Sony | ECM-MSD1 | Sony ECM-MSD1 Návod k obsluze

Magyar
Česky
Slovenčina
Română
Български
Fő jellemzők
Hlavní funkce
Hlavné funkcie
Caracteristici principale
Основни функции
Спецификации
Ez a mikrofon olyan videokamerára szerelhető fel, amelyen
található mikrofonaljzat és tartozékpapucs*.
z Az MS (Mid-Side) sztereó rendszer természetes hangrögzítést
tesz lehetővé, ezáltal kiváló minőségű sztereó hangzásképet
állít elő.
z A (hangtér szélességét befolyásoló) felvételi minta 90°-ra és
120°-ra állítható, a hangforrásnak megfelelően.
Tento mikrofon lze používat spolu s videokamerou, která je
vybavena konektorem pro mikrofon a paticí pro příslušenství*.
z Stereofonní systém MS (Střední a boční stereo) umožňuje
přirozené snímání zvuku a poskytuje maximálně čistý
stereofonní zvukový obraz.
z Směrovou charakteristiku (ovlivňující šířku zvukové scény)
lze v závislosti na zdroji zvuku nastavit na 90° nebo 120°.
Tento mikrofón možno používať po pripojení k videokamere
pomocou konektora mikrofónu a držiaka príslušenstva*.
z Stereofónny systém MS (Mid-Side) umožňuje prirodzené
snímanie zvuku, vďaka čomu zabezpečuje dokonalú čistotu
stereofónneho zvuku.
z Smerovú charakteristiku snímania (ovplyvňujúcu šírku zvukovej
scény) možno podľa zdroja zvuku nastaviť na 90° alebo 120°.
Acest microfon poate fi ataşat la un recorder cu cameră video cu
ajutorul unei mufe de microfon şi al unei tălpi pentru accesorii*.
z Sistemul stereo MS (Mid-Side) permite preluarea unui sunet
natural şi înregistrarea de imagini cu sunet stereo şi o claritate
extraordinară.
z Modelul de preluare (care afectează lăţimea scenei de sunet)
se poate seta la 90° sau 120°, în funcţie de sursa de sunet.
* A külön megvásárolható VCT-55L videotartozék-papucs
segítségével a mikrofon a tartozékpapucsot nem tartalmazó
típusokra is felszerelhető.
* S pomocí volitelné patice pro video příslušenství VCT-55L
lze mikrofon používat i s modely, které patici pro příslušenství
nemají.
* Vďaka voliteľnému držiaku videopríslušenstva VCT-55L možno
mikrofón použiť s modelmi bez držiaka príslušenstva.
* Talpa opţională pentru accesorii video VCT-55L permite folosirea
microfonului împreună cu modele care nu sunt prevăzute cu
talpă pentru accesorii.
Този микрофон може да бъде използван прикрепен към
записваща видеокамера с жак за микрофон и гнездо
за аксесоари*.
z Стерео системата MS (Mid-Side) позволява прихващане
на естествен звук, предоставяйки изображение на стерео
звук с изключителна яснота.
z Конфигурацията на прихващане (засягаща широчината
на околния шум) може да бъде зададена на 90° или 120°
в зависимост от източника на звук.
Óvintézkedések
Bezpečnostní upozornění
Тип
Стерео система MS (Mid-Side)
Дължина на кабела на микрофона
Прибл. 28 см (11 1/8 инча)
Изисквания за захранването
Батерия тип „копче“ (LR44/SR44)
Живот на батериите (При стайна температура)
Прибл. 100 часа (с батерия LR44)
(С батерия SR44 е прибл. 200 часа)
Размери
Прибл. 27 мм  60,5 мм  72,5 мм
(1 1/8  2 1/2  2 7/8 инча)
(без капачка, копче за завъртане, кабел)
Маса
Прибл. 50 г (1,8 унции)
(включително батерията)
Включени елементи Екран против вятър (1)
Алкална батерия тип „копче“ LR44
на Sony (1) (монтирана на микрофона)
Калъф за носене (1)
Комплект отпечатана документация
Посока
Конфигурация на прихващане:
90° или 120°, превключване от 2 стъпки
(вж. илюстрация F)
3-080-707-05(1)
(HU-CZ-SK-RO-BG-LT-LV-EE)
Elektret kondenzátormikrofon
Elektretový kondenzátorový
mikrofon
Elektretový kondenzátorový
mikrofón
Microfon cu condensator Electret
Микрофон с електретен
кондензатор
Elektretinis kondensatorinis
mikrofonas
Elektreta kondensatora mikrofons
Electreti kondensaatormikrofon
z
z
z
Kezelési útmutató/Návod k obsluze/Návod
na použitie/Instrucţiuni de utilizare/Инструкции
за експлоатация/Naudojimo instrukcija/Lietošanas
instrukcijas/Kasutusjuhend
z
z
ECM-MSD1
A mikrofon rendkívül érzékeny. Ne ejtse le, ne üsse neki
tárgyaknak, és ne tegye ki erős behatásoknak.
Óvja a mikrofont a rendkívül magas hőmérséklettől és
páratartalomtól, különösképpen a 60 °C fölötti hőmérséklettől.
Ha a mikrofont hangszóró közelébe helyezi, gerjedés
(akusztikus visszacsatolás) következhet be. Ilyen esetben
helyezze a mikrofont a hangszóróktól a lehető legtávolabb,
vagy csökkentse a hangszóró hangerejét.
Ha felvétel közben állítja át a felvételi minta kapcsolójának
beállítását a mikrofonon, zaj keletkezhet.
Az elemellenőrző lámpa egy pillanatra villan fel, és rövidesen
kialszik, hogy ne fogyasszon sok töltést. Használat után ne
felejtse el kikapcsolni a mikrofont.
A mikrofon használata előtt
©2003 Sony Corporation
z
z
z
z
z
Preventívne opatrenia
z
Mikrofon je velmi citlivý. Nepouštějte ho na zem, neklepejte
s ním ani ho nevystavujte nadměrným otřesům.
Neskladujte mikrofon na vlhkých místech ani na místech
s extrémně vysokou teplotou – zejména s teplotou nad 60 °C.
Umístíte-li mikrofon do blízkosti reproduktorů, může se
vyskytnout efekt pískání (akustické zpětné vazby). V takovém
případě přeneste mikrofon co nejdále od reproduktorů nebo
snižte hlasitost reproduktorů.
Pokud na mikrofonu v průběhu nahrávání změníte nastavení
přepínače směrové charakteristiky, může vzniknout šum.
Kontrolka baterie se na chvíli rozsvítí a poté v zájmu úspory
energie opět zhasne. Po ukončení nahrávání nezapomeňte
mikrofon vypnout.
Knoflíková baterie je již nainstalována z výroby. Před použitím
mikrofonu odstraňte izolaci (a), která zabraňuje vybití baterie
během přepravy.
A gombelem kicserélése
Výměna knoflíkové baterie
2
3
B-1
-2
4
b
-3
(viz obrázek A)
A gombelemet már a gyárban beszerelik. A mikrofon használatba
vétele előtt távolítsa el a szigetelést (a), amelyet az elem szállítás
közbeni lemerülésének megelőzésére helyeztek be.
1 Forgassa el az elemrekesz fedelét az óramutató járásával
szemben, amíg nem kattan, majd vegye le.
Illesszen egy vékony eszközt a nyílásba (b), és pattintsa ki vele
az elemet. (Ne használjon fémtárgyat, mert az rövidzárlatot
okozhat.)
Helyezzen be egy új gombelemet úgy, hogy a 3 oldala nézzen
kifelé.
Helyezze vissza az elemrekesz fedelét, és forgassa el az
óramutató járásának irányában, amíg kattanást nem hall.
Az elemcsere időpontja
Ha a gombelem még elég töltést tartalmaz, az elemellenőrző
lámpa röviden felvillan a mikrofon bekapcsolásakor.
Ha az elemellenőrző lámpa halványan villan fel vagy egyáltalán
nem gyullad ki, cserélje ki a régi elemet egy újra.
A mikrofon körülbelül 100 órás folyamatos működésre képes
a hozzá mellékelt LR44 típusú Sony alkáli gombelemmel, az SR44
típusú Sony ezüstoxidos elemmel pedig körülbelül 200 órásra.
(A működési idő függ a használat körülményeitől.)
-4
Az elem helytelen kezelése az elem szivárgását vagy burkolatának
szétrepedését okozhatja. Feltétlenül tartsa be a következő
szabályokat.
z Úgy helyezze be az elemet, hogy a 3 és a # jel megfeleljen
az elemrekeszben található 3 és # jelnek.
z Ne próbálja meg feltölteni az elemet. Nem újratölthető.
z Ha hosszabb ideig nem tervezi használni a mikrofont, vegye
ki belőle az elemet.
Ha az elem szivárgott, törölje ki gondosan az elektrolitot
az elemrekeszből, mielőtt új elemet helyez be.
Az elemet kisgyermekek elől elzárva kell tartani, nehogy véletlenül
lenyeljék. Az akkumulátor lenyelése esetén azonnal forduljon
orvoshoz.
C
c
Gombíková batéria sa vkladá už pri výrobe. Skôr než začnete
mikrofón používať, odstráňte izoláciu (a), ktorá bola vložená
s cieľom zabrániť vybitiu batérie počas prepravy.
(pozrite si obrázok B)
(viz obrázek B)
1 Otáčajte kryt batérie proti smeru hodinových ručičiek,
1 Otáčejte baterií proti směru hodinových ručiček, dokud
2
3
4
neuslyšíte cvaknutí, poté ji vyjměte.
Do otvoru (b) zasuňte libovolný tenký předmět a baterii
vypačte. (Nepoužívejte kovový předmět, mohl by
způsobit zkrat.)
Vložte novou knoflíkovou baterii tak, aby pól 3 směřoval ven.
Nasaďte zpět kryt baterie a otáčejte s ním ve směru hodinových
ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí.
D
A részek neve és funkciója
(lásd az E és az F ábrát)
1 Szélvédő szivacs
A mikrofonra helyezve csökkenti a szélből vagy a légzésből
eredő zajt.
2 Elemellenőrző lámpa
Az elemellenőrző lámpa rövid felvillanással jelzi az elem
állapotát, amikor a főkapcsolót/felvételiminta-kapcsolót
az OFF állásból az ON állásba kapcsolják. Ha az elemellenőrző
lámpa halványan villan fel, vagy egyáltalán nem villan fel,
cserélje ki a régi elemet egy újra.
3
3 A főkapcsoló/felvételiminta-kapcsoló
A hang forrása alapján döntse el, hogy melyik állást használja.
2
ON
OFF
90°
4
1
7
5
Bekapcsolás
Kikapcsolás
Ha keskeny hangteret vagy távoli hangforrást rögzít
(beszélgetés, szólóhangszer stb.)
120° Ha széles hangteret vagy közeli hangforrást rögzít
(hangverseny, színházi előadás stb.)
Durva viszonyítási alapul a fenti táblázatot használhatja.
Saját ízlésének megfelelően válassza meg a kapcsoló állását.
4 Elemrekesz fedele
F
3
4
(Nepoužívajte kovové nástroje, pretože by mohli spôsobiť
skrat.)
Vložte novú gombíkovú batériu tak, aby strana s označením 3
smerovala von.
Nasaďte kryt batérie a otáčajte ho v smere hodinových ručičiek,
kým nezacvakne.
Čas výmeny batérie
Pokud je v knoflíkové baterii dostatek energie, kontrolka baterie
se po zapnutí mikrofonu na chvíli rozsvítí. Pokud kontrolka baterie
svítí tlumeně nebo se nerozsvítí vůbec, vyměňte baterii za novou.
S dodávanou knoflíkovou alkalickou baterií Sony LR44 je
mikrofon schopen nepřetržitého provozu po dobu cca 100 hodin,
se stříbrooxidovou baterií SR44 cca 200 hodin. (Doba provozu
se liší v závislosti na podmínkách použití.)
Ak je energia gombíkovej batérie dostatočná, pri zapnutí
mikrofónu kontrolný indikátor batérie chvíľu bliká. Ak kontrolný
indikátor batérie bliká slabo alebo nebliká vôbec, vymeňte batériu
za novú.
Mikrofón môže byť v prevádzke nepretržite približne 100 hodín
s dodanou alkalickou gombíkovou batériou LR44 od spoločnosti
Sony a približne 200 hodín s batériou na báze oxidu striebra SR44
od spoločnosti Sony. (Prevádzkový čas sa môže líšiť v závislosti
od podmienok používania.)
Nesprávná manipulace s baterií může způsobit její vytečení nebo
roztržení. Dodržujte následující pokyny.
z Instalujte baterii tak, aby póly 3 a # odpovídaly pólům 3 a #
v prostoru pro baterii.
z Baterii nenabíjejte, není dobíjecí.
z Pokud mikrofon nehodláte delší dobu používat, baterii vyjměte.
V případě vytečení baterie před instalací nové baterie pečlivě
setřete všechen elektrolyt v prostoru pro baterii.
Uchovávejte baterii mimo dosah malých dětí, abyste zabránili
náhodnému spolknutí. V případě spolknutí ihned vyhledejte
lékaře.
Připojení kompatibilních zařízení
(viz obrázky C, D)
(viz obrázky E, F)
1 Protivětrný kryt
Nasaďte kryt na mikrofon, pokud potřebujete snížit hluk
působený větrem nebo dýcháním.
2 Kontrolka baterie
Při změně nastavení přepínače zapnutí/vypnutí a směrové
charakteristiky z polohy VYPNUTO do polohy ZAPNUTO se
kontrolka baterie krátce rozsvítí a naznačí tak stav baterie.
Pokud se kontrolka baterie rozsvítí tlumeně nebo se nerozsvítí
vůbec, vyměňte baterii za novou.
3 Přepínač napájení a směrové charakteristiky.
Zvolte pozici podle zdroje zvuku.
ON
OFF
90°
Zapnout
Vypnout
Při snímání vzdáleného zvuku nebo zvuku s úzkou
zvukovou scénou (konverzace, sólové hudební
nástroje apod.)
120° Při snímání blízkého zvuku nebo zvuku se širokou
zvukovou scénou (koncert, divadelní představení apod.)
Výše uvedená tabulka je pouze orientační.
Polohu zvolte dle vlastního uvážení.
4 Kryt baterie
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak.
(pozrite si obrázky C, D)
Pripojte adaptér držiaka (c) k držiaku príslušenstva videokamery
(pozrite si obrázok C). Keď sa uistíte, že videokamera je vypnutá,
pripojte stereofónny minikonektor typu L k terminálu mikrofónu
na videokamere (pozrite si obrázok D).
Názvy súčastí a ich funkcie
(pozrite si obrázky E, F)
1 Protiveterná ochrana
Umiestnite ju na mikrofón, aby sa zredukoval šum vznikajúci
prúdením vzduchu alebo pri dýchaní.
2 Kontrolný indikátor batérie
Kontrolný indikátor batérie krátkym zablikaním signalizuje
stav batérie pri prepnutí prepínača napájania a smerovej
charakteristiky z možnosti OFF na možnosť ON. Keď kontrolný
indikátor batérie bliká slabo alebo nebliká vôbec, vymeňte
batériu za novú.
3 Prepínač napájania a smerovej charakteristiky
O polohe rozhodnite podľa zdroja zvuku.
ON
OFF
90°
Zapnutie
Vypnutie
Pri snímaní zvuku s úzkou zvukovou scénou
alebo vzdialeného zvuku (konverzácie, sólových
nástrojov atď.)
120° Pri snímaní zvuku so širokou zvukovou scénou
alebo blízkeho zvuku (koncertu, divadelného
predstavenia atď.)
V tabuľke vyššie sú len bežné štandardné nastavenia.
Polohu si vyberte podľa vlastných požiadaviek.
5 Adaptér držiaka
7 Svorka na kabel
Upevněte kabel do svorky na kabel.
6 Stereofónny minikonektor typu L
7 Svorka pre kábel
Zasuňte kábel do svorky pre kábel.
Stereofonní systém MS
(Střední a boční stereo)
Délka kabelu mikrofonu
120˚
Pripojenie ku kompatibilnému vybaveniu
6 Stereo mini konektor typu L
Typ
Kb. 28 cm
Áramellátási követelmények Gombelem (LR44/SR44)
Az elem élettartama
(Szobahőmérsékleten)
Kb. 100 óra (LR44 elemmel)
(SR44 elemmel kb. 200 óra)
Méretek:
Kb. 27 mm  60,5 mm  72,5 mm
(a csatlakozó, a forgatógomb és
a zsinór nélkül)
Tömeg
Kb. 50 g
(az elemmel együtt)
A csomag tartalma
Szélvédő szivacs (1)
LR44 típusú Sony alkálielem (1)
(a mikrofonba szerelve)
Hordtáska (1)
Nyomtatott dokumentáció
Iránykarakterisztika
Felvételi minta: 90° vagy 120°,
kétállású kapcsoló (lásd az F ábrát)
Nesprávne zaobchádzanie s batériou môže spôsobiť jej vytečenie
alebo prasknutie. Dodržiavajte nasledujúce opatrenia.
z Batériu vložte tak, aby póly batérie 3 a # zodpovedali pólom 3
a # uvedeným vnútri priestoru pre batérie.
z Batériu sa nepokúšajte nabiť. Nie je nabíjateľná.
z Ak mikrofón dlhší čas nebudete používať, batériu vyberte.
V prípade vytečenia batérie dôkladne utrite elektrolyt v priestore
pre batérie, skôr než vložíte novú batériu.
Batériu uchovávajte mimo dosahu detí, aby ju náhodne neprehltli.
V prípade jej prehltnutia ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
4 Kryt batérie
7 Zsinórcsíptető
Illessze bele a zsinórt a zsinórcsíptetőbe.
MS (Mid-Side) sztereó rendszer
z
Požadavky na výkon
Životnost baterie
Rozměry
Hmotnost
Dodávané položky
Směrovost
Предпазни мерки
z
z
z
z
z
Înainte de utilizarea microfonului
(a se vedea ilustraţia A)
Bateria tip monedă este deja instalată din fabrică. Înainte de
a utiliza microfonul, îndepărtaţi izolaţia (a) introdusă pentru
prevenirea aplatizării bateriei în timpul transportului.
Înlocuirea bateriei tip monedă
Микрофонът е много чувствителен. Не го изпускайте,
удряйте или подлагайте на силни удари.
Дръжте микрофона далеч от изключително високи
температури и влажност, особено от температури над 60 °C.
Ако микрофонът е поставен в близост до високоговорители,
може да се появи ефект на пищене (акустичен резонанс).
Ако това се случи, поставете микрофона възможно
най-далеч от високоговорителите или намалете нивото
на звука на високоговорителя.
Ако промените настройката на конфигурацията
на прихващане на микрофона по време на запис, може
да се появи шум.
Индикаторът за проверка на батерията светва незабавно
и скоро след това се изключва, за да пести заряда
на батерията. След употреба се уверете, че микрофонът
е изключен.
(a se vedea ilustraţia B)
aude un declic şi detaşaţi-l.
2 Introduceţi un instrument subţire prin orificiu (b) şi scoateţi
3
bateria. (Nu folosiţi un instrument metalic deoarece poate
provoca un scurtcircuit.)
Introduceţi o baterie tip monedă nouă cu faţa 3 orientată
spre exterior.
Montaţi la loc capacul bateriei şi rotiţi-l în sensul acelor de ceas
până când se aude un declic.
Преди да използвате микрофона
(вж. илюстрация A)
cca 28 cm
Knoflíková baterie (LR44/SR44)
(Při pokojové teplotě)
cca 100 hodin (s baterií LR44)
(cca 200 hodin s baterií SR44)
cca 27 mm  60,5 mm  72,5 mm
(bez výstupku, otočného knoflíku
a kabelu)
cca 50 g
(včetně baterie)
Protivětrný kryt (1)
Alkalická knoflíková baterie Sony LR44 (1)
(instalovaná v mikrofonu)
Vak na přenášení (1)
Tištěná dokumentace
Směrová charakteristika: 90° nebo 120°,
dvoufázové přepínání (viz obrázek F)
Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího
upozornění.
Typ
Dĺžka kábla mikrofónu
Požiadavky na napájanie
Výdrž batérie
Rozmery
Hmotnosť
Obsah balenia
Smerovosť
Stereofónny systém MS (Mid-Side)
Približne 28 cm
Gombíková batéria (LR44/SR44)
(Pri izbovej teplote)
Približne 100 hodín (batéria LR44)
(batéria SR44 približne 200 hodín)
Približne 27 mm  60,5 mm  72,5 mm
(okrem držiaka, otočného ovládacieho
prvku, kábla)
Približne 50 g
(vrátane batérie)
Protiveterná ochrana (1)
Alkalická gombíková batéria značky
Sony LR44 (1) (vložená v mikrofóne)
Kapsička na prenášanie (1)
Tlačená dokumentácia
Smerová charakteristika: 90° alebo
120°, 2-stupňové prepínanie (pozrite si
obrázok F)
Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám aj bez
predchádzajúceho upozornenia.
Батерията тип „копче“ вече е фабрично монтирана. Отстранете
поставената изолация (a), за да предотвратите сплескването
на батерията при пренасяне преди да използвате микрофона.
Сменяне на батерията тип „копче“
(вж. илюстрация B)
1 Завъртете капака на батерията обратно на часовниковата
стрелка, докато не щракне, след това го отстранете.
2 Поставете тънък инструмент в отвора (b) и извадете
3
Perioada de înlocuire a bateriei
Dacă bateria tip monedă are suficientă energie, lampa de
verificare a bateriei clipeşte o perioadă scurtă după pornirea
microfonului. Dacă lampa de verificare a bateriei clipeşte slab
sau nu clipeşte deloc, înlocuiţi bateria cu una nouă.
Durata de funcţionare continuă a microfonului este de aproximativ
100 de ore cu bateria tip monedă alcalină LR44 de la Sony şi,
aproximativ 200 de ore cu bateria cu oxid de argint SR44 de
la Sony. (Durata de funcţionare variază în funcţie de condiţiile
de utilizare.)
Note cu privire la baterie
Manipularea incorectă a bateriei poate provoca scurgerea sau
spargerea acesteia. Asiguraţi-vă că respectaţi următoarele
indicaţii.
z Instalaţi bateria cu semnele 3 şi # potrivite corect cu semnele
3 şi # din interiorul compartimentului pentru baterie.
z Nu încercaţi să reîncărcaţi bateria. Nu este reîncărcabilă.
z Scoateţi bateria dacă nu folosiţi microfonul o perioadă
îndelungată de timp.
În cazul în care bateria prezintă scurgeri, ştergeţi bine electrolitul
din compartimentul pentru baterie înainte de a instala
o baterie nouă.
Nu lăsaţi bateria la îndemâna copiilor pentru a evita înghiţirea
accidentală a acesteia. Dacă bateria este înghiţită, consultaţi
imediat medicul.
Conectarea unui echipament compatibil
Ataşaţi adaptorul pentru talpă (c) de talpa pentru accesorii
a recorderului cu cameră video (a se vedea ilustraţia C).
După ce v-aţi asigurat că recorderul cu cameră video este oprit,
conectaţi miniconectorul stereo tip L la terminalul de microfon
al recorderului cu cameră video (a se vedea ilustraţia D).
Denumirile componentelor şi funcţiile
acestora
(a se vedea ilustraţiile E, F)
1 Ecran anti-vânt
Aşezaţi-l pe microfon pentru a reduce zgomotul vântului sau
al respiraţiei.
2 Lampă de verificare a bateriei
Lampa de verificare a bateriei clipeşte o perioadă scurtă pentru
a indica starea bateriei atunci când comutatorul de alimentare/
model de preluare este poziţionat de la OFF la ON. Dacă lampa
de verificare a bateriei clipeşte slab sau nu clipeşte deloc,
înlocuiţi bateria cu una nouă.
3 Comutator de alimentare/model de preluare
Stabiliţi poziţia în funcţie de sursa de sunet.
ON
OFF
90°
Pornit
Oprit
Când preluaţi un sunet cu o scenă de sunet îngustă sau
un sunet la distanţă (conversaţie, instrumente solo etc.)
120° Când preluaţi un sunet cu o scenă de sunet lată sau un
sunet la apropriere (concert, spectacol de teatru etc.)
Consultaţi tabelul de mai sus pentru indicaţii standard generale.
Selectaţi poziţia în funcţie de preferinţe.
4 Capac pentru baterie
5 Adaptor de talpă
Technické údaje
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без
предупреждение.
1 Rotiţi capacul bateriei în sens opus acelor de ceas până când se
Poznámky k batérii
5 Adaptér patice
Technické údaje
Típus
Mikrofonzsinór hossza
z
(a se vedea ilustraţiile C, D)
Názvy součástí a jejich funkce
6 L típusú sztereó minicsatlakozó
Műszaki adatok
z
Microfonul este foarte sensibil. Nu îl lăsaţi să cadă, nu îl loviţi
sau nu îl supuneţi la şocuri excesive.
Feriţi microfonul de temperaturi şi umiditate extrem de mari,
în special de temperaturi mai mari de 60 °C.
Dacă aşezaţi microfonul în apropierea boxelor, se poate produce
un vâjâit (feedback acustic). În astfel de situaţii, îndepărtaţi
microfonul cât mai mult posibil de boxe sau reduceţi volumul
boxelor.
Dacă modificaţi setarea comutatorului de model de preluare
a microfonului în timpul înregistrării, este posibil să se producă
zgomot.
Lampa de verificare a bateriei se aprinde pe moment şi se
stinge repede pentru a economisi energia bateriei. Nu uitaţi
să opriţi microfonul după utilizare.
kým necvakne, a potom ho odpojte.
2 Cez otvor (b) zasuňte tenký nástroj a vysuňte batériu.
Interval výměny baterie
5 Papucsadapter
6
z
4
(lásd a C és a D ábrát)
Csatlakoztassa a papucsadaptert (c) a videokamera
tartozékpapucsához (lásd a C ábrát). Győződjön meg róla, hogy
nincs bekapcsolva a videokamera, majd csatlakoztassa az L típusú
sztereó minicsatlakozót a videokamera mikrofonaljzatához (lásd
a D ábrát).
z
Výmena gombíkovej batérie
Připojte adaptér patice (c) k patici pro příslušenství videokamery
(viz obrázek C). Přesvědčte se, že videokamera je vypnutá,
a do zdířky pro mikrofon na videokameře zapojte stereo mini
konektor typu L (viz obrázek D).
Csatlakoztatás kompatibilis
berendezésekhez
90˚
z
Poznámky k baterii
Az elemmel kapcsolatos tájékoztató
E
z
(pozrite si obrázok A)
(lásd a B ábrát)
a
z
Măsuri de precauţie
Pred prvým použitím mikrofónu
Před použitím mikrofonu
(lásd az Aábrát)
A
z
Mikrofón je veľmi citlivý. Nevystavujte ho pádu, nárazu ani
nadmerným otrasom.
Mikrofón nevystavujte nadmerne vysokým teplotám a vlhkosti,
najmä nie teplote vyššej ako 60 °C.
Ak sa mikrofón nachádza v blízkosti reproduktorov, môže sa
objaviť efekt pískania (akustická spätná väzba). V takom prípade
umiestnite mikrofón čo najďalej od reproduktorov alebo stlmte
hlasitosť reproduktorov.
Ak počas nahrávania zmeníte nastavenie prepínača smerovej
charakteristiky mikrofónu, môže sa vyskytnúť šum.
Kontrolný indikátor batérie sa na chvíľu rozsvieti a čoskoro
zhasne z dôvodu úspory energie batérie. Keď mikrofón
nepoužívate, vypnite ho.
* Ако използвате опционалното гнездо за видеоаксесоари
VCT-55L, микрофонът може да бъде използван с модели
без гнездо за аксесоари.
6 Miniconector stereo tip L
7 Clemă pentru cablu
Fixaţi firul în clema pentru cablu.
4
батерията. (Не използвайте метален инструмент, тъй като
това може да причини късо съединение.)
Поставете нова батерия тип „копче“ със страна 3,
гледаща навън.
Поставете отново капака на батерията и го завъртете
в посока на часовниковата стрелка, докато не щракне.
Период за смяна на батерия
Ако в батерията тип „копче“ има достатъчно заряд,
индикаторът за проверка на батерията светва незабавно,
когато микрофонът се включи. Ако индикаторът за проверка
на батерията светне слабо или въобще не светне, сменете
батерията с нова.
Микрофонът работи непрекъснато за около 100 часа
с предоставената алкална батерия тип „копче“ LR44 на
Sony и около 200 часа със сребърната окисна батерия SR44
на Sony. (Времето за работа варира в зависимост от условията
на употреба.)
Забележки относно батерията
Неправилната употреба на батерията може да доведе
до протичане или пробив. Спазвайте следното.
z Поставете батерията с 3 и # правилно съответстващи
на 3 и # в отделението за батерия.
z Не се опитвайте да презареждате батерията.
Тя не е акумулаторна.
z Премахнете батерията, ако микрофонът няма да
се използва за дълъг период от време.
В случай на протичане на батерията внимателно избършете
електролитната течност от отделението за батерия, преди
да поставите нова батерия.
Дръжте батерията далеч от досега на деца, за да
предотвратите случайно поглъщане. В случай на поглъщане
незабавно се консултирайте с лекар.
Свързване към съвместимо оборудване
(вж. илюстрации C, D)
Поставете гнездото за адаптер (c) към гнездото за аксесоари
на записващата видеокамера (вж. илюстрация C). След като
сте се уверили, че записващата видеокамера е изключена,
свържете стерео мини щепсела тип L към изхода на
микрофона на записващата видеокамера (вж. илюстрация D).
Имена на частите и функциите им
(вж. илюстрации E, F)
1 Екран против вятър
Поставете върху микрофона, за да намалите шума от вятър
или дишане.
2 Индикатор за проверка на батерията
Индикаторът за проверка на батерията светва
незабавно, за да посочи състоянието на батерията,
когато превключвателят на захранване/конфигурация
на прихващане е превключен от OFF на ON. Когато
индикаторът за проверка на батерията светне слабо
или въобще не светне, сменете батерията с нова.
3 Превключвателят на захранване/конфигурация
на прихващане
Определете позицията спрямо източника на звук.
ON
OFF
90°
Превключвателят е включен
Превключвателят е изключен
Когато прихващате звук при слаб околен шум или
отдалечен звук (разговор, соло инструменти и др.)
120° Когато прихващате звук при силен околен шум или
близък звук (концерт, театрално представление
и др.)
Вижте таблицата по-горе като общ стандарт.
Изберете позицията в зависимост от предпочитанието ви.
4 Капак на батерията
5 Гнездо за адаптер
Specificaţii
Tip
Lungime cablu microfon
Necesar de putere
Durata de utilizare a bateriei
Dimensiuni
Masă
Elemente incluse
Directivitate
Sistem stereo MS (Mid-Side)
Aprox. 28 cm
Baterie tip monedă (LR44/SR44)
(La temperatura camerei)
Aprox. 100 ore (cu baterie LR44)
(Cu baterie SR44, aprox. 200 ore)
Aprox. 27 mm  60,5 mm  72,5 mm
(fără clapetă, buton rotativ, cablu)
Aprox. 50 g
(cu baterie inclusă)
Ecran anti-vânt (1)
Baterie tip monedă alcalină Sony
LR44 (1) (instalată pe microfon)
Husă de transport (1)
Set de documentate imprimate
Model de preluare: 90° sau 120°,
comutare în 2 paşi (a se vedea
ilustraţia F)
6 Стерео мини щепсел тип L
7 Скоба за кабела
Поставете кабела в скобата за кабел.
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.
ECM-MSD1
3-080-707-05(1)
ECM-MSD1
3-080-707-05(1)
A
Lietuvių
a
B-1
-2
Pagrindinės funkcijos
Specifikacijos
Šį mikrofoną galima naudoti prijungtą prie vaizdo kameros
įrašymo įrenginio mikrofono lizdo ir prie priedo jungties*.
z MS (vidutinė) erdvinio garso sistema suteikia galimybę
užfiksuoti natūralų garsą ir ypač aiškiai jį perteikti.
z Kryptingumo diagrama (turinti įtakos garso fiksavimo
diapazonui) gali būti nustatyta kaip 90° ar 120° pagal
garso šaltinį.
Tipas
Mikrofono laido ilgis
* Naudojant papildomą vaizdo priedo jungtį VCT-55L,
mikrofonas gali būti naudojamas su modeliais, kuriuose
nėra priedo jungties.
b
Atsargumo priemonės
z
z
z
-3
-4
z
z
Mikrofonas yra labai jautrus. Nemėtykite, netrankykite jo ir
saugokite, kad jo neveiktų per didelė jėga.
Nelaikykite mikrofono aplinkoje, kurioje itin aukšta temperatūra
ir drėgmė, ypač aukštesnė nei 60 °C temperatūra.
Jei mikrofonas laikomas netoli garsiakalbių, gali atsirasti ūžimą
primenantis efektas (akustinė reakcija). Jei taip nutiktų, padėkite
mikrofoną kuo toliau nuo garsiakalbių arba sumažinkite
garsiakalbio garsumą.
Jei įrašant pakeisite mikrofono kryptingumo diagramos jungiklio
nustatymą, gali būti girdimas triukšmas.
Maitinimo elemento patikros lemputė staigiai užsidega ir iš
karto užgęsta, kad būtų taupoma maitinimo elemento energija.
Baigę naudoti būtinai išjunkite mikrofoną.
Prieš naudojant mikrofoną
MS (vidutinė) erdvinio garso sistema
apytiksl. 28 cm (11 1/8 col.)
Maitinimo reikalavimai monetos formos maitinimo elementas
(LR44 / SR44)
Maitinimo elementų veikimo trukmė
(kambario temperatūroje)
apytiksl. 100 val. (naudojant LR44
maitinimo elementą)
(naudojant SR44 maitinimo elementą
apytiksl. 200 val.)
Matmenys
apytiksl. 27 mm  60,5 mm  72,5 mm
(1 1/8  2 1/2  2 7/8 col.)
(neįskaitant fiksatoriaus, sukimo
rankenėlės, laido)
Svoris
apytiksl. 50 g (1,8 unc.)
(su maitinimo elementu)
Pridedami elementai Apsauga nuo vėjo (1)
„Sony“ šarminis monetos formos
maitinimo elementas LR44 (1) (įdėtas
į mikrofoną)
Nešiojimo krepšys (1)
Spausdintų dokumentų rinkinys
Kryptingumas
Kryptingumo diagrama: 90° arba 120°,
2 padėčių jungiklis (žr. F pav.)
Latviski
Eesti
Galvenās iezīmes
Põhifunktsioonid
Šo mikrofonu var izmantot, pievienotu video kameras rakstītājam,
kuram ir mikrofona ligzda un piederumu ligzda*.
z MS (Mid-Side) stereo sistēma ļauj uztvert un iegūt dabisku
skaņu, nodrošinot stereo skaņas attēlu ar nepārspējamu
skaidrību.
z Uztveršanas modelim (ietekmē skaņas lauka platumu)
var iestatīt 90° vai 120° atbilstošo skaņas avotam.
Selle mikrofoni saab kasutamiseks kinnitada mikrofonipesa ja
tarvikupesaga* varustatud salvestava videokaamera külge.
z MS-i (Mid-Size, keskmise suurusega) stereosüsteem võimaldab
heli loomulikku salvestamist, pakkudes suurepärase selgusega
stereohelipilti.
z Vastuvõtmise mustri (mõjutab helivälja laiust) saab seada
heliallika järgi väärtusele 90° või 120°.
* Izmantojot atsevišķi iegādājamu video piederumu ligzdu
VCT-55L, mikrofonu var izmantot ar modeļiem, kuriem nav
piederumu ligzdas.
* Valikulise videotarvikute pesa VCT-55L abil saab mikrofoni
kasutada ka mudelitega, millel tarvikupesa puudub.
Ettevaatusabinõud
Piesardzības pasākumi
z
z
z
z
z
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto neperspėjęs keisti dizainą
ir specifikacijas.
z
Mikrofons ir ļoti jutīgs. Nenometiet to, neatsitiet to,
kā arī nepakļaujiet pārmērīgiem triecieniem.
Nepakļaujiet mikrofonu pārmērīgi augstai temperatūrai
un mitrumam, īpaši temperatūrai, kas pārsniedz 60 °C.
Ja mikrofons tiek novietots skaļruņu tuvumā, var rasties
svilpoņas efekts (akustiskā atbildes reakcija). Ja tā notiek,
pārvietojiet mikrofonu pēc iespējas tālāk no skaļruņiem vai
samaziniet skaļruņa skaļumu.
Ja ierakstīšanas laikā maināt mikrofona uztveršanas modeļa
slēdža iestatījumu, var rasties troksnis.
Baterijas pārbaudes indikators īslaicīgi iedegas un drīz
vien nodziest, lai taupītu baterijas enerģiju. Pēc lietošanas
neaizmirstiet izslēgt mikrofonu.
C
z
z
z
Enne mikrofoni kasutamist
(vt joonist A)
Pirms mikrofona izmantošanas
(žr. A pav.)
Monetos formos maitinimo elementas įdėtas gamykloje. Prieš
naudodami mikrofoną, ištraukite maitinimo elemento apsauginę
medžiagą (a), naudojamą transportuojant.
z
Mikrofon on väga tundlik. Ärge laske sellel kukkuda, lööke saada
ega tugevasti põruda.
Ärge hoidke mikrofoni väga kõrge temperatuuri ja niiskuse käes,
eriti temperatuuril üle 60 °C.
Kui paigutate mikrofoni kõlarite lähedale, võib tekkida vilin
(akustiline tagasiside). Sellisel juhul paigutage mikrofon kõlarist
võimalikult kaugele või vähendage kõlari helitugevust.
Kui muudate salvestamise ajal mikrofoni vastuvõtmise mustri
lülitusseadistust, võib tekkida müra.
Akukontrolli lamp süttib korraks ja kustub peagi, et akutoidet
säästa. Lülitage mikrofon pärast kasutamist kindlasti välja.
(skatiet attēlu A)
Pogveida baterija jau ir ievietota rūpnīcā. Pirms izmantojat
mikrofonu, noņemiet izolāciju (a), kas ievietota, lai izvairītos no
baterijas izlādēšanas nosūtot.
Nööppatarei on tehases juba paigaldatud. Enne mikrofoni
kasutamist eemaldage sissepandud isolatsioon (a), mille abil saab
vältida patarei tühjenemist tarnimise ajal.
Nööppatarei asendamine
(vt joonist B)
c
Maitinimo elemento keitimas
1 Keerake patareikatet vastupäeva, kuni kuulete klõpsu, seejärel
Pogveida baterijas nomaiņa
(žr. B pav.)
1 Sukite maitinimo elemento dangtelį prieš laikrodžio rodyklę,
2
3
4
D
E
3
2
4
1
7
5
kol jis spragteli, tada jį nuimkite.
Į angą (b) įkiškite ploną instrumentą ir iškelkite maitinimo
elementą. (Nenaudokite metalinio instrumento, nes gali įvykti
trumpasis jungimas.)
Įdėkite naują maitinimo elementą 3 puse į viršų.
Uždėkite maitinimo elemento skyriaus dangtelį ir sukite jį pagal
laikrodžio rodyklę, kol užsifiksuos.
(skatiet attēlu B)
1 Pagrieziet baterijas vāciņu pretēji pulksteņrādītāju kustības
2
3
4
virzienam, līdz tas noklikšķ, un atvienojiet to.
Atverē (b) ievietojiet kādu smalku instrumentu un kā ar sviru
izstumiet bateriju. (Nelietojiet metāla instrumentu, jo tas var
izraisīt īssavienojumu.)
Ievietojiet jaunu pogveida bateriju ar tās 3 pusi vērstu uz āru.
Uzlieciet baterijas vāciņu un pagrieziet to pulksteņrādītāju
kustības virzienā, līdz tas noklikšķ.
Maitinimo elemento keitimo dažnis
Baterijas nomaiņas periods
Jei monetos formos maitinimo elemento energija yra pakankama,
mikrofoną įjungus maitinimo elemento patikros lemputė sumirksi.
Jei maitinimo elemento lemputė mirksi neryškiai arba visiškai
nemirksi, pakeiskite maitinimo elementą nauju.
Mikrofonas nepertraukiamai veikia apie 100 val., kai naudojamas
„Sony“ šarminis monetos formos maitinimo elementas LR44,
ir apie 200 val., naudojant „Sony“ sidabro oksido maitinimo
elementą SR44. (Veikimo laikas gali skirtis, jis priklauso nuo
naudojimo sąlygų.)
Ja pogveida baterijai ir pietiekami enerģijas, baterijas pārbaudes
indikators brīdi mirgo, kad tiek ieslēgts mikrofons. Ja baterijas
pārbaudes indikators mirgo blāvi vai vispār nemirgo, aizstājiet
bateriju ar jaunu.
Izmantojot komplektācijā iekļauto Sony sārma pogveida bateriju
LR44, mikrofons nepārtraukti darbosies aptuveni 100 stundas,
bet, izmantojot Sony sudraba oksīda bateriju SR44, tas darbosies
aptuveni 200 stundas. (Darbības ilgums mainās atkarībā no
lietošanas apstākļiem.)
Pastabos dėl maitinimo elementų
Piezīmes par bateriju
Netinkamai naudojant maitinimo elementą, iš jo gali išsilieti
skystis arba įtrūkti jo izoliacinė danga. Būtinai laikykitės toliau
pateiktų reikalavimų.
z Į maitinimo elementų skyrių įdėkite maitinimo elementą,
kad 3 ir # atitiktų 3 ir # maitinimo elemento skyriuje.
z Nebandykite maitinimo elemento įkrauti dar kartą. Jis nėra
įkraunamas.
z Jei mikrofono neketinate greitai naudoti, išimkite maitinimo
elementą.
Ištekėjus maitinimo elemento skysčiui, prieš įdėdami naują
maitinimo elementą kruopščiai išvalykite visą elektrolito skystį
maitinimo elemento skyriuje.
Maitinimo elementą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad
jie jų neprarytų. Prarijus būtina nedelsiant kreiptis pas gydytoją.
Nepareiza apiešanās ar bateriju var izraisīt noplūdi vai caursiti.
Noteikti ievērojiet tālāk norādīto.
z Ievietojiet bateriju ar 3 un # pareizi saskaņotu ar 3 un #
baterijas nodalījumā.
z Nemēģiniet bateriju atkārtoti uzlādēt. Tā nav uzlādējama.
z Izņemiet bateriju, ja mikrofons ilgi netiek lietots.
Ja rodas baterijas noplūde, tad, pirms ievietojat jaunu bateriju,
kārtīgi noslaukiet visu baterijas nodalījumā nonākušo elektrolītu.
Bateriju glabājiet bērniem nepieejamā vietā, lai izvairītos no
nejaušas norīšanas. Ja baterija tiek norīta, nekavējoties sazinieties
ar ārstu.
Saderīgu iekārtu pievienošana
(skatiet attēlus C, D)
6
Prijungimas prie suderinamos įrangos
(žr. C, D pav.)
F
Pritvirtinkite jungties adapterį (c) prie vaizdo kameros įrašymo
įrenginio priedo jungties (žr. C pav.). Įsitikinę, kad vaizdo kameros
įrašymo įrenginys išjungtas, įjunkite erdvinio garso L tipo mažąjį
kištuką į vaizdo kameros įrašymo įrenginio mikrofono lizdą
(žr. D pav.).
Ligzdas adapteri (c) pievienojiet video kameras rakstītāja
piederumu ligzdai (skatiet attēlu C). Pārliecinieties, vai video
kameras rakstītājs ir izslēgts, pēc tam pievienojiet stereo L veida
minispraudni video kameras rakstītāja mikrofona kontaktligzdai
(skatiet attēlu D).
Daļu nosaukumi un to funkcijas
(skatiet attēlus E, F)
90˚
120˚
Dalių pavadinimai ir jų funkcijos
(žr. E, F pav.)
1 Apsauga nuo vėjo
Uždėkite ant mikrofono, kad būtų sumažintas vėjo ar
kvėpavimo sukeltas triukšmas.
2 Maitinimo elemento patikros lemputė
Maitinimo elemento patikros lemputė sumirksi, nurodydama
maitinimo elemento būseną, kai maitinimo / kryptingumo
diagramos jungiklis perjungiamas iš OFF į ON. Jei maitinimo
elemento lemputė mirksi neryškiai arba visiškai nemirksi,
pakeiskite maitinimo elementą nauju.
3 Maitinimo / kryptingumo diagramos jungiklis.
Nustatykite jo padėtį pagal garso šaltinį.
ON
OFF
90°
Jungiklis įjungtas
Jungiklis išjungtas
Jei įrašote naudodami siaurą garso fiksavimo diapazoną
arba įrašote tolimą garsą (pokalbį, solinius instrumentus
ir pan.)
120° Jei įrašote naudodami platų garso fiksavimo diapazoną
arba įrašote artimą garsą (koncertą, spektaklį ir pan.)
Aukščiau pateiktoje lentelėje esančios reikšmės yra tik
apytikslės.
Padėtį pasirinkite pagal savo norus.
4 Maitinimo elemento dangtelis
1 Vējsegs
Uzlieciet uz mikrofona, lai samazinātu vēja vai elpas radīto
troksni.
2 Baterijas pārbaudes indikators
Barošanas/uztveršanas modeļa slēdzi pārslēdzot no OFF uz ON,
baterijas pārbaudes indikators brīdi mirgo, lai norādītu baterijas
stāvokli. Ja baterijas pārbaudes indikators mirgo blāvi vai vispār
nemirgo, aizstājiet bateriju ar jaunu.
3 Barošanas/uztveršanas modeļa slēdzis.
Izvēlieties stāvokli atbilstoši skaņas avotam.
ON
OFF
90°
Slēdzis ieslēgts
Slēdzis izslēgts
Ja uztverat skaņu ar šauru skaņas lauku vai attālu skaņu
(saruna, solo instrumenti u.c.)
120° Ja uztverat skaņu ar plašu skaņas lauku vai tuvumā
esošu skaņu (koncerts, teātra izrāde u.c.)
Iepriekšējo tabulu uztveriet kā aptuvenu standartu.
Novietojumu izvēlieties atbilstoši savām preferencēm.
4 Baterijas vāciņš
5 Ligzdas adapteris
eemaldage see.
2 Pistke peenike ese läbi avause (b) ja tõmmake patarei välja.
(Ärge kasutage metalleset, sest see võib tekitada lühise.)
3 Sisestage uus nööppatarei, nii et selle 3 külg on suunatud üles.
4 Pange patareikate tagasi ja keerake päripäeva, kuni kuulete
klõpsu.
Patarei vahetusaeg
Kui nööppatareil pole piisavalt võimsust, vilgub patareikontrolli
lamp korraks, kui mikrofon sisse lülitatakse. Kui patareikontrolli
lamp vilgub tumedalt või ei vilgu üldse, asendage patarei uuega.
Mikrofoni saab kaasasoleva Sony nupp-leelispatareiga LR44
kasutada pidevalt umbes 100 tundi ja Sony hõbeoksiidpatareiga
SR44 umbes 200 tundi. (Kasutusaeg oleneb kasutustingimustest.)
Märkused patarei kohta
Patarei vale käsitsemine võib põhjustada selle lekkimise või
purunemise. Toimige kindlasti järgmiselt.
z Paigaldage patarei patareipessa nii, et 3 ja # vastavad
märkidele 3 ning #.
z Ärge püüdke patareid laadida. See pole korduvlaetav.
z Kui te mikrofoni pikka aega ei kasuta, võtke patarei välja.
Patarei lekkimisel pühkige elektrolüüt patareipesalt korralikult
maha, enne kui paigaldate uue patarei.
Hoidke patarei lastele kättesaamatus kohas, et vältida kogemata
allaneelamist. Allaneelamise korral pöörduge kohe arsti poole.
Ühilduva seadmega ühendamine
(Vt jooniseid C, D)
Kinnitage pesaadapter (c) salvestava videokaamera tarvikupesale
(vt joonist C). Veenduge, et salvestav videokaamera oleks välja
lülitatud, seejärel ühendage L-tüüpi stereominipistik salvestava
videokaamera mikrofonipessa (vt joonist D).
Osade nimed ja funktsioonid
(Vt jooniseid E, F)
1 Tuulekaitse
Pange see mikrofonile, et vähendada tuulest või hingamisest
tingitud müra.
2 Patareikontrolli lamp
Patareikontrolli lamp vilgub korraks, et näidata patarei olekut,
kui toitelüliti / vastuvõtmise mustri lüliti lülitatakse asendist
OFF asendisse ON. Kui patareikontrolli lamp vilgub tumedalt
või ei vilgu üldse, asendage patarei uuega.
3 Toitelüliti / vastuvõtmise mustri lüliti
Otsustage asend heliallika järgi.
ON
OFF
90°
Sisselülitamine
Väljalülitamine
Kitsa heliväljaga heli või kaugelasuva heli
(vestlus, sooloinstrumendid jne) vastuvõtmisel
120° Laia heliväljaga heli või lähedalasuva heli
(kontsert, teatrietendus jne) vastuvõtmisel
Kasutage ülalolevat tabelit üldviitena.
Valige asend oma eelistuse kohaselt.
4 Patarei kate
5 Pesaadapter
6 L-tüüpi ministereopistik
7 Juhtmeklamber
Pange juhe juhtmeklambrisse.
Spetsifikatsioonid
Tüüp
6 Stereo minispraudnis, L veida
Mikrofonijuhtme pikkus
7 Vada skava
Vadu ievietojiet vada skavā.
Võimsuse nõuded
Patarei tööiga
Specifikācijas
Mõõdud
5 Jungties adapteris
6 Erdvinio garso L tipo mažasis kištukas
7 Laido spaustukas
Įkiškite laidą į laido spaustuką.
Veids
MS (Mid-Side) stereo sistēma
Mikrofona vada garums
Aptuveni 28 cm (11 1/8 collas)
Enerģijas prasības
Pogveida baterija (LR44/SR44)
Darbības laiks
(Telpas temperatūrā)
aptuveni 100 stundas
(izmantojot bateriju LR44)
(izmantojot bateriju SR44, aptuveni
200 stundas)
Izmēri
Aptuveni 27 mm60,5 mm72,5 mm
(1 1/82 1/22 7/8 collas)
(neskaitot cilpiņu, pagriešanas pogu,
vadu)
Masa
Aptuveni 50 g (1,8 unces)
(ieskaitot bateriju)
Iekļautie priekšmeti
Vējsegs (1)
Sony sārma pogveida baterija LR44 (1)
(ievietota mikrofonā)
Somiņa pārnēsāšanai (1)
Drukātas dokumentācijas komplekts
Virziens
Uztveršanas modelis: 90° vai 120°, 2 soļu
pārslēgšana (skatiet attēlu F)
Kaal
Kaasatud üksused
Suunatundlikkus
MS/i (keskmise suurusega)
stereosüsteem
Ligikaudu 28 cm
Nööppatarei (LR44/SR44)
(toatemperatuuril)
Ligikaudu 100 tundi (patareiga LR44)
(akuga SR44 ligikaudu 200 tundi)
Ligikaudu 27 × 60,5 × 72,5 mm
(v.a sakk, pööramisnupp, juhe)
Ligikaudu 50 g
(koos akuga)
Tuulekaitse (1)
Sony nööp-leelispatarei LR44 (1)
(mikrofoni paigaldatud)
Vutlar (1)
Trükitud dokumentatsioon
Vastuvõtmise muster: 90° või 120°,
2-astmeline lülitus (vt joonist F)
Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.
Dizains un specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.
ECM-MSD1
3-080-707-05(1)
ECM-MSD1
3-080-707-05(1)
Download PDF

advertising