Sony | HDR-XR155E | Sony HDR-CX115E CX115 Full HD Flash Memory camcorder Návod k obsluze

4-170-897-44(1)
Nadzór nad dystrybucją na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
sprawuje Sony Poland, 00-876
Warszawa, ul. Ogrodowa 58.
Dodatkowe informacje o tym produkcie i
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania są
na naszej internetowej stronie Obsługi Klienta.
E termékkel kapcsolatos további információk
és válaszok a gyakran feltett kérdésekre a
Vevőszolgálat honlapján találhatók.
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na časté otázky nájdete na našich webových
stránkach v sekcii Služby Zákazníkom.
http://www.sony.net/
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/
CX155E/XR150E/XR155E
PL/CZ/HU/SK
Další informace o produktu a odpovĕdi na
často kladené dotazy naleznete na našich
internetových stránkách zákaznické podpory.
Digital HD Video Camera Recorder
Instrukcja obsługi
PL
Návod k použití
CZ
A kamera használati útmutatója
HU
Návod na používanie
SK
Wydrukowano na papierze wyprodukowanym w co
najmniej 70% z makulatury.
Vytištěno na papíru, který je recyklován ze 70%
nebo více.
70 vagy nagyobb százalékban újrahasznosított
papírra nyomtatva.
Vytlačené na papieri, ktorý je recyklovaný zo 70%
alebo viacej.
Printed in China
 2010 Sony Corporation
Przeczytać najpierw
Przed rozpoczęciem korzystania
z urządzenia należy dokładnie przeczytać tę
instrukcję obsługi i zachować ją do użytku
w przyszłości.
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub
porażenia prądem, nie wystawiać
urządzenia na deszcz i chronić je przed
wilgocią.
Nie należy narażać baterii na wysokie
temperatury, na przykład bezpośrednie
światło słoneczne, ogień itp.
OSTRZEŻENIE
Akumulator
Nieprawidłowe obchodzenie się z
akumulatorem może doprowadzić do jego
wybuchu, pożaru lub nawet poparzenia
chemicznego. Należy przestrzegać
następujących uwag.









PL
Akumulatora nie należy demontować.
Nie należy zgniatać ani narażać akumulatora na
zderzenia lub działanie sił takich, jak uderzanie,
upuszczanie lub nadepnięcie.
Nie należy doprowadzać do zwarcia ani do
zetknięcia obiektów metalowych ze stykami
akumulatora.
Akumulatora nie należy wystawiać na
działanie wysokich temperatur powyżej 60°C
spowodowanych bezpośrednim działaniem
promieni słonecznych lub pozostawieniem w
nasłonecznionym samochodzie.
Akumulatora nie należy podpalać ani wrzucać
do ognia.
Nie należy używać uszkodzonych lub
przeciekających akumulatorów litowo-jonowych.
Należy upewnić się, że akumulator jest
ładowany przy użyciu oryginalnej ładowarki
firmy Sony lub urządzenia umożliwiającego
jego naładowanie.
Akumulator należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.
Należy chronić akumulator przed wilgocią i
zamoczeniem.


Akumulator należy wymienić tylko na
akumulator tego samego lub zbliżonego typu,
zgodnie z zaleceniami firmy Sony.
Zużytych akumulatorów należy pozbyć się
szybko, tak jak opisano w instrukcji.
Należy używać akumulatora określonego
typu. Użycie innego akumulatora może
grozić pożarem lub obrażeniami.
Zasilacz sieciowy
Zasilacza sieciowego nie należy podłączać
do gniazdka znajdującego się w ograniczonej
przestrzeni, na przykład za meblami.
Zasilacz sieciowy należy podłączać do łatwo
dostępnego gniazdka sieci elektrycznej.
Zasilacz należy odłączyć od gniazdka
natychmiast, gdy wystąpią jakiekolwiek
nieprawidłowości w pracy kamery.
Gdy kamera jest podłączona do sieci
elektrycznej za pośrednictwem zasilacza
sieciowego, prąd dociera do kamery nawet
gdy jest wyłączona.
KLIENCI Z EUROPY
Uwaga dla klientów w krajach
stosujących dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest firma
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonia. Autoryzowanym
przedstawicielem w sprawach
bezpieczeństwa produktu i Normy
kompatybilności elektromagnetycznej
(EMC) jest firma Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Niemcy. Aby uzyskać informacje
na temat dowolnych usług lub gwarancji,
należy zapoznać się z adresami podanymi
w oddzielnych dokumentach o usługach i
gwarancji.
Uwaga
Na obraz i dźwięk z urządzenia może
wpływać pole elektromagnetyczne o
określonej częstotliwości.
Niniejszy produkt został przetestowany
i uznany za spełniający wymagania
dyrektywy EMC dotyczące korzystania z
kabli połączeniowych o długości poniżej
3 metrów.
Uwaga
Jeśli ładunki elektrostatyczne lub pola
elektromagnetyczne spowodują przerwanie
przesyłania danych, należy uruchomić
ponownie aplikację lub odłączyć, a
następnie ponownie podłączyć kabel
komunikacyjny (USB itp.).
Pozbycie się zużytego sprzętu
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich
stosujących własne systemy
zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt nie może
być traktowany jako odpad komunalny,
lecz powinno się go dostarczyć do
odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, w celu
recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie
zużytego produktu zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko
oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego
zagospodarowania odpadów. Recykling
materiałów pomoże w ochronie środowiska
naturalnego.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat recyklingu tego
produktu, należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego, ze
służbami zagospodarowywania odpadów
lub ze sklepem, w którym zakupiony został
ten produkt.
Pozbywanie się zużytych baterii
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej
opakowaniu oznacza, że bateria nie może
być traktowana jako odpad komunalny.
Symbol ten, dla pewnych baterii może
być stosowany w kombinacji z symbolem
chemicznym. Symbole chemiczne rtęci
(Hg) lub ołowiu (Pb) są dodawane, jeśli
bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub
0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi
bateriami, możesz zapobiec potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego obchodzenia
się z tymi odpadami. Recykling baterii
pomoże chronić środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze
względu na bezpieczeństwo, poprawne
działanie lub integralność danych
wymagane jest stałe podłączenie do baterii,
wymianę zużytej baterii należy zlecić
wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi
stacji serwisowej. Aby mieć pewność, że
bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym będzie
właściwie zagospodarowana, należy
dostarczyć sprzęt do odpowiedniego
punktu zbiórki. W odniesieniu do
wszystkich pozostałych zużytych baterii,
prosimy o zapoznanie się z rozdziałem
instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym
demontażu baterii. Zużytą baterię należy
dostarczyć do właściwego punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat zbiórki i recyklingu
baterii należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego,
ze służbami zajmującymi się
zagospodarowywaniem odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten
produkt.
PL
PL
Elementy zestawu
Numery w nawiasach ( ) oznaczają ilość
dostarczonych elementów.
 Zasilacz sieciowy (1)
 Przewód zasilający (1)
 Przewód komponentowy A/V (1) 
 Przewód połączeniowy A/V (1) 
 Przewód USB (1) 
 Akumulator NP-FV50 (1)
 CD-ROM „Handycam” Application
Software (1) (str. 34)
Informacje o opcjach menu, panelu
LCD i obiektywie


 „PMB”
(oprogramowanie z pomocą
„PMB Help”)
 Podręcznik kamery „Handycam” (PDF)
Wyszarzone opcje menu nie są dostępne
w aktualnych warunkach nagrywania lub
odtwarzania.
Ekran LCD został wykonany z wykorzystaniem
bardzo precyzyjnej technologii, dzięki której
efektywnie można korzystać z ponad 99,99%
pikseli. Na ekranie LCD mogą jednak pojawić
się czasami małe czarne lub jasne punkty (białe,
czerwone, niebieskie lub zielone). Punkty te są
normalnym efektem procesu produkcyjnego
i nie mają żadnego wpływu na jakość
nagrywanego obrazu.
 „Instrukcja obsługi” (niniejszy
podręcznik) (1)
Czarne punkty

Informacje o typach kart, które można stosować
w kamerze, znajdują się na stronie 17.
Białe, czerwone, niebieskie lub zielone punkty

Użytkowanie kamery

Kamery nie wolno trzymać za osłony gniazd,
ani za następujące elementy.

Ekran LCD
Bezpośrednie działanie promieni słonecznych
na ekran LCD lub obiektyw przez dłuższy okres
czasu może spowodować ich uszkodzenie.
Nie wolno kierować obiektywu kamery
bezpośrednio w stronę słońca. Można w ten
sposób uszkodzić kamerę. Słońce można
filmować wyłącznie w warunkach słabego
oświetlenia, na przykład o zmierzchu.
Ustawienie języka

Akumulator
Procedury obsługi są ilustrowane informacjami
wyświetlanymi na ekranie w wybranym języku.
W razie potrzeby, przed przystąpieniem do
korzystania z kamery należy zmienić język
napisów na ekranie (str. 15).
Nagrywanie


PL
Kamera nie jest pyłoszczelna, kroploszczelna,
ani wodoszczelna. Informacje w części
„Środki ostrożności” (str. 65).
Aby zapewnić stabilną pracę karty pamięci,
przed pierwszym użyciem wskazane jest
zainicjowanie karty pamięci z poziomu kamery.
Inicjowanie karty pamięci spowoduje usunięcie
wszystkich zapisanych na niej danych, których
nie będzie można odzyskać. Ważne dane należy
zapisać, na przykład na komputerze.




Przed rozpoczęciem nagrywania należy
sprawdzić działanie funkcji nagrywania, aby
mieć pewność, że obraz i dźwięk zostaną
prawidłowo zarejestrowane.
Nie jest przewidziana żadna rekompensata
za wadliwe nagrania, nawet jeśli przyczyną
problemów z nagrywaniem lub odtwarzaniem
jest uszkodzenie kamery, nośnika itp.
W różnych krajach i regionach świata
stosowane są odmienne systemy kodowania
kolorów w sygnale telewizyjnym. Odtwarzanie
nagrań z kamery możliwe jest na ekranie
telewizora pracującego w systemie PAL.
Programy telewizyjne, filmy, taśmy wideo i
inne materiały mogą być chronione prawami
autorskimi. Nieautoryzowane nagrywanie
takich materiałów może być niezgodne z
prawem autorskim.
Uwagi dotyczące odtwarzania



Kamera jest zgodna ze standardem
MPEG-4 AVC/H.264 High Profile i umożliwia
nagrywanie w wysokiej rozdzielczości (HD).
Z tego względu obrazów zarejestrowanych
opisywaną kamerą w wysokiej rozdzielczości
(HD) nie można odtwarzać z poziomu
następujących urządzeń;
 innych urządzeń obsługujących format
AVCHD, które nie są zgodne z formatem
High Profile
 urządzeń niezgodnych z formatem AVCHD
W przypadku innych urządzeń mogą wystąpić
problemy z normalnym odtwarzaniem obrazów
zarejestrowanych opisywaną kamerą. Również
w przypadku opisywanej kamery mogą
wystąpić problemy z odtwarzaniem obrazów
zarejestrowanych z poziomu innych urządzeń.
Filmów o standardowej jakości obrazu (STD)
zapisanych na kartach pamięci SD nie można
odtwarzać na urządzeniach audio/wideo innych
producentów.
Płyty nagrane w jakości HD (w wysokiej
rozdzielczości)

Nagrania w wysokiej rozdzielczości kamera
rejestruje w formacie AVCHD. Płyt DVD z
materiałami w formacie AVCHD nie należy
używać w odtwarzaczach lub nagrywarkach
DVD, ponieważ we wspomnianych
urządzeniach DVD mogą wystąpić problemy
z wysunięciem nośnika i może dojść do
skasowania jego zawartości bez ostrzeżenia.
Płyty DVD z materiałami w formacie AVCHD
można odtwarzać w zgodnych odtwarzaczach
lub nagrywarkach płyt Blu-ray Disc lub
innych zgodnych urządzeniach.
Zapisywać wszystkie nagrane dane
obrazu


Aby zapobiec utracie danych obrazu, należy
regularnie zapisywać wszystkie nagrane obrazy
na nośnikach zewnętrznych. Wskazane jest
zapisywanie nagrań z poziomu komputera, np.
na płytach DVD-R. Nagrania można również
zapisywać za pomocą magnetowidu lub
nagrywarki DVD/HDD (str. 47).
Nie można utworzyć płyty AVCHD z danych
(MENU)
obrazów nagranych z użyciem
 [Pokaż inne]  [
TRYB NAGR.]
[UST.FILMOWANIA]) przy
(w kategorii
ustawieniu [HD FX]. Należy je nagrywać
na płycie Blu-ray Disc lub na nośniku
zewnętrznym (str. 42, 44).
Uwagi dotyczące akumulatora/zasilacza
sieciowego


Akumulator lub zasilacz sieciowy można
odłączyć dopiero po wyłączeniu kamery.
Zasilacz sieciowy należy odłączać od kamery
trzymając zarówno za kamerę, jak i za wtyk
napięcia stałego.
Uwaga dotycząca temperatury kamery/
akumulatora

W przypadku bardzo wysokiej lub bardzo
niskiej temperatury kamery lub akumulatora
mogą wystąpić problemy z nagrywaniem
lub odtwarzaniem z uwagi na funkcje
zabezpieczające kamery uruchamiane w takiej
sytuacji. W takim przypadku na ekranie LCD
zostanie wyświetlony wskaźnik.
PL
Gdy kamera jest podłączona do
komputera lub osprzętu


Nie wolno formatować nośnika zapisu kamery
z poziomu komputera. W przeciwnym razie
kamera może nie działać prawidłowo.
Przed podłączeniem kamery do innego
urządzenia za pomocą przewodów
komunikacyjnych należy upewnić się, że wtyk
przewodu został prawidłowo włożony. Próba
włożenia wtyku na siłę do gniazda grozi jego
uszkodzeniem i może skutkować nieprawidłową
pracą kamery.
Uwagi dotyczące wyposażenia
dodatkowego


Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji,
ilustracji i informacji wyświetlanych na
ekranie

Jeżeli nie można odtwarzać lub
nagrywać obrazów, należy użyć funkcji
[FORMAT.NOŚNIKA]

W przypadku wielokrotnego nagrywania/
usuwania obrazów przez dłuższy okres czasu,
dochodzi do fragmentacji danych na nośniku
zapisu. Nie można wówczas nagrywać ani
zapisywać obrazów. W takim przypadku obrazy
najpierw należy zapisać na jakimś nośniku
zewnętrznym, a następnie przeprowadzić
operację [FORMAT.NOŚNIKA], dotykając
(MENU)  [Pokaż inne] 
kolejno:
[FORMAT.NOŚNIKA] (w kategorii
[ZARZĄDZAJ NOŚN.])  wybranego
nośnika (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/



XR150E/XR155E)  [TAK]  [TAK] 
.
Obiektyw Carl Zeiss

PL
Kamera jest wyposażona w obiektyw Carl Zeiss,
zaprojektowany wspólnie przez niemiecką
firmę Carl Zeiss oraz firmę Sony Corporation.
Zapewnia on doskonałą jakość rejestrowanego
obrazu. Zastosowano w nim system pomiarowy
MTF przeznaczony dla kamer wideo. Ponadto
cechuje się on jakością typową dla obiektywów
firmy Carl Zeiss.
MTF = Modulation Transfer Function. Wartość
liczbowa określa ilość światła, jaka dociera od
filmowanego obiektu do obiektywu.
Zalecamy stosowanie oryginalnego osprzętu
Sony.
W niektórych krajach lub regionach oryginalne
akcesoria Sony mogą być niedostępne.
Przykładowe zrzuty ekranów w niniejszej
instrukcji mają charakter poglądowy i zostały
uzyskane za pomocą aparatu cyfrowego.
Z tego względu ich wygląd może odbiegać
od rzeczywistych obrazów i wskaźników
wyświetlanych na monitorze posiadanej
kamery. Rysunki kamery i wskaźników na
jej ekranie zostały celowo powiększone lub
uproszczone, aby ułatwić zrozumienie.
W niniejszym podręczniku pamięć wewnętrzna
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E), wewnętrzny
dysk twardy (HDR-XR150E/XR155E) kamery
oraz karta pamięci określane są mianem
„nośników zapisu”.
W niniejszym podręczniku płyta DVD z
nagranym obrazem w wysokiej rozdzielczości
(HD) określana jest mianem płyty AVCHD.
Konstrukcja oraz dane techniczne kamery
i akcesoriów mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.
Sprawdzenie nazwy modelu posiadanej
kamery

W niniejszej instrukcji nazwa modelu
podawana jest w przypadku występowania
różnic w danych technicznych pomiędzy
modelami. Nazwa modelu znajduje się na
spodzie posiadanej kamery.

Zasadnicze różnice w parametrach
technicznych opisywanej serii są następujące.
Nośniki
zapisu
HDRCX110E
Karta
pamięci
Pojemność
wewnętrznego
nośnika zapisu
Gniazdo
USB
—
Wejście/
wyjście
HDRCX115E
HDRCX116E
HDRCX150E
HDRXR155E

Tylko
wyjście
Pamięć
wewnętrzna
+ karta
pamięci
8GB
Tylko
wyjście
16GB
Wejście/
wyjście
HDRCX155E
HDRXR150E
Czujnik upadku (HDR-XR150E/XR155E)
Tylko
wyjście
Wewnętrzny
dysk twardy
+ karta
pamięci
120GB
Wejście/
wyjście
Tylko
wyjście
W celu ochrony wewnętrznego dysku twardego
przed wstrząsami kamera została wyposażona
w czujnik upadku. W razie upadku lub
wystąpienia sił bezwładności może zostać
również nagrany szum blokowy, gdy kamera
uruchomi wspomnianą funkcję. W przypadku
wielokrotnego wykrycia upadku przez czujnik
odtwarzanie lub nagrywanie mogą zostać
przerwane.
Uwaga dotycząca używania kamery na
dużych wysokościach (HDR-XR150E/
XR155E)

Nie wolno uruchamiać kamery w miejscach
znajdujących się na wysokościach powyżej
5 000 metrów , gdzie panuje niskie ciśnienie. W
przeciwnym razie można uszkodzić wewnętrzny
dysk twardy kamery.
Uwagi dotyczące eksploatacji



Nie wolno wykonywać poniższych czynności
(w przeciwnym razie może dojść do
uszkodzenia nośnika zapisu, mogą wystąpić
problemy z odtworzeniem nagrania, nagranie
może zostać utracone albo mogą wystąpić inne
nieprawidłowości).
 wyjmować karty pamięci, gdy świeci lub miga
lampka dostępu (str. 18)
 odłączać akumulatora lub zasilacza od
kamery, ani dopuszczać do wstrząsów lub
drgań mechanicznych, gdy świecą lub migają
(Film)/ (Zdjęcie) (str. 21) lub
lampki
lampka dostępu (str. 18)
W przypadku korzystania z paska na ramię
(oddzielnie w sprzedaży) należy uważać, aby nie
obijać kamery o inne przedmioty.
Nie używać kamery w miejscach, gdzie panuje hałas.
PL
Przebieg operacji
Czynności wstępne (str. 11)
Przygotowanie źródła zasilania i karty pamięci.
Nagrywanie filmów i zdjęć (str. 20)
Nagrywanie filmów  str. 22
 Zmiana trybu nagrywania
 Orientacyjny czas nagrywania (INFO O NOŚNIKU)
Fotografowanie  str. 24
Odtwarzanie filmów i zdjęć
Odtwarzanie z poziomu kamery  str. 25
Odtwarzanie obrazów na ekranie odbiornika TV  str. 28
Zapisywanie obrazów
Zapisywanie filmów i zdjęć przy użyciu komputera  str. 33
Zapisywanie filmów i zdjęć na nośniku zewnętrznym  str. 44
Zapisywanie obrazów za pomocą rejestratora/nagrywarki DVD
 str. 47
Usuwanie filmów i zdjęć (str. 31)
Po usunięciu danych obrazu, które zostały zapisane na
komputerze lub płycie, w wolnym miejscu na nośniku można
nagrać ponownie nowe obrazy.
PL
Spis treści
Przeczytać najpierw.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Przebieg operacji.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Czynności wstępne
11
13
14
15
16
17
Spis treści
Etap 1: Ładowanie akumulatora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ładowanie akumulatora za granicą.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Etap 2: Włączanie zasilania oraz ustawianie daty i godziny.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmiana ustawień języka.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Etap 3: Przygotowanie nośnika zapisu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sprawdzanie ustawień nośnika zapisu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kopiowanie filmów i zdjęć z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
Nagrywanie/odtwarzanie
Nagrywanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Odtwarzanie na kamerze.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Odtwarzanie obrazów na ekranie odbiornika TV.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Optymalne wykorzystanie kamery
Usuwanie filmów i zdjęć.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Zapisywanie filmów i zdjęć przy użyciu komputera
Przygotowanie komputera (Windows).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
W przypadku korzystania z systemu Macintosh.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uruchamianie programu PMB (Picture Motion Browser).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wybór metody tworzenia płyty (komputer).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tworzenie płyty jednym przyciskiem (One Touch Disc Burn).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Importowanie filmów i zdjęć do komputera.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tworzenie płyty AVCHD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odtwarzanie płyty AVCHD na komputerze.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tworzenie płyty Blu-ray.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tworzenie płyty w formacie standardowej rozdzielczości (STD), którą można
odtwarzać na zwykłych odtwarzaczach DVD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kopiowanie płyty.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Edycja filmów.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przechwytywanie zdjęć z kadrów filmu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
34
36
37
39
40
41
41
42
42
43
43
43
Zapisywanie obrazów przy użyciu zewnętrznego urządzenia
Zapisywanie obrazów na zewnętrznym nośniku (KOPIA BEZP.).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Tworzenie płyty przy użyciu nagrywarki DVD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
PL
Dostosowywanie ustawień kamery
Korzystanie z menu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Uzyskiwanie szczegółowych informacji - Podręcznik kamery „Handycam”.. . . . . . . . . . . 61
Dodatkowe informacje
Rozwiązywanie problemów.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Środki ostrożności.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Dane techniczne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Podręczny skorowidz
Wskaźniki ekranowe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Podzespoły i elementy sterujące.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Indeks.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
PL
10
Czynności wstępne
Etap 1: Ładowanie akumulatora
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/CX155E
Gniazdo DC IN
Akumulator
Wtyk napięcia stałego
Lampka CHG (ładowanie)
Czynności wstępne
Zasilacz sieciowy
Przewód zasilający
Do gniazda elektrycznego
HDR-XR150E/XR155E
Gniazdo DC IN
Akumulator
Wtyk napięcia stałego
Zasilacz sieciowy
Lampka CHG (ładowanie)
Przewód zasilający
Do gniazda elektrycznego
PL
11
Akumulator „InfoLITHIUM” (z serii V) można ładować po podłączeniu do kamery.
 Uwagi
Do kamery nie wolno podłączać akumulatorów „InfoLITHIUM” innej serii niż V.

1
2
3
Wyłącz kamerę zamykając ekran LCD.
Podłącz akumulator, wsuwając go do oporu w kierunku wskazywanym
strzałką, aż wskoczy na swoje miejsce.
Podłącz zasilacz sieciowy do kamery, a przewód zasilający do gniazda
elektrycznego .

4
Wyrównaj symbol  na wtyku napięcia stałego z jego odpowiednikiem na gnieździe DC IN.
Zaświeci się lampka CHG (ładowanie) i rozpocznie się ładowanie. Lampka CHG
(ładowanie) zgaśnie po całkowitym naładowaniu akumulatora.
Po naładowaniu akumulatora odłącz zasilacz od gniazda DC IN kamery.
Wskazówki
Informacje o czasie nagrywania i odtwarzania podano na stronie 69.
Gdy kamera jest włączona, orientacyjny stan naładowania akumulatora można ocenić na podstawie
wskaźnika stanu naładowania w górnym lewym rogu ekranu LCD.



Odłączanie akumulatora
Zamknij ekran LCD. Przesuń dźwignię zwalniającą BATT (akumulator) (), a następnie
wyjmij akumulator ().
Używanie gniazda elektrycznego jako źródła zasilania
Wykonaj te same podłączenia, jak w części „Etap 1: Ładowanie akumulatora”. Nawet jeśli
akumulator jest podłączony, nie będzie on rozładowywany.
PL
12
Uwagi dotyczące akumulatora




Po wyjęciu akumulatora lub odłączeniu zasilacza należy zamknąć ekran LCD i upewnić się, że lampki
(Film)/ (Zdjęcie) (str. 21) i lampka dostępu (str. 18) są wyłączone.
Lampka CHG (ładowanie) miga podczas ładowania akumulatora w następujących sytuacjach:
 Akumulator nie został prawidłowo zainstalowany.
 Akumulator jest uszkodzony.
 Temperatura akumulatora jest niska.
Należy odłączyć akumulator od kamery i umieścić go w ciepłym miejscu.
 Temperatura akumulatora jest wysoka.
Należy odłączyć akumulator od kamery i umieścić go w chłodnym miejscu.
Nie jest wskazane korzystanie z akumulatora NP-FV30, który pozwala uzyskać tylko krótkie czasy
nagrywania i odtwarzania.
W momencie zakupu kamera jest ustawiona w taki sposób, aby po około 5 minutach bezczynności
wyłączała się automatycznie w celu uniknięcia rozładowania akumulatora ([AUTO WYŁ.]).
Czynności wstępne
Uwagi dotyczące zasilacza sieciowego



Zasilacz sieciowy należy podłączyć do znajdującego się w pobliżu gniazda elektrycznego. Gdy wystąpią
jakiekolwiek nieprawidłowości w pracy kamery, należy natychmiast odłączyć zasilacz od gniazda
elektrycznego.
Nie wolno używać zasilacza sieciowego w ograniczonej przestrzeni, na przykład wsuwając go pomiędzy
meble a ścianę.
Nie wolno zwierać metalowymi przedmiotami wtyku napięcia stałego zasilacza sieciowego ani styków
akumulatora. Grozi to awarią.
Ładowanie akumulatora za granicą
Akumulator można ładować przy użyciu znajdującego się w zestawie zasilacza w dowolnym
kraju/regionie, w którym sieciowe napięcie zasilające mieści się w zakresie od 100 V do 240 V
(prąd zmienny), a częstotliwość wynosi 50 Hz/60 Hz.

Nie wolno używać elektronicznego przekładnika napięcia.
PL
13
Etap 2: Włączanie zasilania oraz ustawianie daty i
godziny
1
Otwórz ekran LCD kamery.
Kamera zostanie włączona.

Aby włączyć kamerę z otwartym ekranem LCD, wystarczy nacisnąć przycisk POWER.
Lampka MODE
Przycisk POWER
2
/
wybierz odpowiedni obszar
Korzystając z przycisków
geograficzny, a następnie dotknij przycisku [DALEJ].
Dotknij dowolnego
przycisku na ekranie LCD

3
Aby ustawić datę i godzinę, dotknij opcji
(MENU)  [Pokaż inne]  [UST.ZEG./ JĘZ.]
[UST.OGÓLNE])  [USTAW ZEGAR]. Jeżeli dana opcja nie jest widoczna na
(w kategorii
/
, dopóki opcja ta nie pojawi się.
ekranie, dotykaj przycisków
Ustaw [CZAS LETNI], datę oraz godzinę i dotknij przycisku
Zegar zacznie działać.

PL
14
.
Po ustawieniu opcji [CZAS LETNI] w pozycji [WŁĄCZ] wskazanie zegara przesunie się o
1 godzinę do przodu.
 Uwagi
Data i godzina nie są wyświetlane podczas nagrywania, lecz są automatycznie nagrywane na nośniku
zapisu i mogą zostać wyświetlone podczas odtwarzania. Aby wyświetlić datę i godzinę, dotknij opcji
(MENU)  [Pokaż inne]  [UST.ODTWARZ.] (w kategorii
[ODTWARZANIE]) 


.
[KOD DANYCH]  [DATA/CZAS] 
 Sygnały dźwiękowe podczas pracy można wyłączyć, dotykając opcji
(MENU)  [Pokaż inne] 
[UST.OGÓLNE])  [SYGN.DŹWIĘK.]  [WYŁĄCZ] 
[UST.DŹW./WYŚW.] (w kategorii

.

 Jeżeli dotykany przycisk nie reaguje prawidłowo, należy skalibrować panel dotykowy.

Wyłączanie zasilania
Zamknij ekran LCD. Lampka
wyłączone.
(Film) będzie migać przez chwilę, po czym zasilanie zostanie
Wskazówki
Kamerę można również wyłączyć naciskając przycisk POWER.
Gdy opcja [WŁĄCZANIE Z LCD] ustawiona jest na [WYŁĄCZ], wyłącz kamerę, naciskając POWER.


Czynności wstępne

Zmiana ustawień języka
Istnieje możliwość zmiany języka informacji i komunikatów wyświetlanych na ekranie.
(MENU)  [Pokaż inne]  [UST.ZEG./ JĘZ.] (w kategorii
Dotknij opcji


[UST.OGÓLNE])  [ UST.JĘZYKA]  wybranego języka 
.
PL
15
Etap 3: Przygotowanie nośnika zapisu
Nośniki zapisu, jakie można stosować zależą od posiadanej kamery. Na ekranie kamery
wyświetlane są następujące symbole.
HDR-CX110E/CX115E
Karta
pamięci
HDR-CX116E/CX150E/CX155E
*
Pamięć
wewnętrzna
HDR-XR150E/XR155E
*
Wewnętrzny
dysk twardy
Karta
pamięci
Karta
pamięci
* Przy domyślnym ustawieniu, na tym nośniku zapisu można nagrywać zarówno filmy, jak i zdjęcia. Na
wybranym nośniku mogą być wykonywane operacje nagrywania, odtwarzania i edycji.
Wskazówki
Informacje o dostępnym czasie nagrywania filmów można znaleźć na stronie 69.


Wybór nośnika zapisu w przypadku filmów (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E)
 Dotknij opcji
(w kategorii
(MENU)  [Pokaż inne]  [USTAW.NOŚNIKA]
[ZARZĄDZAJ NOŚN.])  [UST.NOŚN.FILM.].
Zostanie wyświetlony ekran [UST.NOŚN.FILM.].
 Dotknij symbolu odpowiedniego nośnika zapisu.
 Dotknij przycisku [TAK] 
Nośnik zapisu zostanie zmieniony.
PL
16
.
Wybór nośnika zapisu w przypadku zdjęć (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E)
 Dotknij opcji
(w kategorii
(MENU)  [Pokaż inne]  [USTAW.NOŚNIKA]
[ZARZĄDZAJ NOŚN.])  [UST.NOŚNIKA ZDJ.].
Zostanie wyświetlony ekran [UST.NOŚNIKA ZDJ.].
 Dotknij symbolu odpowiedniego nośnika zapisu.
 Dotknij przycisku [TAK] 
.
Nośnik zapisu zostanie zmieniony.
Czynności wstępne
Sprawdzanie ustawień nośnika zapisu
Zarówno w trybie nagrywania filmów jak i rejestrowania zdjęć symbol wybranego nośnika
zapisu wyświetlany jest w prawym górnym rogu ekranu.
Symbol nośnika zapisu

Wyświetlany symbol zależy od posiadanego modelu.
Wkładanie karty pamięci
 Uwagi
Aby nagrywać filmy i/lub zdjęcia na karcie pamięci, nośnik zapisu należy ustawić na [KARTA PAMIĘCI]
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).

Typy kart, których można używać w kamerze



W opisywanej kamerze można używać następujących kart pamięci: „Memory Stick PRO Duo” (Mark2),
„Memory Stick PRO-HG Duo”, SD, SDHC i SDXC (w przypadku każdego z rodzajów kart SD wymagany
jest nośnik w klasie szybkości 4 lub szybszy). Nie można jednak zapewnić prawidłowego działania z
wszystkimi kartami pamięci.
Pod kątem współpracy z opisywaną kamerą sprawdzono karty „Memory Stick PRO Duo” do 32 GB i
karty SD do 64 GB.
W niniejszej instrukcji zarówno karty „Memory Stick PRO Duo” (Mark2) jak i karty „Memory Stick
PRO-HG Duo” będą określane terminem „Memory Stick PRO Duo”. Karty pamięci SD, SDHC i SDXC
będą określane terminem „karta SD”.
PL
17
 Uwagi
W opisywanej kamerze nie można używać kart MultiMediaCard.
 Filmów zarejestrowanych na kartach pamięci SDXC nie można importować ani odtwarzać z poziomu
komputerów lub urządzeń audio-wideo, które nie obsługują systemu plików exFAT*, po podłączeniu
kamery do wspomnianych urządzeń za pośrednictwem kabla USB. Wcześniej należy sprawdzić,
czy podłączane urządzenie obsługuje system exFAT. W przypadku pojawienia się ekranu operacji
formatowania po podłączeniu sprzętu, który nie obsługuje systemu exFAT, nie wolno przeprowadzać
formatowania. W przeciwnym razie wszystkie dane zostaną utracone.
* exFAT to system plików używany w przypadku kart pamięci SDXC.

Wielkości kart pamięci, których można używać w kamerze


W opisywanej kamerze można używać kart „Memory Stick PRO Duo” w rozmiarze połowy karty
„Memory Stick” lub kart SD o standardowej wielkości.
Do kart pamięci ani do ich adapterów nie wolno przyklejać etykiet bądź innego rodzaju naklejek. W
przeciwnym razie można spowodować usterkę.
Otwórz pokrywę i włóż kartę pamięci w odpowiednim kierunku (ścięty narożnik
powinien być ustawiony, jak na rysunku), aż karta wskoczy na swoje miejsce.

Po włożeniu karty pamięci zamknij pokrywę.
Należy zwrócić uwagę na położenie ściętego narożnika.
Lampka dostępu
W przypadku włożenia nowej karty pamięci może pojawić się ekran [Utwórz plik bazy
danych obrazu.]. W takiej sytuacji dotknij opcji [TAK]. Jeżeli na karcie pamięci będą
nagrywane tylko zdjęcia, dotknij przycisku [NIE].

PL
18
Sprawdź kierunek wkładania karty pamięci. Włożenie karty pamięci niewłaściwą stroną grozi
uszkodzeniem karty, gniazda karty pamięci lub znajdujących się na niej danych.
 Uwagi
W przypadku wyświetlenia komunikatu [Nie udało się utworzyć nowego pliku bazy danych obrazu.
Prawdopodobnie nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca.], kartę pamięci należy sformatować

dotykając kolejno:
(MENU)  [Pokaż inne]  [FORMAT.NOŚNIKA] (w kategorii
[ZARZĄDZAJ NOŚN.])  [KARTA PAMIĘCI] (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E)
 [TAK]  [TAK] 
.
Wysuwanie karty pamięci
Otwórz pokrywę i lekko naciśnij kartę pamięci.


Podczas nagrywania nie wolno otwierać pokrywy.
Podczas wkładania i wyjmowania karty pamięci należy zachować ostrożność, aby karta nie wyskoczyła z
gniazda i nie upadła.
Czynności wstępne
Kopiowanie filmów i zdjęć z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E)
(MENU)  [Pokaż inne]  [PRZEŚLIJ FILM]/[KOPIUJ ZDJĘCIE] (w kategorii
[EDYC]), po czym postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Dotknij
PL
19
Nagrywanie/odtwarzanie
Nagrywanie
Domyślnie filmy są nagrywane w wysokiej rozdzielczości (HD) na następujących nośnikach.
HDR-CX110E/CX115E: Karta pamięci
HDR-CX116E/CX150E/CX155E: pamięć wewnętrzna
HDR-XR150E/XR155E: wewnętrzny dysk twardy
Wskazówki
Sposób zmiany nośników zapisu opisano na stronie 16 (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E).


Otwieranie osłony obiektywu
Przesuń przełącznik LENS COVER.
Wskazówki
Po zakończeniu nagrywania lub w przypadku odtwarzania obrazów zamknij osłonę obiektywu.


1
Zapnij pasek na dłoń.
PL
20
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/CX155E
HDR-XR150E/XR155E
2
Otwórz ekran LCD kamery.
Kamera zostanie włączona.


Nagrywanie/odtwarzanie
Aby włączyć kamerę z otwartym ekranem LCD, wystarczy nacisnąć przycisk POWER (str. 14).
Tryby nagrywania można przełączać przyciskiem MODE. Naciśnij MODE, aby podświetlić lampkę
właściwego trybu nagrywania.
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/CX155E
Przycisk MODE (tryb)
(Film): w przypadku nagrywania filmu
(Zdjęcie): w przypadku fotografowania
HDR-XR150E/XR155E
Przycisk MODE (tryb)
(Film): w przypadku nagrywania filmu
(Zdjęcie): w przypadku fotografowania
PL
21
Nagrywanie filmów
Naciśnij START/STOP, aby rozpocząć nagrywanie.

Nagrywanie można również rozpocząć, dotykając  u dołu z lewej strony ekranu LCD.
Przycisk START/STOP
[OCZEK.]  [NAGRAJ]
Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij ponownie przycisk START/STOP.


Nagrywanie można również zatrzymać, dotykając  u dołu z lewej strony ekranu LCD.
Ikony i wskaźniki na panelu LCD będą wyświetlane przez około 3 sekundy, po czym znikną po włączeniu
kamery lub zmianie trybu nagrywania (film/zdjęcie)/odtwarzania. Aby ponownie wyświetlić ikony i
wskaźniki, dotknij dowolnego obszaru ekranu, z wyjątkiem przycisków nagrywania i zbliżenia na ekranie
LCD.
Przyciski nagrywania i zbliżenia na ekranie LCD
po upływie
około
3 sekund
 Uwagi
Zamknięcie ekranu LCD podczas nagrywania filmów spowoduje przerwanie operacji nagrywania.
 Maksymalny czas ciągłego nagrywania filmów wynosi ok. 13 godzin.
 Gdy rozmiar pliku filmowego przekroczy 2 GB, automatycznie tworzony jest kolejny plik.
 Nagrywanie można będzie rozpocząć dopiero po upływie kilku sekund od włączenia kamery. W tym
czasie nie można używać kamery.

PL
22

Następujące elementy sygnalizują kontynuowanie operacji zapisu na nośniku po zakończeniu
nagrywania. W tym czasie kamerę należy chronić przed wstrząsami mechanicznymi lub drganiami i nie
wolno odłączać akumulatora bądź zasilacza sieciowego.
 Podświetlona lub migająca lampka dostępu (str. 18)
 Migający symbol nośnika w prawym górnym rogu ekranu LCD
Wskazówki
Informacje o czasie nagrywania filmów można znaleźć na stronie 69.
Podczas nagrywania filmów można rejestrować zdjęcia, naciskając do oporu przycisk PHOTO
(Dual Rec).
Po wykryciu twarzy wyświetlana jest dookoła niej biała ramka i automatycznie optymalizowana jest
jakość obrazu w tym obszarze ([WYKRYW.TWARZY]).
Twarz priorytetową można wybrać przez dotknięcie jej.
Przy ustawieniach domyślnych, po wykryciu uśmiechu na twarzy osoby podczas nagrywania filmu
automatycznie wykonywane jest zdjęcie (Migawka uśmiechu).
Z klatek nagranych filmów można tworzyć zdjęcia
(HDR-CX110E/CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).
Maksymalny czas nagrywania, orientacyjną ilość dostępnej pamięci itp. można sprawdzić, dotykając opcji
(MENU)  [Pokaż inne]  [INFO O NOŚNIKU] (w kategorii
[ZARZĄDZAJ NOŚN.]).
Istnieje możliwość wyświetlania zarejestrowanych obrazów na całej powierzchni ekranu (wyświetlanie
pełnoekranowe). Jednak w przypadku odtwarzania obrazów na ekranie telewizora, który nie jest zgodny
z wyświetlaniem pełnoekranowym, górna, dolna, prawa i lewa krawędź obrazu może zostań nieznacznie
ucięta. W takim przypadku należy ustawić funkcję [RAMKA PROW.] na [WŁĄCZ] i nagrać obrazy z
użyciem ramki zewnętrznej pełniącej na ekranie rolę prowadnicy.
Aby wyregulować ustawienie panelu LCD, należy najpierw otworzyć go pod kątem 90 stopni w stosunku
do kamery (), a następnie ustawić właściwy kąt ().









Nagrywanie/odtwarzanie

 90 stopni (maks.)
 180 stopni (maks.)

Funkcja [
 90 stopni względem
kamery
STEADYSHOT] jest domyślnie ustawiona na [AKTYWNY].
Kod danych podczas nagrywania
Na nośniku zapisu automatycznie rejestrowana jest informacja o dacie, godzinie oraz
o warunkach nagrywania. Nie są one wyświetlane podczas nagrywania. Można jednak
sprawdzić je jako [KOD DANYCH] podczas odtwarzania. Aby je wyświetlić, wystarczy
(MENU)  [Pokaż inne]  [UST.ODTWARZ.] (w kategorii
dotknąć opcji


[ODTWARZANIE])  [KOD DANYCH]  wybranego ustawienia 
.
PL
23
Fotografowanie
Domyślnie zdjęcia są zapisywane na następujących nośnikach.
HDR-CX110E/CX115E: Karta pamięci
HDR-CX116E/CX150E/CX155E: pamięć wewnętrzna
HDR-XR150E/XR155E: wewnętrzny dysk twardy
Wskazówki
Sposób zmiany nośników zapisu opisano na stronie 16 (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E).


 Naciśnij MODE, aby podświetlić lampkę
(Zdjęcie).
Ekran LCD zostanie przełączony do trybu rejestrowania zdjęć, a jego proporcje zostaną
zmienione na 4:3.
 Naciśnij lekko przycisk PHOTO, aby ustawić ostrość, po czym naciśnij go do
oporu.

Zdjęcia można również rejestrować, dotykając
na ekranie LCD.
Miga  Świeci
Zniknięcie wskaźnika
Wskazówki
Na ekranie LCD można sprawdzić liczbę zdjęć, jakie można zarejestrować (str. 72).
(MENU)  [Pokaż inne]  [ ROZM.
Aby zmienić rozmiar obrazu, wystarczy dotknąć opcji
[UST.ZDJĘCIA KAM.])  wybranego ustawienia 

.
OBR.] (w kategorii
.
Nie można rejestrować zdjęć, gdy wyświetlany jest wskaźnik




PL
24
sygnalizuje zarejestrowanie zdjęcia.
Odtwarzanie na kamerze
Domyślnie odtwarzane są filmy i zdjęcia nagrane na poniższych nośnikach zapisu.
HDR-CX110E/CX115E: Karta pamięci
HDR-CX116E/CX150E/CX155E: pamięć wewnętrzna
HDR-XR150E/XR155E: wewnętrzny dysk twardy
Wskazówki
Sposób zmiany nośników zapisu opisano na stronie 16 (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E).


1
2
Otwórz ekran LCD kamery.
Kamera zostanie włączona.

Aby włączyć kamerę z otwartym ekranem LCD, wystarczy nacisnąć przycisk POWER(str. 14).
(ZOBACZ OBRAZY).
Naciśnij

3
Ekran VISUAL INDEX można również wyświetlić, dotykając opcji
ekranie LCD.
Nagrywanie/odtwarzanie
Po kilku sekundach pojawi się ekran VISUAL INDEX.
(ZOBACZ OBRAZY) na
lub
()  wybranego filmu ()
Aby odtworzyć film, dotknij
Aby wyświetlić zdjęcie, dotknij przycisku (Zdjęcie) ()  wybranego
zdjęcia ().
Filmy są wyświetlane i posortowane według daty rejestracji.
 Przełącza wyświetlanie przycisków obsługi.
 Przejście do ekranu MENU
PL
25
 Wyświetla ekran wyboru rodzaju indeksu ([INDEKS DATY]/[ KLATKI FILMU]/
[ TWARZ]).

/
: wyświetla filmy zarejestrowane wcześniej/później.*

/
: wyświetla poprzedni/następny film.
 Powrót do ekranu nagrywania.
* Wskaźnik  jest wyświetlany po dotknięciu przycisku .



jest wyświetlany po wybraniu filmu w standardowej rozdzielczości (STD) przy
Wskaźnik
/
].
użyciu polecenia [USTAW.
Ekran można przewinąć, przeciągając palcem  lub .
W przypadku ostatnio odtwarzanych lub nagrywanych filmów bądź zdjęć pojawia się symbol .
Po dotknięciu filmu lub zdjęcia z symbolem  można kontynuować odtwarzanie od miejsca,
w którym poprzednim razem przerwano odtwarzanie. (Na zdjęciu zarejestrowanym na karcie
pamięci pojawia się symbol .)
Odtwarzanie filmów
Kamera rozpocznie odtwarzanie wybranego filmu.
Regulacja głośności
Poprzedni
Zatrzymanie
Przewijanie do tyłu
Następny
OPTION
Przewijanie do przodu
Pauza/odtwarzanie
 Uwagi
Mogą wystąpić problemy z odtwarzaniem obrazów z poziomu innych urządzeń niż kamera.

Wskazówki
Po zakończeniu odtwarzania ostatniego z wybranych filmów, ponownie zostanie wyświetlony ekran INDEX.
Dotknij
/
w trybie pauzy, aby odtwarzać filmy w zwolnionym tempie.
/
w trakcie odtwarzania zwiększa tempo odtwarzania ok.
Kolejne dotknięcie przycisków
5 razy  ok. 10 razy  ok. 30 razy  ok. 60 razy.
(MENU)  [Pokaż inne]
Ekran VISUAL INDEX można również wyświetlić, dotykając kolejno:
[ODTWARZANIE]).
 [VISUAL INDEX] (w kategorii
Podczas nagrywania automatycznie rejestrowana jest informacja o dacie, godzinie oraz o warunkach
filmowania. Informacje te nie są wyświetlane podczas nagrywania, można je jednak wyświetlić w trakcie
(MENU)  [Pokaż inne]  [UST.ODTWARZ.] (w kategorii
odtwarzania, dotykając opcji


.
[ODTWARZANIE])  [KOD DANYCH]  wybranego ustawienia 






PL
26
Regulacja głośności filmów
Podczas odtwarzania filmów można dotknąć
/

.

 i przeprowadzić regulację za pomocą
Głośność dźwięku można również ustawić za pomocą przycisków
/
w OPTION MENU.
Przeglądanie zdjęć
Kamera wyświetla wybrane zdjęcie.
Poprzedni
Do ekranu VISUAL
INDEX
Uruchomienie/
zatrzymanie
pokazu slajdów
Następny
OPTION MENU
Wskazówki
Podczas przeglądania zdjęć zarejestrowanych na karcie pamięci na ekranie widoczny jest symbol
(odtwarzany folder).
Nagrywanie/odtwarzanie


PL
27
Odtwarzanie obrazów
na ekranie odbiornika
TV
Konfiguracje połączeń i jakość obrazu
(wysoka rozdzielczość (HD) lub
standardowa rozdzielczość (STD))
wyświetlanego na ekranie telewizora zależą
od typu podłączonego telewizora oraz
używanych złączy.
Podłączanie telewizora przy użyciu
funkcji [OPIS POŁ.TV]
Kamerę można łatwo podłączyć do
telewizora, wykonując polecenia
wyświetlane na ekranie LCD, [OPIS POŁ.
TV].
 Zmień ustawienia sygnału
wejściowego telewizora, tak aby
odbierał sygnał z gniazda, do
którego jest podłączona kamera.

/ , aby wybrać
 Dotknij
gniazdo wejściowe posiadanego
telewizora, a następnie dotknij
.


Wyświetlona zostanie metoda podłączenia.
Dotknięcie polecenia [WSKAZ.] powoduje
wyświetlenie wskazówek dotyczących
podłączenia lub zmiany ustawień kamery.
Gniazda w kamerze
 Podłącz kamerę do telewizora.
Gniazdo HDMI OUT
Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć w instrukcji obsługi
telewizora.
 Włącz kamerę i dotknij opcji
(MENU)  [Pokaż inne]
 [OPIS POŁ.TV] (w kategorii
[INNE]) na ekranie LCD.

Gniazda wejściowe
w telewizorze
*
**
Jako źródła zasilania należy używać
zasilacza sieciowego wchodzącego w skład
zestawu (str. 12).
 Dotknij [HD TV].
Zdalne złącze A/V
* HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/
CX155E
** HDR-XR150E/XR155E
PL
28
 Dotknij

Przewód połączeniowy A/V ze złączem
S VIDEO (oddzielnie w sprzedaży)
 [TAK].
Gdy do wyprowadzania sygnałów
wideo wykorzystywany jest przewód
połączeniowy A/V, obrazy będą
odtwarzane w standardowej rozdzielczości
(STD).
(Biały)
(Czerwony)
 Rozpocznij odtwarzanie filmów i
zdjęć z poziomu kamery (str. 25).
Rodzaje przewodów połączeniowych
pomiędzy kamerą a telewizorem
Podłączanie kamery do telewizora HD
(Zielony) Y
(Niebieski)PB/CB
(Czerwony)PR/CR
(Biały)
(Czerwony)
Przewód połączeniowy A/V (w zestawie)
(Żółty)
(Biały)
(Czerwony)
Podłączanie kamery do telewizora za
pośrednictwem magnetowidu

Nagrywanie/odtwarzanie
Przewód komponentowy A/V (w zestawie)
(Żółty)
Podłącz kamerę do gniazda wejściowego
LINE IN magnetowidu, używając przewodu
połączeniowego A/V. Ustaw przełącznik
wyboru sygnału wejściowego magnetowidu w
pozycji LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 itd.).
Ustawianie proporcji obrazu zgodnie z
podłączonym telewizorem (16:9/4:3)

Przewód HDMI (oddzielnie w sprzedaży)
Zależnie od posiadanego telewizora, w
przypadku opcji [TYP TV] wybierz ustawienie
[16:9] lub [4:3].
W przypadku telewizora
monofonicznego (wyposażonego tylko
w jedno wejściowe gniazdo audio)

Podłączanie kamery do telewizora 16:9
(panoramicznego) lub 4:3 niezgodnego ze standardem
HD
Przewód komponentowy A/V (w zestawie)
(Zielony) Y
(Niebieski)PB/CB
(Czerwony)PR/CR
(Biały)
(Czerwony)
Podłącz żółty wtyk przewodu połączeniowego
A/V do wejściowego gniazda wideo
magnetowidu, a wtyk biały (lewy kanał) lub
czerwony (prawy kanał) - do wejściowego
gniazda audio telewizora lub magnetowidu.
Podłączanie za pośrednictwem
przewodu komponentowego A/V

Po podłączeniu tylko wtyków przewodów
komponentowego sygnału wideo, sygnały audio
nie będą odtwarzane. Aby sygnały audio były
odtwarzane, do odpowiednich gniazd należy
włożyć wtyk biały i czerwony.
PL
29
Podłączanie za pośrednictwem
przewodu HDMI





Należy używać przewodu HDMI z logo HDMI.
Na jednym końcu (od strony kamery) przewód
powinien być zaopatrzony we wtyk HDMI
mini, a na drugim końcu - we wtyk pasujący do
gniazda telewizora.
Obrazy chronione prawami autorskimi nie będą
przesyłane z gniazda HDMI OUT kamery.
W tej konfiguracji niektóre odbiorniki TV
mogą nie działać prawidłowo (np. występuje
brak dźwięku lub obrazu).
Nie należy podłączać gniazda HDMI OUT
kamery do gniazda HDMI OUT urządzenia
zewnętrznego, ponieważ może dojść do
uszkodzenia.
Podłączanie za pośrednictwem
przewodu połączeniowego A/V z
wtykiem S Video


W przypadku podłączenia wtyku S VIDEO
(kanału S VIDEO) nie będą wyprowadzane
sygnały audio. Aby sygnał audio był odtwarzany,
do wejściowego gniazda audio telewizora należy
podłączyć wtyki biały i czerwony.
Taka konfiguracja połączeń zapewnia obrazy
wyższej rozdzielczości w porównaniu do
konfiguracji połączeń z użyciem przewodu A/V.
 Uwagi
Filmy w standardowej rozdzielczości (STD),
które będą odtwarzane na telewizorze 4:3
niezgodnym z sygnałem 16:9, należy nagrywać
w proporcjach obrazu 4:3. Dotknij opcji
(MENU)  [Pokaż inne]  [UST.
[UST.
INNYCH NAG.] (w kategorii
FILMOWANIA])  [ WYBÓR SZEROK]


(str. 57).
 [4:3] 

W przypadku telewizora/magnetowidu
wyposażonego w adapter 21-stykowy
(EUROCONNECTOR)
Aby wyświetlić obraz, użyj 21-stykowego
adaptera (oddzielnie w sprzedaży).
PL
30
Wskazówki
W przypadku podłączenia kamery do
odbiornika TV za pośrednictwem kilku typów
przewodów połączeniowych do przesyłania
obrazów, kolejność gniazd wejściowych
telewizora zgodnie z ich priorytetem będzie
następująca:
HDMI  komponentowe  S VIDEO 
wideo
Interfejs HDMI (High Definition Multimedia
Interface) umożliwia wysyłanie zarówno
sygnałów wideo, jak i sygnałów audio. Gniazdo
wyjściowe HDMI OUT zapewnia bardzo dobrą
jakość obrazu i umożliwia przesyłanie dźwięku
cyfrowego.


Telewizor/
magnetowid

Funkcja „Photo TV HD”
Opisywana kamera jest zgodna ze
standardem „Photo TV HD”. Funkcja
„Photo TV HD” umożliwia wyświetlanie
delikatnych tekstur i kolorów w
bardzo dużej rozdzielczości i wysokiej
jakości porównywalnej ze zdjęciami.
Po podłączeniu urządzeń firmy Sony
obsługujących funkcję Photo TV HD za
pośrednictwem przewodu HDMI * lub
przewodu komponentowego A/V **, przed
użytkownikiem otwiera się całkiem nowy,
zapierający dech w piersi świat fotografii w
formacie HD.
* W przypadku wyświetlania zdjęć telewizor
automatycznie przełączy się na odpowiedni
tryb.
** Konieczna będzie odpowiednia konfiguracja
ustawień telewizora. Szczegółowe informacje
na ten temat można znaleźć w instrukcji
obsługi telewizora zgodnego z Photo TV HD.
Optymalne wykorzystanie kamery
Usuwanie filmów i
zdjęć
Można zwolnić miejsce na nośniku
usuwając z niego filmy i zdjęcia.
 Uwagi
Nie ma możliwości przywrócenia usuniętych
obrazów. Ważne filmy i zdjęcia należy wcześniej
zapisać.
 Podczas usuwania obrazów nie wolno
odłączać akumulatora lub zasilacza sieciowego
od kamery. Może w ten sposób dojść do
uszkodzenia nośnika zapisu.
 W trakcie usuwania obrazów z karty pamięci
nie wolno wyciągać karty.
 Nie można usuwać chronionych filmów i
zdjęć. Przed przystąpieniem do usuwania
wspomnianych filmów i zdjęć należy anulować
ich ochronę.
 Jeżeli usuwany film znajduje się na liście
odtwarzania, zostanie on usunięty również z niej.
 Jeżeli w zapisanym scenariuszu odtwarzania
streszczeń znajduje się usunięty film, zostanie
on również usunięty ze scenariusza.
3
Dotknij filmów lub zdjęć, które
mają zostać usunięte, a pojawi się
na nich znak .



1
Dotknij opcji
(MENU) 
[Pokaż inne]  [USUŃ]
(w kategorii
[EDYC]).
2
Aby usunąć filmy, dotknij opcji
USUŃ] lub
[ USUŃ]  [
[
USUŃ].

4
Naciśnij i przytrzymaj obraz na ekranie
LCD, aby zatwierdzić wybór. Dotknij
, aby wrócić do poprzedniego
ekranu.
Dotknij

.
 [TAK] 
Usuwanie wszystkich filmów/zdjęć
jednocześnie
Optymalne wykorzystanie kamery
Wskazówki
Obraz na ekranie odtwarzania można usunąć z
OPTION MENU.
poziomu menu
Aby usunąć wszystkie nagrane obrazy i zwolnić
całe dostępne miejsce na nośniku zapisu, należy
sformatować ten nośnik.
Obrazy o zmniejszonych rozmiarach,
umożliwiające wyświetlenie wielu obrazów
jednocześnie na ekranie indeksu, określane są
mianem „miniatur”.



W punkcie 2 dotknij opcji [ USUŃ] 
USUŃ WSZ.]/[
USUŃ WSZ.] 
[

.
[TAK]  [TAK] 

Aby usunąć jednocześnie wszystkie zdjęcia,
dotknij opcji [ USUŃ]  [ USUŃ WSZ.]

.
 [TAK]  [TAK] 
Jednoczesne usuwanie wszystkich
filmów/zdjęć nagranych tego samego
dnia
 Uwagi
Nie można usuwać zdjęć z karty pamięci
według daty ich rejestracji.

W punkcie 2 dotknij opcji [
USUŃ wg daty]/[
[
wg daty].
USUŃ]
USUŃ
Aby usunąć zdjęcia, dotknij opcji
[ USUŃ]  [ USUŃ].
PL
31

Aby usunąć wszystkie zdjęcia wykonane
tego samego dnia, dotknij opcji
[ USUŃ]  [ USUŃ wg daty].
Dotknij
/
, aby wybrać datę
nagrania filmów/zdjęć, a następnie
.
dotknij

Dotknij obrazu na ekranie LCD, aby
, aby
potwierdzić wybór. Dotknij
wrócić do poprzedniego ekranu.
Dotknij przycisku [TAK] 
.
PL
32

Zapisywanie filmów i zdjęć przy użyciu komputera
Przygotowanie komputera
(Windows)
Przy użyciu programu „PMB (Picture
Motion Browser)” można wykonywać
następujące operacje.
 Importowanie obrazów do komputera
 Przeglądanie i edycja zaimportowanych
obrazów
 Tworzenie płyty
 Przesyłanie filmów i zdjęć do witryn
internetowych
Aby umożliwić zapisywanie filmów i zdjęć
z wykorzystaniem komputera, należy
wcześniej zainstalować oprogramowanie
„PMB” z dołączonej płyty CD-ROM.
Etap 1 Sprawdzenie komputera
System operacyjny*1
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista
SP2*3/Windows 7
Aplikacja
DirectX 9.0c lub w nowszej wersji (ten
produkt jest oparty na technologii
DirectX. Wymagane jest zainstalowanie
oprogramowania DirectX).
Pamięć
W przypadku Windows XP: co najmniej
512 MB (zalecany 1 GB lub więcej.)
Jednakże co najmniej 256 MB wystarcza
tylko do obróbki filmów w standardowej
rozdzielczości (STD).
W przypadku Windows Vista/Windows 7:
co najmniej 1 GB
Zapisywanie filmów i zdjęć przy użyciu komputera
 Uwagi
Nie wolno formatować nośnika kamery z
poziomu komputera. Kamera może nie działać
poprawnie.
 Opisywana kamera przechwytuje obrazy w
wysokiej rozdzielczości w formacie AVCHD.
Przy użyciu dołączonego oprogramowania
komputerowego można kopiować obrazy
w wysokiej rozdzielczości na nośniki DVD.
Nośników DVD zawierających nagrania w
formacie AVCHD nie należy jednak odtwarzać i
nagrywać za pomocą odtwarzaczy i nagrywarek
DVD, ponieważ nośnik może nie zostać
wysunięty z odtwarzacza/nagrywarki DVD,
a jego zawartość może zostać usunięta bez
ostrzeżenia.

Procesor*4
Intel Core Duo 1,66 GHz lub szybszy, albo Intel
Core 2 Duo 1,66 GHz lub szybszy (w przypadku
obróbki filmów HD FX/HD FH wymagany Intel
Core 2 Duo 2,26 GHz lub szybszy)
Jednakże procesor Intel Pentium III 1 GHz
lub szybszy jest wystarczający do
wykonywania następujących operacji:
 Importowanie filmów i zdjęć do komputera
 One Touch Disc Burn
 Tworzenie płyty Blu-ray/płyty w formacie
AVCHD/DVD-Video (wymagany
procesor Intel Core Duo 1,66 GHz lub
szybszy w przypadku tworzenia płyty
DVD-Video poprzez konwersję obrazu w
wysokiej rozdzielczości (HD) do obrazu w
standardowej rozdzielczości (STD)).
 Kopiowanie płyty
 Tylko obróbka filmów w standardowej
rozdzielczości (STD)
Dysk twardy
Miejsce na dysku wymagane do instalacji:
około 500 MB (10 GB lub więcej może
być wymagane w przypadku tworzenia
płyt w formacie AVCHD. W przypadku
tworzenia płyt Blu-ray może być potrzebne
maksymalnie 50 GB).
Monitor
minimum 1 024 × 768 pikseli
Pozostałe
Port USB (musi to być dostępny w standardzie
port Hi-Speed USB (zgodny ze standardem
USB 2.0)), nagrywarka płyt Blu-ray/DVD (do
instalacji potrzebny jest napęd CD-ROM).
Jako system plików dysku twardego zalecany
jest system NTFS lub exFAT.
PL
33
*1Wymagana jest standardowa instalacja.
Nie można zagwarantować prawidłowego
działania w przypadku modernizacji
systemu operacyjnego lub środowiska
wielosystemowego.
*2Nie są obsługiwane wersje 64-bitowe i wersja
Starter (Edition). Aby móc korzystać z funkcji
tworzenia płyty itp. potrzebna jest usługa
Windows Image Mastering API (IMAPI) w
wersji 2.0 lub nowszej.
*3Nie jest obsługiwana wersja Starter (Edition).
*4Zalecany jest szybszy procesor.
 Uwagi
Nie można zagwarantować prawidłowej
współpracy z wszystkimi komputerami.

W przypadku korzystania z
systemu Macintosh
Dołączone oprogramowanie „PMB”
nie jest obsługiwane przez komputery
Macintosh. W kwestii importowania
filmów i zdjęć do komputera należy się
kontaktować z firmą Apple Inc.
 Upewnij się, że kamera nie jest
podłączona do komputera.
 Włącz komputer.


W celu przeprowadzenia instalacji zaloguj
się jako administrator.
Przed przystąpieniem do instalacji tego
oprogramowania zamknij wszystkie
uruchomione aplikacje.
 Włóż dołączoną płytę CD-ROM do
napędu w komputerze.
Zostanie wyświetlony ekran instalacji.
Jeżeli wspomniany ekran nie pojawi się,
kliknij kolejno: [Start]  [Computer]
(w systemie Windows XP, [My
Computer]), po czym kliknij dwukrotnie
[SONYPMB (E:)] (CD-ROM)*.
* W niektórych komputerach napędom
mogą być przypisane inne litery (np. (E:)).

 Kliknij [Zainstaluj].
Etap 2 Instalacja dołączonego
oprogramowania „PMB”
Oprogramowanie „PMB” należy
zainstalować przed podłączeniem kamery
do komputera.
 Uwagi
Jeżeli na komputerze jest już zainstalowana
jakaś wersja programu „PMB” poniżej 5.0.00,
mogą wystąpić problemy z korzystaniem z
niektórych funkcji programu „PMB”, gdy
program „PMB” zostanie zainstalowany z
dołączonej płyty CD-ROM. Z dołączonej płyty
CD-ROM instalowany jest również program
„PMB Launcher”, za pomocą którego można
uruchamiać oprogramowanie „PMB” lub inne
programy. Kliknij dwukrotnie ikoną skrótu
„PMB Launcher” na ekranie komputera, aby
uruchomić program „PMB Launcher”.

PL
34
 Wybierz kraj lub region.
 Wybierz język instalowanej
aplikacji, po czym przejdź do
następnego ekranu.
 Przeczytaj dokładnie warunki
umowy licencyjnej. Jeżeli
zgadzasz się z podanymi
warunkami, zmień na ,
a następnie kliknij [Next] 
[Install].
 Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby
zainstalować oprogramowanie.


 Włącz kamerę, a następnie
podłącz ją do komputera za
pośrednictwem dołączonego
przewodu USB.

Po zakończeniu instalacji pojawią się
następujące ikony.
Wyjmij płytę CD-ROM z komputera.
Na monitorze kamery automatycznie
pojawi się ekran [WYBÓR USB].


Wyświetlane nośniki zapisu zależą od
posiadanego modelu.
Jeżeli ekran [WYBÓR USB] nie pojawi
(MENU)  [Pokaż
się, dotknij
inne]  [POŁĄCZ.USB] (w kategorii
[INNE]).
 Kliknij [Continue] na ekranie
komputera.


Zapisywanie filmów i zdjęć przy użyciu komputera
: Uruchamia program „PMB”.
: Wyświetla „PMB Help”.
: Wyświetla „PMB Launcher”.
„PMB Launcher” umożliwia
uruchamianie oprogramowania „PMB”
lub innych programów, albo otwieranie
witryn internetowych.
 Dotknij jednego spośród kilku
rodzajów nośników wyświetlanych
na ekranie kamery, aby komputer
mógł rozpoznać kamerę.
HDR-CX110E/CX115E: [ POŁĄCZ.
USB] (karta pamięci)
HDR-CX116E/CX150E/CX155E :
[ POŁĄCZ.USB] (pamięć wewnętrzna)
HDR-XR150E/XR155E: [ POŁĄCZ.
USB] (wewnętrzny dysk twardy)
Podczas instalacji oprogramowania „PMB”
podłącz kamerę do komputera.
W zależności od komputera może
zajść konieczność zainstalowania
oprogramowania innego producenta. Po
wyświetleniu ekranu instalacji postępuj
zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować
niezbędne oprogramowanie.
W razie potrzeby uruchom ponownie
komputer, aby zakończyć instalację.
Mogą zostać wyświetlone inne ikony.
W zależności od procedury instalacji może
nie zostać wyświetlona żadna ikona.
 Uwagi
Aby móc tworzyć płyty lub korzystać z innych
funkcji systemu Windows XP, konieczne
jest zainstalowanie usługi Image Mastering
API v2.0 dla Windows XP. Jeżeli usługa
Image Mastering API v2.0 dla Windows XP
nie została jeszcze zainstalowana, wybierz
ją spośród wymaganych programów na
ekranie instalacyjnym i zainstaluj zgodnie

PL
35
Uruchamianie
programu PMB (Picture
z wyświetlanymi poleceniami. (W trakcie
instalacji komputer musi być podłączony
do Internetu.) Usługę Image Mastering API
v2.0 dla Windows XP można zainstalować w
odpowiedzi na komunikat wyświetlany przy
próbie uruchomienia tych funkcji.
Motion Browser)
Kliknij dwukrotnie ikoną skrótu „PMB” na
ekranie komputera.
Odłączanie kamery od komputera
Kliknij ikonę
w prawym dolnym rogu
pulpitu komputera  [Safely remove USB
Mass Storage Device].
 Uwagi
Jeżeli wspomniana ikona nie jest wyświetlana
na ekranie komputera, kliknij [Start] 
[All Programs]  [ PMB], aby uruchomić
program „PMB”.

Dotknij [KON]  [TAK] na ekranie kamery.
Odłącz przewód USB.
 Uwagi
Dostęp z poziomu komputera można
uzyskać za pośrednictwem dostarczonego
oprogramowania „PMB”. Plików ani folderów
zapisanych w kamerze nie wolno zmieniać
z poziomu komputera. Pliki obrazów mogą
ulec zniszczeniu lub nie będzie można ich
odtworzyć.
 W przypadku importowania obrazów
nagrywanych przez dłuższy czas lub
edytowanych należy korzystać z dostarczonego
oprogramowania „PMB”. Tylko korzystanie
z programu „PMB” umożliwia prawidłowe
importowanie obrazów.
 W przypadku wykonania powyższej czynności
nie można zagwarantować prawidłowego
działania urządzenia.
 Po usunięciu plików obrazów należy
postępować zgodnie z opisem na stronie 31. Nie
wolno usuwać plików obrazów zapisanych w
kamerze bezpośrednio z poziomu komputera.
 Nie należy kopiować plików z komputera na
nośnik zapisu. Nie można zagwarantować
prawidłowego działania.
 Płytę Blu-ray można utworzyć z poziomu
komputera wyposażonego w nagrywarkę płyt
Blu-ray. Należy zainstalować dodatek BD
Add-on Software do programu „PMB” (str. 42).
Program „PMB” pozwala przeglądać,
edytować lub tworzyć płyty z filmami i
zdjęciami.

PL
36
Korzystanie z pomocy „PMB Help”
Szczegóły dotyczące korzystania z
programu „PMB” można znaleźć w pomocy
„PMB Help”. Kliknij dwukrotnie ikoną
skrótu „PMB Help” na ekranie komputera,
aby otworzyć „PMB Help”.
 Uwagi
Jeżeli wspomniana ikona nie jest wyświetlana
na ekranie komputera, należy kliknąć kolejno:
[Start]  [All Programs]  [PMB]  [PMB
Help]. „PMB Help” można również otworzyć z
poziomu menu [Help] programu „PMB”.

Wybór metody tworzenia płyty (komputer)
Opisano tutaj kilka metod tworzenia płyty w formacie wysokiej rozdzielczości (HD) lub
standardowej rozdzielczości (STD) z filmów w wysokiej rozdzielczości (HD) lub zdjęć
zarejestrowanych na kamerze. Należy wybrać metodę, która jest zgodna z posiadanym
odtwarzaczem płyt.
Odtwarzacz
Wybór metody i rodzaju płyty
Urządzenia odtwarzające płyty
Blu-ray (odtwarzacz Blu-ray,
PlayStation3 itp.)
Importowanie filmów i zdjęć do
Urządzenia odtwarzające w
formacie AVCHD (Odtwarzacz
płyt Sony Blu-ray,
PlayStation3 itp.)
komputera (str. 40)

Tworzenie płyty Blu-ray* z obrazem w
wysokiej rozdzielczości (HD) (str. 42)
Tworzenie płyty jednym przyciskiem (One
Touch Disc Burn) (str. 39)
Importowanie filmów i zdjęć do
komputera (str. 40)

Tworzenie płyty w formacie AVCHD z
obrazem w wysokiej rozdzielczości (HD)
(str. 41)
Importowanie filmów i zdjęć do
Zapisywanie filmów i zdjęć przy użyciu komputera
Zwykłe urządzenia odtwarzające
płyty DVD (odtwarzacz DVD,
komputer z możliwością
odtwarzania płyt DVD itp.)
komputera (str. 40)

Tworzenie płyty z obrazem w
standardowej rozdzielczości (STD)
(str. 42)
* Do tworzenia płyt Blu-ray konieczne jest zainstalowanie dodatku BD Add-on Software do programu
„PMB” (str. 42).
Parametry poszczególnych typów płyt
Płyty Blu-ray umożliwiają nagrywanie dłuższych filmów w wysokiej rozdzielczości (HD) w
porównaniu z płytami DVD.
Filmy w wysokiej rozdzielczości (HD) można nagrywać na nośniki DVD, np. płyty DVD-R.
Tworzona jest wówczas płyta z obrazem w wysokiej rozdzielczości (HD).
Płytę w formacie wysokiej rozdzielczości (HD) można odtwarzać na urządzeniach odtwarzających
w formacie AVCHD, np. na odtwarzacz płyt Sony Blu-ray marki lub na stacji PlayStation3. Takiej
płyty nie można odtwarzać na zwykłych odtwarzaczach DVD.
Filmy w standardowej rozdzielczości (STD) uzyskane w wyniku konwersji filmów w wysokiej
rozdzielczości (HD) można nagrywać na nośniki DVD, np. płyty DVD-R. Tworzona jest wówczas
płyta z obrazem w standardowej rozdzielczości (STD).
PL
37
Płyty współpracujące z programem „PMB”
W programie „PMB” można wykorzystywać następujące rodzaje płyt 12-centymetrowych.
Informacje na temat płyt Blu-ray można znaleźć na stronie 42.
Rodzaj płyty
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
DVD-RW/DVD+RW
Funkcje
Bez możliwości ponownego zapisu
Z możliwością ponownego zapisu
 Uwagi
Należy zadbać o to, aby posiadana stacja PlayStation3 zawsze korzystała z najnowszej wersji
oprogramowania systemowego PlayStation3.
 W niektórych krajach lub regionach stacje PlayStation3 mogą być niedostępne.

PL
38
Tworzenie płyty
jednym przyciskiem
(One Touch Disc Burn)
Filmy i zdjęcia zarejestrowane przy użyciu
kamery, które jeszcze nie zostały zapisane
z wykorzystaniem funkcji One Touch Disc
Burn, można automatycznie zapisać na
płycie. Filmy i zdjęcia są zapisywane na
płycie w jakości obrazu, w jakiej zostały
zarejestrowane.
 Uwagi
W przypadku filmów w wysokiej rozdzielczości
(HD) (ustawienie domyślne) tworzona jest płyta
AVCHD.
 Nie można utworzyć płyt w formacie AVCHD z
filmów zarejestrowanych w trybie [HD FX]
([ TRYB NAGR.]).
 Płyt Blu-ray nie można tworzyć z użyciem
funkcji One Touch Disc Burn.
 Aby utworzyć płytę z obrazem w standardowej
rozdzielczości (STD) z filmów w wysokiej
rozdzielczości (HD), należy filmy najpierw
zaimportować do komputera (str. 40) i
dopiero wówczas utworzyć płytę z obrazem w
standardowej rozdzielczości (STD) (str. 42).
 Wcześniej należy jednak zainstalować
oprogramowanie „PMB” (str. 34). Nie wolno
uruchamiać programu „PMB”.
 Kamera powinna być podłączona do gniazda
elektrycznego za pośrednictwem dostarczonego
zasilacza sieciowego (str. 12).
 Za pomocą funkcji One Touch Disc Burn
kamery można zapisywać tylko filmy i zdjęcia z
wewnętrznego dysku twardego (HDR-CX116E/
CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).
2
Włącz kamerę, a następnie
podłącz ją do komputera za
pośrednictwem dołączonego
przewodu USB.

3
Naciśnij przycisk
(DISC BURN).
4
Zapisywanie filmów i zdjęć przy użyciu komputera
Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie
komputera.
 Uwagi
Funkcja One Touch Disc Burn nie zapisuje
filmów i zdjęć na komputerze.

1
Włącz komputer i włóż
niezapisaną płytę do napędu
DVD.


Informacje o rodzajach płyt, jakich można
używać, znajdują się na stronie 38.
Jeżeli inny program niż „PMB” zostanie
uruchomiony automatycznie, zakończ
jego pracę.
PL
39
Importowanie filmów i
zdjęć do komputera
Filmy i zdjęcia zarejestrowane kamerą
można importować do komputera.
Wcześniej należy włączyć komputer.
3
Kliknij [Import].

 Uwagi
 Kamera powinna być podłączona do gniazda
elektrycznego za pośrednictwem dostarczonego
zasilacza sieciowego (str. 12).
Szczegóły można znaleźć w pomocy „PMB
Help” (str. 36).
1
Włącz kamerę, a następnie
podłącz ją do komputera za
pośrednictwem dołączonego
przewodu USB.
Rozpocznie się importowanie filmów i
zdjęć do komputera.
Po zakończeniu tej operacji pojawi się
ekran „PMB”.
2
Na monitorze kamery pojawi się ekran
[WYBÓR USB].
Na ekranie kamery dotknij
nośnika zapisu z obrazami, które
mają być zapisane.
[ POŁĄCZ.USB]: pamięć
wewnętrzna
[ POŁĄCZ.USB]: wewnętrzny dysk
twardy
[ POŁĄCZ.USB]: karta pamięci


Wyświetlane nośniki zapisu zależą od
posiadanego modelu.
Jeżeli ekran [WYBÓR USB] nie pojawi
(MENU)  [Pokaż
się, dotknij
inne]  [POŁĄCZ.USB] (w kategorii
[INNE]).
Na ekranie komputera pojawi się okno
operacji importowania.
PL
40
Wskazówki
Filmy w wysokiej rozdzielczości (HD) można
wyeksportować z komputera do kamery
(HDR-CX110E/CX150E/XR150E). Szczegółowe
informacje można znaleźć w pomocy „PMB
Help” (str. 36).


Tworzenie płyty
AVCHD
Istnieje możliwość utworzenia płyty
AVCHD z wcześniej zaimportowanych
do komputera filmów w wysokiej
rozdzielczości (HD) (str. 40).
W tej części objaśniono procedurę
nagrywania filmu w wysokiej rozdzielczości
(HD) na płycie DVD.
1
Włącz komputer i włóż
niezapisaną płytę do napędu DVD.


2
3

4
5
Filmy w wysokiej rozdzielczości (HD) są
oznaczone symbolem .
Zdjęć nie można zapisywać na płycie.
Aby zaznaczyć kilka filmów, przytrzymaj
wciśnięty klawisz Ctrl i klikaj poszczególne
miniatury.
W górnej części okna kliknij
 [Create AVCHD Format Discs
(HD)].
Aby dodać filmy do wcześniej
zaznaczonych, wystarczy zaznaczyć te
filmy w głównym oknie, a następnie
przenieść je metodą „przeciągnij i upuść”
do okna wyboru filmów.
Aby utworzyć płytę, postępuj
zgodnie z instrukcjami na
ekranie.

Tworzenie płyty może być operacją
czasochłonną.
Odtwarzanie płyty AVCHD na
komputerze
Płyty w formacie AVCHD można
odtwarzać korzystając z aplikacji „Player
for AVCHD”, która została zainstalowana
razem z programem „PMB”.
Aby uruchomić program „Player for
AVCHD”, kliknij kolejno [Start] 
[All Programs]  [PMB]  [PMB
Launcher]  [View]  [Player for
AVCHD].
Informacje na temat obsługi programu
„Player for AVCHD” można znaleźć w
jego pomocy.

Zapisywanie filmów i zdjęć przy użyciu komputera
Kliknij [Calendar] lub [Index] z
lewej strony okna i wybierz folder
lub datę, a następnie zaznacz filmy
w wysokiej rozdzielczości (HD).


Informacje o rodzajach płyt, jakich można
używać, znajdują się na stronie 37.
Jeżeli inny program niż „PMB” zostanie
automatycznie uruchomiony, zakończ
jego pracę.
Uruchom program „PMB” (str. 36).

Pojawi się okno służące do wyboru
filmów.
W przypadku niektórych komputerów filmy
mogą nie być odtwarzane w sposób płynny.
PL
41
Tworzenie płyty Blu-ray
Istnieje możliwość utworzenia płyty
Blu-ray z wcześniej zaimportowanym
do komputera filmem w wysokiej
rozdzielczości (HD) (str. 40).
Do tworzenia płyt Blu-ray konieczne
jest zainstalowanie dodatku BD Add-on
Software do programu „PMB”. Kliknij
[BD Add-on Software] na ekranie
instalacyjnym programu „PMB” i
zainstaluj ten dodatek postępując zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Podczas instalacji dodatku [BD
Add-on Software] komputer powinien być
połączony z Internetem.
Tworzenie płyty w
formacie standardowej
rozdzielczości
(STD), którą można
odtwarzać na zwykłych
odtwarzaczach DVD
Płytę w formacie standardowej
rozdzielczości (STD) można utworzyć
wybierając filmy zaimportowane wcześniej
do komputera (str. 40).
 Uwagi
Źródłem mogą być filmy w wysokiej
rozdzielczości (HD). Obrazy w wysokiej
rozdzielczości (HD) są jednak konwertowane
do obrazów w rozdzielczości standardowej
(STD). Konwertowanie jakości obrazu filmów
zajmuje więcej czasu niż ich nagrywanie.

1
Włącz komputer i włóż
niezapisaną płytę do napędu
DVD.
Włóż niezapisaną płytę Blu-ray do
 [Create Blu-ray
napędu i kliknij
Disc (HD)] w punkcie 4 procedury
„Tworzenie płyty AVCHD” (str. 41).
Pozostałe procedury są takie same, jak
podczas tworzenia płyty AVCHD.


Posiadany komputer musi obsługiwać
tworzenie płyt Blu-ray.
Do tworzenia płyt Blu-ray nadają się
nośniki BD-R (jednokrotnego zapisu) i
BD-RE (wielokrotnego zapisu). W
przypadku obu rodzajów płyt po ich
utworzeniu nie można dodawać żadnych
materiałów.


2
3
Uruchom program „PMB” (str. 36).
Kliknij [Calendar] lub [Index] z
lewej strony okna i wybierz folder
lub datę, a następnie zaznacz
filmy.


PL
42
Informacje o rodzajach płyt, jakich można
używać, znajdują się na stronie 37.
Jeżeli inny program niż „PMB” zostanie
automatycznie uruchomiony, zakończ
jego pracę.
Filmy w wysokiej rozdzielczości (HD) są
oznaczone symbolem .
Aby zaznaczyć kilka filmów, przytrzymaj
wciśnięty klawisz Ctrl i klikaj poszczególne
miniatury.
4
W górnej części okna kliknij
 [Create DVD-Video Format
Discs (STD)].
Pojawi się okno służące do wyboru
filmów.

Aby dodać filmy do wcześniej
zaznaczonych, wystarczy zaznaczyć te
filmy w głównym oknie, a następnie
przenieść je metodą „przeciągnij i upuść”
do okna wyboru filmów.
Edycja filmów
Istnieje możliwość wycięcia z filmu
pewnych jego fragmentów i zapisania ich
w postaci innego pliku.
Kliknij dwukrotnie film do edycji na
ekranie programu „PMB”, następnie
kliknij [Show Edit Palette] z prawej
strony ekranu  [Trim Video] lub
wybierz menu [Manipulate]  [Edit] 
[Trim Video]. Szczegółowe informacje
można znaleźć w pomocy „PMB Help”
(str. 36).
Przechwytywanie zdjęć z kadrów
filmu
5

Tworzenie płyty może być operacją
czasochłonną.
Zapisywanie filmów i zdjęć przy użyciu komputera
Aby utworzyć płytę, postępuj
zgodnie z instrukcjami na
ekranie.
Istnieje możliwość zapisania kadru filmu
w postaci pliku zdjęciowego.
Kliknij dwukrotnie film do edycji na
ekranie programu „PMB”, następnie
kliknij [Show Edit Palette] z prawej
strony ekranu  [Save Frame].
Szczegółowe informacje można znaleźć w
pomocy „PMB Help” (str. 36).
Kopiowanie płyty
Zawartość nagranej płyty można
skopiować na inną płytę z wykorzystaniem
aplikacji „Video Disc Copier”.
Aby uruchomić ten program, kliknij
[Start]  [All Programs]  [PMB] 
[PMB Launcher]  [Disc Creation] 
[Video Disc Copier]. Informacje na temat
obsługi programu „Video Disc Copier”
można znaleźć w jego pomocy.


Nie można kopiować filmów w wysokiej
rozdzielczości (HD) poprzez ich konwersję
do standardowej rozdzielczości (STD).
Nie można kopiować na płytę Blu-ray.
PL
43
Zapisywanie obrazów przy użyciu zewnętrznego urządzenia
Zapisywanie obrazów
na zewnętrznym
nośniku

(KOPIA BEZP.)
Filmy i zdjęcia można zapisywać na
nośniku zewnętrznym (urządzeniu
pamięciowym USB), np. na zewnętrznym
dysku twardym. Obrazy można również
odtwarzać z poziomu kamery lub innego
urządzenia odtwarzającego.
 Uwagi
W tym celu potrzebna jest przejściówka USB
VMC-UAM1 (oddzielnie w sprzedaży).
 W niektórych krajach lub regionach
przejściówki USB VMC-UAM1 mogą być
niedostępne.
 Następujące urządzenia nie mogą być
wykorzystywane jako nośniki zewnętrzne.
 nośniki o pojemności przekraczającej 2 TB
 zwykły napęd płyt, np. napęd CD lub DVD
 nośniki podłączone za pośrednictwem
koncentratora USB
 nośniki z wbudowanym koncentratorem USB
 czytnik kart
 Mogą wystąpić problemy z obsługą nośników
zewnętrznych z funkcją kodowania.
 W przypadku kamery do dyspozycji jest
system plików FAT. Jeżeli nośnik zewnętrzny
został sformatowany w systemie plików
NTFS lub podobnym, przed użyciem
należy go sformatować z poziomu kamery.
Po podłączeniu nośnika zewnętrznego do
kamery pojawi się ekran formatowania.
Ekran formatowania może się jednak pojawić
nawet w przypadku korzystania z nośników
zewnętrznych z systemem plików FAT.
 Nie można zagwarantować poprawnego
działania z wszystkimi urządzeniami
spełniającymi wymagania.
 Kamera powinna być podłączona do gniazda
ściennego przy użyciu dostarczonego zasilacza
sieciowego (str. 12).
 Informacje na ten temat można znaleźć w
instrukcji obsługi dołączonej do nośnika
zewnętrznego.

PL
44
Szczegółowe informacje na temat dostępnych
nośników zewnętrznych można znaleźć w
witrynie wsparcia technicznego firmy Sony w
danym kraju lub regionie.
Wskazówki
Obrazy zapisane na nośnikach zewnętrznych
można importować przy użyciu dostarczonego
oprogramowania „PMB”.


1
Podłącz zasilacz sieciowy i
przewód zasilający do gniazda
DC IN kamery i do gniazda
elektrycznego.
2
Jeżeli nośnik zewnętrzny
zaopatrzony jest w przewód
zasilający, podłącz go do gniazda
elektrycznego .
3
Podłącz przejściówkę USB do
nośnika zewnętrznego.
4
Podłącz przejściówkę USB do
gniazda  (USB) posiadanej
kamery.
Gdy pojawi się ekran [Utwórz plik bazy
danych obrazu.], dotknij [TAK].
Przejściówka USB
(oddzielnie w
sprzedaży)
5
Dotknij [Kopiuj.] na ekranie
kamery.
HDR-CX110E/CX115E:
Na nośniku zewnętrznym można
zapisać filmy i zdjęcia, które jeszcze nie
były archiwizowane.
HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E:
Na nośniku zewnętrznym można
zapisać filmy i zdjęcia z wewnętrznego
nośnika zapisu, które jeszcze nie były
archiwizowane.

6
Ten ekran pojawia się tylko wówczas, gdy
są nowo nagrane obrazy.
Po zakończeniu operacji dotknij
na ekranie kamery
.
Obrazy zapisane na nośniku zewnętrznym
wyświetlane są na ekranie LCD. Przyciski
wyświetlania filmów i wyświetlania zdjęć
na ekranie VISUAL INDEX zmieniają się
zgodnie z poniższym rysunkiem.
Można wprowadzać ustawienia menu
nośnika zewnętrznego, na przykład
(MENU)
usuwanie obrazów. Dotknij
 [Pokaż inne] na ekranie VISUAL
INDEX.
Zapisywanie wybranych filmów i zdjęć
Istnieje możliwość zapisywania obrazów z
kart pamięci na nośnikach zewnętrznych.
 Uwagi
W przypadku zdjęć nagranych na kartę pamięci
nie można wykonywać operacji kopiowania ani
wyszukiwania według dat.

Zapisywanie obrazów przy użyciu zewnętrznego urządzenia
 Uwagi
 Poniżej podano liczbę ujęć, jakie można
zapisać na nośniku zewnętrznym. Nawet jeśli
na nośniku zewnętrznym jest wolne miejsce,
nie można tam zapisać ujęć przekraczających
poniższe liczby.
Filmy w wysokiej rozdzielczości (HD):
Maks. 3 999
Filmy w standardowej rozdzielczości obrazu
(STD): 9 999
Zdjęcia: 9 999 klatek × 899 folderów
Liczba ujęć może być mniejsza w zależności od
rodzaju rejestrowanych obrazów.
Podłączanie nośnika zewnętrznego
Dotknij [Odtwarzaj bez kopiowania.] w
punkcie 5 powyżej.
Zostanie wyświetlony ekran VISUAL
INDEX nośnika zewnętrznego.
(MENU)  [Pokaż inne]
Dotknij
 [PRZEŚLIJ FILM] (w przypadku
zaznaczenia filmów)/[KOPIUJ
ZDJĘCIE](w przypadku zaznaczenia
zdjęć).
Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać
nośnik zapisu (HDR-CX116E/CX150E/
CX155E/XR150E/XR155E) i metody
wyboru obrazu.
PL
45
W przypadku wyboru opcji
[PRZESYŁANIE wybr.] dotknij obrazu,
który ma być zapisany.
Pojawi się .

W przypadku wyboru opcji [PRZESYŁ.wg
daty], wybierz datę obrazów przyciskami
/
, następnie dotknij
po
czym przejdź do punktu .
 Uwagi
Nie można wyświetlić indeksu dat zdjęć.
 Jeżeli kamera nie rozpoznaje nośnika
zewnętrznego, należy spróbować wykonać
poniższe czynności
 Ponownie podłączyć przejściówkę USB do
kamery
 Jeżeli nośnik zewnętrzny zaopatrzony jest w
przewód zasilający, podłączyć go do gniazda
elektrycznego

Zakończenie połączenia z nośnikiem
zewnętrznym
Pozostałe wolne miejsce na
nośniku zewnętrznym


Naciśnij i przytrzymaj obraz na ekranie
LCD, aby zatwierdzić wybór. Dotknij
, aby wrócić do poprzedniego
ekranu.
Dotykając daty, można wyszukiwać obrazy
według daty.
Dotknij przycisku
 [TAK] 
na ekranie kamery.
Odtwarzanie obrazów z nośnika
zewnętrznego na kamerze
Dotknij [Odtwarzaj bez kopiowania.] w
punkcie 5 powyżej.
Zostanie wyświetlony ekran VISUAL
INDEX nośnika zewnętrznego.
Odtwórz obraz (str. 25).


PL
46
Obrazy można również oglądać na ekranie
podłączonego do kamery odbiornika
telewizyjnego (str. 28).
Filmy w wysokiej rozdzielczości (HD)
można odtwarzać z poziomu komputera
przy użyciu programu [Player for
AVCHD]. Uruchom program [Player for
AVCHD] (str. 41) i, korzystając z menu
[Settings], wybierz napęd odpowiadający
podłączonemu nośnikowi zewnętrznemu.
Dotknij
na ekranie VISUAL
INDEX nośnika zewnętrznego.
Odłącz przejściówkę USB.
Tworzenie płyty przy
użyciu nagrywarki
DVD
Wybór metody tworzenia płyty
Opisano tutaj kilka metod tworzenia
płyty AVCHD lub płyty z obrazem w
standardowej rozdzielczości (STD) z
filmów w wysokiej rozdzielczości (HD)
lub zdjęć zarejestrowanych na kamerze.
Należy wybrać metodę, która jest zgodna z
posiadanym odtwarzaczem płyt.
 Uwagi
 Przygotuj płytę DVD, np. DVD-R, do operacji
tworzenia płyty.
 Na stronie 42 można znaleźć informacje na ten
temat tworzenia płyty Blu-ray.
 Informacje dotyczące zapisywania obrazów
na nośniku zewnętrznym znajdują się na
stronie 44.
Zwykłe urządzenie DVD
Odtwarzacz


Odtwarzacz DVD
Komputer umożliwiający odtwarzanie płyt
itp.
Urządzenie do tworzenia płyty



Nagrywarka DVD, DVDirect Express (str. 48)
Nagrywarka DVD, inna niż DVDirect Express
(str. 50)
Nagrywarka płyt itp. (str. 51)
Rodzaj płyty

Płyta z nagraniami w standardowej
rozdzielczość obrazu (STD)
Urządzenie zgodne z formatem AVCHD
Odtwarzacz


Odtwarzacz płyt Sony Blu-ray
PlayStation3 itp.
 Uwagi
Należy zadbać o to, aby posiadana stacja
PlayStation3 zawsze korzystała z najnowszej
wersji oprogramowania systemowego
PlayStation3.
 W niektórych krajach lub regionach stacje
PlayStation3 mogą być niedostępne.
 Płyty AVCHD można odtwarzać wyłącznie na
urządzeniach zgodnych z formatem AVCHD.
 Płyt AVCHD nie należy używać w
odtwarzaczach/nagrywarkach DVD. Ze
względu na fakt, że odtwarzacze/nagrywarki
DVD nie obsługują formatu AVCHD, mogą
wystąpić problemy z wysunięciem takiej płyty z
odtwarzacza/nagrywarki DVD.
 Nie można utworzyć płyty AVCHD z filmu
zarejestrowanego w trybie [HD FX] funkcji
[ TRYB NAGR.]. Filmy zarejestrowane w
trybie [HD FX] należy zapisywać na płytach
Blu-ray albo na zewnętrznych urządzeniach
pamięciowych (str. 44).
Urządzenie do tworzenia płyty


Nagrywarka DVD, DVDirect Express (str. 48)
Nagrywarka DVD itp., inna niż DVDirect
Express (str. 50)
Rodzaj płyty

Płyta AVCHD (wysoka rozdzielczość (HD))
Zapisywanie obrazów przy użyciu zewnętrznego urządzenia

PL
47
Tworzenie płyty przy użyciu
dedykowanej nagrywarki DVD,
DVDirect Express
Przy użyciu dedykowanej nagrywarki
DVD, DVDirect Express (oddzielnie w
sprzedaży), można utworzyć płytę lub
odtwarzać obrazy z utworzonej płyty.
Informacje na ten temat można również
znaleźć w instrukcji obsługi nagrywarki
DVD.
 Uwagi
Kamera powinna być podłączona do gniazda
elektrycznego za pośrednictwem dostarczonego
zasilacza sieciowego (str. 12).
 Można stosować tylko puste płyty następujących
typów:
 DVD-R o śr. 12 cm
 DVD+R o śr. 12 cm
 Urządzenie nie obsługuje płyt dwuwarstwowych.
 W tej części urządzenie DVDirect Express
określane będzie mianem „nagrywarki DVD”.

 Podłącz zasilacz sieciowy i
przewód zasilający do gniazda
DC IN kamery i do gniazda
elektrycznego (str. 12).
 Włącz kamerę i podłącz
nagrywarkę DVD do gniazda 
(USB) kamery za pośrednictwem
przewodu USB nagrywarki DVD.
 Włóż pustą płytę do nagrywarki
DVD i zamknij kieszeń napędu.
Na monitorze kamery pojawi się ekran
[WYPALANIE PŁYTY].
(DISC BURN)
 Naciśnij przycisk
na nagrywarce DVD.
Na płycie zostaną nagrane filmy, które
jeszcze nie były archiwizowane na
żadnej płycie (HDR-CX110E/CX115E).
Na płycie zostaną nagrane filmy
zarejestrowane na wewnętrznym
nośniku zapisu, które jeszcze nie były
archiwizowane na żadnej płycie (HDRCX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E).

W przypadku gdy niezapisane filmy
są zarówno w wysokiej (HD) jak i
standardowej (STD) rozdzielczości obrazu,
zostaną one zapisane na osobnych płytach,
w zależności od jakości obrazu.
 Gdy całkowity rozmiar filmów,
które mają zostać nagrane
przekracza pojemność płyty,
powtórz czynności 3 i 4.
 [KON] 
 Dotknij
[WYJMIJ PŁYTĘ] na ekranie
kamery.
Po zakończeniu operacji wyciągnij
płytę.
, po czym
 Dotknij przycisku
odłącz przewód USB.
PL
48
Dostosowywanie płyty za pomocą
funkcji OPCJA WYPAL.PŁ.
Tę procedurę należy wykonać w
następujących przypadkach:
kopiowaniu wybranego obrazu
przypadku tworzenia kilku kopii tej samej
płyty
 Przy konwertowaniu filmów w wysokiej
rozdzielczości (HD) do filmów w
standardowej rozdzielczości (STD) i
tworzeniu płyty
 W przypadku kopiowania obrazów na karcie
pamięci (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E)

Dotknij przycisku
ekranie kamery.

 Przy
W
W punkcie 4 dotknij [OPCJA WYPAL.
PŁ.].
Wybierz nośnik zapisu zawierający
filmy, które chcesz zapisać (HDR-CX116E/
CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).

Jakość obrazu na płycie zależy od
czasu nagrywania wybranych filmów
podczas tworzenia płyty z konwersją od
wysokiej rozdzielczości obrazu (HD) do
rozdzielczości standardowej (STD).
Dotknij filmu, który chcesz nagrać na
płycie.
Pojawi się .

Naciśnij i przytrzymaj obraz na ekranie
LCD, aby zatwierdzić wybór. Dotknij
, aby wrócić do poprzedniego
ekranu.
Aby utworzyć nową płytę z taką samą
zawartością, włóż nową płytę i dotknij
opcji [UTWÓRZ TAKĄ SAMĄ
PŁYTĘ].
Po zakończeniu tej operacji dotknij
na ekranie kamery opcji [WYJDŹ] 
[KON].
Odłącz przewód USB od kamery.
 Uwagi
Podczas nagrywania płyty nie można
wykonywać żadnej z poniższych czynności.
 Wyłączać kamery
 Odłączać przewodu USB lub zasilacza
sieciowego
 Narażać kamery na wstrząsy mechaniczne
lub drgania
 Wyciągać karty pamięci z kamery
 Przed usunięciem filmów z kamery odtwórz
utworzoną płytę, aby się upewnić, że
nagrywanie przebiegło prawidłowo.
 Jeżeli na ekranie wyświetlony zostanie
komunikat [Operacja nie powiodła się.] lub
[Funkcja WYPALANIE PŁYTY nie powiodła
się.], włóż do nagrywarki DVD nową płytę i
wykonaj ponownie operację DISC BURN.

Wskazówki
Jeżeli całkowity rozmiar filmów, które mają
zostać nagrane za pośrednictwem operacji
DISC BURN, przekracza pojemność płyty,
nagrywanie płyty zostanie przerwane po
osiągnięciu tej pojemności. Ostatni film na
płycie może zostać ucięty.
Czas nagrywania filmów o rozmiarze
całkowitym równym pojemności płyty
wynosi od 20 do 60 minut. Czas ten może być
dłuższy, w zależności od trybu nagrywania i
liczby ujęć. Dodatkowo, gdy obraz w wysokiej
rozdzielczości (HD) jest konwertowany do
obrazu w standardowej rozdzielczości (STD),
konwersja obrazu zajmie więcej czasu niż
faktyczne nagrywanie.



Pozostałe wolne miejsce na płycie
 [TAK] na
Zapisywanie obrazów przy użyciu zewnętrznego urządzenia
W przypadku zaznaczenia filmów w
wysokiej rozdzielczości (HD) na ekranie
LCD wyświetlone zostaną opcje wyboru
jakości obrazu na nagrywanej płycie.
Wybierz odpowiednią jakość obrazu i
.
dotknij opcji
Dotykając daty, można wyszukiwać obrazy
według daty.
PL
49
Odtwarzanie płyty w nagrywarce DVD
Podłącz zasilacz sieciowy i przewód
zasilający do gniazda DC IN kamery i
do gniazda elektrycznego (str. 12).
Włącz kamerę i podłącz nagrywarkę
DVD do gniazda  (USB) kamery
za pośrednictwem przewodu USB
nagrywarki DVD.

Po podłączeniu kamery do telewizora
na jego ekranie można odtwarzać filmy
(str. 28).
Włóż utworzoną płytę do nagrywarki
DVD.
Filmy znajdujące się na płycie zostaną
pokazane na ekranie kamery jako
VISUAL INDEX.
Naciśnij przycisk odtwarzania w
nagrywarce DVD.

Obsługa możliwa jest również z poziomu
ekranu kamery.
Dotknij opcji [KON]  [WYJMIJ
PŁYTĘ] na ekranie kamery i wyjmij
płytę po zakończeniu operacji.
i odłącz
Dotknij przycisku
przewód USB.
Odtwarzanie płyty na zwykłym
odtwarzaczu DVD
Na ekranie wybierz standardową jakość
obrazu (STD) w celu wybrania jakości
obrazu na płycie, która ma być utworzona
w punkcie 2 części zatytułowanej
„Dostosowywanie płyty za pomocą funkcji
OPCJA WYPAL.PŁ”.
PL
50
Wskazówki
Jeżeli występują problemy z odtwarzaniem płyt
z obrazami w standardowej jakości (STD) na
odtwarzaczach DVD, kamerę należy podłączyć
do nagrywarki DVD i z jej poziomu odtworzyć
nagrania.


Tworzenie płyty z obrazami w wysokiej
rozdzielczości (HD) przy użyciu nagrywarki
DVD lub innego urządzenia nagrywającego,
innego niż DVDirect Express
Za pomocą przewodu USB należy
podłączyć kamerę do urządzenia do
nagrywania płyt obsługującego filmy w
wysokiej rozdzielczości (HD), na przykład
nagrywarki Sony DVD. Dodatkowe
informacje można znaleźć w instrukcji
obsługi podłączanego urządzenia.
 Uwagi
Kamera powinna być podłączona do gniazda
elektrycznego za pośrednictwem dostarczonego
zasilacza sieciowego (str. 12).
 W niektórych krajach lub regionach rejestratory
DVD marki Sony mogą być niedostępne.

 Podłącz zasilacz sieciowy i
przewód zasilający do gniazda
DC IN kamery i do gniazda
elektrycznego (str. 12).
 Włącz kamerę i podłącz
rejestrator DVD lub inne
urządzenie nagrywające do
gniazda  (USB) kamery za
pośrednictwem przewodu USB
(w zestawie).
 Odłącz przewód USB.
Tworzenie płyty w formacie
standardowej rozdzielczości (STD)
za pomocą nagrywarki lub innego
urządzenia nagrywającego
Na monitorze kamery pojawi się ekran
[WYBÓR USB].

Jeżeli ekran [WYBÓR USB] nie pojawi się,
(MENU)  [Pokaż inne] 
dotknij
[POŁĄCZ.USB] (w kategorii [INNE]).
 Na ekranie kamery dotknij
nośnika zapisu z zapisanymi na
nim obrazami.

Wyświetlane nośniki zapisu zależą od
posiadanego modelu.
 Nagraj filmy na podłączonym
urządzeniu.

Szczegółowe informacje można znaleźć
w instrukcji obsługi podłączonego
urządzenia.
 Po zakończeniu tej operacji
dotknij na ekranie kamery opcji
[KON]  [TAK].
 Uwagi
Kamera powinna być podłączona do gniazda
elektrycznego za pośrednictwem dostarczonego
zasilacza sieciowego (str. 12).
 W niektórych krajach lub regionach rejestratory
Sony DVD marki mogą być niedostępne.
 Filmy w formacie wysokiej rozdzielczości (HD)
będą kopiowane w formacie standardowej
rozdzielczości (STD).

Zapisywanie obrazów przy użyciu zewnętrznego urządzenia
[ POŁĄCZ.USB]: pamięć
wewnętrzna
[ POŁĄCZ.USB]: wewnętrzny dysk
twardy
[ POŁĄCZ.USB]: karta pamięci
Po podłączeniu kamery do nagrywarki
płyt, rejestratora Sony DVD marki lub
innego urządzenia nagrywającego innego
niż DVDirect Express za pośrednictwem
przewodu połączeniowego A/V, obrazy
odtwarzane z poziomu kamery można
skopiować na płytę lub kasetę wideo.
Urządzenie należy podłączyć metodą 
lub . Dodatkowe informacje można
znaleźć w instrukcji obsługi podłączonego
urządzenia.
Przewód połączeniowy A/V
(w zestawie)
Podłącz wtyk przewodu połączeniowego
A/V do gniazda wejściowego drugiego
urządzenia.
PL
51
Przewód połączeniowy A/V z wtykiem
S VIDEO (oddzielnie w sprzedaży)
W przypadku podłączenia do innego
urządzenia z wykorzystaniem gniazda
S VIDEO za pośrednictwem przewodu
połączeniowego A/V S VIDEO (oddzielnie
w sprzedaży) można uzyskać wyższą jakość
obrazu w porównaniu z połączeniem za
pośrednictwem przewodu połączeniowego
A/V. Biały i czerwony wtyk (lewy/prawy
kanał audio) oraz wtyk S VIDEO (kanał
S VIDEO) przewodu połączeniowego A/V
należy połączyć z przewodem S VIDEO.
Jeżeli tylko wtyk S VIDEO zostanie
podłączony, wówczas nie będzie słychać
dźwięku. Nie jest konieczne podłączenie
wtyku żółtego (wideo).
Zdalne złącze A/V
*
**
Wejście
S VIDEO
VIDEO
(Żółty)
(Biały)
AUDIO
(Żółty)
(Czerwony)
Kierunek przepływu sygnału
PL
52
* HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/
CX155E
** HDR-XR150E/XR155E
 Włóż nośnik zapisu do urządzenia
nagrywającego.

Jeżeli urządzenie nagrywające jest
wyposażone w przełącznik wyboru
sygnału wejściowego, ustaw go w
odpowiedniej pozycji.
 Podłącz kamerę do urządzenia
nagrywającego (nagrywarki
płyt itp.) za pośrednictwem
przewodu połączeniowego A/V
 (w zestawie) lub przewodu
połączeniowego A/V z wtykiem
S VIDEO  (oddzielnie w
sprzedaży).

Podłącz kamerę do gniazd wejściowych
urządzenia nagrywającego.
 Uruchom odtwarzanie z poziomu
kamery i nagrywanie z poziomu
urządzenia nagrywającego.

Szczegółowe informacje na ten temat
zawiera instrukcja obsługi dostarczona w
zestawie z urządzeniem nagrywającym.
 Po zakończeniu kopiowania
zatrzymaj urządzenie
nagrywające, a następnie
kamerę.
 Uwagi
Ze względu na fakt, że kopiowanie odbywa
się za pośrednictwem analogowej transmisji
danych, jakość obrazu może ulec pogorszeniu.
 Obrazów nie można przesyłać do nagrywarek
podłączonych za pośrednictwem przewodu
HDMI.
 Aby ukryć wskaźniki (np. licznik) wyświetlane
na ekranie podłączonego urządzenia, dotknij
(MENU)  [Pokaż inne]  [UST.
opcji
[UST.OGÓLNE])
WYJŚCIA] (w kategorii
 [WY WYŚWIETL.]  [PANEL LCD]


(ustawienie domyślne) 
.
 Aby zapisać datę/godzinę lub dane z
ustawieniami kamery, dotknij opcji
(MENU)  [Pokaż inne] 
[UST.ODTWARZ.] (w kategorii
[ODTWARZANIE])  [KOD DANYCH]

 wybrane ustawienie 
. Ponadto dotknij opcji

(MENU)  [Pokaż inne]  [UST.WYJŚCIA]
[UST.OGÓLNE])  [WY
(w kategorii
WYŚWIETL.]  [WY V/PANEL] 

.

 W przypadku urządzeń z ekranem (np.
odbiorników TV) o proporcjach 4:3 dotknij
(MENU)  [Pokaż inne]  [UST.
opcji
[UST.OGÓLNE])
WYJŚCIA] (w kategorii

 [TYP TV]  [4:3] 
.

 W przypadku podłączania urządzenia
monofonicznego, do wejścia wideo urządzenia
należy podłączyć żółty wtyk przewodu
połączeniowego A/V, a do wejścia audio – wtyk
biały (kanał lewy) lub czerwony (kanał prawy).

Zapisywanie obrazów przy użyciu zewnętrznego urządzenia
PL
53
Dostosowywanie ustawień kamery
Korzystanie z menu
Z poziomu menu ustawień można uruchamiać przydatne funkcje i zmieniać różnorodne
ustawienia. Opanowanie poszczególnych operacji menu przyczyni się do większego
zadowolenia z posiadanej kamery.
W kamerze jest osiem kategorii menu, a w każdym z nich znajdują się różnorodne opcje.
USTAW.RĘCZNE (Opcje ustawiane w zależności od warunków ujęcia)  str. 57
UST.FILMOWANIA (Opcje rejestracji niestandardowej)  str. 57
UST.ZDJĘCIA KAM. (Opcje fotografowania)  str. 58
ODTWARZANIE (Opcje odtwarzania)  str. 58
EDYC (Opcje edycji)  str. 58
INNE (Opcje dotyczące innych ustawień)  str. 59
ZARZĄDZAJ NOŚN. (Opcje związane z nośnikiem zapisu)  str. 59
UST.OGÓLNE (Inne opcje konfiguracyjne)  str. 60

Szczegółowy opis poszczególnych opcji menu można znaleźć w pozycji Podręcznik kamery „Handycam”.
Ustawianie menu
/
: Przechodzenie pomiędzy poszczególnymi kategoriami na
liście menu.
/
: Przesunięcie na liście menu od razu o 4 pozycje.



Aby przewinąć listę menu, można dotykać przycisków lub przeciągnąć ekran.
Symbol zaznaczonej kategorii zostanie podświetlony w kolorze pomarańczowym.
zostanie przywrócony ekran MOJE MENU.
Po dotknięciu
Dotknij przycisku
(MENU).
Dotknij [Pokaż inne] na ekranie MOJE MENU.

Informacje na temat MOJE MENU na następnej stronie.
Aby zmienić wyświetlane informacje, dotknij środkowej części lewej krawędzi ekranu.
Dotknij opcji menu, która wymaga zmiany.
.
Po zmianie ustawienia dotknij przycisku
.
Aby zakończyć konfigurowanie menu, naciśnij
PL
54
Aby wrócić do ekranu z poprzednim menu, dotknij

W przypadku niektórych opcji menu przycisk
.
może nie być wyświetlany.
 Uwagi
W pewnych warunkach nagrywania lub odtwarzania konfigurowanie niektórych opcji menu może być
niemożliwe.
 Wyszarzone opcje menu lub ustawienia są niedostępne.

Wskazówki
W zależności od zmienianych opcji menu kamera jest przełączana między trybem odtwarzania lub
nagrywania (filmów/zdjęć).


Korzystanie z MOJE MENU
Istnieje łatwiejszy sposób korzystania z opcji menu po zarejestrowaniu najczęściej używanych
opcji w menu MOJE MENU. W każdym menu MOJE MENU kategorii FILM, ZDJĘCIE i
ODTWARZANIE można zarejestrować maksymalnie 6 pozycji menu.
Przykład: usunięcie pozycji [POM./OSTR.PKT.] i zarejestrowanie [
Dostosowywanie ustawień kamery
Dotknij przycisku
(MENU).
Dotknij [UST.FUN.M.MENU].
Dotknij [FILM].
Dotknij [POM./OSTR.PKT.].
.
Dotknij
Dotknij opcji [ WPROWADZ.] (w kategorii
Po wyświetleniu menu MOJE MENU dotknij
WPROWADZ.]
[USTAW.RĘCZNE]).
.
Aby zarejestrować kolejne pozycje w MOJE MENU i cieszyć się posiadaną kamerą
„Handycam”, należy powtórzyć powyższe czynności.
Wskazówki
Po podłączeniu zewnętrznego urządzenia pamięciowego pojawia się dodatkowe menu MOJE MENU.


PL
55
Korzystanie z
OPTION MENU
OPTION MENU pojawia się podobnie jak menu podręczne uruchamiane na komputerze
prawym przyciskiem myszy. Z OPTION MENU można korzystać, gdy w dolnym prawym
. Dotknięcie
powoduje wyświetlenie menu
rogu ekranu pojawi się ikona
kontekstowego, którego opcje można modyfikować.
Element menu
Karta
Dotknij przycisku
(OPTION).
Dotknij wybranej karty  opcji, aby zmienić ustawienie.
.
Po wprowadzeniu ustawienia dotknij
 Uwagi
Wyszarzone opcje menu lub ustawienia są niedostępne.
 Jeżeli dana opcja nie jest wyświetlana na ekranie, dotknij innej karty. (Może nie być karty.)
 Karty i opcje wyświetlane na ekranie zależą od stanu operacji nagrywania/odtwarzania wykonywanej w
danym momencie przez kamerę.

PL
56
Listy menu
Kategoria
(USTAW.RĘCZNE)
WYBÓR MIEJSCA...................... Dobór odpowiednich parametrów nagrywania w zależności od rodzaju
ujęcia, np. filmowanie w nocy lub na plaży.
WPROWADZ......................... Włączanie efektu stopniowego wyłaniania się obrazu lub jego zanikania.
BALANS BIELI............................. Dostosowanie nasycenia barw do jasności rejestrowanego otoczenia.
POM./OSTR.PKT........................ Równoczesna regulacja jasności i ostrości wybranego obiektu.
POMIAR PKT............................... Dostosowanie jasności obrazu względem obiektu wybranego dotknięciem
ekranu.
OSTROŚĆ PKT............................ Ustawianie ostrości względem obiektu wybranego dotknięciem na ekranie.
EKSPOZYCJA.............................. Regulacja jasności filmów i zdjęć.
OSTROŚĆ.................................... Ręczna regulacja ostrości.
TELE MAKRO.............................. Filmowanie ostrego obiektu na tle rozmytego otoczenia.
PŁ.WOL.NAGR........................... Nagrywanie dynamicznych scen w zwolnionym tempie
Kategoria
USTAW.
(UST.FILMOWANIA)
/
Dostosowywanie ustawień kamery
...................... Ustawianie jakości obrazu dla operacji nagrywania, odtwarzania lub edycji
filmów.
TRYB NAGR........................... Ustawianie trybu nagrywania filmów. W przypadku nagrywania szybko
poruszających się obiektów zalecany jest tryb wysokiej jakości obrazu.
RAMKA PROW........................... Wyświetlanie ramki, która pozwala ustawić obiekt w kadrze dokładnie w
poziomie lub w pionie.
STEADYSHOT....................... Ustawianie funkcji SteadyShot podczas nagrywania filmów.
OBIEKTYW.................................. Ustawianie rodzaju obiektywu wymiennego (oddzielnie w sprzedaży).
Optymalizacja funkcji SteadyShot i ostrości w zależności od
zamocowanego obiektywu.
LOW LUX..................................... Nagrywanie obrazów z jasnymi kolorami przy słabym oświetleniu.
WYKRYW.TWARZY................... Automatyczna optymalizacja jakości obrazu twarzy.
UST.PRIORYTETU...................... Wybór priorytetowego obiektu dla funkcji wykrywania twarzy i migawki
uśmiechu.
WYKRYW.UŚM........................... Automatyczne rejestrowanie zdjęcia po wykryciu uśmiechu.
CZUŁOŚĆ NA UŚM................... Ustawianie czułości wykrywania uśmiechu dla funkcji migawki uśmiechu.
UST.NAG.AUDIO
WBUD.ZOOM MIC.......... Nagrywanie filmów z wyrazistym dźwiękiem dostosowanym do
ustawienia zbliżenia.
POZ.ODN.MIK.................. Ustawianie poziomu mikrofonu.
UST.INNYCH NAG.
ZOOM CYFR................ Ustawianie zoomu cyfrowego, aby uzyskać większe zbliżenie niż zbliżenie
uzyskiwane przy zoomie optycznym.
AUTO POD ŚWIATŁ........ Automatyczna regulacja ekspozycji w przypadku filmowania obiektów
pod światło.
X.V.COLOR................... Szersza gama kolorów.
WYBÓR SZEROK........ Ustawianie proporcji obrazu przy nagrywaniu filmów w standardowej
rozdzielczości (STD).
PL
57
Kategoria
(UST.ZDJĘCIA KAM.)
SAMOWYZWAL................... Ustawianie samowyzwalacza, gdy kamera znajduje się w trybie
rejestrowania zdjęć.
ROZM.OBR............................ Ustawianie rozmiaru zdjęcia.
NR PLIKU..................................... Ustawianie sposobu przydzielania numerów plików.
Kategoria
(ODTWARZANIE)
VISUAL INDEX............................ Wyświetlanie zarejestrowanych obrazów w formie miniatur (str. 26).
ZOBACZ OBRAZY
INDEKS DATY................... Wyszukiwanie obrazów według daty.
KLATKI FILMU............ Wyświetlanie i odtwarzanie poszczególnych ujęć w pewnym odstępie
czasu.
TWARZ........................... Wyświetlanie i odtwarzanie ujęć zawierających twarze.
LISTA ODTW............................... Wyświetlanie i odtwarzanie listy odtwarzania filmów.
ZAZNACZENIE...................... Wybór kilku krótkich ujęć i odtwarzanie ich razem w formie streszczenia
filmów razem z podkładem dźwiękowym i efektami wizualnymi.
SCENARIUSZ......................... Odtwarzanie ulubionego scenariusza zapisanego w ramach funkcji
odtwarzania streszczenia.
UST.ODTWARZ.
/
............ Ustawianie jakości obrazu dla operacji nagrywania, odtwarzania lub edycji
USTAW.
filmów.
KOD DANYCH.................. Wyświetlane szczegółowych danych zapisu podczas odtwarzania.
Kategoria
(EDYC)
USUŃ
USUŃ............................ Usuwanie filmów.
USUŃ............................ Usuwanie zdjęć.
USUŃ SCENAR.
USUŃ.................................. Usuwanie scenariuszy zapisanych w ramach funkcji odtwarzania
streszczenia.
USUŃ WSZYST................. Usuwanie wszystkich scenariuszy zapisanych w ramach funkcji
odtwarzania streszczenia.
OCHRONA
OCHRONA . ................. Zabezpieczanie filmów w celu uniknięcia ich przypadkowego usunięcia.
OCHRONA . ................. Zabezpieczanie zdjęć w celu uniknięcia ich przypadkowego usunięcia.
PODZIEL................................ Dzielenie filmów.
PRZECHWYĆ ZDJ.*1*2*4.......... Przechwytywanie zdjęć z wybranych kadrów filmów.
PRZEŚLIJ FILM*1*2
PRZESYŁANIE wybr........ Kopiowanie wybranych filmów.
PRZESYŁ.wg daty........... Kopiowanie wszystkich filmów z określonego dnia.
PRZESYŁ.WSZ./
PRZESYŁ.WSZ........... Kopiowanie wszystkich filmów z listy odtwarzania.
PL
58
KOPIUJ ZDJĘCIE*1*2
KOPIUJ wybrane............. Kopiowanie wybranych zdjęć.
KOPIUJ wg daty.............. Kopiowanie wszystkich zdjęć z określonego dnia.
ED.LISTY ODTW.
DODAJ/
DODAJ....................... Dodawanie filmów do listy odtwarzania.
DODAJ wg daty/
DODAJ wg daty...... Jednoczesne dodawanie do listy odtwarzania filmów zarejestrowanych
tego samego dnia.
USUŃ/
USUŃ..... Usuwanie filmów z listy odtwarzania.
USUŃ WSZYST/
USUŃ WSZYST......... Usuwanie wszystkich filmów z listy odtwarzania.
PRZENIEŚ/
PRZENIEŚ................... Zmiana kolejności filmów na liście odtwarzania.
Kategoria
(INNE)
POŁĄCZ.USB
POŁĄCZ.USB*1........... Podłączanie pamięci wewnętrznej za pośrednictwem USB.
POŁĄCZ.USB*2........... Podłączanie wewnętrznego dysku twardego za pośrednictwem USB.
POŁĄCZ.USB.............. Podłączanie karty pamięci za pośrednictwem USB.
(DISC
WYPALANIE PŁYTY......... Zapisywanie obrazów na płytach naciśnięciem przycisku
BURN) (str. 39).
OPIS POŁ.TV............................... Prezentacja metody podłączenia w zależności od typu posiadanego
odbiornika telewizyjnego (str. 28).
NARZĘDZIE MUZYKI*3
OPRÓŻNIJ MUZYKĘ....... Usuwanie plików muzycznych.
POBIERZ MUZYKĘ.......... Pobieranie plików muzycznych, które można odtwarzać w trybie
odtwarzania scenariusza.
STAN AKUMULAT..................... Wyświetlanie stanu naładowania akumulatora.
Dostosowywanie ustawień kamery
Kategoria
(ZARZĄDZAJ NOŚN.)
USTAW.NOŚNIKA
UST.NOŚN.FILM.*1*2. ..... Ustawianie nośnika zapisu do nagrywania filmów (str. 16).
UST.NOŚNIKA ZDJ.*1*2.. Ustawianie nośnika zapisu do nagrywania zdjęć (str. 17).
INFO O NOŚNIKU..................... Wyświetlanie informacji o nośniku zapisu, np. ilość wolnego miejsca.
FORMAT.NOŚNIKA
PAMIĘĆ WEWN.*1. .......... Usuwanie wszystkich danych z pamięci wewnętrznej.
HDD*2................................. Usuwanie wszystkich danych z wewnętrznego dysku twardego.
KARTA PAMIĘCI*1*2........ Usuwanie wszystkich danych z karty pamięci.
NAP.PL.B.D.OBR.
PAMIĘĆ WEWN.*1. .......... Naprawianie pliku bazy danych obrazu w pamięci wewnętrznej (str. 64).
HDD*2................................. Naprawianie pliku bazy danych obrazu na wewnętrznym dysku twardym
(str. 64).
KARTA PAMIĘCI*1*2........ Naprawianie pliku bazy danych obrazu na karcie pamięci (str. 64).
PL
59
Kategoria
(UST.OGÓLNE)
UST.DŹW./WYŚW.
GŁOŚNOŚĆ....................... Regulacja poziomu głośności odtwarzanego dźwięku (str. 27).
SYGN.DŹWIĘK.................. Włączanie i wyłączanie sygnalizacji dźwiękowej kamery.
JASNOŚĆ LCD.................. Regulacja jasności ekranu LCD
PODŚWIET.LCD................ Regulacja podświetlenia ekranu LCD.
KOLOR LCD....................... Regulacja nasycenia barw na ekranie LCD.
UST.WYŚWIETL................ Ustawianie czasu wyświetlania ikon i wskaźników na ekranie LCD.
UST.WYJŚCIA
TYP TV................................ Konwersja sygnału w zależności od podłączonego telewizora (str. 28).
COMPONENT................... Opcję tę należy wybrać w przypadku podłączenia kamery do
komponentowego gniazda wejściowego telewizora (str. 29).
ROZDZIELCZ.HDMI........ Wybór rozdzielczości wyjściowej obrazu, gdy kamera jest podłączona do
telewizora za pośrednictwem przewodu HDMI.
WY WYŚWIETL................. Włączanie i wyłączanie informacji wyświetlanych na ekranie telewizora.
UST.ZEG./ JĘZ.
USTAW ZEGAR................. Ustawianie daty i godziny (str. 14).
USTAW STREFĘ................ Uwzględnianie różnicy czasu bez zatrzymywania zegara (str. 14).
CZAS LETNI....................... Ustawianie czasu letniego (str. 14).
UST.JĘZYKA................. Ustawianie języka wyświetlanych informacji (str. 15).
USTAW.ENERGII
AUTO WYŁ......................... Zmiana ustawienia [AUTO WYŁ.] (str. 12).
WŁĄCZANIE Z LCD......... Ustawianie, czy kamera ma być włączana i wyłączana przez otwarcie lub
zamknięcie ekranu LCD.
INNE USTAWIENIA
TRYB DEMO...................... Ustawianie, czy ma być wyświetlana demonstracja, czy też nie.
KALIBRACJA..................... Kalibracja panelu dotykowego.
STER.PRZEZ HDMI.......... Ustawianie sterowania kamerą z poziomu pilota telewizora, gdy kamera
jest podłączona do telewizora obsługującego funkcję „BRAVIA” Sync za
pośrednictwem przewodu HDMI (oddzielnie w sprzedaży).
CZUJ.UPADKU*2.............. Włączanie lub wyłączanie czujnika upadku.
*1HDR-CX116E/CX150E/CX155E
*2HDR-XR150E/XR155E
*3HDR-CX110E/CX150E/XR150E
*4HDR-CX110E
PL
60
Uzyskiwanie
szczegółowych
informacji - Podręcznik
kamery „Handycam”
Podręcznik kamery „Handycam” to
przewodnik użytkownika opracowany
z zamiarem przeglądania go na ekranie
komputera. Podręcznik kamery
„Handycam” należy przeczytać, gdy
użytkownik chce się więcej dowiedzieć na
temat obsługi posiadanej kamery.
1
Aby zainstalować Podręcznik
kamery „Handycam” na
komputerze z systemem
Windows, włóż dołączoną
płytę CD-ROM do napędu w
komputerze.
2
Na wyświetlonym ekranie
instalacyjnym kliknij [Podręcznik].
Aby wyświetlić Podręcznik kamery
„Handycam”, kliknij dwukrotnie ikonę
skrótu na ekranie komputera.



W przypadku systemu Macintosh otwórz folder
[Handbook] – [PL] na płycie CD-ROM, po
czym skopiuj plik [Handbook.pdf].
Do odczytania, Podręcznik kamery
„Handycam” wymaga programu Adobe Reader.
Jeżeli nie jest on zainstalowany na komputerze,
można go pobrać ze strony internetowej firmy
Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Szczegółowe informacje na temat dołączonego
oprogramowania „PMB” można znaleźć w
pomocy „PMB Help” (str. 36).
Dostosowywanie ustawień kamery
3
Kliknij odpowiedni język i nazwę
modelu kamery, a następnie
 [Zainstaluj] i postępuj
dalej zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby
zainstalować Podręcznik kamery
„Handycam”.

Nazwa modelu kamery znajduje się na jej
spodzie.
PL
61
Dodatkowe informacje
Rozwiązywanie
problemów
Jeżeli podczas użytkowania kamery
wystąpią jakiekolwiek problemy, postępuj
zgodnie z poniższymi zleceniami.
 Sprawdź listę (str. 62 do 64) i
skontroluj kamerę.

Nie można włączyć zasilania kamery.


 Odłącz źródło zasilania, po czym
po upływie 1 minuty podłącz je
ponownie i włącz kamerę.
 Ostro zakończonym przedmiotem
naciśnij przycisk RESET (str. 74) i
włącz kamerę.
Naciśnięcie przycisku RESET
spowoduje wyzerowanie wszystkich
ustawień, z nastawą zegara włącznie.
 Skontaktuj się z punktem
sprzedaży produktów marki Sony
lub miejscowym autoryzowanym
punktem serwisowym Sony.


PL
62
W przypadku niektórych problemów może
zajść konieczność inicjalizacji lub zmiany
zawartości wewnętrznego nośnika zapisu. W
takiej sytuacji dane zapisane na wewnętrznym
nośniku zapisu zostaną usunięte. Przed
wysłaniem kamery do naprawy należy
koniecznie zapisać dane znajdujące się na
wewnętrznym nośniku zapisu na innych
nośnikach (utworzyć kopię zapasową). Nie jest
przewidziana żadna rekompensata za utratę
danych zapisanych na wewnętrznym nośniku
zapisu.
W czasie naprawy może zajść konieczność
sprawdzenia pewnej minimalnej ilości danych
zapisanych na wewnętrznym nośniku zapisu
w celu zbadania problemu. Sprzedawca
produktów marki Sony nie będzie jednak
kopiował ani przechowywał tych danych.
Szczegółowy opisy objawów kamery można
znaleźć w pozycji Podręcznik kamery
„Handycam” (str. 61), a sposób jej podłączania
do komputera - w pozycji „PMB Help” (str. 36)
Podłącz do kamery naładowany akumulator
(str. 11).
Podłącz wtyczkę zasilacza sieciowego do
gniazda elektrycznego (str. 12).
Po włączeniu zasilania kamera nie działa.




Kamera jest gotowa do filmowania po upływie
kilku sekund od włączenia. Nie świadczy to
o usterce.
Odłącz zasilacz sieciowy od gniazda
elektrycznego lub odłącz akumulator, a
następnie podłącz ponownie po upływie około
1 minuty. Jeżeli kamera nadal nie działa, ostro
zakończonym przedmiotem naciśnij przycisk
RESET (str. 74) (Naciśnięcie przycisku RESET
spowoduje wyzerowanie wszystkich ustawień,
z nastawą zegara włącznie.)
Temperatura kamery jest bardzo wysoka.
Wyłącz kamerę i pozostaw ją na chwilę w
chłodnym miejscu.
Temperatura kamery jest bardzo niska.
Pozostaw na jakiś czas włączoną kamerę. Jeżeli
nadal nie można uruchomić kamery, wyłącz ją
i przenieś do ciepłego miejsca. Pozostaw tam
kamerę przez chwilę, a następnie ją włącz.
Kamera się nagrzewa.

Podczas pracy kamera może się nagrzewać.
Nie świadczy to o usterce.
Kamera niespodziewanie się wyłącza.



Użyj zasilacza sieciowego (str. 12).
Ponownie włącz kamerę.
Naładuj akumulator (str. 11).
Obrazy nie są nagrywane mimo
naciśnięcia przycisku START/STOP lub
PHOTO.




Naciśnij MODE, aby podświetlić lampkę
(Film) lub (Zdjęcie).
Trwa nagrywanie właśnie zarejestrowanego
obrazu na nośniku zapisu. W tym czasie nie
można rejestrować nowych nagrań.
Nośnik zapisu jest zapełniony. Usuń zbędne
obrazy (str. 31).
Całkowita liczba ujęć filmowych lub zdjęć
przekroczyła dostępną do zapisu pojemność
kamery. Usuń zbędne obrazy (str. 31).
Operacja nagrywania jest przerywana.

Temperatura kamery jest bardzo wysoka/
niska. Wyłącz kamerę i pozostaw ją na chwilę
w chłodnym/ciepłym miejscu.
Informacje diagnostyczne/
wskaźniki ostrzegawcze
Jeżeli na ekranie LCD są wyświetlane
wskaźniki, należy postępować według
poniższych wskazówek.
Jeżeli problem nie ustępuje mimo
kilkakrotnych prób jego usunięcia, należy
skontaktować się z punktem sprzedaży
produktów marki Sony lub miejscowym
autoryzowanym punktem serwisowym
Sony. W takim przypadku należy podać
pełny numer kodu błędu rozpoczynającego
się literą C lub E.
C:04:

Nie można zainstalować programu „PMB”.

Sprawdź środowisko wymagane do instalacji
programu „PMB” (str. 33).
Program „PMB” nie działa poprawnie.

Zakończ pracę programu „PMB” i uruchom
ponownie komputer.
Kamera nie jest rozpoznawana przez
komputer.

C:06:

Temperatura akumulatora jest wysoka.
Wymień akumulator lub umieść go w
chłodnym miejscu.
C:13: / C:32:

Odłącz źródło zasilania. Podłącz ponownie
kamerę do źródła zasilania i spróbuj ją
uruchomić.
Dodatkowe informacje

Odłącz urządzenia podłączone do portu USB
komputera, za wyjątkiem klawiatury, myszy
i kamery.
Odłącz przewód USB od komputera i kamery,
uruchom ponownie komputer, a następnie
ponownie połącz komputer i kamerę w
odpowiedni sposób.

Używany akumulator nie jest akumulatorem
typu „InfoLITHIUM” serii V. Należy używać
akumulatora typu „InfoLITHIUM” (serii V)
(str. 11).
Podłącz prawidłowo wtyk napięcia stałego
zasilacza sieciowego do kamery (str. 11).
E::

Wykonaj czynności opisane w punktach  do
 na stronie 62.

Wewnętrzny dysk twardy kamery jest
zapełniony. Usuń zbędne obrazy z
wewnętrznego dysku twardego (str. 31).
Mógł wystąpić błąd wewnętrznego dysku
twardego kamery.

PL
63


Bateria jest praktycznie rozładowana.

Temperatura akumulatora jest wysoka.
Wymień akumulator lub umieść go w
chłodnym miejscu.

Temperatura kamery jest niska. Ogrzej
kamerę.

Nie włożono karty pamięci (str. 17).
Gdy wskaźnik miga, brakuje wolnego miejsca
na nagrywanie obrazów. Usuń zbędne obrazy
(str. 31) lub sformatuj kartę pamięci po
uprzednim zapisaniu obrazów na innych
nośnikach.
Plik bazy danych obrazu jest uszkodzony.
Sprawdź plik bazy danych, dotykając opcji
(MENU)  [Pokaż inne] 
[NAP.PL.B.D.OBR.] (w kategorii
[ZARZĄDZAJ NOŚN.])  nośnika zapisu
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E).


Karta pamięci jest uszkodzona. Sformatuj
kartę pamięci z poziomu kamery (str. 59).

Włożono niezgodną kartę pamięci (str. 17).

Dostęp do karty pamięci został ograniczony z
poziomu innego urządzenia.

PL
64
Kamera jest niestabilna. Trzymaj kamerę
oburącz. Należy jednak zauważyć, że wskaźnik
ostrzegawczy sygnalizujący drgania kamery nie
zniknie.

Został uruchomiony czujnik upadku.
Nagrywanie i odtwarzanie obrazów może być
niemożliwe.

Nośnik zapisu jest zapełniony. Usuń zbędne
obrazy (str. 31).
Nie można zapisywać zdjęć w trakcie operacji
przetwarzania danych. Odczekaj chwilę i ponów
nagrywanie.
Temperatura kamery wzrasta. Wyłącz kamerę i
pozostaw ją w chłodnym miejscu.




Środki ostrożności
Informacje o użytkowaniu i konserwacji












Z kamerą należy obchodzić się ostrożnie. Nie
wolno jej demontować ani przerabiać. Należy
chronić ją przed wstrząsami mechanicznymi
i uderzeniami. Uważać, aby jej nie upuścić
lub przypadkowo nie nadepnąć. Szczególnie
ostrożnie należy obchodzić się z obiektywem.
Jeżeli kamera nie jest używana, powinna być
wyłączona.
Nie należy używać kamery owiniętej na
przykład ręcznikiem. Grozi to jej przegrzaniem.
Odłączając przewód zasilający, należy ciągnąć
za wtyk, a nie za przewód.
Chronić przewód zasilający przed
uszkodzeniem. Unikać przykładowo
umieszczania na nim ciężkich przedmiotów.
Nie wolno używać zdeformowanego lub
uszkodzonego akumulatora.
Metalowe styki należy utrzymywać w czystości.
W razie wycieku elektrolitu należy:
 Zasięgnąć porady miejscowego
autoryzowanego punktu serwisowego firmy
Sony.
 Zmyć ciecz ze skóry w miejscu kontaktu.
 Jeżeli ciecz przedostanie się do oczu, przemyć
je dużą ilością wody i zasięgnąć porady
lekarza.
Jeżeli kamera nie będzie używana przez
długi czas


Aby zachować optymalny stan kamery przez
dłuższy czas, należy mniej więcej raz w
miesiącu włączyć ją i uruchomić z jej poziomu
nagrywanie i odtwarzanie obrazów.
Akumulator należy przechowywać po
uprzednim całkowitym rozładowaniu.
Dodatkowe informacje

Kamery i jej akcesoriów nie należy używać ani
przechowywać w następujących lokalizacjach:
 W miejscach narażonych na nadmiernie
wysoką lub niską temperaturę lub w
miejscach wilgotnych. Nie należy pozostawiać
ich w miejscach narażonych na działanie
temperatur przekraczających 60 C, np.
w miejscach bezpośredniego operowania
promieni słonecznych, w pobliżu nawiewu
gorącego powietrza lub w samochodzie
zaparkowanym w nasłonecznionym
miejscu. Mogą one ulec uszkodzeniu lub
odkształceniu.
 W miejscach, gdzie występują silne pola
magnetyczne lub drgania mechaniczne.
Kamera może ulec uszkodzeniu.
 W sąsiedztwie silnych fal radiowych lub
promieniowania. W takich warunkach
kamera może nieprawidłowo nagrywać obraz.
 W pobliżu odbiorników AM i sprzętu wideo.
Mogą pojawić się zakłócenia.
 Na piaszczystej plaży ani w innych zapylonych
miejscach. Przedostanie się do kamery piasku
lub pyłu może spowodować jej uszkodzenie.
Niektóre uszkodzenia tego typu mogą być
trwałe.
 W pobliżu okien lub na otwartej przestrzeni,
gdzie ekran LCD lub obiektyw mogą być
narażone na bezpośrednie operowanie
promieni słonecznych. Może to spowodować
uszkodzenie wewnętrznej części ekranu LCD.
Kamera powinna być zasilana napięciem stałym
o wartości 6,8 V/7,2 V (akumulator) lub 8,4 V
(zasilacz sieciowy).
Do zasilania kamery prądem stałym lub
zmiennym należy używać akcesoriów
zalecanych w niniejszej instrukcji obsługi.
Chronić kamerę przed wilgocią, np. przed
deszczem lub wodą morską. Zamoczenie
kamery grozi jej uszkodzeniem. Niektóre
uszkodzenia tego typu mogą być trwałe.
Jeżeli do wnętrza obudowy kamery dostanie
się obcy przedmiot lub płyn, należy zaprzestać
użytkowania kamery, odłączyć ją od źródła
zasilania i zlecić jej przegląd w punkcie
sprzedaży wyrobów firmy Sony.
Ekran LCD



Nie należy zbyt mocno naciskać ekranu LCD,
aby go nie uszkodzić.
Jeżeli kamera pracuje w niskiej temperaturze,
na ekranie LCD może pojawić się obraz
szczątkowy. Nie świadczy to o usterce.
Podczas pracy kamery tylna strona ekranu LCD
może się nagrzewać. Nie świadczy to o usterce.
PL
65
Czyszczenie ekranu LCD

Odciski palców lub kurz na ekranie LCD można
usunąć z jego powierzchni za pomocą miękkiej
ściereczki.
Obchodzenie się z obudową


Jeżeli obudowa kamery ulegnie zabrudzeniu,
należy ją oczyścić miękką ściereczką zwilżoną
wodą, a następnie wytrzeć suchą, miękką
szmatką.
Aby nie uszkodzić obudowy, należy unikać:
 Używania substancji chemicznych, np.
rozcieńczalnika, benzyny, alkoholu, ściereczek
nasączonych substancjami chemicznymi,
środków odstraszających owady, środków
owadobójczych i filtrów przeciwsłonecznych
 Obsługi kamery rękoma zabrudzonymi
powyższymi substancjami
 Narażania obudowy na długotrwały kontakt
z przedmiotami wykonanymi z gumy lub
winylu
Informacje o konserwacji i
przechowywaniu obiektywu



PL
66
Powierzchnię obiektywu należy przetrzeć
miękką szmatką:
 Gdy na powierzchni obiektywu widoczne są
odciski palców
 W miejscach gorących i wilgotnych
 Gdy obiektyw jest narażony na działanie soli
zawartej w powietrzu, np. nad morzem
Obiektyw należy przechowywać w
dobrze wentylowanym, czystym miejscu,
zabezpieczonym przed dostępem kurzu.
Aby zapobiec tworzeniu się pleśni, należy co
pewien czas przeczyścić obiektyw w sposób
opisany powyżej.
Ładowanie zamontowanego fabrycznie
akumulatora
Kamera jest wyposażona w montowany fabrycznie
akumulator, który zapewnia pamiętanie daty,
godziny i innych ustawień, nawet po wyłączeniu
kamery. Akumulator zamontowany fabrycznie jest
ładowany, zawsze gdy kamera jest podłączona do
gniazda sieciowego za pośrednictwem zasilacza
sieciowego lub gdy jest podłączony akumulator.
Całkowite rozładowanie akumulatora nastąpi po
upływie około 3 miesięcy nieużywania kamery.
Do użytkowania kamery należy przystąpić
po naładowaniu zamontowanego fabrycznie
akumulatora. Nawet jeśli zamontowany fabrycznie
akumulator nie jest naładowany, nie będzie to
miało żadnego wpływu na działanie kamery, o ile
nie będzie zapisywana data nagrania.
Czynności
Kamerę z zamkniętym ekranem LCD należy
podłączyć do gniazda elektrycznego za
pośrednictwem dostarczonego zasilacza i
pozostawić ją na co najmniej 24 godziny.
Uwaga dotycząca pozbywania się/
przekazywania kamery (HDR-CX116E/
CX150E/CX155E/XR150E/XR155E)
Nawet po usunięciu wszystkich filmów i zdjęć lub
przeprowadzeniu operacji [FORMAT.NOŚNIKA],
dane na wewnętrznym nośniku zapisu mogą nie
zostać całkowicie usunięte.
Jeżeli kamera ma zostać przekazana innej osobie,
zaleca się przeprowadzenie operacji [OPRÓŻNIJ],
uniemożliwiającej odzyskanie danych
(„Uzyskiwanie szczegółowych informacji Podręcznik kamery „Handycam”” na stronie 61).
Dodatkowo przed pozbyciem się kamery w
celu jej utylizacji zaleca się zniszczenie korpusu
urządzenia.
Dane techniczne
Uwaga dotycząca pozbywania się/
przekazywania karty pamięci
Nawet w przypadku usunięcia danych z karty
pamięci lub sformatowania karty z poziomu
kamery lub komputera, nie wszystkie dane
zostaną całkowicie usunięte z karty. Przed
przekazaniem karty pamięci innej osobie
wskazane jest całkowite usunięcie danych z
poziomu komputera przy użyciu specjalnego
oprogramowania do kasowania danych.
Dodatkowo przed pozbyciem się karty pamięci
wskazane jest zniszczenie korpusu karty.
System
Format sygnału: system koloru PAL, normy
CCIR, specyfikacja HDTV 1080/50i
Format zapisu filmów:
HD: zgodny z formatem MPEG-4 AVC/H.264
AVCHD
STD: MPEG-2 PS
System nagrywania dźwięku:
2-kanałowy Dolby Digital
Dolby Digital Stereo Creator
Format zapisu zdjęć
: zgodny z DCF Ver.2.0
: zgodny z Exif Ver.2.21
: zgodny z MPF Baseline
Nośniki zapisu (filmy/zdjęcia)
Pamięć wewnętrzna
HDR-CX116E: 8GB
HDR-CX150E/CX155E: 16GB
Wewnętrzny dysk twardy
HDR-XR150E/XR155E: 120GB
„Memory Stick PRO Duo”
Karta SD (klasy 4 lub szybsza)
Dodatkowe informacje
W przypadku pomiaru pojemności nośnika
1 GB odpowiada 1 miliardowi bajtów, z
których część używana jest do zarządzania
systemem i/lub plikami użytkowymi.
Poniżej podano pojemności dostępne dla
użytkownika.
HDR-CX116E:
około 7,87 GB
HDR-CX150E/CX155E:
około 15,5 GB
HDR-XR150E/XR155E:
około 119 GB
Przetwornik obrazu: matryca CMOS 4,5 mm
(typ 1/4)
Rejestrowane piksele (zdjęcie, 4:3):
maks. 3,1 miliony (2 048  1 536) pikseli*1
Łącznie: ok. 4 200 000 pikseli
Efektywnie (film, 16:9):
ok. 1 350 000 pikseli*2
Efektywnie (zdjęcie, 16:9):
ok. 1 180 000 pikseli
Efektywnie (zdjęcie, 4:3):
ok. 1 570 000 pikseli
Obiektyw: Carl Zeiss Vario-Tessar
25  (optyczny), 300  (cyfrowy)
Średnica filtra: 30 mm
F1,8 ~ 3,2
Ogniskowa:
f=2,5 ~ 62,5 mm
PL
67
Po przeliczeniu na wartości dla aparatu
małoobrazkowego
W przypadku filmów*2*3: 37 ~ 1 075 mm
(16:9)
W przypadku zdjęć: 36 ~ 900 mm (4:3)
Temperatura barw: [AUTO], [JEDNO NAC.],
[WEWNĄTRZ] (3 200 K), [NA ZEWN.]
(5 800 K)
Minimalne oświetlenie
11 lx (luks) (przy ustawieniu domyślnym, czas
otwarcia migawki 1/50 sekundy)
3 lx (luks) (opcja LOW LUX jest ustawiona na
[WŁĄCZ], czas otwarcia migawki 1/25
sekundy)
*1 Unikatowa matryca pikseli firmy
Sony w technologii ClearVid i system
przetwarzania obrazu (BIONZ)
umożliwiają uzyskanie rozdzielczości
zdjęć odpowiadających opisanym
rozmiarom.
2
* Opcja [ STEADYSHOT] ustawiona
jest na [STANDARD] lub [WYŁĄCZ].
*3 Długości ogniskowych to rzeczywiste
wartości wynikające z odczytu pikseli
przy szerokim kącie.
Złącza wejściowe i wyjściowe
Zdalne złącze A/V: Wyjściowe gniazdo
komponentowe/wideo oraz audio
Gniazdo HDMI OUT: Wtyk HDMI mini
Gniazdo USB: mini-AB
(HDR-CX115E/CX116E/CX155E/XR155E:
tylko wyjście)
Ekran LCD
Obraz: 6,7 cm (typ 2,7, współczynnik kształtu
16:9)
Łączna liczba pikseli: 230 400 (960  240)
Informacje ogólne
Wymagania dotyczące zasilania: Napięcie stałe
6,8 V/7,2 V (akumulator) lub 8,4 V (zasilacz
sieciowy).
Przeciętny pobór mocy: Podczas filmowania
kamerą przy normalnej jasności z użyciem
ekranu LCD:
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/
CX155E
HD: 3,0 W STD: 2,1 W
HDR-XR150E/XR155E
HD: 3,3 W STD: 2,4 W
PL
68
Temperatura pracy: 0 C do 40 C
Temperatura przechowywania: –20 C do + 60 C
Wymiary (orientacyjne):
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/
CX155E
50  56  106 mm (szer./wys./gł.) z
uwzględnieniem wystających elementów
50  56  114 mm (szer./wys./gł.) z
uwzględnieniem wystających elementów i
zamocowanego akumulatora z zestawu
HDR-XR150E/XR155E
57  67  106 mm (szer./wys./gł.) z
uwzględnieniem wystających elementów
57  67  114 mm (szer./wys./gł.) z
uwzględnieniem wystających elementów i
zamocowanego akumulatora z zestawu
Waga (przybliżona)
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/
CX155E:
210 g (tylko urządzenie zasadnicze)
260 g (z dostarczonym akumulatorem)
HDR-XR150E/XR155E:
300 g (tylko urządzenie zasadnicze)
350 g (z dostarczonym akumulatorem)
Zasilacz sieciowy AC-L200C/AC-L200D
Wymagania dotyczące zasilania: prąd zmienny
100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz
Pobór prądu: 0,35 A - 0,18 A
Pobór mocy: 18 W
Napięcie wyjściowe: prąd stały 8,4 V*
Temperatura pracy: 0 C do 40 C
Temperatura przechowywania: –20 C do + 60 C
Wymiary (orientacyjne): 48  29  81 mm (szer./
wys./gł.) bez wystających elementów
Waga (orientacyjna): 170 g bez przewodu
zasilającego
* Pozostałe parametry znajdują się na tabliczce
zasilacza sieciowego.
Akumulator NP-FV50
Maksymalne napięcie wyjściowe: prąd stały 8,4 V
Napięcie wyjściowe: prąd stały 6,8 V
Maksymalne napięcie ładowania: prąd stały 8,4 V
Maksymalny prąd ładowania: 2,1 A
Pojemność
Typowa: 7,0 Wh (1 030 mAh)
Minimalna: 6,6 Wh (980 mAh)
Typ: Litowo-jonowy
Konstrukcja oraz dane techniczne kamery
i akcesoriów mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.
 Wyprodukowano na licencji firmy Dolby
Laboratories.
Przewidywany czas ładowania
dostarczonego akumulatora i pracy z
jego użyciem (w minutach)
HD
Czas ładowania
(do stanu pełnego
naładowania)
STD
155
Czas nagrywania
ciągłego
125
180
Typowy czas
nagrywania
60
90
Czas odtwarzania
190
280
HDR-XR150E/XR155E
Jakość obrazu
Czas nagrywania
ciągłego
STD
155
110
155
55
75
Czas odtwarzania
170
225


Tryb nagrywania
[HD FX]
Czas nagrywania
45 min.
[HD FH]
55 min.
[HD HQ]
1 godz. 55 min.
[HD LP]
3 godz. 15 min.
Przy standardowej rozdzielczości obrazu (STD) w
godzinach (godz.) i minutach (min.)
Tryb nagrywania
Czas nagrywania
2 godz.
HDR-CX150E/CX155E
Podany czas nagrywania i odtwarzania to
orientacyjny czas dostępny dla tych operacji
przy całkowicie naładowanym akumulatorze.
Wysoka rozdzielczość obrazu (HD)/
standardowa rozdzielczość obrazu (STD)
Warunki nagrywania: [ TRYB NAGR.] jest
ustawiony na [HQ].
Typowy czas nagrywania to czas przy
wielokrotnym rozpoczynaniu/przerywaniu
nagrywania, włączaniu/wyłączaniu zasilania i
korzystaniu z funkcji zbliżenia.
Tryb nagrywania
Czas nagrywania
[HD FX]
1 godz. 25 min.
[HD FH]
1 godz. 55 min.
[HD HQ]
3 godz. 50 min.
[HD LP]
6 godz. 35 min.
Dodatkowe informacje

Pamięć wewnętrzna
HDR-CX116E
Przy wysokiej rozdzielczości obrazu (HD) w godzinach
(godz.) i minutach (min.)
Typowy czas
nagrywania

Aby ustawić tryb nagrywania, dotknij opcji
(MENU)  [Pokaż inne] 
[UST.
[ TRYB NAGR.] (w kategorii
FILMOWANIA]). Domyślnie ustawiony jest
tryb nagrywania [HD HQ].
[STD HQ]
HD
Czas ładowania
(do stanu pełnego
naładowania)

Przy wysokiej rozdzielczości obrazu (HD) w godzinach
(godz.) i minutach (min.)
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E
Jakość obrazu
Przewidywany czas nagrywania filmów
Przy standardowej rozdzielczości obrazu (STD) w
godzinach (godz.) i minutach (min.)
Tryb nagrywania
[STD HQ]
Czas nagrywania
3 godz. 55 min.
PL
69
Wewnętrzny dysk twardy
HDR-XR150E/XR155E
Informacje o znakach towarowych

Przy wysokiej rozdzielczości obrazu (HD) w godzinach
(godz.) i minutach (min.)
Tryb nagrywania

Czas nagrywania
[HD FX]
11 godz. 20 min.
[HD FH]
14 godz. 50 min.
[HD HQ]
29 godz. 40 min.
[HD LP]
50 godz. 30 min.

Przy standardowej rozdzielczości obrazu (STD) w
godzinach (godz.) i minutach (min.)
Tryb nagrywania
Czas nagrywania
[STD HQ]
30 godz. 30 min.
Przykładowy czas nagrywania filmów
na karcie pamięci (w minutach)
Tryb
nagrywania
Przy pojemności 4 GB
Standardowa
rozdzielczość (STD)
[FX]
20 (20)
-
[FH]
25 (25)
-
[HQ]
55 (40)
55 (50)
[LP]
90 (75)
-





Wysoka rozdzielczość
(HD)


Liczba w ( ) to minimalny czas nagrywania.
Dostępny czas nagrywania zależy od warunków
nagrywania, obiektu i ustawienia opcji
[ TRYB NAGR.].
Czas ładowania/nagrywania/odtwarzania
 Czasy zmierzone przy temperaturze pracy
kamery 25 C (zalecana temperatura w
przedziale 10 C do 30 C).
 W niskich temperaturach i w pewnych
warunkach użytkowania kamery czas
nagrywania i odtwarzania może być krótszy.








PL
70
„Handycam” i
są
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony
Corporation.
„AVCHD” i logotyp „AVCHD” są znakami
towarowymi firm Panasonic Corporation i Sony
Corporation.
„Memory Stick”, „
”, „Memory Stick Duo”,
„
”, „Memory Stick PRO
Duo”, „
”, „Memory
Stick PRO-HG Duo”, „
”,
„MagicGate”, „
”, „MagicGate
Memory Stick” i „MagicGate Memory
Stick Duo” są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony
Corporation.
„InfoLITHIUM” jest znakiem towarowym
firmy Sony Corporation.
„x.v.Colour” jest znakiem towarowym firmy
Sony Corporation.
„BIONZ” jest znakiem towarowym firmy Sony
Corporation.
„BRAVIA” jest znakiem towarowym firmy Sony
Corporation.
„DVDirect” jest znakiem towarowym firmy
Sony Corporation.
„Blu-ray Disc” oraz jego logo są znakami
towarowymi.
Dolby i symbol double-D są znakami
towarowymi firmy Dolby Laboratories.
HDMI, logo HDMI i High-Definition
Multimedia Interface są znakami towarowymi
lub zastrzeżonymi jest znakami towarowymi
firmy HDMI Licencing LLC.
Microsoft, Windows, Windows Vista i DirectX
są zastrzeżonymi znakami towarowymi
lub znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub
innych krajach.
Macintosh i Mac OS są zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Apple Inc. w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
Intel, Intel Core i Pentium są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Intel Corporation oraz jej
firm zależnych w Stanach Zjednoczonych i
innych krajach.
„PlayStation” jest zastrzeżonym znakiem
towarowym firmy Sony Computer
Entertainment Inc.
Adobe, logo Adobe i Adobe Acrobat są
zastrzeżonymi znakami towarowymi lub
znakami towarowymi firmy Adobe Systems
Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub
innych krajach.
 Logo SDXC i SDHC są znakami towarowymi
firmy SD-3C, LLC.
 MultiMediaCard jest znakiem towarowym
firmy MultiMediaCard Association.
Wszystkie inne nazwy produktów przytoczone w
niniejszej pozycji mogą być znakami towarowymi
lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
odpowiednich firm. Ponadto znaki  i  nie
zawsze są przytaczane w niniejszej instrukcji.

Dodatkowe informacje
PL
71
Podręczny skorowidz
Wskaźniki ekranowe
W lewym
górnym rogu
W środku
W prawym
górnym rogu
Na dole
W lewym górnym rogu
Wskaźnik
Wskaźnik
WYBÓR SZEROK
WBUD.ZOOM MIC
Licznik (godzina:minuta:
sekunda)
[00min]
Orientacyjny pozostały
czas nagrywania
9999
9999
9999
100/112
Stan naładowania
akumulatora
Folder zapisu
Na dole
Przycisk powrotu
Wskaźnik
W środku
Wskaźnik
[OCZEK.]/
[NAGRAJ]
Opis
Status nagrywania
Rozmiar zdjęcia

Ostrzeżenie
Tryb odtwarzania
Wyłączony czujnik
upadku
Włączony czujnik upadku
WPROWADZANIE
Orientacyjna liczba
możliwych do nagrania
zdjęć i nośnik zapisu
Folder odtwarzania
Numer aktualnie
odtwarzanego filmu lub
zdjęcia/Liczba wszystkich
zarejestrowanych filmów
lub zdjęć
Opis
Opcja [WYKRYW.
TWARZY] ustawiona na
[WYŁĄCZ]
WYKRYW.UŚM.
LOW LUX

Włączony pokaz slajdów

Opis
Jakość nagrywanego
obrazu (HD/STD) i tryb
nagrywania (FX/FH/
HQ/LP)
Nośnik zapisu/
odtwarzania/edycji
0:00:00
Opis
Przycisk MENU
Nagrywanie przy użyciu
samowyzwalacza
Niski poziom POZ.ODN.
MIK.
60 min
W prawym górnym rogu
Ręczne ustawianie ostrości
WYBÓR MIEJSCA

Balans bieli
Funkcja SteadyShot
wyłączona
POM./OSTR.PKT. /
POMIAR PKT. /
EKSPOZYCJA
TELE MAKRO
X.V.COLOR
OBIEKTYW
PL
72
Podzespoły i elementy
sterujące
Wskaźnik
Opis

INTEL.FUNK.AUTO
Przycisk OPTION
Przycisk ZOBACZ
OBRAZY
Przycisk pokazu slajdów
101-0005

Liczby w ( ) to numery odnośnych stron.
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E
Nazwa pliku danych
Obraz zabezpieczony
Przycisk indeksu


Wygląd wskaźników i ich położenie są jedynie
orientacyjne i mogą one odbiegać od stanu
faktycznego.
W zależności od modelu kamery część
wskaźników może nie być wyświetlana.
HDR-XR150E/XR155E
Obiektyw (firmy Carl Zeiss)
Przełącznik LENS COVER (20)
Wbudowany mikrofon
Podręczny skorowidz
PL
73
Przycisk RESET
Przycisk RESET należy naciskać ostro
zakończonym przedmiotem.
Przycisk RESET służy do zerowania
wszystkich ustawień włącznie z nastawa
zegara.
Gniazdo HDMI OUT (28)
Ekran LCD/panel dotykowy
Po obróceniu panelu LCD o 180 stopni
można go zamknąć w taki sposób, aby panel
pozostawał widoczny. Jest to wygodne podczas
odtwarzania.
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E
HDR-XR150E/XR155E
Przycisk
Głośnik
PL
74
(ZOBACZ OBRAZY) (25)
Gniazdo  (USB) (35, 39, 40, 44, 48)
HDR-CX115E/CX116E/CX155E/XR155E:
tylko wyjście
Przycisk MODE (21)
Lampki
(Film)/ (Zdjęcie) (21)
(DISC BURN) (39)
Przycisk
(INTEL.FUNK.AUTO)
Przycisk POWER (14)
Przycisk
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E
HDR-XR150E/XR155E
Dźwignia regulacji zbliżenia
Przycisk PHOTO (24)
Akumulator (11)
Przycisk START/STOP (22)
Lampka CHG (ładowanie) (11)
Gniazdo DC IN (11)
Zdalne złącze A/V (28)
Pasek na dłoń (20)
Zaczep paska na ramię
Gniazdo karty pamięci (18)
Dźwignia zwalniająca BATT
(akumulatora) (12)
Podręczny skorowidz
Lampka dostępu do karty pamięci (18)
Gdy lampka jest podświetlona lub miga,
kamera odczytuje/zapisuje dane.
Gniazdo statywu
Statyw (oddzielnie w sprzedaży) należy
zamocować w gnieździe statywu przy użyciu
śruby statywu (oddzielnie w sprzedaży:
długość śruby statywu musi być mniejsza niż
5,5 mm ).
PL
75
Indeks
A
M
S
Akumulator..................................11
AVCHD........................................37
„Memory Stick”...........................17
„Memory Stick PRO Duo”.........17
„Memory Stick PRO-HG Duo”
.......................................................18
Menu.......................................54, 57
Miniatura......................................31
MOJE MENU...............................54
Statyw............................................75
System Macintosh........................34
System Windows.........................33
N
Telewizor.......................................28
Tworzenie płyty.....................37, 47
Tworzenie płyty AVCHD...........41
Tworzenie płyty w formacie
standardowej rozdzielczości
(STD)............................................42
C
Czas nagrywania i odtwarzania
.......................................................69
D
Dane techniczne..........................67
DATA/CZAS................................15
Dbałość.........................................65
DVDirect Express........................48
E
Edycja filmów..............................43
Elementy zestawu..........................4
Nagrywanie..................................20
Nagrywarka DVD..................48, 50
Nagrywarka płyt..........................51
Naprawa........................................62
Nośnik zewnętrzny......................44
Nośniki zapisu..............................16
F
O
Filmy.......................................22, 26
Odtwarzanie.................................25
Odtwarzanie płyty AVCHD.......41
One Touch Disc Burn.................39
OPIS POŁ.TV..............................28
Oprogramowanie.........................34
OPTION MENU.........................56
G
Głośność.......................................27
Gniazdo elektryczne....................11
I
Informacje diagnostyczne..........63
Instalacja.......................................34
J
Jakość obrazu...............................57
K
Karta pamięci...............................17
KOD DANYCH...........................15
Komputer......................................33
Konserwacja.................................65
Kopiowanie...................................19
Kopiowanie płyty.........................43
Ł
Ładowanie akumulatora za
granicą...........................................13
Ładowanie akumulatora.............11
P
Płyta Blu-ray.................................42
PMB (Picture Motion Browser)
.................................................33, 36
PMB Help.....................................36
Podręcznik kamery „Handycam”
.......................................................61
Podzespoły i elementy sterujące
.......................................................73
POŁĄCZ.USB........................40, 50
Przebieg operacji...........................8
Przechwytywanie zdjęć z kadrów
filmu..............................................43
Przewód połączeniowy A/V
.................................................29, 51
Przewód USB.........................48, 50
R
RESET...........................................74
Rozwiązywanie problemów.......62
PL
76
Ś
Środki ostrożności.......................65
T
U
UST.FUN.M.MENU...................54
UST.JĘZYKA................................15
UST.NOŚN.FILM........................16
UST.NOŚNIKA ZDJ....................17
USTAW.NOŚNIKA.....................16
USTAW ZEGAR..........................14
Ustawianie daty i godziny...........14
USUŃ............................................31
V
VISUAL INDEX..........................25
W
W pełni naładowany...................11
Włączanie zasilania.....................14
Wskaźniki ekranowe...................72
Wskaźniki ostrzegawcze.............63
Z
Zapisywanie obrazów na
zewnętrznym nośniku.................44
ZARZĄDZAJ NOŚN..................16
Zdjęcia.....................................24, 27
Listy menu znajdują się na
stronach od 57 do 60.
Přečtěte si před použitím
Než začnete přístroj používat, prostudujte
si tuto příručku a poté ji uschovejte pro
případné další použití.
VAROVÁNÍ
Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti;
omezíte tak nebezpečí požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte akumulátory
nadměrnému teplu, jako např.
slunečnímu záření, ohni a podobně.
UPOZORNĚNÍ
Modul akumulátoru
Při nesprávném zacházení s modulem
akumulátoru může dojít k výbuchu,
zapálení ohně nebo dokonce chemickému
popálení. Věnujte pozornost níže uvedeným
upozorněním.











Nerozebírejte jej.
Nesnažte se modul akumulátoru zdeformovat,
ani jej nevystavujte působení síly nebo
nárazům, např. tlučení, upuštění na zem nebo
šlapání na něj.
Nezkratujte jej, kontakty akumulátoru by
neměly přijít do styku s kovovými předměty.
Nevystavujte modul akumulátoru teplotě vyšší
než 60 °C, např. na přímém slunci nebo v
automobilu zaparkovaném na slunci.
Nespalujte jej a nevhazujte do ohně.
Nepoužívejte poškozené nebo vytékající
lithium-iontové akumulátory.
Modul akumulátoru dobíjejte vždy pomocí
značkové nabíječky Sony nebo pomocí zařízení
určeného k nabíjení akumulátoru.
Nenechávejte modul akumulátoru v dosahu
malých dětí.
Uchovávejte modul akumulátoru v suchu.
Vyměňte akumulátor pouze za stejný typ nebo
ekvivalentní typ doporučený společností Sony.
Použité moduly akumulátoru urychleně
zlikvidujte v souladu s pokyny.
K výměně použijte pouze akumulátor
uvedeného typu. Jinak může dojít k požáru
nebo zranění.
CZ
Napájecí adaptér
Nepoužívejte napájecí adaptér umístěný v
úzkém prostoru, například mezi stěnou a
nábytkem.
Při používání napájecího adaptéru použijte
blízkou síťovou zásuvku. Dojde-li během
používání videokamery k jakékoli poruše,
ihned napájecí adaptér odpojte ze síťové
zásuvky.
I když je videokamera vypnutá, je do ní
při připojení k síťové zásuvce pomocí
napájecího adaptéru stále dodáván střídavý
proud (ze sítě).
PRO ZÁKAZNÍKY V EVROPĚ
Upozornění pro zákazníky v zemích, na které
se vztahují směrnice ES
Výrobcem tohoto produktu je společnost
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075, Japonsko. Oprávněným
zástupcem pro EMC a bezpečnost produktů
je společnost Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Německo. S otázkami týkajícími se servisu
či záruky se obracejte na adresy uvedené
ve zvláštních servisních či záručních
dokumentech.
Upozornění
Elektromagnetické pole může při
specifických frekvencích ovlivnit obraz a
zvuk tohoto přístroje.
Tento výrobek byl testován a bylo shledáno,
že splňuje omezení stanovená ve směrnici
EMC pro používání propojovacích kabelů
kratších než 3 metry.
Upozornění
Pokud statická elektřina nebo
elektromagnetismus způsobí přerušení
přenosu dat v polovině (selhání), restartujte
aplikaci a znovu připojte komunikační
kabel (kabel USB apod.).
Nakládání s nepotřebným
elektrickým a elektronickým
zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských
státech uplatňujících oddělený
systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo
jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem
po ukončení jeho životnosti nemělo
být nakládáno jako s běžným odpadem
z domácnosti. Místo toho by měl být
odložen do sběrného místa, určeného k
recyklaci elektronických výrobků a zařízení.
Dodržením této instrukce zabráníte
negativním dopadům na životní prostředí a
zdraví lidí, které naopak může být ohroženo
nesprávným nákladním s výrobkem při
jeho likvidaci. Recyklováním materiálů,
z nichž je vyroben, pomůžete zachovat
přírodní zdroje.
Pro získání dalších informací o recyklaci
tohoto výrobku kontaktujte, prosím,
místní orgány státní správy, místní firmu
zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo
prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
Nakládání s nepotřebnými
bateriemi (platí v Evropské
unii a dalších evropských
státech využívajících systém
odděleného sběru)
Tento symbol umístěný na baterii nebo
na jejím obalu upozorňuje, že s baterií
opatřenou tímto označením by se nemělo
nakládat jako s běžným domácím
odpadem.
Symbol nacházející se na určitých typech
baterii múže být použit v kombinaci s
chemickou značkou. Značky pro rtuť (Hg)
nebo olovo (Pb) jsou přidány, pokud baterie
obsahuje vice než 0,0005% rtuti nebo
0,004% olova.
Správným nakládáním s těmito
nepotřebnými bateriemi pomůžete zabránit
možným negativním dopadům na životní
prostředí a lidské zdraví, k nímž by
mohlo docházet v případech nevhodného
zacházení s vyřazenými bateriemi.
Materiálová recyklace pomůže chránit
přírodní zdroje. V případě, že výrobek z
důvodů bezpečnosti, funkce nebo uchování
dat vyžaduje trvalé spojení s vloženou
baterií, je třeba, aby takovouto baterii
vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný
personál. K tomu, aby s baterií bylo správně
naloženo, předejte výrobek, který je na
konci své životnosti na místo, jenž je určené
ke sběru elektrických a elektronických
zařízení za účelem jejich recyklace. Pokud
jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte
do té části návodu k obsluze, která popisuje
bezpečné vyjmutí baterie z výrobku.
Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci
na příslušné sběrné místo.
Pro podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku či baterii kontaktujte,
prosím, místní obecní úřad, firmu
zabezpečující místní odpadové
hospodářství nebo prodejnu, kde jste
výrobek zakoupili.
CZ
CZ
Dodané součásti
Položky nabídky, panel LCD a objektiv
Čísla v závorkách ( ) představují dodané
množství.
 Napájecí adaptér (1)
 Napájecí kabel (1)
 Komponentní A/V kabel (1) 
 Připojovací kabel A/V (1) 
 Kabel USB (1) 
 Dobíjecí modul akumulátoru NP-FV50 (1)
 CD-ROM „Handycam“ Application
Software (1) (str. 34)

 „PMB“

Položka zobrazená v šedé barvě není
za stávajících podmínek nahrávání či
přehrávání k dispozici.
Obrazovka LCD je vyrobena pomocí vysoce
přesné technologie, díky níž lze efektivně
využít více než 99,99 % pixelů. Přesto se může
stát, že se na obrazovce LCD budou neustále
zobrazovat drobné tmavé nebo světlé body (bílé,
červené, modré nebo zelené). Výskyt těchto
bodů je běžným důsledkem výrobního procesu
a nijak neovlivňuje výsledky nahrávání.
(software včetně „PMB Help“)
k produktu „Handycam“ (PDF)
 Příručka

„Návod k použití“ (Tato příručka) (1)
Černé body

Informace o paměťových médiích, která lze
používat s videokamerou, naleznete na straně 17.
Bílé, červené, modré nebo zelené body

Použití videokamery

Nedržte videokameru za následující části ani
za kryty konektorů.

Obrazovka LCD
Budou-li po delší dobu obrazovka LCD nebo
objektiv vystaveny přímému slunečnímu záření,
mohou se poškodit.
Nemiřte přímo na slunce. Mohlo by dojít
k poškození videokamery. Pokud chcete
nahrávat slunce, učiňte tak za menší intenzity
světla, například za soumraku.
Informace o nastavení jazyka

Modul akumulátoru
Pro vysvětlení provozních postupů se na displeji
zobrazují v každém místním jazyce pokyny.
V případě potřeby lze zobrazený jazyk před
použitím videokamery změnit (str. 15).
Informace o nahrávání


CZ
Videokamera není odolná proti prachu a
stříkající vodě a není ani vodotěsná. Viz
„Bezpečnostní opatření“ (str. 63).

K zajištění stabilní funkce paměťové karty
doporučujeme před prvním použitím
paměťovou kartu inicializovat pomocí
videokamery. Inicializací paměťové karty se
vymažou všechna data uložená na kartě a
data nelze obnovit. Důležitá data si uložte do
počítače nebo na jiné médium.
Před zahájením nahrávání otestujte funkci
nahrávání a ověřte, zda je obraz a zvuk
nahráván bez problémů.



Záruka se nevztahuje na obsah záznamu, a to
ani v případě, kdy nahrávání nebo přehrávání
neproběhlo následkem selhání videokamery,
záznamového média apod.
Barevné televizní systémy se v jednotlivých
zemích/oblastech liší. Chcete-li přehrávat
záznam na barevném televizoru, potřebujete
televizor se systémem PAL.
Televizní programy, filmy, videonahrávky a jiné
materiály mohou podléhat autorským právům.
Nepovolené kopírování takových materiálů
může představovat porušení autorských práv.
Ukládejte všechna nahraná obrazová
data


 [Zobrazit další]  [


Videokamera je kompatibilní s formátem
MPEG-4 AVC/H.264 High Profile pro
nahrávání ve vysokém rozlišení (HD). Obrazy
nahrané touto videokamerou ve vysokém
rozlišení (HD) nelze přehrávat na následujících
zařízeních;
 Jiná zařízení kompatibilní s formátem
AVCHD, která nepodporují High Profile
 Zařízení, která nejsou kompatibilní
s formátem AVCHD
Normální přehrávání obrazů zaznamenaných
pomocí videokamery na jiných zařízeních
nemusí být možné. Podobně nemusí být
možné přehrávat obrazy zaznamenané jinými
zařízeními pomocí videokamery.
Videoklipy standardní kvality obrazu (STD)
nahrané na paměťové karty SD nelze přehrát na
AV zařízení jiných výrobců.
Poznámky k modulu akumulátoru a
k napájecímu adaptéru


Tato videokamera snímá záběry s vysokým
rozlišením ve formátu AVCHD. Médium DVD,
které obsahuje videoklip ve formátu AVCHD,
nepoužívejte s přehrávači nebo rekordéry
typu DVD, protože rekordéry/přehrávače
DVD by mohly selhat ve vysunutí média a bez
upozornění smazat obsah média. Média DVD
obsahující videoklipy ve formátu AVCHD
lze přehrávat na přehrávačích a rekordérech
kompatibilních s technologií Blu-ray Disc a
na jiných kompatibilních zařízeních.
Po vypnutí videokamery nezapomeňte odpojit
modul akumulátoru nebo napájecí adaptér.
Odpojte napájecí adaptér od videokamery
současným uchopením videokamery a
stejnosměrného konektoru.
Poznámky k teplotě videokamery/
modulu akumulátoru

Disky nahrané ve vysokém rozlišení HD

REŽIM NAHR.]
[NAST.SNÍMÁNÍ]) na [HD
(v kategorii
FX]. Uložte je na Blu-ray Disc nebo použijte
externí médium (str. 42, 44).
Poznámky k přehrávání

Chcete-li zabránit ztrátě obrazových dat,
ukládejte průběžně všechny nahrané obrazy
na externí média. Doporučujeme ukládat
obrazová data na disk, jako je například
DVD-R, pomocí počítače. Data můžete také
ukládat pomocí videorekordéru nebo rekordéru
DVD/HDD (str. 46).
Disk AVCHD nelze vytvořit z obrazových dat
zaznamenaných při nastavení
(MENU)
Když je teplota videokamery nebo modulu
akumulátoru extrémně vysoká nebo nízká,
může dojít k aktivaci ochranných funkcí
videokamery a nemusí být možné s ní v
takových situacích nahrávat nebo přehrávat.
V takovém případě se na obrazovce LCD
zobrazí indikátor.
Je-li videokamera připojena k počítači
nebo příslušenství


Neformátujte záznamová média videokamery
pomocí počítače. Pokud tak učiníte, může dojít
k poškození videokamery.
Při připojování videokamery k jinému zařízení
pomocí komunikačních kabelů věnujte
pozornost správnému připojení konektorů.
Zasunete-li konektor násilím, mohou se
poškodit kontakty. To může způsobit chybnou
funkci videokamery.
CZ
Pokud nelze nahrávat či přehrávat obrazy,
použijte funkci [FORMÁT.MÉDIUM]

Opakujete-li často nahrávání/mazání obrazů,
dojde na záznamovém médiu k fragmentaci dat.
Nelze ukládat nebo nahrávat obrazy. V takovém
případě nejdříve obrazy uložte na některé
z externích médií a poté proveďte [FORMÁT.
MÉDIUM] klepnutím na (MENU) 
[Zobrazit další]  [FORMÁT.MÉDIUM]
(v kategorii [SPRÁVA MÉDIA]) 


Ověření označení modelu videokamery

požadované médium (HDR-CX116E/CX150E/
CX155E/XR150E/XR155E)  [ANO] 
[ANO] 
.
V této příručce se disk DVD zaznamenaný
ve vysokém rozlišení (HD) označuje termínem
AVCHD.
Konstrukce a technické údaje videokamery
a doplňků se mohou měnit bez předchozího
upozornění.

Označení modelu je v této příručce uvedeno
v případě, že mezi jednotlivými modely existuje
rozdíl v technických údajích. Označení modelu
videokamery naleznete na její spodní straně.
Hlavní rozdíly v technických údajích této série
jsou následující.
Objektiv Carl Zeiss

Videokamera je vybavena objektivem Carl
Zeiss, který společně vyvinuly společnosti Carl
Zeiss z Německa a společnost Sony Corporation
a nabízí vynikající obraz. Objektiv využívá
měřicího systému MTF pro videokamery a
dosahuje kvality charakteristické pro objektivy
Carl Zeiss. MTF= Modulation Transfer Function.
Číselná hodnota označuje množství světla
přicházejícího od objektu do objektivu.
Poznámky k volitelnému příslušenství


Doporučujeme používat originální příslušenství
Sony.
Originální příslušenství Sony nemusí být
v některých zemích/oblastech k dispozici.
Informace o této příručce, obrázcích a
zobrazeních na obrazovce


CZ
Obrázky použité v této příručce pro
účely vysvětlení byly pořízeny digitálním
fotoaparátem, a proto se jejich vzhled
může lišit od obrázků a indikátorů, které se
skutečně zobrazují na videokameře. Obrázky
představující videokameru a indikace na její
obrazovce jsou navíc pro účely snadného
pochopení nadsazeny nebo zjednodušeny.
V této příručce se vnitřní paměť (HDR-CX116E/
CX150E/CX155E) a pevný disk (HDR-XR150E/
XR155E) videokamery a paměťová karta
označují termínem „záznamová média“.
HDRCX110E
Záznamové
médium
Kapacita
Konektor
vnitřního
USB
záznamového
média
Paměťová
karta
—
HDRCX115E
HDRCX116E
HDRCX150E
Pouze
výstup
Vnitřní
paměť +
paměťová
karta
8 GB
Pouze
výstup
16 GB
Vstup/
výstup
HDRCX155E
HDRXR150E
HDRXR155E
Vstup/
výstup
Pouze
výstup
Vnitřní
pevný
disk +
paměťová
karta
120 GB
Vstup/
výstup
Pouze
výstup
Poznámky k použití



Neprovádějte žádnou z následujících činností.
V opačném případě může dojít k poškození
záznamového média, ztrátě nahraných obrazů
nebo nemožnosti jejich přehrání nebo jiným
problémům.
 vysunutí paměťové karty, pokud svítí nebo
bliká indikátor přístupu (str. 18)
 vyjmutí modulu akumulátoru, odpojení
napájecího adaptéru od videokamery nebo
vystavení videokamery mechanickým
nárazům či vibracím, pokud svítí nebo blikají
(Videoklip)/ (Fotografie)
indikátory
(str. 21) nebo indikátor přístupu (str. 18)
Při použití ramenního popruhu (prodává se
samostatně) zabraňte nárazům videokamery na
předměty.
Nepoužívejte videokameru na místech s velmi
velkým hlukem.
Informace o snímači pádu (HDRXR150E/XR155E)

Videokamera je vybavena funkcí snímače
pádu, který chrání vnitřní pevný disk
videokamery před nárazem při upuštění.
Dojde-li k upuštění videokamery nebo se
kamera dostane do beztížného stavu, může být
nahrán blokový hluk vznikající při aktivaci této
funkce videokamery. Pokud snímač pádu zjistí
upuštění opakovaně, může dojít k zastavení
nahrávání či přehrávání.
Poznámka k použití videokamery
ve velkých nadmořských výškách (HDRXR150E/XR155E)

Nezapínejte videokameru v oblastech s nízkým
atmosférickým tlakem, jejichž nadmořská výška
překračuje 5 000 metrů. V opačném případě
může dojít k poškození vnitřního pevného
disku videokamery.
CZ
Postup obsluhy
Začínáme (str. 11)
Příprava zdroje napájení a paměťové karty.
Nahrávání videoklipů a fotografií (str. 20)
Nahrávání videoklipů  str. 22
 Změna režimu nahrávání
 Přibližná doba nahrávání (INFO O MÉDIU)
Pořizování fotografií  str. 24
Přehrávání videoklipů a fotografií
Přehrávání na videokameře  str. 25
Přehrávání obrazů na televizoru  str. 28
Ukládání obrazů
Ukládání videoklipů a fotografií do počítače  str. 33
Ukládání videoklipů a fotografií na externí médium  str. 44
Ukládání obrazů pomocí vypalovačky DVD  str. 46
Mazání videoklipů a fotografií (str. 31)
Pokud vymažete obrazová data, která jste uložili do počítače
nebo na disk, můžete do uvolněného prostoru média znovu
nahrát obrazová data.
CZ
Obsah
Přečtěte si před použitím.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Postup obsluhy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Začínáme
Obsah
Krok 1: Nabíjení modulu akumulátoru.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Nabíjení modulu akumulátoru v zahraničí.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Krok 2: Zapnutí napájení a nastavení data a času.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Změna nastavení jazyka.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Krok 3: Příprava záznamového média.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Kontrola nastavení záznamového média.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Přepis nebo kopírování videoklipů a fotografií z vnitřního záznamového
média na paměťovou kartu (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E)
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Záznam/přehrávání
Nahrávání.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Přehrávání na videokameře.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Přehrávání obrazů na televizoru.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Správné používání videokamery
Mazání videoklipů a fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Ukládání videoklipů a fotografií do počítače
Příprava počítače (Windows).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Použití počítače Macintosh.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spuštění PMB (Picture Motion Browser).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výběr způsobu vytváření disku (počítač).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vytvoření disku jedním dotykem (One Touch Disc Burn).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Import videoklipů a fotografií do počítače.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vytváření disku AVCHD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přehrávání disku AVCHD na počítači.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vytváření disku Blu-ray.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vytváření disku ve standardním rozlišení (STD), který lze přehrávat na běžných
přehrávačích DVD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kopírování disku.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Úpravy videoklipů.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pořízení fotografií z videoklipu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
34
36
37
39
40
41
41
42
42
43
43
43
Ukládání obrazů pomocí externího zařízení
Ukládání obrazů na externí médium (PŘÍMÉ KOPÍROVÁNÍ).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Vytvoření disku pomocí vypalovačky DVD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
CZ
Nastavení videokamery
Použití nabídek.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Získání podrobných informací z Příručka k produktu „Handycam“.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Doplňující informace
Odstraňování problémů.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Bezpečnostní opatření.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Technické údaje.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Rychlé odkazy
Indikátory na obrazovce.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Součásti a ovládací prvky.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Rejstřík.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
CZ
10
Začínáme
Krok 1: Nabíjení modulu akumulátoru
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/CX155E
Konektor DC IN
Modul akumulátoru
Stejnosměrný konektor
Indikátor CHG (nabíjení)
Začínáme
Napájecí adaptér
Napájecí kabel
Do síťové zásuvky
HDR-XR150E/XR155E
Konektor DC IN
Modul akumulátoru
Stejnosměrný konektor
Napájecí adaptér
Indikátor CHG (nabíjení)
Napájecí kabel
Do síťové zásuvky
CZ
11
Modul akumulátoru „InfoLITHIUM“ (řada V) můžete dobíjet po připojení k videokameře.
 Poznámky
K videokameře nelze připojit žádný jiný modul akumulátoru „InfoLITHIUM“, než typ V.

1
2
3
Vypněte videokameru zavřením obrazovky LCD.
Vložte modul akumulátoru zasunutím ve směru šipky, dokud nezapadne.
Připojte napájecí adaptér a napájecí kabel k videokameře a do síťové
zásuvky.

4
Zarovnejte značku  na stejnosměrném kabelu se značkou na konektoru DC IN.
Rozsvítí se indikátor CHG (nabíjení) a zahájí se nabíjení. Jakmile je modul akumulátoru
plně nabitý, indikátor CHG (nabíjení) zhasne.
Po nabití akumulátoru odpojte napájecí adaptér od konektoru DC IN
videokamery.
Tipy
Informace o době nahrávání a přehrávání naleznete na straně 67.
Když je vaše kamera zapnuta, můžete zkontrolovat zbývající energii akumulátoru pomocí indikátoru
zbývající energie v levém horním rohu obrazovky LCD.



Vyjmutí modulu akumulátoru
Zavřete obrazovku LCD. Posuňte uvolňovací páčku BATT (akumulátor) () a vyjměte modul
akumulátoru ().
Použití síťové zásuvky jako zdroje napájení
Proveďte stejné připojení jako v případě „Krok 1: Nabíjení modulu akumulátoru“. Modul
akumulátoru se nevybíjí, ani když je modul akumulátoru připojen.
CZ
12
Poznámky k modulu akumulátoru




Po odpojení modulu akumulátoru nebo napájecího adaptéru zavřete obrazovku LCD a ujistěte se, že
(videoklip)/ (fotografie) (str. 21), indikátor přístupu (str. 18) nesvítí.
indikátor
Indikátor CHG (nabíjení) během nabíjení bliká za těchto okolností:
 Modul akumulátoru není připojen správně.
 Modul akumulátoru je poškozený.
 Teplota modulu akumulátoru je příliš nízká.
Vyjměte modul akumulátoru z videokamery a umístěte jej na teplé místo.
 Teplota modulu akumulátoru je příliš vysoká.
Vyjměte modul akumulátoru z videokamery a umístěte jej na chladné místo.
Nedoporučujeme ve videokameře používat modul akumulátoru NP-FV30, který umožňuje pouze krátké
nahrávání a přehrávání.
Při výchozím nastavení se napájení vypíná automaticky, pokud na videokameře neprovedete žádnou
operaci po dobu 5 minut. Šetří se tak energie v akumulátoru ([AUT.VYPN.]).


Začínáme
Poznámky k napájecímu adaptéru

Používáte-li napájecí adaptér, využijte nejbližší síťovou zásuvku. Dojde-li během používání videokamery
k jakékoli poruše, ihned odpojte napájecí adaptér ze síťové zásuvky.
Nepoužívejte napájecí adaptér ve stísněných prostorách, například mezi zdmi nebo nábytkem.
Nezkratujte stejnosměrný konektor napájecího adaptéru nebo výstupy akumulátoru žádnými kovovými
předměty. Mohlo by dojít k poškození videokamery.
Nabíjení modulu akumulátoru v zahraničí
Modul akumulátoru lze nabíjet pomocí napájecího adaptéru dodaného s videokamerou
v jakékoliv zemi/oblasti, kde se používá střídavý proud v rozmezí 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz.

Nepoužívejte elektronický napěťový transformátor.
CZ
13
Krok 2: Zapnutí napájení a nastavení data a času
1
Otevřete obrazovku LCD videokamery.
Videokamera je zapnuta.

Chcete-li zapnout videokameru s již otevřenou obrazovkou LCD, stiskněte POWER.
Indikátor MODE
Tlačítko POWER
2
/
vyberte požadovanou zeměpisnou oblast a poté
Pomocí
klepněte na [DALŠÍ].
Klepněte na tlačítko
na obrazovce LCD

3
Pokud chcete znovu nastavit datum a čas, klepněte na (MENU)  [Zobrazit další] 
[OBECNÁ NASTAV.])  [NAST.HODIN]. Pokud položka
[NAST.HOD/ JAZ] (v kategorii
/
, dokud se položka nezobrazí.
není na obrazovce, klepněte na Nastavte [LETNÍ ČAS], datum a čas a poté klepněte na Hodiny se spustí.

CZ
14
Pokud nastavíte [LETNÍ ČAS] na [ZAP], posunou se hodiny o 1 hodinu.
.
 Poznámky
Datum a čas se nezobrazují během nahrávání, ale jsou automaticky nahrávány na záznamové médium
(MENU) 
a lze je zobrazit během přehrávání. Pokud chcete zobrazit datum a čas, klepněte na [PŘEHRÁVÁNÍ])  [DATOVÝ KÓD] 
[Zobrazit další]  [NAS.PŘEHRÁVÁNÍ] (v kategorii


.
[DATUM/ČAS] 
 Zvuky funkcí můžete vypnout klepnutím na (MENU)  [Zobrazit další]  [NAST.ZVUK./
[OBECNÁ NASTAV.])  [ZVUKY]  [VYP] 


.
ZOBR] (v kategorii
 Pokud tlačítko, které stisknete, nereaguje správně, proveďte kalibraci dotykového panelu.

Vypnutí napájení
Zavřete obrazovku LCD. Indikátor
vypnuté.
(videoklip) bliká několik sekund a pak je napájení
Tipy
Videokameru můžete vypnout i stisknutím POWER.
Je-li [ZAPN.POMOCÍ LCD] nastaveno na [VYP], vypněte videokameru stisknutím POWER.


Začínáme

Změna nastavení jazyka
Zobrazení na obrazovce lze měnit tak, aby se zprávy zobrazovaly v nastaveném jazyce.
(MENU)  [Zobrazit další]  [NAST.HOD/ JAZ] (v kategorii
Klepněte na [OBECNÁ NASTAV.])  [ NAST.JAZYKA]  požadovaný jazyk 

.

CZ
15
Krok 3: Příprava záznamového média
Použitelné záznamové médium se liší v závislosti na videokameře. Na obrazovce videokamery
se zobrazují následující ikony.
HDR-CX110E/CX115E
Paměťová
karta
HDR-CX116E/CX150E/CX155E
Vnitřní
paměť
HDR-XR150E/XR155E
*
*
Vnitřní
pevný disk
Paměťová
karta
Paměťová
karta
* Při výchozím nastavení jsou videoklipy a fotografie ukládány na toto záznamové médium. Na vybrané
médium můžete nahrávat, přehrávat z něj nebo provádět úpravy.
Tipy
Dostupnou dobu nahrávání videoklipů naleznete na straně 67.


Výběr záznamového média pro videoklipy (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E)
 Klepněte na (v kategorii
(MENU)  [Zobrazit další]  [NASTAVENÍ MÉDIA]
[SPRÁVA MÉDIA])  [NAS.MÉDIA - FILM].
Otevře se obrazovka [NAS.MÉDIA - FILM].
 Klepněte na požadované záznamové médium.
 Klepněte na [ANO] 
Záznamové médium se změní.
CZ
16
.
Výběr záznamového média pro fotografie (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E)
 Klepněte na (v kategorii
(MENU)  [Zobrazit další]  [NASTAVENÍ MÉDIA]
[SPRÁVA MÉDIA])  [NAS.MÉDIA - FOTO].
Otevře se obrazovka [NAS.MÉDIA - FOTO].
 Klepněte na požadované záznamové médium.
 Klepněte na [ANO] 
.
Záznamové médium se změní.
Začínáme
Kontrola nastavení záznamového média
V režimu nahrávání videoklipů nebo pořizování fotografií se ikona vybraného
záznamového média zobrazuje v pravém horním rohu obrazovky.
Ikona záznamového média

Zobrazená ikona se může lišit v závislosti na modelu videokamery.
Vložení paměťové karty
 Poznámky
Chcete-li ukládat videoklipy a/nebo fotografie na paměťovou kartu, nastavte záznamové médium na
[PAMĚŤOVÁ KARTA] (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).

Typy paměťových karet, které lze použít ve videokameře



V této videokameře lze používat následující paměťové karty: „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2),
„Memory Stick PRO-HG Duo“, paměťové karty SD, paměťové karty SDHC a paměťové karty SDXC
(u každé karty SD se požaduje třída rychlosti 4 nebo vyšší). Nelze však zaručit správnou funkci všech
paměťových karet.
Bylo ověřeno, že v této videokameře lze používat paměťové karty „Memory Stick PRO Duo“ do kapacity
32 GB a paměťové karty SD do kapacity 64 GB.
V této příručce se paměťové karty „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2) a „Memory Stick PRO-HG Duo“
souborně označují termínem „Memory Stick PRO Duo“. Paměťové karty SD, SDHC a SDXC se souborně
označují jako paměťové karty SD.
CZ
17
 Poznámky
V této videokameře nelze používat paměťové karty MultiMediaCard.
 Videoklipy zaznamenané na paměťových kartách SDXC nelze importovat nebo přehrávat na počítačích
nebo A/V zařízeních, které nepodporují souborový systém exFAT*, pokud jsou tato zařízení
k videokameře připojena pomocí kabelu USB. Před připojením zařízení zkontrolujte, zda zařízení
podporuje souborový systém exFAT. Pokud připojíte zařízení nepodporující souborový systém exFAT
a otevře se obrazovka s výzvou k formátování, neprovádějte formátování. V opačném případě by došlo
ke ztrátě všech dat.
* Souborový systém exFAT se používá u paměťových karet SDXC.

Kapacity paměťových karet, které lze použít ve videokameře


V této videokameře lze používat paměťové karty „Memory Stick PRO Duo“, paměťové karty „Memory
Stick“ s poloviční kapacitou nebo standardní paměťové karty SD.
Na paměťovou kartu nebo na adaptér pro paměťovou kartu neumisťujte žádné nálepky ani nic
podobného. V opačném případě by mohlo dojít k nesprávné funkci.
Otevřete kryt a zasuňte paměťovou kartu zkosenou hranou v naznačeném
směru, dokud nezaklapne.

Po vložení paměťové karty zavřete kryt.
Všimněte si směru zkosené hrany.
Indikátor přístupu
Při vložení nové paměťové karty se může otevřít obrazovka [Vytvořit nový soubor
databáze obrazů.]. V takovém případě klepněte na [ANO]. Pokud na paměťovou kartu
zaznamenáváte pouze fotografie, klepněte na [NE].

CZ
18
Zkontrolujte směr zasunutí karty. Pokud vložíte paměťovou kartu špatným směrem, může dojít
k poškození paměťové karty, slotu paměťové karty nebo obrazových dat.
 Poznámky
Pokud se zobrazí [Nepodařilo se vytvořit nový soubor databáze obrazů. Příčinou může být nedostatek

volného místa.], naformátujte paměťovou kartu klepnutím na [FORMÁT.MÉDIUM] (v kategorii
(MENU)  [Zobrazit další] 
[SPRÁVA MÉDIA])  [PAMĚŤOVÁ KARTA] (HDR-CX116E/
CX150E/CX155E/XR150E/XR155E)  [ANO]  [ANO] 
.
Vysunutí paměťové karty
Otevřete kryt a lehce zatlačte paměťovou kartu směrem dovnitř.


Během nahrávání kryt neotevírejte.
Při vkládání a vyjímání paměťové karty dávejte pozor, aby karta paměťová karta nevyskočila a nespadla
na zem.
Klepněte na (v kategorii
Začínáme
Přepis nebo kopírování videoklipů a fotografií z vnitřního záznamového
média na paměťovou kartu (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E)
(MENU)  [Zobrazit další]  [KOPÍROVAT FILM]/[KOPÍROVAT FOTO]
[STŘH]) a postupujte podle pokynů na obrazovce.
CZ
19
Záznam/přehrávání
Nahrávání
Při výchozím nastavení jsou videoklipy nahrávány ve vysokém rozlišení (HD) na následující
média.
HDR-CX110E/CX115E: Paměťová karta
HDR-CX116E/CX150E/CX155E: Vnitřní paměť
HDR-XR150E/XR155E: Vnitřní pevný disk
Tipy
Změna záznamového média viz strana 16 (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).


Otevření krytu objektivu
Otevřete posunutím spínače LENS COVER.
Tipy
Jakmile dokončíte nahrávání nebo při přehrávání obrazů uzavřete kryt objektivu.


1
Upevněte řemínek.
CZ
20
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/CX155E
HDR-XR150E/XR155E
2
Otevřete obrazovku LCD videokamery.
Videokamera je zapnuta.


Záznam/přehrávání
Chcete-li zapnout videokameru s již otevřenou obrazovkou LCD, stiskněte POWER (str. 14).
Režimy nahrávání se aktivují stisknutím MODE. Stisknutím MODE rozsvítíte indikátor
požadovaného režimu.
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/CX155E
Tlačítko MODE
(Videoklip): Při nahrávání videoklipu
(Fotografie): Při pořizování fotografie
HDR-XR150E/XR155E
Tlačítko MODE
(Videoklip): Při nahrávání videoklipu
(Fotografie): Při pořizování fotografie
CZ
21
Nahrávání videoklipů
Stisknutím START/STOP zahajte nahrávání.

Nahrávání lze zahájit také klepnutím  v levém dolním rohu obrazovky LCD.
Tlačítko START/STOP
[PŘIP.]  [NAHR.]
Chcete-li ukončit nahrávání, stiskněte znovu tlačítko START/STOP.


Nahrávání lze zastavit také klepnutím  v levém dolním rohu obrazovky LCD.
Po zapnutí videokamery nebo po přepnutí do režimu nahrávání (videoklip/fotografie)/přehrávání se
ikony a indikátory na panelu LCD zobrazí na cca 3 sekundy a pak zmizí. Chcete-li zobrazit ikony a
indikátory znovu, klepněte na libovolné místo na obrazovce LCD kromě tlačítek pro nahrávání a zoom.
Tlačítka pro nahrávání a zoom
na obrazovce LCD
po 3
sekundách
 Poznámky
Když během nahrávání zavřete obrazovku LCD, kamera přestane nahrávat.
 Nejdelší nepřetržitá doba nahrávání videoklipů je přibližně 13 hodin.
 Překročí-li velikost videoklipu 2 GB, vytvoří se automaticky další videoklip.
 Po zapnutí videokamery bude trvat několik sekund, než bude možné nahrávat. Během této doby nelze
videokameru používat.

CZ
22

Během zapisování dat na záznamové médium po ukončení nahrávání budou signalizovány následující
stavy. Během této doby nevystavujte videokameru nárazům ani vibracím a neodpojujte od videokamery
akumulátor nebo napájecí adaptér.
 Indikátor přístupu (str. 18) svítí nebo bliká
 Ikona média v pravém horním rohu obrazovky LCD bliká
Tipy
Dostupnou dobu nahrávání pro videoklipy naleznete na straně 67.
Úplným stisknutím PHOTO lze během nahrávání videoklipu pořizovat fotografie (Dual Rec).
Když je detekována tvář, zobrazí se bílý rámeček a kvalita obrazu okolo tváře je automaticky
optimalizována ([DETEKCE TVÁŘE]).
Můžete nastavit prioritu tváře tím, že na ni klepnete.
Při výchozím nastavení je fotografie uložena automaticky, když videokamera rozpozná úsměv osoby
během natáčení videoklipu (Úsměv - závěrka).
Z nahraných videoklipů lze pořizovat fotografie
(HDR-CX110E/CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).
Zbývající dobu nahrávání, odhadovanou kapacitu, atd. lze zjistit klepnutím na (MENU) 
[SPRÁVA MÉDIA]).
[Zobrazit další]  [INFO O MÉDIU] (v kategorii
Na obrazovce LCD videokamery se nahrané obrazy zobrazují přesně na celé ploše obrazovky. Může však
dojít k mírnému oříznutí horního, dolního, pravého a levého okraje při přehrávání obrazů na televizoru,
který nedokáže přesně zobrazit celou plochu obrazu. V takovém případě nastavte [VODICÍ MŘÍŽ.]
na [ZAP] a udržujte všechny důležité objekty v záběru uvnitř rámečku zobrazeného na obrazovce.
Chcete-li upravit úhel panelu LCD, nejdříve otevřete panel LCD o 90 stupňů vzhledem ke kameře () a
poté upravte úhel ().









Záznam/přehrávání

 90 stupňů (max.)
 180 stupňů (max.)

[
 90 stupňů od
videokamery
STEADYSHOT] je ve výchozím nastavení nastaveno [AKTIVNÍ].
Datový kód během nahrávání
Na záznamové médium se automaticky ukládají datum, čas a podmínky nahrávání. Během
nahrávání se nezobrazují. Můžete je však během přehrávání zkontrolovat pomocí [DATOVÝ
(MENU)  [Zobrazit další] 
KÓD]. Chcete-li zobrazit tyto informace, klepněte na [PŘEHRÁVÁNÍ])  [DATOVÝ KÓD]  požadované
[NAS.PŘEHRÁVÁNÍ] (v kategorii


.
nastavení 
CZ
23
Pořizování fotografií
Při výchozím nastavení jsou fotografie ukládány na následující paměťová média.
HDR-CX110E/CX115E: Paměťová karta
HDR-CX116E/CX150E/CX155E: Vnitřní paměť
HDR-XR150E/XR155E: Vnitřní pevný disk
Tipy
Změna záznamového média viz strana 16 (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).


 Stisknutím MODE zapnete indikátor
(fotografie).
Obrazovka LCD se přepne na nahrávání fotografií a poměr stran obrazovky se změní
na 4:3.
 Jemným stisknutím tlačítka PHOTO upravte zaostření a poté tlačítko
domáčkněte.

Nahrávání fotografií lze zahájit také klepnutím na
obrazovku LCD.
Bliká  Rozsvítí se
Fotografie je uložena, když zmizí
Tipy
Počet uložitelných fotografií lze ověřit na displeji LCD (str. 70).
(MENU)  [Zobrazit další]  [ VELIK.OBR.]
Chcete-li změnit velikost obrazu, klepněte na [NASTAV.PRO FOTO])  požadované nastavení 

.
(v kategorii
.
Fotografie nelze pořizovat, je-li zobrazen indikátor




CZ
24
.
Přehrávání na videokameře
Při výchozím nastavení jsou přehrávány videoklipy a fotografie uložené na následujících
záznamových médiích.
HDR-CX110E/CX115E: Paměťová karta
HDR-CX116E/CX150E/CX155E: Vnitřní paměť
HDR-XR150E/XR155E: Vnitřní pevný disk
Tipy
Změna záznamového média viz strana 16 (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).


1
2
Otevřete obrazovku LCD videokamery.
Videokamera je zapnuta.

Chcete-li zapnout videokameru s již otevřenou obrazovkou LCD, stiskněte POWER (str. 14).
(ZOBRAZENÍ OBRAZŮ).
Stiskněte

3
Obrazovku VISUAL INDEX lze zobrazit také klepnutím na obrazovce LCD.
Záznam/přehrávání
Za několik sekund se otevře obrazovka VISUAL INDEX.
(ZOBRAZENÍ OBRAZŮ) na
nebo
()  požadovaný videoklip () přehrajete
Klepnutím na videoklip.
Klepnutím na (Fotografie) ()  požadovanou fotografii ()
zobrazíte fotografii.
Videoklipy jsou zobrazeny a seřazeny podle data nahrávání.
 Přepíná zobrazení ovládacího tlačítka.
CZ
25
 K obrazovce MENU
 Zobrazí obrazovku pro výběr typu indexu ([DATOVÝ INDEX]/[ FILMOVÁ
CÍVKA]/[ TVÁŘE]).

/
: Zobrazí videoklipy nahrané předchozího data/dalšího data.*

/
: Zobrazí předchozí/další videoklip.
 Návrat na obrazovku nahrávání.
*  se zobrazí, když klepnete na .



se zobrazí, když zvolíte videoklip ve standardním rozlišení (STD) pomocí [NAST.
/
Obrazovkou můžete rolovat dotykem a tahem  nebo .
 se zobrazí u posledního přehrávaného nebo nahrávaného videoklipu či fotografie. Pokud
stisknete videoklip nebo fotografii, u které se zobrazuje , můžete pokračovat v přehrávání
od předchozího času. ( se zobrazí na fotografii uložené na paměťovou kartu.)
].
Přehrávání videoklipů
Videokamera začne přehrávat vybraný videoklip.
Nastavení hlasitosti
Předchozí
Zastavení
Rychlé přetáčení zpět
Další
OPTION
Rychlé přetáčení vpřed
Pauza/přehrávání
 Poznámky
Přehrávání obrazů na jiných zařízeních, než na videokameře, nemusí být možné.

Tipy
Dosáhne-li přehrávání vybraného videoklipu posledního klipu, vrátí se zobrazení na obrazovku INDEX.
Chcete-li během pauzy pomalu přehrávat videoklip, stiskněte
/
.
/
během přehrávání se videoklipy přehrávají přibližně
Při opakovaném klepnutí na 5násobnou  přibližně 10násobnou  přibližně 30násobnou  přibližně 60násobnou rychlostí.
(MENU)  [Zobrazit další] 
Obrazovku VISUAL INDEX lze rovněž zobrazit klepnutím na [PŘEHRÁVÁNÍ]).
[VISUAL INDEX] (v kategorii
Při nahrávání se automaticky ukládá datum, čas a podmínky nahrávání. Tyto informace se během
(MENU)  [Zobrazit
nahrávání nezobrazují, ale lze je zobrazit při přehrávání klepnutím na [PŘEHRÁVÁNÍ])  [DATOVÝ KÓD]  požadované
další]  [NAS.PŘEHRÁVÁNÍ] (v kategorii
nastavení 


.






CZ
26
Nastavení hlasitosti videoklipů
Během přehrávání videoklipů klepněte na 
Hlasitost zvuku lze také nastavit pomocí
/
 nastavte pomocí
v nabídce OPTION MENU.
/

.
Prohlížení fotografií
Videokamera zobrazí vybranou fotografii.
Předchozí
Na obrazovku
VISUAL INDEX
Tipy
Při prohlížení fotografií uložených na paměťové kartě se na obrazovce zobrazí
Spuštění/zastavení
prezentace
Další
OPTION MENU

(složka přehrávání).
Záznam/přehrávání

CZ
27
Přehrávání obrazů na
televizoru
Způsoby připojení a kvalita obrazu
(vysoké rozlišení (HD) nebo standardní
rozlišení (STD)) na televizoru se může lišit
v závislosti na typu připojeného televizoru a
použitých konektorech.
vyberte
 Klepnutím na /
vstupní konektor televizoru a
poté klepněte na .


Připojení televizoru pomocí [PRŮV.
PŘIPOJ.TV]
Zobrazí se způsob připojení.
Klepnete-li na [RADA], uvidíte tipy
k připojení nebo změně nastavení
videokamery.
Videokameru snadno připojíte k televizoru
podle pokynů zobrazených na obrazovce
LCD, [PRŮV.PŘIPOJ.TV].
 Přepněte vstup televizoru
na připojený konektor.

Postupujte podle pokynů v návodu
k obsluze televizoru.
 Zapněte videokameru a
klepněte na (MENU) 
[Zobrazit další]  [PRŮV.PŘIPOJ.
TV] (v kategorii [DALŠÍ])
na obrazovce LCD.

Konektory
na videokameře
Vstupní konektory
na televizoru
 Připojte videokameru
k televizoru.
Konektor HDMI OUT
Jako zdroj napájení použijte dodaný
napájecí adaptér (str. 12).
*
 Klepněte na [HD TV].
**
Konektor dálkového
ovládání A/V
* HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/
CX155E
** HDR-XR150E/XR155E
CZ
28
 Klepněte na 
Připojovací kabel A/V s S VIDEO (prodává se
samostatně)
 [ANO].
Je-li pro zobrazení videoklipů použit
připojovací kabel A/V, budou zobrazeny
ve standardním rozlišení (STD).
 Zahajte přehrávání videoklipů
a fotografií na videokameře
(str. 25).
(Bílá)
(Červená)
(Žlutá)
Připojovací kabel A/V (součást dodávky)
(Žlutá)
(Bílá)
(Červená)
Typy připojovacích kabelů k propojení
videokamery a televizoru
Připojení k televizoru s vysokým rozlišením
(Zelená) Y
(Modrá)PB/CB
(Červená)PR/CR
(Bílá)
(Červená)
Kabel HDMI (prodává se samostatně)
Připojení televizoru přes videorekordér

Nastavení poměru stran podle
připojeného televizoru (16:9/4:3)

Připojení k televizoru nepodporujícímu vysoké rozlišení,
formát 16:9 (širokoúhlý) nebo 4:3
(Zelená) Y
(Modrá)PB/CB
(Červená)PR/CR
(Bílá)
(Červená)
Nastavte [TYP TV] na [16:9] nebo [4:3] podle
televizoru.
Je-li televizor monofonní (je vybaven pouze
jedním vstupním audio konektorem)

Komponentní A/V kabel (součást dodávky)
Připojte videokameru do vstupu LINE IN
na videorekordéru pomocí kabelu A/V. Nastavte
volič vstupu na videorekordéru na LINE
(VIDEO 1, VIDEO 2 atd.).
Záznam/přehrávání
Komponentní A/V kabel (součást dodávky)
Zapojte žlutý konektor připojovacího kabelu
A/V do vstupního video konektoru a bílý (levý
kanál) nebo červený konektor (pravý kanál)
do vstupního audio konektoru televizoru nebo
videorekordéru.
Připojení zařízení pomocí
komponentního A/V kabelu

Zapojíte-li pouze komponentní video
konektory, nebude přehráván zvuk. Červené a
bílé konektory zapojte do audio výstupů.
Připojení pomocí kabelu HDMI


Používejte kabel HDMI s logem HDMI.
Na jednom konci (pro videokameru) použijte
konektor HDMI mini a na druhém konci
konektor vhodný pro připojení televizoru.
CZ
29



Obrazy chráněné autorskými právy se
z konektoru HDMI OUT videokamery
nepřehrají.
Některé televizory s tímto připojením mohou
fungovat nesprávně (např. žádný zvuk nebo
obraz).
Nepřipojujte konektor HDMI OUT
videokamery k externímu zařízení HDMI OUT,
může dojít k poškození videokamery.
Připojování pomocí připojovacího
kabelu A/V s S-video


Je-li připojen konektor S VIDEO (kanál
S VIDEO), nepřehrají se zvukové signály.
Chcete-li přehrávat zvuk, připojte bílé a červené
konektory ke vstupnímu audio konektoru
televizoru.
Toto připojení vytváří vyšší rozlišení než
připojovací kabel A/V.
 Poznámky
 Přehráváte-li videoklipy ve standardním
rozlišení (STD) na televizoru 4:3, který není
kompatibilní se signálem 16:9, nahrávejte
videoklipy s poměrem stran 4:3. Klepněte na (MENU)  [Zobrazit další]  [NAS.
[NAST.
NAHR.-DALŠÍ] (v kategorii
SNÍMÁNÍ])  [ VÝBĚR ŠÍŘKY]  [4:3]


(str. 56).

Je-li televizor nebo videorekordér
vybaven 21pinovým adaptérem
(EUROCONNECTOR)
Použijte 21pinový adaptér (prodává se
samostatně) pro přehrávání fotografií.
Televizor/
videorekordér
Tipy
Připojíte-li videokameru k televizoru více než
jedním typem kabelu kvůli zobrazení obrazů,
je priorita vstupních konektorů televizoru
následující:
HDMI  komponentní  S VIDEO  video


CZ
30

HDMI (High Definition Multimedia Interface)
je rozhraní, které umožňuje současné vysílání
obrazových a zvukových signálů. Konektor
HDMI OUT přenáší vysoce kvalitní obraz a
digitální audio signály.
Informace o „Photo TV HD“
Videokamera je kompatibilní se standardem
„Photo TV HD“. „Photo TV HD“ nabízí
vysoce detailní vykreslení jemných struktur
a barev podobné fotografiím. Připojením
zařízení společnosti Sony kompatibilních
se standardem Photo TV HD pomocí
kabelu HDMI* nebo komponentního A/V
kabelu** můžete objevit úplně nový svět
fotografií v kvalitě HD.
* Televizor se při zobrazování fotografií
automaticky přepne do příslušného režimu.
** Bude nutné nastavit televizor. Podrobnosti
naleznete v návodu k obsluze televizoru
kompatibilního se standardem Photo TV HD.
Správné používání videokamery
Mazání videoklipů a
fotografií
Prostor na záznamovém médiu lze uvolnit
smazáním videoklipů a fotografií.
 Poznámky
Obrazy, které byly vymazány, nelze obnovit.
Důležité videoklipy a fotografie si předem uložte.
 Při mazání obrazů nevyjímejte z kamery modul
akumulátoru ani neodpojujte napájecí adaptér.
Mohlo by dojít k poškození záznamového média.
 Při mazání obrazů z paměťové karty ji
nevysunujte.
 Nelze mazat videoklipy a fotografie, u nichž
byla nastavena ochrana. Před vymazáním zrušte
zabezpečení videoklipů a fotografií, které chcete
vymazat.
 Je-li vymazaný videoklip umístěn v seznamu
pro přehrávání, bude tento videoklip odstraněn
rovněž ze seznamu pro přehrávání.
 Je-li vymazaný videoklip umístěn v uloženém
scénáři přehrávání průřezu, bude videoklip
vymazán i z tohoto scénáře.
3
Klepnutím zobrazte symbol u
videoklipů nebo fotografií, které
se mají vymazat.



1
Klepněte na (MENU) 
[Zobrazit další]  [ODSTRANIT]
(v kategorii
[STŘH]).
2
Chcete-li vymazat videoklipy,
klepněte na [ ODSTRANIT] 
[
ODSTRANIT] nebo
[
ODSTRANIT].

4
Výběr obrazu potvrďte stisknutím
a podržením obrazu na obrazovce
se vrátíte
LCD. Klepnutím na na předchozí obrazovku.
Klepněte na 
 [ANO] 
.
Vymazání všech videoklipů/fotografií
najednou
Správné používání videokamery
Tipy
Obraz na obrazovce přehrávání můžete vymazat
pomocí
OPTION MENU.
Chcete-li vymazat všechny obrazy
na záznamovém médiu a obnovit tak veškerý
volný prostor na médiu, naformátujte médium.
Zmenšené obrázky, které umožňují shlédnout
více obrazů najednou na obrazovce indexu, se
nazývají „miniatury“.



V kroku 2 klepněte na [ ODSTRANIT]
ODSTR.VŠE]/[
ODSTR.VŠE]
[

.
 [ANO]  [ANO] 

Chcete-li vymazat všechny obrazy najednou,
klepněte na [ ODSTRANIT] 
[ ODSTRANIT VŠE]  [ANO]  [ANO]

.

Vymazání všech videoklipů/fotografií
nahraných ve stejný den najednou
 Poznámky
Fotografie na paměťové kartě nelze mazat podle
data pořízení.

Chcete-li vymazat fotografie, klepněte na [ ODSTRANIT]  [ ODSTRANIT].
CZ
31
V kroku 2 klepněte na [ ODSTRANIT]
ODSTR.dle data]/[
ODSTR.
[
dle data].

Chcete-li vymazat všechny fotografie
ze stejného dne, klepněte na [ ODSTRANIT]  [ ODSTR.dle
data].
Klepnutím na /
vyberte datum
pořízení požadovaných videoklipů/
.
fotografií a poté klepněte na 
Výběr obrazu potvrďte klepnutím na obraz
se
na obrazovce LCD. Klepnutím na vrátíte na předchozí obrazovku.
Klepněte na [ANO] 
CZ
32

.
Ukládání videoklipů a fotografií do počítače
Příprava počítače
(Windows)
Následující operace můžete provést pomocí
„PMB (Picture Motion Browser)“.
 Přenos obrazů do počítače
 Prohlížení a úpravy přenesených obrazů
 Vytvoření disku
 Nahrávání videoklipů a fotografií
na webové stránky
Chcete-li videoklipy a fotografie ukládat
pomocí počítače, nainstalujte předem
„PMB“ z dodaného disku CD-ROM.
Krok 1 Kontrola počítačového
systému
Operační systém*1
Microsoft Windows XP SP3* /Windows Vista
SP2*3/Windows 7
2
Aplikace
DirectX 9.0c nebo novější (Tento výrobek
je založen na technologii DirectX. Musí být
nainstalován software DirectX.)
Operační paměť
Windows XP: 512 MB nebo více (doporučuje
se 1 GB nebo více).
256 MB nebo více však dostačuje
pro zpracovávání pouze videoklipů
ve standardním rozlišení (STD).
Windows Vista/Windows 7: 1 GB nebo větší
Ukládání videoklipů a fotografií do počítače
 Poznámky
Neformátujte médium videokamery pomocí
počítače. V opačném případě nemusí
videokamera pracovat správně.
 Tato videokamera snímá záběry s vysokým
rozlišením ve formátu AVCHD. Pomocí
dodaného softwaru pro PC lze obrazy
ve vysokém rozlišení kopírovat na média DVD.
Média DVD obsahující obrazy ve formátu
AVCHD však nepoužívejte v přehrávačích nebo
rekordérech DVD, protože rekordér/přehrávač
DVD by nemusel vysunout médium a mohl by
bez upozornění smazat jeho obsah.

Procesor*4
Intel Core Duo 1,66 GHz či rychlejší nebo
Intel Core 2 Duo 1,66 GHz či rychlejší
(Intel Core 2 Duo 2,26 GHz či rychlejší při
zpracovávání videoklipů HD FX/HD FH)
Pro následující operace však dostačuje
procesor Intel Pentium III 1 GHz nebo
rychlejší:
 Přenos videoklipů a fotografií do počítače
 One Touch Disc Burn
 Vytváření disku Blu-ray/disku AVCHD/
disku DVD video (při vytváření disku DVD
video převodem z vysokého rozlišení (HD)
na standardní rozlišení (STD) se požaduje
procesor Intel Core Duo 1,66 GHz nebo
rychlejší.)
 Kopírování disku
 Zpracovávání pouze videoklipů
ve standardním rozlišení (STD)
Pevný disk
Dostupný prostor na pevném disku potřebný
k instalaci: Přibližně 500 MB (10 GB nebo
více při vytváření disků AVCHD. Vytváření
disků Blu-ray může vyžadovat maximálně
50 GB.)
Displej
Nejméně 1 024 × 768 bodů
Ostatní
Port USB (musí být součástí standardního
vybavení, kompatibilní se standardem
Hi‑Speed USB (kompatibilni s USB 2.0)),
disk Blu-ray/vypalovačka DVD (pro instalaci
musí být k dispozici jednotka CD-ROM)
Jako souborový systém pevného disku se
doporučuje buď NTFS nebo exFAT.
CZ
33
*1Požaduje se standardní instalace. Správnou
funkci nelze zaručit, pokud byl operační systém
aktualizován nebo je provozován v prostředí
s několika operačními systémy.
*264bitové edice a Starter (Edition) nejsou
podporovány. Funkce vytváření disků a další
související funkce vyžadují software Windows
Image Mastering API (IMAPI) verze 2.0 nebo
novější.
*3Starter (Edition) není podporována.
*4Doporučuje se rychlejší procesor.
 Poznámky
 Funkce ve všech počítačových prostředích není
zaručena.
Použití počítače Macintosh
Dodaný software „PMB“ nelze používat
na počítačích Macintosh. Chcete-li
importovat videoklipy a fotografie do
počítače, obraťte se na společnost Apple
Inc.
 Zkontrolujte, že videokamera
není připojena k počítači.
 Zapněte počítač.


Pro instalaci se přihlaste jako správce.
Před instalací softwaru ukončete všechny
aplikace spuštěné na počítači.
 Vložte do diskové jednotky
počítače dodaný disk CD-ROM.
Zobrazí se instalační obrazovka.
Pokud se obrazovka neotevře, klikněte
na [Start]  [Computer] (v Windows XP,
[My Computer]), poté dvakrát klikněte
na [SONYPMB (E:)] (CD-ROM)*.
* Názvy jednotek (např. (E:)) se mohou
na různých počítačích lišit.

 Klikněte na [Instalace].
Krok 2 Instalace dodaného
softwaru „PMB“
Před připojením videokamery k počítači
nainstalujte software „PMB“.
 Poznámky
Je-li na počítači nainstalován software „PMB“
ve verzi nižší než 5.0.00, nemusí být k dispozici
některé funkce softwaru „PMB“, které lze jinak
použít v případě instalace softwaru „PMB“
z dodaného disku CD-ROM. Z dodaného disku
CD-ROM se rovněž instaluje „PMB Launcher“.
Software „PMB“ nebo jiný software lze spouštět
pomocí „PMB Launcher“. Dvojitým kliknutím
na ikonu zástupce „PMB Launcher“ na pracovní
ploše počítače spusťte „PMB Launcher“.

CZ
34
 Vyberte zemi nebo region.
 Vyberte jazyk instalované
aplikace a poté přejděte na další
obrazovku.
 Pečlivě si přečtěte podmínky
licenčního ujednání. Pokud
s podmínkami souhlasíte, změňte
na a klikněte na [Next] 
[Install].
 Zapněte počítač a připojte
videokameru k počítači pomocí
dodaného kabelu USB.


Podle typu počítače bude možná nutné
nainstalovat software jiných výrobců.
Pokud se zobrazí instalační obrazovka,
postupujte při instalaci potřebného
softwaru podle pokynů.
Pokud je to nutné, po ukončení instalace
počítač restartujte.
Po dokončení instalace se zobrazí
následující ikony.
Vyjměte z počítače disk CD-ROM.
Na obrazovce videokamery se
automaticky zobrazí [VÝBĚR USB].
 Klepněte na jeden z typů médií
zobrazených na obrazovce
videokamery, aby počítač
videokameru rozpoznal.
: Spouští „PMB“.
: Zobrazuje „PMB Help“.
: Zobrazuje „PMB Launcher“.
„PMB Launcher“ umožňuje spouštění
„PMB“ nebo jiného softwaru či
otevírání webových stránek.


Zobrazená záznamová média se liší
v závislosti na modelu.
Pokud se obrazovka [VÝBĚR USB]
nezobrazí, klepněte na (MENU)
 [Zobrazit další]  [PŘIPOJIT USB]
(v kategorii [DALŠÍ]).
 Klikněte na [Continue]
na obrazovce počítače.
 Nainstalujte software podle
pokynů na obrazovce.



Mohou se zobrazit další ikony.
V závislosti na postupu instalace se nemusí
zobrazit žádná ikona.
Ukládání videoklipů a fotografií do počítače
HDR-CX110E/CX115E: [ PŘIPOJIT
USB] (paměťová karta)
HDR-CX116E/CX150E/CX155E:
[ PŘIPOJIT USB] (vnitřní paměť)
HDR-XR150E/XR155E: [ PŘIPOJIT
USB] (vnitřní pevný disk)
 Poznámky
Chcete-li vytvářet disky nebo používat jiné
funkce v operačním systému Windows
XP, musí být nainstalován software Image
Mastering API v2.0 pro Windows XP. Pokud
dosud nebyl nainstalován software Image
Mastering API v2.0 pro Windows XP, vyberte
jej z požadovaných programů na instalační
obrazovce a nainstalujte podle zobrazených
pokynů. (Při instalaci musí být počítač připojen
k Internetu.) Software Image Mastering API
v2.0 pro Windows XP můžete nainstalovat
v reakci na hlášení zobrazené při pokusu
o použití těchto funkcí.

Během instalace softwaru „PMB“ připojte
videokameru k počítači.
CZ
35
Spuštění PMB (Picture
Motion Browser)
Odpojení videokamery od počítače
Klikněte na ikonu
v pravém dolním rohu
pracovní plochy počítače  [Safely remove
USB Mass Storage Device].
Klepněte na [KON]  [ANO] na obrazovce
videokamery.
Odpojte kabel USB.
 Poznámky
Přistupujte k počítači pomocí dodaného
softwaru „PMB“. Neupravujte soubory ani
složky ve videokameře pomocí počítače. Mohlo
by dojít k poškození obrazových souborů nebo
znemožnění jejich přehrávání.
 Při importu snímků ukládaných po dlouhé
časové období nebo upravených snímků
použijte dodaný software „PMB“. Pokud
nepoužijete software „PMB“, nemusí import
snímků proběhnout správně.
 Pokud tyto kroky podniknete, nelze zaručit
správnou funkci.
 Při mazání obrazových souborů proveďte
kroky na straně 31. Nemažte obrazové soubory
ve videokameře přímo pomocí počítače.
 Nekopírujte soubory z počítače na záznamové
médium. Není zaručena správná funkce.
 Disk Blu-ray lze vytvořit pomocí počítače
vypalovačkou Blu-ray. Nainstalujte BD Add-on
Software pro „PMB“ (str. 42).

CZ
36
Dvakrát klikněte na ikonu zástupce „PMB“
na obrazovce počítače.
 Poznámky
Pokud se ikona na obrazovce počítače
nezobrazuje, „PMB“ spustíte kliknutím
na [Start]  [All Programs]  [ PMB].

„PMB“ umožňuje prohlížení, úpravy a
vytváření disků s videoklipy a fotografiemi.
Použití „PMB Help“
Podrobnosti k použití „PMB“ najdete
v „PMB Help“. „PMB Help“ otevřete
dvojitým kliknutím na ikonu zástupce
„PMB Help“ na obrazovce počítače.
 Poznámky
Pokud se ikona na obrazovce počítače
nezobrazuje, klikněte na [Start]  [All
Programs]  [PMB]  [PMB Help].
K otevření „PMB Help“ lze rovněž použít [Help]
v „PMB“.

Výběr způsobu vytváření disku (počítač)
Zde je popsáno několik způsobů vytváření disků ve vysokém rozlišení (HD) nebo disků
ve standardním rozlišení (STD) z videoklipů nebo fotografií ve vysokém rozlišení (HD)
nahraných ve videokameře. Vyberte způsob, který vyhovuje vašemu přehrávači.
Přehrávač
Výběr způsobu a typu disku
Zařízení pro přehrávání disků
Blu-ray (přehrávač disků Blu-ray,
PlayStation3, atd.)
Import videoklipů a fotografií
Zařízení pro přehrávání disků
AVCHD (Sony Přehrávač Blu-ray,
PlayStation3, atd.)
do počítače (str. 40)

Vytvoření disku Blu-ray* ve vysokém
rozlišení (HD) (str. 42)
Vytvoření disku jedním dotykem (One
Touch Disc Burn) (str. 39)
Import videoklipů a fotografií
do počítače (str. 40)

Vytvoření disku ve formátu AVCHD
ve vysokém rozlišení (HD) (str. 41)
Import videoklipů a fotografií
do počítače (str. 40)

Vytváření disku ve standardním rozlišení
(STD) (str. 42)
Ukládání videoklipů a fotografií do počítače
Běžná zařízení pro přehrávání
disků DVD (přehrávač DVD,
počítač s možností přehrávání
disků DVD, atd.)
* K vytvoření disku Blu-ray musí být nainstalován software BD Add-on Software pro „PMB“ (str. 42).
Charakteristika každého typu disku
Při použití disku Blu-ray lze nahrávat obrazy ve vysokém rozlišení (HD) s délkou větší, než je tomu
v případě disků DVD.
Videoklip ve vysokém rozlišení (HD) lze uložit na médium DVD, jako jsou například disky DVD-R.
Vytvoří se disk ve vysokém rozlišení (HD).
Disk ve vysokém rozlišení (HD) je možno přehrávat na zařízeních kompatibilních s formátem
AVCHD, jako je například Sony Přehrávač Blu-ray a PlayStation3. Tento disk nelze přehrávat
na běžných přehrávačích DVD.
Videoklip ve standardním rozlišení (STD) převedený z videoklipu ve vysokém rozlišení (HD) je
možno uložit na médium DVD, jako jsou například disky DVD-R. Vytvoří se disk ve standardním
rozlišení (STD).
CZ
37
Disky kompatibilní s „PMB“
Pro „PMB“ lze používat 12 cm disky následujícího typu. Podrobnosti o disku Blu-ray viz
strana 42.
Typ disku
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
DVD-RW/DVD+RW
Vlastnosti
Nepřepisovatelný
Přepisovatelný
 Poznámky
V konzoli PlayStation3 mějte vždy nainstalovánu nejnovější verzi systémového softwaru PlayStation3.
 Konzole PlayStation3 nemusí být dostupná v některých zemích/oblastech.

CZ
38
Vytvoření disku jedním
dotykem
(One Touch Disc Burn)
Videoklipy a fotografie pořízené
videokamerou, které dosud nebyly uloženy
pomocí funkce One Touch Disc Burn, lze
na disk uložit automaticky. Videoklipy a
fotografie se na disk ukládají v obrazové
kvalitě záznamu.
 Poznámky
Z videoklipů ve vysokém rozlišení (HD)
(výchozí nastavení) se vytvoří disk AVCHD.
 Nelze vytvářet disky AVCHD z videoklipů
nahraných v režimu [HD FX] funkce
[ REŽIM NAHR.].
 Pomocí funkce One Touch Disc Burn nelze
vytvářet disky Blu-ray.
 Chcete-li vytvořit disk ve standardním rozlišení
(STD) z videoklipů ve vysokém rozlišení
(HD), nejdříve přeneste videoklipy do počítače
(str. 40) a poté vytvořte disk ve standardním
rozlišení (STD) (str. 42).
 Nejdříve nainstalujte „PMB“ (str. 34), ale
„PMB“ zatím nespouštějte.
 Při použití této funkce připojte videokameru
do síťové zásuvky pomocí napájecího adaptéru
(součást dodávky) (str. 12).
 Pomocí funkce One Touch Disc Burn
videokamery lze ukládat pouze videoklipy a
fotografie uložené na vnitřním záznamovém
médiu (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E).
2
Zapněte počítač a poté připojte
videokameru k počítači pomocí
dodaného kabelu USB.

3
Stiskněte
(DISC BURN).
4
Postupujte podle pokynů
na obrazovce počítače.
Ukládání videoklipů a fotografií do počítače
 Poznámky
Použijete-li funkci One Touch Disc Burn,
videoklipy a fotografie se neukládají
do počítače.

1
Zapněte počítač a vložte
do jednotky DVD nepoužitý disk.


Použitelné typy disků viz strana 38.
Pokud se automaticky spustí jakýkoliv jiný
software, než „PMB“, ukončete jej.
CZ
39
Import videoklipů a
fotografií do počítače
Videoklipy a fotografie pořízené
videokamerou lze uložit do počítače.
Nejdříve zapněte počítač.
3
Klikněte na [Import].

Podrobnosti viz „PMB Help“ (str. 36).
 Poznámky
 Při použití této funkce připojte videokameru
do síťové zásuvky pomocí napájecího adaptéru
(součást dodávky) (str. 12).
1
Zapněte počítač a poté připojte
videokameru k počítači pomocí
dodaného kabelu USB.
Videoklipy a fotografie se přenesou
do počítače.
Po dokončení operace se otevře
obrazovka „PMB“.
2
Na obrazovce videokamery se zobrazí
[VÝBĚR USB].
Na obrazovce videokamery
klepněte na záznamové médium
obsahující obrazy, které chcete
uložit.
[ PŘIPOJIT USB]: Vnitřní paměť
[ PŘIPOJIT USB]: Vnitřní pevný
disk
[ PŘIPOJIT USB]: Paměťová karta


Zobrazená záznamová média se liší
v závislosti na modelu.
Pokud se obrazovka [VÝBĚR USB]
nezobrazí, klepněte na (MENU)
 [Zobrazit další]  [PŘIPOJIT USB]
(v kategorii [DALŠÍ]).
Na obrazovce počítače se zobrazí okno
pro import.
CZ
40
Tipy
Videoklipy ve vysokém rozlišení (HD) lze
přenést z počítače do videokamery (HDRCX110E/CX150E/XR150E). Podrobnosti viz
„PMB Help“ (str. 36).


Vytváření disku AVCHD
Disk AVCHD lze vytvořit spojením
videoklipů ve vysokém rozlišení (HD),
které byly přeneseny do počítače (str. 40).
V této části je vysvětlen postup ukládání
videoklipu ve vysokém rozlišení (HD)
na disk DVD.
1
Zapněte počítač a vložte
do jednotky DVD nepoužitý disk.


2
3

4
5
Videoklipy ve vysokém rozlišení (HD) jsou
označeny pomocí .
Na disk nelze ukládat fotografie.
Chcete-li vybrat několik videoklipů,
stiskněte a přidržte tlačítko Ctrl a klikněte
na miniatury.
Chcete-li přidat videoklipy k již vybraným
videoklipům, vyberte videoklipy v hlavním
okně a přetáhněte je do okna pro výběr
videoklipů.
Při vytváření disku postupujte
podle pokynů na obrazovce.

Vytváření disku může trvat dlouhou dobu.
Přehrávání disku AVCHD
na počítači
K přehrávání disků AVCHD je možno
použít „Player for AVCHD“, který se
instaluje spolu s „PMB“.
Ke spuštění „Player for AVCHD“ klikněte
na [Start]  [All Programs]  [PMB]
 [PMB Launcher]  [View] 
[Player for AVCHD].
Nápověda k použití viz „Player for
AVCHD“.

Ukládání videoklipů a fotografií do počítače
Klikněte na [Calendar] nebo
[Index] na levé straně okna,
vyberte datum nebo složku
a poté zvolte videoklipy
ve vysokém rozlišení (HD).


Použitelné typy disků viz strana 37.
Pokud se automaticky spustí jakýkoliv jiný
software, než „PMB“, ukončete jej.
Spusťte „PMB“ (str. 36).

Otevře se okno, které slouží k výběru
videoklipů.
V závislosti na počítači se videoklipy
nemusí přehrávat hladce.
Na horní straně okna klikněte na  [Create AVCHD Format
Discs (HD)].
CZ
41
Vytváření disku Blu-ray
Můžete vytvořit disk Blu-ray z videoklipu
ve vysokém rozlišení (HD), který byl
přenesen do počítače (str. 40).
K vytvoření disku Blu-ray musí být
nainstalován software BD Add-on
Software pro „PMB“. Klikněte na [BD
Add-on Software] na instalační
obrazovce softwaru „PMB“ a nainstalujte
tento zásuvný modul podle pokynů
na obrazovce.

Při instalaci [BD Add-on Software] připojte
počítač k Internetu.
Vytváření disku
ve standardním
rozlišení (STD),
který lze přehrávat
na běžných
přehrávačích DVD
Disk ve standardním rozlišení (STD) lze
vytvořit výběrem videoklipů, které byly
přeneseny do počítače (str. 40).
 Poznámky
Jako zdroj je možno vybrat videoklipy
ve vysokém rozlišení (HD). Obrazová kvalita
však bude převedena z vysokého (HD)
na standardní rozlišení (STD). Převod obrazové
kvality videoklipů bude trvat déle, než samotné
nahrávání videoklipů.

1
Zapněte počítač a vložte
do jednotky DVD nepoužitý disk.
Vložte disk Blu-ray do diskové jednotky
a klikněte na  [Create Blu-ray Disc
(HD)] v kroku 4 postupu „Vytváření
disku AVCHD“ (str. 41). Ostatní postupy
jsou stejné jako při vytváření disku
AVCHD.


Počítač musí umožňovat vytváření disků
Blu-ray.
Po vytváření disků Blu-ray jsou k dispozici
média BD-R (nepřepisovatelné) a BD-RE
(přepisovatelné). Pro vytvoření disku na něj
nelze přidávat další obsah (platí pro všechny
typy disků).


2
3
Spusťte „PMB“ (str. 36).
Klikněte na [Calendar] nebo
[Index] na levé straně okna,
vyberte datum nebo složku a
poté zvolte videoklipy.


CZ
42
Použitelné typy disků viz strana 37.
Pokud se automaticky spustí jakýkoliv jiný
software, než „PMB“, ukončete jej.
Videoklipy ve vysokém rozlišení (HD) jsou
označeny pomocí .
Chcete-li vybrat několik videoklipů,
stiskněte a přidržte tlačítko Ctrl a klikněte
na miniatury.
4
Na horní straně okna klikněte na  [Create DVD-Video Format
Discs (STD)].
Otevře se okno, které slouží k výběru
videoklipů.

Chcete-li přidat videoklipy k již vybraným
videoklipům, vyberte videoklipy v hlavním
okně a přetáhněte je do okna pro výběr
videoklipů.
Úpravy videoklipů
Z videoklipu lze vyříznout pouze
potřebné části a uložit je do jiného
souboru.
Dvakrát klikněte na videoklip, který
chcete upravovat v „PMB“, klikněte
na [Show Edit Palette] na pravé straně
obrazovky  [Trim Video] nebo vyberte
nabídku [Manipulate]  [Edit] 
[Trim Video]. Podrobnosti viz „PMB
Help“ (str. 36).
Pořízení fotografií z videoklipu
5
Při vytváření disku postupujte
podle pokynů na obrazovce.
Vytváření disku může trvat dlouhou dobu.
Ukládání videoklipů a fotografií do počítače

Snímek pořízený z videoklipu lze uložit
jako soubor fotografie.
Dvakrát klikněte na videoklip, který
chcete upravovat v „PMB“, klikněte
na [Show Edit Palette] na pravé straně
obrazovky  [Save Frame]. Podrobnosti
viz „PMB Help“ (str. 36).
Kopírování disku
Nahraný disk lze zkopírovat na jiný disk
pomocí „Video Disc Copier“.
Kliknutím na [Start]  [All Programs]
 [PMB]  [PMB Launcher]  [Disc
Creation]  [Video Disc Copier] spusťte
software. Nápověda k použití viz „Video
Disc Copier“.


Videoklipy ve vysokém rozlišení (HD) nelze
kopírovat jejich převodem na videoklipy
ve standardním rozlišení (STD).
Kopírovat nelze na disk Blu-ray.
CZ
43
Ukládání obrazů pomocí externího zařízení
Ukládání obrazů na
externí médium
(PŘÍMÉ KOPÍROVÁNÍ)
Videoklipy a fotografie lze ukládat
na externí zařízení (velkokapacitní
paměťové zařízení USB), jako je například
externí pevný disk. Obrazy lze rovněž
přehrávat na videokameře nebo jiném
zařízení pro přehrávání.
 Poznámky
Pro tuto operaci je nutno použít adaptérový
kabel USB VMC-UAM1 (prodává se
samostatně).
 Adaptérový kabel USB VMC-UAM1 nemusí být
dostupný v některých zemích/oblastech.
 Jako externí médium nelze používat následující
zařízení.
 médium s kapacitou překračující 2 TB
 běžná disková jednotka, např. jednotka CD
nebo DVD
 média připojená prostřednictvím
rozbočovače USB
 média s vestavěným rozbočovačem USB
 čtečka karet
 Externí média nemusí být možné používat
s funkcí kódu.
 Videokamera může pracovat se souborovým
systémem FAT. Je-li externí médium
naformátováno na souborový systém NTFS,
atd., naformátujte jej před použitím pomocí
videokamery. Po připojení externího
média k videokameře se otevře obrazovka
formátování. Obrazovka formátování se však
může zobrazit i přesto, že použijete externí
médium se souborovým systémem FAT.
 Správná funkce není zaručena u každého
zařízení, které splňuje provozní požadavky.
 Připojte videokameru do síťové zásuvky pomocí
dodaného napájecího adaptéru (str. 12).
 Podrobnosti viz návod k obsluze dodaný
s externím médiem.
 Podrobnosti o dostupných externích médiích
naleznete na webu podpory Sony pro vaši
zemi/oblast.

CZ
44
Tipy
Pomocí dodaného softwaru „PMB“ lze
importovat snímky uložené na externím médiu.


1
Připojte napájecí adaptér a
napájecí kabel ke konektoru
DC IN videokamery a do síťové
zásuvky.
2
Je-li externí médium vybaveno
napájecím kabelem, připojte jej
do síťové zásuvky.
3
Připojte k externímu médiu
adaptérový kabel USB.
4
Připojte adaptérový kabel USB
do zásuvky  (USB) videokamery.
Když se otevře obrazovka [Vytvořit
nový soubor databáze obrazů.],
klepněte na [ANO].
Adaptérový kabel
USB (prodává se
samostatně)
5
Klepněte na [Kopírovat.]
na obrazovce videokamery.
HDR-CX110E/CX115E:
Videoklipy a fotografie, které dosud
nebyly uloženy na externí médium, lze
uložit.
HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E:
Videoklipy a fotografie na interním
záznamovém médiu videokamery,
které dosud nebyly uloženy na externí
médium, lze uložit.

6
Tato obrazovka se zobrazí pouze v případě,
že jsou k dispozici nově nahrané obrazy.
Po dokončení operace klepněte
na na obrazovce
videokamery.
Připojování externího média
Obrazy uložené na externím médiu se
zobrazují na obrazovce LCD. Tlačítko
zobrazení videoklipu a fotografie
na obrazovce VISUAL INDEX se mění jak
je uvedeno níže.
Uložení požadovaných videoklipů a
fotografií
Snímky z paměťových karet je možno
ukládat na externí média.
 Poznámky
Fotografie, které jsou uloženy na paměťové
kartě nelze kopírovat ani vyhledávat podle data.

V kroku 5 výše klepněte na [Přehrát bez
kopírování.].
Otevře se obrazovka VISUAL INDEX
externího média.
(MENU) 
Klepněte na [Zobrazit další]  [KOPÍROVAT
FILM] (při výběru videoklipů)/
[KOPÍROVAT FOTO] (při výběru
fotografií).
Při určování způsobu výběru
záznamového média (HDR-CX116E/
CX150E/CX155E/XR150E/XR155E)
a obrazů postupujte podle pokynů na
obrazovce.
Pokud jste zvolili [KOP.dle výběru],
klepněte na obraz, který se má uložit.
Zobrazí se .

Ukládání obrazů pomocí externího zařízení
 Poznámky
Počet scén, které je možno uložit na externí
médium je následující. Přestože externí médium
obsahuje volný prostor, nelze uložit scény,
jejichž počet překračuje následující hodnotu.
Videoklipy ve vysokém rozlišení (HD): Max. 3 999
Videoklipy ve standardním rozlišení (STD): 9 999
Fotografie: 9 999 snímků × 899 složek
Počet scén může být menší v závislosti na typu
nahraných obrazů.

Můžete provádět úpravy nastavení v
nabídce externího média, například mazání
(MENU) 
obrazů. Klepněte na [Zobrazit další] na obrazovce VISUAL
INDEX.
Pokud jste zvolili [KOPÍR.dle data],
vyberte datum obrazů, které se mají
/
, klepněte na přepsat pomocí
a poté přejděte na krok .
Zbývající kapacita externího média
CZ
45


Výběr obrazu potvrďte stisknutím
a podržením obrazu na obrazovce
se vrátíte
LCD. Klepnutím na na předchozí obrazovku.
Stisknutím data můžete vyhledat více
obrazů podle data.
Klepněte na  [ANO] 
na obrazovce videokamery.
Přehrávání obrazů z externího média
na videokameře
V kroku 5 výše klepněte na [Přehrát bez
kopírování.].
Otevře se obrazovka VISUAL INDEX
externího média.
Přehrajte obraz (str. 25).


Obrazy můžete rovněž prohlížet
na televizoru připojeném k videokameře
(str. 28).
K přehrávání videoklipů ve vysokém
rozlišení (HD) na počítači lze použít
[Player for AVCHD]. Spusťte [Player for
AVCHD] (str. 41) a pomocí [Settings]
vyberte jednotku, ke které je připojeno
externí médium.
 Poznámky
Nelze zobrazit datový index pro fotografie.
 Pokud videokamera nerozpozná externí
médium, pokuste se provést následující operace.
 Znovu připojte adaptérový kabel USB
k videokameře.
 Je-li externí médium vybaveno napájecím
kabelem, připojte jej do síťové zásuvky.
Vytvoření disku
pomocí vypalovačky
DVD
Výběr způsobu vytváření disku
Zde je popsáno několik způsobů vytváření
disků AVCHD nebo disků ve standardním
rozlišení (STD) z videoklipů nebo fotografií
ve vysokém rozlišení (HD) nahraných
ve videokameře. Vyberte způsob, který
vyhovuje vašemu přehrávači.
 Poznámky
Připravte si disk DVD, např. DVD-R, pro
vytvoření disku.
 Vytvoření disku Blu-ray viz strana 42.
 Uložení obrazů na externí médium viz strana 44.

Zařízení kompatibilní s formátem
AVCHD
Přehrávač


Sony Přehrávač Blu-ray
PlayStation3, atd.

Odpojení externího média
Klepněte na na obrazovce VISUAL
INDEX externího média.
Odpojte adaptérový kabel USB.
CZ
46
Vytvářející zařízení


Vypalovačka DVD, DVDirect Express (str. 47)
Vypalovačka DVD, atd., jiná než DVDirect
Express (str. 50)
Typ disku

Disk AVCHD (vysoké rozlišení (HD))
Běžné zařízení DVD
Přehrávač


Přehrávač DVD
Počítač, schopný přehrávat disky DVD, atd.
Vytvářející zařízení



Vypalovačka DVD, DVDirect Express (str. 47)
Vypalovačka DVD jiná než DVDirect Express
(str. 50)
Rekordér disků, atd. (str. 51)
Typ disku

Disk ve standardním rozlišení (STD)
Můžete vytvořit disk nebo přehrávat obrazy
na vytvořeném disku pomocí vypalovačky
DVD, DVDirect Express (prodává se
samostatně).
Podrobnosti najdete v návodu k použití,
jenž je dodáván s vypalovačkou DVD.
 Poznámky
Při použití této funkce připojte videokameru
do síťové zásuvky pomocí napájecího adaptéru
(součást dodávky) (str. 12).
 Lze použít jen dosud nepoužité disky níže
uvedených typů:
 12 cm DVD-R
 12 cm DVD+R
 Toto zařízení nepodporuje dvouvrstvé disky.
 DVDirect Express se v tomto textu nazývá
„vypalovačka DVD“.

 Připojte napájecí adaptér a
napájecí kabel ke konektoru
DC IN videokamery a do síťové
zásuvky (str. 12).
Ukládání obrazů pomocí externího zařízení
 Poznámky
 V konzoli PlayStation3 mějte vždy
nainstalovánu nejnovější verzi systémového
softwaru PlayStation3.
 Konzole PlayStation3 nemusí být dostupná
v některých zemích/oblastech.
 Disky AVCHD lze přehrávat pouze
na zařízeních kompatibilních s formátem
AVCHD.
 Disky AVCHD nepoužívejte v přehrávačích/
rekordérech DVD. Důvodem je to, že
přehrávače/rekordéry DVD nejsou kompatibilní
s formátem AVCHD a v důsledku toho by
nemusely přehrávače/rekordéry DVD disk
vysunout.
 Disk AVCHD nelze vytvořit z videoklipu
nahraného v režimu [HD FX] [ REŽIM
NAHR.]. Videoklipy nahrané v režimu [HD
FX] nahrávejte na disky Blu-ray nebo na externí
paměťová zařízení (str. 44).
Vytvoření disku pomocí speciální
vypalovačky DVD, DVDirect Express
 Zapněte videokameru a připojte
vypalovačku DVD do konektoru
 (USB) videokamery pomocí
kabelu USB vypalovačky DVD.
CZ
47
 Vložte dosud nepoužitý disk
do vypalovačky DVD a zavřete
zásuvku.
Na obrazovce videokamery se zobrazí
[VYPÁLIT DISK].
(DISC BURN)
 Stiskněte tlačítko
na vypalovačce DVD.
Na disk budou uloženy videoklipy,
které dosud nebyly uloženy na žádný
disk (HDR-CX110E/CX115E).
Na disk budou uloženy videoklipy
nahrané na interním záznamovém
médiu, které dosud nebyly uloženy
na žádný disk (HDR-CX116E/CX150E/
CX155E/XR150E/XR155E).

Existují-li některé neuložené videoklipy
ve vysokém rozlišení (HD) a
ve standardním rozlišení (STD), budou
uloženy na samostatné disky podle kvality
obrazu.
 Pokud celková velikost videoklipů
k vypálení přesahuje prostor
na disku, opakujte kroky 3 a 4.
 [KON] 
 Klepněte na [VYJMOUT DISK] na obrazovce
videokamery.
Úprava disku pomocí VOLBA VYP.DISKU
Tuto operaci provádějte v níže uvedených
případech:
 Při
přepisu požadovaného obrazu
vytváření více kopií stejného disku
 Při převodu videoklipů ve vysokém rozlišení
(HD) na standardní rozlišení (STD) a při
vytváření disku
 Při přepisu obrazů na paměťové kartě (HDRCX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E)
 Při
V kroku 4 klepněte na [VOLBA VYP.
DISKU].
Vyberte záznamové médium
s videoklipem (videoklipy), který chcete
uložit (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E).
Zvolíte-li videoklipy ve vysokém
rozlišení (HD), na obrazovce LCD se
zobrazí obrazovka výběru kvality obrazu
vytvářeného disku. Vyberte požadovanou
.
kvalitu obrazu a klepněte na 
Klepněte na videoklip, který chcete
vypálit na disk.
Zobrazí se .
Po dokončení operace vysuňte disk.
 Klepněte na USB.
a odpojte kabel
Zbývající kapacita disku


CZ
48
Pokud při vytváření disku převádíte
videoklipy z vysokého rozlišení (HD)
na standardní rozlišení (STD), závisí
výsledná kvalita obrazu na celkové délce
vybraných videoklipů.
Výběr obrazu potvrďte stisknutím
a podržením obrazu na obrazovce
se vrátíte
LCD. Klepnutím na na předchozí obrazovku.
Stisknutím data můžete vyhledat více
obrazů podle data.
Klepněte na  [ANO]
na obrazovce videokamery.

Chcete-li vytvořit další disk se stejným
obsahem, vložte nový disk a stiskněte
[VYTVOŘIT STEJNÝ DISK].
Po dokončení operace klepněte
na [KONEC]  [KON] na obrazovce
videokamery.
Odpojte kabel USB od videokamery.
 Poznámky
 Při vytváření disku neprovádějte žádnou
z těchto operací.
 Vypnutí videokamery
 Odpojení kabelu USB nebo napájecího
adaptéru
 Vystavení videokamery mechanickým
úderům nebo otřesům
 Vysunutí paměťové karty z videokamery
 Přehrajte vytvořený disk, abyste zkontrolovali,
zda přepis proběhl bez problémů, teprve poté
vymažte videoklipy z videokamery.
 Jestliže se na obrazovce zobrazí [Operace se
nezdařila.] nebo [Operace VYPÁLIT DISK se
nezdařila.], vložte do vypalovačky jiný disk
DVD a proveďte operaci DISC BURN znovu.

Připojte napájecí adaptér a napájecí
kabel ke konektoru DC IN videokamery
a do síťové zásuvky (str. 12).
Zapněte videokameru a připojte
vypalovačku DVD do konektoru 
(USB) videokamery pomocí kabelu USB
vypalovačky DVD.

Připojíte-li videokameru k televizoru,
můžete přehrávat videoklipy na obrazovce
televizoru (str. 28).
Vložte vytvořený disk do vypalovačky
DVD.
Videoklipy se na disku zobrazí
na obrazovce videokamery jako
VISUAL INDEX.
Stiskněte tlačítko přehrávání
na vypalovačce DVD.

Ukládání obrazů pomocí externího zařízení
Tipy
Pokud celková velikost videoklipů na vypálení
pomocí funkce DISC BURN přesáhne velikost
disku, vytváření disku se přeruší, jakmile bude
daný limit dosažen. Videoklip nahraný na disku
jako poslední může být oříznutý.
Při přepisu videoklipů dojde k dosažení limitu
disku přibližně za 20 až 60 minut. Může to trvat
déle, záleží na režimu nahrávání nebo na počtu
scén. Převod obrazu ve vysokém rozlišení (HD)
na standardní rozlišení (STD) může trvat déle
než skutečné nahrávání.


Přehrávání disku na vypalovačce DVD
Můžete také použít tlačítka na obrazovce
videokamery.
Klepněte na [KON]  [VYJMOUT
DISK] na obrazovce videokamery a
po ukončení operace disk vyjměte.
Klepněte na a odpojte kabel USB.
Přehrávání disku na běžném přehrávači
DVD
Na obrazovce vyberte obraz ve standardním
rozlišení (STD) a toto nastavení bude
použito jako kvalita obrazu u disku
vytvářeného v kroku 2 postupu „Úprava
disku pomocí VOLBA VYP.DISKU“.
CZ
49
Tipy
Pokud nelze přehrávat vytvořené disky
ve standardním rozlišení (STD) na jakémkoliv
přehrávači DVD, připojte videokameru
k vypalovačce DVD a přehrávejte pomocí
vypalovačky.


Vytváření disku s vysokým
rozlišením (HD) pomocí
vypalovačky DVD atd. jiné než
DVDirect Express
Pomocí kabelu USB můžete videokameru
připojit k zařízení, které dokáže vytvořit
disk kompatibilní s vysokým rozlišením
(HD), jako je vypalovačka Sony DVD.
Přečtěte si také dodané návody k použití
zařízení, která chcete připojit.
 Poznámky
 Při použití této funkce připojte videokameru
do síťové zásuvky pomocí napájecího adaptéru
(součást dodávky) (str. 12).
 Vypalovačka DVD Sony nemusí být v některých
zemích/oblastech k dispozici.
 Připojte napájecí adaptér a
napájecí kabel ke konektoru
DC IN videokamery a do síťové
zásuvky (str. 12).
 Zapněte videokameru a
připojte vypalovačku DVD
apod. ke konektoru  (USB)
videokamery pomocí kabelu USB
(součást dodávky).
Na obrazovce videokamery se zobrazí
[VÝBĚR USB].

Pokud se obrazovka [VÝBĚR USB]
(MENU)
nezobrazí, klepněte na  [Zobrazit další]  [PŘIPOJIT USB]
(v kategorii [DALŠÍ]).
 Na obrazovce videokamery
klepněte na záznamové médium
obsahující obrazy.
[
[
[

PŘIPOJIT USB]: Vnitřní paměť
PŘIPOJIT USB]: Vnitřní pevný disk
PŘIPOJIT USB]: Paměťová karta
Zobrazená záznamová média se liší
v závislosti na modelu.
 Spusťte nahrávání videoklipů
na připojeném zařízení.

Podrobnosti naleznete v návodu k použití
připojovaného zařízení.
 Po dokončení operace klepněte
na [KON]  [ANO] na obrazovce
videokamery.
 Odpojte kabel USB.
CZ
50
Vytvoření disku ve standardním
rozlišení (STD) pomocí vypalovačky
atd.
Konektor dálkového ovládání
A/V
Obrazy přehrávané na videokameře lze
přepisovat na disk nebo videokazetu,
pokud videokameru připojíte k rekordéru
disků, k vypalovačce DVD Sony apod.,
s výjimkou DVDirect Express, pomocí
připojovacího kabelu A/V. Připojte zařízení
pomocí metody  nebo . Přečtěte si
také návody k použití zařízení, která chcete
připojit.
*
**
Vstup
S VIDEO
 Poznámky
 Při použití této funkce připojte videokameru
do síťové zásuvky pomocí napájecího adaptéru
(součást dodávky) (str. 12).
 Vypalovačka DVD Sony nemusí být v některých
zemích/oblastech k dispozici.
 Videoklipy ve vysokém rozlišení (HD) jsou
přepisovány ve standardním rozlišení (STD).
VIDEO
(Žlutá)
(Bílá)
AUDIO
Připojovací kabel A/V (součást
dodávky)
(Žlutá)
(Červená)
Směr přenosu
Připojovací kabel A/V s S VIDEO
(prodává se samostatně)
Pokud se připojujete k jinému zařízení
pomocí konektoru S VIDEO připojovacím
kabelem A/V s kabelem S VIDEO
(prodává se samostatně), lze přenášet
obrazy s vyšší kvalitou než při použití
připojovacího kabelu A/V. Zapojte bílé
a červené konektory (levé/pravé audio)
a konektor S VIDEO (kanál S VIDEO)
kabelu A/V s kabelem S VIDEO. Pokud
zapojíte pouze konektor S VIDEO, nebude
reprodukován zvuk. Připojení žlutého
konektoru (video) není nutné.
Ukládání obrazů pomocí externího zařízení
Připojte připojovací kabel A/V
do vstupního konektoru druhého zařízení.
* HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/
CX155E
** HDR-XR150E/XR155E
 Vložte záznamové médium
do nahrávacího zařízení.

Je-li nahrávací zařízení vybaveno voličem
vstupu, vyberte příslušný vstup.
CZ
51
 Připojte videokameru
k nahrávacímu zařízení (rekordér
disků atd.) pomocí připojovacího
kabelu A/V  (součást dodávky)
nebo pomocí připojovacího
kabelu A/V s konektorem S VIDEO
 (prodává se samostatně).

Připojte videokameru ke vstupním
konektorům záznamového zařízení.
 Spusťte přehrávání
na videokameře a nahrajte obraz
na záznamovém zařízení.

Podrobnosti najdete v návodu k použití,
jenž je dodáván se záznamovým zařízením.
 Po dokončení přepisu zastavte
záznamové zařízení a teprve poté
videokameru.
 Poznámky
Vzhledem k tomu, že přepis spočívá v přenosu
analogových dat, může se zhoršit kvalita obrazu.
 Přepisovat nelze na rekordéry připojené
kabelem HDMI.
 Pokud chcete skrýt indikátory (např. počitadlo
atd.) na obrazovce monitoru připojeného
(MENU) 
zařízení, klepněte na [Zobrazit další]  [NASTAV.VÝSTUPU]
[OBECNÁ NASTAV.]) 
(v kategorii
[VÝSTUP ZOBR.]  [PANEL LCD] (výchozí


.
nastavení) 
 Chcete-li zaznamenat datum/čas nebo
údaje o nastavení videokamery, klepněte
(MENU)  [Zobrazit další]
na  [NAS.PŘEHRÁVÁNÍ] (v kategorii
[PŘEHRÁVÁNÍ])  [DATOVÝ KÓD] 

požadované nastavení 
. Dále klepněte na (MENU)


CZ
52


 [Zobrazit další]  [NASTAV.VÝSTUPU]
[OBECNÁ NASTAV.]) 
(v kategorii
[VÝSTUP ZOBR.]  [V-VÝS./PANEL] 


.
Když je velikost obrazovky zobrazovacích
zařízení (televizoru atd.) 4:3, klepněte na (MENU)  [Zobrazit další]  [NASTAV.
[OBECNÁ
VÝSTUPU] (v kategorii
NASTAV.])  [TYP TV]  [4:3] 

.

Pokud připojujete monofonní zařízení, zapojte
žlutý konektor kabelu A/V ke vstupnímu video
konektoru a bílý (levý kanál) nebo červený
(pravý kanál) konektor ke vstupnímu audio
konektoru na zařízení.
Nastavení videokamery
Použití nabídek
Pomocí nabídek lze provádět užitečné funkce a měnit různá nastavení. Budete-li možnosti
nabídky používat dobře, bude pro vás obsluha videokamery potěšením.
Videokamera nabízí v každé z osmi kategorií nabídky různé položky.
RUČNÍ NASTAVENÍ (položky nastavení podmínek scény)  str. 56
NAST.SNÍMÁNÍ (položky pro upravené snímání)  str. 56
NASTAV.PRO FOTO (položky pro pořizování fotografií)  str. 57
PŘEHRÁVÁNÍ (položky přehrávání)  str. 57
STŘH (položky úprav)  str. 57
DALŠÍ (položky dalších nastavení)  str. 58
SPRÁVA MÉDIA (položky pro záznamové médium)  str. 58
OBECNÁ NASTAV. (další položky nastavení)  str. 59

Podrobnější popis položek nabídky viz Příručka k produktu „Handycam“.
Nastavení nabídek



: Seznam nabídek se přesunuje mezi jednotlivými kategoriemi.
: Seznam nabídek se pohybuje po 4 položkách.
Nastavení videokamery
/
/
Seznamem nabídky se můžete přesunovat pomocí dotykových tlačítek a tažením
obrazovky.
Ikona vybrané kategorie se zobrazí oranžově.
, obrazovka se vrátí na MOJE MENU.
Klepnete-li na Klepněte na (MENU).
Klepněte na [Zobrazit další] na obrazovce MOJE MENU.

Podrobnosti o MOJE MENU viz následující strana.
Klepněte do středu levé strany obrazovky a změňte nastavení.
Klepněte na položku nabídky, která se má změnit.
.
Po změně nastavení klepněte na .
Chcete-li dokončit nastavování nabídky, klepněte na Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku nabídky, klepněte na 
se v závislosti na položce nabídky nemusí zobrazit.
.
CZ
53
 Poznámky
Podle podmínek nahrávání nebo přehrávání nemusí být možné některé položky nabídky měnit.
 Šedě zobrazené položky nabídky nebo nastavení nejsou dostupné.

Tipy
V závislosti na měněných položkách nabídky se videokamera přepíná mezi režimem přehrávání a
nahrávání (videoklip/fotografie).


Použití MOJE MENU
Položky nabídky můžete používat snadněji uložením nejčastěji používaných položek
nabídky do nabídky MOJE MENU. Pro každou MOJE MENU u FILM, FOTOGRAFIE a
PŘEHRÁVÁNÍ můžete uložit 6 položek nabídky.
PROLÍNAČKA]
Příklad: mazání [BOD.MĚŘ./OSTŘ.] a registrace [
Klepněte na (MENU).
Klepněte na [NAST.MÉHO MENU].
Klepněte na [FILM].
Klepněte na [BOD.MĚŘ./OSTŘ.].
.
Klepněte na Klepněte na [ PROLÍNAČKA] (v kategorii
Když se zobrazí MOJE MENU, klepněte na [RUČNÍ NASTAVENÍ]).
.
Stejné kroky zopakujte při registraci položek nabídky v MOJE MENU. Poté si budete moci
užít snadné obsluhy „Handycam“.
Tipy
Pokud je připojeno externí paměťové zařízení, zobrazí se zvláštní nabídka MOJE MENU.


CZ
54
Použití
OPTION MENU
OPTION MENU se zobrazuje podobně jako místní nabídka v počítači při klepnutí pravým
, můžete používat
tlačítkem myši. Když se v pravém dolním rohu obrazovky zobrazí
. Zobrazí se položky nabídky, které lze změnit v kontextu.
OPTION MENU. Klepněte na Položka nabídky
Karta
Klepněte na (OPTION).
Klepněte na požadovanou kartu  položku, u které se má změnit nastavení.
.
Po dokončení nastavení klepněte na  Poznámky
Šedě zobrazené položky nabídky nebo nastavení nejsou dostupné.
 Pokud požadovaná položka není na obrazovce, klepněte na jinou kartu. (Jiná karta nemusí být
k dispozici.)
 Karty a položky, které se zobrazují na obrazovce, závisí na operaci nahrávání/přehrávání, kterou
videokamera v dané chvíli provádí.

Nastavení videokamery
CZ
55
Seznamy nabídek
Kategorie
(RUČNÍ NASTAVENÍ)
VÝBĚR SCÉNY............................ Volí vhodný režim nahrávání podle typu scény, například noční záběry
nebo záběry na pláži.
PROLÍNAČKA....................... Roztmívání/stmívání scén.
VYVÁŽ.BÍLÉ................................. Upravuje vyvážení barev podle typu osvětlení nahrávaného prostředí.
BOD.MĚŘ./OSTŘ....................... Upravuje současně jas a ostření pro vybraný objekt.
BOD.MĚŘENÍ.............................. Upravuje jas obrazů podle objektu, kterého se dotknete na obrazovce.
BOD.OSTŘENÍ............................ Zaostřuje na objekt, kterého se dotknete na obrazovce.
EXPOZICE.................................... Upravuje jas videoklipů a fotografií.
OSTŘENÍ...................................... Umožňuje manuální ostření.
TELE MACRO.............................. Fotografování se zaostřením na objekt s rozostřeným pozadím.
PLYN.POM.NAH........................ Zpomaleně nahrává rychle se pohybující objekty.
Kategorie
(NAST.SNÍMÁNÍ)
NAST.
/
......................... Nastavuje kvalitu obrazu pro záznam, přehrávání a úpravy videoklipů.
REŽIM NAHR........................ Nastavuje režim na nahrávání videoklipů. Při nahrávání rychle se
pohybujících objektů se doporučuje obrazová kvalita s vysokým
rozlišením.
VODICÍ MŘÍŽ.............................. Zobrazuje vodicí mřížku, která slouží ke zjištění vodorovné či svislé
orientace objektu.
STEADYSHOT....................... Nastavuje funkci SteadyShot při nahrávání videoklipů.
PŘEDSÁDKA............................... Nastavuje typ připojené předsádky (prodává se samostatně). Optimalizuje
funkci SteadyShot a zaostření podle připojeného objektivu.
LOW LUX..................................... Pořizuje jasné snímky na tmavých místech.
DETEKCE TVÁŘE........................ Automaticky nastavujte obrazovou kvalitu obličeje (obličejů).
NASTAV.PRIORITY.................... Nastavuje objekt, který bude mít přednost při detekci tváře nebo použití
funkce úsměv - závěrka.
DETEKCE ÚSMĚVU................... Automaticky pořizuje snímek, kdykoliv je zjištěn úsměv.
ÚSMĚV - CITLIVOST................. Umožňuje nastavení citlivosti detekce úsměvu pro použití funkce
úsměv - závěrka.
NAS.NAHR.-ZVUK
ZOOM MIKROFONU...... Nahrává videoklipy s živým zvukem přizpůsobeným poloze zoomu.
REFER.ÚR.MIK.................. Nastavuje úroveň mikrofonu.
NAS.NAHR.-DALŠÍ
DIGIT.ZOOM............... Nastavuje maximální úroveň digitálního zoomu, která překračuje úroveň
optického zoomu.
AUT.PROTISVĚTLO.......... Automaticky upravuje expozici pro objekty v protisvětle.
X.V.COLOR................... Zachycuje širší spektrum barev.
VÝBĚR ŠÍŘKY............... Nastavuje poměr stran při nahrávání videoklipů ve standardním rozlišení
(STD).
CZ
56
Kategorie
(NASTAV.PRO FOTO)
SAMOSPOUŠŤ..................... Nastavuje samospoušť, pokud je videokamera v režimu fotografování.
VELIK.OBR............................. Nastavuje velikost fotografie.
Č.SOUBORU............................... Určuje způsob přiřazení čísla souboru.
Kategorie
(PŘEHRÁVÁNÍ)
VISUAL INDEX............................ Zobrazuje nahrané obrazy jako miniatury (str. 26).
ZOBR.OBRAZŮ
DATOVÝ INDEX................ Umožňuje vyhledávání požadovaných snímků podle data.
FILMOVÁ CÍVKA........ Zobrazuje a přehrává scény podle určitého intervalu.
TVÁŘE............................ Zobrazuje a přehrává scény s obličeji.
SEZNAM...................................... Zobrazuje a přehrává seznam pro přehrávání s videoklipy.
PRŮŘEZ................................... Volí několik krátkých scén a přehrává je dohromady jako přehled
videoklipů s hudebními a vizuálními efekty.
SCÉNÁŘ.................................. Přehrává scénář oblíbených uložený pomocí funkce Přehrávání průřezu.
NAS.PŘEHRÁVÁNÍ
/
. .............. Nastavuje kvalitu obrazu pro záznam, přehrávání a úpravy videoklipů.
NAST.
DATOVÝ KÓD................... Zobrazuje podrobné údaje o nahrávce během přehrávání.
Kategorie
(STŘH)
Nastavení videokamery
ODSTRANIT
ODSTRANIT................ Maže videoklipy.
ODSTRANIT................. Maže fotografie.
SMAZAT SCÉNÁŘ
SMAZAT............................. Maže scénáře uložené ve funkci Přehrávání průřezu.
SMAZAT VŠE..................... Maže všechny scénáře uložené ve funkci Přehrávání průřezu.
OCHRANA
OCHRANA ................... Chrání videoklipy, aby nemohly být vymazány.
OCHRANA ................... Chrání fotografie, aby nemohly být vymazány.
ROZDĚLIT.............................. Rozděluje videoklipy.
ZACHYTIT FOTO*1*2*4............. Zachycuje fotografie z požadovaných scén videoklipů.
KOPÍROVAT FILM*1*2
KOP.dle výběru................ Volí videoklipy k přepisu.
KOPÍR.dle data................. Přepisuje všechny videoklipy daného data.
KOPÍROVAT VŠE/
KOPÍROVAT VŠE....... Přepisuje všechny videoklipy uložené v seznamu pro přehrávání.
KOPÍROVAT FOTO*1*2
KOPÍR.dle výběru............ Volí fotografie ke kopírování.
KOPÍR.dle data................. Kopíruje všechny fotografie daného data
UPRAVIT SEZNAM
PŘIDAT/
PŘIDAT....................... Přidává videoklipy do seznamu pro přehrávání.
CZ
57
PŘIDAT dle data/
PŘIDAT dle data...... Přidává videoklipy nahrané ve stejný den najednou.
SMAZAT/
SMAZAT..................... Maže videoklipy ze seznamu pro přehrávání.
SMAZAT VŠE/
SMAZAT VŠE............. Maže všechny videoklipy ze seznamu pro přehrávání.
PŘESUNOUT/
PŘESUNOUT............. Mění pořadí videoklipů v seznamu pro přehrávání.
Kategorie
(DALŠÍ)
PŘIPOJIT USB
PŘIPOJIT USB*1.......... Připojuje vnitřní paměť prostřednictvím USB.
PŘIPOJIT USB*2.......... Připojuje vnitřní pevný disk prostřednictvím USB.
PŘIPOJIT USB............. Připojuje paměťovou kartu prostřednictvím USB.
(DISC
VYPÁLIT DISK................... Umožňuje ukládání obrazů na disky stisknutím tlačítka
BURN) (str. 39).
PRŮV.PŘIPOJ.TV........................ Volí způsob připojení podle typu připojeného televizoru (str. 28).
NÁSTROJ HUDBA*3
VYPRÁZD.HUDBU........... Maže hudební soubory.
STÁHNOUT HUDBU....... Stahuje hudební soubory, které lze přehrávat pomocí funkce Přehrávání
průřezu.
INFORM.O BATERII................... Zobrazuje informace o akumulátoru.
Kategorie
(SPRÁVA MÉDIA)
NASTAVENÍ MÉDIA
NAS.MÉDIA - FILM*1*2. .. Volí médium pro nahrávání videoklipů (str. 16).
NAS.MÉDIA - FOTO*1*2.... Volí médium pro pořizování fotografií (str. 17).
INFO O MÉDIU........................... Zobrazuje informace o záznamovém médiu, například volné místo.
FORMÁT.MÉDIUM
INTERNÍ PAMĚŤ*1. .......... Maže všechna data ve vnitřní paměti.
HDD*2................................. Maže všechna data na vnitřním pevném disku.
PAMĚŤOVÁ KARTA*1*2.... Maže všechna data na paměťové kartě.
OPRAVIT DATAB.O.
INTERNÍ PAMĚŤ*1. .......... Opravuje soubor databáze obrazů ve vnitřní paměti (str. 63).
HDD*2................................. Opravuje soubor databáze obrazů na vnitřním pevném disku (str. 63).
PAMĚŤOVÁ KARTA*1*2.... Opravuje soubor databáze obrazů na paměťové kartě (str. 63).
CZ
58
Kategorie
(OBECNÁ NASTAV.)
Nastavení videokamery
NAST.ZVUK./ZOBR
HLASITOST........................ Upravuje hlasitost přehrávaného zvuku (str. 27).
ZVUKY................................ Určuje, zda bude videokamera reprodukovat zvuky funkcí či nikoliv.
JAS LCD.............................. Nastavuje jas panelu LCD.
PODSVÍC.LCD................... Nastavuje podsvícení panelu LCD.
BARVA LCD....................... Nastavuje intenzitu barev panelu LCD.
NAST.ZOBRAZENÍ........... Nastavuje dobu zobrazení ikon nebo indikátorů na panelu LCD.
NASTAV.VÝSTUPU
TYP TV................................ Převádí signál podle připojeného televizoru (str. 28).
KOMPONENTNÍ............... Zvolte tuto možnost, chcete-li videokameru připojit k televizoru pomocí
komponentního vstupního konektoru (str. 29).
ROZLIŠENÍ HDMI............. Volí rozlišení výstupního obrazu při připojení videokamery k televizoru
pomocí kabelu HDMI.
VÝSTUP ZOBR.................. Určuje, zda se na televizoru budou zobrazovat informace videokamery či
nikoliv.
NAST.HOD/ JAZ
NAST.HODIN.................... Nastavuje datum a čas (str. 14).
NAST.PÁSMA.................... Provádí změnu času bez zastavení hodin (str. 14).
LETNÍ ČAS......................... Nastavuje letní čas (str. 14).
NAST.JAZYKA.............. Nastavuje jazyk zobrazení (str. 15).
NAST.NAPÁJENÍ
AUT.VYPN.......................... Mění nastavení [AUT.VYPN.] (str. 12).
ZAPN.POMOCÍ LCD........ Určuje, zda se videokamera bude zapínat a vypínat při otevření a zavření
obrazovky LCD.
DALŠÍ NASTAVENÍ
REŽIM DEMO.................... Určuje, zda se zobrazuje ukázka.
KALIBRACE........................ Kalibruje dotykový panel.
OVLÁDÁNÍ HDMI............ Určuje, zda má být použit dálkový ovladač televizoru, když je videokamera
připojena k televizoru kompatibilnímu s technologií „BRAVIA“ Sync
pomocí kabelu HDMI (prodává se samostatně).
SNÍMAČ PÁDU*2. ............ Aktivuje a deaktivuje snímač pádu.
*1HDR-CX116E/CX150E/CX155E
*2HDR-XR150E/XR155E
*3HDR-CX110E/CX150E/XR150E
*4HDR-CX110E
CZ
59
Získání podrobných
informací z Příručka k
produktu „Handycam“
Příručka k produktu „Handycam“ je návod
k obsluze, který je určen pro počítačovou
obrazovku. Příručka k produktu
„Handycam“ je poskytuje podrobnější
informace o použití videokamery.
1
K instalaci Příručka k produktu
„Handycam“ do počítače
Windows vložte do diskové
jednotky počítače dodaný disk
CD-ROM.
Příručka k produktu „Handycam“ otevřete
dvojitým kliknutím na ikonu zástupce
na obrazovce počítače.


2
Na instalační obrazovce klikněte
na [Příručka k produktu].

3
Klikněte na požadovaný jazyk
a model videokamery 
[Instalace] a podle pokynů
na obrazovce nainstalujte
Příručka k produktu „Handycam“.

CZ
60
Označení modelu videokamery naleznete
na její spodní straně.
Používáte-li počítač Macintosh, otevřete složku
[Handbook] – [CZ] na disku CD-ROM a
zkopírujte [Handbook.pdf].
K otevření Příručka k produktu „Handycam“
musí být v počítači nainstalován software
Adobe Reader. Není-li na počítači nainstalován,
můžete jej stáhnout z webových stránek
společnosti Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Podrobnosti o dodaném softwaru „PMB“
(str. 36) viz „PMB Help“.
Doplňující informace
Odstraňování
problémů
Pokud se při používání videokamery
setkáte s problémy, postupujte podle kroků
uvedených dále.
 Prověřte seznam (str. 61 až 63) a
zkontrolujte videokameru.
 Odpojte zdroj napájení, za 1 minutu
jej znovu připojte a zapněte
videokameru.
 Stiskněte RESET (str. 72) špičatým
předmětem a zapněte videokameru.
Stisknutím tlačítka RESET budou
resetována všechna nastavení včetně
hodin.
Videokameru nelze zapnout.


Videokamera nefunguje, ani když je
zapnuto napájení.




 Obraťte se na prodejce společnosti
Sony nebo místní autorizované
servisní středisko společnosti Sony.


Po zapnutí se videokamera připravuje k činnosti
několik sekund. Nejedná se o závadu.
Odpojte napájecí adaptér od síťové zásuvky
nebo vyjměte modul akumulátoru, po
uplynutí 1 minuty jej znovu připojte. Pokud
videokamera stále nefunguje, stiskněte
špičatým předmětem tlačítko RESET (str. 72).
(Stisknutím tlačítka RESET budou resetována
všechna nastavení včetně hodin.)
Teplota videokamery je velmi vysoká.
Vypněte videokameru a nechejte ji chvíli stát
na chladném místě.
Teplota videokamery je velmi nízká. Nechejte
videokameru stát se zapnutým napájením.
Pokud videokameru nelze stále používat,
vypněte ji a přeneste na teplé místo. Nechejte
videokameru chvíli stát a poté ji zapněte.
Videokamera se zahřívá.

Videokamera se může během provozu
zahřívat. Nejedná se o závadu.
Videokamera se náhle vypne.



Doplňující informace

V závislosti na problému může videokamera
vyžadovat inicializaci nebo výměnu aktuálního
vnitřního záznamového média. V takovém
případě budou data uložená na vnitřním
záznamovém médiu vymazána. Před odesláním
videokamery k opravě nezapomeňte zálohovat
data na vnitřním záznamovém médiu na jiné
médium (zálohování). Výrobce neposkytuje
náhradu za případnou ztrátu dat na vnitřním
záznamovém médiu.
Během opravy může být použit minimální
objem dat uložených na vnitřním záznamovém
médiu k nalezení problému. Prodejce
společnosti Sony si však vaše data nezkopíruje
ani si je neponechá.
Podrobnosti o příznacích videokamery viz
Příručka k produktu „Handycam“ (str. 60) a
podrobnosti o připojení videokamery k počítači
viz „PMB Help“ (str. 36).
Připojte k videokameře nabitý modul
akumulátoru (str. 11).
Připojte zástrčku napájecího adaptéru
do síťové zásuvky (str. 12).
Použijte napájecí adaptér (str. 12).
Zapněte znovu napájení.
Nabijte modul akumulátoru (str. 11).
Při stisknutí START/STOP nebo PHOTO
nejsou nahrávány obrazy.



Stisknutím tlačítka MODE rozsviťte indikátor
(videoklip) nebo (fotografie).
Videokamera ukládá právě zaznamenaný
obraz na záznamové médium. Během této
doby nelze vytvořit žádnou novou nahrávku.
Záznamové médium je plné. Vymažte
nepotřebné obrazy (str. 31).
CZ
61

Celkový počet videoklipů a fotografií
překračuje nahrávací kapacitu videokamery.
Vymažte nepotřebné obrazy (str. 31).
C:06:

Nahrávání se zastaví.

Teplota videokamery je velmi vysoká nebo
nízká. Vypněte videokameru a nechejte ji
chvíli stát na chladném nebo teplém místě.
Nelze nainstalovat „PMB“.

Ověřte prostředí počítače nebo instalační
postup potřebný k instalaci „PMB“ (str. 33).
Teplota modulu akumulátoru je vysoká.
Vyměňte modul akumulátoru nebo jej
umístěte na chladné místo.
C:13: / C:32:

Odpojte zdroj napájení. Znovu jej připojte a
zkuste videokameru použít.
E::

Proveďte kroky od  do  na straně 61.

Vnitřní pevný disk videokamery je plný.
Vymažte z vnitřního pevného disku
nepotřebné obrazy (str. 31).
Je možné, že došlo k chybě vnitřního pevného
disku videokamery.
„PMB“ nepracuje správně.

Ukončete „PMB“ a restartujte počítač.
Videokamera není rozpoznána počítačem.


Odpojte od zásuvky USB na počítači všechna
zařízení s výjimkou klávesnice, myši a
videokamery.
Odpojte kabel USB od počítače a videokamery,
restartujte počítač a poté znovu připojte
videokameru k počítači ve správném pořadí.
Zobrazení výsledků vnitřní
kontroly/Výstražné indikátory
Objeví-li se na obrazovce LCD indikátory,
prověřte následující.
Pokud problém přetrvává i poté, co jste se
jej opakovaně pokoušeli vyřešit, obraťte
se na prodejce Sony nebo na místní
autorizované servisní středisko Sony.
V takovém případě poskytněte všechna
čísla chybových kódů začínající písmenem
C nebo E.
C:04:


CZ
62
Modul akumulátoru není typ „InfoLITHIUM“
řady V. Použijte modul akumulátoru
„InfoLITHIUM“ (řada V) (str. 11).
Připojte pevně stejnosměrný konektor
napájecího adaptéru k videokameře (str. 11).



Nízká hladina energie v akumulátoru.

Teplota modulu akumulátoru je vysoká.
Vyměňte modul akumulátoru nebo jej
umístěte na chladné místo.

Teplota videokamery roste na vysokou
hodnotu. Vypněte videokameru a přeneste ji
na chladné místo.

Teplota videokamery je nízká. Zahřejte
videokameru.

Není vložena paměťová karta (str. 17).
Pokud indikátor bliká, není k dispozici
dostatečný volný prostor k nahrávání
obrazů. Vymažte nepotřebné obrazy (str. 31)
nebo po uložení obrazů na jiné médium
naformátujte paměťovou kartu.

Bezpečnostní opatření

Soubor databáze obrazů je poškozen.
Zkontrolujte soubor databáze klepnutím
na (MENU)  [Zobrazit další] 
[OPRAVIT DATAB.O.] (v kategorii
[SPRÁVA MÉDIA])  záznamové médium
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E).

Paměťová karta je poškozena. Naformátujte
paměťovou kartu pomocí videokamery
(str. 58).

Je vložena nekompatibilní paměťová karta
(str. 17).

Přístup k paměťové kartě byl omezen na jiném
zařízení.

Videokamera není stabilní. Držte videokameru
pevně oběma rukama. Indikátor varování proti
otřesům kamery však nezmizí.
Použití a péče






Záznamové médium je plné. Vymažte
nepotřebné obrazy (str. 31).
Fotografie nelze pořizovat během zpracovávání.
Chvíli počkejte, poté zahajte fotografování.




Doplňující informace

Je aktivní funkce snímače pádu. Nahrávání
nebo přehrávání obrazů nemusí být možné.
Videokameru ani příslušenství nepoužívejte ani
neukládejte na následujících místech:
 V nadměrném horku, zimě či vlhkosti. Nikdy
je nevystavujte teplotám nad 60 C, například
na přímém slunečním světle, u topných těles
nebo v automobilu zaparkovaném na slunci.
Může dojít k jejich poškození nebo se mohou
zdeformovat.
 V blízkosti silného magnetického pole ani
pod vlivem mechanických vibrací. Muže dojít
k poškození videokamery.
 Blízko silných rádiových vln nebo radiace.
Funkce nahrávání videokamery by mohly být
narušeny.
 V blízkosti přijímačů AM a videozařízení.
Mohly by vzniknout šumy.
 Na písečné pláži nebo v prašném prostředí.
Pokud se do videokamery dostane písek,
mohla by se poškodit. Některá poškození
nelze opravit.
 Blízko oken nebo venku, kde mohou být
obrazovka LCD nebo objektiv vystaveny
přímému slunečnímu svitu. Dojde k poškození
vnitřních součástí obrazovky LCD.
K napájení videokamery používejte pouze
stejnosměrné napětí 6,8 V/7,2 V (modul
akumulátoru) nebo 8,4 V (napájecí adaptér).
Při napájení střídavým či stejnosměrným
proudem používejte volitelné příslušenství
doporučené v tomto návodu.
Nevystavujte videokameru působení vody, např.
při dešti nebo u moře. Voda by mohla způsobit
poškození videokamery. Některá poškození
nelze opravit.
Dostane-li se dovnitř kamery nějaký předmět či
tekutina, odpojte kameru od zdroje napájení a
před dalším používáním ji nechte zkontrolovat
v odborném servisu Sony.
Vyvarujte se drsného zacházení, rozebírání,
upravování, fyzickým otřesům nebo nárazům,
jako například tlučení, upuštění přístroje
nebo šlapání na něj. Zvláště opatrní buďte při
manipulaci s objektivem.
Pokud videokameru nepoužíváte, udržujte ji
vypnutou.
CZ
63






Nepoužívejte videokameru, pokud je zabalena
v nějaké látce, např. v ručníku. Mohlo by dojít
k přehřátí.
Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku,
nikoliv za kabel (šňůru).
Snažte se nepoškodit napájecí kabel, např.
položením těžkých předmětů na něj.
Nepoužívejte zdeformovaný nebo poškozený
modul akumulátoru.
Udržujte kovové kontakty čisté.
Při vytečení elektrolytu z akumulátoru
postupujte takto:
 Obraťte se na autorizovaný servis Sony.
 Důkladně umyjte veškerý elektrolyt, který se
dostal do styku s vaší pokožkou.
 Dostane-li se vám kapalina do očí,
vypláchněte je dostatečným množstvím vody
a navštivte lékaře.
Nepoužíváte-li videokameru delší dobu


Chcete-li videokameru uchovat v optimálním
stavu po dlouhou dobu, jednou za měsíc ji
zapněte a nahrajte a přehrajte pár obrazů.
Před dlouhodobějším skladováním modul
akumulátoru vybijte.
Obrazovka LCD



Na obrazovku LCD netlačte, mohlo by dojít
k poškození.
Pokud videokameru používáte v chladném
prostředí, může se na obrazovce LCD objevit
reziduální obraz. Nejedná se o závadu.
Během provozu se zadní strana obrazovky LCD
zahřívá. Nejedná se o závadu.
Čištění obrazovky LCD

Pokud je obrazovka LCD znečištěna prachem
nebo otisky prstů, doporučujeme vám ji očistit
měkkým hadříkem.
Péče o povrch videokamery

CZ
64
Je-li videokamera zašpiněná, očistěte ji měkkým
hadříkem navlhčeným vodou a poté ji otřete
dosucha.

Povrch videokamery by se mohl
za následujících okolností poškodit:
 Při použití chemikálií, např. ředidel, benzinu,
alkoholu, chemických látek, repelentů,
insekticidů a opalovacího krému
 Při manipulaci s videokamerou, pokud máte
ruce potřísněny výše uvedenými látkami
 Při dlouhodobějším kontaktu povrchu
videokamery s pryžovými či vinylovými
předměty
Údržba a skladování objektivu



V následujících případech je nutné očistit
povrch čočky objektivu měkkým hadříkem:
 Na povrchu čočky jsou otisky prstů
 V horkém nebo vlhkém prostředí
 Je-li objektiv vystaven působení slané vody,
např. u moře
Přechovávejte jej v dobře větraném a
bezprašném prostředí.
Jako ochranu před plísněmi čistěte objektiv
pravidelně dle pokynů uvedených výše.
Nabíjení vestavěného dobíjecího
akumulátoru
Ve videokameře je vestavěn dobíjecí akumulátor,
který uchovává datum, čas a další nastavení i
v případě, že je videokamera vypnutá. Vestavěný
dobíjecí akumulátor je nabíjen při každém
připojení videokamery do síťové zásuvky přes
napájecí adaptér, nebo když je připojen modul
akumulátoru. Pokud byste videokameru vůbec
nepoužívali, vybije se dobíjecí akumulátor
přibližně za 3 měsíce. Používejte videokameru
po nabití vestavěného dobíjecího akumulátoru.
Pokud dojde k vybití tohoto akumulátoru,
nebudou ostatní funkce videokamery, kromě
nahrávání data, ovlivněny.
Postupy
Připojte videokameru do síťové zásuvky pomocí
dodaného napájecího adaptéru a ponechte ji po
dobu alespoň 24 hodin se zavřenou obrazovkou
LCD.
Technické údaje
Poznámka o přenosu/likvidaci
videokamery (HDR-CX116E/CX150E/
CX155E/XR150E/XR155E)
Data na vnitřním záznamovém médiu nemusí
být úplně vymazána, i když vymažete všechny
videoklipy a statické snímky nebo použijete
funkci [FORMÁT.MÉDIUM].
Při dalším prodeji videokamery doporučujeme
použití funkce [VYPRÁZDNIT] (viz Získání
podrobných informací z Příručka k produktu
„Handycam“ na straně 60), abyste zabránili
obnovení svých dat. Při fyzické likvidaci
videokamery se doporučuje zničit vlastní tělo
přístroje.
Poznámka o přenosu/likvidaci
paměťové karty
Data nemusí být z paměťové karty odstraněna
úplně, ani když jsou z paměťové karty vymazána
nebo je paměťová karta naformátována pomocí
videokamery nebo počítače. Pokud paměťovou
kartu někomu předáváte, doporučujeme vymazat
všechna data pomocí softwaru pro mazání dat
na počítači. Při fyzické likvidaci paměťové karty
se doporučuje zničit vlastní tělo paměťové karty.
Systém
Formát signálu: barevny PAL, standard CCIR
HDTV 1080/50i
Formát záznamu videoklipů:
HD: Zařízení kompatibilní s formátem
MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD
STD: MPEG-2 PS
Systém nahrávání zvuku:
2kanálový Dolby Digital
Dolby Digital Stereo Creator
Formát záznamu fotografií
: Kompatibilní s DCF Ver.2.0
: Kompatibilní s Exif Ver.2.21
: Kompatibilní s MPF Baseline
Záznamové médium (videoklipy/fotografie)
Vnitřní paměť
HDR-CX116E: 8 GB
HDR-CX150E/CX155E: 16 GB
Vnitřní pevný disk
HDR-XR150E/XR155E: 120 GB
„Memory Stick PRO Duo“
Karta SD (třída 4 nebo rychlejší)
Doplňující informace
Při měření kapacity média se 1 GB rovná
1 miliardě bajtů. Část této kapacity se využívá
pro správu systému a/nebo aplikační soubory.
Níže je uvedena kapacita, kterou má k dispozici
uživatel.
HDR-CX116E:
přibližně 7,87 GB
HDR-CX150E/CX155E:
přibližně 15,5 GB
HDR-XR150E/XR155E:
přibližně 119 GB
Obrazové zařízení: Snímač CMOS 4,5 mm (typ 1/4)
Nahrávané pixely (fotografie, 4:3):
Max. 3,1 Mpix (2 048  1 536)*1
Hrubý: Přibližně 4 200 000 pixelů
Efektivní (videoklip, 16:9):
Přibližně 1 350 000 pixelů*2
Efektivní (fotografie, 16:9):
Přibližně 1 180 000 pixelů
Efektivní (fotografie, 4:3):
Přibližně 1 570 000 pixelů
Objektiv: Carl Zeiss Vario-Tessar
25  (optický), 300  (digitální)
Průměr filtru: 30 mm
F1,8 ~ 3,2
Ohnisková vzdálenost:
f=2,5 ~ 62,5 mm
Při převodu na fotoaparát 35 mm
Pro videoklipy*2*3: 37 ~ 1 075 mm (16:9)
CZ
65
Pro fotografie: 36 ~ 900 mm (4:3)
Teplota barev: [AUTO], [1 STISKEM], [UVNITŘ]
(3 200 K), [VENKU] (5 800 K)
Minimální osvětlení
11 lx (luxů) (při výchozím nastavení, čas závěrky
1/50 s)
3 lx (luxy) (LOW LUX je nastaven na [ZAP], čas
závěrky 1/25 s)
*1 Rozlišení statických obrazů ekvivalentní
popsaným velikostem umožňuje
jedinečná bodová sada snímače ClearVid
společnosti Sony a systém zpracování
obrazu (BIONZ).
2
* [ STEADYSHOT] je nastaven
na [STANDARDNÍ] nebo [VYP].
*3 Hodnoty ohniskové vzdálenosti jsou
skutečné hodnoty získané z širokoúhlého
snímání.
Vstupní/výstupní konektory
Konektor dálkového ovládání A/V: Komponentní/
video a audio výstupní konektor
Konektor HDMI OUT: Konektor HDMI mini
Konektor USB: mini-AB
(HDR-CX115E/CX116E/CX155E/XR155E:
pouze výstup)
Obrazovka LCD
Obraz: 6,7 cm (typ 2,7, poměr stran 16:9)
Celkový počet pixelů: 230 400 (960  240)
Všeobecně
Požadavky na napájení: 6,8 V/7,2 V DC (modul
akumulátoru), 8,4 V DC (napájecí adaptér)
Průměrný příkon: Při nahrávání videokamerou
s využitím obrazovky LCD s normálním
jasem:
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/
CX155E
HD: 3,0 W STD: 2,1 W
HDR-XR150E/XR155E
HD: 3,3 W STD: 2,4 W
Provozní teplota: 0 C až 40 C
Skladovací teplota: –20 C až + 60 C
Rozměry (přibližné):
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/
CX155E
50  56  106 mm (š/v/h) včetně
vyčnívajících částí
50  56  114 mm (š/v/h) včetně
vyčnívajících částí a připojeného nabíjecího
modulu akumulátoru
CZ
66
HDR-XR150E/XR155E
57  67  106 mm (š/v/h) včetně
vyčnívajících částí
57  67  114 mm (š/v/h) včetně
vyčnívajících částí a připojeného nabíjecího
modulu akumulátoru
Hmotnost (přibližná)
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/
CX155E:
210 g, pouze hlavní jednotka
260 g včetně dodaného dobíjecího modulu
akumulátoru
HDR-XR150E/XR155E:
300 g, pouze hlavní jednotka
350 g včetně dodaného dobíjecího modulu
akumulátoru
Napájecí adaptér AC-L200C/AC-L200D
Požadavky na napájení: AC 100 V - 240 V,
50 Hz/60 Hz
Spotřeba proudu: 0,35 A - 0,18 A
Příkon: 18 W
Výstupní napětí: 8,4 V DC*
Provozní teplota: 0 C až 40 C
Skladovací teplota: –20 C až + 60 C
Rozměry (přibližné): 48  29  81 mm (š/v/h)
bez vyčnívajících částí
Hmotnost (přibližná): 170 g kromě napájecího
kabelu
* Další technické údaje viz etiketa na napájecím
adaptéru.
Dobíjecí modul akumulátoru NP-FV50
Nejvyšší výstupní napětí: 8,4 V DC
Výstupní napětí: 6,8 V DC
Maximální nabíjecí napětí: 8,4 V DC
Maximální nabíjecí proud: 2,1 A
Kapacita
Typická: 7,0 Wh (1 030 mAh)
Minimální: 6,6 Wh (980 mAh)
Typ: Li-ion
Konstrukce a technické údaje videokamery
a doplňků se mohou měnit bez předchozího
upozornění.
 Vyrobeno podle licence společnosti Dolby
Laboratories.
Očekávaná doba nabíjení a provozu
na dodaný modul akumulátoru (v
minutách)
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E
Kvalita obrazu
HD
Doba nabíjení
(plné nabití)
Vnitřní paměť
HDR-CX116E
Obraz ve vysokém rozlišení (HD) v h (hodiny) a m
(minuty)
Režim nahrávání
STD
155
[HD FX]
Doba nahrávání
45 m
[HD FH]
55 m
[HD HQ]
1 h 55 m
[HD LP]
3 h 15 m
Doba
nepřetržitého
nahrávání
125
180
Typická doba
nahrávání
60
90
Obraz ve standardním rozlišení (STD) v h (hodiny) a m
(minuty)
Doba přehrávání
190
280
Režim nahrávání
[STD HQ]
HDR-XR150E/XR155E
Kvalita obrazu
HD
Doba nabíjení
(plné nabití)
110
Typická doba
nahrávání
55
Doba přehrávání
170


155
Režim nahrávání
Doba nahrávání
[HD FX]
1 h 25 m
75
[HD FH]
1 h 55 m
225
[HD HQ]
3 h 50 m
[HD LP]
6 h 35 m
Doba nahrávání a přehrávání je přibližná při
použití úplně nabitého modulu akumulátoru.
Obraz ve vysokém rozlišení (HD)/obraz
ve standardním rozlišení (STD)
Podmínky nahrávání: [ REŽIM NAHR.] je
nastaveno na [HQ].
Typická doba nahrávání s opakovaným
zastavováním/spouštěním, zapínáním/
vypínáním a používáním funkce zoom.
Přibližná doba nahrávání videoklipů

HDR-CX150E/CX155E
Pokud chcete nastavit režim nahrávání, klepněte
(MENU)  [Zobrazit další] 
na [NAST.
[ REŽIM NAHR.] (v kategorii
SNÍMÁNÍ]). Při výchozím nastavení je režim
nahrávání nastaven na [HD HQ].
Obraz ve standardním rozlišení (STD) v h (hodiny) a m
(minuty)
Režim nahrávání
[STD HQ]
Doba nahrávání
3 h 55 m
Vnitřní pevný disk
HDR-XR150E/XR155E
Doplňující informace

2h
Obraz ve vysokém rozlišení (HD) v h (hodiny) a m
(minuty)
155
Doba
nepřetržitého
nahrávání

STD
Doba nahrávání
Obraz ve vysokém rozlišení (HD) v h (hodiny) a m
(minuty)
Režim nahrávání
Doba nahrávání
[HD FX]
11 h 20 m
[HD FH]
14 h 50 m
[HD HQ]
29 h 40 m
[HD LP]
50 h 30 m
CZ
67
Obraz ve standardním rozlišení (STD) v h (hodiny) a m
(minuty)
Režim nahrávání
30 h 30 m
Příklad očekávané doby záznamu
na paměťovou kartu (v minutách)
Vysoké rozlišení (HD)
20 (20)
-
25 (25)
-
[HQ]
55 (40)
55 (50)
[LP]
90 (75)
-


Standardní rozlišení
(STD)
[FH]


U kapacity 4 GB
[FX]


Doba nahrávání
[STD HQ]
Režim
nahrávání
Informace o ochranných známkách
Hodnota uvedená v závorkách ( ) je minimální
doba nahrávání.
Dostupná doba nahrávání se může měnit podle
podmínek nahrávání a snímaného objektu
[ REŽIM NAHR.].
Doba nabíjení, nahrávání a přehrávání
 Měřeno s videokamerou při teplotě 25 C
(Doporučuje se 10 C až 30 C)
 Doba nahrávání a přehrávání bude kratší,
použijete-li videokameru za nízkých teplot
nebo v závislosti na podmínkách používání
videokamery.













CZ
68
„Handycam“ a
jsou
registrované ochranné známky společnosti Sony
Corporation.
„AVCHD“ a logo „AVCHD“ jsou ochranné
známky společnosti Panasonic Corporation a
Sony Corporation.
„Memory Stick“, „
“, „Memory Stick Duo“,
„
“, „Memory Stick PRO
Duo“, „
“, „Memory
Stick PRO-HG Duo“, „
“,
„MagicGate“, „
“, „MagicGate
Memory Stick“ a „MagicGate Memory Stick
Duo“ jsou registrované ochranné známky
společnosti Sony Corporation.
„InfoLITHIUM“ je ochrannou známkou
společnosti Sony Corporation.
„x.v.Colour“ je ochrannou známkou společnosti
Sony Corporation.
„BIONZ“ je ochrannou známkou společnosti
Sony Corporation.
„BRAVIA“ je ochrannou známkou společnosti
Sony Corporation.
„DVDirect“ je ochrannou známkou společnosti
Sony Corporation.
„Blu-ray Disc“ a logo jsou ochranné známky.
Dolby a symbol double-D jsou ochranné
známky Dolby Laboratories.
HDMI, logo HDMI a High-Definition
Multimedia Interface jsou registrované
ochranné známky nebo ochranné známky
HDMI Licencing LLC.
Microsoft, Windows, Windows Vista a DirectX
jsou registrované ochranné známky nebo
ochranné známky společnosti Microsoft
Corporation v USA a v dalších zemích.
Macintosh a Mac OS jsou registrované
ochranné známky společnosti Apple Inc. v USA
a v dalších zemích.
Intel, Intel Core a Pentium jsou ochranné
známky nebo registrované ochranné známky
společnosti Intel Corporation nebo jejích
dceřiných společností ve Spojených státech
amerických a v dalších zemích.
PlayStation“ je registrovanou ochrannou
známkou společnosti Sony Computer
Entertainment Inc.
Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat jsou
registrované ochranné známky nebo ochranné
známky společnosti Adobe Systems Incorporated
ve Spojených státech amerických a v dalších
zemích.
Loga SDXC a SDHC jsou ochranné známky
společnosti SD-3C, LLC.
 MultiMediaCard je ochrannou známkou
MultiMediaCard Association.
Ostatní zde zmíněné názvy produktů mohou
být ochrannými známkami nebo registrovanými
ochrannými známkami příslušných společností.
Symboly  a  nejsou v této příručce vždy
uváděny.

Doplňující informace
CZ
69
Rychlé odkazy
Indikátory
na obrazovce
Vpravo nahoře
Indikátor
Vlevo nahoře
Uprostřed
Vpravo nahoře
Dole
Vlevo nahoře
Indikátor
Význam
Tlačítko MENU
Nahrávání se samospouští
0:00:00
Počitadlo (hodina:minuta:
sekunda)
[00min]
Předpokládaná zbývající
doba nahrávání
9999
9999
9999
REFER.ÚR.MIK nízká
VÝBĚR ŠÍŘKY
ZOOM MIKROFONU
60 min
Zbývající kapacita
akumulátoru
Složka nahrávání
Tlačítko návratu
100/112
Indikátor
Význam
[PŘIP.]/[NAHR.] Stav nahrávání
Ruční ostření
VÝBĚR SCÉNY
Nastavení prezentace

Význam
[DETEKCE TVÁŘE]
nastaveno na [VYP]
DETEKCE ÚSMĚVU
LOW LUX

Velikost fotografie

PROLÍNAČKA
Přibližný počet
uložitelných fotografií a
záznamová média
Složka pro přehrávání
Aktuálně přehrávaný
videoklip nebo fotografie/
Celkový počet uložených
videoklipů nebo fotografií
Dole
Uprostřed
Indikátor
Význam
Kvalita obrazu při
nahrávání (HD/STD) a
režim nahrávání (FX/FH/
HQ/LP)
Média nahrávání/
přehrávání/úpravy

Varování
Vyvážení bílé
SteadyShot vypnutá
Režim přehrávání
BOD.MĚŘ./OSTŘ. / BOD.
MĚŘENÍ / EXPOZICE
Snímač pádu vypnutý
Snímač pádu zapnutý
TELE MACRO
X.V.COLOR
PŘEDSÁDKA

INTELIGENT.AUTO
Tlačítko OPTION
CZ
70
Součásti a ovládací prvky
Indikátor
101-0005

Význam
Tlačítko ZOBRAZENÍ
OBRAZŮ
Tlačítko prezentace
Čísla v závorkách ( ) představují odkazy
na stránky.
Název datového souboru
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E
Chráněný obraz
Tlačítko Index


Indikátory a jejich polohy jsou jen přibližné a
mohou se lišit od aktuálního stavu.
Některé indikátory se nezobrazí, záleží na typu
videokamery.
HDR-XR150E/XR155E
Objektiv (objektiv Carl Zeiss)
Přepínač LENS COVER (20)
Vestavěný mikrofon
Rychlé odkazy
CZ
71
Tlačítko RESET
Tlačítko RESET stiskněte špičatým
předmětem.
Stisknutím RESET provedete inicializaci
nastavení včetně nastavení hodin.
Konektor HDMI OUT (28)
Konektor  (USB) (35, 39, 40, 44, 47)
HDR-CX115E/CX116E/CX155E/XR155E:
pouze výstup
Obrazovka LCD/dotykový panel
Otočíte-li panel LCD o 180 stupňů, můžete jej
přiklopit k videokameře a zavřít s obrazovkou
LCD směřující ven. Této možnosti využijete
zejména při přehrávání.
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E
HDR-XR150E/XR155E
Tlačítko
(ZOBRAZENÍ OBRAZŮ) (25)
Reproduktor
CZ
72
Tlačítko MODE (21)
Indikátor
(videoklip)/ (fotografie)
(21)
Tlačítko
(DISC BURN) (39)
Tlačítko
(INTELIGENT.AUTO)
Tlačítko POWER (14)
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E
HDR-XR150E/XR155E
Páčka funkce zoom
Tlačítko PHOTO (24)
Modul akumulátoru (11)
Tlačítko START/STOP (22)
Indikátor CHG (nabíjení) (11)
Konektor DC IN (11)
Konektor dálkového ovládání A/V (28)
Řemínek (20)
Háček pro ramenní popruh
Slot paměťové karty (18)
Uvolňovací páčka BATT (akumulátor)
(12)
Rychlé odkazy
Indikátor přístupu k paměťové kartě (18)
Pokud indikátor svítí nebo bliká, videokamera
čte nebo zapisuje data.
Závit stativu
Připevněte stativ (prodává se samostatně)
pomocí závitu a šroubu stativu (prodává se
samostatně: délka šroubu musí být menší než
5,5 mm).
CZ
73
Rejstřík
A
N
S
AVCHD........................................37
Nabídky...................................53, 56
Nabíjení akumulátoru v zahraničí
.......................................................13
Nabíjení modulu akumulátoru
.......................................................11
Náhled...........................................31
Nahrávání.....................................20
NAS.MÉDIA - FILM...................16
NAS.MÉDIA - FOTO.................17
NAST.HODIN..............................14
NAST.JAZYKA............................15
NAST.MÉHO MENU.................53
Nastavení data a času..................14
NASTAVENÍ MÉDIA.................16
Síťová zásuvka..............................11
Software........................................34
Součásti a ovládací prvky...........71
SPRÁVA MÉDIA.........................16
Stativ..............................................73
B
Bezpečnostní opatření................63
C
Computer.....................................33
D
DATOVÝ KÓD............................15
DATUM/ČAS..............................15
Disk Blu-ray.................................42
Doba nahrávání a přehrávání....67
Dodané součásti............................4
DVDirect Express........................47
E
Externí médium...........................44
F
Fotografie................................24, 27
H
Hlasitost........................................27
I
Indikátory na obrazovce.............70
Install.............................................34
K
Kabel USB...............................47, 50
Kopírování....................................19
Kopírování disku.........................43
Kvalita obrazu..............................56
M
„Memory Stick“...........................17
„Memory Stick PRO Duo“.........17
„Memory Stick PRO-HG Duo“
.......................................................18
Modul akumulátoru....................11
MOJE MENU...............................53
O
ODSTRANIT...............................31
Odstraňování problémů.............61
One Touch Disc Burn.................39
Oprava...........................................61
OPTION MENU.........................55
P
Paměťová karta............................17
Péče................................................63
PMB (Picture Motion Browser)
.................................................33, 36
PMB Help.....................................36
Počítače Macintosh.....................34
Počítačový systém........................33
Pořízení fotografií z videoklipu
.......................................................43
Postup obsluhy...............................8
PRŮV.PŘIPOJ.TV.......................28
Přehrávání....................................25
Přehrávání disku AVCHD..........41
PŘIPOJIT USB.......................40, 50
Připojovací kabel A/V...........29, 51
Příručka k produktu „Handycam“
.......................................................60
R
Rekordér disků.............................51
RESET...........................................72
CZ
74
T
Technické údaje...........................65
Televizor.......................................28
U
Ukládání obrazů na externí
médium.........................................44
Ú
Údržba..........................................63
Úpravy videoklipů.......................43
V
Videoklipy..............................22, 26
VISUAL INDEX..........................25
Vypalovačka DVD.................47, 50
Vytváření disku AVCHD............41
Vytváření disku ve standardním
rozlišení (STD).............................42
Vytvoření disku......................37, 46
Výstražné indikátory...................62
W
Windows.......................................33
Z
Zapnutí..........................................14
Zapnutí napájení..........................14
Záznamové médium...................16
Zcela nabitý..................................11
Zobrazení výsledků vnitřní
kontroly.........................................62
Seznamy nabídek
naleznete na stranách
56 až 59.
Először ezt olvassa el
Mielőtt használatba venné a készüléket,
kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a
használati útmutatót és tegye el, hogy a
jövőben bármikor fellapozhassa.
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye ki
a készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
Ne tegye ki az akkumulátorokat túlzott
hőnek, például napsütésnek, tűznek
vagy hasonlónak.
FIGYELEM!
Akkumulátor
Ha nem megfelelően bánik az
akkumulátorral, az felrobbanhat, tüzet, sőt
a kikerülő vegyi anyag sérülést is okozhat.
Tartsa szem előtt az alábbiakat.










HU
Ne szedje szét.
Ne törje össze az akkumulátort, és óvja az
ütéstől és az erős fizikai hatásoktól, többek
között ne kalapálja, ne ejtse le, ne lépjen rá.
Ne zárja rövidre az akkumulátor pólusait, és
ügyeljen arra is, hogy érintkezőihez ne érjen
fémtárgy.
Óvja a 60°C fölötti hőmérséklettől: ne tegye
ki közvetlen napsugárzásnak, ne hagyja tűző
napon parkoló gépkocsiban.
Ne gyújtsa meg és ne dobja tűzbe.
Ne használjon se sérült, se olyan lítium ion
akkumulátort/elemet, amelyből folyik az
elektrolit.
Ügyeljen arra, hogy az akkumulátort eredeti
Sony akkumulátortöltővel, illetve olyan
készülékkel töltse, amely fel tudja tölteni az
akkumulátort.
Kisgyerekektől elzárva tárolja az akkumulátort.
Tartsa szárazon az akkumulátort.
Az akkumulátort/elemet csak azonos
típusú vagy a Sony által javasolt helyettesítő

akkumulátorra/elemre cserélje.
Az elhasználódott akkumulátort azonnal, a
használati útmutatóban ismertetett módodon
dobja ki.
Csak a megadott típusú akkumulátort/
elemet használja. Ellenkező esetben tűz
vagy sérülés keletkezhet.
Hálózati tápegység
A hálózati csatlakozóaljzatot ne helyezze el
szűk helyen, például a fal és egy bútordarab
között.
A hálózati tápegységet csatlakoztassa egy
közeli fali csatlakozóaljzatba. Ha a kamera
használata során meghibásodást észlel,
azonnal húzza ki a hálózati tápegységet a
fali csatlakozóaljzatból.
Ha a hálózati tápegység a fali konnektorhoz
csatlakozik, a kamera még akkor is
feszültség alatt áll, ha kikapcsolja.
EURÓPAI VÁSÁRLÓK FIGYELMÉBE
Megjegyzés az EU-s irányelveket
követő országokban élő vásárlóink
számára
A termék gyártója a Sony Corporation
(címe: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108- 0075 Japán). EMC- és
termékbiztonsági ügyekben a hivatalos
márkaképviseletet a Sony Deutschland
GmbH (címe: Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Németország) látja
el. Kérjük, hogy minden szerviz- és
garanciakérdéssel a különálló szerviz- és
garanciadokumentumban megadott címen
keresse fel munkatársainkat.
Figyelem
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses
mezők e készülék kép- és hangminőségét
befolyásolhatják.
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy találták,
hogy az EMC előírásokban meghatározott
korlátokon belül esik, ha 3 méternél
rövidebb átjátszókábellel használják.
Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy
elektromágneses erőtér miatt az adatátvitel
megszakad, indítsa újra az alkalmazást,
vagy húzza ki, majd csatlakoztassa ismét az
adatátviteli (USB stb.) kábelt.
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió
és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük,
hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladék kezelés helyes módját. Az
anyagok, újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol
a terméket megvásárolta.
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió
és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként.
Egyes elemeken vagy azok csomagolásán
ez a szimbólum együtt szerepelhet a higany
(Hg) vagy az ólom (Pb) vegyjelével akkor,
ha az elem 0,0005%-nál több higanyt vagy
0,004%-nál több ólmot tartalmaz.
Kérjük, hogy azt a használt elemek
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja
le. A feleslegessé vált elemek helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladék kezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. Olyan
berendezéseknél alkalmazott elemeket,
ahol biztonsági, teljesítményi, illetve adatok
megőrzése érdekében elengedhetetlen
az energiaellátás folyamatosságának
biztosítása, csak az arra felkészült szerviz
állomány cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható
legyen az elem megfelelő kezelése, a
termékének elhasználódásakor jutassa el azt
az arra kijelölt elektromos és elektronikus
hulladékgyűjtő pontra. Minden más elem
esetén kérjük, hogy tanulmányozza, milyen
módon lehet biztonságosan az elemet a
készülékből eltávolítani.
A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a lakhelyén
az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol
a terméket megvásárolta.
HU
HU
Mellékelt tartozékok
A zárójelben ( ) álló szám azt jelzi, hogy
az illető tartozékból hány darabnak kell a
csomagban lennie.
 Hálózati tápegység (1)
 Tápkábel (1)
 Komponens A/V-kábel (1) 
 A/V átjátszókábel (1) 
 USB-kábel (1) 
 Típusú újratölthető akkumulátor
NP-FV50 (1)
 CD-ROM „Handycam” Application
Software (1) (34. oldal)
 „PMB”
(szoftver, benne a „PMB Help”
kézikönyvvel)
 A „Handycam” kézikönyve (PDF)
Akkumulátor

A menüelemek, az LCD kijelző és az
objektív


 „A kamera használati útmutatója”
(A jelen kézikönyv) (1)

A kamera nem porálló, nem cseppálló, és nem
vízálló. Lásd: „Óvintézkedések” (64. oldal).
A szürkén megjelenő menüelemek az adott
felvételi, illetve lejátszási körülmények között
nem használhatók.
Az LCD képernyő rendkívül fejlett
gyártástechnológiával készült, így a ténylegesen
működő képpontok aránya több mint 99,99%.
Ennek ellenére előfordulhat, hogy folyamatosan
apró fekete pontok és/vagy színes (fehér, piros,
kék vagy zöld) fénypontok jelennek meg az
LCD képernyőn. Ezek a pontok a gyártási
folyamat szokásos velejárói, és semmilyen
módon nem befolyásolják a felvételt.
A videokamerával használható
memóriakártyákkal kapcsolatban lásd a
17. oldalt.
A kamera használata

A kamerát ne tartsa az alábbi részeinél fogva,
valamint az aljzatok védőfedelénél fogva.
Fekete pont
Fehér, piros, kék vagy zöld pont
LCD képernyő


HU
Működési hibát okozhat, ha az LCD képernyőt
vagy az objektívet hosszú ideig közvetlen
napfénynek teszi ki.
Ne fordítsa a kamerát a nap felé. Ellenkező
esetben a kamera meghibásodhat. A napról
csak sötétebb fényviszonyok mellett, például
naplementekor készítsen felvételt.
A nyelvbeállítási lehetőségekről

A képernyőn megjelenő, a helyi nyelveken
kiírt szöveg a használat módját mutatja be.
Ha szükséges, a kamera használatba vétele
előtt változtassa meg a képernyőn megjelenő
szövegek nyelvét (15. oldal).


Felvétel





A memóriakártya megbízható működésének
érdekében ajánlott a videokamerával való első
használat előtt elvégezni az inicializálást. Az
inicializálás következtében a memóriakártyán
tárolt összes adat helyreállíthatatlanul elveszik.
Fontos adatait ezért mentse előbb számítógépre
vagy más eszközre.
A felvétel megkezdése előtt próbálja ki, hogy
a készülék gond nélkül rögzíti-e a képet és a
hangot.
A gyártó még abban az esetben sem nyújt
kártérítést a felvételekért, ha a felvétel, illetve
lejátszás a kamera, a felvevőeszköz stb.
meghibásodása vagy hibás működése miatt nem
lehetséges.
A televízióadások színrendszere országonként/
térségenként eltérő. Ha az ezzel a kamerával
készült felvételeket televíziókészüléken
szeretné megnézni, akkor PAL-rendszerű
televíziókészülékre lesz szüksége.
A televízióműsorok, filmek, videokazetták
és egyéb műsoranyagok szerzői jog védelme
alatt állhatnak. Az ilyen anyagok illetéktelen
másolása a szerzői jog védelméről szóló
törvénybe ütközhet.
Nagy felbontású (HD) képminőséggel
készített lemezek

A kamera alkalmas MPEG-4 AVC/H.264 típusú
High Profile nagy felbontású képminőségű
(HD) képek felvételére. Ezért a készülékkel
nagy felbontású (HD) képminőséggel készített
képeket nem lehet a következő készülékeken
lejátszani;
 olyan egyéb, az AVCHD-formátumot
kezelni képes készülékeken, amelyek nem
kompatibilisek a High Profile rendszerrel
 az AVCHD-formátumot kezelni nem képes
készülékeken
A kamera a nagy felbontású felvételeket
AVCHD-formátumban rögzíti. Olyan DVD
adathordozót, amely AVCHD-felvételt
tartalmaz, ne használjon DVD-alapú
lejátszóban vagy felvevőben, mert előfordulhat,
hogy a DVD-lejátszó/-felvevő nem adja ki az
adathordozót, és figyelmeztetés nélkül törli
annak tartalmát. A DVD adathordozón tárolt
AVCHD-felvételt kompatibilis Blu-ray
Disc-lejátszóval/-felvevővel vagy más
kompatibilis készülékkel lehet lejátszani.
Az összes felvétel mentése


A képadatok elvesztésének megelőzése
érdekében az összes felvett képet rendszeresen
mentse külső adathordozóra. Javasoljuk, hogy
a képadatok mentését számítógép segítségével
lemezre (például DVD-R-re) végezze. A
képadatok videomagnóval vagy DVD/
HDD-felvevővel is menthetők (46. oldal).
Nem készíthető AVCHD lemez, ha a képadatok
a következő módon kerültek rögzítésre:
(MENU)  [A többi megjel.] 
[ FELV.MÓD] (a
[FELVÉTELI BEÁLL.]
kategórián belül) [HD FX] beállításban. Mentse
az adatokat Blu-ray Disc lemezre vagy más,
külső adathordozóra (42. és 44. oldal).
A lejátszással kapcsolatos
megjegyzések

Elképzelhető, hogy más eszközön nem tudja
rendesen lejátszani a videokamerával készített
felvételeket. Az is előfordulhat, hogy a más
eszközzel rögzített felvételeket nem tudja
lejátszani a videokamerán.
Normál (STD) képminőségű, SD
memóriakártyára rögzített mozgóképek nem
játszhatók le más gyártók AV készülékein.
Az akkumulátorral/hálózati
tápegységgel kapcsolatos
megjegyzések

Ügyeljen, hogy az akkumulátort és a hálózati
tápegységet csak a kamera kikapcsolását
követően távolítsa el, illetve válassza le.
HU

Húzza ki a hálózati tápegységet a kamerából
úgy, hogy a kamerát és az egyenáramú
csatlakozódugót is fogja.
Carl Zeiss objektív

A kamera/akkumulátor
hőmérsékletével kapcsolatos
megjegyzés

Ha a kamera vagy az akkumulátor túlmelegszik
vagy túlságosan lehűl, akkor előfordulhat, hogy
bekapcsol a kamera védelmi funkciója, és nem
lehet a kamerával felvételt készíteni és lejátszani.
Ilyenkor egy figyelmeztető szimbólum jelenik
meg az LCD képernyőn.
Amikor a kamera számítógéphez
vagy valamilyen kiegészítő eszközhöz
csatlakozik


Ne próbálja a kamera felvevőjét számítógép
segítségével megformázni. Ha így tesz,
előfordulhat, hogy a kamera nem fog
megfelelően működni.
Amikor a kamerát adatközlő kábellel egy másik
készülékhez csatlakoztatja, győződjék meg arról,
hogy a kábelt a megfelelő állásban dugta-e be.
A dugót aljzatba erőltetése az aljzat károsodását
okozza, és a kamera meghibásodásához
vezethet.
Kiegészítő eszközökkel kapcsolatos
megjegyzések


Ha sokszor vesz fel és töröl képeket, akkor a
felvételi adathordozón az adatok töredezetten
helyezkedhetnek el. Nem lehet felvételeket
menteni és felvenni. Ebben az esetben először
mentse el a képeket egy külső adathordozón,
majd végezze el a következő lépéseket:
(MENU)
[HORDOZÓ FORMÁZ] a
pontot megérintve  [A többi megjel.] 
[HORDOZÓ FORMÁZ] (a
[ADATHORD.
KEZEL.] kategóriában)  a kívánt
adathordozó (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E)  [IGEN]  [IGEN] 
.
HU
Javasoljuk, hogy eredeti Sony kiegészítőket
használjon.
Előfordulhat, hogy egyes országokban/
térségekben nincsenek forgalomban eredeti
Sony tartozékok.
A kézikönyvvel, az illusztrációkkal és
a képernyős kijelzéssel kapcsolatos
megjegyzések

Ha nem tud felvételt készíteni/
lejátszani, hajtsa végre a [HORDOZÓ
FORMÁZ] műveletet

A videokamera Carl Zeiss objektívvel van
ellátva, amelyet a németországi Carl Zeiss és
a Sony Corporation közösen fejlesztett, és
amely kiváló minőségű képeket biztosít. A
videokamerák esetén használt MTF mérési
rendszert alkalmazza, és a Carl Zeiss lencséknek
megfelelő minőséget nyújtja.
MTF= Modulation Transfer Function. A
számérték az egy tárgyról az objektívre eső fény
mértékét mutatja.



Az ebben a kézikönyvben felhasznált,
illusztrációként szolgáló képek digitális
fényképezőgéppel készültek, így másképpen
nézhetnek ki, mint azok a képek és
képernyő-kijelzések, amelyek ténylegesen
megjelennek a kamerán. A videokamera
illusztrációit és a képernyõ kijelzéseit a jobb
érthetőség kedvéért felnagyítottuk vagy
egyszerűsítettük.
Ebben a kézikönyvben a videokamera belső
memóriáját (HDR-CX116E/CX150E/CX155E),
merevlemezét (HDR-XR150E/XR155E) és a
memóriakártyát „felvevőnek” nevezzük.
A kézikönyvben a DVD lemezre, amely nagy
felbontású képminőségben (HD) került
rögzítésre, AVCHD lemezként utalunk.
A kamera és tartozékai formája és
műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak.
A videokamera típusnevének
ellenőrzése



A kézikönyvben feltüntettük a típusnevet, ha az
egyes modellek műszaki jellemzői között eltérés
van. A típusnév a videokamera alján látható.
A jelen sorozat fő különbségei az alábbi műszaki
adatokban vannak jelen.
HDRCX110E
Felvételi
adathordozó
A belső
felvételi
adathordozó
kapacitása
USB-aljzat
Memóriakártya
—
Bemenet/
kimenet
HDRCX115E
HDRCX116E
HDRCX150E
Csak
kimenet
Belső
memória +
memóriakártya
8 GB
Csak
kimenet
16 GB
Bemenet/
kimenet
HDRCX155E
HDRXR150E
HDRXR155E
Csak
kimenet
Belső
merevlemez +
memóriakártya
120 GB
Ne használja a videokamerát hangos
környezetben.
Leesésérzékelő (HDR-XR150E/XR155E)

A belső merevlemez leesés okozta sérülésektől
való védelme érdekében a videokamera
rendelkezik leesésérzékelő funkcióval. Ha az
eszköz leesik, vagy súlytalanság állapota lép
fel, a funkció által kibocsátott hangjelzést is
felveheti a kamera. Ha a leesésérzékelő úgy
észleli, hogy a kamera többször egymás után
leesett, akkor leállíthatja a felvételt/lejátszást.
A videokamera nagy magasságban
történő használatával kapcsolatos
megjegyzések (HDR-XR150E/XR155E)

Ne kapcsolja be a videokamerát alacsony
nyomású, 5 000 méter feletti területen.
Ellenkező esetben megsérülhet a videokamera
belső merevlemez-meghajtója.
Bemenet/
kimenet
Csak
kimenet
A használattal kapcsolatos
megjegyzések


Ne tegye az alább felsorolt dolgokat. Ellenkező
esetben megsérülhet a felvételi adathordozó,
elveszhetnek a rögzített képek, vagy más
probléma adódhat.
 ne húzza ki a memóriakártyát, amikor a
működésjelző lámpa (18. oldal) világít vagy
villog
 ne távolítsa el az akkumulátort vagy a hálózati
tápegységet, és ne alkalmazzon mechanikus
behatást a videokamerán, valamint ne
(Videó)/
rezegtesse azt, amikor a
(Fénykép) (21. oldal) vagy a működésjelző
fény (18. oldal) világít vagy villog.
Vállszíj (külön megvásárolható) használata
esetén ügyeljen, nehogy odacsapja a
videokamerát valamilyen tárgyhoz.
HU
Működtetés
Az első lépések (11. oldal)
Készítse elő az áramforrást és a memóriakártyát.
Videók és fényképek felvétele (20. oldal)
Videó felvétele  22. oldal
 A felvételi mód megváltoztatása
 A felvétel várható ideje (HORDOZÓ ADATAI)
Fénykép felvétele  24. oldal
Videók és fényképek lejátszása
Lejátszás a kamerán  25. oldal
Felvételek megtekintése televízión  28. oldal
Képek mentése
Videók és fényképek mentése számítógép segítségével
 33. oldal
Videók és fényképek mentése külső adathordozóra  44. oldal
Képek mentése DVD-író/-felvevő segítségével  46. oldal
Videók és fényképek törlése (31. oldal)
Ha törli a számítógépre vagy lemezre mentett képadatokat, a
felszabaduló helyre új képeket rögzíthet.
HU
Tartalomjegyzék
Először ezt olvassa el.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Működtetés.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Az első lépések
Tartalomjegyzék
1. lépés: Az akkumulátor feltöltése.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Az akkumulátor feltöltése külföldön.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2. lépés: Bekapcsolás, valamint a dátum és idő beállítása.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
A nyelvi beállítás megváltoztatása.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3. lépés: A felvételi adathordozó előkészítése.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
A beállított felvételi adathordozó ellenőrzése.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Filmek és fényképek felvétele vagy másolása a belső felvételi adathordozóról
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E) memóriakártyára... . . . . . . . . . 19
Felvétel/lejátszás
Felvétel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Lejátszás a kamerán.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Felvételek megtekintése televízión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
A kamera előnyeinek kihasználása
Videók és fényképek törlése.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Videók és fényképek mentése számítógép segítségével
A számítógép előkészítése (Windows).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Macintosh esetén.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
A PMB (Picture Motion Browser) indítása.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
A lemez készítési módjának kiválasztása (számítógép).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Lemez készítése egyetlen érintéssel (One Touch Disc Burn).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Videók és fényképek importálása számítógépre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
AVCHD lemez készítése.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
AVCHD lemez lejátszása számítógépen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Blu-ray lemez létrehozása.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Normál felbontású (STD) képminőségű lemez készítése, ami normál DVD-lejátszókon
játszható le.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Lemez másolása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Videók szerkesztése.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Fénykép kiemelése videóból.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
HU
Képek mentése külső eszköz segítségével
Képek külső adathordozóra való mentése (KÖZV.MÁSOLÁS).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Lemez készítése DVD-író, -felvevő készülékkel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
A videokamera testre szabása
A menük használata.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Részletes információk a következő dokumentumból: A „Handycam” kézikönyve.. . . 60
További információk
Hibaelhárítás.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Biztonsági előírások.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Jellemzők.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Gyors útmutató
A képernyőn látható kijelzők.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Részegységek és kezelőszervek.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Tárgymutató.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
HU
10
Az első lépések
1. lépés: Az akkumulátor feltöltése
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/CX155E
DC IN aljzat
Akkumulátor
Egyenáramú csatlakozó
CHG (töltés) jelzőfény
Az első lépések
Hálózati tápegység
Tápkábel
A fali csatlakozóba
HDR-XR150E/XR155E
DC IN aljzat
Akkumulátor
Egyenáramú csatlakozó
Hálózati tápegység
CHG (töltés) jelzőfény
Tápkábel
A fali csatlakozóba
HU
11
Miután felhelyezte a kamerára, feltöltheti az „InfoLITHIUM” akkumulátort (V sorozat).
 Megjegyzések
A kamerához kizárólag „InfoLITHIUM”, V-sorozatú akkumulátort használjon.

1
2
3
Az LCD képernyőt becsukva kapcsolja ki a kamerát.
Az akkumulátort úgy helyezze be, hogy kattanásig csúsztatja a nyíl irányába.
Csatlakoztassa a hálózati tápegységet és a tápkábelt a kamerához és a fali
csatlakozóaljzathoz.

4
Ügyeljen, hogy a DC egyenáramú csatlakozódugón lévő  jel illeszkedjék a DC IN aljzaton
lévőhöz.
Ekkor felgyullad a CHG (töltés) jelzőfény, és megkezdődik a töltés. Amikor az
akkumulátor teljesen feltöltődött, kialszik a CHG (töltés) jelzőfény.
Amikor feltöltődött az akkumulátor, húzza ki a hálózati tápegységet a
kamera DC IN aljzatából.
Tippek
A felvételi és lejátszási idővel kapcsolatban lapozzon a 67. oldalra.
Amikor be van kapcsolva a kamera, az LCD képernyő bal felső sarkában lévő kijelző mutatja az
akkumulátor hozzávetőleges energiaszintjét.



Az akkumulátor eltávolítása
Csukja be az LCD képernyőt. Tolja el a BATT akkumulátor-kioldó gombot (), és vegye le az
akkumulátort ().
Hálózati áramforrás használata
Az egyes részeket ugyanúgy csatlakoztassa egymáshoz, mint ahogyan az „1. lépés: Az
akkumulátor feltöltése” pontban tette. Az akkumulátor akkor sem merül le, ha csatlakoztatva
van a készülékre.
HU
12
Megjegyzések az akkumulátorral kapcsolatban




Amikor eltávolítja az akkumulátort vagy a hálózati tápegységet, csukja be az LCD képernyőt, és ügyeljen
arra, hogy se a (Videó)/ (Fénykép) jelzőfény (21. oldal), se a működésjelző (18. oldal) ne világítson.
A CHG (töltés) jelzőfény töltés közben az alábbi esetekben villog:
 ha az akkumulátort nem megfelelően csatlakoztatta.
 Ha az akkumulátor sérült.
 Ha az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony.
Vegye ki az akkumulátort a kamerából, és tegye meleg helyre.
 Ha az akkumulátor hőmérséklete magas.
Vegye ki az akkumulátort a kamerából, és tegye hűvös helyre.
NP-FV30 típusú akkumulátort nem célszerű használni, mert az csak rövid ideig teszi lehetővé a felvételt
és a lejátszást ezzel a kamerával.
A gyári beállítás szerint az energiatakarékosság érdekében a kamera automatikusan kikapcsol, ha kb.
5 percig nem használja ([AUTO.KIKAPCS]).
Az első lépések
A hálózati tápegységgel kapcsolatos megjegyzések



A hálózati tápegységet egy közeli fali csatlakozóaljzatba dugja. Ha a kamera használata során valamilyen
meghibásodást észlel, a hálózati tápegységet azonnal húzza ki a fali csatlakozóaljzatból.
A hálózati tápegységet ne tegye szűk helyre, például fal és bútor közé.
Ügyeljen, nehogy egy fémtárggyal rövidre zárja a hálózati tápegység egyenáramú csatlakozóját vagy az
akkumulátor pólusait. Ez a készülék meghibásodását okozhatja.
Az akkumulátor feltöltése külföldön
A kamerához mellékelt hálózati tápegységgel az akkumulátort bármely olyan országban vagy
térségben feltöltheti, ahol a váltakozó áramú hálózat feszültsége 100 V és 240 V közé esik,
frekvenciája pedig 50 Hz vagy 60 Hz.

Ne használjon feszültségátalakítót.
HU
13
2. lépés: Bekapcsolás, valamint a dátum és idő
beállítása
1
Nyissa ki a kamera LCD képernyőjét.
A videokamera most bekapcsolt állapotban van.

Ha nyitva van az LCD képernyő, amikor be akarja kapcsolni a kamerát, nyomja meg a POWER gombot.
MODE jelző
POWER gomb
2
/
gombok segítségével jelölje ki a kívánt földrajzi helyet, majd
A
érintse meg a [TOVÁBB] gombot.
Érintse meg az LCD
képernyőn található
gombot

3
A dátum és az idő ismételt beállításához érintse meg a következőket:
(MENU) 
[ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK] kategóriában) 
[A többi megjel.]  [ÓRA/ NYELV ÁL.] (az
/
gombok
[ÓRABEÁLLÍTÁS]. Ha valamelyik elem nem látható a képernyőn, akkor a
segítségével jelenítse meg.
Állítsa be a [NYÁRI IDŐ]t, a dátumot és a pontos időt, majd érintse meg az
gombot.
Ekkor elindul az óra.

HU
14
Ha a [NYÁRI IDŐ] értékét [BE]-re állítja, az óra 1 órát lép előre.
 Megjegyzések
Bár felvételkészítéskor nem látszik a dátum és az idő, a felvételi adathordozóra mindkettő automatikusan
rákerül, és lejátszáskor megjeleníthető. A dátum és az idő megjelenítéséhez érintse meg a következőket:
(MENU)  [A többi megjel.]  [LEJÁTSZÁSI BEÁLL.] (a
[LEJÁTSZÁS] kategóriában) 


.
[ADATKÓD]  [DÁTUM/IDŐ] 
 A műveleteknél hallható hangjelzés kikapcsolható; ehhez érintse meg a következőket:
(MENU)
[ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK] kategóriában) 
 [A többi megjel.]  [HANG/KÉP-BEÁLL.] (az


.
[HANGJELZÉS]  [KI] 
 Ha a megérintett gomb az érintésre nem megfelelően reagál, kalibrálja az érintőképernyőt.

A készülék kikapcsolása
Csukja be az LCD képernyőt. Ekkor pár másodpercig villog a
készülék kikapcsol.
(Videó) jelzőfény, és a
Tippek
A kamera a POWER gomb megnyomásával is kikapcsolható.
Ha az [BEKAPCS.LCD-VEL] értéke [KI], a kamera a POWER gomb megnyomásával kapcsolható ki.


Az első lépések

A nyelvi beállítás megváltoztatása
Beállítható, hogy a képernyőn az üzenetek milyen nyelven jelenjenek meg.
(MENU)  [A többi megjel.]  [ÓRA/ NYELV ÁL.]
Érintse meg a következőket:
(az [ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK] kategóriában)  [ NYELV BEÁLL.]  a kívánt nyelv 


.
HU
15
3. lépés: A felvételi adathordozó előkészítése
A videokamerától függően eltérő felvételi adathordozók használhatók. A kamera képernyőjén
az alábbi ikonok jelennek meg.
HDR-CX110E/CX115E
Memóriakártya
HDR-CX116E/CX150E/CX155E
*
Belső memória
HDR-XR150E/XR155E
*
Belső
merevlemez
Memóriakártya
Memóriakártya
* A gyári beállítás szerint felvételkor a videók és a fényképek egyaránt erre a felvételi adathordozóra
kerülnek. Felvétel, lejátszás, valamint szerkesztési művelet mindig csak az éppen kiválasztott
adathordozón lehetséges.
Tippek
A videók lehetséges felvételi idejével kapcsolatban lásd a 67. oldalt.


A felvételi adathordozó kiválasztása videók számára (HDR-CX116E/CX150E/
CX155E/XR150E/XR155E)
 Érintse meg a következőket:
[HORDOZÓ BEÁLL.] (az
[VIDEÓHORD.BEÁLL].
(MENU)  [A többi megjel.] 
[ADATHORD.KEZEL.] kategóriában) 
Megjelenik a [VIDEÓHORD.BEÁLL] képernyő.
 Érintse meg a kívánt felvételi adathordozót.
 Érintse meg a következőket: [IGEN] 
A felvételi adathordozó megváltozott.
HU
16
.
A felvételi adathordozó kiválasztása fényképek számára (HDR-CX116E/
CX150E/CX155E/XR150E/XR155E)
 Érintse meg a következőket:
[HORDOZÓ BEÁLL.] (az
[FOTÓHORD.BEÁLL.].
(MENU)  [A többi megjel.] 
[ADATHORD.KEZEL.] kategóriában) 
Megjelenik a [FOTÓHORD.BEÁLL.] képernyő.
 Érintse meg a kívánt felvételi adathordozót.
 Érintse meg a következőket: [IGEN] 
.
Az első lépések
A felvételi adathordozó megváltozott.
A beállított felvételi adathordozó ellenőrzése
A kiválasztott felvételi adathordozó ikonja videó- és fényképfelvételi módban egyaránt
megjelenik a képernyő jobb felső sarkában.
Felvételi adathordozó ikonja

A megjelenített ikon a készülék típusától függően eltérő lehet.
Memóriakártya behelyezése
 Megjegyzések
A felvételi adathordozót állítsa a [MEMÓRIAKÁRTYA] lehetőségre, ha a videót/képeket
memóriakártyára szeretné rögzíteni (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).

A kamerával használható memóriakártya-típusok



A következő memóriakártyák használhatók a videokamerával: „Memory Stick PRO Duo” (Mark2)
adathordozó, „Memory Stick PRO-HG Duo” adathordozó, SD-memóriakártyák, SDHC-memóriakártyák,
SDXC-memóriakártyák (minden SD-kártyánál követelmény a Class 4 vagy magasabb sebességosztály). A
működés nem garantálható minden memóriakártya-típussal.
A videokamerával igazoltan használhatók a legfeljebb 32 GB méretű „Memory Stick PRO Duo”
adathordozók és a legfeljebb 64 GB méretű SD-kártyák.
Jelen kézikönyvben a „Memory Stick PRO Duo” (Mark2) adathordozókra és a „Memory Stick PROHG Duo” adathordozókra együttesen „Memory Stick PRO Duo” adathordozókként hivatkozunk. Az
SD-memóriakártyákra, az SDHC-memóriakártyákra és az SDXC-memóriakártyákra SD-kártyákként
utalunk.
HU
17
 Megjegyzések
A videokamerával nem használhatók MultiMediaCard típusú kártyák.
 SDXC-memóriakártyára rögzített mozgóképek nem importálhatók és nem játszhatók le az exFAT*
fájlrendszert nem támogató számítógépekkel és A/V eszközökkel, ha a videokamera USB-kábellel
csatlakozik az eszközökhöz. A művelet előtt győződjön meg arról, hogy a csatlakozó készülék támogatja
az exFAT fájlrendszert. Ha az exFAT rendszert nem támogató készüléket csatlakoztat, és megjelenik a
formázási képernyő, ne végezze el a formázást. Különben minden rögzített adat elvész.
* Az exFAT az SDXC-memóriakártyákon használt fájlrendszer.

A videokamerával használható memóriakártyák mérete


A videokamerával normál méretű SD-kártyák és a „Memory Stick” adathordozók méretéhez képest fele
akkora „Memory Stick PRO Duo” adathordozók használhatók.
Ne ragasszon címkét vagy hasonlót a memóriakártyára és a memóriakártya-adapterre. Ellenkező esetben
működési hibát idézhet elő.
Nyissa ki a fedelet, és helyezze be a memóriakártyát kattanásig úgy, hogy a
ferdén levágott sarka a képen látható módon helyezkedjen el.

A memóriakártya behelyezése után csukja be a fedelet.
Ügyeljen a ferdén levágott sarok irányára.
Működésjelző fény
Új memóriakártya behelyezésekor a [Új képkezelő fájl készítése.] képernyő jelenhet
meg. Ebben az esetben érintse meg az [IGEN] gombot. Ha csak fényképeket vesz fel a
memóriakártyára, érintse meg a [NEM] gombot.

HU
18
Ellenőrizze a memóriakártya irányát. Ha a memóriakártyát rossz irányban helyezi be, akkor a
memóriakártya, a memóriakártya nyílása vagy a képadatok megsérülhetnek.
 Megjegyzések
Ha a [Nem sikerült új képkezelő fájlt készíteni. Előfordulhat,hogy nincs elegendő üres hely.] üzenet
(MENU)  [A többi megjel.]  [HORDOZÓ FORMÁZ]
jelenik meg, akkor a
(a [ADATHORD.KEZEL.] kategóriában)  [MEMÓRIAKÁRTYA] (HDR-CX116E/CX150E/
pontok megérintésével formázza a
CX155E/XR150E/XR155E)  [IGEN]  [IGEN] 
memóriakártyát.

A memóriakártya kivétele
Nyissa ki a védőfedelet, és óvatosan nyomja meg egyszer befelé a memóriakártyát.


Felvételkészítés közben ne nyissa ki a memóriakártya védőfedelét.
A memóriakártya behelyezésekor és kivételekor ügyeljen arra, nehogy kiugorjon és leessen a
memóriakártya.
Az első lépések
Filmek és fényképek felvétele vagy másolása a belső felvételi
adathordozóról (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E)
memóriakártyára.
(MENU)  [A többi megjel.]  [VIDEÓMÁSOLÁS]/
[SZER] kategóriában), majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Érintse meg a következőket:
[FOTÓMÁSOLÁS] (a
HU
19
Felvétel/lejátszás
Felvétel
A gyári beállítás szerint a videók nagy felbontású képminőséggel (HD) kerülnek felvételre az
alábbi adathordozóra.
HDR-CX110E/CX115E: Memóriakártya
HDR-CX116E/CX150E/CX155E: Belső memória
HDR-XR150E/XR155E: Belső merevlemez
Tippek
A felvételi adathordozó megváltoztatásához lásd a 16. oldalt (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).


A lencsevédő kinyitása
Húzza el a LENS COVER kapcsolót.
Tippek
A felvétel befejeztével, illetve visszajátszáskor csukja be a lencsevédőt.


1
Állítsa be a tartópántot.
HU
20
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/CX155E
HDR-XR150E/XR155E
2
Nyissa ki a kamera LCD képernyőjét.
A videokamera most bekapcsolt állapotban van.

Felvétel/lejátszás

Ha akkor kívánja bekapcsolni a kamerát, amikor már nyitva van az LCD képernyő, nyomja meg a
POWER gombot (14. oldal).
A MODE gomb megnyomásával megváltoztathatja a felvételi módot. Nyomja meg a MODE
gombot, és felkapcsolódik a kívánt felvételi módhoz tartozó jelzőfény.
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/CX155E
MÓD gomb
(Videó): videó felvétele közben
(Fénykép): fénykép felvétele közben
HDR-XR150E/XR155E
MÓD gomb
(Videó): videó felvétele közben
(Fénykép): fénykép felvétele közben
HU
21
Videó felvétele
A START/STOP gomb megnyomásával kezdje meg a felvételt.

A felvételkészítést az LCD képernyő bal alsó sarkán lévő  gomb megnyomásával is elindíthatja.
START/STOP gomb
[KÉSZ]  [FELV.]
A felvétel leállításához nyomja meg ismét a START/STOP gombot.


A felvételkészítést az LCD képernyő bal alsó sarkán lévő  gomb megnyomásával is megállíthatja.
A kamera bekapcsolása, illetve a (videó/fénykép) felvételi és lejátszási üzemmód közötti váltás után az
LCD képernyőn mintegy 3 másodpercre megjelennek az ikonok és kijelzések. Ha ismét meg kívánja
jeleníteni az ikonokat és kijelzéseket, az LCD képernyőn található felvételi és zoom gombokon kívül
érintse meg valahol a képernyőt.
Az LCD képernyőn lévő felvételi és zoom gombok
kb.
3 másodperc
múlva
 Megjegyzések
Ha videofelvétel készítése közben becsukja az LCD képernyőt, a kamera leállítja a felvételt.
 A videók maximális folyamatos felvételi ideje hozzávetőleg 13 óra.
 Ha egy videofájl mérete meghaladná a 2 GB-ot, a felvétel automatikusan egy új videofájlban folytatódik.
 A kamera bekapcsolása után néhány másodpercig még nem lehet megkezdeni a felvételkészítést. Ez alatt
az idő alatt a kamera nem használható.

HU
22

Az alábbi módon jelzi a rendszer, ha a felvétel után még mindig adatokat ír a felvételi adathordozóra.
Ez idő alatt ne mozgassa vagy rezegtesse a kamerát, és ne vegye ki az akkumulátort vagy távolítsa el a
hálózati tápegységet.
 A működésjelző (18. oldal) világít vagy villog
 Az LCD képernyő jobb felső sarkában villog az adathordozó ikonja
Tippek
A videók felvételi idejével kapcsolatban lásd az 67. oldalt.
Videó felvétele közben is rögzíthet fényképet: ehhez nyomja le teljesen a PHOTO gombot (Dual Rec).
A felismert arc körül fehér keret jelenik meg, és a kamera automatikusan optimalizálja a képminőséget az
arc körül ([ARCFELISMERÉS]).
Megérintésével megadhatja, hogy melyik legyen az elsődleges arc.
A gyári beállítás szerint a kamera automatikusan készít egy fényképet, amikor videó felvétele közben
felismeri, hogy egy ember elmosolyodik (Mosolyfelvétel).
Rögzített videókból is kiemelhetők fényképek
(HDR-CX110E/CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).
A felvételi időt és a hozzávetőleges fennmaradó kapacitást stb. a következők megnyomásával ellenőrizheti
(MENU)  [A többi megjel.]  [HORDOZÓ ADATAI] (a
[ADATHORD.KEZEL.]
le:
kategóriában).
A kamera LCD képernyőjén a felvett képek kitölthetik a teljes képernyőt (teljes képernyős megjelenítés).
Ennek azonban az lehet az eredménye, hogy ha olyan televíziókészüléken játssza le a képeket, amely nem
rendelkezik teljes képernyős megjelenítő funkcióval, akkor kissé levágódhat a kép teteje, alja, bal és jobb
széle. Ilyenkor a [VEZETŐKERET] értékét állítsa [BE]-re, és a felvétel készítésekor igazodjék a képernyőn
megjelenő külső kerethez.
Az LCD tábla szögének beállításához először nyissa ki az LCD táblát a kamerához viszonyítva 90 fokra
(), majd állítsa be a szögét ().









Felvétel/lejátszás

 legfeljebb 90 fokra
 legfeljebb 180 fokra

[
 a kamerához
képest 90 fokra
STEADYSHOT] alapbeállítása: [ERŐS].
Adatkód felvételkor
A felvétel dátuma, időpontja és körülményei automatikusan rákerülnek a felvételi
adathordozóra. A felvétel során ezek az adatok nem jelennek meg. Lejátszás közben azonban
adatkódként a [ADATKÓD] funkcióval megnézhetők. Megjelenítésükhöz érintse meg a
(MENU)  [A többi megjel.]  [LEJÁTSZÁSI BEÁLL.]
következőket:
[LEJÁTSZÁS] kategóriában)  [ADATKÓD]  a kívánt beállítás 

(a
.

HU
23
Fénykép felvétele
Alapbeállítás szerint a fényképeket az alábbi felvételi adathordozóra veszi fel a kamera.
HDR-CX110E/CX115E: Memóriakártya
HDR-CX116E/CX150E/CX155E: Belső memória
HDR-XR150E/XR155E: Belső merevlemez
Tippek
A felvételi adathordozó megváltoztatásához lásd a 16. oldalt (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).


 A MODE gomb megnyomásával kapcsolja fel a
(Fénykép) jelzőfényt.
Az LCD képernyő fényképfelvételre vált át, és szélesség-magasság aránya 4:3 lesz.
 Nyomja le kicsit a PHOTO gombot, hogy a kamera beállíthassa a fókuszt,
majd teljesen nyomja le a gombot.

Fényképet az LCD képernyő
gombjának megérintésével is készíthet.
Villog  Folyamatosan világít
Amikor eltűnik a
Tippek
Az LCD kijelzőn megtekintheti a rögzíthető fényképek számát (70. oldal).
(MENU)  [A többi megjel.]  [ KÉPMÉRET]
A képméret módosításához érintse meg:
[FÉNYKÉPBEÁLL.] kategóriában)  a kívánt beállítás 

.
(a
szimbólum, nem lehet fényképeket felvenni.
Ha megjelent a




HU
24
szimbólum, a kamera tárolta a fényképet.
Lejátszás a kamerán
A gyári beállítás szerint a kamera az alábbi felvételi adathordozón lévő videókat és fényképeket
játssza le.
HDR-CX110E/CX115E: Memóriakártya
HDR-CX116E/CX150E/CX155E: Belső memória
HDR-XR150E/XR155E: Belső merevlemez
Tippek
A felvételi adathordozó megváltoztatásához lásd a 16. oldalt (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).


1
Nyissa ki a kamera LCD képernyőjét.
A videokamera most bekapcsolt állapotban van.

2
Ha nyitva van az LCD képernyő, amikor be akarja kapcsolni a kamerát, nyomja meg a POWER
gombot (14. oldal).
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE) gombot.
Nyomja meg a
Felvétel/lejátszás
Pár másodperc múlva megjelenik a VISUAL INDEX áttekintő képernyő.

3
A VISUAL INDEX áttekintő képernyő az LCD képernyő
gombjának megérintésével is megjeleníthető.
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE)
vagy az
szimbólumot ()  a kívánt videó (), ha
Érintse meg a
videót szeretne lejátszani.
Érintse meg a (Fénykép) szimbólumot ()  kívánt fénykép (), ha
egy fényképet szeretne megtekinteni.
A videók felvételi dátumuk szerint rendezve jelennek meg.
 A kezelőgombok megjelenítését váltja.
HU
25
 A MENU képernyőre
 Megjeleníti az indextípus kiválasztására szolgáló képernyőt ([DÁTUM INDEX]/
[ FILMTEKERCS]/[ ARC]).

/
: Megjeleníti az előző/következő napon készített videókat.*

/
: Megjeleníti az előző/következő videót.
 Visszatér a felvételi képernyőre.
*  szimbólum jelenik meg a  megérintésekor.



jelenik meg, ha a normál felbontású képminőségű (STD) videót választotta a
/
BEÁLL.] funkció segítségével.
[
A képernyő görgetéséhez érintse meg és húzza a  vagy az  gombot.
A legutóbb felvett vagy lejátszott videón, illetve fényképen a  szimbólum látható. Ha azt a videót
vagy fényképet érinti meg, amelyen a  szimbólum látható, a lejátszást onnan folytathatja, ahol
legutóbb abbahagyta. (A memóriakártyára rögzített fényképen a  jelölés jelenik meg.)
Videó lejátszása
A kamera megkezdi a kijelölt videó lejátszását.
Hangerő-szabályozás
Előző
Állj
Gyors visszatekerés
Következő
OPTION
Előretekerés
Szünet/lejátszás
 Megjegyzések
Előfordulhat, hogy a képeket csak a videokamerával tudja lejátszani.

Tippek
Ha a kiválasztott videóval kezdődő lejátszás során elérkezik az utolsó videóhoz, a képernyőn ismét a
INDEX áttekintő képernyő jelenik meg.
/
gombot.
Ha a videót lassítva kívánja lejátszani, lejátszási szünetben érintse meg a
/
gomb többszöri megérintésének hatására a kamera a videót kb. 5-ször  kb. 10-ször 
A
kb. 30-szor  kb. 60-szor gyorsabban játssza le.
(MENU) 
A VISUAL INDEX áttekintő képernyő a következők megérintésével jeleníthető meg:
[LEJÁTSZÁS] kategóriában).
[A többi megjel.]  [VISUAL INDEX] (a
A felvételkészítés során a kamera automatikusan rögzíti a felvétel dátumát és időpontját, valamint






HU
26
a felvételi körülményeket. Felvételkor ezek az adatok nem láthatók, de lejátszáskor a következők
(MENU)  [A többi megjel.]  [LEJÁTSZÁSI BEÁLL.]
megérintésével megjeleníthetők:
[LEJÁTSZÁS] kategóriában)  [ADATKÓD]  a kívánt beállítás 


(a
.
Videók hangerejének beállítása
A videó lejátszása közben érintse meg a
.
a hangerőt 

A hangerő a
/
gombot  a
/
gombokkal állítsa be
segítségével az OPTION MENU menüben is beállítható.
Fényképek megtekintése
A kamera megjeleníti a kijelölt fényképet.
Előző
Tippek
A memóriakártyára rögzített képek megjelenítésekor a
Felvétel/lejátszás
A VISUAL INDEX
áttekintő képernyőre
Diavetítés indítása/
leállítása
Következő
OPTION MENU


(lejátszási mappa) jelenik meg a képernyőn.
HU
27
Felvételek megtekintése
televízión
A készülékek csatlakoztatásának módja és a
televízió képernyőjén látható kép minősége
(nagy felbontású (HD) vagy normál
felbontású (STD)) a csatlakoztatott televízió
típusától és a használt csatlakozóktól
függően eltérő lehet.
Televízió csatlakoztatása a [TVCSATL.SEGÉDL.] segítségével
Az LCD képernyőn megjelenő [TV-CSATL.
SEGÉDL.] képernyő utasításait követve
könnyűszerrel csatlakoztathatja egymáshoz
a kamerát és a televíziókészüléket.
 A televízión a bemenetet
irányítsa arra az aljzatra, amelyet
a kamerához csatlakoztatott.

Hívja segítségül a televíziókészülék
használati útmutatóját.
/
gombok segítségével
A
jelölje ki a televízió bemenetét,
majd érintse meg az
gombot.


Megjelenik a csatlakoztatás módja.
A [ÖTLET] megérintésével ötleteket
kaphat a csatlakoztatáshoz vagy
megváltoztathatja a videokamera
beállításait.
A kamera csatlakozói
 Csatlakoztassa a kamerát a
televízióhoz.
HDMI OUT aljzat
 Kapcsolja be a kamerát, és az
LCD képernyőn érintse meg a
következőket:
(MENU) 
[A többi megjel.] 
[TV-CSATL.SEGÉDL.]
(az [EGYÉB] kategóriában).

A televíziókészülék
bemeneti csatlakozói
*
Áramforrásként a mellékelt hálózati
tápegységet használja (12. oldal).
 Érintse meg a [HD TV] elemet.
**
A/V távcsatlakozó
* HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/
CX155E
** HDR-XR150E/XR155E
HU
28
 Érintse meg a következőket:
 [IGEN].

S VIDEO csatlakozóval rendelkező A/V
átjátszókábel (külön megvásárolható)
Ha a kamerából a képek az A/V
átjátszókábelen át jutnak el a másik
készülékhez, a kimenő képek képminősége
normál felbontású (STD képminőségű)
lesz.
(Fehér)
(Piros)
 Videók és fényképek lejátszása a
kamerán (25. oldal).
Csatlakoztatás nagy felbontású (HD) televízióhoz
(Sárga)
(Fehér)
(Piros)
Csatlakoztatás televízióhoz
videomagnón keresztül

Komponens A/V-kábel (mellékelve)
(Zöld) Y
(Kék) PB/CB
(Piros) PR/CR
(Fehér)
(Piros)
HDMI-kábel (külön megvásárolható)

A televízió-képernyő méretarányának
megfelelően állítsa be a [TV TÍPUSA] értékét
[16:9]-re vagy [4:3]-ra.
Ha a televízió mono hangrendszerű
(ha a televíziókészüléken csak egyetlen
audiobemenet található)
Csatlakoztatás nem nagy felbontású (nem HD) 16:9-es
(széles képernyős) vagy 4:3-as televízióhoz
Komponens A/V-kábel (mellékelve)
(Fehér)
(Piros)
Csatlakoztassa a kamerát az A/V átjátszókábellel
a videomagnó LINE IN bemenetéhez. A
videomagnón válassza ki a LINE (VIDEO 1,
VIDEO 2 stb.) bemenetet.
A szélesség-magasság arány beállítása
a csatlakoztatott televíziónak
megfelelően (16:9/4:3)

(Zöld) Y
(Kék) PB/CB
(Piros) PR/CR
Felvétel/lejátszás
A kamera és a televízió
csatlakoztatására használható
átjátszókábelek típusai
(Sárga)
A/V átjátszókábel (mellékelve)
Csatlakoztassa az A/V átjátszókábel sárga
dugóját a televízió vagy a videomagnó
videobemenetéhez, a fehér (bal csatorna)
vagy a piros (jobb csatorna) dugót pedig
csatlakoztassa a televízió vagy a videomagnó
audiobemenetéhez.
Komponens A/V-kábellel történő
csatlakoztatás esetén

Ha csak a komponens videokábel dugói vannak
bedugva, akkor hang nem hallható. Ha a hangot
is hallani szeretné, akkor a fehér és a piros dugót
is dugja be.
HU
29
HDMI-kábellel történő csatlakoztatás
esetén





HDMI emblémával rendelkező HDMI kábelt
használjon.
A kamera számára egyik oldalán HDMI mini
csatlakozódugóval, másik oldalán a televízió
csatlakoztatásához megfelelő csatlakozódugóval
rendelkező kábelt használjon.
A szerzői jogi védelemmel ellátott képeket a
kamera nem továbbítja a HDMI OUT aljzaton
át.
Ezzel a csatlakoztatással egyes
televíziókészülékek nem megfelelően működnek
(például nincs hang vagy kép).
Ne kösse össze a kamera HDMI OUT aljzatát
egy másik készülék HDMI OUT aljzatával, mert
az meghibásodást okozhat.
S-Videóval rendelkező A/V
átjátszókábellel történő csatlakoztatás
esetén


Ha csak az S VIDEO csatlakozódugó (S VIDEO
csatorna) van bedugva, akkor hang nem hagyja
el a készüléket. Ha a hangot is hallani szeretné,
akkor a fehér és piros dugót is dugja be a
televíziókészülék audiobemenetébe.
Ez a csatlakoztatási mód nagyobb felbontású
képeket eredményez, mint az A/V
átjátszókábellel történő csatlakoztatás.
 Megjegyzések
Ha normál felbontású (STD) képminőséggel
készített videókat olyan 4:3-as
televíziókészüléken fog lejátszani, amely nem
tudja kezelni a 16:9-es jelet, a videót 4:3-as
szélesség-magasság aránnyal vegye fel. Érintse
(MENU)  [A
meg a következőket:
többi megjel.]  [EGYÉB FELV.BEÁLL] (a
[FELVÉTELI BEÁLL.] kategóriában) 

[ SZÉLESVÁSZNÚ]  [4:3] 

(56. oldal).

HU
30
Ha a televíziókészülék/videomagnó 21
érintkezős aljzattal (EUROCONNECTOR)
rendelkezik
A lejátszott képek megtekintéséhez
használjon (külön megvásárolható)
21 érintkezős illesztőt.
TV/
videomagnó
Tippek
Ha a képek átvitele érdekében a kamerát és a
tv-készüléket egyszerre több kábellel is
összeköti, a tv-készülék bemeneti aljzatain a
következő lesz a prioritás:
HDMI  komponens  S VIDEO  videó
A HDMI (High Definition Multimedia
Interface) olyan interfész, amelyen át mind
audio-, mind videojelek továbbíthatók. A
HDMI OUT aljzaton át kiváló minőségű képek
és digitális audiojelek hagyják el a kamerát.



„Photo TV HD” bekapcsolva
A kamera kompatibilis a „Photo TV HD”
szabvánnyal. „Photo TV HD” beállítás
részletgazdag, a finom struktúrákat
és a színeket fényképszerűen ábrázoló
megjelenítést tesz lehetővé. A Sony Photo
TV HD kompatibilis eszközeit
HDMI-*, illetve a komponens A/Vkábellel** csatlakoztatva a fényképek
egészen új világát élvezheti, lélegzetelállító
HD minőségben.
* Fényképek megjelenítésekor a TV-készülék
automatikusan a megfelelő üzemmódba
kapcsol.
** A TV beállítása szükséges lesz. A részleteket
illetően lásd a Photo TV HD kompatibilis
televízió használati útmutatóját.
A kamera előnyeinek kihasználása
Videók és fényképek
törlése
A felvételi adathordozón úgy tud helyet
felszabadítani, hogy törli a rajta lévő
videókat és fényképeket.
Videó törléséhez érintse meg:
[ TÖRLÉS]  [
TÖRLÉS]
vagy [
TÖRLÉS].


Tippek
A képek a lejátszás képernyőjén az
OPTION MENU segítségével törölhetők ki.
Ha a felvételi adathordozóról törölni kívánja
az összes képet, és vissza szeretné nyerni az
adathordozó teljes felvételi kapacitását, akkor
formázza az adathordozót.
Azokat a kisméretű képeket, amelyek az
áttekintő képernyőkön lehetővé teszik,
hogy egyszerre sok képet is láthasson,
„miniatűröknek” nevezzük.




1
Érintse meg:
(MENU)  [A
többi megjel.]  [TÖRLÉS] (a
[SZER] kategóriában).
3
Fényképek törléséhez érintse meg:
[ TÖRLÉS]  [ TÖRLÉS].
A törlendő videók és fényképek
megérintésével jelölje meg őket
jellel.

4
A kép kijelölésének jóváhagyása érdekében
érintse meg és tartsa megérintve a képet az
LCD képernyőn. Ha vissza kíván térni az
előző képernyőhöz, érintse meg a
gombot.
Érintse meg a

A kamera előnyeinek kihasználása
 Megjegyzések
A kitörölt képek többé nem állíthatók vissza.
A fontos videók és fényképek mentését előre
végezze el.
 Képek törlése közben ne vegye le az
akkumulátort, és ne húzza ki a kamerából
a hálózati tápegységet. Ellenkező esetben
megsérülhet a felvételi adathordozó.
 Ne vegye ki a memóriakártyát, miközben
képeket töröl róla.
 Védett videók és fényképek nem törölhetők.
Kitörlésük előtt oldja fel a videók és fényképek
védelmét.
 Ha a kitörölt videó rajta van egy lejátszási listán,
akkor onnan is törlődik.
 Ha a kitörölt videó benne van egy megjelöléses
lejátszási összeállításban, akkor onnan is
törlődik.
2
 [IGEN] 
gombot.
Az összes videó/fénykép egyidejű
kitörlése
A 2. lépésben érintse meg: [ TÖRLÉS] 
MIND TÖRLÉSE]/[
MIND
[
TÖRLÉSE]  [IGEN]  [IGEN] 

.

Minden fénykép egyidejű törléséhez érintse
meg:
[ TÖRLÉS]  [ MIND TÖRLÉSE] 

.
[IGEN]  [IGEN] 
HU
31
Adott napon rögzített videók/
fényképek egyidejű kitörlése
 Megjegyzések
A rögzítési dátum alapján nem lehet
fényképeket törölni a memóriakártyáról.

A 2. lépésben érintse meg: [
TÖRLÉS dát.sz.]/[
[
dát.sz.].

TÖRLÉS]
TÖRLÉS
Az ugyanazon a napon adott időben
készült képek egyidejű törléséhez érintse
meg: [ TÖRLÉS]  [ TÖRLÉS dát.
szer.].
A
/
gombokkal jelölje ki
a kívánt videó/fénykép felvételének
dátumát, majd érintse meg az
gombot.

A kép kijelölésének jóváhagyása érdekében
érintse meg a képet az LCD képernyőn. Ha
vissza kíván térni az előző képernyőhöz,
gombot.
érintse meg a
Érintse meg a következőket: [IGEN] 

.
HU
32
Videók és fényképek mentése számítógép segítségével
A számítógép
előkészítése
(Windows)
A „PMB (Picture Motion Browser)”
alkalmazás segítségével a következő
műveleteket végezheti el.
 Képek importálása számítógépre
 Importált képek megtekintése és
szerkesztése
 Lemez készítése
 Videók és fényképek feltöltése
weboldalakra
Videók és fényképek számítógépre
mentéséhez telepítse a mellékelt CD-ROMon található „PMB” alkalmazást.
1. lépés A számítógépes rendszer
ellenőrzése
Operációs rendszer*1
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista
SP2*3/Windows 7
Alkalmazás
DirectX 9.0c vagy későbbi verzió (Ez a termék
DirectX technológián alapul. A DirectX
telepítése szükséges.)
Videók és fényképek mentése számítógép segítségével
 Megjegyzések
A videokamera adathordozójának formázását
ne végezze számítógépről. Elképzelhető, hogy a
videokamera nem működik megfelelően.
 A kamera nagyfelbontású, AVCHD formátumú
videofelvételt készít. A mellékelt PC szoftver
segítségével a nagyfelbontású videofelvétel
DVD adathordozóra másolható. Ezzel együtt
az AVCHD videofelvételt tartalmazó DVD
adathordozót nem ajánlott DVD-lejátszókkal
vagy -felvevőkkel használni, mivel DVDlejátszók/-felvevők esetleg nem tudják a lemezt
kiadni, illetve figyelmeztetés nélkül törölhetik
a tartalmát.

Processzor*4
Intel Core Duo 1,66 GHz vagy annál
gyorsabb, illetve Intel Core 2 Duo 1,66 GHz
vagy annál gyorsabb (HD FX/HD FH videók
feldolgozásához Intel Core 2 Duo 2,26 GHz
vagy annál gyorsabb változat szükséges)
De az Intel Pentium III 1 GHz vagy annál
gyorsabb változat megfelelő a következő
műveletek esetén:
 Videók és fényképek importálása a
számítógépre
 One Touch Disc Burn
 Blu-ray/AVCHD lemez és DVD-videó
készítésekor (nagyfelbontású képminőség
(HD) normál felbontásúra (STD) való
konvertálásával készített DVD videó esetén
Intel Core Duo 1,66 GHz vagy annál
gyorsabb változat szükséges).
 Lemez másolása
 Csak normál felbontású képminőséggel
(STD) rendelkező videók feldolgozása
Memória
Windows XP esetén: Legalább 512 MB
(legalább 1 GB ajánlott.)
De a normál felbontású képminőséggel
(STD) rendelkező videók feldolgozásához a
minimum 256 MB is elegendő.
Windows Vista/Windows 7 esetén: Legalább
1 GB
Merevlemez
A telepítéshez szükséges lemezterület:
Körülbelül 500 MB (AVCHD lemezek
készítésekor 10 GB, esetleg több. Blu-ray
lemezek készítéséhez legfeljebb 50 GB.)
Képernyő
Minimum 1 024 × 768 képpont
Egyéb
USB-csatlakozó (alapfelszereltségként
rendelkezésre kell állnia, Hi-Speed USB
(USB 2.0 kompatibilis)), Blu-ray lemez/
DVD-író (telepítéshez CD-ROM meghajtó
szükséges) Merevlemezes fájlrendszerként
NTFS vagy exFAT ajánlott.
HU
33
*1Normál telepítés szükséges. Az operációs
rendszer frissítését követően, illetve multiboot
(választási lehetőség több operációs rendszer
közül indításkor) környezetben a működés nem
biztosított.
*2A 64 bites kiadások és a Starter (Edition) nem
támogatottak. A lemezkészítő stb. funkció
használatához Windows Image Mastering API
(IMAPI) 2.0 vagy újabb verzió szükséges.
*3A Starter (Edition) nem támogatott.
*4Gyorsabb processzor javasolt.
 Megjegyzések
 A működés nem minden számítógépes
környezettel garantált.
Macintosh esetén
A mellékelt „PMB” szoftvert a Macintosh
számítógépek nem támogatják.
A mozgóképek és fényképek
számítógépre importálása ügyében az
Apple Inc. tud felvilágosítást adni.
 Kapcsolja be a számítógépet.


A telepítéshez jelentkezzen be
rendszergazdaként.
Telepítés előtt zárjon be minden, a
számítógépen futó alkalmazást.
 Helyezze a mellékelt CD-ROM-ot a
számítógép lemezmeghajtójába.
Megjelenik a telepítő képernyő.
Ha a telepítő képernyő nem jelenik
meg, kattintson a következőkre: [Start]
 [Computer] (Windows XP esetén a
[My Computer] elemre), majd kétszer a
[SONYPMB (E:)] (CD-ROM)* elemre.
* A meghajtónevek (például (E:)) a
számítógéptől függően eltérőek lehetnek.

 Kattintson a [Telepítés] elemre.
2. lépés A mellékelt „PMB”
alkalmazás telepítése
A kamera számítógéphez történő
csatlakoztatása előtt telepítse a „PMB”
szoftvert.
 Megjegyzések
Ha a „PMB” 5.0.00 alatti verziója már telepítve
volt a számítógépén, akkor lehetséges, hogy
a „PMB” egyes funkcióit nem tudja majd
használni, amikor a mellékelt CD-ROM-ról a
„PMB” alkalmazást telepíti. A mellékelt
CD-ROM-ról a „PMB Launcher” is telepítésre
kerül, és a „PMB Launcher” segítségével
elindítható a „PMB” vagy más szoftver. A
számítógép képernyőjén kattintson kétszer
a „PMB Launcher” gyorsikonra a „PMB
Launcher” elindításához.

HU
34
 Ellenőrizze, hogy a kamera nem
csatlakozik-e a számítógéphez.
 Válassza ki az országot vagy a
régiót.
 Válassza ki az alkalmazás
telepítendő nyelvét, majd lépjen
tovább a következő képernyőre.
 Olvassa el figyelmesen a
licencszerződés feltételeit. Ha
elfogadja a feltételeket, jelölje be
a karikát , majd kattintson a
[Next]  [Install] pontokra.
 Kapcsolja be a videokamerát,
majd a mellékelt USB-kábel
segítségével csatlakoztassa a
számítógéphez.
 A szoftver telepítéséhez
kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.



A kamera kijelzőjén automatikusan
megjelenik az [USB-S KIVÁL.]
képernyő.
A telepítés befejeztével a következő
ikonok jelennek meg a képernyőn.
Távolítsa el a számítógépből a
CD-ROM-ot.
 Érintse meg a kamera
képernyőjén megjelenő
adathordozó típusok egyikét,
hogy a számítógép felismerhesse
a videokamerát.

A modelltől függően eltérő felvételi
adathordozó eszközök jelennek meg.
Ha nem jelenik meg az [USB-S KIVÁL.]
képernyő, érintse meg a következőket:
(MENU)  [A többi megjel.]
 [USB CSATL.] (az [EGYÉB]
kategóriában).
 A kamera képernyőjén érintse
meg a [Continue] elemet.


Videók és fényképek mentése számítógép segítségével
: A „PMB” indítása.
: A „PMB Help” megjelenítése.
: A „PMB Launcher” megjelenítése.
„PMB Launcher” segítségével
elindíthatja a „PMB”-t vagy más
szoftvert, illetve weboldalakat nyithat
meg.
HDR-CX110E/CX115E: [ USB
CSATL.] (memóriakártya)
HDR-CX116E/CX150E/CX155E:
[ USB CSATL.] (belső memória)
HDR-XR150E/XR155E: [ USB
CSATL.] (belső merevlemez)

A „PMB” telepítése közben csatlakoztassa
a kamerát a számítógéphez.
A számítógéptől függően szükség lehet
egy további alkalmazás telepítésére. Ha
megjelenik a telepítő képernyő, kövesse a
szükséges szoftver telepítésével kapcsolatos
útmutatást.
A telepítés befejezéséhez indítsa újra a
számítógépet, ha szükséges.
A képernyőn más ikonok is
megjelenhetnek.
A telepítés folyamatától függően
elképzelhető, hogy semmilyen ikon nem
jelenik meg.
 Megjegyzések
Lemezek készítéséhez, valamint a Windows
XP rendszer más funkcióinak használatához
telepíteni kell az Image Mastering API v2.0
verzióját Windows XP operációs rendszerhez.
Amennyiben az Image Mastering API v2.0
Windows XP operációs rendszerhez még

HU
35
A PMB (Picture Motion
Browser) indítása
nem lett telepítve, akkor válassza ki a telepítő
képernyőn látható szükséges programok
közül, és kövesse a megjelenő utasításokat. (A
telepítéshez a számítógépnek csatlakoznia kell
az internethez.) Az Image Mastering API v2.0
verzióját Windows XP-hez akkor is telepítheti,
amikor a funkciók indítása után egy üzenet
jelenik meg a képernyőn.
A videokamera csatlakoztatásának
megszüntetése
Kattintson a számítógép asztalának jobb alsó
ikonra  [Safely remove
részén megjelenő
USB Mass Storage Device].
A számítógép képernyőjén kattintson
kétszer a „PMB” gyorsikonra.
 Megjegyzések
Ha az ikon nem jelenik meg a számítógép
képernyőjén, akkor a „PMB” elindításához
kattintson a [Start]  [All Programs] 
[ PMB] pontra.

A „PMB” szoftver segítségével videót és
fényképeket tartalmazó lemezeket készíthet,
tekinthet meg vagy szerkeszthet.
A kamera képernyőjén érintse meg a
következőket: [VÉG]  [IGEN].
Húzza ki az USB-kábelt.
 Megjegyzések
Számítógépen keresztül történő elérés a
mellékelt „PMB” szoftver segítségével. A
számítógépről ne módosítsa a videokamerán
található fájlokat és mappákat. Elképzelhető,
hogy a képfájlok megrongálódnak, illetve nem
lesznek lejátszhatók.
 A szerkesztett vagy hosszú időn át rögzített
képek importálásához használja a mellékelt
„PMB” szoftvert. A „PMB” használata nélkül a
képek nem importálhatók megfelelően.
 A fent leírt művelet elvégzése esetén annak
kimenetele nem garantált.
 Képfájlok törlésekor kövesse a 31. oldalon
ismertetett lépéseket. Közvetlenül a
számítógépről ne törölje a videokamerán
található képfájlokat.
 A számítógép segítségével ne másolja a felvételi
adathordozón található fájlokat. Ellenkező
esetben a művelet kimenetele nem garantált.
 Blu-ray felvevő segítségével Blu-ray lemez is
készíthető. Telepítse a BD Add-on Software
alkalmazást a „PMB-hez” (42. oldal).

HU
36
A „PMB Help” megtekintése
A „PMB” használatának részleteivel
kapcsolatban lásd a „PMB Help” súgót. A
számítógép képernyőjén kattintson kétszer
a „PMB Help” gyorsikonra a „PMB Help”
megnyitásához.
 Megjegyzések
Ha az ikon nem jelenik meg a számítógép
képernyőjén, kattintson a [Start]  [All
Programs]  [PMB]  [PMB Help] elemre.
A PMB Help-et a „PMB” alkalmazás [Help]
menüjéből is megnyithatja.

A lemez készítési módjának kiválasztása
(számítógép)
A továbbiakban részletesen leírjuk mindazokat a módszereket, amelyekkel nagyfelbontású
HD-lemezt vagy normál felbontású képminőségű (STD) lemezt lehet létrehozni a
kamerán rögzített nagy felbontású (HD) videókból vagy fényképekből. Válassza ki a
lejátszójának megfelelő módszert.
Lejátszó
A módszer és a lemeztípus kiválasztása
Blu-ray lejátszó eszközök
(Blu-ray lemez lejátszó,
PlayStation3 stb.)
Videók és fényképek importálása
AVCHD lejátszó eszközök
(Sony Blu-ray lemez lejátszó,
PlayStation3 stb.)
számítógépre (40. oldal)

Blu-ray lemez készítése* nagyfelbontású
képminőségben (HD) (42. oldal)
Lemez készítése egyetlen érintéssel (One
Touch Disc Burn) (39. oldal)
Videók és fényképek importálása
számítógépre (40. oldal)

AVCHD lemez készítése nagyfelbontású
képminőségben (HD) (41. oldal)
Videók és fényképek mentése számítógép segítségével
Általános DVD-lejátszó eszközök
(DVD-lejátszó, DVD lemezek
lejátszására képes számítógép
stb.)
Videók és fényképek importálása
számítógépre (40. oldal)

Normál felbontású képminőségű (STD)
lemez készítése (42. oldal)
* Blu-ray lemez készítéséhez a „PMB” szoftver a BD Add-on Software telepítését igényli (42. oldal).
Az egyes lemeztípusok jellemzői
Blu-ray lemezre hosszabb nagyfelbontású képminőségű (HD) videofelvételt rögzíthet, mint DVD
lemezre.
A nagyfelbontású képminőségű (HD) videók DVD adathordozóra, például DVD-R lemezre
rögzíthetők, így nagyfelbontású képminőségű (HD) lemez készül.
Nagyfelbontású képminőségű (HD) lemez lejátszható AVCHD formátumú lejátszó eszközön,
például Sony Blu-ray lejátszón és PlayStation3 készüléken. Hagyományos DVD-lejátszón a lemez
lejátszása nem lehetséges.
Nagyfelbontású képminőségű (HD) videóból konvertált normál felbontású képminőségű (STD)
videó rögzíthető DVD adathordozóra, például DVD-R-lemezre, így normál felbontású képminőségű
(STD) lemez készül.
HU
37
A „PMB” alkalmazással használható lemezek
A következő típusú 12 cm-es lemezek használhatók a „PMB” szoftverhez. A Blu-ray
lemezekkel kapcsolatban lásd a 42. oldalt.
Lemez típusa
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
DVD-RW/DVD+RW
Jellemzők
Nem újraírható
Újraírható
 Megjegyzések
Mindig tartsa karban a PlayStation3 rendszert a PlayStation3 szoftver rendszeres frissítésével.
 Előfordulhat, hogy bizonyos országokban/régiókban a PlayStation3 nincs forgalomban.

HU
38
Lemez készítése
egyetlen érintéssel
(One Touch Disc Burn)
A videokamerán lévő, One Touch Disc
Burn funkcióval még nem mentett videók
és fényképek automatikusan menthetők
lemezre. A videók és a fényképek a felvételi
képminőségben lesznek lemezre mentve.
 Megjegyzések
A nagyfelbontású képminőségű (HD) videókból
(alapértelmezett beállítás) AVCHD lemez
készül.
 Nem lehet létrehozni AVCHD lemezt olyan
videóból, amelyet a [ FELV.MÓD] [HD FX]
üzemmódjában rögzítettek.
 Blu-ray lemez nem készíthető One Touch Disc
Burn funkcióval.
 Normál felbontású (STD) képminőségű
lemez nagyfelbontású (HD) képminőségű
videókról való készítéséhez a felvételeket először
importálja a számítógépre (40. oldal), majd
hozza létre a normál felbontású képminőségű
(STD) lemezt (42. oldal).
 Előzetesen telepítse a „PMB” alkalmazást
(34. oldal), de ne indítsa el a „PMB”
alkalmazást.
 Csatlakoztassa a kamerát a mellékelt hálózati
tápegységgel a fali csatlakozóaljzathoz
(12. oldal).
 A videokamera One Touch Disc Burn funkciója
segítségével elmentheti a csak a belső felvételi
adathordozóra rögzített videókat és fényképeket
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E).
2
Kapcsolja be a videokamerát,
majd a mellékelt USB-kábel
segítségével csatlakoztassa a
számítógéphez.

Kapcsolja be a számítógépet,
és helyezzen egy üres lemezt a
DVD-meghajtóba.


Nyomja meg a
gombot.
(DISC BURN)
4
Kövesse a számítógép
képernyőjén megjelenő
utasításokat.
Videók és fényképek mentése számítógép segítségével
1
3
 Megjegyzések
A One Touch Disc Burn funkció
végrehajtásakor a videók és a fényképek nem
kerülnek mentésre a számítógépen.

A használható lemeztípusokról lásd a
38. oldalt.
Ha a „PMB” alkalmazáson kívül bármely
más is elindulna, zárja be.
HU
39
Videók és fényképek
importálása
számítógépre
A kamerára rögzített videók és fényképek
számítógépre importálhatók. Először
kapcsolja be a számítógépet.
3
Kattintson az [Import] elemre.

Részleteket a „PMB Help” című részben
talál (36. oldal).
 Megjegyzések
A művelet során a kamerát a mellékelt hálózati
tápegységgel (12. oldal) üzemeltesse.

1
Kapcsolja be a videokamerát,
majd a mellékelt USB-kábel
segítségével csatlakoztassa a
számítógéphez.
A videók és a fényképek importálása a
számítógépre megtörtént.
A művelet befejeztével megjelenik a
„PMB” képernyő.
2
A kamera kijelzőjén megjelenik az
[USB-S KIVÁL.] képernyő.
Érintse meg a kamera
képernyőjén azt a felvételi
adathordozót, amelyik a
mentésre szánt képeket
tartalmazza.
[
[
[


USB CSATL.]: Belső memória
USB CSATL.]: Belső merevlemez
USB CSATL.]: Memóriakártya
A modelltől függően eltérő felvételi
adathordozó eszközök jelennek meg.
Ha nem jelenik meg az [USB-S KIVÁL.]
képernyő, érintse meg a következőket:
(MENU)  [A többi megjel.]
 [USB CSATL.] (az [EGYÉB]
kategóriában).
Az importálás műveleti ablaka
megjelenik a számítógép képernyőjén.
HU
40
Tippek
Számítógépről exportálhat nagyfelbontású (HD)
képminőségű videókat a videokamerára
(HDR-CX110E/CX150E/XR150E). Részletekért
lásd a „PMB Help” című részt (36. oldal).


AVCHD lemez készítése
AVCHD lemezt a korábban
számítógépre importált nagyfelbontású
(HD) képminőségű videofelvételek
összeállításával hozhat létre (40. oldal).
Ebben a részben a nagyfelbontású (HD)
képminőségű videók DVD lemezre való
rögzítésének folyamatát ismerheti meg.
1
Kapcsolja be a számítógépet,
és helyezzen egy üres lemezt a
DVD-meghajtóba.


2
A használható lemeztípusokról lásd a
37. oldalt.
Ha a „PMB” alkalmazáson kívül bármely
más is elindulna, zárja be.
Indítsa el a „PMB” alkalmazást
(36. oldal).
Megjelenik a videók kiválasztását
felkínáló képernyő.

5
Lemez készítéséhez kövesse
a képernyőn megjelenő
utasításokat.
3



4
A nagyfelbontású (HD) képminőségű
videók jelölése: .
Fényképek lemezre mentése nem
lehetséges.
Több videó kiválasztásához tartsa
lenyomva a Ctrl billentyűt, és kattintson a
miniatűrökre.
Az ablak felső részén kattintson
a
 [Create AVCHD Format
Discs (HD)] lehetőségre.

Elképzelhető, hogy a lemez készítése
hosszadalmas lesz.
Videók és fényképek mentése számítógép segítségével
Kattintson a [Calendar] vagy
az [Index] elemre az ablak
bal oldalán, válassza ki a
dátumot vagy a mappát,
majd a nagyfelbontású (HD)
képminőségű videókat.
Ha a korábban kiválasztott videókhoz
továbbiakat szeretne hozzáadni, akkor
válassza ki azokat a fő ablakban, és húzza
át a kiválasztó ablakba.
AVCHD lemez lejátszása
számítógépen
AVCHD lemezt a „PMB” szoftverrel
együtt telepített „Player for AVCHD”
segítségével játszhat le.
A „Player for AVCHD” elindításához
kattintson a következőkre: [Start] 
[All Programs]  [PMB]  [PMB
Launcher]  [View]  [Player for
AVCHD].
A művelettel kapcsolatban lásd a „Player
for AVCHD” súgóját.

A számítógépes környezettől függően
előfordulhat, hogy a videók lejátszása nem
zökkenőmentes.
HU
41
Blu-ray lemez létrehozása
Blu-ray lemezt a korábban számítógépre
importált nagyfelbontású (HD)
képminőségű videókból készíthet
(40. oldal).
Blu-ray lemez készítéséhez a „PMB”
szoftver a BD Add-on Software telepítését
igényli. Kattintson a „PMB” telepítő
képernyőjén megjelenő [BD
Add-on Software] elemre, és a képernyőn
megjelenő utasításoknak megfelelően
telepítse a beépülő modult.

A [BD Add-on Software] telepítéséhez
a számítógépnek csatlakoznia kell az
internethez.
Normál felbontású
(STD) képminőségű
lemez készítése,
ami normál
DVD-lejátszókon
játszható le
A korábban a számítógépre importált
videókat kiválasztva létrehozhat normál
felbontású (STD) képminőségű lemezt
(40. oldal).
 Megjegyzések
Forrásként választhat nagyfelbontású (HD)
képminőségű videót. De ebben az esetben a
nagyfelbontású (HD) képminőség normál
felbontásúvá (STD) lesz konvertálva. A videók
képminőségének konvertálása hosszabb időt
vesz igénybe, mint a felvétel maga.

1
Kapcsolja be a számítógépet,
és helyezzen egy üres lemezt a
DVD-meghajtóba.
Helyezzen egy üres Blu-ray lemezt
a meghajtóba, és a „AVCHD lemez
készítése” (41. oldal) 4. lépésében
 [Create Blu-ray
kattintson a
Disc (HD)] elemre. A további lépések
megegyeznek az AVCHD lemez
készítésében szereplőkkel.


A művelet elvégzéséhez a számítógépnek
támogatnia kell a Blu-ray lemezek
készítését.
Blu-ray lemezek készítéséhez BD-R (nem
újraírható), valamint BD-RE (újraírható)
adathordozók állnak rendelkezésre. A
lemez elkészülte után egyik típushoz sem
lehetséges további tartalom hozzáadása.


2
Indítsa el a „PMB” alkalmazást
(36. oldal).
3
Kattintson a [Calendar] vagy
az [Index] elemre az ablak bal
oldalán, válassza ki a dátumot
vagy a mappát, majd a videókat.


HU
42
A használható lemeztípusokról lásd a
37. oldalt.
Ha a „PMB” alkalmazáson kívül bármely
más is elindulna, zárja be.
A nagyfelbontású (HD) képminőségű
videók jelölése: .
Több videó kiválasztásához tartsa
lenyomva a Ctrl billentyűt, és kattintson a
miniatűrökre.
4
Az ablak felső részén kattintson a
 [Create DVD-Video Format
Discs (STD)] lehetőségre.
Megjelenik a videók kiválasztását
felkínáló képernyő.

Ha a korábban kiválasztott videókhoz
továbbiakat szeretne hozzáadni, akkor
válassza ki azokat a fő ablakban, és húzza
át a kiválasztó ablakba.
Videók szerkesztése
Videofelvételből bármely szükségesnek
tartott részt kivághat, és elmentheti azt
egy külön fájlban.
Kattintson kétszer a szerkeszteni kívánt
videóra a „PMB” alkalmazásban, majd
pedig a [Show Edit Palette] elemre a
képernyő jobb oldalán  [Trim Video],
vagy válassza a [Manipulate] menü 
[Edit]  [Trim Video] lehetőségét.
Részletekért lásd a „PMB Help” című
részt (36. oldal).
Fénykép kiemelése videóból
5

Elképzelhető, hogy a lemez készítése
hosszadalmas lesz.
A videofelvételek egyes képkockáit
elmentheti fényképfájlként.
Kattintson kétszer a szerkeszteni kívánt
videóra a „PMB” alkalmazásban, majd
pedig a [Show Edit Palette] elemre a
képernyő jobb oldalán  [Save Frame].
Részletekért lásd a „PMB Help” című
részt (36. oldal).
Videók és fényképek mentése számítógép segítségével
Lemez készítéséhez kövesse
a képernyőn megjelenő
utasításokat.
Lemez másolása
A „Video Disc Copier” segítségével a
megírt lemezt egy másikra tudja másolni.
A szoftver indításához kattintson a
következőkre: [Start]  [All Programs]
 [PMB]  [PMB Launcher]  [Disc
Creation]  [Video Disc Copier]. A
művelettel kapcsolatban lásd a „Video
Disc Copier” súgóját.


Nagyfelbontású (HD) képminőségű
felvételek nem másolhatók normál
felbontásúvá (STD) konvertálással.
Blu-ray lemezre nem lehetséges a másolás.
HU
43
Képek mentése külső eszköz segítségével
Képek külső
adathordozóra való
mentése

(KÖZV.MÁSOLÁS)
A videók és fényképek külső merevlemezmeghajtóra vagy más külső
(USB-adathordozó) eszközre is
menthetők. A fényképeket le is játszhatja a
videokamerán vagy más eszközön.
 Megjegyzések
Ehhez a művelethez (külön megvásárolható)
USB átalakító kábelre VMC-UAM1 kábelre van
szükség.
 Előfordulhat, hogy egyes országokban/
térségekben az USB átalakító VMC-UAM1
kábel nincs forgalomban.
 A következő eszközök nem használhatók külső
adathordozóként.
 2 TB-nál nagyobb kapacitással rendelkező
adathordozók
 közönséges lemezmeghajtó, például CD- vagy
DVD-meghajtó
 USB hub elosztó segítségével csatlakoztatott
adathordozó
 beépített USB hub elosztóval rendelkező
adathordozó
 kártyaolvasó
 Előfordulhat, hogy nem lehet kód funkcióval
rendelkező külső adathordozót használni.
 A kamerán rendelkezésre áll FAT fájlrendszer.
Ha a külső adathordozót NTFS fájlrendszerre
stb. formázták, akkor használat előtt formázza
újra a külső adathordozót a kamerán. A külső
adathordozó kamerához történő csatlakoztatása
esetén megjelenik a formázási képernyő.
A formázási képernyő azonban akkor is
megjelenhet, ha FAT fájlrendszerű külső
adathordozót használ.
 A működés nem garantált minden, a működési
feltételeket teljesítő eszköz esetében.
 A mellékelt hálózati tápegység segítségével
csatlakoztassa a kamerát a fali aljzathoz
(12. oldal).
 Olvassa el a külső adathordozóhoz mellékelt
használati útmutatót.

HU
44
Az elérhető külső adathordozókkal kapcsolatos
részletekért látogasson el a Sony adott
országban/régióban érvényes támogatási
webhelyére.
Tippek
A külső adathordozóra mentett képek a
mellékelt „PMB” szoftverrel importálhatók.


1
Csatlakoztassa a hálózati
tápegységet és a tápkábelt a
kamera DC IN aljzatához és a fali
csatlakozóaljzathoz.
2
Ha a külső adathordozó
rendelkezik hálózati tápkábellel,
akkor csatlakoztassa a fali
csatlakozóaljzathoz.
3
Csatlakoztassa az USB átalakító
kábelt a külső adathordozóhoz.
4
Csatlakoztassa az USB átalakító
kábelt a kamera  (USB)
bemenetéhez.
A [Új képkezelő fájl készítése.]
képernyő megjelenésekor érintse meg
az [IGEN] gombot.
USB átalakító
kábel (külön
megvásárolható)
5
A kamera képernyőjén érintse
meg a következőket: [Másolás.].
HDR-CX110E/CX115E:
A külső adathordozóra még nem
mentett videók és képek menthetőek.
HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E:
Mentheti a kamera belső felvételi
adathordozóján lévő videókat és
fényképeket, amelyeket még nem
mentett külső adathordozóra.

6
Csak akkor jelenik meg ez a képernyő, ha
vannak újonnan rögzített képek.
Amikor a művelet véget ért,
érintse meg a
gombot a
kamera képernyőjén.
Külső adathordozó csatlakoztatása
esetén
A külső adathordozóra mentett képek a
kamera képernyőjén jelennek meg. A videó
megjelenítése és a fénykép megjelenítése
gomb a VISUAL INDEX képernyőn az
alábbi ábrának megfelelő módon változik.
A kívánt videók és fényképek mentése
A memóriakártyákról a külső
adathordozóra menthetők a képek.
 Megjegyzések
A memóriakártyára rögzített fényképeket nem
másolhatja, illetve nem keresheti dátum alapján.

A fenti 5. lépésben a [Lejátszás másolás
nélkül.] elemet érintse meg.
Megjelenik a külső adathordozó
VISUAL INDEX képernyője.
Érintse meg a következőket:
(MENU)  [A többi megjel.]
 [VIDEÓMÁSOLÁS] (videók
kiválasztásához)/[FOTÓMÁSOLÁS]
(fényképek kiválasztásához).
A felvételi adathordozó (HDR-CX116E/
CX150E/CX155E/XR150E/XR155E) és
a képkiválasztási módszer kijelöléséhez
kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
A [MÁSOL kivál.sz.] kiválasztása után
érintse meg a menteni kívánt képet.
Ekkor megjelenik a szimbólum.

Képek mentése külső eszköz segítségével
 Megjegyzések
A külső adathordozóra az alábbi számú jelenet
menthető. Azonban a külső adathordozó
rendelkezésre álló szabad tárhelyétől függetlenül
nem lehetséges az alábbinál nagyon számú
jelenet mentése.
Nagy felbontású (HD) képminőségű videók:
Max. 3 999
Normál felbontású (STD) képminőségű
videók: 9 999
Fényképek: 9 999 képkocka × 899 mappa
A jelenetek száma a rögzített képektől függően
kevesebb is lehet.

A külső adathordozón menübeállításokat,
például képek törlését végezheti el. Érintse
(MENU)  [A többi megjel.]
meg a
gombot a VISUAL INDEX képernyőn.
A [MÁSOL dát.sz.] kiválasztása után a
/
gombok segítségével válassza
ki a másolandó képek dátumát, majd
gombot, és folytassa
érintse meg az
az  lépéssel.
HU
Szabad tárhely a külső adathordozón
45


A kép kijelölésének jóváhagyása érdekében
érintse meg és tartsa megérintve a képet az
LCD képernyőn. Ha vissza kíván térni az
előző képernyőhöz, érintse meg a
gombot.
A dátum megérintésével a képek dátumuk
alapján is kikereshetők.
A kamera képernyőjén érintse meg a
 [IGEN] 
következőket:
.
Külső adathordozón lévő képek
lejátszása a kamerán
A fenti 5. lépésben a [Lejátszás másolás
nélkül.] elemet érintse meg.
Megjelenik a külső adathordozó
VISUAL INDEX képernyője.
Játssza le a képet (25. oldal).


A képeket a kamerához csatlakoztatott
televízión is megtekintheti (28. oldal).
A nagyfelbontású (HD) videók a [Player
for AVCHD] segítségével játszhatók
le a számítógépen. Indítsa el a [Player
for AVCHD] (41. oldal)-t, és válassza
ki azt a meghajtót, amelyikhez a külső
adathordozót csatlakoztatta [Settings].
 Megjegyzések
A fényképek Dátum indexét nem lehet
megjeleníteni.
 Ha a kamera nem ismeri fel a külső
adathordozót, próbálkozzon az alábbi
műveletekkel.
 Csatlakoztassa újra az USB átalakító kábelt a
kamerához
 Ha a külső adathordozó rendelkezik hálózati
tápkábellel, akkor csatlakoztassa a fali
csatlakozóaljzathoz
Lemez készítése
DVD-író, -felvevő
készülékkel
Lemez készítési módjának
kiválasztása
A továbbiakban részletesen leírjuk azokat
a módszereket, amelyekkel AVCHD-lemezt
vagy normál felbontású képminőségű
(STD) lemezt lehet létrehozni a kamerán
rögzített nagy felbontású (HD) videókból
vagy fényképekből. Válassza ki a
lejátszójának megfelelő módszert.
 Megjegyzések
A lemez létrehozásához készítsen elő egy
DVD-lemezt, pl. egy DVD-R-lemezt.
 Nézze meg a 42. oldalt, ha Blu-ray lemezt
szeretne létrehozni.
 Képek külső adathordozóra való mentésével
kapcsolatban lásd a 44. oldalt.

AVCHD formátummal kompatibilis
eszköz
Lejátszó


Sony Blu-ray-lejátszó
PlayStation3, stb.

A külső adathordozó
csatlakoztatásának megszüntetése
Érintse meg a
gombot a külső
adathordozó VISUAL INDEX
képernyőjén.
Húzza ki az USB átalakító kábelt.
HU
46
Létrehozó eszköz


DVD-író, DVDirect Express (48. oldal)
DVD-író stb., ami nem DVDirect Express
(50. oldal)
Lemez típusa

AVCHD lemez (nagy felbontású képminőségű
(HD))
Közönséges DVD-lejátszó
Lejátszó


DVD-lejátszó
DVD-k lejátszására alkalmas számítógép stb.
Létrehozó eszköz



DVD-író, DVDirect Express (47. oldal)
DVD-író, ami nem DVDirect Express
(50. oldal)
Felvevő készülék stb. (51. oldal)
Lemez típusa

Normál felbontású képminőségű (STD) lemez
A megfelelő DVD-író vagy a DVDirect
Express (külön megvásárolható)
segítségével létrehozhat egy lemezt vagy
lejátszhat létrehozott lemezen lévő képeket.
Olvassa el a DVD-író készülék használati
útmutatóját is.
 Megjegyzések
A művelet során a kamerát a mellékelt hálózati
tápegységgel (12. oldal) üzemeltesse.
 Csak a következő, új (még nem használt)
lemezek használhatók:
 12 cm-es DVD-R
 12 cm-es DVD+R
 Kétrétegű lemez nem használható a
készülékben.
 Ebben a fejezetben a „DVD-író” DVDirect
Express készüléket jelent.

 Csatlakoztassa a hálózati
tápegységet és a tápkábelt
a DC IN kamerához és a fali
csatlakozóaljzathoz (12. oldal).
Képek mentése külső eszköz segítségével
 Megjegyzések
 Mindig tartsa karban a PlayStation3 rendszert
a PlayStation3 szoftver rendszeres frissítésével.
 Előfordulhat, hogy bizonyos országokban/
régiókban a PlayStation3 nincs forgalomban.
 Az AVCHD lemezt csak az AVCHD
formátummal kompatibilis eszközökön lehet
lejátszani.
 Az AVCHD lemezt nem szabad DVDlejátszóban/-felvevőben használni. Mivel a
DVD-lejátszó/-felvevő készülékek nem tudják
kezelni az AVCHD-formátumot, előfordulhat,
hogy a DVD-lejátszó/-felvevő készülékek nem
tudják kiadni a lemezt.
 Nem lehet létrehozni AVCHD lemezt olyan
videóból, amelyet [HD FX] üzemmódban
[ FELV.MÓD] rögzítettek. Mentsen egy
[HD FX] üzemmóddal rögzített videót Blu-ray
lemezre vagy külső adathordozóra (44. oldal).
Lemez készítése a DVDirect
Express DVD-író készülékkel
 Kapcsolja be a kamerát, és
csatlakoztassa a DVD-írót a
kamera  (USB) aljzatához a
DVD-író USB-kábelével.
HU
47
 Tegyen egy új lemezt a DVDíróba, és csukja be a lemeztálcát.
A kamera kijelzőjén megjelenik az
[LEMEZRE ÍRÁS] képernyő.
 Nyomja meg a DVD-író
BURN) gombját.
Ezt a műveletet a következő esetekben
célszerű használni:
 Egy
kép átmásolásakor
lemez több példányának elkészítésekor
 Nagy felbontású (HD képminőségű) videó
normál felbontású (STD képminőségű)
videóvá történő átalakításakor és ezt követően
lemez készítésekor
 Képek memóriakártyára történő másolásakor
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E)
 Egy
(DISC
Azok a videók, amelyek nem lettek
lemezre rögzítve, a (HDR-CX110E/
CX115E) lemezre kerülnek rögzítésre.
A belső felvételi eszközre rögzített,
de lemezre még ki nem írt videók
rákerülnek a lemezre (HDR-CX116E/
CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).

Lemez testre szabása a következő
funkció segítségével: LEMEZRE ÍR
FUNKC
Ha vannak még nem mentett nagy
felbontású (HD) és normál felbontású
(STD) képminőséggel készített videók,
akkor azok a képminőségüknek
megfelelően külön lemezre kerülnek.
 Ha a lemezre írandó videók
együttes mérete meghaladja a
lemez kapacitását, ismételje meg
a 3. és 4. lépést.
 A kamera képernyőjén érintse
meg a következőket:

[VÉG]  [LEMEZ KIADÁSA].
Érintse meg a 4. lépésben a [LEMEZRE
ÍR FUNKC.] elemet.
Válassza ki a mentendő videó (ka) t
tartalmazó felvételi adathordozót (HDR-
CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).
Nagy felbontású képminőségű (HD)-
videók kiválasztásakor megjelenik
az LCD képernyőn a létrehozandó
lemez képminőségének kiválasztására
szolgáló képernyő. Jelölje ki a kívánt
képminőséget, és érintse meg az
gombot.

A lemez képminősége a kijelölt videók
felvételi idejétől függ a nagy felbontású
(HD) képminőségről a normál felbontású
(STD) képminőségre való átalakítással
együtt történő lemezkészítéskor.
Érintse meg a lemezre írandó videót.
Ekkor megjelenik a szimbólum.
A művelet befejezése után távolítsa el
a lemezt.
gombot, és
 Érintse meg az
húzza ki az USB-kábelt.
Szabad lemezkapacitás

HU
48
A kép kijelölésének jóváhagyása érdekében
érintse meg és tartsa megérintve a képet az
LCD képernyőn. Ha vissza kíván térni az
előző képernyőhöz, érintse meg a
gombot.

A dátum megérintésével a képek dátumuk
alapján is kikereshetők.
Lemez lejátszása a DVD-írón
A kamera képernyőjén érintse meg a
 [IGEN].
következőket:

Ha ugyanezzel a tartalommal még egy
lemezt kíván készíteni, akkor helyezzen be
egy új lemezt, és érintse meg a [ÚJABB
PÉLDÁNY KÉSZÍTÉSE] elemet.
Amikor a művelet véget ért, érintse
meg az [KILÉPÉS]  [VÉG] gombot a
kamera képernyőjén.
Húzza ki a kamerából az USB-kábelt.
Tippek
Ha a DISC BURN funkcióval a lemezre írandó
videók mérete együttesen meghaladja a lemez
kapacitását, a lemezkészítés abbamarad, amikor
megtelik a lemez. Előfordulhat, hogy az utolsó
videó félbemarad.
A lemez videóval való teleírása mintegy
20–60 percig tart. A felvételi mód és a jelenetek
számának függvényében ennél tovább is
tarthat. Ha pedig a kamera a nagy felbontású
(HD) képminőséget normál felbontású (STD)
képminőségre alakítja át, akkor az átalakítás
tovább tart, mint maga a felvétel.




Ha a kamerát televízióhoz csatlakoztatja,
a videó a televízió képernyőjén is
megtekinthető (28. oldal).
Helyezze be a már elkészített lemezt a
DVD-író készülékbe.
A lemezen lévő videók a kamera
képernyőjén a VISUAL INDEX
képernyőn jelennek meg.
Nyomja meg a DVD-író lejátszó
gombját.

Képek mentése külső eszköz segítségével
 Megjegyzések
Lemezkészítés közben ne tegye az alább felsorolt
dolgokat.
 ne kapcsolja ki a készüléket
 ne húzza ki sem az USB-kábelt, sem a hálózati
tápegységet
 ne engedje, hogy a kamerát ütés vagy
rázkódás érje
 ne vegye ki a kamerából a memóriakártyát
 Mielőtt a videókat letörölné a kameráról, játssza
le az elkészített lemezt, hogy megbizonyosodjék
arról, hogy a másolás hibátlanul megtörtént.
 Ha a képernyőn a [A művelet sikertelen.] vagy
a [Nem sikerült a LEMEZRE ÍRÁS.] üzenet
jelenik meg, akkor tegyen be egy másik lemezt a
DVD-íróba, és ismét hajtsa végre a DISC BURN
műveletet.

Csatlakoztassa a hálózati tápegységet és
a tápkábelt a DC IN kamerához és a fali
csatlakozóaljzathoz (12. oldal).
Kapcsolja be a kamerát, és csatlakoztassa
a DVD-írót a kamera  (USB) aljzatához
a DVD-író USB-kábelével.
A művelet a kamera képernyőjéről is
végrehajtható.
Amikor a művelet befejeződött, érintse
meg a [VÉG]  [LEMEZ KIADÁSA]
elemeket a kamera képernyőjén, és vegye
ki a lemezt.
gombot, és húzza
Érintse meg az
ki az USB-kábelt.
Lemez lejátszása a DVD-lejátszón
A „Lemez testre szabása a következő
funkció segítségével: LEMEZRE ÍR
FUNKC.” című rész 2. lépésében
létrehozásra kerülő lemezhez válassza a
képernyőn a normál képminőséget (STD).
HU
49
Tippek
Ha egyetlen DVD-lejátszón sem tudja lejátszani
a normál felbontású (STD) képminőségű
lemezeket, akkor csatlakoztassa a kamerát a
DVD-íróhoz, és játssza le újra.


Nagy felbontású (HD
képminőségű) lemez készítése
DVDirect Express készüléktől
eltérő DVD-íróval stb.
A kamerát USB-kábellel csatlakoztassa
egy, a nagy felbontású (HD) képminőséget
kezelni tudó készülékhez, például Sony
DVD-íróhoz. Olvassa el a csatlakoztatott
készülék használati útmutatóját is.
 Megjegyzések
A művelet során a kamerát a mellékelt hálózati
tápegységgel (12. oldal) üzemeltesse.
 Előfordulhat, hogy egyes országokban/
térségekben a Sony DVD-író nincs
forgalomban.
A kamera kijelzőjén megjelenik az
[USB-S KIVÁL.] képernyő.


 Csatlakoztassa a hálózati
tápegységet és a tápkábelt
a DC IN kamerához és a fali
csatlakozóaljzathoz (12. oldal).
 Kapcsolja be a kamerát, és
a (mellékelve) USB-kábellel
csatlakoztassa a DVD-írót, illetve
más készüléket a kamera  (USB)
aljzatához.
Ha nem jelenik meg az [USB-S KIVÁL.]
képernyő, érintse meg a következőket:
(MENU)  [A többi megjel.]
 [USB CSATL.] (az [EGYÉB]
kategóriában).
 Érintse meg a kamera
képernyőjén azt a felvételi
adathordozót, amelyik a képeket
tartalmazza.
[
[
[

USB CSATL.]: Belső memória
USB CSATL.]: Belső merevlemez
USB CSATL.]: Memóriakártya
A modelltől függően eltérő felvételi
adathordozó eszközök jelennek meg.
 Rögzítse a videókat a
csatlakoztatott készüléken.

A részleteket a csatlakoztatott készülék
használati útmutatója ismerteti.
 Amikor a művelet véget ért,
érintse meg az [VÉG]  [IGEN]
gombot a kamera képernyőjén.
HU
50
 Húzza ki az USB-kábelt.
A/V távcsatlakozó
*
**
Lemez készítése felvevő vagy
egyéb készülékkel normál
felbontású (STD) képminőségben.
Ha a kamerát A/V átjátszókábellel felvevő
készülékhez, például Sony DVD-íróhoz
(kivéve DVDirect Express) csatlakoztatja,
akkor a kamerán lejátszott képeket
lemezre vagy videokazettára másolhatja.
A készülékeket az  vagy a  módon
csatlakoztassa egymáshoz. Olvassa el
a csatlakoztatott készülékek használati
útmutatóját is.
Bemenet
S VIDEO
VIDEO
(Sárga)
(Fehér)
 Megjegyzések
 A művelet során a kamerát a mellékelt hálózati
tápegységgel (12. oldal) üzemeltesse.
 Előfordulhat, hogy egyes országokban/
térségekben a Sony DVD-író nincs
forgalomban.
 A nagy felbontású (HD) képminőséggel
készített videók normál felbontású (STD)
képminőségben kerülnek átmásolásra.
AUDIO
(Sárga)
(Piros)
Képek mentése külső eszköz segítségével
Jeláramlás iránya
A/V átjátszókábel (mellékelve)
Csatlakoztassa az A/V átjátszókábelt a
másik készülék bemenetéhez.
S VIDEO-csatlakozóval rendelkező A/V
átjátszókábel (külön megvásárolható)
Ha egy (külön megvásárolható) S VIDEO
csatlakozóval rendelkező A/V átjátszókábel
segítségével az S VIDEO aljzaton át
csatlakozik egy másik készülékhez, akkor
jobb minőségű képet kap, mintha A/V
átjátszókábelt használna. Az S VIDEO
csatlakozóval rendelkező A/V átjátszókábel
fehér és piros (bal/jobb oldali hang)
dugóját, valamint az S VIDEO dugót (S
VIDEO csatorna) csatlakoztassa. Ha csak
az S VIDEO csatlakozódugót dugja be,
hang nem lesz hallható. A sárga (video)
dugót nem kell bedugni.
* HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/
CX155E
** HDR-XR150E/XR155E
 A felvevő készülékbe tegye be azt
az adathordozót, amelyre a képek
kerülni fognak.

Ha a felvevő készüléken kiválasztható a
jelforrás, úgy állítsa be, hogy a kameráról
érkező jeleket fogadja.
HU
51
 A (mellékelt) A/V átjátszókábellel
 vagy egy (külön
megvásárolható) S VIDEO aljzattal
rendelkező A/V átjátszókábellel
 csatlakoztassa a kamerát a
felvevő készülékhez (lemezes
felvevő készülékhez stb.).

A kamerát a felvevő készülék bemenetéhez
csatlakoztassa.
 A kamerán indítsa el a lejátszást,
a felvevő készüléken pedig a
felvételt.

További részletek a felvevő készülék
használati útmutatójában találhatók.
 Amikor befejeződik a másolás,
állítsa le a kamerát és a felvevő
készüléket.
 Megjegyzések
Mivel a másolás analóg adatátvitellel történik, a
kép minősége romolhat.
 HDMI-kábellel csatlakoztatott felvevő
készülékekre nem lehet képeket átmásolni.
 Ha a csatlakoztatott készülék képernyőjéről
el kívánja tüntetni a képernyőn megjelenő
kijelzéseket (például a számlálót), akkor érintse
(MENU) 
meg a következőket:
[A többi megjel.]  [KIMENETI BEÁLL.]
[ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK] kategóriában) 
(a
[MEGJEL.HELYE]  [LCD TÁBLA] (ez a


.
gyári beállítás) 
 A dátum/idő, illetve a kamera beállításainak
rögzítéséhez érintse meg a következőket:
(MENU)  [A többi megjel.]  [LEJÁTSZÁSI
[LEJÁTSZÁS] kategóriában) 
BEÁLL.] (a
[ADATKÓD]  a kívánt beállítás 

. Továbbá érintse meg a


HU
52


következőket:
(MENU)  [A többi
[ÁLT.
megjel.]  [KIMENETI BEÁLL.] (az
BEÁLLÍTÁSOK] kategóriában)  [MEGJEL.

HELYE]  [VID-KI/TÁBLA] 

.
Ha a megjelenítő készülék (televízió stb.)
képernyőjének szélesség-magasság aránya
4:3, akkor érintse meg a következőket:
(MENU)  [A többi megjel.]  [KIMENETI
[ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK]
BEÁLL.] (az
kategóriában)  [TV TÍPUSA]  [4:3] 


.
Ha mono készüléket csatlakoztat, az A/V
átjátszókábel sárga dugóját dugja a készülék
videobemenetébe, a piros (jobb hangsáv) vagy
a fehér (bal hangsáv) dugóját pedig dugja az
audiobemenetébe.
A videokamera testre szabása
A menük használata
A menük használatával hasznos funkciók érhetők el, és megváltoztathatók a beállítások. A
menüműveletek megfelelő használatával a kamera használata nagy örömet fog okozni.
A kamerához a nyolc menükategória mindegyikében különböző menüpontok tartoznak.
KÉZI BEÁLLÍTÁSOK (A helyszíni körülményekhez igazítható beállítások)  56. oldal
FELVÉTELI BEÁLL. (Testre szabott felvételkészítés)  56. oldal
FÉNYKÉPBEÁLL. (Fényképkészítés beállításai)  57. oldal
LEJÁTSZÁS (Lejátszási beállítások)  57. oldal
SZER (Szerkesztési beállítások)  57. oldal
EGYÉB (Egyéb beállítások)  58. oldal
ADATHORD.KEZEL. (A felvételi adathordozóra vonatkozó beállítások)  58. oldal
ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK (Egyéb beállításokra vonatkozó elemek)  59. oldal

A menüelemek részletes leírását A „Handycam” kézikönyve tartalmazza.
Menük beállítása



: A menülista a következő vagy előző kategóriára ugrik.
: A menülista 4 elemet lép át egyszerre.
A videokamera testre szabása
/
/
A menülista gombok megérintésével és képernyőn történő húzásával görgethető.
A kiválasztott kategória ikonja narancs színben jelenik meg.
gomb megnyomásakor visszatér a SAJÁT MENÜ képernyő.
A
Érintse meg az
(MENU) gombot.
Érintse meg a [A többi megjel.] gombot a SAJÁT MENÜ képernyőn.

A SAJÁT MENÜ részleteivel kapcsolatban lásd a következő oldalt.
A megjelenítés megváltoztatásához érintse meg a képernyő bal oldalának középső részét.
Érintse meg a módosítandó menüelemet.
gombot.
A beállítások módosítása után érintse meg az
gombot.
A menü beállítása után érintse meg a
gomb megérintésével térhet vissza az előző képernyőhöz.
A

A menütételtől függően előfordulhat, hogy a
gomb nem jelenik meg.
HU
53
 Megjegyzések
A felvételi és lejátszási körülmények függvényében előfordulhat, hogy egyes menüelemeket nem lehet
beállítani.
 A szürkén megjelenő menüelemek és beállítások nem használhatók.

Tippek
Az éppen módosított menüelemektől függően a kamera vált a lejátszási és felvételi (videó/fénykép
felvétele) üzemmód között.


A következő használata: SAJÁT MENÜ
A menütételek használata egyszerűbb, ha regisztrálja a leggyakrabban használt tételeket a
SAJÁT MENÜ alatt. Minden egyes SAJÁT MENÜ menüben 6 menütételt regisztrálhat, a
VIDEÓ, FÉNYKÉP, és a LEJÁTSZÁS kategóriákban.
Például: a [FÉNYM./FIX FÓK.] törlése és a [
ÚSZTATÁS] regisztrálása
Érintse meg az
(MENU) gombot.
Érintse meg a [SAJÁT MENÜ BEÁL.] elemet.
Érintse meg a [VIDEÓ] elemet.
Érintse meg a [FÉNYM./FIX FÓK.] elemet.
gombot.
Érintse meg a
[KÉZI BEÁLLÍTÁSOK] kategóriában).
Érintse meg: [ ÚSZTATÁS] (a
gombot.
Amikor megjelenik a SAJÁT MENÜ, érintse meg a
A menütételek SAJÁT MENÜ-ben történő regisztrálásához ismételje meg a fenti lépéseket, így
még több örömét lelheti a „Handycam” használatában.
Tippek
Külső adathordozó csatlakoztatása esetén megjelenik a kizárólagos SAJÁT MENÜ.


HU
54
Az
OPTION MENU használata
A OPTION MENU menü ugyanúgy jelenik meg, mint a számítógépen az egér jobb oldali
gombnak a képernyő jobb alsó sarkában
gombjával való kattintáskor a helyi menü. A
gomb
történő megjelenésekor használhatja az OPTION MENU lehetőséget. A
megnyomására az adott körülmények között módosítható menüelemek jelennek meg.
Menüelem
Fül
Érintse meg az
(OPTION) gombot.
A beállítás módosításához érintse meg a kívánt fület  a kívánt elemet.
gombot.
Amikor végzett a beállítással, érintse meg az
 Megjegyzések
A szürkén megjelenő menüelemek és beállítások nem használhatók.
 Ha a kívánt elem nincs a képernyőn, érintsen meg egy másik fület. (Előfordulhat, hogy egyáltalán nincs
fül.)
 A képernyőn megjelenő fülek és elemek a kamera aktuális felvételi/lejátszási állapotától függnek.

A videokamera testre szabása
HU
55
Menüelemek listája
(KÉZI BEÁLLÍTÁSOK) kategória
JELENET....................................... A jelenetnek megfelelő beállítás kiválasztása, például éjszakai felvétel vagy
tengerpart.
ÚSZTATÁS.............................. Jelenetek úsztatása.
FEHÉREGYENS........................... A színegyensúly a felvétel helyének fényviszonyaihoz igazítása.
FÉNYM./FIX FÓK....................... A kiválasztott fotótémára a fényerő és a fókusz egyidejű beállítása.
FÉNYMÉRŐ................................. Képek fényerejének beállítása a képernyőn megérintett témának
megfelelően.
FIX FÓKUSZ................................ Fókuszálás a képernyőn megérintett témára.
EXPOZÍCIÓ.................................. Videók és fényképek fényerejének beállítása.
FÓKUSZ....................................... Kézi fókuszálás.
KÖZELKÉP................................... Felvétel készítése a témára fókuszálva, homályos háttérrel.
F.LASS.FELV................................. Gyorsan mozgó téma lassított felvétele.
(FELVÉTELI BEÁLL.) kategória
/
BEÁLL......................... Képminőség beállítása videók rögzítéséhez, lejátszásához vagy
szerkesztéséhez.
FELV.MÓD............................. Mód beállítása videók felvételéhez. Gyorsan mozgó téma felvételekor jó
képminőség ajánlott.
VEZETŐKERET........................... Keret megjelenítése a téma vízszintes vagy függőleges elhelyezkedésének
meghatározásához.
STEADYSHOT....................... A SteadyShot funkció beállítása videók rögzítésekor.
KONVERZ.LENCSE.................... Rögzített (külön megvásárolható) konverziós lencse típusának beállítása.
A SteadyShot funkció és a rögzített objektívnek megfelelő fókusz
optimalizálása.
LOW LUX..................................... Világos, színes képek készítése gyenge fényviszonyok között.
ARCFELISMERÉS....................... Arcok képminőségének automatikus beállítása.
ELSŐDLEGES BEÁL.................. Az elsődleges fotóalany kiválasztása az arcfelismerés és a mosolyfelvétel
funkció számára.
MOSOLYFELISMER................... Mosoly érzékelésekor automatikus felvételkészítés.
MOSOLYÉRZÉKENY.................. A mosolyfelvétel érzékenységének beállítása.
HANGFELV.BEÁLL.
BEÉP.ZOOM-MIKR........... Felvétel készítése a zoomolással összhangban változó életszerű hanggal.
MIKR.JELSZ....................... A mikrofon szintjének beállítása.
EGYÉB FELV.BEÁLL
DIGITÁLIS ZOOM....... Az optikai zoom szintjét meghaladó digitális zoom maximális szintjének
beállítása.
AUT.ELLENF.KOMP......... A kamera ellenfényben álló fotóalanyok esetében automatikusan állítja be
az expozíciót.
X.V.COLOR................... Szélesebb színskála alkalmazása felvételkor.
SZÉLESVÁSZNÚ......... Normál felbontású (STD) képminőségű videók felvétele esetén a szélességmagasság arány beállítása.
HU
56
(FÉNYKÉPBEÁLL.) kategória
ÖNKIOLDÓ........................... Az önkioldó beállítása a kamera fényképfelvételi üzemmódjában.
KÉPMÉRET............................. Fénykép méretének beállítása.
FÁJLSZÁM................................... A fájlszám hozzárendelési módjának beállítása.
(LEJÁTSZÁS) kategória
VISUAL INDEX............................ A felvett képek miniatűrként való megjelenítése (25. oldal).
KÉPEK MEGTEKINT.
DÁTUM INDEX................. Lehetőség a kívánt képek dátum alapján történő keresésére.
FILMTEKERCS............. Jelenetek megjelenítése és lejátszása bizonyos időközönként.
ARC................................. Arcot tartalmazó jelenetek megjelenítése és lejátszása.
LEJÁTSZÁSI LISTA..................... Videók zenelejátszási listájának megjelenítése és lejátszása.
MEGJELÖLÉS......................... Videofelvételekből készült rövid jelenetek összeválogatása és lejátszása
zenével és vizuális effektusokkal kísérve.
JELENET.................................. A kedvenc megjelöléses lejátszási összeállítás lejátszása.
LEJÁTSZÁSI BEÁLL.
/
BEÁLL............... Képminőség beállítása videók rögzítéséhez, lejátszásához vagy
szerkesztéséhez.
ADATKÓD.......................... Részletes felvételi adatok megjelenítése lejátszás közben.
(SZER) kategória
TÖRLÉS
A videokamera testre szabása
TÖRLÉS......................... Videók törlése.
TÖRLÉS......................... Fényképek törlése.
JELENETKIVÉTEL
KIVÉTEL.............................. A megjelöléses lejátszási összeállítások törlése.
KIVESZ MIND.................... Az összes megjelöléses lejátszási összeállítás törlése.
VÉDELEM
VÉDELEM..................... Videók védelmének beállítása a törlés megakadályozása érdekében.
VÉDELEM..................... Fényképek védelmének beállítása a törlés megakadályozása érdekében.
SZÉTOSZTÁS........................ Videók megosztása.
FOTÓRÖGZÍTÉS*1*2*4.............. Fényképek kiemelése választott videojelenetekből.
VIDEÓMÁSOLÁS*1*2
MÁSOL kivál.sz................ Videó kiválasztása és másolása.
MÁSOL dát.sz................... Az összes adott dátumú videó átmásolása.
MÁSOLJA MIND/
MÁSOLJA MIND...... Egy lejátszási listára mentett összes videó átmásolása.
FOTÓMÁSOLÁS*1*2
MÁSOL kivál.sz................ Fényképek kiválasztása és másolása.
MÁSOL dátum sz............ Az összes adott dátumú fénykép átmásolása.
LEJÁT.LIST.SZERK.
HOZZÁADÁS/
HOZZÁADÁS........... Videó hozzáadása egy lejátszási listához.
HU
57
HOZZÁAD d.sz./
HOZZÁAD d.sz........ Azonos napon, azonos időben felvett videók hozzáadása egy lejátszási listához.
KIVÉTEL/
KIVÉTEL...................... Videó törlése egy lejátszási listáról.
KIVESZ MIND/
KIVESZ MIND............ Az összes videó törlése egy lejátszási listáról.
ÁTHELYEZÉS/
ÁTHELYEZÉS.............. Egy lejátszási listán lévő videók sorrendjének megváltoztatása.
(EGYÉB) kategória
USB CSATL.
USB CSATL.*1.............. Belső memória csatlakoztatása USB-n keresztül.
USB CSATL.*2.............. Belső merevlemez csatlakoztatása USB-n keresztül.
USB CSATL.................. Memóriakártya csatlakoztatása USB-n keresztül.
(DISC BURN) gomb
LEMEZRE ÍRÁS................. Segítségével képek menthetők lemezre a
megnyomásával (39. oldal).
TV-CSATL.SEGÉDL.................... Csatlakozás módjának bemutatása a csatlakoztatott TV-készülék típusától
függően (28. oldal).
ZENE ESZKÖZ*3
ZENÉT ÜRÍT....................... Zenefájlok törlése.
ZENE LETÖLTÉSE............. Megjelöléses lejátszási összeállítással lejátszható zenefájlok letöltése.
AKKUADATOK............................ Az akkumulátor töltöttségi szintjének megjelenítése.
(ADATHORD.KEZEL.) kategória
HORDOZÓ BEÁLL.
VIDEÓHORD.BEÁLL*1*2... Adathordozó beállítása videók felvételéhez (16. oldal).
FOTÓHORD.BEÁLL.*1*2.... Adathordozó beállítása fényképek felvételéhez (17. oldal).
HORDOZÓ ADATAI.................. A felvevő adathordozó adatainak, például szabad tárhelyének
megjelenítése.
HORDOZÓ FORMÁZ
BELSŐ MEMÓRIA*1........ Az összes adat törlése a belső memóriáról.
HDD*2................................. Az összes adat törlése a belső merevlemezről.
MEMÓRIAKÁRTYA*1*2. .. Az összes adat törlése a memóriakártyáról.
KÉPKEZ.FÁJL JAV.
BELSŐ MEMÓRIA*1........ A belső memórián lévő képadatbázis fájl megjavítása (63. oldal).
HDD*2................................. A belső merevlemezen lévő képadatbázis fájl megjavítása (63. oldal).
MEMÓRIAKÁRTYA*1*2. .. A memóriakártyán lévő képadatbázis fájl megjavítása (63. oldal).
HU
58
(ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK) kategória
A videokamera testre szabása
HANG/KÉP-BEÁLL.
HANGERŐ......................... A hangerő beállítása (27. oldal).
HANGJELZÉS.................... A működési hang ki - és bekapcsolása.
LCD-FÉNYERŐ.................. Az LCD-kijelző fényerejének beállítása.
LCD-HÁTTÉR..................... Az LCD-kijelző háttérfényének beállítása.
LCD SZÍNE......................... Az LCD-kijelző színintenzitásának beállítása.
MEGJELEN.BEÁLL........... Az ikonok és a kijelzések az LCD-kijelzőn való láthatósága időtartamának
a beállítása.
KIMENETI BEÁLL.
TV TÍPUSA......................... A csatlakoztatott TV-készüléknek megfelelő jelkonvertálás (28. oldal).
KOMPONENS................... Ezt a lehetőséget akkor válassza, ha a kamerát a televízióhoz a komponens
bemeneten át csatlakoztatja (29. oldal).
HDMI FELBONTÁSA....... A kimeneti képfelbontás beállítása, ha a kamera a televízióhoz
HDMI-kábellel csatlakozik.
MEGJEL.HELYE................. Annak beállítása, hogy az üzenetek megjelenjenek-e a TV képernyőjén.
ÓRA/ NYELV ÁL.
ÓRABEÁLLÍTÁS................ A dátum és az időpont beállítása (14. oldal).
ZÓNABEÁLL...................... Az időeltolódás beállítása az óra leállítása nélkül (14. oldal).
NYÁRI IDŐ......................... A nyári idő beállítása (14. oldal).
NYELV BEÁLL............... A kijelző nyelvének beállítása (15. oldal).
ÁRAMELLÁT.BEÁL.
AUTO.KIKAPCS................. Az [AUTO.KIKAPCS] beállítás módosítása (12. oldal).
BEKAPCS.LCD-VEL.......... Annak beállítása, hogy az LCD-kijelző kinyitásakor és becsukásakor be-,
illetve kikapcsoljon-e a videokamera.
EGYÉB BEÁLL.
DEMÓ MÓD...................... A bemutató megjelenítésének be- és kikapcsolása.
KALIBRÁLÁS..................... Az érintőpanel beállítása.
HDMI-VEZÉRLÉS............. A TV-készülék távvezérlője használatának beállítása, amikor a kamera
„BRAVIA” Sync kompatibilis TV-hez (külön megvásárolható)
HDMI-kábelen keresztül csatlakozik.
LEESÉSÉRZÉK.*2. ............. A leesésérzékelő be- és kikapcsolása.
*1HDR-CX116E/CX150E/CX155E
*2HDR-XR150E/XR155E
*3HDR-CX110E/CX150E/XR150E
*4HDR-CX110E
HU
59
Részletes információk
a következő
dokumentumból:
A „Handycam”
kézikönyve
A „Handycam” kézikönyve egy
számítógépes felületre tervezett felhasználói
útmutató. A „Handycam” kézikönyve akkor
ajánlott, ha többet szeretne megtudni a
kamera működtetéséről.
1
A „Handycam” kézikönyve
Windows környezetbe való
telepítéséhez helyezze a
mellékelt CD-ROM-ot a
számítógép lemezmeghajtójába.
2
A megjelenő telepítő képernyőn
kattintson [Kézikönyv] elemre.
3
Kattintson a kívánt nyelvre és
a videokamera modellnevére
 [Telepítés], és A „Handycam”
kézikönyve telepítéséhez
kövesse a kijelzőn megjelenő
utasításokat.

HU
60
A modell neve a kamera aljára van
nyomtatva.
A számítógép képernyőjén kattintson
kétszer A „Handycam” kézikönyve
gyorsikonra a kézikönyv megtekintéséhez.



Macintosh használatakor nyissa meg a
CD-ROM-on található [Handbook] – [HU]
mappát, majd másolja át a [Handbook.pdf]
nevű fájlt.
A „Handycam” kézikönyve olvasásához Adobe
Reader programra van szüksége. Ha ez nincs
telepítve a számítógépre, akkor töltse le az
Adobe Systems honlapjáról:
http://www.adobe.com/
A „PMB” szoftverrel kapcsolatban részletes
tájékoztatást a „PMB Help”nyújt (36. oldal).
További információk
Hibaelhárítás
Ha a kamera használata során valamilyen
problémát észlel, kövesse az alábbi
lépéseket.
 Ellenőrizze a listát (61-63. oldal), és
ellenőrizze a kamerát.
segítséget, a „PMB Help” (36. oldal) pedig a
kamera számítógéphez való csatlakoztatásában.
A kamera nem kapcsol be.


 Húzza ki a hálózati áramforrás
csatlakozóját, majd kb. 1 perc múlva
csatlakoztassa újra, és kapcsolja be a
kamerát.
 Egy hegyes tárgy segítségével
nyomja meg a RESET (72. oldal)
süllyesztett mikrokapcsolót, és
kapcsolja be a kamerát.
Ha megnyomja a RESET gombot,
akkor valamennyi beállítás, köztük a
dátum és az idő is, a gyárilag beállított
értékre áll.
 Forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz vagy a helyi
hivatalos Sony márkaszervizhez.


A kamera nem működik, pedig be van
kapcsolva.




Bekapcsolás után a kamerának pár
másodpercre van szüksége ahhoz, hogy
felvételre kész állapotba kerüljön. A jelenség
nem utal meghibásodásra.
Húzza ki a hálózati tápegység
csatlakozódugóját a fali csatlakozóaljzatból,
illetve vegye le, majd körülbelül 1 perc
múlva csatlakoztassa újra az akkumulátort.
Ha a kamera még mindig nem működik,
egy hegyes tárgy segítségével nyomja meg a
RESET süllyesztett mikrokapcsolót (72. oldal).
(Ha megnyomja a RESET gombot, akkor
valamennyi beállítás, köztük a dátum és az idő
is, a gyárilag beállított értékre áll.)
A kamera hőmérséklete rendkívül magas.
Kapcsolja ki a kamerát, és hagyja hűvös helyen
állni egy ideig.
A kamera hőmérséklete rendkívül alacsony.
Hagyja bekapcsolva a kamerát. Ha még mindig
nem tudja üzemeltetni, kapcsolja ki, és vigye
meleg helyre. Hagyja állni egy ideig a kamerát,
majd kapcsolja be.
További információk

A hiba jellegétől függően előfordulhat, hogy a
kamera aktuális belső felvételi adathordozóját
formázni kell vagy ki kell cserélni. Ekkor a
belső felvételi adathordozón tárolt összes
adat törlődik. Ne feledje a belső felvételi
adathordozóról más adathordozóra menteni
az adatokat, mielőtt a kamerát javításra küldi.
A belső felvételi adathordozóról elveszett
adatokért nem jár kártérítés.
A javítás folyamán csak a lehető legkevesebb
adatot nézzük meg a belső felvételi
adathordozón. A Sony márkakereskedő
azonban sem másolni, sem megőrizni nem fogja
az Ön adatait.
Hibajalenségek részleteivel kapcsolatban A
„Handycam” kézikönyve (60. oldal) nyújt
Tegyen fel a kamerára egy feltöltött
akkumulátort (11. oldal).
Dugja be a hálózati tápegység csatlakozóját a
fali csatlakozóaljzatba (12. oldal).
A kamera felmelegszik.

Működés közben a kamera felmelegedhet. A
jelenség nem utal meghibásodásra.
A kamera váratlanul kikapcsol.



Használja a hálózati tápegységet (12. oldal).
Kapcsolja ki, majd be a készüléket.
Töltse fel az akkumulátort (11. oldal).
HU
61
A kamera a START/STOP vagy a PHOTO
gomb megnyomásának hatására nem
készít felvételt.




A MODE gombot megnyomva gyújtsa fel a
(Videó) vagy a (Fénykép) kijelzőt.
A kamera az imént felvett képet menti
a felvételi adathordozóra. Eközben nem
készíthető újabb felvétel.
Megtelt a felvételi adathordozó. Törölje a
felesleges képeket (31. oldal).
A videojelenetek vagy a fényképek darabszáma
meghaladta a kamera kapacitását. Törölje a
felesleges képeket (31. oldal).
A felvétel leáll.

A kamera hőmérséklete rendkívül magas/
alacsony. Kapcsolja ki a kamerát, és hagyja
hűvös/meleg helyen állni egy ideig.
Öndiagnózis kijelzője/
Figyelmeztető szimbólumok
Ha az LCD képernyőn üzenetek,
szimbólumok jelennek meg, ellenőrizze az
alábbiakat.
Ha a probléma többszöri elhárítási kísérlet
ellenére is fennáll, forduljon a legközelebbi
Sony márkakereskedőhöz vagy Sony
márkaszervizhez. Ebben az esetben adja
meg nekik a C vagy E betűvel kezdődő,
teljes hibakódot.
C:04:


„PMB” szoftver nem telepíthető.

Ellenőrizze a számítógépes környezetet, illetve
a „PMB” telepítéséhez szükséges lépéseket
(33. oldal).
C:06:

„PMB” nem működik megfelelően.

Lépjen ki a „PMB” alkalmazásból, és indítsa
újra a számítógépet.

A billentyűzet, az egér és a kamera kivételével
ne legyen más eszköz csatlakoztatva a
számítógép USB-aljzatához.
Szüntesse meg a számítógép és a kamera
USB-kábeles csatlakoztatását, indítsa újra
a számítógépet, majd végezze el ismét a
csatlakoztatást helyesen.
Az akkumulátor felforrósodott. Cserélje ki
vagy tegye hűvös helyre az akkumulátort.
C:13: / C:32:

A számítógép nem ismeri fel a
videokamerát.

Az akkumulátor nem „InfoLITHIUM” (V
sorozat). Használjon „InfoLITHIUM” típusú
akkumulátort (V sorozat) (11. oldal).
Megfelelően csatlakoztassa a hálózati
tápegység DC egyenáramú csatlakozódugóját
a kamerához (11. oldal).
Távolítsa el az áramforrást. Csatlakoztassa
ismét, és próbálja meg újra használni a
kamerát.
E::

Kövesse a –. pontot a 61. oldalon.

A kamera belső merevlemeze megtelt. Törölje
a felesleges képeket a belső merevlemezről
(31. oldal).
Hiba történhetett a kamera belső
merevlemezében.



HU
62
Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony.

Az akkumulátor felforrósodott. Cserélje ki
vagy tegye hűvös helyre az akkumulátort.

A kamera hőmérséklete kezd nagyon magas
lenni. Kapcsolja ki, és hagyja hűvös helyen.





A kamera nem stabil. Tartsa stabilan mindkét
kezével fogva. A kamera bemozdulására
figyelmeztető szimbólum azonban nem tűnik el.

A leesésérzékelő funkció aktiválva van.
Elképzelhető, hogy a képek felvétele, illetve
lejátszása nem lehetséges.

Megtelt a felvételi adathordozó. Törölje a
felesleges képeket (31. oldal).
Feldolgozás közben nem lehet fényképet
rögzíteni. Várjon türelemmel egy kis ideig, majd
készítsen felvételt.
A kamera hőmérséklete alacsony. Melegítse fel
a kamerát.
Nincs memóriakártya a kamerában (17. oldal).
Ha a jelzőfény villog, akkor nincs elég
szabad terület a képek rögzítéséhez. Törölje a
felesleges képeket (31. oldal), vagy formázza
meg a memóriakártyát, miután a képeket
másik adathordozóra mentette.
A képkezelő fájl sérült. A következők
megérintésével ellenőrizze a képkezelő fájlt:
(MENU)  [A többi megjel.] 
[KÉPKEZ.FÁJL JAV.] (az
[ADATHORD.
KEZEL.] kategóriában)  a felvételi
adathordozó (HDR-CX116E/CX150E/
CX155E/XR150E/XR155E).
A memóriakártya megsérült. Végezze el
a memóriakártya formázását a kamerával
(58. oldal).

A behelyezett memóriakártya nem
kompatibilis (17. oldal).

A memóriakártya elérését más készüléken
korlátozták.
További információk



HU
63
Biztonsági előírások
Használat és gondozás







HU
64
Ne használja és ne tárolja az alábbi helyeken a
kamerát és tartozékait:
 rendkívül meleg, rendkívül hideg, rendkívül
párás helyen. Soha ne hagyja őket olyan
helyen, ahol a hőmérséklet 60 C fölé
emelkedhet, például tűző napon parkoló
gépkocsiban, hősugárzó mellett vagy
közvetlen napsugárzásnak kitett helyen. A
kamera és a tartozékok meghibásodhatnak,
illetve deformálódhatnak.
 Erős mágneses tér közelében és olyan helyen,
ahol rázkódásnak vannak kitéve. Ilyen
helyeken a kamera meghibásodhat.
 Erős rádióhullámok és sugárzás közelében.
Ilyen helyen előfordulhat, hogy a kamera nem
megfelelő felvételt készít.
 AM vevőkészülékek és videoberendezések
közelében. Ezek zajt okozhatnak.
 Homokos tengerparton, poros helyen.
Ha homok vagy por kerül a kamerába,
az meghibásodhat. Esetenként az ilyen
meghibásodás nem javítható.
 Ablak mellett és a szabadban, ahol az
LCD képernyőt vagy a lencsét közvetlen
napsugárzás érheti. Ez károsíthatja az LCD
képernyő belsejét.
A kamerát DC 6,8 V/7,2 V-os (akkumulátor)
vagy DC 8,4 V-os (hálózati tápegység)
egyenáramú feszültségről üzemeltesse.
Az egyen-/váltakozó áramú üzemeltetéshez az
ebben az útmutatóban javasolt tartozékokat
használja.
Ügyeljen arra, hogy a kamera ne legyen vizes
(ne érje például eső, tengervíz). Ha a kamera
vizes lesz, meghibásodhat. Esetenként az ilyen
meghibásodás nem javítható.
Ha a készülék belsejébe valamilyen szilárd tárgy
vagy folyadék kerül, áramtalanítsa a kamerát, és
a további üzemeltetés előtt nézesse át egy Sony
márkakereskedővel.
Óvatosan bánjon a készülékkel, ne szedje szét,
ne alakítsa át, ügyeljen arra, hogy ne érje erős
fizikai hatás: ne kalapálja, ne ejtse le, ne lépjen
rá. Különösen a lencse épségére ügyeljen.
Kapcsolja ki a kamerát, amikor nincs
használatban.






Üzemeltetés közben ne tekerje a kamerát
például törölközőbe, mert ilyenkor a belső
részek túlmelegedhetnek. A képen zaj jelenhet
meg.
Amikor kihúzza a tápkábelt, mindig a dugót
fogja meg, soha ne magát a kábelt.
Ügyeljen a tápkábel épségére; ne tegyen rá
nehéz tárgyat.
Ne használjon deformálódott vagy sérült
akkumulátort.
Tartsa tisztán a fém csatlakozófelületeket.
Ha folyik az elem/akkumulátor:
 Keresse fel a helyi Sony márkaszervizt.
 Mossa le az esetlegesen a bőrére került
folyadékot.
 Ha a folyadék a szemébe kerül, bő vízzel
alaposan öblítse ki, és forduljon orvoshoz.
Ha a kamerát hosszabb ideig nem
használja


Azért, hogy a kamera sokáig kifogástalan
állapotban maradjon, javasoljuk, hogy havonta
egyszer kapcsolja be, és használja egy kicsit:
vegyen fel és játsszon le vele valamit.
Tárolás előtt teljesen merítse le az akkumulátort.
LCD képernyő



Ügyeljen arra, hogy az LCD képernyőt ne érje
erős nyomás, mert károsodás érheti.
Ha a kamerát hidegben használja, az LCD
képernyőn „utófénylés”, „képvisszamaradás”
jelenhet meg. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
A kamera működése közben az LCD
képernyő hátulja felmelegedhet. Ez nem utal
meghibásodásra.
Az LCD képernyő tisztítása

Ha az LCD képernyő poros vagy ujjlenyomatok
vannak rajta, akkor puha ruhával tisztítsa meg.
A készülék házának karbantartása


Ha a kamera háza bepiszkolódik, nedves puha
ruhával törölje meg, majd száraz puha ruhával
törölje szárazra.
A felület állapotának megóvása érdekében tartsa
szem előtt az alábbiakat:
 ne használjon vegyszert, például hígítót,
benzint, alkoholt, vegyszerrel átitatott ruhát,
impregnálószert, rovarirtót, naptejet
 ne fogja meg a kamerát, ha keze a fent említett
anyagokkal szennyezett
 ne hagyja, hogy a kamera háza sokáig
érintkezésben maradjon gumival, műanyaggal
Az objektív gondozása és tárolása



Törölje tisztára a lencse felületét puha ruhával a
következő esetekben:
 ha a lencse felületén ujjlenyomatok vannak
 nagyon meleg vagy nagy páratartalmú helyen
 ha a lencsét sós vízpárát tartalmazó levegő éri
(például tengerparton)
Az objektívet jól szellőző, kevés
szennyeződésnek és pornak kitett helyen tárolja.
A penészedés megelőzésére a fentebb leírt
módon rendszeresen tisztítsa meg a lencsét.
A beépített újratölthető elem töltése
Megjegyzés a kamera (HDR-CX116E/
CX150E/CX155E/XR150E/XR155E)
hulladékkezeléséről/átadásáról
Még az összes videó és állókép törlése, illetve
a [HORDOZÓ FORMÁZ] végrehajtása
esetén is maradhatnak adatok a belső felvételi
adathordozón.
Mielőtt valakinek átadja a kamerát, hajtsa végre
az [ÜRES] műveletet, megelőzve így az adatok
visszaállítását. (Lásd a „Részletes információk
a következő dokumentumból: A „Handycam”
kézikönyve” című részt a 60 oldalon.) Ezen
túlmenően javasoljuk, hogy amikor a kamerát
kidobja, törje össze magát a készüléket.
Megjegyzés a memóriakártya
hulladékkezeléséről/átadásáról
Még ha törli is az adatokat a memóriakártyáról,
vagy formázza a memóriakártyát a kamerán
vagy egy számítógépen, nem törölheti
teljesen a memóriakártyán levő adatokat.
Ha a memóriakártyát valaki másnak adja át,
ajánlatos teljesen letörölni az adatokat egy
számítógépen, egy erre a célra szolgáló adattörlő
szoftverrel. Emellett javasoljuk, hogy amikor a
memóriakártyát kidobja, törje össze magát az
eszközt.
További információk
A kamerában beépített, újratölthető elem
található, hogy még akkor is meg tudja őrizni a
dátumra, időre és egyéb beállításokra vonatkozó
információkat, ha a készülék kikapcsolt állapotban
van. A beépített újratölthető elem mindig
töltődik, amikor a kamera a hálózati tápegységgel
a fali csatlakozóaljzathoz csatlakozik, illetve
amikor a kamerán rajta van az akkumulátor. Az
újratölthető elem körülbelül 3 hónap alatt merül
le teljesen, ha időközben a kamerát egyáltalán
nem használja. A kamera használatba vétele
előtt töltse fel a beépített újratölthető elemet. A
kamera működését azonban nem befolyásolja,
hogy az újratölthető elem fel van-e töltve, lemerült
elemmel csupán a felvétel idejét nem lehet
rögzíteni.
Eljárások
Csatlakoztassa a kamerához a mellékelt
hálózati tápegységet (amelyet bedugott a fali
csatlakozóaljzatba), csukja be az LCD képernyőt,
és legalább 24 órán át hagyja így a kamerát.
HU
65
Jellemzők
Rendszer
Jelformátum: PAL szín, CCIR szabványok
HDTV 1080/50i jellemzők
Videórögzítési formátum:
HD: MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD
formátummal kompatibilis
STD: MPEG-2 PS
Hangfelvevőrendszer:
Dolby Digital 2 csatornás
Dolby Digital Stereo Creator
Fényképrögzítési formátum
: DCF Ver.2.0 kompatibilis
: Exif Ver.2.21 kompatibilis
: MPF Baseline kompatibilis
Felvevő adathordozó (videó/fénykép)
Belső memória
HDR-CX116E: 8 GB
HDR-CX150E/CX155E: 16 GB
Belső merevlemez
HDR-XR150E/XR155E: 120 GB
„Memory Stick PRO Duo”
SD-kártya (Class 4 vagy magasabb
sebességosztály)
Az adathordozó kapacitásának mérésében
1 GB 1 milliárd bájtot jelent, amelynek
egy részét a rendszer kezelése és/vagy az
alkalmazások foglalják el.
A felhasználó rendelkezésére álló kapacitás
alább található.
HDR-CX116E:
körülbelül 7,87 GB
HDR-CX150E/CX155E:
körülbelül 15,5 GB
HDR-XR150E/XR155E:
körülbelül 119 GB
Képalkotó eszköz: 4,5 mm (1/4’’) CMOS-érzékelő
Képpontok rögzítése (fénykép, 4:3):
Legfeljebb 3,1 mega (2 048  1 536) pixel*1
Bruttó: Körülbelül 4 200 000 képpont
Effektív (videó, 16:9):
Körülbelül 1 350 000 képpont*2
Effektív (fénykép, 16:9):
Körülbelül 1 180 000 képpont
Effektív (fénykép, 4:3):
Körülbelül 1 570 000 képpont
Objektív: Carl Zeiss Vario-Tessar
25  (optikai), 300  (digitális)
Szűrő átmérője: 30 mm
F1,8 ~ 3,2
Fókuszhossz:
f=2,5 ~ 62,5 mm
35 mm-es fényképezőgépre átalakítva
HU
66
Videókhoz*2*3: 37 ~ 1 075 mm (16:9)
Fényképekhez: 36 ~ 900 mm (4:3)
Színhőmérséklet: [AUTO.], [EGYRE], [BELTÉRI]
(3 200 K), [KÜLTÉRI] (5 800 K)
Minimális megvilágítás
11 lx (lux) (gyári beállítás esetén, a zársebesség
1/50 másodperc)
3 lx (lux) (a LOW LUX értéke [BE], a zársebesség
1/25 másodperc)
*1 Az állóképek jelzett felbontását a Sony
ClearVid érzékelő és képfeldolgozó
rendszerének (a BIONZ rendszernek)
egyedülálló képponttömbje biztosítja.
*2 A [ STEADYSHOT] beállítása
[SZOKÁSOS] vagy [KI].
*3 A fókuszhossz számai valóságos számok,
amelyek a széles látószögű képpontbeolvasásból adódnak.
Bemeneti/kimeneti csatlakozók
A/V távcsatlakozó: Komponens/videó és audió
kimeneti csatlakozó
HDMI OUT aljzat: HDMI mini csatlakozó
USB aljzat: mini-AB
(HDR-CX115E/CX116E/CX155E/XR155E:
csak kimenet)
LCD képernyő
Kép: 6,7 cm (2,7’’, képarány 16:9)
Teljes pixelszám: 230 400 (960  240)
Általános
Áramellátási követelmények: 6,8 V/7,2 V-os
(akkumulátor) 8,4 V-os (hálózati tápegység)
egyenáramú feszültség
Átlagos energiafelvétel: Felvétel közben, az
LCD-kijelzőt normál fényerőn használva:
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/
CX155E
HD: 3,0 W STD: 2,1 W
HDR-XR150E/XR155E
HD: 3,3 W STD: 2,4 W
Üzemelési hőmérséklet: 0 C - 40 C
Tárolási hőmérséklet: –20 C - +60 C
Méretek (kb.):
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/
CX155E
50  56  106 mm (sz/ma/mé) a kiálló
részekkel együtt
50  56  114 mm (sz/ma/mé) a kiálló
részekkel együtt, valamint a mellékelt
akkumulátorral
HDR-XR150E/XR155E
57  67  106 mm (sz/ma/mé) a kiálló
részekkel együtt
57  67  114 mm (sz/ma/mé) a kiálló
részekkel együtt, valamint a tartozék
akkumulátorral
Tömeg (kb.):
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/
CX155E:
210 g (csak a főegység)
260 g a tartozék akkumulátorral együtt
HDR-XR150E/XR155E:
300 g (csak a főegység)
350 g a tartozék akkumulátorral együtt
A tartozék akkumulátor várható töltési
és működési ideje (percben)
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E
Képminőség
HD
Töltési idő (teljes
töltöttség)
STD
155
Folyamatos
felvételi idő
125
180
Szokásos felvételi
idő
60
90
Hálózati tápegység AC-L200C/AC-L200D
Lejátszási idő
190
280
Áramellátási követelmények: AC 100 V - 240 V,
50 Hz/60 Hz
Jelenlegi fogyasztás: 0,35 A - 0,18 A
Energiafelvétel: 18 W
Kimeneti feszültség: 8,4 V egyenáram*
Üzemelési hőmérséklet: 0 C - 40 C
Tárolási hőmérséklet: –20 C - +60 C
Méretek (kb.): 48  29  81 mm (sz/ma/mé) a
kiálló részek nélkül
Tömeg (kb.): 170 g a hálózati tápkábel nélkül
HDR-XR150E/XR155E
* További jellemzőket a hálózati tápegység

Képminőség
Folyamatos
felvételi idő
A kamera és tartozékai formája és műszaki adatai
előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
 Készült a Dolby Laboratories licence alapján.
110
155
55
75
Lejátszási idő
170
225



A felvételi és lejátszási idő hozzávetőleges, és
teljesen töltött akkumulátorral értendő.
Nagyfelbontású (HD)/normál felbontású (STD)
képminőség
A felvétel feltételei: [ FELV.MÓD] beállítása
[HQ].
A szokásos felvételi idő azt mutatja, hogy
mennyi ideig készíthet felvételt, ha gyakran
indítja el/állítja le a felvételt, és ha gyakran
zoomol.
További információk
Maximális kimeneti feszültség: 8,4 V egyenáram
Kimeneti feszültség: 6,8 V egyenáram
Maximális töltőfeszültség: 8,4 V egyenáram
Maximális töltőáram: 2,1 A
Kapacitás
Általános: 7,0 Wh (1 030 mAh)
Minimum: 6,6 Wh (980 mAh)
Típus: Lítium-ion
STD
155
Szokásos felvételi
idő
címkéjén talál.
Akkumulátor NP-FV50
HD
Töltési idő (teljes
töltöttség)
Videók várható felvételi ideje

A felvételi mód beállításához érintse meg a
(MENU) 
következőket:
[A többi megjel.]  [ FELV.MÓD] (a
[FELVÉTELI BEÁLL.] kategóriában). A felvételi
üzemmód gyári beállítása [HD HQ].
HU
67
Belső memória
HDR-CX116E
Normál felbontású képminőségű (STD) órában (óra) és
percben (perc)
Nagy felbontású képminőségű (HD) órában (óra) és
percben (perc)
Felvételi mód
Felvételi idő
[STD HQ]
30 óra 30 perc
Felvételi mód
Felvételi idő
[HD FX]
45 perc
[HD FH]
55 perc
[HD HQ]
1 óra 55 perc
[HD LP]
3 óra 15 perc
Normál felbontású képminőségű (STD) órában (óra) és
percben (perc)
Felvételi mód
Felvételi idő
[STD HQ]
2 óra
20 (20)
[FH]
25 (25)
-
[HQ]
55 (40)
55 (50)
[LP]
90 (75)
-
Nagy felbontású képminőségű (HD) órában (óra) és
percben (perc)

Felvételi idő
[HD FX]
1 óra 25 perc
[HD FH]
1 óra 55 perc
[HD HQ]
3 óra 50 perc
[HD LP]
6 óra 35 perc
Felvételi mód
Felvételi idő
[STD HQ]
3 óra 55 perc
Belső merevlemez
HDR-XR150E/XR155E
Nagy felbontású képminőségű (HD) órában (óra) és
percben (perc)
Felvételi mód
Felvételi idő
[HD FX]
11 óra 20 perc
[HD FH]
14 óra 50 perc
[HD HQ]
29 óra 40 perc
[HD LP]
50 óra 30 perc
4 GB-os kapacitás esetén
Nagyfelbontású (HD) Normál felbontású (STD)
[FX]
HDR-CX150E/CX155E
Normál felbontású képminőségű (STD) órában (óra) és
percben (perc)
HU
Felvételi
mód

Felvételi mód
68
Példa a videók memóriakártyára
történő várható rögzítési idejére
(percben)

-
A zárójelek között ( ) feltüntetett érték a
minimális felvételi idő.
A felvételi idő a következő tényezőktől függ: a
felvétel és a téma körülményei, valamint a
[ FELV.MÓD].
A töltési/felvételi/lejátszási időről
 Ezek 25 C hőmérsékleten kerültek
megállapításra (10 C - 30 C az ajánlott
hőmérséklet)
 A felvételi és a lejátszási idő alacsony
hőmérsékleten, illetve a kamera használati
körülményeinek függvényében lerövidülhet.
Védjegyek

















Minden más említett terméknév tulajdonosának
védjegye vagy bejegyzett védjegye lehet. Sem a
, sem az  jel nem szerepel mindenütt ebben a
kézikönyvben.
További információk

A „Handycam” és a
a Sony
Corporation bejegyzett védjegye.
Az „AVCHD” és az „AVCHD” embléma a
Panasonic Corporation és a Sony Corporation
védjegye.
A „Memory Stick”, a „
”, a „Memory Stick
Duo”, a „
”, a „Memory Stick
PRO Duo”, a „
”,
a „Memory Stick PRO-HG Duo”, a
„
”, a „MagicGate”, a
„
”, a „MagicGate Memory
Stick” és a „MagicGate Memory Stick Duo” a
Sony Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
A „InfoLITHIUM” a Sony Corporation
védjegye.
A „x.v.Colour” a Sony Corporation védjegye.
A „BIONZ” a Sony Corporation védjegye.
A „BRAVIA” a Sony Corporation védjegye.
A „DVDirect” a Sony Corporation védjegye.
A „Blu-ray Disc” és az embléma védjegy.
A Dolby és a double-D szimbólum a Dolby
Laboratories védjegye.
A HDMI, a HDMI embléma és a HighDefinition Multimedia Interface a HDMI
Licencing LLC védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
A Microsoft, a Windows, a Windows Vista és
a DirectX a Microsoft Corporation védjegye
vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
A Macintosh és a Mac OS az Apple Inc.
bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban.
Az Intel, az Intel Core és a Pentium az Intel
Corporation vagy leányvállalatainak védjegye
vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban.
A „PlayStation” a Sony Computer
Entertainment Inc. bejegyzett védjegye.
Az Adobe, az Adobe embléma és az Adobe
Acrobat az Adobe Systems Incorporated
védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai
Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
Az SDXC és az SDHC embléma az SD-3C, LLC
védjegye.
A „MultiMediaCard” a MultiMediaCard
Association védjegye.
HU
69
Gyors útmutató
A képernyőn látható
kijelzők
Jobb oldalon felül
Szimbólum
Bal oldalon felül
Középen Jobb oldalon felül
0:00:00
[00p]
Alul
Bal oldalon felül
Szimbólum
Jelentése
MENU gomb
Önkioldóval készített
felvétel
MIKR.JELSZ. alacsony
SZÉLESVÁSZNÚ
BEÉP.ZOOM-MIKR.
60 p
Az akkumulátor
energiaszintje
Célmappa
Vissza gomb
9999
9999
9999
100/112
Jelentése
[KÉSZ]/[FELV.]
A felvétel állapota
Szimbólum

Lejátszási mód
Leesésérzékelő kikapcsolva
Leesésérzékelő
bekapcsolva
Jelentése
[ARCFELISMERÉS]
értéke: [KI]
MOSOLYFELISMER.
Kézi fókuszbeállítás
JELENET
Diabemutató beállítása
Figyelmeztetés
ÚSZTATÁS
A még rögzíthető
fényképek hozzávetőleges
száma és a felvételi
adathordozó
Lejátszási mappa
Az éppen lejátszott videó
vagy fénykép száma/A
rögzített összes videó vagy
fénykép darabszáma
LOW LUX

A fénykép mérete

A még felvehető videó
hozzávetőleges hossza
Alul
Középen
Szimbólum
Jelentése
Felvételi képminőség
(HD/STD) és felvételi mód
(FX/FH/HQ/LP)
Felvételhez/lejátszáshoz/
szerkesztéshez használt
adathordozó
Számláló (óra:perc:
másodperc)

Fehéregyensúly
SteadyShot kikapcsolva
FÉNYM./FIX FÓK. /
FÉNYMÉRŐ /
EXPOZÍCIÓ
KÖZELKÉP
X.V.COLOR
KONVERZ.LENCSE
HU
70
Részegységek és
kezelőszervek
Szimbólum
Jelentése

INTELLIGENS AUTO
OPTION gomb
KÉPEK MEGTEKINTÉSE
gomb
Diabemutató gomb
101-0005

Zárójelben ( ) a megfelelő oldalszám áll.
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E
Adatfájl neve
Védett kép
Index gomb


Az itt feltüntetett szimbólumok és helyük csak
hozzávetőleges, eltérhetnek a valódi képernyőn
láthatóktól.
A kamera típusától függően előfordulhat, hogy
egyes kijelzések nem jelennek meg.
HDR-XR150E/XR155E
Objektív (Carl Zeiss lencse)
LENS COVER kapcsoló (20)
Beépített mikrofon
Gyors útmutató
HU
71

(KÉPEK MEGTEKINTÉSE) gomb (25)
Hangszóró
RESET gomb
Egy hegyes tárgy segítségével nyomja meg a
RESET süllyesztett mikrokapcsolót.
Ha az összes beállítást (beleértve a dátumot
és az időt is) gyári alapértékére kívánja
állítani, nyomja meg a RESET süllyesztett
mikrokapcsolót.
LCD képernyő/érintőképernyő
Ha az LCD táblát 180 fokkal elfordítja, akkor
vissza tudja csukni a kamerához úgy, hogy
az LCD képernyő kifelé néz. Ez lejátszáskor
praktikus lehet.
HDMI OUT aljzat (28)
 (USB) aljzat (35, 39, 40, 44, 47)
HDR-CX115E/CX116E/CX155E/XR155E:
csak kimenet
MODE gomb (21)

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E
(videó)/ (fénykép) üzemmódkijelző
(21)

(DISC BURN) gomb (39)

(INTELLIGENS AUTO) gomb
POWER gomb (14)
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E
HDR-XR150E/XR155E
HU
72
HDR-XR150E/XR155E
A motoros zoom gombja
PHOTO gomb (24)
Akkumulátor (11)
START/STOP gomb (22)
CHG (töltés) jelzőfény (11)
DC IN aljzat (11)
A/V távcsatlakozó (28)
Kéztámasz (20)
Vállszíj rögzítőnyílása
A memóriakártya nyílása (18)
BATT akkumulátor-kioldó gomb (12)
Gyors útmutató
A memóriakártya működésjelzője (18)
Amikor a működésjelző világít vagy villog,
a kamera adatokat olvas az adathordozóról,
illetve adatokat ír az adathordozóra.
Állványfoglalat
Egy állványcsavarral rögzítse az állványt az
állványfoglalathoz (az állvány és a csavar külön
megvásárolható; a csavar legfeljebb
5,5 mm hosszú lehet).
HU
73
Tárgymutató
A
I
P
A dátum és az idő beállítása.......14
A „Handycam” kézikönyve........60
A képernyőn látható kijelzők.....70
A készülék bekapcsolása.............14
A/V átjátszókábel...................29, 51
ADATHORD.KEZEL..................16
ADATKÓD...................................15
Akkumulátor................................11
AVCHD........................................37
AVCHD lemez lejátszása............41
AVHCD lemez készítése.............41
Az akkumulátor feltöltése
külföldön......................................13
Az akkumulátor feltöltése...........11
Az öndiagnózis kijelzője.............62
Állvány..........................................73
Install.............................................34
PMB (Picture Motion Browser)
.................................................33, 36
PMB Help.....................................36
B
Bekapcsolás..................................14
Biztonsági előírások....................64
Blu-ray lemez...............................42
C
Computer.....................................33
D
DÁTUM/IDŐ..............................15
DVD-író..................................47, 50
DVDirect Express........................47
F
fali csatlakozóaljzat......................11
Felvétel..........................................20
Felvételi adathordozó..................16
felvételi és lejátszási idő..............67
Fénykép kiemelése videóból......43
Fényképek...............................24, 27
Figyelmeztető szimbólumok......62
FOTÓHORD.BEÁLL..................17
HU
74
J
javítás............................................61
Jellemzők......................................66
K
Karbantartás.................................64
Képek külső adathordozóra való
mentése.........................................44
Képminőség..................................56
Külső adathordozó......................44
L
Lejátszás........................................25
Lemez készítése......................37, 46
Lemez másolása...........................43
Lemezes felvevő készülék...........51
M
Macintosh.....................................34
Másolás.........................................19
Mellékelt tartozékok......................4
Memóriakártya............................17
„Memory Stick”...........................17
„Memory Stick PRO Duo”.........17
„Memory Stick PRO-HG Duo”
.......................................................18
Menük.....................................53, 56
Miniatűr........................................31
Működtetés.....................................8
N
R
RESET...........................................72
Részegységek és kezelőszervek
.......................................................71
S
SAJÁT MENÜ..............................53
SAJÁT MENÜ BEÁL..................53
Számítógépes rendszer................33
Szoftver.........................................34
T
Televízió........................................28
teljesen feltöltött...........................11
TÖRLÉS........................................31
TV-CSATL.SEGÉDL...................28
U
USB CSATL............................40, 50
USB-kábel...............................47, 50
V
VIDEÓHORD.BEÁLL................16
Videók.....................................22, 26
Videók szerkesztése.....................43
VISUAL INDEX..........................25
W
Windows.......................................33
Normál felbontású képminőségű
(STD) lemez készítése.................42
NYELV BEÁLL............................15
O
One Touch Disc Burn.................39
OPTION MENU.........................55
H
Ó
Hangerő........................................27
hibaelhárítás.................................61
HORDOZÓ BEÁLL....................16
ÓRABEÁLLÍTÁS.........................14
A menülistákat a 56-59
oldalon találja.
Najskôr si prečítajte
tieto informácie
Skôr, než začnete používať túto jednotku,
prečítajte si túto príručku a odložte ju pre
prípad budúcej potreby.
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Nevystavujte batérie prílišnému teplu,
ako je napr. priame slnečné žiarenie,
oheň a pod.
POZOR
Batéria
Pri nesprávnom zaobchádzaní s batériou
môže vybuchnúť, spôsobiť požiar alebo
i chemické popáleniny. Dodržiavajte
nasledovné opatrenia.











Batériu nerozoberajte.
Batériu nedeformujte ani nevystavujte nárazom
či silovému pôsobeniu, ako napríklad úderom,
pádom alebo pošliapaniu.
Batériu neskratujte a nedovoľte, aby sa kovové
objekty dostali do styku s kontaktmi.
Nevystavujte batériu vysokým teplotám nad
60 °C, ako napríklad na priamom slnečnom
svetle alebo v aute zaparkovanom na slnku.
Batériu nespaľujte ani neodhadzujte do ohňa.
Nemanipulujte s poškodenými alebo tečúcimi
lítium-iónovými batériami.
Batériu nabíjajte pomocou pravej nabíjačky
batérií od spoločnosti Sony alebo pomocou
zariadenia na nabíjanie batérií.
Batérie uchovávajte mimo dosahu malých detí.
Batérie uchovávajte suché.
Na výmenu používajte iba rovnaký alebo
ekvivalentný typ batérie odporúčaný
spoločnosťou Sony.
Použité batérie likvidujte promptne podľa
pokynov.
Batériu vymieňajte len za určený typ. V
opačnom prípade môže dôjsť k požiaru
alebo zraneniu.
SK
Sieťový adaptér
Sieťový adaptér nepoužívajte, keď je
umiestnený v úzkom priestore, napríklad
medzi stenou a nábytkom.
Pri používaní sieťového adaptéra použite
blízku sieťovú zásuvku. V prípade
akejkoľvek poruchy pri používaní
kamkordéra ihneď odpojte sieťový adaptér
zo sieťovej zásuvky.
Aj keď je kamkordér vypnutý, stále je
napájaný z elektrickej siete, ak je pripojený
k sieťovej zásuvke pomocou sieťového
adaptéra.
PRE ZÁKAZNÍKOV V EURÓPE
Poznámka pre zákazníkov v krajinách
podliehajúcich smerniciam EÚ
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075, Japonsko. Autorizovaným
zástupcom pre smernicu pre
elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) a
bezpečnosť produktov je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Nemecko V prípade
záležitostí týkajúcich sa servisu alebo
záruky sa obracajte na adresy uvedené v
samostatných dokumentoch týkajúcich sa
servisu a záruky.
Upozornenie
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto zariadení
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
Tento produkt bol testovaný a je v súlade
s limitmi smernice EMC týkajúcej sa
používania prípojných káblov kratších ako
3 metre.
Poznámka
Ak statická elektrina alebo
elektromagnetické pole spôsobia prerušenie
prenosu údajov (zlyhanie), reštartujte
aplikáciu alebo odpojte a znovu pripojte
komunikačný kábel (kábel USB atď.).
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a
ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom.
Miesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta na
recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje.
Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte
prosím váš miestny alebo obecný úrad,
miestnu službu pre zber domového odpadu
alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
UPOZORNENIE






NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PRÚDOM. NEOTVÁRAŤ!
POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÝCH MIESTACH.
NEVYSTAVUJTE OHŇU!
NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM TEPLOTÁM
(60°).
NEROZOBERAŤ!
NESKRATOVAŤ!
Zneškodňovanie použitých
batérií (platí v Európskej únii a
ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale
znamená, že batéria dodaná s týmto
výrobkom nemôže byť spracovaná s
domovým odpadom.
Na niektorých batériách môže byť tento
symbol použitý v kombinácii s chemickými
značkami. Chemické značky ortute (Hg)
alebo olova (Pb) sú pridané ak batéria
obsahuje viac ako 0,0005% ortute alebo
0,004% olova.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie
týchto batérií, pomôžete zabrániť
potenciálne negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý by v
opačnom prípade mohol byť spôsobený pri
nesprávnom nakladaní s použitou batériou.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. V prípade, že výrobok,
ktorý si z dôvodu bezpečnosti, výkonu
alebo integrity údajov, vyžaduje trvalé
pripojenie zabudovanej batérie, táto batéria
musí byť vymenená iba kvalifikovaným
personálom. Aby ste zaručili, že batéria
bude správne spracovaná, odovzdajte
tento výrobok na konci jeho životnosti na
vhodnom zbernom mieste pre recykláciu
elektrických a elektronických zariadení. Pre
všetky ostatné batérie, prosím, postupujte
podľa časti, ako vybrať bezpečne batériu z
výrobku. Odovzdajte batériu na vhodnom
zbernom mieste pre recykláciu použitých
batérií.
Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohto výrobku alebo batérie
kontaktuje prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde ste
výrobok zakúpili.
SK
SK
Dodávané položky
Batéria
Čísla v zátvorkách označujú dodávané
množstvo.
 Sieťový adaptér striedavého prúdu (1)
 Napájací kábel (1)
 Kábel na prenos komponentného A/V
signálu (1) 
 Prípojný A/V kábel (1) 
 Kábel USB (1) 
 Nabíjateľná batéria NP-FV50 (1)
 CD-ROM „Handycam“ Application
Software (1) (s. 34)

(softvér vrátane príručky „PMB
Help“)
 Príručka k zariadeniu „Handycam“ (PDF)
Položky ponuky, panel LCD a objektív

 „PMB“

 „Návod na používanie“ (táto príručka)
(1)

Kamkordér nie je odolný voči prachu a
vlhkosti a nie je ani vodotesný. Pozrite si časť
„Preventívne opatrenia“ (s. 64).
Informácie o pamäťovej karte, ktorú môžete
používať s týmto kamkordérom, nájdete na
strane 17.
Položka ponuky, ktorá sa zobrazuje sivou
farbou, nie je pri daných podmienkach
nahrávania alebo prehrávania k dispozícii.
Pri výrobe obrazovky LCD sa používajú tie
najprecíznejšie technológie, vďaka čomu je
možné efektívne využiť viac ako 99,99 % pixlov.
Môžu sa však vyskytnúť drobné čierne alebo
jasné (biele, červené, modré alebo zelené)
bodky, ktoré sa neustále zobrazujú na obrazovke
LCD. Tieto bodky bežne vznikajú počas procesu
výroby zariadenia a nemajú žiadny vplyv na
nahrávanie.
Používanie kamkordéra

Pri manipulácii a používaní nedržte kamkordér
za kryt zásuviek ani za časti uvedené na
nasledujúcich obrázkoch.
Čierne bodky
Biele, červené, modré alebo zelené bodky
Obrazovka LCD


Dlhodobé vystavenie obrazovky LCD alebo
objektívu priamemu slnečnému žiareniu môže
spôsobiť poruchy.
Kamkordérom priamo nesnímajte slnko. Môže
to spôsobiť poruchu kamkordéra. Zábery slnka
robte iba pri slabých svetelných podmienkach,
napríklad za súmraku.
Informácie o nastavení jazyka

SK
Na ilustráciu postupov pri obsluhe sa používajú
informácie na obrazovke, ktoré môžu byť
uvedené v rôznych jazykoch. Ak je to potrebné,
zmeňte jazyk obrazovky skôr, než začnete
používať kamkordér (s. 15).
Informácie o nahrávaní





Ak chcete zabezpečiť stabilnú funkčnosť
pamäťovej karty, odporúča sa, aby ste pamäťovú
kartu inicializovali so svojím kamkordérom ešte
pred prvým použitím. Inicializáciou pamäťovej
karty sa vymažú všetky údaje, ktoré sú na nej
uložené, a tieto údaje nebude možné obnoviť.
Uložte svoje dôležité údaje do osobného
počítača alebo iného zariadenia.
Pred spustením nahrávania vyskúšajte funkciu
nahrávania a skontrolujte, či sa obraz a zvuk
nahrávajú bez problémov.
Za obsah nahrávky sa neposkytuje žiadna
náhrada, a to ani v prípade, ak nahrávanie alebo
prehrávanie nie je možné v dôsledku poruchy
kamkordéra, nahrávacieho média atď.
Systémy kódovania farieb v televízore sa líšia
v závislosti od krajiny alebo oblasti. Ak chcete
prezerať svoje nahrávky na televíznej obrazovke,
potrebujete televízor so systémom PAL.
Televízne programy, filmy, videopásky a iné
materiály môžu byť chránené autorskými
právami. Neoprávnené nahrávanie uvedených
materiálov môže byť v rozpore so zákonmi o
autorských právach.

Disky nahraté s kvalitou obrazu HD
(vysoké rozlíšenie)


Kamkordér je kompatibilný s formátom
MPEG-4 AVC/H.264 High Profile, ktorý
umožňuje dosiahnuť kvalitu nahratého obrazu
s vysokým rozlíšením (HD). Obrazy nahraté
pomocou kamkordéra s kvalitou obrazu s
vysokým rozlíšením (HD) preto nemôžete
prehrávať na nasledovných zariadeniach;
 Iné zariadenia kompatibilné s formátom
AVCHD, ktoré nie sú kompatibilné
s formátom High Profile
 Zariadenia, ktoré nie sú kompatibilné s
formátom AVCHD
Snímky nasnímané pomocou kamkordéra
sa nemusia dať normálne prehrávať v iných
zariadeniach. Podobne aj snímky nasnímané
pomocou iných zariadení sa nemusia dať
normálne prehrať v kamkordéri.
Tento kamkordér sníma s vysokým rozlíšením
vo formáte AVCHD. Médiá DVD s nahrávkami
vo formáte AVCHD by sa nemali používať
s prehrávačmi a rekordérmi diskov DVD,
pretože prehrávač alebo rekordér diskov
DVD nemusí médium vysunúť a môže bez
varovania vymazať jeho obsah. Médiá DVD
s nahrávkami vo formáte AVCHD je možné
prehrávať v kompatibilnom prehrávači alebo
rekordéri diskov Blu-ray Disc alebo v inom
kompatibilnom zariadení.
Uloženie všetkých nahratých
obrazových údajov

Poznámky k prehrávaniu

Videá nahraté v štandardnej (STD) kvalite
obrazu na pamäťovú kartu SD nie je možné
prehrávať na AV zariadeniach od iných
výrobcov.

Ak chcete zabrániť strate údajov, pravidelne
ukladajte všetky nasnímané zábery na externé
médiá. Odporúčame vám, aby ste nasnímané
zábery ukladali pomocou počítača na disk,
ako je napríklad disk DVD-R. Na uloženie
nasnímaných záberov môžete použiť aj
videorekordér alebo rekordér DVD/HDD
(s. 47).
Nemôžete vytvoriť disk AVCHD z obrazových
údajov, ktoré boli nasnímané s položkou
(MENU)  [Show others]  [ REC
[SHOOTING SET])
MODE] (v kategórii
nastavenou na hodnotu [HD FX]. Údaje uložte
na disk Blu-ray Disc alebo pomocou externého
média (s. 43, 45).
Poznámky k batérii a sieťovému
adaptéru striedavého prúdu


Po vypnutí kamkordéra vždy vyberte batériu
alebo odpojte sieťový adaptér striedavého
prúdu.
Odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu
od kamkordéra tak, že súčasne uchopíte
kamkordér aj konektor DC.
SK
Poznámka k teplote kamkordéra/
batérie

Keď je teplota kamkordéra alebo batérie
extrémne vysoká alebo nízka, môže sa stať,
že nebudete môcť nahrávať ani prehrávať.
Kamkordér disponuje ochrannými funkciami
pre takéto situácie. V takomto prípade sa na
obrazovke LCD zobrazí indikátor.
Keď je kamkordér pripojený k počítaču
alebo k príslušenstvu


Nepokúšajte sa formátovať nahrávacie médium
kamkordéra pomocou počítača. Ak to urobíte,
váš kamkordér nemusí pracovať správne.
Pri pripájaní kamkordéra k inému zariadeniu
pomocou komunikačných káblov skontrolujte,
či zasúvate zástrčku konektora správnym
spôsobom. Násilné vtláčanie zástrčky môže
poškodiť koncový konektor a viesť k poruche
kamkordéra.
Ak nie je možné prehrávať ani nahrávať
zábery, použite funkciu [MEDIA
FORMAT]

V prípade dlhodobého opakovaného
nahrávania a vymazávania záberov dochádza
k fragmentácii údajov na nahrávacom médiu.
Zábery sa nemusia dať ukladať alebo snímať.
V takom prípade svoje zábery uložte najprv na
externé médium určitého typu, a potom spustite
funkciu [MEDIA FORMAT] tak, že sa postupne
(MENU)  [Show
dotknete položiek
others]  [MEDIA FORMAT]
(v kategórii [MANAGE MEDIA]) 
položky požadovaného média (HDR-CX116E/
MTF= Modulation Transfer Function. Číselná
hodnota vyjadruje množstvo svetla z objektu
zobrazeného v objektíve.
Poznámky k voliteľnému príslušenstvu


Informácie o tejto príručke, ilustráciách
a informáciách na obrazovke





.
Objektív Carl Zeiss

SK
Súčasťou kamkordéra je aj objektív Carl Zeiss,
ktorý spoločne vyvinuli nemecká spoločnosť
Carl Zeiss a spoločnosť Sony Corporation, a
ktorý poskytuje obraz najvyššej kvality. Objektív
používa merací systém MTF, ktorý je určený pre
videokamery, a ponúka kvalitu, ktorá je typická
pre objektívy Carl Zeiss.
Obrázky s príkladmi, ktoré sú použité v tejto
príručke na ilustráciu, boli nasnímané pomocou
statického digitálneho fotoaparátu, a preto sa
môžu odlišovať od obrázkov a indikátorov, ktoré
sa v skutočnosti zobrazujú na obrazovke vášho
kamkordéra. Vyobrazenia kamkordéra a jeho
obrazoviek sú zväčšené alebo zjednodušené, aby
boli názornejšie.
V tejto príručke sa interná pamäť
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E) a pevný
disk (HDR-XR150E/XR155E) kamkordéra, ako
aj pamäťová karta označujú ako „nahrávacie
médiá“.
Disk DVD, ktorý bol nahratý v kvalite obrazu
s vysokým rozlíšením (HD) sa v tejto príručke
označuje ako disk AVCHD.
Dizajn a technické parametre kamkordéra
a príslušenstva sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
Overenie názvu modelu kamkordéra
CX150E/CX155E/XR150E/XR155E)  [YES]
 [YES] 
Odporúčame vám používať originálne
príslušenstvo od spoločnosti Sony.
Pôvodné príslušenstvo od spoločnosti Sony
nemusí byť dostupné v niektorých krajinách
alebo oblastiach.

Ak existujú rozdiely v špecifikáciách medzi
jednotlivými modelmi, názov modelu je
uvedený v tejto príručke. Názov modelu svojho
kamkordéra si môžete overiť na spodnej strane
kamkordéra.
Najvýznamnejšie rozdiely v špecifikáciách
týchto produktov sú uvedené v nasledujúcej
tabuľke.
Nahrávacie
médiá
HDRCX110E
Pamäťová
karta
Kapacita
interných
nahrávacích
médií
Konektor
USB
—
Vstup/
Výstup
HDRCX115E
HDRCX116E
HDRCX150E
HDRXR155E

Len
výstup
Interná
pamäť +
pamäťová
karta
8GB
Len
výstup
16GB
Vstup/
Výstup
HDRCX155E
HDRXR150E
Len
výstup
Interný
pevný
disk +
pamäťová
karta
120GB
Vstup/
Výstup
Len
výstup
Poznámky k používaniu



Informácie o snímači spadnutia
(HDR-XR150E/XR155E)
Kamkordér je vybavený funkciou snímača
spadnutia, ktorý ochraňuje interný pevny disk
pred nárazom v prípade spadnutia kamkordéra.
Ak dôjde k spadnutiu alebo ak sa kamkordér
nachádza bezváhovom stave, je možné zachytiť
zvuk zablokovania, ktorý signalizuje aktiváciu
tejto funkcie v kamkordéri. Ak snímač
spadnutia opakovane zaznamená spadnutie,
nahrávanie alebo prehrávanie sa môže zastaviť.
Poznámka k používaniu kamkordéra vo
vysokých nadmorských výškach
(HDR-XR150E/XR155E)

Kamkordér nezapínajte na miestach s nízkym
tlakom vzduchu, kde nadmorská výška
presahuje 5 000 metrov. V opačnom prípade sa
môže poškodiť mechanika interného pevného
disku kamkordéra.
Nevykonávajte žiadne z nasledujúcich akcií. V
opačnom prípade sa môže poškodiť nahrávacie
médium, nahraté zábery nemusí byť možné
prehrať, môže dôjsť k ich strate alebo sa môžu
vyskytnúť iné poruchy.
 vysúvanie pamäťovej karty, keď svieti alebo
bliká indikátor prístupu (s. 18)
 vyberanie batérie alebo sieťového adaptéra
striedavého prúdu z kamkordéra alebo
vystavovanie kamkordéra mechanickým
nárazom alebo vibráciám, keď svietia alebo
(Videozáznam)/
blikajú indikátory
(Fotografia) (s. 21) alebo indikátor
prístupu (s. 18)
Ak používate remienok na plece (predáva sa
samostatne) zabráňte narážaniu kamkordéra o
iné predmety.
Kamkordér nepoužívajte vo veľmi hlučných
prostrediach.
SK
Tok činností
Začíname (s. 11)
Pripravte zdroj napájania a pamäťovú kartu.
Nahrávanie videozáznamov a fotografií (s. 20)
Nahrávanie videozáznamov  s. 22
 Zmena režimu nahrávania
 Očakávaný čas nahrávania (MEDIA INFO)
Fotografovanie  s. 24
Prehrávanie videozáznamov a fotografií
Prehrávanie na kamkordéri  s. 25
Prehrávanie záberov na televízore  s. 28
Ukladanie záberov
Ukladanie videozáznamov a fotografií pomocou počítača  s. 33
Ukladanie videozáznamov a fotografií na externom médiu  s. 45
Ukladanie záberov pomocou napaľovačky alebo rekordéra DVD  s. 47
Odstraňovanie videozáznamov a fotografií (s. 31)
Ak odstránite údaje záberov, ktoré uložíte do počítača alebo na
disk, môžete na uvoľnené miesto na médiu nahrať nové zábery.
SK
Obsah
Najskôr si prečítajte tieto informácie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Tok činností.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Začíname
11
13
14
15
16
17
Obsah
Krok 1: Nabíjanie batérie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Možnosti nabíjania batérie v zahraničí.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 2: Zapnutie napájania a nastavenie dátumu a času.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmena nastaveného jazyka.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 3: Príprava nahrávacieho média.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrola nastavení nahrávacieho média.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Replikovanie alebo kopírovanie videozáznamov a fotografií z interného
nahrávacieho média na pamäťovú kartu (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
Nahrávanie/Prehrávanie
Nahrávanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Prehrávanie na kamkordéri.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Prehrávanie záberov na televízore.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Správne používanie kamkordéra
Odstraňovanie videozáznamov a fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Ukladanie videozáznamov a fotografií pomocou počítača
Príprava počítača (Windows).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Počítače Macintosh.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Spustenie aplikácie PMB (Picture Motion Browser).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Voľba spôsobu vytvorenia disku (počítač).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Vytvorenie disku jedným dotykom (One Touch Disc Burn).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Import videozáznamov a fotografií do počítača.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Vytvorenie disku AVCHD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Prehrávanie disku AVCHD v počítači.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Vytvorenie disku Blu-ray. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Vytvorenie disku v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD), ktorý je možné
prehrávať v bežných prehrávačoch DVD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Kopírovanie disku.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Upravovanie videozáznamov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Snímanie fotografií z videozáznamu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
SK
Ukladanie záberov s externým zariadením
Ukladanie záberov na externé médium (DIRECT COPY).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Vytvorenie disku pomocou DVD napaľovačky, rekordéra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Prispôsobenie kamkordéra
Používanie ponúk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Získanie podrobných informácií z Príručka k zariadeniu „Handycam“.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Ďalšie informácie
Riešenie problémov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Preventívne opatrenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Špecifikácie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Rýchla referencia
Indikátory na obrazovke.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Súčasti a ovládacie prvky.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Register.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
SK
10
Začíname
Krok 1: Nabíjanie batérie
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/CX155E
Konektor DC IN
Batéria
Konektor DC
Indikátor CHG (nabíjanie)
Začíname
Adaptér
striedavého prúdu
Napájací kábel
Do sieťovej zásuvky
HDR-XR150E/XR155E
Konektor DC IN
Batéria
Konektor DC
Adaptér
striedavého prúdu
Indikátor CHG (nabíjanie)
Napájací kábel
Do sieťovej zásuvky
SK
11
Batériu „InfoLITHIUM“ (série V) je možné nabíjať po pripojení ku kamkordéru.
 Poznámky
Ku kamkordéru nemôžete pripojiť žiadne iné batérie typu „InfoLITHIUM“ okrem batérií série V.

1
2
3
Vypnite kamkordér zatvorením obrazovky LCD.
Pripojte batériu tak, že ju budete zasúvať v smere šípky, kým nezaznie
cvaknutie.
Pripojte sieťový adaptér striedavého prúdu a napájací kábel ku
kamkordéru a k sieťovej zásuvke.

4
Otočte konektor DC tak, aby značka  na tomto konektore bola zarovnaná s tou istou značkou na
konektore DC IN.
Rozsvieti sa indikátor CHG (nabíjanie) a spustí sa nabíjanie. Keď sa batéria úplne nabije,
indikátor CHG (nabíjanie) zhasne.
Keď je batéria nabitá, odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu z
konektora DC IN kamkordéra.
Tipy
Na strane 68 nájdete informácie o čase nahrávania a prehrávania.
Ak je kamkordér zapnutý, môžete skontrolovať približnú hodnotu zostávajúceho výkonu batérie, a to
pomocou indikátora zostávajúceho výkonu, ktorý nájdete v ľavom hornom rohu obrazovky LCD.



Vybratie batérie
Zatvorte obrazovku LCD. Posuňte uvoľňovaciu páčku BATT (batéria) () a vyberte batériu ().
Použitie sieťovej zásuvky ako zdroja napájania
Vytvorte rovnaké pripojenia, ktoré sú uvedené aj v časti „Krok 1: Nabíjanie batérie“. Aj keď je
batéria pripojená, batéria sa nevybíja.
SK
12
Poznámky k batérii




Keď vyberáte batériu alebo odpájate sieťový adaptér striedavého prúdu, zatvorte obrazovku LCD a
(Videozáznam)/ (Fotografia) (s. 21) a indikátor prístupu (s. 18) nesvietia.
skontrolujte, či indikátor
Indikátor CHG (nabíjanie) počas nabíjania bliká v nasledujúcich prípadoch:
 Batéria nie je správne pripojená.
 Batéria je poškodená.
 Teplota batérie je nízka.
Odpojte batériu od kamkordéra a uložte ju na teplé miesto.
 Teplota batérie je vysoká.
Odpojte batériu od kamkordéra a uložte ju na chladné miesto.
Neodporúča sa používať batériu NP-FV30, ktorá umožňuje iba krátky čas nahrávania a prehrávania.
Ak nebudete kamkordér používať asi 5 minút, v rámci predvoleného nastavenia sa napájanie automaticky
vypne, aby sa šetrila energia batérie ([A.SHUT OFF]).


Začíname
Poznámky k sieťovému adaptéru striedavého prúdu

Pri používaní sieťového adaptéra striedavého prúdu použite blízku sieťovú zásuvku. Ak sa počas
používania kamkordéra vyskytne akákoľvek porucha, ihneď odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu zo
sieťovej zásuvky.
Sieťový adaptér striedavého prúdu pri používaní neumiestňujte do úzkeho priestoru (napríklad medzi
stenu a nábytok).
Neskratujte konektor DC sieťového adaptéra striedavého prúdu ani kontakty batérie žiadnymi kovovými
predmetmi. Môže to spôsobiť poruchu zariadenia.
Možnosti nabíjania batérie v zahraničí
Batériu môžete nabíjať s dodávaným sieťovým adaptérom striedavého prúdu vo všetkých
krajinách alebo oblastiach, ktoré majú v elektrickej rozvodnej sieti striedavý prúd 100 V až
240 V, 50 Hz/60 Hz.

Nepoužívajte elektronický menič napätia.
SK
13
Krok 2: Zapnutie napájania a nastavenie dátumu
a času
1
Otvorte obrazovku LCD svojho kamkordéra.
Kamkordér je zapnutý.

Ak chcete zapnúť kamkordér, keď je obrazovka LCD otvorená, stlačte tlačidlo POWER.
Indikátor MODE
Tlačidlo POWER
2
Vyberte požadovanú zemepisnú oblasť pomocou tlačidiel
potom sa dotknite tlačidla [NEXT].
/
,a
Dotknite sa tlačidla na
obrazovke LCD

3
Ak chcete znova nastaviť dátum a čas, dotknite sa položky
(MENU)  [Show others]
[GENERAL SET])  [CLOCK SET]. Ak sa položka
 [CLOCK/ LANG] (v kategórii
/
, kým sa požadovaná položka nezobrazí.
nenachádza na obrazovke, dotýkajte sa tlačidiel
Nastavte [SUMMERTIME], dátum a čas a potom sa dotknite položky
Hodiny sa spustia.

SK
14
Ak nastavíte funkciu [SUMMERTIME] na hodnotu [ON], hodiny sa posunú o hodinu dopredu.
.
 Poznámky
Počas nahrávania sa dátum a čas nezobrazujú, ale automaticky sa zaznamenávajú na nahrávacie médium
a počas prehrávania ich je možné zobraziť. Ak chcete zobraziť dátum a čas, dotknite sa položiek
[PLAYBACK])  [DATA CODE] 
(MENU)  [Show others]  [PLAYBACK SET] (v kategórii


.
[DATE/TIME] 
 Pípnutie po vykonaní operácie môžete vypnúť tak, že sa dotknete položiek
(MENU) 
[GENERAL SET])  [BEEP]  [OFF] 
[Show others]  [SOUND/DISP SET] (v kategórii


.
 Ak tlačidlo, ktorého sa dotknete, nereaguje správne, vykonajte kalibráciu dotykového panela.

Vypnutie napájania
Zatvorte obrazovku LCD. Indikátor
napájanie vypne.
(Videozáznam) niekoľko sekúnd bliká a potom sa
Tipy
Kamkordér môžete vypnúť aj stlačením tlačidla POWER.
Keď je položka [POWER ON BY LCD] nastavená na možnosť [OFF], vypnite kamkordér stlačením
tlačidla POWER.


Začíname

Zmena nastaveného jazyka
Nastavenie displeja môžete zmeniť tak, aby sa hlásenia na displeji zobrazovali v zadanom
jazyku.
(MENU)  [Show others]  [CLOCK/ LANG] (v kategórii
Dotknite sa položky
[GENERAL SET])  [ LANGUAGE SET]  požadovaný jazyk 


.
SK
15
Krok 3: Príprava nahrávacieho média
Nahrávacie médiá, ktoré môžete používať, závisia od kamkordéra. Na obrazovke kamkordéra
sa zobrazujú nasledujúce ikony.
HDR-CX110E/CX115E
Pamäťová
karta
HDR-CX116E/CX150E/CX155E
Interná
pamäť
HDR-XR150E/XR155E
*
*
Interný
pevný disk
Pamäťová
karta
Pamäťová
karta
* V predvolenom nastavení sa videozáznamy a fotografie nahrávajú na toto nahrávacie médium. Na
vybranom médiu môžete vykonávať nahrávanie, prehrávanie a úpravy.
Tipy
Informácie o čase, ktorý je k dispozícii pre nahrávanie videozáznamov, nájdete na strane 68.


Výber nahrávacieho média pre videozáznamy (HDR-CX116E/CX150E/
CX155E/XR150E/XR155E)
 Dotknite sa položky
(v kategórii
(MENU)  [Show others]  [MEDIA SETTINGS]
[MANAGE MEDIA])  [MOVIE MEDIA SET].
Zobrazí sa obrazovka [MOVIE MEDIA SET].
 Dotknite sa požadovaného nahrávacieho média.
 Dotknite sa položky [YES] 
Nahrávacie médium je zmenené.
SK
16
.
Výber nahrávacieho média pre fotografie (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E)
 Dotknite sa položky
(v kategórii
(MENU)  [Show others]  [MEDIA SETTINGS]
[MANAGE MEDIA])  [PHOTO MEDIA SET].
Zobrazí sa obrazovka [PHOTO MEDIA SET].
 Dotknite sa požadovaného nahrávacieho média.
 Dotknite sa položky [YES] 
.
Nahrávacie médium je zmenené.
Začíname
Kontrola nastavení nahrávacieho média
Ikona vybratého nahrávacieho média sa zobrazuje v pravom hornom rohu obrazovky v
režime nahrávania videozáznamu aj v režime snímania fotografií.
Ikona nahrávacieho média

Vzhľad zobrazenej ikony môže byť rôzny a závisí od modelu.
Vloženie pamäťovej karty
 Poznámky
Ak chcete nahrávať videozáznamy alebo fotografie na pamäťovú kartu, nastavte nahrávacie médium na
hodnotu [MEMORY CARD] (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).

Typy pamäťových kariet, ktoré môžete používať s kamkordérom



S týmto kamkordérom môžete používať nasledujúce pamäťové karty: „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2),
„Memory Stick PRO-HG Duo“, pamäťové karty SD, pamäťové karty SDHC, pamäťové karty SDXC (pre
každú kartu SD sa požaduje trieda Speed Class 4 alebo vyššia). Nedá sa však zaručiť, že kamkordér bude
pracovať s každou pamäťovou kartou.
Je overené, že kamkordér pracuje s kartami „Memory Stick PRO Duo“ s kapacitou do 32 GB a s kartami
SD s kapacitou do 64 GB.
V tejto príručke sa pamäťové médiá typu „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2) a typu „Memory Stick PROHG Duo“ spoločne označujú ako médiá typu „Memory Stick PRO Duo“. Pamäťové karty SD, pamäťové
karty SDHC a pamäťové karty SDXC sa označujú ako karty SD.
SK
17
 Poznámky
S kamkordérom nie je možné používať kartu MultiMediaCard.
 Po pripojení kamkordéra k počítaču alebo A/V zariadeniu prostredníctvom kábla USB nie je možné
importovať ani prehrávať videozáznamy nahrané na pamäťových kartách SDXC, ak počítač alebo
zariadenie nepodporujú systém súborov exFAT*. Pred pripojením vždy skontrolujte, či zariadenie
podporuje systém exFAT. Ak pripojíte zariadenie, ktoré nepodporuje systém exFAT, a zobrazí sa
obrazovka formátovania, nespúšťajte formátovanie. Ak by ste ho spustili, všetky údaje sa stratia.
* exFAT je systém súborov, ktorý sa používa na pamäťových kartách SDXC.

Veľkosť pamäťovej karty, ktorú môžete používať s kamkordérom


S týmto kamkordérom sa môžu používať pamäťové médiá typu „Memory Stick PRO Duo“, pamäťové
médiá s veľkosťou zodpovedajúcou polovici veľkosti média „Memory Stick“ alebo karty SD so
štandardnou veľkosťou.
Na pamäťovú kartu ani na adaptér pamäťovej karty nenalepujte žiadne štítky ani iné podobné predmety.
Takéto nalepovanie môže spôsobiť poruchu.
Otvorte kryt a zasúvajte pamäťovú kartu s orezaným koncom nasmerovaným
tak, ako je to znázornené na ilustrácii, kým nezaznie cvaknutie.

Po vložení pamäťovej karty zatvorte kryt.
Všímajte si nasmerovanie orezaného konca.
Indikátor prístupu
Ak vložíte novú pamäťovú kartu, môže sa zobraziť obrazovka [Create a new Image
Database File.]. Ak sa zobrazí, dotknite sa položky [YES]. Ak na pamäťovú kartu
nahrávate iba fotografie, dotknite sa položky [NO].

SK
18
Dajte pozor, ako vkladáte pamäťovú kartu. Ak nasilu zasuniete pamäťovú kartu, ktorá je nesprávne
nasmerovaná, môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty, otvoru pre pamäťovú kartu alebo údajov
záberov.
 Poznámky
Ak sa zobrazí hlásenie [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not
(MENU)
enough free space.], naformátujte pamäťovú kartu tak, že sa postupne dotknete položiek

 [Show others]  [MEDIA FORMAT] (v kategórii
[MANAGE MEDIA])  [MEMORY
CARD] (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E)  [YES]  [YES] 
.
Vysunutie pamäťovej karty
Otvorte kryt a jemne zatlačte na pamäťovú kartu.


Neotvárajte kryt počas nahrávania.
Pri vkladaní alebo vysúvaní pamäťovej karty dajte pozor, aby pamäťová karta nevyskočila a nespadla.
Začíname
Replikovanie alebo kopírovanie videozáznamov a fotografií z interného
nahrávacieho média na pamäťovú kartu (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E)
(MENU)  [Show others]  [MOVIE DUB]/[PHOTO
[EDIT]), a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Postupne sa dotknite položiek
COPY] (v kategórii
SK
19
Nahrávanie/Prehrávanie
Nahrávanie
V predvolenom nastavení sa videozáznamy nahrávajú v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením
(HD) na nasledujúce médiá.
HDR-CX110E/CX115E: Pamäťová karta
HDR-CX116E/CX150E/CX155E: Interná pamäť
HDR-XR150E/XR155E: Interný pevný disk
Tipy
Informácie o tom, ako zmeniť nahrávacie médium, nájdete na strane 16
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).


Otvorenie krytu objektívu
Prepnite prepínač LENS COVER do otvorenej polohy.
Tipy
Po skončení nahrávania alebo pri prehrávaní záberov zatvorte kryt objektívu.


1
Utiahnite remienok na uchopenie.
SK
20
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/CX155E
HDR-XR150E/XR155E
2
Otvorte obrazovku LCD svojho kamkordéra.
Kamkordér je zapnutý.

Nahrávanie/Prehrávanie

Ak chcete zapnúť kamkordér, ktorého obrazovka LCD už je otvorená, stlačte tlačidlo POWER
(s. 14).
Režimy nahrávania môžete prepínať stláčaním tlačidla MODE. Stláčaním tlačidla MODE rozsvieťte
indikátor požadovaného režimu nahrávania.
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/CX155E
Tlačidlo MODE
(Videozáznam): Pri nahrávaní
videozáznamu
(Fotografia): Pri nahrávaní fotografií
HDR-XR150E/XR155E
Tlačidlo MODE
(Videozáznam): Pri nahrávaní
videozáznamu
(Fotografia): Pri nahrávaní fotografií
SK
21
Nahrávanie videozáznamov
Stlačením tlačidla START/STOP spustite nahrávanie.

Nahrávanie môžete spustiť aj tak, že sa dotknete položky  v ľavom dolnom rohu obrazovky LCD.
Tlačidlo START/STOP
[STBY]  [REC]
Ak chcete zastaviť nahrávanie, znova stlačte tlačidlo START/STOP.


Nahrávanie môžete zastaviť aj tak, že sa dotknete položky  v ľavom dolnom rohu obrazovky LCD.
Po zapnutí kamkordéra alebo zapnutí režimu nahrávania (videozáznam/fotografia) alebo prehrávania sa
budú ikony a indikátory na paneli LCD zobrazovať 3 sekundy, potom sa ich zobrazenie zruší. Ak chcete
znovu zobraziť ikony a indikátory, dotknite sa ľubovoľného miesta na obrazovke LCD okrem tlačidiel
nahrávania a priblíženia.
Tlačidlá nahrávania a priblíženia
na obrazovke LCD
po približne
3 sekundách
 Poznámky
Ak zatvoríte obrazovku LCD počas nahrávania videozáznamov, kamkordér zastaví nahrávanie.
 Maximálny čas nepretržitého nahrávania videozáznamov je približne 13 hodín.
 Ak veľkosť súboru videozáznamu prekročí 2 GB, automaticky sa vytvorí ďalší súbor videozáznamu.
 Po zapnutí kamkordéra bude trvať niekoľko sekúnd, kým budete môcť začať s nahrávaním. Počas tejto
doby nie je možné kamkordér používať.

SK
22

Ak sa nahrávanie dokončí, ale údaje sa stále zapisujú na nahrávacie médium, tento stav bude indikovaný
spôsobmi uvedenými nižšie. Počas tejto doby chráňte kamkordér pred nárazmi a vibráciami a nevyberajte
batériu ani neodpájajte sieťový adaptér striedavého prúdu.
 Indikátor prístupu (s. 18) svieti alebo bliká
 Ikona média v pravom hornom rohu obrazovky LCD bliká
Tipy
Informácie o čase, ktorý je k dispozícii na nahrávanie pre videozáznamy, nájdete na strane 68.
Počas nahrávania videozáznamu môžete úplným stlačením tlačidla PHOTO (Dual Rec) snímať fotografie.
Po rozpoznaní tváre sa zobrazí biely rámček a kvalita obrazu okolo tváre sa automaticky optimalizuje
([FACE DETECTION]).
Preferovanú tvár môžete určiť tak, že sa jej dotknete.
V predvolenom nastavení sa fotografia automaticky nasníma, keď kamkordér počas nahrávania
videozáznamu zistí úsmev osoby (Rozpoznávanie úsmevu).
Z nahratých videozáznamov môžete vytvoriť statické zábery
(HDR-CX110E/CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).
Ak chcete zistiť, koľko času máte k dispozícii na nahrávanie, odhadovanú zostávajúcu kapacitu atď.,
(MENU)  [Show others]  [MEDIA INFO] (v kategórii
postupne sa dotknite položiek
[MANAGE MEDIA]).
Obrazovka LCD kamkordéra dokáže zobrazovať záznam obrazov v rámci celej obrazovky (úplné
zobrazenie pixlov). Pri prehrávaní na televízore, ktorý nie je kompatibilný s úplným zobrazením pixlov,
to môže spôsobiť mierne orezanie horného, spodného, pravého a ľavého okraja obrazu. V takom prípade
nastavte položku [GUIDEFRAME] na možnosť [ON] a snímky nahrávajte prostredníctvom pomocného
vonkajšieho rámu zobrazeného na displeji.
Ak chcete nastaviť uhol panela LCD, najprv otvorte panel LCD tak, aby s kamkordérom zvieral uhol 90
stupňov (), a potom nastavte požadovaný uhol ().









Nahrávanie/Prehrávanie

 90 stupňov (max.)
 180 stupňov (max.)

Parameter [
 90 stupňov
smerom ku
kamkordéru
STEADYSHOT] je predvolene nastavený na hodnotu [ACTIVE].
Údajový kód počas nahrávania
Dátum, čas a podmienky nahrávania sa automaticky zaznamenajú na nahrávacie médium.
Počas nahrávania nie sú zobrazené. Počas prehrávania ich môžete skontrolovať pomocou
(MENU)
funkcie [DATA CODE]. Ak ich chcete zobraziť, postupne sa dotknite položiek
[PLAYBACK])  [DATA CODE]
 [Show others]  [PLAYBACK SET] (v kategórii


.
 požadovaného nastavenia 
SK
23
Fotografovanie
V predvolenom nastavení sa fotografie nahrávajú na nasledujúce nahrávacie médiá.
HDR-CX110E/CX115E: Pamäťová karta
HDR-CX116E/CX150E/CX155E: Interná pamäť
HDR-XR150E/XR155E: Interný pevný disk
Tipy
Informácie o tom, ako zmeniť nahrávacie médium, nájdete na strane 16
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).


 Stlačením tlačidla MODE zapnite indikátor
(Fotografia).
Obrazovka LCD sa prepne do režimu snímania fotografií a pomer strán obrazovky sa
zmení na 4:3.
 Jemným stláčaním tlačidla PHOTO nastavte zaostrenie a potom tlačidlo
úplne stlačte.

Fotografie môžete snímať aj tak, že sa dotknete položky
na obrazovke LCD.
Bliká  Rozsvieti sa
Keď sa ikona
Tipy
Počet fotografií, ktoré je možné nasnímať, môžete skontrolovať na obrazovke LCD (s. 71).
(MENU)  [Show others] 
Ak chcete zmeniť veľkosť záberov, postupne sa dotknite položiek
[PHOTO SETTINGS])  požadovaného nastavenia 

[ IMAGE SIZE] (v kategórii
.
, snímanie fotografií nie je možné.
Ak sa zobrazuje ikona




SK
24
prestane zobrazovať, fotografia je nahratá.
Prehrávanie na kamkordéri
V predvolenom nastavení sa prehrávajú videozáznamy a fotografie nahraté na nasledujúce
nahrávacie médiá.
HDR-CX110E/CX115E: Pamäťová karta
HDR-CX116E/CX150E/CX155E: Interná pamäť
HDR-XR150E/XR155E: Interný pevný disk
Tipy
Informácie o tom, ako zmeniť nahrávacie médium, nájdete na strane 16
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).


1
2
Otvorte obrazovku LCD svojho kamkordéra.
Kamkordér je zapnutý.

Ak chcete zapnúť kamkordér pri otvorenej obrazovke LCD, stlačte tlačidlo POWER (s.14).
(VIEW IMAGES).
Stlačte tlačidlo

3
Obrazovku VISUAL INDEX je možné zobraziť aj tak, že sa dotknete položky
IMAGES) na obrazovke LCD.
Nahrávanie/Prehrávanie
O niekoľko sekúnd sa zobrazí obrazovka VISUAL INDEX.
(VIEW
alebo
()
Ak chcete prehrávať videozáznamy, dotknite sa položky
 požadovaného videozáznamu ().
Ak chcete zobraziť fotografiu, dotknite sa položky (fotografia) () 
požadovanej fotografie ().
Videozáznamy sa zobrazujú a triedia podľa dátumu záznamu.
SK
25
 Zobrazenie prevádzkového tlačidla.
 Prechod na obrazovku MENU
 Zobrazenie obrazovky na výber typu indexu ([DATE INDEX]/[ FILM ROLL]/
[ FACE]).

/
: Zobrazenie videozáznamov nasnímaných v predchádzajúcom/
nasledujúcom dátume.*

/
: Zobrazenie predchádzajúceho/nasledujúceho videozáznamu.
 Návrat na obrazovku záznamu.
* Indikátor  sa zobrazí, keď sa dotknete položky .



sa zobrazí, keď je vybratá kvalita obrazu so štandardným rozlíšením (STD) pomocou
Ikona
/
SET].
funkcie [
Po obrazovke sa môžete posúvať dotykom a posúvaním položky  alebo .
Indikátor  sa zobrazí pri videozázname alebo fotografii, ktoré boli naposledy prehrávané alebo
nahraté. Ak sa dotknete videozáznamu alebo fotografie s indikátorom , od tohto miesta budete
môcť spustiť prehrávanie. (Na fotografii nahratej na pamäťovej karte sa zobrazí indikátor .)
Prehrávanie videozáznamov
Kamkordér začína prehrávať vybraný videozáznam.
Nastavenie hlasitosti
Predchádzajúce
Zastavenie
Rýchle prevíjanie
dozadu
Nasledujúce
OPTION
Rýchle prevíjanie dopredu
Pozastavenie/Prehratie
 Poznámky
Môže sa stať, že zábery sa nebudú dať prehrať v inom zariadení, než je kamkordér.

Tipy
Keď prehrávanie od vybratého videozáznamu dosiahne posledný záznam, znova sa zobrazí obrazovka INDEX.
Ak sa počas pozastavenia prehrávania dotknete položky
/
, videozáznam sa bude prehrávať
pomaly.
/
, videozáznamy sa budú prehrávať asi
Ak sa budete počas prehrávania opakovane dotýkať
5-krát rýchlejšie  asi 10-krát rýchlejšie  asi 30-krát rýchlejšie  asi 60-krát rýchlejšie.
(MENU)  [Show
Obrazovku VISUAL INDEX môžete zobraziť tak, že sa dotknete položky
[PLAYBACK]).
others]  [VISUAL INDEX] (v kategórii





SK
26

Dátum a čas nahrávania, ako aj podmienky snímania sa počas snímania zaznamenajú automaticky.
Tieto informácie sa počas nahrávania nezobrazujú, môžete ich však zobraziť počas prehrávania, a to
(MENU)  [Show others]  [PLAYBACK SET] (v kategórii
tak, že sa dotknete položky


.
[PLAYBACK])  [DATA CODE]  a požadovaného nastavenia 
Nastavenie hlasitosti zvuku videozáznamov
Počas prehrávania videozáznamov sa dotknite položky
/

.
položiek

Hlasitosť zvuku môžete nastaviť pomocou položiek
/
 a nastavte hlasitosť pomocou
v ponuke OPTION MENU.
Prezeranie fotografií
Kamkordér zobrazuje vybranú fotografiu.
Prechod na obrazovku
VISUAL INDEX
Spustenie/Zastavenie
prezentácie záberov
Nahrávanie/Prehrávanie
Predchádzajúce
Nasledujúce
OPTION MENU
Tipy
Pri prezeraní fotografií nahratých na pamäťovej karte sa na obrazovke zobrazí indikátor
prehrávania).


(priečinok
SK
27
Prehrávanie záberov
na televízore
Spôsoby pripojenia a kvalita obrazu
(vysoké rozlíšenie (HD) alebo štandardné
rozlíšenie (STD)) na televíznej obrazovke sa
môžu líšiť v závislosti od typu pripojeného
televízora a použitých konektorov.
/
 Dotknite sa položky
a vyberte vstupný konektor
televízora. Potom sa dotknite
položky
.


Pripojenie televízora pomocou
sprievodcu [TV CONNECT Guide]
Zobrazí sa spôsob pripojenia.
Ak sa dotknete položky [HINT], môžete
zobraziť tipy na pripojenie alebo zmeniť
nastavenie kamkordéra.
Kamkordér môžete jednoducho pripojiť
k televízoru podľa pokynov zobrazených na
obrazovke LCD, [TV CONNECT Guide].
 Prepnite vstup na televízore na
pripojený konektor.

Ďalšie informácie nájdete v príručke k
televízoru.
Konektory na kamkordéri Vstupné konektory na
televíznom prijímači
 Pripojte kamkordér k televízoru.
Konektor HDMI OUT
 Zapnite kamkordér a dotknite sa
položky
(MENU)  [Show
others]  [TV CONNECT Guide]
(v kategórii [OTHERS]) na
obrazovke LCD.

Ako zdroj napájania použite sieťový
adaptér striedavého prúdu (s. 12).
*
 Dotknite sa položky [High
Definition TV].
**
Konektor pre diaľkový
ovládač A/V
* HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/
CX155E
** HDR-XR150E/XR155E
SK
28
 Dotknite sa položky
[YES].

Prípojný A/V kábel s S VIDEO (predáva sa
samostatne)

Keď sa na výstup videozáznamu použije
prípojný A/V kábel, výstup videozáznamu
bude v kvalite obrazu so štandardným
rozlíšením (STD).
(biely)
(červený)
(žltý)
 Prehrávanie videozáznamov a
fotografií na kamkordéri (s. 25).
Typy káblov na pripojenie kamkordéra
k televízoru
Pripojenie k televízoru s vysokým rozlíšením obrazu
(zelený) Y
(modrý) PB/CB
(červený) PR/CR
(biely)
(červený)
(žltý)
(biely)
(červený)
Pripojenie k televízoru cez
videorekordér

Nahrávanie/Prehrávanie
Kábel na prenos komponentného A/V signálu
(dodáva sa)
Prípojný A/V kábel (dodáva sa)
Pripojte kamkordér do vstupu LINE IN
videorekordéra pomocou prípojného
A/V kábla. Nastavte prepínač vstupov na
videorekordéri na možnosť LINE (VIDEO 1,
VIDEO 2, atď.).
Nastavenie pomeru strán v závislosti od
pripojeného televízora (16:9/4:3)

Kábel HDMI (predáva sa samostatne)
Nastavte položku [TV TYPE] na možnosť
[16:9] alebo na možnosť [4:3] podľa typu svojho
televízora.
Pripojenie k monofónnemu televízoru
(s jednou zásuvkou pre vstup zvuku)

Pripojenie k televízoru bez vysokého rozlíšenia 16:9
(širokouhlý) alebo k televízoru s pomerom strán
obrazovky 4:3
Kábel na prenos komponentného A/V signálu
(dodáva sa)
(zelený) Y
(modrý) PB/CB
(červený) PR/CR
(biely)
(červený)
Pripojte žltý konektor prípojného A/V kábla do
vstupnej zásuvky pre video a pripojte biely (ľavý
kanál) alebo červený (pravý kanál) konektor
do vstupnej zásuvky pre zvuk v televízore alebo
videorekordéri.
Pripojenie pomocou kábla na prenos
komponentného A/V signálu

Ak pripojíte len konektory pre video na prenos
komponentného signálu, výstup zostane bez
zvuku. Ak chcete zabezpečiť ozvučenie výstupu,
pripojte biely a červený konektor.
SK
29
Pripojenie pomocou kábla HDMI





Používajte kábel HDMI s logom HDMI.
Na jednej strane použite konektor HDMI mini
(pre kamkordér) a na druhej strane vhodný
konektor pre pripojenie k vášmu televízoru.
Zábery chránené autorskými právami nie sú
zahrnuté do výstupu z konektora HDMI OUT
kamkordéra.
Niektoré televízory nemusia s týmto pripojením
pracovať správne (napr. nebudete mať obraz
alebo zvuk).
Nepripájajte konektor HDMI OUT kamkordéra
ku konektoru HDMI OUT externého
zariadenia. Mohli by ste tým spôsobiť poruchu.
Pripojenie pomocou prípojného A/V
kábla s konektorom S Video


Keď je pripojený konektor S VIDEO (kanál S
VIDEO) pripojený, výstup zostane bez zvuku.
Ak chcete do výstupu zahrnúť aj zvuk, pripojte
biely a červený konektor ku konektorom
televízora pre vstup zvuku.
Toto pripojenie poskytuje obraz s vyšším
rozlíšením než pripojenie pomocou prípojného
A/V kábla.
 Poznámky
Ak prehrávate videozáznamy v kvalite obrazu
so štandardným rozlíšením (STD) v televíznom
prijímači s pomerom strán obrazovky 4:3, ktorý
nie je kompatibilný so signálom 16:9, nahrávajte
videozáznamy s použitím pomeru strán 4:3.
(MENU)  [Show
Dotknite sa položky
others]  [OTHER REC SET] (v kategórii
[SHOOTING SET])  [ WIDE


SELECT]  [4:3] 
(s. 57).

Používanie televízora alebo
videorekordéra s 21-kolíkovým
adaptérom (EUROCONNECTOR)
Ak chcete prehrávať obrázky, použite
21-kolíkový adaptér (predáva sa samostatne).
TV/VCR
SK
30
Tipy
Ak budete pri prezeraní nahrávok
svoj kamkordér k televízoru pripájať
prostredníctvom káblov viacerých typov,
poradie priority vstupných konektorov na
televízore je nasledovné:
HDMI  komponentný signál  S VIDEO
 video
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
je rozhranie slúžiace na prenos obrazového
aj zvukového signálu. Konektor HDMI OUT
poskytuje na výstupe obraz vo vysokej kvalite a
digitálny zvuk.



Technológia „Photo TV HD“
Tento kamkordér je kompatibilný so
štandardom „Photo TV HD“. Štandard
„Photo TV HD“ umožňuje veľmi kvalitné,
detailné a takmer fotografické zobrazovanie
jemných textúr a odtieňov farieb. Po
pripojení zariadení spoločnosti Sony, ktoré
sú kompatibilné so štandardom Photo
TV HD, pomocou kábla HDMI* alebo
pomocou kábla na prenos komponentného
A/V signálu**, sa vám otvára nový svet
fotografií v plnej kvalite HD, ktorá vám
vyrazí dych.
* Pri zobrazovaní fotografií sa televízor
automaticky prepne na vhodný režim.
** Bude potrebné nastaviť televízor. Ďalšie
podrobnosti nájdete v pokynoch k televízoru
kompatibilnému so štandardom Photo TV
HD.
Správne používanie kamkordéra
Odstraňovanie
videozáznamov a
fotografií
Miesto na médiu môžete uvoľniť
odstránením videozáznamov a fotografií z
nahrávacieho média.
Tipy
Záber môžete odstrániť na obrazovke
OPTION MENU.
prehrávania v ponuke
Ak chcete odstrániť všetky zábery nahraté na
nahrávacom médiu a obnoviť pôvodnú kapacitu
nahrávania pre médium, médium naformátujte.
Zmenšené obrázky, ktoré vám umožnia
súčasne prezerať viacero záberov na indexovej
obrazovke, sa označujú ako „miniatúry“.




1
Dotknite sa položky
(MENU)  [Show others] 
[DELETE] (v kategórii
[EDIT]).
Ak chcete odstrániť
videozáznamy, dotknite sa
položky [ DELETE] 
DELETE] alebo [
DELETE].
[

3
Ak chcete odstrániť fotografie, dotknite sa
položky [ DELETE]  [ DELETE].
Dotknite sa položiek
videozáznamov alebo fotografií,
ktoré chcete odstrániť, aby
sa vedľa nich zobrazil znak
začiarknutia .

4
Správne používanie kamkordéra
 Poznámky
 Odstránené zábery nie je možné obnoviť.
Dôležité videozáznamy a fotografie si vopred
uložte.
 Počas odstraňovania záberov nevyberajte z
kamkordéra batériu ani neodpájajte sieťový
adaptér striedavého prúdu. Môže dôjsť k
poškodeniu nahrávacieho média.
 Počas odstraňovania záberov z pamäťovej karty
nevysúvajte pamäťovú kartu.
 Chránené videozáznamy a fotografie nie je
možné odstrániť. Ak ich chcete odstrániť, zrušte
ich ochranu predtým, ako sa pokúsite o ich
odstránenie.
 Ak je odstránený videozáznam zahrnutý do
zoznamu titulov, videozáznam pridaný do
zoznamu titulov sa odstráni aj zo zoznamu
titulov.
 Ak je odstránený videozáznam zahrnutý
do scenára prehrávania najlepších scén,
videozáznam sa odstráni aj z tohto scenára.
2
Ak chcete potvrdiť výber záberu, dotknite
sa záberu na obrazovke LCD a na chvíľu
ho podržte. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky
Dotknite sa položky
[YES] 


.
Odstránenie všetkých videozáznamov/
fotografií naraz
V kroku 2 sa dotknite položky
DELETE ALL]/
[ DELETE]  [
DELETE ALL]  [YES]  [YES] 
[

.

Ak chcete naraz odstrániť všetky fotografie,
dotknite sa položky
[ DELETE]  [ DELETE ALL]  [YES]

.
 [YES] 
SK
31
Odstránenie všetkých videozáznamov/
fotografií nasnímaných v jeden deň
naraz
 Poznámky
Fotografie na pamäťovej karte nemôžete
odstraňovať podľa dátumu nahrávania.

V kroku 2 sa dotknite položky
DELETE by
[ DELETE]  [
DELETE by date].
date]/[

Ak chcete naraz odstrániť všetky fotografie
nasnímané v ten istý deň, dotknite sa
položky [ DELETE]  [ DELETE
by date].
Dotknite sa tlačidla
/
,
vyberte dátum nahratia požadovaných
videozáznamov/fotografií a potom sa
.
dotknite položky

Ak chcete záber potvrdiť, dotknite sa
záberu na obrazovke LCD. Ak sa chcete
vrátiť na predchádzajúcu obrazovku,
.
dotknite sa položky
Dotknite sa položky [YES] 
.
SK
32

Ukladanie videozáznamov a fotografií pomocou počítača
Príprava počítača
(Windows)
Aplikácia „PMB (Picture Motion Browser)“
umožňuje vykonávať nasledujúce činnosti.
 importovať zábery do počítača
 prezerať importované zábery a upravovať
ich
 Vytvorenie disku
 odovzdávať videozáznamy a fotografie na
webové lokality
Pred ukladaním videozáznamov a fotografií
pomocou počítača najprv nainštalujte
aplikáciu „PMB“, ktorú nájdete na
dodávanom disku CD-ROM.
Krok 1 Kontrola systému počítača
Operačný systém*1
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista
SP2*3/Windows 7
Aplikácia
DirectX, verzia 9.0c alebo novšia (tento
produkt je založený na technológii DirectX,
a preto je potrebné, aby bol nainštalovaný
ovládací prvok DirectX).
Ukladanie videozáznamov a fotografií pomocou počítača
 Poznámky
Neformátujte médium svojho kamkordéra
pomocou počítača. Kamkordér potom nemusí
pracovať správne.
 Tento kamkordér zachytáva záznam v kvalite
s vysokým rozlíšením vo formáte AVCHD.
Pomocou priloženého softvéru pre PC môžete
záznam s vysokým rozlíšením kopírovať na disk
DVD. Disky DVD, ktoré obsahujú záznam vo
formáte AVCHD, by sa však nemali používať
v prehrávačoch ani v rekordéroch médií vo
formáte DVD, pretože prehrávač alebo rekordér
diskov DVD môže zlyhať pri vysúvaní média a
môže bez upozornenia odstrániť jeho obsah.

Procesor*4
Procesor Intel Core Duo s výkonom
1,66 GHz alebo vyšším, alebo procesor Intel
Core 2 Duo s výkonom 1,66 GHz alebo
vyšším (pri spracovaní videozáznamov
vo formáte HD FX/HD FH sa odporúča
používať procesor Intel Core 2 Duo s
výkonom 2,26 GHz alebo vyšším).
Procesor Intel Pentium III 1 GHz alebo
rýchlejší je však dostatočný pre nasledujúce
operácie:
 import videozáznamov a fotografií do
počítača
 One Touch Disc Burn
 vytvorenie Blu-ray disku/AVCHD disku/
DVD-video (pri vytváraní videozáznamu
DVD konvertovaním obrazu v kvalite
s vysokým rozlíšením (HD) na obraz v
kvalite so štandardným rozlíšením (STD)
je potrebný procesor Intel Core Duo s
výkonom 1,66 GHz alebo vyšším)
 kopírovanie disku
 spracovanie iba videozáznamov v kvalite
obrazu so štandardným rozlíšením (STD)
Pamäť
Pre systém Windows XP: 512 MB alebo viac
(odporúča sa 1 GB alebo viac.)
Na spracovanie videozáznamov v kvalite
obrazu so štandardným rozlíšením (STD)
však postačí aj 256 MB pamäte.
Pre systémy Windows Vista a Windows 7: 1
GB alebo viac
Pevný disk
Potrebné miesto na inštaláciu na pevnom
disku: približne 500 MB (ak chcete vytvárať
disky AVCHD, budete potrebovať minimálne
10 GB voľného miesta; ak chcete vytvárať
disky vo formáte Blu-ray, budete potrebovať
50 GB voľného miesta.)
Displej
Minimálne 1 024 × 768 bodov
SK
33
Ďalšie
Port USB (tento port musí byť k dispozícii ako
štandardný port Hi-Speed USB (kompatibilný
so štandardom USB 2.0)), napaľovačka diskov
Blu-ray/DVD (na inštaláciu je potrebná
jednotka CD-ROM). Ako systém súborov na
pevnom disku sa odporúča používať systém
NTFS alebo systém exFAT.
*1Vyžaduje sa štandardná inštalácia. Nedá sa
zaručiť, že na uvedené účely bude možné použiť
počítač s inovovaným operačným systémom
alebo počítač umožňujúci spustenie viacerých
operačných systémov.
*264-bitové vydania a verzia Starter (Edition)
nie sú podporované. Na používanie funkcie
vytvárania diskov je potrebné rozhranie
Windows Image Mastering API (IMAPI), verzia
2.0 alebo novšia, atď.
*3Verzia Starter (Edition) nie je podporovaná.
*4Odporúča sa používať rýchlejší procesor.
 Poznámky
 Nezaručujeme, že môžete použiť ľubovoľný
počítač bez ohľadu na prostredie v počítači.
Počítače Macintosh
Dodávaný softvér „PMB“ nie je
podporovaný v počítačoch Macintosh.
Ohľadom importovania filmov a
fotografií do počítača kontaktujte
spoločnosť Apple Inc.
Krok 2 Inštalácia dodaného
softvéru „PMB“
Pred pripojením kamkordéra k počítaču
nainštalujte aplikáciu „PMB“ do počítača.
 Poznámky
Ak sa do počítača nainštaluje verzia softvéru
„PMB“, ktorá je nižšia než verzia 5.0.00, je
možné, že niektoré funkcie softvéru „PMB“
sa nebudú dať použiť, keď nainštalujete
softvér „PMB“ z dodaného disku CD-ROM.
Z dodaného disku CD-ROM sa nainštaluje aj
program „PMB Launcher“ a softvér „PMB“
alebo iný softvér tak bude možné spustiť
aj pomocou programu „PMB Launcher“.
Dvojitým kliknutím na ikonu „PMB Launcher“
na obrazovke počítača spustite aplikáciu „PMB
Launcher“.

 Uistite sa, že váš kamkordér nie je
pripojený k počítaču.
 Zapnite počítač.


Prihláste sa ako administrátor, aby ste
mohli inštalovať.
Pred inštaláciou softvéru zatvorte všetky
spustené aplikácie v počítači.
 Vložte dodávaný disk CD-ROM do
diskovej mechaniky počítača.
Zobrazí sa inštalačná obrazovka.
Ak sa obrazovka nezobrazí, postupne
kliknite na položky [Start]  [Computer]
(v systéme Windows XP kliknite na
položku [My Computer]), a potom dvakrát
kliknite na položku [SONYPMB (E:)]
(CD-ROM)*.
* Názvy jednotiek (ako napríklad (E:)) sa
môžu líšiť v závislosti od počítača.

SK
34
 Kliknite na položku [Inštalovať].
 Vyberte krajinu alebo oblasť.
 Vyberte jazyk pre aplikáciu,
ktorý sa má nainštalovať, a
potom prejdite na nasledujúcu
obrazovku.
 Zapnite kamkordér a pripojte ho
k počítaču pomocou dodaného
kábla USB.
HDR-CX110E/CX115E: [ USB
CONNECT] (pamäťová karta)
HDR-CX116E/CX150E/CX155E:
[ USB CONNECT] (interná pamäť)
HDR-XR150E/XR155E: [ USB
CONNECT] (interný pevný disk)


Zobrazené nahrávacie médiá sa líšia v
závislosti od modelu.
Ak sa obrazovka [USB SELECT]
nezobrazí, dotknite sa položky
(MENU)  [Show others]  [USB
CONNECT] (v kategórii [OTHERS]).
 Kliknite na položku [Continue] na
obrazovke počítača.
 Pri inštalácii softvéru postupujte
podľa pokynov na obrazovke.



Ukladanie videozáznamov a fotografií pomocou počítača
 Pozorne si prečítajte podmienky
licenčnej zmluvy. Ak s nimi
súhlasíte, kliknite na prepínač
tak, aby zmenil svoj vzhľad na
, a potom kliknite na položky
[Next]  [Install].
 Dotknite sa niektorého z typov
média na obrazovke kamkordéra,
aby počítač rozpoznal kamkordér.
Pripojte kamkordér k počítaču počas
inštalácie softvéru „PMB“.
V závislosti od počítača môže byť potrebné
nainštalovať aj softvér tretej strany. Ak sa
zobrazí inštalačná obrazovka, nainštalujte
požadovaný softvér podľa pokynov na
obrazovke.
Ak je to potrebné na dokončenie inštalácie,
reštartujte počítač.
Po dokončení inštalácie sa zobrazia
nasledujúce ikony.
Vyberte disk CD-ROM z počítača.
Na obrazovke kamkordéra sa
automaticky zobrazí obrazovka
[USB SELECT].
SK
35
: Spustenie aplikácie „PMB“.
: Zobrazenie programu „PMB Help“.
: Zobrazenie programu „PMB
Launcher“.
Program „PMB Launcher“ vám
umožňuje spustiť softvér „PMB“ alebo
iný softvér a otvárať webové stránky.


Môžu sa zobraziť aj ďalšie ikony.
V závislosti od postupu pri inštalácii sa
nemusí zobraziť žiadna ikona.
 Poznámky
Ak chcete vytvárať disky alebo používať iné
funkcie v systéme Windows XP, je nutné
nainštalovať program Image Mastering API v2.0
pre systém Windows XP. Ak program Image
Mastering API v2.0 pre systém Windows XP
ešte nie je nainštalovaný, vyberte ho medzi
požadovanými programami na obrazovke
inštalácie a nainštalujte ho podľa zobrazeného
postupu. (Pri inštalácii musí byť počítač
pripojený k Internetu.) Program Image
Mastering API v2.0 pre systém Windows XP
môžete nainštalovať aj v rámci odozvy na
hlásenie, ktoré sa zobrazí pri pokuse o spustenie
týchto funkcií.

Odpojenie kamkordéra od počítača
Kliknite na ikonu
v pravom dolnom rohu
pracovnej plochy počítača  [Safely remove
USB Mass Storage Device].
Dotknite sa položky [END]  [YES] na
obrazovke kamkordéra.
Odpojte kábel USB.
SK
36
 Poznámky
Prístup pomocou počítača prostredníctvom
dodaného softvéru „PMB“. Neupravujte súbory
ani priečinky v kamkordéri pomocou počítača.
Obrazové súbory sa môžu zničiť alebo sa
nemusia dať prehrať.
 Pri importe dlho nahrávaných alebo
upravovaných záberov použite dodaný softvér
„PMB“. Ak nepoužijete softvér „PMB“, zábery
nebude možné správne importovať.
 Ak túto operáciu vykonáte bez použitia
dodávanej počítačovej aplikácie, nie je zaručená
funkčnosť zariadenia.
 Keď chcete odstrániť obrazové súbory,
postupujte podľa krokov na strane 31. Obrazové
súbory v kamkordéri neodstraňujte priamo z
počítača.
 Súbory nekopírujte na nahrávacie médium
pomocou počítača. Funkčnosť v takom prípade
nie je zaručená.
 Pomocou počítača s napaľovačkou diskov Bluray môžete vytvoriť aj disk Blu-ray. Nainštalujte
doplnok BD Add-on Software pre aplikáciu
„PMB“ (s. 43).

Spustenie aplikácie
PMB (Picture Motion Browser)
Dvakrát kliknite na ikonu „PMB“ na
obrazovke počítača.
 Poznámky
Ak sa táto ikona nezobrazuje na obrazovke
počítača, postupne kliknite na položky [Start]
 [All Programs]  [ PMB], aby sa
spustila aplikácia „PMB“.

Pomocou aplikácie „PMB“ môžete
prezerať, upravovať alebo vytvárať disky s
videozáznamami a fotografiami.
Čítanie príručky „PMB Help“
Ukladanie videozáznamov a fotografií pomocou počítača
Ak chcete získať podrobnosti o používaní
aplikácie „PMB“, prečítajte si pomocníka
„PMB Help“. Dvojitým kliknutím na ikonu
„PMB Help“ na obrazovke počítača otvorte
okno pomocníka „PMB Help“.
 Poznámky
Ak sa táto ikona nezobrazuje na obrazovke
počítača, postupne kliknite na položky [Start]
 [All Programs]  [PMB]  [PMB Help].
Pomocníka „PMB Help“ môžete otvoriť aj
pomocou ponuky [Help] v aplikácii „PMB“.

SK
37
Voľba spôsobu vytvorenia disku (počítač)
V tejto časti sú popísané niektoré spôsoby vytvárania diskov s kvalitou obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) alebo diskov s kvalitou obrazu so štandardným rozlíšením (STD) z
videozáznamov alebo z fotografií v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD), ktoré sú
nahraté v kamkordéri. Vyberte spôsob, ktorý zodpovedá vášmu prehrávaču diskov.
Prehrávač
Voľba spôsobu vytvorenia a typu disku
Zariadenia na prehrávanie
diskov Blu-ray (prehrávač diskov
Blu-ray, konzola PlayStation3
atď.)
Import videozáznamov a fotografií do
Zariadenia na prehrávanie
diskov vo formáte AVCHD
(prehrávač diskov Sony Blu-ray,
konzola PlayStation3 atď.)
počítača (s. 41)

Vytvorenie disku Blu-ray* v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD) (s. 43)
Vytvorenie disku jedným dotykom (One
Touch Disc Burn) (s. 40)
Import videozáznamov a fotografií do
počítača (s. 41)

Vytvorenie disku AVCHD s kvalitou
obrazu s vysokým rozlíšením (HD) (s. 42)
Zariadenia na prehrávanie
bežných diskov DVD (prehrávač
diskov DVD, počítač schopný
prehrávať disky DVD atď.)
Import videozáznamov a fotografií do
počítača (s. 41)

Vytvorenie disku s obrazom so
štandardným rozlíšením (STD) (s. 43)
* Na vytvorenie disku Blu-ray je nutné nainštalovať doplnok BD Add-on Software pre aplikáciu „PMB“
(s. 43).
Charakteristiky jednotlivých typov diskov
Disky Blu-ray vám umožňujú nahrávať videozáznamy v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) a
s väčšou dĺžkou, než ako je to pri nahrávaní na disky DVD.
Videozáznamy v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) je možné nahrať na médiá DVD, ako sú
napríklad disky DVD-R. Vytvorí sa disk s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD).
Disk v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) môžete prehrávať na zariadeniach určených na
prehrávanie médií vo formáte AVCHD, ako je napríklad prehrávač diskov Sony Blu-ray a konzola
PlayStation3. Takýto disk nie je možné prehrávať v bežných prehrávačoch diskov DVD.
Videozáznam v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD) po skonvertovaní z videozáznamu
v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) môže byť nahratý na disky DVD, ako sú disky DVD-R.
Takto je možné vytvoriť disk s kvalitou obrazu so štandardným rozlíšením (STD).
SK
38
Disky, ktoré sa môžu používať s aplikáciou „PMB“
S aplikáciou „PMB“ sa môžu používať 12-centimetrové disky nasledujúcich typov. Informácie
o disku Blu-ray nájdete na strane 43.
Typ disku
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
DVD-RW/DVD+RW
Vlastnosti
Neprepisovateľný
Prepisovateľný
 Poznámky
Udržiavajte svoju konzolu PlayStation3 v aktualizovanom stave a vždy používajte najnovšiu verziu
systémového softvéru pre konzolu PlayStation3.
 Konzola PlayStation3 nemusí byť dostupná v niektorých krajinách alebo oblastiach.

Ukladanie videozáznamov a fotografií pomocou počítača
SK
39
Vytvorenie disku
jedným dotykom
(One Touch Disc Burn)
Nahrané videozáznamy a fotografie v
kamkordéri, ktoré ešte neboli uložené
pomocou funkcie One Touch Disc Burn,
môžete na disk uložiť automaticky.
Videozáznamy a fotografie sa uložia na disk
v kvalite obrazu, v ktorej boli nahrané.
 Poznámky
Z videozáznamov v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) (predvolené nastavenie) sa
vytvorí disk AVCHD.
 Z videozáznamov nahratých s položkou
[ REC MODE] nastavenou na hodnotu [HD
FX] nemôžete vytvoriť disky AVCHD.
 Vytvorenie disku Blu-ray pomocou funkcie One
Touch Disc Burn nie je možné.
 Ak chcete vytvoriť disk s kvalitou obrazu
so štandardným rozlíšením (STD) z
videozáznamov s kvalitou obrazu s vysokým
rozlíšením (HD), najprv importujte
videozáznamy do počítača (s. 41), a potom
vytvorte disk s kvalitou obrazu so štandardným
rozlíšením (STD) (s. 43).
 Predtým však nainštalujte aplikáciu „PMB“
(s. 34), ale zatiaľ aplikáciu „PMB“ nespúšťajte.
 Zapojte kamkordér do sieťovej zásuvky
pomocou dodaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu (s. 12).
 Pomocou funkcie One Touch Disc Burn svojho
kamkordéra môžete ukladať iba videozáznamy
a fotografie nahrané na internom nahrávacom
médiu (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E).
2
Zapnite kamkordér a pripojte ho
k počítaču pomocou dodaného
kábla USB.

1
Zapnite počítač a vložte
nepoužitý disk do jednotky DVD.


SK
40
Informácie o typoch diskov, ktoré môžete
používať, nájdete na strane 39.
Ak sa automaticky spustí iný softvér než
aplikácia „PMB“, zatvorte ho.
3
Stlačte tlačidlo
(DISC BURN).
4
Postupujte podľa pokynov na
obrazovke počítača.
 Poznámky
Pri vykonaní operácie One Touch Disc Burn
nedochádza k uloženiu videozáznamov a
fotografií do počítača.

Import videozáznamov
a fotografií do počítača
Videozáznamy a fotografie v kamkordéri
je možné importovať do počítača. Najskôr
zapnite počítač.
3
Kliknite na položku [Import].

 Poznámky
 Pripojte kamkordér do sieťovej zásuvky
pomocou dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu (s. 12).
Podrobnosti obsahuje pomocník „PMB
Help“ (s. 37).
1
Zapnite kamkordér a pripojte ho
k počítaču pomocou dodaného
kábla USB.
Videozáznamy a fotografie sa
importujú do počítača.
Po dokončení operácie sa zobrazí
obrazovka „PMB“.
Na obrazovke kamkordéra sa
dotknite položky nahrávacieho
média, ktoré obsahuje
požadované zábery, ktoré chcete
uložiť.
Tipy
Videozáznamy v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) môžete exportovať z počítača
do kamkordéra (HDR-CX110E/CX150E/
XR150E). Podrobnosti nájdete v pomocníkovi
„PMB Help“ (s. 37).


Ukladanie videozáznamov a fotografií pomocou počítača
2
Na obrazovke kamkordéra sa zobrazí
obrazovka [USB SELECT].
[ USB CONNECT]: Interná pamäť
[ USB CONNECT]: Interný pevný
disk
[ USB CONNECT]: Pamäťová karta


Zobrazené nahrávacie médiá sa líšia v
závislosti od modelu.
Ak sa obrazovka [USB SELECT]
nezobrazí, dotknite sa položky
(MENU)  [Show others]  [USB
CONNECT] (v kategórii [OTHERS]).
Na obrazovke počítača sa zobrazí okno
importu.
SK
41
Vytvorenie disku
AVCHD
Spojením videozáznamov v kvalite obrazu
s vysokým rozlíšením (HD), ktoré boli
predtým importované do počítača, môžete
vytvoriť disk AVCHD (s. 41).
V tejto časti je vysvetlený postup pri
nahrávaní videozáznamu v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD) na disk DVD.
1
Zobrazí sa okno slúžiace na výber
videozáznamov.
Zapnite počítač a vložte
nepoužitý disk do jednotky DVD.


2
3
Informácie o typoch diskov, ktoré môžete
používať, nájdete na strane 38.
Ak sa automaticky spustí iný softvér než
aplikácia „PMB“, zatvorte ho.
Spustite aplikáciu „PMB“ (s. 37).
Kliknite na položku [Calendar]
alebo na položku [Index] v ľavej
časti okna, vyberte dátum alebo
priečinok, a potom vyberte
videozáznamy v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD).



4
Videozáznamy v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) sú označené ikonou .
Na disk nie je možné ukladať fotografie.
Ak chcete vybrať viacero videozáznamov,
podržte stlačený kláves Ctrl a kliknite na
miniatúry príslušných videozáznamov.
V hornej časti okna postupne
kliknite na položky
 [Create
AVCHD Format Discs (HD)].

5
Vytvorte disk podľa pokynov na
obrazovke.

SK
Vytvorenie disku môže trvať dlhšiu dobu.
Prehrávanie disku AVCHD v
počítači
Disky AVCHD môžete prehrávať
pomocou prehrávača „Player for
AVCHD“, ktorý sa nainštaluje spolu s
aplikáciou „PMB“.
Ak chcete spustiť program „Player for
AVCHD“, kliknite na položku [Start]
 [All Programs]  [PMB]  [PMB
Launcher]  [View]  [Player for
AVCHD].
Ak potrebujete pomoc pri používaní
nástroja „Player for AVCHD“, nájdete ju
v Pomocníkovi tohto nástroja.

42
Ak chcete pridať ďalšie videozáznamy k
už vybraným videozáznamom, vyberte
tieto videozáznamy v hlavnom okne a
myšou ich presuňte do okna na výber
videozáznamov.
V závislosti od prostredia v počítači sa
môže stať, že videozáznamy sa nebudú
prehrávať plynulo.
Vytvorenie disku Blu-ray
Disk Blu-ray s videozáznamom v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD)
môžete vytvoriť z videozáznamu, ktorý
bol predtým importovaný do počítača
(s. 41).
Na vytváranie diskov Blu-ray je nutné
nainštalovať doplnok BD Add-on
Software pre aplikáciu „PMB“. Kliknite
na položku [BD Add-on Software] na
inštalačnej obrazovke aplikácie „PMB“
a nainštalujte tento doplnok podľa
pokynov na obrazovke.

Pri inštalácii doplnku [BD Add-on
Software] pripojte svoj počítač k internetu.


Váš počítač musí podporovať vytváranie
diskov Blu-ray.
Na vytváranie diskov Blu-ray sú k
dispozícii médiá s označením BD-R
(neprepisovateľné) a s označením BD-RE
(prepisovateľné). Po vytvorení disku už
nemôžete pridávať ďalší obsah na žiadny
typ disku.
Disk v kvalite obrazu so štandardným
rozlíšením (STD) môžete vytvoriť výberom
videozáznamov, ktoré ste predtým
importovali do počítača (s. 41).
 Poznámky
Ako zdroje môžete vybrať videozáznamy v
kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD).
Kvalita obrazu sa však skonvertuje z vysokého
rozlíšenia (HD) na štandardné rozlíšenie
(STD). Konverzia kvality videozáznamov
bude trvať dlhšie ako samotné napaľovanie
videozáznamov.

1
Zapnite počítač a vložte
nepoužitý disk do jednotky DVD.


2
3
Ukladanie videozáznamov a fotografií pomocou počítača
Do diskovej jednotky vložte nepoužitý
disk Blu-ray a kliknite na položku
 [Create Blu-ray Disc (HD)] v kroku
4 časti „Vytvorenie disku AVCHD“
(s. 42). Ostatné postupy sú rovnaké ako v
prípade vytvárania disku AVCHD.
Vytvorenie disku
v kvalite obrazu
so štandardným
rozlíšením (STD), ktorý
je možné prehrávať v
bežných prehrávačoch
DVD
Informácie o typoch diskov, ktoré môžete
používať, nájdete na strane 38.
Ak sa automaticky spustí iný softvér než
aplikácia „PMB“, zatvorte ho.
Spustite aplikáciu „PMB“ (s. 37).
Kliknite na položku [Calendar]
alebo na položku [Index] v ľavej
časti okna, vyberte dátum alebo
priečinok, a potom vyberte
videozáznamy.


Videozáznamy v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) sú označené ikonou .
Ak chcete vybrať viacero videozáznamov,
podržte stlačený kláves Ctrl a kliknite na
miniatúry príslušných videozáznamov.
SK
43
4
V hornej časti okna postupne
kliknite na položky
 [Create
DVD-Video Format Discs (STD)].
Zobrazí sa okno slúžiace na výber
videozáznamov.

Ak chcete pridať ďalšie videozáznamy k
už vybraným videozáznamom, vyberte
tieto videozáznamy v hlavnom okne a
myšou ich presuňte do okna na výber
videozáznamov.
Upravovanie videozáznamov
Z videozáznamu môžete vystrihnúť určité
časti, ktoré potrebujete a môžete ich
uložiť ako iný súbor.
Dvakrát kliknite na videozáznam, ktorý
sa má upravovať v aplikácii „PMB“,
potom na pravej strane obrazovky
kliknite na položku [Show Edit Palette]
 [Trim Video] alebo vyberte ponuku
[Manipulate]  [Edit]  [Trim Video].
Podrobnosti nájdete v pomocníkovi
„PMB Help“ (s. 37).
Snímanie fotografií z
videozáznamu
5
Vytvorte disk podľa pokynov na
obrazovke.

Vytvorenie disku môže trvať dlhšiu dobu.
Kopírovanie disku
Nahratý disk môžete skopírovať na iný
disk pomocou nástroja „Video Disc
Copier“.
Postupným kliknutím na položky [Start]
 [All Programs]  [PMB]  [PMB
Launcher]  [Disc Creation] 
[Video Disc Copier] spustite softvér. Ak
potrebujete pomoc pri používaní, nájdete
ju v pomocníkovi „Video Disc Copier“.


SK
44
Videozáznamy v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) nemôžete kopírovať tak,
že ich skonvertujete do formátu v kvalite
obrazu so štandardným rozlíšením (STD).
Kopírovanie na disk Blu-ray nie je možné.
Rámček videozáznamu môžete uložiť ako
súbor s fotografiou.
Dvakrát kliknite na videozáznam, ktorý
sa má upravovať v aplikácii „PMB“,
potom na pravej strane obrazovky
kliknite na položku [Show Edit Palette]
 [Save Frame]. Podrobnosti nájdete v
pomocníkovi „PMB Help“ (s. 37).
Ukladanie záberov s externým zariadením
Ukladanie záberov na
externé médium
(DIRECT COPY)
Videozáznamy a fotografie môžete ukladať
na externé médium (pamäťové zariadenie
USB), ako je napríklad externá jednotka
pevného disku. Môžete tiež prehrávať
zábery na kamkordéri alebo na inom
prehrávacom zariadení.
1
Pripojte sieťový adaptér
striedavého prúdu a napájací
kábel do konektora DC IN svojho
kamkordéra a do sieťovej zásuvky.
2
Ak má externé médium vlastný
kábel na napájanie striedavým
prúdom, zapojte ho do sieťovej
zásuvky.
3
Pripojte redukčný USB kábel k
externému médiu.
4
Pripojte redukčný USB kábel
do konektora  (USB) svojho
kamkordéra.
Keď sa zobrazí obrazovka [Create a
new Image Database File.], dotknite sa
položky [YES].
Ukladanie záberov s externým zariadením
 Poznámky
Na túto operáciu potrebujete redukčný USB
kábel VMC-UAM1 (predáva sa samostatne).
 Redukčný USB kábel VMC-UAM1 nemusí
byť dostupný v niektorých krajinách alebo
oblastiach.
 Nasledujúce médiá nemôžete používať ako
externé zariadenia.
 médiá s kapacitou väčšou ako 2 TB
 bežné diskové jednotky, ako je napríklad
jednotka CD alebo jednotka DVD
 médiá pripojené prostredníctvom
rozbočovača USB
 médiá so vstavaným rozbočovačom USB
 čítač kariet
 Pravdepodobne nebude možné používať ani
externé médiá s funkciou kódovania.
 Pre kamkordér je k dispozícii systém súborov
FAT. Ak je externé médium naformátované
na systém súborov NTFS alebo iný systém,
pred použitím naformátujte externé médium
na kamkordéri. Obrazovka na formátovanie
sa zobrazí, keď sa externé médium pripojí ku
kamkordéru. Obrazovka formátovania sa však
môže zobraziť aj v prípade, ak používate externé
médium so systémom súborov FAT.
 Funkčnosť však nie je možné zaručiť pre
každé zariadenie, ktoré spĺňa požiadavky na
prevádzkovanie.
 Kamkordér pripojte do sieťovej zásuvky
pomocou dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu (s. 12).
 Ďalšie informácie nájdete v príručke dodanej s
externými médiom.
 Podrobnosti o dostupných externých médiách
nájdete na webovej lokalite technickej podpory
spoločnosti Sony pre vašu krajinu alebo oblasť.

Tipy
Na import záberov uložených na externom
médiu môžete použiť aj dodávaný softvér
„PMB“.


Redukčný USB
kábel (predáva sa
samostatne)
5
Dotknite sa položky [Copy.] na
obrazovke kamkordéra.
SK
45
HDR-CX110E/CX115E:
Videozáznamy a fotografie, ktoré ešte
neboli uložené na externé médium, je
možné uložiť.
HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E:
Videozáznamy a fotografie na
internom nahrávacom médiu
kamkordéra, ktoré neboli uložené na
externom médiu, sa môžu uložiť.

6
Táto obrazovka sa zobrazí iba v prípade, ak
existujú nové nahraté zábery.
Po dokončení operácie sa
na
dotknite položky
obrazovke kamkordéra.
 Poznámky
Počet scén, ktoré môžete uložiť na externé
médium, je nasledujúci. Scény nad rámec tohto
počtu nie je možné uložiť ani v prípade, ak je na
externom médiu ešte voľné miesto.
Videozáznamy v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD): max. 3 999
Videozáznamy v kvalite obrazu so štandardným
rozlíšením (STD): 9 999
Fotografie: 9 999 snímok × 899 priečinkov
Počet scén môže byť v závislosti od typu
nahratých záberov aj nižší.

Pripájanie externého média
Zábery uložené na externom médiu sa
zobrazia na obrazovke LCD. Tlačidlá na
zobrazenie videozáznamov a na zobrazenie
fotografií na obrazovke VISUAL INDEX sa
zmenia tak, ako je uvedené na ilustrácii.
SK
46
V ponuke môžete nastaviť nastavenia pre
externé médiá (napríklad pre odstránenie
záberov). Dotknite sa položky
(MENU)  [Show others] na obrazovke
VISUAL INDEX.
Uloženie požadovaných
videozáznamov a fotografií
Zábery na pamäťových kartách môžete
uložiť na externé médiá.
 Poznámky
Fotografie zaznamenané na pamäťovej karte
nemôžete kopírovať ani vyhľadávať podľa
dátumu.

V predchádzajúcom kroku 5 sa dotknite
položky [Play without copying.].
Zobrazí sa obrazovka VISUAL INDEX
externého média.
(MENU) 
Dotknite sa položky
[Show others]  [MOVIE DUB]
(ak chcete vybrať videozáznamy)/
[PHOTO COPY] (ak chcete vybrať
fotografie).
Podľa pokynov na obrazovke vyberte
nahrávacie médium (HDR-CX116E/
CX150E/CX155E/XR150E/XR155E) a
spôsob výberu záberov.
Ak ste vybrali položku [DUB by select],
dotknite sa záberu, ktorý sa má uložiť.
Zobrazí sa indikátor .

Ak ste vybrali položku [DUB by date],
/
vyberte
pomocou položky
dátum záberov, ktoré sa majú replikovať,
a
potom sa dotknite položky
prejdite na krok .
Zostávajúca kapacita externého
média


Ak chcete potvrdiť výber záberu, dotknite
sa záberu na obrazovke LCD a na chvíľu
ho podržte. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky
Ak sa dotknete dátumu, môžete vyhľadávať
snímky podľa dátumu.
Dotknite sa položky
 [YES] 
na obrazovke kamkordéra.
Prehrávanie záberov na externom
médiu na kamkordéri
V predchádzajúcom kroku 5 sa dotknite
položky [Play without copying.].
Zobrazí sa obrazovka VISUAL INDEX
externého média.
Prehrajte záber (s. 25).


Zábery môžete prehrávať aj na televízore,
ktorý je pripojený ku kamkordéru (s. 28).
Videozáznamy v kvalite s vysokým
rozlíšením (HD) v počítači môžete
prehrávať pomocou funkcie [Player for
AVCHD]. Spustite funkciu [Player for
AVCHD] (s. 42) a vyberte jednotku,
na ktorú je externé médium pripojené
[Settings].
Výber spôsobu vytvorenia disku
V tejto časti sú popísané niektoré metódy
vytvárania disku AVCHD alebo disku v
kvalite obrazu so štandardným rozlíšením
(STD) z videozáznamov alebo fotografií v
kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD),
ktoré sú nahraté v kamkordéri. Vyberte
spôsob, ktorý zodpovedá vášmu prehrávaču
diskov.
 Poznámky
Pripravte si disk DVD, ako je napríklad disk
DVD-R, na vytvorenie disku.
 Pozrite si stranu 43, kde nájdete informácie o
vytváraní diskov Blu-ray.
 Ak chcete zábery uložiť na externé médium,
pozrite si stranu 45.

Zariadenie kompatibilné s formátom
AVCHD
Prehrávač


Sony Prehrávač diskov Blu-ray
PlayStation3, atď.
Ukladanie záberov s externým zariadením
 Poznámky
Obrazovka Date Index s fotografiami sa nedá
zobraziť.
 Ak kamkordér nerozpozná externé médium,
vyskúšajte nasledujúce operácie.
 Znova pripojte redukčný USB kábel ku
kamkordéru
 Ak má externé médium vlastný kábel na
napájanie striedavým prúdom, zapojte ho do
sieťovej zásuvky
Vytvorenie disku
pomocou DVD
napaľovačky, rekordéra

Ukončenie pripojenia externého média
Dotknite sa položky
na obrazovke
VISUAL INDEX externého média.
Odpojte redukčný USB kábel.
Zdrojové zariadenie


Napaľovačka diskov DVD, DVDirect Express
(s. 48)
Napaľovačka diskov DVD iná než DVDirect
Express (s. 51)
Typ disku

Disk AVCHD (kvalita obrazu s vysokým
rozlíšením (HD))
SK
47
Bežné zariadenie na prehrávanie diskov
DVD
Prehrávač


Prehrávač diskov DVD
Počítač, ktorý umožňuje prehrávanie diskov
DVD atď.
Zdrojové zariadenie



Napaľovačka diskov DVD, DVDirect Express
(s. 48)
Napaľovačka diskov DVD iná než DVDirect
Express (s. 51)
Rekordér diskov atď. (s. 52)
Typ disku

 Poznámky
Udržiavajte svoju konzolu PlayStation3
v aktualizovanom stave a vždy používajte
najnovšiu verziu systémového softvéru pre
konzolu PlayStation3.
 Konzola PlayStation3 nemusí byť dostupná v
niektorých krajinách alebo oblastiach.
 Disk AVCHD je možné prehrávať iba v
zariadeniach kompatibilných s formátom
AVCHD.
 Disk AVCHD by sa nemal používať v
prehrávačoch/rekordéroch diskov DVD.
Prehrávače/rekordéry diskov DVD nie sú
kompatibilné s formátom AVCHD, a preto
prehrávače/rekordéry diskov DVD môžu zlyhať
pri vysúvaní disku.
 Disk AVCHD nemôžete vytvoriť z
videozáznamu nahratého s použitím
režimu [HD FX] funkcie [ REC MODE].
Videozáznam nahratý s použitím režimu
[HD FX] nahrávajte na disky Blu-ray alebo na
externé pamäťové zariadenia (s. 45).

SK
48
Disk podporujúci kvalitu obrazu so
štandardným rozlíšením (STD)
Vytvorenie disku pomocou
špeciálnej napaľovačky diskov
DVD, DVDirect Express
Na vytvorenie disku alebo prehrávanie
záberov na vytvorenom disku môžete
použiť špeciálnu napaľovačku diskov
DVD - DVDirect Express (predáva sa
samostatne).
Ďalšie informácie nájdete v príručke
dodanej s napaľovačkou diskov DVD.
 Poznámky
Pripojte kamkordér do sieťovej zásuvky
pomocou dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu (s. 12).
 Je možné použiť len nepoužité disky
nasledujúcich typov:
 12 cm disky DVD-R
 12 cm disky DVD+R
 Zariadenie nepodporuje dvojvrstvové disky.
 V tejto časti sa zariadenie DVDirect Express
označuje ako napaľovačka diskov DVD.

 Pripojte sieťový adaptér
striedavého prúdu a napájací
kábel do konektora DC IN svojho
kamkordéra a do sieťovej zásuvky
(s. 12).
 Zapnite kamkordér a pripojte
napaľovačku diskov DVD ku
konektoru  (USB) kamkordéra
prostredníctvom kábla USB
napaľovačky diskov DVD.
 Do napaľovačky diskov DVD
vložte nepoužitý disk a zatvorte
priestor pre disk.
Na obrazovke kamkordéra sa zobrazí
obrazovka [DISC BURN].
 Stlačte tlačidlo (DISC BURN) na
napaľovačke diskov DVD.
Videozáznamy, ktoré neboli uložené
na žiadnom disku, sa nahrajú na disk
(HDR-CX110E/CX115E).
Videozáznamy nahraté na internom
nahrávacom médiu, ktoré neboli
uložené na žiadne disky, sa nahrajú na
disk (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E).

Ak existujú neuložené videozáznamy
v kvalite obrazu s vysokým (HD) a
štandardným (STD) rozlíšením, uložia sa
na jednotlivé disky podľa kvality obrazu.

 Dotknite sa položky
[END]  [EJECT DISC] na
obrazovke kamkordéra.
Túto operáciu vykonávajte v nasledujúcich
prípadoch:
 Pri
replikovaní požadovaného záberu
vytváraní viacerých kópií toho istého
disku
 Pri konverzii videozáznamov s vysokým
rozlíšením (HD) na videozáznamy so
štandardným rozlíšením (STD) a vytváraní
disku
 Pri replikovaní záberov na pamäťovej karte
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E)
 Pri
V kroku 4 sa dotknite položky [DISC
BURN OPTION].
Vyberte nahrávacie médium obsahujúce
videozáznamy, ktoré chcete uložiť (HDRCX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).
Pri výbere videozáznamov v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD) sa na
obrazovke LCD zobrazí obrazovka na
výber kvality obrazu na disku, ktorý sa
má vytvoriť. Vyberte požadovanú kvalitu
.
obrazu a dotknite sa položky

Ukladanie záberov s externým zariadením
 Ak celková veľkosť
videozáznamov, ktoré chcete
napáliť, prekročí veľkosť pamäte
disku, opakujte kroky 3 a 4.
Prispôsobenie disku pomocou funkcie
DISC BURN OPTION
Kvalita obrazu disku závisí od dĺžky
vybratých videozáznamov pri vytváraní
disku ich konvertovaním z kvality obrazu
s vysokým rozlíšením (HD) na kvalitu
obrazu so štandardným rozlíšením (STD).
Dotknite sa videozáznamu, ktorý chcete
napáliť na disk.
Zobrazí sa indikátor .
Po dokončení operácie odstráňte disk.
a
 Dotknite sa položky
potom odpojte kábel USB.
Zostávajúca kapacita disku

Ak chcete potvrdiť výber záberu, dotknite
sa záberu na obrazovke LCD a na chvíľu
ho podržte. Ak sa chcete vrátiť na
SK
49

predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky
Ak sa dotknete dátumu, môžete vyhľadávať
snímky podľa dátumu.
Dotknite sa položky
obrazovke kamkordéra.

 [YES] na
Ak chcete vytvoriť ďalší disk s rovnakým
obsahom, vložte nový disk a dotknite sa
položky [CREATE SAME DISC].
Po dokončení operácie sa dotknite
položky [EXIT]  [END] na obrazovke
kamkordéra.
Odpojte kábel USB od kamkordéra.
 Poznámky
Pri vytváraní disku sa riaďte nasledujúcimi
pokynmi.
 Nevypínajte kamkordér
 Neodpájajte kábel USB ani sieťový adaptér
striedavého prúdu
 Nevystavujte kamkordér mechanickým
nárazom alebo vibráciám
 Nevyberajte pamäťovú kartu z kamkordéra
 Pred odstránením videozáznamov z
kamkordéra vytvorený disk prehrajte a
skontrolujte, či sa replikovanie vykonalo
správne.
 Ak sa na obrazovke zobrazí hlásenie [Failed.]
alebo [DISC BURN failed.], vložte do
napaľovačky diskov DVD ďalší disk a vykonajte
operáciu DISC BURN znova.

Tipy
Ak celková veľkosť videozáznamov, ktoré
chcete napáliť pomocou funkcie DISC BURN,
prekročí veľkosť pamäte disku, vytváranie
disku sa pri dosiahnutí limitu zastaví. Posledný
videozáznam na disku môže byť orezaný.
Vytváranie disku pri replikovaní videozáznamov
môže v závislosti od limitu disku trvať 20 až 60
minút. V závislosti od režimu nahrávania alebo
počtu scén to môže trvať aj dlhšie. Ak sa obraz s
vysokým rozlíšením (HD) konvertuje na obraz
so štandardným rozlíšením (STD), konverzia
kvality obrazu trvá dlhšie ako samotné
nahrávanie.



SK
50
Prehrávanie disku v napaľovačke diskov DVD
Pripojte sieťový adaptér striedavého
prúdu a napájací kábel do konektora
DC IN svojho kamkordéra a do sieťovej
zásuvky (s. 12).
Zapnite kamkordér a pripojte
napaľovačku diskov DVD ku konektoru
 (USB) kamkordéra prostredníctvom
kábla USB napaľovačky diskov DVD.

Po pripojení kamkordéra k televízoru
môžete prehrávať videozáznamy na
televíznej obrazovke (s. 28).
Vložte vytvorený disk do napaľovačky
diskov DVD.
Videozáznamy na disku sa na obrazovke
kamkordéra zobrazujú ako index
VISUAL INDEX.
Stlačte tlačidlo prehrávania na
napaľovačke diskov DVD.

Zariadenie môžete ovládať aj pomocou
obrazovky kamkordéra.
Po ukončení operácie sa dotknite
položky [END]  [EJECT DISC] na
obrazovke kamkordéra a vyberte disk.
a odpojte kábel
Stlačte tlačidlo
USB.
Prehrávanie disku v bežnom prehrávači
diskov DVD
Vyberte kvalitu obrazu v štandardnom
rozlíšení (STD) na obrazovke na výber
kvality obrazu disku, ktorý sa má vytvoriť,
v kroku 2 „Prispôsobenie disku pomocou
funkcie DISC BURN OPTION“.
Tipy
Ak vytvorené disky v kvalite obrazu so
štandardným rozlíšením (STD) nemôžete
prehrať v žiadnom prehrávači diskov DVD,
pripojte kamkordér k napaľovačke diskov DVD
a potom spustite prehrávanie.


Vytvorenie disku v kvalite obrazu
s vysokým rozlíšením (HD)
prostredníctvom napaľovačky diskov
DVD iného typu než DVDirect Express
Pomocou kábla USB prepojte kamkordér
a zariadenie na vytváranie diskov, ktoré
je kompatibilné s videozáznamami v
kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD)
(napríklad napaľovačka diskov DVD
spoločnosti Sony). Potrebné informácie
nájdete v príručkách dodaných so
zariadením, ktoré chcete pripojiť.
 Pripojte sieťový adaptér
striedavého prúdu a napájací
kábel do konektora DC IN svojho
kamkordéra a do sieťovej zásuvky
(s. 12).
 Zapnite kamkordér a pripojte
napaľovačku diskov DVD ku
konektoru  (USB) na kamkordéri
pomocou kábla USB (dodáva sa).

Ak sa obrazovka [USB SELECT]
nezobrazí, dotknite sa položky
(MENU)  [Show others]  [USB
CONNECT] (v kategórii [OTHERS]).
 Dotknite sa položky
nahrávacieho média, ktoré
obsahuje požadované zábery, na
obrazovke kamkordéra.
[
[
[

USB CONNECT]: Interná pamäť
USB CONNECT]: Interný pevný disk
USB CONNECT]: Pamäťová karta
Ukladanie záberov s externým zariadením
 Poznámky
Pripojte kamkordér do sieťovej zásuvky
pomocou dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu (s. 12).
 Napaľovačka diskov DVD od spoločnosti Sony
nemusí byť dostupná v niektorých krajinách
alebo oblastiach.

Na obrazovke kamkordéra sa zobrazí
obrazovka [USB SELECT].
Zobrazené nahrávacie médiá sa líšia v
závislosti od modelu.
 Nahrajte videozáznamy na
pripojené zariadenie.

Podrobnosti nájdete v príručkách
dodaných so zariadením, ktoré chcete
pripojiť.
 Po dokončení operácie sa
dotknite položky [END]  [YES]
na obrazovke kamkordéra.
 Odpojte kábel USB.
SK
51
Vytvorenie disku v kvalite obrazu
so štandardným rozlíšením (STD)
prostredníctvom zapisovacieho
zariadenia atď.
Konektor pre diaľkový ovládač
A/V
*
**
Zábery prehrávané na kamkordéri môžete
replikovať na disk alebo videokazetu tak,
že pripojíte kamkordér k rekordéru diskov,
napaľovačke diskov Sony DVD atď., k
inému zariadeniu než DVDirect Express,
pomocou prípojného A/V kábla. Zariadenie
môžete pripojiť pomocou metódy 
alebo pomocou metódy . Potrebné
informácie nájdete v príručkách dodaných
so zariadeniami, ktoré chcete pripojiť.
Vstup
S VIDEO
VIDEO
 Poznámky
Pripojte kamkordér do sieťovej zásuvky
pomocou dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu (s. 12).
 Napaľovačka diskov DVD od spoločnosti Sony
nemusí byť dostupná v niektorých krajinách
alebo oblastiach.
 Videozáznamy v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) sa skopírujú v kvalite obrazu
so štandardným rozlíšením (STD).
(žltý)

(biely)
AUDIO
(žltý)
(červený)
Tok signálu
Prípojný A/V kábel (dodáva sa)
Pripojte prípojný A/V kábel k vstupnému
konektoru druhého zariadenia.
Prípojný A/V kábel s konektorom typu
S VIDEO (predáva sa samostatne)
Keď sa pripájate na iné zariadenie
prostredníctvom konektora S VIDEO, s
prípojným A/V káblom s konektorom S
VIDEO (predáva sa samostatne) môžete
dosiahnuť vyššiu kvalitu obrazu než pri
použití prípojného A/V kábla. Prepojte
biely a červený konektor (ľavý a pravý
kanál zvukového signálu) a konektor S
VIDEO (kanál S VIDEO) prípojného A/V
kábla s káblom S VIDEO. Ak pripojíte iba
konektor S VIDEO, nebudete počuť žiadny
zvuk. Pripojenie žltého (video) konektora
nie je potrebné.
SK
52
* HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/
CX155E
** HDR-XR150E/XR155E
 Vložte nahrávacie médium do
nahrávacieho zariadenia.

Ak sa na nahrávacom zariadení nachádza
prepínač vstupov, nastavte ho na vstupný
režim.
 Pripojte kamkordér k
nahrávaciemu zariadeniu
(rekordér diskov atď.) pomocou
prípojného A/V kábla  (dodáva
sa) alebo prípojného A/V kábla s
konektorom S VIDEO  (predáva
sa samostatne).

Pripojte kamkordér do vstupných
konektorov nahrávacieho zariadenia.
 V kamkordéri spustite
prehrávanie a v nahrávacom
zariadení nahrávanie.


Podrobnosti nájdete v príručkách s
pokynmi, ktoré sa dodávajú s nahrávacím
zariadením.



. Okrem toho sa dotknite
(MENU)  [Show others] 
položky
[OUTPUT SETTINGS] (v kategórii
[GENERAL SET])  [DISP OUTPUT] 


[V-OUT/PANEL] 
.
Keď je formát obrazovky zobrazovacích
zariadení (televízor atď.) 4:3, dotknite sa
(MENU)  [Show others] 
položky
[OUTPUT SETTINGS] (v kategórii
[GENERAL SET])  [TV TYPE]  [4:3]


.

Ak pripájate kamkordér k monofónnemu
zariadeniu, pripojte žltý konektor prípojného
A/V kábla k vstupnému konektoru videa a biely
konektor (ľavý kanál) alebo červený konektor
(pravý kanál) k vstupnému konektoru zvuku na
zariadení.
 Po ukončení replikovania
zastavte nahrávacie zariadenie a
potom kamkordér.
Ukladanie záberov s externým zariadením
 Poznámky
Keďže replikovanie prebieha prostredníctvom
analógového prenosu údajov, kvalita obrazu sa
môže znížiť.
 Zábery nemôžete replikovať na rekordéry
pripojené pomocou kábla HDMI.
 Ak chcete skryť indikátory (napríklad počítadlo
atď.) na obrazovke pripojeného zobrazovacieho
(MENU)
zariadenia, dotknite sa položky
 [Show others]  [OUTPUT SETTINGS]
[GENERAL SET])  [DISP
(v kategórii
OUTPUT]  [LCD PANEL] (predvolené


.
nastavenie) 
 Ak chcete nahrať dátum a čas alebo údaje
nastavenia kamery, dotknite sa položky
(MENU)  [Show others]  [PLAYBACK
[PLAYBACK])  [DATA
SET] (v kategórii
CODE]  požadovaného nastavenia 

SK
53
Prispôsobenie kamkordéra
Používanie ponúk
Prostredníctvom ponúk môžete získať prístup k užitočným funkciám a meniť rôzne
nastavenia. Ak budete efektívne používať operácie dostupné v ponukách, budete mať väčšie
potešenie zo svojho kamkordéra.
V kamkordéri sú k dispozícii rôzne položky ponuky, ktoré sú usporiadané do ôsmich kategórií
ponúk.
MANUAL SETTINGS (Položky na úpravu podmienok scén)  s. 57
SHOOTING SET (Položky na prispôsobené snímanie)  s. 57
PHOTO SETTINGS (Položky na nahrávanie fotografií)  s. 58
PLAYBACK (Položky na prehrávanie)  s. 58
EDIT (Položky na úpravu)  s. 58
OTHERS (Položky pre iné nastavenia)  s. 59
MANAGE MEDIA (Položky pre nahrávacie médiá)  s. 59
GENERAL SET (Iné položky pre nastavenie)  s. 60

Podrobnejší popis položiek ponúk obsahuje Príručka k zariadeniu „Handycam“.
Nastavenie ponúk
/
/



: Posun v zozname ponuky z kategórie na kategóriu.
: Posun v zozname ponuky o štyri položky naraz.
Môžete sa dotýkať tlačidiel a posúvaním po obrazovke prechádzať zoznamom
ponuky.
Ikona vybratej kategórie sa zobrazí oranžovou farbou.
, znova sa zobrazí obrazovka MY MENU.
Ak sa dotknete položky
Dotknite sa položky
(MENU).
Dotknite sa položky [Show others] na obrazovke MY MENU.

SK
54
Ďalšie podrobnosti o obrazovke MY MENU nájdete na nasledujúcej strane.
Dotknutím sa strednej časti ľavej strany obrazovky zmeňte obrazovku.
Dotknite sa položky ponuky, ktorú chcete zmeniť.
.
Po dokončení nastavenia sa dotknite položky
.
Ak chcete dokončiť nastavovanie ponuky, dotknite sa položky
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku ponuky, dotknite sa položky

Tlačidlo
sa v závislosti od položky ponuky nemusí zobrazovať.
 Poznámky
V závislosti od podmienok nahrávania alebo prehrávania sa niektoré položky ponuky nemusia dať
nastaviť.
 Položky ponuky alebo nastavenia, ktoré sa zobrazujú sivou farbou, nie sú k dispozícii.

Tipy
V závislosti od menených položiek ponuky sa kamkordér prepína medzi režimom prehrávania a režimom
nahrávania (videozáznamy alebo fotografie).


Používanie ponuky MY MENU
Registrácia najčastejšie používaných položiek v ponuke MY MENU vám uľahčí používanie
položiek ponúk. V každej z ponúk MY MENU v rámci ponúk MOVIE, PHOTO a
PLAYBACK môžete zaregistrovať 6 položiek ponuky.
Príklad: odstránenie položky [SPOT MTR/FCS] a registrácia položky [
FADER]
Prispôsobenie kamkordéra
Dotknite sa položky
(MENU).
Dotknite sa položky [MY MENU SETTING].
Dotknite sa položky [MOVIE].
Dotknite sa položky [SPOT MTR/FCS].
.
Dotknite sa položky
[MANUAL SETTINGS]).
Dotknite sa položky [ FADER] (v kategórii
.
Keď sa zobrazí ponuka MY MENU, dotknite sa položky
Opakovaním tých istých krokov zaregistrujte položky ponuky v ponuke MY MENU a užite si
používanie svojho zariadenia „Handycam“.
SK
55
Tipy
Ak je pripojené externé pamäťové zariadenie, zobrazí sa exkluzívna ponuka MY MENU.


Použitie ponuky
OPTION MENU
Ponuka OPTION MENU sa zobrazuje podobne ako kontextová ponuka, ktorá sa zobrazuje po
kliknutí pravým tlačidlom myši v počítači. Keď sa v pravom dolnom rohu obrazovky zobrazí
, môžete použiť ponuku OPTION MENU. Stačí sa dotknúť indikátora
a
indikátor
zobrazí sa ponuka s položkami, ktoré môžete zmeniť v danom kontexte.
Položka ponuky
Karta
Dotknite sa položky
(OPTION).
Dotknite sa požadovanej karty  položky, ktorej nastavenie chcete zmeniť.
.
Po dokončení nastavovania sa dotknite položky
 Poznámky
Položky ponuky alebo nastavenia, ktoré sa zobrazujú sivou farbou, nie sú k dispozícii.
 Keď sa požadovaná položka nenachádza na obrazovke, dotknite sa inej karty. (Niekedy sa nemusí
zobrazovať žiadna karta.)
 Karty a položky, ktoré sa zobrazujú na obrazovke, závisia od stavu prehrávania alebo nahrávania v
kamkordéri, ktorý práve používate.

SK
56
Zoznamy ponúk
Kategória (MANUAL SETTINGS)
SCENE SELECTION................... Zvolí primerané nastavenie pre záznam podľa typu scenérie, napríklad
nočný pohľad alebo pláž.
FADER..................................... Stemňuje alebo rozjasňuje scény.
WHITE BAL.................................. Nastavuje vyváženie farieb podľa jasu prostredia snímania.
SPOT MTR/FCS.......................... Súčasne nastavuje jas aj zaostrenie pre vybratý objekt.
SPOT METER.............................. Nastavuje jas obrazu vzhľadom na objekt, ktorého sa dotknete na
obrazovke.
SPOT FOCUS.............................. Zaostruje na objekt, ktorého sa dotknete na obrazovke.
EXPOSURE.................................. Nastavuje jas videozáznamov a fotografií.
FOCUS.......................................... Slúži na manuálne nastavenie zaostrenia.
TELE MACRO.............................. Nasníma zaostrený objekt bez zaostrenia pozadia.
SMTH SLW REC.......................... Nasníma spomalené zábery rýchlo sa pohybujúcich objektov.
Kategória (SHOOTING SET)
/
Prispôsobenie kamkordéra
SET.............................. Nastavuje kvalitu obrazu pre nahrávanie, prehrávanie alebo upravovanie
videozáznamov.
REC MODE............................ Nastavuje režim pre nahrávanie videozáznamov. Pri nahrávaní rýchlo sa
pohybujúceho objektu sa odporúča používať vysokú kvalitu obrazu.
GUIDEFRAME............................. Zobrazuje rámček, ktorý pomáha určiť, či je objekt orientovaný na výšku
alebo na šírku.
STEADYSHOT....................... Nastavuje funkciu SteadyShot pri snímaní videozáznamov.
CONVERSION LENS.................. Nastavuje typ pripojeného konverzného objektívu (predáva sa
samostatne). Optimalizuje funkciu SteadyShot a zaostruje podľa
pripojeného objektívu.
LOW LUX..................................... Nahráva zábery s jasnými farbami pri tlmenom osvetlení.
FACE DETECTION..................... Automaticky nastavuje kvalitu obrazu tvárí.
PRIORITY SETTING................... Vyberie objekt, ktorý bude mať prioritu pri rozpoznávaní tváre alebo pri
rozpoznávaní úsmevu.
SMILE DETECTION................... Automaticky nasníma záber pri každom zistení úsmevu.
SMILE SENSITIVITY................... Nastavuje citlivosť rozpoznávania úsmevu pomocou funkcie
rozpoznávania úsmevu.
AUDIO REC SET
BLT-IN ZOOM MIC........... Sníma videozáznamy so živým zvukom, ktorý je primeraný pozícii
priblíženia.
MICREF LEVEL.................. Nastavuje úroveň hlasitosti mikrofónu.
OTHER REC SET
DIGITAL ZOOM.......... Nastavuje maximálnu úroveň digitálneho priblíženia, ktorá presahuje
úroveň optického priblíženia.
AUTO BACK LIGHT......... Automaticky nastavuje expozíciu pre objekty s podsvietením.
X.V.COLOR................... Sníma širší rozsah farieb.
WIDE SELECT.............. Nastavuje pomer šírky a výšky obrazu pri nahrávaní videozáznamu v
kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD).
SK
57
Kategória (PHOTO SETTINGS)
SELF-TIMER........................... Nastavuje samospúšť kamkordéra spusteného v režime snímania
fotografií.
IMAGE SIZE........................... Nastavuje veľkosť fotografií.
FILE NO........................................ Nastavuje spôsob priradenia čísla súboru.
Kategória (PLAYBACK)
VISUAL INDEX............................ Zobrazuje zaznamenané obrazy ako miniatúry (s. 25).
VIEW IMAGES
DATE INDEX...................... Umožňuje vyhľadávanie požadovaných obrázkov podľa dátumu.
FILM ROLL................... Zobrazuje a prehráva scény z určitého intervalu.
FACE............................... Zobrazuje a prehráva scény s tvárami.
PLAYLIST..................................... Zobrazuje a prehráva zoznam titulov videozáznamov.
HIGHLIGHT............................ Vyberá určitý počet krátkych scén a prehráva ich spolu ako výťah z
videozáznamov s hudbou a vizuálnymi efektmi.
SCENARIO.............................. Prehráva obľúbený scenár uložený ako výber najlepších scén.
PLAYBACK SET
/
SET.................... Nastavuje kvalitu obrazu pre nahrávanie, prehrávanie alebo upravovanie
videozáznamov.
DATA CODE....................... Zobrazuje podrobné údaje o zázname počas prehrávania.
Kategória (EDIT)
DELETE
DELETE......................... Odstraňuje videozáznamy.
DELETE......................... Odstraňuje fotografie.
SCENARIO ERASE
ERASE................................. Vymazáva scenáre uložené vo výbere najlepších scén.
ERASE ALL......................... Vymaže všetky scenáre uložené vo výbere najlepších scén.
PROTECT
PROTECT...................... Ochraňuje videozáznamy pred odstránením.
PROTECT...................... Ochraňuje fotografie pred odstránením.
DIVIDE.................................... Rozdeľuje videozáznamy.
PHOTO CAPTURE*1*2*4........... Zachytáva fotografie z požadovaných scén videozáznamov.
MOVIE DUB*1*2
DUB by select.................. Vyberá videozáznamy a replikuje ich.
DUB by date..................... Replikuje všetky videozáznamy zo zadaného dátumu.
DUB ALL/
DUB ALL..................... Replikuje všetky uložené videozáznamy v zozname titulov.
PHOTO COPY*1*2
COPY by select................ Vyberá fotografie a kopíruje ich.
COPY by date................... Kopíruje všetky fotografie zo zadaného dátumu.
PLAYLIST EDIT
ADD/
ADD......... Pridáva videozáznamy do zoznamu titulov.
SK
58
ADD by date/
ADD by date............ Naraz pridáva videozáznamy nahraté v ten istý deň do zoznamu titulov.
ERASE/
ERASE... Vymazáva videozáznamy zo zoznamu titulov.
ERASE ALL/
ERASE ALL................. Vymaže všetky videozáznamy zo zoznamu titulov.
MOVE/
MOVE.... Zmení poradie videozáznamov v zozname titulov.
Kategória (OTHERS)
USB CONNECT
USB CONNECT*1. ...... Pripája internú pamäť prostredníctvom pripojenia USB.
USB CONNECT*2....... Pripája interný pevný disk prostredníctvom pripojenia USB.
USB CONNECT........... Pripája pamäťovú kartu prostredníctvom pripojenia USB.
(DISC
DISC BURN........................ Umožňuje vám ukladať obrázky na disky stlačením tlačidla
BURN) (s. 40).
TV CONNECT Guide................ Zavádza spôsob pripojenia v závislosti od typu pripojeného televízora
(s. 28).
MUSIC TOOL*3
EMPTY MUSIC.................. Odstraňuje hudobné súbory.
DOWNLOAD MUSIC...... Prevezme hudobné súbory, ktoré je možné prehrávať pomocou funkcie
Highlight Playback.
BATTERY INFO........................... Zobrazuje informácie o batérii.
Kategória (MANAGE MEDIA)
Prispôsobenie kamkordéra
MEDIA SETTINGS
MOVIE MEDIA SET*1*2. . Nastavuje médiá pre nahrávanie videozáznamov (s. 16).
PHOTO MEDIA SET*1*2. Nastavuje médiá pre nahrávanie fotografií (s. 17).
MEDIA INFO............................... Zobrazuje informácie o nahrávacom médiu, napríklad o voľnom mieste.
MEDIA FORMAT
INT. MEMORY*1..................Odstraňuje všetky údaje v internej pamäti.
HDD*2....................................Odstraňuje všetky údaje na internom pevnom disku.
MEMORY CARD*1*2...........Odstraňuje všetky údaje na pamäťovej karte.
REPAIR IMG.DB F.
INT. MEMORY*1..................Opravuje súbor databázy záberov v internej pamäti (s. 64).
HDD*2....................................Opravuje súbor databázy záberov na internom pevnom disku (s. 64).
MEMORY CARD*1*2...........Opravuje súbor databázy záberov na pamäťovej karte (s. 64).
SK
59
Kategória (GENERAL SET)
SOUND/DISP SET
VOLUME................................Nastavuje hlasitosť prehrávaného zvuku (s. 27).
BEEP.......................................Nastavuje pípanie kamkordéra pri vykonávaní operácií.
LCD BRIGHT.........................Nastavuje jas obrazovky LCD.
LCD BL LEVEL......................Nastavuje podsvietenie obrazovky LCD.
LCD COLOR..........................Nastavuje intenzitu farieb obrazovky LCD.
DISPLAY SET........................Nastavuje dobu zobrazovania ikon a indikátorov na obrazovke LCD.
OUTPUT SETTINGS
TV TYPE.................................Konvertuje signál v závislosti od pripojeného typu televízora (s. 28).
COMPONENT......................Túto možnosť vyberte, ak pripájate kamkordér k televízoru pomocou
konektora vstupu komponentného signálu (s. 29).
HDMI RESOLUTION...........Zvolí výstupné rozlíšenie obrazu pri pripájaní kamkordéra k televízoru
pomocou kábla HDMI.
DISP OUTPUT......................Nastavuje, či sa zobrazenie na obrazovke zobrazí aj na televíznej obrazovke.
CLOCK/ LANG
CLOCK SET...........................Nastavuje dátum a čas (s. 14).
AREA SET..............................Nastavuje časový posun bez zastavenia hodín (s. 14).
SUMMERTIME.....................Nastavuje letný čas (s. 14).
LANGUAGE SET.............Nastavuje jazyk rozhrania (s. 15).
POWER SETTINGS
A.SHUT OFF.........................Mení nastavenie položky [A.SHUT OFF] (s. 12).
POWER ON BY LCD...........Určuje, či bude kamkordér zapnutý alebo vypnutý pri otvorení alebo zatvorení
obrazovky LCD.
OTHER SETTINGS
DEMO MODE.......................Nastavuje možnosť zobrazenia ukážky.
CALIBRATION......................Vykoná kalibráciu dotykového panela.
CTRL FOR HDMI.................Nastavuje, či sa pri pripojení kamkordéra k televízoru kompatibilnému so
štandardom „BRAVIA“ Sync prostredníctvom kábla HDMI (predáva sa
samostatne) môže používať diaľkový ovládač televízora.
DROP SENSOR*2. ...............Aktivuje alebo deaktivuje snímač spadnutia.
*1HDR-CX116E/CX150E/CX155E
*2HDR-XR150E/XR155E
*3HDR-CX110E/CX150E/XR150E
*4HDR-CX110E
SK
60
Získanie podrobných
informácií z Príručka k
zariadeniu „Handycam“
Príručka k zariadeniu „Handycam“
je používateľská príručka, ktorá je
navrhnutá tak, aby sa mohla čítať z
obrazovky počítača. Príručka k zariadeniu
„Handycam“ sa môže použiť v prípade, ak
chcete získať ďalšie informácie o používaní
kamkordéra.
1
Ak chcete, aby sa Príručka
k zariadeniu „Handycam“
nainštalovala do počítača s
operačným systémom Windows,
vložte dodaný disk CD-ROM do
diskovej jednotky počítača.
2
Na inštalačnej obrazovke, ktorá
sa zobrazí, kliknite na položku
[Príručka].
Ak chcete, aby sa zobrazila Príručka k
zariadeniu „Handycam“, dvakrát kliknite na
jej ikonu na obrazovke počítača.



Ak používate počítač Macintosh, otvorte
priečinok [Handbook] – [SK] na disku
CD-ROM, a potom skopírujte súbor
[Handbook.pdf].
Príručka k zariadeniu „Handycam“ vyžaduje,
aby bol nainštalovaný program Adobe Reader.
Ak ho nemáte nainštalovaný v počítači, môžete
ho prevziať na webovej stránke spoločnosti
Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Podrobnosti o dodanom softvéri „PMB“ nájdete
v pomocníkovi „PMB Help“ (s. 37).
Prispôsobenie kamkordéra
3
Kliknite na požadovaný
jazyk a názov modelu svojho
kamkordéra  [Inštalovať] a
podľa pokynov na obrazovke
nainštalujte Príručka k zariadeniu
„Handycam“.

Názov modelu kamkordéra je vytlačený na
jeho spodnej strane.
SK
61
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Ak pri používaní kamkordéra narazíte
na problémy, postupujte podľa krokov
uvedených nižšie.
 Skontrolujte zoznam (s. 62 až 64) a
kamkordér.
 Odstráňte zdroj napájania, po
uplynutí jednej minúty ho znova
pripojte a zapnite kamkordér.
Napájanie sa nezapne.


Kamkordér nepracuje napriek tomu, že
napájanie je zapnuté.


 Stlačte tlačidlo RESET (s. 73)
pomocou zahroteného objektu a
zapnite kamkordér.
Ak stlačíte tlačidlo RESET, všetky
nastavenia vrátane nastavenia hodín
sa vynulujú.
 Obráťte sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony alebo na miestne
autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony.



SK
62
V závislosti od problému bude možno potrebné
inicializovať alebo vymeniť aktuálne interné
nahrávacie médium kamkordéra. V takom
prípade sa odstránia všetky údaje uložené na
internom nahrávacom médiu. Nezabudnite
preto pred odoslaním kamkordéra do opravy
uložiť všetky údaje z interného nahrávacieho
média na iné (záložné) médium. Za stratu
údajov uložených na internom nahrávacom
médiu vám neposkytneme žiadne odškodnenie.
Počas opravy môžeme skontrolovať minimálne
množstvo údajov uložených na internom
nahrávacom médiu, aby sme preskúmali
problém. Predajca spoločnosti Sony však ani
v takomto prípade nebude kopírovať alebo
uchovávať vaše údaje.
Podrobné informácie o príznakoch kamkordéra
nájdete v príručke Príručka k zariadeniu
„Handycam“ (s. 61). Ďalšie informácie o
pripojení kamkordéra k počítaču nájdete v
pomocníkovi „PMB Help“ (s. 37).
Pripojte nabitú batériu ku kamkordéru (s. 11).
Zapojte zástrčku sieťového adaptéra
striedavého prúdu do sieťovej zásuvky (s. 12).


Po zapnutí napájania kamkordéru trvá
niekoľko sekúnd, kým sa pripraví na snímanie.
Nejde o poruchu.
Odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu
od sieťovej zásuvky alebo vyberte batériu.
Približne po 1 minúte zdroj napájania znova
pripojte. Ak kamkordér ani potom nepracuje,
stlačte pomocou zahroteného predmetu
tlačidlo RESET (s. 73). (Ak stlačíte tlačidlo
RESET, všetky nastavenia vrátane nastavenia
hodín sa vynulujú.)
Teplota kamkordéra je príliš vysoká.
Kamkordér vypnite a nechajte ho na chvíľu na
chladnom mieste.
Teplota kamkordéra je príliš nízka. Ponechajte
kamkordér zapnutý. Ak sa kamkordér stále
nedá používať, vypnite ho a preneste ho na
teplé miesto. Ponechajte kamkordér na chvíľu
v tomto prostredí a potom ho zapnite.
Kamkordér sa zahrieva.

Kamkordér sa môže počas činnosti zohriať.
Nejde o poruchu.
Napájanie sa náhle preruší.



Použite sieťový adaptér striedavého prúdu
(s. 12).
Znovu zapnite napájanie.
Nabite batériu (s. 11).
Stlačením tlačidla START/STOP alebo
tlačidla PHOTO sa nespustí nahrávanie.


Stlačením tlačidla MODE zapnite indikátor
(Videozáznam) alebo indikátor
(Fotografia).
Kamkordér ešte stále nahráva práve
nasnímaný záber na nahrávacie médium.


Počas tohto obdobia nemôžete nahrávať
žiadne nové zábery.
Nahrávacie médium je plné. Odstráňte
nepotrebné položky (s. 31).
Celkový počet videozáznamov alebo fotografií
prekročil nahrávaciu kapacitu kamkordéra.
Odstráňte nepotrebné položky (s. 31).
C:04:


Nahrávanie sa zastaví.

Teplota kamkordéra je príliš vysoká alebo
príliš nízka. Kamkordér vypnite a ponechajte
ho na chvíľu na chladnom alebo na teplom
mieste.
Softvér „PMB“ nie je možné nainštalovať.

Skontrolujte prostredie počítača alebo postup
inštalácie, ktorý je potrebný na nainštalovanie
aplikácie „PMB“ (s. 33).
Softvér „PMB“ nepracuje správne.


C:06:

Vysoká teplota batérie. Vymeňte batériu alebo
ju uložte na chladné miesto.
C:13: / C:32:

Odpojte zdroj napájania. Znova ho pripojte a
skúste pokračovať v práci s kamkordérom.
E::

Postupujte podľa krokov  až  na strane 62.

Interný pevný disk kamkordéra je plný.
Odstráňte nepotrebné zábery z interného
pevného disku (s. 31).
Je možné, že sa vyskytla chyba interného
pevného disku kamkordéra.
Ukončite program „PMB“ a reštartujte počítač.
Kamkordér nie je rozpoznaný počítačom.

Batéria nie je batériou typu „InfoLITHIUM“
(série V). Použite batériu „InfoLITHIUM“
(séria V) (s. 11).
Bezpečne zapojte konektor DC sieťového
adaptéra striedavého prúdu do kamkordéra
(s. 11).
Odpojte zariadenia od iného konektora USB
počítača, než je konektor pre klávesnicu, myš
a kamkordér.
Odpojte kábel USB od počítača a kamkordéra
a reštartujte počítač. Potom znova pripojte
počítač a kamkordér v správnom poradí.
Ak sa na obrazovke LCD zobrazia
indikátory, skontrolujte nasledujúce
možnosti.
Ak problém pretrváva aj potom, ako ste
sa ho niekoľkokrát pokúšali odstrániť,
kontaktujte svojho predajcu spoločnosti
Sony alebo miestne servisné stredisko
spoločnosti Sony. Ak ich v takomto prípade
kontaktujete, poskytnite im všetky čísla
kódov chýb, ktoré začínajú písmenom C
alebo E.


Batéria je takmer vybitá.

Vysoká teplota batérie. Vymeňte batériu alebo
ju uložte na chladné miesto.

Teplota kamkordéra sa zvyšuje. Kamkordér
vypnite a preneste ho do chladného prostredia.

Teplota kamkordéra je nízka. Kamkordér
zahrejte.
Ďalšie informácie
Zobrazenie vlastnej diagnostiky a
výstražné indikátory

SK
63
Preventívne opatrenia
Informácie o používaní a údržbe




Nie je vložená žiadna pamäťová karta (s. 17).
Keď indikátor bliká, na médiu nie je dostatok
miesta na nahrávanie. Odstráňte nepotrebné
zábery (s. 31) alebo naformátujte pamäťovú
kartu po uložení záberov na iné médium.
Databázový súbor je poškodený. Skontrolujte
súbor databázy tak, že sa dotknete položky
(MENU)  [Show others] 
[REPAIR IMG.DB F.] (v kategórii
[MANAGE MEDIA])  nahrávacieho
média (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E).

Pamäťová karta je poškodená. Naformátujte
pamäťovú kartu pomocou kamkordéra (s. 59).

Je vložená nekompatibilná pamäťová karta
(s. 17).

Prístup k pamäťovej karte bol obmedzený
iným zariadením.






SK
64
Kamkordér je nestabilný. Držte kamkordér
pevne oboma rukami. Výstražný indikátor
roztrasenia kamkordéra však nezmizne.
Je aktivovaná funkcia snímača spadnutia.
Môže sa stať, že nebude možné nahrávať alebo
prehrávať obrázky.
Nahrávacie médium je plné. Odstráňte
nepotrebné položky (s. 31).
Počas spracovávania nie je možné nahrávať
fotografie. Chvíľu počkajte a potom znova
skúste nahrávať.



Kamkordér a príslušenstvo nepoužívajte a
neskladujte na nasledujúcich miestach:
 Na príliš horúcom, chladnom alebo vlhkom
mieste. Kamkordér a príslušenstvo nikdy
nevystavujte teplotám nad 60 C, ako
napríklad na miestach vystavených priamemu
slnečnému žiareniu, v blízkosti ohrievačov
alebo v aute zaparkovanom na slnku. Môžu sa
zdeformovať alebo poškodiť.
 V silnom magnetickom poli alebo na mieste
vystavenom pôsobeniu mechanických
vibrácií. Kamkordér už nemusí pracovať
správne.
 Na mieste vystavenom silným rádiovým
vlnám alebo žiareniu. Kamkordér môže
nesprávne nahrávať.
 V blízkosti prijímačov vĺn AM a
videozariadení. Môže sa vyskytnúť šum.
 Na pieskovej pláži alebo v ľubovoľnom inom
prašnom prostredí. Ak sa do kamkordéra
dostane piesok alebo prach, kamkordér
nemusí pracovať správne. V niektorých
prípadoch sa táto porucha nedá odstrániť.
 V blízkosti okien alebo vo vonkajšom
prostredí, kde môže byť obrazovka LCD alebo
objektív vystavený priamemu slnečnému
žiareniu. Poškodzuje to vnútro LCD
obrazovky.
Kamkordér používajte pri napájaní
jednosmerným napätím 6,8 V/7,2 V (batéria)
alebo napájaní jednosmerným napätím 8,4 V
(sieťový adaptér striedavého prúdu).
Ak chcete prístroj používať pri napájaní
jednosmerným alebo striedavým prúdom,
použite príslušenstvo odporúčané v tomto
návode na používanie.
Nedovoľte, aby sa kamkordér zamočil
(napríklad od dažďa alebo od morskej vody).
Ak sa kamkordér zamočí, nemusí pracovať
správne. V niektorých prípadoch sa táto
porucha nedá odstrániť.
Ak do zariadenia prenikne tuhý predmet alebo
kvapalina, odpojte kamkordér od siete a pred
ďalším použitím ho nechajte skontrolovať
obchodným zástupcom spoločnosti Sony.








S prístrojom zaobchádzajte jemne,
nerozoberajte ho, neupravujte, nevystavujte ho
fyzickým nárazom ani úderom - nebúchajte
po ňom, nenechajte ho spadnúť a ani naň
nestúpajte. Zvláštnu pozornosť venujte
zaobchádzaniu s objektívom.
Ak kamkordér nepoužívate, vypnite ho.
Kamkordér pri používaní nezakrývajte
predmetmi (napríklad uterákom). Mohlo by to
spôsobiť zvýšenie teploty vnútri zariadenia.
Pri odpájaní napájacieho kábla ťahajte za
zástrčku, nie za kábel.
Dajte pozor, aby ste nepoškodili napájací kábel
napríklad tým, že naň položíte ťažký predmet.
Nepoužívajte zdeformovanú alebo poškodenú
batériu.
Kovové kontakty udržujte v čistote.
Ak z batérie vytečie tekutý elektrolyt:
 Obráťte sa na najbližšie autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony.
 Zmyte všetku tekutinu, ktorá sa dostala do
styku s pokožkou.
 Ak sa vám tekutina dostane do očí, vymyte
ich dostatočným množstvom vody a navštívte
lekára.
Zaobchádzanie s krytom zariadenia


Údržba a skladovanie objektívu

Ak kamkordér dlhší čas nepoužívate


Ak chcete kamkordér dlhodobo udržiavať v
optimálnom stave, aspoň raz za mesiac ho
spustite na nahrávanie a prehrávanie obrázkov.
Pred uskladnením batériu úplne vybite.
Obrazovka LCD


Čistenie obrazovky LCD

Ak sa obrazovka LCD zašpiní odtlačkami prstov
alebo od prachu, odporúčame očistiť ju jemnou
handričkou.


Povrch objektívu očistite mäkkou handričkou v
nasledujúcich prípadoch:
 Ak sa na povrchu objektívu nachádzajú
odtlačky prstov
 Ak sa kamkordér používa v horúcom alebo
vlhkom prostredí
 Ak sa objektív používa v prostredí s vysokým
obsahom soli, napríklad na morskom pobreží
Objektív skladujte na dobre vetranom, čistom a
bezprašnom mieste.
Ak chcete predísť znehodnoteniu, pravidelne
čistite objektív podľa vyššie uvedeného postupu.
Nabíjanie vopred nainštalovanej
nabíjateľnej batérie
Kamkordér má vopred nainštalovanú nabíjateľnú
batériu, ktorá umožňuje uchovanie údajov o
dátume, čase a ďalších nastaveniach aj vtedy, keď
je kamkordér vypnutý. Vopred nainštalovaná
nabíjateľná batéria sa nabíja vždy pri pripojení
kamkordéra do sieťovej zásuvky cez sieťový
adaptér striedavého prúdu alebo pri pripojení
batérie. Ak sa kamkordér približne 3 mesiace
vôbec nepoužíva, nabíjateľná batéria sa úplne
vybije. Kamkordér používajte po nabití vopred
nainštalovanej nabíjateľnej batérie. Ak však
vopred nainštalovaná nabíjateľná batéria nebude
nabitá, nebude to mať žiadny vplyv na funkčnosť
kamkordéra, ak nenahrávate informácie o
dátume.
Ďalšie informácie

Na obrazovku LCD príliš netlačte. Mohli by ste
ju poškodiť.
Pri používaní kamkordéra v chladnom
prostredí sa môže na obrazovke LCD zobraziť
zostatkový obraz. Nejde o poruchu.
Pri používaní kamkordéra sa môže zadná strana
obrazovky LCD zahrievať. Nejde o poruchu.
Ak sa kryt zariadenia znečistí, vyčistite telo
kamkordéra mäkkou handričkou mierne
navlhčenou vo vode a potom utrite kryt suchou
mäkkou handričkou.
Ak chcete zabrániť poškodeniu povrchovej
úpravy zariadenia, vyhnite sa nasledujúcim
situáciám:
 Používaniu chemikálií, napríklad riedidla,
benzínu, alkoholu, chemických látok,
repelentov, insekticídov a opaľovacieho krému
 Manipulácii s kamkordérom rukami
znečistenými od vyššie uvedených látok
 Dlhotrvajúcemu ponechaniu tela zariadenia
v kontakte s gumovými alebo vinylovými
predmetmi
SK
65
Špecifikácie
Postup
Pomocou dodaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu pripojte kamkordér do
sieťovej zásuvky a nechajte ho tak aspoň 24 hodín
(obrazovka LCD by mala zostať zatvorená).
Poznámky k likvidácii alebo prevodu
kamkordéra (HDR-CX116E/CX150E/
CX155E/XR150E/XR155E)
Údaje na internom nahrávacom médiu nie je
možné úplne vymazať ani v prípade, ak odstránite
všetky videozáznamy a statické zábery alebo ak
použijete funkciu [MEDIA FORMAT].
Pri prevode kamkordéra na inú osobu sa
odporúča spustiť funkciu [EMPTY] (pozrite
si časť Získanie podrobných informácií, ktorú
obsahuje Príručka k zariadeniu „Handycam“
na strane 61), aby ste zabránili obnoveniu
svojich údajov. Pri likvidácii kamkordéra sa
tiež odporúča, aby ste zničili celú hlavnú časť
kamkordéra.
Poznámky k likvidácii alebo prevodu
pamäťovej karty
Aj po odstránení údajov na pamäťovej karte
alebo po naformátovaní pamäťovej karty v
kamkordéri alebo v počítači sa môže stať, že
údaje na pamäťovej karte sa neodstránia úplne.
Ak niekomu chcete dať svoju pamäťovú kartu,
odporúča sa, aby ste svoje údaje úplne odstránili
pomocou softvéru na odstraňovanie údajov vo
svojom počítači. Podobne, aj v prípade likvidácie
pamäťovej karty sa odporúča, aby ste zničili celú
hlavnú časť pamäťovej karty.
SK
66
Systém
Formát signálu: PAL farebný, normy CCIR,
televízor HD, špecifikácia 1080/50i
Formát nahrávania videozáznamu:
HD: kompatibilné s formátom MPEG-4
AVC/H.264 AVCHD
STD: MPEG-2 PS
Systém zaznamenávania zvuku:
Dolby Digital (2-k.)
Dolby Digital Stereo Creator
Formát nahrávania fotografií
: Kompatibilné s formátom DCF Ver.2.0
: Kompatibilné s formátom Exif Ver.2.21
: Kompatibilné s formátom MPF Baseline
Nahrávacie médiá (videozáznamy/fotografie)
Interná pamäť
HDR-CX116E: 8 GB
HDR-CX150E/CX155E: 16 GB
Interný pevný disk
HDR-XR150E/XR155E: 120 GB
„Memory Stick PRO Duo“
Karta SD (trieda Class 4 alebo vyššia)
Pri meraní kapacity média 1 GB zodpovedá 1
miliarde bajtov, z ktorých sa časť používa na
správu systému alebo súborov aplikácií.
Kapacita, ktorú môže používateľ použiť, je
uvedená nižšie.
HDR-CX116E:
približne 7,87 GB
HDR-CX150E/CX155E:
približne 15,5 GB
HDR-XR150E/XR155E:
približne 119 GB
Zobrazovacie zariadenie: 4,5 mm (typ 1/4) snímač
CMOS
Nahrávanie pixlov (fotografia, 4:3):
Max. 3,1 mega (2 048  1 536) pixlov*1
Celkom: Pribl. 4 200 000 pixlov
Efektívna kapacita (videozáznam, 16:9):
Pribl. 1 350 000 pixlov*2
Efektívna kapacita (fotografia, 16:9):
Pribl. 1 180 000 pixlov
Efektívna kapacita (fotografia, 4:3):
Pribl. 1 570 000 pixlov
Objektív: Carl Zeiss Vario-Tessar
25  (optické), 300  (digitálne)
Priemer filtra: 30 mm
F1,8 ~ 3,2
Ohnisková vzdialenosť:
f = 2,5 ~ 62,5 mm
Po konverzii na fotoaparát s 35 mm filmom
Pre videozáznamy*2*3: 37 ~ 1 075 mm (16:9)
Pre fotografie: 36 ~ 900 mm (4:3)
Teplota farieb: [AUTO], [ONE PUSH],
[INDOOR] (3 200 K), [OUTDOOR]
(5 800 K)
Minimálna svietivosť
11 lx (luxov) (v predvolenom nastavení, rýchlosť
uzávierky 1/50 s)
3 lx (luxy) (LOW LUX sa nastaví na hodnotu
[ON], rýchlosť uzávierky 1/25 s)
*1 Jedinečné pixelové zoskupenie pre Sony
ClearVid a systém pre spracovanie
obrázku (BIONZ) umožňuje plynulé
rozlíšenie obrázku, ekvivalentné
k predpísaným veľkostiam.
2
* [ STEADYSHOT] je nastavená na
hodnotu [STANDARD] alebo [OFF].
*3 Údaje ohniskovej vzdialenosti sú
skutočné údaje vyplývajúce zo
širokouhlého načítania pixlov.
Konektory pre vstup/výstup
Konektor pre diaľkový ovládač A/V:
Komponentný signál/video a audio výstupný
konektor
Konektor HDMI OUT: Konektor HDMI mini
Konektor USB: mini-AB
(HDR-CX115E/CX116E/CX155E/XR155E:
len výstup)
Obrazovka LCD
Obrázok: 6,7 cm (typ 2,7, pomer strán 16:9)
Celkový počet pixlov: 230 400 (960  240)
Všeobecné
Sieťový adaptér striedavého prúdu
AC-L200C/AC-L200D
Požiadavky na napájanie: Striedavé napätie
100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz
Spotreba prúdu: 0,35 A - 0,18 A
Spotreba prúdu: 18 W
Výstupné napätie: jednosmerné napätie 8,4 V*
Prevádzková teplota: 0 C až 40 C
Skladovacia teplota: –20 C až + 60 C
Rozmery (približné): 48  29  81 mm (š/v/h)
bez projekčných súčastí
Hmotnosť (približná): 170 g bez napájacieho
kábla
* Ďalšie špecifikácie sú uvedené na nálepke
sieťového adaptéra striedavého prúdu.
Nabíjateľná batéria NP-FV50
Maximálne výstupné napätie: DC 8,4 V
Výstupné napätie: DC 6,8 V
Maximálne nabíjacie napätie: DC 8,4 V
Maximálny nabíjací prúd: 2,1 A
Kapacita
Typická: 7,0 Wh (1 030 mAh)
Minimálna: 6,6 Wh (980 mAh)
Typ: lítium iónová
Ďalšie informácie
Požiadavky na napájanie: DC 6,8 V/7,2 V (batéria)
DC 8,4 V (sieťový adaptér striedavého prúdu)
Priemerná spotreba energie: Počas nahrávania s
použitím obrazovky LCD a pri normálnom
jase:
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/
CX155E
HD: 3,0 W STD: 2,1 W
HDR-XR150E/XR155E
HD: 3,3 W STD: 2,4 W
Prevádzková teplota: 0 C až 40 C
Skladovacia teplota: –20 C až + 60 C
Rozmery (približné):
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/
CX155E
50  56  106 mm (š/v/h) vrátane
projekčných súčastí
50  56  114 mm (š/v/h) vrátane
projekčných súčastí a priloženej dodanej
nabíjateľnej batérie
HDR-XR150E/XR155E
57  67  106 mm (š/v/h) vrátane
projekčných súčastí
57  67  114 mm (š/v/h) vrátane
projekčných súčastí a priloženej dodanej
nabíjateľnej batérie
Hmotnosť (približná)
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/
CX155E:
210 g len hlavná jednotka
260 g vrátane dodanej nabíjateľnej batérie
HDR-XR150E/XR155E:
300 g len hlavná jednotka
350 g vrátane dodanej nabíjateľnej batérie
Dizajn a technické parametre kamkordéra
a príslušenstva sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
 Vyrobené podľa licencie spoločnosti Dolby
Laboratories.
SK
67
Očakávaný čas nahrávania a čas
prevádzky pre dodávanú batériu
(v minútach)
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E
Kvalita obrazu
HD
Čas nabíjania
(plné nabitie)
155
125
180
Čas bežného
nahrávania
60
90
Čas prehrávania
190
280
HDR-XR150E/XR155E
STD
155
Čas nepretržitého
nahrávania
110
155
Čas bežného
nahrávania
55
75
Čas prehrávania
170
225




Čas nahrávania a čas prehrávania je približný
čas, ktorý je k dispozícii v prípade úplne nabitej
batérie.
Kvalita obrazu s vysokým rozlíšením (HD)/
Kvalita obrazu so štandardným rozlíšením (STD).
Podmienky nahrávania: funkcia [ REC
MODE] je nastavená na hodnotu [HQ].
Čas bežného nahrávania je čas, ktorý zahŕňa
aj opakované spúšťanie a zastavovanie
nahrávania, vypínanie a zapínanie kamkordéra a
približovanie.
Očakávaný čas nahrávania
videozáznamov

SK
68
[HD FX]
Ak chcete nastaviť režim nahrávania, dotknite
(MENU)  [Show others]
sa položiek
 [ REC MODE] (v kategórii
[SHOOTING SET]). V predvolenom nastavení
je nastavený režim nahrávania [HD HQ].
Čas nahrávania
45 min
[HD FH]
55 min
[HD HQ]
1 h 55 min
[HD LP]
3 h 15 min
V kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD) v
hodinách (h) a minútach (min)
Režim nahrávania
[STD HQ]
HD
Čas nabíjania
(plné nabitie)
V kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) v hodinách
(h) a minútach (min)
Režim nahrávania
STD
Čas nepretržitého
nahrávania
Kvalita obrazu
Interná pamäť
HDR-CX116E
Čas nahrávania
2h
HDR-CX150E/CX155E
V kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) v hodinách
(h) a minútach (min)
Režim nahrávania
Čas nahrávania
[HD FX]
1 h 25 min
[HD FH]
1 h 55 min
[HD HQ]
3 h 50 min
[HD LP]
6 h 35 min
V kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD) v
hodinách (h) a minútach (min)
Režim nahrávania
Čas nahrávania
[STD HQ]
3 h 55 min
Interný pevný disk
HDR-XR150E/XR155E
V kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) v hodinách
(h) a minútach (min)
Režim nahrávania
Čas nahrávania
[HD FX]
11 h 20 min
[HD FH]
14 h 50 min
[HD HQ]
29 h 40 min
[HD LP]
50 h 30 min
V kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD) v
hodinách (h) a minútach (min)
Režim nahrávania
Čas nahrávania
[STD HQ]
30 h 30 min
Príklad predpokladaného času
nahrávania videozáznamu na
pamäťovú kartu (v minútach)
Režim
nahrávania
Vysoké rozlíšenie (HD)
Štandardné rozlíšenie
(STD)
-
20 (20)
25 (25)
-
[HQ]
55 (40)
55 (50)
[LP]
90 (75)
-


Pri kapacite 4 GB
[FX]



[FH]

Ochranné známky
Hodnota v zátvorkách ( ) predstavuje
minimálny čas nahrávania.
Čas nahrávania sa môže líšiť v závislosti od
podmienok nahrávania a podmienok objektu a
režimu [ REC MODE].
Informácie o čase nabíjania, nahrávania a
prehrávania
 Merané pri používaní kamkordéra pri teplote
25 C (odporúča sa teplota od 10 C do
30 C)
 Čas nahrávania a prehrávania sa pri nízkych
teplotách skracuje a závisí aj od podmienok,
v ktorých kamkordér používate.











Ďalšie informácie

„Handycam“ a
sú
registrované ochranné známky spoločnosti
Sony Corporation.
„AVCHD“ a logo „AVCHD“ sú ochranné
známky spoločností Panasonic Corporation a
Sony Corporation.
„Memory Stick“, „
“, „Memory Stick Duo“,
„
“, „Memory Stick PRO
Duo“, „
“, „Memory
Stick PRO-HG Duo“, „
“,
„MagicGate“, „
“, „MagicGate
Memory Stick“ a „MagicGate Memory Stick
Duo“ sú ochranné známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.
„InfoLITHIUM“ je ochranná známka
spoločnosti Sony Corporation.
„x.v.Colour“ je ochranná známka spoločnosti
Sony Corporation.
„BIONZ“ je ochranná známka spoločnosti Sony
Corporation.
„BRAVIA“ je ochranná známka spoločnosti
Sony Corporation.
„DVDirect“ je ochranná známka spoločnosti
Sony Corporation.
„Blu-ray Disc“ a logo sú ochranné známky.
Dolby a symbol double-D sú ochrannými
známkami spoločnosti Dolby Laboratories.
HDMI, logo HDMI a High-Definition
Multimedia Interface sú ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti HDMI Licencing LLC.
Microsoft, Windows, Windows Vista a DirectX
sú registrovanými ochrannými známkami alebo
ochrannými známkami spoločnosti Microsoft
Corporation v USA a v ďalších krajinách.
Macintosh a Mac OS sú registrovanými
ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc. v
USA a v iných krajinách.
Intel, Intel Core a Pentium sú ochrannými
známkami alebo registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti Intel Corporation alebo
jej dcérskych spoločností v USA a v iných
krajinách.
„PlayStation“ je registrovanou ochrannou
známkou spoločnosti Sony Computer
Entertainment Inc..
SK
69
Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat sú
registrovanými ochrannými známkami
alebo ochrannými známkami spoločnosti
Adobe Systems Incorporated v USA a v iných
krajinách.
 Logá SDXC a SDHC sú ochrannými známkami
spoločnosti SD-3C, LLC.
 MultiMediaCard je ochranná známka
spoločnosti MultiMediaCard Association.
Všetky ostatné názvy výrobkov uvedené v
tomto dokumente môžu byť ochranné alebo
registrované ochranné známky príslušných
spoločností. Značky  a  sa v tejto príručke
nikde neuvádzajú.

SK
70
Rýchla referencia
Indikátory na
obrazovke
Vpravo hore
Indikátor
Vľavo hore
V strede
Vpravo hore
Spodná časť
Vľavo hore
Indikátor
Význam
Tlačidlo MENU
Nahrávanie pomocou
samospúšte
MICREF LEVEL nízka
WIDE SELECT
0:00:00
Počítadlo (hodiny:minúty:
sekundy)
[00min]
Odhadovaný zostávajúci
čas nahrávania
9999
9999
9999
100/112
BLT-IN ZOOM MIC
60 min
Zostávajúca kapacita
batérie
Priečinok nahrávania
Tlačidlo návratu
Význam
[STBY]/[REC]
Stav nahrávania
Veľkosť fotografie
Nastavená prezentácia
záberov
Indikátor

Výstraha
Režim prehrávania
Snímač spadnutia vypnutý
Snímač spadnutia
aktivovaný
Význam
Položka [FACE
DETECTION] je
nastavená na hodnotu
[OFF]
SMILE DETECTION
LOW LUX

Manuálne zaostrenie
SCENE SELECTION

Rýchla referencia

FADER
Približný počet
nasnímateľných fotografií
a nahrávacie médium
Priečinok prehrávania
Aktuálne prehrávaný
videozáznam alebo
fotografia/Celkový počet
nahratých videozáznamov
alebo fotografií
Spodná časť
V strede
Indikátor
Význam
Kvalita nahrávania záberov
(HD/STD) a režim
nahrávania (FX/FH/HQ/
LP)
Nahrávanie, prehrávanie
a úprava
Vyváženie bielej farby
Funkcia SteadyShot
vypnutá
SPOT MTR/FCS / SPOT
METER / EXPOSURE
TELE MACRO
X.V.COLOR
CONVERSION LENS
SK
71
Súčasti a ovládacie
prvky
Indikátor
Význam

INTELLIGENT AUTO
Tlačidlo OPTION
101-0005

Tlačidlo VIEW IMAGES
Tlačidlo prezentácie
záberov
Názov údajového súboru
Čísla v zátvorkách ( ) označujú referenčné
strany.
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E
Chránený obrázok
Tlačidlo indexu


Indikátory a ich pozícia sú ilustračné a ich
znázornenie sa môže líšiť od ich skutočného
zobrazenia na zariadení.
Niektoré indikátory sa nemusia zobraziť v
závislosti od modelu kamkordéra.
HDR-XR150E/XR155E
Objektív (objektív Carl Zeiss)
Prepínač LENS COVER (20)
Vstavaný mikrofón
SK
72
Stlačte tlačidlo RESET pomocou zahroteného
objektu.
Tlačidlo RESET stlačte, ak chcete inicializovať
všetky nastavenia vrátane nastavenia hodín.
Konektor HDMI OUT (28)
Konektor  (USB) (35, 40, 41, 45, 48)
HDR-CX115E/CX116E/CX155E/XR155E:
len výstup
Tlačidlo MODE (21)
Obrazovka LCD/Dotykový panel
Ak otočíte LCD panel o 180 stupňov, môžete
ho zavrieť s obrazovkou LCD otočenou
smerom von. Počas prehrávania je to
pohodlnejšie.
Indikátory
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E
(videozáznam)/
(fotografia) (21)
Tlačidlo
(DISC BURN) (40)
Tlačidlo
(INTELLIGENT AUTO)
Tlačidlo POWER (14)
HDR-XR150E/XR155E
Rýchla referencia
Tlačidlo
(VIEW IMAGES) (25)
Reproduktor
Tlačidlo RESET
SK
73
HDR-XR150E/XR155E
Páčka transfokátora
Tlačidlo PHOTO (24)
Batéria (11)
Tlačidlo START/STOP (22)
Indikátor CHG (nabíjanie) (11)
Konektor DC IN (11)
Konektor pre diaľkový ovládač A/V (28)
Remienok na uchopenie (20)
Háčik na remienok na plece
Otvor pre pamäťovú kartu (18)
Uvoľňovacia páčka BATT (batérie) (12)
Indikátor prístupu k pamäťovej karte (18)
Ak indikátor svieti alebo bliká, kamkordér číta
alebo zapisuje údaje.
Objímka pre statív
Statív (predáva sa samostatne) pripojte k
objímke pre statív; použite pritom skrutku
statívu (predáva sa samostatne: dĺžka skrutky
musí byť menej ako 5,5 mm).
SK
74
Register
A
AVCHD........................................38
B
Batéria...........................................11
C
CLOCK SET.................................14
„Memory Stick PRO-HG Duo“
.......................................................18
Miniatúry......................................31
MOVIE MEDIA SET..................16
Možnosti nabíjania batérie v
zahraničí.......................................13
MY MENU...................................54
MY MENU SETTING................54
Softvér...........................................34
Starostlivosť..................................64
Statív..............................................74
Súčasti a ovládacie prvky............72
Systém počítača...........................33
Š
Špecifikácie...................................66
Č
N
T
Čas nahrávania a prehrávania....68
Nabíjanie batérie..........................11
Nahrávacie médiá........................16
Nahrávanie...................................20
Napaľovačka diskov DVD....48, 51
Nastavenie dátumu a času..........14
Televízor.......................................28
Tok činností....................................8
TV CONNECT Guide................28
D
DATA CODE...............................15
DATE/TIME................................15
DELETE........................................31
disk Blu-ray..................................43
Dodávané položky.........................4
DVDirect Express........................48
E
Externé médiá..............................45
F
Fotografie................................24, 27
H
Hlasitosť........................................27
I
Indikátory na obrazovke.............71
Install.............................................34
K
Kábel USB...............................48, 51
Kopírovanie disku.......................44
Kvalita obrazu..............................57
LANGUAGE SET........................15
M
Macintosh.....................................34
MANAGE MEDIA......................16
MEDIA SETTINGS.....................16
„Memory Stick“...........................17
„Memory Stick PRO Duo“.........17
P
Pamäťová karta............................17
PHOTO MEDIA SET.................17
PMB (Picture Motion Browser)
.................................................33, 37
PMB Help.....................................37
Počítač...........................................33
Ponuky....................................54, 57
Prehrávanie...................................25
Prehrávanie disku AVCHD........42
Preventívne opatrenia.................64
Prípojný A/V kábel...............29, 52
Príručka k zariadeniu
„Handycam“.................................61
Ú
Údržba..........................................64
Úplne nabité.................................11
V
Videozáznamy........................22, 26
VISUAL INDEX..........................25
Vytvorenie disku....................38, 47
Vytvorenie disku AVCHD..........42
Vytvorenie disku v kvalite obrazu
so štandardným rozlíšením
(STD)............................................43
Výstražné indikátory...................63
W
Windows.......................................33
R
Z
Rekordér diskov...........................52
Replikovanie.................................19
RESET...........................................73
Riešenie problémov.....................62
Zapnutie........................................14
Zapnutie napájania......................14
Zobrazenie vlastnej diagnostiky
.......................................................63
Rýchla referencia
L
O
One Touch Disc Burn.................40
Oprava...........................................62
OPTION MENU.........................56
U
Ukladanie záberov na externé
médium.........................................45
Upravovanie videozáznamov.....44
USB CONNECT....................41, 51
S
Sieťová zásuvka............................11
Snímanie fotografií z
videozáznamu..............................44
Zoznamy ponúk nájdete
na stranách 57 až 60.
SK
75
Download PDF

advertising