S E T
L TR S I ZE
D EMO MOD E
R E T URN
2001
1
1
2001
1
1
2001
7
4
S E T U P ME NU
C L OC K S E T
L TR S I ZE
D EMO MOD E
R E T URN
40 70 2001
1 7:3 0:0 0
17 30
[ ME NU ] : E ND
0 00
Czynności wstępne
MENU
3
[ ME NU ] : E ND
0 00
Ustawienia roku zmieniają się następująco:
Nastavení roku se mění takto:
1995 T · · · · t 2001 T · · · · t 2079
Jeżeli data i godzina nie zostanie ustawiona
na taśmie oraz na karcie pamięci „Memory Stick“
zostanie nagrany ciąg symboli
„-- -- ----“ „--:--:--“. (dotyczy wyłącznie modeli
DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E)
Uwaga na temat wskazania czasu
Zegar wewnętrzny kamery pracuje w cyklu 24godzinnym.
Pokud jste nenastavili datum a čas,
bude na kazetu a na kartu „Memory Stick“
nahrán nápis „-- -- ----“ „--:--:--“. (pouze model
DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E)
Poznámka k použití indikátoru času
Interní hodiny videokamery pracují s
24hodinovým cyklem.
23
Etap 3 Wkładanie
kasety
Zaleca się korzystanie z kaset wideo Hi8
Digital8 .
Krok 3 Vložení kazety
/
(1) Przygotuj źródło zasilania (str. 15).
(2) Przesuń suwak OPEN/EJECT w kierunku
wskazanym strzałką i otwórz pokrywę.
Kieszeń kasety automatycznie uniesie się i
otworzy.
(3) Kasetę skierowaną okienkiem na zewnątrz
włóż do wnętrza kieszeni kasety utrzymując ją
równolegle do prowadnicy.
W celu włożenia kasety należy nacisnąć ją
pośrodku jej tylnej ścianki.
(4) Zamknij kieszeń kasety, naciskając
. Kieszeń
znajdujący się na niej znak
kasety automatycznie się opuści.
(5) Po całkowitym opuszczeniu się kieszeni
kasety dociśnij pokrywę aż do jej
zatrzaśnięcia.
2
Doporučujeme používat videokazety Hi8
Digital8 .
(1) Připravte zdroj napájení (str. 15).
(2) Posuňte tlačítko OPEN/EJECT ve směru
šipky a otevřete kryt.
Kazetový prostor se automaticky zdvihne a
otevře.
(3) Vložte kazetu do kazetového prostoru tak,
aby okénko kazety bylo orientováno směrem
k vám.
Kazetu vložte zatlačením na střed zadní části
kazety.
(4) Zavřete kazetový prostor stisknutím symbolu
. Kazetový prostor se automaticky
uzavře.
(5) Po zavření kazetového prostoru zavřete a
zaklapněte kryt.
3
4,5
4
5
24
/
Aby wyjąć kasetę
Vyjmutí kazety
Wykonaj powyższe czynności, a podczas
wykonywania kroku 3. - wyjmij kasetę.
Dodržujte výše uvedený postup a v kroku 3
kazetu vyjměte.
Uwagi
•Nie naciskaj ku dołowi kieszeni kasety. Może to
spowodować uszkodzenie kamery.
•Kamera rejestruje obraz w systemie Digital8 .
•Czas nagrywania stanowi 2/3 czasu podanego
. Jeśli w systemie menu
na kasecie Hi8
zostanie wybrany tryb LP, czas nagrywania
będzie równy czasowi podanemu na kasecie
Hi8
.
•Jeśli będzie używana standardowa kaseta 8 ,
należy ją odtwarzać za pomocą tej samej
kamery, na której została nagrana. Podczas
odtwarzania standardowej taśmy typu 8 za
pomocą innych magnetowidów (także innych
kamer DCR-TRV230E/TRV235E/TRV325E/
TRV330E/TRV430E/TRV530E) mogą wystąpić
zniekształcenia mozaikowe.
•Kieszeń kasety może się nie zamknąć, jeśli
zostanie naciśnięta inna część pokrywy niż
znak
.
Poznámky
•Nesnažte se kazetový prostor zavřít ručně.
Mohlo by dojít k poškození videokamery.
•Videokamera používá při nahrávání systém
Digital8 .
•Nahrávací čas představuje dvě třetiny času
uvedeného na kazetě Hi8
. Pokud vyberete
v nabídce režim LP, nahrávací čas bude
odpovídat času uvedenému na kazetě Hi8
.
•Pokud použijete standardní kazetu 8 ,
přehrávejte kazetu pomocí této videokamery.
Při přehrávání kazety Standard 8 pomocí jiné
videokamery (včetně jiného zařízení DCRTRV230E/TRV235E/TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E) se může vyskytnout šum
obrazu.
•Kazetový prostor může být uzavřen pouze
tehdy, pokud stisknete symbol
; nesahejte
proto na nic jiného.
Zapobieganie przypadkowemu skasowaniu
Przesuń element chroniący zapis na kasecie, tak
aby pojawił się czerwony znak.
Jak zabránit náhodnému vymazání
Posuňte ochrannou pojistku tak, aby nezakrývala
červenou značku.
Začínáme
Krok 3 Vložení kazety
Czynności wstępne
Etap 3 Wkładanie kasety
25
— Nagrywanie – czynności podstawowe —
— Nahrávání – Základní informace —
Nagrywanie obrazu
Nahrávání obrazu
Kamera posiada funkcję automatycznej regulacji
ostrości.
Videokamera provádí automatické zaostřování.
(1) Zdejmij osłonę obiektywu, naciskając
występy znajdujące się po obu stronach
obiektywu, a następnie zamocuj ją na pasku
na dłoń.
(2) Podłącz źródło zasilania i włóż kasetę. Więcej
informacji na ten temat można znaleźć w
sekcjach „Etap 1“ i „Etap 3“ (str. 15-25).
(3) Naciskając mały zielony przycisk, przestaw
przełącznik POWER w położenie CAMERA.
Kamera przejdzie do trybu czuwania.
(4) Naciskając przycisk OPEN, otwórz panel
LCD. Wizjer automatycznie się wyłączy.
(5) Naciśnij przycisk START/STOP. Kamera
rozpocznie nagrywanie. Na ekranie pojawi się
wskaźnik REC. Zaświeci się lampka
nagrywania, znajdująca się z przodu kamery.
Aby przerwać nagrywanie, ponownie naciśnij
przycisk START/STOP.
Podczas nagrywania za pomocą wizjera
lampka nagrywania świeci się w wizjerze.
1
(1) Stisknutím páček na obou stranách sejměte
krytku objektivu a zavěste ji na řemínek.
(2) Instalujte zdroj napájení a vložte kazetu.
Podrobnější informace naleznete v částech
„Krok 1“ až „Krok 3“ (str. 15 až 25).
(3) Podržte stisknuté malé zelené tlačítko a
nastavte přepínač POWER do polohy
CAMERA. Videokamera se nyní nachází v
pohotovostním režimu.
(4) Podržte stisknuté tlačítko OPEN a otevřete
panel LCD. Hledáček se automaticky vypne.
(5) Stiskněte tlačítko START/STOP. Videokamera
začne nahrávat. Na obrazovce se zobrazí
indikátor REC. Rozsvítí se indikátor nahrávání
umístěný na přední straně videokamery.
Pokud chcete nahrávání zastavit, stiskněte
znovu tlačítko START/STOP.
Pokud je při nahrávání zapnutý hledáček, svítí
v hledáčku indikátor nahrávání.
3
POWER
G)
F(CH
OF R
YE
PLA
M
EM
A
ER ORY
4
2
Lampka
nagrywania/
Indikátor
nahrávání
Mikrofon/
Mikrofon
26
CA
M
5
40min
SP
REC 0:00:01
Uwagi
•Dokładnie zamocuj pasek na dłoni.
•Podczas nagrywania nie dotykaj
wbudowanego mikrofonu.
Poznámky
•Řemínek důkladně upevněte.
•Při nahrávání se nedotýkejte vestavěného
mikrofonu.
Uwaga dotycząca trybu nagrywania
Kamera rejestruje i odtwarza obraz w trybie SP
(standardowym) oraz w trybie LP (wydłużonym).
W ustawieniach menu wybierz tryb SP lub LP
(str. 107). W trybie LP można nagrywać 1,5 raza
dłużej niż w trybie SP. W przypadku filmowania
w trybie LP zaleca się odtwarzanie taśmy za
pomocą tej samej kamery.
Poznámka k použití režimu nahrávání
Videokamera může nahrávat a přehrávat v
režimu SP (standard play) nebo LP (long play). V
nabídce vyberte volbu SP nebo LP (str. 107). V
režimu LP můžete nahrávat 1,5krát déle než v
režimu SP. Pokud pro nahrávání kazety použijete
režim LP, doporučujeme tuto kazetu přehrávat
pomocí té samé videokamery.
Uwaga dotycząca zabezpieczenia LOCK
(dotyczy wyłącznie modeli DCR-TRV325E/
TRV330E/TRV430E/TRV530E)
Przesunięcie zabezpieczenia LOCK w prawo
uniemożliwia przypadkowe przełączenie
przełącznika POWER w położenie MEMORY. W
położeniu domyślnym zabezpieczenie LOCK jest
zwolnione.
Poznámka k použití páčky LOCK (pouze
model DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/
TRV530E)
Pokud posunete páčku LOCK doprava, nemůže
se přepínač POWER náhodně přepnout do
polohy MEMORY. Ve výchozím nastavení není
páčka LOCK posunuta doprava.
Zapewnienie płynności przejścia między
scenami
Nawet jeśli kamera została wyłączona, możliwe
jest płynne przejście między ostatnio nagranym
ujęciem a ujęciem następnym, o ile kaseta nie
została wyjęta z kamery po jej wyłączeniu.
Wymieniając akumulator, przestaw przełącznik
POWER do pozycji OFF (CHG).
Jeśli kamera pozostaje w trybie czuwania
ponad 3 minuty
Kamera wyłączy się automatycznie. Zapobiega
to wyładowywaniu się akumulatora i zużywaniu
się akumulatora i taśmy. Aby powrócić do trybu
czuwania, przestaw przełącznik POWER do
pozycji OFF (CHG), a następnie ponownie ustaw
go w pozycji CAMERA.
Jeżeli nagrywanie odbywa się w trybie SP i LP
na tej samej taśmie lub jeśli niektóre sceny
zostały nagrane w trybie LP
Odtwarzany obraz może być zniekształcony lub
kod czasowy może zostać nieprawidłowo
wpisany pomiędzy ujęciami.
Povolení plynulého přechodu
Plynulý přechod mezi poslední nahranou scénou
a další scénou, kterou chcete nahrát, lze
uskutečnit, pokud nevyjmete kazetu, a to i v
případě, že videokameru vypnete. Vyměníte-li
sadu baterií, nastavte přepínač POWER do
polohy OFF (CHG).
Pokud ponecháte kameru v pohotovostním
režimu po dobu 3 minut
Videokamera se automaticky vypne. Díky tomu
nedochází k vybíjení baterií a opotřebování
kazety. Chcete-li pohotovostní režim ukončit,
nastavte přepínač POWER do polohy OFF (CHG)
a poté jej znovu nastavte do polohy CAMERA.
Nahrávání – Základní informace
Nahrávání obrazu
Nagrywanie – czynności podstawowe
Nagrywanie obrazu
Při nahrávání v režimu SP a LP nebo při
nahrávání některých scén v režimu LP
Může dojít k poruchám obrazu nebo nemusí být
správný časový údaj mezi jednotlivými scénami.
27
Nagrywanie obrazu
Nahrávání obrazu
NastavenÌ obrazovky LCD
Regulowanie ekranu LCD
Panel LCD obraca się o około 90 stopni w stronę
wizjera i o około 180 stopni w stronę obiektywu.
Jeśli panel LCD zostanie ustawiony, tak że
będzie zwrócony w drugą stronę, na ekranie
LCD i
w wizjerze pojawi się wskaźnik
(tryb lustra).
Panel LCD lze pootočit až o 90 stupňů směrem k
hledáčku a až o 180 stupňů směrem k objektivu.
Pokud panel LCD otočíte tak, že směřuje na
druhou stranu, zobrazí se na obrazovce LCD a v
(režim Mirror).
hledáčku indikátor
180°
90°
Zamykając panel LCD, należy go ustawić w
pozycji pionowej, a po usłyszeniu trzasku docisnąć do korpusu kamery.
Chcete-li panel LCD zavřít, nastavte jej do
vertikální polohy, až uslyšíte cvaknutí, a poté
panel zavřete.
Uwaga
Podczas filmowania przy użyciu ekranu LCD (nie
dotyczy trybu lustra) wizjer automatycznie się
wyłącza.
Poznámka
Použijete-li obrazovku LCD v jiném režimu než v
režimu Mirror, hledáček se automaticky vypne.
Korzystanie z ekranu LCD poza
pomieszczeniami w bezpośrednim
oświetleniu słonecznym
Obraz na ekranie LCD może być słabo widoczny.
Jeśli tak się dzieje, zaleca się filmowanie przy
użyciu wizjera.
Pokud použijete obrazovku LCD v prostředí
osvětleném přímým sluncem
Obraz na obrazovce LCD může být obtížně
viditelný. V takovém případě vám doporučujeme
použít hledáček.
Podczas regulacji kąta ustawienia panelu
LCD
Należy otworzyć panel LCD pod kątem 90
stopni.
Při pootočení panelu LCD
Ujistěte se, že je panel LCD pootočen o 90
stupňů.
Obraz w trybie lustra
Obraz widoczny na ekranie LCD jest lustrzanym
odbiciem filmowanego obrazu. Obraz będzie
jednak rejestrowany normalnie.
Podczas nagrywania w trybie lustra
Nie można korzystać z przycisku ZERO SET
MEMORY na pilocie.
28
Obraz v režimu Mirror
Na obrazovce LCD je obraz zrcadlově převrácen.
Nahráván ale bude nepřevrácený obraz.
Při nahrávání v režimu Mirror
Nelze použít funkci ZERO SET MEMORY na
dálkovém ovladači.
Wskaźniki w trybie lustra
Wskaźnik STBY jest wyświetlany jako Xz , a
wskaźnik REC jako z. Niektóre pozostałe
wskaźniki są wyświetlane w postaci lustrzanego
odbicia, a niektóre nie są wyświetlane w ogóle.
Indikátory v režimu Mirror
Indikátor STBY se zobrazí jako indikátor Xz a
indikátor REC jako indikátor z. Některé další
indikátory budou zobrazeny zrcadlově
převráceny, některé nebudou zobrazeny vůbec.
Przy nagrywaniu z otwartym panelem LCD
Czas nagrywania skraca się nieco w porównaniu
z czasem nagrywania przy zamkniętym panelu
LCD.
Při nahrávání s otevřeným panelem LCD
Při nahrávání s otevřeným panelem LCD bude
doba nahrávání o něco kratší než při nahrávání
se zavřeným panelem LCD.
Nagrywanie obrazu
Nahrávání obrazu
Jasność obrazu LCD
Jasność obrazu LCD można regulować. W
ustawieniach menu wybierz LCD B.L. lub LCD
BRIGHT (str. 107). Regulacja jasności ekranu
LCD za pomocą ustawienia LCD B.L. lub LCD
BRIGHT nie wypływa na nagrywany obraz.
Jas obrazovky LCD
Jas obrazovky LCD můžete upravit. V nabídce
vyberte volbu LCD B.L. nebo LCD BRIGHT (str.
107). Nastavení volby LCD B.L. nebo LCD
BRIGHT nijak neovlivní nahrávaný obraz.
(1) Nastavte přepínač POWER do polohy OFF
(CHG).
(2) Zavřete panel LCD.
(3) Vyjměte kazetu.
(1) Przestaw przełącznik POWER do pozycji OFF
(CHG).
(2) Zamknij panel LCD.
(3) Wyjmij kasetę.
Použití funkce zvětšení
Korzystanie z funkcji zbliżenia
W
W
Zbliżenie większe niż 25× jest wykonywane
cyfrowo. Aby włączyć zbliżenie cyfrowe, w
systemie menu zmień ustawienie opcji D ZOOM
(str. 107).
Cyfrowe przetwarzanie obrazu pogarsza jego
jakość.
T
W
T
T
Nahrávání – Základní informace
Pomocí páčky zvětšení můžete nastavit
pomalejší nebo rychlejší zvětšení.
Správné používání funkce zvětšení zajistí vyšší
kvalitu nahrávek.
Strana „T“: teleskopické zobrazení (objekt se
zdá být blíže)
Strana „W“: širokoúhlé zobrazení (objekt se zdá
být dále)
Przesuń delikatnie dźwignię zbliżenia, jeśli
ogniskowa ma się zmieniać powoli. Przesuń
dźwignię dalej, aby ogniskowa zmieniała się
szybciej.
Oszczędne korzystanie z funkcji zbliżenia nadaje
nagraniom bardziej profesjonalne wrażenie.
Strona „T“: teleobiektyw (filmowany obiekt
wydaje się być bliżej kamery)
Strona „W“: obiektyw szerokokątny (filmowany
obiekt wydaje się być bardziej
oddalony).
Nagrywanie – czynności podstawowe
Po nahrávání
Po nagrywaniu
Zvětšení více než 25× je prováděno digitálně.
Pokud chcete aktivovat digitální zvětšení,
vyberte v nabídce volbu digitálního zvětšení D
ZOOM (str. 107).
Kvalita obrazu se při digitálním zpracování sníží.
Po prawej stronie paska znajduje się strefa
zbliżenia cyfrowego.
Strefa zbliżania cyfrowego pojawia się po
wybraniu wartości zbliżenia cyfrowego w
ustawieniach menu D ZOOM./
Na pravé straně pruhu je zobrazeno pásmo
digitálního zvětšení.
Pruh digitálního zvětšení se zobrazí, pokud
vyberete v nabídce volbu digitálního zvětšení D
ZOOM.
W
T
29
Nagrywanie obrazu
Nahrávání obrazu
Uwagi dotyczące zbliżenia cyfrowego
•Zbliżenie cyfrowe włącza się, gdy wartość
zbliżenia przekroczy 25×.
•Jakość obrazu będzie się pogarszać wraz ze
zbliżaniem się do strony „T“.
Poznámky k použití digitálního zvětšení
•Digitální zvětšení bude použito, pokud zvětšení
přesáhne hodnotu 25×.
•Čím déle pracujete na straně „T“, tím více se
snižuje kvalita obrazu.
Filmowanie obiektu w zbliżeniu
Jeśli ustawienie odpowiedniej ostrości nie jest
możliwe, należy przesuwać dźwignię zbliżenia w
kierunku „W“, aż obraz stanie się ostry.
Filmować można obiekty oddalone o co najmniej
80 cm od powierzchni obiektywu (w wypadku
teleobiektywu) lub o 1 cm (w wypadku obiektywu
szerokokątnego).
Nahrávání v blízkosti objektu
Pokud nemůžete obraz zaostřit, posuňte páčku
zvětšení na stranu „W“, dokud se objekt
nezobrazí ostře. Můžete nahrávat objekt, který je
vzdálen alespoň 80 cm od čočky objektivu při
teleskopickém zobrazení nebo 1 cm při
širokoúhlém zobrazení.
Nagrywanie obrazu przy użyciu
wizjera – regulowanie wizjera
Jeśli podczas filmowania panel LCD jest
zamknięty, do sprawdzania obrazu należy
używać wizjera. Dopasuj soczewkę wizjera do
własnego wzroku, tak aby ostro widzieć
wskaźniki wyświetlane w wizjerze.
Nahrávání obrazů s použitím
hledáčku – Nastavení hledáčku
Pokud je při nahrávání zavřen panel LCD,
kontrolujte obraz pomocí hledáčku. Nastavte
čočku hledáčku tak, abyste při pohledu do
hledáčku viděli indikátory ostře.
Zdvihněte hledáček a použijte páčku pro
zaostření čočky hledáčku.
Unieś wizjer i poruszaj dźwignią regulacji
soczewki wizjera.
Podświetlenie wizjera
Jasność podświetlenia można regulować. W
systemie menu wybierz opcję VF B.L. (str. 107).
30
Podsvícení hledáčku
Jas podsvícení můžete upravit. V nabídce
vyberte funkci VF B.L. (str. 107).
Nagrywanie obrazu
Nahrávání obrazu
Wskaźniki wyświetlane w trybie
nagrywania
Indikátory zobrazené v režimu
nahrávání
Wskaźnik trybu nagrywania/Indikátor režimu nahrávání
Wskaźnik STBY/REC/Indikátor STBY/REC
40min
4
7 2001
SP
REC 0:00:01
12:05:56
Wskaźnik daty/Indikátor data
Wyświetlany jest przez pięć sekund po przestawieniu przełącznika
POWER w położenie CAMERA lub MEMORY (dotyczy wyłącznie modeli
DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E)./
Je zobrazen po dobu 5 sekund poté, co nastavíte přepínač POWER do
polohy CAMERA nebo MEMORY (pouze model DCR-TRV325E/
TRV330E/TRV430E/TRV530E).
Wskaźnik czasu pozostałego do wyczerpania
akumulatora
Wskaźnik czasu pozostałego do wyczerpania
akumulatora wskazuje przybliżony pozostały
czas nagrywania. Wskazania te mogą nie być
prawidłowe, gdyż zależą do warunków w jakich
dokonywane jest nagranie. Po zamknięciu
panelu LCD i ponownym jego otwarciu, musi
upłynąć ok. jedna minuta zanim wyświetlona
zostanie prawidłowa wartość pozostałego czasu
nagrywania przy użyciu akumulatora.
Indikátor času zbývajícího do úplného vybití
baterie
Indikátor času zbývajícího do úplného vybití
baterie přibližně označuje dobu, po kterou lze
ještě nahrávat. V závislosti na podmínkách při
nahrávání nemusí být údaj indikátoru času
zbývajícího do úplného vybití baterií zcela
přesný. Pokud zavřete a znovu otevřete panel
LCD, potrvá přibližně jednu minutu, než se
zobrazí čas zbývající do úplného vybití baterie v
minutách.
Kod czasu (dotyczy wyłącznie taśm
nagrywanych w systemie Digital8 )
Kod czasu wskazuje czas nagrywania lub
odtwarzania. W trybie CAMERA wyświetlany jest
wskaźnik “0:00:00” (godziny:minuty:sekundy), a
w trybie PLAYER lub VCR (tylko model DCRTRV330E) wskaźnik “0:00:00:00”
(godziny:minuty:sekundy:ramki). Nie można
ponownie zapisać samego kodu czasu.
W trakcie odtwarzania taśm nagranych w
systemie Hi8/standard 8 na ekranie wyświetlany
jest licznik taśmy.
Wyzerowanie kodu czasu lub licznika taśmy nie
jest możliwe.
Časový kód (pouze pro kazety nahrané
pomocí systému Digital8 )
Časový kód indikuje dobu nahrávání nebo
přehrávání. V režimu CAMERA je údaj zobrazen
ve formátu „0:00:00” (hodiny:minuty: sekundy), v
režimu PLAYER nebo VCR ve formátu
„0:00:00:00” (hodiny:minuty:sekundy:snímky)
(pouze model DCR-TRV330E). Časový kód nelze
přepsat.
Při přehrávání kazet nahraných pomocí systému
Hi8/Standard 8 se na obrazovce zobrazí
počitadlo kazety.
Časový kód nebo počitadlo kazety nelze
přepsat.
Nahrávání – Základní informace
Wskaźnik kodu czasu/licznika taśmy/
Časový kód/Indikátor počitadla kazety
Wskaźnik pozostałej taśmy/Indikátor zbývajícího času kazety
Ukazuje się po chwilowym przestawieniu przełącznika POWER w
położenie CAMERA./Toto se na chvíli zobrazí, pokud nastavíte
přepínač POWER do polohy CAMERA.
Wskaźnik czasu/Indikátor času
Wyświetlany jest przez pięć sekund po przestawieniu przełącznika
POWER w położenie CAMERA lub MEMORY (dotyczy wyłącznie modeli
DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E)./
Je zobrazen po dobu 5 sekund poté, co nastavíte přepínač POWER do
polohy CAMERA nebo MEMORY (pouze model DCR-TRV325E/
TRV330E/TRV430E/TRV530E).
Nagrywanie – czynności podstawowe
Wskaźniki nie są nagrywane na taśmie.
Tyto indikátory nejsou nahrávány na kazetu.
Wskaźnik czasu pozostałego do wyładowania akumulatora/
Indikátor času zbývajícího do úplného vybití baterie
Wskaźnik formatu/Indikátor formátu
31
Nagrywanie obrazu
Filmowanie pod światło
– funkcja BACK LIGHT
Nahrávání obrazu
Nahrávání objektů v protisvětle
– BACK LIGHT
Podczas filmowania obiektu, za którym znajduje
się źródło światła, lub obiektu na jasnym tle
należy używać funkcji filmowania pod światło.
Pokud chcete nahrávat objekt osvětlený zezadu
nebo objekt s osvětleným pozadím, musíte
použít funkci BACK LIGHT.
Naciśnij przycisk BACK LIGHT w trybie CAMERA
lub MEMORY (dotyczy wyłącznie modeli DCRTRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E).
Na ekranie pojawi się wskaźnik ..
Aby wyłączyć tę funkcję, ponownie naciśnij
przycisk BACK LIGHT.
V režimu CAMERA nebo MEMORY stiskněte
tlačítko BACK LIGHT (pouze model DCRTRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E).
Na obrazovce se zobrazí indikátor ..
Chcete-li tuto funkci vypnout, stiskněte znovu
tlačítko BACK LIGHT.
BACK LIGHT
Jeśli przy włączonej funkcji filmowania pod
światło zostanie naciśnięty przycisk
EXPOSURE
Funkcja filmowania pod światło zostanie
wyłączona.
32
Stisknete-li při nahrávání objektu v protisvětle
tlačítko EXPOSURE
Funkce BACK LIGHT se vypne.
Nagrywanie obrazu
Nahrávání obrazu
Filmowanie w ciemności - funkcje
NightShot/Super NightShot
W trybie CAMERA lub MEMORY (dotyczy
wyłącznie modeli DCR-TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E) przesuń przełącznik
NIGHTSHOT w położenie ON.
Na ekranie migają wskaźniki
i “NIGHTSHOT”.
Aby wyłączyć funkcję NightShot, przestaw
przełącznik NIGHTSHOT w położenie OFF.
OFF
Pokud se videokamera nachází v režimu
CAMERA nebo MEMORY (pouze model DCRTRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E),
nastavte přepínač NIGHTSHOT do polohy ON.
Na obrazovce začnou blikat indikátory
a
“NIGHTSHOT”.
Chcete-li funkci NIGHTSHOT vypnout, nastavte
přepínač NIGHTSHOT do polohy OFF.
ON
SUPER NIGHTSHOT
Korzystanie z emitera
NightShot/
Zářič NIGHTSHOT LIGHT
Korzystanie z funkcji SUPER
NIGHTSHOT
Obiekty filmowane w trybie Super NightShot
mogą być do 16 razy jaśniejsze niż obiekty
filmowane w trybie NightShot.
(1) W trybie CAMERA przesuń przełącznik
NIGHTSHOT w położenie ON. Na ekranie
migają wskaźniki
i “NIGHTSHOT”.
(2) Naciśnij przycisk SUPER NIGHTSHOT. Na
ekranie migają wskaźniki
i “SUPER
NIGHTSHOT”.
Aby wyłączyć tryb Super NightShot,
ponownie naciśnij przycisk SUPER
NIGHTSHOT.
Korzystanie z emitera NightShot
Jeśli emiter NightShot będzie włączony, obraz
będzie bardziej wyrazisty. Aby włączyć emiter
NightShot, w systemie menu dla parametru
N.S.LIGHT wybierz ustawienie ON (str. 107).
Použití funkce SUPER NIGHTSHOT
Při nahrávání v režimu SUPER NIGHTSHOT
můžete zvýšit osvětlení objektu až 16krát oproti
použití funkce NIGHTSHOT.
Nahrávání – Základní informace
NIGHTSHOT
Funkce NIGHTSHOT umožňuje nahrávat objekty
na místech s nedostatečným osvětlením. Pomocí
této funkce můžete například nahrávat v
přirozeném prostředí nočních živočichů.
Nagrywanie – czynności podstawowe
Funkcja NightShot służy do filmowania w
ciemnych miejscach. Dzięki tej funkcji można, na
przykład, w zadowalający sposób filmować
środowisko nocnego życia zwierząt.
Nahrávání při nedostatečném
osvětlení – NIGHTSHOT/SUPER
NIGHTSHOT
(1)V režimu CAMERA nastavte přepínač
NIGHTSHOT do polohy ON. Na obrazovce
začnou blikat indikátory
a “NIGHTSHOT”.
(2)Stiskněte tlačítko SUPER NIGHTSHOT. Na
obrazovce začnou blikat indikátor
a
“SUPER NIGHTSHOT”. Chcete-li tuto funkci
vypnout, stiskněte znovu tlačítko SUPER
NIGHTSHOT.
Použití zářiče NIGHTSHOT LIGHT
Jestliže použijete zářič NIGHTSHOT LIGHT,
bude obraz jasnější. Chcete-li zapnout zářič
NIGHTSHOT LIGHT, nastavte v nabídce funkci
N.S.LIGHT na volbu ON (str. 107).
33
Nagrywanie obrazu
Nahrávání obrazu
Uwagi
•Nie należy korzystać z funkcji NightShot w
miejscach dobrze oświetlonych (np. na
zewnątrz w ciągu dnia). Może to spowodować
uszkodzenie kamery.
•Jeśli przełącznik NIGHTSHOT jest ustawiony w
pozycji ON podczas zwykłego filmowania,
kolory rejestrowanego obrazu mogą być
nieprawidłowe lub nienaturalne.
•Jeśli automatyczne ustawienie ostrości nie jest
możliwe podczas korzystania z funkcji
NightShot, ostrość należy ustawić ręcznie.
Poznámky
•Nepoužívejte funkci NIGHTSHOT při nahrávání
na dostatečně osvětlených místech (např. v
přírodě v průběhu dne). Mohlo by dojít k
poškození videokamery.
•Pokud ponecháte přepínač NIGHTSHOT
nastavený do polohy ON při nahrávání za
normálních podmínek, může mít výsledný
obraz nesprávné nebo nepřirozené barvy.
•Pokud při použití funkce NIGHTSHOT nebude
režim automatického zaostřování pracovat
správně, musíte použít ruční zaostřování.
Podczas korzystania z funkcji NightShot nie
jest możliwe korzystanie z następujących
funkcji:
– ekspozycja,
– PROGRAM AE.
Jestliže používáte funkci NIGHTSHOT,
nemůžete použít následující funkce:
– EXPOSURE
– Funkce PROGRAM AE
Podczas korzystania z funkcji Super
NightShot nie jest możliwe korzystanie z
następujących funkcji:
– wygaszanie i wprowadzanie obrazu,
– efekty cyfrowe,
– ekspozycja,
– PROGRAM AE.
Prędkość migawki w trybie Super NightShot
Prędkość migawki będzie się zmieniać
automatycznie, w zależności od jasności tła.
Zmiany obrazu będą powolne.
W trybie MEMORY (dotyczy wyłącznie modeli
DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E)
Nie można używać funkcji Super NightShot.
Emiter NightShot
Emiter NightShot wysyła niewidzialne promienie
podczerwone. Maksymalny zasięg filmowania za
pomocą emitera NightShot wynosi około 3 m.
34
Jestliže používáte funkci SUPER NIGHTSHOT,
nemůžete použít následující funkce:
– Funkce FADER
– Digitální efekty
– EXPOSURE
– Funkce PROGRAM AE
Rychlost závěrky při použití funkce SUPER
NIGHTSHOT
Rychlost závěrky se bude automaticky měnit v
závislosti na jasu pozadí. Posun obrazu se
zpomalí.
V režimu MEMORY (pouze model DCRTRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E)
Nemůžete používat funkci SUPER NIGHTSHOT.
Světlo NIGHTSHOT LIGHT
Světlo NIGHTSHOT LIGHT je infračervené a
lidským okem neviditelné. Maximální možná
vzdálenost, na kterou lze světlo NIGHTSHOT
LIGHT využít, je přibližně 3 m.
Nagrywanie obrazu
Nahrávání obrazu
Nagrywanie z samowyzwalaczem
Nahrávání s časovým zpožděním
– pouze model DCR-TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E
Nagrywanie z użyciem samowyzwalacza
rozpoczyna się automatycznie po upływie 10
sekund. Do tego celu można również posłużyć
się pilotem.
Při nahrávání s časovým zpožděním se nahrávání
samo spustí po 10 sekundách. K této operaci
můžete také použít dálkový ovladač.
(1) V pohotovostním režimu zobrazte nabídku
stisknutím tlačítka MENU.
(2) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
a poté volič stiskněte.
(3) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC nastavte
hodnotu SELFTIMER a poté volič stiskněte.
(4) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC nastavte
hodnotu ON a poté volič stiskněte.
(5) Stisknutím tlačítka MENU zavřete nabídku.
(6) Stiskněte tlačítko START/STOP.
Začne se odpočítávat 10 sekund; přitom
uslyšíte zvukový signál. V posledních dvou
sekundách se signál změní a poté se
automaticky spustí nahrávání. Pokud chcete
nahrávání zastavit, stiskněte znovu tlačítko
START/STOP.
6
START/STOP
2-4
START/STOP
Nahrávání – Základní informace
(1) W trybie oczekiwania wciśnij przycisk MENU,
aby wyświetlić ustawienia menu.
(2) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
ikonę
, a następnie naciśnij pokrętło.
(3) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
opcję SELFTIMER, a następnie naciśnij
pokrętło.
(4) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
opcję ON, a następnie naciśnij pokrętło.
(5) Naciśnij przycisk MENU, aby menu zniknęło z
ekranu.
(6) Naciśnij przycisk START/STOP.
Włączenie samowyzwalacza powoduje
rozpoczęcie odliczania do 10 wraz z emisją
sygnału akustycznego. W trakcie ostatnich
dwóch sekund odliczania sygnał akustyczny
staje się szybszy, a następnie automatycznie
rozpoczyna się nagrywanie. Aby przerwać
nagrywanie, ponownie naciśnij przycisk
START/STOP.
Nagrywanie – czynności podstawowe
– dotyczy wyłącznie modeli DCRTRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E
C AME R A S E T
S E L F T I ME R O F F
ON
D Z OOM
1 6 : 9W I DE
S T E A D Y S HO T
N . S . L I GH T
F L A S H MOD E
F L ASH L V L
RE T URN
[ ME N U ] : E N D
1,5
MENU
35
Nagrywanie obrazu
Nahrávání obrazu
Aby przerwać odliczanie
Zastavení odpočítávání
Wciśnij przycisk START/STOP.
Aby ponownie uruchomić odliczanie, ponownie
naciśnij przycisk START/STOP.
Stiskněte tlačítko START/STOP.
Pokud chcete odpočítávání restartovat, stiskněte
tlačítko START/STOP znovu.
Aby nagrać obraz nieruchomy przy
użyciu samowyzwalacza
Nahrávání statického obrazu pomocí
časového zpožïovače
Wciśnij przycisk PHOTO w etapie 6. (str. 50)
V kroku 6 stiskněte tlačítko PHOTO. (Str. 50)
Aby anulować nagrywanie z użyciem
samowyzwalacza
Zrušení nahrávání s časovým zpožděním
W trybie oczekiwania w systemie menu przestaw
opcję SELFTIMER do położenia OFF.
Uwaga
Tryb nagrywania z wykorzystaniem
samowyzwalacza jest automatycznie anulowany,
jeżeli:
– Zakończy się nagrywanie z wykorzystaniem
samowyzwalacza.
– Przełącznik POWER zostanie przestawiony w
położenie OFF (CHG), PLAYER lub VCR
(dotyczy wyłącznie modelu DCR-TRV330E).
Zapisywanie obrazów nieruchomych w
pamięci z wykorzystaniem samowyzwalacza
(dotyczy wyłącznie modeli DCR-TRV325E/
TRV330E/TRV430E/TRV530E)
Możliwe jest również zapisywanie obrazów
nieruchomych na karcie pamięci „Memory Stick“
przy zastosowaniu samowyzwalacza (str. 133).
36
V pohotovostním režimu v nabídce nastavte
funkci SELFTIMER na hodnotu OFF.
Poznámka
Režim časového zpoždění se vypne, pokud:
– Ukončíte nahrávání s použitím časového
zpoždění.
– Nastavíte přepínač POWER do polohy OFF
(CHG), PLAYER nebo VCR (pouze model DCRTRV330E).
Nahrávání do paměti s funkcí PHOTO pomocí
časového zpožïovače (pouze model DCRTRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E)
Pomocí časového zpožïovače můžete nahrát
statický obraz také na kartu „Memory Stick“ (str.
133).
Sprawdzanie dokonanego nagrania
Kontrola nahrávky
– funkcje END SEARCH /EDITSEARCH
/Przeglądanie nagrania
– END SEARCH/EDITSEARCH/REC
REVIEW
Przyciski te służą do sprawdzenia nagranego
obrazu lub filmowania, tak aby uzyskać płynne
przejście między kolejnymi nagranymi ujęciami.
Pomocí těchto tlačítek můžete zkontrolovat
obraz nebo snímek při nahrávání tak, aby byl
přechod mezi jednotlivými scénami plynulý.
END SEARCH
Funkcja END SEARCH
Nagrywanie – czynności podstawowe
EDITSEARCH
Funkce END SEARCH
Po ukončení nahrávání můžete vyhledat konec
právě pořízené nahrávky.
W trybie czuwania naciśnij przycisk END
SEARCH.
Zostanie odtworzone ostatnie 5 sekund
zarejestrowanego fragmentu, po czym kamera
przejdzie do trybu czuwania. Dźwięk można
monitorować za pomocą głośnika lub
słuchawek.
V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko END
SEARCH.
Videokamera přehraje posledních 5 sekund
nahrávky a přepne se do pohotovostního režimu.
Zvuk můžete poslouchat pomocí reproduktoru
nebo sluchátek.
Funkce EDITSEARCH
Nahrávání – Základní informace
Po zakończeniu filmowania można przejść do
końca nagranego fragmentu.
Funkcja EDITSEARCH
Můžete vyhledat začátek příští nahrávky.
Umożliwia wyszukanie punktu rozpoczęcia
następnego nagrania.
W trybie czuwania wciśnij i przytrzymaj przycisk
+/– (7) funkcji EDITSEARCH. Zostanie
odtworzony zarejestrowany fragment.
+ : w celu przewinięcia do przodu
– : w celu przewinięcia do tyłu
Aby zatrzymać odtwarzanie, należy zwolnić
przycisk EDITSEARCH. Naciśnięcie przycisku
START/STOP powoduje ponowne rozpoczęcie
nagrywania od punktu, w którym został
zwolniony przycisk EDITSEARCH. Nie jest
możliwy odsłuch dźwięku.
V pohotovostním režimu podržte stisknutou
stranu +/– (7) tlačítka EDITSEARCH. Nahrávka
se začne přehrávat.
+: nahrávka se bude přehrávat dopředu
– : nahrávka se bude přehrávat zpět
Uvolněním tlačítka EDITSEARCH přehrávání
zastavíte. Pokud stisknete tlačítko START/STOP,
začnete existující nahrávku přepisovat z místa,
na kterém jste ukončili přehrávání pomocí funkce
EDITSEARCH (uvolnili tlačítko). Nemůžete
sledovat zvuk.
37
Sprawdzanie dokonanego nagrania funkcje END SEARCH /EDITSEARCH
/ Przeglądanie nagrania
Przeglądaie nagranego materiału
Funkce REC REVIEW
Możliwe jest sprawdzenie ostatnio nagranego
fragmentu.
Můžete zkontrolovat část nahrávky, na které jste
zastavili přehrávání.
W trybie oczekiwania wciśnij chwilowo przycisk
EDITSEARCH od strony – (7).
Fragment, który został ostatnio nagrany będzie
odtwarzany przez kilka sekund, a następnie
kamera powróci do trybu oczekiwania. Dźwięk
można monitorować za pomocą głośnika lub
słuchawek.
V pohotovostním režimu na okamžik podržte
stisknutou stranu – (7) tlačítka EDITSEARCH.
Přehraje se několik posledních vteřin sekund
nahrávky a poté se kamera přepne do
pohotovostního režimu. Zvuk můžete poslouchat
pomocí reproduktoru nebo sluchátek.
Uwagi
• Funkcje END SEARCH, EDITSEARCH i funkcja
przeglądania nagrania są aktywne wyłącznie w
przypadku taśm nagranych w systemie Digital8
.
•Jeśli przed rozpoczęciem nagrywania został
użyty przycisk End Search, przejście między
ostatnim ujęciem poprzedniego nagrania a
pierwszym ujęciem nowego nagrania może
czasem nie być płynne.
•Po zakończeniu nagrywania i wyjęciu kasety
funkcja wyszukiwania końca nagrania (END
SEARCH) nie działa.
Jeśli między nagraniami występują czarne
przerwy
Funkcja wyszukiwania końca nagrania (END
SEARCH) może działać nieprawidłowo.
38
Kontrola nahrávky
– END SEARCH/EDITSEARCH/REC
REVIEW
Poznámky
•Funkce END SEARCH, EDITSEARCH a REC
REVIEW můžete použít pouze pro kazety
nahrané pomocí systému Digital8 .
•Použijete-li funkci END SEARCH a poté
spustíte nahrávání, může se stát, že přechod
mezi scénami nebude plynulý.
•Jakmile vyjmete po ukončení nahrávání kazetu,
nebude možné funkci END SEARCH použít.
Pokud jsou mezi jednotlivými nahrávkami
nenahrané úseky
Funkce END SEARCH nemusí fungovat správně.
— Odtwarzanie – czynności podstawowe —
— Přehrávání – Základní informace —
Odtwarzanie taśmy
Přehrávání kazety
Odtwarzany obraz można oglądać na ekranie
LCD. Po zamknięciu panelu LCD odtwarzany
obraz można oglądać w wizjerze. Odtwarzaniem
można sterować za pomocą pilota należącego
do wyposażenia kamery.
Přehrávaný obraz můžete sledovat na obrazovce
LCD. Pokud zavřete panel LCD, můžete
přehrávaný obraz sledovat v hledáčku.
Přehrávání můžete ovládat pomocí dálkového
ovladače, který je součástí příslušenství
videokamery.
R
POWE
G)
F(CH
OF R
YE
PLA
4
REW
M
CA
M
5
EM
A
ER ORY
PLAY
Přehrávání – Základní informace
2
(1) Instalujte zdroj napájení a vložte nahranou
kazetu.
(2) Podržte stisknuté malé zelené tlačítko a
nastavte přepínač POWER do polohy
PLAYER nebo VCR (pouze model DCRTRV330E).
(3) Podržte stisknuté tlačítko OPEN a otevřete
panel LCD.
(4) Stisknutím tlačítka m převiňte kazetu zpět.
(5) Stisknutím tlačítka N spus»te přehrávání.
(6) Pokud chcete nastavit hlasitost, stiskněte
některé z tlačítek VOLUME. Je-li zavřený
panel LCD, nevychází z reproduktoru
videokamery žádný zvuk.
Odtwarzanie – czynności podstawowe
(1) Podłącz źródło zasilania i włóż nagraną
taśmę.
(2) Naciskając mały zielony przycisk, przestaw
przełącznik POWER w położenie PLAYER lub
VCR (dotyczy wyłącznie modelu DCRTRV330E).
(3) Naciskając przycisk OPEN, otwórz panel
LCD.
(4) Naciśnij przycisk m, aby przewinąć taśmę
do tyłu.
(5) Naciśnij przycisk N, aby rozpocząć
odtwarzanie.
(6) Aby ustawić głośność, naciśnij jeden z dwóch
przycisków VOLUME. Jeśli panel LCD jest
zamknięty, głośnik kamery jest wyłączony.
6
3
VOLUME
1
Aby zakończyć odtwarzanie
Zastavení přehrávání
Naciśnij przycisk x.
Stiskněte tlačítko x.
39
Odtwarzanie taśmy
Přehrávání kazety
Podczas kontrolowania obrazu na ekranie
LCD
Panel LCD można odwrócić i przesunąć w
stronę korpusu kamery, tak aby ekran LCD był
zwrócony na zewnątrz.
Sledování obrazu na obrazovce LCD
Panel LCD můžete otočit a zasunout do přístroje
tak, aby byla obrazovka LCD natočena směrem
od kamery.
Wyświetlanie wskaźników na
ekranie – funkcja DISPLAY
Naciśnij przycisk DISPLAY na kamerze lub na
pilocie należącym do wyposażenia kamery.
Na ekranie LCD pojawią się wskaźniki.
Aby ukryć wskaźniki, ponownie naciśnij przycisk
DISPLAY.
Zobrazení indikátorů obrazovky
– DISPLAY
Na videokameře nebo na dálkovém ovladači
stiskněte tlačítko DISPLAY.
Na obrazovce se zobrazí indikátory.
Pokud chcete zobrazení indikátorů zrušit,
stiskněte znovu tlačítko DISPLAY.
DISPLAY
Korzystanie z funkcji kodów danych
Kamera automatycznie zapisuje na taśmie nie
tylko obraz, ale także dane o nagraniu, takie jak
data/godzina lub różne ustawienia wybrane
podczas nagrywania (funkcja Kod danych).
Czynność tę należy wykonać za pomocą pilota.
Podczas odtwarzania naciśnij na pilocie
przycisk DATA CODE.
Wskazania zmieniają się wówczas w następujący
sposób:
data/godzina t różne ustawienia (SteadyShot,
ekspozycja automatyczna/ręczna (AUTO/
MANUAL), balans bieli, wzmocnienie, szybkość
migawki, wartość przysłony) t brak wskazania
40
Použití funkce DATA CODE
Videokamera automaticky zaznamenává kromě
obrazu také údaje o nahrávání (datum/čas nebo
různá nastavení při nahrávání) (Data code). K
této operaci můžete použít dálkový ovladač.
V režimu přehrávání stiskněte na dálkovém
ovladači tlačítko DATA CODE.
Zobrazení se změní takto:
datum/čas t různá nastavení (funkce
STEADYSHOT, EXPOSURE AUTO/MANUAL,
vyvážení bílé, zesílení, rychlost závěrky, clona)
t bez indikátoru
Odtwarzanie taśmy
Přehrávání kazety
Data/godzina/
Datum/čas
40min
0:00:23:01
4 7 2001
12:05:56
Uwagi dotyczące funkcji kodów danych
•Funkcja kodów danych jest aktywna wyłącznie
w przypadku taśm nagranych w systemie
Digital8 .
•Wskaźniki dotyczące danych o nagraniu nie są
zapisywane w przypadku nagrywania obrazów
na karcie pamięci „Memory Stick“ (dotyczy
wyłącznie modeli DCR-TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E).
Dane o nagraniu
Dane o nagraniu są to informacje dotyczące
stanu kamery podczas nagrywania. Podczas
nagrywania dane te nie są wyświetlane.
Podczas korzystania z funkcji kodów danych
wyświetlane będą kreski (-- -- ---- a --:--:--),
jeśli:
– jest odtwarzany niezapisany fragment taśmy,
– taśma jest nieczytelna z powodu jej
uszkodzenia lub zakłóceń,
– przed rozpoczęciem nagrywania nie została
ustawiona data ani godzina.
Kody danych
Po podłączeniu kamery do telewizora kody
danych będą wyświetlane również na ekranie
telewizora.
AUTO
50 AWB
9dB
F1.6
0:00:23:01
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[a] Indikátor STEADYSHOT OFF
[b]Indikátor režimu expozice
[c] Indikátor vyvážení bílé
[d]Indikátor zesílení
[e] Indikátor rychlosti závěrky
[f] Clona
Zrušení zobrazení různých nastavení
Nastavte v nabídce funkci DATA CODE na
hodnotu DATE (str. 107).
Zobrazení se změní takto:
datum/čas t bez indikátoru
Poznámka k použití datového kódu
•Datový kód funguje pouze pro kazety nahrané
pomocí systému Digital8 .
•Různá nastavení data se při nahrávání obrazu
na kartu „Memory Stick“ neukládají (pouze
model DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/
TRV530E).
Zaznamenávané údaje
Zaznamenávané údaje slouží pro uchování
informace o pořizování nahrávky. V režimu
nahrávání nejsou zaznamenávané údaje
zobrazeny.
Přehrávání – Základní informace
Aby nie wyświetlać zbędnych wskaźników
W systemie menu dla parametru DATA CODE
wybierz ustawienie DATE (str. 107).
Wskazania zmieniają się wówczas w następujący
sposób:
data/godzina t brak wskazań
40min
Odtwarzanie – czynności podstawowe
[a] Wskaźnik wyłączenia funkcji stabilizatora
optycznego SteadyShot
[b]Wskaźnik trybu ekspozycji
[c] Wskaźnik balansu bieli
[d]Wskaźnik wzmocnienia
[e] Wskaźnik szybkości migawki
[f] Wartość przysłony
Różne wskaźniki/
Různá nastavení
Při použití funkce DATA CODE se zobrazí
pruhy (-- -- ---- a --:--:--), pokud:
– je přehrávána část kazety, na kterou nebyl
pořízen žádný záznam,
– záznam nelze přehrát, protože je páska
poškozena nebo je nahrávka znehodnocena
šumem,
– nahrávka byla pořízena pomocí videokamery
bez nastaveného data a času.
Funkce DATA CODE
Pokud připojíte videokameru k televizoru, datový
kód se zobrazí na obrazovce televizoru.
41
Odtwarzanie taśmy
Přehrávání kazety
Wskaźnik czasu pozostałego do wyczerpania
się akumulatora podczas odtwarzania
Wskaźnik pokazuje przybliżoną długość ciągłego
odtwarzania. Wskazania te mogą nie być
dokładne, gdyż zależą do warunków w jakich
dokonywane jest nagranie. Po zamknięciu
panelu LCD i ponownym jego otwarciu, musi
upłynąć ok. jedna minuta zanim wyświetlona
zostanie prawidłowa wartość pozostałego czasu
nagrywania przy użyciu akumulatora.
Indikátor času zbývajícího do úplného vybití
baterie při přehrávání
Indikátor indikuje přibližnou dobu nepřetržitého
přehrávání. V závislosti na podmínkách při
nahrávání nemusí být údaj indikátoru času
zbývajícího do úplného vybití baterií zcela
přesný. Pokud zavřete a znovu otevřete panel
LCD, potrvá přibližně 1 minutu, než se zobrazí
čas zbývající do úplného vybití baterie.
Různé režimy přehrávání
Różne tryby odtwarzania
Aby korzystać z przycisków sterowania
odtwarzaniem, przestaw przełącznik POWER w
położenie PLAYER lub VCR (dotyczy wyłącznie
modelu DCR-TRV330E).
Aby wyświetlić nieruchomy obraz (pauza
w odtwarzaniu)
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk X. Aby
wznowić odtwarzanie, naciśnij przycisk X lub
N.
Aby przewinąć taśmę do przodu
Przy zatrzymanym odtwarzaniu naciśnij przycisk
M. Aby wznowić normalne odtwarzanie,
naciśnij przycisk N.
Aby przewinąć taśmę do tyłu
Przy zatrzymanym odtwarzaniu naciśnij przycisk
m. Aby wznowić normalne odtwarzanie,
naciśnij przycisk N.
Aby zmienić kierunek odtwarzania
Aby zmienić kierunek odtwarzania, podczas
odtwarzania naciśnij przycisk
na pilocie. Aby
wznowić normalne odtwarzanie, naciśnij przycisk
N.
Aby odszukać ujęcie, kontrolując obraz
(wyszukiwanie obrazu)
Podczas odtwarzania przytrzymuj wciśnięty
przycisk m lub M. Aby wznowić normalne
odtwarzanie, zwolnij przycisk.
Aby kontrolować obraz odtwarzany z
dużą szybkością podczas przewijania
taśmy do przodu lub do tyłu
(wyszukiwanie skokowe)
Przytrzymuj wciśnięty przycisk m podczas
przewijania do tyłu lub przycisk M podczas
przewijania do przodu. Aby wznowić przewijanie,
zwolnij przycisk.
42
Chcete-li použít tlačítka pro ovládání videa,
nastavte přepínač POWER do polohy PLAYER
nebo VCR (pouze model DCR-TRV330E).
Zobrazení statického obrazu (přerušení
přehrávání)
Při přehrávání stiskněte tlačítko X. Chcete-li
obnovit normální přehrávání, stiskněte tlačítko X
nebo N.
Převinutí kazety dopředu
Při zastaveném přehrávání stiskněte tlačítko M.
Chcete-li obnovit normální přehrávání, stiskněte
tlačítko N.
Převinutí kazety zpět
Při zastaveném přehrávání stiskněte tlačítko m.
Chcete-li obnovit normální přehrávání, stiskněte
tlačítko N.
Změna směru přehrávání
Pokud chcete změnit směr přehrávání, stiskněte
na dálkovém ovladači tlačítko
. Chcete-li
obnovit normální přehrávání, stiskněte tlačítko
N.
Vyhledání scény obsahující konkrétní
obraz (vyhledávání obrazu)
Při přehrávání podržte stisknuté tlačítko m
nebo M. Chcete-li obnovit normální přehrávání,
uvolněte stisknuté tlačítko.
Sledování obrazu při převíjení vysokou
rychlostí dopředu nebo dozadu
(přeskakování)
Při převíjení kazety zpět podržte stisknuté
tlačítko m, při převíjení kazety dopředu podržte
stisknuté tlačítko M. Chcete-li obnovit normální
přehrávání, uvolněte stisknuté tlačítko.
Odtwarzanie taśmy
Přehrávání kazety
Aby oglądać obraz w zwolnionym tempie
Sledování obrazu při přehrávání nízkou
rychlostí
Podczas odtwarzania naciśnij na pilocie przycisk
y. Aby odtwarzać obraz w zwolnionym tempie
do tyłu, naciśnij na pilocie przycisk
,a
następnie przycisk y. Aby wznowić normalne
odtwarzanie, naciśnij przycisk N.
Aby oglądać obraz z podwójną
prędkością
Aby oglądać obraz klatka po klatce
W trybie pauzy w odtwarzaniu naciskaj przycisk
C na pilocie. Aby odtwarzać obraz klatka po
klatce do tyłu, naciskaj przycisk c. Aby
wznowić normalne odtwarzanie, naciśnij przycisk
N.
Aby wyszukać ostatnie nagrane ujęcie
(END SEARCH)
W różnych trybach odtwarzania
•W przypadku odtwarzania taśm nagranych w
systemie Hi8/standard 8 w odtwarzanym
obrazie mogą wystąpić zakłócenia.
•Dźwięk jest wyciszony.
•W przypadku odtwarzania w systemie Digital8
poprzednie nagranie może pojawić się w
postaci obrazu mozaikowego.
Uwagi dotyczące trybu wstrzymania
odtwarzania (pauzy)
•Jeśli tryb pauzy pozostanie włączony przez 3
minuty, kamera automatycznie się zatrzymuje.
Aby wznowić odtwarzanie, naciśnij przycisk
N.
•Może pojawić się poprzednie nagranie.
Wolne odtwarzanie taśm nagranych w
systemie Digital8
Za pomocą kamery można płynnie odtwarzać
obraz w zwolnionym tempie; funkcja ta nie jest
jednak dostępna dla sygnału wyjściowego z
gniazda DV OUT lub DV IN/OUT.
Jeśli taśma jest odtwarzana do tyłu
Na środku albo u góry i u dołu ekranu mogą
wystąpić poziome zakłócenia. Jest to normalne
zjawisko.
Při přehrávání stiskněte na dálkovém ovladači
tlačítko ×2. Pokud chcete při přehrávání
dvojnásobnou rychlostí změnit směr přehrávání,
stiskněte tlačítko
a poté stiskněte tlačítko ×2
na dálkovém ovladači. Chcete-li obnovit
normální přehrávání, stiskněte tlačítko N.
Zobrazení jednotlivých snímků obrazu
Při přerušení přehrávání stiskněte na dálkovém
ovladači tlačítko C. Pokud chcete změnit směr
přehrávání, stiskněte tlačítko c. Chcete-li
obnovit normální přehrávání, stiskněte tlačítko
N.
Vyhledání poslední nahrané scény (END
SEARCH)
Při zastaveném přehrávání stiskněte tlačítko END
SEARCH. Přehraje se posledních 5 sekund
nahrávky.
V různých režimech přehrávání
•Pokud přehráváte nahrávky pořízené pomocí
systému Hi8/Standard 8, může se vyskytnout
šum.
•Zvuk je vypnutý.
•Při přehrávání pomocí systému Digital8 se
dříve nahraný obraz se může při přehrávání
objevit jako neurčitá mozaika.
Přehrávání – Základní informace
Przy zatrzymanym odtwarzaniu naciśnij przycisk
END SEARCH. Zostanie odtworzone ostatnie 5
sekund zarejestrowanego fragmentu, a
następnie taśma zostanie zatrzymana.
Sledování obrazu při přehrávání
dvojnásobnou rychlostí
Odtwarzanie – czynności podstawowe
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk ×2 na
pilocie. Jeśli odtwarzanie do tyłu ma się
odbywać z podwójną prędkością, naciśnij na
pilocie przycisk
, a następnie przycisk ×2. Aby
wznowić normalne odtwarzanie, naciśnij przycisk
N.
Při přehrávání stiskněte na dálkovém ovladači
tlačítko y. Pokud chcete při přehrávání nízkou
rychlostí změnit směr přehrávání, stiskněte
tlačítko
a poté stiskněte tlačítko y na
dálkovém ovladači. Chcete-li obnovit normální
přehrávání, stiskněte tlačítko N.
Poznámky k přerušení přehrávání
•Pokud přerušíte přehrávání a ponecháte
videokameru v tomto stavu po dobu 3 minut,
přehrávání se automaticky zastaví. Chcete-li
obnovit přehrávání, stiskněte tlačítko N.
•Může se objevit dříve nahraný obraz.
Pomalé přehrávání kazet nahraných pomocí
systému Digital8
Na videokameře může být přehrávání nízkou
rychlostí plynulé, tato funkce však nefunguje pro
výstup signálu prostřednictvím zdířky DV OUT
nebo DV IN/OUT.
Pokud přehráváte kazetu pozpátku
Uprostřed obrazovky nebo na jejím horním či
dolním okraji může dojít k porušení obrazu.
Nejedná se o žádnou závadu.
43
Oglądanie nagrania na
ekranie telewizora
Sledování nahrávky na
obrazovce televizoru
Aby oglądać odtwarzany obraz na ekranie
telewizora, podłącz kamerę do telewizora za
pomocą przewodu połączeniowego A/V
należącego do wyposażenia kamery. Przyciski
sterowania odtwarzaniem działają tak samo, jak
przy kontrolowaniu odtwarzanego obrazu na
ekranie LCD kamery. Podczas oglądania
odtwarzanego obrazu na ekranie telewizora
zaleca się zasilanie kamery z sieci za pomocą
zasilacza sieciowego (str. 21). Informacje na ten
temat można znaleźć w instrukcji obsługi
telewizora.
Chcete-li obraz přehrát na obrazovce televizoru,
musíte videokameru připojit k televizoru pomocí
dodávaného kabelu A/V. Tlačítka pro ovládání
přehrávání mají stejnou funkci jako při přehrávání
na obrazovce LCD. Při přehrávání obrazu na
obrazovce televizoru doporučujeme zapojit
videokameru do zásuvky prostřednictvím
napájecího sí»ového adaptéru (str. 21). Pokyny
pro zacházení s televizorem naleznete v
příslušné příručce.
Otwórz osłonę gniazd. Podłącz kamerę do
telewizora za pomocą przewodu
połączeniowego A/V. Następnie wybierz w
telewizorze sygnał wejściowy z magnetowidu.
Otevřete kryt zdířky. Připojte videokameru k
televizoru pomocí kabelu Audio/Video. Nastavte
volič TV/VCR na televizoru na hodnotu VCR.
Biały/Bílá
S VIDEO OUT
Żółty/Žlutá
IN
A / V OUT
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
: Przepływ sygnału/Směr toku signálu
Jeśli telewizor jest już podłączony
do magnetowidu
Podłącz kamerę do gniazda LINE IN
magnetowidu za pomocą przewodu
połączeniowego A/V należącego do
wyposażenia kamery. Wybierz w magnetowidzie
wejście sygnału LINE.
44
Czerwony/
Červená
Pokud je televizor již připojen k
VCR
Připojte videokameru do vstupu LINE IN na
zařízení VCR pomocí kabelu A/V. Nastavte volič
vstupu na zařízení VCR na hodnotu LINE.
Oglądanie nagrania na ekranie
telewizora
Jeżeli posiadany odbiornik
telewizyjny lub magnetowid jest
urządzeniem monofonicznym
Jeśli telewizor/magnetowid ma
gniazdo 21-wtykowe
(EUROCONNECTOR) (eurozłącze)
Użyj 21-wtykowego adaptera należącego do
wyposażenia kamery.
Pokud máte k dispozici monofonní
televizor nebo VCR
Zapojte žlutý konektor kabelu A/V na zařízení
VCR nebo televizoru do vstupní videozdířky a
bílý nebo červený konektor do vstupní zdířky pro
zvuk. Zapojíte-li bílý konektor, uslyšíte levý
zvukový kanál (L). Zapojíte-li červený konektor,
uslyšíte pravý zvukový kanál (R).
Pokud je systém TV/VCR vybaven
21pinovým konektorem
(EUROCONNECTOR)
Použijte 21pinový adaptér, který je součástí
příslušenství videokamery.
Jeśli posiadany odbiornik telewizyjny lub
magnetowid ma gniazdo S video
Podłącz kamerę za pomocą przewodu S video
(wyposażenie opcjonalne), aby uzyskać obraz
najwyższej jakości.
W tym przypadku podłączanie żółtego wtyku
(wizji) przewodu połączeniowego A/V nie jest
konieczne.
Podłącz przewód S video (wyposażenie
opcjonalne) do gniazd wideo typu S kamery i
telewizora lub magnetowidu.
Aby wyświetlić wskaźniki na ekranie
odbiornika telewizyjnego
W systemie menu dla parametru DISPLAY
wybierz ustawienie V-OUT/LCD (str. 107).
Następnie naciśnij przycisk DISPLAY znajdujący
się na kamerze. Aby usunąć wskaźniki z ekranu,
należy ponownie nacisnąć przycisk DISPLAY.
Pokud je televizor nebo VCR vybaveno
videozdířkou S
Použijte pro připojení videokabel S (není součástí
dodávky) a získáte tak vysoce kvalitní obraz.
Pokud používáte tento způsob připojení, není
nutné připojovat žlutý (video) konektor kabelu
Audio/Video.
Připojte videokabel S (není součástí dodávky) do
videozdířky S na videokameře a na televizoru
nebo VCR.
Přehrávání – Základní informace
TV
Odtwarzanie – czynności podstawowe
Podłącz żółty wtyk przewodu połączeniowego A/
V do gniazda wejścia wizji magnetowidu, a biały
lub czerwony wtyk do wejścia fonii. Jeśli
zostanie podłączony biały wtyk, słychać będzie
dźwięk pochodzący z lewego kanału (L). Jeśli
zostanie podłączony czerwony wtyk, słychać
będzie dźwięk pochodzący z prawego kanału
(R).
Sledování nahrávky na obrazovce
televizoru
Zobrazení indikátorů obrazovky na obrazovce
televizoru
Nastavte v nabídce funkci DISPLAY na hodnotu
V-OUT/LCD (str. 107).
Poté na videokameře stiskněte tlačítko DISPLAY.
Pokud chcete zobrazení indikátorů zrušit,
stiskněte znovu tlačítko DISPLAY.
45
Oglądanie nagrania na ekranie
telewizora
Korzystanie z bezprzewodowego
odbiornika AV na podczerwień
Możliwe jest oglądanie obrazu w telewizorze za
pośrednictwem podłączonego do telewizora lub
magnetowidu bezprzewodowego odbiornika AV
na podczerwień (wyposażenie opcjonalne). Aby
uzyskać szczegółowe informacje na ten temat,
prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi
bezprzewodowego odbiornika AV na
podczerwień.
SUPER LASER LINK
Sledování nahrávky na obrazovce
televizoru
Použití bezdrátového přijímače IR
Jakmile připojíte bezdrátový přijímač IR
(volitelný) k televizoru nebo VCR, můžete na
televizoru snadno sledovat obraz. Podrobnosti
naleznete v příručce k bezdrátovému přijímači
IR.
Emiter Super Laser Link/
Zářič SUPER LASER LINK
Przed uruchomieniem
Podłącz zasilacz sieciowy do kamery i włóż do
niej nagraną taśmę.
(1) Po podłączeniu bezprzewodowego
odbiornika AV na podczerwień do odbiornika
telewizyjnego, ustaw przełącznik POWER
znajdujący się na bezprzewodowym
odbiorniku AV w położeniu ON.
(2) Włącz telewizor i ustaw przełącznik TV/VCR
telewizora w położeniu VCR.
(3) Ustaw przełącznik POWER kamery w
położeniu PLAYER lub VCR (dotyczy
wyłącznie modelu DCR-TRV330E).
(4) Naciśnij przycisk SUPER LASER LINK. Zapali
się lampka SUPER LASER LINK.
(5) Aby rozpocząć odtwarzanie, naciśnij przycisk
N kamery.
(6) Skieruj emiter Super Laser Link w stronę
bezprzewodowego odbiornika AV. Dokonaj
regulacji wzajemnego położenia kamery i
bezprzewodowego odbiornika AV, tak aby
uzyskać niezakłócone odtwarzanie nagrania.
46
Před použitím
Připojte k videokameře zdroj napájení, jako je
například sí»ový adaptér, a vložte nahranou
kazetu.
(1) Připojte televizor a bezdrátový přijímač IR a
poté nastavte přepínač POWER na přijímači
do polohy ON.
(2) Zapněte televizor a nastavte volič TV/VCR na
televizoru do polohy VCR.
(3) Nastavte přepínač POWER na kameře do
polohy PLAYER nebo VCR (pouze model
DCR-TRV330E).
(4) Stiskněte tlačítko SUPER LASER LINK.
Indikátor SUPER LASER LINK se rozsvítí.
(5) Stisknutím tlačítka N na videokameře
spus»te přehrávání.
(6) Zářič SUPER LASER LINK nasměrujte na
bezdrátový přijímač IR. Nastavte videokameru
a bezdrátový přijímač IR tak, abyste získali
jasný a čistý obraz.
Oglądanie nagrania na ekranie
telewizora
Sledování nahrávky na obrazovce
televizoru
Aby anulować funkcję Super Laser Link
Vypnutí zářiče SUPER LASER LINK
Naciśnij przycisk SUPER LASER LINK. Lampka
znajdująca się na przycisku SUPER LASER LINK
zgaśnie.
Stiskněte tlačítko SUPER LASER LINK. Indikátor
na tlačítku SUPER LASER LINK zhasne.
W przypadku wyłączenia zasilania
Funkcja Super Laser Link zostanie
automatycznie wyłączona.
jest znakiem towarowym firmy Sony
Corporation.
Pokud je zářič SUPER LASER LINK zapnutý
(indikátor na tlačítku SUPER LASER LINK
svítí)
Videokamera spotřebovává energii. Pokud zářič
SUPER LASER LINK nepotřebujete, vypněte jej
stisknutím tlačítka SUPER LASER LINK.
je ochranná známka společnosti Sony
Corporation.
Odtwarzanie – czynności podstawowe
Gdy funkcja Super Laser Link jest aktywna
(podświetlony jest przycisk SUPER LASER
LINK)
Kamera zużywa energię elektryczną. Jeżeli
funkcja Super Laser Link nie jest używana,
należy wcisnąć przycisk SUPER LASER LINK w
celu jej wyłączenia.
Pokud vypnete napájení
Zářič SUPER LASER LINK se vypne
automaticky.
Přehrávání – Základní informace
47
— Nagrywanie – czynności zaawansowane —
— Rozšířené funkce při nahrávání —
Nagrywanie obrazu
nieruchomego na taśmę
Nahrávání statického obrazu
– Nahrávání s funkcí PHOTO
Za pomocą kamery można nagrać obraz
nieruchomy wyglądający jak fotografia. Funkcja
ta jest przydatna, jeśli ma zostać nagrany obraz,
np. fotografia, lub jeśli obraz ma być drukowany
za pomocą drukarki wideo (wyposażenie
opcjonalne).
Na taśmie, która w trybie SP umożliwia
nagrywanie przez 60 minut, można
zarejestrować około 510 obrazów w trybie SP i
około 765 obrazów w trybie LP.
Oprócz opisanej wyżej funkcji kamera umożliwia
nagrywanie obrazów nieruchomych na kartach
pamięci „Memory Stick” (str. 129) (dotyczy
wyłącznie modeli DCR-TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E).
Můžete nahrát statický obraz podobný fotografii.
Tento režim umožňuje nahrát statický obraz,
případně vytisknout obraz pomocí videotiskárny
(není součástí dodávky).
Na kazetu, na kterou je možné nahrát záznam o
délce 60 minut v režimu SP, můžete nahrát až
510 statických obrazů v režimu SP nebo 765
statických obrazů v režimu LP.
Je také možné nahrávat statický obraz na kartu
„Memory Stick“ (str. 129) (pouze model DCRTRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E).
1
CAPTURE
PHOTO
(1) W trybie czuwania przytrzymaj lekko
wciśnięty przycisk PHOTO, aż zostanie
wyświetlony obraz nieruchomy. Na ekranie
pojawi się wskaźnik CAPTURE. Nagrywanie
nie zostało jeszcze rozpoczęte.
Aby zmienić obraz nieruchomy, zwolnij
przycisk PHOTO, wybierz inne ujęcie, a
następnie lekko naciśnij przycisk PHOTO.
(2) Wciśnij mocniej przycisk PHOTO.
Znajdujący się na ekranie nieruchomy obraz
jest nagrywany przez około siedem sekund.
W ciągu tych 7 sekund będzie również
nagrywany dźwięk.
Nieruchomy obraz jest wyświetlany aż do
chwili zakończenia nagrywania.
(1) V pohotovostním režimu podržte zlehka
stisknuté tlačítko PHOTO, dokud se
nezobrazí statický obraz. Na obrazovce se
zobrazí indikátor CAPTURE. Nahrávání ještě
nebylo spuštěno.
Pokud chcete obraz změnit, uvolněte tlačítko
PHOTO, znovu vyberte statický obraz a poté
opět zlehka stiskněte a podržte stisknuté
tlačítko PHOTO.
(2) Stiskněte více tlačítko PHOTO.
Statický obraz zobrazený na obrazovce se v
průběhu několika sekund nahraje. Nahraje se
rovněž zvuk v průběhu přibližně sedmi
sekund.
Statický obraz bude zobrazen, dokud nebude
nahrávání ukončeno.
2
PHOTO
•••••••
48
Nahrávání statického obrazu
– Nahrávání s funkcí PHOTO
Uwagi
•Podczas nagrywania obrazu nieruchomego na
taśmę nie można zmieniać trybów ani
ustawień.
•Przycisk PHOTO nie działa w następujących
przypadkach:
– gdy włączone lub używane są efekty cyfrowe,
– gdy używana jest funkcja wygaszania i
wprowadzania obrazu (FADER).
•Podczas nagrywania obrazu nieruchomego nie
należy potrząsać kamerą. Na obrazie mogą być
wówczas widoczne zniekształcenia
mozaikowe.
Poznámky
•Během nahrávání statického obrazu není
možné měnit režim nebo nastavení.
•Tlačítko PHOTO nefunguje v těchto případech:
– jsou-li nastaveny nebo používány digitální
efekty,
– je-li používána funkce FADER.
•Při nahrávání statického obrazu nevystavujte
videokameru otřesům. V obrazu by se mohl
objevit mozaikový šum.
Aby nagrać obraz nieruchomy na taśmę za
pomocą pilota
Naciśnij przycisk PHOTO na pilocie. Spowoduje
to natychmiastowe zarejestrowanie obrazu
wyświetlanego aktualnie na ekranie LCD.
Aby rejestrowane obrazy nieruchome były
wyraźne i nie miały zakłóceń (dotyczy
wyłącznie modeli DCR-TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E)
Zalecane jest zapisywanie ich na kartach
pamięci „Memory Stick“.
Pokud použijete nahrávání s funkcí PHOTO
během normálního nahrávání v režimu
CAMERA
Nemůžete lehkým stisknutím tlačítka PHOTO
zkontrolovat obraz na obrazovce. Stiskněte více
tlačítko PHOTO. Po dobu přibližně sedmi sekund
bude nahráván statický obraz, poté se
videokamera přepne zpět do pohotovostního
režimu.
Nahrávání jasného a stabilního statického
obrazu (pouze model DCR-TRV325E/
TRV330E/TRV430E/TRV530E)
Doporučujeme vám použít kartu „Memory Stick“.
Rozšířené funkce při nahrávání
Gdy funkcja nagrywania obrazu
nieruchomego używana jest podczas
normalnego nagrywania w trybie CAMERA
Nie można wyświetlić obrazu na ekranie przez
lekkie wciśnięcie przycisku PHOTO. Wciśnij
mocniej przycisk PHOTO. Obraz nieruchomy
będzie zapisywany przez około 7 sekund, po
czym kamera powróci do trybu czuwania.
Použití dálkového ovladače při nahrávání s
funkcí PHOTO
Stiskněte tlačítko PHOTO na dálkovém ovladači.
Videokamera nahraje obraz zobrazený na
obrazovce.
Nagrywanie – czynności zaawansowane
Nagrywanie obrazu nieruchomego
na taśmę
49
Nagrywanie obrazu nieruchomego
na taśmę
Nagrywanie z samowyzwalaczem
Nahrávání statického obrazu
– Nahrávání s funkcí PHOTO
Nahrávání s časovým zpožděním
– dotyczy wyłącznie modeli DCRTRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E
– pouze model DCR-TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E
Możliwe jest zapisywanie na taśmie obrazów
nieruchomych przy zastosowaniu
samowyzwalacza. Do tego celu można również
posłużyć się pilotem.
Statický obraz můžete na kazetu nahrát pomocí
časového zpožïovače. K této operaci můžete
také použít dálkový ovladač.
PHOTO
(1) V pohotovostním režimu zobrazte nabídku
stisknutím tlačítka MENU.
(2) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
a poté volič stiskněte.
(3) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC nastavte
hodnotu SELFTIMER a poté volič stiskněte.
(4) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC nastavte
hodnotu ON a poté volič stiskněte.
(5) Stisknutím tlačítka MENU zavřete nabídku.
(6) Stiskněte více tlačítko PHOTO.
Začne se odpočítávat 10 sekund; přitom
uslyšíte zvukový signál. V posledních dvou
sekundách se signál změní a poté se
automaticky spustí nahrávání.
6
PHOTO
(1) W trybie czuwania naciśnij przycisk MENU,
aby wyświetlić system menu.
(2) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
, a następnie naciśnij pokrętło.
ikonę
(3) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
opcję SELFTIMER , a następnie naciśnij
pokrętło.
(4) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
opcję ON, a następnie naciśnij pokrętło.
(5) Naciśnij przycisk MENU, aby menu zniknęło z
ekranu.
(6) Wciśnij mocniej przycisk PHOTO.
Włączenie samowyzwalacza powoduje
rozpoczęcie odliczania do 10 i emisję sygnału
akustycznego. W trakcie ostatnich dwóch
sekund odliczania sygnał akustyczny staje się
szybszy, a następnie automatycznie
rozpoczyna się nagrywanie.
2-4
C AME R A S E T
S E L F T I ME R O F F
ON
D Z OOM
1 6 : 9W I DE
S T E A D Y S HO T
N . S . L I GH T
F L A S H MOD E
F L ASH L V L
RE T URN
[ ME N U ] : E N D
1,5
MENU
Aby anulować nagrywanie z użyciem
samowyzwalacza
W trybie oczekiwania w systemie menu przestaw
opcję SELFTIMER do położenia OFF.
Nagrywania rozpoczętego za pośrednictwem
samowyzwalacza nie można anulować przy
użyciu pilota.
50
Zrušení nahrávání s časovým zpožděním
V pohotovostním režimu v nabídce nastavte
funkci SELFTIMER na hodnotu OFF.
Nahrávání pomocí časového zpožïovače
nemůžete zrušit pomocí dálkového ovladače.
Nagrywanie obrazu nieruchomego
na taśmę
Nahrávání statického obrazu
– Nahrávání s funkcí PHOTO
Uwaga
Tryb nagrywania z wykorzystaniem
samowyzwalacza jest automatycznie anulowany,
jeżeli:
– Zakończy się nagrywanie z wykorzystaniem
samowyzwalacza.
– Przełącznik POWER zostanie przestawiony w
położenie OFF (CHG), PLAYER lub VCR
(dotyczy wyłącznie modelu DCR-TRV330E).
Poznámka
Režim časového zpoždění se vypne, pokud:
– Ukončíte nahrávání s použitím časového
zpožïovače.
– Nastavíte přepínač POWER do polohy OFF
(CHG), PLAYER nebo VCR (pouze model DCRTRV330E).
Drukowanie obrazu nieruchomego
Statický obraz můžete vytisknout pomocí
videotiskárny (není součástí dodávky). Připojte
videotiskárnu pomocí kabelu A/V, který je
součástí příslušenství videokamery.
Zapojte kabel A/V do zdířky A/V OUT nebo
AUDIO/VIDEO a žlutý konektor kabelu zapojte do
vstupní videozdířky na videotiskárně. Žlutý
konektor zapojte do vstupní zdířky VIDEO na
videotiskárně. Příslušné pokyny naleznete v
příručce k videotiskárně.
Drukarka wideo/
Videotiskárna
A / V OUT
Rozšířené funkce při nahrávání
S VIDEO OUT
LINE IN
VIDEO S VIDEO
Nagrywanie – czynności zaawansowane
Obraz nieruchomy można wydrukować za
pomocą drukarki wideo (wyposażenie
opcjonalne). Podłącz drukarkę wideo za pomocą
przewodu połączeniowego A/V należącego do
wyposażenia kamery.
Podłącz przewód połączeniowy A/V do gniazda
A/V OUT lub AUDIO/VIDEO, a żółty wtyk
przewodu do wejścia wideo drukarki. Zapoznaj
się także z instrukcją obsługi drukarki wideo.
Tisk statického obrazu
: Przepływ sygnału/Směr toku signálu
Jeśli drukarka wideo jest wyposażona w
wejście S video
Użyj przewodu połączeniowego S video
(wyposażenie opcjonalne). Podłącz przewód do
gniazda S VIDEO OUT lub S VIDEO i do wejścia
S video drukarki.
Pokud je videotiskárna vybavena
videovstupem S
Použijte videokabel S (není součástí dodávky).
Zapojte kabel do zdířky S VIDEO OUT nebo S
VIDEO a do vstupní videozdířky S na
videotiskárně.
51
Korzystanie z trybu
panoramicznego
Použití širokoúhlého
režimu
Za pomocą kamery można filmować obraz
panoramiczny o proporcjach 16:9 przeznaczony
do odtwarzania na ekranie telewizora
panoramicznego 16:9 (tryb 16:9WIDE).
Podczas filmowania w trybie 16:9 WIDE na
ekranie LCD lub w wizjerze kamery pojawiają się
czarne pasy [a]. Podczas odtwarzania na ekranie
zwykłego telewizora [b] lub telewizora
panoramicznego [c] obrazy będą zwężone w
poziomie. Dopiero po ustawieniu w telewizorze
panoramicznym trybu pełnoekranowego będzie
możliwe oglądanie prawidłowego obrazu [d].
Můžete nahrávat širokoúhlý obraz 16:9 a
sledovat jej na širokoúhlém televizoru 16:9 (režim
16:9WIDE).
Při nahrávání v režimu 16:9 WIDE se na
obrazovce LCD nebo v hledáčku zobrazí černé
pruhy [a]. Při přehrávání na obrazovce běžného
televizoru [b] nebo na obrazovce širokoúhlého
televizoru [c] bude obraz vertikálně
komprimován. Pokud při přehrávání na
širokoúhlém televizoru použijete režim FULL,
zobrazí se obraz správně [d].
[b]
[a]
[d]
16:9WIDE
[c]
W trybie czuwania w systemie menu dla
parametru 16:9WIDE wybierz ustawienie ON (str.
107).
V pohotovostním režimu nastavte v nabídce
funkci 16:9WIDE na hodnotu ON (str. 107).
MENU
52
Aby wyłączyć tryb panoramiczny
Vypnutí širokoúhlého režimu
W systemie menu dla parametru 16:9WIDE
wybierz ustawienie OFF.
V nabídce nastavte funkci 16:9WIDE na hodnotu
OFF.
W trybie panoramicznym nie jest możliwe
korzystanie z następujących funkcji:
– stary film (OLD MOVIE),
– BOUNCE.
Při používání širokoúhlého režimu nemůžete
vybrat následující funkce:
– OLD MOVIE
– BOUNCE
Podczas nagrywania
Nie można włączyć, ani wyłączyć trybu
panoramicznego. Aby wyłączyć tryb
panoramiczny, przełącz kamerę w tryb czuwania,
a następnie w systemie menu wybierz dla
parametru 16:9WIDE ustawienie OFF.
Při nahrávání
Nemůžete vybrat nebo zrušit širokoúhlý režim.
Pokud chcete zrušit širokoúhlý režim, přepněte
videokameru do pohotovostního režimu a poté
nastavte v nabídce funkci 16:9WIDE na hodnotu
OFF.
Wygaszanie i
wprowadzanie obrazu
Použití funkce FADER
Nagraniom można nadać profesjonalny wygląd,
wprowadzając lub wygaszając obraz.
Chcete-li své nahrávce dodat profesionální
vzhled, můžete použít funkci FADER.
[a]
STBY
REC
FADER
Nagrywanie – czynności zaawansowane
M.FADER
(mozaika)/(mozaika)
BOUNCE 1) 2)
OVERLAP 2)
Rozšířené funkce při nahrávání
WIPE 2)
DOT 2)
(punkty losowe)/
(náhodné body)
[b]
STBY
MONOTONE
Podczas wprowadzania obraz zmienia się
stopniowo z obrazu czarnego-białego w
kolorowy.
Podczas wygaszania obraz zmienia się
stopniowo z kolorowego w czarno-biały.
REC
Funkce MONOTONE
Použijete-li funkci FADER při začátku nahrávání,
obraz zvolna přechází z obrazu černobílého na
obraz barevný.
Použijete-li funkci FADER při ukončení
nahrávání, obraz zvolna přechází z obrazu
barevného na obraz černobílý.
1)
Funkcja ta może być używana po ustawieniu w
systemie menu wartości OFF dla parametru D
ZOOM.
2)
Dotyczy tylko wprowadzania obrazu
1)
Tuto funkci můžete použít, pokud je v nabídce
funkce D ZOOM nastavena na hodnotu OFF.
2)
Použití funkce FADER pouze na začátku
nahrávání
53
Wygaszanie i wprowadzanie obrazu
Použití funkce FADER
(1) Aby wprowadzić obraz [a]
W trybie czuwania naciskaj przycisk FADER,
aż pojawi się odpowiedni wskaźnik trybu
wprowadzania.
Aby wygasić obraz [b]
W trybie nagrywania naciskaj przycisk
FADER, aż pojawi się odpowiedni wskaźnik
trybu wygaszania.
Wyświetlane są kolejno wskaźniki:
FADER t M.FADER t BOUNCE t
MONOTONE t OVERLAP t
WIPE t DOT
Jako pierwszy zostanie wyświetlony wskaźnik
ostatnio używanego trybu wygaszania lub
wprowadzania.
(2) Naciśnij przycisk START/STOP. Wskaźnik
trybu wygaszania/wprowadzania przestanie
migać.
Po wprowadzeniu lub wygaszeniu obrazu
kamera automatycznie powraca do
normalnego trybu pracy.
(1) Uvedení obrazu s funkcí FADER [a]
V pohotovostním režimu, podržte stisknuté
tlačítko FADER, dokud nezačne blikat
požadovaný indikátor funkce FADER.
Ukončení obrazu s funkcí FADER [b]
V režimu nahrávání, podržte stisknuté tlačítko
FADER, dokud nezačne blikat požadovaný
indikátor funkce FADER.
Indikátor se mění takto:
FADER t M.FADER t BOUNCE t
MONOTONE t OVERLAP t
WIPE t DOT
Jako první se zobrazí naposledy vybraný
režim funkce FADER.
(2) Stiskněte tlačítko START/STOP. Indikátor
funkce FADER přestane blikat.
Po dokončení nahráváním s použitím funkce
FADER se videokamera automaticky přepne
do normálního režimu.
1
FADER
FADER
Aby wyłączyć funkcję wygaszania/
wprowadzania obrazu
Przed naciśnięciem przycisku START/STOP
naciskaj przycisk FADER, aż wskaźnik zniknie.
Uwagi
•Funkcje wygaszania/wprowadzania OVERLAP,
WIPE i DOT działają wyłącznie w przypadku
taśm nagranych w systemie Digital8 .
•Podczas korzystania z funkcji wygaszania/
wprowadzania obrazu nie można używać
poniższych funkcji. Nie można również używać
funkcji wygaszania/wprowadzania obrazu, gdy
te funkcje są włączone:
– efekty cyfrowe,
– tryb PROGRAM AE dla słabego oświetlenia
(dotyczy tylko funkcji OVERLAP, WIPE lub
DOT),
– Super NightShot,
– nagrywanie obrazu nieruchomego na taśmę.
54
Vypnutí funkce FADER
Dříve, než stisknete tlačítko START/STOP,
podržte stisknuté tlačítko FADER, dokud
indikátor nezmizí.
Poznámky
•Funkce OVERLAP, WIPE a DOT fungují pouze
pro kazety nahrané pomocí systému Digital8 .
•Pokud používáte funkci FADER, nemůžete
použít následující funkce. Také nemůžete
použít funkci FADER, pokud používáte
následující funkce:
– Digitální efekty
– Režim Low lux funkce PROGRAM AE (pouze
funkce OVERLAP, WIPE nebo DOT)
– SUPER NIGHTSHOT
– Nahrávání s funkcí PHOTO
Použití funkce FADER
Przed użyciem funkcji OVERLAP, WIPE lub
DOT
Obraz filmowany za pomocą kamery zapisywany
jest na taśmie. Podczas zapisywania obrazu
wskaźnik szybko miga, a filmowany obraz znika
z ekranu LCD. W zależności od jakości taśmy,
nagrany obraz może nie być wyraźny.
Před použitím funkcí OVERLAP, WIPE nebo
DOT
Videokamera nahrává obraz na kazetu. Jakmile
je nahrávání ukončeno, začne indikátor rychle
blikat a obraz již nebude zobrazen na obrazovce.
V závislosti na stavu kazety nemusí být obraz
nahrán správně.
Podczas korzystania z funkcji BOUNCE nie
można używać następujących funkcji:
– regulacja ostrości,
– zbliżenie,
– efekty na obrazie.
Pokud používáte funkci BOUNCE, nemůžete
použít následující funkce:
– FOCUS
– Zvětšení
– Obrazové efekty
Uwaga dotycząca funkcji BOUNCE
Wskaźnik funkcji BOUNCE nie jest wyświetlany
po włączeniu następujących trybów lub funkcji:
– D ZOOM w systemie menu,
– tryb panoramiczny,
– efekty na obrazie,
– PROGRAM AE.
Poznámka k použití funkce BOUNCE
Indikátor BOUNCE se nezobrazí v následujících
režimech nebo při použití následujících funkcí:
– V nabídce je aktivována funkce D ZOOM
– Širokoúhlý režim
– Obrazové efekty
– Funkce PROGRAM AE
Nagrywanie – czynności zaawansowane
Wygaszanie i wprowadzanie obrazu
Rozšířené funkce při nahrávání
55
Korzystanie z efektów
specjalnych
– efekty na obrazie
Použití speciálních
efektů
– Obrazové efekty
Obrazy można przetwarzać cyfrowo w celu
uzyskania efektów specjalnych, takich jak na
filmach lub telewizji.
Obraz můžete zpracovat digitálně a použít
speciální efekty podobné efektům používaným
ve filmu.
NEG. ART [a] : Wyświetlany jest negatyw
rzeczywistego obrazu.
SEPIA :
Obraz jest wyświetlany w
odcieniach sepii.
B&W :
Obraz jest monochromatyczny
(czarno-biały).
SOLARIZE [b] : Natężenie światła jest większe,
a obraz wygląda jak ilustracja.
SLIM [c] :
Obraz ulega wydłużeniu w
pionie.
STRETCH [d] : Obraz ulega rozszerzeniu w
poziomie.
PASTEL [e] :
Kontrast obrazu zostaje
uwydatniony, a obraz wygląda
jak film animowany.
MOSAIC [f] :
Obraz ma wygląd mozaiki.
Funkce NEG. ART [a] : Převrátí barvy a jas
obrazu.
Funkce SEPIA :
Obraz bude v sépiové
barvě.
Funkce B&W :
Obraz bude
monochromatický
(černobílý).
Funkce SOLARIZE [b] :Zesílí jas obrazu. Obraz
bude vypadat jako
ilustrace.
Funkce SLIM [c] :
Roztáhne obraz
vertikálně.
Funkce STRETCH [d] : Roztáhne obraz
horizontálně.
Funkce PASTEL [e] : Zvýrazní kontrast
obrazu. Obraz bude
vypadat jako animovaná
kresba.
Funkce MOSAIC [f] : Obraz bude vypadat
jako mozaika.
[a]
56
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
Korzystanie z efektów specjalnych
– efekty na obrazie
Použití speciálních efektů
– Obrazové efekty
(1) W trybie CAMERA naciśnij przycisk MENU,
aby wyświetlić system menu.
(2) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
ikonę
, a następnie wciśnij pokrętło.
(3) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
parametr P EFFECT, a następnie naciśnij
pokrętło.
(4) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
żądany tryb efektów na obrazie, a następnie
wciśnij pokrętło.
(1) V režimu CAMERA zobrazte nabídku
stisknutím tlačítka MENU.
(2) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
a poté volič stiskněte.
(3) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
funkci P EFFECT a poté volič stiskněte.
(4) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
požadovaný obrazový efekt a poté volič
stiskněte.
MA NU A L S E T
P ROGR AM A E
P E F F ECT
D E F F ECT
AUTO SHTR
R E T URN
OF F
N EG. A R T
SEP I A
B &W
SO L A R I Z E
SL IM
S T R E T CH
PASTE L
MOS A I C
[ ME NU ] : E ND
MENU
Aby wyłączyć funkcję efektów na
obrazie
Podczas korzystania z funkcji efektów na
obrazie
Nie można używać efektu cyfrowego OLD
MOVIE.
Po wyłączeniu zasilania
Funkcja efektów na obrazie jest automatycznie
wyłączana.
V nabídce nastavte funkci P EFFECT na hodnotu
OFF.
Pokud používáte obrazové efekty
Nemůžete vybrat funkci OLD MOVIE s digitálními
efekty.
Po vypnutí napájení
Obrazové efekty budou automaticky zrušeny.
Rozšířené funkce při nahrávání
W systemie menu dla parametru P EFFECT
wybierz ustawienie OFF.
Vypnutí obrazových efektů
Nagrywanie – czynności zaawansowane
2-4
57
Použití speciálních
Korzystanie z efektów
specjalnych – efekty cyfrowe efektů – Digitální efekty
Do nagranych obrazów można dodawać efekty
specjalne za pomocą różnych funkcji cyfrowych.
Dźwięk jest nagrywany normalnie.
Pomocí různých digitálních funkcí můžete v
nahraném obrazu použít speciální efekty. Zvuk
bude nahrán normálně.
STILL
Efekt ten umożliwia nagrywanie obrazu
nieruchomego i nakładanie go na obraz
ruchomy.
Funkce STILL
Můžete k běžnému obrazu přidat statický obraz.
FLASH (FLASH MOTION)
Efekt ten umożliwia nagrywanie obrazów
nieruchomych w stałych odstępach czasu.
LUMI. (LUMINANCEKEY)
Efekt ten umożliwia zamianę jaśniejszego
fragmentu obrazu nieruchomego obrazem
ruchomym.
TRAIL
Efekt ten umożliwia filmowanie obrazu w taki
sposób, że pozostaje na nim obraz śladowy.
SLOW SHTR (SLOW SHUTTER)
Efekt ten umożliwia zmniejszenie prędkości
migawki. Efekt ten nadaje się do rozjaśniania
obrazu w ciemnych miejscach.
OLD MOVIE
Efekt ten sprawia, że obraz będzie wyglądać jak
stary film. W kamerze automatycznie zostaje
włączony tryb panoramiczny, efekt na obrazie
SEPIA i odpowiednia prędkość migawki.
Funkce FLASH (FLASH MOTION)
Můžete nahrát sérii statických obrazů v
konstantních intervalech.
LUMI. (LUMINANCEKEY)
Můžete vyplnit světlé oblasti statického obrazu
pohyblivým obrazem.
Funkce TRAIL
Můžete nahrát obraz tak, že je jako stopa
ponechán zpožděný vedlejší obraz.
Funkce SLOW SHTR (SLOW SHUTTER)
Můžete snížit rychlost závěrky. Režim snížené
rychlosti závěrky lze použít při nahrávání
tmavých obrazů, aby byly světlejší.
Funkce OLD MOVIE
Obrazu můžete dodat atmosféru starého filmu.
Videokamera automaticky nastaví širokoúhlý
režim, obrazový efekt SEPIA a odpovídající
rychlost závěrky.
Obraz nieruchomy/
Statický obraz
Obraz ruchomy/
Pohyblivý obraz
Obraz nieruchomy/
Statický obraz
Obraz ruchomy/
Pohyblivý obraz
STILL
LUMI.
58
Použití speciálních efektů
– Digitální efekty
(1) W trybie CAMERA naciśnij przycisk MENU,
aby wyświetlić system menu.
(2) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
ikonę
, a następnie wciśnij pokrętło.
(3) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
parametr D EFFECT, a następnie naciśnij
pokrętło.
(4) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
żądany tryb efektów cyfrowych.
(5) Naciśnij pokrętło SEL/PUSH EXEC. Na
ekranie pojawią się paski. W trybach STILL i
LUMI. obraz nieruchomy jest zapisywany w
pamięci.
(6) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby
dokonać regulacji danego efektu:
(1) V režimu CAMERA zobrazte nabídku
stisknutím tlačítka MENU.
(2) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
a poté volič stiskněte.
(3) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
funkci D EFFECT a poté volič stiskněte.
(4) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
požadovaný digitální efekt.
(5) Stiskněte volič SEL/PUSH EXEC. Na
obrazovce se zobrazí pruhy. V režimu STILL a
LUMI. se uloží statický obraz do paměti.
(6) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC nastavte
efekt následujícím způsobem:
Čím více pruhů se zobrazí na obrazovce, tím
výraznější bude digitální efekt. Pruhy se zobrazí v
následujících režimech: STILL, FLASH, LUMI. a
TRAIL.
Im więcej kresek widać na ekranie, tym silniejszy
jest efekt cyfrowy. Kreski są wyświetlane w
następujących trybach: STILL, FLASH, LUMI. i
TRAIL.
3
MA N U A L S E T
D E F F ECT
OF F
ST I L L
F L ASH
L UM I .
TRA I L
S L OW S H T R
O L D MO V I E
Rozšířené funkce při nahrávání
STILL – częstotliwość odświeżania obrazu
nieruchomego, który ma zostać
nałożony na obraz ruchomy.
FLASH – częstość rejestracji obrazu.
LUMI. – układ kolorów na obszarze obrazu
nieruchomego, który ma być
zastąpiony przez obraz ruchomy.
TRAIL – szybkość zanikania obrazu śladowego.
SLOW SHTR – prędkość migawki. Im większa
jest liczba określająca szybkość
migawki, tym szybkość migawki
jest mniejsza.
OLD MOVIE – nie jest wymagane dokonywanie
żadnej regulacji.
STILL – Poměr statického obrazu, který chcete
přidat k pohyblivému obrazu.
FLASH – Interval změny obrazu.
LUMI. – Barevné schéma oblasti statického
obrazu, která má být nahrazena
pohyblivým obrazem.
TRAIL – Doba, po které zmizí vedlejší obraz.
SLOW SHTR – Rychlost závěrky. Čím vyšší
nastavíte hodnotu, tím nižší
bude rychlost závěrky.
OLD MOVIE – Není nutné žádné nastavení.
Nagrywanie – czynności zaawansowane
Korzystanie z efektów specjalnych
– efekty cyfrowe
[ ME N U ] : E N D
4,5
MA N U A L S E T
D E F F ECT
L UM I .
IIIIIIII••••••••
MENU
6
[ ME N U ] : E N D
59
60
Korzystanie z efektów specjalnych
– efekty cyfrowe
Použití speciálních efektů
– Digitální efekty
Aby wyłączyć efekt cyfrowy
Zrušení digitálních efektů
W systemie menu dla parametru D EFFECT
wybierz ustawienie OFF.
V nabídce nastavte funkci D EFFECT na hodnotu
OFF.
Uwagi
•Podczas korzystania z efektów cyfrowych nie
działają następujące funkcje:
– wygaszanie i wprowadzanie obrazu,
– tryb PROGRAM AE dla słabego oświetlenia,
– nagrywanie obrazu nieruchomego na taśmę,
– Super NightShot.
•Podczas korzystania z trybu wolnej migawki nie
działa następująca funkcja:
– PROGRAM AE
•W trybie starego filmu (OLD MOVIE) nie działają
następujące funkcje:
– tryb panoramiczny,
– efekty na obrazie,
– PROGRAM AE.
Poznámky
•Při použití digitálních efektů nebudou fungovat
následující funkce:
– Funkce FADER
– Režim Low lux funkce PROGRAM AE
– Nahrávání s funkcí PHOTO
– SUPER NIGHTSHOT
•Při nízké rychlosti závěrky nebudou fungovat
následující funkce:
– Funkce PROGRAM AE
•Následující funkce nebudou fungovat v režimu
OLD MOVIE:
– Širokoúhlý režim
– Obrazové efekty
– Funkce PROGRAM AE
Po wyłączeniu zasilania
Efekty cyfrowe są wyłączane automatycznie.
Po vypnutí napájení
Digitální efekty budou automaticky zrušeny.
Podczas nagrywania w trybie wolnej migawki
Funkcja automatycznej regulacji ostrości może
nie działać prawidłowo. Należy wówczas ręcznie
ustawić ostrość, używając statywu.
Při nahrávání v režimu SLOW SHUTTER
Nebude pravděpodobně fungovat automatické
zaostřování. Musíte použít ruční zaostřování a
stativ.
Prędkość migawki
Rychlost závěrky
Numer oznaczający prędkość migawki Prędkość migawki
SLOW SHTR 1
1/25
SLOW SHTR 2
1/12
SLOW SHTR 3
1/6
SLOW SHTR 4
1/3
Hodnota rychlosti závěrky
SLOW SHTR 1
SLOW SHTR 2
SLOW SHTR 3
SLOW SHTR 4
Rychlost závěrky
1/25
1/12
1/6
1/3
Korzystanie z funkcji
PROGRAM AE
Použití funkce
PROGRAM AE
Można tak dobrać tryby PROGRAM AE
(automatycznej regulacji ekspozycji), aby
odpowiadały specyficznym warunkom
filmowania.
Funkce PROGRAM AE (Auto Exposure)
umožňuje při nahrávání vyhovět některým
specifickým požadavkům.
Tryb reflektorów
W trybie tym twarze filmowanych osób są
chronione przed nadmiernym rozjaśnieniem
podczas filmowania silnie oświetlonej sceny, na
przykład w teatrze.
Tryb sportowy
W trybie tym minimalizowane są drgania szybko
poruszających się przedmiotów, na przykład
podczas gry w tenisa lub golfa.
Plaża i narty
W trybie tym twarze filmowanych osób są
chronione przed nadmiernym zaciemnieniem,
jeśli filmowanie odbywa się w silnym świetle
bezpośrednim lub odbitym, na przykład na plaży
w lecie lub na stoku narciarskim.
Krajobraz
Tryb ten służy do filmowania odległych obiektów,
takich jak góry, i zapobiega ustawianiu ostrości
przez kamerę na szkło lub siatkę, jeśli filmowanie
odbywa się zza szyby lub siatki.
Tryb dla słabego oświetlenia
W trybie tym filmowany obraz jest rozjaśniany,
jeśli oświetlenie jest zbyt słabe.
Režim Sports lesson
Tento režim umožňuje minimalizovat otřesy
rychle se pohybujících objektů, jako například při
hraní tenisu nebo golfu.
Režim Beach & ski
Tento režim zabrání tomu, aby tváře lidí při
nahrávání v prostředí osvětleném silným přímým
světlem nebo odraženým světlem nebyly
nepřiměřeně tmavé, například na pláži uprostřed
léta nebo na lyžařské sjezdovce.
Režim Sunset & moon
Tento režim umožňuje zachovat atmosféru při
nahrávání západu slunce, v noci, u ohně nebo při
nahrávání reklamních neonů.
Režim Landscape
Tento režim se používá při nahrávání vzdálených
objektů, jako jsou například hory. Zabrání tomu,
aby videokamera nezaostřila na okenní sklo
nebo kovové pletivo při nahrávání objektů, které
jsou za oknem.
Režim Low lux
Tento režim způsobí, že budou při
nedostatečném osvětlení objekty světlejší.
Rozšířené funkce při nahrávání
Zmierzch i księżyc
Tryb ten umożliwia zachowanie atmosfery przy
filmowaniu zachodu słońca, widoków nocnych,
pokazów ogni sztucznych oraz neonów.
Režim Soft portrait
Tento režim umožňuje zvýraznit vybraný objekt
vytvořením vhodného měkkého pozadí pro
objekty, jako jsou lidé nebo květiny.
Nagrywanie – czynności zaawansowane
Delikatny portret
W trybie tym jest eksponowany pierwszy plan i
tworzone jest miękkie tło. Nadaje się do
filmowania osób i kwiatów.
Režim Spotlight
Tento režim zabrání například tomu, aby tváře
lidí při nahrávání v nadměrně osvětleném
prostředí (divadlo) nebyly nepřiměřeně bílé.
61
Korzystanie z funkcji PROGRAM AE
Použití funkce PROGRAM AE
(1) W trybie CAMERA lub MEMORY (dotyczy
wyłącznie modeli DCR-TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E) naciśnij przycisk MENU,
aby wyświetlić system menu.
(2) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
ikonę
, a następnie wciśnij pokrętło.
(3) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
funkcję PROGRAM AE, a następnie naciśnij
pokrętło.
(4) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
żądany tryb.
(1) V režimu CAMERA nebo MEMORY zobrazte
nabídku stisknutím tlačítka MENU (pouze
model DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/
TRV530E).
(2) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
a poté volič stiskněte.
(3) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
funkci PROGRAM AE a poté volič stiskněte.
(4) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
požadovaný režim.
2-4
MA NU A L S E T
P ROGR AM A E
P E F F ECT
D E F F ECT
AUTO SHTR
R E T URN
AUTO
S PO T L I GH T
POR T R A I T
S P OR T S
B E ACH& S K I
S UN S E TMOON
L A ND S C A P E
L OW L U X
[ ME NU ] : E ND
MENU
62
Aby wyłączyć funkcję PROGRAM AE
Vypnutí funkce PROGRAM AE
W systemie menu dla funkcji PROGRAM AE
wybierz ustawienie AUTO.
V nabídce nastavte funkci PROGRAM AE na
hodnotu AUTO.
Uwagi
•W trybie reflektorów, sportowym i trybie „plaża
i narty“ nie można filmować z bliska. Ostrość
kamery jest bowiem ustawiana tylko dla
obiektów znajdujących się w średniej lub
bardzo dużej odległości.
•W trybie „zmierzch i księżyc“ i trybie krajobrazu
ostrość jest ustawiana tylko dla obiektów
znajdujących się w dużej odległości od kamery.
•W trybie PROGRAM AE nie działają
następujące funkcje:
– wolna migawka,
– stary film (OLD MOVIE),
– BOUNCE.
•W trybie dla słabego oświetlenia nie działają
następujące funkcje:
– efekty cyfrowe,
– OVERLAP,
– WIPE,
– DOT.
•Po ustawieniu przełącznika NIGHTSHOT w
pozycji ON funkcja PROGRAM AE nie działa
(miga odpowiedni wskaźnik).
•Podczas filmowania w trybie MEMORY, tryb
słabego oświetlenia nie działa. (Miga
odpowiedni wskaźnik.) (dotyczy wyłącznie
modeli DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/
TRV530E)
Poznámky
•Pokud nahráváte v režimu Spotlight, Sports
lesson nebo Beach & ski, nemůžete nahrávat
záběry zblízka. Videokamera zaostří pouze
objekty ve střední až velké vzdálenosti.
•V režimu Sunset & moon nebo Landscape
zaostří videokamera pouze objekty ve velké
vzdálenosti.
•Následující funkce nebudou v režimu
PROGRAM AE fungovat:
– SLOW SHUTTER
– OLD MOVIE
– BOUNCE
•Následující funkce nebudou fungovat v režimu
Low lux:
– Digitální efekty
– OVERLAP
– WIPE
– DOT
•Při nastavení funkce NIGHTSHOT na hodnotu
ON nebude fungovat funkce PROGRAM AE.
(Indikátor bude blikat.)
•Pokud nahráváte v režimu MEMORY, režim
Low lux nefunguje. (Indikátor bude blikat.)
(Pouze modely DCR-TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E)
Korzystanie z funkcji PROGRAM AE
Použití funkce PROGRAM AE
Jeśli nagrywanie odbywa się przy oświetleniu
lampami jarzeniowymi, sodowymi lub
rtęciowymi
W trybach wymienionych poniżej może wystąpić
migotanie obrazu lub zmiany barw. W takim
wypadku należy wyłączyć funkcję PROGRAM
AE.
– Tryb delikatnego portretu,
– Tryb sportowy,
Pokud při nahrávání používáte osvětlení
výbojkou, jako je například fluorescenční
lampa nebo sodíková či rtu»ová výbojka
V následujících režimech může dojít k mihotání
nebo změně barev. Pokud se tak stane, vypněte
funkci PROGRAM AE.
– Režim Soft portrait
– Režim Sports lesson
Nagrywanie – czynności zaawansowane
Rozšířené funkce při nahrávání
63
Ręczna regulacja
ekspozycji
Ruční nastavení
expozice
Można ręcznie regulować i ustawiać ekspozycję.
Ręczną regulacje ekspozycji należy
przeprowadzać w następujących przypadkach:
– gdy filmowanie odbywa się pod światło,
– gdy jasny obiekt znajduje się na ciemnym tle,
– gdy ważne jest wierne oddanie wyglądu
ciemnego otoczenia (np. widoków nocnych).
Expozici můžete nastavit ručně.
Ruční nastavení expozice je doporučeno v
následujících případech:
– Objekt je osvětlen zezadu.
– Objekt je světlý a pozadí je tmavé.
– Při nahrávání tmavých obrazů (tj. nočních
scén).
(1) W trybie CAMERA lub MEMORY (dotyczy
wyłącznie modeli DCR-TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E) naciśnij przycisk
EXPOSURE. Na ekranie pojawi się wskaźnik
ekspozycji.
(2) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby
ustawić jasność.
(1) V režimu CAMERA nebo MEMORY (pouze
model DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/
TRV530E) stiskněte tlačítko EXPOSURE. Na
obrazovce se zobrazí indikátor expozice.
(2) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC upravte
jas.
1
EXPOSURE
2
Aby powrócić do trybu automatycznej
regulacji ekspozycji
Návrat do režimu automatické expozice
Stiskněte tlačítko EXPOSURE.
Naciśnij przycisk EXPOSURE.
Uwaga
Podczas dokonywania ręcznej regulacji
ekspozycji funkcja filmowania pod światło nie
działa w trybie CAMERA lub MEMORY (dotyczy
wyłącznie modeli DCR-TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E).
Kamera samoczynnie powraca do trybu
automatycznej regulacji ekspozycji w
następujących przypadkach:
– jeśli zostanie zmieniony tryb PROGRAM AE,
– jeśli przełącznik NIGHTSHOT zostanie
ustawiony w pozycji ON.
64
Poznámka
Pokud provádíte v režimu CAMERA nebo
MEMORY (pouze model DCR-TRV325E/
TRV330E/TRV430E/TRV530E) nastavení
expozice ručně, nefunguje funkce BACK LIGHT.
Videokamera se přepne do automatického
režimu v následujících případech:
– změníte-li režim funkce PROGRAM AE,
– nastavíte-li funkci NIGHTSHOT na hodnotu ON.
Ręczna regulacja
ostrości
Ruční zaostřování
(1) W trybie CAMERA lub MEMORY (dotyczy
wyłącznie modeli DCR-TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E) przestaw suwak FOCUS
w położenie MANUAL. Na ekranie pojawi się
wskaźnik 9.
(2) Obróć pierścień ustawiania ostrości w celu
poprawienia ostrości obrazu.
(1) V režimu CAMERA nebo MEMORY nastavte
přepínač FOCUS na hodnotu MANUAL
(pouze model DCR-TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E). Na obrazovce se zobrazí
indikátor 9.
(2) Zaostřete otočením prstence.
2
Rozšířené funkce při nahrávání
Obraz můžete vylepšit ručním zaostřením v
následujících případech:
•Režim automatického zaostřování není
efektivní, pokud nahráváte:
– objekty přes sklo potřísněné kapkami vody,
– horizontální pruhy,
– objekty, které jen málo kontrastují s pozadím,
jako je například zeï nebo obloha.
•Pokud chcete změnit záběr a místo objektu v
popředí zaostřit na objekt v pozadí.
•Nahráváte-li stacionární objekt pomocí stativu.
Nagrywanie – czynności zaawansowane
Ręczna regulacja ostrości pozwala na uzyskanie
lepszych wyników w następujących
przypadkach:
•Tryb automatycznej regulacji ostrości nie działa
podczas filmowania:
– przez szybę pokrytą kroplami wody,
– poziomych pasów,
– przedmiotów słabo kontrastujących z tłem,
takich jak ściany i niebo.
•Jeśli ostrość ma być przeniesiona z pierwszego
planu na tło.
•Podczas filmowania nieruchomego obiektu ze
statywu.
FOCUS
Aby powrócić do trybu automatycznej
regulacji ostrości
Návrat do režimu automatického
zaostřování
Przestaw suwak FOCUS w położenie AUTO.
Nastavte přepínač FOCUS na hodnotu AUTO.
65
66
Ręczna regulacja ostrości
Ruční zaostřování
Aby precyzyjnie ustawić ostrość
Ustaw powiększenie, regulując najpierw ostrość
w pozycji „T” (fotoobiektyw), a następnie filmując
w pozycji „W” (obiektyw szerokokątny). Ułatwia
to regulację ostrości.
Správné zaostřování
Upravte zvětšení tak, že nejprve zaostříte v
pozici „T“ (teleskopické zobrazení) a poté
přejdete k pozici „W“ (širokoúhlé zobrazení).
Zaostřování tak bude snazší.
Jeśli obiekt jest filmowany z bliska
Reguluj ostrość po ustawieniu maksymalnej
szerokości obiektywu (pozycja „W“).
Nahrávání blízkého objektu
Zaostřete na konci pozice „W“ (širokoúhlé
zobrazení).
9 zmienia się:
podczas filmowania odległego obiektu,
jeśli obiekt znajduje się za blisko kamery, aby
było możliwe ustawienie odpowiedniej
ostrości.
9 se změní na následující indikátory:
Nahráváte vzdálený objekt.
Objekt nelze zaostřit, protože je příliš blízko.
Nakładanie tytułu
Přidání titulu
Można wybrać jeden z ośmiu
zaprogramowanych tytułów i utworzyć dwa
własne (str. 69). Można także wybrać język,
kolor, rozmiar i położenie tytułów.
Můžete vybrat jeden z osmi předem nastavených
nebo dvou vlastních titulů (str. 69). Můžete také
vybrat jazyk, barvu, velikost a pozici titulu.
VACATION
2
[ T I T L E ] : E ND
PRESE T T I T L E
HE L LO !
H A P P Y B I R T HD A Y
H A P P Y HO L I D A Y S
CONGR A T U L A T I ON S !
OUR SWE E T B A B Y
WE DD I NG
V A C A T I ON
T H E E ND
R E T URN
[ T I T L E ] : E ND
3
TITLE
4
S I ZE
SMA L L
S I ZE
PRESE T T I T L E
HE L LO !
H A P P Y B I R T HD A Y
H A P P Y HO L I D A Y S
CONGR A T U L A T I ON S !
OUR SWE E T B A B Y
WE DD I NG
V A C A T I ON
T H E E ND
R E T URN
[ T I T L E ] : E ND
Rozšířené funkce při nahrávání
PRESE T T I T L E
HE L LO !
H A P P Y B I R T HD A Y
H A P P Y HO L I D A Y S
CONGR A T U L A T I ON S !
OUR SWE E T B A B Y
WE DD I NG
V A C A T I ON
T H E E ND
Nagrywanie – czynności zaawansowane
(1) V pohotovostním režimu zobrazte nabídku
titulu stisknutím tlačítka TITLE. Na obrazovce
se zobrazí nabídka titulu.
(2) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
a poté volič stiskněte.
(3) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
požadovaný titul a poté volič stiskněte. Tituly
se zobrazí ve vybraném jazyce.
(4) Pokud je to nutné, upravte barvu, velikost
nebo pozici titulu.
1 Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
barvu, velikost nebo pozici titulu a poté
volič stiskněte. Na obrazovce se zobrazí
příslušná položka.
2 Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
požadovanou položku a poté volič
stiskněte.
3 Kroky 1 a 2 opakujte, dokud nebude
titul nastaven tak, jak požadujete.
(5) Nastavení titulu dokončete opětovným
stisknutím voliče SEL/PUSH EXEC.
(6) Stisknutím tlačítka START/STOP spus»te
nahrávání.
(7) Pokud chcete nahrávání titulu zastavit,
stiskněte tlačítko TITLE.
(1) W trybie czuwania wciśnij przycisk TITLE, aby
wyświetlić menu tytułów. Na ekranie pojawi
się menu tytułów.
(2) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
ikonę , a następnie naciśnij pokrętło.
(3) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
odpowiedni tytuł, a następnie naciśnij
pokrętło. Tytuły są wyświetlane w wybranym
uprzednio języku.
(4) Jeśli to konieczne, zmień kolor, rozmiar lub
położenie.
1 Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby
wybrać kolor, rozmiar lub położenie, a
następnie naciśnij pokrętło. Na ekranie
pojawi się wybrana pozycja.
2 Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby
wybrać odpowiednie ustawienie, a
następnie naciśnij pokrętło.
3 Powtórz czynności 1 i 2, aż tytuł
przyjmie żądany wygląd.
(5) Ponownie naciśnij pokrętło SEL/PUSH EXEC,
aby zakończyć regulację ustawień.
(6) Naciśnij przycisk START/STOP, aby
rozpocząć nagrywanie.
(7) Aby zakończyć nagrywanie tytułu, naciśnij
przycisk TITLE.
T I TLE
VACATION
[ T I T L E ] : E ND
T I TLE
L A RGE
VACATION
VACATION
[ T I T L E ] : E ND
67
Nakładanie tytułu
Přidání titulu
Aby nałożyć tytuł podczas nagrywania
Přidání titulu při nahrávání
Podczas nagrywania naciśnij przycisk TITLE i
wykonaj czynności od 2 do 5. Tytuł zostanie
nałożony po naciśnięciu pokrętła SEL/PUSH
EXEC podczas wykonywania czynności 5.
Při nahrávání stiskněte tlačítko TITLE a proveïte
kroky 2 až 5. Jakmile v kroku 5 stisknete tlačítko
SEL/PUSH EXEC, titul bude nahrán.
Výběr jazyka předem nastaveného titulu
Aby wybrać język zaprogramowanego
tytułu
Aby zmienić język, przed wykonaniem czynności
2 wybierz opcję . Następnie wybierz
odpowiedni język i powróć do czynności 2.
Jeśli podczas nakładania tytułu zostanie
wyświetlone menu
Podczas wyświetlania menu tytuł nie będzie
nagrywany.
Aby użyć własnego tytułu
Aby użyć własnego tytułu, w czynności 2 wybierz
.
opcję
Ustawienia tytułu
•Kolor tytułu zmienia się w następujący sposób:
WHITE (biały) y YELLOW (żółty) y VIOLET
(fioletowy) y RED (czerwony) y CYAN
(niebiesko-zielony) y GREEN (zielony) y
BLUE (niebieski)
•Rozmiar tytułu zmienia się w następujący
sposób:
SMALL (mały) y LARGE (duży)
Po wybraniu rozmiaru LARGE tytuł może
zawierać do 12 znaków.
•Położenie tytułu zmienia się w następujący
sposób:
1y 2y 3y 4y 5y 6y 7y 8y 9
Im większy numer, tym niżej znajduje się tytuł.
Po wybraniu rozmiaru LARGE nie można
wybrać położenia 9.
Podczas wybierania tytułu i jego ustawień
Nie można nagrywać tytułu wyświetlanego na
ekranie.
Jeśli tytuł jest nakładany podczas nagrywania
Sygnał dźwiękowy nie jest emitowany.
68
Podczas odtwarzania
Można nakładać tytuł. Nie jest on jednak
nagrywany na taśmę.
Tytuł można nagrać podczas kopiowania taśmy,
jeśli kamera jest podłączona do magnetowidu za
pomocą przewodu połączeniowego A/V. Jeśli
zamiast przewodu A/V używany jest przewód
i.LINK, nie można nagrywać tytułu.
Pokud chcete vybrat jazyk, vyberte před krokem
2 položku . Poté vyberte požadovaný jazyk a
pokračujte krokem 2.
Pokud zobrazíte nabídku při přidávání titulu
Titul nebude nahrán, dokud zobrazení nabídky
nezrušíte.
Použití volitelného titulu
Chcete-li použít vlastní titul, vyberte v kroku 2
položku
.
Nastavení titulu
•Barva titulu se mění takto:
WHITE (BÍLÁ) y YELLOW (ŽLUTÁ) y
VIOLET (FIALOVÁ) y RED (ČERVENÁ) y
CYAN (AZUROVÁ) y GREEN (ZELENÁ) y
BLUE (MODRÁ)
•Velikost titulu se mění takto:
SMALL (MALÝ) y LARGE (VELKÝ)
Do titulu velikosti LARGE můžete zadat
maximálně 12 znaků.
•Pozice titulu se mění takto:
1y 2y 3y 4y 5y 6y 7y 8y 9
Čím vyšší je číslo pozice titulu, tím níže je titul
umístěn.
Pokud vyberete velikost titulu LARGE, nelze
vybrat pozici 9.
Pokud vybíráte a nastavujete titul
Nemůžete nahrát titul zobrazený na obrazovce.
Pokud přidáváte titul při nahrávání
Neuslyšíte zvukový signál.
Při přehrávání
Můžete přidat titul. Titul ale nebude nahrán na
kazetu.
Titul můžete nahrát, jestliže kopírujte kazetu a
vaše videokamera je připojena k VCR pomocí
kabelu A/V. Používáte-li kabel i.LINK, nemůžete
titul přidat.
Tvorba vlastních titulů
Można utworzyć maksymalnie dwa tytuły i
zapisać je w pamięci kamery. Każdy tytuł może
zawierać do 20 znaków.
Můžete vytvořit až dva vlastní tituly a uložit je do
paměti videokamery. Pro každý titul můžete
zadat maximálně 20 znaků.
(1) Naciśnij przycisk TITLE w trybie czuwania, w
trybie PLAYER lub w trybie VCR (dotyczy
wyłącznie modelu DCR-TRV330E).
(2) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
ikonę
, a następnie naciśnij pokrętło.
(3) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
parametr CUSTOM1 SET lub CUSTOM2 SET,
a następnie naciśnij pokrętło.
(4) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
kolumnę zawierającą dany znak, a następnie
naciśnij pokrętło.
(5) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
znak, a następnie naciśnij pokrętło.
(6) Powtarzaj czynności 4 i 5, aż do wybrania
wszystkich znaków i zakończenia tworzenia
tytułu.
(7) Aby zakończyć tworzenie własnego tytułu,
obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, tak aby
wybrać opcję [SET], a następnie naciśnij
pokrętło. Tytuł zostanie zapisany w pamięci.
(8) Naciśnij przycisk TITLE, aby usunąć menu z
ekranu.
(1) V pohotovostním režimu, v režimu PLAYER
nebo v režimu VCR stiskněte tlačítko TITLE
(pouze model DCR-TRV330E).
(2) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
a poté volič stiskněte.
(3) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
volbu CUSTOM1 SET nebo CUSTOM2 SET a
poté volič stiskněte.
(4) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
požadovanou pozici znaku a poté volič
stiskněte.
(5) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
požadovaný znak a poté volič stiskněte.
(6) Kroky 4 a 5 opakujte, dokud nevytvoříte celý
titul.
(7) Pokud chcete tvorbu titulu ukončit, vyberte
otočením voliče SEL/PUSH EXEC volbu [SET]
a poté volič stiskněte. Titul bude uložen do
paměti.
(8) Stisknutím tlačítka TITLE nabídku titulu
zavřete.
2
TITLE
PRESE T T I T L E
HE L LO !
H A P P Y B I R T HD A Y
H A P P Y HO L I D A Y S
CONGR A T U L A T I ON S !
OUR SWE E T B A B Y
WE DD I NG
V A C A T I ON
T H E E ND
3
[ T I T L E ] : E ND
T I T L E SET
CU S T OM 1 S E T
CU S T OM 2 S E T
T I T L E SET
CU S T OM 1 S E T
CU S T OM 2 S E T
R E T URN
[ T I T L E ] : E ND
[ T I T L E ] : E ND
T I T L E SET
CU S T OM 1 S E T
CU S T OM 2 S E T
R E T URN
T I T L E SET
P1
____________________
A B CD E 1 2 3 4 5
F GH I J 6 7 8 9 0
K L MNO À È Ì Ò Ù
PQR S T Á É Í Ó Ú
U VWX Y Â Ê ÔÆŒ
Z& ? ! Ã Õ Ñ ç ß
’ . , / – Ä Ï ÖÜ Å
[ T I T L E ] : E ND
[ T I T L E ] : E ND
4
6
$ F ¥ DM £
¿iø” :
[ C ]
[ cP 2 ]
[ SET ]
P1
T I T L E SET
____________________
T I T L E SET
P1
____________________
A B CD E 1 2 3 4 5
F GH I J 6 7 8 9 0
K L MNO À È Ì Ò Ù
PQR S T Á É Í Ó Ú
U VWX Y Â Ê ÔÆŒ
Z& ? ! Ã Õ Ñ ç ß
’ . , / – Ä Ï ÖÜ Å
[ T I T L E ] : E ND
A B CD E 1 2 3 4 5
F GH I J 6 7 8 9 0
K L MNO À È Ì Ò Ù
PQR S T Á É Í Ó Ú
U VWX Y Â Ê ÔÆŒ
Z& ? ! Ã Õ Ñ ç ß
’ . , / – Ä Ï ÖÜ Å
[ T I T L E ] : E ND
$ F ¥ DM £
¿iø” :
[ C ]
[ cP 2 ]
[ SET ]
$ F ¥ DM £
¿iø” :
[ C ]
[ cP 2 ]
[ SET ]
P1
T I T L E SET
____________________
T I T L E SET
P1
S___________________
A B CD E 1 2 3 4 5
F GH I J 6 7 8 9 0
K L MNO À È Ì Ò Ù
PQR S T Á É Í Ó Ú
U VWX Y Â Ê ÔÆŒ
Z& ? ! Ã Õ Ñ ç ß
’ . , / – Ä Ï ÖÜ Å
[ T I T L E ] : E ND
A B CD E 1 2 3 4 5
F GH I J 6 7 8 9 0
K L MNO À È Ì Ò Ù
PQR S T Á É Í Ó Ú
U VWX Y Â Ê ÔÆŒ
Z& ? ! Ã Õ Ñ ç ß
’ . , / – Ä Ï ÖÜ Å
[ T I T L E ] : E ND
$ F ¥ DM £
¿iø” :
[ C ]
[ cP 2 ]
[ SET ]
Rozšířené funkce při nahrávání
1
Nagrywanie – czynności zaawansowane
Tworzenie własnych
tytułów
$ F ¥ DM £
¿iø” :
[ C ]
[ cP 2 ]
[ SET ]
69
Tworzenie własnych tytułów
Tvorba vlastních titulů
Aby zmienić tytuł wprowadzony do
pamięci
Úprava uloženého titulu
Podczas wykonywania czynności 3 wybierz
opcję CUSTOM1 SET lub CUSTOM2 SET, w
zależności od tego, który tytuł chcesz zmienić, a
następnie naciśnij pokrętło SEL/PUSH EXEC.
Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
opcję [C], a następnie naciśnij pokrętło, aby
usunąć tytuł. Zostanie usunięty ostatni znak.
Wpisz nowy tytuł.
Jeśli wpisywanie znaków w trybie czuwania
będzie trwało więcej niż 3 minuty, a w
kamerze znajduje się kaseta
Kamera zostanie automatycznie wyłączona.
Wpisane znaki pozostaną zapisane w pamięci.
Ustaw przełącznik POWER w pozycji OFF (CHG),
a następnie ustaw go ponownie w pozycji
CAMERA, po czym wykonaj wszystkie
czynności, począwszy od czynności 1.
Zaleca się ustawienie przełącznika POWER w
położeniu PLAYER lub VCR (dotyczy wyłącznie
modelu DCR-TRV330E) lub wyjęcie kasety, tak
aby kamera nie wyłączyła się automatycznie
podczas wpisywania znaków tworzących tytuł.
]
Jeśli zostanie wybrana opcja [
Zostanie wyświetlone menu wyboru alfabetu i
rosyjskie znaki. Wybierz opcję [
], aby
powrócić do poprzedniego ekranu.
Aby usunąć wprowadzony znak
Wybierz opcję [C]. Zostanie usunięty ostatni
znak.
Aby wprowadzić spację
Wybierz opcję [Z& ?!], a następnie puste pole.
70
V kroku 3 vyberte volbu CUSTOM1 SET nebo
CUSTOM2 SET podle toho, který titul chcete
změnit, a poté stiskněte volič SEL/PUSH EXEC.
Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte volbu
[C] a poté stisknutím voliče uložený titul smažte.
Poslední znak bude smazán. Zadejte nový titul.
Pokud je videokamera v pohotovostním
režimu, je v ní vložena kazeta a zadání znaku
trvá 3 minuty nebo déle
Napájení se automaticky vypne. Zadané znaky
zůstanou uložené v paměti. Nastavte přepínač
POWER do polohy OFF (CHG) a poté znovu do
polohy CAMERA a pokračujte v zadávání titulu
od kroku 1.
Doporučujeme při zadávání titulu nastavit
přepínač POWER do polohy PLAYER nebo VCR
(pouze model DCR-TRV330E) nebo vyjmout
kazetu tak, aby se videokamera automaticky
nevypnula.
]
Pokud vyberete volbu [
Zobrazí se nabídka pro výběr znaků abecedy a
azbuky. Výběrem volby [
] přejdete zpět na
původní obrazovku.
Vymazání znaku
Vyberte volbu [C]. Poslední znak bude smazán.
Zadání mezery
Vyberte volbu [Z& ?!] a poté vyberte mezeru.
Wstawianie sceny
Vkládání scény
Możliwe jest wstawienie sceny w środku
nagranej taśmy przez ustawienie punktów
rozpoczęcia i zakończenia. Klatki zarejestrowane
poprzednio pomiędzy punktami rozpoczęcia i
zakończenia zostaną skasowane. Czynność tę
należy wykonać za pomocą pilota.
Do nahraného obrazu můžete vložit scénu;
musíte zadat začátek a konec vkládané scény.
Takto označená část nahrávky bude přepsána. K
této operaci můžete použít dálkový ovladač.
ZERO SET
MEMORY
Uwagi
•Funkcja pamięci punktu zerowania działa
wyłącznie w przypadku taśm nagranych w
systemie Digital8 .
•Podczas odtwarzania wstawionego fragmentu,
obraz i dźwięk przy jego końcu mogą być
zniekształcone.
Jeśli między nagraniami na taśmie występują
przerwy
Funkcja pamięci punktu zerowania może nie
działać prawidłowo.
[b]
(1) V pohotovostním režimu podržte stisknuté
tlačítko EDITSEARCH. Na místě, kde bude
vkládaná scéna končit, tlačítko uvolněte [b].
(2) Stiskněte tlačítko ZERO SET MEMORY.
Indikátor ZERO SET MEMORY blikne a
počitadlo se vynuluje.
(3) Podržte stisknutou stranu – 7 tlačítka
EDIT SEARCH. Na místě, kde bude vkládaná
scéna začínat, tlačítko uvolněte [a].
(4) Stisknutím tlačítka START/STOP spus»te
nahrávání. Scéna bude vložena do již
nahraného obrazu. Nahrávání se automaticky
zastaví, jakmile počitadlo dosáhne nulové
hodnoty. Videokamera se přepne zpět do
pohotovostního režimu.
Rozšířené funkce při nahrávání
(1) W trybie czuwania naciskaj przycisk
EDITSEARCH aż do osiągnięcia końcowego
punktu montażu [b]. Wtedy zwolnij przycisk.
(2) Naciśnij przycisk ZERO SET MEMORY.
Zaczynie migać wskaźnik ZERO SET
MEMORY, a licznik zostanie wyzerowany.
(3) Trzymaj wciśnięty przycisk EDITSEARCH od
strony - 7 i zwolnij go dopiero po osiągnięciu
początkowego punktu montażu [a].
(4) Naciśnij przycisk START/STOP, aby
rozpocząć nagrywanie. Scena zostanie
wstawiona. Nagrywanie zostanie przerwane
automatycznie w miejscu, w którym licznik
wskazuje zero. Kamera powróci do trybu
czuwania.
Nagrywanie – czynności zaawansowane
[a]
EDITSEARCH
Poznámky
•Funkce ZERO SET MEMORY funguje pouze
pro kazety nahrané pomocí systému Digital8
•Při přehrávání může na konci vložené scény
dojít k poruchám zvuku a obrazu.
.
Pokud jsou na kazetě mezi jednotlivými
nahrávkami nenahrané úseky
Funkce ZERO SET MEMORY nemusí fungovat
správně.
71
— Odtwarzanie – czynności zaawansowane —
— Rozšířené funkce při přehrávání —
Korzystanie z efektów na
obrazie podczas odtwarzania
Přehrávání kazety s
obrazovými efekty
Podczas odtwarzania można przetwarzać scenę,
wykorzystując do tego celu funkcje efektów na
obrazie: NEG.ART, SEPIA, B&W oraz SOLARIZE.
Při přehrávání můžete obraz upravit pomocí
těchto obrazových efektů: NEG. ART, SEPIA,
B&W a SOLARIZE.
(1) W trybie odtwarzania lub pauzy w
odtwarzaniu naciśnij przycisk MENU, aby
wyświetlić system menu.
(2) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
ikonę
, a następnie wciśnij pokrętło.
(3) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
parametr P EFFECT, a następnie naciśnij
pokrętło.
(4) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
żądany tryb efektów na obrazie, a następnie
wciśnij pokrętło.
Szczegółowe informacje dotyczące każdego
z efektów na obrazie można znaleźć na
stronie 56.
(1) V režimu přehrávání nebo při přerušení
přehrávání zobrazte nabídku stisknutím
tlačítka MENU.
(2) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
a poté volič stiskněte.
(3) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
funkci P EFFECT a poté volič stiskněte.
(4) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
požadovaný obrazový efekt a poté volič
stiskněte.
Podrobný popis obrazových efektů naleznete
na straně 56.
MA NU A L S E T
P E F F ECT
D E F F ECT
R E T URN
OF F
N EG. A R T
SEP I A
B &W
SO L A R I Z E
[ ME NU ] : E ND
MENU
Aby wyłączyć funkcję efektów na
obrazie
W systemie menu dla parametru P EFFECT
wybierz ustawienie OFF.
72
Zrušení obrazových efektů
V nabídce nastavte funkci P EFFECT na hodnotu
OFF.
Uwagi
•Funkcja efektów na obrazie jest aktywna
wyłącznie w przypadku taśm nagranych w
systemie Digital8 .
•Korzystając z funkcji efektów na obrazie, nie
można przetwarzać zewnętrznych sygnałów
wejściowych.
•Ta kamera nie może nagrywać obrazów
przetwarzanych za pomocą funkcji efektów na
obrazie. Aby nagrać tak przetworzony obraz,
należy go odtworzyć z kamery i nagrać za
pomocą magnetowidu.
Poznámky
•Obrazové efekty fungují pouze pro kazety
nahrané pomocí systému Digital8 .
•Pomocí obrazových efektů nelze upravovat
obraz z externího zdroje.
•Pomocí této kamery nelze nahrávat obraz
upravený obrazovými efekty. Pokud chcete
obraz upravený obrazovými efekty nahrát,
nahrajte jej pomocí VCR a videokameru
použijte jako přehrávač.
Obrazy przetworzone za pomocą funkcji
efektów na obrazie
Obrazy przetworzone za pomocą funkcji efektów
na obrazie nie są przesyłane za pośrednictwem
gniazda DV OUT lub DV IN/OUT.
Obraz upravený obrazovými efekty
Pro výstup obrazu upraveného obrazovými
efekty nelze použít zdířku DV OUT nebo DV IN/
OUT.
Jeśli przełącznik POWER zostanie ustawiony
w pozycji OFF (CHG) lub odtwarzanie
zostanie zatrzymane
Funkcja efektu na obrazie zostanie wyłączona
automatycznie.
Pokud nastavíte přepínač POWER do polohy
OFF (CHG) nebo zastavíte přehrávání
Obrazové efekty budou automaticky zrušeny.
Přehrávání kazety s
digitálními efekty
Podczas odtwarzania można przetwarzać scenę,
wykorzystując do tego celu funkcje efektów
cyfrowych: STILL, FLASH, LUMI. i TRAIL.
Při přehrávání můžete obraz upravit pomocí
těchto digitálních efektů: STILL, FLASH, LUMI. a
TRAIL.
(1) W trybie odtwarzania wciśnij przycisk MENU,
aby wyświetlić system menu.
(2) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
, a następnie wciśnij pokrętło.
ikonę
(3) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
parametr D EFFECT, a następnie naciśnij
pokrętło.
(4) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
odpowiedni tryb efektów cyfrowych, a
następnie naciśnij pokrętło. Na ekranie
pojawiają się paski. W trybach STILL i LUMI.
obraz widoczny w chwili naciśnięcia pokrętła
SEL/PUSH EXEC jest zapisywany w pamięci
jako obraz nieruchomy.
(5) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby
wyregulować poziom efektu.
Szczegółowe informacje dotyczące efektów
cyfrowych można znaleźć na stronie 58.
(1) V režimu přehrávání zobrazte nabídku
stisknutím tlačítka MENU.
(2) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
a poté volič stiskněte.
(3) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
funkci D EFFECT a poté volič stiskněte.
(4) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
požadovaný digitální efekt a poté volič
stiskněte. Na obrazovce se zobrazí pruhy.
Pokud v režimu STILL nebo LUMI. stisknete
volič SEL/PUSH EXEC, uloží se obraz do
paměti jako statický obraz.
(5) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC nastavte
efekt.
Podrobný popis digitálních efektů naleznete
na straně 58.
3
MA N U A L S E T
D E F F ECT
OF F
ST I L L
F L ASH
L UM I .
TRA I L
4
MA N U A L S E T
D E F F ECT
L UM I .
IIIIIIII••••••••
MENU
5
[ ME N U ] : E N D
Aby wyłączyć funkcję efektu cyfrowego
Zrušení digitálních efektů
W systemie menu dla parametru D EFFECT
wybierz ustawienie OFF.
V nabídce nastavte funkci D EFFECT na hodnotu
OFF.
Rozšířené funkce při přehrávání
[ ME N U ] : E N D
Odtwarzanie – czynności zaawansowane
Korzystanie z efektów
cyfrowych w czasie
odtwarzania
73
Korzystanie z efektów cyfrowych w
czasie odtwarzania
Přehrávání kazety s digitálními
efekty
Uwagi
•Funkcja efektów cyfrowych jest aktywna
wyłącznie w przypadku taśm nagranych w
systemie Digital8 .
•Korzystając z funkcji efektów cyfrowych nie
można przetwarzać zewnętrznych sygnałów
wejściowych.
•Ta kamera nie może nagrywać obrazów
przetwarzanych za pomocą funkcji efektów
cyfrowych. Aby nagrać tak przetworzony
obraz, należy go odtworzyć z kamery i nagrać
za pomocą magnetowidu.
Poznámky
•Digitální efekty fungují pouze pro kazety
nahrané pomocí systému Digitál8 .
•Pomocí digitálních efektů nelze upravovat
obraz z externího zdroje.
•Pomocí této kamery nelze nahrávat obraz
upravený digitálními efekty. Pokud chcete
obraz upravený digitálními efekty nahrát,
nahrajte jej pomocí VCR a videokameru
použijte jako přehrávač.
Obrazy przetworzone za pomocą funkcji
efektów cyfrowych
Obrazy przetworzone za pomocą funkcji efektów
cyfrowych nie są przesyłane za pośrednictwem
gniazda DV OUT lub DV IN/OUT.
Jeśli przełącznik POWER zostanie ustawiony
w pozycji OFF (CHG) lub odtwarzanie
zostanie zatrzymane
Funkcja efektu cyfrowego zostanie wyłączona
automatycznie.
74
Obraz upravený digitálními efekty
Pro výstup obrazu upraveného digitálními efekty
nelze použít zdířku DV OUT nebo DV IN/OUT.
Pokud nastavíte přepínač POWER do polohy
OFF (CHG) nebo zastavíte přehrávání
Digitální efekty budou automaticky zrušeny.
Powiększanie obrazów
nagranych na taśmę
– funkcja PB ZOOM
Zvětšování nahraného
obrazu
– TAPE PB ZOOM
Można powiększać nieruchome i ruchome
obrazy nagrane na taśmę. Możliwe jest również
kopiowanie powiększonych obrazów na taśmę
lub kartę pamięci „Memory Stick“ (dotyczy
wyłącznie modeli DCR-TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E).
Oprócz opisanej tu operacji, kamera może
również powiększać nieruchome obrazy
zapisane na kartach pamięci „Memory Stick“
(dotyczy wyłącznie modeli DCR-TRV325E/
TRV330E/TRV430E/TRV530E).
Nahraný pohyblivý i statický obraz můžete
zvětšit. Zvětšený obraz také můžete kopírovat na
jinou kazetu nebo na kartu „Memory Stick“
(pouze model DCR-TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E).
Je také možné zvětšit statický obraz nahraný na
kartu „Memory Stick“ (pouze model DCRTRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E).
PB ZOOM
[EXEC] : T t
3
1
Rozšířené funkce při přehrávání
2
Odtwarzanie – czynności zaawansowane
(1) W trybie odtwarzania lub pauzy w
odtwarzaniu wciśnij w kamerze przycisk PB
ZOOM. Obraz zostaje powiększony, a na
ekranie pojawiają się wskaźniki R r,
pokazujące kierunek przesunięcia obrazu.
(2) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby
przesunąć powiększony obraz, a następnie
naciśnij pokrętło.
R :Obraz przesuwa się w dół.
r :Obraz przesuwa się do góry.
T t staje się dostępny.
(3) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby
przesunąć powiększony obraz, a następnie
naciśnij pokrętło.
T : Obraz przesuwa się w prawo
(obracaj pokrętło w dół).
t : Obraz przesuwa się w lewo (obracaj
pokrętło w górę).
(1) V režimu přehrávání nebo při přerušení
přehrávání stiskněte tlačítko PB ZOOM.
Obraz bude zvětšen a na obrazovce se
zobrazí indikátory R r indikující směr pohybu
obrazu.
(2) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC zvětšený
obraz přesuňte a poté volič stiskněte.
R : Obraz se pohybuje směrem dolů.
r : Obraz se pohybuje směrem nahoru.
T t se stane dostupným.
(3) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC zvětšený
obraz přesuňte a poté volič stiskněte.
T : Obraz se pohybuje doprava (voličem
otáčíte směrem dolů).
t : Obraz se pohybuje doleva (voličem
otáčíte směrem nahoru).
PB ZOOM
PB ZOOM
[EXEC] : r R
Aby wyłączyć funkcję PB ZOOM
Zrušení funkce PB ZOOM
Naciśnij przycisk PB ZOOM.
Stiskněte tlačítko PB ZOOM.
75
Powiększanie obrazów nagranych
na taśmę – funkcja PB ZOOM
Zvětšování nahraného obrazu
– TAPE PB ZOOM
Uwagi
•Funkcja PB ZOOM jest aktywna wyłącznie w
przypadku taśm nagranych w systemie Digital8
.
•Korzystając z funkcji PB ZOOM nie można
przetwarzać zewnętrznych sygnałów
wejściowych.
•Ta kamera nie pozwala nagrywać obrazów
przetwarzanych za pomocą funkcji PB ZOOM.
Aby nagrać obraz przetworzony przy użyciu
funkcji PB ZOOM, należy odtworzyć go z
kamery i nagrać za pomocą magnetowidu.
Poznámky
•Funkce PB ZOOM funguje pouze pro kazety
nahrané pomocí systému Digital8 .
•Pomocí funkce PB ZOOM nelze upravovat
obraz z externího zdroje.
•Pomocí této kamery nelze nahrávat obraz
upravený funkcí PB ZOOM. Pokud chcete
obraz upravený funkcí PB ZOOM nahrát,
nahrajte jej pomocí VCR a videokameru
použijte jako přehrávač.
Obrazy przetwarzane za pomocą funkcji PB
ZOOM
Obrazy przetworzone za pomocą funkcji PB
ZOOM nie są przesyłane za pośrednictwem
gniazda DV OUT lub DV IN/OUT.
Funkcja PB ZOOM zostanie wyłączona
automatycznie, gdy:
– przełącznik POWER zostanie ustawiony w
pozycji OFF (CHG),
– odtwarzanie zostanie zatrzymane,
– wciśnięty zostanie przycisk MENU,
– wciśnięty zostanie przycisk TITLE.
76
Obraz upravený funkcí PB ZOOM
Pro výstup obrazu upraveného pomocí funkce
PB ZOOM nelze použít zdířku DV OUT nebo DV
IN/OUT.
Funkce PB ZOOM bude automaticky zrušena,
pokud:
– nastavíte přepínač POWER do polohy OFF
(CHG),
– ukončíte přehrávání,
– stisknete tlačítko MENU,
– stisknete tlačítko TITLE.
Szybkie wyszukiwanie
sceny za pomocą funkcji
pamięci punktu zerowania
Rychlé vyhledání
požadovaného obrazu pomocí
funkce ZERO SET MEMORY
Kamera może automatycznie przewinąć taśmę
do miejsca, w którym licznik wskazuje „0:00:00",
i zatrzymać się.
Czynność tę należy wykonać za pomocą pilota.
Z funkcji tej należy korzystać, jeśli podczas
późniejszego odtwarzania będzie konieczne
wyszukanie wybranej sceny.
Kazeta se bude přetáčet dopředu nebo zpět a
přetáčení se automaticky zastaví na začátku
obrazu s hodnotou počitadla „0:00:00“.
K této operaci můžete použít dálkový ovladač.
Pomocí této funkce můžete například najít při
přehrávání požadovanou scénu.
m
ZERO SET
MEMORY
N
x
Uwagi
•Funkcja pamięci punktu zerowania działa
wyłącznie w przypadku taśm nagranych w
systemie Digital8 .
•Jeśli przycisk ZERO SET MEMORY zostanie
naciśnięty przed przewinięciem taśmy, funkcja
pamięci punktu zerowania zostanie wyłączona.
•Może wystąpić kilkusekundowa różnica w
stosunku do kodu czasu.
Poznámky
•Funkce ZERO SET MEMORY funguje pouze
pro kazety nahrané pomocí systému Digital8 .
•Pokud stisknete tlačítko ZERO SET MEMORY
předtím, než bude dokončeno převíjení kazety,
funkce ZERO SET MEMORY bude zrušena.
•Místo, na kterém se převíjení zastaví, se může
o několik sekund odlišovat od nastaveného
místa.
Jeśli między nagraniami na taśmie występują
przerwy
Funkcja pamięci punktu zerowania może nie
działać prawidłowo.
Pokud jsou na kazetě mezi jednotlivými
nahrávkami nenahrané úseky
Funkce ZERO SET MEMORY nemusí fungovat
správně.
Rozšířené funkce při přehrávání
DISPLAY
(1) V režimu přehrávání stiskněte tlačítko
DISPLAY.
(2) Na místě, které později budete chtít vyhledat,
stiskněte tlačítko ZERO SET MEMORY. Na
počitadle se zobrazí hodnota „0:00:00“ a na
obrazovce začne blikat indikátor ZERO SET
MEMORY.
(3) Jakmile chcete ukončit přehrávání, stiskněte
tlačítko x.
(4) Stisknutím tlačítka m převiňte kazetu na
začátek požadované scény. Převíjení kazety
se automaticky zastaví v okamžiku, jakmile
počitadlo dosáhne nulové hodnoty. Indikátor
ZERO SET MEMORY zmizí a zobrazí se
časový kód.
(5) Stisknutím tlačítka N spus»te přehrávání.
Odtwarzanie – czynności zaawansowane
(1) W trybie odtwarzania naciśnij przycisk
DISPLAY.
(2) W miejscu, które ma być później
zlokalizowane, naciśnij przycisk ZERO SET
MEMORY. Licznik pokaże „0:00:00”, a na
ekranie zacznie migać wskaźnik ZERO SET
MEMORY.
(3) Aby zakończyć odtwarzanie, naciśnij przycisk
x.
(4) Naciśnij przycisk m, aby przewinąć taśmę
do miejsca wyzerowania licznika. Taśma
zatrzyma się automatycznie w pobliżu
miejsca wyzerowania. Wskaźnik ZERO SET
MEMORY zniknie i pojawi się kod czasu.
(5) Naciśnij przycisk N. Odtwarzanie rozpocznie
się od miejsca wyzerowania licznika.
77
Wyszukiwanie nagrań
według dat
Vyhledání požadované nahrávky
pomocí data – Vyhledávání data
Można automatycznie wyszukać miejsce, w
którym zmienia się data nagrania i rozpocząć
odtwarzanie od tego miejsca (wyszukiwanie
dat). Czynność tę należy wykonać za pomocą
pilota.
Funkcja ta służy do wyszukiwania miejsca, w
którym zmieniła się data nagrania lub do
montowania nagrań dokonanych w
poszczególne dni.
Automaticky můžete vyhledat místo, kde se mění
datum nahrávání, a spustit přehrávání od tohoto
místa (vyhledávání data). K této operaci můžete
použít dálkový ovladač.
Můžete zkontrolovat, kde se mění datum
nahrávky nebo upravit záznam na kazetě na
každém takovém místě.
4 7 2001
5 7 2001
[a]
[b]
(1) Ustaw przełącznik POWER w położeniu
PLAYER lub VCR (dotyczy wyłącznie modelu
DCR-TRV330E).
(2) Naciskaj przycisk SEARCH MODE na pilocie,
aż na ekranie zostanie wyświetlony wskaźnik
funkcji wyszukiwania daty (DATE SEARCH).
Wyświetlane są kolejno wskaźniki:
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH
(brak wskaźnika) T PHOTO SCAN
(3) Jeśli taśma znajduje się w miejscu [b],
naciśnij przycisk ., aby wyszukiwać w
kierunku [a] lub przycisk >, aby
wyszukiwać w kierunku [c]. Odtwarzanie
rozpoczyna się automatycznie w miejscu, w
którym zmienia się data.
Po każdym naciśnięciu przycisku . lub
> wyszukiwana jest poprzednia lub
następna data.
2
3
78
SEARCH
MODE
DATE 00
SEARCH
DATE 01
SEARCH
31 12 2001
[c]
(1) Nastavte přepínač POWER do polohy
PLAYER nebo VCR (pouze model DCRTRV330E).
(2) Na dálkovém ovladači opakovaně tiskněte
tlačítko SEARCH MODE, dokud se na
obrazovce nezobrazí indikátor vyhledávání
data.
Indikátor se mění takto:
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH
(bez indikátoru) T
PHOTO SCAN
(3) Pokud je aktuální pozicí místo [b], můžete
stisknutím tlačítka . vyhledávat směrem k
[a] nebo stisknutím tlačítka > směrem k
[c]. Videokamera automaticky spustí
přehrávání v místě, kde dochází ke změně
data.
Při každém stisknutí tlačítka . nebo >
videokamera vyhledá předchozí nebo další
datum.
Wyszukiwanie nagrań według dat
Vyhledání požadované nahrávky
pomocí data – Vyhledávání data
Aby przerwać wyszukiwanie
Zastavení vyhledávání
Naciśnij przycisk x.
Stiskněte tlačítko x.
Uwagi
•Funkcja wyszukiwania daty jest aktywna
wyłącznie w przypadku taśm nagranych w
systemie Digital8 .
•Jeśli czas nagrania wykonanego jednego dnia
nie przekracza dwóch minut, dokładne
wyszukanie punktu, w którym zmienia się data
nagrania może nie być możliwe.
Poznámky
•Funkce DATE SEARCH funguje pouze pro
kazety nahrané pomocí systému Digital8 .
•Pokud je nahrávka pořízená v jeden konkrétní
den kratší než dvě minuty, nemusí videokamera
místo, kde se mění datum, najít.
Odtwarzanie – czynności zaawansowane
Jeśli między nagraniami na taśmie występują
przerwy
Funkcja wyszukiwania nagrań według dat może
nie działać prawidłowo.
Pokud jsou na kazetě mezi jednotlivými
nahrávkami nenahrané úseky
Vyhledávání data nemusí fungovat správně.
Rozšířené funkce při přehrávání
79
Wyszukiwanie i
przeglądanie
fotografii
Vyhledání požadovaného
statického obrazu
– PHOTO SEARCH/PHOTO SCAN
Można wyszukiwać obrazy nieruchome nagrane
na taśmie (wyszukiwanie fotografii).
Można także kolejno wyszukiwać obrazy
nieruchome i automatycznie wyświetlać każdy z
nich przez pięć sekund (przeglądanie
fotografii). Czynności te należy wykonywać za
pomocą pilota.
Můžete vyhledat nahraný statický obraz (funkce
PHOTO SEARCH).
Můžete také postupně procházet nahrané
statické obrazy a zobrazovat jeden po druhém
po dobu 5 vteřin (funkce PHOTO SCAN). K této
operaci můžete použít dálkový ovladač.
Vyhledání požadovaného
statického obrazu
Wyszukiwanie fotografii
(1) Ustaw przełącznik POWER w położeniu
PLAYER lub VCR (dotyczy wyłącznie modelu
DCR-TRV330E).
(2) Naciskaj przycisk SEARCH MODE na pilocie,
aż na ekranie zostanie wyświetlony wskaźnik
funkcji wyszukiwania fotografii (PHOTO
SEARCH).
Wyświetlane są kolejno wskaźniki:
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH
(brak wskaźnika) T PHOTO SCAN
(3) Naciśnij przycisk . lub >, aby wybrać
fotografię, która ma zostać odtworzona. Po
każdym naciśnięciu przycisku . lub >
wyszukiwana jest poprzednia lub następna
fotografia. Odtwarzanie fotografii rozpoczyna
się automatycznie.
2
SEARCH
MODE
PHOTO 00
SEARCH
3
80
(1) Nastavte přepínač POWER do polohy
PLAYER nebo VCR (pouze model DCRTRV330E).
(2) Na dálkovém ovladači opakovaně tiskněte
tlačítko SEARCH MODE, dokud se na
obrazovce nezobrazí indikátor funkce PHOTO
SEARCH.
Indikátor se mění takto:
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH
(bez indikátoru) T
PHOTO SCAN
(3) Pomocí tlačítek . a > vyberte statický
obraz, který chcete přehrát. Při každém
stisknutí tlačítka . nebo > videokamera
vyhledá předchozí nebo další statický obraz.
Videokamera automaticky spustí přehrávání
od místa, kde se nachází statický obraz.
PHOTO 01
SEARCH
Aby przerwać wyszukiwanie
Zastavení vyhledávání
Naciśnij przycisk x.
Stiskněte tlačítko x.
Wyszukiwanie i przeglądanie
fotografii
Przeglądanie fotografii
2
SEARCH
MODE
PHOTO
Postupné zobrazení statických
obrazů
(1) Nastavte přepínač POWER do polohy
PLAYER nebo VCR (pouze model DCRTRV330E).
(2) Na dálkovém ovladači opakovaně tiskněte
tlačítko SEARCH MODE, dokud se na
obrazovce nezobrazí indikátor funkce PHOTO
SCAN.
Indikátor se mění takto:
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH
(bez indikátoru) T
PHOTO SCAN
(3) Stiskněte tlačítko . nebo >.
Každý statický obraz bude automaticky
přehráván po dobu 5 sekund.
00
SCAN
3
Zastavení postupného zobrazování
Naciśnij przycisk x.
Stiskněte tlačítko x.
Uwaga
Funkcje wyszukiwania i przeglądania fotografii
działają wyłącznie w przypadku taśm nagranych
w systemie Digital8 .
Poznámka
Funkce PHOTO SEARCH a PHOTO SCAN
fungují pouze pro kazety nahrané pomocí
systému Digital8 .
Jeśli między nagraniami na taśmie występują
przerwy
Funkcje wyszukiwania i przeglądania fotografii
mogą nie działać prawidłowo.
Pokud jsou na kazetě mezi jednotlivými
nahrávkami nenahrané úseky
Funkce PHOTO SEARCH a PHOTO SCAN
nemusí fungovat správně.
Rozšířené funkce při přehrávání
Aby zakończyć przeglądanie
Odtwarzanie – czynności zaawansowane
(1) Ustaw przełącznik POWER w położeniu
PLAYER lub VCR (dotyczy wyłącznie modelu
DCR-TRV330E).
(2) Naciskaj przycisk SEARCH MODE na pilocie,
aż na ekranie zostanie wyświetlony wskaźnik
funkcji przeglądania fotografii (PHOTO
SCAN).
Wyświetlane są kolejno wskaźniki:
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH
(brak wskaźnika) T PHOTO SCAN
(3) Naciśnij przycisk . lub >.
Każda fotografia jest odtwarzana
automatycznie przez około 5 sekund.
Vyhledání požadovaného statického
obrazu
– PHOTO SEARCH/PHOTO SCAN
81
— Montaż —
— Úpravy nahrávky —
Kopiowanie taśmy
Kopírování kazety
Korzystanie z przewodu połączeniowego
A/V
Použití kabelu Audio/Video
Możliwe jest kopiowanie lub montaż nagrań za
pomocą magnetowidu podłączonego do kamery,
która służy wówczas jako odtwarzacz.
Podłącz kamerę do magnetowidu za pomocą
dostarczonego z nią przewodu połączeniowego
A/V.
Czynności przygotowawcze
•W systemie menu dla parametru DISPLAY
wybierz ustawienie LCD. (Opcja LCD jest
ustawieniem domyślnym.)
•Naciśnij poniższe przyciski, aby usunąć z
ekranu wskaźniki, które w przeciwnym
wypadku zostałyby nałożone na ujęcia
montowane na taśmie:
– przycisk DISPLAY na kamerze,
– przycisk DATA CODE na pilocie,
– przycisk SEARCH MODE na pilocie.
(1)Włóż do magnetowidu czystą kasetę (lub
kasetę z nagraniem, które ma być
zastąpione), a do kamery włóż nagraną
kasetę.
(2)Wybierz w magnetowidzie wejście sygnału
LINE. Więcej informacji można uzyskać w
instrukcji obsługi magnetowidu.
(3)Ustaw przełącznik POWER w położeniu
PLAYER lub VCR (dotyczy wyłącznie modelu
DCR-TRV330E).
(4)Rozpocznij odtwarzanie nagranej taśmy
znajdującej się w kamerze.
(5)Rozpocznij nagrywanie za pomocą
magnetowidu.
Więcej informacji można uzyskać w instrukcji
obsługi magnetowidu.
Pokud použijete videokameru jako přehrávač,
můžete kopírovat nebo provádět úpravy na
zařízení VCR připojeném ke kameře.
Připojte videokameru k systému VCR pomocí
kabelu Audio/Video, který je součástí
příslušenství videokamery.
Před použitím
•V nabídce nastavte funkci DISPLAY na hodnotu
LCD. (Výchozí nastavení je LCD.)
•Postupným stisknutím následujících tlačítek
zrušte zobrazení indikátorů, jinak budou
indikátory při úpravě nahrávky rovněž nahrány:
– DISPLAY na videokameře,
– DATA CODE na dálkovém ovladači,
– SEARCH MODE na dálkovém ovladači.
(1)Vložte prázdnou kazetu (nebo kazetu, kterou
chcete přehrát) do zařízení VCR a nahranou
kazetu do videokamery.
(2)Nastavte volič vstupu na zařízení VCR na
hodnotu LINE. Pokyny pro zacházení se
systémem VCR naleznete v příslušné
příručce.
(3)Nastavte přepínač POWER do polohy
PLAYER nebo VCR (pouze model DCRTRV330E).
(4)Spus»te přehrávání nahrané kazety ve
videokameře.
(5)Spus»te nahrávání na systému VCR.
Pokyny pro zacházení se systémem VCR
naleznete v příslušné příručce.
S VIDEO OUT
IN
A / V OUT
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
: Przepływ sygnału/Směr toku signálu
82
Kopiowanie taśmy
Kopírování kazety
Po zakończeniu kopiowania taśmy
Po dokončení kopírování kazety
Naciśnij przycisk x kamery i magnetowidu.
Stiskněte tlačítko x na videokameře a na
zařízení VCR.
Do montażu można używać magnetowidów
pracujących w następujących systemach:
8 mm,
Hi8,
VHS,
S-VHS,
VHSC,
S-VHSC, Betamax,
mini
DV,
DV lub Digital8
Pokud je zařízení VCR vybaveno videozdířkou
S
Použijte pro připojení videokabel S (není součástí
dodávky) a získáte tak vysoce kvalitní obraz.
Pokud používáte tento způsob připojení, není
nutné připojovat žlutý (video) konektor kabelu
Audio/Video.
Připojte videokabel S (není součástí dodávky) do
videozdířky S na videokameře a na zařízení VCR.
Úpravy nahrávky
Jeśli magnetowid jest wyposażony w gniazdo
S video
Podłącz kamerę za pomocą przewodu S video
(wyposażenie opcjonalne), aby uzyskać obraz
najwyższej jakości.
W tym przypadku podłączanie żółtego wtyku
(wizji) przewodu połączeniowego A/V nie jest
konieczne.
Podłącz przewód S video (wyposażenie
opcjonalne) do gniazd S video kamery i
magnetowidu.
Pokud máte k dispozici monofonní VCR
Zapojte žlutý konektor kabelu A/V na zařízení
VCR nebo televizoru do vstupní videozdířky a
bílý nebo červený konektor do vstupní zdířky pro
zvuk. Zapojíte-li bílý konektor, bude na výstupu
levý zvukový kanál. Zapojíte-li červený konektor,
bude na výstupu pravý zvukový kanál.
Montaż
Jeśli posiadasz magnetowid monofoniczny
Podłącz żółty wtyk przewodu połączeniowego A/
V do gniazda wejścia wizji magnetowidu, a biały
lub czerwony wtyk do wejścia fonii. Jeśli
zostanie podłączony biały wtyk, przesyłany
będzie sygnał wyjściowy lewego kanału
dźwiękowego, a jeśli podłączony zostanie
czerwony wtyk, przesyłany będzie sygnał
wyjściowy prawego kanału.
Úpravy nahrávky můžete provádět pomocí
zařízení VCR, které podporují následující
systémy:
8 mm,
Hi8,
VHS,
S-VHS,
VHSC,
S-VHSC, Betamax,
mini
DV,
DV nebo Digital8
83
Kopiowanie taśmy
Kopírování kazety
Korzystanie z przewodu i.LINK
(przewodu połączeniowego DV)
Použití kabelu i.LINK (kabel DV)
Podłącz przewód i.LINK (przewód połączeniowy
DV, będący wyposażeniem opcjonalnym) do
gniazda DV OUT lub DV IN/OUT kamery oraz do
gniazda DV IN/OUT podłączanego urządzenia
DV. Połączenie cyfrowe umożliwia przesyłanie
sygnałów wizji i fonii w postaci cyfrowej i
zapewnia wysoką jakość montażu. Nie można
jednak kopiować wyświetlanych na ekranie
wskaźników.
(1)Włóż do magnetowidu czystą kasetę (lub
kasetę z nagraniem, które ma być
zastąpione), a do kamery włóż nagraną
kasetę.
(2)Wybierz w magnetowidzie wejście sygnału
DV IN, jeśli jest to możliwe. Więcej informacji
można uzyskać w instrukcji obsługi
magnetowidu.
(3)Ustaw przełącznik POWER w położeniu
PLAYER lub VCR (dotyczy wyłącznie modelu
DCR-TRV330E).
(4)Rozpocznij odtwarzanie nagranej taśmy
znajdującej się w kamerze.
(5)Rozpocznij nagrywanie za pomocą
magnetowidu.
Więcej informacji można uzyskać w instrukcji
obsługi magnetowidu.
Zapojte kabel i.LINK (kabel DV, není součástí
dodávky) do zdířek DV OUT nebo DV IN/OUT a
do zdířky DV IN/OUT zařízení DV. Při spojení
dvou digitálních zařízení jsou obrazové a
zvukové signály přenášeny v digitální podobě
tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší kvality kopie.
Nelze kopírovat indikátory na obrazovce.
(1)Vložte prázdnou kazetu (nebo kazetu, kterou
chcete přehrát) do zařízení VCR a nahranou
kazetu do videokamery.
(2)Nastavte volič vstupu na zařízení VCR na
hodnotu DV IN, pokud je to možné. Pokyny
pro zacházení se systémem VCR naleznete v
příslušné příručce.
(3)Nastavte přepínač POWER do polohy
PLAYER nebo VCR (pouze model DCRTRV330E).
(4)Spus»te přehrávání nahrané kazety ve
videokameře.
(5)Spus»te nahrávání na systému VCR.
Pokyny pro zacházení se systémem VCR
naleznete v příslušné příručce.
DV
DV OUT
DV IN/OUT
(wyposażenie opcjonalne)/
(není součástí dodávky)
: Przepływ sygnału/
Směr toku signálu
84
Po zakończeniu kopiowania taśmy
Po dokončení kopírování kazety
Naciśnij przycisk x kamery i magnetowidu.
Stiskněte tlačítko x na videokameře a na
zařízení VCR.
Kopírování kazety
Uwaga dotycząca taśm, które nie zostały
nagrane w systemie Digital8
Obraz może pulsować. Jest to normalne
zjawisko.
Poznámka k používání kazet, které nebyly
nahrány pomocí systému Digital8
Obraz nemusí být stabilní. Nejedná se o žádnou
závadu.
Podczas odtwarzania taśm nagranych w
systemie Hi8/standard 8
Wyjściowe sygnały cyfrowe są przesyłane jako
sygnał obrazu z gniazda DV OUT lub DV IN/OUT.
Při přehrávání kazet nahraných pomocí
systému Hi8/Standard 8
Pro výstup obrazového signálu je používána
zdířka DV OUT nebo DV IN/OUT.
Korzystając z przewodu i.LINK (przewodu
połączeniowego DV) można podłączyć tylko
jeden magnetowid.
Więcej informacji dotyczących łącza i.LINK
można znaleźć na stronie 190.
Pomocí kabelu i.LINK (kabel DV) můžete
připojit pouze jedno zařízení VCR.
Podrobnější informace o kabelu i.LINK naleznete
na straně 190.
W przypadku nagrywania obrazu podczas
pauzy w odtwarzaniu przy użyciu gniazda DV
OUT lub DV IN/OUT
W nagranym obrazie pojawiają się zakłócenia.
Obraz może także drgać podczas odtwarzania
za pomocą innego urządzenia wideo.
Při digitální úpravě nebudou fungovat
následující funkce:
– Obrazové efekty
– Digitální efekty
– PB ZOOM
Pokud nahrajete obraz přerušeného
přehrávání pomocí zdířky DV OUT nebo DV
IN/OUT
Nahraný obraz bude hrubý. Pokud přehrajete
nahraný obraz pomocí jiného videozařízení,
může dojít ke chvění obrazu.
Úpravy nahrávky
Podczas montażu cyfrowego nie działają
następujące funkcje:
– efekty na obrazie,
– efekty cyfrowe,
– PB ZOOM.
Montaż
Kopiowanie taśmy
85
Kopiowanie wyłącznie
wybranych ujęć – cyfrowy
montaż programu
Kopírování vybraných
scén – Digitální úpravy
Na kazetu můžete kopírovat vybrané scény,
Możliwe jest kopiowanie wybranych ujęć
které chcete upravit, bez použití VCR.
(programów) w celu ich zmontowania na taśmie
bez konieczności włączania i wyłączania funkcji
Scény mohou být vybírány po snímcích. Můžete
magnetowidu podczas tej operacji.
nastavit až 20 programů.
Ujęcia mogą być wybierane klatka po klatce.
Istnieje możliwość zaprogramowania do 20
programów.
Niepożądane ujęcie/
Niepożądane ujęcie/
Nežádoucí scéna
Nežádoucí scéna
Zamień kolejność/
Přehození pořadí
Przed uruchomieniem funkcji cyfrowego
montażu programu
Etap 1 Podłączanie magnetowidu (str. 87).
Etap 2 Przygotowanie magnetowidu do pracy
(str. 87.92).
Etap 3 Ustawianie synchronizacji magnetowidu
(str. 93).
W przypadku ponownego kopiowania przy
użyciu tego samego magnetowidu można
pominąć czynności opisane w etapie 2 i 3.
Korzystanie z funkcji cyfrowego
montażu programu
Operacja 1 Tworzenie programu (str. 95).
Operacja 2 Cyfrowy montaż programu
(kopiowanie taśmy) (str. 97).
86
Uwagi
•Funkcja cyfrowego montażu programu działa
wyłącznie w przypadku taśm nagranych w
systemie Digital8 .
•Nie jest możliwe kopiowanie tytułów ani
wskaźników ekranowych.
•W przypadku niektórych magnetowidów,
podłączenie za pomocą kabla i.LINK (kabel
połączeniowy DV) może uniemożliwić
prawidłowe działanie funkcji kopiowania.
W systemie menu kamery dla parametru
CONTROL wybierz ustawienie IR.
•Przy dokonywaniu cyfrowego montażu obrazu
sygnały sterujące nie mogą być przesyłane
przy pomocą połączenia LANC .
Před prováděním digitálních úprav
Krok 1 Připojení VCR (str. 87).
Krok 2 Nastavení VCR (str. 87, 92).
Krok 3 Nastavení synchronního režimu VCR
(str. 93).
Pokud při každém kopírování používáte stejné
VCR, můžete kroky 2 a 3 vynechat.
Použití funkce DIGITAL PROGRAM
EDITING
Operace 1 Tvorba programu (str. 95).
Operace 2 Provádění digitálních úprav
(kopírování kazety) (str. 97).
Poznámky
•Funkce DIGITAL PROGRAM EDITING funguje
pouze pro kazety nahrané pomocí systému
Digital8 .
•Nelze kopírovat tituly nebo zobrazení
indikátorů.
•V závislosti na typu VCR nemusí po připojení
kabelu i.LINK (kabel DV) fungovat kopírování
správně.
V nabídce videokamery nastavte funkci
CONTROL na hodnotu IR.
•Při úpravách digitálního videa nemohou být
operační signály předávány pomocí LANC .
Kopiowanie wyłącznie wybranych
ujęć – cyfrowy montaż programu
Etap 1: Podłączanie magnetowidu
Możliwe jest podłączenie zarówno kabla
połączeniowego A/V, jak i kabla i.Link (kabla
połączeniowego DV).
W przypadku zastosowania kabla
połączeniowego A/V urządzenia należy
podłączyć w sposób pokazany na stronie 82. W
przypadku użycia kabla i.Link (kabla
połączeniowego DV)urządzenia powinny zostać
połączone ze sobą w sposób pokazany na
stronie 84.
W celu przeprowadzenia montażu nagrania za
pomocą magnetowidu należy przesłać do jego
czujnika sygnał sterujący w podczerwieni.
Aby prawidłowo wysyłać sygnał sterujący w
przypadku podłączenia wykonanego za pomocą
kabla połączeniowego A/C, należy postępować
zgodnie z procedurą opisaną poniżej, czynności
(1) do (4).
Pro připojení můžete použít kabel A/V i kabel
i.LINK (kabel DV).
Pokud použijete kabel A/V, spojte zařízení
způsobem uvedeným na obrázku na straně 82.
Pokud použijete kabel i.LINK (kabel DV), spojte
zařízení způsobem uvedeným na obrázku na
straně 84.
Pokud použijete kabel i.LINK (kabel DV)
Při spojení dvou digitálních zařízení jsou
obrazové a zvukové signály přenášeny v digitální
podobě tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší
kvality kopie.
Krok 2: Nastavení VCR při použití
kabelu A/V
Pokud chcete provádět úpravy pomocí VCR,
bude signál přenášen pomocí dálkového
ovladače.
Použijete-li kabel A/V, dodržujte níže uvedený
postup (bod (1) až (4)) tak, abyste zajistili správný
přenos signálu.
Úpravy nahrávky
Etap 2: Przygotowanie
magnetowidu do pracy w przypadku
połączenia za pomocą kabla A/V
Krok 1: Připojení VCR
Montaż
Podłączenie z zastosowaniem kabla i.Link
(kabla połączeniowego DV)
Połączenie cyfrowe umożliwia przesyłanie
sygnałów wizji i fonii w postaci cyfrowej i
zapewnia wysoką jakość montażu.
Kopírování vybraných scén
– Digitální úpravy
87
Kopiowanie wyłącznie wybranych
ujęć – cyfrowy montaż programu
Kopírování vybraných scén
– Digitální úpravy
(1) Ustaw kod IR SETUP
(1) Zadejte kód IR SETUP
1 Ustaw przełącznik POWER kamery w
położeniu PLAYER lub VCR (dotyczy
wyłącznie modelu DCR-TRV330E).
2 Włącz zasilanie podłączonego magnetowidu,
a następnie przełącz selektor wejścia w
położenie LINE.
Podłączając kamerę wideo, należy ustawić jej
przełącznik POWER w położeniu VCR/VTR.
3 Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić
menu.
4 Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
ikonę
, a następnie naciśnij pokrętło.
5 Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
parametr EDIT SET, a następnie naciśnij
pokrętło.
6 Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
parametr CONTROL, a następnie naciśnij
pokrętło.
7 Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
parametr IR, a następnie naciśnij pokrętło.
8 Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
parametr IR SETUP, a następnie naciśnij
pokrętło.
9 Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
numer kodowy IR SETUP magnetowidu, a
następnie naciśnij pokrętło.
Sprawdź kod w sekcji „Wskazówki dotyczące
kodu IR SETUP”. (str. 89)
1 Nastavte přepínač POWER na videokameře
do polohy PLAYER nebo VCR (pouze model
DCR-TRV330E).
2 Zapněte připojené VCR a nastavte volič
vstupu na hodnotu LINE.
Jakmile videorekordér připojíte, nastavte na
něm přepínač POWER do polohy VCR/VTR.
3 Stisknutím tlačítka MENU zobrazte nabídku.
4 Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
a poté volič stiskněte.
5 Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
volbu EDIT SET a poté volič stiskněte.
6 Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
volbu CONTROL a poté volič stiskněte.
7 Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
volbu IR a poté volič stiskněte.
8 Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
volbu IR SETUP a poté volič stiskněte.
9 Otočením voliče SEL/PUSH EXEC číslo kódu
IR SETUP vašeho VCR a poté volič stiskněte.
Kód zkontrolujte v části „Kód IR SETUP“
(str. 89).
1
R
POWE
G)
F(CH
OF R
YE
PLA
M
CA
M
3
EM
A
ER ORY
MENU
6-9
4
OTHERS
BEEP
ME L OD Y
COMMA ND E R
D I SP L AY
V I D EO E D I T
ED I T SE T
I ND I C A T OR
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
OTHERS
ED I T SE T
CON T RO L
IR
AD J T ES T
i . L I NK
” CU T - I N ”
” CU T -OU T ”
I R SE TUP
P A U S EMOD E
I R TEST
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
OTHERS
ED I T SE T
CON T RO L
IR
AD J T ES T
” CU T - I N ”
” CU T -OU T ”
I R SE TUP
P A U S EMOD E
I R TEST
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
OTHERS
ED I T SE T
CON T RO L
AD J T ES T
” CU T - I N ”
” CU T -OU T ”
I R SE TUP
P A U S EMOD E
I R TEST
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
OTHERS
ED I T SE T
CON T RO L
AD J T ES T
” CU T - I N ”
” CU T -OU T ”
I R SE TUP
P A U S EMOD E
I R TEST
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
5
OTHERS
ED I T SE T
CON T RO L
IR
AD J T ES T
” CU T - I N ”
” CU T -OU T ”
I R SE TUP
P A U S EMOD E
I R TEST
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
88
3
4
Kopiowanie wyłącznie wybranych
ujęć – cyfrowy montaż programu
Kopírování vybraných scén
– Digitální úpravy
Wskazówki dotyczące kodu IR SETUP
Kod IR SETUP jest przechowywany w pamięci
kamery. Należy wprowadzić prawidłowy kod
zależny od typu posiadanego magnetowidu.
Kamera ustawiona jest domyślnie na numer
kodowy 3.
Kód IR SETUP
Kód IR SETUP je uložen v paměti videokamery.
Ujistěte se, že jste zadali kód odpovídající typu
vašeho VCR. Podle výchozího nastavení má kód
hodnotu 3.
Marka/Značka
Nokia
Nokia Oceanic
Nordmende
Okano
Orion
Panasonic
Philips
Phonola
Roadstar
SABA
Samsung
Sanyo
Schneider
SEG
Seleco
Sharp
Siemens
Tandberg
Telefunken
Tensai
Thomson
Thorn
Toshiba
Universum
W.W.House
Watoson
Kod IR SETUP/Kód IR SETUP
89, 36
89
76
60, 62, 63
70, 58*
16, 78, 96
83, 84, 86
83, 84
47
76, 21
93, 94, 52, 22
36
84, 10
73
47, 74
89
10, 36
26
91, 92
73
76, 100
36, 47
40
92, 70, 47
47
83, 58
Úpravy nahrávky
Kod IR SETUP/Kód IR SETUP
1, 2, 3, 4, 5, 6
47, 53, 54
62, 50, 74
73
84
36, 30
83, 78
74
97
47, 83, 36
73
26
76
73
80
47
26, 84
83, 9
42, 56
36
12, 21, 15, 11
47
16, 47, 84
89
26*
47, 60, 58*
28, 29
Montaż
Marka/Značka
Sony
Aiwa
Akai
Alba
Aristona
Baird
Blaupunkt
Bush
Canon
CGM
Clatronic
Daewoo
Ferguson
Fisher
Funai
Goldstar
Goodmans
Grundig
Hitachi
ITT/Nokia Instant
JVC
Kendo
Loewe
Luxor
Mark
Matui
Mitsubishi
* składnik TV/VCR/Komponent TV/VCR
Uwaga dotycząca kodu IR SETUP
Przeprowadzenie cyfrowego montażu programu
nie jest możliwe jeżeli posiadany magnetowid nie
obsługuje kodów IR SETUP.
Poznámka k použití kódu IR SETUP
Není možné provádět digitální úpravy pomocí
VCR, které nepodporuje kódy IR SETUP.
89
Kopiowanie wyłącznie wybranych
ujęć – cyfrowy montaż programu
Kopírování vybraných scén
– Digitální úpravy
(2) Ustawianie trybów kasowania pauzy
podczas nagrywania za pomocą
magnetowidu
(2) Nastavení režimů pro ukončení
přerušení nahrávání na zařízení VCR
1 Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
parametr PAUSEMODE, a następnie naciśnij
pokrętło.
2 Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
tryb kasowania pauzy podczas nagrywania za
pomocą magnetowidu, a następnie naciśnij
pokrętło.
1 Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
volbu PAUSEMODE a poté volič stiskněte.
2 Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
režim pro ukončení přerušení nahrávání na
zařízení VCR a poté volič stiskněte.
1
2
OTHERS
ED I T SE T
CON T RO L
AD J T ES T
” CU T - I N ”
” CU T -OU T ”
I R SE TUP
P A U S EMOD E P A U S E
I R TEST
REC
RE T URN
PB
[ ME NU ] : E N D
OTHERS
ED I T SE T
CON T RO L
AD J T ES T
” CU T - I N ”
” CU T -OU T ”
I R SE TUP
P A U S EMOD E P A U S E
I R TEST
RE T URN
[ ME N U ] : E N D
Przyciski kasowania pauzy podczas
nagrywania za pomocą magnetowidu
Przyciski te mogą być różne w zależności od
posiadanego magnetowidu. Aby skasować
pauzę w nagrywaniu:
– Wybierz opcję PAUSE, jeżeli przyciskiem
kasowania pauzy w nagraniu jest X.
– Wybierz opcję REC jeżeli przyciskiem
kasowania pauzy w nagrywaniu jest z.
– Wybierz opcję PB, jeżeli przyciskiem
kasowania pauzy w nagrywaniu jest N.
Tlačítka pro ukončení přerušení nahrávání na
zařízení VCR
Tlačítka se mohou lišit v závislosti na typu VCR.
Ukončení přerušení nahrávání:
– Je-li tlačítko pro ukončení přerušení nahrávání
tlačítko X, vyberte volbu PAUSE.
– Je-li tlačítko pro ukončení přerušení nahrávání
tlačítko z, vyberte volbu REC.
– Je-li tlačítko pro ukončení přerušení nahrávání
tlačítko N, vyberte volbu PB.
(3) Ustawienie kamery i magnetowidu
naprzeciw siebie
(3) Nastavení vzájemného umístění
videokamery a VCR
Zlokalizuj położenie emitera promieni
podczerwonych w kamerze i skieruj go w stronę
czujnika zdalnego sterowania umieszczonego w
magnetowidzie.
Ustaw oba urządzenia w odległości ok. 30 cm od
siebie i usuń wszelkie przeszkody mogące
znajdować się na drodze promieni
podczerwonych.
Umístěte videokameru tak, aby byl zářič
infračervených paprsků natočen čelem k
dálkovému ovládání VCR.
Zařízení by se měla nacházet přibližně ve
vzdálenosti 30 cm. Odstraňte případné zábrany.
Emiter podczerwieni/
Zářič infračervených paprsků
Czujnik zdalnego sterowania/
Senzor dálkového ovládání
90
Kabel połączeniowy A/V (w wyposażeniu)/
Kabel A/V (je součástí dodávky)
Kopiowanie wyłącznie wybranych
ujęć – cyfrowy montaż programu
Kopírování vybraných scén
– Digitální úpravy
(4) Sprawdzenie prawidłowości działania
magnetowidu
(4) Potvrzení operace VCR
1 Vložte kazetu, na kterou chcete nahrávat, do
zařízení VCR a nastavte přerušení nahrávání.
2 Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
volbu IR TEST a poté volič stiskněte.
3 Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
volbu EXECUTE a poté volič stiskněte.
Pokud VCR začne nahrávat, příslušná
nastavení jsou správná.
Po ukončení testu se indikátor na obrazovce
změní na hodnotu COMPLETE.
Montaż
1 Umieść w magnetowidzie kasetę z taśmą, na
której możliwy jest zapis, a następnie ustaw
pauzę w nagrywaniu.
2 Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
parametr IR TEST, a następnie naciśnij
pokrętło.
3 Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
parametr EXECUTE, a następnie naciśnij
pokrętło.
Jeżeli magnetowid rozpoczyna nagrywanie,
ustawienie jest prawidłowe.
Po zakończeniu wskaźnik na ekranie zmieni
się na COMPLETE.
Úpravy nahrávky
2
OTHERS
ED I T SE T
CON T RO L
AD J T ES T
” CU T - I N ”
” CU T -OU T ”
I R SE TUP
P A U S EMOD E
I R TEST
RE T URN
[ ME N U ] : E N D
3
E NG A G E
REC PAUSE
RE T URN
E X ECU T E
Jeżeli magnetowid nie pracuje prawidłowo
•Po sprawdzeniu kodu w sekcji „Wskazówki
dotyczące kodu IR SETUP“ ustaw ponownie
opcje IR SETUP lub PAUSEMODE.
•Umieść kamerę w odległości co najmniej 30 cm
od magnetowidu.
•Informacje na ten temat można znaleźć w
instrukcji obsługi magnetowidu.
OTHERS
ED I T SE T
CON T RO L
AD J T ES T
” CU T - I N ”
” CU T -OU T ”
I R SE TUP
P A U S EMOD E
I R TEST
COMP L E T E
RE T URN
[ ME N U ] : E N D
Pokud VCR nefunguje správně
•Zkontrolujte kód v části „Kód IR SETUP“ a
znovu nastavte funkci IR SETUP nebo
PAUSEMODE.
•Umístěte videokameru alespoň do vzdálenosti
30 cm od VCR.
•Pokyny pro zacházení s VCR naleznete v
příslušné příručce.
91
Kopiowanie wyłącznie wybranych
ujęć – cyfrowy montaż programu
Etap 2: Przygotowanie magnetowidu do
pracy w przypadku połączenia za pomocą
kabla i.Link (kabla połączeniowego DV)
W przypadku połączenia przy użyciu kabla i.Link
(opcjonalnego kabla połączeniowego DV) należy
postępować zgodnie z poniższą procedurą.
(1) Ustaw przełącznik POWER kamery w
położeniu PLAYER lub VCR (dotyczy
wyłącznie modelu DCR-TRV330E).
(2) Włącz zasilanie podłączonego magnetowidu,
a następnie przełącz selektor wejścia w
położenie DV.
Podłączając cyfrową kamerę wideo, należy
ustawić jej przełącznik POWER w położeniu
VCR/VTR.
(3) Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić
menu.
(4) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
ikonę
, a następnie naciśnij pokrętło.
(5) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
parametr EDIT SET, a następnie naciśnij
pokrętło.
(6) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
parametr CONTROL, a następnie naciśnij
pokrętło.
(7) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
parametr i.LINK, a następnie naciśnij
pokrętło.
1
Kopírování vybraných scén
– Digitální úpravy
Krok 2: Nastavení VCR při použití
kabelu i.LINK (kabel DV)
Pokud pro připojení použijete kabel i.LINK (kabel
DV) (volitelný), dodržujte dále popsaný postup.
(1) Nastavte přepínač POWER na videokameře
do polohy PLAYER nebo VCR (pouze model
DCR-TRV330E).
(2) Zapněte připojené VCR a nastavte volič
vstupu na hodnotu DV.
Jakmile digitální videorekordér připojíte,
nastavte na něm přepínač POWER do polohy
VCR/VTR.
(3) Stisknutím tlačítka MENU zobrazte nabídku.
(4) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
a poté volič stiskněte.
(5) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
volbu EDIT SET a poté volič stiskněte.
(6) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
volbu CONTROL a poté volič stiskněte.
(7) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
volbu i.LINK a poté volič stiskněte.
R
POWE
G)
F(CH
OF R
YE
PLA
M
CA
M
3
EM
A
ER ORY
MENU
6,7
5
92
OTHERS
BEEP
ME L OD Y
COMMA ND E R
D I SP L AY
V I D EO E D I T
ED I T SE T
I ND I C A T OR
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
OTHERS
ED I T SE T
CON T RO L
IR
AD J T ES T
” CU T - I N ”
” CU T -OU T ”
I R SE TUP
P A U S EMOD E
I R TEST
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
OTHERS
ED I T SE T
CON T RO L
IR
AD J T ES T
i . L I NK
” CU T - I N ”
” CU T -OU T ”
I R SE TUP
P A U S EMOD E
I R TEST
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
OTHERS
ED I T SE T
CON T RO L
IR
AD J T ES T
” CU T - I N ”
” CU T -OU T ”
I R SE TUP
P A U S EMOD E
I R TEST
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
OTHERS
ED I T SE T
CON T RO L
IR
AD J T ES T
i . L I NK
” CU T - I N ”
” CU T -OU T ”
I R SE TUP
P A U S EMOD E
I R TEST
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
OTHERS
ED I T SE T
CON T RO L
i . L I NK
AD J T ES T
” CU T - I N ”
” CU T -OU T ”
I R SE TUP
P A U S EMOD E
I R TEST
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
Kopiowanie wyłącznie wybranych
ujęć – cyfrowy montaż programu
Etap 3: Ustawianie
synchronizacji magnetowidu
Możliwe jest zsynchronizowanie kamery i
magnetowidu. Przygotuj długopis i kartkę
papieru. Przed rozpoczęciem operacji wyjmij
kasetę z kamery.
(1)
Krok 3: Nastavení synchronního
režimu VCR
Můžete nastavit videokameru a VCR tak, aby
zařízení byla synchronní. Připravte si papír a
tužku, budete si muset učinit několik poznámek.
Nejprve vyjměte kazetu z videokamery.
(1)
Úpravy nahrávky
Nastavte přepínač POWER na videokameře
do polohy PLAYER nebo VCR (pouze
model DCR-TRV330E).
(2) Vložte prázdnou kazetu (nebo kazetu,
kterou chcete přehrát) do zařízení VCR a
poté nastavte přerušení nahrávání.
Jestliže jste v nastavení CONTROL vybrali
volbu i.LINK, není nutné nastavit přerušení
nahrávání.
(3) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
volbu ADJ TEST a poté volič stiskněte.
(4) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
volbu EXECUTE a poté volič stiskněte.
Do obrazu bude pětkrát nahrána hodnota
IN a OUT tak, aby bylo možné stanovit
numerické hodnoty potřebné pro nastavení
synchronního režimu.
Na obrazovce bliká indikátor EXECUTING.
Po dokončení se indikátor změní na
hodnotu COMPLETE.
(5) Převiňte kazetu vloženou do zařízení VCR a
spus»te pomalé přehrávání.
Zaznamenejte si každou vstupní
numerickou hodnotu IN a výstupní
numerickou hodnotu OUT.
(6) Vypočítejte průměrnou vstupní numerickou
hodnotu IN a průměrnou výstupní
numerickou hodnotu OUT.
(7) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
volbu “CUT-IN“ a poté volič stiskněte.
(8) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
průměrnou vstupní numerickou hodnotu IN
a poté volič stiskněte.
Tak nastavíte začátek nahrávání.
(9) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
volbu “CUT-OUT“ a poté volič stiskněte.
(10) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
průměrnou výstupní numerickou hodnotu
OUT a poté volič stiskněte.
Tak nastavíte konec nahrávání.
(11) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
RETURN a poté volič stiskněte.
volbu
Montaż
Ustaw przełącznik POWER kamery w
położeniu PLAYER lub VCR (dotyczy
wyłącznie modelu DCR-TRV330E).
(2) Włóż do magnetowidu czystą kasetę (lub
kasetę przeznaczoną do ponownego
nagrania), a następnie ustaw pauzę w
nagrywaniu.
Jeżeli dla parametru CONTROL została
wybrana opcja i.LINK, ustawianie pauzy w
nagrywaniu nie jest wymagane.
(3) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby
wybrać parametr ADJ TEST, a następnie
naciśnij pokrętło.
(4) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby
wybrać parametr EXECUTE, a następnie
naciśnij pokrętło.
Aby umożliwić obliczenie wartości
liczbowych do regulacji synchronizacji,
zostaje nagranych po pięć symboli IN i
OUT.
Na ekranie widoczny jest migający
wskaźnik EXECUTING. Po zakończeniu
operacji wskaźnik zmienia się na
COMPLETE.
(5) Przewiń taśmę w magnetowidzie, a
następnie rozpocznij wolne odtwarzanie.
Zanotuj początkową wartość liczbową dla
każdego symbolu IN oraz końcową wartość
liczbową dla każdego symbolu OUT.
(6) Oblicz wartość średnią wszystkich
początkowych wartości liczbowych dla
każdego symbolu IN oraz wartość średnią
wszystkich końcowych wartości liczbowych
dla każdego symbolu OUT.
(7) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby
wybrać parametr “CUT-IN”, a następnie
naciśnij pokrętło.
(8) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby
wybrać obliczoną średnią wartość IN, a
następnie naciśnij pokrętło.
W ten sposób ustawione zostało obliczone
położenie rozpoczęcia nagrania.
(9) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby
wybrać parametr “CUT-OUT”, a następnie
naciśnij pokrętło.
(10) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby
wybrać obliczoną średnią wartość OUT, a
następnie naciśnij pokrętło.
W ten sposób ustawione zostało obliczone
położenie zatrzymania nagrania.
(11) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby
wybrać opcję
RETURN, a następnie
naciśnij pokrętło.
Kopírování vybraných scén
– Digitální úpravy
93
Kopiowanie wyłącznie wybranych
ujęć – cyfrowy montaż programu
Kopírování vybraných scén
– Digitální úpravy
7
3,4
OTHERS
ED I T SE T
CON T RO L
AD J T ES T
” CU T - I N ”
” CU T -OU T ”
I R SE TUP
P A U S EMOD E
I R TEST
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
OTHERS
ED I T SE T
CON T RO L
A D J T E S T R E T URN
” CU T - I N ”
E X E CU T E
” CU T -OU T ”
I R SE TUP
P A U S EMOD E
I R TEST
[ ME
OTHERS
ED I T SE T
CON T RO L
AD J T ES T
E X E CU T I NG
” CU T - I N ”
” CU T -OU T ”
N .o 2
I R SE TUP
IN
P A U S EMOD E + 2 1 5
I R TEST
[ ME
0
9
OTHERS
ED I T SE T
CON T RO L
A D J T E S T COMP L E T E
” CU T - I N ”
” CU T -OU T ”
I R SE TUP
P A U S EMOD E
I R TEST
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
Uwagi
•Po zakończeniu etapu 3 następuje trwająca ok.
50 sekund rejestracja obrazu, mająca na celu
ustawienie synchronizacji.
•Jeżeli nagrywanie rozpocznie się od samego
początku taśmy, pierwszych kilka sekund
taśmy może nie zostać nagrane poprawnie. W
związku z tym, przed rozpoczęciem nagrania
należy pozostawić ok. 10 sekund taśmy.
•W przypadku niektórych magnetowidów,
podłączenie za pomocą kabla i.Link (kabel
połączeniowy DV) może uniemożliwić
prawidłowe działanie funkcji kopiowania.
Zachowaj połączenie i.LINK i dla parametru
CONTROL w systemie menu wybierz opcję IR.
(str. 107).
Sygnały wizji i fonii są przesyłane w formacie
cyfrowym.
94
0
OTHERS
ED I T SE T
CON T RO L
AD J T ES T
” CU T - I N ”
” CU T -OU T ”
I R SE TUP
P A U S EMOD E
I R TEST
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
OTHERS
ED I T SE T
CON T RO L
AD J T ES T
” CU T - I N ”
” CU T -OU T ”
I R SE TUP
P A U S EMOD E
I R TEST
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
0
OTHERS
ED I T SE T
CON T RO L
AD J T ES T
” CU T - I N ”
” CU T -OU T ”
I R SE TUP
P A U S EMOD E
I R TEST
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
0
Poznámky
•Jakmile dokončíte krok 3, bude po dobu 50
sekund nahráván obraz potřebný pro nastavení
synchronního režimu.
•Pokud začnete nahrávat od samého začátku
kazety, nemusí být několik prvních sekund
nahráno správně. Ponechte raději nejprve
kazetu přibližně 10 sekund běžet naprázdno a
teprve poté začněte nahrávat.
•V závislosti na typu VCR nemusí po připojení
kabelu i.LINK (kabel DV) fungovat kopírování
správně.
Ponechte připojení i.LINK a v nabídce nastavte
volbu CONTROL na hodnotu IR (str. 107).
Obrazové a zvukové signály jsou přenášeny v
digitálním formátu.
Kopiowanie wyłącznie wybranych
ujęć – cyfrowy montaż programu
Kopírování vybraných scén
– Digitální úpravy
Operacja 1: Tworzeniae
programu
Operace 1: Tvorba programu
5,7
REW
STOP
PLAY
Úpravy nahrávky
(1) Vložte kazetu, kterou chcete kopírovat, do
videokamery a kazetu, která má být nahrána,
do zařízení VCR.
(2) Stisknutím tlačítka MENU zobrazte nabídku.
(3) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
a poté volič stiskněte.
(4) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
volbu VIDEO EDIT a poté volič stiskněte.
(5) Pomocí tlačítek pro ovládání videa najděte
začátek první scény, kterou chcete vložit, a
poté přerušte přehrávání.
(6) Stiskněte volič SEL/PUSH EXEC.
Bod IN prvního programu je nastaven a vrchní
část značky programu se zbarví světle modře.
(7) Pomocí tlačítek pro ovládání videa najděte
konec první scény, kterou chcete vložit, a
poté přerušte přehrávání.
(8) Stiskněte volič SEL/PUSH EXEC.
Bod OUT prvního programu je nastaven a
spodní část značky programu se zbarví světle
modře.
(9) Nastavte program opakováním kroků 5 až 8.
Je-li program nastaven, značka programu se
zbarví světle modře.
Můžete nastavit maximálně 20 programů.
Montaż
(1) Włóż do kamery taśmę przeznaczoną do
odtwarzania, a do magnetowidu taśmę
przeznaczoną do nagrywania.
(2) Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić
menu.
(3) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
ikonę
, a następnie naciśnij pokrętło.
(4) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
parametr VIDEO EDIT, a następnie naciśnij
pokrętło.
(5) Za pomocą przycisków sterujących wyszukaj
początek pierwszego montowanego ujęcia, a
następnie zatrzymaj odtwarzanie w trybie
pauzy.
(6) Naciśnij pokrętło SEL/PUSH EXEC.
Ustawiony zostanie punkt IN pierwszego
programu, a górna część znacznika programu
zmieni swój kolor na jasnoniebieski.
(7) Przy pomocy przycisków sterujących
wyszukaj koniec pierwszego montowanego
ujęcia, a następnie zatrzymaj odtwarzanie w
trybie pauzy.
(8) Naciśnij pokrętło SEL/PUSH EXEC.
Ustawiony zostanie punkt OUT pierwszego
programu, a dolna część znacznika programu
zmieni swój kolor na jasnoniebieski.
(9) Ustaw program powtarzając etapy do 5 do 8.
Po ustawieniu programu, znacznik programu
zmienia swój kolor na jasnoniebieski.
Można ustawić do 20 programów.
FF
PAUSE
4
OTHERS
BEEP
COMMA ND E R
D I SP L AY
V I D EO E D I T R E A D Y
ED I T SE T
I ND I C A T OR
R E T URN
V I D EO E D I T
MA R K
UNDO
ERASE A L L
S T ART
[ ME NU ] : E ND
[ ME NU ] : E ND
TOT A L
SCENE
0:3 2:3 0:1 4
1 IN
0:0 0:0 0:0 0
0
6,8,9
V I D EO E D I T
MA R K
UNDO
ERASE A L L
S T ART
TOT A L
SCENE
[ ME NU ] : E ND
0:0 8:5 5:0 6
1 OU T
0:0 0:0 0:0 0
0
V I D EO E D I T
MA R K
UNDO
ERASE A L L
S T ART
TOT A L
SCENE
[ ME NU ] : E ND
0:0 9:0 7:0 6
2 IN
0:0 0:1 2:1 3
1
V I D EO E D I T
MA R K
UNDO
ERASE A L L
S T ART
TOT A L
SCENE
[ ME NU ] : E ND
0:1 0:0 1:2 3
4 IN
0:0 0:4 7:1 2
3
95
Kopiowanie wyłącznie wybranych
ujęć – cyfrowy montaż programu
Kopírování vybraných scén
– Digitální úpravy
Kasowanie ustawionych programów
Zrušení nastaveného programu
Z ostatnio ustawionego programu skasuj
najpierw pozycję OUT, a następnie pozycję IN.
Vymažte bod OUT a poté bod IN posledního
nastaveného programu.
(1) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
parametr UNDO, a następnie naciśnij
pokrętło.
(2) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
parametr EXECUTE, a następnie naciśnij
pokrętło.
Zaczyna migać znacznik ostatniego
programu, a następnie ustawienie zostaje
skasowane.
Aby anulować kasowanie
W etapie 2 wybierz opcję RETURN.
Kasowanie wszystkich programów
(1) W systemie menu wybierz parametr VIDEO
EDIT. Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby
wybrać opcję ERASE ALL, a następnie
naciśnij pokrętło.
(2) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
parametr EXECUTE, a następnie naciśnij
pokrętło.
Zaczną migać wszystkie znaczniki
programów, a następnie ustawienia zostaną
skasowane.
Aby anulować kasowanie wszystkich
programów
W etapie 2 wybierz opcję RETURN.
Aby anulować ustawiony program
Naciśnij przycisk MENU.
Program jest przechowywany w pamięci do
czasu wyjęcia kasety.
Uwagi
•Funkcja cyfrowego montażu programu nie
działa, jeżeli w systemie menu dla parametru
PB MODE została wybrana wartość
/ .
•Podczas cyfrowego montażu programu
nagrywanie nie jest możliwe.
Nie jest możliwe ustawienie znaczników IN
lub OUT w przypadku następujących
fragmentów taśmy:
– fragmentu taśmy bez nagrania,
– fragmentu nagranego w systemie innym niż
Digital8 .
96
Kod czasu całkowitego może nie być
wyświetlany poprawnie w następujących
przypadkach:
– pomiędzy znacznikami IN i OUT znajduje się
nienagrany fragment taśmy,
– taśma nie została nagrana w systemie
Digital8 .
(1) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
volbu UNDO a poté volič stiskněte.
(2) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
volbu EXECUTE a poté volič stiskněte.
Značka posledního programu bliká a
nastavení programu se zruší.
Obnovení zrušeného programu
V kroku 2 vyberte volbu RETURN.
Zrušení všech nastavených programů
(1) V nabídce vyberte funkci VIDEO EDIT.
Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
volbu ERASE ALL a poté volič stiskněte.
(2) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
volbu EXECUTE a poté volič stiskněte.
Všechny značky programů blikají a nastavení
programů se zruší.
Obnovení zrušených programů
V kroku 2 vyberte volbu RETURN.
Zrušení nastaveného programu
Stiskněte tlačítko MENU.
Dokud nevyjmete kazetu, program bude uložen v
paměti.
Poznámky
•Digitální úpravy nelze provádět, pokud je v
nabídce volba PB MODE nastavena na
hodnotu
/ .
•Při provádění digitálních úprav nelze nahrávat.
Body IN a OUT nelze nastavit v těchto
případech:
– část pásku, na kterou nebyl nahrán žádný
záznam,
– část pásku nahraná pomocí jiného systému
než systému Digital8 .
V následujících případech nemusí být celkový
časový kód zobrazen správně:
– mezi body IN a OUT se vyskytne část pásku,
na kterou nebyl nahrán žádný záznam,
– kazeta nebyla nahrána pomocí systému
Digital8 .
Kopiowanie wyłącznie wybranych
ujęć – cyfrowy montaż programu
Operacja 2: Cyfrowy montaż
programu (kopiowanie taśmy)
Kopírování vybraných scén
– Digitální úpravy
Operace 2: Digitální úpravy
(kopírování kazety)
(1) Wybierz opcję VIDEO EDIT. Obróć pokrętło
SEL/PUSH EXEC, aby wybrać parametr
START, a następnie naciśnij pokrętło.
(2) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
parametr EXECUTE, a następnie naciśnij
pokrętło.
Wyszukaj początek pierwszego programu, a
następnie rozpocznij kopiowanie.
Znacznik programu miga.
W trakcie wyszukiwania na ekranie pojawia
się wskaźnik SEARCH, natomiast w trakcie
montażu na ekranie pojawia się wskaźnik
EDIT.
Po zakończeniu kopiowania znacznik
programu zmienia swój kolor na
jasnoniebieski.
Po zakończeniu kopiowania kamera i
magnetowid zatrzymują się automatycznie.
(1) Vyberte volbu VIDEO EDIT. Otočením voliče
SEL/PUSH EXEC vyberte volbu START a poté
volič stiskněte.
(2) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
volbu EXECUTE a poté volič stiskněte.
Najděte začátek prvního programu a poté
spus»te kopírování.
Značka programu bliká.
Při vyhledávání se na obrazovce zobrazí
indikátor SEARCH, při provádění úprav
indikátor EDIT.
Po dokončení nahrávání se značka programu
zbarví světle modře.
Po dokončení nahrávání se videokamera a
VCR automaticky zastaví.
Aby zatrzymać kopiowanie w trakcie
montażu
Úpravy nahrávky
Ujistěte se, že je videokamera připojena k VCR a
že je na zařízení VCR nastaveno přerušení
nahrávání. Tuto proceduru není nutné provést v
případě, že používáte kabel i.LINK (kabel DV).
Jestliže použijete digitální videorekordér,
nastavte na něm přepínač POWER do polohy
VCR/VTR.
Montaż
Upewnij się, że kamera jest podłączona do
magnetowidu oraz magnetowid znajduje się w
trybie pauzy w nagrywaniu. Czynności te nie są
wymagane w przypadku korzystania z kabla
i.Link (kabla połączeniowego DV).
Korzystając z cyfrowej kamery wideo, należy
ustawić jej przełącznik POWER w położeniu
VCR/VTR.
Zastavení kopírování při provádění úprav
Stiskněte tlačítko x na videokameře.
Wciśnij przycisk x kamery.
Aby zakończyć cyfrowy montaż
programu
Vypnutí funkce DIGITAL PROGRAM
EDITING
Kamera zatrzyma się po zakończeniu
kopiowania. Następnie na wyświetlaczu zostanie
wyświetlony system menu i opcja VIDEO EDIT.
Aby zakończyć cyfrowy montaż programu,
naciśnij przycisk MENU.
Po dokončení kopírování se videokamera
zastaví. Poté se na displeji zobrazí nabídka,
volba VIDEO EDIT.
Stisknutím tlačítka MENU funkci DIGITAL
PROGRAM EDITING vypněte.
Nagrywanie na magnetowidzie nie jest
możliwe jeżeli:
– skończyła się taśma,
– element zabezpieczający na kasecie znajduje
się w pozycji ochrony przed zapisem,
– kod IR SETUP jest nieprawidłowy (w przypadku
wybrania opcji IR),
– przycisk służący do anulowania pauzy w
nagrywaniu jest nieprawidłowy (w przypadku
wybrania opcji IR).
Na zařízení VCR nelze nahrávat, pokud:
– Kazeta byla převinuta na konec.
– Ochranná pojistka zabraňuje nahrávat na
kazetu.
– Kód IR SETUP není nastaven správně (je-li
vybrána volba IR).
– Tlačítko pro ukončení přerušení nahrávání není
správné (je-li vybrána volba IR).
Na ekranie pojawia się wskaźnik NOT READY
jeżeli:
– nie został utworzony program obsługujący
funkcję montażu cyfrowego,
– wybrana została opcja i.LINK, ale kabel i.Link
(kabel połączeniowy DV) nie został podłączony,
– nie zostało włączone zasilanie podłączonego
magnetowidu (jeżeli stosowane jest połączenie
i.LINK).
Indikátor NOT READY se na obrazovce
zobrazí, pokud:
– Nebyl vytvořen program pro digitální úpravy.
– Byl vybrána volba i.LINK, ale kabel i.LINK
(kabel DV) není připojen.
– Připojené VCR není zapnuté (je-li vybrána volba
i.LINK).
97
Praca z analogowym
urządzeniem wideo i komputerem
– funkcja przekształcania sygnału
Použití analogového
videa a počítače – Funkce
pro konverzi signálu
– dotyczy wyłącznie modelu DCRTRV330E
– pouze model DCR-TRV330E
Możliwe jest przechwytywanie do kamery obrazu
i dźwięku z analogowego urządzenia wideo
podłączonego do komputera wyposażonego w
gniazdo i.LINK (DV).
Czynności przygotowawcze
W systemie menu dla parametru DISPLAY
wybierz ustawienie LCD. (Opcja LCD jest
ustawieniem domyślnym.)
(1)Ustaw przełącznik POWER w pozycji VCR.
(2)W systemie menu dla parametru A/V t DV
OUT w
wybierz ustawienie ON. (str. 107)
(3)Rozpocznij odtwarzanie na analogowym
urządzeniu wideo.
(4)Uruchom proces przechwytywania na
komputerze.
Sposób przeprowadzania tej operacji zależy
od posiadanego komputera oraz
wykorzystywanego oprogramowania.
Szczegółowy opis sposobu przechwytywania
obrazów podany jest w podręczniku obsługi
komputera i oprogramowania.
Pokud máte k dispozici analogové video
připojené k počítači se zdířkou i.LINK (DV),
můžete přenést obraz a zvuk do vaší
videokamery.
Před použitím
V nabídce nastavte funkci DISPLAY na hodnotu
LCD. (Výchozí nastavení je LCD.)
(1)Nastavte přepínač POWER do polohy VCR.
(2)V nabídce nastavte volbu A/V t DV OUT
funkce
na hodnotu ON (str. 107).
(3)Spus»te přehrávání na analogovém videu.
(4)Spus»te proces přenosu na počítači.
Jednotlivé operace jsou závislé na typu
počítače a softwaru, který používáte.
Podrobnosti týkající se přenosu obrazu
naleznete v příručce k počítači a softwaru.
AUDIO/VIDEO
OUT
S VIDEO
VIDEO
DV IN/OUT
i.LINK
VIDEO
AUDIO
AUDIO
: Przepływ sygnału/Směr toku signálu
98
(wyposażenie opcjonalne)/
(není součástí dodávky)
Po przechwyceniu obrazu i dźwięku
Po dokončení přenosu obrazu a zvuku
Zatrzymaj proces przechwytywania na
komputerze i zatrzymaj odtwarzanie na
analogowym urządzeniu wideo.
Zastavte proces přenosu na počítači a
přehrávání na analogovém videu.
Použití analogového videa a
počítače – Funkce pro konverzi
signálu
Uwagi
•Konieczne jest zainstalowanie oprogramowania
umożliwiającego wymianę sygnałów wideo.
•Podczas konwersji analogowych sygnałów
wideo na postać cyfrową za pośrednictwem
kamery, w przypadku słabej jakości
analogowych sygnałów wideo, komputer może
nie przekazywać do kamery prawidłowych
obrazów. W zależności od używanego
analogowego urządzenia wideo, obraz może
zawierać mniej lub więcej szumów lub
nieprawidłowych kolorów.
•Nie można zapisywać lub przechwytywać
wyjściowego sygnału wideo za pomocą
kamery, jeśli na taśmie wideo zostały nagrane
sygnały chroniące prawa autorskie.
Poznámky
•Je potřeba instalovat software, který může
provádět přenos videosignálu.
•V závislosti na typu výstupního signálu
analogového videa nemusí být počítač při
použití videokamery schopen provést konverzi
signálu analogového videa na digitální signál
správně. V závislosti na typu analogového
videa může vzniklý obraz obsahovat šum nebo
nesprávné barvy.
•Pokud výstup obsahuje signál pro ochranu
autorských práv, nelze jej prostřednictvím
videokamery nahrát nebo zaznamenat.
Montaż
Praca z analogowym urządzeniem
wideo i komputerem – funkcja
przekształcania sygnału
Úpravy nahrávky
99
Nagrywanie wejściowego
sygnału wideo z magnetowidu Nahrávání programů
lub programów telewizyjnych VCR nebo TV
– pouze model DCR-TRV330E
– dotyczy wyłącznie modelu DCRTRV330E
Použití kabelu Audio/Video
Můžete nahrát kazetu s jiným programem VCR
nebo TV z televizoru, který má výstup video/
audio. Nahrávku pořídíte pomocí videokamery.
Korzystanie z przewodu połączeniowego
A/V
Możliwe jest nagrywanie sygnału z innego
magnetowidu lub programu telewizyjnego z
odbiornika telewizyjnego posiadającego wyjścia
wideo/audio.
Před použitím
V nabídce nastavte funkci DISPLAY na hodnotu
LCD. (Výchozí nastavení je LCD.)
Czynności przygotowawcze
W systemie menu dla parametru DISPLAY
wybierz ustawienie LCD. (Opcja LCD jest
ustawieniem domyślnym.)
(1) Vložte prázdnou kazetu (nebo kazetu, kterou
chcete přehrát) do videokamery. Pokud
chcete nahrát kazetu z VCR, vložte do
zařízení VCR nahranou kazetu.
(2) Nastavte přepínač POWER do polohy VCR.
(3) Na videokameře současně stiskněte tlačítko
z REC a tlačítko po jeho pravé straně a poté
stiskněte tlačítko X.
(4) Pokud nahráváte kazetu z VCR, spus»te
přehrávání stisknutím tlačítka N na zařízení
VCR. Pokud nahráváte z televizoru, vyberte
program TV.
Na obrazovce videokamery se zobrazí obraz z
televizoru nebo zařízení VCR.
(5) Je-li zobrazena scéna, kterou by měla
nahrávka začít, stiskněte na videokameře
tlačítko X.
(1) Włóż do kamery czystą kasetę (lub kasetę
przeznaczoną do ponownego nagrania). W
przypadku kopiowania nagrania z
magnetowidu, włóż do niego nagraną taśmę.
(2) Ustaw przełącznik POWER w pozycji VCR.
(3) Wciśnij w kamerze równocześnie przycisk z
REC oraz przycisk znajdujący się po jego
prawej stronie, a zaraz potem naciśnij
przycisk X.
(4) W przypadku kopiowania nagrania z
magnetowidu wciśnij N w magnetowidzie,
aby rozpocząć odtwarzanie. W przypadku
nagrywania z odbiornika telewizyjnego
wybierz odpowiedni program telewizyjny.
Na ekranie kamery pojawi się obraz z
odbiornika telewizyjnego lub magnetowidu.
(5) Naciśnij przycisk X w kamerze w momencie,
w którym chcesz rozpocząć nagrywanie.
3
PAUSE
REC
AUDIO / VIDEO
OUT
S VIDEO
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
: Przepływ sygnału/Směr toku signálu
100
Nagrywanie wejściowego sygnału
wideo z magnetowidu lub
programów telewizyjnych
Nahrávání programů VCR nebo TV
Po zakończeniu kopiowania taśmy
Po dokončení kopírování kazety
Naciśnij przycisk x kamery i magnetowidu.
Stiskněte tlačítko x na videokameře a na
zařízení VCR.
Jeśli odbiornik telewizyjny lub magnetowid
jest wyposażony w gniazdo S video
Podłącz kamerę za pomocą przewodu S video
(wyposażenie opcjonalne), aby uzyskać obraz
najwyższej jakości.
W tym przypadku podłączanie żółtego wtyku
(wizji) przewodu połączeniowego A/V nie jest
konieczne.
Podłącz przewód S video (wyposażenie
opcjonalne) do gniazd S video kamery i
odbiornika telewizyjnego lub magnetowidu.
Pokud máte k dispozici monofonní VCR
Zapojte žlutý konektor kabelu A/V na zařízení
VCR nebo televizoru do výstupní videozdířky a
bílý nebo červený konektor do výstupní zdířky
pro zvuk. Zapojíte-li bílý konektor, bude na
výstupu levý zvukový kanál. Zapojíte-li červený
konektor, bude na výstupu pravý zvukový kanál.
Pokud je televizor nebo VCR vybaveno
videozdířkou S
Použijte pro připojení videokabel S (není součástí
dodávky) a získáte tak vysoce kvalitní obraz.
Pokud používáte tento způsob připojení, není
nutné připojovat žlutý (video) konektor kabelu
Audio/Video.
Připojte videokabel S (není součástí dodávky) do
videozdířky S na videokameře a na zařízení TV
nebo VCR.
Úpravy nahrávky
Jeśli posiadasz magnetowid monofoniczny
Podłącz żółty wtyk przewodu połączeniowego A/
V do gniazda wyjścia wizji magnetowidu lub
odbiornika telewizyjnego, a biały lub czerwony
wtyk do wyjścia fonii. Jeśli zostanie podłączony
biały wtyk, przesyłany będzie sygnał wyjściowy
lewego kanału dźwiękowego, a jeśli podłączony
zostanie czerwony wtyk, przesyłany będzie
sygnał wyjściowy prawego kanału.
Poznámky
•Pokud chcete používat plynulý přechod,
doporučujeme nemíchat na jedné kazetě obraz
nahraný pomocí systému Hi8/Standard 8 s
obrazem nahraným pomocí systému Digital8
.
•Pokud na jiném zařízení spustíte rychlé
převíjení nebo pomalé přehrávání, nemusí být
nahrávaný obraz stabilní. Při nahrávání z jiného
zařízení přehrávejte originální nahrávku
normální rychlostí.
Montaż
Uwagi
•W celu uzyskania płynnych przejść między
scenami radzimy nie mieszać obrazów
nagranych w systemie analogowym Hi8 /
standard 8 z obrazami nagranymi na taśmie w
systemie cyfrowym Digital8 .
•W przypadku, gdy na innym sprzęcie następuje
przewijanie z podglądem lub odtwarzanie w
zwolnionym tempie, może wystąpić pulsowanie
nagranego obrazu. W przypadku przegrywania
z innego sprzętu należy zwrócić uwagę, aby
oryginalna taśma była odtwarzana z normalną
prędkością.
101
Nagrywanie wejściowego sygnału
wideo z magnetowidu lub
programów telewizyjnych
Korzystanie z przewodu i.LINK
(przewodu połączeniowego DV)
Podłącz przewód i.LINK (przewód połączeniowy
DV, będący wyposażeniem opcjonalnym) do
gniazd DV IN/OUT łączonych urządzeń DV.
Połączenie cyfrowe umożliwia przesyłanie
sygnałów wizji i fonii w postaci cyfrowej i
zapewnia wysoką jakość montażu.
Czynności przygotowawcze
W systemie menu dla parametru DISPLAY
wybierz ustawienie LCD. (Opcja LCD jest
ustawieniem domyślnym.)
(1) Włóż do kamery czystą kasetę (lub kasetę z
nagraniem, które ma być zastąpione), a do
magnetowidu włóż nagraną kasetę.
(2) Ustaw przełącznik POWER w pozycji VCR.
(3) Wciśnij w kamerze równocześnie przycisk z
REC oraz przycisk znajdujący się po jego
prawej stronie, a zaraz potem naciśnij
przycisk X.
(4) Wciśnij przycisk N w magnetowidzie aby
rozpocząć odtwarzanie.
Na ekranie kamery pojawi się obraz z
odbiornika telewizyjnego lub magnetowidu.
(5) Naciśnij przycisk X w kamerze w momencie,
w którym chcesz rozpocząć nagrywanie.
Nahrávání programů VCR nebo TV
Použití kabelu i.LINK (kabel DV)
Zapojte kabel i.LINK (kabel DV; není součástí
dodávky) do zdířek DV OUT a DV IN/OUT
zařízení DV. Při spojení dvou digitálních zařízení
jsou obrazové a zvukové signály přenášeny v
digitální podobě tak, aby bylo dosaženo co
nejvyšší kvality kopie.
Před použitím
V nabídce nastavte funkci DISPLAY na hodnotu
LCD. (Výchozí nastavení je LCD.)
(1) Vložte prázdnou kazetu (nebo kazetu, kterou
chcete přehrát) do zařízení videokamery a
nahranou kazetu do zařízení VCR.
(2) Nastavte přepínač POWER do polohy VCR.
(3) Na videokameře současně stiskněte tlačítko
z REC a tlačítko po jeho pravé straně a poté
stiskněte tlačítko X.
(4) Stisknutím tlačítka N na zařízení VCR
spus»te přehrávání.
Na obrazovce videokamery se zobrazí obraz z
televizoru nebo zařízení VCR.
(5) Je-li zobrazena scéna, kterou by měla
nahrávka začít, stiskněte na videokameře
tlačítko X.
DV
DV IN/OUT
(wyposażenie opcjonalne)/
(není součástí dodávky)
DV IN/OUT
: Przepływ sygnału/Směr toku signálu
Po zakończeniu kopiowania taśmy
Po dokončení kopírování kazety
Naciśnij przycisk x kamery i magnetowidu.
Stiskněte tlačítko x na videokameře a na
zařízení VCR.
102
Nagrywanie wejściowego sygnału
wideo z magnetowidu lub
programów telewizyjnych
Korzystając z przewodu i.LINK (przewodu
połączeniowego DV) można podłączyć tylko
jeden magnetowid.
Podczas montażu cyfrowego
Kolor na wyświetlaczu może być niejednolity. Nie
ma to jednak wpływu na kopiowany obraz.
W przypadku nagrywania obrazu podczas
pauzy w odtwarzaniu przy użyciu gniazda DV
IN/OUT
W nagranym obrazie pojawiają się zakłócenia.
Podczas odtwarzania obrazu przy użyciu kamery
mogą wystąpić drgania obrazu.
Pomocí kabelu i.LINK (kabel DV) můžete
připojit pouze jedno zařízení VCR.
Při provádění digitálních úprav
Barvy displeje mohou být hrubé. To však nijak
neovlivní kopírovaný obraz.
Pokud nahrajete obraz přerušeného
přehrávání pomocí zdířky DV IN/OUT
Nahraný obraz bude hrubý. Při přehrávání
pomocí videokamery může dojít ke chvění
obrazu.
Před nahráváním
Ujistěte se, zda se po stisknutí tlačítka DISPLAY
na obrazovce videokamery zobrazí indikátor DV
IN. Indikátor DV IN se může zobrazit na
obrazovce obou zařízení.
Montaż
Úpravy nahrávky
Przed rozpoczęciem nagrywania
Sprawdź, czy po naciśnięciu przycisku DISPLAY
na ekranie kamery pojawia się wskaźnik DV IN.
Wskaźnik DV IN może pojawić się w obu
urządzeniach.
Nahrávání programů VCR nebo TV
103
Wstawianie ujęcia z
magnetowidu – funkcja
wstawiania ujęcia
Vkládání scény ze
zařízení VCR – Vkládání
scény
– dotyczy wyłącznie modelu DCRTRV330E
– pouze model DCR-TRV330E
Można wstawić nową scenę z magnetowidu na
oryginalnie nagraną taśmę przez określenie
punktu początkowego i końcowego montażu.
Czynność tę należy wykonać za pomocą pilota.
Połączenia są takie same, jak opisane w sekcji
„Nagrywanie wejściowego sygnału wideo z
magnetowidu lub programów telewizyjnych“ na
stronie 100 i 102. Do magnetowidu należy
włożyć kasetę ze sceną, która ma zostać
wstawiona.
Pokud určíte začátek a konec scény, můžete do
již hotové nahrávky vložit novou scénu ze
zařízení VCR.
K této operaci můžete použít dálkový ovladač.
Připojení zařízení je stejné, jako připojení
uvedené v části „Nahrávání videoprogramů a
televizních programů“ na straně 100 a 102.
Kazetu s požadovanou scénou vložte do zařízení
VCR.
[a]
[A]
[b]
[c]
[B]
[C]
[A]: Taśma zawierająca ujęcie, które ma być
nałożone
[B]: Taśma przed montażem
[C]: Taśma po montażu
104
[A]: Kazeta obsahující scénu, kterou chcete
přidat.
[B]: Kazeta před provedením úpravy.
[C]: Kazeta po provedení úpravy.
(1) Ustaw przełącznik POWER w pozycji VCR.
(2) Zlokalizuj w magnetowidzie miejsce na taśmie
tuż przed punktem początkowym [a], a
następnie naciśnij przycisk X, aby ustawić
magnetowid w tryb pauzy w odtwarzaniu.
(3) Zlokalizuj w kamerze punkt końcowy [c],
naciskając przycisk m lub M. Następnie
naciśnij przycisk X, aby ustawić kamerę w
tryb pauzy w odtwarzaniu.
(4) Naciśnij przycisk ZERO SET MEMORY na
pilocie. Zacznie migać wskaźnik ZERO SET
MEMORY, a końcowy punkt montażu
zostanie zapisany w pamięci.
(5) Zlokalizuj w kamerze punkt początkowy
montażu [b], naciskając przycisk m, a
następnie naciśnij równocześnie przycisk
z REC oraz przycisk znajdujący się po jego
prawej stronie, aby ustawić kamerę w tryb
pauzy w nagrywaniu.
(6) Aby rozpocząć wstawianie nowego ujęcia,
najpierw naciśnij przycisk X w
magnetowidzie, a po upływie pięciu sekund
naciśnij przycisk X w kamerze.
Nagrywanie wstawianego ujęcia
zatrzymywane jest automatycznie w pobliżu
miejsca, w którym licznik wskazuje zero.
Kamera zatrzymuje się automatycznie.
Zapisany w pamięci punkt końcowy [c] jest
kasowany.
(1) Nastavte přepínač POWER do polohy VCR.
(2) Na zařízení VCR nalezněte začátek scény [a]
a poté stisknutím tlačítka X nastavte
přerušení přehrávání.
(3) Na videokameře nalezněte stisknutím tlačítka
m nebo M konec scény [c]. Poté
stisknutím tlačítka X nastavte přerušení
přehrávání.
(4) Stiskněte tlačítko ZERO SET MEMORY na
dálkovém ovladači. Indikátor ZERO SET
MEMORY bliká a konec scény je uložen do
paměti.
(5) Na videokameře nalezněte stisknutím tlačítka
m začátek scény [b] a poté současně
stiskněte
tlačítko z REC a tlačítko po jeho pravé
straně. Tak nastavíte přerušení nahrávání.
(6) Stiskněte tlačítko X na zařízení VCR a poté
po dobu několika sekund podržte stisknuté
tlačítko X na videokameře. Spustí se vkládání
scény.
Vkládání se automaticky zastaví, jakmile
dojde k vynulování počitadla. Videokamera se
automaticky zastaví. Konec scény [c] uložený
v paměti se vymaže.
Úpravy nahrávky
Vkládání scény ze zařízení VCR
– Vkládání scény
Montaż
Wstawianie ujęcia z magnetowidu
– funkcja wstawiania ujęcia
5
REC
4
0:00:00
ZERO SET
MEMORY
ZERO SET
MEMORY
105
Wstawianie ujęcia z magnetowidu
– funkcja wstawiania ujęcia
Vkládání scény ze zařízení VCR
– Vkládání scény
Zmiana punktu końcowego
Změna konce scény
Po wykonaniu czynności opisanych w etapie 5
naciśnij ponownie przycisk ZERO SET
MEMORY, aby usunąć wskaźnik ZERO SET
MEMORY, i rozpocznij od etapu 3.
Po dokončení kroku 5 opětovným stisknutím
tlačítka ZERO SET MEMORY zrušte zobrazení
indikátoru ZERO SET MEMORY a vra»te se zpět
ke kroku 3.
Uwagi
•Funkcja pamięci punktu zerowania działa
wyłącznie w przypadku taśm nagranych w
systemie Digital8 .
•Podczas wstawiania nowego ujęcia obraz i
dźwięk zapisany na fragmencie taśmy
pomiędzy punktem początkowym i końcowym
zostaną skasowane.
Poznámky
•Funkce ZERO SET MEMORY funguje pouze
pro kazety nahrané pomocí systému Digital8
•Pokud vložíte novou scénu, bude starý
obrazový i zvukový záznam přepsán.
Podczas odtwarzania wstawionego obrazu
Obraz przy końcu wstawionego fragmentu może
być zniekształcony. Jest to normalne zjawisko.
Aby wstawić ujęcie bez ustalania punktu
końcowego
Pomiń czynności opisane w etapie 3 i 4. Naciśnij
przycisk x w punkcie, w którym chcesz
przerwać wstawianie.
106
.
Při přehrávání vloženého obrazu
Při přehrávání může na konci vložené scény dojít
k poruchám obrazu. Nejedná se o žádnou
závadu.
Vkládání scény bez nastavení konce scény
Přeskočte krok 3 a 4. Jakmile chcete ukončit
vkládání, stiskněte tlačítko x.
— Zmienianie ustawień kamery —
— Nastavení videokamery —
Zmienianie ustawień w
menu
Změna nastavení v
nabídce
Aby zmienić ustawienia w systemie menu, należy
wybrać odpowiednie opcje menu za pomocą pokrętła
SEL/PUSH EXEC. Można zmieniać niektóre
ustawienia domyślne. Najpierw należy wybrać ikonę,
następnie parametr, a potem tryb.
Chcete-li změnit nastavení režimu v nabídce,
vyberte položky nabídky pomocí voliče SEL/
PUSH EXEC. Výchozí nastavení mohu být
částečně změněna. Nejprve vyberte ikonu, poté
položku nabídky a nakonec režim.
Szczegółowe informacje można uzyskać w tabeli
„Wybór ustawień dla każdego parametru“ (str. 108).
1
CAMERA
(1) V režimu CAMERA, PLAYER, VCR (pouze
model DCR-TRV330E) nebo MEMORY (pouze
model DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/
TRV530E) stiskněte tlačítko MENU.
(2) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
požadovanou ikonu a poté volič stiskněte.
(3) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
požadovanou položku a poté volič stiskněte.
(4) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
požadovaný režim a poté volič stiskněte.
(5) Pokud chcete změnit další položky, vyberte
volbu
RETURN a stiskněte volič. Poté
zopakujte kroky 2 až 4.
Podrobnosti naleznete v části „Výběr nastavení
jednotlivých položek“ (str. 116).
PLAYER
MA NU A L S E T
P ROGR AM A E
P E F F ECT
D E F F ECT
AUTO SHTR
MA NU A L S E T
P E F F ECT
D E F F ECT
[ ME NU ] : E ND
[ ME NU ] : E ND
2
MA NU A L S E T
P ROGR AM A E
P E F F ECT
OTHERS
WOR L D T I ME
BEEP
COMMA ND E R
D I SP L AY
R E C L AMP
I ND I C A T OR
Zmienianie ustawień kamery
(1) W trybie CAMERA, PLAYER, VCR (dotyczy
wyłącznie modelu DCR-TRV330E) lub MEMORY
(dotyczy wyłącznie modeli DCR-TRV325E/
TRV330E/TRV430E/TRV530E) naciśnij przycisk
MENU.
(2) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
odpowiednią ikonę, a następnie potwierdź wybór,
naciskając pokrętło.
(3) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
parametr, a następnie potwierdź wybór,
naciskając pokrętło.
(4) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
odpowiedni tryb, a następnie potwierdź wybór,
naciskając pokrętło.
(5) Aby zmienić inne ustawienia, wybierz opcję
RETURN i naciśnij pokrętło, po czym powtórz
czynności od 2 do 4.
MENU
MA NU A L S E T
P ROGR AM A E
AUTO SHTR
[ ME NU ] : E ND
(dotyczy wyłącznie
modeli DCR-TRV325E/
TRV330E/TRV430E/
TRV530E)/
(pouze model DCRTRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E)
3
OTHERS
WOR L D T I ME
BEEP
0 HR
0 HR
OTHERS
WOR L D T I ME
BEEP
COMMA ND E R ON
D I SP L AY
R E C L AMP
I ND I C A T OR
R E T URN
Nastavení videokamery
MEMORY
OTHERS
WOR L D T I ME
BEEP
COMMA ND E R
D I SP L AY
R E C L AMP
I ND I C A T OR
R E T URN
OTHERS
WOR L D T I ME
BEEP
COMMA ND E R ON
D I SP L AY
OF F
R E C L AMP
I ND I C A T OR
R E T URN
4
OTHERS
WOR L D T I ME
BEEP
COMMA ND E R ON
D I SP L AY
OF F
R E C L AMP
I ND I C A T OR
R E T URN
OTHERS
WOR L D T I ME
BEEP
COMMA ND E R O F F
D I SP L AY
R E C L AMP
I ND I C A T OR
R E T URN
107
Zmienianie ustawień w menu
Změna nastavení v nabídce
Aby usunąć menu z ekranu
Pokud chcete zrušit zobrazení nabídky
Naciśnij przycisk MENU.
Stiskněte tlačítko MENU.
Poszczególne opcje menu są wyświetlane w
postaci następujących ikon:
MANUAL SET
CAMERA SET
PLAYER SET (DCR-TRV230E/
TRV235E/TRV325E/TRV430E/
TRV530E)
VCR SET (DCR-TRV330E)
LCD/VF SET
MEMORY SET (dotyczy wyłącznie
modeli DCR-TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E)
PRINT SET (dotyczy wyłącznie modeli
DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/
TRV530E)
TAPE SET
SETUP MENU
OTHERS
Položky nabídky jsou zobrazeny v podobě
následujících ikon:
MANUAL SET
CAMERA SET
PLAYER SET (DCR-TRV230E/
TRV235E/TRV325E/TRV430E/
TRV530E)
VCR SET (DCR-TRV330E)
LCD/VF SET
MEMORY SET (pouze model DCRTRV325E/TRV330E/TRV430E/
TRV530E)
PRINT SET (pouze model DCRTRV325E/TRV330E/TRV430E/
TRV530E)
TAPE SET
SETUP MENU
OTHERS
Polski
Wybór ustawień dla każdego parametru
z oznacza ustawienie domyślne
Poszczególne opcje menu zależą od położenia przełącznika POWER.
Na ekranie widoczne są wyłącznie tylko te opcje, które można w danej chwili wybrać.
Ikona/parametr
Ustawienie
Przełącznik
POWER
PROGRAM AE
—
Służy do dostosowania kamery do specyficznych
warunków filmowania. (str. 61).
CAMERA
MEMORY
P EFFECT
—
Służy do dodawania do obrazów efektów
specjalnych, takich jak na filmach lub w telewizji
(str. 56).
CAMERA
PLAYER/VCR
D EFFECT
—
Służy do dodawania efektów specjalnych za
pomocą różnych funkcji cyfrowych (str. 58).
CAMERA
PLAYER/VCR
Podczas filmowania w silnym świetle migawka
elektroniczna włącza się automatycznie.
CAMERA
MEMORY
AUTO SHTR
z ON
OFF
108
Znaczenie
Aby podczas filmowania w silnym świetle
migawka elektroniczna nie włączała się
automatycznie.
Zmienianie ustawień w menu
Ikona/parametr
SELFTIMER 1)
D ZOOM
16:9WIDE
Znaczenie
z OFF
Aby nie używać funkcji samowyzwalacza
ON
Aby korzystać z funkcji samowyzwalacza
CAMERA
MEMORY
Wyłącza zbliżenie cyfrowe. Maksymalne zbliżenie
wynosi 25×.
CAMERA
MEMORY
z OFF
50×
Włącza zbliżenie cyfrowe. Zbliżenie od 25× do
50× jest wykonywane cyfrowo (str. 29).
700× 2)
Włącza zbliżenie cyfrowe. Zbliżenie od 25× do
700× jest wykonywane cyfrowo (str. 29).
z OFF
ON
STEADYSHOT
z ON
z ON
OFF
FLASH MODE
Wyłącza funkcję SteadyShot. W przypadku
filmowania nieruchomego obiektu ze statywu
uzyskuje się bardziej naturalny obraz.
Włącza emiter podczerwieni dla funkcji NightShot
(str. 33).
CAMERA
MEMORY
CAMERA
MEMORY
Wyłącza emiter podczerwieni dla funkcji
NightShot.
Włącza lampę błyskową (wyposażenie
opcjonalne) niezależnie od warunków oświetlenia.
Lampa błyskowa uruchamiana jest
automatycznie.
AUTO
Włącza lampę błyskową przed nagraniem, aby
zredukować efekt czerwonych oczu.
HIGH
Powoduje zwiększenie jasności błysku w
stosunku do jego normalnego poziomu.
LOW
2)
Kompensuje drgania kamery.
AUTO
z NORMAL
1)
CAMERA
Służy do nagrywania obrazu panoramicznego
16:9 (str. 52).
CAMERA
MEMORY
CAMERA
MEMORY
Ustawienie normalne
Powoduje zmniejszenie jasności błysku w
stosunku do jego normalnego poziomu.
Nastavení videokamery
FLASH LVL
z ON
—
Zmienianie ustawień kamery
OFF
N.S. LIGHT
Przełącznik
POWER
Ustawienie
Dotyczy wyłącznie modeli DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E
800× (dotyczy wyłącznie modeli DCR-TRV235E/TRV430E)
Uwagi dotyczące funkcji SteadyShot
•Funkcja SteadyShot nie jest w stanie skompensować nadmiernych drgań kamery.
•Na działanie funkcji SteadyShot może wpływać dodatkowy obiektyw (wyposażenie opcjonalne).
Jeśli funkcja SteadyShot zostanie wyłączona
Na ekranie pojawia się wskaźnik wyłączenia funkcji SteadyShot
kompensowane.
. Drgania kamery nie są
Uwagi dotyczące opcji FLASH MODE oraz FLASH LVL
•Dokonywanie regulacji FLASH MODE lub FLASH LVL nie jest możliwe, jeżeli lampa błyskowa
(wyposażenie opcjonalne) nie jest zgodna z funkcjami FLASH MODE lub FLASH LVL.
•Parametry FLASH MODE oraz FLASH LVL wyświetlane są wyłącznie w przypadku podłączenia
zewnętrznej lampy błyskowej (wyposażenie opcjonalne) do inteligentnego gniazda akcesoriów.
109
Zmienianie ustawień w menu
Ikona/parametr
HiFi SOUND
TBC*
Przełącznik
POWER
Ustawienie
Znaczenie
z STEREO
Odtwarzanie taśmy stereofonicznej lub głównej i
podrzędnej ścieżki dźwiękowej z taśmy z
dwiema ścieżkami.
1
Odtwarzanie lewego kanału dźwięku z taśmy
stereo lub głównej ścieżki dźwiękowej z taśmy z
dwiema ścieżkami.
2
Odtwarzanie prawego kanału dźwięku z taśmy
stereo lub podrzędnej ścieżki dźwiękowej z
taśmy z dwiema ścieżkami dźwiękowymi.
z ON
PLAYER/VCR
Korekcja niestabilności obrazu
OFF
PLAYER/VCR
Brak korekcji niestabilności obrazu. Korekcję
TBC należy wyłączyć (wybrać ustawienie OFF)
podczas odtwarzania taśmy, na której został
skopiowany i nagrany sygnał pochodzący z gry
telewizyjnej lub podobnego urządzenia.
TBC jest skrótem od „Time Base Corrector” (korekcja błędów synchronizacji).
DNR*
z ON
PLAYER/VCR
Zmniejszanie zakłóceń obrazu.
OFF
Zmniejszanie widocznego efektu obrazu
szczątkowego występującego w przypadku ujęć
zawierających dużo ruchomych obiektów.
DNR jest skrótem od „Digital Noise Reduction” (cyfrowa redukcja szumów).
AUDIO MIX
—
Regulacja balansu między ścieżkami stereo 1 a
stereo 2.
ST1
NTSC PB
z ON PAL TV
NTSC 4.43
PB MODE
z AUTO
/
A/VtDV OUT
(Dotyczy
wyłącznie
modelu DCRTRV330E)
z OFF
ON
PLAYER/VCR
ST2
Odtwarzanie nagranej w kamerze taśmy na
telewizorze pracującym w systemie PAL.
PLAYER/VCR
Odtwarzanie taśmy nagranej w systemie NTSC
na telewizorze pracującym w trybie NTSC 4.43.
Automatyczny wybór systemu (Hi8/standard 8
lub Digital8 ), który został użyty do nagrania
taśmy, podczas jej odtwarzania.
PLAYER/VCR
Odtwarzanie taśmy, która została nagrana w
systemie Hi8/standard 8 w przypadku, gdy
kamera nie rozpoznaje automatycznie systemu,
w którym zostało dokonane nagranie.
Konwersja cyfrowych sygnałów wizyjnych na
analogowe sygnały wizyjne za pośrednictwem
kamery.
VCR
Konwersja analogowych sygnałów wizyjnych na
cyfrowe sygnały wizyjne za pośrednictwem
kamery.
* Odtwarzanie obrazu z taśm zapisanych wyłącznie w systemie Hi8/standard 8.
Uwagi dotyczące funkcji AUDIO MIX
• Balansu nie można regulować podczas odtwarzania taśmy nagranej w trybie 16-bitowym.
• Balans może być regulowany wyłącznie w przypadku taśm nagranych w systemie Digital8 .
Uwagi dotyczące parametru NTSC PB
Jeśli taśma jest odtwarzana na telewizorze wielosystemowym, należy wybrać taki system, który zapewnia
najlepszą jakość obrazu.
110
Uwaga dotycząca parametru PB MODE
Ustawienie powróci do wartości domyślnej w przypadku:
– wyjęcia akumulatora lub odłączenia źródła zasilania,
– przełączenia przełącznika POWER.
Zmienianie ustawień w menu
Ikona/parametr
LCD BRIGHT
Ustawienie
—
Ustawianie jasności ekranu LCD za pomocą
pokrętła SEL/PUSH EXEC.
Aby ściemnić
LCD B. L.
LCD COLOUR
CAMERA
PLAYER/VCR
MEMORY
Aby rozjaśnić
BRIGHT
Aby rozjaśnić ekran LCD.
CAMERA
PLAYER/VCR
MEMORY
—
Regulacja barw na ekranie LCD za pomocą
pokrętła SEL/PUSH EXEC i poniższego
wskaźnika:
CAMERA
PLAYER/VCR
MEMORY
z BRT NORMAL Aby ustawić normalną jasność ekranu LCD.
Aby zwiększyć
intensywność
Aby rozjaśnić wizjer
CAMERA
PLAYER/VCR
MEMORY
Aby nie nagrywać w sposób ciągły
MEMORY
z BRT NORMAL Aby ustawić normalny poziom jasności wizjera
BRIGHT
* STILL SET
PIC MODE
z SINGLE
MULTI SCRN
QUALITY
z FINE
FLD/FRAME
PRINT MARK
z FIELD
Aby nagrywać obiekty ruchome z korekcją
drgań
Aby nagrywać obiekty nieruchome z
podwyższoną jakością
ON
Aby zapisać znacznik wydruku na nagranym
obrazie nieruchomym przeznaczonym do
późniejszego wydrukowania (str. 166)
ON
z OFF
PLAYER/VCR
MEMORY
Aby nagrywać obrazy nieruchome w trybie
standardowej jakości obrazu (str. 127)
FRAME
z OFF
PROTECT
Aby nagrywać obrazy nieruchome w trybie
wysokiej jakości obrazu
MEMORY
PLAYER/VCR
MEMORY
Nastavení videokamery
STANDARD
Aby nagrać 9 obrazów w sposób ciągły (str.
130)
Zmienianie ustawień kamery
Aby zmniejszyć
intensywność
VF B.L.
Przełącznik
POWER
Znaczenie
Aby skasować znaczniki drukowania na
obrazach nieruchomych
Aby zabezpieczyć wybrane obrazy nieruchome
przed przypadkowym skasowaniem (str. 161)
PLAYER/VCR
MEMORY
Brak zabezpieczenia obrazów nieruchomych
* Dotyczy wyłącznie modeli DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E
Uwagi dotyczące parametru LCD B.L. i VF B.L.
•Wybór ustawienia BRIGHT podczas nagrywania powoduje zmniejszenie żywotności
akumulatora o około 10%.
•Jeśli kamera jest zasilana ze źródła innego niż akumulator, ustawienie BRIGHT jest wybierane
automatycznie.
111
Zmienianie ustawień w menu
Ikona/parametr
*SLIDE SHOW
DELETE ALL
FORMAT
PHOTO SAVE
* 9PIC PRINT
DATE/TIME
Ustawienie
Znaczenie
Przełącznik
POWER
—
Odtwarzanie obrazów w trybie pętli
(str. 159).
MEMORY
—
Aby usunąć wszystkie obrazy (str. 163).
MEMORY
Kasowanie formatowania
MEMORY
z RETURN
OK
Formatowanie włożonej karty pamięci
„Memory Stick”.
1. Wybierz opcję FORMAT przy pomocy
pokrętła SEL/PUSH EXEC, a następnie
naciśnij pokrętło.
2. Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby
wybrać OK, a następnie naciśnij pokrętło.
3. Po pojawieniu się wskaźnika EXECUTE,
wciśnij pokrętło SEL/PUSH EXEC. W trakcie
formatowania pojawia się wskaźnik
FORMATTING. Po zakończeniu
formatowania pojawia się wskaźnik
COMPLETE.
—
Kopiowanie obrazów nieruchomych z taśmy na
kartę pamięci „Memory Stick” (str. 144).
PLAYER/VCR
Kasowanie wydruków podzielonego ekranu.
MEMORY
z RETURN
SAME
Wykonywanie wydruków tego samego
podzielonego ekranu (str. 168).
MULTI
Wykonywanie wydruków innego podzielonego
ekranu.
MARKED
Wykonywanie wydruków obrazów ze
znacznikami wydruku w kolejności ich
nagrania.
z OFF
Wykonywanie wydruków bez daty i godziny
nagrania.
DATE
Wykonywanie wydruków z datą nagrania.
DAY&TIME
Wykonywanie wydruków z datą i godziną
nagrania (str. 168).
MEMORY
Uwagi dotyczące formatowania*
• Karty pamięci „Memory Stick“, będące na wyposażeniu kamery lub stanowiące wyposażenie
opcjonalne, zostały sformatowane fabrycznie. Formatowanie nie jest wymagane.
• Gdy na ekranie wyświetlany jest wskaźnik „FORMATTING“, nie należy przełączać przełącznika
POWER ani naciskać innych przycisków.
• Formatowanie karty pamięci nie jest możliwe, jeżeli element zabezpieczający na karcie pamięci
„Memory Stick“ znajduje się w położeniu LOCK.
• Formatowanie karty pamięci „Memory Stick“ należy przeprowadzić w przypadku pojawienia się
komunikatu „
FORMAT ERROR“.
W trakcie formatowania następuje skasowanie wszystkich informacji zapisanych na karcie
pamięci „Memory Stick“*
Przed rozpoczęciem formatowania sprawdź zawartość karty pamięci „Memory Stick“.
• Formatowanie powoduje skasowanie próbnych obrazów zapisanych na karcie pamięci „Memory
Stick.“
• Formatowanie powoduje skasowanie zabezpieczonych danych obrazów nagranych na karcie pamięci
„Memory Stick“.
Uwaga dotycząca parametru PRINT SET*
Wskaźniki 9PIC PRINT oraz DATE/TIME wyświetlane są tylko wtedy, gdy do inteligentnego gniazda
akcesoriów podłączona jest zewnętrzna drukarka (wyposażenie opcjonalne).
112
* Dotyczy wyłącznie modeli DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E
Zmienianie ustawień w menu
Ikona/parametr
REC MODE
AUDIO MODE
q REMAIN
Znaczenie
z SP
Nagrywanie w trybie SP (standardowym)
LP
Wydłużenie czasu nagrywania o 50% w
stosunku do trybu SP
z 12BIT
Nagrywanie lub odtwarzanie w trybie 12bitowym (dwie ścieżki stereo)
16BIT
Nagrywanie lub odtwarzanie w trybie 16bitowym (jedna ścieżka stereo o wysokiej
jakości)
z AUTO
Aby wyświetlić wskaźnik pozostałej taśmy:
• przez około 8 sekund po włączeniu kamery i
obliczeniu ilości pozostałej taśmy
• przez około 8 sekund po włożeniu kasety i
obliczeniu ilości pozostałej taśmy
• przez około 8 sekund po naciśnięciu
przycisku N w trybie PLAYER lub VCR
• przez około 8 sekund po naciśnięciu
przycisku DISPLAY w celu wyświetlenia
wskaźników na ekranie
• podczas przewijania taśmy do przodu lub
do tyłu oraz w czasie wyszukiwania obrazu
w trybie PLAYER lub VCR
ON
Wskaźnik ilości pozostałej taśmy jest zawsze
widoczny.
z DATE/CAM
DATE
Wyświetlanie podczas odtwarzania daty,
godziny i danych o nagraniu.
Przełącznik
POWER
CAMERA
PLAYER/VCR
CAMERA
PLAYER/VCR*
CAMERA
PLAYER/VCR
PLAYER/VCR
Uwaga dotycząca parametru REC MODE
Jeśli obraz jest nagrywany na standardowej kasecie typu 8 , kamera będzie nagrywać w trybie
SP, nawet jeśli w systemie menu został wybrany tryb LP. W takim przypadku na ekranie LCD
zostanie wyświetlony wskaźnik „8mm TAPE t SP REC, Hi8 TAPE t LP/SP REC“. Do
nagrywania w trybie LP należy używać kaset Hi8
.
Uwagi dotyczące trybu LP
•Jeśli nagrywanie odbywa się w kamerze w trybie LP, zaleca się odtwarzanie taśmy za pomocą
tej samej kamery. Jeśli taśma będzie odtwarzana za pomocą innej kamery lub magnetowidu,
mogą wystąpić zakłócenia wizji lub fonii.
•Jeśli do nagrania jednej taśmy zostały zastosowane tryby SP i LP lub niektóre sceny zostały
nagrane w trybie LP, podczas przechodzenia między tymi scenami mogą występować
zniekształcenia odtwarzanego obrazu lub nieprawidłowy zapis kodów czasu.
Nastavení videokamery
Wyświetlanie podczas odtwarzania samej daty
i godziny.
Zmienianie ustawień kamery
DATA CODE
Ustawienie
Uwaga dotycząca parametru AUDIO MODE
Podczas odtwarzania taśmy nagranej w trybie 16-bitowym nie można regulować balansu za
pomocą parametru AUDIO MIX.
*Kopiowanie taśmy na inny magnetowid
W przypadku taśm nagranych w systemie Digital8 niemożliwe jest wybranie trybu AUDIO
MODE. Jednakże w przypadku kopiowania taśm nagranych w systemie Hi8/standard 8 na inny
magnetowid przy użyciu kabla i.LINK, dokonanie wyboru trybu AUDIO MODE jest możliwe.
113
Zmienianie ustawień w menu
Ikona/parametr
CLOCK SET
LTR SIZE
Ustawienie
—
z NORMAL
2×
DEMO MODE
z ON
OFF
Znaczenie
Przełącznik
POWER
Ustawianie daty lub godziny (str. 22)
CAMERA
MEMORY
Wyświetlanie wybranych opcji menu w zwykłej
wielkości
CAMERA
PLAYER/VCR
MEMORY
Wyświetlanie wybranych opcji menu w
dwukrotnym powiększeniu
Wyświetlanie pokazu działania funkcji kamery
CAMERA
Wyłączanie pokazu
Uwagi dotyczące parametru DEMO MODE
•Nie można wybrać parametru DEMO MODE, jeśli w kamerze znajduje się kaseta.
•Fabryczne ustawienie parametru DEMO MODE to tryb STBY (tryb czuwania). Pokaz funkcji
kamery rozpoczyna się około 10 minut po ustawieniu przełącznika POWER w pozycji CAMERA,
jeśli w kamerze nie ma kasety.
Aby wyłączyć pokaz, włóż kasetę i ustaw przełącznik POWER w innej pozycji niż CAMERA lub
dla parametru DEMO MODE wybierz ustawienie OFF.
•Jeśli funkcja NIGHTSHOT jest włączona (ustawienie ON), na ekranie LCD jest wyświetlany
wskaźnik “NIGHTSHOT”, a w systemie menu nie można wybrać parametru DEMO MODE.
114
Zmienianie ustawień w menu
Ikona/parametr
WORLD TIME
BEEP
COMMANDER
Ustawienie
—
z MELODY
Rozpoczęcie/zakończenie nagrywania lub
problem z kamerą są sygnalizowane
melodyjką.
CAMERA
PLAYER/VCR
MEMORY
OFF
Wyłączenie wszystkich dźwięków, w tym
dźwięku migawki.
z ON
Włączenie pilota należącego do wyposażenia
kamery.
Wyłączenie pilota w celu uniknięcia
przypadkowego włączenia kamery za pomocą
pilota magnetowidu.
Wyświetlanie wskaźników na ekranie LCD i w
wizjerze
Wyświetlanie wskaźników na ekranie
telewizora, ekranie LCD i w wizjerze.
Podczas filmowania świeci się lampka
nagrywania z przodu kamery.
CAMERA
PLAYER/VCR
MEMORY
CAMERA
PLAYER/VCR
MEMORY
CAMERA
MEMORY
Lampka nagrywania jest wyłączona. Osoba nie
wie o tym, że jest filmowana.
VIDEO EDIT
—
Tworzenie programu i montaż obrazu (str. 86).
PLAYER/VCR
EDIT SET
—
Regulacja i ustawianie synchronizacji kamery i
magnetowidu przy kopiowaniu w trybie
montażu (str. 86).
PLAYER/VCR
Wyłączanie podświetlenia wyświetlacza.
CAMERA
PLAYER/VCR
MEMORY
INDICATOR
z BL OFF
BL ON
Włączanie podświetlenia wyświetlacza.
Nastavení videokamery
OFF
Zmienianie ustawień kamery
z LCD
V-OUT/LCD
REC LAMP
CAMERA
MEMORY
Zamiast melodyjki emitowany jest sygnał
dźwiękowy.
z ON
Przełącznik
POWER
Ustawianie czasu lokalnego.
Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby ustawić
różnicę czasów. Wskazanie zegara zmieni się o
podaną wartość. Jeśli zostanie ustawiona
różnica czasu o wartości 0, zegar będzie
wskazywać pierwotnie ustawioną godzinę.
NORMAL
OFF
DISPLAY
Znaczenie
Uwaga
W przypadku naciśnięcia przycisku DISPLAY, gdy w systemie menu dla parametru DISPLAY
została wybrana opcja V-OUT/LCD, obraz z odbiornika telewizyjnego lub magnetowidu nie ukaże
się na ekranie nawet wówczas, gdy kamera jest podłączona do wyjść odbiornika telewizyjnego
lub magnetowidu. (Nie dotyczy przypadku podłączenia kamery przy użyciu kabla i.LINK.)
Jeśli źródło zasilania zostanie odłączone na czas dłuższy niż 5 minut
Przywracane są ustawienia domyślne parametrów AUDIO MIX, FLASH LVL, COMMANDER i HiFi
SOUND.
Ustawienia innych opcji menu są zapisywane w pamięci, nawet jeśli odłączono akumulator.
Uwagi dotyczące parametru INDICATOR
•Wybór ustawienia BL ON podczas nagrywania powoduje zmniejszenie żywotności akumulatora
o około 10%.
•Jeśli kamera jest zasilana ze źródła innego niż akumulator, ustawienie BL ON jest wybierane
automatycznie.
115
Změna nastavení v nabídce
Česky
Výběr nastavení jednotlivých položek z je výchozí nastavení.
Položky nabídky se liší podle polohy přepínače POWER.
Na obrazovce se zobrazují pouze položky, s nimiž můžete v danou chvíli pracovat.
Ikona/položka
Význam
Přepínač
POWER
PROGRAM AE
—
Vyhovět specifickým požadavkům při nahrávání
(str. 61).
CAMERA
MEMORY
P EFFECT
—
Přidat speciální efekty podobné filmovým
efektům (str. 56).
CAMERA
PLAYER/VCR
D EFFECT
—
Přidat speciální efekty pomocí různých digitálních
funkcí (str. 58).
CAMERA
PLAYER/VCR
z ON
Automatická aktivace elektronické závěrky při
nahrávání v nadměrně osvětleném prostředí.
CAMERA
MEMORY
OFF
Zabránění automatické aktivaci elektronické
závěrky při nahrávání v nadměrně osvětleném
prostředí
AUTO SHTR
116
Režim
Změna nastavení v nabídce
Ikona/položka
SELFTIMER 1)
Význam
z OFF
Není použit časový zpožïovač.
ON
D ZOOM
16:9WIDE
z OFF
Aktivace digitálního zvětšení. Zvětšení v rozmezí
25× až 700× je prováděno digitálně (str. 29).
z OFF
z ON
z ON
z ON
Nahrávání širokoúhlého obrazu 16:9 (str. 52).
Kompenzace otřesů videokamery.
Vypnutí funkce STEADYSHOT. Přirozený obraz
při nahrávání statického objektu zajistíte použitím
stativu.
Použití funkce NIGHTSHOT LIGHT (str. 33).
CAMERA
MEMORY
Vypnutí funkce NIGHTSHOT LIGHT.
CAMERA
MEMORY
Použití blesku (není součástí dodávky) bez ohledu
na jas okolního prostředí
CAMERA
MEMORY
Automatické používání blesku
AUTO
Použití blesku před nahráváním tak, aby bylo
potlačeno červené zbarvení očí
HIGH
Nastaví vyšší intenzitu blesku.
Běžné nastavení.
CAMERA
MEMORY
Nastaví nižší intenzitu blesku.
pouze model DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E
800× (pouze model DCR-TRV235E/TRV430E)
Poznámka k použití funkce STEADYSHOT
• Použití funkce STEADYSHOT nezabrání nadměrným otřesům videokamery.
• Použití předsádkových čoček (nejsou součástí dodávky) může ovlivnit funkci STEADYSHOT.
Pokud vypnete funkci STEADYSHOT
Na obrazovce se zobrazí indikátor STEADYSHOT OFF
otřesy.
Nastavení videokamery
LOW
2)
CAMERA
—
AUTO
z NORMAL
1)
CAMERA
MEMORY
Zmienianie ustawień kamery
FLASH LVL
Vypnutí digitálního zvětšení. Je možné zvětšení až
25×.
700× 2)
OFF
FLASH MODE
CAMERA
MEMORY
Aktivace digitálního zvětšení. Zvětšení v rozmezí
25× až 50× je prováděno digitálně (str. 29).
OFF
N.S. LIGHT
Je použit časový zpožïovač.
50×
ON
STEADYSHOT
Přepínač
POWER
Režim
. Videokamera nebude kompenzovat
Poznámky k použití funkce FLASH MODE a FLASH LVL
• Pokud není blesk (není součástí dodávky) kompatibilní s funkcemi FLASH MODE nebo FLASH
LVL, nelze nastavit hodnotu funkce FLASH MODE nebo FLASH LVL.
• Funkce FLASH MODE a FLASH LVL se zobrazí pouze v případě, že je připojen blesk (není
součástí dodávky) prostřednictvím odpovídajícího příslušenství.
117
Změna nastavení v nabídce
Ikona/položka
HiFi SOUND
TBC*
Přepínač
POWER
Režim
Význam
z STEREO
Přehrávání stereokazety nebo kazety pro duální
zvukový záznam s hlavním a vedlejším zvukem.
1
Přehrávání levého zvukového kanálu
stereokazety nebo hlavního zvukového
záznamu kazety pro duální zvukový záznam.
2
Přehrávání pravého zvukového kanálu
stereokazety nebo vedlejšího zvukového
záznamu kazety pro duální zvukový záznam.
z ON
PLAYER/VCR
Korekce chvění obrazu.
OFF
PLAYER/VCR
Bez korekce chvění obrazu. Při přehrávání
kazety, na které je zkopírován signál televizní
hry nebo podobná nahrávka, nastavte přepínač
TBC do polohy OFF.
Zkratka TBC znamená „Time Base Corrector“.
DNR*
z ON
PLAYER/VCR
Potlačení šumů obrazu.
OFF
Potlačení nejasností obrazu zabírajícího pohyb.
Zkratka DNR znamená „Digital Noise Reduction“.
AUDIO MIX
—
Úprava nastavení poměru kanálů stereo 1 a
stereo 2.
ST1
NTSC PB
PB MODE
Přehrání kazety nahrané pomocí videokamery
na televizoru se systémem PAL.
NTSC 4.43
Přehrání kazety nahrané pomocí systému
NTSC na televizoru se systémem NTSC 4.43.
/
A/VtDV OUT
(pouze model
DCR-TRV330E)
ST2
z ON PAL TV
z AUTO
PLAYER/VCR
Automatický výběr systému použitého při
nahrávání kazety (Hi8/Standard 8 nebo Digital8
) při přehrávání kazety.
PLAYER/VCR
PLAYER/VCR
Přehrávání kazety nahrané pomocí systému
Hi8/Standard 8, pokud videokamera systém
automaticky nerozlišuje.
z OFF
Konverze digitálního signálu na analogový
signál prostřednictvím videokamery.
ON
Konverze analogového signálu na digitální
signál prostřednictvím videokamery.
VCR
* Pouze při přehrávání kazet nahraných pomocí systému Hi8/Standard 8.
Poznámky k použití funkce AUDIO MIX
•Při přehrávání kazety nahrané v 16bitovém režimu nelze poměr upravit.
•Poměr můžete upravit pouze pro kazety nahrané pomocí systému Digital8
.
Poznámka k použití funkce NTSC PB
Pokud přehráváte kazetu na televizoru s více systémy, vyberte při sledování obrazu optimální
systém.
Poznámka k režimu PB MODE
Nastavení režimu se vrátí zpět k výchozímu nastavení, pokud:
– vyjmete sadu baterií nebo odpojíte zdroj napájení,
– přepnete přepínač POWER.
118
Změna nastavení v nabídce
Ikona/položka
LCD BRIGHT
Režim
—
Přepínač
POWER
Význam
Úprava jasu obrazovky LCD pomocí voliče
SEL/PUSH EXEC.
Tmavší
LCD B. L.
LCD COLOUR
Světlejší
BRIGHT
Zvýšení jasu podsvícení obrazovky LCD.
CAMERA
PLAYER/VCR
MEMORY
—
Úprava barev na obrazovce LCD. Otočením
voliče SEL/PUSH EXEC nastavte následující
pruh
CAMERA
PLAYER/VCR
MEMORY
z BRT NORMAL Nastavení jasu podsvícení obrazovky LCD na
normální hodnotu
Zvýšení
intenzity
Zvýšení jasu v hledáčku
CAMERA
PLAYER/VCR
MEMORY
Nespojité nahrávání
MEMORY
z BRT NORMAL Nastavení jasu v hledáčku na normální hodnotu
BRIGHT
* STILL SET
PIC MODE
z SINGLE
MULTI SCRN
QUALITY
z FINE
FLD/FRAME
PRINT MARK
PROTECT
z FIELD
Nahrávání statického obrazu v režimu vysoké
kvality obrazu
Nahrávání statického obrazu v režimu
standardní kvality obrazu (str. 127)
Nahrání korekce chvění pro nahrávku s
pohyblivými objekty
FRAME
Nahrání zastavujících objektů v režimu vysoké
kvality obrazu
ON
Zápis tiskové značky do nahraného statického
obrazu, který chcete vytisknout (str. 166)
z OFF
Zrušení tiskové značky zapsané do nahraného
statického obrazu
ON
z OFF
PLAYER/VCR
MEMORY
Ochrana vybraného statického obrazu před
náhodným vymazáním (str. 161)
MEMORY
PLAYER/VCR
MEMORY
Nastavení videokamery
STANDARD
Nahrání 9 obrazů po sobě (str. 130)
Zmienianie ustawień kamery
Snížení
intenzity
VF B.L.
CAMERA
PLAYER/VCR
MEMORY
PLAYER/VCR
MEMORY
Zrušení ochrany vybraného statického obrazu
před náhodným vymazáním
* pouze model DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E
Poznámky k použití volby LCD B.L. a VF B.L.
•Pokud vyberete volbu BRIGHT, sníží se životnost baterií při nahrávání asi o 10 procent.
•Pokud použijete jiný zdroj než sadu baterií, bude volba BRIGHT vybrána automaticky.
119
Změna nastavení v nabídce
Ikona/položka
Režim
Význam
Přepínač
POWER
*SLIDE SHOW
—
Přehrávání obrazů ve smyčce (str. 159).
MEMORY
DELETE ALL
—
Vymazání všech obrazů (str. 163)
MEMORY
Zrušení formátování
MEMORY
FORMAT
PHOTO SAVE
* 9PIC PRINT
DATE/TIME
z RETURN
OK
Formátování vložené karty „Memory Stick“
1. Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
volbu FORMAT a poté volič stiskněte.
2. Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
volbu OK a poté volič stiskněte.
3. Jakmile se zobrazí indikátor EXECUTE,
stiskněte volič SEL/PUSH EXEC. Při
formátování se zobrazí indikátor
FORMATTING. Po dokončení formátování
se zobrazí indikátor COMPLETE.
—
Kopírování statického obrazu z kazety na kartu
„Memory Stick“ (str. 144)
PLAYER/VCR
Zrušení tisku rozdělené obrazovky
MEMORY
z RETURN
SAME
Tisk jedné rozdělené obrazovky (str.168)
MULTI
Tisk různých rozdělených obrazovek
MARKED
Tisk obrazů označených tiskovými značkami v
pořadí, v jakém byly nahrány
z OFF
Tisk obrazů označených tiskovými značkami
bez data a času pořízení nahrávky
DATE
Tisk obrazů označených tiskovými značkami s
datem pořízení nahrávky
DAY&TIME
Tisk obrazů označených tiskovými značkami s
datem a časem pořízení nahrávky (str. 168)
MEMORY
Poznámky k formátování*
•Karta „Memory Stick“ je formátována výrobcem. Při použití s touto videokamerou ji není nutné
formátovat.
•Pokud je na displeji zobrazena zpráva „FORMATING“, nepřepínejte přepínač POWER, ani
netiskněte žádná tlačítka.
•Pokud je ochranná pojistka na kartě „Memory Stick“ nastavena do polohy LOCK, nemůžete
pamě» formátovat.
•Pokud se zobrazí nápis „
FORMAT ERROR“, je nutné pamě» zformátovat.
Při formátování se smažou veškeré údaje uložené na kartě „Memory Stick“*.
Před formátováním zkontrolujte obsah karty „Memory Stick“.
•Při formátování se smažou zkušební obrazy uložené na kartě „Memory Stick“.
•Při formátování se smažou i obrazy s nastavenou ochranou před náhodným vymazáním.
Poznámka k použití funkce PRINT SET*
Funkce 9PIC PRINT a DATE/TIME se zobrazí pouze v případě, že je připojena externí tiskárna
(není součástí dodávky) prostřednictvím odpovídajícího příslušenství.
* pouze model DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E
120
Změna nastavení v nabídce
IIkona/položka
REC MODE
Režim
Význam
z SP
Nahrávání v režimu SP (Standard Play).
LP
AUDIO MODE
z 12BIT
16BIT
q REMAIN
z AUTO
z DATE/CAM
DATE
CAMERA
PLAYER/VCR*
Nahrávání a přehrávání v 16bitovém režimu
(jeden vysoce kvalitní stereofonní zvukový
záznam).
Zobrazení indikátoru zbývajícího času kazety:
• po dobu přibližně 8 sekund poté, co byla
videokamera zapnuta a provádí výpočet
zbývajícího času kazety,
• po dobu přibližně 8 sekund poté, co byla
vložena kazeta a videokamera provádí
výpočet zbývajícího času kazety,
• po dobu přibližně 8 sekund poté, co bylo v
režimu PLAYER nebo VCR stisknuto tlačítko
N,
• po dobu přibližně 8 sekund poté, co byly
stisknutím tlačítka DISPLAY zobrazeny
indikátory obrazovky,
• po dobu převíjení kazety dozadu, dopředu
nebo vyhledávání obrazu v režimu PLAYER
nebo VCR.
CAMERA
PLAYER/VCR
Zobrazení indikátoru zbývajícího času kazety
vždy.
Zobrazení data, času a údajů o nahrávání
během přehrávání
PLAYER/VCR
Zobrazení data a času při přehrávání
Poznámka k režimu REC MODE
Jestliže nahráváte na kazetu Standard 8 , bude videokamera nahrávat v režimu SP i tehdy,
vyberete-li v nabídce režim LP. V takovém případě se na obrazovce zobrazí indikátor „8mm TAPE
t SP REC, Hi8 TAPE t LP/SP REC“. Pro režim LP použijte kazety Hi8
.
Poznámky k použití režimu LP
•Pokud pomocí videokamery nahrajete kazetu v režimu LP, doporučujeme přehrávat kazetu
pomocí té samé videokamery. Pokud budete přehrávat kazetu pomocí jiné videokamery nebo
zařízení VCR, mohou se vyskytnout šumy obrazu nebo zvuku.
•Střídáte-li při nahrávání na jednu kazetu režimy SP a LP, může dojít k poruchám obrazu nebo
nemusí být správný časový údaj mezi jednotlivými scénami.
Nastavení videokamery
DATA CODE
Nahrávání a přehrávání ve 12bitovém režimu
(dva stereofonní zvukové záznamy).
CAMERA
PLAYER/VCR
Zmienianie ustawień kamery
ON
Zvýšení nahrávacího času na 1,5 násobek
oproti režimu SP.
Přepínač
POWER
Poznámka k režimu AUDIO MODE
Při přehrávání kazety, která byla nahrána v 16bitovém režimu, nelze upravit poměr zvukových
kanálů pomocí funkce AUDIO MIX.
*Kopírování kazety na jiné zařízení VCR
Režim AUDIO MODE nefunguje pro kazety nahrané pomocí systému Digital8 . Režim AUDIO
MODE můžete použít, pokud kopírujete kazety nahrané pomocí systému Hi8/Standard 8 na jiné
zařízení VCR připojené pomocí kabelu i.LINK.
121
Změna nastavení v nabídce
IIkona/položka
CLOCK SET
LTR SIZE
Režim
—
z NORMAL
2×
DEMO MODE
z ON
OFF
Význam
Přepínač
POWER
Nastavení data nebo času (str. 22)
CAMERA
MEMORY
Zobrazení vybraných položek nabídky v
normální velikosti.
CAMERA
PLAYER/VCR
MEMORY
Zobrazení vybraných položek nabídky ve
dvojnásobné velikosti.
Zobrazení demonstrace.
CAMERA
Vypnutí demonstračního režimu.
Poznámky k použití režimu DEMO MODE
•Pokud je ve videokameře vložena kazeta, nelze režim DEMO MODE použít.
•Režim DEMO MODE je výrobcem nastaven jako pohotovostní režim a spustí se 10 minut poté,
co nastavíte přepínač POWER do polohy CAMERA, pokud není do kamery vložena kazeta.
Chcete-li tento režim vypnout, vložte kazetu, nastavte přepínač POWER do polohy jiné než
CAMERA nebo funkci DEMO MODE nastavte na hodnotu OFF.
•Pokud je přepínač NIGHTSHOT nastaven do polohy ON, na obrazovce se zobrazí indikátor
“NIGHTSHOT” a není možné v nabídce vybrat volbu DEMO MODE.
122
Změna nastavení v nabídce
IIkona/položka
WORLD TIME
BEEP
—
z MELODY
Nastavení přehrání melodie při spuštění/
zastavení nahrávání nebo pokud se
videokamera bude nacházet v neobvyklém
stavu.
CAMERA
PLAYER/VCR
MEMORY
OFF
Vypnutí veškerého zvuku.
z LCD
V-OUT/LCD
REC LAMP
CAMERA
MEMORY
Nastavení zvukového signálu, který zazní místo
melodie.
z ON
z ON
Přepínač
POWER
Nastavení hodin na místní čas.
Otočením voliče SEL/PUSH EXEC nastavte
časový rozdíl. Hodiny budou ukazovat jiný čas
v závislosti na vámi provedeném nastavení.
Pokud nastavíte časový rozdíl na hodnotu 0,
hodiny budou ukazovat původně nastavený
čas.
NORMAL
OFF
DISPLAY
Význam
Aktivace dálkového ovladače, který je součástí
příslušenství videokamery.
Vypnutí dálkového ovladače pro zamezení
chybného ovládání způsobeného ovladači
jiných systémů VCR.
Zobrazení displeje na obrazovce LCD a v
hledáčku.
Zobrazení displeje na obrazovce televizoru,
obrazovce LCD a v hledáčku.
Zapnutí světelné indikace nahrávání.
CAMERA
PLAYER/VCR
MEMORY
CAMERA
PLAYER/VCR
MEMORY
CAMERA
MEMORY
Vypnutí světelné indikace nahrávání.
Nahrávaná osoba si nahrávání nebude
vědoma.
VIDEO EDIT
—
Tvorba programů a úpravy nahrávky (str. 86)
PLAYER/VCR
EDIT SET
—
Úprava a nastavení synchronního režimu
videokamery a zařízení VCR pro kopírování v
režimu EDIT SET (str. 86).
PLAYER/VCR
Vypnutí podsvícení displeje
CAMERA
PLAYER/VCR
MEMORY
INDICATOR
z BL OFF
BL ON
Zapnutí podsvícení displeje.
Nastavení videokamery
OFF
Zmienianie ustawień kamery
COMMANDER
Režim
Poznámka
Pokud je v nabídce volba DISPLAY nastavena na hodnotu V-OUT/LCD a stisknete tlačítko
DISPLAY, nezobrazí se na obrazovce obraz z televizoru nebo zařízení VCR ani v případě, že je
videokamera připojena k výstupu televizoru nebo zařízení VCR. (Výjimkou je použití kabelu i.
LINK.)
Po více než 5 minutách po vypnutí zdroje napájení
Položky AUDIO MIX, FLASH LVL, COMMANDER a HiFi SOUND se vrátí zpět ke svým výchozím
nastavením.
Ostatní položky budou uloženy v paměti, a to i v případě, že budou vyjmuty baterie.
Poznámky k použití funkce INDICATOR
•Pokud vyberete volbu BL ON, sníží se životnost baterie při nahrávání asi o 10 procent.
•Pokud použijete jiný zdroj než sadu baterií, bude volba BL ON vybrána automaticky.
123
— Korzystanie z karty pamięci„Memory Stick“ —
— Operace s kartou „Memory Stick“ —
Korzystanie z karty pamięci
„Memory Stick“ – wprowadzenie
Použití karty „Memory
Stick“ – Úvod
– dotyczy wyłącznie modeli DCRTRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E
– pouze model DCR-TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E
Możliwe jest nagrywanie i odtwarzanie obrazów
nieruchomych nagranych na karcie pamięci
„Memory Stick“ będącej na wyposażeniu
kamery. Można z łatwością odtwarzać, nagrywać
lub kasować obrazy nieruchome. Można
wymieniać dane obrazów z innymi urządzeniami,
na przykład z komputerem, stosując będący na
wyposażeniu kamery kabel USB karty pamięci
„Memory Stick“.
Pomocí karty „Memory Stick“, která je dodávána
s videokamerou, můžete nahrávat a přehrávat
statický obraz. Přehrát, nahrát nebo smazat
statický obraz je velmi snadné. Pomocí kabelu
USB můžete přenášet data mezi kartou „Memory
Stick“ a jiným zařízením, jako je například
počítač.
Uwagi dotyczące formatu JPEG
Kamera dokonuje kompresji danych obrazów w
formacie JPEG (z rozszerzeniem .jpg).
Typowa nazwa pliku danych obrazu
100-0001:
Ta nazwa pliku pojawia się na
ekranie kamery.
Dsc00001.jpg: Ta nazwa pliku pojawia się na
ekranie komputera.
Przed użyciem karty pamięci „Memory
Stick“
Formát souboru (JPEG)
Videokamera ukládá data do komprimovaného
souboru formátu JPEG (soubor s příponou JPG).
Typický název souboru
100-0001:
Tento název souboru se zobrazí
na obrazovce videokamery.
Dsc00001.jpg: Tento název souboru se zobrazí
na monitoru počítače.
Před použitím karty „Memory Stick“
Terminal/Kontakty
Element ochrony
przed zapisem/
Ochranná pojistka
Położenie etykiety/
Označená pozice
•Nagrywanie lub kasowanie obrazów
nieruchomych nie jest możliwe, jeżeli element
zabezpieczający na karcie pamięci „Memory
Stick“ znajduje się w położeniu LOCK.
•W zależności od modelu, położenie i kształt
przełącznika mogą być różne.
•Zalecamy tworzenie kopii zapasowych
ważnych danych.
•Dane obrazów mogą zostać uszkodzone w
następujących przypadkach:
– Jeżeli karta pamięci „Memory Stick“ zostanie
wyjęta, nastąpi wyłączenie zasilania lub
odłączenie akumulatora w celu jego wymiany
w czasie, gdy błyska lampa dostępu.
– Jeżeli karta pamięci „Memory Stick“ znajdzie
się w pobliżu pól elektrostatycznych lub
magnetycznych.
•Należy dbać o to, by z metalowymi elementami
połączeniowymi nie stykały się żadne metalowe
przedmioty oraz by nie dotykać tych
elementów palcami.
•Przyklej etykietę w oznaczonym miejscu.
•Kart pamięci „Memory Stick“ nie należy zginać,
rzucać ani uderzać.
124•Kart pamięci „Memory Stick“ nie należy
rozbierać.
•Pokud je ochranná pojistka na kartě „Memory
Stick“ nastavena do polohy LOCK, nemůžete
nahrát nebo smazat statický obraz.
•Umístění a tvar přepínače se mohou u
jednotlivých modelů lišit.
•Doporučujeme vám zálohovat důležitá data.
•K poškození dat může dojít v následujících
případech:
– Pokud vyjmete kartu „Memory Stick“,
vypnete zdroj napájení nebo vyjmete sadu
baterií ve chvíli, kdy bliká indikátor ACCESS.
– Pokud použijete kartu „Memory Stick“ v
blízkosti zdroje statické elektřiny nebo
magnetického pole.
•Kovové části zástrčky napájecího sí»ového
adaptéru nesmí přijít do styku s jinými
kovovými objekty nebo s vaším tělem.
•Posuňte štítek do označené pozice.
•Nevystavujte kartu „Memory Stick“ silným
otřesům, nepouštějte ji na zem a neohýbejte ji.
•Nepokoušejte se kartu „Memory Stick“
rozebírat nebo ji upravovat.
Korzystanie z karty pamięci
„Memory Stick“ – wprowadzenie
Použití karty „Memory Stick“ – Úvod
•Nie należy dopuszczać do zamoczenia kart
pamięci „Memory Stick“.
•Nie należy używać ani przechowywać kart
pamięci „Memory Stick“ w miejscach:
– w których występuje bardzo wysoka
temperatura, na przykład w samochodzie
zaparkowanym w silnie nasłonecznionym
miejscu,
– które są narażone na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych,
– w których występuje duża wilgotność lub
agresywnie działające gazy.
•Karty pamięci „Memory Stick“ powinny być
przenoszone lub przechowywane w
przeznaczonym do tego celu pudełku.
•Chraňte kartu „Memory Stick“ před vlhkostí.
•Nepoužívejte nebo neskladujte kartu „Memory
Stick“ na místech, která jsou:
– Extrémně horká, jako například automobil
zaparkovaný na slunci nebo na přímém
slunci.
– Vystavená přímému slunečnímu záření.
– Velmi vlhká nebo vystavená vlivu korozívních
plynů.
•Kartu „Memory Stick“ přenášejte i skladujte
uloženou v pouzdře.
Karty pamięci „Memory Stick“
sformatowane za pomocą komputera
Karta „Memory Stick“ naformátovaná pomocí
systému Windows nebo Macintosh nemusí být
kompatibilní s touto videokamerou.
Uwagi dotyczące zgodności danych
obrazu
Nazwa „Memory Stick“ oraz
towarowymi Sony Corporation.
•Soubory na kartě „Memory Stick“, ve kterých
jsou uloženy obrazy, jsou kompatibilní se
standardem „Design Rules for Camera File
Systems“ ustanoveným asociací JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association). Pomocí této
videokamery nelze přehrávat statické obrazy
nahrané pomocí jiného zařízení (model DCRTRV890E/TRV900/TRV900E nebo DSC-D700/
D770), které nejsou kompatibilní s uvedeným
standardem. (Tyto modely v některých
oblastech nejsou dostupné na trhu.)
•Pokud karta „Memory Stick“, která byla použita
s jiným zařízením, nefunguje, zformátujte ji
podle postupu uvedeného na straně 120.
Nezapomeňte, že při formátování paměti se
smažou všechny uložené obrazy.
„Memory Stick“ a
jsou ochranné známky
společnosti Sony Corporation.
są znakami
•„Microsoft®“ i „Windows®“ są zastrzeżonym
znakami towarowymi lub znakami towarowymi
firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
•Macintosh oraz Mac OS są znakami
towarowymi firmy Apple Computer, Inc.
•Wszystkie inne nazwy produktów przytoczone
w niniejszym dokumencie mogą być znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi innych firm.
Ponadto, znaki „™“ oraz „®“ nie są przytaczane
w niniejszym podręczniku we wszystkich
przypadkach występowania nazwy.
•„Microsoft®“ a „Windows®“ jsou registrované
ochranné známky nebo ochranné známky
společnosti Microsoft Corporation ve
Spojených Státech a dalších zemích.
•Macintosh a Mac OS jsou ochranné známky
společnosti Apple Computer, Inc.
•Ostatní zde zmíněné názvy produktů mohou
být ochrannými známkami nebo registrovanými
ochrannými známkami příslušných společností.
Označení „™“ a „®“ nejsou dále v této příručce
uváděny.
Operace s kartou „Memory Stick“
•Pliki danych obrazu zapisywane przez kamerę
na kartach pamięci „Memory Stick“ są zgodne
z uniwersalnym standardem dotyczącym reguł
projektowania systemu plików dla kamer, który
został opracowany przez stowarzyszenie JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association). Nie jest możliwe
odtwarzanie w kamerze obrazów
nieruchomych zarejestrowanych na innym
sprzęcie (DCR-TRV890E/TRV900/TRV900E lub
DSC-D700/D770), który nie jest zgodny z tym
uniwersalnym standardem. (Te modele nie są
dostępne w sprzedaży w niektórych krajach.)
•Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie karty
pamięci „Memory Stick“, która była używana w
innym sprzęcie, należy ją sformatować w
kamerze, postępując zgodnie z procedurą
opisaną na stronie 112. Należy pamiętać, że w
trakcie formatowania karty pamięci wszystkie
zapisane na niej obrazy zostaną skasowane.
Poznámky ke kompatibilitě obrazových
dat
Korzystanie z karty pamięci „Memory Stick“
Karty pamięci „Memory Stick“ sformatowane za
pomocą komputerów, na których działa system
operacyjny Windows lub Macintosh, mogą nie
być zgodne z tą kamerą.
Formátování karty „Memory Stick“
pomocí počítače
125
Korzystanie z karty pamięci
„Memory Stick“ – wprowadzenie
Wkładanie karty pamięci „Memory
Stick“
Włóż kartę pamięci „Memory Stick” do gniazda
„Memory Stick“ aż napotkasz opór, tak aby
znajdujący się na niej znak v był skierowany w
stronę gniazda „Memory Stick”, jak pokazano na
ilustracji poniżej.
Použití karty „Memory Stick“ – Úvod
Vložení karty „Memory Stick“
Vložte kartu „Memory Stick¤F do slotu pro kartu
„Memory Stick“ značkou v směrem ke slotu
tak, jak je znázorněno na obrázku.
Przycisk zwalniający kartę
„Memory Stick“/
Tlačítko pro vyjmutí karty
„Memory Stick“
Gniazdo „Memory Stick“/
Slot pro kartu „Memory Stick“
lampka dostępu/
indikátor ACCESS
Aby wyjąć kartę „Memory Stick“
Naciśnij przycisk zwalniający kartę „Memory
Stick“. Powoduje to zwolnienie karty „Memory
Stick“.
Jeżeli świeci się lub błyska lampka dostępu
Nie potrząsaj ani nie uderzaj kamery, ponieważ
trwa zapisywanie lub odczytywanie danych z
karty pamięci „Memory Stick“. Nie wyłączaj
zasilania, nie wyjmuj karty „Memory Stick“ ani
akumulatora. Może to doprowadzić do
uszkodzenia danych obrazu.
Jeżeli wyświetlony zostanie komunikat „
MEMORY STICK ERROR“
Karta pamięci „Memory Stick“ może być
uszkodzona. W takim przypadku należy użyć
innej karty pamięci „Memory Stick“.
126
Vyjmutí karty „Memory Stick“
Stiskněte tlačítko pro vyjmutí karty „Memory
Stick“. Karta „Memory Stick“ se vysune.
Pokud indikátor ACCESS svítí nebo bliká
Nevystavujte videokameru otřesům; probíhá
načítání nebo ukládání dat na kartu „Memory
Stick“. Nevypínejte zdroj napájení, ani
nevyjímejte kartu „Memory Stick“ nebo sadu
baterií. Mohlo by dojít k poškození ukládaných
dat.
Pokud se zobrazí nápis „
MEMORY STICK
ERROR“
Karta „Memory Stick“ může být poškozena.
Pokud se tak stane, použijte jinou kartu „Memory
Stick“.
Korzystanie z karty pamięci
„Memory Stick“ – wprowadzenie
Wybór trybu jakości obrazu
Použití karty „Memory Stick“ – Úvod
Výběr režimu kvality obrazu
Při nahrávání statického obrazu můžete vybrat
režim kvality obrazu. Výchozím nastavením je
režim FINE.
(1) Ustaw przełącznik POWER w położenie
PLAYER, VCR (dotyczy wyłącznie modelu DCRTRV330E) lub MEMORY. Upewnij się, że
przełącznik LOCK znajduje się w lewym
(odblokowanym) położeniu.
(2) Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
(3) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
ikonę
, a następnie naciśnij pokrętło.
(4) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
parametr STILL SET, a następnie naciśnij
pokrętło.
(5) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
parametr QUALITY, a następnie naciśnij
pokrętło.
(6) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
żądaną jakość obrazu, a następnie naciśnij
pokrętło.
(1) Nastavte přepínač POWER do polohy
PLAYER, VCR (pouze model DCR-TRV330E)
nebo MEMORY. Ujistěte se, že je přepínač
LOCK posunut doleva (nastaven do polohy
UNLOCK).
(2) Stisknutím tlačítka MENU zobrazte nabídku.
(3) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
a poté volič stiskněte.
(4) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
volbu STILL SET a poté volič stiskněte.
(5) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
volbu QUALITY a poté volič stiskněte.
(6) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
požadovaný režim kvality obrazu a poté volič
stiskněte.
1
PO
WE
R
G)
F(CH
OF R
YE
PLA
3
M
CA
M
MEMOR Y S E T
ST I L L SET
P R I N T MA R K
P RO T E C T
S L I D E S HOW
DE L E T E A L L
F ORMA T
R E T URN
EM
A
ER ORY
[ ME N U ] : E ND
4
MEMOR Y S E T
ST I L L SET
P I C MOD E S I NG L E
QU A L I T Y
F L D / F R AME
R E T URN
5
2
MEMOR Y S E T
ST I L L SET
P I C MOD E
QU A L I T Y
F I NE
F L D / F R AME S T A ND A R D
R E T URN
R EMA I N
40
[ ME N U ] : E ND
MENU
6
Operace s kartou „Memory Stick“
[ ME N U ] : E ND
Korzystanie z karty pamięci „Memory Stick“
W przypadku nagrywania obrazów nieruchomych
można wybrać tryb jakości obrazu. Ustawieniem
domyślnym jest tryb FINE (wysoka jakość).
MEMOR Y S E T
ST I L L SET
P I C MOD E
S T A ND A R D
QU A L I T Y
F L D / F R AME
R E T URN
R EMA I N
60
[ ME N U ] : E ND
127
Korzystanie z karty pamięci
„Memory Stick“ – wprowadzenie
Použití karty „Memory Stick“ – Úvod
Uwaga
W niektórych przypadkach, w zależności od rodzaju
filmowanych obrazów, zmiana trybu jakości obrazu
może nie mieć wpływu na jakość obrazu.
Poznámka
V závislosti na typu obrazu, který snímáte,
nemusí mít někdy změna režimu vliv na kvalitu
obrazu.
Ustawienia jakości obrazu
Nastavení režimu kvality obrazu
Ustawienie
Nastavení
Opis
FINE
(FINE)
Użyj tego trybu, gdy
chcesz nagrywać obrazy
wysokiej jakości. Obraz
zostaje skompresowany do
około 1/6 oryginalnego
rozmiaru.
STANDARD
(STD)
Nagrywany obraz ma
standardową
jakość. Obraz zostaje
skompresowany do około 1/
10 oryginalnego rozmiaru.
Różnice w trybie jakości obrazu
Rejestrowane obrazy przed zapisaniem ich w
pamięci zostają skompresowane w formacie
JPEG. Rozmiar pamięci przydzielonej każdemu z
obrazów jest różny i zależy od wybranego trybu
jakości obrazu. Szczegóły przedstawiono w
poniższej tabeli. (Liczba pikseli wynosi 640 x
480, niezależnie od trybu jakości obrazu.
Rozmiar pliku danych przed kompresją wynosi
około 600 KB.)
Tryb jakości obrazu
Pojemność pamięci
FINE
Około 100 KB
STANDARD
Około 60 KB
Przybliżona liczba obrazów możliwych do
nagrania na karcie pamięci „Memory Stick“
Przybliżona liczba obrazów możliwych do
nagrania na karcie pamięci „Memory Stick“
sformatowanej przy użyciu kamery jest zmienna i
zależy od wybranego trybu jakości obrazu oraz
stopnia jego złożoności.
FINE (FINE)
Význam
Tento režim použijte, pokud
chcete nahrát vysoce kvalitní
obraz. Obraz bude
komprimován přibližně v
poměru 1/6.
STANDARD (STD) Toto je standardní kvalita
obrazu. Obraz bude
komprimován přibližně v
poměru 1/10.
Rozdíly mezi režimy kvality obrazu
Nahraný obraz se do paměti ukládá ve
zkomprimovaném formátu JPEG. Velikost
výsledného souboru se liší v závislosti na
vybraném režimu kvality obrazu. Podrobnosti
jsou uvedeny v následující tabulce. (Bez ohledu
na režim kvality obrazu je obraz ukládán ve
formátu 640 x 480 pixelů. Velikost souboru před
kompresí činí přibližně 600 kB.)
Režim kvality obrazu
Velikost souboru
FINE
Přibližně 100 kB
STANDARD
Přibližně 60 kB
Přibližný počet obrazů, které můžete uložit na
kartu „Memory Stick“.
Přibližný počet obrazů, které můžete uložit na
kartu „Memory Stick“ zformátovanou pomocí
této videokamery, se liší v závislosti na vybraném
režimu kvality obrazu a objektu.
Maksymalna liczba obrazów możliwych do nagrania na karcie pamięci „Memory Stick“/
Maximální počet obrazů, které můžete uložit na kartu „Memory Stick“
4MB
(należy do wyposażenia)/
(součást dodávky)
8MB
16MB
32MB
64MB
128MB
FINE
40
81
164
329
659
1319
STANDARD
60
122
246
494
988
1978
Ustawienie/
Nastavení
Uwaga dotycząca wskaźnika trybu jakości
obrazu
Jest on wyświetlany wyłącznie podczas
128nagrywania.
Poznámka k indikátoru režimu kvality obrazu
Indikátor je zobrazen pouze při nahrávání.
Nagrywanie obrazów nieruchomych na
Nahrávání statického obrazu na
karcie pamięci „Memory Stick“ – zapisywanie kartu „Memory Stick“ – Nahrávání
obrazu nieruchomego w pamięci
s funkcí MEMORY PHOTO
– pouze model DCR-TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E
Przy zapisywaniu obrazów nieruchomych można
wybrać tryb FIELD lub FRAME. Podczas
nagrywania obiektów ruchomych w trybie FIELD
następuje włączenie funkcji kompensacji
wstrząsów. W trybie FRAME następuje
rejestracja obrazów nieruchomych o wysokiej
jakości. W systemie menu wybierz tryb FIELD lub
FRAME (str. 107).
Při nahrávání statického obrazu můžete vybrat
režim FIELD nebo FRAME. Při nahrávání
pohyblivých objektů v režimu FIELD kamera
kompenzuje otřesy. V režimu FRAME
videokamera nahrává statický obraz vysoké
kvality. V nabídce vyberte režim FIELD nebo
FRAME (str. 107).
Czynności przygotowawcze
Włóż kartę pamięci „Memory Stick“ do kamery.
Před použitím
Vložte do videokamery kartu „Memory Stick“.
(1) Ustaw przełącznik POWER w pozycji
MEMORY. Upewnij się, że przełącznik LOCK
znajduje się w lewym (odblokowanym)
położeniu.
(2) Wciśnij lekko przycisk PHOTO i przytrzymuj
go w tej pozycji. Zielony znacznik z przestaje
migać, a następnie zapala się światłem
ciągłym. Następuje ustawienie jasności i
ostrości obrazu względem jego środka.
Nagrywanie nie zostało jeszcze rozpoczęte.
(3) Naciśnij mocniej przycisk PHOTO. Obraz
wyświetlony na ekranie zostanie
zarejestrowany na karcie pamięci „Memory
Stick“. Zakończenie rejestracji sygnalizowane
jest zniknięciem wskaźnika postępu.
(1) Nastavte přepínač POWER do polohy
MEMORY. Ujistěte se, že je přepínač LOCK
posunut doleva (nastaven do polohy
UNLOCK).
(2) Zlehka stiskněte a podržte stisknuté tlačítko
PHOTO. Zelená značka z přestane blikat a
poté se rozsvítí. Nastaví se jas a zostření
objektu vzhledem k jeho středu a nastavení
se uloží. Nahrávání ještě nebylo spuštěno.
(3) Stiskněte více tlačítko PHOTO. Obraz
zobrazený na obrazovce se nahraje na kartu
„Memory Stick“. Jakmile zmizí posuvný
indikátor, nahrávání skončilo.
1
WE
R
G)
F(CH
OF R
YE
PLA
PO
M
EM
A
ER ORY
PHOTO
3
Na karcie pamięci „Memory Stick“ można
zapisać wiele obrazów./
Počet obrazů, které můžete uložit na kartu
„Memory Stick“.
Liczba zarejestrowanych obrazów/
Počet nahraných obrazů
Operace s kartou „Memory Stick“
FINE 21 40 /
CA
M
2
Korzystanie z karty pamięci „Memory Stick“
– dotyczy wyłącznie modeli DCRTRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E
PHOTO
FINE
129
Nagrywanie obrazów nieruchomych na
karcie pamięci „Memory Stick“ – zapisywanie
obrazu nieruchomego w pamięci
Nahrávání statického obrazu na
kartu „Memory Stick“ – Nahrávání s
funkcí MEMORY PHOTO
Uwagi
•W przypadku rejestracji poruszających się
szybko obiektów w trybie FRAME,
zarejestrowany obraz może być nieostry.
•W przypadku rejestracji w trybie FRAME,
kamera może nie korygować wstrząsów
mogących wystąpić w trakcie rejestracji
obrazu. Zalecane jest filmowanie obiektów z
wykorzystaniem statywu.
•Podczas rejestracji obrazów nieruchomych w
etapie 2, przy lekko naciśniętym przycisku
PHOTO, występuje chwilowe migotanie
obrazu. Jest to normalne zjawisko.
Poznámky
•Při nahrávání rychle se pohybujících objektů v
režimu FRAME může být obraz rozmazaný.
•Při nahrávání v režimu FRAME kamera
nekompenzuje otřesy. Doporučujeme při
nahrávání použít stativ.
•Pokud při nahrávání statického obrazu v kroku
2 držíte zlehka stisknuté tlačítko PHOTO, obraz
na okamžik začne blikat. Nejedná se o žádnou
závadu.
Jeżeli przełącznik POWER znajduje się w
położeniu MEMORY
Następujące funkcje nie działają:
– tryb panoramiczny,
– efekty na obrazie,
– efekty cyfrowe,
– tytuły,
– tryb PROGRAM AE dla słabego oświetlenia.
Podczas rejestracji obrazu nieruchomego
Nie można wyłączyć zasilania ani naciskać
przycisku PHOTO.
Naciśnięcie przycisku PHOTO w pilocie
powoduje
natychmiastowe zarejestrowanie przez kamerę
obrazu, który znajduje się na ekranie w
momencie naciśnięcia przycisku.
Pokud je přepínač POWER nastaven do
polohy MEMORY
Nebudou fungovat následující funkce:
– širokoúhlý režim,
– obrazové efekty,
– digitální efekty,
– titul,
– režim Low lux funkce PROGRAM AE.
Při nahrávání statického obrazu
Nemůžete vypnout napájení, ani stisknout
tlačítko PHOTO.
Stiskněte-li tlačítko PHOTO na dálkovém
ovladači
Stiskněte-li tlačítko PHOTO na dálkovém
ovladači, videokamera nahraje obraz zobrazený
na obrazovce.
Nepřetržité nahrávání obrazů
Můžete nahrávat obrazy jeden za druhým.
Ciągła rejestracja obrazów
Można rejestrować obrazy nieruchome w trybie
ciągłym.
Rejestracja obrazów w trybie wielu ekranów
Możliwa jest rejestracja 9 obrazów nieruchomych
na pojedynczej stronie pamięci.
130
Režim MULTI SCREEN
Na jednu stranu můžete nahrát 9 obrazů po
sobě.
Nahrávání statického obrazu na
kartu „Memory Stick“ – Nahrávání s
funkcí MEMORY PHOTO
(1) Ustaw przełącznik POWER w pozycji
MEMORY. Upewnij się, że przełącznik LOCK
znajduje się w lewym (odblokowanym)
położeniu.
(2) Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić
menu.
(3) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
, a następnie naciśnij pokrętło.
ikonę
(4) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
parametr STILL SET, a następnie naciśnij
pokrętło.
(5) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
parametr PIC MODE, a następnie naciśnij
pokrętło.
(6) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
odpowiednie ustawienie, a następnie naciśnij
pokrętło.
(7) Naciśnij przycisk MENU, aby usunąć menu z
ekranu.
(8) Naciśnij mocniej przycisk PHOTO.
(1) Nastavte přepínač POWER do polohy
MEMORY. Ujistěte se, že je přepínač LOCK
posunut doleva (nastaven do polohy
UNLOCK).
(2) Stisknutím tlačítka MENU zobrazte nabídku.
(3) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
a poté volič stiskněte.
(4) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
volbu STILL SET a poté volič stiskněte.
(5) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
volbu PIC MODE a poté volič stiskněte.
(6) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
požadované nastavení a poté volič stiskněte.
(7) Stisknutím tlačítka MENU zavřete nabídku.
(8) Stiskněte více tlačítko PHOTO.
PHOTO
1
WE
R
G)
F(CH
OF R
YE
PLA
PO
M
CA
M
EM
A
ER ORY
2,7
MEMOR Y S E T
ST I L L SET
P R I N T MA R K
P RO T E C T
S L I D E S HOW
DE L E T E A L L
F ORMA T
R E T URN
3
Korzystanie z karty pamięci „Memory Stick“
Nagrywanie obrazów nieruchomych na
karcie pamięci „Memory Stick“ – zapisywanie
obrazu nieruchomego w pamięci
[ ME NU ] : E ND
4,5
MEMOR Y S E T
ST I L L SET
P I C MOD E S I NG L E
QU A L I T Y
F L D / F R AME
R E T URN
MEMOR Y S E T
ST I L L SET
P I C MOD E S I NG L E
QU A L I T Y
MU L T I S C RN
F L D / F R AME
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
[ ME NU ] : E ND
6
MEMOR Y S E T
ST I L L SET
P I C MOD E MU L T I S C RN
QU A L I T Y
F L D / F R AME
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
W przypadku zapełnienia się karty
pamięci „Memory Stick“
Pokud se pamě» na kartě „Memory
Stick“ zcela zaplní
na ekranie pojawia się wskaźnik „
FULL“ i
dalsze nagrywania obrazów nieruchomych na
karcie pamięci „Memory Stick“ nie jest możliwe.
Na obrazovce se zobrazí indikátor „
FULL“ a
na kartu „Memory Stick“ nelze nahrávat další
statické obrazy.
Operace s kartou „Memory Stick“
MENU
131
Nagrywanie obrazów nieruchomych na
karcie pamięci „Memory Stick“ – zapisywanie
obrazu nieruchomego w pamięci
Nahrávání statického obrazu na
kartu „Memory Stick“ – Nahrávání s
funkcí MEMORY PHOTO
Ustawienia dla rejestracji ciągłej
Nastavení nepřetržitého nahrávání
Ustawienie
Znaczenie (wskaźnik na
ekranie)
Nastavení
Význam (indikátor
zobrazený na obrazovce)
SINGLE
Kamera rejestruje pojedynczy
obraz (brak wskaźnika).
SINGLE
MULTI SCRN
Kamera rejestruje 9 obrazów
nieruchomych z przerwami
około 0,5 sekundy i wyświetla
te obrazy na pojedynczej
stronie podzielonej na 9 pól.
(
)
Videokamera v danou chvíli
nahrává jeden obraz (bez
indikátoru).
MULTI SCRN
Videokamera nahraje celkem 9
obrazů v intervalech 0,5
sekundy a obrazy zobrazí na
obrazovce rozdělené do 9
částí. (
)
Rejestracja obrazów w trybie MULTI SCRN
Obraz jest rejestrowany automatycznie w trybie
FIELD, nawet w przypadku wybrania trybu
FRAME w systemie menu.
132
Při nahrávání v režimu MULTI SCREEN
Obraz se automaticky nahrává v režimu FIELD i
tehdy, pokud v nabídce vyberete režim FRAME.
Nagrywanie obrazów nieruchomych na
karcie pamięci „Memory Stick“ – zapisywanie
obrazu nieruchomego w pamięci
Rejestracja obrazów
nieruchomych w pamięci z
wykorzystaniem samowyzwalacza
Można rejestrować obrazy nieruchome na
kartach pamięci „Memory Stick“ z
wykorzystaniem samowyzwalacza. Czynność tę
można wykonać za pomocą pilota.
Nahrávání do paměti s funkcí
PHOTO pomocí časového
zpožïovače
Statický obraz můžete na kartu „Memory Stick“
nahrát pomocí časového zpožïovače. K této
operaci můžete použít dálkový ovladač.
(1) Nastavte přepínač POWER do polohy
MEMORY. Ujistěte se, že je přepínač LOCK
posunut doleva (nastaven do polohy
UNLOCK).
(2) V pohotovostním režimu zobrazte nabídku
stisknutím tlačítka MENU.
(3) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
a poté volič stiskněte.
(4) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC nastavte
hodnotu SELFTIMER a poté volič stiskněte.
(5) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC nastavte
hodnotu ON a poté volič stiskněte.
(6) Stisknutím tlačítka MENU zavřete nabídku.
(7) Stiskněte více tlačítko PHOTO.
Začne se odpočítávat 10 sekund; přitom
uslyšíte zvukový signál. V posledních dvou
sekundách se signál změní a poté se
automaticky spustí nahrávání.
Korzystanie z karty pamięci „Memory Stick“
(1) Ustaw przełącznik POWER w pozycji
MEMORY. Upewnij się, że przełącznik LOCK
znajduje się w lewym (odblokowanym)
położeniu.
(2) W trybie oczekiwania wciśnij przycisk MENU,
aby wyświetlić ustawienia menu.
(3) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
ikonę
, a następnie naciśnij pokrętło.
(4) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
opcję SELFTIMER, a następnie naciśnij
pokrętło.
(5) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
opcję ON, a następnie naciśnij pokrętło.
(6) Naciśnij przycisk MENU, aby menu zniknęło z
ekranu.
(7) Naciśnij mocniej przycisk PHOTO.
Włączenie samowyzwalacza powoduje
rozpoczęcie odliczania do 10 i emisję sygnału
akustycznego. W trakcie ostatnich dwóch
sekund odliczania sygnał akustyczny staje się
szybszy, a następnie automatycznie
rozpoczyna się nagrywanie.
Nahrávání statického obrazu na
kartu „Memory Stick“ – Nahrávání s
funkcí MEMORY PHOTO
PHOTO
WE
R
G)
F(CH
OF R
YE
PLA
PO
M
EM
A
ER ORY
3-5
CA
M
MENU
C AME R A S E T
S E L F T I ME R O F F
D Z OOM
ON
S T E A D Y S HO T
N . S . L I GH T
F L A S H MOD E
F L ASH L V L
R E T URN
Operace s kartou „Memory Stick“
1
PHOTO
[ ME NU ] : E ND
133
Nagrywanie obrazów nieruchomych na
karcie pamięci „Memory Stick“ – zapisywanie
obrazu nieruchomego w pamięci
Nahrávání statického obrazu na
kartu „Memory Stick“ – Nahrávání s
funkcí MEMORY PHOTO
Aby anulować nagrywanie z użyciem
samowyzwalacza
Zrušení nahrávání pomocí časového
zpožïovače
W trybie oczekiwania w systemie menu dla
parametru SELFTIMER wybierz ustawienie OFF.
Anulowanie nagrywania z wykorzystaniem
samowyzwalacza nie jest możliwe za pomocą
pilota.
V pohotovostním režimu v nabídce nastavte
volbu SELFTIMER na hodnotu OFF. Nahrávání
pomocí časového zpožïovače nemůžete zrušit
pomocí dálkového ovladače.
Uwaga
Tryb nagrywania z wykorzystaniem
samowyzwalacza jest automatycznie anulowany,
jeżeli:
– Zakończy się nagrywanie z wykorzystaniem
samowyzwalacza.
– Przełącznik POWER zostanie przestawiony w
położenie OFF (CHG), PLAYER lub VCR
(dotyczy wyłącznie modelu DCR-TRV330E).
Sprawdzanie rejestrowanego obrazu
Obraz można sprawdzić, naciskając lekko
przycisk PHOTO, a następnie wcisnąć go głębiej,
aby rozpocząć rejestrację z wykorzystaniem
samowyzwalacza.
134
Poznámka
Režim časového zpoždění se vypne, pokud:
– Ukončíte nahrávání s použitím časového
zpožïovače.
– Nastavíte přepínač POWER do polohy OFF
(CHG), PLAYER nebo VCR (pouze model DCRTRV330E).
Kontrola obrazu, který chcete nahrát
Obraz můžete zkontrolovat lehkým stisknutím
tlačítka PHOTO; stisknete-li tlačítko více, spustí
se nahrávání s použitím časového zpožïovače.
Nakładanie obrazu nieruchomego
nagranego na karcie pamięci „Memory
Stick“ na inny obraz – funkcja MEMORY MIX
Přidávání statického obrazu
uloženého na kartě „Memory Stick“
k jinému obrazu – MEMORY MIX
– dotyczy wyłącznie modeli DCRTRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E
– pouze model DCR-TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E
Można nałożyć obraz nieruchomy nagrany na
karcie pamięci „Memory Stick“ na nagrywany
obraz ruchomy. Można zarejestrować te
nałożone na siebie obrazy na taśmie lub na
karcie pamięci „Memory Stick“. (Na karcie
pamięci „Memory Stick“ można nagrywać
wyłącznie nałożone na siebie obrazy
nieruchome.)
Statický obraz uložený na kartě „Memory Stick“
můžete přidat k pohyblivému obrazu, který
nahráváte. Kombinované obrazy můžete nahrát
na kazetu nebo na kartu „Memory Stick“. (Na
kartu „Memory Stick“ můžete nahrát pouze
statické kombinované obrazy.)
M. CHROM (ang. Memory chroma key,
nakładanie na podstawie klucza chrominancji
zastosowanego dla obrazu z pamięci)
Umożliwia zastąpienie niebieskiego obszaru
obrazu nieruchomego obrazem ruchomym.
M. OVERLAP* (ang. Memory overlap,
przenikanie obrazu z pamięci)
Umożliwia uzyskanie wprowadzenia obrazu
ruchomego polegającego na jego stopniowym
przenikaniu do obrazu nieruchomego
zarejestrowanego na karcie pamięci „Memory
Stick“.
C. CHROM (Camera chroma key)
Můžete přidat pohyblivý obraz ke statickému
obrazu. Statický obraz bude sloužit jako pozadí.
Objekt snímejte tak, aby měl modré pozadí.
Modré oblasti pohyblivého obrazu pak budou
vyplněny statickým obrazem.
M. OVERLAP* (Memory overlap)
Můžete přidat pohyblivý obraz k statickému
obrazu uloženému na kartě „Memory Stick“ s
pozvolným přechodem tak, jako byste použili
funkci OVERLAP.
Operace s kartou „Memory Stick“
C. CHROM (ang. Camera chroma key,
nakładanie na podstawie klucza chrominancji
zastosowanego dla obrazu nagrywanego przez
kamerę)
Umożliwia nakładanie ruchomego obrazu na
obraz nieruchomy, który może być wykorzystany
jako tło. Nakręć obiekt na niebieskim tle.
Niebieski obszar ruchomego obrazu zostanie
zastąpiony obrazem nieruchomym.
M. LUMI (Memory luminance key)
Můžete vyplnit světlé oblasti statického obrazu,
jako je například ruční ilustrace nebo titul,
pohyblivým obrazem. Titul, který chcete použít
později, si můžete nahrát předem na kartu
„Memory Stick“.
Korzystanie z karty pamięci „Memory Stick“
M. LUMI (ang. Memory luminance key,
nakładanie na podstawie klucza luminancji
zastosowanego dla obrazu z pamięci)
Umożliwia zastąpienie jaśniejszego obszaru
obrazu nieruchomego (na przykład ilustracji lub
planszy tytułowej) obrazem ruchomym. Tytuł
należy wcześniej nagrać na karcie pamięci
„Memory Stick“.
M. CHROM (Memory chroma key)
Můžete vyplnit modré oblasti statického obrazu,
jako je například ilustrace nebo snímek,
pohyblivým obrazem.
135
Nakładanie obrazu nieruchomego
nagranego na karcie pamięci „Memory
Stick“ na inny obraz – funkcja MEMORY MIX
Přidávání statického obrazu
uloženého na kartě „Memory Stick“
k jinému obrazu – MEMORY MIX
Obraz nieruchomy/ Obraz ruchomy/
Statický obraz
Pohyblivý obraz
M. CHROM
Niebieski/Modrá
Obraz nieruchomy/ Obraz ruchomy/
Statický obraz
Pohyblivý obraz
M. LUMI
Obraz nieruchomy/ Obraz ruchomy/
Statický obraz
Pohyblivý obraz
C. CHROM
Obraz nieruchomy/ Niebieski/Modrá
Statický obraz
Obraz ruchomy/
Pohyblivý obraz
M. OVERLAP*
•Obraz nałożony przy użyciu funkcji przenikania
obrazu z pamięci (ang. Memory overlap) można
zapisywać tylko na taśmach.
Nagrywanie nałożonych obrazów
na taśmie
Czynności przygotowawcze
•Włóż do kamery przeznaczoną do nagrywania
taśmę Hi8
/Digital8 .
•Włóż do kamery kartę pamięci „Memory Stick“
z zarejestrowanymi obrazami nieruchomymi.
(1) Ustaw przełącznik POWER w pozycji
CAMERA.
(2) W trybie czuwania wciśnij przycisk MEMORY
MIX.
W dolnej części ekranu pojawi się w postaci
miniatury ostatnio zarejestrowany lub
skomponowany obraz.
(3) Naciskaj przycisk MEMORY +/–, aby wybrać
obraz nieruchomy przeznaczony do
nałożenia.
Aby wyświetlić poprzedni obraz, naciśnij
przycisk MEMORY –. Aby wyświetlić
następny obraz, naciśnij przycisk MEMORY
+.
(4) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
żądany tryb.
Tryb zmienia się w następujący sposób:
CHROM y M. LUMI y C. CHROM y
136 M.
M. OVERLAP
•Obraz kombinovaný pomocí funkce MEMORY
OVERLAP lze nahrát pouze na kazetu.
Nahrávání kombinovaného obrazu
na kazetu
Před použitím
•Do videokamery vložte kazetu Hi8
/Digital8
.
•Do videokamery vložte kartu „Memory Stick“,
na které je uložen statický obraz.
(1) Nastavte přepínač POWER do polohy
CAMERA.
(2) V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko
MEMORY MIX.
Na spodním okraji obrazovky se zobrazí
poslední nahraný nebo složený obraz.
(3) Stisknutím tlačítka MEMORY+/– vyberte
požadovaný obraz, který chcete přidat.
Stisknutím tlačítka MEMORY – vyberte
předchozí obraz. Stisknutím tlačítka
MEMORY+ vyberte další obraz.
(4) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
požadovaný režim.
Režim se mění takto:
M. CHROM y M. LUMI y C. CHROM y
M. OVERLAP
Přidávání statického obrazu
uloženého na kartě „Memory Stick“
k jinému obrazu – MEMORY MIX
(5) Naciśnij pokrętło SEL/PUSH EXEC.
Obraz nieruchomy zostaje nałożony na obraz
ruchomy.
(6) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby
wyregulować poziom efektu.
M. CHROM – Obszar koloru (niebieskiego)
na obrazie nieruchomym,
który ma zostać zastąpiony
przez obraz ruchomy
M. LUMI
– Obszar koloru (najjaśniejsza
część) na obrazie
nieruchomym, który ma
zostać zastąpiony przez
obraz ruchomy
C. CHROM
– Obszar koloru (niebieskiego)
na obrazie ruchomym, który
ma zostać zastąpiony przez
obraz nieruchomy
M. OVERLAP – Regulacja nie jest
wymagana
Im mniej kresek widać na ekranie, tym
silniejszy jest efekt.
(7) Naciśnij przycisk START/STOP, aby
rozpocząć nagrywanie.
(5) Stiskněte volič SEL/PUSH EXEC.
Statický obraz bude přidán k pohyblivému
obrazu.
(6) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC nastavte
efekt.
M. CHROM – Barevné (modré) schéma
oblasti statického obrazu,
která má být nahrazena
pohyblivým obrazem.
M. LUMI
– Barevné (světlé) schéma
oblasti statického obrazu,
která má být nahrazena
pohyblivým obrazem.
C. CHROM
– Barevné (modré) schéma
oblasti pohyblivého obrazu,
která má být nahrazena
statickým obrazem.
M. OVERLAP – Není nutné žádné nastavení.
Čím méně pruhů se zobrazí na obrazovce, tím
výraznější bude digitální efekt.
(7) Stisknutím tlačítka START/STOP spus»te
nahrávání.
1
MEMORY MIX
PLA
G)
F(CH
OF R
YE
2
POWER
M
CA
M
EM
A
ER ORY
M. CHROM
4
M. LUMI
Obraz nieruchomy/
Staticý obraz
100–0021
3
5
M. LUMI I I I • • • •
100–0021
6
Operace s kartou „Memory Stick“
100–0021
Korzystanie z karty pamięci „Memory Stick“
Nakładanie obrazu nieruchomego
nagranego na karcie pamięci „Memory
Stick“ na inny obraz – funkcja MEMORY MIX
M. LUMI I • • • • • •
100–0021
137
Nakładanie obrazu nieruchomego
nagranego na karcie pamięci „Memory
Stick“ na inny obraz – funkcja MEMORY MIX
Přidávání statického obrazu
uloženého na kartě „Memory Stick“
k jinému obrazu – MEMORY MIX
Aby zmienić obraz nieruchomy
przeznac zony do nałożenia
Změna statického obrazu, který chcete
přidat
Wykonaj jedną z poniższych czynności:
– Naciśnij przycisk MEMORY +/– przed
wykonaniem czynności w etapie 7.
– Naciśnij pokrętło SEL/PUSH EXEC przed
wykonaniem czynności w etapie 7 i powtórz
procedurę opisaną w etapie 4.
Proveïte jednu z následujících operací:
– Před krokem 7 stiskněte tlačítko MEMORY+/-.
– Před krokem 7 stiskněte volič SEL/PUSH
EXEC a opakujte postup od kroku 4.
Aby zmienić ustawienia trybu
Před krokem 7 stiskněte volič SEL/PUSH EXEC
a opakujte postup od kroku 4.
Naciśnij pokrętło SEL/PUSH EXEC przed
wykonaniem czynności w etapie 7 i powtórz
procedurę opisaną w etapie 4.
Aby wyłączyć funkcję MEMORY MIX
Naciśnij przycisk MEMORY MIX.
Na karcie pamięci „Memory Stick“ będącej na
wyposażeniu kamery można zapisać 20
obrazów
– Dla trybu M. CHROM: 18 obrazów (takich jak
ramka) 100-0001~100-0018
– Dla trybu C. CHROM: 2 obrazy (takie jak tło)
100-0019~100-0020
Przykładowe obrazy
Przykładowe obrazy zapisane na karcie pamięci
„Memory Stick“, będącej na wyposażeniu
kamery, są chronione (str. 161).
W przypadku wybrania trybu M. OVERLAP
Nie można zmienić obrazu nieruchomego ani
ustawienia trybu.
Podczas nagrywania
Nie można zmienić ustawienia trybu.
Změna nastavení režimu
Vypnutí funkce MEMORY MIX
Stiskněte tlačítko MEMORY MIX.
Na kartu „Memory Stick“, která je dodávána s
videokamerou, lze uložit až 20 obrazů
– Pro efekt M. CHROM: 18 obrazů (jako
snímky) 100-0001~100-0018
– Pro efekt C. CHROM: 2 obrazy (jako pozadí)
100-0019~100-0020
Zkušební obrazy
Zkušební obrazy uložené na kartě „Memory
Stick“, která je dodávána s videokamerou, jsou
chráněny proti úpravám (str. 161).
Pokud vyberete efekt M. OVERLAP
Nelze měnit nastavení statického obrazu nebo
režimu.
Při nahrávání
Nelze měnit nastavení režimu.
Aby zarejestrować nałożony obraz jako obraz
nieruchomy
Wciśnij przycisk PHOTO w etapie 7.
Nahrání posledního kombinovaného obrazu
jako statického obrazu
V kroku 7 stiskněte tlačítko PHOTO.
Rejestracja nałożonych obrazów
na karcie pamięci „Memory Stick“
jako obrazu nieruchomego
Nahrání kombinovaného obrazu
uloženého na kartu „Memory
Stick“ jako statického obrazu
Czynności przygotowawcze
Włóż do kamery kartę pamięci „Memory Stick“ z
zarejestrowanymi obrazami nieruchomymi.
(1) Ustaw przełącznik POWER w pozycji
MEMORY. Upewnij się, że przełącznik LOCK
znajduje się w lewym (odblokowanym)
położeniu.
(2) W trybie czuwania wciśnij przycisk MEMORY
MIX.
W dolnej części ekranu pojawi się w postaci
miniatury ostatnio zarejestrowany lub
skomponowany obraz.
(3) Naciskaj przycisk MEMORY +/–, aby wybrać
obraz nieruchomy przeznaczony do
nałożenia.
Aby wyświetlić poprzedni obraz, naciśnij
przycisk MEMORY –. Aby wyświetlić
138 następny obraz, naciśnij przycisk MEMORY +.
Před použitím
Do videokamery vložte kartu „Memory Stick“, na
které je uložen statický obraz.
(1) Nastavte přepínač POWER do polohy
MEMORY. Ujistěte se, že je přepínač LOCK
posunut doleva (nastaven do polohy
UNLOCK).
(2) V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko
MEMORY MIX.
Na spodním okraji obrazovky se zobrazí
poslední nahraný nebo složený obraz.
(3) Stisknutím tlačítka MEMORY+/– vyberte
požadovaný obraz, který chcete přidat.
Stisknutím tlačítka MEMORY – vyberte
předchozí obraz. Stisknutím tlačítka
MEMORY+ vyberte další obraz.
Přidávání statického obrazu
uloženého na kartě „Memory Stick“
k jinému obrazu – MEMORY MIX
(4) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
żądany tryb.
Tryb zmienia się w następujący sposób:
M. CHROM y M. LUMI y C. CHROM
(5) Naciśnij pokrętło SEL/PUSH EXEC.
Obraz nieruchomy zostaje nałożony na obraz
ruchomy.
(6) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby
wyregulować poziom efektu.
M. CHROM – Obszar koloru (niebieskiego)
na obrazie nieruchomym, który
ma zostać zastąpiony przez
obraz ruchomy
M. LUMI
– Obszar koloru (najjaśniejsza
część) na obrazie
nieruchomym, który ma zostać
zastąpiony przez obraz
ruchomy
C. CHROM – Obszar koloru (niebieskiego)
na obrazie ruchomym, który
ma zostać zastąpiony przez
obraz nieruchomy
Im mniej kresek widać na ekranie, tym
silniejszy jest efekt.
(7) Wciśnij głębiej przycisk PHOTO, aby
rozpocząć rejestrację.
(4) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
požadovaný režim.
Režim se mění takto:
M. CHROM y M. LUMI y C. CHROM
(5) Stiskněte volič SEL/PUSH EXEC.
Statický obraz bude přidán k pohyblivému
obrazu.
(6) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC nastavte
efekt.
M. CHROM – Barevné (modré) schéma
oblasti statického obrazu,
která má být nahrazena
pohyblivým obrazem.
M. LUMI
– Barevné (světlé) schéma
oblasti statického obrazu,
která má být nahrazena
pohyblivým obrazem.
C. CHROM – Barevné (modré) schéma
oblasti pohyblivého obrazu,
která má být nahrazena
statickým obrazem.
Čím méně pruhů se zobrazí na obrazovce, tím
výraznější bude digitální efekt.
(7) Stisknutím tlačítka PHOTO spus»te nahrávání.
1
MEMORY MIX
PLA
PO
WE
R
G)
F(CH
OF R
YE
2
M
CA
M
EM
A
ER ORY
M. CHROM
4
M. LUMI
Obraz nieruchomy/
Staticý obraz
100–0021
3
5
M. LUMI I I I • • • •
100–0021
6
Operace s kartou „Memory Stick“
100–0021
Korzystanie z karty pamięci „Memory Stick“
Nakładanie obrazu nieruchomego
nagranego na karcie pamięci „Memory
Stick“ na inny obraz – funkcja MEMORY MIX
M. LUMI I • • • • • •
100–0021
139
Nakładanie obrazu nieruchomego
nagranego na karcie pamięci „Memory
Stick“ na inny obraz – funkcja MEMORY MIX
Přidávání statického obrazu
uloženého na kartě „Memory Stick“
k jinému obrazu – MEMORY MIX
Aby zmienić obraz nieruchomy
przeznaczony do nałożenia
Změna statického obrazu, který chcete
přidat
Wykonaj jedną z poniższych czynności:
– Naciśnij przycisk MEMORY +/– przed
wykonaniem czynności w etapie 7.
– Naciśnij pokrętło SEL/PUSH EXEC przed
wykonaniem czynności w etapie 7 i powtórz
procedurę opisaną w etapie 4.
Proveïte jednu z následujících operací:
– Před krokem 7 stiskněte tlačítko MEMORY+/–.
– Před krokem 7 stiskněte volič SEL/PUSH
EXEC a opakujte postup od kroku 4.
Změna nastavení režimu
Aby zmienić ustawienia trybu
Před krokem 7 stiskněte volič SEL/PUSH EXEC
a opakujte postup od kroku 4.
Naciśnij pokrętło SEL/PUSH EXEC przed
wykonaniem czynności w etapie 7 i powtórz
procedurę opisaną w etapie 4.
Vypnutí funkce MEMORY MIX
Aby wyłączyć funkcję MEMORY MIX
Naciśnij przycisk MEMORY MIX.
Podczas nagrywania
Nie można zmienić ustawienia trybu.
Na karcie pamięci „Memory Stick“ będącej na
wyposażeniu kamery można zapisać 20
obrazów
– Dla trybu M. CHROM: 18 obrazów (takich jak
ramka) 100-0001~100-0018
– Dla trybu C. CHROM: 2 obrazy (takie jak tło)
100-0019~100-0020
Przykładowe obrazy
Przykładowe obrazy zapisane na karcie pamięci
„Memory Stick“, będącej na wyposażeniu
kamery, są chronione (str. 161).
140
Stiskněte tlačítko MEMORY MIX.
Při nahrávání
Nelze měnit nastavení režimu.
Na kartu „Memory Stick“, která je dodávána s
videokamerou, lze uložit až 20 obrazů.
– Pro efekt M. CHROM: 18 obrazů (jako
snímky) 100-0001~100-0018
– Pro efekt C. CHROM: 2 obrazy (jako pozadí)
100-0019~100-0020
Zkušební obrazy
Zkušební obrazy uložené na kartě „Memory
Stick“, která je dodávána s videokamerou, jsou
chráněny proti úpravám (str. 161).
Nagrywanie obrazu z
taśmy jako obrazu
nieruchomego
Nahrávání obrazu z
kazety jako statického
obrazu
– dotyczy wyłącznie modeli DCRTRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E
– pouze model DCR-TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E
Kamera może odczytać dane obrazów
ruchomych zapisanych na taśmie w systemie
Digital8 i zapisać je w postaci obrazu
nieruchomego na karcie pamięci „Memory
Stick“.
Kamera może również pobrać dane obrazów
ruchomych przez gniazdo wejściowe i zapisać je
w postaci obrazu nieruchomego na karcie
pamięci „Memory Stick“.
Tato videokamera je schopná načítat pohyblivé
obrazy nahrané pomocí systému Digital8 a
nahrávat je na kartu „Memory Stick“ jako
statické obrazy.
Videokamera také může načítat pohyblivé obrazy
prostřednictvím vstupního konektoru a nahrávat
je na kartu „Memory Stick“ jako statické obrazy.
Czynności przygotowawcze
Włóż do kamery taśmę nagraną w systemie
Digital8 oraz kartę pamięci „Memory Stick“.
(1) Nastavte přepínač POWER do polohy
PLAYER nebo VCR (pouze model DCRTRV330E).
(2) Stiskněte tlačítko N. Přehraje se obraz
nahraný na kazetě.
(3) Zlehka stiskněte a podržte stisknuté tlačítko
PHOTO, dokud se přehrávání nepřeruší. Na
obrazovce se zobrazí indikátor CAPTURE.
Nahrávání ještě nebylo spuštěno.
(4) Stiskněte více tlačítko PHOTO. Obraz
zobrazený na obrazovce se nahraje na kartu
„Memory Stick“. Jakmile zmizí posuvný
indikátor, nahrávání skončilo.
1
PLAY
PLA
FF
M
EM
4
PHOTO
PHOTO
CAPTURE
CA
M
3
Operace s kartou „Memory Stick“
R
POWE
A
ER ORY
REW
G)
F(CH
OF R
YE
2
Korzystanie z karty pamięci „Memory Stick“
(1) Ustaw przełącznik POWER w położeniu
PLAYER lub VCR (dotyczy wyłącznie modelu
DCR-TRV330E).
(2) Naciśnij przycisk N. Zostanie odtworzony
obraz nagrany na taśmie.
(3) Naciskaj lekko przycisk PHOTO, aż obraz z
taśmy stanie się nieruchomy. Na ekranie
pojawi się wskaźnik CAPTURE. Nagrywanie
nie zostało jeszcze rozpoczęte.
(4) Naciśnij mocniej przycisk PHOTO. Obraz
wyświetlony na ekranie zostanie
zarejestrowany na karcie pamięci „Memory
Stick“. Zakończenie rejestracji sygnalizowane
jest zniknięciem wskaźnika postępu.
Před použitím
Vložte do videokamery kazetu nahranou pomocí
systému Digital8 a kartu „Memory Stick“.
141
Nagrywanie obrazu z taśmy jako
obrazu nieruchomego
Nahrávání obrazu z kazety jako
statického obrazu
Uwaga
Nie można nagrywać obrazu odtwarzanego przy
użyciu funkcji NTSC PB.
Poznámka
Nelze nahrávat obraz přehrávaný pomocí funkce
NTSC PB.
Jeżeli świeci się lub błyska lampka dostępu
Nie potrząsaj ani nie uderzaj kamery. Nie
wyłączaj także zasilania, nie wyjmuj karty
„Memory Stick“ ani akumulatora. Może to
doprowadzić do uszkodzenia danych obrazu.
Pokud indikátor přístupu svítí nebo bliká
Nevystavujte kameru otřesům. Také nevypínejte
zdroj napájení, ani nevyjímejte kartu „Memory
Stick“ nebo sadu baterií. Mohlo by dojít k
poškození ukládaných dat.
Jeśli na ekranie pojawi się wskaźnik
Włożona karta pamięci nie jest zgodna z kamerą
(nieprawidłowy format). Sprawdź format karty
pamięci „Memory Stick“.
Pokud se na obrazovce zobrazí indikátor
Vložená karta „Memory Stick“, resp. její formát,
není kompatibilní s vaší videokamerou.
Zkontrolujte formát karty „Memory Stick“.
Jeżeli w trybie odtwarzania zostanie lekko
naciśnięty przycisk PHOTO
Kamera chwilowo się zatrzyma.
Pokud v režimu přehrávání zlehka stisknete
tlačítko PHOTO
Videokamera se na okamžik zastaví.
Dźwięk nagrywany na taśmie
Nie można nagrywać dźwięku z taśmy.
Zvuk nahraný na kazetě
Nelze nahrát zvuk z kazety.
Tytuły nakładane na taśmę
Nie można rejestrować tych tytułów na karcie
pamięci „Memory Stick“. Możliwa jest jednak
rejestracja tytułów, które zostały już nagrane na
taśmie.
Tituly přidané na kazetu
Na kartu „Memory Stick“ nelze uložit titul.
Můžete ale nahrát titul, který je součástí
nahrávky na kazetě.
Naciśnięcie przycisku PHOTO w pilocie
powoduje
natychmiastowe zarejestrowanie przez kamerę
obrazu, który znajduje się na ekranie w
momencie naciśnięcia przycisku.
Nagrywanie obrazu nieruchomego
z innego urządzenia
– dotyczy wyłącznie modelu DCRTRV330E
Czynności przygotowawcze
W systemie menu dla parametru DISPLAY
wybierz ustawienie LCD. (Opcja LCD jest
ustawieniem domyślnym.)
(1) Przestaw przełącznik POWER w położenie
VCR.
(2) Zacznij odtwarzanie nagranej taśmy lub
włącz odbiornik telewizyjny i ustaw
odpowiedni program.
Na ekranie kamery pojawi się obraz z
odbiornika telewizyjnego lub magnetowidu.
(3) Wykonaj czynności opisane w etapie 3 i 4 na
stronie 141.
142
Stisknete-li tlačítko PHOTO na dálkovém
ovladači
Stisknete-li tlačítko PHOTO na dálkovém
ovladači, videokamera nahraje obraz zobrazený
na obrazovce.
Nahrávání statického obrazu z
jiného zařízení
– pouze model DCR-TRV330E
Před použitím
V nabídce nastavte funkci DISPLAY na hodnotu
LCD. (Výchozí nastavení je LCD.)
(1) Nastavte přepínač POWER do polohy VCR.
(2) Přehrajte nahranou kazetu nebo zapněte
televizor a nastavte požadovaný program.
Na obrazovce videokamery se zobrazí obraz z
televizoru nebo zařízení VCR.
(3) Proveïte kroky 3 a 4 popsané na straně 141.
Nagrywanie obrazu z taśmy jako
obrazu nieruchomego
Nahrávání obrazu z kazety jako
statického obrazu
Korzystanie z przewodu połączeniowego
A/V
Použití kabelu Audio/Video
AUDIO / VIDEO
OUT
S VIDEO
S VIDEO
VIDEO
: Przepływ sygnału/Směr toku signálu
Podłącz żółty wtyk przewodu połączeniowego A/V
do gniazda wizji magnetowidu lub odbiornika
telewizyjnego.
Korzystanie z przewodu i.LINK
(przewodu połączeniowego DV)
Pokud je televizor nebo VCR vybaveno
videozdířkou S
Použijte pro připojení videokabel S (není součástí
dodávky) a získáte tak vysoce kvalitní obraz.
Pokud používáte tento způsob připojení, není
nutné připojovat žlutý (video) konektor kabelu
Audio/Video.
Připojte videokabel S (není součástí dodávky) do
videozdířky S na videokameře a na zařízení TV
nebo VCR.
Použití kabelu i.LINK (kabel DV)
DV OUT
DV IN/OUT
(wyposażenie opcjonalne)/
(není součástí dodávky)
: Przepływ sygnału/Směr toku signálu
Uwaga
Wskaźnik „ “ może migać w następujących
przypadkach. Jeśli to nastąpi, wyjmij i włóż
ponownie kartę pamięci „Memory Stick“, a
następnie nagraj obrazy pozbawione zniekształceń.
– Podczas prób nagrywania obrazów
zniekształconych wskutek słabego odbioru fal
radiowych w przypadku korzystania z odbiornika
TV
– Między scenami lub w różnych trybach
odtwarzania na taśmach nagranych w systemie
Hi8/standard 8
Operace s kartou „Memory Stick“
DV
Korzystanie z karty pamięci „Memory Stick“
Jeśli odbiornik telewizyjny lub magnetowid ma
gniazdo S video
Podłącz kamerę za pomocą przewodu S video
(wyposażenie opcjonalne), aby uzyskać obraz
najwyższej jakości.
W tym przypadku podłączanie żółtego wtyku (wizji)
przewodu połączeniowego A/V nie jest konieczne.
Podłącz przewód S video (wyposażenie opcjonalne)
do gniazd S video kamery i odbiornika telewizyjnego
lub magnetowidu.
Zapojte žlutý konektor kabelu A/V do vstupní
videozdířky televizoru nebo zařízení VCR.
Poznámka
V následujících případech může blikat indikátor
„ “. Pokud taková situace nastane, vyjměte a
znovu vložte pamě» „Memory Stick“ a nahrajte
nezkreslené obrazy.
– Při pokusu o vstup obrazů, které jsou zkreslené
následkem špatného příjmu signálu při použití
televizního přijímače.
– Mezi scénami nebo při přechodu mezi režimy
přehrávání na videokazetě nahrané v systému 143
Hi8/Standard 8.
Kopiowanie obrazów
nieruchomych z taśmy
– zapis fotografii
Kopírování statického
obrazu z kazety
– Ukládání PHOTO
– dotyczy wyłącznie modeli DCRTRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E
– pouze model DCR-TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E
Przy użyciu funkcji wyszukiwania można
automatycznie wyszukiwać obrazy nieruchome
nagrane na taśmach w systemie Digital8 i
zapisywać je kolejno na karcie pamięci „Memory
Stick“.
Pomocí funkce SEARCH můžete automaticky
načítat statické obrazy z kazety nahrané pomocí
systému Digital8 a ukládat je na kartu
„Memory Stick”.
Czynności przygotowawcze
•Włóż taśmę nagraną w systemie Digital8 i
przewiń ją.
•Włóż do kamery kartę pamięci „Memory Stick“.
Před použitím
•Vložte kazetu nahranou pomocí systému
Digital8 a převiňte ji.
•Vložte do videokamery kartu „Memory Stick“.
(1) Ustaw przełącznik POWER w położeniu
PLAYER lub VCR (dotyczy wyłącznie modelu
DCR-TRV330E).
(2) Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić
menu.
(3) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
ikonę
, a następnie naciśnij pokrętło.
(4) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
parametr PHOTO SAVE, a następnie naciśnij
pokrętło. Na ekranie pojawia się wskaźnik
PHOTO BUTTON.
(5) Naciśnij mocniej przycisk PHOTO. Obraz
nieruchomy z taśmy zostaje zapisany na
karcie pamięci „Memory Stick“. Wyświetlona
zostaje liczba skopiowanych obrazów
nieruchomych. Po zakończeniu kopiowania
wyświetlany jest wskaźnik END.
(1) Nastavte přepínač POWER do polohy
PLAYER nebo VCR (pouze model DCRTRV330E).
(2) Stisknutím tlačítka MENU zobrazte nabídku.
(3) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
a poté volič stiskněte.
(4) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
volbu PHOTO SAVE a poté volič stiskněte. Na
obrazovce se zobrazí indikátor PHOTO
BUTTON.
(5) Stiskněte více tlačítko PHOTO. Statický obraz
z kazety se nahraje na kartu „Memory Stick“.
Zobrazí se počet nahraných statických
obrazů. Jakmile kopírování skončí, zobrazí se
indikátor END.
1
R
POWE
G)
F(CH
OF R
YE
PLA
M
EM
A
ER ORY
P HO T O S A V E
0:0 0:0 0:0 0
PHOTO
MENU
SAV I NG
0
[ ME N U ] : E N D
3
MEMOR Y S E T
ST I L L SET
P R I N T MA R K
P RO T E C T
P HO T O S A V E
R E T U RN
144
MEMOR Y S E T
ST I L L SET
P R I N T MA R K
P RO T E C T
P HO T O S A V E R E A D Y
R E T UR N
P HO T O S A V E
[ ME NU ] : E ND
[ P HO T O ] : S T A R T [ ME NU ] : E ND
0:0 0:0 0:0 0
21 / 40
F I NE
PHOTO BUTTON
0:3 0:0 0:0 0
25 / 40
F I NE
END
4
[ ME N U ] : E N D
[ ME NU ] : E N D
4
P HO T O S A V E
21 / 40
F I NE
CA
M
5
2
Kopiowanie obrazów nieruchomych
z taśmy
– zapis fotografii
Kopírování statického obrazu z
kazety
– Ukládání PHOTO
Aby przerwać kopiowanie
Zastavení kopírování
Aby przerwać kopiowanie, naciśnij przycisk
MENU.
Stisknutím tlačítka MENU zastavíte kopírování.
W przypadku zapełnienia karty pamięci
„Memory Stick“
Na ekranie pojawi się wskaźnik „MEMORY
FULL“ i kopiowanie zostanie zatrzymane. Włóż
inną kartę pamięci „Memory Stick“ i powtórz
procedurę zaczynając od etapu 2.
Jeżeli świeci się lub błyska lampka dostępu
Nie potrząsaj ani nie uderzaj kamery. Nie
wyłączaj także zasilania, nie wyjmuj karty
„Memory Stick“ ani akumulatora. Może to
doprowadzić do uszkodzenia danych obrazu.
Jeżeli karta pamięci „Memory Stick“ zostanie
wymieniona w trakcie kopiowania
Kamera wznowi kopiowanie od ostatniego
obrazu zapisanego na poprzedniej karcie
pamięci „Memory Stick“.
Na obrazovce se zobrazí indikátor „MEMORY
FULL“ a kopírování se přeruší. Vložte jinou kartu
„Memory Stick“ a opakujte celý postup od kroku
2.
Pokud indikátor ACCESS svítí nebo bliká
Nevystavujte kameru otřesům. Také nevypínejte
zdroj napájení, ani nevyjímejte kartu „Memory
Stick“ nebo sadu baterií. Mohlo by dojít k
poškození ukládaných dat.
Je-li ochranná pojistka na kartě „Memory
Stick“ nastavena do polohy LOCK
Jakmile vyberete v nabídce volbu PHOTO SAVE,
zobrazí se na obrazovce nápis „NOT READY“.
Pokud vyměníte kartu „Memory Stick“ v
průběhu kopírování
Videokamera bude pokračovat v kopírování od
posledního obrazu uloženého na předchozí kartu
„Memory Stick“.
Korzystanie z karty pamięci „Memory Stick“
Jeżeli chroniący przed zapisem języczek
karty pamięci „Memory Stick“ ustawiony jest
w położeniu LOCK
Po wybraniu w systemie menu opcji PHOTO
SAVE, na ekranie pojawia się wskaźnik „NOT
READY“.
Pokud se pamě» na kartě „Memory
Stick“ zcela zaplní
Operace s kartou „Memory Stick“
145
Wyświetlanie obrazów nieruchomych Zobrazení statického
– odtwarzanie z wykorzystaniem
obrazu – Přehrávání s
funkcji Memory Photo
funkcí MEMORY PHOTO
– dotyczy wyłącznie modeli DCRTRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E
– pouze model DCR-TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E
Możliwe jest odtwarzanie obrazów nieruchomych
zapisanych na karcie pamięci „Memory Stick“.
Wybierając ekran indeksowy, można również
odtwarzać równocześnie 6 obrazów.
Můžete přehrávat statické obrazy nahrané na
kartu „Memory Stick“. Pokud vyberete zobrazení
Index, můžete přehrávat až 6 obrazů současně.
Czynności przygotowawcze
Włóż do kamery kartę pamięci „Memory Stick“.
(1) Przestaw przełącznik POWER w położenie
MEMORY, PLAYER lub VCR (dotyczy
wyłącznie modelu DCR-TRV330E). Upewnij
się, że przełącznik LOCK znajduje się w
lewym (odblokowanym) położeniu.
(2) Naciskając przycisk OPEN, otwórz panel
LCD.
(3) Naciśnij przycisk MEMORY PLAY.
Wyświetlany jest ostatni zapisany obraz.
(4) Naciskaj przycisk MEMORY +/–, aby wybrać
odpowiedni obraz nieruchomy. Aby
wyświetlić poprzedni obraz, naciśnij przycisk
MEMORY –. Aby wyświetlić następny obraz,
naciśnij przycisk MEMORY +.
Před použitím
Vložte do videokamery kartu „Memory Stick“.
(1) Nastavte přepínač POWER do polohy
MEMORY, PLAYER nebo VCR (pouze model
DCR-TRV330E). Ujistěte se, že je přepínač
LOCK posunut doleva (nastaven do polohy
UNLOCK).
(2) Podržte stisknuté tlačítko OPEN a otevřete
panel LCD.
(3) Stiskněte tlačítko MEMORY PLAY. Zobrazí se
poslední nahraný obraz.
(4) Stisknutím tlačítka MEMORY +/– vyberte
požadovaný statický obraz. Stisknutím
tlačítka MEMORY – vyberte předchozí obraz.
Stisknutím tlačítka MEMORY+ vyberte další
obraz.
1
WE
R
M
EM
A
ER ORY
3
PLAY
Aby zakończyć odtwarzanie fotografii
Naciśnij przycisk MEMORY PLAY.
CA
M
2
G)
F(CH
OF R
YE
PLA
PO
4
Zastavení přehrávání s funkcí MEMORY
PHOTO
Stiskněte tlačítko MEMORY PLAY.
146
Wyświetlanie obrazów nieruchomych
– odtwarzanie z wykorzystaniem
funkcji Memory Photo
Zobrazení statického obrazu
– Přehrávání s funkcí MEMORY
PHOTO
Uwagi dotyczące nazwy pliku
•Katalog nie zostanie wyświetlony, jeżeli jego
struktura nie jest zgodna ze standardem
DCF98.
•Jeżeli struktura katalogu nie jest zgodna ze
standardem DCF98, na ekranie może pojawić
się komunikat „
- DIRECTORY ERROR“.
W przypadku pojawienia się takiego
komunikatu możliwe jest odtwarzanie obrazów,
ale nie jest możliwe zapisywanie ich na karcie
pamięci „Memory Stick“.
•Jeżeli plik jest uszkodzony lub nie można
odczytać jego zawartości, na ekranie miga jego
nazwa.
Poznámky k názvu souboru
•Jestliže struktura adresáře neodpovídá
standardu DCF98, struktura adresáře se
nezobrazí.
•Jestliže struktura adresáře neodpovídá
standardu DCF98, může se na obrazovce
zobrazit zpráva „
- DIRECTORY ERROR“.
Pokud se zobrazí tato zpráva, můžete
přehrávat obrazy, ale nelze nahrávat na kartu
„Memory Stick“.
•Jestliže název souboru zobrazený na
obrazovce bliká, je soubor poškozen nebo
nečitelný.
Jeżeli na ekranie pojawia się komunikat „
NO FILE“
Na karcie pamięci „Memory Stick“ nie jest
nagrany żaden obraz.
Wskaźniki wyświetlane na ekranie
podczas odtwarzania obrazów
nieruchomych
100-0021
21 / 40
MEMORY PLAY
Pokud se na obrazovce zobrazí zpráva „
NO FILE“
Na kartě „Memory Stick“ není uložen žádný
obraz
Pokud upravujete soubor obrazu
prostřednictvím počítače nebo nahrajete
snímek pomocí jiného zařízení
Může se stát, že vaše videokamera nebude
schopna obraz přehrát.
Indikátory obrazovky při
přehrávání statického obrazu
Numer obrazu/Całkowita liczba zapisanych
obrazów/Počet obrazů/Celkový počet nahraných
obrazů
Operace s kartou „Memory Stick“
Dane obrazu zmodyfikowane za pomocą
komputera lub zapisane przy pomocy innego
sprzętu
Odtwarzanie takich danych za pomocą tej
kamery może nie być możliwe.
Přehrávání nahraného obrazu na obrazovce
televizoru
•Připojte videokameru k televizoru pomocí
kabelu Audio/Video, který je součástí
příslušenství videokamery.
•Pokud přehráváte s funkcí MEMORY PHOTO
na obrazovce televizoru nebo LCD, může se
kvalita obrazu snížit. Nejedná se o žádnou
závadu. Kvalita dat uložených v souboru
obrazu se nijak nezměnila.
•Před spuštěním přehrávání nastavte hlasitost
na televizoru na nízkou hodnotu; v opačném
případě by se z reproduktorů mohl ozvat hlasitý
šum.
Korzystanie z karty pamięci „Memory Stick“
Odtwarzanie zapisanych obrazów na ekranie
odbiornika telewizyjnego
•Podłącz kamerę do telewizora za pomocą
kabla połączeniowego A/V będącego na
wyposażeniu kamery.
•Przy odtwarzaniu fotografii na ekranie
odbiornika telewizyjnego lub na ekranie LCD
jakość obrazu może wydawać się gorsza. Jest
to normalne zjawisko. Obraz zachowuje swoją
wysoką jakość.
•Aby zapobiec wydobywaniu się szumów z
głośników telewizora, przed rozpoczęciem
odtwarzania należy w telewizorze ściszyć
poziom dźwięku.
Znacznik wydruku/Tisková značka
Wskaźnik ochrony/Indikátor ochrany
Nazwa pliku danych/Název souboru
147
Wyświetlanie obrazów nieruchomych
– odtwarzanie z wykorzystaniem
funkcji Memory Photo
Zobrazení statického obrazu
– Přehrávání s funkcí MEMORY
PHOTO
Równoczesne odtwarzanie 6
zarejestrowanych obrazów (ekran
indeksowy)
Současné přehrávání 6 obrazů
(zobrazení Index)
Můžete současně přehrávat až 6 obrazů. Tato
funkce je užitečná zejména při vyhledávání
konkrétního obrazu.
Możliwe jest równoczesne odtwarzanie 6
zarejestrowanych obrazów. Funkcja ta jest
szczególnie przydatna przy wyszukiwaniu
konkretnego obrazu.
(1) Nastavte přepínač POWER do polohy
MEMORY, PLAYER nebo VCR (pouze model
DCR-TRV330E). Ujistěte se, že je přepínač
LOCK posunut doleva (nastaven do polohy
UNLOCK).
(2) Stisknutím tlačítka MEMORY INDEX aktivujte
zobrazení Index.
(1) Przestaw przełącznik POWER w położenie
MEMORY, PLAYER lub VCR (dotyczy
wyłącznie modelu DCR-TRV330E). Upewnij
się, że przełącznik LOCK znajduje się w
lewym (odblokowanym) położeniu.
(2) Naciśnij przycisk MEMORY INDEX, aby
wyświetlić ekran indeksowy.
1
INDEX
PLA
PO
WE
R
G)
F(CH
OF R
YE
2
M
CA
M
EM
A
ER ORY
Před přepnutím zobrazení do režimu Index se
nad aktuálně zobrazeným obrazem objeví
červená značka B.
Przed przejściem do trybu ekranu indeksowego
nad wyświetlanym obrazem pojawia się
czerwony znacznik B.
1
2
3
4
5
6
Znacznik B/Značka B
100-0006
6 / 40
•Aby wyświetlić 6 następnych obrazów, naciśnij
przycisk MEMORY +.
•Aby wyświetlić 6 poprzednich obrazów,
naciśnij przycisk MEMORY –.
148
•Následujících 6 obrazů zobrazíte stisknutím
tlačítka MEMORY +.
•Předchozích 6 obrazů zobrazíte stisknutím
tlačítka MEMORY –.
Wyświetlanie obrazów nieruchomych
– odtwarzanie z wykorzystaniem
funkcji Memory Photo
Zobrazení statického obrazu
– Přehrávání s funkcí MEMORY
PHOTO
Aby powrócić do normalnego ekranu
odtwarzania (ekranu pojedynczego)
Návrat do normálního režimu zobrazení
Naciskaj przycisk MEMORY +/–, aby przenieść
znacznik B na obraz, który chcesz wyświetlić na
pełnym ekranie, a następnie naciśnij przycisk
MEMORY PLAY.
Uwaga
W przypadku wyświetlania ekranu indeksowego
nad każdym obrazem pojawia się numer.
Wskazuje on kolejność obrazów zapisanych na
karcie pamięci „Memory Stick“. Numery te różnią
się od nazw plików danych.
Poznámka
V režimu Index se nad každým obrazem zobrazí
číslo. Číslo udává pořadí, ve kterém jsou obrazy
uloženy na kartě „Memory Stick“. Tato čísla
nejsou shodná s názvy souborů obrazů.
Pokud upravujete soubor obrazu
prostřednictvím počítače nebo nahrajete
snímek pomocí jiného zařízení
Tyto soubory nelze zobrazit v režimu Index.
Korzystanie z karty pamięci „Memory Stick“
Dane obrazu zmodyfikowane za pomocą
komputera lub zapisane za pomocą innego
sprzętu
Te pliki mogą nie zostać wyświetlone na ekranie
indeksowym.
Stisknutím tlačítka MEMORY +/– přesuňte
značku B nad obraz, který chcete zobrazit v
normálním režimu. Poté stiskněte tlačítko
MEMORY PLAY.
Operace s kartou „Memory Stick“
149
Przeglądanie obrazów
przy użyciu komputera
Zobrazení obrazu
pomocí počítače
– dotyczy wyłącznie modeli DCRTRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E
– pouze model DCR-TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E
Przy użyciu komputera można przeglądać
obrazy nagrane na karcie pamięci „Memory
Stick“.
Obrazy uložené na kartě „Memory Stick“ můžete
zobrazit pomocí počítače.
Uwagi dotyczące formatu pliku
Obrazy nagrane na karcie pamięci „Memory
Stick“ są zapisane w formacie JPEG. Upewnij
się, że na komputerze jest zainstalowana
aplikacja obsługująca ten format plików.
Zalecane wyposażenie komputera
Zalecana wersja systemu Windows
System
operacyjny: Wymagana jest standardowa wersja
systemu Microsoft Windows 98,
Windows 98SE, Windows Me lub
Windows 2000 Professional.
W przypadku poniższych
uaktualnień poprawność działania
nie jest gwarantowana:
Windows 3.1, Windows 95 do wersji
Windows 98 lub Windows 98 do
wersji Windows 98SE.
Windows 95, Windows 98, Windows
98SE, Windows NT3.51 lub
Windows NT4.0 do wersji Windows
2000 Professional.
Procesor: Pentium MMX 200 MHz lub szybszy
Wymagane jest złącze USB w standardowej
instalacji.
Zalecane środowisko komputera Macintosh
Komputer Macintosh z systemem operacyjnym
Mac OS 8.5.1/8.6/9.0 w instalacji standardowej
Dla poniższych modeli należy dokonać
uaktualnienia do systemu Mac OS 9.0:
•iMac ze standardową instalacją Mac OS 8.6 i
napędem CD-ROM, w którym dysk jest
wkładany do szczeliny (bez szuflady)
•iBook lub G4 ze standardową instalacją
systemu operacyjnego Mac OS 8.6
Wymagane jest złącze USB w standardowej
instalacji.
Uwagi
•Prawidłowość działania nie jest gwarantowana
w przypadku komputerów z systemami
Windows i Macintosh, do których podłączono
dwa lub więcej urządzeń USB albo węzeł USB.
•W zależności od rodzaju jednocześnie
używanych urządzeń USB, niektóre z nich
mogą nie działać poprawnie.
•Prawidłowość działania nie jest gwarantowana
także w przypadku wszystkich systemów
komputerowych spełniających podane wyżej
150 wymagania.
Formát souboru
Obrazy nahrávané na kartu „Memory Stick“ se
ukládají jako soubory formátu JPEG. Ujistěte se,
že je v počítači instalována aplikace, která
podporuje soubory formátu JPEG.
Doporučené prostředí
Doporučené prostředí systému Windows
OS:
Je požadována standardní instalace
systému Microsoft Windows 98, Windows
98SE, Windows Me nebo Windows 2000
Professional.
Úspěšné provedení operací není
zaručeno v prostředí vzniklém aktualizací
systému:
Windows 3.1, Windows 95 na Windows
98 nebo Windows 98 na Windows 98SE.
Windows 95, Windows 98, Windows
98SE, Windows NT3.51 nebo Windows
NT4.0 na Windows 2000 Professional.
CPU: MMX Pentium 200 MHz nebo vyšší
Je požadován konektor USB.
Doporučené prostředí počítačů Macintosh
Počítač Macintosh se standardní instalací
systému Mac OS 8.5.1/8.6/9.0.
V následujících případech je požadována
aktualizace na systém Mac OS 9.0:
•iMac se standardní instalací systému Mac OS
8.6 a přípojnou jednotkou CD-ROM,
•iBook nebo G4 se standardní instalací systému
Mac OS 8.6.
Je požadován konektor USB.
Poznámky
•Úspěšné provedení operací v prostředí
systému Windows nebo Macintosh nelze
zaručit, pokud jsou k počítači současně
připojena 2 nebo více zařízení USB nebo pokud
používáte rozbočovač.
•V závislosti na typu zařízení USB nemusí
některá současně připojená zařízení fungovat.
•Pro žádné z výše uvedených prostředí není
úspěšné provedení operací zaručeno.
Przeglądanie obrazów przy użyciu
komputera
Instalacja sterownika USB
Przed podłączeniem kamery do komputera
należy zainstalować w komputerze sterownik
USB. Sterownik USB jest dołączony do
oprogramowania służącego do oglądania
obrazów i znajduje się na dysku CD-ROM
dostarczonym razem z kamerą.
Dla użytkowników systemów Windows
98/98SE/Me i Windows 2000
Před tím, než připojíte videokameru k počítači,
nainstalujte do počítače ovladač USB. Ovladač
USB je součástí disku CD-ROM obsahujícího
software pro zobrazení obrazu, který je dodáván
s vaší videokamerou.
Pro uživatele systému Windows 98/
98SE/Me a Windows 2000
(1) Zapněte počítač a spus»te systém Windows.
(2) Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM
vašeho počítače.
(3) Spus»te program na disku CD-ROM. Po chvíli
se na pracovní ploše zobrazí dialogové okno.
Klepněte myší na položku „USB Driver
Installation for Windows ® 98/98SE/Me and
Windows ® 2000“.
(4) Spustí se instalační program. Dokončete
instalaci z disku CD-ROM.
(5) Kabel USB zapojte do zdířky USB na
videokameře a do konektoru USB na vašem
počítači.
(6) Vložte do videokamery kartu „Memory Stick“,
připojte sí»ový adaptér a nastavte přepínač
POWER do polohy MEMORY.
Na obrazovce videokamery se zobrazí zpráva
„PC MODE“. Počítač identifikuje kameru a
spustí se průvodce Přidat nový hardware
systému Windows.
(7) Průvodce Přidat nový hardware systému
Windows se spustí dvakrát, protože je nutné
instalovat dva různé ovladače USB. Instalace
by měla proběhnout bez přerušení.
Operace s kartou „Memory Stick“
wtyk (USB)/Zdířka
Instalace ovladače USB
(USB)
Wciśnij wtyczkę aż do zatrzaśnięcia/ przewód USB/
Zatlačte konektor tak, aby zaklapl na Kabel USB
své místo
Korzystanie z karty pamięci „Memory Stick“
(1) Włącz komputer i poczekaj, aż załaduje się
system Windows.
(2) Włóż załączony dysk CD-ROM do napędu
CD-ROM komputera.
(3) Uruchom program znajdujący się na dysku
CD-ROM. Po chwili na ekranie pojawi się
okno dialogowe. Wskaż kursorem myszy
opcję USB Driver Instrallation for Windows ®
98/98SE/Me and Windows ® 2000 „USB
Driver Installation for Windows ® 98/98SE/Me
and Windows ® 2000“ (Instalacja sterownika
USB dla systemu Windows ® 98/98SE/ME i
Windows ® 2000) i kliknij ją.
(4) Zostanie uruchomiony program instalacyjny.
Przeprowadź instalację.
(5) Podłącz wtyk (USB) kamery ze złączem
USB komputera za pomocą załączonego
przewodu USB.
(6) Włóż kartę pamięci „Memory Stick“ do
kamery, podłącz zasilacz sieciowy i ustaw
przełącznik POWER w pozycję MEMORY.
Na ekranie kamery pojawi się napis „PC
MODE“. Komputer powinien rozpoznać
obecność kamery i uruchomić Kreatora
dodawania nowego sprzętu systemu
Windows.
(7) Kreator dodawania nowego sprzętu jest
uruchamiany dwukrotnie, gdyż są
instalowane dwa różne sterowniki USB.
Instalacji nie należy przerywać aż do jej
całkowitego zakończenia.
Zobrazení obrazu pomocí počítače
złącze USB/
Konektor USB
151
Przeglądanie obrazów przy użyciu
komputera
Zobrazení obrazu pomocí počítače
Uwaga
Nie można zainstalować sterownika USB, jeśli
karta pamięci „Memory Stick“ nie jest włożona
do kamery.
Upewnij się przed instalacją sterownika USB, że
karta pamięci „Memory Stick“ jest włożona do
kamery.
Poznámka
Pokud do videokamery není vložena karta
„Memory Stick“, nelze instalovat ovladač USB.
Před začátkem instalace ovladače USB se
ujistěte, že je v kameře vložena karta „Memory
Stick“.
Dla użytkowników komputerów
Macintosh
Pro uživatele systému Macintosh
(1) Włącz komputer i poczekaj, aż załaduje się
system Mac OS.
(2) Włóż załączony dysk CD-ROM do napędu
CD-ROM komputera.
(3) Kliknij dwukrotnie ikonę napędu CD-ROM,
aby otworzyć okno.
(4) Kliknij dwukrotnie ikonę twardego dysku z
systemem operacyjnym, aby otworzyć okno.
(5) Przenieś dwa następujące pliki z okna
otwartego w etapie 3 do ikony folderu
systemowego w oknie otwartym w etapie 4
(przenieś i upuść za pomocą myszy):
•Sony Camcorder USB Driver
•Sony Camcorder USB Shim
(6) Gdy pojawi się komunikat z pytaniem, czy
umieścić te elementy w folderze rozszerzeń,
kliknij przycisk OK.
(7) Uruchom ponownie komuputer.
(1) Zapněte počítač a spus»te systém Mac OS.
(2) Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM
vašeho počítače.
(3) Otevřete okno poklepáním na ikonu jednotky
CD-ROM.
(4) Otevřete okno poklepáním na diskovou
jednotku, kde je instalován OS.
(5) Přesuňte 2 následující soubory z okna
otevřeného v kroku 3 na ikonu System Folder
v okně otevřeném v kroku 4 (metoda „drag
and drop“):
•Sony Camcorder USB Driver
•Sony Camcorder USB Shim
(6) Jakmile se zobrazí zpráva „Put these items
into the Extensions folder?“, klepněte na
tlačítko OK.
(7) Restartujte počítač.
Zobrazení obrazů
Przeglądanie obrazów
Dla użytkowników systemu Windows 98
(1) Włącz komputer i poczekaj, aż załaduje się
system Windows 98.
(2) Podłącz jeden koniec przewodu USB do
wtyku (USB) kamery, a drugi koniec do
złącza USB komputera.
(3) Włóż kartę pamięci „Memory Stick“ do
kamery, podłącz zasilacz sieciowy do kamery
i do gniazdka ściennego.
(4) Ustaw przełącznik POWER w pozycji
MEMORY.
Na ekranie kamery pojawi się napis „PC
MODE“.
(5) Otwórz ikonę „Mój komputer“ na pulpicie
systemu Windows 98 i kliknij dwukrotnie
nowy dysk. (Na przykład: „Dysk wymienny
(D:)“)
Wyświetlone zostaną foldery znajdujące się
na karcie pamięci „Memory Stick“.
(6) Wybierz z folderu żądany plik i kliknij go
dwukrotnie. Wybieranie i klikanie folderów i
plików powinno być wykonane w
następującej kolejności:
Folder „Dcim“ t folder „100msdcf“ t plik
obrazu
Szczegóły na temat nazw folderów i plików
można znaleźć w temacie „Pliki obrazów i ich
lokalizacje docelowe“ (str. 154).
152
Pro uživatele systému Windows 98
(1) Zapněte počítač a spus»te systém Windows
98.
(2) Kabel USB zapojte do zdířky USB na
videokameře a do konektoru USB na vašem
počítači.
(3) Vložte do videokamery kartu „Memory Stick“
a připojte sí»ový adaptér.
(4) Nastavte přepínač POWER do polohy
MEMORY.
Na obrazovce videokamery se zobrazí zpráva
„PC MODE“.
(5) V prostředí systému Windows 98 poklepejte
na ikonu „Tento počítač“ a poté poklepejte na
nově identifikovanou diskovou jednotku.
(Příklad: „Removable Disk (D:)“)
Zobrazí se adresáře na kartě „Memory Stick“.
(6) Poklepejte na požadovaný soubor. Na
adresář nebo soubor poklepejte v
následujícím pořadí:
adresář „Dcim“ t adresář „100msdcf“ t
soubor obrazu
Podrobnosti týkající se adresáře a názvu
souboru naleznete v části „Umístění souborů
obrazů“ (str. 154).
Przeglądanie obrazów przy użyciu
komputera
wtyk (USB)/Zdířka
Zobrazení obrazu pomocí počítače
(USB)
przewód USB/
Wciśnij wtyczkę aż do zatrzaśnięcia/
Zatlačte konektor tak, aby zaklapl na své místo Kabel USB
Odłączanie przewodu USB/
wyjmowanie karty pamięci
„Memory Stick“
Aby odłączyć przewód USB lub wyjąć kartę
pamięci „Memory Stick“ należy wykonać
następujące czynności:
(1) Umieść kursor myszy nad ikoną „Odłącz lub
wyjmij urządzenie“ w zasobniku systemowym
i kliknij, aby usunąć odpowiedni dysk.
(2) Po pojawieniu się komunikatu żądającego
usunięcia urządzenia z systemu, odłącz
przewód USB lub wyjmij kartę pamięci
„Memory Stick“.
Dla użytkowników komputerów
Macintosh
Uwagi na temat używania
komputera
Karta pamięci „Memory Stick“
•Nie można zagwarantować możliwości
wykonywania w kamerze operacji na karcie
pamięci „Memory Stick“, jeśli została ona
sformatowana w komputerze.
•Nie należy optymalizować karty pamięci
„Memory Stick“ w komputerze Windows. Takie
operacje skracają żywotność karty pamięci
„Memory Stick“.
•Nie należy kompresować danych na karcie
pamięci „Memory Stick“. Pliki skompresowane
nie mogą być odtwarzane za pomocą kamery.
Pokud chcete odpojit kabel USB nebo vyjmout
kartu „Memory Stick“, dodržujte níže popsaný
postup.
Pro uživatele systému Windows 2000
(1) Přesuňte kurzor na ikonu „Odpojit nebo
odebrat hardware“ na hlavním panelu a
klepnutím zrušte příslušnou jednotku.
(2) Zobrazí se zpráva o odebrání zařízení ze
systému. Poté odpojte kabel USB nebo
vyjměte kartu „Memory Stick“.
Pro uživatele systému Macintosh
(1) Ukončete spuštěné programy.
Ujistěte se, že indikátor přístupu na pevný
disk nesvítí.
(2) Přesuňte ikonu karty „Memory Stick“ do
složky Trash nebo v nabídce Special vyberte
volbu Eject.
(3) Vyjměte kartu „Memory Stick“.
Poznámky k použití počítače
Karta „Memory Stick“
•Úspěšné provádění operací s kartou „Memory
Stick“ na videokameře nelze zaručit, pokud
byla pamě» zformátována pomocí počítače.
•Neprovádějte optimalizaci paměti karty
„Memory Stick“ pomocí počítače, na kterém je
spuštěn systém Windows. Životnost karty
„Memory Stick“ se v takovém případě zkrátí.
•Data ukládaná na kartu „Memory Stick“
nekomprimujte. Videokamera není schopná
přehrávat komprimované soubory.
Operace s kartou „Memory Stick“
(1) Zamknij otwarte programy.
Upewnij się, że nie świeci się światełko
dostępu do twardego dysku.
(2) Przeciągnij ikonę „Memory Stick“ i upuść ją
do kosza lub z menu Specjalne wybierz
polecenie Wysuń.
(3) Wyjmij kartę pamięci „Memory Stick“.
Odpojení kabelu USB/Vyjmutí
karty „Memory Stick“
Korzystanie z karty pamięci „Memory Stick“
Dla użytkowników systemu Windows
2000
złącze USB/Konektor USB
153
Przeglądanie obrazów przy użyciu
komputera
Zobrazení obrazu pomocí počítače
Oprogramowanie
Software
•W zależności do stosowanego
oprogramowania otwarcie pliku obrazu
nieruchomego może spowodować zwiększenie
jego rozmiaru.
•Gdy do kamery zostanie załadowany plik z
komputera zmodyfikowany za pomocą
programu do retuszu komputerowego lub też
gdy plik znajdujący się w kamerze zostanie
zmodyfikowany, może zmienić się format pliku.
W takiej sytuacji może pojawić się znacznik
błędnego pliku i pliku nie będzie można
otworzyć.
•V závislosti na softwaru, který používáte, se při
otevření souboru statického obrazu jeho
velikost může zvětšit.
•Pokud do videokamery nahrajete soubor, který
byl modifikován pomocí aplikace spuštěné na
vašem počítači, nebo pokud upravíte soubor
pomocí videokamery, může se formát souboru
lišit; v takovém případě se na obrazovce
zobrazí chybová zpráva a nebude možné
soubor otevřít.
Komunikacja z komputerem
Ponowne nawiązanie komunikacji między
komputerem a kamerą po przejściu w tryb
czuwania lub zawieszenia może się nie powieść.
Pliki obrazów i ich lokalizacje
docelowe
Komunikace s počítačem
Pokud se obnoví aktivní režim zařízení z režimu
Suspend, Resume nebo Sleep, nemusí být
obnovena komunikace mezi videokamerou a
počítačem.
Umístění souborů obrazů
Soubory obrazů nahrávané pomocí videokamery
se ukládají do adresáře.
Název souboru je definován následujícím
způsobem: ssss je jakékoli číslo v rozmezí
0001 až 9999.
Pliki obrazów zarejestrowanych za pomocą
kamery są zgrupowane w folderze.
Nazwy plików mają określony format. ssss
oznacza dowolną liczbę w zakresie od 0001 do
9999.
Dla użytkowników systemu Windows 98
(komputer rozpoznaje kamerę jako dysk
[D:])
Pro uživatele systému Windows 98
(Disková jednotka přiřazená kameře je
jednotka [D:].)
Folder zawierający obrazy nieruchome/
Adresář se soubory obrazů
154
Folder/Adresář
Plik/Soubor
Znaczenie/Význam
100msdcf
DSC0ssss.JPG
Plik obrazu nieruchomego/
Soubor statického obrazu
Kopiowanie obrazów
Kopírování obrazu
zarejestrowanych na karcie
uloženého na kartě
pamięci „Memory Stick“ na taśmę „Memory Stick“ na kazetu
– dotyczy wyłącznie modelu DCRTRV330E
– pouze model DCR-TRV330E
Statický obraz nebo titul nahraný na kartu
„Memory Stick“ můžete kopírovat
na kazety Hi8
/Digital8 .
Obrazy nieruchome lub tytuły zarejestrowane na
karcie pamięci „Memory Stick“ mogą być
kopiowane i zapisywane na
/Digital8 .
taśmach Hi8
Před použitím
/Digital8
Vložte do videokamery kazetu Hi8
, kterou chcete nahrát, a kartu „Memory Stick“.
Czynności przygotowawcze
Włóż do kamery taśmę Hi8
/Digital8 , na
której ma zostać dokonane nagranie oraz kartę
pamięci „Memory Stick“.
2
REC
PLAY
1
V
R
POWE
G)
F(CH
OF
CR
4
5
PAUSE
M
CA
M
EM
A
ER ORY
Aby przerwać kopiowanie
Zastavení kopírování
Naciśnij przycisk x.
Stiskněte tlačítko x.
Operace s kartou „Memory Stick“
3
Korzystanie z karty pamięci „Memory Stick“
(1) Ustaw przełącznik POWER w pozycji VCR.
(2) Za pomocą przycisków sterowania znajdź
miejsce, gdzie ma zostać nagrany obraz
/Digital8
nieruchomy. Ustaw taśmę Hi8
w tryb pauzy w odtwarzaniu.
(3) Wciśnij na kamerze równocześnie przycisk z
REC oraz przycisk znajdujący się po jego
prawej stronie. Taśma Hi8
/Digital8
zostanie ustawiona w trybie pauzy w
nagrywaniu.
(4) Naciśnij przycisk MEMORY PLAY, aby
odtworzyć obraz nieruchomy do skopiowania.
(5) Naciśnij przycisk X, aby rozpocząć
nagrywanie, a następnie naciśnij go
ponownie, aby zatrzymać nagrywanie.
(6) Aby skopiować kolejne obrazy, powtórz
czynności 4 i 5.
(1) Nastavte přepínač POWER do polohy VCR.
(2) Pomocí tlačítek pro ovládání videa nastavte
bod, kde má nahrávání statického obrazu
začít. Nastavte pro kazetu Hi8
/Digital8
přerušení nahrávání.
(3) Na videokameře současně stiskněte tlačítko
z REC a tlačítko po jeho pravé straně.
Kazeta Hi8
/Digital8 je vložena a je
nastaveno přerušení nahrávání.
(4) Stisknutím tlačítka MEMORY PLAY spus»te
přehrávání statického obrazu, který chcete
kopírovat.
(5) Stisknutím tlačítka X spustíte nahrávání;
opětovným stisknutím tlačítka X nahrávání
zastavíte.
(6) Pokud chcete kopírovat více obrazů, opakujte
kroky 4 a 5.
155
Kopiowanie obrazów
zarejestrowanych na karcie pamięci
„Memory Stick“ na taśmę
Kopírování obrazu uloženého na
kartě „Memory Stick“ na kazetu
Podczas kopiowania
Nie można używać następujących przycisków:
– MEMORY PLAY,
– MEMORY INDEX,
– MEMORY DELETE,
– MEMORY +/–,
– MEMORY MIX.
Při kopírování
Nelze používat následující tlačítka:
– MEMORY PLAY
– MEMORY INDEX
– MEMORY DELETE
– MEMORY +/–
– Funkce MEMORY MIX
Uwaga na temat ekranu indeksowego
Ekranu indeksowego nie można nagrać.
Poznámka k režimu zobrazení Index
Zobrazení Index nelze nahrát.
Jeśli w trybie pauzy zostanie naciśnięty
przycisk EDITSEARCH
Odtwarzanie pamięci zostanie zatrzymane.
Pokud při přerušení stisknete tlačítko
EDITSEARCH
Přehrávání paměti se zastaví.
Dane obrazu zmodyfikowane za pomocą
komputera lub zapisane za pomocą innego
sprzętu
Skopiowanie takich danych na tej kamerze może
nie być możliwe.
Pokud upravujete soubor obrazu
prostřednictvím počítače nebo nahrajete
snímek pomocí jiného zařízení
Může se stát, že vaše videokamera nebude
schopna obraz kopírovat.
Jeśli w trybie gotowości lub w trybie
nagrywania zostanie naciśnięty przycisk
DISPLAY
Można wyświetlić obraz odtwarzany z pamięci i
nazwę pliku obok wskaźników typowych dla
taśm Hi8
/Digital8 , takich jak wskaźnik
kodu czasu.
Pokud v pohotovostním režimu nebo při
nahrávání stisknete tlačítko DISPLAY
Mimo indikátorů odpovídajících kazetě Hi8
/
Digital8 , jako je například indikátor časového
kódu, se zobrazí i indikátory přehrávání paměti a
názvu souboru.
Podczas kopiowania
Nie można kopiować na taśmy obrazów
nagranych na kartę pamięci „Memory Stick“
razem z tytułami.
156
Při kopírování
Nelze kopírovat obrazy s tituly uložené na kartě
„Memory Stick“ na kazetu.
Powiększanie obrazów nieruchomych Zvětšování statického obrazu
nagranych na kartach pamięci
nahraného na kartu „Memory
„Memory Stick“ – funkcja PB ZOOM
Stick“ – MEMORY PB ZOOM
– pouze model DCR-TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E
Obrazy nieruchome nagrane na karcie pamięci
„Memory Stick“ mogą być powiększane.
Můžete zvětšovat statické obrazy nahrané na
kartu „Memory Stick“.
Czynności przygotowawcze
Włóż do kamery kartę pamięci „Memory Stick“.
Před použitím
Vložte do videokamery kartu „Memory Stick“.
(1) Przestaw przełącznik POWER w położenie
MEMORY, PLAYER lub VCR (dotyczy
wyłącznie modelu DCR-TRV330E). Upewnij
się, że przełącznik LOCK znajduje się w
lewym (odblokowanym) położeniu.
(2) Podczas odtwarzania obrazów nagranych na
karcie „Memory Stick“ naciśnij przycisk PB
ZOOM na kamerze. Nieruchomy obraz
zostanie powiększony, a na ekranie pojawią
się wskaźniki R r wskazujące kierunek
przesunięcia obrazu.
(3) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby
przesunąć powiększony obraz, a następnie
naciśnij pokrętło.
R :Obraz przesuwa się w dół.
r :Obraz przesuwa się do góry.
T t Obraz staje się dostępny.
(4) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby
przesunąć powiększony obraz, a następnie
naciśnij pokrętło.
T : Obraz przesuwa się w prawo
(obracaj pokrętło w dół).
t : Obraz przesuwa się w lewo (obracaj
pokrętło w górę).
(1) Nastavte přepínač POWER do polohy
MEMORY, PLAYER nebo VCR (pouze model
DCR-TRV330E). Ujistěte se, že je přepínač
LOCK posunut doleva (nastaven do polohy
UNLOCK).
(2) Při přehrávání obrazu nahraného na kartě
„Memory Stick“ stiskněte tlačítko PB ZOOM.
Statický obraz bude zvětšen a na obrazovce
se zobrazí indikátory R r indikující směr
pohybu obrazu.
(3) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC zvětšený
obraz přesuňte a poté volič stiskněte.
R :Obraz se pohybuje směrem dolů.
r :Obraz se pohybuje směrem nahoru.
T t se stane dostupným.
(4) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC zvětšený
obraz přesuňte a poté volič stiskněte.
T : Obraz se pohybuje doprava (voličem
otáčíte směrem dolů).
t : Obraz se pohybuje doleva (voličem
otáčíte směrem nahoru).
1
PO
WE
R
3
PB ZOOM
M
CA
M
EM
A
ER ORY
[EXEC] : T t
4
PB ZOOM
2
Operace s kartou „Memory Stick“
G)
F(CH
OF R
YE
PLA
Korzystanie z karty pamięci „Memory Stick“
– dotyczy wyłącznie modeli DCRTRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E
PB ZOOM
[EXEC] : r R
157
Powiększanie obrazów nieruchomych
nagranych na kartach pamięci
„Memory Stick“ – funkcja PB ZOOM
Zvětšování statického obrazu
nahraného na kartu „Memory Stick“
– MEMORY PB ZOOM
Aby wyłączyć funkcję PB ZOOM
Zrušení funkce MEMORY PB ZOOM
Naciśnij przycisk PB ZOOM.
Stiskněte tlačítko PB ZOOM.
Uwaga
Nie można nagrywać obrazów powiększonych w
trybie PB ZOOM na kartę pamięci „Memory
Stick“.
Poznámka
Obrazy zvětšené pomocí funkce PB ZOOM nelze
nahrát na kartu „Memory Stick“.
W trybie PB ZOOM
Nie działa funkcja efektu cyfrowego.
Funkcja PB ZOOM jest wyłączana przez
naciśnięcie następujących przycisków:
– MENU,
– MEMORY PLAY,
– MEMORY INDEX,
– MEMORY +/–.
Obrazy w trybie PB ZOOM
Gdy przełącznik POWER jest ustawiony w
położeniu MEMORY, obrazy w trybie PB ZOOM
nie są przesyłane do wyjścia DV OUT lub DV IN/
OUT.
158
Při použití funkce PB ZOOM
Digitální efekty nefungují.
Funkce PB ZOOM se vypne, pokud stisknete
jedno z následujících tlačítek:
– MENU
– MEMORY PLAY
– MEMORY INDEX
– MEMORY +/–
Obraz při použití funkce PB ZOOM
Pokud nastavíte přepínač POWER do polohy
MEMORY, nelze pro výstup obrazu zvětšeného
pomocí funkce PB ZOOM použít zdířku DV OUT
nebo DV IN/OUT.
Přehrávání obrazů ve
smyčce – Přehrávání s
funkcí SLIDE SHOW
– dotyczy wyłącznie modeli DCRTRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E
– pouze model DCR-TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E
Obrazy mogą być automatycznie kolejno
odtwarzane. Jest to szczególnie przydatne
podczas sprawdzania nagrania lub podczas
prezentacji.
Můžete přehrávat obrazy postupně ve smyčce.
Tato funkce je užitečná především v případě, že
chcete nahrané obrazy zkontrolovat nebo při
prezentaci.
Czynności przygotowawcze
Włóż do kamery kartę pamięci „Memory Stick“.
Před použitím
Vložte do videokamery kartu „Memory Stick“.
(1) Ustaw przełącznik POWER w pozycji
MEMORY. Upewnij się, że przełącznik LOCK
znajduje się w lewym (odblokowanym)
położeniu.
(2) Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić
menu.
(3) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
, a następnie naciśnij pokrętło.
ikonę
(4) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
parametr SLIDE SHOW, a następnie naciśnij
pokrętło.
(5) Naciśnij przycisk MEMORY PLAY. Kamera
odtworzy kolejne obrazy nagrane na karcie
pamięci „Memory Stick“.
(1) Nastavte přepínač POWER do polohy
MEMORY. Ujistěte se, že je přepínač LOCK
posunut doleva (nastaven do polohy
UNLOCK).
(2) Stisknutím tlačítka MENU zobrazte nabídku.
(3) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
a poté volič stiskněte.
(4) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
volbu SLIDE SHOW a poté volič stiskněte.
(5) Stiskněte tlačítko MEMORY PLAY. Spustí se
postupné přehrávání obrazů nahraných na
kartě „Memory Stick“.
1
WE
R
G)
F(CH
OF R
YE
PLA
PO
M
EM
A
ER ORY
PLAY
[ ME NU ] : E ND
4
MEMOR Y S E T
ST I L L SET
P R I N T MA R K
P RO T E C T
S L I D E S HOW R E A D Y
DE L E T E A L L
F ORMA T
R E T URN
S L I D E S HOW
100 – 0021
[ ME NU ] : E ND
[ M P L A Y ] : S T A R T [ ME NU ] : E ND
21 / 40
Operace s kartou „Memory Stick“
MEMOR Y S E T
ST I L L SET
P R I N T MA R K
P RO T E C T
S L I D E S HOW
DE L E T E A L L
F ORMA T
R E T URN
MENU
5
CA
M
3
2
Korzystanie z karty pamięci „Memory Stick“
Odtwarzanie obrazów w
trybie pętli
– funkcja SLIDE SHOW
159
Odtwarzanie obrazów w trybie pętli
– funkcja SLIDE SHOW
Přehrávání obrazů ve smyčce
– Přehrávání s funkcí SLIDE SHOW
Aby zatrzymać pokaz slajdów
Zastavení přehrávání obrazů ve smyčce
Naciśnij przycisk MENU.
Stiskněte tlačítko MENU.
Aby wstrzymać pokaz slajdów
Přerušení přehrávání obrazů ve smyčce
Naciśnij przycisk MEMORY PLAY.
Stiskněte tlačítko MEMORY PLAY.
Aby rozpocząć pokaz slajdów od
wybranego obrazu
Spuštění přehrávání obrazů ve smyčce
konkrétním obrazem
Przed przejściem do etapu 2 wybierz żądany
obraz za pomocą przycisków MEMORY +/–.
Před krokem 2 vyberte požadovaný obraz
pomocí tlačítka MEMORY +/–.
Aby oglądać nagrane obrazy na ekranie
telewizora
Podłącz kamerę do telewizora za pomocą kabla
połączeniowego A/V będącego na wyposażeniu
kamery.
Zobrazení nahraných obrazů pomocí
televizoru
Připojte videokameru k televizoru pomocí kabelu
Audio/Video, který je součástí příslušenství
videokamery.
Jeśli karta pamięci „Memory Stick“ zostanie
zmieniona w trakcie pokazu slajdów
Pokaz slajdów zostanie przerwany. W przypadku
zmiany karty pamięci „Memory Stick“ należy
powtórzyć wszystkie etapy.
Pokud při přehrávání vyměníte kartu „Memory
Stick“
Postupné přehrávání nebude fungovat. Pokud při
přehrávání vyměníte kartu „Memory Stick“,
zopakujte výše uvedený postup od začátku.
160
Zabezpieczenie przed
przypadkowym skasowaniem Ochrana obrazu před
– ochrona obrazu
náhodným vymazáním
– dotyczy wyłącznie modeli DCRTRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E
– pouze model DCR-TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E
Aby zabezpieczyć ważne obrazy przez
przypadkowym skasowaniem, można skorzystać
z funkcji ochrony obrazów.
Vybrané obrazy můžete ochránit před náhodným
vymazáním.
Czynności przygotowawcze
Włóż do kamery kartę pamięci „Memory Stick“.
(1) Nastavte přepínač POWER do polohy
MEMORY, PLAYER nebo VCR (pouze model
DCR-TRV330E). Ujistěte se, že je přepínač
LOCK posunut doleva (nastaven do polohy
UNLOCK).
(2) Přehrajte obraz, které chcete ochránit.
(3) Stisknutím tlačítka MENU zobrazte nabídku.
(4) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
a poté volič stiskněte.
(5) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
volbu PROTECT a poté volič stiskněte.
(6) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC nastavte
hodnotu ON a poté volič stiskněte.
(7) Stisknutím tlačítka MENU zavřete nabídku.
Vedle názvu souboru chráněného obrazu se
zobrazí značka -.
1
WE
R
G)
F(CH
OF R
YE
PLA
PO
M
CA
M
EM
A
ER ORY
MEMOR Y S E T
ST I L L SET
P R I N T MA R K
P RO T E C T
S L I D E S HOW
DE L E T E A L L
F ORMA T
R E T URN
4
[ ME NU ] : E ND
MENU
5
6
MEMOR Y S E T
21 / 40
ST I L L SET
P R I N T MA R K
P RO T E C T
OF F
S L I D E S HOW
DE L E T E A L L
F ORMA T
R E T URN
MEMOR Y S E T
21 / 40
ST I L L SET
P R I N T MA R K
P RO T E C T
ON
S L I D E S HOW O F F
DE L E T E A L L
F ORMA T
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
[ ME NU ] : E ND
Operace s kartou „Memory Stick“
3,7
Korzystanie z karty pamięci „Memory Stick“
(1) Przestaw przełącznik POWER w położenie
MEMORY, PLAYER lub VCR (dotyczy
wyłącznie modelu DCR-TRV330E). Upewnij
się, że przełącznik LOCK znajduje się w
lewym (odblokowanym) położeniu.
(2) Odtwórz obraz, który ma być chroniony.
(3) Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić
menu.
(4) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
ikonę
, a następnie naciśnij pokrętło.
(5) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
parametr PROTECT, a następnie naciśnij
pokrętło.
(6) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
opcję ON, a następnie naciśnij pokrętło.
(7) Naciśnij przycisk MENU, aby usunąć menu z
ekranu. Obok nazwy pliku chronionego
obrazu pojawi się znak -.
Před použitím
Vložte do videokamery kartu „Memory Stick“.
MEMOR Y S E T
21 / 40
ST I L L SET
P R I N T MA R K
P RO T E C T
ON
S L I D E S HOW
DE L E T E A L L
F ORMA T
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
161
Zabezpieczenie przed
przypadkowym skasowaniem
– ochrona obrazu
Aby usunąć ochronę obrazu
W etapie 6 wybierz opcję OFF, a następnie
naciśnij pokrętło SEL/PUSH EXEC.
Ochrana obrazu před
náhodným vymazáním
Zrušení ochrany obrazu před náhodným
vymazáním
V kroku 6 nastavte hodnotu OFF a poté volič
SEL/PUSH EXEC stiskněte.
Uwaga
Formatowanie karty pamięci „Memory Stick“
powoduje usunięcie wszystkich zapisanych na
niej obrazów, nawet tych chronionych. Przed
formatowaniem warto sprawdzić zawartość karty
pamięci „Memory Stick“.
Poznámka
Při formátování dojde k vymazání všech dat
uložených na kartě „Memory Stick“, včetně
informace o ochraně obrazu. Před formátováním
zkontrolujte obsah karty „Memory Stick“.
Jeżeli element chroniący przed zapisem karty
pamięci „Memory Stick“ ustawiony jest w
położeniu LOCK
Nie można ustawić ochrony obrazu.
Je-li ochranná pojistka na kartě „Memory
Stick“ nastavena do polohy LOCK
Nelze nastavit ochranu obrazu před náhodným
vymazáním.
162
Usuwanie obrazów
Smazání obrazu
dotyczy wyłącznie modelu DCRTRV-325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E
– pouze model DCR-TRV-325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E
Obrazy zapisane na karcie pamięci „Memory
Stick“ mogą zostać usunięte.
Obraz nahraný na kartu „Memory Stick“ můžete
smazat.
Czynności przygotowawcze
Włóż do kamery kartę pamięci „Memory Stick“.
Před použitím
Vložte do videokamery kartu „Memory Stick“.
Usuwanie wybranych obrazów
Smazání požadovaného obrazu
(1) Nastavte přepínač POWER do polohy
MEMORY, PLAYER nebo VCR (pouze model
DCR-TRV330E). Ujistěte se, že je přepínač
LOCK posunut doleva (nastaven do polohy
UNLOCK).
(2) Přehrajte obraz, který chcete smazat.
(3) Stiskněte tlačítko MEMORY DELETE. Na
obrazovce se zobrazí zpráva „DELETE?“.
(4) Stiskněte znovu tlačítko MEMORY DELETE.
Vybraný obraz se smaže.
1
WE
R
G)
F(CH
OF R
YE
PLA
PO
M
EM
A
ER ORY
DE L E T E
100 – 0021
DELETE
CA
M
3,4
21 / 40
DELETE?
[ – ] : C A NC E L
Aby anulować usuwanie obrazu
Zrušení mazání obrazu
W etapie 4 naciśnij przycisk MEMORY –.
V kroku 4 stiskněte tlačítko MEMORY –.
Aby usunąć obraz wyświetlany na
ekranie indeksowym
Smazání obrazu zobrazeného v režimu
Index
Operace s kartou „Memory Stick“
[ DE L E T E ] : DE L
Korzystanie z karty pamięci „Memory Stick“
(1) Przestaw przełącznik POWER w położenie
MEMORY, PLAYER lub VCR (dotyczy
wyłącznie modelu DCR-TRV330E). Upewnij
się, że przełącznik LOCK znajduje się w
lewym (odblokowanym) położeniu.
(2) Odtwórz obraz, który ma zostać usunięty.
(3) Naciśnij przycisk MEMORY DELETE. Na
ekranie pojawi się napis „DELETE?“.
(4) Naciśnij ponownie przycisk MEMORY
DELETE. Wybrany obraz zostanie usunięty.
Naciskaj przycisk MEMORY +/–, aby przesunąć
wskaźnik B do odpowiedniego obrazu, a
następnie wykonaj czynności 3 i 4.
Stisknutím tlačítka MEMORY +/– přesuňte
indikátor B nad požadovaný obraz a pokračujte
krokem 3 a 4.
Uwagi
•Aby usunąć obraz chroniony, należy najpierw
anulować jego ochronę.
•Usunięty obraz nie może zostać przywrócony.
Przed usunięciem obrazów należy je dokładnie
sprawdzić.
Poznámky
•Pokud chcete smazat obraz, který má
nastavenu ochranu před náhodným
vymazáním, je nejprve nutné nastavení ochrany
zrušit.
•Jakmile obraz smažete, už jej nelze obnovit.
Před smazáním proto raději vybrané obrazy
163
zkontrolujte.
Usuwanie obrazów
Smazání obrazu
Usuwanie wszystkich obrazów
Smazání všech obrazů
Przy użyciu jednej operacji można usunąć
wszystkie niechronione obrazy z karty pamięci
„Memory Stick“.
(1) Ustaw przełącznik POWER w pozycji
MEMORY. Upewnij się, że przełącznik LOCK
znajduje się w lewym (odblokowanym)
położeniu.
(2) Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
(3) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
ikonę
, a następnie naciśnij pokrętło.
(4) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
parametr DELETE ALL, a następnie naciśnij
pokrętło.
(5) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
opcję OK, a następnie naciśnij pokrętło. Opcja
OK zmieni się na EXECUTE.
(6) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
parametr EXECUTE, a następnie naciśnij
pokrętło. Na ekranie pojawi się napis
DELETING. Po usunięciu wszystkich
niechronionych obrazów zostanie wyświetlony
napis COMPLETE.
Můžete smazat všechny obrazy nahrané na kartě
„Memory Stick“, které nemají nastavenu ochranu
před náhodným vymazáním.
(1) Nastavte přepínač POWER do polohy
MEMORY. Ujistěte se, že je přepínač LOCK
posunut doleva (nastaven do polohy
UNLOCK).
(2) Stisknutím tlačítka MENU zobrazte nabídku.
(3) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
a poté volič stiskněte.
(4) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
volbu DELETE ALL a poté volič stiskněte.
(5) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC nastavte
hodnotu OK a poté volič stiskněte. OK se
změní na EXECUTE.
(6) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
volbu EXECUTE a poté volič stiskněte. Na
obrazovce se zobrazí indikátor DELETING.
Jakmile jsou veškeré nechráněné soubory
smazány, změní se indikátor DELETING na
indikátor COMPLETE.
1
WE
R
G)
F(CH
OF R
YE
PLA
PO
M
EM
A
ER ORY
MEMOR Y S E T
ST I L L SET
P R I N T MA R K
P RO T E C T
S L I D E S HOW
DE L E T E A L L
F ORMA T
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
MENU
4
5
6
164
CA
M
3
2
MEMOR Y S E T
ST I L L SET
P R I N T MA R K
P RO T E C T
S L I D E S HOW
DE L E T E A L L READY
F ORMA T
R E T URN
MEMOR Y S E T
ST I L L SET
P R I N T MA R K
P RO T E C T
S L I D E S HOW
D E L E T E A L L R E T URN
OK
F ORMA T
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
[ ME NU ] : E ND
MEMOR Y S E T
ST I L L SET
P R I N T MA R K
P RO T E C T
S L I D E S HOW
D E L E T E A L L R E T URN
F ORMA T
OK
R E T URN
MEMOR Y S E T
ST I L L SET
P R I N T MA R K
P RO T E C T
S L I D E S HOW
D E L E T E A L L R E T URN
F ORMA T
E X E CU T E
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
[ ME NU ] : E ND
MEMOR Y S E T
ST I L L SET
P R I N T MA R K
P RO T E C T
S L I D E S HOW
D E L E T E A L L D E L E T I NG
F ORMA T
R E T URN
MEMOR Y S E T
ST I L L SET
P R I N T MA R K
P RO T E C T
S L I D E S HOW
D E L E T E A L L COMP L E T E
F ORMA T
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
[ ME NU ] : E ND
Usuwanie obrazów
Smazání obrazu
Aby anulować usuwanie wszystkich
obrazów z karty pamięci „Memory Stick“
Zrušení mazání všech obrazů nahraných
na kartě „Memory Stick“
W etapie 5 wybierz opcję RETURN, a następnie
naciśnij pokrętło SEL/PUSH EXEC.
V kroku 5 vyberte volbu RETURN a poté volič
SEL/PUSH EXEC stiskněte.
Podczas wyświetlania napisu DELETING
Nie obracaj przełącznika POWER ani nie naciskaj
żadnego przycisku.
Při zobrazení indikátoru DELETING
Nenastavujte přepínač POWER, ani netiskněte
žádná tlačítka.
Jeżeli element chroniący przed zapisem karty
pamięci „Memory Stick“ ustawiony jest w
położeniu LOCK
Nie można usunąć obrazów.
Je-li ochranná pojistka na kartě „Memory
Stick“ nastavena do polohy LOCK
Nelze obrazy zrušit.
Korzystanie z karty pamięci „Memory Stick“
Operace s kartou „Memory Stick“
165
Wpisywanie znacznika wydruku
– funkcja PRINT MARK
Zápis tiskové značky
– PRINT MARK
– dotyczy wyłącznie modeli DCRTRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E
– pouze model DCR-TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E
Wybrany obraz nieruchomy można oznaczyć jako
przeznaczony do druku. Funkcja ta jest przydatna
przy późniejszym drukowaniu obrazów
nieruchomych.
Kamera jest zgodna ze standardem DPOF (ang.
Digital Print Order Format, cyfrowe polecenie
druku), określającym reguły oznaczania obrazów
nieruchomych jako przeznaczonych do druku.
Můžete označit statický obraz, který chcete
vytisknout. Tato funkce je užitečná především v
případě, že budete chtít obraz vytisknout až
později.
Při specifikaci obrazu pro tisk se videokamera
řídí standardem DPOF (Digital Print Order
Format).
Czynności przygotowawcze
Włóż do kamery kartę pamięci „Memory Stick“.
Před použitím
Vložte do videokamery kartu „Memory Stick“.
(1) Przestaw przełącznik POWER w położenie
MEMORY, PLAYER lub VCR (dotyczy
wyłącznie modelu DCR-TRV330E). Upewnij
się, że przełącznik LOCK znajduje się w lewym
(odblokowanym) położeniu.
(2) Odtwórz obraz, który ma zostać wyznaczony
do drukowania.
(3) Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
(4) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
ikonę
, a następnie naciśnij pokrętło.
(5) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
parametr PRINT MARK, a następnie naciśnij
pokrętło.
(6) Obróć pokrętło SEL/PUSH EXEC, aby wybrać
opcję ON, a następnie naciśnij pokrętło.
(7) Naciśnij przycisk MENU, aby usunąć menu z
ekranu. Obok nazwy pliku obrazu
wyznaczonego do drukowania pojawi się znak
.
(1) Nastavte přepínač POWER do polohy
MEMORY, PLAYER nebo VCR (pouze model
DCR-TRV330E). Ujistěte se, že je přepínač
LOCK posunut doleva (nastaven do polohy
UNLOCK).
(2) Přehrajte obraz, který má být označen
tiskovou značkou.
(3) Stisknutím tlačítka MENU zobrazte nabídku.
(4) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
a poté volič stiskněte.
(5) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC vyberte
volbu PRINT MARK a poté volič stiskněte.
(6) Otočením voliče SEL/PUSH EXEC nastavte
hodnotu ON a poté volič stiskněte.
(7) Stisknutím tlačítka MENU zavřete nabídku.
Vedle názvu souboru obrazu, který chcete
vytisknout, se zobrazí značka
.
1
WE
R
G)
F(CH
OF R
YE
PLA
PO
M
EM
A
ER ORY
MEMOR Y S E T
ST I L L SET
P R I N T MA R K
P RO T E C T
S L I D E S HOW
DE L E T E A L L
F ORMA T
R E T URN
4
[ ME NU ] : E ND
MENU
5
6
166
CA
M
3,7
MEMOR Y S E T
ST I L L SET
P R I N T MA R K O F F
P RO T E C T
S L I D E S HOW
DE L E T E A L L
F ORMA T
R E T URN
MEMOR Y S E T
ST I L L SET
P R I N T MA R K ON
OF F
P RO T E C T
S L I D E S HOW
DE L E T E A L L
F ORMA T
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
[ ME NU ] : E ND
MEMOR Y S E T
ST I L L SET
P R I N T MA R K ON
P RO T E C T
S L I D E S HOW
DE L E T E A L L
F ORMA T
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
Wpisywanie znacznika wydruku
– funkcja PRINT MARK
Aby anulować zapisane znaczniki
wydruku
W etapie 6 wybierz opcję OFF, a następnie
naciśnij pokrętło SEL/PUSH EXEC.
Jeżeli chroniący przed zapisem języczek
karty pamięci „Memory Stick“ ustawiony jest
w położeniu LOCK
Nie można zapisać znaczników wydruku.
Zápis tiskové značky – PRINT MARK
Zrušení zápisu tiskové značky
V kroku 6 nastavte hodnotu OFF a poté volič
SEL/PUSH EXEC stiskněte.
Je-li ochranná pojistka na kartě „Memory
Stick“ nastavena do polohy LOCK
Nelze statický obraz označit tiskovou značkou.
Korzystanie z karty pamięci „Memory Stick“
Operace s kartou „Memory Stick“
167
Použití tiskárny (není
Korzystanie z drukarki
(wyposażenie opcjonalne) součástí dodávky)
– dotyczy wyłącznie modeli DCRTRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E
– pouze model DCR-TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E
Aby wydrukować obrazy na papierze, można
skorzystać z drukarki (wyposażenie opcjonalne)
podłączanej do kamery.
Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w instrukcji obsługi drukarki.
Istnieje kilka sposobów drukowania obrazów
nieruchomych. Poniżej opisano jak drukować
obrazy wybierając ikonę
w menu kamery.
(str. 107)
Obrazy můžete tisknout pomocí tiskárny (není
součástí dodávky).
Podrobnosti naleznete v příručce k tiskárně.
Jsou různé způsoby, jak tisknout statický obraz.
Následující postup uvádí, jak tisknout obraz
pomocí nabídky
videokamery. (str. 107)
Czynności przygotowawcze
•Włóż do kamery nagraną kartę pamięci
„Memory Stick“.
•Podłącz drukarkę do kamery według
poniższego rysunku.
9PIC PRINT
DATE/TIME
PR I NT SE T
9 P I C PR I N T RE T URN
D A T E / T I ME S AME
RE T URN
MU L T I
MA R K E D
PR I NT SE T
DATE
9 P I C PR I NT
D A T E / T I ME O F F
RE T URN
DA T E
D A Y & T I ME
[ ME N U ] : E N D
[ ME N U ] : E N D
Před použitím
•Vložte do videokamery kartu „Memory Stick“ s
nahranými obrazy.
•Připojte tiskárnu k videokameře tak, jak je
znázorněno na obrázku.
Drukarka/Tiskárna
MENU
Na pojedynczej kartce papieru można
wydrukować 9 obrazów. Wybierz odpowiedni
tryb w ustawieniach menu.
Můžete vytisknout 9 statických obrazů, každý na
1 papír. V nabídce vyberte požadovaný režim.
MULTI PICS lub *MARKED PICS/
MULTI PICS nebo *MARKED PICS/
SAME PICS
* 9 obrazów oznaczonych znacznikami wydruku
jest drukowanych razem.
* Vytiskne se 9 statických obrazů označených
tiskovou značkou.
Na wydruku można umieścić datę i/lub godzinę
nagrania. Wybierz odpowiedni tryb w
ustawieniach menu.
DATE
Můžete tisknout obraz se záznamem data nebo
času. V nabídce vyberte požadovaný režim.
168
4 7 2001
DAY & TIME
4 12 : 00
— Rozwiązywanie problemów —
Polski
Rodzaje usterek i sposoby ich usuwania
Jeśli podczas użytkowania kamery wystąpią problemy, należy podjąć próbę ich rozwiązania za
pomocą poniższej tabeli. Jeśli nie uda się wyeliminować problemu, należy odłączyć urządzenie
od źródła zasilania i skontaktować się z przedstawicielem firmy Sony lub lokalną stacją
serwisową. Jeśli na ekranie lub na wyświetlaczu zostanie wyświetlony napis „C:ss:ss“, znaczy
to, że włączyła się funkcja samoczynnej diagnostyki (zobacz strona 174).
W trybie nagrywania
Objaw
Nie działa przycisk START/STOP.
Obraz w wizjerze jest niewyraźny.
Nie działa funkcja SteadyShot.
W wizjerze nie pojawia się obraz.
Nagrywanie w trybie LP nie jest
możliwe.
Podczas filmowania światła lub
płomienia świecy na ciemnym tle
pojawia się pionowy pas.
Podczas filmowania bardzo jasnego
obiektu pojawia się pionowy pas.
• Jest to normalne zjawisko.
Na ekranie pojawiają się małe białe
punkty.
• Włączony jest tryb wolnej migawki, słabego oświetlenia
lub Super NightShot. Jest to normalne zjawisko.
Odstraňování problémů
Nie działa funkcja automatycznej
regulacji ostrości.
Rozwiązywanie problemów
Zasilanie wyłącza się.
Przyczyna i/lub rozwiązanie
• Przełącznik POWER nie jest ustawiony w pozycji
CAMERA.
c Należy go ustawić w pozycji CAMERA (str. 26).
• Skończyła się taśma.
c Przewiń taśmę lub włóż nową (str. 24, 39).
• Element zabezpieczający przed zapisem znajduje się w
położeniu, w którym widoczny jest czerwony znak.
c Użyj nowej taśmy lub przesuń ten element (str. 24, 25).
• Taśma przykleiła się do bębna (skroplenie pary wodnej).
c Wyjmij kasetę i pozostaw kamerę na co najmniej
godzinę, aż do wyparowania wilgoci (str. 193).
• Podczas pracy w trybie CAMERA kamera pozostawała w
trybie czuwania przez ponad 3 minuty.
c Przestaw przełącznik POWER do pozycji OFF (CHG), a
następnie ponownie do pozycji CAMERA (str. 26).
• Akumulator jest rozładowany lub prawie rozładowany.
c Zainstaluj naładowany akumulator (str. 15, 16).
• Soczewka wizjera nie została wyregulowana.
c Wyreguluj soczewkę wizjera (str. 30).
• W systemie menu dla parametru STEADYSHOT wybrane
jest ustawienie OFF.
c Wybierz ustawienie ON (str. 107).
• Przełącznik FOCUS znajduje się w pozycji MANUAL.
c Przestaw przełącznik do pozycji AUTO (str. 65).
• Warunki filmowania uniemożliwiają automatyczną
regulację ostrości.
c Przestaw przełącznik FOCUS do pozycji MANUAL, aby
ręcznie regulować ostrość (str. 65).
• Panel LCD jest otwarty.
c Zamknij panel LCD (str. 28).
• Używana jest standardowa taśma typu 8.
/Digital8 (str. 113).
c Należy używać taśm Hi8
• Kontrast między filmowanym obiektem a tłem jest zbyt
duży. Jest to normalne zjawisko.
(Ciąg dalszy na następnej stronie)
169
Rodzaje usterek i sposoby ich usuwania
Objaw
Przyczyna i/lub rozwiązanie
Na ekranie wyświetlany jest nieznany
obraz.
• Jeśli od ustawienia przełącznika POWER w pozycji CAMERA
upłynęło 10 minut lub w systemie menu dla parametru DEMO
MODE zostało wybrane ustawienie ON, a w kamerze nie ma
kasety, automatycznie włączy się pokaz funkcji urządzenia.
c Po włożeniu kasety tryb demonstracyjny zostanie przerwany.
Można także wyłączyć tryb DEMO MODE (str. 107).
Barwy nagrywanego obrazu są
nienaturalne lub nieprawidłowe.
• Przełącznik NIGHTSHOT jest ustawiony w pozycji ON.
c Ustaw przełącznik w pozycji OFF (str. 33).
Obraz jest zbyt jasny, a filmowany
obiekt nie jest widoczny na ekranie.
• Funkcja NIGHTSHOT została włączona w jasnym miejscu.
c Ustaw przełącznik w pozycji OFF (str. 33).
• Włączony jest tryb filmowania pod światło.
c Należy go wyłączyć. (str. 32).
Nie słychać sygnału pracy migawki.
• W systemie menu dla parametru BEEP zostało wybrane
ustawienie OFF.
c Zmień ustawienie na MELODY lub NORMAL. (str. 107).
Podczas filmowania ekranu
telewizora lub komputera pojawia się
poziomy czarny pas.
• W systemie menu dla parametru STEADYSHOT wybierz
ustawienie OFF (str. 107).
Nie działa zewnętrzna lampa błyskowa
(wyposażenie opcjonalne).
• Zasilanie zewnętrznej lampy błyskowej (wyposażenie
opcjonalne) zostało wyłączone lub nie zostało zainstalowane
źródło zasilania.
c Włącz zewnętrzną lampę błyskową lub zainstaluj źródło
zasilania.
• Podłączone są dwie lub więcej zewnętrznych lamp błyskowych
(wyposażenie opcjonalne).
c Można podłączyć tylko jedną zewnętrzną lampę błyskową.
• W systemie menu dla parametru FLASH MODE zostało wybrane
ustawienie AUTO, a nagrywanie odbywa się w dobrze
oświetlonym miejscu.
c Wybierz ustawienie ON (str. 107).
W trybie odtwarzania
Objaw
170
Przyczyna i/lub rozwiązanie
Taśma nie przesuwa się, pomimo
naciskania przycisków sterowania
przesuwem taśmy.
• Przełącznik POWER nie jest ustawiony w położeniu PLAYER lub
VCR (dotyczy wyłącznie modelu DCR-TRV330E).
c Przestaw go w położenie PLAYER lub VCR (dotyczy wyłącznie
modelu DCR-TRV330E). (str. 39)
Przycisk odtwarzania nie działa.
• Skończyła się taśma.
c Przewiń taśmę (str. 39).
Na obrazie widoczne są poziome
linie; odtwarzany obraz jest
niewyraźny lub nie jest wyświetlany.
• Głowice wizyjne mogą być zabrudzone.
c Oczyść głowice za pomocą kasety czyszczącej Sony V825CLD (wyposażenie opcjonalne) (str. 194).
Podczas odtwarzania taśmy nie
słychać dźwięku lub dźwięk jest bardzo
cichy.
• Odtwarzana jest taśma stereofoniczna, a w systemie menu dla
parametru HiFi SOUND zostało wybrane ustawienie 2.
c Wybierz ustawienie STEREO (str. 107).
• Głośność została obniżona do minimum.
c Naciśnij przycisk VOLUME +. (str. 39).
• W systemie menu dla parametru AUDIO MIX zostało wybrane
ustawienie ST2.
c Ustaw odpowiednio parametr AUDIO MIX (str. 107).
Funkcja wyszukiwania według dat nie
działa prawidłowo.
• Między nagraniami na taśmie występują przerwy (str. 78).
Obraz nagrany w systemie Digital8
nie jest odtwarzany.
• W systemie menu dla parametru PB MODE wybrane jest
/ .
ustawienie
c Ustaw go na wartość AUTO (str. 107).
Taśma nagrana w systemie Hi8 /
standard 8 nie jest odtwarzana
poprawnie.
• W systemie menu dla parametru PB MODE wybierz ustawienie
/ . (str. 107).
Rodzaje usterek i sposoby ich usuwania
W trybie nagrywania i odtwarzania
Objaw
Nie można włączyć kamery.
Funkcja wyszukiwania końca
nagrania (END SEARCH) nie działa.
Funkcja wyszukiwania końca
nagrania (END SEARCH) nie działa
prawidłowo.
Akumulator szybko się wyładowuje.
Nie można wyjąć kasety z kieszeni
kamery.
Migają wskaźniki % i Z i nie działają
żadne funkcje oprócz wyjmowania
kasety.
(Ciąg dalszy na następnej stronie)
Odstraňování problémů
Zasilanie wyłącza się, mimo że ze
wskazywanego czasu pozostałego
do wyczerpania akumulatora wynika,
że w akumulatorze pozostaje jeszcze
zapas energii do pracy.
• Temperatura otoczenia jest zbyt niska.
• Akumulator nie jest całkowicie naładowany.
c Naładuj całkowicie akumulator (str. 16).
• Akumulator jest całkowicie wyładowany i nie można go
ponownie naładować.
c Wymień akumulator na nowy (str. 15).
• Akumulator był używany przez długi czas w bardzo
wysokiej lub niskiej temperaturze.
• Akumulator jest całkowicie wyładowany i nie można go
ponownie naładować.
c Wymień akumulator na nowy (str. 15).
• Akumulator jest wyładowany.
c Zainstaluj w pełni naładowany akumulator (str. 15, 16).
• Wskazanie czasu pozostałego do wyczerpania
akumulatora jest nieprawidłowe.
c Naładuj całkowicie akumulator. (str. 16).
• Wskazanie czasu pozostałego do wyczerpania
akumulatora jest nieprawidłowe.
c Naładuj całkowicie akumulator, aby wskazanie czasu
pozostałego do wyczerpania akumulatora było
prawidłowe. (str. 16).
• Kamera została odłączona od źródła zasilania.
c Podłącz prawidłowo zasilacz (str. 15, 21).
• Akumulator jest wyładowany.
c Zainstaluj naładowany akumulator (str. 15, 16).
• Skropliła się para wodna.
c Wyjmij kasetę i pozostaw kamerę na co najmniej
godzinę, aż do wyparowania wilgoci (str. 193).
Rozwiązywanie problemów
Wskazanie czasu
pozostałego do wyczerpania
akumulatora nie jest
właściwe.
Przyczyna i/lub rozwiązanie
• Nie zainstalowano akumulatora lub jest on rozładowany.
c Zainstaluj naładowany akumulator. (str. 15, 16)
• Zasilacz sieciowy nie jest podłączony do gniazdka
zasilającego.
c Podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka zasilającego.
(str. 21)
• Po zakończeniu nagrywania kaseta została wyjęta z
kamery.
• Na nowej kasecie nie dokonano jeszcze nagrania.
• Na początku lub w środku taśmy występuje przerwa.
171
Rodzaje usterek i sposoby ich usuwania
Podczas pracy z użyciem karty pamięci „Memory Stick“
– dotyczy wyłącznie modeli DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E
Objaw
Przyczyna i/lub rozwiązanie
• Przełącznik POWER nie jest ustawiony w pozycji
MEMORY (str. 129).
c Przestaw przełącznik do pozycji MEMORY (str. 129).
• Karta pamięci „Memory Stick“ nie jest zainstalowana.
c Włóż kartę pamięci „Memory Stick“ (str. 126).
Nie działa nagrywanie.
• Karta pamięci „Memory Stick“ została całkowicie
zapełniona.
c Usuń niepotrzebne obrazy i spróbuj ponownie (str. 129,
163).
• Zainstalowana jest błędnie sformatowana karta pamięci
„Memory Stick“.
c Sformatuj kartę pamięci „Memory Stick“ przy użyciu
kamery lub użyj innej karty pamięci „Memory Stick“ (str.
112).
• Chroniący przed zapisem element karty pamięci „Memory
Stick“ ustawiony jest w położeniu LOCK.
c Usuń blokadę (str. 124).
• Chroniący przed zapisem element karty pamięci „Memory
Nie można usunąć obrazu.
Stick“ ustawiony jest w położeniu LOCK.
c Usuń blokadę (str. 124).
• Obraz jest chroniony.
c Usuń ochronę obrazu (str. 161).
• Chroniący przed zapisem element karty pamięci „Memory
Nie można sformatować karty
pamięci „Memory Stick“.
Stick“ ustawiony jest w położeniu LOCK.
c Usuń blokadę (str. 124).
Nie można usunąć wszystkich
• Chroniący przed zapisem element karty pamięci „Memory
obrazów.
Stick“ ustawiony jest w położeniu LOCK.
c Usuń blokadę (str. 124).
• Chroniący przed zapisem element karty pamięci „Memory
Nie można ustawić ochrony obrazu.
Stick“ ustawiony jest w położeniu LOCK.
c Usuń blokadę (str. 124).
• Obraz, który ma być chroniony, nie został odtworzony.
c Naciśnij przycisk MEMORY PLAY, aby odtworzyć obraz
(str. 146).
• Chroniący przed zapisem element karty pamięci „Memory
Nie można zapisać znacznika
wydruku dla obrazu nieruchomego.
Stick“ ustawiony jest w położeniu LOCK.
c Usuń blokadę (str.124).
• Obraz, który ma być oznaczony jako przeznaczony do
druku, nie został odtworzony.
c Naciśnij przycisk MEMORY PLAY, aby odtworzyć obraz
(str. 146).
• Karta pamięci „Memory Stick“ została całkowicie
zapełniona.
c Usuń niepotrzebne obrazy i ponownie zapisz znacznik
wydruku (str. 163, 166).
Nie działa funkcja zapisywania
• Chroniący przed zapisem element karty pamięci „Memory
fotografii.
Stick“ ustawiony jest w położeniu LOCK.
c Usuń blokadę (str. 124).
Karta pamięci „Memory Stick“ nie
działa.
172
Rodzaje usterek i sposoby ich usuwania
Inne
Objaw
Nie działa funkcja cyfrowego
montażu programu.
Nie działa pilot należący do
wyposażenia kamery.
Podczas ładowania akumulatora
nie działa oświetlenie okna
wyświetlacza.
Podczas ładowania akumulatora
miga wskaźnik pozostałego czasu
pracy akumulatora.
Żadna funkcja nie działa, mimo że
kamera jest włączona.
• Skropliła się para wodna.
c Wyjmij kasetę i pozostaw kamerę na co najmniej godzinę,
aż do wyparowania wilgoci (str. 193).
• Wystąpił nieznany problem z kamerą.
c Wyjmij kasetę, włóż ją ponownie, a następnie włącz
kamerę.
• Przełącznik POWER nie jest ustawiony w pozycji OFF
(CHG).
c Przestaw go do pozycji OFF (CHG).
• Ładowanie akumulatora zostało zakończone.
• Zasilacz sieciowy został odłączony.
c Podłącz prawidłowo zasilacz (str. 21).
• Akumulator nie został zainstalowany prawidłowo.
c Zainstaluj go poprawnie.
• Wystąpił nieznany problem z akumulatorem.
c Skontaktuj się z autoryzowanym punktem sprzedaży lub
lokalną autoryzowaną stacją serwisową firmy Sony.
• Odłącz przewód połączeniowy zasilacza sieciowego lub
odłącz akumulator, a następnie podłącz przewód lub
akumulator po upływie 1 minuty. Włącz zasilanie. Jeśli
funkcje wciąż nie działają, otwórz panel LCD i naciśnij
przycisk RESET znajdujący się pod przyciskiem DISPLAY,
używając do tego celu ostro zakończonego narzędzia.
(Naciśnięcie przycisku RESET spowoduje przywrócenie
wszystkich ustawień do wartości domyślnych, łącznie z
ustawieniami daty i godziny.) (str. 205).
Odstraňování problémů
Nie można naładować akumulatora.
• W systemie menu dla parametru COMMANDER zostało
wybrane ustawienie OFF.
c Wybierz ustawienie ON (str. 107).
• Wiązka podczerwieni została zablokowana.
c Usuń przeszkodę.
• Baterie zostały włożone nieprawidłowo do komory baterii
pilota
(sprawdź zgodność biegunów + i – baterii z oznaczeniami +
i – w komorze).
c Włóż baterie do komory, zwracając uwagę na prawidłowe
ustawienie biegunów (str. 211).
• Baterie są wyładowane.
c Włóż nowe baterie (str. 211).
• W systemie menu dla parametru DISPLAY zostało wybrane
ustawienie V-OUT/LCD.
c Wybierz ustawienie LCD (str. 107).
Rozwiązywanie problemów
Obraz z telewizora lub
magnetowidu nie jest wyświetlany,
mimo że kamera jest podłączona
do wyjść telewizora lub
magnetowidu.
Na 5 sekund włącza się melodyjka
lub sygnał dźwiękowy.
Przyczyna i/lub rozwiązanie
• Przełącznik rodzaju wejścia w magnetowidzie nie jest
poprawnie ustawiony.
c Sprawdź połączenie i ustaw przełącznik rodzaju wejścia
w magnetowidzie (str. 87).
• Kamera jest podłączona do urządzenia DV produkcji innej
firmy niż Sony.
c Wybierz ustawienie IR (str. 88).
• Nastąpiła próba ustawienia programu dla fragmentu taśmy
bez nagrania.
c Ustaw program ponownie na nagranej części taśmy (str.
95).
• Kamera i magnetowid nie są zsynchronizowane.
c Ustaw synchronizację (str. 93).
173
Polski
Funkcja samoczynnej diagnostyki
Kamera jest wyposażona w funkcję samoczynnej
diagnostyki.
Dzięki tej funkcji użytkownik jest informowany o
bieżącym stanie kamery poprzez wyświetlenie na
ekranie lub w oknie wyświetlacza
pięcioznakowego kodu (kombinacji liter i cyfr).
Jeśli pojawi się taki kod, należy zapoznać się z
poniższą tabelą kodów. Ostatnie dwie cyfry
(oznaczone ss) zależą od stanu kamery.
Ekran LCD, wizjer lub
wyświetlacz
C:21:00
Kod funkcji samoczynnej diagnostyki
•C:ss:ss
Problem można usunąć samodzielnie.
•E:ss:ss
Skontaktuj się z autoryzowanym
punktem sprzedaży lub lokalną
autoryzowaną stacją serwisową firmy
Sony.
Pięcioznakowy kod
C:04:ss
C:21:ss
C:22:ss
C:31:ss
C:32:ss
E:61:ss
E:62:ss
Przyczyna i/lub rozwiązanie
• Używany jest akumulator inny niż „InfoLITHIUM“.
c Korzystaj z akumulatora „InfoLITHIUM“ (str. 188).
• Skropliła się para wodna.
c Wyjmij kasetę i pozostaw kamerę na co najmniej
godzinę, aż do wyparowania wilgoci (str. 193).
• Głowice wizyjne są zabrudzone.
c Oczyść głowice za pomocą kasety czyszczącej Sony
V8-25CLD (wyposażenie opcjonalne) (str. 194).
• Wystąpiła inna usterka niż opisane powyżej, którą można
samodzielnie usunąć.
c Wyjmij kasetę, włóż ją ponownie, a następnie włącz
kamerę.
c Wyłącz przewód zasilacza z sieci lub odłącz akumulator.
Po ponownym podłączeniu źródła zasilania włącz
kamerę.
• Wystąpiła usterka, której nie można samodzielnie usunąć.
c Skontaktuj się z autoryzowanym punktem sprzedaży lub
lokalną autoryzowaną stacją serwisową firmy Sony i
podaj 5-znakowy kod (np. E:61:10).
Jeśli po kilku próbach rozwiązania problemu nie udało się go usunąć, należy skontaktować się z
autoryzowaną stacją serwisową firmy Sony.
174
Polski
Wskaźniki i komunikaty ostrzegawcze
Poniżej opisano wskaźniki i komunikaty wyświetlane na ekranie lub w oknie wyświetlacza. Więcej
informacji na ten temat można znaleźć na stronach, których numery podano w nawiasach „( )”.
Wskaźniki ostrzegawcze
100–0001
100-0001 Wskaźnik ostrzegawczy
dotyczący pliku
Wolne miganie:
•Plik jest uszkodzony.
•Plik jest nieczytelny.
C:21:00 Samoczynna diagnostyka (str. 174)
Wskaźnik ostrzegawczy dotyczący karty
pamięci „Memory Stick“* (dotyczy
wyłącznie modeli DCR-TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E)
Wolne miganie:
•Karta pamięci „Memory Stick“ nie jest
zainstalowana.
Szybkie miganie:
•Kamera nie może odczytać karty pamięci
„Memory Stick“ (str. 124).
Wskaźnik ostrzegawczy dotyczący
formatowania karty pamięci „Memory
Stick“ (dotyczy wyłącznie modeli DCRTRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E)
Szybkie miganie:
•Karta pamięci „Memory Stick“ nie jest
prawidłowo sformatowana (str. 112).
•Dane na karcie pamięci „Memory Stick“ są
uszkodzone.*
Z Trzeba wyjąć kasetę*
Wolne miganie:
•Element zabezpieczający na kasecie znajduje
się w pozycji ochrony przed zapisem (kolor
czerwony) (str. 25).
Szybkie miganie:
• Skropliła się para wodna (str. 193).
• Skończyła się taśma.
• Włączyła się funkcja samoczynnej
diagnostyki (str. 174).
- Nieruchomy obraz jest chroniony*
(dotyczy wyłącznie modeli DCR-TRV325E/
TRV330E/TRV430E/TRV530E)
Wolne miganie:
•Nieruchomy obraz jest chroniony (str. 161).
Wskaźnik ostrzegawczy dotyczący lampy
błyskowej (wyposażenie opcjonalne)
Szybkie miganie:
•Wystąpił nieznany problem z zewnętrzną
lampą błyskową (wyposażenie opcjonalne).
Odstraňování problémů
% Skropliła się para wodna*
Szybkie miganie:
•Wyjmij kasetę, wyłącz kamerę i pozostaw
ją na około godzinę z otwartą kieszenią
kasety (str. 193).
Q Wskaźnik ostrzegawczy dotyczący taśmy
Wolne miganie:
•Taśma zbliża się do końca.
•Nie włożono taśmy.*
•Element zabezpieczający na kasecie znajduje
się w pozycji ochrony przed zapisem (kolor
czerwony) (str. 25).*
Szybkie miganie:
•Skoczyła się taśma.*
Rozwiązywanie problemów
E Akumulator jest wyładowany lub prawie
wyładowany
Wolne miganie:
•Akumulator jest prawie wyładowany.
Wskaźnik E czasem miga, nawet jeśli
naładowanie akumulatora pozwala na
około pięć do dziesięciu minut pracy, w
zależności od warunków otoczenia i
sprawności akumulatora.
Szybkie miganie:
•Akumulator jest wyładowany.
C:21:00
* Słychać melodyjkę lub sygnał dźwiękowy.
175
Wskaźniki i komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty ostrzegawcze
•CLOCK SET
Ustaw datę i godzinę (str. 22).
•FOR “InfoLITHIUM”
BATTERY ONLY
Korzystaj z akumulatora „InfoLITHIUM“ (str. 188).
•8mm TAPE t SP REC
Hi8 TAPE t LP/SP REC
Podczas nagrywania używaj taśm Hi8
w trybie LP.* (str. 113)
•Q Z TAPE END
Skończyła się taśma.*
•Q NO TAPE
Włóź kasetę.*
•
CLEANING CASSETTE**
/Digital8
Głowice wizyjne są zabrudzone (str. 194).
•COPY INHIBIT
Próbowano nagrać obraz chroniony
prawem autorskim.* (str. 186)
•
FULL
Karta pamięci „Memory Stick“ jest zapełniona* (str.
131) (dotyczy wyłącznie modeli DCR-TRV325E/
TRV330E/TRV430E/TRV530E).
•
-
Chroniący przed zapisem element karty pamięci
„Memory Stick“ ustawiony jest w położeniu
LOCK* (str. 124) (dotyczy wyłącznie modeli DCRTRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E).
•
NO FILE
Na karcie pamięci „Memory Stick“ nie ma nagranych
obrazów* (str. 147) (dotyczy wyłącznie modeli DCRTRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E).
•
NO MEMORY STICK
Karta pamięci „Memory Stick“ nie jest
zainstalowana* (dotyczy wyłącznie modeli
DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E).
•
MEMORY STICK ERROR
Dane na karcie pamięci „Memory Stick“ są
uszkodzone* (str. 126) (dotyczy wyłącznie modeli
DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E).
•
FORMAT ERROR
Sprawdź rodzaj formatowania* (str. 122)
(dotyczy wyłącznie modeli DCR-TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E).
•
- DIRECTORY ERROR
Na karcie pamięci „Memory Stick“ znajduje się
więcej niż jeden folder taki jak 100msdcf* (str. 147)
(dotyczy wyłącznie modeli DCR-TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E).
* Słychać melodyjkę lub sygnał dźwiękowy.
** Na ekranie pojawiają się na przemian wskaźnik x i komunikat „
176
CLEANING CASSETTE“.
— Odstraňování problémů —
Česky
Problémy a jejich řešení
Pokud se při použití videokamery setkáte s jakýmkoli problémem, prostudujte si následující
tabulku, která vám pomůže problém vyřešit. Pokud problém přetrvává, vypněte videokameru,
odpojte zdroj napájení a obra»te se na zástupce společnosti Sony nebo na autorizované servisní
středisko společnosti Sony. Pokud se na obrazovce nebo na displeji zobrazí nápis „C:ss:ss“,
videokamera provádí vnitřní kontrolu. Viz strana 182.
V režimu nahrávání
Symptom
Příčina a možnosti nápravy
• Přepínač POWER není nastaven do polohy CAMERA.
c Nastavte jej do polohy CAMERA (str. 26).
• Kazeta byla převinuta na konec.
c Převiňte kazetu zpět nebo vložte novou (str. 24, 39).
• Ochranná pojistka nezakrývá červený symbol.
c Použijte novou kazetu nebo posuňte pojistku (str.
24,25).
• Pásek kazety se přilepil k válci (kondenzace vlhkosti).
c Vyjměte kazetu a ponechte videokameru aklimatizovat
alespoň po dobu 1 hodiny (str. 193).
• Při práci v režimu CAMERA byla videokamera v
Napájení je vypnuté.
pohotovostním režimu déle než 3 minuty.
c Nastavte přepínač POWER do polohy OFF (CHG) a poté
znovu do polohy CAMERA (str. 26).
• Sada baterií je vybitá nebo téměř vybitá.
c Instalujte nabitou sadu baterií (str. 15, 16).
• Není nastavena čočka hledáčku.
Obraz v hledáčku není jasný.
c Nastavte čočku hledáčku (str. 30).
• Funkce STEADYSHOT je v nabídce nastavena na hodnotu
Funkce SteadyShot nefunguje.
OFF.
c Nastavte ji na hodnotu ON (str. 107).
Automatické zaostřování nefunguje.
• Zaostřování (FOCUS) je nastaveno na ruční režim
(MANUAL).
c Nastavte ji na hodnotu AUTO (str. 65).
• Podmínky nevyhovují automatickému zaostřování.
c Nastavte funkci FOCUS na hodnotu MANUAL tak,
abyste mohli zaostřovat ručně (str. 65).
V hledáčku se nezobrazuje žádný
• Panel LCD je otevřený.
obraz.
c Zavřete panel LCD (str. 28).
Nelze nahrávat v režimu LP.
• Kazeta je typu Standard 8.
c Použijte kazetu Hi8
/Digital8 (str. 121).
Nahráváte-li objekt, jako například
• Je příliš vysoký kontrast mezi objektem a pozadím.
světla nebo plamen svíce, proti
Nejedná se o žádnou závadu.
Tlačítko START/STOP nefunguje.
Rozwiązywanie problemów
Odstraňování problémů
tmavému pozadí, zobrazí se
vertikální pruh.
Nahráváte-li velmi světlý objekt,
zobrazí se vertikální pruh.
• Nejedná se o žádnou závadu.
Na obrazovce se zobrazí bílé body.
• Je aktivován režim SLOW SHUTTER, Low lux nebo
SUPER NIGHTSHOT. Nejedná se o žádnou závadu.
(Pokračování na další stránce)
177
Problémy a jejich řešení
Symptom
Na obrazovce je zobrazen
neidentifikovatelný obraz.
Obraz je nahrán nesprávně nebo s
nepřirozenými barvami.
Obraz je příliš světlý a na obrazovce
není vidět objekt.
Není slyšet zvuk snímání.
Při snímání obrazovky televizoru
nebo monitoru počítače se objeví
horizontální černý pruh.
Externí blesk (není součástí dodávky)
nefunguje.
Příčina a možnosti nápravy
• Jakmile uplyne 10 minut od nastavení přepínače POWER do
polohy CAMERA nebo nastavení funkce DEMO MODE v
nabídce na hodnotu ON a nevložíte žádnou kazetu,
videokamera automaticky spustí demonstraci.
c Vložte kazetu a demonstrace se ukončí.
Můžete také vypnout režim DEMO MODE (str. 107).
• Funkce NIGHTSHOT je nastavena na hodnotu ON.
c Nastavte ji na hodnotu OFF (str. 33).
• Funkce NIGHTSHOT je nastavena na hodnotu ON a
nahráváte na dobře osvětleném místě.
c Nastavte ji na hodnotu OFF (str. 33).
• Je aktivována funkce BACK LIGHT.
c Vypněte ji (str. 32).
• Funkce BEEP je v nabídce nastavena na hodnotu OFF.
c Nastavte ji na hodnotu MELODY nebo NORMAL (str. 107).
• V nabídce nastavte funkci STEADYSHOT na hodnotu OFF
(str. 107).
• Napájení externího blesku (není součástí dodávky) je vypnuté
nebo není zdroj napájení instalován.
c Zapněte napájení externího blesku (není součástí dodávky)
nebo instalujte zdroj napájení.
• Jsou připojeny dva nebo více externích blesků (nejsou
součástí dodávky).
c Můžete být připojen pouze jeden externí blesk (není
součástí dodávky).
• Při nahrávání na jasně osvětleném místě je v nabídce funkce
FLASH MODE nastavena na hodnotu AUTO.
c Nastavte ji na hodnotu ON (str. 107).
V režimu přehrávání
Symptom
Příčina a možnosti nápravy
• Přepínač POWER není v poloze PLAYER nebo VCR (pouze
model DCR-TRV330E).
c Nastavte jej do polohy PLAYER nebo VCR (pouze model
DCR-TRV330E) (str. 39).
• Kazeta byla převinuta na konec.
Nefunguje tlačítko PLAYBACK.
c Převiňte kazetu zpět (str. 39).
• Hlava videa může být špinavá.
Na obrazu jsou horizontální pruhy
nebo není obraz jasný nebo se žádný
c Vyčistěte hlavy pomocí čistící kazety Sony V8-25CLD (není
obraz nezobrazí.
součástí dodávky) (str. 194).
• Při přehrávání stereokazety je funkce HiFi SOUND v nabídce
Při přehrávání kazety není slyšet žádný
nastavena na hodnotu 2.
nebo jen velmi slabý zvuk.
c Nastavte ji na hodnotu STEREO (str. 107).
• Hlasitost je nastavena na minimum.
c Stiskněte tlačítko VOLUME + (str. 39).
• Funkce AUDIO MIX je v nabídce nastavena na hodnotu ST2.
c Upravte nastavení funkce AUDIO MIX (str. 107).
• Na kazetě jsou mezi jednotlivými nahrávkami nenahrané
Vyhledávání data nefunguje správně.
úseky (str. 78).
Nelze přehrát obraz nahraný pomocí
• Funkce PB MODE je v nabídce nastavena na hodnotu
/
systému Digital8 .
.
c Nastavte ji na hodnotu AUTO (str. 107).
Nelze správně přehrát kazetu nahranou
• Nastavte v nabídce funkci PB MODE na hodnotu
/ (str.
pomocí systému Hi8/Standard 8.
107).
Pásek se po stisknutí tlačítka pro
ovládání videa nezačne pohybovat.
178
Problémy a jejich řešení
V režimech nahrávání a přehrávání
Symptom
Příčina a možnosti nápravy
• Sada baterií není instalována, baterie jsou vybité nebo
téměř vybité.
c Instalujte nabitou sadu baterií (str. 15, 16).
• Sí»ový adaptér není připojen do zásuvky.
c Připojte sí»ový adaptér do zásuvky. (str. 21)
• Po dokončení nahrávání byl otevřen kazetový prostor.
Funkce END SEARCH nefunguje.
• Ještě jste na novou kazetu nic nenahrávali.
• Na kazetě jsou před nebo mezi jednotlivými nahrávkami
Funkce END SEARCH nefunguje
správně.
nenahrané úseky
Sada baterií se rychle vybíjí.
• Pracovní teplota je příliš nízká.
• Sada baterií není zcela nabita.
c Znovu sadu baterií zcela dobijte (str. 16).
• Sada baterií je zcela vybitá a není možné ji dobít.
c Nahraïte ji novou sadou baterií (str. 15).
Indikátor času zbývajícího
• Sada baterií byla po delší dobu přechovávána v extrémně
do úplného vybití baterie
horkém nebo chladném prostředí.
neukazuje správnou
• Sada baterií je zcela vybitá a není možné ji dobít.
hodnotu.
c Nahraïte ji novou sadou baterií (str. 15).
• Baterie je vybitá.
c Instalujte nabitou sadu baterií (str. 15, 16).
• Čas zbývající do úplného vybití baterií se změnil.
c Dobijte sadu baterií (str. 16).
Videokamera se vypne, ačkoli podle
• Čas zbývající do úplného vybití baterií se změnil.
indikátoru času zbývajícího do
c Dobijte sadu baterií tak, aby se zobrazil správný časový
úplného vybití baterie obsahuje sada
údaj (str. 16).
Videokameru nelze zapnout.
Kazetu nelze vyjmout z držáku.
(Pokračování na další stránce)
Odstraňování problémů
Indikátory % a Z blikají a kromě
vyjmutí kazety žádná funkce
nefunguje.
• Napájení není zapojeno.
c Zapojte jej správně (str. 15, 21).
• Baterie je vybitá.
c Instalujte nabitou sadu baterií (str. 15, 16).
• Došlo ke kondenzaci vlhkosti
c Vyjměte kazetu a ponechte videokameru aklimatizovat
alespoň po dobu 1 hodiny (str. 193).
Rozwiązywanie problemów
baterií ještě dostatek energie.
179
Problémy a jejich řešení
Při použití karty „Memory Stick“
– pouze model DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E
Symptom
Karta „Memory Stick“ nefunguje.
Nahrávání nefunguje.
Nelze smazat obraz.
Nelze formátovat kartu „Memory
Stick“.
Nelze smazat všechny obrazy.
Nelze smazat všechny obrazy.
Nelze nastavit ochranu obrazu před
náhodným vymazáním.
Nefunguje funkce PHOTO SAVE.
180
Příčina a možnosti nápravy
• Přepínač POWER není nastaven do polohy MEMORY.
c Nastavte jej do polohy MEMORY (str. 129).
• Není vložena karta „Memory Stick“.
c Vložte kartu „Memory Stick“ (str. 126).
• Pamě» na kartě „Memory Stick“ je zaplněna.
c Vymažte nepotřebné obrazy a nahrajte nové (str. 129,
163).
• Je vložena nesprávně formátovaná karta „Memory Stick“.
c Zformátujte kartu „Memory Stick“ pomocí videokamery
nebo vložte jinou kartu (str. 120).
• Ochranná pojistka na kartě „Memory Stick“ je nastavena
do polohy LOCK.
c Zrušte nastavení (str. 124).
• Ochranná pojistka na kartě „Memory Stick“ je nastavena
do polohy LOCK.
c Zrušte nastavení (str. 124).
• Obraz má nastavenu ochranu před náhodným
vymazáním.
c Zrušte nastavení ochrany (str. 161).
• Ochranná pojistka na kartě „Memory Stick“ je nastavena
do polohy LOCK.
c Zrušte nastavení (str. 124).
• Ochranná pojistka na kartě „Memory Stick“ je nastavena
do polohy LOCK.
c Zrušte nastavení (str. 124).
• Ochranná pojistka na kartě „Memory Stick“ je nastavena
do polohy LOCK.
c Zrušte nastavení (str. 124).
• Nelze přehrát obraz, pro který chcete nastavit ochranu
před náhodným vymazáním.
c Spus»te přehrávání stisknutím tlačítka MEMORY PLAY
(str. 146).
• Ochranná pojistka na kartě „Memory Stick“ je nastavena
do polohy LOCK.
c Zrušte nastavení (str. 124).
• Nelze přehrát obraz, který chcete označit tiskovou
značkou.
c Spus»te přehrávání stisknutím tlačítka MEMORY PLAY
(str. 145).
• Pamě» na kartě „Memory Stick“ je zaplněna.
c Vymažte nepotřebné obrazy a označte požadované
obrazy tiskovou značkou (str. 163, 166).
• Ochranná pojistka na kartě „Memory Stick“ je nastavena
do polohy LOCK.
c Zrušte nastavení (str. 124).
Problémy a jejich řešení
Jiné
Symptom
Příčina a možnosti nápravy
• Volič vstupu na zařízení VCR není nastaven správně.
c Zkontrolujte připojení a nastavte volič vstupu znovu (str.
87).
• Videokamera je připojena k zařízení DV, jehož výrobcem
není společnost Sony.
c Nastavte režim IR (str. 88).
• Kamera se pokusila nastavit program pro nenahranou
část kazety.
c Nastavte program znovu pro nahranou část kazety (str.
95).
• Videokamera a zařízení VCR nepracují v synchronním
režimu.
c Nastavte synchronní režim (str. 93).
• Funkce COMMANDER je v nabídce nastavena na
Dálkový ovladač, který je součástí
hodnotu OFF.
příslušenství videokamery,
c Nastavte ji na hodnotu ON (str. 107).
nefunguje.
• Vyzařování infračervených paprsků je z nějakého důvodu
blokováno.
c Odstraňte překážku.
• Orientace vložených baterií neodpovídá značkám + a –
uvnitř bateriového prostoru.
c Vložte baterie se správnou polarizací (str. 211).
• Baterie jsou vybité.
c Vložte nové baterie (str. 211).
Obraz televizoru nebo VCR se
• Funkce DISPLAY je v nabídce nastavena na hodnotu Vnezobrazí i přesto, že je videokamera
OUT/LCD.
připojena do zdířek televizoru nebo
c Nastavte ji na hodnotu LCD (str. 107).
Nelze provádět digitální úpravy.
Po dobu 5 sekund zní melodie nebo
zvukový signál.
Při dobíjení sady baterií nefunguje
podsvícení displeje.
Při dobíjení sady baterií bliká
indikátor času zbývajícího do
úplného vybití baterie.
Nefunguje žádná funkce, přestože je
zapnuto napájení.
Odstraňování problémů
Nelze dobít sadu baterií.
• Došlo ke kondenzaci vlhkosti
c Vyjměte kazetu a ponechte videokameru aklimatizovat
alespoň po dobu 1 hodiny (str. 193).
• Při použití videokamery se vyskytly nějaké problémy.
c Vyjměte kazetu a znovu ji vložte, poté zkuste
videokameru použít.
• Přepínač POWER není nastaven do polohy OFF (CHG).
c Nastavte jej do polohy OFF (CHG).
• Dobíjení sady baterií bylo dokončeno.
• Napájecí sí»ový adaptér je odpojen.
c Zapojte jej správně (str. 21).
• Sada baterií není správně instalována.
c Instalujte sadu baterií správně.
• Sada baterií z nějakého důvodu nepracuje správně.
c Obra»te se na zástupce společnosti Sony nebo
autorizované servisní středisko společnosti Sony.
• Odpojte napájecí sí»ový adaptér nebo vyjměte sadu
baterií a po uplynutí 1 minuty sadu baterií znovu instalujte
nebo znovu připojte adaptér. Vypněte napájení. Pokud
sada baterií stále nepracuje správně, otevřete panel LCD
a stiskněte pomocí špičatého předmětu tlačítko RESET
umístěné pod tlačítkem DISPLAY (stisknete-li tlačítko
RESET, budou veškerá nastavení, včetně nastavení data
a času, vrácena na výchozí hodnotu) (str. 205).
Rozwiązywanie problemów
VCR.
181
Česky
Zobrazení výsledků vnitřní kontroly
Videokamera má funkci vnitřní kontroly zobrazující
výsledky kontroly.
Tato funkce zobrazí aktuální stav videokamery v
podobě kódu obsahujícího 5 znaků (kombinace
písmen a číslic) na obrazovce nebo na displeji.
Pokud je kód zobrazen, prostudujte si následující
tabulku. Poslední dva znaky (reprezentované
dvojicí znaků ss) se budou lišit v závislosti na
stavu videokamery.
Obrazovka LCD, hledáček nebo
displej
C:21:00
Zobrazení výsledků vnitřní kontroly
•C:ss:ss
Videokameru můžete sami uvést do
pořádku.
•E:ss:ss
Obra»te se na zástupce společnosti
Sony nebo na autorizované servisní
středisko společnosti Sony.
Kód o pěti znacích
C:04:ss
C:21:ss
C:22:ss
C:31:ss
C:32:ss
E:61:ss
E:62:ss
Příčina a možnosti nápravy
• Používáte sadu baterií jinou, než je sada baterií
„InfoLITHIUM“.
c Použijte sadu baterií „InfoLITHIUM“ (str. 188).
• Došlo ke kondenzaci vlhkosti
c Vyjměte kazetu a ponechte videokameru aklimatizovat
alespoň po dobu 1 hodiny (str. 193).
• Hlavy videa jsou znečištěny
c Vyčistěte hlavy pomocí čistící kazety Sony V8-25CLD
(není součástí dodávky) (str. 194).
• Došlo k jiné, než k některé z výše uvedených závad.
c Vyjměte kazetu a znovu ji vložte, poté zkuste
videokameru použít.
c Odpojte napájecí sí»ový adaptér nebo vyjměte sadu
baterií. Po opětovném zapojení zdroje napájení zkuste
videokameru použít.
• Došlo k závadě, kterou nejste schopen odstranit.
c Obra»te se na zástupce společnosti Sony nebo na
autorizované servisní středisko společnosti Sony a
poskytněte jim kód o 5 znacích zobrazený vaší
videokamerou (příklad: E:61:10).
Pokud nejste schopni odstranit závadu i po opětovném provedení nápravných operací, obra»te se
na zástupce společnosti Sony nebo na autorizované servisní středisko společnosti Sony.
182
Česky
Výstražné indikátory a zprávy
Pokud jsou na obrazovce nebo na displeji zobrazeny výstražné indikátory nebo zprávy,
postupujte následujícím způsobem:
Další informace naleznete na stránkách uvedených v závorkách „( )“.
Výstražné indikátory
100–0001
100-0001 Výstražný indikátor souboru
Indikátor bliká pomalu:
•Soubor je poškozen.
•Soubor nelze načíst.
C:21:00 Zobrazení výsledků vnitřní kontroly
(str. 182).
Výstražný indikátor karty „Memory
Stick“* (pouze model DCR-TRV325E/
TRV330E/TRV430E/TRV530E)
Indikátor bliká pomalu:
•Není vložena karta „Memory Stick“.
Indikátor bliká rychle:
•Videokamera není schopna načítat z dané
karty „Memory Stick“ (str. 124).
Výstražný indikátor formátování karty
„Memory Stick“ (pouze model DCRTRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E)
Indikátor bliká rychle:
•Karta „Memory Stick“ není formátována
správně (str. 120).
•Data uložená na kartě „Memory Stick“ jsou
poškozena.*
Z Výstražný indikátor pro vyjmutí kazety*
Indikátor bliká pomalu:
•Ochranná pojistka nezakrývá červený
symbol* (str. 25).
Indikátor bliká rychle:
•Došlo ke kondenzaci vlhkosti (str. 193).
•Kazeta byla převinuta na konec.
•Funkce zobrazení výsledků vnitřní kontroly
je aktivována (str. 182).
- Indikátor ochrany statického obrazu
před náhodným vymazáním* (pouze model
DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/
TRV530E)
Indikátor bliká pomalu:
•Statický obraz je chráněn před náhodným
vymazáním (str. 161).
Výstražný indikátor blesku (není součástí
dodávky)
Indikátor bliká rychle:
•Došlo k závadě externího blesku (není
součástí dodávky).
Odstraňování problémů
% Došlo ke kondenzaci vlhkosti*
Indikátor bliká rychle:
•Vyjměte kazetu a ponechte videokameru s
otevřeným kazetovým prostorem alespoň
po dobu 1 hodiny (str. 193).
Q Výstražný indikátor kazety
Indikátor bliká pomalu:
•Kazeta je téměř u konce.
•Není vložena kazeta.*
•Ochranná pojistka nezakrývá červený
symbol (str. 25).*
Indikátor bliká rychle:
•Kazeta byla převinuta na konec.*
Rozwiązywanie problemów
E Baterie je vybitá nebo téměř vybitá.
Indikátor bliká pomalu:
•Baterie je téměř vybitá.
V závislosti na provozních podmínkách,
pracovním prostředí a stavu baterie může
indikátor E blikat, i když podle indikátoru
času zbývajícího do úplného vybití baterie
může kamera pracovat ještě pět až deset
minut.
Indikátor bliká rychle:
•Baterie je vybitá.
C:21:00
* Zazní melodie nebo zvukový signál.
183
Výstražné indikátory a zprávy
Výstražné zprávy
•CLOCK SET
Nastavte datum a čas (str. 22).
•FOR „InfoLITHIUM“
BATTERY ONLY
Použijte sadu baterií „InfoLITHIUM“ (str. 188).
•8mm TAPE t SP REC
Hi8 TAPE t LP/SP REC
Použijte při nahrávání kazetu Hi8
v režimu LP* (str. 121).
•Q Z TAPE END
Kazeta byla převinuta na konec.*
•Q NO TAPE
Vložte kazetu.*
•
Hlavy videa jsou znečištěny (str. 194).
CLEANING CASSETTE**
.
•COPY INHIBIT
Pokoušeli jste se nahrát záznam s ochranou
autorských práv* (str. 186).
•
FULL
Pamě» na kartě „Memory Stick“ je zaplněna* (str.
131). (pouze model DCR-TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E)
•
-
Ochranná pojistka na kartě „Memory Stick“ je
nastavena do polohy LOCK* (str. 124). (pouze model
DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E)
•
NO FILE
Na kartě „Memory Stick“ není uložen žádný statický
obraz* (str. 147). (pouze model DCR-TRV325E/
TRV330E/TRV430E/TRV530E)
•
NO MEMORY STICK
Není vložena karta „Memory Stick“.* (pouze model
DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/TRV530E)
•
MEMORY STICK ERROR
Data uložená na kartě „Memory Stick“ jsou
poškozena* (str. 126). (pouze model DCR-TRV325E/
TRV330E/TRV430E/TRV530E)
•
FORMAT ERROR
Zkontrolujte typ formátování* (str. 120).
(pouze model DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/
TRV530E)
•
- DIRECTORY ERROR
Na kartě „Memory Stick“ je více než jeden adresář,
jako například 100msdcf* (str. 147)
(pouze model DCR-TRV325E/TRV330E/TRV430E/
TRV530E)
* Zazní melodie nebo zvukový signál.
** Na obrazovce se postupně zobrazí indikátor x a zpráva „
184
/Digital8
CLEANING CASSETTE“.
— Informacje dodatkowe —
— Doplňující informace —
System Digital8 –
Systém Digital8 ,
nagrywanie i odtwarzanie nahrávání a přehrávání
Co to jest system „Digital8
“?
Co je systém „Digital8
“?
Ten system wideo został opracowany w celu
umożliwienia cyfrowego nagrywania na kasetach
wideo Hi8
/Digital8 .
Tento videosystém umožňuje digitálně nahrávat
na videokazety Hi8
/Digital8 .
Możliwe do użycia rodzaje kaset
Doporučujeme používat videokazety Hi8
/
Digital8 .*
/Standard 8
Pokud nahráváte kazetu Hi8
pomocí videokamery pracující se systémem
Digital8 , je nahrávací čas o třetinu kratší, než
kdybyste použili videokameru pracující s
konvečním systémem Hi8
/Standard 8 . (V
režimu SP se nahrávací čas zkrátí z 90 minut na
60 minut.)
* Pokud použijete kazetu Standard 8 ,
přehrávejte kazetu pomocí této videokamery.
Při přehrávání kazety Standard 8 pomocí
jiného zařízení VCR (včetně jiného zařízení
DCR-TRV230E/TRV235E/TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E) se může vyskytnout šum
obrazu.
Zaleca się korzystanie z kaset wideo Hi8
/
Digital8 .*
Czas nagrywania na taśmie Hi8
/standard 8
za pomocą kamery systemu Digital8
stanowi 2/3 czasu nagrywania przy użyciu
zwykłej kamery systemu Hi8
/standard 8 .
(W trybie SP 90 minut nagrania zmienia się w 60
minut.)
* Jeśli będzie używana kaseta typu standard 8
, należy ją odtwarzać za pomocą tej samej
kamery. Przy odtwarzaniu jej za pomocą innych
magnetowidów (także innych kamer DCRTRV230E/TRV235E/TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E) mogą wystąpić
zniekształcenia mozaikowe.
jest znakiem towarowym.
jest znakiem towarowym.
jest znakiem towarowym.
System odtwarzania
Ekran podczas automatycznego wykrywania
systemu
Następuje automatyczne wykrycie systemu
/standard 8 i
nagrania Digital8 lub Hi8
przełączenie systemu odtwarzania. Podczas
przełączania systemu ekran staje się niebieski i
pojawiają się komunikaty podane poniżej.
Czasem można usłyszeć syczący dźwięk.
t
/
/ : Podczas przełączania z systemu
Digital8 do systemu Hi8
/
standard 8
t : Podczas przełączania z systemu
Hi8
/standard 8 do
systemu Digital8
.
je ochranná známka.
je ochranná známka.
je ochranná známka.
Systém přehrávání
Před spuštěním přehrávání kazety je automaticky
identifikován systém Digital8 nebo Hi8
/
Standard 8 .
Při přehrávání kazet nahraných pomocí systému
Hi8
/Standard 8
jsou prostřednictvím
zdířky DV OUT nebo DV IN/OUT digitální signály
přenášeny jako obrazové signály.
Doplňující informace
Przed odtwarzaniem taśmy automatycznie
wykrywany jest system nagrywania Digital8
lub Hi8
/standard 8 .
Podczas odtwarzania taśm nagranych w
systemie Hi8
/standard 8 sygnały cyfrowe
są przesyłane jako sygnały obrazu z wyjścia DV
OUT lub DV IN/OUT.
Poznámka
Kazety nahrané pomocí systému Digital8
nelze přehrávat na zařízeních se standardním
/Standard 8
(analogovým) systémem Hi8
Informacje dodatkowe
Uwaga
Taśmy nagrane w systemie Digital8 nie mogą
być odtwarzane za pomocą urządzeń
pracujących w systemie analogowym Hi8
/
standard 8 .
Použitelné kazety
Zobrazení při automatické detekci systému
Systém Digital8 nebo Hi8
/Standard 8
je automaticky identifikován; režim přehrávání se
nastaví odpovídajícím způsobem. Při
nastavování režimu přehrávání obrazovka
zmodrá a zobrazí se následující zpráva. Může se
stát, že uslyšíte šum.
t
/
/ : Při přepínání ze systému Digital8
na systém Hi8
/Standard 8
t
: Při přepínání ze systému Hi8
/
Standard 8 na systém Digital8
185
System Digital8
odtwarzanie
– nagrywanie i
Odtwarzanie
Systém Digital8
přehrávání
, nahrávání a
Při přehrávání
Odtwarzanie nagrań w systemie NTSC
Přehrávání kazet s nahrávkou NTSC
Za pomocą tej kamery można odtwarzać na
ekranie LCD taśmy nagrane w systemie NTSC,
jeśli zostały one nagrane w trybie SP.
Na obrazovce LCD můžete přehrávat kazety
nahrané pomocí systému NTSC v režimu SP.
Sygnał ochrony praw autorskich
Signál pro ochranu autorských
práv
Podczas odtwarzania
Při přehrávání
Kopiowanie taśmy, na której nagrane są sygnały
ochrony praw autorskich, za pomocą innej
kamery wideo nie jest możliwe.
Pomocí jiné videokamery nemůžete nahrávat na
kazetu, na které je nahrán signál pro ochranu
autorských práv týkajících se softwaru
využívaného vaší videokamerou.
Nagrywanie (dotyczy wyłącznie modelu
DCR-TRV330E)
Za pomocą kamery nie można nagrać danych
zawierających sygnały ochrony praw autorskich.
Podczas próby nagrania takich danych na
ekranie LCD, w wizjerze lub na ekranie
telewizora pojawia się napis COPY INHIBIT.
Kamera podczas nagrywania nie zapisuje na
taśmie sygnałów ochrony praw autorskich.
Podczas odtwarzania taśmy z
dwiema ścieżkami dźwiękowymi
Używanie taśm nagranych w systemie
Digital8
Podczas odtwarzania taśmy systemu Digital8
skopiowanej z taśmy z dwiema ścieżkami
dźwiękowymi nagranej w systemie DV, w
systemie menu należy ustawić odpowiednio
parametr HiFi SOUND (str. 107).
Dźwięk z głośnika
Ustawienie
Odtwarzanie
parametru
taśmy stereo
HIFI Sound
STEREO
1
2
186
Stereo
Lewy kanał
Prawy kanał
Odtwarzanie taśmy z dwiema
ścieżkami dźwiękowymi
Ścieżka główna i
podrzędna
Ścieżka główna
Ścieżka podrzędna
Při nahrávání (pouze model DCRTRV330E)
Pomocí této videokamery nemůžete načíst
software obsahující signál pro ochranu
autorských práv.
Pokud se pokusíte načíst takový software,
zobrazí se na obrazovce LCD nebo televizoru
nebo v hledáčku indikátor COPY INHIBIT. Při
nahrávání kazety videokamera na tuto kazetu
nezaznamenává signál pro ochranu autorských
práv.
Přehrávání kazety pro duální
zvukový záznam
Pokud použijete kazetu nahranou
pomocí systému Digital8
Pokud přehráváte kazetu systému Digital8 ,
která obsahuje kopii nahrávky z kazety pro
duální zvukový záznam nahrané pomocí systému
DV, nastavte v nabídce funkci HiFi SOUND na
požadovaný režim (str. 107).
Zvuk z reproduktoru
Režim
Přehrávání
Přehrávání kazety
Režim
stereokazety pro duální zvukový
záznam
Hlavní a vedlejší
STEREO Stereo
zvukový
záznam
1
Levý kanál
Hlavní zvuk
2
Pravý kanál
Vedlejší zvuk
System Digital8
odtwarzanie
– nagrywanie i
Systém Digital8
přehrávání
, nahrávání a
Gdy używane są taśmy nagrane w
systemie Hi8/standard 8
Pokud použijete kazetu nahranou
pomocí systému Hi8/Standard 8
Podczas odtwarzania taśmy skopiowanej z
taśmy z dwiema ścieżkami dźwiękowymi
nagranej w systemie AFM HiFi, w systemie menu
należy ustawić odpowiednio parametr HiFi
SOUND (str. 107).
Pokud přehráváte kazetu pro duální zvukový
záznam nahranou pomocí systému AFM HiFi
STEREO, nastavte v nabídce funkci HiFi SOUND
na požadovaný režim (str. 107).
Dźwięk z głośnika
Ustawienie
Odtwarzanie
parametru
taśmy stereo
HIFI Sound
STEREO
1
2
Stereo
Mono
Sztuczny
Odtwarzanie taśmy z dwiema
ścieżkami dźwiękowymi
Ścieżka główna i
podrzędna
Ścieżka główna
Ścieżka podrzędna
Kamera nie pozwala na dokonywanie nagrań z
dwiema ścieżkami dźwiękowymi.
Zvuk z reproduktoru
Režim
Přehrávání
Přehrávání kazety
Režim
stereokazety pro duální zvukový
záznam
Hlavní a vedlejší
STEREO Stereo
zvukový
záznam
1
Mono
Hlavní zvuk
Nepřirozený
2
Vedlejší zvuk
Zvuk
Na videokameře nelze nahrávat programy s
duálním zvukovým záznamem.
Informacje dodatkowe
Doplňující informace
187
Informacje na temat
akumulatora „InfoLITHIUM”
Sada baterií „InfoLITHIUM“
Co to jest akumulator „InfoLITHIUM”?
Co je sada baterií „InfoLITHIUM“?
„InfoLITHIUM” jest akumulatorem litowojonowym z funkcjami wymiany informacji między
kamerą i zasilaczem sieciowym dotyczących
warunków pracy urządzenia. Akumulator
„InfoLITHIUM” oblicza zużycie energii w
zależności od warunków pracy kamery i
wyświetla w minutach czas pozostały do
rozładowania akumulatora.
„InfoLITHIUM“ je sada baterií typu lithium-ion,
která slouží k zajištění informační komunikace
týkající se pracovních podmínek mezi
videokamerou a sí»ovým adaptérem. Sada
baterií „InfoLITHIUM“ vypočítá spotřebu energie
v závislosti na provozních podmínkách a zobrazí
v minutách čas zbývající do úplného vybití
baterie.
Ładowanie akumulatora
Dobíjení sady baterií
•Akumulator należy naładować przed pierwszym
użyciem kamery.
•Zaleca się ładowanie akumulatora w
temperaturze otoczenia między 10 i 30 ˚C, do
momentu wygaszenia oświetlenia okna
wyświetlacza, co oznacza pełne naładowanie
akumulatora. W przypadku ładowania
akumulatora w temperaturze spoza tego
zakresu ładowanie może nie być efektywne.
•Po zakończeniu ładowania odłącz przewód z
gniazda DC IN kamery lub wyjmij akumulator.
• Před použitím videokamery zkontrolujte, že je
sada baterií nabitá.
• Doporučujeme dobíjet baterie v prostředí s
teplotou v rozmezí 10˚C až 30 ˚C tak dlouho,
dokud se nevypne podsvícení displeje. Jakmile
se vypne podsvícení displeje, jsou baterie zcela
dobité. Pokud budete baterie dobíjet v
prostředí s jinou než uvedenou teplotou, je
možné, že nebudou dobité úplně.
• Po dokončení dobíjení odpojte kabel ze zdířky
DC IN na videokameře nebo baterie vyjměte.
Efektywne użytkowanie akumulatora
Správné použití sady baterií
•Wydajność akumulatora zmniejsza się w
niskich temperaturach otoczenia. Z tego
powodu w zimnym otoczeniu czas używania
akumulatora jest krótszy. Aby wydłużyć czas
używania akumulatora, należy postępować
według poniższych zaleceń:
•Trzymaj akumulator w kieszeni blisko ciała, aby
go nagrzać i wkładaj go do kamery
bezpośrednio przed rozpoczęciem filmowania.
•Używaj akumulatora o dużej pojemności (NPFM70/FM90/FM91 - wyposażenie opcjonalne).
•Częste korzystanie z ekranu LCD, odtwarzanie,
przewijanie do przodu i do tyłu powoduje
szybsze rozładowanie akumulatora. Zaleca się
używanie akumulatora o dużej pojemności (NPFM70/FM90/FM91 - wyposażenie opcjonalne).
•Upewnij się, że podczas przerw w filmowaniu
lub odtwarzaniu przełącznik POWER znajduje
się w pozycji OFF (CHG). Akumulator jest
rozładowywany także w trybie oczekiwania
oraz w czasie pauzy w odtwarzaniu.
•Warto mieć przygotowane zapasowe
akumulatory umożliwiające pracę w czasie
dwu- lub trzykrotnie dłuższym od
przewidywanego oraz wykonać ujęcie próbne
przed rozpoczęciem właściwego filmowania.
•Nie narażaj akumulatora na działanie wody.
Akumulator nie jest odporny na działanie wody.
•V prostředí s nízkou teplotou výkon baterií
klesá. To znamená, že v prostředí s nízkou
teplotou se baterie vybijí rychleji. Pro dosažení
delší doby provozu doporučujeme:
•Vložit sadu baterií do kapsy oděvu tak, aby se
zahřála na teplotu vašeho těla, a vložit ji do
videokamery bezprostředně před začátkem
nahrávání.
•Použít sadu baterií s vysokou kapacitou (NPFM70/FM90/FM91, není součástí dodávky).
•Při častém používání obrazovky LCD,
přehrávání nebo rychlém převíjení vpřed či
vzad se sada baterií vybíjí rychleji.
Doporučujeme použít vysokokapacitní sadu
baterií (NP-FM70/FM90/FM91, není součástí
dodávky).
•Při nahrávání nebo přehrávání se ujistěte, že je
přepínač POWER nastaven do polohy OFF
(CHG). Sada baterií se také vybíjí, pokud se
videokamera nachází v pohotovostním režimu
nebo pokud přerušíte přehrávání.
•Mějte k dispozici náhradní sady baterií, které
by vystačily pro dobu dvakrát až třikrát delší,
než je zamýšlená doba nahrávání, a před
vlastním nahráváním vždy pořiïte zkušební
nahrávku.
•Chraňte sadu baterií před působením vlhkosti.
Sada baterií není odolná vůči vodě.
188
Informacje na temat akumulatora
„InfoLITHIUM”
Sada baterií „InfoLITHIUM“
Wskaźnik pozostałego czasu pracy
akumulatora
Indikátor času zbývajícího do úplného
vybití baterie
•Jeśli zasilanie wyłącza się, mimo iż ze
wskazywanego czasu pozostałego do
wyczerpania akumulatora wynika, że w
akumulatorze pozostaje jeszcze zapas energii
do pracy, całkowicie naładuj akumulator, tak
aby wskazanie czasu pozostałego do
wyczerpania było prawidłowe. Należy jednak
zauważyć, że czasami poprawne wskazania
pozostałego czasu pracy akumulatora nie
zostaną odtworzone. Może tak się stać w
przypadku używania akumulatora przez dłuższy
czas w wysokich temperaturach,
pozostawienia całkowicie naładowanego
akumulatora lub przy częstym używaniu
akumulatora. Wskaźnik czasu pozostałego do
wyczerpania akumulatora należy traktować
jako przybliżony dostępny czas filmowania.
•W zależności od warunków zewnętrznych i
temperatury otoczenia, wskaźnik E
sygnalizujący bliskość wyładowania
akumulatora może migać nawet wtedy, gdy do
całkowitego rozładowania akumulatora
pozostało jeszcze od pięciu do dziesięciu
minut.
•Pokud se videokamera vypne, ačkoli podle
indikátoru času zbývajícího do úplného vybití
baterie obsahuje sada baterií ještě dostatek
energie, znovu sadu baterií zcela dobijte tak,
aby indikátor zobrazoval správný údaj. Pokud
dlouhodobě používáte videokameru v prostředí
s vysokou teplotou, pokud ponecháte plně
nabitou sadu baterií bez použití po delší dobu
nebo pokud videokameru používáte velmi
často, nemusí se zobrazit správný údaj. Čas
zbývající do úplného vybití baterie pokládejte
za přibližnou dobu, po kterou lze ještě
nahrávat.
•Značka E indikující, že je sada baterií téměř
vybita, může začít blikat v závislosti na
provozních podmínkách nebo teplotě prostředí
i přesto, že zbývá ještě pět až deset minut.
Żywotność akumulatora
•Żywotność akumulatora jest ograniczona.
Jego pojemność stopniowo się zmniejsza
proporcjonalnie do częstości używania, a także
z upływem czasu. Zauważalne skrócenie
całkowitego czasu pracy akumulatora
najprawdopodobniej oznacza, że jest on
zużyty. Należy wtedy zakupić nowy
akumulator.
•Żywotność akumulatora zależy od sposobu
przechowywania, warunków pracy i otoczenia
akumulatora.Jeśli zasilanie wyłącza się, mimo
iż ze wskazywanego czasu pozostałego do
wyczerpania akumulatora wynika, że w
akumulatorze pozostaje jeszcze zapas energii
do pracy, całkowicie naładuj akumulator, tak
aby wskazanie czasu pozostałego do
wyczerpania było prawidłowe. Należy jednak
Životnost baterií
•Životnost baterií je omezená. Jejich kapacita s
dobou používání postupně klesá. Pokud se
čas zbývající do úplného vybití baterie výrazně
sníží, pravděpodobně bylo dosaženo konce
životnosti sady baterií. Kupte novou sadu
baterií.
•Životnost baterií je závislá na provozních
podmínkách a na způsobu skladování.
Doplňující informace
•Nawet jeśli akumulator jest przez dłuższy czas
nieużywany, należy go przechowywać w
suchym, chłodnym miejscu, raz do roku ładując
go całkowicie, a następnie rozładowując przy
użyciu kamery. Ma to na celu zachowanie
funkcji akumulatora.
•Aby rozładować akumulator przy użyciu
kamery, należy pozostawić go w trybie
nagrywania bez włożonej kasety, aż do
całkowitego rozładowania.
•Pokud sadu baterií dlouhodobě nepoužíváte,
přechovávejte ji na suchém a chladném místě.
Nezapomeňte ji jednou ročně dobít a zcela
vybít. Tímto způsobem zajistíte dlouhou
životnost baterií.
•Pokud chcete sadu baterií zcela vybít, vyjměte
kazetu z videokamery a ponechte kameru v
režimu nahrávání, dokud se sama nevypne.
Informacje dodatkowe
Jak przechowywać akumulator
Skladování sady baterií
189
Łącze i.LINK
– informacje
Rozhraní i.LINK
Gniazdo wyjściowe i wejściowe DV tego
urządzenia jest zgodne z systemem i.LINK. W
niniejszym rozdziale został opisany standard
i.LINK i jego cechy.
Zdířka DV na tomto přístroji představuje vstupní/
výstupní zdířku DV kompatibilní s rozhraním
i.LINK. V této části je uveden popis standardu
i.LINK a jeho funkcí.
Co to jest „i.LINK“?
Co je „i.LINK“?
i.LINK jest dwukierunkowym cyfrowym łączem
szeregowym, które służy do obsługi cyfrowych
danych o obrazie, dźwięku i innych danych
przesyłanych między urządzeniami
wyposażonymi w gniazdo i.LINK oraz do
sterowania innymi urządzeniami.
Urządzenia zgodne z systemem i.LINK można
łączyć za pomocą jednego przewodu i.LINK.
Możliwe zastosowania obejmują współdziałanie
różnych urządzeń cyfrowych A/V i wymianę
danych miedzy nimi.
Jeśli do kamery zostały podłączone dwa lub
więcej urządzeń zgodnych z systemem i.LINK,
urządzenia te mogą wymieniać dane nie tylko z
kamerą, ale także, za jej pośrednictwem, między
sobą.
Należy jednak zwrócić uwagę, że sposób
działania zależy od parametrów i danych
technicznych podłączonego urządzenia, a
wymiana danych między niektórymi
urządzeniami może nie być możliwa.
i.LINK je digitální sériové rozhraní pro
obousměrný přenos digitálního obrazu, zvuku a
jiných dat mezi zařízeními, která mají zdířku
i.LINK, a pro ovládání dalších zařízení.
Zařízení kompatibilní s rozhraním i.LINK mohou
být propojena pomocí kabelu i.LINK. Pomocí
tohoto rozhraní lze uskutečnit přenosy dat mezi
různými digitálními A/V zařízeními.
Pokud k tomuto zařízení připojíte dvě nebo více
zařízení kompatibilní s rozhraním i.LINK, může
být přenos dat uskutečňován i mezi zařízeními,
která jsou připojena prostřednictvím těchto
zařízení.
Možnosti takovéhoto spojení a operací, které lze
prostřednictvím něho uskutečňovat, se
samozřejmě liší v závislosti na připojených
zařízeních.
Uwaga
Normalnie za pomocą przewodu i.LINK
(przewodu DV) do kamery można podłączyć
tylko jedno urządzenie. Jeśli kamera ma być
podłączona do urządzenia zgodnego z
systemem i.LINK, które posiada dwa lub więcej
gniazd i.LINK (gniazd DV), należy zapoznać się z
instrukcją obsługi podłączanego urządzenia.
Nazwa „i.LINK“ – informacje
i.LINK jest popularnym określeniem magistrali
danych IEEE 1394 wprowadzonym przez firmę
SONY. Nazwa ta jest znakiem towarowym
uznawanym przez wiele firm.
IEEE 1394 jest normą międzynarodową
opracowaną przez Instytut Inżynierów
Elektryków i Elektroników.
190
Poznámka
Za běžných podmínek může být k tomuto
zařízení připojeno pouze jedno další zařízení
pomocí kabelu i.LINK (kabel DV). Pokud chcete k
tomuto zařízení připojit zařízení se dvěma nebo
více zdířkami i.LINK (zdířky DV), prostudujte si
příslušnou příručku.
Název „i.LINK“
„i.LINK“ představuje název pro sběrnici IEEE
1394 navržený a používaný společností SONY a
je obchodní známkou schválenou mnoha
společnostmi.
IEEE 1394 je mezinárodní standard definovaný
společností Institute of Electrical and Electronic
Engineers.
Łącze i.LINK
– informacje
Prędkość transmisji danych przez
łącze i.LINK
Maksymalna prędkość transmisji danych przez
łącze i.LINK różni się w zależności od
urządzenia. Istnieją trzy zdefiniowane
maksymalne prędkości transmisji:
S100 (około 100 Mbps*)
S200 (około 200 Mbps)
S400 (około 400 Mbps)
Prędkość transmisji danego urządzenia jest
podawana w rozdziale „Dane techniczne“ jego
instrukcji obsługi. Bywa też podawana w pobliżu
gniazda i.LINK urządzenia.
Maksymalna prędkość transmisji urządzenia bez
podanego oznaczenia, np. tej kamery, wynosi
100 Mbps („S100“).
Jeśli łączone urządzenia mają różne maksymalne
prędkości transmisji, rzeczywista prędkość może
się różnić od podanej prędkości.
Funkcje i.LINK kamery
Wymagany przewód i.LINK
Podczas kopiowania kaset wideo w trybie DV
należy używać przewodu Sony i.LINK (4 wtyki - 4
wtyki).
i.LINK i
są znakami towarowymi.
Maximální přenosová rychlost rozhraní i.LINK se
liší v závislosti na připojeném zařízení. Trojice
maximálních přenosových rychlostí je definována
takto:
S100 (přibl. 100 Mbps*)
S200 (přibl. 200 Mbps)
S400 (přibl. 400 Mbps)
Přenosová rychlost je uvedena v části
„Technické údaje“ příruček jednotlivých zařízení.
U některých zařízení je také označena vedle
zdířky i.LINK.
Maximální přenosová rychlost pro zařízení bez
bližší specifikace je „S100“.
Pokud jsou připojena zařízení s různými
přenosovými rychlostmi, může se rychlost od
uvedené rychlosti lišit.
* Co je „Mbps“?
Zkratka Mbps znamená megabity za sekundu a
označuje množství dat přenesených za jednu
sekundu. Například přenosová rychlost 100
Mbps znamená, že za jednu sekundu může být
přeneseno 100 megabitů dat.
Funkce rozhraní i.LINK
Podrobné informace o tom, jak kopírovat
videokazetu při připojení jiného videozařízení,
které je vybaveno zdířkou DV, naleznete na
straně 84.
Toto zařízení může být také připojeno k jiným
zařízením kompatibilním s rozhraním i.LINK
společnosti SONY (např. osobní počítače řady
VAIO).
Před připojením tohoto zařízení k počítači se
ujistěte, že je v počítači nainstalován software
podporující toto zařízení.
Informace o bezpečnostních opatřeních
vyhledejte rovněž v příručce dodávané k
připojovanému zařízení.
Doplňující informace
Szczegółowe informacje dotyczące kopiowania
nagrań, gdy kamera jest podłączona do innych
urządzeń wideo z gniazdami DV, można znaleźć
na stronie 84.
Kamerę można także podłączać do innych
urządzeń (nie tylko wideo) zgodnych z systemem
i.LINK (DV) wyprodukowanych przez firmę SONY
(np. do komputerów osobistych z serii VAIO).
Przed podłączeniem kamery do komputera
upewnij się, że na komputerze zostało
zainstalowane oprogramowanie współpracujące
z tą kamerą.
Szczegółowe informacje dotyczące środków
ostrożności podczas podłączania kamery można
znaleźć także w instrukcjach obsługi
podłączanych urządzeń.
Přenosová rychlost rozhraní i.LINK
Informacje dodatkowe
* Co to jest „Mbps“?
Mbps oznacza megabity na sekundę, czyli ilość
danych, którą można wysłać lub odebrać w
ciągu jednej sekundy. Na przykład, prędkość 100
Mbps oznacza, że w ciągu jednej sekundy
można przesłać 100 megabitów danych.
Rozhraní i.LINK
Požadovaný kabel i.LINK
Použijte 4pinový kabel i.LINK společnosti Sony
(při kopírování DV).
i.LINK a
jsou ochranné známky.
191
Korzystanie z kamery za
granicą
Korzystanie z kamery za granicą
Použití videokamery v
zahraničí
Použití videokamery v zahraničí
Kamery i zasilacza można używać w dowolnym
kraju, w którym napięcie prądu zmiennego w
sieci ma wartość od 100 V do 240 V, a
częstotliwość 50/60 Hz.
Videokameru napájenou pomocí napájecího
sí»ového adaptéru můžete použít všude, kde je
používáno střídavé napětí v rozmezí 100 V až
240 V, 50/60 Hz.
Kamera pracuje w systemie PAL. Aby odtworzyć
obraz na ekranie telewizora, musi on pracować
w systemie PAL i posiadać gniazdo wejściowe
VIDEO/AUDIO.
Poniżej podano listę krajów, w których są
używane poszczególne systemy telewizji
kolorowej.
Videokamera je založena na systému PAL.
Pokud chcete přehrát nahrávku na obrazovce
televizoru, musíte použít televizor se systémem
PAL a se vstupní zdířkou VIDEO/AUDIO.
V jednotlivých zemích jsou používány následující
systémy.
System PAL
Australia, Austria, Belgia, Chiny, Czechy, Dania,
Finlandia, Niemcy, Wielka Brytania, Holandia,
Hongkong, Włochy, Kuwejt, Malezja, Nowa
Zelandia, Norwegia, Portugalia, Singapur,
Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria,
Tajlandia itd.
System PAL-M
Brazylia
System PAL-N
Argentyna, Paragwaj, Urugwaj
System NTSC
Wyspy Bahama, Boliwia, Kanada, Ameryka
Środkowa, Chile, Kolumbia, Ekwador, Jamajka,
Japonia, Korea, Meksyk, Peru, Surinam, Tajwan,
Filipiny, Stany Zjednoczone, Wenezuela itd.
System SECAM
Bułgaria, Francja, Gujana, Węgry, Iran, Irak,
Monako, Polska, Rosja, Ukraina itd.
Prosta regulacja zegara przez
podanie różnicy czasu
Można łatwo ustawić zegar według czasu
lokalnego, podając różnicę czasów. W systemie
menu wybierz parametr WORLD TIME. Więcej
informacji na ten temat można znaleźć na stronie
107.
192
Systém PAL
Austrálie, Rakousko, Belgie, Čína, Česká
Republika, Dánsko, Finsko, Německo, Velká
Británie, Holandsko, Hong Kong, Itálie, Kuvajt,
Malajsie, Nový Zéland, Norsko, Portugalsko,
Singapur, Slovenská Republika, Španělsko,
Švédsko, Švýcarsko, Thajsko atd.
Systém PAL-M
Brazílie
Systém PAL-N
Argentina, Paraguay, Uruguay
Systém NTSC
Bahamy, Bolívie, Kanada, Střední Amerika, Chile,
Kolumbie, Ekvádor, Jamajka, Japonsko, Korea,
Mexiko, Peru, Surinam, Tajwan, Filipíny, USA,
Venezuela atd.
Systém SECAM
Bulharsko, Francie, Guyana, Maïarsko, Írán,
Irák, Monako, Polsko, Rusko, Ukrajina atd.
Snadné nastavení hodin pomocí
časového rozdílu
Hodiny můžete snadno nastavit na místní čas
nastavením časového rozdílu. V nabídce vyberte
funkci WORLD TIME. Podrobnější informace
naleznete na straně 107.
Informacje dotyczące
konserwacji i środki
ostrożności
Skraplanie pary wodnej
Informace o údržbě a
bezpečnostní opatření
Kondenzace vlhkosti
Pokud kameru přenesete z místa s nízkou
teplotou na místo s vysokou teplotou, může dojít
ke kondenzaci vlhkosti uvnitř kamery, na
povrchu kazety nebo na čočkách. V takových
podmínkách může dojít k poškození kazety a
může se stát, že videokamera nebude fungovat
správně. Pokud uvnitř kamery došlo ke
kondenzaci vlhkosti, zazní zvukový signál a
začne blikat indikátor %. Pokud ve stejný
okamžik bliká i indikátor Z, je uvnitř videokamery
vložena kazeta. Začne-li vlhkost kondenzovat na
čočkách, indikátor se nezobrazí.
W przypadku skroplenia się pary wodnej
Pokud dojde ke kondenzaci vlhkosti
Nie działają żadne funkcje oprócz wyjmowania
kasety. Wyjmij kasetę, wyłącz kamerę i pozostaw
ją na mniej więcej godzinę z otwartą kieszenią
kasety. Kamery można używać ponownie, jeśli
po włączeniu urządzenia nie pojawia się
wskaźnik %.
Nebude možné použít žádnou funkci mimo
vyjmutí kazety. Vyjměte kazetu a ponechte
videokameru s otevřeným kazetovým prostorem
alespoň po dobu 1 hodiny. Pokud se při
opětovném zapnutí videokamery nezobrazí
indikátor %, můžete kameru použít.
Uwaga dotycząca skraplania pary wodnej
Para wodna może się skroplić, jeśli kamera
zostanie przeniesiona z miejsca zimnego do
ciepłego (lub odwrotnie), a także w
następujących przypadkach, jeśli kamera
pracuje w gorącym miejscu:
– gdy kamera zostanie przeniesiona ze stoku
narciarskiego do ogrzewanego pomieszczenia,
– gdy kamera zostanie przeniesiona z
klimatyzowanego pojazdu lub pomieszczenia w
gorące miejsce na zewnątrz,
– jeśli kamera jest używana po burzy lub po
deszczu,
– jeśli kamera jest używana w gorącym,
wilgotnym miejscu.
Poznámka ke kondenzaci vlhkosti
Ke kondenzaci vlhkosti může dojít, pokud
přenesete videokameru z prostředí s nízkou
teplotou do prostředí s vysokou teplotou (a
naopak) nebo pokud použijete videokameru v
prostředí s vysokou teplotou, jako v
následujících případech:
– Přenesete videokameru z lyžařské sjezdovky
do vytápěného prostředí.
– Přenesete videokameru z automobilu nebo
pokoje s klimatizací do prostředí s vysokou
teplotou.
– Použijte videokameru po bouřce nebo sprše.
– Použijte videokameru v prostředí s vysokou
teplotou a vlhkostí vzduchu.
Jak zapobiegać skraplaniu pary wodnej
Przenosząc kamerę z miejsca zimnego do
ciepłego, włóż ją do plastikowej torby i szczelnie
ją zamknij. Wyjmij kamerę z torby, gdy
temperatura w torbie wyrówna się z temperaturą
otoczenia (nastąpi to po mniej więcej godzinie).
Jak zabránit kondenzaci vlhkosti
Pokud přenesete videokameru z prostředí s
nízkou teplotou do prostředí s vysokou teplotou,
vložte ji do igelitového sáčku a ten neprodyšně
uzavřete. Sáček sejměte, až se teplota uvnitř
sáčku vyrovná teplotě okolního prostředí (po
uplynutí přibližně 1 hodiny).
Informacje dodatkowe
Jeśli kamera zostanie przeniesiona bezpośrednio
z miejsca zimnego do ciepłego, w jej wnętrzu, na
powierzchni taśmy lub na obiektywie może
skroplić się wilgoć. W takim przypadku taśma
może przykleić się do głowicy i ulec zniszczeniu
lub kamera może nie działać prawidłowo. Jeśli
wewnątrz kamery skropli się wilgoć,
wyemitowany zostanie odpowiedni sygnał
dźwiękowy i zacznie migać wskaźnik %. Jeśli
równocześnie miga wskaźnik Z, w kamerze
znajduje się kaseta. Jeśli wilgoć skropli się na
obiektywie, wskaźnik nie będzie migać.
Doplňující informace
193
Informacje dotyczące konserwacji i
środki ostrożności
Informacje dotyczące konserwacji
Informace o údržbě a bezpečnostní
opatření
Informace o údržbě
Czyszczenie głowic wizyjnych
Čištění hlav videa
Aby zapewnić prawidłowe nagrywanie i
odpowiednią jakość obrazu, należy czyścić
głowice wizyjne.
Chcete-li zajistit normální kvalitu nahrávání a
kvalitní obraz, musíte čistit hlavy videa.
Podczas odtwarzania/nagrywania w systemie
Digital8
Głowica wizyjna może być zabrudzona, jeśli:
– na odtwarzanym obrazie pojawiają się
zniekształcenia mozaikowe.
– odtwarzany obraz nie zmienia się.
– odtwarzany obraz nie jest widoczny,
– w czasie nagrywania na ekranie pojawiają się
na przemian wskaźnik x i komunikat „
CLEANING CASSETTE".
Jeśli głowice wideo są zabrudzone, cały ekran
staje się niebieski.
Při přehrávání/nahrávání pomocí systému
Digital8
Hlavy videa mohou být znečištěné, pokud:
– se objeví mozaikový šum přehrávaného obrazu
– přehrávaný obraz není pohyblivý.
– přehrávaný obraz se nezobrazí.
– postupně se zobrazí indikátor x a zpráva „
CLEANING CASSETTE“.
Jsou-li hlavy videa znečištěné, celá obrazovka
získá modrou barvu.
b
lub/nebo
Podczas odtwarzania w systemie
analogowym Hi8/Standard 8
Głowica wizyjna może być zabrudzona, jeśli:
– występują zakłócenia w odtwarzanym obrazie,
– odtwarzany obraz jest słabo widoczny,
– odtwarzany obraz nie jest widoczny.
Při přehrávání pomocí (analogového) systému
Hi8/Standard 8
Hlavy videa mohou být znečištěné, pokud:
– nahraný obraz obsahuje šum,
– přehrávaný obraz je jen těžko viditelný,
– přehrávaný obraz se nezobrazí.
lub/nebo
W przypadku wystąpienia jednego z powyższych
problemów należy wyczyścić głowice wizyjne
przy użyciu kasety czyszczącej Sony V8-25CLD
(wyposażenie opcjonalne). Jeśli problem
występuje nadal, czyszczenie należy powtórzyć.
Nastane-li některá z výše uvedených situací,
vyčistěte hlavy pomocí čistící kazety Sony V825CLD (není součástí dodávky). Zkontrolujte
obraz. Jestliže výše uvedený problém přetrvává,
vyčistěte hlavy ještě jednou.
Czyszczenie ekranu LCD
Údržba obrazovky LCD
Jeśli ekran LCD jest zakurzony lub zabrudzony
odciskami palców, zaleca się czyszczenie go
zestawem do czyszczenia ekranów LCD
(wyposażenie opcjonalne).
Pokud je obrazovka LCD znečištěna prachem
nebo otisky prstů, doporučujeme vám použít
čistící sadu LCD Cleaning Kit (není součástí
dodávky).
194
Informacje dotyczące konserwacji i
środki ostrożności
Ładowanie wbudowanej baterii
ładowalnej
Kamera wideo jest wyposażona we wbudowaną
baterię ładowalną, umożliwiającą zachowanie
daty, godziny itp. niezależnie od położenia
przełącznika POWER. Wbudowana bateria
ładowalna jest ładowana przez cały czas
użytkowania kamery. Jednak jeśli kamera nie
będzie używana, bateria będzie się stopniowo
rozładowywać. Całkowite rozładowanie nastąpi
po upływie około pół roku nieużywania kamery.
Nawet jeśli wbudowana bateria ładowalna nie
jest naładowana, nie ma to wpływu na działanie
kamery. Aby możliwe było zachowanie w
pamięci informacji o dacie, godzinie itp.,
rozładowaną baterię należy naładować.
Środki ostrożności
Nabíjení vestavěné dobíjecí baterie
Videokamera obsahuje vestavěnou dobíjecí
baterii, která umožňuje uchovat datum a čas bez
ohledu na to, do jaké polohy je nastaven
přepínač POWER. Vestavěná dobíjecí baterie se
dobíjí, pokud videokameru používáte. Pokud
nebudete videokameru používat, baterie se
postupně vybije. Pokud nebudete videokameru
používat přibližně půl roku, baterie se zcela
vybije. I když je vestavěná dobíjecí baterie vybitá,
nijak to neovlivní fungování videokamery.
Chcete-li uchovat nastavení data a času, musíte
baterii dobíjet.
Nabíjení vestavěné dobíjecí baterie:
•Zapojte videokameru do sí»ové zásuvky
prostřednictvím napájecího sí»ového adaptéru,
který je součástí příslušenství videokamery.
Přepínač POWER nastavte do polohy OFF a
ponechte videokameru v tomto stavu déle než
24 hodin.
•Nebo do videokamery instalujte zcela nabitou
sadu baterií, nastavte přepínač POWER do
polohy OFF a ponechte videokameru v tomto
stavu déle než 24 hodin.
Bezpečnostní opatření
Použití videokamery
•Kamera powinna być zasilana prądem o
napięciu 7,2 V (akumulator) lub 8,4 V (zasilacz
prądu zmiennego).
•Do zasilania kamery prądem stałym lub
zmiennym należy używać akcesoriów
zalecanych w tej instrukcji obsługi.
•Jeśli obcy przedmiot lub płyn dostanie się do
wnętrza obudowy kamery, przed dalszym
użytkowaniem należy odłączyć ją od źródła
zasilania i dokonać przeglądu w punkcie
serwisowym firmy Sony.
•Z kamerą należy obchodzić się ostrożnie, a w
szczególności unikać wstrząsów. Ze
szczególną ostrożnością należy traktować
obiektyw.
•Jeśli kamera nie jest używana, przełącznik
POWER należy ustawić w pozycji OFF (CHG).
•Nie należy używać kamery owiniętej np.
ręcznikiem. Grozi to jej przegrzaniem.
•K napájení videokamery používejte pouze
napětí 7,2 V (bateriová sada) nebo 8,4 V (sí»ový
adaptér).
•K napájení střídavým či stejnosměrným
proudem používejte doplňky doporučené v
tomto návodu.
•Dostane-li se dovnitř kamery nějaký předmět či
tekutina, odpojte kameru od přívodu energie a
před dalším používáním ji nechejte zkontrolovat
v odborném servisu Sony.
•Vyvarujte se hrubého zacházení s
videokamerou a snažte se vyhnout
mechanickým otřesům. Zvláště opatrně
zacházejte s objektivem.
•Pokud videokameru nepoužíváte, ponechte
přepínač POWER v poloze OFF (CHG).
•Nepoužívejte videokameru, pokud je umístěna
v obalu (například zabalena v ručníku). Mohlo
by dojít k přehřátí.
Doplňující informace
Użytkowanie kamery
Informacje dodatkowe
Ładowanie wbudowanej baterii ładowalnej:
•Podłącz kamerę wideo do gniazdka sieciowego
za pośrednictwem zasilacza sieciowego
dostarczonego z kamerą i pozostaw ją
wyłączoną na czas dłuższy niż 24 godziny.
•Można także włożyć w pełni naładowany
akumulator i pozostawić kamerę wyłączoną na
czas dłuższy niż 24 godziny.
Informace o údržbě a bezpečnostní
opatření
195
Informacje dotyczące konserwacji i
środki ostrożności
Informace o údržbě a bezpečnostní
opatření
•Kamerę należy chronić przed silnymi polami
magnetycznymi oraz wibracjami. W
przeciwnym razie mogą wystąpić zakłócenia
obrazu.
•Nie należy dotykać ekranu LCD palcami ani
ostrymi przedmiotami.
•Jeśli kamera jest używana w chłodnym
miejscu, na ekranie może pojawić się
szczątkowy obraz. Jest to normalne zjawisko.
•Podczas pracy kamery tylna strona ekranu
LCD może się rozgrzać. Jest to normalne
zjawisko.
•Neumís»ujte videokameru v blízkosti silného
magnetického pole ani ji nevystavujte
mechanickým vibracím. Mohl by se objevit šum
obrazu.
•Nedotýkejte se obrazovky LCD prsty nebo
ostrými předměty.
•Pokud přechováváte videokameru v chladném
prostředí, může se na obrazovce objevit
reziduální obraz. Nejedná se o žádnou závadu.
•Zadní strana obrazovky LCD se při používání
kamery může zahřát. Nejedná se o žádnou
závadu.
Obchodzenie się z kasetami
Manipulace s kazetami
•Nie należy niczego wkładać do małych
otworów z tyłu kasety. Otwory te służą do
wykrywania rodzaju i grubości taśmy oraz
położenia elementu chroniącego przed
zapisem.
•Nie należy otwierać pokrywy chroniącej taśmę
ani dotykać taśmy.
•Nevkládejte nic do malých otvorů na zadní
straně kazety. Pomocí těchto otvorů se zjiš»uje
typ a tlouš»ka pásky a poloha pojistky
nahrávání.
•Neotvírejte ochranný obal kazety a nedotýkejte
se pásky.
Dbanie o kamerę
Péče o videokameru
•Jeśli kamera nie będzie używana przez dłuższy
czas, należy wyjąć kasetę. Co pewien czas
należy włączać zasilanie, uruchamiać tryb
CAMERA i tryb PLAYER lub VCR (dotyczy
wyłącznie modelu DCR-TRV330E), a także
odtwarzać taśmę przez mniej więcej 3 minuty.
•Obiektyw należy czyścić miękkim pędzelkiem,
aby usunąć kurz. Jeśli na obiektywie widoczne
są odciski palców, należy usunąć je za pomocą
miękkiej szmatki.
•Obudowę kamery należy czyścić suchą miękką
ściereczką lub miękką ściereczką lekko
zwilżoną roztworem delikatnego detergentu.
Nie należy używać żadnego rodzaju
rozpuszczalników, gdyż może to spowodować
zniszczenie zewnętrznej powierzchni obudowy.
•Do środka kamery nie może dostać się piasek.
Jeśli kamera jest używana na piaszczystej
plaży lub w miejscu o dużym zapyleniu, należy
ją odpowiednio zabezpieczyć. Piasek lub kurz
mogą doprowadzić do nieodwracalnego
uszkodzenia kamery.
Připojení k osobnímu počítači
Podłączanie do komputera
•Jeśli za pośrednictwem przewodu i.LINK jest
nagrywany obraz przetworzony w komputerze,
należy użyć nowej kasety Hi8
/Digital8 .
•W celu wprowadzenia do komputera obrazu
nagranego w systemie analogowym Hi8/
standard 8 skopiuj najpierw obraz na taśmę
Digital8 lub DV, a dopiero z niej wprowadź
obraz do komputera.
Wprowadzane obrazu nagranego w systemie
Hi8/standard 8 do komputera Sony VAIO
Funkcja przechwytywania (Program Capture) z
wejścia DV nie działa. Aby skorzystać z tej
funkcji, skopiuj obraz na taśmę Digital8 lub
DV, a następnie z niej wprowadź obraz do
196komputera Sony VAIO.
•Pokud jste videokameru delší dobu
nepoužívali, vyjměte kazetu a několikrát
videokameru zapněte, přejděte do sekce
CAMERA a PLAYER nebo VCR (pouze model
DCR-TRV330E) a po dobu přibližně 3 minut
přehrávejte kazetu.
•Z čoček odstraňte prach pomocí jemného
štětečku. Jsou-li na čočkách patrné otisky
prstů, očistěte je měkkým hadříkem.
•Tělo videokamery čistěte jemným suchým
hadříkem, případně jemným hadříkem
navlhčeným ve slabém saponátu. Nepoužívejte
žádná rozpouštědla, která by mohla poškodit
povrch videokamery.
•Dbejte na to, aby se do videokamery nedostal
písek. Používáte-li videokameru na pláži nebo v
prašném prostředí, chraňte ji před pískem a
prachem. Písek či prach může videokameru
poškodit, někdy dokonce neopravitelným
způsobem.
•Pokud chcete obraz přehrávat nebo upravovat
pomocí osobního počítače připojeného
prostřednictvím kabelu i.LINK, použijte novou
kazetu Hi8
/Digital8 .
•Pokud chcete do počítače převést obraz
nahraný pomocí (analogového) systému Hi8/
Standard 8, je nutné nejprve obraz zkopírovat
na kazetu Digital8 nebo DV a teprve poté jej
můžete převést do počítače.
Pokud chcete obraz nahraný pomocí systému
Hi8/Standard 8 převést do počítače Sony
VAIO
Funkce PROGRAM CAPTURE pohybu brány DV
nebude fungovat. Pokud chcete tuto funkci
použít, je nutné nejprve obraz zkopírovat na
kazetu Digital8 nebo DV a teprve poté jej
můžete převést do počítače Sony VAIO.
Zasilacz sieciowy
Napájecí sí»ový adaptér
•Jeśli zasilacz nie będzie używany przez dłuższy
czas, należy wyłączyć go z gniazdka
sieciowego. Aby odłączyć przewód zasilający,
należy pociągnąć za wtyczkę. Nigdy nie należy
ciągnąć za sam przewód.
•Nie należy użytkować urządzenia, gdy jego
przewód zasilający jest uszkodzony lub gdy
urządzenie upadło albo uległo uszkodzeniu.
•Nie wolno zginać z dużą siłą przewodu
zasilającego ani kłaść na nim ciężkich
przedmiotów. Spowoduje to uszkodzenie
przewodu i może być przyczyną pożaru lub
porażenia prądem elektrycznym.
•Należy dbać o to, by z kontaktami
połączeniowymi nie stykały się żadne metalowe
przedmioty. W przeciwnym razie może dojść
do zwarcia i uszkodzenia zasilacza.
•Metalowe styki należy utrzymywać w czystości.
•Nie należy rozbierać zasilacza.
•Zasilacz należy chronić przed wstrząsami
mechanicznymi i upadkiem.
•Podczas użytkowania zasilacza, a szczególnie
podczas ładowania, należy ustawiać go z dala
od odbiorników fal modulowanych
amplitudowo (AM) i sprzętu wideo. Zasilacz
może być przyczyną zakłóceń w pracy tych
urządzeń.
•Podczas pracy urządzenie nagrzewa się. Jest
to normalne zjawisko.
•Nie umieszczaj zasilacza w miejscu, gdzie
narażony jest na:
– szczególnie wysoką lub niską temperaturę,
– kurz i brud,
– wysoką wilgotność,
– wibracje.
•Nepoužíváte-li adaptér delší dobu, odpojte jej z
elektrické sítě. Chcete-li kabel adaptéru odpojit
z elektrické sítě, vytáhněte jej tahem za
zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel.
•Nikdy nepoužívejte poškozený adaptér nebo
adaptér s poškozeným kabelem.
•Neodpojujte napájecí kabel ze sítě násilím a
nepokládejte na něj těžké předměty. Mohlo by
dojít k poškození kabelu a následkem by mohl
být vznik požáru nebo elektrického zkratu.
•Kovové části zástrčky napájecího sí»ového
adaptéru nesmí přijít do styku s jinými
kovovými objekty. Mohlo by dojít ke zkratu a
následnému poškození adaptéru.
•Udržujte kovové části kabelu adaptéru v
čistotě.
•Adaptér nikdy nerozebírejte.
•Nevystavujte adaptér nárazům.
•Pokud je adaptér zapnutý, zejména při nabíjení,
neměl by se ocitnout v blízkosti přijímačů AM a
videozařízení. Mohlo by dojít k rušení těchto
zařízení.
•Adaptér se při dobíjení může zahřát. Nejedná
se o žádnou závadu.
•Adaptér by se neměl ocitnout v prostředí, které
je:
– Extrémně chladné nebo horké.
– Prašné nebo špinavé.
– Velmi vlhké.
– Dochází v něm k otřesům.
Konserwacja i przechowywanie
obiektywu
•Przetrzyj powierzchnię obiektywu miękką
szmatką w następujących przypadkach:
– gdy na powierzchni obiektywu widoczne są
odciski palców,
– w miejscach gorących i wilgotnych,
– gdy obiektyw jest narażony na sól, na
przykład na plaży.
•Przechowuj obiektyw w dobrze wentylowanym
miejscu, które nie jest narażone na działanie
kurzu lub pyłu.
Aby zapobiec występowaniu pleśni, należy
okresowo wykonywać powyższe czynności.
Zaleca się włączanie i używanie kamery
przynajmniej raz w miesiącu, aby jak najdłużej
pozostawała ona w stanie optymalnym.
Skladování a údržba objektivu
•V následujících případech je nutné očistit
povrch čočky objektivu útržkem jemné látky:
– Na povrchu čočky jsou otisky prstů.
– V horkém nebo vlhkém prostředí.
– Pokud použijete videokameru v prostředí, kde
se vyskytuje sůl, jako například u moře.
•Objektiv přechovávejte v dobře ventilovaném a
bezprašném prostředí.
Doplňující informace
Informace o údržbě a bezpečnostní
opatření
Informacje dodatkowe
Informacje dotyczące konserwacji i
środki ostrożności
Pokud chcete zabránit znečištění, pravidelně
provádějte výše popsanou údržbu.
Doporučujeme zapnout a používat videokameru
přibližně jednou za měsíc. Uchováte ji tak v
optimálním stavu po dlouhou dobu.
197
Informacje dotyczące konserwacji i
środki ostrożności
Informace o údržbě a bezpečnostní
opatření
Akumulator
Sada baterií
•Należy używać wyłącznie zalecanych
ładowarek lub sprzętu wideo z funkcją
ładowania.
•Aby uniknąć wypadku spowodowanego przez
zwarcie, nie wolno dopuszczać do zetknięcia
metalowych przedmiotów ze stykami
akumulatora.
•Akumulator należy przechowywać z dala od
ognia.
•Nie należy narażać akumulatora na działanie
temperatury wyższej niż 60 ˚C, co może
nastąpić przy wystawieniu go na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych lub
pozostawieniu w samochodzie zaparkowanym
w silnie nasłonecznionym miejscu.
•Należy chronić akumulator przed wilgocią lub
zamoczeniem.
•Nie należy narażać akumulatora na wstrząsy
mechaniczne.
•Nie należy rozbierać ani modyfikować
akumulatora.
•Należy dokładnie mocować akumulator w
urządzeniu wideo.
•Ładowanie nie do końca wyładowanego
akumulatora nie wpływa na jego pojemność.
•Používejte pouze určené nabíječky nebo
videozařízení umožňující dobíjení.
•Abyste zabránili zkratu, dbejte na to, aby
kovové kontakty baterií nepřišly do styku s
jinými kovovými předměty.
•Chraňte sadu baterií před ohněm.
•Nevystavujte sadu baterií teplotám nad 60 ˚C,
jako například v automobilu zaparkovaném na
slunci nebo na přímém slunci.
•Chraňte sadu baterií před vlhkostí.
•Nevystavujte sadu baterií mechanickým
otřesům.
•Nepokoušejte se sadu baterií rozebírat nebo ji
upravovat.
•Sadu baterií do videozařízení vkládejte
správným způsobem.
•Dobíjení ne zcela vybitých baterií nijak neovlivní
jejich původní kapacitu.
Uwagi na temat baterii
Aby uniknąć możliwych uszkodzeń
spowodowanych wyciekiem z baterii lub korozją,
należy przestrzegać następujących zasad:
– Wkładając baterie, zawsze należy zwracać
uwagę na właściwe ułożenie biegunów + i –.
– Baterie nie nadają się do ponownego
ładowania.
– Nie należy łączyć starych baterii z nowymi.
– Nie należy używać baterii różnych typów.
– Baterie nieużywane przez dłuższy czas powoli
się wyładowują.
– Nie należy używać cieknących baterii.
Jeśli baterie ciekną
•Przed wymianą baterii należy dokładnie
wytrzeć płyn, który wylał się do komory na
baterie.
•W przypadku dotknięcia płynu należy zmyć go
wodą.
•Jeśli płyn dostanie się do oczu, należy przemyć
oczy dużą ilością wody i skonsultować się z
lekarzem.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek
problemów, należy odłączyć kamerę od sieci i
skontaktować się z najbliższym autoryzowanym
punktem serwisowym firmy Sony.
198
Poznámka k použití suchých baterií
Pokud chcete zabránit možnému poškození
způsobenému opotřebováním nebo korozí
baterií, dodržujte následující opatření:
– Baterie vkládejte do bateriového prostoru tak,
aby jejich orientace odpovídala značkám + a –
uvnitř bateriového prostoru.
– Suché baterie není možné dobíjet.
– Nepoužívejte současně staré a nové baterie.
– Nepoužívejte společně různé typy baterií.
– Z baterií teče proud, i pokud je po delší dobu
nepoužíváte.
– Nepoužívejte korodující baterie.
Pokud baterie korodují
•Vytřete před vložením nových baterií bateriový
prostor do sucha.
•Pokud vám kapalina ulpí na rukou, umyjte si
ruce.
•Pokud se vám kapalina dostane do očí,
vypláchněte si oči větším množstvím vody a
vyhledejte lékaře.
Vyskytnou-li se jakékoli problémy, vypněte
videokameru, odpojte zdroj napájení a obra»te se
na nejbližšího prodejce společnosti Sony.
Polski
Dane techniczne
Kamera wideo
Złącza
wejścia/wyjścia
System
Wejście/wyjście S video
4-wtykowe typu mini DIN
Sygnał luminancji: 1 Vp-p,
75 Ω (omów), niesymetryczny
Sygnał chrominancji: 0,3 Vp-p, 75
Ω (omów), niesymetryczny
Wejście/wyjście audio/wideo
Gniazdo AV mini, 1 Vp-p, 75 Ω
(omów), niesymetryczne,
synchronizacja ujemna 327 mV,
(przy impedancji wyjściowej
większej niż 47 kΩ (kiloomów)
Impedancja wyjściowa mniejsza niż
2,2 kΩ (kilooma) / gniazdo stereo
mini (ø 3,5 mm)
Impedancja wejściowa większa niż
47 kΩ (kiloomów)
Gniazdo słuchawek
Gniazdo stereo mini (ø 3,5 mm)
Złącze USB (DCR-TRV325E/
TRV330E/TRV430E/TRV530E)
mini-B
Gniazdo LANC
Gniazdo stereo mini (ø 2,5 mm)
Gniazdo MIC
Gniazdo stereo mini (ø 3,5 mm)
Wejście/wyjście DV
Złącze 4-wtykowe
Ekran LCD
Doplňující informace
Obraz
DCR-TRV230E/TRV235E/TRV325E/
TRV330E:
6,2 cm (typ 2,5)
50,3 × 37,4 mm
DCR-TRV430E:
7,5 cm (typ 3)
61,0 × 43,8 mm
DCR-TRV530E:
8,8 cm (typ 3,5)
72,2 × 50,4 mm
Łączna liczba punktów
123.200 (560 × 220)
Informacje dodatkowe
System nagrywania wizji
2 głowice obrotowe
System zapisu ukośnego
System nagrywania fonii
Głowice obrotowe, system PCM
Kwantyzacja: 12 bitów
(częstotliwość próbkowania 32 kHz,
stereo 1, stereo 2), 16 bitów
(częstotliwość próbkowania 48 kHz,
stereo)
Sygnał wizji
System koloru PAL, standard CCIR
Zalecana kaseta
Kaseta wideo Hi8/Digital8
Czas nagrywania/odtwarzania
(dla kasety wideo Hi8 90 min.)
Tryb SP: 1 godzina
Tryb LP: 1 godzina i 30 minut
Czas przewijania do przodu/do
tyłu (dla kasety wideo Hi8 90
min.)
Około 5 minut
Wizjer
Wizjer elektryczny,
monochromatyczny
Przetwornik obrazu
3 mm (typ 1/6, CCD)
(urządzenie ze sprzężeniem
ładunkowym)
Około 800.000 punktów
(efektywnie: około 400.000
punktów)
Obiektyw
Złożony, o zmiennej ogniskowej
Średnica filtra 37 mm
25× (optycznie), 700×* (cyfrowo)
*800× (DCR-TRV235E/TRV430E)
Ogniskowa
2,4 - 60 mm
Po przeliczeniu na wartości dla
aparatu 35 mm:
46 - 1.150 mm
Temperatura barw
Automatyczna
Minimalne oświetlenie
6 luksów (F 1,6)
0 luksów (w trybie NightShot)*
* Obiekty niewidoczne z powodu
ciemności można filmować dzięki
promieniom podczerwonym.
OgÛlne
7,2 V (akumulator)
8,4 V (zasilacz sieciowy)
Przeciętny pobór mocy
(przy zasilaniu z akumulatora)
Podczas filmowania kamerą z
użyciem ekranu LCD
DCR-TRV230E/TRV235E/TRV325E/
TRV330E: 3,9 W
DCR-TRV430E/TRV530E: 4,2W
z użyciem wizjera
3,0 W
Temperatura pracy
0 ˚C do 40 ˚C
Zalecana temperatura ładowania
10 ˚C do 30 ˚C
Temperatura przechowywania
-20 ˚C do +60 ˚C
Wymiary (w przybliżeniu)
85 × 102 × 205,5 mm
(szer./wys./gł.)
Waga (w przybliżeniu)
DCR-TRV230E/TRV235E:
880 g
DCR-TRV325E/TRV330E:
900 g
DCR-TRV430E/TRV530E:
930 g
bez akumulatora, kasety i pasa na
ramię
DCR-TRV230E:
1.020 g
DCR-TRV235E/TRV325E/TRV330E:
1.040 g
DCR-TRV430E:
1.090 g
DCR-TRV530E:
1.070 g
z dostarczonym akumulatorem
(NP-FM30 lub NP-FM50), kasetą
Hi8 90 min. i pasem na ramię
Dostarczane wyposażenie
Patrz strona 3.
199
Dane techniczne
Zasilacz sieciowy
Zasilanie
Prąd zmienny 100 - 240 V, 50/60
Hz
Pobór mocy
23 W
Napięcie wyjściowe
DC OUT: 8,4 V, 1,5 A w trybie pracy
Temperatura pracy
0 ˚C do +40 ˚C
Temperatura przechowywania
-20 ˚C do +60 ˚C
Wymiary (w przybliżeniu)
125 × 39 × 62 mm
(szer./wys./gł.) bez wystających
elementów
Waga (w przybliżeniu)
280 g
bez przewodu zasilającego
Akumulator
Maksymalne napięcie wyjściowe
Napięcie stałe 8,4 V
Średnie napięcie wyjściowe
Napięcie stałe 7,2 V
Pojemność
NP-FM30:
5,0 Wh (700 mAh)
NP-FM50:
8,5 Wh (1.180 mAh)
Temperatura pracy
0 ˚C do 40 ˚C
Wymiary (w przybliżeniu)
38,2 × 20,5 × 55,6 mm
(szer./wys./głęb.)
Waga (w przybliżeniu)
NP-FM30:
65 g
NP-FM50:
76 g
Typ
Litowo-jonowy
200
Karta pamięci
„Memory Stick“
(dotyczy wyłącznie modeli
DCR-TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E)
Pamięć
Pamięć typu Flash
4MB: MSA-4A
Napięcie robocze
2,7 - 3,6 V
Pobór mocy
Około 45 mA w trybie pracy
Około 130 µA w trybie czuwania
Wymiary (w przybliżeniu)
50 × 2,8 × 21,5 mm
(szer./wys./głęb.)
Waga (w przybliżeniu)
4g
Konstrukcja oraz dane
techniczne mogą ulec zmianie
bez powiadomienia.
Česky
Technické údaje
Videorekordér
Systém
S video input/output
4pinový mini DIN
Jasový signál: 1 Vp-p,
75 Ω (Ohm), nesouměrný
Barevný signál: 0,3 Vp-p, 75 Ω
(Ohm), nesouměrný
Audio/Video input/output
AV MINIJACK, 1 Vp-p, 75 Ω (Ohm),
nesouměrný, sync negative 327
mV, (při výstupní impedanci vyšší
než 47 kΩ (kOhm))
Výstupní impedance nižší než 2,2
kΩ (kOhm)/Stereo minijack
(∅ 3,5 mm)
Vstupní impedance vyšší než 47 kΩ
(kOhm)
Zdířka pro sluchátka
Stereo minijack (∅ 3,5 mm)
Zdířka USB (model DCRTRV325E/TRV330E/TRV430E/
TRV530E)
mini-B
Zdířka LANC
Stereo minijack (∅ 2,5 mm)
Zdířka MIC
Stereo minijack (∅ 3,5 mm)
DV input/output
4pinový konektor
Obrazovka LCD
Doplňující informace
Obraz
Model DCR-TRV230E/TRV235E/
TRV325E/TRV330E:
6,2 cm (typ 2,5)
50,3 × 37,4 mm
Model DCR-TRV430E:
7,5 cm (typ 3)
61,0 × 43,8 mm
Model DCR-TRV530E:
8,8 cm (typ 3.5)
72,2 × 50,4 mm
Celkový počet bodů
123 200 (560 × 220)
Všeobecné
Požadavky na napájení
7,2 V (sada baterií)
8,4 V (napájecí sí»ový adaptér)
Průměrný příkon
(při použití sady baterií)
Při nahrávání s použitím obrazovky
LCD
Model DCR-TRV230E/TRV235E/
TRV325E/TRV330E: 3,9 W
Model DCR-TRV430E/TRV530E:
4,2 W
Hledáček
3,0 W
Pracovní teplota
0 ˚C až 40 ˚C
Doporučená teplota při nabíjení
10 ˚C až 30 ˚C
Skladovací teplota
-20 ˚C až +60 ˚C
Rozměry (přibl.)
85 x 102 x 205,5 mm
(š/v/h)
Hmotnost (přibl.)
Model DCR-TRV230E/TRV235E:
880 g
Model DCR-TRV325E/TRV330E:
900 g
Model DCR-TRV430E/TRV530E:
930 g
bez sady baterií, kazety a řemenu
Model DCR-TRV230E:
1 020 g
Model DCR-TRV235E/TRV325E/
TRV330E:
1 040 g
Model DCR-TRV430E:
1 090 g
Model DCR-TRV530E:
1 070 g
včetně dodávané sady baterií
NP-FM30, 90 min. kazety Hi8 a
řemenu
Dodávané příslušenství
Viz strana 3.
Informacje dodatkowe
Systém pro nahrávání obrazu
2 rotační hlavy
Systém šikmého snímání
Systém pro nahrávání zvuku
Rotační hlavy, systém PCM
Kvantizace: 12 bitů (F 32 kHz,
stereo 1, stereo 2), 16 bitů
(F 48 kHz, stereo)
Videosignál
Systém PAL, standardy CCIR
Doporučená kazeta
Videokazeta Hi8/Digital8
Čas nahrávání/přehrávání (při
použití kazety Hi8 o délce 90 min)
Režim SP: 1 hodina
Režim LP: 1 hodina a 30 minut
Doba rychlého převíjení vpřed/
vzad (při použití kazety Hi8 o
délce 90 min)
Přibl. 5 min
Hledáček
Elektrický hledáček
(monochromatický)
Snímací zařízení
3 mm (typ 1/6) CCD
(Charge Coupled Device)
Přibl. 800 000 pixelů
(Efektivní: Přibl. 400 000 pixelů)
Objektiv
Kombinovaný objektiv ZOOM
Průměr filtru 37 mm
25× (Opticky), 700×* (Digitálně)
*800× (model DCR-TRV235E/
TRV430E)
Ohnisková vzdálenost
2,4 - 60 mm
Přepočteno na statickou kameru 35
mm
46 - 1 150 mm
Teplota barev
Auto
Minimální osvětlení
6 lx (lux) (F 1,6)
0 lx (lux) (v režimu NIGHTSHOT)*
* Objekty, které nejsou viditelné
kvůli nedostatku osvětlení, mohou
být nahrávány pomocí
infračerveného světla.
Input/output
konektory
201
Technické údaje
Napájecí sí»ový
adaptér
Požadavky na napájení
100 - 240 V stř., 50/60 Hz
Příkon
23 W
Výstupní napětí
DC OUT: 8,4 V, 1,5 A v pracovním
režimu
Pracovní teplota
0 ˚C až 40 ˚C
Skladovací teplota
-20 ˚C až +60 ˚C
Rozměry (přibl.)
125 x 39 x 62 mm (š/v/h)
bez projekčních součástí
Hmotnost (přibl.)
280 g
bez napájecího kabelu
Sada baterií
Maximální výstupní napětí
DC 8,4 V
Střední výstupní napětí
DC 7,2 V
Kapacita
NP-FM30:
5,0 Wh (700 mAh)
NP-FM50:
8,5 Wh (1 180 Ah)
Pracovní teplota
0 ˚C až 40 ˚C
Rozměry (přibl.)
38,2 x 20,5 x 55,6 mm (š/v/h)
Hmotnost (přibl.)
NP-FM30:
65 g
NP-FM50:
76 g
Typ
Lithium ion
202
Karta „Memory
Stick“
(pouze model DCRTRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E)
Pamě»
Pamě» FLASH
4 MB: MSA-4A
Pracovní napětí
2,7 - 3,6 V
Příkon
Přibl. 45 mA v pracovním režimu
Přibl. 130 µA v pohotovostním
režimu
Rozměry (přibl.)
50 × 2,8 × 21,5 mm (š/v/h)
Hmotnost (přibl.)
4g
Vzhled a technické parametry
mohou být změněny bez
předchozího upozornění.
— Podręczny skorowidz —
— Stručný rejstřík —
Identyfikacja części i
regulatorów
Funkce ovládacích
prvků
Kamera
Videokamera
1
5
6
2
7
3
8
9
4
0
Tento symbol označuje originální
příslušenství pro videozařízení
společnosti Sony.
Společnost Sony vám doporučuje
zakupovat příslušenství označené
značkou „GENUINE VIDEO
ACCESSORIES“.
Stručný rejstřík
Tym symbolem oznaczane są
oryginalne akcesoria do sprzętu
wideo firmy Sony.
Po dokonaniu zakupu sprzętu
wideo firmy Sony zaleca się
kupowanie akcesoriów
oznaczonych znakiem „GENUINE
VIDEO ACCESSORIES“.
1 Krytka objektivu (str. 26)
2 Obrazovka LCD (str. 26)
3 Tlačítko OPEN (str. 26)
4 Tlačítka VOLUME (str. 39)
5 Sada baterií (str. 15)
6 Páčka pro uvolnění baterie BATT (str. 15)
7 Přepínač POWER (str. 26)
8 Tlačítko START/STOP (str. 26)
9 Úchytky pro řemínek (str. 205)
q; Zdířka DC IN (str. 16)
Podręczny skorowidz
1 Pokrywa obiektywu (str. 26)
2 Ekran LCD (str. 26)
3 Przycisk OPEN (str. 26)
4 Przyciski VOLUME (str. 39)
5 Akumulator (str. 15)
6 BATT - dźwignia zwolnienia akumulatora
(str. 15)
7 Przełącznik POWER (str. 26)
8 Przycisk START/STOP (str. 26)
9 Zaczepy pasa na ramię (str. 205)
q; Gniazdo DC IN (str. 16)
203
Funkce ovládacích prvků
REW
STOP
qs
PLAY
PAUSE
FF
SUPER LASER LINK
qa
SUPER LASER LINK
Identyfikacja części i regulatorów
REW
STOP
PLAY
PAUSE
FF
REC
qd
tylko model DCRTRV330E/Pouze model
DCR-TRV330E
qf
ql
qg
w;
qh
wa
qj
ws
wd
wf
qk
qa Przyciski sterowania przesuwem taśmy
(str. 39, 42)
x STOP (zatrzymywanie)
m REW (przewijanie do tyłu)
N PLAY (odtwarzanie)
M FF (przewijanie do przodu)
X PAUSE (pauza)
z REC (nagrywanie) (dotyczy wyłącznie
modelu DCR-TRV330E)
qs Przycisk SUPER LASER LINK (str. 46)
qd Przycisk SUPER NIGHTSHOT (str. 33)
qf Pierścień regulacji ostrości (str. 65)
qg Obiektyw
qh Mikrofon
qj Lampka nagrywania (str. 26)
qk Emiter podczerwieni (str. 33, 46)
ql Przełącznik NIGHTSHOT (str. 33)
w; Okienko wyświetlacza (str. 212)
wa Przełącznik FOCUS (str. 65)
ws Przycisk BACK LIGHT (str. 32)
wd Przycisk FADER (str. 53)
wf Czujnik zdalnego sterowania
Co to jest SUPER LASER LINK?
System SUPER LASER LINK pozwala na
wysyłanie i odbieranie obrazów i dźwięków
między urządzeniami wideo wyposażonymi w
ten system, oznaczonymi symbolem , za
204pomocą fal podczerwonych.
qa Tlačítka pro ovládání videa (str. 39, 42)
Tlačítko x STOP (stop)
Tlačítko m REW (rychlé převíjení zpět)
Tlačítko N PLAY (přehrávání)
Tlačítko M FF (rychlé převíjení dopředu)
Tlačítko X PAUSE (pauza)
Tlačítko z REC (nahrávání) (pouze model
DCR-TRV330E)
qs Tlačítko SUPER LASER LINK (str. 46)
qd Tlačítko SUPER NIGHTSHOT (str. 33)
qf Prstenec pro zaostřování (str. 65)
qg Objektiv
qh Mikrofon
qj Lampa indikující nahrávání (str. 26)
qk Zářič infračervených paprsků (str. 33, 46)
ql Přepínač NIGHTSHOT (str. 33)
w; Displej (str. 212)
wa Přepínač FOCUS (str. 65)
ws Tlačítko BACK LIGHT (str. 32)
wd Tlačítko FADER (str. 53)
wf Senzor dálkového ovládání
Co je SUPER LASER LINK?
Systém SUPER LASER LINK umožňuje přenos
obrazového a zvukového signálu mezi dvěma
videozařízeními označenými značkou systému
SUPER LASER LINK prostřednictvím
infračervených paprsků.
Identyfikacja części i regulatorów
Funkce ovládacích prvků
wg
e;
wh
ea
wj
wk
es
ed
ef
wl
*dotyczy wyłącznie modeli DCR-TRV325E/
TRV330E/TRV430E/TRV530E
*pouze model DCR-TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E
Mocowanie pasa na ramię
Zamocuj dostarczony z kamerą pas na ramię do
zaczepów na pas.
Připevnění řemínku
Připevněte řemínek, který je součástí
příslušenství videokamery, na úchytky.
Stručný rejstřík
wg Tlačítka EDITSEARCH (str. 37)
wh Tlačítko MEMORY PLAY* (str. 146)
wj Reproduktor
wk Tlačítko MEMORY –* (str. 137, 146)
wl Tlačítko RESET (str. 181)
e; Tlačítko MEMORY INDEX* (str. 148)
ea Tlačítko MEMORY DELETE* (str. 163)
es Tlačítko EXPOSURE (str. 64)
ed Tlačítko MEMORY MIX* (str. 137)
ef Tlačítko MEMORY +* (str. 137, 146)
Podręczny skorowidz
wg Przycisk EDITSEARCH (str. 37)
wh Przycisk MEMORY PLAY* (str. 146)
wj Głośnik
wk Przycisk MEMORY –* (str. 137, 146)
wl Przycisk RESET (str. 173)
e; Przycisk MEMORY INDEX* (str. 148)
ea Przycisk MEMORY DELETE* (str. 163)
es Przycisk EXPOSURE (str. 64)
ed Przycisk MEMORY MIX* (str. 137)
ef Przycisk MEMORY +* (str. 137, 146)
205
Identyfikacja części i regulatorów
Funkce ovládacích prvků
eg
el
r;
eh
ra
rs
ej
rd
rf
rg
ek
rh
eg Inteligentne gniazdo akcesoriów
eh Przycisk END SEARCH (str. 37)
eg Příslušenství pro připojení externích
zařízení
ej Przycisk DISPLAY (str. 40)
eh Tlačítko END SEARCH (str. 37)
ek Przycisk TITLE (str. 67)
ej Tlačítko DISPLAY (str. 40)
el Przycisk PB ZOOM (str. 75, 157)
ek Tlačítko TITLE (str. 67)
r; Dźwignia regulacji zbliżenia (str. 29)
el Tlačítko PB ZOOM (str. 75, 157)
ra Przycisk PHOTO (str. 48, 129)
r; Páčka zvětšení (str. 29)
rs Przycisk zwalniania karty pamięci
„Memory Stick“* (str. 126)
ra Tlačítko PHOTO (str. 48, 129)
rd Gniazdo karty pamięci „Memory Stick“*
(str. 126)
rs Tlačítko pro vyjmutí karty „Memory Stick“*
(str. 126)
rd Slot pro kartu „Memory Stick“* (str. 126)
rf Lampka dostępu* (str. 126)
rf Indikátor přístupu* (str. 126)
rg Pokrętło SEL/PUSH EXEC (str. 107)
rg Volič SEL/PUSH EXEC (str. 107)
rh Przycisk MENU (str. 107)
rh Tlačítko MENU (str. 107)
*dotyczy wyłącznie modeli DCR-TRV325E/
TRV330E/TRV430E/TRV530E
*pouze model DCR-TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E
Dołączanie pokrywy obiektywu
Zamocuj pokrywę obiektywu na pasku na dłoń w
sposób pokazany na ilustracji.
Připevnění krytky objektivu
Připevněte krytku objektivu k řemínku podle
obrázku.
206
Identyfikacja części i regulatorów
Funkce ovládacích prvků
rj
rk
t;
rl
ta
Dopasowywanie paska na dłoń
Upevnění řemínku
Pasek na dłoń należy dokładnie dopasować do
dłoni.
Řemínek upevněte důkladně.
Stručný rejstřík
rj Hledáček (str. 30)
rk Páčka pro zablokování (str. 26)
(pouze model DCR-TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E)
rl Řemínek
t; Zdířka i (pro sluchátka)
ta Zdířka MIC (PLUG IN POWER)
Slouží pro připojení externího mikrofonu
(není součástí dodávky). Prostřednictvím této
zdířky lze připojit rovněž mikrofon „plug-inpower“.
Podręczny skorowidz
rj Wizjer (str. 30)
rk Przełącznik LOCK (str. 26)
(dotyczy wyłącznie modeli DCR-TRV325E/
TRV330E/TRV430E/TRV530E)
rl Pasek na dłoń
t; Gniazdo i (słuchawkowe)
ta Gniazdo MIC (PLUG IN POWER)
Do tego gniazda można podłączyć
zewnętrzny mikrofon (wyposażenie
opcjonalne). Gniazdo obsługuje także
mikrofon typu „plug-in-power“.
207
Identyfikacja części i regulatorów
Funkce ovládacích prvků
tf
ts
td
tg
th
ts Okular
td Dźwignia regulacji obiektywu wizjera
(str. 30)
tf Przełącznik OPEN/EJECT (str. 24)
tg Gniazdo statywu (bazy)
Upewnij się, że śruba statywu jest krótsza niż
6,5 mm. Inaczej nie można bezpiecznie
przymocować statywu, a śruba może
uszkodzić kamerę.
th Komora na kasetę (str. 24)
ts Kukátko
td Páčka pro nastavení hledáčku
(str. 30)
tf Přepínač OPEN/EJECT (str. 24)
tg Úchyt pro stativ (stojan)
Ujistěte se, že šrouby stativu jsou kratší než
6,5 mm. Jinak nebudete moci stativ
dostatečně upevnit a šrouby mohou poškodit
videokameru.
th Kazetový prostor (str. 24)
Uwagi na temat inteligentnego gniazda
akcesoriów
•Inteligentne gniazdo akcesoriów zapewnia
zasilanie dla dodatkowych akcesoriów, jak
światło, mikrofon lub drukarka (dotyczy
wyłącznie modeli DCR-TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E).
•Inteligentne gniazdo akcesoriów jest połączone
z wyłącznikiem POWER, który pozwala na
włączanie i wyłączanie zasilania gniazda.
Więcej informacji można uzyskać w instrukcji
obsługi podłączanych akcesoriów.
•Inteligentne gniazdo akcesoriów jest
wyposażone w zatrzask bezpieczeństwa
zapewniający pewne zamocowanie
akcesoriów. Aby podłączyć dodatkowe
wyposażenie, wciśnij i przesuń je do końca, a
następnie dokręć śrubę.
•Aby odłączyć wyposażenie, poluzuj śrubę, a
następnie wciśnij i wysuń wyposażenie.
Poznámky k použití příslušenství pro připojení
externích zařízení
•Příslušenství pro připojení externích zařízení
slouží pro napájení volitelných příslušenství,
jako je například světlo videa, mikrofon nebo
tiskárna (pouze model DCR-TRV325E/
TRV330E/TRV430E/TRV530E).
•Příslušenství pro připojení externích zařízení je
připojeno k přepínači; díky tomu můžete
pomocí přepínače zapnout nebo vypnout
napájení. Pokyny pro zacházení s
příslušenstvím naleznete v příslušné příručce.
•Příslušenství pro připojení externích zařízení
obsahuje zabezpečovací zařízení, které
umožňuje zabezpečit jeho instalaci. Pokud
chcete příslušenství připojit, stiskněte konec
zařízení a upevněte jej šrouby.
•Pokud chcete příslušenství odstranit, povolte
šrouby a poté příslušenství vyjměte; nejprve jej
zatlačte dolů a poté vytáhněte.
208
Identyfikacja części i regulatorów
Funkce ovládacích prvků
tl
y;
tj
ya
tk
tk Gniazdo S VIDEO OUT(str. 44)
(DCR-TRV230E/TRV235E/TRV325E/
TRV430E/TRV530E)
Gniazdo S VIDEO (str. 44)
(dotyczy wyłącznie modelu DCR-TRV330E)
tk Zdířka S VIDEO OUT (str. 44)
(DCR-TRV230E/TRV235E/TRV325E/
TRV430E/TRV530E)
Videozdířka S VIDEO (str. 44)
(pouze model DCR-TRV330E)
tl Gniazdo DV OUT (str. 84)
(DCR-TRV230E/TRV235E/TRV325E/
TRV430E/TRV530E)
Gniazdo DV IN/OUT (str. 84, 143)
(dotyczy wyłącznie modelu DCR-TRV330E)
Gniazdo DV OUT lub DV IN/OUT jest zgodne
z systemem i.LINK.
tl Zdířka DV OUT (str. 84)
(DCR-TRV230E/TRV235E/TRV325E/
TRV430E/TRV530E)
Zdířka DV IN/OUT (str. 84, 143)
(pouze model DCR-TRV330E)
Zdířka DV OUT nebo DV IN/OUT je
kompatibilní s rozhraním i.LINK.
y; Gniazdo LANC
Skrót LANC jest skrótem nazwy systemu
zdalnego sterowania Local Application
Control Bus System. Gniazdo LANC służy do
sterowania ruchem taśmy w urządzeniu
wideo i innych urządzeniach do niego
podłączonych. Ma ono takie same funkcje, co
gniazdo oznaczone symbolem CONTROL L
lub REMOTE.
y; Zdířka LANC
Zdířka LANC slouží pro systém LACBS (Local
Application Control Bus System). Zdířka
LANC je používána pro ovládání manipulace
kazety videozařízením a jinými připojenými
periferním zařízeními. Tato zdířka má stejnou
funkci jako zdířka označená CONTROL L
nebo REMOTE.
ya Gniazdo (USB) (str. 151)
(dotyczy wyłącznie modeli DCR-TRV325E/
TRV330E/TRV430E/TRV530E)
ya
Stručný rejstřík
tj Zdířka A/V OUT (str. 44, 82)
(DCR-TRV230E/TRV235E/TRV325E/
TRV430E/TRV530E)
Zdířka AUDIO/VIDEO (str. 44, 82, 143)
(pouze model DCR-TRV330E)
Podręczny skorowidz
tj Gniazdo A/V OUT (str. 44, 82)
(DCR-TRV230E/TRV235E/TRV325E/
TRV430E/TRV530E)
Gniazdo AUDIO/VIDEO (str. 41, 82, 143)
(dotyczy wyłącznie modelu DCR-TRV330E)
Zdířka (USB) (str. 151)
(pouze model DCR-TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E)
209
Identyfikacja części i regulatorów
Pilot
Funkce ovládacích prvků
Dálkový ovladač
Przyciski pilota oznaczone tak samo jak na
kamerze pełnią identyczne funkcje.
Tlačítka dálkového ovladače se stejným názvem,
jako mají tlačítka videokamery, mají stejnou
funkci.
6
1
7
2
8
9
3
0
4
5
1 Przycisk PHOTO (str. 48, 129)
1 Tlačítko PHOTO (str. 48, 129)
2 Przycisk DISPLAY (str. 40)
2 Tlačítko DISPLAY (str. 40)
3 Przycisk SEARCH MODE (str. 78, 80)
3 Tlačítko SEARCH MODE (str. 78, 80)
4 Przyciski ./> (str. 78, 80)
4 Tlačítka ./> (str. 78, 80)
5 Przyciski sterowania przesuwem taśmy
(str. 42)
5 Tlačítka pro manipulaci s kazetou
(str. 42)
6 Nadajnik
Po włączeniu zasilania kamery należy
skierować nadajnik w stronę czujnika
zdalnego sterowania kamery.
6 Vysílač
Po zapnutí namiřte na videokameru
senzor dálkového ovládání. Budete tak
moci videokameru ovládat pomocí
ovladače.
7 Przycisk ZERO SET MEMORY (str. 71, 77)
8 Przycisk START/STOP (str. 26)
9 Przycisk DATA CODE (str. 41)
q; Przycisk regulacji zbliżenia (str. 29)
7 Tlačítko ZERO SET MEMORY
(str. 71, 77)
8 Tlačítko START/STOP (str. 26)
9 Tlačítko DATA CODE (str. 41)
q; Tlačítko zvětšení (str. 29)
210
Funkce ovládacích prvků
Przygotowanie pilota do pracy
Příprava dálkového ovladače
Włóż 2 baterie R6 (rozmiar AA), dopasowując
bieguny + i – do oznaczeń w komorze na baterie.
Do bateriového prostoru vložte dvě baterie R6
(velikost AA). Jejich orientace přitom musí
odpovídat značkám+ a – na náčrtku uvnitř
bateriového prostoru.
Uwagi na temat pilota
•Czujnik zdalnego sterowania należy chronić
przed silnym światłem słonecznym lub
sztucznym. W przeciwnym razie pilot może nie
działać prawidłowo.
•Kamera pracuje w trybie VTR 2 pilota.
Tryby 1, 2 i 3 są używane do rozróżnienia
kamery od innych magnetowidów firmy Sony w
celu uniknięcia zakłóceń w pracy zdalnego
sterowania. Jeśli inny działający w pobliżu
magnetowid firmy Sony jest sterowany w trybie
VTR 2, zaleca się zmianę trybu sterowania lub
zakrycie czujnika sterowania magnetowidu
czarnym papierem.
Poznámky k použití dálkového ovladače
•Držte senzor dálkového ovladače z dosahu
silných zdrojů světla, jako je přímé sluneční
záření nebo blesky. Jinak se může stát, že
ovladač nebude fungovat správně.
•Tato videokamera pracuje v režimu ovladače
VTR 2. Režimy ovladače 1, 2 a 3 slouží k
odlišení videokamery od jiných systémů VCR
společnosti Sony tak, aby nedošlo k omylu při
použití dálkového ovladače. Pokud používáte
jiný systém VCR společnosti Sony v režimu
ovladače VTR 2, doporučujeme vám změnit
režim ovladače nebo zakrýt senzor systému
VCR černým papírem.
Podręczny skorowidz
Identyfikacja części i regulatorów
Stručný rejstřík
211
Funkce ovládacích prvků
Identyfikacja części i regulatorów
Wskaźniki robocze
Pracovní indikátory
Ekran LCD i wizjer/
Obrazovka LCD a hledáček
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
qa
Okienko wyświetlacza/Displej
qd
qf
qg
40min
W
SP
REC 0:00:00
T
M.FADER
16:9WIDE
SEPIA
ZERO SET
MEMORY
DATE 01
SEARCH
A/V DV
16B I T
qs
1 Wskaźnik trybu nagrywania (str. 26)
/wskaźnik trybu lustra (str. 28)
2 Wskaźnik formatu (str. 185)
lub .
Pojawia się wskaźnik ,
3 Wskaźnik pozostałego czasu pracy
akumulatora (str. 16, 31, 41)
4 Wskaźnik zbliżenia (str. 29)/wskaźnik
ekspozycji (str. 64)
5 Wskaźnik wygaszania/wprowadzania
obrazu (str. 54)/wskaźnik efektu
cyfrowego (str. 58, 73)
6 Wskaźnik trybu panoramicznego (str. 52)/
Wskaźnik FRAME* (str. 129)
7 Wskaźnik efektu na obrazie (str. 56, 72)
8 Wskaźnik głośności (str. 39)/wskaźnik
kodu danych (str. 41)
9 Wskaźnik PROGRAM AE (str. 61)
q; Wskaźnik trybu filmowania pod światło
(str. 32)
qa Wskaźnik wyłączenia funkcji SteadyShot
(str. 109)
qs Wskaźnik ręcznej regulacji ostrości
(str. 65)
qd Wskaźnik samowyzwalacza* (str. 35, 50,
133)
*dotyczy wyłącznie modeli DCR-TRV325E/
TRV330E/TRV430E/TRV530E
212
2
wj
3
qh
qj
qk
ql
w;
1
wh
wa
ws
wd
wf
wg
1 Indikátor režimu nahrávání (str. 26)
/Indikátor režimu Mirror (str. 28)
2 Indikátor formátu (str. 185)
, zobrazí se indikátor
nebo
.
3 Indikátor času zbývajícího do úplného
vybití baterie (str. 16, 31, 41)
4 Indikátor zvětšení (str. 29)/Indikátor
expozice (str. 64)
5 Indikátor funkce FADER (str. 54)/Indikátor
digitálních efektů (str. 58, 73)
6 Indikátor širokoúhlého režimu (str. 52)/
Indikátor FRAME* (str. 129)
7 Indikátor obrazových efektů (str. 56, 72)
8 Indikátor hlasitosti (str. 39)/Indikátor
časového kódu (str. 41)
9 Indikátor funkce PROGRAM AE (str. 61)
q; Indikátor podsvícení (str. 32)
qa Indikátor vypnutí funkce STEADYSHOT
(str. 109)
qs Indikátor ručního zaostřování (str. 65)
qd Indikátor časového zpožïovače*
(str. 35, 50, 133)
*pouze model DCR-TRV325E/TRV330E/
TRV430E/TRV530E
Identyfikacja części i regulatorów
Funkce ovládacích prvků
qf Wskaźnik STBY/REC (str. 26)/tryb
przesuwu taśmy (str. 42)
qf Indikátor STBY/REC (str. 26)/Indikátor
režimu ovládání videa (str. 42)
qg Wskaźnik licznika taśmy (str. 31)/wskaźnik
kodu czasu (str. 31)/wskaźnik funkcji
samoczynnej diagnostyki (str. 174)/
wskaźnik zapisu fotografii na taśmę
(str. 48)
qg Indikátor počitadla kazety (str. 31)/
Indikátor časového kódu (str. 31)/Indikátor
vnitřní kontroly (str. 182)/Indikátor
nahrávání s funkcí PHOTO (str. 48)
qh Wskaźnik pozostałej taśmy (str. 31)
qj Wskaźnik ZERO SET MEMORY
(str. 71, 77, 105)
qk Wskaźnik trybu wyszukiwania
(str. 37, 78, 80)
ql Wskaźnik NIGHTSHOT (str. 33)
w; Wskaźnik A/V t DV (str. 98)/
Wskaźnik DV IN (str. 103)
wa Wskaźnik trybu dźwięku (str. 113)
ws Wskaźniki ostrzegawcze (str. 175)
wd Lampka nagrywania (str. 26)
Ten wskaźnik pojawia się w wizjerze.
wg Wskaźnik trybu lampy błyskowej (str. 109)
Ten wskaźnik pojawia się podczas używania
lampy błyskowej (wyposażenie opcjonalne).
wj Wskaźnik pełnego naładowania (str. 16)
ql Indikátor NIGHTSHOT (str. 33)
w; Indikátor A/V t DV (str. 98)/
Indikátor DV IN (str. 103)
wa Indikátor zvukového režimu (str. 121)
ws Výstražné indikátory (str. 183)
wd Indikátor nahrávání (str. 26)
Tento indikátor se zobrazí v hledáčku.
wf Indikátor VIDEO FLASH READY (str. 117)
Tento indikátor se zobrazí při použití blesku
(není součástí dodávky).
wg Indikátor VIDEO FLASH MODE (str. 117)
Tento indikátor se zobrazí při použití blesku
(není součástí dodávky).
wh Indikátor počitadla kazety (str. 31)/
Indikátor časového kódu (str. 31)/Indikátor
vnitřní kontroly (str. 182)
wj Indikátor úplného nabití (str. 16)
Stručný rejstřík
wh Wskaźnik licznika taśmy (str. 31)/Wskaźnik
kodu czasu (str. 31)/ /wskaźnik funkcji
samoczynnej diagnostyki (str. 174)
qk Indikátor režimu vyhledávání
(str. 37, 78, 80)
Podręczny skorowidz
wf Wskaźnik gotowości lampy błyskowej
(str. 109)
Ten wskaźnik pojawia się podczas używania
lampy błyskowej (wyposażenie opcjonalne).
qh Indikátor zbývajícího času kazety (str. 31)
qj Indikátor ZERO SET MEMORY
(str. 71, 77, 105)
213
Polski
Spis treści
A, B
Akumulator .............................. 15
AUDIO MIX ............................ 110
AUDIO MODE ....................... 113
Akumulator „InfoLITHIUM“ ... 188
BACK LIGHT ........................... 32
BEEP ..................................... 115
BOUNCE ................................. 53
C, D
Cyfrowy montaż programu ..... 86
Czas nagrywania ..................... 18
Czujnik zdalnego sterowania
........................................... 204
DEMO ................................... 114
DIGITAL EFFECT .............. 58, 73
DISPLAY ................................. 40
DOT ......................................... 53
Dźwięk AFM HiFi ................... 186
E
EDITSEARCH .......................... 37
Ekran indeksowy ................... 148
Ekspozycja .............................. 64
Element chroniący przed
zapisem ................................ 25
Emiter podczerwieni ......... 33, 46
END SEARCH ................... 37, 43
Kaseta stereofoniczna .......... 186
Kaseta z podwójną ścieżką
dźwiękową ......................... 186
Klucz chrominancji dla kamery
........................................... 135
Klucz chrominancji dla pamięci
........................................... 135
Klucz luminancji dla pamięci
........................................... 135
Kod czasu ............................... 31
Kod danych ............................. 41
Kondensacja wilgoci ............. 193
Licznik taśmy .......................... 31
LUMINANCEKEY .................... 58
Ładowanie akumulatora .......... 16
Ładowanie baterii manganowolitowej ................................. 195
M, N
MEMORY MIX ....................... 135
Monofoniczny ......................... 45
MONOTONE ........................... 53
Mozaikowe wygaszanie obrazu
............................................. 53
Nagrywanie obrazów
nieruchomych na taśmę ....... 48
Nagrywanie obrazów
nieruchomych w pamięci ... 129
Nakładanie obrazów z pamięci
........................................... 135
Nastawianie zegara ................. 22
NIGHTSHOT ........................... 33
F, G, H
Głowice ................................. 194
Główna ścieżka dźwiękowa .. 110
Gniazdo LANC ...................... 209
Gniazdo słuchawek ............... 207
Gniazdo S VIDEO .................... 44
Gniazdo S VIDEO OUT ........... 44
Gniazdo (USB) ..................... 151
Gniazdo zdalnego sterowania
(LANC) ................................ 209
FADER .................................... 53
FLASH MOTION ..................... 58
FOCUS .................................... 65
Format ................................... 112
Funkcja przekształcania sygnatu
............................................. 98
HiFi SOUND .......................... 110
I, J, K, L, Ł
i.LINK .............................. 84, 190
JPEG ..................................... 124
Kabel połączeniowy A/V
............................... 44, 82, 143
Kabel połączeniowy DV .. 84, 143
Karta pamięci „Memory Stick“
........................................... 124
214
O, P
Obiektyw szerokokątny .......... 29
Ochrona obrazu .................... 161
Odtwarzanie obrazów w pętli
(funkcja Slide show) ........... 159
Odtwarzanie w zwolnionym
tempie .................................. 43
OLD MOVIE ............................. 58
OVERLAP ................................ 53
Pamięć punktu zerowania
............................... 71, 77, 105
Pasek na dłoń ....................... 207
Pasek na ramię ..................... 205
Pauza w odtwarzaniu .............. 42
PB ZOOM dla obrazu z pamięci
........................................... 157
PB ZOOM dla obrazu z taśmy
............................................. 75
Pełne naładowanie .................. 16
PICTURE EFFECT ............. 56, 72
Pilot ....................................... 210
Podgląd nagrania .................... 38
Podrzędna ścieżka dźwiękowa
........................................... 110
Pozostały czas pracy
akumulatora ...................... 31, 42
PROGRAM AE ....................... 61
Przeglądanie fotografii ............ 81
Przejście między scenami
Przycisk RESET .................... 173
R
Regulacja wizjera .................... 30
Ręczna regulacja ostrości ....... 65
S
Samowyzwalacz ....... 35, 50, 133
SLOW SHUTTER .................... 58
STEADYSHOT ....................... 109
STILL ....................................... 58
SUPER LASER LINK ............... 46
SUPER NIGHTSHOT .............. 33
System Digital8 ..................... 185
System PAL .......................... 192
T, U
Teleobiektyw ........................... 29
Telewizyjne systemy kodowania
kolorów ............................... 192
TRAIL ...................................... 58
Tryb jakości obrazu ............... 127
Tryb lustra ............................... 28
Tryb panoramiczny ................. 52
Tytuł ........................................ 67
Ustawienia menu .................. 107
W, Z
WIPE ....................................... 53
WORLD TIME ........................ 115
Wskaźnik pozostałej taśmy ..... 31
Wskaźniki ostrzegawcze ....... 175
Wskaźniki robocze ................ 112
Wygaszanie / wprowadzanie
obrazu .................................. 53
Wyszukiwanie fotografii .......... 88
Wyszukiwanie obrazów .......... 42
Wyszukiwanie skokowe .......... 42
Wyszukiwanie według dat ...... 78
Wyświetlanie funkcji
samoczynnej diagnostyki ... 174
Zasilacz sieciowy .................... 16
Zaznaczenie do druku ........... 166
Zbliżenie .................................. 29
Česky
Obsah
A, B
Barevné televizory ................. 192
Baterie „InfoLITHIUM” .......... 188
C, D
Časový kód ............................. 31
Časový zpožïovač ... 35, 50, 133
Dálkový ovladač .................... 210
Digitální efekty .................. 58, 73
Digitální úpravy ....................... 86
Disple ...................................... 40
E
Efekt Camera chroma key .... 135
Efekt Memory chroma key .... 135
Efekt Memory luminance key
........................................... 135
Expozice ................................. 64
F, G, H
I, J, K, L
Indikátor zbývajícího času
baterií ............................. 31, 42
Indikátor zbývajícího času
kazety ................................... 31
Kabel Audio/Video .... 44, 82, 143
Kabel DV ......................... 84, 143
Karta „Memory Stick” ........... 124
Kazeta pro duální zvukový
záznam ............................... 186
Kondenzace vlhkosti ............. 193
M, N
Mono ....................................... 45
Mozaika ................................... 53
Nabíjení baterie ....................... 16
Nabíjení vestavěného dobíjecího
akumulátoru ....................... 195
Nahrávací čas ......................... 18
Nahrávání s funkcí MEMORY
PHOTO ............................... 129
Nahrávání s funkcí PHOTO ..... 48
Napájecí sí»ový adaptér .......... 16
Nastavení hledáčku ................ 30
Nastavení hodin ...................... 22
Nastavení nabídky ................ 107
Obrazové efekty ................ 56, 72
Ochrana obrazu před náhodným
vymazáním ......................... 161
Ochranná pojistka ................... 25
Pauza v přehrávání ................. 42
Plné dobití ............................... 16
Počitadlo kazety ..................... 31
Pomalé přehrávání .................. 43
Pracovní indikátory ............... 212
Přenos ..................................... 27
Sada baterií ............................. 15
Senzor dálkového ovladače .. 204
Snímání Fade in/out ................ 53
Stereokazeta ......................... 186
Systém Digital 8 .................... 185
Systém PAL .......................... 192
Širokoúhlé zobrazení .............. 29
Širokoúhlý režim ..................... 52
T, U, V
Teleskopické zobrazení .......... 29
Tisková značka ..................... 166
Titul ......................................... 67
Tlačítko RESET ..................... 173
Vedlejší zvuk ......................... 110
Videozdířka S .......................... 44
Vyhledávání data ..................... 78
Vyhledávání obrazu ................. 42
Vynechání snímání .................. 42
Výstražné indikátory .............. 175
W, X, Y, Z
Zářič infračervených
paprsk ............................ 33, 46
Zdířka USB ....................... 151
Zdířka dálkového ovladače
(LANC ................................. 209
Zdířka LANC ......................... 209
Zdířka pro sluchátka ............. 207
Zdířka S VIDEO OUT ............... 44
Zobrazení diapozitiv .............. 159
Zobrazení indexu .................. 148
Zobrazení výsledků vnitřní
kontroly .............................. 174
Zvětšení .................................. 29
Zvětšování nahraných obrazů
............................................. 75
Zvukový signál ...................... 115
Stručný rejstřík
O, P, Q
S
Podręczny skorowidz
Formát JPEG ........................ 124
Formát ................................... 112
Funkce AFM HiFi Sound ....... 186
Funkce AUDIO MIX ............... 110
Funkce AUDIO MODE .......... 113
Funkce BACK LIGHT .............. 32
Funkce BOUNCE .................... 53
Funkce DATA CODE ............... 41
Funkce DEMO ....................... 114
Funkce DOT ............................ 53
Funkce EDIT SEARCH ............ 37
Funkce END SEARCH ...... 37, 43
Funkce FADER ........................ 53
Funkce FLASH MOTION ......... 58
Funkce FOCUS ....................... 65
Funkce HiFi SOUND ............. 110
Funkce konverze signálu ........ 98
Funkce LUMINANCEKEY ....... 58
Funkce MEMORY MIX .......... 135
Funkce MEMORY OVERLAP 135
Funkce MEMORY PB ZOOM 157
Funkce MONOTONE .............. 53
Funkce NIGHTSHOT ............... 33
Funkce OLD MOVIE ................ 58
Funkce OVERLAP ................... 53
Funkce PHOTO SCAN ............ 81
Funkce PHOTO SEARCH ....... 80
Funkce PROGRAM AE ........... 61
Funkce REC REVIEW .............. 38
Funkce SLOW SHUTTER ....... 58
Funkce STEADYSHOT .......... 109
Funkce STILL .......................... 58
Funkce SUPER LASER LINK .. 46
Funkce SUPER NIGHTSHOT .. 33
Funkce TRAIL ......................... 58
Funkce WIPE .......................... 53
Funkce WORLD TIME ........... 115
Funkce ZERO SET MEMORY
............................... 71, 77, 105
Hlavní zvuk ............................ 110
Hlavy ..................................... 194
R
Režim kvality obrazu ............. 127
Režim Mirror ........................... 28
Rozhraní i.LINK ............... 84, 190
Ruční zaostřování ................... 65
Řemínek na ruku ................... 207
Řemínek ................................ 205
215
Sony Corporation
Printed in Japan
Download PDF