Sony | HDR-TG1E | Sony HDR-TG1E Návod k obsluze

3-288-523-53(1)
Digital HD Video Camera Recorder
Návod k použití
CZ
A kamera használati útmutatója
HU
Návod na používanie
SK
HDR-TG1E/TG3E
Informace týkající se rozšířených funkcí naleznete v
dokumentu „Příručka k produktu Handycam“ (PDF).
Az összetettebb műveleteket „A Handycam kézikönyve”
(PDF) ismerteti.
Podrobné informácie o pokročilých operáciách nájdete v
príručke „Príručka k zariadeniu Handycam“ (PDF).
© 2008 Sony Corporation
Čtěte jako první
Než začnete přístroj používat,
prostudujte si tuto příručku a poté ji
uschovejte pro případné další použití.
VAROVÁNÍ
Nevystavujte přístroj dešti ani
vlhkosti; omezíte tak nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
Nevystavujte akumulátory
nadměrnému teplu, jako např.
slunečnímu záření, ohni a podobně.
UPOZORNĚNÍ
K výměně použijte pouze akumulátor
uvedeného typu. Jinak může dojít k
požáru nebo zranění.
Pro zákazníky v Evropě
Upozornění
Elektromagnetické pole může při specifických
frekvencích ovlivnit obraz a zvuk tohoto
přístroje.
Tento výrobek byl testován a bylo shledáno,
že splňuje omezení stanovená ve směrnici
EMC pro používání propojovacích kabelů
kratších než 3 metry.
Upozornění
Pokud statická elektřina nebo
elektromagnetismus způsobí přerušení
přenosu dat v polovině (selhání), restartujte
aplikaci a znovu připojte komunikační kabel
(kabel USB apod.).
Nakládání s
nepotřebným
elektrickým a
elektronickým
zařízením (platné v
Evropské unii a dalších
evropských státech
uplatňujících oddělený
systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku
nebo jeho balení upozorňuje, že by s
výrobkem po ukončení jeho životnosti
nemělo být nakládáno jako s běžným
odpadem z domácnosti. Místo toho by
měl být odložen do sběrného místa,
určeného k recyklaci elektronických
výrobků a zařízení. Dodržením této
instrukce zabráníte negativním
dopadům na životní prostředí a zdraví
lidí, které naopak může být ohroženo
nesprávným nákladním s výrobkem při
jeho likvidaci. Recyklováním materiálů,
z nichž je vyroben, pomůžete zachovat
přírodní zdroje.
Pro získání dalších informací o recyklaci
tohoto výrobku kontaktujte, prosím,
místní orgány státní správy, místní firmu
zabezpečující likvidaci a sběr odpadů
nebo prodejnu, v níž jste výrobek
zakoupili.
Použitelné příslušenství: „Memory Stick
PRO Duo“, Speciální adaptér s
konektorem USB
Nakládání s
nepotřebnými
bateriemi (platí v
Evropské unii a dalších
evropských státech
využívajících systém
odděleného sběru)
Tento symbol umístěný na baterii nebo na
jejím obalu upozorňuje, že s baterií opatřenou
tímto označením by se nemělo nakládat jako s
běžným domácím odpadem. Správným
CZ
2
nakládáním s těmito nepotřebnými bateriemi
pomůžete zabránit možným negativním
dopadům na životní prostředí a lidské zdraví,
k nímž by mohlo docházet v případech
nevhodného zacházení s vyřazenými
bateriemi. Materiálová recyklace pomůže
chránit přírodní zdroje. V případě, že výrobek
z důvodů bezpečnosti, funkce nebo uchování
dat vyžaduje trvalé spojení s vloženou baterií,
je třeba, aby takovouto baterii vyjmul z
přístroje pouze kvalifikovaný personál. K
tomu, aby s baterií bylo správně naloženo,
předejte výrobek, který je na konci své
životnosti na místo, jenž je určené ke sběru
elektrických a elektronických zařízení za
účelem jejich recyklace. Pokud jde o ostatní
baterie, prosím, nahlédněte do té části návodu
k obsluze, která popisuje bezpečné vyjmutí
baterie z výrobku. Nepotřebnou baterii
odevzdejte k recyklaci na příslušné sběrné
místo. Pro podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku či baterii kontaktujte, prosím,
místní obecní úřad, firmu zabezpečující místní
odpadové hospodářství nebo prodejnu, kde
jste výrobek zakoupili.
Upozornění pro zákazníky v
zemích, na které se vztahují
směrnice ES
Výrobcem tohoto produktu je
společnost Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075,
Japonsko. Oprávněným zástupcem pro
EMC a bezpečnost produktů je
společnost Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Německo. S otázkami týkajícími se
servisu či záruky se obracejte na adresy
uvedené ve zvláštních servisních či
záručních dokumentech.
Poznámky k použití
Dodané součásti
Čísla v závorkách ( ) udávají dodaný
počet kusů.
• „Memory Stick PRO Duo“ 4 GB (1)
• Napájecí adaptér (1)
• Napájecí kabel (1)
• Handycam Station (1) A
• Komponentní kabel A/V (1) B
• Propojovací kabel A/V (1) C
• Kabel USB (dlouhý) (1) D
• Kabel USB (krátký) (1) E
• Speciální adaptér s konektorem USB (1) F
• Krytka adaptéru USB (1) G
• 21pinový adaptér (1)
Pouze u modelů, které mají na spodní straně
značku
.
• Dobíjecí modul akumulátoru NP-FH50 (1)
• Řemínek k uchycení na zápěstí (1)
• CD-ROM „Handycam Application
Software“ (1) (str. 28)
– Picture Motion Browser (software)
– PMB Guide
– Příručka k produktu Handycam (PDF)
• „Návod k použití“ (tato příručka) (1)
A
B
D
F
CZ
C
E
G
* Speciální adaptér s konektorem USB F a
krytka adaptéru USB G jsou již ke kabelu
USB (krátkému) E připojeny.
Typy karet „Memory Stick“,
které lze používat ve
videokameře
• Pro nahrávání pohyblivých obrazů se
doporučuje použití karty „Memory Stick
PRO Duo“ o kapacitě 1 GB nebo větší
označené následujícím způsobem:
–
(„Memory Stick
PRO Duo“)*
–
(„Memory Stick
PRO-HG Duo“)
*Označeno značkou Mark2 nebo
neoznačeno, lze použít obě možnosti.
CZ
3
• Bylo ověřeno, že videokamera pracuje
správně s kartami „Memory Stick PRO
Duo“ o kapacitě až 16 GB.
• Doby záznamu na kartu „Memory Stick
PRO Duo“ viz str. 15.
• V této příručce se termínem „Memory Stick
PRO Duo“ označují karty „Memory Stick
PRO Duo“ i „Memory Stick PRO-HG
Duo“.
Používání videokamery
• Videokamera není odolná proti prachu a
stříkající vodě a není ani vodotěsná. Viz
„Bezpečnostní opatření“ (str. 35).
• Pokud svítí nebo bliká indikátor
(Pohyblivý obraz)/
(Statický obraz)
(str. 10) nebo indikátor přístupu (str. 12)
nebo indikátor QUICK ON (str. 7),
neprovádějte níže uvedené úkony.
Mohlo by totiž dojít k poškození karty
„Memory Stick PRO Duo“, ke ztrátě
nahraných obrazů nebo k jiným poškozením.
– Vysunutí karty „Memory Stick PRO
Duo“.
– Odpojení modulu akumulátoru nebo
napájecího adaptéru od videokamery.
– Vystavení videokamery nárazům nebo
vibracím.
• Zavřete-li panel LCD ve chvíli, kdy je
videokamera připojena k jiným zařízením
pomocí kabelu USB, může dojít ke ztrátě
nahraných obrazů.
• Při vkládání a vyjímání karty „Memory Stick
PRO Duo“ dávejte pozor, aby karta
„Memory Stick PRO Duo“ nevyskočila a
nespadla na zem (str. 12).
• Při připojování videokamery k jinému
zařízení pomocí kabelu dbejte, abyste
správně zasunuli konektor. Zasunete-li
konektor násilím, vznikne poškození
kontaktů a může dojít k chybné funkci
videokamery.
• Opakujete-li často nahrávání/mazání
obrazů, dojde na médiu k fragmentaci dat.
Obrazy nelze uložit ani nahrát. V takovém
případě uložte obrazy nejprve na určitý typ
externího média a poté proveďte
[FORMÁT.MÉDIUM] (str. 27).
• Obrazovka LCD je vyrobena pomocí vysoce
přesné technologie, díky níž lze efektivně
využívat více než 99,99 % pixelů. Přesto se
může stát, že na obrazovce LCD budou
CZ
4
zobrazeny drobné tmavé nebo světlé body
(bílé, červené, modré nebo zelené). Výskyt
těchto bodů nijak neovlivní výsledky
nahrávání.
Poznámky k nahrávání
• Před zahájením nahrávání otestujte funkci
nahrávání a ověřte, zda je obraz a zvuk
nahráván bez problémů.
• Záruka se nevztahuje na obsah záznamu, a
to ani v případě, kdy nahrávání nebo
přehrávání neproběhlo následkem selhání
videokamery, záznamového média apod.
• Barevné televizní systémy se v jednotlivých
zemích/oblastech liší. Chcete-li přehrávat
záznam na barevném televizoru, potřebujete
televizor se systémem PAL.
• Televizní programy, filmy, videonahrávky a
jiné materiály mohou podléhat autorským
právům. Neautorizované kopírování
takových materiálů může znamenat
porušování autorských práv.
Poznámky k přehrávání
záznamů pořízených na jiných
zařízeních
• Videokamera je kompatibilní se standardem
MPEG-4 AVC/H.264 High Profile pro
nahrávání obrazů v kvalitě HD (vysoké
rozlišení). Na níže uvedených zařízeních
nemůžete tedy přehrávat obrazy nahrané na
videokameře v kvalitě HD (vysoké
rozlišení):
– jiná zařízení kompatibilní s formátem
AVCHD, která nejsou kompatibilní se
standardem High Profile,
– zařízení, která nejsou kompatibilní s
formátem AVCHD.
Uložení všech nahraných
obrazových data
• Chcete-li obrazová data uchránit před
ztrátou, uložte všechny nahrané obrazy na
jiná média. Doporučuje se ukládat obrazová
data na disk typu DVD-R pomocí počítače
atd. Obrazová data můžete také uložit
pomocí videorekordéru nebo rekordéru
DVD/HDD (str. 26).
• Doporučuje se ukládat obrazová data
průběžně, po dokončení nahrávání.
Je-li videokamera připojena k
počítači
• Nepokoušejte se formátovat kartu „Memory
Stick PRO Duo“ používanou ve
videokameře pomocí počítače. Pokud tak
učiníte, nemusí videokamera pracovat
správně.
Nastavení jazyka
• Provozní postupy jsou na displeji zobrazovány
v konkrétním místním jazyce. V případě
potřeby můžete zobrazený jazyk před
použitím videokamery změnit (str. 11).
Informace o této příručce
• Vyobrazení obrazovek LCD používaná v
této příručce pro účely ilustrace jsou
zachycena pomocí digitálního fotoaparátu, a
proto se mohou od skutečných obrazovek
zobrazovaných na panelu LCD lišit.
• Vzhled a technické parametry videokamery
a příslušenství se mohou změnit bez
předchozího upozornění.
• Snímky obrazovek pocházejí ze systému
Windows Vista. Snímky se mohou lišit podle
operačního systému nainstalovaného v
počítači.
• Další podrobnosti viz „Příručka k produktu
Handycam“ (PDF) a „PMB Guide“.
CZ
5
Obsah
Čtěte jako první............................... 2
Začínáme
Krok 1: Nabití modulu akumulátoru
...................................................... 7
Krok 2: Zapnutí videokamery a
nastavení data a času ................. 10
Změna nastavení jazyka .................. 11
Krok 3: Vložení karty „Memory Stick
PRO Duo“.................................... 12
Nahrávání/přehrávání
Nahrávání ...................................... 14
Přehrávání ..................................... 16
Přehrávání obrazu na televizoru ....... 17
Názvy a funkce jednotlivých součástí
.................................................... 19
Indikátory zobrazované během
nahrávání/přehrávání................... 21
Provádění různých funkcí „
HOME“ a „ OPTION“........ 23
Ukládání obrazů ............................ 26
Mazání obrazů............................... 27
Práce s počítačem
Provádění jednotlivých operací s
počítačem ................................... 28
Instalace a zobrazení příručky „Příručka
k produktu Handycam“ (PDF)........ 28
Instalace „Picture Motion Browser“
................................................... 29
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů ................ 32
CZ
6
Doplňující informace
Bezpečnostní opatření .................. 35
Technické údaje ............................ 36
Začínáme
Krok 1: Nabití modulu akumulátoru
Tlačítko POWER
Začínáme
Indikátor
Indikátor
QUICK ON
/CHG
Modul akumulátoru
Napájecí kabel
Zdířka DC IN
Napájecí adaptér
Konektor
napájecího kabelu
Modul akumulátoru „InfoLITHIUM“
NP-FH50 můžete dobíjet po jeho
připojení k videokameře.
b Poznámky
• Do videokamery nelze vložit žádný jiný
modul akumulátoru, než modul
„InfoLITHIUM“ řady NP-FH50.
1 Připojte napájecí adaptér do
zdířky DC IN kolébky Handycam
Station.
Ujistěte se, že značka v na
konektoru napájecího kabelu
směřuje nahoru.
2 Připojte napájecí kabel k
napájecímu adaptéru a k síťové
zásuvce.
Do síťové zásuvky
4 Vložte akumulátor.
1 Otevřete kryt akumulátoru/karty
Memory Stick Duo.
2 Vložte modul akumulátoru až na
doraz, dokud neuslyšíte klapnutí.
3 Zavřete kryt akumulátoru/karty
Memory Stick Duo.
5 Umístěte videokameru na
kolébku Handycam Station podle
obrázku výše a poté ji bezpečně
zamáčkněte do kolébky
Handycam Station až na doraz.
Rozsvítí se indikátor /CHG
(nabíjení) a zahájí se dobíjení.
Indikátor /CHG (dobíjení) po
úplném nabití modulu akumulátoru
zhasne. Vysuňte videokameru z
kolébky Handycam Station.
3 Ujistěte se, že je panel LCD
zavřený.
CZ
7
b Poznámky
• Modul akumulátoru nelze nabíjet, pokud
svítí indikátor QUICK ON. Jestliže svítí
indikátor QUICK ON, vypněte
videokameru stisknutím přepínače
POWER. Před zahájením dobíjení modulu
akumulátoru se ujistěte, že indikátor
QUICK ON nebliká.
Nabíjení modulu akumulátoru
pouze pomocí napájecího
adaptéru
Zavřete panel LCD, videokamera se
vypne, poté připojte napájecí adaptér do
zdířky DC IN videokamery.
Vyjmutí modulu akumulátoru
Vypněte videokameru a otevřete kryt
akumulátoru/karty Memory Stick Duo.
Posuňte páčku vysunutí akumulátoru.
Chraňte modul akumulátoru před
pádem.
Zdířka DC IN
Otevřete kryt zdířky.
Páčka vysunutí
akumulátoru
Konektor napájecího kabelu
Značkou v dolů
Dostupná provozní doba
dodaného modulu
akumulátoru
b Poznámky
• Před vyjmutím modulu akumulátoru nebo
odpojením napájecího adaptéru se ujistěte,
že nesvítí indikátory
(Pohyblivý obraz)/
(Statický obraz) (str. 10)/indikátor
přístupu (str. 12)/indikátor QUICK ON.
Doba nabíjení:
Přibližná doba (v minutách) potřebná k
úplnému dobití zcela vybitého modulu
akumulátoru.
Doba nahrávání/přehrávání:
Přibližná doba (v minutách) použití plně
nabitého modulu akumulátoru.
„HD“ označuje kvalitu obrazu s
vysokým rozlišením a „SD“ označuje
standardní kvalitu obrazu.
(Jednotka: min.)
HD
Doba nabíjení
SD
135
Doba nahrávání*1*2
Doba nepřetržitého
nahrávání
CZ
8
100
120
Obvyklá doba
nahrávání*3
50
60
Doba přehrávání*2
135
145
*1 [REŽIM NAHR.]: SP
*2 Se zapnutým podsvícením panelu LCD.
*3 Typická doba nahrávání s opakovaným
zastavováním/spouštěním, zapínáním/
vypínáním a používáním funkce zoom.
Začínáme
Modul akumulátoru
• Před vyjmutím modulu akumulátoru
vypněte videokameru, zhasnou indikátory
(Pohyblivý obraz)/
(Statický obraz)
(str. 10)/indikátor přístupu (str. 12)/
indikátor QUICK ON.
• Videokamera nebude napájena z
akumulátoru, je-li napájecí adaptér připojen
do zdířky DC IN videokamery nebo kolébky
Handycam Station, a to ani v případě, že je
napájecí kabel odpojen ze síťové zásuvky.
Použití v zahraničí
• Videokameru napájenou pomocí napájecího
adaptéru můžete použít v jakékoli zemi/
oblasti. Můžete také dobíjet modul
akumulátoru.
V případě potřeby použijte komerčně
dostupný napájecí adaptér, záleží na tvaru
síťové zásuvky.
Podrobnosti viz „Příručka k produktu
Handycam“ (PDF).
Doba nabíjení, nahrávání a přehrávání
• Doby měřené při použití videokamery při
teplotě 25°C (doporučuje se 10°C až 30°C).
• Dostupná doba nahrávání a přehrávání bude
kratší, budete-li videokameru používat při
nízkých teplotách.
• Dostupná doba nahrávání a přehrávání
může být kratší v závislosti na podmínkách
používání videokamery.
Napájecí adaptér
• Při používání napájecího adaptéru použijte
blízkou síťovou zásuvku. Dojde-li během
používání videokamery k jakékoli poruše,
ihned napájecí adaptér odpojte ze síťové
zásuvky.
• Nepoužívejte napájecí adaptér umístěný v
úzkém prostoru, například mezi stěnou a
nábytkem.
• Dbejte na to, aby se konektor napájecího
kabelu napájecího adaptéru ani kovové
kontakty akumulátoru nezkratovaly
kovovými předměty. Mohlo by dojít k
poškození videokamery.
• I když je videokamera vypnutá, je do ní při
připojení k síťové zásuvce pomocí
napájecího adaptéru stále dodáván střídavý
proud (ze sítě).
CZ
9
Krok 2: Zapnutí videokamery a nastavení
data a času
Při prvním použití
videokamery se na obrazovce
LCD otevře obrazovka
[NAST.HODIN].
Tlačítko POWER
(HOME)
Dotkněte se tlačítka na obrazovce LCD.
Přepínač
(Pohyblivý obraz)/
(Statický obraz)
1 Otevřete panel LCD.
Videokamera se zapne.
Chcete-li videokameru zapnout při
otevřeném panelu LCD, zavřete jej a
znovu jej otevřete, příp. při
otevřeném panelu LCD stiskněte
přepínač POWER.
Při nastavení panelu LCD, panel
LCD otevřete o 90 stupňů směrem
od videokamery (1), poté jej
natočte do nejvhodnějšího úhlu pro
nahrávání či přehrávání (2).
Chcete-li nahrávat v zrcadlovém
režimu, můžete panelem LCD otočit
o 270 stupňů směrem k objektivu
(2).
CZ
10
190 stupňů
od
videokamery
2270 stupňů (max.)
2 Posuňte přepínač
(Pohyblivý
obraz)/
(Statický obraz) ve
směru šipky, dokud se nerozsvítí
příslušný indikátor.
(Pohyblivý obraz): Nahrávání
pohyblivých obrazů
Při prvním zapnutí videokamery
přejděte ke kroku 4.
• Pokud rozsvítíte indikátor
(Statický
obraz), změní se poměr stran obrazovky
automaticky na 4:3 (výchozí nastavení).
3 Dotkněte se
(HOME) t
(NASTAVENÍ) t [NAST.HOD/
JAZ] t [NAST.HODIN].
4 Pomocí
/
vyberte
požadovanou zeměpisnou oblast
a poté se dotkněte [DALŠÍ].
• Datum a čas se během nahrávání
nezobrazují, ale jsou automaticky nahrávány
na paměťovou kartu „Memory Stick PRO
Duo“ a lze je zobrazit během přehrávání.
• Pípnutí potvrzující operaci lze vypnout
dotykem
(HOME) t
(NASTAVENÍ) t [NAST.ZVUK./
ZOBR] t [ZVUKY] t [VYP].
• Zavřete-li panel LCD v pohotovostním
režimu nebo při nahrávání, začne indikátor
QUICK ON blikat a videokamera přejde do
režimu spánku. Je-li volba [REŽIM
RYCH.ZAP.] v nabídce HOME MENU
nastavena na [VYP] (str. 24), dojde
zavřením panelu LCD k vypnutí
videokamery.
Začínáme
(Statický obraz): Nahrávání
statických obrazů
z Tipy
Změna nastavení jazyka
Indikátory na obrazovce mohou
zobrazovat zprávy ve vámi vybraném
jazyce.
Dotkněte se
(HOME) t
(NASTAVENÍ) t [NAST.HOD/
JAZ] t [
NAST.JAZYKA] a
poté vyberte požadovaný jazyk.
5 Nastavte [LETNÍ ČAS], [R] (rok),
[M] (měsíc), [D] (den), hodinu a
minutu, poté se dotkněte
.
Hodiny se spustí.
Vypnutí napájení
V pohotovostním režimu/v režimu
nahrávání zavřete panel LCD, poté
stiskněte přepínač POWER.
V ostatních režimech zavřete panel
LCD nebo stiskněte přepínač POWER.
CZ
11
Krok 3: Vložení karty „Memory Stick PRO
Duo“
Indikátor přístupu
Pokud vkládáte novou kartu
„Memory Stick PRO Duo“, otevře
se obrazovka [Vytvořit nový soubor
databáze obrazů.].
Informace o kartách „Memory Stick“,
které lze použít v této videokameře viz
str. 3.
1 Vložte kartu „Memory Stick PRO
Duo“.
1 Otevřete kryt akumulátoru/karty
Memory Stick Duo.
2 Vložte kartu „Memory Stick PRO
Duo“ až na doraz, dokud neuslyšíte
klapnutí.
3 Zavřete kryt akumulátoru/karty
Memory Stick Duo.
2 Otevřením panelu LCD zapněte
indikátor
(Pohyblivý obraz).
3 Na obrazovce [Vytvořit nový
soubor databáze obrazů.] se
dotkněte [ANO].
CZ
12
Vysunutí karty „Memory Stick
PRO Duo“
Otevřete kryt akumulátoru/karty
Memory Stick Duo a jednou lehce
zatlačte na kartu „Memory Stick PRO
Duo“.
b Poznámky
• Pokud svítí nebo bliká indikátor
(Pohyblivý obraz)/
(Statický obraz)
(str. 10), indikátor přístupu nebo indikátor
QUICK ON ( str. 7), neprovádějte níže
uvedené úkony.
Mohlo by totiž dojít k poškození média, ke
ztrátě nahraných obrazů nebo k jiným
poškozením.
– Nevysouvejte kartu „Memory Stick PRO
Duo“ z videokamery.
– Nevyjímejte modul akumulátoru nebo
napájecí adaptér.
– Nevystavujte videokameru nárazům ani
otřesům.
• Během nahrávání neotevírejte kryt
akumulátoru/karty Memory Stick Duo.
• Vložíte-li kartu „Memory Stick PRO Duo“
do slotu špatným směrem, může dojít k
poškození karty „Memory Stick PRO Duo“,
slotu karty Memory Stick Duo nebo
obrazových dat.
• Zobrazí-li se v kroku 3 [Nepodařilo se
vytvořit nový soubor databáze obrazů.
Příčinou může být nedostatek volného
místa.], zformátujte kartu „Memory Stick
PRO Duo“ (str. 27). Nezapomeňte, že při
formátování se z karty „Memory Stick PRO
Duo“ vymažou všechna uložená data.
Začínáme
CZ
13
Nahrávání/přehrávání
Nahrávání
Přepínač
(Pohyblivý
obraz)/
(Statický obraz)
C
START/STOP A
[PŘIP.] t [NAHR.]
PHOTO B
Bliká t Svítí
1 Otevřete panel LCD.
2 Posuňte přepínač
(Pohyblivý obraz)/
nerozsvítí příslušný indikátor.
•
•
(Statický obraz) C, dokud se
(Pohyblivý obraz): Nahrávání pohyblivých obrazů
(Statický snímek): Nahrávání statických snímků
3 Zahajte nahrávání.
Pohyblivé obrazy
Stiskněte START/STOP A.
Chcete-li ukončit nahrávání, stiskněte
znovu tlačítko START/STOP A.
• Zobrazení obrazu v kvalitě SD (standardní
rozlišení) viz „Příručka k produktu
Handycam“ (PDF).
Statické obrazy
Lehkým stisknutím PHOTO B
upravte zaostření A (ozve se pípnutí)
a poté domáčkněte B (ozve se zvuk
závěrky).
Vedle
se zobrazí
. Obraz je
nahraný, když zmizí symbol
.
b Poznámky
• Zavřete-li panel LCD během nahrávání, bude nahrávání ukončeno.
CZ
14
z Tipy
Nahrávání/přehrávání
• Volný prostor na kartě „Memory Stick PRO
Duo“ můžete zkontrolovat dotykem
(HOME) t
(SPRÁVA MÉDIA)
t [INFO O MÉDIU].
• Během nahrávání pohyblivého obrazu
můžete zachytit statické obrazy stisknutím
PHOTO B.
• Překročí-li velikost souboru s pohyblivým
obrazem 2 GB, automaticky se vytvoří další
soubor.
• Maximální doba nahrávání na karty Sony
„Memory Stick PRO Duo“ je při režimu
[HD SP] (výchozí nastavení) následující:
1 GB: přibl. 15 minut
2 GB: přibl. 30 minut
4 GB: přibl. 65 minut
8 GB: přibl. 140 minut
16 GB: přibl. 280 minut
• Při měření kapacity karty „Memory Stick
PRO Duo“ se 1 GB rovná 1 bilionu bytů,
část kterých se využije ke správě dat.
• Zkontrolujte počet statických obrazů, které
lze nahrát, na obrazovce LCD videokamery
(str. 21).
• Během nahrávání pohyblivého obrazu
můžete zachytit statické obrazy (HDRTG1E). Podrobnosti viz „Příručka k
produktu Handycam“ (PDF).
CZ
15
Přehrávání
(ZOBRAZENÍ OBRAZŮ)
1 Přechod na obrazovku
(Index filmové cívky)
2 Přechod na obrazovku
(Index tváří)
3 Přechod na
(HOME)
4 Předchozích 6 obrazů
5 Dalších 6 obrazů
6 Návrat k obrazovce pro nahrávání
7 Zobrazuje pohyblivé obrazy s kvalitou
obrazu HD (vysoké rozlišení).*
8 Zobrazuje statické obrazy
9 Vyhledává obrazy podle data
0
(OPTION)
*
se zobrazí, když vyberete pohyblivý
obraz v kvalitě SD (standardní rozlišení).
1 Otevřením panelu LCD zapněte videokameru.
2 Dotkněte se
(ZOBRAZENÍ OBRAZŮ).
Na panelu LCD se otevře obrazovka VISUAL INDEX (zobrazení miniatur může
trvat určitou dobu).
3 Zahajte přehrávání.
Pohyblivé obrazy
Dotkněte se karty
nebo
a
poté vyberte požadovaný pohyblivý
obraz, který chcete přehrát.
Začátek scény/ Dotykem přepíná
mezi Přehrát a
předchozí
Další scéna
Pozastavit
scéna
Stop (přechod na
obrazovku INDEX)
CZ
16
Převíjení zpět/
OPTION
dopředu
Statické obrazy
Dotkněte se karty
a poté vyberte
požadovaný statický obraz, který
chcete přehrát.
Prezentace
Přechod na
Předchozí/další
OPTION
obrazovku VISUAL
INDEX
Úprava hlasitosti zvuku
pohyblivých obrazů
Při přehrávání pohyblivého obrazu se
dotkněte
(OPTION) t karta
t
[HLASITOST] a poté upravte hlasitost
pomocí
/
.
z Tipy
• Na obrazovce VISUAL INDEX se zobrazí
i s obrazem na kartě, která byla přehrána/
zaznamenána jako poslední (B u statického
obrazu). Pokud se dotknete pohyblivého
obrazu označeného i, můžete jej
přehrávat od místa, kde byl dříve zastaven.
Sled činností
Přepněte vstup na televizoru na
připojenou zdířku.
Informace najdete v návodech k
použití televizoru.
r
Propojte videokameru a televizor;
informace viz [PRŮV.PŘIPOJ.TV].
Dotkněte se
(HOME) t
(DALŠÍ) t
[PRŮV.PŘIPOJ.TV].
r
Proveďte požadovaná nastavení
výstupu na videokameře.
Nahrávání/přehrávání
Přehrávání obrazu na
televizoru
Způsoby připojení a kvalita obrazu (HD
(vysoké rozlišení)/SD (standardní
rozlišení)) zobrazovaného na televizoru
se liší podle toho, jaký typ televizoru je
připojen a jaké konektory jsou použity.
Jako zdroj napájení použijte dodaný
napájecí adaptér (str. 7).
Přečtěte si také návody k použití
zařízení, která chcete propojit.
Otevřete kryt
zdířky.
Konektor
dálkového
ovládání A/V
b Poznámky
Otevřete kryt zdířky.
• Chcete-li záznam přehrávat na televizoru
kompatibilním s formátem x.v.Color, poté
při nahrávání nastavte [X.V.COLOR] na
[ZAP]. Při přehrávání bude možná nutné
provést na televizoru určitá nastavení.
Informace najdete v návodu k použití
vašeho televizoru.
Handycam
Station
b Poznámky
• Je-li při přehrávání obrazu použit
propojovací kabel A/V, budou obrazy
přehrávány v kvalitě SD (standardní
rozlišení).
CZ
17
• Videokamera a kolébka Handycam Station
jsou vybaveny zdířkou Konektor dálkového
ovládání A/V nebo A/V OUT. Připojte
propojovací kabel A/V nebo komponentní
kabel A/V buď do kolébky Handycam
Station, nebo do videokamery. Pokud
zapojíte propojovací kabely A/V nebo
komponentní kabel A/V současně ke
kolébce Handycam Station a videokameře,
může dojít k deformaci obrazu.
CZ
18
Názvy a funkce jednotlivých součástí
Tlačítka, zdířky atd., které nejsou
popsány v jiných kapitolách, jsou
popsány tady.
Nahrávání/přehrávání
A Blesk
Blesk zableskne automaticky v závislosti
na podmínkách nahrávání ve výchozím
nastavení.
Chcete-li změnit nastavení, dotkněte se
(HOME) t
(NASTAVENÍ)
t [NASTAV.PRO FOTO] t
[REŽIM BLESKU].
B Reproduktor
Nahrávání/přehrávání
C Indikátor QUICK ON
Bliká v režimu spánku. Otevřete-li panel
LCD a bliká-li indikátor QUICK ON,
můžete zahájit nahrávání během 1
sekundy (QUICK ON).
Blikání přestane a videokamera se
automaticky vypne, pokud ji v režimu
spánku po určitou dobu nepoužíváte
([REŽIM RYCH.ZAP.], str. 24).
D Páčka funkce zoom
Jemným posunutím páčky funkce zoom
můžete dosáhnout pomalejší změny
přiblížení. Větším vychýlením docílíte
rychlejší změny měřítka.
Při přehrávání můžete obraz zvětšit
přibližně na 1,1 až 5 násobek původní
velikosti (Zoom při přehrávání).
• Pokud se při použití funkce zoom při
přehrávání dotknete obrazovky, zobrazí se
místo, kde jste se dotkli obrazovky, ve středu
obrazovky LCD.
E Tlačítko RESET
Stisknutím RESET se provede
inicializace všech nastavení včetně
nastavení hodin.
Handycam Station
F Tlačítko EASY
Stisknutím EASY zobrazíte
.
Většina nastavení se provede
automaticky, takže nahrávání a
přehrávání bude velmi jednoduché.
Chcete-li tento režim zrušit, stiskněte
opět EASY.
CZ
19
G Tlačítko DISP/BATT INFO
Je-li zapnuto napájení videokamery, lze
tlačítkem DISP/BATT INFO přepínat
zobrazení na displeji.
Pokud toto tlačítko stisknete po
otevření panelu LCD a stisknutím
POWER vypnete videokameru, můžete
zkontrolovat zbývající kapacitu
akumulátoru.
H Vestavěný mikrofon
Zvuk zachycený vestavěným
mikrofonem je převeden na 5,1kanálový
zvuk a nahrán.
I Indikátor přístupu
Pokud svítí nebo bliká indikátor
přístupu, videokamera čte nebo zapisuje
data na kartu „Memory Stick PRO
Duo“.
J Tlačítko POWER
Stisknutím POWER zapněte
videokameru. Pokud toto tlačítko
stisknete, je-li napájení zapnuto,
videokamera se vypne.
• Chcete-li videokameru stisknutím POWER
zapnout a je zavřený panel LCD, přejde
videokamera do režimu spánku. Stisknete-li
POWER, když se videokamera nachází v
režimu spánku, videokamera se vypne.
M Otvor pro stativ (na spodní straně)
Připevněte stativ (volitelné
příslušenství) do závitu pro stativ
pomocí šroubu (volitelné příslušenství:
šrouby musí být kratší než 5,5 mm).
O Očko pro řemínek k uchycení na
zápěstí (na spodní straně)
Připevněte řemínek a provlékněte ruku
poutkem. Noste videokameru takto, aby
nedošlo k jejímu pádu a poškození.
CZ
20
Připojení k jiným zařízením
K Zdířka HDMI OUT
Připojení kabelu HDMI (volitelné
příslušenství).
L Konektor dálkového ovládání A/V/
Zdířka A/V OUT
Připojení komponentního kabelu A/V
nebo propojovacího kabelu A/V.
N Konektor rozhraní (na spodní
straně)
Připojení videokamery s kolébkou
Handycam Station nebo se speciálním
adaptérem s konektorem USB.
Připojením speciálního adaptéru s
konektorem USB můžete propojit kabel
USB s videokamerou, aniž byste museli
použít kolébku Handycam Station.
P
Tlačítko (DISC BURN)
Vytvoření disku propojení videokamery
s počítačem atd. Podrobnosti viz „PMB
Guide“ (str. 31).
Q Konektor rozhraní (Handycam
Station)
Když připojujete videokameru do
kolébky Handycam Station, připojte
konektor rozhraní k videokameře.
R Zdířka (USB)
Připojení pomocí kabelu USB.
• Model HDR-TG3E: pouze výstup
Indikátory zobrazované během
nahrávání/přehrávání
Nahrávání pohyblivého obrazu
A Tlačítko HOME
B Zbývající kapacita akumulátoru
(přibl.)
C Stav nahrávání ([PŘIP.]
(pohotovostní) nebo [NAHR.]
(nahrávání))
D Kvalita záznamu (HD/SD) a režim
záznamu (FH/HQ/SP/LP)
E Média
Nahrávání statického obrazu
F Počitadlo (hodina/minuta/sekunda)
G Zbývající doba nahrávání
H Tlačítko OPTION
Nahrávání/přehrávání
I DETEKCE TVÁŘE
J Tlačítko ZOBRAZENÍ OBRAZŮ
K Nastavení Index tváří
L Nahrávání 5,1kanálového zvuku
M Velikost obrazu
Prohlížení pohyblivých obrazů
N Přibližný počet statických obrazů,
které lze nahrát, a média/Během
nahrávání statických obrazů
O Složka pro nahrávání
P Tlačítko návratu
Q Režim přehrávání
R Aktuální číslo/celkový počet
zaznamenaných pohyblivých obrazů
S Tlačítko Předchozí/Další
T Tlačítka pro ovládání videa
Prohlížení statických obrazů
U Číslo aktuálního statického obrazu/
celkový počet nahraných statických
obrazů
V Složka přehrávání
W Tlačítko prezentace
X Název datového souboru
Y Tlačítko VISUAL INDEX
CZ
21
Indikátory na obrazovkách
LCD
Vpravo nahoře
Indikátor
Níže uvedené indikátory se zobrazují
během nahrávání/přehrávání a označují
nastavení videokamery.
Vlevo nahoře
Uprostřed Vpravo nahoře
Význam
PROLÍNAČKA
Podsvícení obrazovky
LCD vypnuto
Dole
Indikátor
Význam
Obrazový efekt
Digitální efekt
Ruční ostření
9
Dole
VÝBĚR SCÉNY
Vlevo nahoře
Indikátor
Význam
n
Vyvážení bílé
SteadyShot vypnuto
REŽIM ZVUKU
EXPOZICE/
BOD.MĚŘENÍ
Nahrávání se
samospouští
TELE MACRO
Blesk,
KOR.ČERV.OČÍ
ZEBRA
X.V.COLOR
Nízká úroveň
mikrofonu
REFER.ÚR.MIK
Index tváří
DETEKCE TVÁŘE
VÝBĚR ŠÍŘKY
ZOOM
MIKROFONU
Uprostřed
Indikátor
Význam
VELIK.OBR.
Průběžné přehrávání
prezentace
Color Slow Shutter
Připojení PictBridge
E
CZ
22
Varování
z Tipy
• Indikátory a jejich polohy jsou přibližné a
většinou se liší od aktuálního stavu.
Podrobnosti viz „Příručka k produktu
Handycam“ (PDF).
• Datum a čas nahrávání se automaticky
ukládá na kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Při nahrávání se tyto údaje nezobrazují.
Můžete je však zobrazit jako [DATOVÝ
KÓD] při přehrávání.
Provádění různých funkcí - „
„ OPTION“
Obrazovku nabídky lze zobrazit
dotykem
(HOME)/ (OPTION).
Podrobnosti týkající se položek nabídky
viz „Příručka k produktu Handycam“
(PDF) (str. 28).
HOME“ a
• V aktuálním režimu nahrávání/přehrávání
nelze současně vybrat nebo aktivovat šedě
zabarvené položky.
Zobrazení vysvětlení nabídky
HOME MENU (HELP)
1 Dotkněte se
(HOME).
2 Dotkněte se
(HELP).
Spodní část tlačítka
(HELP) se
zbarví oranžově.
(HOME)
Použití nabídky HOME
MENU
Můžete pozměnit provozní nastavení.
Dotykem
(HOME) zobrazíte
obrazovku nabídky.
Položky
nabídky
Kategorie
1 Dotkněte se požadované
Nahrávání/přehrávání
(OPTION)
3 Dotkněte se položky, o které se chcete
dozvědět další informace.
Jakmile se položky dotknete, zobrazí se
na obrazovce příslušné informace.
Chcete-li vybranou položku použít,
dotkněte se [ANO].
Použití nabídky OPTION
MENU
Nabídka
OPTION MENU se
zobrazuje podobně, jako na počítači
místní nabídka po klepnutí pravým
tlačítkem myši. Stisknutím
(OPTION) zobrazíte položky
nabídky, které chcete právě změnit.
kategorie, poté položky, jejích
nastavení chcete změnit.
Položky
nabídky
2 Postupujte podle pokynů na
obrazovce.
z Tipy
• Pokud položka není na obrazovce, změňte
stránku dotykem
/ .
• Chcete-li obrazovku HOME MENU skrýt,
dotkněte se
.
Karta
1 Dotkněte se požadované karty,
poté položky, jejích nastavení
chcete změnit.
CZ
23
2 Po dokončení nastavení se
dotkněte
.
PŘIPOJIT
USB
[
PŘIPOJIT USB],
[DISC BURN]
PRŮV.PŘIPOJ.TV*
Kategorie
NAST.
(SPRÁVA MÉDIA)
/
b Poznámky
INFO O MÉDIU
• Není-li požadovaná položka na obrazovce,
dotkněte se jiné karty. Nemůžete-li položku
najít, nelze funkci za této situace použít.
• V režimu Easy Handycam není nabídka
(OPTION) MENU k dispozici.
FORMÁT.MÉDIUM*
OPRAVIT DATAB.O.
Kategorie
[REŽIM NAHR.], [REŽIM
ZVUKU], [VÝBĚR
ŠÍŘKY], [DIGIT.ZOOM],
[STEADYSHOT],
[AUT.POM.ZÁVĚR.],
[X.V.COLOR], [VODICÍ
MŘÍŽ.], [ZEBRA],
[NAST.
ZBÝVÁ],
[DATUM DO TIT],
[REŽIM BLESKU]*,
[ÚROV.BLESKU],
[KOR.ČERV.OČÍ],
[DETEKCE TVÁŘE],
[NASTAVIT
INDEX]*
NASTAV.
PRO FOTO
[
VELIK.OBR.]*,
[Č.SOUBORU], [VODICÍ
MŘÍŽ.], [ZEBRA], [REŽIM
BLESKU]*,
[ÚROV.BLESKU],
[KOR.ČERV.OČÍ],
[DETEKCE TVÁŘE]
Položky nabídky HOME
MENU
Kategorie
(SNÍMÁNÍ)
FILM*
FOTOGRAFIE*
PLYN.POM.NAH
Kategorie
(ZOBRAZENÍ OBRAZŮ)
VISUAL INDEX*
INDEX*
INDEX*
SEZNAM
Kategorie
(DALŠÍ)
ODSTRANIT*
[
[
ODSTRANIT],
ODSTRANIT]
ZACHYTIT FOTO (HDR-TG1E)
STŘH
[
ODSTRANIT],
[
ODSTRANIT],
[ROZDĚLIT]
NAST.
ZOBR.
OBR.
[DATOVÝ KÓD],
[ZOBRAZENÍ
]
UPRAVIT
SEZNAM
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
NAST.
ZVUK./
ZOBR**
[HLASITOST]*,
[ZVUKY]*, [JAS LCD],
[PODSVÍC.LCD], [BARVA
LCD]
NASTAV.
VÝSTUPU
[TYP TV], [VÝSTUP
ZOBR.],
[KOMPONENTNÍ]
NAST.
HOD/
JAZ
[NAST.HODIN]*,
[NAST.PÁSMA],
[LETNÍ ČAS],
[
NAST.JAZYKA]*
TISK
CZ
24
(NASTAVENÍ)
NASTAV.
PRO FILM
PŘIDAT],
PŘIDAT],
PŘIDAT dle data],
PŘIDAT dle data],
SMAZAT],
SMAZAT],
SMAZAT VŠE],
SMAZAT VŠE],
PŘESUNOUT],
PŘESUNOUT]
OBECNÁ
NASTAV.
[REŽIM DEMO],
[KALIBRACE],
[AUT.VYPN.], [REŽIM
RYCH.ZAP.],
[OVLÁDÁNÍ HDMI]
* Tyto položky můžete nastavit i v režimu
Easy Handycam.
** V režimu Easy Handycam se název nabídky
změní na [NASTAVENÍ ZVUKU].
Položky nabídky OPTION
MENU
Nahrávání/přehrávání
Položky, jež lze nastavit jen v nabídce
OPTION MENU, budou popsány níže.
Karta
[OSTŘENÍ], [BOD.OSTŘENÍ],
[TELE MACRO], [EXPOZICE],
[BOD.MĚŘENÍ], [VÝBĚR SCÉNY],
[VYVÁŽ.BÍLÉ], [COLOR SLOW SHTR]
Karta
[PROLÍNAČKA], [DIGIT.EFEKT],
[OBRAZ.EFEKT]
Karta
[ZOOM MIKROFONU],
[REFER.ÚR.MIK], [SAMOSPOUŠŤ],
[ČASOVÁNÍ], [NAHRÁT ZVUK]
– (Karta závisí na konkrétní situaci/Bez
karty)
[PREZENTACE],
[NAST.PREZENTACE], [KOPIE],
[DATUM/ČAS], [VELIKOST]
CZ
25
Ukládání obrazů
Z důvodu omezené kapacity karty
„Memory Stick PRO Duo“ ukládejte
obrazová data na určitý typ externího
média, jako je např. disk DVD-R nebo
pevný disk počítače.
Postup ukládání obrazů nahraných ve
videokameře je popsán níže.
Použití počítače
Pomocí softwaru „Picture Motion
Browser“, který je k dispozici na
dodaném disku CD-ROM lze ukládat
obrazy zaznamenané na videokameře v
kvalitě HD (vysoké rozlišení) nebo SD
(standardní rozlišení).
Podrobnosti viz „PMB Guide“ (str. 31).
Vytvoření disku jedním dotykem
(One Touch Disc Burn)
Obrazy zaznamenané ve videokameře
lze jednoduše nahrávat přímo na disk
stisknutím
(DISC BURN).
Ukládání obrazů do počítače
Obrazy nahrané ve videokameře můžete
ukládat na pevný disk počítače.
Vytvoření disku s vybranými
obrazy
Obrazy zkopírované do počítače lze
uložit na disk. Tyto obrazy lze také
upravovat.
CZ
26
Připojení videokamery k
jiným zařízením
Podrobnosti viz „Příručka k produktu
Handycam“ (PDF).
Připojení pomocí kabelu A/V
Obrazy můžete kopírovat na
videorekordéry a rekordéry DVD/HDD
v kvalitě SD (standardní rozlišení).
Připojení pomocí kabelu USB
Kopírovat můžete na vypalovací
zařízení kompatibilní s DVD atd. v
kvalitě HD (vysoké rozlišení).
Mazání obrazů
Před zahájením operace vyberte kvalitu
pohyblivého obrazu, který chcete
vymazat.
1 Dotkněte se
(HOME) t
(DALŠÍ) t [ODSTRANIT].
Vymazání všech obrazů
(Formátování)
Dotkněte se
(HOME) t
(SPRÁVA MÉDIA) t
[FORMÁT.MÉDIUM] t [ANO] t
[ANO] t
.
b Poznámky
2 Dotkněte se [
• Formátováním se vymažou všechna data
nahraná na kartě „Memory Stick PRO
Duo“.
ODSTRANIT].
3 Dotkněte se [
Nahrávání/přehrávání
ODSTRANIT]
nebo [
ODSTRANIT], poté se
dotkněte pohyblivého obrazu,
který chcete vymazat.
Vybraný pohyblivý obraz bude
označen symbolem .
4 Dotkněte se
t [ANO] t
.
Vymazání všech pohyblivých
obrazů najednou
V kroku 3 se dotkněte
[
ODSTR.VŠE]/[
ODSTR.VŠE]
t [ANO] t [ANO] t
.
Vymazání statických obrazů
1 V kroku 2 se dotkněte
[ ODSTRANIT].
2 Dotkněte se [ ODSTRANIT],
poté se dotkněte statického obrazu,
který chcete vymazat.
Vybraný statický obraz bude
označen symbolem .
3 Dotkněte se
t [ANO] t
.
z Tipy
• Chcete-li vymazat všechny statické obrazy
najednou, dotkněte se v kroku 2
[
ODSTRANIT VŠE] t [ANO] t
[ANO] t
.
CZ
27
Práce s počítačem
Provádění jednotlivých operací s
počítačem
Příručka/software k
instalaci
x „Příručka k produktu Handycam“
(PDF)
„Příručka k produktu Handycam“
(PDF) podrobně vysvětluje provozování
videokamery a popisuje její činnost.
x „Picture Motion Browser“ (pouze
pro uživatele systému Windows)
„Picture Motion Browser“ je dodaný
software. Můžete provádět tyto úkony.
– Vytvoření disku jedním dotykem
– Import obrazů do počítače
– Úprava importovaných obrazů
– Vytvoření disku
b Poznámky
• Dodaný software „Picture Motion Browser“
není podporován počítači Macintosh.
Chcete-li s videokamerou používat počítač
Macintosh, vyhledejte příslušné informace
na níže uvedené webové stránce.
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/ms/cz/
Instalace a zobrazení
příručky „Příručka k
produktu Handycam“ (PDF)
Chcete-li zobrazit dokument „Příručka
k produktu Handycam“ (PDF), musí být
v počítači nainstalován Adobe Reader.
1 Zapněte počítač.
2 Vložte dodaný disk CD-ROM (je
součástí dodávky) do diskové jednotky
počítače.
Zobrazí se obrazovka výběru instalace.
CZ
28
3 Klepněte na tlačítko [Handycam
Handbook].
Zobrazí se obrazovka pro instalaci
příručky „Příručka k produktu
Handycam“ (PDF).
4 Zvolte požadovaný jazyk, vyberte
model videokamery Handycam a poté
klepněte na [Handycam Handbook
(PDF)].
Zahájí se instalace. Po dokončení
instalace se na pracovní ploše počítače
vytvoří ikona zástupce dokumentu
„Příručka k produktu Handycam“
(PDF).
• Název modelu videokamery Handycam
je vytištěn na spodní straně přístroje.
5 Klepněte na [Exit] t [Exit] a poté
vyjměte disk CD-ROM z diskové
jednotky počítače.
Chcete-li zobrazit dokument „Příručka
k produktu Handycam“, poklepejte na
ikonu zástupce „Příručka k produktu
Handycam“.
z Tipy
• Uživatelé systému Macintosh, postupujte
podle níže uvedených pokynů.
1 Zapněte počítač.
2 Vložte dodaný disk CD-ROM (je
součástí dodávky) do diskové
jednotky počítače.
3 Otevřete složku [Handbook] na
disku CD-ROM, poklepejte na
složku [CZ] a poté uchopte a
přetáhněte myší soubor
„Handbook.pdf“ do počítače.
Pro zobrazení příručky „Příručka k
produktu Handycam“ poklepejte na
soubor „Handbook.pdf“.
Instalace „Picture Motion
Browser“
x Systémové požadavky
OS: Microsoft Windows 2000
Professional SP4/Windows XP SP2*/
Windows Vista*
* Podporovány nejsou 64bitové verze a
verze Starter.
Je vyžadována standardní instalace.
Správnou funkci softwaru nelze zaručit,
pokud byl některý z výše uvedených
systémů aktualizován, příp. v prostředí s
možností načtení více systémů.
• Intel Pentium III 1 GHz nebo rychlejší
umožňuje provádět tyto úkony:
– Přenos obsahu do počítače
– One Touch Disc Burn
– Vytvoření disku ve formátu AVCHD/
disku DVD- Video
– Kopírování disku
– Zpracovávání obsahu pouze v obrazové
kvalitě SD (standardní rozlišení)
Paměť: Pro systém Windows 2000,
Windows XP: 512 MB nebo více
(doporučuje se alespoň 1 GB)
Pro zpracovávání obsahu v obrazové
kvalitě SD (standardní rozlišení)
postačí v případě potřeby paměť
256 MB nebo větší.
Pro systém Windows Vista: 1 GB
nebo více
Pevný disk: Dostupný prostor na
pevném disku potřebný k instalaci:
Přibližně 500 MB (Při vytváření
disků ve formátu AVCHD se může
vyžadovat 10 GB nebo více.)
Pozor
Tato videokamera nahrává obrazy ve
vysokém rozlišení ve formátu AVCHD.
Pomocí přiloženého softwaru určeného
pro počítače PC lze obrazy s vysokým
rozlišením kopírovat na disky DVD.
Disky DVD obsahující programy ve
formátu AVCHD však nepoužívejte v
běžných přehrávačích nebo rekordérech
DVD, protože rekordér/přehrávač
DVD nemusí být schopen disk vysunout
a může bez předchozího varování
smazat obsah takového disku. Disky
DVD obsahující programy ve formátu
AVCHD lze přehrávat na
kompatibilním přehrávači/rekordéru
Blu-ray Disc™ nebo na jiném
kompatibilním zařízení.
Práce s počítačem
CPU: Intel Pentium 4 2,8 GHz nebo
rychlejší (Doporučuje se Intel
Pentium 4 3,6 GHz nebo rychlejší,
Intel Pentium D 2,8 GHz nebo
rychlejší, Intel Core Duo 1,66 GHz
nebo rychlejší, Intel Core 2 Duo 1,66
GHz nebo rychlejší.)
Další požadavky: Port USB (musí
být standardně k dispozici,
Hi-Speed USB (doporučuje se port
kompatibilní s USB 2.0)),
vypalovačka disků DVD (pro
instalaci je nutná disková jednotka
CD-ROM)
b Poznámky
• Obrazy uložené na kartě „Memory Stick
PRO Duo“ lze číst pomocí slotu Memory
Stick počítače. V následujících případech
však nepoužívejte slot Memory Stick
počítače, ale propojte videokameru a počítač
kabelem USB:
– Počítač není kompatibilní s kartou
„Memory Stick PRO Duo“.
– Je nutné použít adaptér karty Memory
Stick Duo.
– Kartu „Memory Stick PRO Duo“ nelze
číst ze slotu Memory Stick.
– Čtení dat pomocí slotu Memory Stick je
pomalé.
Zobrazení: Minimálně 1 024 × 768 bodů
CZ
29
x Instalace softwaru
Před připojením videokamery k počítači
se systémem Windows je nutno do
počítače nainstalovat software.
Instalaci je třeba provést pouze před
prvním spuštěním.
Obsah i postupy instalace se mohou v
jednotlivých operačních systémech lišit.
1 Zkontrolujte, že videokamera není
připojena k počítači.
2 Zapněte počítač.
b Poznámky
• Před instalací se musíte přihlásit jako
správce.
• Před zahájením instalace softwaru
ukončete všechny aplikace spuštěné na
počítači.
3 Vložte dodaný disk do jednotky
CD-ROM počítače.
Zobrazí se instalační obrazovka.
Pokud se tato obrazovka
nezobrazí
1 Klepněte na tlačítko [Start], poté
klepněte na položku [My
Computer]. (V systému Windows
2000 poklepejte na [My Computer].)
2 Poklepejte na [SONYPICTUTIL
(E:)] (CD-ROM) (disková
jednotka).*
* Písmena jednotek (např. E:) se
mohou na jednotlivých počítačích
lišit.
4 Klepněte na tlačítko [Install].
5 Vyberte jazyk, ve kterém se má aplikace
instalovat a klepněte na tlačítko [Next].
6 Jakmile se zobrazí obrazovka pro
potvrzení připojení, připojte
videokameru k počítači podle níže
uvedených kroků.
CZ
30
Při použití kolébky Handycam
Station
1 Připojte napájecí adaptér ke kolébce
Handycam Station a síťové zásuvce.
2 Umístěte videokameru do kolébky
Handycam Station a poté
videokameru zapněte.
3 Připojte zdířku (USB) kolébky
Handycam Station (str. 20) k
počítači pomocí dodaného kabelu
USB.
Na videokameře se automaticky
otevře obrazovka [VÝBĚR USB].
4 Dotkněte se [
PŘIPOJIT USB]
na obrazovce [VÝBĚR USB]
videokamery.
Při použití speciálního adaptéru s
konektorem USB
1 Připojte speciální adaptér s
konektorem USB k videokameře.
Speciální
adaptér s
konektorem USB
Kabel USB
2 Připojte napájecí adaptér k
videokameře a k síťové zásuvce,
poté videokameru zapněte.
3 Propojte kabel USB připojený k
speciálnímu adaptéru s konektorem
USB s počítačem.
Na videokameře se automaticky
otevře obrazovka [VÝBĚR USB].
4 Dotkněte se [
PŘIPOJIT USB]
na obrazovce [VÝBĚR USB]
videokamery.
7 Klepněte na tlačítko [Continue].
8 Přečtěte si [License Agreement],
souhlasíte-li, vyberte [I accept the terms
of the license agreement] a klepněte na
tlačítko [Next].
9 Potvrďte instalační nastavení, poté
klepněte na [Install].
0 Při instalaci softwaru postupujte podle
pokynů na obrazovce.
V závislosti na počítači může být třeba
nainstalovat software třetích stran.
Zobrazí-li se instalační obrazovka,
postupujte při instalaci požadovaného
softwaru podle pokynů.
qa Restartujte počítač, je-li to nutné pro
dokončení instalace.
qs Vyjměte disk CD-ROM z diskové
jednotky počítače.
z Tipy
• Pokud se obrazovka [VÝBĚR USB]
neotevře, dotkněte se
(HOME) t
(DALŠÍ) t [PŘIPOJIT USB].
Odpojení kabelu USB
Práce s počítačem
1 Klepněte na ikonu
t [Safely
remove USB Mass Storage Device] t
[OK] (pouze systém Windows 2000) na
hlavním panelu v pravém dolním rohu
pracovní plochy počítače.
2 Na obrazovce videokamery se dotkněte
tlačítka [KON] t [ANO].
3 Odpojte kabel USB.
Práce se softwarem „Picture
Motion Browser“
Pro spuštění aplikace „Picture Motion
Browser“ klepněte na [Start] t [All
Programs] t [Sony Picture Utility] t
[PMB - Picture Motion Browser].
Podrobnosti o základních funkcích
softwaru „Picture Motion Browser“ viz
„PMB Guide“. Pro zobrazení příručky
„PMB Guide“ klepněte na [Start] t
[All Programs] t [Sony Picture Utility]
t [Help] t [PMB Guide].
b Poznámky
• Zavřete-li panel LCD ve chvíli, kdy je
videokamera připojena k jiným zařízením
pomocí kabelu USB, může dojít ke ztrátě
nahraných obrazů.
CZ
31
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů
Pokud se při použití videokamery
setkáte s jakýmikoliv problémy,
prostudujte si následující tabulku, která
vám pomůže problém vyřešit. V
případě, že problém přetrvává, vypněte
videokameru, odpojte zdroj napájení a
obraťte se na zástupce společnosti Sony.
• Informace o videokameře najdete v příručce
„Příručka k produktu Handycam“ (PDF),
informace o připojení k počítači viz „PMB
Guide“.
Videokameru nelze zapnout.
• Zasuňte do videokamery nabitý
modul akumulátoru (str. 7).
• Připojte zástrčku napájecího
adaptéru k síťové zásuvce (str. 7).
Videokamera nefunguje, ani když je
zapnuté napájení.
• Po zapnutí se videokamera
připravuje k činnosti po několik
sekund. Nejedná se o žádnou
závadu.
• Odpojte napájecí adaptér ze síťové
zásuvky nebo vyjměte modul
akumulátoru a po uplynutí 1 minuty
modul akumulátoru znovu vložte a
znovu připojte napájecí adaptér.
Pokud funkce stále nepracují,
stiskněte špičatým předmětem
tlačítko RESET (str. 19). (Stiskneteli tlačítko RESET, všechna
nastavení včetně hodin se vrátí na
výchozí hodnoty.)
Videokamera se zahřívá.
• To se stává, pokud ponecháte
videokameru zapnutou po delší
dobu. Nejedná se o žádnou závadu.
Videokamera se náhle vypne.
• Znovu videokameru zapněte.
• Použijte napájecí adaptér.
• Dobijte modul akumulátoru (str. 7).
CZ
32
Po stisknutí START/STOP nebo
PHOTO se nenahrávají obrazy.
• Posunutím přepínače
(Pohyblivý
obraz)/
(Statický obraz) zapněte
indikátor
(Pohyblivý obraz)
nebo
(Statický obraz) (str. 14).
• Nelze nahrávat obrazy v režimu
spánku. Otevřete panel LCD.
• Videokamera ukládá právě
zaznamenaný obraz na kartu
„Memory Stick PRO Duo“. V
průběhu této doby nelze nahrávat.
• Karta „Memory Stick PRO Duo“ je
plná. Použijte novou kartu „Memory
Stick PRO Duo“ nebo kartu
„Memory Stick PRO Duo“
naformátujte. Případně vymažte
nepotřebné obrazy (str. 27).
• Celkový počet pohyblivých scén a
statických obrazů překračuje
nahrávací kapacitu videokamery.
Vymažte nepotřebné obrazy
(str. 27).
Nelze nainstalovat „Picture Motion
Browser“.
• Ověřte, zda počítač splňuje
požadavky na instalaci „Picture
Motion Browser“.
• Nainstalujte řádně „Picture Motion
Browser“ (str. 29).
Aplikace „Picture Motion Browser“
nefunguje správně.
• Ukončete aplikaci „Picture Motion
Browser“ a restartujte počítač.
Počítač nerozpozná videokameru.
• Odpojte od zásuvek USB počítače
veškerá zařízení s výjimkou
klávesnice, myši a videokamery.
• Odpojte od počítače kabel USB a
kolébku Handycam Station nebo
speciální adaptér s konektorem
USB, restartujte počítač a poté opět
počítač a videokameru řádně
propojte.
Indikátory
Příčiny/Řešení
101-0001
• Pokud indikátor bliká
pomalu, je soubor
poškozen nebo nečitelný.
E
• Akumulátor je téměř
vybitý.
• Teplota videokamery
roste. Vypněte
videokameru a ponechte
ji na chladném místě.
Objeví-li se indikátory na obrazovce
LCD, ověřte následující.
Pokud problém přetrvává i poté, co jste
se jej pokoušeli opakovaně vyřešit,
obraťte se na prodejce Sony nebo na
autorizované servisní středisko Sony.
Indikátory
Příčiny/Řešení
C:04:ss
• Modul akumulátoru není
typu „InfoLITHIUM“
NP-FH50. Použijte
modul akumulátoru
„InfoLITHIUM“
NP-FH50 (str. 7).
• Připojte pevně konektor
napájecího kabelu
napájecího adaptéru do
zdířky DC IN na kolébce
Handycam Station nebo
videokameře (str. 7).
C:13:ss/
C:32:ss
E:20:ss/
E:31:ss/
E:61:ss/
E:62:ss/
E:91:ss/
E:94:ss
• Karta „Memory Stick
PRO Duo“ je poškozena.
Zformátujte kartu
„Memory Stick PRO
Duo“ ve videokameře.
• Odpojte zdroj napájení.
Znovu jej připojte a
zkuste videokameru
použít.
• Vyskytla se závada,
kterou nemůžete opravit.
Obraťte se na prodejce
společnosti Sony nebo
autorizované servisní
středisko společnosti
Sony. Sdělte 5místný kód
začínající „E“.
Odstraňování problémů
• Pokud indikátor bliká
pomalu, dochází volný
prostor pro nahrávání
obrazů. Typy karet
„Memory Stick“, které
lze použít ve
videokameře, viz str. 3.
• Není vložena karta
„Memory Stick PRO
Duo“ (str. 12).
• Pokud indikátor bliká
rychle, není k dispozici
dostatečný prostor pro
nahrávání obrazů.
Smažte nepotřebné
obrazy nebo po uložení
obrazů na jiné médium
naformátujte kartu
„Memory Stick PRO
Duo“ (str. 27).
• Soubor databáze obrazů
je poškozen.
Zobrazení výsledků vnitřní
kontroly/Výstražné
indikátory
• Je vložena
nekompatibilní karta
„Memory Stick PRO
Duo“.
-
• Přístup ke kartě
„Memory Stick PRO
Duo“ byl omezen na
jiném zařízení.
• Došlo k závadě blesku.
CZ
33
Indikátory
Příčiny/Řešení
• Množství světla není
dostatečné. Použijte
blesk.
• Videokamera není
stabilní. Držte
videokameru pevně
oběma rukama.
Výstražný indikátor
upozorňující na otřesy
videokamery však
nezmizí.
• Médium je plné.
• Statické obrazy nelze
během zpracování
nahrávat. Chvíli počkejte,
potom začněte nahrávat.
CZ
34
Doplňující informace
Bezpečnostní opatření
Použití a péče
• Při odpojování napájecího kabelu držte
kabel za zástrčku, nikoliv za samotný kabel.
• Snažte se nepoškodit napájecí kabel, např.
pokládáním těžkých předmětů na něj.
• Udržujte kovové kontakty čisté.
• Při vytečení elektrolytu z akumulátoru
postupujte takto:
– Obraťte se na autorizované servisní
středisko společnosti Sony.
– Důkladně umyjte veškerý elektrolyt, který
se mohl dostat do kontaktu s vaší
pokožkou.
– Dostane-li se vám do očí, vypláchněte jej
dostatečným množstvím vody a navštivte
lékaře.
x Nepoužíváte-li videokameru delší
dobu
• Občas videokameru zapněte a nechejte ji
běžet, např. přibližně 3 minuty přehrávejte
nebo nahrávejte obrazy.
• Před dlouhodobějším skladováním modul
akumulátoru vybijte.
Obrazovka LCD
• Na obrazovku LCD netlačte, mohla by se
poškodit.
• Pokud videokameru používáte v chladném
prostředí, může se na obrazovce LCD
objevit reziduální obraz. Nejedná se o
žádnou závadu.
• Zadní strana obrazovky LCD se při
používání kamery může zahřát. Nejedná se o
žádnou závadu.
x Čištění obrazovky LCD
Doplňující informace
• Videokameru ani příslušenství nepoužívejte
ani neukládejte na těchto místech:
– V příliš horkém, chladném nebo vlhkém
prostředí. Nikdy je nevystavujte teplotám
nad 60 °C, například na přímém slunečním
světle nebo v automobilu zaparkovaném
na slunci. Může dojít k jejich poškození
nebo se mohou zdeformovat.
– V blízkosti silného magnetického pole ani
pod vlivem mechanických vibrací. Mohlo
by dojít k poškození videokamery.
– V blízkosti silných rádiových vln nebo
radiace. Videokamera by mohla špatně
nahrávat.
– Blízko přijímačů AM a videozařízení.
Může dojít k rušení.
– Na písečné pláži nebo v prachu. Pokud se
do videokamery dostane písek, mohla by
se poškodit. V některých případech tuto
závadu již nebude možné opravit.
– Blízko oken nebo venku, kde mohou být
obrazovka LCD nebo objektiv vystaveny
přímému slunečnímu svitu. Dojde k
poškození obrazovky LCD.
• K napájení videokamery používejte pouze
napětí 6,8 V/7,2 V ss (modul akumulátoru)
nebo napětí 8,4 V ss (napájecí adaptér).
• Při napájení střídavým či stejnosměrným
proudem používejte doplňky doporučené v
tomto návodu.
• Nevystavujte videokameru působení vody,
např. při dešti nebo u moře. Voda by mohla
způsobit poškození videokamery. V
některých případech tuto závadu již nebude
možné opravit.
• Dostane-li se dovnitř kamery nějaký
předmět či tekutina, odpojte kameru od
zdroje napájení a před dalším používáním ji
nechte zkontrolovat v odborném servisu
Sony.
• Vyvarujte se hrubého zacházení, rozebírání,
upravování, fyzickým otřesům nebo
nárazům jako například působení síly,
upuštění přístroje nebo šlapání na něj.
Zvláště opatrně zacházejte s objektivem.
• Když videokameru nepoužíváte, mějte ji
vypnutou.
• Nepoužívejte videokameru, pokud je
zabalena např. v ručníku. Mohlo by dojít k
přehřátí videokamery.
Pokud je obrazovka LCD znečištěna prachem
nebo otisky prstů, doporučujeme vám ji očistit
měkkým hadříkem. Použijete-li čisticí sadu
LCD Cleaning Kit (volitelné příslušenství),
nenanášejte čisticí roztok přímo na obrazovku
LCD. Použijte čisticí papír navlhčený tímto
roztokem.
Péče o povrch videokamery
• Je-li videokamera znečištěná, očistěte ji
měkkým hadříkem navlhčeným vodou a
poté ji otřete dosucha.
• Povrch videokamery by se mohl poškodit za
těchto okolností:
CZ
35
Technické údaje
– Při použití chemikálií, např. ředidel,
benzinu, alkoholu, chemických látek,
repelentů, insekticidů a ochranného
přípravku proti slunečnímu záření.
– Při manipulaci s videokamerou, pokud
máte ruce potřísněny těmito látkami.
– Při dlouhodobějším kontaktu povrchu
videokamery s pryžovými či vinylovými
předměty.
Údržba a skladování objektivu
• V následujících případech je nutné očistit
povrch čočky objektivu měkkým hadříkem:
– Na povrchu objektivu jsou otisky prstů.
– V horkém nebo vlhkém prostředí.
– Je-li objektiv vystaven působení slané
vody, např. u moře.
• Přechovávejte jej v dobře větraném a
bezprašném prostředí.
• Jako ochranu před plísněmi čistěte objektiv
pravidelně dle pokynů uvedených výše.
Doporučujeme zapnout a používat
videokameru přibližně jednou za měsíc - tak
ji uchováte v optimálním stavu po dlouhou
dobu.
Nabíjení vestavěného dobíjecího
akumulátoru
Ve videokameře je vestavěný dobíjecí
akumulátor, který uchovává datum, čas a další
nastavení i v případě, že je videokamera
vypnutá. Vestavěný dobíjecí akumulátor je
dobíjen při každém použití připojení
videokamery do síťové zásuvky přes napájecí
adaptér, nebo když je připojen modul
akumulátoru. Pokud byste videokameru
vůbec nepoužívali, vybije se dobíjecí
akumulátor přibližně za 3 měsíce.
Používejte videokameru po nabití
vestavěného dobíjecího akumulátoru.
Pokud dojde k vybití tohoto akumulátoru,
nebudou ostatní funkce videokamery, kromě
nahrávání data, ovlivněny.
x Postupy
Připojte videokameru pomocí dodaného
napájecího adaptéru do síťové zásuvky a
ponechejte ji po dobu alespoň 24 hodin
vypnutou.
CZ
36
Systém
Formát komprese obrazu: AVCHD (HD)/
MPEG2 (SD)/JPEG (statické obrazy)
Formát komprese zvuku: Dolby Digital 2/5,1
kanálů
Dolby Digital 5.1 Creator
Videosignál: Barvy PAL, standardy CCIR
Specifikace 1080/50i
Formát nahrávání: Pohyblivý obraz (HD):
AVCHD 1080/50i
Pohyblivý obraz (SD): MPEG2-PS
Statický obraz: Exif Ver.2.2*1
Obrazový snímač: 3,6 mm (typ 1/5) senzor
CMOS
Počet pixelů (statický obraz, 4:3):
Max. 4,0 mega (2 304 × 1 728) pixelů*2
Hrubý počet: Přibl. 2 360 000 pixelů
Efektivně (pohyblivý obraz, 16:9): Přibl.
1 430 000 pixelů
Efektivně (statický obraz, 16:9): Přibl.
1 490 000 pixelů
Efektivně (statický obraz, 4:3): Přibl.
1 990 000 pixelů
Objektiv: Carl Zeiss Vario-Tessar
10 × (opticky), 20 ×, 120 × (digitálně)
Ohnisková vzdálenost: F1,8 ~ 2,3
f=3,2 ~ 32,0 mm
Přepočteno na kinofilm 35 mm
Pro pohyblivé obrazy*3: 43 ~ 507 mm (16:9)
Pro statické obrazy: 38 ~ 380 mm (4:3)
Teplota barev: [AUTO], [1 STISKEM],
[UVNITŘ] (3 200 K),
[VENKU] (5 800 K),
Minimální osvětlení: 5 lx (luxy)
([AUT.POM.ZÁVĚR.] [ZAP], rychlost
závěrky 1/25 s)
*1 „Exif“ je formát souborů statických
obrazů vytvořený organizací JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Soubory tohoto formátu mohou
obsahovat další informace, např.
informace o nastavení videokamery při
expozici.
*2 Rozlišení statických snímků
ekvivalentní popsaným velikostem
umožňuje jedinečná bodová sada
snímače ClearVid CMOS společnosti
Sony a systém zpracování obrazu (nový
procesor BIONZ).
*3 Uvedené ohniskové vzdálenosti
představují skutečné hodnoty, které
jsou výsledkem širokoúhlého načítání
pixelů.
Vstupní/výstupní konektory
Napájecí adaptér AC-L200/L200B
Konektor dálkového ovládání A/V:
Komponentní/video a audio zdířka
Zdířka HDMI OUT: HDMI mini konektor
Požadavky na napájení: 100 V - 240 V stř,
50/60 Hz
Odběr proudu: 0,35 - 0,18 A
Spotřeba energie: 18 W
Výstupní napětí. ss 8,4 V*
Provozní teplota: 0 °C až + 40 °C
Skladovací teplota: -20 °C až + 60 °C
Rozměry (přibližně): 48 × 29 × 81 mm (š/v/h)
bez vyčnívajících částí
Hmotnost (přibližně): 170 g bez napájecího
kabelu
Obrazovka LCD
Obraz: 6,7 cm (typ 2,7, poměr stran 16:9)
Celkový počet bodů: 211 200 (960 × 220)
Obecné
Požadavky na napájení: 6,8 V/7,2 V ss (modul
akumulátoru)
8,4 V ss (napájecí adaptér)
Průměrná spotřeba energie: Při nahrávání s
použitím obrazovky LCD s běžným jasem:
HD: 3,3 W
SD: 2,7 W
Provozní teplota: 0 °C až + 40 °C
Skladovací teplota: -20 °C až + 60 °C
Rozměry (přibližně): 32 × 119 × 63 mm
(š/v/h)
včetně vyčnívajících částí
32 × 119 × 63 mm (š/v/h)
včetně vyčnívajících částí a s připojeným
dodaným dobíjecím modulem
akumulátoru
Hmotnost (přibližně): 240 g pouze tělo
přístroje
300 g včetně dodaného modulu
akumulátoru a karty „Memory Stick PRO
Duo“
* Další technické údaje najdete na štítku
napájecího adaptéru.
Dobíjecí modul akumulátoru
NP-FH50
Maximální výstupní napětí: ss 8,4 V
Výstupní napětí: ss 6,8 V
Kapacita: 6,1 Wh (900 mAh)
Typ: Li-ion
Vzhled a technické parametry mohou být
změněny bez předchozího upozornění.
• Vyrobeno podle licence společnosti Dolby
Laboratories.
Handycam Station DCRA-C230
Vstupní/výstupní konektory
Doplňující informace
Zdířka A/V OUT: Komponentní/video a
audio zdířka
Zdířka USB: mini-B
(HDR-TG3E: pouze výstup)
Speciální adaptér s konektorem
USB
Vstupní/výstupní konektory
Zdířka USB: mini-B
(HDR-TG3E: pouze výstup)
CZ
37
Ochranné známky
• „Handycam“ a
jsou registrované ochranné známky
společnosti Sony Corporation.
• „AVCHD“ a logo „AVCHD“ jsou
ochranné známky společností Matsushita
Electric Industrial Co., Ltd. a Sony
Corporation.
• „Memory Stick“, „
“, „Memory Stick
Duo“, „
“, „Memory Stick
PRO Duo“, „
“,
„Memory Stick PRO-HG Duo“,
„
“, „MagicGate“,
„
“, „MagicGate Memory
Stick“ a „MagicGate Memory Stick Duo“
jsou ochranné známky nebo registrované
ochranné známky společnosti Sony
Corporation.
• „x.v.Colour“ je ochranná známka
společnosti Sony Corporation.
• „BIONZ“ je ochranná známka společnosti
Sony Corporation.
• „BRAVIA“ je ochranná známka společnosti
Sony Corporation.
• „InfoLITHIUM“ je ochranná známka
společnosti Sony Corporation.
• Dolby a symbol dvojité D jsou ochranné
známky společnosti Dolby Laboratories.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition
Multimedia Interface jsou ochranné známky
nebo registrované ochranné známky
společnosti HDMI Licensing LLC.
• Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista a DirectX jsou registrované
ochranné známky společnosti Microsoft
Corporation v USA a v dalších zemích.
• Macintosh a Mac OS jsou registrované
ochranné známky společnosti Apple Inc. v
USA a v dalších zemích.
• Intel, Intel Core a Pentium jsou ochranné
známky nebo registrované ochranné známky
společnosti Intel Corporation nebo jejích
dceřiných společností v USA a v dalších
zemích.
• Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat jsou
registrované ochranné známky nebo
ochranné známky společnosti Adobe
Systems Incorporated v USA a v dalších
zemích.
CZ
38
Ostatní zde zmíněné názvy produktů mohou
být ochrannými známkami nebo
registrovanými ochrannými známkami
příslušných společností. V této příručce nejsou
pokaždé uváděna označení ™ a „®“.
Először ezt olvassa el
Mielőtt használatba venné a készüléket,
kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a
használati útmutatót és tegye el, hogy a
jövőben bármikor fellapozhassa.
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye ki
a készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
Ne tegye ki az akkumulátorokat
túlzott hőnek, például napsütésnek,
tűznek vagy hasonlónak.
FIGYELEM!
Csak a megadott típusú
akkumulátort/elemet használja.
Ellenkező esetben tűz vagy sérülés
keletkezhet.
Európai vásárlóink
Figyelem
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses
mezők e készülék kép- és hangminőségét
befolyásolhatják.
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy találták,
hogy az EMC előírásokban meghatározott
korlátokon belül esik, ha 3 méternél rövidebb
átjátszókábellel használják.
Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy
elektromágneses erőtér miatt az adatátvitel
megszakad, indítsa újra az alkalmazást, vagy
húzza ki, majd csatlakoztassa ismét az
adatátviteli (USB stb.) kábelt.
HU
2
Feleslegessé vált
elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való
eltávolítása
(Használható az Európai
Unió és egyéb európai
országok szelektív
hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladék kezelés helyes módját. Az
anyagok, újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Kapcsolódó tartozékok: „Memory Stick
PRO Duo”, speciális USB
csatlakozóillesztő
Feleslegessé vált
elemek hulladékként
való eltávolítása
(Használható az
Európai Unió és egyéb
európai országok
szelektív
hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy azt a használt elemek
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált elemek helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladék kezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott
elemeket, ahol biztonsági, teljesítményi,
illetve adatok megőrzése érdekében
elengedhetetlen az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása, csak az
arra felkészült szerviz állomány
cserélheti ki. Beépített elem esetén,
hogy biztosítható legyen az elem
megfelelő kezelése, a termékének
elhasználódásakor jutassa el azt az arra
kijelölt elektromos és elektronikus
hulladékgyűjtő pontra. Minden más
elem esetén kérjük, hogy
tanulmányozza, milyen módon lehet
biztonságosan az elemet a készülékből
eltávolítani. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez,
a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Megjegyzés az EU-s
irányelveket követő
országokban élő vásárlóink
számára
A termék gyártója a Sony Corporation (címe:
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japán). EMC- és termékbiztonsági ügyekben
a hivatalos márkaképviseletet a Sony
Deutschland GmbH (címe: Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország) látja
el. Kérjük, hogy minden szerviz- és
garanciakérdéssel a különálló szerviz- és
garanciadokumentumban megadott címen
keresse fel munkatársainkat.
HU
HU
3
Megjegyzések a kamera
használatával kapcsolatban
Mellékelt tartozékok
A zárójelben ( ) álló szám azt jelzi, hogy
az illető tartozékból hány darabnak kell
a csomagban lennie.
• 4 GB-os „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya (1)
• Hálózati tápegység (1)
• Tápkábel (1)
• Handycam Station illesztőállvány (1) A
• Komponens A/V kábel (1) B
• A/V átjátszókábel (1) C
• USB kábel (hosszú) (1) D
• USB kábel (rövid) (1) E
• Speciális USB csatlakozóillesztő (1) F
• USB csatlakozó kupakja (1) G
• 21 érintkezős illesztő (1)
Csak azon típusok esetén, amelyeknek alján
megtalálható a
jelzés.
• NP-FH50 típusú akkumulátor (1)
• Csuklópánt (1)
• CD-ROM „Handycam Application
Software” (1) (28. oldal)
– Picture Motion Browser (program)
– PMB Guide
– A Handycam kézikönyve (PDF)
• „A kamera használati útmutatója” (ez a
kézikönyv) (1)
A
B
D
F
HU
4
C
E
G
* A speciális USB csatlakozóillesztő F és az
USB csatlakozó kupakja G előzetesen a
(rövid) USB kábelhez E van
csatlakoztatva.
A kamerában használható
„Memory Stick” memóriakártyatípusok
• Mozgóképek felvételéhez javasoljuk, hogy
legalább 1 GB kapacitású, a következő
jelzéssel ellátott „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát használjon:
–
(„Memory Stick
PRO Duo”)*
–
(„Memory Stick
PRO-HG Duo”)
* Használható, akár van rajta Mark2 jel,
akár nincs.
• A tesztek szerint a legfeljebb 16 GB-os
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártyák
tökéletesen működnek ezzel a kamerával.
• A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyák felvételi idejére
vonatkozóan olvassa el a 15. oldalt.
• Ebben a kézikönyvben mind a „Memory
Stick PRO Duo”, mind a „Memory Stick
PRO-HG Duo” memóriakártyára „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyaként
hivatkozunk.
A kamera használata
• A kamera nem porálló, nem cseppálló, nem
vízálló. Lásd: „Biztonsági előírások”
(35. oldal).
• Amikor világít vagy villog a
(Mozgókép)/
(Állókép)
üzemmódkijelző (10. oldal), a működésjelző
(12. oldal), vagy a QUICK ON kijelző
(7. oldal), ne tegye az alábbiakat.
Ha nem elég óvatos, megsérülhet a
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártya,
elveszhetnek a rögzített képek, vagy más
probléma adódhat.
– ne vegye ki a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát,
– ne távolítsa el se az akkumulátort, se a
hálózati tápegységet,
– ne engedje, hogy a kamerát ütés, rázkódás
érje.
• Ha olyankor csukja be az LCD táblát,
amikor a kamera az USB kábellel másik
készülékhez csatlakozik, elveszhetnek a
felvett képek.
• A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya behelyezésekor, illetve
kivételekor ügyeljen arra, nehogy kiugorjék
és leessék a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya (12. oldal).
• Amikor a kamerát kábellel egy másik
készülékhez csatlakoztatja, győződjék meg
arról, hogy a kábelt a megfelelő állásban
dugta-e be. Ha a dugót beerőlteti az aljzatba,
tönkremegy az aljzat, és a kamera
rendellenesen fog működni.
• Ha sokszor vesz fel és töröl képeket, akkor
az adathordozón az adatok töredezetten
helyezkedhetnek el. Nem lehet menteni,
felvenni. Ilyenkor először mentse a képeket
valamilyen külső adathordozóra, majd hajtsa
végre a [HORDOZÓ FORMÁZ] műveletet
(27. oldal).
• Az LCD képernyő rendkívül fejlett
gyártástechnológiával készült, így a
ténylegesen működő képpontok aránya több
mint 99,99%. Ennek ellenére előfordulhat,
hogy folyamatosan apró fekete pontok és/
vagy színes (fehér, piros, kék vagy zöld)
fénypontok jelennek meg az LCD
képernyőn. Ezek a pontok a gyártási
folyamat szokásos velejárói, és semmilyen
módon nem befolyásolják a felvételt.
Felvételkészítés
• A felvétel megkezdése előtt próbálja ki,
hogy a készülék gond nélkül rögzíti-e a
képet és a hangot.
• A gyártó még abban az esetben sem vállal
felelősséget a felvétel elvesztéséből eredő
kárért, ha a felvétel, illetve lejátszás a
kamera, az adathordozók stb.
meghibásodása vagy hibás működése miatt
meghiúsul.
• A televízióadások színrendszere
országonként/térségenként változik. Ha az
ezzel a kamerával készült felvételt
televíziókészüléken szeretné megnézni,
akkor PAL rendszerű televíziókészüléket
kell használnia.
• A televízió-műsorokat, a filmeket, a
videokazettákat és az egyéb
információhordozókat gyakran szerzői jogok
védik. Az ilyen anyagok illetéktelen
másolása a szerzői jog védelméről szóló
törvénybe ütközhet.
A felvett képek lejátszása más
készülékeken
• A kamera a HD (nagyfelbontású)
képminőségű képeket MPEG-4 AVC/H.264
High Profile formátumban rögzíti. Ezért a
kamerával HD (nagyfelbontású)
képminőséggel készített képeket nem lehet
a következő készülékeken lejátszani:
– olyan más, az AVCHD formátumot
kezelni képes készülékeken, amelyek nem
kompatibilisek a High Profile rendszerrel,
– az AVCHD formátumot kezelni nem tudó
készülékeken.
Mentse az összes felvételt
• A képadatok elvesztésének megelőzése
érdekében az összes felvett képet
rendszeresen mentse külső adathordozóra.
Javasoljuk, hogy a képadatokat számítógép
stb. segítségével lemezre (például DVD-Rre) mentse. A képadatokat videomagnóval
és DVD/HDD-felvevővel is mentheti
(26. oldal).
• A képadatokat ajánlatos a felvételkészítés
után rendszeresen menteni.
Amikor a kamera számítógéphez
csatlakozik
• A kamerában lévő „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyát ne formázza meg
számítógép segítségével. Ha így tesz,
előfordulhat, hogy a kamera nem fog
megfelelően működni.
A nyelvbeállításról
• A használatot a képernyőre a helyi nyelveken
kiírt szöveg segíti. Ha szükséges, a kamera
használatba vétele előtt változtassa meg a
képernyőre kerülő szövegek nyelvét
(11. oldal).
HU
5
Tartalomjegyzék
Megjegyzések e kézikönyvvel
kapcsolatban
• Az ebben a kézikönyvben szemléltetési célra
használt képek digitális fényképezőgéppel
készültek az LCD képernyőről, így nem
feltétlenül egyeznek meg a valóságban
látható LCD-képernyőképekkel.
• A kamerának és tartozékainak formája és
műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak.
• A képernyőképek Windows Vista operációs
rendszeren készültek. Ha egy számítógépen
más operációs rendszer fut, a képek kissé
különbözhetnek az itt láthatóktól.
• Olvassa el „A Handycam kézikönyve”
(PDF) és a „PMB Guide” című kézikönyvet
is.
Először ezt olvassa el ...................... 2
Az első lépések
1. lépés: Az akkumulátor feltöltése....7
2. lépés: A készülék bekapcsolása,
és a dátum és az idő beállítása ... 10
A nyelv megváltoztatása .............. 11
3. lépés: A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya behelyezése........ 12
Felvétel/lejátszás
Felvétel .......................................... 14
Lejátszás ....................................... 16
A felvétel megtekintése
televíziókészüléken .................... 17
Az egyes részek elnevezése és
funkciója ...................................... 19
Felvétel/lejátszás közben látható
kijelzések ..................................... 21
Különféle funkciók végrehajtása —
„
HOME” és „
OPTION”...... 23
Képek mentése ............................. 26
Képek törlése ................................ 27
Számítógép használata
Számítógép használata ................. 28
„A Handycam kézikönyve” (PDF)
telepítése és megtekintése ........ 28
A „Picture Motion Browser”
telepítése ................................... 29
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás ................................. 32
További információk
Biztonsági előírások ...................... 35
Műszaki adatok ............................. 37
HU
6
Az első lépések
1. lépés: Az akkumulátor feltöltése
POWER gomb
Az első lépések
QUICK ON
kijelző
/CHG töltésjelző
Akkumulátor
Tápkábel
DC IN egyenáramú
bemenet aljzat
Egyenáramú
csatlakozódugó
Hálózati
tápegység
Miután betette a kamerába,
feltöltheti az NP-FH50 típusú
„InfoLITHIUM” akkumulátort.
b Megjegyzés
• A kamerához kizárólag NP-FH50 típusú
„InfoLITHIUM” akkumulátor használható.
A fali csatlakozóaljzathoz
4 Tegye be az akkumulátort.
1 Nyissa ki az akkumulátor/Memory
Stick Duo memóriakártya fedlapját.
2 Teljesen, kattanásig tolja be az
akkumulátort.
3 Csukja be az akkumulátor/Memory
Stick Duo memóriakártya fedlapját.
1 A hálózati tápegységet
csatlakoztassa a Handycam
Station illesztőállvány DC IN
aljzatához.
Ügyeljen arra, hogy az egyenáramú
csatlakozódugón a v jel felfelé
nézzen.
2 Csatlakoztassa a tápkábelt a
hálózati tápegységhez és a fali
csatlakozóaljzathoz.
5 A fenti ábrán látható módon tegye
a kamerát a Handycam Station
illesztőállványra, és teljesen
nyomja bele a Handycam Station
illesztőállványba.
Ekkor felgyullad a /CHG
töltésjelző, és megkezdődik a töltés.
Amikor az akkumulátor teljesen
feltöltődött, kialszik a /CHG
töltésjelző. Vegye ki a kamerát a
Handycam Station illesztőállványból.
3 Ügyeljen arra, hogy az LCD tábla
be legyen csukva.
HU
7
b Megjegyzés
• Amikor villog a QUICK ON kijelző, az
akkumulátort nem lehet feltölteni. Amikor
villog a QUICK ON kijelző, a POWER
gombot megnyomva kapcsolja ki a kamerát.
Az akkumulátor töltésének megkezdése
előtt győződjék meg arról, hogy nem villog a
QUICK ON kijelző.
DC IN egyenáramú
bemenet aljzat
Nyissa ki a
csatlakozóaljzatok
védőfedelét.
Az akkumulátor kivétele
Kapcsolja ki a kamerát, és nyissa ki az
akkumulátor/Memory Stick Duo
memóriakártya fedlapját.
Tolja el az akkumulátorkioldó gombot.
Vigyázzon, nehogy leejtse az
akkumulátort.
Akkumulátorkioldó
gomb
Egyenáramú
csatlakozódugó
A v jel alul legyen
A mellékelt akkumulátor
üzemideje
Töltési idő:
Hozzávetőlegesen ennyi perc alatt
töltődik fel teljesen egy teljesen lemerült
akkumulátor.
Felvételi/lejátszási idő
Hozzávetőleges időtartam percekben
megadva teljesen feltöltött akkumulátor
használata esetén.
b Megjegyzés
• Ügyeljen arra, hogy amikor eltávolítja az
akkumulátort vagy a hálózati tápegységet,
ne világítson a
(Mozgókép) kijelző/
(Állókép) kijelző (10. oldal)/
működésjelző (12. oldal)/QUICK ON
kijelző.
Az akkumulátor feltöltése csak a
hálózati tápegység segítségével
Kapcsolja ki a kamerát, zárja be az LCD
táblát, majd a hálózati tápegységet
csatlakoztassa a kamera DC IN
aljzatához.
A „HD” jelentése high definition
képminőség, az „SD” jelentése standard
definition képminőség.
(Mértékegység: perc)
HD
Töltési idő
Felvételi idő*1*2
Folyamatos felvételi
idő
Szokásos felvételi
idő*3
Lejátszási idő*2
100
120
50
60
135
145
*1 [FELV.MÓD]: SP
*2 Ha be van kapcsolva az LCD
háttérvilágítása.
HU
8
SD
135
*3 A szokásos felvételi idő azt mutatja, hogy
mennyi ideig készíthet felvételt, ha gyakorta
indítja el/állítja le a felvételt, ha gyakorta
zoomol, illetve ha gyakorta kapcsolja a
készüléket ki/be.
Az első lépések
Az akkumulátorról
• Ügyeljen arra, hogy amikor eltávolítja az
akkumulátort, a kamera legyen kikapcsolva,
és ne világítson a
(Mozgókép) kijelző/
(Állókép) kijelző (10. oldal)/
működésjelző (12. oldal)/QUICK ON
kijelző.
• Ha a hálózati tápegység a kamera vagy a
Handycam Station illesztőállvány DC IN
aljzatához csatlakozik, akkor az
akkumulátor még abban az esetben sem
látja el árammal a kamerát, ha a tápkábel
nem csatlakozik a fali konnektorhoz.
A kamera használata külföldön
• A kamerához mellékelt hálózati
tápegységgel a kamerát bármely országban
és térségben használhatja. Fel is töltheti az
akkumulátort.
A fali csatlakozóaljzat kialakításától
függően szükség esetén használjon
kereskedelmi forgalomban kapható hálózati
csatlakozódugó-illesztőt.
A részleteket „A Handycam kézikönyve”
(PDF) tartalmazza.
A töltési/felvételi/lejátszási időről
• Az időértékeket 25°C-on mértük (javasolt
hőmérséklettartomány: 10°C – 30°C).
• Hidegben a felvételi és lejátszási idő
lerövidül.
• A felvételi és lejátszási idő a kamera
használati körülményeinek függvényében
lerövidülhet.
A hálózati tápegységről
• A hálózati tápegységet csatlakoztassa egy
közeli fali csatlakozóaljzatba. Ha a kamera
használata során meghibásodást észlel,
azonnal húzza ki a hálózati tápegységet a fali
csatlakozóaljzatból.
• A hálózati csatlakozóaljzatot ne helyezze el
szűk helyren, például a fal és egy bútordarab
között.
• Ügyeljen arra, hogy fém tárggyal ne zárja
rövidre sem a hálózati tápegység
egyenáramú dugójának, sem pedig az
akkumulátornak a pólusait, mert az
meghibásodáshoz vezethet.
• Ha a hálózati tápegység a fali konnektorhoz
csatlakozik, a kamera még akkor is
feszültség alatt áll, ha kikapcsolja.
HU
9
2. lépés: A készülék bekapcsolása, és a
dátum és az idő beállítása
Ha a kamerát első alkalommal
kapcsolja be, az LCD
képernyőn megjelenik az
[ÓRABEÁLLÍTÁS] képernyő.
POWER gomb
(HOME)
Érintse meg az LCD képernyőn
található gombot.
(Mozgókép)/
választókapcsoló
1 Nyissa ki az LCD táblát.
A kamera bekapcsolódik.
Ha akkor kívánja bekapcsolni a
kamerát, amikor nyitva van az LCD
tábla, csukja be és nyissa ki újból,
vagy nyomja meg a POWER
gombot, amikor nyitva van az LCD
tábla.
Az LCD tábla beállításához hajtsa ki
úgy az LCD táblát, hogy az a
kamerával 90 fokos szöget zárjon be
(1), majd forgassa el úgy, ahogyan
azt a felvétel, illetve a lejátszás
megkívánja (2). Ha az LCD táblát
270 fokkal elforgatja az objektív felé
(2), tükör üzemmódban készíthet
felvételt.
HU
10
1a
kamerához
képest
90 fokra
2legfeljebb 270 fokra
(Állókép)
2A
(Mozgókép)/
(Állókép)
választókapcsolót a nyíl
irányában többször eltolva
gyújtsa fel a megfelelő kijelzőt.
(Mozgókép): Mozgóképek
felvétele
Ha első alkalommal kapcsolja be a
kamerát, folytassa a 4. lépéssel.
• Amikor bekapcsolja az
(Állókép)
kijelzőt, a kép szélesség-magasság
aránya automatikusan 4:3 lesz (az a gyári
alapbeállítás).
3 Érintse meg a következőket:
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK) t
[ÓRA/
NYELV ÁL.] t
[ÓRABEÁLLÍTÁS].
4A
/
gombok segítségével
jelölje ki a kívánt földrajzi helyet,
majd érintse meg a [TOVÁBB]
gombot.
5 Állítsa be a [NYÁRI IDŐ]-t, az [É]
évet, a [H] hónapot, az [N] napot,
az órát és a percet, majd érintse
meg az
gombot.
Felvételkészenléti/felvételi
üzemmódban zárja be az LCD táblát,
majd nyomja meg a POWER gombot.
Máskor zárja be az LCD táblát vagy
nyomja meg a POWER gombot.
z Ötlet
• Bár felvételkészítéskor nem látszik a dátum
és az idő, a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyára mindkettő automatikusan
rákerül, és lejátszáskor megjeleníthető.
• A műveleteknél hallható hangjelzés
kikapcsolható; ehhez érintse meg rendre a
következőket:
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK) t [HANG/KÉPBEÁLL.] t [HANGJELZÉS] t [KI].
• Amikor készenléti állapotban vagy
felvételkészítéskor becsukja az LCD táblát,
villogni kezd a QUICK ON kijelző, és a
kamera alvó üzemmódba vált át. Ha a
HOME MENU menüben a [GYORS BE
KÉSZENL] értékét [KI]-re állítja
(24. oldal), akkor az LCD tábla bezárásának
eredményeképp kikapcsol a kamera.
Az első lépések
(Állókép): Állóképek, fényképek
rögzítése
A készülék kikapcsolása
A nyelv megváltoztatása
Beállítható, hogy a képernyőn az
üzenetek milyen nyelven jelenjenek
meg.
Érintse meg rendre a következőket:
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK)
t [ÓRA/
NYELV ÁL.] t
[
NYELV BEÁLL.], majd válassza ki
a kívánt nyelvet.
Ekkor elindul az óra.
HU
11
3. lépés: A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya behelyezése
Működésjelző
Ha új „Memory Stick PRO Duo”
kártyát tesz be, megjelenik az [Új
képkezelő fájl készítése.] képernyő.
Azt, hogy a kamerában milyen
„Memory Stick” memóriakártyák
használhatók, az 4. oldal ismerteti.
1 Tegye be a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyát.
1 Nyissa ki az akkumulátor/Memory
Stick Duo memóriakártya fedlapját.
2 Teljesen, kattanásig tolja be a
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát.
3 Csukja be az akkumulátor/Memory
Stick Duo memóriakártya fedlapját.
2 Nyissa ki az LCD táblát, és
gyújtsa fel a
kijelzőt.
(Mozgókép)
3 Az [Új képkezelő fájl készítése.]
képernyőn érintse meg az [IGEN]
elemet.
HU
12
A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya kivétele
Nyissa ki az akkumulátor/Memory Stick
Duo memóriakártya fedlapját, és
óvatosan nyomja meg egyszer befelé a
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát.
b Megjegyzés
• Amikor világít vagy villog a
(Mozgókép)/
(Állókép)
üzemmódkijelző (10. oldal), a működésjelző
vagy a QUICK ON kijelző (7. oldal), ne
tegye az alábbiakat.
Ha nem elég óvatos, megsérülhet az
adathordozó, elveszhetnek a rögzített
képek, vagy más probléma adódhat.
– ne vegye ki a kamerából a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyát,
– ne vegye ki az akkumulátort, ne válassza le
a hálózati tápegységet,
– ne rázza és ne üsse hozzá a kamerát
semmihez.
• Felvételkészítés közben ne nyissa ki az
akkumulátor/Memory Stick Duo
memóriakártya fedlapját.
• Ha a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát rossz állásban erőlteti be,
akkor megsérülhet a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártya, a Memory Stick Duo
memóriakártya-nyílás, és megsérülhetnek a
képadatok is.
• Ha a 3. lépésben megjelenik a [Nem sikerült
új képkezelő fájlt készíteni. Előfordulhat,
hogy nincs elegendő üres hely.] üzenet,
formázza meg a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát (27. oldal). Ne feledje, hogy
a formázás miden adatot töröl a „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyáról.
Az első lépések
HU
13
Felvétel/lejátszás
Felvétel
(Mozgókép)/
(Állókép)
választókapcsoló C
START/STOP A
[KÉSZ] t [FELV.]
PHOTO B
Villog t Folyamatosan világít
1 Nyissa ki az LCD táblát.
2A
(Mozgókép)/
(Állókép) választókapcsolót C a nyíl irányában
többször eltolva gyújtsa fel a megfelelő kijelzőt.
•
•
(Mozgókép): Mozgóképek felvétele
(Állókép): Állóképek, fényképek rögzítése
3 Kezdje meg a felvételt.
Mozgókép
Nyomja meg az START/STOP
gombot A.
A felvétel leállításához ismét nyomja
meg a START/STOP gombot A.
• Az SD (normál felbontású) képminőségű
képek megjelenítését a „A Handycam
kézikönyve” (PDF) ismerteti.
Állókép
A PHOTO B gombot kissé lenyomva
állítsa be a fókuszt A (hangjelzés
hallható), majd nyomja le teljesen a
gombot B (zárhang hallható).
A
szimbólum mellett megjelenik a
szimbólum. A kép rögzítése akkor
fejeződik be, amikor a képernyőről
eltűnik a
szimbólum.
b Megjegyzés
• Ha felvételkészítés közben becsukja az LCD táblát, leáll a felvétel.
HU
14
z Ötlet
Felvétel/lejátszás
• Ha meg kívánja tudni, mennyi üres hely van
még a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyán, érintse meg rendre a
következőket:
(HOME) t
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE) t
[HORDOZÓ ADATAI].
• Mozgókép felvétele közben a PHOTO
gomb B megnyomásával állókép is
rögzíthető.
• Ha egy mozgóképfájl mérete meghaladná a
2 GB-ot, a felvétel automatikusan egy új
mozgóképfájlban folytatódik.
• [HD SP] felvételi módban (ez a gyári
alapbeállítás) a Sony gyártmányú „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyák maximális
felvételi ideje a következőképp alakul:
1 GB: kb. 15 perc
2 GB: kb. 30 perc
4 GB: kb. 65 perc
8 GB: kb. 140 perc
16 GB: kb. 280 perc
• A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya tárolókapacitásának
mérésekor 1 GB = egymilliárd bájt; a
tárolókapacitás egy részét a készülék
adatkezelésre használja.
• Azt, hogy még hány állókép rögzíthető, a
kamera LCD képernyőjén nézheti meg
(21. oldal).
• Rögzített mozgóképekből is kiemelhetők
állóképek (HDR-TG1E). A részleteket „A
Handycam kézikönyve” (PDF) tartalmazza.
HU
15
Lejátszás
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE)
1 Átvált a
(Filmtekercs-index) áttekintő
képernyőre
2 Átvált az
(Arcindex) áttekintő képernyőre
3 Átvált a
(HOME) képernyőre
4 Előző 6 kép
5 Következő 6 kép
6 Visszatér a felvételi képernyőre
7 Mozgóképeket jelenít meg HD
(nagyfelbontású) képminőségben*
8 Állóképeket jelenít meg
9 Dátum szerint keres meg képeket
0
(OPTION)
* Ha SD (normál felbontású) képminőségű
képet választ ki, akkor az
szimbólum
jelenik meg.
1 Az LCD táblát kinyitva kapcsolja be a kamerát.
2 Érintse meg a
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE) gombot.
Az LCD képernyőn megjelenik a VISUAL INDEX áttekintő képernyő (a mintaképek megjelenítése eltarthat egy ideig).
3 Kezdje meg a lejátszást.
Mozgókép
Állókép
Érintse meg a
vagy az
és válassza ki a lejátszandó
mozgóképet.
A jelenet
eleje/előző
jelenet
fület,
Érintésre vált a
Következő
Lejátszás és a
jelenet
Szünet között
Állj (átvált az INDEX Vissza/Előre
OPTION
áttekintő képernyőre)
HU
16
Érintse meg az
fület, és válassza
ki a lejátszandó állóképet.
Diabemutató
Átvált a VISUAL
INDEX áttekintő
képernyőre
Előző/Következő
OPTION
Mozgóképek hangerejének
beállítása
Mozgókép lejátszása közben érintse
meg rendre a következőket:
(OPTION) t
fül t
[HANGERŐ], majd a
/
gombbal állítsa be a hangerőt.
z Ötlet
• A VISUAL INDEX áttekintő képernyőn
i jelenik meg a legutóbb lejátszott/felvett
kép mellett a fülön (állókép esetén: B). Ha
megérinti a i szimbólummal megjelölt
képet, onnan folytathatja lejátszását, ahol
legutóbb abbahagyta.
A készülékek csatlakoztatásának módja
és a televízió képernyőjén látható kép
minősége (HD (nagyfelbontású)/SD
(nomál felbontású)) a csatlakoztatott
televízió típusától és a használt
csatlakozóktól függően eltérő lehet.
Áramforrásként a mellékelt hálózati
tápegységet használja (7. oldal).
Olvassa el a csatlakoztatott készülék
használati útmutatóját is.
b Megjegyzés
• Ha a képeket x.v.Color rendszerű
televíziókészüléken kívánja majd lejátszani,
felvételkészítéskor az [X.V.COLOR]
értékét állítsa [BE]-re. Előfordulhat, hogy
lejátszáskor a televízión is be kell állítani
bizonyos dolgokat. A részletek a televízió
használati útmutatójában találhatók.
A televízión a bemenetet irányítsa
arra az aljzatra, amelyet a
kamerához csatlakoztatott.
Hívja segítségül a televíziókészülék
használati útmutatóját.
r
A [TV-CSATL.SEGÉDL.] utasításait
követve csatlakoztassa a kamerát
és a televíziókészüléket.
Érintse meg rendre a következőket:
(HOME) t
(EGYÉB) t
[TV-CSATL.SEGÉDL.].
r
A létrehozott csatlakoztatásnak
megfelelően állítsa be a kamera
kimenetét.
Felvétel/lejátszás
A felvétel megtekintése
televíziókészüléken
Az egyes tevékenységek
sorrendje
Nyissa ki a
csatlakozóaljzatok
védőfedelét.
A/V
távcsatlakozó
Nyissa ki a csatlakozóaljzatok
védőfedelét.
Handycam
Station
HU
17
b Megjegyzés
• Ha a kamerából a képek az A/V
átjátszókábelen át jutnak el a másik
készülékhez, a kimenő képek képminősége
SD (nomál felbontású) lesz.
• A kamera és a Handycam Station
illesztőállvány A/V távcsatlakozóval, illetve
A/V OUT aljzattal rendelkezik. Az A/V
átjátszókábelt, illetve a komponens A/V
kábelt vagy a Handycam Station
illesztőállványba, vagy a kamerába dugja be.
A kamerához és a Handycam Station
illesztőálllványhoz egyidejűleg ne
csatlakoztasson A/V átjátszókábelt, se
komponens A/V kábelt, mert azzal ronthatja
a kép minőségét.
HU
18
Az egyes részek elnevezése és funkciója
A más fejezetekben nem részletezett
gombokat, aljzatokat stb. itt ismertetjük.
Felvétel/lejátszás
A Vaku
A gyári alapbeállítás szerint a vaku a
felvételi körülmények függvényében
automatikusan villan.
A beállítás megváltoztatásához érintse
meg rendre a következőket:
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK)
t [FÉNYKÉP-BEÁLL.] t
[VAKUS MÓD].
B Hangszóró
Felvétel/lejátszás
C QUICK ON kijelző
Alvó üzemmódban villog. Ha akkor
nyitja ki az LCD táblát, amikor villog a
QUICK ON kijelző, akkor a felvételt
mintegy 1 másodperc múlva
megkezdheti (QUICK ON – gyors
bekapcsolás funkció).
Ha a kamerát alvó üzemmódban egy
bizonyos ideig nem használja, a villogás
abbamarad és kamera automatikusan
kikapcsol, ([GYORS BE KÉSZENL],
24. oldal).
D A motoros zoom gombja
Ha a motoros zoom gombját kicsit
mozdítja el, a zoomolás kis sebességgel
történik. Ha gyorsabban kíván
zoomolni, mozdítsa el jobban.
Az állóképet eredeti méretének 1,1–5szörösére lehet felnagyítani (zoomolás
lejátszás közben).
• Amikor lejátszás közben megérinti a
képernyőt, az érintési pont kerül az LCD
képernyő közepére.
Handycam Station
E RESET gomb
Ha az összes beállítást (beleértve a
dátumot és az időt is) gyári alapértékére
kívánja állítani, nyomja meg a RESET
gombot.
HU
19
F EASY gomb
Az EASY gombot megnyomva jelenítse
meg az
szimbólumot, és a kamera a
legtöbb beállítást automatikusan végzi
el, megkönnyítve így a felvételt/
lejátszást. Az Easy Handycam
üzemmódból való kilépéshez nyomja
meg ismét az EASY gombot.
G DISP/BATT INFO gomb
Ha akkor nyomja meg a DISP/BATT
INFO gombot, amikor be van kapcsolva
a készülék, akkor változnak a
képernyőn megjelenő kijelzések.
Ha akkor nyomja meg ezt a gombot,
amikor kinyitotta az LCD táblát és a
POWER gombot megnyomva
kikapcsolta a kamerát, akkor az
akkumulátor energiaszintje jelenik meg.
H Beépített mikrofon
A beépített mikrofon által vett hangot a
készülék 5,1 csatornás térhatású hanggá
alakítja, és így rögzíti.
I Működésjelző
Amikor a működésjelző világít vagy
villog, a kamera adatokat olvas a
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyáról, illetve adatokat ír a
memóriakártyára.
J POWER gomb
A kamerát a POWER gombot
megnyomva kapcsolhatja be. Ha akkor
nyomja meg, amikor a készülék be van
kapcsolva, kikapcsolja a kamerát.
• Ha a POWER gombot megnyomva akkor
kívánja bekapcsolni a kamerát, amikor
csukva van az LCD tábla, a kamera alvó
üzemmódba kerül. Ha akkor nyomja meg a
POWER gombot, amikor a kamera alvó
üzemmódban van, a kamera kikapcsol.
M Állványfoglalat (alul)
Az állványt (nem mellékelt tarotozék)
állványrögzítő csavarral erősítse az
állványfoglalathoz (nem mellékelt
tartozék: a csavar nem lehet hosszabb
5,5 mm-nél).
O A csuklópánt rögzítési helye (alul)
Ide erősítse a csuklópántot, és kezét
dugja át a hurkon, hogy így
megakadályozza a kamera leejtéséből
keletkező károkat.
Csatlakoztatás más
készülékhez
K HDMI OUT aljzat
A HDMI kábel (nem mellékelt
tartozék) csatlakoztatására szolgál.
L A/V távcsatlakozó/A/V OUT aljzat
A komponens A/V kábel, illetve az A/V
átjátszókábel csatlakoztatására szolgál.
N Interfészcsatlakozó (alul)
A kamera és a Handycam Station
illesztőállvány, illetve a speciális USB
csatlakozóillesztő csatlakoztatására
szolgál.
Ha a kamerába bedugja a speciális USB
csatlakozóillesztőt, akkor a kamerához
úgy is csatlakoztatni tudja az USB
kábelt, hogy a kamerát nem teszi bele a
Handycam Station illesztőállványba.
P
(DISC BURN) gomb
Ha a kamera számítógéphez stb.
csatlakozik, lemez készíthető. A
részleteket a „PMB Guide” című
kézikönyv tartalmazza (31. oldal).
Q Interfészcsatlakozó (Handycam
Station)
Ha a kamerát a Handycam Station
illesztőállványba teszi, akkor ide
csatlakozik a kamera
interfészcsatlakozója.
R (USB) aljzat
Az USB kábel csatlakoztatására szolgál.
• HDR-TG3E esetén csak kimenet
HU
20
Felvétel/lejátszás közben látható
kijelzések
Mozgókép felvétele
A HOME gomb
B A még felhasználható energia
(hozzávetőleg)
C A felvétel állapota ([KÉSZ]
(készenlét) vagy [FELV.] (felvétel))
D Felvételi minőség (HD/SD) és
felvételi mód (FH/HQ/SP/LP)
E Adathordozó
F Számláló (óra/perc/másodperc)
Állókép felvétele
G A még felvehető mozgókép hossza
H OPTION gomb
Felvétel/lejátszás
I ARCFELISMERÉS
J KÉPEK MEGTEKINTÉSE gomb
K Arcindex beállítása
L 5,1 csatornás térhatású hangfelvétel
M Képméret
Mozgóképek megtekintése
N A még rögzíthető állóképek
hozzávetőleges száma és az
adathordozó/Állókép felvételekor
O Felvételi mappa
P Vissza gomb
Q Lejátszási mód
R Az éppen lejátszott mozgókép
száma/A rögzített összes mozgókép
darabszáma
S Előző/Következő gomb
T Képkezelő gombok
Állóképek megtekintése
U Az éppen lejátszott állókép száma/A
rögzített összes állókép darabszáma
V Lejátszási mappa
W Diabemutató gomb
X Adatfájl neve
Y VISUAL INDEX gomb
HU
21
Az LCD képernyőn
megjelenő szimbólumok
Jobb oldalon felül
Szimbólum
A következő szimbólumok felvétel/
lejátszás alatt jelennek meg, mutatva a
kamera érvényes beállításait.
Bal oldalon felül Középen
Jelentése
ÚSZTATÁS
Az LCD
háttérvilágítása
kikapcsolva
Jobb oldalon
felül
Alul
Szimbólum
Jelentése
Képeffektus
Digitális effektus
Kézi fókuszbeállítás
9
Alul
JELENET
Bal oldalon felül
Szimbólum
Jelentése
n
HANGZÁSMÓD
SteadyShot
kikapcsolva
Önkioldóval készített
felvétel
EXPOZÍCIÓ/
FÉNYMÉRŐ
Vaku, PIROS SZEM
KÖZELKÉP
MIKR.JELSZ. kicsi
ZEBRA
SZÉLESVÁSZNÚ
X.V.COLOR
BEÉP.ZOOM-MIKR.
Arcindex
ARCFELISMERÉS
Középen
Szimbólum
Jelentése
KÉPMÉRET
Folyamatos
diabemutató
Color Slow Shutter
A kamerához
PictBridge nyomtató
csatlakozik
E
HU
22
Fehéregyensúly
Figyelmeztetés
z Ötlet
• Az itt feltüntetett szimbólumok és helyük
csak hozzávetőleges, eltérnek a valódi
képernyőn láthatótól. A részleteket „A
Handycam kézikönyve” (PDF) tartalmazza.
• A felvétel dátuma és időpontja
automatikusan rákerül a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyára. A felvétel
során ezek az adatok nem jelennek meg.
Lejátszás közben azonban adatkódként az
[ADATKÓD] funkcióval
megjeleníthetők.
Különféle funkciók végrehajtása —
„ HOME” és „ OPTION”
A menü megjelenítéséhez érintse meg a
(HOME)/ (OPTION) gombot. A
menüelemeket „A Handycam
kézikönyve” (PDF) ismerteti
részletesen (28. oldal).
(HOME)
• Az adott felvételi/lejátszási körülmények
között nem használhatók vagy együttesen
nem használhatók a szürkén megjelenő
menüelemek.
A HOME MENU elemeinek
magyarázata (HELP)
1 Érintse meg a
(HOME) gombot.
2 Érintse meg a
(HELP) gombot.
A
(HELP) gomb alja
narancssárgává válik.
A HOME MENU használata
Tetszés szerint módosíthatja a különféle
beállításokat. A
(HOME) gombot
megérintve jelenítse meg a menüt.
Menüelem
Kategória
1 A beállítás módosításához érintse
meg a kívánt kategóriát, majd a
kívánt elemet.
3 Érintse meg azt az elemet, amelyről
többet kíván megtudni.
Amikor megérint egy elemet, leírása
megjelenik a képernyőn.
A kijelölt elem érvényre juttatásához
érintse meg az [IGEN] gombot.
Az OPTION MENU
használata
Az
OPTION MENU menü
ugyanúgy jelenik meg, mint a
számítógépen az egér jobb oldali
gombjával való kattintáskor a helyi
menü. Az
(OPTION) gombot
megnyomva jelenítse meg azokat a
menüelemeket, amelyek az adott
körülmények között megváltoztatatók.
2 Kövesse a képernyőn megjelenő
Menüelem
utasításokat.
z Ötlet
Felvétel/lejátszás
(OPTION)
Fül
• Ha a kívánt elem nincs a képernyőn, a
/
gombot megérintve lapozzon.
• A HOME MENU képernyő eltüntetéséhez
érintse meg a
gombot.
HU
23
1 A beállítás módosításához érintse
meg a kívánt fület, majd a kívánt
elemet.
(EGYÉB) kategória
LEJÁT.
LIST.
SZERK.
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
2 Amikor végzett a beállítással,
érintse meg az
gombot.
b Megjegyzés
NYOMTATÁS
• Ha a kívánt elem nincs a képernyőn,
érintsen meg egy másik fület. Ha sehol sem
találja a kívánt elemet, akkor az adott
helyzetben az illető funkció nem
használható.
• Easy Handycam üzemmódban nem
használható az
(OPTION) MENU.
USB
CSATL.
A HOME MENU elemei
HOZZÁADÁS],
HOZZÁADÁS],
HOZZÁAD d.sz.],
HOZZÁAD d.sz.],
KIVÉTEL],
KIVÉTEL],
KIVESZ MIND],
KIVESZ MIND],
ÁTHELYEZÉS],
ÁTHELYEZÉS]
[
USB CSATL.],
[DISC BURN]
TV-CSATL.SEGÉDL.*
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE)
kategória
/
BEÁLL.
HORDOZÓ ADATAI
HORDOZÓ FORMÁZ*
KÉPKEZ.FÁJL JAV.
(FELVÉTELKÉSZÍTÉS) kategória
VIDEÓ*
FÉNYKÉP*
(BEÁLLÍTÁSOK) kategória
VIDEÓBEÁLL.
[FELV.MÓD],
[HANGZÁSMÓD],
[SZÉLESVÁSZNÚ],
[DIGIT.ZOOM],
[STEADYSHOT],
[AUT.KIS ZÁRSEB.],
[X.V.COLOR],
[VEZETŐKERET],
[ZEBRA],
[
MARAD.BEÁLL.],
[DÁTUMFELIRAT],
[VAKUS MÓD]*,
[VAKUFÉNY],
[PIROS SZEM],
[ARCFELISMERÉS],
[
INDEX BEÁLL.]*
FÉNYKÉPBEÁLL.
[
KÉPMÉRET]*,
[FÁJLSZÁM],
[VEZETŐKERET],
[ZEBRA], [VAKUS
MÓD]*, [VAKUFÉNY],
[PIROS SZEM],
[ARCFELISMERÉS]
F.LASS.FELV.
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE) kategória
VISUAL INDEX*
INDEX*
INDEX*
LEJÁTSZÁSI LISTA
(EGYÉB) kategória
TÖRLÉS*
[
[
TÖRLÉS],
TÖRLÉS]
FOTÓRÖGZÍTÉS (HDR-TG1E)
SZER
HU
24
[
TÖRLÉS],
[
TÖRLÉS],
[SZÉTOSZTÁS]
(BEÁLLÍTÁSOK) kategória
MEGTEK.
BEÁLL.
[ADATKÓD],
[
MEGJELENÍT]
HANG/
KÉPBEÁLL.**
[HANGERŐ]*,
[HANGJELZÉS]*,
[LCD-FÉNYERŐ],
[LCD-HÁTTÉR],
[LCD SZÍNE]
[TV TÍPUSA],
[MEGJEL.HELYE],
[KOMPONENS]
ÓRA/
NYELV
ÁL.
[ÓRABEÁLLÍTÁS]*,
[ZÓNABEÁLL.],
[NYÁRI IDŐ],
[
NYELV BEÁLL.]*
ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK
[DEMÓ MÓD],
[KALIBRÁLÁS],
[AUTO.KIKAPCS],
[GYORS BE KÉSZENL],
[HDMI-VEZÉRLÉS]
* Ezek az elemek Easy Handycam
üzemmódban is beállíthatók.
** Easy Handycam üzemmódban a menü neve
[HANGBEÁLLÍTÁS].
Az alábbiakban azokat az elemeket
ismertetjük, amelyeket kizárólag az
OPTION MENU menüben lehet
beállítani.
fül
[FÓKUSZ], [FIX FÓKUSZ],
[KÖZELKÉP], [EXPOZÍCIÓ],
[FÉNYMÉRŐ], [JELENET],
[FEHÉREGYENS.],
[COLOR SLOW SHTR]
fül
[ÚSZTATÁS], [D.EFFEKTUS],
[KÉPEFFEKTUS]
Felvétel/lejátszás
KIMENETI
BEÁLL.
Az OPTION MENU elemei
fül
[BEÉP.ZOOM-MIKR.], [MIKR.JELSZ.],
[ÖNKIOLDÓ], [IDŐZÍTÉS],
[HANGFELVÉTEL]
– (a fül az aktuális helyzettől függ/
nincs fül)
[DIAVETÍTÉS], [DIAVETÍTÉS
BEÁLL.], [PÉLDÁNYSZÁM],
[DÁTUM/IDŐ], [MÉRET]
HU
25
Képek mentése
A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya korlátozott kapacitása
miatt a képadatokat valamilyen külső
adathordozóra (például DVD-R-re)
vagy számítógépre kell menteni.
A kamerával rögzített képeket az alábbi
eljárással mentheti más adathordozóra.
Számítógép használata
A kamerával HD (nagyfelbontású) vagy
SD (nomál felbontású) képminőségben
felvett képeket a mellékelt CD-ROMon található „Picture Motion Browser”
programmal mentheti.
A részleteket a „PMB Guide” című
kézikönyv tartalmazza (31. oldal).
Lemez készítése egyetlen
érintéssel
(One Touch Disc Burn)
A kamerára rögzített képeket
könnyűszerrel lemezre írhatja: nyomja
meg a
(DISC BURN) gombot.
Képek mentése számítógépre
A kamerával felvett képeket a
számítógép merevlemezére mentheti.
Lemez készítése a kiválasztott
képekből
A számítógépre átmásolt képeket
lemezre írhatja. Módosíthatja is ezeket a
képeket.
HU
26
A kamera csatlakoztatása
más készülékhez
A részleteket „A Handycam
kézikönyve” (PDF) tartalmazza.
Csatlakoztatás az A/V
átjátszókábellel
A képek SD (nomál felbontású)
képminőségben másolhatók át
videomagnóra, DVD/HDD-felvevőre.
Csatlakoztatás az USB kábellel
A felvételek HD (nagyfelbontású)
képminőségben másolhatók át
mozgókép-átmásolásra alkalmas DVDíróra stb.
Képek törlése
A művelet megkezdése előtt válassza ki
a kitörlendő mozgókép képminőségét.
1 Érintse meg rendre a
következőket:
(HOME) t
(EGYÉB) t [TÖRLÉS].
2 Érintse meg a [
TÖRLÉS]
elemet.
TÖRLÉS] vagy
az [
TÖRLÉS] elemet, majd a
kitörlendő mozgóképet.
• Ha egyszerre ki kívánja törölni az összes
állóképet, akkor a 2 lépésben a
következőket érintse meg: [
MIND
TÖRLÉSE] t [IGEN] t [IGEN] t
.
Az összes kép törlése
(Formázás)
Érintse meg rendre a következőket:
(HOME) t
(ADATHORDOZÓ
KEZELÉSE) t [HORDOZÓ
FORMÁZ] t [IGEN] t [IGEN] t
.
b Megjegyzés
Felvétel/lejátszás
3 Érintse meg a [
z Ötlet
• A formázás miden adatot töröl a „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyáról.
A kijelölt mozgóképet a
szimbólum jelöli.
4 Érintse meg rendre a
következőket:
.
t [IGEN] t
Az összes mozgókép egyidejű
kitörlése
A 3. lépésben a következőket érintse
meg: [
MIND TÖRLÉSE]/
[
MIND TÖRLÉSE] t [IGEN] t
[IGEN] t
.
Állóképek törlése
1 A 2. lépésben az [ TÖRLÉS]
elemet érintse meg.
2 Érintse meg a [ TÖRLÉS] elemet,
majd a kitörlendő állóképet.
A kijelölt állóképet a szimbólum
jelöli.
3 Érintse meg rendre a következőket:
t [IGEN] t
.
HU
27
Számítógép használata
Számítógép használata
Telepítendő kézikönyv/
program
x „A Handycam kézikönyve” (PDF)
„A Handycam kézikönyve” (PDF)
részletesen ismerteti a kamerát és
használatát.
x „Picture Motion Browser” (csak
Windows használata esetén)
A „Picture Motion Browser” a mellékelt
program. A következő műveleteket
hajthatja végre:
– lemez készítése egyetlen érintéssel,
– képek beolvasása számítógépre,
– a beolvasott képek szerkesztése,
– lemez készítése.
b Megjegyzés
• A mellékelt „Picture Motion Browser”
program nem használható Macintosh
számítógépen. Ha a kamerát Macintosh
számítógéphez kívánja csatlakoztatni,
tanulmányozza át a következő honlapot:
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/ms/hu/
„A Handycam kézikönyve”
(PDF) telepítése és
megtekintése
„A Handycam kézikönyve” (PDF)
megtekintéséhez telepíteni kell az
Adobe Reader programot.
1 Kapcsolja be a számítógépet.
2 A (mellékelt) CD-ROM-ot tegye be a
számítógép lemezmeghajtójába.
Megjelenik a telepítés kiválasztó
képernyője.
HU
28
3 Kattintson a [Handycam Handbook]
gombra.
Ekkor megjelenik „A Handycam
kézikönyve” (PDF) telepítőképernyője.
4 Válassza ki a kívánt nyelvet és a
Handycam kamera típusát, majd
kattintson a [Handycam Handbook
(PDF)] gombra.
Elindul a telepítés. A telepítés
végeztével az Asztalon megjelenik
„A Handycam kézikönyve” (PDF)
parancsikonja.
• A Handycam kamera típusneve a
készülék alján található.
5 Kattintson rendre az [Exit] (Kilépés) t
[Exit] (Kilépés) gombokra, majd vegye
ki a CD-ROM-ot a számítógép
lemezmeghajtójából.
„A Handycam kézikönyve”
megtekintéséhez kattintson duplán
„A Handycam kézikönyve”
parancsikonjára.
z Ötlet
• Macintosh esetén hajtsa végre az alábbi
lépéseket.
1 Kapcsolja be a számítógépet.
2 A (mellékelt) CD-ROM-ot tegye be
a számítógép lemezegységébe.
3 Nyissa meg a CD-ROM-on található
[Handbook] mappát, duplázzon a
[HU] mappán, majd húzza a
„Handbook.pdf” állományt a
számítógépre.
„A Handycam kézikönyve”
megtekintéséhez duplázzon a
„Handbook.pdf” ikonján.
A „Picture Motion Browser”
telepítése
x Rendszerkövetelmények
Operációs rendszer: Microsoft
Windows 2000 Professional SP4/
Windows XP SP2*/Windows Vista*
*A Starter (Edition) és a 64 bites
változatok nem használhatók.
„Szokásos” („Standard”) telepítési módot
válasszon.
Ha a fent említett operációs rendszereket
frissítette, vagy ha a számítógépre egynél
több operációs rendszer is telepítve van,
akkor nem biztos, hogy minden funkció
hibátlanul működik.
•Legalább 1 GHz-es Intel Pentium III
esetén a következő műveletek hajthatók
végre:
– tartalom beolvasása a számítógépre,
– One Touch Disc Burn,
– AVCHD formátumú lemez/videó-DVD
készítése,
– lemez másolása,
– kizárólag SD (nomál felbontású)
képminőségű tartalom feldolgozása.
Memória: Windows 2000, Windows XP
esetén: legalább 512 MB (legalább
1 GB ajánlott).
Kizárólag SD (nomál felbontású)
képminőségű tartalom
feldolgozásához legalább 256 MB
memória szükséges.
Windows Vista esetén: legalább
1 GB
Merevlemez: a telepítéshez szükséges
merevlemez-terület: kb. 500 MB
(AVCHD formátumú lemez
készítéséhez legalább 10 GB
szükséges)
Egyebek: USB port (alapkiépítésben
is szükséges, Hi-Speed USB (USB
2,0- kompatibilis) ajánlott), DVD-író
(a telepítéshez CD-ROM meghajtóra
van szükség)
Figyelem!
Ez a kamera AVCHD formátumban
rögzíti a HD (nagyfelbontású)
felvételeket. A mellékelt számítógépes
program segítségével a HD
(nagyfelbontású) felvételek DVD
lemezre másolhatók. Az AVCHD
formátumú felvételt tartalmazó DVD
lemezt azonban nem szabad DVDlejátszó, DVD-felvevő készülékbe tenni,
mert előfordulhat, hogy a DVD-lejátszó/
felvevő készülék nem tudja kiadni a
lemezt, és az is megtörténhet, hogy
figyelmeztetés nélkül letörli annak
tartalmát. Az AVCHD formátumú
felvételt tartalmazó DVD lemezek Bluray Disc™ lejátszó/felvevő készülékkel
vagy egyéb, kompatibilis készülékkel
játszhatók le.
Számítógép használata
Processzor: Legalább 2,8 GHz-es Intel
Pentium 4 (Legalább 3,6 GHz-es
Intel Pentium 4, legalább 2,8 GHz-es
Intel Pentium D, legalább 1,66 GHzes Intel Core Duo, legalább 1,66
GHz Intel Core 2 Duo ajánlott.)
Monitor: legalább 1 024 × 768-as
felbontású
b Megjegyzés
• A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyára mentett képek úgy is
megnézhetők a számítógépen, hogy a
memóriakártyát a számítógép Memory Stick
memóriakártya-nyílásába dugja be. Az
alábbi esetekben azonban ne a számítógép
Memory Stick nyílását használja, hanem az
USB kábellel kösse össze a kamerát és a
számítógépet:
– ha a számítógép nem tudja kezelni a
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyákat,
– ha Memory Stick Duo illesztőkeretre
lenne szükség,
– ha a számítógép nem tudja elolvasni a
Memory Stick nyílásban lévő „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyát,
– ha a Memory Stick nyílásban lévő
memóriakártyáról a gép lassan olvassa be
az adatokat.
HU
29
x A telepítése menete
Mielőtt a számítógépet és a kamerát
csatlakoztatná, a Windows rendszerű
számítógépre telepítenie kell a
programot. Ezt a telepítést csak az első
alkalommal kell végrehajtani.
Az, hogy mit és hogyan kell telepíteni,
az operációs rendszertől függ.
1 Bizonyosodjék meg arról, hogy a
kamera és a számítógép nincs
összekötve egymással.
2 Kapcsolja be a számítógépet.
b Megjegyzés
• A telepítéshez rendszergazdaként
(Administrator) jelentkezzék be.
• A program telepítése előtt a
számítógépen zárjon be minden futó
programot.
3 A mellékelt CD-ROM-ot tegye be a
számítógép lemezmeghajtójába.
Megjelenik a telepítőképernyő.
Handycam Station illesztőállvány
használata esetén
1 A hálózati tápegységet
csatlakoztassa a Handycam Station
illesztőállványhoz és egy fali
aljzathoz.
2 Tegye a kamerát a Handycam
Station illesztőállványra, majd
kapcsolja be.
3 A mellékelt USB kábellel kösse
össze a számítógépet és a Handycam
Station illesztőállvány (USB)
aljzatát (20. oldal).
A kamerán automatikusan
megjelenik az [USB-S KIVÁL.]
képernyő.
4 A kamera [USB-S KIVÁL.]
képernyőjén érintse meg az
[
USB CSATL.] elemet.
A speciális USB
csatlakozóillesztő használata
esetén
1 Dugja be a speciális USB
csatlakozóillesztőt a kamerába.
Ha nem jelenik meg a képernyő
1 Kattintson a [Start] gombra, majd a
[My Computer] (Sajátgép) elemre.
(Windows 2000 esetén kattintson
duplán a [My Computer] (Sajátgép)
ikonra.)
2 Kattintson duplán a
[SONYPICTUTIL (E:)]
(CD-ROM) (lemezmeghajtóra).*
*A meghajtó betűjele (pl. (E:)) minden
számítógépen más lehet.
4 Kattintson az [Install] (Telepítés)
gombra.
5 Jelölje ki a telepítendő alkalmazás
nyelvét, majd kattintson a [Next]
(Tovább) gombra.
6 Amikor megjelenik a csatlakoztatást
megerősítő képernyő, az alábbi
lépéseket követve kösse össze a
kamerát és a számítógépet.
HU
30
Speciális USB
csatlakozóillesztő
USB kábel
2 Csatlakoztassa a hálózati
tápegységet a kamerához és a fali
csatlakozóaljzathoz, majd kapcsolja
be a kamerát.
3 A speciális USB
csatlakozóillesztőhöz csatlakoztatott
USB kábelt dugja be a
számítógépbe.
A kamerán automatikusan
megjelenik az [USB-S KIVÁL.]
képernyő.
4 A kamera [USB-S KIVÁL.]
képernyőjén érintse meg az
[
USB CSATL.] elemet.
A „Picture Motion Browser”
elindításához kattintson rendre a
következőkre: [Start] t [All Programs]
(Minden program) t [Sony Picture
Utility] t [PMB - Picture Motion
Browser].
A „Picture Motion Browser”
használatának alapjait a „PMB Guide”
kézikönyv ismerteti. A „PMB Guide”
megjelenítéséhez kattintson rendre a
következőkre: [Start] t [All Programs]
(Minden program) t [Sony Picture
Utility] t [Help] t [PMB Guide].
b Megjegyzés
• Ha olyankor csukja be az LCD táblát,
amikor a kamera az USB kábellel másik
készülékhez csatlakozik, elveszhetnek a
felvett képek.
Számítógép használata
7 Kattintson a [Continue] (Tovább)
gombra.
8 Olvassa el a [License Agreement]
licencszerződést; ha egyetért vele, akkor
jelölje be az [I accept the terms of the
license agreement] (Elfogadom a
licencszerződés feltételeit) négyzetet,
majd kattintson a [Next] (Tovább)
gombra.
9 Ellenőrizze a telepítési beállításokat,
majd kattintson az [Install] (Telepítés)
gombra.
0 A képernyőn megjelenő utasításokat
követve telepítse a programot.
A számítógéptől függően előfordulhat,
hogy harmadik fél által gyártott
programot is telepíteni kell. Ha
megjelenik a telepítőképernyő, a rajta
lévő utasításokat követve telepítse a
szükséges programot.
qa Ha a telepítés befejezéséhez ez kell,
indítsa újra a számítógépet.
qs Vegye ki a CD-ROM-ot a számítógép
lemezmeghajtójából.
A „Picture Motion Browser”
használata
z Ötlet
• Ha nem jelenik meg az [USB-S KIVÁL.]
képernyő, érintse meg a következőket:
(HOME) t
(EGYÉB) t
[USB CSATL.].
Az USB kábel eltávolítása
1 A számítógép Asztalának jobb alsó
részén, a Tálcán kattintson a
következőkre:
ikon t [Safely
remove USB Mass Storage Device] (Az
USB háttértároló eszköz biztonságos
eltávolítása) t [OK] (csak Windows
2000 esetén).
2 A kamera képernyőjén érintse meg a
következőket: [VÉG] t [IGEN].
3 Húzza ki az USB kábelt.
HU
31
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ha a kamera használata során
valamilyen probléma merül fel, az alábbi
táblázat alapján hárítsa el. Ha a
probléma továbbra is fennáll, iktassa ki
az áramforrást, és forduljon a
legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.
• A kamerával kapcsolatos hibajelenségeket
„A Handycam kézikönyve” (PDF), a
számítógéphez való csatlakoztatással
kapcsolatosakat pedig a „PMB Guide”
kézikönyv ismerteti.
A kamera nem kapcsol be.
• Tegyen be a kamerába egy feltöltött
akkumulátort (7. oldal).
• Csatlakoztassa a hálózati tápegység
dugóját a fali csatlakozóaljzathoz
(7. oldal).
A kamera nem működik, pedig be
van kapcsolva.
• Bekapcsolás után a kamerának pár
másodpercre van szüksége ahhoz,
hogy felvételre kész állapotba
kerüljön. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
• Húzza ki a hálózati tápegység
csatlakozódugóját a fali
csatlakozóaljzatból, ill. vegye ki az
akkumulátort, majd körülbelül 1
perc múlva csatlakoztassa újra. Ha a
funkciók még mindig nem
működnek, egy hegyes tárgy
segítségével nyomja meg a RESET
gombot (19. oldal). (Ha megnyomja
a RESET gombot, akkor
valamennyi beállítás, köztük a
dátum és az idő is, a gyárilag
beállított értékét veszi fel.)
A kamera melegszik.
• Ez akkor fordulhat elő, ha már
sokáig volt bekapcsolva a készülék.
A jelenség nem utal
meghibásodásra.
HU
32
A kamera váratlanul kikapcsol.
• Kapcsolja be a újra kamerát.
• Használja a hálózati tápegységet.
• Töltse fel az akkumulátort (7. oldal).
Hiába nyomja meg a START/STOP
vagy a PHOTO gombot, a kamera
nem fesz fel mozgó-, illetve
állóképet.
•A
(Mozgókép)/
(Állókép)
választókapcsolót eltolva gyújtsa fel
a
(Mozgókép) kijelzőt, illetve az
(Állókép) kijelzőt (14. oldal).
• Alvó üzemmódban nem lehet
felvételt készíteni. Nyissa ki az LCD
táblát.
• A kamera az imént felvett képet
menti a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyára. Eközben nem
készíthető újabb felvétel.
• Megtelt a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártya. Használjon új
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát, vagy formázza meg
a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát. Vagy törölje a
felesleges képeket (27. oldal).
• A mozgóképjelenetek vagy
állóképek darabszáma meghaladja a
kamera kapacitását. Törölje a
felesleges képeket (27. oldal).
Nem lehet telepíteni a „Picture
Motion Browser” programot.
• Ellenőrizze, hogy a „Picture Motion
Browser” telepítéséhez szükséges
számítógépes környezettel
rendelkezik-e.
• Megfelelő módon telepítse a
„Picture Motion Browser”
programot (29. oldal).
Nem megfelelően működik a
„Picture Motion Browser” program.
• Zárja be a „Picture Motion
Browser” programot, és indítsa újra
a számítógépet.
A számítógép nem ismeri fel a
kamerát.
• A számítógép USB aljzatáról
válasszon le minden eszközt, kivéve
a billentyűzetet, az egeret és a
kamerát.
• Húzza ki az USB kábelt a
számítógépből és a Handycam
Station illesztőállványból, illetve a
speciális USB csatlakozóillesztő,
indítsa újra a számítógépet, majd a
megfelelő sorrendben újra
csatlakoztassa a számítógépet és a
kamerát.
Öndiagnózis kijelzője/
Figyelmeztető
szimbólumok
Ha az LCD képernyőn üzenetek,
szimbólumok jelennek meg, ellenőrizze
az alábbiakat.
Ha a probléma többszöri elhárítási
kísérlet ellenére is fennáll, forduljon a
legközelebbi Sony márkakereskedőhöz
vagy Sony márkaszervizhez.
Ok/Megoldás
C:04:ss
• Az akkumulátor nem
NP-FH50 típusú
„InfoLITHIUM”
akkumulátor. Használjon
NP-FH50 típusú
„InfoLITHIUM”
akkumulátort (7. oldal).
• Megfelelően
csatlakoztassa a hálózati
tápegységet a Handycam
Station illesztőállvány,
illetve a kamera DC IN
aljzatába (7. oldal).
C:13:ss/
C:32:ss
• Távolítsa el az
áramforrást.
Csatlakoztassa ismét, és
próbálja meg újra
használni a kamerát.
E:20:ss/
E:31:ss/
E:61:ss/
E:62:ss/
E:91:ss/
E:94:ss
• A kamerának olyan
hibája van, amelyet nem
lehet házilag orvosolni.
Forduljon a legközelebbi
Sony márkakereskedőhöz
vagy a megbízott helyi
Sony márkaszervizhez.
Közölje velük az „E”
betűvel kezdődő 5 jegyű
kódot.
101-0001
• Amikor a szimbólum
lassan villog, a fájl hibás
vagy nem lehet elolvasni.
E
• Az akkumulátor
lemerülőben van.
Hibaelhárítás
Szimbólum
HU
33
Szimbólum
Ok/Megoldás
• A kamera egyre
melegszik. Kapcsolja ki a
kamerát, és hagyja hideg
helyen.
• Amikor a szimbólum
lassan villog, fogytán a
képek felvételére
használható üres hely.
Azt, hogy a kamerában
milyen típusú „Memory
Stick” memóriakártyák
használhatók, az 4. oldal
ismerteti.
• Nincs „Memory Stick
PRO Duo”
memóriakártya a
kamerában (12. oldal).
• Amikor a szimbólum
gyorsan villog, nincs
elegendő üres hely a
képek felvételéhez.
Törölje ki a felesleges
képeket, vagy – miután a
képeket másik
adathordozóra mentette –
formázza meg a „Memory
Stick PRO Duo”
memóriakártyát
(27. oldal).
• A képkezelő fájl sérült.
• A „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártya
sérült. Formázza meg a
„Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyát a
kamerával.
• Nem megfelelő „Memory
Stick PRO Duo”
memóriakártya van a
kamerában.
-
• A „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyához
való hozzáférést másik
készüléken korlátozták.
• Valami probléma van a
vakuval.
HU
34
Szimbólum
Ok/Megoldás
• Nem elegendő a fény.
Használjon vakut.
• A kamera bemozdul. Két
kézzel mozdulatlanul
tartsa a kamerát. A
kamera bemozdulására
figyelmeztető szimbólum
azonban nem tűnik el.
• Megtelt az adathordozó.
• Feldolgozás közben nem
lehet állóképet rögzíteni.
Várjon türelemmel egy
kis ideig, aztán készítsen
felvételt.
További információk
Biztonsági előírások
Használat és gondozás
• Üzemeltetés közben ne tekerje a kamerát
például törölközőbe, mert ilyenkor a belső
részek túlmelegedhetnek. A képen zaj
jelenhet meg.
• Amikor kihúzza a tápkábelt, mindig a dugót
fogja meg, soha ne magát a kábelt.
• Ügyeljen a tápkábel épségére; ne tegyen rá
nehéz tárgyat.
• Tartsa tisztán a fém csatlakozófelületeket.
• Ha folyik az elem:
– keresse fel a helyi Sony márkaszervizt,
– mossa le az esetlegesen a bőrére került
folyadékot,
– ha a folyadék a szemébe kerül, bő vízzel
alaposan öblítse ki és forduljon orvoshoz.
x Ha a kamerát sokáig nem
használja
• Rendszeresen kapcsolja be, és kb. 3 percen
át használja – játsszon le képeket vagy
vegyen fel valamit.
• Tárolás előtt teljesen merítse le az
akkumulátort.
LCD képernyő
• Ügyeljen arra, hogy az LCD képernyőt ne
érje erős nyomás, mert tönkremehet.
• Ha a kamerát hidegben használja, az LCD
képernyőn „utófénylés”,
„képvisszamaradás” jelenhet meg. A
jelenség nem utal meghibásodásra.
• A kamera működése közben az LCD
képernyő háta felmelegedhet. A jelenség
nem utal meghibásodásra.
x Az LCD képernyő tisztítása
További információk
• A kamerát és tartozékait ne használja és ne
tárolja az alábbi helyeken:
– Rendkívül meleg, rendkívül hideg,
rendkívül párás helyen. Soha ne hagyja
őket olyan helyen, ahol a hőmérséklet
60°C fölé emelkedhet, például tűző napon
parkoló gépkocsiban, hősugárzó mellett
vagy közvetlen napsugárzásnak kitett
helyen. A nagy meleg hatására
meghibásodhatnak, deformálódhatnak.
– Erős mágneses tér közelében és ott, ahol
rázkódásnak vannak kitéve. Ilyen helyen a
kamera meghibásodhat.
– Erős rádióhullámok és sugárzás
közelében. Ilyen helyen előfordulhat,
hogy a felvétel nem lesz élvezhető.
– AM vevőkészülékek és
videoberendezések közelében. Ezek zajt
okozhatnak.
– Homokos tengerparton, poros helyen. Ha
homok vagy por kerül a kamerába, az
meghibásodhat. Esetenként az ilyen
meghibásodás nem is javítható.
– Ablak mellett és a szabadban, ahol az
LCD képernyőt vagy a lencsét közvetlen
napsugárzás érheti. Ez tönkreteheti az
LCD képernyőt.
• A kamerát 6,8 V/7,2 V-os (akkumulátor)
vagy 8,4 V-os (hálózati tápegység)
egyenáramú feszültségről üzemeltesse.
• Az egyen-/váltakozó áramú üzemeltetéshez
az ebben az útmutatóban javasolt
tartozékokat használja.
• Ügyeljen arra, hogy a kamera ne legyen
vizes (ne érje pl. eső, tengervíz). Ha a
kamera vizes lesz, meghibásodhat.
Esetenként az ilyen meghibásodás nem is
javítható.
• Ha a készülék belsejébe valamilyen szilárd
tárgy vagy folyadék kerül, áramtalanítsa a
kamerát, és a további üzemeltetés előtt
nézesse meg egy Sony márkakereskedővel.
• Óvatosan bánjon a készülékkel, ne szedje
szét, ne alakítsa át, ügyeljen arra, hogy ne
érje erős fizikai hatás: ne kalapálja, ne ejtse
le, ne lépjen rá. Különösen a lencse épségére
ügyeljen.
• Amikor nem használja a kamerát, kapcsolja
ki.
Ha az LCD képernyő poros vagy
ujjlenyomatok vannak rajta, akkor puha
ruhával tisztítsa meg. Ha az LCD Cleaning Kit
tisztítókészletet (nem mellékelt tartozék)
használja, a benne található tisztító folyadékot
ne vigye fel közvetlenül az LCD képernyőre.
Nedvesítse meg vele a tisztítópapírt, és azzal
tisztítsa a képernyőt.
A készülék házának
karbantartása
• Ha a kamera háza bepiszkolódik, nedves
puha ruhával törölje meg, majd száraz puha
ruhával törölje szárazra.
HU
35
• A felület állapotának megóvása érdekében
tartsa szem előtt az alábbiakat:
– ne használjon vegyszert, például hígítót,
benzint, alkoholt, vegyszerrel átitatott
ruhát, impregnálószert, rovarirtót,
naptejet,
– ne fogja meg a kamerát, ha keze a fent
említett anyagokkal szennyezett,
– ne hagyja, hogy a kamera háza sokáig
érintkezésben maradjon gumival,
műanyaggal.
Az objektív gondozása és
tárolása
• Törölje tisztára a lencse felületét puha
ruhával a következő esetekben:
– ha a lencse felületén ujjlenyomatok
vannak,
– nagyon meleg vagy nagy páratartalmú
helyen,
– ha a lencsét sós vízpárát tartalmazó levegő
éri (például tengerparton).
• Az objektívet jól szellőző, kevés
szennyeződésnek és pornak kitett helyen
tárolja.
• A penészedés megelőzésére a fentebb leírt
módon rendszeresen tisztítsa meg a lencsét.
Azért, hogy a kamera sokáig kifogástalan
állapotban maradjon, javasoljuk, hogy
havonta egyszer kapcsolja be, és használja
egy kicsit.
A beépített újratölthető elem
töltése
A kamerában beépített, újratölthető elem
található, hogy még akkor is meg tudja őrizni
a dátumra, időre és egyéb beállításokra
vonatozó információkat, ha a kamerát
kikapcsolja. A beépített újratölthető elem
mindig töltődik, amikor a kamera a hálózati
tápegységgel a fali csatlakozóaljzathoz
csatlakozik, illetve amikor a kamerában benne
van az akkumulátor. Az újratölthető elem
körülbelül 3 hónap alatt merül le teljesen, ha
időközben a kamerát egyáltalán nem
használja. A kamera használatba vétele előtt
töltse fel a beépített újratölthető elemet.
A kamera működését azonban nem
befolyásolja, hogy az újratölthető elem fel
van-e töltve, lemerült elemmel csupán a
felvétel idejét nem lehet rögzíteni.
HU
36
x Feltöltés
A kamerára csatlakoztassa a hálózati
tápegységet (amelyet bedugott a fali
csatlakozóaljzatba), kapcsolja ki, és legalább
24 órán át hagyja így a kamerát.
Műszaki adatok
Rendszer
Kimeneti/bemeneti csatlakozók
Képtömörítés formátuma: AVCHD (HD)/
MPEG2 (SD)/JPEG (állókép)
Hangtömörítés formátuma:
Dolby Digital 2/5,1ch
Dolby Digital 5.1 Creator
Videojel: PAL színrendszerű, megfelel a CCIR
szabványoknak, 1080/50i specifikáció
Felvételi formátum: Mozgókép (HD):
AVCHD 1080/50i
Mozgókép (SD): MPEG2-PS
Állókép: Exif Ver.2.2*1
Képalkotó eszköz: 3,6 mm-es (1/5 típusú)
CMOS érzékelő
Felvett képpontok száma (állókép, 4:3-as):
legfeljebb 4,0 megaképpont (2 304 × 1 728)
képpont*2
Összesen: kb. 2 360 000 képpont
Effektív (mozgókép, 16:9-as):
kb. 1 430 000 képpont
Effektív (állókép, 16:9-as):
kb. 1 490 000 képpont
Effektív (állókép, 4:3-as):
kb. 1 990 000 képpont
Objektív: Carl Zeiss Vario-Tessar
10-szeres (optikai), 20-szoros, 120-szoros
(digitális)
Fókusztávolság: F1,8 ~ 2,3
f=3,2 ~ 32,0 mm
35 mm-es fényképezőgép-egyenérték
Mozgókép esetén*3: 43 ~ 507 mm (16:9)
Állókép esetén: 38 ~ 380 mm (4:3)
Színhőmérséklet: [AUTO.], [EGYRE],
[BELTÉRI] (3 200 K),
[KÜLTÉRI] (5 800 K)
Minimális megvilágítás: 5 lx (lux) ([AUT.KIS
ZÁRSEB.] [BE], zársebesség: 1/25
másodperc)
A/V távcsatlakozó: Komponens-/video- és
audio-kimenet
HDMI OUT aljzat: HDMI mini csatlakozó
Kép: 6,7 cm (2,7 képátló, szélesség-magasság
arány 16:9)
Képpontok száma: 211 200 (960 × 220)
Általános jellemzők
Áramellátás: 6,8 V/7,2 V egyenáram
(akkumulátor)
8,4 V egyenáram (hálózati tápegység)
Átlagos teljesítményfelvétel: Ha a kamerával a
normál fényerősségű LCD képernyővel
készít felvételt:
HD: 3,3 W
SD: 2,7 W
Üzemi hőmérséklet: 0 °C és + 40 °C között
Tárolási hőmérséklet: –20 °C és + 60 °C között
Méretek (hozzávetőleg):
32 × 119 × 63 mm (szé/ma/mé)
a kiálló, kihúzható részekkel együtt
32 × 119 × 63 mm (szé/ma/mé)
a kiálló, kihúzható részekkel és a betett
mellékelt akkumulátorral együtt
Tömeg (hozzávetőleg): 240 g maga a készülék
300 g a mellékelt akkumulátorral és egy
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyával együtt
DCRA-C230 típusú Handycam
Station illesztőállvány
Kimeneti/bemeneti csatlakozók
A/V OUT aljzat: Komponens-/video- és audiokimenet
USB aljzat: mini B
(HDR-TG3E esetén csak kimenet)
További információk
* Az „Exif” a JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association) által állóképek tárolására
kialakított fájlformátum. Az ebben a
formátumban tárolt fájlok a képen túl
egyéb adatokat is tárolhatnak, így
például a kamerának a felvétel
időpontjában érvényes beállításait.
*2 Az állóképek jelzett felbontását a Sony
ClearVid CMOS érzékelő és
képfeldolgozó rendszerének (a BIONZ
rendszernek) egyedülálló
képponttömbje biztosítja.
*3 A fókusztávolság feltüntetett értéke a
széles látószöggel történő
képpontolvasáskor mért tényleges
érték.
1
LCD képernyő
Speciális USB csatlakozóillesztő
Kimeneti/bemeneti csatlakozók
USB aljzat: mini B
(HDR-TG3E esetén csak kimenet)
HU
37
AC-L200/L200B típusú hálózati
tápegység
Védjegyek
Áramellátás: 100 V – 240 V váltakozó áram,
váltakozó áram, 50/60 Hz
Áramfelvétel: 0,35 – 0,18 A
Teljesítményfelvétel: 18 W
Kimeneti feszültség: 8,4 V egyenáram*
Üzemi hőmérséklet: 0 °C és + 40 °C között
Tárolási hőmérséklet: –20 °C és + 60 °C között
Méretek (hozzávetőleg): 48 × 29 × 81 mm
(szé/ma/mé) ha nincsenek kihúzva/
kihajtva részek
Tömeg (hozzávetőleg): 170 g tápkábel nélkül
a Sony
Corporation bejegyzett védjegye.
• Az „AVCHD” és az „AVCHD” embléma a
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. és a
Sony Corporation védjegye.
• A „Memory Stick”, a „
”, a „Memory
Stick Duo”, a „
”, a
„Memory Stick PRO Duo”, a
„
”, a „Memory Stick
PRO-HG Duo”, a
„
”, a „MagicGate”, a
„
”, a „MagicGate
Memory Stick” és a „MagicGate Memory
Stick Duo” a Sony Corporation védjegye
vagy bejegyzett védjegye.
• Az „x.v.Colour” a Sony Corporation
védjegye.
• A „BIONZ” a Sony Corporation védjegye.
• A „BRAVIA” a Sony Corporation
védjegye.
• Az „InfoLITHIUM” a Sony Corporation
védjegye.
• A Dolby és a két D betű alkotta jel a Dolby
Laboratories védjegye.
• A HDMI, a HDMI embléma és a HighDefinition Multimedia Interface a HDMI
Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
• A Microsoft, a Windows, a Windows Media,
a Windows Vista és a DirectX a Microsoft
Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye az Amerikai Egyesült Államokban
és/vagy más országokban.
• A Macintosh és a Mac OS az Apple Inc.
bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban.
• Az Intel, az Intel Core és a Pentium az Intel
Corporation vagy leányvállalatainak
védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban és más
országokban.
• Az Adobe, az Adobe embléma és az Adobe
Acrobat az Adobe Systems Incorporated
védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
* További adatok a hálózati tápegységre
ragasztott címkén találhatók.
NP-FH50 típusú akkumulátor
Maximális kimeneti feszültség: 8,4 V
egyenáram
Kimeneti feszültség: 6,8 V egyenáram
Kapacitás: 6,1 Wh (900 mAh)
Típus: lítiumion
A gyártó fenntartja annak jogát, hogy a
kivitelt és a műszaki adatokat előzetes
bejelentés nélkül megváltoztathassa.
• Készült a Dolby Laboratories licence
alapján.
HU
38
• A „Handycam” és a
Minden más említett terméknév
tulajdonosának védjegye vagy bejegyzett
védjegye. Sem a ™, sem az „®” jel nem
szerepel ebben a kézikönyvben.
További információk
HU
39
Najprv si prečítajte
Skôr, ako zariadenie začnete používať,
prečítajte si pozorne túto príručku a
odložte si ju ako prípadný zdroj
informácií v budúcnosti.
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Nevystavujte batérie prílišnému
teplu, ako je napr. priame slnečné
žiarenie, oheň a pod.
POZOR
Batériu vymieňajte len za určený typ.
V opačnom prípade môže dôjsť k
požiaru alebo zraneniu.
Pre zákazníkov v Európe
Upozornenie
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto zariadení
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
Tento produkt bol testovaný a je v súlade s
limitmi smernice EMC týkajúcej sa používania
prípojných káblov kratších ako 3 metre.
Poznámka
Ak statická elektrina alebo elektromagnetické
pole spôsobia prerušenie prenosu údajov
(zlyhanie), reštartujte aplikáciu alebo odpojte
a znovu pripojte komunikačný kábel (kábel
USB atď.).
SK
2
Likvidácia starých
elektrických a
elektronických
zariadení (Platí v
Európskej únii a
ostatných európskych
krajinách so
zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom.
Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na
recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v
opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde
ste výrobok zakúpili.
Použiteľné príslušenstvo: „Memory
Stick PRO Duo“, Špeciálny koncový
adaptér USB
Zneškodňovanie
použitých batérií (platí
v Európskej únii a
ostatných európskych
krajinách so
zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale
znamená, že batéria dodaná s týmto
výrobkom nemôže byť spracovaná s
domovým odpadom. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie týchto batérií,
pomôžete zabrániť potenciálne
negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý by v
opačnom prípade mohol byť spôsobený
pri nesprávnom nakladaní s použitou
batériou. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. V prípade,
že výrobok, ktorý si z dôvodu
bezpečnosti, výkonu alebo integrity
údajov, vyžaduje trvalé pripojenie
zabudovanej batérie, táto batéria musí
byť vymenená iba kvalifikovaným
personálom. Aby ste zaručili, že batéria
bude správne spracovaná, odovzdajte
tento výrobok na konci jeho životnosti
na vhodnom zbernom mieste pre
recykláciu elektrických a elektronických
zariadení. Pre všetky ostatné batérie,
prosím, postupujte podľa časti, ako
vybrať bezpečne batériu z výrobku.
Odovzdajte batériu na vhodnom
zbernom mieste pre recykláciu
použitých batérií. Pre získanie ďalších
podrobných informácií o recyklácii
tohto výrobku alebo batérie kontaktuje
prosím váš miestny alebo obecný úrad,
miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Poznámka pre zákazníkov v
krajinách podliehajúcich
smerniciam EÚ
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075, Japonsko.
Autorizovaným zástupcom pre smernicu
pre elektromagnetickú kompatibilitu
(EMC) a bezpečnosť produktov je
spoločnosť Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemecko. V prípade záležitostí
týkajúcich sa servisu alebo záruky sa
obracajte na adresy uvedené v
samostatných dokumentoch týkajúcich
sa servisu a záruky.
UPOZORNENIE
• NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
NEOTVÁRAŤ!
• POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÝCH
MIESTACH.
• NEVYSTAVUJTE OHŇU!
• NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM
TEPLOTÁM (60°).
• NEROZOBERAŤ!
• NESKRATOVAŤ!
Poznámky týkajúce sa
používania
SK
Dodané súčasti
Čísla v ( ) predstavujú dodané
množstvo.
• Pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“
4 GB (1)
• Sieťový adaptér (1)
• Sieťový napájací kábel (1)
• Handycam Station (1) A
• Komponentný kábel A/V (1) B
• Prípojný kábel A/V (1) C
• Kábel USB (dlhý) (1) D
• Kábel USB (krátky) (1) E
• Špeciálny koncový adaptér USB (1) F
• Kryt adaptéra USB (1) G
• 21-vývodový adaptér (1)
Iba pre typy, ktoré majú na spodnej strane
vytlačenú značku
.
• Nabíjateľná batéria NP-FH50 (1)
• Remienok na zápästie (1)
• CD-ROM „Handycam Application
Software“ (1) (s. 28)
– Picture Motion Browser (softvér)
– PMB Guide
– Príručka k zariadeniu Handycam (PDF)
• „Návod na používanie“ (táto príručka) (1)
SK
3
Používanie videokamery
A
B
R
P
C
E
Z
* Zariadenie Špeciálny koncový adaptér USB
F a kryt adaptéra USB G sa vopred
pripoja ku káblu USB (krátky) E.
Typy pamäťových kariet
„Memory Stick“, ktoré môžete
používať s videokamerou.
• Na záznam videozáznamov sa odporúča
používať pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ s kapacitou 1 GB alebo väčšiu s
označením:
–
(„Memory Stick
PRO Duo“)*
–
(„Memory Stick
PRO-HG Duo“)
* Môžete použiť kartu s označením Mark2 aj
bez neho.
• Vo videokamere bolo potvrdené správne
fungovanie pamäťovej karty „Memory Stick
PRO Duo“ s kapacitou už 16 GB.
• Na s. 15 nájdete informácie o dostupnom
čase záznamu pamäťovej karty „Memory
Stick PRO Duo“.
• V tejto príručke sa pamäťové kary „Memory
Stick PRO Duo“ a „Memory Stick PRO-HG
Duo“ označujú spoločne ako „Memory Stick
PRO Duo“.
SK
4
• Videokamera nie je prachuvzdorná, odolná
voči vlhkosti ani vodotesná. Viac informácií
nájdete v časti „Odporúčania“ (s. 35).
• Ak svietia alebo blikajú indikátory režimu
(videozáznam)/
(statický záber)
(s. 10), alebo ak svieti alebo bliká indikátor
prístupu (s. 12) prípadne indikátor QUICK
ON (s. 7), dodržujte uvedené inštrukcie.
Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu
pamäťovej karty „Memory Stick PRO Duo“,
zaznamenané snímky by sa mohli stratiť
alebo by sa mohli vyskytnúť iné poruchy.
– Nevyberajte z videokamery pamäťovú
kartu „Memory Stick PRO Duo“.
– Nevyberajte z videokamery batériu ani od
nej neodpájajte sieťový adaptér.
– Nevystavujte zariadenie mechanickým
nárazom alebo vibráciám.
• Ak zatvoríte panel LCD počas pripojenia
videokamery k iným zariadeniam
prostredníctvom kábla USB, nahraté zábery
sa vymažú.
• Keď vkladáte alebo vyberáte pamäťovú
kartu „Memory Stick PRO Duo“, dbajte,
aby karta „Memory Stick PRO Duo“
nevyskočila a nespadla (s. 12).
• Pred pripojením videokamery k inému
zariadeniu pomocou kábla skontrolujte, či
zasúvate zástrčku konektora správnym
smerom. Násilným zatlačením zástrčky do
konektora môžete konektor poškodiť a
spôsobiť tak poruchu videokamery.
• V prípade opakovaného odstraňovania
starých a snímania nových záberov sa na
médiu môže vyskytnúť fragmentácia údajov.
Zábery sa nemusia dať ukladať alebo snímať.
V takom prípade uložte údaje na externé
médium a následne použite funkciu
[MEDIA FORMAT] (s. 27).
• Displej LCD sa vyrába použitím
najprecíznejších technológií. Z tohto dôvodu
sa dá efektívne využiť 99,99 % pixlov. Môžu
sa však objaviť nepatrné čierne a/alebo jasné
bodky (bielej, červenej, modrej alebo
zelenej farby), ktoré sa nepretržite objavujú
na displeji LCD. Tieto bodky vznikajú pri
výrobe, sú normálnym javom a nemajú
žiaden vplyv na nahrávku.
Informácie o nahrávaní
• Pred spustením nahrávania vyskúšajte
funkciu nahrávania a skontrolujte, či sa
obraz a zvuk nahrávajú bez problémov.
• Ak nahrávanie alebo prehrávanie nie je
možné z dôvodu poruchy videokamery,
úložného média a pod., za obsah nahrávky
sa nebude dať poskytnúť náhrada.
• Systémy farieb televízora sa líšia v závislosti
od krajiny alebo regiónu. Ak chcete zobraziť
nahrávky na televíznej obrazovke,
potrebujete televízor so systémom PAL.
• Televízne programy, filmy, videokazety a
ďalšie materiály môžu byť chránené
autorskými právami. Neoprávnené
nahrávanie uvedených materiálov môže byť
v rozpore so zákonmi o autorských právach.
Prehrávanie zaznamenaných
záberov na iných zariadeniach
• Videokamera je kompatibilná s formátom
MPEG-4 AVC/H.264 High Profile,
pomocou ktorého možno dosiahnuť kvalitu
obrazu HD (vysoké rozlíšenie). Z
uvedeného dôvodu sa zábery nahraté na
tejto videokamere v kvalite obrazu HD
(vysoké rozlíšenie) nedajú prehrávať na
týchto zariadeniach:
– na iných zariadenia, ktoré sú kompatibilné
s formátom AVCHD, ale nie sú
kompatibilné s režimom High Profile,
– na zariadeniach, ktoré nie sú kompatibilné
s formátom AVCHD.
Keď je videokamera pripojená k
počítaču
• Nepokúšajte sa formátovať pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“ pomocou
počítača. Následkom formátovania
videokamera nemusí pracovať správne.
Zmena nastavenie jazyka
• Pokyny na používanie sa na displeji zobrazujú
v miestnom jazyku. Podľa potreby pred
použitím videokamery zmeňte jazyk displeja
(s. 11).
O tejto príručke
• Zábery displeja LCD použité v tejto
príručke ako ilustrácie boli zaznamenané
pomocou digitálneho fotoaparátu, a preto sa
môžu zdať iné ako v skutočnosti na paneli
LCD.
• Dizajn a technické parametre videokamery
a ďalšieho príslušenstva sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
• Snímky obrazovky sú zo systému Windows
Vista. Zábery sa môžu líšiť v závislosti od
operačného systému počítača.
• Informácie nájdete aj v príručkách „Príručka
k zariadeniu Handycam“ (PDF) a „PMB
Guide“.
Uloženie všetkých
zaznamenaných obrazových
údajov
• Ak chcete zabrániť strate obrazových
údajov, ukladajte všetky nasnímané zábery
na externé médiá. Odporúča sa ukladať
obrazové údaje pomocou počítača na disky
typu DVD-R, a pod. Obrazové údaje
môžete ukladať aj pomocou videorekordéra
alebo rekordéra DVD/HDD (s. 26).
• Odporúča sa ukladať obrazové údaje
pravidelne po nahraní.
SK
5
Obsah
Najprv si prečítajte .......................... 2
Začíname
Krok 1: Nabíjanie batérie................. 7
Krok 2: Zapnutie zariadenia a
nastavenie dátumu a času .......... 10
Zmena nastavenia jazyka ............. 11
Krok 3: Vloženie pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“ ........... 12
Nahrávanie a
prehrávanie
Nahrávanie .................................... 14
Prehrávanie ................................... 16
Prehrávanie záberu na televíznom
prijímači ..................................... 17
Názov a funkcia jednotlivých častí
.................................................... 19
Indikátory zobrazené počas
nahrávania alebo prehrávania ..... 21
Vykonávanie rôznych funkcií „
HOME“ a „
OPTION“ ....... 23
Ukladanie záberov ........................ 26
Odstraňovanie záberov................. 27
Práca s počítačom
Práca s počítačom ........................ 28
Inštalácia a prezeranie príručky
„Príručka k zariadeniu Handycam“
(PDF) .......................................... 28
Inštalácia softvéru „Picture Motion
Browser“ .................................... 29
Riešenie problémov
Riešenie problémov ...................... 32
SK
6
Ďalšie informácie
Odporúčania ................................. 35
Technické údaje ............................ 37
Začíname
Krok 1: Nabíjanie batérie
Tlačidlo POWER
Začíname
Indikátor
Indikátor
QUICK ON
/CHG
Batéria
Sieťový
napájací kábel
Konektor DC IN
Konektor DC
Sieťový adaptér
Batériu „InfoLITHIUM“ NP-FH50 je
možné nabíjať po pripojení k
videokamere.
b Poznámky
• K videokamere nemožno pripojiť inú batériu
„InfoLITHIUM“, ako je batéria série
NP-FH50.
1 Pripojte sieťový adaptér ku
konektoru DC IN v zariadení
Handycam Station.
Značka v na konektore DC musí
smerovať nahor.
2 Sieťový napájací kábel pripojte k
sieťovému adaptéru a potom k
sieťovej zásuvke.
3 Skontrolujte, či je panel LCD
zatvorený.
Do sieťovej zásuvky
4 Vložte batériu.
1 Otvorte kryt batérie a pamäťovej
karty Memory Stick Duo.
2 Vložte batériu tak, aby s kliknutím
zapadla na miesto.
3 Zatvorte kryt batérie a pamäťovej
karty Memory Stick Duo.
5 Položte videokameru na
zariadenie Handycam Station,
ako je znázornené na obrázku
vyššie, a zapojte bezpečne do
zariadenia Handycam Station,
aby všetkými stranami dosadla
nadol.
Rozsvieti sa indikátor /CHG
(nabíjanie) a spustí sa nabíjanie. Keď
indikátor /CHG (nabíjanie) zhasne,
batéria je úplne nabitá.
Videokameru vyberte zo zariadenia
Handycam Station.
SK
7
b Poznámky
• Pokiaľ bliká indikátor QUICK ON, nebude
možné batériu nabiť. Ak indikátor QUICK
ON bliká, vypnite videokameru stlačením
tlačidla POWER. Pred nabíjaním batérie sa
presvedčte, že indikátor QUICK ON
nebliká.
Konektor DC IN
Otvorte kryt
konektorovej zásuvky.
Vybratie batérie
Vypnite videokameru a otvorte kryt
batérie a pamäťovej karty Memory Stick
Duo.
Posuňte ovládač vysúvania batérie.
Dajte pozor, aby batéria nespadla.
Ovládač vysúvania
batérie
Konektor DC
S označením v na
spodnej strane
Dostupný čas používania
pre dodávanú batériu
Čas nabíjania:
Približný čas (v minútach) potrebný na
úplné nabitie úplne vybitej batérie.
b Poznámky
• Po vybratí batérie alebo odpojení sieťového
adaptéra skontrolujte, či nesvietia indikátory
(Videozáznam)/
(Statický záber)
(s. 10)/indikátor prístupu (s. 12)/indikátor
QUICK ON.
Nabíjanie batérie pomocou
sieťového adaptéra
Zavrite panel LCD a vypnite
videokameru, potom pripojte sieťový
adaptér do konektora DC IN na
videokamere.
Čas nahrávania alebo prehrávania:
Približný čas (v minútach), ktorý je k
dispozícii pri použití úplne nabitej
batérie.
„HD“ znamená kvalitu obrazu s
vysokým rozlíšením a „SD“ znamená
štandardnú kvalitu obrazu.
(Jednotka: min.)
HD
Čas nabíjania
SD
135
Čas nahrávania*1*2
Čas nepretržitého
nahrávania
100
120
Čas zvyčajného
nahrávania*3
50
60
Čas prehrávania*2
135
145
*1 [REC MODE]: SP
*2 Pri zapnutom podsvietení displeja LCD.
*3 Čas zvyčajného nahrávania zobrazuje čas,
keď opakovane začínate a končíte
nahrávanie, vypínate a zapínate
videokameru a používate funkciu
priblíženia.
SK
8
Začíname
Informácie o batérii
• Po vybratí batérie vypnite kameru a vypnite
indikátory
(Videozáznam)/
(Statický
záber) (s. 10)/indikátor prístupu (s. 12)/
indikátor QUICK ON.
• Ak je do konektora DC IN na videokamere
alebo na zariadení Handycam Station
pripojený sieťový adaptér, videokamera
nebude napájaná z batérie, a to ani v
prípade, že sieťový napájací kábel je
odpojený z elektrickej zásuvky.
Informácie o čase nabíjania, nahrávania a
prehrávania
• Časy boli namerané pri používaní
videokamery pri teplote 25°C (odporúča sa
teplota 10°C až 30°C).
• V prípade, že videokameru používate pri
nízkych teplotách, dostupný čas nahrávania
a prehrávania sa skráti.
• Dostupný čas nahrávania a prehrávania sa
skráti v závislosti od podmienok, za ktorých
videokameru používate.
Informácie o sieťovom adaptéri
• Pri používaní sieťového adaptéra použite
blízku sieťovú zásuvku. V prípade
akejkoľvek poruchy pri používaní
kamkordéra ihneď odpojte sieťový adaptér
zo sieťovej zásuvky.
• Sieťový adaptér nepoužívajte, keď je
umiestnený v úzkom priestore, napríklad
medzi stenou a nábytkom.
• Neskratujte konektor DC sieťového
adaptéra ani kontakty batérie žiadnymi
kovovými predmetmi. Môže to spôsobiť
poruchu prístroja.
• Aj keď je kamkordér vypnutý, stále je
napájaný z elektrickej siete, ak je pripojený
k sieťovej zásuvke pomocou sieťového
adaptéra.
Informácie o používaní v zahraničí
• Videokameru s dodávaným sieťovým
adaptérom môžete používať vo všetkých
krajinách alebo regiónoch. Tiež môžete
batériu nabiť.
V prípade potreby, ak to vyžaduje typ
sieťovej zásuvky, použite komerčne
dostupný sieťový adaptér.
Ďalšie informácie získate v príručke
„Príručka k zariadeniu Handycam“ (PDF).
SK
9
Krok 2: Zapnutie zariadenia a nastavenie
dátumu a času
Ak používate videokameru
prvýkrát, na displeji LCD sa
zobrazí obrazovka na
nastavenie času [CLOCK SET].
Tlačidlo POWER
(HOME)
Dotknite sa tlačidla na displeji LCD.
Prepínač
(Videozáznam)/
(Statický záber)
1 Otvorte panel LCD.
Videokamera sa zapne.
Ak chcete zapnúť videokameru, keď
je panel LCD otvorený, zavrite a
opäť otvorte panel, prípadne stlačte
tlačidlo POWER.
Ak chcete nastaviť panel LCD,
otvorte panel LCD v 90-stupňovom
uhle k videokamere (1) a pootočte
ho tak, aby ste na nahrávanie alebo
prehrávanie získali čo najlepší uhol
(2). Panel LCD môžete otočiť o 270
stupňov smerom k objektívu (2),
čím sa umožní nahrávanie v
zrkadlovom režime.
SK
10
190 stupňov
vzhľadom na
videokameru
2270 stupňov (max.)
2 Prepínač
(Videozáznam)/
(Statický záber) otáčajte v
smere šípky, až kým sa
nerozsvieti príslušný indikátor.
(Videozáznam): Nahrávanie
videozáznamov
Keď prvý raz zapnete videokameru,
prejdite na kroku 4.
• Pri zapnutí režimu
(Statický záber),
sa pomer strán displeja automaticky
zmení na 4:3 (predvolené nastavenie).
3 Dotknite sa položky
t
(HOME)
(SETTINGS) t [CLOCK/
LANG] t [CLOCK SET].
4 Pomocou tlačidiel
/
vyberte
požadovanú zemepisnú oblasť a
potom sa dotknite tlačidla
[NEXT].
5 Nastavte položku
[SUMMERTIME], [Y] (rok), [M]
(mesiac), [D] (deň), hodina a
minúta a potom sa dotknite
tlačidla
.
Pri nahrávaní v pohotovostnom/
nahrávacom režime zavrite panel LCD a
stlačte tlačidlo POWER.
V inom prípade zatvorte panel LCD
alebo stlačte tlačidlo POWER.
z Tipy
• Počas nahrávania sa dátum a čas
nezobrazujú, avšak zaznamenajú sa
automaticky na pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ a je možné ich zobraziť
počas prehrávania.
• Pípnutie pri vykonávaní funkcií môžete
vypnúť dotknutím sa položiek
(HOME)
t
(SETTINGS) t [SOUND/DISP
SET] t [BEEP] t [OFF].
• Ak v pohotovostnom režime alebo počas
nahrávania zatvoríte panel LCD, indikátor
QUICK ON začne blikať a videokamera sa
prepne do spánkového režimu. Ak je režim
[QUICK ON STBY] v ponuke HOME
MENU nastavený na hodnotu [OFF] (s. 24),
zatvorením panela LCD videokameru
vypnete.
Začíname
(Statický záber): Nahrávanie
statických záberov
Vypnutie napájania
Zmena nastavenia jazyka
Zobrazenie na displeji môžete upraviť
tak, aby sa hlásenia zobrazovali v
určitom jazyku.
Dotknite sa položiek
(HOME) t
(SETTINGS) t [CLOCK/
LANG] t [
LANGUAGE SET]
a potom vyberte požadovaný jazyk.
Hodiny sa spustia.
SK
11
Krok 3: Vloženie pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“
Indikátor prístupu
Keď vložíte novú pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“,
objaví sa obrazovka [Create a
new Image Database File.].
Informácie o tom, ktoré pamäťové karty
„Memory Stick“ môžete používať s
videokamerou, nájdete na s. 4.
1 Vložte pamäťovú kartu „Memory
b Poznámky
1 Otvorte kryt batérie a pamäťovej
karty Memory Stick Duo.
2 Vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ tak, aby s
kliknutím zapadla na miesto.
3 Zatvorte kryt batérie a pamäťovej
karty Memory Stick Duo.
• Ak svietia alebo blikajú indikátory režimu
(Videozáznam)/
(Statický záber)
(s. 10), alebo ak svieti alebo bliká indikátor
prístupu alebo indikátor QUICK ON (s. 7),
nerobte nasledujúce činnosti.
Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu média,
zaznamenané snímky by sa mohli stratiť
alebo by sa mohli vyskytnúť iné poruchy.
– Nevyberajte z videokamery pamäťovú
kartu „Memory Stick PRO Duo“.
– Nevyberajte batériu ani neodpájajte
sieťový adaptér.
– Nevystavujte videokameru otrasom.
• Neotvárajte kryt batérie a pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ počas nahrávania.
• Ak vložíte pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ do otvoru nesprávnym smerom,
karta „Memory Stick PRO Duo“, zásuvka
na kartu Memory Stick Duo alebo obrazové
údaje sa môžu poškodiť.
• Ak sa v kroku 3 zobrazí hlásenie [Failed to
create a new Image Database File. It may be
possible that there is not enough free
space.], naformátujte pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“ (s. 27).
indikátor
(Videozáznam).
3 Na obrazovke [Create a new
Image Database File.] sa dotknite
tlačidla [YES].
SK
Otvorte kryt batérie a pamäťovej karty
Memory Stick Duo a zľahka zatlačte
kartu „Memory Stick PRO Duo“ dnu.
Stick PRO Duo“.
2 Otvorte panel LCD a zapnite
12
Vysunutie pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“
Nezabúdajte, že formátovanie odstráni
všetky údaje zaznamenané na pamäťovej
karte „Memory Stick PRO Duo“.
Začíname
SK
13
Nahrávanie a prehrávanie
Nahrávanie
START/STOP A
Prepínač C režimov
(Videozáznam)/
(Statický záber)
[STBY] t [REC]
PHOTO B
Bliká t Svieti
1 Otvorte panel LCD.
2 Posúvajte prepínač režimov
(Videozáznam)/
(Statický záber) C až
kým sa nerozsvieti indikátor.
•
•
(Videozáznam): Nahrávanie videozáznamov
(Statický záber): Nahrávane statických záberov
3 Spustite nahrávanie.
Videozáznamy
Stlačte tlačidlo START/STOP A.
Ak chcete prehrávanie zastaviť, opäť
stlačte tlačidlo START/STOP A.
• Informácie o zmene kvality záznamu na SD
(štandardné rozlíšenie) nájdete v príručke
„Príručka k zariadeniu Handycam“ (PDF).
statické zábery
Zľahka stlačte tlačidlo PHOTO B,
čím upravíte zaostrenie A (ozve sa
pípnutie), a potom ho stlačte úplne
B (ozve sa kliknutie uzávierky).
Vedľa indikátora
sa zobrazí
indikátor
. Keď indikátor
zmizne, záber je nahratý.
b Poznámky
• Ak počas nahrávania zavriete panel LCD, nahrávanie sa preruší.
SK
14
z Tipy
Nahrávanie a prehrávanie
• Voľný priestor „Memory Stick PRO Duo“
možno skontrolovať dotknutím sa položky
(HOME) t
(MANAGE MEDIA)
t [MEDIA INFO].
• Statické zábery môžete nasnímať stlačením
tlačidla PHOTO B počas nahrávania
videozáznamu.
• Ak veľkosť súboru videozáznamu prekročí
2 GB, automaticky sa vytvorí ďalší súbor.
• Čas nahrávania pamäťovej karty „Memory
Stick PRO Duo“ spoločnosti Sony v režime
nahrávania [HD SP] (predvolené
nastavenie) je nasledujúci:
1 GB: približne 15 minút
2 GB: približne 30 minút
4 GB: približne 65 minút
8 GB: približne 140 minút
16 GB: približne 280 minút
• Pri meraní kapacity pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“ sa 1 GB rovná
jednej miliarde bajtov, pričom časť sa
použije na spravovanie údajov.
• Skontrolujte počet nasnímateľných
statických záberov na obrazovke LCD
videokamery (s. 21).
• Z nahratého videozáznamu možno
zhotovovať statické snímky (HDR-TG1E).
Ďalšie informácie obsahuje príručka
„Príručka k zariadeniu Handycam“ (PDF).
SK
15
Prehrávanie
(VIEW IMAGES)
1 Prechod na obrazovku
(Film Roll Index)
2 Prechod na obrazovku
(Face Index)
3 Prechod na
(HOME)
4 Predchádzajúcich 6 záberov
5 Nasledujúcich 6 záberov
6 Návrat na obrazovku nahrávania
7 Zobrazenie videozáznamov v kvalite
záberov HD (vysoké rozlíšenie)*
8 Zobrazenie statických záberov
9 Vyhľadávanie záberov podľa dátumu
0
(OPTION)
* Indikátor
sa zobrazí pri výbere
videozáznamu s kvalitou obrazu SD
(štandardné rozlíšenie).
1 Otvorte panel LCD a zapnite tak videokameru.
2 Dotknite sa položky
(VIEW IMAGES).
Na displeji LCD sa zobrazí obrazovka VISUAL INDEX (zobrazenie miniatúr
môže chvíľu trvať).
3 Spustite prehrávanie.
Videozáznamy
Dotknite sa karty
alebo
a
vyberte videozáznam, ktorý chcete
prehrať.
Začiatok scény/ Dotykom prepína
predchádzajúca medzi prehrávaním
scéna
a pozastavením Nasledujúca
scéna
Dozadu/
Zastavenie (prechod
na obrazovku INDEX) dopredu OPTION
SK
16
Statické zábery
Dotknite sa karty
a potom vyberte
požadovaný statický záber, ktorý
chcete prehrať.
Prezentácia záberov
Prechod na
Predchádzajúci/
OPTION
obrazovku
nasledujúci
VISUAL INDEX
Nastavenie hlasitosti zvuku
videozáznamov
Pri prehrávaní videozáznamu sa
dotknite položky
(OPTION) t
karta
t [VOLUME] a potom
nastavte hlasitosť pomocou tlačidiel
/
.
z Tipy
Prehrávanie záberu na
televíznom prijímači
Metódy pripojenia a kvalita záberu (HD
(vysoké rozlíšenie)/SD (štandardné
rozlíšenie)) prezeraného na televíznej
obrazovke sa líšia v závislosti od druhu
pripojeného televízora a použitých
konektorov.
Ako zdroj napájania použite dodávaný
sieťový adaptér (s. 7).
Pozrite si aj informácie v príručkách k
zariadeniam, ktoré chcete pripojiť.
Prepnite vstup na televízore na
pripojený konektor.
Pozrite návod na používanie
televízora.
r
Pripojte videokameru k televízoru
podľa pokynov v príručke [TV
CONNECT Guide].
Dotknite sa tlačidiel
(HOME) t
(OTHERS) t [TV CONNECT
Guide].
r
Vykonajte na videokamere
požadované výstupné nastavenia.
Otvorte kryt
konektorovej
zásuvky.
Konektor pre
diaľkový
ovládač A/V
Otvorte kryt
konektorovej zásuvky.
b Poznámky
• Počas nahrávania nastavte položku
[X.V.COLOR] na hodnotu [ON], aby ste
mohli prehrávať na televízore
kompatibilnom s formátom x.v.Color. Pri
prehrávaní bude možno potrebné upraviť
niektoré nastavenia televízora. Podrobnejšie
informácie nájdete v návode na používanie
televízora.
Nahrávanie a prehrávanie
• Na obrazovke VISUAL INDEX sa
indikátor i zobrazí pri naposledy
prehrávanom/nahrávanom obrázku na karte
(B pre statické zábery). Ak sa dotknete
videozáznamu označeného indikátorom i,
môžete ho prehrať od bodu, kde bol
naposledy zastavený.
Tok činností
Handycam
Station
SK
17
b Poznámky
• Ak sa na výstup záznamu používa prípojný
kábel A/V, výsledný obraz je v kvalite SD
(štandardné rozlíšenie).
• Videokamera aj zariadenie Handycam
Station sú vybavené Konektor pre diaľkový
ovládač A/V alebo konektorom A/V OUT.
Pripojte prípojný kábel A/V alebo
komponentný kábel A/V k zariadeniu
Handycam Station alebo k videokamere.
Nepripájajte prípojné káble A/V alebo
komponentové káble A/V naraz k
zariadeniu Handycam Station aj k
videokamere, aby nedochádzalo ku
skresleniu obrazu.
SK
18
Názov a funkcia jednotlivých častí
Tlačidlá, konektory a pod., ktoré nie sú
vysvetlené v iných kapitolách, sú
vysvetlené v tejto časti.
Nahrávanie a prehrávanie
A Blesk
Blesk sa použije automaticky v závislosti
od podmienok snímania v predvolenom
nastavení.
Ak chcete zmeniť nastavenie, dotknite
sa tlačidiel
(HOME) t
(SETTINGS) t [PHOTO
SETTINGS] t [FLASH MODE].
B Reproduktor
Nahrávanie a prehrávanie
C Indikátor QUICK ON
Bliká počas spánkového režimu. Ak
otvoríte panel LCD keď bliká indikátor
QUICK ON, zaznamenávať môžete
začať o približne 1 sekundu (QUICK
ON).
Ak v režime spánku nebudete s
videokamerou určitý čas narábať,
indikátor prestane blikať a videokamera
sa automaticky vypne ([QUICK ON
STBY], s. 24).
D Páčka transfokátora
Jemným posunutím páčky transfokátora
dosiahnete pomalšie priblíženie. Ak
chcete priblíženie zrýchliť, posuňte ju
ďalej.
Statické zábery môžete zväčšiť na 1,1 až
5-násobok ich pôvodnej veľkosti
(funkcia priblíženia pri prehrávaní).
• Ak sa pri funkcii priblíženia pri prehrávaní
dotknete obrazovky, bod , v ktorom ste sa jej
dotkli, sa zobrazí v strede obrazovky LCD.
E Tlačidlo RESET
Stlačením tlačidla RESET obnovíte
všetky nastavenia, vrátane nastavení
hodín.
Handycam Station
F Tlačidlo EASY
Stlačením tlačidla EASY sa zobrazí
indikátor
a väčšina nastavení sa
automaticky nastaví na základné funkcie
nahrávania a prehrávania. Ak chcete
výber zrušiť, znovu stlačte tlačidlo
EASY.
SK
19
G Tlačidlo DISP/BATT INFO
Stlačením tlačidla DISP/BATT INFO
môžete pri zapnutom napájaní prepnúť
zobrazenie na displeji.
Aktuálnu úroveň nabitia batérie môžete
skontrolovať, ak tlačidlo stlačíte po
otvorení panela LCD a stlačením
tlačidla POWER vypnete videokameru.
H Vstavaný mikrofón
Zvuk zachytený vstavaným mikrofónom
sa skonvertuje na 5,1-kanálový
priestorový zvuk a zaznamená sa.
I Indikátor prístupu
Keď indikátor prístupu svieti alebo
bliká, videokamera číta alebo zapisuje
údaje na médium „Memory Stick PRO
Duo“.
J Tlačidlo POWER
Stlačením tlačidla POWER zapnite
videokameru. Ak ho stlačíte keď
napájanie zapnuté, videokamera sa
vypne.
• Stlačením tlačidla POWER na videokamere
pri zatvorenom paneli LCD uvediete
videokameru do spánkového režimu.
Stlačením tlačidla POWER počas
spánkového režimu videokameru vypnete.
M Lôžko pre statív (spodná plocha)
Pripojte statív (voliteľné príslušenstvo) k
lôžku pre statív pomocou statívovej
skrutky (voliteľné príslušenstvo: skrutka
nesmie byť dlhšia než 5,5 mm).
O Háčik na remienok na zápästie
(spodná strana)
Pripevnite remienok a navlečte ho cez
slučku na ruku. Zabránite tak pádu
videokamery a jej prípadnému
poškodeniu.
SK
20
Pripojenie k iným
zariadeniam
K Konektor HDMI OUT
Pripojte ku káblu HDMI (voliteľné
príslušenstvo).
L Konektor pre diaľkový ovládač A/V/
A/V OUT
Slúži na prepojenie pomocou
prepojovacieho komponentného kábla
A/V alebo kábla A/V.
N Konektor rozhrania (spodná plocha)
Slúži na pripojenie videokamery k
zariadeniu Handycam Station alebo
zariadeniu Špeciálny koncový adaptér
USB.
Pripojením zariadenia Špeciálny
koncový adaptér USB môžete pripojiť
ku videokamere kábel USB bez použitia
zariadenia Handycam Station.
P Tlačidlo
(DISC BURN)
Pripojením videokamery k počítaču
vytvorte disk. Podrobnejšie informácie
nájdete v príručke „PMB Guide“ (s. 31).
Q Konektor rozhrania (Handycam
Station)
Pri pripájaní videokamery k zariadeniu
Handycam Station sa pripájajte ku
konektoru rozhrania pre videokameru.
R Konektor (USB)
Pripojte použitím kábla USB.
• Pre typ HDR-TG3E: len výstup.
Indikátory zobrazené počas nahrávania
alebo prehrávania
Nahrávanie videozáznamov
A Tlačidlo HOME
B Zostávajúca kapacita batérie
(približne)
C Stav nahrávania ([STBY]
(Pohotovostný režim) alebo [REC]
(Nahrávanie))
D Kvalita nahrávania (HD/SD) a režim
nahrávania (FH/HQ/SP/LP)
E Médium
Nahrávanie statických záberov
F Počítadlo (hodiny/minúty/sekundy)
G Zostávajúci čas nahrávania
H Tlačidlo OPTION
Nahrávanie a prehrávanie
I FACE DETECTION
J Tlačidlo VIEW IMAGES
K Nastavenie možnosti Face Index
L 5,1-kanálové nahrávanie
M Veľkosť záberu
Zobrazenie videozáznamov
N Približný počet nasnímateľných
statických záberov/Počas nahrávania
statických záberov
O Priečinok nahrávania
P Tlačidlo návratu
Q Režim prehrávania
R Číslo práve prehrávaného
videozáznamu/Celkový počet
nahratých videozáznamov
S Tlačidlo Predchádzajúci/Nasledujúci
Zobrazenie statických záberov
T Ovládacie tlačidlá videa
U Číslo aktuálneho statického záberu/
Celkový počet nahratých statických
záberov
V Priečinok prehrávania
W Tlačidlo prezentácie záberov
X Názov údajového súboru
Y Tlačidlo VISUAL INDEX
SK
21
Indikátory na displeji LCD
Počas nahrávania alebo prehrávania sa
zobrazujú nasledovné indikátory
označujúce nastavenia videokamery.
Vľavo hore
V strede
Vpravo hore
Ukazovateľ
Význam
FADER
Podsvietenie displeja
LCD vypnuté
Vpravo hore
Spodná časť
Ukazovateľ
Význam
Obrazové efekty
Digitálne efekty
Ručné zaostrenie
9
Spodná časť
Vľavo hore
Ukazovateľ
SCENE SELECTION
Význam
AUDIO MODE
n
Vyváženie bielej farby
Funkcia SteadyShot
vypnutá
Nahrávanie pomocou
samospúšte
EXPOSURE/
SPOT METER
Blesk, REDEYE
REDUC
TELE MACRO
Nízka hodnota
MICREF LEVEL
ZEBRA
WIDE SELECT
X.V.COLOR
BLT-IN ZOOM MIC
Face Index
FACE DETECTION
V strede
z Tipy
Ukazovateľ
Význam
IMAGE SIZE
Súvislá prezentácia
záberov
Color Slow Shutter
Pripájanie pomocou
štandardu PictBridge
E
SK
22
Výstraha
• Indikátory a ich pozície (umiestnenia) sú iba
približné a môžu sa odlišovať od zobrazenia
v príručke. Ďalšie informácie obsahuje
príručka „Príručka k zariadeniu Handycam“
(PDF).
• Dátum a čas nahrávania sa automaticky
zaznamenávajú na pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“. Tieto údaje sa
počas nahrávania nezobrazia. Môžete ich
však skontrolovať ako [DATA CODE]
počas prehrávania.
Vykonávanie rôznych funkcií – „
a „ OPTION“
Ponuku obrazovky zobrazíte stlačením
tlačidla
(HOME)/ (OPTION).
Informácie o položkách ponuky nájdete
v príručke „Príručka k zariadeniu
Handycam“ (PDF) (s. 28).
(HOME)
HOME“
z Tipy
• Ak požadovaná položka nie je na displeji,
dotykom tlačidiel
/
prejdite na ďalšiu
stranu.
• Ak chcete obrazovku HOME MENU skryť,
dotknite na položky
.
• Počas nahrávania alebo prehrávania nie je
možné súčasne aktivovať alebo používať
položky zobrazené v sivej farbe.
Zobrazenie vysvetlenia položiek
ponuky HOME MENU (HELP)
(OPTION)
Nahrávanie a prehrávanie
1 Dotknite sa položky
(HOME).
2 Dotknite sa položky
(HELP).
Farba spodnej časti položky
(HELP) sa zmení na oranžovú.
Používanie ponuky HOME
MENU
Nastavenia režimu môžete zmeniť podľa
potreby. Dotknite sa položky
(HOME), čím zobrazíte ponuku.
Položky
ponuky
Kategória
1 Dotknite sa požadovanej
kategórie, potom položky, ktorej
nastavenie chcete zmeniť.
2 Postupujte podľa pokynov na
3 Dotknite sa položky, o ktorej chcete
získať viac informácií.
Keď sa dotknete položky, na displeji sa
zobrazí jej popis.
Ak chcete použiť vybranú položku,
dotknite sa možnosti [YES].
Používanie ponuky OPTION
MENU
Ponuka
OPTION MENU sa
zobrazuje rovnako ako kontextová
ponuka v počítači po kliknutí pravým
tlačidlom myši. Stlačením tlačidla
(OPTION) sa zobrazia položky
ponuky, ktoré môžete v danej situácii
zmeniť.
obrazovke.
Položky
ponuky
Karta
SK
23
1 Dotknite sa požadovanej karty,
PLAYLIST
EDIT
potom položky, ktorej nastavenie
chcete zmeniť.
2 Po dokončení nastavenia sa
dotknite tlačidla
.
[
USB CONNECT],
[DISC BURN]
b Poznámky
TV CONNECT Guide*
• Ak sa požadovaná položka na obrazovke
nenachádza, vyberte inú kartu. Ak neviete
položku nikde nájsť, funkcia v danej situácii
nie je dostupná.
• Možnosť
(OPTION) MENU sa počas
používania režimu Easy Handycam nedá
použiť.
Kategória
/
(MANAGE MEDIA)
SET
MEDIA INFO
MEDIA FORMAT*
REPAIR IMG.DB F.
Kategória
Položky ponuky HOME
MENU
Kategória
[REC MODE], [AUDIO
MODE], [WIDE SELECT],
[DIGITAL ZOOM],
[STEADYSHOT], [AUTO
SLW SHUTTR],
[X.V.COLOR],
[GUIDEFRAME],
[ZEBRA],
[
REMAINING SET],
[SUB-T DATE], [FLASH
MODE]*, [FLASH LEVEL],
[REDEYE REDUC],
[FACE DETECTION],
[
INDEX SET]*
PHOTO
SETTINGS
[
IMAGE SIZE]*, [FILE
NO.], [GUIDEFRAME],
[ZEBRA], [FLASH
MODE]*, [FLASH LEVEL],
[REDEYE REDUC],
[FACE DETECTION]
VIEW
IMAGES
SET
[DATA CODE],
[
DISPLAY]
SOUND/
DISP SET**
[VOLUME]*, [BEEP]*,
[LCD BRIGHT], [LCD BL
LEVEL], [LCD COLOR]
(CAMERA)
PHOTO*
SMTH SLW REC
Kategória
(VIEW IMAGES)
VISUAL INDEX*
INDEX*
INDEX*
PLAYLIST
Kategória
(OTHERS)
DELETE*
[
[
DELETE],
DELETE]
PHOTO CAPTURE (HDR-TG1E)
EDIT
[
[
DELETE],
DELETE], [DIVIDE]
(SETTINGS)
MOVIE
SETTINGS
MOVIE*
SK
ADD], [
ADD],
ADD by date],
ADD by date],
ERASE],
ERASE],
ERASE ALL],
ERASE ALL],
MOVE], [
MOVE]
PRINT
USB
CONNECT
24
[
[
[
[
[
[
[
[
OUTPUT
SETTINGS
[TV TYPE], [DISP
OUTPUT],
[COMPONENT]
CLOCK/
LANG
[CLOCK SET]*, [AREA
SET], [SUMMERTIME],
[
LANGUAGE SET]*
GENERAL
SET
[DEMO MODE],
[CALIBRATION],
[A.SHUT OFF], [QUICK
ON STBY], [CTRL FOR
HDMI]
Nahrávanie a prehrávanie
* Tieto položky je možné nastaviť aj v režime
Easy Handycam.
** V režime Easy Handycam sa názov ponuky
zmení na [SOUND SETTINGS].
Položky v ponuke OPTION
MENU
Položky, ktoré je možné nastaviť len v
ponuke OPTION MENU, budú
popísané nižšie.
Karta
[FOCUS], [SPOT FOCUS], [TELE
MACRO], [EXPOSURE], [SPOT
METER], [SCENE SELECTION],
[WHITE BAL.], [COLOR SLOW SHTR]
Karta
[FADER], [D.EFFECT], [PICT.EFFECT]
Karta
[BLT-IN ZOOM MIC], [MICREF
LEVEL], [SELF-TIMER], [TIMING],
[RECORD SOUND]
-- (Karta závisí od situácie/žiadna karta)
[SLIDE SHOW], [SLIDE SHOW SET],
[COPIES], [DATE/TIME], [SIZE]
SK
25
Ukladanie záberov
Keďže kapacita pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“ je
obmedzená, dbajte na to, aby ste uložili
zábery aj na externé médium, napríklad
na disk DVD-R alebo do počítača.
Zábery nasnímané videokamerou
môžete uložiť podľa nižšie popísaného
postupu.
Používanie počítača
Pomocou funkcie „Picture Motion
Browser“ na dodávanom disku
CD-ROM môžete ukladať snímky
zaznamenané videokamerou s
obrazovou kvalitou HD (vysoké
rozlíšenie) alebo s obrazovou kvalitou
SD (štandardné rozlíšenie).
Podrobnosti nájdete v príručke „PMB
Guide“ (s. 31).
Vytvorenie disku jedným
dotykom
(One Touch Disc Burn)
Zábery nasnímané videokamerou
môžete veľmi jednoducho ukladať
priamo na disk stlačením tlačidla
(DISC BURN).
Ukladanie záberov do počítača
Zábery nasnímané videokamerou
môžete uložiť na pevný disk počítača.
Vytvorenie disku s vybratými
zábermi
Zábery skopírované do počítača môžete
uložiť na disk. Tieto zábery môžete aj
upraviť.
SK
26
Pripojenie videokamery k
iným zariadeniam
Podrobnosti nájdete v príručke
„Príručka k zariadeniu Handycam“
(PDF).
Pripojenie pomocou prípojného
kábla A/V
Videozáznamy môžete kopírovať do
videorekordérov alebo rekordérov
DVD/HDD s obrazovou kvalitou
SD (štandardné rozlíšenie).
Pripojenie pomocou kábla USB
Videozáznamy môžete kopírovať do
kompatibilných zapisovacích zariadení
DVD, apod. s obrazovou kvalitou
HD (vysoké rozlíšenie).
Odstraňovanie záberov
Najskôr vyberte kvalitu obrazu
videozáznamu, ktorý chcete odstrániť.
1 Dotknite sa tlačidiel
t
(HOME)
(OTHERS) t [DELETE].
2 Dotknite sa tlačidla [
DELETE].
3 Dotknite sa položky
z Tipy
• Ak chcete odstrániť všetky zábery naraz, v
kroku 2 sa dotknite položiek
[
DELETE ALL] t [YES] t [YES] t
.
Odstránenie všetkých záberov
(Formátovanie)
Dotknite sa položiek
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MEDIA
FORMAT] t [YES] t [YES] t
.
b Poznámky
• Formátovaním odstránite všetky údaje na
médiu „Memory Stick PRO Duo“.
Nahrávanie a prehrávanie
[
DELETE] alebo [
DELETE]
a vyberte videozáznam, ktorý
chcete odstrániť.
Vybratý videozáznam sa označí
značkou .
4 Dotknite sa položky
t
t [YES]
.
Súčasné odstránenie všetkých
videozáznamov
V kroku 3 sa dotknite položiek
[
DELETE ALL]/[
DELETE
ALL] t [YES] t [YES] t
.
Odstraňovanie statických
záberov
1 V kroku 2 sa dotknite položky
[ DELETE].
2 Dotknite sa tlačidla [ DELETE] a
potom sa dotknite statického záberu,
ktorý chcete odstrániť.
Vybratý statický záber sa označí
značkou .
3 Dotknite sa položky
t
.
t [YES]
SK
27
Práca s počítačom
Práca s počítačom
Príručka/softvér, ktorý sa
má nainštalovať
x „Príručka k zariadeniu
Handycam“ (PDF)
Príručka „Príručka k zariadeniu
Handycam“ (PDF) obsahuje podrobné
informácie o videokamere a jej
praktickom používaní.
x „Picture Motion Browser“ (iba pre
používateľov systému Windows)
„Picture Motion Browser“ je dodávaný
softvér. Môžete vykonávať nasledujúce
činnosti.
– Vytvorenie disku jedným dotykom
– Importovanie záberov do počítača
– Úprava importovaných obrázkov
– Vytvorenie disku
b Poznámky
• Dodávaný softvér „Picture Motion
Browser“ počítače s operačným systémom
Macintosh nepodporujú. Informácie o
pripojení počítača s operačným systémom
Macintosh ku videokamere nájdete na
nasledujúcej webovej lokalite.
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/ms/sk/
Inštalácia a prezeranie
príručky „Príručka k
zariadeniu Handycam“
(PDF)
Ak chcete zobraziť príručku „Príručka k
zariadeniu Handycam“ (PDF), musíte
nainštalovať do počítača program
Adobe Reader.
1 Zapnite počítač.
2 Vložte disk CD-ROM (dodávané
príslušenstvo) do diskovej jednotky v
počítači.
Zobrazí sa obrazovka výberu inštalácie.
SK
28
3 Kliknite na položku [Handycam
Handbook].
Zobrazí sa obrazovka inštalácie
príručky „Príručka k zariadeniu
Handycam“ (PDF).
4 Vyberte požadovaný jazyk a typ
zariadenia Handycam a potom kliknite
na položku [Handycam Handbook
(PDF)].
Spustí sa inštalácia. Po jej ukončení sa
na pracovnej ploche počítača zobrazí
ikona s odkazom na príručku „Príručka
k zariadeniu Handycam“ (PDF).
• Názov typu zariadenia Handycam sa
nachádza v dolnej časti na boku
zariadenia.
5 Kliknite na tlačidlo [Exit] t [Exit] a
vyberte disk CD-ROM z diskovej
jednotky v počítači.
Ak si chcete prezrieť príručku „Príručka
k zariadeniu Handycam“, dvakrát
kliknite na odkaz na príručku „Príručka
k zariadeniu Handycam“.
z Tipy
• V prípade, že používate operačný systém
Macintosh, postupujte podľa nižšie
uvedených krokov.
1 Zapnite počítač.
2 Vložte disk CD-ROM (dodávané
príslušenstvo) do diskovej jednotky
v počítači.
3 Na disku CD-ROM otvorte
priečinok, v ktorom sa nachádza
príručka [Handbook], dvakrát
kliknite na priečinok [SK] a
presuňte príručku „Handbook.pdf“
do počítača.
Ak si chcete prezrieť príručku
„Príručka k zariadeniu Handycam“,
dvakrát kliknite na ikonu
„Handbook.pdf“.
Inštalácia softvéru „Picture
Motion Browser“
x Systémové požiadavky
OS: Microsoft Windows 2000
Professional SP4/Windows XP SP2*/
Windows Vista*
CPU: Intel Pentium 4 2,8 GHz alebo
rýchlejší (odporúča sa Intel Pentium
4 3,6 GHz alebo rýchlejší, Intel
Pentium D 2,8 GHz alebo rýchlejší,
Intel Core Duo 1,66 GHz alebo
rýchlejší, Intel Core 2 Duo 1,66 GHz
alebo rýchlejší.)
• Intel Pentium III 1 GHz alebo rýchlejší
umožní nasledujúce operácie:
– Importovanie obsahu do počítača
– One Touch Disc Burn
– Vytvorenie disku vo formáte AVCHD/
DVD-video
– Kopírovanie disku
– Spracovanie obsahu len v kvalite
záberov SD (štandardné rozlíšenie)
Pevný disk: Veľkosť disku potrebná na
inštaláciu: Približne 500 MB (pri
tvorbe diskov s formátom AVCHD
sa vyžaduje aspoň 10 GB alebo viac.)
Obrazovka: minimálne 1 024 × 768
bodov
Iné: USB port (musí byť poskytnutý
ako štandard, odporúča sa Hi-Speed
USB (kompatibilný s USB 2.0)),
napaľovanie disku DVD (na
inštaláciu je potrebný priečinok
CD-ROM)
Práca s počítačom
* 64-bitové vydania a Starter (Edition) nie
sú podporované.
Vyžaduje sa štandardná inštalácia.
Funkčnosť nie je zaručená, ak bol vyššie
uvedený operačný systém (OS)
aktualizovaný alebo ak sa nachádza v
prostredí s viacerými operačnými
systémami.
Pamäť: Pre OS Windows 2000,
Windows XP: aspoň 512 MB alebo
viac (odporúča sa 1 GB alebo viac.)
Na spracovanie obsahu len v kvalite
záberov SD (štandardné rozlíšenie)
je potrebná pamäť s kapacitou aspoň
256 MB.
Pre OS Windows Vista: 1 GB alebo
viac
Pozor
Táto videokamera sníma filmy s
vysokým rozlíšením vo formáte
AVCHD. Pomocou priloženého
počítačového softvéru možno filmy s
vysokým rozlíšením kopírovať na disky
DVD. Disky DVD obsahujúce filmy vo
formáte AVCHD však nemajú byť
používané v prehrávačoch alebo
rekordéroch založených na technológii
DVD, pretože prehrávač alebo rekordér
DVD nemusí médium vysunúť a môže
bez varovania vymazať jeho obsah. Disk
DVD obsahujúci film vo formáte
AVCHD možno prehrávať na
prehrávači alebo rekordéri
kompatibilnom s technológiou Blu-ray
Disc™ alebo inom kompatibilnom
zariadení.
SK
29
b Poznámky
• Zábery uložené na pamäťovej karte
„Memory Stick PRO Duo“ môžete čítať v
zásuvke počítača Memory Stick určenej pre
kartu. V nasledovnom prípade však zásuvku
počítača pre kartu Memory Stick
nepoužívajte, ale pripojte videokameru k
počítaču pomocou kábla USB:
– Ak počítač nie je kompatibilný s
pamäťovou kartou „Memory Stick PRO
Duo“.
– Ak sa vyžaduje adaptér Memory Stick
Duo.
– Ak pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“ nie je možné čítať v zásuvke
Memory Stick.
– Ak je čítanie údajov zo zásuvky Memory
Stick pomalé.
x Postup inštalácie
Pred pripojením videokamery k
počítaču musíte do počítača so
systémom Windows nainštalovať
softvér. Inštalácia je potrebná iba pri
prvom spustení.
Obsah, ktorý sa má nainštalovať, a
postup inštalácie sa môže líšiť v
závislosti od vášho OS.
1 Skontrolujte, či videokamera nie je
pripojená k PC.
2 Zapnite počítač.
b Poznámky
• Prihláste sa ako administrátor pre
inštaláciu.
• Pred inštaláciou softvéru zavrite všetky
spustené programy v PC.
3 Vložte dodaný CD-ROM do CD
mechaniky v počítači.
Zobrazí sa obrazovka inštalácie.
SK
30
Ak sa obrazovka inštalácie
nezobrazí
1 Kliknite na položku [Start] a potom
na položku [My Computer].
(V systéme Windows 2000 dvakrát
kliknite na položku [My
Computer].)
2 Dvakrát kliknite na položku
[SONYPICTUTIL (E:)]
(CD-ROM) (disková jednotka).*
* Názvy jednotiek (napr. (E:)) sa môžu
líšiť v závislosti od PC.
4 Kliknite na položku [Install].
5 Vyberte jazyk, v ktorom má byť
aplikácia nainštalovaná, a kliknite na
tlačidlo [Next].
6 Keď sa zobrazí obrazovka na potvrdenie
pripojenia, pripojte videokameru k
počítaču podľa krokov uvedených
nižšie.
Ak používate funkciu Handycam
Station
1 Sieťový adaptér pripojte do
zariadenia Handycam Station a do
elektrickej zásuvky.
2 Videokameru umiestnite do
zariadenia Handycam Station a
zapnite ju.
3 Konektor (USB) zariadenia
Handycam Station (s. 20) pripojte k
počítaču pomocou dodávaného
kábla USB.
Na videokamere sa automaticky
zobrazí obrazovka [USB SELECT].
4 Na obrazovke [USB SELECT] sa
dotknite tlačidla [
USB
CONNECT].
Ak používate zariadenie
Špeciálny koncový adaptér USB
1 Pripojte zariadenie Špeciálny
koncový adaptér USB k
videokamere.
qs Vyberte disk CD-ROM z CD
mechaniky v počítači.
Odpojenie kábla USB
Špeciálny
koncový adaptér
USB
Kábel USB
Práca s programom „Picture
Motion Browser“
Ak chcete spustiť softvér „Picture
Motion Browser“, kliknite na tlačidlo
[Start] t [All Programs] t [Sony
Picture Utility] t [PMB - Picture
Motion Browser].
Základné informácie o obsluhe
programu „Picture Motion Browser“
nájdete v príručke „PMB Guide“. Ak
chcete spustiť softvér „PMB Guide“,
kliknite na tlačidlo [Start] t [All
Programs] t [Sony Picture Utility] t
[Help] t [PMB Guide].
Práca s počítačom
2 Sieťový adaptér pripojte k
videokamere a k sieťovej zásuvke a
potom videokameru zapnite.
3 Kábel USB pripojený k zariadeniu
Špeciálny koncový adaptér USB
pripojte k počítaču.
Na videokamere sa automaticky
zobrazí obrazovka [USB SELECT].
4 Na obrazovke [USB SELECT]
počítača sa dotknite tlačidla
[
USB CONNECT].
1 Kliknite na ikonu
t [Safely
remove USB Mass Storage Device] t
[OK] (iba v systéme Windows 2000) na
paneli úloh v pravej dolnej časti
pracovnej plochy počítača.
2 Na displeji videokamery sa dotknite
položiek [END] t [YES].
3 Odpojte kábel USB.
b Poznámky
7 Kliknite na položku [Continue].
8 Prečítajte si dokument [License
Agreement] a ak s podmienkami
zmluvy súhlasíte, začiarknite políčko [I
accept the terms of the license
agreement] a potom kliknite na tlačidlo
[Next].
9 Potvrďte nastavenia inštalácie a potom
kliknite na tlačidlo [Install].
0 Riaďte sa pokynmi k inštalácii softvéru
uvedenými na obrazovke.
V závislosti od vášho počítača možno
budete musieť nainštalovať aj softvér od
tretej strany. Ak sa objaví inštalačná
obrazovka, riaďte sa pokynmi k
inštalácii požadovaného softvéru.
qa Ak je to nutné pre ukončenie inštalácie,
reštartujte váš počítač.
• Ak zatvoríte panel LCD počas pripojenia
videokamery k iným zariadeniam
prostredníctvom kábla USB, nahraté zábery
sa vymažú.
z Tipy
• Ak sa obrazovka [USB SELECT] nezobrazí,
dotknite sa tlačidiel
(HOME) t
(OTHERS) t [USB CONNECT].
SK
31
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak sa pri používaní videokamery
vyskytne problém, na jeho vyriešenie
použite nasledujúcu tabuľku. Ak
problém naďalej pretrváva, odpojte
zdroj napájania a obráťte sa na
obchodného zástupcu spoločnosti Sony.
• Informácie o príznakoch videokamery
nájdete v príručke „Príručka k zariadeniu
Handycam“ (formát PDF) a informácie o
pripojení videokamery k počítaču v príručke
„PMB Guide“.
Napájanie sa nezapne.
• Do videokamery vložte nabitú
batériu (s. 7).
• Pripojte konektor sieťového
adaptéra do sieťovej zásuvky (s. 7).
Videokamera nefunguje ani po
zapnutí napájania.
• Po zapnutí napájania chvíľu trvá,
kým sa dá s videokamerou snímať.
Nie je to porucha.
• Sieťový adaptér odpojte zo sieťovej
zásuvky alebo vyberte batériu.
Približne po 1 minúte zdroj znova
pripojte. Ak videokamera naďalej
nepracuje, stlačte pomocou ostrého
predmetu tlačidlo RESET (s. 19)
(po stlačení tlačidla RESET sa
obnovia všetky nastavenia vrátane
hodín.)
Videokamera sa zahrieva.
• Príčinou je dlhotrvajúce zapnutie
napájania. Nie je to porucha.
Napájanie sa náhle preruší.
• Znova zapnite napájanie.
• Použite sieťový adaptér.
• Nabite batériu (s. 7).
SK
32
Stlačením tlačidla START/STOP
alebo PHOTO sa nespustí
nahrávanie záberov.
• Prepínač
(Videozáznam)/
(Statický záber) otáčajte v smere
šípky, až kým sa nerozsvieti
indikátor
(Videozáznam) alebo
indikátor
(Statický záber)
(s. 14).
• V režime spánku sa záznamy nedajú
zhotovovať. Otvorte panel LCD.
• Videokamera nahráva práve
nasnímaný záber na pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“. Počas
tohto procesu nemôžete robiť nové
nahrávky.
• Karta „Memory Stick PRO Duo“ je
plná. Použite novú pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“ alebo
naformátujte pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“.
Prípadne odstráňte nepotrebné
zábery (s. 27).
• Počet videozáznamov alebo
statických záberov presahuje
kapacitu videokamery. Odstráňte
nepotrebné zábery (s. 27).
Program „Picture Motion Browser“
sa nedá nainštalovať.
• Skontrolujte odporúčané počítačové
prostredie požadované na inštaláciu
programu „Picture Motion
Browser“.
• Softvér „Picture Motion Browser“
nainštalujte správnym spôsobom
(s. 29).
Program „Picture Motion Browser“
nefunguje správne.
• Ukončite program „Picture Motion
Browser“ a reštartujte počítač.
Videokamera nebola počítačom
rozpoznaná.
• Z konektora USB počítača odpojte
všetky zariadenia okrem klávesnice,
myši a videokamery.
• Odpojte z počítača kábel USB a
zariadenie Handycam Station alebo
Špeciálny koncový adaptér USB,
reštartujte počítač a potom
opätovne počítač a videokameru
prepojte v správnom poradí.
Displej funkcie vlastnej
diagnostiky a výstražné
indikátory
Ak sa na displeji LCD zobrazia
indikátory, skontrolujte nasledujúce
body.
Ak sa problém nevyrieši ani po
viacerých pokusoch, obráťte sa na
obchodného zástupcu spoločnosti Sony
alebo na miestne autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony.
Príčiny/Riešenie
C:04:ss
• Batéria nie je typu NPFH50 „InfoLITHIUM“.
Používajte batériu typu
NP-FH50
„InfoLITHIUM“ (s. 7).
• Bezpečne pripojte
konektor DC sieťového
adaptéra do
konektorovej zásuvky
DC IN zariadenia
Handycam Station alebo
videokamery (s. 7).
C:13:ss/
C:32:ss
• Odpojte zdroj napájania.
Znova ho pripojte a
pokračujte v práci s
videokamerou.
Príčiny/Riešenie
E:20:ss/
E:31:ss/
E:61:ss/
E:62:ss/
E:91:ss/
E:94:ss
• Vyskytla sa porucha,
ktorú nemôžete
samostatne odstrániť.
Obráťte sa na
obchodného zástupcu
spoločnosti Sony alebo na
najbližšie autorizované
servisné stredisko
spoločnosti Sony.
Oznámte im 5-miestny
kód začínajúci písmenom
„E“.
101-0001
• Ak indikátor bliká
pomaly, súbor je
poškodený alebo
nečitateľný.
E
• Batérie sú skoro úplne
vybité.
• Teplota videokamery sa
zvyšuje. Vypnite
videokameru a odložte ju
na chladnejšie miesto.
• Ak indikátor bliká
pomaly, dochádza pamäť
na ukladanie záberov.
Informácie o typoch
pamäťových kariet
„Memory Stick“, ktoré
možno používať v tejto
videokamere, nájdete na
s. 4.
• Nie je vložená pamäťová
karta „Memory Stick
PRO Duo“ (s. 12).
• Ak indikátor rýchlo
bliká, nie je dostatok
voľného miesta na
zaznamenanie záberov.
Odstráňte nepotrebné
zábery alebo po uložení
záberov na iné médium
naformátujte pamäťovú
kartu „Memory Stick
PRO Duo“ (s. 27).
• Súbor databázy snímok je
poškodený.
Riešenie problémov
Indikátory
Indikátory
SK
33
Indikátory
Príčiny/Riešenie
• Pamäťová karta
„Memory Stick PRO
Duo“ je poškodená.
Naformátujte pamäťovú
kartu „Memory Stick
PRO Duo“ pomocou
videokamery.
• Vo videokamere je
vložená nekompatibilná
pamäťová karta
„Memory Stick PRO
Duo“.
-
• Prístup na pamäťovú
kartu „Memory Stick
PRO Duo“ bol
obmedzený iným
zariadením.
• Vyskytla sa chyba blesku.
• Množstvo svetla nie je
dostatočné. Použite
blesk.
• Videokamera je
nestabilná. Pevne držte
videokameru obidvomi
rukami. Výstražný
indikátor upozorňujúci
na chvenie videokamery
však nezmizne.
• Médium je plné.
• Statické zábery nie je
možné zaznamenávať
počas procesu
spracovania. Chvíľu
počkajte a potom záber
zaznamenajte.
SK
34
Ďalšie informácie
Odporúčania
Používanie a údržba
• S prístrojom zaobchádzajte opatrne,
nerozoberajte ho, neupravujte, nebúchajte
naň, nenechajte ho spadnúť a ani naň
nestúpajte. Zvláštnu pozornosť a
obozretnosť venujte zaobchádzaniu s
objektívom.
• Ak videokameru nepoužívate, vypnite ju.
• Videokameru pri používaní nezakrývajte
predmetmi, napríklad uterákom. Mohlo by
to spôsobiť zvýšenie teploty vnútri
zariadenia.
• Napájací kábel odpájajte ťahom za zástrčku,
nie za kábel.
• Nepoškoďte sieťový kábel napríklad tým, že
naň položíte ťažký predmet.
• Kovové kontakty udržujte čisté.
• Ak z batérie vytečie tekutý elektrolyt:
– obráťte sa na miestne autorizované
servisné stredisko spoločnosti Sony,
– umyte všetku tekutinu, ktorá sa dostala na
vašu pokožku,
– ak sa vám tekutina dostane do očí, vymyte
ich väčším množstvom vody a navštívte
lekára.
x Ak videokameru dlhší čas
nepoužívate
• Pravidelne ju zapnite a na približne 3 minúty
spustite prehrávanie alebo nahrávajte
zábery.
• Pred uskladnením batériu úplne vybite.
Displej LCD
• Na displej LCD príliš netlačte, mohli by ste
ho poškodiť.
• Pri používaní videokamery v chladnom
prostredí sa môže na displeji LCD zobraziť
zostatkový obraz. Nie je to porucha.
• Pri používaní videokamery sa môže zadná
strana displeja LCD zahrievať. Nie je to
porucha.
Ďalšie informácie
• Videokameru a príslušenstvo nepoužívajte a
neskladujte na nasledujúcich miestach:
– Na príliš horúcom, chladnom alebo
vlhkom mieste. Videokameru a
príslušenstvo nikdy nevystavujte teplotám
nad 60 °C, napríklad na miestach
vystavených priamemu slnečnému
žiareniu, v blízkosti ohrievačov alebo v
aute zaparkovanom na slnku. Môže sa
deformovať alebo poškodiť.
– V blízkosti silného magnetického poľa
alebo mechanických vibrácií.
Videokamera sa môže pokaziť.
– V blízkosti silných rádiových vĺn alebo
žiarenia. Videokamera môže nesprávne
nahrávať.
– V blízkosti prijímačov vĺn AM a zariadení
na spracovanie videa. Môže sa vyskytnúť
šum.
– Na pieskovej pláži alebo v akomkoľvek
prašnom prostredí. Ak sa do videokamery
dostane piesok alebo prach, môže sa
pokaziť. V niektorých prípadoch sa táto
porucha nedá odstrániť.
– V blízkosti okien alebo vo vonkajšom
prostredí, kde môže byť displej LCD alebo
objektív vystavený priamemu slnečnému
žiareniu. Poškodzuje to displej LCD.
• Videokameru používajte s jednosmerným
napätím 6,8 V/7,2 V (batéria) alebo s
jednosmerným napätím 8,4 V (sieťový
adaptér).
• Ak chcete prístroj používať na jednosmerné
alebo striedavé napätie, použite
príslušenstvo odporúčané v tomto návode na
používanie.
• Dbajte na to, aby videokamera nenavlhla,
napríklad od dažďa alebo morskej vody. Ak
videokamera navlhne, môže sa pokaziť. V
niektorých prípadoch sa táto porucha nedá
odstrániť.
• Ak sa do zariadenia dostane akýkoľvek
pevný predmet alebo tekutina, odpojte
videokameru od siete a pred ďalším
použitím ju nechajte skontrolovať
obchodným zástupcom spoločnosti Sony.
x Čistenie displeja LCD
Displej LCD znečistený odtlačkami prstov
alebo prachom odporúčame čistiť jemnou
handričkou. Ak použijete súpravu na čistenie
displeja LCD (voliteľné príslušenstvo),
čistiacu tekutinu neaplikujte priamo na displej
LCD. Používajte čistiaci papier namočený v
čistiacej tekutine.
SK
35
Manipulácia s krytom zariadenia
• Ak sa kryt zariadenia znečistí, vyčistite telo
videokamery mäkkou handričkou mierne
navlhčenou vo vode a potom utrite kryt
suchou mäkkou handričkou.
• Ak chcete zabrániť poškodeniu povrchovej
úpravy zariadenia, vyhnite sa nasledujúcim
situáciám:
– používaniu chemikálií, napríklad riedidla,
benzínu, alkoholu, chemických látok,
repelentov, insekticídov a opaľovacieho
krému,
– manipulácii s videokamerou rukami
znečistenými od látok uvedených vyššie,
– dlhotrvajúcemu ponechaniu krytu
zariadenia v kontakte s gumovými alebo
vinylovými predmetmi.
Údržba a skladovanie objektívu
• V nasledujúcich prípadoch vyčistite povrch
objektívu mäkkou handričkou:
– ak sú na povrchu objektívu odtlačky
prstov,
– ak sa videokamera používa v horúcom
alebo vlhkom prostredí,
– ak sa objektív používa v prostredí s
vysokým obsahom soli, napríklad na
pobreží mora.
• Objektív skladujte na dobre vetranom,
čistom a bezprašnom mieste.
• Ak chcete predísť znehodnoteniu,
pravidelne čistite objektív podľa popisu
uvedeného vyššie. Videokamera sa uchová
dlhý čas v optimálnom stave, ak ju aspoň raz
za mesiac použijete.
Nabíjanie vopred nainštalovanej
nabíjateľnej batérie
Videokamera je dodávaná už so založenou
nabíjateľnou batériou, čo umožňuje uchovanie
nastavení dátumu, času a pod., aj keď je
videokamera vypnutá. Táto vopred
nainštalovaná nabíjateľná batéria sa nabíja
vždy pri pripojení videokamery do elektrickej
zásuvky cez sieťový adaptér, alebo keď je
pripojená hlavná batéria. Ak sa videokamera
približne 3 mesiace vôbec nepoužíva,
batéria sa úplne vybije. Videokameru
používajte po nabití vopred nainštalovanej
nabíjateľnej batérie.
SK
36
Aj keď nie je vopred nainštalovaná
nabíjateľná batéria nabitá, fungovanie
videokamery to neovplyvní, ak nebudete
nahrávať aj informácie o dátume.
x Postup
Pomocou dodávaného sieťového adaptéra
pripojte videokameru do elektrickej zásuvky a
nechajte vypnutú kameru pripojenú aspoň
24 hodín.
Technické údaje
Systém
Formát kompresie videa: AVCHD (HD)/
MPEG2 (SD)/JPEG (statické zábery)
Formát kompresie zvuku: Dolby Digital 2/5,1kanálový
Dolby Digital 5.1 Creator
Videosignál: farebný PAL, štandard CCIR
Technický parameter formátu
1080/50i
Formát záznamu: videozáznam (HD):
AVCHD 1080/50i
Videozáznam (SD): MPEG2-PS
Statický záber: Exif Ver.2.2*1
Zobrazovacie zariadenie: 3,6 mm (typ 1/5)
senzor CMOS
Počet pixlov na záznam (statický záber,
4:3):
Max. počet pixlov je 4,0 mega (2 304 ×
1 728)*2
Rozlíšenie: približne 2 360 000 pixlov
Efektívny (videozáznam, 16:9): približne
1 430 000 pixlov
Efektívny (statický záber, 16:9): približne
1 490 000 pixlov
Efektívny (statický záber, 4:3): približne
1 990 000 pixlov
Objektív: Carl Zeiss Vario-Tessar
10 × (optický), 20 ×, 120 × (digitálny)
Ohnisková vzdialenosť: F1,8 ~ 2,3
f=3,2 ~ 32,0 mm
Prepočítané pre fotoaparát formátu 35 mm
Videozáznamy*3: 43 ~ 507 mm (16:9)
Statické zábery: 38 ~ 380 mm (4:3)
Teplota farieb: [AUTO], [ONE PUSH],
[INDOOR] (3 200 K),
[OUTDOOR] (5 800 K)
Minimálna úroveň osvetlenia: 5 lx (luxov)
([AUTO SLW SHUTTR] [ON], rýchlosť
uzávierky 1/25 sekundy)
Vstupné a výstupné konektory
Konektor pre diaľkový ovládač A/V:
komponentný/výstupný konektor pre
video a audio
Konektor HDMI OUT: konektor HDMI mini
Displej LCD
Obraz: 6,7 cm (typ 2,7, pomer strán 16:9)
Celkový počet bodov: 211 200 (960 × 220)
Všeobecné
Požiadavky napájania: jednosmerné napätie
6,8 V/7,2 V (batéria)
jednosmerné napätie 8,4 V (sieťový
adaptér)
Priemerná spotreba energie: Pri nahrávaní
použitím displeja LCD s jasom normálnej
úrovne:
HD: 3,3 W
SD: 2,7 W
Prevádzková teplota: 0 °C až + 40 °C
Skladovacia teplota: -20 °C a + 60 °C
Rozmery (približne): 32 × 119 × 63 mm (š/h/d)
vrátane vyčnievajúcich častí
32 × 119 × 63 mm (š/h/d)
vrátane vyčnievajúcich častí a pripojenej
dodávanej nabíjateľnej batérie
Hmotnosť (približne): 240 g iba hlavné
zariadenie
300 g vrátane dodávanej nabíjateľnej
batérie a pamäťovej karty „Memory Stick
PRO Duo“
Ďalšie informácie
*1 „Exif“ je formát súborov určený pre
statické zábery vytvorený asociáciou
JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association). Súbory v tomto formáte
môžu obsahovať doplnkové informácie
ako napríklad informácie o nastavení
videokamery v čase nahrávania.
*2 Jedinečné pixlové pole senzora
ClearVid CMOS spoločnosti Sony a
systém na spracovanie obrazových
údajov (BIONZ) umožňujú rozlíšenie
statických záberov ekvivalentné
popísaným veľkostiam.
*3 Hodnoty ohniskovej vzdialenosti sú
skutočnými hodnotami, ktoré
vychádzajú z načítania pixlov v
širokouhlom zábere.
Handycam Station DCRA-C230
Vstupné a výstupné konektory
Výstupný konektor A/V OUT: komponentný/
výstupný konektor pre video a audio
Konektor USB: mini-B
(HDR-TG3E: len výstup)
Špeciálny koncový adaptér USB
Vstupné a výstupné konektory
Konektor USB: mini-B
(HDR-TG3E: len výstup)
SK
37
Sieťový adaptér AC-L200/L200B
Požiadavky na napájanie: striedavé napätie
100 V - 240 V, 50/60 Hz
Spotreba prúdu: 0,35 - 0,18 A
Spotreba: 18 W
Výstupné napätie: jednosmerné napätie 8,4 V*
Prevádzková teplota: 0 °C až + 40 °C
Skladovacia teplota: -20 °C a + 60 °C
Rozmery (približne): 48 × 29 × 81 mm
(š/v/h) bez1 vyčnievajúcich častí
Hmotnosť (približne): 170 g bez sieťového
napájacieho kábla
* Ďalšie technické parametre sú uvedené na
štítku sieťového adaptéra.
Nabíjateľná batéria NP-FH50
Maximálne výstupné napätie: jednosmerné
8,4 V
Výstupné napätie: jednosmerné 6,8 V
Kapacita: 6,1 Wh (900 mAh)
Typ: Lítium-iónová
Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť
bez predchádzajúceho upozornenia.
• Vyrobené podľa licencie spoločnosti Dolby
Laboratories.
SK
38
Informácie o ochranných
známkach
• „Handycam“ a
sú registrované ochranné známky
spoločnosti Sony Corporation.
• „AVCHD“ a logotyp „AVCHD“ sú
ochranné známky spoločností Matsushita
Electric Industrial Co., Ltd. a Sony
Corporation.
• „Memory Stick“, „
“, „Memory Stick
Duo“, „
“, „Memory Stick
PRO Duo“, „
“,
„Memory Stick PRO-HG Duo“,
„
“, „MagicGate“,
„
“, „MagicGate Memory
Stick“ a „MagicGate Memory Stick Duo“ sú
ochranné známky spoločnosti Sony
Corporation.
• „x.v.Colour“ je ochranná známka
spoločnosti Sony Corporation.
• „BIONZ“ je ochranná známka spoločnosti
Sony Corporation.
• „BRAVIA“ je ochranná známka
spoločnosti Sony Corporation.
• „InfoLITHIUM“ je ochranná známka
spoločnosti Sony Corporation.
• Dolby a značka dvojité D sú ochranné
známky spoločnosti Dolby Laboratories.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition
Multimedia Interface sú ochranné známky
alebo registrované ochranné známky
spoločnosti HDMI Licensing LLC.
• Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista a DirectX sú registrované
ochranné známky alebo ochranné známky
spoločnosti Microsoft Corporation v
Spojených štátoch alebo iných krajinách.
• Macintosh a Mac OS sú registrované
ochranné známky spoločnosti Apple Inc. v
USA a v iných krajinách.
• Intel, Intel Core a Pentium sú ochranné
známky alebo registrované ochranné
známky spoločnosti Intel Corporation alebo
jej dcérskych spoločností v USA a v iných
krajinách.
• Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat sú
registrované ochranné známky alebo
ochranné známky spoločnosti Adobe
Systems Incorporated v USA a v iných
krajinách.
Všetky ostatné názvy produktov uvedené v
tomto dokumente môžu byť ochranné alebo
registrované ochranné známky príslušných
spoločností. Okrem toho sa v tejto príručke
neuvádzajú značky ™ a „®“ vo všetkých
prípadoch.
Ďalšie informácie
SK
39
Další informace o produktu a odpovědi
na často kladené dotazy naleznete na
našich internetových stránkách
zákaznické podpory.
Bližšie informácie o tomto výrobku a
odpovede na časté otázky nájdete na
našich webových stránkach v sekcii
Služby Zákazníkom.
Vytištěno na papíru, který je recyklován
ze 70% nebo více pomocí inkoustu bez
VOC (prchavá organická sloučenina)
vyrobeného na bázi rostlinného oleje.
70 vagy nagyobb százalékban
újrahasznosított papírra, illékony
szerves vegyületektől mentes, növényi
olaj alapú tintával nyomtatva.
Vytlačené na papieri, ktorý je
recyklovaný zo 70% alebo viacej s
použitím atramentu vyrobeného na báze
rastlinného oleja bez nestálych
organických zlúčenín.
Printed in Japan
CZ/HU/SK
E termékkel kapcsolatos további
információk és válaszok a gyakran feltett
kérdésekre a Vevőszolgálat honlapján
találhatók.
Download PDF

advertising