Sony | DCR-SR210E | Sony DCR-SR210E Návod k obsluze

3-287-850-51(1)
Digital Video Camera Recorder
Návod k použití
CZ
A kamera használati útmutatója
HU
Návod na používanie
SK
DCR-SR210E/SR220E
Informace týkající se rozšířených funkcí naleznete v
dokumentu „Příručka k produktu Handycam“ (PDF).
Az összetettebb műveleteket „A Handycam kézikönyve”
(PDF) ismerteti.
Podrobné informácie o pokročilých operáciách nájdete v
príručke „Príručka k zariadeniu Handycam“ (PDF).

2008 Sony Corporation
Přečtěte si nejdříve
Než začnete přístroj používat, prostudujte
si tuto příručku a poté ji uschovejte pro
případné další použití.
VAROVÁNÍ
Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti;
omezíte tak nebezpečí požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte akumulátory
nadměrnému teplu, jako např.
slunečnímu záření, ohni a podobně.
UPOZORNĚNÍ
K výměně použijte pouze akumulátor
uvedeného typu. Jinak může dojít k
požáru nebo zranění.
Pro zákazníky v Evropě
Upozornění
Elektromagnetické pole může při
specifických frekvencích ovlivnit obraz a
zvuk tohoto přístroje.
Tento výrobek byl testován a bylo shledáno,
že splňuje omezení stanovená ve směrnici
EMC pro používání propojovacích kabelů
kratších než 3 metry.
Upozornění
Pokud statická elektřina nebo
elektromagnetismus způsobí přerušení přenosu
dat v polovině (selhání), restartujte aplikaci a
znovu připojte komunikační kabel (kabel USB
apod.).
CZ
Nakládání s nepotřebným
elektrickým a elektronickým
zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech
uplatňujících oddělený systém
sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo
jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem
po ukončení jeho životnosti nemělo
být nakládáno jako s běžným odpadem
z domácnosti. Místo toho by měl být
odložen do sběrného místa, určeného
k recyklaci elektronických výrobků
a zařízení. Dodržením této instrukce
zabráníte negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, které naopak může
být ohroženo nesprávným nákladním s
výrobkem při jeho likvidaci.
Recyklováním materiálů, z nichž je
vyroben, pomůžete zachovat přírodní
zdroje.
Pro získání dalších informací o recyklaci
tohoto výrobku kontaktujte, prosím,
místní orgány státní správy, místní firmu
zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo
prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
Použitelné příslušenství: Dálkový ovladač
Nakládání s nepotřebnými
bateriemi (platí v Evropské unii
a dalších evropských státech
využívajících systém odděleného
sběru)
Tento symbol umístěný na baterii nebo
na jejím obalu upozorňuje, že s baterií
opatřenou tímto označením by se
nemělo nakládat jako s běžným domácím
odpadem. Správným nakládáním s těmito
nepotřebnými bateriemi pomůžete zabránit
možným negativním dopadům na životní
prostředí a lidské zdraví, k nímž by
mohlo docházet v případech nevhodného
zacházení s vyřazenými bateriemi.
Materiálová recyklace pomůže chránit
přírodní zdroje. V případě, že výrobek z
důvodů bezpečnosti, funkce nebo uchování
dat vyžaduje trvalé spojení s vloženou
baterií, je třeba, aby takovouto baterii
vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný
personál. K tomu, aby s baterií bylo správně
naloženo, předejte výrobek, který je na
konci své životnosti na místo, jenž je určené
ke sběru elektrických a elektronických
zařízení za účelem jejich recyklace. Pokud
jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte do
té části návodu k obsluze, která popisuje
bezpečné vyjmutí baterie z výrobku.
Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci
na příslušné sběrné místo. Pro podrobnější
informace o recyklaci tohoto výrobku či
baterii kontaktujte, prosím, místní obecní
úřad, firmu zabezpečující místní odpadové
hospodářství nebo prodejnu, kde jste
výrobek zakoupili.
Upozornění pro zákazníky v
zemích, na které se vztahují
směrnice ES
Výrobcem tohoto produktu je společnost Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075, Japonsko. Oprávněným zástupcem
pro EMC a bezpečnost produktů je společnost
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Německo. S otázkami týkajícími
se servisu či záruky se obracejte na adresy
uvedené ve zvláštních servisních či záručních
dokumentech.
Poznámky týkající se použití
Obsah balení
Čísla v závorkách ( ) označují počet
dodaných kusů.
Napájecí
adaptér (1)
kabel (1)
Handycam Station (1) 
A/V propojovací kabel (1) 
USB kabel (1) 
Bezdrátový dálkový ovladač (1)
Knoflíková lithiová baterie je již nainstalována.
Dobíjecí modul akumulátoru NP-FH60 (1)
21pinový adaptér (1)
Pouze pro modely, které mají na spodní straně
označení .
Napájecí
CD-ROM
„Handycam Application Software“
(1) (str. 23)
 Picture Motion Browser (software)
 PMB Guide
 Příručka k produktu Handycam (PDF)
„Návod k použití“ (tato příručka) (1)



CZ
Používání videokamery
Videokamera
není odolná proti prachu a
stříkající vodě a není ani vodotěsná. Viz část
„Bezpečnostní opatření“ (str. 29).
Neprovádějte žádnou z níže uvedených
operací, pokud svítí nebo blikají indikátory
(Pohyblivý obraz)/ (Statický obraz) (str. 8)
nebo ACCESS (str. 11, 15). Mohlo by dojít k
poškození média, ke ztrátě nahraných obrazů
nebo k jiným problémům.
 Nevyjímejte kartu „Memory Stick PRO Duo“.
 Neodpojujte modul akumulátoru nebo
napájecí adaptér od videokamery.
 Nevystavujte videokameru nárazům nebo
vibracím.
Při připojování videokamery k jinému zařízení
pomocí kabelu věnujte pozornost správnému
připojení konektorů. Zasunete-li konektor
násilím, mohou se kontakty poškodit, což může
způsobit chybnou funkci videokamery.
Nevystavujte videokameru nárazům nebo
vibracím. Pevný disk videokamery nemusí být
rozpoznán, nahrávání nebo přehrávání nemusí
být možné.
Nepoužívejte videokameru na velmi hlučných
místech.
Pevný disk videokamery nemusí být rozpoznán,
nahrávání nebo přehrávání nemusí být možné.
Z důvodu ochrany interního pevného disku
před nárazem po upuštění je videokamera
vybavena snímačem zrychlení*. V případě pádu
kamery nebo v podmínkách beztíže může dojít
k rozpadání obrazu do čtverečků z důvodu
ochrany videokamery. Zaznamená-li snímač
zrychlení pád opakovaně, nahrávání/přehrávání
může být zastaveno.
Pokud teplota videokamery stoupne nebo
klesne k extrémně vysokým nebo nízkým
hodnotám, nemusí být možné nahrávat nebo
přehrávat na videokameře z důvodu ochranné
CZ
funkce videokamery, která se v takových
situacích aktivuje. V takovém případě se na
obrazovce LCD zobrazí indikátor (str. 27).
Nezapínejte videokameru v místě s nízkým
tlakem ve výšce více než 3 000 metrů. Může
dojít k poškození mechaniky pevného disku ve
videokameře.
Opakujete-li často nahrávání/mazání obrazů,
dojde na médiu k fragmentaci dat. Obrazy nelze
ukládat ani nahrávat. V takovém případě uložte
nejdříve obrazy na nějaké externí médium a
proveďte [FORMÁT.MÉDIUM]*.
Upevněte řemínek na zápěstí a držte
videokameru při nahrávání správně.
Chcete-li
upravit nastavení panelu LCD,
odklopte jej 90 stupňů od videokamery  a
poté jej natočte do požadovaného úhlu pro
nahrávání či přehrávání . Panel LCD můžete
otočit o 180 stupňů směrem k objektivu  a
nahrávat v zrcadlovém režimu.
90 stupňů
(max.)
90 stupňů od
videokamery
180 stupňů (max.)
Obrazovka
LCD je vyrobena pomocí vysoce
přesné technologie, díky níž lze efektivně
využívat přes 99,99 % pixelů. Přesto se může
stát, že na obrazovce LCD budou zobrazeny
drobné tmavé nebo světlé body (bílé, červené,
modré nebo zelené). Výskyt těchto bodů nijak
neovlivní výsledky nahrávání.
Před prvním použitím dálkového ovladače
odstraňte ochrannou fólii.
CZ
Ochranná fólie
Typy karet „Memory Stick“, které lze
použít ve videokameře
Pro
nahrávání pohyblivých obrazů se
doporučuje používat kartu „Memory Stick PRO
Duo“ velikosti alespoň 512 MB označenou jako:

(„Memory Stick
PRO Duo“)*

(„Memory Stick
PRO-HG Duo“)
* K dispozici jsou karty s označením Mark2 i bez
tohoto označení.
Pro použití s touto videokamerou byla
schválena karta „Memory Stick PRO Duo“
velikosti až 8 GB.
Informace o době nahrávání na kartu „Memory
Stick PRO Duo“ najdete na straně 10.
Karty „Memory Stick PRO Duo“ a „Memory
Stick PRO-HG Duo“ jsou v této příručce
uváděny pod názvem „Memory Stick PRO
Duo“.
Poznámky k nahrávání
Před
zahájením nahrávání otestujte funkci
nahrávání a ověřte, zda je obraz a zvuk
nahráván bez problémů.
Záruka se nevztahuje na chyby či ztráty
záznamu, a to ani v případě, kdy nahrávání
nebo přehrávání neproběhlo následkem selhání
videokamery, záznamového média apod.
Barevné televizní systémy v jednotlivých
zemích/oblastech se liší. Chcete-li přehrávat
záznam na barevném televizoru, potřebujete
televizor se systémem PAL.
Televizní programy, filmy, videonahrávky a jiné
materiály mohou podléhat autorským právům.
Neautorizované kopírování takových materiálů
může znamenat porušování autorských práv.
Uložte všechna nahraná obrazová data
Abyste
uchránili obrazová data před ztrátou,
ukládejte průběžně všechny nahrané obrazy
na externí média. Doporučuje se obrazová
data ukládat na disky DVD-R pomocí
počítače*. Obrazová data lze uložit také pomocí
videorekordéru nebo rekordéru DVD/HDD*.
Obsah
Během připojení videokamery k počítači
se naformátovat pevný disk
videokamery pomocí počítače. Uděláte-li to,
videokamera nemusí pracovat správně.
Přečtěte si nejdříve.......................................2
Nepokoušejte
Poznámky k likvidaci/předávání
Provádíte-li
zformátování pevného disku
videokamery pomocí funkce [FORMÁT.
MÉDIUM]*, nemusí dojít k úplnému vymazání
dat z pevného disku. Při předávání videokamery
se doporučuje zamezit možné obnově dat
provedením funkce [ VYPRÁZDNIT]*.
Kromě výše zmíněného se při likvidaci
videokamery doporučuje zničit tělo
videokamery.
Nastavení jazyka
Provozní
postupy mohou být na displeji
uváděny v různých jazycích. V případě
potřeby lze zobrazovaný jazyk před použitím
videokamery změnit (str. 9).
Tato příručka
Vyobrazení
obrazovky LCD a indikátorů
uvedená v této příručce byla pořízena
digitálním fotoaparátem a mohou se lišit od
skutečného stavu.
V této příručce Návod k použití jsou pevný disk
a karta „Memory Stick PRO Duo“ označovány
jako „média“.
Snímky obrazovky pocházejí ze systému
Windows Vista a mohou se lišit podle
operačního systému v počítači.
* Další podrobnosti viz „Příručka k produktu
Handycam“ (PDF) a „PMB Guide“.
Začínáme
Krok 1: Nabíjení modulu akumulátoru
...........................................................................6
Krok 2: Zapnutí videokamery a
nastavení data a času................................8
Změna nastavení jazyka.................................... 9
Krok 3: Výběr média.................................. 10
Nahrávání/přehrávání
Nahrávání...................................................... 12
Přehrávání..................................................... 13
Přehrávání obrazu na televizoru............... 14
Další části a funkce videokamery......... 15
Indikátory zobrazené během
nahrávání/přehrávání............................. 17
Provádění různých funkcí „ HOME“ a „ OPTION“.................... 19
Ukládání obrazů.......................................... 21
Mazání obrazů............................................. 22
Práce s počítačem
Použití počítače.......................................... 23
Instalace příručky/softwaru.......................... 23
Instalace aplikace „Picture Motion
Browser“............................................................... 23
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů.......................... 26
Zobrazení výsledků vnitřní kontroly/
Výstražné indikátory...................................... 27
Doplňující informace
Bezpečnostní opatření............................. 29
Technické údaje.......................................... 31
CZ
Začínáme
Krok 1: Nabíjení modulu akumulátoru
Indikátor /CHG
Modul akumulátoru
Přepínač POWER
Zdířka DC IN
Konektor kabelu Napájecí adaptér
Do síťové zásuvky
Napájecí
kabel
Modul akumulátoru „InfoLITHIUM“
(řada H) můžete dobíjet, pokud jej
připojíte k videokameře.
 Poznámky
Videokamera
pracuje pouze s modulem
akumulátoru „InfoLITHIUM“ (řada H).
1 Připojte napájecí adaptér do zdířky
5 Umístěte videokameru pevně do
kolébky Handycam Station.
Rozsvítí se indikátor /CHG (nabíjení)
a dobíjení se spustí. Indikátor /CHG
(nabíjení) zhasne, jakmile je modul
akumulátoru plně dobitý. Vyjměte
videokameru z kolébky Handycam
Station.
DC IN kolébky Handycam Station.
Ujistěte se, že značka  na konektoru
napájecího kabelu směřuje nahoru.
2 Připojte napájecí kabel k
napájecímu adaptéru a do síťové
zásuvky.
3 Otočte přepínačem POWER ve
směru šipky do polohy OFF (CHG)
(výchozí nastavení).
4 Připojte modul akumulátoru
zasunutím ve směru šipky, dokud
nezaklapne.
CZ
Vyjmutí modulu akumulátoru
Otočte přepínačem POWER do polohy
OFF (CHG).
Posuňte uvolňovací páčku BATT
(akumulátor) a vyjměte modul
akumulátoru.
Uvolňovací páčka BATT
(akumulátor)
Nabíjení modulu akumulátoru pouze pomocí
napájecího adaptéru
Vypněte videokameru otočením přepínače
POWER do polohy OFF (CHG), poté
připojte napájecí adaptér do zdířky DC IN
na videokameře.
Přepínač POWER
Zdířka DC IN
Konektor kabelu Otevření krytu
zdířky.
Doba provozu na dodaný modul
akumulátoru
Doba nabíjení: Přibližná doba (v minutách)
potřebná k úplnému dobití zcela vybitého
modulu akumulátoru.
Doba nahrávání/přehrávání: Přibližná doba
(v minutách) použití plně nabitého modulu
akumulátoru.
(Jednotka:min)
Pevný disk
Doba nabíjení
Doba nahrávání
Doba
nepřetržitého
nahrávání
Typická doba
nahrávání
Doba přehrávání
„Memory Stick
PRO Duo“
135
120
Doba nabíjení, nahrávání a přehrávání
Časy jsou měřeny při použití videokamery při
teplotě 25 °C (doporučuje se 10 °C až 30 °C).
Doba nahrávání a přehrávání bude kratší,
budete-li videokameru používat při nízkých
teplotách.
Skutečná doba nahrávání a přehrávání může
být kratší v závislosti na podmínkách používání
videokamery.
Napájecí adaptér
Při používání napájecího adaptéru použijte
blízkou síťovou zásuvku. Dojde-li během
používání videokamery k jakékoli poruše, ihned
napájecí adaptér odpojte ze síťové zásuvky.
Nepoužívejte napájecí adaptér umístěný v
úzkém prostoru, například mezi stěnou a
nábytkem.
Dbejte na to, aby se konektor kabelu napájecího
adaptéru ani kovové kontakty akumulátoru
nezkratovaly kovovými předměty. Mohlo by
dojít k poškození videokamery.
I když je videokamera vypnutá, je do ní při
připojení k síťové zásuvce pomocí napájecího
adaptéru stále dodáván střídavý proud (ze sítě).
120
60
60
160
165
časy byly naměřeny při těchto
nastaveních:
 Režim nahrávání: [SP]
 Podsvícení LCD: [ON]
Typická doba nahrávání s opakovaným
zastavováním/spouštěním, zapínáním/
vypínáním a používáním funkce zoom.
Začínáme
Se značkou 
vpravo.
Modul akumulátoru
Před vyjmutím modulu akumulátoru nebo
napájecího adaptéru z videokamery, umístěte
přepínačem POWER do polohy OFF (CHG)
a zkontrolujte, že nesvítí indikátory
(Pohyblivý obraz)/ (Statický obraz) (str.
8)/ACCESS (str. 11, 15).
Videokamera nebude napájena z akumulátoru,
je-li napájecí adaptér připojen do zdířky DC IN
videokamery nebo kolébky Handycam Station,
a to ani v případě, že je napájecí kabel odpojen
ze zásuvky.
Všechny
CZ
Krok 2: Zapnutí videokamery a nastavení data a času
(HOME) (str. 19)
Dotkněte se tlačítka
na obrazovce LCD.
Přepínač POWER
Při prvním použití
videokamery se
na panelu LCD
zobrazí obrazovka
[NAST.HODIN].
1 Stiskněte zeleného tlačítko a
opakovaným otočením přepínače
POWER ve směru šipky zapněte
příslušný indikátor.
(Pohyblivý obraz): Nahrávání
pohyblivého obrazu
(Statický obraz): Nahrávání
statického obrazu
Při prvním zapnutí videokamery
přejděte ke kroku 3.
rozsvícení indikátoru
(Statický
obraz) se poměr stran změní automaticky
na hodnotu 4:3.
4 Nastavte [LETNÍ ČAS], [R] (rok), [M]
(měsíc), [D] (den), hodinu a minutu a
poté se dotkněte
.
Hodiny se spustí.
Při
2 Dotkněte se
(HOME) 
(NASTAVENÍ)  [NAST.HOD/
 [NAST.HODIN].
JAZ]
Zobrazí se obrazovka [NAST.HODIN].
3 Vyberte požadovanou zeměpisnou
oblast pomocí
/
dotkněte [DALŠÍ].
CZ
a poté se
 Tipy
Datum a čas se nezobrazují během nahrávání,
ale jsou automaticky nahrávány na médium a
lze je zobrazit při přehrávání.
Zvukový signál můžete vypnout dotykem
(HOME) 
(NASTAVENÍ)  [NAST.
ZVUK./ZOBR] [ZVUKY]  [VYP].
Změna nastavení jazyka
Indikátory na obrazovce mohou zobrazovat
zprávy ve vámi vybraném jazyce.
Dotkněte se (HOME) 
(NASTAVENÍ)  [NAST.HOD/ JAZ]
 [ NAST.JAZYKA] a poté vyberte
požadovaný jazyk.
Začínáme
CZ
Krok 3: Výběr média
Jako médium pro nahrávání, přehrávání
či úpravy můžete ve videokameře vybrat
pevný disk nebo kartu „Memory Stick
PRO Duo“. Pro pohyblivé a statické obrazy
můžete vybrat rozdílná média.
Ve výchozím nastavení je pro pohyblivé i
statické obrazy vybrán pevný disk.
3 Vyberte požadované médium.
Pevný disk
Pohyblivý
obraz
„Memory Stick“
Statický
obraz
4 Dotkněte se [ANO] 
.
Médium je změněno.
 Poznámky
Pro
vybrané médium můžete provádět pouze
nahrávání, přehrávání či úpravy. Chcete-li,
můžete vybrat jiné médium.
Přibližná doba nahrávání v režimu [SP]
(výchozí nastavení) je uvedena níže:
 Interní pevný disk: přibližně 21 hodin 50
minut
 „Memory Stick PRO Duo“ (4 GB) vyrobena
Sony Corporation: 1 hodina 20 minut
Zkontrolujte počet statických obrazů, které
lze nahrát, na obrazovce LCD videokamery
(str. 17).
1 Dotkněte se
(HOME)  karta
(SPRÁVA MÉDIA) na obrazovce.
Potvrzení nastavení média pro nahrávání
 Opakovaným otočením přepínače POWER
zapněte indikátor
(Pohyblivý obraz)/
(Statický obraz) v závislosti na tom, které
médium chcete použít.
 Zkontrolujte ikonu média na obrazovce.
: Pevný disk
: „Memory
Stick PRO Duo“
Vložení karty „Memory Stick PRO Duo“
Pokud byla jako médium vybrána karta
[MEMORY STICK], připravte si kartu
„Memory Stick PRO Duo“.
Typy karet „Memory Stick“, jež lze použít
ve videokameře, viz str. 4.
2 Chcete-li vybrat médium pro
CZ
10
1 Vložte kartu „Memory Stick PRO
Duo“.
pohyblivý obraz, dotkněte se
[NAS.MÉDIA - FILM] , chcete-li
vybrat médium pro statický obraz,
dotkněte se [NAS.MÉDIA - FOTO].
 Otevřete kryt karty Memory Stick Duo ve
směru šipky.
Zobrazí se obrazovka nastavení média.
 Zavřete kryt karty Memory Stick Duo.
 Vložte kartu „Memory Stick PRO
Duo“ správným směrem do slotu karty
Memory Stick Duo, dokud nezaklapne.
 Poznámky
Během
Indikátor ACCESS („Memory
Stick PRO Duo“)
pohyblivý obraz vybrali [MEMORY
STICK], otáčejte přepínačem
POWER, dokud se nerozsvítí
indikátor (Pohyblivý obraz).
Začínáme
2 Pokud jste jako médium pro
nahrávání neotevírejte kryt karty
Memory Stick Duo.
Nezasouvejte kartu „Memory Stick PRO Duo“
násilím v chybném směru, neboť by mohlo dojít
k poškození karty „Memory Stick PRO Duo“,
slotu Memory Stick Duo nebo obrazových dat.
Zobrazí-li se v kroku 3 zpráva [Nepodařilo
se vytvořit nový soubor databáze obrazů.
Příčinou může být nedostatek volného místa.],
zformátujte kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Při formátování budou vymazána veškerá data
nahraná na kartě „Memory Stick PRO Duo“.
Snažte se, aby karta „Memory Stick PRO Duo“
během vysouvání nevyskočila a nespadla na
zem.
Jakmile vložíte novou kartu „Memory
Stick PRO Duo“, zobrazí se na
obrazovce LCD [Vytvořit nový soubor
databáze obrazů.].
3 Dotkněte se [ANO].
Chcete-li nahrávat na kartu „Memory
Stick PRO Duo“ pouze statické obrazy,
dotkněte se [NE].
Vyjmutí karty „Memory Stick PRO Duo“
Otevřete kryt karty Memory Stick Duo a
lehce zatlačte na kartu „Memory Stick PRO
Duo“.
CZ
11
Nahrávání/přehrávání
Nahrávání
Obrazy jsou nahrávány na vybrané médium (str. 10).
Ve výchozím nastavení se pohyblivé i statické obrazy nahrávají na pevný disk.
START/STOP 
Přepínač POWER
: nahrávání pohyblivých
obrazů
: nahrávání statických
obrazů
(HOME)
(str. 19)
START/STOP 
[PŘIP.]  [NAHR.]
PHOTO 
Bliká  Svítí
1 Otáčejte přepínačem POWER, dokud se nerozsvítí příslušný indikátor.
Zelené tlačítko stiskněte jen tehdy, je-li přepínač POWER v poloze OFF (CHG).
2 Spusťte nahrávání.
Pohyblivé obrazy
Stiskněte START/STOP  (nebo ).
Chcete-li ukončit nahrávání, stiskněte
znovu tlačítko START/STOP.
 Tipy
Dobu nahrávání, zbývající kapacitu atd. můžete
zjistit dotykem
(HOME) 
(SPRÁVA
MÉDIA)  [INFO O MÉDIU].
Stisknutím tlačítka PHOTO  během
nahrávání můžete zachytit statické obrazy.
CZ
12
Statické obrazy
Stiskněte zlehka PHOTO , tím
nastavíte zaostření  (ozve se
pípnutí), poté domáčkněte  (ozve se
zvuk závěrky).
se zobrazí vedle nebo . Obraz je
nahraný, když zmizí symbol
.
Maximální
doba nepřetržitého nahrávání je
přibližně 13 hodin.
Překročí-li velikost souboru s pohyblivým
obrazem 2 GB, automaticky se vytvoří další
soubor.
Přehrávání
Můžete přehrávat obrazy nahrané na vybraném médiu (str. 10).
Jako výchozí je vybrán pevný disk.
Tlačítko
(ZOBRAZENÍ OBRAZŮ) 
Přepínač POWER
Tlačítko
(ZOBRAZENÍ OBRAZŮ) 
HOME MENU
Předchozích 6 obrazů
Dalších 6 obrazů
Návrat k obrazovce pro nahrávání
Zobrazení pohyblivých obrazů





Nahrávání/přehrávání





Zobrazení statických obrazů
(OPTION)
Prohledání obrazů podle data
Přechod na obrazovku (Index tváří)
Přechod na obrazovku (Index filmové cívky)
1 Otočením přepínače POWER zapněte videokameru.
2 Stiskněte tlačítko
(ZOBRAZENÍ OBRAZŮ)  (nebo ).
Na obrazovce LCD se zobrazí VISUAL INDEX. (Může to pár sekund trvat.)
3 Spusťte přehrávání.
Pohyblivé obrazy
Statické obrazy
Dotkněte se karty
a pohyblivý obraz
se přehraje.
Dotykem
Přechod na začátek přepíná mezi
scény/předchozího přehráváním a
pohyblivého obrazu pozastavením
Stop (přechod na obrazovku
VISUAL INDEX)
Další
pohyblivý
obraz
Převíjení zpět/
dopředu
Dotkněte se karty
se přehraje.
a statické obraz
Tlačítko prezentace
Přechod na obrazovku
VISUAL INDEX
Předchozí/
další
CZ
13
Úprava hlasitosti pohyblivých obrazů
Při přehrávání pohyblivého obrazu se
dotkněte (OPTION)  karta

[HLASITOST] a poté upravte hlasitost
pomocí
/ .
 Tipy
Na každé kartě se spolu s obrazem, který byl
naposledy přehrán či nahrán, zobrazí .
Dotknete-li se obrazu označeného ,
můžete jej přehrát od bodu, kde byl naposledy
zastaven.
Přehrávání obrazu na televizoru
Připojte videokameru do vstupní zdířky
televizoru nebo videorekordéru pomocí
propojovacího kabelu A/V  (je součástí
dodávky) nebo propojovacího kabelu A/V
s konektorem S VIDEO  (volitelné
příslušenství). Podrobnosti viz „Příručka k
produktu Handycam“ (PDF).
Zdířka A/V OUT
(Žlutá)
(Bílá)
(Žlutá)
(Červená)
IN
: Směr přenosu
VCR nebo TV
CZ
14
Další části a funkce videokamery
Tlačítka, zdířky atd., které nejsou
vysvětleny v ostatních kapitolách, jsou
vysvětleny zde.
Nahrávání/přehrávání
Páčka funkce zoom
Jemným posunutím páčky funkce
zoom lze dosáhnout pomalejší změny
přiblížení. Větším vychýlením docílíte
rychlejší změny měřítka.
Při přehrávání můžete obraz zvětšit
přibližně na 1,1 až 5 násobek původní
velikosti (Zoom při přehrávání).
Jestliže
se při použití zoomu při přehrávání
dotknete obrazovky, zobrazí se bod, jehož
jste se dotkli, ve středu rámečku.
Nahrávání/přehrávání
Tlačítko QUICK ON
Indikátor QUICK ON bliká a
videokamera přejde do úsporného
režimu (režim spánku). Opakovaným
stisknutím tlačítka QUICK ON zahájíte
další nahrávání. Videokamera se vrátí
do pohotovostního režimu nahrávání
přibližně za 1 sekundu. Pomocí volby
[REŽIM RYCH.ZAP.] můžete nastavit
čas, kdy videokamera přejde do režimu
spánku.
Indikátor ACCESS (Pevný disk)
Pokud svítí nebo bliká indikátor
ACCESS, videokamera čte nebo
zapisuje data.
Úchyt na ramenní popruh
Upevněte ramenní popruh (volitelné
příslušenství).
Reproduktor
Handycam Station
Přepínač NIGHTSHOT
Chcete-li nahrávat na tmavých místech,
nastavte přepínač NIGHTSHOT do
polohy ON (zobrazí se ).
Tlačítka funkce zoom
Při stisknutí se obraz přiblíží, resp.
oddálí.
Při přehrávání můžete obraz zvětšit
přibližně na 1,1 až 5 násobek původní
velikosti (Zoom při přehrávání).
Jestliže
se při použití zoomu při přehrávání
dotknete obrazovky, zobrazí se bod, jehož
jste se dotkli, ve středu obrazovky LCD.
CZ
15
Tlačítko RESET
Chcete-li resetovat všechna nastavení,
včetně nastavení hodin, stiskněte
RESET.
Tlačítko EASY
Stisknutím EASY zobrazíte
a
většina nastavení bude automaticky
nastavena pro snadné nahrávání/
přehrávání. Chcete-li tento režim zrušit,
stiskněte znovu EASY.
Tlačítko DISP/BATT INFO
Stisknutím tohoto tlačítka přepnete
zobrazení na obrazovce, je-li
videokamera zapnuta, přepínač
POWER je v poloze ON.
Je-li přepínač v poloze OFF (CHG),
můžete stisknutím tohoto tlačítka
zkontrolovat stav akumulátoru.
Tlačítko  (protisvětlo)
Stisknutím  (protisvětlo) zobrazíte ,
poté je možné provádět úpravy expozice
pro objekt v protisvětle. Opětovným
stisknutím  (protisvětlo) tuto funkci
zrušíte.
Vestavěný mikrofon
Zvuk zachycený interním mikrofonem
je převeden na 5,1 kanálový zvuk a
takto je nahrán.
Blesk
Ve výchozím nastavení je blesk použit
automaticky podle podmínek při
nahrávání.
Dotykem
(HOME) 
(NASTAVENÍ)  [NASTAV.PRO
FOTO]  [REŽIM BLESKU] změníte
nastavení.
Senzor dálkového ovládání/
Infračervený zářič
Příjem signálu z dálkového ovladače.
Otvor pro stativ (zespodu)
Do otvoru pro stativ lze pomocí šroubu
připevnit stativ (volitelné příslušenství:
šroub musí být kratší než 5,5 mm).
CZ
16
Připojení k dalším zařízením
Konektor dálkového ovládání A/V/
zdířka A/V OUT
Připojení pomocí komponentního
kabelu A/V nebo propojovacího kabelu
A/V.
Zdířka  (USB)
DCR-SR210E: pouze výstup
Připojení pomocí kabelu USB.
 Tlačítko
(DISC BURN)
Vytvoření disku po připojení
videokamery k počítači. Podrobnosti viz
„PMB Guide“ (str. 3).
 Active Interface Shoe
Patice Active Interface Shoe dodává
energii volitelnému příslušenství,
například reflektoru, blesku nebo
mikrofonu. Příslušenství lze zapnout a
vypnout pomocí přepínače POWER na
videokameře.
Konektor rozhraní
Připojení videokamery a kolébky
Handycam Station.
Indikátory zobrazené během nahrávání/přehrávání
Nahrávání pohyblivého obrazu
Tlačítko HOME
Zbývající energie v akumulátoru (přibl.)
Stav nahrávání ([PŘIP.] (pohotovostní)
nebo [NAHR.] (nahrávání))
Režim nahrávání (HQ/SP/LP)
Nahrávání/přehrávání médií
Počitadlo (hodina/minuta/sekunda)
Zbývající doba nahrávání
Nahrávání statického obrazu
Tlačítko OPTION
DETEKCE TVÁŘE
Nahrávání/přehrávání
Tlačítko ZOBRAZENÍ OBRAZŮ
Nastaven index tváří
Nahrávání 5.1 kanálového zvuku
Velikost obrazu
Přibližný počet statických obrazů, které
lze nahrát/Při nahrávání statického
obrazu
Prohlížení pohyblivých obrazů
Tlačítko pro návrat
Režim přehrávání
Číslo aktuálního pohyblivého obrazu/
Počet nahraných pohyblivých obrazů
Tlačítko Předchozí/Další
Tlačítka pro ovládání videa
Název datového souboru
Číslo aktuálního statického obrazu/
Počet nahraných statických obrazů
Prohlížení statických obrazů
Složka pro přehrávání
Zobrazí se pouze během nahrávání
statických obrazů na kartu „Memory
Stick PRO Duo“.
Tlačítko prezentace
Tlačítko VISUAL INDEX
CZ
17
Indikátory při provádění změn
Níže uvedené indikátory se zobrazují
během nahrávání/přehrávání a označují
nastavení videokamery.
Vlevo nahoře
Uprostřed
Indikátor
VELIK.OBR.
Nastavení prezentace
NightShot
Super NightShot
Color Slow Shutter
Připojení PictBridge
Vpravo nahoře

Dole
Uprostřed
Vlevo nahoře
Indikátor
Význam
Stmívání/roztmívání
Podsvícení obrazovky
LCD vypnuto
Snímač zrychlení
vypnutý
Snímač zrychlení
aktivovaný
Médium vybrané pro
statické obrazy
CZ
18
Dole
Význam
Vpravo nahoře
Indikátor
Varování
Indikátor
REŽIM ZVUKU
Nahrávání se
samospouští
Blesk, KOR.ČERV.OČÍ
Nízká úroveň mikrofonu
(REFER.ÚR.MIK)
VÝBĚR ŠÍŘKY
ZOOM MIKROFONU
Význam

Význam
Obrazový efekt
Digitální efekt
Ruční ostření
VÝBĚR SCÉNY


Protisvětlo
Vyvážení bílé
Funkce SteadyShot
vypnuta
EXPOZICE/
BOD.MĚŘENÍ
TELE MACRO
ZEBRA
Nastaven Index tváří
DETEKCE TVÁŘE
PŘEDSÁDKA
 Tipy
Indikátory a jejich pozice jsou jen přibližné a
mohou se lišit od skutečnosti.
Datum a čas nahrávání se na médium
zaznamenávají automaticky. Při nahrávání se
tyto údaje nezobrazují. Lze je však zobrazit jako
[DATOVÝ KÓD] při přehrávání.
Provádění různých funkcí - „
„ OPTION“
Obrazovku nabídek můžete zobrazit
stisknutím (HOME)  (nebo )/
(OPTION). Další informace týkající se
položek nabídek viz „Příručka k produktu
Handycam“ (PDF) (str. 23).
(HOME) 

HOME“ a
Zobrazení vysvětlení nabídky HOME MENU
(HELP)
 Stiskněte
(HOME)  (nebo ).
 Dotkněte se
(HELP).
Spodní část tlačítka
(HELP) se zbarví
oranžově.
(HOME)
(OPTION)
Můžete změnit nastavení tak, aby vám
vyhovovalo. Stisknutím (HOME) 
(nebo ) zobrazíte obrazovku nabídek.
Použití nabídky OPTION MENU
Položky
nabídky
Nabídka (OPTION) je obdobou místní
nabídky, která se zobrazí v počítači po
klepnutí pravým tlačítkem myši.
Dotkněte se (OPTION), poté se zobrazí
položky nabídky, které lze v danou chvíli
nastavit.
1 Dotkněte se požadované kategorie
Položky
nabídky
Kategorie
a poté položky, jejíž nastavení
chcete změnit.
2 Postupujte dále podle pokynů na
obrazovce.
Nahrávání/přehrávání
Použití nabídky HOME MENU
 Dotkněte se položky, o níž chcete vědět víc.
Jakmile se položky dotknete, zobrazí se
příslušné informace na obrazovce.
Chcete-li vybranou položku použít, dotkněte
se [ANO].
Karta
1 Dotkněte se požadované karty a
poté položky, jejíž nastavení chcete
změnit.
 Tipy
Není-li položka zobrazena na obrazovce,
změňte stránku dotykem
/ .
Chcete-li skrýt obrazovku HOME MENU,
dotkněte se
.
V aktuálním režimu nahrávání/přehrávání
nelze vybrat šedě zabarvené položky.
2 Po dokončení nastavení se dotkněte
.
CZ
19
 Poznámky
Není-li
požadovaná položka zobrazena na
obrazovce, dotkněte se jiné karty. Pokud
položku nenajdete, nelze tuto funkci v dané
situaci použít.
V režimu Easy Handycam nelze nabídku
(OPTION) použít.
Položky nabídky HOME MENU
Kategorie
(SNÍMÁNÍ)
FILM*
FOTOGRAFIE*
PLYN.POM.
NAH
Kategorie
OBRAZŮ)
Kategorie
NAS.MÉDIA
- FILM*
NAS.MÉDIA
- FOTO*
INFO O
MÉDIU
FORMÁT.
MÉDIUM*
OPRAVIT
DATAB.O.
Kategorie
NASTAV.
PRO FILM
(ZOBRAZENÍ
VISUAL
INDEX*
INDEX*
INDEX*
SEZNAM
Kategorie
(DALŠÍ)
ODSTRANIT* [ ODSTRANIT],
[ ODSTRANIT]
ZACHYTIT
FOTO
KOPÍROVAT [KOP.dle výběru], [KOPÍR.
FILM
dle data], [ KOPÍROVAT
VŠE]
KOPÍROVAT [KOPÍR.dle výběru],
FOTO
[KOPÍR.dle data]
STŘH
[ ODSTRANIT],
[ ODSTRANIT],
[ROZDĚLIT]
UPRAVIT
SEZNAM
TISK
PŘIPOJIT
USB
CZ
20
[ SMAZAT], [ SMAZAT
VŠE], [ PŘESUNOUT],
[ PŘIDAT], [ PŘIDAT
dle data]
[ PŘIPOJIT USB],
[ PŘIPOJIT USB], [DISC
BURN]
NASTAV.
PRO FOTO
(SPRÁVA MÉDIA)
[HDD], [MEMORY STICK]
[HDD], [MEMORY STICK]
[HDD], [MEMORY STICK]
[HDD], [MEMORY STICK]
(NASTAVENÍ)
[REŽIM NAHR.],
[REŽIM ZVUKU], [REFL.
NIGHTSHOT], [VÝBĚR
ŠÍŘKY], [DIGIT.ZOOM],
[STEADYSHOT], [AUT.
POM.ZÁVĚR.], [VODICÍ
MŘÍŽ.], [ZEBRA], [NAST.
ZBÝVÁ], [REŽIM
BLESKU]*, [ÚROV.
BLESKU], [KOR.ČERV.
OČÍ], [DETEKCE TVÁŘE],
[NASTAVIT INDEX]*,
[PŘEDSÁDKA]
[ VELIK.OBR.]*,
[Č.SOUBORU], [REFL.
NIGHTSHOT],
[STEADYSHOT], [VODICÍ
MŘÍŽ.], [ZEBRA], [REŽIM
BLESKU]*, [ÚROV.
BLESKU], [KOR.ČERV.
OČÍ], [DETEKCE TVÁŘE],
[PŘEDSÁDKA]
NAST.ZOBR. [DATOVÝ KÓD],
OBR.
[ZOBRAZENÍ ]
NAST.
[HLASITOST]*, [ZVUKY]*,
ZVUK./
[JAS LCD], [PODSVÍC.
ZOBR**
LCD], [BARVA LCD]
NASTAV.
[TYP TV], [VÝSTUP
VÝSTUPU
ZOBR.]
NAST.HOD/ [NAST.HODIN]*, [NAST.
JAZ
PÁSMA], [LETNÍ ČAS],
[ NAST.JAZYKA]
Ukládání obrazů
OBECNÁ
NASTAV.
[REŽIM DEMO],
[KALIBRACE], [AUT.
VYPN.], [REŽIM RYCH.
ZAP.], [DÁLKOVÉ OVL.],
[SNÍMAČ PÁDU]
* Tuto položku můžete nastavit i v režimu Easy
Handycam.
**Název nabídky se změní v režimu Easy
Handycam na [NASTAVENÍ ZVUKU].
Položky nabídky OPTION MENU
Karta
Použití počítače
Pomocí aplikace „Picture Motion Browser“
z dodaného disku CD-ROM můžete
ukládat obrazy nahrané ve videokameře.
Podrobnosti viz „PMB Guide“ na dodaném
disku CD-ROM.
Vytvoření disku DVD jedním dotykem (One
Touch Disc Burn)
[OSTŘENÍ], [BOD.OSTŘENÍ], [TELE
MACRO], [EXPOZICE], [BOD.MĚŘENÍ],
[VÝBĚR SCÉNY], [VYVÁŽ.BÍLÉ], [COLOR
SLOW SHTR], [SUPER NIGHTSHOT]
Obrazy nahrané na pevném disku
videokamery lze jednoduše nahrát přímo
na disk DVD pouhým stisknutím tlačítka
(DISC BURN).
Karta
Ukládání obrazů do počítače (Easy PC Backup)
[PROLÍNAČKA], [DIGIT.EFEKT],
[OBRAZ.EFEKT]
Karta
[ZOOM MIKROFONU], [REFER.
ÚR.MIK], [SAMOSPOUŠŤ], [ČASOVÁNÍ],
[NAHRÁT ZVUK]
(Karta závisí na konkrétní
situaci)/Bez karty

[PREZENTACE], [NAST.PREZENTACE],
[KOPIE], [DATUM/ČAS], [VELIKOST]
Nahrávání/přehrávání
Položky, jež lze nastavit jen v nabídce
OPTION MENU, budou popsány níže.
Z důvodů omezené kapacity média
ukládejte obrazová data na určitý typ
externího média, např. DVD-R nebo do
počítače.
Postup, jak můžete ukládat obrazy nahrané
ve videokameře, je popsán níže.
Obrazy nahrané ve videokameře můžete
uložit na pevný disk počítače.
Vytvoření disku DVD s vybranými obrazy
Obrazy importované do počítače můžete
uložit na disk DVD. Tyto obrazy můžete
také upravovat.
Připojení videokamery k dalším
zařízením
Podrobnosti viz „Příručka k produktu
Handycam“ (PDF).
Připojení pomocí propojovacího kabelu A/V
Lze kopírovat na videorekordéry a
rekordéry DVD/HDD.
Připojení pomocí kabelu USB
Můžete kopírovat na vypalovačky DVD
a další zařízení podporující kopírování
pohyblivých obrazů.
CZ
21
Mazání obrazů
 Tipy
Pohyblivé nebo statické obrazy můžete
kopírovat z pevného disku na kartu „Memory
Stick PRO Duo“.
Dotkněte se (HOME)  (DALŠÍ)
 [KOPÍROVAT FILM]/[KOPÍROVAT
FOTO].
Nejprve vyberte médium obsahující obrazy,
které chcete vymazat (str. 10).
Vymazání pohyblivého obrazu
1 Dotkněte se
(HOME) 
(DALŠÍ)  [ODSTRANIT].
2 Dotkněte se [
ODSTRANIT].
3 Dotkněte se [
ODSTRANIT].
4 Dotkněte se pohyblivého obrazu,
který chcete vymazat.
Vybraný pohyblivý obraz bude označen
symbolem .
5 Dotkněte se
 [ANO] 
.
Vymazání všech pohyblivých obrazů
najednou
V kroku 3 se dotkněte [ ODSTRANIT
VŠE]  [ANO]  [ANO] 
.
Vymazání statických obrazů
 V kroku 2 se dotkněte [ ODSTRANIT].
 Dotkněte se [ ODSTRANIT] a poté se
dotkněte statického obrazu, který chcete
vymazat.
Vybraný statický obraz bude označen
symbolem .
 Dotkněte se
 [ANO] 
.
 Tipy
Chcete-li vymazat všechny statické obrazy na
médiu, dotkněte se v kroku 
[ ODSTRANIT VŠE]  [ANO]  [ANO]

.
CZ
22
Práce s počítačem
Použití počítače
Instalace příručky/softwaru
 Klepněte na [Handycam Handbook].
Zobrazí se instalační obrazovka příručky
„Příručka k produktu Handycam“ (PDF).
„Příručka k produktu Handycam“ (PDF)
„Příručka k produktu Handycam“ (PDF)
podrobně vysvětluje funkce a praktické
použití videokamery.
„Picture Motion Browser“ (pouze pro
uživatele systému Windows)
„Picture Motion Browser“ je dodávaný
software. Umožňuje provádět následující
operace.
 Vytvoření
disku DVD jedním dotykem
obrázků do počítače
 Úprava importovaných obrazů
 Vytvoření disku DVD
 Import
 Poznámky
Dodaný
Instalace a prohlížení příručky
„Příručka k produktu Handycam“
(PDF)
Chcete-li zobrazit příručku „Příručka
k produktu Handycam“ (PDF), musíte
do počítače nainstalovat aplikaci Adobe
Reader.
Pokračujte v instalaci i v případě,
že se zobrazí potvrzovací obrazovka
upozorňující na neznámého výrobce.
 Zapněte počítač.
 Vložte disk CD-ROM (je součástí dodávky)
do diskové jednotky počítače.
Zobrazí se instalační obrazovka.
Práce s počítačem
software „Picture Motion Browser“
není podporován počítači Macintosh. Chcete-li
používat při práci s videokamerou počítač
Macintosh, vyhledejte potřebné informace na
níže uvedené webové stránce.
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/ms/cz/
 Vyberte požadovaný jazyk a název modelu
videokamery Handycam, poté klepněte na
[Handycam Handbook (PDF)].
Spustí se instalace. Po dokončení instalace se
na pracovní ploše počítače zobrazí zástupce
příručky „Příručka k produktu Handycam“
(PDF).
Název modelu videokamery Handycam je
uveden na spodní straně videokamery.
 Klepněte na [Exit]  [Exit] a poté vyjměte
disk CD-ROM z diskové jednotky počítače.
„Příručka k produktu Handycam“ (PDF) se
zobrazí po poklepání na ikonu příručky.
 Tipy
Uživatelé počítačů Macintosh by měli
postupovat podle kroků uvedených níže.
 Zapněte počítač.
 Vložte disk CD-ROM (je součástí
dodávky) do diskové jednotky počítače.
 Otevřete složku [Handbook] na disku
CD-ROM, poklepejte na složku [CZ]
a poté přetáhněte soubor „Příručka
k produktu Handycam“ do počítače.
„Příručka k produktu Handycam“
(PDF) se zobrazí po poklepání na soubor
„Handbook.pdf“.
Instalace aplikace „Picture Motion
Browser“
 Požadavky na systém
Další informace najdete na webové stránce
podpory.
OS: Microsoft Windows 2000 Professional
SP4, Windows XP SP2*, Windows
Vista*
CZ
23
* Nejsou podporovány 64bitové verze ani
verze Starter (Edition).
Je vyžadována standardní instalace.
Správnou funkci softwaru nelze zaručit,
pokud došlo k přechodu na některý
z výše uvedených systémů ze staršího
systému, příp. v prostředí s možností
zavedení více systémů.
CPU: Intel Pentium III 1 GHz nebo
rychlejší
Paměť: Alespoň 256 MB
Pevný disk: Velikost disku nutná pro
instalaci: přibl. 500 MB (pro vytváření
videa DVD může být nutné minimálně
5 GB.)
Displej: Minimálně 1 024 × 768 bodů
Další požadavky: Port  USB (musí být
standardně k dispozici, doporučuje se
Hi-Speed USB (kompatibilní s USB
2.0), vypalovací jednotka DVD (pro
instalaci je nezbytná jednotka CDROM)
 Instalace softwaru
Před připojením videokamery k
počítači se systémem Windows je třeba
nainstalovat do počítače software. Instalaci
je třeba provést pouze před prvním
spuštěním.
Obsah i postupy instalace se mohou v
jednotlivých operačních systémech lišit.
 Zkontrolujte, zda není videokamera
připojena k počítači.
 Zapněte počítač.
Pokud se obrazovka nezobrazí
 Klepněte na tlačítko [Start] a poté
klepněte na položku [My Computer]
(Tento počítač). (V systému Windows
2000 poklepejte na položku [My
Computer] (Tento počítač).)
 Poklepejte na [SONYPICTUTIL (E:)]
(CD-ROM) (disková jednotka).*
* Písmena jednotek (např. (E:)) se
mohou na jednotlivých počítačích lišit.
 Na instalační obrazovce počítače klepněte na
[Install].
 Vyberte jazyk, ve kterém se má aplikace
instalovat, a klepněte na tlačítko [Next].
 Po zobrazení obrazovky potvrzující připojení
připojte videokameru k počítači podle níže
uvedených kroků.
 Připojte napájecí adaptér do kolébky
Handycam Station a do síťové zásuvky.
 Umístěte videokameru do kolébky
Handycam Station a poté ji otočením
přepínače POWER zapněte.
 Propojte zdířku  (USB) kolébky
Handycam Station a zdířku  (USB)
počítače.
Na obrazovce LCD se dotkněte tlačítka
[PŘIPOJIT USB].
 Dotkněte se [ PŘIPOJIT USB] nebo
[ PŘIPOJIT USB] na obrazovce
[VÝBĚR USB] videokamery.
 Poznámky
Před
instalací se musíte přihlásit jako
správce.
Před zahájením instalace softwaru ukončete
všechny aplikace spuštěné na počítači.
 Vložte dodaný disk CD-ROM do diskové
jednotky počítače.
Zobrazí se instalační obrazovka.
CZ
24
 Klepněte na tlačítko [Continue].
 Přečtěte si [License Agreement]. Pokud s
textem souhlasíte, vyberte [I accept the terms
of the license agreement] a poté klepněte na
[Next].
 Zkontrolujte nastavení instalace a poté
klepněte na [Install].
 Poznámky
Třebaže
se zobrazí obrazovka vyzývající k
restartování počítače, není nutné počítač
restartovat ihned. Restartujte počítač po
dokončení instalace.
Ověřování může chvíli trvat.
 Při instalaci softwaru postupujte podle
pokynů na obrazovce.
Na některých počítačích může být nutné
nainstalovat další software. Po zobrazení
instalační obrazovky postupujte při instalaci
požadovaného softwaru podle pokynů.
 Restartujte počítač, je-li to nutné pro
dokončení instalace.
 Vyjměte disk CD-ROM z diskové jednotky
počítače.
Odpojení kabelu USB
Práce s počítačem
 Klepněte na ikonu
 [Safely remove
USB Mass Storage Device]  [OK] (pouze
v systému Windows 2000) na panelu úloh
v pravém dolním rohu pracovní plochy
počítače.
 Dotkněte se [KON]  [ANO] na obrazovce
videokamery.
 Odpojte kabel USB.
 Práce s aplikací „Picture Motion
Browser“
Aplikaci „Picture Motion Browser“ spustíte
klepnutím na [Start]  [All Programs] 
[Sony Picture Utility]  [PMB - Picture
Motion Browser].
Základní funkce aplikace „Picture Motion
Browser“ viz „PMB Guide“.
Chcete-li zobrazit příručku „PMB Guide“
klepněte na [Start]  [All Programs] 
[Sony Picture Utility]  [Help]  [PMB
Guide].
 Tipy
Pokud se obrazovka [VÝBĚR USB] nezobrazí,
dotkněte se
(HOME)  (DALŠÍ) 
[PŘIPOJIT USB].
CZ
25
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů
Pokud se při použití videokamery setkáte
s jakýmikoli problémy, prostudujte si
následující tabulku, která vám pomůže
problém vyřešit. Pokud problém
přetrvává, vypněte videokameru, odpojte
zdroj napájení a obraťte se na zástupce
společnosti Sony.
Přečtěte si před odesláním videokamery do
opravy
Videokamera
může v závislosti na problému
vyžadovat inicializaci nebo výměnu současného
pevného disku videokamery. V takovém
případě budou data uložená na pevném disku
vymazána. Před odesláním videokamery do
opravy uložte data z interního pevného disku
(viz „Příručka k produktu Handycam“ (PDF))
na jiné (zálohovací) médium. Neneseme
odpovědnost za ztrátu dat na pevném disku.
Během opravy můžeme z důvodu zjištění
příčiny problému ověřit minimální objem dat
uložených na pevném disku. Prodejce Sony však
vaše data nebude kopírovat ani uchovávat.
Informace o problémech s videokamerou
naleznete v příručce „Příručka k produktu
Handycam“ (PDF), informace o problémech
s připojením k počítači naleznete v příručce
„PMB Guide“.
Videokameru nelze zapnout.
Připojte
nabitý modul akumulátoru k
videokameře (str. 6).
Zapojte zástrčku napájecího adaptéru do
síťové zásuvky (str. 6).
Videokamera nefunguje, ani když je
napájení zapnuté.
Videokamera se zahřívá.
To
se stává, pokud ponecháte videokameru
zapnutou po delší dobu. Nejedná se o
žádnou závadu.
Videokamera se náhle vypne.
Použijte
napájecí adaptér.
znovu napájení.
Dobijte modul akumulátoru (str. 6).
Zapněte
Po stisknutí START/STOP nebo PHOTO
se nenahrávají obrazy.
Nastavte
přepínač POWER do polohy
(Pohyblivý obraz) nebo (Statický obraz)
(str. 8).
Obrazy nelze nahrávat v režimu spánku.
Stiskněte tlačítko QUICK ON.
Videokamera ukládá právě zaznamenaný
obraz na médium. V průběhu této doby
nemůžete nahrávat.
Médium ve videokameře je plné. Vymažte
nepotřebné obrazy (str. 22).
Celkový počet pohyblivých a statických
obrazů překračuje nahrávací kapacitu
média. Vymažte nepotřebné obrazy
(str. 22).
Po
CZ
26
zapnutí se videokamera připravuje k
činnosti po několik sekund. Nejedná se o
žádnou závadu.
Odpojte napájecí adaptér ze síťové zásuvky
nebo vyjměte modul akumulátoru, po
uplynutí 1 minuty modul akumulátoru
znovu připojte nebo znovu připojte
adaptér. Pokud videokamera stále
nefunguje správně, stiskněte špičatým
předmětem tlačítko RESET (str. 16).
(Stisknutím tlačítka RESET budou
vynulována všechna nastavení, včetně
nastavení hodin.)
je velmi horká. Vypněte
videokameru a umístěte ji na chvíli na
chladné místo.
Videokamera je velmi chladná. Vypněte
videokameru a umístěte ji na teplé místo.
Chvíli tam videokameru ponechte a poté ji
zapněte.
Videokamera
Nahrávání se zastaví.
Videokamera
je velmi horká nebo velmi
chladná. Vypněte videokameru a umístěte
ji na chvíli na chladné nebo teplé místo.
Nelze nainstalovat aplikaci „Picture
Motion Browser“.
Ověřte
konfiguraci počítače potřebnou
pro instalaci aplikace „Picture Motion
Browser“.
Nainstalujte
aplikaci „Picture Motion
Browser“ řádným způsobem (str. 23).
„Picture Motion Browser“ nefunguje
správně.
Ukončete
aplikaci „Picture Motion
Browser“ a restartujte počítač.
Indikátory/Zprávy na
displeji
Příčiny/Řešení
E:20: /
E:31: /
E:61: /
E:62: /
E:91: /
E:94:
Vyskytla
Počítač nerozpoznává videokameru.
Odpojte
od zdířky USB počítače veškerá
další zařízení kromě klávesnice, myši a
videokamery.
Odpojte kabel USB od počítače a z kolébky
Handycam Station a restartujte počítač.
Poté znovu řádným způsobem propojte
počítač a videokameru.
Zobrazení výsledků vnitřní kontroly/
Výstražné indikátory
Zobrazí-li se indikátory na obrazovce LCD,
ověřte následující.
Pokud problém přetrvává i poté, co jste se
opakovaně pokoušeli ho vyřešit, obraťte
se na prodejce Sony nebo na autorizované
servisní středisko Sony.
Příčiny/Řešení
C:04:
Modul
C:13: /
C:32:
akumulátoru
není typu
„InfoLITHIUM“
(řada H). Použijte
modul akumulátoru
„InfoLITHIUM“ (řada
H) (str. 6).
Připojte pevně konektor
napájecího kabelu
napájecího adaptéru
do zdířky DC IN na
kolébce Handycam
Station nebo na
videokameře (str. 6).
Odpojte zdroj napájení.
Znovu jej připojte a
zkuste videokameru
použít.

Odstraňování problémů
Indikátory/Zprávy na
displeji
101-0001
se závada,
kterou nemůžete
opravit. Obraťte se na
prodejce společnosti
Sony nebo autorizované
servisní středisko
společnosti Sony.
Sdělte jim 5místný kód
začínající „E“.
Soubor je poškozen
nebo není čitelný.
Mohla se vyskytnout
chyba týkající se
pevného disku ve
videokameře.
Vymažte nepotřebné
obrazy.
Akumulátory jsou téměř
vybité.
Teplota videokamery
stoupá nebo je velmi
vysoká. Vypněte
videokameru a umístěte
ji na chvíli na chladné
místo.
Videokamera je velmi
chladná. Zahřejte
videokameru.
Bliká-li indikátor
pomalu, nezbývá již
žádný prostor pro
nahrávání obrazů.
Není vložena karta
„Memory Stick PRO
Duo“ (str. 10).
Bliká-li indikátor rychle,
není dostatek volného
místa pro nahrávání
obrazů. Vymažte
nepotřebné obrazy nebo
uložte obrazy na jiné
médium (str. 21) a kartu
„Memory Stick PRO
Duo“ zformátujte.
Soubor databáze obrazů
je poškozen.
CZ
27
Indikátory/Zprávy na
displeji
Příčiny/Řešení
Karta

CZ
28
„Memory Stick
PRO Duo“ je poškozena.
Zformátujte kartu
„Memory Stick PRO
Duo“ ve videokameře.
Je vložena
nekompatibilní karta
„Memory Stick PRO
Duo“.
Přístup ke kartě
„Memory Stick PRO
Duo“ byl omezen na
jiném zařízení.
Došlo k závadě blesku.
Množství světla není
dostatečné, může proto
dojít k rozostření obrazu
pohybem videokamery.
Použijte blesk.
Videokamera není
stabilní, takže se obraz
může rozmazat. Držte
videokameru při
natáčení pevně oběma
rukama. Indikátor
varování proti otřesům
kamery však nezmizí.
Médium je plné.
Statické obrazy nelze
během zpracování
nahrávat. Chvíli
počkejte a poté spusťte
nahrávání.
Snímač zrychlení je
aktivovaný. Výsledkem
může být zastavení
nahrávání/přehrávání.
Doplňující informace
Bezpečnostní opatření
Použití a péče
Videokameru
Snažte
se nepoškodit napájecí kabel , např.
položením těžkých předmětů na něj.
Udržujte kovové kontakty čisté.
Dálkový ovladač a knoflíkovou baterii
uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud dojde k
náhodnému spolknutí baterie, vyhledejte ihned
lékaře.
Při vytečení elektrolytu z akumulátoru
postupujte takto:
 Obraťte se na autorizovaný servis Sony.
 Důkladně umyjte veškerý elektrolyt, který se
mohl dostat do kontaktu s vaší pokožkou.
 Dostane-li se vám do očí, vypláchněte je
dostatečným množstvím vody a navštivte
lékaře.
 Nepoužíváte-li videokameru delší
dobu
Občas
ji zapněte a nechte zapnutou, např.
přibližně 3 minuty přehrávejte nebo nahrávejte
obrazy.
Před dlouhodobějším skladováním modul
akumulátoru vybijte.
Obrazovka LCD
Na
obrazovku LCD netlačte, mohla by se
poškodit.
Pokud videokameru používáte v chladném
prostředí, může se na obrazovce LCD objevit
reziduální obraz. Nejedná se o žádnou závadu.
Zadní strana obrazovky LCD se při používání
kamery může zahřát. Nejedná se o žádnou
závadu.
 Čištění obrazovky LCD
Pokud je obrazovka LCD znečištěna
prachem nebo otisky prstů, doporučujeme
ji očistit měkkým hadříkem. Použijete-li
čisticí sadu LCD Cleaning Kit (volitelné
příslušenství), nenanášejte čisticí roztok
přímo na obrazovku. Použijte čisticí papír
navlhčený tímto roztokem.
Doplňující informace
ani příslušenství nepoužívejte ani
neukládejte na těchto místech:
 V nadměrném horku, zimě či vlhkosti. Nikdy
je nevystavujte teplotám nad 60 °C , například
na přímém slunečním světle, u topidel nebo
v automobilu zaparkovaném na slunci. Může
dojít k jejich poškození nebo se mohou
zdeformovat.
 V blízkosti silného magnetického pole ani
pod vlivem mechanických vibrací. Mohlo by
dojít k poškození videokamery.
 Blízko silných rádiových vln nebo radiace.
Videokamera by mohla špatně nahrávat.
 Blízko přijímačů AM a videozařízení. Může
dojít k rušení.
 Na písečné pláži nebo v prachu. Pokud se
do videokamery dostane písek, může se
poškodit. V některých případech tuto závadu
již nebude možné opravit.
 Blízko oken nebo venku, kde mohou být
obrazovka LCD nebo objektiv vystaveny
přímému slunečnímu svitu. Poškozuje se tím
obrazovka LCD.
K napájení videokamery používejte pouze
stejnosměrný proud 6,8/7,2 V (modul
akumulátoru) nebo stejnosměrný proud 8,4 V
(napájecí adaptér).
Při napájení střídavým či stejnosměrným
proudem používejte doplňky doporučené v
tomto návodu.
Nevystavujte videokameru působení vody, např.
při dešti nebo u moře. Voda by mohla způsobit
poškození videokamery. V některých případech
tuto závadu již nebude možné opravit.
Dostane-li se dovnitř kamery nějaký předmět či
tekutina, odpojte kameru od zdroje napájení a
před dalším používáním ji nechte zkontrolovat
v odborném servisu Sony.
Vyvarujte se hrubému zacházení, rozebírání,
upravování, fyzickým otřesům nebo nárazům,
jako například tlučení, upuštění přístroje nebo
šlapání na něj. Zvláště opatrně zacházejte s
objektivem.
Když videokameru nepoužíváte, otočte přepínač
POWER do polohy OFF (CHG).
Nepoužívejte videokameru, pokud je zabalena v
nějaké látce, např. v ručníku. Mohlo by dojít k
přehřátí videokamery.
Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku,
nikoliv za kabel.
Péče o povrch videokamery
Je-li
videokamera zašpiněná, očistěte ji měkkým
hadříkem navlhčeným vodou a poté ji otřete
dosucha.
Povrch videokamery by se mohl poškodit za
těchto okolností:
CZ
29
 Při
použití chemikálií, např. ředidel, benzinu,
alkoholu, chemických látek, repelentů,
insekticidů a opalovacího krému.
 Při manipulaci s videokamerou, pokud máte
ruce potřísněny těmito látkami.
 Při dlouhodobějším kontaktu povrchu
videokamery s gumovými či vinylovými
předměty.
Výměna baterie dálkového ovladače
 Stlačte výstupek a nehtem vytáhněte pouzdro
baterie.
 Vložte novou baterii stranou označenou +
nahoru.
 Vložte pouzdro baterie zpět do dálkového
ovladače, dokud neuslyšíte klapnutí.
Údržba a skladování objektivu
V
následujících případech je nutné očistit
povrch čočky objektivu měkkým hadříkem:
 Na povrchu čočky jsou otisky prstů.
 V horkém nebo vlhkém prostředí.
 Je-li objektiv vystaven působení slané vody,
např. u moře.
Přechovávejte jej v dobře větraném a
bezprašném prostředí.
Jako ochranu před plísněmi čistěte
objektiv pravidelně dle pokynů uvedených
výše. Doporučujeme zapnout a používat
videokameru přibližně jednou za měsíc - tak ji
uchováte v optimálním stavu po dlouhou dobu.
Nabíjení vestavěného dobíjecího
akumulátoru
Ve videokameře je vestavěný dobíjecí
akumulátor, který uchovává datum, čas a
další nastavení i v případě, že je vypínač
POWER nastaven do polohy OFF (CHG).
Vestavěný dobíjecí akumulátor je dobíjen
při každém připojení videokamery
do síťové zásuvky prostřednictvím
napájecího adaptéru a při připojení
modulu akumulátoru. Pokud byste
videokameru vůbec nepoužívali, vybije
se dobíjecí akumulátor přibližně za 3
měsíce. Používejte videokameru po nabití
vestavěného dobíjecího akumulátoru.
Pokud dojde k vybití tohoto akumulátoru,
nebudou ostatní funkce videokamery,
kromě nahrávání data, ovlivněny.
 Postupy
Připojte videokameru do síťové zásuvky
pomocí dodaného napájecího adaptéru a
ponechejte ji po dobu alespoň 24 hodin s
přepínačem POWER v poloze OFF (CHG).
CZ
30
Výstupek
VAROVÁNÍ
Baterie může při nesprávném zacházení
explodovat. Baterii nedobíjejte, neotvírejte
a nevhazujte ji do ohně.
Jakmile
je lithiová baterie vybitá, může se
zmenšit operační rádius dálkového ovladače,
příp. nemusí ovladač fungovat správně. V
takovém případě baterii nahraďte lithiovou
baterií Sony CR2025. Použití jiné baterie může
způsobit požár nebo výbuch.
Technické údaje
Systém
Vstupní/výstupní konektory
Formát komprese obrazu: MPEG2/JPEG (Statické
obrazy)
Konektor dálkového ovládání A/V: Výstupní
zdířka V/A
Formát komprese zvuku: 2/5,1kanálový Dolby
Digital
Dolby Digital 5.1 Creator
Videosignál: barvy PAL, standardy CCIR
Zdířka USB: mini B (DCR-SR210E: pouze výstup)
Pevný disk: 60 GB
Při měření kapacity média odpovídá 1 GB 1
biliónu bytů, což je jednotka používaná pro
správu dat.
Formát nahrávání: Pohyblivý obraz: MPEG2-PS
Statický obraz: Exif Ver.2.2 *
Obrazový snímač: senzor CMOS 3,6 mm
(typ 1/5)
Počet pixelů (statický obraz, 4:3):
Max. 4,0 mega (2 304 × 1 728) pixelů**
Hrubý počet: přibl. 2 360 000 pixelů
Efektivně (pohyblivý obraz, 16:9)
přibl. 1 490 000 pixelů
Efektivně (statický obraz, 16:9)
přibl. 1 490 000 pixelů
Efektivně (statický obraz, 4:3)
přibl. 1 990 000 pixelů
Objektiv: Carl Zeiss Vario-Sonnar T
Opticky: 15 ×, digitálně: 30 ×, 180 ×
Průměr filtru: 30 mm
Ohnisková vzdálenost: F = 1,8 - 2,6
f = 3,1 - 46,5 mm
Přepočteno na kinofilm 35 mm
Pohyblivý obraz: 40 - 600 mm (16:9)
Statický obraz: 37 - 555 mm (4:3)
Teplota barev: [AUTO], [1 STISKEM],
[UVNITŘ] (3 200 K), [VENKU] (5 800 K)
* „Exif“ je formát souborů statických obrazů
vytvořený organizací JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association). Soubory tohoto formátu mohou
obsahovat další informace, např. informace o
nastavení videokamery při expozici.
**Rozlišení statických obrazů ekvivalentní
uvedeným velikostem je umožněno
jedinečným rozložením pixelů snímače Sony
ClearVid CMOS a systémem zpracování
(BIONZ).
Obraz: 6,7 cm (typ 2,7; poměr stran 16:9)
Celkový počet pixelů: 211 200 (960 × 220)
Obecné
Požadavky na napájení: 6,8 V/7,2 V (modul
akumulátoru)
8,4 V (napájecí adaptér)
Průměrná spotřeba energie: Pevný disk: 3,5 W
„Memory Stick PRO Duo“: 3,5 W
Provozní teplota: 0 °C až + 40 °C
Skladovací teplota: -20 °C až + 60 °C
Rozměry (přibl.): 81 × 76 × 129 mm
(š×v×h) včetně vyčnívajících částí
81 × 76 × 134 mm
(š×v×h) včetně vyčnívajících částí s
připojeným modulem akumulátoru (je
součástí dodávky)
Hmotnost (přibl.): 470 g pouze přístroj
550 g včetně dobíjecího modulu
akumulátoru
Handycam Station DCRA-C220
Vstupní/výstupní konektor
Zdířka A/V OUT: Výstupní zdířka V/A
Zdířka USB: mini B (DCR-SR210E: pouze výstup)
Doplňující informace
Minimální osvětlení: 5 lux (je-li volba [AUT.
POM.ZÁVĚR.] nastavena na [ZAP], rychlost
závěrky 1/25 sekundy)
0 lux (při zapnuté funkci NightShot)
Obrazovka LCD
Napájecí adaptér AC-L200/L200B
Požadavky na napájení: 100 V - 240 V stř.,
50/60 Hz
Odběr proudu: 0,35 – 0,18 A
Příkon: 18 W
Výstupní napětí: ss 8,4 V*
Provozní teplota: 0 °C až + 40 °C
Skladovací teplota: -20 °C až + 60 °C
Rozměry (přibl.): 48 × 29 × 81 mm (š×v×h)
bez vyčnívajících částí
Hmotnost (přibl.): 170 g bez napájecího kabelu
* Další technické údaje najdete na štítku
CZ
31
napájecího adaptéru.
Dobíjecí modul akumulátoru
NP-FH60
Maximální výstupní napětí: ss 8,4 V
Výstupní napětí: ss 7,2 V
Kapacita: 7,2 Wh (1 000 mAh)
Typ: Li-ion
Vzhled a technické parametry mohou být
změněny bez předchozího upozornění.
Vyrobeno v licenci společnosti Dolby
Laboratories.
Ochranné známky
„Handycam“
a
jsou
registrované ochranné známky společnosti Sony
Corporation.
„Memory Stick“, „
“, „Memory Stick Duo“,
„
“, „Memory Stick PRO
Duo“, „
“, „Memory
Stick PRO-HG Duo“, „
“,
„Memory Stick Micro“, „MagicGate“,
„
“, „MagicGate Memory
Stick“ a „MagicGate Memory Stick Duo“ jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné
známky společnosti Sony Corporation.
„InfoLITHIUM“ je ochranná známka
společnosti Sony Corporation.
„BIONZ“ je ochranná známka společnosti Sony
Corporation.
Dolby a dvojitý symbol D jsou ochranné
známky společnosti Dolby Laboratories.
Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista a DirectX jsou registrované
ochranné známky nebo ochranné známky
společnosti Microsoft Corporation v USA a v
dalších zemích.
Macintosh a Mac OS jsou registrované
ochranné známky společnosti Apple Inc. v USA
a v dalších zemích.
Intel, Intel Core, a Pentium jsou registrované
ochranné známky nebo ochranné známky
společnosti Intel Corporation nebo jejích
dceřiných společností ve Spojených státech a v
dalších zemích.
Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat
jsou registrované ochranné známky nebo
ochranné známky společnosti Adobe Systems
Incorporated v USA a v dalších zemích.
Ostatní zde zmíněné názvy produktů mohou
být ochrannými známkami nebo registrovanými
ochrannými známkami příslušných společností.
Značky  a „“ nejsou v této příručce pokaždé
uváděny.
CZ
32
Először ezt olvassa el!
Mielőtt használatba venné a készüléket,
kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a
kézikönyvet és tegye el, hogy a jövőben
bármikor fellapozhassa.
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye ki
a készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
Ne tegye ki az akkumulátorokat túlzott
hőnek, például napsütésnek, tűznek
vagy hasonlónak.
FIGYELEM!
Csak a megadott típusú akkumulátort/
elemet használja.
Ellenkező esetben tűz vagy sérülés
keletkezhet.
Európai vásárlóink
Figyelem
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses
mezők e készülék kép- és hangminőségét
befolyásolhatják.
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy találták,
hogy az EMC előírásokban meghatározott
korlátokon belül esik, ha 3 méternél
rövidebb atjatszókábellel használják.
Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy elektromágneses
erőtér miatt az adatátvitel megszakad, indítsa újra
az alkalmazást, vagy húzza ki, majd csatlakoztassa
ismét az adatátviteli (USB stb.) kábelt.
HU
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük,
hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladék kezelés helyes módját. Az
anyagok, újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol
a terméket megvásárolta.
Használható tartozék: távirányító
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy azt a használt elemek
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja
le. A feleslegessé vált elemek helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladék kezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. Olyan
berendezéseknél alkalmazott elemeket,
ahol biztonsági, teljesítményi, illetve adatok
megőrzése érdekében elengedhetetlen
az energiaellátás folyamatosságának
biztosítása, csak az arra felkészült szerviz
állomány cserélheti ki. Beépített elem
esetén, hogy biztosítható legyen az
elem megfelelő kezelése, a termékének
elhasználódásakor jutassa el azt az arra
kijelölt elektromos és elektronikus
hulladékgyűjtő pontra. Minden más
elem esetén kérjük, hogy tanulmányozza,
milyen módon lehet biztonságosan az
elemet a készülékből eltávolítani. A termék
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol
a terméket megvásárolta.
Megjegyzés az EU-s irányelveket
követő országokban élő vásárlóink
számára
A termék gyártója a Sony Corporation (címe:
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japán).
EMC- és termékbiztonsági ügyekben a hivatalos
márkaképviseletet a Sony Deutschland GmbH
(címe: Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Németország) látja el. Kérjük, hogy minden
szerviz- és garanciakérdéssel a különálló szervizés garanciadokumentumban megadott címen
keresse fel munkatársainkat.
Megjegyzések a készülék
használatával kapcsolatban
Mellékelt tartozékok
Zárójelben ( ) a mennyiség áll.
Hálózati
tápegység (1)
(1)
Handycam Station (1) 
A/V átjátszókábel (1) 
USB kábel (1) 
Távirányító (1)
Egy lítium gombelem már eredetileg benne van.
NP-FH60 típusú akkumulátor (1)
21 érintkezős illesztő (1)
Csak azon típusok esetén, amelyeknek alján
megtalálható a
jel.
CD-ROM „Handycam Application Software”
(1) (23. oldal)
 Picture Motion Browser (program)
Tápkábel
 PMB
Guide
Handycam kézikönyve (PDF)
„A kamera használati útmutatója” (ez a
kézikönyv) (1)
 A



A kamera használata
kamera nem porálló, nem cseppálló, nem
vízálló. Lásd: „Óvintézkedések” (29. oldal).
Ha világít vagy villog a
(Mozgókép)/
(Állókép) üzemmódkijelző (8. oldal) vagy
valamelyik ACCESS működésjelző (11. és
15. oldal), ne tegye a következőket, mert
megsérülhet az adathordozó, elveszhetnek a
rögzített képek, illetve egyéb hiba jelentkezhet:
 ne próbálja meg kivenni a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyát,
 ne távolítsa el se az akkumulátort, se a
hálózati tápegységet,
 ne engedje, hogy a kamerát ütés, rázkódás
érje.
Amikor a kamerát kábellel egy másik
készülékhez csatlakoztatja, győződjék meg arról,
hogy a kábelt a megfelelő állásban dugta-e be.
Ha a dugót beerőlteti az aljzatba, tönkremegy az
aljzat, és a kamera rendellenesen fog működni.
Óvja a kamerát az ütéstől, rázkódástól.
Előfordulhat, hogy a kamera nem ismeri fel a
merevlemezt, vagy nem tud felvenni, lejátszani.
A kamerát ne használja nagyon hangos
környezetben.
Előfordulhat, hogy a kamera nem ismeri fel a
merevlemezt, vagy nem tud felvenni.
A kamerát leesésérzékelő* funkcióval látták el,
hogy megvédhesse a beépített merevlemezt,
amikor a kamera véletlenül leesik. Leeséskor,
illetve amikor a készülék csökkent gravitációt
érzékel, a védelmi funkció bekapcsolását
kísérő blokkoló hang rákerülhet a felvételre.
Ha a leesésérzékelő ismételt leesést érzékel,
előfordulhat, hogy leáll a felvétel/lejátszás.
Ha a kamera túlmelegszik vagy túlságosan lehűl,
akkor előfordulhat, hogy bekapcsol a védelmi
funkciója, és nem lehet a kamerával felvenni és
lejátszani. Ilyenkor egy szimbólum jelenik meg
az LCD képernyőn (27. oldal).
Alacsony nyomású helyen, 3 000 méternél
magasabban ne kapcsolja be a kamerát. Ha így
tesz, megsérülhet a kamera merevlemeze.
HU
A
HU
Ha
sokszor vesz fel és töröl képeket, akkor
az adathordozón az adatok töredezetten
helyezkedhetnek el. Nem lehet menteni,
felvenni. Ilyenkor először mentse a képeket
valamilyen külső adathordozóra, majd hajtsa
végre a [HORDOZÓ FORMÁZ]* műveletet.
Feszítse meg a kéztámaszt, és felvételkészítés
közben megfelelően tartsa a kamerát.
Az
LCD tábla beállításához nyissa ki az LCD
táblát, hajtsa ki úgy, hogy az a kamerával 90
fokos szöget zárjon be , majd forgassa el
úgy, ahogyan azt a felvétel, illetve a lejátszás
megkívánja . Ha az LCD táblát 180
fokkal elforgatja az objektív felé , tükör
üzemmódban készíthet felvételt.
legfeljebb
90 fokra
a kamerához képest
90 fokra
legfeljebb 180 fokra
Az
LCD képernyő rendkívül fejlett
gyártástechnológiával készült, így a ténylegesen
működő képpontok aránya több mint 99,99%.
Ennek ellenére előfordulhat, hogy folyamatosan
apró fekete pontok és/vagy színes (fehér, piros,
kék vagy zöld) fénypontok jelennek meg az
LCD képernyőn. Ezek a pontok a gyártási
folyamat szokásos velejárói, és semmilyen
módon nem befolyásolják a felvételt.
A távirányító használatba vétele előtt távolítsa el
a szigetelő lapot.
szigetelő lap
HU
A kamerában használható „Memory
Stick” memóriakártya-típusok
Mozgóképek
felvételéhez javasoljuk, hogy
legalább 512 MB kapacitású, a következő
jelzéssel ellátott „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát használjon:

(„Memory Stick
PRO Duo”)*

(„Memory Stick
PRO-HG Duo”)
* Használható, akár van rajta Mark2 jelzés, akár
nincs.
A tesztek szerint a legfeljebb 8 GB-os „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyák tökéletesen
működnek ezzel a kamerával.
A „Memory Stick PRO Duo” memóriakártyák
felvételi idejére vonatkozóan olvassa el a 10.
oldalt.
Ebben a kézikönyvben mind a „Memory Stick
PRO Duo”, mind a „Memory Stick PRO-HG
Duo” memóriakártyára „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyaként hivatkozunk.
Felvételkészítés
A
felvétel megkezdése előtt próbálja ki, hogy
a készülék gond nélkül rögzíti-e a képet és a
hangot.
A gyártó még abban az esetben sem vállal
felelősséget a felvétel elvesztéséből eredő kárért,
ha a felvétel, illetve lejátszás a kamera, az
adathordozók stb. meghibásodása vagy hibás
működése miatt meghiúsul.
A televízióadások színrendszere országonként/
térségenként változik. Ha az ezzel a kamerával
készült felvételt televíziókészüléken
szeretné megnézni, akkor PAL rendszerű
televíziókészüléket kell használnia.
A televízió-műsorokat, a filmeket,
a videokazettákat és az egyéb
információhordozókat gyakran szerzői jogok
védik. Az ilyen anyagok illetéktelen másolása
a szerzői jog védelméről szóló törvénybe
ütközhet.
Mentse az összes felvételt
A
képadatok elvesztésének megelőzése
érdekében az összes felvett képet rendszeresen
mentse külső adathordozóra. Javasoljuk, hogy
a képadatokat számítógép segítségével lemezre
(például DVD-R-re) mentse*. A képadatokat
videomagnóval és DVD/HDD-felvevővel is
mentheti*.
Tartalomjegyzék
Amikor a kamera számítógéphez csatlakozik
kamera merevlemezét ne formázza
meg a számítógép segítségével. Ha így
tesz, előfordulhat, hogy a kamera nem fog
megfelelően működni.
Először ezt olvassa el!...................................2
A
Megjegyzés a kidobással/átadással
kapcsolatban
Ha
a [HORDOZÓ FORMÁZ]* funkció
segítségével formázza meg a kamera
merevlemezét, akkor nem biztos, hogy
az adatok teljes mértékben eltűnnek a
merevlemezről. Mielőtt valakinek átadja a
kamerát, hajtsa végre az [ ÜRES]* műveletet,
megelőzve így az adatok visszaállítását.
Ezen túlmenően javasoljuk, hogy amikor a
kamerát kidobja, törje össze magát a készüléket.
A nyelv beállítása
A
használatot a képernyőre a helyi nyelveken
kiírt szöveg segíti. Ha szükséges, a kamera
használatba vétele előtt változtassa meg a
képernyőre kerülő szövegek nyelvét (9. oldal).
Megjegyzések a kézikönyvvel kapcsolatban
Az
ebben a kézikönyvben illusztrációként
szereplő LCD képernyőképek és kijelzések
digitális fényképezőgéppel készültek, és nem
feltétlenül egyeznek meg teljes mértékben azzal,
amit Ön a készülékén ténylegesen lát.
Ebben A kamera használati útmutatójaban a
merevlemezt és a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát nevezzük „adathordozó”-nak.
A képernyőképek a Windows Vista operációs
rendszer használatával készültek; ha egy
számítógépen más operációs rendszer fut, a
képek kissé különbözhetnek az itt láthatóktól.
* Olvassa el a következő kézikönyveket is: „A
Handycam kézikönyve” (PDF) és „PMB
Guide”.
Az első lépések
1. lépés: Az akkumulátor feltöltése.........6
2. lépés: A készülék bekapcsolása, és a
dátum és az idő beállítása.......................8
A nyelv megváltoztatása................................... 9
3. lépés: Az adathordozó kiválasztása
........................................................................ 10
Felvétel/lejátszás
Felvétel készítése........................................ 12
Lejátszás........................................................ 13
A felvétel megtekintése
televíziókészüléken....................................... 14
A kamera további részei és azok
funkciója...................................................... 15
Felvétel/lejátszás közben látható
kijelzések..................................................... 17
Különféle funkciók végrehajtása –
„ HOME” és „ OPTION”.................. 19
Képek mentése............................................ 21
Képek törlése............................................... 22
Számítógép használata
Számítógép használata............................ 23
Telepítendő kézikönyv/program.............. 23
A „Picture Motion Browser”
telepítése............................................................. 23
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás................................................ 26
Öndiagnózis kijelzője/Figyelmeztető
szimbólumok.................................................... 27
További információk
Óvintézkedések........................................... 29
Műszaki adatok........................................... 31
HU
Az első lépések
1. lépés: Az akkumulátor feltöltése
/CHG
töltésjelző
Akkumulátor
DC IN (egyenáramú
bemenet) aljzat
POWER kapcsoló
Egyenáramú
csatlakozódugó
Miután felhelyezte a kamerára,
feltöltheti a (H sorozatú) „InfoLITHIUM”
akkumulátort.
 Megjegyzés
A
kamera kizárólag (H sorozatú)
„InfoLITHIUM” akkumulátorral működik.
1 A hálózati tápegységet
csatlakoztassa a Handycam Station
illesztőállvány DC IN aljzatához.
Ügyeljen arra, hogy az egyenáramú
csatlakozódugón a  jel felfelé nézzen.
2 A tápkábelt csatlakoztassa a
hálózati tápegységhez és a fali
csatlakozóaljzathoz.
3 A POWER kapcsolót a nyíl irányában
elfordítva állítsa OFF (CHG)
helyzetbe (ez a gyári beállítás).
4 Az akkumulátort felhelyezéséhez
kattanásig csúsztassa a nyíl
irányába.
HU
Hálózati
tápegység
Tápkábel
Fali
csatlakozóaljzathoz
5 Tegye a kamerát a Handycam
Station illesztőállványra úgy, hogy
szilárdan álljon.
Ekkor felgyullad a /CHG töltésjelző,
és megkezdődik a töltés. Amikor az
akkumulátor teljesen feltöltődött,
kialszik a /CHG töltésjelző. Vegye
ki a kamerát a Handycam Station
illesztőállványból.
Az akkumulátor levétele
Fordítsa a POWER kapcsolót OFF (CHG)
helyzetbe.
Tolja el a BATT akkumulátorkioldó
gombot, és vegye le az akkumulátort.
BATT akkumulátorkioldó
gomb
Az akkumulátor feltöltése a hálózati
tápegység segítségével
A POWER kapcsolót OFF (CHG) állásba
fordítva kapcsolja ki a kamerát, majd
a hálózati tápegységet csatlakoztassa
közvetlenül a kamera DC IN aljzatához.
POWER kapcsoló
DC IN (egyenáramú
Egyenáramú
bemenet) aljzat
csatlakozódugó Nyissa ki a csatlakozóaljzatok
védőfedelét.
A mellékelt akkumulátor működési
ideje
Töltési idő: Hozzávetőlegesen ennyi perc
alatt töltődik fel teljesen egy teljesen
lemerült akkumulátor.
Felvételi/lejátszási idő: Hozzávetőleges
időtartam percekben megadva teljesen
feltöltött akkumulátor használata esetén.
(Mértékegység: perc)
Merevlemez
Töltési idő
Felvételi idő
Folyamatos
felvételi idő
Szokásos
felvételi idő
Lejátszási idő
“Memory Stick
PRO Duo”
135
120
Az első lépések
A  jel a
jobb oldalon
legyen.
Az akkumulátorról
Mielőtt a kameráról levenné az akkumulátort,
illetve leválasztaná a hálózati tápegységet,
a POWER kapcsolót fordítsa OFF (CHG)
helyzetbe, és győződjék meg arról, hogy kialudt
a
(Mozgókép) kijelző/ (Állókép) kijelző
(8. oldal)/mindegyik ACCESS működésjelző
(11. és 15. oldal).
Ha a hálózati tápegység a kamera vagy a
Handycam Station illesztőállvány DC IN
aljzatához csatlakozik, akkor az akkumulátor
még abban az esetben sem látja el árammal a
kamerát, ha a tápkábel nem csatlakozik a fali
konnektorhoz.
A töltési/felvételi/lejátszási időről
Az időértékeket 25°C-on mértük (javasolt
hőmérséklettartomány: 10°C–30°C).
Hidegben a felvételi és lejátszási idő lerövidül.
A felvételi és lejátszási idő a kamera használati
körülményeinek függvényében lerövidülhet.
A hálózati tápegységről
A hálózati tápegységet csatlakoztassa egy közeli
fali csatlakozóaljzatba. Ha a kamera használata
során meghibásodást észlel, azonnal húzza ki a
hálózati tápegységet a fali csatlakozóaljzatból.
A hálózati csatlakozóaljzatot ne helyezze el szűk
helyen, például a fal és egy bútordarab között.
Ügyeljen arra, hogy fémtárggyal ne zárja
rövidre sem a hálózati tápegység egyenáramú
dugójának, sem pedig az akkumulátornak a
pólusait, mert az meghibásodáshoz vezethet.
Ha a hálózati tápegység a fali konnektorhoz
csatlakozik, a kamera még akkor is feszültség
alatt áll, ha kikapcsolja.
120
60
60
160
165
Az
időket az alábbi beállítások esetén mértük:
mód: [SP]
 Az LCD háttérvilágítása: [ON] van kapcsolva
A szokásos felvételi idő azt mutatja, hogy
mennyi ideig készíthet felvételt, ha gyakorta
indítja el/állítja le a felvételt, ha gyakorta
zoomol, illetve ha gyakorta kapcsolja a
készüléket ki/be.
 Felvételi
HU
2. lépés: A készülék bekapcsolása, és a dátum és az idő
beállítása
(HOME)
(19. oldal)
Érintse meg az LCD
képernyőn található
gombot.
POWER kapcsoló
Amikor első
alkalommal
használja a
kamerát, az
LCD képernyőn
megjelenik az
[ÓRABEÁLLÍTÁS]
képernyő.
1 Tartsa lenyomva a zöld gombot,
és a POWER kapcsolót fordítsa el
többször a nyíl irányában, egészen
addig, amíg a megfelelő kijelző fel
nem gyullad.
(Mozgókép): Mozgókép felvétele
(Állókép): Állókép, fénykép
rögzítése
Ha első alkalommal kapcsolja be a
kamerát, folytassa a 3. lépéssel.
Amikor
az
(Állókép) kijelzőt gyújtja fel,
a szélesség-magasság arány automatikusan
4:3 lesz.
2 Érintse meg rendre a következőket:
(HOME) 
(BEÁLLÍTÁSOK)
 [ÓRA/ NYELV ÁL.] 
[ÓRABEÁLLÍTÁS].
Megjelenik az [ÓRABEÁLLÍTÁS]
képernyő.
3 A
HU
/
gombok segítségével
jelölje ki a kívánt földrajzi helyet,
majd érintse meg a [TOVÁBB]
gombot.
4 Állítsa be a [NYÁRI IDŐ]-t, az [É]
évet, a [H] hónapot, az [N] napot, az
órát és a percet, majd érintse meg
az
gombot.
Ekkor elindul az óra.
 Ötlet
Bár felvételkészítéskor nem látszik a dátum
és az idő, az adathordozóra mindkettő
automatikusan rákerül, és lejátszáskor
megjeleníthető.
A műveleteknél hallható hangjelzés
kikapcsolható; ehhez érintse meg rendre
a következőket:
(HOME) 
(BEÁLLÍTÁSOK)  [HANG/KÉP-BEÁLL.]
[HANGJELZÉS]  [KI].
A nyelv megváltoztatása
Beállítható, hogy a képernyőn az üzenetek
milyen nyelven jelenjenek meg.
Érintse meg rendre a következőket:
(HOME) 
(BEÁLLÍTÁSOK) 
[ÓRA/ NYELV ÁL.]  [ NYELV
BEÁLL.], majd válassza ki a kívánt nyelvet.
Az első lépések
HU
3. lépés: Az adathordozó kiválasztása
A kamera felvételi/lejátszási/szerkesztési
adathordozójául a merevelemez vagy a
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártya
választható ki. Az álló- és mozgóképek
számára külön-külön kell az adathordozót
kiválasztani.
A gyári beállítás szerint mind a mozgó-,
mind az állóképek adathordozója a
merevlemez.
elemet, ha pedig állóképek kíván
adathordozót kiválasztani, akkor
érintse meg a [FOTÓHORD.BEÁLL.]
elemet.
Ekkor megjelenik az adathordozóbeállító képernyő.
Merevlemez
Mozgókép
Állókép
„Memory Stick”
 Megjegyzés
művelet kizárólag
a kiválasztott adathordozóra/adathordozóról/
adathordozón lehetséges. Ha módosítani
kívánja, válassza ki újra az adathordozót.
[SP] felvételi módban (ez a gyári alapbeállítás)
a felvételi idő (hozzávetőlegesen) a
következőképp alakul:
 A beépített merevlemez esetén: kb. 21 óra 50
perc
 A Sony Corporation által gyártott (4 GB-os)
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártya
esetén: 1 óra 20 perc
A rögzíthető állóképek száma megjeleníthető a
kamera LCD képernyőjén (17. oldal).
3 Válassza ki a beállítandó
adathordozót.
Felvétel/lejátszás/szerkesztési
1 Érintse meg rendre a következőket:
(HOME) 
(ADATHORDOZÓ
KEZELÉSE) fül a képernyőn.
4 Érintse meg rendre a következőket:
[IGEN] 
.
Az adathordozó megváltozott.
A beállított adathordozó ellenőrzése
 A POWER kapcsolót többször elfordítva
gyújtsa fel a
(Mozgókép) vagy az
(Állókép) kijelzőt, attól függően, melyik
adathordozó-beállítást kívánja ellenőrizni.
 Nézze meg a képernyőn az adathordozó
ikonját.
: Merevlemez
: „Memory
Stick PRO Duo”
A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya behelyezése
2 Ha mozgóképekhez kíván
HU
10
adathordozót kiválasztani, akkor
érintse meg a [VIDEÓHORD.BEÁLL]
Ha adathordozóként a [MEMORY STICK]et választotta, készítsen elő egy „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyát.
Azt, hogy a kamerában milyen típusú
„Memory Stick” memóriakártyák
használhatók, az 4. oldal ismerteti.
1 Tegye be a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát.
 A nyíl irányában elmozdítva nyissa ki a
Memory Stick Duo védőfedelét.
 Zárja be a Memory Stick Duo fedelét.
Ha a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyára csak állóképeket
kíván rögzíteni, akkor a [NEM] elemet
érintse meg.
A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya kivétele
Nyissa ki a Memory Stick Duo fedelét, és
finoman nyomja meg a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyát.
Az első lépések
 A megfelelő állásban kattanásig
tolja be a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát a Memory Stick Duo
memóriakártya számára kialakított
nyílásba.
3 Érintse meg az [IGEN] elemet.
 Megjegyzés
Felvételkészítés
ACCESS működésjelző („Memory
Stick PRO Duo” memóriakártya)
2 Ha a mozgóképek adathordozójául
[MEMORY STICK]-et választott, a
POWER kapcsolót forgatva gyújtsa
fel a (Mozgógép) kijelzőt.
közben ne nyissa ki a Memory
Stick Duo fedelét.
Ha rossz állásban beerőlteti a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyát, az a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártya, a Memory Stick
Duo memóriakártya-nyílás, illetve a képadatok
sérülését, rendellenes működését idézheti elő.
Ha a 3. lépésben a [Nem sikerült új képkezelő
fájlt készíteni. Előfordulhat,hogy nincs elegendő
üres hely.] üzenet jelenik meg, formázza meg
a „Memory Stick PRO Duo” memóriakártyát.
Formázáskor minden adat letörlődik a
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártyáról.
Vigyázzon, nehogy megnyomásakor,
kivételekor kiugorjék és leessék a „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártya.
Amikor egy új „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyát dug be, az LCD
képernyőn megjelenik az [Új képkezelő
fájl készítése.] képernyő.
HU
11
Felvétel/lejátszás
Felvétel készítése
A képek az adathordozó-beállításnál kiválasztott adathordozóra kerülnek, illetve onnan
kerülnek lejátszásra (10. oldal).
A gyári beállítás szerint felvételkor mind a mozgó-, mind az állóképek a merevlemezre kerülnek.
START/STOP 
POWER kapcsoló
: Mozgókép felvétele
: Állókép, fénykép rögzítése
[KÉSZ]  [FELV.]
(HOME)
(19. oldal)
START/STOP 
PHOTO 
Villog  Folyamatosan világít
1 Addig forgassa a POWER kapcsolót, amíg fel nem gyullad a megfelelő kijelző.
A zöld gombot csak akkor nyomja meg, ha a POWER kapcsoló OFF (CHG) helyzetben áll.
2 Kezdje meg a felvételt.
Mozgókép
Nyomja meg a START/STOP  (vagy
) gombot.
A felvétel leállításához nyomja meg ismét a
START/STOP gombot.
 Ötlet
meg kívánja nézni, mennyi ideig lehet
még felvételt készíteni, mennyi az üres
hely az adathordozón stb., érintse meg
rendre a következőket:
(HOME) 
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE) 
[HORDOZÓ ADATAI].
Ha
HU
12
Állókép
A PHOTO gombot  kissé lenyomva
állítsa be a fókuszt  (hangjelzés
hallható), majd nyomja le teljesen a
gombot  (zárhang hallható).
A , illetve a szimbólum mellett
megjelenik a
szimbólum. A kép
rögzítése akkor fejeződik be, amikor a
képernyőről eltűnik a
szimbólum.
Mozgóképfelvétel
közben is rögzíthet állóképet:
ehhez nyomja meg a PHOTO  gombot.
A maximális folyamatos felvételi idő
hozzávetőleg 13 óra.
Ha egy mozgóképfájl mérete meghaladná a 2 GBot, a felvétel automatikusan egy új mozgóképfájlban
folytatódik.
Lejátszás
Lejátszhatók az adathordozó-beállításnál kiválasztott adathordozóra (10. oldal) rögzített
képek.
A gyári alapbeállítás a merevlemez.
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE) gomb 
POWER kapcsoló





HOME MENU
Előző 6 kép
Következő 6 kép
Visszatér a felvételi képernyőre
Mozgóképet jelenít meg





Felvétel/lejátszás
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE) gomb 
Állóképet jelenít meg
(OPTION)
Dátum szerint keres meg képeket
Átvált az (Arcindex) áttekintő képernyőre
Átvált a (Filmtekercs-index) áttekintő
képernyőre
1 A POWER kapcsolót elfordítva kapcsolja be a kamerát.
2 Nyomja meg a
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE)  (vagy ) gombot.
Ekkor az LCD képernyőn megjelenik a VISUAL INDEX áttekintő képernyő. (Ez eltarthat
pár másodpercig.)
3 Kezdje meg a lejátszást.
Mozgókép
Érintse meg a
mozgóképet.
Vissza a jelenet
elejére/az előző
mozgóképre
Állókép
fület és a lejátszandó
Érintésre vált
a Lejátszás és a Következő
Szünet között mozgókép
Állj (átvált a VISUAL INDEX
áttekintő képernyőre)
Vissza/Előre
Érintse meg az
állóképet.
fület és a lejátszandó
Diabemutató gomb
Átvált a VISUAL INDEX Előző/
Következő
áttekintő képernyőre
HU
13
Mozgóképek hangerejének beállítása
Mozgókép lejátszása közben érintse meg
rendre a következőket: (OPTION) 
fül  [HANGERŐ], majd a
/
gombokkal állítsa be a hangerőt.
 Ötlet
A  szimbólum a legutóbb lejátszott/
felvett képpel együtt jelenik meg az egyes
lapokon. Ha egy  szimbólummal
megjelölt képet érint meg, azt onnantól
kezdve játszhatja le, ahol lejátszását legutóbb
abbahagyta.
A felvétel megtekintése
televíziókészüléken
A (mellékelt) A/V átjátszókábel  vagy
egy S VIDEO csatlakozóval rendelkező
A/V átjátszókábel (nem mellékelt tartozék)
 segítségével csatlakoztassa a kamerát
a televíziókészülék vagy a videomagnó
bemenetéhez. A vonatkozó részleteket
„A Handycam kézikönyve” című, PDF
formátumú kézikönyv tartalmazza.
A/V OUT aljzat
(Sárga)
(Fehér)
(Sárga)
(Piros)
IN
: Jeláramlás iránya
Videomagnó
vagy televízió
HU
14
A kamera további részei és azok funkciója
A más fejezetekben nem részletezett
gombokat, aljzatokat stb. itt ismertetjük.
Felvétel/lejátszás
A motoros zoom gombja
Ha a motoros zoom gombját kicsit
mozdítja el, a zoomolás kis sebességgel
történik. Ha gyorsabban kíván
zoomolni, mozdítsa el jobban.
Az állóképet eredeti méretének 1,1–5szörösére lehet felnagyítani (zoomolás
lejátszás közben).
Ha
a lejátszás közbeni zoomolás során
megérinti a képernyőt, akkor a megérintett
pont kerül a megjelenő keret közepére.
Felvétel/lejátszás
QUICK ON gomb
Villog a QUICK ON kijelző, és a
kamera energiatakarékos (alvó)
üzemmódba kerül. Amikor legközelebb
felvételt kíván készíteni, nyomja meg
ismét a QUICK ON gombot. Ekkor a
kamera hozzávetőleg 1 másodperc alatt
felvételkészenléti üzemmódba tér vissza.
A [GYORS BE KÉSZENL] funkcióval
beállítható, hogy alvó üzemmódban a
kamera mennyi idő elteltével kapcsoljon
ki.
ACCESS működésjelző (merevlemez)
Amikor az ACCESS működésjelző
világít vagy villog, a kamera adatokat ír
az adathordozóra, illetve adatokat olvas
az adathordozóról.
Vállszíj rögzítőnyílása
Ide rögzítse a vállszíjat (nem mellékelt
tartozék).
Handycam Station
Hangszóró
NIGHTSHOT kapcsoló
Ha sötét helyen készít felvételt, a
NIGHTSHOT kapcsolót állítsa ON
helyzetbe (kapcsolja be a funkciót
– ekkor megjelenik a szimbólum).
Zoom gombok
Ráközelítéshez, távolításhoz nyomja
meg.
Az állóképet eredeti méretének 1,1–5szörösére lehet felnagyítani (zoomolás
lejátszás közben).
HU
15
Amikor
lejátszás közben megérinti a
képernyőt, az érintési pont kerül az LCD
képernyő közepére.
RESET gomb
Ha az összes beállítást (beleértve a
dátumot és az időt is) gyári alapértékére
kívánja állítani, nyomja meg a RESET
gombot.
A/V távcsatlakozó/A/V OUT aljzat
A készülék A/V kábellel vagy az A/V
átjátszókábellel való csatlakoztatáshoz.
DISP/BATT INFO gomb
Ha akkor nyomja meg ezt a gombot,
amikor a POWER kapcsolóval be van
kapcsolva a készülék, akkor változnak a
képernyőn megjelenő kijelzések.
Ha ki van kapcsolva a készülék
OFF (CHG) állás, az akkumulátor
energiaszintje jeleníthető meg.

(DISC BURN) gomb
Lemezt készít, ha a kamerát
számítógéphez csatlakoztatja. A
vonatkozó részleteket a „PMB Guide”
című kézikönyv tartalmazza (3. oldal).
Beépített mikrofon
A beépített mikrofon által vett hangot a
készülék 5,1 csatornás térhatású hanggá
alakítja, és így rögzíti.
Vaku
A gyári alapbeállítás szerint a vaku a
felvételi körülmények függvényében
automatikusan villan.
A beállírás megváltoztatásához érintse
meg rendre a következőket:
(HOME) 
(BEÁLLÍTÁSOK)
 [FÉNYKÉPBEÁLL.]  [VAKUS
MÓD].
HU
Állványfoglalat (alul)
Egy állványcsavarral rögzítse az állványt
az állványfoglalathoz (az állvány és a
csavar nem mellékelt tartozék; a csavar
legfeljebb 5,5 mm hosszú lehet).
EASY gomb
Az EASY gomb megnyomására
megjelenik az
szimbólum,
és a kamera a legtöbb beállítást
automatikusan hajtja végre,
megkönnyítve így a felvételt/lejátszást.
Kilépéshez ismét nyomja meg az EASY
gombot.
 (ellenfény kompenzálása) gomb
Ellenfényben álló tárgyak esetén az
expozíció beállításához nyomja meg az
 (ellenfény kompenzálása) gombot
– ekkor megjelenik az  szimbólum.
Az ellenfényt kompenzáló funkció
kikapcsolásához ismét nyomja meg az
 (ellenfény kompenzálása) gombot.
16
Infravörös érzékelő/Infravörös jeladó
A távirányító jeleit érzékeli.
Csatlakoztatás más készülékhez
 (USB) aljzat
DCR-SR210E esetén: csak kimenet
Az USB kábellel való csatlakoztatáshoz.
 Active Interface Shoe
Az Active Interface Shoe tartozék-aljzat
a külön megvásárolható tartozékokat,
így például a videolámpát, a vakut és a
mikrofont árammal is ellátja. A tartozék
a kamera POWER kapcsolójával
kapcsolható ki és be.
Interfészcsatlakozó
A kamera és a Handycam Station
illesztőállvány csatlakoztatására szolgál.
Felvétel/lejátszás közben látható kijelzések
Mozgókép felvétele
HOME gomb
A még felhasználható energia
(hozzávetőleg)
A felvétel állapota ([KÉSZ] (készenlét)
vagy [FELV.] (felvétel))
Felvételi mód (HQ/SP/LP)
Felvételhez/lejátszáshoz használt
adathordozó
Számláló (óra/perc/másodperc)
Állókép felvétele
Hátralévő felvételi idő
OPTION gomb
Felvétel/lejátszás
ARCFELISMERÉS
KÉPEK MEGTEKINTÉSE gomb
Arcindex beállítása
5.1 csatornás térhatású hangfelvétel
Képméret
Mozgókép megtekintése
A még rögzíthető állóképek
hozzávetőleges száma és az
adathordozó/Állóképek rögzítése
közben
Vissza gomb
Lejátszási mód
Az éppen lejátszott mozgókép száma/A
rögzített összes mozgókép darabszáma
Előző/Következő gomb
Képkezelő gombok
Állókép megtekintése
Adatfájl neve
Az éppen lejátszott állókép száma/A
rögzített összes állókép darabszáma
Lejátszási mappa
Csak akkor jelenik meg, ha az állóképek
felvételkor „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyára kerülnek.
Diabemutató gomb
VISUAL INDEX gomb
HU
17
Módosításra utaló kijelzések
Szimbólum
Super NightShot
Color Slow Shutter
A kamerához PictBridge
nyomtató csatlakozik
A következő szimbólumok felvétel/lejátszás
alatt jelennek meg, mutatva a kamera
érvényes beállításait.
Bal oldalon felül
Jobb oldalon felül
Jelentése

Figyelmeztetés
Alul
Szimbólum
Alul
Középen

Bal oldalon felül
Szimbólum
Jobb oldalon felül
Szimbólum
Jelentése
Úsztatás
Az LCD háttérvilágítása
kikapcsolva
A leesésérzékelő
kikapcsolva
A leesésérzékelő
bekapcsolva
Az állóképek számára
kiválasztott adathordozó
Középen
Szimbólum
HU
18
Jelentése
KÉPMÉRET
Diabemutató beállítása
NightShot
Képeffektus
Digitális effektus
Kézi fókuszbeállítás
JELENET
Jelentése
HANGZÁSMÓD
Önkioldóval készített
felvétel
Vaku, PIROS SZEM
MIKR.JELSZ. kicsi
SZÉLESVÁSZNÚ
BEÉP.ZOOM-MIKR.
Jelentése


Ellenfény kompenzálása
Fehéregyensúly
SteadyShot kikapcsolva
EXPOZÍCIÓ/
FÉNYMÉRŐ
KÖZELKÉP
ZEBRA
Arcindex beállítása
ARCFELISMERÉS
KONVERZ.LENCSE
 Ötlet
Az itt feltüntetett szimbólumok és helyük csak
hozzávetőleges, eltérnek a valódi képernyőn
láthatótól.
Bár felvételkészítéskor nem látszik a dátum
és az idő, az adathordozóra mindkettő
automatikusan rákerül. Lejátszás közben
azonban adatkódként az [ADATKÓD]
funkcióval megnézhetők.
Különféle funkciók végrehajtása – „
„ OPTION”
A menü megjelenítéséhez érintse meg
rendre a következőket: (HOME) 
(vagy )/ (OPTION). A menüelemeket
„A Handycam kézikönyve” című, PDF
formátumú kézikönyv ismerteti részletesen
(23. oldal).
HOME” és
A HOME MENU elemeinek magyarázata (HELP
(Súgó))
 Nyomja meg a
(HOME)  (vagy )
gombot.
 Érintse meg a
(HELP (Súgó)) gombot.
A
(HELP (Súgó)) gomb alja
narancssárgává válik.
(HOME) 

(HOME)
(OPTION)
Tetszés szerint módosíthatja a különféle
beállításokat. A (HOME)  (vagy )
gombot megnyomva jelenítse meg a menüt.
Menüelemek
Kategória
Felvétel/lejátszás
Az HOME MENU használata
 Érintse meg azt az elemet, amelyről többet
kíván megtudni.
Amikor megérint egy elemet, leírása
megjelenik a képernyőn.
A kijelölt elem érvényre juttatásához érintse
meg az [IGEN] gombot.
Az OPTION MENU használata
Az (OPTION) menü ugyanúgy jelenik
meg, mint a számítógépen az egér jobb
oldali gombjával való kattintáskor a helyi
menü.
Érintse meg az (OPTION) gombot,
és megjelennek az adott pillanatban
beállítható menüelemek.
1 A beállítás módosításához érintse
meg a kívánt kategóriát, majd a
kívánt elemet.
2 A további műveletekhez kövesse a
képernyőn megjelenő útmutatást.
 Ötlet
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn, a
/
gombot megérintve lapozzon.
A HOME MENU képernyő eltüntetéséhez
érintse meg a
gombot.
Az adott felvételi/lejátszási körülmények között
nem, illetve együttesen nem használhatók a
szürkén megjelenő menüelemek.
Menüelemek
Fül
1 A beállítás módosításához érintse
meg a kívánt fület, majd a kívánt
elemet.
2 Amikor végzett a beállítással,
érintse meg az
gombot.
HU
19
 Megjegyzés
Ha
a kívánt elem nincs a képernyőn, érintsen
meg egy másik fület. Ha sehol sem találja a
kívánt elemet, akkor az adott helyzetben az
illető funkció nem használható.
Easy Handycam üzemmódban nem használható
az
(OPTION) menü.
A HOME MENU elemei
(FELVÉTELKÉSZÍTÉS)
kategória
VIDEÓ*
FÉNYKÉP*
F.LASS.
FELV.
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE)
kategória
VISUAL
INDEX*
INDEX*
INDEX*
LEJÁTSZÁSI
LISTA
(EGYÉB) kategória
TÖRLÉS*
[ TÖRLÉS], [ TÖRLÉS]
FOTÓRÖGZÍTÉS
VIDEÓMÁSOLÁS [MÁSOL kivál.sz.], [MÁSOL
dát.sz.], [ MÁSOLJA
MIND]
FOTÓMÁSOLÁS [MÁSOL kivál.sz.], [MÁSOL
dátum sz.]
SZER
[ TÖRLÉS],
[ TÖRLÉS],
[SZÉTOSZTÁS]
LEJÁT.LIST.
SZERK.
[ KIVÉTEL], [ KIVESZ
MIND], [ ÁTHELYEZÉS],
[ HOZZÁADÁS],
[ HOZZÁAD d.sz.]
NYOMTATÁS
USB CSATL. [ USB CSATL.],
[ USB CSATL.], [DISC
BURN]
HU
20
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE)
kategória
VIDEÓHORD.
BEÁLL*
FOTÓHORD.
BEÁLL.*
HORDOZÓ
ADATAI
HORDOZÓ
FORMÁZ*
KÉPKEZ.
FÁJL JAV.
[HDD], [MEMORY STICK]
[HDD], [MEMORY STICK]
[HDD], [MEMORY STICK]
[HDD], [MEMORY STICK]
(BEÁLLÍTÁSOK) kategória
VIDEÓBEÁLL. [FELV.MÓD],
[HANGZÁSMÓD],
[NIGHTSHOT FÉNY],
[SZÉLESVÁSZNÚ],
[DIGIT.ZOOM],
[STEADYSHOT],
[AUT.KIS ZÁRSEB.],
[VEZETŐKERET],
[ZEBRA], [ MARAD.
BEÁLL.], [VAKUS
MÓD]*, [VAKUFÉNY],
[PIROS SZEM],
[ARCFELISMERÉS],
[ INDEX BEÁLL.]*,
[KONVERZ.LENCSE]
FÉNYKÉPBEÁLL. [ KÉPMÉRET]*,
MEGTEK.
BEÁLL.
HANG/KÉPBEÁLL.**
KIMENETI
BEÁLL.
[FÁJLSZÁM],
[NIGHTSHOT FÉNY],
[STEADYSHOT],
[VEZETŐKERET],
[ZEBRA], [VAKUS
MÓD]*, [VAKUFÉNY],
[PIROS SZEM],
[ARCFELISMERÉS],
[KONVERZ.LENCSE]
[ADATKÓD],
[ MEGJELENÍT]
[HANGERŐ]*,
[HANGJELZÉS]*, [LCDFÉNYERŐ], [LCDHÁTTÉR], [LCD SZÍNE]
[TV TÍPUSA], [MEGJEL.
HELYE]
Képek mentése
ÓRA/
NYELV
ÁL.
ÁLT.
BEÁLLÍTÁSOK
[ÓRABEÁLLÍTÁS]*,
[ZÓNABEÁLL.], [NYÁRI
IDŐ], [ NYELV BEÁLL.]
[DEMÓ MÓD],
[KALIBRÁLÁS],
[AUTO.KIKAPCS],
[GYORS BE KÉSZENL],
[TÁVIRÁNYÍTÓ],
[LEESÉSÉRZÉK.]
* Ezek az elemek Easy Handycam üzemmódban
is beállíthatók.
**Easy Handycam üzemmódban a menü neve
megváltozik, [HANGBEÁLLÍTÁS] lesz.
Az alábbiakban azokat a elemeket
ismertetjük, amelyeket kizárólag az
OPTION MENU menüben lehet beállítani.
fül
[FÓKUSZ], [FIX FÓKUSZ], [KÖZELKÉP],
[EXPOZÍCIÓ], [FÉNYMÉRŐ], [JELENET],
[FEHÉREGYENS.], [COLOR SLOW
SHTR], [SUPER NIGHTSHOT]
fül
[ÚSZTATÁS], [D.EFFEKTUS],
[KÉPEFFEKTUS]
fül
[BEÉP.ZOOM-MIKR.], [MIKR.
JELSZ.], [ÖNKIOLDÓ], [IDŐZÍTÉS],
[HANGFELVÉTEL]
(a fül az aktuális helyzettől
függ)

[DIAVETÍTÉS], [DIAVETÍTÉS BEÁLL.],
[PÉLDÁNYSZÁM], [DÁTUM/IDŐ],
[MÉRET]
Számítógép használata
A mellékelt CD-ROM-on található „Picture
Motion Browser” programmal a kamerára
rögzített képek számítógépre menthetők.
A vonatkozó részleteket a „PMB Guide”
című, a mellékelt CD-ROM-on található
kézikönyv tartalmazza.
Felvétel/lejátszás
A OPTION MENU elemei
Az adathordozó korlátozott kapacitása
miatt a képadatokat valamilyen külső
adathordozóra (például DVD-R-re) vagy
számítógépre kell menteni.
A kamerával rögzített képeket az alábbi
eljárással mentheti más adathordozóra.
DVD készítése egyetlen érintéssel (One
Touch Disc Burn)
Ha megnyomja a
(DISC BURN)
gombot, a kamera merevlemezére mentett
képeket könnyedén DVD-re írhatja.
Képek mentése számítógépre (Easy PC
Back-up)
A kamerával felvett képeket a számítógép
merevlemezére mentheti.
A kiválasztott képek kiírása DVD-re
A számítógépre beolvasott képeket DVD-re
írhatja. Módosíthatja is ezeket a képeket.
A kamera csatlakoztatása más
készülékekhez
A vonatkozó részleteket „A Handycam
kézikönyve” című, PDF formátumú
kézikönyv tartalmazza.
Csatlakoztatás az A/V átjátszókábellel
A felvételek videomagnóra, DVD/HDDfelvevőre másolhatók.
Csatlakoztatás az USB kábellel
A felvételek mozgókép-átmásolásra
alkalmas DVD-íróra stb. másolhatók.
HU
21
Képek törlése
 Ötlet
A merevlemezről az állóképek „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyára másolhatók.
Érintse meg rendre a következőket:
(HOME)  (EGYÉB) 
[VIDEÓMÁSOLÁS]/[FOTÓMÁSOLÁS].
A művelet megkezdése előtt válassza ki azt
az adathordozót, amely a kitörlendő képet
tartalmazza (10. oldal).
Mozgóképek törlése
1 Érintse meg rendre a következőket:
(HOME) 
[TÖRLÉS].
(EGYÉB) 
2 Érintse meg a [
TÖRLÉS] elemet.
3 Érintse meg a [
TÖRLÉS] elemet.
4 Érintse meg a kitörlendő
mozgóképet.
A kijelölt képet a
szimbólum jelöli.
5 Érintse meg rendre a következőket:
 [IGEN] 
.
Az összes mozgókép egyidejű kitörlése
A 3. lépésben a következőket érintse meg:
[ MIND TÖRLÉSE]  [IGEN] 
[IGEN] 
.
Állóképek törlése
 A 2. lépésben a [ TÖRLÉS] elemet érintse
meg.
 Érintse meg a [ TÖRLÉS] elemet, majd a
kitörlendő állóképet.
A kijelölt állóképet a szimbólum jelöli.
 Érintse meg rendre a következőket:

[IGEN] 
.
HU
22
 Ötlet
Az adathordozón lévő összes állókép
kitörléséhez a  lépésben érintse meg rendre
a következőket: [ MIND TÖRLÉSE] 
[IGEN]  [IGEN] 
.
Számítógép használata
Számítógép használata
Telepítendő kézikönyv/program
telepítőképernyője.
„A Handycam kézikönyve” (PDF)
„A Handycam kézikönyve” (PDF)
részletesen ismerteti a kamerát és
használatát.
„Picture Motion Browser” (csak Windows
esetén)
A „Picture Motion Browser” a mellékelt
program. A következő műveleteket teszi
lehetővé.
 DVD
készítése egyetlen érintéssel
beolvasása számítógépre
 A beolvasott képek szerkesztése
 DVD készítése
 Képek
 Megjegyzés
A
„A Handycam kézikönyve” (PDF)
telepítése és megtekintése
„A Handycam kézikönyve” (PDF)
megtekintéséhez a számítógépre telepíteni
kell az Adobe Reader programot.
Akkor is folytassa a telepítést, ha ismeretlen
kiadóról tájékoztató képernyő jelenik meg.
 Kapcsolja be a számítógépet.
 A (mellékelt) CD-ROM-ot tegye be a
számítógép lemezmeghajtójába.
Ekkor megjelenik a telepítő
választóképernyője.
Számítógép használata
mellékelt program, a „Picture Motion
Browser” Macintosh számítógépen nem
használható. Ha a kamerát Macintosh
számítógéphez csatlakoztatva kívánja használni,
akkor olvassa el a vonatkozó honlapot:
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/ms/hu/
 Válassza ki a kívánt nyelvet és a Handycam
kamera típusát, majd kattintson a [Handycam
Handbook (PDF)] gombra.
Megkezdődik a telepítés. Amikor véget
ér a telepítés, az Asztalon megjelenik „A
Handycam kézikönyve” (PDF) parancsikonja.
A Handycam kamera típusa a készülék
aljáról olvasható le.
 Kattintson a következőkre: [Exit]  [Exit],
majd vegye ki a CD-ROM-ot a számítógép
lemezmeghajtójából.
„A Handycam kézikönyve” (PDF)
megtekintéséhez kattintson duplán a
parancsikonra.
 Ötlet
Macintosh esetén a következő lépéseket hajtsa
végre.
 Kapcsolja be a számítógépet.
 A (mellékelt) CD-ROM-ot tegye be a
számítógép lemezegységébe.
 Nyissa meg a CD-ROM [Handbook]
mappáját, duplázzon a [HU] mappán,
és húzza át a „A Handycam kézikönyve”
állományt a számítógépre. „A Handycam
kézikönyve” (PDF) megtekintéséhez
duplázzon a „Handbook.pdf” ikonján.
A „Picture Motion Browser” telepítése
 Rendszerkövetelmények
További információ a terméktámogató
honlapon található.
Operációs rendszer: Microsoft Windows
2000 Professional SP4, Windows XP
SP2*, Windows Vista*
* A Starter (Edition) és a 64 bites változatok
nem használhatók.
 Kattintson a [Handycam Handbook] (A
Handycam kézikönyve) gombra.
Megjelenik „A Handycam kézikönyve” (PDF)
HU
23
Szokásos (Standard) telepítési módot
válasszon.
Ha a fent említett operációs
rendszereket frissítette, vagy ha a
számítógépre egynél több operációs
rendszer is telepítve van, akkor nem
biztos, hogy minden funkció hibátlanul
működik.
Processzor: Intel Pentium III, legalább
1 GHz-es
Memória: legalább 256 MB
Merevlemez: A telepítéshez szükséges
lemezterület: kb. 500 MB (DVD-filmek
készítéséhez 5 GB-ra vagy ennél többre
is szükség lehet)
Monitor: legalább 1 024 × 768-as
felbontású
Egyéb: szabványos USB port (Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibilis) javasolt),
DVD-író (a telepítéshez CD-ROMmeghajtóra van szükség)
 A program telepítése
Mielőtt a számítógépet és a kamerát
csatlakoztatná, telepítenie kell a
programot a Windows rendszerű
számítógépre. Ezt a telepítést csak az első
alkalommal kell végrehajtani.
Az, hogy mit és hogyan kell telepíteni, az
operációs rendszertől függ.
 Bizonyosodjék meg arról, hogy a kamera és a
számítógép nincs összekötve egymással.
 Kapcsolja be a számítógépet.
 Megjegyzés
A
telepítéshez rendszergazdai jogokkal
(Administrators) jelentkezzék be.
A program telepítése előtt a számítógépen
zárjon be minden futó programot.
 A mellékelt CD-ROM-ot tegye be a
számítógép lemezmeghajtójába.
Ekkor megjelenik a telepítőképernyő.
HU
24
Ha nem jelenik meg a képernyő
 Kattintson a [Start] gombra, majd a [My
Computer] (Sajátgép) elemre. (Windows
2000 esetén kattintson duplán a [My
Computer] (Sajátgép) ikonra.)
 Kattintson duplán a [SONYPICTUTIL
(E:)] (CD-ROM) (lemezmeghajtóra).*
* A meghajtó betűjele (pl. (E:)) minden
számítógépen más lehet.
 Kattintson a számítógép
telepítőképernyőjének [Install] (Telepítés)
gombjára.
 Jelölje ki a telepítendő alkalmazás nyelvét,
majd kattintson a [Next] (Tovább) gombra.
 Amikor megjelenik a csatlakoztatást
megerősítő képernyő, az alábbi lépéseket
követve kösse össze a kamerát és a
számítógépet.
 Csatlakoztassa a hálózati tápegységet a
Handycam Station illesztőállványhoz és a
fali csatlakozóaljzathoz.
 A kamerát tegye megfelelően a
Handycam Station illetszőállványra, majd
a POWER kapcsolót elfordítva kapcsolja
be.
 Kösse össze a Handycam Station
illesztőállvány  (USB) aljzatát és a
kamera  (USB) aljzatát.
A kamera LCD képernyőjén érintse meg
az [USB CSATL.] elemet.
 A kamera [USB-S KIVÁL.] képernyőjén
érintse meg az [ USB CSATL.] vagy az
[ USB CSATL.] elemet.
 Kattintson a [Continue] (Tovább) gombra.
 Olvassa el a [License Agreement]
licencszerződést; ha egyetért vele, akkor
jelölje be az [I accept the terms of the license
agreement] (Elfogadom a licencszerződés
feltételeit) négyzetet, majd kattintson a [Next]
(Tovább) gombra.
 Ellenőrizze a telepítési beállításokat, majd
kattintson az [Install] (Telepítés) gombra.
 Megjegyzés
(Minden program)  [Sony Picture
Utility]  [Help]  [PMB Guide].
 Ötlet
Ha nem jelenik meg az [USB-S KIVÁL.]
képernyő, érintse meg rendre a következőket:
(HOME)  (EGYÉB)  [USB
CSATL.].
Most
Számítógép használata
akkor sem kell újraindítania a
számítógépet, ha esetleg egy képernyő erre
kéri. A számítógépet a telepítés befejezése
után indítsa újra.
A hitelesítés eltarthat egy ideig.
 A program telepítéséhez kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
A számítógéptől függően előfordulhat,
hogy harmadik fél által gyártott programot
is telepíteni kell. Ha megjelenik a
telepítőképernyő, a rajta lévő utasításokat
követve telepítse a szükséges programot.
 Ha a telepítés befejezéséhez ez kell, indítsa
újra a számítógépet.
 Vegye ki a CD-ROM-ot a számítógép
lemezmeghajtójából.
Az USB kábel eltávolítása
 A számítógép Asztalának jobb alsó részén, a
Tálcán kattintson a következőkre:
ikon
 [Safely remove USB Mass Storage Device]
(Az USB háttértároló eszköz biztonságos
eltávolítása)  [OK] (csak Windows 2000
esetén).
 A kamera képernyőjén érintse meg a
következőket: [VÉG]  [IGEN].
 Húzza ki az USB kábelt.
 A „Picture Motion Browser”
használata
A „Picture Motion Browser” elindításához
kattintson rendre a következőkre: [Start]
 [All Programs] (Minden program) 
[Sony Picture Utility]  [PMB - Picture
Motion Browser].
A „Picture Motion Browser” alapszintű
használatát a „PMB Guide” kézikönyv
ismerteti.
A „PMB Guide” kézikönyv
megjelenítéséhez kattintson rendre a
következőkre: [Start]  [All Programs]
HU
25
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ha a kamera használata során valamilyen
probléma merül fel, az alábbi táblázat
alapján hárítsa el. Ha a probléma továbbra
is fennáll, iktassa ki az áramforrást,
és forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz.
Mielőtt a kamerát javítani küldi
A
hiba jellegétől függően előfordulhat, hogy
a kamera merevlemezét formázni kell, vagy
ki kell cserélni. Ekkor a merevlemezen tárolt
minden adat törlődik. Ne feledje a beépített
merevlemezről más adathordozóra menteni
(lásd „A Handycam kézikönyve” PDF
formátumú kézikönyvet) az adatokat, mielőtt
a kamerát javítani küldi. A merevlemezről
elveszett adatokért nem jár kártérítés.
A javítás folyamán a lehető legkevesebb adatot
nézünk meg a merevlemezen. A Sony kereskedő
azonban sem másolni, sem megőrizni nem fogja
az Ön adatait.
A hibajelenségekkel kapcsolatban lásd: „A
Handycam kézikönyve” (PDF); a számítógéphez
való csatlakoztatással kapcsolatban lásd: „PMB
Guide”.
A kamera nem kapcsol be.
Tegyen
rá a kamerára egy feltöltött
akkumulátort (6. oldal).
Csatlakoztassa a hálózati tápegység dugóját
a fali csatlakozóaljzathoz (6. oldal).
A kamera nem működik, pedig be van
kapcsolva.
Bekapcsolás
után a kamerának pár
másodpercre van szüksége ahhoz, hogy
felvételre kész állapotba kerüljön. A
jelenség nem utal meghibásodásra.
Húzza ki a hálózati tápegység
csatlakozódugóját a fali csatlakozóaljzatból,
illetve vegye le az akkumulátort, majd
körülbelül 1 perc múlva csatlakoztassa
újra. Ha a funkciók még mindig nem
működnek, egy hegyes tárgy segítségével
nyomja meg a RESET gombot (16. oldal).
(Ha megnyomja a RESET gombot, akkor
valamennyi beállítás, köztük a dátum és az
idő is, a gyárilag beállított értéket veszi fel.)
HU
26
A
kamera rendkívül forró. Kapcsolja ki
a kamerát, és hagyja egy darabig hűvös
helyen.
A kamera rendkívüli módon lehűlt.
Kapcsolja ki a kamerát, és vigye meleg
helyre. Hagyja ott egy ideig, majd kapcsolja
be a kamerát.
A kamera melegszik.
Ez
akkor fordulhat elő, ha már sokáig volt
bekapcsolva a készülék. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
A kamera váratlanul kikapcsol.
A
hálózati tápegységről üzemeltesse.
be ismét a kamerát.
Töltse fel az akkumulátort (6. oldal).
Kapcsolja
Hiába nyomja meg a START/STOP vagy
a PHOTO gombot, a kamera nem vesz
fel mozgó-, illetve állóképet.
A
POWER kapcsolót állítsa
(Mozgókép) vagy (Állókép) helyzetbe
(8. oldal).
Alvó üzemmódban nem lehet felvételt
készíteni. Nyomja meg a QUICK ON
gombot.
A kamera az imént felvett képet menti az
adathordozóra. Eközben nem készíthető
újabb felvétel.
Megtelt a kamera adathordozója. Törölje a
felesleges képeket (22. oldal).
A mozgó- vagy állóképek darabszáma
meghaladja az adathordozó kapacitását.
Törölje a felesleges képeket (22. oldal).
A felvétel leáll.
A
kamera rendkívüli módon
felforrósodott/lehűlt. Kapcsolja ki a
kamerát, és hagyja egy darabig hűvös/
meleg helyen.
Nem lehet telepíteni a „Picture Motion
Browser” programot.
Ellenőrizze,
megvan-e a „Picture Motion
Browser” telepítéséhez szükséges
számítógépes környezet.
leírt lépéseknek megfelelően telepítse
a „Picture Motion Browser” programot
(23. oldal).
A
A „Picture Motion Browser” nem
megfelelően működik.
Lépjen
ki a „Picture Motion Browser”
programból, és indítsa újra a számítógépet.
A számítógép nem ismeri fel a kamerát.
A
számítógépről válasszon le minden USB
kábellel csatlakoztatott eszközt, kivéve a
billentyűzetet, az egeret és a kamerát.
Húzza ki az USB kábelt a számítógépből
és a Handycam Station illesztőállványból,
indítsa újra a számítógépet, majd ismét
csatlakoztassa megfelelően a számítógépet
és a kamerát.
Szimbólum/Üzenet
Ok/Elhárítás
C:13: /
C:32:
Távolítsa
E:20: /
E:31: /
E:61: /
E:62: /
E:91: /
E:94:
101-0001
Öndiagnózis kijelzője/Figyelmeztető
szimbólumok
Szimbólum/Üzenet
Ok/Elhárítás
C:04:
Az
akkumulátor
nem (H sorozatú)
„InfoLITHIUM”
akkumulátor.
Használjon (H sorozatú)
„InfoLITHIUM”
akkumulátort (6. oldal).
Megfelelően
csatlakoztassa a hálózati
tápegységet a Handycam
Station illesztőállvány,
illetve a kamera DC IN
aljzatába (6. oldal).

Hibaelhárítás
Ha az LCD képernyőn üzenetek,
szimbólumok jelennek meg, ellenőrizze az
alábbiakat.
Ha a probléma többszöri elhárítási kísérlet
ellenére is fennáll, forduljon a legközelebbi
Sony márkakereskedőhöz vagy Sony
márkaszervizhez.
el az
áramforrást.
Csatlakoztassa ismét,
és próbálja meg újra
használni a kamerát.
A kamerának olyan
hibája van, amelyet
nem lehet házilag
orvosolni. Forduljon
a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz
vagy a megbízott helyi
Sony márkaszervizhez.
Közölje velük az „E”
betűvel kezdődő 5 jegyű
kódot.
A fájl sérült vagy
olvashatatlan.
Hiba történhetett a
kamera merevlemezével.
Törölje a felesleges
képeket.
Lemerülőben van az
akkumulátor.
A kamera egyre
melegszik, vagy
felforrósodott. Kapcsolja
ki a kamerát, és hagyja
egy darabig hűvös
helyen.
A kamera rendkívüli
módon lehűlt. Melegítse
fel a kamerát.
HU
27
Szimbólum/Üzenet
Ok/Elhárítás
Amikor

HU
28
a kijelző lassan
villog, fogytán a képek
felvételére használható
üres hely.
Nincs „Memory
Stick PRO Duo”
memóriakártya a
kamerában (10. oldal).
Amikor a kijelző
gyorsan villog, nincs
elegendő üres hely a
képek felvételéhez.
Törölje ki a felesleges
képeket, vagy – miután
a képeket másik
adathordozóra mentette
– formázza meg a
„Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyát
(21. oldal).
A képkezelő fájl sérült.
A „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártya
sérült. Formázza meg a
kamerával a „Memory
Stick PRO Duo”
memóriakártyát.
Nem megfelelő
„Memory Stick PRO
Duo” memóriakártya
van a kamerában.
A „Memory
Stick PRO Duo”
memóriakártyához
való hozzáférést másik
készüléken korlátozták.
Valami probléma van a
vakuval.
Szimbólum/Üzenet
Ok/Elhárítás
Nem
elegendő a fény,
így a kamera könnyen
bemozdul. Használjon
vakut.
A kamera nem áll
szilárdan, így könnyen
bemozdul. Két kézzel
mozdulatlanul tartsa
a kamerát, és így
filmezzen. A kamera
bemozdulására
figyelmeztető
szimbólum azonban
nem tűnik el.
Megtelt az adathordozó.
Feldolgozás közben nem
lehet állóképet rögzíteni.
Várjon türelemmel egy
kis ideig, aztán készítsen
felvételt.
Bekapcsolt a
leesésérzékelő.
Előfordulhat, hogy ezért
nem lehet felvenni/
lejátszani.
További információk
Óvintézkedések
Használat és gondozás
A
Amikor
kihúzza a tápkábelt, mindig a dugót
fogja meg, soha ne magát a kábelt.
Ügyeljen a tápkábel épségére; ne tegyen rá
nehéz tárgyat.
Tartsa tisztán a fém csatlakozófelületeket.
A távirányítót és a gombelemet tartsa a
gyerekektől elzárva. Ha a gyerek az elemet
véletlenül lenyeli, azonnal forduljon orvoshoz .
Ha folyik az elem:
 keresse fel a helyi Sony márkaszervizt,
 mossa le az esetlegesen a bőrére került
folyadékot,
 ha a folyadék a szemébe kerül, bő vízzel
alaposan öblítse ki és forduljon orvoshoz.
 Ha a kamerát sokáig nem használja
Rendszeresen
kapcsolja be, és kb. 3 percen át
használja – játsszék le vagy vegyen fel valamit.
Tárolás előtt teljesen merítse le az
akkumulátort.
LCD képernyő
Ügyeljen
arra, hogy az LCD képernyőt ne érje
erős nyomás, mert tönkremehet.
Ha a kamerát hidegben használja, az LCD
képernyőn „utófénylés”, „képvisszamaradás”
jelenhet meg. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
A kamera működése közben az LCD képernyő
háta felmelegedhet. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
 Az LCD képernyő tisztítása
Ha az LCD képernyő poros vagy
ujjlenyomatok vannak rajta, akkor puha
ruhával tisztítsa meg. Ha az LCD Cleaning
Kit tisztítókészletet (nem mellékelt
tartozék) használja, a benne található
tisztító folyadékot ne vigye fel közvetlenül
az LCD képernyőre. Nedvesítse meg vele a
tisztítópapírt, és azzal tisztítsa a képernyőt.
További információk
kamerát és tartozékait ne használja és ne
tárolja az alábbi helyeken:
 Rendkívül meleg, rendkívül hideg, rendkívül
párás helyen. Soha ne hagyja őket olyan
helyen, ahol a hőmérséklet 60°C fölé
emelkedhet, például tűző napon parkoló
gépkocsiban, hősugárzó mellett vagy
közvetlen napsugárzásnak kitett helyen. A
nagy meleg hatására meghibásodhatnak,
deformálódhatnak.
 Erős mágneses tér közelében és ott, ahol
rázkódásnak vannak kitéve. Ilyen helyen a
kamera meghibásodhat.
 Erős rádióhullámok és sugárzás közelében.
Ilyen helyen előfordulhat, hogy a felvétel nem
lesz élvezhető.
 AM vevőkészülékek és videoberendezések
közelében. Ezek zajt okozhatnak.
 Homokos tengerparton, poros helyen.
Ha homok vagy por kerül a kamerába,
az meghibásodhat. Esetenként az ilyen
meghibásodás nem is javítható.
 Ablak mellett és a szabadban, ahol az
LCD képernyőt vagy a lencsét közvetlen
napsugárzás érheti. Ez tönkreteheti az LCD
képernyőt.
A kamerát 6,8 V/7,2 V-os (akkumulátor) vagy
8,4 V-os (hálózati tápegység) egyenáramú
feszültségről üzemeltesse.
Az egyen-/váltakozó áramú üzemeltetéshez az
ebben az útmutatóban javasolt tartozékokat
használja.
Ügyeljen arra, hogy a kamera ne legyen vizes
(ne érje pl. eső, tengervíz). Ha a kamera vizes
lesz, meghibásodhat. Esetenként az ilyen
meghibásodás nem is javítható.
Ha a készülék belsejébe valamilyen szilárd tárgy
vagy folyadék kerül, áramtalanítsa a kamerát,
és a további üzemeltetés előtt nézesse meg egy
Sony márkakereskedővel.
Óvatosan bánjon a készülékkel, ne szedje szét,
ne alakítsa át, ügyeljen arra, hogy ne érje erős
fizikai hatás: ne kalapálja, ne ejtse le, ne lépjen
rá. Különösen a lencse épségére ügyeljen.
Amikor nem használja a kamerát, a POWER
kapcsolót állítsa OFF (CHG) helyzetbe.
Üzemeltetés közben ne tekerje a kamerát
például törölközőbe, mert ilyenkor a belső
részek túlmelegedhetnek. Ilyenkor a képen zaj
jelenhet meg.
A készülék házának karbantartása
Ha
a kamera háza bepiszkolódik, nedves puha
ruhával törölje meg, majd száraz puha ruhával
törölje szárazra.
A felület állapotának megóvása érdekében tartsa
szem előtt az alábbiakat:
 ne használjon vegyszert, például hígítót,
benzint, alkoholt, vegyszerrel átitatott ruhát,
HU
29
impregnálószert, rovarirtót, naptejet,
fogja meg a kamerát, ha keze a fent
említett anyagokkal szennyezett,
 ne hagyja, hogy a kamera háza sokáig
érintkezésben maradjon gumival,
műanyaggal.
 ne
Az objektív gondozása és tárolása
tisztára a lencse felületét puha ruhával a
következő esetekben:
 ha a lencse felületén ujjlenyomatok vannak,
 nagyon meleg vagy nagy páratartalmú helyen,
 ha a lencsét sós vízpárát tartalmazó levegő éri
(például tengerparton).
Az objektívet jól szellőző, kevés
szennyeződésnek és pornak kitett helyen tárolja.
A penészedés megelőzésére a fentebb leírt
módon rendszeresen tisztítsa meg a lencsét.
Azért, hogy a kamera sokáig kifogástalan
állapotban maradjon, javasoljuk, hogy havonta
egyszer kapcsolja be, és használja egy kicsit.
A távirányító elemének cseréje
 Tartsa lenyomva a fület, körmét illessze bele a
vágásba, és húzza ki az elemtartót.
 Tegyen be egy új elemet úgy, hogy a + vége
felfelé nézzen.
 Kattanásig tolja vissza az elemtartót a
távirányítóba.
Törölje
A beépített újratölthető elem töltése
A kamerában beépített, újratölthető
belem található, hogy még akkor is meg
tudja őrizni a dátumra, időre és egyéb
beállításokra vonatozó információkat, ha a
POWER kapcsolót OFF (CHG) helyzetbe
állítja. A beépített újratölthető elem mindig
töltődik, amikor a kamera a hálózati
tápegységgel a fali csatlakozóaljzathoz
csatlakozik, illetve amikor a kamerán rajta
van az akkumulátor. Az újratölthető elem
körülbelül 3 hónap alatt merül le teljesen,
ha időközben a kamerát egyáltalán nem
használja. A kamera használatba vétele előtt
töltse fel a beépített újratölthető elemet.
A kamera működését azonban nem
befolyásolja, hogy az újratölthető elem fel
van-e töltve, lemerült elemmel csupán a
felvétel idejét nem lehet rögzíteni.
 Feltöltés
A kamerára csatlakoztassa a hálózati
tápegységet (amelyet bedugott a fali
csatlakozóaljzatba), a POWER kapcsolót
állítsa OFF (CHG) helyzetbe, és legalább 24
óráig hagyja így a kamerát.
HU
30
Fül
FIGYELMEZTETÉS
Ha nem megfelelően bánik vele, az elem
felrobbanhat. Ne töltse, ne szedje szét és
ne dobja tűzbe!
Ha
lemerülőben van a lítium elem, a távirányító
hatótávolsága lerövidül, sőt az is előfordulhat,
hogy a távirányító nem megfelelően működik.
Ilyen esetben az elemet cserélje ki egy Sony
CR2025 típusú lítium elemre. Ha másfajta
elemet használ, az tüzet vagy robbanást okozhat.
Műszaki adatok
Rendszer
Képtömörítés formátuma: MPEG2/JPEG (állókép
esetén)
Képtömörítés formátuma: Dolby Digital 2/5,1ch
Dolby Digital 5.1 Creator
Videojel: PAL színrendszerű, CCIR szabvány
szerinti
Merevlemez: 60 GB
Az adathordozó tárolókapacitásának
mérésekor 1 GB = egymillió bájt; a
tárolókapacitás egy részét a készülék
adatkezelésre használja.
Felvételi formátum: Mozgókép: MPEG2-PS
Állókép: Exif Ver.2.2 *
Képalkotó: 3,6 mm-es (1/5 típusú) CMOS
érzékelő
Képpontok száma a felvételen (állókép, 4:3):
legfeljebb 4,0 mega-képpont
(2 304 × 1 728)**
Összesen: kb. 2 360 000 képpont
Effektív (mozgókép, 16:9):
kb. 1 490 000 képpont
Effektív (állókép, 16:9):
kb. 1 490 000 képpont
Effektív (állókép, 4:3):
kb. 1 990 000 képpont
Objektív: Carl Zeiss Vario-Sonnar T
Optikai: 15 ×, digitális: 30 × , 180 ×
Szűrő átmérője: 30 mm
Fókusztávolság: F=1,8–2,6
f=3,1–46,5 mm
35 mm-es fényképezőgép-egyenérték
Mozgókép esetén: 40–600 mm (16:9)
Állókép esetén: 37–555 mm (4:3)
Színhőmérséklet: [AUTO.], [EGYRE], [BELTÉRI]
(3 200 K), [KÜLTÉRI] (5 800 K)
* Az „Exif” a JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association) által állóképek tárolására
kialakított fájlformátum. Az ebben a
formátumban tárolt fájlok a képen túl
egyéb adatokat is tárolhatnak, így például a
kamerának a felvétel időpontjában érvényes
beállításait.
Kimeneti/bemeneti csatlakozók
A/V távcsatlakozó: Video-/audiokimeneti aljzat
USB aljzat: mini B
(DCR-SR210E esetén: csak kimenet)
LCD képernyő
Kép: 6,7 cm (2,7 típusú, szélesség-magasság arány
16:9)
Képpontok száma: 211 200 (960 × 220)
Általános adatok
Áramellátás: 6,8 V/7,2 V (akkumulátor)
8,4 V (hálózati tápegység)
Átlagos teljesítményfelvétel: Merevlemez: 3,5 W
„Memory Stick PRO Duo”: 3,5 W
Üzemi hőmérséklet: 0°C és +40°C között
Tárolási hőmérséklet: –20°C és +60°C között
Méretek (kb.): 81 × 76 × 129 mm (szé×ma×mé)
a kiálló, kihúzható részekkel együtt
81 × 76 × 134 mm (szé×ma×mé)
a kiálló, kihúzható részekkel és a felhelyezett
mellékelt akkumulátorral együtt
Tömeg (kb.): 470 g csak maga a készülék
550 g az akkumulátorral együtt
DCRA-C220 típusú Handycam
Station illesztőállvány
Kimeneti/bemeneti csatlakozók
További információk
Minimális megvilágítás: 5 lx (lux) (ha az [AUT.
KIS ZÁRSEB.] értéke [BE], a zársebesség
1/25 másodperc)
0 lx (lux) (a NightShot funkció használata
esetén)
**Az állóképek fent említett felbontását a Sony
ClearVid CMOS érzékelő és képfeldolgozó
rendszerének (BIONZ) egyedülálló
képponttömbje biztosítja.
A/V OUT aljzat: video-/audiokimeneti aljzat
USB aljzat: mini B
(DCR-SR210E esetén: csak kimenet)
AC-L200/L200B típusú hálózati
tápegység
Áramellátás: 100 V – 240 V váltakozó áram,
50/60 Hz
Áramfelvétel: 0,35–0,18 A
Teljesítményfelvétel: 18 W
Kimeneti feszültség: 8,4 V egyenáram*
Üzemi hőmérséklet: 0°C és +40°C között
HU
31
Tárolási hőmérséklet: –20°C és +60°C között
Védjegyek
Méretek (kb.): 48 × 29 × 81 mm (szé×ma×mé)
a kiálló, kihúzható részek nélkül
A
Tömeg (kb.): 170 g tápkábel nélkül
* További műszaki adatokat a hálózati
tápegységen található címke tartalmaz.
Akkumulátor
NP-FH60
Maximális kimeneti feszültség: 8,4 V egyenáram
Kimeneti feszültség: 7,2 V egyenáram
Kapacitás: 7,2 Wh (1 000 mAh)
Típus: Lítiumion
A készülékek formája és műszaki adatai előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
Gyártva a Dolby Laboratories licence alapján.
„Handycam” és a
a
Sony Corporation bejegyzett védjegye.
A „Memory Stick”, a „
”, a „Memory Stick
Duo”, a „
”, a „Memory Stick
PRO Duo”, a „
”, a
„Memory Stick PRO-HG Duo”, a
„
”, a „Memory Stick
Micro”, a „MagicGate”, a „
”,
a „MagicGate Memory Stick” és a „MagicGate
Memory Stick Duo” a Sony Corporation
védjegye vagy bejegyzett védjegye.
Az „InfoLITHIUM” a Sony Corporation
védjegye.
A „BIONZ” a Sony Corporation védjegye.
A Dolby és a dupla D szimbólum a Dolby
Laboratories védjegye.
A Microsoft, a Windows, a Windows Media,
a Windows Vista és a DirectX a Microsoft
Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye
az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
A Macintosh és a Mac OS az Apple Inc.
bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban.
Az Intel, az Intel Core és a Pentium az Intel
Corporation vagy leányvállalatainak védjegye
vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban.
Az Adobe, az Adobe embléma és az Adobe
Acrobat az Adobe Systems Incorporated
védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
Minden más említett terméknév tulajdonosának
védjegye vagy bejegyzett védjegye. Sem a , sem
az „” jel nem szerepel ebben a kézikönyvben.
HU
32
Prečítať pred použitím
Skôr, ako zariadenie začnete používať,
prečítajte si pozorne túto príručku a
odložte si ju ako prípadný zdroj informácií
v budúcnosti.
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Nevystavujte batérie prílišnému teplu,
ako je napr. priame slnečné žiarenie,
oheň a pod.
POZOR
Batériu vymieňajte len za určený typ. V
opačnom prípade môže dôjsť k požiaru
alebo zraneniu.
Pre zákazníkov v Európe
Upozornenie
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto zariadení
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
Tento produkt bol testovaný a je v súlade
s limitmi smernice EMC týkajúcej sa
používania prípojných káblov kratších ako
3 metre.
Poznámka
Ak statická elektrina alebo
elektromagnetické pole spôsobia prerušenie
prenosu údajov (zlyhanie), reštartujte
aplikáciu alebo odpojte a znovu pripojte
komunikačný kábel (kábel USB atď.).
SK
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a
ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom.
Miesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta na
recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. Pre získanie ďalších
podrobných informácií o recyklácii tohoto
výrobku kontaktujte prosím váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu pre
zber domového odpadu alebo predajňu,
kde ste výrobok zakúpili.Aplikovateľné
príslušenstvo: diaľkový ovládač
Zneškodňovanie použitých
batérií (platí v Európskej únii a
ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale
znamená, že batéria dodaná s týmto
výrobkom nemôže byť spracovaná s
domovým odpadom. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie týchto batérií,
pomôžete zabrániť potenciálne
negatívnemu vplyvu na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktorý by v opačnom
prípade mohol byť spôsobený pri
nesprávnom nakladaní s použitou batériou.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. V prípade, že výrobok,
ktorý si z dôvodu bezpečnosti, výkonu
alebo integrity údajov, vyžaduje trvalé
pripojenie zabudovanej batérie, táto batéria
musí byť vymenená iba kvalifikovaným
personálom. Aby ste zaručili, že batéria
bude správne spracovaná, odovzdajte
tento výrobok na konci jeho životnosti na
vhodnom zbernom mieste pre recykláciu
elektrických a elektronických zariadení. Pre
všetky ostatné batérie, prosím, postupujte
podľa časti, ako vybrať bezpečne batériu z
výrobku. Odovzdajte batériu na vhodnom
zbernom mieste pre recykláciu použitých
batérií. Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohto výrobku alebo
batérie kontaktuje prosím váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde ste
výrobok zakúpili.
Poznámka pre zákazníkov
v krajinách podliehajúcich
smerniciam EÚ
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japonsko.
Autorizovaným zástupcom pre smernicu
pre elektromagnetickú kompatibilitu
(EMC) a bezpečnosť produktov je
spoločnosť Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemecko. V prípade záležitostí týkajúcich
sa servisu alebo záruky sa obracajte
na adresy uvedené v samostatných
dokumentoch týkajúcich sa servisu a
záruky.
UPOZORNENIE
NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PRÚDOM. NEOTVÁRAŤ!
LEN NA SUCHÝCH MIESTACH.
NEVYSTAVUJTE OHŇU!
NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM TEPLOTÁM
(60°).
NEROZOBERAŤ!
NESKRATOVAŤ!
POUŽÍVAŤ
Poznámky týkajúce sa používania
Dodané súčasti
Čísla v ( ) predstavujú dodané množstvo.
Sieťový
adaptér (1)
kábel (1)
Handycam Station (1) 
Prípojný kábel A/V (1) 
kábel USB (1) 
Bezdrôtový diaľkový ovládač (1)
Gombíková lítiová batéria je už nainštalovaná.
Nabíjateľná batéria NP-FH60 (1)
21-vývodový adaptér (1)
Iba pre typy, ktoré majú na spodnej strane
vytlačenú značku .
CD-ROM „Handycam Application Software“
(1) (s. 24)
 Picture Motion Browser (softvér)
 PMB Guide
 Príručka k zariadeniu Handycam (formát
PDF)
„Návod na používanie“ (táto príručka) (1)
Napájací


SK

Používanie kamkordéra
Kamkordér
nie je prachuvzdorný, odolný
voči vlhkosti ani vodotesný. Ďalšie informácie
nájdete v časti „Odporúčania“ (s. 30).
Keď svietia alebo blikajú indikátory
(videozáznam)/ (statický záber) (s. 9) alebo
ACCESS (s. 12, 16), nevykonávajte žiadnu
z nižšie uvedených operácií. Inak sa môžu
poškodiť médiá, stratiť nahraté zábery alebo sa
vyskytnúť iné poruchy.
 Vyberať pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“,
 vyberať batériu alebo odpájať sieťový adaptér
z kamkordéra,
 vystavovať zariadenie mechanickým nárazom
alebo vibráciám.
Pred pripojením kamkordéra k inému
zariadeniu pomocou kábla skontrolujte, či
vkladáte zástrčku konektora správnym smerom.
Násilné vtláčanie zástrčky do konektora môže
poškodiť konektor alebo spôsobiť poruchu
kamkordéra.
SK
Kamkordér
nevystavujte otrasom ani
vibráciám. Nemusí sa dať rozpoznať pevný disk
kamkordéra alebo nebude možné uskutočniť
nahrávanie či prehrávanie.
Nepoužívajte kamkordér vo veľmi hlučných
oblastiach.
Nemusí sa dať rozpoznať pevný disk
kamkordéra alebo nebude možné uskutočniť
nahrávanie.
Kamkordér obsahuje snímač otrasov, ktorý
chráni vnútorný pevný disk pred poškodením
pri páde*. V prípade pádu alebo v beztiažovom
stave sa môže nahrať aj blokovací šum,
ktorý vzniká pri aktivácii tejto funkcie. Ak
snímač otrasov opakovane zaznamená otrasy,
nahrávanie alebo prehrávanie sa môže zastaviť.
Ak je teplota kamkordéra extrémne vysoká
alebo nízka, možno nebude možné snímať
alebo prehrávať z dôvodu aktivácie ochranných
funkcií. V takom prípade sa na obrazovke LCD
zobrazí indikátor (s. 28).
Nezapínajte kamkordér v oblasti nízkeho tlaku
vzduchu, v nadmorských výškach viac ako
3 000 m. V opačnom prípade sa môže poškodiť
pevný disk kamkordéra.
V prípade opakovaného odstraňovania a
snímania nových záberov sa na pamäťovom
médiu môže vyskytnúť fragmentácia údajov a
zábery sa nemusia dať ukladať alebo snímať.
V takom prípade najskôr uložte údaje na
externom médiu a potom použite funkciu
[MEDIA FORMAT]*.
Počas snímania upevnite svorku remienka a
držte kamkordér správne.
Otvorte
panel LCD v 90-stupňovom uhle ku
kamkordéru , a pootočte ho tak, aby ste na
nahrávanie alebo prehrávanie získali čo najlepší
uhol . Panel LCD môžete otočiť o 180
stupňov smerom k objektívu ,čím sa umožní
nahrávanie v zrkadlovom režime.
SK
90 stupňov
(max.)
90 stupňov vzhľadom
ku kamkordéru
180 stupňov (max.)
Obrazovka
LCD sa vyrába použitím
najprecíznejších technológií. Z tohto dôvodu
sa dá efektívne využiť 99,99 % pixlov. Môžu
sa však objaviť nepatrné čierne a/alebo jasné
bodky (bielej, červenej, modrej alebo zelenej
farby), ktoré sa nepretržite objavujú na
obrazovke LCD. Tieto bodky vznikajú pri
výrobe, sú normálnym javom a nemajú žiaden
vplyv na nahrávku.
Pred použitím diaľkového ovládača odstráňte
ochrannú fóliu.
Ochranná fólia
Typy pamäťových kariet „Memory
Stick”, ktoré môžete používať s
kamkordérom
Pre
nahrávanie videozáznamov sa odporúča
použiť pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ s kapacitou 512 MB alebo väčšiu
označenú:

(„Memory Stick
PRO Duo“)*

(„Memory Stick
PRO-HG Duo“)
* Dostupné sú s označením Mark2 alebo bez
označenia.
V kamkordéri sa môže používať pamäťová karta
„Memory Stick PRO Duo“ s kapacitou až do 8
GB.
Pozrite stranu 11 pre informácie o čase
nahrávania pamäťovej karty „Memory Stick
PRO Duo“.
O pamäťových kartách „Memory Stick PRO
Duo“ a „Memory Stick PRO-HG Duo“ sa v
tejto príručke hovorí ako o pamäťových kartách
„Memory Stick PRO Duo“.
Informácie o nahrávaní
O príručke
Pred
Zábery
spustením nahrávania vyskúšajte funkciu
nahrávania a skontrolujte, či sa obraz a zvuk
nahrávajú bez problémov.
Ak nahrávanie alebo prehrávanie nie je možné
z dôvodu poruchy kamkordéra, ukladacieho
média a pod., za poruchu alebo stratu nahrávky
sa nebude dať poskytnúť náhrada.
Systémy kódovania farieb v televízore sa líšia
v závislosti od štátu alebo regiónu. Ak chcete
zobraziť nahrávky na televíznej obrazovke,
potrebujete televízor so systémom PAL.
Televízne programy, filmy, videopásky a iné
materiály môžu byť chránené autorskými
právami. Neoprávnené nahrávanie uvedených
materiálov môže byť v rozpore so zákonmi o
autorských právach.
obrazovky LCD a indikátorov použité
v tejto príručke boli nasnímané digitálnym
fotoaparátom a môžu sa líšiť od vášho
zariadenia.
V tejto príručke Návod na používanie sa pevný
disk kamkordéra a pamäťová karta „Memory
Stick PRO Duo“ označujú ako médiá.
Snímky obrazovky sú zo systému Windows
Vista a môžu sa líšiť v závislosti od operačného
systému počítača.
* Informácie nájdete aj v príručkách „Príručka k
zariadeniu Handycam“ (formát PDF) a „PMB
Guide“.
Uloženie všetkých nahratých obrazových
údajov
Ak
chcete zabrániť strate údajov, ukladajte
všetky nasnímané zábery na externé médiá.
Odporúča sa ukladať údaje pomocou počítača aj
na disky typu DVD-R*. Údaje môžete ukladať
aj pomocou videorekordéra, alebo prehrávača
DVD/HDD*.
Keď je kamkordér pripojený k počítaču
Nepokúšajte
sa formátovať pevný disk
kamkordéra pomocou počítača. V opačnom
prípade kamkordér nemusí pracovať správne.
Poznámka týkajúca sa likvidácie a zmeny
majiteľa
Ak
použijete funkciu [MEDIA FORMAT]*,
ktorou naformátujete pevný disk kamkordéra,
nemusia sa úplne vymazať všetky údaje. Ak
chcete zabrániť obnoveniu údajov pri zmene
vlastníka kamkordéra, použite funkciu
[ EMPTY]*.
Okrem toho sa pred likvidáciou kamkordéra
odporúča zničiť telo kamkordéra.
Nastavenie jazyka
Pokyny
na používanie sa na obrazovke
zobrazujú v miestnom jazyku. Ak je to
potrebné, pred začiatkom používania
kamkordéra zmeňte jazyk obrazovky (s. 10).
SK
Obsah
Prečítať pred použitím.................................2
Začíname
Krok 1: Nabíjanie batérie............................7
Krok 2: Zapnutie zariadenia
a nastavenie dátumu a času...................9
Zmena nastavenia jazyka.............................. 10
Krok 3: Výber média.................................. 11
Nahrávanie/prehrávanie
Nahrávanie.................................................... 13
Prehrávanie.................................................. 14
Prehrávanie záberu na televízore............. 15
Ostatné súčasti a funkcie kamkordéra
........................................................................ 16
Indikátory zobrazované počas
nahrávania a prehrávania..................... 18
Vykonávanie rôznych funkcií - ponuka
„ HOME“ a „ OPTION“.................... 20
Ukladanie záberov..................................... 22
Odstraňovanie záberov............................ 23
Práca s počítačom
Práca s počítačom...................................... 24
Príručka/softvér, ktorý sa má nainštalovať
................................................................................... 24
Inštalácia softvéru „Picture Motion
Browser“............................................................... 25
Riešenie problémov
Riešenie problémov.................................. 27
Zobrazenie funkcie vlastnej diagnostiky
a výstražné indikátory.................................. 28
Ďalšie informácie
SK
Odporúčania................................................ 30
Technické údaje.......................................... 32
Začíname
Krok 1: Nabíjanie batérie
Indikátor /CHG
Začíname
Batéria
Prepínač POWER
Konektor DC IN
Konektor DC
Sieťový adaptér
Napájací
kábel
Batérie typu „InfoLITHIUM“ (série
H) je možné nabíjať po pripojení ku
kamkordéru.
 Poznámky
Kamkordér
je možné používať iba s batériou
typu „InfoLITHIUM“ (séria H).
1 Pripojte sieťový adaptér ku
konektoru DC IN v zariadení
Handycam Station.
Značka  na konektore DC musí
smerovať nahor.
2 Sieťový kábel pripojte k sieťovému
adaptéru a k sieťovej zásuvke.
Do sieťovej
zásuvky
5 Kamkordér pevne umiestnite do
zariadenia Handycam Station.
Rozsvieti sa indikátor /CHG
(nabíjanie) a spustí sa nabíjanie. Keď sa
batéria úplne nabije, indikátor /CHG
(nabíjanie) zhasne. Kamkordér vyberte
zo zariadenia Handycam Station.
Vybratie batérie
Prepínač POWER otočte do polohy OFF
(CHG).
Posuňte uvoľňovaciu páčku BATT (batéria)
a vyberte batériu.
Uvoľňovacia páčka
BATT (batéria)
3 Otočením prepínača POWER v
smere šípky ho nastavte do polohy
OFF (CHG) (predvolené nastavenie).
4 Pripojte batériu jej posunutím
v smere šípky, kým sa neozve
kliknutie.
SK
Nabíjanie batérie pomocou sieťového
adaptéra
Prepínač POWER otočte do polohy OFF
(CHG) a sieťový adaptér zapojte priamo do
konektora DC IN kamkordéra.
Prepínač POWER
So značkou
 na pravej
strane.
Konektor DC IN
Konektor DC Otvorte kryt
konektorovej zásuvky.
Dostupný čas používania pre
dodávanú batériu
Čas nabíjania: približný čas (v min.)
potrebný na úplné nabitie úplne vybitej
batérie.
Čas nahrávania alebo prehrávania:
približný čas (v min.), ktorý je k dispozícii
pri použití úplne nabitej batérie.
(Jednotka: min.)
Pevný disk
Čas nabíjania
Čas nahrávania
Čas
nepretržitého
nahrávania
Čas zvyčajného
nahrávania
Čas prehrávania
Všetky
SK
„Memory Stick
PRO Duo“
135
120
120
60
60
160
165
časy sú namerané pri nasledujúcich
nastaveniach:
 Režim nahrávania: [SP]
 Podsvietenie obrazovky LCD: [ON]
Čas zvyčajného nahrávania zobrazuje čas,
keď opakovane začínate a končíte nahrávanie,
vypínate a zapínate kamkordér a používate
funkciu priblíženia.
Informácie o batérii
Predtým, než vymeníte batériu alebo odpojíte
sieťový adaptér od kamkordéra, otočte prepínač
POWER do polohy OFF (CHG) a uistite sa,
že je indikátor
(videozáznam)/ (statický
záber) (s. 9)/ACCESS (s. 12, 16) vypnutý.
Ak je do konektorovej zásuvky DC IN na
kamkordéri alebo na zariadení Handycam
Station pripojený sieťový adaptér, kamkordér
nebude napájaný z batérie, a to ani v prípade,
že sieťový napájací kábel je odpojený zo sieťovej
zásuvky.
Informácie o čase nabíjania, nahrávania a
prehrávania
Časy sú namerané pri používaní kamkordéra
pri teplote 25°C (odporúča sa 10°C až 30°C).
V prípade, že kamkordér používate pri
nízkych teplotách, dostupný čas nahrávania a
prehrávania sa skráti.
Dostupný čas nahrávania a prehrávania sa
skráti v závislosti od podmienok, v ktorých
kamkordér používate.
Informácie o sieťovom adaptéri
Pri používaní sieťového adaptéra použite blízku
sieťovú zásuvku. V prípade akejkoľvek poruchy
pri používaní kamkordéra ihneď odpojte sieťový
adaptér zo sieťovej zásuvky.
Sieťový adaptér nepoužívajte, keď je umiestnený
v úzkom priestore, napríklad medzi stenou a
nábytkom.
Neskratujte konektor DC sieťového adaptéra
ani kontakty batérie žiadnymi kovovými
predmetmi. Môže to spôsobiť poruchu prístroja.
Aj keď je kamkordér vypnutý, stále je napájaný
z elektrickej siete, ak je pripojený k sieťovej
zásuvke pomocou sieťového adaptéra.
Krok 2: Zapnutie zariadenia a nastavenie dátumu
a času
(HOME) (s. 20)
Dotknite sa tlačidla
na obrazovke LCD.
Začíname
Prepínač POWER
Ak používate
kamkordér
prvýkrát, na
obrazovke LCD sa
zobrazí obrazovka
na nastavenie času
[CLOCK SET].
1 Podržte stlačené zelené tlačidlo a
otočte opakovane prepínač POWER
v smere šípky, kým sa nerozsvieti
príslušný indikátor.
4 Nastavte položku [SUMMERTIME],
[Y] (rok), [M] (mesiac), [D] (deň),
hodina a minúta a potom sa
dotknite tlačidla
.
(Videozáznam): nahrávanie
videozáznamov
(Statický záber): nahrávanie
statických záberov
Pri prvom zapnutí kamkordéra prejdite
na krok 3.
Po
zapnutí indikátora
(Statický záber),
sa pomer strán automaticky zmení na
pomer 4:3.
2 Dotknite sa položky
(HOME) 
(SETTINGS)  [CLOCK/ LANG]
 [CLOCK SET].
Zobrazí sa obrazovka [CLOCK SET].
3 Vyberte požadovanú zemepisnú
Hodiny sa spustia.
 Tipy
nahrávania sa dátum a čas nezobrazujú,
avšak zaznamenajú sa automaticky na pamäťové
médium a je možné ich zobraziť počas
prehrávania.
Signalizačné pípanie môžete vypnúť dotknutím
sa položky
(HOME) 
(SETTINGS) 
[SOUND/DISP SET] [BEEP]  [OFF].
Počas
oblasť pomocou tlačidiel
/
a
potom sa dotknite položky [NEXT].
SK
Zmena nastavenia jazyka
Zobrazenie na obrazovke môžete upraviť
tak, aby sa správy zobrazovali v určitom
jazyku.
Dotknite sa položiek (HOME) 
(SETTINGS)  [CLOCK/ LANG] 
[ LANGUAGE SET] a potom vyberte
požadovaný jazyk.
SK
10
Krok 3: Výber média
Za médium nahrávania, prehrávania alebo
úpravy môžete v kamkordéri vybrať pevný
disk alebo pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“. Médiá pre videozáznamy a
statické zábery vyberte zvlášť.
Pre videozáznamy aj statické zábery je
predvolene nastavený pevný disk.
Zobrazí sa obrazovka nastavenia média.
60min
Pevný disk
Začíname
3 Vyberte médium, ktoré chcete
nastaviť.
Videozáznam
„Memory Stick“
Statický
záber
 Poznámky
Nahrávanie,
prehrávanie i úpravu môžete
prevádzať len pre vybraté médium. Ak to chcete
zmeniť, znovu vyberte požadované médium.
Čas nahrávania v režime nahrávania [SP]
(predvolené nastavenie) je nasledujúci
(približne):
 Vnútorný pevný disk: približne 21 hodín 50
minút
 Pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“
(4 GB) spoločnosti Sony Corporation: 1
hodina 20 minút
Skontrolujte počet nasnímateľných statických
záberov na obrazovke LCD kamkordéra (s. 18).
4 Dotknite sa položky [YES] 
.
Médium sa zmenilo.
Potvrdenie nastavenia nahrávacieho média
 Opätovným pootočením prepínača POWER
rozsvieťte indikátor
(Videozáznam)/
(Statický záber) v závislosti od toho, ktoré
nastavenie média chcete skontrolovať.
 Skontrolujte ikonu média na obrazovke.
: pevný disk
: „Memory
Stick PRO Duo“
1 Na obrazovke sa dotknite položky
(HOME) 
MEDIA).
(MANAGE
2 Ak chcete vybrať médium pre
videozáznamy, dotknite sa položky
[MOVIE MEDIA SET], a ak chcete
vybrať médium pre statické zábery,
dotknite sa položky [PHOTO MEDIA
SET].
Vkladanie pamäťovej karty „Memory
Stick PRO Duo“
Pripravte pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“, ak za médium bola zvolená
možnosť [MEMORY STICK].
Typy pamäťových kariet „Memory Stick“,
ktoré môžete použiť s vaším kamkordérom,
nájdete na strane 4.
1 Vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“.
 Otvorte kryt pamäťovej karty Memory
Stick Duo v smere šípky.
SK
11
 Pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“ vložte správnym smerom do otvoru
na pamäťovú kartu Memory Stick Duo,
až kým sa neozve kliknutie.
 Zatvorte kryt pamäťovej karty Memory
Stick Duo.
Vybratie pamäťovej karty „Memory
Stick PRO Duo“
Otvorte kryt pamäťovej karty Memory
Stick Duo a jemne potlačte pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“.
 Poznámky
Počas
Indikátor ACCESS („Memory
Stick PRO Duo“)
2 Ak ste ako médium pre
videozáznam vybrali možnosť
[MEMORY STICK], otáčajte prepínač
POWER, až kým sa nerozsvieti
indikátor (Videozáznam).
Obrazovka [Create a new Image
Database File.] sa zobrazí na obrazovke
LCD pri vložení novej pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“.
3 Dotknite sa tlačidla [YES].
Ak chcete na pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ nahrávať len statické
zábery, dotknite sa položky [NO].
SK
12
nahrávania neotvárajte kryt pamäťovej
karty Memory Stick Duo.
Násilné vloženie pamäťovej karty „Memory
Stick PRO Duo“ nesprávnym smerom môže
spôsobiť poruchu pamäťovej karty „Memory
Stick PRO Duo“, otvoru na kartu Memory Stick
Duo alebo obrazových údajov.
Ak sa zobrazí správa [Failed to create a new
Image Database File. It may be possible that
there is not enough free space.] (Nepodarilo
sa vytvoriť nový súbor databázy snímok.
Pravdepodobne nie je dostatok voľného miesta.)
v kroku 3, naformátujte pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“. Pri formátovaní sa
odstránia všetky údaje nahraté na pamäťovej
karte „Memory Stick PRO Duo“.
Dajte pozor, aby pamäťová karta „Memory Stick
PRO Duo“ pri stlačení a vyberaní nevyskočila
von a nespadla.
Nahrávanie/prehrávanie
Nahrávanie
Zábery sa nahrávajú na médiá vybraté počas nastavovania médií (s. 11).
Predvoleným nastavením sa videozáznamy aj statické zábery nahrávajú na pevný disk.
START/STOP 
Prepínač POWER
: nahrávanie videozáznamov
: nahrávanie statických záberov
[STBY]  [REC]
START/STOP 
PHOTO 
Nahrávanie/prehrávanie
(HOME)
(s. 20)
Bliká  svieti
1 Otočte prepínač POWER, kým sa nerozsvieti príslušný indikátor.
Zelené tlačidlo stlačte len v takom prípade, ak je prepínač POWER v polohe OFF (CHG).
2 Spustite nahrávanie.
Videozáznamy
Stlačte tlačidlo START/STOP  (alebo
).
Nahrávanie ukončíte opätovným stlačením
tlačidla START/STOP.
 Tipy
Ak chcete zistiť zostatkovú kapacitu nahrávania
a čas, atď., dotknite sa položky
(HOME) 
(MANAGE MEDIA)  [MEDIA INFO].
Statické zábery môžete nasnímať stlačením
tlačidla PHOTO  počas nahrávania
videozáznamu.
Statické zábery
Zľahka stlačte tlačidlo PHOTO ,
čím upravíte zaostrenie  (zaznie
pípnutie) a potom ho stlačte úplne 
(zaznie zvuk uzávierky).
Indikátor
sa zobrazí vedľa ikony
alebo . Keď sa prestane zobrazovať
indikátor
, záber sa zaznamenal.
Maximálny
možný nepretržitý čas nahrávania je
približne 13 hodín.
Ak veľkosť súboru videozáznamu prekročí 2
GB, automaticky sa vytvorí ďalší súbor.
SK
13
Prehrávanie
Prehrávať môžete zábery nahraté na médium vybraté počas nastavenia médií (s. 11).
Predvoleným médiom je pevný disk.
Tlačidlo
(VIEW IMAGES) 
Prepínač POWER
Tlačidlo





(VIEW IMAGES) 
HOME MENU
Predchádzajúcich 6 záberov
Nasledujúcich 6 záberov
Návrat na obrazovku nahrávania
Zobrazenie videozáznamov





Zobrazenie statických záberov
(OPTION)
Vyhľadávanie záberov podľa dátumu
Prechod na obrazovku (Face Index)
Prechod na obrazovku (Film Roll Index)
1 Otočením prepínača POWER zapnite kamkordér.
2 Stlačte tlačidlo
(VIEW IMAGES)  (alebo tlačidlo ).
Na obrazovke LCD sa zobrazí obrazovka VISUAL INDEX. (Môže to trvať niekoľko
sekúnd.)
3 Spustite prehrávanie.
Videozáznamy
Statické zábery
Dotknite sa karty
a videozáznamu,
ktorý chcete prehrať.
Prechod na začiatok Dotykom prepína
scény/predchádzajúci medzi spustením Ďalší
alebo prehrávaním videozáznam
videozáznam
Zastaviť (prechod na
obrazovku VISUAL INDEX)
SK
14
Dozadu/dopredu
Dotknite sa karty
a statického
záberu, ktorý chcete prehrať.
Tlačidlo prehliadky záberov
Prechod na obrazovku
VISUAL INDEX
Predchádzajúci/
nasledujúci
Nastavenie hlasitosti videozáznamov
Pri prehrávaní videozáznamu sa dotknite
karty (OPTION) 
 [VOLUME]
a potom hlasitosť nastavte pomocou
tlačidiel
/ .
 Tipy
Indikátor  sa zobrazí na každej karte
so záberom, ktorý bol v poslednom čase
prehrávaný alebo snímaný. Keď sa dotknete
záberu označeného indikátorom ,
môžete ho prehrať od bodu, v ktorom ste ho
predtým zastavili.
Prehrávanie záberu na televízore
Pripojte kamkordér do vstupnej
konektorovej zásuvky televízora alebo
zariadenia VCR použitím prípojného kábla
A/V  (dodáva sa) alebo prípojného
kábla A/V s konektorom S VIDEO 
(voliteľné príslušenstvo). Podrobnosti
nájdete v príručke „Príručka k zariadeniu
Handycam“ (formát PDF).
Konektor A/V OUT
Nahrávanie/prehrávanie
(žltý)
(biely)
(žltý)
(červený)
IN
: tok signálu
Zariadenia VCR alebo
televízne prijímače
SK
15
Ostatné súčasti a funkcie kamkordéra
Tlačidlá, konektory a pod., ktoré nie sú
vysvetlené v iných kapitolách, sú vysvetlené
v tejto časti.
Nahrávanie a prehrávanie
 Páčka transfokátora
Jemným posunutím páčky motorového
transfokátora dosiahnete pomalšie
priblíženie. Ak chcete priblíženie
zrýchliť, posuňte ju ďalej.
Statické zábery môžete zväčšiť na 1,1
až 5-násobok ich pôvodnej veľkosti
(funkcia priblíženia pri prehrávaní).
Ak
sa pri funkcii priblíženia pri prehrávaní
dotknete obrazovky, bod dotyku sa zobrazí
v strede zobrazeného rámu.
Tlačidlo QUICK ON
Indikátor režimu QUICK ON bliká a
kamkordér prejde do režimu šetrenia
energiou (spánkového režimu). Ak
chcete opäť nahrávať, stlačte tlačidlo
QUICK ON. Kamkordér sa vráti do
pohotovostného režimu nahrávania
v priebehu 1 sekundy. S režimom
[QUICK ON STBY] môžete nastaviť
čas, po ktorom sa kamkodér v
spánkovom režime vypne.
Indikátor prístupu ACCESS (pevný
disk)
Keď indikátor prístupu ACCESS svieti
alebo bliká, kamkordér číta alebo
zapisuje údaje.
Háčik pre remienok na plece
Pripojte remienok na plece (voliteľné
príslušenstvo).
Reproduktor
Handycam Station
Prepínač NIGHTSHOT
Ak chcete nahrávať na tmavých
miestach, nastavte prepínač
NIGHTSHOT do polohy ON (zobrazí
sa indikátor ).
Tlačidlá priblíženia
Priblíženie/oddialenie stlačením
tlačidla.
Statické zábery môžete zväčšiť na 1,1
až 5-násobok ich pôvodnej veľkosti
(funkcia priblíženia pri prehrávaní).
SK
16
Ak
sa počas približovania pri prehrávaní
dotknete obrazovky, zobrazí sa bod,
ktorého ste sa dotkli, v strede obrazovky
LCD.
Tlačidlo RESET
Stlačením tlačidla RESET obnovíte
všetky pôvodné nastavenia, vrátane
nastavenia hodín.
Tlačidlo DISP/BATT INFO
Keď stlačíte tlačidlo, zatiaľ čo je
prepínač POWER nastavený na
hodnotu ON, môžete prepínať
zobrazenia obrazovky.
Ak stlačíte toto tlačidlo, keď je prepínač
napájania v polohe OFF (CHG), môžete
skontrolovať zostávajúcu kapacitu
batérie.
Tlačidlo  (protisvetlo)
Stlačením tlačidla  (protisvetlo)
zobrazíte indikátor  a môžete upraviť
expozíciu pre objekt v protisvetle.
Opätovným stlačením tlačidla 
(protisvetlo) sa zruší funkcia protisvetla.
Vstavaný mikrofón
Zvuk zachytený vstavaným
mikrofónom sa skonvertuje na 5,1kanálový priestorový zvuk a zaznamená
sa.
Pripojenie k zariadeniam
Konektor pre diaľkový ovládač A/V /
zásuvka A/V OUT
Spojte s komponentovým káblom A/V
alebo prípojným káblom A/V.
Konektor  (USB)
DCR-SR210E: iba výstup
Pripojte použitím kábla USB.
Nahrávanie/prehrávanie
Tlačidlo EASY
Stlačením tlačidla EASY sa zobrazí
indikátor
a väčšina nastavení
sa automaticky nastaví na základné
funkcie nahrávania a prehrávania.
Ak chcete výber zrušiť, znovu stlačte
tlačidlo EASY.
 Lôžko pre statív (spodná plocha)
Pripevnite statív (voliteľné
príslušenstvo) k lôžku pre statív
pomocou skrutky statívu (voliteľné
príslušenstvo: skrutka nesmie byť dlhšia
než 5,5 mm).
 Tlačidlo
(DISC BURN)
Pripojením kamkordéra k počítaču
vytvorte disk. Podrobnosti nájdete v
príručke „PMB Guide“ (s. 3).
 Active Interface Shoe
Držiak s aktívnym rozhraním Active
Interface Shoe napája voliteľné
príslušenstvo, ako je napríklad svetlo,
blesk alebo mikrofón. Voliteľné
príslušenstvo môžete zapnúť alebo
vypnúť pomocou prepínača POWER na
kamkordéri.
Konektor rozhrania
Spojte kamkordér a zariadenie
Handycam Station.
Blesk
Blesk sa použije automaticky v závislosti
od podmienok snímania v predvolenom
nastavení.
Pre zmenu nastavenia sa dotknite
položky
(HOME) 
(SETTINGS)  [PHOTO SETTINGS]
 [FLASH MODE].
Senzor diaľkového ovládača/
Infračervený port
Príjem signálu z diaľkového ovládača.
SK
17
Indikátory zobrazované počas nahrávania a
prehrávania
Nahrávanie videozáznamov
Tlačidlo HOME
Zostávajúca kapacita batérie (približne)
Stav nahrávania ([STBY] (pohotovostný
režim nahrávania) alebo[REC]
(nahrávanie))
Režim nahrávania (HQ/SP/LP)
Médium na snímanie alebo prehrávanie
Počítadlo (hodiny/minúty/sekundy)
Nahrávanie statických záberov
Zostávajúci čas nahrávania
Tlačidlo OPTION
FACE DETECTION
Tlačidlo VIEW IMAGES
Nastavenie funkcie Face Index
Nahrávanie 5.1-kanálového
priestorového zvuku
Veľkosť záberu
Prezeranie videozáznamov
Približný počet nasnímateľných
statických záberov a médií/Počas
režimu snímania statických obrazov
Tlačidlo návratu
Režim prehrávania
Číslo práve prehrávaného
videozáznamu/Celkový počet nahratých
videozáznamov
Tlačidlo Predchádzajúci/Nasledujúci
Ovládacie tlačidlá videa
Prezeranie statických záberov
Názov údajového súboru
Číslo aktuálneho statického záberu/
Celkový počet nasnímaných statických
záberov
Priečinok prehrávania
Zobrazuje sa, iba ak je nahrávacím
médiom pre statické zábery pamäťová
karta „Memory Stick PRO Duo“.
Tlačidlo prehliadky záberov
Tlačidlo VISUAL INDEX
SK
18
Indikátory označujúce vykonané
zmeny
Počas nahrávania/prehrávania sa zobrazujú
nasledovné indikátory označujúce
nastavenia kamkordéra.
Vľavo hore
Vpravo hore
Indikátor
Význam
NightShot
Super NightShot
Color Slow Shutter
Pripojenie PictBridge

Upozornenie
Spodná strana
Indikátor
V strede

Vľavo hore
Indikátor
SCENE SELECTION
Význam
AUDIO MODE
Nahrávanie pomocou
samočinného časovača
Blesk, REDEYE REDUC
Nízka hodnota MICREF
LEVEL
WIDE SELECT
BLT-IN ZOOM MIC
Vpravo hore
Indikátor
Význam
Indikátor Fader
Vypnuté podsvietenie
obrazovky LCD
Vypnutý snímač otrasov
Zapnutý snímač otrasov
Médium vybraté pre
statické zábery
V strede
Indikátor
Obrazové efekty
Digitálne efekty
Ručné zaostrenie
Nahrávanie/prehrávanie
Spodná strana
Význam


Protisvetlo
Vyváženie bielej farby
Indikátor vypnutia
funkcie SteadyShot
EXPOSURE/
SPOT METER
TELE MACRO
ZEBRA
Nastavenie funkcie Face
Index
FACE DETECTION
CONVERSION LENS
 Tipy
Indikátory a ich pozícia sú ilustračné a ich
znázornenie sa môže líšiť od ich skutočného
zobrazenia na zariadení.
Dátum a čas nahrávania sa automaticky
zaznamenáva na médium. Tieto údaje sa
počas nahrávania nezobrazia. Môžete ich
však skontrolovať ako [DATA CODE] počas
prehrávania.
Význam
IMAGE SIZE
Nastavená prehliadka
záberov
SK
19
Vykonávanie rôznych funkcií - ponuka „
„ OPTION“
Ponuku obrazovky zobrazíte stlačením
tlačidla (HOME)  (alebo )/
(OPTION). Informácie o položkách
ponuky nájdete v príručke „Príručka k
zariadeniu Handycam“ (formát PDF)
(s. 24).
(HOME) 

HOME“ a
Počas
aktuálneho nahrávania alebo prehrávania
nie je možné vybrať ani súčasne používať
položky zobrazené sivou farbou.
Zobrazenie vysvetlenia položiek
prostredníctvom ponuky HOME MENU (HELP)
 Stlačte tlačidlo
(HOME)  (alebo ).
 Dotknite sa položky
(HELP).
Farba spodnej časti tlačidla
(HELP) sa
zmení na oranžovú.
(HOME)
(OPTION)
Používanie ponuky HOME MENU
Nastavenia režimu môžete zmeniť podľa
potreby. Stlačením položky (HOME) 
(alebo ) zobrazíte obrazovkovú ponuku.
Položky
ponuky
Kategória
1 Dotknite sa požadovanej kategórie,
potom položky, ktorej nastavenie
chcete zmeniť.
 Dotknite sa položky, o ktorej chcete získať
viac informácií.
Keď sa dotknete položky, na obrazovke sa
zobrazí jej popis.
Ak chcete možnosť použiť, dotknite sa
tlačidla [YES].
Používanie ponuky OPTION MENU
Ponuka (OPTION) sa zobrazuje
rovnako ako kontextová ponuka v počítači,
ktorá sa zobrazí po kliknutí pravým
tlačidlom myši.
Dotknite sa položky (OPTION) a
zobrazia sa položky ponuky, ktoré môžete
práve nastaviť.
Položky
ponuky
2 V ďalšej obsluhe postupujte podľa
pokynov sprievodcu na obrazovke.
Karta
 Tipy
Ak sa požadovaná položka nenachádza na
obrazovke, dotknite sa položiek
/
a
prejdite na inú stranu.
Ak chcete obrazovku HOME MENU skryť,
dotknite sa položky
.
SK
20
1 Dotknite sa požadovanej karty,
potom položky, ktorej nastavenie
chcete zmeniť.
2 Po dokončení nastavenia sa
dotknite tlačidla
.
 Poznámky
Ak
sa požadovaná položka na obrazovke
nenachádza, vyberte inú kartu. Ak neviete
položku nikde nájsť, funkcia v danej situácii nie
je dostupná.
Ponuka
(OPTION) nie je v režime Easy
Handycam dostupná.
Položky ponuky HOME MENU
(CAMERA)
Kategória
Kategória
(MANAGE MEDIA)
MOVIE
MEDIA SET*
PHOTO
MEDIA SET*
MEDIA
INFO
MEDIA
FORMAT*
REPAIR
IMG.DB F.
[HDD], [MEMORY STICK]
Kategória
MOVIE*
PHOTO*
SMTH SLW
REC
MOVIE
SETTINGS
(VIEW IMAGES)
VISUAL
INDEX*
INDEX*
INDEX*
PLAYLIST
Kategória
DELETE*
(OTHERS)
[
DELETE], [
DELETE]
PHOTO
CAPTURE
MOVIE DUB [DUB by select], [DUB by
date], [ DUB ALL]
PHOTO
[COPY by select], [COPY
COPY
by date]
EDIT
[ DELETE],
[
PLAYLIST
EDIT
PRINT
DELETE], [DIVIDE]
[ ERASE], [ ERASE
ALL], [ MOVE],
[ ADD], [ ADD by
date]
[ USB CONNECT],
[ USB CONNECT],
[DISC BURN]
[HDD], [MEMORY STICK]
[HDD], [MEMORY STICK]
[HDD], [MEMORY STICK]
(SETTINGS)
Nahrávanie/prehrávanie
Kategória
USB
CONNECT
[REC MODE], [AUDIO
MODE], [NIGHTSHOT
LIGHT], [WIDE SELECT],
[DIGITAL ZOOM],
[STEADYSHOT],
[AUTO SLW SHUTTR],
[GUIDEFRAME], [ZEBRA],
[ REMAINING SET],
[FLASH MODE]*, [FLASH
LEVEL], [REDEYE
REDUC], [FACE
DETECTION], [ INDEX
SET]*, [CONVERSION
LENS]
PHOTO
SETTINGS
[ IMAGE SIZE]*, [FILE
NO.], [NIGHTSHOT
LIGHT], [STEADYSHOT],
[GUIDEFRAME],
[ZEBRA], [FLASH
MODE]*, [FLASH LEVEL],
[REDEYE REDUC],
[FACE DETECTION],
[CONVERSION LENS]
VIEW
[DATA CODE],
IMAGES SET [ DISPLAY]
SOUND/
[VOLUME]*, [BEEP]*,
DISP SET**
[LCD BRIGHT], [LCD BL
LEVEL], [LCD COLOR]
OUTPUT
[TV TYPE], [DISP
SETTINGS
OUTPUT]
CLOCK/
[CLOCK SET]*, [AREA
LANG
SET], [SUMMERTIME],
[ LANGUAGE SET]
SK
21
Ukladanie záberov
GENERAL
SET
[DEMO MODE],
[CALIBRATION],
[A.SHUT OFF], [QUICK
ON STBY], [REMOTE
CTRL], [DROP SENSOR]
* Položku môžete nastaviť v režime Easy
Handycam.
**V režime Easy Handycam sa názov ponuky
zmení na [SOUND SETTINGS].
Položky ponuky OPTION MENU
Položky, ktoré je možné nastaviť len v
ponuke OPTION MENU, budú popísané
nižšie.
Karta
[FOCUS], [SPOT FOCUS], [TELE
MACRO], [EXPOSURE], [SPOT METER],
[SCENE SELECTION], [WHITE BAL.],
[COLOR SLOW SHTR], [SUPER
NIGHTSHOT]
Karta
[FADER], [D.EFFECT], [PICT.EFFECT]
Karta
[BLT-IN ZOOM MIC], [MICREF LEVEL],
[SELF-TIMER], [TIMING], [RECORD
SOUND]
(Karta závisí od situácie)/
žiadna karta

[SLIDE SHOW], [SLIDE SHOW SET],
[COPIES], [DATE/TIME], [SIZE]
Z dôvodu obmedzenej kapacity média
ukladajte obrazové údaje aj na externé
médium, napríklad na disk DVD-R alebo
do počítača.
Zábery nasnímané kamkordérom môžete
uložiť podľa nižšie popísaného postupu.
Používanie počítača
Použitím softvéru „Picture Motion
Browser“ na dodanom disku CDROM môžete uložiť snímky nahraté na
kamkordéri. Ďalšie informácie získate v
príručke „PMB Guide“ na dodanom disku
CD-ROM.
Vytvorenie disku DVD jediným dotykom (One
Touch Disc Burn)
Zábery môžete z pevného disku
kamkordéra uložiť priamo na disk DVD
jednoducho stlačením tlačidla
(DISC
BURN).
Ukladanie záberov do počítača (Easy PC
Back-up)
Zábery nasnímané kamkordérom môžete
uložiť na pevný disk počítača.
Vytvorenie disku DVD s vybratými zábermi
Zábery importované do počítača môžete
uložiť na disk DVD. Zábery môžete aj
upraviť.
Pripojenie kamkordéra k iným
zariadeniam
Podrobnosti nájdete v príručke „Príručka k
zariadeniu Handycam“ (formát PDF).
Pripojenie prostredníctvom prípojného
kábla A/V
Kopírovať môžete na videorekordéry a
zariadenia DVD/HDD.
SK
22
Odstraňovanie záberov
Pripojenie prostredníctvom kábla USB
Kopírovať môžete na zariadenia zapisujúce
na disky DVD, atď, kompatibilné s
kopírovaním videozáznamov.
 Tipy
Videozáznamy a statické zábery môžete
kopírovať z pevného disku na pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“.
Dotknite sa položky (HOME) 
(OTHERS)  [MOVIE DUB]/[PHOTO
COPY].
Predtým než použijete samotnú funkciu,
zvoľte pamäťové médium, na ktorom sa
nachádzajú zábery, ktoré chcete vymazať
(s. 11).
Odstraňovanie videozáznamov
1 Dotknite sa položky
(HOME)
(OTHERS)  [DELETE].

DELETE].
3 Dotknite sa položky [
DELETE].
Nahrávanie/prehrávanie
2 Dotknite sa položky [
4 Dotknite sa videozáznamu, ktorý
chcete odstrániť.
Vybratý videozáznam sa označí
značkou .
5 Dotknite sa položky
 [YES] 
.
Odstránenie všetkých videozáznamov naraz
V kroku 3 sa dotknite položky [ DELETE
ALL]  [YES]  [YES] 
.
Odstránenie statických záberov
 V kroku 2 sa dotknite položky [ DELETE].
 Dotknite sa tlačidla [ DELETE] a potom
sa dotknite statického záberu, ktorý chcete
odstrániť.
Vybratý statický záber sa označí značkou .
 Dotknite sa položky
 [YES] 
.
 Tipy
Ak chcete z média odstrániť všetky statické
zábery, dotknite sa v kroku  položky
[ DELETE ALL]  [YES]  [YES] 
.
SK
23
Práca s počítačom
Práca s počítačom
Príručka/softvér, ktorý sa má
nainštalovať
„Príručka k zariadeniu Handycam“ (formát
PDF)
„Príručka k zariadeniu Handycam“ (formát
PDF) podrobne opisuje kamkordér a
rovnako aj jeho použitie v praxi.
„Picture Motion Browser“ (iba pre
používateľov systému Windows)
 Kliknite na položku [Handycam Handbook].
Zobrazí sa obrazovka inštalácie príručky
„Príručka k zariadeniu Handycam“ (formát
PDF).
„Picture Motion Browser“ je dodávaný
softvér. Môžete vykonávať nasledujúce
činnosti.
 Vytvorenie
disku DVD jedným dotykom
záberov do počítača
 Úprava importovaných záberov
 Vytvorenie disku DVD
 Importovanie
 Poznámky
Dodávaný
softvér „Picture Motion Browser“
počítače s operačným systémom Macintosh
nepodporujú. Informácie o pripojení počítača
s operačným systémom Macintosh ku
kamkordéru nájdete na nasledujúcej webovej
lokalite.
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/ms/sk/
Inštalácia a prezeranie príručky
„Príručka k zariadeniu Handycam“
(formát PDF)
Ak chcete zobraziť príručku „Príručka
k zariadeniu Handycam“ (formát PDF),
musíte nainštalovať do počítača program
Adobe Reader.
Pokračujte v inštalácii aj v prípade, keď sa
zobrazí obrazovka potvrdenia neznámeho
vydavateľa.
 Zapnite počítač.
 Vložte disk CD-ROM (dodáva sa) do diskovej
jednotky v počítači.
Zobrazí sa obrazovka výberu inštalácie.
SK
24
 Vyberte požadovaný jazyk a typ zariadenia
Handycam a potom kliknite na položku
[Handycam Handbook (formát PDF)].
Inštalácia sa začne. Po jej ukončení sa na
pracovnej ploche počítača zobrazí ikona s
odkazom na príručku „Príručka k zariadeniu
Handycam“ (formát PDF).
Označenie typu zariadenia Handycam je
vytlačené na jeho spodnej strane.
 Kliknite na položku [Exit]  [Exit] a
potom disk the CD-ROM vyberte z diskovej
jednotky v počítači. Ak chcete otvoriť súbor
„Príručka k zariadeniu Handycam“ (formát
PDF), dvakrát kliknite na ikonu s odkazom.
 Tipy
V prípade, že používate operačný systém
Macintosh, postupujte podľa nižšie uvedených
krokov.
 Zapnite počítač.
 Vložte disk CD-ROM (dodáva sa) do
diskovej jednotky v počítači.
 Na disku CD-ROM otvorte priečinok,
v ktorom sa nachádza príručka
[Handbook], dvakrát kliknite na
priečinok [SK] a pomocou myši presuňte
príručku „Príručka k zariadeniu
Handycam“ do počítača. Ak chcete
otvoriť súbor „Príručka k zariadeniu
Handycam“ (formát PDF), dvakrát
kliknite na súbor „Handbook.pdf“.
Inštalácia softvéru „Picture Motion
Browser“
 Systémové požiadavky
Ďalšie informácie získate na webovej
lokalite podpory.
OS: Microsoft Windows 2000 Professional
SP4, Windows XP SP2*, Windows
Vista*
 Poznámky
Prihláste
sa ako správca pre inštaláciu.
inštaláciou softvéru ukončite všetky
spustené programy v počítači.
 Vložte dodaný disk CD-ROM do diskovej
jednotky v počítači.
Zobrazí sa obrazovka inštalácie.
Pred
* 64-bitové vydania a Starter (Edition) nie sú
podporované.
Vyžaduje sa štandardná inštalácia.
Funkčnosť nie je zaručená, ak bol
vyššie uvedený operačný systém (OS)
aktualizovaný alebo ak sa nachádza
v prostredí s viacerými operačnými
systémami.
Procesor: Intel Pentium III 1 GHz alebo
rýchlejší
Pevný disk: Veľkosť disku potrebná
na inštaláciu: približne 500 MB (pri
tvorbe videozáznamov DVD sa môže
vyžadovať 5 GB a viac.)
Obrazovka: minimálne 1 024 × 768 bodov
Iné: USB port (musí byť poskytnutý ako
štandard, odporúča sa Hi-Speed USB
(kompatibilný s USB 2.0)), napaľovanie
disku DVD (na inštaláciu je potrebný
priečinok CD-ROM)
 Inštalácia softvéru
Pred pripojením kamkordéra k počítaču
musíte do počítača so systémom
Windows nainštalovať softvér. Inštalácia
je potrebná iba pri prvom spustení.
Obsah, ktorý sa má nainštalovať, a postup
inštalácie sa môže líšiť v závislosti od vášho
OS.
 Skontrolujte, či je kamkordér odpojený od
počítača.
 Zapnite počítač.
 Dvakrát kliknite na položku
[SONYPICTUTIL (E:)] (CD-ROM)
(jednotka CD).*
Práca s počítačom
Pamäť: 256 MB alebo viac
Ak sa obrazovka inštalácie nezobrazí
 Kliknite na tlačidlo [Start] a potom na
položku [My Computer]. (v systéme
Windows 2000 dvakrát kliknite na
priečinok [My Computer].)
* Názvy jednotiek (napr. (E:)) sa môžu
líšiť v závislosti od počítača.
 Na obrazovke inštalácie počítača kliknite na
položku [Install].
 Vyberte jazyk, v ktorom sa aplikácia
nainštaluje, a kliknite na tlačidlo [Next].
 Keď sa zobrazí obrazovka na potvrdenie
pripojenia, pripojte kamkordér k počítaču
podľa krokov uvedených nižšie.
 Pripojte sieťový adaptér k zariadeniu
Handycam Station a do sieťovej zásuvky.
 Kamkordér upevnite do zariadenia
Handycam Station a otočením prepínača
POWER zariadenie zapnite.
 Pripojte konektor  (USB) zariadenia
Handycam Station ku konektoru  (USB)
počítača.
Na obrazovke LCD kamkordéra sa
dotknite tlačidla [USB CONNECT].
 Na obrazovke [USB SELECT] sa dotknite
tlačidla [ USB CONNECT] alebo [
USB CONNECT].
SK
25
 Kliknite na tlačidlo [Continue].
 Prečítajte si dokument [License Agreement]
a ak s podmienkami zmluvy súhlasíte,
začiarknite políčko [I accept the terms of
the license agreement] a potom kliknite na
tlačidlo [Next].
 Potvrďte nastavenia inštalácie a potom
kliknite na tlačidlo [Install].
 Poznámky
Aj
keď sa zobrazí obrazovka s výzvou
na reštartovanie počítača, ešte to nie
je potrebné. Počítač reštartujte až po
dokončení inštalácie.
Autentifikácia môže chvíľu trvať.
 Riaďte sa pokynmi k inštalácii softvéru
uvedenými na obrazovke.
V závislosti od počítača možno budete
musieť nainštalovať softvér tretej strany.
Keď sa zobrazí inštalačná obrazovka,
nainštalujte požadovaný softvér podľa
pokynov.
 Ak je to nutné pre ukončenie inštalácie,
reštartujte počítač.
 Disk CD-ROM vyberte z diskovej jednotky v
počítači.
Odpojenie kábla USB
 Na paneli úloh v pravej spodnej časti
obrazovky počítača kliknite na ikonu
 potom na položku [Safely remove USB
Mass Storage Device]  [OK] (iba v systéme
Windows 2000).
 Na obrazovke LCD kamkordéra sa dotknite
tlačidiel [END]  [YES].
 Odpojte kábel USB.
SK
26
 Používanie programu „Picture
Motion Browser“
Ak chcete spustiť softvér „Picture Motion
Browser“, kliknite na tlačidlo [Start] 
[All Programs]  [Sony Picture Utility]
 [PMB - Picture Motion Browser].
Základné informácie o obsluhe programu
„Picture Motion Browser“ nájdete v
príručke „PMB Guide“.
Ak chcete zobraziť príručku „PMB
Guide“, kliknite na tlačidlo [Start]  [All
Programs]  [Sony Picture Utility] 
[Help]  [PMB Guide].
 Tipy
Ak sa nezobrazí obrazovka [USB SELECT],
dotknite sa položky
(HOME) 
(OTHERS)  [USB CONNECT].
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak sa pri používaní kamkordéra vyskytne
problém, na riešenie použite nasledujúcu
tabuľku. Ak problém naďalej pretrváva,
odpojte zdroj napájania a obráťte sa na
obchodného zástupcu spoločnosti Sony.
Poznámky pred odoslaním kamkordéra do
servisu
V
závislosti od problému môže byť potrebné
obnovenie alebo výmena súčasného pevného
disku kamkordéra. V takom prípade sa
odstránia všetky údaje uložené na pevnom
disku. Skôr, ako dáte kamkordér do servisu,
nahrajte údaje na interný pevný disk (pozrite
príručku „Príručka k zariadeniu Handycam“
(formát PDF)) na inom zariadení (záloha).
Spoločnosť Sony neručí za žiadne straty údajov.
Počas opráv môžu pracovníci spoločnosti Sony
kontrolovať malý objem údajov na pevnom
disku, aby zistili, kde je problém. Obchodný
zástupca spoločnosti Sony nebude žiadne údaje
kopírovať ani uchovávať.
Informácie o príznakoch kamkordéra nájdete
v príručke „Príručka k zariadeniu Handycam“
(formát PDF) a informácie o pripojení
kamkordéra k počítaču v príručke „PMB
Guide“.
Ku
kamkordéru pripojte nabitú batériu
(s. 7).
Pripojte konektor sieťového adaptéra do
sieťovej zásuvky (s. 7).
Kamkordér nefunguje ani po zapnutí
napájania.
Po
zapnutí napájania chvíľu trvá, kým sa dá
s kamkordérom snímať. Nie je to porucha.
 Sieťový adaptér odpojte zo sieťovej
zásuvky alebo vyberte batériu. Približne
po 1 minúte zdroj znova pripojte. Ak
kamkordér naďalej nefunguje, stlačte
pomocou ostrého predmetu tlačidlo
RESET (s. 17). (Po stlačení tlačidla RESET
sa obnovia všetky nastavenia vrátane
hodín.)
Teplota kamkordéra nebezpečne stúpla.
Vypnite kamkordér a na chvíľu ho odložte
na chladné miesto.
kamkordéra nebezpečne klesla.
Vypnite kamkordér a odneste ho na
teplejšie miesto. Nechajte kamkordér
na chvíľu na teplom mieste a potom ho
zapnite.
Kamkordér sa zahrieva.
Príčinou
je dlhotrvajúce zapnutie
napájania. Nie je to porucha.
Napájanie sa zrazu preruší.
Použite
sieťový adaptér.
zapnite kamkordér.
Nabite batériu (s. 7).
Znovu
Stlačením tlačidla START/STOP
alebo PHOTO sa nespustí nahrávanie
záberov.
Nastavte
prepínač POWER do polohy
(Videozáznam) alebo (Statický záber)
(s. 9).
 V režime spánku nie je možné snímať
zábery. Stlačte tlačidlo QUICK ON.
Kamkordér ešte nahráva práve nasnímané
zábery na pevný disk. Počas tohto procesu
nemôžete robiť nové nahrávky.
Médium kamkordéra je plné. Odstráňte
nepotrebné zábery (s. 23).
Celkový počet videozáznamov alebo
statických záberov prekračuje kapacitu
média. Odstráňte nepotrebné zábery
(s. 23).
Riešenie problémov
Napájanie sa nezapne.
Teplota
Nahrávanie sa zastaví.
Teplota
kamkordéra nebezpečne stúpla/
klesla. Vypnite kamkordér a na chvíľu ho
odložte na chladné/teplé miesto.
Program „Picture Motion Browser“ sa
nedá nainštalovať.
Skontrolujte
odporúčané počítačové
prostredie požadované na inštaláciu
programu „Picture Motion Browser“.
Softvér „Picture Motion Browser“
nainštalujte prehľadne (s. 25).
SK
27
Program „Picture Motion Browser“
nefunguje správne.
Ukončite
program „Picture Motion
Browser“ a reštartujte počítač.
Kamkordér nebol počítačom
rozpoznaný.
USB počítača odpojte všetky
zariadenia okrem klávesnice, myši a
kamkordéra.
Odpojte z počítača kábel USB a zariadenie
Handycam Station, reštartujte počítač
a potom opätovne počítač a kamkordér
prepojte správnym spôsobom.
Indikátory/Správy
Príčiny/Riešenie
E:20: /
E:31: /
E:61: /
E:62: /
E:91: /
E:94:
Vyskytla
Z konektora
101-0001
Zobrazenie funkcie vlastnej
diagnostiky a výstražné indikátory
Ak sa na obrazovke LCD zobrazia
indikátory, skontrolujte nasledujúce body.
Ak sa problém nevyrieši ani po viacerých
pokusoch, obráťte sa na obchodného
zástupcu spoločnosti Sony alebo na miestne
autorizované servisné stredisko spoločnosti
Sony.
Indikátory/Správy
Príčiny/Riešenie
C:04:
Batéria
C:13: /
C:32:
SK
28
nie je typu
„InfoLITHIUM“ (séria
H). Použite batériu
„InfoLITHIUM“ (séria
H) (s. 7).
Bezpečne zapojte
konektor DC
sieťového adaptéra do
konektorovej zásuvky
DC IN zariadenia
Handycam Station alebo
kamkordéra (s. 7).
Odpojte zdroj
napájania. Znova ho
pripojte a pokračujte v
práci s kamkordérom.

sa porucha,
ktorú nemôžete
samostatne odstrániť.
Obráťte sa na
obchodného zástupcu
spoločnosti Sony
alebo na najbližšie
autorizované servisné
stredisko spoločnosti
Sony. Oznámte im
5-číselný kód začínajúci
písmenom „E“.
Súbor je poškodený
alebo sa nedá čítať.
Na pevnom disku
kamkordéra sa
pravdepodobne vyskytla
chyba.
Odstráňte nepotrebné
zábery.
Batérie sú skoro úplne
vybité.
Teplota kamkordéra
sa nebezpečne zvyšuje.
Vypnite kamkordér a
na chvíľu ho odložte na
chladné miesto.
Teplota kamkordéra
nebezpečne klesla.
Kamkordér zahrejte.
Indikátory/Správy
Príčiny/Riešenie
Ak
Indikátory/Správy
Príčiny/Riešenie
Roztrasenie
kamery
sa častejšie vyskytuje,
ak je množstvo svetla
nedostatočné. Použite
blesk.
Roztrasenie kamery
sa vyskytuje, ak je
kamkordér nestabilný.
Pri snímaní držte
kamkordér pevne
oboma rukami.
Výstražný indikátor
roztrasenia kamkordéra
však nezmizne.
Médium je plné.
Statické zábery sa počas
spracovania nedajú
snímať. Chvíľu počkajte
a potom pokračujte v
snímaní.
Snímač otrasov je
aktivovaný. Funkcia
prehrávania/nahrávania
môže byť nedostupná.
Riešenie problémov

indikátor bliká
pomaly, dochádza
pamäť na ukladanie
záberov.
Nie je vložená žiadna
pamäťová karta
„Memory Stick PRO
Duo“ (s. 11).
Ak indikátor bliká
rýchlo, nie je na
snímanie záberov
dostatok voľného
miesta. Vymažte
nepotrebné zábery,
alebo zálohujte zábery
na inom pamäťovom
médiu a pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO
Duo“ naformátujte (s.
22).
Súbor databázy
obrázkov je poškodený.
Pamäťová karta
„Memory Stick PRO
Duo“ je poškodená.
Formátovanie
pamäťovej karty
„Memory Stick PRO
Duo“ pomocou
kamkordéra.
V kamkordéri je
vložená nekompatibilná
pamäťová karta
„Memory Stick PRO
Duo“.
Prístup na pamäťovú
kartu „Memory
Stick PRO Duo“ bol
obmedzený iným
zariadením.
Vyskytla sa chyba
blesku.
SK
29
Ďalšie informácie
Odporúčania
Informácie o používaní a údržbe
Kamkordér
SK
30
a príslušenstvo nepoužívajte a
neskladujte na nasledujúcich miestach:
 Na príliš horúcom, chladnom alebo vlhkom
mieste. Kamkordér a príslušenstvo nikdy
nevystavujte teplotám nad 60 °C , napríklad
na miestach vystavených priamemu
slnečnému žiareniu, v blízkosti ohrievačov
alebo v aute zaparkovanom na slnku. Môžu sa
deformovať alebo poškodiť.
 V blízkosti silného magnetického poľa alebo
mechanických vibrácií. Kamkordér sa môže
pokaziť.
 V blízkosti silných rádiových vĺn alebo
žiarenia. Kamkordér môže nesprávne
nahrávať.
 V blízkosti prijímačov vĺn AM a
videozariadení. Môže sa vyskytnúť šum.
 Na pieskovej pláži alebo v akomkoľvek
prašnom prostredí. Ak sa do kamkordéra
dostane piesok alebo prach, môže sa pokaziť.
V niektorých prípadoch sa táto porucha nedá
odstrániť.
 V blízkosti okien alebo vo vonkajšom
prostredí, kde môže byť obrazovka LCD alebo
objektív vystavený priamemu slnečnému
žiareniu. Poškodzuje to obrazovku LCD.
Kamkordér používajte pri jednosmernom
napätí 6,8 V/7,2 V (batéria) alebo 8,4 V (sieťový
adaptér).
Ak chcete prístroj používať na jednosmerné
alebo striedavé napätie, použite príslušenstvo
odporúčané v tomto návode na používanie.
Nenechajte kamkordér navlhnúť, napríklad
od dažďa alebo morskej vody. Ak kamkordér
navlhne, môže sa pokaziť. V niektorých
prípadoch sa táto porucha nedá odstrániť.
Ak sa do zariadenia dostane akýkoľvek pevný
predmet alebo tekutina, odpojte kamkordér
od siete a pred ďalším použitím ho nechajte
skontrolovať obchodným zástupcom
spoločnosti Sony.
S prístrojom zaobchádzajte opatrne,
nerozoberajte ho, neupravujte, nebúchajte
naň, nenechajte ho spadnúť ani naň nestúpajte.
Zvláštnu pozornosť a obozretnosť venujte
zaobchádzaniu s objektívom.
Ak kamkordér nepoužívate, prepínač POWER
nastavte do polohy OFF (CHG).
Kamkordér pri používaní nezakrývajte
predmetmi, napríklad uterákom. Mohlo by to
spôsobiť zvýšenie teploty vnútri zariadenia.
Napájací
kábel odpájajte ťahaním za zástrčku,
nie za kábel.
Nepoškoďte sieťový kábel napríklad tým, že naň
položíte ťažký predmet.
Kovové kontakty udržujte čisté.
Diaľkový ovládač a gombíkovú batériu udržujte
mimo dosahu detí. Pri náhodnom prehltnutí
batérie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
Ak z batérie vytečie tekutý elektrolyt:
 obráťte sa na miestne autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony,
 umyte všetku tekutinu, ktorá sa dostala na
vašu pokožku,
 ak sa vám tekutina dostane do očí, vymyte ich
väčším množstvom vody a navštívte lekára.
 Ak kamkordér dlhší čas nepoužívate
Občas
ho zapnite a približne na 3 minúty
spustite prehrávanie alebo nahrávajte zábery.
Pred uskladnením batériu úplne vybite.
Obrazovka LCD
Na
obrazovku LCD príliš netlačte, mohli by ste
ho poškodiť.
Pri používaní kamkordéra v chladnom
prostredí sa môže na obrazovke LCD zobraziť
zostatkový obraz. Nie je to porucha.
Pri používaní kamkordéra sa môže zadná strana
obrazovky LCD zahrievať. Nie je to porucha.
 Čistenie obrazovky LCD
Obrazovku LCD znečistenú odtlačkami
prstov alebo prachom odporúčame čistiť
jemnou handričkou. Ak použijete súpravu
na čistenie obrazovky LCD (voliteľné
príslušenstvo), čistiacu tekutinu neaplikujte
priamo na obrazovku LCD. Používajte
čistiaci papier namočený v čistiacej
tekutine.
Zaobchádzanie s krytom zariadenia
Ak
sa kryt zariadenia znečistí, vyčistite telo
kamkordéra mäkkou handričkou mierne
navlhčenou vo vode a potom utrite kryt suchou
mäkkou handričkou.
Ak chcete zabrániť poškodeniu povrchovej
úpravy zariadenia, vyhnite sa nasledujúcim
situáciám:
 Používaniu chemikálií, napríklad riedidla,
benzínu, alkoholu, chemických látok,
repelentov, insekticídov a opaľovacieho
krému.
 Manipulácii s kamkordérom rukami
znečistenými od látok uvedených vyššie.
 Dlhotrvajúcemu ponechaniu tela zariadenia
v kontakte s gumovými alebo vinylovými
predmetmi.
Výmena batérie diaľkového ovládača
 Stlačte plôšku a nechtom vysuňte puzdro na
batériu.
 Novú batériu umiestnite tak, aby znak +
smeroval nahor.
 Puzdro na batériu vsuňte späť do diaľkového
ovládača, kým nebudete počuť kliknutie.
Údržba a skladovanie objektívu
V
nasledujúcich prípadoch vyčistite povrch
objektívu mäkkou handričkou:
 ak sú na povrchu objektívu odtlačky prstov,
 ak sa kamkordér používa v horúcom alebo
vlhkom prostredí,
 ak sa objektív používa v prostredí s vysokým
obsahom soli, napríklad na pobreží mora.
Objektív skladujte na dobre vetranom, čistom a
bezprašnom mieste.
Ak chcete predísť znehodnoteniu, pravidelne
čistite objektív podľa popisu uvedeného vyššie.
Kamkordér sa uchová dlhý čas v optimálnom
stave, ak ho aspoň raz za mesiac použijete.
Nabíjanie vopred nainštalovanej
nabíjateľnej batérie
VÝSTRAHA
Batéria môže pri nesprávnom používaní
vybuchnúť. Batériu nenabíjajte,
nerozoberajte ani neodhadzujte do ohňa.
Keď
je lítiová batéria slabá, operačná
vzdialenosť diaľkového ovládača sa môže skrátiť
alebo zariadenie nemusí fungovať správne.
V takom prípade nahraďte batériu novou
lítiovou batériou Sony CR2025. Pri používaní
iného typu batérie môže dôjsť k požiaru alebo
výbuchu.
Ďalšie informácie
Kamkordér má vopred nainštalovanú
nabíjateľnú batériu, ktorá umožňuje
uchovanie dátumu, času a ďalších
nastavení aj vtedy, keď je prepínač POWER
nastavený do polohy OFF (CHG). Vopred
nainštalovaná nabíjateľná batéria sa nabíja
vždy pri pripojení kamkordéra do sieťovej
zásuvky cez sieťový adaptér, alebo ak je
pripojená hlavná batéria. Ak sa kamkordér
približne 3 mesiace vôbec nepoužíva,
batéria sa úplne vybije. Kamkordér
používajte po nabití vopred nainštalovanej
nabíjateľnej batérie.
Aj keď nie je vopred nainštalovaná
nabíjateľná batéria nabitá, fungovanie
kamkordéra to neovplyvní, ak nebudete
nahrávať informácie o dátume.
Karta
 Postup
Použitím dodávaného sieťového adaptéra
pripojte kamkordér do elektrickej zásuvky
a nechajte ho aspoň 24 hodín s prepínačom
POWER nastaveným v polohe OFF (CHG).
SK
31
Technické údaje
Systém
Formát kompresie videa: MPEG2/JPEG (Statické
zábery)
Formát kompresie zvuku: Dolby Digital 2/5,1kanálový
Dolby Digital 5.1 Creator
Videosignál: farebný PAL, štandardy CCIR
Pevný disk: 60 GB
Pri meraní kapacity média sa 1 GB rovná
jednej miliarde bajtov, pričom časť sa
použije na spravovanie údajov.
Formát nahrávania: Videozáznam: MPEG2-PS
Statický záber: Exif Ver.2.2 *
Zobrazovacie zariadenie: 3,6 mm (typ 1/5) senzor
CMOS
Počet pixlov na záznam (statický záber, 4:3):
Max. 4,0 mega (2 304 × 1 728) pixlov**
Rozlíšenie (hrubé): Približne 2 360 000
pixlov
Efektívne rozlíšenie (videozáznam, 16:9)
približne 1 490 000 pixlov
Efektívne rozlíšenie (statický záber, 16:9)
približne 1 490 000 pixlov
Efektívne rozlíšenie (statický záber, 4:3)
približne 1 990 000 pixlov
Objektív: Carl Zeiss Vario-Sonnar T
Optické zväčšenie: 15 ×, digitálne zväčšenie:
30 ×, 180 ×
Priemer filtra: 30 mm
Ohnisková vzdialenosť F=1,8 – 2,6
f=3,1 – 46,5 mm
Ohnisková vzdialenosť prepočítaná pre
fotoaparát formátu 35 mm
Pre videozáznamy: 40 – 600 mm (16:9)
Pre statické zábery: 37 – 555 mm (4:3)
Teplota farieb: [AUTO], [ONE PUSH],
[INDOOR] (3 200 K), [OUTDOOR]
(5 800 K)
Minimálne osvetlenie: 5 lx (lux) (keď je funkcia
[AUTO SLW SHUTTR] nastavená na
hodnotu [ON], rýchlosť uzávierky 1/25 s.)
0 lx (lux) (pri funkcii NightShot)
SK
32
* „Exif“ je formátom súboru pre statické
zábery, vytvorila ho spoločnosť JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association). Súbory v tomto
formáte môžu obsahovať doplnkové
informácie, ako napríklad informácie o
nastavení kamkordéra v čase nahrávania.
**Jedinečné pixlové pole senzora ClearVid
CMOS od spoločnosti Sony a systém na
spracovanie obrazových údajov (BIONZ)
umožňujú rozlíšenie statických záberov
ekvivalentné popísaným veľkostiam.
Vstupné a výstupné konektory
Konektor pre diaľkový ovládač A/V: Zásuvka
výstupu audio/video
Konektor USB: mini-B
(DCR-SR210E: iba výstup)
Obrazovka LCD
Obraz: 6,7 cm (typ 2,7, pomer strán 16:9)
Celkový počet pixlov: 211 200 (960 × 220)
Všeobecné
Požiadavky napájania: 6,8 V/7,2 V (batéria)
8,4 V (sieťový adaptér)
Priemerná spotreba energie: Pevný disk: 3,5 W
„Memory Stick PRO Duo“: 3,5 W
Prevádzková teplota: 0°C až + 40°C
Skladovacia teplota: -20°C až + 60°C
Rozmery (približne): 81 × 76 × 129 mm
(š×v×h) vrátane vyčnievajúcich častí
81 × 76 × 134 mm
(š×v×h) vrátane vyčnievajúcich častí
s pripojenou dodanou batériou
Hmotnosť (približne): 470 g iba hlavné zariadenie
550 g vrátane nabíjateľnej batérie
Handycam Station DCRA-C220
Vstupné a výstupné konektory
Konektor A/V OUT: výstupný konektor video/
audio
Konektor USB: mini-B
(DCR-SR210E: iba výstup)
Sieťový adaptér AC-L200/L200B
Požiadavky na napájanie: striedavé napätie
100 V – 240 V, 50/60 Hz
Spotreba prúdu: 0,35 – 0,18 A
Spotreba: 18 W
Výstupné napätie: jednosmerné napätie 8,4 V*
Prevádzková teplota: 0°C až + 40°C
Skladovacia teplota: -20°C až + 60°C
Rozmery (približne): 48 × 29 × 81 mm (š×v×h)
bez vyčnievajúcich častí
Hmotnosť (približne): 170 g bez sieťového
napájacieho kábla
* Ďalšie technické parametre sieťového adaptéra
sú uvedené na štítku.
Nabíjateľná batéria
NP-FH60
Maximálne výstupné napätie: jednosmerné 8,4 V
Výstupné napätie: jednosmerné 7,2 V
Kapacita: 7,2 wh (1 000 mAh)
Typ: Lítium-iónová
Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť
bez predchádzajúceho upozornenia.
Vyrobené na základe licencie od spoločnosti
Dolby Laboratories.
Ochranné známky
„Handycam“
a
sú
registrované ochranné známky spoločnosti
Sony Corporation.
„Memory Stick“, „
“, „Memory Stick Duo“,
„
“, „Memory Stick PRO
Duo“, „
“, „Memory
Stick PRO-HG Duo“, „
“,
„Memory Stick Micro“, „MagicGate“,
„
“, „MagicGate Memory
Stick“ a „MagicGate Memory Stick Duo“ sú
ochranné známky alebo registrované ochranné
známky spoločnosti Sony Corporation.
„InfoLITHIUM“ je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
„BIONZ“ je obchodná známka spoločnosti
Sony Corporation.
Dolby a značka dvojité D sú ochranné známky
spoločnosti Dolby Laboratories.
Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista a DirectX sú ochrannými
alebo registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti Microsoft Corporation v USA a v
iných krajinách.
Macintosh a Mac OS sú registrované ochranné
známky spoločnosti Apple Inc. v USA a v iných
krajinách.
Intel, Intel Core a Pentium sú ochranné
známky alebo registrované ochranné
známky spoločnosti Intel Corporation alebo
jej dcérskych spoločností v USA a v iných
krajinách.
Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat
sú registrované ochranné známky alebo
ochranné známky spoločnosti Adobe Systems
Incorporated v USA a v iných krajinách.
Ďalšie informácie
Všetky ostatné názvy produktov uvedené v
tomto dokumente môžu byť ochranné alebo
registrované ochranné známky príslušných
spoločností. Okrem toho sa v tejto príručke
neuvádzajú značky  a „“ vo všetkých
prípadoch.
SK
33
CZ/HU/SK
http://www.sony.net/
Printed in Japan
Download PDF

advertising