Sony | HDR-CX6EK | Sony HDR-CX6EK Návod k obsluze

3-214-661-71(1)
Digital HD Video Camera Recorder
Návod k použití
CZ
A kamera használati útmutatója
HU
Návod na používanie
SK
HDR-CX6EK/CX7E/CX7EK
Informace týkající se rozšířených funkcí naleznete v
dokumentu „Příručka k produktu Handycam“ (PDF).
Az összetettebb műveleteket „A Handycam kézikönyve”
(PDF) ismerteti.
Podrobné informácie o pokročilých operáciách nájdete v
príručke „Príručka k zariadeniu Handycam“ (PDF).
© 2007 Sony Corporation
Čtěte jako první
Než začnete přístroj používat,
prostudujte si tuto příručku a poté ji
uschovejte pro případné další použití.
VAROVÁNÍ
Nevystavujte přístroj dešti ani
vlhkosti; omezíte tak nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
UPOZORNĚNÍ
K výměně použijte pouze akumulátor
uvedeného typu. Jinak může dojít
k požáru nebo zranění.
INFORMACE PRO
ZÁKAZNÍKY V EVROPĚ
Upozornění
Elektromagnetické pole může při specifických
frekvencích ovlivnit obraz a zvuk tohoto
přístroje.
Tento výrobek byl testován a bylo shledáno,
že splňuje omezení stanovená ve směrnici
EMC pro používání propojovacích kabelů
kratších než 3 metry.
Upozornění
Pokud statická elektřina nebo
elektromagnetismus způsobí přerušení
přenosu dat v polovině (selhání), restartujte
aplikaci a znovu připojte komunikační kabel
(kabel USB apod.).
Nakládání s
nepotřebným
elektrickým a
elektronickým
zařízením (platné v
Evropské unii a dalších
evropských státech
uplatňujících oddělený
systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo
jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem
po ukončení jeho životnosti nemělo být
nakládáno jako s běžným odpadem
z domácnosti. Místo toho by měl být
odložen do sběrného místa, určeného k
recyklaci elektronických výrobků a
zařízení. Dodržením této instrukce
zabráníte negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, které naopak může
být ohroženo nesprávným nákladním
s výrobkem při jeho likvidaci.
Recyklováním materiálů, z nichž je
vyroben, pomůžete zachovat přírodní
zdroje.
Pro získání dalších informací o recyklaci
tohoto výrobku kontaktujte, prosím,
místní orgány státní správy, místní firmu
zabezpečující likvidaci a sběr odpadů
nebo prodejnu, v níž jste výrobek
zakoupili.
Použitelné příslušenství: Dálkový
ovladač
HDR-CX6EK/CX7EK: „Memory Stick
PRO Duo“
Poznámky k použití
Typy karet „Memory Stick“,
které lze používat ve
videokameře
• Pro nahrávání pohyblivých obrazů se
doporučuje použití karty „Memory Stick
PRO Duo“ o kapacitě 512 MB nebo větší
označené následujícím způsobem:
–
(„Memory Stick
PRO Duo“)
CZ
2
(„Memory Stick
PRO-HG Duo“)
• Bylo ověřeno, že videokamera pracuje
správně s kartami „Memory Stick PRO
Duo“ o kapacitě až 8 GB.
• Doby záznamu na karty „Memory Stick
PRO Duo“ viz str.12.
• V této příručce se termínem „Memory Stick
PRO Duo“ označují karty „Memory Stick
PRO Duo“ i „Memory Stick PRO-HG Duo“.
Poznámky k přehrávání
záznamů pořízených na jiných
zařízeních
Používání videokamery
Uložte všechna nahraná
obrazová data
–
• Videokamera není odolná proti prachu a
stříkající vodě a není ani vodotěsná. Viz
„Bezpečnostní opatření“ (str. 33).
• Chcete-li zabránit poškození karty „Memory
Stick PRO Duo“ či ztrátě nahraných záznamů,
neprovádějte tyto činnosti, pokud svítí některý
z indikátorů přepínače POWER (str. 9) nebo
indikátor přístupu (str. 10):
– odpojení modulu akumulátoru nebo
napájecího adaptéru od videokamery.
– vystavení videokamery nárazům nebo
vibracím.
• Při vkládání a vyjímání karty „Memory Stick
PRO Duo“ dávejte pozor, aby karta
„Memory Stick PRO Duo“ nevyskočila a
neupadla na zem (str. 10).
• Při připojování videokamery k jinému
zařízení pomocí kabelu dbejte, abyste
správně zasunuli konektor. Zasunete-li
konektor násilím, vznikne poškození
kontaktů a může dojít k chybné funkci
videokamery.
Poznámky k nahrávání
• Před zahájením nahrávání otestujte funkci
nahrávání a ověřte, zda je obraz a zvuk
nahráván bez problémů.
• Záruka se nevztahuje na obsah záznamu, a
to ani v případě, kdy nahrávání nebo
přehrávání neproběhlo následkem selhání
videokamery, záznamového média apod.
• Barevné televizní systémy se v jednotlivých
zemích/oblastech liší. Chcete-li přehrávat
záznam na barevném televizoru, potřebujete
televizor se systémem PAL.
• Televizní programy, filmy, videonahrávky a
jiné materiály mohou podléhat autorským
právům. Neautorizované kopírování
takových materiálů může znamenat
porušování autorských práv.
• Chcete-li prohlížet záznamy HD (s vysokým
rozlišením) uložené na kartě „Memory Stick
PRO Duo“ na jiných zařízeních, musí taková
zařízení splňovat požadavky formátu
AVCHD. V opačném případě takové obrazy
nelze prohlížet.
CZ
• Chcete-li obrazová data uchránit před
ztrátou, uložte všechny nahrané obrazy na
jiná média. Doporučujeme ukládat obrazová
data na disk typu DVD-R pomocí počítače.
Obrazová data můžete také uložit pomocí
videorekordéru nebo rekordéru DVD/HDD
(str. 24).
• Doporučuje se ukládat obrazová data
průběžně, po dokončení nahrávání.
Je-li videokamera připojena k
počítači
• Nepokoušejte se formátovat kartu „Memory
Stick PRO Duo“ používanou ve
videokameře pomocí počítače. Pokud tak
učiníte, nemusí videokamera pracovat
správně.
Nastavení jazyka
• Provozní postupy jsou na displeji zobrazovány
v konkrétním místním jazyce. V případě
potřeby můžete zobrazený jazyk před
použitím videokamery změnit (str. 9).
Informace o této příručce
• Vyobrazení obrazovek LCD používaná v
této příručce pro účely ilustrace jsou
zachycena pomocí digitálního fotoaparátu, a
proto se mohou od skutečných obrazovek
zobrazovaných na panelu LCD lišit.
• Vzhled a technické parametry nahrávacího
média a příslušenství se mohou změnit bez
předchozího upozornění.
• Snímky obrazovek pocházejí ze systému
Windows XP. Snímky se mohou lišit podle
operačního systému nainstalovaného v
počítači.
CZ
3
Obsah
Čtěte jako první ........................................................................................ 2
Poznámky k použití ........................................................................................... 2
Začínáme
Krok 1: Kontrola obsahu balení ............................................................... 5
Krok 2: Nabití modulu akumulátoru ......................................................... 6
Krok 3: Zapnutí videokamery a nastavení data a času ............................ 9
Změna nastavení jazyka .................................................................................... 9
Krok 4: Vložení paměťové karty „Memory Stick PRO Duo“ .................. 10
Nahrávání/přehrávání
Nahrávání ............................................................................................... 11
Přehrávání .............................................................................................. 13
Přehrávání obrazu na televizoru ........................................................................ 14
Názvy a funkce součástí a ovládacích prvků ......................................... 16
Indikátory zobrazované během nahrávání/přehrávání ........................... 19
Provádění různých funkcí - „
HOME“ a „
OPTION“ ..................... 21
Ukládání obrazů ..................................................................................... 24
Mazání obrazů ....................................................................................... 24
Práce s počítačem
Zobrazení dokumentu „Příručka k produktu Handycam“ (PDF) ............ 25
Možnosti počítače se systémem Windows ........................................... 26
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů ......................................................................... 30
Doplňující informace
Bezpečnostní opatření ........................................................................... 33
Technické údaje ..................................................................................... 35
CZ
4
Začínáme
Krok 1: Kontrola obsahu balení
Zkontrolujte, zda vám spolu s
videokamerou byly dodány následující
součásti.
Číslo v závorkách označuje počet kusů.
Bezdrátový dálkový ovladač (1)
Napájecí adaptér (1) (str. 6)
Knoflíková lithiová baterie je již
nainstalována.
Začínáme
Před prvním použitím dálkového
ovladače odstraňte ochrannou fólii.
Ochranná fólie
Síťová šňůra (1) (str. 6)
Dobíjecí akumulátor (1) (str. 6)
NP-FH60
Handycam Station (1) (str. 6)
Komponentní video kabel (1) (str. 14)
21pinový adaptér (1)
Pouze u modelů, které mají na spodní straně
značku
.
CD-ROM „Handycam Application
Software“ (1) (str. 25)
Propojovací kabel A/V (1) (str. 14)
– Picture Motion Browser (Software)
– Picture Motion Browser Guide
– Příručka k produktu Handycam (PDF)
„Návod k použití“ (Tato příručka) (1)
Kabel USB (1) (str. 27)
HDR-CX6EK/CX7EK
Paměťová karta „Memory Stick PRO Duo“
4 GB (1) (str. 10)
CZ
5
Krok 2: Nabití modulu akumulátoru
Přepínač
POWER
Zdířka DC IN
Indikátor
/CHG
Konektor kabelu
stejnosměrného proudu
Síťová šňůra
Napájecí adaptér
Modul akumulátoru
Modul akumulátoru „InfoLITHIUM“
(řada H) lze dobíjet po jeho připojení
k videokameře.
b Poznámky
• Videokamera pracuje pouze s modulem
akumulátoru „InfoLITHIUM“ (řada H).
1 Připojte napájecí adaptér do
zdířky DC IN kolébky Handycam
Station.
Ujistěte se, že značka v na
konektoru napájecího kabelu
směřuje nahoru.
2 Připojte síťovou šňůru k
napájecímu adaptéru a elektrické
zásuvce.
3 Přesuňte přepínač POWER ve
CZ
6
směru šipky do polohy OFF (CHG)
(výchozí nastavení).
Do elektrické zásuvky
4 Připojte modul akumulátoru
zasunutím ve směru šipky, dokud
nezaklapne.
5 Umístěte videokameru na
kolébku Handycam Station jak je
ilustrováno výše a poté ji
bezpečně zamáčkněte do
kolébky Handycam Station,
dokud nedosáhnete jejího dna.
Rozsvítí se indikátor /CHG
(nabíjení) a zahájí se dobíjení.
Indikátor /CHG (dobíjení) po
úplném nabití modulu akumulátoru
zhasne. Vysuňte videokameru z
kolébky Handycam Station.
Vyjmutí modulu akumulátoru
Přesuňte přepínač POWER do polohy
OFF (CHG).
Posuňte uvolňovací páčku BATT
(akumulátoru) a vyjměte modul
akumulátoru.
Uvolňovací páčka
BATT (akumulátoru)
Dostupná provozní doba
dodaného modulu
akumulátoru
Doba nabíjení:
Přibližná doba (v minutách) potřebná k
úplnému dobití zcela vybitého modulu
akumulátoru.
Začínáme
Doba nahrávání/přehrávání:
Přibližná doba (v minutách) použití plně
nabitého modulu akumulátoru.
„HD“ označuje kvalitu obrazu s
vysokým rozlišením a „SD“ označuje
standardní kvalitu obrazu.
(Jednotka: min.)
b Poznámky
• Před vyjmutím modulu akumulátoru nebo
odpojením napájecího adaptéru se ujistěte,
že nesvítí indikátory
(Pohyblivý obraz)/
(Statický obraz) (str. 9).
Nabíjení modulu akumulátoru
pouze pomocí napájecího
adaptéru
Přesuňte přepínač POWER do polohy
OFF (CHG) a poté připojte napájecí
adaptér přímo ke zdířce DC IN na
videokameře.
Přepínač POWER
Konektor
kabelu
stenosměrného
proudu
Zdířka DC IN
Otevřete kryt
zdířky.
Značkou v vlevo
HD
Doba nabíjení
SD
135
Doba nahrávání*1
Doba nepřetržitého
nahrávání
95
100
110
115
Obvyklá doba
nahrávání*2
45
50
55
55
Doba přehrávání*3
160
190
*1 Všechny doby jsou měřeny za následujících
podmínek.
– Režim nahrávání: SP
–[
INDEX]: [VYP]
– Podsvícení panelu LCD: [ZAP] (nahoře),
[VYP] (dole)
*2 Typická doba nahrávání s opakovaným
zastavováním/spouštěním, zapínáním/
vypínáním a používáním funkce zoom.
*3 Se zapnutým podsvícením panelu LCD.
Modul akumulátoru
• Před výměnou modulu akumulátoru
přesuňte přepínač POWER do polohy OFF
(CHG) a vypněte indikátory
(Pohyblivý
obraz)/
(Statický obraz) (str. 9).
• Videokamera nebude napájena z
akumulátoru, je-li napájecí adaptér připojen
do zdířky DC IN videokamery nebo kolébky
Handycam Station, a to ani v případě, že je
napájecí šňůra odpojena ze zásuvky.
CZ
7
Doba nabíjení, nahrávání a přehrávání
• Doby měřené při použití videokamery při
teplotě 25 °C (doporučuje se 10 °C až 30 °C).
• Dostupná doba nahrávání a přehrávání bude
kratší, budete-li videokameru používat při
nízkých teplotách.
• Dostupná doba nahrávání a přehrávání
může být kratší v závislosti na podmínkách
používání videokamery.
Napájecí adaptér
• Při používání napájecího adaptéru použijte
blízkou síťovou zásuvku. Dojde-li během
používání videokamery k jakékoli poruše,
ihned napájecí adaptér odpojte ze síťové
zásuvky.
• Nepoužívejte napájecí adaptér umístěný v
úzkém prostoru, například mezi stěnou a
nábytkem.
• Dbejte na to, aby se konektor kabelu
stejnosměrného proudu napájecího
adaptéru ani kovové kontakty akumulátoru
nezkratovaly kovovými předměty. Mohlo by
dojít k poškození videokamery.
• I když je videokamera vypnutá, je do ní při
připojení k síťové zásuvce pomocí
napájecího adaptéru stále dodáván střídavý
proud (ze sítě).
CZ
8
Krok 3: Zapnutí videokamery a nastavení
data a času
Dotkněte se tlačítka na obrazovce LCD.
Přepínač POWER
Začínáme
Při prvním použití videokamery se na obrazovce
LCD otevře obrazovka [NAST.HODIN].
1 Stiskněte zeleného tlačítko a
opakovaně přesunujte přepínač
POWER ve směru šipky, dokud se
nerozsvítí příslušný indikátor.
(Pohyblivý obraz): Nahrávání
pohyblivých obrazů
(Statický snímek): Nahrávání
statických snímků
• Pokud rozsvítíte indikátor
(Statický
obraz), změní se poměr stran obrazovky
automaticky na 4:3.
2 Pomocí v/V vyberte
požadovanou zeměpisnou oblast
a poté se dotkněte [DALŠÍ].
3 Nastavte [LETNÍ ČAS], [R] (rok),
[M] (měsíc), [D] (den), hodinu a
minutu.
Hodiny se spustí.
z Tipy
• Datum a čas se během nahrávání
nezobrazují, ale jsou automaticky nahrávány
na paměťovou kartu „Memory Stick PRO
Duo“ a lze je zobrazit během přehrávání.
• Pípnutí potvrzující operaci lze vypnout
dotykem
(HOME) t
(NASTAVENÍ) t [NAST.ZVUK./ZOBR]
t [ZVUKY] t [VYP].
Obnovení data a času
Dotkněte se
(HOME) t
(NASTAVENÍ) t [NAST.HOD/
JAZ] t [NAST.HODIN] a nastavte
datum a čas.
Změna nastavení jazyka
Indikátory na obrazovce mohou
zobrazovat zprávy ve vámi vybraném
jazyce.
Dotkněte se
(HOME) t
(NASTAVENÍ) t [NAST.HOD/
JAZ] t [
NAST.JAZYKA] a
poté vyberte požadovaný jazyk.
CZ
9
Krok 4: Vložení paměťové karty „Memory
Stick PRO Duo“
Přepínač POWER
Indikátor přístupu
Pokud vložíte novou kartu „Memory Stick PRO
Duo“, otevře se obrazovka [Vytvořit nový soubor
databáze obrazů.].
Informace o kartách „Memory Stick“,
které lze použít v této videokameře, viz
str.2.
1 Otevřete panel LCD.
2 Posunujte opakovaně přepínač
POWER, dokud se nerozsvítí
indikátor
(Pohyblivý obraz).
3 Vložte kartu „Memory Stick PRO
Duo“.
1 Otevřete kryt karty Memory Stick
Duo ve směru šipky.
2 Vložte kartu „Memory Stick PRO
Duo“ do slotu karty Memory Stick
Duo ve správném směru, dokud
nezaklapne.
3 Uzavřete kryt karty Memory Stick
Duo.
4 Na obrazovce [Vytvořit nový
soubor databáze obrazů.] se
dotkněte [ANO].
CZ
10
Vysunutí karty „Memory Stick
PRO Duo“
Otevřete panel LCD a kryt karty
Memory Stick Duo a jednou lehce
zatlačte na kartu „Memory Stick PRO
Duo“.
b Poznámky
• Pokud svítí nebo bliká indikátor přístupu,
videokamera čte nebo zapisuje data. Chceteli zabránit poškození obrazových dat,
– nevysunujte kartu „Memory Stick PRO
Duo“
– nevyjímejte modul akumulátoru ani
neodpojujte napájecí adaptér
– netřeste s kamerou ani do ní neklepejte
• Během nahrávání neotevírejte kryt karty
Memory Stick Duo.
• Vložíte-li kartu „Memory Stick PRO Duo“
do slotu špatným směrem, může dojít k
poškození karty „Memory Stick PRO Duo“,
slotu karty Memory Stick Duo nebo
obrazových dat.
• Pokud se během kroku 4 zobrazí
[Nepodařilo se vytvořit nový soubor
databáze obrazů. Příčinou může být
nedostatek volného místa.], naformátujte
kartu „Memory Stick PRO Duo“ (str. 24).
Nezapomeňte, že při formátování se z karty
„Memory Stick PRO Duo“ vymažou
všechna uložená data.
Nahrávání/přehrávání
Nahrávání
START/STOP D
Přepínač
POWER A
[PŘIP.] t [NAHR.]
PHOTO E
Nahrávání/přehrávání
START/STOP B
EASY C
Bliká t Svítí
1 Přesuňte přepínač POWER A, dokud se nerozsvítí příslušný indikátor.
Zelené tlačítko stiskněte pouze v případě, že je přepínač POWER v poloze OFF
(CHG).
•
•
(Pohyblivý obraz): Nahrávání pohyblivých obrazů
(Statický snímek): Nahrávání statických snímků
2 Zahajte nahrávání.
Pohyblivé obrazy
Stiskněte tlačítko START/STOP D
(nebo B).
Chcete-li ukončit nahrávání, stiskněte
znovu tlačítko START/STOP.
• Zobrazení obrazu v kvalitě SD (standardní
rozlišení) viz „Příručka k produktu
Handycam“ (PDF).
Statické obrazy
Lehkým stisknutím PHOTO E
upravte zaostření A (ozve se pípnutí)
a poté domáčkněte B (ozve se zvuk
závěrky).
Vedle
se zobrazí
. Obraz je
nahraný, jakmile zmizí symbol
.
CZ
11
z Tipy
Nastavení panelu LCD
• Volný prostor na kartě „Memory Stick PRO
Duo“ lze zobrazit dotykem
(HOME) t
(SPRÁVA MEMORY STICK) t
[INFO O
].
• Během nahrávání pohyblivého obrazu lze
stisknutím PHOTO zachytit nejvíce 3
statické obrazy.
• Maximální doba nahrávání na karty Sony
„Memory Stick PRO Duo“ je při režimu
[HD SP] (výchozí nastavení) následující:
512 MB: přibl. 8 minut
1 GB: přibl. 15 minut
2 GB: přibl. 35 minut
4 GB: přibl. 65 minut
8 GB: přibl. 140 minut
• Při měření kapacity paměťové karty
„Memory Stick PRO Duo“ odpovídá 1 GB 1
bilionu bitů, což je jednotka používaná pro
správu dat.
• Počet statických obrazů, které lze uložit viz
„Příručka k produktu Handycam“ (PDF).
• Scény ze zaznamenaných pohyblivých
obrazů lze na pevný disk počítače uložit jako
statické obrazy pomocí dodaného softwaru
„Picture Motion Browser“. Podrobnosti viz
průvodce „Picture Motion Browser Guide“
na dodaném disku CD-ROM.
Otevřete panel LCD o 90 stupňů
směrem od videokamery (1), poté jej
natočte do nejvhodnějšího úhlu pro
nahrávání či přehrávání (2).
Snadné nahrávání/přehrávání
Stisknutím EASY budou téměř všechna
nastavení na videokameře prováděna
automaticky, a proto lze při tomto
režimu nahrávat nebo přehrávat bez
nutnosti podrobného nastavování. V
režimu Easy Handycam se na obrazovce
LCD se zobrazí
. Chcete-li režim
Easy Handycam zrušit, stiskněte opět
EASY.
b Poznámky
• V režimu Easy Handycam nelze používat
některá tlačítka a funkce.
CZ
12
290 stupňů
(max.)
190 stupňů od
videokamery
2180 stupňů
(max.)
Upevnění řemínku
Upevněte řemínek pro uchycení a držte
videokameru správně.
Přehrávání
Přepínač POWER A
(ZOBRAZENÍ
OBRAZŮ) D
(ZOBRAZENÍ OBRAZŮ) B
Nahrávání/přehrávání
(Index filmové cívky) C
1 Návrat k obrazovce pro nahrávání
6 Karta statického obrazu
2 Předchozích 6 obrazů
7
(OPTION)
3 Dalších 6 obrazů
8 Vyhledává obrazy podle data
4 Návrat k obrazovce pro nahrávání
*
se zobrazuje u pohyblivých obrazů s
5 Karta pohyblivého obrazu v kvalitě HD (s
kvalitou obrazu SD (standardní rozlišení).
vysokým rozlišením)*
1 Přesunutím přepínače POWER A zapněte videokameru.
2 Stiskněte tlačítko
(ZOBRAZENÍ OBRAZŮ) B (nebo D).
Na panelu LCD se otevře obrazovka VISUAL INDEX (zobrazení miniatur může
trvat určitou dobu).
• Stisknutím tlačítka
(Index filmové cívky) C lze přehrát obrazy z
viz „Příručka k produktu Handycam“ (PDF).
INDEX. Podrobnosti
3 Zahajte přehrávání.
Pohyblivé obrazy
Dotkněte se karty
nebo
a
pohyblivého obrazu, který se má
přehrát.
Začátek scény/ Dotykem přepíná
předchozí
mezi Přehrát a
scéna
Pozastavit
Další scéna
Převíjení zpět/
Stop (přechod na
OPTION
obrazovku INDEX) dopředu
Statické obrazy
Dotkněte se karty
a poté
statického obrazu, který chcete
přehrát.
Prezentace
Přechod na
obrazovku
VISUAL INDEX
Předchozí/
další
OPTION
CZ
13
Úprava hlasitosti zvuku
pohyblivých obrazů
Při přehrávání pohyblivého obrazu se
dotkněte
(OPTION) t karta
t [HLASITOST] a poté upravte
hlasitost pomocí
/
.
z Tipy
• Dosáhne-li přehrávání vybraného
pohyblivého obrazu posledního pohyblivého
obrazu, vrátí se zobrazení na obrazovku
INDEX.
• i se objeví s obrazem na kartě, která byla
přehrána/zaznamenána jako poslední (B u
statického obrazu). Pokud se dotknete
pohyblivého obrazu označeného i,
můžete jej přehrávat od místa, kde byl dříve
zastaven.
Sled činností
Přepněte vstup na televizoru na
připojenou zdířku.
Informace naleznete v návodech k
použití televizoru.
r
Propojte videokameru a televizor;
informace viz [PRŮV.PŘIPOJ.TV].
Dotkněte se
(HOME) t
(DALŠÍ) t [PRŮV.PŘIPOJ.TV].
r
Proveďte požadovaná nastavení
výstupu na videokameře.
HDMI OUT
Přehrávání obrazu na
televizoru
A/V OUT
Způsoby připojení a kvalita obrazu
zobrazovaného na televizoru se liší
podle toho, jaký typ televizoru je
připojen a jaké konektory jsou použity.
b Poznámky
• Chcete-li záznam přehrávat na televizoru
kompatibilním s formátem x.v.Color, poté
při nahrávání nastavte [X.V.COLOR] na
[ZAP]. Při přehrávání bude možná nutné
provést na televizoru určitá nastavení.
Informace najdete v návodu k použití
vašeho televizoru.
• Jako zdroj napájení použijte dodaný
napájecí adaptér (str. 6). Přečtěte si také
návody k použití zařízení, která chcete
propojit.
Otevřete kryt zdířky.
Handycam
Station
CZ
14
b Poznámky
Nahrávání/přehrávání
• Zdířkou COMPONENT OUT je vybavena
pouze kolébka Handycam Station.
• Je-li při přehrávání obrazu použit
propojovací kabel A/V, budou obrazy
přehrávány v kvalitě SD (standardní
rozlišení).
• Kolébka Handycam Station a videokamera
jsou obě vybaveny zdířkami A/V OUT.
Podle typu sestavy zapojte propojovací
kabel A/V buď do kolébky Handycam
Station nebo do videokamery. Nepřipojujte
kabely A/V současně ke kolébce Handycam
Station a videokameře, může dojít k
deformaci obrazu.
• Podrobnosti o připojení a kopírování
zaznamenaných obrazů na videorekordér
nebo rekordéry DVD/HDD viz „Příručka k
produktu Handycam“ (PDF).
CZ
15
Názvy a funkce součástí a ovládacích
prvků
1 Páčka zoomu
Chcete-li použít zoom, přesunujte páčku
zoomu. Jemným posunutím páčky zoom
můžete dosáhnout pomalejší změny
přiblížení. Větším vychýlením docílíte
rychlejší změny měřítka.
Při přehrávání lze statické obrazy zvětšit
přibližně na 1,1 až 5 násobek původní
velikosti (Zoom při přehrávání).
• Pokud se při použití funkce zoom při
přehrávání dotknete obrazovky, zobrazí se
místo, kde jste se dotkli obrazovky, ve středu
zobrazeného snímku.
2 Tlačítko PHOTO (str. 11)
3 Přepínač POWER (str. 9, 11)
4 Tlačítko START/STOP
(str. 11)
5 Modul akumulátoru (str. 6)
6 Indikátory režimů
(Pohyblivý obraz)/
(Statický
obraz) (str. 11)
7 Indikátor
/CHG (nabíjení)
Svítí při dobíjení akumulátoru
videokamery, bliká při nabíjení blesku a
zůstává svítit po ukončení nabíjení
blesku.
8 Tlačítko (blesk)
Můžete vybrat nastavení blesku.
Handycam Station
9 Řemínek pro uchycení
(str. 12)
0 Tlačítko DISP/BATT INFO
Je-li zapnuto napájení videokamery, lze
tímto tlačítkem přepínat zobrazení na
displeji.
Pokud toto tlačítko stisknete, je-li
napájení nastaveno na OFF (CHG),
CZ
16
můžete ověřit zbývající kapacitu
akumulátoru.
qa Tlačítko BACK LIGHT
Chcete-li přizpůsobit expozici objektům
v protisvětle, stiskněte tlačítko BACK
LIGHT, zobrazí se symbol .. Chcete-li
zrušit funkci protisvětla, stiskněte znovu
tlačítko BACK LIGHT.
qj Indikátor přístupu
Pokud svítí nebo bliká indikátor
přístupu, videokamera čte nebo zapisuje
data na kartu „Memory Stick PRO
Duo“.
qk Tlačítko (Index filmové
cívky) (str. 13)
qs Tlačítko RESET
ql Tlačítko
(ZOBRAZENÍ
OBRAZŮ) (str. 13)
Chcete-li inicializovat nastavení (Reset),
lze stisknutím RESET inicializovat
všechna nastavení včetně data a času.
wd Tlačítko EASY (str. 12)
Chcete-li nahrávat v zrcadlovém režimu,
otevřete panel LCD o 90 stupňů od
videokamery (1), poté jím otočte o 180
stupňů směrem k objektivu (2).
wf Reproduktor
Nahrávání/přehrávání
qd Obrazovka LCD/dotykový
panel
Při přehrávání je z reproduktoru
videokamery reprodukován zvuk.
wg Přepínač NIGHTSHOT
Chcete-li nahrávat na tmavých místech,
přesuňte přepínač NIGHTSHOT do
polohy ON (zobrazí se
).
wj Háček pro ramenní pás
Připevněte ramenní pás (volitelné
příslušenství).
wk Interní mikrofon
qf Tlačítko
(HOME) (str. 21)
qg Tlačítka zoomu
Stisknutím lze přibližovat a oddalovat.
Při přehrávání lze statické obrazy zvětšit
přibližně na 1,1 až 5 násobek původní
velikosti (Zoom při přehrávání).
• Pokud se při použití funkce zoom při
přehrávání dotknete obrazovky, zobrazí se
místo, kde jste se dotkli obrazovky, ve středu
zobrazeného snímku.
qh Slot karty Memory Stick Duo
(str. 10)
Nahrává zvuk při zaznamenávání
pohyblivých obrazů.
Zvuk zachycený vestavěným
mikrofonem je převeden na 5.1kanálový
zvuk a nahrán.
wl Blesk
Při použití blesku vysílá záblesk.
e; Objektiv (Objektiv Carl Zeiss)
ea Indikátor nahrávání kamery
Během nahrávání svítí červeně. Pokud
na kartě „Memory Stick PRO Duo“
zbývá malý prostor nebo je téměř vybitý
akumulátor, indikátor bliká.
CZ
17
es Snímač dálkového ovládání/
Infračervený zářič
Umožňuje příjem signálu z dálkového
ovladače.
ed Otvor pro stativ (na spodní
straně)
Připevněte stativ (volitelné příslušenství:
šrouby musí být kratší než 5,5 mm) do
závitu pro stativ pomocí šroubu.
ef Uvolňovací páčka BATT
(akumulátoru) (str. 7)
Připojení k jiným zařízením
w; Zdířka HDMI OUT (mini)
Připojte kabel HDMI (volitelné
příslušenství).
wa Zdířka A/V OUT
Připojte propojovací kabel A/V.
ws Zdířka DC IN
wh Active Interface Shoe
Patice Active Interface Shoe dodává
energii volitelnému příslušenství,
například reflektoru, blesku nebo
mikrofonu. Příslušenství lze zapnout a
vypnout pomocí přepínače POWER na
videokameře.
eg Tlačítko DISC BURN
Vytváří disk připojením videokamery k
počítači. Podrobnosti viz „Picture
Motion Browser Guide“.
eh Konektor rozhraní
ej Zdířka
(USB)
Připojte kabel USB.
ek Zdířka COMPONENT OUT
Připojte komponentní video kabel.
CZ
18
Indikátory zobrazované během
nahrávání/přehrávání
Nahrávání pohyblivého obrazu
A Kvalita záznamu (HD/SD) a režim
záznamu (XP/HQ/SP/LP)
B Tlačítko HOME
C Zbývající energie v akumulátoru
(přibl.)
D Stav nahrávání ([PŘIP.]
(pohotovostní) nebo [NAHR.]
(nahrávání))
E Počitadlo (hodina/minuta/sekunda)
Nahrávání statického obrazu
F Tlačítko OPTION
G Dual Rec
H Tlačítko ZOBRAZENÍ OBRAZŮ
Nahrávání/přehrávání
I Nastavení Index tváří
J Nahrávání 5,1kanálového zvuku
K Kvalita ([FINE]/[STD])
L Velikost obrazu
M Zobrazí se při ukládání statického
obrazu.
Prohlížení pohyblivých obrazů
N Složka pro nahrávání
O Tlačítko nahrávání
P Režim přehrávání
Q Aktuální číslo/celkový počet
zaznamenaných pohyblivých obrazů
R Tlačítko Předchozí/Další
S Tlačítka pro ovládání videa
T Kvalita přehrávaného obrazu
Prohlížení statických obrazů
U Číslo aktuálního statického obrazu/
celkový počet nahraných statických
obrazů
V Složka přehrávání
W Tlačítko prezentace
X Název datového souboru
Y Tlačítko VISUAL INDEX
z Tipy
• Při zvyšování počtu statických obrazů
uložených na kartě „Memory Stick PRO
Duo“ se automaticky vytvářejí nové složky
pro ukládání těchto statických obrazů.
CZ
19
Indikátory na obrazovkách
LCD
Vpravo nahoře
Indikátor
PROLÍNAČKA
Níže uvedené indikátory se zobrazují
během nahrávání/přehrávání a označují
nastavení videokamery.
Vlevo nahoře Uprostřed
Vpravo nahoře
Význam
Podsvícení obrazovky
LCD vypnuto
Dole
Indikátor
Význam
Obrazový efekt
Digitální efekt
Ruční ostření
9
Dole
VÝBĚR SCÉNY
Vlevo nahoře
Indikátor
Význam
Nahrávání/přehrávání
5.1kanálového zvuku
TELE MACRO
Nízká úroveň
mikrofonu
REFER.ÚR.MIK
X.V.COLOR
Význam
NightShot
Super NightShot
Color Slow Shutter
Připojení PictBridge
CZ
SteadyShot vypnuto
Blesk,
KOR.ČERV.OČÍ
Průběžné přehrávání
prezentace
20
Vyvážení bílé
EXPOZICE/
BOD.MĚŘENÍ
Uprostřed
E
n
Nahrávání se
samospouští
VÝBĚR ŠÍŘKY
Indikátor
Protisvětlo
.
Varování
ZEBRA
Nastavení Index tváří
b Poznámky
• Datum a čas nahrávání se automaticky
ukládá na kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Při nahrávání se nezobrazují. Můžete je však
zobrazit jako [DATOVÝ KÓD] při
přehrávání.
Provádění různých funkcí - „
„ OPTION“
HOME“ a
z Tipy
(HOME) B
(HOME) A
(OPTION)
Použití nabídky HOME
MENU
Zobrazení vysvětlení funkce
každé položky v HOME MENU
(HELP)
1 Stiskněte
(HOME) A (nebo B).
2 Dotkněte se
(HELP).
Spodní část tlačítka
(HELP) se
zbarví oranžově.
Nahrávání/přehrávání
Můžete pozměnit funkce nahrávání a
provozní nastavení. Podrobnosti viz
„Příručka k produktu Handycam“
(PDF).
• Pokud položka není na obrazovce, změňte
stránku dotykem v/V.
• Chcete-li obrazovku HOME MENU skrýt,
dotkněte se
.
• V aktuálním režimu nahrávání/přehrávání
nelze současně vybrat nebo aktivovat šedě
zabarvené položky.
1 Zapněte videokameru a stiskněte
(HOME) A (nebo B).
3 Dotkněte se položky, o které se chcete
dozvědět další informace.
Jakmile se položky dotknete, zobrazí se
na obrazovce příslušné informace.
Chcete-li volbu použít, dotkněte se
[ANO].
Kategorie
2 Dotkněte se požadované
kategorie.
3 Dotkněte se požadované položky
nastavení.
4 Postupujte dále podle pokynů na
obrazovce.
Použití nabídky OPTION
MENU
OPTION MENU se zobrazuje
podobně, jako na počítači místní
nabídka po klepnutí pravým tlačítkem
myši. Zde se zobrazují různé funkce
související s prováděnou operací.
Podrobnosti viz „Příručka k produktu
Handycam“ (PDF).
1 Při práci s videokamerou se
dotkněte
(OPTION) na
obrazovce.
CZ
21
2 Dotkněte se požadované položky.
3 Změňte nastavení, poté se
dotkněte
.
b Poznámky
• Není-li požadovaná položka na obrazovce,
dotkněte se jiné karty.
• Karty a položky, které se zobrazují na
obrazovce, závisí na operaci nahrávání/
přehrávání, kterou videokamera v dané
chvíli provádí.
• Některé položky se zobrazují bez karty.
• V režimu Easy Handycam není nabídka
OPTION MENU k dispozici (str. 12).
Položky nabídky HOME
MENU
Kategorie
(DALŠÍ)
ODSTRANIT*1
[
[
[
[
[
[
[
[
ODSTRANIT],
ODSTRANIT],
ODSTRANIT],
ODSTR.VŠE],
ODSTR.VŠE],
ODSTRANIT VŠE],
ODSTR.dle data],
ODSTR.dle data]
STŘH
[ODSTRANIT], [ROZDĚLIT]
UPRAVIT SEZNAM
[
PŘIDAT], [
PŘIDAT],
[
PŘIDAT dle data], [
PŘIDAT dle data], [
SMAZAT], [
SMAZAT], [
SMAZAT VŠE], [
SMAZAT
VŠE], [
PŘESUNOUT], [
PŘESUNOUT]
TISK
Kategorie
(SNÍMÁNÍ)
FILM*1
POČÍTAČ
[
FOTOGRAFIE*1
POČÍTAČ], [DISC BURN]
PRŮV.PŘIPOJ.TV*1
PLYN.POM.NAH
Kategorie
OBRAZŮ)
(ZOBRAZENÍ
VISUAL INDEX*1
INDEX*1
INDEX*1
SEZNAM
CZ
22
Kategorie
(SPRÁVA
MEMORY STICK)
FORMÁTOVAT*1
INFO O
OPRAVIT DATAB.O.
Kategorie
(NASTAVENÍ)
OBECNÁ NASTAV.
[REŽIM DEMO],
[INDIK.NAHR.],
[KALIBRACE], [AUT.VYPN.],
[DÁLKOVÉ OVL.]
NASTAV.PRO FILM
[NAHRÁV.
/
]*1, [
REŽ.NAHR.], [
REŽ.NAHR.],
[REFL.NIGHTSHOT], [VÝBĚR
ŠÍŘKY], [DIGIT.ZOOM],
[STEADYSHOT],
[AUT.POM.ZÁVĚR.],
[X.V.COLOR], [VODICÍ MŘÍŽ.],
[ZEBRA], [
ZBÝVÁ],
[ÚROV.BLESKU],
[KOR.ČERV.OČÍ], [
NASTAVIT INDEX]*1
[
VELIK.OBR.]*1, [
KVALITA], [Č.SOUBORU],
[REFL.NIGHTSHOT],
[STEADYSHOT], [VODICÍ
MŘÍŽ.], [ZEBRA],
[ÚROV.BLESKU],
[KOR.ČERV.OČÍ]
NAST.ZOBR.OBR.
[
/
NAS/INDEX]*1,
[DATOVÝ KÓD], [
ZOBRAZENÍ], [
NAS.INTERVALU]*1
NAST.ZVUK./ZOBR*2
[HLASITOST]*1, [ZVUKY]*1,
[JAS LCD], [PODSVÍC.LCD],
[BARVA LCD]
NASTAV.VÝSTUPU
[TYP TV], [VÝSTUP ZOBR.],
[KOMPONENTNÍ]
NAST.HOD/
JAZ
[NAST.HODIN]*1,
[NAST.PÁSMA], [LETNÍ ČAS],
[
NAST.JAZYKA]*1
Položky nabídky OPTION
MENU
Nahrávání/přehrávání
NASTAV.PRO FOTO
*1 Tyto položky můžete nastavit i v režimu
Easy Handycam (str. 12).
*2 V režimu Easy Handycam se název nabídky
změní na [NASTAVENÍ ZVUKU]
(str. 12).
Položky, jež lze nastavit jen v nabídce
OPTION MENU, budou popsány níže.
Karta
[OSTŘENÍ], [BOD.OSTŘENÍ],
[TELE MACRO], [EXPOZICE],
[BOD.MĚŘENÍ], [VÝBĚR SCÉNY],
[VYVÁŽ.BÍLÉ], [COLOR SLOW
SHTR], [SUPER NIGHTSHOT]
Karta
[PROLÍNAČKA], [DIGIT.EFEKT],
[OBRAZ.EFEKT]
Karta
[REFER.ÚR.MIK], [SAMOSPOUŠŤ],
[ČASOVÁNÍ], [NAHRÁT ZVUK]
– (Karta závisí na konkrétní situaci/Bez
karty)
[PREZENTACE],
[NAST.PREZENTACE], [KOPIE],
[DATUM/ČAS], [VELIKOST]
CZ
23
Ukládání obrazů
Z důvodu omezené kapacity karty
„Memory Stick PRO Duo“ ukládejte
obrazová data na určitý typ externího
média, jako je např. disk DVD-R nebo
pevný disk počítače.
Postup ukládání obrazů nahraných ve
videokameře je popsán níže.
Ukládání obrazů pomocí
počítače
Pomocí softwaru „Picture Motion
Browser“ na dodaném disku CD-ROM
můžete ukládat obrazy na disk nebo
pevný disk počítače. Podrobnosti viz
„Picture Motion Browser Guide“.
Vytvoření disku jedním dotykem
(One Touch Disc Burn)
Obrazy zaznamenané ve videokameře
lze jednoduše nahrávat přímo na disk.
Mazání obrazů
1 V nabídce
(HOME MENU) se
dotkněte
(DALŠÍ) t
[ODSTRANIT].
2 Dotkněte se [
ODSTRANIT]
nebo [
ODSTRANIT] (pohyblivé
obrazy) nebo [
ODSTRANIT]
(statické obrazy) podle toho, jaký
typ obrazů chcete vymazat.
3 Dotkněte se obrazu, který chcete
vymazat.
Vybraný obraz bude označen
symbolem .
4 Dotkněte se
t [ANO] t
.
Ukládání obrazů do počítače
(Easy PC Back-up)
Obrazy nahrané ve videokameře můžete
ukládat na pevný disk počítače.
Vytvoření disku s vybranými
obrazy
Obrazy přenesené do počítače lze uložit
na disk. Tyto obrazy lze také upravovat.
Ukládání obrazů připojením
videokamery k jiným
zařízením
Obrazy lze kopírovat na videorekordér
nebo zařízení DVD/HDD. Podrobnosti
viz „Příručka k produktu Handycam“
(PDF).
CZ
24
Současné vymazání všech
pohyblivých nebo statických
obrazů
V kroku 2 se dotkněte [
ODSTRANIT VŠE]/[
ODSTR.VŠE]/[
ODSTRANIT VŠE]
t [ANO] t [ANO] t
.
Vymazání všech obrazů
(Formátování)
Dotkněte se
(HOME) t
(SPRÁVA MEMORY STICK) t
[
FORMÁTOVAT] t [ANO] t
[ANO] t
.
b Poznámky
• Nezapomeňte, že při formátování se z karty
„Memory Stick PRO Duo“ vymažou
všechna uložená data.
Práce s počítačem
Zobrazení dokumentu „Příručka k
produktu Handycam“ (PDF)
Informace o rozšířeném používání
videokamery viz „Příručka k produktu
Handycam“ (PDF).
Chcete-li zobrazit dokument „Příručka
k produktu Handycam“ (PDF), musí být
v počítači nainstalován Adobe Reader.
Pro uživatele systému
Windows
1 Zapněte počítač.
2 Vložte dodaný disk CD-ROM do
diskové jednotky počítače.
Zobrazí se obrazovka výběru
instalace.
4 Zvolte požadovaný jazyk, vyberte
model videokamery Handycam a
poté klepněte na [Příručka k
produktu Handycam (PDF)].
Zahájí se instalace. Po dokončení
instalace se na pracovní ploše
počítače vytvoří ikona zástupce
dokumentu „Příručka k produktu
Handycam“.
• Název modelu videokamery Handycam
je vytištěn na spodní straně přístroje.
5 Klepněte na [Exit] t [Exit] a poté
vyjměte disk CD-ROM z diskové
jednotky počítače.
Práce s počítačem
Pro uživatele systému
Macintosh
1 Zapněte počítač.
3 Klepněte na tlačítko [Příručka k
produktu Handycam].
Zobrazí se instalační obrazovka
dokumentu „Příručka k produktu
Handycam“ (PDF).
2 Vložte dodaný disk CD-ROM do
diskové jednotky počítače.
3 Otevřete složku [Handbook] na
disku CD-ROM, poklepejte na
složku [CZ] a poté uchopte a
přetáhněte myší dokument
„Handbook.pdf“ do počítače.
Po nainstalování softwaru zobrazíte
příručku poklepáním na dokument
„Handbook.pdf“.
CZ
25
Možnosti počítače se systémem
Windows
Pokud do počítače se systémem
Windows nainstalujete software
„Picture Motion Browser“ z přiloženého
disku CD-ROM, můžete využít
následující funkce.
x Vytvoření disku s obrazy
pořízenými videokamerou během
jediné operace
Stisknutím tlačítka DISC BURN
(str. 18) na kolébce Handycam Station
lze uložit obrazy zaznamenané
videokamerou na disk počítače.
x Přenos obrazů zaznamenaných
videokamerou do počítače
x Zobrazení obrazů přenesených
do počítače
x Vytvoření disku s upravenými
obrazy
Podrobnosti o funkcích softwaru
„Picture Motion Browser“ viz „Picture
Motion Browser Guide“ (str. 28).
b Poznámky
• Tato videokamera nahrává obrazy ve
vysokém rozlišení ve formátu AVCHD.
Pomocí přiloženého softwaru určeného pro
počítače PC lze obrazy s vysokým rozlišením
kopírovat na disky DVD. Disky DVD
obsahující programy ve formátu AVCHD
však nepoužívejte v běžných přehrávačích
nebo rekordérech DVD, protože rekordér/
přehrávač DVD nemusí být schopen disk
vysunout a může bez předchozího varování
smazat obsah takového disku. Disky DVD
obsahující programy ve formátu AVCHD
lze přehrávat na kompatibilním přehrávači/
rekordéru Blu-ray Disc™ nebo na jiném
kompatibilním zařízení.
CZ
26
x Použití počítače Macintosh
Dodaný software „Picture Motion
Browser“ nelze používat na počítačích
Macintosh.
Informace o rozšířeném zpracování
obrazů na videokameře připojené k
počítači naleznete na následujícím
odkazu:
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/
ms/cz/
Instalace softwaru
x Požadavky pro použití softwaru
„Picture Motion Browser“
OS: Microsoft Windows 2000
Professional SP4/Windows XP SP2*/
Windows Vista*
* Podporovány nejsou 64-bitové verze a verze
Starter.
• Je vyžadována standardní instalace.
• Správnou funkci softwaru nelze zaručit,
pokud byl některý z výše uvedených systémů
aktualizován, příp. v prostředí s možností
načtení více systémů.
CPU: Intel Pentium 4 2,8 GHz nebo
rychlejší (Doporučuje se Intel
Pentium 4 3,6 GHz nebo rychlejší,
Intel Pentium D 2,8 GHz nebo
rychlejší, Intel Core Duo 1,66 GHz
nebo rychlejší, Intel Core 2 Duo 1,66
GHz nebo rychlejší.)
• Při použití procesoru Intel Pentium III
1 GHz nebo rychlejšího jsou k dispozici
následující funkce.
– Přenos obsahu do počítače
– One Touch Disc Burn
– Vytvoření disku ve formátu AVCHD/
disku DVD Video
– Kopírování disku
– Zpracovávání obsahu pouze v obrazové
kvalitě SD (standardní rozlišení)
Paměť:
Windows 2000, Windows XP: 512
MB nebo více (Doporučuje se 1 GB.)
Pro zpracovávání obsahu v obrazové
kvalitě SD (standardní rozlišení)
postačí v případě potřeby paměť
256 MB nebo větší.
Windows Vista: 1 GB nebo větší
Pevný disk: Dostupný prostor na
pevném disku potřebný k instalaci:
Přibližně 800 MB (při vytváření
disků ve formátu AVCHD se může
vyžadovat 10 GB nebo více.)
Zobrazení: Videokarta kompatibilní s
DirectX 7 nebo vyšším, minimálně
1 024 × 768 bodů, režim High Color
(16bitové barvy)
Další požadavky: Port USB (musí
být standardně k dispozici), HiSpeed USB (doporučuje se port
kompatibilní s USB 2.0),
vypalovačka disků DVD (pro
instalaci je nutná disková jednotka
CD-ROM)
• Výše uvedené požadavky platí pro
přehrávání videozáznamů v obrazové kvalitě
[HD SP] (7 Mbps) na počítači.
• Dokonce i v případě, že konfigurace
počítače zaručuje provádění veškerých
činností, může dojít k vypadávání snímků z
pohyblivých obrazů v kvalitě HD (s
vysokým rozlišením) nebo neplynulému
přehrávání. To však nemá žádný vliv na
importované pohyblivé obrazy a obrazy na
následně vytvářeném disku.
• Činnosti nejsou zaručeny ani na počítačích,
jejichž konfigurace plně odpovídá výše
uvedeným systémovým požadavkům.
Výkonnost produktu mohou například
ovlivnit otevřené aplikace nebo aplikace
běžící na pozadí.
• Aplikace „Picture Motion Browser“
nepodporuje reprodukci 5.1kanálového
prostorového zvuku. Zvuk je reprodukován
jako 2kanálový.
• Používáte-li přenosný počítač, připojte jej
při prohlížení nebo editaci pohyblivých
obrazů zaznamenaných ve formátu HD (s
vysokým rozlišením) napájecím adaptérem
do elektrické zásuvky. V opačném případě
nebude software pracovat správně z důvodu
funkce úspory energie počítače.
x Instalace softwaru
Před připojením videokamery k
počítači se systémem Windows je
nutno do počítače nainstalovat software.
Instalaci je třeba provést pouze před
prvním spuštěním.
Obsah i postupy instalace se mohou v
jednotlivých operačních systémech lišit.
Práce s počítačem
b Poznámky
• Používáte-li funkci One Touch Disc Burn,
může být dlouhá scéna v závislosti na své
délce rozdělena na několik disků nebo do
scén.
• Obrazy uložené na kartě „Memory Stick
PRO Duo“ lze číst pomocí slotu Memory
Stick počítače. V následujících případech
však nepoužívejte slot Memory Stick
počítače, ale propojte videokameru a počítač
kabelem USB:
– Počítač není kompatibilní s kartou
„Memory Stick PRO Duo“.
– Je nutné použít adaptér karty Memory
Stick Duo.
– Kartu „Memory Stick PRO Duo“ nelze
číst se slotu Memory Stick.
– Čtení dat pomocí slotu Memory Stick je
pomalé.
1 Zkontrolujte, že videokamera není
připojena k počítači.
2 Zapněte počítač.
b Poznámky
• Před instalací se musíte přihlásit jako
správce.
• Před zahájením instalace softwaru
ukončete všechny aplikace spuštěné na
počítači.
3 Vložte dodaný disk do jednotky CDROM počítače.
Zobrazí se instalační obrazovka.
CZ
27
Pokud se tato obrazovka
nezobrazí
1 Klepněte na tlačítko [Start], poté
klepněte na položku [My Computer].
(V systému Windows 2000 poklepejte
na [My Computer].)
2 Poklepejte na [SONYPICTUTIL (E:)]
(CD-ROM) (disková jednotka).*
* Písmena jednotek (např. E:) se
mohou na jednotlivých počítačích
lišit.
4 Klepněte na tlačítko [Install].
5 Vyberte jazyk, ve kterém se má aplikace
instalovat a klepněte na tlačítko [Next].
6 Vyberte příslušnou zemi/oblast, poté
klepněte na [Next].
7 Přečtěte si [License Agreement],
souhlasíte-li, vyberte [I accept the terms
of the license agreement] a klepněte na
tlačítko [Next].
8 Připojte videokameru k počítači pomocí
kroků uvedených níže.
1 Připojte napájecí adaptér ke kolébce
Handycam Station a síťové zásuvce.
2 Umístěte videokameru do kolébky
Handycam Station a přesunutím
přepínače POWER ji zapněte.
3 Připojte zdířku (USB) (str. 18)
kolébky Handycam Station k počítači
pomocí dodaného kabelu USB.
9 Jakmile se na obrazovce videokamery
zobrazí [Probíhá připojování…],
klepněte na obrazovce potvrzující
připojení na počítači na tlačítko [Next].
b Poznámky
• Třebaže se objeví obrazovka vybízející k
restartu počítače, není potřeba
restartovat počítač ihned. Restartujte
počítač po dokončení instalace.
CZ
28
• Ověření pravosti může trvat určitou
dobu.
0 Při instalaci softwaru postupujte podle
pokynů na obrazovce.
Podle systému nainstalovaného v
počítači se otevře jedna z následující
instalačních obrazovek. Prohlédněte si
obrazovku a podle zobrazených pokynů
proveďte instalaci potřebného softwaru.
– Sonic UDF Reader*
Software potřebný k rozpoznání disku ve
formátu AVCHD
– Windows Media Format 9 Series
Runtime (pouze systém Windows 2000)
Software potřebný k vytvoření disku
DVD
– Microsoft .NET Framework 1.1*
Software potřebný k vytvoření disku ve
formátu AVCHD
– Microsoft DirectX 9.0c*
Software požadovaný ke zpracování
pohyblivých obrazů
* Windows 2000, pouze systém Windows
XP
qa Restartujte počítač, je-li to nutné pro
dokončení instalace.
qs Vyjměte disk CD-ROM z diskové
jednotky počítače.
x Použití softwaru Picture Motion
Browser
Po instalaci softwaru se na pracovní
ploše se objeví ikony zástupců softwaru
„Picture Motion Browser“ a dokumentu
„Picture Motion Browser Guide“.
Podrobnosti o základních funkcích
softwaru „Picture Motion Browser“ viz
„Picture Motion Browser Guide“.
Poklepáním spusťte software
„Picture Motion Browser“.
• Dbejte, aby byl kabel USB připojen k portu
USB. Pokud kabel USB připojíte k počítači
prostřednictvím klávesnice USB nebo
rozbočovače USB, nelze zaručit správnou
funkci.
Poklepáním otevřete
dokument „Picture Motion
Browser Guide“.
Odpojení kabelu USB
1 Klepněte na ikonu [Unplug or eject
hardware] na hlavním panelu v pravém
dolním rohu pracovní plochy počítače.
x Připojení videokamery k počítači
Při připojování videokamery k počítači
postupujte podle kroků uvedených níže.
z Tipy
• Pokud se obrazovka [VÝBĚR USB]
neotevře, dotkněte se
(HOME) t
(DALŠÍ) t [POČÍTAČ].
Doporučené zapojení kabelu
USB
Řádná funkce videokamery vyžaduje,
aby byla videokamera připojena k
počítači jak je popsáno níže.
• Propojte porty USB kolébky Handycam
Station a počítače kabelem USB. K ostatním
portům USB počítače nepřipojujte žádná
jiná zařízení.
• Pokud videokameru připojujete k počítači,
který je standardně vybaven klávesnicí USB
a myší USB, připojte kolébku Handycam
Station k jinému portu USB pomocí kabelu
USB.
b Poznámky
2 Klepněte na tlačítko [Safely remove
USB Mass Storage Device].
Práce s počítačem
1 Připojte napájecí adaptér ke kolébce
Handycam Station a síťové zásuvce.
2 Umístěte videokameru do kolébky
Handycam Station a přesunutím
přepínače POWER videokameru
zapněte.
3 Připojte zdířku (USB) (str. 18)
kolébky Handycam Station k počítači
pomocí dodaného kabelu USB.
Na videokameře se otevře obrazovka
[VÝBĚR USB]. Dotkněte se
požadované položky na obrazovce.
3 Klepněte na tlačítko [OK] (pouze u
Windows 2000).
4 Na obrazovce videokamery se dotkněte
tlačítka [KON].
5 Na obrazovce videokamery se dotkněte
tlačítka [ANO].
6 Odpojte kabel USB od kolébky
Handycam Station a od počítače.
b Poznámky
• Neodpojujte kabel USB, pokud svítí
indikátor přístupu.
• Před vypnutím videokamery odpojte kabel
USB podle výše uvedených pokynů.
• Odpojte kabel USB dodržením správného
postupu popsaného výše. V opačném
případě nemusí být správně provedena
aktualizace souborů uložených na kartě
„Memory Stick PRO Duo“. Při nesprávném
odpojení kabelu USB navíc může dojít k
selhání karty „Memory Stick PRO Duo“.
• Správnost funkcí nelze zaručit v případě, že
je k počítači připojeno několik zařízení USB.
CZ
29
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů
Pokud se při použití videokamery
setkáte s jakýmikoliv problémy,
prostudujte si následující tabulku, která
vám pomůže problém vyřešit. V
případě, že problém přetrvává, vypněte
videokameru, odpojte zdroj napájení a
obraťte se na zástupce společnosti Sony.
Položky nabídky jsou zobrazeny
šedě.
• Některé funkce nelze aktivovat
současně. Podrobnosti viz „Příručka
k produktu Handycam“ (PDF).
Videokameru nelze zapnout.
• Připojte k videokameře nabitý
modul akumulátoru (str. 6).
• Připojte zástrčku napájecího
adaptéru k elektrické zásuvce
(str. 6).
• Umístěte videokameru pevně do
kolébky Handycam Station (str. 6).
Videokamera nefunguje, ani když je
zapnuté napájení.
• Po zapnutí se videokamera
připravuje k činnosti po několik
sekund. Nejedná se o žádnou
závadu.
• Odpojte napájecí adaptér z
elektrické zásuvky nebo vyjměte
modul akumulátoru a po uplynutí 1
minuty modul akumulátoru znovu
připojte nebo znovu připojte
napájecí adaptér. Pokud funkce stále
nepracují, stiskněte špičatým
předmětem tlačítko RESET
(str. 17). (Stisknete-li tlačítko
RESET, všechna nastavení včetně
hodin se vrátí na výchozí hodnoty.)
Tlačítka nefungují.
• V režimu Easy Handycam jsou
dostupná tlačítka/funkce omezeny.
Zrušte režim Easy Handycam.
Podrobnosti o režimu Easy
Handycam viz „Příručka k produktu
Handycam“ (PDF).
CZ
30
Videokamera se zahřívá.
• To se stává, pokud ponecháte
videokameru zapnutou po delší
dobu. Nejedná se o žádnou závadu.
Videokamera se náhle vypne.
• Pokud po dobu delší než 5 minut
videokameru nepoužijete,
automaticky se vypne
(AUT.VYPN.). Změňte nastavení
funkce [AUT.VYPN.] nebo znovu
zapněte napájení, případně použijte
napájecí adaptér.
• Dobijte modul akumulátoru (str. 6).
Po stisknutí START/STOP nebo
PHOTO se nenahrávají obrazy.
• Zobrazí se obrazovka pro
přehrávání. Nastavte přepínač
POWER do polohy
(Pohyblivý
obraz) nebo
(Statický obraz)
(str. 11).
• Videokamera ukládá právě
zaznamenaný obraz na kartu
„Memory Stick PRO Duo“. V
průběhu této doby nelze nahrávat.
• Karta „Memory Stick PRO Duo“ je
plná. Použijte novou kartu „Memory
Stick PRO Duo“ nebo kartu
„Memory Stick PRO Duo“
naformátujte. Případně vymažte
nepotřebné obrazy (str. 24).
• Celkový počet pohyblivých scén a
statických obrazů překračuje
nahrávací kapacitu videokamery.
Vymažte nepotřebné obrazy
(str. 24).
Nelze nainstalovat „Picture Motion
Browser“.
• Ověřte, zda počítač splňuje
požadavky na instalaci „Picture
Motion Browser“.
• Nainstalujte řádně „Picture Motion
Browser“ (str. 27).
Funkce „Picture Motion Browser“
nefunguje správně.
• Ukončete „Picture Motion
Browser“ a restartujte počítač.
Počítač nerozpozná videokameru.
• Nainstalujte „Picture Motion
Browser“ (str. 27).
• Odpojte od zásuvek USB počítače
veškerá zařízení s výjimkou
klávesnice, myši a videokamery.
• Odpojte od počítače kabel USB a
kolébku Handycam Station,
restartujte počítač a poté opět
počítač a videokameru řádně
propojte (str. 29).
• Ujistěte se, že se aktivoval nástroj
počítače na zjišťování médií.
Podrobnosti o nástroji na zjišťování
médií viz „Picture Motion Browser
Guide“.
Zobrazení výsledků vnitřní
kontroly/Výstražné
indikátory
C:04:00
C: (nebo E:) ss:ss (Zobrazení
výsledků vnitřní kontroly)
C:04:ss
• Modul akumulátoru není typu
„InfoLITHIUM“ (řada H). Použijte
modul akumulátoru
„InfoLITHIUM“ (řada H) (str. 6).
• Připojte pevně konektor napájecího
kabelu napájecího adaptéru do
zdířky DC IN na kolébce Handycam
Station nebo videokameře (str. 6).
E:20:ss / E:31:ss / E:61:ss /
E:62:ss / E:91:ss / E:94:ss
• Vyskytla se závada, kterou
nemůžete opravit. Obraťte se na
prodejce společnosti Sony nebo
autorizované servisní středisko
společnosti Sony. Sdělte 5místný
kód začínající písmenem „E“.
101-0001 (Výstražný indikátor
týkající se souborů)
• Soubor je poškozen.*1
• Soubor nelze číst.*1
E (Upozornění na nízkou zbývající
kapacitu akumulátoru)
• Modul akumulátoru je téměř
vybitý.*1
• V závislosti na provozních či
okolních podmínkách nebo na stavu
akumulátoru může indikátor E
blikat, a to i v případě, že do
úplného vybití akumulátoru zbývá
ještě 20 minut.*1
(Výstražný indikátor týkající se
karty „Memory Stick PRO Duo“)
Odstraňování problémů
Objeví-li se indikátory na obrazovce
LCD, ověřte následující.
Některé problémy můžete vyřešit sami.
Pokud problém přetrvává i poté, co jste
se jej pokoušeli opakovaně vyřešit,
obraťte se na prodejce Sony nebo na
autorizované servisní středisko Sony.
• Odpojte zdroj napájení. Znovu jej
připojte a zkuste videokameru
použít.
• Dochází volný prostor pro ukládání
obrazů.
• Pro ukládání obrazů není k dispozici
dostatečný prostor. Vložte novou
kartu „Memory Stick PRO Duo“,
vymažte nepotřebné obrazy nebo
naformátujte kartu „Memory Stick
PRO Duo“ (str. 24).*2
• Není vložena karta „Memory Stick
PRO Duo“ (str. 10).*1
(Výstražné indikátory týkající se
formátování karty „Memory Stick
PRO Duo“)*3
• Karta „Memory Stick PRO Duo“ je
poškozena.
• Karta „Memory Stick PRO Duo“
není správně naformátována.
C:13:ss / C:32:ss
CZ
31
(Výstražné indikátory týkající se
nekompatibilní karty „Memory Stick
PRO Duo“)*3
• Je vložena nekompatibilní karta
„Memory Stick PRO Duo“.
- (Výstražný indikátor ochrany
karty „Memory Stick PRO Duo“ proti
zápisu)*3
• Přístup ke kartě „Memory Stick
PRO Duo“ byl omezen na jiném
zařízení.
(Výstražný indikátor týkající se
krytu karty Memory Stick Duo)
• Kryt karty Memory Stick Duo je
otevřen (str. 10).*1
(Výstražný indikátor týkající se
blesku)
• Došlo k závadě blesku.*2*3
(Výstražný indikátor týkající se
otřesů videokamery)
• Množství světla není dostatečné,
může proto dojít k rozostření obrazu
pohybem videokamery. Použijte
blesk.
• Videokamera není stabilní, takže
může dojít k rozmazání obrazu.
Držte videokameru při nahrávání
pevně oběma rukama. Výstražný
indikátor upozorňující na otřesy
videokamery však nezmizí.
*1 Indikátor bliká pomalu
*2 Indikátor bliká rychle
*3 Zobrazení výstražného indikátoru na
obrazovce je doprovázeno zvukovým
signálem - melodií.
CZ
32
Doplňující informace
Bezpečnostní opatření
Použití a péče
• Při odpojování držte síťovou šňůru za
zástrčku, nikoliv za šňůru.
• Snažte se nepoškodit síťovou šňůru, např.
pokládáním těžkých předmětů na ni.
• Udržujte kovové kontakty čisté.
• Dálkový ovladač a knoflíkovou baterii
uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud dojde
k náhodnému spolknutí baterie, vyhledejte
ihned lékaře.
• Při vytečení elektrolytu z akumulátoru
postupujte takto:
– obraťte se na autorizované servisní
středisko společnosti Sony.
– důkladně umyjte veškerý elektrolyt, který
se mohl dostat do kontaktu s vaší
pokožkou.
– dostane-li se vám do očí, vypláchněte je
dostatečným množstvím vody a navštivte
lékaře.
x Nepoužíváte-li videokameru delší
dobu
• Občas videokameru zapněte a nechejte ji
běžet, např. přibližně 3 minuty přehrávejte
nebo nahrávejte obrazy.
• Před dlouhodobějším skladováním modul
akumulátoru vybijte.
Obrazovka LCD
• Na obrazovku LCD netlačte, mohla by se
poškodit.
• Pokud videokameru používáte v chladném
prostředí, může se na obrazovce LCD
objevit reziduální obraz. Nejedná se o
žádnou závadu.
• Zadní strana obrazovky LCD se při
používání kamery může zahřát. Nejedná se o
žádnou závadu.
Doplňující informace
• Videokameru ani příslušenství nepoužívejte
ani neukládejte na těchto místech:
– V příliš horkém, chladném nebo vlhkém
prostředí. Nikdy je nevystavujte teplotám
nad 60 °C, například na přímém slunečním
světle nebo v automobilu zaparkovaném
na slunci. Může dojít k jejich poškození
nebo se mohou zdeformovat.
– V blízkosti silného magnetického pole ani
pod vlivem mechanických vibrací. Mohlo
by dojít k poškození videokamery.
– V blízkosti silných rádiových vln nebo
radiace. Videokamera by mohla špatně
nahrávat.
– Blízko přijímačů AM a videozařízení.
Může dojít k rušení.
– Na písečné pláži nebo v prachu. Pokud se
do videokamery dostane písek, mohla by
se poškodit. V některých případech tuto
závadu již nebude možné opravit.
– Blízko oken nebo venku, kde mohou být
obrazovka LCD nebo objektiv vystaveny
přímému slunečnímu svitu. Dojde k
poškození obrazovky LCD.
• K napájení videokamery používejte pouze
napětí 6,8 V/7,2 V ss (modul akumulátoru)
nebo napětí 8,4 V ss (napájecí adaptér).
• Při napájení střídavým či stejnosměrným
proudem používejte doplňky doporučené v
tomto návodu.
• Nevystavujte videokameru působení vody,
např. při dešti nebo u moře. Voda by mohla
způsobit poškození videokamery. V
některých případech tuto závadu již nebude
možné opravit.
• Dostane-li se dovnitř kamery nějaký
předmět či tekutina, odpojte kameru od
zdroje napájení a před dalším používáním ji
nechte zkontrolovat v odborném servisu
Sony.
• Vyvarujte se hrubého zacházení, rozebírání,
upravování, fyzickým otřesům nebo
nárazům, jako například tlučení, upuštění
přístroje nebo šlapání na něj. Zvláště
opatrně zacházejte s objektivem.
• Když videokameru nepoužíváte, otočte
přepínač POWER do polohy OFF (CHG).
• Nepoužívejte videokameru, pokud je
zabalena v nějaké látce atd. (například v
ručníku). Mohlo by dojít k přehřátí
videokamery.
x Čištění obrazovky LCD
Pokud je obrazovka LCD znečištěna prachem
nebo otisky prstů, doporučujeme vám ji očistit
měkkým hadříkem. Použijete-li čisticí sadu
LCD Cleaning Kit (volitelné příslušenství),
nenanášejte čisticí roztok přímo na obrazovku
LCD. Použijte čisticí papír navlhčený tímto
roztokem.
Péče o povrch videokamery
• Je-li videokamera znečištěná, očistěte ji
měkkým hadříkem navlhčeným vodou a
poté ji otřete dosucha.
CZ
33
• Povrch videokamery by se mohl poškodit za
těchto okolností:
– Při použití chemikálií, např. ředidel,
benzinu, alkoholu, chemických látek,
repelentů, insekticidů a ochranného
přípravku proti slunečnímu záření.
– Při manipulaci s videokamerou, pokud
máte ruce potřísněny těmito látkami.
– Při dlouhodobějším kontaktu povrchu
videokamery s pryžovými či vinylovými
předměty.
Výměna baterie dálkového
ovladače
1 Stlačte výstupek a nehtem vytáhněte
pouzdro baterie.
2 Vložte novou baterii stranou
označenou + nahoru.
3 Vložte pouzdro baterie zpět do
dálkového ovladače, dokud
neuslyšíte klapnutí.
Údržba a skladování objektivu
• V následujících případech je nutné očistit
povrch čočky objektivu měkkým hadříkem:
– Na povrchu objektivu jsou otisky prstů.
– V horkém nebo vlhkém prostředí.
– Je-li objektiv vystaven působení slané
vody, např. u moře.
• Přechovávejte jej v dobře větraném a
bezprašném prostředí.
• Jako ochranu před plísněmi čistěte objektiv
pravidelně dle pokynů uvedených výše.
Doporučujeme zapnout a používat
videokameru přibližně jednou za měsíc - tak
ji uchováte v optimálním stavu po dlouhou
dobu.
Nabíjení vestavěného dobíjecího
akumulátoru
Ve videokameře je vestavěný dobíjecí
akumulátor, který uchovává datum, čas a další
nastavení i v případě, že je přepínač POWER
nastaven do polohy OFF (CHG). Vestavěný
dobíjecí akumulátor je dobíjen při každém
použití připojení videokamery do elektrické
zásuvky přes napájecí adaptér, nebo když je
připojen modul akumulátoru. Pokud byste
videokameru vůbec nepoužívali, vybije se
dobíjecí akumulátor přibližně za 3 měsíce.
Používejte videokameru po nabití
vestavěného dobíjecího akumulátoru.
Pokud dojde k vybití tohoto akumulátoru,
nebudou ostatní funkce videokamery, kromě
nahrávání data, ovlivněny.
x Postupy
Připojte videokameru pomocí dodaného
napájecího adaptéru do elektrické zásuvky a
ponechejte ji po dobu alespoň 24 hodin s
přepínačem POWER v poloze OFF (CHG).
CZ
34
Výstupek
VÝSTRAHA
Baterie může při nesprávném
zacházení explodovat. Baterii
nedobíjejte, neotvírejte a nevhazujte ji
do ohně.
• Jakmile je lithiová baterie vybitá, může se
zmenšit provozní dosah dálkového ovladače,
případně nemusí ovladač fungovat správně.
V takovém případě vyměňte baterii za
lithiovou baterii Sony CR2025. Použití jiné
baterie může způsobit požár nebo výbuch.
Technické údaje
Systém
Formát komprese obrazu
AVCHD (HD)/MPEG2 (SD)/JPEG
(statické obrazy)
Formát komprese zvuku
Dolby Digital 2/5.1 kanálů
Dolby Digital 5.1 Creator
Videosignál
Barvy PAL, standardy CCIR
specifikace 1080/50i
Formát nahrávání
Pohyblivý obraz (HD): AVCHD 1080/50i
Pohyblivý obraz (SD): MPEG2-PS
Statický obraz: Exif Ver.2.2*1
Obrazový snímač
Senzor CMOS; 6,3 mm (typ 1/2,9)
Počet pixelů (statický obraz, 4:3):
Max. 6,1 mega (2 848 × 2 136) pixelů*2
Hrubý počet: přibl. 3 200 000 pixelů
Efektivně (pohyblivý obraz, 16:9):
2 280 000 pixelů
Efektivně (pohyblivý obraz, 4:3):
1 710 000 pixelů
Efektivně (statický obraz, 16:9):
2 280 000 pixelů
Efektivně (statický obraz, 4:3):
3 040 000 pixelů
Vstupní/výstupní konektory
Výstup audio/video
10pinový konektor
Videosignál: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm)
Jasový signál: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm)
Barevný signál: 0,3 Vp-p, 75 Ω (ohm)
Zvukový signál: 327 mV (při zátěžové
impedanci 47 kΩ (kiloohm)), výstupní
impedance méně než 2,2 kΩ (kiloohm)
Zdířka HDMI OUT
Konektor HDMI typ C mini
Obrazovka LCD
Obraz
6,7 cm (typ 2,7, poměr stran 16:9)
Celkový počet bodů
211 200 (960 × 220)
Obecné
Požadavky na napájení
6,8 V/7,2 V ss (modul akumulátoru)
8,4 V ss (napájecí adaptér)
Teplota barev
[AUTO], [1 STISKEM],
[UVNITŘ] (3 200 K),
[VENKU] (5 800 K)
Průměrná spotřeba energie
Při nahrávání s použitím obrazovky LCD
s běžným jasem:
HD: 4,3 W
SD: 3,8 W
Minimální osvětlení
2 luxy ([AUT.POM.ZÁVĚR.] [ZAP],
rychlost závěrky 1/25 sekundy)
0 luxů (při funkci NightShot)
Provozní teplota
0 °C až + 40 °C
Doplňující informace
Objektiv
Carl Zeiss Vario-Sonnar T
10× (opticky), 20× (digitálně)
Ohnisková vzdálenost
F1,8 ~ 2,9
Průměr filtru: 37 mm
f=5,4 ~ 54 mm
Přepočteno na kinofilm 35 mm
Pro pohyblivé obrazy: 40 ~ 400 mm (16:9),
49 ~ 490 mm (4:3)
Pro statické obrazy: 40 ~ 400 mm (16:9),
37 ~ 370 mm (4:3)
*1 „Exif“ je formát souborů statických
obrazů vytvořený organizací JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Soubory tohoto formátu mohou
obsahovat další informace, např.
informace o nastavení videokamery při
expozici.
*2 Rozlišení statických obrazů
ekvivalentní uvedeným velikostem je
umožněno jedinečným rozložením
pixelů snímače Sony ClearVid CMOS a
systémem zpracování obrazu (nový
systém Enhanced Imaging Processor).
Skladovací teplota
-20 °C až + 60 °C
CZ
35
Rozměry (přibližně)
69 × 67 × 129 mm (š/v/h)
včetně vyčnívajících částí
69 × 67 × 131 mm (š/v/h)
včetně vyčnívajících částí a s připojeným
dobíjecím modulem akumulátoru NPFH60
Hmotnost (přibližně)
370 g pouze tělo přístroje
450 g včetně dobíjecího modulu
akumulátoru NP-FH60 a karty „Memory
Stick PRO Duo“
Dobíjecí modul akumulátoru
NP-FH60
Handycam Station DCRA-C191
Vstupní/výstupní konektory
Rozměry (přibližně)
31,8 × 33,3 × 45,0 mm (š/v/h)
Zdířka USB
mini-B
HDR-CX6EK: Tuto zdířku nelze
pouťítpro vstup signálů do videokamery.
Napájecí adaptér AC-L200/
L200B
Požadavky na napájení
100 V - 240 V stř., 50/60 Hz
Odběr proudu
0,35 - 0,18 A
Spotřeba energie
18 W
Výstupní napětí
8,4 V ss*
Provozní teplota
0 °C až + 40 °C
Skladovací teplota
-20 °C až + 60 °C
Rozměry (přibližně)
48 × 29 × 81 mm (š/v/h)
bez vyčnívajících částí
CZ
* Další technické údaje najdete na štítku
napájecího adaptéru.
Maximální výstupní napětí
8,4 V ss
Výstupní napětí
7,2 V ss
Kapacita
7,2 Wh (1 000 mAh)
Výstup audio/video
10pinový konektor
Videosignál: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm)
Jasový signál: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm)
Barevný signál: 0,3 Vp-p, 75 Ω (ohm)
Zvukový signál: 327 mV (při zátěžové
impedanci 47 kΩ (kiloohm)), výstupní
impedance méně než 2,2 kΩ (kiloohm)
Zdířka COMPONENT OUT
Y: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm)
PB/PR, CB/CR: +/- 350 mV, 75 Ω (ohm)
36
Hmotnost (přibližně)
170 g bez napájecího kabelu
Hmotnost (přibližně)
80 g
Provozní teplota
0 °C až + 40 °C
Typ
Lithium-iontový akumulátor
Vzhled a technické parametry mohou být
změněny bez předchozího upozornění.
• Videokamera je vyrobena v licenci
společnosti Dolby Laboratories.
Upozornění pro zákazníky v
zemích, na které se vztahují
směrnice ES
Výrobcem tohoto produktu je
společnost Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075,
Japonsko. Oprávněným zástupcem pro
EMC a bezpečnost produktů je
společnost Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Německo. S otázkami
týkajícími se servisu či záruky se
obracejte na adresy uvedené ve
zvláštních servisních či záručních
dokumentech.
Ochranné známky
• „Handycam“ a
jsou registrované ochranné známky
společnosti Sony Corporation.
• „AVCHD“ a logo „AVCHD“ jsou
ochranné známky společností Matsushita
Electric Industrial Co., Ltd. a Sony
Corporation.
• „Memory Stick“, „
“, „Memory Stick
Duo“, „
“, „Memory Stick
PRO Duo“, „
“,
„Memory Stick PRO-HG Duo“,
„
“, „Memory Stick
Micro“, „MagicGate“, „
“,
„MagicGate Memory Stick“ a „MagicGate
Memory Stick Duo“ jsou ochranné známky
nebo registrované ochranné známky
společnosti Sony Corporation.
• „x.v.Colour“ je ochranná známka
společnosti Sony Corporation.
• „InfoLITHIUM“ je ochranná známka
společnosti Sony Corporation.
• Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné
známky společnosti Dolby Laboratories.
• Dolby Digital 5.1 Creator je ochranná
známka společnosti Dolby Laboratories.
• HDMI , logo HDMI a High-Definition
Multimedia Interface jsou ochranné známky
nebo registrované ochranné známky
společnosti HDMI Licensing LLC.
• Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista a DirectX jsou registrované
ochranné známky nebo ochranné známky
společnosti Microsoft Corporation v USA a
v dalších zemích.
• Macintosh a Mac OS jsou registrované
ochranné známky společnosti Apple Inc. v
USA a v dalších zemích.
• Intel, Intel Core, a Pentium jsou
registrované ochranné známky nebo
ochranné známky společnosti Intel
Corporation nebo jejích dceřiných
společností v USA a v dalších zemích.
• Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat jsou
registrované ochranné známky nebo
ochranné známky společnosti Adobe
Systems Incorporated v USA a v dalších
zemích.
příslušných společností. V této příručce nejsou
pokaždé uváděna označení ™ a „®“.
Ostatní zde zmíněné názvy produktů mohou
být ochrannými známkami nebo
registrovanými ochrannými známkami
CZ
37
Először ezt olvassa el
A készülék használatba vétele előtt
kérjük, tanulmányozza át alaposan ezt a
kézikönyvet és őrizze meg a jövőbeni
használathoz.
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye ki
a készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
FIGYELEM!
Csak a megadott típusú
akkumulátort/elemet használja.
Ellenkező esetben tűz vagy sérülés
keletkezhet.
EURÓPAI VÁSÁRLÓINK
FIGYELMÉBE
Figyelem
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses
mezők e készülék kép- és hangminőségét
befolyásolhatják.
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy találták,
hogy az EMC előírásokban meghatározott
korlátokon belül esik, ha 3 méternél rövidebb
átjátszókábellel használják.
Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy
elektromágneses erőtér miatt az adatátvitel
megszakad, indítsa újra az alkalmazást, illetve
húzza ki, majd ismét csatlakoztassa az
adatátviteli (USB stb.) kábelt.
Feleslegessé vált
elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való
eltávolítása (Használható
az Európai Unió és
egyéb európai országok
szelektív
hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken
vagy a csomagolásán azt jelzi,
hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladék kezelés helyes módját. Az
anyagok, újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Használható tartozék: távirányító
HDR-CX6EK/CX7EK: „Memory Stick
PRO Duo”
Megjegyzések a kamera
használatával kapcsolatban
A kamerában használható
„Memory Stick” memóriakártyatípusok
• Mozgókép rögzítéséhez a következő
jelzéssel ellátott 512 MB vagy nagyobb
tárkapacitású „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya használatát javasoljuk:
–
(„Memory Stick
PRO Duo”)
–
(„Memory Stick
PRO-HG Duo”)
HU
2
• Ezzel a kamerával legfeljebb 8 GB
tárkapacitású „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya megfelelő működése
garantálható.
• Lásd: 12.oldalon a „Memory Stick PRO
Duo” memóriákártya maximális rögzítési
idejét illetően.
• A kézikönyvben a „Memory Stick PRO
Duo” és a „Memory Stick PRO-HG Duo”
memóriakártyákra „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyaként hivatkozunk.
A kamera használata
• A kamera nem porálló, cseppálló, vízálló.
Lásd „Óvintézkedések” (33.oldal).
• Ha a POWER kapcsoló kijelzője (9.oldal),
vagy a működéskijelző (10.oldal) világít,
ügyeljen az alábbiakra, nehogy eltörjön a
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártya,
és elvesszenek a rögzített képek:
– ne távolítsa el se az akkumulátort, se a
hálózati tápegységet,
– óvja a kamerát az ütéstől, rázkódástól.
• Ha „Memory Stick PRO Duo” kártyát
helyez be vagy távolít el, óvatosan bánjon a
kártyával, nehogy a „Memory Stick PRO
Duo” kiugorjon és leessen (10.oldal).
• Mielőtt a kamerát egy másik készülékhez
kábellel csatlakoztatná, győződjön meg arról,
hogy a kábel dugóját a megfelelő állásban
dugta be. Ha a csatlakozódugót erőszakkal
dugja be az aljzatba, megsérülhetnek az
érintkezők, illetve előfordulhat, hogy a kamera
sem működik megfelelően.
Felvételkészítés
• A felvétel megkezdése előtt próbálja ki,
hogy a készülék gond nélkül rögzíti-e a
képet és a hangot.
• A gyártó még abban az esetben sem vállal
felelősséget a felvétel elvesztéséből eredő
kárért, ha a felvétel, illetve lejátszás a
kamera, az információhordozók/rögzítők
stb. meghibásodása vagy hibás működése
miatt meghiúsul.
• A tévéadások színrendszere országonként/
térségenként változik. Ha az ezzel a
kamerával készült felvételt tévékészüléken
szeretné megnézni, akkor PAL rendszerű
tévékészüléket kell használnia.
• A televízió-programokat, a filmeket, a
videokazettákat és az egyéb adathordozókat
gyakran szerzői jogok védik. Az ilyen
anyagok illetéktelen másolása a szerzői jog
védelméről szóló törvénybe ütközhet.
A rögzített képek más eszközön
történő lejátszásáról
• Ahhoz, hogy a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyán rögzített HD (high
definition – nagyfelbontású) képeket más
eszközön megtekinthesse, az eszköznek
kompatibilisnek kell lennie az AVCHD
formátummal. Ellenkező esetben nem
tekintheti meg a képeket.
HU
Mentse az összes felvételt
• A képadatok elvesztésének megelőzése
érdekében az összes felvett képet mentse
külső adathordozóra. Javasoljuk, hogy a
képadatokat számítógép segítségével
lemezre (például DVD-R lemezre) mentse.
A képadatokat videomagnóval és DVD/
HDD-felvevővel is mentheti (24.oldal).
• A képadatokat ajánlatos a felvételkészítés
után rendszeresen menteni.
Amikor a kamera számítógéphez
csatlakozik
• A kamerába helyezett „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyát ne formázza meg
számítógép segítségével. Ha így tesz,
előfordulhat, hogy a kamera nem fog
megfelelően működni.
A nyelvbeállításról
• A használatot a képernyőre a helyi nyelveken
kiírt szöveg segíti. Ha szükséges, a kamera
használatba vétele előtt változtassa meg a
képernyőre kerülő szövegek nyelvét (9.oldal).
A kézikönyvről
• A kézikönyvben illusztrációként szereplő
LCD képernyőképek és kijelzések digitális
fényképezőgéppel készültek, és nem
feltétlenül egyeznek meg teljes mértékben
azzal, amit Ön a készülék LCD képernyőjén
ténylegesen lát.
• A felvételre szolgáló adathordozók és
tartozékok formája és műszaki adatai
előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
• A képernyőképek Windows XP operációs
rendszeren készültek. Ha egy számítógépen
más operációs rendszer fut, a képek kissé
különbözhetnek az itt láthatóktól.
HU
3
Tartalomjegyzék
Először ezt olvassa el .............................................................................. 2
Megjegyzések a kamera használatával kapcsolatban .......................................... 2
Az első lépések
1. lépés: Ellenőrizze a mellékelt tételeket ................................................ 5
2. lépés: Az akkumulátor egység feltöltése ............................................. 6
3. lépés: A készülék bekapcsolása, és a dátum és az idő beállítása ...... 9
A nyelv megváltoztatása .................................................................................... 9
4. lépés: „Memory Stick PRO Duo” memóriakártya behelyezése ......... 10
Felvétel/lejátszás
Felvétel ................................................................................................... 11
Lejátszás ................................................................................................ 13
A felvétel megtekintése TV-készüléken ............................................................. 14
Alkatrészek és kezelőszervek elnevezése és funkciója ......................... 16
Felvétel/lejátszás közben látható kijelzések .......................................... 19
Különböző funkciók beállítása –
„
HOME” és „ OPTION” ....................................................... 21
Képek mentése ...................................................................................... 24
Képek törlése ......................................................................................... 24
Számítógép használata
A „A Handycam kézikönyve” (PDF) című dokumentum megtekintése
...................................................................................................... 25
Mire használható a Windows rendszerű számítógép? .......................... 26
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás .......................................................................................... 30
Kiegészítő információ
Óvintézkedések ..................................................................................... 33
Műszaki adatok ...................................................................................... 35
HU
4
Az első lépések
1. lépés: Ellenőrizze a mellékelt tételeket
Győződjék meg arról, hogy az alábbi
tartozékok benne vannak a kamera
dobozában.
A zárójelben álló szám azt jelzi, hogy az
illető tartozékból hány darabnak kell a
csomagban lennie.
Hálózati tápegység (1) (6.oldal)
Távirányító (1)
Egy lítium gombelem már eredetileg benne
van.
Az első lépések
A távirányító használatba vétele előtt
távolítsa el a szigetelő lapot.
Szigetelő lap
Tápkábel (1) (6.oldal)
Újratölthető akkumulátor egység (1)
(6.oldal) NP-FH60
Handycam Station (1) (6.oldal)
21 érintkezős illesztő (1)
Komponens videokábel (1) (14.oldal)
Csak azon típusok esetén, amelyeknek alján
megtalálható a
jelzés.
CD-ROM „Handycam Application
Software” (1) (25.oldal)
A/V átjátszókábel (1) (14.oldal)
– Picture Motion Browser (Szoftver)
– Picture Motion Browser Guide
– A Handycam kézikönyve (PDF)
„A kamera használati útmutatója” (Ez a
kézikönyv) (1)
HDR-CX6EK/CX7EK
USB kábel (1) (27.oldal)
„Memory Stick PRO Duo” 4 GB (1)
(10.oldal)
HU
5
2. lépés: Az akkumulátor egység
feltöltése
POWER
kapcsoló
DC IN aljzat
/CHG kijelző
Egyenáramú csatlakozódugó
Hálózati tápkábel
Hálózati tápegység
Akkumulátor egység
Miután felhelyezte a kamerára,
feltöltheti a (H sorozatú)
„InfoLITHIUM” akkumulátor
egységet.
b Megjegyzések
• A kamera kizárólag (H sorozatú)
„InfoLITHIUM” akkumulátor egységgel
működik.
1 A hálózati tápegységet
csatlakoztassa a Handycam
Station illesztőállvány DC IN
aljzatához.
Ügyeljen arra, hogy az egyenáramú
csatlakozódugón a v jel felfelé
nézzen.
2 Csatlakoztassa a tápkábelt a
hálózati tápegységhez és a fali
csatlakozóaljzathoz.
HU
6
Fali csatlakozóaljzathoz
3 A POWER kapcsolót a nyíl
irányába csúsztatva állítsa OFF
(CHG) helyzetbe (ez a gyári
beállítás).
4 Az akkumulátort felhelyezéséhez
kattanásig csúsztassa a nyíl
irányába.
5 Helyezze a kamerát a Handycam
Station illesztőállványra a fenti
ábra szerinti módon, és tolja
határozottan a Handycam Station
illesztőállvány aljáig.
Ekkor felgyullad a /CHG
töltésjelző, és megkezdődik a töltés.
Amikor az akkumulátor teljesen
feltöltődött, kialszik a /CHG
töltésjelző. Távolítsa el a kamerát a
Handycam Station illesztőállványból.
Az akkumulátor egység levétele
Csúsztassa a POWER kapcsolót OFF
(CHG) állásra.
Csúsztassa el a BATT
akkumulátorkioldó kart, és vegye le az
akkumulátor egységet.
töltődik fel teljesen egy teljesen lemerült
akkumulátor egység.
Felvétel/Lejátszás ideje:
Hozzávetőleges időtartam percben
megadva teljesen feltöltött akkumulátor
egység használata esetén.
Az első lépések
A „HD” jelentése nagyfelbontású
képminőség, az „SD” jelentése pedig
normál felbontású képminőség.
BATT (akkumulátor
kioldó) kar
(Mértékegység: perc)
HD
Töltésidő
SD
135
Felvételi idő*1
b Megjegyzések
• Ügyeljen arra, hogy amikor eltávolítja az
akkumulátort vagy a hálózati tápegységet, a
(Mozgókép)/
(Állókép) kijelző
(9.oldal) ne világítson.
Az akkumulátor feltöltése a
hálózati adapter segítségével
A POWER kapcsolót csúsztassa OFF
(CHG) helyzetbe, majd a hálózati
tápegységet csatlakoztassa közvetlenül a
kamera DC IN aljzatához.
POWER kapcsoló
Egyenáramú
csatlakozó
dugó
DC IN aljzat
Nyissa ki a
csatlakozóaljzatok
védőfedelét.
A v jel a bal
oldalon legyen
A mellékelt akkumulátor
egység működési ideje
Töltésidő:
Hozzávetőlegesen ennyi perc alatt
Folyamatos felvételi
idő
95
100
110
115
Szokásos felvételi
idő*2
45
50
55
55
Lejátszási idő*3
160
190
* Az időket az alábbi körülmények között
mértük:
– Felvételi üzemmód: SP
–[
INDEX]: [KI]
– LCD háttérvilágítása: [BE] (fent), [KI]
(lent)
*2 A szokásos felvételi idő azt mutatja, hogy
mennyi ideig készíthet felvételt, ha gyakorta
indítja el/állítja le a felvételt, ha gyakorta
zoomol, illetve ha gyakorta kapcsolja a
készüléket ki/be.
*3 Ha be van kapcsolva az LCD
háttérvilágítása.
1
Az akkumulátorról
• Akkumulátorcsere előtt csúsztassa a
POWER kapcsolót OFF (CHG) helyzetbe,
és kapcsolja ki a
(Mozgókép)/
(Állókép) kijelzőt (9.oldal).
• Ha a hálózati tápegység a kamera vagy a
Handycam Station illesztőállvány DC IN
aljzatához csatlakozik, akkor az
akkumulátor még abban az esetben sem
látja el árammal a kamerát, ha a hálózati
tápkábel nem csatlakozik a fali
konnektorhoz.
HU
7
A töltési/felvételi/lejátszási időről
• Az idők mérése a kamera 25°C-os
hőmérséklet melletti használata során
történt (10°C – 30°C ajánlott).
• Hidegben a felvételi és lejátszási idő
lerövidül.
• A felvételi és lejátszási idő a kamera
használati körülményeinek függvényében
lerövidülhet.
A hálózati tápegységről
• A hálózati tápegységet csatlakoztassa egy
közeli fail csatlakozóaljzatba. Ha a kamera
használata során meghibásodást észlel,
azonnal húzza ki a hálózati tápegységet a fail
csatlakozóaljzatból.
• A hálózati csatlakozóaljzatot ne helyezze el
szűk helyen, például a fal és egy bútordarab
között.
• Ügyeljen arra, hogy fémtárggyal ne zárja
rövidre sem a hálózati tápegység
egyenáramú dugójának, sem pedig az
akkumulátornak a pólusait. Ellenkező
esetben a kamera meghibásodhat.
• Ha a hálózati tápegység a fali konnektorhoz
csatlakozik, a kamera még akkor is
feszültség alatt áll, ha kikapcsolja.
HU
8
3. lépés: A készülék bekapcsolása, és a
dátum és az idő beállítása
Érintse meg az LCD képernyőn található gombot.
POWER kapcsoló
Az első lépések
A kamera első használata alkalmával megjelenik a
[ÓRABEÁLLÍTÁS] képernyő az LCD monitoron.
1 Tartsa lenyomva a zöld gombot,
és a POWER kapcsolót
csúsztassa el többször a nyíl
irányába, egészen addig, amíg a
megfelelő kijelző fel nem gyullad.
(Mozgókép): Mozgókép
rögzítéséhez
(Állókép): Állóképek
rögzítéséhez
• Amikor bekapcsolja a
(Állókép)
kijelzőt, a képméretarány automatikusan
4:3 értékre módosul.
2 A v/V gombok segítségével
jelölje ki a kívánt földrajzi helyet,
majd érintse meg a [TOVÁBB]
gombot.
3 Állítsa be a [NYÁRI IDŐ], [É] (év),
[H] (hónap), [N] (nap), óra és perc
értékeit.
Ekkor elindul az óra.
z Tanácsok
• Bár felvételkészítéskor nem látszik a dátum
és az idő, a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyára mindkettő automatikusan
rákerül, és lejátszáskor megjeleníthető.
• A működési hangjelzéseket kikapcsolhatja a
következők megérintésével:
(HOME)
t
(BEÁLLÍTÁSOK) t [HANG/
KÉP-BEÁLL.] t [HANGJELZÉS] t
[KI].
A dátum és az idő módosítása
Érintse meg rendre a következőket:
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK) t
[ÓRA/
NYELV ÁL.] t
[ÓRABEÁLLÍTÁS], majd állítsa be a
dátumot és az időt.
A nyelv megváltoztatása
Beállítható, hogy a képernyőn az
üzenetek milyen nyelven jelenjenek
meg.
Érintse meg rendre a következőket:
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK) t
[ÓRA/
NYELV ÁL.] t
[
NYELV BEÁLL.], majd válassza ki
a kívánt nyelvet.
HU
9
4. lépés: „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya behelyezése
POWER kapcsoló
Memóriaműködés-jelző
Ha új „Memory Stick PRO Duo” kártyát helyez be,
megjelenik a [Új képkezelő fájl készítése.] képernyő.
A kamerával használható „Memory
Stick” memóriakártyákat illetően lásd:
2.oldalon.
1 Nyissa ki az LCD panelt.
2 Többször csúsztassa el a POWER
kapcsolót, amíg fel nem gyullad a
(Mozgókép) kijelző.
3 Helyezze be a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyát.
1 Nyissa ki a Memory Stick Duo
fedelét a nyíllal jelzett irányban.
2 A megfelelő irányban, kattanásig
toljon be egy „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyát a Memory
Stick Duo nyílásba.
3 Csukja be a Memory Stick Duo
fedelét.
4 A [Új képkezelő fájl készítése.]
képernyőn érintse meg az [IGEN]
elemet.
HU
10
A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya kivétele
Nyissa ki az LCD panelt és a Memory
Stick Duo fedelét, és óvatosan nyomja
meg egyszer befelé a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyát.
b Megjegyzések
• Amikor a műveletjelző világít vagy villog, a
kamera adatokat olvas a memóriakártyáról,
illetve adatokat ír a memóriakártyára. A
képadatok sérülésének elkerülése
érdekében, NE
– távolítsa el a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát
– távolítsa el az akkumulátor egységet vagy
hálózati adaptert
– rázza vagy lökje meg a kamerát
• Ne nyissa fel a Memory Stick Duo fedelét
rögzítés közben.
• Ha a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát rossz állásban dugja be a
kártyanyílásba, akkor megsérülhet a
„Memory Stick PRO Duo”, a Memory Stick
Duo memóriakártya-nyílás, és
megsérülhetnek a képadatok is.
• Ha a [Nem sikerült új képkezelő fájlt
készíteni. Előfordulhat,hogy nincs elegendő
üres hely.] üzenet jelenik meg a 4. lépésnél,
formázza a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát (24.oldal). Ne feledje, hogy
a formázás miden adatot töröl a „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyáról.
Felvétel/lejátszás
Felvétel
START/STOP D
POWER
kapcsoló A
[KÉSZ] t [FELV.]
PHOTO E
Felvétel/lejátszás
START/STOP B
EASY C
Villogó t Folyamatosan ég
1 Csúsztassa a POWER kapcsolót A, amíg fel nem gyullad a megfelelő
kijelző.
Csak akkor nyomja meg a zöld gombot, amikor a POWER kapcsoló OFF (CHG)
helyzetben van.
•
•
(Mozgókép): Mozgókép rögzítéséhez
(Állókép): Állóképek rögzítéséhez
2 Indítsa el a felvételt.
Mozgókép
Nyomja meg a START/STOP gombot
D (vagy B).
A felvétel leállításához nyomja meg
ismét a START/STOP gombot.
• Lásd: „A Handycam kézikönyve” (PDF) a
képek SD (normál felbontású)
képminőségben történő megjelenítését
illetően.
Állókép
A PHOTO gombot E kissé lenyomva
állítsa be a fókuszt A (hangjelzés
hallható), majd nyomja le teljesen a
gombot B (zárhang hallható).
Megjelenik a
szimbólum a
mellett. A kép rögzítése akkor fejeződik
be, amikor a képernyőről eltűnik a
szimbólum.
HU
11
z Tanácsok
Az LCD panel beállítása
• Ha meg kívánja tudni, mennyi üres hely van
még a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyán, érintse meg rendre a
következőket:
(HOME) t
(MEMORY STICK KEZELÉSE) t [
ADATOK].
• Mozgókép felvétele közben, a PHOTO
gomb megnyomásával legfeljebb 3 db
állókép rögzíthető.
• A Sony „Memory Stick PRO Duo”
maximális rögzítési ideje az alábbi, ha a
felvételi mód [HD SP] (az alapértelmezett
beállítás);
512 MB: kb. 8 perc
1 GB: kb. 15 perc
2 GB: kb. 35 perc
4 GB: kb. 65 perc
8 GB: kb. 140 perc
• A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya tárolókapacitásanak
méresekor 1 GB = egymillió bájt; a
tárolókapacitás egy részét a készülék
adatkezelésre használja.
• A felvehető állóképek számát illetően lásd:
„A Handycam kézikönyve” (PDF).
• A rögzített mozgóképfelvételek jeleneteit
állóképként átmásolhatja egy számítógép
merevlemezére a mellékelt „Picture Motion
Browser” program segítségével. A
részleteket illetően lásd a „Picture Motion
Browser Guide” dokumentumot a mellékelt
CD-ROM lemezen.
Az LCD panelt hajtsa ki úgy, hogy az a
kamerával 90 fokos szöget zárjon be
(1), majd forgassa el úgy, ahogyan azt a
felvétel, illetve a lejátszás megkívánja
(2).
Felvétel/lejátszás könnyűszerrel
Ha megnyomja az EASY gombot, a
kamera csaknem minden beállítást
automatikusan állít be, így Önnek a
felvételhez vagy lejátszáshoz nem kell az
aprólékos beállításokkal foglalkoznia.
Az Easy Handycam funkció működése
közben a
szimbólum jelenik meg az
LCD képernyőn. Az Easy Handycam
funkció kikapcsolásához nyomja meg
ismét az EASY gombot.
b Megjegyzések
• Easy Handycam üzemmódban egyes
gombok/funkciók nem használhatóak.
HU
12
290 fok
(max.)
1A kamerához
képest 90 fokra
2180 fok (max.)
A kéztámasz beállítása
Feszítse meg a kéztámaszt, és
megfelelően tartsa a kamerát.
Lejátszás
POWER kapcsoló A
(KÉPEK
MEGTEKINTÉSE)
D
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE) B
Felvétel/lejátszás
(Filmtekercs-index) C
1 Visszatér a felvételi képernyőre
6 Állókép fül
2 Előző 6 kép
7
(OPTION)
3 Következő 6 kép
8 Dátum szerint keres meg képeket
4 Visszatér a felvételi képernyőre
*
jelenik meg SD (normál felbontású)
5 HD (nagyfelbontású) képminőségű
képminőségben rögzített mozgókép esetén.
mozgókép fül*
1 A POWER kapcsolót A elcsúsztatva kapcsolja be a kamerát.
2 Nyomja meg a
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE) B (vagy D) gombot.
Megjelenik a VISUAL INDEX képernyő az LCD monitoron (A minta-képek
megjelenítése eltarthat egy ideig).
• Nyomja meg a
(Filmtekercs-index) gombot C képek lejátszásához az
INDEX
áttekintő képernyőről. A részleteket lásd: „A Handycam kézikönyve” (PDF).
3 Kezdje meg a lejátszást.
Mozgókép
Állókép
Érintse meg a
vagy
lejátszandó mozgóképet.
A jelenet/előző
jelenet eleje
fület és a
Érintésre vált a
Lejátszás és a Következő
Szünet között jelenet
Állj (átvált a INDEX
áttekintő képernyőre)
Vissza/
Előre
OPTION
Érintse meg az
fület és a
lejátszandó állóképet.
Diabemutató
Átvált a VISUAL
INDEX áttekintő
képernyőre
Előző/
következő OPTION
HU
13
Mozgóképek hangerejének
beállítása
Mozgókép lejátszása közben érintse
meg rendre a következőket:
(OPTION) t
fül t
[HANGERŐ], majd a
/
gombbal állítsa be a hangerőt.
z Tanácsok
• Ha a kiválasztott mozgóképpel kezdődő
lejátszás során elérkezünk az utolsó
mozgóképhez, a képernyőn ismét az INDEX
áttekintő képernyő jelenik meg.
• i jelenik meg a legutóbb lejátszott/felvett
kép mellett a fülön (állókép esetén: B). Ha
megérint egy i jelzéssel ellátott
mozgóképet, a korábbi megállítás pontjától
kezdve folytathatja lejátszását.
Az egyes tevékenységek
sorrendje
A TV-készülék bemenetét a
csatlakoztatott aljzatra állítsa.
Olvassa el a TV-készülék használati
útmutatóját.
r
Csatlakoztassa a kamerát a TVkészülékhez a [TVCSATL.SEGÉDL.] követésével.
Érintse meg a következőket:
(HOME) t
(EGYÉB) t [TVCSATL.SEGÉDL.].
r
Végezze el a kamerán a szükséges
kimeneti beállításokat.
A felvétel megtekintése TVkészüléken
HDMI OUT
A csatlakoztatási mód és a TVképernyőn látható kép minősége a
csatlakoztatott TV-készülék és a
felhasznált csatlakozók típusától
függően eltérő lehet.
A/V OUT
b Megjegyzések
• Rögzítés közben állítsa a [X.V.COLOR]
tételt [BE] helyzetbe, hogy x.v.Colorkompatibilis TV-készüléken játszhassa le a
felvételt. Előfordulhat, hogy lejátszás
közben bizonyos beállításokat kell végezni a
TV-készüléken. A részleteket illetően
olvassa el a TV-készüléke használati
útmutatóját.
• Kizárólag a mellékelt hálózati tápegységet
használja áramforrásként (6.oldal). Olvassa
el a csatlakoztatott készülék használati
útmutatóját is.
Nyissa ki a csatlakozóaljzatok
védőfedelét.
Handycam
Station
HU
14
b Megjegyzések
Felvétel/lejátszás
• Csak a Handycam Station illesztőállvány
van felszerelve COMPONENT OUT
aljzattal.
• Ha az A/V átjátszókábelt használja képjel
átviteléhez, a készülék a képeket SD
(normál felbontású) képminőségben
bocsátja ki.
• Mind a Handycam Station illesztőállványon,
mind a kamerán található A/V OUT aljzat.
Az A/V átjátszókábelt szükség szerint vagy a
Handycam Station illesztőállványba, vagy a
kamerába dugja be. Ne csatlakoztasson A/V
átjátszókábelt egyidejűleg a kamerához és a
Handycam Station illesztőállványhoz, mert
zavaros lehet a kép.
• Lásd: „A Handycam kézikönyve” a kamera
videomagnóhoz vagy DVD/HDDfelvevőhöz történő csatlakoztatását és a
képek átmásolását illető részletekért (PDF).
HU
15
Alkatrészek és kezelőszervek elnevezése
és funkciója
1 Motoros zoom kar
A zoom használatához mozgassa a
motoros zoom kart. Ha a motoros zoom
kart egy kicsit elmozdítja, a zoomolás kis
sebességgel történik. Ha gyorsabb
zoomolást kíván, mozdítsa el jobban.
Lejátszás közben az állóképet eredeti
méretének kb. 1,1–5-szörösére lehet
nagyítani (Nagyítás lejátszás közben).
• Ha megérinti a képernyőt egy lejátszás
közben nagyított képen, az a rész, amelyet
megérintett, a megjelenő keret közepén fog
megjelenni.
2 PHOTO gomb (11.oldal)
3 POWER kapcsoló (9.oldal, 11)
4 START/STOP gomb (11.oldal)
5 Akkumulátor egység (6.oldal)
6
(Mozgókép)/
(Állókép)
üzemmódkijelző (11.oldal)
7
/CHG töltésjelző
Világít a kamera töltése közben, villog
miközben a vaku töltődik, illetve a vaku
töltése végén folyamatosan világít.
8
(vaku) gomb
Különböző vakubeállítások
választhatók.
9 Kéztámasz (12.oldal)
0 DISP/BATT INFO gomb
Handycam Station
A gomb megnyomásával a
képernyőkijelzést válthatja, ha a kamera
bekapcsolt állapotban van.
Ha akkor nyomja meg, amikor az
üzemkapcsoló OFF (CHG) helyzetben
van, ellenőrizheti az akkumulátor
maradék töltését.
qa BACK LIGHT gomb
Ellenfényben álló tárgyak esetén az
expozíció beállításához nyomja meg a
HU
16
BACK LIGHT gombot – ekkor
megjelenik a . szimbólum. Az
ellenfényt kompenzáló funkció
kikapcsolásához ismét nyomja meg a
BACK LIGHT gombot.
qs RESET gomb
A beállítások alaphelyzetbe állításához
nyomja meg a RESET gombot, akkor
valamennyi beállítás, köztük a dátum és
az idő is, a gyárilag beállított értéket
veszi fel.
qd LCD képernyő/
Érintőképernyő
qk
(Filmtekercs-index) gomb
(13.oldal)
ql
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE)
gomb (13.oldal)
wd EASY gomb (12.oldal)
wf Hangszóró
Lejátszás közben hangot bocsát ki a
hangszóró.
Felvétel/lejátszás
Tükör módban történő rögzítéshez, a
kamerához viszonyítva 90 fokra nyissa
ki az LCD panelt (1), majd fordítsa el a
lencse felé 180 fokkal (2).
olvas a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyáról, illetve adatokat ír rá.
wg NIGHTSHOT kapcsoló
Gyenge megvilágítású helyeken történő
rögzítéshez állítsa a NIGHTSHOT
kapcsolót ON állásra (
jelenik meg).
wj Vállszíj rögzítőnyílása
Rögzíti a vállszíjat (külön
megvásárolható).
wk Beépített mikrofon
qf
(HOME) gomb (21.oldal)
Hangot rögzít mozgóképfelvételekhez.
A beépített mikrofon által érzékelt
hangot a készülék 5.1 csatornás
térhatású hanggá alakítja, és így rögzíti.
qg Zoom gombok
wl Vaku
Nyomja meg a nagyításhoz/
kicsinyítéshez.
Lejátszás közben az állóképet eredeti
méretének kb. 1,1–5-szörösére lehet
nagyítani (Nagyítás lejátszás közben).
Villan, ha használatban van.
• Ha megérinti a képernyőt egy lejátszás
közben nagyított képen, az a rész, amelyet
megérintett, a megjelenő keret közepén fog
megjelenni.
Felvétel közben vörös színnel világít.
Villog, ha a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyán fogytán a szabad hely,
vagy az akkumulátor töltésszintje
alacsony.
qh Memory Stick Duo nyílás
(10.oldal)
qj Memóriaműködés-jelző
Amikor a memóriaműködés-jelző
világít, vagy villog, a kamera adatokat
e; Lencse (Carl Zeiss Lencse)
ea Felvételjelző
es Távirányító érzékelője/
Infravörös port
A távirányító parancsjeleit fogadja.
HU
17
ed Állványcsatlakozó (alul)
Az állványt (nem mellékelt tartozék)
állványrögzítő csavarral erősítse az
állványfoglalathoz (a csavar nem lehet
hosszabb 5,5 mm-nél).
ef BATT akkumulátor-kioldó kar
(7.oldal)
Csatlakoztatás más
készülékekhez
w; HDMI OUT (mini) aljzat
HDMI kábel (külön rendelhető)
csatlakoztatásához.
wa A/V OUT aljzat
A/V átjátszókábel csatlakoztatásához.
ws DC IN aljzat
wh Active Interface Shoe
Az Active Interface Shoe a külön
megvásárolható tartozékokat, így
például a videolámpát, a vakut és a
mikrofont árammal is ellátja. A tartozék
a kamera POWER kapcsolójával
kapcsolható ki és be.
eg DISC BURN gomb
Lemez létrehozása a kamera
számítógéphez történő
csatlakoztatásával. A részleteket
illetően lásd a „Picture Motion Browser
Guide” dokumentumot.
eh Interfészcsatlakozó
ej
(USB) aljzat
Csatlakoztassa az USB kábelt.
ek COMPONENT OUT aljzat
Csatlakoztassa a komponens
videokábelt.
HU
18
Felvétel/lejátszás közben látható
kijelzések
Mozgókép felvétele
A Rögzítési minőség (HD/SD) és
rögzítési üzemmód (XP/HQ/SP/LP)
B HOME gomb
C A még felhasználható energia
(hozzávetőleg)
D A felvétel állapota ([KÉSZ]
(készenlét) vagy [FELV.] (felvétel))
E Számláló (óra/perc/másodperc)
F OPTION gomb
Állókép felvétele
G Dual Rec
H KÉPEK MEGTEKINTÉSE gomb
I Arcindex beállítása
Felvétel/lejátszás
J 5.1 csatornás térhatású hangfelvétel
K Minőség ([FINE]/[STD])
L Képméret
M Akkor látható, amikor a kamera
éppen állóképet ment.
N Felvételi mappa
Mozgóképek megtekintése
O Visszatérés gomb
P Lejátszási üzemmód
Q Az aktuális mozgókép száma/Összes
mozgókép száma
R Előző/következő gomb
S Képkezelő gombok
T Lejátszás képminősége
U Az aktuális állókép száma/Az összes
rögzített állókép darabszáma
Állóképek megtekintése
V Lejátszási mappa
W Diabemutató gomb
X Adatfájl neve
Y VISUAL INDEX gomb
z Tanácsok
• Ahogy nő a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyára rögzített állóképek száma,
tárolásukra automatikusan újabb mappák
jönnek létre.
HU
19
Szimbólumok az LCD
képernyőkön
Jobb oldalon felül
Kijelzés
Jelentés
ÚSZTATÁS
A következő szimbólumok felvétel/
lejátszás alatt jelennek meg, mutatva a
kamera érvényes beállításait.
Az LCD
háttérvilágítása
kikapcsolva
Bal oldalon felül Középen Jobb oldalon felül
Alul
Kijelzés
Jelentés
Képeffektus
Digitális effektus
Kézi fókusz
9
Alul
JELENET
Bal oldalon felül
Kijelzés
Jelentés
5.1 csatornás térhatású
felvétel/lejátszás
Önkioldóval készített
felvétel
Vaku, PIROS SZEM
MIKR.JELSZ.
alacsony
SZÉLESVÁSZNÚ
Háttérvilágítás
.
n
Fehéregyensúly
SteadyShot
kikapcsolva
EXPOZÍCIÓ/
FÉNYMÉRŐ
KÖZELKÉP
ZEBRA
X.V.COLOR
Arcindex beállítása
Középen
b Megjegyzések
Kijelzés
Jelentés
Folyamatos
diabemutató
NightShot
Super NightShot
Color Slow Shutter
PictBridge kapcsolódás
E
HU
20
Figyelem
• A felvétel dátuma és időpontja
automatikusan rákerül a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyára. A felvétel
során ezek az adatok nem jelennek meg.
Lejátszás közben azonban adatkódként a
[ADATKÓD] funkcióval megnézhetők.
Különböző funkciók beállítása –
„ HOME” és „ OPTION”
• A HOME MENU képernyő elrejtéséhez
érintse meg a
tételt.
• Az adott felvételi/lejátszási körülmények
között nem jelölhetők ki, illetve
használhatók a szürkén megjelenő
menüelemek.
(HOME) B
(HOME) A
(OPTION)
A HOME MENU használata
1 Nyomja meg a
(HOME) A (vagy
B) gombot.
2 Érintse meg a
(HELP) gombot.
A
(HELP) gomb alja
narancssárgává válik.
Felvétel/lejátszás
Tetszés szerint módosíthatja a felvételi
funkciókat és a különféle beállításokat.
A részleteket illetően lásd: „A
Handycam kézikönyve” (PDF).
Ha többet szeretne megtudni a
HOME MENU egyes elemeinek
funkciójáról (HELP)
1 Kapcsolja be a kamerát, majd
nyomja meg a
(HOME) A
(vagy B) gombot.
Kategória
2 Érintse meg a kívánt kategóriát.
3 Érintse meg a kívánt elemet.
4 A további műveletekhez kövesse
a képernyőn megjelenő
útmutatást.
z Tanácsok
• Ha a kívánt elem nincs a képernyőn, a v/V
gombot megérintve lapozzon.
3 Érintse meg azt az elemet, amelyről
többet szeretne tudni.
Amikor megérint egy elemet, a leírása
megjelenik a képernyőn.
A kijelölt elem érvényre juttatásához
érintse meg az [IGEN] gombot.
Az OPTION MENU
használata
Az
OPTION MENU menü
ugyanúgy jelenik meg, mint a
számítógépen az egér jobb gombjával
való kattintáskor a helyi menü. A
folyamatban lévő művelet függvényében
különféle funkciók jelennek meg. A
részleteket illetően lásd: „A Handycam
kézikönyve” (PDF).
1 Amikor használja a kamerát,
érintse meg a képernyőn az
(OPTION) gombot.
2 Érintse meg a kívánt elemet.
HU
21
3 Módosítsa a beállítást, majd
érintse meg a
gombot.
b Megjegyzések
• Ha a kívánt elem nincs a képernyőn,
érintsen meg egy másik fület.
• A képernyőn megjelenő fülek és elemek a
kamera aktuális felvételi/lejátszási
állapotától függnek.
• Egyes elemek fül nélkül jelennek meg.
• Easy Handycam üzemmódban nem
használható az
OPTION MENU
(12.oldal).
A HOME MENU elemei
(MEMORY STICK
KEZELÉSE) kategória
(FELVÉTELKÉSZÍTÉS)
kategória
FORMÁZÁS*1
-ADATOK
KÉPKEZ.FÁJL JAV.
VIDEÓ*1
FÉNYKÉP*1
F.LASS.FELV.
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE)
kategória
VISUAL INDEX*1
INDEX*1
INDEX*1
LEJÁTSZÁSI LISTA
(EGYÉB) kategória
TÖRLÉS*1
[
TÖRLÉS], [
TÖRLÉS],
[ TÖRLÉS], [
MIND
MIND
TÖRLÉSE], [
TÖRLÉSE], [ MIND
TÖRLÉSE], [
TÖRLÉS
dát.sz.], [
TÖRLÉS dát.sz.]
SZER
[TÖRLÉS], [SZÉTOSZTÁS]
HU
22
LEJÁT.LIST.SZERK.
[
HOZZÁADÁS], [
HOZZÁADÁS], [
HOZZÁAD d.sz.], [
HOZZÁAD d.sz.], [
KIVÉTEL], [
KIVÉTEL], [
KIVESZ MIND], [
KIVESZ
MIND], [
ÁTHELYEZÉS],
[
ÁTHELYEZÉS]
NYOMTATÁS
KOMPUTER
[
KOMPUTER], [DISC
BURN]
TV-CSATL.SEGÉDL.*1
(BEÁLLÍTÁSOK) kategória
VIDEÓBEÁLL.
[
/
FELVÉTEL]*1, [
FELV.MÓD], [
FELV.MÓD],
[NIGHTSHOT FÉNY],
[SZÉLESVÁSZNÚ],
[DIGIT.ZOOM],
[STEADYSHOT], [AUT.KIS
ZÁRSEB.], [X.V.COLOR],
[VEZETŐKERET], [ZEBRA],
[
SZABAD], [VAKUFÉNY],
[PIROS SZEM], [
INDEX
BEÁLL.]*1
FÉNYKÉPBEÁLL.
[
KÉPMÉRET]*1, [
MINŐSÉG], [FÁJLSZÁM],
[NIGHTSHOT FÉNY],
[STEADYSHOT],
[VEZETŐKERET], [ZEBRA],
[VAKUFÉNY], [PIROS SZEM]
fül
[ÚSZTATÁS], [D.EFFEKTUS],
[KÉPEFFEKTUS]
fül
[MIKR.JELSZ.], [ÖNKIOLDÓ],
[IDŐZÍTÉS], [HANGFELVÉTEL]
– (a fül az aktuális helyzettől függ/Nincs
fül)
[DIAVETÍTÉS], [DIAVETÍTÉS
BEÁLL.], [PÉLDÁNYSZÁM],
[DÁTUM/IDŐ], [MÉRET]
Felvétel/lejátszás
MEGTEK.BEÁLL.
[
/
INDEX ÁLL.]*1,
[ADATKÓD], [
MEGJELENÍT], [ IDŐKÖZ
BEÁLL.]*1
HANG/KÉP-BEÁLL.*2
[HANGERŐ]*1,
[HANGJELZÉS]*1, [LCDFÉNYERŐ], [LCD-HÁTTÉR],
[LCD SZÍNE]
KIMENETI BEÁLL.
[TV TÍPUSA],
[MEGJEL.HELYE],
[KOMPONENS]
ÓRA/
NYELV ÁL.
[ÓRABEÁLLÍTÁS]*1,
[ZÓNABEÁLL.], [NYÁRI IDŐ],
[
NYELV BEÁLL.]*1
ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK
[DEMÓ MÓD], [FELV.LÁMPA],
[KALIBRÁLÁS],
[AUTO.KIKAPCS],
[TÁVIRÁNYÍTÓ]
*1 Ezek az elemek Easy Handycam
üzemmódban is beállíthatók (12.oldal).
*2 A menü elnevezése [HANGBEÁLLÍTÁS]ra módosul Easy Handycam üzemmódban
(12.oldal).
A OPTION MENU elemei
Az alábbiakban azokat az elemeket
ismertetjük, amelyeket kizárólag az
OPTION MENU menüben lehet
beállítani.
fül
[FÓKUSZ], [FIX FÓKUSZ],
[KÖZELKÉP], [EXPOZÍCIÓ],
[FÉNYMÉRŐ], [JELENET],
[FEHÉREGYENS.], [COLOR SLOW
SHTR], [SUPER NIGHTSHOT]
HU
23
Képek mentése
A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya korlátozott kapacitása
miatt a képadatokat valamilyen külső
adathordozóra, például DVD-R lemezre
vagy számítógép merevlemezmeghajtójára kell menteni.
A kamerával rögzített képeket az alábbi
eljárással mentheti más adathordozóra.
Képek mentése
számítógép segítségével
A mellékelt CD-ROM lemezen
található „Picture Motion Browser”
program segítségével a képek lemezre
vagy egy számítógép merevlemezmeghajtójára menthetők. A részleteket
illetően lásd a „Picture Motion Browser
Guide” dokumentumot.
Lemez készítése egyetlen
érintéssel
(One Touch Disc Burn)
Képek törlése
1A
(HOME MENU) menüben
érintse meg rendre a
következőket:
(EGYÉB) t
[TÖRLÉS].
2 A törlendő kép típusának
megfelelően érintse meg a [
TÖRLÉS] vagy [
TÖRLÉS]
(mozgókép esetén) vagy a [
TÖRLÉS] (állókép esetén) elemet.
3 Érintse meg a kitörlendő képet.
A kijelölt képet
szimbólum jelöli.
4 Érintse meg rendre a
következőket:
.
t [IGEN] t
A kamerára rögzített képeket
könnyűszerrel lemezre írhatja.
Képek mentése számítógépre
(Easy PC Back-up)
A kamerával felvett képeket a
számítógép merevlemezére mentheti.
Lemez készítése a kiválasztott
képekből
A számítógépre beolvasott képeket
lemezre írhatja. A képeket módosíthatja
is.
Képek mentése, ha a
kamera más készülékhez
csatlakozik
A képeket videomagnóra vagy DVD/
HDD-készülékre másolhatja. A
részleteket illetően lásd: „A Handycam
kézikönyve” (PDF).
HU
24
Az összes mozgó- és állókép
egyidejű törlése
A 2. lépésben érintse meg a
következőket: [
MIND TÖRLÉSE]/
[
MIND TÖRLÉSE]/[
MIND
TÖRLÉSE] t [IGEN] t [IGEN] t
.
Az összes kép törlése
(Formázás)
Érintse meg rendre a következőket:
(HOME) t
(MEMORY STICK
KEZELÉSE) t [
FORMÁZÁS]
t [IGEN] t [IGEN] t
.
b Megjegyzések
• Ne feledje, hogy a formázás miden adatot
töröl a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyáról.
Számítógép használata
A „A Handycam kézikönyve” (PDF) című
dokumentum megtekintése
A kamera speciális funkcióinak
használatát illetően lásd: „A Handycam
kézikönyve” (PDF).
A „A Handycam kézikönyve” (PDF)
megtekintéséhez az Adobe Reader
program telepítése szükséges.
Windows felhasználók
1 Kapcsolja be a számítógépet.
2 A mellékelt CD-ROM lemezt tegye
be a számítógép
lemezmeghajtójába.
Megjelenik a telepítési menü
választóképernyője.
4 Válassza ki a kívánt nyelvet és a
Handycam kamera típusát, majd
kattintson a [Handycam
Handbook (PDF)] gombra.
Elindul a telepítés. A telepítés végén
megjelenik a „A Handycam
kézikönyve” parancsikon a
számítógép asztalán.
• A Handycam kamera alján megtalálható
a típus elnevezése.
5 Kattintson az [Exit] t [Exit]
gombra, majd vegye ki a CD-ROM
lemezt a számítógép
lemezmeghajtójából.
Számítógép használata
Macintosh felhasználók
1 Kapcsolja be a számítógépet.
3 Kattintson a [Handycam
Handbook] gombra.
Megjelenik a „A Handycam
kézikönyve” (PDF) telepítési
képernyője.
2 A mellékelt CD-ROM lemezt tegye
be a számítógép
lemezmeghajtójába.
3 Nyissa meg a [Handbook] mappát
a CD-ROM lemezen, kattintson
duplán a [HU] mappára, majd
húzza a „Handbook.pdf” elemet a
számítógépre.
Kattintson duplán a „Handbook.pdf”
ikonra a kézikönyv megtekintéséhez.
HU
25
Mire használható a Windows rendszerű
számítógép?
Ha a mellékelt CD-ROM lemezről egy
Windows operációs rendszerrel működő
számítógépre telepíti a „Picture Motion
Browser” programot, akkor számos új
funkció válik elérhetővé. Ezeket az
alábbiakban ismertetjük.
x A kamerával készített képekből
egyetlen egyszerű művelettel
készíthet lemezt.
A Handycam Station illesztőállványon
lévő DISC BURN (18.oldal) gomb
megnyomásával a kamerával rögzített
képeket lemezre mentheti a számítógép
segítségével.
x A kamerával készített képek
áttöltése számítógépre
x A számítógépre beolvasott képek
megtekintése
x Lemez készítése a szerkesztett
képekből
A „Picture Motion Browser”
funkcióinak részleteit illetően lásd:
„Picture Motion Browser Guide”
28.oldal).
b Megjegyzések
• Ez a kamera nagyfelbontású felvételt rögzít
AVCHD formátumban. A mellékelt PC
szoftver segítségével a nagyfelbontású
felvételt DVD adathordozóra másolhatja.
Az AVCHD felvételt tartalmazó DVD
adathordozót azonban nem szabad lejátszani
DVD kompatibilis lejátszóban vagy
felvevőben, mivel előfordulhat, hogy a
DVD-lejátszó/-felvevő nem adja ki az
adathordozót és figyelmeztetés nélkül törli a
tartalmát. Az AVCHD felvételt tartalmazó
DVD adathordozó lejátszható kompatibilis
Blu-ray Disc™ lejátszó/felvevő, vagy más
kompatibilis eszköz segítségével.
HU
26
x Macintosh számítógép
használata
A mellékelt „Picture Motion Browser”
szoftver nem támogatja a Macintosh
számítógépet.
A számítógéphez csatlakozó kamerán
lévő képek speciális használatát
illetően lásd a következő
internetcímet:
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/
ms/hu/
A program telepítése
x A „Picture Motion Browser”
program használatához javasolt
környezet
Operációs rendszer: Microsoft
Windows 2000 Professional SP4/
Windows XP SP2*/Windows Vista*
* A 64 bites és a Starter (Kiadás) nem
támogatott.
• A szokásos (Standard) telepítési mód
szükséges.
• Ha a fent említett operációs rendszereket
frissítette, vagy ha a számítógépre egynél
több operációs rendszer is telepítve van,
akkor nem biztos, hogy minden funkció
hibátlanul működik.
CPU: Intel Pentium 4 2,8 GHz vagy
gyorsabb (Intel Pentium 4 3,6 GHz
vagy gyorsabb, Intel Pentium D 2,8
GHz vagy gyorsabb, Intel Core Duo
1,66 GHz vagy gyorsabb, Intel Core 2
Duo 1,66 GHz vagy gyorsabb
ajánlott.)
• A következő műveletek Intel Pentium III 1
GHz vagy gyorsabb processzorral
lehetségesek.
– Tartalom beolvasása a számítógépre
– One Touch Disc Burn
– AVCHD formátumú lemez/DVD videó
létrehozása
– Lemez másolása
– A tartalom kizárólag SD (normál
felbontású) képminőségben történő
feldolgozása
Memória:
Windows 2000, Windows XP: 512
MB vagy több (1 GB vagy több
ajánlott.)
A tartalom kizárólag SD (normál
felbontású) képminőségben történő
feldolgozásához 256 MB vagy több
memória szükséges.
Windows Vista: 1 GB vagy több
Merevlemez: A telepítéshez szükséges
merevlemez-terület: Körülbelül
800 MB (10 GB vagy több
merevlemez-területre lehet szükség
AVCHD formátumú lemez
létrehozásához.)
Kijelző: DirectX 7 vagy újabb verzióval
kompatibilis videokártya, legalább
1 024 × 768 képpont felbontás, High
Color (16 bites színek)
Egyebek: USB port (alapkiépítésben
szükséges), Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilis) ajánlott, DVD-író
(CD-ROM meghajtó szükséges a
telepítéshez)
b Megjegyzések
x Telepítés
Mielőtt a számítógépet és a kamerát
csatlakoztatná, a Windows rendszerű
számítógépre telepítenie kell a
programot. Ezt a telepítést csak az első
alkalommal kell végrehajtani.
Az, hogy mit és hogyan kell telepíteni,
az operációs rendszertől függ.
1 Bizonyosodjék meg arról, hogy a
kamera és a számítógép nincs
összekötve egymással.
2 Kapcsolja be a számítógépet.
b Megjegyzések
• A telepítéshez rendszergazda
jogosultsággal (Administrator)
jelentkezzék be.
• A program telepítése előtt a
számítógépen zárjon be minden futó
programot.
Számítógép használata
• A fent említett operációs rendszerkörnyezet
mozgóképek [HD SP] képminőségben (7
Mb/mp) történő lejátszásához szükséges.
• Még az olyan számítógépes környezetben is,
ahol a funkciók működése garantált,
előfordulhat, hogy ki-kiesik a HD
(nagyfelbontású) mozgókép egy-egy
képkockája, és így a lejátszás nem lesz
folyamatos. Ez azonban nincs hatással a
beolvasott képekre és a belőlük készített
lemezekre.
• Nem garantáljuk, hogy a program hibátlanul
működik minden, a fentieknek eleget tevő
számítógépen. Például a nyitott, vagy a
háttérben futó alkalmazások korlátozhatják
a termék teljesítményét.
• A „Picture Motion Browser” nem támogatja
az 5.1 csatornás térhatású hangképzést.
Kétcsatornás hangot ad.
• Ha PC notebookot használ, a hálózati
tápegységével üzemeltesse, amikor HD
(nagyfelbontású) képminőségben rögzített
mozgóképfelvételeket tekint meg vagy
szerkeszt. Ellenkező esetben a számítógép
energiatakarékossági funkciójának
következtében a program nem fog
megfelelően működni.
• Ha a One Touch Disc Burn műveletet hajtja
végre, élőfordulhat, hogy a hosszú jelenetek,
terjedelemtől függően több lemezre vagy
jelenetre osztva kerülnek rögzítésre.
• A számítógép Memory Stick nyílásába
helyezett „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyán lévő képeket
megtekintheti. Az alábbi esetekben azonban
ne használja a számítógép Memory Stick
nyílását, hanem kösse össze a kamerát és a
számítógépet az USB kábellel:
– A számítógép nem kompatibilis „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyával.
– Memory Stick Duo illesztőkeret
szükséges.
– A Memory Stick nyílásban lévő „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártya nem
olvasható.
– A Memory Stick nyílás adatainak olvasása
lassú.
3 A mellékelt CD-ROM lemezt tegye be
a számítógép lemezmeghajtójába.
Ekkor megjelenik a telepítőképernyő.
Ha nem jelenik meg a képernyő
1 Kattintson a [Start] gombra, majd a
[My Computer] (Sajátgép) elemre.
(Windows 2000 esetén kattintson
duplán a [My Computer] (Sajátgép)
ikonra.)
2 Kattintson duplán a [SONYPICTUTIL
(E:)] (CD-ROM) (lemezmeghajtóra).*
* A meghajtó betűjele (pl. (E:)) minden
számítógépen más lehet.
4 Kattintson az [Install] gombra.
HU
27
5 Jelölje ki a telepítendő alkalmazás
nyelvét, majd kattintson a [Next]
(Tovább) gombra.
6 Válassza ki azt a térséget és országot/
régiót, ahol tartózkodik, majd
kattintson a [Next] (Tovább) gombra.
7 Olvassa el a [License Agreement]
licencszerződést; ha egyetért vele, akkor
jelölje be az [I accept the terms of the
license agreement] (Elfogadom a
licencszerződés feltételeit) négyzetet,
majd kattintson a [Next] (Tovább)
gombra.
8 A kamerát a számítógéphez az alábbi
lépések követésével csatlakoztassa.
1 A hálózati tápegységet csatlakoztassa a
Handycam Station illesztőállványhoz és
egy fali aljzathoz.
2 A kamerát tegye megfelelően a
Handycam Station illesztőállványra,
majd a POWER kapcsolót elcsúsztatva
kapcsolja be.
3 A mellékelt USB kábellel kösse össze a
számítógépet és a Handycam Station
illesztőállvány (USB) aljzatát
(18.oldal).
9 Amikor a [Csatlakoztatás…] üzenet
megjelenik a kamera képernyőjén,
kattintson a [Next] elemre a számítógép
csatlakoztatást megerősítő képernyőjén.
b Megjegyzések
• Most akkor sem kell újraindítania a
számítógépet, ha esetleg egy képernyő
erre kéri. A számítógépet a telepítés
befejezése után indítsa újra.
• A hitelesítés néhány másodpercet vehet
igénybe.
0 A program telepítéséhez kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
HU
28
A számítógépes környezettől függően
az alábbi telepítési képernyők
valamelyike jelenik meg. Ellenőrizze a
képernyőt, és a rajta lévő utasításokat
követve telepítse a szükséges szoftvert.
– Sonic UDF Reader*
AVCHD formátumú lemez
felismeréséhez szükséges szoftver
– Windows Media Format 9 Series
Runtime (Csak Windows 2000 esetében)
DVD-készítéshez szükséges program
– Microsoft .NET Framework 1.1*
AVCHD formátumú lemez készítéséhez
szükséges szoftver
– Microsoft DirectX 9.0c*
Mozgóképek kezeléséhez szükséges
program
* Windows 2000, Kizárólag Windows XP
qa Ha a telepítés befejezéséhez ez kell,
indítsa újra a számítógépet.
qs Vegye ki a CD-ROM lemezt a
számítógép lemezmeghajtójából.
x A Picture Motion Browser
program kezelése
A szoftver telepítése után az asztalon
megjelenik a „Picture Motion Browser”
és a „Picture Motion Browser Guide”
elemekre mutató parancsikon.
A „Picture Motion Browser” alapvető
funkcióit illetően lásd: „Picture Motion
Browser Guide”.
Kattintson duplán az ikonra a
„Picture Motion Browser”
indításához.
Kattintson duplán az ikonra a
„Picture Motion Browser
Guide” megnyitásához.
x A kamera csatlakoztatása
számítógéphez
A kamerát a számítógéphez az alábbi
lépések követésével csatlakoztassa.
1 A hálózati tápegységet csatlakoztassa a
Handycam Station illesztőállványhoz és
egy fali aljzathoz.
2 A kamerát tegye a Handycam Station
illesztőállványra, majd a POWER
kapcsolót elcsúsztatva kapcsolja be.
3 A mellékelt USB kábellel kösse össze a
számítógépet és a Handycam Station
illesztőállvány (USB) aljzatát
(18.oldal).
A kamerán megjelenik a [USB-S
KIVÁL.] képernyő. Érintse meg azt az
elemet, amelyet a képernyőn
működtetni szeretne.
Az USB kábel eltávolítása
1 Kattintson az asztal jobb alsó sarkában
lévő [Unplug or eject hardware]
(Hardver biztonságos eltávolítása)
elemére.
2 Kattintson a [Safely remove USB Mass
Storage Device] elemre.
z Tanácsok
Ajánlott USB kábelcsatlakozás
A kamera megfelelő működésének
biztosítása érdekében az alábbiak
szerint csatlakoztassa a számítógéphez.
• Kösse össze a Handycam Station
illesztőállvány USB csatlakozóit egy
számítógéppel az USB kábel segítségével. A
számítógép többi USB csatlakozóihoz ne
csatlakoztasson más eszközt.
• Ha szabvány eszközként csatlakoztatott
USB billentyűzettel és USB egérrel
rendelkező számítógéphez kapcsolódik,
akkor a Handycam Station illesztőállványt
másik USB csatlakozóhoz csatlakoztassa az
USB kábel segítségével.
b Megjegyzések
• A műveletek megfelelő működése nem
garantált, ha a számítógéphez több USB
eszköz csatlakozik.
• Ügyeljen arra, hogy az USB kábelt USB
aljzathoz csatlakoztassa. Ha az USB kábel
USB billentyűzeten vagy USB hubon
keresztül csatlakozik a számítógéphez, a
műveletek nem garantáltak.
Számítógép használata
• Ha nem jelenik meg a [USB-S KIVÁL.]
képernyő, érintse meg a következőket:
(HOME) t
(EGYÉB) t
[KOMPUTER].
3 Kattintson az [OK] gombra (Kizárólag
Windows 2000 esetében).
4 A kamera képernyőjén érintse meg az
[VÉG] elemet.
5 A kamera képernyőjén érintse meg a
[IGEN] elemet.
6 Húzza ki az USB kábelt a Handycam
Station illesztőállványból és a
számítógépből.
b Megjegyzések
• Amíg a memóriaműködés-jelző világít, ne
húzza ki az USB kábelt.
• A számítógép kikapcsolása előtt a fenti
eljárást követve távolítsa el az USB kábelt.
• Az USB kábelt a fent leírt eljárást követve, a
megfelelő módon távolítsa el. Ellenkező
esetben előfordulhat, hogy a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyán tárolt fájlok
frissítése nem történik megfelelően. Az USB
kábel nem megfelelő módon történő
leválasztása is a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya hibás működését okozhatja.
HU
29
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ha a kamera használata során
valamilyen probléma merül fel, az alábbi
táblázat alapján hárítsa el. Ha a
probléma továbbra is fennáll, iktassa ki
az áramforrást, és forduljon a
legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.
A kamera felmelegszik.
Egyes menüelemek szürkék.
A kamera váratlanul kikapcsol.
• Bizonyos funkciók egyszerre nem
használhatók. A részleteket illetően
lásd: „A Handycam kézikönyve”
(PDF).
A kamera nem kapcsol be.
• Tegyen a kamerára egy feltöltött
akkumulátort (6.oldal).
• Csatlakoztassa a hálózati tápegység
dugóját a fali csatlakozóaljzathoz
(6.oldal).
• Tegye a kamerát a Handycam
Station illesztőállványra úgy, hogy
szilárdan álljon (6.oldal).
A kamera nem működik, pedig be
van kapcsolva.
• Bekapcsolás után a kamerának pár
másodpercre van szüksége ahhoz,
hogy felvételre kész állapotba
kerüljön. Ez nem meghibásodás.
• Húzza ki a hálózati tápegység
csatlakozódugóját a fali
csatlakozóaljzatból, ill. vegye le az
akkumulátort, majd körülbelül 1
perc múlva csatlakoztassa újra. Ha a
funkciók még mindig nem
működnek, egy hegyes tárgy
segítségével nyomja meg a RESET
gombot (17.oldal). (Ha megnyomja
a RESET gombot, akkor
valamennyi beállítás, köztük a
dátum és az idő is, a gyárilag
beállított értékét veszi fel.)
Nem működnek a gombok.
• Easy Handycam üzemmódban egyes
gombok/funkciók korlátozottak.
Lépjen ki az Easy Handycam
üzemmódból. Az Easy Handycam
működésének részleteit illetően
tekintse meg az „A Handycam
HU
30
kézikönyve” című dokumentumot
(PDF).
• Ez akkor fordulhat elő, ha már
sokáig volt bekapcsolva a készülék.
Ez nem meghibásodás.
• Ha körülbelül 5 percig nem
használja a kamerát, az
automatikusan kikapcsol
(AUTO.KIKAPCS). Módosítsa az
[AUTO.KIKAPCS] beállítását,
vagy ismét kapcsolja be a kamerát,
vagy használja a hálózati
tápegységet.
• Töltse fel az akkumulátort (6.oldal).
Hiába nyomja meg a START/STOP
vagy a PHOTO gombot, a kamera
nem vesz fel mozgó-, illetve
állóképet.
• Megjelenik a lejátszási képernyő.
Állítsa a POWER kapcsolót
(Mozgókép) vagy
(Állókép)
állásra (11.oldal).
• A kamera az imént rögzített képet
menti a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyára. Eközben nem
készíthető újabb felvétel.
• Megtelt a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártya. Használjon új
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát, vagy formázza meg
a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát. Vagy törölje a
felesleges képeket (24.oldal).
• A mozgóképjelenetek vagy
állóképek darabszáma meghaladja a
kamera kapacitását. Törölje a
felesleges képeket (24.oldal).
Nem lehet telepíteni a „Picture
Motion Browser” szoftvert.
• Ellenőrizze, hogy rendelkezik-e a
„Picture Motion Browser”
telepítéséhez ajánlott számítógépes
környezettel.
• Telepítse megfelelő módon a
„Picture Motion Browser”
programot (27.oldal).
C:04:00
Nem működik megfelelően a
„Picture Motion Browser” program.
• Zárja be a „Picture Motion
Browser” programot, és indítsa újra
a számítógépet.
A számítógép nem ismeri fel a
kamerát.
Öndiagnózis kijelzője/
Figyelmeztető
szimbólumok
Ha az LCD képernyőn üzenetek,
szimbólumok jelennek meg, ellenőrizze
az alábbiakat.
Egyes hibák házilag is orvosolhatók. Ha
a probléma többszöri elhárítási kísérlet
ellenére is fennáll, forduljon a
legközelebbi Sony márkakereskedőhöz
vagy Sony márkaszervizhez.
C:04:ss
• Az akkumulátor nem
„InfoLITHIUM” akkumulátor (H
sorozat). Használjon
„InfoLITHIUM” akkumulátort (H
sorozat) (6.oldal).
• Megfelelően csatlakoztassa a
hálózati tápegység csatlakozóját a
Handycam Station illesztőállvány,
illetve a kamera DC IN aljzatához
(6.oldal).
C:13:ss / C:32:ss
• Távolítsa el az áramforrást.
Csatlakoztassa ismét, és próbálja
meg újra használni a kamerát.
E:20:ss / E:31:ss / E:61:ss /
E:62:ss / E:91:ss / E:94:ss
• A kamerának olyan hibája van,
amelyet nem lehet házilag orvosolni.
Forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz vagy a
megbízott helyi Sony
márkaszervizhez. Közölje velük az
„E” betűvel kezdődő 5 jegyű kódot.
Hibaelhárítás
• Telepítse a „Picture Motion
Browser” programot (27.oldal).
• A számítógép USB aljzatáról
válasszon le minden eszközt, kivéve
a billentyűzetet, az egeret és a
kamerát.
• Az USB kábelt húzza ki a
számítógépből és a Handycam
Station illesztőállványból, indítsa
újra a számítógépet, majd ismét
csatlakoztassa megfelelően a
számítógépet és a kamerát
(29.oldal).
• Győződjön meg arról, hogy a
számítógép média-ellenőrző eszköze
elindult. A média-ellenőrző eszköz
részleteit illetően lásd a „Picture
Motion Browser Guide”
dokumentumot.
C: (vagy E:) ss:ss (Öndiagnózis
kijelzője)
101-0001 (Fájlokra vonatkozó
figyelmeztető kódok)
• A fájl sérült.*1
• A fájl nem olvasható.*1
E (Az akkumulátor energiaszintjére
utaló figyelmeztetés)
• Az akkumulátor csaknem
lemerült.*1
• A működési feltételek, a környezet
és az akkumulátor állapotának
függvényében előfordulhat, hogy az
E figyelmeztető szimbólum már
akkor villogni kezd, amikor az
HU
31
akkumulátor töltöttségi szintje még
20 perc működést tesz lehetővé.*1
(„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyára vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)
• Fogytán a képek rögzítéséhez való
szabad hely.
• Nincs elegendő hely a képek
rögzítéséhez. Helyezzen be új
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát, törölje le a
fölösleges képeket, vagy formázza a
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát (24.oldal).*2
• Nincs „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya a kamerában
(10.oldal).*1
(A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya formázására
vonatkozó figyelmeztető
szimbólumok)*3
• A „Memory Stick PRO Duo” sérült.
• A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya nincs megfelelően
megformázva.
(Inkompatibilis „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyára
vonatkozó figyelmeztető
szimbólum)*3
• Nem kompatibilis „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártya van a
kamerában.
- (A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya írásvédettségére
figyelmeztető szimbólum)*3
• A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyához való hozzáférést
másik készüléken korlátozták.
(A Memory Stick Duo fedelére
vonatkozó figyelmeztető szimbólum)
• A Memory Stick Duo fedele nyitva
van (10.oldal).*1
HU
32
(A vakura vonatkozó figyelmeztető
szimbólum)
• Valami probléma van a vakuval.*2*3
(A kamera bemozdulására
vonatkozó figyelmeztető szimbólum)
• Nem elegendő a fény, így a kamera
könnyen bemozdul. Használja a
vakut.
• A kamera nem áll szilárdan, így
könnyen bemozdul. Két kézzel
mozdulatlanul tartsa a kamerát, és
így rögzítse a képet. A kamera
rázkódására figyelmeztető
szimbólum azonban nem tűnik el.
*1 Ha lassan villog
*2 Ha gyorsan villog
*3 Amikor a képernyőn a figyelmeztető jelek,
szimbólumok megjelennek, dallam hallható.
Kiegészítő információ
Óvintézkedések
Használat és gondozás
• Üzemeltetés közben ne tekerje a kamerát
például törölközőbe, mert ilyenkor a belső
részek túlmelegedhetnek. A képen zaj
jelenhet meg.
• Amikor kihúzza a tápkábelt, mindig a dugót
fogja meg, soha ne magát a kábelt.
• Ügyeljen a tápkábel épségére; ne tegyen rá
nehéz tárgyat.
• Tartsa tisztán a fém csatlakozófelületeket.
• A távirányítót és a gombelemet tartsa a
gyermekektől elzárva. Ha a gyermek az
elemet véletlenül lenyeli, azonnal forduljon
orvoshoz.
• Ha folyik az elem:
– keresse fel a helyi Sony márkaszervizt.
– mossa le az esetlegesen a bőrére került
folyadékot.
– ha a folyadék a szemébe kerül, bő vízzel
alaposan öblítse ki és forduljon orvoshoz.
x Ha a kamerát sokáig nem
használja
• Rendszeresen kapcsolja be, és kb. 3 percen
át használja – játsszon le képeket vagy
vegyen fel valamit.
• Tárolás előtt teljesen merítse le az
akkumulátort.
LCD képernyő
• Ügyeljen arra, hogy az LCD képernyőt ne
érje erős nyomás, mert tönkremehet.
• Ha a kamerát hidegben használja, az LCD
képernyőn utófénylés, képvisszamaradás
jelenhet meg. Ez nem meghibásodás.
• A kamera működése közben az LCD
képernyő háta felmelegedhet. Ez nem
meghibásodás.
Kiegészítő információ
• A kamerát és tartozékait ne használja, és ne
tárolja az alábbi helyeken:
– Rendkívül meleg, rendkívül hideg,
rendkívül párás helyen. Soha ne hagyja
őket olyan helyen, ahol a hőmérséklet
60°C fölé emelkedhet, például tűző napon
parkoló gépkocsiban, hősugárzó mellett
vagy közvetlen napsugárzásnak kitett
helyen. A nagy meleg hatására
meghibásodhatnak, deformálódhatnak.
– Erős mágneses tér közelében és ott, ahol
rázkódásnak vannak kitéve. Ilyen helyen a
kamera meghibásodhat.
– Erős rádióhullámok és sugárzás
közelében. Ilyen helyen előfordulhat,
hogy a felvétel nem lesz élvezhető.
– AM vevőkészülékek és
videoberendezések közelében. Ezek zajt
okozhatnak.
– Homokos tengerparton, poros helyen. Ha
homok vagy por kerül a kamerába, az
meghibásodhat. Esetenként az ilyen
meghibásodás nem is javítható.
– Ablak mellett és a szabadban, ahol az
LCD képernyőt vagy a lencsét közvetlen
napsugárzás érheti. Ez tönkreteheti az
LCD képernyőt.
• A kamerát 6,8 V/7,2 V-os (akkumulátor)
vagy 8,4 V-os (hálózati tápegység)
egyenáramú feszültségről üzemeltesse.
• Az egyen-/váltakozó áramú üzemeltetéshez
használja az ebben az útmutatóban javasolt
tartozékokat.
• Ügyeljen arra, hogy a kamera ne legyen
vizes (ne érje pl. eső, tengervíz). Ha a
kamera vizes lesz, meghibásodhat.
Esetenként az ilyen meghibásodás nem is
javítható.
• Ha a készülék belsejébe valamilyen szilárd
tárgy vagy folyadék kerül, áramtalanítsa a
kamerát, és a további üzemeltetés előtt
nézesse meg egy Sony márkakereskedővel.
• Óvatosan bánjon a készülékkel, ne szedje
szét, ne alakítsa át, ügyeljen, hogy ne érje
erős fizikai hatás: ne kalapálja, ne ejtse le, ne
lépjen rá. Különösen a lencse épségére
ügyeljen.
• Amikor nem használja a kamerát, a
POWER kapcsolót állítsa OFF (CHG)
helyzetbe.
x Az LCD képernyő tisztítása
Ha az LCD képernyő poros vagy
ujjlenyomatok vannak rajta, akkor puha
ruhával tisztítsa meg. Ha az LCD Cleaning Kit
tisztítókészletet (külön megvásárolható)
használja, a benne található tisztító folyadékot
ne vigye fel közvetlenül az LCD képernyőre.
Nedvesítse meg vele a tisztítópapírt, és azzal
tisztítsa a képernyőt.
HU
33
A készülék házának
karbantartása
• Ha a kamera háza bepiszkolódik, nedves
puha ruhával törölje meg, majd száraz puha
ruhával törölje szárazra.
• A felület állapotának megóvása érdekében
tartsa szem előtt az alábbiakat:
– ne használjon vegyszert, például hígítót,
benzint, alkoholt, vegyszerrel átitatott
ruhát, impregnálószert, rovarirtót,
naptejet;
– ne fogja meg a kamerát, ha keze a fent
említett anyagokkal szennyezett;
– ne hagyja, hogy a kamera háza sokáig
érintkezésben maradjon gumival,
műanyaggal.
A lencse gondozása és tárolása
• Törölje tisztára a lencse felületét tiszta
ruhával a következő esetekben:
– ha a lencse felületén ujjlenyomatok
vannak,
– nagyon meleg vagy nagy páratartalmú
helyen,
– ha a lencsét sós vízpárát tartalmazó levegő
éri (például tengerparton).
• Tárolja a lencsét jól szellőző, kevés
szennyeződésnek és pornak kitett helyen.
• A penészedés megelőzésére a fentebb leírt
módon rendszeresen tisztítsa meg a lencsét.
Azért, hogy a kamera sokáig kifogástalan
állapotban maradjon, javasoljuk, hogy
havonta egyszer kapcsolja be és használja
egy kicsit.
A beépített újratölthető elem
töltése
HU
34
A kamerában beépített, újratölthető elem
található, hogy még akkor is meg tudja őrizni
a dátumra, időre és egyéb beállításokra
vonatozó információkat, ha a POWER
kapcsolót OFF (CHG) helyzetbe állítja. A
beépített újratölthető elem mindig töltődik,
amikor a kamera a hálózati tápegységgel a fali
csatlakozóaljzathoz csatlakozik, illetve amikor
a kamerán rajta van az akkumulátor. Az
újratölthető elem körülbelül 3 hónap alatt
merül le teljesen, ha időközben a kamerát
egyáltalán nem használja. A beépített
újratölthető elem feltöltése után használja a
kamerát.
A kamera működését azonban nem
befolyásolja, hogy az újratölthető elem fel
van-e töltve, lemerült elemmel csupán a
felvétel idejét nem lehet rögzíteni.
x Eljárások
A kamerához csatlakoztassa a hálózati
tápegységet (amelyet bedugott a fali
csatlakozóaljzatba), a POWER kapcsolót
állítsa OFF (CHG) helyzetbe, és legalább 24
óráig hagyja így a kamerát.
A távirányító elemének cseréje
1 Tartsa lenyomva a fület, körmét
illessze bele a vágásba, és húzza ki az
elemtartót.
2 Tegyen be egy új elemet úgy, hogy a
+ vége felfelé nézzen.
3 Kattanásig tolja vissza az elemtartót
a távirányítóba.
Fül
FIGYELMEZTETÉS
Ha nem megfelelően bánik vele, az
elem felrobbanhat. Ne töltse, ne szedje
szét és ne dobja tűzbe!
• Ha lemerülőben van a lítium elem, a
távirányító hatótávolsága lerövidül, sőt az is
előfordulhat, hogy a távirányító nem
megfelelően működik. Ilyen esetben az
elemet cserélje ki egy Sony CR2025 típusú
lítium elemre. Másfajta akkumulátor
használata tűzveszéllyel vagy
robbanásveszéllyel járhat.
Műszaki adatok
Rendszer
*1 Az „Exif” a JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association) által állóképek tárolására
kialakított fájlformátum. Az ebben a
formátumban tárolt fájlok a képen túl
egyéb adatokat is tárolhatnak, így
például a kamerának a felvétel
időpontjában érvényes beállításait.
*2 Az állóképek jelzett felbontását a Sony
ClearVid CMOS érzékelő és képfeldolgozó rendszerének (az új Enhanced
Imaging Processor (továbbfejlesztett
képfeldolgozó) rendszernek)
egyedülálló képponttömbje biztosítja.
Képtömörítés formátuma
AVCHD (HD)/MPEG2 (SD)/JPEG
(Állókép)
Hangtömörítés formátuma
Dolby Digital 2/5.1ch
Dolby Digital 5.1 Creator
Videojel
PAL színrendszerű, megfelel a CCIR
szabványoknak
1080/50i specifikáció
Felvételi formátum
Mozgókép (HD): AVCHD 1080/50i
Mozgókép (SD): MPEG2-PS
Állókép: Exif Ver.2.2*1
Képalkotó
6,3 mm-es (1/2,9 típusú) CMOS érzékelő
Felvett képpontok száma (állókép,
4:3-as):
legfeljebb 6,1 megaképpont
(2 848 × 2 136) képpont*2
Összesen: kb. 3 200 000 képpont
Effektív (mozgókép, 16:9-es):
2 280 000 képpont
Effektív (mozgókép, 4:3-as):
1 710 000 képpont
Effektív (állókép, 16:9-es):
2 280 000 képpont
Effektív (állókép, 4:3-as):
3 040 000 képpont
Kimeneti/bemeneti csatlakozók
Objektív
Carl Zeiss Vario-Sonnar T
10 × (optikai), 20× (digitális)
6,7 cm (2,7" képátló, szélesség-magasság
arány 16:9)
Képpontok száma
211 200 (960 × 220)
Színhőmérséklet
[AUTO.], [EGYRE],
[BELTÉRI] (3 200 K),
[KÜLTÉRI] (5 800 K)
Minimális megvilágítás
2 lx (lux) ([AUT.KIS ZÁRSEB.] [BE],
zársebesség: 1/25 másodperc)
0 lx (lux) (NightShot üzemmódban)
LCD képernyő
Kép
Általános jellemzők
Kiegészítő információ
Gyújtótávolság
F1,8 ~ 2,9
Szűrő átmérője: 37 mm
f=5,4 ~ 54 mm
35 mm-es fényképezőgép-egyenérték
Mozgókép esetén: 40 ~ 400 mm (16:9),
49 ~ 490 mm (4:3)
Állókép esetén: 40 ~ 400 mm (16:9),
37 ~ 370 mm (4:3)
Audio/videokimenet
10 érintkezős csatlakozó
Videojel: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm)
Luminancia-jel: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm)
Krominancia-jel: 0,3 Vp-p, 75 Ω (ohm)
Audiojel: 327 mV (47 kΩ-os (kiloohmos)
terhelési impedancia esetén), Kimeneti
impedancia kisebb, mint 2,2 kΩ (kiloohm)
HDMI OUT aljzat
C típusú mini HDMI csatlakozó
Tápfeszültség
6,8 V/7,2 V egyenáram (akkumulátor)
8,4 V egyenáram (hálózati tápegység)
Átlagos teljesítményfelvétel
Ha a kamerával a normál fényerősségű
LCD képernyővel készít felvételt:
HD: 4,3 W
SD: 3,8 W
Üzemi hőmérséklet
0 °C – + 40°C
Tárolási hőmérséklet
-20 °C – + 60 °C
Méretek (kb.)
69 × 67 × 129 mm (szé/ma/mé)
a kiálló, kihúzható részekkel együtt
HU
35
69 × 67 × 131 mm (szé/ma/mé)
a kiálló, kihúzható részekkel és a
felhelyezett NP-FH60 akkumulátorral
együtt
Tömeg (kb.)
370 g tartozékok nélkül
450 g NP-FH60 újratölthető
akkumulátorral és „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyával együtt
Handycam Station DCRA-C191
Kimeneti/bemeneti csatlakozók
Audio/videokimenet
10 érintkezős csatlakozó
Videojel: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm)
Luminancia-jel: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm)
Krominancia-jel: 0,3 Vp-p, 75 Ω (ohm)
Audiojel: 327 mV (47 kΩ-os (kiloohmos)
terhelési impedancia esetén), Kimeneti
impedancia kisebb, mint 2,2 kΩ (kiloohm)
COMPONENT OUT aljzat
Y: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm)
PB/PR, CB/CR: +/– 350 mV, 75 Ω (ohm)
USB aljzat
mini-B
HDR-CX6EK: A kamera felé nem
továbbítható jel az aljzaton keresztül.
AC-L200/L200B hálózati
tápegység
Tápfeszültség
100 V – 240 V váltakozó áram, 50/60 Hz
Áramfelvétel
0,35 – 0,18 A
Teljesítményfelvétel
18 W
Kimeneti feszültség
8,4 V egyenáram*
Üzemi hőmérséklet
0 °C – + 40 °C
Tárolási hőmérséklet
-20 °C – + 60 °C
Méretek (kb.)
48 × 29 × 81 mm (szé/ma/mé) ha
nincsenek kihúzva/kihajtva részek
Tömeg (kb.)
170 g tápkábel nélkül
HU
36
* További adatok a hálózati tápegységre
ragasztott címkén találhatók.
NP-FH60 akkumulátor
Maximális kimeneti feszültség
8,4 V egyenáram
Kimeneti feszültség
7,2 V egyenáram
Kapacitás
7,2 Wh (1 000 mAh)
Méretek (kb.)
31,8 × 33,3 × 45,0 mm (szé/ma/mé)
Tömeg (kb.)
80 g
Üzemi hőmérséklet
0 °C – + 40 °C
Típus
Lítiumion
A gyártó fenntartja a jogot, hogy a típus külső
megjelenését és műszaki paramétereit
előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa.
• A kamera a Dolby Laboratories licence
alapján készült.
Megjegyzés az EU-s
irányelveket követő
országokban élő vásárlóink
számára
A termék gyártója a Sony Corporation
(címe: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japán). EMC- és
termékbiztonsági ügyekben a hivatalos
márkaképviseletet a Sony Deutschland
GmbH (címe: Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Németország) látja el.
Kérjük, hogy minden szerviz- és
garanciakérdéssel a különálló szervizés garanciadokumentumban megadott
címen keresse fel munkatársainkat.
Védjegyek
• A „Handycam” és a
a Sony
Corporation bejegyzett védjegye.
• Az „ AVCHD” és az „ AVCHD” embléma
a Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. és
a Sony Corporation védjegye.
• „Memory Stick”, „
”, „Memory Stick
Duo”, „
”, „Memory Stick
PRO Duo”, „
”,
„Memory Stick PRO-HG Duo”,
„
”, „Memory Stick
Micro”, „MagicGate”, „
”,
A „MagicGate Memory Stick” és a
„MagicGate Memory Stick Duo” védjegyek,
vagy a Sony Corporation bejegyzett
védjegyei.
• Az „x.v.Colour” a Sony Corporation
védjegye.
• Az „InfoLITHIUM” a Sony Corporation
védjegye.
• A Dolby és a dupla D szimbólum a Dolby
Laboratories védjegye.
• A Dolby Digital 5.1 Creator a Dolby
Laboratories védjegye.
• A HDMI, a HDMI embléma és a HighDefinition Multimedia Interface a HDMI
Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
• A Microsoft, a Windows, a Windows Media,
a Windows Vista és a DirectX a Microsoft
Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye az Amerikai Egyesült Államokban
és/vagy más országokban.
• A Macintosh és a Mac OS az Apple Inc.
bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban.
• Az Intel, az Intel Core és a Pentium az Intel
Corporation cégnek vagy leányvállalatainak
védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban és más
országokban.
• Az Adobe, az Adobe embléma és az Adobe
Acrobat az Adobe Systems Incorporated
védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
Minden más említett terméknév
tulajdonosának védjegye vagy bejegyzett
védjegye. Sem a ™, sem az „®” jel nem
szerepel ebben a kézikönyvben.
HU
37
Najprv si prečítajte
Skôr, ako zariadenie začnete používať,
prečítajte si pozorne túto príručku a
odložte si ju ako prípadný zdroj
informácií v budúcnosti.
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
POZOR
Batériu vymieňajte len za určený typ.
V opačnom prípade môže dôjsť k
požiaru alebo zraneniu.
Pre zákazníkov v Európe
Upozornenie
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto zariadení
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
Tento produkt bol testovaný a je v súlade s
limitmi smernice EMC týkajúcej sa používania
prípojných káblov kratších ako 3 metre.
Poznámka
Ak statická elektrina alebo elektromagnetické
pole spôsobia prerušenie prenosu údajov
(zlyhanie), reštartujte aplikáciu alebo odpojte
a znovu pripojte komunikačný kábel (kábel
USB atď.).
SK
2
Likvidácia starých
elektrických a
elektronických
zariadení (Platí v
Európskej únii a
ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom.
Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na
recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potencionálnemu negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktoré by v opačnom prípade
hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde
ste výrobok zakúpili.
Aplikovateľné príslušenstvo: diaľkový
ovládač
HDR-CX6EK/CX7EK: „Memory Stick
PRO Duo“
UPOZORNENIE
• NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
NEOTVÁRAŤ!
• POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÝCH
MIESTACH.
• NEVYSTAVUJTE OHŇU!
• NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM
TEPLOTÁM (60°).
• NEROZOBERAŤ!
• NESKRATOVAŤ!
Poznámky týkajúce sa
používania
Typy pamäťových kariet
„Memory Stick“, ktoré je možné
používať s kamkordérom
• Na nahrávanie filmov sa odporúča používať
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“
s kapacitou najmenej 512 MB označenú ako:
–
(„Memory Stick
PRO Duo“)
–
(„Memory Stick
PRO-HG Duo“)
• V kamkordéri bolo potvrdené správne
fungovanie pamäťovej karty „Memory Stick
PRO Duo“ s kapacitou až 8 GB.
• Pozrite s.13, kde nájdete čas nahrávania,
ktorý je k dispozícii s pamäťovou kartou
„Memory Stick PRO Duo“.
• Pamäťové karty „Memory Stick PRO Duo“
a „Memory Stick PRO-HG Duo“ sú v tejto
príručke označené spoločným názvom
„Memory Stick PRO Duo“.
Používanie kamkordéra
• Kamkordér nie je prachuvzdorný, odolný
voči vlhkosti ani vodotesný, Pozrite časť
„Preventívne opatrenia“ (s. 34).
• Poškodeniu alebo strate nahratých záberov
na pamäťovej karte „Memory Stick PRO
Duo“ predídete tým, že nasledujúce činnosti
nebudete vykonávať v prípade, že svieti
indikátor prepínača POWER (s. 10) alebo
indikátor prístupu (s. 11):
– vyberať batériu alebo odpájať sieťový
adaptér z kamkordéra.
– vystavovať zariadenie mechanickým
nárazom alebo vibráciám.
• Pri vkladaní alebo vysúvaní pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“ buďte opatrní,
aby vám karta „Memory Stick PRO Duo“
nevyskočila a nespadla (s. 11).
• Pri pripájaní kamkordéra k inému
zariadeniu pomocou kábla skontrolujte, či
vkladáte zástrčku konektora správnym
smerom. Násilným zatlačením zástrčky do
konektora ho môžete poškodiť a spôsobiť
tak poruchu svojho kamkordéra.
Informácie o nahrávaní
• Pred spustením nahrávania vyskúšajte
funkciu nahrávania a skontrolujte, či sa
obraz a zvuk nahrávajú bez problémov.
• Ak nahrávanie alebo prehrávanie nie je
možné z dôvodu poruchy kamkordéra,
nahrávacieho média a pod., za obsah
nahrávky sa nebude dať poskytnúť náhrada.
• Systémy kódovania farieb v televízore sa
líšia v závislosti od krajiny alebo regiónu. Ak
chcete zobraziť nahrávku na televíznej
obrazovke, potrebujete televízor so
systémom PAL.
• Televízne programy, filmy, videopásky a iné
materiály môžu by chránené autorskými
právami. Neoprávnené nahrávanie
uvedených materiálov môže byť v rozpore so
zákonmi o autorských právach.
SK
Informácie o prehrávaní
nahratých záberov na iných
zariadeniach
• Ak chcete zobrazi zábery HD (high
definition – vysoké rozlíšenie) zaznamenané
na pamäovej karte „Memory Stick PRO
Duo“ na iných zariadeniach, toto zariadenie
musí by kompatibilné s formátom AVCHD.
Inak nebude možné tieto zábery prezera.
Uloženie všetkých nahratých
obrazových údajov
• Ak chcete zabrániť strate údajov, ukladajte
všetky nasnímané zábery na iné médiá.
Odporúča sa ukladať obrazové údaje
pomocou počítača napríklad na disky typu
DVD-R. Údaje môžete ukladať aj pomocou
videorekordéra alebo zariadenia DVD/
HDD (s. 25).
• Odporúča sa ukladať obrazové údaje
pravidelne po nahraní.
Keď je kamkordér pripojený k
počítaču
• Neformátujte pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ v kamkordéri pomocou
počítača. Ak tak urobíte, kamkordér nemusí
fungovať správne.
Informácie o nastavení jazyka
• Pokyny na používanie sa na displeji zobrazujú
v miestnom jazyku. Ak je to potrebné, pred
SK
3
začiatkom používania kamkordéra zmeňte
jazyk displeja (s. 10).
Informácie o tejto príručke
• Obrázky displeja LCD použité v tejto
príručke na ilustračné účely sú nasnímané
digitálnym fotoaparátom a môžu sa líšiť od
skutočných obrázkov displeja LCD.
• Dizajn a technické parametre záznamových
médií a ďalšieho príslušenstva sa môžu
zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
• Snímky pochádzajú zo systému Windows
XP. Obrázky sa môžu líšiť v závislosti od
operačného systému počítača.
SK
4
Obsah
Najprv si prečítajte ...................................................................................2
Poznámky týkajúce sa používania ...................................................................... 3
Začíname
1. krok: Kontrola dodávaných súčastí ......................................................6
2. krok: Nabíjanie batérie .........................................................................7
3. krok: Zapnutie zariadenia a nastavenie dátumu a času .....................10
Zmena nastavenia jazyka ................................................................................ 10
4. krok: Vloženie pamäťovej karty „Memory Stick PRO Duo“ ...............11
Nahrávanie/prehrávanie
Nahrávanie .............................................................................................12
Prehrávanie ............................................................................................14
Prehrávanie obrazu na televízore ..................................................................... 15
Názvy a funkcie súčastí a ovládacích prvkov ........................................17
Indikátory zobrazované počas nahrávania a prehrávania ......................20
Používanie rôznych funkcií – „
HOME“ a „
OPTION“ ...................22
Ukladanie záberov ..................................................................................25
Odstraňovanie záberov ..........................................................................25
Práca s počítačom
Zobrazenie dokumentu „Príručka k zariadeniu Handycam“ (PDF) ........26
Čo môžete robiť s počítačom s operačným systémom Windows .........27
Riešenie problémov
Riešenie problémov ...............................................................................31
Ďalšie informácie
Preventívne opatrenia ............................................................................34
Technické parametre ..............................................................................36
SK
5
Začíname
1. krok: Kontrola dodávaných súčastí
Skontrolujte, či boli s kamkordérom
dodané nasledujúce súčasti.
Číslo v zátvorkách označuje počet
dodaných kusov príslušenstva.
Bezdrôtový diaľkový ovládač (1)
Sieťový adaptér (1) (s. 7)
Gombíková lítiová batéria je už
nainštalovaná.
Pred použitím diaľkového ovládača
odstráňte ochrannú fóliu.
Izolačná fólia
Sieťový kábel (1) (s. 7)
Nabíjateľná batéria (1) (s. 7)
NP-FH60
Handycam Station (1) (s. 7)
Komponentný videokábel (s. 15)
21-kolíkový adaptér (1)
Iba pre typy, ktoré majú na spodnej strane
vytlačenú značku
.
CD-ROM „Handycam Application
Software“ (1) (s. 26)
Prípojný kábel A/V (1) (s. 15)
– Picture Motion Browser (softvér)
– Picture Motion Browser Guide
– Príručka k zariadeniu Handycam (PDF)
„Návod na používanie“ – táto príručka (1)
Kábel USB (1) (s. 28)
HDR-CX6EK/CX7EK
Pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“
4 GB (1) (s. 11)
SK
6
2. krok: Nabíjanie batérie
Konektor
DC IN
Indikátor
/CHG
Začíname
Prepínač
POWER
Konektor DC
Sieťový kábel
Sieťový adaptér
Batéria
Batériu „InfoLITHIUM“ (séria H) je
možné nabíjať po pripojení ku
kamkordéru.
b Poznámky
• Kamkordér je možné používať iba s batériou
typu „InfoLITHIUM“ (séria H).
1 Pripojte sieťový adaptér ku
konektoru DC IN v zariadení
Handycam Station.
Značka v na konektore DC musí
smerovať nahor.
2 Sieťový kábel pripojte k
sieťovému adaptéru a potom k
sieťovej zásuvke.
Do sieťovej zásuvky
4 Pripojte batériu jej posunutím v
smere šípky, kým sa neozve
kliknutie.
5 Položte kamkordér na zariadenie
Handycam Station, ako je
znázornené na obrázku vyššie, a
zapojte bezpečne do zariadenia
Handycam Station, aby všetkými
stranami dosadol nadol.
Rozsvieti sa indikátor /CHG
(nabíjanie) a spustí sa nabíjanie.
Indikátor /CHG (nabíjanie) po
úplnom nabití batérie zhasne.
Odnímte kamkordér zo zariadenia
Handycam Station
3 Posunutím prepínača POWER v
smere šípky nastavte polohu OFF
(CHG) (predvolené nastavenie).
SK
7
Vybratie batérie
Prepínač POWER presuňte do polohy
OFF (CHG).
Posuňte páčku BATT (uvoľnenie
batérie) a vyberte batériu.
dispozícii pri použití úplne nabitej
batérie.
„HD“ znamená kvalitu obrazu s
vysokým rozlíšením a „SD“ znamená
štandardnú kvalitu obrazu.
(jednotka: minúty)
Páčka BATT
(uvoľnenie batérie)
HD
Čas nabíjania
SD
135
Čas nahrávania*1
b Poznámky
• Po vybratí batérie alebo odpojení sieťového
adaptéra skontrolujte, či indikátor
(video)/
(záber) (s. 10) nesvieti.
Nabíjanie batérie pomocou
sieťového adaptéra
Posuňte prepínač POWER do polohy
OFF (CHG), potom pripojte sieťový
adaptér priamo ku konektoru DC IN na
kamkordéri.
Prepínač POWER
Konektor
DC
Konektor DC IN
Značka v smeruje
Otvorte kryt
doľava
konektorovej zásuvky.
Prevádzkový čas dostupný
s dodávanou batériou
Čas nabíjania:
Približný čas (v minútach) potrebný na
úplné nabitie úplne vybitej batérie.
SK
8
Čas nahrávania a prehrávania:
Približný čas (v minútach), ktorý je k
Čas nepretržitého
nahrávania
95
100
110
115
Zvyčajný čas
nahrávania*2
45
50
55
55
Čas prehrávania*3
160
190
* Všetky časy sú merané pri nasledujúcich
podmienkach.
– Režim nahrávania: SP
–[
INDEX]: [OFF]
– Podsvietenie displeja LCD: [[ON] (hore),
[OFF] (dole)
*2 Zvyčajný čas nahrávania zobrazuje čas, keď
opakovane začínate a končíte nahrávanie,
vypínate a zapínate kamkordér a používate
funkciu priblíženia.
*3 Pri zapnutom podsvietení displeja LCD.
1
Informácie o batérii
• Pred výmenou batérie posuňte prepínač
POWER do polohy OFF (CHG) a vypnite
indikátor
(video)/
(záber) (s. 10).
• Ak je do konektorovej zásuvky DC IN na
kamkordéri alebo na zariadení Handycam
Station pripojený sieťový adaptér,
kamkordér nebude napájaný z batérie, a to
ani v prípade, že sieťový napájací kábel je
odpojený zo sieťovej zásuvky.
Informácie o čase nabíjania, nahrávania a
prehrávania
• Časy sú merané pri používaní kamkordéra
pri teplote 25 °C. Odporúča sa 10 °C až
30 °C.
• V prípade, že kamkordér používate pri
nízkych teplotách, dostupný čas nahrávania
a prehrávania sa skráti.
• Dostupný čas nahrávania a prehrávania sa
skráti v závislosti od podmienok, v ktorých
videokameru používate.
Začíname
Informácie o sieťovom adaptéri
• Pri používaní sieťového adaptéra použite
blízku sieťovú zásuvku. V prípade
akejkoľvek poruchy pri používaní
kamkordéra ihneď odpojte sieťový adaptér
zo sieťovej zásuvky.
• Sieťový adaptér nepoužívajte, keďje
umiestnený v úzkom priestore, napríklad
medzi stenou a nábytkom.
• Neskratujte konektor DC sieťového
adaptéra ani kontakty batérie žiadnymi
kovovými predmetmi. Môže to spôsobiť
poruchu prístroja.
• Aj keď je kamkordér vypnutý, stále je
napájaný z elektrickej siete, ak je pripojený
k sieťovej zásuvke pomocou sieťového
adaptéra.
SK
9
3. krok: Zapnutie zariadenia a nastavenie
dátumu a času
Stlačte tlačidlo na displeji LCD.
Prepínač POWER
Pri prvom použití kamkordéra sa na displeji LCD
objaví obrazovka [CLOCK SET].
1 So stlačeným zeleným tlačidlom
posuňte opakovane prepínač
POWER v smere šípky, kým sa
nerozsvieti príslušný indikátor.
(Video): Nahrávanie
videozáznamov
(Záber): Nahrávanie statických
záberov
• Keď zapnete indikátor
(záber),
pomer strán obrazovky sa automaticky
zmení na 4:3.
Hodiny sa spustia.
z Tipy
• Počas nahrávania sa dátum a čas
nezobrazujú, avšak zaznamenajú sa
automaticky na pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ a je možné ich zobraziť
počas prehrávania.
• Prevádzkové zvuky je možné vypnúť
stlačením položiek
(HOME) t
(SETTINGS) t [SOUND/DISP SET] t
[BEEP] t [OFF].
Vynulovanie dátumu a času
2 Pomocou tlačidiel v/V vyberte
požadovanú zemepisnú oblasť,
potom stlačte tlačidlo [NEXT].
3 Nastavte položky
[SUMMERTIME], [Y] (rok), [M]
(mesiac), [D] (deň), hodinu a
minútu.
SK
10
Stlačte položky
(HOME) t
(SETTINGS) t [CLOCK/ LANG]
t [CLOCK SET] a nastavte dátum a
čas.
Zmena nastavenia jazyka
Zobrazenie na displeji môžete upraviť
tak, aby sa správy zobrazovali v určitom
jazyku.
Stlačte položky
(HOME) t
(SETTINGS) t [CLOCK/ LANG]
t[
LANGUAGE SET] a vyberte
požadovaný jazyk.
4. krok: Vloženie pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“
Prepínač POWER
Začíname
Indikátor prístupu
Ak vkladáte novú pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“, objaví sa obrazovka [Create a
new Image Database File.].
Informácie o tom, ktoré pamäťové karty
„Memory Stick“ je možné používať v
kamkordéri, nájdete na s. 3.
1 Otvorte panel LCD.
2 Posuňte opakovane prepínač
POWER, kým sa nerozsvieti
indikátor
(video).
3 Vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“.
1 Otvorte v smere šípky kryt
pamäťovej karty Memory Stick
Duo.
2 Vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ do zásuvky
Memory Stick Duo v správnom
smere, kým necvakne.
3 Zatvorte kryt Memory Stick Duo.
4 Na obrazovke [Create a new
Image Database File.] stlačte
položku [YES].
Vysunutie pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“
Otvorte panel LCD a kryt Memory
Stick Duo a zľahka raz zatlačte kartu
„Memory Stick PRO Duo“ dnu.
b Poznámky
• Keď indikátor prístupu svieti alebo bliká,
kamkordér číta alebo zapisuje údaje. Kvôli
prevencii pred poškodením obrazových
údajov nevykonávajte nasledujúce:
– nevysúvajte pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“;
– nevyberajte batériu ani neodpájajte
sieťový adaptér;
– netraste kamkordérom ani na neho
neklopte;
• Neotvárajte kryt „Memory Stick Duo“
počas nahrávania.
• Ak vložíte násilím pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“do zásuvky
nesprávnym smerom, karta „Memory Stick
PRO Duo, zásuvka Memory Stick Duo
alebo obrazové údaje sa môžu poškodiť.
• Ak je v kroku 4 zobrazená správa [Failed to
create a new Image Database File. It may be
possible that there is not enough free
space.], naformátujte pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“ (s. 25).
Nezabudnite, že formátovanie odstráni
všetky údaje zaznamenané na pamäťovej
karte „Memory Stick PRO Duo“.
SK
11
Nahrávanie/prehrávanie
Nahrávanie
START/STOP D
Prepínač
POWER A
[STBY] t [REC]
PHOTO E
START/STOP B
EASY C
Bliká t Svieti
1 Posuňte prepínač POWER A, kým sa nerozsvieti príslušný indikátor.
Zelené tlačidlo stlačte len v prípade, že je prepínač POWER v polohe OFF (CHG).
•
•
(Video): Nahrávanie videozáznamov
(Záber): Nahrávanie statických záberov
2 Spustenie nahrávania
Videozáznamy
Stlačte tlačidlo START/STOP D
(alebo B).
Nahrávanie ukončíte opätovným
stlačením tlačidla START/STOP.
• Informácie o zobrazovaní obrázkov s
kvalitou SD (standard definition –
štandardné rozlíšenie) nájdete v dokumente
„Príručka k zariadeniu Handycam“ (PDF).
SK
12
Statické zábery
Zľahka stlačte tlačidlo PHOTO E,
čím upravíte zaostrenie A (ozve sa
pípnutie) a potom ho stlačte úplne B
(ozve sa zvuk uzávierky).
Zobrazí sa symbol
vedľa
. Keď sa
prestane zobrazovať indikátor
,
záber sa zaznamenal.
z Tipy
Nastavenie panela LCD
• Ak chcete zistiť voľné miesto na pamäťovej
karte „Memory Stick PRO Duo“, stlačte
položky
(HOME) t
(MANAGE
MEMORY STICK) t [
INFO].
• Počas natáčania videozáznamu môžete
stlačením tlačidla PHOTO nasnímať až tri
statické zábery.
• Maximálny čas nahrávania na pamäťovú
kartu Sony „Memory Stick PRO Duo“ je pri
režime nahrávania [HD SP] nasledujúci
(predvolené nastavenie):
512 MB: približne 8 minút
1 GB: približne 15 minút
2 GB: približne 35 minút
4 GB: približne 65 minút
8 GB: približne 140 minút
• Pri meraní kapacity pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“ sa 1 GB rovná
jednej miliarde bajtov, pričom časť sa použije
na spravovanie údajov.
• Počet statických záberov, ktoré možno
nahrať, nájdete v dokumente „Príručka k
zariadeniu Handycam“ (PDF).
• Scény zo zaznamenaných videozáznamov
môžete kopírovať ako statické zábery na
pevný disk počítača pomocou dodávaného
softvéru „Picture Motion Browser“.
Podrobnosti nájdete v dokumente „Picture
Motion Browser Guide“ na priloženom
disku CD-ROM.
Otvorte panel LCD v 90-stupňovom
uhle ku kamkordéru (1) a pootočte ho
tak, aby ste na nahrávanie alebo
prehrávanie získali čo najlepší uhol (2).
290 stupňov
(max.)
Nahrávanie/prehrávanie
190 stupňov vzhľadom
ku kamkordéru
2180 stupňov
(max.)
Upevnenie svorky remienka
Upevnite svorku remienka a držte
kamkordér správne.
Jednoduché nahrávanie/
prehrávanie
Stlačením tlačidla EASY budú takmer
všetky nastavenia v kamkordéri
automaticky upravené tak, že môžete
nahrávať alebo prehrávať bez
podrobného nastavovania. Počas
činnosti režimu Easy Handycam sa na
displeji LCD zobrazí indikátor
. Ak
chcete zrušiť režim Easy Handycam,
stlačte znova tlačidlo EASY.
b Poznámky
• Počas činnosti režimu Easy Handycam nie je
možné používať niektoré tlačidlá alebo
funkcie.
SK
13
Prehrávanie
Prepínač POWER A
(VIEW
IMAGES) D
(VIEW IMAGES) B
(Film Roll Index) C
1 Návrat na obrazovku nahrávania
2 Predchádzajúcich 6 záberov
3 Nasledujúcich 6 záberov
4 Návrat na obrazovku nahrávania
5 Karta kvality obrazu HD (high definition –
vysoké rozlíšenie)*
6 Karta Statický záber
7
(OPTION)
8 Vyhľadávanie záberov podľa dátumu
*
sa objaví pre videozáznamy v kvalite
obrazu SD (standard definition – štandardné
rozlíšenie).
1 Posunutím prepínača POWER A zapnite kamkordér.
2 Stlačte tlačidlo
(VIEW IMAGES) B (alebo D).
Na displeji LCD sa objaví položka VISUAL INDEX (zobrazenie miniatúr môže
nejaký čas trvať).
• Stlačením tlačidla
(Film Roll Index) C prehrávate obrázky pomocou funkcie
INDEX.
Ďalšie informácie nájdete v dokumente „Príručka k zariadeniu Handycam“ (PDF).
3 Spustite prehrávanie.
Videozáznamy
Statické zábery
Stlačte kartu
alebo
,
videozáznam sa bude prehrávať.
Začiatok scény/ Stlačením prepína Nasledujúpredchádzajúca medzi prehrávaním ca scéna
scéna
alebo pozastavením
Zastaviť (prechod na Dozadu/
obrazovku INDEX) dopredu
SK
14
OPTION
Stlačte kartu
, statický záber sa
bude prehrávať.
prehliadka záberov
Prechod na
Predchádzajúci/
OPTION
obrazovku
nasledujúci
VISUAL INDEX
Nastavenie hlasitosti zvuku
videozáznamov
Počas prehrávania videozáznamu stlačte
položky
(OPTION) t karta
t
[VOLUME], potom nastavte hlasitosť
pomocou tlačidiel
/
.
z Tipy
Prepnite vstup na televízore na
pripojený konektor.
Pozrite návod na používanie
televízora.
r
Prepojte svoj televízor a
kamkordér podľa pokynov v [TV
CONNECT Guide].
Stlačte položky
(HOME) t
(OTHERS) t [TV CONNECT
Guide].
r
Na kamkordéri vykonajte potrebné
nastavenie výstupu.
Prehrávanie obrazu na
televízore
Nahrávanie/prehrávanie
• Keď prehrávanie od vybraného
videozáznamu dosiahne posledný záznam,
opäť sa zobrazí obrazovka INDEX.
• i sa zobrazí sa na každej karte so
záberom, ktorý bol v poslednom čase
prehrávaný/nasnímaný (B pre statické
zábery). Keď stlačíte videozáznam označený
symbolom i, môžete ho prehrávať od
miesta, kde bol naposledy zastavený.
Postup činností
HDMI OUT
Spôsoby pripojenia a kvalita záberu
prezeraného na televízore sa líši v
závislosti od toho, aký typ televízor je
pripojený, a od použitých konektorov.
A/V OUT
b Poznámky
• Keď nahrávate, nastavte možnosť
[X.V.COLOR] na hodnotu [ON], aby bolo
možné prehrávať na televízore
kompatibilnom s formátom x.v.Color. Pri
prehrávaní na televízore bude možno
potrebné upraviť niektoré nastavenia.
Podrobnosti nájdete v návode na používanie
svojho televízora.
• Ako zdroj napájania použite dodávaný
sieťový adaptér (s. 7). Informácie sú
uvedené aj v príručkách, ktoré sa dodávajú
spolu so zariadením, ktoré chcete pripojiť.
Otvorte kryt konektorovej
zásuvky.
Handycam
Station
SK
15
b Poznámky
• Konektorom COMPONENT OUT je
vybavené len zariadenie Handycam Station.
• Ak je na výstupné zábery použitý prípojný
kábel A/V, zábery sú na výstupe v kvalite
obrazu SD (standard definition – štandardné
rozlíšenie).
• Zariadenie Handycam Station aj kamkordér
sú vybavené konektormi A/V OUT.
prípojné kábel A/V k zariadeniu Handycam
Station alebo kamkordéru podľa
konfigurácie. Nepripájajte prípojné káble A/
V súčasne k zariadeniu Handycam Station aj
kamkordéru, môže sa vyskytnúť porucha
obrazu.
• Podrobnosti o pripojení a kopírovaní
zaznamenaných záberov na videorekordér
alebo rekordér DVD/HDD nájdete v
dokumente „Príručka k zariadeniu
Handycam“ (PDF).
SK
16
Názvy a funkcie súčastí a ovládacích
prvkov
1 Páčka transfokátora
Ak chcete použiť priblíženie, použite
páčku transfokátora. Jemným
posunutím páčky motorového
transfokátora dosiahnete pomalšie
priblíženie. Ak chcete priblíženie
zrýchliť, posuňte ju ďalej.
Počas prehrávania môžete statické
zábery môžete zväčšiť na 1,1 až 5násobok ich pôvodnej veľkosti
(priblíženie pri prehrávaní).
• Ak počas priblíženia pri prehrávaní stlačíte
displej, stlačené miesto sa vycentruje do
stredu zobrazeného rámčeka.
Nahrávanie/prehrávanie
2 Tlačidlo PHOTO (s. 12)
3 Prepínač POWER (s. 10, 12)
4 Tlačidlo START/STOP (s. 12)
5 Batéria (s. 7)
6 Indikátory režimov
(záber) (s. 12)
7 Indikátor
(video)/
/CHG (nabíjanie)
Svieti počas nabíjania kamkordéra alebo
bliká počas nabíjania blesku a zostane
svietiť, keď je nabíjanie blesku
dokončené.
8 Tlačidlo
(blesk)
Môžete vybrať nastavenie blesku.
9 Svorka remienka (s. 13)
0 Tlačidlo DISP/BATT INFO
Handycam Station
Pri zapnutom prístroji môžete stlačením
prepínať zobrazenie informácií.
Ak je napájanie nastavené na hodnotu
OFF (CHG), môžete skontrolovať
zostávajúcu kapacitu batérie.
qa Tlačidlo BACK LIGHT
Ak chcete upraviť expozíciu pre objekty
v protisvetle, stlačte tlačidlo BACK
LIGHT a zobrazí sa ikona .. Ak chcete
zrušiť funkciu protisvetla, stlačte tlačidlo
BACK LIGHT ešte raz.
SK
17
qs Tlačidlo RESET
Ak chcete inicializovať nastavenie
(vynulovanie), stlačením tlačidla
RESET vynulujte všetky nastavenia
vrátane nastavenia dátumu a času.
qd Displej LCD/dotykový panel
Ak chcete nahrávať v zrkadlovom
režime, otvorte panel LCD v 90stupňovom uhle ku kamkordéru (1),
potom ho otočte o 180 stupňov smerom
k objektívu (2).
wf Reproduktor
Počas prehrávania z neho vychádza
zvuk.
wg Prepínač NIGHTSHOT
Ak chcete nahrávať na tmavých
miestach, nastavte prepínač
NIGHTSHOT na hodnotu ON (objaví
sa symbol
).
wj Očko remienka na plece
Pripojte remienok na plece (voliteľné).
wk Interný mikrofón
Slúži na nahrávanie zvuku vo
videozázname.
Zvuk zachytený interným mikrofónom
sa skonvertuje na 5.1-kanálový
priestorový zvuk a zaznamená sa.
wl Blesk
qf Tlačidlo
(HOME) (s. 22)
qg Tlačidlá priblíženia
Stlačením približujete alebo vzďaľujete.
Počas prehrávania môžete statické
zábery môžete zväčšiť na 1,1 až 5násobok ich pôvodnej veľkosti
(priblíženie pri prehrávaní).
SK
e; Objektív (objektív Carl Zeiss)
ea Indikátor nahrávania kamery
• Ak počas priblíženia pri prehrávaní stlačíte
displej, stlačené miesto sa vycentruje do
stredu zobrazeného rámčeka.
Počas nahrávania svieti červeným
svetlom. Bliká v prípade, že je málo
miesta na pamäťovej karte „Memory
Stick PRO Duo“, alebo pri takmer
vybitej batérii.
qh Otvor na pamäťovú kartu
Memory Stick Duo (s. 11)
es Snímač diaľkového ovládača/
infračervený port
qj Indikátor prístupu
Prijíma signály z diaľkového ovládača.
Keď indikátor prístupu svieti alebo
bliká, kamkordér číta alebo zapisuje
údaje na pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“.
ed Otvor na statív (spodná
strana)
qk Tlačidlo
(s. 14)
(Film Roll Index)
ql Tlačidlo
(s. 14)
(VIEW IMAGES)
wd Tlačidlo EASY (s. 13)
18
Ak sa používa blesk, vychádza z neho
záblesk.
Pripojte statív (voliteľné): dĺžka skrutky
na pripojenie statívu musí by menšia ako
5,5 mm).
ef Páčka BATT (uvoľnenie
batérie) (s. 8)
Pripojenie k iným
zariadeniam
w; Konektor HDMI OUT (mini)
Slúži na pripojenie kábla HDMI
(voliteľné).
wa Konektor A/V OUT
Slúži na pripojenie kábla A/V.
ws Konektor DC IN
wh Active Interface Shoe
Nahrávanie/prehrávanie
Držiak s aktívnym rozhraním Active
Interface Shoe dodáva energiu pre
voliteľné zariadenia ako voliteľné svetlo,
blesk a mikrofón. Voliteľné
príslušenstvo môžete zapnúť alebo
vypnúť pomocou prepínača POWER.
eg Tlačidlo DISC BURN
Vytvorenie disku po pripojení
kamkordéra k počítaču. Podrobnosti
nájdete v príručke „Picture Motion
Browser Guide“.
eh Konektor rozhrania
ej Konektor
(USB)
Slúži na pripojenie kábla USB.
ek Konektor COMPONENT OUT
Slúži na pripojenie komponentného
videokábla.
SK
19
Indikátory zobrazované počas
nahrávania a prehrávania
Nahrávanie videozáznamov
Nahrávanie statických záberov
Prezeranie videozáznamov
Prezeranie statických záberov
A Kvalita nahrávania (HD/SD) a režim
nahrávania (XP/HQ/SP/LP)
B Tlačidlo HOME
C Zostávajúca kapacita batérie
(približne)
D Stav nahrávania ([STBY]
(pohotovostný režim) alebo [REC]
(nahrávanie))
E Počítadlo (hodiny/minúty/sekundy)
F Tlačidlo OPTION
G Dual Rec
H Tlačidlo VIEW IMAGES
I Nastavenie Face Index
J 5.1-kanálové priestorové nahrávanie
K Kvalita ([FINE]/[STD])
L Veľkosť záberu
M Zobrazuje sa, keď sa ukladá statický
záber.
N Priečinok nahrávania
O Tlačidlo návratu
P Režim prehrávania
Q Číslo aktuálneho videozáznamu/
Celkový počet videozáznamov
R Tlačidlo Predchádzajúci/Nasledujúci
S Ovládacie tlačidlá videa
T Kvalita záberu pri prehrávaní
U Číslo aktuálne prehrávaného
statického záberu/Celkový počet
nahratých statických záberov
V Priečinok prehrávania
W Tlačidlo prehliadky záberov
X Názov údajového súboru
Y Tlačidlo VISUAL INDEX
z Tipy
• Ako sa počet záberov nasnímaných na
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“
zvyšuje, automaticky sa pre ne vytvárajú
nové priečinky na ich uloženie.
SK
20
Indikátory na displeji LCD
Počas nahrávania/prehrávania sa
zobrazujú nasledovné indikátory
označujúce nastavenia kamkordéra.
Vľavo hore
V strede
Vpravo hore
Indikátor
Význam
FADER
Podsvietenie displeja
LCD vypnuté
Vpravo hore
Spodná strana
Indikátor
Význam
Obrazové efekty
Digitálny efekt
Ručné zaostrenie
9
Spodná strana
Indikátor
SCENE SELECTION
Význam
5.1-kanálové
priestorové
nahrávanie/
prehrávanie
Podsvietenie
.
n
Vyváženie bielej farby
Indikátor vypnutia
funkcie SteadyShot
Nahrávanie pomocou
samočinného časovača
EXPOSURE/
SPOT METER
Blesk, REDEYE
REDUC
TELE MACRO
Nízka hodnota
MICREF LEVEL
X.V.COLOR
ZEBRA
Nastavenie Face Index
WIDE SELECT
b Poznámky
V strede
Indikátor
Nahrávanie/prehrávanie
Vľavo hore
Význam
Súvislá prehliadka
záberov
NightShot
• Dátum a čas nahrávania sa automaticky
zaznamenávajú na pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“. Tieto údaje sa
počas nahrávania nezobrazia. Môžete ich
však skontrolovať ako [DATA CODE]
počas prehrávania.
Super NightShot
Color Slow Shutter
Pripájanie pomocou
štandardu PictBridge
E
Výstraha
SK
21
Používanie rôznych funkcií – „
a „ OPTION“
HOME“
z Tipy
(HOME) B
(HOME) A
(OPTION)
• Ak požadovaná položka nie je na displeji,
stlačte tlačidlá v/V a prejdite na ďalšiu
stranu.
• Ak chcete skryť obrazovku HOME MENU,
stlačte položku
.
• Počas daného nahrávania alebo prehrávania
nie je možné vybrať alebo aktivovať položky
zobrazené sivou farbou.
Používanie ponuky HOME
MENU
Vysvetlenie funkcie všetkých
položiek v ponuke HOME MENU
(HELP)
Vlastnosti nahrávania a nastavenia
režimu môžete zmeniť podľa potreby.
Podrobnosti nájdete v dokumente
„Príručka k zariadeniu Handycam“
(PDF).
1 Stlačte tlačidlo
(HOME) A (alebo
B).
2 Stlačte tlačidlo
(HELP).
Farba spodnej časti tlačidla
(HELP)
sa zmení na oranžovú.
1 Zapnite kamkordér a potom
stlačte tlačidlo
(alebo B).
(HOME) A
Kategória
2 Stlačte požadovanú kategóriu.
3 Stlačte požadovanú položku
nastavenia.
4 V ďalšej obsluhe postupujte
podľa pokynov sprievodcu na
displeji.
SK
22
3 Stlačte položku, ktorej obsah chcete
poznať.
Keď stlačíte položku, na obrazovke sa
objaví jej vysvetlenie.
Ak chcete možnosť použiť, stlačte
tlačidlo [YES].
Používanie ponuky OPTION
MENU
Ponuka
OPTION MENU sa
zobrazuje rovnako ako kontextová
ponuka v počítači, ktorá sa zobrazuje po
kliknutí pravým tlačidlom myši. V
ponuke režimu sa zobrazujú rôzne
funkcie. Podrobnosti nájdete v
dokumente „Príručka k zariadeniu
Handycam“ (PDF).
1 Pri používaní kamkordéra stlačte
na displeji položku
(OPTION).
2 Stlačte požadovanú položku.
3 Zmeňte nastavenie a stlačte
tlačidlo
.
[DELETE], [DIVIDE]
Položky ponuky HOME
MENU
(CAMERA)
[
ADD], [
ADD], [
ADD by date], [
ADD by
date], [
ERASE], [
ERASE], [
ERASE ALL],
[
ERASE ALL], [
MOVE],
[
MOVE]
Nahrávanie/prehrávanie
• Ak nie je požadovaná položka na displeji,
stlačte inú kartu.
• Karty a položky, ktoré sa zobrazujú na
displeji, závisia od práve používaného
režimu prehrávania/nahrávania v
kamkordéri.
• Niektoré položky sa zobrazujú bez karty.
• V režime Easy Handycam nie je dostupná
ponuka
OPTION MENU (s. 13).
PRINT
COMPUTER
[
COMPUTER], [DISC
BURN]
TV CONNECT Guide*1
Kategória
(MANAGE
MEMORY STICK)
FORMAT*1
MOVIE*1
INFO
PHOTO*1
SMTH SLW REC
Kategória
(VIEW IMAGES)
VISUAL INDEX*1
INDEX*1
INDEX*
1
PLAYLIST
Kategória
DELETE*
EDIT
PLAYLIST EDIT
b Poznámky
Kategória
[
DELETE], [
DELETE],
[ DELETE], [
DELETE
DELETE ALL],
ALL], [
[ DELETE ALL],
[
DELETE by date],
[
DELETE by date]
(OTHERS)
1
REPAIR IMG.DB F.
Kategória
(SETTINGS)
MOVIE SETTINGS
REC
[
/
REC SET]*1, [
MODE], [
REC MODE],
[NIGHTSHOT LIGHT], [WIDE
SELECT], [DIGITAL ZOOM],
[STEADYSHOT], [AUTO SLW
SHUTTR], [X.V.COLOR],
[GUIDEFRAME], [ZEBRA],
[
REMAINING], [FLASH
LEVEL], [REDEYE REDUC],
[
INDEX SET]*1
SK
23
PHOTO SETTINGS
[
IMAGE SIZE]*1, [
QUALITY], [FILE NO.],
[NIGHTSHOT LIGHT],
[STEADYSHOT],
[GUIDEFRAME], [ZEBRA],
[FLASH LEVEL], [REDEYE
REDUC]
VIEW IMAGES SET
[
/
INDEX SET]* , [DATA
CODE], [
DISPLAY], [
INTERVAL SET]*1
1
Položky ponuky OPTION
MENU
Položky, ktoré je možné nastaviť len v
ponuke OPTION MENU budú opísané
ďalej.
Karta
[FOCUS], [SPOT FOCUS], [TELE
MACRO], [EXPOSURE], [SPOT
METER], [SCENE SELECTION],
[WHITE BAL.], [COLOR SLOW
SHTR], [SUPER NIGHTSHOT]
SOUND/DISP SET*2
[VOLUME]*1, [BEEP]*1, [LCD
BRIGHT], [LCD BL LEVEL],
[LCD COLOR]
OUTPUT SETTINGS
[TV TYPE], [DISP OUTPUT],
[COMPONENT]
CLOCK/
LANG
[CLOCK SET]*1, [AREA SET],
[SUMMERTIME], [
LANGUAGE SET]*1
GENERAL SET
[DEMO MODE], [REC LAMP],
[CALIBRATION], [A.SHUT
OFF], [REMOTE CTRL]
*1 Tieto položky je možné nastaviť aj počas
režimu Easy Handycam (s. 13).
*2 Počas činnosti v režime Easy Handycam sa
názov ponuky zmení na [SOUND
SETTINGS] (s. 13).
SK
24
Karta
[FADER], [D.EFFECT],
[PICT.EFFECT]
Karta
[MICREF LEVEL], [SELF-TIMER],
[TIMING], [RECORD SOUND]
– (karta závisí od situácie/žiadna karta)
[SLIDE SHOW], [SLIDE SHOW
SET], [COPIES], [DATE/TIME],
[SIZE]
Ukladanie záberov
Z dôvodu obmedzenej kapacity
pamäťovej karty „Memory Stick PRO
Duo“ ukladajte obrazové údaje aj na
niektorý typ média, napríklad disk
DVD-R alebo na pevný disk počítača.
Zábery nasnímané videokamerou
môžete uložiť podľa nižšie opísaného
postupu.
Ukladanie záberov
pomocou počítača
Vytvorenie disku jedným
dotykom (One Touch Disc Burn)
Zábery nasnímané videokamerou
môžete veľmi jednoducho ukladať
priamo na disk .
Ukladanie záberov do počítača
(Easy PC Back-up)
Zábery nasnímané kamkordérom
môžete uložiť na pevný disk počítača.
Vytvorenie disku s vybranými
zábermi
Zábery skopírované do počítača môžete
uložiť na disk. Tieto zábery možno aj
upraviť.
Ukladanie záberov
pripojením kamkordéra k
iným zariadeniam
Zábery môžete kopírovať na
videorekordér alebo na zariadenia
DVD/HDD. Podrobnosti nájdete v
dokumente „Príručka k zariadeniu
Handycam“ (PDF).
1 V ponuke
(HOME MENU)
stlačte položky
(OTHERS) t
[DELETE].
2 Stlačte podľa typu záberu, ktorý
chcete odstrániť položku [
DELETE] alebo [
DELETE]
(video) alebo [
DELETE]
(statické zábery).
3 Stlačte záber, ktorý chcete
odstrániť.
Vybraný záber sa označí značkou
4 Stlačte položky
Nahrávanie/prehrávanie
Pomocou softvéru „Picture Motion
Browser“, ktorý sa nachádza na
dodávanom disku CD-ROM môžete
ukladať zábery na disk alebo na pevný
disk počítača. Podrobnosti nájdete v
príručke „Picture Motion Browser
Guide“.
Odstraňovanie
záberov
.
t [YES] t
.
Odstránenie všetkých
videozáznamov alebo statických
záberov naraz
V kroku 2 stlačte položky [
DELETE ALL]/[
DELETE ALL]/
[
DELETE ALL] t [YES] t
[YES] t
.
Odstránenie všetkých záberov
(formátovanie)
Stlačte položky
(HOME) t
(MANAGE MEMORY STICK) t
[
FORMAT] t [YES] t [YES] t
.
b Poznámky
• Nezabudnite, že formátovanie odstráni
všetky údaje zaznamenané na pamäťovej
karte „Memory Stick PRO Duo“.
SK
25
Práca s počítačom
Zobrazenie dokumentu „Príručka k
zariadeniu Handycam“ (PDF)
Informácie o pokročilom používaní
kamkordéra nájdete v dokumente
„Príručka k zariadeniu Handycam“
(PDF).
Ak chcete zobraziť dokument „Príručka
k zariadeniu Handycam“ (PDF), je
potrebné nainštalovať do počítača
program Adobe Reader.
Pre používateľov systému
Windows
1 Zapnite počítač.
2 Vložte dodaný disk CD-ROM do
diskovej jednotky v počítači.
4 Vyberte požadovaný jazyk a
názov modelu svojho zariadenia
Handycam, potom kliknite na
položku [Handycam Handbook
(PDF)].
Spustí sa inštalácia. Po dokončení
inštalácie sa na pracovnej ploche
počítača objaví ikona odkazu
„Príručka k zariadeniu Handycam“.
• Názov modelu zariadenia Handycam je
vytlačený na jeho spodnej strane.
5 Kliknite na položky [Exit] t [Exit],
potom vyberte disk CD-ROM z
diskovej jednotky počítača.
Objaví sa obrazovka výberu
inštalácie.
Pre používateľov systému
Macintosh
1 Zapnite počítač.
3 Kliknite na položku [Handycam
2 Vložte dodaný disk CD-ROM do
diskovej jednotky v počítači.
Handbook].
Objaví sa inštalačná obrazovka pre
dokument „Príručka k zariadeniu
Handycam“ (PDF).
3 Otvorte priečinok [Handbook]
nachádzajúci sa na disku CDROM, dvakrát kliknite na
priečinok [SK] a potom uchopte a
pretiahnite myšou súbor
„Handbook.pdf“ do počítača.
Dvojitým kliknutím na položku
„Handbook.pdf“ zobrazte príručku.
SK
26
Čo môžete robiť s počítačom s
operačným systémom Windows
Po inštalácii programu „Picture Motion
Browser“ do počítača s operačným
systémom Windows z dodaného disku
CD-ROM môžete vykonávať
nasledujúce činnosti.
x Jednoduché vytváranie diskov so
zábermi nasnímanými svojim
kamkordérom
Stlačením tlačidla DISC BURN (s. 19)
na zariadení Handycam Station môžete
uložiť zábery nahraté kamkordérom na
disk v počítači.
x Import záberov nahratých
kamkordérom do počítača
x Prezeranie záberov
importovaných do počítača
x Vytvorenie disku s upravenými
zábermi
b Poznámky
• Tento kamkordér sníma filmy s vysokým
rozlíšením vo formáte AVCHD. Pomocou
priloženého počítačového softvéru možno
filmy s vysokým rozlíšením kopírovať na
disky DVD. Disky DVD obsahujúce filmy
vo formáte AVCHD však nemajú byť
používané v prehrávačoch alebo
rekordéroch založených na technológii
DVD, pretože prehrávač alebo rekordér
DVD nemusí médium vysunúť a môže bez
varovania vymazať jeho obsah. Disk DVD
obsahujúci film vo formáte AVCHD možno
prehrávať na prehrávači alebo rekordéri
kompatibilnom s technológiou Blu-ray
Disc™ alebo inom kompatibilnom
zariadení.
Inštalácia softvéru
x Prostredie pre používanie
programu „Picture Motion
Browser“
OS: Microsoft Windows 2000
Professional SP4/Windows XP SP2*/
Windows Vista*
* 64-bitové vydania a vydanie Starter
(Edition) nie sú podporované.
• Vyžaduje sa štandardná inštalácia.
• Fungovanie nie je zaručené v prípade
inovovaného operačného systému alebo
prostredia s viacerými operačnými
systémami.
Práca s počítačom
Podrobnosti o funkciách programu
„Picture Motion Browser“ nájdete v
dokumente „Picture Motion Browser
Guide“ (s. 29).
x Používanie počítača Macintosh
Dodávaný softvér „Picture Motion
Browser“ nie je na počítačoch
Macintosh podporovaný.
Informácie o pokročilom používaní
kamkordéra pripojeného k počítaču
nájdete na nasledujúcej adrese:
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/
ms/sk/
CPU: Intel Pentium 4 2,8 GHz alebo
lepší (odporúča sa Intel Pentium 4
3,6 GHz alebo lepší, Intel Pentium D
2,8 GHz alebo lepší, Intel Core Duo
1,66 GHz alebo lepší, Intel Core 2
Duo 1,66 GHz alebo lepší).
• S procesorom Intel Pentium III 1 GHz alebo
lepším sa dajú vykonávať nasledujúce
činnosti:
– Import obsahu do počítača
– One Touch Disc Burn
– Vytváranie diskov formátu AVCHD/
DVD video
– Kopírovanie diskov
– Spracovanie obsahu len v kvalite obrazu
SD (standard definition – štandardné
rozlíšenie)
Pamäť:
Windows 2000, Windows XP: 512
MB alebo viac (odporúča sa 1 GB
alebo viac.)
Na spracovanie obsahu len v kvalite
SK
27
obrazu SD (standard definition –
štandardné rozlíšenie) je potrebná
pamäť 256 MB alebo viac.
Windows Vista: 1 GB alebo viac
Pevný disk: Miesto na disku potrebné
na inštaláciu: Približne 800 MB (pri
vytváraní diskov formátu AVCHD je
potrebných 10 GB alebo viac.)
Zobrazenie: Grafická karta
kompatibilná s programom DirectX
7 alebo novším, minimálne 1 024 ×
768 bodov, farebná hĺbka High Color
(16-bitové farby)
Ostatné: Port rozhrania USB (je
potrebný štandardne), port rozhrania
Hi-Speed USB (odporúča sa
rozhranie kompatibilné s USB 2.0),
napaľovačka DVD (na inštaláciu je
potrebná mechanika CD-ROM)
b Poznámky
• Vyššie uvedené prevádzkové prostredie je
potrebné na prehrávanie videozáznamov s
kvalitou obrazu [HD SP] (7 Mb/s) na
počítači.
• Aj v počítačovom prostredí so zaručeným
fungovaním môžu byť z videozáznamu
vynechávané snímky s kvalitou obrazu HD
(high definition – vysoké rozlíšenie), čo
môže spôsobiť nerovnomernosť
prehrávania. Nebude to však mať vplyv na
importované zábery alebo zábery na
následne vytvorených diskoch.
• Fungovanie nie je zaručené ani v počítačoch
spĺňajúcich uvedené systémové požiadavky.
Výkon výrobku môžu napríklad
ovplyvňovať ďalšie otvorené alebo na pozadí
spustené aplikácie.
• Softvér „Picture Motion Browser“
nepodporuje reprodukciu 5.1-kanálového
priestorového zvuku. Zvuk je
reprodukovaný na dvoch kanáloch.
• Ak používate prenosný počítač, zapojte pri
prezeraní alebo úprave videozáznamov
nahratých vo formáte HD (high definition –
vysoké rozlíšenie) sieťový adaptér ako zdroj
energie. V opačnom prípade softvér nebude
správne pracovať z dôvodu funkcií
prenosného počítača na úsporu energie.
SK
28
• Pri vykonávaní funkcie One Touch Disc
Burn môžu byť dlhé scény rozdelené na
samostatné disky alebo scény v závislosti od
dĺžky scény.
• Zábery uložené na pamäťovej karte
„Memory Stick PRO Duo“ môžete čítať v
zásuvke Memory Stick v počítači. V
nasledujúcich prípadoch však nepoužívajte
zásuvku Memory Stick v počítači, ale
pripojte kamkordér k počítaču káblom USB:
– Ak počítač nie je kompatibilný s
pamäťovou kartou „Memory Stick PRO
Duo“.
– Ak sa vyžaduje adaptér Memory Stick
Duo.
– Ak pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“ nie je možné čítať v zásuvke
Memory Stick.
– Ak je čítanie údajov zo zásuvky Memory
Stick pomalé.
x Postup inštalácie
Softvér musíte do počítača so systémom
Windows nainštalovať pred pripojením
kamkordéra k počítaču. Inštalácia je
potrebná iba pri prvom použití.
Obsah na inštaláciu a postupy sa môžu
líšiť v závislosti od typu operačného
systému.
1 Skontrolujte, či je kamkordér odpojený
od počítača.
2 Zapnite počítač.
b Poznámky
• Pred inštaláciou sa prihláste ako správca
systému.
• Pred inštaláciou softvéru zavrite všetky
spustené programy v počítači.
3 Vložte dodaný disk CD-ROM do
diskovej jednotky v počítači.
Zobrazí sa obrazovka inštalácie.
Ak sa obrazovka inštalácie
nezobrazí
1 Kliknite na tlačidlo [Start] a potom
kliknite na položku [My Computer]. (V
systéme Windows 2000 dvakrát kliknite
na položku [My Computer].)
2 Dvakrát kliknite na položku
[SONYPICTUTIL (E:)] (CD-ROM)
(disková jednotka).*
* Názvy jednotiek (napr. E:) sa môžu
líšiť v závislosti od počítača.
1 Pripojte sieťový adaptér k zariadeniu
Handycam Station a k sieťovej zásuvke.
2 Kamkordér upevnite do zariadenia
Handycam Station a posunutím
prepínača POWER zariadenie zapnite.
3 Konektor (USB) (s. 19) zariadenia
Handycam Station pripojte k počítaču
pomocou dodávaného kábla USB.
9 Keď sa na displeji kamkordéra objaví
nápis [Connecting...], kliknite na
obrazovke potvrdenia pripojenia v
počítači na tlačidlo [Next].
b Poznámky
• Aj keď sa zobrazí obrazovka s výzvou na
reštartovanie počítača, ešte to nie je
0 Postupujte podľa pokynov na
obrazovke a nainštalujte softvér.
V závislosti od prostredia počítača sa
objaví jedna z nasledujúcich
inštalačných obrazoviek. Skontrolujte
obsah obrazovky a postupujte podľa
zobrazených pokynov inštaláciou
požadovaného softvéru.
– Sonic UDF Reader*
Softvér potrebný na rozpoznávanie
diskov formátu AVCHD
– Windows Media Format 9 Series
Runtime (len systém Windows 2000)
Softvér potrebný na vytváranie diskov
DVD
– Microsoft .NET Framework 1.1*
Softvér potrebný na vytváranie diskov
formátu AVCHD
– Microsoft DirectX 9.0c*
Softvér potrebný na prácu s
videozáznamami
* len systémy Windows 2000, Windows XP
Práca s počítačom
4 Kliknite na položku [Install].
5 Vyberte jazyk, v ktorom sa aplikácia
nainštaluje, a kliknite na tlačidlo [Next].
6 Skontrolujte oblasť a krajinu/región a
kliknite na tlačidlo [Next].
7 Prečítajte si dokument [License
Agreement] a ak s podmienkami
zmluvy súhlasíte, začiarknite políčko [I
accept the terms of the license
agreement] a potom kliknite na tlačidlo
[Next].
8 Pripojte kamkordér k počítaču podľa
ďalej uvedených krokov.
potrebné. Počítač reštartujte až po
dokončení inštalácie.
• Overovanie môže určitý čas trvať.
qa V prípade výzvy reštartuje počítač a
dokončite inštaláciu.
qs Vyberte disk CD-ROM z diskovej
jednotky počítača.
x Práca s programom Picture
Motion Browser
Po nainštalovaní softvéru sa na
pracovnej ploche počítača vytvoria
ikony odkazov „Picture Motion
Browser“ a „Picture Motion Browser
Guide“.
Informácie o základných činnostiach
programu „Picture Motion Browser“
nájdete v dokumente „Picture Motion
Browser Guide“.
SK
29
Dvakrát kliknite na položku
„Picture Motion Browser“.
• Skontrolujte, či pripájate kábel USB k portu
rozhrania USB. Ak je kábel USB pripojený
k počítaču prostredníctvom klávesnice s
rozhraním USB alebo rozbočovača USB,
správne fungovanie nie je zaručené.
Dvojitým kliknutím spustite
dokument „Picture Motion
Browser Guide“.
Odpojenie kábla USB
1 Kliknite na ikonu [Unplug or eject
hardware] v oznamovacej oblasti na
pracovnej ploche vpravo dole.
x Pripojenie kamkordéra k počítaču
Pripojte kamkordér k počítaču podľa
ďalej uvedených krokov.
1 Pripojte sieťový adaptér k zariadeniu
Handycam Station a k sieťovej zásuvke.
2 Kamkordér upevnite do zariadenia
Handycam Station a posunutím
prepínača POWER zapnite kamkordér.
3 Konektor (USB) (s. 19) zariadenia
Handycam Station pripojte k počítaču
pomocou dodávaného kábla USB.
Na kamkordéri sa objaví obrazovka
[USB SELECT]. Stlačte na obrazovke
položku, ktorú chcete vykonať.
2 Kliknite na položku [Safely remove
USB Mass Storage Device].
z Tipy
• Ak sa obrazovka [USB SELECT] neobjaví,
stlačte položky
(HOME) t
(OTHERS) t [COMPUTER].
Odporúčané pripojenie kábla
USB
Kvôli zaisteniu správnej činnosti
kamkordéra ho pripojte k počítaču
podľa ďalej uvedených pokynov.
• Porty rozhrania USB na zariadení
Handycam Station a v počítači prepojte
káblom USB. Nepripájajte žiadne iné
zariadenia k portom rozhrania USB v
počítači.
• Ak pripájate k počítaču vybavenému
klávesnicou s rozhraním USB a myšou s
rozhraním USB ako štandardnými
zariadeniami, pripojte zariadenie Handycam
Station k počítaču do iného portu rozhrania
USB pomocou kábla USB.
b Poznámky
• Ak sú k počítaču pripojené viaceré
zariadenia s rozhraním USB, správne
fungovanie nie je zaručené.
SK
30
3 Kliknite na položku [OK] (len systém
Windows 2000).
4 Na displeji LCD kamkordéra stlačte
tlačidlo [END].
5 Na displeji LCD kamkordéra stlačte
tlačidlo [YES].
6 Odpojte kábel USB zo zariadenia
Handycam Station a z počítača.
b Poznámky
• Kým svieti indikátor prístupu, neodpájajte
kábel USB.
• Pred vypnutím kamkordéra odpojte kábel
USB dodržaním vyššie uvedených postupov.
• Odpojte kábel USB dodržaním vyššie
uvedených postupov. V opačnom prípade
nemusia byť súbory uložené na pamäťovej
karte „Memory Stick PRO Duo“ správne
aktualizované. Nesprávne odpojenie kábla
USB môže spôsobiť poruchu pamäťovej
karty „Memory Stick PRO Duo“.
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak sa pri používaní kamkordéra
vyskytne problém, na riešenie použite
nasledujúcu tabuľku. Ak problém
naďalej pretrváva, odpojte zdroj
napájania a obráťte sa na obchodného
zástupcu spoločnosti Sony.
Položky ponuky sú zobrazené sivou
farbou.
• Niektoré funkcie nemožno
aktivovať súčasne. Podrobnosti
nájdete v dokumente „Príručka k
zariadeniu Handycam“ (PDF).
Napájanie sa nezapne.
• Ku kamkordéru pripojte nabitú
batériu (s. 7).
• Pripojte konektor sieťového
adaptéra do sieťovej zásuvky (s. 7).
• Kamkordér pevne umiestnite do
zariadenia Handycam Station (s. 7).
Kamkordér nefunguje ani po zapnutí
napájania.
Tlačidlá nefungujú.
• Počas režimu Easy Handycam sú
tlačidlá a funkcie obmedzené.
Zrušte režim Easy Handycam.
Podrobnosti o režime Easy
Handycam nájdete v dokumente
„Príručka k zariadeniu Handycam“
(PDF).
Kamkordér sa zahrieva.
• Príčinou je dlhotrvajúce zapnutie
napájania. Nie je to porucha.
• Po asi 5-minútovej nečinnosti
kamkordéra sa zariadenie
automaticky vypne (A.SHUT OFF).
Zmeňte nastavenie funkcie
[A.SHUT OFF] alebo znovu zapnite
napájanie, prípadne použite sieťový
adaptér.
• Nabite batériu (s. 7).
Stlačením tlačidla START/STOP
alebo PHOTO sa nespustí
nahrávanie záberov.
• Zobrazuje sa obrazovka
prehrávania. Prepínač POWER
prepnite do polohy
(videozáznam) alebo
(statické
zábery) (s. 12).
• Kamkordér ešte zaznamenáva práve
nasnímané zábery na pamäťovú
kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Počas tohto procesu nemôžete robiť
nové nahrávky.
• Pamäťová karta „Memory Stick
PRO Duo“ je plná. Použite novú
pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ alebo naformátujte
pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“. Prípadne odstráňte
nepotrebné zábery (s. 25).
• Celkový počet videozáznamov alebo
statických záberov presahuje
nahrávaciu kapacitu kamkordéra.
Odstráňte nepotrebné zábery (s. 25).
Riešenie problémov
• Po zapnutí napájania chvíľu trvá,
kým sa dá s kamkordérom snímať.
Nie je to porucha.
• Sieťový adaptér odpojte zo sieťovej
zásuvky alebo vyberte batériu.
Približne po 1 minúte zdroj znova
pripojte. Ak funkcie naďalej
nepracujú, stlačte pomocou ostrého
predmetu tlačidlo RESET (s. 18).
(Po stlačení tlačidla RESET sa
obnovia všetky nastavenia vrátane
hodín.)
Napájanie sa zrazu preruší.
Nie je možné nainštalovať program
„Picture Motion Browser“.
• Skontrolujte, či počítačové
prostredie spĺňa požiadavky na
inštaláciu programu „Picture
Motion Browser“.
• Nainštalujte správnym spôsobom
program „Picture Motion Browser“
(s. 28).
Program „Picture Motion Browser“
nefunguje správne.
• Ukončite program „Picture Motion
Browser“ a reštartujte počítač.
SK
31
Kamkordér nebol počítačom
rozpoznaný.
• Nainštalujte program „Picture
Motion Browser“ (s. 28).
• Odpojte od konektora USB v
počítači zariadenia okrem
klávesnice, myši a svojho
kamkordéra.
• Odpojte kábel USB z počítača a zo
zariadenia Handycam Station a
reštartujte počítač. Potom pripojte
kamkordér k počítaču znova
správnym spôsobom (s. 30).
• Skontrolujte, či je v počítači
aktivovaný nástroj na kontrolu
diskov. Podrobnosti o nástroji na
kontrolu diskov nájdete v
dokumente „Picture Motion
Browser Guide“.
Zobrazenie funkcie vlastnej
diagnostiky a výstražné
indikátory
Ak sa na displeji LCD zobrazia
indikátory, skontrolujte nasledujúce
body.
Niektoré príznaky môžete opraviť sami.
Ak sa problém nevyrieši ani po
viacerých pokusoch, obráťte sa na
obchodného zástupcu spoločnosti Sony
alebo na miestne autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony.
C:04:00
C: (alebo E:) ss:ss (zobrazenie
funkcie vlastnej diagnostiky)
C:04:ss
SK
32
• Batéria nie je typu „InfoLITHIUM“
(séria H). Používajte batériu
„InfoLITHIUM“ (séria H) (s. 7).
• Bezpečne zapojte konektor DC
sieťového adaptéra do konektorovej
zásuvky DC IN zariadenia
Handycam Station alebo
kamkordéra (s. 7).
C:13:ss / C:32:ss
• Odpojte zdroj napájania. Znova ho
pripojte a pokračujte v práci s
kamkordérom.
E:20:ss / E:31:ss / E:61:ss /
E:62:ss / E:91:ss / E:94:ss
• Vyskytla sa porucha, ktorú
nemôžete samostatne odstrániť.
Obráťte sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony alebo na najbližšie
autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony. Oznámte im 5číselný kód začínajúci písmenom
„E“.
101-0001 (Výstražný indikátor
týkajúci sa súborov)
• Súbor je poškodený.*1
• Súbor sa nedá čítať.*1
E (Výstražný indikátor týkajúci sa
úrovne nabitia batérie)
• Batéria je takmer vybitá.*1
• V závislosti od prevádzkového
prostredia alebo stavu batérie môže
výstražný indikátor E blikať aj v
takom prípade, ak je ešte k dispozícii
približne 20 minút zostávajúceho
času batérie.*1
(Výstražný indikátor týkajúci sa
pamäťovej karty „Memory Stick PRO
Duo“)
• Voľné miesto, ktoré je k dispozícii
na nahrávanie, sa takmer minulo.
• Nedostatok miesta na nahrávanie
záberov. Vložte novú pamäťovú
kartu „Memory Stick PRO Duo“,
odstráňte nepotrebné zábery alebo
naformátujte pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“ (s. 25).*2
• Nie je vložená pamäťová karta
„Memory Stick PRO Duo“ (s. 11).*1
(Výstražný indikátor týkajúci sa
formátovania pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“)*3
• Pamäťová karta „Memory Stick
PRO Duo“ je poškodená.
• Pamäťová karta „Memory Stick
PRO Duo“ nie je správne
naformátovaná.
(Výstražný indikátor týkajúci sa
nekompatibility pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“)*3
• V kamkordéri je vložená
nekompatibilná pamäťová karta
„Memory Stick PRO Duo“.
- (Výstražný indikátor týkajúci
sa ochrany proti zápisu na pamäťovú
kartu „Memory Stick PRO Duo“)*3
• Prístup na pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“ bol
obmedzený iným zariadením.
(Výstražný indikátor týkajúci sa
krytu pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“)
• Kryt pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ je otvorený (s. 11).*1.
Riešenie problémov
(Výstražný indikátor týkajúci sa
blesku)
• Vyskytla sa chyba blesku.*2*3
(Výstražný indikátor týkajúci sa
upozornenia na otrasy kamery)
• Roztrasenie kamery sa častejšie
vyskytuje, ak je množstvo svetla
nedostatočné. Použite blesk.
• Roztrasenie kamery sa vyskytuje, ak
je kamkordér nestabilný. Pri snímaní
držte kamkordér pevne oboma
rukami a nahrajte záber. Výstražný
indikátor roztrasenia kamkordéra
však nezmizne.
*1 Pomalé blikanie
*2 Rýchle blikanie
*3 Pri zobrazení výstražných indikátorov na
obrazovke sa prehrá melódia.
SK
33
Ďalšie informácie
Preventívne opatrenia
Informácie o používaní a údržbe
• Kamkordér a príslušenstvo nepoužívajte ani
neskladujte na nasledujúcich miestach:
– Na príliš horúcom, chladnom alebo
vlhkom mieste. Kamkordér a
príslušenstvo nikdy nevystavujte teplotám
nad 60 °C, napríklad na miestach
vystavených priamemu slnečnému
žiareniu, v blízkosti ohrievačov alebo v
aute zaparkovanom na slnku. Môžu sa
deformovať alebo poškodiť.
– V blízkosti silného magnetického poľa
alebo mechanických vibrácií. Kamkordér
sa môže pokaziť.
– V blízkosti silných rádiových vĺn alebo
žiarenia. Kamkordér môže nesprávne
nahrávať.
– V blízkosti prijímačov vĺn AM a zariadení
na spracovanie videa. Môže sa vyskytnúť
šum.
– Na pieskovej pláži alebo v akomkoľvek
prašnom prostredí. Ak sa do kamkordéra
dostane piesok alebo prach, môže sa
pokaziť. V niektorých prípadoch sa táto
porucha nedá odstrániť.
– V blízkosti okien alebo vo vonkajšom
prostredí, kde môže byť displej LCD alebo
objektív vystavený priamemu slnečnému
žiareniu. Poškodzuje to displej LCD.
• Kamkordér používajte s jednosmerným
napätím 6,8 V/7,2 V (batéria) alebo s
jednosmerným napätím 8,4 V (sieťový
adaptér).
• Ak chcete prístroj používať na jednosmerné
alebo striedavé napätie, použite
príslušenstvo odporúčané v tomto návode na
používanie.
• Nenechajte kamkordér navlhnúť, napríklad
od dažďa alebo morskej vody. Ak
kamkordér navlhne, môže sa pokaziť. V
niektorých prípadoch sa táto porucha nedá
odstrániť.
• Ak sa do zariadenia dostane akýkoľvek
pevný predmet alebo tekutina, odpojte
kamkordér od siete a pred ďalším použitím
ho nechajte skontrolovať obchodným
zástupcom spoločnosti Sony.
• S prístrojom zaobchádzajte opatrne,
nerozoberajte ho, neupravujte, nebúchajte
naň, nenechajte ho spadnúť ani naň
nestúpajte. Zvláštnu pozornosť a
SK
34
obozretnosť venujte zaobchádzaniu s
objektívom.
• Ak kamkordér nepoužívate, prepínač
POWER nastavte do polohy OFF (CHG).
• Kamkordér pri používaní nezakrývajte
predmetmi, napríklad uterákom. Mohlo by
to spôsobiť zvýšenie teploty vnútri
zariadenia.
• Sieťový kábel odpájajte ťahaním za zástrčku,
nie za kábel.
• Nepoškoďte sieťový kábel, napríklad tým, že
naň položíte ťažký predmet.
• Kovové kontakty udržujte čisté.
• Diaľkový ovládač a gombíkovú batériu držte
mimo dosahu detí. Pri náhodnom prehltnutí
batérie okamžite vyhľadajte lekársku
pomoc.
• Ak z batérie vytečie tekutý elektrolyt:
– obráťte sa na miestne autorizované
servisné stredisko spoločnosti Sony.
– umyte všetku tekutinu, ktorá sa dostala do
styku s pokožkou.
– ak sa vám tekutina dostane do očí, vymyte
ich väčším množstvom vody a navštívte
lekára.
x Ak kamkordér dlhší čas
nepoužívate
• Pravidelne kamkordér zapínajte a na
približne 3 minúty spustite prehrávanie
alebo nahrávajte zábery.
• Pred uskladnením batériu úplne vybite.
displej LCD
• Na displej LCD príliš netlačte, mohli by ste
ho poškodiť.
• Pri používaní kamkordéra v chladnom
prostredí sa môže na displeji LCD zobraziť
zostatkový obraz. Nie je to porucha.
• Pri používaní kamkordéra sa môže zadná
strana displeja LCD zahrievať. Nie je to
porucha.
x Čistenie displeja LCD
Displej LCD znečistený odtlačkami prstov
alebo prachom odporúčame čistiť jemnou
handričkou. Ak použijete súpravu na čistenie
displeja LCD (voliteľné príslušenstvo),
čistiacu tekutinu neaplikujte priamo na displej
LCD. Používajte čistiaci papier namočený v
čistiacej tekutine.
Zaobchádzanie s krytom
zariadenia
• Ak sa kryt zariadenia znečistí, vyčistite telo
kamkordéra mäkkou handričkou mierne
navlhčenou vo vode a potom utrite kryt
suchou mäkkou handričkou.
• Ak chcete zabrániť poškodeniu povrchovej
úpravy zariadenia, vyhnite sa nasledujúcim
situáciám:
– Používaniu chemikálií, napríklad riedidla,
benzínu, alkoholu, chemických látok,
repelentov, insekticídov a opaľovacieho
krému.
– Manipulácii s kamkordérom rukami
znečistenými od látok uvedených vyššie.
– Dlhotrvajúcemu ponechaniu tela
zariadenia v kontakte s gumovými alebo
vinylovými predmetmi.
Údržba a skladovanie objektívu
Nabíjanie vopred nainštalovanej
nabíjateľnej batérie
Kamkordér má vopred nainštalovanú
nabíjateľnú batériu, ktorá umožňuje
uchovanie dátumu, času a ďalších nastavení aj
vtedy, keď je prepínač POWER nastavený do
polohy OFF (CHG). Táto vopred
nainštalovaná nabíjateľná batéria sa nabíja
vždy pri pripojení kamkordéra do sieťovej
zásuvky cez sieťový adaptér, alebo ak je
pripojená hlavná batéria. Ak sa kamkordér
približne 3 mesiace vôbec nepoužíva,
nabíjateľná batéria sa úplne vybije.
x Postup
Pomocou dodávaného sieťového adaptéra
pripojte kamkordér do elektrickej zásuvky a
nechajte ho aspoň 24 hodín s prepínačom
POWER nastaveným v polohe OFF (CHG).
Výmena batérie diaľkového
ovládača
1 Stlačte plôšku a nechtom vysuňte
puzdro na batériu.
2 Novú batériu umiestnite tak, aby
znak + smeroval nahor.
3 Puzdro na batériu vsuňte späť do
diaľkového ovládača, kým nebudete
počuť kliknutie.
Karta
VÝSTRAHA
Nesprávne používaná batéria môže
vybuchnúť. Batériu opakovane
nenabíjajte, nerozoberajte ani
neodhadzujte do ohňa.
Ďalšie informácie
• V nasledujúcich prípadoch vyčistite povrch
objektívu mäkkou handričkou:
– Ak sú na povrchu objektívu odtlačky
prstov.
– Ak sa kamkordér používa v horúcom
alebo vlhkom prostredí.
– Ak sa objektív používa v prostredí s
vysokým obsahom soli, napríklad na
pobreží mora.
• Objektív skladujte na dobre vetranom,
čistom a bezprašnom mieste.
• Ak chcete predísť znehodnoteniu,
pravidelne čistite objektív podľa popisu
uvedeného vyššie. Kamkordér sa uchová
dlhý čas v optimálnom stave, ak ho aspoň raz
za mesiac použijete.
Kamkordér používajte po nabití vopred
nainštalovanej nabíjateľnej batérie.
Aj keď nie je vopred nainštalovaná
nabíjateľná batéria nabitá, fungovanie
kamkordéra to neovplyvní, ak nebudete
nahrávať informácie o dátume.
• Keď je lítiová batéria slabá, prevádzková
vzdialenosť diaľkového ovládača sa môže
skrátiť alebo diaľkový ovládač nemusí
fungovať správne. V takom prípade vymeňte
batériu za novú lítiovú batériu Sony
CR2025. Použitie inej batérie môže
predstavovať nebezpečenstvo požiaru alebo
výbuchu.
SK
35
Technické parametre
Systém
Formát kompresie videa
AVCHD (HD)/MPEG2 (SD)/JPEG
(Statické zábery)
Formát kompresie zvuku
Dolby Digital 2/5.1-k
Dolby Digital 5.1 Creator
Obrazový signál
Systém farieb PAL, normy CCIR
Technický parameter formátu 1080/50i
Formát nahrávania
Videozáznam (HD): AVCHD 1080/50i
Videozáznam (SD): MPEG2-PS
Statický záber: Exif Ver.2.2*1
Zobrazovacie zariadenie
Senzor CMOS 6,3 mm (typ 1/2,9)
Počet pixlov na záznam (statický záber,
4:3):
Maximálne 6,1 megapixlov (2 848 × 2 136) *2
Rozlíšenie (hrubé): Približne
3 200 000 pixlov
Efektívne rozlíšenie (videozáznam, 16:9):
2 280 000 pixlov
Efektívne rozlíšenie (videozáznam, 4:3):
1 710 000 pixlov
Efektívne rozlíšenie (statický záber, 16:9):
2 280 000 pixlov
Efektívne rozlíšenie (statický záber, 4:3):
3 040 000 pixlov
*1 „Exif“ je formát súboru, ktorý je
určený pre statické zábery a bol
vytvorený asociáciou JEITA (Japan
Electronics and Information
Technology Industries Association).
Súbory v tomto formáte môžu
obsahovať doplnkové informácie, ako
napríklad informácie o nastavení
kamkordéra v čase nahrávania.
*2 Jedinečné pixlové pole senzora
ClearVid CMOS od spoločnosti Sony a
systém na spracovanie obrazových
údajov (nový zobrazovací procesor)
umožňujú rozlíšenie statických záberov
ekvivalentných popísaným veľkostiam.
Vstupné a výstupné konektory
Výstup pre zvuk a video
10-vývodový konektor
Obrazový signál: 1 Všš, 75 Ω (ohmov)
Jasový signál: 1 Všš, 75 Ω (ohmov)
Chrominančný signál: 0,3 Všš, 75 Ω
(ohmov)
Zvukový signál: 327 mV (pri
impedančnom zaťažení 47 kΩ
(kiloohmov)), Výstupná impedancia do
2,2 kΩ (kiloohmov)
Konektor HDMI OUT
Konektor HDMI Type C mini
Objektív
Carl Zeiss Vario-Sonnar T
10 × (optický), 20 × (digitálny)
Displej LCD
Ohnisková vzdialenosť
F1,8 až 2,9
Priemer filtra: 37 mm
f=5,4 až 54 mm
Prepočítané pre fotoaparát formátu
35 mm
Pre videozáznamy: 40 až 400 mm (16:9),
49 až 490 mm (4:3)
Pre statické zábery: 40 až 400 mm (16:9),
37 až 370 mm (4:3)
Všeobecné
Teplota farieb
[AUTO], [ONE PUSH],
[INDOOR] (3 200 K),
[OUTDOOR] (5 800 K)
Minimálna úroveň osvetlenia
2 lx (luxy) ([AUTO SLW SHUTTR]
[ON], Rýchlosť uzávierky 1/25 sekundy)
0 lx (luxov) (pri používaní funkcie
NightShot)
Obraz
6,7 cm (typ 2,7, pomer strán 16:9)
Celkový počet bodov
211 200 (960 × 220)
Požiadavky na napájanie
Jednosmerné napätie 6,8 V/7,2 V
(batéria)
Jednosmerné napätie 8,4 V (sieťový
adaptér)
Priemerná spotreba energie
Pri nahrávaní použitím displeja LCD s
jasom normálnej úrovne:
HD: 4,3 W
SD: 3,8 W
Prevádzková teplota
0 °C až + 40 °C
Skladovacia teplota
-20 °C až + 60 °C
SK
36
Rozmery (približne)
69 × 67 × 129 mm (š/v/h)
vrátane vyčnievajúcich častí
69 × 67 × 131 mm (š/v/h)
vrátane vyčnievajúcich častí a pripojenej
nabíjateľnej batérie NP-FH60
Hmotnosť (približne)
370 g len hlavné zariadenie
450 g vrátane nabíjateľnej batérie
NP-FH60 a pamäťovej karty „Memory
Stick PRO Duo“
Handycam Station DCRA-C191
Vstupné a výstupné konektory
Výstup pre zvuk a video
10-vývodový konektor
Obrazový signál: 1 Všš, 75 Ω (ohmov)
Jasový signál: 1 Všš, 75 Ω (ohmov)
Chrominančný signál: 0,3 Všš, 75 Ω
(ohmov)
Zvukový signál: 327 mV (pri
impedančnom zaťažení 47 kΩ
(kiloohmov)), Výstupná impedancia do
2,2 kΩ (kiloohmov)
Konektor COMPONENT OUT
Y: 1 Všš, 75 Ω (ohmov)
PB/PR, CB/CR: +/- 350 mV, 75 Ω (ohmov)
Konektor USB
typ mini-B
HDR-CX6EK: prostredníctvom tohto
konektora nie je možné prijímať vstupné
signály do kamkordéra.
Sieťový adaptér AC-L200/L200B
Odber prúdu
0,35 – 0,18 A
Spotreba energie
18 W
Výstupné napätie
Jednosmerné napätie 8,4 V*
Prevádzková teplota
0 °C až + 40 °C
Skladovacia teplota
-20 °C až + 60 °C
Rozmery (približne)
48 × 29 × 81 mm (š/v/h)
bez vyčnievajúcich častí
* Ďalšie technické parametre sú uvedené na
štítku sieťového adaptéra.
Nabíjateľná batéria NP-FH60
Maximálne výstupné napätie
Jednosmerné napätie 8,4 V
Výstupné napätie
Jednosmerné napätie 7,2 V
Kapacita
7,2 Wh (1 000 mAh)
Rozmery (približne)
31,8 × 33,3 × 45,0 mm (š/v/h)
Hmotnosť (približne)
80 g
Prevádzková teplota
0 °C až + 40 °C
Typ
Lítium-iónová
Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť
bez predchádzajúceho upozornenia.
• Kamkordér sa vyrába v licencii spoločnosti
Dolby Laboratories.
Poznámka pre zákazníkov v
krajinách podliehajúcich
smerniciam EÚ
Výrobcom tohto produktu je
spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075,
Japonsko. Autorizovaným zástupcom
pre smernicu pre elektromagnetickú
kompatibilitu (EMC) a bezpečnosť
produktov je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko
V prípade záležitostí týkajúcich sa
servisu alebo záruky sa obracajte na
adresy uvedené v samostatných
dokumentoch týkajúcich sa servisu a
záruky.
Ďalšie informácie
Požiadavky na napájanie
Striedavé napätie 100 V – 240 V, 50/60 Hz
Hmotnosť (približne)
170 g bez sieťového napájacieho kábla
SK
37
Informácie o ochranných
známkach
SK
38
• „Handycam“ a
sú registrované ochranné známky
spoločnosti Sony Corporation.
• „AVCHD“ a logotyp „AVCHD“ sú
ochrannými známkami spoločnosti
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. a
spoločnosti Sony Corporation.
• „Memory Stick“, „
“, „Memory Stick
Duo“, „
“, „Memory Stick
PRO Duo“, „
“,
„Memory Stick PRO-HG Duo“,
„
“, „Memory Stick
Micro“, „MagicGate“, „
“,
„MagicGate Memory Stick“ a „MagicGate
Memory Stick Duo“ sú registrované
ochranné známky spoločnosti Sony
Corporation.
• „x.v.Colour“ je ochranná známka
spoločnosti Sony Corporation.
• „InfoLITHIUM“ je ochranná známka
spoločnosti Sony Corporation.
• Dolby a značka dvojité D sú ochrannými
známkami spoločnosti Dolby Laboratories.
• Dolby Digital 5.1 Creator je ochrannou
známkou spoločnosti Dolby Laboratories.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition
Multimedia Interface sú ochrannými alebo
registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti HDMI Licensing LLC.
• Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista a DirectX su buď
registrovanymi ochrannymi znamkami,
alebo ochrannymi znamkami spoločnosti
Microsoft Corporation v Spojenych štatoch
americkych a v inych krajinach.
• Macintosh a Mac OS sú registrované
ochranné známky spoločnosti Apple Inc. v
USA a v iných krajinách.
• Intel, Intel Core a Pentium sú ochrannými
alebo registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti Intel Corporation alebo jej
dcérskych spoločností v USA a v iných
krajinách.
• Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat sú
registrované ochranné známky alebo
ochranné známky spoločnosti Adobe
Systems Incorporated v USA a v iných
krajinách.
Všetky ostatné názvy produktov uvedené v
tomto dokumente môžu byť ochrannými
alebo registrovanými ochrannými známkami
príslušných spoločností. Okrem toho sa v tejto
príručke neuvádzajú značky ™ a „®“ vo
všetkých prípadoch.
Další informace o produktu a odpovědi na
často kladené dotazy naleznete na našich
internetových stránkách zákaznické
podpory.
Bližšie informácie o tomto výrobku a
odpovede na časté otázky nájdete na našich
webových stránkach v sekcii Služby
Zákazníkom.
Vytištěno na papíru, který je recyklován
ze 70% nebo více pomocí inkoustu bez
VOC (prchavá organická sloučenina)
vyrobeného na bázi rostlinného oleje.
70 vagy nagyobb százalékban
újrahasznosított papírra, illékony
szerves vegyületektől mentes, növényi
olaj alapú tintával nyomtatva.
Vytlačené na papieri, ktorý je
recyklovaný zo 70% alebo viacej s
použitím atramentu vyrobeného na
báze rastlinného oleja bez nestálych
organických zlúčenín.
Printed in Japan
CZ/HU/SK
E termékkel kapcsolatos további
információk és válaszok a gyakran feltett
kérdésekre a Vevőszolgálat honlapján
találhatók.
Download PDF

advertising