Sony | HDR-SR11E | Sony HDR-SR11E Návod k obsluze

3-286-591-23(1)
Použití
videokamery
9
Začínáme
15
Digitální videokamera s pevným diskem
Příručka k produktu
Handycam
HDR-SR11E/SR12E
Nahrávání/přehrávání 26
Úpravy
50
Využití nahrávacího
média
65
Nastavení videokamery
69
Odstraňování problémů
93
Doplňující
106
informace
Stručný
119
přehled
© 2008 Sony Corporation
Přečtěte si před zahájením práce s
videokamerou
Než začnete přístroj používat,
prostudujte si tuto příručku a poté ji
uschovejte pro případné další použití.
„Memory Stick“
(Tuto kartu nemůžete ve videokameře
použít.)
Poznámky týkající se
použití
V dokumentu „Příručka k
produktu Handycam“ (tato
příručka)
Je vysvětlena obsluha a péče o
videokameru. Viz též „Návod k použití“
(samostatná příručka).
Zpracování snímků nahraných z
kamery do počítače
Viz příručka „PMB Guide“ uložená na
dodaném disku CD-ROM.
Typy karet „Memory Stick“,
které můžete ve videokameře
použít
• Při nahrávání videa se doporučuje
používat kartu „Memory Stick PRO
Duo“ s kapacitou 1 GB nebo více
označenou:
–
(„Memory Stick
• Karty „Memory Stick PRO Duo“ a
„Memory Stick PRO-HG Duo“ se v
této příručce shodně označují jako
„Memory Stick PRO Duo“.
• Nelze používat jiné typy paměťových
karet než výše zmíněné.
• „Memory Stick PRO Duo“ lze použít
pouze v zařízení kompatibilním s
kartami „Memory Stick PRO“.
• Na kartu „Memory Stick PRO Duo“
nebo na adaptér Memory Stick Duo
nelepte štítky ani nic podobného.
• Používáte-li kartu „Memory Stick
PRO Duo“ se zařízením
kompatibilním s „Memory Stick“,
vložte kartu „Memory Stick PRO
Duo“ do adaptéru Memory Stick Duo.
Použití kamery
• Nedržte videokameru za následující
části ani za kryty konektorů.
PRO Duo“)*
–
(„Memory Stick
PRO-HG Duo“)
* Obě lze použít nehledě na označení
Mark2.
• Doba nahrávání na kartu „Memory
Stick PRO Duo“ viz str. 25.
Hledáček
Obrazovka LCD
„Memory Stick PRO Duo“/„Memory Stick
PRO-HG Duo“
(Tuto velikost lze ve videokameře použít.)
Modul akumulátoru
Kryt patice
• Videokamera není odolná proti prachu
a stříkající vodě a není ani vodotěsná.
Viz „Manipulace s videokamerou“
(str. 113).
2
• Když svítí nebo blikají indikátory
režimů
(Video)/
(Fotografie)
(str. 20) nebo indikátor ACCESS
(str. 30), neprovádějte následující
operace.
Mohlo by dojít k poškození média,
ztrátě nahraných snímků nebo by se
mohla objevit jiná porucha.
– Vyjmutí karty „Memory Stick PRO
Duo“ z videokamery
– Odpojení modulu akumulátoru nebo
napájecího adaptéru od videokamery
– Vystavení videokamery nárazům nebo
vibracím
• Před připojením videokamery k
jinému zařízení zkontrolujte, zda je
konektor zasunut správným směrem.
Zasunete-li konektor násilím, kontakty
se mohou poškodit, což může způsobit
chybnou funkci videokamery.
• Používáte-li videokameru, zatímco je
připojena do Handycam Station,
zapojte kabely do konektorů
Handycam Station. Nepřipojujte
současně kabely k Handycam Station a
k videokameře.
• Odpojte napájecí adaptér z kolébky
Handycam Station tak, že budete
současně držet Handycam Station i
konektor napájecího kabelu.
• Vkládáte-li videokameru do kolébky
Handycam Station nebo ji z ní
vyjímáte, musí být přepínač POWER v
poloze OFF (CHG).
Položky nabídky, panel LCD,
hledáček a objektiv
• Položka zobrazená v šedé barvě není
za stávajících podmínek pro nahrávání
či přehrávání k dispozici.
• Hledáček a obrazovka LCD je
vyrobena pomocí vysoce přesné
technologie, díky níž lze efektivně
využívat přes 99,99 % obrazových
bodů. Přesto se může stát, že na
hledáčku nebo na obrazovce LCD
budou zobrazeny drobné tmavé nebo
světlé body (bílé, červené, modré nebo
zelené). Výskyt těchto bodů nijak
neovlivní výsledky nahrávání.
Černý bod
Bílý, červený, modrý nebo zelený
bod
• Pokud budou po delší dobu obrazovka
LCD, hledáček nebo objektiv
vystaveny přímému slunečnímu záření,
mohou se poškodit.
• Nemiřte přímo na slunce. Mohlo by
dojít k poškození videokamery. Pokud
chcete nahrávat slunce, učiňte tak za
menší intenzity světla, například za
soumraku.
Změna nastavení jazyka
• Provozní postupy jsou uvedeny na
displeji v jednotlivých jazycích. V
případě potřeby můžete zobrazený
jazyk před použitím videokamery
změnit (str. 21).
Poznámky k nahrávání
• Před zahájením nahrávání otestujte
funkci nahrávání a ověřte, zda je obraz
a zvuk nahráván bez problémů.
• Záruka se nevztahuje na obsah
záznamu, a to ani v případě, kdy
nahrávání nebo přehrávání neproběhlo
následkem selhání videokamery,
záznamového média apod.
• Barevné televizní systémy v
jednotlivých zemích/oblastech se liší.
Chcete-li přehrávat záznam na
barevném televizoru, potřebujete
televizor se systémem PAL.
• Televizní programy, filmy,
videonahrávky a jiné materiály mohou
podléhat autorským právům.
3
Neautorizované kopírování takových
materiálů může znamenat porušování
autorských práv.
Přehrávání snímků nahraných na
jiném zařízení
• Vaše videokamera je kompatibilní s
formátem MPEG-4 AVC/H.264 High
Profile pro HD (vysoké rozlišení).
Proto nelze přehrávat snímky nahrané
vaší videokamerou v kvalitě HD
(vysoké rozlišení) na následujících
zařízeních;
– Další zařízení kompatibilní s
formátem AVCHD, která nejsou
kompatibilní s kvalitou High Profile
– Zařízení, která nejsou kompatibilní s
formátem AVCHD
Tato příručka
• Znázornění obrazů v hledáčku a na
obrazovce LCD, zobrazená v této
příručce, slouží k ilustraci, jsou
zachycena digitálním fotoaparátem a
mohou se od skutečného stavu lišit.
• Pevný disk videokamery a karta
„Memory Stick PRO Duo“ se v této
příručce nazývají „média“.
• Vzhled a technické parametry
videokamery a příslušenství mohou být
změněny bez předchozího upozornění.
Objektiv značky Carl Zeiss
Videokamera je vybavena vysoce
kvalitním objektivem značky Carl Zeiss,
který byl vyvinut ve spolupráci německé
společnosti Carl Zeiss a společnosti
Sony Corporation. Využívá měřicí
systém MTF pro videokamery a
poskytuje kvalitu příznačnou pro
objektivy společnosti Carl Zeiss.
Objektiv kamery je potažen antireflexní
vrstvou T z důvodu potlačení
nežádoucích odlesků a zajištění věrné
reprodukce barev.
4
MTF= Modulation Transfer Function.
Číselná hodnota označuje množství
světla přicházejícího ze snímaného
objektu do objektivu.
Poznámky k použití produktu
Videokamera Handycam s pevným
diskem
Uložte všechna nahraná
obrazová data
• Abyste uchránili obrazová data před ztrátou,
ukládejte pravidelně všechny nahrané
obrazy na externí média. Doporučuje se
ukládat obrazová data na disk, např. typu
DVD-R pomocí počítače (str. 49). Obrazová
data můžete také uložit pomocí
videorekordéru nebo rekordéru DVD/HDD
(str. 60).
Nevystavujte videokameru
nárazům ani vibracím
• Pevný disk videokamery nemusí být
rozpoznán, nahrávání nebo přehrávání
nemusí být možné.
• Především během nahrávání/přehrávání
zabraňte nárazům. Po nahrávání zabraňte
vibracím nebo nárazům videokamery, pokud
svítí indikátor ACCESS.
• Používáte-li ramenní pás (volitelné
příslušenství), vyhněte se nárazu kamery na
okolní předměty.
• Nepoužívejte videokameru ve velmi
hlučném prostředí.
Snímač zrychlení
• Z důvodu ochrany interního pevného disku
před nárazem po upuštění je videokamera
vybavena snímačem zrychlení (str. 84). V
případě pádu kamery nebo v podmínkách
stavu beztíže může dojít při aktivaci této
funkce k rozpadání obrazu do čtverečků.
Zaznamená-li snímač zrychlení pád
opakovaně, nahrávání/přehrávání může být
zastaveno.
Modul akumulátoru/Napájecí
adaptér
• Vyjmutí modulu akumulátoru nebo
odpojení napájecího adaptéru provádějte
vždy po vypnutí přepínačem POWER.
Poznámka k provozním teplotám
• Pokud teplota videokamery stoupne nebo
poklesne k extrémně vysokým nebo nízkým
hodnotám, nemusí být možné nahrávat nebo
přehrávat na videokameře z důvodu
ochranné funkce videokamery, která se v
takových situacích aktivuje. V takovém
případě se v hledáčku nebo na obrazovce
LCD objeví zpráva (str. 102).
Během připojení videokamery k
počítači
• Nepokoušejte se naformátovat pevný disk
videokamery pomocí počítače. Uděláte-li to,
videokamera nemusí pracovat správně.
Poznámka k použití
videokamery ve velkých
nadmořských výškách
• Nezapínejte videokameru v místě s nízkým
tlakem, odpovídajícím výšce nad 3 000
metrů. Může dojít k poškození jednotky
pevného disku ve videokameře.
Poznámky k likvidaci/předávání
• Přestože provedete operaci
[FORMÁT.MÉDIUM] (str. 66) nebo
naformátování pevného disku ve
videokameře, nemusí dojít k
neobnovitelnému vymazání dat z pevného
disku. Při dalším prodeji videokamery se
doporučuje provést operaci
[
VYPRÁZDNIT] (str. 67), která zamezí
obnovení smazaných dat.
Navíc v případě likvidace videokamery se
doporučuje zničit tělo videokamery.
Nelze-li nahrávat/přehrávat
obrazy, proveďte operaci
[FORMÁT.MÉDIUM]
• Opakujete-li často nahrávání/mazání
obrazů, dojde na médiu k fragmentaci dat.
Obrazy nelze ukládat ani nahrávat. V
takovém případě uložte nejdříve obrazy na
nějaké externí médium a proveďte operaci
[FORMÁT.MÉDIUM] (str. 66).
Fragmentace 1 Slovník (str. 128)
5
Obsah
Přečtěte si před zahájením práce s
videokamerou ............................... 2
Poznámky k použití produktu
Videokamera Handycam s pevným
diskem .......................................... 5
Ukázkové příklady a řešení ............ 8
Použití videokamery
Postup činností .............................. 9
„
HOME“ a „ OPTION“
- Využití dvou typů nabídek......... 12
Začínáme
Krok 1: Kontrola obsahu balení
.................................................... 15
Krok 2: Nabíjení modulu akumulátoru
.................................................... 16
Krok 3: Zapnutí videokamery a
nastavení data a času ................ 20
Změna nastavení jazyka .............. 21
Krok 4: Úprava nastavení před
nahráváním ................................. 21
Krok 5: Výběr média .................... 23
Nahrávání fotografií ve vysoké
kvalitě během nahrávání videa
(Dual Rec) .................................. 33
Nahrávání na tmavých místech
(NightShot) ................................ 33
Úprava expozice pro objekty v
protisvětle ................................. 34
Nahrávání v zrcadlovém režimu
................................................... 34
Nahrávání rychlé akce zpomaleným
nahráváním (PLYN.POM.NAH)
................................................... 34
Ruční ovládání nastavení obrazu
voličem CAM CTRL .................. 35
Přehrávání .................................... 37
Vyhledávání požadované scény
ukazatelem (Index filmové cívky)
................................................... 39
Vyhledávání požadované podle
obličeje (Index tváří) .................. 39
Vyhledávání požadovaných snímků
podle data (Datový index) ......... 40
Použití funkce zoom při přehrávání
................................................... 41
Přehrávání série fotografií
(Prezentace) .............................. 41
Přehrávání obrazu na televizoru
..................................................... 42
Ukládání obrazů ........................... 49
Úpravy
Nahrávání/přehrávání
Jednoduché nahrávání a přehrávání
(režim Easy Handycam) .............. 26
Nahrávání ..................................... 30
Použití funkce zoom .................... 32
Nahrávání zvuku s lepším
prostorovým podáním (nahrávání
5,1kanálového zvuku) ............... 32
Rychlý začátek nahrávání (QUICK
ON) ............................................ 33
6
Kategorie
(DALŠÍ) .................... 50
Mazání obrazů .............................. 51
Zachytávání fotografií z videoklipu
..................................................... 53
Kopírování dat na kartu „Memory
Stick PRO Duo“ pomocí
videokamery ............................... 54
Rozdělení videa ............................ 56
Vytvoření seznamu pro přehrávání
..................................................... 57
Kopírování na jiná zařízení ............ 60
Tisk nahraných fotografií (tiskárna
kompatibilní se standardem
PictBridge) .................................. 63
Využití nahrávacího
média
Kategorie
(SPRÁVA MÉDIA)
..................................................... 65
Kontrola informací o médiu .......... 65
Odstranění všech snímků
(formátování) ............................... 66
Ochrana dat na pevném disku ve
videokameře před možností jejich
nežádoucí obnovy ...................... 67
Oprava souboru databáze obrazů
..................................................... 68
Nastavení videokamery
Operace, které můžete provádět v
kategorii
(NASTAVENÍ) nabídky
HOME MENU ......................... 69
Použití nabídky HOME MENU
................................................... 69
Seznam položek kategorie
(NASTAVENÍ) ...................... 70
NASTAV.PRO FILM ...................... 71
(Položky pro nahrávání videa)
NASTAV.PRO FOTO ..................... 76
(Položky pro nahrávání fotografií)
NAST.ZOBR.OBR. ........................ 78
(Položky pro úpravu zobrazení)
NAST.ZVUK./ZOBR ...................... 80
(Položky pro nastavení zvuku a
obrazovky)
OBECNÁ NASTAV. .......................83
(Další položky nastavení)
Aktivace funkcí pomocí nabídky
OPTION MENU .......................85
Použití nabídky OPTION MENU
................................................... 85
Položky nahrávání v nabídce
OPTION MENU ......................... 86
Položky prohlížení v nabídce
OPTION MENU ......................... 86
Funkce nastavované v nabídce
OPTION MENU .......................87
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů ................93
Zobrazení výsledků vnitřní kontroly/
Výstražné indikátory ............... 102
Doplňující informace
Použití videokamery v zahraničí
...................................................106
Soubory na pevném disku
videokamery/adresářová struktura a
karta „Memory Stick PRO Duo“
...................................................108
Údržba a bezpečnostní opatření
...................................................110
O formátu AVCHD ..................... 110
Informace týkající se karty „Memory
Stick“ ...................................... 110
Informace týkající se modulu
akumulátoru „InfoLITHIUM“
................................................. 112
Informace o systému x.v.Color
................................................. 113
Manipulace s videokamerou
................................................. 113
NASTAV.VÝSTUPU ...................... 81
(Položky pro připojení ostatních
zařízení)
NAST.HOD/
JAZ ....................... 82
(Položky pro nastavení hodin a
jazyka)
Stručný přehled
Funkce ovládacích prvků ............119
Indikátory zobrazené během
nahrávání/přehrávání ................125
Slovník ........................................128
Rejstřík ........................................129
7
Ukázkové příklady a řešení
Kontrola
golfového
úderu
B PLYN.POM.NAH.................34
Nahrávání
fotografií
během
nahrávání videa
B Dual Rec .............................33
Květiny zblízka
B PORTRÉT ...........................89
B OSTŘENÍ.............................87
B TELE MACRO.....................87
Zaostření na
psa v levé části
záběru
B OSTŘENÍ.............................87
B BOD.OSTŘENÍ....................87
8
Natáčení
krásných
záběrů na
sjezdovce nebo
na pláži
B Podsvícení ......................... 34
B PLÁŽ................................... 89
B SNÍH ................................... 89
Dítě na jevišti
ve světle
reflektorů
B BODOVÝ REFL. ................. 89
Ohňostroje v
celé jejich
kráse
B OHŇOSTROJ ..................... 89
B OSTŘENÍ ............................ 87
Spící dítě při
slabém světle
B NightShot ........................... 33
B COLOR SLOW SHTR......... 90
Použití videokamery
Postup činností
Pro nahrávání videa a fotografií můžete zvolit různá média (pevný disk nebo kartu
„Memory Stick PRO Duo“) (str. 23).
b Poznámky
Použití videokamery
• Když vybíráte médium pro video, zvolte kvalitu obrazu HD (vysoké rozlišení) nebo také SD
(standardní rozlišení).
• Výchozí nastavení je následující:
– Video se na pevný disk nahrává ve kvalitě HD (vysoké rozlišení).
– Fotografie se nahrávají na pevný disk.
• Médium a kvalita obrazu, které vyberete, se používají pro nahrávání/přehrávání/úpravu.
B Příprava (str. 15).
x Výběr média (str. 23)
B Nahrávání ve kvalitě HD (vysoké rozlišení)
(str. 30).
Vaše videokamera je kompatibilní s formátem
AVCHD „1920 × 1080/50i“ (str. 110), který
poskytuje velmi podrobné a krásné snímky.
b Poznámky
• Výchozí nastavení je [HD SP], což je formát AVCHD „1440 × 1080/50i“ (str. 71).
• „Formát AVCHD 1080i“ je zkracován v této příručce jako „AVCHD“, s výjimkou případů,
kdy musí být tento formát podrobně popisován.
B Přehrávání snímků.
x Zobrazení na obrazovce LCD videokamery
(str. 37)
x Zobrazení na HD televizoru (vysoké rozlišení)
(str. 44)
Můžete si vychutnat velmi podrobné video v
dokonalé kvalitě HD (vysoké rozlišení).
z Tipy
• Informace o propojení televizoru a kamery naleznete v průvodci [PRŮV.PŘIPOJ.TV]
(str. 42), zobrazovaném na obrazovce videokamery.
• Snímky lze přehrávat v kvalitě obrazu televizoru SD (standardní rozlišení).
9
B Uložení nahraných snímků.
x Kopírování snímků z interního pevného disku
na kartu „Memory Stick PRO Duo“ (str. 54)
x Kopírování na jiná zařízení (str. 60)
Kvalita kopírování obrazu (HD (vysoké rozlišení)
nebo SD (standardní rozlišení)) se liší podle
připojeného zařízení. Podrobnosti viz str. 60.
x Úprava na počítači (str. 49)
Snímky v kvalitě HD (vysoké rozlišení) můžete nahrát do počítače nebo uložit
na disk. Viz „PMB Guide“.
B Vymazání snímků.
Je-li médium plné, nemůžete nahrávat nové obrazy.
Odstraňte data uložená na vašem počítači nebo na
disku. Po odstranění snímků můžete na uvolněné
místo nahrávat nové snímky.
x Odstranění vybraných snímků (str. 51)
x Odstranění všech snímků
([FORMÁT.MÉDIUM], str. 66)
10
Doba nahrávání videa (vnitřní pevný disk)
Režim nahrávání
Přibližná doba nahrávání (hodiny minuty)
HDR-SR11E
HDR-SR12E
AVC HD 16M (FH)
(nejvyšší kvalita)*
7 h 10 min
14 h 40 min
AVC HD 9M (HQ)
(vysoká kvalita)**
14 h 40 min
29 h 40 min
AVC HD 7M (SP)
(standardní kvalita)**
17 h 50 min
36 h
AVC HD 5M (LP)
(dlouhé přehrávání)**
22 h 50 min
48 h
Použití videokamery
Kvalita obrazu HD (vysoké rozlišení)
Formát AVCHD
* Videa se nahrávají ve formátu AVCHD 1920 × 1080/50i.
** Videa se nahrávají ve formátu AVCHD 1440 × 1080/50i.
Kvalita obrazu SD (standardní rozlišení)
Formát MPEG2
Režim nahrávání
Přibližná doba nahrávání (hodiny minuty)
HDR-SR11E
HDR-SR12E
SD 9M (HQ) (vysoká kvalita)
14 h 40 min
29 h 40 min
SD 6M (SP) (standardní kvalita)
21 h 50 min
44 h
SD 3M (LP) (dlouhé přehrávání)
41 h 50 min
84 h 20 min
z Tipy
• Údaje, jako např. 16M, v tabulce znamenají průměrný datový tok. Písmeno M označuje Mbps.
• Doba nahrávání na kartu „Memory Stick PRO Duo“, viz str. 25.
• V kvalitě obrazu HD (vysoké rozlišení) můžete nahrát maximálně 3 999 scén a v kvalitě obrazu
SD (standardní rozlišení) můžete nahrát 9 999 scén.
• Na pevný disk můžete nahrát maximálně 9 999 fotografií. Informace o kartě „Memory Stick PRO
Duo“ viz str. 77.
• Nejdelší doba nepřetržitého nahrávání je přibližně 13 hodin.
Videokamera používá formát VBR (Variable Bit Rate) pro automatickou úpravu kvality obrazu,
aby vyhovoval nahrávané scéně. Tato technologie způsobuje, že doba nahrávání na médium kolísá.
Video obsahující rychlý pohyb a složité obrazy se zaznamenávají při vyšším datovém toku, což
zkracuje výslednou dobu nahrávání.
11
Použití videokamery
„ HOME“ a „ OPTION“
- Využití dvou typů nabídek
„
HOME MENU“ - startovní čára pro práci s videokamerou
(HELP)
Zobrazení popisu položky (str. 13)
Kategorie
B Kategorie a položky nabídky HOME MENU
Kategorie
(SNÍMÁNÍ)
Strana
TISK
63
31
PŘIPOJIT USB
50
FOTOGRAFIE*
31
PRŮV.PŘIPOJ.TV*
43
PLYN.POM.NAH
34
Strana
FILM*
Kategorie
OBRAZŮ)
(ZOBRAZENÍ
Položka
INDEX*
INDEX*
SEZNAM
Kategorie
(SPRÁVA MÉDIA)
Strana
NAS.MÉDIA - FILM*
23
NAS.MÉDIA - FOTO*
23
37
INFO O MÉDIU
65
39
FORMÁT.MÉDIUM*
66
39
OPRAVIT DATAB.O.
68
57
(DALŠÍ)
Položka
Kategorie
Položka
Strana
VISUAL INDEX*
12
Položka
Položka
Strana
ODSTRANIT*
51
ZACHYTIT FOTO
53
KOPÍROVAT FILM
54
KOPÍROVAT FOTO
55
STŘH
56
UPRAVIT SEZNAM
57
Kategorie
(NASTAVENÍ)
Úprava nastavení videokamery
(str. 69)*.
* Tyto položky můžete nastavit i v režimu
Easy Handycam (str. 26). Informace o
položkách dostupných v kategorii
(NASTAVENÍ) viz str. 70.
Použití nabídky HOME
MENU
4 Dotkněte se požadované položky.
Příklad: [STŘH]
otočením přepínače POWER ve
směru šipky zapněte napájení.
5 Postupujte dále podle pokynů na
obrazovce.
Použití videokamery
1 Stiskněte zeleného tlačítko a
Skrytí obrazovky HOME MENU
Dotkněte se tlačítka
2 Stiskněte
(HOME) A (nebo
B).
(HOME) B
.
B Chcete-li zobrazit nápovědu k
jednotlivým položkám nabídky
HOME MENU - HELP
1 Stiskněte
(HOME).
Objeví se HOME MENU.
(HOME) A
3 Dotkněte se požadované
kategorie.
Příklad: Kategorie
(DALŠÍ)
2 Dotkněte se
(HELP).
Spodní část tlačítka
zbarví oranžově.
(HELP) se
13
3 Dotkněte se položky, o které
chcete vědět více.
Jakmile se položky dotknete, zobrazí
se příslušné informace na obrazovce.
Chcete-li položku použít, dotkněte se
[ANO], pokud ne, dotkněte se [NE].
Deaktivace nápovědy – HELP
V kroku 2 se dotkněte
znovu.
(HELP)
Použití nabídky OPTION
MENU
Aktuálně dostupné funkce se zobrazí
pouhým dotykem na obrazovku během
nahrávání nebo přehrávání. Provádění
různých nastavení je velmi snadné.
Podrobnosti viz str. 85.
(OPTION)
14
Začínáme
Krok 1: Kontrola obsahu balení
Zkontrolujte, zda vám spolu s
videokamerou byly dodány tyto části.
Číslo v závorkách označuje počet kusů.
Bezdrátový dálkový ovladač (1) (str. 123)
Napájecí adaptér (1) (str. 16)
Knoflíková lithiová baterie je již
nainstalována.
Napájecí kabel (1) (str. 16)
Začínáme
Dobíjecí modul akumulátoru NP-FH60 (1)
(str. 16, 112)
21 pinový adaptér (str. 47)
Handycam Station (1) (str. 16, 122)
Pouze k modelu, který má na spodní straně
označení
.
CD-ROM „Handycam Application
Software“ (1)
Komponentní kabel A/V (1) (str. 44)
– Picture Motion Browser (software)
– PMB Guide
– Příručka k produktu Handycam (tato
příručka)
„Návod k použití“ (1)
Propojovací kabel A/V (1) (str. 46, 60)
Kabel USB (1) (str. 61, 63)
15
Krok 2: Nabíjení modulu akumulátoru
5
Indikátor
(nabíjení)
4
/CHG
3
5
Modul akumulátoru
1
2
Zdířka DC IN
Konektor stejnosměrného
kabelu
Napájecí adaptér
Přepínač POWER
Do elektrické
zásuvky
Napájecí kabel
Modul akumulátoru „InfoLITHIUM“
(řada H) (str. 112) můžete dobíjet po
jeho připojení k videokameře.
3 Otočte přepínač POWER ve
směru šipky do polohy OFF (CHG)
(výchozí nastavení).
b Poznámky
• Ke kameře nelze připojovat žádný jiný
modul akumulátoru „InfoLITHIUM“ než
modul řady H.
1 Připojte napájecí adaptér do
zdířky DC IN kolébky Handycam
Station.
Ujistěte se, že značka v na
konektoru napájecího kabelu
směřuje nahoru.
2 Připojte napájecí kabel k
4 Připojte modul akumulátoru
zasunutím ve směru šipky, dokud
nezaklapne.
5 Kameru umístěte do kolébky
Handycam Station tak, aby zcela
dosedla.
Rozsvítí se indikátor /CHG
(nabíjení) a dobíjení se spustí.
Indikátor /CHG (nabíjení) zhasne,
jakmile je modul akumulátoru plně
dobitý.
napájecímu adaptéru a elektrické
zásuvce.
b Poznámky
• Před umístěním videokamery do kolébky
Handycam Station zavřete kryt zdířky DC
IN.
16
Vyjmutí videokamery z kolébky
Handycam Station
Vypněte napájení, pak uchopte
videokameru i kolébku Handycam
Station a videokameru z kolébky
Handycam Station vyjměte.
Vyjmutí modulu akumulátoru
Otočte přepínačem POWER do polohy
OFF (CHG). Posuňte uvolňovací páčku
BATT (akumulátor) a vyjměte modul
akumulátoru.
Začínáme
Uvolňovací páčka
BATT (akumulátor)
b Poznámky
Nabíjení modulu akumulátoru
pouze pomocí napájecího
adaptéru
Vypněte napájení a poté připojte
napájecí adaptér do zdířky DC IN na
kameře.
Přepínač POWER
• Před odpojením modulu akumulátoru nebo
napájecího adaptéru se ujistěte, že nesvítí
indikátory
(Video)/
(Fotografie)
(str. 20)/ACCESS (str. 30).
• Pokud nebudete delší dobu akumulátor
používat, měli byste jej plně vybít
(podrobnosti o uložení viz str. 113).
Použití napájení z elektrické sítě
Proveďte připojení stejným způsobem
jako při dobíjení modulu akumulátoru.
Modul akumulátoru se v tomto případě
nebude vybíjet.
Kontrola zbývající kapacity
akumulátoru (Battery Info)
Značka v musí být
vpravo
Nastavte přepínač POWER do polohy
OFF (CHG) a stiskněte tlačítko DISP/
BATT INFO.
Zdířka DC IN
Konektor Otevření
stejnosměrného krytu zdířky
kabelu
b Poznámky
• Odpojte napájecí adaptér ze zdířky DC IN
tak, že budete současně držet videokameru i
konektor napájecího kabelu.
17
Po chvíli se objeví přibližný zbývající čas
nahrávání a informace o akumulátoru
na dobu přibližně 7 sekund. Stisknete-li
během zobrazení informací o
akumulátoru tlačítko DISP/BATT
INFO znovu, zůstanou informace
zobrazeny přibližně na 20 sekund.
Zbývající energie v akumulátoru (přibl.)
Modul
akumulátoru
Kvalita
obrazu
NP-FH60
(je součástí
dodávky)
NP-FH70
STAV NABITÍ BATERIE
NP-FH100
DOSTUPNÁ DOBA NAHR.
OBRAZ.LCD
60
65
HLEDÁČEK
Nahrávací kapacita (přibl.)
HD
SD
Typická
doba
nahrávání*
HD
SD
90
110
40
50
100
115
50
50
150
180
70
90
160
190
80
90
340
405
170
200
370
430
180
210
Jako médium je vybrána karta
„Memory Stick PRO Duo“:
Doba nabíjení
Přibližná doba (v minutách) potřebná k
úplnému dobití zcela vybitého modulu
akumulátoru.
Modul
akumulátoru
Doba
nepřetržitého
nahrávání
Doba
nabíjení
Modul
akumulátoru
Kvalita
obrazu
NP-FH50
NP-FH50
135
NP-FH60
(je součástí dodávky)
135
NP-FH70
170
NP-FH60
(je součástí
dodávky)
NP-FH100
390
NP-FH70
NP-FH100
Doba nahrávání
Přibližná doba (v minutách) použití plně
nabitého modulu akumulátoru.
„HD“ znamená kvalitu obrazu s
vysokým rozlišením a „SD“ znamená
standardní kvalitu obrazu.
Doba
nepřetržitého
nahrávání
HD
SD
Typická
doba
nahrávání*
HD
SD
70
80
30
40
75
90
30
40
90
110
40
50
100
120
50
60
150
180
70
90
160
195
80
90
340
405
170
200
370
440
180
220
* Typická doba nahrávání s opakovaným
zastavováním/spouštěním, zapínáním/
vypínáním a používáním funkce zoom.
b Poznámky
Jako médium je vybrán pevný disk:
Modul
akumulátoru
Kvalita
obrazu
NP-FH50
18
Doba
nepřetržitého
nahrávání
HD
SD
Typická
doba
nahrávání*
HD
SD
70
80
30
40
75
85
30
40
• Všechny časy byly měřeny za následujících
podmínek:
– [REŽIM NAHR.]: SP
– Nahoře: se zapnutým podsvícením panelu
LCD
Dole: při nahrávání s hledáčkem při
zavřeném panelu LCD
Doba přehrávání
Přibližná doba (v minutách) použití plně
nabitého modulu akumulátoru.
„HD“ znamená kvalitu obrazu s
vysokým rozlišením a „SD“ znamená
standardní kvalitu obrazu.
LCD panel
otevřený*
Kvalita
obrazu
HD
NP-FH50
SD
LCD panel
zavřený
HD
SD
95
95
100
100
105
105
115
115
NP-FH60
(je součástí
dodávky)
130
130
135
135
140
140
150
150
NP-FH70
200
200
205
205
230
230
245
245
NP-FH100
470
470
500
500
515
515
555
555
• Nahoře: pro vybrané médium pevný disk
Dole: pro vybrané médium „Memory Stick
PRO Duo“
* Se zapnutým podsvícením panelu LCD.
Modul akumulátoru
• Před výměnou modulu akumulátoru nebo
napájecího adaptéru otočte přepínač
POWER do polohy OFF (CHG) a vypněte
indikátory
(Video)/
(Fotografie)
(str. 20)/indikátor ACCESS (str. 30).
• Za níže uvedených podmínek bliká během
nabíjení indikátor /CHG (nabíjení) nebo
se správně nezobrazují informace Battery
Info (str. 17).
– Modul akumulátoru není připojen
správně.
– Modul akumulátoru je poškozený.
– Modul akumulátoru je na konci své
životnosti (Pouze pro Battery Info).
• Videokamera nebude napájena z
akumulátoru, je-li napájecí adaptér připojen
do zdířky DC IN videokamery nebo kolébky
Handycam Station, a to ani v případě, že je
napájecí kabel odpojena z elektrické
zásuvky.
Doba nabíjení, nahrávání a přehrávání
• Časy měřené při použití videokamery při
teplotě 25 °C (doporučuje se 10 až 30 °C).
• Doba nahrávání a přehrávání bude kratší,
budete-li videokameru používat při nízkých
teplotách.
• Doba nahrávání a přehrávání může být
kratší v závislosti na podmínkách používání
videokamery.
Začínáme
Modul
akumulátoru
• V případě použití přídavného reflektoru se
doporučuje použít modul akumulátoru
NP-FH70 nebo NP-FH100.
• Nedoporučujeme použití modulu NP-FH30,
který vydrží pouze na krátkou dobu
nahrávání a přehrávání videokamerou.
Napájecí adaptér
• Při používání napájecího adaptéru použijte
blízkou elektrickou zásuvku. Dojde-li
během používání videokamery k jakékoli
poruše, ihned napájecí adaptér odpojte z
elektrické zásuvky.
• Nepoužívejte napájecí adaptér umístěný v
úzkém prostoru, například mezi stěnou a
nábytkem.
• Dbejte na to, aby se konektor
stejnosměrného kabelu napájecího adaptéru
ani kovové kontakty akumulátoru
nezkratovaly kovovými předměty. Mohlo by
dojít k poškození videokamery.
• I když je videokamera vypnutá, je do ní při
připojení k síťové zásuvce pomocí
napájecího adaptéru stále dodáván střídavý
proud (ze sítě).
19
Krok 3: Zapnutí videokamery a nastavení
data a času
Při prvním použití videokamery je třeba
nastavit datum a čas. Nenastavíte-li
datum a čas, zobrazí se při každém
zapnutí videokamery nebo posunutí
přepínače POWER obrazovka
[NAST.HODIN].
3 Vyberte požadovanou
zeměpisnou oblast pomocí
a dotkněte se [DALŠÍ].
/
4 Nastavte [LETNÍ ČAS] a dotkněte
(HOME)
se [DALŠÍ].
5 Nastavte [R] (rok) pomocí
/
.
Dotkněte se tlačítka
na obrazovce LCD.
Přepínač POWER
1 Stiskněte zelené tlačítko a
opakovaným otočením přepínače
POWER ve směru šipky rozsviťte
příslušný indikátor.
(Video): Nahrávání videa
(Fotografie): Nahrávání
fotografií
Když poprvé zapnete videokameru ,
přejděte ke kroku 3.
2 Dotkněte se
(HOME) t
(NASTAVENÍ) t [NAST.HOD/
JAZ] t [NAST.HODIN]
Objeví se obrazovka
[NAST.HODIN].
20
6 Vyberte [M] pomocí
/
,
poté nastavte měsíc pomocí
/
.
7 Nastavte [D] (den), stejným
způsobem hodiny a minuty a
dotkněte se [DALŠÍ].
8 Ujistěte se, že jsou hodiny
správně nastaveny a dotkněte se
.
Hodiny se rozběhnou.
Můžete nastavit libovolný rok až do
roku 2037.
Vypnutí napájení
Otočte přepínačem POWER do polohy
OFF (CHG).
b Poznámky
Krok 4: Úprava
nastavení před
nahráváním
Úprava nastavení panelu
LCD
Otevřete panel LCD o 90 stupňů
směrem od videokamery (1), poté jej
natočte do nejvhodnějšího úhlu pro
nahrávání či přehrávání (2).
z Tipy
Vypnutím podsvícení panelu
LCD prodloužíte životnost
akumulátoru
• Datum a čas se neobjevuje během
nahrávání, ale jsou automaticky nahrávány
na médium a lze je zobrazit během
přehrávání (viz str. 78, popis volby
[DATOVÝ KÓD]).
• Informace týkající se „Časového rozdílu v
jednotlivých zemích“ viz str. 107.
• Pokud tlačítka na dotykovém panelu
nepracují správně, upravte nastavení
obrazovky (KALIBRACE) (str. 115).
Změna nastavení jazyka
Indikátory na obrazovce mohou
zobrazovat zprávy ve vámi vybraném
jazyce. Chcete-li vybrat jazyk zobrazení,
(HOME) t
dotkněte se
(NASTAVENÍ) t [NAST.HOD/
JAZ] t [
NAST.JAZYKA] (str. 82).
190 stupňů od
290 stupňů videokamery
(max.)
Začínáme
• Nepoužijete-li videokameru po dobu
přibližně 3 měsíců, dojde k vybití
vestavěného akumulátoru a nastavení data a
času mohou být z paměti vymazána. V
takovém případě nabijte vestavěný
akumulátor a nastavte datum a čas znovu
(str. 115).
• Po zapnutí se videokamera po několik
sekund připravuje k činnosti. Během této
doby nelze videokameru používat.
• Kryt objektivu se otevře automaticky po
zapnutí napájení. Zavře se při výběru
obrazovky přehrávání nebo při vypnutí
napájení.
• Při zakoupení videokamery je nastaveno
automatické vypnutí videokamery pro
šetření energie akumulátoru, takže se
videokamera sama vypne, nepoužíváte-li ji
po dobu přibližně 5 minut ([AUT.VYPN.],
str. 83).
DISP/BATT INFO
2180 stupňů
(max.)
Stiskněte a podržte tlačítko DISP/
BATT INFO na několik sekund, dokud
se nezobrazí
.
Toto nastavení je praktické, používáte-li
videokameru za jasných podmínek nebo
chcete-li šetřit kapacitu akumulátoru.
Toto nastavení neovlivňuje nahrávaný
snímek. Podsvícení panelu LCD vypnete
stisknutím a podržením tlačítka DISP/
BATT INFO na několik sekund, dokud
nezmizí
.
b Poznámky
• Při otevření či natáčení panelu LCD dejte
pozor, abyste omylem nestiskli tlačítka na
rámu obrazovky LCD.
21
z Tipy
• Když otočíte LCD panel o 180 stupňů,
můžete panel zavřít a obrazovka LCD bude
směřovat ven. Této možnosti využijete
zejména při přehrávání.
• Dotkněte se
(HOME) t
(NASTAVENÍ) t [NAST.ZVUK./
ZOBR] t [JAS LCD] (str. 80) a upravte jas
podsvícení obrazovky LCD.
• Informace je zobrazena nebo skryta
(zobrazeno y nezobrazeno) pokaždé, když
stisknete tlačítko DISP/BATT INFO.
Nastavení hledáčku
Obrazy můžete zobrazovat v hledáčku
při zavřeném panelu LCD, chcete-li
šetřit akumulátor nebo je-li obraz na
panelu LCD špatně čitelný.
Hledáček
Páčka dioptrické
korekce hledáčku
Pohybujte jí,
dokud není obraz
ostrý.
z Tipy
• Jas podsvícení hledáčku můžete nastavit
dotykem
(HOME) t
(NASTAVENÍ) t [NAST.ZVUK./
ZOBR] t [PODSV.HLED.] (str. 81).
22
Upevnění řemínku
Upevněte řemínek pro uchycení a držte
videokameru správně.
Krok 5: Výběr média
Pro nahrávání/přehrávání/úpravu
snímků ve videokameře můžete zvolit
pevný disk nebo kartu „Memory Stick
PRO Duo“. Zvolte médium pro video a
fotografie každé zvlášť.
Výchozí nastavení je pevný disk pro
video i fotografie.
2 Dotykem zvolte požadované
médium a kvalitu obrazu.
udává HD (vysoké rozlišení) a
udává SD (standardní rozlišení).
3 Dotkněte se [ANO] t
Pevný disk
.
„Memory Stick“
Video
Fotografie
Začínáme
Změní se médium pro video.
Výběr média pro fotografie
b Poznámky
• Na zvoleném médiu můžete provádět
nahrávání/přehrávání/úpravu. Chcete-li
použít jiné médium, nastavte jej.
z Tipy
• Doba nahrávání viz str. 11 a 25.
• Kopírování mezi dvěma médii viz str. 54.
1 Na LCD obrazovce videokamery
se dotkněte
(HOME) t
(SPRÁVA MÉDIA) t
[NAS.MÉDIA - FOTO].
Objeví se obrazovka nastavení média
pro fotografie.
Výběr média pro videa
1 Na LCD obrazovce videokamery
se dotkněte
(HOME) t
(SPRÁVA MÉDIA) t
[NAS.MÉDIA - FILM].
Objeví se obrazovka nastavení média
pro video.
2 Dotkněte se požadované položky.
3 Dotkněte se [ANO] t
.
Změní se médium pro fotografie.
23
Kontrola nastaveného typu
média
1 Otáčejte opakovaně přepínačem
POWER, dokud se nerozsvítí indikátor
(Video)/
(Fotografie), záleží na
tom, u kterého chcete zkontrolovat typ
média.
2 Zkontrolujte ikonu média na
obrazovce.
2 Pokud jste jako médium pro video
vybrali kartu „Memory Stick PRO
Duo“, otáčejte přepínačem
POWER, dokud se nerozsvítí
indikátor
(Video).
Je-li přepínač POWER nastaven do
polohy OFF (CHG), otočte jím a
současně stiskněte zelené tlačítko.
Ikona média
: Pevný disk
: „Memory Stick PRO Duo“
Vložení karty „Memory
Stick PRO Duo“
Je-li jako médium zvolena karta
„Memory Stick PRO Duo“, připravte
kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Typy karet „Memory Stick“, které
můžete ve videokameře použít, viz str. 2.
1 Vložte kartu „Memory Stick PRO
Duo“.
1 Otevřete kryt Memory Stick Duo ve
směru šipky.
2 Vložte kartu „Memory Stick PRO
Duo“ ve správné orientaci a až
nadoraz do slotu Memory Stick
Duo.
3 Zavřete kryt Memory Stick Duo.
Když vložíte novou kartu „Memory
Stick PRO Duo“, na obrazovce LCD
se zobrazí obrazovka [Vytvořit nový
soubor databáze obrazů.].
3 Dotkněte se [ANO].
Chcete-li nahrávat na kartu
„Memory Stick PRO Duo“ pouze
fotografie, dotkněte se [NE].
Vysunutí karty „Memory Stick
PRO Duo“
Otevřete kryt Memory Stick Duo a
jemným pohybem zatlačte na kartu
„Memory Stick PRO Duo“.
Indikátor ACCESS („Memory
Stick PRO Duo“)
24
b Poznámky
Kapacita a přibližný čas
nahrávání na kartu „Memory
Stick PRO Duo“ (Jednotka: min)
Číslo uvedené v ( ) je minimální čas
nahrávání.
Kvalita obrazu HD (vysoké rozlišení)
AVC
HD
16M
(FH)
AVC
HD
9M
(HQ)
AVC
HD
7M
(SP)
AVC
HD
5M
(LP)
1GB
6
(6)
10
(9)
15
(10)
20
(15)
2GB
10
(10)
25
(20)
30
(20)
40
(35)
4GB
25
(25)
55
(40)
65
(45)
85
(70)
8GB
55
(55)
115
(80)
140
(100)
180
(145)
Začínáme
• Během nahrávání neotvírejte kryt Memory
Stick Duo.
• Vložíte-li kartu „Memory Stick PRO Duo“
do slotu násilím špatným směrem, může
dojít k poškození karty „Memory Stick PRO
Duo“, slotu Memory Stick Duo nebo
obrazových dat.
• Zobrazí-li se v kroku 3 zpráva [Nepodařilo
se vytvořit nový soubor databáze obrazů.
Příčinou může být nedostatek volného
místa.], zformátujte kartu „Memory Stick
PRO Duo“ (str. 66). Nezapomeňte, že
formátováním budou vymazány všechny
informace na kartě „Memory Stick PRO
Duo“.
• Při vkládání nebo vysouvání karty „Memory
Stick PRO Duo“ dbejte na to, aby karta
„Memory Stick PRO Duo“ nevyskočila a
nespadla na zem.
Kvalita obrazu SD (standardní rozlišení)
SD
9M
(HQ)
SD
6M
(SP)
SD
3M
(LP)
1GB
10
(10)
20
(10)
35
(25)
2GB
25
(25)
40
(25)
80
(50)
4GB
55
(50)
80
(50)
160
(105)
8GB
115
(100)
170
(100)
325
(215)
b Poznámky
• Čísla v tabulce odpovídají použití karty
„Memory Stick PRO Duo“ vyrobené
společností Sony Corporation. Doba
nahrávání se může lišit podle podmínek při
nahrávání, [REŽIM NAHR.] (str. 71) a typu
karty „Memory Stick“.
z Tipy
• Počet fotografií, které lze nahrát, viz str. 77.
25
Nahrávání/přehrávání
Jednoduché nahrávání a přehrávání
(režim Easy Handycam)
Režim Easy Handycam provádí téměř veškerá nastavení automaticky, takže můžete
nahrávat či přehrávat bez složitých nastavování. Snazší použití je zajištěno také
zvětšením velikosti písma. Snímky se nahrávají na zvolené médium (str. 23).
Je-li přepínač POWER nastaven do
polohy OFF (CHG), otočte jím a
současně stiskněte zelené tlačítko.
Nahrávání videa
1 Otočte přepínač
POWER G ve směru
šipky, dokud se
nerozsvítí indikátor
(Video).
2 Stiskněte EASY A.
EASY
Na obrazovce LCD se
zobrazí
.
3 Stisknutím START/STOP H (nebo
D) spusťte nahrávání.*
Nahrávání fotografií
1 Otočte přepínač
POWER G ve směru
šipky, dokud se
nerozsvítí indikátor
(Fotografie).
2 Stiskněte EASY A.
EASY
Na obrazovce LCD se
zobrazí
.
3 Stiskněte zlehka PHOTO F, tím
nastavíte zaostření A (ozve se
pípnutí), poté domáčkněte B
(ozve se zvuk závěrky).
[PŘIP.] b [NAHR.]
Chcete-li ukončit nahrávání, stiskněte
znovu tlačítko START/STOP.
Bliká b Svítí
* [REŽIM NAHR.] je pevně nastavena na [HD SP] nebo [SD SP] (str. 71).
z Tipy
• V režimu Easy Handycam se obličeje rozpoznávají pomocí rámečků ([DETEKCE TVÁŘE],
str. 75).
26
Přehrávání nahraných videí/fotografií
1 Otočením přepínače POWER G zapněte videokameru.
2 Stiskněte
(ZOBRAZENÍ OBRAZŮ) I (nebo E).
Na obrazovce LCD se zobrazí obrazovka VISUAL INDEX (může to chvíli trvat).
Zobrazí se na každé kartě u snímku, který byl nedávno přehrán či
nahrán (B u fotografií uložených na kartě „Memory Stick PRO Duo“)
Předchozích
6 obrazů
Dalších 6 obrazů
HDD
Návrat k obrazovce
pro nahrávání
1
2
3
4
*
Nahrávání/přehrávání
Prohledá obrazy
podle data (str. 40)
HOME MENU
: Přechod na obrazovku Index filmové cívky.
: Přechod na obrazovku Index tváří.
: Zobrazí video v kvalitě zobrazení HD (vysoké rozlišení).*
: Zobrazí fotografie.
se zobrazí, pokud zvolíte video s kvalitou obrazu SD (standardní rozlišení) v
[NAS.MÉDIA - FILM] (str. 23).
27
3 Spusťte přehrávání.
Video:
Dotkněte se karty
nebo
, pak zvolte video, které se má přehrát.
Přepíná dotykem mezi Přehrát a Pozastavit
Návrat (na obrazovku
VISUAL INDEX)
Začátek videa/
předchozí video
Další video
Datum/čas
nahrávání*
Stop (přechod na
obrazovku VISUAL
INDEX)
Převíjení zpět/
dopředu
* Volba [DATOVÝ KÓD] je pevně nastavena na [DATUM/ČAS] (str. 78).
z Tipy
• Dosáhne-li přehrávání od vybraného videa až k poslednímu videu, vrátí se zobrazení na
obrazovku VISUAL INDEX.
• Přehrávání můžete zpomalit dotykem
/
během pozastavení.
• Hlasitost můžete nastavit dotykem
(HOME) t
(NASTAVENÍ) t [NASTAVENÍ
ZVUKU] t [HLASITOST] a poté dotykem
/
.
Fotografie:
Dotkněte se karty
přehrát.
a poté vyberte požadovanou fotografii, kterou chcete
Prezentace (str. 41)
Návrat (na obrazovku
VISUAL INDEX)
Přechod na
obrazovku VISUAL
INDEX
Datum/čas
nahrávání*
Předchozí/další
* Volba [DATOVÝ KÓD] je pevně nastavena na [DATUM/ČAS] (str. 78).
z Tipy
• Chcete-li změnit typ média, zvolte médium v [NAS.MÉDIA - FILM]/[NAS.MÉDIA - FOTO]
(str. 23).
28
Zrušení režimu Easy Handycam
Znovu stiskněte tlačítko EASY A.
Indikátor
zmizí z obrazovky LCD.
Nastavení nabídky v režimu Easy
Handycam
Stisknutím
(HOME) C (nebo B)
zobrazíte položky nabídky, pomocí
nichž lze změnit nastavení (str. 12, 69).
b Poznámky
Neaktivní tlačítka v režimu Easy
Handycam
Nahrávání/přehrávání
• Většina položek nabídky se automaticky
vrátí do výchozích nastavení. Nastavení
některých položek nabídky jsou pevně
stanovená. Podrobnosti viz str. 94.
• Nelze použít nabídku
(OPTION)
MENU.
• Pokud chcete k obrazům přidat nějaké
efekty nebo změnit nastavení, ukončete
režim Easy Handycam.
Některá tlačítka či funkce nemůžete v
režimu Easy Handycam používat,
protože jsou nastavena automaticky
(str. 94). Provedete-li neplatnou operaci,
může se zobrazit zpráva [Nelze použít v
režimu Easy Handycam.].
29
Nahrávání
Snímky se nahrávají na médium zvolené v nastavení média (str. 23).
Ve výchozím nastavení se videa i fotografie nahrávají na pevný disk.
(HOME) A
(HOME) D
PHOTO E
Kryt objektivu
Otevře se automaticky
po zapnutí napájení.
START/STOP B
Indikátor
(nabíjení)
/CHG
START/
STOP F
Indikátor
(Video)/
(Fotografie)
Indikátor ACCESS
(Pevný disk)
Indikátor ACCESS („Memory
Stick PRO Duo“)
Přepínač POWER C
Je-li přepínač POWER nastaven do polohy OFF (CHG),
otočte jím a současně stiskněte zelené tlačítko.
30
b Poznámky
z Tipy
• Pokud po dokončení nahrávání svítí nebo
bliká indikátor ACCESS, znamená to, že
stále probíhá zápis dat na médium.
Nevystavujte videokameru nárazům ani
vibracím a neodpojujte akumulátor ani
napájecí adaptér.
• Překročí-li velikost souboru s videem 2 GB,
automaticky se vytvoří další soubor.
• Typy karet „Memory Stick“, které můžete
ve videokameře použít, viz str. 2.
• Čas nahrávání, zbývající kapacitu atd.
můžete zkontrolovat dotykem
(HOME)
A (nebo D) t
(SPRÁVA MÉDIA)
t [INFO O MÉDIU] (str. 65).
Nahrávání videa
1 Otočte přepínač POWER C ve
směru šipky, dokud se nerozsvítí
indikátor
(Video).
2 Stiskněte tlačítko START/STOP
F (nebo B).
Nahrávání fotografií
1 Otočte přepínač POWER C ve
směru šipky, dokud se nerozsvítí
indikátor
(Fotografie).
2 Stiskněte zlehka PHOTO E, tím
zaostříte A (ozve se pípnutí),
poté domáčkněte B (ozve se
zvuk závěrky).
Chcete-li ukončit nahrávání,
stiskněte znovu tlačítko START/
STOP F (nebo B).
z Tipy
• Čas nahrávání a počet fotografií, které lze
nahrát, viz str. 11, 25 a 77.
• Fotografie můžete nahrávat během
nahrávání videa stisknutím tlačítka PHOTO
E ([Dual Rec], str. 33).
• Detekovaný obličej je označen rámečkem a
je automaticky optimalizován ([DETEKCE
TVÁŘE], str. 75).
• Pokud je během nahrávání videa detekován
obličej, začne blikat
a detekovaný obličej
je uložen v indexu. Během přehrávání
můžete vyhledat požadovanou scénu podle
obličeje ([Index tváří], str. 39).
• Fotografie můžete vytvářet z nahraného
videa (str. 53).
• Režim nahrávání můžete přepnout dotykem
(HOME) A (nebo D) t
(SNÍMÁNÍ) t [FILM] nebo
[FOTOGRAFIE].
Bliká b Svítí
Vedle
nebo
se zobrazí
.
Obraz je nahraný, když zmizí symbol
.
Nahrávání/přehrávání
[PŘIP.] b [NAHR.]
• Na obrazovce LCD videokamery se
nahrávané obrazy zobrazují přes celou
obrazovku (zobrazení všech pixelů). Při
přehrávání na televizorech, které nejsou
kompatibilní se zobrazením všech pixelů,
však může dojít k malému oříznutí horního,
dolního, pravého nebo levého okraje
obrazu. V takovém případě nastavte
[VODICÍ MŘÍŽ.] na [ZAP] (str. 74) a
nahrávejte snímky pomocí vnějšího rámečku
zobrazeného na obrazovce jako vodítko.
31
Použití funkce zoom
Obrazy lze zvětšit až 12krát oproti
původní velikosti pomocí páčky funkce
zoom nebo tlačítek zoom na rámu LCD.
Nahrávání zvuku s lepším
prostorovým podáním
(nahrávání 5,1kanálového
zvuku)
Prostorový zvuk Dolby Digital 5.1ch lze
nahrát s vestavěným mikrofonem.
Vychutnejte si realistický zvuk při
přehrávání videa na přístrojích
podporujících 5,1kanálový zvuk.
Vestavěný mikrofon
Oddálení:
(širokoúhlý záběr)
Dolby Digital 5.1 Creator, 5,1kanálový zvuk
Slovník (str. 128)
b Poznámky
Přiblížení: (teleobjektiv)
Jemným posunutím páčky zoom můžete
dosáhnout pomalejší změny přiblížení.
Větším vychýlením docílíte rychlejší
změny měřítka.
b Poznámky
• Držte prst na páčce ovládání funkce zoom.
Pokud uvolníte páčku ovládání funkce
zoom, může dojít také k nahrání zvuku
páčky.
• Rychlost zoomu nemůžete ovlivnit při
použití tlačítek na rámu obrazovky LCD.
• Minimální vzdálenost mezi videokamerou a
objektem nutná pro zaostření je přibližně
1 cm pro širokoúhlý záběr a přibližně 80 cm
při použití teleobjektivu.
• Když přehráváte na videokameře
5,1kanálový zvuk, převede se zvuk
automaticky na 2kanálový.
• Pro požitek z 5,1kanálového zvuku
nahraného s obrazem kvality HD (vysoké
rozlišení) potřebujte zařízení AVCHD
kompatibilní s 5,1kanálovým zvukem.
• Když připojíte videopřehrávač pomocí kabelu
HDMI (volitelné příslušenství), zvuk videí ve
kvalitě HD (vysoké rozlišení) se automaticky
vysílá v 5,1kanálovém zvuku.
Zvuk videí v kvalitě SD (standardní rozlišení)
se převede na 2kanálový.
• V počítači s dodaným softwarem můžete
vytvářet disky s videem nahranými kamerou.
Pokud disk přehrajete na systému s
5,1kanálovým zvukem, můžete si vychutnat
realistický zvuk.
z Tipy
z Tipy
• Chcete-li při nahrávání videa provést
zvětšení nad 12násobnou úroveň, můžete
nastavit [DIGIT.ZOOM] (str. 73).
32
• Zvuk nahrávání můžete vybrat z [5.1ch
SURROUND] (
) nebo [2ch
STEREO] (
) ([REŽIM ZVUKU],
str. 72).
Rychlý začátek nahrávání
(QUICK ON)
• Když není kapacita média, na které
nahráváte, dostatečná nebo když nahráváte
fotografie neustále, může se objevit symbol
. Když je zobrazeno
, nelze nahrávat
fotografie.
z Tipy
• Je-li přepínač POWER nastaven na
(Video), je velikost fotografií [
7,6M] (16:9 širokoúhlý) nebo [5,7M] (4:3).
• V pohotovostním režimu lze nahrávat
fotografie stejným způsobem, jako když svítí
indikátor
(Fotografie). Můžete také
nahrávat s bleskem.
Nahrávání na tmavých
místech (NightShot)
Nahrávání/přehrávání
Když stisknete QUICK ON,
videokamera se nevypne, ale přepne se
do režimu spánku (režim úspory
energie). V režimu spánku indikátor
QUICK ON bliká. Dalším stisknutím
QUICK ON spusťte znovu nahrávání.
Videokamera se vrátí do
pohotovostního režimu nahrávání
přibližně za 1 sekundu.
z Tipy
• V režimu spánku se baterie vybíjí přibližně
dvakrát pomaleji než při běžném nahrávání,
a umožňuje tak ušetřit energii.
• Během režimu spánku se videokamera
automaticky vypne, pokud není po nějakou
dobu používána. Je možné nastavit dobu, po
jakou zůstane videokamera zapnutá, než se v
režimu spánku automaticky vypne ([REŽIM
RYCH.ZAP.], str. 83).
Nahrávání fotografií ve
vysoké kvalitě během
nahrávání videa (Dual Rec)
Fotografie ve vysoké kvalitě můžete
nahrávat během nahrávání videa
stisknutím tlačítka PHOTO.
b Poznámky
• V režimu nahrávání videa nemůžete použít
blesk.
Infračervený port
Po přesunutí přepínače NIGHTSHOT
do polohy ON, zobrazí se
. Můžete
efektivně nahrávat snímky na tmavých
místech.
b Poznámky
• Funkce NightShot a funkce Super NightShot
používá infračervené paprsky. Proto
nepřikrývejte infračervený port prsty ani
jinými objekty.
• Sejměte předsádkové čočky (volitelné
příslušenství).
• Je-li automatické zaostření obtížné,
zaostřete ručně ([OSTŘENÍ], str. 87).
33
• Nepoužívejte funkce NightShot a Super
NightShot za jasného osvětlení. Mohlo by
dojít k poškození videokamery.
z Tipy
• Chcete-li nahrát jasnější obraz, použijte
funkci Super NightShot (str. 90). Chcete-li
nahrát snímek se zachováním věrnějších
barev, použijte funkci Color Slow Shutter
(str. 90).
Úprava expozice pro
objekty v protisvětle
Nahrávání rychlé akce
zpomaleným nahráváním
(PLYN.POM.NAH)
Rychle se pohybující předměty nebo
situace, které nelze zachytit za běžných
podmínek snímání, lze zaznamenat v
plynulém zpomaleném záběru po dobu
přibližně 3 sekund.
Tato funkce je užitečná při zachycení
rychlé akce, jako je např. golfový nebo
tenisový úder.
1 Dotkněte se
(HOME) t
(SNÍMÁNÍ) t
[PLYN.POM.NAH].
Chcete-li přizpůsobit expozici objektům
v protisvětle, stiskněte tlačítko
. (protisvětlo) a na obrazovce se
zobrazí .. Chcete-li zrušit funkci
protisvětla, stiskněte znovu tlačítko
. (protisvětlo).
Nahrávání v zrcadlovém
režimu
2 Stiskněte START/STOP.
Přibližně 3sekundový okamžik bude
nahrán jako 12sekundová zpomalená
nahrávka.
Jakmile zmizí text [Nahrávání···], je
nahrávání dokončeno.
Dotykem
zrušíte nahrávání ve
zpomaleném režimu.
Změna nastavení
Otevřete panel LCD o 90 stupňů od
videokamery (1), poté jím otočte o
180 stupňů směrem k objektivu (2).
z Tipy
• Na obrazovce LCD se zobrazí zrcadlově
převrácený obraz objektu, ale nahraný obraz
bude ve správné orientaci.
34
Dotkněte se karty
(OPTION) t
a poté vyberte nastavení, které
chcete změnit.
• [ČASOVÁNÍ]
Po stisknutí START/STOP vyberte
počáteční bod nahrávání. Výchozí
nastavení je [3s PO].
[3s PO]
[3s PŘED]
MANUAL
Volič CAM CTRL
b Poznámky
• Při nahrávání přibl. 3sekundové nahrávky
nelze nahrávat zvuk.
• Kvalita obrazu při použití funkce
[PLYN.POM.NAH] není tak dobrá jako u
normální nahrávky.
• V režimu Easy Handycam nelze funkci
[PLYN.POM.NAH] použít. Zrušte režim
Easy Handycam.
Ruční ovládání nastavení
obrazu voličem CAM CTRL
Voliči CAM CTRL můžete přiřadit
jednu často používanou položku
nabídky.
Vzhledem k tomu, že je ve výchozím
nastavení kruhovému voliči CAM
CTRL přiřazeno nastavení ostření, je
níže uvedená operace popisována na
nastavení ostření pomocí kruhového
voliče.
1 Aktivujte ruční režim nastavení
stisknutím MANUAL.
Stisknutím MANUAL se přepíná režim
nastavení mezi automatickým a ručním.
2 Otočením voliče CAM CTRL upravte
zaostření.
Voliči CAM CTRL můžete přiřadit
níže uvedené položky
– [OSTŘENÍ] (str. 87)
– [EXPOZICE] (str. 88)
– [KOREKCE AE] (str. 72)
– [KOREKCE WB] (str. 72)
Nahrávání/přehrávání
• [NAHRÁT ZVUK]
Výběrem [ZAP] (
) můžete přidávat
zvuk, např. komentář, ke
zpomalenému záběru (výchozí
nastavení je [VYP]). Videokamera
nahrává zvuk po dobu přibližně
12 sekund během zobrazení textu
[Nahrávání···] v kroku 2.
Přiřazení položek nabídky voliči
CAM CTRL
1 Stiskněte a podržte tlačítko MANUAL
po dobu několika sekund.
Objeví se obrazovka [NASTAVENÍ
VOLIČE].
2 Otočte voličem CAM CTRL a vyberte
položku, kterou chcete přiřadit.
3 Stiskněte MANUAL.
35
b Poznámky
• Nastavení provedená ručně zůstanou
zachována, i když změníte položku
přiřazenou voliči CAM CTRL. Nastavíte-li
však [EXPOZICE] po nastavení
[KOREKCE AE] ručně, potlačí
[EXPOZICE] nastavení [KOREKCE AE].
• Vyberete-li v kroku 2 položku [OD
NULY], budou všechny ručně nastavené
položky vynulovány na výchozí nastavení.
z Tipy
• Funkce položek, které lze přiřadit voliči
CAM CTRL, se shodují s funkcemi položek
při ovládání pomocí nabídky.
• Položky nabídky můžete také přiřadit voliči
CAM CTRL dotykem
(HOME) t
(NASTAVENÍ) t [NASTAV.PRO
FILM]/[NASTAV.PRO FOTO] t
[NASTAVENÍ VOLIČE] (str. 75).
36
Nahrávání/přehrávání
Přehrávání
Můžete přehrávat snímky z média zvoleného v nastavení média (str. 23). Ve výchozím
nastavení se snímky na pevném disku přehrávají.
Kryt objektivu
Zavře se, jakmile se objeví obrazovka INDEX.
Páčka zoomu D
Přepínač POWER E
(HOME) A
(HOME) B
(ZOBRAZENÍ OBRAZŮ) C
1 Otočením přepínače POWER E zapněte videokameru.
2 Stiskněte
Nahrávání/přehrávání
(ZOBRAZENÍ
OBRAZŮ) F
(ZOBRAZENÍ OBRAZŮ) F (nebo C).
Na obrazovce LCD se zobrazí obrazovka VISUAL INDEX (může to chvíli trvat).
Zobrazí se na každé kartě spolu s obrazem, který byl naposledy přehrán či nahrán
(B pro fotografii nahranou na kartě „Memory Stick PRO Duo“)
Výběr snímků
podle data (str. 40)
HOME MENU
Předchozích
6 snímků
Dalších 6 snímků
HDD
Návrat k obrazovce
pro nahrávání
1
2
3
4
(OPTION)
: Přechod na obrazovku Index filmové cívky (str. 39).
: Přechod na obrazovku Index tváří (str. 39).
: Zobrazí video v kvalitě zobrazení HD (vysoké rozlišení).*
: Zobrazí fotografie.
37
*
se zobrazí pokud zvolíte video s kvalitou obrazu SD (standardní rozlišení) v
[NAS.MÉDIA - FILM] (str. 23).
z Tipy
• Počet snímků na obrazovce VISUAL INDEX lze měnit mezi 6 y 12 pomocí páčky ovládání
funkce zoom D. Toto číslo opravíte stisknutím
(HOME) B (nebo A) t
(NASTAVENÍ) t [NAST.ZOBR.OBR.] t [ZOBRAZENÍ
] (str. 79).
3 Spusťte přehrávání.
Přehrávání videa
Dotkněte se karty
nebo
, pak zvolte video, které se má přehrát.
Přepíná dotykem mezi Přehrát a Pozastavit
Návrat (na obrazovku
INDEX)
Začátek videa/předchozí
video
Další video
Stop (přechod na obrazovku
INDEX)
(OPTION)
Převíjení zpět/dopředu
z Tipy
• Dosáhne-li přehrávání od vybraného videa až k poslednímu videu, vrátí se zobrazení na
obrazovku INDEX.
• Chcete-li přehrávat video pomalu, dotkněte se během pauzy tlačítka
/
.
• Dotyk
/
zrychlí pohyb vzad/vpřed přibližně 5násobně, 2 dotyky zrychlí pohyb
přibližně 10násobně, 3 dotyky přibližně 30násobně a 4 dotyky přibližně 60násobně.
Prohlížení fotografií
Dotkněte se karty
chcete přehrát.
a poté vyberte požadovanou fotografii, kterou
Návrat (na obrazovku
VISUAL INDEX)
Prezentace (str. 41)
Přechod na obrazovku
VISUAL INDEX
38
(OPTION)
Předchozí/další
Úprava hlasitosti
Dotkněte se karty
(OPTION) t
t [HLASITOST] a upravte
hlasitost pomocí
/
.
z Tipy
• Režim nahrávání můžete přepnout dotykem
(HOME) A (nebo D) t
(ZOBRAZENÍ OBRAZŮ) t
[VISUAL INDEX].
Videa mohou být rozdělena v
nastavitelných intervalech a na
obrazovce INDEX se pak zobrazí první
snímek každé části. Přehrávání videa
můžete spustit z vybraného náhledu.
Předem vyberte médium, které obsahuje
video, jež chcete přehrát (str. 23).
1 Otočením přepínače POWER
zapněte videokameru a poté
stiskněte
(ZOBRAZENÍ
OBRAZŮ).
Objeví se obrazovka VISUAL
INDEX.
2 Dotkněte se
(Index filmové
cívky).
Návrat na obrazovku
VISUAL INDEX
/ vyberte
požadovanou scénu.
4 Po dotyku
/ můžete vyhledat
požadovanou scénu a poté se
dotkněte scény, kterou chcete
přehrát.
Přehrávání bude zahájeno od
vybrané scény.
z Tipy
• Obrazovku [Index filmové cívky] můžete
zobrazit dotykem
(HOME) t
(ZOBRAZENÍ OBRAZŮ) t
[
INDEX].
Vyhledávání požadované
podle obličeje (Index tváří)
Nahrávání/přehrávání
Vyhledávání požadované
scény ukazatelem (Index
filmové cívky)
3 Dotykem
Na obrazovce přehledu snímků se
zobrazí obrazy tváří rozpoznané při
nahrávání.
Přehrávání videa můžete spustit od
vybraného obrazu tváře.
Předem vyberte médium, které obsahuje
video, jež chcete přehrát (str. 23).
1 Otočením přepínače POWER
zapněte videokameru a poté
stiskněte
(ZOBRAZENÍ
OBRAZŮ).
Objeví se obrazovka VISUAL
INDEX.
Nastavení intervalu pro vytvoření
miniatur scén ve videu.
39
2 Dotkněte se
(Index tváří).
Návrat na obrazovku VISUAL INDEX
Vyhledávání požadovaných
snímků podle data (Datový
index)
Můžete efektivně vyhledávat
požadované snímky podle data.
Předem vyberte médium, které obsahuje
obrazy, jež chcete přehrát (str. 23).
b Poznámky
3 Dotykem
/ vyberte
požadovanou scénu.
4 Dotkněte se
/
a poté
prohlédněte scénu dotykem na
zvolený index tváří.
Přehrávání bude zahájeno od
začátku scény vybraným obrazem
tváře.
• Na kartě „Memory Stick PRO Duo“ nelze
pro fotografie použít funkci datového
indexu.
1 Otočením přepínače POWER
zapněte videokameru a poté
stiskněte
(ZOBRAZENÍ
OBRAZŮ).
Objeví se obrazovka VISUAL
INDEX.
2 Chcete-li hledat videa, dotkněte
b Poznámky
• Při některých podmínkách nahrávání
nemusí být tváře detekovány správně.
Například u osob s brýlemi nebo kloboukem
nebo u osob, které nejsou obráceny tváří ke
kameře.
• Nastavte [NASTAVIT
INDEX] na
[ZAP] (výchozí nastavení) před nahráváním
z[
INDEX] (str. 76). Ujistěte se že
během nahrávání bliká
a detekované
obličeje jsou uloženy v [Index tváří].
z Tipy
• Obrazovku [Index tváří] můžete zobrazit
dotykem
(HOME) t
(ZOBRAZENÍ OBRAZŮ) t
[
INDEX].
40
se karty
nebo
. Chcete-li
hledat fotografie, dotkněte se
karty
.
3 Dotkněte se data na obrazovce.
Data pořízení snímků jsou zobrazena
na obrazovce.
Návrat na obrazovku VISUAL INDEX
4 Dotykem
/
vyberte datum
požadovaného snímku a pak
stiskněte
.
Přehrávání série fotografií
(Prezentace)
Snímky vytvořené ve vybraný den se
zobrazí na obrazovce VISUAL
INDEX.
z Tipy
Použití funkce zoom při
přehrávání
Při přehrávání můžete snímek zvětšit
přibližně na 1,1 až 5násobek původní
velikosti.
Přiblížení můžete upravit pomocí páčky
funkce zoom nebo tlačítky funkce zoom
na rámu obrazovky LCD.
Dotkněte se
na obrazovce
přehrávání fotografie.
Prezentace bude zahájena od vybrané
fotografie.
Pro zastavení prezentace se dotkněte
.
Chcete-li ji znovu spustit, stiskněte
znovu.
b Poznámky
Nahrávání/přehrávání
• Na obrazovce [Index filmové cívky]/[Index
tváří] lze použít funkci datového indexu
pomocí postupu podle kroků 3 až 4.
• Během prezentace nelze použít funkci zoom
při přehrávání.
z Tipy
• Prezentaci lze rovněž přehrávat dotykem
(OPTION) t karta
t
[PREZENTACE] na obrazovce VISUAL
INDEX.
• Můžete nastavit průběžné přehrávání
prezentace výběrem
(OPTION) t
karta
t [NAST.PREZENTACE].
Výchozí nastavení je [ZAP] (průběžné
přehrávání).
1 Zobrazte fotografii, kterou chcete
zvětšit.
2 Zvětšete fotografii tlačítkem
T (teleobjektiv).
Na obrazovce se objeví rámeček.
3 Dotkněte se obrazovky v místě, které
chcete zobrazit ve středu rámečku.
4 Upravte zvětšení pomocí tlačítek
W (širokoúhlý záběr)/T
(teleobjektiv).
Pro zrušení funkce stiskněte
.
41
Přehrávání obrazu na televizoru
Způsoby připojení a kvalita obrazu (HD
(vysoké rozlišení)/SD (standardní
rozlišení)) zobrazovaného na televizoru
se liší podle typu připojeného televizoru
a použitých kabelů.
Jako napájecí zdroj použijte dodaný
napájecí adaptér (str. 16).
Přečtěte si také návody k použití
zařízení, které chcete propojit.
b Poznámky
• Pro účely přehrávání na televizoru
kompatibilním se standardem x.v.Color
(str. 73) nastavte při nahrávání
[X.V.COLOR] na [ZAP]. Některá nastavení
může být třeba při přehrávání nastavit v
televizoru. Podrobnosti naleznete v návodu
k použití televizoru.
Postup činností
Konektor
dálkového
ovládání A/V
Kameru lze k televizoru snadno připojit
podle pokynů na obrazovce LCD
[PRŮV.PŘIPOJ.TV].
Přepněte vstup na televizoru podle
použité zdířky.
Podrobnosti naleznete v návodu k
použití televizoru.
r
Kameru připojte k televizoru podle
průvodce [PRŮV.PŘIPOJ.TV].
r
V kameře proveďte požadovaná
nastavení výstupu (str. 44).
42
b Poznámky
• Handycam Station a videokamera mají obě
Konektor dálkového ovládání A/V nebo
zdířku A/V OUT (str. 119, 122). Zapojte
propojovací kabel A/V nebo komponentní
videokabel A/V buď do kolébky Handycam
Station, nebo do videokamery. Nepřipojujte
propojovací kabely A/V nebo komponentní
videokabely A/V ke kolébce Handycam
Station i ke kameře současně, protože může
dojít k rušení obrazu.
Výběr nejvýhodnějšího
připojení PRŮV.PŘIPOJ.TV
Kamera doporučí nejvýhodnější způsob
připojení k televizoru.
1 Zapněte videokameru a stiskněte
tlačítko
(HOME) t
t [PRŮV.PŘIPOJ.TV].
(DALŠÍ)
2 Dotkněte se odpovědi na otázku,
zobrazenou na obrazovce.
Nahrávání/přehrávání
Jestliže položka není na obrazovce,
změňte stránku dotykem
/ .
Mezitím můžete příslušným
způsobem propojit kameru a
televizor.
43
Připojení k televizoru s vysokým rozlišením (HD)
Obrazy nahrané v kvalitě obrazu HD (vysoké rozlišení) se přehrávají v kvalitě obrazu
HD (vysoké rozlišení). Obrazy nahrané v kvalitě obrazu SD (standardní rozlišení) se
přehrávají v kvalitě obrazu SD (standardní rozlišení).
t (str. 44)
t (str. 45)
: Směr přenosu
Typ
A
Kamera
1
Kabel
Televizor
Komponentní videokabel
A/V (je součástí dodávky)
(Zelená) Y
Nastavení HOME MENU
(NASTAVENÍ) t
[NASTAV.VÝSTUPU]
t [KOMPONENTNÍ]
t [1080i/576i] (str. 82)
(Modrá) PB/CB
(Červená)
PR/CR
(Bílá)
(Červená)
b Poznámky
• Pokud připojíte pouze komponentní videokabel, nejsou přehrávány zvukové signály. Pro
přehrávání zvuku připojte také bílý a červený konektor.
44
: Směr přenosu
Typ
B
Kamera
2
Kabel
Televizor
Nastavení HOME MENU
HDMI
IN
Kabel HDMI (volitelné příslušenství)
b Poznámky
Nahrávání/přehrávání
• Použijte kabel HDMI s logem HDMI.
• Na jednom konci použijte mini konektor HDMI mini (u videokamery) a na druhém konci
konektor vhodný pro připojení televizoru.
• Výstup obrazů je na výstupu HDMI OUT zakázán, pokud jsou obrazy opatřeny signálem pro
ochranu autorských práv.
• Při tomto připojení nebudou některé televizory fungovat správně (bude například chybět zvuk
nebo obraz).
• Kabelem HDMI nepropojujte zdířku HDMI OUT kamery a zdířku externího zařízení HDMI
OUT. Mohlo by dojít k poškození videokamery.
• Pokud je připojené zařízení kompatibilní s 5,1kanálovým zvukem, jsou videoklipy nahrané s
obrazem kvality HD (vysoké rozlišení) automaticky přehrávány s 5,1kanálovým zvukem. Zvuk
videí v kvalitě SD (standardní rozlišení) se převede na 2kanálový.
Připojení k televizoru 16:9 (širokoúhlý) nebo 4:3 s normálním
rozlišením
Obrazy nahrané v kvalitě HD (vysoké rozlišení) budou převedeny na kvalitu SD
(standardní rozlišení) a přehrány. Obrazy nahrané v kvalitě obrazu SD (standardní
rozlišení) se přehrávají v kvalitě obrazu SD (standardní rozlišení).
t (str. 46)
t (str. 46)
t (str. 46)
Nastavte poměr stran podle připojeného televizoru (16:9/4:3)
Nastavte [TYP TV] na [16:9] nebo [4:3] podle televizoru (str. 81).
45
b Poznámky
• Pokud přehráváte video nahrané v kvalitě SD (standardní rozlišení) na televizoru 4:3, který není
kompatibilní se signálem 16:9, dotkněte se na kameře při nahrávání obrazu
(HOME) t
(NASTAVENÍ) t [NASTAV.PRO FILM] t [VÝBĚR ŠÍŘKY] t [4:3] (str. 73).
: Směr přenosu
Typ
C
Kamera
1
Kabel
Televizor
Komponentní videokabel
A/V (je součástí dodávky)
(Zelená) Y
Nastavení HOME MENU
(NASTAVENÍ) t
[NASTAV.VÝSTUPU]
t [KOMPONENTNÍ]
t [576i] (str. 82)
(Modrá) PB/CB
(Červená)
PR/CR
(Bílá)
(Červená)
(NASTAVENÍ) t
[NASTAV.VÝSTUPU]
t [TYP TV] t [16:9]/
[4:3]* (str. 81)
b Poznámky
• Pokud připojíte pouze komponentní videokabel, nejsou přehrávány zvukové signály. Pro
přehrávání zvuku připojte také bílý a červený konektor.
D
Propojovací kabel A/V s
kabelem S VIDEO (volitelné
příslušenství)
1
(NASTAVENÍ) t
[NASTAV.VÝSTUPU]
t [TYP TV] t [16:9]/
[4:3]* (str. 81)
(Bílá)
(Červená)
(Žlutá)
b Poznámky
• Pokud je zapojený pouze konektor S VIDEO (kanál S VIDEO), nedochází k přenosu zvuku. Pro
výstup zvukového signálu je třeba připojit bílý a červený konektor kabelu s kabelem do vstupní
zdířky televizoru pro zvukový signál.
• Tímto propojením se dosáhne vyššího rozlišení obrazů v porovnání s propojením kabelem A/V
(typ
).
E
1
Propojovací kabel A/V (je součástí dodávky)
(Žlutá)
(Bílá)
(Červená)
* Nastavte volbu [TYP TV] podle používaného televizoru.
46
(NASTAVENÍ) t
[NASTAV.VÝSTUPU]
t [TYP TV] t [16:9]/
[4:3]* (str. 81)
Připojení k televizoru
prostřednictvím videorekordéru
Kabelem A/V připojte kameru do
vstupu LINE IN videorekordéru. Volič
vstupu na videorekordéru nastavte na
LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 apod.).
Je-li televizor monofonní (je
vybaven pouze jednou vstupní
zdířkou pro zvuk)
Je-li televizor nebo
videorekordér vybaven
21pinovým konektorem
(EUROCONNECTOR)
Použijte 21 pinový adaptér dodávaný s
videokamerou (pouze pro modely
označené na spodní straně značkou
).
Tento adaptér je určen pouze pro
výstup.
b Poznámky
Videokamera je kompatibilní se
standardem „PhotoTV HD“. Standard
„PhotoTV HD“ umožňuje velmi
podrobné a fotograficky přesné
zobrazení textur a barev. Připojení
zařízení kompatibilního se standardem
Sony PhotoTV HD pomocí kabelu
HDMI* nebo komponentního kabelu
A/V** umožňuje prohlížet fotografie ve
vysoké kvalitě HD.
* Při zobrazování fotografií se televizor
automaticky přepne do správného režimu.
** Je třeba nastavit televizor. Podrobnosti
naleznete v návodu k použití televizoru
kompatibilního s PhotoTV HD.
Použití standardu
„BRAVIA“ Sync
Pokud připojíte videokameru k
televizoru vyrobenému v roce 2008 či
později kompatibilnímu se standardem
„BRAVIA“ Sync pomocí kabelu
HDMI, lze použít funkci přehrávání
pomocí dálkového ovladače.
Nahrávání/přehrávání
Zapojte žlutý konektor propojovacího
kabelu A/V do vstupní zdířky pro video
a bílý (levý kanál) nebo červený
konektor (pravý kanál) do vstupní
zdířky pro zvuk televizoru nebo
videorekordéru.
„PhotoTV HD“
Kabel HDMI
• Pokud je pro výstup obrazů použit kabel
A/V, je kvalita výstupních obrazů SD
(standardní rozlišení).
z Tipy
• Pokud připojíte kameru k televizoru za
účelem výstupu obrazů několika kabely
různého typu, je priorita výstupu signálu
následující:
HDMI t komponenta t S VIDEO t
video.
• Rozhraní HDMI (High Definition
Multimedia Interface) slouží k výstupu jak
video signálu, tak zvukového signálu. Zdířka
HDMI OUT slouží k výstupu obrazů o
vysoké kvalitě a digitálního zvukového
signálu.
1 Propojte videokameru s
televizorem* kompatibilním se
standardem „BRAVIA“ Sync
pomocí kabelu HDMI (volitelné
příslušenství).
47
2 Zapněte videokameru.
Vstup televizoru se automaticky
přepne a obraz vaší videokamery se
zobrazí v televizoru.
3 Použijte dálkový ovladač
televizoru.
Můžete provést následující operace.
– Zobrazte
(ZOBRAZENÍ
OBRAZŮ) z nabídky
(HOME)
stisknutím tlačítka SYNC MENU
– Zobrazte obrazovku INDEX, jako je
obrazovka VISUAL INDEX, stisknutím
tlačítka nahoru/dolů/nalevo/napravo na
dálkovém ovladači vašeho televizoru
(TV) a přehrajte vybraná videa a
fotografie.
b Poznámky
• Nastavte vaší videokameru dotykem
(HOME) t
(NASTAVENÍ) t
[OBECNÁ NASTAV.] t [OVLÁDÁNÍ
HDMI] t [ZAP] (výchozí nastavení).
• Nastavte také váš televizor. Podrobnosti
naleznete v návodu k použití televizoru.
z Tipy
• Pokud televizor vypnete, bude automaticky
vypnuta i videokamera.
48
Ukládání obrazů
Snímky se nahrávají na médium zvolené v nastavení média (str. 23). Z důvodu
omezené kapacity interního pevného disku ukládejte obrazová data na vhodný typ
externího média jako např. DVD-R nebo do počítače.
z Tipy
• Pomocí videokamery můžete kopírovat obrazy nahrané na pevném disku na kartu „Memory Stick
PRO Duo“ (str. 54).
Ukládání obrazů pomocí počítače
Vytvoření disku jedním dotykem (One Touch Disc
Burn)
Snímky nahrané na pevném disku videokamery můžete uložit na
DVD stisknutím tlačítka
(DISC BURN).
Ukládání obrazů do počítače (Easy PC Back-up)
Nahrávání/přehrávání
Pomocí aplikace „Picture Motion Browser“ na dodaném disku CD-ROM lze ukládat
snímky nahrané videokamerou v rozlišení HD (vysoké rozlišení) nebo SD (standardní
rozlišení).
Podle potřeby můžete přepsat videa v kameře obrazy kvality HD (vysoké rozlišení) z
počítače. Podrobnosti viz „PMB Guide“.
Obrazy nahrané ve videokameře můžete ukládat na pevný disk
počítače.
Vytvoření disku s vybranými obrazy
Zkopírované obrazy můžete uložit na disk. Tyto obrazy můžete
také upravovat.
Podrobnosti viz v dodané příručce „Návod k použití“.
Ukládání obrazů připojením videokamery k jiným zařízením
Připojení pomocí kabelu A/V
Videoklipy lze zálohovat v rozlišení SD (standardní rozlišení).
Připojení pomocí kabelu USB
Videoklipy lze zálohovat v rozlišení HD (vysoké rozlišení) nebo
SD (standardní rozlišení).
Viz str. 60.
49
Úpravy
Kategorie
(DALŠÍ)
Tato kategorie umožňuje upravovat
snímky na médiu. Vaši videokameru lze
připojit k jiným zařízením.
PŘIPOJIT USB
Videokameru lze připojit k počítači
apod. pomocí kabelu USB.
Informace o připojení k počítači viz
„Návod k použití“.
PRŮV.PŘIPOJ.TV
Kamera usnadní výběr vhodného
připojení vašeho zařízení (str. 42).
Kategorie
(DALŠÍ)
Seznam položek
ODSTRANIT
Obrazy na médiu můžete vymazat
(str. 51).
ZACHYTIT FOTO
Můžete uložit vybranou scénu z
videoklipu jako fotografii (str. 53).
KOPÍROVAT FILM
Můžete kopírovat videa nahraná na
pevném disku na kartu „Memory Stick
PRO Duo“ (str. 54).
KOPÍROVAT FOTO
Můžete kopírovat fotografie nahrané na
pevném disku na kartu „Memory Stick
PRO Duo“ (str. 55).
STŘH
Tyto obrazy můžete také upravovat
(str. 56).
UPRAVIT SEZNAM
Můžete vytvořit a upravit seznam pro
přehrávání (str. 57).
TISK
Fotografie můžete vytisknout na
připojené tiskárně PictBridge (str. 63).
50
Mazání obrazů
Obrazy nahrané na médiu můžete
vymazat použitím videokamery.
b Poznámky
• Obrazy, které byly vymazány, nelze obnovit.
• Během mazání obrazů nevyjímejte z
videokamery modul akumulátoru ani
neodpojujte napájecí adaptér. Mohlo by
dojít k poškození média.
• Nevysouvejte kartu „Memory Stick PRO
Duo“ během mazání dat na kartě „Memory
Stick PRO Duo“.
• Pokud je na kartě „Memory Stick PRO Duo“
nastavena ochrana dat pomocí jiného
zařízení, nelze data na kartě „Memory Stick
PRO Duo“ vymazat.
z Tipy
ODSTRANIT]
ODSTRANIT].
4 Dotkněte se videa, které chcete
vymazat.
Vybrané video bude označeno
symbolem .
Výběr potvrďte stisknutím a
podržením videa na obrazovce LCD.
Dotykem tlačítka
se vrátíte na
předchozí obrazovku.
5 Dotkněte se
Mazání videa
Místo na pevném disku můžete uvolnit
vymazáním obrazových dat z
videokamery.
Volné místo na pevném disku ve
videokameře můžete ověřit pomocí
[INFO O MÉDIU] (str. 65).
Předem vyberte médium, které obsahuje
video, jež chcete smazat (str. 23).
b Poznámky
• Důležitá data by měla být uložena na externí
médium (str. 49).
1 Dotkněte se
(HOME) t
(DALŠÍ) t [ODSTRANIT].
2 Dotkněte se [
nebo [
t [ANO] t
Úpravy
• Můžete vybrat až 100 obrazů najednou.
• Snímky na přehrávací obrazovce můžete
vymazat pomocí
(OPTION) MENU.
• Vymazání všech obrazů nahraných na
médium a obnovení celého nahrávacího
prostoru na pevném disku, formátování
pevného disku (str. 66).
3 Dotkněte se [
.
Vymazání všech videoklipů
najednou
V kroku 3 se dotkněte
[
ODSTR.VŠE]/[
ODSTR.VŠE]
t [ANO] t [ANO] t
.
Vymazání všech videoklipů
nahraných ve stejný den
najednou
1 V kroku 3 se dotkněte
[
ODSTR.dle data]/
[
ODSTR.dle data].
ODSTRANIT].
51
2 Dotykem / vyberte požadované
datum záznamu videa a pak stiskněte
.
Videa nahraná k vybranému datu se
zobrazí na obrazovce.
Výběr potvrďte dotykem videa na
obrazovce LCD. Dotykem tlačítka
se vrátíte na předchozí
obrazovku.
3 Dotkněte se
t [ANO] t
.
b Poznámky
• Je-li vymazaný obraz uveden na seznamu
pro přehrávání (str. 57), bude obraz
vymazán i z tohoto seznamu.
Mazání fotografií
Dotykem tlačítka
se vrátíte na
předchozí obrazovku.
5 Dotkněte se
.
Vymazání všech fotografií
najednou
V kroku 3 se dotkněte
[
ODSTRANIT VŠE] t [ANO] t
[ANO] t
.
Mazání všech fotografií
nahraných ve stejný den
najednou
Předem vyberte médium, které obsahuje
fotografie, jež chcete smazat (str. 23).
Tato funkce je dostupná pouze v
případě, že je za médium zvolen interní
pevný disk.
1 Dotkněte se
1 V kroku 3 se dotkněte
[
ODSTR.dle data].
(HOME) t
(DALŠÍ) t [ODSTRANIT].
2 Dotkněte se [
ODSTRANIT].
3 Dotkněte se [
ODSTRANIT].
4 Dotkněte se fotografie, kterou
chcete vymazat.
2 Dotykem / vyberte požadované
datum záznamu fotografie a pak
stiskněte
.
Fotografie nahrané k vybranému
datu se zobrazí na obrazovce.
Výběr potvrďte dotykem fotografie
na obrazovce LCD. Dotykem
tlačítka
se vrátíte na předchozí
obrazovku.
3 Dotkněte se
Vybraný obraz je označen symbolem
.
Výběr potvrďte stisknutím a
podržením fotografie na obrazovce
LCD.
52
t [ANO] t
t [ANO] t
.
Zachytávání fotografií z videoklipu
Můžete uložit vybranou scénu z
videoklipu jako fotografii.
Předem vyberte médium, které obsahuje
video, a médium kam chcete uložit
fotografii (str. 23).
1 Dotkněte se
(HOME) t
(DALŠÍ) t [ZACHYTIT FOTO].
Objeví se obrazovka [ZACHYTIT
FOTO].
2 Dotkněte se videa, které chcete
zachytit.
3 Dotkněte se
v místě, kde
chcete rozdělit video na scény.
Přehrávání se pozastaví.
4 Dotkněte se tlačítka
Dotkněte se
a postupujte podle
kroků 3 až 4.
Chcete-li zachytit fotografii z jiného
videa, stiskněte
a postupujte podle
kroků 2 až 4.
Ukončení zachycení
Dotkněte se
t
.
b Poznámky
• Velikost obrazu je daná v závislosti na
kvalitě videoklipu:
–[
2,1M] s kvalitou obrazu HD (vysoké
rozlišení)
–[
0,2M] v 16:9 (šířka) v kvalitě
zobrazení SD (standardní rozlišení)
– [VGA(0,3M)] v poměru 4:3 v kvalitě
zobrazení SD (standardní rozlišení)
• Médium, na které chcete uložit fotografie,
musí mít dostatek volného místa.
• Čas a datum nahrávání zachycené fotografie
je stejný jako čas a datum nahrávání videa.
• Pokud video, z kterého se zachycuje
fotografie, nemá datový kód, bude časem a
datem nahrávání zachycené fotografie čas a
datum zachycení.
Úpravy
Spustí se přehrávání vybraného
videa.
Pokračovat v zachycení
.
Zachycená fotografie se uloží na
médium vybrané v [NAS.MÉDIA FOTO] (str. 23).
Po dokončení zachycení fotografie se
obrazovka vrátí na pauzu.
53
Kopírování dat na kartu „Memory Stick
PRO Duo“ pomocí videokamery
Zálohování videa
Můžete kopírovat videa z pevného disku
videokamery na kartu „Memory Stick
PRO Duo“.
Vložte nejprve kartu „Memory Stick
PRO Duo“ do videokamery.
b Poznámky
• Před prvním nahráváním videa na kartu
„Memory Stick PRO Duo“ vytvořte soubor
databáze obrazů dotykem
(HOME) t
(SPRÁVA MÉDIA) t [OPRAVIT
DATAB.O.] (str. 68).
• Připojením videokamery k elektrické
zásuvce pomocí dodaného adaptéru
zabráníte vybití akumulátoru během
zálohování.
z Tipy
• Po ukončení zálohování nebude originál
videa smazán.
• Všechny snímky na seznamu přehrávání
budou zazálohovány.
• Obrazy nahrané touto videokamerou a
uložené na médiu se nazývají „originál“.
1 Dotkněte se
(HOME) t
(DALŠÍ) t [KOPÍROVAT
FILM].
Objeví se obrazovka [KOPÍROVAT
FILM].
2 Dotkněte se kvality obrazu videa,
které chcete zálohovat.
[
t
KOPÍR.]:
Zálohování videa v kvalitě obrazu
HD (vysoké rozlišení)
[
t
KOPÍR.]:
Zálohování videa v kvalitě obrazu
SD (standardní rozlišení)
3 Dotkněte se typu zálohování.
[KOP.dle výběru]: Zvolit video a
zálohovat
[KOPÍR.dle data]: Zálohovat
všechna videa daného data
[
KOPÍROVAT VŠE]:
Zálohování videa v kvalitě obrazu
HD (vysoké rozlišení)
[
KOPÍROVAT VŠE]:
Zálohování seznamu přehrávaných
snímků v kvalitě SD (standardní
rozlišení)
Po zvolení seznamu přehrávání jako
zdroje zálohování následujte pokyny
na obrazovce.
4 Zvolte video, které chcete
zálohovat.
[KOP.dle výběru]: Dotkněte se
videa, které chcete zálohovat.
Vybrané video bude označeno
symbolem . Můžete zvolit více
videí.
Zbývající kapacita karty
„Memory Stick PRO Duo“
54
z Tipy
• Výběr potvrďte stisknutím a podržením
obrazu na obrazovce LCD. Dotykem
tlačítka
se vrátíte na předchozí
obrazovku.
[KOPÍR.dle data]: Zvolte datum
videa, které chcete zálohovat a
stiskněte
. Nelze zvolit více dat.
(HOME) t
(DALŠÍ) t [KOPÍROVAT
FOTO].
Objeví se obrazovka [KOPÍROVAT
FOTO].
2 Dotkněte se typu kopírování.
t [ANO].
Zálohování se spustí.
[KOPÍR.dle výběru]: Zvolit
fotografii a kopírovat
[KOPÍR.dle data]: Kopírovat
všechny fotografie daného data
Úpravy
5 Dotkněte se
1 Dotkněte se
z Tipy
• Chcete-li zkontrolovat zazálohovaná videa,
zvolte [
MEMORY STICK]/
[
MEMORY STICK] na [NAS.MÉDIA
- FILM] a přehrajte je (str. 23).
Kopírování fotografií
3 Dotkněte se fotografie, kterou
chcete kopírovat.
[KOPÍR.dle výběru]: Dotkněte se
fotografie, kterou chcete kopírovat.
Vybraný obraz je označen symbolem
. Můžete zvolit více fotografií.
Fotografie můžete kopírovat z pevného
disku videokamery na kartu „Memory
Stick PRO Duo“.
Vložte nejprve kartu „Memory Stick
PRO Duo“ do videokamery.
b Poznámky
• Připojením videokamery k elektrické
zásuvce pomocí dodaného adaptéru
zabráníte vybití akumulátoru během
kopírování.
55
Rozdělení videa
z Tipy
• Výběr potvrďte stisknutím a podržením
obrazu na obrazovce. Dotykem tlačítka
se vrátíte na předchozí obrazovku.
[KOPÍR.dle data]: Zvolte datum
fotografie, kterou chcete kopírovat a
stiskněte
. Nelze zvolit více dat.
Předem vyberte médium, které obsahuje
video, jež chcete rozdělit (str. 23).
1 Dotkněte se
(HOME) t
(DALŠÍ) t [STŘH].
2 Dotkněte se [ROZDĚLIT].
3 Dotkněte se videa, které chcete
rozdělit.
4 Dotkněte se
t [ANO].
Kopírování se spustí.
Spustí se přehrávání vybraného
videa.
4 Dotkněte se
v místě, kde
chcete rozdělit video na scény.
z Tipy
• Chcete-li zkontrolovat zkopírované
fotografie, zvolte [MEMORY STICK] na
[NAS.MÉDIA - FOTO] a přehrajte je
(str. 23).
Přehrávání se pozastaví.
Vybraný okamžik střihu můžete dále
přesněji upravit pomocí
.
Návrat na začátek vybraného videa.
Mezi přehráváním a pauzou se
přepíná stisknutím tlačítka
.
5 Dotkněte se
56
t [ANO] t
.
Vytvoření seznamu
pro přehrávání
b Poznámky
• Videa, která byla rozdělena, nelze obnovit.
• Během rozdělování videa nevyjímejte z
videokamery modul akumulátoru ani
neodpojujte napájecí adaptér. Mohlo by
dojít k poškození média. Nevysouvejte kartu
„Memory Stick PRO Duo“ během dělení
videa na kartě „Memory Stick PRO Duo“.
• Bod střihu se od bodu, v němž jste se dotkli
tlačítka
, může lehce lišit, protože
videokamera pracuje s půlsekundovým
dělením.
• Pokud rozdělíte originál videa, bude
rozděleno i video v seznamu.
Seznam pro přehrávání je seznam
miniatur vybraných videoklipů.
Originální videa se nezmění, ani když
provedete úpravy či vymazání videí v
seznamu pro přehrávání.
Předem zvolte média, na kterých chcete
vytvořit, přehrát nebo upravit seznam
pro přehrávání (str. 23).
b Poznámky
• Obrazy v kvalitě HD (vysoké rozlišení) a SD
(standardní rozlišení) se přidávají do
samostatných seznamů pro přehrávání.
1 Dotkněte se
2 Dotkněte se [
[
Úpravy
(HOME) t
(DALŠÍ) t [UPRAVIT
SEZNAM].
PŘIDAT] nebo
PŘIDAT].
3 Dotkněte se videa, které chcete
přidat do seznamu pro
přehrávání.
Vybrané video bude označeno
symbolem .
Výběr potvrďte stisknutím a
podržením videa na obrazovce LCD.
Dotykem tlačítka
se vrátíte na
předchozí obrazovku.
4 Dotkněte se
t [ANO] t
.
57
Přidání všech videí nahraných ve
stejný den najednou
1 V kroku 2 se dotkněte
[
PŘIDAT dle data]/
[
PŘIDAT dle data].
Data pořízení videa jsou zobrazena
na obrazovce.
• Na obrazovku seznamu přehrávání nebo
obrazovku INDEX přidáte video stisknutím
(OPTION).
• Seznam pro přehrávání můžete v dané
podobě kopírovat na disk pomocí dodaného
softwaru.
Přehrávání seznamu pro
přehrávání
Předem zvolte média, na kterých chcete
vytvořit, přehrát nebo upravit seznam
pro přehrávání (str. 23).
2 Dotykem / vyberte požadované
datum záznamu videa.
3 Pokud je vybrané datum pořízení
zvýrazněno, dotkněte se
.
Videa nahraná k vybranému datu se
zobrazí na obrazovce.
Výběr potvrďte dotykem videa na
obrazovce LCD. Dotykem tlačítka
se vrátíte na předchozí
obrazovku.
4 Dotkněte se
t [ANO] t
(HOME) t
(ZOBRAZENÍ OBRAZŮ) t
[SEZNAM].
Zobrazí se seznam pro přehrávání.
.
b Poznámky
• Během úprav seznamu pro přehrávání
nevyjímejte z videokamery modul
akumulátoru ani neodpojujte napájecí
adaptér. Mohlo by dojít k poškození média.
Nevysouvejte kartu „Memory Stick PRO
Duo“ během upravování videa na kartě
„Memory Stick PRO Duo“.
• Do seznamu pro přehrávání nelze přidávat
fotografie.
• Nelze vytvořit seznam osahující zároveň
snímky s kvalitou obrazu HD (vysoké
rozlišení) a kvalitou obrazu SD (standardní
rozlišení).
z Tipy
• Do seznamu pro přehrávání můžete přidat
maximálně 999 videoklipů v kvalitě obrazu
HD (vysoké rozlišení) nebo 99 obrazů v
kvalitě obrazu SD (standardní rozlišení).
58
1 Dotkněte se
2 Dotkněte se videa, které chcete
přehrát.
Seznam pro přehrávání se přehrává
od vybraného videa do konce, poté
se na obrazovce znovu zobrazí
seznam pro přehrávání.
Vymazání nepotřebných obrazů
ze seznamu pro přehrávání
Vybrané video bude označeno
symbolem .
Výběr potvrďte stisknutím a
podržením videa na obrazovce LCD.
1 Dotkněte se
(HOME) t
(DALŠÍ) t [UPRAVIT
SEZNAM].
2 Dotkněte se [
SMAZAT]/
[
SMAZAT].
Chcete-li vymazat všechna videa ze
seznamu pro přehrávání, dotkněte se
[
SMAZAT VŠE]/
[
SMAZAT VŠE] t [ANO] t
[ANO] t
.
Dotykem tlačítka
se vrátíte na
předchozí obrazovku.
4 Dotkněte se tlačítka
.
5 Vyberte umístění pomocí
/
.
3 Vyberte video, které chcete vymazat
ze seznamu.
Pruh umístění
t [ANO] t
z Tipy
.
Úpravy
6 Dotkněte se
• Vyberete-li více videí, přesunou se videa v
pořadí uvedeném na seznamu pro
přehrávání.
Vybrané video bude označeno
symbolem .
Výběr potvrďte stisknutím a
podržením videa na obrazovce LCD.
Dotykem tlačítka
se vrátíte na
předchozí obrazovku.
4 Dotkněte se
t [ANO] t
.
Změna pořadí v seznamu pro
přehrávání
1 Dotkněte se
(HOME) t
(DALŠÍ) t [UPRAVIT
SEZNAM].
2 Dotkněte se [
PŘESUNOUT]/
[
PŘESUNOUT].
3 Vyberte video, které chcete
přesunout.
59
Úpravy
Kopírování na jiná zařízení
Připojení pomocí kabelu A/V
Můžete kopírovat obrazy přehrávané na videokameře na jiná záznamová zařízení,
např. videorekordéry nebo DVD/HDD rekordéry. Připojte zařízení některým z těchto
způsobů.
Nejprve připojte videokameru pomocí dodaného napájecího adaptéru do elektrické
zásuvky (str. 16). Přečtěte si také návody k použití zařízení, která chcete propojit.
Předem vyberte médium, které obsahuje video, jež chcete smazat (str. 23).
b Poznámky
• Videa nahraná v kvalitě obrazu HD (vysoké rozlišení) budou kopírována v kvalitě obrazu
SD (standardní rozlišení).
• Chcete-li kopírovat video s kvalitou obrazu HD (vysoké rozlišení), instalujte do počítače dodaný
aplikační software a zkopírujte videa na disk počítače.
• Vzhledem k tomu, že kopírování spočívá v přenosu analogových dat, může se kvalita obrazu
zhoršit.
Zdířka A/V OUT
(Žlutá)
(Bílá)
IN
(Červená)
IN
(Žlutá)
S VIDEO
VIDEO
Zařízení se zdířkou S VIDEO
: Směr toku videosignálu/signálu
A Propojovací kabel A/V
(je součástí dodávky)
Handycam Station a videokamera
mají obě Konektor dálkového
ovládání A/V nebo zdířku A/V OUT
(str. 119, 122). Podle typu sestavy
zapojte propojovací kabel A/V buď
do kolébky Handycam Station, nebo
do videokamery.
B Propojovací kabel A/V s kabelem
S VIDEO (volitelné příslušenství)
Při připojení k jinému zařízení
pomocí konektoru S VIDEO
60
AUDIO
(Bílá)
VIDEO
(Červená)
AUDIO
Zařízení bez zdířky
S VIDEO
Videorekordéry nebo
DVD/HDD rekordéry
propojovacího kabelu A/V s
kabelem S VIDEO (volitelné
příslušenství), bude dosaženo vyšší
kvality obrazu než při použití
propojovacího kabelu A/V. Připojte
bílý a červený konektor (levý/pravý
zvukový kanál) a konektor S VIDEO
(kanál S VIDEO) propojovacího
kabelu A/V s kabelem S VIDEO
(volitelné příslušenství). Není nutné
připojovat žlutý konektor. Přes
konektor S VIDEO se nepřenáší
zvuk.
b Poznámky
1 Zapněte videokameru a stiskněte
(ZOBRAZENÍ OBRAZŮ).
Nastavte [TYP TV] podle typu
zařízení (str. 81).
2 Vložte záznamové médium do
nahrávacího zařízení.
Je-li nahrávací zařízení vybaveno
voličem vstupu, vyberte příslušný
vstup.
4 Spusťte přehrávání na
videokameře a nahrajte obraz na
záznamové zařízení.
Podrobnosti najdete v návodu k
použití, který je dodáván se
záznamovým zařízením.
5 Po ukončení kopírování zastavte
záznamové zařízení a teprve poté
videokameru.
Připojení pomocí kabelu
USB
Chcete-li kopírovat video bez zhoršení
kvality obrazu, připojte videokameru k
zapisovacímu zařízení DVD,
kompatibilnímu s kopírováním přes
spojení USB.
Nejprve připojte videokameru pomocí
dodaného napájecího adaptéru do
elektrické zásuvky (str. 16). Přečtěte si
také návody k použití zařízení, které
chcete propojit.
Úpravy
• Nelze kopírovat do rekordérů připojených
kabelem HDMI.
• Chcete-li skrýt indikátory (např. počitadlo
atd.) na obrazovce připojeného
zobrazovacího zařízení, dotkněte se
(HOME) t
(NASTAVENÍ) t
[NASTAV.VÝSTUPU] t [VÝSTUP
ZOBR.] t [PANEL LCD] (výchozí
nastavení) v nabídce HOME MENU
(str. 82). Chcete-li nahrát datum/čas a
nastavení videokamery, zobrazte je na
obrazovce (str. 78).
• Připojujete-li videokameru k monofonnímu
zařízení, zapojte žlutou zástrčku
propojovacího kabelu A/V do vstupní zdířky
pro video a červenou (pravý kanál) nebo
bílou (levý kanál) zástrčku do vstupní zdířky
pro zvuk na zařízení.
3 Připojte videokameru k
záznamovému zařízení
(videorekordér nebo DVD/HDD
rekordér) pomocí propojovacího
kabelu A/V (je součástí dodávky)
1 nebo propojovacího kabelu
A/V s kabelem S VIDEO (volitelné
příslušenství) 2.
Připojte videokameru pomocí kabelu
do vstupních zdířek záznamového
zařízení.
1 Zapněte videokameru.
61
2 Připojte zdířku
(USB) vaší
videokamery a DVD zařízení
pomocí dodaného kabelu USB
(str. 119).
Automaticky se objeví obrazovka
[VÝBĚR USB].
3 Dotkněte se [
PŘIPOJIT USB]
nebo [
PŘIPOJIT USB] podle
toho, na jakém médiu je uloženo
video, které chcete kopírovat.
4 Nastavte zařízení, které chcete
připojit, a začněte nahrávat.
Přečtěte si také návody k použití
zařízení, které chcete propojit.
5 Po ukončení kopírování se
dotkněte [KON] t [ANO], a
odpojte kabel USB.
62
Pozor
Tato videokamera zachycuje obrazy s
vysokým rozlišením ve formátu
AVCHD. Snímky ve vysokém rozlišení
lze kopírovat na disk DVD. Disk DVD s
obrazy ve formátu AVCHD by neměl
být používán na přehrávačích nebo
rekordérech typu DVD, neboť
přehrávač či rekordér DVD nemusí
správně vysunout médium a může bez
varování vymazat jeho obsah. Disk
DVD obsahující obrazy ve formátu
AVCHD lze přehrávat na přehrávači či
rekordéru kompatibilním s technologií
Blu-ray Disc™ nebo na jiném
kompatibilním zařízení.
z Tipy
• Pokud se neobjeví obrazovka [VÝBĚR
USB], stiskněte
(HOME) t
(DALŠÍ) t [PŘIPOJIT USB].
Tisk nahraných fotografií (tiskárna
kompatibilní se standardem PictBridge)
Fotografie můžete tisknout pomocí
tiskárny kompatibilní se standardem
PictBridge, aniž byste museli připojovat
videokameru k počítači.
Připojte videokameru k napájecímu
adaptéru, aby byla napájena z elektrické
sítě (str. 16). Zapněte tiskárnu.
Předem vyberte médium, které obsahuje
fotografie, jež chcete tisknout (str. 23).
Chcete-li vytisknout fotografie na kartě
„Memory Stick PRO Duo“, vložte kartu
„Memory Stick PRO Duo“ s obrazy do
videokamery.
Station do elektrické zásuvky
pomocí dodaného napájecího
adaptéru.
Po provedení připojení se na
obrazovce zobrazí indikátor
(připojení PictBridge).
Můžete vybrat fotografii na
obrazovce.
5 Dotkněte se fotografie, kterou
chcete vytisknout.
Úpravy
1 Připojte kolébku Handycam
4 Dotkněte se [TISK].
2 Umístěte kameru pevně do
kolébky Handycam Station a poté
kameru zapněte.
3 Připojte zdířku
(USB) kolébky
Handycam Station k tiskárně
pomocí kabelu USB (str. 122).
Na obrazovce se automaticky zobrazí
[VÝBĚR USB].
Vybraný obraz je označen symbolem
.
Výběr potvrďte stisknutím a
podržením fotografie na obrazovce
LCD.
Dotykem tlačítka
se vrátíte na
předchozí obrazovku.
63
6 Dotykem tlačítka
(OPTION)
vyberte následující volby a poté
se dotkněte
.
[KOPIE]: Nastavte počet kopií
fotografií, které chcete vytisknout.
Můžete nastavit až 20 kopií.
[DATUM/ČAS]: Vyberte
[DATUM], [DATUM A ČAS] nebo
[VYP] (bez data a času).
[VELIKOST]: Vyberte velikost
papíru.
Nechcete-li tato nastavení změnit,
přejděte ke kroku 7.
7 Dotkněte se tlačítka [PROV.] t
[ANO] t
.
Zobrazí se obrazovka pro výběr
obrazu.
Ukončení tisku
V kroku 4 se dotkněte
pro výběr obrazu.
na obrazovce
b Poznámky
• Správnou funkci lze zaručit pouze u modelů
kompatibilních se standardem PictBridge.
• Informace najdete též v návodu k použití
dané tiskárny.
• Je-li na obrazovce zobrazen indikátor
,
nepokoušejte se provádět následující
činnosti. Probíhající operace by nebyla
správně dokončena.
– Změna polohy přepínače POWER
– Stisknut
(ZOBRAZENÍ OBRAZŮ)
– Vyjmutí videokamery z kolébky
Handycam Station
– Odpojení kabelu USB od vaší
videokamery, z kolébky Handycam
Station nebo z tiskárny
– Během tisku fotografií uložených na kartě
„Memory Stick PRO Duo“ vyjmutí karty
„Memory Stick PRO Duo“ z videokamery
64
• Jestliže tiskárna přestane tisknout, odpojte
kabel USB, tiskárnu vypněte a znovu
zapněte a proveďte celý proces znovu od
začátku.
• Můžete vybrat pouze velikosti papíru, které
lze použít v tiskárně.
• U některých modelů tiskárny může dojít k
oříznutí levého, pravého, horního nebo
dolního okraje. Tisknete-li fotografii
uloženou s poměrem stran 16:9 (širokoúhlý),
může dojít k poměrně velkému oříznutí
levého a pravého okraje.
• Některé modely tiskáren nepodporují tisk
data. Pokyny pro ovládání tiskárny najdete v
návodu k použití tiskárny.
• Fotografie popsané níže nemusí být možné
vytisknout.
– Obrazy upravené počítačem
– Obrazy nahrané na jiných zařízeních
– Obrazový soubor přesahující 4 MB
– Obrazový soubor větší než 3 680 × 2 760
pixelů
z Tipy
• PictBridge je standard vytvořený asociací
Camera & Imaging Products Association
(CIPA). Tento standard umožňuje tisk
fotografií bez použití počítače, a to prostým
propojením tiskárny přímo s digitální
videokamerou nebo digitálním
fotoaparátem (nezáleží na značce).
• Snímky na přehrávací obrazovce můžete
vymazat použitím aplikace
(OPTION)
MENU.
Využití nahrávacího média
Kategorie
(SPRÁVA
MÉDIA)
Tato kategorie umožňuje využít pevný
disk nebo kartu „Memory Stick PRO
Duo“ pro různé účely.
Kontrola informací
o médiu
Můžete zkontrolovat zbývající čas
nahrávání u každého nahrávacího
režimu na zvoleném médiu vybraném
pomocí [NAS.MÉDIA - FILM] (str. 23),
a přibližné použité a volné místo média.
b Poznámky
• V režimu Easy Handycam nelze
zkontrolovat údaje o médiu. Zrušte režim
Easy Handycam (str. 29).
Kategorie
(SPRÁVA MÉDIA)
Seznam položek
NAS.MÉDIA - FILM
Dotkněte se
(HOME) t
(SPRÁVA MÉDIA) t [INFO O
MÉDIU].
Zobrazí se zbylý čas nahrávání každého
režimu nahrávání.
z Tipy
NAS.MÉDIA - FOTO
• Můžete zkontrolovat zbývající volné místo
apod. stisknutím
ve spodní pravé části
obrazovky.
Můžete vybrat média pro fotografie
(str. 23).
INFO O MÉDIU
Vypnutí zobrazení
Lze zobrazit údaje o médiu, např.
zbývající čas nahrávání atd. (str. 65).
Dotkněte se tlačítka
FORMÁT.MÉDIUM
Můžete formátovat médium a obnovit
volný prostor pro nahrávání (str. 66).
OPRAVIT DATAB.O.
Můžete opravit informace o správě
videa na médiu (str. 68).
.
b Poznámky
• Pro výpočet místa na médiu platí 1 MB =
1 048 576 bytů. Volné místo je zaokrouhleno
na celé MB.
I když se zobrazuje volný i použitý prostor
na pevném disku, bude zobrazená velikost
kapacity pevného disku o něco menší než
skutečná kapacita.
– HDR-SR11E:
60 000 MB
– HDR-SR12E:
120 000 MB
• Vzhledem k místu vyhrazenému pro správu
souborů není využité místo zobrazeno jako
0 MB ani v případě, že provedete operaci
[FORMÁT.MÉDIUM] (str. 66).
Využití nahrávacího média
Výběr média pro videa (str. 23).
z Tipy
• Zobrazí se pouze údaje o médiu zvolené na
[NAS.MÉDIA - FILM]. Změňte nastavení
podle potřeby (str. 23).
65
Odstranění všech snímků (formátování)
Formátování odstraní všechny snímky a
obnovuje volný prostor pro nahrávání.
Nejprve připojte videokameru pomocí
dodaného napájecího adaptéru do
elektrické zásuvky (str. 16).
b Poznámky
• Chcete-li zabránit ztrátě důležitých obrazů,
měli byste je před provedením příkazu
[FORMÁT.MÉDIUM] nejdříve uložit
(str. 49).
• Během činnosti funkce
[FORMÁT.MÉDIUM] neodpojujte síťový
adaptér.
Formátování karty
„Memory Stick PRO Duo“
1 Vložte kartu „Memory Stick PRO
Duo“ určenou k formátování do
videokamery.
2 Dotkněte se
(HOME) t
(SPRÁVA MÉDIA) t
[FORMÁT.MÉDIUM] t
[MEMORY STICK].
Formátování pevného disku
1 Dotkněte se
(HOME) t
(SPRÁVA MÉDIA) t
[FORMÁT.MÉDIUM] t [HDD].
3 Dotkněte se položek [ANO] t
[ANO].
4 Jakmile se zobrazí zpráva
[Dokončeno.], dotkněte se
2 Dotkněte se položek [ANO] t
.
[ANO].
b Poznámky
3 Jakmile se zobrazí zpráva
[Dokončeno.], dotkněte se
66
.
• Pokud indikátor ACCESS svítí, nevyjímejte
kartu „Memory Stick PRO Duo“ z
videokamery.
• Vymazány budou i fotografie, pro které byla
nastavena ochrana proti náhodnému
vymazání na jiném zařízení.
• Je-li na obrazovce zobrazen indikátor
[Probíhá zpracování...], nepokoušejte se
provádět tyto činnosti:
– Změna polohy přepínače POWER nebo
stisknutí tlačítek
– Vyjmutí karty „Memory Stick PRO Duo“
Ochrana dat na pevném disku ve
videokameře před možností jejich
nežádoucí obnovy
[
VYPRÁZDNIT] umožňuje zapsat
nedůležitá data na pevný disk ve
videokameře. Tímto způsobem se
obnova původních dat výrazně ztíží. V
případě, že kameru prodáváte nebo ji
předáváte někomu jinému, doporučuje
se provést operaci
[
VYPRÁZDNIT].
4 Stiskněte a držte . (podsvícení)
na několik sekund (str. 120).
Objeví se obrazovka
[
VYPRÁZDNIT].
b Poznámky
5 Dotkněte se položek [ANO] t
[ANO].
6 Jakmile se zobrazí zpráva
[Dokončeno.], dotkněte se
.
b Poznámky
1 Připojte videokameru k
napájecímu adaptéru DC IN, aby
byla napájena z elektrické sítě.
2 Zapněte videokameru.
3 Dotkněte se
(HOME) t
(SPRÁVA MÉDIA) t
[FORMÁT.MÉDIUM] t [HDD].
• Doba provedení funkce
[
VYPRÁZDNIT] je následující;
– HDR-SR11E:
přibl. 60 minut
– HDR-SR12E:
přibl. 120 minut
• Pokud funkci [
VYPRÁZDNIT]
přerušíte v okamžiku, kdy je zobrazen text
[Probíhá zpracování...], nezapomeňte před
dalším použitím videokamery dokončit
přípravu pevného disku provedením
operace [FORMÁT.MÉDIUM] nebo
[
VYPRÁZDNIT].
Využití nahrávacího média
• Provedete-li funkci [
VYPRÁZDNIT],
budou všechny obrazy vymazány. Abyste
zabránili ztrátě důležitých obrazů, měli byste
je před provedením operace
[
VYPRÁZDNIT] nejdříve uložit
(str. 49).
• Nelze spustit funkci [
VYPRÁZDNIT],
pokud nezapojíte síťový adaptér do síťové
zásuvky.
• Odpojte všechny kabely s výjimkou
napájecího adaptéru. Neodpojujte napájecí
adaptér během činnosti.
• Za běhu funkce [
VYPRÁZDNIT] se
vyhněte vibracím a nárazům.
Objeví se obrazovka
[
FORMÁTOVAT].
67
Oprava souboru databáze obrazů
Tato funkce kontroluje informace o
správě a konzistenci videa a fotografií na
médiu a opravuje nalezené
nekonzistence.
1 Dotkněte se
(HOME) t
(SPRÁVA MÉDIA) t
[OPRAVIT DATAB.O.] t [HDD]
nebo [MEMORY STICK].
2 Dotkněte se [ANO].
Bude zahájena kontrola databáze.
Pokud nejsou při kontrole databáze
nalezeny žádné nekonzistence,
dotykem
postup ukončete.
3 Dotkněte se [ANO].
4 Jakmile se zobrazí zpráva
[Dokončeno.], dotkněte se
.
b Poznámky
• Nevystavujte videokameru nárazům ani
vibracím a neodpojujte akumulátor ani
napájecí adaptér během použití.
• Při opravě souboru databáze obrazů na
kartě „Memory Stick PRO Duo“ kartu
„Memory Stick PRO Duo“ nevysouvejte.
68
• Soubory databáze obrazů na pevném disku a
na kartě „Memory Stick PRO Duo“ se
opravují zvlášť.
Nastavení videokamery
Operace, které můžete provádět v
kategorii
(NASTAVENÍ) nabídky
HOME MENU
Můžete pozměnit funkce nahrávání a
provozní nastavení.
3 Dotkněte se požadované položky
nastavení.
Použití nabídky HOME
MENU
Jestliže položka není na obrazovce,
změňte stránku dotykem
/ .
1 Zapněte videokameru a stiskněte
(HOME).
(HOME)
4 Dotkněte se požadované položky.
Jestliže položka není na obrazovce,
změňte stránku dotykem
/ .
(HOME)
(NASTAVENÍ)
5 Změňte nastavení, poté se
dotkněte
2 Dotkněte se
.
Nastavení videokamery
Kategorie
(NASTAVENÍ).
69
Seznam položek kategorie
(NASTAVENÍ)
NASTAV.PRO FILM (str. 71)
Strana
ZEBRA
74
REŽIM BLESKU*
75
ÚROV.BLESKU
75
Položky
Strana
KOR.ČERV.OČÍ
75
REŽIM NAHR.
71
NASTAVENÍ VOLIČE
75
REŽIM ZVUKU
72
DETEKCE TVÁŘE
75
KOREKCE AE
72
PŘEDSÁDKA
76
KOREKCE WB
72
REFL.NIGHTSHOT
72
VÝBĚR ŠÍŘKY
73
DIGIT.ZOOM
73
STEADYSHOT
73
AUT.POM.ZÁVĚR.
73
X.V.COLOR
73
VODICÍ MŘÍŽ.
74
ZEBRA
74
Položky
Strana
74
HLASITOST*
80
74
ZVUKY*
80
75
JAS LCD
80
75
PODSVÍC.LCD
80
75
BARVA LCD
80
NASTAVENÍ VOLIČE
75
PODSV.HLED.
81
DETEKCE TVÁŘE
75
NASTAVIT
76
NAST.
ZBÝVÁ
DATUM DO TIT
REŽIM BLESKU*
ÚROV.BLESKU
KOR.ČERV.OČÍ
INDEX*
PŘEDSÁDKA
78
NASTAV.PRO FOTO (str. 76)
Položky
VELIK.OBR.*
70
Položky
Strana
76
Č.SOUBORU
77
KOREKCE AE
72
KOREKCE WB
72
REFL.NIGHTSHOT
72
STEADYSHOT
73
VODICÍ MŘÍŽ.
74
NAST.ZOBR.OBR. (str. 78)
Položky
Strana
DATOVÝ KÓD
78
ZOBRAZENÍ
79
NAST.ZVUK./ZOBR** (str. 80)
NASTAV.VÝSTUPU (str. 81)
Položky
Strana
TYP TV
81
VÝSTUP ZOBR.
82
KOMPONENTNÍ
82
NASTAV.PRO FILM
(Položky pro nahrávání videa)
NAST.HOD/
JAZ (str. 82)
Položky
Strana
NAST.HODIN*
20
NAST.PÁSMA
82
LETNÍ ČAS
82
NAST.JAZYKA*
82
OBECNÁ NASTAV. (str. 83)
Strana
REŽIM DEMO
83
INDIK.NAHR.
83
KALIBRACE
115
AUT.VYPN.
83
REŽIM RYCH.ZAP.
83
DÁLKOVÉ OVL.
83
SNÍMAČ PÁDU
84
OVLÁDÁNÍ HDMI
84
* Tyto položky lze nastavit také v režimu
Easy Handycam (str. 26).
** V režimu Easy Handycam se název nabídky
změní na [NASTAVENÍ ZVUKU].
Způsob nastavení
(HOME MENU) t str. 69
(OPTION MENU) t str. 85
Výchozí nastavení jsou označena
symbolem B.
REŽIM NAHR.
(Režim nahrávání)
V režimu nahrávání můžete zvolit
4 úrovně pro nahrávání videa v kvalitě
obrazu HD (vysoké rozlišení).
HD FH (
)
Nahrává v režimu nejvyšší kvality.
(AVC HD 16M (FH)).
HD HQ (
)
Nahrává v režimu vysoké kvality.
(AVC HD 9M (HQ)).
B HD SP (
Nastavení videokamery
Položky
Dotkněte se tlačítka 1, poté 2.
Jestliže položka není na obrazovce,
změňte stránku dotykem
/ .
)
Nahrává v režimu standardní kvality.
(AVC HD 7M (SP)).
HD LP (
)
Prodloužení doby nahrávání (Dlouhé
nahrávání) (AVC HD 5M (LP)).
V režimu nahrávání SD (standardní
rozlišení) můžete zvolit 3 úrovně kvality
obrazu.
SD HQ (
)
Nahrává v režimu vysoké kvality
(SD 9M (HQ)).
71
B SD SP (
)
z Tipy
Nahrává v režimu standardní kvality.
(SD 6M (SP)).
SD LP (
)
Prodloužení doby nahrávání (Dlouhé
přehrávání)
(SD 3M (LP)).
b Poznámky
• Nahráváte-li v režimu LP, může se během
přehrávání obrazu snížit kvalita obrazu nebo
může docházet k rozpadání obrazu do
čtverečků v záběrech obsahujících rychlý
pohyb.
z Tipy
• Předpokládané doby nahrávání v
jednotlivých režimech nahrávání jsou
uvedeny na str. 11 a 25.
• Režim [REŽIM NAHR.] lze vybrat pro
každé médium zvlášť.
Formát zvuku nahrávání můžete změnit.
B 5.1ch SURROUND (
)
Nahrává 5,1 kanálový surround zvuk.
)
Nahrává 2 kanálový stereo zvuk.
b Poznámky
•
KOREKCE WB
(Korekce vyvážení
bílé)
Výběrem [ZAP] lze upravit vyvážení
bílé na požadované nastavení pomocí
/
.
Na obrazovce se zobrazí
a
nastavená hodnota (výchozí nastavení je
[VYP]).
z Tipy
REŽIM ZVUKU
2ch STEREO (
• Je-li objekt bílý nebo nachází-li se v jasném
protisvětle, dotkněte se
, je-li objekt
tmavý nebo nachází-li se v tlumeném světle,
dotkněte se
.
• Je-li [EXPOZICE] nastaveno na [AUTO],
můžete upravit automatickou úroveň
expozice na jasnější nebo tmavší.
• Nastavení můžete také upravit ručně pomocí
voliče CAM CTRL (str. 35).
se občas zobrazí nehledě na nastavení
při přehrávání videí nahraných při nastavení;
[NAHRÁT ZVUK] do [VYP]
[PLYN.POM.NAH].
KOREKCE AE
• Je-li vyvážení bílé nastaveno na nižší
hodnotu, obrazy se jeví namodralé. Při vyšší
hodnotě jsou obrazy načervenalé.
• Nastavení můžete také upravit ručně pomocí
voliče CAM CTRL (str. 35).
REFL.NIGHTSHOT
Při nahrávání s použitím funkce
NightShot (str. 33) nebo [SUPER
NIGHTSHOT] (str. 90) můžete
nahrávat jasnější obraz nastavením
funkce [REFL.NIGHTSHOT], která
vysílá neviditelné infračervené paprsky,
na hodnotu [ZAP] (výchozí nastavení).
b Poznámky
Chcete-li upravit expozici pomocí
(tmavší)/
(světlejší), vyberte
[ZAP]. Na obrazovce se zobrazí
indikátor
a nastavená hodnota
(výchozí nastavení je [VYP]).
72
• Nepřikrývejte infračervený zářič prsty ani
jinými objekty (str. 33).
• Sejměte předsádkové čočky (volitelné
příslušenství).
• Maximální možná vzdálenost, na kterou lze
funkci [REFL.NIGHTSHOT] efektivně
použít, je přibližně 3 m.
VÝBĚR ŠÍŘKY
Při nahrávání v kvalitě obrazu SD
(standardní rozlišení) můžete vybrat
poměr stran podle připojeného
televizoru. Podrobnosti najdete v
návodu k použití, který je dodáván s
vaším televizorem.
B 16:9
Nahrávání obrazu tak, aby se zobrazil
přes celou obrazovku televizoru 16:9
(širokoúhlý).
4:3 (
150 ×
Až 12násobné zvětšení je prováděno
opticky a poté je až 150násobné
zvětšení prováděno digitálně.
STEADYSHOT
Můžete kompenzovat otřesy kamery
(výchozí nastavení je [ZAP]). Používáteli stativ (volitelné příslušenství),
nastavte funkci [STEADYSHOT] na
hodnotu [VYP] ( ), obraz pak vypadá
přirozeněji.
)
Nahrávání obrazu tak, aby se zobrazil
přes celou obrazovku televizoru 4:3.
b Poznámky
• Nastavte [TYP TV] správně podle
televizoru, na němž chcete obraz přehrávat
(str. 81).
AUT.POM.ZÁVĚR.
(Automatická
pomalá závěrka)
Při nahrávání na temných místech se čas
závěrky automaticky prodlouží až na
1/25 sekundy (výchozí nastavení je
[ZAP]).
X.V.COLOR
Chcete-li zachytit širší paletu barev,
nastavte při nahrávání položku na
[ZAP]. Zajistíte věrnější reprodukci
rozmanitých barev, např. zářivých barev
květů a tyrkysové barvy moře.
b Poznámky
Až 12násobné zvětšení je prováděno
opticky.
• Nastavte [X.V.COLOR] na [ZAP] pouze
tehdy, bude-li obsah přehráván na televizoru
kompatibilním se standardem x.v.Color.
• Pokud bude video nahrané s touto položkou
nastavenou na [ZAP] přehráváno na
televizoru, který není kompatibilní se
standardem x.v.Color, nemusí být barvy
reprodukovány správně.
• [X.V.COLOR] nelze nastavit na [ZAP]:
– Při nahrávání v kvalitě obrazu SD
(standardní rozlišení)
– Při nahrávání videa
24 ×
z Tipy
Až 12násobné zvětšení je prováděno
opticky a poté je až 24násobné zvětšení
prováděno digitálně.
• Obrazovka LCD je kompatibilní se
standardem x.v.Color.
Na pravé straně pruhu je
zobrazeno měřítko digitálního
zvětšení. Jakmile vyberete
úroveň funkce zoom, zobrazí se
pásmo zvětšení.
B VYP
Nastavení videokamery
DIGIT.ZOOM
Pokud chcete při nahrávání použít větší
než 12násobný zoom, můžete vybrat
maximální úroveň přiblížení.
Nezapomeňte, že kvalita obrazu se při
použití digitálního zoomu snižuje.
73
VODICÍ MŘÍŽ.
Můžete zobrazit mřížku a podle ní
ověřit, že předmět je vodorovně nebo
svisle srovnaný, nastavením [VODICÍ
MŘÍŽ.] na [ZAP].
Mřížka se nenahrává. Stisknutím DISP/
BATT INFO zobrazení mřížky zrušíte.
(výchozí nastavení je [VYP]).
z Tipy
• Umístěním hlavního objektu do průsečíku
linek mřížky dosáhnete vyvážené
kompozice.
• Vnější rámeček [VODICÍ MŘÍŽ.] obsahuje
zobrazovanou plochu na televizoru, který
není kompatibilní se zobrazením všech
pixelů.
z Tipy
• IRE je měřítkem jasu obrazu.
NAST.
ZBÝVÁ
B ZAP
Údaj o zbývajícím místě na disku je
zobrazen vždy.
AUTO
Zobrazí údaj o zbývající době
nahrávání videa po dobu přibližně 8
sekund, a to v níže uvedených situacích.
– Když videokamera zjistí zbývající
kapacitu média při zapnutém
indikátoru
(Video).
– Pokud stisknete tlačítko DISP/BATT
INFO pro přepnutí indikátoru na
zapnuto při rozsvíceném indikátoru
(Video).
– Vyberete-li režim nahrávání videa v
nabídce HOME MENU.
b Poznámky
ZEBRA
V obrazu se zobrazí diagonální pruhy v
místech překračujících přednastavenou
úroveň jasu.
Je to užitečná pomůcka při nastavení
expozice. Změníte-li výchozí nastavení,
zobrazí se . Mřížkový vzor se
nenahrává.
B VYP
Mřížkový vzor se nezobrazí.
70
Mřížkový vzor se objeví na obrazovce
při nastavené úrovni jasu 70 IRE.
100
Mřížkový vzor se objeví na obrazovce
přibližně při nastavené úrovni jasu
100 IRE a více.
b Poznámky
• Části obrazovky s hodnotou jasu okolo
100 IRE nebo více se mohou jevit
přeexponované.
74
• Je-li doba zbývající pro nahrávání videa
kratší než 5 minut, zůstane údaj o zbývajícím
místu zobrazen trvale.
DATUM DO TIT
(Datum titulku)
Přepnete-li na [ZAP] (výchozí
nastavení), lze zobrazit čas a datum
nahrávání při prohlížení obrazu na
videokameře a zařízeních
kompatibilních se zobrazením titulků.
Informace najdete také v návodu k
použití daného zařízení.
b Poznámky
• Obrazy nahrané v kvalitě obrazu HD
(vysoké rozlišení) lze přehrávat pouze na
zařízeních kompatibilních s formátem
AVCHD (vysoké rozlišení).
• [DATUM DO TIT] nelze nastavit pro
rozlišení SD (standardní rozlišení).
REŽIM BLESKU
Nastavení blesku při nahrávání
fotografií můžete aktivovat při použití
vestavěného blesku nebo externího
blesku (volitelné příslušenství), který je
kompatibilní s videokamerou.
B AUTO
Automatický záblesk v případě
nedostatečného okolního osvětlení.
ZAP ( )
Použije blesk vždy, bez ohledu na
intenzitu okolního osvětlení.
VYP (
)
Nahrává bez blesku.
b Poznámky
Tuto funkci můžete při nahrávání
fotografií aktivovat při použití
vestavěného blesku nebo externího
blesku (volitelné příslušenství), který je
kompatibilní s videokamerou.
Nastavíte-li [KOR.ČERV.OČÍ] na
[ZAP], nastavte [REŽIM BLESKU] na
[AUTO] nebo [ZAP]; zobrazí se .
Efekt červených očí můžete omezit
krátkým zábleskem před expozicí
vlastního snímku.
b Poznámky
• Redukce jevu červených očí nemusí vždy
poskytnout požadovaný výsledek, záleží na
individuálních rozdílech a dalších
podmínkách.
NASTAVENÍ VOLIČE
Můžete vybrat položku, kterou chcete
nastavit voličem CAM CTRL.
Podrobnosti viz str. 35.
DETEKCE TVÁŘE
Detekuje tváře a upraví zaostření, barvu
a expozici automaticky. Zároveň
optimalizuje obraz tváře.
B ZAP (
ÚROV.BLESKU
Tuto funkci můžete aktivovat při použití
vestavěného blesku nebo externího
blesku (volitelné příslušenství), který je
kompatibilní s videokamerou.
VÍCE (
)
Nastavení videokamery
• Doporučená vzdálenost k předmětu při
použití vestavěného blesku je přibližně 0,3
až 2,5 m.
• Před použitím odstraňte z povrchu
reflektoru blesku případný prach. V případě
změny barvy teplem nebo výskytem prachu
může dojít ke snížení účinnosti blesku.
• Indikátor nabíjení blesku /CHG bliká
během nabíjení blesku, a po úplném nabití
akumulátoru zůstane svítit.
• Používáte-li blesk na jasných místech, např.
při fotografování předmětů v protisvětle,
blesk nemusí být účinný.
KOR.ČERV.OČÍ
Detekuje tvář a zobrazí na ní rámeček.
Detekovaná tvář je automaticky
optimalizována.
Rámeček detekce obličejů
)
Zvyšuje intenzitu záblesku.
B NORMÁLNÍ ( )
MÉNĚ (
)
Snižuje intenzitu záblesku.
Značka detekce obličejů
75
NASTAV.PRO
FOTO
ZAP bliká, [BEZ MŘÍŽKY] (
)
(Položky pro nahrávání fotografií)
Detekuje tvář bez zobrazení rámečku.
Detekovaná tvář je automaticky
optimalizována.
VYP
Nepoužívá se funkce [DETEKCE
TVÁŘE].
b Poznámky
• Při některých podmínkách nahrávání
nemusí být tváře detekovány správně.
• Při některých podmínkách nahrávání
nemusí být tváře detekovány pomocí funkce
[DETEKCE TVÁŘE] správně. V tomto
případě nastavte volbu [DETEKCE
TVÁŘE] na [VYP].
NASTAVIT
INDEX
Výchozí nastavení je [ZAP] a umožňuje
vyhledávat tváře při nahrávání
automaticky a zobrazením obrazovky
[Index tváří] (str. 39).
Způsob nastavení
(HOME MENU) t str. 69
(OPTION MENU) t str. 85
Výchozí nastavení jsou označena
symbolem B.
VELIK.OBR.
B 10,2M (
10,2M )
Ikony tváří a jejich význam
: Je-li položka nastavena na [ZAP].
: Tato ikona bliká, když vaše
videokamera detekuje obličej. Ikona
přestane blikat, když je obličej uložen v
databázi [Index tváří].
: Tato ikona se zobrazí v případě, že
obličeje nelze uložit do [Index tváří].*
Zaznamenává fotografie v nejvyšší
kvalitě (3 680 × 2 760).
* Počet obličejů, které lze detekovat je
omezený.
Zaznamenává zřetelné fotografie
(2 848 × 2 136).
PŘEDSÁDKA
Při použití předsádky (volitelné
příslušenství), zvolte tuto funkci k
nahrávání s použitím optimální
kompenzace otřesu videokamery na
každou čočku.
Můžete zvolit [ŠIROKOÚHLÁ PŘ.]
( ) nebo [TELESKOPICKÁ PŘ.]
( ). Výchozí nastavení je [VYP].
76
Dotkněte se tlačítka 1, poté 2.
Jestliže položka není na obrazovce,
změňte stránku dotykem
/ .
7,6M (
7,6M )
Zaznamenává fotografie v nejvyšší
kvalitě ve formátu 16:9 (širokoúhlý)
(3 680 × 2 070).
6,1M (
1,9M (
6,1M )
1,9M
)
Umožňuje nahrávání více fotografií v
relativně dobré kvalitě (1 600 × 1 200).
VGA (0,3M) (
)
Umožňuje nahrávání maximálního
počtu fotografií (640 × 480).
b Poznámky
• Zvolená velikost snímku je efektivní, dokud
svítí indikátor
(Fotografie).
Kapacita karty „Memory Stick
PRO Duo“ a počet fotografií,
které lze nahrát (Jednotka:
počet snímků)*
Je-li přepínač POWER nastaven na
(Fotografie)
10,2M
3680 × 2760
10,2M
1GB
230
2GB
475
4GB
930
8GB
1900
* Zobrazený počet fotografií, které lze nahrát,
je uveden pro maximální velikost obrazu
vaší videokamery. Aktuální počet velikost
obrazu které lze nahrát, je zobrazen na
obrazovce LCD během nahrávání (str. 125).
• Při používání karet „Memory Stick PRO
Duo“ vyrobených společností Sony
Corporation. Počet fotografií, které lze
nahrát, se liší podle podmínek nahrávání
nebo typu karty „Memory Stick“.
• Na pevný disk můžete nahrát až 9 999
fotografií.
• Rozlišení fotografií ekvivalentní popsaným
velikostem umožňuje jedinečné rozložení
pixelů snímače Sony ClearVid CMOS a
systém zpracování obrazu (BIONZ).
z Tipy
• K nahrávání fotografií lze také použít
„Memory Stick Duo“ s kapacitou méně než
1 GB.
B POŘADÍ
Přiřazuje souborům fotografií postupná
čísla i po výměně karty „Memory Stick
PRO Duo“. K vynulování čísla souboru
dojde při vytvoření nové složky nebo
při nahrazení složky pro nahrávání
jinou složkou.
OD NULY
Přiřazuje souborům postupná čísla tak,
že naváže na nejvyšší existující číslo na
daném záznamovém médiu.
KOREKCE AE
Viz str. 72.
KOREKCE WB
(Korekce vyvážení
bílé)
Viz str. 72.
REFL.NIGHTSHOT
Viz str. 72.
STEADYSHOT
Viz str. 73.
Nastavení videokamery
b Poznámky
Č.SOUBORU (Číslo
souboru)
VODICÍ MŘÍŽ.
Viz str. 74.
ZEBRA
Viz str. 74.
REŽIM BLESKU
Viz str. 75.
77
NAST.ZOBR.OBR.
(Položky pro úpravu zobrazení)
ÚROV.BLESKU
Viz str. 75.
KOR.ČERV.OČÍ
Viz str. 75.
NASTAVENÍ VOLIČE
Viz str. 75.
DETEKCE TVÁŘE
Viz str. 75.
PŘEDSÁDKA
Viz str. 76.
Dotkněte se tlačítka 1, poté 2.
Jestliže položka není na obrazovce,
změňte stránku dotykem
/ .
Způsob nastavení
(HOME MENU) t str. 69
(OPTION MENU) t str. 85
Výchozí nastavení jsou označena
symbolem B.
DATOVÝ KÓD
Při přehrávání zobrazí informace
(datový kód) zaznamenané automaticky
během nahrávání.
B VYP
Datový kód se nezobrazí.
DATUM/ČAS
Zobrazí datum a čas.
DATA KAMERY
Zobrazí údaje o nastavení
videokamery.
DATUM/ČAS
A Datum
B Čas
78
DATA KAMERY
Video
ZOBRAZENÍ
Můžete změnit počet miniatur
zobrazených na obrazovce VISUAL
INDEX.
Miniatura
Slovník (str. 128)
B VELIK.MIN.
Určete počet miniatur (6 nebo 12)
pomocí páčky funkce zoom na
videokameře.*
Fotografie
6OBRAZŮ
Zobrazí miniatury 6 obrazů.
12OBRAZŮ
Zobrazí miniatury 12 obrazů.
* Můžete také použít tlačítka zoom na
rámu obrazovky LCD nebo na
dálkovém ovladači.
z Tipy
se zobrazí u obrazů nahraných za použití
blesku.
• Připojíte-li videokameru k televizoru,
zobrazí se datový kód na obrazovce
televizoru.
• Indikátor se přepíná mezi následujícími
údaji při stisknutí tlačítka DATA CODE na
dálkovém ovladači: [DATUM/ČAS] t
[DATA KAMERY] t [VYP] (bez
indikace).
• V závislosti na stavu média se zobrazí pruhy
[--:--:--].
•
Nastavení videokamery
C SteadyShot vypnuto
D Jas
E Vyvážení bílé
F Zesílení
G Rychlost závěrky
H Clona
I Expozice
79
NAST.ZVUK./ZOBR
(Položky pro nastavení zvuku a obrazovky)
PODSVÍC.LCD
(Úroveň podsvícení
panelu LCD)
Je možné nastavit jas podsvícení
obrazovky LCD.
Dotkněte se tlačítka 1, poté 2.
Jestliže položka není na obrazovce,
změňte stránku dotykem
/ .
B NORMÁLNÍ
Standardní jas.
SVĚTLEJŠÍ
Způsob nastavení
Zvýší jas obrazovky LCD.
(HOME MENU) t str. 69
(OPTION MENU) t str. 85
Výchozí nastavení jsou označena
symbolem B.
HLASITOST
Hlasitost upravíte pomocí tlačítek
/
(str. 39).
ZVUKY
b Poznámky
• Po připojení videokamery pomocí dodaného
napájecího adaptéru do elektrické zásuvky
se automaticky nastaví možnost
[SVĚTLEJŠÍ].
• Pokud vyberete nastavení [SVĚTLEJŠÍ],
sníží se mírně životnost akumulátoru při
nahrávání.
• Pokud otevřete panel LCD, otočíte jej o
180 stupňů a přiklopíte zpět k tělu
videokamery, použije se automaticky
hodnota [NORMÁLNÍ].
z Tipy
B ZAP
Zahájení a ukončení nahrávání i
manipulace s dotykovým panelem jsou
signalizovány zvukovou melodií.
VYP
• Toto nastavení žádným způsobem
neovlivňuje nahrané obrazy.
BARVA LCD
Barevnost obrazovky LCD můžete
upravit pomocí tlačítek
/
.
Zruší melodii.
JAS LCD
Vysoká intenzita
z Tipy
1 Upravte jas pomocí tlačítek
/
.
• Toto nastavení žádným způsobem
neovlivňuje nahrané obrazy.
2 Dotkněte se tlačítka
.
z Tipy
• Toto nastavení žádným způsobem
neovlivňuje nahrané obrazy.
80
Nízká intenzita
Jas obrazovky LCD můžete upravit
pomocí tlačítek
/
.
NASTAV.VÝSTUPU
(Položky pro připojení ostatních
zařízení)
PODSV.HLED.
Jas hledáčku můžete upravit.
B NORMÁLNÍ
Standardní jas.
SVĚTLEJŠÍ
Zvýší jas hledáčku.
b Poznámky
• Připojíte-li videokameru k externímu
napájecímu zdroji, je automaticky vybráno
nastavení [SVĚTLEJŠÍ].
• Pokud vyberete nastavení [SVĚTLEJŠÍ],
sníží se mírně životnost akumulátoru při
nahrávání.
z Tipy
• Toto nastavení žádným způsobem
neovlivňuje nahrané obrazy.
Dotkněte se tlačítka 1, poté 2.
Jestliže položka není na obrazovce,
změňte stránku dotykem
/ .
Způsob nastavení
(HOME MENU) t str. 69
(OPTION MENU) t str. 85
Výchozí nastavení jsou označena
symbolem B.
TYP TV
B 16:9
Toto nastavení vyberte, chcete-li
prohlížet obrazy na televizoru 16:9
(širokoúhlém).
obraz 16:9
(širokoúhlý)
obraz 4:3
Nastavení videokamery
Při přehrávání obrazu je nutný převod
signálu (záleží na typu připojeného
televizoru). Nahrané obrazy se
přehrávají podle níže uvedených
ilustrací.
4:3
Toto nastavení vyberte, chcete-li
prohlížet obrazy na standardním
televizoru 4:3.
obraz 16:9
(širokoúhlý)
obraz 4:3
81
NAST.HOD/ JAZ
(Položky pro nastavení hodin a
jazyka)
b Poznámky
• Poměr stran obrazu nahraného v kvalitě
obrazu HD (vysoké rozlišení) je 16:9.
VÝSTUP ZOBR.
B PANEL LCD
Zobrazí informace jako například
časový kód v hledáčku a na obrazovce
LCD.
V-VÝS./PANEL
Zobrazí nastavení jako například
časový kód v hledáčku, na obrazovce
televizoru a LCD.
KOMPONENTNÍ
Pokud připojujete kameru k televizoru
se vstupní zdířkou pro komponentní
signál, vyberte [KOMPONENTNÍ].
576i
Zvolte, pokud připojujete kameru k
televizoru se vstupní zdířkou pro
komponentní signál.
B 1080i/576i
Zvolte, pokud připojujte kameru k
televizoru, který má vstupní zdířku pro
komponentní signál a je schopen
zobrazovat signál 1080i.
Dotkněte se tlačítka 1, poté 2.
Jestliže položka není na obrazovce,
změňte stránku dotykem
/ .
Způsob nastavení
(HOME MENU) t str. 69
(OPTION MENU) t str. 85
NAST.HODIN
Viz str. 20.
NAST.PÁSMA
Je možné nastavit časový rozdíl bez
zastavení hodin.
Při používání videokamery v zahraničí
nastavte časové pásmo pomocí
/ .
Informace o časových pásmech viz
str. 107.
LETNÍ ČAS
Toto nastavení lze změnit bez zastavení
hodin.
Chcete-li čas posunout dopředu o
1 hodinu, vyberte [ZAP].
NAST.JAZYKA
Můžete vybrat jazyk, který bude použitý
na obrazovce LCD.
z Tipy
• Kamera poskytuje [ENG[SIMP]]
(zjednodušenou angličtinu), pokud
nemůžete mezi možnostmi nalézt svůj
mateřský jazyk.
82
OBECNÁ NASTAV.
(Další položky nastavení)
AUT.VYPN.
(Automatické
vypnutí)
B 5 min
Dotkněte se tlačítka 1, poté 2.
Jestliže položka není na obrazovce,
změňte stránku dotykem
/ .
Pokud po dobu přibližně 5 minut
videokameru nepoužíváte, automaticky
se vypne.
NIKDY
Videokamera se automaticky nevypne.
Způsob nastavení
(HOME MENU) t str. 69
(OPTION MENU) t str. 85
Výchozí nastavení jsou označena
symbolem B.
REŽIM DEMO
z Tipy
• Demonstrační ukázka bude pozastavena v
následujících situacích.
– Po stisknutí tlačítka START/STOP nebo
PHOTO
– Po dotyku na obrazovku během ukázky
(ukázka bude spuštěna po dalších
10 minutách)
– Po přesunutí přepínače POWER do
polohy
(Fotografie)
– Po stisknutí tlačítka
(HOME) nebo
(ZOBRAZENÍ OBRAZŮ)
INDIK.NAHR.
(Indikátor nahrávání)
Indikátor nahrávání v přední části
kamery svítí; výchozí nastavení je
[ZAP].
• Připojíte-li videokameru do elektrické
zásuvky, je funkce [AUT.VYPN.]
automaticky nastavena na hodnotu
[NIKDY].
REŽIM RYCH.ZAP.
(Režim rychlého
zapnutí)
Je možné nastavit dobu, po jakou
zůstane videokamera zapnutá, než se v
režimu spánku automaticky vypne
(str. 33). Výchozí nastavení je [10min].
b Poznámky
• V režimu spánku indikátor [AUT.VYPN.]
není funkční.
DÁLKOVÉ OVL.
(Dálkové ovládání)
Nastavení videokamery
Výchozí nastavení je [ZAP], které začne
předvádět možnosti videokamery
10 minut po otočení přepínače POWER
do polohy
(Video).
b Poznámky
Výchozí nastavení [ZAP] umožňuje
použití dodaného dálkového ovladače
(str. 123).
z Tipy
• Nechcete-li, aby videokamera reagovala na
pokyn vydaný dálkovým ovladačem jiného
zařízení s dálkovým ovládáním, nastavte
tuto položku na hodnotu [VYP].
KALIBRACE
Viz str. 115.
83
SNÍMAČ PÁDU
Zaznamená-li snímač zrychlení, že byla
videokamera upuštěna, kamera nemusí
správně nahrávat a přehrávat, aby
chránila vnitřní pevný disk; výchozí
nastavení je [ZAP]. Pokud je
detekováno upuštění kamery, zobrazí se
.
b Poznámky
• Při používání videokamery nastavte snímač
zrychlení na [ZAP]. V opačném případě
může dojít k poškození interního pevného
disku, pokud videokameru upustíte.
• Snímač zrychlení se aktivuje v situaci blízké
stavu beztíže. Při nahrávání obrazů během
činností jako např. jízda na kolečkových
bruslích nebo seskok padákem můžete
nastavit [SNÍMAČ PÁDU] na [VYP] (
),
aby se snímač zrychlení neaktivoval.
OVLÁDÁNÍ HDMI
(Ovládání k HDMI)
Výchozí nastavení je [ZAP], což
umožňuje přehrávat pomocí dálkového
ovladače vašeho televizoru připojením
videokamery k televizoru
kompatibilnímu s „BRAVIA“ Sync
pomocí kabelu HDMI (str. 47).
84
Aktivace funkcí pomocí nabídky
OPTION MENU
Nabídka
(OPTION) MENU se
zobrazuje podobně jako na počítači
místní nabídka po klepnutí pravým
tlačítkem myši.
Zobrazuje různé dostupné funkce.
Použití nabídky OPTION
MENU
1 Při práci s videokamerou se
dotkněte
(OPTION) na
obrazovce.
Karta
dotkněte
.
b Poznámky
• Karty a položky, které se zobrazují na
obrazovce, závisí na operaci nahrávání/
přehrávání, kterou videokamera v dané
chvíli provádí.
• Některé položky se zobrazují bez karty.
• V režimu Easy Handycam není nabídka
(OPTION) MENU k dispozici.
Nastavení videokamery
(OPTION)
3 Změňte nastavení, poté se
2 Dotkněte se požadované položky.
Nemůžete-li najít požadovanou
položku, změňte stránku dotykem na
jinou kartu.
Nemůžete-li položku najít, funkci za
této situace nelze použít.
85
Položky nahrávání v
nabídce OPTION MENU
Položky prohlížení v
nabídce OPTION MENU
Položky
Položky
*
Strana
Karta
*
Strana
Karta
OSTŘENÍ
–
87
ODSTRANIT
a
51
BOD.OSTŘENÍ
–
87
ODSTR.dle data
a
51
TELE MACRO
–
87
ODSTR.VŠE
a
51
EXPOZICE
–
88
BOD.MĚŘENÍ
–
88
Karta
KOREKCE AE
a
72
ROZDĚLIT
a
56
VÝBĚR SCÉNY
–
88
SMAZAT VŠE
a
59
VYVÁŽ.BÍLÉ
–
89
PŘESUNOUT
a
59
KOREKCE WB
a
72
COLOR SLOW SHTR –
90
–
90
SUPER NIGHTSHOT
Karta
PROLÍNAČKA
–
91
DIGIT.EFEKT
–
91
OBRAZ.EFEKT
–
91
Karta
REŽIM NAHR.
a
ZOOM MIKROFONU
–
91
REFER.ÚR.MIK
–
91
a
76
VELIK.OBR.
71
SAMOSPOUŠŤ
–
92
REŽIM BLESKU
a
75
ČASOVÁNÍ
–
34
NAHRÁT ZVUK
–
34
* Položky rovněž obsažené v HOME MENU.
-- (Karta závisí na konkrétní
situaci/Bez karty)
PŘIDAT**
a
58
PŘIDAT**
a
58
a
58
PŘIDAT dle
data**
PŘIDAT dle data** a
58
TISK
a
63
PREZENTACE
–
41
HLASITOST
a
80
DATOVÝ KÓD
a
78
NAST.PREZENTACE
–
41
PŘIDAT
a
57
PŘIDAT
a
57
PŘIDAT dle data
a
58
PŘIDAT dle data
a
58
KOPIE
–
63
DATUM/ČAS
–
63
VELIKOST
–
63
SMAZAT
a
59
* Položky rovněž obsažené v HOME MENU.
** Položky rovněž obsažené v nabídce HOME
MENU, ale pod jinými názvy.
86
Funkce nastavované v nabídce
OPTION MENU
Položky, které lze nastavit jen v nabídce
(OPTION) MENU budou popsány
níže.
Výchozí nastavení jsou označena
symbolem B.
OSTŘENÍ
Zaostřit můžete také ručně. Tuto funkci
můžete vybrat také v případě, že chcete
ostřit záměrně na určitý objekt.
• Informace o ohniskové vzdálenosti
(vzdálenosti, na které lze objekt zaostřit, jeli tma a ostření je obtížné) se zobrazí po
dobu několika sekund v níže uvedených
případech. (Tato informace se nezobrazí
správně v případě použití volitelné
předsádkové čočky.)
– Je-li režim zaostření přepnut z
automatického na ruční
– Zaostřujete-li ručně
• Zaostření můžete také upravit ručně pomocí
voliče CAM CTRL (str. 35).
BOD.OSTŘENÍ
Chcete-li zaostřit automaticky, dotkněte
se tlačítka [AUTO] t
v kroku 1.
b Poznámky
• Minimální vzdálenost mezi videokamerou a
objektem nutná pro zaostření je přibližně
1 cm pro širokoúhlý záběr a přibližně 80 cm
při použití teleobjektivu.
z Tipy
• Snáze zaostříte, posunete-li páčku funkce
zoom směrem k písmenu T (teleobjektiv),
zaostříte na objekt a poté nastavíte
požadovaný záběr posunutím páčky funkce
zoom směrem k W (širokoúhlý záběr).
Chcete-li nahrávat objekt zblízka, posuňte
páčku funkce zoom směrem k W (širokoúhlý
záběr) a poté zaostřete.
Můžete nastavit bod ostření na objekt,
který není umístěn ve středu obrazovky.
1 Dotkněte se objektu na obrazovce.
Zobrazí se 9.
2 Dotkněte se [KON].
Chcete-li zaostřit automaticky, dotkněte
se tlačítka [AUTO] t [KON] v kroku
1.
b Poznámky
• Vyberete-li funkci [BOD.OSTŘENÍ],
nastaví se volba [OSTŘENÍ] automaticky na
hodnotu [RUČNĚ].
Nastavení videokamery
1 Dotkněte se [RUČNĚ].
Zobrazí se 9.
2 Zaostřete dotykem na tlačítko
(zaostření na blízké objekty)/
(zaostření na vzdálené objekty).
Pokud již nelze zaostřit na kratší
vzdálenost, zobrazí se indikátor ,
pokud již nelze zaostřit na delší
vzdálenost, zobrazí se indikátor .
3 Dotkněte se tlačítka
.
TELE MACRO
Tato funkce je užitečná při
fotografování malých objektů, např.
květin nebo hmyzu. Pozadí bude více
rozostřené, čímž se zvýrazní objekt v
popředí.
Nastavíte-li funkci [TELE MACRO] na
[ZAP] ( ), posune se zoom (str. 32)
automaticky až na hranici T
(teleobjektiv), díky čemuž bude možné
nahrávat objekty na kratší vzdálenost do
přibližně 47 cm.
87
Chcete-li tuto funkci zrušit, dotkněte se
[VYP] nebo nastavte zoom na
širokoúhlý záběr (poloha W).
b Poznámky
• Při nahrávání vzdáleného objektu může být
zaostření obtížné a může trvat déle.
• Je-li automatické zaostření obtížné,
zaostřete ručně ([OSTŘENÍ], str. 87).
EXPOZICE
Jas obrazu lze upravit ručně. Jas upravte
v případě, že je objekt příliš jasný nebo
příliš tmavý.
1 Dotkněte se na obrazovce bodu, pro
který chcete přizpůsobit a zachovat
hodnotu expozice.
Zobrazí se
.
2 Dotkněte se [KON].
Chcete-li se vrátit k automatické
expozici, dotkněte se tlačítka [AUTO]
t [KON] v kroku 1.
b Poznámky
• Vyberete-li funkci [BOD.MĚŘENÍ], nastaví
se volba [EXPOZICE] automaticky na
hodnotu [RUČNĚ].
VÝBĚR SCÉNY
Můžete efektivně nahrávat obrazy v
nejrůznějších situacích.
1 Dotkněte se [RUČNĚ].
Zobrazí se
.
2 Upravte expozici dotykem tlačítka
/
.
3 Dotkněte se tlačítka
.
Chcete-li se vrátit k automatické
expozici, dotkněte se tlačítka [AUTO]
t
v kroku 1.
B AUTO
Toto nastavení vyberte, chcete-li
automaticky a efektivně nahrávat bez
použití funkce [VÝBĚR SCÉNY].
SOUMRAK* (
)
Toto nastavení vyberte, chcete-li
zachytit atmosféru stmívání na obzoru
ve scénách za soumraku.
z Tipy
• Nastavení můžete také upravit ručně pomocí
voliče CAM CTRL (str. 35).
BOD.MĚŘENÍ
(Flexibilní bodový
expozimetr)
Můžete nastavit a upravit expozici
objektu tak, že je nahrán s vhodným
jasem i v případě, že mezi objektem a
pozadím je velký kontrast (např. objekty
na jevišti ve světle reflektorů).
88
PORTRÉT V SOUMR (
)
Toto nastavení vyberte pro zachycení
objektu v popředí proti nočnímu
pozadí.
SVÍČKY ( )
PLÁŽ** (
Toto nastavení vyberte pro zachycení
tlumené atmosféry scény ve světle
svíčky.
Toto nastavení vyberte, chcete-li
zachovat živou modř oceánu nebo
jezera.
VÝ./ZÁP.SLUNCE* (
SNÍH** (
)
)
)
Toto nastavení vyberte, chcete-li
reprodukovat atmosféru scén při
západu či východu slunce.
Toto nastavení vyberte při nahrávání v
zasněžené krajině.
OHŇOSTROJ* (
* Ostření je nastaveno pouze na vzdálené
objekty.
** Ostření je nastaveno tak, aby kamera
neostřila na blízké objekty.
)
Toto nastavení vyberte při nahrávání
oslnivých ohňostrojů.
b Poznámky
)
Toto nastavení vyberte, chcete-li ostře
snímat vzdálené objekty. Toto
nastavení také zabrání tomu, aby
videokamera zaostřila na okenní sklo
nebo kovové pletivo při nahrávání
objektů, které jsou za oknem.
• Vyberete-li funkci [VÝBĚR SCÉNY],
nastavení volby [VYVÁŽ.BÍLÉ] se
automaticky zruší.
• Pokud nastavíte možnost [PORTRÉT V
SOUMR], když je zapnut indikátor
(Fotografie), bude nastavení
automaticky přepnuto na [AUTO] ve chvíli,
kdy se rozsvítí indikátor
(Video).
VYVÁŽ.BÍLÉ
(Vyvážení bílé)
PORTRÉT (Měkký portrét) (
)
Toto nastavení vyberte, chcete-li
změkčením pozadí zvýraznit objekt v
popředí, například tvář nebo květiny.
Vyvážení barev můžete upravit podle
typu osvětlení nahrávaného prostředí.
B AUTO
Vyvážení bílé je nastaveno
automaticky.
VENKU (
BODOVÝ REFL.** (
)
Toto nastavení vyberte, chcete-li
zabránit přílišné bělosti tváří postav
stojících v silném světle.
Nastavení videokamery
KRAJINA* (
)
Vyvážení bílé se nastaví tak, aby bylo
vhodné pro následující nahrávací
prostředí:
– Venku
– Noční pohledy, neonová světla a
ohňostroje
– Východ nebo západ slunce
– Osvětlení denní bílou zářivkou
89
UVNITŘ (n)
Vyvážení bílé se nastaví tak, aby bylo
vhodné pro následující nahrávací
prostředí:
– Interiér
– Scény z večírku nebo studia, kde se
světelné podmínky rychle mění
– Osvětlení světly ve studiu nebo
sodíkovými lampami nebo barevnými
žárovkami
1 STISKEM (
)
Vyvážení bílé bude upraveno podle
okolního světla.
1 Dotkněte se [1 STISKEM].
2 Zamiřte kameru na bílý objekt
(například list papíru) tak, aby
vyplňoval celý obraz a byl osvětlen
stejně jako nahrávaná scéna.
3 Dotkněte se [
].
Symbol
rychle zabliká. Po
nastavení vyvážení bílé a uložení do
paměti indikátor přestane blikat.
b Poznámky
• Funkci [VYVÁŽ.BÍLÉ] nastavte na
[AUTO] nebo změňte vyvážení bílé pomocí
funkce [1 STISKEM], nahráváte-li pod bílou
nebo studeně bílou zářivkou.
• Vyberete-li [1 STISKEM], zaměřujte bílé
objekty, pokud rychle bliká symbol
.
• Pokud nelze změřit vyvážení bílé pomocí
funkce [1 STISKEM], bliká indikátor
pomalu.
• Byla-li vybrána funkce [1 STISKEM] a
indikátor
stále bliká i po dotyku
,
nastavte [VYVÁŽ.BÍLÉ] na [AUTO].
• Vyberete-li funkci [VYVÁŽ.BÍLÉ], nastaví
se volba [VÝBĚR SCÉNY] automaticky na
hodnotu [AUTO].
z Tipy
• Pokud jste při nastavení [AUTO] vyměnili
modul akumulátoru nebo přenesli kameru
po použití v interiéru do exteriéru (nebo
naopak), vyberte [AUTO] a zamiřte kameru
na 10 sekund na blízký bílý objekt za účelem
lepšího nastavení vyvážení bílé.
90
• Pokud bylo vyvážení bílé nastaveno funkcí
[1 STISKEM], pak je třeba při změně
nastavení [VÝBĚR SCÉNY] nebo
přenesení kamery z interiéru do exteriéru
(nebo naopak) opakovat postup nastavení [1
STISKEM], aby došlo k novému nastavení
vyvážení bílé.
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
Nastavíte-li funkci [COLOR SLOW
SHTR] na [ZAP], zobrazí se indikátor
a můžete nahrávat jasnější barvy i na
tmavých místech.
Pro zrušení funkce stiskněte [VYP].
b Poznámky
• Je-li automatické zaostření obtížné,
zaostřete ručně ([OSTŘENÍ], str. 87).
• Rychlost závěrky videokamery se mění
podle jasu, může tedy dojít ke zpomalení
pohybu v záběru.
SUPER NIGHTSHOT
Pokud nastavíte [SUPER
NIGHTSHOT] na [ZAP], je-li přepínač
NIGHTSHOT (str. 33) nastaven na ON,
bude obraz nahrán až s 16× větší
citlivostí než při použití funkce
NightShot.
Na obrazovce se zobrazí
.
Pro zrušení funkce stiskněte [VYP].
b Poznámky
• Nepoužívejte funkci [SUPER
NIGHTSHOT] za jasného osvětlení. Mohlo
by dojít k poškození videokamery.
• Nepřikrývejte infračervený zářič prsty ani
jinými objekty (str. 33).
• Sejměte předsádkové čočky (volitelné
příslušenství).
• Je-li automatické zaostření obtížné,
zaostřete ručně ([OSTŘENÍ], str. 87).
• Rychlost závěrky videokamery se mění
podle jasu, může tedy dojít ke zpomalení
pohybu v záběru.
PROLÍNAČKA
Přechody mezi jednotlivými scénami lze
oživit níže uvedenými efekty.
1 Vyberte požadovaný efekt roztmívání
(v režimu [PŘIP.]) nebo stmívání (v
režimu [NAHR.]), poté se dotkněte
.
2 Stiskněte START/STOP.
Indikátor stmívání/roztmívání přestane
blikat a po dokončení efektu zmizí z
obrazovky.
Chcete-li prolínání zrušit, dotkněte se v
kroku 1 tlačítka [VYP].
Stisknete-li tlačítko START/STOP,
efekt se zruší.
Stmívání
Roztmívání
BÍLÁ PROL.
OBRAZ.EFEKT
(Obrazový efekt)
Během nahrávání nebo přehrávání
můžete obraz upravit pomocí
speciálních efektů. Zobrazí se
.
B VYP
Nepoužívá se nastavení
[OBRAZ.EFEKT].
SÉPIE
Obraz se zbarví do sépiového odstínu.
ČB (Černobíle)
Obraz bude černobílý.
PASTEL
Obraz bude vypadat jako vybledlá
pastelová kresba.
ČERNÁ PROL.
DIGIT.EFEKT
(Digitální efekt)
Vyberete-li [STARÝ FILM], zobrazí se
symbol
a můžete obraz doplnit
efektem starého filmu.
Pro zrušení funkce [DIGIT.EFEKT] se
dotkněte tlačítka [VYP].
Pokud nastavíte [ZOOM
MIKROFONU] na [ZAP] ( ), můžete
nahrávat video s usměrněným zvukem
posouváním páčky zoomu nebo stiskem
tlačítek zoomu na rámu obrazovky LCD
(výchozí nastavení je [VYP]).
Nastavení videokamery
ZOOM MIKROFONU
(Vestavěný mikrofon)
REFER.ÚR.MIK
(Úroveň mikrofonu)
Můžete vybrat zesílení mikrofonu pro
nahrávání zvuku.
Chcete-li nahrávat plný a bohatý zvuk v
koncertní síni atd., vyberte [NÍZKÁ].
B NORMÁLNÍ
Nahrává zvuky všech hlasitostí a
upravuje jejich úroveň.
NÍZKÁ (
)
Nahrává věrně prostorový zvuk. Toto
nastavení se nehodí pro nahrávání
rozhovoru.
91
SAMOSPOUŠŤ
Po nastavení [SAMOSPOUŠŤ] na
[ZAP] se zobrazí .
Chcete-li zrušit odpočítávání, dotkněte
se PHOTO. Fotografie je nahrána
přibližně s 10sekundovým zpožděním.
Pro zrušení funkce stiskněte [RESET].
Chcete-li zrušit nastavení samospouště,
vyberte [VYP].
z Tipy
• Stejného výsledku dosáhnete stisknutím
tlačítka PHOTO na dálkovém ovladači
(str. 123).
92
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů
Pokud se při použití videokamery
setkáte s jakýmikoli problémy,
prostudujte si následující tabulku, která
vám pomůže problém vyřešit. Pokud
problém přetrvává, vypněte
videokameru, odpojte zdroj napájení a
obraťte se na zástupce společnosti Sony.
• Základní operace/režim Easy
Handycam/dálkový ovladač...............93
• Akumulátor/Zdroje napájení ............95
• Hledáček/Obrazovka LCD................95
• „Memory Stick PRO Duo“................96
• Nahrávání.............................................96
• Přehrávání snímků ..........................98
• Přehrávání snímků nahraných na kartě
„Memory Stick PRO Duo“ na jiných
zařízeních .............................................99
• Úprava obrazů ve videokameře ........99
• Zobrazování na televizoru ...............100
• Kopírování a připojení k jiným
zařízením ............................................100
• Funkce, které nelze používat
současně .............................................100
• Videokamera může v závislosti na
problému vyžadovat inicializaci nebo
výměnu současného pevného disku
videokamery. V takovém případě
budou data uložená na pevném disku
vymazána. Před odesláním
videokamery do opravy uložte data z
interního pevného disku (str. 49) na
jiné (zálohovací) médium. Neneseme
odpovědnost za ztrátu dat na pevném
disku.
• Během opravy můžeme z důvodu
zjištění příčiny problému ověřit
minimální objem dat uložených na
pevném disku. Prodejce Sony však
vaše data nebude kopírovat ani
uchovávat.
Videokameru nelze zapnout.
• Připojte nabitý modul akumulátoru k
videokameře (str. 16).
• Zástrčka napájecího adaptéru byla
odpojena od elektrické zásuvky.
Připojte ji do elektrické zásuvky
(str. 16).
• Umístěte videokameru pevně do
kolébky Handycam Station (str. 16).
Videokamera nefunguje, ani když je
napájení zapnuté.
• Po zapnutí se videokamera po několik
sekund připravuje k činnosti. Nejedná
se o žádnou závadu.
• Odpojte napájecí adaptér z elektrické
zásuvky, nebo vyjměte modul
akumulátoru a po uplynutí 1 minuty
modul akumulátoru znovu připojte,
nebo znovu připojte adaptér. Pokud
kamera stále nefunguje správně,
stiskněte špičatým předmětem tlačítko
RESET (str. 121). (Stisknutím tlačítka
RESET budou vynulována všechna
nastavení včetně hodin.)
• Videokamera je velmi horká. Vypněte
videokameru a umístěte ji na chvíli na
chladné místo.
• Videokamera je velmi chladná.
Ponechte videokameru nějakou dobu v
klidu a zapnutou. Vypněte videokameru
a umístěte ji na teplé místo. Chvíli tam
videokameru ponechte a poté ji
zapněte.
Odstraňování problémů
Přečtěte si před odesláním
videokamery do opravy
Základní operace/režim
Easy Handycam/dálkový
ovladač
93
Tlačítka nefungují.
• V režimu Easy Handycam nejsou k
dispozici tato tlačítka/funkce.
– Tlačítko . (podsvícení) (str. 34)
– Volič CAM CTRL (str. 35)
– Zoom při přehrávání (str. 41)
– Zapnutí a vypnutí podsvícení panelu
LCD (stisknutí a podržení tlačítka
DISP/BATT INFO po dobu několika
sekund) (str. 21)
Tlačítko
(OPTION) se
nezobrazuje.
• V režimu Easy Handycam není nabídka
OPTION MENU k dispozici.
Nastavení nabídky byla automaticky
změněna.
• V režimu Easy Handycam budou téměř
všechny položky nabídky automaticky
nastaveny do výchozího nastavení.
• V režimu Easy Handycam jsou některé
položky nabídky nastaveny takto.
– [REŽIM NAHR.]: [HD SP] nebo [SD
SP]
– [DATOVÝ KÓD]: [DATUM/ČAS]
• Níže uvedené položky nabídky se vrátí
do výchozích nastavení, je-li přepínač
POWER nastaven na OFF (CHG) po
dobu delší než 12 hodin:
– [REŽIM BLESKU]
– [OSTŘENÍ]
– [BOD.OSTŘENÍ]
– [EXPOZICE]
– [BOD.MĚŘENÍ]
– [VÝBĚR SCÉNY]
– [VYVÁŽ.BÍLÉ]
– [COLOR SLOW SHTR]
– [SUPER NIGHTSHOT]
– [ZOOM MIKROFONU]
– [REFER.ÚR.MIK]
– [SNÍMAČ PÁDU]
94
I když stisknete tlačítko EASY,
nevrátí se nastavení nabídky na
výchozí hodnoty automaticky.
• V režimu Easy Handycam odpovídá
nastavení následujících položek nabídky
nastavení před zapnutím režimu Easy
Handycam.
– [NAS.MÉDIA - FILM]
– [NAS.MÉDIA - FOTO]
– [REŽIM ZVUKU]
– [VÝBĚR ŠÍŘKY]
– [X.V.COLOR]
– [DATUM DO TIT]
– [REŽIM BLESKU]
– [NASTAVENÍ VOLIČE]
– [NASTAVIT
INDEX]
– [PŘEDSÁDKA]
–[
VELIK.OBR.]
– [Č.SOUBORU]
– [ZOBRAZENÍ
]
– [HLASITOST]
– [ZVUKY]
– [TYP TV]
– [KOMPONENTNÍ]
– [NAST.HODIN]
– [NAST.PÁSMA]
– [LETNÍ ČAS]
–[
NAST.JAZYKA]
– [REŽIM DEMO]
– [OVLÁDÁNÍ HDMI]
Videokamera se zahřívá.
• To se stává, pokud ponecháte
videokameru zapnutou po delší dobu.
Nejedná se o žádnou závadu.
Dodaný dálkový ovladač nefunguje.
• Nastavte volbu [DÁLKOVÉ OVL.] na
[ZAP] (str. 83).
• Vložte baterii do držáku v ovladači tak,
aby si odpovídaly značky +/– (str. 123).
• Odstraňte všechny překážky mezi
dálkovým ovladačem a senzorem
dálkového ovladače.
• Držte senzor dálkového ovladače z
dosahu silných zdrojů světla, jako je
přímé sluneční záření nebo silné
osvětlení. Jinak se může stát, že ovladač
nebude fungovat správně.
Jiné zařízení DVD při použití
dodaného dálkového ovladače
nepracuje správně.
• Vyberte pro zařízení DVD 2 jiný režim
ovladače než DVD nebo přikryjte
senzor zařízení DVD černým papírem.
Akumulátor/Zdroje
napájení
Videokamera se náhle vypne.
Během dobíjení modulu akumulátoru
se nerozsvítí indikátor /CHG
(dobíjení).
• Otočte přepínačem POWER do polohy
OFF (CHG) (str. 16).
• Připevněte modul akumulátoru k
videokameře správně (str. 16).
• Řádně připojte napájecí kabel k
elektrické zásuvce.
• Akumulátor je nabitý (str. 16).
• Umístěte videokameru pevně do
kolébky Handycam Station (str. 16).
• Připevněte modul akumulátoru k
videokameře správně (str. 16). Pokud
problém přetrvává, vytáhněte napájecí
adaptér z elektrické zásuvky a obraťte se
na zástupce společnosti Sony. Modul
akumulátoru může být poškozený.
Indikátor času zbývajícího do
úplného vybití akumulátoru
neukazuje správnou hodnotu.
• Okolní teplota je příliš vysoká nebo
příliš nízká. Nejedná se o žádnou
závadu.
• Modul akumulátoru není dostatečně
nabitý. Znovu plně dobijte akumulátor.
Pokud problém přetrvává, vyměňte
modul akumulátoru za nový (str. 16).
• Uvedený čas nemusí být přesný, záleží
na způsobu používání.
Modul akumulátoru se rychle vybíjí.
• Okolní teplota je příliš vysoká nebo
příliš nízká. Nejedná se o žádnou
závadu.
• Modul akumulátoru není dostatečně
nabitý. Znovu plně dobijte akumulátor.
Pokud problém přetrvává, vyměňte
modul akumulátoru za nový (str. 16).
Hledáček/Obrazovka LCD
Odstraňování problémů
• Použijte napájecí adaptér
• Pokud nepoužijete videokameru s
výchozím nastavením po dobu delší než
5 minut, automaticky se vypne
(AUT.VYPN.). Změňte nastavení
funkce [AUT.VYPN.] (str. 83), nebo
zapněte znovu napájení.
• Pokud po dobu delší než čas nastavený v
[REŽIM RYCH.ZAP.] videokameru
nepoužijete, automaticky se vypne
(str. 83). Zapněte napájení znovu.
• Dobijte modul akumulátoru (str. 16).
Indikátor /CHG (dobíjení) v
průběhu dobíjení modulu
akumulátoru bliká.
Položky nabídky jsou zobrazeny
šedě.
• V aktuálním režimu (nahrávání/
přehrávání) nelze vybrat šedě zabarvené
položky.
• Některé funkce nelze aktivovat
současně (str. 100).
95
Na dotykovém panelu se nezobrazují
tlačítka.
• Jemně se dotkněte obrazovky LCD.
• Na videokameře stiskněte tlačítko
DISP/BATT INFO (nebo na dálkovém
ovladači stiskněte tlačítko DISPLAY)
(str. 21, 123).
Tlačítka na dotykovém panelu
nefungují správně nebo nefungují
vůbec.
• Zkalibrujte dotykový panel
([KALIBRACE]) (str. 114).
Obraz v hledáčku není zřetelný.
• Posuňte páčku dioptrické korekce
hledáčku tak, aby se obraz zobrazil
zřetelně (str. 22).
V hledáčku se nezobrazuje žádný
obraz.
• Zavřete panel LCD. Pokud je panel
LCD otevřený, v hledáčku se nezobrazí
žádný obraz (str. 22).
„Memory Stick PRO Duo“
Nelze používat funkce videokamery
související s kartou „Memory Stick
PRO Duo“.
• Používáte-li kartu „Memory Stick PRO
Duo“ zformátovanou na počítači,
zformátujte ji znovu ve videokameře
(str. 66).
Nelze vymazat obrazy uložené na
kartě „Memory Stick PRO Duo“ nebo
ji zformátovat.
• Na obrazovce přehledu obrazů lze
najednou vymazat nejvýše
100 fotografií.
• Fotografie, u nichž byla na jiném
zařízení nastavena ochrana, nelze
vymazat.
96
Název datového souboru není
uveden správně nebo bliká.
• Soubor je poškozen.
• Videokamera nepodporuje daný formát
souboru (str. 110).
Nahrávání
Další podrobnosti viz „Memory Stick
PRO Duo“ (str. 96).
Po stisknutí START/STOP nebo
PHOTO se nenahrávají obrazy.
• Zobrazí se obrazovka pro přehrávání.
Nastavte přepínač POWER do polohy
(Video) nebo
(Fotografie)
(str. 31).
• V režimu spánku nelze nahrávat
snímky. Stiskněte QUICK ON (str. 33).
• Videokamera ukládá právě
zaznamenaný obraz na médium. V
průběhu této doby nemůžete nahrávat.
• Médium je zaplněno. Vymažte
nepotřebné obrazy (str. 51).
• Celkový počet scén videa nebo
fotografií překračuje nahrávací kapacitu
média (str. 11). Vymažte nepotřebné
obrazy (str. 51).
• Je-li aktivován snímač zrychlení
[SNÍMAČ PÁDU] (str. 84), nebudete
možná moci nahrávat fotografie ani
videa.
• Videokamera je velmi horká. Vypněte
videokameru a umístěte ji na chvíli na
chladné místo.
• Videokamera je velmi chladná. Vypněte
videokameru a umístěte ji na teplé
místo. Chvíli tam videokameru
ponechte a poté ji zapněte.
Nelze nahrávat fotografii.
• Nelze nahrávat fotografii současně s
funkcemi:
– [PLYN.POM.NAH]
– [PROLÍNAČKA]
– [DIGIT.EFEKT]
– [OBRAZ.EFEKT]
Indikátor ACCESS stále svítí, i když
přestanete nahrávat.
• Videokamera ukládá právě
zaznamenanou scénu na médium.
Úhel záběru obrazu vypadá odlišně.
• Úhel záběru nahraného obrazu se může
lišit podle nastavení videokamery.
Nejedná se o žádnou závadu.
Blesk nepracuje.
Skutečná doba nahrávání videa je
kratší než odhadovaná očekávaná
doba pro nahrávání na médium.
• Videokamera je velmi horká. Vypněte
videokameru a umístěte ji na chvíli na
chladné místo.
• Videokamera je velmi chladná. Vypněte
videokameru a umístěte ji na teplé
místo. Chvíli tam videokameru
ponechte a poté ji zapněte.
• Budete-li vystavovat videokameru
vibracím, nahrávání se může zastavit.
Mezi bodem, kde jste stiskli tlačítko
START/STOP, a bodem, kde se
nahrávané video spustí nebo zastaví,
je určitý časový posun.
• Mezi okamžiky, kdy jste stiskli tlačítko
START/STOP a kdy se nahrávané
video spustí nebo zastaví, může být
určitý časový posun. Nejedná se o
žádnou závadu.
Poměr stran videa (16:9 (širokoúhlý)/
4:3) nelze změnit.
• Poměr stran videa nahraného v kvalitě
obrazu HD (vysoké rozlišení) je vždy
16:9 (širokoúhlý).
Automatické ostření nefunguje.
• Nastavte volbu [OSTŘENÍ] na [AUTO]
(str. 87).
• Podmínky nahrávání nejsou pro použití
automatického ostření vhodné.
Zaostřete ručně (str. 87).
Odstraňování problémů
• Nelze nahrávat s bleskem s funkcemi:
– Zachycování fotografií během
nahrávání videa
– Při nasazení předsádkové čočky
(volitelné příslušenství)
• Vestavěný blesk, přestože je nastavený
na automatický režim nebo
(automatická korekce červených
očí), nelze použít s těmito funkcemi:
– NightShot
– [SUPER NIGHTSHOT]
– [SOUMRAK], [SVÍČKY], [VÝ./
ZÁP.SLUNCE], [OHŇOSTROJ],
[KRAJINA], [BODOVÝ REFL.],
[PLÁŽ] nebo [SNÍH] v nabídce
[VÝBĚR SCÉNY]
– [RUČNĚ] v nabídce [EXPOZICE]
– [BOD.MĚŘENÍ]
Nahrávání se zastaví.
Funkce [STEADYSHOT] nefunguje.
• Nastavte volbu [STEADYSHOT] na
[ZAP] (str. 73).
• Funkce [STEADYSHOT] nemusí být
schopna kompenzovat nadměrné otřesy.
• Záleží na snímané scéně, např. rychlé
pohyby na velkých plochách záběru
mohou zbývající dobu nahrávání
částečně zkrátit (str. 11, 25).
97
Předměty, které se pohybují před
objektivem velkou rychlostí, působí
pokřiveně.
• Nazývá se to jev fokální roviny. Nejedná
se o žádnou závadu. Vzhledem ke
způsobu, jakým obrazové zařízení
(snímač CMOS) zaznamenává obraz,
předměty pohybující se před objektivem
velkou rychlostí mohou vypadat
pokřiveně v závislosti na podmínkách
nahrávání.
Na obrazovce se objeví drobné bílé,
červené, modré nebo zelené body.
• Body se objeví, nahráváte-li v režimu
[SUPER NIGHTSHOT] nebo
[COLOR SLOW SHTR]. Nejedná se o
žádnou závadu.
Barvy obrazu se nezobrazují
správně.
• Nastavte přepínač NIGHTSHOT do
polohy OFF (str. 33).
Obraz je světlý a na obrazovce není
vidět snímaný záběr.
• Nastavte přepínač NIGHTSHOT do
polohy OFF (str. 33).
Obraz je tmavý a na obrazovce není
vidět snímaný záběr.
• Zapněte podsvícení stisknutím a
podržením tlačítka DISP/BATT INFO
po dobu několika sekund (str. 21).
V obraze se vyskytují vodorovné
pruhy.
• K tomuto jevu dochází při nahrávání
obrazů pod zářivkou nebo sodíkovou či
rtuťovou výbojkou. Nejedná se o
žádnou závadu.
98
[SUPER NIGHTSHOT] nelze použít.
• Nastavte přepínač NIGHTSHOT do
polohy ON.
Funkce [COLOR SLOW SHTR]
nefunguje správně.
• Funkce [COLOR SLOW SHTR]
nemusí pracovat správně v úplné tmě.
Použijte NightShot nebo [SUPER
NIGHTSHOT].
Nelze upravit nastavení [PODSVÍC.
LCD].
• Nastavení [PODSVÍC. LCD] nelze
upravit, pokud:
– Panel LCD je zavřený a obrazovka
LCD je otočena směrem ven.
– Videokamera je napájena z napájecího
adaptéru.
Přehrávání snímků
Obrazy nelze přehrávat.
• Kvalitu a médium videa, které chcete
přehrát, lze změnit dotykem
(HOME) t
(SPRÁVA
MÉDIA) t [NAS.MÉDIA - FILM]/
[NAS.MÉDIA - FOTO] (str. 23).
Fotografie nelze přehrávat.
• Fotografie nelze přehrávat, pokud jste
upravili soubory nebo složky na
počítači. (V takovém případě bliká
název souboru.) Nejedná se o žádnou
závadu (str. 111).
• Nemusí být možné přehrát fotografie
nahrané na jiných zařízeních. Nejedná
se o žádnou závadu (str. 111).
V obrazu na obrazovce VISUAL
INDEX se zobrazí symbol „
“.
• Tento symbol se může zobrazit u
fotografií nahraných na jiných
zařízeních, upravených na počítači atd.
• Odpojili jste napájecí adaptér nebo
modul akumulátoru dříve, než zhasl
indikátor ACCESS po skončení
nahrávání. Tím mohlo dojít k poškození
obrazových dat, což je oznamováno
indikátorem
.
V obrazu na obrazovce VISUAL
INDEX se zobrazí symbol „
“.
• Proveďte operaci [OPRAVIT
DATAB.O.] (str. 68). Pokud symbol
nezmizí, smažte obraz označený
symbolem
(str. 51).
Není slyšet žádný nebo jen velmi
tichý zvuk.
Zvuk z levé a pravé strany bude při
přehrávání pomocí počítače a jiných
zařízeních nevyvážený.
• To se stane při konvertování zvuku
nahraného v 5,1kanálovém surround
formátu do 2kanálového formátu
(normální stereo zvuk) pomocí počítače
nebo jiného zařízení (str. 32). Nejedná
se o žádnou závadu.
Přehrávání snímků
nahraných na kartě
„Memory Stick PRO Duo“
na jiných zařízeních
Obrazy nelze přehrávat nebo nebyla
rozpoznána karta „Memory Stick
PRO Duo“.
• Na zařízení, které není kompatibilní s
formátem AVCHD, nelze přehrávat
videa nahraná na kartě „Memory Stick
PRO Duo“ s rozlišením HD (vysoké
rozlišení).
Úprava obrazů ve
videokameře
Nelze provádět úpravy.
• Úpravy nelze provádět kvůli stavu
obrazu.
Nelze přidat obrazy do seznamu pro
přehrávání.
Odstraňování problémů
• Zvyšte hlasitost (str. 39).
• Je-li panel LCD zavřený, není slyšet
žádný zvuk. Otevřete panel LCD.
• Při nahrávání zvuku s volbou
[REFER.ÚR.MIK] (str. 91) nastavenou
na hodnotu [NÍZKÁ], může být
nahraný zvuk příliš tichý.
• Při nahrávání přibl. 3sekundové
nahrávky pomocí funkce
[PLYN.POM.NAH] nelze nahrávat
zvuk.
• Změňte typ konverze zvuku (typ
downmix) při přehrávání pomocí
2kanálového stereo zařízení.
Podrobnosti najdete v návodu k použití,
který je dodáván s přehrávacím
zařízením.
• Při nahrávání pomocí dodaného
softwaru „Picture Motion Browser“
změňte zvuk na 2kanálový.
• Nahrajte zvuk s [REŽIM ZVUKU]
nastaveným na [2ch STEREO] (str. 72).
• Na médiu není dostatek místa.
• Do seznamu pro přehrávání můžete
přidat maximálně 999 videoklipů v
kvalitě obrazu HD (vysoké rozlišení)
nebo 99 obrazů v kvalitě obrazu SD
(standardní rozlišení). Vymažte
nepotřebné obrazy ze seznamu pro
přehrávání (str. 59).
• Do seznamu pro přehrávání nelze
přidávat fotografie.
99
Video nelze rozdělit.
• Video je příliš krátké na rozdělení.
• Video, pro které byla na jiném zařízení
nastavena ochrana, nelze rozdělit.
Snímek nelze zachytit z videa.
• Médium, kam chcete nahrát snímky, je
plné.
Zobrazování na televizoru
Při zobrazování na televizoru není
vidět obraz či slyšet zvuk.
• Pokud používáte komponentní kabel
A/V, nastavte volbu
[KOMPONENTNÍ] podle požadavků
připojeného zařízení (str. 82).
• Pokud používáte komponentní
videokabel, ujistěte se, že jsou připojeny
červený a bílý konektor propojovacího
kabelu A/V (str. 44, 45).
• Výstup obrazů je na výstupu HDMI
OUT zakázán, pokud jsou obrazy
opatřeny signálem pro ochranu
autorských práv.
• Pokud používáte konektor S VIDEO,
ujistěte se, že jsou připojeny červený a
bílý konektor propojovacího kabelu
A/V (str. 45).
U některých televizorů může dojít k
mírnému oříznutí horního, dolního,
pravého a levého okraje.
• Na obrazovce LCD videokamery se
nahrávané obrazy zobrazují přes celou
obrazovku (zobrazení všech pixelů). Při
přehrávání na televizorech, které nejsou
kompatibilní se zobrazením všech
pixelů, však může dojít k malému
oříznutí horního, dolního, pravého nebo
levého okraje obrazu.
• Doporučuje se nahrávat snímky pomocí
vnějšího rámečku mřížky [VODICÍ
MŘÍŽ.] (str. 74).
100
Obraz se zobrazí na televizoru 4:3
zkresleně.
• Dochází k tomu při zobrazování obrazu
nahraného v režimu 16:9 (širokoúhlý)
na televizoru 4:3. Nastavte správně
volbu [TYP TV] (str. 81) a obraz
přehrajte.
V dolní a horní části obrazovky
televizoru 4:3 se zobrazují černé
pruhy.
• Dochází k tomu při zobrazování obrazu
nahraného v režimu 16:9 (širokoúhlý)
na televizoru 4:3. Nejedná se o žádnou
závadu.
Kopírování a připojení k
jiným zařízením
Nelze správně kopírovat.
• Nelze správně kopírovat pomocí kabelu
HDMI.
• Kabel A/V není připojený správně.
Ujistěte se, že je kabel připojený do
vstupní zdířky druhého zařízení
(str. 42).
Funkce, které nelze
používat současně
V níže uvedeném seznamu jsou uvedeny
příklady kombinací funkcí a položek
nabídky, které nelze použít.
Nelze použít
Podsvícení
Kvůli těmto
nastavením
[BOD.MĚŘENÍ],
[OHŇOSTROJ],
[RUČNĚ] v nabídce
[EXPOZICE]
Nelze použít
Kvůli těmto
nastavením
Nelze použít
Kvůli těmto
nastavením
[AUT.POM.ZÁVĚR.] [PLYN.POM.NAH],
[VÝBĚR SCÉNY],
[COLOR SLOW
SHTR], [SUPER
NIGHTSHOT],
[PROLÍNAČKA],
[DIGIT.EFEKT]
[BOD.MĚŘENÍ]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[KOREKCE AE]
[EXPOZICE]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[OHŇOSTROJ],
[RUČNĚ] v nabídce
[EXPOZICE]
[VÝBĚR ŠÍŘKY]
[STARÝ FILM]
[VYVÁŽ.BÍLÉ]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[DETEKCE
TVÁŘE]
[1 STISKEM] v
nabídce
[VYVÁŽ.BÍLÉ]
[PLYN.POM.NAH]
[BOD.OSTŘENÍ]
[VÝBĚR SCÉNY]
[SUPER
NIGHTSHOT]
[PROLÍNAČKA],
[DIGIT.EFEKT]
[COLOR SLOW
SHTR]
[PROLÍNAČKA],
[DIGIT.EFEKT],
[VÝBĚR SCÉNY]
[PROLÍNAČKA]
[COLOR SLOW
SHTR], [SUPER
NIGHTSHOT],
[DIGIT.EFEKT],
[SVÍČKY],
[OHŇOSTROJ]
[DIGIT.EFEKT]
[COLOR SLOW
SHTR], [SUPER
NIGHTSHOT],
[PROLÍNAČKA],
[VÝBĚR SCÉNY],
[OBRAZ.EFEKT]
NightShot,
[PLYN.POM.NAH],
[DIGIT.ZOOM],
[OSTŘENÍ],
[BOD.OSTŘENÍ],
[EXPOZICE],
[BOD.MĚŘENÍ],
[SOUMRAK],
[PORTRÉT V
SOUMR],
[SVÍČKY], [VÝ./
ZÁP.SLUNCE],
[OHŇOSTROJ],
[KRAJINA],
[BODOVÝ REFL.],
[PLÁŽ], [SNÍH],
[VYVÁŽ.BÍLÉ],
[COLOR SLOW
SHTR], [SUPER
NIGHTSHOT],
[DIGIT.EFEKT],
[OBRAZ.EFEKT]
[VÝSTUP
ZOBR.]
[OVLÁDÁNÍ
HDMI]
[REFER.ÚR.MIK]
[ZOOM
MIKROFONU]
[STARÝ FILM]
[VÝBĚR SCÉNY],
[OBRAZ.EFEKT]
Odstraňování problémů
[VÝBĚR SCÉNY] NightShot,
[COLOR SLOW
SHTR], [SUPER
NIGHTSHOT],
[PROLÍNAČKA],
[STARÝ FILM],
[TELE MACRO]
[OBRAZ.EFEKT] [STARÝ FILM]
[TELE MACRO]
[VÝBĚR SCÉNY]
101
Odstraňování problémů
Zobrazení výsledků vnitřní
kontroly/Výstražné
indikátory
Zobrazí-li se výstražné indikátory v
hledáčku nebo na obrazovce LCD,
ověřte následující body.
Pokud problém přetrvává i poté, co jste
se opakovaně pokoušeli ho vyřešit,
obraťte se na prodejce Sony nebo na
autorizované servisní středisko Sony.
101-0001 (Výstražný indikátor
týkající se souborů)
Indikátor bliká pomalu
• Soubor je poškozen.
• Soubor je nečitelný.
(Výstražný indikátor pevného
disku videokamery)*
Indikátor bliká rychle
• Mohla se vyskytnout chyba týkající
se pevného disku ve videokameře.
C:04:00
(Výstražný indikátor pevného
disku videokamery)*
Indikátor bliká rychle
C:(nebo E:) ss:ss (Zobrazení
výsledků vnitřní kontroly)
C:04:ss
• Modul akumulátoru není typu
„InfoLITHIUM“ (řada H). Použijte
modul akumulátoru
„InfoLITHIUM“ (řada H) (str.112).
• Připojte pevně konektor napájecího
kabelu napájecího adaptéru do
zdířky DC IN na kolébce Handycam
Station nebo videokameře (str.16).
C:13:ss / C:32:ss
• Odpojte zdroj napájení. Znovu jej
připojte a zkuste videokameru
použít.
E:20:ss / E:31:ss / E:61:ss /
E:62:ss / E:91:ss / E:94:ss
• Vyskytla se závada, kterou
nemůžete opravit. Obraťte se na
prodejce společnosti Sony nebo
autorizované servisní středisko
společnosti Sony. Sdělte jim 5místný
kód začínající na „E“.
102
• Pevný disk videokamery je plný.
• Mohla se vyskytnout chyba týkající
se pevného disku ve videokameře.
E (Upozornění na nízkou zbývající
kapacitu akumulátoru)
Indikátor bliká pomalu
• Modul akumulátoru je téměř vybitý.
• V závislosti na provozních či
okolních podmínkách nebo na stavu
akumulátoru může indikátor E
blikat, a to i v případě, že zbývá ještě
20 minut do úplného vybití
akumulátoru.
(Výstražný indikátor vysoké
teploty)
Indikátor bliká pomalu
• Teplota videokamery stoupá.
Vypněte videokameru a umístěte ji
na chvíli na chladné místo.
Indikátor bliká rychle*
• Videokamera je velmi horká.
Vypněte videokameru a umístěte ji
na chvíli na chladné místo.
(Výstražný indikátor nízké
teploty)*
(Výstražný indikátor týkající se
blesku)
Indikátor bliká rychle
Indikátor bliká rychle*
• Videokamera je velmi chladná.
Zahřejte videokameru.
• Došlo k závadě blesku.
(Výstražný indikátor týkající se
karty „Memory Stick PRO Duo“)
Indikátor bliká pomalu
• Dochází volné místo k nahrávání
snímků. Typy karet „Memory
Stick“, které můžete ve
videokameře použít, viz str. 2.
• Není vložena karta „Memory Stick
PRO Duo“ (str. 24).
Indikátor bliká rychle
(Výstražné indikátory formátování
karty „Memory Stick PRO Duo“)*
• Karta „Memory Stick PRO Duo“ je
poškozena.
• Karta „Memory Stick PRO Duo“
není správně zformátována
(str. 66, 110).
(Výstražný indikátor
nekompatibility karty „Memory Stick
Duo“)*
• Je vložena nekompatibilní karta
„Memory Stick Duo“ (str. 110).
- (Výstražný indikátor ochrany
karty „Memory Stick PRO Duo“ proti
zápisu)*
• Množství světla není dostatečné,
může proto dojít k rozostření obrazu
pohybem videokamery. Použijte
blesk.
• Videokamera není stabilní, takže se
obraz může rozmazat. Držte
videokameru při nahrávání pevně
oběma rukama. Výstražný indikátor
upozorňující na otřesy videokamery
však nezmizí.
(Výstražný indikátor týkající se
karty snímače zrychlení)
• Funkce snímače zrychlení (str. 84) je
aktivována a zaznamenala upuštění
videokamery. Videokamera z toho
důvodu vykoná kroky k ochraně
pevného disku. Výsledkem může být
zastavení nahrávání/přehrávání.
• Funkce snímače zrychlení
nezaručuje ochranu pevného disku
ve všech možných situacích.
Používejte videokameru ve
stabilních podmínkách.
(Výstražný indikátor týkající se
fotografování)
Odstraňování problémů
• Není dostatečné volné místo k
nahrávání snímků. Odstraňte
nepotřebné snímky nebo
zformátujte kartu „Memory Stick
PRO Duo“ po uložení snímků na
jiné médium (str. 49, 51, 66).
• Soubor správy obrazu je poškozen
(str. 68).
(Výstražný indikátor týkající se
otřesů videokamery)
• Médium je zaplněno.
• Během zpracovávání nelze nahrávat
snímky. Chvíli vyčkejte a začněte
nahrávat.
* Zobrazení výstražného indikátoru na
obrazovce je doprovázeno zvukovým
signálem - melodií (str. 80).
• Přístup ke kartě „Memory Stick
PRO Duo“ byl omezen na jiném
zařízení.
103
Popis varovných zpráv
Pokud se na obrazovce zobrazí některá
zpráva, postupujte podle uvedených
pokynů.
x Médium
Chyba formátování disku HDD.
• Pevný disk ve videokameře je
nastaven odlišně od výchozího
formátu. Spuštění operace
[
FORMÁTOVAT] (str. 66)
může umožnit používání
videokamery. Tento postup vymaže
všechna data na pevném disku.
Zjištěny nekonzistence v souboru
databáze obrazů. Chcete soubor
databáze obrazů opravit?
Soubor databáze obrazů je
poškozen. Chcete soubor databáze
obrazů opravit?
Zjištěny nekonzistence v souboru
databáze obrazů. Nelze nahrávat či
přehrávat filmy HD. Chcete soubor
databáze obrazů opravit?
• Soubor databáze obrazů je poškozen
a nelze nahrávat videa ani
fotografie. Opravu proveďte
dotykem [ANO].
• Je možné nahrávat fotografie na
kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Chyba dat.
• Vyskytla se chyba při čtení nebo
zápisu na pevný disk ve
videokameře. To se může stát,
pokud videokameru vystavujete
nárazům.
Soubor databáze obrazů je
poškozen. Chcete vytvořit nový?
Informace pro správu filmů HD jsou
poškozeny. Chcete vytvořit nové
informace?
• Soubor správy obrazu je poškozen.
Dotknete-li se tlačítka [ANO],
vytvoří se nový soubor správy
obrazu. Dříve nahrané obrazy na
médiu videokamery nelze přehrát.
(Soubory obrazů nejsou poškozeny.)
Pokud provedete operaci
[OPRAVIT DATAB.O.],
pravděpodobně umožníte opětovné
přehrávání starších záznamů. Pokud
toto řešení nefunguje, zkopírujte
obrazy pomocí dodaného softwaru.
Došlo k přetečení vyrovnávací
paměti
• Nelze nahrávat, protože snímač
zrychlení opakovaně zaznamenal
pád videokamery. V případě, že
snímač často vyhodnocuje nebezpečí
pádu videokamery, nastavte
[SNÍMAČ PÁDU] na [VYP] a
nahrávání obrazu by mělo být opět
možné (str. 84).
Probíhá obnova dat.
• Pokud nebyl zápis dat proveden
správně, pokusí se videokamera
automaticky o obnovu dat.
Nelze obnovit data.
• Zápis dat na pevný disk
videokamery selhal. Snaha o
záchranu dat nebyla úspěšná.
Vložte kartu Memory Stick znovu.
• Vyjměte a vložte kartu „Memory
Stick PRO Duo“ několikrát za
sebou. Pokud i poté indikátor bliká,
může být karta „Memory Stick PRO
Duo“ poškozená. Vyzkoušejte jinou
kartu „Memory Stick PRO Duo“.
104
Tato karta Memory Stick není
správně naformátována.
• V případě potřeby zformátujte kartu
„Memory Stick PRO Duo“ ve
videokameře (str. 66, 110).
Dosažen max.počet složek na kartě
Memory Stick.
• Nelze vytvořit více složek než
999MSDCF. Pomocí videokamery
nelze vytvářet ani mazat složky.
• Kartu „Memory Stick PRO Duo“
zformátujte (str. 66) nebo smažte
složky pomocí počítače.
x Tiskárna kompatibilní se
standardem PictBridge
Nepřipojeno k tiskárně kompatibilní
s PictBridge.
• Vypněte tiskárnu a znovu ji zapněte,
poté odpojte kabel USB (je součástí
dodávky) a znovu jej připojte.
Nelze tisknout. Zkontrolujte tiskárnu.
• Vypněte tiskárnu a znovu ji zapněte,
poté odpojte kabel USB (je součástí
dodávky) a znovu jej připojte.
x Další
Nelze uložit fotografii.
• Při použití funkce Dual Rec
nevytahujte kartu „Memory Stick
PRO Duo“ z videokamery, dokud
není dokončeno nahrávání videa a
nejsou uloženy fotografie (str. 33).
• Vložte kartu „Memory Stick“ do
videokamery (str. 2).
S touto kartou Memory Stick
pravděpodobně nelze správně
nahrávat a přehrávat obrazy.
• Karta „Memory Stick PRO Duo“
nefunguje správně. Vložte kartu
„Memory Stick PRO Duo“ znovu.
• Můžete vybrat pouze 100 obrazů
najednou pro
– Mazání obrazů
– Zálohování videa
– Kopírování fotografií
– Úpravu seznamu videa v kvalitě
HD (vysoké rozlišení)
– Tisk fotografií
Data jsou cháněna.
• Pokusili jste se vymazat data, pro
která byla na jiném zařízení
nastavena ochrana. Uvolněte
ochranu dat na druhém zařízení.
Odstraňování problémů
S touto kartou Memory Stick nebude
pravděpodobně možné nahrávat
nebo přehrávat filmy.
Další výběr není možný.
Nevyjímejte kartu Memory Stick
během zápisu.
• Vložte opět kartu „Memory Stick
PRO Duo“ a postupujte podle
pokynů na obrazovce LCD.
105
Doplňující informace
Použití videokamery v zahraničí
Zdroje napájení
Barevné televizní systémy
Videokameru napájenou pomocí
dodaného napájecího adaptéru můžete
použít v jakékoli zemi/oblasti, kde se
používá střídavé napětí v rozmezí 100 V
až 240 V, 50/60 Hz.
Videokamera používá systém PAL.
Pokud chcete přehrát nahrávku na
obrazovce televizoru, musíte použít
televizor se systémem PAL a se vstupní
zdířkou AUDIO/VIDEO.
Zobrazování obrazů nahraných v
kvalitě obrazu HD (vysoké
rozlišení)
V zemích/oblastech, kde je podporován
standard 1080/50i, můžete zobrazovat
obrazy v téže kvalitě obrazu
HD (vysoké rozlišení), v jaké byly
nahrány. Musíte použít televizor (nebo
monitor) se systémem PAL, který je
kompatibilní se standardem 1080/50i a je
vybaven komponentními vstupními
zdířkami a vstupními zdířkami AUDIO/
VIDEO. Musí být připojen propojovací
kabel A/V nebo HDMI (volitelné
příslušenství).
Systém
PAL
106
Austrálie, Belgie, Česká
republika, Čína, Dánsko,
Finsko, Holandsko, Hong
Kong, Itálie, Kuvajt,
Maďarsko, Malajsie,
Německo, Norsko, Nový
Zéland, Polsko, Portugalsko,
Rakousko, Singapur,
Slovenská republika,
Španělsko, Švédsko,
Švýcarsko, Thajsko, Velká
Británie atd.
PAL - M Brazílie
PAL - N
Zobrazování obrazů nahraných v
kvalitě obrazu SD (standardní
rozlišení)
Pro zobrazení obrazů nahraných v
kvalitě obrazu SD (standardní rozlišení)
musíte mít televizor se systémem PAL
vybavený vstupními zdířkami AUDIO/
VIDEO. Musí být připojen propojovací
kabel A/V.
Používá se v zemích
Argentina, Paraguay,
Uruguay
NTSC
Bahamy, Bolívie, Ekvádor,
Filipíny, Guayana, Chile,
Jamajka, Japonsko, Kanada,
Kolumbie, Korea, Mexiko,
Peru, Střední Amerika,
Surinam, Tchaj-wan, USA,
Venezuela atd.
SECAM
Bulharsko, Francie, Guyana,
Írán, Irák, Monako, Rusko,
Ukrajina atd.
Nastavení místního času
Používáte-li videokameru v zahraničí, můžete hodiny snadno nastavit na místní čas
zadáním časového rozdílu. Dotkněte se
(HOME) t
(NASTAVENÍ) t
[NAST.HOD/ JAZ] t [NAST.PÁSMA] a [LETNÍ ČAS] (str. 82).
Časový rozdíl v jednotlivých zemích
Časová
pásma
GMT
Nastavení oblasti
Časová
pásma
Lisabon, Londýn
+11:00
Šalamounovy ostrovy
Fiji, Wellington
Nastavení oblasti
+02:00
Helsinky, Cairo, Istanbul
–12:00
Eniwetok, Kwajalein
+03:00
Moskva, Nairobi
–11:00
Samoa
+03:30
Teherán
–10:00
Havaj
+04:00
Abu Dhabi, Baku
–09:00
Aljaška
+04:30
Kábul
–08:00
Los Angeles, Tijuana
+05:00
Karáčí, Islámábád
–07:00
Denver, Arizona
+05:30
Kalkata, Nové Dillí
–06:00
Chicago, Mexico City
+06:00
Almaty, Dháka
–05:00
New York, Bogota
+06:30
Rangoon
–04:00
Santiago
+07:00
Bangkok, Jakarta
–03:30
St.John’s
+08:00
Hong-Kong, Singapur, Peking
–03:00
Brasilia, Montevideo
+09:00
Soul, Tokio
–02:00
Fernando de Noronha
+09:30
Adelaide, Darwin
–01:00
Azorské ostrovy, Kapverdy
+10:00
Melbourne, Sydney
+01:00
Doplňující informace
Berlín, Paříž
+12:00
107
Soubory na pevném disku videokamery/
adresářová struktura a karta „Memory
Stick PRO Duo“
Struktura souborů/adresářů je zobrazena níže. Pro nahrávání/přehrávání obrazů na
videokameře není potřeba znát strukturu souborů a adresářů. Chcete-li prohlížet video
nebo fotografie, připojte videokameru k počítači viz „PMB Guide“, a poté použijte
dodanou aplikaci.
* Pouze pro vnitřní pevný disk
A Soubory správy obrazu
Vymažete-li tyto soubory, nebude
možné správně nahrávat/přehrávat
obrazy. Soubory jsou označeny jako
skryté a při běžném nastavení se
nezobrazují.
B HD Složka s informacemi o
správě videa
Tato složka obsahuje údaje o
nahrávání videa v kvalitě
HD (vysoké rozlišení). Tuto složku
ani její obsah neotevírejte v počítači.
V opačném případě může dojít k
poškození soborů nebo ke
znemožnění jejich přehrávání.
C Soubory videa SD (soubory
MPEG2)
Soubory mají příponu „.MPG“.
Maximální velikost je 2 GB.
Překročí-li velikost souboru 2 GB,
soubor se rozdělí.
108
Čísla souborů se budou automaticky
řadit vzestupně. Překročí-li počet
souborů 9999, vytvoří se další složka,
do které se budou nahrávat nové
soubory videí.
Názvy souborů se řadí vzestupně:
[101PNV01] t [102PNV01]
D Soubory fotografií (soubory
JPEG)
Soubory mají příponu „.JPG“. Čísla
souborů se budou automaticky řadit
vzestupně. Překročí-li počet souborů
9999, vytvoří se další složka, do které
se budou ukládat nové obrazové
soubory.
Názvy souborů se řadí vzestupně:
[101MSDCF] t [102MSDCF]
• Nastavením
(HOME) t
(DALŠÍ)
t [PŘIPOJIT USB] t [
PŘIPOJIT
USB]/[
PŘIPOJIT USB] získáte přístup
k médiu pomocí počítače přes připojení
USB.
• Neupravujte složky a soubory ve
videokameře pomocí počítače. Obrazový
soubor se může poškodit nebo jej nebude
možné přehrát.
• Pokud tak přesto učiníte, nelze zaručit
správnou funkci.
• Postup odstraňování souborů popisují kroky
na str. 51. Neodstraňujte soubory obrazů ve
videokameře přímo z počítače.
• Neformátujte média pomocí počítače.
Videokamera nemusí pracovat správně.
• Nekopírujte soubory obrazů ve
videokameře přímo z počítače. Operace není
zaručena.
Doplňující informace
109
Údržba a bezpečnostní opatření
O formátu AVCHD
Co je formát AVCHD?
Formát AVCHD je formát digitálního
videozáznamu s vysokým rozlišením,
používaný pro nahrávání signálu HD
(vysoké rozlišení) specifikace 1080i*1
nebo specifikace 720p*2 na vnitřní pevný
disk s použitím účinné technologie
komprese dat. Formát MPEG-4 AVC/
H.264 se používá pro kompresi dat videa
a pro kompresi zvukových dat se
používá systém Dolby Digital nebo
Linear PCM.
Formát MPEG-4 AVC/H.264 dokáže
komprimovat obrazy s vyšší účinností
než konvenční formát komprese obrazu.
Formát MPEG-4 AVC/H.264 umožňuje
nahrát video signál s vysokým
rozlišením z digitální videokamery na
8 cm DVD disky, na vnitřní pevný disk,
do paměti flash, na kartu „Memory Stick
PRO Duo“ atd.
Nahrávání a přehrávání ve
videokameře
V závislosti na variantě formátu
AVCHD nahrává videokamera v kvalitě
obrazu HD (vysoké rozlišení) uvedené
níže.
Kromě kvality obrazu HD (vysoké
rozlišení) je videokamera schopna
nahrávat signál v kvalitě SD (standardní
rozlišení) v konvenčním formátu
MPEG2.
Videosignál*3:
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/50i,
1440 × 1080/50i
Zvukový signál:
Dolby Digital 5.1/2ch
Záznamové médium:
Vnitřní pevný disk, karta „Memory
Stick PRO Duo“
110
*1: Standard 1080i
Standard vysokého rozlišení, který používá
1 080 efektivních skenovacích řádků a
prokládané řádkování.
*2: Standard 720p
Standard vysokého rozlišení, který používá
720 efektivních skenovacích řádků a
progresivní řádkování.
*3: Data nahraná ve variantě formátu
AVCHD, která se liší od výše uvedených
formátů, nelze ve videokameře přehrát.
Informace týkající se karty
„Memory Stick“
Karta „Memory Stick“ je kompaktní
přenosné velkokapacitní záznamové
médium založené na integrovaných
obvodech.
Ve videokameře lze používat pouze
kartu „Memory Stick Duo“, jejíž rozměr
je proti standardu „Memory Stick“ asi
poloviční.
Nemůžeme zaručit funkčnost všech typů
karet „Memory Stick Duo“ na vaší
videokameře.
Typy karet „Memory Stick“
Nahrávání/
přehrávání
„Memory Stick Duo“
(s MagicGate)
–
„Memory Stick PRO Duo“
a
„Memory Stick PRO-HG
Duo“
a*
* Tento produkt nepodporuje 8bitový
paralelní přenos dat, zatímco 4bitový
paralelní přenos dat je podporován stejně
jako u karty „Memory Stick PRO Duo“.
• Tento produkt nemůže nahrávat nebo
přehrávat data využívající technologii
„MagicGate“. „MagicGate“ je technologie
na ochranu autorských práv, která
zaznamenává a přenáší obsah v šifrovaném
formátu.
• U karty „Memory Stick PRO Duo“
zformátované na počítači (Windows OS/Mac
OS) není zaručena kompatibilita s
videokamerou.
– Na místech s velmi vysokou vlhkostí nebo
na místech vystavených působení
korozivních plynů
x Adaptér Memory Stick Duo
• Při použití karty „Memory Stick PRO Duo“
se zařízením kompatibilním s kartou
„Memory Stick“ nezapomeňte vložit kartu
„Memory Stick PRO Duo“ do adaptéru
Memory Stick Duo.
• Při vkládání karty „Memory Stick PRO
Duo“ do adaptéru Memory Stick Duo
zkontrolujte, zda je karta „Memory Stick
PRO Duo“ zasouvána správným směrem,
poté ji zasuňte nadoraz. Chybným použitím
můžete zařízení poškodit. Pokud násilím
zasunete kartu „Memory Stick PRO Duo“
do adaptéru Memory Stick Duo špatným
směrem, může dojít k poškození.
• Nevkládejte do přístrojů kompatibilních s
„Memory Stick“ adaptér Memory Stick Duo
bez vložené karty „Memory Stick PRO
Duo“. Mohlo by dojít k poškození přístroje.
x Karta „Memory Stick PRO Duo“
• Maximální kapacita paměti karty „Memory
Stick PRO Duo“, kterou lze ve videokameře
použít, je 8 GB.
Kompatibilita obrazových dat
• Obrazové soubory na kartě „Memory Stick
PRO Duo“ obsahující obrazy uložené
videokamerou jsou kompatibilní se
standardem „Design rule for Camera File
system“ definovaným asociací
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Pomocí této videokamery nelze přehrávat
fotografie nahrané na jiných zařízeních
(DCR-TRV900E nebo DSC-D700/D770),
které nejsou kompatibilní s tímto
univerzálním standardem. (Tyto modely
nejsou v některých oblastech na trhu.)
• Nelze-li ve videokameře používat kartu
„Memory Stick PRO Duo“, která byla
použita v jiném zařízení, zformátujte tuto
kartu pomocí videokamery (str. 66).
Nezapomeňte, že formátováním budou
vymazány všechny informace na kartě
„Memory Stick PRO Duo“.
• V následujících případech se může stát, že
vaše videokamera nebude schopna obraz
přehrát:
Doplňující informace
• Rychlost čtení a zápisu dat se může pro
jednotlivé kombinace karty „Memory Stick
PRO Duo“ a zařízení kompatibilního s
kartou „Memory Stick PRO Duo“ lišit.
• V následujících případech může dojít ke
ztrátě dat (za ztracená data nelze požadovat
náhradu):
– Vysunete-li kartu „Memory Stick PRO
Duo“ nebo vypnete-li videokameru,
zatímco videokamera čte nebo zapisuje
obrazové soubory na kartu „Memory Stick
PRO Duo“ (indikátor ACCESS svítí nebo
bliká)
– Používáte-li kartu „Memory Stick PRO
Duo“ v blízkosti magnetů nebo
magnetického pole
• Důležitá data by měla být zálohována na
pevný disk počítače.
• Při psaní příliš netlačte na plochu pro
poznámky na kartě „Memory Stick PRO
Duo“.
• Na kartu „Memory Stick PRO Duo“ nebo
na adaptér Memory Stick Duo nelepte štítky
ani nic podobného.
• Kartu „Memory Stick PRO Duo“ přenášejte
a skladujte uloženou v pouzdře.
• Nedotýkejte se jí a dbejte na to, aby se
kontakty nedostaly do kontaktu s kovovými
předměty.
• Kartu „Memory Stick PRO Duo“
neohýbejte, nevystavujte ji nárazům ani
silným otřesům.
• Nepokoušejte se kartu „Memory Stick PRO
Duo“ rozebírat nebo ji upravovat.
• Chraňte kartu „Memory Stick PRO Duo“
před vlhkostí.
• Média „Memory Stick PRO Duo“
uchovávejte mimo dosah malých dětí. Hrozí
nebezpečí spolknutí.
• Do slotu Memory Stick Duo nevkládejte nic
jiného než kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Mohlo by dojít k poškození videokamery.
• Kartu „Memory Stick PRO Duo“
nepoužívejte ani neukládejte na těchto
místech:
– Na místech vystavených velmi vysokým
teplotám, např. v automobilu
zaparkovaném v létě venku
– Na místech vystavených přímému
slunečnímu svitu
111
– Při přehrávání obrazových dat upravených
v počítači
– Při přehrávání obrazových dat nahraných
na jiných zařízeních
Informace týkající se
modulu akumulátoru
„InfoLITHIUM“
Videokamera pracuje pouze s modulem
akumulátoru „InfoLITHIUM“ (řada
H).
Moduly akumulátoru „InfoLITHIUM“
řady H jsou označeny symbolem
.
Co je modul akumulátoru
„InfoLITHIUM“?
Modul akumulátoru „InfoLITHIUM“ je
sada lithium-iontových článků, která
umožňuje přenos informací týkajících se
pracovních podmínek mezi
videokamerou a volitelným napájecím
adaptérem/nabíječkou.
Modul akumulátoru „InfoLITHIUM“
vypočítá spotřebu energie v závislosti na
provozních podmínkách a zobrazí v
minutách čas zbývající do úplného vybití
akumulátoru.
Nabíjení modulu akumulátoru
• Před použitím videokamery zkontrolujte, že
je modul akumulátoru nabitý.
• Doporučujeme dobíjet modul akumulátoru
při teplotě v rozmezí 10 až 30 °C, dokud
nezhasne indikátor /CHG (nabíjení).
Pokud budete akumulátor dobíjet v
prostředí s jinou než uvedenou teplotou, je
možné, že modul akumulátoru nebude
dobitý úplně.
112
Efektivní používání modulu
akumulátoru
• Výkonnost modulu akumulátoru se snižuje,
je-li okolní teplota nižší než 10 °C, provozní
doba použití modulu akumulátoru se v
tomto případě zkrátí. Chcete-li prodloužit
výdrž modulu akumulátoru, postupujte
takto.
– Zahřejte modul akumulátoru v kapse a
vložte jej do videokamery až v okamžiku,
kdy chcete nahrávat.
– Použijte modul akumulátoru s větší
kapacitou: NP-FH70/FH100 (volitelné
příslušenství).
• Při častém používání obrazovky LCD nebo
při častém přehrávání nebo rychlém
převíjení se modul akumulátoru vybíjí
rychleji.
Doporučuje se používat modul akumulátoru
s větší kapacitou: NP-FH70/FH100
(volitelné příslušenství).
• Pokud nenahráváte nebo nepřehráváte,
zkontrolujte, zda je přepínač POWER
nastaven do polohy OFF (CHG). Modul
akumulátoru se také vybíjí, pokud se
videokamera nachází v pohotovostním
režimu nahrávání nebo v režimu pozastavení
přehrávání.
• Mějte k dispozici náhradní modul
akumulátoru, který vystačí na dobu dvakrát
až třikrát delší, než je zamýšlená doba
nahrávání, a před vlastním nahráváním vždy
pořiďte zkušební nahrávku.
• Chraňte modul akumulátoru před
působením vlhkosti. Modul akumulátoru
není odolný vůči vodě.
Indikátor času zbývajícího do
úplného vybití akumulátoru
• Pokud se videokamera vypne, ačkoli podle
indikátoru času zbývajícího do úplného
vybití akumulátoru obsahuje modul
akumulátoru ještě dostatek energie, znovu
modul akumulátoru zcela dobijte. Zbývající
energie v akumulátoru se bude zobrazovat
správně. Pokud dlouhodobě používáte
videokameru v prostředí s vysokou teplotou,
pokud ponecháte delší dobu plně nabitý
modul akumulátoru bez použití nebo pokud
modul akumulátoru používáte velmi často,
nemusí se zobrazit správný údaj. Zobrazený
čas zbývající do úplného vybití akumulátoru
je pouze přibližný.
• Značka E označující vybití akumulátoru
bliká, ačkoliv ještě zbývá 20 minut pro
nahrávání, záleží na provozních podmínkách
nebo okolní teplotě.
Skladování modulu akumulátoru
Životnost akumulátoru
• Kapacita akumulátoru s dobou používání
postupně klesá. Pokud se čas zbývající do
úplného vybití akumulátoru výrazně sníží,
pravděpodobně bylo dosaženo konce
životnosti modulu akumulátoru.
• Životnost akumulátoru je závislá na
provozních podmínkách a na způsobu
skladování.
• x.v.Color je používanější název pro standard
xvYCC navržený společností Sony a je také
ochrannou známkou společnosti Sony.
• xvYCC je mezinárodní standard pro
barevný prostor videa. Tento standard může
reprodukovat širší paletu barev než v
současnosti používaný televizní vysílací
standard.
Manipulace s
videokamerou
Použití a péče
• Videokameru ani příslušenství nepoužívejte
ani neukládejte na těchto místech:
– V příliš horkém, chladném nebo vlhkém
prostředí. Nikdy je nevystavujte teplotám
nad 60 °C, například na přímém slunečním
světle nebo v automobilu zaparkovaném
na slunci. Může dojít k jejich poškození
nebo se mohou zdeformovat.
– V blízkosti silného magnetického pole ani
pod vlivem mechanických vibrací. Mohlo
by dojít k poškození videokamery.
– Blízko silných rádiových vln nebo radiace.
Videokamera by mohla špatně nahrávat.
– Blízko přijímačů AM a videozařízení.
Může dojít k rušení.
– Na písečné pláži nebo v prachu. Pokud se
do videokamery dostane písek, mohla by
se poškodit. V některých případech tuto
závadu již nebude možné opravit.
– Blízko oken nebo venku, kde mohou být
obrazovka LCD, hledáček nebo objektiv
vystaveny přímému slunečnímu svitu.
Dojde k poškození vnitřku hledáčku nebo
obrazovky LCD.
• K napájení videokamery používejte pouze
napětí 6,8 V/7,2 V= (modul akumulátoru)
nebo napětí 8,4 V= (napájecí adaptér).
• Pro napájení videokamery používejte pouze
příslušenství doporučené v tomto návodu.
• Nevystavujte videokameru působení vody,
např. při dešti nebo u moře. Voda by mohla
způsobit poškození videokamery. V
některých případech tuto závadu již nebude
možné opravit.
Doplňující informace
• Pokud nebyl modul akumulátoru delší dobu
používán, je třeba jej plně dobít a použít jej
ve videokameře alespoň jednou ročně, jinak
nelze zaručit jeho správnou funkci. Vyjměte
modul akumulátoru z videokamery a uložte
jej na suchém a chladném místě.
• Chcete-li úplně vybít modul akumulátoru ve
videokameře, dotkněte se
(HOME) t
(NASTAVENÍ) t [OBECNÁ
NASTAV.] t [AUT.VYPN.] t [NIKDY]
v nabídce HOME MENU a ponechte
videokameru v pohotovostním režimu,
dokud se nevypne (str. 83).
Informace o systému
x.v.Color
113
• Dostane-li se dovnitř kamery nějaký
předmět či tekutina, odpojte kameru od
zdroje napájení a před dalším používáním ji
nechte zkontrolovat v odborném servisu
Sony.
• Vyvarujte se drsnému zacházení, rozebírání,
upravování, fyzickým otřesům nebo
nárazům, jako například tlučení, upuštění
přístroje nebo šlapání na něj. Zvláště
opatrně zacházejte s objektivem.
• Když videokameru nepoužíváte, otočte
přepínač POWER do polohy OFF (CHG).
• Nepoužívejte videokameru, pokud je
zabalena v nějaké látce atd. (například v
ručníku). Mohlo by dojít k přehřátí
videokamery.
• Při odpojování držte napájecí kabel za
zástrčku, nikoliv za kabel.
• Snažte se nepoškodit síťovou šňůru, např.
pokládáním těžkých předmětů na ni.
• Udržujte kovové kontakty čisté.
• Dálkový ovladač a knoflíkovou baterii
uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud dojde
k náhodnému spolknutí baterie, vyhledejte
ihned lékaře.
• Při vytečení elektrolytu z akumulátoru
postupujte takto:
– Obraťte se na autorizované servisní
středisko společnosti Sony.
– Důkladně umyjte veškerý elektrolyt, který
se mohl dostat do kontaktu s vaší
pokožkou.
– Dostane-li se vám do očí, vypláchněte je
dostatečným množstvím vody a navštivte
lékaře.
x Nepoužíváte-li videokameru delší
dobu
• Občas ji zapněte a nechte zapnutou, např.
přibližně 3 minuty přehrávejte nebo
nahrávejte obrazy.
• Před dlouhodobějším skladováním modul
akumulátoru vybijte.
Kondenzace vlhkosti
Přenesete-li videokameru přímo z
chladného místa do tepla, může dojít ke
kondenzaci vlhkosti uvnitř
videokamery. Mohlo by dojít k
poškození videokamery.
114
x Pokud dojde ke kondenzaci
vlhkosti
Ponechte videokameru vypnutou
přibližně po dobu 1 hodiny.
x Poznámka ke kondenzaci vlhkosti
Ke kondenzaci vlhkosti může dojít,
pokud přenesete videokameru z
prostředí s nízkou teplotou do prostředí
s vysokou teplotou (a naopak) nebo
pokud použijete videokameru ve
vlhkém prostředí, např. v následujících
případech:
• Přenesete videokameru z lyžařské sjezdovky
do vytápěné místnosti.
• Přenesete videokameru z klimatizovaného
automobilu nebo místnosti do prostředí s
vysokou teplotou.
• Použijete videokameru po bouřce nebo
dešti.
• Použijete videokameru na horkém a vlhkém
místě.
x Opatření proti kondenzaci
vlhkosti
Pokud přenesete videokameru z
prostředí s nízkou teplotou do prostředí
s vysokou teplotou, vložte ji do
igelitového sáčku a ten neprodyšně
uzavřete. Sáček sejměte, až se teplota
uvnitř sáčku vyrovná teplotě okolního
prostředí (po uplynutí přibližně
1 hodiny).
Obrazovka LCD
• Na obrazovku LCD netlačte, mohla by se
poškodit.
• Pokud videokameru používáte v chladném
prostředí, může se na obrazovce LCD
objevit reziduální obraz. Nejedná se o
žádnou závadu.
• Zadní strana obrazovky LCD se při
používání kamery může zahřát. Nejedná se o
žádnou závadu.
x Čištění obrazovky LCD
Pokud je obrazovka LCD znečištěna
prachem nebo otisky prstů,
doporučujeme vám očistit ji měkkým
hadříkem. Použijete-li čisticí sadu LCD
Cleaning Kit (volitelné příslušenství),
nenanášejte čisticí roztok přímo na
obrazovku LCD. Použijte čisticí papír
navlhčený tímto roztokem.
x Kalibrace dotykového panelu
(KALIBRACE)
Tlačítka na dotykovém panelu nemusí
pracovat správně. Pokud k této situaci
dojde, postupujte podle pokynů
uvedených níže. Během této operace
byste měli připojit videokameru pomocí
dodaného napájecího adaptéru do
elektrické zásuvky.
1 Zapněte videokameru.
2 Dotkněte se
(HOME) t
(NASTAVENÍ) t [OBECNÁ
NASTAV.] t [KALIBRACE].
Pokud netrefíte správné místo, pokuste
se o kalibraci znovu.
b Poznámky
• Při kalibraci nepoužívejte ostré předměty.
Mohlo by dojít k poškození obrazovky LCD.
• Nemůžete kalibrovat obrazovku LCD,
pokud je otočená nebo přiklopená k
videokameře.
• Je-li videokamera zašpiněná, očistěte ji
měkkým hadříkem navlhčeným vodou a
poté ji otřete dosucha.
• Povrch videokamery by se mohl poškodit za
těchto okolností:
– Při použití chemikálií, např. ředidel,
benzinu, alkoholu, chemických látek,
repelentů, insekticidů a ochranné látce
proti slunečnímu záření
– Při manipulaci s videokamerou, pokud
máte ruce potřísněny těmito látkami
– Při dlouhodobějším kontaktu povrchu
videokamery s gumovými či vinylovými
předměty
Údržba a skladování objektivu
• V následujících případech je nutné očistit
povrch čočky objektivu měkkým hadříkem:
– Na povrchu čočky jsou otisky prstů
– V horkém nebo vlhkém prostředí
– Je-li objektiv vystaven působení slané
vody, např. u moře
• Přechovávejte jej v dobře větraném a
bezprašném prostředí.
• Jako ochranu před plísněmi čistěte objektiv
pravidelně dle pokynů uvedených výše.
Doporučujeme zapnout a používat
videokameru přibližně jednou za měsíc - tak
ji uchováte v optimálním stavu po dlouhou
dobu.
Nabíjení vestavěného dobíjecího
akumulátoru
Ve videokameře je vestavěný dobíjecí
akumulátor, který uchovává datum, čas
a další nastavení i v případě, že je
vypínač POWER nastaven do polohy
OFF (CHG). Vestavěný dobíjecí
akumulátor je dobíjen při každém
použití připojení videokamery do
elektrické zásuvky přes napájecí
adaptér, nebo když je připojen modul
akumulátoru. Pokud byste videokameru
vůbec nepoužívali, vybije se dobíjecí
akumulátor přibližně za 3 měsíce.
Používejte videokameru po nabití
vestavěného dobíjecího akumulátoru.
Doplňující informace
3 Rohem paměťové karty „Memory Stick
PRO Duo“ nebo podobným předmětem
se 3krát dotkněte indikátoru „ד
zobrazeného na obrazovce.
Chcete-li nastavení zrušit, dotkněte se
[ZRUŠIT].
Péče o povrch videokamery
115
Pokud dojde k vybití tohoto
akumulátoru, nebudou ostatní funkce
videokamery, kromě nahrávání data,
ovlivněny.
x Postupy
Připojte videokameru pomocí dodaného
napájecího adaptéru do elektrické
zásuvky a ponechejte ji po dobu alespoň
24 hodin s přepínačem OFF (CHG) v
poloze POWER.
116
Ochranné známky
• „Handycam“ a
jsou registrované ochranné známky
společnosti Sony Corporation.
• „AVCHD“ a logo „AVCHD“ jsou
ochranné známky společností Matsushita
Electric Industrial Co., Ltd. a Sony
Corporation.
• „Memory Stick“, „
“, „Memory Stick
Duo“, „
“, „Memory Stick
PRO Duo“, „
“,
„Memory Stick PRO-HG Duo“,
„
“, „MagicGate“,
„
“, „MagicGate Memory
Stick“ a „MagicGate Memory Stick Duo“
jsou ochranné známky nebo registrované
ochranné známky společnosti Sony
Corporation.
• „InfoLITHIUM“ je ochranná známka
společnosti Sony Corporation.
• „x.v.Colour“ je ochranná známka
společnosti Sony Corporation.
• „BIONZ“ je ochranná známka společnosti
Sony Corporation.
• „BRAVIA“ je ochranná známka společnosti
Sony Corporation.
• Dolby a symbol double-D jsou ochranné
známky společnosti Dolby Laboratories.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition
Multimedia Interface jsou ochranné známky
nebo registrované ochranné známky
společnosti HDMI Licensing LLC.
• Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista a DirectX jsou registrované
ochranné známky nebo ochranné známky
společnosti Microsoft Corporation v USA a
v dalších zemích.
• Macintosh a Mac OS jsou registrované
ochranné známky společnosti Apple Inc. ve
Spojených státech a dalších zemích.
• Intel, Intel Core, a Pentium jsou
registrované ochranné známky nebo
ochranné známky společnosti Intel
Corporation nebo jejích dceřiných
společností v USA a dalších zemích.
• Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat jsou
registrované ochranné známky nebo
ochranné známky společnosti Adobe
Systems Incorporated ve Spojených státech
a dalších zemích.
Ostatní zde zmíněné názvy produktů mohou
být ochrannými známkami nebo
registrovanými ochrannými známkami
příslušných společností. Označení ™ a „®“
nejsou v této příručce pokaždé uváděna.
Poznámky k licenci
TENTO VÝROBEK ODPOVÍDÁ
STANDARDU MPEG-2. JAKÉKOLI
UŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU ZA
ÚČELEM KÓDOVÁNÍ BALÍKOVÝCH
MÉDIÍ PRO JINÉ NEŽ VLASTNÍ
POTŘEBY UŽIVATELE JE BEZ
LICENCE PODLÉHAJÍCÍ PŘÍSLUŠNÝM
PATENTŮM ZE SOUBORU PATENTŮ
MPEG-2 PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO. LICENCI
LZE ZÍSKAT OD MPEG LA, L.L.C.,
250 STEELE STREET, SUITE 300,
DENVER, COLORADO 80206.
Doplňující informace
TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN V
RÁMCI SOUBORU PATENTŮ AVC PRO
OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ
SPOTŘEBITELEM PRO
(i) KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU SE
STANDARDEM AVC („AVC VIDEO“)
A/NEBO
(ii) DEKÓDOVÁNÍ AVC VIDEA, KTERÉ
BYLO ZAKÓDOVÁNO
SPOTŘEBITELEM PRO OSOBNÍ A
NEKOMERČNÍ AKTIVITY A/NEBO
BYLO ZÍSKÁNO OD POSKYTOVATELE
VIDEA, KTERÝ MÁ K POSKYTOVÁNÍ
AVC VIDEA LICENCI. PRO JINÉ
POUŽITÍ SE LICENCE NEUDĚLUJE A
ANI Z NIČEHO NEVYPLÝVÁ.
DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT U
SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C.
VIZ <HTTP://MPEGLA.COM>
S videokamerou je dodáván software „C
Library“, „Expat“, „zlib“ a „libjpeg“. Tento
software poskytujeme na základě licenčních
ujednání s vlastníky autorských práv. V
souladu s požadavky vlastníků autorských
práv k těmto softwarovým aplikacím máme
povinnost vás informovat o následujících
skutečnostech. Přečtěte si prosím následující
informace.
Přečtěte si soubor „license1.pdf“ ve složce
„License“ na disku CD-ROM. Zde najdete
licence softwaru „C Library“, „Expat“, „zlib“
a „libjpeg“ (v angličtině).
117
Software v licenci GNU GPL/
LGPL
Součástí videokamery je i software šířený v
licenci GNU General Public License (dále jen
„GPL“) nebo GNU Lesser General Public
License (dále jen „LGPL“).
V rámci této licence máte právo přístupu ke
zdrojovému kódu těchto softwarových
programů, na jeho úpravy a redistribuci, a to
za podmínek stanovených licencí GPL/LGPL.
Zdrojový kód je k dispozici na webu. Pro
stažení použijte následující adresu URL.
Stahujete-li zdrojový kód, vyberte jako model
videokamery DCR-DVD810.
http://www.sony.net/Products/Linux/
S otázkami, které se týkají obsahu zdrojového
kódu, se na nás prosím neobracejte.
Přečtěte si soubor „license2.pdf“ ve složce
„License“ na disku CD-ROM. Zde najdete
licence softwaru „GPL“ a „LGPL“
(v angličtině).
Chcete-li zobrazit soubor ve formátu PDF,
potřebujete aplikaci Adobe Reader. Není-li
na počítači nainstalována, můžete ji stáhnout z
webových stránek společnosti Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
118
Stručný přehled
Funkce ovládacích prvků
Čísla v ( ) odkazují na stránky, kde najdete podrobné informace.
A Páčka zoomu (32, 41)
B Tlačítko PHOTO (31)
C Okulár
D Hledáček (22)
E Páčka dioptrické korekce hledáčku
(22)
F Tlačítko QUICK ON (33)
/CHG (nabíjení)
H Indikátor ACCESS (Pevný disk)
(30)
I Zdířka DC IN (16)
J Háček pro ramenní pás
Připevněte ramenní pás (volitelné
příslušenství).
Stručný přehled
G Indikátor
K Zdířka MIC (PLUG IN POWER)
L Zdířka i (sluchátka)
M Zdířka HDMI OUT (mini) (44)
N Konektor dálkového ovládání A/V
(44)
O Zdířka
(USB) (61, 63)
P Řemínek pro uchycení (22)
119
A Active Interface Shoe
Patice Active Interface Shoe dodává
energii volitelnému příslušenství,
například reflektoru, blesku nebo
mikrofonu. Příslušenství lze zapnout
a vypnout pomocí přepínače
POWER na videokameře.
Podrobnosti najdete v návodu k
použití, jenž je dodáván s
příslušenstvím.
Patice Active Interface Shoe
obsahuje zajišťovací prvky, které
umožňují uchytit připojované
zařízení. Pokud chcete příslušenství
nasadit, stiskněte patici, zasuňte
příslušenství až nadoraz a upevněte
jej šroubem. Pokud chcete
příslušenství odejmout, povolte
šroub a poté příslušenství sejměte;
nejprve jej zatlačte dolů a pak
vytáhněte.
• Při otevření či zavření krytu patice ji
posuňte ve směru šipky.
120
• Nahráváte-li video s připojeným
externím bleskem (volitelné
příslušenství) v patici pro příslušenství,
vypněte napájení externího blesku, aby
nedošlo k nahrání zvuku dobíjení.
• Nelze použít současně externí blesk
(volitelné příslušenství) a vestavěný
blesk.
• Je-li připojen externí mikrofon (volitelné
příslušenství), má přednost před
vestavěným mikrofonem (str. 122).
B Dálkový ovladač/Infračervený zářič
Videokameru můžete ovládat
dálkovým ovladačem (str. 123),
namíříte-li jej směrem k senzoru
dálkového ovládání.
C Indikátor nahrávání (83)
Při nahrávání svítí červeně. Bliká,
pokud je nedostatek volného místa
na pevném disku nebo nedostatečná
kapacita akumulátoru.
D Tlačítko . (podsvícení) (34)
A Reproduktor
Z reproduktoru je při přehrávání
slyšet zvuk. Informace o nastavení
hlasitosti viz str. 39.
N Tlačítko
(DISC BURN) (49)
O Tlačítko EASY (26)
P Tlačítko DISP/BATT INFO (17, 21)
B Přepínač NIGHTSHOT (33)
C Tlačítko
(ZOBRAZENÍ
OBRAZŮ) (37)
E Tlačítko
(HOME) (13, 69)
F Tlačítka zoom (32, 41)
G Tlačítko START/STOP (31)
H Tlačítko RESET
Vrácení všech nastavení, včetně data
a času, na výchozí hodnoty.
Stručný přehled
D Obrazovka LCD/dotykový panel
(21)
I Indikátor ACCESS („Memory Stick
PRO Duo“) (24)
J Modul akumulátoru (16)
K Indikátory režimů
(Video)/
(Fotografie) (20)
L Přepínač POWER (20)
M Slot karty Memory Stick Duo (24)
121
Handycam Station
A Vestavěný mikrofon (32)
Bude-li připojen mikrofon
kompatibilní s paticí Active Interface
Shoe (volitelné příslušenství), bude
mít přednost.
B Blesk (75)
C Objektiv (Carl Zeiss Lens) (4)
D Tlačítko MANUAL (35)
E Volič CAM CTRL (35)
F Otvor pro stativ
Připevněte stativ (volitelné
příslušenství) do závitu pro stativ
pomocí šroubu (volitelně: šrouby
musí být kratší ne 5,5 mm).
G Konektor rozhraní
Připojení videokamery k zařízení
Handycam Station.
H Uvolňovací páčka BATT
(akumulátor) (17)
122
A Tlačítko
(DISC BURN) (49)
B Konektor rozhraní
Připojení videokamery k zařízení
Handycam Station.
C Zdířka
(USB) (63)
D Zdířka A/V OUT (44)
E Zdířka DC IN (16)
Dálkový ovladač
M Tlačítka b / B / v / V / ENTER
Stisknete-li libovolné tlačítko na obrazovce
[VISUAL INDEX]/[Index filmové cívky]/
[Index tváří] nebo seznamu pro přehrávání,
zobrazí se na obrazovce LCD oranžový
rámeček. Vyberte požadované tlačítko
nebo položku pomocí b / B / v / V, poté
volbu potvrďte stisknutím ENTER.
b Poznámky
• Před prvním použitím dálkového ovladače
odstraňte ochrannou fólii.
Ochranná fólie
A Tlačítko DATA CODE (78)
Zobrazení data a času a parametrů
nahrávání, je-li stisknuto při přehrávání.
B Tlačítko PHOTO (31)
Obraz zobrazený na obrazovce bude při
stisknutí tohoto tlačítka uložen na kartu
jako fotografie.
C Tlačítka SCAN/SLOW (38)
E Tlačítko PLAY (38)
F Tlačítko STOP (38)
G Tlačítko DISPLAY (17)
H Vysílač
I Tlačítko START/STOP (31)
J Tlačítka funkce zoom (32, 41)
Výměna baterie dálkového
ovladače
1 Stlačte výstupek a nehtem vytáhněte
pouzdro baterie.
2 Vložte novou baterii stranou označenou
+ nahoru.
3 Vložte pouzdro baterie zpět do
dálkového ovladače, dokud neuslyšíte
klapnutí.
Stručný přehled
D Tlačítka . > (Předchozí/Další)
(38)
• Videokameru můžete ovládat dálkovým
ovladačem (str. 120), namíříte-li jej směrem k
senzoru dálkového ovládání.
• Pokud dálkový ovladač nevyšle během určité
doby žádné příkazy, oranžový rámeček zmizí.
Stisknete-li znovu některé z tlačítek
b / B / v / V nebo ENTER, rámeček se zobrazí
ve stejné pozici jako předtím.
• Pomocí tlačítek b / B / v / V nemůžete vybrat
všechna tlačítka na obrazovce LCD.
K Tlačítka PAUSE (38)
L Tlačítko VISUAL INDEX (37)
Zobrazí obrazovku VISUAL INDEX
během přehrávání.
Výstupek
123
UPOZORNĚNÍ
Baterie může při nesprávném
zacházení explodovat. Baterii
nedobíjejte, neotvírejte a nevhazujte ji
do ohně.
• Pokud se lithiová baterie vybije, může se
zmenšit operační rádius dálkového ovladače,
příp. nemusí ovladač fungovat správně. V
takovém případě vyměňte baterii za
lithiovou baterii Sony CR2025. Použití jiné
baterie může způsobit požár nebo výbuch.
124
Indikátory zobrazené během nahrávání/
přehrávání
Nahrávání videa
A Tlačítko HOME (13)
B Zbývající energie v akumulátoru
(přibl.) (17)
C Stav nahrávání ([PŘIP.]
(pohotovostní) nebo [NAHR.]
(nahrávání))
D Kvalita nahrávání (HD/SD) a režim
nahrávání (FH/HQ/SP/LP) (71)
E Nahrávací/přehrávací médium
Nahrávání fotografií
F Počitadlo (hodina/minuta/sekunda)
G Zbývající doba nahrávání (přibl.)
H Tlačítko OPTION (14)
I DETEKCE TVÁŘE (75)
J Tlačítko ZOBRAZENÍ OBRAZŮ
K Nastavení Index tváří (76)
L Nahrávání 5,1kanálového zvuku (32)
M Velikost obrazu (76)
Prohlížení videa
N Přibližný počet média a snímků,
které lze pořídit během nahrávání
fotografií
O Tlačítko pro návrat
P Režim přehrávání
R Tlačítko Předchozí/Další (38)
S Tlačítka pro ovládání videa (38)
Prohlížení fotografií
T Aktuální číslo přehrávaného
fotografií/Celkový počet nahraných
fotografií
U Složka přehrávání
Stručný přehled
Q Aktuální číslo přehrávaného videa/
Celkový počet nahraných videí
Zobrazí se pouze při přehrávání fotografií
z karty „Memory Stick PRO Duo“.
V Tlačítko prezentace (41)
W Název datového souboru
X Tlačítko VISUAL INDEX (37)
125
Indikátory při provádění
změn
Vpravo nahoře
Indikátor
Níže uvedené indikátory se zobrazují
během nahrávání/přehrávání a označují
nastavení videokamery.
Vlevo nahoře
Uprostřed
Význam
Stmívání/roztmívání
(91)
Podsvícení obrazovky
LCD vypnuto (21)
Vpravo nahoře
Snímač zrychlení
vypnutý (84)
Snímač zrychlení
zapnutý (84)
Položky pro nahrávání
fotografií (23)
Dole
Dole
Vlevo nahoře
Indikátor
Indikátor
Index tváří (76)
REŽIM ZVUKU (72)
DETEKCE TVÁŘE
(75)
Nahrávání se
samospouští (92)
Blesk (75),
KOR.ČERV.OČÍ (75)
Obrazový efekt (91)
Digitální efekt (91)
Ruční ostření (87)
9
ZOOM MIKROFONU
(91)
REFER.ÚR.MIK nízká
úroveň mikrofonu (91)
VÝBĚR ŠÍŘKY (73)
VÝBĚR SCÉNY (88)
Protisvětlo (34)
.
n
10,2M
6,1M
E
126
7,6M
Vyvážení bílé (89)
Funkce SteadyShot
vypnuta (73)
Uprostřed
Indikátor
Význam
Význam
BOD.MĚŘENÍ (88)/
EXPOZICE (88)
Význam
VELIK.OBR. (76)
KOREKCE AE (72)
1,9M
Nastavení prezentace
(41)
KOREKCE WB (72)
NightShot (33)
Zebra (74)
Super NightShot (90)
X.V.COLOR (73)
Color Slow Shutter (90)
PŘEDSÁDKA (76)
Telemakro (87)
Připojení PictBridge
(63)
z Tipy
Varování (102)
• Indikátory a jejich polohy jsou přibližné a
většinou se liší od toho, co je vidět.
Datový kód během
nahrávání
Datum a čas nahrávání se automaticky
uloží na médium. Při nahrávání se
nezobrazují. Můžete je však zobrazit
jako [DATOVÝ KÓD] při přehrávání
(str. 78).
Stručný přehled
127
Slovník
x 5,1kanálový surround zvuk
x MPEG
Systém pro přehrávání zvuku prostřednictvím
6 reproduktorů, 3 vpředu (vlevo, vpravo a
uprostřed), 2 vzadu (vpravo a vlevo) a
nízkofrekvenčního subwooferu pro frekvence
120 Hz nebo nižší, označovaného jako kanál
0,1.
MPEG znamená Moving Picture Experts
Group, skupinu standardů pro kódování
(kompresi obrazu) videa (pohyblivý obraz) a
zvuku. Existují mj. formáty MPEG1 a
MPEG2. Videokamera nahrává videa v
kvalitě SD (standardní rozlišení) ve formátu
MPEG2.
x Dolby Digital
Systém kódování zvuku (komprese) vyvinutý
společností Dolby Laboratories Inc.
x Dolby Digital 5,1 Creator
Technologie komprese zvuku vyvinutá
společností Dolby Laboratories Inc., která
efektivně komprimuje zvuk a současně
zachovává jeho vysokou kvalitu. Zvuky jsou
efektivně komprimovány ve vysoké kvalitě a
to umožňuje reprodukovat 5,1kanálový
prostorový zvuk.
x Formát AVCHD
Formát digitální videokamery s vysokým
rozlišením používaný k nahrávání signálu
HD (vysoké rozlišení) ve formátu MPEG-4
AVC/H.264.
x Fragmentace
Stav média, při kterém jsou soubory rozděleny
na části rozmístěné na médiu. Nebudete
možná moci ukládat správně obrazy. Tento
stav lze vyřešit provedením operace
[FORMÁT.MÉDIUM] (str. 66).
x JPEG
JPEG znamená Joint Photographic Experts
Group, norma pro kompresi (redukci datové
kapacity) obrazových dat. Videokamera
nahrává fotografie ve formátu JPEG.
x Miniatura
Zmenšené obrazy, což umožňuje zobrazit více
obrazů současně. [VISUAL INDEX]/
[
INDEX]/[
INDEX] jsou různé
způsoby zobrazení miniatur.
128
x MPEG-4 AVC/H.264
Nejnovější formát kódování obrazu
standardizovaný společně dvěma
mezinárodními normalizačními organizacemi,
ISO-IEC a ITU-T, v roce 2003. Ve srovnání s
konvenčním formátem MPEG2 má formát
MPEG-4 AVC/H.264 více než dvojnásobnou
efektivitu. Kamera používá ke kódování videa
s vysokým rozlišením formát MPEG-4 AVC/
H.264.
x VBR
VBR znamená Variable Bit Rate, formát
nahrávání pro automatickou kontrolu
datového toku (objem nahrávaných dat za
určitý časový úsek) podle scény, která se právě
nahrává. Při nahrávání rychle se pohybujícího
obrazu je na vytvoření zřetelného obrazu
použita značná část místa na pevném disku a
doba nahrávání na pevný disk se zkracuje .
Stručný přehled
Rejstřík
Číselný
ČERNÁ PROL. ................ 91
Fragmentace .....................128
1 STISKEM.................90, 101
Č.SOUBORU
(Číslo souboru) .................. 77
H
1080i/576i .............................82
16:9 .................................73, 81
21pinový adaptér ................47
4:3 ...................................73, 81
4:3 TV ..................................45
576i .......................................82
A
Handycam Station..............16
D
DATA KAMERY............. 78
HD (vysoké rozlišení),
kvalita obrazu .......................9
DATOVÝ KÓD ........ 78, 127
HLASITOST ......................80
DATUM DO TIT
(Datum titulku).................. 74
HOME MENU.............12, 69
Datový index ...................... 40
Adaptér Memory Stick
Duo ....................................111
DÁLKOVÉ OVL.
(Dálkové ovládání)............ 83
Adresář ..............................108
Dálkový ovladač ........ 94, 123
AUT.POM.ZÁVĚR.
(Automatická pomalá
závěrka) .......................73, 101
DETEKCE TVÁŘE ......... 75
AUT.VYPN.
(Automatické vypnutí) ......83
AVCHD,
formát ..................11, 110, 128
Kategorie
NASTAVENÍ .............69
DATUM/ČAS............ 78, 127
NASTAV.PRO
FILM ............................71
NASTAV.PRO
FOTO ...........................76
NASTAV.VÝSTUPU
.......................................81
DIGIT.EFEKT
(Digitální efekt) ......... 91, 101
NAST.HOD/JAZ .......82
NAST.ZOBR.
OBR. ............................78
DIGIT.ZOOM ................... 73
Doba nabíjení ..................... 18
NAST.ZVUK./
ZOBR...........................80
Doba nahrávání............ 11, 18
Doba přehrávání ................ 19
B
Barevný televizní
systém ................................106
Dolby Digital
5.1 Creator .......................... 32
OBECNÁ
NASTAV. ....................83
HQ .......................................71
Držení kamery.................... 30
I
Blesk ....................................97
E
Ikona ......... Viz Indikátory na
obrazovce
BODOVÝ REFL. ..............89
Elektrická zásuvka............. 16
Index filmové cívky ............39
BOD.MĚŘENÍ (Flexibilní
bodový expozimetr)
......................................88, 101
EXPOZICE................ 88, 101
Index tváří .....................39, 76
BÍLÁ PROL. ......................91
BOD.OSTŘENÍ.........87, 101
„BRAVIA“ Sync................47
Indikátory..........................126
F
FH ........................................ 71
FORMÁTOVAT
C
„Memory Stick PRO
Duo“............................. 66
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
......................................90, 101
Pevný disk.................... 66
Č
Časový rozdíl v jednotlivých
zemích ................................107
ČB (Černobíle) ...................91
Fotografie
Kopírování
fotografií ...................... 55
Indikátory na
obrazovce ..........................125
INDIK.NAHR.
(Indikátor nahrávání) ........83
Stručný přehled
Dual Rec ............................. 33
BARVA LCD.....................80
INFO O DISKU.................65
J
JAS LCD .............................80
JPEG..........................108, 128
Nahrávání .................... 31
Soubory fotografií..... 108
VELIK.OBR............... 76
129
K
N
Kabel HDMI.......................45
Kabel S VIDEO .................46
Nabíjení modulu
akumulátoru ....................... 16
Kabel USB ..........................15
Modul akumulátoru ... 16
KALIBRACE ..................115
Vestavěný dobíjecí
akumulátor ................ 115
Kategorie DALŠÍ...............50
Kategorie
NASTAVENÍ.....................69
Nahrávání ..................... 26, 30
Originál ............................... 54
OSTŘENÍ .....................87, 97
OVLÁDÁNÍ HDMI
(Ovládání k HDMI)...........84
P
Nahrávání 5,1 kanálového
zvuku ................................... 32
PAL ...................................106
Napájecí adaptér................ 16
BARVA LCD.............80
Knoflíková lithiová
baterie................................124
Napájecí kabel.................... 16
JAS LCD ..................... 80
NASTAVENÍ .................... 69
PODSVÍC.LCD.......... 80
KOMPONENTNÍ..............82
NASTAVENÍ VOLIČE... 75
PASTEL.............................. 91
Komponentní kabel
A/V ..........................15, 44, 46
NASTAV.PRO FILM ...... 71
Pevný disk .....................5, 108
NASTAV.PRO FOTO ..... 76
Kondenzace vlhkosti........114
PictBridge ...........................63
NASTAV.VÝSTUPU ...... 81
Konektor dálkového
ovládání A/V.................42, 60
PLÁŽ................................... 89
NAST.HODIN .................. 20
Plné dobití ...........................16
Konektor stejnosměrného
kabelu ..................................16
NAST.HOD/JAZ .............. 82
PLYN.POM.NAH .............34
NAST.JAZYKA................ 82
kategorie SPRÁVA
MÉDIA ...............................65
Panel LCD .......................... 21
KOREKCE AE .........72, 101
NAST.PÁSMA .................. 82
Počet snímků, které lze
nahrát................................... 77
KOREKCE WB
(Korekce vyvážení bílé) ....72
NAST.PREZENTACE .... 41
Počítač ................................. 49
NAST.ZBÝVÁ.................. 74
KOR.ČERV.OČÍ...............75
NAST.ZOBR.OBR........... 78
PODSVÍC.LCD (Úroveň
podsvícení panelu LCD) ... 80
KRAJINA...........................89
NAST.ZVUK./ZOBR ...... 80
L
LP...................................71, 72
Nastavení hlasitosti............ 39
Nastavení média ................ 23
Nápověda............................ 13
PODSV.HLED. (Jas
hledáčku).............................81
PORTRÉT V SOUMR..... 88
PORTRÉT
(Měkký portrét) ................. 89
NightShot............................ 33
Potvrzení operace zvukovým
signálem............ Viz ZVUKY
„Memory Stick“ ...........2, 110
O
Použití v zahraničí ............106
„Memory Stick PRO Duo“
........................................2, 111
OBECNÁ NASTAV. ....... 83
Prezentace...........................41
Obrazovka LCD ................ 21
PROLÍNAČKA ......... 91, 101
„Memory Stick PRO-HG
Duo“ ..............................2, 110
OBRAZ.EFEKT
(Obrazový efekt) ....... 91, 101
Propojovací kabel
A/V ..........................15, 46, 60
Médium ...............................23
Ochranná známka............ 116
PRŮV.PŘIPOJ.TV ...........43
Miniatura...........................128
ODSTRANIT
PŘEDSÁDKA................... 76
M
Modul akumulátoru ...........16
Fotografie.................... 52
Modul akumulátoru
„InfoLITHIUM“..............112
Podle data.............. 51, 52
MPEG................................128
MPEG2..............................108
MPEG-4 AVC/H.264 ......128
130
OPTION MENU ............... 85
Video ........................... 51
OHŇOSTROJ ................... 89
OPRAVIT DATAB.O..... 68
Přehrávání.....................27, 37
Soubor správy videa v kvalitě
HD ..................................... 108
Velké nadmořské výšky.......5
DVD/HDD
rekordéry......................60
Soubory správy obrazu.... 108
Soubory videa SD ............ 108
Vestavěný dobíjecí
akumulátor ........................115
Širokoúhlý televizor....45
SOUMRAK ....................... 88
Video
Televizor HD (vysoké
rozlišení).......................44
SP ................................... 71, 72
Nahrávání.....................31
STARÝ FILM.................. 101
Režim nahrávání .........71
Tiskárna........................63
STEADYSHOT........... 73, 97
Zálohování videa ........54
Videorekordér .............60
Stativ.................................. 122
VISUAL INDEX ...............37
PŘIPOJIT USB ................108
SUPER NIGHTSHOT
...................................... 90, 101
VODICÍ MŘÍŽ. .................74
SVÍČKY.............................. 89
VYPRÁZDNIT .................67
Š
VYVÁŽ.BÍLÉ (Vyvážení
bílé) ..............................89, 101
Připojení
4:3 TV ...........................45
Q
QUICK ON.........................33
R
VENKU...............................89
Volič CAM CTRL .............35
Širokoúhlý televizor .......... 45
VÝBĚR SCÉNY........88, 101
REFER.ÚR.MIK
(Úroveň mikrofonu) ..........91
Širokoúhlý záběr ................ 32
VÝBĚR ŠÍŘKY .........73, 101
REFL.NIGHTSHOT.........72
T
VÝSTUP ZOBR. ...............82
RESET ..............................121
TELE MACRO ......... 87, 101
Výstražné indikátory........102
REŽIM BLESKU ..............75
Teleobjektiv........................ 32
VÝ./ZÁP.SLUNCE ...........89
REŽIM DEMO..................83
Televizor HD
(vysoké rozlišení) ............... 44
X
Tisk ...................................... 63
X.V.COLOR...............73, 113
Režim Easy Handycam......26
REŽIM NAHR.
(Režim nahrávání) .............71
REŽIM RYCH.ZAP.
(Režim rychlého zapnutí)
..............................................83
ROZDĚLIT........................56
Ř
Řemínek pro uchycení .......22
Tlačítko pro zobrazení
obrazovky přehledu ......... 125
TYP TV............................... 81
U
UVNITŘ............................. 90
Ú
Údržba............................... 110
Z
ZACHYTIT FOTO ...........53
Záloha. Viz Ukládání obrazů
Zbývající
Energie akumulátoru
.......................................17
„Memory Stick PRO
Duo“ .............................65
S
Úprava expozice pro
protisvětlo ........................... 34
SAMOSPOUŠŤ .................92
Úpravy................................. 50
Zbývající energie
akumulátoru........................17
SD (standardní rozlišení),
kvalita obrazu .......................9
ÚROV.BLESKU............... 75
Zdířka A/V OUT .........44, 60
Seznam pro přehrávání......57
V
Zdířka HDMI OUT...........44
Varovné zprávy ................ 104
Zdířka S VIDEO................60
VBR............................. 11, 128
Zdířka USB.......................122
VELIK.MIN. ...................... 79
ZEBRA ...............................74
VELIK.OBR. ..................... 76
ZOBRAZENÍ ....................79
SÉPIE ..................................91
SNÍH ....................................89
SNÍMAČ PÁDU................84
Soubor................................108
Pevný disk ....................65
Stručný přehled
REŽIM ZVUKU ...............72
VÝBĚR USB................62, 63
Zdířka DC IN .....................16
131
Zobrazení obrazů na
televizoru.............................42
Zobrazení výsledků vnitřní
kontroly .............................102
Zoom ...................................32
ZOOM MIKROFONU
(Vestavěný mikrofon) .......91
Zoom při přehrávání..........41
Zrcadlový režim .................34
ZVUKY ..............................80
132
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising