Sony | DCR-SR35E | Sony DCR-SR55E Návod k obsluze

4-109-555-51(1)
Digital Video Camera Recorder
Návod na používanie
SK
A kamera használati útmutatója
HU
Návod k použití
CZ
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/SR55E/
SR65E/SR75E/SR85E
Podrobné informácie o pokročilých operáciách nájdete
v príručke „Príručka k zariadeniu Handycam“ (PDF).
Az összetettebb műveleteket „A Handycam kézikönyve”
(PDF) ismerteti.
Informace týkající se rozšířených funkcí naleznete v
dokumentu „Příručka k produktu Handycam“ (PDF).

2008 Sony Corporation
Prečítajte pred použitím
Skôr, ako zariadenie začnete používať,
prečítajte si pozorne túto príručku a
odložte si ju ako prípadný zdroj informácií
v budúcnosti.
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Nevystavujte batérie prílišnému teplu,
ako je napr. priame slnečné žiarenie,
oheň a pod.
POZOR
Batériu vymieňajte len za určený typ.
V opačnom prípade môže dôjsť k
požiaru alebo zraneniu.
Pre zákazníkov v Európe
Upozornenie
Elektromagnetické pole pri určitých frekvenciách
môže na tomto zariadení ovplyvniť kvalitu obrazu
a zvuku.
Tento produkt bol testovaný a je v súlade s
limitmi smernice EMC týkajúcej sa používania
prípojných káblov kratších ako 3 metre.
Poznámka
Ak statická elektrina alebo elektromagnetické
pole spôsobia prerušenie prenosu údajov
(zlyhanie), reštartujte aplikáciu alebo odpojte a
znovu pripojte komunikačný kábel (kábel USB
atď.).
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a
ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným
zberom)
SK
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom.
Miesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta na
recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje.
Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte
prosím váš miestny alebo obecný úrad,
miestnu službu pre zber domového odpadu
alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Aplikovateľné príslušenstvo: diaľkový
ovládač (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/
SR85E)
Zneškodňovanie použitých
batérií (platí v Európskej únii a
ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale
znamená, že batéria dodaná s týmto
výrobkom nemôže byť spracovaná s
domovým odpadom. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie týchto batérií,
pomôžete zabrániť potenciálne
negatívnemu vplyvu na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktorý by v opačnom
prípade mohol byť spôsobený pri
nesprávnom nakladaní s použitou batériou.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. V prípade, že výrobok,
ktorý si z dôvodu bezpečnosti, výkonu
alebo integrity údajov, vyžaduje trvalé
pripojenie zabudovanej batérie, táto batéria
musí byť vymenená iba kvalifikovaným
personálom. Aby ste zaručili, že batéria
bude správne spracovaná, odovzdajte
tento výrobok na konci jeho životnosti na
vhodnom zbernom mieste pre recykláciu
elektrických a elektronických zariadení. Pre
všetky ostatné batérie, prosím, postupujte
podľa časti, ako vybrať bezpečne batériu z
výrobku. Odovzdajte batériu na vhodnom
zbernom mieste pre recykláciu použitých
batérií. Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohto výrobku alebo
batérie kontaktuje prosím váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde ste
výrobok zakúpili.
Poznámka pre zákazníkov v krajinách
podllehajúclch smernlclam EÚ
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japonsko.
Autorizovaným zástupcom pre smernicu
pre elektromagnetickú kompatibilitu
(EMC) a bezpečnosť produktov je
spoločnosť Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemecko. V prípade záležitostí týkajúcich
sa servisu alebo záruky sa obracajte
na adresy uvedené v samostatných
dokumentoch týkajúcich sa servisu a
záruky.
UPOZORNENIE
• NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
NEOTVÁRAŤ!
• POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÝCH
MIESTACH.
• NEVYSTAVUJTE OHŇU!
• NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM
TEPLOTÁM (60°).
• NEROZOBERAŤ!
• NESKRATOVAŤ!
Poznámky týkajúce sa používania
Dodané súčasti
Čísla v ( ) predstavujú dodané množstvo.
Sieťový
adaptér (1)
napájací kábel (1)
Handycam Station (1)  (DCR-SR55E/SR65E/
SR75E/SR85E)
A/V prípojný kábel (1) 
Kábel USB (1) 
Bezdrôtový diaľkový ovládač (1) (DCR-SR55E/
SR65E/SR75E/SR85E)
Gombíková lítiová batéria je už nainštalovaná.
Sieťový
Nabíjateľná
batéria NP-FH40 (1)
adaptér (1) (DCR-SR55E/SR65E/
SR75E/SR85E)
Iba pre typy, ktoré majú na spodnej strane
vytlačenú značku
.
CD-ROM „Handycam Application Software“
(1) (s. 24)
 Picture Motion Browser (softvér)
 PMB Guide
 Príručka k zariadeniu Handycam (formát
PDF)
„Návod na používanie“ (táto príručka) (1)
21-vývodový


SK

Používanie kamkordéra
Kamkordér
nie je prachuvzdorný, odolný voči
vlhkosti, ani vodotesný. Ďalšie informácie
nájdete v časti „Odporúčania“ (s. 30).
Kým svietia alebo blikajú indikátory
(Videozáznam)/ (Statický záber) (s. 10)
alebo indikátory prístupu ACCESS (s. 12, 17),
nevykonávajte nasledujúce činnosti: Inak sa
môžu poškodiť médiá, stratiť nahraté zábery
alebo sa vyskytnúť iné poruchy.
 Vyberať pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“,
 vyberať batériu alebo odpájať sieťový adaptér
z kamkordéra,
 vystavovať zariadenie mechanickým nárazom
alebo vibráciám.
Pred pripájaní kamkordéra k inému zariadeniu
pomocou kábla USB a pod. skontrolujte, či
vkladáte zástrčku konektora správne. Násilné
vtláčanie zástrčky do konektora môže poškodiť
konektor alebo spôsobiť poruchu kamkordéra.
Kamkordér nevystavujte otrasom ani vibráciám.
Nemusí sa dať rozpoznať pevný disk alebo
sa nemusí dať uskutočniť nahrávanie či
prehrávanie.
Nepoužívajte kamkordér vo veľmi hlučných
oblastiach. Nemusí sa dať rozpoznať pevný disk
alebo sa nemusí dať uskutočniť nahrávanie.
Kamkordér obsahuje snímač otrasov, ktorý
chráni vnútorný pevný disk pred poškodením
pri páde*. V prípade pádu alebo v beztiažovom
stave sa môže nahrať aj blokovací šum funkcie
na ochranu kamkordéra. Ak snímač otrasov
opakovane zaznamená otrasy, nahrávanie alebo
prehrávanie sa môže zastaviť.
SK
Ak
je teplota kamkordéra extrémne vysoká
alebo nízka, možno nebude možné snímať
alebo prehrávať z dôvodu aktivácie ochranných
funkcií. V takom prípade sa na obrazovke LCD
zobrazí indikátor (s. 28).
Nezapínajte kamkordér v oblasti nízkeho tlaku
vzduchu, v nadmorských výškach viac ako
3 000 m. Môže dôjsť k poškodeniu pevného
disku kamkordéra.
V prípade opakovaného odstraňovania a
snímania nových záberov sa na médiu môže
vyskytnúť fragmentácia údajov. Zábery sa
nemusia dať ukladať alebo snímať. V takom
prípade uložte údaje na externé médium a
následne použite funkciu [MEDIA FORMAT]*.
Počas snímania upevnite svorku remienka a
držte kamkordér správne.
Ak
chcete upraviť panel LCD, otvorte ho v
90 stupňovom uhle ku kamkordéru () a
pootočte ho tak, aby ste na nahrávanie alebo
prehrávanie získali čo najlepší uhol ().
Panel LCD môžete otočiť o 180 stupňov
smerom k objektívu (), čím sa umožní
nahrávanie v zrkadlovom režime.
90 stupňov vzhľadom ku
kamkordéru
90 stupňov (max.)
180 stupňov (max.)
Obrazovka
SK
LCD sa vyrába použitím
najprecíznejších technológií. Z tohto dôvodu
sa dá efektívne využiť 99,99 % pixlov. Môžu
sa však objaviť nepatrné čierne a/alebo jasné
bodky (bielej, červenej, modrej alebo zelenej
farby), ktoré sa nepretržite objavujú na
obrazovke LCD. Tieto bodky vznikajú pri
výrobe, sú normálnym javom a nemajú žiaden
vplyv na nahrávku.
Pred použitím diaľkového ovládača odstráňte
ochrannú fóliu.
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
Ochranná fólia
Typy pamäťových kariet „Memory
Stick“, ktoré môžete používať s
kamkordérom
Pre
nahrávanie videozáznamov sa odporúča
použiť pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“ s kapacitou 512 MB alebo vyššou
označenú:

(„Memory Stick
PRO Duo“)*

(„Memory Stick
PRO-HG Duo“)
* Dostupné sú označené Mark2 alebo bez
označenia.
V kamkordéri sa môže používať pamäťová karta
„Memory Stick PRO Duo“ s kapacitou až do 8
GB.
Na strane 11 nájdete viac informácií o čase
nahrávania na pamäťové karty „Memory Stick
PRO Duo“.
O pamäťových kartách „Memory Stick PRO
Duo“ a „Memory Stick PRO-HG Duo“ sa v
tejto príručke hovorí ako o pamäťových kartách
„Memory Stick PRO Duo“.
Informácie o nahrávaní
Pred
spustením nahrávania vyskúšajte funkciu
nahrávania a skontrolujte, či sa obraz a zvuk
nahrávajú bez problémov.
Ak nahrávanie alebo prehrávanie nie je možné
z dôvodu poruchy kamkordéra, nahrávacieho
média a pod., za poruchu alebo stratu nahrávky
sa nebude dať poskytnúť náhrada.
Systémy kódovania farieb v televízore sa líšia
v závislosti od štátu alebo regiónu. Ak chcete
zobraziť nahrávky na televíznej obrazovke,
potrebujete televízor so systémom PAL.
Televízne programy, filmy, videopásky a iné
materiály môžu byť chránené autorskými
právami. Neoprávnené nahrávanie uvedených
materiálov môže byť v rozpore so zákonmi o
autorských právach.
Uloženie všetkých nahratých obrazových
údajov
Ak
chcete zabrániť strate údajov, ukladajte
všetky nasnímané zábery na externé médiá.
Odporúča sa ukladať údaje pomocou počítača aj
na disky typu DVD-R*. Údaje môžete ukladať
aj pomocou videorekordéra, alebo prehrávača
DVD/HDD*.
Keď je kamkordér pripojený k počítaču
Nepokúšajte
sa formátovať pevný disk
kamkordéra pomocou počítača. Kamkordér by
nemusel pracovať správne.
Poznámka k likvidácii a zmene majiteľa
Ak
použijete funkciu [MEDIA FORMAT],*
ktorou naformátujete pevný disk kamkordéra,
nemusia sa úplne vymazať všetky údaje. Ak
chcete zabrániť obnoveniu údajov pri zmene
vlastníka kamkordéra, použite funkciu
[ EMPTY]*.
Navyše, pri likvidácií kamkordéra sa odporúča
zničiť telo kamkordéra.
Nastavenie jazyka
Pokyny
na používanie sa na obrazovke
zobrazujú v miestnom jazyku. Ak je to
potrebné, pred začiatkom používania
kamkordéra zmeňte jazyk obrazovky (s. 10).
O tejto príručke
Zábery
obrazovky LCD a indikátorov boli
nasnímané digitálnym fotoaparátom a môžu sa
líšiť od vášho zariadenia.
V tejto príručke Návod na používanie sa pevný
disk kamkordéra a pamäťová karta „Memory
Stick PRO Duo“ označujú ako médiá.
Ak to nie je uvedené inak, ilustrácie v príručke
sa týkajú typu DCR-SR85E.
Snímky obrazovky sú zo systému Windows
Vista a môžu sa líšiť v závislosti od operačného
systému počítača.
* Informácie nájdete aj v príručkách „Príručka k
zariadeniu Handycam“ (formát PDF) a „PMB
Guide“.
SK
Obsahs
Prečítajte pred použitím.............................2
Začíname
Krok 1: Nabíjanie batérie............................7
Krok 2: Zapnutie zariadenia
a nastavenie dátumu a času................ 10
Zmena nastavenia jazyka.............................. 10
Krok 3: Výber média.................................. 11
Nahrávanie/prehrávanie
Nahrávanie.................................................... 13
Prehrávanie.................................................. 14
Prehrávanie záberu na televízore............. 15
Ďalšie časti a funkcie kamkordéra........ 16
Indikátory zobrazené počas nahrávania
alebo prehrávania.................................... 18
Vykonávanie rôznych funkcií - ponuka
„ HOME“ a „ OPTION“.................... 20
Ukladanie záberov..................................... 22
Odstraňovanie záberov............................ 23
Práca s počítačom
Práca s počítačom...................................... 24
Príručka/softvér, ktorý sa má nainštalovať
................................................................................... 24
Inštalácia softvéru „Picture Motion
Browser“............................................................... 25
Riešenie problémov
Riešenie problémov.................................. 27
Zobrazenie funkcie vlastnej diagnostiky
a výstražné indikátory.................................. 28
Ďalšie informácie
Odporúčania................................................ 30
Technické údaje.......................................... 32
SK
Začíname
Krok 1: Nabíjanie batérie
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E
Indikátor
nabíjania CHG
Batérie typu „InfoLITHIUM“ (série
H) je možné nabíjať po pripojení ku
kamkordéru.
 Poznámky
Kamkordér
je možné používať iba s batériou
typu „InfoLITHIUM“ (séria H).
Začíname
1 Otočením prepínača POWER v
batéria
smere šípky ho nastavte do polohy
OFF (CHG) (predvolené nastavenie).
2 Pripojte batériu jej posunutím
Prepínač POWER
Konektor DC
So značkou  hore
Konektor
DC IN
Sieťový
adaptér
Napájací
kábel
4
Do sieťovej
zásuvky
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E
Konektor DC
So značkou  vpravo
Konektor
DC IN
Otvorte kryt konektorovej zásuvky.
Napájací
kábel
Sieťový
adaptér
Do sieťovej
zásuvky
v smere šípky, kým sa neozve
kliknutie.
3 Pre typ DCR-SR55E/SR65E/SR75E/
SR85E:
Pripojte sieťový adaptér ku
konektoru DC IN v zariadení
Handycam Station.
Pre typ DCR-SR35E/SR36E/SR45E/
SR46E:
Pripojte sieťový adaptér ku
konektoru DC IN na kamkordéri.
Otvorte kryt konektora a pripojte
konektor DC sieťového adaptéra do
konektora DC IN.
4 Pre typ DCR-SR55E/SR65E/SR75E/
SR85E:
Napájací kábel pripojte k sieťovému
adaptéru a k sieťovej zásuvke.
Kamkordér pevne umiestnite až na
úplný spodok zariadenia Handycam
Station.
Pri
umiestňovaní kamkordéra do zariadenia
Handycam Station musí byť kryt konektora
DC IN zatvorený.
SK
Pre typ DCR-SR35E/SR36E/SR45E/
SR46E:
Napájací kábel pripojte k sieťovému
adaptéru a k sieťovej zásuvke.
Rozsvieti sa indikátor CHG (nabíjanie)
a spustí sa nabíjanie.
Keď sa batéria úplne nabije, indikátor
CHG (nabíjanie) zhasne.
Odpojte sieťový adaptér od konektora
DC IN tak, že držíte súčasne konektor
DC aj zariadenie Handycam Station
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
alebo kamkordér (DCR-SR35E/SR36E/
SR45E/SR46E).
 Tipy
Pre typ DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E:
Platí to isté ako pre typ DCR-SR35E/
SR36E/SR45E/SR46E - batériu môžete nabiť
pripojením sieťového adaptéra ku kamkordéru.
Vybratie batérie
Prepínač POWER otočte do polohy OFF
(CHG).
Posuňte uvoľňovaciu páčku BATT (batéria)
a vyberte batériu.
Uvoľňovacia
páčka BATT
(batéria)
Dostupný čas používania pre
dodávanú batériu
Čas nabíjania:
Približný čas (v min.) potrebný na úplné
nabitie úplne vybitej batérie.
Čas nahrávania alebo prehrávania:
Približný čas (v min.), ktorý je k dispozícii
pri použití úplne nabitej batérie.
(Jednotka: min.)
DCR-SR35E/SR36E/ DCR-SR55E/SR65E/
SR45E/SR46E
SR75E/SR85E
Čas nabíjania
Čas nahrávania
Čas
nepretržitého
nahrávania
Čas
zvyčajného
nahrávania
Čas
prehrávania
125
125
100
110
90
105
50
50
45
50
120
140
120
140
Hore: keď je za médium vybratý pevný disk
Dole: keď je za médium vybratá pamäťová karta
„Memory Stick PRO Duo“
 Poznámky
Všetky
časy sú namerané pri nasledujúcich
nastaveniach:
 Režim nahrávania: [SP]
 Podsvietenie obrazovky LCD sa zapne do
polohy: [ON]
Čas zvyčajného nahrávania zobrazuje čas,
keď opakovane začínate a končíte nahrávanie,
vypínate a zapínate kamkordér a používate
funkciu priblíženia.
Informácie o batérii
Predtým, než vymeníte batérie alebo odpojíte
sieťový adaptér od videokamery, prepnite
prepínač POWER do pozície OFF (CHG)
a presvedčte sa, že je vypnutý indikátor
(video)/ (statický záber) (s. 10) a indikátory
ACCESS (s. 12, 17).
SK
Ak
je do konektorovej zásuvky DC IN na
kamkordéri alebo na zariadení Handycam
Station (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
pripojený sieťový adaptér, kamkordér nebude
napájaný z batérie, a to ani v prípade, že sieťový
napájací kábel je odpojený zo sieťovej zásuvky.
Začíname
Informácie o čase nabíjania, nahrávania a
prehrávania
Časy sú namerané pri používaní kamkordéra
pri teplote 25°C (odporúča sa 10°C až 30°C).
V prípade, že kamkordér používate pri
nízkych teplotách, dostupný čas nahrávania a
prehrávania sa skráti.
Dostupný čas nahrávania a prehrávania sa
skráti v závislosti od podmienok, v ktorých
kamkordér používate.
Informácie o sieťovom adaptéri
Pri používaní sieťového adaptéra použite blízku
sieťovú zásuvku. V prípade akejkoľvek poruchy
pri používaní kamkordéra ihneď odpojte sieťový
adaptér zo sieťovej zásuvky.
Sieťový adaptér nepoužívajte, keď je umiestnený
v úzkom priestore, napríklad medzi stenou a
nábytkom.
Neskratujte konektor DC sieťového adaptéra
ani kontakty batérie žiadnymi kovovými
predmetmi. Môže to spôsobiť poruchu prístroja.
Aj keď je kamkordér vypnutý, stále je napájaný
z elektrickej siete, ak je pripojený k sieťovej
zásuvke pomocou sieťového adaptéra.
SK
Krok 2: Zapnutie zariadenia a nastavenie dátumu
a času
(HOME) (s. 20)
Dotknite sa tlačidla na
obrazovke LCD.
Prepínač POWER
Ak používate
kamkordér prvýkrát,
na obrazovke LCD
sa zobrazí obrazovka
na nastavenie času
[CLOCK SET].
1 Podržte stlačené zelené tlačidlo a
otočte opakovane prepínač POWER
v smere šípky, kým sa nerozsvieti
príslušný indikátor.
(Videozáznam): Nahrávanie
videozáznamov
(Statický záber): Nahrávanie
statických záberov
Pri prvom zapnutí kamkordéra prejdite
na krok 3.
Po
zapnutí indikátora (statický záber), sa
pomer strán automaticky zmení na pomer 4:3.
2 Dotknite sa položky
(HOME) 
(SETTINGS)  [CLOCK/ LANG]
 [CLOCK SET].
Zobrazí sa obrazovka [CLOCK SET].
3 Vyberte požadovanú zemepisnú
oblasť pomocou tlačidiel
/
a
potom sa dotknite položky [NEXT].
4 Nastavte položku [SUMMERTIME],
SK
10
[Y] (rok), [M] (mesiac), [D] (deň),
hodina a minúta a dotknite sa
tlačidla
.
Hodiny sa spustia.
 Tipy
nahrávania sa dátum a čas nezobrazujú,
avšak zaznamenajú sa automaticky na pamäťové
médium a je možné ich zobraziť počas
prehrávania.
Signalizačné pípanie môžete vypnúť pomocou
tlačidla
(HOME) 
(SETTINGS) 
[SOUND/DISP SET] [BEEP]  [OFF].
Počas
Zmena nastavenia jazyka
Zobrazenie na obrazovke môžete upraviť
tak, aby sa správy zobrazovali v určitom
jazyku.
Dotknite sa tlačidla (HOME) 
(SETTINGS)  [CLOCK/ LANG]
 [ LANGUAGE SET] a vyberte
požadovaný jazyk.
Krok 3: Výber média
Za médium nahrávania/ prehrávania/
úpravy na kamkordéri môžete zvoliť pevný
disk alebo pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“. Médiá pre videozáznamy a
statické zábery vyberte zvlášť.
Pre videozáznamy aj statické zábery je
predvolene nastavený pevný disk.
Pevný disk
„Memory Stick“
Zobrazí sa obrazovka nastavenia média.
60min
Statický
záber
 Poznámky
Nahrávanie,
prehrávanie i úpravu môžete
prevádzať len pre vybraté médium. Ak to
chcete zmeniť, znovu vyberte požadované
médium.
Čas nahrávania v režime nahrávania [SP]
(predvolené nastavenie) je nasledujúci
(približne):
 Interný pevný disk:
DCR-SR35E/SR45E: 10 hodín 40 minút
DCR-SR36E/SR46E/SR55E/SR65E: 14 hodín
30 minút
DCR-SR75E/SR85E: 21 hodín 50 minút
 Pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“ (4
GB) spoločnosti Sony Corporation: 80 minút
Skontrolujte počet nasnímateľných statických
záberov na obrazovke LCD kamkordéra (s. 18).
1 Dotknite sa položky
videozáznamy, dotknite sa položky
[MOVIE MEDIA SET], a ak ak chcete
vybrať médium pre statické zábery,
dotknite sa položky [PHOTO MEDIA SET].
Začíname
Videozáznam
2 Ak chcete vybrať médium pre
(HOME)

(MANAGE MEDIA) na
obrazovke.
3 Vyberte médium, ktoré chcete
nastaviť.
4 Dotknite sa tlačidla [YES] 
.
Médium sa zmenilo.
Potvrdenie nastavenia nahrávacieho média
 Opätovným pootočením prepínača POWER
rozsvieťte indikátor
(videozáznam)/
(statický záber), v závislosti od toho, ktoré
nastavenie média chcete skontrolovať.
 Skontrolujte ikonu média na obrazovke.
: Pevný disk
: „Memory
Stick PRO Duo“
SK
11
Vkladanie pamäťovej karty „Memory
Stick PRO Duo“
Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“, ak za médium bola zvolená
možnosť [MEMORY STICK].
Typy pamäťových kariet „Memory Stick“,
ktoré môžete použiť s vaším kamkordérom,
nájdete na strane 4.
1 Vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“.
 Otvorte kryt pamäťovej karty Memory
Stick Duo v smere šípky.
 Pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“ vložte správnym smerom do otvoru
na pamäťovú kartu Memory Stick Duo,
až kým sa neozve kliknutie.
 Zatvorte kryt pamäťovej karty Memory
Stick Duo.
Obrazovka [Create a new Image
Database File.] sa zobrazí na obrazovke
LCD pri vložení novej pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“.
3 Dotknite sa tlačidla [YES].
Ak chcete na pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ nahrávať len statické
zábery, dotknite sa položky [NO].
Vybratie pamäťovej karty „Memory
Stick PRO Duo“
Otvorte kryt pamäťovej karty Memory
Stick Duo a jemne potlačte pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“.
 Poznámky
Počas
Indikátor prístupu
ACCESS
(pamäťová karta
„Memory Stick
PRO Duo“)
2 Ak ste ako médium pre
videozáznam vybrali možnosť
[MEMORY STICK], otáčajte prepínač
POWER, až kým sa nerozsvieti
indikátor (videozáznam).
SK
12
nahrávania neotvárajte kryt pamäťovej
karty Memory Stick Duo.
Násilné vloženie pamäťovej karty „Memory
Stick PRO Duo“ nesprávnym smerom môže
spôsobiť poruchu pamäťovej karty „Memory
Stick PRO Duo“, otvoru na kartu Memory Stick
Duo alebo obrazových údajov.
Ak sa zobrazí správa [Failed to create a new
Image Database File. It may be possible that
there is not enough free space.] (Nepodarilo
sa vytvoriť nový súbor databázy snímok.
Pravdepodobne nie je dostatok voľného miesta.)
v kroku 3, naformátujte pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“. Pri formátovaní sa
odstránia všetky údaje nahraté na pamäťovej
karte „Memory Stick PRO Duo“.
Dajte pozor, aby pamäťová karta „Memory Stick
PRO Duo“ pri stlačení a vyberaní nevyskočila
von a nespadla.
Nahrávanie/prehrávanie
Nahrávanie
Zábery sa nahrávajú na médiá vybraté počas nastavovania médií (s. 11).
Pre videozáznamy aj statické zábery je štandardne nastavený pevný disk.
Prepínač LENS COVER
START/STOP 
Prepínač POWER
[STBY]  [REC]
: Nahrávanie videozáznamov
: Nahrávanie statických záberov
PHOTO
Nahrávanie/prehrávanie
Bliká  Svieti
START/STOP 
1 Kryt objektívu otvoríte posunutím prepínača LENS COVER.
2 Otočte prepínač POWER, kým sa nerozsvieti príslušný indikátor.
Zelené tlačidlo stlačte len v takom prípade, ak je prepínač POWER v polohe OFF (CHG).
3 Spustite nahrávanie.
Videozáznamy
Stlačte tlačidlo START/STOP  (alebo
).
Nahrávanie ukončíte opätovným stlačením
tlačidla START/STOP.
 Tipy
Veľkosť voľného miesta na médiu zistíte
dotykom na položky
(HOME) 
(MANAGE MEDIA)  [MEDIA INFO].
Statické zábery
Jemne stlačte tlačidlo PHOTO, čím
upravíte zaostrenie  (pípnutie)
a potom ho stlačte úplne  (zvuk
uzávierky).
Indikátor
sa zobrazí vedľa ikony
alebo . Keď indikátor
zmizne, záber
je nahratý.
Maximálny
možný nepretržitý čas nahrávania
videozáznamov je približne 13 hodín.
Ak veľkosť súboru videozáznamu prekročí
2 GB, automaticky sa vytvorí ďalší súbor.
SK
13
Prehrávanie
Zábery nahraté na médium vybraté počas natavenia médií môžete prehrávať (s. 11).
Predvoleným médiom je pevný disk.
Tlačidlo
(VIEW IMAGES) 
Tlačidlo





Prepínač POWER
(VIEW IMAGES) 
HOME MENU
Predchádzajúcich 6 záberov
Nasledujúcich 6 záberov
Návrat na obrazovku nahrávania
Zobrazenie videozáznamov





Zobrazenie statických záberov
(OPTION)
Vyhľadávanie záberov podľa dátumu
Prechod na obrazovku (Face Index)
Prechod na obrazovku (Film Roll Index)
1 Otočením prepínača POWER zapnite kamkordér.
2 Stlačte tlačidlo
(VIEW IMAGES)  (alebo tlačidlo).
Na obrazovke LCD sa zobrazí obrazovka VISUAL INDEX. (Môže to trvať niekoľko
sekúnd.)
3 Spustite prehrávanie.
Videozáznamy
Statické zábery
Dotknite sa karty
a videozáznamu,
ktorý chcete prehrať.
Prejsť na
začiatok scény/
predchádzajúci
videozáznam
SK
14
Dotykom
prepína medzi
spustením alebo Ďalší
prehrávaním
videozáznam
Zastaviť (prechod na
obrazovku VISUAL
INDEX)
Dozadu/dopredu
Dotknite sa karty
a statického
záberu, ktorý chcete prehrať.
Tlačidlo prehliadky záberov
Prechod na obrazovku
VISUAL INDEX
Predchádzajúci/
nasledujúci
Nastavenie hlasitosti videozáznamov
Pri prehrávaní videozáznamu sa dotknite
tlačidla (OPTION)  karta

[VOLUME] a potom upravte hlasitosť
pomocou tlačidla
/
.
 Tipy
Indikátor  sa zobrazí na každom zábere
karty, ktorý bol naposledy prehrávaný alebo
snímaný. Ak sa dotknete videozáznamu
označeného značkou , môžete ho prehrať
od bodu, v ktorom ste ho predtým zastavili.
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/
SR46E
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/
SR85E
Konektor
pre diaľkový
ovládač A/V
Konektor
A/V OUT
Prehrávanie záberu na televízore
Nahrávanie/prehrávanie
Pripojte kamkordér do vstupnej zásuvky
televízora alebo VCR pomocou prípojného
kábla A/V  (dodáva sa) alebo pomocou
prípojného kábla A/V s konektorom S
VIDEO  (voliteľné príslušenstvo).
Podrobnosti nájdete v príručke „Príručka k
zariadeniu Handycam“ (formát PDF).
(žltý)
(biely)
(žltý)
(červený)
: Tok signálu
VCR alebo televízne
prijímače
SK
15
Ďalšie časti a funkcie kamkordéra
Tlačidlá, konektory a pod., ktoré nie sú
vysvetlené v iných kapitolách, sú vysvetlené
v tejto časti.
Ak
sa pri funkcii priblíženia pri prehrávaní
dotknete obrazovky, bod dotyku sa zobrazí
v strede zobrazeného rámu.
Háčik pre remienok na plece
Pripojte remienok na kamkordér
(voliteľné príslušenstvo).
Senzor diaľkového ovládača (DCRSR55E/SR65E/SR75E/SR85E)/
Infračervený port
Príjem signálu z diaľkového ovládača.
Vstavaný mikrofón
Tlačidlá priblíženia
Priblíženie/oddialenie stlačením
tlačidla.
Statické zábery môžete zväčšiť na 1,1
až 5-násobok ich pôvodnej veľkosti
(funkcia priblíženia pri prehrávaní).
Ak
sa pri funkcii priblíženia pri prehrávaní
dotknete obrazovky, bod, v ktorom ste sa jej
dotkli, sa zobrazí v strede obrazovky LCD.
Tlačidlo
(DISC BURN)
Pripojením kamkordéra k počítaču
vytvorte disk. Podrobnosti nájdete v
„PMB Guide“(formát s. 25).
Handycam Station
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
Nahrávanie a prehrávanie
SK
16
Páčka transfokátora
Jemným posunutím páčky motorového
transfokátora dosiahnete pomalšie
priblíženie. Ak chcete priblíženie
zrýchliť, posuňte ju ďalej.
Statické zábery môžete zväčšiť na 1,1
až 5-násobok ich pôvodnej veľkosti
(funkcia priblíženia pri prehrávaní).
Tlačidlo DISP/BATT INFO
Stlačením tohto tlačidla môžete pri
zapnutom napájaní prepnúť zobrazenie
na obrazovke.
Ak stlačíte toto tlačidlo, keď je prepínač
napájania v polohe OFF (CHG), môžete
skontrolovať zostávajúcu kapacitu
batérie.
Tlačidlo  (podsvietenie)
Opätovným stlačením tlačidla 
(podsvietenie) sa zobrazí indikátor 
a umožní sa tým nastavenie expozície
pre objekty v protisvetle. Opätovným
stlačením tlačidla  (podsvietenie) sa
zruší funkcia podsvietenia.
Tlačidlo RESET
Stlačením tlačidla RESET obnovíte
všetky nastavenia, vrátane nastavení
hodín.
Reproduktor
Lôžko pre statív (spodná plocha)
Upevnite statív na lôžko pre statív
pomocou skrutky statívu (voliteľné
príslušenstvo: skrutka musí byť kratšia
ako 5,5 mm).
Tlačidlo EASY
Stlačením tlačidla EASY sa zobrazí
indikátor
a väčšina nastavení
sa automaticky nastaví na základné
funkcie nahrávania a prehrávania. Ak
chcete tieto funkcie zrušiť, opätovne
stlačte tlačidlo EASY.
Tlačidlo QUICK ON
Indikátor QUICK ON bliká a
kamkordér sa prepne do režimu
šetrenia energiou (spánkový režim).
Nahrávať opäť začnete stlačením
tlačidla QUICK ON. Kamkordér prejde
do pohotovostného režimu nahrávania
približne za jednu sekundu.
Prostredníctvom položky [QUICK ON
STBY] je možné nastaviť čas, ktorý keď
kamkordér strávi v spánkovom režime,
vypne sa.
Konektor pre diaľkový ovládač A/V /
A/V OUT
Pripojte pomocou prípojného kábla
A/V.
Konektor  (USB)
(DCR-SR35E/SR36E/SR55E/SR75E: len
výstup)
Konektor pripojte použitím kábla USB.
Active Interface Shoe
(DCRSR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
Držiak s aktívnym rozhraním Active
Interface Shoe napája voliteľné
príslušenstvo, ako je napríklad svetlo,
blesk alebo mikrofón. Voliteľné
príslušenstvo môžete zapnúť alebo
vypnúť pomocou prepínača POWER.
Nahrávanie/prehrávanie
Prepínač NIGHTSHOT PLUS
Ak chcete nahrávať na tmavých
miestach, nastavte prepínač
NIGHTSHOT PLUS do polohy ON
(zobrazí sa indikátor ).
Pripojenie k zariadeniam
Konektor rozhrania
Spojte kamkordér a zariadenie
Handycam Station.
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
Indikátor prístupu ACCESS
(pevný disk)
Keď indikátor prístupu ACCESS svieti
alebo bliká, kamkordér číta alebo
zapisuje údaje.
SK
17
Indikátory zobrazené počas nahrávania alebo
prehrávania
Nahrávanie videozáznamov
Tlačidlo HOME
Zostávajúca kapacita batérie (približne)
Stav nahrávania ([STBY] (pohotovostný
režim nahrávania) alebo[REC]
(nahrávanie))
Režim nahrávania (HQ/SP/LP)
Nahrávacie/prehrávacie médium
Počítadlo (hodiny/minúty/sekundy)
Nahrávanie statických záberov
Zostávajúci čas nahrávania
Tlačidlo OPTION
Tlačidlo VIEW IMAGES
Nastavenie možnosti Face Index
Veľkosť záberu
Približný počet nasnímateľných
statických záberov/Nahrávacie médium
Tlačidlo návratu
Režim prehrávania
Prezeranie videozáznamov
Číslo práve prehrávaného
videozáznamu/Celkový počet nahratých
videozáznamov
Tlačidlo Predchádzajúci/Nasledujúci
Ovládacie tlačidlá videa
Názov údajového súboru
Číslo aktuálneho statického záberu/
Celkový počet nasnímaných statických
záberov
Prezeranie statických záberov
Priečinok na prehrávanie
Zobrazuje sa, iba ak je nahrávacím
médiom pre statické zábery pamäťová
karta „Memory Stick PRO Duo“.
Tlačidlo prehliadky záberov
Tlačidlo VISUAL INDEX
SK
18
Indikátory označujúce vykonané
zmeny
V strede
Ukazovateľ
IMAGE SIZE
Prehliadka záberov
NightShot plus
Super NightShot plus
Color Slow Shutter
Pripojenie PictBridge
Počas nahrávania/prehrávania sa zobrazujú
nasledovné indikátory označujúce
nastavenia kamkordéra.
Vľavo hore
Vpravo hore

V strede
Vľavo hore
Ukazovateľ
Spodná strana
Ukazovateľ
Význam
Nahrávanie pomocou
samočinného časovača
Blesk/REDEYE REDUC
Nízka hodnota MICREF
LEVEL
WIDE SELECT
BLT-IN ZOOM MIC
Vpravo hore
Ukazovateľ
Upozornenie
Význam
Indikátor Fader
Vypnuté podsvietenie
obrazovky LCD
Vypnutý snímač otrasov
Zapnutý snímač otrasov
Médium vybraté pre
statické zábery

Nahrávanie/prehrávanie
Spodná strana
Význam
Význam
Obrazové efekty
Digitálne efekty
Ručné zaostrenie
SCENE SELECTION


Podsvietenie
Vyváženie bielej farby
Indikátor vypnutia
funkcie SteadyShot
EXPOSURE /
SPOT METER
TELE MACRO
Face Index
 Tipy
Indikátory a ich pozícia sú ilustračné a ich
znázornenie sa môže líšiť od ich skutočného
zobrazenia na zariadení. Podrobné informácie
získate v príručke „Príručka k zariadeniu
Handycam“ (formát PDF).
Dátum a čas nahrávania sa automaticky
zaznamenáva na médium. Tieto údaje sa
počas nahrávania nezobrazia. Môžete ich
však skontrolovať ako [DATA CODE] počas
prehrávania.
SK
19
Vykonávanie rôznych funkcií - ponuka „
„ OPTION“
Ponuku obrazovky zobrazíte stlačením
tlačidla (HOME)  (alebo )/
(OPTION). Informácie o položkách
ponuky nájdete v príručke „Príručka k
zariadeniu Handycam” (formát PDF)
(s. 24).
HOME“ a
Vysvetlenie každej položky ponuky HOME
MENU (HELP)
 Stlačte tlačidlo
(HOME)  (alebo ).
 Dotknite sa položky
(HELP).
Farba spodnej časti tlačidla
(HELP) sa
zmení na oranžovú.
(HOME) 
(HOME) 
(OPTION)
Používanie ponuky HOME MENU
Nastavenia režimu môžete zmeniť podľa
potreby. Stlačením tlačidla (HOME) 
(alebo ) zobrazíte obrazovkovú ponuku.
Položky
ponuky
 Dotknite sa položky, o ktorej chcete získať
viac informácií.
Keď sa dotknete položky, na obrazovke sa
zobrazí jej popis.
Ak chcete možnosť použiť, dotknite sa
tlačidla [YES].
Používanie ponuky OPTION MENU
Ponuka (OPTION) sa zobrazuje
rovnako ako kontextová ponuka v počítači,
ktorá sa zobrazí po kliknutí pravým
tlačidlom myši.
Dotknite sa položky (OPTION), a
potom položky ponuky, ktorú chcete
nastaviť v momente zobrazenia.
Kategória
Položky
ponuky
1 Dotknite sa požadovanej kategórie,
potom položky, ktorej nastavenie
chcete zmeniť.
2 V ďalšej obsluhe postupujte podľa
pokynov sprievodcu na obrazovke.
SK
20
 Tipy
Ak sa požadovaná položka nenachádza na
obrazovke, dotknite sa položiek
/
a
prejdite na inú stranu.
Ak chcete obrazovku HOME MENU skryť,
dotknite sa položky
.
Počas aktuálneho nahrávania alebo prehrávania
nie je možné vybrať ani súčasne používať
položky zobrazené sivou farbou.
Karta
1 Dotknite sa požadovanej karty,
potom položky, ktorej nastavenie
chcete zmeniť.
2 Po dokončení nastavenia sa
dotknite tlačidla
.
 Poznámky
Ak
sa požadovaná položka na obrazovke
nenachádza, vyberte inú kartu. Ak neviete
položku nikde nájsť, funkcia v danej situácii nie
je dostupná.
Ponuka
(OPTION) nie je v režime Easy
Handycam dostupná.
Položky ponuky HOME MENU
Kategória
Kategória
MOVIE
SETTINGS
(CAMERA)
MOVIE*1
PHOTO*1
Kategória
(VIEW IMAGES)
VISUAL
INDEX*1
INDEX*1
INDEX*1
PLAYLIST
Kategória
PHOTO
SETTINGS
(OTHERS)
[ DELETE], [ DELETE]
PHOTO
CAPTURE
MOVIE DUB [DUB by select], [DUB by
date], [ DUB ALL]
PHOTO
[COPY by select],
COPY
[COPY by date]
EDIT
[ DELETE],
PLAYLIST
EDIT
PRINT
USB
CONNECT
Kategória
MOVIE
MEDIA
SET*1
PHOTO
MEDIA
SET*1
MEDIA
INFO
MEDIA
FORMAT*1
REPAIR
IMG.DB F.
[
DELETE], [DIVIDE]
[ ADD], [ ADD by
date], [ ERASE],
[ ERASE ALL],
[ MOVE]
[ USB CONNECT],
[ USB CONNECT],
[DISC BURN]
(MANAGE MEDIA)
[HDD], [MEMORY STICK]
[REC MODE],
[NIGHTSHOT LIGHT],
[WIDE SELECT],
[DIGITAL ZOOM],
[STEADYSHOT],
[AUTO SLW SHUTTR],
[GUIDEFRAME],
[ REMAINING SET],
[ INDEX SET]*1
[ IMAGE SIZE]*1, [FILE
NO.], [NIGHTSHOT
LIGHT], [GUIDEFRAME],
[FLASH MODE]*1*2,
[FLASH LEVEL]*2,
[REDEYE REDUC]*2
VIEW
[DATA CODE],
IMAGES SET [ DISPLAY]
SOUND/
[VOLUME]*1, [BEEP]*1,
DISP SET*3
[LCD BRIGHT], [LCD BL
LEVEL], [LCD COLOR]
OUTPUT
[TV TYPE],
SETTINGS
[DISP OUTPUT]
CLOCK/
[CLOCK SET]*1, [AREA
LANG
SET], [SUMMERTIME],
[ LANGUAGE SET]*1
GENERAL
[DEMO MODE],
SET
[CALIBRATION],
[A.SHUT OFF], [QUICK
ON STBY], [REMOTE
CTRL]*2, [DROP SENSOR]
Nahrávanie/prehrávanie
DELETE*1
(SETTINGS)
*1 Túto položku je možné nastaviť počas operácie
v režime Easy Handycam.
*2DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E
*3Názov ponuky sa zmení na [SOUND
SETTINGS] v režime Easy Handycam.
[HDD], [MEMORY STICK]
[HDD], [MEMORY STICK]
[HDD], [MEMORY STICK]
SK
21
Ukladanie záberov
Položky ponuky OPTION MENU
Položky, ktoré je možné nastaviť len
v ponuke OPTION MENU, budú popísané
nižšie.
Karta
[FOCUS], [SPOT FOCUS], [TELE
MACRO], [EXPOSURE], [SPOT METER],
[SCENE SELECTION], [WHITE BAL.],
[COLOR SLOW SHTR], [S. NIGHTSHOT
PLS]
Karta
[FADER], [D.EFFECT], [PICT.EFFECT]
Karta
[BLT-IN ZOOM MIC], [MICREF LEVEL],
[SELF-TIMER]

(karta závisí od situácie/žiadna karta)
[SLIDE SHOW], [SLIDE SHOW SET],
[COPIES], [DATE/TIME], [SIZE]
Z dôvodu obmedzenej kapacity média
ukladajte obrazové údaje aj na externé
médium, napríklad disk DVD-R alebo do
počítača.
Zábery nasnímané kamkordérom môžete
uložiť podľa nižšie popísaného postupu.
Používanie počítača
Použitím softvéru „Picture Motion
Browser“ na dodanom disku CDROM, môžete uložiť snímky nahraté na
kamkordéri. Ďalšie informácie získate v
príručke „PMB Guide“ na dodanom disku
CD-ROM.
Vytvorenie disku DVD jediným dotykom (One
Touch Disc Burn)
Zábery nasnímané kamkordérom na pevný
disk môžete veľmi jednoducho uložiť
priamo na disk DVD stlačením tlačidla
(DISC BURN).
Ukladanie záberov do počítača (Easy PC
Back-up)
Zábery nasnímané kamkordérom môžete
uložiť na pevný disk počítača.
Vytvorenie disku DVD s vybratými zábermi
Zábery importované do počítača môžete
uložiť na disk DVD. Zábery môžete aj
upraviť.
Pripojenie kamkordéra k iným
zariadeniam
Podrobnosti nájdete v príručke „Príručka k
zariadeniu Handycam“ (formát PDF).
Pripojenie prostredníctvom prípojného
kábla A/V
Kopírovať môžete na videorekordéry a
zariadenia DVD/HDD.
SK
22
Odstraňovanie záberov
Pripojenie prostredníctvom kábla USB
Kopírovať môžete prostredníctvom
zariadení zapisujúcich na disky DVD, atď,
ktoré sú kompatibilné s filmami.
 Tipy
Videozáznamy a statické zábery môžete
kopírovať z pevného disku na pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“.
Dotknite sa položky (HOME) 
(OTHERS)  [MOVIE DUB]/
[PHOTO COPY].
Predtým než použijete samotnú funkciu,
zvoľte pamäťové médium, na ktorom sa
nachádzajú zábery, ktoré chcete vymazať
(s. 11).
Odstraňovanie videozáznamov
1 Dotknite sa položky
(HOME) 
(OTHERS)  [DELETE].
DELETE].
3 Dotknite sa položky [
DELETE].
Nahrávanie/prehrávanie
2 Dotknite sa položky [
4 Dotknite sa videozáznamu, ktorý
chcete odstrániť.
Vybratý videozáznam sa označí
značkou .
5 Dotknite sa položky
 [YES] 
.
Odstránenie všetkých videozáznamov naraz
V kroku 3 sa dotknite položky [ DELETE
ALL]  [YES]  [YES] 
.
Odstránenie statických záberov
 V kroku 2 sa dotknite položky [ DELETE].
 Dotknite sa položky [ DELETE] a potom
sa dotknite statického záberu, ktorý chcete
odstrániť.
Vybratý statický záber sa označí značkou .
 Dotknite sa položky
 [YES] 
.
 Tipy
Ak chcete z média odstrániť všetky statické
zábery, v kroku  sa dotknite položky
[ DELETE ALL]  [YES]  [YES] 
.
SK
23
Práca s počítačom
Práca s počítačom
Príručka/softvér, ktorý sa má
nainštalovať
„Príručka k zariadeniu Handycam“ (formát
PDF)
„Príručka k zariadeniu Handycam“
(formát PDF) podrobne opisuje kamkordér
a rovnako aj jeho použitie v praxi.
„Picture Motion Browser“ (iba pre
používateľov systému Windows)
 Kliknite na položku [Handycam Handbook].
Zobrazí sa obrazovka inštalácie príručky
„Príručka k zariadeniu Handycam“ (formát
PDF).
„Picture Motion Browser“ je dodávaný
softvér. Môžete vykonávať nasledujúce
činnosti.
 Vytvorenie
disku DVD jedným dotykom
záberov do počítača
 Úprava importovaných záberov
 Vytvorenie disku DVD
 Importovanie
 Poznámky
Dodávaný
softvér „Picture Motion Browser“
počítače s operačným systémom Macintosh
nepodporujú. Informácie o pripojení počítača
s operačným systémom Macintosh ku
kamkordéru nájdete na nasledujúcej webovej
lokalite.
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/ms/sk/
Inštalácia a prezeranie príručky
„Príručka k zariadeniu Handycam“
(formát PDF)
Ak chcete zobraziť príručku „Príručka
k zariadeniu Handycam“ (formát PDF),
musíte nainštalovať do počítača program
Adobe Reader.
Pokračujte v inštalácii aj v prípade, keď sa
zobrazí obrazovka potvrdenia neznámeho
vydavateľa.
 Zapnite počítač.
 Vložte disk CD-ROM (dodáva sa) do diskovej
jednotky v počítači.
Zobrazí sa obrazovka výberu inštalácie.
SK
24
 Vyberte požadovaný jazyk a typ zariadenia
Handycam a potom kliknite na položku
[Handycam Handbook (PDF)].
Inštalácia sa začne. Po jej ukončení sa na
pracovnej ploche počítača zobrazí ikona s
odkazom na príručku „Príručka k zariadeniu
Handycam“ (PDF).
Označenie typu zariadenia Handycam je
vytlačené na jeho spodnej strane.
 Kliknite na tlačidlo [Exit]  [Exit] a potom
disk CD-ROM vyberte z diskovej jednotky v
počítači.
Ak chcete otvoriť súbor „Príručka k
zariadeniu Handycam“ (vo formáte PDF),
dvakrát kliknite na ikonu s odkazom.
 Tipy
V prípade, že používate operačný systém
Macintosh, postupujte podľa nižšie uvedených
krokov.
 Zapnite počítač.
 Vložte disk CD-ROM (dodáva sa) do
diskovej jednotky v počítači.
 Na disku CD-ROM otvorte priečinok,
v ktorom sa nachádza príručka
[Handbook], dvakrát kliknite na
priečinok [SK] a pomocou myši presuňte
príručku „Príručka k zariadeniu
Handycam“ do počítača.
Ak chcete otvoriť súbor „Príručka k
zariadeniu Handycam“ (vo formáte
PDF), dvakrát kliknite na súbor
„Handbook.pdf“.
Inštalácia softvéru „Picture Motion
Browser“
 Systémové požiadavky
Ďalšie informácie získate na webovej
lokalite podpory.
OS: Microsoft Windows 2000 Professional
SP4, Windows XP SP2*, Windows
Vista*
 Poznámky
Prihláste
sa ako administrátor pre
inštaláciu.
Pred inštaláciou softvéru ukončite všetky
spustené programy v počítači.
 Vložte dodaný disk CD-ROM do diskovej
jednotky v počítači.
Zobrazí sa obrazovka inštalácie.
* 64-bitové vydania a Starter (Edition) nie sú
podporované.
Vyžaduje sa štandardná inštalácia.
Funkčnosť nie je zaručená, ak bol
vyššie uvedený operačný systém (OS)
aktualizovaný alebo ak sa nachádza
v prostredí s viacerými operačnými
systémami.
Procesor: Intel Pentium III 1 GHz alebo
rýchlejší
Pevný disk: Veľkosť disku potrebná
na inštaláciu: približne 500 MB (pri
tvorbe videozáznamov DVD sa môže
vyžadovať 5 GB a viac.)
Obrazovka: minimálne 1 024 × 768 bodov
Iné: Port USB  (musí byť poskytnutý ako
štandard, odporúča sa Hi-Speed USB
(kompatibilný s rozhraním USB 2.0)),
zapisovateľná jednotka disku DVD
(na inštaláciu je potrebná jednotka
CD-ROM)
 Inštalácia softvéru
Pred pripojením kamkordéra k počítaču
musíte do počítača so systémom
Windows nainštalovať softvér.
Inštalácia je potrebná iba pri prvom
spustení.
Obsah, ktorý sa má nainštalovať, a postup
inštalácie sa môže líšiť v závislosti od vášho
OS.
 Skontrolujte, či kamkordér nie je pripojený k
počítaču.
 Zapnite počítač.
 Dvakrát kliknite na položku
[SONYPICTUTIL (E:)] (CD-ROM)
(jednotka CD).*
Práca s počítačom
Pamäť: 256 MB alebo viac
Ak sa obrazovka inštalácie nezobrazí
 Kliknite na tlačidlo [Start] a potom na
položku [My Computer]. (v systéme
Windows 2 000 dvakrát kliknite na
priečinok [My Computer].)
* Názvy jednotiek (napr. (E:)) sa môžu
líšiť v závislosti od počítača.
 Na obrazovke inštalácie počítača kliknite na
položku [Install].
 Vyberte jazyk, v ktorom sa aplikácia
nainštaluje, a kliknite na tlačidlo [Next].
 Ak sa zobrazí obrazovka na potvrdenie
pripojenia, pripojte kamkordér k počítaču
podľa krokov uvedených nižšie.
Pre typ DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E:
 Pripojte sieťový adaptér k zariadeniu
Handycam Station a do sieťovej zásuvky.
 Kamkordér upevnite do zariadenia
Handycam Station a otočením prepínača
POWER zariadenie zapnite.
 Prepojte konektorovú zásuvku  (USB)
zariadenia Handycam Station do
konektora  (USB) počítača pomocou
dodaného kábla USB.
Na obrazovke LCD kamkordéra sa
automaticky zobrazí obrazovka [USB
SELECT].
 Na obrazovke [USB SELECT]
kamkordéra sa dotknite položky [ USB
CONNECT] alebo [ USB CONNECT].
SK
25
Pre typ DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E:
 Sieťový adaptér pripojte ku kamkordéru
a k sieťovej zásuvke a potom otočením
prepínača POWER kamkordér zapnite.
 Prepojte konektorovú zásuvku  (USB)
kamkordéra do konektora  (USB)
počítača pomocou dodaného kábla USB.
Na obrazovke LCD kamkordéra sa
automaticky zobrazí obrazovka [USB
SELECT].
 Na obrazovke [USB SELECT]
kamkordéra sa dotknite položky [ USB
CONNECT] alebo [ USB CONNECT]
.
 Kliknite na tlačidlo [Continue].
 Prečítajte si dokument [License Agreement]
a ak s podmienkami zmluvy súhlasíte,
začiarknite políčko [I accept the terms of
the license agreement] a potom kliknite na
tlačidlo [Next].
 Potvrďte nastavenia inštalácie a potom
kliknite na tlačidlo [Install].
 Poznámky
Aj
keď sa zobrazí obrazovka s výzvou
na reštartovanie počítača, ešte to nie
je potrebné. Počítač reštartujte až po
dokončení inštalácie.
Autentifikácia môže chvíľu trvať.
 Riaďte sa pokynmi k inštalácii softvéru
uvedenými na obrazovke.
V závislosti od počítača možno budete
musieť nainštalovať softvér tretej strany.
Keď sa zobrazí inštalačná obrazovka,
nainštalujte požadovaný softvér podľa
pokynov.
 Ak je to nutné pre ukončenie inštalácie,
reštartujte váš počítač.
 Disk CD-ROM vyberte z diskovej jednotky v
počítači.
SK
26
Odpojenie kábla USB
 Kliknite na ikonu
 [Safely remove USB
Mass Storage Device]  [OK] (iba v systéme
Windows 2000) na paneli úloh v pravej
spodnej časti obrazovky počítača.
 Dotknite sa tlačidla [END]  [YES] na
obrazovke kamkordéra.
 Odpojte kábel USB.
 Používanie programu „Picture
Motion Browser“
Ak chcete spustiť softvér „Picture Motion
Browser“, kliknite na tlačidlo [Start] 
[All Programs]  [Sony Picture Utility]
 [PMB - Picture Motion Browser].
Základné informácie o obsluhe programu
„Picture Motion Browser“ nájdete v
príručke „PMB Guide“.
Ak chcete zobraziť príručku „PMB
Guide“, kliknite na tlačidlo [Start]  [All
Programs]  [Sony Picture Utility] 
[Help]  [PMB Guide].
 Tipy
Ak sa nezobrazí obrazovka [USB SELECT],
dotknite sa tlačidiel
(HOME) 
(OTHERS)  [USB CONNECT].
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak sa pri používaní kamkordéra vyskytne
problém, na riešenie použite nasledujúcu
tabuľku. Ak problém naďalej pretrváva,
odpojte zdroj napájania a obráťte sa na
obchodného zástupcu spoločnosti Sony.
Poznámky pred odoslaním kamkordéra do
servisu
V
závislosti od problému môže byť potrebné
obnovenie alebo výmena súčasného pevného
disku kamkordéra. V takom prípade sa
odstránia všetky údaje uložené na pevnom
disku. Skôr, ako dáte kamkordér do servisu,
nahrajte údaje na interný pevný disk (pozrite
príručku „Príručka k zariadeniu Handycam“
(formát PDF)) na inom zariadení (záloha).
Spoločnosť Sony neručí za žiadne straty údajov.
Počas opráv môžu pracovníci spoločnosti Sony
kontrolovať malý objem údajov na pevnom
disku, aby zistili, kde je problém. Obchodný
zástupca spoločnosti Sony nebude žiadne údaje
kopírovať ani uchovávať.
Informácie o príznakoch kamkordéra nájdete
v príručke „Príručka k zariadeniu Handycam“
(formát PDF) a informácie o pripojení
kamkordéra k počítaču v príručke „PMB
Guide“.
Ku
kamkordéru pripojte nabitú batériu
(s. 7).
Pripojte konektor sieťového adaptéra do
sieťovej zásuvky (s. 7).
Kamkordér nefunguje ani po zapnutí
napájania.
Po
zapnutí napájania chvíľu trvá, kým sa dá
s kamkordérom snímať. Nie je to porucha.
 Sieťový adaptér odpojte zo sieťovej
zásuvky alebo vyberte batériu. Približne
po 1 minúte zdroj znova pripojte. Ak
kamkordér naďalej nepracuje, stlačte
pomocou ostrého predmetu tlačidlo
RESET (s. 16). (Po stlačení tlačidla RESET
sa obnovia všetky nastavenia vrátane
hodín.)
Teplota kamkordéra nebezpečne stúpla.
Vypnite kamkordér a na chvíľu ho odložte
na chladné miesto.
kamkordéra nebezpečne klesla.
Vypnite kamkordér a odneste ho na
teplejšie miesto. Nechajte kamkordér
na chvíľu na teplom mieste a potom ho
zapnite.
Kamkordér sa zahrieva.
Príčinou
je dlhotrvajúce zapnutie
napájania. Nie je to porucha.
Napájanie sa zrazu preruší.
Použite sieťový adaptér.
zapnite kamkordér.
Nabite batériu (s. 7).

Znovu
Stlačením tlačidla START/STOP
alebo PHOTO sa nespustí nahrávanie
záberov.
Nastavte
prepínač POWER do polohy
(videozáznam) alebo (statický záber)
(s. 10).
 V režime spánku sa zábery nedajú snímať.
Stlačte tlačidlo QUICK ON (s. 17)
Kamkordér ešte nahráva práve nasnímané
zábery na pevný disk. Počas tohto procesu
nemôžete robiť nové nahrávky.
Médium kamkordéra je plné. Odstráňte
nepotrebné zábery (s. 23).
Celkový počet videozáznamov alebo
statických záberov prekračuje kapacitu
média. Odstráňte nepotrebné zábery
(s. 23).
Riešenie problémov
Napájanie sa nezapne.
Teplota
Nahrávanie sa zastaví.
Teplota
kamkordéra nebezpečne stúpla/
klesla. Vypnite kamkordér a na chvíľu ho
odložte na chladné/teplé miesto.
Program „Picture Motion Browser“ sa
nedá nainštalovať.
Skontrolujte
odporúčané počítačové
prostredie požadované na inštaláciu
„Picture Motion Browser“.
Softvér „Picture Motion Browser“
nainštalujte prehľadne (s. 25).
SK
27
Program „Picture Motion Browser“
nefunguje správne.
Ukončite
program „Picture Motion
Browser“ a reštartujte počítač.
Kamkordér nebol počítačom
rozpoznaný.
USB počítača odpojte všetky
zariadenia okrem klávesnice, myši a
kamkordéra.
Odpojte z počítača kábel USB a zariadenie
Handycam Station, reštartujte počítač
a potom opätovne počítač a kamkordér
prepojte v správnom poradí.
Indikátory/Správy
Príčiny/Riešenie
E:20: /
E:31: /
E:61: /
E:62: /
E:91: /
E:94:
Vyskytla
Z konektora
101-0001
Zobrazenie funkcie vlastnej
diagnostiky a výstražné indikátory
Ak sa na obrazovke LCD zobrazia
indikátory, skontrolujte nasledujúce body.
Ak sa problém nevyrieši ani po viacerých
pokusoch, obráťte sa na obchodného
zástupcu spoločnosti Sony alebo na miestne
autorizované servisné stredisko spoločnosti
Sony.
Indikátory/Správy
Príčiny/Riešenie
C:04:
Batéria
C:13: /
C:32:
SK
28
nie je typu
„InfoLITHIUM“ (séria
H). Použite batériu
„InfoLITHIUM“ (séria
H) (s. 7).
Bezpečne zapojte
konektor DC
sieťového adaptéra do
konektorovej zásuvky
DC IN zariadenia
Handycam Station alebo
kamkordéra (s. 7).
Odpojte zdroj
napájania. Znova ho
pripojte a pokračujte v
práci s kamkordérom.

sa porucha,
ktorú nemôžete
samostatne odstrániť.
Obráťte sa na
obchodného zástupcu
spoločnosti Sony
alebo na najbližšie
autorizované servisné
stredisko spoločnosti
Sony. Oznámte im
5-číselný kód začínajúci
písmenom „E“.
Súbor je poškodený a
nedá sa čítať.
Na pevnom disku
kamkordéra sa
pravdepodobne vyskytla
chyba.
Odstráňte nepotrebné
zábery.
Batérie sú skoro úplne
vybité.
Teplota kamkordéra
sa nebezpečne zvyšuje.
Vypnite kamkordér a
na chvíľu ho odložte na
chladné miesto.
Teplota kamkordéra
nebezpečne klesla.
Kamkordér zahrejte.
Indikátory/Správy
Príčiny/Riešenie
Ak
Indikátory/Správy
Príčiny/Riešenie
Roztrasenie
kamery
sa častejšie vyskytuje,
ak je množstvo svetla
nedostatočné. Použite
blesk.
(DCR-SR55E/SR65E/
SR75E/SR85E)
Roztrasenie kamery
sa vyskytuje, ak je
kamkordér nestabilný.
Pri snímaní držte
kamkordér pevne
oboma rukami.
Výstražný indikátor
roztrasenia kamkordéra
však nezmizne.
Médium je plné.
Statické zábery sa počas
spracovania nedajú
snímať. Chvíľu počkajte
a potom pokračujte v
snímaní.
Snímač otrasov
aktivovaný. Funkcia
prehrávania/nahrávania
môže byť vypnutá.
Riešenie problémov

indikátor pomaly
bliká, dochádza voľné
miesto na pamäťovom
médiu.
Nie je vložená žiadna
pamäťová karta
„Memory Stick PRO
Duo“ (s. 12).
Ak indikátor bliká
rýchlo, nie je na
snímanie záberov
dostatok voľného
miesta. Vymažte
nepotrebné zábery,
alebo zálohujte
zábery na inom
pamäťovom médiu
(s.22) a pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO
Duo“ naformátujte.
Súbor databázy
obrázkov je poškodený.
Pamäťová karta
„Memory Stick PRO
Duo“ je poškodená.
Pamäťová karta
„Memory Stick
PRO Duo“ nie je
naformátovaná správne.
V kamkordéri je
vložená nekompatibilná
pamäťová karta
„Memory Stick PRO
Duo“.
Prístup na pamäťovú
kartu „Memory
Stick PRO Duo“ bol
obmedzený iným
zariadením.
Vyskytla sa chyba
blesku.
(DCR-SR55E/SR65E/
SR75E/SR85E)
SK
29
Ďalšie informácie
Odporúčania
Informácie o používaní a údržbe
Kamkordér
SK
30
a príslušenstvo nepoužívajte a
neskladujte na nasledujúcich miestach:
 Na príliš horúcom, chladnom alebo vlhkom
mieste. Kamkordér a príslušenstvo nikdy
nevystavujte teplotám nad 60 °C , napríklad
na miestach vystavených priamemu
slnečnému žiareniu, v blízkosti ohrievačov
alebo v aute zaparkovanom na slnku. Môžu
sa deformovať alebo poškodiť.
 V blízkosti silného magnetického poľa alebo
mechanických vibrácií. Kamkordér sa môže
pokaziť.
 V blízkosti silných rádiových vĺn alebo
žiarenia. Kamkordér môže nesprávne
nahrávať.
 V blízkosti prijímačov vĺn AM a
videozariadení. Môže sa vyskytnúť šum.
 Na pieskovej pláži alebo v akomkoľvek
prašnom prostredí. Ak sa do kamkordéra
dostane piesok alebo prach, môže sa pokaziť.
V niektorých prípadoch sa táto porucha nedá
odstrániť.
 V blízkosti okien alebo vo vonkajšom
prostredí, kde môže byť obrazovka LCD alebo
objektív vystavený priamemu slnečnému
žiareniu. Poškodzuje to obrazovku LCD.
Kamkordér používajte pri jednosmernom
napätí 6,8 V/7,2 V (batéria) alebo 8,4 V (sieťový
adaptér).
Ak chcete prístroj používať na jednosmerné
alebo striedavé napätie, použite príslušenstvo
odporúčané v tomto návode na používanie.
Nenechajte kamkordér navlhnúť, napríklad
od dažďa alebo morskej vody. Ak kamkordér
navlhne, môže sa pokaziť. V niektorých
prípadoch sa táto porucha nedá odstrániť.
Ak sa do zariadenia dostane akýkoľvek pevný
predmet alebo tekutina, odpojte kamkordér
od siete a pred ďalším použitím ho nechajte
skontrolovať obchodným zástupcom
spoločnosti Sony.
S prístrojom zaobchádzajte opatrne,
nerozoberajte ho, neupravujte, nebúchajte
naň, nenechajte ho spadnúť ani naň nestúpajte.
Zvláštnu pozornosť a obozretnosť venujte
zaobchádzaniu s objektívom.
Ak kamkordér nepoužívate, prepínač POWER
nastavte do polohy OFF (CHG).
Kamkordér pri používaní nezakrývajte
predmetmi, napríklad uterákom. Mohlo by to
spôsobiť zvýšenie teploty vnútri zariadenia.
Napájací
kábel odpájajte ťahaním za zástrčku,
nie za kábel.
Nepoškoďte sieťový kábel napríklad tým, že
naň položíte ťažký predmet.
Kovové kontakty udržujte čisté.
Diaľkový ovládač a gombíkovú batériu udržujte
mimo dosahu detí. Pri náhodnom prehltnutí
batérie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E).
Ak z batérie vytečie tekutý elektrolyt:
 obráťte sa na miestne autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony.
 umyte všetku tekutinu, ktorá sa dostala na
vašu pokožku.
 ak sa vám tekutina dostane do očí, vymyte ich
väčším množstvom vody a navštívte lekára.
 Ak kamkordér dlhší čas nepoužívate
Občas
ho zapnite a približne na 3 minúty
spustite prehrávanie alebo nahrávajte zábery.
Pred uskladnením batériu úplne vybite.
Obrazovka LCD
Na
obrazovku LCD príliš netlačte, mohli by ste
ho poškodiť.
Pri používaní kamkordéra v chladnom
prostredí sa môže na obrazovke LCD zobraziť
zostatkový obraz. Nie je to porucha.
Pri používaní kamkordéra sa môže zadná strana
obrazovky LCD zahrievať. Nie je to porucha.
 Čistenie obrazovky LCD
Obrazovku LCD znečistenú odtlačkami
prstov alebo prachom odporúčame čistiť
jemnou handričkou. Ak použijete súpravu
na čistenie obrazovky LCD (voliteľné
príslušenstvo), čistiacu tekutinu neaplikujte
priamo na obrazovku LCD. Používajte
čistiaci papier namočený v čistiacej
tekutine.
Zaobchádzanie s krytom zariadenia
Ak
sa kryt zariadenia znečistí, vyčistite telo
kamkordéra mäkkou handričkou mierne
navlhčenou vo vode a potom utrite kryt suchou
mäkkou handričkou.
Ak chcete zabrániť poškodeniu povrchovej
úpravy zariadenia, vyhnite sa nasledujúcim
situáciám:
 Používaniu
chemikálií, napríklad riedidla,
benzínu, alkoholu, chemických látok,
repelentov, insekticídov a opaľovacieho
krému.
 Manipulácii s kamkordérom rukami
znečistenými od látok uvedených vyššie.
 Dlhotrvajúcemu ponechaniu tela zariadenia
v kontakte s gumovými alebo vinylovými
predmetmi.
Výmena batérie diaľkového ovládača
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
 Stlačte plôšku a nechtom vysuňte puzdro na
batériu.
 Novú batériu umiestnite tak, aby znak +
smeroval nahor.
 Puzdro na batériu vsuňte späť do diaľkového
ovládača, kým nebudete počuť kliknutie.
Údržba a skladovanie objektívu
V
nasledujúcich prípadoch vyčistite povrch
objektívu mäkkou handričkou:
 ak sú na povrchu objektívu odtlačky prstov.
 ak sa kamkordér používa v horúcom alebo
vlhkom prostredí.
 ak sa objektív používa v prostredí s vysokým
obsahom soli, napríklad na pobreží mora.
Objektív skladujte na dobre vetranom, čistom a
bezprašnom mieste.
Ak chcete predísť znehodnoteniu, pravidelne
čistite objektív podľa popisu uvedeného vyššie.
Kamkordér sa uchová dlhý čas v optimálnom
stave, ak ho aspoň raz za mesiac použijete.
Nabíjanie vopred nainštalovanej
nabíjateľnej batérie
 Postup
Použitím dodávaného sieťového adaptéra
pripojte kamkordér do elektrickej zásuvky
a nechajte ho aspoň 24 hodín s prepínačom
POWER nastaveným v polohe OFF (CHG).
VÝSTRAHA
Batéria môže pri nesprávnom používaní
vybuchnúť. Batériu nenabíjajte,
nerozoberajte ani neodhadzujte do ohňa.
Keď
je lítiová batéria slabá, operačná
vzdialenosť diaľkového ovládača sa môže skrátiť
alebo zariadenie nemusí fungovať správne.
V takom prípade nahraďte batériu novou
lítiovou batériou Sony CR2025. Pri používaní
iného typu batérie môže dôjsť k požiaru alebo
výbuchu.
Ďalšie informácie
Kamkordér má vopred nainštalovanú
nabíjateľnú batériu, ktorá umožňuje
uchovanie dátumu, času a ďalších
nastavení aj vtedy, keď je prepínač POWER
nastavený do polohy OFF (CHG). Vopred
nainštalovaná nabíjateľná batéria sa nabíja
vždy pri pripojení kamkordéra do sieťovej
zásuvky cez sieťový adaptér, alebo ak je
pripojená hlavná batéria. Ak sa kamkordér
približne 3 mesiace vôbec nepoužíva,
batéria sa úplne vybije. Kamkordér
používajte po nabití vopred nainštalovanej
nabíjateľnej batérie.
Aj keď nie je vopred nainštalovaná
nabíjateľná batéria nabitá, fungovanie
kamkordéra to neovplyvní, ak nebudete
nahrávať informácie o dátume.
Karta
SK
31
Technické údaje
Systém
Formát kompresie videa: MPEG2/JPEG (statické
zábery)
Formát kompresie zvuku: Dolby Digital 2ch
Dolby Digital Stereo Creator
Videosignál: farebný PAL, štandard CCIR
Pevný disk
DCR-SR35E/SR45E: 30 GB
DCR-SR36E/SR46E/SR55E/SR65E: 40 GB
DCR-SR75E/SR85E: 60 GB
Pri meraní kapacity média sa 1 GB rovná
jednej miliarde bajtov, pričom časť sa
použije na spravovanie údajov.
Formát nahrávania
Videozáznam: MPEG2-PS
Statický záber: Exif*1 Ver.2,2
Zobrazovacie zariadenie
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E
Zariadenie typu CCD (Charge Coupled
Device) s veľkosťou 2,25 mm (typ 1/8)
Rozlíšenie (hrubé): približne 800 000 pixlov
Efektívne rozlíšenie (videozáznam, 16:9):
približne 490 000 pixlov
Efektívne rozlíšenie (statický záber, 16:9):
približne 310 000 pixlov
Efektívne rozlíšenie (statický záber, 4:3):
približne 410 000 pixlov
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E
Zariadenie typu CCD (Charge Coupled
Device) s veľkosťou 3,0 mm (typ 1/6)
Rozlíšenie (hrubé): približne 1 070 000
pixlov
Efektívne rozlíšenie (videozáznam, 16:9):
približne 670 000 pixlov
Efektívne rozlíšenie (statický záber, 16:9):
približne 750 000 pixlov
Efektívne rozlíšenie (statický záber, 4:3):
približne 1 000 000 pixlov
Objektív
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E
Carl Zeiss Vario-Tessar
Optické priblíženie: 40 ×, digitálne
priblíženie: 80 ×, 2 000 ×
Priemer filtra: 30 mm
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E
Carl Zeiss Vario-Tessar
Optické priblíženie: 25 ×, digitálne
priblíženie: 50 ×, 2 000 ×
Priemer filtra: 30 mm
SK
32
Ohnisková vzdialenosť
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E
F=1,8 - 4,1
f=1,9 - 76,0 mm
Ohnisková vzdialenosť prepočítaná pre
fotoaparát formátu 35 mm
Pre videozáznamy: 41 - 1 640 mm (16:9)*2
Pre statické zábery: 48 - 1 920 mm (4:3)
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E
F=1,8 - 3,2
f=2,5 - 62,5 mm
Ohnisková vzdialenosť prepočítaná pre
fotoaparát formátu 35 mm
Pre videozáznamy: 41 - 1 189 mm (16:9)*2
Pre statické zábery: 36 - 900 mm (4:3)
Teplota farieb: [AUTO], [ONE PUSH],
[INDOOR] (3 200 K), [OUTDOOR]
(5 800 K)
Minimálna úroveň osvetlenia
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E
6 lx (lux) (keď je funkcia [AUTO SLW
SHUTTR] nastavená na hodnotu [ON],
rýchlosť uzávierky 1/25 s.)
0 lx (luxov) (pri funkcii NightShot plus)
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E
8 lx (lux) (keď je funkcia [AUTO SLW
SHUTTR] nastavená na hodnotu [ON],
rýchlosť uzávierky 1/25 s.)
0 lx (luxov) (pri funkcii NightShot plus)
*1„Exif“ je formát súborov pre statické obrázky
vyvinutý asociáciou JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association). Súbory v tomto formáte
môžu obsahovať doplnkové informácie, ako
napríklad informácie o nastavení kamkordéra v
čase nahrávania.
*2Hodnoty ohniskovej vzdialenosti sú
skutočnými hodnotami, ktoré vychádzajú z
načítania pixlov v širokouhlom zábere.
Vyrobené na základe licencie od spoločnosti
Dolby Laboratories.
Vstupné a výstupné konektory
Konektor pre diaľkový ovládač A/V: Konektor
výstupu audio/video
Konektor USB: mini-B
(DCR-SR35E/SR36E/SR55E/SR75E: len
výstup)
Obrazovka LCD
Sieťový adaptér AC-L200/L200B
Obraz: 6,7 cm (typ 2,7, pomer strán 16:9)
Požiadavky na napájanie: Striedavé napätie 100 V
- 240 V, 50/60 Hz
Celkový počet pixlov: 123 200 (560 × 220)
Spotreba prúdu: 0,35 - 0,18 A
Všeobecné
Spotreba: 18 W
Požiadavky na napájanie: 6,8 V/7,2 V (batéria)
8,4 V (sieťový adaptér)
Výstupné napätie: jednosmerné napätie 8,4 V*
Priemerná spotreba energie: počas snímania pri
normálnom osvetlení.
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E: 2,8 W
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E: 3,0 W
Skladovacia teplota: -20°C až + 60°C
Prevádzková teplota: 0°C až + 40°C
Skladovacia teplota: -20°C až + 60°C
Rozmery (približne): 76,3 × 76,6 × 112,8 mm
(š×v×h) vrátane vyčnievajúcich častí
s pripojenou dodanou batériou
Hmotnosť (približne)
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E
350 g - len hlavná jednotka
400 g - vrátane dodávanej nabíjateľnej
batérie
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E
360 g - len hlavná jednotka
410 g - vrátane dodávanej nabíjateľnej
batérie
Handycam Station DCRA-C200
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
Vstupné a výstupné konektory
Prevádzková teplota: 0°C až + 40°C
Rozmery (približne): 48 × 29 × 81 mm (š×v×h)
bez vyčnievajúcich častí
Hmotnosť (približne): 170 g bez sieťového
napájacieho kábla
* Ďalšie technické parametre sú uvedené na
štítku sieťového adaptéra.
Nabíjateľná batéria
NP-FH40
Maximálne výstupné napätie: jednosmerné 8,4 V
Výstupné napätie: jednosmerné 7,2 V
Kapacita: 4,9 wh (680 mAh)
Typ: Lítium-iónová
Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť
bez predchádzajúceho upozornenia.
Konektor A/V OUT: Konektor výstupu audio/
video
Ďalšie informácie
Konektor USB: mini-B
(DCR-SR55E/SR75E: len výstup)
SK
33
Ochranné známky
„Handycam“
a
sú
registrované ochranné známky spoločnosti
Sony Corporation.
„Memory Stick“, „
“, „Memory Stick Duo“,
„
“, „Memory Stick PRO
Duo“, „
“, „Memory
Stick PRO-HG Duo“,
„
“, „Memory Stick
Micro“, „MagicGate“, „
“,
„MagicGate Memory Stick“ a „MagicGate
Memory Stick Duo“ sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky spoločnosti
Sony Corporation.
„InfoLITHIUM“ je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
Dolby a značka dvojité D sú ochranné známky
spoločnosti Dolby Laboratories.
Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista a DirectX sú ochrannými
alebo registrovanými ochrannými známkami
americkej spoločnosti Microsoft Corporation v
USA a v iných krajinách.
Macintosh a Mac OS sú registrované ochranné
známky spoločnosti Apple Inc. v USA a v iných
krajinách.
Intel, Intel Core, a Pentium sú ochranné
známky alebo registrované ochranné
známky spoločnosti Intel Corporation alebo
jej dcérskych spoločností v USA a v iných
krajinách.
Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat
sú registrované ochranné známky alebo
ochranné známky spoločnosti Adobe Systems
Incorporated v USA a v iných krajinách.
Všetky ostatné názvy produktov uvedené v
tomto dokumente môžu byť ochranné alebo
registrované ochranné známky príslušných
spoločností. Okrem toho,  a „“ nie sú v
príručke uvedené vždy.
SK
34
Először ezt olvassa el!
Mielőtt használatba venné a készüléket,
kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a
kézikönyvet és tegye el, hogy a jövőben
bármikor fellapozhassa.
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye ki
a készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
Ne tegye ki az akkumulátorokat túlzott
hőnek, például napsütésnek, tűznek
vagy hasonlónak.
FIGYELEM!
Csak a megadott típusú akkumulátort/
elemet használja. Ellenkező esetben
tűz vagy sérülés keletkezhet.
EURÓPAI VÁSÁRLÓINK FIGYELMÉBE
Figyelem
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses mezők e
készülék kép- és hangminőségét befolyásolhatják.
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy találták, hogy
az EMC előírásokban meghatározott korlátokon
belül esik, ha 3 méternél rövidebb átjátszókábellel
használják.
Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy elektromágneses
erőtér miatt az adatátvitel megszakad, indítsa
újra az alkalmazást, illetve húzza ki, majd ismét
csatlakoztassa az adatátviteli (USB stb.) kábelt.
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
HU
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük,
hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladék kezelés helyes módját. Az
anyagok, újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol
a terméket megvásárolta.
Használható tartozék: távirányító (DCRSR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy azt a használt elemek
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja
le. A feleslegessé vált elemek helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladék kezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. Olyan
berendezéseknél alkalmazott elemeket,
ahol biztonsági, teljesítményi, illetve adatok
megőrzése érdekében elengedhetetlen
az energiaellátás folyamatosságának
biztosítása, csak az arra felkészült szerviz
állomány cserélheti ki. Beépített elem
esetén, hogy biztosítható legyen az
elem megfelelő kezelése, a termékének
elhasználódásakor jutassa el azt az arra
kijelölt elektromos és elektronikus
hulladékgyűjtő pontra. Minden más
elem esetén kérjük, hogy tanulmányozza,
milyen módon lehet biztonságosan az
elemet a készülékből eltávolítani. A termék
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol
a terméket megvásárolta.
Megjegyzés az EU-s irányelveket
követő országokban élő vásárlóink
számára
A termék gyártója a Sony Corporation
(címe: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japán). EMC- és termékbiztonsági
ügyekben a hivatalos márkaképviseletet
a Sony Deutschland GmbH (címe:
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Németország) látja el. Kérjük, hogy minden
szerviz- és garanciakérdéssel a különálló
szerviz- és garanciadokumentumban
megadott címen keresse fel
munkatársainkat.
Megjegyzések a készülék
használatával kapcsolatban
Mellékelt tartozékok
A zárójelben ( ) álló szám azt mutatja, hogy
az illető tartozékból hány darabnak kell
lennie a csomagban.
Hálózati
tápegység (1)
(1)
Handycam Station (1)  (DCR-SR55E/SR65E/
SR75E/SR85E)
A/V átjátszókábel (1) 
USB kábel (1) 
Távirányító (1) (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/
SR85E)
Egy lítium gombelem már eredetileg benne van.
NP-FH40 típusú akkumulátor (1)
21 érintkezős illesztő (1) (DCR-SR55E/SR65E/
SR75E/SR85E)
Csak azon típusok esetén, amelyeknek alján
megtalálható a
jelzés.
CD-ROM „Handycam Application Software”
(1) (24. oldal)
 Picture Motion Browser (program)
 PMB Guide
 A Handycam kézikönyve (PDF)
„A kamera használati útmutatója” (ez a
kézikönyv) (1)
Tápkábel



A kamera használata
A
kamera nem porálló, nem cseppálló, nem
vízálló. Lásd: „Óvintézkedések” (30. oldal).
Ha világít vagy villog a
(Mozgókép)/
(Állókép) kijelző (10. oldal) vagy az
ACCESS működésjelző (12. és 17. oldal), ne
tegye a következőket, mert megsérülhet az
adathordozó, elveszhetnek a rögzített képek,
illetve egyéb hiba jelentkezhet:
 ne próbálja meg kivenni a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyát,
 ne távolítsa el se az akkumulátort, se a
hálózati tápegységet,
 ne engedje, hogy a kamerát ütés, rázkódás érje.
Amikor a kamerát kábellel egy másik
készülékhez csatlakoztatja, győződjék meg arról,
hogy a kábelt a megfelelő állásban dugta-e be.
Ha a dugót beerőlteti az aljzatba, tönkremegy az
aljzat, és a kamera rendellenesen fog működni.
Óvja a kamerát az ütéstől, rázkódástól.
Előfordulhat, hogy a kamera nem ismeri fel a
merevlemezt, vagy nem tud felvenni, lejátszani.
A kamerát ne használja nagyon hangos
környezetben. Előfordulhat, hogy a kamera nem
ismeri fel a merevlemezt, vagy nem tud felvenni.
A kamerát leesésérzékelő funkcióval látták el,
hogy megvédhesse a beépített merevlemezt,
amikor a kamera véletlenül leesik*. Leeséskor,
illetve amikor a készülék csökkent gravitációt
érzékel, a védelmi funkció bekapcsolását
kísérő blokkoló hang rákerülhet a felvételre.
Ha a leesésérzékelő ismételt leesést érzékel,
előfordulhat, hogy leáll a felvétel/lejátszás.
Ha a kamera túlmelegszik vagy túlságosan lehűl,
akkor előfordulhat, hogy bekapcsol a védelmi
funkciója, és nem lehet a kamerával felvenni és
lejátszani. Ilyenkor egy üzenet jelenik meg az
LCD képernyőn (28. oldal).
Alacsony nyomású helyen, 3 000 méternél
magasabban ne kapcsolja be a kamerát. Ha így
tesz, megsérülhet a kamera merevlemeze.
Ha sokszor vesz fel és töröl képeket, akkor
az adathordozón az adatok töredezetten
helyezkedhetnek el. Nem lehet menteni,
felvenni. Ilyenkor először mentse a képeket
valamilyen külső adathordozóra, majd hajtsa
végre a [HORDOZÓ FORMÁZ]* műveletet.
HU
HU
Feszítse
meg a kéztámaszt, és megfelelően tartsa
a kamerát.
A kamerában használható „Memory
Stick” memóriakártya-típusok
Mozgóképek
Az
LCD tábla beállításához az LCD táblát hajtsa
ki úgy, hogy az a kamerával 90 fokos szöget
zárjon be (), majd forgassa el úgy, ahogyan
azt a felvétel, illetve a lejátszás megkívánja ().
Ha az LCD táblát 180 fokkal elforgatja az
objektív felé (), tükör üzemmódban készíthet
felvételt.
a kamerához
képest 90 fokra
legfeljebb 90 fokra
felvételéhez javasoljuk, hogy
legalább 512 MB kapacitású, a következő
jelzéssel ellátott „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát használjon:

(„Memory Stick
PRO Duo”)*

(„Memory Stick
PRO-HG Duo”)
* Használható, akár van rajta Mark2 jelzés, akár
nincs.
A tesztek szerint a legfeljebb 8 GB-os „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyák tökéletesen
működnek ezzel a kamerával.
A „Memory Stick PRO Duo” memóriakártyák
felvételi idejére vonatkozóan olvassa el a 11.
oldalt.
Ebben a kézikönyvben mind a „Memory Stick
PRO Duo”, mind a „Memory Stick PRO-HG
Duo” memóriakártyára „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyaként hivatkozunk.
Felvételkészítés
A
legfeljebb 180 fokra
Az
LCD képernyő rendkívül fejlett
gyártástechnológiával készült, így a ténylegesen
működő képpontok aránya több mint 99,99%.
Ennek ellenére előfordulhat, hogy folyamatosan
apró fekete pontok és/vagy színes (fehér, piros,
kék vagy zöld) fénypontok jelennek meg az
LCD képernyőn. Ezek a pontok a gyártási
folyamat szokásos velejárói, és semmilyen
módon nem befolyásolják a felvételt.
A távirányító használatba vétele előtt távolítsa el
a szigetelő lapot.
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
szigetelő lap
felvétel megkezdése előtt próbálja ki, hogy
a készülék gond nélkül rögzíti-e a képet és a
hangot.
A gyártó még abban az esetben sem vállal
felelősséget a felvétel meghiúsulásából vagy
elvesztéséből eredő kárért, ha a felvétel,
illetve lejátszás a kamera, a felvételre szolgáló
adathordozók stb. meghibásodása vagy hibás
működése miatt meghiúsul.
A televízióadások színrendszere országonként/
térségenként változik. Ha az ezzel a kamerával
készült felvételt televíziókészüléken
szeretné megnézni, akkor PAL rendszerű
televíziókészüléket kell használnia.
A televízió-műsorokat, a filmeket,
a videokazettákat és az egyéb
információhordozókat gyakran szerzői jogok
védik. Az ilyen anyagok illetéktelen másolása
a szerzői jog védelméről szóló törvénybe
ütközhet.
Mentse az összes felvételt
A
HU
képadatok elvesztésének megelőzése érdekében
az összes felvett képet rendszeresen mentse külső
adathordozóra. Javasoljuk, hogy a képadatokat
számítógép segítségével lemezre (például DVDR-re) mentse*. A képadatokat videomagnóval és
DVD/HDD-felvevővel is mentheti*.
Amikor a kamera számítógéphez csatlakozik
A
kamera merevlemezét ne formázza
meg a számítógép segítségével. Ha így
tesz, előfordulhat, hogy a kamera nem fog
megfelelően működni.
Megjegyzés a kidobással/átadással
kapcsolatban
Ha
a [HORDOZÓ FORMÁZ]* funkció
segítségével formázza meg a kamera
merevlemezét, akkor nem biztos, hogy
az adatok teljes mértékben eltűnnek a
merevlemezről. Mielőtt valakinek átadja a
kamerát, hajtsa végre az [ ÜRES]* műveletet,
megelőzve így az adatok visszaállítását.
Ezen túlmenően javasoljuk, hogy amikor a
kamerát kidobja, törje össze magát a készüléket.
A nyelvbeállításról
A
használatot a képernyőre a helyi nyelveken
kiírt szöveg segíti. Ha szükséges, a kamera
használatba vétele előtt változtassa meg a
képernyőre kerülő szövegek nyelvét (10. oldal).
Erről a kézikönyvről
Az
ebben a kézikönyvben illusztrációként
szereplő LCD képernyőképek és kijelzések
digitális fényképezőgéppel készültek, és nem
feltétlenül egyeznek meg teljes mértékben azzal,
amit Ön a készülékén ténylegesen lát.
Ebben, „A kamera használati útmutatója”
című kézikönyvben a merevlemezt és a
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártyát
„adathordozó”-nak nevezzük.
Ebben a kézikönyvben az ábrák általában a
DCR-SR85E típust mutatják. Ha valamelyik
képen más típus látható, azt külön jelezzük.
A képernyőképek a Windows Vista operációs
rendszer használatával készültek; ha egy
számítógépen más operációs rendszer fut, a
képek kissé különbözhetnek az itt láthatóktól.
* Nézze meg ezeket a kézikönyveket is: „A
Handycam kézikönyve” (PDF) és „PMB Guide”.
HU
Tartalomjegyzék
Először ezt olvassa el!...................................2
Az első lépések
1. lépés: Az akkumulátor feltöltése.........7
2. lépés: A készülék bekapcsolása, és a
dátum és az idő beállítása.................... 10
A nyelv megváltoztatása................................ 10
3. lépés: Az adathordozó kiválasztása
........................................................................ 11
Felvétel/lejátszás
Felvétel készítése........................................ 13
Lejátszás........................................................ 14
A felvétel megtekintése
televíziókészüléken....................................... 15
A kamera további részei és azok
funkciója...................................................... 16
Felvétel/lejátszás közben látható
kijelzések..................................................... 18
Különféle funkciók végrehajtása –
a „ HOME” és az „ OPTION” menü
........................................................................ 20
Képek mentése............................................ 22
Képek törlése............................................... 23
Számítógép használata
Számítógép használata............................ 24
Telepítendő kézikönyv/program.............. 24
A „Picture Motion Browser” telepítése
................................................................................... 24
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás................................................ 27
Öndiagnózis kijelzője/Figyelmeztető
szimbólumok.................................................... 28
HU
További információk
Óvintézkedések........................................... 30
Műszaki adatok........................................... 32
Az első lépések
1. lépés: Az akkumulátor feltöltése
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E
CHG
töltésjelző
Miután felhelyezte a kamerára,
feltöltheti a (H sorozatú) „InfoLITHIUM”
akkumulátort.
 Megjegyzés
A
kamera kizárólag (H sorozatú)
„InfoLITHIUM” akkumulátorral működik.
Az első lépések
1 A POWER kapcsolót a nyíl irányában
Akkumulátor
elfordítva állítsa OFF (CHG)
helyzetbe (ez a gyári beállítás).
2 Az akkumulátort felhelyezéséhez
POWER kapcsoló
Egyenáramú
csatlakozódugó
DC IN
(egyenáramú
bemenet) aljzat
Hálózati
tápegység
A  jel felül
legyen
Tápkábel
4
Fali csatlakozóaljzathoz
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E
Egyenáramú csatlakozódugó
A  jel a jobb oldalon legyen
DC IN
(egyenáramú
bemenet)
aljzat
Nyissa ki a csatlakozóaljzatok védőfedelét.
Tápkábel
Hálózati
tápegység
Fali csatlakozóaljzathoz
kattanásig csúsztassa a nyíl
irányába.
3 DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E
esetén:
A hálózati tápegységet
csatlakoztassa a Handycam Station
illesztőállvány DC IN aljzatához.
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E
esetén:
A hálózati tápegységet
csatlakoztassa a kamera DC IN
aljzatához.
Nyissa fel az aljzatok védőfedelét,
és a hálózati tápegység egyenáramú
csatlakozódugóját dugja be a DC IN
aljzatba.
4 DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E
esetén:
A tápkábelt csatlakoztassa a
hálózati tápegységhez és a fali
csatlakozóaljzathoz. A kamerát
teljesen belenyomva biztonságosan
tegye bele a Handycam Station
illesztőállványba.
Amikor
a Handycam Station
illesztőállványra teszi a kamerát, csukja be a
DC IN aljzat védőfedelét.
HU
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E
esetén:
A tápkábelt csatlakoztassa a
hálózati tápegységhez és a fali
csatlakozóaljzathoz.
Ekkor felgyullad a CHG töltésjelző, és
megkezdődik a töltés.
Amikor az akkumulátor teljesen
feltöltődött, kialszik a CHG töltésjelző.
Amikor a DC IN aljzatból kihúzza a
hálózati tápegységet, az egyenáramú
csatlakozódugót is, a Handycam Station
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
illesztőállványt is , illetve a kamerát is
(DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E)
fogja.
 Ötlet
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E esetén:
Akárcsak a DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E
esetén, az akkumulátort feltöltheti, ha a hálózati
tápegységet a kamerához csatlakoztatja.
Az akkumulátor levétele
Fordítsa a POWER kapcsolót OFF (CHG)
helyzetbe.
Tolja el a BATT akkumulátorkioldó
gombot, és vegye le az akkumulátort.
BATT
akkumulátorkioldó
gomb
A mellékelt akkumulátor működési
ideje
Töltési idő:
Hozzávetőlegesen ennyi perc alatt
töltődik fel teljesen egy teljesen lemerült
akkumulátor.
Felvételi/lejátszási idő:
Hozzávetőleges időtartam percekben
megadva teljesen feltöltött akkumulátor
használata esetén.
(Mértékegység: perc)
DCR-SR35E/SR36E/ DCR-SR55E/SR65E/
SR45E/SR46E
SR75E/SR85E
Töltési idő
Felvételi idő
Folyamatos
felvételi idő
Szokásos
felvételi idő
Lejátszási idő
125
125
100
110
50
50
120
140
90
105
45
50
120
140
Felső érték: Ha a merevlemez az adathordozó
Alsó érték: Ha a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya az adathordozó
 Megjegyzés
Az
időket az alábbi beállítások esetén mértük:
mód: [SP]
 Az LCD háttérvilágítása: [ON] van kapcsolva
A szokásos felvételi idő azt mutatja, hogy
mennyi ideig készíthet felvételt, ha gyakorta
indítja el/állítja le a felvételt, ha gyakorta
zoomol, illetve ha gyakorta kapcsolja a
készüléket ki/be.
 Felvételi
Az akkumulátorról
Mielőtt a kameráról cseréhez levenné az
akkumulátort, illetve leválasztaná a hálózati
tápegységet, a POWER kapcsolót fordítsa OFF
(CHG) helyzetbe, és győződjék meg arról, hogy
kialudt a
(Mozgókép) kijelző/ (Állókép)
kijelző (10. oldal)/mindegyik ACCESS
működésjelző (12. és 17. oldal).
HU
Ha
a hálózati tápegység a kamera vagy a
Handycam Station illesztőállvány (DCRSR55E/SR65E/SR75E/SR85E) DC IN aljzatához
csatlakozik, akkor az akkumulátor még abban
az esetben sem látja el árammal a kamerát, ha a
tápkábel nem csatlakozik a fali konnektorhoz.
Az első lépések
A töltési/felvételi/lejátszási időről
Az időértékeket 25°C-on mértük (javasolt
hőmérséklettartomány: 10°C–30°C).
Hidegben a felvételi és lejátszási idő lerövidül.
A felvételi és lejátszási idő a kamera használati
körülményeinek függvényében lerövidülhet.
A hálózati tápegységről
A hálózati tápegységet csatlakoztassa egy közeli
fali csatlakozóaljzatba. Ha a kamera használata
során meghibásodást észlel, azonnal húzza ki a
hálózati tápegységet a fali csatlakozóaljzatból.
A hálózati csatlakozóaljzatot ne helyezze el szűk
helyren, például a fal és egy bútordarab között.
Ügyeljen arra, hogy fémtárggyal ne zárja
rövidre sem a hálózati tápegység egyenáramú
dugójának, sem pedig az akkumulátornak
a pólusait, Ha nem így tesz, a kamera
meghibásodhat.
Ha a hálózati tápegység a fali konnektorhoz
csatlakozik, a kamera még akkor is feszültség
alatt áll, ha kikapcsolja.
HU
2. lépés: A készülék bekapcsolása, és a dátum és az idő
beállítása
(HOME) (20. oldal)
Érintse meg az LCD
képernyőn található
gombot.
POWER kapcsoló
Amikor első
alkalommal használja
a kamerát, az LCD
képernyőn megjelenik
az [ÓRABEÁLLÍTÁS]
képernyő.
1 Tartsa lenyomva a zöld gombot,
és a POWER kapcsolót fordítsa el
többször a nyíl irányában, egészen
addig, amíg a megfelelő kijelző fel
nem gyullad.
(Mozgókép): Mozgókép felvétele
(Állókép): Állókép, fénykép rögzítése
Ha első alkalommal kapcsolja be a
kamerát, folytassa a 3. lépéssel.
Amikor
az
(Állókép) kijelzőt gyújtja fel,
a szélesség-magasság arány automatikusan
4:3 lesz.
2 Érintse meg rendre a következőket:
(HOME) 
(BEÁLLÍTÁSOK)
 [ÓRA/ NYELV ÁL.] 
[ÓRABEÁLLÍTÁS].
Megjelenik az [ÓRABEÁLLÍTÁS]
képernyő.
3 A
/
gombok segítségével
jelölje ki a kívánt földrajzi helyet,
majd érintse meg a [TOVÁBB]
gombot.
HU
10
4 Állítsa be a [NYÁRI IDŐ]-t, az [É] évet, a
[H] hónapot, az [N] napot, az órát és a
percet, majd érintse meg az
gombot.
Ekkor elindul az óra.
 Ötlet
felvételkészítéskor nem látszik a dátum és az
idő, az adathordozóra mindkettő automatikusan
rákerül, és lejátszáskor megjeleníthető.
A műveleteknél hallható hangjelzés
kikapcsolható; ehhez érintse meg rendre
a következőket:
(HOME) 
(BEÁLLÍTÁSOK)  [HANG/KÉP-BEÁLL.]
[HANGJELZÉS]  [KI].
Bár
A nyelv megváltoztatása
Beállítható, hogy a képernyőn az üzenetek
milyen nyelven jelenjenek meg.
Érintse meg rendre a következőket:
(HOME) 
(BEÁLLÍTÁSOK) 
[ÓRA/ NYELV ÁL.]  [ NYELV
BEÁLL.], majd válassza ki a kívánt nyelvet.
3. lépés: Az adathordozó kiválasztása
Merevlemez
Mozgókép
2 Ha mozgóképekhez kíván
adathordozót kiválasztani, akkor
érintse meg a [VIDEÓHORD.BEÁLL]
elemet, ha pedig állóképek hez
kíván adathordozót kiválasztani,
akkor érintse meg a [FOTÓHORD.
BEÁLL.] elemet.
Ekkor megjelenik az adathordozóbeállító képernyő.
Az első lépések
A kamera felvételi/lejátszási/szerkesztési
adathordozójául a merevelemez vagy a
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártya
választható ki. Az álló- és mozgóképek
számára külön-külön kell az adathordozót
kiválasztani.
A gyári beállítás szerint mind a mozgó-,
mind az állóképek adathordozója a
merevlemez.
Állókép
„Memory Stick”
 Megjegyzés
Felvétel/lejátszás/szerkesztési
művelet kizárólag
a kiválasztott adathordozóra/adathordozóról/
adathordozón lehetséges. Ha módosítani
kívánja, válassza ki újra az adathordozót.
[SP] felvételi módban (ez a gyári alapbeállítás)
a felvételi idő (hozzávetőleg) a következőképp
alakul:
 A beépített merevlemez esetén:
DCR-SR35E/SR45E: 10 óra 40 perc
DCR-SR36E/SR46E/SR55E/SR65E: 14 óra
30 perc
DCR-SR75E/SR85E: 21 óra 50 perc
 A Sony Corporation által gyártott (4 GB-os)
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártya
esetén: 80 perc
A rögzíthető állóképek száma megjeleníthető a
kamera LCD képernyőjén (18. oldal).
1 Érintse meg rendre a következőket:
(HOME) 
(ADATHORDOZÓ
KEZELÉSE) fül a képernyőn.
3 Válassza ki a beállítandó
adathordozót.
4 Érintse meg a következőket: [IGEN]

.
Az adathordozó megváltozott.
A beállított adathordozó ellenőrzése
 A POWER kapcsolót többször elfordítva
gyújtsa fel a
(Mozgókép) vagy az
(Állókép) kijelzőt, attól függően, melyik
adathordozó-beállítást kívánja ellenőrizni.
 Nézze meg a képernyőn az adathordozó
ikonját.
:
Merevlemez
: „Memory
Stick PRO Duo”
HU
11
A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya behelyezése
Ha adathordozóként a [MEMORY STICK]et választotta, készítsen elő egy „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyát.
Azt, hogy a kamerában milyen típusú
„Memory Stick” memóriakártyák
használhatók, a 4. oldal ismerteti.
1 Tegye be a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát.
 A nyíl irányában elmozdítva nyissa ki a
Memory Stick Duo védőfedelét.
 A megfelelő állásban kattanásig
tolja be a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát a Memory Stick Duo
memóriakártya számára kialakított
nyílásba.
 Zárja be a Memory Stick Duo fedelét.
Amikor egy új „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyát dug be, az LCD
képernyőn megjelenik az [Új képkezelő
fájl készítése.] képernyő.
3 Érintse meg az [IGEN] elemet.
Ha a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyára csak állóképeket
kíván rögzíteni, akkor a [NEM] elemet
érintse meg.
A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya kivétele
Nyissa ki a Memory Stick Duo fedelét, és
finoman nyomja meg a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyát.
 Megjegyzés
Felvételkészítés
ACCESS
működésjelző
(„Memory Stick
PRO Duo”
memóriakártya)
2 Ha a mozgóképek adathordozójául
[MEMORY STICK]-et választott, a
POWER kapcsolót forgatva gyújtsa
fel a (Mozgókép) kijelzőt.
HU
12
közben ne nyissa ki a Memory
Stick Duo fedelét.
Ha rossz állásban beerőlteti a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyát, az a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártya, a Memory Stick
Duo memóriakártya-nyílás, illetve a képadatok
sérülését, rendellenes működését idézheti elő.
Ha a 3. lépésben megjelenik a [Nem sikerült
új képkezelő fájlt készíteni. Előfordulhat,
hogy nincs elegendő üres hely.] üzenet,
akkor formázza meg a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyát. Formázáskor minden
adat letörlődik a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyáról.
Vigyázzon, nehogy megnyomásakor,
kivételekor kiugorjék és leessék a „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártya.
Felvétel/lejátszás
Felvétel készítése
A képek az adathordozó-beállításnál kiválasztott adathordozóra kerülnek, illetve onnan
kerülnek lejátszásra (11. oldal).
A gyári beállítás szerint mind a mozgó-, mind az állóképek adathordozója a merevlemez.
LENS COVER kapcsoló
START/STOP 
POWER kapcsoló
[KÉSZ]  [FELV.]
: Mozgókép felvétele
: Állókép, fénykép rögzítése
Felvétel/lejátszás
PHOTO
Villog  Folyamatosan világít
START/STOP 
1 A LENS COVER kapcsolót eltolva nyissa ki a lencsevédőt.
2 Addig fordítsa a POWER kapcsolót, amíg fel nem gyullad a megfelelő kijelző.
A zöld gombot csak akkor nyomja meg, ha a POWER kapcsoló OFF (CHG) helyzetben áll.
3 Kezdje meg a felvételt.
Mozgókép
Nyomja meg a START/STOP  (vagy
) gombot.
A felvétel leállításához nyomja meg ismét a
START/STOP gombot.
 Ötlet
Az üres adathordozó-terület megtekintéséhez
érintse meg rendre a következőket:
(HOME)

(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE) 
[HORDOZÓ ADATAI].
Állókép
A PHOTO gombot kissé lenyomva
állítsa be a fókuszt  (hangjelzés
hallható), majd nyomja le teljesen a
gombot  (zárhang hallható).
A , illetve a szimbólum mellett
megjelenik a
szimbólum. A kép
rögzítése akkor fejeződik be, amikor a
képernyőről eltűnik a
szimbólum.
A
mozgóképek maximális folyamatos felvételi
ideje hozzávetőleg 13 óra.
Ha egy mozgóképfájl mérete meghaladná
a 2 GB-ot, a felvétel automatikusan egy új
mozgóképfájlban folytatódik.
HU
13
Lejátszás
Lejátszhatók az adathordozó-beállításnál kiválasztott adathordozóra (11. oldal) rögzített képek.
A gyári alapbeállítás a merevlemez.
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE)
gomb 
POWER kapcsoló
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE) gomb 





HOME MENU
Előző 6 kép
Következő 6 kép
Visszatér a felvételi képernyőre
Mozgóképet jelenít meg





Állóképet jelenít meg
(OPTION)
Dátum szerint keres meg képeket
Átvált az (Arcindex) áttekintő képernyőre
Átvált a (Filmtekercs-index) áttekintő
képernyőre
1 A POWER kapcsolót elfordítva kapcsolja be a kamerát.
2 Nyomja meg a
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE)  (vagy ) gombot.
Ekkor az LCD képernyőn megjelenik a VISUAL INDEX áttekintő képernyő. (Ez eltarthat
pár másodpercig.)
3 Kezdje meg a lejátszást.
Mozgókép
Érintse meg a
mozgóképet.
Vissza a jelenet
elejére/az előző
mozgóképre
HU
14
Állókép
fület és a lejátszandó
Érintésre vált
a Lejátszás és a
Szünet között
Következő
mozgókép
Állj (átvált a [VISUAL
Vissza/Előre
INDEX] áttekintő képernyőre)
Érintse meg az
állóképet.
fület és a lejátszandó
Diabemutató gomb
Átvált a [VISUAL
INDEX] áttekintő
képernyőre
Előző/
Következő
Mozgóképek hangerejének beállítása
Mozgókép lejátszásakor érintse meg
rendre a következőket: (OPTION) 
fül  [HANGERŐ], majd a
/
gombokkal állítsa be a hangerőt.
 Ötlet
A  szimbólum a legutóbb lejátszott/
felvett képpel együtt jelenik meg az egyes
lapokon. Amikor egy  szimbólummal
megjelölt képet érint meg, azt onnantól
kezdve játszhatja le, ahol lejátszását legutóbb
abbahagyta.
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/
SR85E
A/V
távcsatlakozó
A/V OUT aljzat
Felvétel/lejátszás
A felvétel megtekintése
televíziókészüléken
A (mellékelt) A/V átjátszókábel  vagy
egy S VIDEO csatlakozóval rendelkező
A/V átjátszókábel (nem mellékelt tartozék)
 segítségével csatlakoztassa a kamerát a
televíziókészülék vagy a VCR bemenetéhez.
A vonatkozó részletek „A Handycam
kézikönyve” című, PDF formátumú
kézikönyvben olvashatók.
(Sárga)
(Fehér)
(Sárga)
: Jeláramlás
iránya
(Piros)
VCR vagy televízió
HU
15
A kamera további részei és azok funkciója
A más fejezetekben nem részletezett
gombokat, aljzatokat stb. itt ismertetjük.
Ha
a lejátszás közbeni zoomolás során
megérinti a képernyőt, akkor a megérintett
pont kerül a megjelenő keret közepére.
Vállszíj rögzítőnyílása
Ide rögzítse a vállszíjat (nem mellékelt
tartozék).
Infravörös érzékelő (DCR-SR55E/
SR65E/SR75E/SR85E)/infravörös jeladó
A távirányító jeleit érzékeli.
Beépített mikrofon
Zoom gombok
Ráközelítéshez, távolításhoz nyomja
meg.
Az állóképet eredeti méretének 1,1–5szörösére lehet felnagyítani (zoomolás
lejátszás közben).
Amikor
lejátszás közben megérinti a
képernyőt, az érintési pont kerül az LCD
képernyő közepére.

(DISC BURN) gomb
Lemezt készít, ha a kamerát
számítógéphez csatlakoztatja. A
részleteket a „PMB Guide” kézikönyv
tartalmazza (24. oldal).
Handycam Station
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
Felvétel/Lejátszás
HU
16
A motoros zoom gombja
Ha a motoros zoom gombját kicsit
mozdítja el, a zoomolás kis sebességgel
történik. Ha gyorsabban kíván
zoomolni, mozdítsa el jobban.
Az állóképet eredeti méretének 1,1–5szörösére lehet felnagyítani (zoomolás
lejátszás közben).
DISP/BATT INFO gomb
Ha be van kapcsolva a készülék,
megjelenítheti, illetve eltüntetheti a
képernyőn látható kijelzéseket.
Ha ki van kapcsolva a készülék
OFF (CHG) állás, az akkumulátor
energiaszintje jeleníthető meg.
 (ellenfény kompenzálása) gomb
Ellenfényben álló tárgy expozíciójának
beállításához nyomja meg az 
(ellenfény kompenzálása) gombot
– ekkor megjelenik az  szimbólum.
Az ellenfényt kompenzáló funkció
kikapcsolásához nyomja meg ismét az
 (ellenfény kompenzálása) gombot.
RESET gomb
Ha az összes beállítást (beleértve a
dátumot és az időt is) gyári alapértékére
kívánja állítani, nyomja meg a RESET
gombot.
Hangszóró
Állványfoglalat (alul)
Egy állványcsavarral rögzítse az állványt
az állványfoglalathoz (az állvány nem
mellékelt tartozék; a csavar legfeljebb
5,5 mm hosszú lehet).
EASY gomb
Az EASY gomb megnyomására
megjelenik az
szimbólum,
és a kamera a legtöbb beállítást
automatikusan hajtja végre,
megkönnyítve így a felvételt/lejátszást.
Az üzemmódból való kilépéshez ismét
nyomja meg az EASY gombot.
QUICK ON gomb
Villog a QUICK ON kijelző, és a
kamera energiatakarékos (alvó)
üzemmódba kerül. Amikor legközelebb
felvételt kíván készíteni, nyomja meg
ismét a QUICK ON gombot. Ekkor a
kamera hozzávetőleg 1 másodperc alatt
felvételkészenléti üzemmódba tér vissza.
A [GYORS BE KÉSZENL] funkcióval
beállítható, hogy alvó üzemmódban
mennyi idő elteltével kapcsoljon ki a
kamera.
A/V távcsatlakozó / A/V OUT aljzat
Az A/V átjátszókábellel történő
csatlakoztatáshoz.
 (USB) aljzat
(DCR-SR35E/SR36E/SR55E/SR75E
esetén: csak kimenet)
A USB kábellel történő
csatlakoztatáshoz.
Active Interface Shoe
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
Az Active Interface Shoe tartozék-aljzat
a külön megvásárolható tartozékokat,
így például a videolámpát, a vakut és a
mikrofont árammal is ellátja. A tartozék
a kamera POWER kapcsolójával
kapcsolható ki és be.
Felvétel/lejátszás
NIGHTSHOT PLUS kapcsoló
Ha sötét helyen kíván felvételt készíteni,
a NIGHTSHOT PLUS kapcsolót állítsa
ON helyzetbe (ekkor megjelenik a
szimbólum).
Készülékek csatlakoztatása
Interfészcsatlakozó
A kamera és a Handycam Station
illesztőállvány csatlakoztatásához.
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
ACCESS műveletjelző (merevlemez)
Amikor az ACCESS műveletjelző világít
vagy villog, a kamera adatokat ír az
adathordozóra, illetve adatokat olvas az
adathordozóról.
HU
17
Felvétel/lejátszás közben látható kijelzések
Mozgókép felvétele
HOME gomb
A még felhasználható energia
(hozzávetőleg)
A felvétel állapota ([KÉSZ] (készenlét)
vagy [FELV.] (felvétel))
Felvételi mód (HQ/SP/LP)
A felvétel tárolására szolgáló
adathordozó
Számláló (óra/perc/másodperc)
Állókép felvétele
A még rögzíthető felvétel hossza
percekben
OPTION gomb
KÉPEK MEGTEKINTÉSE gomb
Arcindex beállítása
Képméret
A még rögzíthető állóképek
hozzávetőleges száma/Felvételi
adathordozó
Mozgókép megtekintése
Vissza gomb
Lejátszási mód
Az éppen lejátszott mozgókép száma/A
rögzített összes mozgókép darabszáma
Előző/Következő gomb
Képkezelő gombok
Adatfájl neve
Az éppen lejátszott állókép száma/A
rögzített összes állókép darabszáma
Állókép megtekintése
Lejátszási mappa
Csak akkor jelenik meg, ha az állóképek
felvételkor „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyára kerülnek.
Diabemutató gomb
VISUAL INDEX gomb
HU
18
Középen
Módosításra utaló kijelzések
A következő szimbólumok felvétel/lejátszás
alatt jelennek meg, mutatva a kamera
érvényes beállításait.
Bal oldalon felül
Szimbólum
KÉPMÉRET
Diabemutató beállítása
NightShot plus
Super NightShot plus
Color Slow Shutter
A kamerához PictBridge
nyomtató csatlakozik
Jobb oldalon felül

Alul
Középen
Szimbólum
Jelentése
Önkioldóval készített
felvétel
Vaku/PIROS SZEM
MIKR.JELSZ. kicsi
SZÉLESVÁSZNÚ
BEÉP.ZOOM-MIKR.
Alul
Szimbólum

Jelentése
Úsztatás
Az LCD háttérvilágítása
kikapcsolva
A leesésérzékelő
kikapcsolva
A leesésérzékelő
bekapcsolva
Az állóképek számára
kiválasztott adathordozó
Jelentése
Képeffektus
Digitális effektus
Kézi fókuszbeállítás
JELENET


Jobb oldalon felül
Szimbólum
Figyelmeztetés
Felvétel/lejátszás
Bal oldalon felül
Jelentése
Ellenfény kompenzálása
Fehéregyensúly
SteadyShot kikapcsolva
EXPOZÍCIÓ /
FÉNYMÉRŐ
KÖZELKÉP
Arcindex
 Ötlet
Az itt feltüntetett szimbólumok és helyük
csak hozzávetőleges, eltérnek a valódi
képernyőn láthatótól. A részletek „A
Handycam kézikönyve” című, PDF formátumú
kézikönyvben találhatók.
A felvétel dátuma és időpontja automatikusan
rákerül az adathordozóra. A felvétel során
ezek az adatok nem jelennek meg. Lejátszás
közben azonban adatkódként az [ADATKÓD]
funkcióval megnézhetők.
HU
19
Különféle funkciók végrehajtása – a „
az „ OPTION” menü
A menü megjelenítéséhez nyomja meg a
(HOME)  (vagy )/ (OPTION)
gombot. A menüelemeket „A Handycam
kézikönyve” című, PDF formátumú
kézikönyv ismerteti részletesen (24. oldal).
HOME” és
A HOME MENU elemeinek magyarázata (HELP (Súgó))
 Nyomja meg a
(HOME)  (vagy )
gombot.
 Érintse meg a
(HELP (Súgó))gombot.
A
(HELP (Súgó)) gomb alja
narancssárgává válik.
(HOME) 
(HOME) 
(OPTION)
A HOME MENU használata
Tetszés szerint módosíthatja a különféle
beállításokat. A menü megjelenítéséhez
nyomja meg a (HOME)  (vagy )
gombot.
Menüelemek
 Érintse meg azt az elemet, amelyről többet
kíván megtudni.
Amikor megérint egy elemet, leírása
megjelenik a képernyőn.
A kijelölt elem érvényre juttatásához érintse
meg az [IGEN] gombot.
Az OPTION MENU használata
Az (OPTION) menü ugyanúgy jelenik
meg, mint a számítógépen az egér jobb oldali
gombjával való kattintáskor a helyi menü.
Érintse meg az (OPTION) gombot, és
megjelennek az adott pillanatban beállítható
menüelemek.
Kategória
Menüelemek
1 A beállítás módosításához érintse
meg a kívánt kategóriát, majd a
kívánt elemet.
2 A további műveletekhez kövesse a
képernyőn megjelenő útmutatást.
HU
20
 Ötlet
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn, a
/
gombot megérintve lapozzon.
A HOME MENU képernyő eltüntetéséhez
érintse meg a
gombot.
Az adott felvételi/lejátszási körülmények
között nem használhatók, illetve együtt nem
használhatók a szürkén megjelenő menüelemek.
Fül
1 A beállítás módosításához érintse meg
a kívánt fület, majd a kívánt elemet.
2 Amikor végzett a beállítással,
érintse meg az
gombot.
 Megjegyzés
Ha
a kívánt elem nincs a képernyőn, érintsen
meg egy másik fület. Ha sehol sem találja a
kívánt elemet, akkor az adott helyzetben az
illető funkció nem használható.
Easy Handycam üzemmódban nem használható
az
(OPTION) menü.
A HOME MENU elemei
(FELVÉTELKÉSZÍTÉS) kategória
VIDEÓ*1
FÉNYKÉP*1
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE) kategória
VISUAL
INDEX*1
INDEX*1
INDEX*1
LEJÁTSZÁSI
LISTA
[HDD], [MEMORY STICK]
[HDD], [MEMORY STICK]
[HDD], [MEMORY STICK]
[HDD], [MEMORY STICK]
(BEÁLLÍTÁSOK) kategória
[ TÖRLÉS], [ TÖRLÉS]
FOTÓRÖGZÍTÉS
VIDEÓMÁSOLÁS [MÁSOL kivál.sz.],
[MÁSOL dát.sz.],
[ MÁSOLJA MIND]
FOTÓMÁSOLÁS [MÁSOL kivál.sz.],
[MÁSOL dátum sz.]
SZER
[ TÖRLÉS],
VIDEÓBEÁLL. [FELV.MÓD],
[NIGHTSHOT FÉNY],
[SZÉLESVÁSZNÚ],
[DIGIT.ZOOM],
[STEADYSHOT],
[AUT.KIS ZÁRSEB.],
[VEZETŐKERET],
[ MARAD.BEÁLL.],
[ INDEX BEÁLL.]*1
FÉNYKÉPBEÁLL. [ KÉPMÉRET]*1,
[ TÖRLÉS],
[SZÉTOSZTÁS]
[
[
[
[
[
HOZZÁADÁS],
HOZZÁAD d.sz.],
KIVÉTEL],
KIVESZ MIND],
ÁTHELYEZÉS]
NYOMTATÁS
USB CSATL. [ USB CSATL.],
[ USB CSATL.],
[DISC BURN]
MEGTEK.
BEÁLL.
HANG/KÉPBEÁLL.*3
KIMENETI
BEÁLL.
ÓRA/
NYELV
ÁL.
Felvétel/lejátszás
(EGYÉB) kategória
TÖRLÉS*1
LEJÁT.LIST.
SZERK.
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE) kategória
VIDEÓHORD.
BEÁLL*1
FOTÓHORD.
BEÁLL.*1
HORDOZÓ
ADATAI
HORDOZÓ
FORMÁZ*1
KÉPKEZ.
FÁJL JAV.
[FÁJLSZÁM],
[NIGHTSHOT FÉNY],
[VEZETŐKERET],
[VAKUS MÓD]*1*2,
[VAKUFÉNY]*2,
[PIROS SZEM]*2
[ADATKÓD],
[ MEGJELENÍT]
[HANGERŐ]*1,
[HANGJELZÉS]*1,
[LCD-FÉNYERŐ], [LCDHÁTTÉR], [LCD SZÍNE]
[TV TÍPUSA],
[MEGJEL.HELYE]
[ÓRABEÁLLÍTÁS]*1,
[ZÓNABEÁLL.],
[NYÁRI IDŐ],
[ NYELV BEÁLL.]*1
ÁLT.
[DEMÓ MÓD],
BEÁLLÍTÁSOK [KALIBRÁLÁS],
[AUTO.KIKAPCS],
[GYORS BE KÉSZENL],
[TÁVIRÁNYÍTÓ]*2,
[LEESÉSÉRZÉK.]
HU
21
Képek mentése
*1 Ezek az elemek Easy Handycam üzemmódban
is beállíthatók.
*2DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E
*3Easy Handycam üzemmódban a menü neve
megváltozik, [HANGBEÁLLÍTÁS] lesz.
Az OPTION MENU elemei
Az alábbiakban azokat a elemeket
ismertetjük, amelyeket kizárólag az
OPTION MENU menüben lehet beállítani.
fül
[FÓKUSZ], [FIX FÓKUSZ], [KÖZELKÉP],
[EXPOZÍCIÓ], [FÉNYMÉRŐ], [JELENET],
[FEHÉREGYENS.], [COLOR SLOW
SHTR], [S. NIGHTSHOT PLS]
fül
[ÚSZTATÁS], [D.EFFEKTUS],
[KÉPEFFEKTUS]
fül
[BEÉP.ZOOM-MIKR.], [MIKR.JELSZ.],
[ÖNKIOLDÓ]

(A fül az aktuális helyzettől függ/Nincs fül)
[DIAVETÍTÉS], [DIAVETÍTÉS BEÁLL.],
[PÉLDÁNYSZÁM], [DÁTUM/IDŐ],
[MÉRET]
Az adathordozó korlátozott kapacitása
miatt a képadatokat valamilyen külső
adathordozóra (például DVD-R-re) vagy
számítógépre kell menteni.
A kamerával rögzített képeket az alábbi
eljárással mentheti más adathordozóra.
Számítógép használata
A mellékelt CD-ROM-on található „Picture
Motion Browser” programmal a kamerára
rögzített képek számítógépre menthetők.
A részleteket a mellékelt CD-ROMon található „PMB Guide” kézikönyv
ismerteti.
DVD készítése egyetlen érintéssel (One
Touch Disc Burn)
A kamera merevlemezére rögzített képeket
könnyűszerrel DVD-re írhatja: nyomja meg
a
(DISC BURN) gombot.
Képek mentése számítógépre (Easy PC
Back-up)
A kamerával felvett képeket a számítógép
merevlemezére mentheti.
A kiválasztott képek kiírása DVD-re
A számítógépre beolvasott képeket DVD-re
írhatja. Módosíthatja is ezeket a képeket.
A kamera csatlakoztatása más
készülékhez
A vonatkozó részletek „A Handycam
kézikönyve” című, PDF formátumú
kézikönyvben olvashatók.
Csatlakoztatás az A/V átjátszókábellel
A felvételek videomagnóra, DVD/HDDfelvevőre másolhatók.
Csatlakoztatás az USB kábellel
A felvételek mozgókép-átmásolásra
alkalmas DVD-íróra stb. másolhatók.
HU
22
Képek törlése
 Ötlet
A merevlemezről a mozgó- és állóképek
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártyára
másolhatók.
Érintse meg rendre a következőket:
(HOME)  (EGYÉB) 
[VIDEÓMÁSOLÁS]/[FOTÓMÁSOLÁS].
A művelet megkezdése előtt válassza ki
azt az adathordozót, amely a kitörlendő
képeket tartalmazza (11. oldal).
Mozgóképek törlése
1 Érintse meg rendre a következőket:
(HOME) 
[TÖRLÉS].
(EGYÉB) 
TÖRLÉS] elemet.
3 Érintse meg a [
TÖRLÉS] elemet.
Felvétel/lejátszás
2 Érintse meg a [
4 Érintse meg a kitörlendő
mozgóképet.
A kijelölt mozgóképet a
szimbólum jelöli.
5 Érintse meg rendre a következőket:
 [IGEN] 
.
Az összes mozgókép egyidejű kitörlése
A 3. lépésben a következőket érintse meg:
[ MIND TÖRLÉSE]  [IGEN] 
[IGEN] 
.
Állóképek törlése
 A 2. lépésben a [ TÖRLÉS] elemet érintse
meg.
 Érintse meg a [ TÖRLÉS] elemet, majd a
kitörlendő állóképet.
A kijelölt állóképet a szimbólum jelöli.
 Érintse meg rendre a következőket:

[IGEN] 
.
 Ötlet
Az adathordozón lévő összes állókép
kitörléséhez a  lépésben a következőket
érintse meg: [ MIND TÖRLÉSE]  [IGEN]
 [IGEN] 
.
HU
23
Számítógép használata
Számítógép használata
Telepítendő kézikönyv/program
„A Handycam kézikönyve” (PDF)
 Kattintson a [Handycam Handbook] (A
Handycam kézikönyve) gombra.
Megjelenik „A Handycam kézikönyve” (PDF)
telepítőképernyője.
„A Handycam kézikönyve” (PDF)
részletesen ismerteti a kamerát és
használatát.
„Picture Motion Browser” (csak Windows
használata esetén)
A „Picture Motion Browser” a mellékelt
program. A következő műveleteket teszi
lehetővé.
 DVD
készítése egyetlen érintéssel
beolvasása számítógépre
 A beolvasott képek szerkesztése
 DVD készítése
 Képek
 Megjegyzés
A
mellékelt „Picture Motion Browser” program
Macintosh számítógépen nem használható.
Ha a kamerát Macintosh számítógéphez
csatlakoztatva kívánja használni, akkor olvassa
el a vonatkozó honlapot:
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/ms/hu/
„A Handycam kézikönyve” (PDF)
telepítése és megtekintése
„A Handycam kézikönyve” (PDF)
megtekintéséhez a számítógépre telepíteni
kell az Adobe Reader programot.
Akkor is folytassa a telepítést, ha ismeretlen
kiadóról tájékoztató képernyő jelenik meg.
 Kapcsolja be a számítógépet.
 A (mellékelt) CD-ROM-ot tegye be a
számítógép lemezmeghajtójába.
Ekkor megjelenik a telepítő
választóképernyője.
 Válassza ki a kívánt nyelvet és a Handycam
kamera típusát, majd kattintson a [Handycam
Handbook (PDF)] gombra.
Megkezdődik a telepítés. Amikor véget
ér a telepítés, az Asztalon megjelenik „A
Handycam kézikönyve” (PDF) parancsikonja.
A Handycam kamera típusa a készülék
aljáról olvasható le.
 Kattintson a következőkre: [Exit]  [Exit],
majd vegye ki a CD-ROM-ot a számítógép
lemezmeghajtójából.
A „A Handycam kézikönyve” (PDF)
megtekintéséhez kattintson duplán a
parancsikonra.
 Ötlet
Macintosh esetén a következő lépéseket hajtsa
végre.
 Kapcsolja be a számítógépet.
 A (mellékelt) CD-ROM-ot tegye be a
számítógép lemezegységébe.
 Nyissa meg a CD-ROM [Handbook]
mappáját, duplázzon a [HU] mappán,
és húzza át „A Handycam kézikönyve”
állományt a számítógépre.
A „A Handycam kézikönyve”
(PDF) megtekintéséhez duplázzon a
„Handbook.pdf” ikonján.
A „Picture Motion Browser” telepítése
HU
24
 Rendszerkövetelmények
További információ a terméktámogató
honlapon található.
Operációs rendszer: Microsoft Windows
2000 Professional SP4, Windows XP
SP2*, Windows Vista*
* A Starter (Edition) és a 64 bites változatok
nem használhatók.
Szokásos (Standard) telepítési módot
válasszon.
Ha a fent említett operációs
rendszereket frissítette, vagy ha a
számítógépre egynél több operációs
rendszer is telepítve van, akkor nem
biztos, hogy minden funkció hibátlanul
működik.
Processzor: Intel Pentium III, legalább
1 GHz-es
Memória: legalább 256 MB
Merevlemez: A telepítéshez szükséges
lemezterület: kb. 500 MB (DVD-filmek
készítéséhez 5 GB-ra vagy ennél többre
is szükség lehet)
Monitor: legalább 1 024 × 768-as
felbontású
 A program telepítése
Mielőtt a számítógépet és a kamerát
csatlakoztatná, telepítenie kell a
programot a Windows rendszerű
számítógépre. Ezt a telepítést csak az első
alkalommal kell végrehajtani.
Az, hogy mit és hogyan kell telepíteni, az
operációs rendszertől függ.
 Bizonyosodjék meg arról, hogy a kamera és a
számítógép nincs összekötve egymással.
 Kapcsolja be a számítógépet.
 Megjegyzés
A
telepítéshez rendszergazdai jogokkal
(Administrators) jelentkezzék be.
A program telepítése előtt a számítógépen
zárjon be minden futó programot.
 A mellékelt CD-ROM-ot tegye be a
számítógép lemezmeghajtójába.
Ekkor megjelenik a telepítőképernyő.
 Kattintson duplán a [SONYPICTUTIL
(E:)] (CD-ROM) (lemezmeghajtóra).*
* A meghajtó betűjele (pl. (E:)) minden
számítógépen más lehet.
 Kattintson a számítógép telepítőképernyőjének
[Install] (Telepítés) gombjára.
 Jelölje ki a telepítendő alkalmazás nyelvét,
majd kattintson a [Next] (Tovább) gombra.
 Amikor megjelenik a csatlakoztatást
megerősítő képernyő, az alábbi lépéseket
követve kösse össze a kamerát és a
számítógépet.
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E esetén:
 Csatlakoztassa a hálózati tápegységet a
Handycam Station illesztőállványhoz és a
fali csatlakozóaljzathoz.
Számítógép használata
Egyéb: szabványos  USB port, (Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibilis) javasolt),
DVD-író (a telepítéshez CD-ROMmeghajtóra van szükség)
Ha nem jelenik meg a képernyő
 Kattintson a [Start] gombra, majd a [My
Computer] (Sajátgép) elemre. (Windows
2000 esetén kattintson duplán a [My
Computer] (Sajátgép) ikonra.)
 A kamerát tegye megfelelően a Handycam
Station illetszőállványra, majd a POWER
kapcsolót elfordítva kapcsolja be.
 A mellékelt USB kábellel kösse össze
a Handycam Station illesztőállvány
 (USB) aljzatát és a számítógép  (USB)
aljzatát.
Ekkor a kamera LCD képernyőjén
automatikusan megjelenik az [USB-S
KIVÁL.] képernyő.
 A kamera [USB-S KIVÁL.] képernyőjén
érintse meg az [ USB CSATL.] vagy az
[ USB CSATL.] elemet.
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E esetén:
 Csatlakoztassa a hálózati tápegységet a
kamerához és a fali csatlakozóaljzathoz,
majd a POWER kapcsolót elfordítva
kapcsolja be a kamerát.
HU
25
 A mellékelt USB kábellel kösse össze a
kamera  (USB) aljzatát és a számítógép
 (USB) aljzatát.
Ekkor a kamera LCD képernyőjén
automatikusan megjelenik az [USB-S
KIVÁL.] képernyő.
 A kamera [USB-S KIVÁL.] képernyőjén
érintse meg az [ USB CSATL.] vagy az
[ USB CSATL.] elemet.
 Kattintson a [Continue] (Tovább) gombra.
 Olvassa el a [License Agreement]
licencszerződést; ha egyetért vele, akkor
jelölje be az [I accept the terms of the license
agreement] (Elfogadom a licencszerződés
feltételeit) négyzetet, majd kattintson a [Next]
(Tovább) gombra.
 Ellenőrizze a telepítési beállításokat, majd
kattintson az [Install] (Telepítés) gombra.
 Megjegyzés
Most
akkor sem kell újraindítania a
számítógépet, ha esetleg egy képernyő erre
kéri. A számítógépet a telepítés befejezése
után indítsa újra.
A hitelesítés eltarthat egy ideig.
 A program telepítéséhez kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
A számítógéptől függően előfordulhat,
hogy harmadik fél által gyártott programot
is telepíteni kell. Ha megjelenik a
telepítőképernyő, a rajta lévő utasításokat
követve telepítse a szükséges programot.
 Ha a telepítés befejezéséhez ez kell, indítsa
újra a számítógépet.
 Vegye ki a CD-ROM-ot a számítógép
lemezmeghajtójából.
HU
26
Az USB kábel eltávolítása
 A számítógép Aszalának jobb alsó részén, a
Tálcán kattintson a következőkre:
ikon 
[Safely remove USB Mass Storage Device] 
[OK] (csak Windows 2000 esetén).
 A kamera képernyőjén érintse meg a
következőket: [VÉG]  [IGEN].
 Húzza ki az USB kábelt.
 A „Picture Motion Browser”
használata
A „Picture Motion Browser” elindításához
kattintson rendre a következőkre: [Start]
 [All Programs]  [Sony Picture
Utility]  [PMB - Picture Motion
Browser].
A „Picture Motion Browser” alapszintű
használatát a „PMB Guide” kézikönyv
ismerteti.
A „PMB Guide” kézikönyv
megjelenítéséhez kattintson rendre a
következőkre: [Start]  [All Programs] 
[Sony Picture Utility]  [Help]  [PMB
Guide].
 Ötlet
Ha nem jelenik meg az [USB-S KIVÁL.]
képernyő, érintse meg rendre a következőket:
(HOME)  (EGYÉB)  [USB
CSATL.].
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ha a kamera használata során valamilyen
probléma merül fel, az alábbi táblázat
alapján hárítsa el. Ha a probléma továbbra
is fennáll, iktassa ki az áramforrást,
és forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz.
Mielőtt a kamerát javítani küldi
A
hiba jellegétől függően előfordulhat, hogy a
kamera merevlemezét formázni kell, vagy ki kell
cserélni. Ekkor a merevlemezen tárolt minden
adat törlődik. Ne feledje a merevlemezről más
adathordozóra menteni (lásd „A Handycam
kézikönyve” (PDF)) az adatokat, mielőtt a
kamerát javítani küldi. A merevlemezről
elveszett adatokért nem jár kártérítés.
A javítás folyamán a lehető legkevesebb adatot
nézünk meg a merevlemezen. A Sony kereskedő
azonban sem másolni, sem megőrizni nem fogja
az Ön adatait.
A hibajelenségekkel kapcsolatban lásd: „A
Handycam kézikönyve” (PDF); a számítógéphez
való csatlakoztatással kapcsolatban lásd: „PMB
Guide”.
A kamera nem kapcsol be.
Tegyen
A kamera nem működik, pedig be van
kapcsolva.
Bekapcsolás
után a kamerának pár
másodpercre van szüksége ahhoz, hogy
felvételre kész állapotba kerüljön. A
jelenség nem utal meghibásodásra.
Húzza ki a hálózati tápegység
csatlakozódugóját a fali csatlakozóaljzatból,
illetve vegye le az akkumulátort, majd
körülbelül 1 perc múlva csatlakoztassa
újra. Ha a funkciók még mindig nem
működnek, egy hegyes tárgy segítségével
nyomja meg a RESET gombot (16. oldal).
(Ha megnyomja a RESET gombot, akkor
valamennyi beállítás, köztük a dátum és az
idő is, a gyárilag beállított értéket veszi fel.)
kamera rendkívül forró. Kapcsolja ki
a kamerát, és hagyja egy darabig hűvös
helyen.
A kamera rendkívüli módon lehűlt.
Kapcsolja ki a kamerát, és vigye meleg
helyre. Hagyja ott egy ideig, majd kapcsolja
be a kamerát.
A kamera melegszik.
Ez
akkor fordulhat elő, ha már sokáig volt
bekapcsolva a készülék. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
A kamera váratlanul kikapcsol.
Használja
a hálózati tápegységet.
be ismét a kamerát.
Töltse fel az akkumulátort (7. oldal).
Kapcsolja
Hiába nyomja meg a START/STOP vagy
a PHOTO gombot, a kamera nem vesz
fel mozgó-, illetve állóképet.
A
POWER kapcsolót állítsa
(Mozgókép)
vagy (Állókép) helyzetbe (10. oldal).
Alvó üzemmódban nem lehet felvételt
készíteni. Nyomja meg a QUICK ON
gombot (17. oldal).
A kamera az imént felvett képet menti az
adathordozóra. Eközben nem készíthető
újabb felvétel.
A kamera adathordozója megtelt. Törölje a
felesleges képeket (23. oldal).
A mozgó- vagy állóképek darabszáma
meghaladja az adathordozó kapacitását.
Törölje a felesleges képeket (23. oldal).
Hibaelhárítás
rá a kamerára egy feltöltött
akkumulátort (7. oldal).
Csatlakoztassa a hálózati tápegység dugóját
a fali csatlakozóaljzathoz (7. oldal).
A
A felvétel leáll.
A
kamera felforrósodott/rendkívüli módon
lehűlt. Kapcsolja ki a kamerát, és hagyja egy
darabig hűvös/meleg helyen.
Nem lehet telepíteni a „Picture Motion
Browser” programot.
Ellenőrizze,
megvan-e a „Picture Motion
Browser” telepítéséhez szükséges
számítógépes környezet.
HU
27
A
leírt lépéseknek megfelelően telepítse
a „Picture Motion Browser” programot
(24. oldal).
Szimbólum/Üzenet
Ok/Elhárítás
C:13: /
C:32:
Távolítsa
A „Picture Motion Browser” nem
megfelelően működik.
Lépjen
ki a „Picture Motion Browser”
programból, és indítsa újra a számítógépet.
A számítógép nem ismeri fel a kamerát.
A
számítógépről válasszon le minden USB
kábellel csatlakoztatott eszközt, kivéve a
billentyűzetet, az egeret és a kamerát.
Húzza ki az USB kábelt a számítógépből
és a Handycam Station illesztőállványból,
indítsa újra a számítógépet, majd ismét
csatlakoztassa megfelelően a számítógépet
és a kamerát.
E:20: /
E:31: /
E:61: /
E:62: /
E:91: /
E:94:
101-0001
Öndiagnózis kijelzője/Figyelmeztető
szimbólumok
Ha az LCD képernyőn üzenetek,
szimbólumok jelennek meg, ellenőrizze az
alábbiakat.
Ha a probléma többszöri elhárítási kísérlet
ellenére is fennáll, forduljon a legközelebbi
Sony márkakereskedőhöz vagy Sony
márkaszervizhez.
HU
28
Szimbólum/Üzenet
Ok/Elhárítás
C:04:
Az
akkumulátor
nem (H sorozatú)
„InfoLITHIUM”
akkumulátor.
Használjon (H sorozatú)
„InfoLITHIUM”
akkumulátort (7. oldal).
Megfelelően
csatlakoztassa a hálózati
tápegységet a Handycam
Station illesztőállvány,
illetve a kamera DC IN
aljzatába (7. oldal).

el az
áramforrást.
Csatlakoztassa ismét,
és próbálja meg újra
használni a kamerát.
A kamerának olyan
hibája van, amelyet
nem lehet házilag
orvosolni. Forduljon
a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz
vagy a megbízott helyi
Sony márkaszervizhez.
Közölje velük az „E”
betűvel kezdődő 5 jegyű
kódot.
A fájl sérült vagy
olvashatatlan.
Hiba történhetett a
kamera merevlemezével.
Törölje a felesleges
képeket.
Lemerülőben van az
akkumulátor.
A kamera egyre
melegszik, vagy
felforrósodott. Kapcsolja
ki a kamerát, és hagyja
egy darabig hűvös
helyen.
A kamera rendkívüli
módon lehűlt. Melegítse
fel a kamerát.
Szimbólum/Üzenet
Ok/Elhárítás
Amikor
Szimbólum/Üzenet
Ok/Elhárítás
Nem
elegendő a fény,
így a kamera könnyen
bemozdul. Használjon
vakut.
(DCR-SR55E/SR65E/
SR75E/SR85E)
A kamera nem áll
szilárdan, így könnyen
bemozdul. Két kézzel
mozdulatlanul tartsa
a kamerát, és így
filmezzen. A kamera
bemozdulására
figyelmeztető
szimbólum azonban
nem tűnik el.
Megtelt az adathordozó.
Feldolgozás közben nem
lehet állóképet rögzíteni.
Várjon türelemmel egy
kis ideig, aztán készítsen
felvételt.
Bekapcsolt a
leesésérzékelő.
Előfordulhat, hogy ezért
nem lehet felvenni/
lejátszani.
Hibaelhárítás

a kijelző lassan
villog, fogytán a képek
felvételére használható
üres hely.
Nincs „Memory
Stick PRO Duo”
memóriakártya a
kamerában (12. oldal).
Amikor a kijelző
gyorsan villog, nincs
elegendő üres hely a
képek felvételéhez.
Törölje ki a felesleges
képeket, vagy – miután
a képeket másik
adathordozóra mentette
– formázza meg a
„Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyát
(22. oldal).
A képkezelő fájl sérült.
A „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártya
sérült.
A „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártya
nincs megfelelően
megformázva.
Nem megfelelő
„Memory Stick PRO
Duo” memóriakártya
van a kamerában.
A „Memory
Stick PRO Duo”
memóriakártyához
való hozzáférést másik
készüléken korlátozták.
Valami probléma van a
vakuval.
(DCR-SR55E/SR65E/
SR75E/SR85E)
HU
29
További információk
Óvintézkedések
Használat és gondozás
A
kamerát és tartozékait ne használja és ne
tárolja az alábbi helyeken:
 Rendkívül meleg, rendkívül hideg, rendkívül
párás helyen. Soha ne hagyja őket olyan
helyen, ahol a hőmérséklet 60°C fölé
emelkedhet, például tűző napon parkoló
gépkocsiban, hősugárzó mellett vagy
közvetlen napsugárzásnak kitett helyen. A
nagy meleg hatására meghibásodhatnak,
deformálódhatnak.
 Erős mágneses tér közelében és ott, ahol
rázkódásnak vannak kitéve. Ilyen helyen a
kamera meghibásodhat.
 Erős rádióhullámok és sugárzás közelében.
Ilyen helyen előfordulhat, hogy a felvétel nem
lesz élvezhető.
 AM vevőkészülékek és videoberendezések
közelében. Ezek zajt okozhatnak.
 Homokos tengerparton, poros helyen.
Ha homok vagy por kerül a kamerába,
az meghibásodhat. Esetenként az ilyen
meghibásodás nem is javítható.
 Ablak mellett és a szabadban, ahol az
LCD képernyőt vagy a lencsét közvetlen
napsugárzás érheti. Ez tönkreteheti az LCD
képernyőt.
A kamerát 6,8 V/7,2 V-os (akkumulátor) vagy
8,4 V-os (hálózati tápegység) egyenáramú
feszültségről üzemeltesse.
Az egyen-/váltakozó áramú üzemeltetéshez az
ebben az útmutatóban javasolt tartozékokat
használja.
Ügyeljen arra, hogy a kamera ne legyen vizes
(ne érje pl. eső, tengervíz). Ha a kamera vizes
lesz, meghibásodhat. Esetenként az ilyen
meghibásodás nem is javítható.
Ha a készülék belsejébe valamilyen szilárd tárgy
vagy folyadék kerül, áramtalanítsa a kamerát,
és a további üzemeltetés előtt nézesse meg egy
Sony márkakereskedővel.
Óvatosan bánjon a készülékkel, ne szedje szét,
ne alakítsa át, ügyeljen arra, hogy ne érje erős
fizikai hatás: ne kalapálja, ne ejtse le, ne lépjen
rá. Különösen a lencse épségére ügyeljen.
Amikor nem használja a kamerát, a POWER
kapcsolót állítsa OFF (CHG) helyzetbe.
Üzemeltetés közben ne tekerje a kamerát
például törölközőbe, mert ilyenkor a belső
részek túlmelegedhetnek. Ilyenkor a képen zaj
jelenhet meg.
HU
30
Amikor
kihúzza a tápkábelt, mindig a dugót
fogja meg, soha ne magát a kábelt.
Ügyeljen a tápkábel épségére; ne tegyen rá
nehéz tárgyat.
Tartsa tisztán a fém csatlakozófelületeket.
A távirányítót és a gombelemet tartsa a
gyerekektől elzárva. Ha a gyerek az elemet
véletlenül lenyeli, azonnal forduljon orvoshoz
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E).
Ha folyik az elem:
 keresse fel a helyi Sony márkaszervizt,
 mossa le az esetlegesen a bőrére került
folyadékot,
 ha a folyadék a szemébe kerül, bő vízzel
alaposan öblítse ki és forduljon orvoshoz.
 Ha a kamerát sokáig nem használja
Rendszeresen
kapcsolja be, és kb. 3 percen át
használja – játsszék le vagy vegyen fel valamit.
Tárolás előtt teljesen merítse le az
akkumulátort.
LCD képernyő
Ügyeljen
arra, hogy az LCD képernyőt ne érje
erős nyomás, mert tönkremehet.
Ha a kamerát hidegben használja, az LCD
képernyőn „utófénylés”, „képvisszamaradás”
jelenhet meg. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
A kamera működése közben az LCD képernyő
háta felmelegedhet. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
 Az LCD képernyő tisztítása
Ha az LCD képernyő poros vagy
ujjlenyomatok vannak rajta, akkor puha
ruhával tisztítsa meg. Ha az LCD Cleaning
Kit tisztítókészletet (nem mellékelt
tartozék) használja, a benne található
tisztító folyadékot ne vigye fel közvetlenül
az LCD képernyőre. Nedvesítse meg vele a
tisztítópapírt, és azzal tisztítsa a képernyőt.
A készülék házának karbantartása
Ha
a kamera háza bepiszkolódik, nedves puha
ruhával törölje meg, majd száraz puha ruhával
törölje szárazra.
A felület állapotának megóvása érdekében tartsa
szem előtt az alábbiakat:
 ne használjon vegyszert, például hígítót,
benzint, alkoholt, vegyszerrel átitatott ruhát,
impregnálószert, rovarirtót, naptejet,
 ne
fogja meg a kamerát, ha keze a fent
említett anyagokkal szennyezett,
 ne hagyja, hogy a kamera háza sokáig
érintkezésben maradjon gumival,
műanyaggal.
Az objektív gondozása és tárolása
Törölje
tisztára a lencse felületét puha ruhával a
következő esetekben:
 ha a lencse felületén ujjlenyomatok vannak,
 nagyon meleg vagy nagy páratartalmú helyen,
 ha a lencsét sós vízpárát tartalmazó levegő éri
(például tengerparton).
Az objektívet jól szellőző, kevés
szennyeződésnek és pornak kitett helyen tárolja.
A penészedés megelőzésére a fentebb leírt
módon rendszeresen tisztítsa meg a lencsét.
Azért, hogy a kamera sokáig kifogástalan
állapotban maradjon, javasoljuk, hogy havonta
egyszer kapcsolja be, és használja egy kicsit.
A beépített újratölthető elem töltése
 Tartsa lenyomva a fület, körmét illessze bele a
vágásba, és húzza ki az elemtartót.
 Tegyen be egy új elemet úgy, hogy a + vége
felfelé nézzen.
 Kattanásig tolja vissza az elemtartót a
távirányítóba.
Fül
FIGYELMEZTETÉS
Ha nem megfelelően bánik vele, az elem
felrobbanhat. Ne töltse, ne szedje szét és
ne dobja tűzbe!
Ha
lemerülőben van a lítium elem, a távirányító
hatótávolsága lerövidül, sőt az is előfordulhat,
hogy a távirányító nem megfelelően működik.
Ilyen esetben az elemet cserélje ki egy Sony
CR2025 típusú lítium elemre. Ha másfajta
elemet használ, az tüzet vagy robbanást okozhat.
További információk
A kamerában beépített, újratölthető
belem található, hogy még akkor is meg
tudja őrizni a dátumra, időre és egyéb
beállításokra vonatozó információkat, ha a
POWER kapcsolót OFF (CHG) helyzetbe
állítja. A beépített újratölthető elem mindig
töltődik, amikor a kamera a hálózati
tápegységgel a fali csatlakozóaljzathoz
csatlakozik, illetve amikor a kamerán rajta
van az akkumulátor. Az újratölthető elem
körülbelül 3 hónap alatt merül le teljesen,
ha időközben a kamerát egyáltalán nem
használja. A kamera használatba vétele előtt
töltse fel a beépített újratölthető elemet.
A kamera működését azonban nem
befolyásolja, hogy az újratölthető elem fel
van-e töltve, lemerült elemmel csupán a
felvétel idejét nem lehet rögzíteni.
A távirányító elemének cseréje
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
 Feltöltés
A kamerára csatlakoztassa a hálózati
tápegységet (amelyet bedugott a fali
csatlakozóaljzatba), a POWER kapcsolót
állítsa OFF (CHG) helyzetbe, és legalább 24
óráig hagyja így a kamerát.
HU
31
Műszaki adatok
Rendszer
Képtömörítés formátuma: MPEG2/JPEG
(állókép)
Hangtömörítés formátuma: Dolby Digital 2ch
Dolby Digital Stereo Creator
Videojel: PAL színrendszerű, CCIR szabvány
szerinti
Merevlemez
DCR-SR35E/SR45E esetén: 30 GB
DCR-SR36E/SR46E/SR55E/SR65E esetén:
40 GB
DCR-SR75E/SR85E esetén: 60 GB
Az adathordozó tárolókapacitásának
mérésekor 1 GB = egymillió bájt; a
tárolókapacitás egy részét a készülék
adatkezelésre használja.
Felvételi formátum
Mozgókép: MPEG2-PS
Állókép: Exif *1 Ver.2,2
Képalkotó eszköz
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E
2,25 mm (1/8 típusú) CCD (töltéscsatolt
eszköz)
Összesen: kb. 800 000 képpont
Effektív (mozgókép, 16:9): kb. 490 000
képpont
Effektív (állókép, 16:9): kb. 310 000 képpont
Effektív (állókép, 4:3): kb. 410 000 képpont
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E
3,0 mm (1/6 típusú) CCD (töltéscsatolt
eszköz)
Összesen: kb. 1 070 000 képpont
Effektív (mozgókép, 16:9): kb. 670 000
képpont
Effektív (állókép, 16:9): kb. 750 000 képpont
Effektív (állókép, 4:3): kb. 1 000 000 képpont
Objektív
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E
Carl Zeiss Vario-Tessar
Optikai: 40-szeres, digitális 80-szoros,
2 000-szeres
Szűrő átmérője: 30 mm
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E
Carl Zeiss Vario-Tessar
Optikai: 25-szörös, digitális 50-szeres,
2 000-szeres
Szűrő átmérője: 30 mm
Fókusztávolság
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E
F=1,8–4,1
f=1,9–76,0 mm
35 mm-es fényképezőgép-egyenérték
Mozgóképre: 41–1 640 mm (16:9)*2
Állóképre: 48–1 920 mm (4:3)
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E
F=1,8–3,2
f=2,5–62,5 mm
35 mm-es fényképezőgép-egyenérték
Mozgóképre: 41–1 189 mm (16:9)*2
Állóképre: 36–900 mm (4:3)
Színhőmérséklet: [AUTO.], [EGYRE], [BELTÉRI]
(3 200 K), [KÜLTÉRI] (5 800 K)
Minimális megvilágítás
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E
6 lx (lux) (ha az [AUT.KIS ZÁRSEB.] értéke
[BE], a zársebesség 1/25 másodperc)
0 lx (lux) (a NightShot plus funkció
használata esetén)
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E
8 lx (lux) (ha az [AUT.KIS ZÁRSEB.] értéke
[BE], a zársebesség 1/25 másodperc)
0 lx (lux) (a NightShot plus funkció
használata esetén)
*1Az „Exif” a JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association) által állóképek tárolására
kialakított fájlformátum. Az ebben a
formátumban tárolt fájlok a képen túl
egyéb adatokat is tárolhatnak, így például a
kamerának a felvétel időpontjában érvényes
beállításait.
*2A fókusztávolság feltüntetett értéke a széles
látószöggel mért képpontolvasáskor mért
tényleges érték.
Gyártva a Dolby Laboratories licence alapján.
Kimeneti/bemeneti csatlakozók
A/V távcsatlakozó: video-/audiokimeneti aljzat
USB aljzat: mini B
(DCR-SR35E/SR36E/SR55E/SR75E: csak
kimenet)
LCD képernyő
Kép: 6,7 cm (2,7 típusú, szélesség-magasság arány
16:9)
Képpontok száma: 123 200 (560 × 220)
HU
32
Általános adatok
Áramellátás: 6,8 V/7,2 V (akkumulátor) 8,4 V
(hálózati tápegység)
Átlagos teljesítményfelvétel: normál fényerősségű
felvétel esetén
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E: 2,8 W
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E: 3,0 W
Üzemi hőmérséklet: 0°C és +40°C között
Tárolási hőmérséklet: –20°C és +60°C között
Méretek (kb.): 76,3 × 76,6 × 112,8 mm
(szé×ma×mé) a kiálló, kihúzható részekkel
és a felhelyezett mellékelt akkumulátorral
együtt
Tömeg (kb.)
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E
350 g csak maga a készülék
400 g a mellékelt akkumulátorral együtt
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E
360 g csak maga a készülék
410 g a mellékelt akkumulátorral együtt
Akkumulátor
NP-FH40
Maximális kimeneti feszültség: 8,4 V egyenáram
Kimeneti feszültség: 7,2 V egyenáram
Kapacitás: 4,9 Wh (680 mAh)
Típus: Lítiumion
A készülékek formája és műszaki adatai előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
Handycam Station DCRA-C200
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
Bemeneti/kimeneti csatlakozók
A/V OUT aljzat: video-/audiokimeneti aljzat
USB aljzat: mini B
(DCR-SR55E/SR75E: csak kimenet)
AC-L200/L200B típusú hálózati
tápegység
Áramellátás: 100 V –240 V váltakozó áram,
50/60 Hz
További információk
Áramfelvétel: 0,35–0,18 A
Teljesítményfelvétel: 18 W
Kimeneti feszültség: 8,4 V egyenáram*
Üzemi hőmérséklet: 0°C és +40°C között
Tárolási hőmérséklet: –20°C és +60°C között
Méretek (kb.): 48 × 29 × 81 mm (szé×ma×mé) a
kiálló, kihúzható részek nélkül
Tömeg (kb.): 170 g tápkábel nélkül
* További műszaki adatokat a hálózati
tápegységen található címke tartalmaz.
HU
33
Védjegyek
A
„Handycam” és a
a
Sony Corporation bejegyzett védjegye.
A „Memory Stick”, a „
”, a „Memory Stick
Duo”, a „
”, a „Memory Stick
PRO Duo”, a „
”,
a „Memory Stick PRO-HG Duo”, a
„
”, a „Memory Stick
Micro”, a „MagicGate”, a „
”,
a „MagicGate Memory Stick” és a „MagicGate
Memory Stick Duo” a Sony Corporation
védjegye vagy bejegyzett védjegye.
Az „InfoLITHIUM” a Sony Corporation
védjegye.
A Dolby és a dupla D szimbólum a Dolby
Laboratories védjegye.
A Microsoft, a Windows, a Windows Media,
a Windows Vista és a DirectX a Microsoft
Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye
az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
A Macintosh és a Mac OS az Apple Inc.
bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban.
Az Intel, az Intel Core és a Pentium az Intel
Corporation vagy leányvállalatainak védjegye
vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban.
Az Adobe, az Adobe embléma és az Adobe
Acrobat az Adobe Systems Incorporated
védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
Minden más említett terméknév tulajdonosának
védjegye vagy bejegyzett védjegye. Sem a , sem
az „” jel nem szerepel ebben a kézikönyvben.
HU
34
Přečtěte si nejdříve
Než začnete přístroj používat, prostudujte
si tuto příručku a poté ji uschovejte pro
případné další použití.
VAROVÁNÍ
Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti;
omezíte tak nebezpečí požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte akumulátory
nadměrnému teplu, jako např.
slunečnímu záření, ohni a podobně.
UPOZORNĚNÍ
K výměně použijte pouze akumulátor
uvedeného typu. Jinak může dojít k
požáru nebo zranění.
PRO ZÁKAZNÍKY V EVROPĚ
Upozornění
Elektromagnetické pole může při specifických
frekvencích ovlivnit obraz a zvuk tohoto přístroje.
Tento výrobek byl testován a bylo shledáno, že
splňuje omezení stanovená ve směrnici EMC pro
používání propojovacích kabelů kratších než 3
metry.
Upozornění
Pokud statická elektřina nebo
elektromagnetismus způsobí přerušení přenosu
dat v polovině (selhání), restartujte aplikaci a
znovu připojte komunikační kabel (kabel USB
apod.).
Nakládání s nepotřebným
elektrickým a elektronickým
zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech
uplatňujících oddělený systém
sběru)
CZ
Tento symbol umístěný na výrobku nebo
jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem
po ukončení jeho životnosti nemělo
být nakládáno jako s běžným odpadem
z domácnosti. Místo toho by měl být
odložen do sběrného místa, určeného
k recyklaci elektronických výrobků
a zařízení. Dodržením této instrukce
zabráníte negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, které naopak může
být ohroženo nesprávným nákladním s
výrobkem při jeho likvidaci.
Recyklováním materiálů, z nichž je
vyroben, pomůžete zachovat přírodní
zdroje.
Pro získání dalších informací o recyklaci
tohoto výrobku kontaktujte, prosím,
místní orgány státní správy, místní firmu
zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo
prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
Použitelné příslušenství: Dálkový ovladač
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
Nakládání s nepotřebnými
bateriemi (platí v Evropské unii
a dalších evropských státech
využívajících systém odděleného
sběru)
Tento symbol umístěný na baterii nebo
na jejím obalu upozorňuje, že s baterií
opatřenou tímto označením by se
nemělo nakládat jako s běžným domácím
odpadem. Správným nakládáním s těmito
nepotřebnými bateriemi pomůžete zabránit
možným negativním dopadům na životní
prostředí a lidské zdraví, k nímž by
mohlo docházet v případech nevhodného
zacházení s vyřazenými bateriemi.
Materiálová recyklace pomůže chránit
přírodní zdroje. V případě, že výrobek z
důvodů bezpečnosti, funkce nebo uchování
dat vyžaduje trvalé spojení s vloženou
baterií, je třeba, aby takovouto baterii
vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný
personál. K tomu, aby s baterií bylo správně
naloženo, předejte výrobek, který je na
konci své životnosti na místo, jenž je určené
ke sběru elektrických a elektronických
zařízení za účelem jejich recyklace. Pokud
jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte do
té části návodu k obsluze, která popisuje
bezpečné vyjmutí baterie z výrobku.
Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci
na příslušné sběrné místo. Pro podrobnější
informace o recyklaci tohoto výrobku či
baterii kontaktujte, prosím, místní obecní
úřad, firmu zabezpečující místní odpadové
hospodářství nebo prodejnu, kde jste
výrobek zakoupili.
Upozornění pro zákazníky v zemích, na
které se vztahují směrnice ES
Výrobcem tohoto produktu je společnost
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075, Japonsko. Oprávněným
zástupcem pro EMC a bezpečnost
produktů je společnost Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Německo. S otázkami týkajícími
se servisu či záruky se obracejte na adresy
uvedené ve zvláštních servisních či
záručních dokumentech.
Poznámky týkající se použití
Obsah balení
Čísla v závorkách ( ) označují počet
dodaných kusů.
Napájecí
adaptér (1)
kabel (1)
Handycam Station (1)  (DCR-SR55E/SR65E/
SR75E/SR85E)
Propojovací kabel A/V (1) 
Kabel USB (1) 
Bezdrátový dálkový ovladač (1) (DCR-SR55E/
SR65E/SR75E/SR85E)
Knoflíková lithiová baterie je již nainstalována.
Dobíjecí modul akumulátoru NP-FH40 (1)
21pinový adaptér (1) (DCR-SR55E/SR65E/
SR75E/SR85E)
Pouze pro modely, které mají na spodní straně
označení .
CD-ROM „Handycam Application Software“
(1) (str. 24)
 Picture Motion Browser (software)
 PMB Guide
 Příručka k produktu Handycam (PDF)
„Návod k použití“ (tato příručka) (1)
Napájecí



Používání videokamery
Videokamera
není odolná proti prachu a
stříkající vodě a není ani vodotěsná. Viz část
„Bezpečnostní opatření“ (str. 30).
Neprovádějte žádnou z níže uvedených operací,
pokud svítí nebo blikají indikátory
(pohyblivý obraz)/ (statický obraz)
(str. 10) nebo ACCESS (str. 12, 17). Mohlo by
dojít k poškození média, ke ztrátě nahraných
obrazů nebo k jiným problémům.
 Nevyjímejte kartu „Memory Stick PRO Duo“.
 Neodpojujte modul akumulátoru nebo
napájecí adaptér od videokamery.
 Nevystavujte videokameru nárazům nebo
vibracím.
Při připojování videokamery k jinému zařízení
pomocí kabelu věnujte pozornost správnému
připojení konektorů. Zasunete-li konektor
násilím, mohou se kontakty poškodit, což může
způsobit chybnou funkci videokamery.
Nevystavujte videokameru nárazům nebo
vibracím. Pevný disk videokamery nemusí být
rozpoznán, nahrávání nebo přehrávání nemusí
být možné.
Nepoužívejte videokameru na velmi hlučných
místech.
Pevný disk videokamery nemusí být rozpoznán,
nahrávání nebo přehrávání nemusí být možné.
Z důvodu ochrany interního pevného disku
před nárazem po upuštění je videokamera
vybavena snímačem zrychlení*. V případě pádu
kamery nebo v podmínkách stavu beztíže může
dojít k rozpadání obrazu do čtverečků z důvodu
ochrany videokamery. Zaznamená-li snímač
zrychlení pád opakovaně, nahrávání/přehrávání
může být zastaveno.
Pokud teplota videokamery stoupne nebo
klesne k extrémně vysokým nebo nízkým
hodnotám, nemusí být možné nahrávat nebo
přehrávat na videokameře z důvodu ochranné
funkce videokamery, která se v takových
situacích aktivuje. V takovém případě se na
obrazovce LCD zobrazí indikátor (str. 28).
Nezapínejte videokameru v místě s nízkým
tlakem ve výšce více než 3 000 metrů. Může
dojít k poškození mechaniky pevného disku ve
videokameře.
CZ
CZ
Opakujete-li
často nahrávání/mazání obrazů,
dojde na médiu k fragmentaci dat. Obrazy nelze
ukládat ani nahrávat. V takovém případě uložte
nejdříve obrazy na nějaké externí médium a
proveďte [FORMÁT.MÉDIUM]*.
Upevněte řemínek na zápěstí a držte
videokameru při nahrávání správně.
Chcete-li
nastavit LCD panel, otevřete panel
LCD o 90 stupňů od videokamery (), poté
jej natočte tak, abyste měli pro nahrávání či
přehrávání ten nejlepší úhel ().
Panel LCD můžete otočit o 180 stupňů
směrem k objektivu (), chcete-li nahrávat v
zrcadlovém režimu.
90 stupňů od
videokamery
90 stupňů (max.)
180 stupňů (max.)
Obrazovka
LCD je vyrobena pomocí vysoce
přesné technologie, díky níž lze efektivně
využívat přes 99,99 % pixelů. Přesto se může
stát, že na obrazovce LCD budou zobrazeny
drobné tmavé nebo světlé body (bílé, červené,
modré nebo zelené). Výskyt těchto bodů nijak
neovlivní výsledky nahrávání.
Před prvním použitím dálkového ovladače
odstraňte ochrannou fólii.
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
Ochranná fólie
Typy karet „Memory Stick“, které lze
použít ve videokameře
Pro
nahrávání pohyblivých obrazů se
doporučuje používat kartu „Memory Stick PRO
Duo“ velikosti alespoň 512 MB označenou jako:

(„Memory Stick
PRO Duo“)*

(„Memory Stick
PRO-HG Duo“)
* K dispozici jsou karty s označením Mark2 i bez
tohoto označení.
Pro použití s touto videokamerou byla
schválena karta „Memory Stick PRO Duo“
velikosti až 8 GB.
Informace o době nahrávání na kartu „Memory
Stick PRO Duo“ najdete na straně 11.
Karty „Memory Stick PRO Duo“ a „Memory
Stick PRO-HG Duo“ jsou v této příručce
uváděny pod názvem „Memory Stick PRO
Duo“.
Poznámky k nahrávání
Před
zahájením nahrávání otestujte funkci
nahrávání a ověřte, zda je obraz a zvuk
nahráván bez problémů.
Záruka se nevztahuje na chyby či ztráty
záznamu, a to ani v případě, kdy nahrávání
nebo přehrávání neproběhlo následkem selhání
videokamery, záznamového média apod.
Barevné televizní systémy v jednotlivých
zemích/oblastech se liší. Chcete-li přehrávat
záznam na barevném televizoru, potřebujete
televizor se systémem PAL.
Televizní programy, filmy, videonahrávky a jiné
materiály mohou podléhat autorským právům.
Neautorizované kopírování takových materiálů
může znamenat porušování autorských práv.
Uložte všechna nahraná obrazová data
Abyste
uchránili obrazová data před ztrátou,
ukládejte průběžně všechny nahrané obrazy
na externí média. Doporučuje se obrazová
data ukládat na disky DVD-R pomocí
počítače*. Obrazová data lze uložit také pomocí
videorekordéru nebo rekordéru DVD/HDD*.
Během připojení videokamery k počítači
Nepokoušejte
se naformátovat pevný disk
videokamery pomocí počítače. Uděláte-li to,
videokamera nemusí pracovat správně.
CZ
Poznámky k likvidaci/předávání
Provádíte-li
zformátování pevného disku
videokamery pomocí funkce [FORMÁT.
MÉDIUM]*, nemusí dojít k úplnému vymazání
dat z pevného disku. Při předávání videokamery
se doporučuje zamezit možné obnově dat
provedením funkce [ VYPRÁZDNIT]*.
Kromě výše zmíněného se při likvidaci
videokamery doporučuje zničit tělo
videokamery.
Nastavení jazyka
Provozní
postupy mohou být na displeji
uváděny v různých jazycích. V případě
potřeby lze zobrazovaný jazyk před použitím
videokamery změnit (str. 10).
Tato příručka
Vyobrazení
obrazovky LCD a indikátorů
uvedená v této příručce byla pořízena
digitálním fotoaparátem a mohou se lišit od
skutečného stavu.
V této příručce Návod k použití jsou pevný disk
a karta „Memory Stick PRO Duo“ označovány
jako „média“.
Není-li konkrétně uvedeno jinak, vztahují se
zobrazení v této příručce k produktu DCRSR85E.
Snímky obrazovky pocházejí ze systému
Windows Vista a mohou se lišit podle
operačního systému v počítači.
* Další podrobnosti viz „Příručka k produktu
Handycam“ (PDF) a „PMB Guide“.
CZ
Obsah
Přečtěte si nejdříve.......................................2
Začínáme
Krok 1: Nabíjení modulu akumulátoru
...........................................................................7
Krok 2: Zapnutí videokamery a
nastavení data a času............................. 10
Změna nastavení jazyka................................. 10
Krok 3: Výběr média.................................. 11
Nahrávání/přehrávání
Nahrávání...................................................... 13
Přehrávání..................................................... 14
Přehrávání obrazu na televizoru............... 15
Další části a funkce videokamery......... 16
Indikátory zobrazené během
nahrávání/přehrávání............................. 18
Provádění různých funkcí „ HOME“ a „ OPTION“.................... 20
Ukládání obrazů.......................................... 22
Mazání obrazů............................................. 23
Práce s počítačem
Použití počítače.......................................... 24
Instalace příručky/softwaru.......................... 24
Instalace aplikace „Picture Motion
Browser“............................................................... 24
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů.......................... 27
Zobrazení výsledků vnitřní kontroly/
Výstražné indikátory...................................... 28
Doplňující informace
Bezpečnostní opatření............................. 30
Technické údaje.......................................... 32
CZ
Začínáme
Krok 1: Nabíjení modulu akumulátoru
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E
Indikátor
CHG
Modul akumulátoru „InfoLITHIUM“
(řada H) můžete dobíjet, pokud jej
připojíte k videokameře.
 Poznámky
Videokamera
pracuje pouze s modulem
akumulátoru „InfoLITHIUM“ (řada H).
Začínáme
1 Otočte přepínačem POWER ve
Modul
akumulátoru
směru šipky do polohy OFF (CHG)
(výchozí nastavení).
2 Připojte modul akumulátoru
Přepínač POWER
Konektor
kabelu
Se značkou 
nahoře
Zdířka
DC IN
Napájecí
adaptér
Napájecí kabel
4
Do síťové zásuvky
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E
Konektor kabelu
Se značkou  vpravo
zasunutím ve směru šipky, dokud
nezaklapne.
3 Model DCR-SR55E/SR65E/SR75E/
SR85E:
Připojte napájecí adaptér do zdířky
DC IN na kolébce Handycam Station.
Model DCR-SR35E/SR36E/SR45E/
SR46E:
Připojte napájecí adaptér do zdířky
DC IN na videokameře.
Otevřete kryt zdířky a připojte zástrčku
napájecího adaptéru do zdířky DC IN.
4 Model DCR-SR55E/SR65E/SR75E/
Zdířka DC IN
Otevření krytu zdířky.
SR85E:
Připojte napájecí kabel k
napájecímu adaptéru a do síťové
zásuvky. Vložte videokameru
opatrně a bezpečně do kolébky
Handycam Station.
Před
Napájecí kabel
Napájecí
adaptér
Do síťové zásuvky
umístěním videokamery do kolébky
Handycam Station zavřete kryt zdířky DC
IN.
CZ
Model DCR-SR35E/SR36E/SR45E/
SR46E:
Připojte napájecí kabel k
napájecímu adaptéru a do síťové
zásuvky.
Rozsvítí se indikátor CHG (nabíjení) a
dobíjení se spustí.
Indikátor CHG (nabíjení) zhasne,
jakmile je akumulátor plně dobitý.
Odpojte napájecí adaptér ze zdířky
DC IN tak, že budete současně
držet konektor napájecího kabelu a
kolébku Handycam Station (DCRSR55E/SR65E/SR75E/SR85E) nebo
videokameru (DCR-SR35E/SR36E/
SR45E/SR46E).
 Tipy
Model DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E:
Stejně jako u modelu DCR-SR35E/SR36E/
SR45E/SR46E můžete modul akumulátoru
nabíjet pomocí napájecího adaptéru
připojeného k videokameře.
Vyjmutí modulu akumulátoru
Otočte přepínačem POWER do polohy
OFF (CHG).
Posuňte uvolňovací páčku BATT
(akumulátor) a vyjměte modul
akumulátoru.
Uvolňovací páčka
BATT (akumulátor)
Doba provozu na dodaný modul
akumulátoru
Doba nabíjení:
Přibližná doba (v minutách) potřebná k
úplnému dobití zcela vybitého modulu
akumulátoru.
Doba nahrávání/přehrávání:
Přibližná doba (v minutách) použití plně
nabitého modulu akumulátoru.
(Jednotka: min)
DCR-SR35E/SR36E/ DCR-SR55E/SR65E/
SR45E/SR46E
SR75E/SR85E
Doba nabíjení
Doba nahrávání
Doba
nepřetržitého
nahrávání
Typická
doba
nahrávání
Doba
přehrávání
125
125
100
110
90
105
50
50
45
50
120
140
120
140
Nahoře: Pro vybrané médium pevný disk
Dole: Pro vybrané médium „Memory Stick PRO
Duo“
 Poznámky
Všechny
časy byly naměřeny při těchto
nastaveních:
 Režim nahrávání: [SP]
 Zapnutí podsvícení panelu LCD: [ON]
Typická doba nahrávání s opakovaným
zastavováním/spouštěním, zapínáním/
vypínáním a používáním funkce zoom.
Modul akumulátoru
Před výměnou modulu akumulátoru nebo
vyjmutím napájecího adaptéru z videokamery
přepněte přepínač POWER do polohy OFF
(CHG) a zkontrolujte, zda jsou indikátory
(Pohyblivý obraz)/ (Statický obraz) (str. 10)/
ACCESS (str. 12, 17) zhasnuty.
CZ
Videokamera
nebude napájena z akumulátoru,
je-li napájecí adaptér připojen do zdířky DC IN
videokamery nebo kolébky Handycam Station
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E), a to ani
v případě, že je napájecí kabel odpojen ze
zásuvky.
Začínáme
Doba nabíjení, nahrávání a přehrávání
Časy jsou měřeny při použití videokamery při
teplotě 25 °C (doporučuje se 10 °C až 30 °C).
Doba nahrávání a přehrávání bude kratší,
budete-li videokameru používat při nízkých
teplotách.
Skutečná doba nahrávání a přehrávání může
být kratší v závislosti na podmínkách používání
videokamery.
Napájecí adaptér
Při používání napájecího adaptéru použijte
blízkou síťovou zásuvku. Dojde-li během
používání videokamery k jakékoli poruše, ihned
napájecí adaptér odpojte ze síťové zásuvky.
Nepoužívejte napájecí adaptér umístěný v
úzkém prostoru, například mezi stěnou a
nábytkem.
Dbejte na to, aby se konektor kabelu napájecího
adaptéru ani kovové kontakty akumulátoru
nezkratovaly kovovými předměty. Mohlo by
dojít k poškození videokamery.
I když je videokamera vypnutá, je do ní při
připojení k síťové zásuvce pomocí napájecího
adaptéru stále dodáván střídavý proud (ze sítě).
CZ
Krok 2: Zapnutí videokamery a nastavení data a času
(HOME) (str. 20)
Dotkněte se tlačítka na
obrazovce LCD.
Přepínač POWER
Při prvním použití
videokamery se na
panelu LCD zobrazí
obrazovka [NAST.
HODIN].
1 Stiskněte zeleného tlačítko a
opakovaným otočením přepínače
POWER ve směru šipky zapněte
příslušný indikátor.
(Pohyblivý obraz): Nahrávání
pohyblivého obrazu
(Statický obraz): Nahrávání
statického obrazu
Při prvním zapnutí videokamery
přejděte ke kroku 3.
4 Nastavte [LETNÍ ČAS], [R] (rok), [M]
(měsíc), [D] (den), hodinu a minutu a
poté se dotkněte
.
Hodiny se spustí.
Při
rozsvícení indikátoru
(Statický
obraz) se poměr stran změní automaticky
na hodnotu 4:3.
2 Dotkněte se
(HOME) 
(NASTAVENÍ)  [NAST.HOD/
 [NAST.HODIN].
JAZ]
Zobrazí se obrazovka [NAST.HODIN].
3 Vyberte požadovanou zeměpisnou
oblast pomocí
/
dotkněte [DALŠÍ].
CZ
10
a poté se
 Tipy
Datum a čas se nezobrazují během nahrávání,
ale jsou automaticky nahrávány na médium a
lze je zobrazit při přehrávání.
Zvukový signál můžete vypnout dotykem
(HOME) 
(NASTAVENÍ)  [NAST.
ZVUK./ZOBR] [ZVUKY]  [VYP].
Změna nastavení jazyka
Indikátory na obrazovce mohou zobrazovat
zprávy ve vámi vybraném jazyce.
Dotkněte se (HOME) 
(NASTAVENÍ)  [NAST.HOD/ JAZ]
 [ NAST.JAZYKA] a poté vyberte
požadovaný jazyk.
Krok 3: Výběr média
Jako médium pro nahrávání, přehrávání
či úpravy můžete ve videokameře vybrat
pevný disk nebo kartu „Memory Stick
PRO Duo“. Pro pohyblivé a statické obrazy
můžete vybrat rozdílná média.
Ve výchozím nastavení je pro pohyblivé i
statické obrazy vybrán pevný disk.
Pevný disk
2 Chcete-li vybrat médium pro
pohyblivý obraz, dotkněte se
[NAS.MÉDIA - FILM] , chcete-li
vybrat médium pro statický obraz,
dotkněte se [NAS.MÉDIA - FOTO].
Zobrazí se obrazovka nastavení média.
Začínáme
Pohyblivý
obraz
„Memory Stick“
Statický
obraz
 Poznámky
Pro
vybrané médium můžete provádět pouze
nahrávání, přehrávání či úpravy. Chcete-li,
můžete vybrat jiné médium.
Přibližná doba nahrávání v režimu [SP]
(výchozí nastavení) je uvedena níže:
 Interní pevný disk:
DCR-SR35E/SR45E: 10 hodin 40 minut
DCR-SR36E/SR46E/SR55E/SR65E: 14 hodin
30 minut
DCR-SR75E/SR85E: 21 hodin 50 minut
 „Memory Stick PRO Duo“ (4 GB) vyrobena
Sony Corporation: 80 minut
Zkontrolujte počet statických obrazů, které
lze nahrát, na obrazovce LCD videokamery
(str. 18).
1 Dotkněte se
(HOME)  karty
(SPRÁVA MÉDIA) na obrazovce.
3 Vyberte požadované médium.
4 Dotkněte se [ANO] 
.
Médium je změněno.
Potvrzení nastavení média pro nahrávání
 Opakovaným otočením přepínače POWER
zapněte indikátor
(Pohyblivý obraz)/
(Statický obraz) v závislosti na tom, které
médium chcete použít.
 Zkontrolujte ikonu média na obrazovce.
: Pevný disk
: „Memory
Stick PRO Duo“
CZ
11
Vložení karty „Memory Stick PRO Duo“
Pokud byla jako médium vybrána karta
[MEMORY STICK], připravte si kartu
„Memory Stick PRO Duo“.
Typy karet „Memory Stick“, jež lze použít
ve videokameře, viz str. 4.
Jakmile vložíte novou kartu „Memory
Stick PRO Duo“, zobrazí se na
obrazovce LCD [Vytvořit nový soubor
databáze obrazů.].
1 Vložte kartu „Memory Stick PRO
Duo“.
 Otevřete kryt karty Memory Stick Duo ve
směru šipky.
 Vložte kartu „Memory Stick PRO
Duo“ správným směrem do slotu karty
Memory Stick Duo, dokud nezaklapne.
 Zavřete kryt karty Memory Stick Duo.
3 Dotkněte se [ANO].
Chcete-li nahrávat na kartu „Memory
Stick PRO Duo“ pouze statické obrazy,
dotkněte se [NE].
Vyjmutí karty „Memory Stick PRO Duo“
Otevřete kryt karty Memory Stick Duo a
lehce zatlačte na kartu „Memory Stick PRO
Duo“.
 Poznámky
Během
Indikátor ACCESS
(„Memory Stick
PRO Duo“)
2 Pokud jste jako médium pro
pohyblivý obraz vybrali [MEMORY
STICK], otáčejte přepínačem
POWER, dokud se nerozsvítí
indikátor (Pohyblivý obraz).
CZ
12
nahrávání neotevírejte kryt karty
Memory Stick Duo.
Nezasouvejte kartu „Memory Stick PRO Duo“
násilím v chybném směru, neboť by mohlo dojít
k poškození karty „Memory Stick PRO Duo“,
slotu Memory Stick Duo nebo obrazových dat.
Zobrazí-li se v kroku 3 zpráva [Nepodařilo
se vytvořit nový soubor databáze obrazů.
Příčinou může být nedostatek volného místa.],
zformátujte kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Při formátování budou vymazána veškerá data
nahraná na kartě „Memory Stick PRO Duo“.
Snažte se, aby karta „Memory Stick PRO Duo“
během vysouvání nevyskočila a nespadla na
zem.
Nahrávání/přehrávání
Nahrávání
Obrazy jsou nahrávány na vybrané médium (str. 11).
Ve výchozím nastavení je pro pohyblivý i statický obraz vybrán jako médium pevný disk.
Přepínač LENS COVER
START/STOP 
Přepínač POWER
[PŘIP.]  [NAHR.]
: nahrávání pohyblivých obrazů
: nahrávání statických obrazů
PHOTO
Nahrávání/přehrávání
Bliká  Svítí
START/STOP 
1 Otevřete kryt posunutím přepínače LENS COVER.
2 Otáčejte přepínačem POWER, dokud se nerozsvítí příslušný indikátor.
Zelené tlačítko stiskněte jen tehdy, je-li přepínač POWER v poloze OFF (CHG).
3 Spusťte nahrávání.
Pohyblivé obrazy
Stiskněte START/STOP  (nebo ).
Chcete-li ukončit nahrávání, stiskněte
znovu tlačítko START/STOP.
 Tipy
Volný prostor na médiu můžete zjistit dotykem
(HOME) 
(SPRÁVA MÉDIA) 
[INFO O MÉDIU].
Statické obrazy
Stiskněte zlehka PHOTO, tím nastavíte
ostření  (ozve se pípnutí), poté
domáčkněte  (ozve se zvuk závěrky).
se zobrazí vedle nebo . Obraz je
nahraný, když zmizí symbol
.
Maximální
doba nepřetržitého nahrávání je
přibližně 13 hodin.
Překročí-li velikost souboru s pohyblivým
obrazem 2 GB, automaticky se vytvoří další
soubor.
CZ
13
Přehrávání
Můžete přehrávat obrazy nahrané na vybraném médiu (str. 11).
Jako výchozí nastavení je vybrán pevný disk.
Tlačítko
(ZOBRAZENÍ
OBRAZŮ) 
Tlačítko





Přepínač POWER
(ZOBRAZENÍ OBRAZŮ) 
HOME MENU
Předchozích 6 obrazů
Dalších 6 obrazů
Návrat k obrazovce pro nahrávání
Zobrazení pohyblivých obrazů





Zobrazení statických obrazů
(OPTION)
Prohledání obrazů podle data
Přechod na obrazovku (Index tváří)
Přechod na obrazovku (Index filmové cívky)
1 Otočením přepínače POWER zapněte videokameru.
2 Stiskněte tlačítko
(ZOBRAZENÍ OBRAZŮ)  (nebo ).
Na obrazovce LCD se zobrazí VISUAL INDEX. (Může to pár sekund trvat.)
3 Spusťte přehrávání.
Pohyblivé obrazy
Dotkněte se karty
se přehraje.
Statické obrazy
a pohyblivý obraz
Dotykem
Přechod na začátek přepíná mezi
scény/předchozího přehráváním a
pohyblivého obrazu pozastavením
Stop (přechod na
obrazovku VISUAL
INDEX)
CZ
14
Další
pohyblivý
obraz
Převíjení zpět/
dopředu
Dotkněte se karty
se přehraje.
a statický obraz
Tlačítko prezentace
Přechod na obrazovku
VISUAL INDEX
Předchozí/
další
Úprava hlasitosti pohyblivých obrazů
Při přehrávání pohyblivého obrazu se
dotkněte (OPTION)  karta , 
[HLASITOST], poté nastavte hlasitost
pomocí
/
.
 Tipy
Na každé kartě se spolu s obrazem, který byl
naposledy přehrán či nahrán, se zobrazí .
Dotknete-li se obrazu označeného ,
můžete jej přehrát od bodu, kde byl naposledy
zastaven.
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E Konektor
dálkového
ovládání A/V
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/
SR85E
Zdířka A/V OUT
Přehrávání obrazu na televizoru
Nahrávání/přehrávání
Připojte videokameru do vstupní
zdířky televizoru nebo VCR pomocí
propojovacího kabelu A/V  (je součástí
dodávky) nebo propojovacího kabelu A/V
s konektorem S VIDEO  (volitelné
příslušenství). Podrobnosti viz „Příručka k
produktu Handycam“ (PDF).
(Žlutá)
(Bílá)
(Žlutá)
(Červená)
: Směr přenosu
VCR nebo televizory
CZ
15
Další části a funkce videokamery
Tlačítka, zdířky atd., které nejsou
vysvětleny v ostatních kapitolách, jsou
vysvětleny zde.
Jestliže
se při použití zoomu při přehrávání
dotknete obrazovky, zobrazí se bod, jehož
jste se dotkli, ve středu rámečku.
Úchyt na ramenní popruh
Upevněte ramenní popruh (volitelné
příslušenství).
Senzor dálkového ovládání (DCRSR55E/SR65E/SR75E/SR85E)/
Infračervený zářič
Příjem signálu z dálkového ovladače.
Vestavěný mikrofon
Tlačítka funkce zoom
Při stisknutí se obraz přiblíží, resp.
oddálí.
Při přehrávání můžete obraz zvětšit
přibližně na 1,1 až 5násobek původní
velikosti (Zoom při přehrávání).
Jestliže
se při použití zoomu při přehrávání
dotknete obrazovky, zobrazí se bod, jehož
jste se dotkli, ve středu obrazovky LCD.
Tlačítko
(DISC BURN)
Vytvoření disku po připojení
videokamery k počítači. Podrobnosti viz
„PMB Guide“ (str. 24).
Handycam Station
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
Nahrávání/přehrávání
CZ
16
Páčka zoomu
Jemným posunutím páčky funkce
zoom lze dosáhnout pomalejší změny
přiblížení. Větším vychýlením docílíte
rychlejší změny měřítka.
Při přehrávání můžete obraz zvětšit
přibližně na 1,1 až 5násobek původní
velikosti (Zoom při přehrávání).
Tlačítko DISP/BATT INFO
Stisknutím tohoto tlačítka přepnete
zobrazení na obrazovce, je-li
videokamera zapnuta.
Je-li přepínač v poloze OFF (CHG),
můžete stisknutím tohoto tlačítka
zkontrolovat stav akumulátoru.
Tlačítko  (protisvětlo)
Opakovaným stisknutím 
(protisvětlo) zobrazte symbol , poté
je možné provádět úpravy expozice
pro objekt v protisvětle. Opětovným
stisknutím  (protisvětlo) tuto funkci
zrušíte.
Tlačítko RESET
Chcete-li resetovat všechna nastavení,
včetně nastavení hodin, stiskněte
RESET.
Reproduktor
Otvor pro stativ (zespodu)
Do otvoru pro stativ lze připevnit stativ
(volitelné příslušenství: šroub musí být
kratší než 5,5 mm).
Tlačítko EASY
Stisknutím EASY zobrazíte
a
většina nastavení bude automaticky
nastavena pro snadné nahrávání/
přehrávání. Chcete-li tento režim zrušit,
stiskněte tlačítko EASY znovu.
Tlačítko QUICK ON
Indikátor QUICK ON bliká a
videokamera přejde do úsporného
režimu (režim spánku). Po opětovném
stisknutí QUICK ON můžete začít
znovu nahrávat. Videokamera se vrátí
do pohotovostního režimu nahrávání
přibližně běhm 1 sekundy.
Pomocí volby [REŽIM RYCH.ZAP.]
můžete nastavit čas, kdy videokamera
přejde do režimu spánku.
Konektor dálkového ovládání A/V /
Zdířka A/V OUT
Připojení pomocí propojovacího kabelu
A/V.
Zdířka  (USB)
(DCR-SR35E/SR36E/SR55E/SR75E:
pouze výstup)
Připojení pomocí kabelu USB.
Active Interface Shoe
(DCRSR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
Patice Active Interface Shoe dodává
energii volitelnému příslušenství,
například reflektoru, blesku nebo
mikrofonu. Příslušenství lze zapnout a
vypnout pomocí přepínače POWER na
videokameře.
Nahrávání/přehrávání
Přepínač NIGHTSHOT PLUS
Chcete-li nahrávat na tmavých místech,
nastavte přepínač NIGHTSHOT PLUS
do polohy ON (zobrazí se ).
Připojení k dalším zařízením
Konektor rozhraní
Připojení videokamery a kolébky
Handycam Station.
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
Indikátor ACCESS (Pevný disk)
Pokud svítí nebo bliká indikátor
ACCESS, videokamera čte nebo
zapisuje data.
CZ
17
Indikátory zobrazené během nahrávání/přehrávání
Nahrávání pohyblivého obrazu
Tlačítko HOME
Zbývající energie v akumulátoru (přibl.)
Stav nahrávání ([PŘIP.] (pohotovostní)
nebo [NAHR.] (nahrávání))
Režim nahrávání (HQ/SP/LP)
Médium pro nahrávání/přehrávání
Počitadlo (hodina/minuta/sekunda)
Doba zbývající pro nahrávání
Nahrávání statického obrazu
Tlačítko OPTION
Tlačítko ZOBRAZENÍ OBRAZŮ
Nastaven Index tváří
Velikost obrazu
Přibližný počet statických obrazů, které
lze nahrát/Médium pro nahrávání
Tlačítko pro návrat
Režim přehrávání
Prohlížení pohyblivých obrazů
Číslo aktuálního pohyblivého obrazu/
Počet nahraných pohyblivých obrazů
Tlačítko Předchozí/Další
Tlačítka pro ovládání videa
Název datového souboru
Číslo aktuálního statického obrazu/
Počet nahraných statických obrazů
Prohlížení statických obrazů
Složka pro přehrávání
Zobrazí se pouze během nahrávání
statických obrazů na kartu „Memory
Stick PRO Duo“.
Tlačítko prezentace
Tlačítko VISUAL INDEX
CZ
18
Indikátory při provádění změn
Níže uvedené indikátory se zobrazují
během nahrávání/přehrávání a označují
nastavení videokamery.
Vlevo nahoře
Uprostřed
Indikátor
VELIK.OBR.
Nastavení prezentace
NightShot plus
Super NightShot plus
Color Slow Shutter
Připojení PictBridge
Vpravo nahoře

Dole
Uprostřed
Indikátor
Dole
Indikátor
Význam
Nahrávání se
samospouští
Blesk/KOR.ČERV.OČÍ
Nízká úroveň mikrofonu
(REFER.ÚR.MIK)
VÝBĚR ŠÍŘKY
ZOOM MIKROFONU
Vpravo nahoře
Indikátor
Varování
Význam
Stmívání/roztmívání
Podsvícení obrazovky
LCD vypnuto
Snímač zrychlení
vypnutý
Snímač zrychlení
aktivovaný
Médium vybrané pro
statické obrazy

Nahrávání/přehrávání
Vlevo nahoře
Význam
Význam
Obrazový efekt
Digitální efekt
Ruční ostření
VÝBĚR SCÉNY


Protisvětlo
Vyvážení bílé
Funkce SteadyShot
vypnuta
EXPOZICE /
BOD.MĚŘENÍ
TELE MACRO
Index tváří
 Tipy
Indikátory a jejich pozice jsou jen přibližné a
mohou se lišit od skutečnosti. Podrobnosti viz
„Příručka k produktu Handycam“ (PDF).
Datum a čas nahrávání se na médium
zaznamenávají automaticky. Při nahrávání se
tyto údaje nezobrazují. Lze je však zobrazit jako
[DATOVÝ KÓD] při přehrávání.
CZ
19
Provádění různých funkcí - „
„ OPTION“
Obrazovku nabídek můžete zobrazit
stisknutím (HOME)  (nebo )/
(OPTION). Další informace týkající se
položek nabídek viz „Příručka k produktu
Handycam“ (PDF) (str. 24).
HOME“ a
Zobrazení vysvětlení nabídky HOME MENU (HELP)
 Stiskněte
(HOME)  (nebo ).
 Dotkněte se
(HELP).
Spodní část tlačítka
(HELP) se zbarví
oranžově.
(HOME) 
(HOME) 
 Dotkněte se položky, o níž chcete vědět víc.
Jakmile se položky dotknete, zobrazí se
příslušné informace na obrazovce.
Chcete-li vybranou položku použít, dotkněte
se [ANO].
(OPTION)
Použití nabídky HOME MENU
Můžete změnit nastavení tak, aby vám
vyhovovalo. Stiskněte (HOME) 
(nebo ), zobrazí se obrazovka nabídek.
Položky
nabídky
Použití nabídky OPTION MENU
Nabídka (OPTION) je obdobou místní
nabídky, která se zobrazí v počítači po
klepnutí pravým tlačítkem myši.
Dotkněte se (OPTION), poté se zobrazí
položky nabídky, které lze v danou chvíli
nastavit.
Kategorie
Položky
nabídky
1 Dotkněte se požadované kategorie
a poté položky, jejíž nastavení
chcete změnit.
2 Postupujte dále podle pokynů na
obrazovce.
 Tipy
Není-li položka zobrazena na obrazovce,
změňte stránku dotykem
/ .
Chcete-li skrýt obrazovku HOME MENU,
dotkněte se
.
V aktuálním režimu nahrávání/přehrávání
nelze vybrat šedě zabarvené položky.
CZ
20
Karta
1 Dotkněte se požadované karty a
poté položky, jejíž nastavení chcete
změnit.
2 Po dokončení nastavení se dotkněte
.
 Poznámky
Není-li
požadovaná položka zobrazena na
obrazovce, dotkněte se jiné karty. Pokud
položku nenajdete, nelze tuto funkci v dané
situaci použít.
V režimu Easy Handycam nelze nabídku
(OPTION) použít.
Položky nabídky HOME MENU
Kategorie
Kategorie
NASTAV.
PRO FILM
(SNÍMÁNÍ)
FILM*1
FOTOGRAFIE*1
Kategorie
(ZOBRAZENÍ OBRAZŮ)
VISUAL
INDEX*1
INDEX*1
INDEX*1
SEZNAM
Kategorie
NASTAV.
PRO FOTO
(DALŠÍ)
UPRAVIT
SEZNAM
TISK
PŘIPOJIT
USB
Kategorie
NAS.MÉDIA
- FILM*1
NAS.MÉDIA
- FOTO*1
INFO O
MÉDIU
FORMÁT.
MÉDIUM*1
OPRAVIT
DATAB.O.
[ ODSTRANIT],
[ROZDĚLIT]
[ PŘIDAT], [ PŘIDAT
dle data], [ SMAZAT],
[ SMAZAT VŠE],
[ PŘESUNOUT]
[ PŘIPOJIT USB],
[ PŘIPOJIT USB],
[DISC BURN]
(SPRÁVA MÉDIA)
[HDD], [MEMORY STICK]
[REŽIM NAHR.],
[REFL.NIGHTSHOT],
[VÝBĚR ŠÍŘKY],
[DIGIT.ZOOM],
[STEADYSHOT],
[AUT.POM.ZÁVĚR.],
[VODICÍ MŘÍŽ.],
[NAST. ZBÝVÁ],
[NASTAVIT INDEX]*1
[ VELIK.OBR.]*1,
[Č.SOUBORU],
[REFL.NIGHTSHOT],
[VODICÍ MŘÍŽ.],
[REŽIM BLESKU]*1*2,
[ÚROV.BLESKU]*2,
[KOR.ČERV.OČÍ]*2
NAST.ZOBR. [DATOVÝ KÓD],
OBR.
[ZOBRAZENÍ ]
NAST.
[HLASITOST]*1,
ZVUK./
[ZVUKY]*1, [JAS LCD],
ZOBR*3
[PODSVÍC.LCD],
[BARVA LCD]
NASTAV.
[TYP TV],
VÝSTUPU
[VÝSTUP ZOBR.]
NAST.HOD/ [NAST.HODIN]*1, [NAST.
JAZ
PÁSMA], [LETNÍ ČAS],
[ NAST.JAZYKA]*1
OBECNÁ
[REŽIM DEMO],
NASTAV.
[KALIBRACE], [AUT.
VYPN.], [REŽIM RYCH.
ZAP.], [DÁLKOVÉ
OVL.]*2, [SNÍMAČ PÁDU]
Nahrávání/přehrávání
ODSTRANIT*1 [ ODSTRANIT],
[ ODSTRANIT]
ZACHYTIT
FOTO
KOPÍROVAT [KOP.dle výběru],
FILM
[KOPÍR.dle data],
[ KOPÍROVAT VŠE]
KOPÍROVAT [KOPÍR.dle výběru],
FOTO
[KOPÍR.dle data]
STŘH
[ ODSTRANIT],
(NASTAVENÍ)
*1 Tuto položku můžete nastavit i v režimu Easy
Handycam.
*2DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E
*3V režimu Easy Handycam se název nabídky
změnil na [NASTAVENÍ ZVUKU].
[HDD], [MEMORY STICK]
[HDD], [MEMORY STICK]
[HDD], [MEMORY STICK]
CZ
21
Ukládání obrazů
Položky nabídky OPTION MENU
Položky, jež lze nastavit jen v nabídce
OPTION MENU, budou popsány níže.
Karta
[OSTŘENÍ], [BOD.OSTŘENÍ], [TELE
MACRO], [EXPOZICE], [BOD.MĚŘENÍ],
[VÝBĚR SCÉNY], [VYVÁŽ.BÍLÉ], [COLOR
SLOW SHTR], [S. NIGHTSHOT PLS]
Karta
[PROLÍNAČKA], [DIGIT.EFEKT],
[OBRAZ.EFEKT]
Karta
[ZOOM MIKROFONU], [REFER.ÚR.MIK],
[SAMOSPOUŠŤ]

(Karta závisí na konkrétní situaci/bez karty)
[PREZENTACE], [NAST.PREZENTACE],
[KOPIE], [DATUM/ČAS], [VELIKOST]
Z důvodů omezené kapacity média
ukládejte obrazová data na určitý typ
externího média, např. DVD-R nebo do
počítače.
Postup, jak můžete ukládat obrazy nahrané
ve videokameře, je popsán níže.
Použití počítače
Pomocí aplikace „Picture Motion Browser“
z dodaného disku CD-ROM můžete
ukládat obrazy nahrané ve videokameře.
Podrobnosti viz „PMB Guide“ na dodaném
disku CD-ROM.
Vytvoření disku DVD jedním dotykem (One
Touch Disc Burn)
Obrazy nahrané na pevném disku
videokamery lze jednoduše nahrát přímo
na disk DVD pouhým stisknutím tlačítka
(DISC BURN).
Ukládání obrazů do počítače (Easy PC Backup)
Obrazy nahrané ve videokameře můžete
uložit na pevný disk počítače.
Vytvoření disku DVD s vybranými obrazy
Obrazy importované do počítače můžete
uložit na disk DVD. Tyto obrazy můžete
také upravovat.
Připojení videokamery k dalším
zařízením
Podrobnosti viz „Příručka k produktu
Handycam“ (PDF).
Připojení pomocí propojovacího kabelu A/V
Lze kopírovat na videorekordéry a
rekordéry DVD/HDD.
Připojení pomocí kabelu USB
Můžete kopírovat na vypalovačky DVD
a další zařízení podporující kopírování
pohyblivých obrazů.
CZ
22
Mazání obrazů
 Tipy
Pohyblivé nebo statické obrazy můžete
kopírovat z pevného disku na kartu „Memory
Stick PRO Duo“.
Dotkněte se (HOME)  (DALŠÍ)
 [KOPÍROVAT FILM]/[KOPÍROVAT
FOTO].
Nejprve vyberte médium obsahující obrazy,
které chcete vymazat (str. 11).
Vymazání pohyblivého obrazu
1 Dotkněte se
(HOME) 
(DALŠÍ)  [ODSTRANIT].
ODSTRANIT].
3 Dotkněte se [
ODSTRANIT].
Nahrávání/přehrávání
2 Dotkněte se [
4 Dotkněte se pohyblivého obrazu,
který chcete vymazat.
Vybraný pohyblivý obraz bude označen
symbolem .
5 Dotkněte se
 [ANO] 
.
Vymazání všech pohyblivých obrazů
najednou
V kroku 3 se dotkněte [ ODSTRANIT
VŠE]  [ANO]  [ANO] 
.
Vymazání statických obrazů
 V kroku 2 se dotkněte [ ODSTRANIT].
 Dotkněte se [ ODSTRANIT] a poté se
dotkněte statického obrazu, který chcete
vymazat.
Vybraný statický obraz bude označen
symbolem .
 Dotkněte se
 [ANO] 
.
 Tipy
Chcete-li vymazat všechny statické obrazy na
médiu, dotkněte se v kroku  tlačítka
[ ODSTRANIT VŠE]  [ANO]  [ANO]

.
CZ
23
Práce s počítačem
Použití počítače
Instalace příručky/softwaru
 Klepněte na [Handycam Handbook].
Zobrazí se instalační obrazovka příručky
„Příručka k produktu Handycam“ (PDF).
„Příručka k produktu Handycam“ (PDF)
„Příručka k produktu Handycam“ (PDF)
podrobně vysvětluje funkce a praktické
použití videokamery.
„Picture Motion Browser“ (pouze pro
uživatele systému Windows)
„Picture Motion Browser“ je dodávaný
software. Umožňuje provádět následující
operace.
 Vytvoření
disku DVD jedním dotykem
obrázků do počítače
 Úprava importovaných obrazů
 Vytvoření disku DVD
 Import
 Poznámky
Dodaný
software „Picture Motion Browser“
není podporován počítači Macintosh. Chcete-li
používat při práci s videokamerou počítač
Macintosh, vyhledejte potřebné informace na
níže uvedené webové stránce.
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/ms/cz/
Instalace a prohlížení příručky
„Příručka k produktu Handycam“
(PDF)
Chcete-li zobrazit příručku „Příručka
k produktu Handycam“ (PDF), musíte
do počítače nainstalovat aplikaci Adobe
Reader.
Pokračujte v instalaci i v případě,
že se zobrazí potvrzovací obrazovka
upozorňující na neznámého výrobce.
 Zapněte počítač.
 Vložte disk CD-ROM (je součástí dodávky)
do diskové jednotky počítače.
Zobrazí se instalační obrazovka.
 Vyberte požadovaný jazyk a název modelu
videokamery Handycam, poté klepněte na
[Handycam Handbook (PDF)].
Spustí se instalace. Po dokončení instalace se
na pracovní ploše počítače zobrazí zástupce
příručky „Příručka k produktu Handycam“
(PDF).
Název modelu videokamery Handycam je
uveden na spodní straně videokamery.
 Klepněte na tlačítko [Exit]  [Exit], poté
vyjměte disk CD-ROM z diskové jednotky
počítače.
Pro zobrazení příručky „Příručka k produktu
Handycam“ (PDF) poklepejte na ikonu
zástupce.
 Tipy
Uživatelé
počítačů Macintosh by měli
postupovat podle kroků uvedených níže.
 Zapněte počítač.
 Vložte disk CD-ROM (je součástí
dodávky) do diskové jednotky počítače.
 Otevřete složku [Handbook] na disku
CD-ROM, poklepejte na složku [CZ]
a poté přetáhněte soubor „Příručka k
produktu Handycam“ do počítače.
Pro zobrazení příručky „Příručka k
produktu Handycam“ (PDF) poklepejte
na soubor „Handbook.pdf“.
Instalace aplikace „Picture Motion
Browser“
 Požadavky na systém
Další informace najdete na webové stránce
podpory.
CZ
24
OS: Microsoft Windows 2000 Professional
SP4, Windows XP SP2*, Windows
Vista*
* Nejsou podporovány 64bitové verze ani
verze Starter (Edition).
Je vyžadována standardní instalace.
Správnou funkci softwaru nelze zaručit,
pokud došlo k přechodu na některý
z výše uvedených systémů ze staršího
systému, příp. v prostředí s možností
zavedení více systémů.
CPU: Intel Pentium III 1 GHz nebo
rychlejší
Paměť: 256 MB nebo více
Pevný disk: Velikost disku nutná pro
instalaci: přibl. 500 MB (pro vytváření
videa DVD může být nutné minimálně
5 GB.)
Pokud se obrazovka nezobrazí
 Klepněte na tlačítko [Start] a poté
klepněte na položku [My Computer]
(Tento počítač). (V systému Windows
2000 poklepejte na položku [My
Computer] (Tento počítač).)
 Poklepejte na [SONYPICTUTIL (E:)]
(CD-ROM) (disková jednotka).*
* Písmena jednotek (např. (E:)) se
mohou na jednotlivých počítačích lišit.
 Instalace softwaru
Před připojením videokamery k počítači se
systémem Windows je třeba nainstalovat
do počítače software. Instalaci je třeba
provést pouze před prvním spuštěním.
Obsah i postupy instalace se mohou v
jednotlivých operačních systémech lišit.
 Propojte zdířky  (USB) kolébky
Handycam Station a  (USB) počítače
pomocí dodaného kabelu USB.
Na obrazovce LCD se automaticky
zobrazí obrazovka [VÝBĚR USB].
Displej: Minimálně 1 024 × 768 bodů
 Zkontrolujte, zda není videokamera
připojena k počítači.
 Zapněte počítač.
 Poznámky
Před
instalací se musíte přihlásit jako
správce.
Před zahájením instalace softwaru ukončete
všechny aplikace spuštěné na počítači.
 Vložte dodaný disk CD-ROM do diskové
jednotky počítače.
Zobrazí se instalační obrazovka.
Práce s počítačem
Další požadavky: Port  USB (musí být
standardně k dispozici, doporučuje se
Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibilní)),
vypalovací zařízení DVD (pro instalaci
je nutná jednotka CD-ROM)
 Na instalační obrazovce počítače klepněte na
[Install].
 Vyberte jazyk, ve kterém se má aplikace
instalovat, a klepněte na tlačítko [Next].
 Po zobrazení obrazovky potvrzující připojení
připojte videokameru k počítači podle níže
uvedených kroků.
Model DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E:
 Připojte napájecí adaptér do kolébky
Handycam Station a do síťové zásuvky.
 Umístěte videokameru do kolébky
Handycam Station a poté ji otočením
přepínače POWER zapněte.
 Dotkněte se [ PŘIPOJIT USB] nebo
[ PŘIPOJIT USB] na obrazovce
[VÝBĚR USB] videokamery.
Model DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E:
 Připojte napájecí adaptér do videokamery
a do síťové zásuvky, poté otočením
přepínače POWER videokameru zapněte.
 Propojte zdířky  (USB) videokamery
a  (USB) počítače pomocí dodaného
kabelu USB.
Na obrazovce LCD videokamery se
automaticky zobrazí obrazovka [VÝBĚR
USB].
CZ
25
 Dotkněte se [ PŘIPOJIT USB] nebo
[ PŘIPOJIT USB] na obrazovce
[VÝBĚR USB] videokamery.
 Klepněte na tlačítko [Continue].
 Přečtěte si [License Agreement]. Pokud s
textem souhlasíte, vyberte [I accept the terms
of the license agreement] a poté klepněte na
[Next].
 Zkontrolujte nastavení instalace a poté
klepněte na [Install].
 Poznámky
Třebaže
se zobrazí obrazovka vyzývající k
restartování počítače, není nutné počítač
restartovat ihned. Restartujte počítač po
dokončení instalace.
Ověřování může chvíli trvat.
 Při instalaci softwaru postupujte podle
pokynů na obrazovce.
Na některých počítačích může být nutné
nainstalovat software třetích stran. Po
zobrazení instalační obrazovky postupujte
při instalaci požadovaného softwaru podle
pokynů.
 Restartujte počítač, je-li to nutné pro
dokončení instalace.
 Vyjměte disk CD-ROM z diskové jednotky
počítače.
Odpojení kabelu USB
 Klepněte na ikonu
 [Safely remove
USB Mass Storage Device]  [OK] (pouze
v systému Windows 2000) na panelu úloh
v pravém dolním rohu pracovní plochy
počítače.
 Dotkněte se [KON]  [ANO] na obrazovce
videokamery.
 Odpojte kabel USB.
CZ
26
 Práce s aplikací „Picture Motion
Browser“
Chcete-li spustit aplikaci „Picture Motion
Browser“, klepněte na [Start]  [All
Programs]  [Sony Picture Utility] 
[PMB - Picture Motion Browser].
Základní funkce aplikace „Picture Motion
Browser“ viz „PMB Guide“.
Chcete-li zobrazit příručku „PMB Guide“,
klepněte na [Start]  [All Programs] 
[Sony Picture Utility]  [Help]  [PMB
Guide].
 Tipy
Pokud se obrazovka [VÝBĚR USB] nezobrazí,
dotkněte se
(HOME)  (DALŠÍ) 
[PŘIPOJIT USB].
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů
Pokud se při použití videokamery setkáte
s jakýmikoli problémy, prostudujte si
následující tabulku, která vám pomůže
problém vyřešit. Pokud problém
přetrvává, vypněte videokameru, odpojte
zdroj napájení a obraťte se na zástupce
společnosti Sony.
Přečtěte si před odesláním videokamery do
opravy
Videokamera
může v závislosti na problému
vyžadovat inicializaci nebo výměnu současného
pevného disku videokamery. V takovém
případě budou data uložená na pevném disku
vymazána. Před odesláním videokamery do
opravy uložte data z interního pevného disku
(viz „Příručka k produktu Handycam“ (PDF))
na jiné (zálohovací) médium. Neneseme
odpovědnost za ztrátu dat na pevném disku.
Během opravy můžeme z důvodu zjištění
příčiny problému ověřit minimální objem dat
uložených na pevném disku. Prodejce Sony však
vaše data nebude kopírovat ani uchovávat.
Informace o problémech s videokamerou
naleznete v příručce „Příručka k produktu
Handycam“ (PDF), informace o problémech
s připojením k počítači naleznete v příručce
„PMB Guide“.
Připojte
nabitý modul akumulátoru k
videokameře (str. 7).
Zapojte zástrčku napájecího adaptéru do
síťové zásuvky (str. 7).
Videokamera nefunguje, ani když je
napájení zapnuté.
Po
zapnutí se videokamera připravuje k
činnosti po několik sekund. Nejedná se o
žádnou závadu.
Odpojte napájecí adaptér ze síťové zásuvky
nebo vyjměte modul akumulátoru, po
uplynutí 1 minuty modul akumulátoru
znovu připojte nebo znovu připojte adaptér.
Pokud videokamera stále nefunguje
správně, stiskněte špičatým předmětem
tlačítko RESET (str. 16). (Stisknutím
tlačítka RESET budou vynulována všechna
nastavení, včetně nastavení hodin.)
je velmi horká. Vypněte
videokameru a umístěte ji na chvíli na
chladné místo.
Videokamera je velmi chladná. Vypněte
videokameru a umístěte ji na teplé místo.
Chvíli tam videokameru ponechte a poté ji
zapněte.
Videokamera se zahřívá.
To
se stává, pokud ponecháte videokameru
zapnutou po delší dobu. Nejedná se o
žádnou závadu.
Videokamera se náhle vypne.
Použijte
napájecí adaptér.
znovu napájení.
Dobijte modul akumulátoru (str. 7).
Zapněte
Po stisknutí START/STOP nebo PHOTO
se nenahrávají obrazy.
Nastavte
přepínač POWER do polohy
(Pohyblivý obraz) nebo (Statický
obraz) (str. 10).
 Obrazy nelze nahrávat v režimu spánku.
Stiskněte tlačítko QUICK ON (str. 18).
Videokamera ukládá právě zaznamenaný
obraz na médium. V průběhu této doby
nemůžete nahrávat.
Médium ve videokameře je plné. Vymažte
nepotřebné obrazy (str. 23).
Celkový počet pohyblivých a statických
obrazů překračuje nahrávací kapacitu média.
Vymažte nepotřebné obrazy (str. 23).
Odstraňování problémů
Videokameru nelze zapnout.
Videokamera
Nahrávání se zastaví.
Videokamera
je velmi horká nebo velmi
chladná. Vypněte videokameru a umístěte
ji na chvíli na chladné nebo teplé místo.
Nelze nainstalovat aplikaci „Picture
Motion Browser“.
Ověřte
konfiguraci počítače potřebnou
pro instalaci aplikace „Picture Motion
Browser“.
Nainstalujte aplikaci „Picture Motion
Browser“ řádným způsobem (str. 24).
CZ
27
„Picture Motion Browser“ nefunguje
správně.
Ukončete
aplikaci „Picture Motion
Browser“ a restartujte počítač.
Počítač nerozpoznává videokameru.
Odpojte
od zdířky USB počítače veškerá
další zařízení kromě klávesnice, myši a
videokamery.
Odpojte kabel USB od počítače a z kolébky
Handycam Station a restartujte počítač.
Poté znovu řádným způsobem propojte
počítač a videokameru.
Indikátory/Zprávy na
displeji
E:20: /
E:31: /
E:61: /
E:62: /
E:91: /
E:94:
101-0001
Zobrazení výsledků vnitřní kontroly/
Výstražné indikátory
Zobrazí-li se indikátory na obrazovce LCD,
ověřte následující.
Pokud problém přetrvává i poté, co jste se
opakovaně pokoušeli ho vyřešit, obraťte
se na prodejce Sony nebo na autorizované
servisní středisko Sony.
Indikátory/Zprávy na
displeji
Příčiny/Řešení
C:04:
Modul
C:13: /
C:32:
CZ
28
akumulátoru
není typu
„InfoLITHIUM“
(řada H). Použijte
modul akumulátoru
„InfoLITHIUM“ (řada
H) (str. 7).
Připojte pevně konektor
napájecího kabelu
napájecího adaptéru
do zdířky DC IN na
kolébce Handycam
Station nebo na
videokameře (str. 7).
Odpojte zdroj napájení.
Znovu jej připojte a
zkuste videokameru
použít.

Příčiny/Řešení
Vyskytla
se závada,
kterou nemůžete
opravit. Obraťte se na
prodejce společnosti
Sony nebo autorizované
servisní středisko
společnosti Sony.
Sdělte jim 5místný kód
začínající „E“.
Soubor je poškozen
nebo není čitelný.
Mohla se vyskytnout
chyba týkající se
pevného disku ve
videokameře.
Vymažte nepotřebné
obrazy.
Akumulátory jsou téměř
vybité.
Teplota videokamery
stoupá nebo je velmi
vysoká. Vypněte
videokameru a umístěte
ji na chvíli na chladné
místo.
Videokamera je velmi
chladná. Zahřejte
videokameru.
Indikátory/Zprávy na
displeji
Příčiny/Řešení
Pokud
Příčiny/Řešení
Množství
světla není
dostatečné, může proto
dojít k rozostření obrazu
pohybem videokamery.
Použijte blesk.
(DCR-SR55E/SR65E/
SR75E/SR85E)
Videokamera není
stabilní, takže se obraz
může rozmazat. Držte
videokameru při
natáčení pevně oběma
rukama. Indikátor
varování proti otřesům
kamery však nezmizí.
Médium je plné.
Statické obrazy nelze
během zpracování
nahrávat. Chvíli
počkejte a poté spusťte
nahrávání.
Snímač zrychlení je
aktivovaný. Nahrávání/
přehrávání může být
neaktivní.
Odstraňování problémů

indikátor bliká
pomalu, znamená to, že
už není dostatek místa
pro nahrávání obrazů.
Není vložena karta
„Memory Stick PRO
Duo“ (str. 12).
Pokud indikátor bliká
rychle, znamená to, že
už není dostatek místa
pro nahrávání obrazů.
Vymažte nepotřebné
obrazy nebo po uložení
obrazů na jiné médium
zformátujte kartu
„Memory Stick PRO
Duo“ (str. 22).
Soubor databáze obrazů
je poškozen.
Karta „Memory Stick
PRO Duo“ je poškozena.
Karta „Memory Stick
PRO Duo“ není správně
zformátována.
Je vložena
nekompatibilní karta
„Memory Stick PRO
Duo“.
Přístup ke kartě
„Memory Stick PRO
Duo“ byl omezen na
jiném zařízení.
Došlo k závadě blesku.
(DCR-SR55E/SR65E/
SR75E/SR85E)
Indikátory/Zprávy na
displeji
CZ
29
Doplňující informace
Bezpečnostní opatření
Použití a péče
Videokameru
CZ
30
ani příslušenství nepoužívejte ani
neukládejte na těchto místech:
 V nadměrném horku, zimě či vlhkosti. Nikdy
je nevystavujte teplotám nad 60 °C , například
na přímém slunečním světle, u topidel nebo
v automobilu zaparkovaném na slunci. Může
dojít k jejich poškození nebo se mohou
zdeformovat.
 V blízkosti silného magnetického pole ani
pod vlivem mechanických vibrací. Mohlo by
dojít k poškození videokamery.
 Blízko silných rádiových vln nebo radiace.
Videokamera by mohla špatně nahrávat.
 Blízko přijímačů AM a videozařízení. Může
dojít k rušení.
 Na písečné pláži nebo v prachu. Pokud se
do videokamery dostane písek, může se
poškodit. V některých případech tuto závadu
již nebude možné opravit.
 Blízko oken nebo venku, kde mohou být
obrazovka LCD nebo objektiv vystaveny
přímému slunečnímu svitu. Poškozuje se tím
obrazovka LCD.
K napájení videokamery používejte pouze
stejnosměrný proud 6,8 V/7,2 V (modul
akumulátoru) nebo stejnosměrný proud 8,4 V
(napájecí adaptér).
Při napájení střídavým či stejnosměrným
proudem používejte doplňky doporučené v
tomto návodu.
Nevystavujte videokameru působení vody, např.
při dešti nebo u moře. Voda by mohla způsobit
poškození videokamery. V některých případech
tuto závadu již nebude možné opravit.
Dostane-li se dovnitř kamery nějaký předmět či
tekutina, odpojte kameru od zdroje napájení a
před dalším používáním ji nechte zkontrolovat
v odborném servisu Sony.
Vyvarujte se hrubému zacházení, rozebírání,
upravování, fyzickým otřesům nebo nárazům,
jako například tlučení, upuštění přístroje nebo
šlapání na něj. Zvláště opatrně zacházejte s
objektivem.
Když videokameru nepoužíváte, otočte přepínač
POWER do polohy OFF (CHG).
Nepoužívejte videokameru, pokud je zabalena v
nějaké látce, např. v ručníku. Mohlo by dojít k
přehřátí videokamery.
Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku,
nikoliv za kabel.
Snažte
se nepoškodit napájecí kabel , např.
položením těžkých předmětů na něj.
Udržujte kovové kontakty čisté.
Dálkový ovladač a knoflíkovou baterii
uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud dojde k
náhodnému spolknutí baterie, vyhledejte ihned
lékaře(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E).
Při vytečení elektrolytu z akumulátoru
postupujte takto:
 Obraťte se na autorizovaný servis Sony.
 Důkladně umyjte veškerý elektrolyt, který se
mohl dostat do kontaktu s vaší pokožkou.
 Dostane-li se vám do očí, vypláchněte je
dostatečným množstvím vody a navštivte
lékaře.
 Nepoužíváte-li videokameru delší
dobu
Občas
ji zapněte a nechte zapnutou, např.
přibližně 3 minuty přehrávejte nebo nahrávejte
obrazy.
Před dlouhodobějším skladováním modul
akumulátoru vybijte.
Obrazovka LCD
Na
obrazovku LCD netlačte, mohla by se
poškodit.
Pokud videokameru používáte v chladném
prostředí, může se na obrazovce LCD objevit
reziduální obraz. Nejedná se o žádnou závadu.
Zadní strana obrazovky LCD se při používání
kamery může zahřát. Nejedná se o žádnou
závadu.
 Čištění obrazovky LCD
Pokud je obrazovka LCD znečištěna
prachem nebo otisky prstů, doporučujeme
ji očistit měkkým hadříkem. Použijete-li
čisticí sadu LCD Cleaning Kit (volitelné
příslušenství), nenanášejte čisticí roztok
přímo na obrazovku. Použijte čisticí papír
navlhčený tímto roztokem.
Péče o povrch videokamery
Je-li
videokamera zašpiněná, očistěte ji měkkým
hadříkem navlhčeným vodou a poté ji otřete
dosucha.
Povrch videokamery by se mohl poškodit za
těchto okolností:
 Při
použití chemikálií, např. ředidel, benzinu,
alkoholu, chemických látek, repelentů,
insekticidů a opalovacího krému.
 Při manipulaci s videokamerou, pokud máte
ruce potřísněny těmito látkami.
 Při dlouhodobějším kontaktu povrchu
videokamery s gumovými či vinylovými
předměty.
Údržba a skladování objektivu
následujících případech je nutné očistit
povrch čočky objektivu měkkým hadříkem:
 Na povrchu čočky jsou otisky prstů.
 V horkém nebo vlhkém prostředí.
 Je-li objektiv vystaven působení slané vody,
např. u moře.
Přechovávejte jej v dobře větraném a
bezprašném prostředí.
Jako ochranu před plísněmi čistěte
objektiv pravidelně dle pokynů uvedených
výše. Doporučujeme zapnout a používat
videokameru přibližně jednou za měsíc - tak ji
uchováte v optimálním stavu po dlouhou dobu.
Výměna baterie dálkového ovladače
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
 Stlačte výstupek a nehtem vytáhněte pouzdro
baterie.
 Vložte novou baterii stranou označenou +
nahoru.
 Vložte pouzdro baterie zpět do dálkového
ovladače, dokud neuslyšíte klapnutí.
V
Nabíjení vestavěného dobíjecího
akumulátoru
VAROVÁNÍ
Baterie může při nesprávném zacházení
explodovat. Baterii nedobíjejte, neotvírejte
a nevhazujte ji do ohně.
Jakmile
je lithiová baterie vybitá, může se
zmenšit operační rádius dálkového ovladače,
příp. nemusí ovladač fungovat správně. V
takovém případě baterii nahraďte lithiovou
baterií Sony CR2025. Použití jiné baterie může
způsobit požár nebo výbuch.
Doplňující informace
Ve videokameře je vestavěný dobíjecí
akumulátor, který uchovává datum, čas a
další nastavení i v případě, že je vypínač
POWER nastaven do polohy OFF (CHG).
Vestavěný dobíjecí akumulátor je dobíjen
při každém připojení videokamery
do síťové zásuvky prostřednictvím
napájecího adaptéru a při připojení
modulu akumulátoru. Pokud byste
videokameru vůbec nepoužívali, vybije
se dobíjecí akumulátor přibližně za 3
měsíce. Používejte videokameru po nabití
vestavěného dobíjecího akumulátoru.
Pokud dojde k vybití tohoto akumulátoru,
nebudou ostatní funkce videokamery,
kromě nahrávání data, ovlivněny.
Výstupek
 Postupy
Připojte videokameru do síťové zásuvky
pomocí dodaného napájecího adaptéru a
ponechejte ji po dobu alespoň 24 hodin s
přepínačem POWER v poloze OFF (CHG).
CZ
31
Technické údaje
Systém
Formát komprese obrazu: MPEG2/JPEG (Statické
obrazy)
Formát komprese zvuku: 2kanálový Dolby Digital
Dolby Digital Stereo Creator
Videosignál: barvy PAL, standardy CCIR
Pevný disk
DCR-SR35E/SR45E: 30 GB
DCR-SR36E/SR46E/SR55E/SR65E: 40 GB
DCR-SR75E/SR85E: 60 GB
Při měření kapacity média odpovídá 1 GB 1
biliónu bytů, což je jednotka používaná pro
správu dat.
Formát nahrávání
Pohyblivý obraz: MPEG2-PS
Statický obraz: Exif *1 Ver.2,2
Obrazový snímač
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E
2,25 mm (typ 1/8) CCD (Charge Coupled
Device)
Hrubý počet: přibl. 800 000 pixelů
Efektivně (pohyblivý obraz, 16:9): přibl.
490 000 pixelů
Efektivně (statický obraz, 16:9): přibl.
310 000 pixelů
Efektivně (statický obraz, 4:3): přibl.
410 000 pixelů
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E
3,0 mm (typ 1/6) CCD (Charge Coupled
Device)
Hrubý počet: přibl. 1 070 000 pixelů
Efektivně (pohyblivý obraz, 16:9): přibl.
670 000 pixelů
Efektivně (statický obraz, 16:9): přibl.
750 000 pixelů
Efektivně (statický obraz, 4:3): přibl.
1 000 000 pixelů
Objektiv
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E
Carl Zeiss Vario-Tessar
Opticky: 40 ×, digitálně: 80 ×, 2 000 ×
Průměr filtru: 30 mm
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E
Carl Zeiss Vario-Tessar
Opticky: 25 ×, digitálně: 50 ×, 2 000 ×
Průměr filtru: 30 mm
Ohnisková vzdálenost
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E
F = 1,8 - 4,1
f = 1,9 - 76,0 mm
Přepočteno na kinofilm 35 mm
Pohyblivý obraz: 41 - 1 640 mm (16:9)*2
Statický obraz: 48 - 1 920 mm (4:3)
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E
F = 1,8 - 3,2
f = 2,5 - 62,5 mm
Přepočteno na kinofilm 35 mm
Pohyblivý obraz: 41 - 1 189 mm (16:9)*2
Statický obraz: 36 - 900 mm (4:3)
Teplota barev: [AUTO], [1 STISKEM],
[UVNITŘ] (3 200 K), [VENKU] (5 800 K)
Minimální osvětlení
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E
6 luxů (lx) (funkce [AUT.POM.ZÁVĚR.]
nastavena na hodnotu [ZAP], rychlost
závěrky 1/25 sekundy)
0 luxů (lx) (při zapnuté funkci NightShot
plus)
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E
8 luxů (lx) (funkce [AUT.POM.ZÁVĚR.]
nastavena na hodnotu [ZAP], rychlost
závěrky 1/25 sekundy)
0 luxů (lx) (při zapnuté funkci NightShot
plus)
*1„Exif“ je formát souborů statických obrazů
vytvořený organizací JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association). Soubory tohoto formátu mohou
obsahovat další informace, např. informace o
nastavení videokamery při expozici.
*2Uvedené ohniskové vzdálenosti představují
skutečné hodnoty, které jsou výsledkem
širokoúhlého načítání pixelů.
Vyrobeno v licenci společnosti Dolby
Laboratories.
Vstupní/výstupní konektory
Konektor dálkového ovládání A/V: Výstupní
zdířka V/A
Zdířka USB: typ mini-B
(DCR-SR35E/SR36E/SR55E/SR75E: pouze
výstup)
Obrazovka LCD
Obraz: 6,7 cm (typ 2,7; poměr stran 16:9)
Celkový počet pixelů: 123 200 (560 × 220)
CZ
32
Obecné
Požadavky na napájení: 6,8 V/7,2 V (modul
akumulátoru), 8,4 V (napájecí adaptér)
Průměrná spotřeba energie: při nahrávání s
nastavením normálního jasu.
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E: 2,8 W
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E: 3,0 W
Provozní teplota: 0 °C až + 40 °C
Skladovací teplota: -20 °C až + 60 °C
Rozměry (přibl.): 76,3 × 76,6 × 112,8 mm
(š×v×h) včetně vyčnívajících částí s
připojeným modulem akumulátoru (je
součástí dodávky)
Hmotnost (přibl.)
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E
350 g pouze tělo přístroje
400 g včetně dodaného dobíjecího modulu
akumulátoru
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E
360 g pouze tělo přístroje
410 g včetně dodaného dobíjecího modulu
akumulátoru
Dobíjecí modul akumulátoru
NP-FH40
Maximální výstupní napětí: ss 8,4 V
Výstupní napětí: ss 7,2 V
Kapacita: 4,9 Wh (680 mAh)
Typ: Li-ion
Vzhled a technické parametry mohou být
změněny bez předchozího upozornění.
Handycam Station DCRA-C200
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
Vstupní/výstupní konektory
Zdířka A/V OUT: Výstupní zdířka V/A
Zdířka USB: typ mini-B
(DCR-SR55E/SR75E: pouze výstup)
Napájecí adaptér AC-L200/L200B
Doplňující informace
Požadavky na napájení: 100 V - 240 V stř.,
50/60 Hz
Aktuální spotřeba: 0,35 - 0,18 A
Příkon: 18 W
Výstupní napětí: ss 8,4 V*
Provozní teplota: 0 °C až + 40 °C
Skladovací teplota: -20 °C až + 60 °C
Rozměry (přibl.): 48 × 29 × 81 mm (š×v×h) bez
vyčnívajících částí
Hmotnost (přibl.): 170 g bez napájecího kabelu
* Další technické údaje najdete na štítku
napájecího adaptéru.
CZ
33
Ochranné známky
„Handycam“
a
jsou
registrované ochranné známky společnosti Sony
Corporation.
„Memory Stick“, „
“, „Memory Stick Duo“,
„
“, „Memory Stick PRO
Duo“, „
“, „Memory
Stick PRO-HG Duo“,
„
“, „Memory Stick
Micro“, „MagicGate“, „
“,
„MagicGate Memory Stick“ a „MagicGate
Memory Stick Duo“ jsou ochranné známky
nebo registrované ochranné známky společnosti
Sony Corporation.
„InfoLITHIUM“ je ochranná známka
společnosti Sony Corporation.
Dolby a dvojitý symbol D jsou ochranné
známky společnosti Dolby Laboratories.
Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista a DirectX jsou registrované
ochranné známky nebo ochranné známky
společnosti Microsoft Corporation v USA a v
dalších zemích.
Macintosh a Mac OS jsou registrované
ochranné známky společnosti Apple Inc. v USA
a v dalších zemích.
Intel, Intel Core, a Pentium jsou registrované
ochranné známky nebo ochranné známky
společnosti Intel Corporation nebo jejích
dceřiných společností ve Spojených státech a v
dalších zemích.
Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat
jsou registrované ochranné známky nebo
ochranné známky společnosti Adobe Systems
Incorporated v USA a v dalších zemích.
Ostatní zde zmíněné názvy produktů mohou
být ochrannými známkami nebo registrovanými
ochrannými známkami příslušných společností.
Značky  a „“ nejsou v této příručce pokaždé
uváděny.
CZ
34
SK/HU/CZ
http://www.sony.net/
Printed in China
Download PDF