Sony | HDR-CX115E | Sony HDR-CX115E CX115 Full HD Flash Memory camcorder Návod k obsluze

4-170-894-14(1)
Obsah
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E/XR150E/XR155E
Digitální videokamera s vysokým rozlišením
Začínáme
12
Záznam/přehrávání
20
Správné používání
videokamery
40
Ukládání obrazů pomocí
externího zařízení
49
Nastavení videokamery
58
Doplňující informace
80
Rychlé odkazy
103
Příručka k produktu „Handycam“
 2010 Sony Corporation
9
Čtěte jako první
Dodané součásti
Čísla v závorkách ( ) představují dodané
množství.
 Napájecí adaptér (1)
 Napájecí kabel (1)
 Komponentní A/V kabel (1) 
 Připojovací kabel A/V (1) 
 Kabel USB (1) 
 Dobíjecí modul akumulátoru NP-FV50 (1)
 CD-ROM „Handycam“ Application
Software (1)
 „PMB“
Položky nabídky, panel LCD a objektiv


Položka zobrazená v šedé barvě není za stávajících
podmínek nahrávání či přehrávání k dispozici.
Obrazovka LCD je vyrobena pomocí vysoce
přesné technologie, díky níž lze efektivně
využít více než 99,99 % pixelů. Přesto se může
stát, že se na obrazovce LCD budou neustále
zobrazovat drobné tmavé nebo světlé body (bílé,
červené, modré nebo zelené). Výskyt těchto
bodů je běžným důsledkem výrobního procesu
a nijak neovlivňuje výsledky nahrávání.
(software včetně „PMB Help“)
k produktu „Handycam“ (PDF)
 Příručka

„Návod k použití“ (1)
Černé body
Bílé, červené, modré nebo zelené body

Informace o paměťových médiích, která lze
používat s videokamerou, naleznete na straně 18.
Použití videokamery



Nedržte videokameru za následující části ani
za kryty konektorů.
Obrazovka LCD
Informace o nastavení jazyka

Modul akumulátoru
Videokamera není odolná proti prachu a
stříkající vodě a není ani vodotěsná. Viz
„Manipulace s videokamerou“ (str. 98).


CZ
Pro vysvětlení provozních postupů se na displeji
zobrazují v každém místním jazyce pokyny.
V případě potřeby lze zobrazený jazyk před
použitím videokamery změnit (str. 16).
Informace o nahrávání


Budou-li po delší dobu obrazovka LCD nebo
objektiv vystaveny přímému slunečnímu záření,
mohou se poškodit.
Nemiřte přímo na slunce. Mohlo by dojít
k poškození videokamery. Pokud chcete
nahrávat slunce, učiňte tak za menší intenzity
světla, například za soumraku.
K zajištění stabilní funkce paměťové karty
doporučujeme před prvním použitím
paměťovou kartu inicializovat pomocí
videokamery (str. 74). Inicializací paměťové
karty se vymažou všechna data uložená na kartě
a data nelze obnovit. Důležitá data si uložte do
počítače nebo na jiné médium.
Před zahájením nahrávání otestujte funkci
nahrávání a ověřte, zda je obraz a zvuk
nahráván bez problémů.
Záruka se nevztahuje na obsah záznamu, a to


ani v případě, kdy nahrávání nebo přehrávání
neproběhlo následkem selhání videokamery,
záznamového média apod.
Barevné televizní systémy se v jednotlivých
zemích/oblastech liší. Chcete-li přehrávat
záznam na barevném televizoru, potřebujete
televizor se systémem PAL.
Televizní programy, filmy, videonahrávky a jiné
materiály mohou podléhat autorským právům.
Nepovolené kopírování takových materiálů
může představovat porušení autorských práv.
Ukládejte všechna nahraná obrazová data


 [Zobrazit další]  [


Videokamera je kompatibilní s formátem
MPEG-4 AVC/H.264 High Profile pro
nahrávání ve vysokém rozlišení (HD). Obrazy
nahrané touto videokamerou ve vysokém
rozlišení (HD) nelze přehrávat na následujících
zařízeních;
 Jiná zařízení kompatibilní s formátem
AVCHD, která nepodporují High Profile
 Zařízení, která nejsou kompatibilní
s formátem AVCHD
Normální přehrávání obrazů zaznamenaných
pomocí videokamery na jiných zařízeních
nemusí být možné. Podobně nemusí být
možné přehrávat obrazy zaznamenané jinými
zařízeními pomocí videokamery.
Videoklipy standardní kvality obrazu (STD)
nahrané na paměťové karty SD nelze přehrát na
AV zařízení jiných výrobců.
Poznámky k modulu akumulátoru a
k napájecímu adaptéru


Tato videokamera snímá záběry s vysokým
rozlišením ve formátu AVCHD. Médium DVD,
které obsahuje videoklip ve formátu AVCHD,
nepoužívejte s přehrávači nebo rekordéry
typu DVD, protože rekordéry/přehrávače
DVD by mohly selhat ve vysunutí média a bez
upozornění smazat obsah média. Média DVD
obsahující videoklipy ve formátu AVCHD
lze přehrávat na přehrávačích a rekordérech
kompatibilních s technologií Blu-ray Disc a
na jiných kompatibilních zařízeních.
Po vypnutí videokamery nezapomeňte odpojit
modul akumulátoru nebo napájecí adaptér.
Odpojte napájecí adaptér od videokamery
současným uchopením videokamery a
stejnosměrného konektoru.
Poznámky k teplotě videokamery/
modulu akumulátoru

Disky nahrané ve vysokém rozlišení HD

REŽIM NAHR.]
[NAST.SNÍMÁNÍ]) na [HD
(v kategorii
FX]. Uložte je na Blu-ray Disc nebo použijte
externí médium (str. 49).
Poznámky k přehrávání

Chcete-li zabránit ztrátě obrazových dat,
ukládejte průběžně všechny nahrané obrazy
na externí média. Doporučujeme ukládat
obrazová data na disk, jako je například
DVD-R, pomocí počítače. Data můžete také
ukládat pomocí videorekordéru nebo rekordéru
DVD/HDD (str. 51).
Disk AVCHD nelze vytvořit z obrazových dat
zaznamenaných při nastavení
(MENU)
Když je teplota videokamery nebo modulu
akumulátoru extrémně vysoká nebo nízká,
může dojít k aktivaci ochranných funkcí
videokamery a nemusí být možné s ní v
takových situacích nahrávat nebo přehrávat.
V takovém případě se na obrazovce LCD
zobrazí indikátor (str. 86).
Je-li videokamera připojena k počítači
nebo příslušenství


Neformátujte záznamová média videokamery
pomocí počítače. Pokud tak učiníte, může dojít
k poškození videokamery.
Při připojování videokamery k jinému zařízení
pomocí komunikačních kabelů věnujte
pozornost správnému připojení konektorů.
Zasunete-li konektor násilím, mohou se
poškodit kontakty. To může způsobit chybnou
funkci videokamery.
CZ
Pokud nelze nahrávat či přehrávat
obrazy, použijte funkci [FORMÁT.
MÉDIUM]

Opakujete-li často nahrávání/mazání obrazů,
dojde na záznamovém médiu k fragmentaci dat.
Nelze ukládat nebo nahrávat obrazy. V takovém
případě nejdříve obrazy uložte na některé
z externích médií a poté proveďte [FORMÁT.
MÉDIUM] klepnutím na (MENU) 


Ověření označení modelu videokamery

[Zobrazit další]  [FORMÁT.MÉDIUM]
[SPRÁVA MÉDIA]) 
(v kategorii
požadované médium (HDR-CX116E/CX150E/

CX155E/XR150E/XR155E)  [ANO] 
[ANO] 
V této příručce se disk DVD zaznamenaný
ve vysokém rozlišení (HD) označuje termínem
AVCHD.
Konstrukce a technické údaje videokamery
a doplňků se mohou měnit bez předchozího
upozornění.
Označení modelu je v této příručce uvedeno
v případě, že mezi jednotlivými modely existuje
rozdíl v technických údajích. Označení modelu
videokamery naleznete na její spodní straně.
Hlavní rozdíly v technických údajích této série
jsou následující.
.
Objektiv Carl Zeiss

Videokamera je vybavena objektivem Carl Zeiss,
který společně vyvinuly společnosti Carl Zeiss
z Německa a společnost Sony Corporation a
nabízí vynikající obraz. Objektiv využívá měřicího
systému MTF pro videokamery a dosahuje kvality
charakteristické pro objektivy Carl Zeiss.
MTF= Modulation Transfer Function. Číselná
hodnota označuje množství světla přicházejícího
od objektu do objektivu.
HDRCX110E

HDRCX116E
HDRCX150E


CZ
Obrázky použité v této příručce pro
účely vysvětlení byly pořízeny digitálním
fotoaparátem, a proto se jejich vzhled
může lišit od obrázků a indikátorů, které se
skutečně zobrazují na videokameře. Obrázky
představující videokameru a indikace na její
obrazovce jsou navíc pro účely snadného
pochopení nadsazeny nebo zjednodušeny.
V této příručce se vnitřní paměť
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E) a pevný disk
(HDR-XR150E/XR155E) videokamery a paměťová
karta označují termínem „záznamová média“.
Konektor
USB
Paměťová
karta
—
Vstup/
výstup
Pouze
výstup
Vnitřní
paměť +
paměťová
karta
8 GB
Pouze
výstup
16 GB
Vstup/
výstup
HDRCX155E
Doporučujeme používat originální příslušenství
Sony.
Originální příslušenství Sony nemusí být
v některých zemích/oblastech k dispozici.
Informace o této příručce, obrázcích a
zobrazeních na obrazovce
Kapacita
vnitřního
záznamového
média
HDRCX115E
Poznámky k volitelnému příslušenství

Záznamové
médium
HDRXR150E
HDRXR155E
Pouze
výstup
Vnitřní
pevný
disk +
paměťová
karta
120 GB
Vstup/
výstup
Pouze
výstup
Poznámky k použití

Neprovádějte žádnou z následujících činností.
V opačném případě může dojít k poškození
záznamového média, ztrátě nahraných obrazů
nebo nemožnosti jejich přehrání nebo jiným
problémům.
 vysunutí paměťové karty, pokud svítí nebo
bliká indikátor přístupu (str. 19)
 vyjmutí modulu akumulátoru, odpojení
napájecího adaptéru od videokamery nebo
vystavení videokamery mechanickým
nárazům či vibracím, pokud svítí nebo blikají


indikátory
(Videoklip)/ (Fotografie)
(str. 21) nebo indikátor přístupu (str. 19)
Při použití ramenního popruhu (prodává se
samostatně) zabraňte nárazům videokamery na
předměty.
Nepoužívejte videokameru na místech s velmi
velkým hlukem.
Informace o snímači pádu (HDR-XR150E/
XR155E)

Videokamera je vybavena funkcí snímače
pádu (str. 79), který chrání vnitřní pevný
disk videokamery před nárazem při upuštění.
Dojde-li k upuštění videokamery nebo se
kamera dostane do beztížného stavu, může být
nahrán blokový hluk vznikající při aktivaci této
funkce videokamery. Pokud snímač pádu zjistí
upuštění opakovaně, může dojít k zastavení
nahrávání či přehrávání.
Poznámka k použití videokamery
ve velkých nadmořských výškách
(HDR-XR150E/XR155E)

Nezapínejte videokameru v oblastech s nízkým
atmosférickým tlakem, jejichž nadmořská výška
překračuje 5 000 metrů. V opačném případě
může dojít k poškození vnitřního pevného
disku videokamery.
CZ
Postup obsluhy
Začínáme (str. 12)
Příprava zdroje napájení a paměťové karty.
Nahrávání videoklipů a fotografií (str. 20)
Nahrávání videoklipů  str. 22
 Změna režimu nahrávání (str. 26)
 Přibližná doba nahrávání (INFO O MÉDIU, str. 74)
Pořizování fotografií  str. 24
Přehrávání videoklipů a fotografií
Přehrávání na videokameře  str. 29
Přehrávání obrazů na televizoru  str. 37
Ukládání obrazů
Ukládání videoklipů a fotografií do počítače
Ukládání videoklipů a fotografií na externí médium  str. 49
Ukládání obrazů pomocí vypalovačky DVD  str. 51
Mazání videoklipů a fotografií (str. 40)
Pokud vymažete obrazová data, která jste uložili do počítače
nebo na disk, můžete do uvolněného prostoru média znovu
nahrát obrazová data.
CZ
Rady pro úspěšné nahrávání
 Jak dosáhnout dobrých výsledků při nahrávání
Stabilizace videokamery
Při držení videokamery udržujte horní část těla vzpřímeně a
paže mějte blízko trupu.
Funkce SteadyShot slouží k účinnému potlačení otřesů
videokamery. Je však nezbytně nutné videokamerou
nepohybovat.
Plynulé přibližování a oddalování
Přibližování a oddalování provádějte pomalu a plynule.
Přibližování používejte šetrně. Přílišné přibližování a oddalování
způsobí, že takto natočené videoklipy mohou diváka při
sledování unavit.
Navození pocitu prostorovosti
Používejte techniku posunování. Zaujměte stabilní postoj a
při pomalém otáčení horní části těla posunujte videokameru
ve vodorovném směru. Na konci posunování zůstaňte na chvíli
v klidu, aby scéna vypadala stabilně.
Zdůraznění videoklipů vyprávěním
Ozvláštněním může být i zvuk, který bude nahrán s videoklipy.
V průběhu nahrávání popisujte scénu nebo mluvte se snímanou
osobou.
Snažte se dosáhnout vyvážené hlasitosti jednotlivých hlasů,
protože nahrávající osoba je blíže k mikrofonu než snímaná
osoba.
Použití příslušenství
Používejte příslušenství videokamery.
Například pomocí stativu můžete provádět intervalové snímání
nebo nahrávat objekty za slabého osvětlení, například ohňostroje
nebo noční záběry, bez otřesů videokamery. Vždy mějte po ruce
náhradní akumulátor. Nebudete se tak muset strachovat, že se
vám při nahrávání videokamera vybije.
CZ
 Užitečné postupy nahrávání
Pořizování krásných obrazů bez
obtěžujícího nastavování
Zaostření na dítě po levé straně
obrazovky
INTELIGENT.AUTO (25)
Upřednostnění objektu (27)
BOD.OSTŘENÍ (65)
Zachycení fotografií během nahrávání
videoklipu
Dual Rec (28)
Úsměv - závěrka (28)
Nahrávání ohňostrojů nebo západu
slunce v celé své nádheře
OHŇOSTROJ (63)
VÝ./ZÁP.SLUNCE (63)
CZ
Nahrávání ve slabě osvětlené místnosti
LOW LUX (68)
Kontrola golfového úderu
PLYN.POM.NAH (66)
Obsah
Čtěte jako první.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Poznámky k použití. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Postup obsluhy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Rady pro úspěšné nahrávání.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Začínáme
12
15
16
17
Obsah
Krok 1: Nabíjení modulu akumulátoru.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 2: Zapnutí napájení a nastavení data a času.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Změna nastavení jazyka.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 3: Příprava záznamového média.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výběr záznamového média pro videoklipy (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výběr záznamového média pro fotografie (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vložení paměťové karty.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
17
18
Záznam/přehrávání
Nahrávání.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nahrávání videoklipů.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pořizování fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Užitečné funkce pro nahrávání videoklipů a fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkce zoom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatické nahrávání lepších obrazů (INTELIGENT.AUTO).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výběr obrazu s vysokým rozlišením (HD) nebo standardním
rozlišením (STD).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výběr režimu nahrávání.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Upřednostnění objektu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatické zachycení úsměvu (Úsměv - závěrka) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pořizování fotografií ve vysoké kvalitě při nahrávání videoklipů
(Dual Rec).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nahrávání v zrcadlovém režimu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přehrávání na videokameře.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Užitečné funkce pro přehrávání videoklipů a fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyhledávání požadovaných obrazů podle data (datový index).. . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyhledávání požadované scény pomocí označení (Index filmové cívky).. . . . . .
Vyhledávání požadované scény podle tváře (Index tváří).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přehrávání přehledu videoklipů (Přehrávání průřezu).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Použití funkce zoom při přehrávání u fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
22
24
25
25
25
26
26
27
28
28
28
29
32
32
32
33
33
35
CZ
Přehrávání série fotografií (prezentace).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přehrávání obrazů na televizoru.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Připojení televizoru pomocí [PRŮV.PŘIPOJ.TV].. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Použití „BRAVIA“ Sync.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
37
37
39
Správné používání videokamery
Mazání videoklipů a fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení ochrany nahraných videoklipů a fotografií (Ochrana).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozdělení videoklipu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pořízení fotografie z videoklipu (HDR-CX110E/CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přepis/kopírování videoklipů a fotografií z vnitřního záznamového média
na paměťovou kartu (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).. . . . . . . . . . . . . . .
Přepis videoklipů.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kopírování fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Použití seznamu pro přehrávání videoklipů.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vytvoření seznamu pro přehrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přehrávání seznamu pro přehrávání.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
41
42
43
44
44
45
46
46
47
Ukládání obrazů pomocí externího zařízení
Ukládání obrazů na externí médium (PŘÍMÉ KOPÍROVÁNÍ).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Vytvoření disku pomocí vypalovačky DVD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Výběr způsobu vytváření disku.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Vytvoření disku pomocí speciální vypalovačky DVD, DVDirect Express.. . . . . . . 52
Vytváření disku s vysokým rozlišením (HD) pomocí vypalovačky DVD atd. jiné
než DVDirect Express.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Vytvoření disku ve standardním rozlišení (STD) pomocí vypalovačky atd... . . . 56
Nastavení videokamery
Použití nabídek.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Použití nabídek.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Použití MOJE MENU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPTION MENU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Použití
Seznamy nabídek.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RUČNÍ NASTAVENÍ (položky nastavení podmínek scény).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NAST.SNÍMÁNÍ (položky pro upravené snímání).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NASTAV.PRO FOTO (položky pro pořizování fotografií).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PŘEHRÁVÁNÍ (položky přehrávání).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CZ
10
58
58
59
60
61
63
67
71
72
STŘH (položky úprav). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DALŠÍ (položky dalších nastavení).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPRÁVA MÉDIA (položky pro záznamové médium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OBECNÁ NASTAV. (další položky nastavení).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
74
74
76
Doplňující informace
80
86
90
90
90
92
93
95
95
95
96
98
98
Obsah
Odstraňování problémů.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zobrazení výsledků vnitřní kontroly/Výstražné indikátory.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doba nahrávání videoklipů/počet uložitelných fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Očekávaná doba nahrávání a přehrávání pro každý modul akumulátoru.. . . .
Přibližná doba nahrávání videoklipů.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odhadovaný počet uložitelných fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Použití videokamery v zahraničí.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba a bezpečnostní opatření.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O formátu AVCHD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O paměťové kartě.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Modul akumulátoru „InfoLITHIUM“.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
x.v.Color. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manipulace s videokamerou.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rychlé odkazy
Indikátory na obrazovce.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Součásti a ovládací prvky.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Rejstřík.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
CZ
11
Začínáme
Krok 1: Nabíjení modulu akumulátoru
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/CX155E
Konektor DC IN
Modul akumulátoru
Stejnosměrný konektor
Napájecí adaptér
Indikátor CHG (nabíjení)
Napájecí kabel
Do síťové zásuvky
HDR-XR150E/XR155E
Konektor DC IN
Modul akumulátoru
Stejnosměrný konektor
Napájecí adaptér
Indikátor CHG
(nabíjení)
CZ
12
Napájecí kabel
Do síťové zásuvky
Modul akumulátoru „InfoLITHIUM“ (řada V) můžete dobíjet po připojení k videokameře.
 Poznámky
K videokameře nelze připojit žádný jiný modul akumulátoru „InfoLITHIUM“, než typ V.

1
2
3
Vypněte videokameru zavřením obrazovky LCD.
Vložte modul akumulátoru zasunutím ve směru šipky, dokud nezapadne.
Připojte napájecí adaptér a napájecí kabel k videokameře a do síťové
zásuvky.
4
Zarovnejte značku  na stejnosměrném kabelu se značkou na konektoru DC IN.
Začínáme

Rozsvítí se indikátor CHG (nabíjení) a zahájí se nabíjení. Jakmile je modul akumulátoru
plně nabitý, indikátor CHG (nabíjení) zhasne.
Po nabití akumulátoru odpojte napájecí adaptér od konektoru DC IN
videokamery.
Tipy
Informace o době nahrávání a přehrávání naleznete na straně 90.
Když je vaše kamera zapnuta, můžete zkontrolovat zbývající energii akumulátoru pomocí indikátoru
zbývající energie v levém horním rohu obrazovky LCD.



Doba nabíjení
Přibližná doba (v minutách) potřebná k úplnému dobití zcela vybitého modulu akumulátoru.
Modul akumulátoru
NP-FV50 (součást dodávky)
NP-FV70
NP-FV100

Doba nabíjení
155
195
390
Doby byly měřeny s videokamerou při teplotě 25 C.
Doporučuje se 10 C až 30 C.
CZ
13
Vyjmutí modulu akumulátoru
Zavřete obrazovku LCD. Posuňte uvolňovací páčku BATT (akumulátor) () a vyjměte modul
akumulátoru ().
Použití síťové zásuvky jako zdroje napájení
Proveďte stejné připojení jako v případě „Krok 1: Nabíjení modulu akumulátoru“. Modul
akumulátoru se nevybíjí, ani když je modul akumulátoru připojen.
Nabíjení modulu akumulátoru v zahraničí
Modul akumulátoru lze nabíjet pomocí napájecího adaptéru dodaného s videokamerou
v jakékoliv zemi/oblasti, kde se používá střídavý proud v rozmezí 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz.
 Poznámky
Nepoužívejte elektronický napěťový transformátor.

Poznámky k modulu akumulátoru




Po odpojení modulu akumulátoru nebo napájecího adaptéru zavřete obrazovku LCD a ujistěte se, že
(videoklip)/ (fotografie) (str. 21), indikátor přístupu (str. 19) nesvítí.
indikátor
Indikátor CHG (nabíjení) během nabíjení bliká za těchto okolností:
 Modul akumulátoru není připojen správně.
 Modul akumulátoru je poškozený.
 Teplota modulu akumulátoru je příliš nízká.
Vyjměte modul akumulátoru z videokamery a umístěte jej na teplé místo.
 Teplota modulu akumulátoru je příliš vysoká.
Vyjměte modul akumulátoru z videokamery a umístěte jej na chladné místo.
Nedoporučujeme ve videokameře používat modul akumulátoru NP-FV30, který umožňuje pouze krátké
nahrávání a přehrávání.
Při výchozím nastavení se napájení vypíná automaticky, pokud na videokameře neprovedete žádnou
operaci po dobu 5 minut. Šetří se tak energie v akumulátoru ([AUT.VYPN.], str. 78).
Poznámky k napájecímu adaptéru



CZ
14
Používáte-li napájecí adaptér, využijte nejbližší síťovou zásuvku. Dojde-li během používání videokamery
k jakékoli poruše, ihned odpojte napájecí adaptér ze síťové zásuvky.
Nepoužívejte napájecí adaptér ve stísněných prostorách, například mezi zdmi nebo nábytkem.
Nezkratujte stejnosměrný konektor napájecího adaptéru nebo výstupy akumulátoru žádnými kovovými
předměty. Mohlo by dojít k poškození videokamery.
Krok 2: Zapnutí napájení a nastavení data a času
1
Otevřete obrazovku LCD videokamery.
Videokamera je zapnuta.

Chcete-li zapnout videokameru s již otevřenou obrazovkou LCD, stiskněte POWER.
Indikátor MODE
Tlačítko POWER
Začínáme
2
/
vyberte požadovanou zeměpisnou oblast a poté
Pomocí
klepněte na [DALŠÍ].
Klepněte na tlačítko
na obrazovce LCD

3
Pokud chcete znovu nastavit datum a čas, klepněte na (MENU)  [Zobrazit další] 
[OBECNÁ NASTAV.])  [NAST.HODIN]. Pokud položka
[NAST.HOD/ JAZ] (v kategorii
/
, dokud se položka nezobrazí.
není na obrazovce, klepněte na Nastavte [LETNÍ ČAS], datum a čas a poté klepněte na .
Hodiny se spustí.

Pokud nastavíte [LETNÍ ČAS] na [ZAP], posunou se hodiny o 1 hodinu.
CZ
15
 Poznámky
Datum a čas se nezobrazují během nahrávání, ale jsou automaticky nahrávány na záznamové médium
(MENU) 
a lze je zobrazit během přehrávání. Pokud chcete zobrazit datum a čas, klepněte na [PŘEHRÁVÁNÍ])  [DATOVÝ KÓD] 
[Zobrazit další]  [NAS.PŘEHRÁVÁNÍ] (v kategorii


.
[DATUM/ČAS] 
 Zvuky funkcí můžete vypnout klepnutím na (MENU)  [Zobrazit další]  [NAST.ZVUK./
[OBECNÁ NASTAV.])  [ZVUKY]  [VYP] 


.
ZOBR] (v kategorii
 Pokud tlačítko, které stisknete, nereaguje správně, proveďte kalibraci dotykového panelu (str. 99).

Vypnutí napájení
Zavřete obrazovku LCD. Indikátor
vypnuté.
(videoklip) bliká několik sekund a pak je napájení
Tipy
Videokameru můžete vypnout i stisknutím POWER.
Je-li [ZAPN.POMOCÍ LCD] (str. 78) nastaveno na [VYP], vypněte videokameru stisknutím POWER.



Změna nastavení jazyka
Zobrazení na obrazovce lze měnit tak, aby se zprávy zobrazovaly v nastaveném jazyce.
Klepněte na (MENU)  [Zobrazit další]  [NAST.HOD/ JAZ] (v kategorii


[OBECNÁ NASTAV.])  [ NAST.JAZYKA]  požadovaný jazyk 
CZ
16
.
Krok 3: Příprava záznamového média
Použitelné záznamové médium se liší v závislosti na videokameře. Na obrazovce videokamery
se zobrazují následující ikony.
HDR-CX110E/CX115E
Paměťová
karta
HDR-CX116E/CX150E/CX155E
Vnitřní
paměť
HDR-XR150E/XR155E
*
Paměťová
karta
Začínáme
*
Vnitřní
pevný disk
Paměťová
karta
* Při výchozím nastavení jsou videoklipy a fotografie ukládány na toto záznamové médium. Na vybrané
médium můžete nahrávat, přehrávat z něj nebo provádět úpravy.
Tipy
Dostupnou dobu nahrávání videoklipů naleznete na straně 90.
Počet fotografií, které lze pořídit, viz strana 92.



Výběr záznamového média pro videoklipy (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E)
 Klepněte na (v kategorii
(MENU)  [Zobrazit další]  [NASTAVENÍ MÉDIA]
[SPRÁVA MÉDIA])  [NAS.MÉDIA - FILM].
Otevře se obrazovka [NAS.MÉDIA - FILM].
 Klepněte na požadované záznamové médium.
 Klepněte na [ANO] 
.
Záznamové médium se změní.
Výběr záznamového média pro fotografie (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E)
 Klepněte na (v kategorii
(MENU)  [Zobrazit další]  [NASTAVENÍ MÉDIA]
[SPRÁVA MÉDIA])  [NAS.MÉDIA - FOTO].
Otevře se obrazovka [NAS.MÉDIA - FOTO].
CZ
17
 Klepněte na požadované záznamové médium.
 Klepněte na [ANO] 
.
Záznamové médium se změní.
Kontrola nastavení záznamového média
V režimu nahrávání videoklipů nebo pořizování fotografií se ikona vybraného záznamového
média zobrazuje v pravém horním rohu obrazovky.
Ikona záznamového
média

Zobrazená ikona se může lišit v závislosti na modelu videokamery.
Vložení paměťové karty
 Poznámky
Chcete-li ukládat videoklipy a/nebo fotografie na paměťovou kartu, nastavte záznamové médium na
[PAMĚŤOVÁ KARTA] (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).

Typy paměťových karet, které lze použít ve videokameře



V této videokameře lze používat následující paměťové karty: „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2),
„Memory Stick PRO-HG Duo“, paměťové karty SD, paměťové karty SDHC a paměťové karty SDXC
(u každé karty SD se požaduje třída rychlosti 4 nebo vyšší). Nelze však zaručit správnou funkci všech
paměťových karet.
Bylo ověřeno, že v této videokameře lze používat paměťové karty „Memory Stick PRO Duo“ do kapacity
32 GB a paměťové karty SD do kapacity 64 GB.
V této příručce se paměťové karty „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2) a „Memory Stick PRO-HG Duo“
souborně označují termínem „Memory Stick PRO Duo“. Paměťové karty SD, SDHC a SDXC se souborně
označují jako paměťové karty SD.
 Poznámky
V této videokameře nelze používat paměťové karty MultiMediaCard.
 Videoklipy zaznamenané na paměťových kartách SDXC nelze importovat nebo přehrávat na počítačích
nebo A/V zařízeních, které nepodporují souborový systém exFAT*, pokud jsou tato zařízení
k videokameře připojena pomocí kabelu USB. Před připojením zařízení zkontrolujte, zda zařízení
podporuje souborový systém exFAT. Pokud připojíte zařízení nepodporující souborový systém exFAT
a otevře se obrazovka s výzvou k formátování, neprovádějte formátování. V opačném případě by došlo
ke ztrátě všech dat.
* Souborový systém exFAT se používá u paměťových karet SDXC.

CZ
18
Kapacity paměťových karet, které lze použít ve videokameře


V této videokameře lze používat paměťové karty „Memory Stick PRO Duo“, paměťové karty „Memory
Stick“ s poloviční kapacitou nebo standardní paměťové karty SD.
Na paměťovou kartu nebo na adaptér pro paměťovou kartu neumisťujte žádné nálepky ani nic
podobného. V opačném případě by mohlo dojít k nesprávné funkci.
Otevřete kryt a zasuňte paměťovou kartu zkosenou hranou v naznačeném
směru, dokud nezaklapne.
Po vložení paměťové karty zavřete kryt.
Začínáme

Všimněte si směru zkosené hrany.
Indikátor přístupu
Při vložení nové paměťové karty se může otevřít obrazovka [Vytvořit nový soubor
databáze obrazů.]. V takovém případě klepněte na [ANO]. Pokud na paměťovou kartu
zaznamenáváte pouze fotografie, klepněte na [NE].

Zkontrolujte směr zasunutí karty. Pokud vložíte paměťovou kartu špatným směrem, může dojít
k poškození paměťové karty, slotu paměťové karty nebo obrazových dat.
 Poznámky
Pokud se zobrazí [Nepodařilo se vytvořit nový soubor databáze obrazů. Příčinou může být nedostatek

volného místa.], naformátujte paměťovou kartu klepnutím na [FORMÁT.MÉDIUM] (v kategorii
(MENU)  [Zobrazit další] 
[SPRÁVA MÉDIA])  [PAMĚŤOVÁ KARTA] (HDR-CX116E/
CX150E/CX155E/XR150E/XR155E)  [ANO]  [ANO] 
.
Vysunutí paměťové karty
Otevřete kryt a lehce zatlačte paměťovou kartu směrem dovnitř.


Během nahrávání kryt neotevírejte.
Při vkládání a vyjímání paměťové karty dávejte pozor, aby karta paměťová karta nevyskočila a nespadla
na zem.
CZ
19
Záznam/přehrávání
Nahrávání
Při výchozím nastavení jsou videoklipy nahrávány ve vysokém rozlišení (HD) na následující
média.
HDR-CX110E/CX115E: Paměťová karta
HDR-CX116E/CX150E/CX155E: Vnitřní paměť
HDR-XR150E/XR155E: Vnitřní pevný disk
Tipy
Změna záznamového média viz strana 17 (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).


Otevření krytu objektivu
Otevřete posunutím spínače LENS COVER.
Tipy
Jakmile dokončíte nahrávání nebo při přehrávání obrazů uzavřete kryt objektivu.


1
Upevněte řemínek.
CZ
20
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/CX155E
HDR-XR150E/XR155E
2
Otevřete obrazovku LCD videokamery.
Videokamera je zapnuta.


Záznam/přehrávání
Chcete-li zapnout videokameru s již otevřenou obrazovkou LCD, stiskněte POWER (str. 15).
Režimy nahrávání se aktivují stisknutím MODE. Stisknutím MODE rozsvítíte indikátor
požadovaného režimu.
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/CX155E
Tlačítko MODE
(Videoklip): Při nahrávání videoklipu
(Fotografie): Při pořizování fotografie
HDR-XR150E/XR155E
Tlačítko MODE
(Videoklip): Při nahrávání videoklipu
(Fotografie): Při pořizování fotografie
CZ
21
Nahrávání videoklipů
Stisknutím START/STOP zahajte nahrávání.

Nahrávání lze zahájit také klepnutím  v levém dolním rohu obrazovky LCD.
Tlačítko START/STOP
[PŘIP.]  [NAHR.]
Chcete-li ukončit nahrávání, stiskněte znovu tlačítko START/STOP.


Nahrávání lze zastavit také klepnutím  v levém dolním rohu obrazovky LCD.
Po zapnutí videokamery nebo po přepnutí do režimu nahrávání (videoklip/fotografie)/přehrávání se
ikony a indikátory na panelu LCD zobrazí na cca 3 sekundy a pak zmizí. Chcete-li zobrazit ikony a
indikátory znovu, klepněte na libovolné místo na obrazovce LCD kromě tlačítek pro nahrávání a zoom.
Tlačítka pro nahrávání a zoom
na obrazovce LCD
po 3
sekundách
 Poznámky
Když během nahrávání zavřete obrazovku LCD, kamera přestane nahrávat.
 Nejdelší nepřetržitá doba nahrávání videoklipů je přibližně 13 hodin.
 Překročí-li velikost videoklipu 2 GB, vytvoří se automaticky další videoklip.
 Po zapnutí videokamery bude trvat několik sekund, než bude možné nahrávat. Během této doby nelze
videokameru používat.

CZ
22

Během zapisování dat na záznamové médium po ukončení nahrávání budou signalizovány následující
stavy. Během této doby nevystavujte videokameru nárazům ani vibracím a neodpojujte od videokamery
akumulátor nebo napájecí adaptér.
 Indikátor přístupu (str. 19) svítí nebo bliká
 Ikona média v pravém horním rohu obrazovky LCD bliká
Tipy
Dostupnou dobu nahrávání pro videoklipy naleznete na straně 90.
Úplným stisknutím PHOTO lze během nahrávání videoklipu pořizovat fotografie (Dual Rec, str. 28).
Když je detekována tvář, zobrazí se bílý rámeček a kvalita obrazu okolo tváře je automaticky
optimalizována ([DETEKCE TVÁŘE], str. 68).
Můžete nastavit prioritu tváře tím, že na ni klepnete (str. 27).
Při výchozím nastavení je fotografie uložena automaticky, když videokamera rozpozná úsměv osoby
během natáčení videoklipu (Úsměv - závěrka, str. 28).
Z nahraných videoklipů lze pořizovat fotografie (HDR-CX110E/CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E) (str. 43).
(MENU) 
Zbývající dobu nahrávání, odhadovanou kapacitu, atd. lze zjistit klepnutím na [SPRÁVA MÉDIA]).
[Zobrazit další]  [INFO O MÉDIU] ( kategorii
Na obrazovce LCD videokamery se nahrané obrazy zobrazují přesně na celé ploše obrazovky. Může však
dojít k mírnému oříznutí horního, dolního, pravého a levého okraje při přehrávání obrazů na televizoru,
který nedokáže přesně zobrazit celou plochu obrazu. V takovém případě nastavte [VODICÍ MŘÍŽ.]
na [ZAP] (str. 67) a udržujte všechny důležité objekty v záběru uvnitř rámečku zobrazeného na
obrazovce.
Chcete-li upravit úhel panelu LCD, nejdříve otevřete panel LCD o 90 stupňů vzhledem ke kameře () a
poté upravte úhel ().









Záznam/přehrávání

 90 stupňů (max.)
 180 stupňů (max.)

[
 90 stupňů od
videokamery
STEADYSHOT] je ve výchozím nastavení nastaveno na [AKTIVNÍ].
Datový kód během nahrávání
Na záznamové médium se automaticky ukládají datum, čas a podmínky nahrávání. Během
nahrávání se nezobrazují. Můžete je však během přehrávání zkontrolovat pomocí [DATOVÝ
(MENU)  [Zobrazit další] 
KÓD]. Chcete-li zobrazit tyto informace, klepněte na [PŘEHRÁVÁNÍ])  [DATOVÝ KÓD]  požadované
[NAS.PŘEHRÁVÁNÍ] (v kategorii


.
nastavení 
CZ
23
Pořizování fotografií
Při výchozím nastavení jsou fotografie ukládány na následující paměťová média.
HDR-CX110E/CX115E: Paměťová karta
HDR-CX116E/CX150E/CX155E: Vnitřní paměť
HDR-XR150E/XR155E: Vnitřní pevný disk
Tipy
Změna záznamového média viz strana 17 (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).


 Stisknutím MODE zapnete indikátor
(fotografie).
Obrazovka LCD se přepne na nahrávání fotografií a poměr stran obrazovky se změní
na 4:3.
 Jemným stisknutím tlačítka PHOTO upravte zaostření a poté tlačítko
domáčkněte.

Nahrávání fotografií lze zahájit také klepnutím na
obrazovku LCD.
Bliká  Rozsvítí se
Fotografie je uložena, když zmizí
Tipy
Počet uložitelných fotografií naleznete na straně 92.
(MENU)  [Zobrazit další]  [ VELIK.OBR.]
Chcete-li změnit velikost obrazu, klepněte na [NASTAV.PRO FOTO])  požadované nastavení 

.
(v kategorii
.
Fotografie nelze pořizovat, je-li zobrazen indikátor




CZ
24
.
Užitečné funkce pro
nahrávání videoklipů a
fotografií
Funkce zoom
Pomocí páčky funkce zoom můžete obrazy
zvětšit až na 25násobek původní velikosti.
Obrazy lze zvětšit také pomocí /
na obrazovce LCD.
Tipy
Pokud chcete objekt více přiblížit, můžete
nastavit [ DIGIT.ZOOM] (str. 70).


Automatické nahrávání lepších
obrazů (INTELIGENT.AUTO)
Stisknutím tlačítka
lze nahrávat obrazy
pomocí funkce INTELIGENT.AUTO. Když
otočíte videokameru směrem k objektu,
videokamera nahrává pomocí optimální
kombinace tří režimu detekce: detekce
tváře, detekce scény a detekce otřesů
kamery. Když videokamera zjistí objekt,
zobrazí se ikony odpovídající zjištěnému
stavu.
Záznam/přehrávání
Tipy
Při výchozím nastavení je funkce
INTELIGENT.AUTO nastavena na ZAPNUTO.


Širší zorný úhel
(širokoúhlý záběr)
Pohled zblízka
(teleobjektiv)
Jemným posunutím páčky funkce zoom
lze dosáhnout pomalejší změny přiblížení.
Větším vychýlením docílíte rychlejší změny
měřítka.
 Poznámky
SteadyShot nemusí omezit rozostření podle
požadavků, pokud je páčka funkce zoom
nastavena na stranu T (Teleobjektiv).
 Držte prst na páčce funkce zoom. Pokud
uvolníte páčku funkce zoom, může dojít také
k nahrání zvuku páčky funkce zoom.
 Rychlost funkce zoom nelze změnit pomocí
tlačítka / na obrazovce LCD.
 Minimální možná vzdálenost mezi
videokamerou a objektem při zaostření je
přibližně 1 cm pro širokoúhlý záběr a přibližně
80 cm pro teleobjektiv.

Detekce tváře
(Portrét), (Dítě)
Videokamera detekuje obličeje a upravuje
ostření, barvy a expozici.
Detekce scény
(Krajina),
 (Protisvětlo),
(Soumrak), (Bodový reflektor), (Nízká
intenzita světla), (Makro)
Videokamera volí nejefektivnější nastavení
automaticky podle scény.
Detekce otřesů kamery
(Stativ)
Videokamera zjišťuje, zda dochází
k otřesům kamery nebo nikoliv a zajišťuje
optimální nastavení stativu.
CZ
25
 Poznámky
Videokamera nemusí v závislosti
na podmínkách nahrávání detekovat
očekávanou scénu nebo objekt.

Zrušení INTELIGENT.AUTO
Stiskněte
.
nebo ikona režimu detekce zmizí a
můžete nahrávat pomocí preferovaných
nastavení.
Pokud změníte následující nastavení,
rovněž se zruší nastavení INTELIGENT.
AUTO:
 [PLYN.POM.NAH]
 [VÝBĚR SCÉNY]
 [VYVÁŽ.BÍLÉ]
 [BOD.MĚŘ./OSTŘ.]
 [BOD.MĚŘENÍ]
 [BOD.OSTŘENÍ]
 [EXPOZICE]
 [OSTŘENÍ]
 [TELE MACRO]
STEADYSHOT]
[
 [AUT.PROTISVĚTLO]
 [LOW LUX]
 [DETEKCE TVÁŘE]
 [ÚSMĚV - PRIORITA]
 Poznámky
Výše uvedená nastavení se vrátí na výchozí
hodnoty, je-li INTELIGENT.AUTO nastaveno
na ZAP.

Výběr obrazu s vysokým rozlišením
(HD) nebo standardním rozlišením
(STD)
CZ
26
Pro nastavení požadované kvality obrazu
jsou k dispozici následující možnosti:
obraz ve vysokém rozlišení (HD), který
umožňuje nahrávání jemných obrazů, nebo
obraz ve standardním rozlišení (STD),
který nabízí větší kompatibilitu s různými
přehrávacími zařízeními. Změňte kvalitu
obrazu podle podmínek nahrávání nebo
zařízení pro přehrávání.
(MENU) 
 Klepněte na [Zobrazit další]  [NAST.
/
]
(v kategorii
[NAST.SNÍMÁNÍ]).
HD KVALITA],
 Klepněte na [
chcete-li nahrávat obraz
ve vysokém rozlišení (HD), nebo
klepněte na [
STD KVALITA],
chcete-li nahrávat obraz
ve standardním rozlišení (STD).
 Klepněte na [ANO] 
.
Kvalita nahrávaného obrazu se změní.
Tipy
Můžete nahrávat, přehrávat nebo upravovat
videoklipy pouze ve zvolené kvalitě obrazu.
Chcete-li nahrávat, přehrávat nebo upravovat
videoklipy v jiné kvalitě obrazu, změňte toto
nastavení.


Výběr režimu nahrávání
V režimu nahrávání videoklipů ve vysokém
rozlišení (HD) lze zvolit 4 úrovně kvality
obrazu. Doba nahrávání na médium se
mění podle režimu nahrávání.
Dlouhá doba
nahrávání
Nahrávání ve vysoké
kvalitě
(MENU) 
 Klepněte na [Zobrazit další]  [ REŽIM
NAHR.] (v kategorii
[NAST.
SNÍMÁNÍ]).
Chcete-li nahrávat obrazy ve vysoké
kvalitě s vysokým rozlišením (HD),
vyberte režim FX nebo FH. Pokud
chcete nahrávat delší videoklipy,
vyberte režim LP.
.
Je-li funkce [DETEKCE TVÁŘE] (str. 68)
nastavena na [ZAP] (výchozí nastavení)
a je-li detekováno více tváří, dotkněte se
tváře, kterou chcete nahrávat přednostně.
Pro vybranou tvář je automaticky nastaveno
zaostření, barva a expozice. Vzhledem
k tomu, že tvář, které jste se dotkli,
má přednost rovněž ve funkci Snímek
s úsměvem, videokamera automaticky
pořizuje fotografii, když zjistí usmívající se
obličej.
 Poznámky
Disk AVCHD nelze vytvořit z videoklipu
nahraného v režimu [HD FX] [ REŽIM
NAHR.]. Videoklipy nahrané v režimu [HD
FX] ukládejte na disky Blu-ray nebo na externí
paměťová zařízení (str. 49).
Záznam/přehrávání


Režim nahrávání ve standardním rozlišení
(STD) je omezen na následující hodnotu. „9M“
je průměrný datový tok.
 [STD HQ] (STD 9M (HQ))
„M“, např. v „24M“, znamená „Mbps“.
Upřednostnění objektu
 Klepněte na požadované
nastavení.
 Klepněte na 

Tipy
Videoklipy jsou nahrávány ve formátu AVCHD
1920  1080/50i, je-li vybrán režim FX nebo
FH kvality obrazu ve vysokém rozlišení (HD).
Pokud je vybrán režim HQ nebo LP kvality
obrazu ve vysokém rozlišení (HD), jsou
videoklipy nahrávány ve formátu AVCHD
1440  1080/50i. Videoklipy jsou nahrávány
ve formátu MPEG-2, je-li vybrána standardní
kvalita obrazu (STD).
Můžete zvolit následující režim nahrávání
ve vysokém rozlišení (HD). „24M“ v [HD FX]
je maximální datový tok a hodnota jiná než
[HD FX], např. „17M“, je průměrný datový tok.
 [HD FX] (AVC HD 24M (FX))
 [HD FH] (AVC HD 17M (FH))
 [HD HQ] (AVC HD 9M (HQ)) (výchozí
nastavení)
 [HD LP] (AVC HD 5M (LP))
Dotkněte se tváře, kterou chcete
nahrávat přednostně.



Zobrazí se dvojitý rámeček.
Chcete-li nastavení zrušit, dotkněte se
znovu tváře s dvojitým rámečkem.
 Poznámky
Tvář, které se dotknete, nemusí být detekována,
záleží na jasu okolí nebo na účesu objektu.
V takovém případě se znovu dotkněte tváře
během nahrávání.

CZ
27
Tipy
Dvojitý rámeček zobrazený okolo tváře osoby,
u které videokamera čeká na úsměv, se zbarví
oranžově.
Jestliže tvář, jíž jste se dotkli, ze záběru
zmizí, má přednost objekt vybraný v položce
[NASTAV.PRIORITY] (str. 69). Jestliže se tvář,
jíž jste se dotkli, vrátí na obrazovku, má tato
tvář přednost.



Automatické zachycení úsměvu
(Úsměv - závěrka)
Ve výchozím nastavení je fotografie uložena
automaticky, když videokamera detekuje
úsměv osoby během natáčení videoklipu.
Okolo tváře, u které se sleduje úsměv, se
zobrazí oranžový rámeček.
Pořizování fotografií ve vysoké
kvalitě při nahrávání videoklipů
(Dual Rec)
Stisknutím PHOTO lze během nahrávání
videoklipu pořizovat fotografie.
 Poznámky
Při nedostatečné kapacitě na záznamovém
médiu nebo při spojitém pořizování fotografií
se může zobrazit
. Fotografie nelze
.
pořizovat, je-li zobrazen indikátor
 Je-li [
REŽIM NAHR.] nastaveno na [HD FX],
nelze použít Dual Rec.

Tipy
Je-li indikátor MODE nastaven na (videoklip), změní se velikost fotografií na 2,7M] (16:9 širokoúhlý) nebo [2,1M] (4:3).
[
Fotografie lze v pohotovostním režimu
nahrávání pořizovat stejným způsobem, jako
když svítí indikátor
(fotografie).



Nahrávání v zrcadlovém režimu
 Poznámky
Úsměvy nemusí být detekovány v závislosti
na podmínkách nahrávání, snímaných osobách
a nastavení videokamery.
REŽIM NAHR.] nastaveno na [HD
 Je-li [
FX], nelze použít funkci Úsměv - závěrka.

Tipy
Pomocí [NASTAV.PRIORITY] můžete zvolit
osobu, která bude mít při detekci tváře a
úsměvu přednost (str. 69). Určíte-li objekt, který
má přednost, klepnutím na detekční rámeček
na obrazovce LCD, bude mít tvář s dvojitým
rámečkem přednost.
Když není úsměv detekován, nastavte [ÚSMĚV
- CITLIVOST] (str. 69).



CZ
28
Otevřete panel LCD o 90 stupňů
od videokamery (), poté jím pootočte
o 180 stupňů směrem k objektivu ().
Tipy
Na obrazovce LCD se zobrazí zrcadlově
převrácený obraz objektu, ale nahraný obraz
bude mít správnou orientaci.


Přehrávání na videokameře
Při výchozím nastavení jsou přehrávány videoklipy a fotografie uložené na následujících
záznamových médiích.
HDR-CX110E/CX115E: Paměťová karta
HDR-CX116E/CX150E/CX155E: Vnitřní paměť
HDR-XR150E/XR155E: Vnitřní pevný disk
Tipy
Změna záznamového média viz strana 17 (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).


1
2
Otevřete obrazovku LCD videokamery.
Videokamera je zapnuta.

Chcete-li zapnout videokameru s již otevřenou obrazovkou LCD, stiskněte POWER (str. 15).
(ZOBRAZENÍ OBRAZŮ).
Stiskněte

3
Obrazovku VISUAL INDEX lze zobrazit také klepnutím na obrazovce LCD.
Záznam/přehrávání
Za několik sekund se otevře obrazovka VISUAL INDEX.
(ZOBRAZENÍ OBRAZŮ) na
nebo
()  požadovaný videoklip () přehrajete
Klepnutím na videoklip.
Klepnutím na (Fotografie) ()  požadovanou fotografii ()
zobrazíte fotografii.
Videoklipy jsou zobrazeny a seřazeny podle data nahrávání.
CZ
29
 Přepíná zobrazení ovládacího tlačítka.
 K obrazovce MENU
 Zobrazí obrazovku pro výběr typu indexu ([DATOVÝ INDEX]/[ FILMOVÁ
CÍVKA]/[ TVÁŘE]) (str. 32, 32, 33).

/
: Zobrazí videoklipy nahrané předchozího data/dalšího data.*

/
: Zobrazí předchozí/další videoklip.
 Návrat na obrazovku nahrávání.
*  se zobrazí, když klepnete na .



se zobrazí, když zvolíte jako kvalitu obrazu standardní rozlišení (STD) videoklip je volen
/
] (str. 26).
pomocí [NAST.
Obrazovkou můžete rolovat dotykem a tahem  nebo .
 se zobrazí u posledního přehrávaného nebo nahrávaného videoklipu či fotografie. Pokud
stisknete videoklip nebo fotografii, u které se zobrazuje , můžete pokračovat v přehrávání
od předchozího času. ( se zobrazí na fotografii uložené na paměťovou kartu.)
Přehrávání videoklipů
Videokamera začne přehrávat vybraný videoklip.
Nastavení hlasitosti
Předchozí
Zastavení
Rychlé přetáčení zpět
Další
OPTION
Rychlé přetáčení vpřed
Pauza/přehrávání
 Poznámky
Přehrávání obrazů na jiných zařízeních, než na videokameře, nemusí být možné.

Tipy
Dosáhne-li přehrávání vybraného videoklipu posledního klipu, vrátí se zobrazení na obrazovku INDEX.
Chcete-li během pauzy pomalu přehrávat videoklip, stiskněte
/
.
/
během přehrávání se videoklipy přehrávají přibližně
Při opakovaném klepnutí na 5násobnou  přibližně 10násobnou  přibližně 30násobnou  přibližně 60násobnou rychlostí.
(MENU)  [Zobrazit další] 
Obrazovku VISUAL INDEX lze rovněž zobrazit klepnutím na [PŘEHRÁVÁNÍ]).
[VISUAL INDEX] (v kategorii





CZ
30

Při nahrávání se automaticky ukládá datum, čas a podmínky nahrávání. Tyto informace se během
(MENU)  [Zobrazit
nahrávání nezobrazují, ale lze je zobrazit při přehrávání klepnutím na [PŘEHRÁVÁNÍ])  [DATOVÝ KÓD]  požadované
další]  [NAS.PŘEHRÁVÁNÍ] (v kategorii


.
nastavení 
Nastavení hlasitosti videoklipů
Během přehrávání videoklipů klepněte na 
Hlasitost zvuku lze také nastavit pomocí
/
 nastavte pomocí
v nabídce OPTION MENU.
/

.
Prohlížení fotografií
Videokamera zobrazí vybranou fotografii.
Předchozí
Tipy
Při prohlížení fotografií uložených na paměťové kartě se na obrazovce zobrazí
Další
OPTION MENU
Záznam/přehrávání
Na obrazovku VISUAL
INDEX
Spuštění/zastavení
prezentace


(složka přehrávání).
CZ
31
Užitečné funkce pro
přehrávání videoklipů
a fotografií
Vyhledávání požadovaných obrazů
podle data (datový index)
Hledané obrazy lze efektivně vyhledat
podle data.
 Poznámky
Funkci datového indexu nelze použít
u fotografií uložených na paměťové kartě.

 Stiskněte
OBRAZŮ).
(ZOBRAZENÍ
Zobrazí se obrazovka VISUAL
INDEX.
 Klepněte na INDEX].
 [DATOVÝ
Návrat na obrazovku VISUAL INDEX
Tipy
Obrazovku datového indexu můžete zobrazit
(MENU)  [Zobrazit
také klepnutím na další]  [ZOBR.OBRAZŮ] (v kategorii
[PŘEHRÁVÁNÍ])  [DATOVÝ INDEX].
Na obrazovce Index filmové cívky/Index
tváří můžete zobrazit datový index klepnutím
na datum v pravém horním rohu obrazovky.



Vyhledávání požadované scény
pomocí označení (Index filmové cívky)
Videoklipy lze rozdělit podle nastaveného
času a první scéna každé takové části se
zobrazí na obrazovce INDEX. Můžete zahájit
přehrávání videoklipu od vybrané miniatury.
 Stiskněte
(ZOBRAZENÍ OBRAZŮ).
Zobrazí se obrazovka VISUAL INDEX.
 Klepněte na CÍVKA].
[
FILMOVÁ
Návrat na obrazovku VISUAL INDEX
/
vyberte
 Klepnutím na datum požadovaného obrazu a
poté klepněte na .
Nastavení intervalu pro vytvoření
miniatur scén ve videoklipech.
/
vyberte
 Klepnutím na požadovaný videoklip.
Obrazy k vybranému datu se zobrazí
na obrazovce VISUAL INDEX.
vyhledáte
 Klepnutím na /
požadovanou scénu. Poté vyberte
scénu, kterou chcete přehrát.
Přehrávání se zahájí od vybrané scény.
CZ
32
Tipy
Obrazovku Index filmové cívky můžete zobrazit
(MENU)  [Zobrazit
klepnutím na další]  [ZOBR.OBRAZŮ] (v kategorii
[PŘEHRÁVÁNÍ])  [ FILMOVÁ CÍVKA].


Vyhledávání požadované scény
podle tváře (Index tváří)
Tváře detekované nebo označené
stisknutím během natáčení videoklipu se
zobrazí na obrazovce INDEX.
Videoklip lze přehrát od vybraného obrazu
s tváří.
(ZOBRAZENÍ
Zobrazí se obrazovka VISUAL INDEX.
 Klepněte na [
TVÁŘE].
Návrat na obrazovku VISUAL INDEX
/
vyberte
 Klepnutím na požadovaný videoklip.
vyhledejte
 Klepnutím na /
požadovaný obraz tváře a
poté stisknutím tohoto obrazu
zobrazte scénu.
Tipy
Obrazovku Index tváří můžete zobrazit
(MENU)  [Zobrazit
klepnutím na další]  [ZOBR.OBRAZŮ] (v kategorii
[PŘEHRÁVÁNÍ])  [ TVÁŘE].


Přehrávání přehledu videoklipů
(Přehrávání průřezu)
Záznam/přehrávání
 Stiskněte
OBRAZŮ).
 Poznámky
Za určitých podmínek nahrávání nelze tváře
detekovat.
Příklad: Osoby s brýlemi či klobouky nebo
osoby, které nejsou otočeny k videokameře.
 Ujistěte se, že jste před natáčením nastavili
[DETEKCE TVÁŘE] na [ZAP] (str. 68)
(výchozí nastavení), aby bylo možné hledat
videoklipy pomocí funkce Index tváří.

Videokamera náhodně zvolí několik scén,
spojí je a přehraje jako průřez vašich
videoklipů ve vysoké kvalitě zobrazení
(HD) s hudbou a vizuálními efekty. Scény
vybrané pro přehrávání průřezu se při
každém použití této funkce liší. Můžete
uložit požadovaný scénář přehrávání
průřezu.
Klepněte na (MENU) 
[Zobrazit další]  [ PRŮŘEZ]
(v kategorii
[PŘEHRÁVÁNÍ]).
Zobrazí se nastavení pro přehrávání
průřezu. Přehrávání průřezu se spustí
po několika sekundách.
Návrat na obrazovku VISUAL INDEX
Přehrávání bude zahájeno od začátku
scény s vybranou tváří.
CZ
33
Zastavení přehrávání průřezu

Chcete-li přehrávání pozastavit, klepněte
.
na Chcete-li přehrávání zastavit, klepněte na nebo
.

Změna nastavení přehrávání průřezu
Klepněte na [ PRŮŘEZ] a poté před
zahájením přehrávání přehledu klepněte
na [NAST.PRŮŘEZU]. Můžete nastavit tyto
položky.





[ROZSAH PŘEHRÁV.]
Nastavte rozsah videoklipů, které chcete
přehrát, zvolením data od a do. Poté klepněte
.
na Nenastavíte-li rozmezí, začne videokamera
přehrávat počínaje videoklipy s datem
zobrazeným na obrazovce VISUAL INDEX až
k videoklipům, které byly nahrány nejpozději.
[MOTIV]
Zvolte jedno z následujících nastavení:
[JEDNODUCHÝ], [NOSTALGICKÝ],
[STYLOVÝ], [ŽIVÝ] (výchozí nastavení)
Hudební kategorie se zvolí automaticky podle
motivu.
[HUDBA]
Z hudební kategorie můžete přidat jednu nebo
více z následujících: [HUDBA 1] - [HUDBA 4]
(výchozí nastavení), [HUDBA 5] - [HUDBA 8]
(požadovaná hudba * u HDR-CX110E/CX150E/
XR150E).
* Podrobnosti o změně hudebních souborů
najdete na straně 35.
[MIX ZVUKU]
S hudbou je přehráván i původní zvuk.
/
upravte poměr mezi
Klepnutím na původním zvukem a hudbou.
[NÁHODNÉ POŘADÍ]
Pokud chcete přehrát videoklipy v náhodném
pořadí, zvolte [ZAP].
 Poznámky
Nastavení [ROZSAH PŘEHRÁV.] je vymazáno
po zastavení přehrávání průřezu.

CZ
34


Tipy
Během přehrávání průřezu lze nastavení
přehrávání změnit klepnutím na (OPTION).
Pokud změníte nastavení přehrávání průřezu,
budou náhodné scény vybrány znovu.
Pokud změníte [HUDBA] poté, co jste zvolili
[MOTIV], bude hudba příště zvolena pro motiv
automaticky.
Uložení scénáře přehrávání průřezu
Během přehrávání přehledu klepněte
(OPTION)  [ULOŽIT
na SCÉNÁŘ]  [ANO].

Můžete uložit maximálně 8 scénářů. Pokud již
bylo uloženo 8 scénářů, zobrazí se na obrazovce
LCD [Dosažen limit SCÉNÁŘŮ PRŮŘEZU.
SCÉNÁŘ PRŮŘEZU lze smazat stisknutím
tlačítka SMAZAT SCÉNÁŘ.]. Klepnutím na
[SMAZAT SCÉNÁŘ] odstraňte již
nepotřebné scénáře.
Přehrávání uloženého scénáře
přehrávání průřezu
Klepněte na (MENU)  [Zobrazit
další]  [ SCÉNÁŘ] (v kategorii
[PŘEHRÁVÁNÍ]) a vyberte scénář, který
/
a klepněte
chcete přehrát, pomocí
.
na  Poznámky
Pokud odstraníte nebo rozdělíte videoklipy,
které jsou součástí scénáře funkce Přehrávání
průřezu, budou při přehrávání průřezu tyto
videoklipy přeskočeny.

Odstranění uloženého scénáře
přehrávání průřezu
Klepněte na (MENU)  [Zobrazit
další]  [SMAZAT SCÉNÁŘ]
[STŘH])  [SMAZAT]
(v kategorii
a vyberte scénář, který chcete odstranit,
/ a poté klepněte na 
pomocí
[ANO] 

.


Chcete-li odstranit všechny scénáře, klepněte
(MENU)  [Zobrazit další] 
na [SMAZAT SCÉNÁŘ] (v kategorii
[STŘH])  [SMAZAT VŠE]  [ANO] 

.
[ANO] 
Odstranění můžete provést také během přehrávání
scénáře průřezu, když klepnete na (OPTION) nebo obrazovku pro výběr scénáře.


Na videokameru je možné převést hudební soubory
z audio CD nebo soubory ve formátu MP3 a
přehrát je pomocí přehrávání průřezu. Pro přenos
hudebních souborů je nutné na počítač nainstalovat
software „PMB“ (součást dodávky). Zapněte
videokameru a počítač, propojte je kabelem USB
(součást dodávky) a pak klepněte na [STÁHNOUT
HUDBU] na obrazovce videokamery. (Pokud
se nezobrazí obrazovka [VÝBĚR USB], klepněte
(MENU)  [Zobrazit další] 
na [NÁSTROJ HUDBA] (v kategorii [DALŠÍ]) 
[STÁHNOUT HUDBU]).
Pokud poté, co je hudební soubor přenesen
na videokameru, nelze přehrát hudbu, může
být soubor poškozen. Vymažte hudební soubor
klepnutím na (MENU)  [Zobrazit další]
 [NÁSTROJ HUDBA] (v kategorii [DALŠÍ])
 [VYPRÁZD.HUDBU] a poté hudební soubor
přeneste znovu. Pokud hudební soubory vymažete
pomocí [VYPRÁZD.HUDBU], budou rovněž
vymazána hudební data nahraná na videokameře
z výroby. V tomto případě je lze obnovit pomocí
Music Transfer, softwaru nainstalovaného spolu
s „PMB.“ Chcete-li spustit Music Transfer, klikněte
na [Start]  [All Programs]  [PMB]  [PMB
Launcher]  [Export]  [Music Transfer].
Pokyny k použití viz nápověda [Music Transfer].
Fotografie lze zvětšit 1,1 až 5krát.
Zvětšení lze nastavit pomocí páčky funkce
zoom.
 Zobrazte fotografii, kterou chcete
zvětšit.
Záznam/přehrávání
Změna hudebních souborů
(HDR-CX110E/CX150E/XR150E)
Použití funkce zoom při přehrávání
u fotografií
 Zvětšete fotografii pomocí T
(teleobjektiv).
Obrazovka se zarámuje.
 Stiskněte obrazovku v bodě,
který chcete zobrazit ve středu
zobrazeného rámu.
Bod, jenž jste na obrazovce stiskli, se
přesune do středu zobrazeného rámu.
 Upravte zvětšení pomocí
W (širokoúhlý záběr)/T
(teleobjektiv).
Chcete-li funkci zrušit, stiskněte
.
CZ
35
Přehrávání série fotografií
(prezentace)
Klepněte
na obrazovce na
přehrávání fotografií.
Prezentace začne od zvolené fotografie.
Zastavení prezentace
Klepněte na .
Obnovení prezentace
Klepněte znovu na .
 Poznámky
Během prezentace nelze použít funkci zoom při
přehrávání.

Tipy
Nepřetržité přehrávání prezentace lze nastavit
(OPTION) 
výběrem možnosti
karta  [NAST.PREZENTACE] při přehrávání
fotografií. Výchozí nastavení je [ZAP]
(nepřetržité přehrávání).


CZ
36
Přehrávání obrazů na
televizoru
Způsoby připojení a kvalita obrazu
(vysoké rozlišení (HD) nebo standardní
rozlišení (STD)) na televizoru se může lišit
v závislosti na typu připojeného televizoru a
použitých konektorech.
Připojení televizoru pomocí [PRŮV.
PŘIPOJ.TV]
vyberte
 Klepnutím na /
vstupní konektor televizoru a
poté klepněte na .


Zobrazí se způsob připojení.
Klepnete-li na [RADA], uvidíte tipy
k připojení nebo změně nastavení
videokamery.
Videokameru snadno připojíte k televizoru
podle pokynů zobrazených na obrazovce
LCD, [PRŮV.PŘIPOJ.TV].
 Přepněte vstup televizoru
na připojený konektor.
Postupujte podle pokynů v návodu
k obsluze televizoru.
 Připojte videokameru k televizoru.
Konektor HDMI OUT
 Zapněte videokameru a
klepněte na (MENU) 
[Zobrazit další]  [PRŮV.PŘIPOJ.
TV] (v kategorii [DALŠÍ])
na obrazovce LCD.

Záznam/přehrávání

Vstupní konektory
na televizoru
Konektory
na videokameře
Jako zdroj napájení použijte dodaný
napájecí adaptér (str. 14).
*
 Klepněte na [HD TV].
**
Konektor
dálkového ovládání
A/V
* HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/
CX155E
** HDR-XR150E/XR155E
CZ
37
 Klepněte na 
Připojovací kabel A/V s S VIDEO (prodává se
samostatně)
 [ANO].
Je-li pro zobrazení videoklipů použit
připojovací kabel A/V, budou zobrazeny
ve standardním rozlišení (STD).
(Bílá)
(Červená)
 Zahajte přehrávání videoklipů
a fotografií na videokameře
(str. 29).
(Žlutá)
Připojovací kabel A/V (součást dodávky)
(Žlutá)
(Bílá)
(Červená)
Typy připojovacích kabelů k propojení
videokamery a televizoru
Připojení k televizoru s vysokým rozlišením
Komponentní A/V kabel (součást dodávky)
Připojení televizoru přes videorekordér

(Zelená) Y
(Modrá)PB/CB
(Červená)PR/CR
(Bílá)
(Červená)
Připojte videokameru do vstupu LINE IN
na videorekordéru pomocí kabelu A/V. Nastavte
volič vstupu na videorekordéru na LINE
(VIDEO 1, VIDEO 2 atd.).
Nastavení poměru stran podle
připojeného televizoru (16:9/4:3)

Kabel HDMI (prodává se samostatně)
Nastavte [TYP TV] na [16:9] nebo [4:3] podle
televizoru (str. 77).
Je-li televizor monofonní (je vybaven
pouze jedním vstupním audio
konektorem)

Připojení k televizoru nepodporujícímu vysoké rozlišení,
formát 16:9 (širokoúhlý) nebo 4:3
Komponentní A/V kabel (součást dodávky)
(Zelená) Y
(Modrá)PB/CB
(Červená)PR/CR
(Bílá)
(Červená)
CZ
38
Zapojte žlutý konektor připojovacího kabelu
A/V do vstupního video konektoru a bílý (levý
kanál) nebo červený konektor (pravý kanál)
do vstupního audio konektoru televizoru nebo
videorekordéru.
Připojení zařízení pomocí
komponentního A/V kabelu

Zapojíte-li pouze komponentní video
konektory, nebude přehráván zvuk. Červené a
bílé konektory zapojte do audio výstupů.
Připojení pomocí kabelu HDMI





Používejte kabel HDMI s logem HDMI.
Na jednom konci (pro videokameru) použijte
konektor HDMI mini a na druhém konci
konektor vhodný pro připojení televizoru.
Obrazy chráněné autorskými právy se
z konektoru HDMI OUT videokamery
nepřehrají.
Některé televizory s tímto připojením mohou
fungovat nesprávně (např. žádný zvuk nebo obraz).
Nepřipojujte konektor HDMI OUT
videokamery k externímu zařízení HDMI OUT,
může dojít k poškození videokamery.
Připojení pomocí kabelu A/V
s konektorem S VIDEO

 Poznámky
Přehráváte-li videoklipy ve standardním
rozlišení (STD) na televizoru 4:3, který není
kompatibilní se signálem 16:9, nahrávejte
videoklipy s poměrem stran 4:3. Klepněte na (MENU)  [Zobrazit další]  [NAS.
[NAST.
NAHR.-DALŠÍ] (v kategorii
SNÍMÁNÍ])  [ VÝBĚR ŠÍŘKY]  [4:3]


(str. 70).


Je-li televizor nebo videorekordér
vybaven 21pinovým adaptérem
(EUROCONNECTOR)
Použití „BRAVIA“ Sync
Videokameru lze ovládat dálkovým
ovladačem televizoru, pokud videokameru
připojíte pomocí kabelu HDMI k televizoru
kompatibilnímu s typem „BRAVIA“ Sync
vyrobenému v roce 2008 nebo později.
Nabídku videokamery lze ovládat
stisknutím tlačítka SYNC MENU
na dálkovém ovladači televizoru.
Stisknutím tlačítek nahoru/dolů/vpravo/
vlevo/enter na dálkovém ovladači televizoru
můžete zobrazit obrazovky indexu, např.
VISUAL INDEX, přehrávat vybrané
videoklipy nebo prohlížet fotografie.
 Poznámky
Některé funkce nelze dálkovým ovladačem
provést.
 Chcete-li videokameru nastavit, klepněte na (MENU)  [Zobrazit další]  [DALŠÍ
NASTAVENÍ] (v kategorii [OBECNÁ
NASTAV.])  [OVLÁDÁNÍ HDMI]  [ZAP]


(výchozí nastavení) 
 Nastavte rovněž televizor. Podrobnosti
naleznete v návodu k obsluze televizoru.


Použijte 21pinový adaptér (prodává se
samostatně) pro přehrávání fotografií.
Televizor/
videorekordér
Tipy
Připojíte-li videokameru k televizoru více než
jedním typem kabelu kvůli zobrazení obrazů,
je priorita vstupních konektorů televizoru
následující:


HDMI  komponentní  S VIDEO  video
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
je rozhraní, které umožňuje současné vysílání
obrazových a zvukových signálů. Konektor
HDMI OUT přenáší vysoce kvalitní obraz a
digitální audio signály.
Záznam/přehrávání

Je-li připojen konektor S VIDEO (kanál S
VIDEO), nepřehrají se zvukové signály. Chcete-li
přehrávat zvuk, připojte bílé a červené konektory
ke vstupnímu audio konektoru televizoru.
Toto připojení vytváří vyšší rozlišení než
připojovací kabel A/V.

.
Funkce „BRAVIA“ Sync se liší podle
modelu BRAVIA. Podrobnosti naleznete
v návodu k obsluze televizoru.
Tipy
Vypnete-li televizor, vypne se současně i
videokamera.


CZ
39
Správné používání videokamery
Mazání videoklipů a
fotografií
Prostor na záznamovém médiu lze uvolnit
smazáním videoklipů a fotografií.
 Poznámky
Obrazy, které byly vymazány, nelze obnovit.
Důležité videoklipy a fotografie si předem uložte.
 Při mazání obrazů nevyjímejte z kamery modul
akumulátoru ani neodpojujte napájecí adaptér.
Mohlo by dojít k poškození záznamového média.
 Při mazání obrazů z paměťové karty ji nevysunujte.
 Nelze mazat videoklipy a fotografie, u nichž
byla nastavena ochrana. Před vymazáním zrušte
zabezpečení videoklipů a fotografií, které chcete
vymazat (str. 41).
 Je-li vymazaný videoklip umístěn v seznamu
pro přehrávání (str. 46), bude tento videoklip
odstraněn rovněž ze seznamu pro přehrávání.
 Je-li vymazaný videoklip umístěn v uloženém
scénáři přehrávání průřezu (str. 35), bude
videoklip vymazán i z tohoto scénáře.
3
Klepnutím zobrazte symbol u
videoklipů nebo fotografií, které
se mají vymazat.

Tipy
Obraz na obrazovce přehrávání můžete vymazat
pomocí
OPTION MENU.
Chcete-li vymazat všechny obrazy na záznamovém
médiu a obnovit tak veškerý volný prostor
na médiu, naformátujte médium (str. 74).
Zmenšené obrázky, které umožňují shlédnout
více obrazů najednou na obrazovce indexu, se
nazývají „miniatury“.




1
Klepněte na (MENU) 
[Zobrazit další]  [ODSTRANIT]
[STŘH]).
(v kategorii
2
Chcete-li vymazat videoklipy,
klepněte na [ ODSTRANIT] 
[
ODSTRANIT] nebo
[
ODSTRANIT].

CZ
40
Chcete-li vymazat fotografie, klepněte na [ ODSTRANIT]  [ ODSTRANIT].

4
Výběr obrazu potvrďte stisknutím
a podržením obrazu na obrazovce
se vrátíte
LCD. Klepnutím na na předchozí obrazovku.
Klepněte na 
 [ANO] 
.
Vymazání všech videoklipů/fotografií
najednou
V kroku 2 klepněte na [ ODSTRANIT]
ODSTR.VŠE]/[
ODSTR.VŠE]
[

.
 [ANO]  [ANO] 

Chcete-li vymazat všechny obrazy najednou,
klepněte na [ ODSTRANIT] 
[ ODSTRANIT VŠE]  [ANO]  [ANO]

.

Vymazání všech videoklipů/fotografií
nahraných ve stejný den najednou
 Poznámky
Fotografie na paměťové kartě nelze mazat podle
data pořízení.

V kroku 2 klepněte na ODSTR.dle
[ ODSTRANIT]  [
ODSTR.dle data].
data]/[

Chcete-li vymazat všechny fotografie
ze stejného dne, klepněte na [ ODSTRANIT]  [ ODSTR.dle
data].
Nastavení ochrany
nahraných videoklipů
a fotografií (Ochrana)
Pro videoklipy a fotografie můžete nastavit
ochranu, aby nedošlo k jejich náhodnému
vymazání.
Tipy
Pro videoklipy a fotografie na obrazovce
přehrávání můžete nastavit ochranu pomocí
OPTION MENU.

Klepnutím na /
vyberte datum
pořízení požadovaných videoklipů/
.
fotografií a poté klepněte na 
Výběr obrazu potvrďte klepnutím na obraz
se
na obrazovce LCD. Klepnutím na vrátíte na předchozí obrazovku.
Klepněte na [ANO] 

.

1
Klepněte na (MENU) 
[Zobrazit další]  [OCHRANA]
(v kategorii
[STŘH]).
2
Pro videoklipy nastavíte ochranu
klepnutím na [OCHRANA ] 
[OCHRANA
]/[OCHRANA
].

Správné používání videokamery
3
Chcete-li nastavit ochranu pro fotografie,
klepněte na [OCHRANA ] 
[OCHRANA ].
Klepněte na videoklipy a
fotografie, pro něž chcete
nastavit ochranu.
Na vybraných obrazech se zobrazí .

4
Výběr obrazu potvrďte stisknutím
a podržením obrazu na obrazovce
se vrátíte
LCD. Klepnutím na na předchozí obrazovku.
Klepněte na 
 [ANO] 
.
CZ
41
Rozdělení videoklipu
Zrušení nastavení ochrany videoklipů a
fotografií
Klepněte na videoklip nebo fotografii
označené  v kroku 3.
 zmizí.
Nastavení ochrany pro všechny
videoklipy/fotografie nahrané ve stejný
den najednou
 Poznámky
 Pro statické snímky uložené na paměťové kartě
nelze zvolit [OCHR. dle data].
V kroku 2 klepněte na [OCHRANA
dle data]/[OCHR.
 [OCHR.
dle data].

1
Klepněte na (MENU) 
[Zobrazit další]  [ ROZDĚLIT]
[STŘH]).
(v kategorii
2
Klepněte na videoklip, který
chcete rozdělit.
3
Vybraný videoklip se začne přehrávat.
Klepněte
v místě, kde
chcete videoklip rozdělit na
scény.
]
Přehrávání se pozastaví. Mezi
přehráváním a pauzou se přepíná
.
stisknutím tlačítka
Chcete-li nastavit ochranu pro všechny
fotografie ze stejného dne, klepněte
na [OCHRANA ]  [OCHR. dle data].
Vybraný okamžik střihu můžete dále
přesněji upravit pomocí
.
Klepnutím na /
vyberte datum
pořízení požadovaných videoklipů/
.
fotografií a poté klepněte na 
Výběr obrazu potvrďte klepnutím na obraz
se
na obrazovce LCD. Klepnutím na vrátíte na předchozí obrazovku.
Klepněte na [OCHRANA] 
.

Zrušení nastavení ochrany všech
videoklipů a fotografií nahraných
ve stejný den najednou
V kroku  výše vyberte datum pořízení
požadovaných videoklipů/fotografií a
 [ZRUŠIT
poté klepněte na 
.
OCHRANU] 
CZ
42
Návrat na začátek vybraného videoklipu
4
Klepněte na .
 [ANO] 
 Poznámky
Videoklipy, které byly rozděleny, nelze obnovit.
 Chráněný videoklip nelze rozdělit. Před
rozdělením videoklipu je nutno odstranit jeho
ochranu (str. 41).
 Při rozdělování videoklipu nevyjímejte
z kamery modul akumulátoru ani neodpojujte





napájecí adaptér. Mohlo by dojít k poškození
záznamového média. Při rozdělování videoklipů
na paměťové kartě rovněž nevysunujte kartu.
Mezi bodem, kde jste stiskli
, a dělícím
bodem může být malý rozdíl, protože
videokamera volí bod dělení na základě asi
půlsekundových dílů.
Rozdělíte-li původní videoklip, bude rozdělen i
videoklip přidaný na seznam přehrávání.
Je-li vymazaný videoklip umístěn v uloženém
scénáři přehrávání průřezu (str. 34), bude
videoklip vymazán i z tohoto scénáře.
Na videokameře lze provádět pouze jednoduché
úpravy. Ke složitějšímu upravování použijte
dodaný software „PMB“.
Tipy
Videoklip na obrazovce přehrávání můžete
rozdělit pomocí
OPTION MENU.


Pořízení fotografie
z videoklipu (HDRCX110E/CX116E/
CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E)
1
Klepněte na (MENU) 
[Zobrazit další]  [ZACHYTIT
FOTO] (v kategorii
[STŘH]).
2
Otevře se obrazovka [ZACHYTIT
FOTO].
Klepněte na videoklip, z kterého
chcete vytvořit fotografii.
3
Vybraný videoklip se začne přehrávat.
Správné používání videokamery
v okamžiku, který
Klepněte
chcete zachytit.
Přehrávání se pozastaví. Mezi
přehráváním a pauzou se přepíná
stisknutím tlačítka
.
Vybraný okamžik zachycení můžete dále
přesněji upravit pomocí
.
Návrat na začátek vybraného videoklipu
4
Klepněte na .
Po ukončení zachycení se přehrávání
pozastaví.

Zachycená fotografie se uloží na záznamové
médium vybrané v [NAS.MÉDIA - FOTO]
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E) (str. 17).
CZ
43


5
Chcete-li pokračovat v zachycování,
a poté zopakujte postup
stiskněte
od kroku 3.
Chcete-li z videoklipu zachytit další
a poté zopakujte
fotografii, stiskněte
postup od kroku 2.
Klepněte na 
.
 Poznámky
 Velikost obrazu je nastavena podle obrazové
kvality videoklipu:
2,1M] ve vysokém rozlišení (HD)
[
0,2M] ve formátu 16:9 (širokoúhlý)
[
ve standardním rozlišení (STD)
 [VGA (0,3M)] ve formátu 4:3 ve standardním
rozlišení (STD)
 Záznamové médium, na které chcete ukládat
fotografie, musí obsahovat dostatek volného
prostoru.
 Datum a čas pořízení fotografií zachycených z
videoklipů jsou stejné jako datum a čas nahrání
videoklipů.
 Pokud videoklip, ze kterého vytváříte fotografii,
neobsahuje datum a čas, bude fotografii
přiřazeno datum a čas zachycení z videoklipu.
 Fotografie nelze pořizovat z videoklipů
uložených na paměťové kartě
(HDR-CX116E/CX155E/XR155E).
Přepis/kopírování
videoklipů a
fotografií z vnitřního
záznamového média
na paměťovou kartu
(HDR-CX116E/CX150E/
CX155E/XR150E/
XR155E)
Přepis videoklipů
Můžete přepisovat videoklipy uložené
na vnitřním záznamovém médiu
videokamery na paměťovou kartu.
Před zahájením operace vložte do
videokamery paměťovou kartu.
 Poznámky
Pokud nahráváte videoklip na paměťovou
kartu poprvé, vytvořte soubor databáze obrazů
klepnutím na (MENU)  [Zobrazit
další]  [OPRAVIT DATAB.O.] (v kategorii
[SPRÁVA MÉDIA])  [PAMĚŤOVÁ
KARTA].
 Při přepisování připojte videokameru k síťové
zásuvce pomocí napájecího adaptéru (součást
dodávky), aby nedošlo k výpadku napájení
videokamery.

Tipy
Původní videoklip nebude po přepisu vymazán.
Přepsány budou všechny obrazy zahrnuté
do seznamu pro přehrávání.
Obrazy zaznamenané videokamerou a uložené
na záznamovém médiu se označují jako
„originální“.




(MENU) 
 Klepněte na [Zobrazit další]  [KOPÍROVAT
FILM] (v kategorii
[STŘH]).
Otevře se obrazovka [KOPÍROVAT
FILM].
CZ
44
 Vyberte typ přepisu.
 Vyberte videoklip, který chcete přepsat.
[KOP.dle výběru]: Klepněte
na videoklip, který chcete přepsat, a
označte jej symbolem . Můžete vybrat
několik videoklipů.
 [ANO] 
.
Tipy
Po ukončení přepisu můžete zkontrolovat
zkopírované videoklipy nastavením
[PAMĚŤOVÁ KARTA] na [NAS.MÉDIA
- FILM] a přehráním (str. 17).


Kopírování fotografií
Můžete kopírovat fotografie z vnitřního
záznamového média videokamery
na paměťovou kartu.
Před zahájením operace vložte
do videokamery paměťovou kartu.
Správné používání videokamery
[KOP.dle výběru]: Výběr videoklipů a
přepis
[KOPÍR.dle data]: Přepis všech
videoklipů daného data
KOPÍROVAT VŠE]: Přepis
[
seznamu videoklipů ve vysokém
rozlišení (HD)
[
KOPÍROVAT VŠE]: Přepis
seznamu videoklipů ve standardním
rozlišení (STD)
Zvolíte-li jako zdroj pro přepis seznam
pro přehrávání, postupujte podle
pokynů zobrazovaných na obrazovce.
 Klepněte na 
 Poznámky
Při kopírování připojte videokameru k síťové
zásuvce pomocí napájecího adaptéru (součást
dodávky), aby nedošlo k výpadku napájení
videokamery.

(MENU) 
 Klepněte na [Zobrazit další]  [KOPÍROVAT
FOTO] (v kategorii
[STŘH]).
Zbývající kapacita paměťové karty

Výběr obrazu potvrďte stisknutím
a podržením obrazu na obrazovce
se vrátíte
LCD. Klepnutím na na předchozí obrazovku.
[KOPÍR.dle data]: Vyberte datum pořízení
přepsaného videoklipu a poté stiskněte
. Nemůžete vybrat několik dat.
Otevře se obrazovka [KOPÍROVAT
FOTO].
CZ
45
Použití seznamu pro
přehrávání videoklipů
 Klepněte na typ kopírování.
[KOPÍR.dle výběru]: Kopírování
vybraných fotografií
[KOPÍR.dle data]: Kopírování všech
fotografií daného data
 Vyberte fotografii, kterou chcete
kopírovat.
[KOPÍR.dle výběru]: Klepněte
na fotografii, kterou chcete kopírovat, a
označte ji symbolem . Můžete vybrat
několik fotografií.

Výběr obrazu potvrďte stisknutím
a podržením obrazu na obrazovce.
se vrátíte
Klepnutím na na předchozí obrazovku.
[KOPÍR.dle data]: Vyberte datum pořízení
kopírované fotografie a poté klepněte na . Nemůžete vybrat několik dat.
 Klepněte na 

CZ
46
Vytvoření seznamu pro přehrávání
 Poznámky
Videoklipy ve vysokém rozlišení (HD) a
standardním rozlišení (STD) se přidávají
do individuálního seznamu pro přehrávání.

(MENU) 
 Klepněte na [Zobrazit další]  [UPRAVIT
SEZNAM] (v kategorii
[STŘH]).
 Klepněte na [
PŘIDAT].
[
PŘIDAT] nebo
 Klepněte na videoklip, který
chcete přidat do seznamu pro
přehrávání.
Vybraný videoklip bude označen
symbolem .
 [ANO] 
.
Tipy
Po ukončení kopírování můžete zkontrolovat
kopírované fotografie nastavením [PAMĚŤOVÁ
KARTA] na [NAS.MÉDIA - FOTO] a přehráním
(str. 17).

Seznam pro přehrávání je seznam miniatur
vybraných videoklipů.
Původní videoklipy se nezmění, ani když
provedete úpravy či vymazání videoklipů
v seznamu pro přehrávání.

Výběr obrazu potvrďte stisknutím
a podržením obrazu na obrazovce
se vrátíte
LCD. Klepnutím na na předchozí obrazovku.
 Klepněte na 
 [ANO] 
.
Přidání všech videoklipů nahraných
ve stejný den najednou
Přehrávání seznamu pro přehrávání
V kroku 2 klepněte na [
PŘIDAT dle
PŘIDAT dle data].
data]/[
Na obrazovce se zobrazí data pořízení
videoklipů.
Klepnutím na /
vyberte
datum požadovaného videoklipu a poté
.
stiskněte

Výběr obrazu potvrďte klepnutím na obraz
se
na obrazovce LCD. Klepnutím na vrátíte na předchozí obrazovku.
Klepněte na [ANO] 

.
Tipy
Do seznamu pro přehrávání můžete přidat
maximálně 999 videoklipů ve vysokém rozlišení
(HD) nebo 99 videoklipů ve standardním
rozlišení (STD).
Videoklip můžete přidat na obrazovce
přehrávání nebo na obrazovce Seznam pro
(OPTION).
přehrávání klepnutím na 


Zobrazí se videoklipy přidané
do seznamu pro přehrávání.
 Klepněte na videoklip, který
chcete přehrát.
Seznam pro přehrávání se přehrává od
vybraného videoklipu do konce, poté
se na obrazovce znovu zobrazí seznam
pro přehrávání.
Správné používání videokamery
 Poznámky
Při přidávání videoklipů do seznamu pro
přehrávání nevyjímejte z kamery modul
akumulátoru ani neodpojujte napájecí adaptér.
Mohlo by dojít k poškození záznamového
média. Při úpravě videoklipů na paměťové kartě
rovněž nevysunujte kartu.
 Do seznamu pro přehrávání nelze přidávat
fotografie.
 Nelze vytvořit seznam pro přehrávání, který
by obsahoval současně videoklipy ve vysokém
rozlišení (HD) i videoklipy ve standardním
rozlišení (STD).

(MENU) 
 Klepněte na [Zobrazit další]  [SEZNAM]
(v kategorii
[PŘEHRÁVÁNÍ]).
Vymazání nepotřebných videoklipů ze
seznamu pro přehrávání
Klepněte na (MENU) 
[Zobrazit další]  [UPRAVIT
[STŘH]).
SEZNAM] (v kategorii
SMAZAT]/
Klepněte na [
SMAZAT].
[
Chcete-li vymazat všechny videoklipy
v seznamu pro přehrávání, klepněte na [
SMAZAT VŠE]/[
SMAZAT VŠE]

.
 [ANO]  [ANO] 
Vyberte videoklip, který chcete vymazat
ze seznamu.
CZ
47
Vybraný videoklip bude označen
symbolem .

Výběr obrazu potvrďte stisknutím
a podržením obrazu na obrazovce
se vrátíte
LCD. Klepnutím na na předchozí obrazovku.
Klepněte na .

 [ANO] 
Tipy
Pokud videoklip vymažete ze seznamu pro
přehrávání, původní videoklip se nevymaže.


Změna pořadí v seznamu pro přehrávání
Klepněte na (MENU) 
[Zobrazit další]  [UPRAVIT
[STŘH]).
SEZNAM] (v kategorii
PŘESUNOUT]/
Klepněte na [
PŘESUNOUT].
[
Vyberte videoklip, který chcete
přesunout.
Vybraný videoklip bude označen
symbolem .

Výběr obrazu potvrďte klepnutím na obraz
se
na obrazovce LCD. Klepnutím na vrátíte na předchozí obrazovku.
Klepněte na .
Vyberte umístění pomocí
/
Pruh umístění
Klepněte na .

CZ
48
 [ANO] 
Tipy
Vyberete-li více videoklipů, přesunou se
videoklipy v pořadí uvedeném na seznamu pro
přehrávání.


.
Ukládání obrazů pomocí externího zařízení
Ukládání obrazů na
externí médium
(PŘÍMÉ KOPÍROVÁNÍ)
Videoklipy a fotografie lze ukládat
na externí zařízení (velkokapacitní
paměťové zařízení USB), jako je například
externí pevný disk. Obrazy lze rovněž
přehrávat na videokameře nebo jiném
zařízení pro přehrávání.
1
Připojte napájecí adaptér a
napájecí kabel ke konektoru
DC IN videokamery a do síťové
zásuvky.
2
Je-li externí médium vybaveno
napájecím kabelem, připojte jej
do síťové zásuvky.
3
Připojte k externímu médiu
adaptérový kabel USB.
4
Připojte adaptérový kabel USB
do zásuvky  (USB) videokamery.
Když se otevře obrazovka [Vytvořit
nový soubor databáze obrazů.],
klepněte na [ANO].
Ukládání obrazů pomocí externího zařízení
 Poznámky
Pro tuto operaci je nutno použít adaptérový
kabel USB VMC-UAM1 (prodává se
samostatně).
 Adaptérový kabel USB VMC-UAM1 nemusí být
dostupný v některých zemích/oblastech.
 Jako externí médium nelze používat následující
zařízení.
 médium s kapacitou překračující 2 TB
 běžná disková jednotka, např. jednotka CD
nebo DVD
 média připojená prostřednictvím
rozbočovače USB
 média s vestavěným rozbočovačem USB
 čtečka karet
 Externí média nemusí být možné používat
s funkcí kódu.
 Videokamera může pracovat se souborovým
systémem FAT. Je-li externí médium
naformátováno na souborový systém NTFS,
atd., naformátujte jej před použitím pomocí
videokamery. Po připojení externího
média k videokameře se otevře obrazovka
formátování. Obrazovka formátování se však
může zobrazit i přesto, že použijete externí
médium se souborovým systémem FAT.
 Správná funkce není zaručena u každého
zařízení, které splňuje provozní požadavky.
 Připojte videokameru do síťové zásuvky pomocí
dodaného napájecího adaptéru (str. 14).
 Podrobnosti viz návod k obsluze dodaný
s externím médiem.
 Podrobnosti o dostupných externích médiích
naleznete na webu podpory Sony pro vaši
zemi/oblast.

Tipy
Pomocí dodaného softwaru „PMB“ lze
importovat snímky uložené na externím médiu.


Adaptérový kabel
USB (prodává se
samostatně)
5
Klepněte na [Kopírovat.]
na obrazovce videokamery.
HDR-CX110E/CX115E:
Videoklipy a fotografie, které dosud nebyly
uloženy na externí médium, lze uložit.
CZ
49
HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E:
Videoklipy a fotografie na interním
záznamovém médiu videokamery,
které dosud nebyly uloženy na externí
médium, lze uložit.

6
Tato obrazovka se zobrazí pouze v případě,
že jsou k dispozici nově nahrané obrazy.
Po dokončení operace klepněte
na na obrazovce
videokamery.
 Poznámky
Počet scén, které je možno uložit na externí
médium je následující. Přestože externí médium
obsahuje volný prostor, nelze uložit scény,
jejichž počet překračuje následující hodnotu.
Videoklipy ve vysokém rozlišení (HD): Max. 3 999
Videoklipy ve standardním rozlišení (STD): 9 999
Fotografie: 9 999 snímků × 899 složek
Počet scén může být menší v závislosti na typu
nahraných obrazů.

Připojování externího média
Uložení požadovaných videoklipů a
fotografií
Snímky z paměťových karet je možno
ukládat na externí média.
 Poznámky
Fotografie uložené na paměťové kartě nelze
kopírovat ani vyhledávat podle data.

V kroku 5 výše klepněte na [Přehrát bez
kopírování.].
Otevře se obrazovka VISUAL INDEX
externího média.
(MENU)  [Zobrazit
Klepněte na další]  [KOPÍROVAT FILM] (při
výběru videoklipů)/[KOPÍROVAT
FOTO] (při výběru fotografií).
Při určování způsobu výběru
záznamového média (HDR-CX116E/
CX150E/CX155E/XR150E/XR155E)
a obrazů postupujte podle pokynů na
obrazovce.
Pokud jste zvolili [KOP.dle výběru],
klepněte na obraz, který se má uložit.
Zobrazí se .

Obrazy uložené na externím médiu se
zobrazují na obrazovce LCD. Tlačítko
zobrazení videoklipu a fotografie
na obrazovce VISUAL INDEX se mění jak
je uvedeno níže.
Pokud jste zvolili [KOPÍR.dle data],
vyberte datum obrazů, které se mají
/
, klepněte na přepsat pomocí
a poté přejděte na krok .
Zbývající kapacita externího média
Můžete provádět úpravy nastavení v
nabídce externího média, například mazání
(MENU) 
obrazů. Klepněte na [Zobrazit další] na obrazovce VISUAL
INDEX.
CZ
50


Výběr obrazu potvrďte stisknutím
a podržením obrazu na obrazovce
se vrátíte
LCD. Klepnutím na na předchozí obrazovku.
Stisknutím data můžete vyhledat více
obrazů podle data.
Klepněte na  [ANO] 
na obrazovce videokamery.
Přehrávání obrazů z externího média
na videokameře
V kroku 5 výše klepněte na [Přehrát bez
kopírování.].
Otevře se obrazovka VISUAL INDEX
externího média.
Přehrajte obraz (str. 29).


Obrazy můžete rovněž prohlížet
na televizoru připojeném k videokameře
(str. 37).
K přehrávání videoklipů ve vysokém
rozlišení (HD) na počítači lze použít
[Player for AVCHD]. Spusťte [Player for
AVCHD] a pomocí [Settings] vyberte
jednotku, ke které je připojeno externí
médium.
Odpojení externího média
Klepněte na na obrazovce VISUAL
INDEX externího média.
Odpojte adaptérový kabel USB.
Výběr způsobu vytváření disku
Zde je popsáno několik způsobů vytváření
disků AVCHD nebo disků zve standardním
rozlišení (STD) z videoklipů nebo fotografií
ve vysokém rozlišení (HD) nahraných
ve videokameře. Vyberte způsob, který
vyhovuje vašemu přehrávači.
 Poznámky
Připravte si disk DVD, např. DVD-R, pro
vytvoření disku.
 Uložení obrazů na externí médium viz strana 49.

Zařízení kompatibilní s formátem AVCHD
Přehrávač


Přehrávač Sony Blu-ray
PlayStation3, atd.
Ukládání obrazů pomocí externího zařízení
 Poznámky
Nelze zobrazit datový index pro fotografie.
 Pokud videokamera nerozpozná externí
médium, pokuste se provést následující operace.
 Znovu připojte adaptérový kabel USB
k videokameře
 Je-li externí médium vybaveno napájecím
kabelem, připojte jej do síťové zásuvky.

Vytvoření disku
pomocí vypalovačky
DVD
Vytvářející zařízení


Vypalovačka DVD, DVDirect Express (str. 52)
Vypalovačka DVD, atd., jiná než DVDirect
Express (str. 55)
Typ disku

Disk AVCHD (vysoké rozlišení (HD))
CZ
51
Běžné zařízení DVD
Přehrávač


Přehrávač DVD
Počítač, schopný přehrávat disky DVD, atd.
Vytvářející zařízení



Vypalovačka DVD, DVDirect Express (str. 52)
Vypalovačka DVD jiná než DVDirect Express
(str. 55)
Rekordér disků, atd. (str. 56)
Typ disku

Disk ve standardním rozlišení (STD)
 Poznámky
 V konzoli PlayStation3 mějte vždy
nainstalovánu nejnovější verzi systémového
softwaru PlayStation3.
 Konzole PlayStation3 nemusí být dostupná
v některých zemích/oblastech.
 Disky AVCHD lze přehrávat pouze
na zařízeních kompatibilních s formátem
AVCHD.
 Disky AVCHD nepoužívejte v přehrávačích/
rekordérech DVD. Důvodem je to, že
přehrávače/rekordéry DVD nejsou kompatibilní
s formátem AVCHD a v důsledku toho by
nemusely přehrávače/rekordéry DVD disk
vysunout.
 Disk AVCHD nelze vytvořit z videoklipu
nahraného v režimu [HD FX] [ REŽIM
NAHR.]. Videoklipy nahrané v režimu [HD
FX] nahrávejte na disky Blu-ray nebo na externí
paměťová zařízení (str. 49).
CZ
52
Vytvoření disku pomocí speciální
vypalovačky DVD, DVDirect Express
Můžete vytvořit disk nebo přehrávat obrazy
na vytvořeném disku pomocí vypalovačky
DVD, DVDirect Express (prodává se
samostatně).
Podrobnosti najdete v návodu k použití,
jenž je dodáván s vypalovačkou DVD.
 Poznámky
Při použití této funkce připojte videokameru
do síťové zásuvky pomocí napájecího adaptéru
(součást dodávky) (str. 14).
 Lze použít jen dosud nepoužité disky níže
uvedených typů:
 12 cm DVD-R
 12 cm DVD+R
 Toto zařízení nepodporuje dvouvrstvé disky.
 DVDirect Express se v tomto textu nazývá
„vypalovačka DVD“.

 Připojte napájecí adaptér a
napájecí kabel ke konektoru
DC IN videokamery a do síťové
zásuvky (str. 14).
 Zapněte videokameru a připojte
vypalovačku DVD do konektoru
 (USB) videokamery pomocí
kabelu USB vypalovačky DVD.
 Vložte dosud nepoužitý disk
do vypalovačky DVD a zavřete
zásuvku.
Na obrazovce videokamery se zobrazí
[VYPÁLIT DISK].
 Stiskněte tlačítko (DISC BURN)
na vypalovačce DVD.
Na disk budou uloženy videoklipy,
které dosud nebyly uloženy na žádný
disk (HDR-CX110E/CX115E).
Na disk budou uloženy videoklipy
nahrané na interním záznamovém
médiu, které dosud nebyly uloženy
na žádný disk (HDR-CX116E/CX150E/
CX155E/XR150E/XR155E).

 Pokud celková velikost videoklipů
k vypálení přesahuje prostor
na disku, opakujte kroky 3 a 4.
Tuto operaci provádějte v níže uvedených
případech:
 Při
přepisu požadovaného obrazu
vytváření více kopií stejného disku
 Při převodu videoklipů ve vysokém rozlišení
(HD) na standardní rozlišení (STD) a při
vytváření disku
 Při přepisu obrazů na paměťové kartě
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E)
 Při
V kroku 4 klepněte na [VOLBA VYP.DISKU].
Vyberte záznamové médium
s videoklipem (videoklipy), který chcete
uložit (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E).
Zvolíte-li videoklipy ve vysokém
rozlišení (HD), na obrazovce LCD se
zobrazí obrazovka výběru kvality obrazu
vytvářeného disku. Vyberte požadovanou
.
kvalitu obrazu a klepněte na 
Pokud při vytváření disku převádíte
videoklipy z vysokého rozlišení (HD)
na standardní rozlišení (STD), závisí
výsledná kvalita obrazu na celkové délce
vybraných videoklipů.
Ukládání obrazů pomocí externího zařízení
Existují-li některé neuložené videoklipy
ve vysokém rozlišení (HD) a
ve standardním rozlišení (STD), budou
uloženy na samostatné disky podle kvality
obrazu.
Úprava disku pomocí VOLBA VYP.DISKU
Klepněte na videoklip, který chcete
vypálit na disk.
Zobrazí se .
 [KON] 
 Klepněte na [VYJMOUT DISK] na obrazovce
videokamery.
Po dokončení operace vysuňte disk.
 Klepněte na USB.
a odpojte kabel
Zbývající kapacita disku


Výběr obrazu potvrďte stisknutím
a podržením obrazu na obrazovce
se vrátíte
LCD. Klepnutím na na předchozí obrazovku.
Stisknutím data můžete vyhledat více
obrazů podle data.
CZ
53
Klepněte na  [ANO]
na obrazovce videokamery.

Chcete-li vytvořit další disk se stejným
obsahem, vložte nový disk a stiskněte
[VYTVOŘIT STEJNÝ DISK].
Po dokončení operace klepněte
na [KONEC]  [KON] na obrazovce
videokamery.
Odpojte kabel USB od videokamery.
 Poznámky
 Při vytváření disku neprovádějte žádnou
z těchto operací.
 Vypnutí videokamery
 Odpojení kabelu USB nebo napájecího
adaptéru
 Vystavení videokamery mechanickým
úderům nebo otřesům
 Vysunutí paměťové karty z videokamery
 Přehrajte vytvořený disk, abyste zkontrolovali,
zda přepis proběhl bez problémů, teprve poté
vymažte videoklipy z videokamery.
 Jestliže se na obrazovce zobrazí [Operace se
nezdařila.] nebo [Operace VYPÁLIT DISK se
nezdařila.], vložte do vypalovačky jiný disk
DVD a proveďte operaci DISC BURN znovu.
Tipy
Pokud celková velikost videoklipů na vypálení
pomocí funkce DISC BURN přesáhne velikost
disku, vytváření disku se přeruší, jakmile bude
daný limit dosažen. Videoklip nahraný na disku
jako poslední může být oříznutý.
Při přepisu videoklipů dojde k dosažení limitu
disku přibližně za 20 až 60 minut. Může to trvat
déle, záleží na režimu nahrávání nebo na počtu
scén. Převod obrazu ve vysokém rozlišení (HD)
na standardní rozlišení (STD) může trvat déle
než skutečné nahrávání.



Přehrávání disku na vypalovačce DVD
Připojte napájecí adaptér a napájecí
kabel ke konektoru DC IN videokamery
a do síťové zásuvky (str. 14).
Zapněte videokameru a připojte
vypalovačku DVD do konektoru 
(USB) videokamery pomocí kabelu USB
vypalovačky DVD.

Vložte vytvořený disk do vypalovačky DVD.
Videoklipy se na disku zobrazí na obrazovce
videokamery jako VISUAL INDEX.
Stiskněte tlačítko přehrávání
na vypalovačce DVD.

Přehrávání disku na běžném přehrávači DVD
Na obrazovce vyberte obraz ve standardním
rozlišení (STD) a toto nastavení bude
použito jako kvalita obrazu u disku
vytvářeného v kroku  postupu „Úprava
disku pomocí VOLBA VYP.DISKU“.
tipy
Pokud nelze přehrávat vytvořené disky
ve standardním rozlišení (STD) na jakémkoliv
přehrávači DVD, připojte videokameru
k vypalovačce DVD a přehrávejte pomocí
vypalovačky.

CZ
Můžete také použít tlačítka na obrazovce
videokamery.
Klepněte na [KON]  [VYJMOUT
DISK] na obrazovce videokamery a
po ukončení operace disk vyjměte.
Klepněte na a odpojte kabel USB.

54
Připojíte-li videokameru k televizoru,
můžete přehrávat videoklipy na obrazovce
televizoru (str. 37).
Vytváření disku s vysokým
rozlišením (HD) pomocí
vypalovačky DVD atd. jiné než
DVDirect Express
Pomocí kabelu USB můžete videokameru
připojit k zařízení, které dokáže vytvořit
disk kompatibilní s vysokým rozlišením
(HD), jako je vypalovačka Sony DVD.
Přečtěte si také dodané návody k použití
zařízení, která chcete připojit.
 Poznámky
Při použití této funkce připojte videokameru
do síťové zásuvky pomocí napájecího adaptéru
(součást dodávky) (str. 14).
 Vypalovačka DVD Sony nemusí být v některých
zemích/oblastech k dispozici.

 Zapněte videokameru a
připojte vypalovačku DVD
apod. ke konektoru  (USB)
videokamery pomocí kabelu USB
(součást dodávky).

Pokud se obrazovka [VÝBĚR USB]
(MENU)
nezobrazí, klepněte na  [Zobrazit další]  [PŘIPOJIT USB]
(v kategorii [DALŠÍ]).
 Na obrazovce videokamery
klepněte na záznamové médium
obsahující obrazy.
[
[
[

PŘIPOJIT USB]: Vnitřní paměť
PŘIPOJIT USB]: Vnitřní pevný disk
PŘIPOJIT USB]: Paměťová karta
Zobrazená záznamová média se liší
v závislosti na modelu.
 Spusťte nahrávání videoklipů
na připojeném zařízení.

Podrobnosti naleznete v návodu k použití
připojovaného zařízení.
 Po dokončení operace klepněte
na [KON]  [ANO] na obrazovce
videokamery.
Ukládání obrazů pomocí externího zařízení
 Připojte napájecí adaptér a
napájecí kabel ke konektoru
DC IN videokamery a do síťové
zásuvky (str. 14).
Na obrazovce videokamery se zobrazí
[VÝBĚR USB].
 Odpojte kabel USB.
CZ
55
Vytvoření disku ve standardním
rozlišení (STD) pomocí
vypalovačky atd.
Konektor dálkového ovládání
A/V
Obrazy přehrávané na videokameře lze
přepisovat na disk nebo videokazetu,
pokud videokameru připojíte k rekordéru
disků, k vypalovačce DVD Sony apod.,
s výjimkou DVDirect Express, pomocí
připojovacího kabelu A/V. Připojte zařízení
pomocí metody  nebo . Přečtěte si
také návody k použití zařízení, která chcete
připojit.
**
Vstup
S VIDEO
 Poznámky
 Při použití této funkce připojte videokameru
do síťové zásuvky pomocí napájecího adaptéru
(součást dodávky) (str. 14).
 Vypalovačka DVD Sony nemusí být v některých
zemích/oblastech k dispozici.
 Videoklipy ve vysokém rozlišení (HD) jsou
přepisovány ve standardním rozlišení (STD).
VIDEO
(Žlutá)
(Bílá)
AUDIO
Připojovací kabel A/V (součást dodávky)
(Žlutá)
Připojte připojovací kabel A/V
do vstupního konektoru druhého zařízení.
Připojovací kabel A/V s S VIDEO
(prodává se samostatně)
Pokud se připojujete k jinému zařízení
pomocí konektoru S VIDEO připojovacím
kabelem A/V s kabelem S VIDEO
(prodává se samostatně), lze přenášet
obrazy s vyšší kvalitou než při použití
připojovacího kabelu A/V. Zapojte bílé
a červené konektory (levé/pravé audio)
a konektor S VIDEO (kanál S VIDEO)
kabelu A/V s kabelem S VIDEO. Pokud
zapojíte pouze konektor S VIDEO, nebude
reprodukován zvuk. Připojení žlutého
konektoru (video) není nutné.
CZ
56
*
(Červená)
Směr přenosu
* HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/
CX155E
** HDR-XR150E/XR155E
 Vložte záznamové médium
do nahrávacího zařízení.

Je-li nahrávací zařízení vybaveno voličem
vstupu, vyberte příslušný vstup.
 Připojte videokameru
k nahrávacímu zařízení (rekordér
disků atd.) pomocí připojovacího
kabelu A/V  (součást dodávky)
nebo pomocí připojovacího
kabelu A/V s konektorem S VIDEO
 (prodává se samostatně).

Připojte videokameru ke vstupním
konektorům záznamového zařízení.
 Spusťte přehrávání
na videokameře a nahrajte obraz
na záznamovém zařízení.



 [Zobrazit další]  [NASTAV.VÝSTUPU]
[OBECNÁ NASTAV.]) 
(v kategorii
[VÝSTUP ZOBR.]  [V-VÝS./PANEL] 


.
Když je velikost obrazovky zobrazovacích
zařízení (televizoru atd.) 4:3, klepněte na (MENU)  [Zobrazit další]  [NASTAV.
[OBECNÁ
VÝSTUPU] (v kategorii
NASTAV.])  [TYP TV]  [4:3] 

.

Pokud připojujete monofonní zařízení, zapojte
žlutý konektor kabelu A/V ke vstupnímu video
konektoru a bílý (levý kanál) nebo červený
(pravý kanál) konektor ke vstupnímu audio
konektoru na zařízení.
Podrobnosti najdete v návodu k použití,
jenž je dodáván se záznamovým zařízením.
Ukládání obrazů pomocí externího zařízení
 Po dokončení přepisu zastavte
záznamové zařízení a teprve poté
videokameru.
 Poznámky
Vzhledem k tomu, že přepis spočívá v přenosu
analogových dat, může se zhoršit kvalita obrazu.
 Přepisovat nelze na rekordéry připojené
kabelem HDMI.
 Pokud chcete skrýt indikátory (např. počitadlo
atd.) na obrazovce monitoru připojeného
(MENU) 
zařízení, klepněte na [Zobrazit další]  [NASTAV.VÝSTUPU]
[OBECNÁ NASTAV.]) 
(v kategorii
[VÝSTUP ZOBR.]  [PANEL LCD] (výchozí


.
nastavení) 
 Chcete-li zaznamenat datum/čas nebo
údaje o nastavení videokamery, klepněte
(MENU)  [Zobrazit další]
na  [NAS.PŘEHRÁVÁNÍ] (v kategorii
[PŘEHRÁVÁNÍ])  [DATOVÝ KÓD] 

požadované nastavení 
. Dále klepněte na (MENU)


CZ
57
Nastavení videokamery
Použití nabídek
Pomocí nabídek lze provádět užitečné funkce a měnit různá nastavení. Budete-li možnosti
nabídky používat dobře, bude pro vás obsluha videokamery potěšením.
Videokamera nabízí v každé z osmi kategorií nabídky různé položky.
RUČNÍ NASTAVENÍ (položky nastavení podmínek scény)  str. 63
NAST.SNÍMÁNÍ (položky pro upravené snímání)  str. 67
NASTAV.PRO FOTO (položky pro pořizování fotografií)  str. 71
PŘEHRÁVÁNÍ (položky přehrávání)  str. 72
STŘH (položky úprav)  str. 73
DALŠÍ (položky dalších nastavení)  str. 74
SPRÁVA MÉDIA (položky pro záznamové médium)  str. 74
OBECNÁ NASTAV. (další položky nastavení)  str. 76
Použití nabídek
/
/



: Seznam nabídek se přesunuje mezi jednotlivými kategoriemi.
: Seznam nabídek se pohybuje po 4 položkách.
Seznamem nabídky se můžete přesunovat pomocí dotykových tlačítek a tažením
obrazovky.
Ikona vybrané kategorie se zobrazí oranžově.
, obrazovka se vrátí na MOJE MENU.
Klepnete-li na Klepněte na (MENU).
Klepněte na [Zobrazit další] na obrazovce MOJE MENU.

Podrobnosti o MOJE MENU viz následující strana.
Klepněte do středu levé strany obrazovky a změňte nastavení.
Klepněte na položku nabídky, která se má změnit.
.
Po změně nastavení klepněte na .
Chcete-li dokončit nastavování nabídky, klepněte na Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku nabídky, klepněte na 
CZ
58
se v závislosti na položce nabídky nemusí zobrazit.
.
 Poznámky
Podle podmínek nahrávání nebo přehrávání nemusí být možné některé položky nabídky měnit.
 Šedě zobrazené položky nabídky nebo nastavení nejsou dostupné.

Tipy
V závislosti na měněných položkách nabídky se videokamera přepíná mezi režimem přehrávání a
nahrávání (videoklip/fotografie).


Použití MOJE MENU
Položky nabídky můžete používat snadněji uložením nejčastěji používaných položek
nabídky do nabídky MOJE MENU. Pro každou MOJE MENU u FILM, FOTOGRAFIE a
PŘEHRÁVÁNÍ můžete uložit 6 položek nabídky.
PROLÍNAČKA]
Příklad: mazání [BOD.MĚŘ./OSTŘ.] a registrace [
Nastavení videokamery
Klepněte na (MENU).
Klepněte na [NAST.MÉHO MENU].
Klepněte na [FILM].
Klepněte na [BOD.MĚŘ./OSTŘ.].
.
Klepněte na Klepněte na [ PROLÍNAČKA] (v kategorii
Když se zobrazí MOJE MENU, klepněte na .
[RUČNÍ NASTAVENÍ]).
Stejné kroky zopakujte při registraci položek nabídky v MOJE MENU. Poté si budete moci
užít snadné obsluhy „Handycam“.
Tipy
Pokud je připojeno externí paměťové zařízení, zobrazí se zvláštní nabídka MOJE MENU.


CZ
59
Použití
OPTION MENU
OPTION MENU se zobrazuje podobně jako místní nabídka v počítači při klepnutí pravým
, můžete používat
tlačítkem myši. Když se v pravém dolním rohu obrazovky zobrazí
. Zobrazí se položky nabídky, které lze změnit v kontextu.
OPTION MENU. Klepněte na Položka nabídky
Karta
Klepněte na (OPTION).
Klepněte na požadovanou kartu  položku, u které se má změnit nastavení.
.
Po dokončení nastavení klepněte na  Poznámky
Šedě zobrazené položky nabídky nebo nastavení nejsou dostupné.
 Pokud požadovaná položka není na obrazovce, klepněte na jinou kartu. (Jiná karta nemusí být
k dispozici.)
 Karty a položky, které se zobrazují na obrazovce, závisí na operaci nahrávání/přehrávání, kterou
videokamera v dané chvíli provádí.

CZ
60
Seznamy nabídek
Kategorie
Kategorie
Kategorie
(RUČNÍ NASTAVENÍ)
VÝBĚR SCÉNY
PROLÍNAČKA
VYVÁŽ.BÍLÉ
BOD.MĚŘ./OSTŘ.
BOD.MĚŘENÍ
BOD.OSTŘENÍ
EXPOZICE
OSTŘENÍ
TELE MACRO
PLYN.POM.NAH
63
63
64
65
65
65
65
65
66
66
32
FILMOVÁ CÍVKA
26
26
67
68
68
68
68
69
69
69
REFER.ÚR.MIK
69
TVÁŘE
33
SEZNAM
PRŮŘEZ
SCÉNÁŘ
NAS.PŘEHRÁVÁNÍ
NAST.
/
47
33
34
26
69
70
Kategorie
72
(STŘH)
ODSTRANIT
ODSTRANIT
40
ODSTRANIT
40
SMAZAT SCÉNÁŘ
SMAZAT
35
SMAZAT VŠE
35
OCHRANA
OCHRANA
41
OCHRANA
41
ROZDĚLIT
ZACHYTIT FOTO*1*2*4
KOPÍROVAT FILM*1*2
KOP.dle výběru
70
KOPÍR.dle data
X.V.COLOR
70
VÝBĚR ŠÍŘKY
70
KOPÍROVAT VŠE/
VŠE
AUT.PROTISVĚTLO
(NASTAV.PRO FOTO)
SAMOSPOUŠŤ
VELIK.OBR.
Č.SOUBORU
32
71
71
71
42
43
45
45
KOPÍROVAT
KOPÍROVAT FOTO*1*2
KOPÍR.dle výběru
46
PŘIDAT
PŘIDAT dle data/
data
SMAZAT/
45
46
KOPÍR.dle data
UPRAVIT SEZNAM
PŘIDAT/
Nastavení videokamery
NAST.
/
REŽIM NAHR.
VODICÍ MŘÍŽ.
STEADYSHOT
PŘEDSÁDKA
LOW LUX
DETEKCE TVÁŘE
NASTAV.PRIORITY
DETEKCE ÚSMĚVU
ÚSMĚV - CITLIVOST
NAS.NAHR.-ZVUK
ZOOM MIKROFONU
Kategorie
29
DATOVÝ KÓD
(NAST.SNÍMÁNÍ)
NAS.NAHR.-DALŠÍ
DIGIT.ZOOM
(PŘEHRÁVÁNÍ)
VISUAL INDEX
ZOBR.OBRAZŮ
DATOVÝ INDEX
46
PŘIDAT dle
SMAZAT
47
47
SMAZAT VŠE/
SMAZAT VŠE
47
PŘESUNOUT/
PŘESUNOUT
48
CZ
61
Kategorie
NAST.HOD/ JAZ
NAST.HODIN
15
55
NAST.PÁSMA
78
PŘIPOJIT USB*2
55
LETNÍ ČAS
78
PŘIPOJIT USB
55
(DALŠÍ)
PŘIPOJIT USB
PŘIPOJIT USB*1
VYPÁLIT DISK
Návod k použití
PRŮV.PŘIPOJ.TV
NÁSTROJ HUDBA*3
VYPRÁZD.HUDBU
STÁHNOUT HUDBU
INFORM.O BATERII
Kategorie
NAS.MÉDIA - FOTO*1*2
INFO O MÉDIU
FORMÁT.MÉDIUM
INTERNÍ PAMĚŤ*1
74
17
17
74
74
74
PAMĚŤOVÁ KARTA*1*2
74
84, 88
HDD*2
84, 88
PAMĚŤOVÁ KARTA*1*2
84, 88
Kategorie
(OBECNÁ NASTAV.)
NAST.ZVUK./ZOBR
HLASITOST
31, 76
ZVUKY
76
JAS LCD
76
PODSVÍC.LCD
76
BARVA LCD
76
NAST.ZOBRAZENÍ
76
NASTAV.VÝSTUPU
TYP TV
CZ
35
35
HDD*2
OPRAVIT DATAB.O.
INTERNÍ PAMĚŤ*1
NAST.NAPÁJENÍ
AUT.VYPN.
ZAPN.POMOCÍ LCD
(SPRÁVA MÉDIA)
NASTAVENÍ MÉDIA
NAS.MÉDIA - FILM*1*2
62
37
NAST.JAZYKA
77
KOMPONENTNÍ
77
ROZLIŠENÍ HDMI
77
VÝSTUP ZOBR.
78
DALŠÍ NASTAVENÍ
REŽIM DEMO
78
78
78
79
KALIBRACE
99
OVLÁDÁNÍ HDMI
79
SNÍMAČ PÁDU*2
79
*1HDR-CX116E/CX150E/CX155E
*2HDR-XR150E/XR155E
*3HDR-CX110E/CX150E/XR150E
*4HDR-CX110E
RUČNÍ NASTAVENÍ
(položky nastavení podmínek
scény)
Viz „Použití nabídek“ (str. 58).
Výchozí nastavení jsou označena symbolem .
VÝBĚR SCÉNY
Toto nastavení vyberte,
chcete-li zabránit přílišné
bělosti tváří postav, jež stojí
v silném světle.
PLÁŽ** (
Obrazy můžete efektivně nahrávat v
nejrůznějších situacích.
)
Snímání živých snímků
moře nebo jezera.
SNÍH** ( )
 AUTO
Nahrává obrazy s průměrnou kvalitou obrazu
bez funkce [VÝBĚR SCÉNY].
Toto nastavení vyberte,
chcete-li zachovat setmělou
atmosféru vzdáleného okolí
za soumraku.
VÝ./ZÁP.SLUNCE* (
Snímání jasných snímků
zasněžené krajiny.
* Přizpůsobeno pro zaostření na objekty ve větší
SOUMRAK* ( )
)
Toto nastavení vyberte,
chcete-li zachovat atmosféru
scén při západu či východu
slunce.
OHŇOSTROJ* ( )
)
Jasně snímá vzdálené
objekty. Toto nastavení
také zabrání tomu, aby
videokamera zaostřila na
okenní sklo nebo kovové
pletivo mezi videokamerou a
objektem.
vzdálenosti.
** Přizpůsobeno pro nezaostření na objekty
v kratší vzdálenosti.
 Poznámky
 Nastavíte-li [VÝBĚR SCÉNY], zruší se tím
nastavení [VYVÁŽ.BÍLÉ].
PROLÍNAČKA
Přechody mezi jednotlivými scénami lze
oživit níže uvedenými efekty.
Požadovaný efekt vyberte v režimu [PŘIP.]
(roztmívání) nebo [NAHR.] (stmívání).
Nastavení videokamery
Snímání efektních snímků
ohňostroje.
KRAJINA* (
BODOVÝ REFL.** ( )
 VYP
Efekt není používán.
BÍLÁ PROL.
Roztmívání/stmívání s bílým efektem.
Stmívání
Roztmívání
PORTRÉT (jemný
portrét) ( )
Toto nastavení vyberte,
chcete-li změkčením pozadí
zvýraznit objekt v popředí,
například tvář nebo květiny.
CZ
63
ČERNÁ PROL.
UVNITŘ ()
Roztmívání/stmívání s černým efektem.
Stmívání
Vyvážení bílé se nastaví tak, aby bylo
vhodné pro následující podmínky natáčení:
 Uvnitř
 Scény z večírku nebo studia, kde se
rychle mění světelné podmínky
 Osvětlení světly ve studiu nebo sodíkovými
lampami či barevnými žárovkami
Roztmívání
Chcete-li prolínání zrušit před zahájením
operace, stiskněte [VYP].
1 STISKEM (


VYVÁŽ.BÍLÉ (vyvážení bílé)
Vyvážení barev můžete upravit podle typu
osvětlení nahrávaného prostředí.
)
Vyvážení bílé bude upraveno podle
okolního světla.
Klepněte na [1 STISKEM].
Zamiřte videokameru na bílý objekt, například
list papíru tak, aby vyplňoval celý obraz a byl
osvětlen stejně jako nahrávaná scéna.
Klepněte na [
].
. Po nastavení vyvážení bílé a
Rychle bliká
uložení do paměti indikátor přestane blikat.
Tipy
Stisknete-li tlačítko START/STOP, efekt se zruší.
Videoklip nahraný pomocí funkce [ČERNÁ
PROL.] může být špatně vidět na obrazovce
VISUAL INDEX.

 Poznámky
V prostředí s bílými zářivkami nebo zářivkami
se studeným bílým světlem nastavte [VYVÁŽ.
BÍLÉ] na [AUTO] nebo upravte barvu pomocí
[1 STISKEM].
 Pokud vyberete [1 STISKEM], zaměřujte na bílé
objekty, když rychle bliká symbol
.
pomalu bliká, pokud nelze nastavit
 Symbol
[1 STISKEM].
 Pokud je vybráno nastavení [1 STISKEM] a po
neustane blikání
, nastavte
stisknutí
[VYVÁŽ.BÍLÉ] na [AUTO].
 Nastavíte-li [VYVÁŽ.BÍLÉ], bude funkce
[VÝBĚR SCÉNY] nastavena na [AUTO].

 AUTO
Vyvážení bílé je nastaveno automaticky.
VENKU ( )
Vyvážení bílé se nastaví tak, aby bylo
vhodné pro následující podmínky natáčení:
 Venku
 Noční pohledy, neonová světla a
ohňostroje
 Východ nebo západ slunce
 Osvětlení denní bílou zářivkou

CZ
64
Tipy
Pokud jste vyměnili modul akumulátoru, když
bylo vybráno nastavení [AUTO], nebo jste
videokameru přenesli ven po použití v místnosti
(nebo opačně), namiřte videokameru
na nejbližší bílý objekt po dobu přibližně 10
sekund pro lepší úpravu vyvážení barev.
Pokud jste nastavili vyvážení bílé pomocí
[1 STISKEM] a světelné podmínky se
změnili tím, že jste přenesli videokameru ven
z místnosti, příp. opačně, je nutné zopakovat
postup [1 STISKEM] pro úpravu vyvážení bílé.


BOD.MĚŘ./OSTŘ. (bodové
měření/ostření)
Jas a ostření pro vybraný objekt můžete
upravit současně. Tato funkce umožňuje
použít [BOD.MĚŘENÍ] (str. 65) a [BOD.
OSTŘENÍ] (str. 65) najednou.
Klepněte na objekt na snímku, u kterého
chcete upravit jas a ostření.
Chcete-li jas a ostření nastavit automaticky,
stiskněte [AUTO].
 Poznámky
[EXPOZICE] a [OSTŘENÍ] jsou automaticky
nastaveny na [RUČNĚ].

BOD.MĚŘENÍ (Flexibilní bodový
expozimetr)
Můžete vybrat a nastavit ohnisko pro
zaostření na objekt, který není umístěn
ve středu obrazovky.
Klepněte na objekt na snímku, u kterého
chcete upravit ostření.
Chcete-li ostření nastavit automaticky,
klepněte na [AUTO].
 Poznámky
[OSTŘENÍ] je automaticky nastaveno
na [RUČNĚ].

EXPOZICE
Jas obrazu lze upravit ručně. Jas upravte, jeli objekt příliš světlý nebo příliš tmavý.
Nastavení videokamery
Můžete nastavit a upravit expozici objektu
tak, aby byl nahrán s vhodným jasem i
v případě, že je mezi objektem a pozadím
velký kontrast, např. objekty na jevišti
ve světle reflektorů.
BOD.OSTŘENÍ
Jas upravíte klepnutím na /
.
Chcete-li expozici nastavit automaticky,
stiskněte [AUTO].
OSTŘENÍ
Klepněte na objekt na snímku, u kterého
chcete upravit expozici.
Automatickou expozici nastavíte zpět
stisknutím [AUTO].
Zaostřit můžete také ručně. Tuto funkci
můžete vybrat také v případě, že chcete
záměrně zaostřit na určitý objekt.
 Poznámky
[EXPOZICE] je automaticky nastaveno
na [RUČNĚ].

CZ
65
Chcete-li upravit ostření, klepněte na (vzdálený objekt).
(blízký objekt)/
Chcete-li ostření nastavit automaticky,
klepněte na [AUTO].
 Poznámky
Pokud nastavíte [OSTŘENÍ] na [RUČNĚ],
zobrazí se .
 Minimální možná vzdálenost mezi
videokamerou a objektem při zaostření je
přibližně 1 cm pro širokoúhlý záběr a přibližně
80 cm pro teleobjektiv.
ZAP ( )
Zoom (str. 25) se automaticky posune nahoru
na stranu T (teleobjektiv) a umožní nahrávání
objektů z malé vzdálenosti až 38 cm.

Tipy
Pokud již ostření nelze dále nastavit na bližší
objekty, zobrazí se ; pokud již ostření nelze
dále nastavit na vzdálenější objekty, zobrazí
se .
Snáze zaostříte, posunete-li páčku funkce zoom
směrem k písmenu T (teleobjektiv), zaostříte
na objekt a poté nastavíte požadovaný záběr
posunutím páčky funkce zoom směrem k W
(širokoúhlý záběr). Chcete-li nahrávat objekt
zblízka, posuňte páčku funkce zoom směrem
k W (širokoúhlý záběr) a poté zaostřete.
Informace o ohniskové vzdálenosti (vzdálenosti,
ze které lze zaostřit na objekt; používá se, je-li
tma a je obtížné ostření) se zobrazí po dobu
několika sekund v následujících případech.
(Tato informace se nezobrazí správně při
použití předsádkové čočky (prodává se
samostatně)).
 Je-li režim zaostření přepnut z automatického
na ruční
 Zaostřujete-li ručně




TELE MACRO
Tento režim je vhodný pro snímání malých
objektů, např. květin nebo hmyzu. Můžete
rozostřit pozadí, aby snímaný objekt vynikl.
 VYP
Ruší funkci TELE MACRO. (TELE MACRO
se také ruší, pokud páčku funkce zoom
posunete směrem na stranu W.)
CZ
66
 Poznámky
Při nahrávání vzdálených objektů může být
zaostřování složitější a může trvat déle.
 Je-li automatické zaostření obtížné, zaostřete
ručně ([OSTŘENÍ], str. 65).

PLYN.POM.NAH (plynulé
pomalé nahrávání)
Rychle se pohybující objekty a rychlé akce,
které nelze nahrát za obyčejných podmínek,
lze nahrát v režimu plynulého zpomaleného
nahrávání po dobu přibližně 3 sekund.
Stiskněte START/STOP na obrazovce
[PLYN.POM.NAH].
Přibližně 3sekundová nahrávka je nahrána
jako 12sekundový zpomalený videoklip.
Po dokončení nahrávání zmizí zpráva
[Nahrávání…].
zrušíte nahrávání
Klepnutím na ve zpomaleném režimu.
Změna nastavení
Klepněte na (OPTION) a poté
vyberte nastavení, které chcete změnit.
NAST.SNÍMÁNÍ
(položky pro upravené snímání)
[ČASOVÁNÍ]
Po stisknutí START/STOP vyberte
počáteční bod nahrávání. Výchozí nastavení
je [3s PO].
Moment, kdy je stisknuto tlačítko START/STOP.
Viz „Použití nabídek“ (str. 58).
Výchozí nastavení jsou označena symbolem
.
NAST.
/
Viz strana 26.
[3s PO]
[3s PŘED]
 Poznámky
 Nelze nahrávat zvuk.
 Kvalita obrazu není tak vysoká, jako při běžném
nahrávání.
REŽIM NAHR. (Režim
nahrávání)
Viz strana 26.
VODICÍ MŘÍŽ.
Můžete zobrazit rámeček a zkontrolovat, zda
je objekt ve vodorovné nebo svislé poloze.
Rámeček nebude nahrán.
 VYP
Vodicí mřížka se nezobrazí.
ZAP
Zobrazí se vodicí mřížka.
Nastavení videokamery
Tipy
Umístění předmětu do zaměřovacího bodu
vodicí mřížky vytvoří vyváženou kompozici.
Vnější rámeček [VODICÍ MŘÍŽ.] znázorňuje
„bezpečnou“ oblast obrazu pro zobrazení na
televizorech, které nedokáží zobrazit přesně
celý obraz.



CZ
67
STEADYSHOT
Můžete kompenzovat otřesy kamery.
Používáte-li stativ (prodává se samostatně),
nastavte funkci [ STEADYSHOT]
na [VYP] ( ), obraz pak vypadá přirozeně.
LOW LUX
Můžete nahrát obrazy jasných barev, a to i
za slabého osvětlení.
 VYP
Není použita funkce LOW LUX.
 AKTIVNÍ
ZAP ( )
Poskytuje silnější efekt SteadyShot.
Je použita funkce LOW LUX.
STANDARDNÍ
Poskytuje efekt SteadyShot za relativně
stabilních podmínek nahrávání.
VYP (
)
Není použita funkce SteadyShot.
 Poznámky
Změníte-li nastavení [ STEADYSHOT],
změní se také odpovídajícím způsobem
zobrazovací pole.

DETEKCE TVÁŘE
Detekuje tváře osob a upravuje ostření/barvy/
expozici automaticky. Také lépe nastavuje
kvalitu obrazu a detailů tváří v případě
videoklipů ve vysoké kvalitě obrazu (HD).
 ZAP
Detekuje tváře.
VYP (
Používáte-li předsádkovou čočku (prodává
se samostatně), použijte tuto funkci
k zajištění optimální kompenzace otřesů a
ostření videokamery.
 VYP
Toto nastavení vyberte, pokud nepoužíváte
předsádkovou čočku.
ŠIROKOÚHLÁ PŘ. ( )
Toto nastavení vyberte, pokud používáte
širokoúhlou předsádkovou čočku.
 Poznámky
Tváře nemusí být detekovány v závislosti na
podmínkách nahrávání, snímaných osobách a
nastavení videokamery.
 [DETEKCE TVÁŘE] nemusí za určitých
podmínek nahrávání fungovat správně.
V takovém případě nastavte volbu [DETEKCE
TVÁŘE] na [VYP].

Toto nastavení vyberte, pokud používáte
telekonvertor.

CZ
Tipy
Lepší detekci tváří zajistíte, pokud budete
nahrávat objekt (objekty) za níže uvedených
podmínek:
 Nahrávání na dostatečně jasných místech
 Objekt (objekty) nenosí brýle, klobouk ani
masku
 Tváře objektu (objektů) se dívají přímo
do videokamery
Detekované tváře jsou nahrány na obrazovce
Index tváří, avšak některé tváře se nemusí
nahrát. Počet tváří, které lze zachytit
na obrazovce Index tváří je omezený.
Přehrávání obrazovky Index tváří viz strana 33.


TELESKOPICKÁ PŘ. ( )
68
)
Nedetekuje tváře.
PŘEDSÁDKA
NASTAV.PRIORITY
ÚSMĚV - CITLIVOST
Nastavuje objekt, který bude mít přednost při
detekci tváře nebo funkce Úsměv - závěrka.
Automaticky upraví zaostření/barvu/
expozici pro vybrané tváře.
 AUTO
Detekuje tváře automaticky.
DĚTI
Detekuje s prioritou dětských tváří.
Umožňuje nastavit citlivost detekce úsměvu
pro použití funkce Úsměv - závěrka.
VYSOKÁ
Detekuje i lehký úsměv.
 STŘEDNÍ
Detekuje normální úsměv.
NÍZKÁ
Detekuje široký úsměv.
DOSPĚLÍ
Detekuje s prioritou dospělých tváří.
Tipy
Určíte-li objekt, který má přednost, dotykem
na detekční rámeček na obrazovce LCD, bude
mít tvář s dvojitým rámečkem přednost (str. 27).


DETEKCE ÚSMĚVU
 DUÁLNÍ SNÍMÁNÍ (
)
Videoklip můžete nahrávat se zvukem
přizpůsobeným aktuální poloze zoomu.
)
Závěrka je spuštěna, když videokamera
detekuje úsměv, a to vždy v režimu nahrávání.
VYP
Úsměvy nejsou detekovány a fotografie
nejsou nahrávány automaticky.
 Poznámky
Úsměvy nemusí být detekovány v závislosti
na podmínkách nahrávání, snímaných osobách
a nastavení videokamery.
 Při výběru [DUÁLNÍ SNÍMÁNÍ] se
na obrazovce zobrazí v pohotovostním
režimu nahrávání, když začne nahrávání, změní
se na .
Mikrofon nenahrává zvuk podle přibližování
nebo oddalování.
ZAP ( )
Mikrofon nahrává zvuk podle přibližování
nebo oddalování.
Nastavení videokamery
Závěrka se spustí automaticky, když
videokamera detekuje úsměv, ale pouze
během natáčení videoklipu.

 ZOOM MIKROFONU (vestavěný
mikrofon)
 VYP
Závěrka se spustí, když videokamera
rozpozná úsměv (Úsměv - závěrka).
VŽDY ZAPNUTO (
NAS.NAHR.-ZVUK
 REFER.ÚR.MIK (referenční úroveň
mikrofonu)
Můžete vybrat zesílení mikrofonu pro
nahrávání zvuku.
 NORMÁLNÍ
Nahrává zvuky z celého okolního prostoru a
upravuje jejich úroveň.
NÍZKÁ ( )
Nahrává věrně prostorový zvuk. Vyberte
[NÍZKÁ], chcete-li nahrávat plný a bohatý
zvuk v koncertní síni atd. (toto nastavení se
nehodí pro nahrávání rozhovoru).
CZ
69
NAS.NAHR.-DALŠÍ

 VYP
Nahrává v běžném spektru barev.
DIGIT.ZOOM
Můžete vybrat maximální úroveň přiblížení
až 25×, budete-li chtít během nahrávání
objekt přiblížit více, než umožňuje optický
zoom. Nezapomeňte, že kvalita obrazu se
při použití digitálního zoomu snižuje.
Na pravé straně lišty se zobrazuje měřítko
digitálního zvětšení. Jakmile vyberete [300×],
zobrazí se pásmo zvětšení.
 VYP
Až 25× zvětšení je prováděno opticky.
300×
Až 300× zvětšení je prováděno digitálně.
 AUT.PROTISVĚTLO
Videokamera automaticky nastaví expozici
pro objekty v protisvětle.
ZAP (
 Poznámky
Bude-li nahraný videoklip přehráván na
televizoru kompatibilním s x.v.Color, nastavte
[ X.V.COLOR] na [ZAP].
 Přehrajete-li videoklip nahraný s touto
funkcí nastavenou na [ZAP] na televizoru
nekompatibilním s x.v.Color, může dojít
k chybnému zobrazení barev.
X.V.COLOR] nelze nastavit na [ZAP]:
 [
 Při nahrávání videoklipů ve standardním
rozlišení (STD)
 Při nahrávání pohyblivého obrazu


 16:9
Nahrává videoklipy tak, aby se zobrazily přes
celou obrazovku televizoru formátu 16:9
(širokoúhlý).
Upraví expozici pro objekty v protisvětle
automaticky.
4:3 (
Nenastaví expozici pro objekty v protisvětle.
Tato funkce umožňuje zachycení širšího
spektra barev. Pomocí této funkce lze
věrněji reprodukovat takové barvy, jako
je například zářivá barva květin nebo
tyrkysová modř moře. Postupujte podle
pokynů v návodu k obsluze televizoru.
CZ
70
)
Nahrává videoklipy tak, aby se zobrazily přes
celou obrazovku televizoru formátu 4:3.
VYP
X.V.COLOR
VÝBĚR ŠÍŘKY
Při nahrávání ve standardním rozlišení
(STD) lze vybrat poměr stran podle
připojeného televizoru. Podrobnosti
najdete v návodu k použití, jenž je dodáván
s televizorem.
 ZAP

)
Nahrává v x.v.Color.
 Poznámky
Nastavte správně [TYP TV] podle televizoru
připojeného pro přehrávání (str. 77).

NASTAV.PRO FOTO
(položky pro pořizování
fotografií)
Viz „Použití nabídek“ (str. 58).
Výchozí nastavení jsou označena symbolem .
SAMOSPOUŠŤ
Stisknutím PHOTO zahajte odpočítávání.
Fotografie je pořízena přibližně za 10 sekund.
 VYP
Ruší samospoušť.
Č.SOUBORU (číslo souboru)
Můžete zvolit způsob, jakým jsou
fotografiím přiřazována čísla souborů.
 POŘADÍ
Přiřadí čísla souborů fotografiím v pořadí.
Číslo souboru roste při každém pořízení
fotografie.
I v případě, že nahradíte paměťovou kartu
za jinou, bude číslo souboru přiřazováno
v pořadí.
OD NULY
ZAP ( )
Zahajuje záznam pomocí samospouště.
Chcete-li nahrávání zrušit, stiskněte [RESET].
VELIK.OBR.
Přiřazuje čísla souborů v pořadí
počínaje největším číslem, které existuje
na záznamovém médiu.
Je-li paměťová karta nahrazena za jinou,
bude číslo souboru přiřazováno v pořadí pro
každou paměťovou kartu.
Můžete vybrat velikost pořizované
fotografie.
 3,1M (
)
Pořizuje detailní fotografie (2 048 × 1 536).
2,4M (
)
1,9M (
Nastavení videokamery
Pořizuje detailní fotografie s poměrem stran
16:9 (širokoúhlé) (2 048 × 1 152).
)
Umožňuje pořizovat více fotografií poměrně
jasné kvality (1 600 × 1 200).
VGA (0,3M) (
)
Umožňuje pořízení maximálního počtu
fotografií (640 × 480).
 Poznámky
Vybraná velikost obrazu se použije, pokud svítí
(fotografie).
indikátor
 Počet fotografií, které lze pořídit, viz strana 92.

CZ
71
PŘEHRÁVÁNÍ
(položky přehrávání)
Viz „Použití nabídek“ (str. 58).
VISUAL INDEX
Viz strana 29.
ZOBR.OBRAZŮ
 DATOVÝ INDEX
Viz strana 32.

FILMOVÁ CÍVKA
Viz strana 32.

 DATOVÝ KÓD
Při přehrávání zobrazí videokamera
informace (datum/čas, údaje o nastavení
videokamery) zaznamenané automaticky
během nahrávání.
 VYP
Datový kód se nezobrazí.
DATUM/ČAS
Zobrazí se datum a čas.
DATA KAMERY
Zobrazí se údaje o nastavení videokamery.
DATUM/ČAS
TVÁŘE
Viz strana 33.
SEZNAM
Viz strana 46.
 Datum
 Čas
PRŮŘEZ
Viz strana 33.
DATA KAMERY
Videoklip
SCÉNÁŘ
Viz strana 34.
NAS.PŘEHRÁVÁNÍ
 NAST.
Viz strana 26.
/
Fotografie
 SteadyShot vypnutá
 Jas
CZ
72
STŘH
(položky úprav)
 Vyvážení bílé
 Zesílení
 Rychlost závěrky
 Clona
 Expozice
Tipy
Připojíte-li videokameru k televizoru, zobrazí se
datový kód na obrazovce televizoru.
V závislosti na stavu záznamového média se
zobrazí pomlčky [--:--:--].
Viz „Použití nabídek“ (str. 58).
ODSTRANIT
Viz strana 40.



SMAZAT
SCÉNÁŘ
Viz strana 35.
OCHRANA
Viz strana 41.
ROZDĚLIT
Viz strana 42.
ZACHYTIT FOTO (HDR-CX110E/
CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E)
Viz strana 43.
Nastavení videokamery
KOPÍROVAT FILM (HDRCX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E)
Viz strana 44.
KOPÍROVAT FOTO (HDRCX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E)
Viz strana 45.
UPRAVIT SEZNAM
Viz strana 46.
CZ
73
DALŠÍ
SPRÁVA MÉDIA
(položky dalších nastavení)
Viz „Použití nabídek“ (str. 58).
Výchozí nastavení jsou označena symbolem
.
(položky pro záznamové
médium)
Viz „Použití nabídek“ (str. 58).
NASTAVENÍ MÉDIA
(HDR-CX116E/CX150E/
CX155E/XR150E/XR155E)
PŘIPOJIT USB
Viz strana 51.
PRŮV.PŘIPOJ.TV
Viz strana 17.
INFO O MÉDIU
Viz strana 37.
NÁSTROJ HUDBA (HDR-CX110E/
CX150E/XR150E)
Viz strana 35.
INFORM.O BATERII
Můžete zkontrolovat předpokládanou
zbývající kapacitu akumulátoru.
Můžete zkontrolovat zbývající dobu nahrávání
pro jednotlivé režimy nahrávání na záznamové
médium pro videoklipy a přibližný volný a
využitý prostor na záznamovém médiu.
Vypnutí displeje
Klepněte na .
 Poznámky
 Vzhledem k tomu, že je na médiu uložen
soubor správy média, nezobrazí se velikost
použité kapacity jako 0 % ani po provedení
funkce [FORMÁT.MÉDIUM] (str. 74).
Tipy
Zobrazí se pouze informace o médiu vybraném
pomocí [NAS.MÉDIA - FILM] (str. 17). V
případě potřeby vyměňte médium (HDRCX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).


Zavření obrazovky s údaji o
akumulátoru
Klepněte na .
FORMÁT.MÉDIUM
Formátování maže všechny videoklipy a
fotografie a uvolňuje místo na záznamovém
médiu.
HDR-CX110E/CX115E:
Klepněte na [ANO]  [ANO] 
.
HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E:
Zvolte záznamové médium, které chcete
formátovat, klepněte na [ANO]  [ANO]
.

CZ
74
 Poznámky
Připojte videokameru do síťové zásuvky pomocí
dodaného napájecího adaptéru (str. 14).
 Chcete-li zabránit případné ztrátě důležitých
obrazů, měli byste si je před formátováním
záznamového média uložit.
 Vymazány budou i videoklipy a fotografie, pro
které byla nastavena ochrana.
 Když je zobrazeno [Probíhá zpracování…],
nezavírejte LCD panel, nedotýkejte se tlačítek
na videokameře, neodpojujte napájecí
adaptér ani nevysouvejte paměťové médium
z videokamery (Indikátor přístupu během
formátování paměťové karty bliká nebo svítí.).


Prevence obnovy dat na vnitřním
záznamovém médiu (HDR-CX116E/
CX150E/CX155E/XR150E/XR155E)
Funkce [VYPRÁZDNIT] provádí
zápis nesrozumitelných dat na vnitřní
záznamové médium videokamery. Takto
lze ztížit obnovení původních dat. Pokud
videokameru likvidujete nebo dále
prodáváte, doporučujeme provedení funkce
[VYPRÁZDNIT].



Odpojte všechny kabely s výjimkou napájecího
adaptéru. Neodpojujte napájecí adaptér během
provozu.
Při mazání dat nevystavujte videokameru
vibracím ani nárazům.
Skutečná doba mazání dat je následující;
 HDR-CX116E: asi 1 minuta
 HDR-CX150E/CX155E: asi 2 minuta
 HDR-XR150E/XR155E: asi 60 minuta
Pokud přerušíte provádění funkce
[VYPRÁZDNIT] během doby, kdy je zobrazena
zpráva [Probíhá zpracování…], nezapomeňte
při dalším použití videokamery operaci
dokončit provedením funkce [FORMÁT.
MÉDIUM] nebo [VYPRÁZDNIT].
OPRAVIT DATAB.O.
Viz strana 84, 88.
Nastavení videokamery
Když je na obrazovce [FORMÁT.
MÉDIUM] vybráno vnitřní záznamové
médium, klepněte na [VYPRÁZDNIT].
 Poznámky
Připojte napájecí adaptér do síťové zásuvky.
Funkci [VYPRÁZDNIT] nelze provést, pokud
nepřipojíte napájecí adaptér do síťové zásuvky.
 Chcete-li zabránit případné ztrátě důležitých
obrazů, měli byste je před provedením funkce
[VYPRÁZDNIT] uložit do počítače nebo jiného
zařízení.

CZ
75
OBECNÁ NASTAV.
(další položky nastavení)
Viz „Použití nabídek“ (str. 58).
Výchozí nastavení jsou označena symbolem .
NAST.ZVUK./ZOBR
 HLASITOST
Můžete upravit hlasitost přehrávaného
/
.
zvuku klepnutím na  ZVUKY
 ZAP
Zahájení a ukončení nahrávání i manipulace
s dotykovým panelem jsou signalizovány
melodií.
VYP
Ruší melodii.
 JAS LCD

Jestliže panel LCD otočíte o 180 stupňů, aby
obrazovka směřovala dopředu, a sklopíte panel
LCD k tělu videokamery, změní se nastavení
automaticky na [NORMÁLNÍ].
Tipy
Toto nastavení žádným způsobem neovlivňuje
nahrané obrazy.


 BARVA LCD
Barvu obrazovky LCD je možno upravit
/
.
klepnutím na Tipy
Toto nastavení žádným způsobem neovlivňuje
nahrané obrazy.


 NAST.ZOBRAZENÍ
Můžete nastavit dobu zobrazení ikon nebo
indikátorů na obrazovce LCD.
 AUTO1
Zobrazí se přibližně na 3 sekundy.
Na obrazovce LCD se zobrazí tlačítka pro
nahrávání a zoom.
Jas obrazovky LCD je možno upravit
/
.
klepnutím na Tipy
Toto nastavení žádným způsobem neovlivňuje
nahrané obrazy.


AUTO2
Zobrazí se přibližně na 3 sekundy.
Na obrazovce LCD se nezobrazí tlačítka pro
nahrávání a zoom.
 PODSVÍC.LCD (úroveň podsvícení
obrazovky LCD)
ZAP
Zobrazuje se stále. Na obrazovce LCD se
nezobrazí tlačítka pro nahrávání a zoom.
Je možné nastavit jas podsvícení obrazovky
LCD.
 NORMÁLNÍ
Standardní jas.
SVĚTLEJŠÍ
Zvýší jas obrazovky LCD.
 Poznámky
Připojíte-li videokameru do síťové zásuvky
pomocí dodaného napájecího adaptéru, bude
automaticky vybráno nastavení [SVĚTLEJŠÍ].
 Pokud zvolíte [SVĚTLEJŠÍ], bude životnost
akumulátoru během nahrávání lehce omezena.

CZ
76
Tipy
Ikony nebo indikátory jsou zobrazeny v těchto
případech.
 Když zapnete videokameru.
 Když se dotknete obrazovky LCD (kromě
tlačítek pro nahrávání a zoom na obrazovce
LCD).
 Když přepnete videokameru do režimu
natáčení videoklipů, pořizování fotografií
nebo přehrávání.


 KOMPONENTNÍ
NASTAV.VÝSTUPU
 TYP TV
Během přehrávání videoklipů a fotografií
je nutné nastavit signál podle připojeného
televizoru. Nahrané videoklipy a
fotografie jsou přehrávány, jak je uvedeno
na následujících ilustracích.
576i
Zvolte tuto možnost, chcete-li
videokameru připojit k televizoru pomocí
komponentního vstupního konektoru.
 1080i/576i
 16:9
Zvolte toto zobrazení pro přehrávání
videoklipů na televizoru 16:9 (širokoúhlý).
Nahrané videoklipy a fotografie jsou
přehrávány, jak je uvedeno níže.
Videoklipy a
fotografie nahrané
v režimu 16:9
(širokoúhlý)
Při připojování videokamery k televizoru
s komponentní vstupní zdířkou vyberte
[KOMPONENTNÍ].
Videoklipy a
fotografie nahrané
v režimu 4:3
Zvolte tuto možnost, chcete-li videokameru
připojit k televizoru, který je vybaven
komponentním vstupním konektorem a je
schopen zobrazovat signál 1080i.
 ROZLIŠENÍ HDMI
Zvolte rozlišení výstupního obrazu při
připojení videokamery k televizoru pomocí
kabelu HDMI (prodává se samostatně).
OBSAH HD
Nastavte rozlišení výstupního obrazu nahraného
v kvalitě zobrazení (HD).
4:3
Videoklipy a
fotografie nahrané
v režimu 16:9
(širokoúhlý)
Videoklipy a
fotografie nahrané
v režimu 4:3
 AUTO
Normální nastavení (vysílá signál podle
televizoru automaticky).
Nastavení videokamery
Zvolte toto zobrazení pro přehrávání
videoklipů a fotografií na standardním
televizoru 4:3. Nahrané videoklipy a fotografie
jsou přehrávány, jak je uvedeno níže.
1080p
Vysílá signál 1080p.
1080i
Vysílá signál 1080i.
720p
Vysílá signál 720p.
576p
Vysílá signál 576p.
 Poznámky
Poměr stran videoklipů nahraných ve vysokém
rozlišení (HD) je 16:9.

CZ
77
OBSAH STD
Nastavte rozlišení výstupního obrazu nahraného
ve standardní kvalitě (STD).
 AUTO
Normální nastavení (vysílá signál podle
televizoru automaticky).

NAST.JAZYKA
Můžete vybrat jazyk, který bude použit
na obrazovce LCD.
Tipy
Není-li v seznamu uveden váš rodný jazyk,
nabízí videokamera volbu [ENG[SIMP]]
(zjednodušená angličtina).


576p
Vysílá signál 576p.
NAST.NAPÁJENÍ
576i
Vysílá signál 576i.
 VÝSTUP ZOBR. (výstupní zobrazení)
Můžete určit výstup pro zobrazení obrazu.
 PANEL LCD
Zobrazí nastavení, například časový kód,
na obrazovce LCD.
 AUT.VYPN. (automatické vypnutí)
Videokameru můžete nastavit tak, aby se
automaticky vypínala, pokud s ní více než 5
minut neprovedete žádnou operaci.
 5min
Videokamera se vypíná automaticky.
V-VÝS./PANEL
NIKDY
Zobrazí nastavení, například časový kód
na obrazovce LCD a na obrazovce televizoru.
NAST.HOD/
JAZ
 NAST.HODIN
Viz strana 15.
 NAST.PÁSMA
Změnu času lze nastavit bez zastavování hodin.
Při použití videokamery v jiných časových
pásmech nastavte aktuální časové pásmo.
Informace o časových pásmech viz strana 94.
 LETNÍ ČAS
Toto nastavení lze změnit bez zastavování
hodin. Chcete-li hodiny posunout o 1
hodinu dopředu, nastavte [ZAP].
 VYP
Neplatí letní čas.
ZAP
Platí letní čas.
CZ
78
Videokamera se nevypíná automaticky.
 Poznámky
Připojíte-li videokameru do síťové zásuvky, je
funkce [AUT.VYPN.] automaticky nastavena
na [NIKDY].

 ZAPN.POMOCÍ LCD
Videokameru lze nastavit tak, aby se
zapínala a vypínala při otevření a zavření
obrazovky LCD.
 ZAP
Videokamera se zapíná a vypíná při otevření a
zavření obrazovky LCD.
VYP
Videokamera se nezapíná a nevypíná při
otevření a zavření obrazovky LCD.
DALŠÍ NASTAVENÍ
 ZAP
Aktivuje snímač pádu. Je-li zjištěn pád
videokamery, nebudete možná moci správně
nahrávat nebo přehrávat obrazy z důvodu
aktivní ochrany vnitřního pevného disku. Je-li
zjištěno upuštění, zobrazí se .
 REŽIM DEMO
Je-li videokamera připojena do síťové
zásuvky, zobrazí se přibližně po 10 minutách
zapnutí indikátoru (videoklip) stisknutím
tlačítka MODE demonstrační ukázka.
 ZAP
Zobrazí se ukázka.
VYP
Ukázka se nezobrazí.
 Poznámky
Pokud odpovídá následujícím podmínkám,
bude jako ukázkový videoklip registrován
videoklip, který natočíte (HDR-CX116E/
CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).
 Pro videoklip je nastavena ochrana
 Videoklip je zobrazen jako první
na obrazovce VISUAL INDEX
 Videoklip je uložen na vnitřní záznamové
médium
 Videoklip je nahrán ve vysoké kvalitě
rozlišení (HD)


)
Deaktivuje snímač pádu.
 Poznámky
Při použití videokamery nastavte snímač pádu
na [ZAP]. Pokud tak neučiníte a videokameru
upustíte, může dojít k poškození vnitřního
pevného disku.
 Snímač pádu se aktivuje v beztížném stavu. Při
nahrávání během činnosti, jako je například
jízda na horské dráze nebo let volným pádem,
můžete [SNÍMAČ PÁDU] nastavit na [VYP] a
zabránit tak aktivaci snímače pádu.

 OVLÁDÁNÍ HDMI (ovládání HDMI)
Připojíte-li videokameru k televizoru
kompatibilnímu s „BRAVIA“ Sync
pomocí kabelu HDMI (prodává se
samostatně), můžete přehrávat videoklipy
na videokameře zamířením dálkového
ovladače televizoru na televizor (str. 39).
Nastavení videokamery
Tipy
Nastavíte-li tuto položku na [ZAP] a stisknete-li
, začne se ukázka přehrávat.
Ukázka bude pozastavena:
 Když stisknete START/STOP nebo PHOTO
 Klepnete-li na obrazovku během ukázky
(ukázka bude spuštěna po dalších 10
minutách)
 Zapnete-li indikátor
(fotografie)
 Když stisknete
(ZOBRAZENÍ OBRAZŮ)


VYP (
 ZAP
Ovládání videokamery pomocí dálkového
ovladače televizoru.
VYP
Videokamera není ovládána pomocí
dálkového ovladače televizoru.
 KALIBRACE
Viz strana 99.
 SNÍMAČ PÁDU (HDR-XR150E/
XR155E)
Videokamera zjišťuje svůj případný pád a
chrání svůj vnitřní pevný disk.
CZ
79
Doplňující informace
Odstraňování
problémů
Pokud se při používání videokamery
setkáte s problémy, postupujte podle kroků
uvedených dále.
 Prověřte seznam (str. 80 až 89) a
zkontrolujte videokameru.






 Odpojte zdroj napájení, za 1 minutu
jej znovu připojte a zapněte
videokameru.


Nahrávání........................................................str. 82
Přehrávání.......................................................str. 83
Přehrávání snímků uložených na paměťové
kartě pomocí jiných zařízení........................str. 84
Úpravy videoklipů/fotografií na videokameře
Úpravy videoklipů/fotografií
na videokameře..............................................str. 84
Přehrávání na televizoru...............................str. 85
Přepis a připojení k jiným zařízením..........str. 85
Připojení k počítači........................................str. 85
Příklady funkcí, které nelze používat současně
Příklady funkcí, které nelze používat
současně..........................................................str. 86
Základní operace
 Stiskněte RESET (str. 105) špičatým
předmětem a zapněte videokameru.
Stisknutím tlačítka RESET budou
resetována všechna nastavení včetně
hodin.
 Obraťte se na prodejce společnosti
Sony nebo místní autorizované
servisní středisko společnosti Sony.





CZ
80

V závislosti na problému může videokamera
vyžadovat inicializaci nebo výměnu aktuálního
vnitřního záznamového média. V takovém
případě budou data uložená na vnitřním
záznamovém médiu vymazána. Před odesláním
videokamery k opravě nezapomeňte zálohovat
data na vnitřním záznamovém médiu na jiné
médium (zálohování). Výrobce neposkytuje
náhradu za případnou ztrátu dat na vnitřním
záznamovém médiu.
Během opravy může být použit minimální
objem dat uložených na vnitřním záznamovém
médiu k nalezení problému. Prodejce
společnosti Sony si však vaše data nezkopíruje
ani si je neponechá.
Základní operace...........................................str. 80
Akumulátor/zdroje napájení .......................str. 81
Obrazovka LCD.............................................str. 81
Paměťová karta...............................................str. 82
Videokameru nelze zapnout.


Připojte k videokameře nabitý modul
akumulátoru (str. 12).
Napájecí adaptér byl odpojen od síťové zásuvky.
Připojte jej do síťové zásuvky (str. 12).
Videokamera nefunguje, ani když je
zapnuto napájení.




Po zapnutí se videokamera připravuje
k činnosti několik sekund. Nejedná se o
závadu.
Odpojte napájecí adaptér od síťové zásuvky
nebo vyjměte modul akumulátoru, po uplynutí
1 minuty jej znovu připojte. Pokud funkce
stále nefungují, stiskněte špičatým předmětem
tlačítko RESET (str. 105). (Stisknutím tlačítka
RESET budou resetována všechna nastavení
včetně hodin.)
Teplota videokamery je velmi vysoká.
Vypněte videokameru a nechejte ji chvíli stát
na chladném místě.
Teplota videokamery je velmi nízká. Nechejte
videokameru stát se zapnutým napájením.
Vypněte videokameru a přeneste ji na teplé místo.
Nechejte videokameru chvíli stát a poté ji zapněte.
Nastavení nabídky byla automaticky
změněna.


Níže uvedené položky se vrátí na výchozí
nastavení po uplynutí více než 12 hodin
od zavření obrazovky LCD.
 [VÝBĚR SCÉNY]
 [VYVÁŽ.BÍLÉ]
 [BOD.MĚŘ./OSTŘ.]
 [BOD.MĚŘENÍ]
 [BOD.OSTŘENÍ]
 [EXPOZICE]
 [OSTŘENÍ]
 [LOW LUX]
 [ZOOM MIKROFONU]
 [REFER.ÚR.MIK]
 [AUT.PROTISVĚTLO]
 [SNÍMAČ PÁDU] (HDR-XR150E/XR155E)
Níže uvedené položky nabídky se vrátí
na výchozí nastavení, když přepnete mezi
režimy nahrávání videa a pořizování fotografií
a přehrávání.
[
PROLÍNAČKA]
 [TELE MACRO]
[
SAMOSPOUŠŤ]
Videokamera se zahřívá.

Videokamera se může během provozu
zahřívat. Nejedná se o závadu.


Indikátor CHG (blesk) v průběhu nabíjení
modulu akumulátoru bliká.






Použijte napájecí adaptér.
Pokud při výchozím nastavení po dobu
přibližně 5 minut videokameru nepoužijete,
automaticky se vypne (AUT.VYPN.). Změňte
nastavení [AUT.VYPN.] (str. 78) nebo znovu
zapněte napájení.
Nabijte modul akumulátoru (str. 12).


Zavřete obrazovku LCD.(str. 12).
Teplota prostředí je příliš vysoká nebo příliš
nízká. Nejedná se o závadu.
Modul akumulátoru není dostatečně
nabitý. Znovu plně nabijte akumulátor.
Pokud problém přetrvává, vyměňte modul
akumulátoru za nový (str. 97).
Obrazovka LCD
Položky nabídky jsou zobrazeny šedě.

Během nabíjení modulu akumulátoru se
nerozsvítí indikátor CHG (blesk).
Teplota prostředí je příliš vysoká nebo příliš
nízká. Nejedná se o závadu.
Modul akumulátoru není dostatečně
nabitý. Znovu plně nabijte akumulátor.
Pokud problém přetrvává, vyměňte modul
akumulátoru za nový (str. 97).
Uvedený čas nemusí být přesný, záleží
na způsobu používání.
Modul akumulátoru se rychle vybíjí.


Je-li teplota modulu akumulátoru příliš vysoká
nebo příliš nízká, může se stát, že jej nebude
možné nabít (str. 96).
Připojte k videokameře správně modul
akumulátoru (str. 12). Pokud problém
přetrvává, odpojte napájecí adaptér ze síťové
zásuvky a obraťte se na prodejce společnosti
Sony. Modul akumulátoru může být poškozený.
Indikátor času zbývajícího do úplného
vybití akumulátoru neukazuje správnou
hodnotu.
Videokamera se náhle vypne.

Připojte k videokameře správně modul
akumulátoru (str. 12).
Připojte správně napájecí kabel do síťové zásuvky.
Nabíjení akumulátoru je dokončeno (str. 12).
Doplňující informace
Akumulátor/zdroje napájení


V aktuálním režimu nahrávání / přehrávání
nelze vybrat šedě zabarvené položky.
Některé funkce nelze aktivovat současně
(str. 86).
CZ
81
Na dotykovém panelu se nezobrazují
tlačítka.

Jemně klepněte na obrazovku LCD.
Tlačítka na dotykovém panelu nefungují
správně nebo nefungují vůbec.

Zkalibrujte dotykový panel ([KALIBRACE])
(str. 99).
Tlačítka na dotykovém panelu rychle
zmizí.

Nastavte [NAST.ZOBRAZENÍ] na [ZAP]
(str. 76).
Paměťová karta
Nelze provádět operace využívající
paměťovou kartu.

Používáte-li paměťovou kartu naformátovanou
na počítači, naformátujte ji znovu pomocí
videokamery (str. 74).
Snímky uložené na paměťové kartě nelze
smazat.


Najednou lze na obrazovce indexu obrazů
vymazat nejvýše 100 obrazů.
Nelze vymazat obrazy, pro které je nastavena
ochrana.
Název datového souboru není uveden
správně nebo bliká.


Soubor je poškozen.
Videokamera nepodporuje daný formát
souboru (str. 96).
Nahrávání
Další podrobnosti viz „Paměťová karta“
(str. 82).
CZ
82
Při stisknutí START/STOP nebo PHOTO
nejsou nahrávány obrazy.







Zobrazí se obrazovka pro přehrávání.
Stisknutím tlačítka MODE rozsviťte indikátor
(videoklip) nebo (fotografie) (str. 21).
Videokamera ukládá právě zaznamenaný
obraz na záznamové médium. Během této
doby nelze vytvořit jinou nahrávku.
Záznamové médium je plné. Vymažte
nepotřebné obrazy (str. 40).
Celkový počet videoklipů a fotografií
překračuje nahrávací kapacitu (str. 90, 92).
Vymažte nepotřebné obrazy (str. 40).
Když je aktivní [SNÍMAČ PÁDU] (str. 79), nelze
nahrávat obrazy. (HDR-XR150E/XR155E)
Teplota videokamery je velmi vysoká.
Vypněte videokameru a nechejte ji chvíli stát
na chladném místě.
Teplota videokamery je velmi nízká. Vypněte
videokameru a přeneste ji na teplé místo.
Nechejte videokameru chvíli stát a poté ji
zapněte.
Nelze pořizovat fotografie.


Fotografie nelze pořizovat při aktivaci:
[
PROLÍNAČKA]
 [PLYN.POM.NAH]
Je-li [ REŽIM NAHR.] nastaveno na [HD
FX], nelze při nahrávání videoklipů pořizovat
fotografie.
Indikátor přístupu zůstává svítit nebo
bliká, i když bylo nahrávání zastaveno.

Videokamera ukládá právě zaznamenanou
scénu na paměťovou kartu.
Zobrazovací pole vypadá odlišně.

Zobrazovací pole může vypadat odlišně
v závislosti na stavu videokamery. Nejedná se
o závadu.
Skutečná doba nahrávání videoklipu je
kratší než odhadovaná doba nahrávání
na záznamové médium.

V závislosti na podmínkách nahrávání
může být čas dostupný pro nahrávání kratší,
například při nahrávání rychle se pohybujícího
objektu apod. (str. 90).

Předměty pohybující se před objektivem
velkou rychlostí působí pokřiveně.

Videokamera přestane pracovat.



Teplota videokamery je velmi vysoká.
Vypněte videokameru a nechejte ji chvíli stát
na chladném místě.
Teplota videokamery je velmi nízká. Vypněte
videokameru a přeneste ji na teplé místo.
Nechejte videokameru chvíli stát a poté ji
zapněte.
Pokud na videokameru působí vibrace,
nahrávání se může přerušit.
Mezi okamžikem, kdy jste stiskli tlačítko
START/STOP, a okamžikem, kdy se
skutečně spustí nebo zastaví nahrávání
videoklipu, je určitý časový posun.

Poměr stran přehrávaného obrazu (16:9
(širokoúhlý)/4:3) nelze změnit.

Poměr stran videoklipů nahraných ve vysokém
rozlišení (HD) je 16:9 (širokoúhlý).
Na obrazech se vyskytují vodorovné pruhy.


Nastavte [OSTŘENÍ] na [AUTO] (str. 65).
Podmínky nahrávání nejsou pro použití
automatického ostření vhodné. Nastavte
ostření ručně (str. 65).
Funkce SteadyShot nefunguje.

Nastavte [ STEADYSHOT] na [AKTIVNÍ]
nebo [STANDARDNÍ] (str. 68).
K tomuto jevu dochází při nahrávání obrazů
pod zářivkou nebo sodíkovou či rtuťovou
výbojkou. Nejedná se o závadu.
Když nahrajete obrazovku televizoru nebo
počítače, objeví se černé pruhy.

Nastavte [
STEADYSHOT] na [VYP] (str. 68).
Nelze použít [PODSVÍC.LCD].

Nastavení [PODSVÍC.LCD] nelze upravit za
těchto okolností:
 Panel LCD je zavřený a obrazovka LCD je
otočena směrem ven.
 Videokamera je napájena z napájecího adaptéru.
Přiblížení se mění při změně režimu
nahrávání.

Automatické ostření nefunguje.

Tomuto jevu se říká jev fokální roviny.
Nejedná se o závadu. Vzhledem ke způsobu,
jakým obrazové zařízení (snímač CMOS) čte
obrazový signál, mohou předměty pohybující
se okolo objektivu vysokou rychlostí
v závislosti na podmínkách nahrávání vypadat
pokřiveně.
Doplňující informace
U videokamery se mezi okamžikem, kdy jste
stiskli tlačítko START/STOP, a okamžikem,
kdy se skutečně spustí nebo zastaví nahrávání
videoklipu, může vyskytnout určitý časový
posun. Nejedná se o závadu.
I v případě, kdy je funkce [ STEADYSHOT]
nastavena na [AKTIVNÍ] nebo
[STANDARDNÍ], nemusí být videokamera
schopna kompenzovat přílišné vibrace.
Nachází-li se videokamera v režimu nahrávání
fotografií, nelze použít digitální zoom.
Přehrávání
Nelze přehrávat obrazy.

Vyberte typ záznamového média, které chcete
přehrávat (str. 17). (HDR-CX116E/CX150E/
CX155E/XR150E/XR155E)
CZ
83


Vyberte obrazovou kvalitu videoklipu, který
chcete přehrávat (str. 26).
Přehrávání obrazů nahraných na jiných
zařízeních nemusí být možné. Nejedná se o
závadu.
Videoklip se přehrává automaticky.
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E)

Fotografie nelze přehrávat.

Fotografie nelze přehrávat, pokud jste
upravili soubory nebo složky, případně data
na počítači. (V takovém případě bliká název
souboru.) Nejedná se o závadu.
Na obrazu na obrazovce VISUAL INDEX se
zobrazí symbol .


Tento symbol se může zobrazit u obrazů
pořízených na jiných zařízeních, upravených
na počítači atd.
Odpojili jste napájecí adaptér nebo vyňali
modul akumulátoru, když blikala ikona
záznamového média v pravém horním rohu
obrazovky nebo dříve, než po ukončení
nahrávání zhasl indikátor přístupu. Takto
může dojít k poškození dat a zobrazí se .
Na obrazu na obrazovce VISUAL INDEX se
zobrazí symbol
.

Soubor databáze obrazů může být poškozen.
Zkontrolujte soubor databáze klepnutím
na (MENU)  [Zobrazit další] 
[OPRAVIT DATAB.O.] (v kategorii
[SPRÁVA MÉDIA])  záznamové médium
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E). Je-li indikátor stále zobrazen,
vymažte obraz pomocí
(str. 40).
Není slyšet žádný nebo jen velmi tichý
zvuk.




CZ
84
Zvyšte hlasitost (str. 31).
Když je obrazovka LCD zavřená a míří ven, je
zvuk ztlumený. Otevřete obrazovku LCD.
Pokud nahráváte zvuk s funkcí [REFER.
ÚR.MIK] (str. 69) nastavenou na [NÍZKÁ],
může být nahraný zvuk obtížně slyšitelný.
Zvuk nelze nahrávat při natáčení pomocí
funkce [PLYN.POM.NAH].
Videoklipy se přehrávají automaticky jako
ukázkový videoklip, pokud natočený videoklip
splňuje určité podmínky videokamery
(str. 79). Nejedná se o závadu.
Přehrávání snímků uložených
na paměťové kartě pomocí jiných
zařízení
Snímky nelze přehrát nebo paměťová
karta není rozpoznána.

Zařízení pro přehrávání neumožňuje
přehrávání z paměťových karet (str. 3).
Úpravy videoklipů/fotografií
na videokameře
Nelze provádět úpravy.

Úpravy nelze provádět kvůli stavu obrazu.
Nelze přidat videoklipy do seznamu pro
přehrávání.



Na záznamovém médiu není k dispozici volný
prostor.
Do seznamu pro přehrávání můžete přidat
maximálně 999 videoklipů ve vysokém
rozlišení (HD) nebo 99 videoklipů
ve standardním rozlišení (STD). Vymažte
nepotřebné videoklipy ze seznamu pro
přehrávání (str. 47).
Na seznam pro přehrávání nelze přidávat
fotografie.
Videoklip nelze rozdělit.


Videoklip je příliš krátký na rozdělení.
Videoklip s nastavenou ochranou nelze
rozdělit.
Nelze zachytit fotografii z videoklipu.

Záznamové médium, na které chcete uložit
fotografie, je plné.
Na horní a dolní straně obrazovky
televizoru 4:3 se zobrazují černé pruhy.

Přehrávání na televizoru
Na připojeném televizoru není přehráván
obraz ani zvuk.




Pokud používáte komponentní kabel A/V,
nastavte [KOMPONENTNÍ] podle požadavků
připojeného zařízení (str. 77).
Používáte-li komponentní video kabel, dbejte,
aby byl zapojen červený a bílý konektor
připojovacího kabelu A/V (str. 38).
Pokud je v obraze zaznamenán signál ochrany
autorských práv, není obraz k dispozici
na výstupním konektoru HDMI OUT.
Používáte-li konektor S VIDEO, dbejte, aby
byly připojeny červené a bílé konektory
připojovacího kabelu A/V (str. 39).
Na připojeném televizoru jsou mírně
oříznuty horní, dolní, pravé a levé okraje
obrazů.

Přepis a připojení k jiným zařízením
Obrazy nejsou přepsány správně.


Obrazy nelze přepisovat pomocí kabelu HDMI
(prodává se samostatně).
Připojovací kabel A/V není připojen správně.
Ujistěte se, že jste kabel připojili ke vstupnímu
konektoru dalšího zařízení (str. 56).
Připojení k počítači
Nelze nainstalovat „PMB“.

Ověřte prostředí počítače nebo instalační
postup potřebný k instalaci „PMB“.
„PMB“ nepracuje správně.

Ukončete „PMB“ a restartujte počítač.
Videokamera není rozpoznána počítačem.


Odpojte od zásuvky USB na počítači všechna
zařízení s výjimkou klávesnice, myši a
videokamery.
Odpojte kabel USB od počítače a videokamery,
restartujte počítač a poté znovu připojte
videokameru k počítači ve správném pořadí.
Doplňující informace

Na obrazovce LCD videokamery se nahrané
obrazy zobrazují přesně na celé ploše
obrazovky. Může však dojít k mírnému
oříznutí horního, dolního, pravého a levého
okraje při přehrávání obrazů na televizoru,
který nedokáže přesně zobrazit celou plochu
obrazu.
Doporučuje se používat jako vodítko vnější
rámeček [VODICÍ MŘÍŽ.] (str. 67), a
umisťovat důležité objekty pouze dovnitř
tohoto rámečku.
K tomu dochází při sledování obrazu
zaznamenaného v režimu 16:9 (širokoúhlý)
na televizoru 4:3. Nejedná se o závadu.
Obraz na televizoru 4:3 je zdeformovaný.

K tomu dochází při sledování obrazu
zaznamenaného v režimu 16:9 (širokoúhlý)
na televizoru 4:3. Nastavte správně [TYP TV]
(str. 77) a zahajte znovu přehrávání.
CZ
85
Příklady funkcí, které nelze
používat současně
V níže uvedeném seznamu jsou uvedeny
příklady kombinací funkcí a položek
nabídky, které nelze použít.
Nelze použít
Kvůli těmto nastavením
INTELIGENT.
AUTO
[PLYN.POM.NAH]
[DETEKCE
TVÁŘE]
[PLYN.POM.NAH],
[ DIGIT.ZOOM],
[BOD.MĚŘ./OSTŘ.],
[BOD.MĚŘENÍ], [BOD.
OSTŘENÍ], [EXPOZICE],
[OSTŘENÍ], [SOUMRAK],
[VÝ./ZÁP.SLUNCE],
[OHŇOSTROJ],
[KRAJINA], [BODOVÝ
REFL.], [PLÁŽ], [SNÍH],
[VYVÁŽ.BÍLÉ],
[ PROLÍNAČKA],
[ SAMOSPOUŠŤ]
[NASTAV.
PRIORITY]/
[DETEKCE
ÚSMĚVU]/
[ÚSMĚV CITLIVOST]
[VÝBĚR SCÉNY]
[PLYN.POM.NAH],
[ DIGIT.ZOOM],
[BOD.MĚŘ./OSTŘ.],
[BOD.MĚŘENÍ], [BOD.
OSTŘENÍ], [EXPOZICE],
[OSTŘENÍ], [SOUMRAK],
[VÝ./ZÁP.SLUNCE],
[OHŇOSTROJ],
[KRAJINA], [BODOVÝ
REFL.], [PLÁŽ], [SNÍH],
[VYVÁŽ.BÍLÉ],
[ PROLÍNAČKA],
[ SAMOSPOUŠŤ]
[PLYN.POM.NAH], [LOW
LUX], [ PROLÍNAČKA],
[TELE MACRO]
Zobrazení výsledků vnitřní
kontroly/Výstražné indikátory
Objeví-li se na obrazovce LCD indikátory,
prověřte následující.
Pokud problém přetrvává i poté, co jste se
jej opakovaně pokoušeli vyřešit, obraťte se
na prodejce Sony nebo na místní autorizované
servisní středisko Sony. V takovém případě
poskytněte všechna čísla chybových kódů
začínající písmenem C nebo E.
C: (nebo E:) : (zobrazení výsledků
vnitřní kontroly)
C:04:
 Modul akumulátoru není typ „InfoLITHIUM“
(řada V). Použijte modul akumulátoru
„InfoLITHIUM“ (řada V) (str. 96).
 Připojte pevně stejnosměrný konektor
napájecího adaptéru do zdířky DC IN
videokamery (str. 12).
C:06:
Teplota modulu akumulátoru je vysoká.
Vyměňte modul akumulátoru nebo jej
umístěte na chladné místo.

C:13: / C:32:
Odpojte zdroj napájení. Znovu jej připojte a
zkuste videokameru použít.

E::
Proveďte kroky od  do  na straně 80.

(výstraha pro vnitřní pevný disk
videokamery)
CZ
86
Indikátor bliká rychle
 Vnitřní pevný disk videokamery je plný.
 Je možné, že došlo k chybě vnitřního pevného
disku videokamery.
 (upozornění na nízkou zbývající
kapacitu akumulátoru)
Indikátor bliká pomalu
 Modul akumulátoru je téměř vybitý.
 V závislosti na provozních podmínkách nebo
na stavu akumulátoru může indikátor 
blikat, a to i v případě, že do úplného vybití
zbývá ještě 20 minut.
(výstražný indikátor týkající se
teploty modulu akumulátoru)

Teplota modulu akumulátoru je vysoká.
Vyměňte modul akumulátoru nebo jej
umístěte na chladné místo.
(výstraha před vysokou teplotou)
Indikátor bliká pomalu
 Teplota videokamery roste na vysokou
hodnotu. Vypněte videokameru a nechejte ji
chvíli stát na chladném místě.
Indikátor bliká rychle
Teplota videokamery je velmi vysoká.
Vypněte videokameru a nechejte ji chvíli stát
na chladném místě.

(výstraha před nízkou teplotou)


Soubor databáze obrazů může být poškozen.
Zkontrolujte soubor databáze klepnutím
na (MENU)  [Zobrazit další] 
[OPRAVIT DATAB.O.] (v kategorii
[SPRÁVA MÉDIA])  záznamové médium
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E).
Paměťová karta je poškozena.
(výstražné indikátory týkající se
formátování paměťové karty)


Paměťová karta je poškozena.
Paměťová karta není správně naformátována
(str. 74).
(výstražný indikátor týkající se
nekompatibilní paměťové karty)

Je vložena nekompatibilní paměťová karta
(str. 18).
 (výstražný indikátor týkající se
ochrany paměťové karty proti zápisu)

Přístup k paměťové kartě byl omezen na jiném
zařízení.
(výstražný indikátor týkající se otřesů
videokamery)

Videokamera není stabilní, takže se obraz
může rozmazat. Držte videokameru při
natáčení pevně oběma rukama. Indikátor
varování proti otřesům kamery však nezmizí.
(výstražný indikátor týkající se
paměťové karty)
(výstražný indikátor týkající se snímače
pádu)
Indikátor bliká pomalu
 Dochází volný prostor pro nahrávání obrazů.
Typy paměťových karet, jež lze použít
ve videokameře, viz str. 18.
 Není vložena paměťová karta (str. 18).

Indikátor bliká rychle
 Není dostatek volného místa pro nahrávání
obrazů. Po uložení obrazů na jiné médium
(str. 49) vymažte nepotřebné obrazy nebo
zformátujte paměťovou kartu (str. 74).

Doplňující informace
Indikátor bliká rychle
 Teplota videokamery je velmi nízká. Zahřejte
videokameru.
Je aktivní funkce snímače pádu (str. 79) a bylo
zjištěno upuštění videokamery. Proto kamera
provádí kroky k ochraně vnitřního pevného
disku. V důsledku toho může být zakázáno
nahrávání/přehrávání.
Funkce snímače pádu nezaručuje ochranu
vnitřního pevného disku za všech možných
okolností. Používejte videokameru
za stabilních podmínek.
CZ
87
(výstražný indikátor týkající se
pořizování fotografií)



Záznamové médium je plné.
Fotografie nelze pořizovat během
zpracovávání. Chvíli počkejte, poté zahajte
fotografování.
Je-li [ REŽIM NAHR.] nastaveno na [HD
FX], nelze při nahrávání videoklipů pořizovat
fotografie.
Soubor databáze obrazů je poškozen.
Chcete vytvořit nový?
Informace pro správu filmů HD jsou
poškozeny. Chcete vytvořit nové
informace?

(výstražný indikátor týkající se závěrky
při úsměvu)

Funkci úsměv - závěrka nelze při aktuálním
nastavení videokamery použít.

Informace pro správu filmů HD neexistují.
Chcete vytvořit nové informace?


Tipy
Pokud se na obrazovce zobrazí výstražné
indikátory, zazní melodie.
Popis varovných zpráv
Pokud se na obrazovce zobrazí zpráva,
postupujte podle uvedených pokynů.
Záznamové médium
Chyba formátování interní paměti.
Chyba formátování disku HDD.

Vnitřní záznamové médium videokamery
je nastaveno na jiný než výchozí formát.
Videokameru můžete k provozu opět připravit
provedením funkce [FORMÁT.MÉDIUM]
(str. 74). Dojde k vymazání všech dat
na vnitřním záznamovém médiu.




CZ
Při čtení nebo zápisu na vnitřní paměťové
médium videokamery došlo k chybě.
K tomu může dojít, je-li videokamera
vystavena otřesům.
Videoklipy nahrané na jiných zařízeních
nemusejí jít přehrát.
Není možné nahrávat nebo přehrávat
videoklipy, protože neexistují data správy
videoklipů ve vysokém rozlišení (HD). Pokud
stisknete [ANO], vytvoří se nová data správy
a můžete opět nahrávat i přehrávat videoklipy
ve vysokém rozlišení (HD).
Je možné i nadále nahrávat videoklipy a
fotografie ve standardním rozlišení (STD).
Zjištěny nekonzistence v souboru
databáze obrazů. Chcete soubor databáze
obrazů opravit?
Soubor databáze obrazů je poškozen.
Chcete soubor databáze obrazů opravit?
Zjištěny nekonzistence v souboru
databáze obrazů. Nelze nahrávat či
přehrávat filmy HD. Chcete soubor
databáze obrazů opravit?

Chyba dat.
88
Soubor správy média je poškozen. Klepnete-li
na [ANO], bude vytvořen nový soubor správy
média. Dříve nahrané obrazy na médiu nelze
přehrávat (soubory obrazů nejsou poškozeny).
Pokud provedete operaci [OPRAVIT DATAB.
O.], pravděpodobně umožníte opětovné
přehrávání starších záznamů. Pokud toto
řešení nepomůže, zkopírujte obrazy pomocí
dodaného softwaru.

Soubor správy média je poškozen a nelze
nahrávat videoklipy ani fotografie. Opravu
provedete klepnutím na [ANO].
Na paměťovou kartu lze zaznamenávat
fotografie.
Došlo k přetečení vyrovnávací paměti

Není možno nahrávat, protože snímač pádu
opakovaně zjistil upuštění videokamery.
Pokud neustále existuje riziko upuštění
videokamery, nastavte [SNÍMAČ PÁDU]
na [VYP] a budete moci obraz nahrát znovu
(str. 79).
Probíhá obnova dat.

Při zápisu na médium videokamery došlo
k chybě. Snaha o záchranu dat nebyla úspěšná.
Vložte paměťovou kartu znovu.



Další výběr není možný.

Vložte několikrát opakovaně paměťovou
kartu. Pokud indikátor bliká i poté, může
být paměťová karta poškozena. Zkuste jinou
paměťovou kartu.
Pro následující činnosti lze vybrat pouze 100
obrazů najednou:
 Mazání videoklipů/fotografií
 Nastavení ochrany pro videoklipy/fotografie
nebo její zrušení
 Přepis videoklipů
 Kopírování fotografií
 Úprava seznamu pro přehrávání videoklipů
ve vysokém rozlišení (HD)
Data jsou chráněna.

Pokusili jste se o vymazání dat s nastavenou
ochranou. Zrušte ochranu dat.
Doplňující informace
Naformátujte paměťovou kartu (str. 74).
Nezapomeňte, že při formátování paměťové
karty budou smazány všechny uložené
videoklipy a fotografie.
Vložte znovu paměťovou kartu a postupujte
podle pokynů na obrazovce LCD.
Další
Tato paměťová karta není správně
naformátována.

Použijte paměťovou kartu doporučenou pro
videokameru (str. 18).
Nevyjímejte paměťovou kartu během
zápisu. Mohlo by dojít k poškození dat.
Pokud nebyl zápis dat proveden správně,
pokusí se videokamera automaticky o obnovu
dat.
Nelze obnovit data.

S touto paměťovou kartou
pravděpodobně nelze správně nahrávat a
přehrávat obrazy.
Složka pro fotografie je plná. Fotografie
nelze nahrávat.


Nelze vytvořit více složek než 999MSDCF.
Pomocí videokamery nelze vytvářet ani mazat
složky.
Naformátujte paměťovou kartu (str. 74) nebo
vymažte složky pomocí počítače.
S touto paměťovou kartou nebude
pravděpodobně možné nahrávat nebo
přehrávat filmy.

Použijte paměťovou kartu doporučenou pro
videokameru (str. 18).
CZ
89
Doba nahrávání
videoklipů/počet
uložitelných fotografií
Zkratka „HD“ znamená vysoké rozlišení,
zkratka „STD“ znamená standardní rozlišení.
Očekávaná doba nahrávání a
přehrávání pro každý modul
akumulátoru
Přibližná doba, která je k dispozici při
použití plně nabitého modulu akumulátoru.
Přibližná doba, která je k dispozici při
použití plně nabitého modulu akumulátoru.
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E
(jednotka: minuta)
Kvalita obrazu
NP-FV50
(součást
dodávky)
NP-FV70
NP-FV100
Doba nepřetržitého
nahrávání
HD STD
125
180
260
515
375
745
Typická doba
nahrávání
HD STD
60
90
130
255
185
370
HDR-XR150E/XR155E
(jednotka: minuta)
Modul akumulátoru
Kvalita obrazu
NP-FV50
(součást
dodávky)
NP-FV70
NP-FV100



CZ
90
Doba nepřetržitého
nahrávání
HD STD
110
155
235
470
325
650
Typická doba
nahrávání
HD STD
55
75
115
235

Doba nahrávání a přehrávání bude kratší,
použijete-li videokameru za nižších teplot.
Doba nahrávání a přehrávání bude kratší
v závislosti na podmínkách používání
videokamery.
Doba přehrávání
Doba nahrávání
Modul akumulátoru

160
325
Jednotlivé doby nahrávání jsou měřeny v režimu
[ REŽIM NAHR.] nastaveném na HQ.
Typická doba nahrávání s opakovaným
zastavováním/spouštěním, zapínáním/
vypínáním, přepínáním indikátoru MODE a
používáním funkce zoom.
Doby měřené při použití videokamery při
teplotě 25 C. Doporučuje se 10 C až 30 C.
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E
(jednotka: minuta)
Modul akumulátoru
Kvalita obrazu
NP-FV50
(součást dodávky)
NP-FV70
NP-FV100
HD
190
STD
280
395
785
565
1120
HDR-XR150E/XR155E
(jednotka: minuta)
Modul akumulátoru
Kvalita obrazu
NP-FV50
(součást dodávky)
NP-FV70
NP-FV100
HD
170
STD
225
355
710
465
925
Přibližná doba nahrávání videoklipů
Vnitřní paměť
HDR-CX116E
Obraz ve vysokém rozlišení (HD) v h (hodiny) a m
(minuty)
Režim nahrávání
[HD FX]
[HD FH]
[HD HQ]
[HD LP]
Doba nahrávání
45 m
55 m
1 h 55 m
3 h 15 m
Obraz ve standardním rozlišení (STD) v h (hodiny) a m
(minuty)
Režim nahrávání
[STD HQ]

Doba nahrávání
2h
HDR-CX150E/CX155E
Obraz ve vysokém rozlišení (HD) v h (hodiny) a m (minuty)
Režim nahrávání
[HD FX]
[HD FH]
[HD HQ]
[HD LP]
Doba nahrávání
1 h 25 m
1 h 55 m
3 h 50 m
6 h 35 m
Obraz ve standardním rozlišení (STD) v h (hodiny) a m
(minuty)
Režim nahrávání
[STD HQ]
Doba nahrávání
3 h 55 m
Videokamera využívá formátu VBR (proměnný
datový tok) pro automatickou úpravu kvality
obrazu tak, aby odpovídala snímanému
objektu. Tato technologie způsobuje kolísání
během doby nahrávání na médium. Videoklipy
obsahující rychle se pohybující objekty a složité
záběry se nahrávají s vyšším datovým tokem a
celková doba nahrávání se tak sníží.
Paměťová karta
Obraz ve vysokém rozlišení (HD)
(jednotka: minuta)
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
Vnitřní pevný disk
HDR-XR150E/XR155E
16 GB
Obraz ve vysokém rozlišení (HD) v h (hodiny) a m
(minuty)
32 GB
Doba nahrávání
11 h 20 m
14 h 50 m
29 h 40 m
50 h 30 m
1 GB
Režim nahrávání
[STD HQ]
4 GB
8 GB
Tipy
Lze nahrát videoklipy s maximálním počtem
3 999 scén ve vysokém rozlišení (HD) a 9 999
scén ve standardním rozlišení (STD).
Nejdelší nepřetržitá doba nahrávání videoklipů
je přibližně 13 hodin.


225
(225)
455
(325)
770
(615)
(jednotka: minuta)
2 GB

175
(175)
Obraz ve standardním rozlišení (STD)
Obraz ve standardním rozlišení (STD) v h (hodiny) a m
(minuty)
Doba nahrávání
30 h 30 m
AVC HD AVC HD 9M AVC HD 5M
17M (FH)
(HQ)
(LP)
6
10
20
(6)
(9)
(15)
10
25
45
(10)
(20)
(35)
25
55
90
(25)
(40)
(75)
55
110
190
(55)
(80)
(150)
110
220
380
(110)
(160)
(305)
Doplňující informace
Režim nahrávání
[HD FX]
[HD FH]
[HD HQ]
[HD LP]
AVC HD
24M (FX)
5
(5)
10
(10)
20
(20)
40
(40)
85
(85)
16 GB
32 GB
STD 9M (HQ)
10
(10)
25
(25)
55
(50)
115
(100)
230
(205)
465
(415)
CZ
91
 Poznámky
Dostupná doba nahrávání se může měnit podle
podmínek nahrávání a snímaného objektu
[ REŽIM NAHR.] (str. 26).
 Hodnota uvedená v závorkách ( ) je minimální
doba nahrávání.

Odhadovaný počet uložitelných
fotografií
Vnitřní záznamová média (HDR-CX116E/
CX150E/CX155E/XR150E/XR155E)
Uložit lze maximálně 9 999 fotografií.
Paměťová karta

3,1M
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB



580
1150
2300
4700
9300
18500
Vybraná velikost obrazu se použije, pokud svítí
indikátor
(fotografie).
Zde je uveden počet fotografií na paměťové
kartě, které lze pořídit při maximální velikosti
obrazu ve videokameře. Skutečný počet
fotografií, které lze pořídit, se zobrazuje
na obrazovce LCD (str. 103).
Počet fotografií na paměťové kartě, které lze
pořídit, se může lišit v závislosti na podmínkách
nahrávání.
 Poznámky
Rozlišení statických obrazů ekvivalentní
popsaným velikostem umožňuje jedinečná
bodová sada snímače ClearVid společnosti Sony
a systém zpracování obrazu (BIONZ).

CZ
92
Tipy
V následujícím přehledu je uveden datový tok,
počet pixelů a poměr stran pro každý režim
nahrávání (videoklip + audio, atd.).
 Obraz ve vysokém rozlišení (HD):
FX: Max. 24 Mbps 1 920  1 080 pixelů/16:9
FH: Asi 17 Mbps (průměr) 1 920  1 080
pixelů/16:9
HQ: Asi 9 Mbps (průměr) 1 440  1 080
pixelů/16:9
LP: Asi 5 Mbps (průměr) 1 440  1 080
pixelů/16:9
 Obraz ve standardním rozlišení (STD):
HQ: Asi 9 Mbps (průměr) 720  576
pixelů/16:9, 4:3
Počet nahrávaných pixelů u fotografií a poměr
stran.
 Režim pořizování fotografií:
2 048  1 536 bodů/4:3
2 048  1 152 bodů/16:9
1 600  1 200 bodů/4:3
640  480 bodů/4:3
 Duální nahrávání:
2 208  1 244 bodů/16:9
1 664  1 244 bodů/4:3
 Pořízení fotografie z videoklipu:
1 920  1 080 bodů/16:9
640  360 bodů/16:9
640  480 bodů/4:3


Použití videokamery
v zahraničí
Zdroj napájení
Videokameru napájenou pomocí dodaného
napájecího adaptéru můžete použít
v jakékoliv zemi/oblasti, kde se používá
střídavý proud v rozmezí 100 V až 240 V,
50 Hz/60 Hz.
Systém
PAL
Sledování videoklipů ve vysokém
rozlišení (HD)
V zemích/oblastech, kde je podporováno
rozlišení 1080/50i, lze videoklipy přehrávat
ve stejné kvalitě s vysokým rozlišením
(HD), v jaké byly zaznamenány. Potřebujete
televizor (nebo monitor) kompatibilní
se systémem PAL a rozlišením 1080/50i
s komponentními a vstupními AUDIO/
VIDEO konektory. Musí být připojen
komponentní kabel A/V nebo kabel HDMI
(prodává se samostatně).
Sledování videoklipů ve standardním
rozlišení (STD)
PAL-M
PAL-N
NTSC
SECAM
Země použití
Austrálie, Belgie, Česká
republika, Čína, Dánsko,
Finsko, Holandsko, HongKong, Itálie, Kuvajt, Maďarsko,
Malajsie, Německo, Norsko,
Nový Zéland, Polsko,
Portugalsko, Rakousko,
Singapur, Slovenská republika,
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko,
Thajsko, Velká Británie atd.
Brazílie
Argentina, Paraguay, Uruguay
Bahamy, Bolívie, Ekvádor,
Filipíny, Guyana, Chile,
Jamajka, Japonsko, Kanada,
Kolumbie, Korea, Mexiko,
Peru, Střední Amerika,
Surinam, Tchaj-wan, USA,
Venezuela atd.
Bulharsko, Francie, Guyana,
Írán, Irák, Monako, Rusko,
Ukrajina atd.
Doplňující informace
Přehrávání videoklipů ve standardním
rozlišení (STD) vyžaduje televizor
kompatibilní se systémem PAL se
vstupními konektory AUDIO/VIDEO.
Musí být zapojen připojovací kabel A/V.
Barevné televizní systémy
Videokamera používá systém PAL. Pokud
chcete přehrát nahrávku na obrazovce
televizoru, musíte použít televizor se
systémem PAL a se vstupním konektorem
AUDIO/VIDEO.
CZ
93
Nastavení místního času
Používáte-li videokameru v zahraničí, můžete hodiny snadno nastavit na místní čas zadáním
(MENU)  [Zobrazit další]  [NAST.HOD/ JAZ]
časového rozdílu. Klepněte na [OBECNÁ NASTAV.])  [NAST.PÁSMA] a [LETNÍ ČAS] (str. 78).
(v kategorii
Časový rozdíl v jednotlivých zemích
Časová pásma
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
+09:00
+09:30
+10:00
CZ
94
Nastavení oblasti
Lisabon, Londýn
Berlín, Paříž
Helsinky, Cairo, Istanbul
Moskva, Nairobi
Teherán
Abu Dhabi, Baku
Kábul
Karáčí, Islámábád
Kalkata, Nové Dillí
Almaty, Dháka
Rangún
Bangkok, Jakarta
Hong-Kong, Singapur, Peking
Soul, Tokio
Adelaide, Darwin
Melbourne, Sydney
Časová pásma
+11:00
+12:00
–11:00
–10:00
–09:00
–08:00
–07:00
–06:00
–05:00
–04:00
–03:30
–03:00
–02:00
–01:00
Nastavení oblasti
Šalamounovy ostrovy
Fiji, Wellington, Eniwetok,
Kwajalein
Samoa
Havaj
Aljaška
Los Angeles, Tijuana
Denver, Arizona
Chicago, Mexico City
New York, Bogota
Santiago
St.John’s
Brasilia, Montevideo
Fernando de Noronha
Azorské ostrovy, Kapverdy
Údržba a bezpečnostní
opatření
O formátu AVCHD
Co je formát AVCHD?
AVCHD je formát digitálního videa
používaný k záznamu obrazu s vysokým
rozlišením (HD) podle specifikace 1080i*1
nebo specifikace 720p*2 s využitím účinné
technologie komprese dat. Formát MPEG-4
AVC/H.264 slouží ke kompresi obrazových
dat, zatímco systém Dolby Digital nebo
Linear PCM se používá ke kompresi
zvukových dat.
Formát MPEG-4 AVC/H.264 je schopen
komprimovat obrazy efektivněji ve srovnání
s konvenčním formátem obrazové
komprese. Formát MPEG-4 AVC/H.264
umožňuje nahrávat videozáběry ve
vysokém rozlišení digitální videokamerou
na 8cm disk DVD, na pevný disk, paměť
flash, paměťovou kartu atd.
která využívá 1 080 efektivních řádků a systém
prokládání.
*2 Specifikace 720p
Specifikace zobrazení ve vysokém rozlišení,
která využívá 720 efektivních řádků a
progresivní systém.
*3 Data nahraná ve formátu AVCHD jiném,
než je zmíněno výše, nelze na videokameře
přehrát.
O paměťové kartě



Nahrávání a přehrávání na videokameře
Video signál* : MPEG-4 AVC/H.264 1920
 1080/50i, 1440  1080/50i
Audio signál: 2kanálový Dolby Digital
Záznamová média:
HDR-CX110E/CX115E: Paměťová karta
HDR-CX116E/CX150E/CX155E: Vnitřní
paměť, paměťová karta
HDR-XR150E/XR155E: Vnitřní pevný disk,
paměťová karta
3
*1 Specifikace 1080i








Doplňující informace
Videokamera nahrává s vysokým
rozlišením (HD) ve formátu AVCHD, viz
níže.
Kromě obrazu ve vysokém rozlišení (HD)
umožňuje videokamera nahrávání signálu
ve standardním rozlišení (STD) v běžném
formátu MPEG-2.
U paměťové karty naformátované pomocí
počítače (operační systém Windows nebo
Mac OS) není zaručena kompatibilita
s videokamerou.
Rychlost čtení a zápisu dat se může
pro jednotlivé kombinace paměťové karty a
zařízení kompatibilního s paměťovou kartou
lišit.
V následujících případech může dojít ke ztrátě
nebo poškození dat (data nebudou nahrazena):
 Pokud vyjmete paměťovou kartu nebo
vypnete videokameru v průběhu čtení nebo
zápisu souborů snímků na paměťovou kartu
(když svítí nebo bliká indikátor přístupu)
 Používáte-li paměťovou kartu v blízkosti
magnetů nebo magnetického pole
Důležitá data doporučujeme zálohovat
na pevný disk počítače.
Na paměťovou kartu nebo na adaptér
pro paměťovou kartu neumisťujte žádné
nálepky ani nic podobného.
Nedotýkejte se kovovými předměty vývodů.
Paměťovou kartu neohýbejte, neupusťte ji
na zem a nenamáhejte silou.
Nepokoušejte se paměťovou kartu rozebírat
nebo upravovat.
Chraňte paměťovou kartu před vlhkostí.
Udržujte paměťovou kartu mimo dosah malých
dětí. Existuje riziko, že by ji mohly spolknout.
Do slotu pro paměťové karty nevkládejte nic
jiného, než paměťové karty schválené velikosti.
V opačném případě by mohlo dojít k nesprávné
funkci.
Specifikace zobrazení ve vysokém rozlišení,
CZ
95

Paměťovou kartu nepoužívejte ani neukládejte
na následujících místech:
 Na místech vystavených velmi vysokým
teplotám, např. v automobilu zaparkovaném
v létě na slunci
 Pod přímými slunečními paprsky
 Na vlhkých místech nebo v místech
vystavených vlivu korozívních plynů
O adaptéru pro paměťové karty

Používáte-li paměťovou kartu se zařízením
kompatibilním s paměťovou kartou s využitím
adaptéru pro paměťové karty, dbejte, abyste
kartu vložili se správnou orientací. Nesprávné
vložení by mohlo způsobit poruchu.
O paměťové kartě „Memory Stick“
Typy karet „Memory Stick“
Záznam/přehrávání
„Memory Stick Duo“

(s MagicGate)
„Memory Stick PRO

Duo“ (Mark2)
„Memory Stick PRO-HG
*
Duo“
* Tento produkt neumožňuje 8bitový paralelní

Kompatibilita obrazových dat




CZ
96
Soubory s obrazovými daty ukládané
na paměťovou kartu videokamerou splňují
požadavky univerzálního standardu „Design
rule for Camera File System“ (Zásady
paměťového systému fotoaparátu) zavedeného
organizací JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association).
Pomocí této videokamery nelze přehrávat
fotografie pořízené na jiných zařízeních
(DCR-TRV900E nebo DSC-D700/D770), která
nejsou kompatibilní s tímto univerzálním
standardem. (Tyto modely nejsou v některých
oblastech na trhu.)
Pokud ve videokameře nelze použít paměťové
karty, které byly použity v jiném zařízení,
naformátujte ji pomocí videokamery (str. 74).
Nezapomeňte, že formátováním budou
vymazány všechny informace na paměťové
kartě.
Přehrávání obrazů pomocí videokamery nemusí
být možné v následujících případech:
 Při přehrávání obrazových dat upravených
v počítači
 Při přehrávání obrazových dat pořízených
na jiných zařízeních
datový přenos, ale podporuje 4bitový paralelní
datový přenos, stejný jako v případě karty
„Memory Stick PRO Duo“.
Tento výrobek není schopen nahrávat
ani přehrávat data využívající technologii
„MagicGate“. „MagicGate“ je technologie
ochrany autorských práv, která zaznamenává a
přenáší obsah v šifrovaném formátu.
Modul akumulátoru „InfoLITHIUM“
Videokamera pracuje pouze s modulem
akumulátoru „InfoLITHIUM“ řady V.
Moduly akumulátoru „InfoLITHIUM“ řady
.
V jsou opatřeny symbolem
Co je modul akumulátoru „InfoLITHIUM“?



Modul akumulátoru „InfoLITHIUM“ je sada
lithium-iontových článků, která umožňuje
přenos informací týkajících se pracovních
podmínek mezi videokamerou a napájecím
adaptérem/nabíječkou (prodává se samostatně).
Modul akumulátoru „InfoLITHIUM“ vypočítá
spotřebu energie v závislosti na provozních
podmínkách a zobrazuje čas v minutách
zbývajících do úplného vybití akumulátoru.
Modul akumulátoru NP-FV50 je kompatibilní
se systémem „ActiFORCE“.
„ActiFORCE“ je systém napájení nové generace.
Ve srovnání s akumulátorem „InfoLITHIUM“
řady P došlo ke zvýšení kapacity akumulátoru,
zrychlení nabíjení a zvýšení rychlosti a
přesnosti výpočtů zbývající doby akumulátoru.
Nabíjení modulu akumulátoru


Před použitím videokamery zkontrolujte, že je
modul akumulátoru nabitý.
Doporučujeme provádět nabíjení modulu
akumulátoru při teplotě mezi 10 C až 30 C,
dokud nezhasne indikátor CHG (nabíjení).
Pokud budete akumulátor nabíjet v prostředí
s jinou než uvedenou teplotou, je možné, že
modul akumulátoru nebude nabitý úplně.
Indikátor času zbývajícího do úplného
vybití akumulátoru

Efektivní používání modulu
akumulátoru





Skladování modulu akumulátoru


Pokud nebyl modul akumulátoru delší dobu
používán, je třeba jej plně nabít a použít ve
videokameře alespoň jednou ročně; v opačném
případě nelze zaručit jeho správnou funkci.
Vyjměte modul akumulátoru z videokamery a
uložte jej na suchém a chladném místě.
Chcete-li úplně vybít modul akumulátoru
(MENU)
ve videokameře, klepněte na  [Zobrazit další]  [NAST.NAPÁJENÍ]
[OBECNÁ NASTAV.]) 
(v kategorii
[AUT.VYPN.]  [NIKDY] a ponechejte
videokameru v pohotovostním režimu
nahrávání, dokud se nevypne (str. 78).
Doplňující informace

Výkonnost modulu akumulátoru se snižuje,
je-li okolní teplota nižší než 10 C, provozní
doba modulu akumulátoru se v tomto případě
zkracuje. Chcete-li prodloužit provozní dobu
modulu akumulátoru, postupujte takto.
 Zahřejte modul akumulátoru v kapse a vložte
jej do videokamery až v okamžiku, kdy chcete
nahrávat.
 Použijte modul akumulátoru s velkou kapacitou:
NP-FV70/NP-FV100 (prodává se samostatně).
Při častém používání obrazovky LCD nebo při
častém přehrávání, rychlém přetáčení zpět nebo
vpřed se modul akumulátoru vybíjí rychleji.
Doporučuje se používat modul akumulátoru
s velkou kapacitou: NP-FV70/NP-FV100
(prodává se samostatně).
Pokud s videokamerou nenahráváte
ani nepřehráváte, měla by být zavřená
obrazovka LCD. Videokamera spotřebovává
energii i v pohotovostním režimu nebo při
pozastaveném přehrávání.
Mějte při sobě náhradní akumulátory, které
vystačí na 2 až 3násobek očekávané doby
nahrávání. Před skutečným nahráváním
proveďte zkoušku.
Chraňte modul akumulátoru před vlhkostí.
Modul akumulátoru není odolný vůči vodě.
Pokud se videokamera vypne, ačkoli podle
indikátoru času zbývajícího do úplného vybití
akumulátoru obsahuje modul akumulátoru ještě
dostatek energie, znovu modul akumulátoru
zcela dobijte. Zbývající čas akumulátoru se
bude zobrazovat správně. Nezapomeňte však,
že pokud dlouhodobě používáte videokameru
v prostředí s vysokou teplotou a ponecháte
delší dobu plně nabitý modul akumulátoru
bez použití nebo pokud modul akumulátoru
používáte velmi často, nemusí se zobrazit správný
údaj. Zobrazený čas zbývající do úplného vybití
akumulátoru je pouze přibližný.
Symbol  označující nízkou úroveň nabití
akumulátoru bliká, ačkoliv ještě zbývá přibližně
20 minut provozu; záleží na provozních
podmínkách a okolní teplotě.
Životnost akumulátoru


Kapacita akumulátoru s dobou používání
postupně klesá. Pokud se čas zbývající
do úplného vybití akumulátoru výrazně sníží,
pravděpodobně bylo dosaženo konce životnosti
modulu akumulátoru.
Životnost akumulátoru závisí na provozních
podmínkách a na způsobu skladování.
CZ
97
x.v.Color


x.v.Color je běžnější označení standardu xvYCC
vyvinutého společností Sony, je ochrannou
známkou společnosti Sony.
xvYCC je mezinárodní standard pro barevný
prostor videa. Tento standard je schopen
vyjádřit širší barevné spektrum než aktuálně
používaný vysílací standard.
Manipulace s videokamerou




Použití a péče




CZ
98
Videokameru ani příslušenství nepoužívejte ani
neukládejte na následujících místech:
 V nadměrném horku, zimě či vlhkosti. Nikdy
je nevystavujte teplotám nad 60 C, například
na přímém slunečním světle, u topných těles
nebo v automobilu zaparkovaném na slunci.
Může dojít k jejich poškození nebo se mohou
zdeformovat.
 V blízkosti silného magnetického pole ani
pod vlivem mechanických vibrací. Muže dojít
k poškození videokamery.
 Blízko silných rádiových vln nebo radiace.
Funkce nahrávání videokamery by mohly být
narušeny.
 V blízkosti přijímačů AM a videozařízení.
Mohly by vzniknout šumy.
 Na písečné pláži nebo v prašném prostředí.
Pokud se do videokamery dostane písek,
mohla by se poškodit. Některá poškození
nelze opravit.
 Blízko oken nebo venku, kde mohou být
obrazovka LCD nebo objektiv vystaveny
přímému slunečnímu svitu. Tím se poškodí
obrazovka LCD.
K napájení videokamery používejte pouze
stejnosměrné napětí 6,8 V/7,2 V (modul
akumulátoru) nebo 8,4 V (napájecí adaptér).
Při napájení střídavým či stejnosměrným
proudem používejte volitelné příslušenství
doporučené v tomto návodu.
Nevystavujte videokameru působení vody, např.
při dešti nebo u moře. Voda by mohla způsobit
poškození videokamery. Některá poškození
nelze opravit.





Dostane-li se dovnitř kamery nějaký předmět či
tekutina, odpojte kameru od zdroje napájení a
před dalším používáním ji nechte zkontrolovat
v odborném servisu Sony.
Vyvarujte se drsného zacházení, rozebírání,
upravování, fyzickým otřesům nebo nárazům,
jako například tlučení, upuštění přístroje
nebo šlapání na něj. Zvláště opatrní buďte při
manipulaci s objektivem.
Když videokameru nepoužíváte, nechejte
obrazovku LCD zavřenou.
Nepoužívejte videokameru, pokud je zabalena
v nějaké látce, např. v ručníku. Mohlo by dojít
k přehřátí.
Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku,
nikoliv za kabel.
Snažte se nepoškodit napájecí kabel, např.
položením těžkých předmětů na něj.
Nepoužívejte zdeformovaný nebo poškozený
modul akumulátoru.
Udržujte kovové kontakty čisté.
Při vytečení elektrolytu z akumulátoru
postupujte takto:
 Obraťte se na autorizovaný servis Sony.
 Důkladně umyjte veškerý elektrolyt, který se
dostal do styku s vaší pokožkou.
 Dostane-li se vám kapalina do očí,
vypláchněte je dostatečným množstvím vody
a navštivte lékaře.
Nepoužíváte-li videokameru delší dobu


Chcete-li videokameru uchovat v optimálním
stavu po dlouhou dobu, jednou za měsíc ji
zapněte a nahrajte a přehrajte pár obrazů.
Před dlouhodobějším skladováním modul
akumulátoru vybijte.
Kondenzace vlhkosti
Přenesete-li videokameru přímo z chladného
místa do tepla, může dojít ke kondenzaci vlhkosti
uvnitř videokamery. Mohlo by dojít k poškození
videokamery.
 Pokud dojde ke kondenzaci vlhkosti
Ponechte videokameru vypnutou přibližně po
dobu 1 hodiny.


Poznámka ke kondenzaci vlhkosti
Ke kondenzaci vlhkosti může dojít, pokud
přenesete videokameru z prostředí s nízkou
teplotou do prostředí s vysokou teplotou (a
naopak) nebo pokud použijete videokameru
ve vlhkém prostředí, např. v následujících
případech:
 Přenesete videokameru z lyžařské sjezdovky
do vytápěné místnosti.
 Přenesete videokameru z klimatizovaného
automobilu nebo místnosti do prostředí
s vysokou teplotou.
 Použijete videokameru po bouřce nebo dešti.
 Použijete videokameru na horkém a vlhkém
místě.
Opatření proti kondenzaci vlhkosti
Pokud přenesete videokameru z prostředí
s nízkou teplotou do prostředí s vysokou
teplotou, vložte ji do igelitového sáčku a ten
neprodyšně uzavřete. Sáček sejměte, až se
teplota uvnitř sáčku vyrovná teplotě okolního
prostředí (po uplynutí přibližně 1 hodiny).
Obrazovka LCD


Čištění obrazovky LCD

Pokud je obrazovka LCD znečištěna prachem
nebo otisky prstů, doporučujeme vám ji očistit
měkkým hadříkem.
Tlačítka na dotykovém panelu nemusí pracovat
správně. Pokud k této situaci dojde, postupujte
podle pokynů uvedených níže. Během této operace
doporučujeme připojit videokameru pomocí
dodaného napájecího adaptéru do síťové zásuvky.

(MENU)  [Zobrazit další] 
[DALŠÍ NASTAVENÍ] (v kategorii
[OBECNÁ NASTAV.]) [KALIBRACE].
Klepněte třikrát na symbol „“ zobrazený
na obrazovce rohem paměťové karty nebo
podobným předmětem.
Chcete-li kalibraci zrušit, klepněte na [ZRUŠIT].
 Poznámky
Pokud se nedotknete správného místa, pokuste
se kalibraci zopakovat.
 Při kalibraci nepoužívejte ostré předměty.
Mohlo by dojít k poškození obrazovky LCD.
 Nemůžete kalibrovat obrazovku LCD, pokud je
otočená nebo přiklopená k videokameře.

Péče o povrch videokamery


Je-li videokamera zašpiněná, očistěte ji měkkým
hadříkem navlhčeným vodou a poté ji otřete
dosucha.
Povrch videokamery by se mohl
za následujících okolností poškodit:
 Při použití chemikálií, např. ředidel, benzinu,
alkoholu, chemických látek, repelentů,
insekticidů a opalovacího krému
 Při manipulaci s videokamerou, pokud máte
ruce potřísněny výše uvedenými látkami
 Při dlouhodobějším kontaktu povrchu
videokamery s pryžovými či vinylovými
předměty
Doplňující informace

Na obrazovku LCD netlačte, mohlo by dojít
k nerovnoměrnému zobrazování barev či
jinému poškození.
Pokud videokameru používáte v chladném
prostředí, může se na obrazovce LCD objevit
reziduální obraz. Nejedná se o závadu.
Během provozu se zadní strana obrazovky LCD
zahřívá. Nejedná se o závadu.
Kalibrace dotykového panelu (KALIBRACE)
CZ
99
Údržba a skladování objektivu



V následujících případech je nutné očistit
povrch čočky objektivu měkkým hadříkem:
 Na povrchu čočky jsou otisky prstů
 V horkém nebo vlhkém prostředí
 Je-li objektiv vystaven působení slané vody,
např. u moře
Přechovávejte jej v dobře větraném a
bezprašném prostředí.
Jako ochranu před plísněmi čistěte objektiv
pravidelně dle pokynů uvedených výše.
Nabíjení vestavěného dobíjecího
akumulátoru
Ve videokameře je vestavěn dobíjecí akumulátor,
který uchovává datum, čas a další nastavení
i v případě, že je obrazovka LCD zavřená.
Vestavěný dobíjecí akumulátor je nabíjen při
každém připojení videokamery do síťové zásuvky
přes napájecí adaptér, nebo když je připojen
modul akumulátoru. Pokud byste videokameru
vůbec nepoužívali, vybije se dobíjecí akumulátor
přibližně za 3 měsíce. Používejte videokameru po
nabití vestavěného dobíjecího akumulátoru.
Pokud dojde k vybití tohoto akumulátoru,
nebudou ostatní funkce videokamery, kromě
nahrávání data, ovlivněny.
Nabíjení vestavěného dobíjecího
akumulátoru
Připojte videokameru do síťové zásuvky pomocí
dodaného napájecího adaptéru a ponechte ji po
dobu alespoň 24 hodin se zavřenou obrazovkou
LCD.
CZ
100
Poznámka k likvidaci/dalšímu prodeji
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E)
Data na vnitřním záznamovém médiu nemusí
být úplně vymazána, i když vymažete všechny
videoklipy a statické snímky nebo použijete
funkci [FORMÁT.MÉDIUM] (str. 74). Při
dalším prodeji videokamery doporučujeme
použití funkce [VYPRÁZDNIT] (str. 75) abyste
zabránili obnovení svých dat. Při fyzické likvidaci
videokamery se doporučuje zničit vlastní tělo
přístroje.
Poznámka o přenosu/likvidaci
paměťové karty
Data nemusí být z paměťové karty odstraněna
úplně, ani když jsou z paměťové karty vymazána
nebo je paměťová karta naformátována pomocí
videokamery nebo počítače. Pokud paměťovou
kartu někomu předáváte, doporučujeme vymazat
všechna data pomocí softwaru pro mazání dat
na počítači. Při fyzické likvidaci paměťové karty
se doporučuje zničit vlastní tělo paměťové karty.
Informace o ochranných známkách















Loga SDXC a SDHC jsou ochranné známky
společnosti SD-3C, LLC.
 MultiMediaCard je ochrannou známkou
MultiMediaCard Association.
Ostatní zde zmíněné názvy produktů mohou
být ochrannými známkami nebo registrovanými
ochrannými známkami příslušných společností.
Symboly  a  nejsou v této příručce vždy
uváděny.

Doplňující informace

„Handycam“ a
jsou
registrované ochranné známky společnosti Sony
Corporation.
„AVCHD“ a logo „AVCHD“ jsou ochranné
známky společnosti Panasonic Corporation a
Sony Corporation.
„Memory Stick“, „
“, „Memory Stick Duo“,
„
“, „Memory Stick PRO
Duo“, „
“, „Memory
Stick PRO-HG Duo“, „
“,
„MagicGate“, „
“, „MagicGate
Memory Stick“ a „MagicGate Memory Stick
Duo“ jsou registrované ochranné známky
společnosti Sony Corporation.
„InfoLITHIUM“ je ochrannou známkou
společnosti Sony Corporation.
„x.v.Colour“ je ochrannou známkou společnosti
Sony Corporation.
„BIONZ“ je ochrannou známkou společnosti
Sony Corporation.
„BRAVIA“ je ochrannou známkou společnosti
Sony Corporation.
„DVDirect“ je ochrannou známkou společnosti
Sony Corporation.
„Blu-ray Disc“ a logo jsou ochranné známky.
Dolby a symbol double-D jsou ochranné
známky Dolby Laboratories.
HDMI, logo HDMI a High-Definition
Multimedia Interface jsou registrované
ochranné známky nebo ochranné známky
HDMI Licencing LLC.
Microsoft, Windows, Windows Vista a DirectX
jsou registrované ochranné známky nebo
ochranné známky společnosti Microsoft
Corporation v USA a v dalších zemích.
Macintosh a Mac OS jsou registrované
ochranné známky společnosti Apple Inc. v USA
a v dalších zemích.
Intel, Intel Core a Pentium jsou ochranné
známky nebo registrované ochranné známky
společnosti Intel Corporation nebo jejích
dceřiných společností ve Spojených státech
amerických a v dalších zemích.
„PlayStation“ je registrovanou ochrannou
známkou společnosti Sony Computer
Entertainment Inc..
Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat jsou
registrované ochranné známky nebo ochranné
známky společnosti Adobe Systems Incorporated
ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.
CZ
101
Poznámky k licenci
Použitý software GNU GPL/LGPL
TENTO VÝROBEK ODPOVÍDÁ STANDARDU
MPEG-2. JAKÉKOLI UŽÍVÁNÍ TOHOTO
VÝROBKU ZA ÚČELEM KÓDOVÁNÍ
BALÍKOVÝCH MÉDIÍ PRO JINÉ NEŽ
VLASTNÍ POTŘEBY UŽIVATELE JE BEZ
LICENCE PODLÉHAJÍCÍ PŘÍSLUŠNÝM
PATENTŮM ZE SOUBORU PATENTŮ MPEG-2
PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO. LICENCI LZE ZÍSKAT
OD MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET,
SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206.
Videokamera obsahuje software, který podléhá
licenci GNU General Public License (dále jen
„GPL“) nebo GNU Lesser General Public License
(dále jen „LGPL“).
V rámci této licence máte právo přístupu
ke zdrojovému kódu těchto softwarových
programů, na jeho úpravy a redistribuci, a to
za podmínek stanovených licencí GPL/LGPL.
Zdrojový kód je k dispozici na webu.
Ke stažení použijte následující adresu URL. Při
stahování zdrojového kódu vyberte jako model
videokamery DCR-SX43.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Neobracejte se na nás s otázkami týkajícími se
obsahu zdrojového kódu.
Přečtěte si soubor „license2.pdf “ ve složce
„License“ na disku CD-ROM. Zde najdete licence
(v angličtině) k softwaru „GPL“ a „LGPL“.
TENTO VÝROBEK JE LICENCOVÁN V
RÁMCI LICENCE K SOUBORU PATENTŮ
AVC PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ
POUŽITÍ SPOTŘEBITELE K NÁSLEDUJÍCÍM
ČINNOSTEM
(i) KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU SE
STANDARDEM AVC („AVC VIDEO“) A/NEBO
(ii) DEKÓDOVÁNÍ VIDEA AVC, KTERÉ BYLO
KÓDOVÁNO SPOTŘEBITELEM PRO OSOBNÍ
A
A NEKOMERČNÍ AKTIVITY A /NEBO
VIDEO ZÍSKANÉ OD OPRÁVNĚNÉHO
POSKYTOVATELE AVC VIDEA. PRO
JAKÉKOLIV JINÉ POUŽITÍ SE ŽÁDNÁ
LICENCE NEUDĚLUJE.
DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT U
SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C.
VIZ <HTTP://WWW.MPEGLA.COM>
Součástí videokamery je software „C Library“,
„Expat“, „zlib“, „libjpeg“, „dtoa“ a „pcre“. Tento
software poskytujeme na základě licenčních
ujednání s vlastníky autorských práv. V souladu
s požadavky vlastníků autorských práv k těmto
softwarovým aplikacím máme povinnost vás
informovat o následujících skutečnostech.
Přečtěte si následující.
Přečtěte si soubor „license1.pdf “ ve složce
„License“ na disku CD-ROM. Zde najdete licence
(v angličtině) k softwaru „C Library“, „Expat“,
„zlib“, „libjpeg“, „dtoa“ a „pcre“.
CZ
102
K zobrazení souborů PDF je potřeba aplikace
Adobe Reader. Není-li na počítači nainstalována,
můžete ji stáhnout z webových stránek
společnosti Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Rychlé odkazy
Indikátory na obrazovce
Vlevo nahoře
Uprostřed
Vpravo nahoře
Vpravo nahoře
Indikátor
Dole
Vlevo nahoře
Indikátor
Význam
Tlačítko MENU (58)
Nahrávání se samospouští
(71)
REFER.ÚR.MIK nízká (69)
VÝBĚR ŠÍŘKY (70)
0:00:00
Počitadlo (hodina/minuta/
sekunda) (30)
[00min]
Předpokládaná zbývající
doba nahrávání (22)
9999
9999
9999
ZOOM MIKROFONU (69)
60 min
Zbývající kapacita
akumulátoru
Složka nahrávání
100/112
Tlačítko návratu (58)
PROLÍNAČKA (63)
Přibližný počet
uložitelných fotografií a
záznamová média (24)
Složka pro přehrávání (31)
Aktuálně přehrávaný
videoklip nebo fotografie/
Celkový počet uložených
videoklipů nebo fotografií
(30)
Dole
Uprostřed
Indikátor
Význam
Kvalita obrazu při
nahrávání (HD/STD) a
režim nahrávání (FX/FH/
HQ/LP) (26)
Média nahrávání/
přehrávání/úprav (17)
Význam
Indikátor
[PŘIP.]/[NAHR.] Stav nahrávání (22)
Velikost fotografie (71)
Nastavení prezentace (36)
Varování (86)

Režim přehrávání (30)
Snímač pádu vypnutý (79)
Snímač pádu zapnutý (79)
LOW LUX (68)

Ruční ostření (65)
VÝBĚR SCÉNY (63)

Rychlé odkazy

Význam
[DETEKCE TVÁŘE]
nastaveno na [VYP] (68)
DETEKCE ÚSMĚVU (69)
Vyvážení bílé (64)
SteadyShot vyp (68)
BOD.MĚŘ./OSTŘ. (65)/
BOD.MĚŘENÍ (65)/
EXPOZICE (65)
TELE MACRO (66)
X.V.COLOR (70)
PŘEDSÁDKA (68)
CZ
103
Součásti a ovládací prvky
Indikátor
Význam

INTELIGENT.AUTO (25)

Tlačítko OPTION (60)
Tlačítko ZOBRAZENÍ
OBRAZŮ (29)
Tlačítko prezentace (36)
Název datového souboru
(31)
Chráněný obraz (41)
101-0005
Čísla v závorkách ( ) představují odkazy
na stránky.
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E
Tlačítko Index (31)


Indikátory a jejich polohy jsou jen přibližné a
mohou se lišit od aktuálního stavu.
Některé indikátory se nezobrazí, záleží na typu
videokamery.
HDR-XR150E/XR155E
Objektiv (objektiv Carl Zeiss)
Přepínač LENS COVER (20)
Vestavěný mikrofon
CZ
104
Tlačítko RESET
Tlačítko RESET stiskněte špičatým
předmětem.
Stisknutím RESET provedete inicializaci
nastavení včetně nastavení hodin.
Konektor HDMI OUT (37)
Konektor  (USB) (52, 55)
HDR-CX115E/CX116E/CX155E/XR155E:
pouze výstup
Obrazovka LCD/dotykový panel (15, 28)
Otočíte-li panel LCD o 180 stupňů, můžete jej
přiklopit k videokameře a zavřít s obrazovkou
LCD směřující ven. Této možnosti využijete
zejména při přehrávání.
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E
Tlačítko MODE (21)
Indikátor
(videoklip)/ (fotografie)
(21)
Tlačítko
(DISC BURN) (viz Návod k
použití)
Tlačítko
(INTELIGENT.AUTO) (25)
Tlačítko POWER (15)
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E
HDR-XR150E/XR155E
Rychlé odkazy
Tlačítko
(ZOBRAZENÍ OBRAZŮ) (29)
Reproduktor
CZ
105
HDR-XR150E/XR155E
Páčka funkce zoom (25, 35)
Tlačítko PHOTO (24)
Modul akumulátoru (12)
Tlačítko START/STOP (22)
Indikátor CHG (nabíjení) (12)
Konektor DC IN (12)
Konektor dálkového ovládání A/V (37)
Řemínek (20)
Háček pro ramenní popruh
Slot paměťové karty (19)
Uvolňovací páčka BATT (akumulátor)
(14)
Indikátor přístupu k paměťové kartě (19)
Pokud indikátor svítí nebo bliká, videokamera
čte nebo zapisuje data.
Závit stativu
Připevněte stativ (prodává se samostatně)
pomocí závitu a šroubu stativu (prodává se
samostatně: délka šroubu musí být menší než
5,5 mm).
CZ
106
Rejstřík
Symboly
1080i/576i.....................................77
1 STISKEM...................................64
16:9................................................77
4:3..................................................77
576i................................................77
A
AUT.PROTISVĚTLO..................70
AUT.VYPN...................................78
B
Barevné televizní systémy...........93
BARVA LCD................................76
Bezpečnostní opatření................95
BÍLÁ PROL..................................63
BOD.MĚŘ./OSTŘ.......................65
BOD.MĚŘENÍ.............................65
BOD.OSTŘENÍ............................65
BODOVÝ REFL..........................63
„BRAVIA“ Sync............................39
Č
Č.SOUBORU...............................71
ČERNÁ PROL..............................64
D
E
EXPOZICE...................................65
Externí médium...........................49
H
Hlasitost..................................31, 76
HQ.................................................26
I
Index filmové cívky.....................32
Index tváří....................................33
Indikátory na obrazovce...........103
INFO O MÉDIU..........................74
INFORM.O BATERII.................74
INTELIGENT.AUTO............25, 86
J
JAS LCD........................................76
K
KALIBRACE................................99
Kabel USB...............................52, 55
KOMPONENTNÍ.......................77
Kondenzace vlhkosti...................98
Kopírování....................................44
KOPÍROVAT FILM.....................44
KOPÍROVAT FOTO...................45
Kopírovat......................................45
KRAJINA......................................63
L
LETNÍ ČAS..................................78
LOW LUX....................................68
LP...................................................26
M
„Memory Stick“...........................18
„Memory Stick PRO Duo“
.................................................18, 96
„Memory Stick PRO-HG Duo“
.................................................18, 96
Modul akumulátoru....................12
Modul akumulátoru
„InfoLITHIUM“..........................96
MOJE MENU...............................59
MPEG-4 AVC/H.264..................95
N
Nabídky...................................58, 61
Nabíjení modulu akumulátoru
.......................................................12
Nabíjení modulu akumulátoru
v zahraničí..............................14, 93
Nahrávání.....................................20
Náhled...........................................40
NAS.MÉDIA - FILM...................17
NAS.MÉDIA - FOTO.................17
NAS.NAHR.-DALŠÍ....................70
NAS.NAHR.-ZVUK....................69
NAS.PŘEHRÁVÁNÍ....................72
NASTAV.PRIORITY.............69, 86
NASTAV.PRO FOTO..................71
NASTAV.VÝSTUPU....................77
NASTAVENÍ MÉDIA.................17
NAST. HD/STD...........................26
NAST.HOD/JAZ..........................78
NAST.HODIN..............................15
NAST.JAZYKA......................16, 78
NAST.MÉHO MENU.................59
NAST.NAPÁJENÍ........................78
NAST.PÁSMA..............................78
NAST.PREZENTACE.................36
NAST.SNÍMÁNÍ..........................67
NAST.ZOBRAZENÍ....................76
NAST.ZVUK./ZOBR...................76
NÁSTROJ HUDBA.....................74
Rychlé odkazy
DALŠÍ............................................74
DALŠÍ NASTAVENÍ...................79
DATA KAMERY..........................72
Datový index................................32
DATOVÝ KÓD......................16, 72
DATUM/ČAS........................16, 72
DETEKCE TVÁŘE................68, 86
DETEKCE ÚSMĚVU............69, 86
DIGIT.ZOOM..............................70
Doba nahrávání a přehrávání....90
Doba nahrávání videoklipů/počet
uložitelných fotografií.................90
Dodané součásti............................2
Dual Rec.......................................28
DVDirect Express........................52
F
FH..................................................26
Formát AVCHD...........................95
Formátování.................................74
FORMÁT.MÉDIUM...................74
Fotografie................................24, 31
FX..................................................26
O
OBECNÁ NASTAV......................76
OCHRANA..................................41
ODSTRANIT...............................40
Odstraňování problémů.............80
OHŇOSTROJ..............................63
OPRAVIT DATAB.O............87, 88
Oprava...........................................80
OPTION MENU.........................60
Originál.........................................44
CZ
107
OSTŘENÍ......................................65
OVLÁDÁNÍ HDMI....................79
P
PAL................................................93
Paměťová karta......................18, 95
PLÁŽ.............................................63
PLYN.POM.NAH........................66
PODSVÍC.LCD............................76
PORTRÉT.....................................63
Pořízení fotografie z videoklipu.....................................43
Postup obsluhy...............................6
Prezentace.....................................36
PROLÍNAČKA............................63
PRŮŘEZ.......................................33
PRŮV.PŘIPOJ.TV.......................37
PŘEDSÁDKA..............................68
Přehrávání....................................29
Přehrávání průřezu.....................33
PŘEHRÁVÁNÍ.............................72
PŘIPOJIT USB.......................52, 55
Připojovací kabel A/V...........38, 56
T
TELE MACRO.............................66
Teleobjektiv..................................25
Televizor.......................................37
TYP TV.........................................77
U
Ukládání obrazů na externí
médium.........................................49
UPRAVIT SEZNAM...................46
UVNITŘ.......................................64
Ú
Údržba..........................................95
ÚSMĚV - CITLIVOST.........69, 86
Úsměv - závěrka...........................28
R
V
V zahraničí...................................93
Varovné zprávy............................88
VBR...............................................90
VELIK.OBR..................................71
VENKU........................................64
Videoklipy..............................22, 30
VISUAL INDEX..........................29
VODICÍ MŘÍŽ.............................67
Vypalovačka DVD.................52, 55
VYPRÁZD.HUDBU...................35
VYPRÁZDNIT............................75
Vytvoření disku............................51
VYVÁŽ.BÍLÉ...............................64
VÝ./ZÁP.SLUNCE.......................63
VÝBĚR SCÉNY.....................63, 86
VÝBĚR ŠÍŘKY.............................70
VÝSTUP ZOBR...........................78
S
CZ
Š
Širokoúhlý záběr..........................25
REFER.ÚR.MIK..........................69
Rekordér disků.............................56
RESET.........................................105
REŽIM DEMO............................79
REŽIM NAHR.............................26
ROZDĚLIT...................................42
ROZLIŠENÍ HDMI.....................77
RUČNÍ NASTAVENÍ..................63
SAMOSPOUŠŤ............................71
SCÉNÁŘ.......................................34
Seznam pro přehrávání...............46
Síťová zásuvka
(zásuvka ve zdi)...........................12
SMAZAT SCÉNÁŘ.....................35
SNÍH.............................................63
SNÍMAČ PÁDU..........................79
SOUMRAK..................................63
SPRÁVA MÉDIA...................17, 74
108
Stativ............................................106
STÁHNOUT HUDBU................35
STEADYSHOT............................68
STŘH.............................................40
X
x.v.Color..................................70, 98
Z
ZACHYTIT FOTO.....................43
ZAPN.POMOCÍ LCD................78
Záznamové médium...................17
Zapnutí..........................................15
Zcela nabitý..................................12
ZOBR.OBRAZŮ....................29, 32
Zobrazení výsledků vnitřní
kontroly/Výstražné
indikátory.....................................86
Zoom.......................................25, 35
ZOOM MIKROFONU...............69
Zoom přehr..................................35
Zrcadlový režim...........................28
ZVUKY.........................................76
Další informace o produktu a odpovĕdi na
často kladené dotazy naleznete na našich
internetových stránkách zákaznické podpory.
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising