Sony | DCR-SR210E | Sony DCR-SR210E Návod k obsluze

3-287-847-22(1)
Použití videokamery
8
Začínáme
12
Digitální videokamera
Příručka k produktu
Handycam
DCR-SR210E/SR220E

2008 Sony Corporation
Nahrávání/přehrávání 22
Úpravy
39
Využití nahrávacího
média
53
Nastavení videokamery
57
Odstraňování problémů
80
Doplňující informace
92
Stručná referenční
příručka
101
Přečtěte si před zahájením práce s videokamerou
Než začnete přístroj používat, prostudujte
si tuto příručku a poté ji uschovejte pro
případné další použití.
Poznámky týkající se použití
V „Příručka k produktu Handycam“ (tato
příručka)
Vysvětlení funkcí videokamery a
manipulace s ní. Podrobnosti viz část
„Návod k použití“ (samostatná příručka).
Zpracování obrazů nahraných na
videokameře na počítači
Podrobnosti najdete v příručce „PMB
Guide“ uložené na dodaném disku CDROM.
„Memory
Stick PRO Duo“ a „Memory Stick
PRO-HG Duo“ jsou v této příručce uvedeny
pod názvem „Memory Stick PRO Duo“.
Kromě karet uvedených výše nelze použít žádný
jiný typ paměťových karet.
„Memory Stick PRO Duo“ lze použít pouze v
zařízení kompatibilním s kartami „Memory
Stick PRO“.
Na kartu „Memory Stick PRO Duo“ ani na
adaptér Memory Stick Duo nelepte nálepky ani
nic podobného.
Vložte kartu „Memory Stick PRO Duo“ do
adaptéru Memory Stick Duo, pokud používáte
kartu „Memory Stick PRO Duo“ v přístroji
kompatibilním s kartami „Memory Stick“.
Používání videokamery
Nedržte
zdířek.
videokameru za tyto části ani za kryty
Typy karet „Memory Stick“, které lze použít
ve videokameře
Pro
nahrávání pohyblivých obrazů se
doporučuje používat kartu „Memory Stick PRO
Duo“ o velikosti alespoň 512 MB označenou
jako:

(„Memory Stick
PRO Duo“)*

(„Memory Stick
PRO-HG Duo“)
* Označeno značkou Mark2 nebo neoznačeno,
lze použít obě možnosti.
Informace o délce doby nahrávání na kartu
„Memory Stick PRO Duo“ naleznete na straně
59.
„Memory Stick PRO Duo“/„Memory Stick
PRO-HG Duo“
(Ve videokameře lze používat tuto velikost.)
„Memory Stick“
(Tuto kartu nemůžete ve videokameře
použít.)
Obrazovka LCD
Videokamera
Modul
akumulátoru
není odolná proti prachu a
stříkající vodě a není ani vodotěsná. Viz část
„Manipulace s videokamerou“ (str. 97).
Neprovádějte žádnou z níže uvedených
operací, pokud svítí nebo bliká indikátor
(pohyblivý obraz)/ (statický obraz) (str. 17)
nebo ACCESS (str. 25). Mohlo by totiž dojít k
poškození médií, ke ztrátě nahraných obrazů
nebo jiným problémům.
 Nevyjímejte kartu „Memory Stick PRO Duo“.
 Neodpojujte modul akumulátoru nebo
napájecí adaptér od videokamery.
 Nevystavujte videokameru nárazům nebo
vibracím.
Při připojování videokamery k jinému zařízení
pomocí kabelu věnujte pozornost správnému
připojení konektorů. Zasunete-li konektor
násilím, mohou se kontakty poškodit, což může
způsobit chybnou funkci videokamery.
Odpojte napájecí adaptér z kolébky Handycam
Station tak, že budete současně držet kolébku
Handycam Station i konektor napájecího
kabelu.
Vkládáte-li
videokameru do kolébky Handycam
Station nebo ji z ní vyjímáte, musí být přepínač
POWER v poloze OFF (CHG).
Je-li videokamera v kolébce Handycam Station,
připojte kabely ke konektorům kolébky
Handycam Station. Nepřipojujte kabely do
kolébky Handycam Station a do videokamery
současně.
Položky nabídky, panel LCD a objektiv
Položka
zobrazená v šedé barvě není za
stávajících podmínek pro nahrávání či
přehrávání k dispozici.
Obrazovka LCD je vyrobena pomocí vysoce
přesné technologie, díky níž lze efektivně
využívat přes 99,99 % pixelů. Přesto se může
stát, že na obrazovce LCD budou zobrazeny
drobné tmavé nebo světlé body (bílé, červené,
modré nebo zelené). Výskyt těchto bodů nijak
neovlivní výsledky nahrávání.
Televizní
programy, filmy, videonahrávky a jiné
materiály mohou podléhat autorským právům.
Neautorizované kopírování takových materiálů
může znamenat porušování autorských práv.
Změna nastavení jazyka
Provozní postupy jsou uvedeny na displeji
v jednotlivých jazycích. V případě potřeby
můžete zobrazený jazyk před použitím
videokamery změnit (str. 18).
Tato příručka
Vyobrazení
obrazovky LCD a indikátorů
uvedená v této příručce byla pořízena
digitálním fotoaparátem a mohou se lišit od
skutečného stavu.
Vzhled a technické parametry média a
příslušenství mohou být změněny bez
předchozího upozornění.
V této příručce jsou jako „média“ označeny
pevný disk videokamery a karta „Memory Stick
PRO Duo“.
Objektiv značky Carl Zeiss
Černý bod
Bílý, červený, modrý
nebo zelený bod
Pokud
budou po delší dobu obrazovka LCD
nebo objektiv vystaveny přímému slunečnímu
záření, mohou se poškodit.
Nemiřte přímo na slunce. Mohlo by dojít k
poškození videokamery. Pokud chcete nahrávat
slunce, učiňte tak za menší intenzity světla,
například za soumraku.
Poznámky k nahrávání
Před
zahájením nahrávání otestujte funkci
nahrávání a ověřte, zda je obraz a zvuk
nahráván bez problémů.
Záruka se nevztahuje na obsah záznamu, a to
ani v případě, kdy nahrávání nebo přehrávání
neproběhlo následkem selhání videokamery,
záznamového média apod.
Barevné televizní systémy v jednotlivých
zemích/oblastech se liší. Chcete-li přehrávat
záznam na barevném televizoru, potřebujete
televizor se systémem PAL.
Videokamera je vybavena vysoce
kvalitním objektivem značky Carl Zeiss,
který byl vyvinut ve spolupráci německé
společnosti Carl Zeiss a společnosti Sony
Corporation. Využívá měřicí systém MTF
pro videokamery a poskytuje kvalitu
příznačnou pro objektivy společnosti Carl
Zeiss.
Objektivy pro modely jsou potaženy
antireflexní vrstvou T z důvodu potlačení
nežádoucích odlesků a zajištění věrné
reprodukce barev.
MTF = Modulation Transfer Function.
Číselná hodnota označuje množství světla
přicházejícího ze snímaného objektu do
objektivu.
Poznámky k použití videokamery Handycam s pevným
diskem
Uložte všechna nahraná obrazová data
Během připojení videokamery k počítači
Abyste
Nepokoušejte
uchránili obrazová data před ztrátou,
ukládejte průběžně všechny nahrané obrazy
na externí média. Doporučuje se ukládat
obrazová data na disk typu DVD-R pomocí
počítače (str. 38). Obrazová data můžete uložit
také pomocí videorekordéru nebo rekordéru
DVD/HDD (str. 48).
Nevystavujte videokameru nárazům nebo
vibracím
Pevný
disk videokamery nemusí být rozpoznán,
nahrávání nebo přehrávání nemusí být možné.
Především během nahrávání/přehrávání
zabraňte nárazům. Po nahrávání zabraňte
vibracím nebo nárazům videokamery, pokud je
rozsvícen indikátor ACCESS.
Používáte-li ramenní pás (není součástí
dodávky), vyhněte se nárazu kamery na nějaký
předmět.
Nepoužívejte videokameru na hlučných
místech. Pevný disk videokamery nemusí být
rozpoznán, nahrávání nebo přehrávání nemusí
být možné.
Snímač zrychlení
Z
důvodu ochrany interního pevného disku
před nárazem po upuštění je videokamera
vybavena snímačem zrychlení (str. 72). V
případě pádu kamery nebo v podmínkách
stavu beztíže může dojít k rozpadání obrazu
do čtverečků z důvodu ochrany videokamery.
Zaznamená-li snímač zrychlení pád opakovaně,
nahrávání/přehrávání může být zastaveno.
Modul akumulátoru/Napájecí adaptér
Vyjmutí
modulu akumulátoru nebo odpojení
napájecího adaptéru provádějte po vypnutí
přepínačem POWER.
Poznámka k provozním teplotám
Pokud
teplota videokamery stoupne nebo
poklesne k extrémně vysokým nebo nízkým
hodnotám, nemusí být možné nahrávat nebo
přehrávat na videokameře z důvodu ochranné
funkce videokamery, která se v takových
situacích aktivuje. V takovém případě se na
obrazovce LCD objeví zpráva (str. 88).
se naformátovat pevný disk
videokamery pomocí počítače. Uděláte-li to,
videokamera nemusí pracovat správně.
Poznámka k použití videokamery ve velkých
výškách
Nezapínejte
videokameru v místě s nízkým
tlakem ve výšce více než 3 000 metrů. Může
dojít k poškození mechaniky pevného disku ve
videokameře.
Poznámky k likvidaci/předávání
Provádíte-li
zformátování pevného disku
videokamery pomocí funkce [FORMÁT.
MÉDIUM] (str. 54), nemusí dojít k úplnému
vymazání dat z pevného disku. Při přepravě
videokamery se doporučuje provést
[ VYPRÁZDNIT] (str. 55) z důvodu
zamezení obnovy dat.
Kromě výše zmíněného se při likvidaci
videokamery doporučuje zničit tělo
videokamery.
Nelze-li nahrávat/přehrávat obrazy,
proveďte [FORMÁT.MÉDIUM]
Opakujete-li
často nahrávání/mazání obrazů,
dojde na médiu k fragmentaci dat. V takovém
případě uložte nejdříve obrazy na nějaké externí
médium (str. 38), a proveďte [FORMÁT.
MÉDIUM] (str. 54).
Fragmentace  Slovník (str. 109)
Obsah
Přečtěte si před zahájením práce s
videokamerou..............................................2
Poznámky k použití videokamery
Handycam s pevným diskem.................4
Příklady záběrů a správné postupy.........7
Použití videokamery
Pracovní postup.............................................8
„ HOME“ a „ OPTION“ - využití
dvou typů nabídek.....................................9
Začínáme
Krok 1: Kontrola obsahu balení............. 12
Krok 2: Nabíjení modulu akumulátoru
........................................................................ 13
Krok 3: Zapnutí videokamery a
nastavení data a času............................. 17
Změna nastavení jazyka................................. 18
Krok 4: Úpravy nastavení před
nahráváním................................................ 19
Krok 5: Výběr média.................................. 20
Nahrávání/přehrávání
Jednoduché nahrávání a přehrávání
(režim Easy Handycam)......................... 22
Nahrávání...................................................... 25
Použití funkce zoom......................................... 27
Nahrávání zvuku s lepším prostorovým
podáním (nahrávání 5,1kanálového
zvuku) ................................................................... 27
Okamžité zahájení fotografování či
snímání (QUICK ON)...................................... 28
Nahrávání statických obrazů ve vysoké
kvalitě během nahrávání pohyblivých
obrazů (Dual Rec)........................................... 28
Nahrávání na tmavých místech
(NightShot)......................................................... 28
Úprava expozice pro objekty v
protisvětle........................................................... 29
Nahrávání v zrcadlovém režimu............... 29
Nahrávání rychlé akce zpomaleným
nahráváním (PLYN.POM.NAH)................ 29
Přehrávání..................................................... 31
Hledání požadované scény podle
vyznačených bodů (Index filmové
cívky)....................................................................... 33
Hledání požadované scény podle tváře
(Index tváří)......................................................... 33
Vyhledávání požadovaných obrazů
podle data (Datový index)........................ 34
Použití funkce zoom při přehrávání........ 35
Přehrávání série statických obrazů
(Prezentace)....................................................... 35
Přehrávání obrazu na televizoru........... 36
Ukládání obrazů.......................................... 38
Úpravy
Kategorie
(DALŠÍ) ............................... 39
Mazání obrazů............................................. 39
Zachytávání statického obrazu z
pohyblivého obrazu .............................. 42
Kopírování/kopírování obrazů na kartu
„Memory Stick PRO Duo“ pomocí
videokamery.............................................. 43
Rozdělení pohyblivého obrazu............. 45
Vytvoření seznamu pro přehrávání..... 46
Kopírování na jiná zařízení...................... 48
Tisk nahraných statických obrazů
(tiskárna kompatibilní se standardem
PictBridge).................................................. 51
Využití nahrávacího média
Kategorie
(SPRÁVA MÉDIA)............ 53
Kontrola informací o médiu................... 53
Vymazání všech obrazů (formátování)
........................................................................ 54
Ochrana dat na pevném disku ve
videokameře před nutností obnovy
dat................................................................. 55
Oprava souboru databáze obrazů....... 56
Nastavení videokamery
Operace, které můžete provádět v
(NASTAVENÍ) nabídky
kategorii
HOME MENU.............................................. 57
Použití nabídky HOME MENU..................... 57
Seznam položek kategorie
NASTAVENÍ)............................................... 58
NASTAV.PRO FILM...................................... 59
(Položky pro nahrávání pohyblivých
obrazů)
NASTAV.PRO FOTO.................................... 64
(Položky pro nahrávání statických
obrazů)
NAST.ZOBR.OBR.......................................... 66
(Položky pro úpravu zobrazení)
NAST.ZVUK./ZOBR...................................... 68
(Položky pro nastavení zvukového
signálu a obrazovky)
NASTAV.VÝSTUPU...................................... 69
(Položky pro připojení ostatních zařízení)
NAST.HOD/
JAZ....................................... 70
(Položky pro nastavení hodin a jazyka)
OBECNÁ NASTAV........................................ 71
(Další položky nastavení)
Aktivace funkcí pomocí nabídky
OPTION MENU..................................... 73
Použití nabídky OPTION MENU................. 73
Položky pro nahrávání v nabídce OPTION
MENU..................................................................... 74
Zobrazení položek v nabídce OPTION
MENU..................................................................... 74
Funkce dostupné v nabídce OPTION
MENU............................................................ 75
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů.......................... 80
Výstražné indikátory a zprávy................ 88
Doplňující informace
Použití videokamery v zahraničí........... 92
Struktura souborů/adresářů na
pevném disku videokamery a na kartě
„Memory Stick PRO Duo“...................... 94
Údržba a bezpečnostní opatření.......... 95
Stručná referenční příručka
Popis součástí a ovládacích prvků.....101
Indikátory zobrazené během
nahrávání/přehrávání...........................107
Slovník..........................................................109
Rejstřík..........................................................110
Příklady záběrů a správné postupy
Kontrola golfového
úderu
PLYN.POM.NAH............................................29
Zachycení snímku
během nahrávání
Dual Rec........................................................28
Květiny zblízka
PORTRÉT.......................................................77
OSTŘENÍ........................................................75
TELE MACRO.................................................75
Zaostření na psa
po levé straně
obrazovky
OSTŘENÍ........................................................75
BOD.OSTŘENÍ................................................75
Skvělý snímek na
sjezdovce nebo na
pláži
Protisvětlo....................................................29
PLÁŽ.............................................................77
SNÍH.............................................................77
Dítě na jevišti ve
světle reflektorů
BODOVÝ REFL................................................77
Ohňostroj v celé své
nádheře
OHŇOSTROJ..................................................76
OSTŘENÍ........................................................75
Spící dítě ve
ztlumeném světle
NightShot.....................................................28
COLOR SLOW SHTR........................................78
Použití videokamery
Pracovní postup
Pro nahrávání pohyblivého a statického obrazu můžete vybrat různá média (pevný disk nebo kartu
„Memory Stick PRO Duo“) (str. 20).
Vybrané médium bude použito pro operace nahrávání/přehrávání a úpravy.
Příprava (str. 12).
 Výběr média (str. 20)
Nahrávání videokamerou (str. 25).
Přehrávání obrazů.
 Zobrazení na obrazovce LCD videokamery (str. 31)
 Zobrazení na televizoru připojeném k videokameře
(str. 36)
Uložení nahraných obrazů.
 Kopírování/kopírování obrazů z pevného disku na kartu
„Memory Stick PRO Duo“ (str. 43)
 Uložení obrazů na disk DVD pomocí počítače (str. 38)
 Import obrazů do počítače (str. 38)
 Kopírování na jiná zařízení (str. 48)
Vymazání obrazů.
Je-li médium ve videokameře plné, nemůžete nahrávat nové
obrazy. Proveďte vymazání obrazových dat uložených v počítači
nebo na disku. Když obrazy vymažete, můžete na uvolněné místo
opět nahrát nové obrazy.
 Odstranění vybraných obrazů (str. 39)
 Odstranění všech obrazů ([FORMÁT.MÉDIUM], str. 54)
„ HOME“ a „ OPTION“
- využití dvou typů nabídek
„
HOME MENU“ - startovní čára pro práci s videokamerou
(HELP)
Zobrazení popisu položky (str. 10)
Použití videokamery
Kategorie
Kategorie a položky nabídky HOME MENU
Kategorie
(SNÍMÁNÍ)
Položka
FILM*
FOTOGRAFIE*
PLYN.POM.NAH
Kategorie
22
22
29
(ZOBRAZENÍ OBRAZŮ)
Položka
Strana
VISUAL INDEX*
INDEX*
31
33
33
INDEX*
SEZNAM
Kategorie
Kategorie
Strana
46
(DALŠÍ)
Položka
ODSTRANIT*
ZACHYTIT FOTO
KOPÍROVAT FILM
KOPÍROVAT FOTO
STŘH
UPRAVIT SEZNAM
TISK
PŘIPOJIT USB
(SPRÁVA MÉDIA)
Položka
NAS.MÉDIA - FILM*
NAS.MÉDIA - FOTO*
INFO O MÉDIU
FORMÁT.MÉDIUM*
OPRAVIT DATAB.O.
Strana
20
20
53
54
56
Kategorie
(NASTAVENÍ)
Úprava nastavení videokamery (str. 57)*.
Informace o položkách dostupných v
kategorii
(NASTAVENÍ) viz str. 58.
* Tyto položky můžete nastavit i v režimu Easy
Handycam (str. 22).
Strana
39
42
43
44
45
46
51
94
Použití nabídky HOME MENU
4 Dotkněte se požadované položky.
Příklad: [STŘH]
1 Stiskněte zelené tlačítko a otočením
přepínače POWER ve směru šipky
zapněte napájení.
5 Postupujte dále podle pokynů na
obrazovce.
Skrytí obrazovky HOME MENU
Dotkněte se
2 Stiskněte
(HOME)  (nebo ).
(HOME) 
.
Chcete-li zobrazit nápovědu k jednotlivým
položkám nabídky HOME MENU - HELP
1 Stiskněte
(HOME).
Zobrazí se HOME MENU.
(HOME) 
3 Dotkněte se požadované kategorie.
Příklad: Kategorie
10
(DALŠÍ)
2 Dotkněte se
(HELP).
Spodní část tlačítka
oranžově.
(HELP) se zbarví
3 Dotkněte se položky, o níž chcete
vědět víc.
Použití videokamery
Jakmile se položky dotknete, zobrazí se
příslušné informace na obrazovce.
Chcete-li položku použít, dotkněte se
[ANO], pokud ne, dotkněte se [NE].
Deaktivace nápovědy - HELP
V kroku 2 se dotkněte
(HELP) znovu.
Použití nabídky OPTION MENU
Aktuálně dostupné funkce se zobrazí
pouhým dotykem na obrazovku během
nahrávání nebo přehrávání. Provádění
různých nastavení je velmi snadné.
Podrobnosti viz str. 73.
(OPTION)
11
Začínáme
Krok 1: Kontrola obsahu balení
Zkontrolujte, zda vám spolu s
videokamerou byly dodány tyto části.
Číslo v závorkách označuje počet kusů.
Dobíjecí modul akumulátoru
NP-FH60 (1) (str. 13, 96)
Napájecí adaptér (1) (str. 13)
21pinový adaptér (1) (str. 37)
Napájecí kabel (1) (str. 13)
Pouze k modelům, které mají na spodní straně
označení .
CD-ROM „Handycam Application Software“
(1)
 Picture
Motion Browser (software)
Guide
 Příručka k produktu Handycam (tato
příručka)
 PMB
Handycam Station (1) (str. 13)
„Návod k použití“ (1)
Propojovací kabel A/V (1) (str. 36, 48)
Kabel USB (1) (str. 51)
Bezdrátový dálkový ovladač (1) (str. 105)
Knoflíková lithiová baterie je již nainstalována.
12
Krok 2: Nabíjení modulu akumulátoru
Indikátor /CHG
(nabíjení)
Začínáme
Modul akumulátoru
Zdířka DC IN
Přepínač POWER
Konektor
kabelu
Napájecí
adaptér
Modul akumulátoru „InfoLITHIUM“
(řada H) (str. 96) můžete dobíjet, pokud
jej připojíte k videokameře.
 Poznámky
Videokamera
pracuje pouze s modulem
akumulátoru „InfoLITHIUM“ (řada H).
1 Připojte napájecí adaptér do zdířky
DC IN kolébky Handycam Station.
Ujistěte se, že značka  na konektoru
napájecího kabelu směřuje nahoru.
2 Připojte napájecí kabel k
napájecímu adaptéru a do síťové
zásuvky.
3 Otočte přepínačem POWER ve
směru šipky do polohy OFF (CHG)
(výchozí nastavení).
Do síťové zásuvky
Napájecí kabel
4 Připojte modul akumulátoru
zasunutím ve směru šipky, dokud
nezaklapne.
5 Umístěte videokameru pevně do
kolébky Handycam Station.
Rozsvítí se indikátor /CHG (nabíjení)
a dobíjení se spustí.
Indikátor /CHG (nabíjení) zhasne,
jakmile je modul akumulátoru plně
dobitý.
Před
umístěním videokamery do kolébky
Handycam Station, zavřete kryt zdířky DC
IN.
 Poznámky
Odpojte
napájecí adaptér ze zdířky DC IN tak,
že budete současně držet kolébku Handycam
Station a konektor napájecího kabelu.
13
Vyjmutí videokamery z kolébky Handycam
Station
Vypněte napájení, pak uchopte
videokameru i kolébku Handycam Station
a videokameru z kolébky Handycam
Station vyjměte.
Vyjmutí modulu akumulátoru
Otočte přepínačem POWER do polohy
OFF (CHG).
Posuňte uvolňovací páčku BATT
(akumulátor) a vyjměte modul
akumulátoru.
Uvolňovací páčka
BATT (akumulátor)
 Poznámky
Před
Nabíjení modulu akumulátoru pouze pomocí
napájecího adaptéru
Vypněte napájení a poté připojte napájecí
adaptér do zdířky DC IN na videokameře.
Přepínač POWER
Konektor
kabelu
Zdířka DC IN
Otevření
krytu zdířky
 Poznámky
napájecí adaptér ze zdířky DC IN
tak, že budete současně držet i videokameru i
konektor napájecího kabelu.
14
Použití síťové zásuvky jako zdroje napájení
Proveďte připojení stejným způsobem jako
při dobíjení modulu akumulátoru. Modul
akumulátoru se v tomto případě nebude
vybíjet.
Kontrola zbývající energie v akumulátoru
(Informace o akumulátoru)
Se značkou 
vpravo.
Odpojte
vyjmutím modulu akumulátoru nebo
odpojením napájecího adaptéru zkontrolujte,
(Pohyblivý obraz)/
zda nesvítí indikátory
(Statický obraz) (str. 17)/ACCESS (str. 25).
Chystáte-li se delší dobu nepoužívat
akumulátor, měli byste jej plně vybít (informace
o ukládání viz str. 97).
Nastavte přepínač POWER do polohy OFF
(CHG) a stiskněte tlačítko DISP/BATT
INFO.
Po chvilce se zhruba na 7 sekund zobrazí
přibližná doba nahrávání a informace o
akumulátoru. Stisknete-li během zobrazení
informací o akumulátoru tlačítko DISP/
BATT INFO znovu, zůstanou informace
zobrazeny přibližně na 20 sekund.
Zbývající energie v akumulátoru (přibl.)
* Typická doba nahrávání s opakovaným
zastavováním/spouštěním, zapínáním/
vypínáním a používáním funkce zoom.
 Poznámky
Všechny
časy byly naměřeny při těchto
nastaveních:
 Režim nahrávání: [SP]
 Zapnutí podsvícení panelu LCD
Přibližná doba (v minutách) použití plně
nabitého modulu akumulátoru.
Modul akumulátoru
Nahrávací kapacita (přibl.)
NP-FH50
Doba nabíjení
Přibližná doba (v minutách) potřebná k
úplnému dobití zcela vybitého modulu
akumulátoru.
Modul akumulátoru
Doba nabíjení
NP-FH50
NP-FH60
(je součástí dodávky)
NP-FH70
NP-FH100
135
135
170
390
Doba nahrávání
Přibližná doba (v minutách) použití plně
nabitého modulu akumulátoru.
Modul akumulátoru
NP-FH50
NP-FH60
(je součástí
dodávky)
NP-FH70
NP-FH100
Nahoře:
Doba
nepřetržitého
nahrávání
Typická doba
nahrávání*
90
90
120
120
40
40
60
60
195
195
440
440
90
90
220
220
Pro vybrané médium pevný disk
Dole: Pro vybrané médium karta „Memory
Stick PRO Duo“
NP-FH60
(je součástí dodávky)
NP-FH70
NP-FH100
Začínáme
Doba přehrávání
Doba
přehrávání*
120
125
160
165
255
270
580
600
Nahoře:
Pro vybrané médium pevný disk
Dole: Pro vybrané médium karta „Memory
Stick PRO Duo“
* Se zapnutým podsvícením panelu LCD.
Modul akumulátoru
Před výměnou modulu akumulátoru otočte
přepínač POWER do polohy OFF (CHG) a
(Pohyblivý obraz)/
vypněte indikátory
(Statický obraz) (str. 17)/ACCESS (str. 25).
Za níže uvedených podmínek bliká během
napájení indikátor /CHG (nabíjení) nebo se
správně nezobrazují informace o akumulátoru
(str. 14):
 Modul akumulátoru není připojen správně.
 Modul akumulátoru je poškozený.
 Modul akumulátoru je opotřebovaný (pouze
pro informace o akumulátoru).
Videokamera nebude napájena z akumulátoru,
je-li napájecí adaptér připojen do zdířky DC IN
videokamery nebo kolébky Handycam Station,
a to ani v případě, že je napájecí kabel odpojen
ze zásuvky.
V případě použití přídavného video světla
se doporučuje použít modul akumulátoru
NP-FH70/FH100.
15
Nedoporučujeme
použití modulu NP-FH30,
který vydrží pouze na krátkou dobu nahrávání a
přehrávání videokamerou.
Doba nabíjení, nahrávání a přehrávání
Časy měřené při použití videokamery při
teplotě 25 °C (doporučuje se 10 °C až 30 °C).
Doba nahrávání a přehrávání bude kratší,
budete-li videokameru používat při nízkých
teplotách.
Aktuální doba nahrávání a přehrávání může
být kratší v závislosti na podmínkách používání
videokamery.
Napájecí adaptér
Při používání napájecího adaptéru použijte
blízkou síťovou zásuvku. Dojde-li během
používání videokamery k jakékoli poruše, ihned
odpojte napájecí adaptér ze síťové zásuvky.
Nepoužívejte napájecí adaptér v úzkých
místech, např. mezi stěnou a nábytkem.
Dbejte na to, aby se konektor kabelu napájecího
adaptéru ani kovové kontakty akumulátoru
nezkratovaly kovovými předměty. Mohlo by
dojít k poškození videokamery.
I když je videokamera vypnutá, je do ní při
připojení k síťové zásuvce pomocí napájecího
adaptéru stále dodáván střídavý proud.
16
Krok 3: Zapnutí videokamery a nastavení data a času
Při prvním použití videokamery je třeba
nastavit datum a čas. Nenastavíte-li datum
a čas, zobrazí se při každém zapnutí
videokamery nebo posunutí přepínače
POWER obrazovka [NAST.HODIN].
3 Vyberte požadovanou zeměpisnou
oblast pomocí /
dotkněte [DALŠÍ].
, poté se
4 Nastavte [LETNÍ ČAS] a dotkněte se
(HOME)
[DALŠÍ].
Začínáme
5 Nastavte [R] (rok) pomocí
/
.
Dotkněte se
tlačítka na
obrazovce LCD.
Přepínač POWER
1Stiskněte zeleného tlačítko a
opakovaným otočením přepínače
POWER ve směru šipky zapněte
příslušný indikátor.
(Pohyblivý obraz): Nahrávání
pohyblivého obrazu
(Statický obraz): Nahrávání
statického obrazu
Při prvním zapnutí videokamery
přejděte ke kroku 3.
2 Dotkněte se
(HOME) 
(NASTAVENÍ)  [NAST.HOD/
JAZ]  [NAST.HODIN].
6 Vyberte [M] pomocí
/
poté nastavte měsíc pomocí
/
.
,
7 Nastavte stejným způsobem [D]
(den), hodinu a minutu a dotkněte
se [DALŠÍ].
8 Ujistěte se, že jsou hodiny správně
nastaveny a dotkněte se
.
Hodiny se spustí.
Můžete nastavit libovolný rok až do
roku 2037.
Objeví se obrazovka [NAST.HODIN].
Vypnutí napájení
Otočte přepínačem POWER do polohy
OFF (CHG).
17
 Poznámky
Nepoužijete-li
videokameru po dobu přibližně
3 měsíců, dojde k vybití vestavěného
akumulátoru a nastavení data a času mohou být
z paměti vymazána. V takovém případě nabijte
vestavěný akumulátor a nastavte datum a čas
znovu (str. 99).
Po zapnutí se videokamera připravuje k
činnosti po několik sekund. Během této doby
nelze používat videokameru.
Kryt objektivu se otevře automaticky po
zapnutí napájení. Zavře se při výběru obrazovky
přehrávání nebo při vypnutí napájení.
Ve výchozím nastavení se napájení vypíná
automaticky, pokud videokameru po dobu
5 minut nepoužíváte, šetří se tím energie
akumulátoru ([AUT.VYPN.], str. 71).
 Tipy
Datum a čas se neobjevuje během nahrávání,
ale je automaticky nahráván na médium a lze jej
zobrazit během přehrávání ([DATOVÝ KÓD],
str. 66).
Informace týkající se „Časového rozdílu v
jednotlivých zemích“ viz str. 93.
Pokud tlačítka na dotykovém panelu nepracují
správně, upravte nastavení obrazovky pomocí
dotykového panelu [KALIBRACE] (str. 99).
Změna nastavení jazyka
Indikátory na obrazovce mohou zobrazovat
zprávy ve vámi vybraném jazyce.
Dotkněte se (HOME) 
(NASTAVENÍ)  [NAST.HOD/ JAZ]
 [ NAST.JAZYKA], poté vyberte
požadovaný jazyk.
18
Krok 4: Úpravy nastavení před nahráváním
Nastavení panelu LCD
Otevřete panel LCD o 90 stupňů od
videokamery (), poté jej natočte do
nejvhodnějšího úhlu pro nahrávání či
přehrávání ().
180 stupňů
(max.)
je zobrazena nebo skryta (zobrazeno
 nezobrazeno) pokaždé, když stisknete
tlačítko DISP/BATT INFO.
Upevnění řemínku
Upevněte řemínek na zápěstí a držte
videokameru správně.
Začínáme
90 stupňů
(max.)
90 stupňů od
videokamery
Informace
DISP/BATT INFO
Vypnutím podsvícení panelu LCD prodloužíte
životnost akumulátoru
Stiskněte a podržte tlačítko DISP/BATT
INFO na několik sekund, dokud se
nezobrazí
.
Toto nastavení je praktické, používáte-li
videokameru za jasných podmínek nebo
chcete-li šetřit kapacitu akumulátoru. Toto
nastavení neovlivňuje nahrávaný snímek.
Podsvícení panelu LCD zapnete stisknutím
a podržením tlačítka DISP/BATT INFO na
několik sekund, dokud nezmizí
.
 Poznámky
Při
otevření či natáčení panelu LCD dejte
pozor, abyste omylem nestiskli tlačítka na rámu
obrazovky LCD.
 Tipy
Otočíte-li panel LCD o 180 stupňů, můžete jej
přiklopit k videokameře a zavřít s obrazovkou
LCD směřující ven. Této možnosti využijete
zejména při přehrávání.
Dotkněte se
(HOME) 
(NASTAVENÍ)  [NAST.ZVUK./ZOBR]
 [JAS LCD] (str. 68) a upravte jas obrazovky
LCD.
19
Krok 5: Výběr média
Jako médium ve videokameře pro
nahrávání,přehrávání či úpravy můžete
vybrat pevný disk nebo kartu „Memory
Stick PRO Duo“. Pro pohyblivý a statický
obraz můžete vybrat rozdílná média.
Ve výchozím nastavení je pro pohyblivý i
statický obraz vybrán jako médium pevný
disk.
2 Chcete-li vybrat médium pro
pohyblivý obraz, dotkněte se
[NAS.MÉDIA - FILM] , chcete-li
vybrat médium pro statický obraz,
dotkněte se [NAS.MÉDIA - FOTO].
Zobrazí se obrazovka nastavení média.
Pevný disk
Pohyblivý
obraz
„Memory Stick“
Statický
obraz
 Poznámky
Pro
vybrané médium můžete provádět pouze
nahrávání, přehrávání či úpravy. Chcete-li,
můžete vybrat jiné médium.
Doba nahrávání v režimu [SP] (výchozí
nastavení) je přibližně uvedena níže:
 Interní pevný disk:
21 hodin 50 minut
 „Memory Stick PRO Duo“ (4 GB) vyrobena
Sony Corporation:
1 hodina 20 minut
Zkontrolujte počet statických obrazů, které
lze nahrát, na obrazovce LCD videokamery
(str. 107).
1 Dotkněte se
(HOME) 
(SPRÁVA MÉDIA) na obrazovce.
20
3 Vyberte požadované médium.
4 Dotkněte se [ANO] 
.
Médium je změněno.
Potvrzení nastavení média
 Opakovaným otočením přepínače POWER
(Pohyblivý
zapněte příslušný indikátor
(Statický obraz), záleží
obraz) nebo
na tom, které nastavení média chcete
zkontrolovat.
 Zkontrolujte ikonu média na obrazovce.
: Pevný disk
: „Memory
Stick PRO Duo“
Vložení karty „Memory Stick PRO Duo“
Pokud byla jako médium vybrána karta
[MEMORY STICK], připravte si kartu
„Memory Stick PRO Duo“.
Typy karet „Memory Stick“, jež lze použít
ve videokameře, viz str. 2.
Jakmile vložíte novou kartu „Memory
Stick PRO Duo“, zobrazí se na
obrazovce LCD [Vytvořit nový soubor
databáze obrazů.].
Začínáme
1 Vložte kartu „Memory Stick PRO
Duo“
 Otevřete kryt karty Memory Stick Duo ve
směru šipky.
 Vložte kartu „Memory Stick PRO
Duo“ správným směrem do slotu karty
Memory Stick Duo, dokud nezaklapne.
 Zavřete kryt karty Memory Stick Duo.
3 Dotkněte se [ANO].
Chcete-li nahrávat na kartu „Memory
Stick PRO Duo“ pouze statické obrazy,
dotkněte se [NE].
Vyjmutí karty „Memory Stick PRO Duo“
Otevřete kryt karty Memory Stick Duo a
lehce zatlačte na kartu „Memory Stick PRO
Duo“.
Indikátor ACCESS
(„Memory Stick PRO Duo“)
2 Pokud jste jako médium pro
pohyblivý obraz vybrali [MEMORY
STICK], otáčejte přepínačem
POWER, dokud se nerozsvítí
indikátor
(Pohyblivý obraz).
 Poznámky
Během
nahrávání neotevírejte kryt karty
Memory Stick Duo.
Nezasouvejte kartu „Memory Stick PRO Duo“
násilím v chybném směru, neboť by mohlo dojít
k poškození karty „Memory Stick PRO Duo“,
slotu Memory Stick Duo nebo obrazových dat.
Pokud se v kroku 3 zobrazí [Nepodařilo
se vytvořit nový soubor databáze obrazů.
Příčinou může být nedostatek volného místa.],
zformátujte kartu „Memory Stick PRO Duo“
(str. 54). Při formátování budou vymazána
veškerá data nahraná na kartě „Memory Stick
PRO Duo“.
Snažte se, aby karta „Memory Stick PRO Duo“
během vysouvání nevyskočila a nespadla na
zem.
21
Nahrávání/přehrávání
Jednoduché nahrávání a přehrávání
(režim Easy Handycam)
Režim Easy Handycam provádí téměř veškerá nastavení automaticky, takže můžete nahrávat
či přehrávat bez složitých nastavování. Snazší použití je zajištěno také zvětšením velikosti
písma. Obrazy jsou nahrávány na vybrané médium (str. 20).
Je-li přepínač POWER nastaven do
polohy OFF (CHG), otočte jím a současně
stiskněte zelené tlačítko.
Nahrávání pohyblivého obrazu
Nahrávání statického obrazu
1 Otáčejte přepínačem POWER ,
1 Otáčejte přepínačem POWER ,
2 Stiskněte EASY .
2 Stiskněte EASY .
dokud se nerozsvítí indikátor
(Pohyblivý obraz).
Na obrazovce LCD
.
se zobrazí
3 Stisknutím START/STOP  (nebo
) zahajte nahrávání.*
dokud se nerozsvítí indikátor
(Statický obraz).
Na obrazovce LCD
se zobrazí
.
3 Stiskněte zlehka PHOTO , tím
nastavíte zaostření  (ozve se
pípnutí), poté domáčkněte  (ozve
se zvuk závěrky).
[PŘIP.]  [NAHR.]
Chcete-li ukončit nahrávání, stiskněte
znovu tlačítko START/STOP.
Bliká  Svítí
* Volba [REŽIM NAHR.] je nastavena na [SP] (str. 59).
22
 Tipy
režimu Easy Handycam jsou rozpoznané tváře označeny rámečkem ([DETEKCE TVÁŘE], str. 62).
V
Přehrávání nahraných pohyblivých/statických obrazů
1 Otočením přepínače POWER  zapněte videokameru.
2 Stiskněte
(ZOBRAZENÍ OBRAZŮ)  (nebo ).
Na obrazovce LCD se zobrazí [VISUAL INDEX]. (Může to pár sekund trvat.)


Předchozích 6 obrazů
Dalších 6 obrazů
Návrat k obrazovce
pro nahrávání






: Index filmové cívky (str. 33)
: Index tváří (str. 33)
: Zobrazí pohyblivé obrazy.
: Zobrazí statické obrazy.
Zobrazí se na každé
kartě vedle obrazu,
který byl nedávno
přehrán či nahrán
( u statických obrazů
nahraných na kartě
„Memory Stick PRO
Duo“).
Nahrávání/přehrávání
Prohledá obrazy
podle data (str. 34)
HOME MENU
3 Spusťte přehrávání.
Pohyblivé obrazy:
Dotkněte se karty a pohyblivý obraz se přehraje.
Dotykem přepíná mezi přehráváním a pozastavením
Návrat (na
obrazovku VISUAL
INDEX)
Začátek pohyblivého
obrazu/předchozí
pohyblivý obraz
Stop (přechod na
obrazovku [VISUAL
INDEX] )
Další pohyblivý obraz
Datum/čas
nahrávání*
Převíjení zpět/dopředu
* Volba [DATOVÝ KÓD] je nastavena na [DATUM/ČAS] (str. 66).
23
 Tipy
Dosáhne-li přehrávání vybraného pohyblivého obrazu posledního pohyblivého obrazu, vrátí se
zobrazení na obrazovku [VISUAL INDEX].
Přehrávání můžete zpomalit dotykem
/
během pozastavení.
Hlasitost můžete nastavit dotykem
(HOME) 
(NASTAVENÍ)  [NASTAVENÍ ZVUKU]
/
.
 [HLASITOST], poté pomocí
Statické obrazy:
Dotkněte se karty
a statického obrazu, který chcete přehrát.
Návrat (na
obrazovku VISUAL
INDEX)
Prezentace (str. 35)
Datum/čas
nahrávání*
Přechod na
obrazovku
[VISUAL INDEX]
Předchozí/další
* Volba [DATOVÝ KÓD] je nastavena na [DATUM/ČAS] (str. 66).
Zrušení režimu Easy Handycam
Neaktivní tlačítka v režimu Easy Handycam
Znovu stiskněte tlačítko EASY .
Indikátor
zmizí z obrazovky LCD.
Některá tlačítka či funkce nemůžete v
režimu Easy Handycam používat, protože
jsou nastavena automaticky (str. 80).
Provedete-li neplatnou operaci, zobrazí
se zpráva [Nelze použít v režimu Easy
Handycam.].
Nastavení nabídky v režimu Easy Handycam
Stisknutím (HOME)  (nebo )
zobrazíte položky nabídky, pomocí nichž
lze změnit nastavení (str. 9, 58).
 Poznámky
Většina
položek nabídky se automaticky vrátí
do výchozích nastavení. Nastavení některých
položek nabídky jsou pevně stanovená.
Podrobnosti viz 80.
Nelze použít nabídku
(OPTION).
Pokud chcete k obrazům přidat nějaké efekty
nebo změnit nastavení, ukončete režim Easy
Handycam.
24
Nahrávání
Obrazy jsou nahrávány na vybrané médium (str. 20).
Ve výchozím nastavení je pro pohyblivý i statický obraz vybráno jako médium pevný disk.
(HOME) 
(HOME) 
PHOTO 
Kryt objektivu
Otevře se automaticky po
zapnutí napájení.
START/STOP 
START/
STOP 
Indikátor
(Pohyblivý obraz) /
(Statický obraz)
Nahrávání/přehrávání
Indikátor ACCESS (Pevný disk)
Indikátor /CHG
(nabíjení)
Indikátor ACCESS
(„Memory Stick PRO
Duo“)
POWER - přepínač 
Je-li přepínač POWER nastaven do polohy OFF (CHG),
otočte jím a současně stiskněte zelené tlačítko.
 Poznámky
Pokud
po dokončení nahrávání svítí nebo bliká
indikátor ACCESS, znamená to, že stále probíhá
zápis dat na pevný disk nebo na médium.
Nevystavujte videokameru nárazům ani
vibracím a neodpojujte akumulátor ani napájecí
adaptér.
Maximální doba nepřetržitého nahrávání je
přibližně 13 hodin.
Překročí-li velikost souboru s pohyblivým
obrazem 2 GB, automaticky se vytvoří další
soubor.
 Tipy
Dobu nahrávání, zbývající kapacitu atd. můžete
(HOME) 
(SPRÁVA
zjistit dotykem
MÉDIA)  [INFO O MÉDIU] (str. 53).
Typy karet „Memory Stick“, jež lze použít ve
videokameře, viz str. 2.
25
Nahrávání pohyblivého obrazu
Nahrávání statického obrazu
1 Otáčejte přepínačem POWER ,
1 Otáčejte přepínačem POWER ,
2 Stiskněte START/STOP  (nebo
2 Stiskněte zlehka PHOTO , tím
dokud se nerozsvítí indikátor
(Pohyblivý obraz).
).
dokud se nerozsvítí indikátor
(Statický obraz).
nastavíte zaostření  (ozve se
pípnutí), poté domáčkněte  (ozve
se zvuk závěrky).
[PŘIP.]  [NAHR.]
Chcete-li ukončit nahrávání, stiskněte
znovu tlačítko START/STOP.
 Tipy
Informace o době nahrávání a počtu obrazů,
které lze nahrát, viz strany 59 a 61.
Stisknutím tlačítka PHOTO  během
nahrávání pohyblivého obrazu ([Dual Rec],
můžete nahrávat statické obrazy (str. 28)).
Rozpoznaná tvář se zobrazí v rámečku a obraz
rozpoznané tváře se automaticky zoptimalizuje
([DETEKCE TVÁŘE], str. 62).
Je-li tvář rozpoznána během nahrávání
pohyblivého obrazu, bliká indikátor
a rozpoznaná tvář je uložena do indexu.
Požadovanou scénu můžete při přehrávání
vyhledat podle rozpoznané tváře ([Index tváří],
str. 63).
Režim nahrávání můžete přepínat dotykem
(HOME)  (nebo )
(SNÍMÁNÍ) 
[FILM] nebo [FOTOGRAFIE].
Z nahraných pohyblivých obrazů můžete
vytvořit statické obrazy (str. 42).
26
Bliká  Svítí
se zobrazí vedle nebo . Obraz
je nahraný, když zmizí symbol
.
Použití funkce zoom
Páčkou funkce zoom nebo tlačítky funkce
zoom na rámu obrazovky LCD lze obrazy
zvětšit až 15krát oproti původní velikosti.
Nahrávání zvuku s lepším
prostorovým podáním (nahrávání
5,1kanálového zvuku)
Prostorový zvuk Dolby Digital 5.1ch lze
nahrát pomocí vestavěného mikrofonu.
Můžete si vychutnat realistický zvuk
při přehrávání pohyblivého obrazu na
přístrojích podporujících 5,1kanálový zvuk.
Vestavěný mikrofon
Dolby Digital 5.1 Creator, 5,1kanálový zvuk
 Slovník (str. 109)
Nahrávání/přehrávání
Oddálení:
(širokoúhlý záběr)
 Poznámky
Přehráváte-li
5,1kanálový zvuk na videokameře,
je zvuk automaticky převeden na 2kanálový
zvukový výstup.
Přiblížení: (teleobjektiv)
Jemným posunutím páčky funkce zoom
lze dosáhnout pomalejší změny přiblížení.
Větším vychýlením docílíte rychlejší změny
měřítka.
 Tipy
Můžete vybrat nahrávání zvuku jako [5.1ch
) nebo [2ch STEREO]
SURROUND] (
) ([REŽIM ZVUKU], str. 59).
(
 Poznámky
Držte
prst na páčce ovládání funkce zoom.
Pokud uvolníte páčku ovládání funkce zoom,
může dojít také k nahrání zvuku páčky.
Rychlost zoomu nemůžete ovlivnit při použití
tlačítek na rámu obrazovky LCD.
Minimální vzdálenost mezi videokamerou a
objektem nutná pro zaostření je přibližně 1 cm
pro širokoúhlé zobrazení a přibližně 80 cm při
použití teleobjektivu.
 Tipy
Chcete-li dosáhnout při nahrávání pohyblivého
obrazu více než 15násobného zvětšení, můžete
nastavit [DIGIT.ZOOM] (str. 60).
27
Okamžité zahájení fotografování či
snímání (QUICK ON)
Nahrávání statických obrazů ve
vysoké kvalitě během nahrávání
pohyblivých obrazů (Dual Rec)
Velmi kvalitní statické obrazy můžete
nahrávat během nahrávání pohyblivých
obrazů stisknutím tlačítka PHOTO.
 Poznámky
Při
Stisknete-li QUICK ON, přejde
videokamera do režimu spánku (úsporného
režimu), ale nevypne se. Indikátor QUICK
ON v režimu spánku nepřestane blikat.
Opětovným stisknutím QUICK ON můžete
příště okamžitě začít znovu nahrávat
během 1 sekundy.
 Tipy
V režimu spánku se spotřebovává přibližně
polovina kapacity akumulátoru než při běžném
nahrávání, umožňuje tedy úsporu energie v
akumulátoru.
Napájení se automaticky vypne po uplynutí
určité doby režimu spánku, pokud videokameru
během této doby nepoužíváte. Můžete nastavit
dobu, po kterou chcete ponechat videokameru
zapnutou, než přejde automaticky do režimu
spánku ([REŽIM RYCH.ZAP.], (str. 71)).
nahrávání pohyblivých obrazů nemůžete
použít blesk.
Není-li kapacita nahrávacího média dostatečná,
příp. nahráváte-li nepřetržitě statické obrazy,
. Statické obrazy
může se zobrazit indikátor
.
nelze nahrávat, je-li zobrazen indikátor
 Tipy
Je-li přepínač POWER nastaven do polohy
(Pohyblivý obraz), je velikost statických
3,0M] (širokoúhlý obraz 16:9) nebo
obrazů [
[2,2M] (4:3).
Statické obrazy můžete nahrávat v
pohotovostním režimu nahrávání stejným
způsobem, jako když je zapnutý indikátor
(Statický obraz). Můžete také nahrávat s
bleskem.
Nahrávání na tmavých místech
(NightShot)
Infračervený zářič
Nastavíte-li přepínač NIGHTSHOT do
polohy ON, zobrazí se . Můžete nahrávat
obrazy na tmavých místech.
28
 Poznámky
Funkce
NightShot a Super NightShot využívají
infračervené paprsky. Nepřikrývejte proto
infračervený zářič prsty ani jinými objekty
a sejměte předsádkové čočky (volitelné
příslušenství).
Je-li automatické zaostření obtížné, zaostřete
ručně ([OSTŘENÍ], str. 75).
Nepoužívejte funkce NightShot a Super
NightShot na jasných místech. Mohlo by dojít k
poškození videokamery.
Úprava expozice pro objekty v
protisvětle
Chcete-li přizpůsobit expozici objektům
v protisvětle, stiskněte tlačítko 
(protisvětlo), zobrazí se symbol . Chceteli zrušit funkci protisvětla, stiskněte znovu
tlačítko  (protisvětlo).
Nahrávání v zrcadlovém režimu
Nahrávání rychlé akce zpomaleným
nahráváním (PLYN.POM.NAH)
Rychle se pohybující předměty nebo
situace, které nelze zachytit za běžných
podmínek snímání, lze zaznamenat v
plynulém zpomaleném záběru po dobu
přibližně 3 sekund.
Tato funkce je užitečná při zachycení rychlé
akce, jako je např. golfový nebo tenisový
úder.
 Dotkněte se
(HOME) 
(SNÍMÁNÍ)  [PLYN.POM.NAH].
Nahrávání/přehrávání
 Tipy
Chcete-li nahrát jasnější obraz, použijte funkci
Super NightShot (str. 78). Chcete-li nahrát
obraz se zachováním věrnějších barev, použijte
funkci Color Slow Shutter (str. 78).
 Tipy
obrazovce LCD se zobrazí zrcadlově
převrácený obraz objektu, ale nahraný obraz
bude ve správné orientaci.
Na
 Stiskněte START/STOP.
Přibližně 3sekundová nahrávka je nahrána
jako 12sekundová zpomalená nahrávka.
Po dokončení nahrávání zmizí zpráva
[Nahrávání…].
Dotykem
zrušíte nahrávání ve
zpomaleném režimu.
Otevřete panel LCD o 90 stupňů od
videokamery (), poté jím pootočte o 180
stupňů směrem k objektivu ().
29
Změna nastavení
Dotkněte se (OPTION)  karta ,
poté vyberte nastavení, které chcete změnit.
 [ČASOVÁNÍ]
Po stisknutí START/STOP vyberte
počáteční bod nahrávání. Výchozí
nastavení je [3s PO].
[3s PO]
[3s PŘED]

[NAHRÁT ZVUK]
Výběrem [ZAP] ( ) umístěte zvuk
jako např. konverzaci u zpomaleného
pohyblivého obrazu (výchozí nastavení
je [VYP]). Videokamera nahrává zvuk
po dobu přibližně 12 sekund během
zobrazení [Nahrávání…] v kroku .
 Poznámky
Při
nahrávání 3sekundového pohyblivého
obrazu (přibl.) nelze zvuk nahrávat.
Kvalita obrazu u [PLYN.POM.NAH]
nedosahuje kvality dosažené normálním
nahráváním.
V režimu Easy Handycam nelze funkci
[PLYN.POM.NAH] použít. Zrušte režim Easy
Handycam.
30
Přehrávání
Můžete přehrávat obrazy nahrané na vybraném médiu (str. 20).
Jako výchozí je vybrán pevný disk.
Kryt objektivu
Zavře se při zobrazení obrazovky INDEX
(HOME) 
Páčka zoomu 
POWER - přepínač 
(HOME) 
(ZOBRAZENÍ
OBRAZŮ) 
1 Otočením přepínače POWER  zapněte videokameru.
2 Stiskněte
Nahrávání/přehrávání
(ZOBRAZENÍ OBRAZŮ) 
(ZOBRAZENÍ OBRAZŮ)  (nebo ).
Na obrazovce LCD se zobrazí [VISUAL INDEX]. (Může to pár sekund trvat.)
HOME MENU
Předchozích
6 obrazů
Dalších
6 obrazů
Návrat k obrazovce
pro nahrávání

: Index filmové cívky (str. 33)

: Index tváří (str. 33)

: Zobrazí pohyblivé obrazy.

: Zobrazí statické obrazy.
Prohledá obrazy
podle data (str. 34)
Zobrazí se na každé
kartě vedle obrazu, který
byl nedávno přehrán či
nahrán ( u statických
obrazů nahraných na kartě
„Memory Stick PRO Duo“).
(OPTION)
 Tipy
obrazů na obrazovce [VISUAL INDEX] lze změnit v rozmezí 6  12 posunutím páčky zoom
(HOME) 
(NASTAVENÍ) 
. Pokud chcete toto číslo nastavit napevno, dotkněte se
[NAST.ZOBR.OBR.]  [ZOBRAZENÍ ] (str. 67).
Počet
31
3 Spusťte přehrávání.
Přehrávání pohyblivého obrazu
Dotkněte se karty
a pohyblivý obraz se přehraje.
Dotykem přepíná mezi přehráváním a pozastavením
Návrat (na obrazovku
VISUAL INDEX)
Začátek pohyblivého
obrazu/předchozí
pohyblivý obraz
Stop (přechod na obrazovku
[VISUAL INDEX] )
Další pohyblivý obraz
(OPTION)
Převíjení zpět/dopředu
 Tipy
Dosáhne-li
přehrávání vybraného pohyblivého obrazu posledního pohyblivého obrazu, vrátí se
zobrazení na obrazovku [VISUAL INDEX].
Chcete-li přehrávat pohyblivý obraz pomalu, dotkněte se během pauzy tlačítka
/
.
Jeden dotyk
/
zrychlí pohyb vpřed/vzad přibližně 5násobně, 2 dotyky zrychlí pohyb
přibližně 10násobně, 3 dotyky přibližně 30násobně a 4 dotyky přibližně 60násobně.
Prohlížení statických obrazů
Dotkněte se karty
a statický obraz se přehraje.
Návrat (na obrazovku
VISUAL INDEX)
Tlačítko prezentace (str. 35)
Přechod na obrazovku
[VISUAL INDEX]
Úprava hlasitosti pohyblivých obrazů
Dotkněte se (OPTION)  karta
 [HLASITOST], poté upravte hlasitost
pomocí
/ .
32
(OPTION)
Předchozí/další
 Tipy
přehrávání můžete přepínat dotykem
(ZOBRAZENÍ
(HOME)  (nebo ) 
OBRAZŮ)  [VISUAL INDEX].
Režim
Hledání požadované scény podle
vyznačených bodů (Index filmové
cívky)
Pohyblivý obraz lze rozdělit podle
nastaveného času a první scéna každé
takové části se zobrazí na obrazovce
INDEX. Můžete zahájit přehrávání
pohyblivého obrazu z vybrané miniatury.
Vyberte předem médium, které obsahuje
nahraný obraz, který chcete přehrát
(str. 20).
zapněte videokameru a stiskněte
(ZOBRAZENÍ OBRAZŮ).
Na obrazovce LCD se zobrazí [VISUAL
INDEX].
2 Dotkněte se
(Index filmové
cívky).
Návrat na obrazovku [VISUAL INDEX]
[Index filmové cívky] můžete
(HOME) 
zobrazit dotykem
(ZOBRAZENÍ OBRAZŮ)  [ INDEX].
Hledání požadované scény podle
tváře (Index tváří)
Obrazy tváří zjištěné během nahrávání se
zobrazí na obrazovce indexu.
Můžete přehrávat pohyblivý obraz od
vybraného obrazu tváře.
Vyberte předem médium, které obsahuje
nahraný obraz, který chcete přehrát
(str. 20).
1 Otočením přepínače POWER
zapněte videokameru a stiskněte
(ZOBRAZENÍ OBRAZŮ).
Nahrávání/přehrávání
1 Otočením přepínače POWER
 Tipy
Obrazovku
Na obrazovce LCD se zobrazí [VISUAL
INDEX].
2 Dotkněte se
(Index tváří).
Návrat na obrazovku [VISUAL INDEX]
Nastavení intervalu pro vytvoření
miniatur scén v pohyblivém obrazu.
3 Dotykem
3 Dotykem
4 Dotykem
4 Dotkněte se
/ vyberte
požadovaný pohyblivý obraz.
/ vyhledáte
požadovanou scénu, poté se
dotkněte scény, kterou chcete
přehrát.
Přehrávání bude zahájeno od vybrané
scény.
/ vyberte
požadovaný pohyblivý obraz.
/ , poté se
dotkněte obrazu požadované tváře,
zobrazí se příslušná scéna.
Přehrávání bude zahájeno od začátku
scény s vybranou tváří.
33
 Poznámky
Zjištění
tváří nemusí za určitých podmínek
nahrávání fungovat.
Příklad: Lidé s brýlemi, v klobouku, příp.
dívající se mimo videokameru.
Před nahráváním nastavte [NASTAVIT
INDEX] na [ZAP] (výchozí nastavení), bude
zahájeno přehrávání od [ INDEX] (str. 63).
Zkontrolujte, zda bliká indikátor a zda jsou
rozpoznané obrazy tváří uloženy ve složce
[Index tváří].
3 Dotkněte se tlačítka s datem v
pravém horním rohu obrazovky
LCD.
Data pořízení obrazů jsou zobrazena na
obrazovce.
Návrat na obrazovku [VISUAL INDEX]
 Tipy
Obrazovku [Index tváří] můžete zobrazit
(HOME) 
(ZOBRAZENÍ
dotykem
OBRAZŮ)  [ INDEX].
Vyhledávání požadovaných obrazů
podle data (Datový index)
Můžete efektivně vyhledávat požadované
obrazy podle data.
Vyberte předem médium, které obsahuje
nahraný obraz, který chcete přehrát
(str. 20).
 Poznámky
Datový
index nelze použít pro statické obrazy
na kartě „Memory Stick PRO Duo“.
1 Otočením přepínače POWER
zapněte videokameru a stiskněte
(ZOBRAZENÍ OBRAZŮ).
Na obrazovce LCD se zobrazí [VISUAL
INDEX].
2 Chcete-li hledat pohyblivé obrazy,
dotkněte se karty . Chcete-li
hledat statické obrazy, dotkněte se
karty .
34
4 Dotykem
/ vyberte datum
požadovaného obrazu, dotkněte se
.
Obrazy k vybranému datu se zobrazí na
obrazovce [VISUAL INDEX].
 Tipy
Na obrazovce [Index filmové cívky] nebo
[Index tváří] můžete použít funkci Datový
index, když budete postupovat podle kroků 3 a
4.
Použití funkce zoom při přehrávání
Při přehrávání můžete obraz zvětšit
přibližně na 1,1 až 5násobek původní
velikosti.
Přiblížení můžete upravit pomocí páčky
funkce zoom nebo tlačítky funkce zoom na
rámu obrazovky LCD.
Pro zrušení funkce stiskněte
.
Dotkněte se
na obrazovce přehrávání
statického obrazu.
Prezentace bude zahájena od vybraného
obrazu.
Pro zastavení prezentace se dotkněte
.
Chcete-li ji znovu spustit, stiskněte
znovu.
Nahrávání/přehrávání
 Zobrazte statický obraz, který chcete zvětšit.
 Zvětšete statický obraz tlačítkem T
(teleobjektiv).
Na obrazovce se objeví rámeček.
 Dotkněte se obrazovky v místě, které chcete
zobrazit uprostřed obrazovky.
 Upravte zvětšení pomocí tlačítek W
(širokoúhlý záběr)/T (teleobjektiv).
Přehrávání série statických obrazů
(Prezentace)
 Poznámky
Během
prezentace nelze použít funkci zoom při
přehrávání.
 Tipy
Můžete nastavit průběžné přehrávání
(OPTION)  karta
prezentace výběrem
 [NAST.PREZENTACE]. Výchozí nastavení
je [ZAP] (průběžné přehrávání).
Prezentaci můžete také přehrávat dotykem
(OPTION)  karta
 [PREZENTACE]
na obrazovce [VISUAL INDEX].
35
Přehrávání obrazu na televizoru
Připojte videokameru do vstupní zdířky televizoru nebo videorekordéru pomocí
propojovacího kabelu A/V  nebo propojovacího kabelu A/V s konektorem S VIDEO .
Nejprve připojte videokameru pomocí dodaného napájecího adaptéru do síťové zásuvky
(str. 13). Přečtěte si také návody k použití zařízení, která chcete propojit.
Zařízení se
zdířkou S VIDEO
Zařízení bez
zdířky S VIDEO
(Žlutá)
(Bílá)
(Bílá)
Zdířka A/V OUT
(Červená)
(Červená)
: Směr přenosu
Propojovací kabel A/V (je součástí
dodávky)
Kolébka Handycam Station je
vybavena zdířkou A/V OUT (str. 104)
a videokamera je vybavena zdířkou
Konektor dálkového ovládání A/V
(str. 101). Podle typu sestavy zapojte
propojovací kabel A/V buď do
kolébky Handycam Station, nebo do
videokamery.
36
Propojovací kabel A/V s konektorem
S VIDEO (volitelné příslušenství)
Při připojení k jinému zařízení
pomocí konektoru S VIDEO
pomocí propojovacího kabelu
A/V s konektorem S VIDEO (volitelné
příslušenství) bude dosaženo vyšší
kvality obrazu než při použití
kabelu A/V. Připojte bílý a červený
konektor (levý/pravý zvukový
kanál) a konektor S VIDEO (kanál
(Žlutá)
Videorekordéry nebo
televizory
S VIDEO) propojovacího kabelu
A/V s konektorem S VIDEO (volitelné
příslušenství). Není nutné připojovat
žlutý konektor. Přes konektor S VIDEO
se nepřenáší zvuk.
 Poznámky
Nepřipojujte
propojovací kabel A/V k
videokameře a kolébce Handycam Station
současně. Může dojít k rušení obrazu.
 Tipy
Chcete-li zobrazit na obrazovce televizoru
počitadlo, nastavte [VÝSTUP ZOBR.] na
[V-VÝS./PANEL] (str. 69).
Je-li televizor připojen k videorekordéru
Připojte videokameru do vstupu LINE
IN na videorekordéru. Pokud má
videorekordér volič vstupu, nastavte volič
na LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 atd.).
Nastavení poměru stran podle připojeného
televizoru (16:9/4:3)
Je-li televizor nebo videorekordér vybaven
21pinovým adaptérem (EUROCONNECTOR)
Změňte nastavení podle poměru stran
obrazovky televizoru, na němž chcete
obrazy prohlížet.
Použijte 21pinový adaptér dodávaný
s videokamerou (pouze pro modely
označené na spodní straně značkou ).
Tento adaptér je určen pouze pro výstup.
 Otočením přepínače POWER zapněte
videokameru.
 Dotkněte se
(HOME) 
(NASTAVENÍ)  [NASTAV.VÝSTUPU]
.
 [TYP TV]  [16:9] nebo [4:3] 
TV/VCR
 Poznámky
Nastavíte-li
Nahrávání/přehrávání
[TYP TV] na [4:3], může se
kvalita obrazu zhoršit. Pokud se poměr
stran nahraného obrazu přepíná mezi 16:9
(širokoúhlý) a 4:3, může se obraz chvět.
Na některých televizorech s poměrem 4:3 se
statické obrazy nahrané v poměru stran 4:3
nemusí zobrazit na celou obrazovku. Nejedná se
o žádnou závadu.
Při
přehrávání obrazu nahraného v poměru
stran 16:9 (širokoúhlý) na televizoru 4:3,
který není kompatibilní se signálem 16:9
(širokoúhlý), nastavte [TYP TV] na [4:3].
Je-li televizor monofonní (je vybaven pouze
jednou vstupní zdířkou pro zvuk)
Zapojte žlutý konektor propojovacího
kabelu A/V do vstupní zdířky na video a
bílý (levý kanál) nebo červený konektor
(pravý kanál) do vstupní zdířky pro zvuk
televizoru nebo videorekordéru.
37
Ukládání obrazů
Z důvodů omezené kapacity média ukládejte obrazová data na určitý typ externího média,
např. DVD-R nebo do počítače.
Postup, jak můžete ukládat obrazy nahrané ve videokameře, je popsán níže.
 Tipy
Pomocí videokamery můžete kopírovat obrazy nahrané na pevném disku na kartu „Memory Stick PRO
Duo“ (str. 43).
Použití počítače
Pomocí aplikace „Picture Motion Browser“ z dodaného disku CD-ROM můžete ukládat
obrazy nahrané na videokameře. Podrobnosti viz příručka „PMB Guide“.
Vytvoření disku DVD jedním dotykem (One Touch Disc Burn)
Obrazy nahrané na pevném disku videokamery lze jednoduše
nahrávat přímo na disk DVD stisknutím tlačítka
(DISC BURN).
Ukládání obrazů do počítače
Obrazy nahrané ve videokameře můžete ukládat na pevný disk
počítače.
Vytvoření disku DVD s vybranými obrazy
Obrazy importované do počítače můžete uložit na disk DVD. Tyto
obrazy můžete také upravovat.
Informace o dodávaném softwaru najdete v příručce „Návod k použití“.
Připojení videokamery k dalším zařízením
Připojení pomocí propojovacího kabelu A/V
Lze kopírovat na videorekordéry a rekordéry DVD/HDD.
Připojení pomocí kabelu USB
Můžete kopírovat na vypalovačky DVD a další zařízení podporující
kopírování pohyblivých obrazů.
Viz „Kopírování na jiná zařízení“ na str. 48.
38
Úpravy
Kategorie
(DALŠÍ)
Tato kategorie umožňuje úpravy obrazů
na médiu. Videokameru lze také připojit k
jiným zařízením.
Mazání obrazů
Obrazy nahrané na médiu můžete pomocí
videokamery vymazat.
 Poznámky
Obrazy,
které byly vymazány, nelze obnovit.
mazání obrazů nevyjímejte z
videokamery modul akumulátoru ani
neodpojujte napájecí adaptér. Může dojít k
poškození média.
Při mazání obrazů z karty „Memory Stick
PRO Duo“ kartu „Memory Stick PRO Duo“
nevysouvejte.
Je-li pro obrazy na kartě „Memory Stick PRO
Duo“ nastavena ochrana proti zápisu jiným
zařízením, nemůžete obrazy z karty „Memory
Stick PRO Duo“ vymazat.
Během
Kategorie
(DALŠÍ)
Seznam položek
ODSTRANIT
ZACHYTIT FOTO
Můžete uložit vybraný rámeček z
nahraného pohyblivého obrazu jako
statický obraz (str. 42).
KOPÍROVAT FILM
Můžete kopírovat pohyblivé obrazy z
pevného disku na kartu „Memory Stick
PRO Duo“ (str. 43).
KOPÍROVAT FOTO
Můžete kopírovat statické obrazy z
pevného disku na kartu „Memory Stick
PRO Duo“ (str. 44).
STŘH
Můžete upravovat obrazy (str. 45).
UPRAVIT SEZNAM
Můžete vytvořit a upravit seznam pro
přehrávání (str. 46).
 Tipy
Můžete vybrat až 100 obrazů najednou.
Můžete vymazat obraz na obrazovce přehrávání
(OPTION).
pomocí nabídky
Chcete-li vymazat všechny obrazy nahrané
na médiu a obnovit veškerý volný prostor na
médiu, zformátujte médium (str. 54).
Úpravy
Můžete mazat obrazy na médiu (str. 39).
Vymazání pohyblivého obrazu
Volné místo na médiu můžete zkontrolovat
pomocí [INFO O MÉDIU] (str. 53).
Vyberte předem médium, které obsahuje
pohyblivý obraz, jenž má být vymazán
(str. 20).
 Poznámky
Důležitá
data by měla být uložena na externím
médiu (str. 38).
1 Dotkněte se
(HOME) 
(DALŠÍ)  [ODSTRANIT].
TISK
Statické obrazy můžete tisknout na
připojené tiskárně (str. 51).
PŘIPOJIT USB
Videokameru můžete připojit k počítači
atd. pomocí kabelu (str. 94).
SInformace o připojení k počítači viz
příručka „Návod k použití“.
2 Dotkněte se [
ODSTRANIT].
3 Dotkněte se [
ODSTRANIT].
39
4 Dotkněte se pohyblivého obrazu,
který chcete vymazat.
 Poznámky
Je-li
vymazaný obraz uveden na seznamu pro
přehrávání (str. 46), bude pohyblivý obraz
přidaný k seznamu ze seznamu vymazán.
Mazání statických obrazů
Vybraný obraz bude označen symbolem
.
Výběr potvrďte stisknutím a podržením
obrazu na obrazovce LCD.
Dotykem tlačítka
se vrátíte na
předchozí obrazovku.
5 Dotkněte se
 [ANO] 
.
Vymazání všech pohyblivých obrazů
najednou
V kroku 3 se dotkněte [ ODSTRANIT
VŠE]  [ANO]  [ANO] 
.
Vyberte předem médium, které obsahuje
statický obraz, jenž má být vymazán
(str. 20).
1 Dotkněte se
(HOME) 
(DALŠÍ)  [ODSTRANIT].
2 Dotkněte se [
ODSTRANIT].
3 Dotkněte se [
ODSTRANIT].
4 Dotkněte se statického obrazu,
který chcete vymazat.
Vymazání všech pohyblivých obrazů
nahraných ve stejný den najednou
 V kroku 3 se dotkněte [
ODSTR.dle data].
 Dotykem / vyberte datum nahrávání
požadovaných pohyblivých obrazů, poté se
.
dotkněte
Pohyblivé obrazy nahrané k vybranému datu
se zobrazí na obrazovce.
Dotkněte se pohyblivého obrazu na
obrazovce LCD a tím jej potvrdíte. Dotykem
tlačítka
se vrátíte na předchozí
obrazovku.
 Dotkněte se
 [ANO] 
.
40
Vybraný obraz je označen symbolem .
Výběr potvrďte stisknutím a podržením
statického obrazu na obrazovce LCD.
Dotykem tlačítka
se vrátíte na
předchozí obrazovku.
5 Dotkněte se
 [ANO] 
.
Vymazání všech statických obrazů najednou
V kroku 3 se dotkněte [ ODSTRANIT
VŠE]  [ANO]  [ANO] 
.
Vymazání všech statických obrazů nahraných
ve stejný den najednou
Tato funkce je k dispozici pouze v případě,
kdy je jako médium vybrán interní pevný
disk.
 V kroku 3 se dotkněte [ ODSTR.dle data].
 Dotykem / vyberte datum nahrávání
požadovaných statických obrazů, poté se
.
dotkněte
Statické obrazy nahrané ve vybraném datu se
zobrazí na obrazovce.
Dotkněte se statického obrazu na obrazovce
LCD a tím jej potvrdíte. Dotykem tlačítka
se vrátíte na předchozí obrazovku.
 Dotkněte se
 [ANO] 
.
Úpravy
41
Zachytávání statického obrazu z pohyblivého obrazu
Během přehrávání pohyblivého obrazu
můžete kdykoliv zachytit statický obraz.
Vyberte médium s pohyblivými obrazy
a médium, na něž chcete uložit statické
obrazy (str. 20).
1 Dotkněte se
(HOME) 
(DALŠÍ)  [ZACHYTIT FOTO].
Objeví se obrazovka [ZACHYTIT
FOTO].
2 Dotkněte se pohyblivého obrazu,
který chcete zachytit.
Spustí se přehrávání vybraného
pohyblivého obrazu.
3 V okamžiku, který chcete zachytit, se
dotkněte
.
Přehrávání se pozastaví.
4 Dotkněte se
.
Po uložení statického obrazu na
vybrané médium se videokamera vrátí
do režimu pozastavení.
Pokračování v zachytávání
Dotkněte se
, poté postupujte podle
pokynů v krocích 3 a 4.
Chcete-li zachytit statický obraz z jiného
pohyblivého obrazu, dotkněte se
a poté
postupujte podle kroků 2 až 4.
Dokončení zachytávání
42
Dotkněte se

.
 Poznámky
Velikost
obrazu je nastavena podle formátu
pohyblivého obrazu:
 [
0,2M] ve formátu 16:9
 [VGA(0,3M)] ve formátu 4:3
Na médiu, na něž chcete uložit statické obrazy,
musí být dostatek místa.
Datum a čas nahrávání vytvořených statických
obrazů jsou stejné jako datum a čas nahrávání
pohyblivých obrazů.
Nejsou-li pohyblivé obrazy označeny datovým
kódem, uloží se statické obrazy s datem a časem,
kdy byly vytvořeny z pohyblivých obrazů.
Nelze zachytit statické obrazy z pohyblivého
obrazu uloženého na kartě „Memory Stick PRO
Duo“ (DCR-SR210E).
Kopírování/kopírování obrazů na kartu „Memory Stick
PRO Duo“ pomocí videokamery
Kopírování pohyblivých obrazů
Můžete kopírovat pohyblivé obrazy z
pevného disku videokamery na kartu
„Memory Stick PRO Duo.“
Nejprve vložte kartu „Memory Stick PRO
Duo“ do videokamery.
 Poznámky
3 Vyberte pohyblivý obraz, který
chcete kopírovat.
[KOP.dle výběru]: Dotkněte se
miniatury pohyblivého obrazu, který
chcete kopírovat, bude označena
značkou . Můžete vybrat několik
pohyblivých obrazů.
Nahráváte-li
pohyblivý obraz na kartu
„Memory Stick PRO Duo“ poprvé, vytvořte
soubor databáze obrazů (str. 56) dotykem
(HOME) 
(SPRÁVA MÉDIA) 
[OPRAVIT DATAB.O.].
Připojte videokameru do síťové zásuvky pomocí
dodaného napájecího adaptéru, tím zabráníte
spotřebovávání energie během kopírování.
Zbývající kapacita karty
„Memory Stick PRO Duo“
 Tipy
Po stisknutí a podržení miniatury se zobrazí
se vrátíte na
náhled. Dotykem tlačítka
obrazovku pro výběr.
1 Dotkněte se
[KOPÍR.dle data]: Vyberte datum
nahrávání pohyblivého obrazu, který
chcete zkopírovat, poté se dotkněte
.
Nelze vybrat více dat.
(HOME) 
(DALŠÍ)  [KOPÍROVAT FILM].
Úpravy
 Tipy
Po zkopírování nebude původní pohyblivý
obraz vymazán.
Budou zkopírovány všechny pohyblivé obrazy
na seznamu pro přehrávání..
Objeví se obrazovka [KOPÍROVAT
FILM].
4 Dotkněte se
2 Dotykem vyberte typ kopírování.
[KOP.dle výběru]: Výběr pohyblivých
obrazů a kopírování
[KOPÍR.dle data]: Kopírování všech
pohyblivých obrazů určitého data
[ KOPÍROVAT VŠE]: Kopírování
seznamů pro přehrávání
Vyberete-li jako zdroj kopírování
seznam pro přehrávání, postupujte při
kopírování podle pokynů na obrazovce.
 [ANO].
Zahájí se kopírování.
 Tipy
Chcete-li zkontrolovat, zda byly pohyblivé
obrazy zkopírovány správně, vyberte
[MEMORY STICK] v nabídce [NAS.MÉDIA
- FILM] a přehrajte je (str. 20).
43
Kopírování statických obrazů
Statické obrazy můžete kopírovat z
pevného disku na kartu „Memory Stick
PRO Duo“.
Nejprve vložte kartu „Memory Stick PRO
Duo“ do videokamery.
 Poznámky
3 Vyberte statický obraz, který chcete
kopírovat.
[KOPÍR.dle výběru]: Dotkněte se
miniatury statického obrazu, který
chcete kopírovat, miniatura bude
označena značkou . Můžete vybrat
několik statických obrazů.
Připojte
videokameru do síťové zásuvky pomocí
dodaného napájecího adaptéru, tím zabráníte
spotřebovávání energie během kopírování.
 Tipy
Po zkopírování nebudou původní statické
obrazy vymazány.
1 Dotkněte se
(HOME) 
(DALŠÍ)  [KOPÍROVAT FOTO].
Objeví se obrazovka [KOPÍROVAT
FOTO].
2 Dotykem vyberte typ kopírování.
[KOPÍR.dle výběru]: Výběr
kopírovaného statického obrazu
[KOPÍR.dle data]: Kopírování všech
statických obrazů určitého data
 Tipy
Po stisknutí a podržení miniatury se zobrazí
se vrátíte na
náhled. Dotykem tlačítka
obrazovku pro výběr.
[KOPÍR.dle data]: Vyberte datum
nahrávání statického obrazu, který
chcete zkopírovat, poté se dotkněte
Nelze vybrat více dat.
4 Dotkněte se
 [ANO].
Kopírování se spustí.
 Tipy
Chcete-li zkontrolovat zkopírované statické
obrazy, vyberte [MEMORY STICK] v nabídce
[NAS.MÉDIA - FOTO] a přehrajte je (str. 20).
44
.
Rozdělení pohyblivého obrazu
Pohyblivý obraz na médiu ve videokameře
můžete rozdělit.
Vyberte předem médium, které obsahuje
pohyblivý obraz, jenž má být rozdělen
(str. 20).
1 Dotkněte se
(HOME) 
(DALŠÍ)  [STŘH].
2 Dotkněte se [ROZDĚLIT].
3 Dotkněte se pohyblivého obrazu,
 Poznámky
Pohyblivé
obrazy, které byly rozděleny, nelze
obnovit.
Během rozdělování pohyblivého obrazu
nevyjímejte z videokamery modul akumulátoru
ani neodpojujte napájecí adaptér. Může dojít k
poškození média.
Při mazání obrazů z karty „Memory Stick PRO
Duo“ kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Bod střihu se od bodu, v němž jste se
, může lehce lišit neboť
dotkli tlačítka
videokamera pracuje s půlsekundovým
dělením.
Rozdělíte-li původní pohyblivý obraz, bude
rozdělen i obraz přidaný na seznam pro
přehrávání.
který chcete rozdělit.
Úpravy
The selected movie starts playback.
4 Dotkněte se
v místě, kde chcete
rozdělit pohyblivý obraz na scény.
Přehrávání se pozastaví.
Vybraný okamžik střihu můžete dále
.
přesněji upravit pomocí
Návrat na začátek vybraného
pohyblivého obrazu.
Mezi přehráváním a pauzou se přepíná
.
stisknutím tlačítka
5 Dotkněte se
 [ANO] 
.
45
Vytvoření seznamu pro přehrávání
Seznam pro přehrávání je seznam miniatur
vybraných pohyblivých obrazů. Originální
pohyblivé obrazy se nezmění, ani když
provedete úpravy či vymazání pohyblivých
obrazů v seznamu pro přehrávání. Před
touto operací vyberte médium, pro které
chcete vytvořit nebo přehrát seznam pro
přehrávání (str. 20).
Přidání všech pohyblivých obrazů nahraných
ve stejný den najednou
 V kroku 2 se dotkněte [ PŘIDAT dle data].
Data pořízení pohyblivých obrazů jsou
zobrazena na obrazovce.
1 Dotkněte se
(HOME) 
(DALŠÍ)  [UPRAVIT SEZNAM].
2 Dotkněte se [
PŘIDAT].
3 Dotkněte se pohyblivého obrazu,
který chcete přidat do seznamu pro
přehrávání.
 Dotykem / vyberte datum nahrávání
požadovaného pohyblivého obrazu.
 Pokud je vybrané datum pořízení zvýrazněno,
.
dotkněte se
Pohyblivé obrazy nahrané k vybranému datu
se zobrazí na obrazovce.
Dotkněte se obrazu na obrazovce LCD a tím
jej potvrdíte. Dotykem tlačítka
se vrátíte
na předchozí obrazovku.
 Dotkněte se
 [ANO] 
.
 Poznámky
Během
Vybraný pohyblivý obraz bude označen
symbolem .
Výběr potvrďte stisknutím a podržením
pohyblivého obrazu na obrazovce LCD.
Dotykem tlačítka
se vrátíte na
předchozí obrazovku.
4 Dotkněte se
46
 [ANO] 
.
úprav seznamu pro přehrávání
nevyjímejte z videokamery modul akumulátoru
ani neodpojujte napájecí adaptér. Při úpravě
obrazů na kartě „Memory Stick PRO Duo“
kartu „Memory Stick PRO Duo“ nevyjímejte.
Do seznamu pro přehrávání nelze přidávat
statické obrazy.
 Tipy
Do seznamu pro přehrávání můžete přidat
maximálně 99 pohyblivých obrazů.
Můžete přidat pohyblivý obraz, když jej
(OPTION)  karta
zobrazíte výběrem
 [ PŘIDAT].
Seznam pro přehrávání můžete v dané podobě
kopírovat na disk DVD a pomocí dodaného
softwaru.
Přehrávání seznamu pro přehrávání
Předem vyberte médium, jež chcete použít
pro vytvoření seznamu pro přehrávání
(str. 20).
1 Dotkněte se
(HOME) 
(ZOBRAZENÍ OBRAZŮ) 
[SEZNAM].
Zobrazí se seznam pro přehrávání.
Vybraný pohyblivý obraz bude označen
symbolem .
Výběr potvrďte stisknutím a podržením
pohyblivého obrazu na obrazovce LCD.
Dotykem tlačítka
se vrátíte na předchozí
obrazovku.
 Dotkněte se
 [ANO] 
.
Změna pořadí v seznamu pro přehrávání
 Dotkněte se
(HOME)  (DALŠÍ) 
[UPRAVIT SEZNAM].
 Dotkněte se [ PŘESUNOUT].
 Vyberte pohyblivý obraz, který chcete
přesunout.
Úpravy
2 Dotkněte se obrazu, od kterého
chcete spustit přehrávání.
Seznam pro přehrávání se přehrává od
vybraného obrazu do konce, poté se na
obrazovce znovu zobrazí seznam pro
přehrávání.
Vybraný pohyblivý obraz bude označen
symbolem .
Výběr potvrďte stisknutím a podržením
pohyblivého obrazu na obrazovce LCD.
Dotykem tlačítka
se vrátíte na předchozí
obrazovku.
 Dotkněte se
.
 Vyberte umístění pomocí
/
.
Vymazání nepotřebných pohyblivých obrazů
ze seznamu pro přehrávání
 Dotkněte se
(HOME)  (DALŠÍ) 
[UPRAVIT SEZNAM].
 Dotkněte se [ SMAZAT].
Chcete-li vymazat všechny pohyblivé obrazy
ze seznamu pro přehrávání, dotkněte se
[ SMAZAT VŠE]  [ANO]  [ANO]
.

 Vyberte pohyblivý obraz, který chcete
vymazat ze seznamu.
Pruh umístění
 Dotkněte se
 [ANO] 
.
 Tipy
Vyberete-li více pohyblivých obrazů, přesunou
se obrazy v pořadí uvedeném na seznamu pro
přehrávání.
47
Kopírování na jiná zařízení
Připojení pomocí propojovacího kabelu A/V
Můžete kopírovat obrazy přehrávané na videokameře na jiná záznamová zařízení, např.
videorekordéry nebo rekordéry DVD/HDD. Připojte zařízení některým z těchto způsobů.
Nejprve připojte videokameru pomocí dodaného napájecího adaptéru do síťové zásuvky
(str. 13). Přečtěte si také návody k použití zařízení, která chcete propojit.
Vyberte předem médium, které obsahuje obraz, jenž má být zkopírován (str. 20).
 Poznámky
Vzhledem
k tomu, že kopírování spočívá v přenosu analogových dat, může se kvalita obrazu zhoršit.
Zařízení se zdířkou
S VIDEO
Zařízení bez zdířky
S VIDEO
(Žlutá)
(Bílá)
Zdířka A/V OUT
(Bílá)
(Červená)
(Červená)
: Směr toku videosignálu/
signálu
Propojovací kabel A/V (je součástí
dodávky)
Kolébka Handycam Station je
vybavena zdířkou A/V OUT (str. 104)
a videokamera je vybavena zdířkou
Konektor dálkového ovládání A/V
(str. 101). Podle typu sestavy zapojte
propojovací kabel A/V buď do
kolébky Handycam Station nebo do
videokamery.
48
(Žlutá)
Videorekordéry nebo
rekordéry DVD/HDD
Propojovací kabel A/V S VIDEO
(volitelné příslušenství)
Při připojení k jinému zařízení
pomocí konektoru S VIDEO pomocí
propojovacího kabelu A/V s konektorem
S VIDEO (volitelné příslušenství)
bude dosaženo vyšší kvality obrazu
než při použití kabelu A/V. Připojte
bílý a červený konektor (levý/pravý
zvukový kanál) a konektor S VIDEO
(kanál S VIDEO) propojovacího kabelu
A/V s konektorem S VIDEO (volitelné
příslušenství). Není nutné připojovat
žlutý konektor. Přes konektor S VIDEO
se nepřenáší zvuk.
 Poznámky
Chcete-li
skrýt indikátory (např. počitadlo
atd.) na obrazovce připojeného zobrazovacího
(HOME) 
zařízení, dotkněte se
(NASTAVENÍ)  [NASTAV.VÝSTUPU] 
[VÝSTUP ZOBR.]  [PANEL LCD] (výchozí
nastavení) (str. 69).
Chcete-li nahrát datum/čas a nastavení
videokamery, zobrazte je na obrazovce (str. 66).
Připojíte-li videokameru k monofonnímu
zařízení, připojte žlutou zástrčku propojovacího
kabelu A/V do zdířky na video a červenou
(pravý kanál) nebo bílou (levý kanál) zástrčku
do zdířky pro zvuk na zařízení.
1 Zapněte videokameru a stiskněte
(ZOBRAZENÍ OBRAZŮ).
záznamové zařízení a teprve poté
videokameru.
Připojení pomocí kabelu
Připojte videokameru k vypalovačce DVD,
rekordéru DVD nebo jinému zařízení
podporujícímu kopírování pohyblivých
obrazů prostřednictvím připojení USB bez
zhoršení kvality obrazů.
Připojte videokameru do síťové zásuvky
pomocí dodávaného napájecího adaptéru
(str. 13). Přečtěte si také návod k použití
připojovaného zařízení.
Úpravy
Nastavte [TYP TV] podle typu zařízení
(str. 37).
5 Po ukončení kopírování zastavte
2 Vložte záznamové médium do
nahrávacího zařízení.
Je-li nahrávací zařízení vybaveno
voličem vstupu, vyberte příslušný vstup.
3 Připojte videokameru k
záznamovému zařízení
(videorekordér nebo rekordér
DVD/HDD) pomocí propojovacího
kabelu A/V (je součástí dodávky)
 nebo propojovacího kabelu A/V
s konektorem S VIDEO (volitelné
příslušenství) .
Připojte videokameru do vstupních
zdířek záznamového zařízení.
4 Spusťte přehrávání na videokameře
a nahrajte obraz na záznamové
zařízení.
1 Zapněte videokameru.
2 Připojte  (USB) videokamery a
vypalovačky DVD atd. pomocí
dodávaného kabelu USB.
Automaticky se zobrazí obrazovka
[VÝBĚR USB].
Podrobnosti najdete v návodu k použití,
jenž je dodáván se záznamovým
zařízením.
49
3 Dotkněte se [
PŘIPOJIT USB] nebo
[ PŘIPOJIT USB] podle toho, na
kterém médiu je nahrán pohyblivý
obraz, který chcete kopírovat.
4 Zapněte připojené zařízení a
spusťte nahrávání.
Podrobné informace najdete v návodu k
použití připojeného zařízení.
5 Po provedení kopírování se
dotkněte [KON]  [ANO], poté
odpojte kabel USB.
 Tipy
Pokud se obrazovka [VÝBĚR USB] nezobrazí,
(HOME)  (DALŠÍ) 
dotkněte se
[PŘIPOJIT USB].
50
Tisk nahraných statických obrazů (tiskárna
kompatibilní se standardem PictBridge)
Statické obrazy můžete tisknout pomocí
tiskárny kompatibilní se standardem
PictBridge, aniž byste museli připojovat
videokameru k počítači.
Připojte videokameru k napájecímu
adaptéru, aby mohla být napájena ze síťové
zásuvky (str. 13). Zapněte tiskárnu.
Vyberte předem médium, které obsahuje
statický obraz, jenž má být vytisknut
(str. 20).
Chcete-li vytisknout statické obrazy na
kartě „Memory Stick PRO Duo“, vložte
kartu „Memory Stick PRO Duo“ s obrazy
do videokamery.
Station do síťové zásuvky pomocí
dodaného napájecího adaptéru.
2 Umístěte videokameru pevně do
kolébky Handycam Station. Zapněte
ji otočením přepínače POWER.
3 Připojte zdířku  (USB) kolébky
Handycam Station k tiskárně
pomocí dodaného kabelu USB
(str. 104).
Automaticky se zobrazí obrazovka
[VÝBĚR USB].
4 Dotkněte se [TISK].
Je-li propojení funkční, zobrazí
se na obrazovce indikátor
(připojení PictBridge).
5 Dotkněte se statického obrazu,
který chcete vytisknout.
Vybraný obraz je označen symbolem .
Výběr potvrďte stisknutím a podržením
statického obrazu na obrazovce LCD.
Dotykem tlačítka
se vrátíte na
předchozí obrazovku.
Úpravy
1 Připojte kolébku Handycam
Můžete vybrat statický obraz na
obrazovce.
6 Dotykem tlačítka
(OPTION)
vyberte následující volby a poté se
.
dotkněte
[KOPIE]: Nastavte počet kopií
statického obrazu, které chcete
vytisknout. Můžete nastavit až 20 kopií.
[DATUM/ČAS]: Vyberte [DATUM],
[DATUM A ČAS], nebo [VYP] (bez
data a času).
[VELIKOST]: Vyberte velikost papíru.
Nechcete-li tato nastavení měnit,
přejděte ke kroku 7.
7 Dotkněte se [PROV.]  [ANO] 
.
Zobrazí se obrazovka pro výběr
statického obrazu.
Ukončení tisku
V kroku 4 se dotkněte
.
51
 Poznámky
Správnou
funkci lze zaručit pouze u modelů
kompatibilních se standardem PictBridge.
Informace najdete též v návodu k použití dané
tiskárny.
Je-li na obrazovce zobrazen indikátor
,
nepokoušejte se provádět následující činnosti.
Operace by nemusely být provedeny správně.
 Manipulace s přepínačem POWER
 Stisknutí
(ZOBRAZENÍ OBRAZŮ)
 Vyjmutí videokamery z kolébky Handycam
Station
 Odpojení kabelu USB z videokamery, kolébky
Handycam Station nebo tiskárny
 Při tisku statických obrazů uložených na
kartě „Memory Stick PRO Duo“ vyjměte tuto
kartu z videokamery.
Jestliže tiskárna přestane tisknout, odpojte
kabel USB, tiskárnu vypněte a znovu zapněte a
proveďte celý proces znovu od začátku.
Můžete vybrat pouze velikosti papíru, které lze
použít v tiskárně.
U některých modelů tiskáren mohou být
oříznuty okraje nahoře, dole, vlevo a vpravo.
Tisknete-li statický obraz uložený ve formátu
16:9 (širokoúhlý), může dojít k poměrně
velkému oříznutí levého a pravého okraje.
Některé modely tiskáren nepodporují tisk data.
Pokyny pro ovládání tiskárny najdete v návodu
k použití tiskárny.
Statické obrazy popsané níže nemusí být možné
vytisknout:
 Statický obraz upravený počítačem
 Statický obraz nahraný na jiných zařízeních
 Soubor statického obrazu je větší než 4 MB
 Soubor statického obrazu je větší než
3 680 × 2 760 pixelů
 Tipy
PictBridge je standard vytvořený asociací
Camera & Imaging Products Association
(CIPA). Statické obrazy lze vytisknout bez
použití počítače, a to propojením tiskárny
přímo s digitální videokamerou nebo digitálním
fotoaparátem bez ohledu na značku.
Statický obraz lze vytisknout z obrazovky pro
přehrávání statického obrazu dotykem na
(OPTION)  karta
 [TISK].
tlačítko
52
Využití nahrávacího média
Kategorie
MÉDIA)
(SPRÁVA
Tato kategorie umožňuje využít pevný disk
nebo kartu „Memory Stick PRO Duo“ pro
různé účely.
Kontrola informací o
médiu
Můžete zkontrolovat dobu zbývající
pro nahrávání obrazů v kvalitě média
vybraného na obrazovce [NAS.MÉDIA
- FILM] (str. 20).
 Poznámky
V
režimu Easy Handycam nelze kontrolovat
informace o médiu. Chcete-li informace
zkontrolovat, zrušte režim Easy Handycam.
Kategorie
(SPRÁVA MÉDIA)
Seznam položek
NAS.MÉDIA - FILM
Můžete vybrat médium pro pohyblivé
obrazy (str. 20).
Dotkněte se
(HOME) 
(SPRÁVA MÉDIA)  [INFO O
MÉDIU].
NAS.MÉDIA - FOTO
Můžete vybrat médium pro statické obrazy
(str. 20).
INFO O MÉDIU
Můžete zobrazit informace o médiu, např.
dobu nahrávání (str. 53).
FORMÁT.MÉDIUM
Můžete formátovat médium a obnovit tak
volný prostor pro nahrávání (str. 54).
OPRAVIT DATAB.O.
Můžete opravit informace pro správu
média (str. 56).
Vypnutí zobrazení
Dotkněte se
.
 Poznámky
Výpočet
prostoru na médiu je 1 MB = 1 048 576
bytů. Soubory menší než MB jsou při zobrazení
místa na pevném disku vyřazeny. Zobrazená
velikost celkové kapacity pevného disku je
trochu menší než velikost zobrazená níže z
důvodu zobrazení volného i použitého místa na
pevném disku.
DCR-SR210E/SR220E:
60 000 MB
Vzhledem k přítomnosti oblasti souborů správy
není využité místo zobrazeno jako 0 MB ani v
případě, že provedete [FORMÁT.MÉDIUM]
(str. 54).
Využití nahrávacího média
 Tipy
Můžete zkontrolovat volný prostor pro
v pravém dolním
nahrávání atd. dotykem
rohu obrazovky.
 Tipy
Zobrazí se pouze informace o médiu vybraném
na obrazovce [NAS.MÉDIA - FILM]. V případě
potřeby změňte nastavení média (str. 20).
53
Vymazání všech obrazů (formátování)
Formátováním se vymažou všechny
obrazy, čímž se získá volné místo pro další
nahrávání.
Nejprve připojte videokameru pomocí
dodaného napájecího adaptéru do síťové
zásuvky (str. 13).
 Poznámky
Abyste
zabránili ztrátě důležitých obrazů, měli
byste je nejdříve uložit (str. 38), teprve poté
provést [FORMÁT.MÉDIUM].
Je-li aktivována funkce [FORMÁT.MÉDIUM],
neodpojujte napájecí adaptér.
Formátování pevného disku
Formátování karty „Memory Stick
PRO Duo“
1 Vložte kartu „Memory Stick PRO
Duo“ určenou k formátování do
videokamery.
2 Dotkněte se
(HOME) 
(SPRÁVA MÉDIA)  [FORMÁT.
MÉDIUM]  [MEMORY STICK].
1 Dotkněte se
(HOME) 
(SPRÁVA MÉDIA)  [FORMÁT.
MÉDIUM]  [HDD].
3 Dotkněte se [ANO]  [ANO].
4 Jakmile se zobrazí zpráva
[Dokončeno.], dotkněte se
2 Dotkněte se [ANO]  [ANO].
3 Jakmile se zobrazí zpráva
[Dokončeno.], dotkněte se
54
.
 Poznámky
Svítí-li
.
indikátor ACCESS, nevyjímejte kartu
„Memory Stick PRO Duo“ z videokamery.
Vymazány budou i statické obrazy, pro něž byla
nastavena ochrana proti náhodnému vymazání
na jiném zařízení.
Je-li na obrazovce zobrazen indikátor [Probíhá
zpracování…], nepokoušejte se provádět tyto
činnosti:
 Použití přepínače POWER nebo tlačítek
 Vyjmutí karty „Memory Stick PRO Duo“
Ochrana dat na pevném disku ve videokameře před
nutností obnovy dat
[ VYPRÁZDNIT] umožňuje zapsat
nesrozumitelná data na pevný disk ve
videokameře. Tímto způsobem může
být obnova původních dat mnohem
obtížnější. V případě, že se videokamery
zbavujete nebo ji předáváte někomu
jinému, doporučuje se provést funkci
[ VYPRÁZDNIT].
4 Stiskněte a podržte po dobu
několika sekund tlačítko 
(protisvětlo).
Objeví se obrazovka
[ VYPRÁZDNIT].
 Poznámky
Provedete-li
1 Připojte napájecí adaptér do zdířky
DC IN ve videokameře a do síťové
zásuvky.
2 Zapněte videokameru.
 Tipy
Tuto operaci můžete provést bez ohledu
(Pohyblivý
na nastavení indikátoru
obraz)/ (Statický obraz).
5 Dotkněte se [ANO]  [ANO].
6 Jakmile se zobrazí zpráva
[Dokončeno.], dotkněte se
.
 Poznámky
Provedení
operace [ VYPRÁZDNIT] trvá
přibl. 60 minut.
Zastavíte-li průběh funkce [
VYPRÁZDNIT]
ve chvíli, kdy se zobrazí indikátor [Probíhá
zpracování…], ujistěte se při dalším použití
videokamery, že operace byla provedena
spuštěním funkce [FORMÁT.MÉDIUM] nebo
[ VYPRÁZDNIT].
Využití nahrávacího média
funkci [ VYPRÁZDNIT], budou
všechny obrazy vymazány. Abyste zabránili
ztrátě důležitých obrazů, měli byste je nejdříve
uložit (str. 38), teprve poté provést
[ VYPRÁZDNIT].
Funkci [
VYPRÁZDNIT] nelze spustit,
pokud nezapojíte napájecí adaptér do síťové
zásuvky.
Odpojte všechny kabely s výjimkou napájecího
adaptéru. Neodpojujte napájecí adaptér během
činnosti.
Během spuštění funkce [
VYPRÁZDNIT] se
vyhněte vibracím a nárazům.
3 Dotkněte se
(HOME) 
(SPRÁVA MÉDIA)  [FORMÁT.
MÉDIUM]  [HDD].
Objeví se obrazovka
[ FORMÁTOVAT].
55
Oprava souboru databáze obrazů
Tato funkce provádí kontrolu informací
pro správu a konzistence pohyblivých a
statických obrazů na médiu a opravuje
zjištěné nekonzistence.
1 Dotkněte se
(HOME) 
(SPRÁVA MÉDIA)  [OPRAVIT
DATAB.O.]  [HDD] nebo
[MEMORY STICK].
2 Dotkněte se [ANO].
Videokamera provede kontrolu
souboru správy.
Nejsou-li zjištěny žádné nekonzistence,
dotkněte se
.
3 Dotkněte se [ANO].
4 Jakmile se zobrazí zpráva
[Dokončeno.], dotkněte se
56
.
 Poznámky
Během
této operace nevystavujte videokameru
mechanickým nárazům ani vibracím.
Během opravování neodpojujte akumulátor ani
napájecí adaptér.
Během opravy souboru databáze obrazů na
kartě „Memory Stick PRO Duo“ nevyjímejte
kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Oprava karty „Memory Stick PRO Duo“ a
pevného disku probíhá odděleně.
Nastavení videokamery
Operace, které můžete provádět v kategorii
(NASTAVENÍ) nabídky HOME MENU
Můžete pozměnit funkce nahrávání a
provozní nastavení.
Použití nabídky HOME MENU
3 Dotkněte se požadované položky
nastavení.
Není-li položka zobrazena na
obrazovce, změňte stránku dotykem
/ .
1 Zapněte videokameru a stiskněte
(HOME).
(HOME)
4 Dotkněte se požadované položky.
Není-li položka zobrazena na
obrazovce, změňte stránku dotykem
/ .
(HOME)
2 Dotkněte se
(NASTAVENÍ)
(NASTAVENÍ).
5 Změňte nastavení, poté se dotkněte
Nastavení videokamery
Kategorie
.
57
NAST.ZOBR.OBR. (str. 66)
Seznam položek kategorie
(NASTAVENÍ)
Položky
NASTAV.PRO FILM (str. 59)
Položky
Strana
REŽIM NAHR.
REŽIM ZVUKU
REFL.NIGHTSHOT
VÝBĚR ŠÍŘKY
DIGIT.ZOOM
STEADYSHOT
AUT.POM.ZÁVĚR.
VODICÍ MŘÍŽ.
ZEBRA
59
NAST. ZBÝVÁ
REŽIM BLESKU*
ÚROV.BLESKU
KOR.ČERV.OČÍ
DETEKCE TVÁŘE
61
NASTAVIT INDEX*
PŘEDSÁDKA
63
59
60
60
60
60
60
61
61
61
65
65
62
63
NASTAV.PRO FOTO (str. 64)
Položky
VELIK.OBR.*
Č.SOUBORU
REFL.NIGHTSHOT
STEADYSHOT
VODICÍ MŘÍŽ.
ZEBRA
REŽIM BLESKU*
ÚROV.BLESKU
KOR.ČERV.OČÍ
DETEKCE TVÁŘE
PŘEDSÁDKA
58
Strana
64
64
60
60
61
61
61
65
65
62
63
Strana
DATOVÝ KÓD
66
ZOBRAZENÍ
67
NAST.ZVUK./ZOBR** (str. 68)
Položky
Strana
68
HLASITOST*
ZVUKY*
JAS LCD
PODSVÍC.LCD
BARVA LCD
68
68
68
68
NASTAV.VÝSTUPU (str. 69)
Položky
Strana
69
TYP TV
VÝSTUP ZOBR.
NAST.HOD/
69
JAZ (str. 70)
Položky
NAST.HODIN*
NAST.PÁSMA
LETNÍ ČAS
NAST.JAZYKA*
Strana
17
70
70
70
OBECNÁ NASTAV. (str. 71)
Položky
REŽIM DEMO
KALIBRACE
AUT.VYPN.
REŽIM RYCH.ZAP.
DÁLKOVÉ OVL.
SNÍMAČ PÁDU
Strana
71
99
71
71
71
72
* Tyto položky můžete nastavit i v režimu Easy
Handycam (str. 22).
**[NASTAVENÍ ZVUKU] (v režimu Easy
Handycam)
NASTAV.PRO FILM
(Položky pro nahrávání pohyblivých obrazů)
Doba nahrávání na kartu „Memory Stick PRO
Duo“ (přibl.)
(min)
HQ
Dotkněte se , poté .
Není-li položka zobrazena na obrazovce,
změňte stránku dotykem / .
Způsob nastavení
Nabídka
Nabídka
(HOME)  strana 57
(OPTION)  strana 73
Výchozí nastavení jsou označena
symbolem .
V režimu nahrávání pro nahrávání
pohyblivého obrazu můžete zvolit 3 úrovně
kvality obrazu.
LP
9 (5)
15 (10)
1 GB
10 (10)
20 (10)
35 (25)
2 GB
25 (25)
40 (25)
80 (50)
4 GB
55 (50)
80 (50) 160 (105)
8 GB
115 (100) 170 (100) 325 (215)
Doba
uvedená v ( ) je minimální doba potřebná
pro nahrávání.
 Poznámky
Nahrávka obrazu ve vysoké kvalitě.
(9M (HQ))
SP
Nahrávka obrazu ve standardní kvalitě.
(6M (SP))
LP
Prodloužení doby nahrávání (Dlouhé
přehrávání).
(3M (LP))
Doba nahrávání na pevný disk (přibl.)
Doba nahrávání
14 hodin 40 min
21 hodin 50 min
41 hodin 50 min
použití karty „Memory Stick PRO Duo“
vyrobené společností Sony Corporation.
Doba nahrávání pohyblivých obrazů záleží na
podmínkách při nahrávání [REŽIM NAHR.] a
na typu karty „Memory Stick“.
Při nahrávání v režimu LP se může během
přehrávání pohyblivého obrazu snížit kvalita
obrazu nebo může docházet k rozpadání obrazů
do čtverečků v záběrech zobrazujících rychlý
pohyb.
REŽIM ZVUKU
Můžete změnit formát nahrávaného zvuku.
5.1ch SURROUND (
Nastavení videokamery
HQ
HQ
SP
LP
SP
6 (5)
Při
REŽIM NAHR.
Režim nahrávání
512 MB
)
Nahrává zvuk v prostorové kvalitě
(5.1 kanálů).
2ch STEREO (
)
Nahrává zvuk v kvalitě stereo (2 kanály).
 Poznámky
Bez
ohledu na nastavení se indikátor
dočasně zobrazí při přehrávání pohyblivých
obrazů nahraných s tímto nastavením;
[NAHRÁT ZVUK] nastaveno na [VYP] pro
režim [PLYN.POM.NAH].
59
REFL.NIGHTSHOT
Při použití funkce NightShot (str. 28)
nebo [SUPER NIGHTSHOT] (str. 78)
k nahrávání lze nahrávat jasnější obraz
nastavením funkce [REFL.NIGHTSHOT],
která vysílá infračervené (neviditelné)
paprsky, na hodnotu [ZAP] (výchozí
nastavení).
DIGIT.ZOOM
Pokud chcete použít větší zoom, než
nabízí optický transfokátor, můžete vybrat
maximální úroveň přiblížení (str. 27).
Nezapomeňte, že kvalita obrazu se při
použití digitálního zoomu snižuje.
 Poznámky
Nepřikrývejte
infračervený zářič prsty ani
jinými objekty.
Sejměte předsádkové čočky (volitelné
příslušenství).
Maximální vzdálenost, na kterou lze funkci
[REFL.NIGHTSHOT] použít, je přibližně 3 m.
VÝBĚR ŠÍŘKY
Při nahrávání obrazů můžete vybrat
poměr stran podle připojeného televizoru.
Podrobnosti najdete v návodu k použití,
jenž je dodáván s vaším televizorem.
16:9 ŠIROKOÚHLÝ
Nahrávání obrazu tak, aby se zobrazil
přes celou obrazovku televizoru 16:9
(širokoúhlý).
4:3(
VYP
Až 15násobné zvětšení je prováděno
opticky.
30×
Až 15násobné zvětšení je prováděno
opticky a poté je až 30násobné zvětšení
prováděno digitálně.
180×
Až 15násobné zvětšení je prováděno
opticky a poté je až 180násobné zvětšení
prováděno digitálně.
)
Nahrávání obrazu tak, aby se zobrazil přes
celou obrazovku televizoru 4:3.
 Poznámky
Nastavte
Na pravé straně pruhu je zobrazeno měřítko
digitálního zvětšení. Jakmile vyberete úroveň
funkce zoom, zobrazí se pásmo zvětšení.
[TYP TV] správně podle televizoru, na
němž chcete obraz přehrávat (str. 36).
STEADYSHOT
Můžete kompenzovat otřesy kamery
(výchozí nastavení je [ZAP]). Používáte-li
stativ (volitelné příslušenství), nastavte
funkci [STEADYSHOT] na hodnotu [VYP]
( ), obraz pak vypadá přirozeně.
AUT.POM.ZÁVĚR.
(Automatická pomalá
závěrka)
Při nahrávání na temných místech se
rychlost závěrky automaticky sníží na 1/25
sekundy (výchozí nastavení je [ZAP]).
60
VODICÍ MŘÍŽ.
Můžete zobrazit snímek a ověřit, že
předmět je vodorovně nebo svisle srovnaný
nastavením [VODICÍ MŘÍŽ.] na [ZAP].
Mřížka se nenahrává. Stisknutím DISP/
BATT INFO zrušte zobrazení mřížky.
(Výchozí nastavení je [VYP]).
 Tipy
Umístění předmětu do zaměřovacího bodu
vodicí mřížky vytvoří vyváženou kompozici.
Zobrazí údaj o zbývající době nahrávání
pohyblivých obrazů po dobu přibližně
8 sekund v níže uvedených situacích.
 Pokud
videokamera rozpozná zbývající
kapacitu média, přepínač POWER je
(Pohyblivý obraz).
nastaven na
 Zobrazíte-li údaj stisknutím tlačítka DISP/
BATT INFO, přepínač POWER je nastaven
(Pohyblivý obraz).
na
 Vyberete-li režim nahrávání pohyblivého
obrazu v nabídce HOME MENU
 Poznámky
ZEBRA
Je-li
Na částech obrazovky se zobrazí diagonální
pruhy v místech s přednastavenou úrovní
jasu.
Je to užitečná pomůcka při nastavení
úrovně jasu. Změníte-li výchozí nastavení,
zobrazí se . Mřížkový vzor se nenahrává.
Mřížkový vzor se nezobrazí.
70
Mřížkový vzor se objeví na obrazovce při
nastavené úrovni jasu 70 IRE.
100
Mřížkový vzor se objeví na obrazovce při
přibližně nastavené úrovni jasu 100 IRE
a více.
 Poznámky
Části
obrazovky s hodnotou jasu okolo 100 IRE
nebo více se mohou jevit přeexponované.
 Tipy
IRE znamená úroveň jasu obrazovky.
ZBÝVÁ
ZAP
Vždy zobrazí indikátor zbývajícího místa
na médiu.
doba zbývající pro nahrávání pohyblivých
obrazů kratší než 5 minut, zůstane údaj o
zbývajícím místu zobrazen trvale.
REŽIM BLESKU
Při nahrávání statických obrazů s
vestavěným bleskem nebo s externím
bleskem (volitelné příslušenství), který
je kompatibilní s videokamerou, můžete
vybrat nastavení blesku.
AUTO
Zapne se automaticky v případě
nedostatečné intenzity světla.
ZAP ( )
Nastavení videokamery
VYP
NAST.
AUTO
Použije blesk vždy bez ohledu na intenzitu
okolního osvětlení.
VYP ( )
Nahrává bez blesku.
 Poznámky
Doporučená
vzdálenost mezi objektem a
videokamerou při použití vestaveného blesku je
přibližně 0,3 až 2,5 m.
Před použitím odstraňte z povrchu světla blesku
případný prach. V případě změny barvy teplem
nebo výskytem prachu může dojít ke snížení
účinnosti blesku.
Indikátor /CHG (nabíjení) poblikává během
nabíjení blesku, po úplném nabití akumulátoru
zůstane svítit.
Používáte-li blesk na jasných místech,např.
při fotografování předmětů v protisvětle, blesk
nemusí být účinný.
61
ÚROV.BLESKU
Tuto funkci můžete aktivovat při použití
vestavěného blesku nebo externího
blesku (volitelné příslušenství), který je
kompatibilní s videokamerou.
VÍCE (
)
Zvyšuje intenzitu záblesku.
DETEKCE TVÁŘE
Rozpozná tváře a automaticky upravuje
zaostření, barvu a expozici.
ZAP ( )
Rozpozná tvář a zobrazí ji v rámečku.
Obraz rozpoznané tváře se optimalizuje
automaticky.
Rámeček rozpoznání tváře
NORMÁLNÍ ( )
MÉNĚ (
)
Snižuje intenzitu záblesku.
KOR.ČERV.OČÍ
Tuto funkci můžete aktivovat při nahrávání
statických obrazů pomocí vestavěného
blesku nebo externího blesku (volitelné
příslušenství), který je kompatibilní s
videokamerou.
Nastavíte-li [KOR.ČERV.OČÍ] na [ZAP],
poté nastavíte [REŽIM BLESKU] na
[AUTO] nebo [ZAP], zobrazí se . Efekt
červených očí můžete omezit krátkým
zábleskem před zablesknutím blesku.
ZAP[BEZ MŘÍŽKY] ( )
Rozpozná tvář bez zobrazení rámečku.
Obraz rozpoznané tváře se optimalizuje
automaticky.
VYP
Nepoužívá se funkce [DETEKCE
TVÁŘE].
 Poznámky
 Poznámky
Redukce
Za
jevu červených očí nemusí vždy
poskytnout požadovaný výsledek, záleží na
individuálních rozdílech a dalších podmínkách.
62
Značka rozpoznání tváře
určitých podmínek nahrávání nelze tváře
rozpoznat.
[DETEKCE TVÁŘE] nemusí fungovat správně,
záleží na podmínkách při nahrávání. V tomto
případě nastavte volbu [DETEKCE TVÁŘE] na
[VYP].
NASTAVIT
INDEX
Videokamera rozpozná tváře automaticky
během nahrávání pohyblivých obrazů.
Výchozí nastavení je [ZAP].
Ikony tváří a jejich význam
: Tato ikona se zobrazí, je-li nastavení
[ZAP].
: Tato ikona bliká, jakmile videokamera
rozpozná tvář. Ikona přestane blikat,
jakmile je tvář nahrána do složky Index
tváří.
: Tato ikona se zobrazí, jestliže tváře
nelze nahrávat do složky Index tváří.
Přehrávání scén pomocí složky Index tváří
viz str. 33.
 Poznámky
Počet
tváří rozpoznaných v pohyblivém obrazu
je omezen.
Tato funkce slouží k optimalizaci
kompenzace otřesů videokamery při
nahrávání s použitím předsádkových čoček
(volitelné příslušenství).
Můžete vybrat [ŠIROKOÚHLÁ PŘ.]( )
nebo [TELESKOPICKÁ PŘ.]( ). (Výchozí
nastavení je [VYP]).
Nastavení videokamery
PŘEDSÁDKA
63
NASTAV.PRO FOTO
(Položky pro nahrávání statických obrazů)
* Zde je uveden počet statických obrazů, které
lze nahrát, při maximální velikosti obrazu
ve videokameře. Skutečný počet statických
obrazů, které lze nahrát, se při nahrávání
zobrazuje na obrazovce LCD (str. 107).
 Poznámky
Dotkněte se , poté .
Není-li položka zobrazena na obrazovce,
změňte stránku dotykem / .
Způsob nastavení
Nabídka
Nabídka
(HOME)  strana 57
(OPTION)  strana 73
Výchozí nastavení jsou označena
symbolem .
VELIK.OBR.
4,0M (
3,0M (
)
Nahrává zřetelné statické obrazy ve
formátu 16:9 (širokoúhlý) (2 304 × 1 296).
1,9M (
)
Umožňuje nahrát více statických obrazů
poměrně jasné kvality (1 600 × 1 200).
VGA(0,3M) (
)
Umožňuje nahrávání maximálního počtu
statických obrazů (640 × 480).
Kapacita karty „Memory Stick PRO Duo“ a
počet obrazů, které lze nahrát (přibl.)*
4,0M
2304 × 1728 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
64
velikost obrazu je efektivní, pokud
(statický obraz).
svítí indikátor
Při použití karty „Memory Stick PRO Duo“
vyrobené společností Sony Corporation. Počet
statických obrazů, které lze nahrát, závisí na
podmínkách při nahrávání nebo na typu karty
„Memory Stick“.
Na pevný disk můžete nahrát až 9 999
statických obrazů.
Rozlišení statických obrazů zajišťuje jedinečná
bodová sada snímače Sony ClearVid CMOS a
systém zpracování obrazu (BIONZ).
 Tipy
nahrávání statických obrazů můžete použít
kartu „Memory Stick Duo“ s kapacitou nižší
než 512 MB.
Pro
)
Nahrává zřetelné statické obrazy
(2 304 × 1 728).
Vybraná
225
475
970
1900
3850
Č.SOUBORU (Číslo souboru)
POŘADÍ
Přiřazuje souborům statických obrazů
postupná čísla i po výměně karty
„Memory Stick PRO Duo“. K vynulování
čísla souboru dojde při vytvoření nové
složky nebo při nahrazení složky pro
nahrávání jinou složkou.
OD NULY
Přiřazuje souborům postupná čísla tak,
že naváže na nejvyšší existující číslo na
daném záznamovém médiu.
REFL.NIGHTSHOT
Viz str. 60.
STEADYSHOT
Viz str. 60.
VODICÍ MŘÍŽ.
Viz str. 61.
ZEBRA
Viz str. 61.
REŽIM BLESKU
Viz str. 61.
ÚROV.BLESKU
Viz str. 62.
KOR.ČERV.OČÍ
Viz str. 62.
Viz str. 62.
PŘEDSÁDKA
Viz str. 63.
Nastavení videokamery
DETEKCE TVÁŘE
65
NAST.ZOBR.OBR.
(Položky pro úpravu zobrazení)
DATA KAMERY
Pohyblivý obraz
Dotkněte se , poté .
Není-li položka zobrazena na obrazovce,
změňte stránku dotykem / .
Způsob nastavení
Nabídka
Nabídka
(HOME)  strana 57
(OPTION)  strana 73
Statický obraz
Výchozí nastavení jsou označena
symbolem .
DATOVÝ KÓD
Při přehrávání zobrazí informace (datový
kód) zaznamenané automaticky během
nahrávání.
VYP
Datový kód se nezobrazí.
DATUM/ČAS
Zobrazí datum a čas.
DATA KAMERY
Zobrazí údaje o nastavení videokamery.
DATUM/ČAS
Datum
Čas
66
Funkce SteadyShot vypnuta
Jas
Vyvážení bílé
Zesílení
Rychlost závěrky
Clona
Expozice
 Tipy
Vedle obrazu nahraného s použitím blesku se
zobrazí symbol .
Připojíte-li videokameru k televizoru, zobrazí se
datový kód na obrazovce televizoru.
Indikátor se přepíná mezi následujícími
údaji při stisknutí tlačítka DATA CODE na
dálkovém ovladači: [DATUM/ČAS]  [DATA
KAMERY]  [VYP] (bez označení).
V závislosti na stavu média se zobrazí pruhy
[--:--:--].
ZOBRAZENÍ
Můžete změnit počet miniatur zobrazených
na obrazovce [VISUAL INDEX].
Miniatura  Slovník (str. 109)
VELIK.MIN.
Určete počet miniatur (6 nebo 12) pomocí
páčky funkce zoom na videokameře.*
6OBRAZŮ
Zobrazí miniatury 6 obrazů.
12OBRAZŮ
Zobrazí miniatury 12 obrazů.
* Tlačítka funkce zoom můžete ovládat z
obrazovky LCD. Můžete také použít tlačítka na
dálkovém ovladači.
Nastavení videokamery
67
NAST.ZVUK./ZOBR
(Položky pro nastavení zvukového signálu a obrazovky)
PODSVÍC.LCD
(Úroveň podsvícení panelu
LCD)
Dotkněte se , poté .
Není-li položka zobrazena na obrazovce,
změňte stránku dotykem / .
Způsob nastavení
Nabídka
Nabídka
NORMÁLNÍ
Standardní jas.
SVĚTLEJŠÍ
Zvýší jas obrazovky LCD.
(HOME)  strana 57
(OPTION)  strana 73
 Poznámky
Připojíte-li
Výchozí nastavení jsou označena
symbolem .
HLASITOST
Hlasitost upravíte pomocí tlačítek
(str. 32).
Je možné nastavit jas podsvícení obrazovky
LCD.
/
videokameru do síťové zásuvky,
bude automaticky vybráno nastavení
[SVĚTLEJŠÍ].
Pokud vyberete nastavení [SVĚTLEJŠÍ], sníží se
mírně životnost akumulátoru při nahrávání.
Pokud otevřete panel LCD, otočíte jej o 180
stupňů a přiklopíte zpět k tělu videokamery,
použije se automaticky hodnota [NORMÁLNÍ].
 Tipy
Toto nastavení žádným způsobem neovlivňuje
nahrané obrazy.
ZVUKY
ZAP
Zahájení a ukončení nahrávání i
manipulace s dotykovým panelem jsou
signalizovány zvukovou melodií.
VYP
BARVA LCD
Barevnost obrazovky LCD můžete upravit
pomocí tlačítek
/ .
Zruší melodii a zvuk závěrky.
Nízká intenzita
JAS LCD
Jas obrazovky LCD můžete upravit.
 Upravte jas pomocí tlačítek
 Dotkněte se
.
/
.
 Tipy
Toto nastavení žádným způsobem neovlivňuje
nahrané obrazy.
68
Vysoká intenzita
 Tipy
Toto nastavení žádným způsobem neovlivňuje
nahrané obrazy.
NASTAV.VÝSTUPU
(Položky pro připojení ostatních zařízení)
Dotkněte se , poté .
Není-li položka zobrazena na obrazovce,
změňte stránku dotykem / .
Způsob nastavení
Nabídka
Nabídka
(HOME)  strana 57
(OPTION)  strana 73
Výchozí nastavení jsou označena
symbolem .
TYP TV
Viz str. 37.
PANEL LCD
Zobrazí na obrazovce LCD údaje jako
např. časový kód.
V-VÝS./PANEL
Zobrazí nastavení jako například časový
kód na obrazovce televizoru a LCD.
Nastavení videokamery
VÝSTUP ZOBR.
69
NAST.HOD/
JAZ
(Položky pro nastavení hodin a jazyka)
Dotkněte se , poté .
Není-li položka zobrazena na obrazovce,
změňte stránku dotykem / .
Způsob nastavení
Nabídka
Nabídka
(HOME)  strana 57
(OPTION)  strana 73
NAST.HODIN
Viz str. 17.
NAST.PÁSMA
Je možné nastavit časový rozdíl bez
zastavení hodin.
Při používání videokamery v zahraničí
nastavte oblast pomocí / .
Informace o časových pásmech viz str. 93.
LETNÍ ČAS
Toto nastavení lze změnit bez zastavení
hodin.
Chcete-li čas posunout dopředu o 1
hodinu, vyberte [ZAP].
NAST.JAZYKA
Můžete vybrat jazyk, který bude použit na
obrazovce LCD.
 Tipy
Není-li v seznamu uveden váš rodný jazyk, máte
k dispozici volbu [ENG[SIMP]] (zjednodušená
angličtina).
70
OBECNÁ NASTAV.
(Další položky nastavení)
AUT.VYPN. (Automatické
vypnutí)
5min
Dotkněte se , poté .
Není-li položka zobrazena na obrazovce,
změňte stránku dotykem / .
Způsob nastavení
Nabídka
Nabídka
(HOME)  strana 57
(OPTION)  strana 73
Výchozí nastavení jsou označena
symbolem .
REŽIM DEMO
 Tipy
Demonstrační ukázka bude pozastavena v
následujících případech.
 Po stisknutí tlačítka START/STOP nebo
PHOTO
 Po dotyku na obrazovku během ukázky
(ukázka bude spuštěna po dalších
10 minutách).
 Po otočení přepínače POWER do polohy
(Statický obraz).
 Po stisknutí tlačítka
(HOME) nebo
(ZOBRAZENÍ OBRAZŮ).
KALIBRACE
Viz str. 99.
NIKDY
Videokamera se automaticky nevypne.
 Poznámky
Připojíte-li
videokameru do síťové zásuvky, je
funkce [AUT.VYPN.] automaticky nastavena
na hodnotu [NIKDY].
REŽIM RYCH.ZAP.
(Pohotovostní režim pro
rychlé zapnutí)
Můžete nastavit dobu, po kterou chcete
ponechat videokameru zapnutou, než
přejde do režimu spánku (str. 28). (Výchozí
nastavení je [10min].)
 Poznámky
Funkce
[AUT.VYPN.] v režimu spánku
nefunguje.
DÁLKOVÉ OVL. (Dálkové
ovládání)
Nastavení videokamery
Výchozí nastavení je [ZAP], umožní
předvádět možnosti videokamery 10 minut
po otočení přepínače POWER do polohy
(Pohyblivý obraz).
Pokud po dobu přibližně 5 minut
videokameru nepoužíváte, automaticky
se vypne.
Výchozí nastavení [ZAP] umožňuje použití
dodaného dálkového ovladače (str. 105).
 Tipy
Nechcete-li, aby videokamera reagovala na
pokyn vydaný dálkovým ovladačem jiného
videorekordéru s dálkovým ovládáním, nastavte
tuto položku na hodnotu [VYP].
71
SNÍMAČ PÁDU
[SNÍMAČ PÁDU] je ve výchozím
nastavení nastaven na [ZAP]. Zaznamená-li
snímač zrychlení, které signalizuje upuštění
videokamery (zobrazí se ), může být
nahrávání nebo přehrávání nahraných
obrazů zastaveno z důvodu ochrany
interního pevného disku.
 Poznámky
Při
používání videokamery nastavte snímač
zrychlení na [ZAP] (výchozí nastavení). V
opačném případě může dojít k poškození
interního pevného disku, pokud by došlo k
upuštění videokamery.
Snímač zrychlení se aktivuje v situacích stavu
beztíže. Při nahrávání obrazů během činností
jako např. jízda na kolečkových bruslích nebo
seskok padákem můžete nastavit [SNÍMAČ
), aby se snímač
PÁDU] na [VYP] (
zrychlení neaktivoval.
72
Aktivace funkcí pomocí nabídky
OPTION MENU se zobrazuje podobně
jako na počítači místní nabídka, a to po
klepnutí pravým tlačítkem myši.
Zobrazují se různé dostupné funkce.
Použití nabídky OPTION MENU
OPTION MENU
3 Změňte nastavení, poté se dotkněte
.
 Poznámky
Karty
1 Při práci s videokamerou se
dotkněte
(OPTION) na obrazovce.
a položky, které se zobrazují na
obrazovce, závisí na operaci nahrávání/
přehrávání, kterou videokamera v dané chvíli
provádí.
Některé položky se zobrazují bez karty.
V režimu Easy Handycam není nabídka
OPTION MENU k dispozici.
(OPTION)
Nastavení videokamery
Karta
2 Dotkněte se požadované položky.
Nemůžete-li najít požadovanou
položku, změňte stránku dotykem na
jinou kartu.
Nemůžete-li položku najít, funkci za
této situace nelze použít.
73
Položky pro nahrávání v nabídce
OPTION MENU
Položky
Karta
OSTŘENÍ
BOD.OSTŘENÍ
TELE MACRO
EXPOZICE
BOD.MĚŘENÍ
VÝBĚR SCÉNY
VYVÁŽ.BÍLÉ
COLOR SLOW SHTR
SUPER NIGHTSHOT
Karta
PROLÍNAČKA
DIGIT.EFEKT
OBRAZ.EFEKT
Karta
REŽIM NAHR.
ZOOM MIKROFONU
REFER.ÚR.MIK
VELIK.OBR.
SAMOSPOUŠŤ
REŽIM BLESKU
ČASOVÁNÍ
NAHRÁT ZVUK
*
Zobrazení položek v nabídce OPTION
MENU
Strana

75

75

75

76

76

76

77

78

78

78

79

79
Karta
ODSTRANIT
ODSTR.dle data
ODSTR.VŠE
Karta
ROZDĚLIT
SMAZAT
SMAZAT VŠE
PŘESUNOUT
*
Strana

39

40

40

45

47

47

47
-- (Karta závisí na konkrétní situaci)

59

79

79

64

79

61

30

30
* Položky rovněž obsažené v nabídce HOME
MENU.
74
Položky
PŘIDAT
PŘIDAT dle data
TISK
PREZENTACE
HLASITOST
DATOVÝ KÓD
NAST.PREZENTACE

46

46

51

35

32

66

35
PŘIDAT

46
PŘIDAT dle data

46

51

51

51
-- (Bez karty)
KOPIE
DATUM/ČAS
VELIKOST
* Položky rovněž obsažené v nabídce HOME
MENU.
Funkce dostupné v nabídce
Položky, jež lze nastavit jen v nabídce
OPTION MENU, budou popsány níže.
Výchozí nastavení jsou označena
symbolem .
OPTION MENU
BOD.OSTŘENÍ
Můžete nastavit bod ostření na objekt,
který není umístěn ve středu obrazovky.
OSTŘENÍ
Zaostřit můžete také ručně. Tuto funkci
můžete vybrat také v případě, že chcete
ostřit záměrně na určitý objekt.
 Dotkněte se objektu na obrazovce.
Zobrazí se .
 Dotkněte se [KON].
Chcete-li zaostřit automaticky, dotkněte se
v kroku  tlačítka [AUTO] 
.
 Poznámky
Minimální
vzdálenost mezi videokamerou a
objektem nutná pro zaostření je přibližně 1 cm
pro širokoúhlé zobrazení a přibližně 80 cm při
použití teleobjektivu.
 Tipy
Snáze zaostříte, posunete-li páčku funkce zoom
směrem k písmenu T (teleobjektiv), zaostříte
na objekt a poté nastavíte požadovaný záběr
posunutím páčky funkce zoom směrem k W
(širokoúhlý záběr). Chcete-li nahrávat objekt
zblízka, posuňte páčku funkce zoom směrem k
W (širokoúhlý záběr) a poté zaostřete.
Informace o ohniskové vzdálenosti (vzdálenosti,
na niž lze objekt zaostřit, je-li tma a ostření je
obtížné) se zobrazí po dobu několika sekund
v níže uvedených případech: (nezobrazí se
správně v případě použití předsádkové čočky
(volitelné příslušenství)).
 Je-li režim zaostření přepnut z automatického
na ruční.
 Zaostřujete-li ručně.
Chcete-li zaostřit automaticky, dotkněte se
v kroku  tlačítka [AUTO]  [KON].
 Poznámky
Vyberete-li
funkci [BOD.OSTŘENÍ], nastaví
se volba [OSTŘENÍ] automaticky na hodnotu
[RUČNĚ].
TELE MACRO
Tento režim je vhodný pro snímání malých
objektů, např. květin nebo hmyzu. Můžete
rozostřit pozadí, aby snímaný objekt vynikl.
Nastavíte-li funkci [TELE MACRO] na
hodnotu [ZAP] ( ), posune se zoom
(str. 27) automaticky až na hranici T
(teleobjektiv), díky čemuž bude možné
nahrávat objekty na kratší vzdálenost, přibl.
57 cm.
Nastavení videokamery
 Dotkněte se [RUČNĚ].
Zobrazí se .
 Zaostřete dotykem na tlačítko
(zaostření
(zaostření na vzdálené
na blízké objekty)/
objekty). Pokud již nelze zaostřit na kratší
vzdálenost, zobrazí se indikátor , pokud již
nelze zaostřit na delší vzdálenost, zobrazí se
indikátor .
 Dotkněte se
.
Chcete-li tuto funkci zrušit, dotkněte se
[VYP] nebo nastavte zoom na širokoúhlý
záběr (poloha W).
 Poznámky
Při
nahrávání vzdálených objektů může být
zaostřování složitější a může trvat déle.
Je-li automatické zaostření obtížné, zaostřete
ručně ([OSTŘENÍ], str. 75).
75
EXPOZICE
VÝBĚR SCÉNY
Jas obrazu lze upravit ručně. Když je pozadí
příliš tmavé nebo je objekt příliš světlý,
upravte jas.
Obrazy můžete efektivně nahrávat v
nejrůznějších situacích.
AUTO
Toto nastavení vyberte, chcete-li nahrávat
obrazy efektivně bez použití funkce
[VÝBĚR SCÉNY].
SOUMRAK* (
 Dotkněte se [RUČNĚ].
.
Zobrazí se
 Upravte expozici dotykem tlačítka
 Dotkněte se
.
)
Toto nastavení vyberte, chcete-li zachovat
setmělou atmosféru za soumraku.
/
.
Chcete-li se vrátit k automatické expozici,
dotkněte se v kroku  [AUTO] 
.
PORTRÉT V SOUMR (
)
Toto nastavení vyberte při zachycení
objektu v popředí proti noční obloze.
BOD.MĚŘENÍ (Flexibilní
bodový expozimetr)
Můžete nastavit a upravit expozici objektu
tak, že je nahrán s vhodným jasem i v
případě, že mezi objektem a pozadím je
velký kontrast (např. objekty na jevišti ve
světle reflektorů).
SVÍČKY ( )
Toto nastavení vyberte, chcete-li zachovat
atmosféru osvětlení svíčkami.
VÝ./ZÁP.SLUNCE* (
 Dotkněte se na obrazovce bodu, pro který
chcete přizpůsobit a zachovat hodnotu
expozice.
.
Zobrazí se
 Dotkněte se [KON].
Chcete-li se vrátit k automatické expozici,
dotkněte se v kroku  [AUTO] 
[KON].
 Poznámky
Vyberete-li
76
funkci [BOD.MĚŘENÍ], nastaví se
volba [EXPOZICE] automaticky na hodnotu
[RUČNĚ].
)
Toto nastavení vyberte, chcete-li zachovat
atmosféru scén při západu či východu
slunce.
OHŇOSTROJ* (
)
Toto nastavení vyberte při nahrávání
oslnivých ohňostrojů.
KRAJINA* (
 Poznámky
)
Toto nastavení vyberte, chcete-li ostře
snímat vzdálené objekty. Toto nastavení
také zabrání tomu, aby videokamera
zaostřila na okenní sklo nebo kovové
pletivo při nahrávání objektů, které jsou
za oknem.
Nastavíte-li
[VÝBĚR SCÉNY], bude nastavení
[VYVÁŽ.BÍLÉ] zrušeno.
I když nastavíte [PORTRÉT V SOUMR] a
(Statický obraz), změní
svítí indikátor
se nastavení na [AUTO], jakmile se rozsvítí
(Pohyblivý obraz).
indikátor
VYVÁŽ.BÍLÉ (Vyvážení bílé)
PORTRÉT (
Vyvážení barev můžete upravit podle typu
osvětlení nahrávaného prostředí.
)
Toto nastavení vyberte, chcete-li
změkčením pozadí zvýraznit objekt v
popředí, například tvář nebo květiny.
AUTO
Vyvážení bílé je nastaveno automaticky.
VENKU (
)
Vyvážení bílé se nastaví tak, aby bylo
vhodné pro následující prostředí:
 Venku
BODOVÝ REFL.** (
)
pohledy, neonová světla a ohňostroje
nebo západ slunce
 Osvětlení denní bílou zářivkou
 Východ
UVNITŘ ()
Vyvážení bílé se nastaví tak, aby bylo
vhodné pro následující prostředí:
 Uvnitř
 Scény
PLÁŽ** (
)
Toto nastavení vyberte, chcete-li zachovat
živou modř oceánu nebo jezera.
SNÍH** (
)
Toto nastavení vyberte při nahrávání v
zasněžené krajině.
* Nastaveno pro zaostření na objekty umístěné
ve větší vzdálenosti.
**Nastaveno pro zaostření mimo objekty
umístěné v kratší vzdálenosti.
z večírku nebo studia, kde se světelné
podmínky rychle mění
 Osvětlení světly ve studiu nebo sodíkovými
lampami nebo barevnými žárovkami
1 STISKEM (
Nastavení videokamery
Toto nastavení vyberte, chcete-li zabránit
přílišné bělosti tváří postav, jež stojí v
silném světle.
 Noční
)
Vyvážení bílé bude upraveno podle
okolního světla.
Dotkněte se [1 STISKEM].
Zamiřte kameru na bílý objekt
(například list papíru) tak, aby
vyplňoval celý obraz a byl osvětlen
stejně jako nahrávaná scéna.
Dotkněte se [ ].
Symbol
rychle zabliká. Po
nastavení vyvážení bílé a uložení do
paměti indikátor přestane blikat.
 Poznámky
Funkci
[VYVÁŽ.BÍLÉ] nastavte na [AUTO]
nebo změřte vyvážení bílé pomocí funkce [1
STISKEM], nahráváte-li pod bílou nebo studeně
bílou zářivkou.
77
Vyberete-li
[1 STISKEM], zaměřujte bílý objekt,
.
pokud rychle bliká symbol
Pokud nelze změřit vyvážení bílé pomocí
funkce [1 STISKEM], bliká indikátor
pomalu.
Byla-li vybrána funkce [1 STISKEM] a indikátor
stále bliká i po dotyku
, nastavte
[VYVÁŽ.BÍLÉ] na [AUTO].
Vyberete-li funkci [VYVÁŽ.BÍLÉ], nastaví
se volba [VÝBĚR SCÉNY] automaticky na
hodnotu [AUTO].
 Tipy
Po výměně modulu akumulátoru nebo
přenesení videokamery zevnitř ven nebo
obráceně a při výběru nastavení [AUTO],
zaměřte videokameru nastavenou na [AUTO]
na dobu přibližně 10 sekund na bílý objekt v
blízkosti, čímž se upraví vyvážení barev.
Změníte-li nastavení [VÝBĚR SCÉNY]
nebo přejdete s videokamerou ven během
nastavování vyvážení bílé pomocí funkce
[1 STISKEM], musíte operaci [1 STISKEM]
opakovat.
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
Aktivujete-li funkci [COLOR SLOW
SHTR] na [ZAP], můžete nahrávat jasnější
barvy i na tmavých místech.
Na obrazovce se zobrazí .
Pro zrušení funkce [COLOR SLOW SHTR]
se dotkněte [VYP].
 Poznámky
Je-li
automatické zaostření obtížné, zaostřete
ručně ([OSTŘENÍ], str. 75).
Rychlost závěrky videokamery se mění podle
jasu, může tedy dojít ke zpomalení pohybu v
záběru.
SUPER NIGHTSHOT
Pokud nastavíte [SUPER NIGHTSHOT]
na [ZAP], je-li přepínač NIGHTSHOT
(str. 28) nastaven na ON, bude obraz
nahrán až s 16x větší citlivostí než při
použití funkce NightShot.
Na obrazovce se zobrazí
.
78
Pro zrušení funkce se dotkněte [VYP].
 Poznámky
Nepoužívejte
funkci [SUPER NIGHTSHOT]
na jasných místech. Mohlo by dojít k poškození
videokamery.
Nepřikrývejte infračervený zářič prsty ani
jinými objekty.
Sejměte předsádkové čočky (volitelné
příslušenství).
Je-li automatické zaostření obtížné, zaostřete
ručně ([OSTŘENÍ], str. 75).
Rychlost závěrky videokamery se mění podle
jasu, může tedy dojít ke zpomalení pohybu v
záběru.
PROLÍNAČKA
Přechody mezi jednotlivými scénami lze
oživit níže uvedenými efekty.
 Vyberte požadovaný efekt v režimu [PŘIP.]
(roztmívání) nebo [NAHR.] (stmívání), poté
.
se dotkněte
 Stiskněte START/STOP.
Indikátor stmívání/roztmívání přestane blikat
a po dokončení efektu zmizí z obrazovky.
Chcete-li prolínání zrušit, dotkněte se před
zahájením operace v kroku  tlačítka
[VYP].
Stisknete-li tlačítko START/STOP, efekt
se zruší.
Stmívání
BÍLÁ PROL.
ČERNÁ PROL.
Roztmívání
DIGIT.EFEKT (Digitální efekt)
Vyberete-li [STARÝ FILM], zobrazí se
symbol
a můžete k obrazům přidat efekt
starého filmu.
Pro zrušení funkce [DIGIT.EFEKT] se
dotkněte [VYP].
OBRAZ.EFEKT (Obrazový efekt)
Během nahrávání můžete obraz upravit
pomocí speciálních efektů. Zobrazí se .
VYP
Nepoužívá se funkce [OBRAZ.EFEKT].
SÉPIE
Obraz se zbarví do sépiového odstínu.
ČB
Obraz bude černobílý.
PASTEL
ZOOM MIKROFONU (Zoom
vestavěného mikrofonu)
Můžete vybrat zesílení mikrofonu pro
nahrávání zvuku.
Chcete-li nahrávat plný a bohatý zvuk v
koncertní síni atd., vyberte [NÍZKÁ].
NORMÁLNÍ
Nahrává zvuky z celého okolního prostoru
a upravuje jejich úroveň.
NÍZKÁ (
)
Nahrává věrně prostorový zvuk. Toto
nastavení se nehodí pro nahrávání
rozhovoru.
SAMOSPOUŠŤ
Nastavíte-li tuto volbu na [ZAP], zobrazí se
indikátor .
Stisknutím tlačítka PHOTO zahájíte
odpočítávání, statický obraz bude nahrán
přibližně za 10 sekund. Chcete-li zrušit
odpočítávání, dotkněte se [RESET].
Chcete-li zrušit nastavení samospouště,
vyberte [VYP].
 Tipy
Tyto operace můžete provádět také stisknutím
tlačítka PHOTO na dálkovém ovladači
(str. 105).
Nastavení videokamery
Obraz bude vypadat jako vybledlá
pastelová kresba.
REFER.ÚR.MIK (Referenční
úroveň mikrofonu)
Nastavíte-li [ZOOM MIKROFONU]
na [ZAP] ( ), budete při nahrávání
pohyblivého obrazu nahrávat směrový
zvuk, tak jak budete pohybovat páčkou
funkce zoom nebo tisknout tlačítka funkce
zoom na rámečku obrazovky LCD (výchozí
nastavení je [VYP]).
79
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů
Pokud se při použití videokamery setkáte
s jakýmikoli problémy, prostudujte si
následující tabulku, která vám pomůže
problém vyřešit. Pokud problém
přetrvává, vypněte videokameru, odpojte
zdroj napájení a obraťte se na zástupce
společnosti Sony.
Základní operace/režim Easy
Handycam/dálkový ovladač..................... 80
Akumulátor/Zdroje napájení................... 81
Obrazovka LCD......................................... 82
„Memory Stick PRO Duo“....................... 82
Nahrávání................................................... 83
Přehrávání.................................................. 85
Přehrávání obrazů uložených na kartě
„Memory Stick PRO Duo“ na jiných
zařízeních.................................................... 85
Úprava obrazů ve videokameře............... 86
Kopírování a připojení k jiným
zařízením.................................................... 86
Funkce, které nelze používat
současně...................................................... 86
Přečtěte si před odesláním videokamery do
opravy
Videokamera
může v závislosti na problému
vyžadovat inicializaci nebo výměnu současného
pevného disku videokamery. V takovém
případě budou data uložená na pevném disku
vymazána. Před odesláním videokamery
do opravy uložte data z interního pevného
disku (str. 38) na jiné (zálohovací) médium.
Neneseme odpovědnost za ztrátu dat na
pevném disku.
Během opravy můžeme z důvodu zjištění
příčiny problému ověřit minimální objem dat
uložených na pevném disku. Prodejce Sony však
vaše data nebude kopírovat ani uchovávat.
Základní operace/režim Easy
Handycam/dálkový ovladač
Videokameru nelze zapnout.
Připojte
80
nabitý modul akumulátoru k
videokameře (str. 13).
Zapojte zástrčku napájecího adaptéru do
síťové zásuvky (str. 13).
Umístěte
videokameru pevně do kolébky
Handycam Station (str. 13).
Videokamera nefunguje, ani když je
napájení zapnuté.
Po
zapnutí se videokamera připravuje k
činnosti po několik sekund. Nejedná se o
žádnou závadu.
Odpojte napájecí adaptér ze síťové zásuvky
nebo vyjměte modul akumulátoru, po
uplynutí 1 minuty modul akumulátoru
znovu připojte nebo znovu připojte
adaptér. Pokud videokamera stále
nefunguje správně, stiskněte špičatým
předmětem tlačítko RESET (str. 103).
(Stisknutím tlačítka RESET budou
vynulována všechna nastavení, včetně
nastavení hodin.)
Videokamera je velmi horká. Vypněte
videokameru a umístěte ji na chvíli na
chladné místo.
Videokamera je velmi chladná. Vypněte
videokameru a umístěte ji na teplé místo.
Chvíli tam videokameru ponechte a poté ji
zapněte.
Tlačítka nefungují.
V
režimu Easy Handycam nejsou k
dispozici tato tlačítka či funkce.
Tlačítko (protisvětlo) (str. 29)
Zoom při přehrávání (str. 35)
Zapnutí a vypnutí podsvícení panelu
LCD (stisknutí a podržení tlačítka DISP/
BATT INFO po dobu několika sekund)
(str. 19)
Tlačítko
(OPTION) se nezobrazuje.
V
režimu Easy Handycam není nabídka
OPTION MENU k dispozici.
Nastavení nabídky byla automaticky
změněna.
V
režimu Easy Handycam budou téměř
všechny položky nabídky automaticky
nastaveny do výchozího nastavení.
V režimu Easy Handycam jsou některé
položky nabídky nastaveny takto.
[REŽIM
NAHR.] : [SP]
KÓD] : [DATUM/ČAS]
Níže uvedené položky nabídky se vrátí
do výchozích nastavení, je-li přepínač
POWER nastaven na OFF (CHG) na dobu
delší než 12 hodin.
[REŽIM BLESKU]
[OSTŘENÍ]
[BOD.OSTŘENÍ]
[EXPOZICE]
[BOD.MĚŘENÍ]
[VÝBĚR SCÉNY]
[VYVÁŽ.BÍLÉ]
[REFER.ÚR.MIK]
[ZOOM MIKROFONU]
[SNÍMAČ PÁDU]
[COLOR SLOW SHTR]
[SUPER NIGHTSHOT]
[DATOVÝ
I když stisknete tlačítko EASY, nevrátí
se nastavení nabídky na výchozí
hodnoty automaticky.
V
To
se stává, pokud ponecháte videokameru
zapnutou po delší dobu. Nejedná se o
žádnou závadu.
Dodaný dálkový ovladač nefunguje.
Nastavte
[DÁLKOVÉ OVL.] na [ZAP]
(str. 71).
Vložte baterii do držáku tak, aby si
odpovídaly značky +/– (str. 105).
Odstraňte všechny překážky mezi
dálkovým ovladačem a senzorem
dálkového ovladače.
Držte senzor dálkového ovladače z dosahu
silných zdrojů světla, jako je přímé sluneční
záření nebo silné osvětlení. Jinak se může
stát, že ovladač nebude fungovat správně.
Jiné zařízení DVD při použití dodaného
dálkového ovladače nepracuje
správně.
Vyberte
pro zařízení DVD jiný režim
ovladače než DVD 2, příp. přikryjte senzor
zařízení DVD černým papírem.
Akumulátor/Zdroje napájení
Videokamera se náhle vypne.
Pokud
po dobu delší než 5 minut
videokameru nepoužijete, automaticky se
vypne (AUT.VYPN.). Změňte nastavení
funkce [AUT.VYPN.] (str. 71), nebo
zapněte znovu napájení, případně použijte
napájecí adaptér.
Napájení se automaticky vypne po uplynutí
doby režimu spánku nastavené ve volbě
[REŽIM RYCH.ZAP.]. V takovém případě
videokameru znovu zapněte.
Dobijte modul akumulátoru (str. 13).
Odstraňování problémů
režimu Easy Handycam odpovídá
nastavení následujících položek nabídky
nastavení před zapnutím režimu Easy
Handycam.
[Č.SOUBORU]
[HLASITOST]
[TYP TV]
[ZOBRAZENÍ
]
[ZVUKY]
[NASTAVIT
INDEX]
[NAST.HODIN]
[NAST.PÁSMA]
[LETNÍ ČAS]
[VÝBĚR ŠÍŘKY]
[
VELIK.OBR.]
[REŽIM DEMO]
[ČASOVÁNÍ]
[
NAST.JAZYKA]
[NAHRÁT ZVUK]
[NAS.MÉDIA - FILM]
[NAS.MÉDIA - FOTO]
[REŽIM BLESKU]
[REŽIM ZVUKU]
[PŘEDSÁDKA]
Videokamera se zahřívá.
Během dobíjení modulu akumulátoru
nesvítí indikátor /CHG (dobíjení).
Otočte
přepínačem POWER do polohy
OFF (CHG) (str. 13).
81
Připevněte
modul akumulátoru k
videokameře správně (str. 13).
Připojte napájecí kabel napevno do síťové
zásuvky.
Akumulátor je nabitý (str. 13).
Umístěte videokameru pevně do kolébky
Handycam Station (str. 13).
Indikátor /CHG (dobíjení) v průběhu
dobíjení modulu akumulátoru bliká.
Připevněte
modul akumulátoru k
videokameře správně (str. 13). Pokud
problém přetrvává, vytáhněte napájecí
adaptér ze síťové zásuvky a obraťte se
na zástupce společnosti Sony. Modul
akumulátoru může být poškozený.
Indikátor času zbývajícího do úplného
vybití akumulátoru neukazuje
správnou hodnotu.
Okolní
teplota je příliš vysoká nebo příliš
nízká. Nejedná se o žádnou závadu.
Modul akumulátoru není dostatečně
nabitý. Znovu plně dobijte akumulátor.
Pokud problém přetrvává, vyměňte modul
akumulátoru za nový (str. 13).
Uvedený čas nemusí být přesný, záleží na
způsobu používání.
Modul akumulátoru se rychle vybíjí.
Okolní
teplota je příliš vysoká nebo příliš
nízká. Nejedná se o žádnou závadu.
Modul akumulátoru není dostatečně
nabitý. Znovu plně dobijte akumulátor.
Pokud problém přetrvává, vyměňte modul
akumulátoru za nový (str. 13).
Obrazovka LCD
Položky nabídky jsou zobrazeny šedě.
V
aktuálním režimu nahrávání/přehrávání
nelze vybrat šedě zabarvené položky.
Některé funkce nelze aktivovat současně
(str. 86).
82
Na dotykovém panelu se nezobrazují
tlačítka.
Jemně
se dotkněte obrazovky LCD.
videokameře stiskněte tlačítko DISP/
BATT INFO (nebo na dálkovém ovladači
stiskněte tlačítko DISPLAY) (str. 19).
Na
Tlačítka na dotykovém panelu
nefungují správně nebo nefungují
vůbec.
Zkalibrujte
dotykový panel
([KALIBRACE]) (str. 99).
„Memory Stick PRO Duo“
Nelze používat funkce související s
kartou „Memory Stick PRO Duo“.
Používáte-li
kartu „Memory Stick
PRO Duo“ zformátovanou na počítači,
zformátujte ji znovu ve videokameře
(str. 54).
Nelze vymazat obrazy uložené na kartě
„Memory Stick PRO Duo“ nebo kartu
zformátovat.
Najednou
lze na obrazovce indexu obrazů
vymazat nejvýše 100 obrazů.
Nelze vymazat statické obrazy, pro něž byla
na jiném zařízení nastavena ochrana proti
zápisu.
Název datového souboru není uveden
správně nebo bliká.
Soubor
je poškozen.
nepodporuje daný formát
souboru (str. 95). Použijte podporovaný
formát souboru.
Videokamera
Nahrávání
Další podrobnosti viz „Memory Stick PRO
Duo“ (str. 82).
Po stisknutí START/STOP nebo PHOTO
se nenahrávají obrazy.
Zobrazí
Nelze nahrávat statický obraz.
Nelze
nahrávat statický obraz současně s
funkcemi:
[PLYN.POM.NAH]
[PROLÍNAČKA]
[DIGIT.EFEKT]
[OBRAZ.EFEKT]
Indikátor ACCESS stále svítí, i když
přestanete nahrávat.
Úhel
záběru se může lišit v závislosti na
stavu videokamery. Nejedná se o žádnou
závadu.
Blesk nefunguje.
Při
zachycování statických obrazů během
nahrávání pohyblivého obrazu nelze použít
blesk.
Blesk nelze použít ani v případě, že je
vybraný automatický blesk nebo
(automatická korekce červených očí):
NightShot
[SUPER NIGHTSHOT]
[SOUMRAK], [SVÍČKY], [VÝ./ZÁP.
SLUNCE], [OHŇOSTROJ], [KRAJINA],
[BODOVÝ REFL.], [PLÁŽ] nebo [SNÍH]
v [VÝBĚR SCÉNY]
[RUČNĚ] v [EXPOZICE]
[BOD.MĚŘENÍ]
Skutečná doba nahrávání pohyblivého
obrazu je kratší než odhadovaná
očekávaná doba pro nahrávání na
médium.
V
závislosti na podmínkách při nahrávání
může být doba nahrávání kratší, například
při nahrávání rychle se pohybujícího
objektu atd. (str. 59).
Nahrávání se zastaví.
Odstraňování problémů
se obrazovka pro přehrávání.
Přepněte videokameru do pohotovostního
režimu nahrávání (str. 26).
Záznamové médium je plné. Vymažte
nepotřebné obrazy (str. 39).
Celkový počet pohyblivých a statických
obrazů překračuje nahrávací kapacitu
média (str. 64, 94). Vymažte nepotřebné
obrazy (str. 39).
Je-li aktivována funkce [SNÍMAČ PÁDU]
(str. 72), nelze nahrávat obrazy.
Obrazy nelze nahrávat v režimu spánku.
Vypněte režim QUICK ON (str. 28).
Videokamera ukládá právě zaznamenaný
obraz na médium. V průběhu této doby
nemůžete nahrávat.
Videokamera je velmi horká. Vypněte
videokameru a umístěte ji na chvíli na
chladné místo.
Videokamera je velmi chladná. Vypněte
videokameru a umístěte ji na teplé místo.
Chvíli tam videokameru ponechte a poté ji
zapněte.
Úhel záběru vypadá odlišně.
Videokamera
je velmi horká. Vypněte
videokameru a umístěte ji na chvíli na
chladné místo.
Videokamera je velmi chladná. Vypněte
videokameru a umístěte ji na teplé místo.
Chvíli tam videokameru ponechte a poté ji
zapněte.
Při déle trvajících vibracích se může
nahrávání zastavit.
Videokamera
ukládá právě zaznamenaný
obraz na médium.
83
Mezi bodem, kde jste stiskli tlačítko
START/STOP, a bodem, kde se
nahrávaný pohyblivý obraz spustí
nebo zastaví, je určitý časový posun.
Mezi
okamžiky, kdy jste stiskli tlačítko
START/STOP, a kdy se nahrávaný obraz
spustí nebo zastaví, může být určitý časový
posun. Nejedná se o žádnou závadu.
Automatické ostření nefunguje.
Nastavte
[OSTŘENÍ] na [AUTO] (str. 75).
nahrávání nejsou pro použití
automatického ostření vhodné. Zaostřete
ručně (str. 75).
Podmínky
[STEADYSHOT] nefunguje.
[STEADYSHOT] na [ZAP]
(str. 60).
 Funkce [STEADYSHOT] nemusí být
schopna kompenzovat nadměrné otřesy.
Obraz je světlý a na obrazovce není
vidět snímaný záběr.
Nastavte
přepínač NIGHTSHOT do
polohy OFF (str. 28).
Obraz je tmavý a na obrazovce není
vidět snímaný záběr.
Zapněte
podsvícení stisknutím a
podržením tlačítka DISP/BATT INFO po
dobu několika sekund (str. 19).
V obraze se vyskytují vodorovné pruhy.
K
tomuto jevu dochází při nahrávání
obrazů pod zářivkou nebo sodíkovou či
rtuťovou výbojkou. Nejedná se o žádnou
závadu.
Nastavte
Předměty míhající se na obrazu velkou
rychlostí působí pokřiveně.
Tomuto
jevu se říká jev fokální roviny.
Nejedná se o žádnou závadu. Vzhledem ke
způsobu, jakým obrazové zařízení (snímač
CMOS) čte obrazový signál, předměty
pohybující se před objektivem velkou
rychlostí mohou vypadat pokřiveně v
závislosti na podmínkách nahrávání.
Na obrazovce se objeví drobné bílé,
červené, modré nebo zelené body.
Body
se objeví, nahráváte-li pomocí funkce
[SUPER NIGHTSHOT] nebo [COLOR
SLOW SHTR]. Nejedná se o žádnou
závadu.
Barvy obrazu se nezobrazují správně.
Nastavte
přepínač NIGHTSHOT do
polohy OFF (str. 28).
84
Při nahrávání obrazovky televizoru
nebo počítače se objevují černé pruhy.
Nastavte
(str. 60).
[STEADYSHOT] na [VYP]
Funkci [SUPER NIGHTSHOT] nelze
použít.
Nastavte
přepínač NIGHTSHOT do
polohy ON.
[COLOR SLOW SHTR] nefunguje
správně.
Funkce
[COLOR SLOW SHTR] nemusí
fungovat správně v absolutní tmě. Použijte
NightShot nebo [SUPER NIGHTSHOT].
Nelze upravit nastavení [PODSVÍC.
LCD].
Nelze
upravit nastavení [PODSVÍC.LCD] v
těchto případech:
Panel LCD je zavřený a obrazovka LCD je
otočena směrem ven.
Videokamera je napájena z napájecího
adaptéru.
Přehrávání
Obrazy nelze přehrávat.
Nastavte
médium obrazu, který chcete
přehrát, dotykem (HOME) 
(SPRÁVA MÉDIA)  [NAS.MÉDIA
- FILM]/[NAS.MÉDIA - FOTO] (str. 20).
Statické obrazy nelze přehrávat.
Statické
obrazy nelze přehrávat, pokud jste
upravili soubory nebo složky na počítači.
(V takovém případě bliká název souboru.)
Nejedná se o žádnou závadu (str. 96).
Statické obrazy nahrané na jiném zařízení
nemusí být možné přehrávat nebo zobrazit
ve skutečné velikosti. Nejedná se o žádnou
závadu (str. 96).
Na obrazu na obrazovce [VISUAL
INDEX] se zobrazí symbol „ “.
Mohlo
Na obrazu na obrazovce [VISUAL
INDEX] se zobrazí symbol „ “.
Spusťte
funkci [OPRAVIT DATAB.O.]
(str. 56). Je-li indikátor stále zobrazen,
označte obraz označený
(str. 39).
Zvyšte
hlasitost (str. 32).
panel LCD zavřený, není slyšet žádný
zvuk. Otevřete panel LCD.
Při nahrávání zvuku pomocí funkce
[REFER.ÚR.MIK] (str. 79) nastavené na
hodnotu [NÍZKÁ], může být nahraný zvuk
příliš tichý.
Je-li spuštěna funkce [PLYN.POM.NAH],
nelze nahrávat zvuk během snímání (přibl.
3 sekundy).
Je-li
Zvuk z levého i pravého reproduktoru
nebude při přehrávání na počítačích či
jiných zařízeních vyvážený.
K
této situaci dochází, pokud je zvuk
nahrán jako 5,1kanálový prostorový a je
na počítači či jiném zařízení převeden
na 2kanálový (běžný stereofonní zvuk)
(str. 27). Nejedná se o žádnou závadu.
Při přehrávání na 2kanálových
stereofonních zařízeních změňte typ
konverze zvuku (tzv. typ downmix).
Podrobnosti najdete v návodu k použití,
jenž je dodáván se zařízením pro
přehrávání.
Při vytváření disku pomocí dodaného
softwaru „Picture Motion Browser“ změňte
zvuk na 2kanálový.
Zvuk nahrávejte pomocí volby [ŘEŽIM
ZVUKU] nastavené na [2ch STEREO]
(str. 59).
Odstraňování problémů
dojít k selhání načítání dat. Správná
indikace se může zobrazit po vypnutí a
opětovném zapnutí videokamery, příp.
po opakovaném vyjmutí a vložení karty
„Memory Stick PRO Duo“.
Tento symbol se může zobrazit u statických
obrazů nahraných na jiných zařízeních,
upravených na počítači atd.
Mohlo dojít k odpojení napájecího
adaptéru nebo modulu akumulátoru od
videokamery ve chvíli, kdy bezprostředně
po dokončení nahrávání blikal indikátor
ACCESS. Mohlo tedy dojít k poškození
obrazových dat a k zobrazení indikátoru
.
Není slyšet žádný nebo jen velmi tichý
zvuk.
Přehrávání obrazů uložených na kartě
„Memory Stick PRO Duo“ na jiných
zařízeních
Obrazy nelze přehrávat, příp. není
rozpoznána karta „Memory Stick PRO
Duo“.
Zařízení
nemusí podporovat kartu
„Memory Stick PRO Duo“.
85
Úprava obrazů ve videokameře
Nelze provádět úpravy.
Nejsou
Úpravy
nahrány žádné obrazy.
nelze provádět kvůli stavu obrazu.
Nelze přidat pohyblivé obrazy do
seznamu pro přehrávání.
Médium
je plné nebo počet přidaných
pohyblivých obrazů přesáhl 99. Vymažte
nepotřebné pohyblivé obrazy (str. 47).
Do seznamu pro přehrávání nelze přidávat
statické obrazy.
Pohyblivý obraz nelze rozdělit.
Pohyblivý
rozdělení.
obraz je příliš krátký na
Pomocí propojovacího kabelu A/V
nelze správně provádět kopírování.
Propojovací
kabel A/V není připojen
správně. Zkontrolujte, zda je před
zahájením kopírování záznamu z
videokamery připojen propojovací kabel
A/V do správného konektoru, tj. vstupního
konektoru druhého zařízení (str. 48).
Funkce, které nelze používat
současně
V níže uvedeném seznamu jsou uvedeny
příklady kombinací funkcí a položek
nabídky, které nelze použít.
Nelze použít
Kvůli těmto nastavením
Protisvětlo
[OHŇOSTROJ] v
nabídce [VÝBĚR
SCÉNY], [RUČNĚ] v
nabídce [EXPOZICE],
[BOD.MĚŘENÍ]
[STARÝ FILM]
[SUPER
NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW
SHTR], [DIGIT.
EFEKT], [VÝBĚR
SCÉNY], [PLYN.
POM.NAH],
[PROLÍNAČKA]
[VÝBĚR SCÉNY]
[VÝBĚR SCÉNY]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW
SHTR], [STARÝ
FILM], [TELE
MACRO],
[PROLÍNAČKA]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
Pohyblivý
obraz, pro který byla na jiném
zařízení nastavena ochrana, nelze rozdělit.
Nelze zachytit statický obraz z
pohyblivého obrazu.
Médium,
na nějž chcete uložit statický
obraz, je plné.
[VÝBĚR ŠÍŘKY]
[AUT.POM.
ZÁVĚR.]
Kopírování a připojení k jiným
zařízením
Není slyšet zvuk.
Připojíte-li
zařízení pouze přes zdířku
S VIDEO, bude chybět zvukový výstup.
Připojte také bílý a červený konektor
propojovacího kabelu A/V (str. 36).
Poměr stran přehrávaného obrazu není
při připojení videokamery k televizoru
správný.
Nastavte
(str. 36).
[BOD.OSTŘENÍ]
[TELE MACRO]
[EXPOZICE]
[BOD.MĚŘENÍ]
[VÝBĚR SCÉNY]
[TYP TV] podle televizoru
[VYVÁŽ.BÍLÉ]
86
Nelze použít
Kvůli těmto nastavením
[1 STISKEM] v
nabídce [VYVÁŽ.
BÍLÉ]
[COLOR SLOW
SHTR]
[PLYN.POM.NAH]
[SUPER
NIGHTSHOT]
[PROLÍNAČKA]
[DIGIT.EFEKT]
[STARÝ FILM]
[REFER.ÚR.MIK]
Odstraňování problémů
[OBRAZ.EFEKT]
[DETEKCE
TVÁŘE]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT],
[DIGIT.EFEKT],
[VÝBĚR SCÉNY],
[PROLÍNAČKA]
[DIGIT.EFEKT],
[PROLÍNAČKA]
[DIGIT.
EFEKT], [SUPER
NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW
SHTR], [SVÍČKY]/
[OHŇOSTROJ] v
[VÝBĚR SCÉNY]
[SUPER
NIGHTSHOT],
[COLOR
SLOW SHTR],
[PROLÍNAČKA]
[VÝBĚR SCÉNY],
[OBRAZ.EFEKT]
[STARÝ FILM]
NightShot, [PLYN.
POM.NAH], [DIGIT.
ZOOM], [OSTŘENÍ],
[BOD.OSTŘENÍ],
[EXPOZICE],
[BOD.MĚŘENÍ],
[SOUMRAK],
[PORTRÉT V
SOUMR], [SVÍČKY],
[VÝ./ZÁP.SLUNCE],
[OHŇOSTROJ],
[KRAJINA],
[BODOVÝ REFL.],
[PLÁŽ], [SNÍH],
[VYVÁŽ.BÍLÉ],
[COLOR SLOW
SHTR], [SUPER
NIGHTSHOT],
[DIGIT.EFEKT],
[OBRAZ.EFEKT]
[ZOOM
MIKROFONU]
87
Výstražné indikátory a zprávy
Zobrazení výsledků vnitřní kontroly/
Výstražné indikátory
Objeví-li se indikátory na obrazovce LCD,
ověřte následující.
Pokud problém přetrvává i poté, co jste se
opakovaně pokoušeli ho vyřešit, obraťte
se na prodejce Sony nebo na autorizované
servisní středisko Sony.
C:04:00
C:(nebo E:) : (Zobrazení
výsledků vnitřní kontroly)
C:04:
Modul
akumulátoru není typu
„InfoLITHIUM“ (řada H). Použijte modul
akumulátoru „InfoLITHIUM“ (řada H)
(str. 96).
Připojte pevně konektor napájecího kabelu
napájecího adaptéru do zdířky DC IN
na kolébce Handycam Station nebo na
videokameře (str. 13).
C:13: / C:32:
Odpojte
zdroj napájení. Znovu jej připojte
a zkuste videokameru použít.
Znovu zapněte videokameru.
E:20: / E:31: / E:61: /
E:62: / E:91: / E:94:
Vyskytla
se závada, kterou nemůžete
opravit. Obraťte se na prodejce společnosti
Sony nebo autorizované servisní středisko
společnosti Sony. Sdělte jim 5místný kód
začínající „E“.
(Výstražný indikátor pevného disku
videokamery)*
Indikátor bliká rychle
Mohla
se vyskytnout chyba týkající se
pevného disku ve videokameře.
(Výstražný indikátor pevného disku
videokamery)*
Indikátor bliká rychle
Pevný
disk ve videokameře je zcela
zaplněn.
Mohla se vyskytnout chyba týkající se
pevného disku ve videokameře.
 (Upozornění na nízkou zbývající
kapacitu akumulátoru)
Indikátor bliká pomalu
Modul
akumulátoru je téměř vybitý.
závislosti na provozních či okolních
podmínkách nebo na stavu akumulátoru,
může indikátor  blikat, a to i v případě,
že zbývá ještě 20 minut do úplného vybití.
V
(Výstražný indikátor vysoké teploty)
Indikátor bliká pomalu
Teplota
videokamery stoupá. Vypněte
videokameru a umístěte ji na chvíli na
chladné místo.
Indikátor bliká rychle*
Videokamera
je velmi horká. Vypněte
videokameru a umístěte ji na chvíli na
chladné místo.
(Výstražný indikátor nízké teploty)*
Indikátor bliká rychle
Videokamera
101-0001 (Výstražný indikátor týkající
se souborů)
Indikátor bliká pomalu
Soubor
Soubor
88
je poškozen.
je nečitelný.
videokameru.
je velmi chladná. Zahřejte
(Výstražný indikátor vztahující se ke
kartě „Memory Stick PRO Duo“)
Indikátor bliká pomalu
Již
nezbývá žádný volný prostor pro
nahrávání obrazů. Typy karet „Memory
Stick“, jež lze použít ve videokameře, viz
str. 2.
Není vložena karta „Memory Stick PRO
Duo“ (str. 21).
Indikátor bliká rychle
Není
dostatek volného místa pro nahrávání
obrazů. Vymažte nepotřebné obrazy nebo
uložte obrazy na jiné médium a zformátujte
kartu „Memory Stick PRO Duo“ (str. 38,
39, 54).
Soubor databáze obrazů je poškozen
(str. 56).
(Výstražné indikátory formátování
karty „Memory Stick PRO Duo“)*
Karta
(Výstražný indikátor
nekompatibility karty „Memory Stick
Duo“)*
Je
vložena nekompatibilní karta „Memory
Stick Duo“ (str. 95).
 (Výstražný indikátor ochrany
karty „Memory Stick PRO Duo“ proti
zápisu)*
Přístup
ke kartě „Memory Stick PRO Duo“
byl omezen na jiném zařízení.
Množství
světla není dostatečné, může
proto dojít k rozostření obrazu pohybem
videokamery. Použijte blesk.
Videokamera není stabilní, takže se obraz
může rozmazat. Držte videokameru při
natáčení pevně oběma rukama. Indikátor
varování proti otřesům kamery však
nezmizí.
(Výstražný indikátor týkající se
snímače zrychlení)
Je
aktivována funkce snímače zrychlení
(str. 72) a zaznamenala upuštění
videokamery.
Videokamera z toho důvodu vykoná kroky
k ochraně pevného disku.
Výsledkem může být zastavení nahrávání/
přehrávání.
Funkce snímače zrychlení nezaručuje
ochranu pevného disku ve všech možných
situacích. Používejte videokameru ve
stabilních podmínkách.
(Výstražný indikátor týkající se
nahrávání statických obrazů)
Médium
je plné.
obrazy nelze nahrávat během
zpracování. Chvíli počkejte, poté zahajte
nahrávání.
Statické
Odstraňování problémů
„Memory Stick PRO Duo“ je
poškozena.
Karta „Memory Stick PRO Duo“ není
správně zformátována (str. 54, 95).
(Výstražný indikátor týkající se
otřesů videokamery)
* Zobrazení výstražného indikátoru na
obrazovce je doprovázeno zvukovým signálem
(str. 68).
(Výstražný indikátor týkající se
blesku)
Indikátor bliká rychle
Došlo
k závadě blesku.
89
Popis varovných zpráv
Pokud se na obrazovce zobrazí některá
zpráva, postupujte podle uvedených
pokynů.
 Média
Chyba formátování disku HDD.
Pevný
disk ve videokameře je nastaven
odlišně od výchozího formátu. Spuštění
[FORMÁT.MÉDIUM] (str. 54) může
umožnit používání videokamery. Tento
postup vymaže všechna data na pevném
disku.
Chyba dat.
Vyskytla
se chyba při čtení nebo zápisu na
pevný disk ve videokameře. To se může
stát, pokud je videokamera vystavena
nárazům.
Soubor databáze obrazů je poškozen.
Chcete vytvořit nový?
Soubor
databáze obrazů je poškozen.
Dotknete-li se [ANO], vytvoří se nový
soubor správy obrazů. Dříve nahrané
obrazy na médiu nelze přehrávat (soubory
obrazů nejsou poškozeny). Pokud
provedete operaci [OPRAVIT DATAB.
O.], pravděpodobně umožníte opětovné
přehrávání starších záznamů. Pokud toto
řešení nefunguje, zkopírujte obrazy pomocí
dodaného softwaru.
Došlo k přetečení vyrovnávací paměti
Nelze
nahrávat, protože snímač zrychlení
opakovaně zaznamenal pád videokamery.
V případě, že přetrvává nebezpečí pádu
videokamery, nastavte [SNÍMAČ PÁDU]
na [VYP] a nahrávání obrazu by mělo být
opět možné (str. 72).
Probíhá obnova dat.
Pokud
90
nebyl zápis dat proveden správně,
pokusí se videokamera automaticky o
obnovu dat.
Nelze obnovit data.
Zápis
dat na médium videokamery se
nezdařil. Snaha o záchranu dat nebyla
úspěšná.
Vložte kartu Memory Stick znovu.
Několikrát
znovu vložte kartu „Memory
Stick PRO Duo“. Pokud i poté indikátor
bliká, může být karta „Memory Stick PRO
Duo“ poškozená. Zkuste použít jinou kartu
„Memory Stick PRO Duo“.
Tato karta Memory Stick není
správně naformátována.
V
případě potřeby zformátujte kartu
„Memory Stick PRO Duo“ ve videokameře
(str. 54).
Dosažen max.počet složek na kartě
Memory Stick.
Nelze
vytvořit více složek než 999MSDCF.
Pomocí videokamery nelze vytvářet ani
mazat složky.
Budete muset kartu „Memory Stick PRO
Duo“ zformátovat (str. 54), nebo složky
vymazat pomocí počítače.
Nelze uložit fotografii.
Při
použití funkce Dual Rec nevyjímejte
kartu „Memory Stick PRO Duo“ z
videokamery, dokud není nahrávání
pohyblivého obrazu dokončeno a statické
obrazy nejsou uloženy na kartě (str. 28).
S touto kartou Memory Stick nebude
pravděpodobně možné nahrávat nebo
přehrávat filmy.
Použijte
kartu „Memory Stick“
doporučenou pro vaši videokameru.
S touto kartou Memory Stick
pravděpodobně nelze správně
nahrávat a přehrávat obrazy.
Karta
„Memory Stick PRO Duo“
nefunguje. Vložte kartu „Memory Stick
PRO Duo“ znovu.
Nevyjímejte kartu Memory Stick
během zápisu.
Vložte
kartu „Memory Stick PRO Duo“
znovu a postupujte podle pokynů na
obrazovce LCD.
 Tiskárna kompatibilní se standardem
PictBridge
Nepřipojeno k tiskárně kompatibilní s
PictBridge.
Vypněte
tiskárnu a znovu ji zapněte, poté
odpojte kabel USB (je součástí dodávky) a
znovu jej připojte.
Nelze tisknout. Zkontrolujte tiskárnu.
tiskárnu a znovu ji zapněte, poté
odpojte kabel USB (je součástí dodávky) a
znovu jej připojte.
 Další
Další výběr není možný.
Odstraňování problémů
Vypněte
Můžete
vybrat pouze 100 obrazů najednou
pro:
kopírování pohyblivých obrazů
kopírování statických obrazů
mazání obrazů
tisk statických obrazů
Data jsou cháněna.
Pokusili
jste se vymazat data chráněná na
jiném zařízení. Uvolněte ochranu dat na
zařízení použitém pro ochranu dat.
91
Doplňující informace
Použití videokamery v zahraničí
Zdroje napájení
Videokameru napájenou pomocí síťového
adaptéru můžete použít v jakékoli zemi/
oblasti, kde se používá střídavý proud v
rozmezí 100 až 240 V, 50/60 Hz.
Barevné televizní systémy
Videokamera používá systém PAL. Pokud
chcete přehrát nahrávku na obrazovce
televizoru, musíte použít televizor se
systémem PAL a se vstupní zdířkou
AUDIO/VIDEO.
Systém
PAL
PAL-M
PAL-N
NTSC
SECAM
92
Používá se v zemích
Austrálie, Belgie, Česká
republika, Čína, Dánsko,
Finsko, Holandsko, Hongkong,
Itálie, Kuvajt, Maďarsko,
Malajsie, Německo, Norsko,
Nový Zéland, Polsko,
Portugalsko, Rakousko,
Singapur, Slovenská republika,
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko,
Thajsko, Velká Británie atd.
Brazílie
Argentina, Paraguay, Uruguay.
Bahamy, Bolívie, Ekvádor,
Filipíny, Guyana, Chile,
Jamajka, Japonsko, Kanada,
Kolumbie, Korea, Mexiko, Peru,
Střední Amerika, Surinam,
Tchaj-wan, USA, Venezuela atd.
Bulharsko, Francie, Guyana,
Írán, Irák, Monako, Rusko,
Ukrajina atd.
Nastavení místního času
Používáte-li videokameru v zahraničí, můžete hodiny snadno nastavit na místní čas zadáním
časového rozdílu. Dotkněte se (HOME) 
(NASTAVENÍ)  [NAST.HOD/ JAZ]
 [NAST.PÁSMA] a [LETNÍ ČAS] (str. 17).
Časový rozdíl v jednotlivých zemích
Nastavení oblasti
Časová pásma
Nastavení oblasti
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
+09:00
+09:30
+10:00
Lisabon, Londýn
Berlín, Paříž
Helsinky, Cairo, Istanbul
Moskva, Nairobi
Teherán
Abu Dhabi, Baku
Kábul
Karáčí, Islámábád
Kalkata, Nové Dillí
Almaty, Dháka
Rangoon
Bangkok, Jakarta
Hong-Kong, Singapur, Peking
Soul, Tokio
Adelaide, Darwin
Melbourne, Sydney
+11:00
+12:00
–12:00
–11:00
–10:00
–09:00
–08:00
–07:00
–06:00
–05:00
–04:00
–03:30
–03:00
–02:00
–01:00
Šalamounovy ostrovy
Fiji, Wellington
Eniwetok, Kwajalein
Samoa
Havaj
Aljaška
Los Angeles, Tijuana
Denver, Arizona
Chicago, Mexico City
New York, Bogota
Santiago
St.John’s
Brasilia, Montevideo
Fernando de Noronha
Azorské ostrovy, Kapverdy
Doplňující informace
Časová pásma
93
Struktura souborů/adresářů na pevném disku
videokamery a na kartě „Memory Stick PRO Duo“
Struktura souborů/adresářů je zobrazena níže. Pro nahrávání/přehrávání obrazů na
videokameře není potřeba znát strukturu souborů a adresářů. Chcete-li prohlížet statické
nebo pohyblivé obrazy, připojte videokameru k počítači, viz „PMB Guide“, poté použijte
dodanou aplikaci.
* Pouze pro pevný disk
94
Soubory správy obrazů
Vymažete-li tyto soubory, nebude
možné správně nahrávat/přehrávat
obrazy. Soubory jsou označeny jako
skryté a při běžném nastavení se
nezobrazují.
Soubory pohyblivých obrazů
(soubory MPEG2)
Soubory mají příponu „.MPG“.
Maximální velikost je 2 GB. Překročíli velikost souboru 2 GB, soubor se
rozdělí.
Čísla souborů se budou automaticky
řadit vzestupně.
Překročí-li počet souborů 9 999, vytvoří
se další složka, do které se budou
nahrávat nové soubory pohyblivých
obrazů.
Názvy složek se řadí vzestupně:
[101PNV01]  [102PNV01]
Soubory statických obrazů (soubory
JPEG)
Soubory mají příponu „.JPG“. Čísla
souborů se budou automaticky řadit
vzestupně. Překročí-li počet souborů
9 999, vytvoří se další složka, do které se
budou ukládat nové obrazové soubory.
Názvy složek se řadí vzestupně:
[101MSDCF]  [102MSDCF]
(HOME)  (DALŠÍ)
[PŘIPOJIT USB]  [ PŘIPOJIT USB]/
[ PŘIPOJIT USB] můžete získat přístup k
médiu z počítače přes připojení USB.
Neupravujte soubory nebo složky ve
videokameře pomocí počítače jinak než pomocí
dodané počítačové aplikace. Obrazový soubor
se může poškodit nebo jej nemusí být možné
přehrát.
Správnou činnost nelze zaručit, pokud
provedete výše uvedenou operaci jinak než
pomocí dodané počítačové aplikace.
Neformátujte médium videokamery pomocí
počítače. Videokamera nemusí pracovat
správně.
Nekopírujte soubory z počítače na pevný disk
videokamery. Operace není zaručena.
Ukazuje-li počet složek 999 a překročí-li
počet souborů 9 999, nahrávání nemusí
být umožněno. V tomto případě proveďte
[FORMÁT.MÉDIUM] (str. 54).
Dotykem
Pouze pro modely DCR-SR210E:
Nelze
importovat data na médium ve
videokameře z počítače.
Údržba a bezpečnostní opatření
Informace týkající se karty „Memory
Stick“
Karta „Memory Stick“ je kompaktní
přenositelné IC záznamové médium s
velkou kapacitou dat.
Nelze však zaručit správnou funkci
všech typů karet „Memory Stick“ ve vaší
videokameře. (Více podrobností najdete v
níže uvedeném seznamu.)
Typy karet „Memory Stick“
„Memory Stick Duo“
(s MagicGate)
„Memory Stick PRO Duo“
Nahrávání/
přehrávání


„Memory Stick PRO-HG Duo“ *
* Tento produkt nepodporuje 8bitový paralelní
datový přenos, ale podporuje 4bitový paralelní
datový přenos stejně jako karta „Memory Stick
PRO Duo“.
Tento
psaní na plochu pro poznámky na kartě
„Memory Stick PRO Duo“ příliš netlačte.
Na kartu „Memory Stick PRO Duo“ ani na
adaptér Memory Stick Duo nelepte nálepky ani
nic podobného.
Kartu „Memory Stick PRO Duo“ přenášejte i
skladujte uloženou v pouzdře.
Nedotýkejte se jí a dbejte na to, aby se kontakty
nedostaly do styku s kovovými předměty.
Nevystavujte kartu „Memory Stick PRO Duo“
silným otřesům, neházejte s ní a neohýbejte ji.
Nepokoušejte se kartu „Memory Stick PRO
Duo“ rozebírat ani upravovat.
Nevystavujte kartu „Memory Stick PRO Duo“
vlhkosti.
Média „Memory Stick PRO Duo“ uchovávejte
mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí spolknutí.
Do slotu Memory Stick PRO Duo nevkládejte
nic jiného než kartu „Memory Stick Duo“.
Mohlo by dojít k poškození videokamery.
Kartu „Memory Stick PRO Duo“ nepoužívejte
ani neukládejte na těchto místech.
 Na místech vystavených velmi vysokým
teplotám, např. v automobilu zaparkovaném
v létě na slunci.
 Na místech vystavených přímému
slunečnímu svitu.
 Na místech s velmi vysokou vlhkostí nebo na
místech vystavených působení korozivních
plynů.
 Adaptér Memory Stick Duo
Při
použití karty „Memory Stick PRO Duo“ se
zařízením kompatibilním s kartou „Memory
Stick“ nezapomeňte vložit kartu „Memory Stick
PRO Duo“ do adaptéru Memory Stick Duo.
Při vložení karty „Memory Stick PRO Duo“
do adaptéru Memory Stick Duo zkontrolujte,
zda je karta „Memory Stick PRO Duo“ vložena
správným směrem, poté ji zasuňte nadoraz.
Snažíte-li se zasunout kartu „Memory Stick
PRO Duo“ do adaptéru Memory Stick Duo
chybným směrem, příp. není-li karta zasunuta
nadoraz, může dojít k poškození videokamery.
Adaptér Memory Stick Duo nevkládejte bez
karty „Memory Stick PRO Duo“. Mohlo by
dojít k poškození přístroje.
Doplňující informace
produkt nemůže nahrávat nebo
přehrávat data využívající technologii
„MagicGate“. „MagicGate“ je technologie na
ochranu autorských práv, která zaznamenává a
přenáší obsah v šifrovaném formátu.
Tento produkt je kompatibilní s kartou
„Memory Stick Micro“ („M2“). „M2“ je
zkratkou pro kartu „Memory Stick Micro“.
U karty „Memory Stick PRO Duo“
zformátované na počítači (Windows
OS/Mac OS) není zaručena kompatibilita s
videokamerou.
Rychlost čtení a zápisu dat se může pro
jednotlivé kombinace karty „Memory Stick
PRO Duo“ a zařízení kompatibilního s kartou
„Memory Stick“ lišit.
Poškození nebo ztrátu dat nelze nahradit a
může se objevit v následujících případech:
 Vysunete-li kartu „Memory Stick PRO Duo“,
vypnete napájení videokamery nebo vyjmete
modul akumulátoru, zatímco videokamera
čte nebo zapisuje obrazové soubory na
kartu „Memory Stick PRO Duo“ (indikátor
ACCESS svítí nebo bliká).
 Používáte-li kartu „Memory Stick PRO Duo“
blízko magnetů nebo magnetického pole.
Důležitá data by měla být zálohována na pevný
disk počítače.
Při
95
 Na kartě „Memory Stick PRO Duo“
Maximální
kapacita paměti karty „Memory
Stick PRO Duo“, kterou lze ve videokameře
použít, je 8 GB.
Poznámky k použití karty „Memory Stick
Micro“
Chcete-li
použít kartu „Memory Stick Micro“
ve videokameře, musíte ji vložit do adaptéru
Duo M2.
Vložte kartu „Memory Stick Micro“ do
adaptéru Duo M2 a poté vložte adaptér do slotu
Memory Stick Duo. Vložíte-li kartu „Memory
Stick Micro“ do videokamery bez použití
adaptéru Duo M2, mohou nastat problémy při
vyjímání karty z videokamery.
Neponechávejte kartu „Memory Stick Micro“
v dosahu malých dětí. Mohou ji náhodně
spolknout.
Kompatibilita obrazových dat
Obrazová
data na kartě „Memory Stick PRO
Duo“ obsahující obrazy uložené videokamerou
jsou kompatibilní se standardem „Design
rule for Camera File system“ definovaným
organizací JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association).
Pomocí této videokamery nelze přehrávat
statické obrazy nahrané na jiných zařízeních
(DCR-TRV900E nebo DSC-D700/D770), která
nejsou kompatibilní s tímto univerzálním
standardem. (Tyto modely nejsou v některých
oblastech na trhu.)
Nelze-li ve videokameře používat kartu
„Memory Stick PRO Duo“, která byla použita v
jiném zařízení, zformátujte tuto kartu pomocí
videokamery (str. 54). Formátováním se však
vymažou veškeré informace uložené na kartě
„Memory Stick PRO Duo“.
V následujících případech se může stát, že vaše
videokamera nebude schopna obraz přehrát:
 Při přehrávání obrazových dat upravených v
počítači.
 Při přehrávání obrazových dat nahraných na
jiných zařízeních.
96
Informace týkající se modulu
akumulátoru „InfoLITHIUM“
Videokamera funguje pouze s modulem
akumulátoru „InfoLITHIUM“ (série H).
Moduly akumulátoru „InfoLITHIUM“
série H jsou označeny symbolem
.
Co je modul akumulátoru „InfoLITHIUM“?
Modul akumulátoru „InfoLITHIUM“
je sada lithium-iontových článků, která
umožňuje přenos informací týkajících se
pracovních podmínek mezi videokamerou
a napájecím adaptérem/nabíječkou (není
součástí dodávky).
Modul akumulátoru „InfoLITHIUM“
vypočítá spotřebu energie v závislosti
na provozních podmínkách a zobrazí v
minutách čas zbývající do úplného vybití
akumulátoru.
Nabíjení modulu akumulátoru
Před
použitím videokamery zkontrolujte, že je
modul akumulátoru nabitý.
Doporučujeme dobíjet modul akumulátoru
při teplotě v rozmezí 10 °C až 30 °C, dokud
nezhasne indikátor /CHG (dobíjení). Pokud
budete akumulátor dobíjet v prostředí s jinou
než uvedenou teplotou, je možné, že modul
akumulátoru nebude dobitý úplně.
Po dokončení dobíjení odpojte kabel ze
zdířky DC IN na kolébce Handycam Station
nebo na videokameře a poté vyjměte modul
akumulátoru.
Efektivní používání modulu akumulátoru
Výkonnost
modulu akumulátoru se snižuje,
je-li okolní teplota nižší než 10 °C, provozní
doba použití modulu akumulátoru se v tomto
případě zkrátí. Chcete-li prodloužit provozní
dobu použití modulu akumulátoru, postupujte
takto.
 Zahřejte modul akumulátoru v kapse a vložte
jej do videokamery až v okamžiku, kdy chcete
nahrávat
 Použijte modul akumulátoru s větší
kapacitou: NP-FH70/FH100 (volitelné
příslušenství)
Při
častém používání obrazovky LCD nebo při
častém přehrávání nebo rychlém převíjení se
modul akumulátoru vybíjí rychleji.
Doporučuje se používání modulu akumulátoru
s velkou kapacitou: NP-FH70/FH100 (volitelné
příslušenství).
Pokud nenahráváte nebo nepřehráváte,
zkontrolujte, zda je přepínač POWER nastaven
do polohy OFF (CHG). Modul akumulátoru
se také vybíjí, pokud se videokamera nachází
v pohotovostním režimu nahrávání nebo v
režimu pozastavení přehrávání.
Mějte k dispozici náhradní modul akumulátoru,
který vystačí na dobu dvakrát až třikrát delší,
než je zamýšlená doba nahrávání, a před
vlastním nahráváním vždy pořiďte zkušební
nahrávku.
Chraňte modul akumulátoru před působením
vlhkosti. Modul akumulátoru není odolný vůči
vodě.
Chcete-li
Indikátor času zbývajícího do úplného vybití
akumulátoru
Videokameru
Pokud
Skladování modulu akumulátoru
Pokud
nebyl modul akumulátoru delší dobu
používán, je třeba jej plně dobít a použít jej ve
videokameře alespoň jednou ročně, jinak nelze
zaručit jeho správnou funkci. Vyjměte modul
akumulátoru z videokamery a uložte jej na
suchém a chladném místě.
Životnost akumulátoru
Kapacita
akumulátoru s dobou používání
postupně klesá. Pokud se čas zbývající do
úplného vybití akumulátoru výrazně sníží,
pravděpodobně bylo dosaženo konce životnosti
modulu akumulátoru.
Životnost akumulátoru je závislá na provozních
podmínkách a na způsobu skladování.
Manipulace s videokamerou
Použití a péče
ani příslušenství nepoužívejte ani
neukládejte na těchto místech:
 V nadměrném horku, zimě či vlhkosti. Nikdy
je nevystavujte teplotám nad 60 °C , například
na přímém slunečním světle, u topidel nebo
v automobilu zaparkovaném na slunci. Může
dojít k jejich poškození nebo se mohou
zdeformovat.
 V blízkosti silného magnetického pole ani
pod vlivem mechanických vibrací. Mohlo by
dojít k poškození videokamery.
 Blízko silných rádiových vln nebo radiace.
Videokamera by mohla špatně nahrávat.
 Blízko přijímačů AM a videozařízení. Může
dojít k rušení.
 Na písečné pláži nebo v prachu. Pokud se
do videokamery dostane písek, mohla by se
poškodit. V některých případech tuto závadu
již nebude možné opravit.
 Blízko oken nebo venku, kde mohou být
obrazovka LCD nebo objektiv vystaveny
přímému slunečnímu svitu. Poškozuje se tím
obrazovka LCD.
K napájení videokamery používejte pouze
stejnosměrný proud 6,8/7,2 V (modul
akumulátoru) nebo stejnosměrný proud 8,4 V
(napájecí adaptér).
Při napájení střídavým či stejnosměrným
proudem používejte doplňky doporučené v
tomto návodu.
Doplňující informace
se videokamera vypne, ačkoli podle
indikátoru času zbývajícího do úplného vybití
akumulátoru obsahuje modul akumulátoru ještě
dostatek energie, znovu modul akumulátoru
zcela dobijte. Zbývající čas akumulátoru se
bude zobrazovat správně. Pokud dlouhodobě
používáte videokameru v prostředí s vysokou
teplotou, pokud ponecháte delší dobu plně
nabitý modul akumulátoru bez použití nebo
pokud modul akumulátoru používáte velmi
často, nemusí se zobrazit správný údaj.
Zobrazený čas zbývající do úplného vybití
akumulátoru je pouze přibližný.
Značka  označující vybití akumulátoru bliká,
ačkoliv ještě zbývá přibližně 20 minut provozu,
záleží na provozních podmínkách a okolní
teplotě.
úplně vybít modul akumulátoru ve
(HOME) 
videokameře, dotkněte se
(NASTAVENÍ)  [OBECNÁ NASTAV.]
 [AUT.VYPN.]  [NIKDY] a ponechte
videokameru v pohotovostním režimu
nahrávání, dokud se nevypne (str. 71).
97
Nevystavujte
videokameru působení vody, např.
při dešti nebo u moře. Voda by mohla způsobit
poškození videokamery. V některých případech
tuto závadu již nebude možné opravit.
Dostane-li se dovnitř kamery nějaký předmět či
tekutina, odpojte kameru od zdroje napájení a
před dalším používáním ji nechte zkontrolovat
v odborném servisu Sony.
Vyvarujte se drsnému zacházení, rozebírání,
upravování, fyzickým otřesům nebo nárazům,
jako například tlučení, upuštění přístroje nebo
šlapání na něj. Zvláště opatrně zacházejte s
objektivem.
Když videokameru nepoužíváte, otočte
přepínačem POWER do polohy OFF (CHG).
Nepoužívejte videokameru, pokud je zabalena v
nějaké látce, např. v ručníku. Mohlo by dojít k
přehřátí videokamery.
Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku,
nikoliv za kabel.
Snažte se nepoškodit napájecí kabel , např.
položením těžkých předmětů na něj.
Udržujte kovové kontakty čisté.
Dálkový ovladač a knoflíkovou baterii
uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud dojde k
náhodnému spolknutí baterie, vyhledejte ihned
lékaře.
Při vytečení elektrolytu z akumulátoru
postupujte takto:
 Obraťte se na autorizovaný servis Sony.
 Důkladně umyjte veškerý elektrolyt, který se
mohl dostat do kontaktu s vaší pokožkou.
 Dostane-li se vám do očí, vypláchněte je
dostatečným množstvím vody a navštivte
lékaře.
 Nepoužíváte-li videokameru delší
dobu
Občas
ji zapněte a nechte zapnutou, např.
přibližně 3 minuty přehrávejte nebo nahrávejte
obrazy.
Před dlouhodobějším skladováním modul
akumulátoru vybijte.
Kondenzace vlhkosti
Přenesete-li videokameru přímo z
chladného místa do tepla, může dojít ke
kondenzaci vlhkosti uvnitř videokamery.
Mohlo by dojít k poškození videokamery.
98
 Pokud dojde ke kondenzaci vlhkosti
Ponechte videokameru vypnutou přibližně
po dobu 1 hodiny.
 Poznámka ke kondenzaci vlhkosti
Ke kondenzaci vlhkosti může dojít, pokud
přenesete videokameru z prostředí s
nízkou teplotou do prostředí s vysokou
teplotou (a naopak) nebo pokud použijete
videokameru ve vlhkém prostředí, např. v
následujících případech:
Přenesete
videokameru z lyžařské sjezdovky do
vytápěné místnosti.
Přenesete videokameru z klimatizovaného
automobilu nebo místnosti do prostředí s
vysokou teplotou.
Použijete videokameru po bouřce nebo dešti.
Použijete videokameru na horkém a vlhkém
místě.
 Opatření proti kondenzaci vlhkosti
Pokud přenesete videokameru z prostředí
s nízkou teplotou do prostředí s vysokou
teplotou, vložte ji do igelitového sáčku a
ten neprodyšně uzavřete. Sáček sejměte,
až se teplota uvnitř sáčku vyrovná teplotě
okolního prostředí (po uplynutí přibližně
1 hodiny).
Obrazovka LCD
Na
obrazovku LCD netlačte, mohla by se
poškodit.
Pokud videokameru používáte v chladném
prostředí, může se na obrazovce LCD objevit
reziduální obraz. Nejedná se o žádnou závadu.
Zadní strana obrazovky LCD se při používání
kamery může zahřát. Nejedná se o žádnou
závadu.
 Čištění obrazovky LCD
Pokud je obrazovka LCD znečištěna
prachem nebo otisky prstů, doporučujeme
vám ji očistit měkkým hadříkem. Použijeteli čisticí sadu LCD Cleaning Kit (volitelné
příslušenství), nenanášejte čisticí roztok
přímo na obrazovku. Použijte čisticí papír
navlhčený tímto roztokem.
 Kalibrace dotykového panelu
(KALIBRACE)
Tlačítka na dotykovém panelu nemusí
pracovat správně. Pokud k této situaci
dojde, postupujte podle pokynů uvedených
níže. Během této operace byste měli připojit
videokameru pomocí dodaného napájecího
adaptéru do síťové zásuvky.
 Zapněte videokameru a stiskněte
(HOME).
 Dotkněte se
(NASTAVENÍ) 
[OBECNÁ NASTAV.]  [KALIBRACE].
Údržba a skladování objektivu
V
následujících případech je nutné očistit
povrch čočky objektivu měkkým hadříkem:
 Na povrchu čočky jsou otisky prstů.
 V horkém nebo vlhkém prostředí.
 Je-li objektiv vystaven působení slané vody,
např. u moře.
Přechovávejte jej v dobře větraném a
bezprašném prostředí.
Jako ochranu před plísněmi čistěte
objektiv pravidelně dle pokynů uvedených
výše. Doporučujeme zapnout a používat
videokameru přibližně jednou za měsíc - tak ji
uchováte v optimálním stavu po dlouhou dobu.
Nabíjení vestavěného dobíjecího
akumulátoru
 Dotkněte se rohem paměťové karty „Memory
Stick PRO Duo“ nebo podobným předmětem
třikrát indikátoru „“ zobrazeného na
obrazovce. Umístění indikátoru „“ se
změní.
Chcete-li nastavení zrušit, dotkněte se
[ZRUŠIT].
 Poznámky
Při
kalibraci nepoužívejte ostré předměty.
Mohlo by dojít k poškození obrazovky LCD.
Nemůžete kalibrovat obrazovku LCD, pokud je
otočená nebo přiklopená k videokameře.
Péče o povrch videokamery
Je-li
videokamera zašpiněná, očistěte ji měkkým
hadříkem navlhčeným vodou a poté ji otřete
dosucha.
Povrch videokamery by se mohl poškodit za
těchto okolností:
 Při použití chemikálií, např. ředidel, benzinu,
alkoholu, chemických látek, repelentů,
insekticidů a opalovacího krému.
 Při manipulaci s videokamerou, pokud máte
ruce potřísněny těmito látkami.
 Při dlouhodobějším kontaktu povrchu
videokamery s gumovými či vinylovými
předměty.
 Postupy
Připojte videokameru do síťové zásuvky
pomocí dodaného napájecího adaptéru a
ponechejte ji po dobu alespoň 24 hodin s
přepínačem POWER v poloze OFF (CHG).
Doplňující informace
Pokud netrefíte správné místo, pokuste se o
kalibraci znovu.
Ve videokameře je vestavěný dobíjecí
akumulátor, který uchovává datum, čas a
další nastavení i v případě, že je vypínač
POWER nastaven do polohy OFF (CHG).
Vestavěný dobíjecí akumulátor je dobíjen
při každém připojení videokamery do
síťové zásuvky přes napájecí adaptér, nebo
když je připojen modul akumulátoru.
Pokud byste videokameru vůbec
nepoužívali, vybije se dobíjecí akumulátor
přibližně za 3 měsíce. Používejte
videokameru po nabití vestavěného
dobíjecího akumulátoru.
Pokud dojde k vybití tohoto akumulátoru,
nebudou ostatní funkce videokamery,
kromě nahrávání data, ovlivněny.
99
Ochranné známky
Poznámky k licenci
„Handycam“
TENTO VÝROBEK ODPOVÍDÁ STANDARDU
MPEG-2. JAKÉKOLI UŽÍVÁNÍ TOHOTO
VÝROBKU ZA ÚČELEM KÓDOVÁNÍ
BALÍKOVÝCH MÉDIÍ PRO JINÉ NEŽ
VLASTNÍ POTŘEBY UŽIVATELE JE BEZ
LICENCE PODLÉHAJÍCÍ PŘÍSLUŠNÝM
PATENTŮM ZE SOUBORU PATENTŮ MPEG2 PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO. LICENCI LZE ZÍSKAT
OD MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET,
SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206.
S videokamerou je dodáván software „C Library“,
„Expat“, „zlib“ a „libjpeg“. Tento software
poskytujeme na základě licenčních ujednání s
vlastníky autorských práv. V souladu s požadavky
vlastníků autorských práv k těmto softwarovým
aplikacím máme povinnost vás informovat o
následujících skutečnostech. Přečtěte si prosím
následující informace.
Přečtěte si soubor „license1.pdf“ ve složce
„License“ na disku CD-ROM. Zde najdete licence
softwaru „C Library“, „Expat“, „zlib“ a „libjpeg“
(v angličtině).
a
jsou
registrované ochranné známky společnosti Sony
Corporation.
„Memory Stick“, „
“, „Memory Stick Duo“,
“, „Memory Stick PRO
„
“, „Memory
Duo“, „
“,
Stick PRO-HG Duo“, „
„Memory Stick Micro“, „MagicGate“,
“, „MagicGate Memory
„
Stick“ a „MagicGate Memory Stick Duo“ jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné
známky společnosti Sony Corporation.
„InfoLITHIUM“ je ochranná známka
společnosti Sony Corporation.
„BIONZ“ je ochranná známka společnosti Sony
Corporation.
Dolby a dvojitý symbol D jsou ochranné
známky společnosti Dolby Laboratories.
Dolby Digital 5.1 Creator je ochranná známka
společnosti Dolby Laboratories.
Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista a DirectX jsou registrované
ochranné známky nebo ochranné známky
společnosti Microsoft Corporation v USA a v
dalších zemích.
Macintosh a Mac OS jsou registrované
ochranné známky společnosti Apple Inc. v USA
a v dalších zemích.
Intel, Intel Core, a Pentium jsou registrované
ochranné známky nebo ochranné známky
společnosti Intel Corporation nebo jejích
dceřiných společností ve Spojených státech a v
dalších zemích.
Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat
jsou registrované ochranné známky nebo
ochranné známky společnosti Adobe Systems
Incorporated v USA a v dalších zemích.
Ostatní zde zmíněné názvy produktů mohou
být ochrannými známkami nebo registrovanými
ochrannými známkami příslušných společností.
Označení  a „“ nejsou v této příručce pokaždé
uváděny.
Přiložený software GNU GPL/LGPL
Součástí videokamery je i software šířený v licenci
GNU General Public License (dále jen „GPL“)
nebo GNU Lesser General Public License (dále
jen „LGPL“).
V rámci této licence máte právo přístupu ke
zdrojovému kódu těchto softwarových programů,
na jeho úpravy a redistribuci, a to za podmínek
stanovených licencí GPL/LGPL.
Zdrojový kód je k dispozici na webu. Pro stažení
použijte následující adresu URL. Stahujete-li
zdrojový kód, vyberte jako model videokamery
DCR-DVD810.
http://www.sony.net/products/Linux/
S otázkami týkajícími se obsahu zdrojového kódu
se na nás prosím neobracejte.
Přečtěte si soubor „license2.pdf“ ve složce
„License“ na disku CD-ROM. Zde najdete licence
softwaru „GPL“ a „LGPL“ (v angličtině).
Chcete-li zobrazit soubor ve formátu PDF,
potřebujete aplikaci Adobe Reader. Není-li na
počítači nainstalována, můžete ji stáhnout z
webových stránek společnosti Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
100
Stručná referenční příručka
Popis součástí a ovládacích prvků
Čísla v závorkách ( ) jsou referenční stránky.
Páčka zoomu (27, 35)
Tlačítko PHOTO (22, 26)
Tlačítko QUICK ON (28)
Indikátor /CHG (nabíjení) (13)
Indikátor ACCESS (pevný disk) (25)
Zdířka DC IN (13)
Konektor dálkového ovládání A/V
(36, 48)
Zdířka  (USB) (49, 51)
DCR-SR210E: pouze výstup
Řemínek pro uchycení (19)
Stručná referenční příručka
Úchyty na ramenní popruh
Upevněte ramenní popruh (volitelné
příslušenství).
101
Active Interface Shoe
Patice Active Interface Shoe dodává
energii volitelnému příslušenství,
například reflektoru, blesku nebo
mikrofonu. Příslušenství lze zapnout
a vypnout pomocí přepínače POWER
na videokameře. Podrobnosti najdete
v návodu k použití, jenž je dodáván s
příslušenstvím.
Patice Active Interface Shoe obsahuje
zajišťovací prvky, které umožňují
uchytit připojované zařízení. Pokud
chcete příslušenství nasadit, stiskněte
patici, zasuňte příslušenství až nadoraz
a upevněte jej šroubem. Pokud chcete
příslušenství odejmout, povolte šroub
a poté příslušenství sejměte; nejprve jej
zatlačte dolů a pak vytáhněte.
Nahráváte-li
pohyblivé obrazy s připojeným
externím bleskem (volitelné příslušenství)
v patici pro příslušenství, vypněte napájení
externího blesku, aby nedošlo k nahrání
zvuku dobíjení.
Nelze použít současně externí blesk
(volitelné příslušenství) a vestavěný blesk.
Je-li připojen externí mikrofon (volitelné
příslušenství), má přednost před
vestavěným mikrofonem.
102
Vestavěný mikrofon (27)
Bude-li připojen mikrofon kompatibilní
s paticí Active Interface Shoe (volitelné
příslušenství), bude mít přednost.
Senzor dálkového ovládání/
Infračervený zářič
Videokameru můžete ovládat dálkovým
ovladačem (str. 105), namíříte-li jej
směrem k senzoru dálkového ovládání.
Reproduktor
Informace o nastavení hlasitosti viz
str. 32.
Tlačítko
(23, 31)
Tlačítko  (protisvětlo) (29)
(ZOBRAZENÍ OBRAZŮ)
Přepínač NIGHTSHOT (28)
Tlačítko
(HOME) (10, 57)
Tlačítka zoom (27, 35)
Tlačítko START/STOP (22, 25)
Tlačítko RESET
Vrácení všech nastavení, včetně data a
času, na výchozí hodnoty.
Indikátor ACCESS („Memory Stick
PRO Duo“) (21)
Modul akumulátoru (13)
Stručná referenční příručka
Obrazovka LCD/dotykový panel (19)
Indikátor režimu (Pohyblivý obraz)/
(Statický obraz) (17)
Přepínač POWER (17)
Tlačítko
(DISC BURN) (38)
Slot karty Memory Stick Duo (21)
Tlačítko EASY (22)
Tlačítko DISP/BATT INFO (14, 19)
103
Handycam Station:
Blesk
Tlačítko
Objektiv (Carl Zeiss) (3)
Konektor rozhraní
Závit stativu
Připevněte stativ (volitelně: šrouby musí
být kratší než 5,5 mm) do závitu pro
stativ pomocí šroubu.
Zdířka  (USB) (51)
DCR-SR210E: pouze výstup
Uvolňovací páčka BATT (akumulátor)
(14)
104
(DISC BURN) (38)
Zdířka A/V OUT (36, 48)
Zdířka DC IN (13)
Dálkový ovladač
Tlačítka  /  /  /  / ENTER
Stisknete-li libovolné tlačítko na
obrazovce [VISUAL INDEX] nebo
seznamu pro přehrávání, zobrazí se
na obrazovce LCD oranžový rámeček.
Vyberte požadované tlačítko nebo
položku pomocí  /  /  / , poté
výběr potvrďte stisknutím ENTER.
 Poznámky
Před
prvním použitím dálkového ovladače
odstraňte ochrannou fólii.
Ochranná fólie
Videokameru
Tlačítko DATA CODE (66)
Zobrazení data a času a parametrů
nahrávání, je-li stisknuto při
přehrávání.
Tlačítko PHOTO (22, 25)
Obraz zobrazený na obrazovce bude při
stisknutí tohoto tlačítka uložen na kartu
jako statický obraz.
Tlačítka   (předchozí/další)
(24, 32)
Tlačítko PLAY (23, 32)
Výměna baterie dálkového ovladače
 Stlačte výstupek a nehtem vytáhněte pouzdro
baterie.
 Vložte novou baterii stranou označenou +
nahoru.
 Vložte pouzdro baterie zpět do dálkového
ovladače, dokud neuslyšíte klapnutí.
Tlačítko STOP (23, 32)
Tlačítko DISPLAY (14)
Vysílač
Karta
Stručná referenční příručka
Tlačítka SCAN/SLOW (23, 32)
lze ovládat dálkovým ovladačem,
namíříte-li jej směrem k senzoru dálkového
ovládání (str. 102).
Pokud dálkový ovladač nevyšle během určité
doby žádné příkazy, oranžový rámeček zmizí.
Stisknete-li znovu libovolné tlačítko  /  /
 /  nebo ENTER, zobrazí se rámeček v místě,
kde se zobrazil naposledy.
Některá tlačítka nelze na obrazovce LCD
pomocí tlačítek  /  /  /  vybrat.
Tlačítko START/STOP (22, 25)
Tlačítka zoomu (27, 35)
VAROVÁNÍ
Tlačítko PAUSE (23, 32)
Baterie může při nesprávném zacházení
explodovat. Baterii nedobíjejte,
neotvírejte a nevhazujte ji do ohně.
Tlačítko VISUAL INDEX (23, 31)
Zobrazení obrazovky [VISUAL
INDEX], je-li stisknuto při přehrávání.
105
Jakmile
je lithiová baterie vybitá, může se
zmenšit operační rádius dálkového ovladače,
příp. nemusí ovladač fungovat správně. V
takovém případě vyměňte baterii za lithiovou
baterii Sony CR2025. Použití jiné baterie může
způsobit požár nebo výbuch.
106
Indikátory zobrazené během nahrávání/přehrávání
Nahrávání pohyblivého obrazu
Tlačítko HOME (9, 57)
Zbývající energie v akumulátoru (přibl.)
(14)
Stav nahrávání ([PŘIP.] (pohotovostní)
nebo [NAHR.] (nahrávání))
Režim nahrávání (HQ/SP/LP) (59)
Médium pro nahrávání/přehrávání (20)
Počitadlo (hodina/minuta/sekunda)
Nahrávání statického obrazu
Zbývající doba nahrávání
Tlačítko OPTION (73)
DETEKCE TVÁŘE (62)
Tlačítko ZOBRAZENÍ OBRAZŮ
(23, 31)
Nastaven index tváří (Index tváří) (63)
Nahrávání 5,1kanálového zvuku
Velikost obrazu (64)
Prohlížení pohyblivých obrazů
Přibližný počet statických obrazů, které
lze nahrát, a médium/Během nahrávání
statických obrazů
Tlačítko pro návrat
Režim přehrávání
Tlačítko Předchozí/Další (23, 31)
Tlačítka pro ovládání videa (23, 31)
Prohlížení statických obrazů
Název datového souboru
Číslo aktuálního statického obrazu/
Počet nahraných statických obrazů
Složka pro nahrávání
Zobrazí se pouze během nahrávání
statických obrazů na kartu „Memory
Stick PRO Duo“.
Stručná referenční příručka
Číslo aktuálního pohyblivého obrazu/
Počet nahraných pohyblivých obrazů
Tlačítko prezentace (35)
Tlačítko VISUAL INDEX (23, 31)
107
Indikátory při provádění změn
Indikátor
Nastavení prezentace
(35)
NightShot (28)
Super NightShot (78)
Color Slow Shutter (78)
Připojení PictBridge (51)
Níže uvedené indikátory se zobrazují
během nahrávání/přehrávání a označují
nastavení videokamery.
Vlevo nahoře
Význam
Vpravo nahoře

Varování (88)
Dole
Dole
Uprostřed
Indikátor
Vlevo nahoře
Indikátor
Význam
REŽIM ZVUKU (59)
Nahrávání se
samospouští (79)
Blesk/KOR.ČERV.OČÍ
(65)
REFER.ÚR.MIK nízká
úroveň mikrofonu (79)
VÝBĚR ŠÍŘKY (60)
ZOOM MIKROFONU
(79)
Vpravo nahoře
Indikátor
Význam
Stmívání/roztmívání (78)
Podsvícení obrazovky
LCD vypnuto (19)
Snímač zrychlení
vypnutý (72)
Snímač zrychlení
aktivovaný (72)
Médium vybrané pro
statické obrazy (20)
Uprostřed
Indikátor
Význam
VELIK.OBR. (64)
108

Význam
Obrazový efekt (79)
Digitální efekt (79)
Ruční ostření (75)
VÝBĚR SCÉNY (76)


Protisvětlo (25)
Vyvážení bílé (77)
Funkce SteadyShot
vypnuta (60)
EXPOZICE (76)/
BOD.MĚŘENÍ (76)
TELE MACRO (75)
ZEBRA (61)
Nastaven index tváří
(Index tváří) (33)
DETEKCE TVÁŘE (62)
PŘEDSÁDKA (63)
 Tipy
Indikátory a jejich pozice jsou jen přibližné a
mohou se lišit od aktuálního stavu.
Datový kód během nahrávání
Datum a čas nahrávání se automaticky
nahrávají na médium. Během přehrávání
se tyto údaje nezobrazují. Můžete je
však zobrazit jako [DATOVÝ KÓD] při
přehrávání (str. 66).
Slovník
 5,1kanálový zvuk
Systém pro přehrávání zvuku prostřednictvím
6 reproduktorů, 3 vpředu (vlevo, vpravo
a uprostřed), 2 vzadu (vpravo a vlevo) a
nízkofrekvenčního subwooferu pro frekvence
120 Hz nebo nižší označovaného jako kanál 0.1.
 Dolby Digital
Systém kódování zvuku (komprese) vyvinutý
společností Dolby Laboratories Inc.
 VBR
VBR znamená Variable Bit Rate, formát
nahrávání pro automatickou kontrolu datového
toku (objem nahrávaných dat za určitý časový
úsek) podle scény, která se právě nahrává. Při
nahrávání rychle se pohybujícího obrazu je na
vytvoření čistého obrazu použita značná část
místa na médiu a doba nahrávání na médium se
zkracuje.
 Dolby Digital 5.1 Creator
Technologie komprese zvuku vyvinutá
společností Dolby Laboratories Inc., která
efektivně komprimuje zvuk a současně zachovává
jeho vysokou kvalitu. Zvuky jsou efektivně
komprimovány ve vysoké kvalitě. Podpora
5,1kanálového zvuku.
 Fragmentace
Stav média, při kterém jsou soubory rozděleny
na části nacházející se po celém médiu. Nebudete
možná moci ukládat správně obrazy. Tento
stav lze vyřešit provedením operace [FORMÁT.
MÉDIUM] (str. 54).
 JPEG
Zkratka JPEG představuje Joint Photographic
Experts Group, normu pro kompresi (redukci
datové kapacity) obrazových dat. Videokamera
nahrává statické obrazy ve formátu JPEG.
Zmenšené obrazy, jichž můžete díky jejich
velikosti prohlížet více najednou. [VISUAL
INDEX],
[ INDEX] a [ INDEX] používá systém
zobrazení miniatur.
 MPEG
Zkratka MPEG představuje Moving Picture
Experts Group, skupinu standardů pro kódování
(kompresi obrazu) videa (pohyblivý obraz) a
zvuku. Existují mj. formáty MPEG1 a MPEG2.
Videokamera nahrává pohyblivé obrazy v kvalitě
SD (standard definition) ve formátu MPEG2.
Stručná referenční příručka
 Miniatura
109
Rejstřík
Číselné odkazy
D
1 STISKEM.............................. 77
DÁLKOVÉ OVL.
(Dálkové ovládání)..................71
12OBRAZŮ............................. 67
16:9..................................... 37, 60
21pinový adaptér.................... 37
4:3....................................... 37, 60
DETEKCE TVÁŘE.................62
DIGIT.EFEKT (Digitální efekt)
...................................................79
DIGIT.ZOOM.........................60
Doba nabíjení...........................15
AUT.POM.ZÁVĚR.
(Automatická pomalá závěrka)
...................................................60
Doba nahrávání.......................15
Doba přehrávání......................15
AUT.VYPN.
(Automatické vypnutí)...........71
Dual Rec...................................28
BARVA LCD............................68
BÍLÁ PROL. .............................78
BOD.MĚŘENÍ (Flexibilní
bodový expozimetr)................76
NAST.ZVUK./ZOBR..... 68
NASTAV.PRO FILM..... 59
NASTAV.PRO FOTO
.......................................... 64
DATUM/ČAS....................51, 66
Akumulátor........................13, 14
Barevný televizní systém........92
NAST.ZOBR.OBR. ........ 66
Datový index............................34
A
B
NAST.HOD/JAZ............ 70
DATA KAMERY.....................66
6OBRAZŮ............................... 67
Adresář......................................94
Kategorie NASTAVENÍ
.......................................... 57
Dálkový ovladač....................105
DATOVÝ KÓD...............66, 108
Adaptér Memory Stick Duo
...................................................95
Držení videokamery................25
Easy Handycam.......................22
EXPOZICE...............................76
OBECNÁ NASTAV. ..... 71
HQ.............................................59
I
Ikona
..... Viz Indikátory na obrazovce
Index filmové cívky.................33
Index tváří................................33
INFO O MÉDIU......................53
Informace o akumulátoru......14
J
F
FORMÁTOVAT
„Memory Stick PRO Duo“
.......................................... 54
BODOVÝ REFL. .....................77
NASTAV.VÝSTUPU..... 69
Indikátory na obrazovce.......107
E
BOD.OSTŘENÍ.......................75
Pevný disk....................... 54
JAS LCD...................................68
JPEG..................................94, 109
K
C
Fragmentace...........................109
Kabel S VIDEO..................36, 48
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)...............78
H
KALIBRACE............................99
Copyright............................3, 100
Handycam Station...........13, 104
Č
HLASITOST......................32, 68
Č.SOUBORU (Číslo souboru)
...................................................64
HELP.........................................10
Kabel USB...........................12, 49
Kategorie DALŠÍ.....................39
Kategorie NASTAVENÍ.........57
Kategorie SPRÁVA MÉDIA
...................................................53
Kondenzace vlhkosti...............98
ČASOVÁNÍ.............................30
Konektor dálkového ovládání
A/V............................................36
Časový rozdíl v jednotlivých
zemích.......................................93
Konektor kabelu......................13
ČB..............................................79
ČERNÁ PROL. ........................78
110
HOME MENU.....................9, 57
KOPIE.......................................51
Kopírování...............................48
Kopírování na videorekordér
nebo DVD/HDD rekordér.....48
KOPÍROVAT FILM...............43
NAST.ZOBR.OBR. .................66
KOPÍROVAT FOTO..............44
NAST.ZVUK./ZOBR..............68
KOR.ČERV.OČÍ................62, 65
NASTAV.PRO FILM..............59
KRAJINA..................................77
NASTAV.PRO FOTO............64
PODSVÍC.LCD (Úroveň
podsvícení panelu LCD).........68
Podsvícení panelu LCD..........19
Pohyblivý obraz.................22, 26
Kopírování pohyblivých
obrazů.............................. 43
NASTAV.VÝSTUPU..............69
L
Nastavení hlasitosti.................32
LETNÍ ČAS..............................70
Nastavení indexu tváří............63
LP...............................................59
Nastavení média......................20
NightShot.................................28
M
O
„Memory Stick“...................2, 95
OBECNÁ NASTAV. ..............71
„Memory Stick Duo“..............95
OBRAZ.EFEKT
(Obrazový efekt)......................79
Obrazy, které lze nahrát.........64
„Memory Stick PRO Duo“
.............................................21, 95
Obsah balení............................12
„Memory Stick PRO Duo“ počet obrazů, které lze nahrát
...................................................64
ODSTRANIT
ODSTR.VŠE.............................40
Podle data........................ 40
Pohyblivý obraz.............. 39
„Memory Stick PRO-HG Duo“
...................................................95
Snímání............................ 26
PORTRÉT................................77
PORTRÉT V SOUMR............76
POŘADÍ...................................64
Média........................................20
Počet obrazů, které lze
nahrát............................... 64
Režim nahrávání............. 59
Použití funkce zoom...............27
Použití v zahraničí...................92
Prezentace................................35
PROLÍNAČKA........................78
Propojovací kabel A/V
.......................................12, 36, 48
Protisvětlo................................29
PŘEDSÁDKA..........................63
Přehrávání..........................23, 31
Přehrávání obrazu na
televizoru..................................36
Miniatura................................109
OHŇOSTROJ..........................76
PŘESUNOUT..........................47
Modul akumulátoru
„InfoLITHIUM“......................96
Ochranná fólie.......................105
PŘIDAT....................................46
MPEG.....................................109
Ochranná známka.................100
PŘIDAT dle data.....................46
Oprava souboru databáze
obrazů.......................................56
Připojení
MPEG2.....................................94
N
Nabíjení modulu akumulátoru
...................................................13
Ostatní zařízení............... 48
OPTION MENU.....................73
Televizor.......................... 36
Originál.....................................46
OSTŘENÍ.................................75
Tiskárna........................... 51
PŘIPOJIT USB.........................94
NAHRÁT ZVUK....................30
P
Přípona.....................................94
Nahrávání...........................22, 25
PAL............................................92
Q
Napájecí adaptér......................13
Napájecí kabel . .......................13
NAST.HOD/JAZ.....................70
NAST.HODIN.........................17
NAST.JAZYKA..................18, 70
NAST.PÁSMA.........................70
NAST.PREZENTACE............35
NAST.ZBÝVÁ
(pohyblivý obraz)....................61
PANEL LCD............................69
Panel LCD................................19
PASTEL....................................79
PictBridge.................................51
PLÁŽ.........................................77
PLYN.POM.NAH...................29
Počet obrazů, které lze nahrát
...................................................64
PODSVÍC.LCD.......................84
QUICK ON............................. 28
Stručná referenční příručka
Statický obraz.................. 40
R
REFER.ÚR.MIK......................79
REFL.NIGHTSHOT...............60
REŽIM BLESKU......................61
REŽIM DEMO........................71
REŽIM NAHR. .......................59
REŽIM RYCH.ZAP. ...............71
111
T
Z
TELE MACRO.........................75
ZACHYTIT FOTO.................42
Teleobjektiv..............................27
Zálohování.............viz Ukládání
S
Televizor...................................36
Zbývající kapacita
SAMOSPOUŠŤ.......................79
Tisk............................................51
Akumulátor..................... 14
Tiskárna....................................51
„Memory Stick PRO Duo“
.......................................... 53
REŽIM ZVUKU......................59
ROZDĚLIT...............................45
Řemínek pro uchycení............19
SÉPIE........................................79
Seznam pro přehrávání..........46
Přehrávání....................... 47
PŘESUNOUT................. 47
SMAZAT......................... 47
SMAZAT VŠE................ 47
Vytvoření......................... 46
Síťová zásuvka..........................13
SMAZAT..................................47
SMAZAT VŠE.........................47
SNÍH.........................................77
SNÍMAČ PÁDU......................72
Soubor.......................................94
Soubory správy obrazů...........94
SOUMRAK..............................76
SP...............................................59
STARÝ FILM...........................79
Statický obraz.....................22, 26
Kopírování statických
obrazů.............................. 44
Nahrávání........................ 26
Soubory statických obrazů
.......................................... 94
VELIK.OBR. ................... 64
Stativ........................................104
STEADYSHOT........................60
STŘH.........................................45
SUPER NIGHTSHOT............78
SVÍČKY....................................76
Širokoúhlý záběr......................27
Tlačítko RESET.....................103
TYP TV...............................37, 69
U
Zdířka S VIDEO......................36
Údržba......................................95
Ukládání...................................38
UPRAVIT SEZNAM..............46
Úpravy......................................39
Ve videokameře.............. 45
ÚROV.BLESKU......................62
UVNITŘ...................................77
V
Varovné zprávy........................90
VBR.........................................109
VELIK.MIN. ............................67
VELIK.OBR. ............................64
VELIKOST...............................51
VENKU....................................77
Vestavěný dobíjecí akumulátor
...................................................99
Videorekordéry nebo DVD/
HDD rekordéry.......................48
VISUAL INDEX................23, 31
VODICÍ MŘÍŽ. .......................61
V-VÝS./PANEL.......................69
VÝ./ZÁP.SLUNCE..................76
VÝBĚR SCÉNY.......................76
VÝBĚR ŠÍŘKY.........................60
VÝBĚR USB.......................49, 51
VYPRÁZDNIT........................55
Výstražné indikátory..............88
VÝSTUP ZOBR. .....................69
112
Pevný disk....................... 53
Zdířka A/V OUT...............36, 48
VYVÁŽ.BÍLÉ (Vyvážení bílé)
...................................................77
Zdířka USB.....................101, 104
ZEBRA......................................61
ZOBRAZENÍ...........................67
Zobrazení výsledků vnitřní
kontroly....................................88
ZOOM MIKROFONU...........79
Zoom při přehrávání..............35
Zrcadlový režim.......................29
ZVUKY.....................................68
Download PDF

advertising