Sony | HDR-CX11E | Sony HDR-CX11E Návod k obsluze

3-876-057-53(1)
Digital HD Video Camera Recorder
Návod k použití
CZ
A kamera használati útmutatója
HU
Návod na používanie
SK
HDR-CX11E/CX12E
Informace týkající se rozšířených funkcí naleznete v
dokumentu „Příručka k produktu Handycam“ (PDF).
Az összetettebb műveleteket „A Handycam kézikönyve”
(PDF) ismerteti.
Podrobné informácie o pokročilých operáciách nájdete v
príručke „Príručka k zariadeniu Handycam“ (PDF).

2008 Sony Corporation
Přečtěte před použitím
Než začnete přístroj používat, prostudujte
si tuto příručku a poté ji uschovejte pro
případné další použití.
VAROVÁNÍ
Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti;
omezíte tak nebezpečí požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte akumulátory
nadměrnému teplu, jako např.
slunečnímu záření, ohni a podobně.
UPOZORNĚNÍ
K výměně použijte pouze akumulátor
uvedeného typu. Jinak může dojít k
požáru nebo zranění.
Pro zákazníky v Evropě
Upozornění
Elektromagnetické pole může při
specifických frekvencích ovlivnit obraz a
zvuk tohoto přístroje.
Tento výrobek byl testován a bylo shledáno,
že splňuje omezení stanovená ve směrnici
EMC pro používání propojovacích kabelů
kratších než 3 metry.
Upozornění
Pokud statická elektřina nebo
elektromagnetismus způsobí přerušení přenosu
dat v polovině (selhání), restartujte aplikaci a
znovu připojte komunikační kabel (kabel USB
apod.).
CZ
Nakládání s nepotřebným
elektrickým a elektronickým
zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech
uplatňujících oddělený systém
sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo
jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem
po ukončení jeho životnosti nemělo
být nakládáno jako s běžným odpadem
z domácnosti. Místo toho by měl být
odložen do sběrného místa, určeného
k recyklaci elektronických výrobků
a zařízení. Dodržením této instrukce
zabráníte negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, které naopak může
být ohroženo nesprávným nákladním s
výrobkem při jeho likvidaci.
Recyklováním materiálů, z nichž je
vyroben, pomůžete zachovat přírodní
zdroje.
Pro získání dalších informací o recyklaci
tohoto výrobku kontaktujte, prosím,
místní orgány státní správy, místní firmu
zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo
prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
Použitelné příslušenství: dálkový ovladač,
„Memory Stick PRO Duo“
Nakládání s nepotřebnými
bateriemi (platí v Evropské unii
a dalších evropských státech
využívajících systém odděleného
sběru)
Tento symbol umístěný na baterii nebo
na jejím obalu upozorňuje, že s baterií
opatřenou tímto označením by se
nemělo nakládat jako s běžným domácím
odpadem. Správným nakládáním s těmito
nepotřebnými bateriemi pomůžete zabránit
možným negativním dopadům na životní
prostředí a lidské zdraví, k nímž by
mohlo docházet v případech nevhodného
zacházení s vyřazenými bateriemi.
Materiálová recyklace pomůže chránit
přírodní zdroje. V případě, že výrobek z
důvodů bezpečnosti, funkce nebo uchování
dat vyžaduje trvalé spojení s vloženou
baterií, je třeba, aby takovouto baterii
vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný
personál. K tomu, aby s baterií bylo správně
naloženo, předejte výrobek, který je na
konci své životnosti na místo, jenž je určené
ke sběru elektrických a elektronických
zařízení za účelem jejich recyklace. Pokud
jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte do
té části návodu k obsluze, která popisuje
bezpečné vyjmutí baterie z výrobku.
Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci
na příslušné sběrné místo. Pro podrobnější
informace o recyklaci tohoto výrobku či
baterii kontaktujte, prosím, místní obecní
úřad, firmu zabezpečující místní odpadové
hospodářství nebo prodejnu, kde jste
výrobek zakoupili.
Upozornění pro zákazníky v
zemích, na které se vztahují
směrnice ES
Výrobcem tohoto produktu je společnost Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075, Japonsko. Oprávněným zástupcem
pro EMC a bezpečnost produktů je společnost
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Německo. S otázkami týkajícími
se servisu či záruky se obracejte na adresy
uvedené ve zvláštních servisních či záručních
dokumentech.
Poznámky týkající se použití
Dodané součásti
Čísla v závorkách ( ) je dodané množství.
„Memory
Stick PRO Duo“ 4 GB (1)
adaptér (1)
Napájecí kabel (1)
Handycam Station (1) 
Komponentní kabel A/V(1) 
A/V spojovací kabel (1) 
USB kabel (1) 
Bezdrátový dálkový ovladač (1)
Knoflíková lithiová baterie je již nainstalována.
Dobíjecí modul akumulátoru NP-FH60 (1)
CD-ROM „Handycam Application Software“
(1) (str. 25)
Napájecí
 PMB
 PMB
Guide
k produktu Handycam (PDF)
„Návod k použití“ (Tato příručka) (1)
 Příručka
CZ
Typy „Memory Stick“, které lze použít ve
videokameře
Pro
nahrávání videoklipů používejte paměť
„Memory Stick PRO Duo“ o velikosti 1 GB
označenou:

*

* Označeno značkou Mark2 nebo neoznačeno,
lze použít obě možnosti.
S videokamerou byla potvrzena spolehlivost
funkce média „Memory Stick PRO Duo“ o
velikosti 16 GB.
Další údaje o „Memory Stick PRO Duo“
naleznete na straně 12.
„Memory Stick PRO Duo“ a „Memory
Stick PRO-HG Duo“ jsou v tomto manuálu
pojmenovány „Memory Stick PRO Duo“.
Použití kamery
Videokamera
není odolná proti prachu a
stříkající vodě a není ani vodotěsná. Viz
„Bezpečnostní opatření“ (str. 30).
Nevyjímejte „Memory Stick PRO Duo“, pokud
indikátor přístupu (str. 11) svítí nebo bliká.
Mohlo by totiž dojít k poškození médií
„Memory Stick PRO Duo“, ke ztrátě nahraných
obrazů nebo jiným problémům.
Nepodnikejte následující kroky, pokud
indikátory
(Video)/ (Fotografie) (str. 10),
indikátor přístupu (str. 11) nebo QUICK ON
(str. 17) blikají nebo svítí. Mohlo by totiž
dojít k poškození médií „Memory Stick PRO
Duo“, ke ztrátě nahraných obrazů nebo jiným
problémům.
 Vyjměte modul akumulátoru nebo AC
adaptér Handycam Station z videokamery
 Vystavovat videokameru úderům nebo
otřesům
Během vkládání a vyjímání média „Memory
Stick PRO Duo“ dbejte na to, aby médium
„Memory Stick PRO Duo“ neupadlo.
CZ
Při
připojování videokamery k jinému zařízení
pomocí kabelů věnujte pozornost správnému
připojení konektorů. Zasunete-li konektor
násilím, mohou se kontakty poškodit, což může
způsobit chybnou funkci videokamery.
Opakujete-li často nahrávání/mazání obrazů,
dojde na médiu „Memory Stick PRO Duo“ k
fragmentaci dat. Nelze ukládat nebo nahrávat
snímky. V takovém případě uložte nejdříve
obrazy na nějaké externí médium, a proveďte
[FORMÁT.MÉDIUM] (str. 24).
Uchopte videokameru správně a připevněte
řemínek tak, jak je uvedeno na ilustraci.
Před
prvním použitím dálkového ovladače
odstraňte ochrannou fólii.
Ochranná fólie
Poznámky k nahrávání
Před
zahájením nahrávání otestujte funkci
nahrávání a ověřte, zda je obraz a zvuk
nahráván bez problémů.
Záruka se nevztahuje na obsah záznamu, a to
ani v případě, kdy nahrávání nebo přehrávání
neproběhlo následkem selhání videokamery,
záznamového média „Memory Stick PRO Duo“
apod.
Barevné televizní systémy v jednotlivých
zemích/oblastech se liší. Chcete-li přehrávat
záznam na barevném televizoru, potřebujete
televizor se systémem PAL.
Televizní programy, filmy, videonahrávky a jiné
materiály mohou podléhat autorským právům.
Neautorizované kopírování takových materiálů
může znamenat porušování autorských práv.
Přehrávání snímků na jiných zařízeních
Otevřete
panel LCD o 90 stupňů od
videokamery (), poté jej natočte do
nejvhodnějšího úhlu pro nahrávání či
přehrávání (). LCD panel můžete otočit o
180 stupňů k objektivu () pro nahrávání v
zrcadlovém režimu.
90 stupňů
(max.)
Videokamera
je kompatibilní s MPEG-4 AVC/
H.264 High Profile pro nahrávání snímků ve
kvalitě HD (vysoké rozlišení). Nelze přehrávat
snímky nahrané ve kvalitě HD (Vysoké
rozlišení) vaší videokamerou pomocí těchto
zařízení:
 Další zařízení kompatibilní se formátem
AVCHD, která nejsou kompatibilní s High
Profile
 Zařízení, která nejsou kompatibilní s
formátem AVCHD
Uložte všechna data nahraných snímků
Abyste
90 stupňů od
videokamery
180 stupňů (max.)
Obrazovka
CZ
LCD je vyrobena pomocí vysoce
přesné technologie, díky níž lze efektivně
využívat přes 99,99 % pixelů. Přesto se může
stát, že na obrazovce LCD budou zobrazeny
drobné tmavé nebo světlé body (bílé, červené,
modré nebo zelené). Výskyt těchto bodů nijak
neovlivní výsledky nahrávání.
uchránili obrazová data před ztrátou,
ukládejte průběžně všechny nahrané obrazy
na externí média. Doporučujeme ukládat data
na disk, jako je DVD-R, pomocí počítače. Data
můžete také ukládat pomocí video rekordéru
nebo DVD/HDD rekordéru (str. 23).
Doporučujeme ukládat data snímků soustavně
po snímání.
Když je kamera připojena k počítači
Neformátujte
médium „Memory Stick PRO
Duo“ ve videokameře pomocí počítače. Může
dojít k poškození videokamery.
Poznámky ke vkládání videokamery do
Handycam Station
Videokamera
musí být řádně vložena, aby byl
kontakt pevně spojen.
Připojte kabely ke konektorům Handycam
Station, když používáte videokameru
připevněnou k Handycam Station. Nepřipojujte
kabely do kolébky Handycam Station a do
videokamery současně.
Nastavení jazyka
Provozní
postupy jsou uvedeny na displeji
v jednotlivých jazycích. V případě potřeby
můžete zobrazený jazyk před použitím
videokamery změnit (str. 10).
Tato příručka
Fotografie
LCD obrazovky v této příručce
jsou pro ilustraci nafoceny pomocí digitálního
fotoaparátu a mohou se lišit od LCD obrazovky.
Snímky plochy počítače jsou z Windows Vista.
Ilustrace se mohou lišit podle typu operačního
systému počítače.
Pro více informací o použití videokamery
a software si přečtěte „Příručka k produktu
Handycam“ (PDF) a „PMB Guide“.
CZ
Obsah
Přečtěte před použitím...............................2
Začínáme
Krok 1 : Nabíjení modulu akumulátoru
...........................................................................7
Krok 2: Nastavení data a času................. 10
Změna nastavení jazyka................................. 10
Krok 3: Vkládání média „Memory Stick
PRO Duo“.................................................... 11
Nahrávání/Přehrávání/Ukládání
obrazů
Nahrávání...................................................... 12
Přehrávání..................................................... 14
Přehrávání obrazu na televizoru............... 15
Název a funkce každé součásti.............. 16
Indikátory zobrazené během
nahrávání/přehrávání............................. 18
Provedení různých funkcí „ HOME“ a „ OPTION“.................... 20
Ukládání obrazů.......................................... 23
Mazání obrazů............................................. 24
Použití počítače
Použití počítače.......................................... 25
Instalace a prohlížení dokumentu
„Příručka k produktu Handycam“ (PDF)
................................................................................... 25
Instalace „PMB“.................................................... 25
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů.......................... 28
Doplňující informace
Bezpečnostní opatření............................. 30
Specifikace.................................................... 32
CZ
Začínáme
Krok 1 : Nabíjení modulu akumulátoru
Zdířka DC IN
Modul akumulátoru
Konektor kabelu
Napájecí adaptér
Modul akumulátoru „InfoLITHIUM“
(série H) můžete dobíjet, pokud jej
připojíte k videokameře.
 Poznámky
K
videokameře nelze připojit jiný akumulátor
„InfoLITHIUM“ než série H.
1 Zapojte napájecí adaptér do zdířky
DC IN na Handycam Station.
Ujistěte se, že značka  na konektoru
napájecího kabelu směřuje nahoru.
2 Připojte napájecí kabel k
napájecímu adaptéru a do
elektrické zásuvky.
3 Přepněte přepínač POWER ve směru
šipky do polohy OFF (CHG) (výchozí
nastavení).
Indikátor /CHG
Začínáme
Přepínač POWER
Napájecí kabel
K zásuvce
4 Připojte modul akumulátoru
zasunutím ve směru šipky, dokud
nezaklapne.
5 Vložte videokameru řádně do
kolébky Handycam Station.
Rozsvítí se indikátor /CHG (nabíjení)
a dobíjení se spustí. Indikátor /CHG
(nabíjení) zhasne, jakmile je modul
akumulátoru plně dobitý. Vyjměte
videokameru z kolébky Handycam
Station.
Vyjmutí modulu akumulátoru
Posuňte přepínač POWER do polohy OFF
(CHG).
Posuňte uvolňovací páčku BATT
(akumulátor) a vyjměte modul
akumulátoru.
CZ
(Jednotka: min.)
Uvolňovací páčka BATT
(akumulátor)
HD
Doba nabíjení
Doba záznamu*1*2
Doba
nepřetržitého
nahrávání
Typická doba
nahrávání*3
Nabíjení modulu akumulátoru pouze pomocí
napájecího adaptéru
Přepněte napájení přepínačem POWER do
polohy OFF (CHG) a poté připojte napájecí
adaptér do zdířky DC IN na videokameře.
Přepínač POWER
Pomocí
značky  po
levé straně
Zdířka DC IN
Konektor
kabelu
Otevření krytu zdířky.
Funkční doba dodaného modulu
akumulátoru
Doba nabíjení:
Přibližná doba (v minutách) potřebná k
úplnému dobití zcela vybitého modulu
akumulátoru.
Doba záznamu/přehrávání:
Přibližná doba (v minutách) použití plně
nabitého modulu akumulátoru.
Zkratka „HD“ znamená vysoké rozlišení,
zkratka „SD“ znamená standardní rozlišení.
CZ
SD
135
Doba přehrávání*
2
110
130
55
65
180
195
*1[REŽIM NAHR.]: SP
*2Se zapnutým podsvícením panelu LCD
*3Typická doba nahrávání s opakovaným
zastavováním/spouštěním, zapínáním/
vypínáním a používáním funkce zoom.
Modul akumulátoru
Po odpojení baterie nebo napájecího
adaptéru přesuňte přepínač POWER do
polohy OFF (CHG) a ujistěte se, že indikátor
(Videoklip)/ (fotografie)(str. 10)/
Indikátor přístupu(str. 11)/indikátor QUICK
ON (str. 17) nesvítí.
Videokamera nebude napájena z akumulátoru,
je-li napájecí adaptér připojen do zdířky DC IN
videokamery nebo kolébky Handycam Station,
a to ani v případě, že je napájecí kabel odpojen
ze zásuvky.
Doba nabíjení, nahrávání a přehrávání
Časy naměřené s kamerou při 25°C.
Je doporučeno 10°C až 30°C.
Doba nahrávání a přehrávání bude kratší, když
použijete videokameru za nižších teplot.
Doba nahrávání a přehrávání bude kratší
v závislosti na podmínkách používání
videokamery.
Napájecí adaptér
Při používání napájecího adaptéru použijte
blízkou síťovou zásuvku. Dojde-li během
používání videokamery k jakékoli poruše, ihned
napájecí adaptér odpojte ze síťové zásuvky.
Nepoužívejte napájecí adaptér umístěný v
úzkém prostoru, například mezi stěnou a
nábytkem.
Nezkratujte
zásuvku DC napájecího adaptéru
nebo výstupy akumulátoru žádnými kovovými
předměty. Mohlo by dojít k poškození
videokamery.
I když je videokamera vypnutá, je do ní při
připojení k síťové zásuvce pomocí napájecího
adaptéru stále dodáván střídavý proud (ze sítě).
Začínáme
Použití v zahraničí
Videokameru můžete používat ve všech
zemích/oblastech pomocí napájecího adaptéru
dodaného s videokamerou. Můžete také nabíjet
modul akumulátoru. Použijte běžně dostupný
adaptér zásuvky v závislosti na designu zásuvky.
Pro podrobnosti viz „Příručka k produktu
Handycam“ (PDF).
CZ
Krok 2: Nastavení data a času
(HOME) (str. 20)
Dotkněte se tlačítka
na obrazovce LCD.
Přepínač POWER
Při prvním použití
videokamery se na
LCD displeji objeví
obrazovka [NAST.
HODIN].
1 Stiskněte zeleného tlačítko a
opakovaným otočením přepínače
POWER ve směru šipky zapněte
příslušný indikátor.
(Videoklip): Nahrávání videoklipů
(Fotografie): Nahrávání fotografie
Při prvním zapnutí videokamery
přejděte ke kroku 3.
Po
zapnutí indikátoru
(Fotografie) se
poměr stran obrazovky automaticky změní
na 4:3.
2 Dotkněte se
(HOME) 
(NASTAVENÍ)  [NAST.HOD/
 [NAST.HODIN].
JAZ]
3 Vyberte požadovanou zeměpisnou
oblast pomocí
/
dotkněte [DALŠÍ].
, poté se
4 Nastavte [LETNÍ ČAS], [R] (rok), [M]
CZ
10
(měsíc), [D] (den), hodinu a minutu a
stiskněte
.
Hodiny se spustí.
 Tipy
Datum
a čas se neobjevuje během nahrávání, ale
je automaticky nahráván na médium „Memory
Stick PRO Duo“ a lze jej zobrazit během
přehrávání .
Zvuky funkcí můžete vypnout stisknutím
(HOME) 
(NASTAVENÍ) 
[NAST.ZVUK./ZOBR]  [ZVUKY] 
[VYP].
Změna nastavení jazyka
Zobrazení na obrazovce lze měnit, aby se
zprávy zobrazovaly v nastaveném jazyce.
Stiskněte (HOME) 
(NASTAVENÍ)  [NAST.HOD/
JAZ]  [ NAST.JAZYKA], a pak
zvolte potřebný jazyk.
Krok 3: Vkládání média „Memory Stick PRO Duo“
Přepínač POWER
Začínáme
Indikátor přístupu
Po vložení nového média „Memory
Stick PRO Duo“, se zobrazí obrazovka
[Vytvořit nový soubor databáze obrazů.].
Viz stranu 3 pro podrobnosti o médiích
„Memory Stick“, které lze s videokamerou
použít.
1 Vložte „Memory Stick PRO Duo“.
 Otevřete kryt Memory Stick Duo.
 Vsuňte médium „Memory Stick PRO
Duo“ dovnitř, dokud nezapadne.
 Zavřete kryt Memory Stick Duo.
2 Posuňte přepínač POWER, dokud se
nerozsvítí indikátor
(Videoklip).
Je-li přepínač POWER nastaven do
polohy OFF (CHG), otočte jím a
současně stiskněte zelené tlačítko.
3 Na obrazovce [Vytvořit nový soubor
databáze obrazů.] stiskněte [ANO].
Vysunutí média „Memory Stick PRO
Duo“
Otevřete kryt Memory Stick Duo a jednou
lehce zatlačte médium „Memory Stick PRO
Duo“ dovnitř.
 Poznámky
Nevyjímejte
„Memory Stick PRO Duo“, pokud
indikátor přístupu svítí nebo bliká.
Mohlo by totiž dojít k poškození médií
„Memory Stick PRO Duo“, ke ztrátě nahraných
obrazů nebo jiným problémům.
Nepodnikejte následující kroky, pokud
indikátory
(Videoklip)/ (Fotografie)
(str. 10), indikátor přístupu nebo QUICK
ON (str. 17) blikají nebo svítí. Mohlo by totiž
dojít k poškození médií „Memory Stick PRO
Duo“, ke ztrátě nahraných obrazů nebo jiným
problémům.
 Nevyjímejte modul akumulátoru nebo AC
adaptér Handycam Station z videokamery
 Nevystavujte videokameru úderům nebo
otřesům
Neotevírejte během nahrávání kryt Memory
Stick Duo.
Vložíte-li médium „Memory Stick PRO Duo“
do slotu silou nesprávným směrem, může dojít
k poškození média „Memory Stick PRO Duo“,
slotu Memory Stick Duo nebo dat snímků.
Pokud se během kroku 3 zobrazí [Nepodařilo
se vytvořit nový soubor databáze obrazů.
Příčinou může být nedostatek volného místa.],
zformátujte médium „Memory Stick PRO Duo“
(str. 24). Formátování smaže všechny snímky
nahrané na médium „Memory Stick PRO Duo“.
CZ
11
Nahrávání/Přehrávání/Ukládání obrazů
Nahrávání
START/STOP 
přepínač POWER 
: Nahrávání videoklipů
: Nahrávání fotografií
[PŘIP.]  [NAHR.]
(HOME) 
(str. 20)
START/STOP 
PHOTO 
Blikající  Rozsvícený
1 Posuňte přepínač POWER , dokud se nerozsvítí příslušný indikátor.
Stiskněte zelené tlačítko pouze, pokud je přepínač POWER  v poloze OFF (CHG).
2 Spusťte nahrávání.
Videoklipy
Stiskněte START/STOP  (nebo ).
Chcete-li ukončit nahrávání, stiskněte
znovu tlačítko START/STOP 
(nebo ).
Pro
přepnutí na SD (standardní rozlišení)
stiskněte
(HOME) 
(SPRÁVA
MÉDIA)  [NAST.
/
].
 Tipy
Čas nahrávání a zbývající kapacitu ověříte
stisknutím
(HOME)  
(SPRÁVA
MÉDIA)  [INFO O MÉDIU].
Fotografovat během natáčení videoklipu lze
stisknutím PHOTO .
Převýší-li velikost videoklipu 2 GB, vytvoří se
automaticky další videoklip.
CZ
12
Fotografie
Stiskněte zlehka PHOTO , tím
nastavíte zaostření  (ozve se
pípnutí), poté domáčkněte  (ozve se
zvuk závěrky).
se zobrazí vedle . Obraz je nahraný,
když zmizí symbol
.
Maximální
doba nahrávání média Sony
„Memory Stick PRO Duo“ je podle nahrávacího
režimu [HD SP] (výchozí nastavení):
1 GB: přibl. 15 minut
2 GB: přibl. 30 minut
4 GB: přibl. 65 minut
8 GB: přibl. 140 minut
16 GB: přibl. 280 minut
Při
Nahrávání/Přehrávání/Ukládání obrazů
měření kapacity média „Memory Stick PRO
Duo“ odpovídá 1 GB 1 biliónu bytů, což je
jednotka používaná pro správu dat.
Počet fotografií, které lze nahrát zkontrolujte na
LCD obrazovce videokamery (str. 19).
Podle výchozího nastavení je fotografie
nahrána během nahrávání videa, když je
detekován úsměv ([ÚSMĚV - ZÁVĚRKA]).
Okolo obličeje zaměřeného pro možný snímek
úsměvu se objeví oranžový rámeček. Nastavení
snímání úsměvu lze změnit v [NASTAV.
DETEKCE], [ÚSMĚV - CITLIVOST],
[ÚSMĚV - PRIORITA], a [NAST.RÁMEČKŮ].
Podrobnosti viz strana „Příručka k produktu
Handycam“.
Z nahraných záběrů videoklipů lze dělat
fotografie. Podrobnosti naleznete v „Příručka k
produktu Handycam“ (PDF).
CZ
13
Přehrávání
tlačítko
(ZOBRAZENÍ OBRAZŮ) 
tlačítko
přepínač POWER 
(ZOBRAZENÍ OBRAZŮ) 
 Přejde na obrazovku (Index filmové
cívky).
 Přejde na obrazovku (Index tváří).
 Přejde na
(HOME)
 Předchozích 6 obrazů
 Dalších 6 snímků
 Návrat k obrazovce pro nahrávání
 Zobrazí videoklipy v kvalitě HD (vysoké
rozlišení)*
 Zobrazí fotografie.
 Prohledá obrazy podle data

(OPTION)
*
se zobrazí, když zvolíte videoklip o kvalitě
rozlišení SD (standardní rozlišení) v
[NAST.
/
] (str. 12).
1 Posunutím přepínače POWER  videokameru zapnete.
2 Stiskněte tlačítko
(ZOBRAZENÍ OBRAZŮ)  (nebo ).
Na LCD displeji se zobrazí obrazovka VISUAL INDEX (může chvíli trvat, než se zobrazí).
3 Spusťte přehrávání.
Videoklipy
Fotografie
Stiskněte okénko
nebo
a zvolte
videoklip, který chcete přehrát.
Dotykem přepíná
Začátek
videoklipu/ mezi přehráváním a
Hlasitost předchozí pozastavením
Další videoklip
videoklip
CZ
14
Zastavení (přechod
na obrazovku
INDEX)
Převíjení zpět/dopředu
(OPTION)
Stiskněte okénko
a zvolte fotografii,
kterou chcete prohlížet.
Prezentace
Návrat na obrazovku
VISUAL INDEX
Předchozí/
další
(OPTION)
Nastavení hlasitosti videoklipů
Hlasitost nastavte stiskem
/
.
a pak
 Tipy
Na obrazovce VISUAL INDEX, se objeví
 s miniaturou snímku na záložce, který
byl nahrán/přehrán jako poslední. Dotkneteli se snímku označeného , můžete jej
přehrát z místa, na kterém byl dříve pozastaven.
Handycam Station
Přehrávání obrazu na televizoru
A/V OUT
Nahrávání/Přehrávání/Ukládání obrazů
Způsoby připojení a kvalita obrazu
(HD (vysoké rozlišení)/SD (standardní
rozlišení)) na televizoru se může lišit v
závislosti na typu televizoru a konektorů.
Použijte napájecí adaptér jako zdroj
napájení (str. 7).
Přečtěte si také návod k použití
připojovaného zařízení.
 Poznámky
Během
nahrávání nastavte [X.V.COLOR]
na [ZAP] pro přehrávání na televizoru
kompatibilním s x.v.Color. Pro přehrávání
může bát nutné provést určitá nastavení na
televizoru. Podrobnosti naleznete v uživatelské
příručce televizoru.
Otevření
krytu
zdířky.
Konektor
dálkového
ovládání A/V
Pracovní postup
Přepněte vstup televizoru na
připojenou zdířku.
Řiďte se uživatelskou příručkou
televizoru.

Připojte videokameru a televizor
podle [PRŮV.PŘIPOJ.TV].
Dotkněte se (HOME)  (DALŠÍ)
 [PRŮV.PŘIPOJ.TV].

Proveďte potřebná nastavení
výstupu na vaší videokameře.
 Poznámky
Je-li
pro zobrazení snímků použit připojovací
kabel A/V, budou zobrazeny v kvalitě SD
(standardní rozlišení).
Vaše videokamera a Handycam Station jsou
vybaveny zdířkami Konektor dálkového
ovládání A/V nebo A/V OUT (str. 17). Připojte
připojovací kabel A/V nebo komponentní
kabel A/V buďto k Handycam Station nebo k
videokameře. Připojíte-li připojovací kabely
A/V nebo komponentní kabely A/V zároveň k
Handycam Station a videokameře, může dojít k
poruše obrazu.
CZ
15
Název a funkce každé součásti
Tlačítka, zdířky atd, které nejsou popsány v
jiných kapitolách, jsou popsány zde.
Záznam/přehrávání
Páčka ovládání power zoom
Jemným posunutím páčky funkce
zoom lze dosáhnout pomalejší změny
přiblížení. Větším vychýlením docílíte
rychlejší změny měřítka.
Fotografie lze zvětšit 1,1 až 5 krát
(Zoom přehrávání).
Dotknete-li
se obrazovky během zoomu
přehrávání, bude bod, kterého jste se dotkli,
zobrazen uprostřed LCD obrazovky.
Háčky pro ramenní řemínek
Upevněte ramenní popruh (volitelné
příslušenství).
Senzor dálkového ovládání/
Infračervený zářič
Přijímá signál dálkového ovladače.
Vestavěný mikrofon
Zvuk zaznamenaný vestavěným
mikrofonem je převeden do formátu 5,1
kanálů surround a nahrán.
Indikátor nahrávání
Během nahrávání svítí indikátor
nahrávání červeně. Pokud indikátor
bliká, znamená to, že je zbývající
kapacita média nízká, nebo je baterie
téměř vybitá.
Tlačítko DISP/BATT INFO
Můžete přepnout obrazovku, pokud jej
stisknete, když je napájení zapnuto.
Když stisknete tlačítko, zatímco je
přepínač POWER v poloze OFF (CHG),
můžete zkontrolovat zbývající energii.
Handycam Station
Tlačítko  (protisvětlo)
Stiskněte  (protisvětlo) pro zobrazení
 pro nastavení expozice objektů s
protisvětlem. Stiskněte  (protisvětlo)
znovu pro zrušení funkce protisvětla.
Tlačítka zoom
Stiskněte pro přiblížení nebo oddálení.
Fotografie lze zvětšit 1,1 až 5 krát
(Zoom přehrávání).
Dotknete-li
CZ
16
se obrazovky během zoomu
přehrávání, bude bod, kterého jste se dotkli,
zobrazen uprostřed LCD obrazovky.
Indikátor přístupu
Pokud indikátor přístupu bliká nebo
svítí, videokamera nahrává nebo načítá
data.
Tlačítko EASY
Stiskněte EASY pro zobrazení
a většina nastavení jednoduchého
nahrávání/přehrávání je nastavena
automaticky. Pro zrušení stiskněte
EASY znovu.
Tlačítko RESET
Stiskněte RESET pro inicializaci
nastavení včetně nastavení hodin.
Reproduktor
přepínač NIGHTSHOT
Nastavte přepínač NIGHTSHOT na
ON (zobrazí se ) pro nahrávání v
tmavých místech.
Blesk
Blesk se spustí automaticky podle
podmínek nahrávání ve výchozím
nastavení.
Nastavení změníte stisknutím
(HOME) 
(NASTAVENÍ) 
[NASTAV.PRO FOTO] 
[REŽIM BLESKU].
Závit stativu (na spodní straně)
Připevněte stativ (volitelné
příslušenství) pomocí závitu a šroubu
stativu (volitelný: délka šroubu musí být
méně než 5,5 mm).
Připojování k zařízení
 Active Interface Shoe
Active Interface Shoe dodává energii
volitelnému příslušenství, například
reflektoru, blesku nebo mikrofonu.
Příslušenství lze zapnout a vypnout
pomocí přepínače POWER na
videokameře.
Nahrávání/Přehrávání/Ukládání obrazů
tlačítko QUICK ON/indikátor
QUICK ON
Stisknete-li QUICK ON, přejde
videokamera do režimu spánku
(úsporného režimu), ale nevypne
se. Indikátor QUICK ON v režimu
spánku nepřestane blikat. Tiskněte
QUICK ON znovu abyste mohli začít
znovu nahrávat. Videokamera se vrátí
do pohotovostního stavu během 1
sekundy. Napájení se automaticky
vypne po uplynutí určité doby režimu
spánku, pokud videokameru během
této doby nepoužíváte.
Ovládací kolečko CAMERA
CONTROL
Můžete použít položku nabídky
zadanou na obrazovce [NASTAVENÍ
VOLIČE].
Zdířka HDMI OUT (mini)
Připojte pomocí připojovacího kabelu
HDMI (volitelný).
Konektor dálkového ovládání A/V /
zdířka A/V OUT
Připojte komponentním kabelem nebo
připojovacím A/V kabelem.
Konektor rozhraní
Připojení videokamery a Handycam
Station.
tlačítko
(DISC BURN)
Vytvořte disk připojením videokamery
k počítači. Podrobnosti viz strana „PMB
Guide“ (str. 27).
zdířka  (USB)
Připojte pomocí připojovacího kabelu
USB.
Tlačítko MANUAL
Obrazovku [NASTAVENÍ VOLIČE]
můžete zobrazit stisknutím podržením
ručního tlačítka.
CZ
17
Indikátory zobrazené během nahrávání/přehrávání
Nahrávání videoklipů
Tlačítko HOME
Zbývající energie v akumulátoru (přibl.)
Stav nahrávání ([PŘIP.] (pohotovost)
nebo [NAHR.] (nahrávání))
Kvalita nahrávání (HD/SD) a režim
nahrávání (FH/HQ/SP/LP)
Média nahrávání/přehrávání
Počitadlo (hodina/minuta/sekunda)
Fotografování
Přibližná zbývající doba nahrávání
Tlačítko OPTION
NASTAV.DETEKCE
Tlačítko ZOBRAZENÍ OBRAZŮ
DETEKCE TVÁŘE
nahrávání 5,1 kanálového zvuku
Velikost snímku
Prohlížení videoklipů
Přibližný počet fotografií, které lze
nahrát, a médium/Během nahrávání
fotografií
Složka nahrávání
Tlačítko návratu
Režim přehrávání
Číslo aktuálního videoklipu/Počet
nahraných videoklipů
Tlačítko předchozí/další
Tlačítka pro ovládání videa
Tlačítko hlasitosti
Prohlížení fotografií
Číslo aktuální fotografie/Počet
nahraných fotografií
Složka pro přehrávání
Tlačítko prezentace
Název datového souboru
Tlačítko VISUAL INDEX
CZ
18
Indikátory při provádění změn
Níže uvedené indikátory se zobrazují
během nahrávání/přehrávání a označují
nastavení videokamery.
Dole
Indikátor
Vpravo nahoře
Vlevo nahoře

Význam
DETEKCE TVÁŘE
NASTAV.DETEKCE
Obrazový efekt
Digitální efekt
Ruční ostření
VÝBĚR SCÉNY

Dole
Uprostřed
Indikátor
Význam
REŽIM ZVUKU
Nahrávání se
samospouští
Blesk, KOR.ČERV.OČÍ
ZOOM MIKROFONU
REFER.ÚR.MIK nízká
VÝBĚR ŠÍŘKY
Vpravo nahoře
Indikátor
Význam
Stmívání/roztmívání
Podsvícení obrazovky
LCD vypnuto
Uprostřed
Indikátor

Protisvětlo
Vyvážení bílé
SteadyShot vypnuto
EXPOZICE/
BOD.MĚŘENÍ
KOREKCE AE
KOREKCE WB
TELE MACRO
ZEBRA
X.V.COLOR
PŘEDSÁDKA
Nahrávání/Přehrávání/Ukládání obrazů
Vlevo nahoře

 Tipy
Indikátory a jejich pozice jsou jen přibližné
a mohou se lišit od aktuálního stavu. Viz
„Příručka k produktu Handycam“ (PDF) pro
podrobnosti.
Objeví-li se
, je funkce dočasně nedostupná.
Datum a čas nahrávání se automaticky
nahrávají na médium „Memory Stick PRO
Duo“. Během nahrávání nejsou zobrazeny.
Můžete je však zkontrolovat jako [DATOVÝ
KÓD] během přehrávání.
Význam
Nastavení prezentace
NightShot
Super NightShot
Color Slow Shutter
PictBridge připojování
Varování
CZ
19
Provedení různých funkcí - „
Obrazovku nabídky zobrazíte stisknutím
(HOME)  (nebo )/ (OPTION).
Podrobnosti o Snímání úsměvu viz
„Příručka k produktu Handycam“ (PDF)
(str. 25).
HOME“ a „
OPTION“
Zobrazení vysvětlení HOME MENU (HELP)
 Stiskněte
(HOME)  (nebo ).
 Dotkněte se
(HELP).
Dolní část
(HELP) se zabarví oranžově.
(HOME) 

(HOME)
 Dotkněte se položky, o níž chcete vědět víc.
Jakmile se položky dotknete, zobrazí se
příslušné informace na obrazovce.
Pro provedení zvolené položky stiskněte
[ANO].
(OPTION)
Použití HOME MENU
Nastavení můžete změnit dle vlastního
uvážení. Stisknutím tlačítka (HOME)
 (nebo ) zobrazte nabídku.
Položky
nabídky
Použití OPTION MENU
Nabidka (OPTION) se zobrazuje
podobně jako na počítači místní nabídka, a
to po klepnutí pravým tlačítkem myši.
Stisknutím (OPTION) zobrazíte položky
nabídky, které lze změnit v aktuální situaci.
Položky
nabídky
Kategorie
1 Stiskněte požadovanou kategorii a
Výstupek
pak položku pro změnu nastavení.
2 Postupujte podle pokynů na
obrazovce.
 Tipy
Není-li položka zobrazena na obrazovce,
změňte stránku dotykem
/ .
Obrazovky HOME MENU skryjete stisknutím
.
V aktuálním režimu nahrávání/přehrávání
nelze vybrat šedě zabarvené položky.
CZ
20
1 Stiskněte požadovaný výstupek a
pak položku pro změnu nastavení.
2 Po dokončení nastavení stiskněte
.
 Poznámky
Pokud
položka, kterou hledáte, není na
obrazovce, stiskněte jiný záložka. Nemůžeteli položku najít, funkci za této situace nelze
použít.
Nabídku
(OPTION) nelze použít během
operace Easy Handycam.
Položky HOME MENU
kategorie
kategorie
(SNÍMÁNÍ)
(NASTAVENÍ)
NASTAV.
PRO FILM
FILM*
FOTOGRAFIE*1
PLYN.POM.
NAH
1
kategorie
OPRAVIT
DATAB.O.
(ZOBRAZENÍ OBRAZŮ)
kategorie
(DALŠÍ)
ODSTRANIT*1 [ ODSTRANIT],
[ ODSTRANIT]
ZACHYTIT
FOTO (HDRCX12E)
STŘH
[ ODSTRANIT],
[ ODSTRANIT],
[ROZDĚLIT]
UPRAVIT
[
PŘIDAT],
SEZNAM
[
PŘIDAT],
[
[
[
[
[
[
[
[
TISK
PŘIPOJIT
USB
PRŮV.PŘIPOJ.
TV*1
kategorie
PŘIDAT dle data],
PŘIDAT dle data],
SMAZAT],
SMAZAT],
SMAZAT VŠE],
SMAZAT VŠE],
PŘESUNOUT],
PŘESUNOUT]
[ PŘIPOJIT USB],
[DISC BURN]
(SPRÁVA MÉDIA)
NAST.
/
*1
INFO O
MÉDIU
FORMÁT.
MÉDIUM*1
NASTAV.
PRO FOTO
Nahrávání/Přehrávání/Ukládání obrazů
VISUAL
INDEX*1
INDEX*1
INDEX*1
SEZNAM
[REŽIM NAHR.],
[REŽIM ZVUKU],
[KOREKCE AE],
[KOREKCE WB],
[REFL.NIGHTSHOT],
[VÝBĚR ŠÍŘKY],
[DIGIT.ZOOM],
[STEADYSHOT],
[AUT.POM.ZÁVĚR.],
[X.V.COLOR],
[VODICÍ MŘÍŽ.],
[ZEBRA],
[NAST. ZBÝVÁ],
[DATUM DO TIT],
[REŽIM BLESKU]*1,
[ÚROV.BLESKU],
[KOR.ČERV.OČÍ],
[NASTAVENÍ VOLIČE],
[PŘEDSÁDKA]
[ VELIK.OBR.]*1,
[Č.SOUBORU],
[KOREKCE AE],
[KOREKCE WB],
[REFL.NIGHTSHOT],
[STEADYSHOT],
[VODICÍ MŘÍŽ.], [ZEBRA],
[REŽIM BLESKU]*1,
[ÚROV.BLESKU],
[KOR.ČERV.OČÍ],
[NASTAVENÍ VOLIČE],
[PŘEDSÁDKA]
NAST.FUNK. [NAS.DETEK.TVÁŘE],
TVÁŘE
[ÚSMĚV - ZÁVĚRKA]*3
NAST.ZOBR. [DATOVÝ KÓD],
OBR.
[ZOBRAZENÍ ]
NAST.
[HLASITOST]*1,
ZVUK./
[ZVUKY]*1, [JAS LCD],
ZOBR*2
[PODSVÍC.LCD],
[BARVA LCD]
NASTAV.
[TYP TV],
VÝSTUPU
[VÝSTUP ZOBR.],
[KOMPONENTNÍ],
[ROZLIŠENÍ HDMI]
CZ
21
NAST.HOD/
JAZ
OBECNÁ
NASTAV.
[NAST.HODIN]*1,
[NAST.PÁSMA],
[LETNÍ ČAS],
[ NAST.JAZYKA]*1
[REŽIM DEMO],
[INDIK.NAHR.],
[KALIBRACE],
[AUT.VYPN.],
[REŽIM RYCH.ZAP.],
[DÁLKOVÉ OVL.],
[OVLÁDÁNÍ HDMI]
*1Tyto položky lze nastavit během funkce Easy
Handycam.
*2Název nabídky je změněn na [NASTAVENÍ
ZVUKU] během funkce Easy Handycam.
*3Můžete nastavit i jiné funkce než [NAST.
RÁMEČKŮ] během operace Easy Handycam.
Položky OPTION MENU
Položky, jež lze nastavit jen v nabídce
OPTION MENU, budou popsány níže.
karta
[BOD.MĚŘ./OSTŘ.], [BOD.MĚŘENÍ],
[BOD.OSTŘENÍ], [TELE MACRO],
[EXPOZICE], [OSTŘENÍ],
[VÝBĚR SCÉNY], [VYVÁŽ.BÍLÉ],
[COLOR SLOW SHTR],
[SUPER NIGHTSHOT]
karta
[PROLÍNAČKA], [DIGIT.EFEKT],
[OBRAZ.EFEKT]
karta
[ZOOM MIKROFONU],
[REFER.ÚR.MIK], [SAMOSPOUŠŤ],
[ČASOVÁNÍ], [NAHRÁT ZVUK]
 (Karta závisí na konkrétní situaci)/žádná karta
[PREZENTACE], [NAST.PREZENTACE],
[KOPIE], [DATUM/ČAS], [VELIKOST]
CZ
22
Ukládání obrazů
Kvůli omezené kapacitě média „Memory
Stick PRO Duo“ se ujistěte, že snímky
průběžně ukládáte na externí médium jako
je DVD-R nebo počítač.
Snímky nahrané na videokameru lze
ukládat podle pokynů níže.
Použití počítače
Pomocí „PMB“ na dodaném CD-ROM
lze ukládat nahrané snímky v kvalitě HD
(vysoké rozlišení) nebo SD (standardní
rozlišení). Podrobnosti viz strana „PMB
Guide“ (str. 27).
Snímky nahrané na videokameru lze
snadno uložit přímo na disk stisknutím
tlačítka
(DISC BURN).
Ukládání obrazů do počítače (Easy PC Backup)
Obrazy nahrané ve videokameře můžete
ukládat na pevný disk počítače.
Vytvoření disku s vybranými obrazy
Snímky zkopírované do počítače lze uložit
na disk. Snímky je možné upravovat.
Připojení k jiným zařízením
Nejprve připojte videokameru pomocí
dodaného napájecího adaptéru do síťové
zásuvky.
Podrobnosti o přehrávacím zařízení
naleznete v uživatelské příručce zařízení.
Vytvoření disku v kvalitě SD (standardní
rozlišení)
Připojte videokameru k rekordéru DVD/
HDD apod., pro kopírování snímků na
disk.
Nahrávání/Přehrávání/Ukládání obrazů
Vytvoření disku metodou jednoho dotyku
(One Touch Disc Burn)
 Zapněte videokameru.
 Připojte konektor  (USB) vaší kolébky
Handycam Station a záznamového zařízení
(DVD vypalovačka apod.) dodaným USB
kabelem.
Automaticky se zobrazí obrazovka [VÝBĚR
USB].
 Dotkněte se [ PŘIPOJIT USB].
 Spusťte nahrávání na připojeném zařízení.
 Po ukončení kopírování stiskněte [KON] 
[ANO], a odpojte kabel USB.
 Zapněte videokameru.
 Dotkněte se tlačítka
(ZOBRAZENÍ
OBRAZŮ).
 Připravte záznamové zařízení.
Zapněte zařízení a vložte disk pro nahrávání
pomocí rekordéru DVD. Je-li nahrávací
zařízení vybaveno voličem vstupu, vyberte
příslušný vstup.
 Připojte vaší videokameru k rekordéru
(videorekordér nebo rekordéry DVD/HDD)
pomocí propojovacího kabelu A/V (je
součástí dodávky) A/V nebo propojovacího
kabelu S VIDEO (volitelný).
Připojte videokameru do vstupních zdířek
záznamového zařízení.
 Spusťte přehrávání na videokameře a nahrajte
obraz na záznamové zařízení.
 Po ukončení kopírování zastavte záznamové
zařízení a teprve poté videokameru.
Vytvoření disku v kvalitě HD (vysoké
rozlišení)
Připojte vaší videokameru k rekordéru
Sony Blu-ray Disc nebo k zařízení pro
zápis DVD apod., pomocí USB připojení
pro zápis snímků v kvalitě HD (vysoké
rozlišení) bez zhoršení kvality.
CZ
23
Mazání obrazů
Nastavte kvalitu videoklipu, který chcete
smazat, předem.
1 Dotkněte se
(HOME) 
(DALŠÍ)  [ODSTRANIT].
2 Dotkněte se [
ODSTRANIT].
3 Dotkněte se [
ODSTRANIT] nebo
[
ODSTRANIT], a pak zvolte
videoklip, který chcete smazat.
Vybraný videoklip bude označen
symbolem .
4 Dotkněte se
 [ANO] 
.
Vymazání všech videoklipů najednou
V kroku 3 stiskněte [
ODSTR.VŠE]/
[
ODSTR.VŠE]  [ANO]  [ANO]

.
Mazání fotografií
 V kroku 2 stiskněte [ ODSTRANIT].
 Dotkněte se [ ODSTRANIT] a pak
fotografie, kterou chcete vymazat.
Vybraná fotografie bude označena symbolem
.
 Dotkněte se
 [ANO] 
.
 Tipy
Chcete-li smazat všechny fotografie najednou, v
kroku  stiskněte [ ODSTRANIT VŠE] 
[ANO]  [ANO] 
.
Mazání všech snímků (Formát)
Dotkněte se (HOME) 
(SPRÁVA
MÉDIA)  [FORMÁT.MÉDIUM] 
[ANO]  [ANO] 
.
 Poznámky
Formátování
CZ
24
smaže všechny snímky nahrané na
médium „Memory Stick PRO Duo“.
Použití počítače
Použití počítače
Příručka a software, který je třeba
instalovat
 „Příručka k produktu Handycam“
(PDF)
„Příručka k produktu Handycam“ (PDF)
obsahuje detailní pokyny a údaje o
videokameře a jejím praktickém využití.
 „PMB“ (pouze pro uživatele
Windows)
„PMB“ je dodaný software. Můžete provést
tyto operace.
 Vytvoření
disku metodou One Touch
snímků do počítače
 Editace snímků
 Vytvoření disku
 Kopírování
 Poznámky
Dodaný software „PMB“ není podporován
Instalace a prohlížení dokumentu
„Příručka k produktu Handycam“ (PDF)
Pro prohlížení dokumentu „Příručka k
produktu Handycam“ (PDF), je zapotřebí
nainstalovat Adobe Reader na vašem
počítači.
 Zapněte počítač.
 Vložte CD-ROM (je součástí dodávky) do
diskové jednotky vašeho počítače.
Zobrazí se instalační obrazovka.
 Tipy
Pokyny pro uživatele Macintosh jsou uvedeny
níže.
 Zapněte počítač.
Použití počítače
počítači Macintosh. Pro použití počítače
Macintosh připojeného k vaší videokameře
postupujte podle pokynů na stránkách.
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/
ms/cz/
 Zvolte jazyk a název modelu vaší Handycam
a pak klepněte na [Handycam Handbook
(PDF)].
Spustí se instalace. Po ukončení instalace se
na ploše počítače objeví zkratka k dokumentu
„Příručka k produktu Handycam“ (PDF).
Název modelu vaší Handycam je vytištěn na
spodní části zařízení.
 Klepněte na [Exit]  [Exit] a odstraňte CDROM z diskové jednotky počítače.
Dokument „Příručka k produktu Handycam“
(PDF) otevřete dvojitým klepnutím na ikonu
„Příručka k produktu Handycam“.
 Vložte CD-ROM (je součástí dodávky) do
diskové jednotky vašeho počítače.
 Otevřete složku [Handbook] na CDROM, dvakrát poklepejte na složku [CZ]
a přesuňte „Handbook.pdf“ do počítače.
K prohlédnutí dokumentu „Příručka k
produktu Handycam“ dvakrát poklepejte
na „Handbook.pdf“.
Instalace „PMB“
 Systémové požadavky
OS: Microsoft Windows 2000 Professional
SP4/Windows XP SP2*/Windows
Vista*
* 64bitové edice a Starter (Edition) nejsou
podporovány.
 Klepněte na [Handycam Handbook].
Zobrazí se obrazovka instalace „Příručka k
produktu Handycam“ (PDF).
Je potřeba standardní instalace.
Funkčnost není zaručena, pokud byl
operační systém upgradován nebo v
prostředí multi-boot.
CZ
25
CPU: Intel Pentium 4 2,8 GHz nebo
rychlejší (doporučujeme Intel Pentium
4 3,6 GHz nebo rychlejší, Intel Pentium
D 2,8 G Hz nebo rychlejší, Intel Core
Duo 1,66 GHz nebo rychlejší, nebo Intel
Core 2 Duo 1,66 GHz nebo rychlejší.)
Intel
Pentium III 1 GHz nebo rychlejší
umožňuje tyto funkce:
 Importování obsahu do počítače
 One Touch Disc Burn
 Vytvoření disku ve formátu AVCHD/
DVD video
 Kopírování disku
 Zpracování pouze obsahu ve formátu SD
(standardní rozlišení)
Paměť: Pro Windows 2000/Windows
XP: 512 MB nebo více (doporučuje
se 1 GB nebo více.) Pro zpracování
pouze obsahu v kvalitě SD (standardní
rozlišení), je zapotřebí paměti 256 MB
nebo více.
Pro Windows Vista: 1 GB nebo více
Pevný disk: Místo na disku pro instalaci:
Přibližně 500 MB (Pro vytvoření disků
ve formátu AVCHD může být potřeba
10 GB nebo více.)
Displej: Minimálně 1 024 × 768 bodů
Jiné: port  USB (musí být dodán jako
standard, doporučen je Hi-Speed
USB (kompatibilní USB 2.0)), DVD
vypalovač (pro instalaci je zapotřebí
jednotky CD-ROM)
 Poznámky
Snímky
lze načíst z média „Memory Stick PRO
Duo“ pomocí slotu Memory Stick na počítači.
V následujících případech nepoužívejte
slot Memory Stick na počítači, ale připojte
videokameru pomocí kabelu USB:
 Počítač není kompatibilní s „Memory Stick
PRO Duo“.
 Je zapotřebí adaptéru Memory Stick Duo.
 „Memory Stick PRO Duo“ nelze ze slotu
Memory Stick načíst.
 Čtení dat ze slotu Memory Stick je pomalé.
 Postup instalace
Před připojením kamery k počítači
nainstalujte na Windows počítač
požadovaný software. Instalace je zapotřebí
jen poprvé.
Obsah a postupy instalace se mohou lišit
podle operačního systému.
 Ujistěte se, že kamera není připojena k
počítači.
 Zapněte počítač.
 Poznámky
Pro
instalaci se připojte jako správce.
instalací vypněte všechny aplikace a
zavřete programy.
 Vložte CD-ROM (je součástí dodávky) do
diskové jednotky vašeho počítače.
Zobrazí se obrazovka instalace.
Před
Pozor
CZ
26
Tato videokamera zachycuje záběry s
vysokým rozlišením ve formátu AVCHD.
Pomocí dodaného PC software lze nahrát
videoklip s vysokým rozlišením na média
DVD. Avšak,média DVD obsahující
snímky AVCHD se nedoporučuje používat
s přehrávači DVD. DVD přehrávač by
mohl smazat data na disku nebo by nedošlo
k vysunutí disku.
DVD média obsahující snímky AVCHD
lze přehrát na kompatibilním přehrávači
Blu-ray Disc nebo jiném kompatibilním
zařízení.
Pokud se obrazovka nezobrazí
 Klepněte na [Start] a pak na
[My Computer]. (Pro Windows 2000,
dvakrát klepněte na [My Computer].)
 Dvakrát klepněte na [SONYPICTUTIL
(E:)] (CD-ROM) (disková jednotka).*
* Názvy jednotek (jako (E:)) se mohou
podle počítače lišit.
 Klepněte na [Install].
 Zvolte jazyk pro aplikaci a klepněte na [Next].
 Po zobrazení obrazovky připojení, připojte
videokameru podle pokynů níže.
 Připojte napájecí adaptér k Handycam
Station a síťové zásuvce.
 Vložte pevně videokameru do kolébky
Handycam Station a zapněte ji.
 Připojte konektor  (USB) na Handycam
Station (str. 16) k počítači pomocí
dodaného kabelu USB. Automaticky se
zobrazí obrazovka [VÝBĚR USB].
Pokud se nezobrazí obrazovka [VÝBĚR
USB], stiskněte
(HOME) 
(DALŠÍ)  [PŘIPOJIT USB].
Operování „PMB“
Pro spuštění „PMB“, klepněte na [Start] 
[All Programs]  [Sony Picture Utility]
 [PMB - Picture Motion Browser].
Pro základní funkce „PMB“ viz „PMB
Guide“.
„PMB Guide“ zobrazíte klepnutím na
[Start]  [All Programs]  [Sony Picture
Utility]  [Help]  [PMB Guide].
 Stiskněte [ PŘIPOJIT USB] na
obrazovce [VÝBĚR USB] videokamery.
Použití počítače
 Klepněte na [Continue].
 Přečtěte [License Agreement], zvolte
[I accept the terms of the license agreement]
zda souhlasíte a klepněte na [Next].
 Potvrďte nastavení instalace a klepněte na
[Install].
 Postupujte podle pokynů instalace na
obrazovce.
Podle typu počítače může být nutné
nainstalovat jiný software. Zobrazí-li se
obrazovka instalace, postupujte podle pokynů
instalace.
 Pokud je to nutné, po ukončení instalace
počítač restartujte.
 Vyjměte CD-ROM z diskové jednotky vašeho
počítače.
Odpojení USB kabelu
 Klepněte na ikonu
 [Safely remove
USB Mass Storage Device]  [OK] (pouze
Windows 2000) na liště vpravo dole na ploše
počítače.
 Stiskněte [KON]  [ANO] na obrazovce
videokamery.
 Odpojte kabel USB.
CZ
27
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů
Pokud se při použití videokamery setkáte
s jakýmikoli problémy, prostudujte si
následující tabulku, která vám pomůže
problém vyřešit. Pokud problém
přetrvává, vypněte videokameru, odpojte
zdroj napájení a obraťte se na zástupce
společnosti Sony.
Příznaky
videokamery naleznete v příručce
„Příručka k produktu Handycam“ (PDF) a pro
připojení k počítači viz „PMB Guide“.
Videokameru nelze zapnout.
Připojte
nabitý modul akumulátoru k
videokameře (str. 7).
Připojte zásuvku napájecího adaptéru do
elektrické zásuvky (str. 7).
Videokamera nefunguje, ani když je
napájení zapnuté.
Po
zapnutí se videokamera připravuje k
činnosti po několik sekund. Nejedná se o
žádnou závadu.
Odpojte napájecí adaptér ze síťové zásuvky
nebo vyjměte modul akumulátoru, po
uplynutí 1 minuty modul akumulátoru
znovu připojte nebo znovu připojte
adaptér. Pokud funkce stále nefungují,
stiskněte tlačítko RESET (str. 17) ostrým
předmětem. (Stisknutím tlačítka RESET
budou resetována všechna nastavení,
včetně hodin.)
Videokamera se zahřívá.
Videokamera
se může během používání
zahřívat. Nejedná se o žádnou závadu.
Videokamera se náhle vypne.
Použijte
napájecí adaptér.
zapněte napájení.
Nabíjení modulu akumulátoru (str. 7).
Opět
CZ
28
Stisknutí START/STOP nebo PHOTO
nenahrává snímky.
Nastavte
přepínač POWER na
(Videoklip) nebo (Fotografie)
(str. 10).
 V režimu spánku nelze nahrávat snímky.
Stiskněte tlačítko QUICK ON (str. 17).
Videokamera ukládá právě zaznamenaný
snímek na médium „Memory Stick PRO
Duo“. Během té doby nelze vytvořit jinou
nahrávku.
Médium „Memory Stick PRO Duo“ je plné.
Vložte nové médium „Memory Stick PRO
Duo“ nebo „Memory Stick PRO Duo“
zformátujte. Vymažte nepotřebné obrazy
(str. 24).
Celkový počet videoklipů a fotografií
překračuje nahrávací kapacitu média.
Vymažte nepotřebné obrazy (str. 24).
Nelze upravit „PMB“.
Zkontrolujte
prostředí počítače pro
instalaci „PMB“.
Nainstalujte „PMB“ ve správném pořadí
(str. 25).
„PMB“ nefunguje.
Ukončete
„PMB“ a počítač restartujte.
Videokamera není počítačem
rozpoznána.
Odpojte
všechna zařízení od konektoru
USB kromě myši, klávesnice a
videokamery.
Odpojte USB kabel od počítače a od
Handycam Station, restartujte počítač a
připojte počítač a videokameru znovu ve
správném pořadí.
Zobrazení výsledků vnitřní kontroly/
Výstražné indikátory
Indikátory/Zprávy
Bliká-li
Objeví-li se na LCD obrazovce indikátory,
zkontrolujte následující.
Pokud problém přetrvává i poté, co jste se
opakovaně pokoušeli ho vyřešit, obraťte
se na prodejce Sony nebo na autorizované
servisní středisko Sony.
Indikátory/Zprávy
Příčiny/Řešení
C:04:
Modul
C:13: /
C:32:
101-0001


indikátor
pomalu, dochází volné
místo pro nahrávání
snímků.
Není vloženo médium
„Memory Stick PRO
Duo“ (str. 11).
Bliká-li indikátor rychle,
není dost volného místa
pro nahrávání snímků.
Smažte nepotřebné
soubory nebo
zformátujte „Memory
Stick PRO Duo“ po
přeuložení snímků na
jiná média (str. 24).
Soubor databáze obrazů
je poškozen.
Médium „Memory
Stick PRO Duo“ je
poškozeno. Zformátujte
„Memory Stick PRO
Duo“ videokamerou.
Bylo vloženo
nekompatibilní médium
„Memory Stick Duo“.
Přístup k médiu
„Memory Stick PRO
Duo“ byl zakázán na
jiném zařízení.
Došlo k závadě blesku.
Světlo není dostačující.
Použijte blesk.
Videokamera je
nestabilní. Držte
kameru pevně oběma
rukama. Indikátor
varování proti otřesům
kamery však nezmizí.
Médium „Memory Stick
PRO Duo“ je plné.
Fotografie nelze
nahrávat během
zpracování. Chvíli
počkejte, poté zahajte
nahrávání.
Odstraňování problémů
E:20: /
E:31: /
E:61: /
E:62: /
E:91: /
E:94:
akumulátoru
není typu
„InfoLITHIUM“
(řada H). Použijte
modul akumulátoru
„InfoLITHIUM“ (řada
H) (str. 7).
Připojte pevně konektor
napájecího kabelu
napájecího adaptéru
do zdířky DC IN na
kolébce Handycam
Station nebo na
videokameře (str. 7).
Odpojte zdroj napájení.
Znovu jej připojte a
zkuste videokameru
použít.
Vyskytla se závada,
kterou nemůžete
opravit. Obraťte se na
prodejce společnosti
Sony nebo autorizované
servisní středisko
společnosti Sony.
Sdělte jim 5místný kód
začínající „E“.
Bliká-li indikátor
pomalu, je soubor
poškozen nebo
nečitelný.
Baterie je téměř vybitá.
Příčiny/Řešení
CZ
29
Doplňující informace
Bezpečnostní opatření
Použití a péče
Videokameru
CZ
30
ani příslušenství nepoužívejte ani
neukládejte na těchto místech:
 V nadměrném horku, zimě či vlhkosti. Nikdy
je nevystavujte teplotám nad 60 °C, například
na přímém slunečním světle, u topení nebo v
automobilu zaparkovaném na slunci. Může
dojít k jejich poškození nebo se mohou
zdeformovat.
 V blízkosti silného magnetického pole ani
pod vlivem mechanických vibrací. Muže dojít
k poškození videokamery.
 Blízko silných rádiových vln nebo radiace.
Funkce nahrávání videokamery by mohly být
narušeny.
 Blízko přijímačů AM a videozařízení. Mohlo
by dojít k šumům.
 Na písečné pláži nebo v prachu. Pokud se
do videokamery dostane písek, mohla by se
poškodit. Některá poškození nelze opravit.
 Blízko oken nebo venku, kde mohou být
obrazovka LCD nebo objektiv vystaveny
přímému slunečnímu svitu. Tím se poškodí
vnitřní část obrazovky LCD.
K napájení videokamery používejte pouze
stejnosměrný proud 6,8 V/7,2 V (modul
akumulátoru) nebo stejnosměrný proud 8,4 V
(napájecí adaptér).
Při napájení střídavým či stejnosměrným
proudem používejte doplňky doporučené v
tomto návodu.
Nevystavujte videokameru působení vody, např.
při dešti nebo u moře. Voda by mohla způsobit
poškození videokamery. Některá poškození
nelze opravit.
Dostane-li se dovnitř kamery nějaký předmět či
tekutina, odpojte kameru od zdroje napájení a
před dalším používáním ji nechte zkontrolovat
v odborném servisu Sony.
Vyvarujte se drsnému zacházení, rozebírání,
upravování, fyzickým otřesům nebo nárazům,
jako například tlučení, upuštění přístroje nebo
šlapání na něj. Buďte opatrní při zacházení s
objektivem.
Když videokamery nepoužíváte, přepněte
přepínač POWER do polohy OFF (CHG).
Nepoužívejte videokameru, pokud je zabalena v
nějaké látce, např. v ručníku. Mohlo by dojít k
přehřátí.
Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku,
nikoliv za kabel.
Snažte
se nepoškodit napájecí kabel, např.
položením těžkých předmětů na něj.
Udržujte kovové kontakty čisté.
Dálkový ovladač a knoflíkovou baterii
uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud dojde k
polknutí baterie, ihned vyhledejte lékařskou
pomoc.
Při vytečení elektrolytu z akumulátoru
postupujte takto:
 Obraťte se na autorizovaný servis Sony .
 Důkladně umyjte veškerý elektrolyt, který se
mohl dostat do kontaktu s vaší pokožkou.
 Dostane-li se vám do očí, vypláchněte je
dostatečným množstvím vody a navštivte
lékaře.
 Nepoužíváte-li videokameru delší
dobu
Občas
ji zapněte a nechte zapnutou, např.
přibližně 3 minuty přehrávejte nebo nahrávejte
obrazy.
Před dlouhodobějším skladováním modul
akumulátoru vybijte.
Obrazovka LCD
Na
obrazovku LCD netlačte, mohla by se
poškodit.
Pokud videokameru používáte v chladném
prostředí, může se na obrazovce LCD objevit
reziduální obraz. Nejedná se o žádnou závadu.
Během použití se zadní strana LCD zahřívá.
Nejedná se o žádnou závadu.
 Čištění obrazovky LCD
Pokud je obrazovka LCD znečištěna
prachem nebo otisky prstů, doporučujeme
vám ji očistit měkkým hadříkem. Použijeteli čisticí sadu LCD Cleaning Kit (volitelné
příslušenství), nenanášejte čisticí roztok
přímo na obrazovku. Použijte čisticí papír
navlhčený tímto roztokem.
Péče o povrch videokamery
Je-li
videokamera zašpiněná, očistěte ji měkkým
hadříkem navlhčeným vodou a poté ji otřete
dosucha.
Povrch videokamery by se mohl poškodit za
těchto okolností:
 Při použití chemikálií, např. ředidel, benzinu,
alkoholu, chemických látek, repelentů,
insekticidů a opalovacího krému.
 Při
manipulaci s videokamerou, pokud máte
ruce potřísněny těmito látkami.
 Při dlouhodobějším kontaktu povrchu
videokamery s gumovými či vinylovými
předměty
Údržba a skladování objektivu
V
následujících případech je nutné očistit
povrch čočky objektivu měkkým hadříkem:
 Na povrchu čočky jsou otisky prstů.
 V horkém nebo vlhkém prostředí.
 Je-li objektiv vystaven působení slané vody,
např. u moře.
Přechovávejte jej v dobře větraném a
bezprašném prostředí.
Jako ochranu před plísněmi čistěte
objektiv pravidelně dle pokynů uvedených
výše. Doporučujeme zapnout a používat
videokameru přibližně jednou za měsíc - tak ji
uchováte v optimálním stavu po dlouhou dobu.
Nabíjení vestavěného dobíjecího
akumulátoru
 Stlačte výstupek a nehtem vytáhněte pouzdro
baterie.
 Vložte novou baterii směřující stranou +
nahoru.
 Vložte modul akumulátoru zpět do
dálkového ovladače, dokud nezapadne.
Výstupek
VAROVÁNÍ
Baterie může při nesprávném zacházení
explodovat. Baterii nedobíjejte, neotvírejte
a nevhazujte ji do ohně.
Jakmile
je lithiová baterie vybitá, může se
zmenšit operační rádius dálkového ovladače,
příp. nemusí ovladač fungovat správně. V
takovém případě baterii nahraďte lithiovou
baterií Sony CR2025. Použití jiné baterie může
způsobit požár nebo výbuch.
Doplňující informace
Ve videokameře je vestavěný dobíjecí
akumulátor, který uchovává datum, čas a
další nastavení i v případě, že je vypínač
POWER nastaven do polohy OFF (CHG).
Vestavěný dobíjecí akumulátor je dobíjen
při každém připojení videokamery do
síťové zásuvky přes napájecí adaptér, nebo
když je připojen modul akumulátoru.
Pokud byste videokameru vůbec
nepoužívali, vybije se dobíjecí akumulátor
přibližně za 3 měsíce. Používejte
videokameru po nabití vestavěného
dobíjecího akumulátoru.
Pokud dojde k vybití tohoto akumulátoru,
nebudou ostatní funkce videokamery,
kromě nahrávání data, ovlivněny.
Výměna baterie dálkového ovladače
 Postupy
Připojte videokameru do síťové zásuvky
pomocí dodaného napájecího adaptéru a
ponechejte ji po dobu alespoň 24 hodin s
přepínačem POWER v poloze OFF (CHG).
CZ
31
Specifikace
Systém
Obrazovka LCD
Formát video komprese: AVCHD (HD)/MPEG2
(SD)/JPEG (Fotografie)
Snímek: 6,7 cm (typ 2,7, poměr stran 16:9)
Formát audio komprese: Dolby Digital
2/5,1kanálů
Dolby Digital 5.1 Creator
Video signál: PAL barvy, standard CCIR 1080/50i
specifikace
Formát nahrávání: videoklip (HD): AVCHD
1080/50i
Videoklip (SD): MPEG2-PS
Fotografie: Exif Ver.2.2*
Snímací zařízení: 5,8 mm (typ 1/3,13) CMOS
senzor
Nahrávání pixelů (fotografie, 4:3):
Max. 10,2 mega (3 680 × 2 760) pixelů**
Gross: Přibl. 5 660 000 pixelů
Efektivní (videoklip, 16:9):
Přibl. 3 810 000 pixelů
Efektivní (fotografie, 16:9):
Přibl. 3 810 000 pixelů
Efektivní (fotografie, 4:3):
Přibl. 5 080 000 pixelů
Objektiv: Carl Zeiss Vario-Sonnar T
12 × (Optický), 24 ×, 150 × (Digitální)
Ohnisková vzdálenost: F=1,8 - 3,1
Průměr filtru: 37 mm
f=4,9 - 58,8 mm
Po převedení do 35 mm fotoaparátu
Pro videoklipy: 40 - 480 mm (16:9)
Pro fotografie: 37 - 444 mm (4:3)
Teplota barev: [AUTO], [1 STISKEM],
[UVNITŘ] (3 200 K), [VENKU] (5 800 K)
Minimální osvětlení: 5 lx (lux) ([AUT.POM.
ZÁVĚR.] [ZAP], Rychlost závěrky 1/25
sekund)
0 lx (lux) (během funkce NightShot)
* „Exif“ je formát fotografií stanovený
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association). Soubory
v tomto formátu mohou obsahovat dodatečné
informace o nastavení videokamery v době
nahrávání.
**Jedinečná bodová sada snímače Sony ClearVid
CMOS a systém zpracování obrazu (BIONZ)
umožňuje, aby rozlišení fotografií odpovídalo
popsaný velikostem.
konektory Vstup/Výstup
CZ
32
Konektor dálkového ovládání A/V: Komponentní
konektor video a audio výstupu.
HDMI OUT zdířka: (mini) konektor HDMI
Celkový počet bodů: 211 200 (960 × 220)
Hlavní
Požadavky napájení: DC 6,8 V/7,2 V (modul
akumulátoru)
DC 8,4 V (Napájecí adaptér)
Průměrná spotřeba energie: během nahrávání
pomocí LCD s normálním jasem:
HD: 3,8 W SD: 3,3 W
Operační teplota: 0°C až 40°C
Teplota skladování: -20°C až + 60°C
Rozměry (přibl.): 69 × 67 × 129 mm (š×v×d)
včetně vyčnívajících částí.
69 × 67 × 131 mm (š×v×d)
včetně vyčnívajících částí a připojeného
modulu akumulátoru.
Hmotnost (přibl.): 370 g
pouze hlavní jednotka
450 g včetně dodaného dobíjecího modulu
akumulátoru.
Handycam Station DCRA-C240
Konektor Vstup/Výstup
zdířka A/V OUT: Komponentní konektor video
a audio výstupu.
zdířka USB: mini-B
Adaptér AC-L200
Požadavky napájení: 100 V - 240 V stř.,
50 Hz/60 Hz
Aktuální spotřeba: 0,35 A – 0,18 A
Spotřeba energie 18 W
Výstupní napětí: DC 8,4 V*
Operační teplota: 0°C až 40°C
Teplota skladování: -20°C až + 60°C
Rozměry (přibl.): 48 × 29 × 81 mm (š×v×d)
bez vyčnívajících částí.
Hmotnost (přibl.): 170 g bez napájecího kabelu
* Viz štítek napájecího adaptéru pro další
specifikace.
Dobíjecí modul akumulátoru
NP-FH60
Maximální výstupní napětí: DC 8,4 V
Výstupní napětí: DC 7,2 V
Kapacita: 7,2 wh (1 000 mAh)
Typ: Li-ion
Design a specifikace videokamery a doplňků se
mohou měnit bez předchozího upozornění.
Vyrobeno podle licence společnosti Dolby
Laboratories.
Doplňující informace
CZ
33
Ochranné známky
„Handycam“
a
jsou
registrované ochranné známky Sony
Corporation.
„AVCHD“ a logo „AVCHD“ jsou registrované
ochranné známky Matsushita Electric Industrial
Co., Ltd. a Sony Corporation.
„Memory Stick“, „
“, „Memory Stick Duo“,
„
“, „Memory Stick PRO
Duo“, „
“,
„Memory Stick PRO-HG Duo“,
„
“, „MagicGate“,
„
“, „MagicGate Memory
Stick“, a „MagicGate Memory Stick Duo“ jsou
registrované ochranné známky nebo ochranné
známky Sony Corporation.
„InfoLITHIUM“ je ochrannou známkou Sony
Corporation.
„x.v.Colour“ je ochrannou známkou Sony
Corporation.
„BIONZ“ je ochrannou známkou Sony
Corporation.
„BRAVIA“ je ochrannou známkou Sony
Corporation.
„VAIO“ je ochrannou známkou Sony
Corporation.
Dolby a dvojitý symbol D jsou ochranné
známky společnosti Dolby Laboratories.
HDMI, logo HDMI a High-Definition
Multimedia Interface jsou registrované
ochranné známky nebo ochranné známky
HDMI Licensing LLC.
Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista, a DirectX sou registrované
ochranné známky nebo ochranné známky
Microsoft Corporation v USA a v dalších
zemích.
Macintosh a Mac OS jsou registrované
ochranné známky Apple Inc. v USA a v dalších
zemích.
Intel, Intel Core, a Pentium jsou registrované
ochranné známky nebo ochranné známky Intel
Corporation nebo jejích dceřiných společností
ve Spojených státech a v dalších zemích.
Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat jsou
registrované ochranné známky nebo ochranné
známky Adobe Systems Incorporated v USA a v
dalších zemích.
CZ
34
Ostatní zde zmíněné názvy produktů mohou
být ochrannými známkami nebo registrovanými
ochrannými známkami příslušných společností.
Označení  a „“ nejsou v této příručce pokaždé
uváděny.
Először ezt olvassa el.
A készülék használatba vétele előtt kérjük,
tanulmányozza át ezt az útmutatót, és
őrizze meg, hogy a jövőben is fellapozhassa.
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye ki
a készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
Ne tegye ki az akkumulátorokat túlzott
hőnek, például napsütésnek, tűznek
vagy hasonlónak.
FIGYELEM!
Csak a megadott típusú akkumulátort/
elemet használja.
Ellenkező esetben tűz vagy sérülés
keletkezhet.
Európai vásárlóink
Figyelem
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses
mezők e készülék kép- és hangminőségét
befolyásolhatják.
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy találták,
hogy az EMC előírásokban meghatározott
korlátokon belül esik, ha 3 méternél
rövidebb atjatszókábellel használják.
Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy elektromágneses
erőtér miatt az adatátvitel megszakad, indítsa újra
az alkalmazást, vagy húzza ki, majd csatlakoztassa
ismét az adatátviteli (USB stb.) kábelt.
HU
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük,
hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladék kezelés helyes módját. Az
anyagok, újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol
a terméket megvásárolta.
Használható tartozékok: Távirányító,
„Memory Stick PRO Duo”
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy azt a használt elemek
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja
le. A feleslegessé vált elemek helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladék kezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. Olyan
berendezéseknél alkalmazott elemeket,
ahol biztonsági, teljesítményi, illetve adatok
megőrzése érdekében elengedhetetlen
az energiaellátás folyamatosságának
biztosítása, csak az arra felkészült szerviz
állomány cserélheti ki. Beépített elem
esetén, hogy biztosítható legyen az
elem megfelelő kezelése, a termékének
elhasználódásakor jutassa el azt az arra
kijelölt elektromos és elektronikus
hulladékgyűjtő pontra. Minden más
elem esetén kérjük, hogy tanulmányozza,
milyen módon lehet biztonságosan az
elemet a készülékből eltávolítani. A termék
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol
a terméket megvásárolta.
Megjegyzés az EU-s irányelveket
követő országokban élő vásárlóink
számára
A termék gyártója a Sony Corporation (címe:
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japán).
EMC- és termékbiztonsági ügyekben a hivatalos
márkaképviseletet a Sony Deutschland GmbH
(címe: Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Németország) látja el. Kérjük, hogy minden
szerviz- és garanciakérdéssel a különálló szervizés garanciadokumentumban megadott címen
keresse fel munkatársainkat.
Megjegyzések a használattal
kapcsolatban
Mellékelt tartozékok
A zárójelben ( ) a szállított mennyiség
található.
„Memory
Stick PRO Duo” 4 GB (1)
tápegység (1)
Tápkábel (1)
Handycam Station (1) 
Komponens A/V-kábel (1) 
A/V átjátszókábel (1) 
USB kábel (1) 
Vezeték nélküli távirányító (1)
A lítium gombelem előre behelyezett.
Akkumulátor NP-FH60 (1)
Hálózati
CD-ROM
„Handycam Application Software”
(1) (26. oldal)
 PMB
 PMB Guide
 A Handycam kézikönyve (PDF)
„A kamera használati útmutatója” (Ez a
kézikönyv) (1)
HU
A kamerával használható „Memory Stick” típusok
Videok
készítéséhez a következő jelölésű 1 GBos „Memory Stick PRO Duo” kártya használata
javasolt:

*

* A Mark2 jelöléstől függetlenül mindkettő
használható.
A kamerával legfeljebb 16 GB-os „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártya használható.
A „Memory Stick PRO Duo” felvételi idejével
kapcsolatosan lásd a 13. oldalt.
A „Memory Stick PRO Duo” és „Memory
Stick PRO-HG Duo” ebben a kézikönyvben
„Memory Stick PRO Duo”.
A kamera használata
A
kamera nem porálló, nem cseppálló, és nem
vízálló. Lásd: „Óvintézkedések” (32. oldal).
Ha a memóriaműködés-jelző világít vagy
villog, ne vegye ki a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát (11. oldal).
Ellenkező esetben a „Memory Stick PRO Duo”
károsodhat, a felvett képek elveszhetnek, vagy
egyéb hiba léphet fel.
Ne tegye a következőket, ha a
(Mozgókép)/
(Állókép) módot jelző lámpa (10. oldal), a
memóriaműködés-jelző lámpa (11. oldal) vagy a
QUICK ON lámpa (18. oldal) világít vagy villog.
Ellenkező esetben a „Memory Stick PRO Duo”
károsodhat, a felvett képek elveszhetnek, vagy
egyéb hiba léphet fel.
 Az akkumulátor, a hálózati tápegység vagy a
Handycam Station eltávolítása a kamerából
 A kamera kitevése külső ütésnek vagy
rázkódásnak
A „Memory Stick PRO Duo” memóriakártya
behelyezésekor vagy eltávolításakor ügyeljen
arra, hogy a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya ne ugorjon ki, és ne essen le.
HU
Ha
a kamerát egy másik készülékhez kábellel
csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy a kábel
csatlakozóját a megfelelő állásban helyezte-e
be. Ha a csatlakozót beerőlteti az aljzatba,
a csatlakozóaljzat megsérülhet, és a kamera
meghibásodhat.
Ha több alkalommal rögzít/töröl képeket, a
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártyán
töredezettség léphet fel. A képeket nem lehet
menteni vagy felvenni. Ilyenkor először mentse
a képeket valamilyen külső adathordozóra,
majd hajtsa végre a [HORDOZÓ FORMÁZ]
műveletet (25. oldal).
Tartsa megfelelően a kamerát, majd rögzítse a
csuklópántot az ábra szerint.
Az
LCD-panel beállításához nyissa ki 90 fokban
az LCD-panelt (), majd a lejátszáshoz vagy a
felvételkészítéshez forgassa el a legjobb szögben
(). Tükör módban történő felvételkészítéshez
az LCD-panelt forgassa el 180 fokban az
objektív irányába ().
90 fokban
(maximum)
90 fokban
(a kamerához képest)
180 fok (maximum)
Az
HU
LCD-képernyő rendkívül fejlett
gyártástechnológiával készült, így a ténylegesen
működő képpontok aránya több mint 99,99%.
Ennek ellenére előfordulhat, hogy folyamatosan
apró fekete pontok és/vagy színes (fehér, piros,
kék vagy zöld) pontok jelennek meg az LCDképernyőn. Ezek a pontok a gyártási folyamat
szokásos velejárói, és semmilyen módon nem
befolyásolják a felvételt.
A távirányító használatba vétele előtt távolítsa el
a szigetelő lapot.
Szigetelő lap
Felvételkészítés
A
felvétel elkezdése előtt próbálja ki, hogy a
készülék megfelelően rögzíti-e a képet és a
hangot.
A gyártó még abban az esetben sem vállal
felelősséget a felvétel elvesztéséből eredő kárért,
ha a felvétel vagy a lejátszás a kamera, „Memory
Stick PRO Duo” stb. meghibásodása vagy hibás
működése miatt hiúsul meg.
A televízióadások színrendszere országonként/
térségenként változik. Ha a kamerával készült
felvételt TV-készüléken szeretné megnézni,
akkor PAL rendszerű TV-készüléket kell
használnia.
A TV-műsorokat, a filmeket, a videokazettákat
és az egyéb információhordozókat gyakran
szerzői jogok védik. Az ilyen anyagok
illetéktelen másolása a szerzői jog védelméről
szóló törvénybe ütközhet.
Felvett képek lejátszása más eszközökön
A
kamera a MPEG-4 AVC/H.264 High Profile
for HD (high definition) felvételi képminőséggel
kompatibilis. Ezért a kamerával HD (high
definition) képminőségben felvett képeket nem
játszhat le a következő eszközökön:
 Egyéb AVCHD-formátummal kompatibilis
eszközök, amelyek nem támogatják a High
Profile módot.
 Az AVCHD-formátummal nem kompatibilis
eszközök
Mentse az összes felvételt
A
képadatok elvesztésének megelőzése
érdekében a felvett képeket rendszeresen
mentse külső adathordozóra. Javasoljuk, hogy
a képadatokat számítógéppel mentse el lemezre
(például DVD-R lemezre). A képadatokat
videomagnóval vagy DVD/HDD-felvevővel is
elmentheti (24. oldal).
A felvételkészítés után a képadatokat ajánlatos
rendszeresen elmenteni.
Amikor a kamera számítógéphez csatlakozik
A
kamera „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát ne formázza meg a számítógép
segítségével. Ellenkező esetben előfordulhat,
hogy a kamera nem működik megfelelően.
A kamera Handycam Station dokkolóba
történő behelyezésével kapcsolatos
megjegyzések
A
megfelelő érintkezés érdekében a kamerát
teljesen be kell helyezni a dokkolóba.
Ha a kamerát Handycam Station egységgel
használja, a kábeleket a Handycam Station
egységhez csatlakoztassa. A kábeleket ne
csatlakoztassa a Handycam Station egységhez és
a kamerához is.
Nyelvbeállítás
A
helyi nyelveken megjelenő képernyőmenük
a működési folyamatot mutatják be. A kamera
használata előtt szükség esetén változtassa
meg a képernyőre kerülő szövegek nyelvét
(10. oldal).
A kézikönyvről
Az
LCD-képernyő kézikönyvben látható
szemléltető képei digitális fényképezőgéppel
készültek, ezért nem feltétlenül egyeznek meg a
valóságban látható képernyőképekkel.
A képernyőképek Windows Vista operációs
rendszeren készültek. A képek a számítógép
operációs rendszerétől függően változhatnak.
A kamera használatával kapcsolatos további
részletekért tekintse meg a következőket: „A
Handycam kézikönyve” (PDF) és „PMB Guide”.
HU
Tartalomjegyzék
Először ezt olvassa el....................................2
Az első lépések
1. lépés: Az akkumulátor feltöltése.........7
2. lépés: A dátum és az idő beállítása
........................................................................ 10
A nyelv megváltoztatása................................ 10
3. lépés: „Memory Stick PRO Duo”
behelyezése............................................... 11
Képek felvétele/lejátszása/
mentése
Felvételkészítés........................................... 13
Lejátszás........................................................ 15
A felvétel megtekintése TV-készüléken
................................................................................... 16
Az egyes részek neve és funkciója....... 17
Felvétel/lejátszás közben látható
kijelzések..................................................... 19
Különböző funkciók végrehajtása „ HOME” és „ OPTION”.................. 21
Képek mentése............................................ 24
Képek törlése............................................... 25
Használat számítógéppel
Használat számítógéppel........................ 26
„A Handycam kézikönyve” telepítése és
megtekintése (PDF)....................................... 26
„PMB” telepítése.................................................. 26
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás................................................ 29
További információk
Óvintézkedések........................................... 32
Műszaki adatok........................................... 34
HU
Az első lépések
1. lépés: Az akkumulátor feltöltése
DC IN aljzat
Akkumulátor
DC-csatlakozó
Hálózati tápegység
Az „InfoLITHIUM” akkumulátort
(H-sorozat) a kamerához történő
csatlakoztatás után töltheti fel.
 Megjegyzés
A
kamerához kizárólag H-sorozatú
„InfoLITHIUM” akkumulátor használható.
1 A hálózati tápegységet
csatlakoztassa a Handycam Station
DC IN-aljzatához.
Ügyeljen arra, hogy DC-csatlakozón a
 jel felfelé nézzen.
2 Csatlakoztassa a tápkábelt a
hálózati tápegységhez és a fali
aljzathoz.
3 A POWER kapcsolót a nyíl irányába
/CHG lámpa
Az első lépések
POWER kapcsoló
Tápkábel
A fali aljzathoz
4 Az akkumulátort a
csatlakoztatáshoz kattanásig
csúsztassa a nyíl irányába.
5 Tegye a kamerát stabilan a
Handycam Station dokkolóra.
A /CHG (töltés) lámpa kigyullad, és
a töltés elkezdődik. Az akkumulátor
teljesen feltöltését követőn a /CHG
(töltés) lámpa kialszik. Vegye le
a kamerát a Handycam Station
dokkolóról.
Az akkumulátor levétele
Tolja a POWER kapcsolót OFF (CHG)
állásba.
Tolja el a BATT (akkumulátor) kioldó
gombot, és távolítsa el az akkumulátort.
eltolva állítsa OFF (CHG) helyzetbe
(alapértelmezett beállítás).
HU
BATT (akkumulátor)
kioldó gomb
(Egység: perc)
HD
Töltési idő
Felvételi idő*1*2
Folyamatos
felvételi idő
Szokásos
felvételi idő*3
Lejátszási idő*2
Az akkumulátor feltöltése a hálózati
tápegység segítségével
A POWER kapcsolót fordítsa OFF (CHG)
helyzetbe, majd a hálózati tápegységet
csatlakoztassa közvetlenül a kamera DC IN
aljzatához.
POWER kapcsoló
A  jelöléssel
a bal oldalon
DC-csatlakozó
DC IN aljzat
Nyissa ki az aljzatfedelet.
A mellékelt akkumulátor működési
időtartama
Töltési idő:
Egy teljesen lemerült akkumulátor
hozzávetőlegesen (legalább) ennyi perc
alatt töltődik fel.
Felvételi/lejátszási idő:
Hozzávetőleges időtartam percekben
megadva teljesen feltöltött akkumulátor
használata esetén.
A „HD” jelentése high definition
képminőség, az „SD” jelentése standard
definition képminőség.
HU
SD
135
110
130
55
65
180
195
*1[FELV.MÓD]: SP
*2Ha az LCD-háttérvilágítás bekapcsolt.
*3A szokásos felvételi idő azt az időt jeleníti meg,
amikor elindítja/leállítja a felvételt, ki- vagy
bekapcsolja a készüléket vagy zoomol.
Az akkumulátorról
Az akkumulátor eltávolításakor vagy a
hálózati tápegység leválasztásakor a POWER
kapcsolót csúsztassa az OFF (CHG) állásba, és
győződjön meg róla, hogy a (Mozgókép)
lámpa/ (Állókép) lámpa (10. oldal)/
memóriaműködés-jelző lámpa (11. oldal)/
QUICK ON lámpa (18. oldal) nem világít.
Ha a hálózati tápegység a kamera DC IN
csatlakozóaljzatához vagy a Handycam Station
dokkolóhoz csatlakozik, akkor az akkumulátor
még abban az esetben sem látja el árammal a
kamerát, ha a tápkábel nem csatlakozik a fali
aljzathoz.
A töltési/felvételi/lejátszási időről
25°C esetén mért időérték.
10°C és 30°C közötti érték javasolt.
Alacsony hőmérsékleten az elérhető felvételi és
lejátszási idő csökken.
A felvételi és lejátszási idő a kamera használati
körülményeinek függvényében csökkenhet.
A hálózati tápegységről
A hálózati tápegységet csatlakoztassa egy közeli
fali csatlakozóaljzatba. Ha a kamera használata
során meghibásodást észlel, azonnal húzza ki a
hálózati tápegységet a fali csatlakozóaljzatból.
A hálózati csatlakozóaljzatot ne helyezze el szűk
helyen, például a fal és egy bútordarab között.
Ügyeljen arra, hogy fémtárggyal ne zárja rövidre
a hálózati tápegység DC-csatlakozóját vagy
az akkumulátor pólusait. Ez meghibásodást
okozhat.
Ha
a hálózati tápegység a fali konnektorhoz
csatlakozik, a kamera még akkor is feszültség
alatt áll, ha kikapcsolja.
Az első lépések
Használat külföldön
A kamerához mellékelt hálózati tápegységgel
a kamerát bármely országban/régióban
használhatja. Az akkumulátort is feltöltheti.
Szükség esetén használjon a fali aljzatnak
megfelelő tápcsatlakozó-adaptert.
További részletekért lásd: „A Handycam
kézikönyve” (PDF).
HU
2. lépés: A dátum és az idő beállítása
(HOME) (21. oldal)
Érintse meg az LCDképernyőn található gombot.
POWER kapcsoló
A kamera első
használatakor az LCDképernyőn megjelenik
a [ÓRABEÁLLÍTÁS]
képernyő.
1 A zöld gomb nyomva tartása mellett
csúsztassa el a POWER kapcsolót
a nyíl irányába, amíg a megfelelő
lámpa ki nem gyullad.
(Mozgókép): Mozgóképek felvétele
(Állókép): Állóképek rögzítése
A kamera eső bekapcsolását követően
tekintse meg a 3. lépést.
Ha
bekapcsolja az
(Állókép) lámpát, a
képarány automatikusan 4:3-ra módosul.
2 Érintse meg a következőt:
(HOME) 
(BEÁLLÍTÁSOK)
 [ÓRA/ NYELV ÁL.] 
[ÓRABEÁLLÍTÁS].
3 Válassza ki a kívánt földrajzi
területet a
/
gombokkal, majd
érintse meg a [TOVÁBB] gombot.
4 Állítsa be az [NYÁRI IDŐ], [É] (év),
HU
10
[H] (hónap), [N] (nap), óra és perc
értékét, majd nyomja meg a
gombot.
Az óra elindul.
 Tippek
Felvételkészítés
közben a dátum és az idő nem
jelenik meg, azonban a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyára rákerül, és lejátszáskor
megjeleníthető.
A műveletet a következők megérintésével
kapcsolhatja ki:
(HOME) 
(BEÁLLÍTÁSOK) 
[HANG/KÉP-BEÁLL.]  [HANGJELZÉS]
 [KI].
A nyelv megváltoztatása
Beállítható a képernyőn megjelenő
üzenetek nyelve.
Érintse meg a (HOME) 
(BEÁLLÍTÁSOK)  [ÓRA/ NYELV
ÁL.]  [ NYELV BEÁLL.] gombot,
majd válassza ki a kívánt nyelvet.
3. lépés: „Memory Stick PRO Duo” behelyezése
POWER kapcsoló
Az első lépések
Memóriaműködés-jelző
Ha új „Memory Stick PRO Duo,”
memóriakártyát helyez be, megjelenik a
[Új képkezelő fájl készítése.] képernyő.
A kamerában használható „Memory Stick”
memóriakártyával kapcsolatosan lásd az 3.
oldalt.
1 Helyezze be a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyát.
 Nyissa fel a Memory Stick Duo fedelet.
 Helyezze be a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát, amíg a helyére nem
kattan.
 Zárja le a Memory Stick Duo fedelet.
2 Tolja el a POWER kapcsolót, amíg
a
(Mozgókép) lámpa ki nem
gyullad.
Ha a POWER kapcsoló OFF (CHG)
állásban van, tartsa lenyomva a zöld
gombot, és fordítsa el a kapcsolót.
3 A [Új képkezelő fájl készítése.]
képernyőn érintse meg a [IGEN]
gombot.
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya kivétele
Nyissa ki a Memory Stick Duo fedelet,
és óvatosan, egy mozdulattal tolja be a
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártyát.
 Megjegyzés
Ha
a memóriaműködés-jelző világít vagy
villog, ne vegye ki a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát.
Ellenkező esetben a „Memory Stick PRO Duo”
károsodhat, a felvett képek elveszhetnek, vagy
egyéb hiba léphet fel.
Ne tegye a következőket, ha a
(Mozgókép)/
(Állókép) mód lámpa (10. oldal), a
memóriaműködés-jelző lámpa vagy a QUICK
ON lámpa (18. oldal) világít vagy villog.
Ellenkező esetben a „Memory Stick PRO Duo”
károsodhat, a felvett képek elveszhetnek, vagy
egyéb hiba léphet fel.
 Az akkumulátor, a hálózati tápegység vagy a
Handycam Station eltávolítása a kamerából
 A kamera kitevése külső ütésnek vagy
rázkódásnak
Felvételkészítés közben ne nyissa ki a Memory
Stick Duo fedelet.
Ha a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát rossz állásban erőlteti be,
akkor megsérülhet a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártya, a Memory Stick Duo
csatlakozónyílás vagy a képadat.
HU
11
Ha
megjelenik a [Nem sikerült új képkezelő
fájlt készíteni. Előfordulhat,hogy nincs elegendő
üres hely.] felirat a 3. lépésben, formázza a
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártyát
(25. oldal). Ne feledje, hogy a formázás miden
adatot töröl a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyáról.
HU
12
Képek felvétele/lejátszása/mentése
Felvételkészítés
START/STOP 
POWER kapcsoló 
: Mozgóképek felvétele
: Állóképek rögzítése
[KÉSZ]  [FELV.]
(HOME) 
(21. oldal)
PHOTO 
Képek felvétele/lejátszása/mentése
Villog  Világít
START/STOP 
1 Tolja el a POWER kapcsolót , amíg a megfelelő lámpa ki nem gyullad.
A zöld gombot csak akkor nyomja meg, ha a POWER kapcsoló  OFF (CHG) állásban
van.
2 Felvétel indítása.
Mozgóképek
Nyomja meg a START/STOP 
(vagy ) gombot.
A felvétel leállításához nyomja meg újból a
START/STOP  (vagy ) gombot.

SD (standard definition) képminőségre történő
váltáshoz érintse meg a következőt:
(HOME)

(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE) 
[
/
BEÁLL.].
 Tippek
A felvételi időt és a fennmaradó kapacitást a
következők megérintésével ellenőrizheti le:
(HOME)  
(ADATHORDOZÓ
KEZELÉSE)  [HORDOZÓ ADATAI].
Mozgóképfelvétel közben állóképeket vehet fel,
ha megnyomja a PHOTO  gombot.
Állóképek
Nyomja le félig a PHOTO  gombot
a fókusz beállításához  (hangjelzés
halható), majd nyomja le teljesen 
(zárhang hallható).
jelenik meg az mellett. A kép
rögzítése akkor fejeződik be, amikor a
képernyőről eltűnik a
szimbólum.
Ha
egy mozgóképfájl mérete meghaladja
a 2 GB-ot, a felvétel automatikusan új
mozgóképfájlban folytatódik.
A Sony „Memory Stick PRO Duo” esetén
elérhető maximális felvételi idő [HD SP]
(alapértelmezett beállítás) módban a következő:
HU
13
1 GB: kb. 15 perc
2 GB: kb. 30 perc
4 GB: kb. 65 perc
8 GB: kb. 140 perc
16 GB: kb. 280 perc
A „Memory Stick PRO Duo”
tárolókapacitásának mérésekor 1 GB =
egymillió bájt; a tárolókapacitás egy részét a
készülék adatkezelésre használja.
A kamera LCD-képernyőjén található felvehető
állóképek számának ellenőrzése (20. oldal).
Alapértelmezett beállításban mozgóképfelvétel
üzemmódban a rendszer mosoly érzékelésekor
rögzít állóképet ([MOSOLYFELVÉTEL]).
A lehetséges mosolyérzékeléses felvételhez
a rendszer a keresőben található arc
körül narancssárga keretet jelenít meg.
A Mosoly exponálás beállításokat
is módosíthatja itt: [FELISMERÉS
BEÁLL.], [MOSOLYÉRZÉKENY.],
[MOSOLYPRIORITÁS] és [BEKERETEZÉS].
Részletekért lásd: „A Handycam kézikönyve”.
A felvett mozgóképekből állóképeket hozhat
létre. Részletekért lásd: „A Handycam
kézikönyve” (PDF).
HU
14
Lejátszás
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE) gomb 
POWER kapcsoló 
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE) gomb 
 HD (high definition) képminőséggel* jelenít
meg mozgóképet
 Állóképeket jelenít meg
 Képek keresése dátum szerint

(OPTION)
* Az
jelenik meg, ha a [
/
BEÁLL.]
helyen SD (standard definition) képminőségű
mozgóképet választ ki (13. oldal).
Képek felvétele/lejátszása/mentése
 Átvált a (Filmtekercs-index)
képernyőre
 Átvált az (Arcindex) képernyőre
 Átvált a
(HOME) képernyőre
 Előző 6 kép
 Következő 6 kép
 Visszatér a felvétel képernyőre
1 A kamera bekapcsolásához csúsztassa el a POWER  kapcsolót.
2 Nyomja meg a
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE)  (vagy ) gombot.
A VISUAL INDEX képernyő megjelenik az LCD-képernyőn (néhány másodpercre szükség lehet).
3 Lejátszás elindítása.
Mozgóképek
Állóképek
Érintse meg a
vagy az
fület,
majd válassza ki a lejátszani kívánt
mozgóképet.
Megérintéskor átvált
A mozgókép a Lejátszás és a Szünet
Hangerő eleje/előző között
mozgókép
Következő mozgókép
Leállítás (az INDEX
képernyőre vált)
Érintse meg a
fület, majd válassza ki
a lejátszani kívánt állóképet.
Diabemutató
Átvált a VISUAL
INDEX képernyőre
Vissza/Előre
(OPTION)
Előző/Következő
(OPTION)
HU
15
Mozgóképek hangerejének beállítása
A hangerő beállításához érintse meg a
gombot, majd érintse meg a következőt:
/
.
 Tippek
A VISUAL INDEX képernyőn a  jelenik
meg a fülön azzal a képpel, amelyet a legutóbb
játszott le/vett fel. Ha megérint egy olyan képet,
amelyen az  jelölés látható, akkor attól a
ponttól játszhatja le, ahol előzőleg abbahagyta.
Handycam Station
A felvétel megtekintése TVkészüléken
A/V OUT
A készülékek csatlakoztatási módja, és a
televízió képernyőjén látható kép minősége
(HD (high definition)/SD (standard
definition)) a csatlakoztatott TV-készülék
típusától és a használt csatlakozóktól
függően eltérő lehet.
Áramforrásként a mellékelt hálózati
tápegységet használja (7. oldal).
Olvassa el a csatlakoztatni kívánt készülék
használati útmutatóját is.
 Megjegyzés
a képeket x.v.Color rendszerű TVkészüléken szeretné lejátszani, az [X.V.COLOR]
elemet állítsa a [BE] beállításra. Lejátszáskor
előfordulhat, hogy a TV-készüléken végre kell
hajtani bizonyos beállításokat. A részletek a TVkészülék használati útmutatójában találhatók.
Nyissa ki az
aljzatfedelet.
Ha
Műveletek sorrendje
HU
16
A TV-készüléken a bemenetet
irányítsa arra az aljzatra, amelyet a
kamerához csatlakoztatott.
Tekintse meg a TV-készülék használati
útmutatóját.

Csatlakoztassa a kamerát és a TVkészüléket a [TV-CSATL.SEGÉDL.]
szerint.
Érintse meg a következőt: (HOME) 
(EGYÉB)  [TV-CSATL.SEGÉDL.].

Állítsa be a szükséges kimeneti
beállításokat a fényképezőgépen.
A/V
távcsatlakozó
 Megjegyzés
Ha
a kamerából a képek az A/V-átjátszókábelen
át jutnak el a másik készülékhez, a kimenő
képek minősége SD (standard definition) lesz.
A kamera és a Handycam Station A/V
távcsatlakozó eszközzel vagy A/V OUT
csatlakozóval felszerelt (18. oldal).
Csatlakoztassa az A/V-csatlakozókábelt
vagy a komponens A/V-kábelt a Handycam
Station egységhez vagy a kamerához. A/Vátjátszókábelt vagy komponens A/V-kábelt ne
helyezzen be egyidejűleg a Handycam Station
egységbe és a kamerába, mert romolhat a kép
minősége.
Az egyes részek neve és funkciója
A többi fejezetben be nem mutatott
gombok, csatlakozók stb. itt kerülnek
bemutatásra.
Felvétel/lejátszás
A motoros zoom gombja
A lassúbb zoomoláshoz csak kissé
mozdítsa el a motoros zoomgombot. A
gyorsabb zoomoláshoz jobban mozdítsa
el.
Az állóképek eredeti méretük 1,1-5szörösére nagyíthatók fel (Lejátszási
zoom).
Ha
lejátszási zoom közben megérinti a
képernyőt, a megérintett pont az LCDképernyő közepére kerül.
Képek felvétele/lejátszása/mentése
Vállszíj rögzítőnyílása
Csatlakoztassa a vállszíjat (nem
mellékelt tartozék).
Távirányító/Infravörös port
A távirányítótól veszi a jelet.
Beépített mikrofon
A belső mikrofon által vett hangot a
készülék 5,1 csatornás térhatású hanggá
alakítja, és így rögzíti.
Kamera felvételjelző lámpa
Felvétel közben a felvételjelző lámpa
vörösen világít. A lámpa akkor villog,
ha az adattároló kapacitása vagy az
akkumulátor energiaszintje alacsony.
DISP/BATT INFO gomb
A képernyő-megjelenítést akkor
válthatja át, ha bekapcsolt állapotban
megnyomja a gombot.
Ha akkor nyomja meg, ha a POWER
kapcsoló a OFF (CHG) álláson
van, leellenőrizheti az akkumulátor
fennmaradó teljesítményét.
Handycam Station
 (ellenfényt kompenzáló) gomb
Nyomja meg az  (ellenfényt
kompenzáló) gombot az 
megjelenítéséhez az ellenfényben
álló alany expozíciójának beállítása
érdekében. Nyomja meg újból az 
(ellenfényt kompenzáló) gombot
az ellenfény-kompenzáló funkció
visszavonásához.
HU
17
Zoom gombok
Nyomja meg a be/ki zoomoláshoz.
Az állóképek eredeti méretük 1,1-5szörösére nagyíthatók fel (Lejátszási
zoom).
Ha
lejátszási zoom közben megérinti a
képernyőt, a megérintett pont az LCDképernyő közepére kerül.
Memóriaműködés-jelző
Amikor a Memóriaműködés-jelző
lámpa világít vagy villog, a kamera
adatokat ír/olvas.
EASY gomb
Nyomja meg az EASY gombot az
megjelenítéséhez. A rendszer a könnyű
felvételhez/lejátszáshoz a legtöbb
beállítást automatikusan beállítja. A
visszavonáshoz nyomja meg a újból az
EASY gombot.
RESET gomb
Nyomja meg a RESET gombot az
összes beállítás inicializálásához, az
órabeállítást is beleértve.
QUICK ON gomb/QUICK ON lámpa
Amikor megnyomja a QUICK ON
gombot, a kamera a kikapcsolás helyett
készenléti módba (energiatakarékos
módba) lép. Készenléti módban villog a
QUICK ON lámpa. Nyomja meg újból
a QUICK ON gombot a következő
felvétel elkezdéséhez. Ekkor a kamera
körülbelül 1 másodpercen belül ismét
készen áll a felvételre. Ha készenléti
állapotban a kamerát egy adott
ideig nem használja, automatikusan
kikapcsol.
Hangszóró
NIGHTSHOT kapcsoló
A sötét helyeken történő
felvételkészítéshez állítsa a
NIGHTSHOT kapcsolót ON helyzetbe
(megjelenik a szimbólum).
HU
18
Vaku
A vaku az alapértelmezett beállítások
felvételi körülményeitől függően villan
automatikusan.
A beállítás módosításához érintse
meg a következőt: (HOME)

(BEÁLLÍTÁSOK)
 [FÉNYKÉPBEÁLL.] 
[VAKUS MÓD].
MANUAL gomb
A [TÁRCSABEÁLLÍTÁS] képernyőt
a kézi gomb lenyomásával és nyomva
tartásával jelenítheti meg.
CAMERA CONTROL tárcsa
Használhatja a [TÁRCSABEÁLLÍTÁS]
képernyőn hozzárendelt menüelemeket.
Állványcsatlakozó (alsó felület)
Az állványt (nem mellékelt tartozék)
állványrögzítő csavarral erősítse az
állványfoglalathoz (a csavar nem lehet
hosszabb 5,5 mm-nél).
Csatlakoztatás egyéb készülékekhez
 Active Interface Shoe
Az Active Interface Shoe a külön
megvásárolható tartozékokat, például
a videolámpát, a vakut és a mikrofont
árammal is ellátja. A tartozék a kamera
POWER kapcsolójával kapcsolható ki
és be.
HDMI OUT (mini) csatlakozó
Csatlakozás HDMI-kábellel (nem
mellékelt tartozék).
A/V távcsatlakozó / A/V OUT
csatlakozó
Csatlakoztatás az A/V- vagy A/Vátjátszókábellel.
Interfészcsatlakozó
Csatlakoztassa a kamerát és a
Handycam Station egységet.

(DISC BURN) gomb
Hozzon létre egy lemezt a kamera
és a számítógép csatlakoztatásával.
A részleteket lásd: „PMB Guide”
(28. oldal).
 (USB) aljzat
Csatlakozás USB-kábellel.
Felvétel/lejátszás közben látható kijelzések
Mozgókép felvétele
HOME gomb
A még felhasználható energia
(hozzávetőleg)
A felvétel állapota ([KÉSZ] (készenlét)
vagy [FELV.] (felvétel))
Felvétel minősége (HD/SD) és felvételi
mód (FH/HQ/SP/LP)
Felvételre szolgáló/lejátszási
adathordozó
Állókép rögzítése
Számláló (óra/perc/ másodperc)
A felvételhez rendelkezésre álló
hozzávetőlegesen fennmaradó idő
Képek felvétele/lejátszása/mentése
OPTION gomb
FELISMERÉS BEÁLL.
KÉPEK MEGTEKINTÉSE gomb
ARCFELISMERÉS
5,1 csatornás térhatású hangfelvétel
Képméret
Mozgóképek megtekintése
A felvehető állóképek hozzávetőleges
száma és adathordozó/Állókép készítés
közben
Felvételi mappa
Vissza gomb
Lejátszási mód
Az éppen lejátszott mozgókép száma/
A rögzített összes mozgókép
darabszáma
Állóképek megtekintése
Előző/Következő gomb
Videokezelő gombok
Hangerő gomb
Az éppen lejátszott állókép száma/
A rögzített összes állókép darabszáma
 Lejátszási mappa
Diavetítés gomb
Adatfájl neve
VISUAL INDEX gomb
HU
19
Alul
Módosításra utaló kijelzések
A következő szimbólumok felvétel/lejátszás
alatt jelennek meg, és a kamera érvényes
beállításait mutatják.
Bal felső rész
Kijelző
Jobb felső rész

Jelentése
ARCFELISMERÉS
FELISMERÉS BEÁLL.
Képhatás
Digitális hatás
Manuális fókusz
JELENET

Alul
Középen
Bal felső rész
Kijelző
Jelentése
HANGZÁSMÓD
Önkioldóval készített
felvétel
Vaku, PIROS SZEM
BEÉP.ZOOM-MIKR.
MIKR.JELSZ. alacsony
SZÉLESVÁSZNÚ
Jobb felső rész
Kijelző
Jelentése
Hangerő-szabályozó
Az LCD háttérvilágítása
kikapcsolva
Középen
Kijelző

HU
20
Jelentése
Diabemutató beállítás
NightShot
Super NightShot
Color Slow Shutter
PictBridge csatlakozás
Vigyázat

Ellenfény kompenzálása
Fehéregyensúly
SteadyShot ki
EXPOZÍCIÓ/
FÉNYMÉRŐ
AE ÁLLÍTÁS
WB VÁLTÁS
KÖZELKÉP
ZEBRA
X.V.COLOR
KONVERZ.LENCSE
 Tippek
 A kijelzők és a helyzetük hozzávetőleges,
és eltérhet a valójában láthatótól. További
részletekért lásd: „A Handycam kézikönyve”
(PDF).
A funkció ideiglenesen nem érhető el, ha a
megjelenik.
A felvételi dátum és idő automatikusan az
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártyára
kerül. A felvétel során ezek az adatok nem
jelennek meg. Lejátszás közben azonban az
[ADATKÓD] funkcióval nézhetők meg.
Különböző funkciók végrehajtása - „
„ OPTION”
A menüképernyőt a következők
megnyomásával jelenítheti meg:
(HOME)  (vagy )/ (OPTION).
A menüelemekkel kapcsolatos részletekért
lásd: „A Handycam kézikönyve” (PDF)
(26. oldal).
HOME” és
A HOME MENU (HELP) bemutatásának
megtekintéséhez
 Nyomja meg a
(HOME)  (vagy )
gombot.
 Érintse meg a
(HELP) gombot.
A
(HELP) alja narancssárgára vált.
(HOME) 

(HOME)
A következő használata: HOME MENU
Tetszés szerint módosíthatja a működéshez
szükséges beállításokat. A menüképernyő
megjelenítéséhez nyomja meg
a (HOME)  (vagy ) gombot.
Menüelemek
Kategória
 Érintse meg azt az elemet, amelyről többet
kíván megtudni.
Amikor megérint egy elemet, leírása
megjelenik a képernyőn.
A kiválasztott elem alkalmazásához érintse
meg az [IGEN] lehetőséget.
A következő használata: OPTION
MENU
Az (OPTION) menü ugyanúgy jelenik
meg, mint a számítógépen a jobb egérgomb
megnyomásával a helyi menü.
Érintse meg az (OPTION) gombot
az aktuális helyzetben módosítható
menüelemek megjelenítéséhez.
1 A beállítás módosításához érintse
Menüelemek
meg a kívánt kategóriát, majd az
elemet.
2 Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
Képek felvétele/lejátszása/mentése
(OPTION)
Fül
1 A beállítás módosításához érintse
meg a kívánt fület, majd az elemet.
 Tippek
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn, a
/
gombot megérintve lapozzon.
A HOME MENU képernyő elrejtéséhez érintse
meg a következőt:
.
Az adott felvételi/lejátszási körülmények
között nem választhatók ki egyszerre a szürkén
megjelenő menüelemek.
2 Ha végzett a beállításokkal, érintse
meg a
gombot.
HU
21
 Megjegyzés
Ha
a kívánt elem nincs a képernyőn, érintsen
meg egy másik fület. Ha sehol sem találja a
kívánt elemet, akkor az adott helyzetben az
illető funkció nem érhető el.
Az
(OPTION) menü Easy Handycam
művelet közben nem használható.
A következő elemei: HOME MENU
(FELVÉTELKÉSZÍTÉS) kategória
VIDEÓ*1
FÉNYKÉP*1
F.LASS.
FELV.
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE) kategória
VISUAL
INDEX*1
INDEX*1
INDEX*1
LEJÁTSZÁSI
LISTA
(EGYÉB) kategória
TÖRLÉS*1
[ TÖRLÉS], [ TÖRLÉS]
FOTÓRÖGZÍTÉS
(HDR-CX12E)
SZER
[ TÖRLÉS],
[ TÖRLÉS],
[SZÉTOSZTÁS]
LEJÁT.LIST. [
HOZZÁADÁS],
SZERK.
[
HOZZÁADÁS],
[
[
[
[
[
[
[
[
HOZZÁAD d.sz.],
HOZZÁAD d.sz.],
KIVÉTEL],
KIVÉTEL],
KIVESZ MIND],
KIVESZ MIND],
ÁTHELYEZÉS],
ÁTHELYEZÉS]
NYOMTATÁS
USB CSATL. [ USB CSATL.],
[DISC BURN]
TV-CSATL.
SEGÉDL.*1
HU
22
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE) kategória
/
BEÁLL.*1
HORDOZÓ
ADATAI
HORDOZÓ
FORMÁZ*1
KÉPKEZ.
FÁJL JAV.
(BEÁLLÍTÁSOK) kategória
VIDEÓBEÁLL. [FELV.MÓD],
[HANGZÁSMÓD],
[AE ÁLLÍTÁS],
[WB VÁLTÁS],
[NIGHTSHOT FÉNY],
[SZÉLESVÁSZNÚ],
[DIGIT.ZOOM],
[STEADYSHOT],
[AUT.KIS ZÁRSEB.],
[X.V.COLOR],
[VEZETŐKERET],
[ZEBRA],
[ MARAD.BEÁLL.],
[DÁTUMFELIRAT],
[VAKUS MÓD]*1,
[VAKUFÉNY],
[PIROS SZEM],
[TÁRCSABEÁLLÍTÁS],
[KONVERZ.LENCSE]
FÉNYKÉPBEÁLL. [ KÉPMÉRET]*1,
[FÁJLSZÁM],
[AE ÁLLÍTÁS],
[WB VÁLTÁS],
[NIGHTSHOT FÉNY],
[STEADYSHOT],
[VEZETŐKERET],
[ZEBRA],
[VAKUS MÓD]*1,
[VAKUFÉNY],
[PIROS SZEM],
[TÁRCSABEÁLLÍTÁS],
[KONVERZ.LENCSE]
ARCFUNKC. [ARCFELISM. BEÁLL.],
BEÁLL.
[MOSOLYFELVÉTEL]*3
MEGTEK.
[ADATKÓD],
BEÁLL.
[ MEGJELENÍT]
HANG/KÉPBEÁLL.*2
KIMENETI
BEÁLL.
ÓRA/
NYELV
ÁL.
[HANGERŐ]*1,
[HANGJELZÉS]*1,
[LCD-FÉNYERŐ],
[LCD-HÁTTÉR],
[LCD SZÍNE]
[TV TÍPUSA],
[MEGJEL.HELYE],
[KOMPONENS],
[HDMI FELBONTÁSA]
fül
[BEÉP.ZOOM-MIKR.],
[MIKR.JELSZ.], [ÖNKIOLDÓ],
[IDŐZÍTÉS], [HANGFELVÉTEL]
 (A fül az aktuális helyzettől függ)/Nincs fül
[DIAVETÍTÉS], [DIAVETÍTÉS BEÁLL.],
[PÉLDÁNYSZÁM], [DÁTUM/IDŐ],
[MÉRET]
Képek felvétele/lejátszása/mentése
[ÓRABEÁLLÍTÁS]*1,
[ZÓNABEÁLL.], [NYÁRI
IDŐ],
[ NYELV BEÁLL.]*1
ÁLT.
[DEMÓ MÓD],
BEÁLLÍTÁSOK [FELV.LÁMPA],
[KALIBRÁLÁS],
[AUTO.KIKAPCS],
[GYORS BE KÉSZENL],
[TÁVIRÁNYÍTÓ],
[HDMI-VEZÉRLÉS]
*1Ezeket az elemeket az Easy Handycam
működése közben is beállíthatja.
*2Easy Handycam művelet közben a menünév
[HANGBEÁLLÍTÁS] beállításra vált.
*3Easy Handycam művelet közben a
[BEKERETEZÉS] kivételével beállíthat más
funkciókat.
A következő elemei: OPTION MENU
Az alábbiakban azokat az elemeket
ismertetjük, amelyeket kizárólag az
OPTION MENU menüben lehet beállítani.
fül
[FÉNYM./FIX FÓK.], [FÉNYMÉRŐ],
[FIX FÓKUSZ], [KÖZELKÉP],
[EXPOZÍCIÓ], [FÓKUSZ], [JELENET],
[FEHÉREGYENS.], [COLOR SLOW
SHTR], [SUPER NIGHTSHOT]
fül
[ÚSZTATÁS], [D.EFFEKTUS],
[KÉPEFFEKTUS]
HU
23
Képek mentése
A „Memory Stick PRO Duo” korlátozott
teljesítménye miatt a képadatokat mentse
valamilyen külső adathordozóra (például
DVD-R lemezre) vagy számítógépre.
A kamerával rögzített képeket az alábbi
eljárással mentheti más adathordozóra.
Számítógép használata
A mellékelt CD-ROM lemezen található
„PMB” használatával a kamerán
található képeket HD (high definition)
képminőségben vagy SD (standard
definition) képminőségben mentheti el. A
részleteket lásd: „PMB Guide” (28. oldal).
Lemez készítése egyetlen érintéssel (One
Touch Disc Burn)
A kamerára felvett képeket közvetlenül
és könnyűszerrel lemezre írhatja, ha
megnyomja a
(DISC BURN) gombot.
Képek mentése számítógépre (Easy PC
Back-up)
A kamerával felvett képeket a számítógép
merevlemezére mentheti.
Lemez készítése a kiválasztott képekből
A számítógépre átmásolt képeket lemezre
írhatja. A képeket később szerkesztheti is.
A kamera és egyéb készülékek
csatlakoztatása
A kamerát a fali aljzathoz a hálózati
tápegységgel csatlakoztassa.
Tekintse meg a felvevő eszköz használati
útmutatóját is.
HD (high definition) képminőségű lemez
létrehozása
Csatlakoztassa a kamerát Sony Blu-ray Disc
íróhoz DVD-íróhoz stb. USB-csatlakozóval
a HD (high definition) minőségű
HU
24
képek minőségromlás nélkül történő
átmásolásához.
 Kapcsolja be a kamerát.
 Csatlakoztassa a Handycam Station  (USB)
csatlakozóját és a másik eszközt (DVD-író
stb.) a mellékelt USB-kábellel.
Az [USB-S KIVÁL.] képernyő automatikusan
megjelenik.
 Érintse meg a [ USB CSATL.] gombot.
 Indítsa el a felvételt a csatlakoztatott
eszközön.
 Az átjátszás befejezése után érintse meg a
[VÉG]  [IGEN] gombot, majd húzza ki az
USB-kábelt.
SD (standard definition) képminőségű lemez
létrehozása
A mozgóképek lemezre történő
másolásához csatlakoztassa a kamerát
DVD/HDD-felvevőhöz stb.
 Kapcsolja be a kamerát.
 Érintse meg a
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE)
gombot.
 Készítse elő a felvevő eszközt.
Kapcsolja be a készüléket, és ha felvevő
eszközként a DVD-felvevőt használja,
helyezzen be egy írható lemezt. Ha a felvevőn
bement-kiválasztó található, állítsa bemenet
módra.
 Csatlakoztassa a kamerát a felvevőhöz (VCR,
DVD/HDD-felvevő) A/V-átjátszókábellel
(mellékelt) vagy S VIDEO képes A/Vátjátszókábellel (nem mellékelt tartozék).
A kamerát csatlakoztassa a felvevő készülék
bemenetéhez.
 Kezdje el a lejátszást a kamerán, és rögzítse a
felvevőn.
 A másolás befejeződésekor állítsa le a kamerát
és a felvevőt.
Képek törlése
A művelet előtt válassza ki a törölni kívánt
mozgókép képminőségét.
1 Érintse meg a következőt:
(HOME) 
[TÖRLÉS].
2 Érintse meg a [
(EGYÉB) 
Összes kép törlése (Formázás)
Érintse meg a következőt: (HOME) 
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE) 
[HORDOZÓ FORMÁZ]  [IGEN] 
[IGEN] 
.
 Megjegyzés
A
formázás miden adatot töröl a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyáról.
TÖRLÉS] gombot.
3 Étintse meg a [
Képek felvétele/lejátszása/mentése
TÖRLÉS] vagy
[
TÖRLÉS] gombot, majd a
törölni kívánt mozgóképet.
A kiválasztott mozgókép jelölése .
4 Érintse meg a következőt:
[IGEN] 

.
Az összes mozgókép egyidejű törlése
A 3. lépésben érintse meg a következőt:
[
MIND TÖRLÉSE]/[
MIND
TÖRLÉSE]  [IGEN]  [IGEN] 
.
Állóképek törlése
 A 2. lépésben érintse meg a következőt:
[ TÖRLÉS].
 Érintse meg a [ TÖRLÉS] gombot, majd a
törölni kívánt állóképet.
A kijelölt állóképet jelöli.
 Érintse meg a következőt:
 [IGEN] 
.
 Tippek
Az összes állókép egyszerre történő törléséhez
az  lépésben érintse meg a következőt:
[ MIND TÖRLÉSE]  [IGEN]  [IGEN]

.
HU
25
Használat számítógéppel
Használat számítógéppel
A telepíteni kívánt kézikönyv/szoftver
 „A Handycam kézikönyve” (PDF)
„A Handycam kézikönyve” (PDF)
részletesen bemutatja a kamerát és annak
gyakorlati használatát.
 „PMB” (csak Windows felhasználók
esetén)
„PMB” a mellékelt szoftver. A következő
műveleteket végezheti el.
 Lemez
készítése egyetlen érintéssel
beolvasása számítógépre
 Beimportált képek szerkesztése
 Lemez létrehozása
 Képek
 Megjegyzés
A mellékelt „PMB” szoftver Macintosh
számítógépen nem használható.
Kamerához csatlakoztatott Macintosh
számítógép használatához tekintse meg a
következő weboldalt.
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/
ms/hu/
„A Handycam kézikönyve” telepítése
és megtekintése (PDF)
A „A Handycam kézikönyve” (PDF)
megtekintéséhez telepítse a számítógépére
az Adobe Reader programot.
 Kapcsolja be a számítógépet.
 Helyezze a (mellékelt) CD-ROM lemezt a
számítógép lemezmeghajtójába.
Megjelenik a telepítés kiválasztó képernyője.
 Válassza ki a Handycam kívánt nyelvét és
modellnevét, majd kattintson a [Handycam
Handbook (PDF)] lehetőségre.
A telepítés megkezdődik. A telepítés
befejezésekor a „A Handycam kézikönyve”
(PDF) ikonja megjelenik az asztalon.
A Handycam modellneve az alsó felületre
nyomtatott.
 Kattintson az [Exit]  [Exit] lehetőségre,
majd távolítsa el a CD-ROM lemezt a
számítógép lemezmeghajtójából.
„A Handycam kézikönyve” (PDF) kattintson
duplán a „A Handycam kézikönyve” elemre.
 Tippek
A Macintosh felhasználók hajtsák végre az
alábbi lépéseket.
 Kapcsolja be a számítógépet.
 Helyezze a (mellékelt) lemezt CD-ROM a
számítógép lemezmeghajtójába.
 Nyissa meg a [Handbook] mappát a CDROM lemezen, kattintson duplán a [HU]
mappára, majd húzza a „Handbook.pdf”
elemet a számítógépre. „A Handycam
kézikönyve” megtekintéséhez kattintson
duplán a „Handbook.pdf” fájlra.
„PMB” telepítése
 Rendszerkövetelmények
Operációs rendszer: Microsoft Windows
2000 Professional SP4/Windows XP
SP2*/Windows Vista*
* A 64-bites kiadás és a Starter (Edition) nem
támogatott.
 Kattintson a [Handycam Handbook]
lehetőségre.
Megjelenik a „A Handycam kézikönyve”
(PDF) telepítőképernyője.
HU
26
Szabványos telepítés szükséges.
Ha a fent említett operációs
rendszereket frissítette, vagy ha a
számítógépre egynél több operációs
rendszer is telepítve van, akkor nem
biztos, hogy minden funkció hibátlanul
működik.
Processzor: Intel Pentium 4 2,8 GHz vagy
gyorsabb (Intel Pentium 4 3,6 GHz
vagy gyorsabb, Intel Pentium D
2,8 GHz vagy gyorsabb, Intel Core Duo
1,66 GHz vagy gyorsabb, illetve Intel
Core 2 Duo 1,66 GHz vagy gyorsabb
javasolt.)
Intel
Pentium III 1 GHz vagy gyorsabb a
következő műveletekhez használható:
 Tartalom importálása a számítógépre
 One Touch Disc Burn
 AVCHD-formátumú lemez/DVD video
létrehozása
 Lemez másolása
 A csak az SD (standard definition)
képminőségű tartalom feldolgozása
Figyelem
A kamera nagy felbontású (high definition)
képet rögzít AVCHD-formátumban.
A mellékelt számítógépes szoftverrel a
high definition kép DVD-adathordozóra
vehető fel. Azonban az AVCHD-anyagot
tartalmazó DVD nem használható DVDalapú lejátszókkal vagy felvevőkkel, mivel
előfordulhat DVD-lejátszó/felvevő nem
adja ki a lemezt, és figyelmeztetés nélkül
törli annak tartalmát.
AVCHD-anyagot tartalmazó DVDadathordozó kompatibilis Blu-ray Disc
 Megjegyzés
„Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyára
rögzített fájlokat a számítógép Memory Stick
aljzatában is lejátszhatja. Azonban a következő
esetekben ne használja a számítógép Memory
Stick aljzatát, hanem csatlakoztassa USBkábellel a kamerát és a számítógépet:
 A számítógép nem kompatibilis a „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyával.
 Memory Stick Duo adapter szükséges.
 „Memory Stick PRO Duo” nem olvasható
Memory Stick aljzatban.
 A Memory Stick aljzat adatainak olvasása
lassú.
 Telepítési folyamat
Mielőtt a kamerát a számítógéphez
csatlakozatná, a Windows rendszerű
számítógépre telepítenie kell a programot.
Ezt a telepítést csak az első alkalommal kell
végrehajtani.
A telepítendő tartalom és az eljárások
az operációs rendszertől függően
változhatnak.
Használat számítógéppel
Memória: Windows 2000/Windows XP
esetén: 512 MB vagy több (1 GB vagy
több javasolt.) A csak az SD (standard
definition) képminőségű tartalom
feldolgozásához 256 MB vagy több
memória szükséges.
Windows Vista esetén: 1 GB vagy több
Merevlemez: A telepítéshez szükséges
szabad lemezterület: kb. 500 MB
(10 GB-ra vagy többre lehet szükség
AVCHD-formátumú lemezek
létrehozásakor.)
Kijelző: Minimum 1 024 × 768 képpont
Egyéb:  USB-port, (ez a portot
szabványos, Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilis) szükséges), DVD-író
(CD-ROM meghajtó szükséges a
telepítéshez)
lejátszón/felvevőn vagy egyéb kompatibilis
eszközön játszható le.
 A kamera most még ne legyen a
számítógéphez csatlakoztatva.
 Kapcsolja be a számítógépet.
 Megjegyzés
A
telepítéshez rendszergazdaként
(Administrator) jelentkezzék be.
A program telepítése előtt a számítógépen
zárjon be minden futó programot.
 A mellékelt CD-ROM lemezt helyezze a
számítógép lemezmeghajtójába.
Ekkor megjelenik a telepítőképernyő.
Ha nem jelenik meg a képernyő
 Kattintson a [Start] majd a [My
Computer] elemre. (Windows 2000
esetén kattintson duplán a My Computer]
ikonra).
HU
27
 Kattintson duplán a következőre:
[SONYPICTUTIL (E:)] (CD-ROM)
(lemezmeghajtó).*
* A meghajtó betűjele (pl. (E:)) minden
számítógépen más lehet.
 Kattintson a [Install] lehetőségre.
 Jelölje ki a telepítendő alkalmazás nyelvét,
majd kattintson a [Next] gombra.
 Amint megjelenik a csatlakozás megerősítését
kérő képernyő, csatlakoztassa a kamerát a
számítógéphez az alábbi lépések szerint.
 A hálózati tápegységet csatlakoztassa a
Handycam Station készülékhez és egy fali
csatlakozóaljzathoz .
 A kamerát helyezze szilárdan a
Handycam Station dokkolóra, majd
kapcsolja be a számítógépet.
 Csatlakoztassa a Handycam Station
(17. oldal)  (USB) aljzatát a
számítógéphez a mellékelt USBkábellel. Az [USB-S KIVÁL.] képernyő
automatikusan megjelenik a kamerán.
Ha a [USB-S KIVÁL.] képernyő nem
jelenik meg, érintse meg a következőt:
(HOME)  (EGYÉB)  [USB
CSATL.].
 Érintse meg az [ USB CSATL.] elemet
a kamera [USB-S KIVÁL.] képernyőjén.
HU
28
 Kattintson a [Continue] lehetőségre.
 Olvassa el a [License Agreement] részt, és ha
egyetért válassza az [I accept the terms of the
license agreement] lehetőséget, és kattintson a
[Next] gombra.
 Hagyja jóvá a telepítési beállításokat, majd
kattintson az [Install] gombra.
 A program telepítéséhez kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
A számítógéptől függően előfordulhat,
hogy harmadik fél által gyártott programot
is telepíteni kell. Ha megjelenik a
telepítőképernyő, a szükséges program
telepítéséhez kövesse az ott látható
utasításokat.
 A telepítés befejezéséhez szükség esetén indítsa
újra a számítógépet.
 Távolítsa el a CD-ROM lemezt a számítógép
lemezmeghajtójából.
Az USB-kábel leválasztása
 Kattintson a
ikonra  [Safely remove
USB Mass Storage Device]  [OK]
( csak Windows 2000) a számítógép jobb alsó
sarkában található feladattálcán.
 Érintse meg a [VÉG]  [IGEN] elemet a
kamera képernyőjén.
 Válassza le az USB-kábelt.
„PMB” működtetés
A „PMB” elindításához kattintson a
[Start]  [All Programs]  [Sony
Picture Utility]  [PMB - Picture Motion
Browser] lehetőségre.
A „PMB” alapműveletekért tekintse meg a
„PMB Guide” részt.
A „PMB Guide” megjelenítéséhez
kattintson a következőre: [Start] 
[All Programs]  [Sony Picture Utility]
 [Help]  [PMB Guide].
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ha a kamera használata során valamilyen
probléma merül fel, az alábbi táblázat
alapján hárítsa el. Ha a probléma továbbra
is fennáll, válassza le az áramforrást,
és forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz.
A
kamera hibajelenségeivel kapcsolatosan
lásd a „A Handycam kézikönyve” (PDF)
részt. A számítógéphez történő csatlakozással
kapcsolatosan lásd a „PMB Guide” részt.
A kamera nem kapcsol be.
Helyezzen
egy feltöltött akkumulátort a
kamerára (7. oldal).
Csatlakoztassa a hálózati tápegységet fali
aljzathoz (7. oldal).
A kamera még akkor sem működik, ha
be van kapcsolva.
Bekapcsolás
A kamera melegszik.
Működés
közben a kamera felmelegedhet.
A jelenség nem utal meghibásodásra.
A kamera váratlanul kikapcsol.
Használja
a hálózati tápegységet.
be újból a készüléket.
Töltse fel az akkumulátort (7. oldal).
Kapcsolja
A
POWER kapcsolót állítsa a
(Mozgókép) vagy (Állókép)
(10. oldal) lehetőségre.
Készenléti módban nem vehet fel képeket.
Nyomja meg a QUICK ON gombot
(18. oldal).
A kamera az éppen felvett képet
a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyára menti. Eközben nem
készíthető újabb felvétel.
A „Memory Stick PRO Duo” megtelt.
Használjon új „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyát, vagy formázza
meg a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát. Vagy törölje a felesleges
képeket (25. oldal).
A mozgóképjelenetek vagy az állóképek
darabszáma meghaladja a kamera
kapacitását. Törölje a felesleges képeket
(25. oldal).
A „PMB” telepítése sikertelen.
Ellenőrizze
a „PMB” telepítéséhez
szükséges számítógépes környezetet.
A „PMB” programot megfelelő sorrendben
telepítse (26. oldal).
Hibaelhárítás
után a kamerának pár
másodpercre van szüksége ahhoz, hogy
felvételre kész állapotba kerüljön. A
jelenség nem utal meghibásodásra.
Húzza ki a hálózati tápegységet a fali
aljzatból, vagy távolítsa el az akkumulátort,
és csatlakozzon körülbelül 1 perc
múlva. Ha a funkciók még mindig nem
működnek, egy hegyes tárggyal nyomja
meg a RESET gombot (18. oldal). (Ha
megnyomja a RESET gombot, akkor
valamennyi beállítás (a dátum és az idő is)
a gyárilag beállított értéket veszi fel.)
Hiába nyomja meg a START/STOP vagy
a PHOTO gombot, a kamera nem vesz
fel képet.
„PMB” nem működik megfelelően.
Lépjen
ki a „PMB” programból, és indítsa
újra a számítógépet.
A számítógép nem ismeri fel a kamerát.
A
billentyűzet, egér és a kamera kivételével
válasszon le minden egyéb eszközt a
számítógép USB-csatlakozójáról.
Az USB-kábelt válassza le a számítógépről
és a Handycam Station dokkolóról,
majd indítsa újra a számítógépet, és
csatlakoztassa újból a megfelelő sorrendben
a számítógépet és a kamerát.
HU
29
Öndiagnózis kijelzője/Figyelmeztető
szimbólumok
Jelzések/Üzenetek
Ha
Ha az LCD-képernyőn kijelzések jelennek
meg, ellenőrizze a következőket.
Ha a probléma többszöri elhárítási kísérlet
ellenére is fennáll, forduljon a legközelebbi
Sony márkakereskedőhöz vagy Sony
márkaszervizhez.
Jelzések/Üzenetek
Okok/Megoldások
C:04:
Az
C:13: /
C:32:
E:20: /
E:31: /
E:61: /
E:62: /
E:91: /
E:94:
101-0001

HU
30
akkumulátor nem
„InfoLITHIUM”
akkumulátor (Hsorozat). Használjon
„InfoLITHIUM”
akkumulátort (Hsorozat) (7. oldal).
Csatlakoztassa
biztonságosan a
hálózati tápegység
DC-csatlakozóját a
Handycam Station DC
IN csatlakozójához
(7. oldal).
Távolítsa el az
áramforrást.
Csatlakoztassa ismét,
és próbálja meg újra
használni a kamerát.
Házilag nem
orvosolható hiba
lépett fel. Forduljon
a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz
vagy a megbízott helyi
Sony márkaszervizhez.
Közölje az „E” betűvel
kezdődő kódot.
Ha a kijelző lassan
villog, a fájl megsérült
vagy olvashatatlan.
Az akkumulátor
lemerülőben van.
Okok/Megoldások

a kijelző lassan
villog, a képek
rögzítéséhez szükséges
szabad terület kezd
elfogyni.
Nem helyezett be
„Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyát
(11. oldal).
Ha a kijelző gyorsan
villog, nincs elég
szabad terület a képek
rögzítéséhez.
Törölje a szükségtelen
képeket, vagy formázza
a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyát,
miután a képeket más
adathordozóra mentette
(25. oldal).
A képadatbázis-fájl
sérült.
A „Memory Stick PRO
Duo” sérült. Formázza
a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyát a
kamerával.
Inkompatibilis
„Memory Stick Duo”
memóriakártyát
helyezett be.
A „Memory Stick PRO
Duo” elérését más
készüléken korlátozták.
A vakuval probléma
adódott.
A fény mennyisége nem
elegendő. Használjon
vakut.
A kamera bemozdul.
Tartsa meg mindkét
kezével a kamerát. A
kamera bemozdulására
figyelmeztető
szimbólum viszont nem
tűnik el.
Jelzések/Üzenetek
Okok/Megoldások
A
„Memory Stick PRO
Duo” megtelt.
Állóképek nem
játszhatók le a
feldolgozás során.
Várjon egy kis ideig,
majd vegye fel a képet.
Hibaelhárítás
HU
31
További információk
Óvintézkedések
Használat és gondozás
A
HU
32
kamerát és tartozékait ne használja és ne
tárolja az alábbi helyeken:
 Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen.
Soha ne hagyja olyan helyen, ahol a
hőmérséklet 60°C fölé emelkedhet, például
tűző napon parkoló gépkocsiban, hősugárzó
mellett vagy közvetlen napfénynek kitett
helyen. A nagy meleg hatására az összetevők
meghibásodhatnak vagy deformálódhatnak.
 Erős mágneses tér közelében és rázkódásnak
kitett helyen. Ilyen helyen a kamera
meghibásodhat.
 Erős rádióhullámok és sugárzás közelében.
Ilyen helyen előfordulhat, hogy a felvétel nem
lesz élvezhető.
 AM-vevőkészülékek és videoberendezések
közelében. Ezek zajt okozhatnak.
 Homokos tengerparton vagy poros helyen.
Ha homok vagy por kerül a kamerába,
meghibásodhat. Esetenként az ilyen
meghibásodás nem is javítható.
 Ablak mellett és a szabadban, ahol az LCDképernyőt vagy az objektívet közvetlen
napsugárzás érheti. Ez tönkreteheti az LCDképernyő belső szerkezetét.
A kamerát 6,8 V/7,2 V-os (akkumulátor) vagy
8,4 V-os (hálózati tápegység) egyenáramú
feszültségről üzemeltesse.
Az egyen-/váltakozó áramú üzemeltetéshez
használja az ebben az útmutatóban javasolt
tartozékokat.
Ügyeljen arra, hogy a kamerát ne érje víz
(pl. eső vagy tengervíz). Ha a kamera vizes
lesz, meghibásodhat. Esetenként az ilyen
meghibásodás nem is javítható.
Ha a készülék belsejébe valamilyen szilárd tárgy
vagy folyadék kerül, áramtalanítsa a kamerát,
és a további üzemeltetés előtt vigye el Sony
márkakereskedőhöz.
Óvatosan bánjon a készülékkel, ne szedje szét,
ne alakítsa át, ügyeljen arra, hogy ne érje erős
fizikai hatás. Ne ütögesse, ne ejtse le, ne lépjen
rá. Különösen ügyeljen az objektív épségére.
Amikor nem használja a kamerát, a POWER
kapcsolót tolja OFF (CHG) állásba.
Üzemeltetés közben ne tekerje a kamerát
például törölközőbe. Ilyen esetben a kamera
túlmelegedhet.
Amikor kihúzza a tápkábelt, mindig a
csatlakozót fogja, és ne a kábelt.
Ügyeljen
a tápkábel épségére, ne tegyan rá
nehéz tárgyat.
Tartsa tisztán a fém csatlakozókat.
A távirányítót és a gombelemet tartsa a
gyerekektől elzárva. Ha a gyerek az elemet
véletlenül lenyeli, azonnal forduljon orvoshoz.
Ha az akkumulátorban található elektrolit
folyadék kifolyt:
 Keresse fel a helyi jóváhagyott Sony
márkaszervizt.
 Mossa le az esetlegesen a bőrére került
folyadékot.
 Ha a folyadék a szemébe kerül, bő vízzel
alaposan öblítse ki, és forduljon orvoshoz.
 Ha a kamerát sokáig nem használja
Kapcsolja
be rendszeresen, és kb. 3 percig
használja.
Tárolás előtt teljesen merítse le az
akkumulátort.
LCD-képernyő
Ügyeljen
arra, hogy az LCD-képernyőt ne érje
erős nyomás, mert károsodhat.
Ha a kamerát hidegben használja, az LCDképernyőn képvisszamaradás jelenhet meg. A
jelenség nem utal meghibásodásra.
A kamera működése közben az LCD-képernyő
hátlapja felmelegedhet. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
 Az LCD-képernyő tisztítása
Ha az LCD-képernyő poros vagy
ujjlenyomatok vannak rajta, tisztítsa meg
puha ronggyal. Ha az LCD Cleaning Kit
tisztítókészletet (nem mellékelt tartozék)
használja, a benne található tisztító
folyadékot ne vigye fel közvetlenül az
LCD-képernyőre. Nedvesítse meg vele a
tisztítópapírt, és azzal tisztítsa a képernyőt.
A készülékház karbantartása
Ha
a kamera háza szennyezett, törölje meg
nedves puha ronggyal, majd törölje tisztára
nedves puha ronggyal.
A felület állapotának megóvása érdekében tartsa
szem előtt az alábbiakat:
 Ne használjon vegyszert, például hígítót,
benzint, alkoholt, vegyszerrel átitatott ruhát,
impregnálószert, rovarirtót és naptejet.
 Ne
fogja meg a kamerát a fent említett
anyagokkal szennyezett kézzel.
 A kamera háza nem érintkezhet hosszú ideig
gumival vagy műanyaggal.
Az objektív gondozása és tárolása
Törölje
tisztára az objektív felületét tiszta
ruhával a következő esetekben:
 Ha az objektív felületén ujjlenyomatok
vannak.
 Nagyon meleg vagy magas páratartalmú
helyen.
 Ha az objektívet sós vízpárát tartalmazó
levegő éri (például tengerparton).
Az objektívet jól szellőző, kevés
szennyeződésnek és pornak kitett helyen tárolja.
A penészedés megelőzése érdekében
rendszeresen tisztítsa meg a lencsét a fentebb
leírt módon. Ahhoz, hogy a kamera sokáig
kifogástalan állapotban maradjon, kapcsolja be
havonta egyszer.
A beépített akkumulátor töltése
 Tartsa lenyomva a fület, körmét illessze a
résbe, és húzza ki az elemtartó-fedelet.
 Tegyen be egy új elemet a + végével felfele.
 Kattanásig tolja vissza az elemtartót a
távirányítóba.
Fül
FIGYELMEZTETÉS
Ha nem megfelelően bánik vele, az elem
felrobbanhat. Ne töltse, ne szedje szét és
ne dobja tűzbe!
Ha
lemerülőben van a lítium elem, a távirányító
hatótávolsága lerövidül, sőt az is előfordulhat,
hogy a távirányító nem megfelelően működik.
Ilyen esetben az elemet cserélje ki egy Sony
CR2025 típusú lítium elemre. Ha másfajta
elemet használ, az tüzet vagy robbanást okozhat.
További információk
A kamerában beépített akkumulátor
található, amelynek a segítségével meg
tudja őrizni a dátumra, időre és egyéb
beállításokra vonatozó információkat
ha a POWER kapcsolót OFF (CHG)
állásba tolja. A beépített akkumulátor
mindig töltődik, ha a kamerát a hálózati
tápegységgel a fali aljzathoz csatlakoztatja,
vagy behelyezi az akkumulátort. Az
újratölthető elem körülbelül 3 hónap alatt
merül le teljesen, ha időközben a kamerát
egyáltalán nem használja. A kamera
használatba vétele előtt töltse fel a beépített
akkumulátort.
A kamera működését azonban nem
befolyásolja a lemerült beépített
akkumulátor. Lemerült akkumulátorral
csupán a felvétel idejét nem lehet rögzíteni.
A távirányító elemének cseréje
 Eljárások
Csatlakoztassa a kamerához a fali aljzatba
helyezett hálózati tápegységet, a POWER
kapcsolót tolja OFF (CHG) helyzetbe, és
legalább 24 óráig hagyja így a kamerát.
HU
33
Műszaki adatok
Rendszer
Bemeneti/Kimeneti csatlakozók
Videotömörítés formátuma: AVCHD (HD)/
MPEG2 (SD)/JPEG (Állóképek)
A/V távcsatlakozó: Komponens/video és audio
kimenet csatlakozó
Hangtömörítési formátum: Dolby Digital 2/5,1
csatorna
Dolby Digital 5.1 Creator
Videojel: PAL-színrendszer, CCIR-szabványú
1080/50i jellemzők
HDMI OUT csatlakozó: HDMI mini csatlakozó
Felvételi formátum: Mozgókép (HD): AVCHD
1080/50i
Mozgókép (SD): MPEG2-PS
Állókép: Exif Ver.2.2*
Képmegjelenítő eszköz: 5,8 mm (1/3,13-ös
típusú) CMOS-érzékelő
Felvett képpontok (álló, 4:3):
Max. 10,2 mega (3 680 × 2 760) képpont**
Összesen kb. 5 660 000 képpont
Effektív (mozgókép, 16:9):
Kb. 3 810 000 képpont
Effektív (álló, 16:9):
Kb. 3 810 000 képpont
Effektív (álló, 4:3):
Kb. 5 080 000 képpont
Objektív: Carl Zeiss Vario-Sonnar T
12 × (optikai), 24 ×, 150 × (digitális)
Fókusztávolság: F=1,8–3,1
Szűrő átmérője: 37 mm
f=4,9–58,8 mm
35 mm-es fényképezőgép-egyenérték
Mozgókép: 40–480 mm (16:9)
Állóképek: 37–444 mm (4:3)
Színhőmérséklet: [AUTO.], [EGYRE], [BELTÉRI]
(3 200 K), [KÜLTÉRI] (5 800 K)
Legkisebb megvilágítás: 5 lx (lux) ([AUT.KIS
ZÁRSEB.] [BE], Zársebesség: 1/25 mp.)
0 lx (lux) (NightShot funkció közben)
* „Exif” a JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association) által létrehozott, állóképekhez
használható fájlformátum. Az ebben a
formátumban tárolt fájlok a képen túl
egyéb adatokat is tárolhatnak, így például a
kamerának a felvétel időpontjában érvényes
beállításait.
**Az állóképek jelzett felbontását a Sony
ClearVid CMOS érzékelő és képfeldolgozó
rendszerének (BIONZ) egyedülálló
képponttömbje biztosítja.
HU
34
LCD-képernyő
Kép: 6,7 cm (2,7-es típus, képarány: 16:9)
Képpontok száma: 211 200 (960 × 220)
Általános
Tápfeszültség: DC 6,8 V/7,2 V (akkumulátor)
8,4 V egyenáram (hálózati tápegység)
Átlagos energiafelvétel: Szokásos fényerő mellett,
normál fényerőn használt LCD-vel történő
kamerás felvétel esetén:
HD: 3,8 W SD: 3,3 W
Működési hőmérséklet: 0°C és 40°C között
Tárolási hőmérséklet: -20°C és + 60°C között
Méretek (hozzávetőleg): 69 × 67 × 129 mm
(szé×ma×mé)
a kiálló részekkel együtt
69 × 67 × 131 mm (szé×ma×mé)
a kiálló részekkel együtt, behelyezett
akkumulátor csomaggal
Tömeg (hozzávetőleg): 370 g
csak fő egység
450 g, a mellékelt akkumulátorral együtt
Handycam Station DCRA-C240
Bemenet/kimenet csatlakozó
A/V OUT csatlakozó: Komponens/video és audio
kimenet csatlakozó
USB-csatlakozó: mini-B
AC-L200 típusú hálózati tápegység
Áramellátás: AC 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Áramfelvétel: 0,35 A–0,18 A
Teljesítményfelvétel: 18 W
Kimenő feszültség: DC 8,4 V*
Működési hőmérséklet: 0°C és 40°C között
Tárolási hőmérséklet: -20°C és + 60°C között
Méretek (hozzávetőleg): 48 × 29 × 81 mm
(szé×ma×mé)
a kiálló részek nélkül
Tömeg (hozzávetőleg.): 170 g, a tápkábel nélkül
* További adatok a AC adapterre ragasztott
címkén találhatók.
Akkumulátor NP-FH60
Legnagyobb kimenő feszültség: DC 8,4 V
Kimenő feszültség: DC 7,2 V
Teljesítmény: Kb. 7,2 Wh (1 000 mAh)
Típus: Lítium-ion
A felvételre szolgáló kamera és tartozékok
műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül
változhatnak.
Készült a Dolby Laboratories licence alapján.
További információk
HU
35
Védjegyek
A
„Handycam” és
Sony
Corporation bejegyzett védjegye.
Az „AVCHD” és „AVCHD” embléma a
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. és Sony
Corporation védjegye.
„Memory Stick,” „
,” „Memory Stick Duo,”
„
,” „Memory Stick PRO
Duo,” „
,”
„Memory Stick PRO-HG Duo,”
„
,” „MagicGate,”
„
,” „MagicGate Memory
Stick” és „MagicGate Memory Stick Duo” a
Sony Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
Az „InfoLITHIUM” a Sony Corporation
védjegye.
Az „x.v.Colour” a Sony Corporation védjegye.
A „BIONZ” a Sony Corporation védjegye.
A „BRAVIA” a Sony Corporation védjegye.
A „VAIO” a Sony Corporation védjegye.
A Dolby és a dupla D szimbólum a Dolby
Laboratories védjegye.
A HDMI, a HDMI logó és High-Definition
Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
A Microsoft, a Windows, a Windows Media,
a Windows Vista és a DirectX a Microsoft
Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye
az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
A Macintosh és a Mac OS az Apple Inc.
bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és
más országokban.
Az Intel, az Intel Core és a Pentium az Intel
Corporation vagy leányvállalatainak védjegye
vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban.
Az Adobe, az Adobe embléma és az Adobe
Acrobat az Adobe Systems Incorporated
védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
Minden más említett terméknév tulajdonosának
védjegye vagy bejegyzett védjegye. A  és
„” nem szerepel minden esetben ebben a
kézikönyvben.
HU
36
Najprv si prečítajte tento text
Skôr, ako zariadenie začnete používať,
prečítajte si pozorne tento návod a odložte
si ho ako prípadný zdroj informácií v
budúcnosti.
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Nevystavujte batérie prílišnému teplu,
ako je napr. priame slnečné žiarenie,
oheň a pod.
POZOR
Batériu vymieňajte len za určený typ. V
opačnom prípade môže dôjsť k požiaru
alebo zraneniu.
Pre zákazníkov v Európe
Upozornenie
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto zariadení
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
Tento produkt bol testovaný a je v súlade
s limitmi smernice EMC týkajúcej sa
používania prípojných káblov kratších ako
3 metre.
Poznámka
Ak statická elektrina alebo
elektromagnetické pole spôsobia prerušenie
prenosu údajov (zlyhanie), reštartujte
aplikáciu alebo odpojte a znovu pripojte
komunikačný kábel (kábel USB atď.).
SK
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a
ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom.
Miesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta na
recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. Pre získanie ďalších
podrobných informácií o recyklácii tohoto
výrobku kontaktujte prosím váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde ste
výrobok zakúpili.
Aplikovateľné príslušenstvo: Diaľkový
ovládač, „Memory Stick PRO Duo“
Zneškodňovanie použitých
batérií (platí v Európskej únii a
ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale
znamená, že batéria dodaná s týmto
výrobkom nemôže byť spracovaná s
domovým odpadom. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie týchto batérií,
pomôžete zabrániť potenciálne
negatívnemu vplyvu na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktorý by v opačnom
prípade mohol byť spôsobený pri
nesprávnom nakladaní s použitou batériou.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. V prípade, že výrobok,
ktorý si z dôvodu bezpečnosti, výkonu
alebo integrity údajov, vyžaduje trvalé
pripojenie zabudovanej batérie, táto batéria
musí byť vymenená iba kvalifikovaným
personálom. Aby ste zaručili, že batéria
bude správne spracovaná, odovzdajte
tento výrobok na konci jeho životnosti na
vhodnom zbernom mieste pre recykláciu
elektrických a elektronických zariadení. Pre
všetky ostatné batérie, prosím, postupujte
podľa časti, ako vybrať bezpečne batériu z
výrobku. Odovzdajte batériu na vhodnom
zbernom mieste pre recykláciu použitých
batérií. Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohto výrobku alebo
batérie kontaktuje prosím váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde ste
výrobok zakúpili.
Poznámka pre zákazníkov
v krajinách podliehajúcich
smerniciam EÚ
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japonsko.
Autorizovaným zástupcom pre smernicu
pre elektromagnetickú kompatibilitu
(EMC) a bezpečnosť produktov je
spoločnosť Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemecko. V prípade záležitostí týkajúcich
sa servisu alebo záruky sa obracajte
na adresy uvedené v samostatných
dokumentoch týkajúcich sa servisu a
záruky.
UPOZORNENIE
NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PRÚDOM. NEOTVÁRAŤ!
LEN NA SUCHÝCH MIESTACH.
NEVYSTAVUJTE OHŇU!
NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM TEPLOTÁM
(60°).
NEROZOBERAŤ!
NESKRATOVAŤ!
POUŽÍVAŤ
Poznámky týkajúce sa používania
Dodávané položky
Čísla v ( ) znamenajú dodávané množstvo.
„Memory
Stick PRO Duo“ 4 GB (1)
adaptér (1)
Napájací kábel (1)
Handycam Station (1) 
kábel na pripojenie komponentového signálu
A/V (1) 
A/V prípojný kábel (1) 
USB kábel (1) 
Bezdrôtový diaľkový ovládač (1)
Gombíková lítiová batéria je už nainštalovaná.
Nabíjateľná batéria NP-FH60 (1)
CD-ROM „Handycam Application Software“
(1) (s. 26)
 PMB
 PMB Guide
 Príručka k zariadeniu Handycam (PDF)
„Návod na používanie“ (Tento návod) (1)
Sieťový
SK
Typy pamäťových kariet „Memory Stick“, ktoré
môžete používať s kamkordérom
Pre
nahrávanie videozáznamov sa odporúča
použiť pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“ s kapacitou 1 GB alebo väčšiu označenú:

*

* Môžete použiť kartu s označením Mark2 aj
bez neho.
Tento kamkordér bude správne fungovať s
kartou „Memory Stick PRO Duo“ s kapacitou
až 16 GB.
Pozrite stranu 13 pre informácie o čase
nahrávania pamäťovej karty „Memory Stick
PRO Duo“.
O „Memory Stick PRO Duo“ a „Memory Stick
PRO-HG Duo“ sa v tomto návode hovorí ako o
„Memory Stick PRO Duo“.
Použitie kamkordéra
Kamkordér
nie je prachuvzdorný, odolný voči
vlhkosti, ani vodotesný. Pozrite „Bezpečnostné
varovania“ (s. 32).
SK
Nevysúvajte
„Memory Stick PRO Duo“, pokiaľ
svieti alebo bliká indikátor prístupu (s. 12).
Inak sa môže poškodiť „Memory Stick PRO
Duo“, môžu sa stratiť nahraté zábery alebo sa
vyskytnúť iné poruchy.
Keď svieti alebo bliká indikátor
(videozáznam)/ (statický záber) (s. 10)
alebo indikátor prístupu (s. 12) alebo QUICK
ON (s. 18), nemali by ste vykonávať žiadnu z
nasledovných činností. Inak sa môže poškodiť
„Memory Stick PRO Duo“, môžu sa stratiť
nahraté zábery alebo sa vyskytnúť iné poruchy.
 vyberať batériu alebo odpájať sieťový adaptér
z kamkordéra, Handycam Station
 vystavovať zariadenie mechanickým nárazom
alebo vibráciám
Pri vkladaní alebo vysúvaní „Memory Stick
PRO Duo“, postupujte opatrne, aby „Memory
Stick PRO Duo“ nevyskočil a nespadol.
Pred pripojením kamkordéra k inému
zariadeniu pomocou komunikačných káblov
a pod. skontrolujte, či vkladáte zástrčku
konektora správnym smerom. Násilné vtláčanie
zástrčky do konektora môže poškodiť konektor
alebo spôsobiť poruchu kamkordéra.
V prípade opakovaného dlhodobejšieho
nahrávania alebo odstraňovania záberov
sa na „Memory Stick PRO Duo“ vyskytne
fragmentácia údajov. Zábery sa nemusia dať
ukladať alebo snímať. V takom prípade uložte
údaje na nejakom type externého média a
potom použite funkciu [MEDIA FORMAT]
(s. 25).
Uchopte kamkordér správnym spôsobom,
potom upevnite uchytávací remienok tak, ako je
vyobrazené na ilustrácii.
Ak
chcete LCD panel nastaviť, otvorte panel
LCD v 90 stupňovom uhle ku kamkordéru ()
a pootočte ho tak, aby ste na nahrávanie alebo
prehrávanie získali čo najlepší uhol (). LCD
panel je možné otočiť o 180 stupňov vzhľadom
na bočnú časť objektívu () a nahrávať v
zrkadlovom režime.
90 stupňov
(max.)
90 stupňov vzhľadom
ku kamkordéru
180 stupňov (max.)
Obrazovka
LCD sa vyrába použitím
najprecíznejších technológií. Z tohto dôvodu
sa dá efektívne využiť 99,99 % pixlov. Môžu
sa však objaviť nepatrné čierne a/alebo jasné
bodky (bielej, červenej, modrej alebo zelenej
farby), ktoré sa nepretržite objavujú na
obrazovke LCD. Tieto bodky vznikajú pri
výrobe, sú normálnym javom a nemajú žiaden
vplyv na nahrávku.
Pred použitím diaľkového ovládača odstráňte
ochrannú fóliu.
Ochranná fólia
Informácie o nahrávaní
Pred
SK
spustením nahrávania vyskúšajte funkciu
nahrávania a skontrolujte, či sa obraz a zvuk
nahrávajú bez problémov.
Ak nahrávanie alebo prehrávanie nie je možné
z dôvodu poruchy kamkordéra, ukladacieho
média „Memory Stick PRO Duo“ a pod, za
obsah nahrávky sa nebude dať poskytnúť
náhrada.
Systémy kódovania farieb v televízore sa líšia
v závislosti od štátu alebo regiónu. Ak chcete
zobraziť nahrávky na televíznej obrazovke,
potrebujete televízor so systémom PAL.
Televízne programy, filmy, videopásky a iné
materiály môžu byť chránené autorskými
právami. Neoprávnené nahrávanie uvedených
materiálov môže byť v rozpore so zákonmi o
autorských právach.
O prehrávaní zaznamenaných obrázkov na
iných zariadeniach
Váš
kamkordér je kompatibilný s MPEG-4
AVC/H.264 Vysoko kvalitný profil (High
Profile) pre HD nahrávanie obrazu vo vysokej
kvalite (vysokom rozlíšení). Na nasledovných
zariadeniach teda nemôžete prehrávať obrazy
zaznamenané na vašom kamkordéri v kvalite
HD (vysoké rozlíšenie):
 Ďalšie zariadenia kompatibilné s formátom
AVCHD, ktoré nie sú kompatibilné
s profilom vysokej kvality (High Profile)
 Zariadenia, ktoré nie sú kompatibilné s
formátom AVCHD
Informácie o tomto návode
Obrázky
z LCD obrazovky, vyobrazené v tomto
návode na ilustračné účely, sú zaznamenané
digitálnym fotoaparátom a preto môžu vyzerať
inak ako skutočný obraz na LCD obrazovke.
Zábery obrazovky sú z operačného systému
Windows Vista. Zábery sa môžu líšiť v závislosti
od operačného systému počítača.
Podrobnejšie informácie o používaní
kamkordéra a priloženého softvéru nájdete
tiež v dokumente „Príručka k zariadeniu
Handycam“ (PDF) a „PMB Guide“.
Uloženie všetkých nahratých obrazových
údajov
Ak
chcete zabrániť strate údajov, ukladajte
všetky nasnímané zábery na externé médiá.
Odporúčame vám, aby ste dáta s obrázkami
uložili pomocou počítača na disk, ako napríklad
DVD-R. Vaše dáta s obrázkami môžete uložiť
pomocou videorekordéra alebo DVD/HDD
rekordéra (s. 24).
Odporúčame vám, aby ste si obrazové dáta
ukladali pravidelne, vždy po ich zaznamenaní.
Keď je kamkordér pripojený k počítaču
Nepokúšajte
sa pomocou počítača formátovať
„Memory Stick PRO Duo“ v kamkordéri. Ak
to urobíte, váš kamkordér nemusí správne
fungovať.
Poznámky k vloženiu kamkordéra do
Handycam Station
Kamkordér
musí byť plne vložený, aby sa zaistil
dobrý kontakt.
Pripojte káble ku konektorom zariadenia
Handycam Station, ak používate kamkordér
pripojený k zariadeniu Handycam Station.
Nepripájajte káble naraz aj k zariadeniu
Handycam Station aj ku kamkordéru.
O nastavení jazyka
Pokyny
na používanie sa na obrazovke
zobrazujú v miestnom jazyku. Ak je to
potrebné, pred začiatkom používania
kamkordéra zmeňte jazyk obrazovky (s. 11).
SK
Obsah
Najprv si prečítajte tento text...................2
Začíname
Krok 1: Nabíjanie batérie............................7
Krok 2: Nastavenie dátumu a času....... 10
Zmena nastavenia jazyka.............................. 11
Krok 3: Vloženie „Memory Stick PRO
Duo“.............................................................. 12
Nahrávanie/prehrávanie/
ukladanie záberov
Nahrávanie.................................................... 13
Prehrávanie.................................................. 15
Prehrávanie záberu na televízore............. 16
Pomenovanie a funkcie jednotlivých
častí............................................................... 17
Indikátory zobrazované počas
nahrávania a prehrávania..................... 19
Využitie rôznych funkcií „ HOME“ a „ OPTION“.................... 21
Ukladanie záberov..................................... 24
Odstraňovanie záberov............................ 25
Potešenie s počítačom
Využitie počítača........................................ 26
Inštalácia a zobrazenie dokumentu
„Príručka k zariadeniu Handycam“
(PDF)....................................................................... 26
Inštalácia „PMB“................................................... 26
Riešenie problémov
Riešenie problémov.................................. 29
Ďalšie informácie
Bezpečnostné varovania......................... 32
Špecifikácie................................................... 34
SK
Začíname
Krok 1: Nabíjanie batérie
Konektor DC IN
Batéria
 Poznámky
Nemôžete
pripojiť nijaké iné batérie typu
„InfoLITHIUM“ okrem batérií série H učenej
pre váš kamkordér.
1 Pripojte adaptér striedavého
napätia DC IN ku konektoru na
Handycam Station.
Značka  na konektore DC musí
smerovať nahor.
2 Sieťový kábel pripojte k sieťovému
adaptéru a k sieťovej zásuvke .
3 Otočením prepínača POWER v
Konektor DC
Sieťový adaptér
Batériu „InfoLITHIUM“ (série H)
je možné nabíjať po pripojení ku
kamkordéru.
Indikátor /CHG
Začíname
Prepínač POWER
Napájací kábel
Do zásuvky
4 Pripojte batériu jej posunutím
v smere šípky, kým sa neozve
kliknutie.
5 Kamkordér pevne umiestnite do
zariadenia Handycam Station.
Rozsvieti sa indikátor /CHG
(nabíjanie) a spustí sa nabíjanie. Keď sa
batéria úplne nabije, indikátor /CHG
(nabíjanie) zhasne. Vyberte Váš
kamkordér z Handycam Station.
Vybratie batérie
Posuňte prepínač POWER do polohy OFF
(CHG).
Posuňte uvoľňovaciu páčku BATT (batéria)
a vyberte batériu.
smere šípky ho nastavte do polohy
OFF (CHG) (predvolené nastavenie).
SK
Uvoľňovacia páčka
BATT (batéria)
(Jednotka: min.)
HD
Čas nabíjania
Čas nahrávania*1*2
Čas
nepretržitého
nahrávania
Čas zvyčajného
nahrávania*3
Nabíjanie batérie pomocou sieťového
adaptéra
Napájanie vypnite posunutia prepínača
POWER do polohy OFF (CHG) a potom
sieťový adaptér zapojte priamo do
konektora DC IN kamkordéra.
Prepínač POWER
Značka 
musí byť
naľavo
Konektor DC
Konektor DC IN
Otvorte kryt konektorovej zásuvky.
Dostupný čas prevádzky dodávanej
batérie
Čas nabíjania:
Približný čas (v minútach) potrebný na
úplné nabitie úplne vybitej batérie.
Čas nahrávania/prehrávania:
Približný čas (v minútach), ktorý je k
dispozícii pri použití úplne nabitej batérie.
„HD“ znamená kvalitu obrazu „high
definition“, t.j. kvalitu obrazu vo vysokom
rozlíšení, a „SD“ znamená štandardnú
kvalitu obrazu.
SK
SD
135
Čas prehrávania*
2
110
130
55
65
180
195
*1[REC MODE]: SP
*2Pri zapnutom podsvietení obrazovky LCD
*3Čas zvyčajného nahrávania zobrazuje čas,
keď opakovane začínate a končíte nahrávanie,
vypínate a zapínate kamkordér a používate
funkciu priblíženia.
Informácie o batérii
Keď vyberiete batériu alebo odpojíte sieťový
adaptér, posuňte prepínač POWER do polohy
OFF (CHG) a uistite sa, že indikátor
(Videozáznam)/indikátor
(Statický záber)
(s. 10)/indikátor prístupu (s. 12)/indikátor
QUICK ON (s. 18) sú vypnuté.
Ak je do konektorovej zásuvky DC IN na
kamkordéri alebo na zariadení Handycam
Station pripojený sieťový adaptér, kamkordér
nebude napájaný z batérie, a to ani v prípade, že
sieťový napájací kábel je odpojený zo sieťovej
zásuvky.
Informácie o čase nabíjania, nahrávania a
prehrávania
Časy odmerané s kamkordérom pri 25 °C.
odporúča sa 10 °C až 30 °C.
V prípade, že kamkordér používate pri
nízkych teplotách, dostupný čas nahrávania a
prehrávania sa skráti.
Dostupný čas nahrávania a prehrávania sa
skráti v závislosti od podmienok, v ktorých
videokameru používate.
Informácie o sieťovom adaptéri
Pri používaní sieťového adaptéra použite blízku
sieťovú zásuvku. V prípade akejkoľvek poruchy
pri používaní kamkordéra ihneď odpojte sieťový
adaptér zo sieťovej zásuvky.
Sieťový adaptér nepoužívajte, keď je umiestnený
v úzkom priestore, napríklad medzi stenou a
nábytkom.
Neskratujte
konektor DC sieťového adaptéra
ani kontakty batérie žiadnymi kovovými
predmetmi. Môže to spôsobiť poruchu prístroja.
Aj keď je kamkordér vypnutý, stále je napájaný
z elektrickej siete, ak je pripojený k sieťovej
zásuvke pomocou sieťového adaptéra.
Začíname
Informácie o používaní v zahraničí
Kamkordér môžete s použitím sieťového
adaptéra, dodávaného s kamkordérom,
používať v ktorýchkoľvek krajinách/oblastiach.
Môžete tiež nabíjať batériu. Ak je to nutné,
používajte komerčne dostupný sieťový adaptér
so zástrčkou, ktorá má tvar podľa zásuvky.
Podrobnosti nájdete v dokumente „Príručka k
zariadeniu Handycam“ (PDF).
SK
Krok 2: Nastavenie dátumu a času
(HOME) (s. 21)
Dotknite sa tlačidla
na obrazovke LCD.
Prepínač POWER
Keď používate
kamkordér po prvý
raz, na LCD obrazovke
sa objaví obrazovka
[CLOCK SET].
1 Podržte stlačené zelené tlačidlo a
otočte opakovane prepínač POWER
v smere šípky, kým sa nerozsvieti
príslušný indikátor.
(videozáznam): nahrávanie
videozáznamov
(statický záber): nahrávanie
statických záberov
Pri prvom zapnutí kamkordéra prejdite
na krok 3.
zapnete indikátor
(Statický záber),
pomer strán obrazovky sa automaticky
zmení na 4:3.
4 Nastavte [SUMMERTIME], [Y] (rok),
[M] (mesiac), [D] (deň), hodinu a
minútu, potom sa dotknite
.
Hodiny sa spustia.
Keď
2 Dotknite sa tlačidla
(HOME) 
(SETTINGS)  [CLOCK/ LANG]
 [CLOCK SET].
3 Vyberte požadovanú zemepisnú
oblasť pomocou tlačidiel
/
a
potom sa dotknite položky [NEXT].
SK
10
 Tipy
Počas nahrávania sa dátum a čas nezobrazujú,
avšak zaznamenajú sa automaticky na pamäťové
médium „Memory Stick PRO Duo“ a je možné
ich zobraziť počas prehrávania.
Prevádzkové zvuky je možné vypnúť, keď sa
dotknete
(HOME) 
(SETTINGS) 
[SOUND/DISP SET]  [BEEP]  [OFF].
Zmena nastavenia jazyka
Začíname
Nastavenia displeja si môžete prispôsobiť
tak, aby sa správy na displeji zobrazovali vo
vami zadanom jazyku.
Dotknite sa (HOME) 
(SETTINGS)  [CLOCK/ LANG] 
[ LANGUAGE SET] a potom zvoľte
požadovaný jazyk.
SK
11
Krok 3: Vloženie „Memory Stick PRO Duo“
Prepínač POWER
Indikátor prístupu ACCESS
Ak vložíte novú pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“, objaví sa obrazovka [Create a new
Image Database File.].
Na strane 3 nájdete pamäťové karty
„Memory Stick“, ktoré je možné používať s
vaším kamkordérom.
1 Vložte „Memory Stick PRO Duo“.
 Otvorte kryt Memory Stick Duo.
 Vložte „Memory Stick PRO Duo“ úplne
dovnútra, pokiaľ neklikne.
 Kryt Memory Stick Duo zatvorte.
2 Posúvajte prepínač POWER, až
pokým sa nerozsvieti kontrolka
(videozáznam).
Ak je prepínač POWER v polohe
OFF (CHG), zapnite ho za súčasného
stlačenia zeleného tlačidla.
3 Na obrazovke [Create a new Image
Database File.] sa dotknite [YES].
SK
12
Pre vysunutie „Memory Stick PRO Duo“
Otvorte kryt Memory Stick Duo, raz jemne
zatlačte na „Memory Stick PRO Duo“.
 Poznámky
Nevysúvajte
„Memory Stick PRO Duo“, pokiaľ
svieti alebo bliká indikátor prístupu.
Inak sa môže poškodiť „Memory Stick PRO
Duo“, môžu sa stratiť nahraté zábery alebo sa
vyskytnúť iné poruchy.
Keď svieti alebo bliká indikátor
(videozáznam)/ (statický záber) (s. 10),
indikátor prístupu alebo indikátor QUICK
ON (s. 18), nemali by ste vykonávať žiadnu z
nasledovných činností. Inak sa môže poškodiť
„Memory Stick PRO Duo“, môžu sa stratiť
nahraté zábery alebo sa vyskytnúť iné poruchy.
 vyberať batériu alebo odpájať sieťový adaptér
z kamkordéra, Handycam Station
 vystavovať zariadenie mechanickým nárazom
alebo vibráciám
Počas nahrávania kryt Memory Stick Duo
neotvárajte.
Pokiaľ budete „Memory Stick PRO Duo“ do
slotu tlačiť nesprávnym smerom (v nesprávnej
polohe), „Memory Stick PRO Duo“, môže dôjsť
k poškodeniu slotu Memory Stick Duo alebo
obrazových dát.
Ak sa zobrazí [Failed to create a new Image
Database File. It may be possible that there is
not enough free space.] v kroku 3, naformátujte
„Memory Stick PRO Duo“ (s. 25). Nezabudnite
na to, že formátovaním za vymažú všetky údaje
zaznamenané na „Memory Stick PRO Duo“.
Nahrávanie/prehrávanie/ukladanie záberov
Nahrávanie
START/STOP 
Prepínač POWER 
: Nahrávanie
videozáznamov
: Nahrávanie statických
záberov
(HOME) 
(s. 21)
PHOTO 
Nahrávanie/prehrávanie/ukladanie záberov
START/STOP 
[STBY]  [REC]
Bliká  Svieti
1 Posúvajte prepínač POWER , až pokým sa nerozsvieti príslušná kontrolka.
Zelené tlačidlo stlačte iba vtedy, keď je prepínač POWER  v polohe OFF (CHG).
2 Spustite nahrávanie.
Videozáznamy
Stlačte tlačidlo START/STOP 
(alebo ).
Nahrávanie ukončíte opätovným stlačením
tlačidla START/STOP  (alebo ).
Ak
chcete prepnúť na obrazovú kvalitu SD
(štandardné rozlíšenie), dotknite sa
(HOME)

(MANAGE MEDIA)  [
/
SET].
 Tipy
Dostupný čas nahrávania a zvyšnú kapacitu
je možné skontrolovať stlačením
(HOME)

(MANAGE MEDIA)  [MEDIA
INFO].
 Počas nahrávania videozáznamu môžete
zaznamenať vysokokvalitné statické zábery
stlačením tlačidla PHOTO .
Ak veľkosť súboru videozáznamu prekročí 2 GB,
automaticky sa vytvorí ďalší súbor.
Statické zábery
Zľahka stlačte tlačidlo PHOTO ,
čím upravíte zaostrenie  (zaznie
pípnutie) a potom ho stlačte úplne 
(zaznie zvuk uzávierky).
Indikátor
sa zobrazí vedľa ikony .
Keď sa prestane zobrazovať indikátor
,
záber sa zaznamenal.
Maximálny
dostupný čas nahrávania Sony
„Memory Stick PRO Duo“ je nasledovný
v režime nahrávania [HD SP] (predvolené
nastavenie):
1 GB: pribl. 15 minút
2 GB: pribl. 30 minút
4 GB: pribl. 65 minút
8 GB: pribl. 140 minút
16 GB: pribl. 280 minút
SK
13
Pri
meraní kapacity pamäťovej karty „Memory
Stick PRO Duo“ sa 1 GB rovná jednej miliarde
bajtov, pričom časť sa použije na spravovanie
údajov.
Na LCD obrazovke kamkordéra skontrolujte
počet statických záberov, ktoré sú k dispozícii
(s. 20).
V predvolenom nastavení sa počas nahrávania
videozáznamu uskutoční statický záber, keď je
detekovaný úsmev ([SMILE SHUTTER]). Pre
možné snímanie s rozpoznaním úsmevu sa
okolo určenej tváre zobrazí oranžový rámček.
Nastavenie spúšte úsmevu je tiež možné zmeniť
v [DETECTION SET], [SMILE SENSITIVITY],
[SMILE PRIORITY] a [FRAME SETTING].
Podrobnosti nájdete v príručke „Príručka k
zariadeniu Handycam“.
Z nahratých videozáznamov môžete vytvoriť
statické zábery. Podrobnosti nájdete v
dokumente „Príručka k zariadeniu Handycam“
(PDF).
SK
14
Prehrávanie
Tlačidlo
(VIEW IMAGES) 
Tlačidlo
Prepínač POWER 
(VIEW IMAGES) 
 Zobrazuje filmy vo vysokej kvalite obrazu HD
(vysokom rozlíšení).*
 Zobrazenie statických záberov
 Vyhľadávanie záberov podľa dátumu

(OPTION)
*
sa zobrazí vtedy, keď zvolíte film s kvalitou
obrazu SD (štandardné rozlíšenie) v [
/
SET] (s. 13).
Nahrávanie/prehrávanie/ukladanie záberov
 Návrat na obrazovku (Film Roll
Index)
 Návrat na obrazovku (Face Index)
 Návrat na obrazovku
(HOME)
 Predchádzajúcich 6 záberov
 Nasledujúcich 6 záberov
 Návrat na obrazovku nahrávania
1 Posunutím prepínača POWER  zapnite kamkordér.
2 Stlačte tlačidlo
(VIEW IMAGES)  (alebo ).
Na displeji LCD sa zobrazí obrazovka VISUAL INDEX (môže to trvať niekoľko sekúnd).
3 Spustite prehrávanie.
Videozáznamy
Statické zábery
Dotknite sa karty
alebo
, potom
vyberte videozáznam, ktorý chcete
prehrať.
Dotykom prepína
Začiatok
videozáznamu/ medzi spustením alebo
Hlasitosť predchádzajúci prehrávaním
videozáznam
Ďalší videozáznam
Zastaviť (prechod na
obrazovku INDEX)
Dozadu/dopredu
(OPTION)
Dotknite sa karty , potom vyberte
statický záber, ktorý chcete prehrať.
Prehliadka záberov
Prechod na obrazovku
VISUAL INDEX
Predchádzajúci/
nasledujúci
(OPTION)
SK
15
Nastavenie hlasitosti zvuku filmov
Hlasitosť je možné upraviť pomocou
tlačidiel
, potom
/
.
 Tipy
Na obrazovke VISUAL INDEX, sa objaví
 a na karte je záber, ktorý sa naposledy
prehrával/zaznamenával. Keď sa dotknete
záberu, označeného , môžete ho prehrať
od bodu, kde bol predtým zastavený.
Handycam Station
Prehrávanie záberu na televízore
A/V OUT
Spôsoby pripojenia a kvalita obrazu
(HD (vysoké rozlíšenie)/SD (štandardné
rozlíšenie)) sa na televíznej obrazovke
môžu javiť rôzne v závislosti od typu
televízora, ktorý je pripojený, a od toho, aké
konektory použijete.
Zariadenie napájajte zo sieťového adaptéra
(s. 7).
Potrebné informácie nájdete aj v
príručkách dodaných so zariadeniami,
ktoré chcete pripojiť.
Otvorte kryt
konektorovej
zásuvky.
 Poznámky
Pri
nahrávaní nastavte [X.V.COLOR] na
[ON], ak chcete prehrávať na televízore, ktorý
vyhovuje štandardu x.v.Color. Pri prehrávaní na
televízore možno bude treba nastaviť niektoré
nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v návode
k TV.
Tok činností
Vstup na televízore prepnite na
pripojený konektor.
Ďalšie informácie nájdete v príručke k
televízoru.

Pripojenie kamkordéra k TV podľa
[TV CONNECT Guide].
Dotknite sa položky (HOME) 
(OTHERS)  [TV CONNECT Guide].

Na kamkordéri vykonajte
požadované nastavenia výstupu.
SK
16
Konektor pre
diaľkový
ovládač A/V
 Poznámky
Keď
sa na prenos obrazu použije prepojovací
kábel A/V, obrazový materiál na výstupe bude v
kvalite SD (štandardné rozlíšenie).
Váš kamkordér a Handycam Station sú
vybavené Konektor pre diaľkový ovládač A/V
alebo konektorom A/V OUT (s. 18). Pripojte
prepojovací kábel A/V alebo komponentový
kábel A/V buď k Handycam Station alebo
k vášmu kamkordéru. Ak prepojovacie káble
A/V alebo komponentový kábel A/V pripojíte
zároveň aj k Handycam Station aj k vášmu
kamkordéru, môže dochádzať k rušeniu obrazu.
Pomenovanie a funkcie jednotlivých častí
Tlačidlá, konektory, atď., ktoré nie sú
popísané v iných kapitolách, sú popísané
tu.
Nahrávanie/prehrávanie
Páčka transfokátora
Jemným posunutím páčky motorového
transfokátora dosiahnete pomalšie
priblíženie. Ak chcete priblíženie
zrýchliť, posuňte ju ďalej.
Statické zábery môžete zväčšovať na
asi 1,1 až 5-násobok pôvodnej veľkosti
(Zväčšenie pri prehrávaní).
Keď
sa počas zväčšovania pri prehrávaní
dotknete obrazovky, bod, ktorého ste sa
dotkli, sa zobrazí v strede LCD obrazovky.
Nahrávanie/prehrávanie/ukladanie záberov
Háčik na remienok na plece
Pripojte remienok na plece (voliteľné
príslušenstvo).
Senzor diaľkového ovládača/
Infračervený port
Prijíma signál z diaľkového ovládača.
Vstavaný mikrofón
Zvuk zosnímaný interným mikrofónom
sa konvertuje na priestorový zvuk 5,1 a
zaznamenáva.
Indikátor videozáznamu
Indikátor videozáznamu sa počas
nahrávania rozsvieti načerveno.
Indikátor bliká, keď je nízka zvyšná
kapacita na médiu alebo kapacita
batérie.
Handycam Station
Tlačidlo DISP/BATT INFO
Keď ho stlačíte, môžete pri zapnutom
napájaní vypnúť zobrazovanie na
obrazovke.
Keď ho stlačíte, kým je prepínač
POWER nastavený na OFF (CHG),
môžete skontrolovať zvyšnú kapacitu
batérie.
Tlačidlo  (protisvetlo)
Stlačte  (protisvetlo), ak chcete
zobraziť  pre nastavenie expozície
objektu v protisvetle. Znova stlačte 
(protisvetlo), ak chcete zrušiť funkciu
protisvetla.
SK
17
Tlačidlá priblíženia
Stlačte pre priblíženie/oddialenie.
Statické zábery môžete zväčšovať na
asi 1,1 až 5-násobok pôvodnej veľkosti
(Zväčšenie pri prehrávaní).
Keď
sa počas zväčšovania pri prehrávaní
dotknete obrazovky, bod, ktorého ste sa
dotkli, sa zobrazí v strede LCD obrazovky.
Indikátor prístupu ACCESS
Keď svieti alebo bliká indikátor Access,
váš kamkordér zapisuje/číta dáta.
Tlačidlo EASY
Stlačte EASY, zobrazí sa
a väčšina
nastavení sa nastaví automaticky pre
jednoduché nahrávanie/prehrávanie.
Ak chcete operáciu zrušiť, znova stlačte
tlačidlo EASY.
Tlačidlo RESET
Stlačte tlačidlo RESET, ak chcete
inicializovať všetky nastavenia vrátane
nastavenia hodín.
SK
18
Tlačidlo QUICK ON/indikátor QUICK
ON
Ak stlačíte tlačidlo QUICK ON,
kamkordér sa nevypne, ale prepne sa
do spánkového režimu (režim šetrenia
energiou). Indikátor QUICK ON počas
spánkového režimu bliká. Ak chcete
opäť začať nahrávať, stlačte znova
QUICK ON. Váš kamkordér sa vráti do
pohotovostného stavu za asi 1 sekundu.
V prípade, že počas spánkového režimu
kamkordér istý čas nepoužívate,
napájanie sa automaticky vypne.
Reproduktor
Prepínač NIGHTSHOT
Nastavte prepínač NIGHTSHOT na
ON (objaví sa ), ak chcete nahrávať
na tmavých miestach.
Blesk
Blesk blikne automaticky v závislosti
na podmienkach nahrávania v
predvolenom nastavení.
Dotknite sa (HOME) 
(SETTINGS)  [PHOTO SETTINGS]
 [FLASH MODE], ak chcete
nastavenie zmeniť.
Tlačidlo MANUAL
Obrazovku [DIAL SETTING] je možné
zobraziť, keď stlačíte a podržíte tlačidlo
Manual.
Číselník CAMERA CONTROL
Môžete použiť položku ponuky,
priradenú na obrazovke [DIAL
SETTING].
Matica na statív (Spodná plocha)
Nasaďte statív (voliteľné príslušenstvo)
na maticu statívu pomocou skrutky
statívu (voliteľné príslušenstvo: skrutka
musí byť kratšia ako 5,5 mm).
Pripájanie zariadení
 Active Interface Shoe
Držiak s aktívnym rozhraním Active
Interface Shoe napája voliteľné
príslušenstvo, ako je napríklad svetlo,
blesk alebo mikrofón. Voliteľné
príslušenstvo môžete zapnúť alebo
vypnúť pomocou prepínača POWER.
Konektor HDMI OUT (mini)
Pripojte pomocou kábla HDMI
(voliteľné príslušenstvo).
Konektor pre diaľkový ovládač A/V /
zásuvka A/V OUT
Pripojte pomocou komponentového
kábla A/V alebo prepojovacieho kábla
A/V.
Konektor rozhrania
Pripojenie kamkordéra k zariadeniu
Handycam Station.
Tlačidlo
(DISC BURN)
Vytvorenie disku pripojením
kamkordéra k počítaču. Podrobnosti
nájdete v príručke „PMB Guide“ (s. 28).
Konektor  (USB)
Pripojte pomocou kábla USB.
Indikátory zobrazované počas nahrávania a
prehrávania
Nahrávanie videozáznamov
Tlačidlo HOME
Zostávajúca kapacita batérie (približne)
Stav nahrávania ([STBY] (pohotovostný
režim nahrávania) alebo [REC]
(nahrávanie))
Kvalita nahrávania (HD/SD) a režim
nahrávania (FH/HQ/SP/LP)
Nahrávanie/prehrávanie
Počítadlo (hodiny/minúty/sekundy)
Nahrávanie statických záberov
Čas zvyčajného nahrávania
Tlačidlo OPTION
Nahrávanie/prehrávanie/ukladanie záberov
DETECTION SET
Tlačidlo VIEW IMAGES
FACE DETECTION
5,1-kanálový priestorový zvuk
Veľkosť záberu
Prezeranie videozáznamov
Približný počet nasnímateľných
statických záberov a veľkosť voľného
miesta na médiu/Počas nahrávania
statických záberov
Priečinok nahrávania
Tlačidlo návratu
Režim prehrávania
Číslo práve prehrávaného
videozáznamu/Celkový počet nahratých
videozáznamov
Tlačidlo predchádzajúci/nasledujúci
Prezeranie statických záberov
Ovládacie tlačidlá videa
Tlačidlo pre úpravu hlasitosti
Číslo aktuálneho statického záberu/
Celkový počet nasnímaných statických
záberov
Priečinok prehrávania
Tlačidlo prehliadky záberov
Názov údajového súboru
Tlačidlo VISUAL INDEX
SK
19
Indikátory označujúce vykonané
zmeny
Spodná strana
Indikátor
Počas nahrávania/prehrávania sa zobrazujú
nasledovné indikátory označujúce
nastavenia kamkordéra.
Vľavo hore
Vpravo hore

Význam
FACE DETECTION
DETECTION SET
Obrazový efekt
Digitálny efekt
Manuálne zaostrenie
SCENE SELECTION


Spodná strana
V strede
Vľavo hore
Indikátor
Význam
AUDIO MODE
Nahrávanie pomocou
samospúšte
Blesk, REDEYE REDUC
BLT-IN ZOOM MIC
Nízka MICREF LEVEL
WIDE SELECT
Vpravo hore
Indikátor
Význam
Stmievanie a zjasňovanie
obrazu
Podsvietenie obrazovky
LCD vypnuté
V strede
Indikátor
SK
20

Význam
Nastavená prehliadka
záberov
NightShot
Super NightShot
Color Slow Shutter
Pripojenie PictBridge
Výstraha
Protisvetlo
(Vyváženie bielej farby)
SteadyShot vyp.
EXPOSURE/
SPOT METER
AE SHIFT
WB SHIFT
TELE MACRO
ZEBRA
X.V.COLOR
CONVERSION LENS
 Tipy
Indikátory a ich pozícia sú ilustračné a ich
znázornenie sa môže líšiť od ich skutočného
zobrazenia na zariadení. Podrobnosti nájdete v
dokumente „Príručka k zariadeniu Handycam“
(PDF).
Táto funkcia je dočasne nedostupná ak sa
zobrazí .
Dátum a čas nahrávania sa automaticky
zaznamenávajú na „Memory Stick PRO Duo“.
Počas nahrávania nie sú zobrazené. Môžete ich
však skontrolovať pomocou funkcie [DATA
CODE] počas prehrávania.
Využitie rôznych funkcií - „
HOME“ a „
Obrazovku ponuky je možné zobraziť
stlačením (HOME)  (alebo )/
(OPTION). Podrobnosti o položkách
ponuky nájdete v dokumente „Príručka k
zariadeniu Handycam“ (PDF) (s. 26).
Ak chcete vidieť vysvetlenia HOME MENU
(HELP)
(HOME) 

OPTION“
 Stlačte tlačidlo
(HOME)  (alebo ).
 Dotknite sa tlačidla
(HELP).
Spodná strana
(HELP) sa zmení na
oranžovú.
(HOME)
(OPTION)
Kvôli svojmu pohodliu môžete zmeniť
prevádzkové nastavenia. Stlačte tlačidlo
(HOME)  (alebo ) a zobrazíte
obrazovku ponuky.
Položky
ponuky
Kategória
Použitie OPTION MENU
Ponuka (OPTION) sa zobrazuje
rovnako ako kontextová ponuka v počítači
zobrazená po kliknutí pravým tlačidlom
myši.
Dotknite sa (OPTION), ak chcete
zobraziť položky ponuky, ktoré je možné v
aktuálnej situácii zmeniť.
1 Dotknite sa požadovanej kategórie
Položky
ponuky
a potom položky, ak chcete
nastavenie zmeniť.
2 Postupujte podľa inštrukcií na
obrazovke.
 Tipy
Ak sa požadovaná položka nenachádza na
obrazovke, dotknite sa položiek
/
a
prejdite na inú stranu.
Obrazovku HOME MENU skryjete, ak sa
dotknete
.
Počas daného nahrávania alebo prehrávania nie
je možné naraz vybrať ani aktivovať položky
zobrazené sivou farbou.
Nahrávanie/prehrávanie/ukladanie záberov
Použitie HOME MENU
 Dotknite sa položky, o ktorej sa chcete
dozvedieť viac.
Keď sa dotknete položky, na obrazovke sa
zobrazí jej vysvetlenie.
Ak chcete použiť zvolenú položku, dotknite
sa [YES].
Karta
1 Dotknite sa požadovanej karty a
potom položky, ktorej nastavenie
chcete zmeniť.
2 Po dokončení nastavenia sa
dotknite
.
SK
21
 Poznámky
Keď
sa požadovaná položka nenachádza na
obrazovke, dotknite sa inej karty. Ak položku
nie je možné nájsť, funkcia v danej situácii nie je
dostupná.
 Ponuka
(OPTION) nie je dostupná v režime
prevádzky Easy Handycam.
Položky ponuky HOME MENU
Kategória
MOVIE
SETTINGS
MOVIE*1
PHOTO*1
SMTH SLW
REC
(VIEW IMAGES)
VISUAL
INDEX*1
INDEX*1
INDEX*1
PLAYLIST
Kategória
(OTHERS)
DELETE*1
PHOTO
CAPTURE
(HDRCX12E)
EDIT
PLAYLIST
EDIT
PRINT
USB
CONNECT
TV CONNECT
Guide*1
SK
22
[
DELETE], [
[
[
DELETE],
DELETE], [DIVIDE]
[
[
[
[
[
[
[
DELETE]
ADD], [
ADD],
ADD by date],
ADD by date],
ERASE], [
ERASE],
ERASE ALL],
ERASE ALL],
MOVE], [
MOVE]
[ USB CONNECT],
[DISC BURN]
(MANAGE MEDIA)
/
SET*1
MEDIA
INFO
MEDIA
FORMAT*1
REPAIR
IMG.DB F.
Kategória
(CAMERA)
Kategória
Kategória
PHOTO
SETTINGS
(SETTINGS)
[REC MODE], [AUDIO
MODE], [AE SHIFT], [WB
SHIFT], [NIGHTSHOT
LIGHT], [WIDE SELECT],
[DIGITAL ZOOM],
[STEADYSHOT],
[AUTO SLW SHUTTR],
[X.V.COLOR],
[GUIDEFRAME], [ZEBRA],
[ REMAINING SET],
[SUB-T DATE], [FLASH
MODE]*1, [FLASH LEVEL],
[REDEYE REDUC], [DIAL
SETTING], [CONVERSION
LENS]
[ IMAGE SIZE]*1, [FILE
NO.], [AE SHIFT], [WB
SHIFT], [NIGHTSHOT
LIGHT], [STEADYSHOT],
[GUIDEFRAME],
[ZEBRA], [FLASH
MODE]*1, [FLASH LEVEL],
[REDEYE REDUC], [DIAL
SETTING], [CONVERSION
LENS]
FACE FUNC. [FACE DET. SETTING],
SET
[SMILE SHUTTER]*3
VIEW
[DATA CODE],
IMAGES SET [ DISPLAY]
SOUND/
[VOLUME]*1, [BEEP]*1,
DISP SET*2
[LCD BRIGHT], [LCD BL
LEVEL], [LCD COLOR]
OUTPUT
[TV TYPE],
SETTINGS
[DISP OUTPUT],
[COMPONENT], [HDMI
RESOLUTION]
CLOCK/
LANG
GENERAL
SET
[CLOCK SET]*1, [AREA
SET], [SUMMERTIME],
[ LANGUAGE SET]*1
[DEMO MODE], [REC
LAMP], [CALIBRATION],
[A.SHUT OFF], [QUICK
ON STBY], [REMOTE
CTRL], [CTRL FOR HDMI]
Nahrávanie/prehrávanie/ukladanie záberov
*1Tieto položky je taktiež možné nastaviť počas
režimu Easy Handycam.
*2Názov ponuky sa zmení na [SOUND
SETTINGS] počas prevádzky Easy Handycam.
*3Môžete nastaviť iné funkcie ako [FRAME
SETTING] počas režimu prevádzky Easy
Handycam.
Položky ponuky OPTION MENU
Položky, ktoré je možné nastaviť len v
ponuke OPTION MENU, budú popísané
nižšie.
Karta
[SPOT MTR/FCS], [SPOT METER], [SPOT
FOCUS], [TELE MACRO], [EXPOSURE],
[FOCUS], [SCENE SELECTION], [WHITE
BAL.], [COLOR SLOW SHTR], [SUPER
NIGHTSHOT]
Karta
[FADER], [D.EFFECT], [PICT.EFFECT]
Karta
[BLT-IN ZOOM MIC], [MICREF LEVEL],
[SELF-TIMER], [TIMING], [RECORD
SOUND]
 (Karta závisí od situácie)/Žiadna karta
[SLIDE SHOW], [SLIDE SHOW SET],
[COPIES], [DATE/TIME], [SIZE]
SK
23
Ukladanie záberov
Z dôvodu obmedzenej kapacity „Memory
Stick PRO Duo“ ukladajte obrazové údaje
aj na externé médium, napríklad disk
DVD-R alebo do počítača.
Zábery nahraté v kamkordéri môžete
odstrániť pomocou softvéru.
Použitie počítača
Pomocou softvéru „PMB“ na nami
dodanom CD-ROM si môžete ukladať
obrazový materiál zaznamenaný vašim
kamkordérom v kvalite obrazu HD
(vysoké rozlíšenie) alebo v kvalite obrazu
SD (štandardné rozlíšenie). Podrobnosti
nájdete v príručke „PMB Guide“ (s. 28).
Vytvorenie disku jedným dotykom (One
Touch Disc Burn)
Zábery nahraté na kamkordéri môžete
jednoducho uložiť priamo na disk
stlačením tlačidla
(DISC BURN).
Ukladanie záberov do počítača (Easy PC
Back-up)
Zábery nasnímané kamkordérom môžete
uložiť na pevný disk počítača.
Vytvorenie disku s vybratými zábermi
Zábery importované do počítača môžete
uložiť na disk. Zábery môžete aj upraviť.
Pripojenie kamkordéra k ďalším
zariadeniam
Pomocou dodávaného sieťového adaptéra
pripojte kamkordér k sieťovej zásuvke.
Ďalšie informácie nájdete v príručke k
nahrávaciemu zariadeniu.
Vytváranie disku s obrazovou kvalitou HD
(vysoké rozlíšenie)
Pripojte kamkordér k rekordéru Sony Bluray Disc alebo k DVD napaľovačke,
SK
24
atď., pomocou pripojenia USB, ak chcete
kopírovať zábery s kvalitou HD (vysoké
rozlíšenie) bez straty kvality.
 Zapnite kamkordér.
 Pripojte konektor  (USB) zariadenia
Handycam Station a ďalšieho zariadenia
(DVD napaľovačka, atď.), pomocou
dodávaného USB kábla.
Automaticky sa zobrazí obrazovka
[USB SELECT].
 Dotknite sa tlačidla [ USB CONNECT].
 Začnite nahrávať na pripojené zariadenie.
 Keď je kopírovanie dokončené, dotknite sa
položky [END]  [YES] a odpojte kábel
USB.
Vytváranie disku s obrazovou kvalitou SD
(štandardné rozlíšenie)
Pripojte váš kamkordér k DVD/HDD
rekordéru, atď., ak chcete na disk kopírovať
videozáznamy.
 Zapnite kamkordér.
 Dotknite sa tlačidla
(VIEW IMAGES).
 Pripravte nahrávacie zariadenie.
Zariadenie zapnite a vložte disk pre
nahrávanie, ak ako nahrávacie zariadenie
používate DVD rekordér. Ak sa na
nahrávacom zariadení nachádza prepínač
vstupov, nastavte ho na vstupný režim.
 Pripojte kamkordér ku nahrávaciemu
zariadeniu (videorekordér alebo DVD/HDD
rekordér) pomocou prípojného kábla
A/V (dodáva sa), alebo prípojného kábla
A/V s konektorom S VIDEO (voliteľné
príslušenstvo).
Pripojte kamkordér do vstupných konektorov
nahrávacieho zariadenia.
 V kamkordéri spustite prehrávanie a v
nahrávacom zariadení nahrávanie.
 Po dokončení kopírovania zastavte
nahrávacie zariadenie a potom kamkordér.
Odstraňovanie záberov
Kvalitu obrazu filmového materiálu, ktorý
chcete vymazať, si nastavte vopred.
Odstránenie všetkých záberov
(formátovanie)
1 Dotknite sa tlačidla
Dotknite sa tlačidla (HOME) 
(MANAGE MEDIA)  [MEDIA
FORMAT]  [YES]  [YES] 
.
(HOME) 
(OTHERS)  [DELETE].
2 Dotknite sa tlačidla [
 Poznámky
Nezabudnite
DELETE].
na to, že formátovaním za vymažú
všetky údaje zaznamenané na „Memory Stick
PRO Duo“.
3 Dotknite sa tlačidla [
Nahrávanie/prehrávanie/ukladanie záberov
DELETE]
alebo [
DELETE], potom sa
dotknite videozáznamu, ktorý
chcete odstrániť.
Vybratý videozáznam sa označí
značkou .
4 Dotknite sa položky
 [YES] 
.
Odstránenie všetkých videozáznamov naraz
V kroku 3 sa dotknite položky
[
DELETE ALL]/[
DELETE ALL]
 [YES]  [YES] 
.
Odstraňovanie statických záberov
 V kroku 2 sa dotknite položky [ DELETE].
 Dotknite sa [ DELETE], potom sa dotknite
statického záberu, ktorý chcete odstrániť.
Vybratý statický záber sa označí značkou .
 Dotknite sa položky
 [YES] 
.
 Tipy
Ak chcete naraz odstrániť všetky statické zábery,
v kroku  sa dotknite [ DELETE ALL] 
[YES]  [YES] 
SK
25
Potešenie s počítačom
Využitie počítača
Príručka/softvér, ktorý sa má
nainštalovať
 Kliknite na [Handycam Handbook].
Objaví sa inštalačná obrazovka pre „Príručka
k zariadeniu Handycam“ (PDF).
 „Príručka k zariadeniu Handycam“
(PDF)
„Príručka k zariadeniu Handycam“
(PDF) obsahuje podrobné vysvetlenia o
kamkordéri a jeho praktickom využití.
 „PMB“ (iba pre používateľov
operačného systému Windows)
„PMB“ je dodávaný softvér. Môžete sa tešiť
z nasledovných funkcií.
Vytvorenie
disku pomocou funkcie jedného
dotyku
 Importovanie záberov do počítača
 Editovanie importovaných záberov
 Vytvorenie disku
 Poznámky
Dodávaný softvér „PMB“ nie je
podporovaný na počítačoch Macintosh.
Ak chcete ku kamkordéru pripojiť počítač
Macintosh, podrobnosti nájdete na
nasledovnej webovej stránke.
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/
ms/sk/
Inštalácia a zobrazenie dokumentu
„Príručka k zariadeniu Handycam“
(PDF)
Ak chcete zobraziť dokument „Príručka k
zariadeniu Handycam“ (PDF), musíte si na
počítač nainštalovať softvér Adobe Reader.
 Zapnite počítač.
 Vložte CD-ROM (dodáva sa) do diskovej
mechaniky počítača.
Objaví sa obrazovka volieb inštalácie.
 Vyberte požadovaný jazyk a názov modelu
vášho zariadenia Handycam, potom kliknite
na [Handycam Handbook (PDF)].
Začne sa inštalácia. Keď sa inštalácia dokončí,
na pracovnej ploche vášho počítača sa objaví
ikona prepojenia „Príručka k zariadeniu
Handycam“ (PDF).
Názov modelu vášho zariadenia Handycam
je vytlačený na jeho spodnej strane.
 Kliknite na [Exit]  [Exit], potom vyberte
disk CD-ROM z diskovej mechaniky vášho
počítača.
Ak chcete zobraziť „Príručka k zariadeniu
Handycam“ (PDF), dvakrát kliknite na
ikonu prepojenia „Príručka k zariadeniu
Handycam“.
 Tipy
Používatelia počítačov Macintosh, postupujte
nasledovne.
 Zapnite počítač.
 Vložte CD-ROM (dodáva sa) do diskovej
mechaniky počítača.
 Otvorte priečinok [Handbook] na disku
CD-ROM, dvakrát kliknite na priečinok
[SK] a potom ťahajte a pustite súbor
„Handbook.pdf“ na počítači. Ak chcete
zobraziť súbor „Príručka k zariadeniu
Handycam“, dvakrát kliknite na súbor
„Handbook.pdf“.
Inštalácia „PMB“
 Systémové požiadavky
OS: Microsoft Windows 2000 Professional
SP4/Windows XP SP2*/Windows
Vista*
SK
26
* 64-bitové edície a Starter (edícia) nie sú
podporované.
Vyžaduje sa štandardná inštalácia.
Fungovanie nie je isté, ak bol hore
uvedený systém modernizovaný alebo
v prostredí s viacerými bootovateľnými
inštaláciami.
CPU: Intel Pentium 4 2,8 GHz alebo
rýchlejší (Odporúča sa Intel Pentium
4 3,6 GHz alebo rýchlejší, Intel Pentium
D 2,8 GHz alebo rýchlejší, Intel Core
Duo 1,66 GHz alebo rýchlejší, alebo
Intel Core 2 Duo 1,66 GHz alebo
rýchlejší.)
Intel
Pentium III 1 GHz alebo rýchlejší
umožňuje nasledovné operácie:
 Importovanie obsahu do počítača
 One Touch Disc Burn
 Vytvorenie disku formátu AVCHD/DVD
video
 Kopírovanie disku
 Spracovanie iba obsahu obrazovej kvality
SD (štandardné rozlíšenie)
Pevný disk: Veľkosť na disku, potrebná
pre inštaláciu: Približne 500 MB (10 GB
alebo viac možno bude potrebných pri
vytváraní diskov formátu AVCHD.)
Displej: Minimálne 1 024 × 768 bodov
Ďalšie:  USB port (musí byť štandardne
k dispozícii, odporúča sa Hi-Speed
USB (USB 2.0 kompatibilný)), DVD
napaľovačka (mechanika CD-ROM je
nutná pre inštaláciu)
Upozornenie
Tento kamkordér zachytáva vysoko
kvalitný záznam vo AVCHD formáte.
Pomocou priloženého softvéru pre PC
je možné na médium DVD kopírovať
záznam vo vysokej kvalite. Avšak médiá
DVD, ktoré obsahujú záznam AVCHD,
 Poznámky
Je
možné čítať zábery, nahraté na „Memory
Stick PRO Duo“ v slote Memory Stick počítača.
Avšak v nasledovných prípadoch nepoužívajte
slot Memory Stick na počítači, ale pripojte
kamkordér k počítaču pomocou USB kábla:
 Počítač nie je kompatibilný s pamäťovou
kartou „Memory Stick PRO Duo“.
 Vyžaduje sa adaptér Memory Stick Duo.
 Pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“
nie je možné prečítať v slote Memory Stick.
 Čítanie dát zo slotu Memory Stick je pomalé.
Potešenie s počítačom
Pamäť: Pre Windows 2000/Windows XP:
512 MB alebo viac (Odporúča sa 1 GB
alebo viac.) Pre spracovanie iba obsahu
obrazovej kvality SD (štandardné
rozlíšenie) je potrebná pamäť s
veľkosťou 256 MB alebo viac.
Pre Windows Vista: 1 GB alebo viac
by sa nemali používať v prehrávačoch
ani v rekordéroch na báze DVD, pretože
prehrávač/rekordér DVD môže zlyhať pri
vysunutí média a môže bez upozornenia
odstrániť jeho obsah.
Médiá DVD, ktoré obsahujú záznam
AVCHD je možné prehrávať na prehrávači/
rekordéri kompatibilnom s diskami
Blu-ray Disc alebo inom kompatibilnom
zariadení.
 Inštalačná procedúra
Softvér na váš počítač s OS Windows je
nutné nainštalovať pred pripojením
vášho kamkordéra k počítaču. Inštalácia
sa vyžaduje iba po prvý raz.
Obsah, ktorý sa má nainštalovať a
procedúry sa môžu v závislosti na vašom
OS líšiť.
 Uistite sa, že váš kamkordér nie je pripojený k
počítaču.
 Zapnite počítač.
 Poznámky
Kvôli
inštalácii sa na počítač prihláste ako
administrátor.
Pred inštalovaním softvéru zatvorte všetky
aplikácie, ktoré bežia na počítači.
 Vložte dodávaný disk CD-ROM do diskovej
mechaniky počítača.
Zobrazí sa inštalačná obrazovka.
SK
27
Ak sa obrazovka neobjaví
 Kliknite na [Start], potom kliknite na [My
Computer]. (Vo Windows 2000, urobte
dvojklik na [My Computer].)
 Urobte dvojklik na [SONYPICTUTIL
(E:)] (CD-ROM) (disková mechanika).*
* Názvy mechaník (ako napr. (E:)) sa
môžu líšiť v závislosti na počítači.
 Kliknite na [Install].
 Vyberte jazyk pre inštalovanú aplikáciu,
potom kliknite na [Next].
 Keď sa objaví obrazovka pre potvrdenie
pripojenia, pripojte kamkordér k počítaču
podľa nasledovných krokov.
 Pripojte adaptér striedavého napätia
zariadenia Handycam Station ku sieťovej
zásuvke .
 Kamkordér umiestnite do zariadenia
Handycam Station a potom ho zapnite.
 Pripojte konektor  (USB) stanice
Handycam Station (s. 17) k počítaču
pomocou dodávaného USB kábla. Na
vašom kamkordéri sa automaticky objaví
obrazovka [USB SELECT].
Ak sa nezobrazí obrazovka [USB
SELECT], dotknite sa tlačidiel
(HOME)  (OTHERS)  [USB
CONNECT].
 Dotknite sa [ USB CONNECT]
na obrazovke [USB SELECT] vášho
kamkordéra.
SK
28
 Kliknite na [Continue].
 Prečítajte si [License Agreement], vyberte
[I accept the terms of the license agreement]
ak súhlasíte, potom kliknite na [Next].
 Potvrďte inštalačné nastavenia, potom
kliknite na [Install].
 Pri inštalácii softvéru postupujte podľa
inštrukcií na obrazovke.
V závislosti od počítača možno budete
musieť nainštalovať softvér tretej strany. Ak
sa objaví inštalačná obrazovka, postupujte
podľa inštrukcií na inštaláciu požadovaného
softvéru.
 Ak je to potrebné na dokončenie inštalácie,
reštartujte počítač.
 Vyberte CD-ROM z diskovej mechaniky
počítača.
Odpojenie kábla USB
 Kliknite na ikonu
 [Safely remove USB
Mass Storage Device]  [OK] (iba v OS
Windows 2000) na lište úloh v pravej dolnej
časti pracovnej plochy vášho počítača.
 Dotknite sa [END]  [YES] na obrazovke
kamkordéra.
 Odpojte kábel USB.
Prevádzka softvéru „PMB“
Ak chcete spustiť „PMB“, kliknite na
[Start]  [All Programs]  [Sony
Picture Utility]  [PMB - Picture Motion
Browser].
Základná prevádzka softvéru „PMB“, je
popísaná v sprievodcovi „PMB Guide“.
Ak chcete zobraziť sprievodcu „PMB
Guide“, kliknite na [Start]  [All
Programs]  [Sony Picture Utility] 
[Help]  [PMB Guide].
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak sa pri používaní kamkordéra vyskytne
problém, na riešenie použite nasledujúcu
tabuľku. Ak problém naďalej pretrváva,
odpojte zdroj napájania a obráťte sa na
obchodného zástupcu spoločnosti Sony.
Symptómy
kamkordéra, sú v dokumente
„Príručka k zariadeniu Handycam“ (PDF) a
pripojenie k počítaču je v sprievodcovi „PMB
Guide“.
Napájanie sa nezapne.
Ku
kamkordéru pripojte nabitú batériu
(s. 7).
Zástrčku sieťového adaptéra pripojte k
sieťovej zásuvke (s. 7).
Kamkordér nefunguje ani po zapnutí
napájania.
Po
Kamkordér sa zahrieva.
Váš
kamkordér sa môže počas činnosti
zohriať. Nie je to porucha.
Napájanie sa zrazu preruší.
Použite
sieťový adaptér.
Znovu zapnite zariadenie.
Nabite batériu (s. 7).
Stlačením tlačidla START/STOP
alebo PHOTO sa nespustí nahrávanie
záberov.
Nastavte
prepínač POWER na
(Videozáznam) alebo (Statické) (s. 10).
 V režime spánku sa zábery nedajú snímať.
Stlačte QUICK ON tlačidlo (s. 18).
ešte nahráva práve nasnímané
zábery na „Memory Stick PRO Duo“.
Počas tohto procesu nemôžete robiť nové
nahrávky.
Médium „Memory Stick PRO Duo“ je plné.
Vložte novú pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ alebo „Memory Stick
PRO Duo“ naformátujte. Alebo odstráňte
nepotrebné zábery (s. 25).
 Celkový počet videozáznamov alebo
statických záberov prekračuje kapacitu
kamkordéra. Odstráňte nepotrebné zábery
(s. 25).
Nie je možné nainštalovať „PMB“.
Skontrolujte
prostredie počítača potrebné
na inštaláciu „PMB“.
Nainštalujte „PMB“ v správnom poradí
(s. 26).
„PMB“ nefunguje správne.
Ukončite
„PMB“ a reštartujte počítač.
Kamkordér nie je rozoznávaný
počítačom.
Odpojte
zariadenia od konektora USB
počítača, ak sa jedná o iné ako klávesnica,
myš a kamkordér.
Odpojte kábel USB od počítača a stanicu
Handycam Station a reštartujte počítač,
potom znova pripojte počítač a kamkordér
v správnom poradí.
Riešenie problémov
zapnutí napájania chvíľu trvá, kým sa dá
s kamkordérom snímať. Nie je to porucha.
Sieťový adaptér odpojte zo sieťovej zásuvky
alebo vyberte batériu. Približne po 1
minúte zdroj znova pripojte. Ak funkcie
ani potom nefungujú, stlačte tlačidlo
RESET (s. 18) pomocou zahroteného
predmetu. (Ak stlačíte tlačidlo RESET,
všetky nastavenia, vrátane nastavenia
hodín, sa inicializujú.)
Kamkordér
Zobrazenie funkcie vlastnej
diagnostiky a výstražné indikátory
Ak sa na obrazovke zobrazia indikátory,
skontrolujte nasledujúce body.
Ak problém pretrváva aj keď ste skúšali
niekoľko krát fixáciu, kontaktujte Vášho
Sony predajcu alebo miestnu Sony servisnú
pobočku.
SK
29
Indikátory/Správy
Príčiny/Riešenia
C:04:
Batéria
C:13: /
C:32:
E:20: /
E:31: /
E:61: /
E:62: /
E:91: /
E:94:
101-0001

SK
30
nie je typu
„InfoLITHIUM“
(séria H). Použite
batériu „InfoLITHIUM“
(séria H) (s. 7).
Bezpečne zapojte
konektor DC
sieťového adaptéra do
konektorovej zásuvky
DC IN zariadenia
Handycam Station alebo
kamkordéra (s. 7).
Odpojte zdroj
napájania. Znova ho
pripojte a pokračujte v
práci s kamkordérom.
Vyskytla sa porucha,
ktorú nemôžete
samostatne odstrániť.
Obráťte sa na
obchodného zástupcu
spoločnosti Sony
alebo na najbližšie
autorizované servisné
stredisko spoločnosti
Sony. Oznámte im
5-číselný kód začínajúci
písmenom „E“.
Keď indikátor
pomaly bliká, súbor
je poškodený alebo
nečitateľný.
Stav nabitia batérie je
nízky.
Indikátory/Správy
Príčiny/Riešenia
Keď

indikátor pomaly
bliká, dochádza voľné
miesto pre nahrávanie
záberov.
Nie je vložená „Memory
Stick PRO Duo“ (s. 12).
Keď indikátor bliká
rýchlo, nie je už
dostatok miesta na
nahrávanie záberov.
Odstráňte nepotrebné
zábery alebo
naformátujte pamäťovú
kartu „Memory Stick
PRO Duo“, po uložení
záberov na iné médium
(s. 25).
Súbor databázy snímok
je poškodený.
„Memory Stick PRO
Duo“ je poškodená.
Naformátujte pamäťovú
kartu „Memory Stick
PRO Duo“ pomocou
kamkordéra.
Vložili ste
nekompatibilnú
„Memory Stick Duo“.
Prístup na pamäťovú
kartu „Memory
Stick PRO Duo“ bol
obmedzený iným
zariadením.
Vyskytla sa chyba
blesku.
Množstvo svetla nie
je dostatočné. Použite
blesk.
Kamkordér je
nestabilný. Držte
kamkordér pevne
obidvoma rukami.
Výstražný indikátor
roztrasenia kamkordéra
však nezmizne.
Indikátory/Správy
Príčiny/Riešenia
Médium
„Memory Stick
PRO Duo“ je plné.
Počas spracovania sa
statické zábery nedajú
snímať. Chvíľu počkajte
a potom pokračujte v
snímaní.
Riešenie problémov
SK
31
Ďalšie informácie
Bezpečnostné varovania
Informácie o používaní a údržbe
Kamkordér
SK
32
a príslušenstvo nepoužívajte a
neskladujte na nasledujúcich miestach:
 Na príliš horúcom, chladnom alebo vlhkom
mieste. Kamkordér a príslušenstvo nikdy
nevystavujte teplotám nad 60 °C, napríklad
na miestach vystavených priamemu
slnečnému žiareniu, v blízkosti ohrievačov
alebo v aute zaparkovanom na slnku. Môžu sa
deformovať alebo poškodiť.
 V blízkosti silného magnetického poľa alebo
mechanických vibrácií. Kamkordér sa môže
pokaziť.
 V blízkosti silných rádiových vĺn alebo
žiarenia. Kamkordér môže nesprávne
nahrávať.
 V blízkosti prijímačov vĺn AM a
videozariadení. Môže sa vyskytnúť šum.
 Na pieskovej pláži alebo v akomkoľvek
prašnom prostredí. Ak sa do kamkordéra
dostane piesok alebo prach, môže sa pokaziť.
V niektorých prípadoch sa táto porucha nedá
odstrániť.
 V blízkosti okien alebo vo vonkajšom
prostredí, kde môže byť obrazovka LCD alebo
objektív vystavený priamemu slnečnému
žiareniu. Poškodzuje to vnútro LCD
obrazovky.
Kamkordér používajte s jednosmerným
napätím 6,8 V/7,2 V (batéria) alebo s
jednosmerným napätím 8,4 V (sieťový adaptér).
Ak chcete prístroj používať na jednosmerné
alebo striedavé napätie, použite príslušenstvo
odporúčané v tomto návode na používanie.
Nenechajte kamkordér navlhnúť, napríklad
od dažďa alebo morskej vody. Ak kamkordér
navlhne, môže sa pokaziť. V niektorých
prípadoch sa táto porucha nedá odstrániť.
Ak sa do zariadenia dostane akýkoľvek pevný
predmet alebo tekutina, odpojte kamkordér
od siete a pred ďalším použitím ho nechajte
skontrolovať obchodným zástupcom
spoločnosti Sony.
S prístrojom zaobchádzajte opatrne,
nerozoberajte ho, neupravujte, nebúchajte
naň, nenechajte ho spadnúť ani naň nestúpajte.
Zvláštnu pozornosť a obozretnosť venujte
zaobchádzaniu s objektívom.
Ak kamkordér nepoužívate, prepínač POWER
nastavte do polohy OFF (CHG).
Kamkordér pri používaní nezakrývajte
predmetmi, napríklad uterákom. Mohlo by to
spôsobiť zvýšenie teploty vnútri zariadenia.
Napájací
kábel odpájajte ťahaním za zástrčku,
nie za kábel.
Nepoškoďte sieťový kábel napríklad tým, že naň
položíte ťažký predmet.
Kovové kontakty udržujte čisté.
Diaľkový ovládač a gombíkovú batériu udržujte
mimo dosahu detí. Pri náhodnom prehltnutí
batérie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
Ak z batérie vytečie tekutý elektrolyt:
 Obráťte sa na najbližšie autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony.
 Umyte všetku tekutinu, ktorá sa dostala do
styku s pokožkou.
 Ak sa vám tekutina dostane do očí, vymyte
ich väčším množstvom vody a navštívte
lekára.
 Ak kamkordér dlhší čas nepoužívate
Občas
ho zapnite a približne na 3 minúty
spustite prehrávanie alebo nahrávajte zábery.
Pred uskladnením batériu úplne vybite.
Obrazovka LCD
Na
obrazovku LCD príliš netlačte, mohli by ste
ju poškodiť.
Pri používaní kamkordéra v chladnom
prostredí sa môže na obrazovke LCD zobraziť
zostatkový obraz. Nie je to porucha.
Pri používaní kamkordéra sa môže zadná strana
obrazovke LCD zahrievať. Nie je to porucha.
 Čistenie obrazovke LCD
Obrazovku LCD znečistenú odtlačkami
prstov alebo prachom odporúčame čistiť
jemnou handričkou. Ak použijete súpravu
na čistenie obrazovky LCD (voliteľné
príslušenstvo), čistiacu tekutinu neaplikujte
priamo na obrazovku LCD. Používajte
čistiaci papier namočený v čistiacej
tekutine.
Zaobchádzanie s krytom zariadenia
Ak
sa kryt zariadenia znečistí, vyčistite telo
kamkordéra mäkkou handričkou mierne
navlhčenou vo vode a potom utrite kryt suchou
mäkkou handričkou.
Ak chcete zabrániť poškodeniu povrchovej
úpravy zariadenia, vyhnite sa nasledujúcim
situáciám:
 Používaniu
chemikálií, napríklad riedidla,
benzínu, alkoholu, chemických látok,
repelentov, insekticídov a opaľovacieho
krému
 Manipulácii s kamkordérom rukami
znečistenými od látok uvedených vyššie
 Dlhotrvajúcemu ponechaniu tela zariadenia
v kontakte s gumovými alebo vinylovými
predmetmi
Výmena batérie diaľkového ovládača
 Stlačte plôšku a nechtom vysuňte puzdro na
batériu.
 Novú batériu umiestnite tak, aby znak +
smeroval nahor.
 Puzdro na batériu vsuňte späť do diaľkového
ovládača, kým nebudete počuť kliknutie.
Údržba a skladovanie objektívu
nasledujúcich prípadoch vyčistite povrch
objektívu mäkkou handričkou:
 ak sú na povrchu objektívu odtlačky prstov,
 ak sa kamkordér používa v horúcom alebo
vlhkom prostredí,
 ak sa objektív používa v prostredí s vysokým
obsahom soli, napríklad na pobreží mora.
Objektív skladujte na dobre vetranom, čistom a
bezprašnom mieste.
Ak chcete predísť znehodnoteniu, pravidelne
čistite objektív podľa popisu uvedeného vyššie.
Kamkordér sa uchová dlhý čas v optimálnom
stave, ak ho aspoň raz za mesiac použijete.
Plôška
V
Nabíjanie vopred nainštalovanej
nabíjateľnej batérie
VÝSTRAHA
Batéria môže pri nesprávnom používaní
vybuchnúť. Batériu nenabíjajte,
nerozoberajte ani neodhadzujte do ohňa.
Keď
je lítiová batéria slabá, operačná
vzdialenosť diaľkového ovládača sa môže skrátiť
alebo zariadenie nemusí fungovať správne.
V takom prípade nahraďte batériu novou
lítiovou batériou Sony CR2025. Pri používaní
iného typu batérie môže dôjsť k požiaru alebo
výbuchu.
 Postup
Použitím dodávaného sieťového adaptéra
pripojte kamkordér do elektrickej zásuvky
a nechajte ho aspoň 24 hodín s prepínačom
POWER nastaveným v polohe OFF (CHG).
Ďalšie informácie
Kamkordér má vopred nainštalovanú
nabíjateľnú batériu, ktorá umožňuje
uchovanie dátumu, času a ďalších
nastavení aj vtedy, keď je prepínač POWER
nastavený do polohy OFF (CHG). Vopred
nainštalovaná nabíjateľná batéria sa nabíja
vždy pri pripojení kamkordéra do sieťovej
zásuvky cez sieťový adaptér, alebo ak je
pripojená hlavná batéria. Ak sa kamkordér
približne 3 mesiace vôbec nepoužíva,
batéria sa úplne vybije. Kamkordér
používajte po nabití vopred nainštalovanej
nabíjateľnej batérie.
Aj keď nie je vopred nainštalovaná
nabíjateľná batéria nabitá, fungovanie
kamkordéra to neovplyvní, ak nebudete
nahrávať informácie o dátume.
SK
33
Špecifikácie
Systém
Konektory pre Vstup/Výstup
Video kompresný formát: AVCHD (HD)/
MPEG2 (SD)/JPEG (Statické zábery)
Konektor pre diaľkový ovládač A/V: Komponent/
video a audio výstupný konektor
Audio kompresný formát: Dolby Digital 2/5,1ch
Dolby Digital 5.1 Creator
Video signál: farebný PAL, normy CCIR
špecifikácia 1080/50i
Konektor HDMI OUT: Mini konektor HDMI
Formát nahrávania: Videozáznam (HD):
AVCHD 1080/50i
Videozáznam (SD): MPEG2-PS
Statický záber: Exif Ver.2.2*
Obrazové zariadenie: 5,8 mm (typ 1/3,13) CMOS
snímač
Pixely na nahrávanie (statický obrázok, 4:3):
Max. 10,2 Mega (3 680 × 2 760) pixlov**
Celkový počet: Pribl. 5 660 000 pixlov
Efektívnych (Videozáznam, 16:9):
Pribl. 3 810 000 pixlov
Efektívnych (Statický záber, 16:9):
Pribl. 3 810 000 pixlov
Efektívnych (Statický záber, 4:3):
Pribl. 5 080 000 pixlov
Objektív: Carl Zeiss Vario-Sonnar T
12 × (Optický), 24 ×, 150 × (Digitálny)
Ohnisková vzdialenosť: F=1,8 - 3,1
Priemer filtra: 37 mm
f=4,9 - 58,8 mm
Po konverzii na fotoaparát s 35 mm filmom
Pre videozáznamy: 40 - 480 mm (16:9)
Pre statické obrázky: 37 - 444 mm (4:3)
Teplota farby: [AUTO], [ONE PUSH],
[INDOOR] (3 200 K), [OUTDOOR]
(5 800 K)
Minimálne osvetlenie: 5 lx (lux) ([AUTO SLW
SHUTTR] [ON], Rýchlosť uzávierky 1/25
sekundy)
0 lx (lux) (so zapnutou funkciou NightShot)
* „Exif“ je súborový formát pre statické obrázky,
zavedený asociáciou JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association). Súbory v tomto formáte
môžu obsahovať doplnkové informácie, ako
napríklad informácie o nastavení kamkordéra v
čase nahrávania.
**Jedinečné pixlové pole Sony snímača ClearVid
CMOS a systému spracovania záberov
(BIONZ) dovoľuje rozlíšenie statických
obrázkov, ktoré zodpovedá popísaným
veľkostiam.
SK
34
Obrazovka LCD
Obraz: 6,7 cm (typ 2,7, pomer strán 16:9)
Celkový počet bodov: 211 200 (960 × 220)
Všeobecné
Požiadavky na napájanie: DC 6,8 V/7,2 V
(batéria)
DC 8,4 V (Sieťový adaptér)
Priemerná spotreba energie: Počas nahrávania
kamery s použitím LCD s normálnym
jasom:
HD: 3,8 W SD: 3,3 W
Prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C
Skladovacia teplota: -20 °C až + 60 °C
Rozmery (pribl.): 69 × 67 × 129 mm (š×v×h)
vrátane projekčných častí
69 × 67 × 131 mm (š×v×h)
vrátane projekčných častí a pripojenej
dodávanej batérie
Hmotnosť (pribl.): 370 g
iba hlavná jednotka
450 g vrátane priloženej nabíjateľnej batérie
Handycam Station DCRA-C240
Vstupno-výstupný konektor
Konektor A/V OUT: Komponent/video a audio
výstupný konektor
Konektor USB: mini-B
Sieťový adaptér AC-L200
Požiadavky na sieťové napätie: AC 100 V - 240 V,
50 Hz/60 Hz
Prúdová spotreba: 0,35 A – 0,18 A
Príkon: 18 W
Výstupné napätie: DC 8,4 V*
Prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C
Skladovacia teplota: -20 °C až + 60 °C
Rozmery (pribl.): 48 × 29 × 81 mm (š×v×h)
bez projekčných častí
Hmotnosť (pribl.): 170 g bez sieťového kábla
* Ďalšie špecifikácie sú uvedené na nálepke
sieťového adaptéra.
Nabíjateľná batéria NP-FH60
Max. výstupné napätie: DC 8,4 V
Výstupné napätie: DC 7,2 V
Kapacita: 7,2 wh (1 000 mAh)
Typ: Li-ion
Dizajn a technické parametre záznamových médií
a ďalšieho príslušenstva sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
Vyrobené podľa licencie spoločnosti Dolby
Laboratories.
Ďalšie informácie
SK
35
Ochranné známky
„Handycam“
a
sú
registrované ochranné známky spoločnosti
Sony Corporation.
Logotypy „AVCHD“ a „AVCHD“ sú
obchodnými značkami Matsushita Electric
Industrial Co., Ltd. a Sony Corporation.
„Memory Stick“, „
“, „Memory Stick Duo“,
„
“, „Memory Stick PRO
Duo“, „
“,
„Memory Stick PRO-HG Duo“,
„
“, „MagicGate“,
„
“, „MagicGate Memory
Stick“ a „MagicGate Memory Stick Duo“ sú
ochranné známky alebo registrované ochranné
známky spoločnosti Sony Corporation.
„InfoLITHIUM“ je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
„x.v.Colour“ je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
„BIONZ“ je ochrannou známkou spoločnosti
Sony Corporation.
„BRAVIA“ je ochrannou známkou spoločnosti
Sony Corporation.
„VAIO“ je ochrannou známkou spoločnosti
Sony Corporation.
Dolby a značka dvojité D sú ochranné známky
spoločnosti Dolby Laboratories.
HDMI, logoHDMI a High-Definition
Multimedia Interface ochranné známky alebo
registrované ochranné známky spoločnosti
HDMI Licensing LLC.
Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista a DirectX sú registrované
ochranné známky alebo ochranné známky
spoločnosti Microsoft Corporation v USA a v
iných krajinách.
Macintosh a Mac OS sú registrované ochranné
známky spoločnosti Apple Inc. v USA a v iných
krajinách.
Intel, Intel Core a Pentium sú ochranné alebo
registrované ochranné známky spoločnosti Intel
Corporation alebo jej dcérskych spoločností v
USA a v iných krajinách.
Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat
sú registrované ochranné známky alebo
ochranné známky spoločnosti Adobe Systems
Incorporated v USA a v iných krajinách.
SK
36
Všetky ostatné názvy produktov uvedené v
tomto dokumente môžu byť ochranné alebo
registrované ochranné známky príslušných
spoločností. Okrem toho sa v tejto príručke
neuvádzajú vo všetkých prípadoch značky  a
„“.
CZ/HU/SK
http://www.sony.net/
Printed in Japan
Download PDF

advertising