Sony | RM-LVR2 | Sony RM-LVR2 Náramkový dálkový ovladač Live-View s technologií Wi-Fi® pro videokameru Action Cam Rychlé nastavení a průvodce spuštěním

4-566-657-11(1) (CS)
Dálkové ovládání s živým náhledem
Průvodce spuštěním
Tato příručka popisuje základní operace, které lze provádět s dálkovým
ovládáním s živým náhledem RM-LVR2.
Před použitím je nutné připojit dálkové ovládání
k fotoaparátu nebo videokameře prostřednictvím Wi-Fi,
jak je popsáno v tomto návodu.
Další informace viz online nápověda.
http://rd1.sony.net/help/cam/1530/h_zz/
Zobrazení na displeji
 Ikona uzamknutí tlačítek
 Zobrazení hodin
 Indikace zbývající kapacity baterie
dálkového ovládání
 Ikona režimu letadlo
Zobrazí se, když je dálkové ovládání
nastaveno do režimu letadlo.
 Režim snímání
 Indikace přepnutí režimu snímání
 Ikona REC
 Indikace upozornění ohledně
paměťové karty
 Indikace zbývající kapacity baterie
fotoaparátu nebo videokamery
Zobrazení hodin
Dálkové ovládání připojte pomocí kabelu micro USB
(je součástí dodávky) k zapnutému počítači.
Kabel micro USB
Po dokončení nabíjení kontrolka CHG (Nabíjení) zhasne.
Poznámky
• Dálkové ovládání lze nabíjet, i když není zcela vybité. Stejně tak můžete dálkové
ovládání používat, i když není zcela nabité.
• Po zapnutí je dálkové ovládání napájeno, ale nenabíjí se.
• Po plném nabití dálkového ovládání kontrolka CHG (Nabíjení) zhasne.
• Pokud nemáte k dispozici počítač, použijte napájecí adaptér AC-UD10
(prodávaný samostatně).
Zapnutí dálkového ovládání
Součásti a ovládací prvky
 Tlačítko MENU
 Tlačítko DISP
 Tlačítko REC/ENTER
 Kontrolka REC/Wi-Fi
 Displej LCD
 Tlačítko DOWN
 Tlačítko UP
 Kontrolka CHG (Nabíjení)
 Tlačítko RESET (Obnovení výchozích
nastavení)
 Univerzální/micro USB konektor
 Aretační páčka
 Kryt konektoru
 Tlačítko ON/OFF
 Očko na pásek
© 2015 Sony Corporation
http://www.sony.net/
1
Stiskněte tlačítko ON/OFF.
Poznámky
• V případě modelu HDR-AZ1 zvuk potvrzení připojení nezazní, pokud je
(Zvuková signalizace) na OFF.
nastavena položka
• Když se zvuk potvrzení připojení neozve, restartujte fotoaparát nebo
videokameru a opakujte postup od kroku 3.
Nastavení času
Ověření nastavení
data a času/oblasti
3
Zkontrolujte nastavení fotoaparátu nebo videokamery.
Kontrolka REC/Wi-Fi se rozsvítí modře, displej LCD dálkového
ovládání se přepne na zobrazení živého náhledu a naváže se
spojení.
Ujistěte se, že se na zobrazovacím panelu fotoaparátu nebo
videokamery zobrazuje ikona Wi-Fi.
Action Cam, s výjimkou
HDR-AZ1
HDR-AZ1
Zkontrolujte, zda je dálkové ovládání vypnuté (OFF).
Česky
Výrobní štítek je umístěn zvenku na spodní straně přístroje.
Pokud jej potřebujete zkontrolovat, odpojte pásek.
Nastavení
rok-měsíc-den
• Stiskněte tlačítko REC/ENTER na obrazovce potvrzení nastavení
data a času/oblasti pro potvrzení požadované položky; poté se
zobrazí obrazovka pohotovostního režimu Wi-Fi.
Poznámky
• Pokud spojení s fotoaparátem nebo videokamerou nelze provést, může
být důvodem přetížení sítě. V takovém případě se přemístěte na jiné místo
a zkuste akci zopakovat.
Poznámky
• Je-li režim připojení fotoaparátu nebo videokamery nastaven
na vícenásobné připojení, přepněte na jedno připojení.
• U modelu HDR-AS15/AS30V vložte do videokamery paměťovou kartu.
4



Záznam
Při záznamu videí
Zapněte dálkové ovládání.
Pokud stisknete tlačítko REC/ENTER ve stavu ilustrovaném v ,
dálkové ovládání opustí pohotovostní režim. V takovém případě
zadejte ještě jednou SSID fotoaparátu nebo videokamery.
Při aktivaci dálkového ovládání se zobrazí obrazovka
pohotovostního režimu Wi-Fi.
5
Poznámky
(Vícenásobné připojení), stiskněte tlačítko MENU
• Je-li zobrazena ikona
(Režim připojení)
na dálkovém ovládání, vyberte položku
(Nastavení dálkového ovládání) a nastavte ji na
z nabídky
(Jedno připojení).
Režim snímání přepnete stisknutím tlačítka UP/DOWN na zobrazení
živého náhledu dálkového ovládání.
V levé horní části displeje se zobrazí ikona režimu snímání.
Vyberte fotoaparát nebo videokameru, které chcete připojit
k dálkovému ovládání.
Podrobné informace o následujících operacích naleznete v online
nápovědě nebo v návodu k obsluze fotoaparátu nebo videokamery.
• Více fotoaparátů nebo videokamer (Vícenásobné připojení)
• Fotoaparáty a videokamery s výjimkou modelu Action Cam
1
Přepínání režimů snímání
 Ze seznamu cílů připojení vyberte SSID (cíl).
 Stiskněte tlačítko REC/ENTER.
 Když je dálkové ovládání v pohotovostním režimu, přejděte
do 2 minut ke kroku 5.
Připojení dálkového ovládání
k jednomu fotoaparátu nebo
videokameře (Jedno připojení)
Dálkové ovládání se zapíná stisknutím tlačítka ON/OFF.
Pokud dálkové ovládání zapínáte poprvé, objeví se obrazovka
nastavení data a času/oblasti.
nebo
Poznámky
• Regiony jsou definovány časovým rozdílem mezi časem GMT (Greenwich)
a vaším běžným domovským časem. Podrobnosti týkající se časových posunů
viz „Seznam časových posunů v hlavních světových městech“ v online
nápovědě.
• Chcete-li znovu nastavit datum a čas, vyberte stisknutím tlačítka MENU
na dálkovém ovládání nastavení „Datum a čas/oblast/letní čas“ v položce
(Nastavení dálkového ovládání).
Připojení dálkového ovládání k fotoaparátu
nebo videokameře prostřednictvím Wi-Fi
Záznam vlastníka
HDR-AZ1
Formát data
Nabíjení dálkového ovládání
1
2
Action Cam, s výjimkou
HDR-AZ1
Stiskněte tlačítko NEXT
nebo PREV.
Výše je ilustrován model
FDR-X1000V.
Poznámky
• Indikace se mění v závislosti na připojeném
fotoaparátu nebo videokameře.
RM-LVR2
Upozornění
Nastavení
letního času
HDR-AZ1
Když se ozve zvuk potvrzení připojení, stiskněte a přidržte tlačítko
Wi-Fi na fotoaparátu nebo videokameře, dokud neuslyšíte zvuk
potvrzující dokončení připojení.
Zapněte fotoaparát nebo videokameru.
Zobrazení živého náhledu
Kryt konektoru
Číslo modelu RM-LVR2
Sériové číslo
2
• Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte požadovanou položku a poté
stiskněte tlačítko REC/ENTER.
• Obrazovka nastavení data a času/oblasti se přepíná v následujícím
pořadí.
Nastavení oblasti
Svítí žlutě během
nabíjení
Číslo modelu a sériové číslo najdete na spodní straně. Opište sériové
číslo do níže uvedené kolonky. Tyto údaje sdělte prodejci Sony vždy,
když se na něj budete obracet s dotazem k tomuto výrobku.
2
Nastavte datum a čas/oblast.
Připojte dálkové ovládání k fotoaparátu nebo videokameře.
Action Cam, s výjimkou HDR-AZ1
Po zobrazení nápisu [ACPT?] na zobrazovacím panelu fotoaparátu
nebo videokamery stiskněte tlačítko ENTER na fotoaparátu nebo
videokameře.
Podrobné informace o následujících operacích naleznete v online
nápovědě nebo v návodu k obsluze fotoaparátu nebo videokamery.
• Statické snímky
• Interval statických snímků
• Záznam ve smyčce
1
2
Stisknutím tlačítka REC/ENTER zahajte záznam.
Modrá kontrolka REC/Wi-Fi změní barvu na červenou.
Záznam ukončíte opětovným stisknutím tlačítka
REC/ENTER.
Červená kontrolka REC/Wi-Fi změní barvu na modrou.
Poznámky
• Pokud se na zobrazovacím panelu fotoaparátu nebo videokamery
nezobrazí [ACPT?], restartujte fotoaparát nebo videokameru a opakujte
postup od kroku 3.
Poznámky k připojení pásku k dálkovému
ovládání
• Délku pásku lze upravit podle jeho pozice v místech  a .
• Chcete-li upevnit dálkové ovládání na ruku, položte jej na hřbet ruky.
Poté protáhněte pásek sponou . Tlačítko REC/ENTER by mělo
směřovat směrem k prstům a displej LCD směrem k lokti.
Po připevnění části  posuňte část  tak, aby kryla konec části .
Pro zákazníky v Evropě
Upozornění pro zákazníky v zemích, kde platí směrnice EU
Výrobce: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075
Japonsko
Společnost odpovědná za kompatibilitu produktu v EU:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Německo
Společnost Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje
veškeré zásadní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice
1999/5/ES. Podrobné informace získáte na následující adrese URL:
http://www.compliance.sony.de/
Poznámka
Pokud statická elektřina nebo elektromagnetismus zapříčiní selhání
přenosu dat v jeho průběhu, restartujte aplikaci nebo odpojte a opět
připojte komunikační kabel (USB atd.).
• Nesprávné připevnění pásku může způsobit zranění.
• Při umístění dálkového ovládání na pravou ruku nastavte rotaci
displeje v nastavení dálkového ovládání na možnost ON.
• Pokud dálkové ovládání používáte připevněné k ruce, vždy správně
připevněte podkladovou desku a pásek.
• Při uvolňování pásku dejte pozor, abyste dálkové ovládání neupustili.
• Další informace o připevnění pásku k dálkovému ovládání naleznete
v online nápovědě.
VAROVÁNÍ
V zájmu snížení rizika vzniku požáru nebo úrazu elektrickým
proudem:
1) Nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti.
2) Nepokládejte na přístroj nádoby naplněné tekutinami, jako
například vázy.
UPOZORNĚNÍ
Vzhledem k riziku zahřívání, požáru či výbuchu dbejte následujících
upozornění.
* Ve výrobku je zabudována lithium-iontová baterie.
• Výrobek nabíjejte určeným způsobem.
• Neumisťujte výrobek do ohně či do jeho blízkosti, nevkládejte jej do
mikrovlnné trouby.
• Nenechávejte výrobek v automobilu za horkého počasí.
• Neskladujte ani nepoužívejte výrobek v horkém a vlhkém prostředí,
jako je např. sauna.
• Výrobek nerozebírejte, neničte ani neprorážejte.
• Nevystavujte výrobek nadměrným otřesům, jaké jsou spojeny např.
s pádem z výšky.
• Nevystavujte výrobek vysokým teplotám přes 60 °C.
• Udržujte výrobek suchý.
Výrobek zlikvidujte odpovídajícím způsobem.
Výrobek nabíjejte způsobem uvedeným v návodu k obsluze.
Tento výrobek byl testován a bylo shledáno, že vyhovuje limitům
stanoveným směrnicí elektromagnetické kompatibility (EMC) pro
používání propojovacích kabelů kratších než 3 metry.
Elektromagnetická pole určitých frekvencí mohou ovlivňovat obraz
a zvuk této jednotky.
Likvidace baterií a elektrických a elektronických zařízení
(platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se
systémy odděleného sběru odpadu)
Tento symbol na produktu, baterii nebo obalu značí,
že s produktem a baterií nesmí být nakládáno jako
s domovním odpadem. U některých baterií může být
tento symbol použit v kombinaci s chemickou značkou.
Chemické značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) se na
baterii přidávají v případě, že obsahuje více než 0,0005 % rtuti nebo
0,004 % olova. Zajištěním správné likvidace těchto produktů a baterií
pomůžete předejít potenciálním negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, ke kterým by mohlo dojít při nesprávné likvidaci.
Recyklace materiálů pomáhá šetřit přírodní zdroje.
U produktů, které z důvodů bezpečnosti, výkonu nebo integrity dat
vyžadují nepřetržité připojení k vestavěné baterii, by měl výměnu této
baterie provádět pouze kvalifikovaný servisní personál. Abyste zajistili,
že s baterií i elektrickými a elektronickými zařízeními bude správně
naloženo, předejte tyto produkty po skončení jejich životnosti na
příslušném sběrném místě zajišťujícím recyklaci elektrických
a elektronických zařízení. V případě všech ostatních typů baterií
nahlédněte do části věnované bezpečnému vyjmutí baterie z výrobku.
Předejte baterii na vhodné sběrné místo pro recyklaci použitých baterií.
Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie získáte
na příslušném místním úřadě, ve firmě zajišťující svoz odpadu nebo
v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Poznámky k použití
[Dálkové ovládání s živým náhledem]
Nepoužívejte/neskladujte dálkové ovládání na následujících
místech
• Na extrémně horkém místě
Na místech, jako je například automobil zaparkovaný na slunci, by
mohlo dojít k deformaci těla dálkového ovládání a následné poruše.
• Na přímém slunečním světle nebo v blízkosti topného tělesa
Při skladování dálkového ovládání na přímém slunečním světle nebo
v blízkosti topného tělesa může dojít ke změně barvy či deformaci
dálkového ovládání a k následné poruše.
• Na místech vystavených silným vibracím
• Blízko silných magnetických polí
• Na písčitých nebo prašných místech
Dbejte na to, aby se do dálkového ovládání nedostal písek nebo
prach. Mohlo by dojít k poruše dálkového ovládání a v některých
případech by nemuselo být možné tuto poruchu opravit.
Funkce Wi-Fi
• Dálkové ovládání používejte podle předpisů platných v místě použití.
• Funkci Wi-Fi dálkového ovládání nelze používat pod vodou.
Bezpečnost při použití bezdrátových zařízení LAN
• Abyste zamezili průnikům do systému, neoprávněnému přístupu
třetích stran a dalším rizikům, vždy používejte zabezpečené
bezdrátové sítě LAN.
• Při použití bezdrátové sítě LAN je velmi důležité provést nastavení
zabezpečení.
• Společnost Sony nepřebírá žádnou odpovědnost v případě škod
vzniklých v důsledku nedostatečného zabezpečení nebo
předvídatelných okolností.
Kondenzace vlhkosti
Pokud dálkové ovládání přenesete přímo z chladného prostředí do
teplého, může na vnitřních či vnějších stěnách dálkového ovládání
zkondenzovat vlhkost. Zkondenzovaná vlhkost může způsobit poruchu
dálkového ovládání.
Dojde-li ke kondenzaci vlhkosti
Vypněte dálkové ovládání a počkejte přibližně jednu hodinu, než se
vlhkost odpaří.
Provozní teplota
• Dálkové ovládání je určeno pro použití při teplotách v rozmezí
−10 °C až +40 °C. Použití za velmi nízkých nebo vysokých teplot
mimo tento rozsah není doporučeno.
• Displej LCD a kryt jednotky se mohou při provozu zahřát. Nejedná se
o poruchu.
Manipulace s displejem LCD
• Nevystavujte displej LCD přímému slunečnímu světlu, protože může
dojít k jeho poškození. Buďte opatrní při pokládání dálkového
ovládání do blízkosti okna.
• Pokud dálkové ovládání používáte na chladném místě, mohou se na
displeji LCD objevit vodorovné čáry nebo zbytkový obraz. Nejedná se
o poruchu. Po zahřátí dálkového ovládání se displej LCD vrátí do
normálního stavu.
Čištění po použití dálkového ovládání pod vodou nebo u vody
• Dálkové ovládání vždy omyjte vodou nejpozději do 60 minut po
použití. Dokud s čištěním neskončíte, neotvírejte kryt konektoru.
Písek nebo voda se mohou dostat do míst, kde nejsou vidět, a pokud
nedojde k jejich vymytí, sníží se vodotěsnost jednotky.
• Nechte dálkové ovládání ponořené v čisté vodě nalité do čistící misky
po dobu zhruba 5 minut. Poté dálkovým ovládáním jemně zatřeste
a stiskněte pod vodou každé tlačítko, abyste vymyli sůl, písek nebo
jiné částice usazené kolem tlačítek.
• Po opláchnutí setřete kapky vody měkkým hadříkem. Nechte dálkové
ovládání zcela uschnout na stinném a dobře větraném místě. Nesušte
dálkové ovládání vysoušečem vlasů, protože by mohlo dojít k jeho
deformaci nebo snížení vodotěsnosti.
• Z krytu konektoru setřete suchým měkkým hadříkem případné kapky
vody nebo prachové částice.
• Při ponoření dálkového ovládání pod vodu se mohou objevit bubliny.
Nejedná se o poruchu.
• Při kontaktu s opalovacím mlékem nebo olejem může dojít ke změně
zabarvení těla dálkového ovládání.
Pokud se dálkové ovládání dostane do kontaktu s opalovacím
mlékem nebo olejem, rychle jej otřete.
• Nenechávejte uvnitř dálkového ovládání ani na jeho povrchu slanou
vodu. Mohlo by dojít ke korozi, změně zabarvení nebo snížení
vodotěsnosti.
Likvidace
Před likvidací dálkového ovládání vyjměte baterii.
Vyjmutí baterie
Vestavěná baterie je recyklovatelná.
Před likvidací dálkového ovládání vyjměte vestavěnou baterii.
Poznámky
Při vyjímání baterie dbejte následujících pokynů.
• Šrouby apod. umístěte mimo dosah malých dětí, aby nedošlo k jejich
náhodnému spolknutí.
• Dejte pozor, abyste si neporanili nehty nebo prsty.
Vodotěsnost dálkového ovládání
Dálkové ovládání je navrženo jako vodotěsné. Na poškození
způsobené nesprávným nebo nevhodným použitím či nesprávnou
údržbou se záruka nevztahuje.
• Nevystavujte dálkové ovládání tlaku vody, například z vodovodního
kohoutku.
• Nepoužívejte jej v termální vodě.
• Používejte dálkové ovládání v doporučeném provozním rozsahu
teploty vody od 0 °C do 40 °C.
Poznámky před použitím dálkového ovládání pod vodou nebo
u vody
• Dbejte na to, aby se do krytu konektoru nedostaly žádné cizí objekty,
jako např. písek, vlasy nebo hlína. I malé množství cizích objektů
může být příčinou vniknutí vody do dálkového ovládání.
• Ověřte, že nedošlo k poškrábání těsnicí manžety a povrchů, ke kterým
přiléhá. I malé poškrábání může být příčinou vniknutí vody do
dálkového ovládání. Pokud jsou těsnicí manžeta nebo povrchy,
ke kterým přiléhá, poškrábané, obraťte se na svého prodejce Sony
nebo na místní autorizovaný servis společnosti Sony.
• Pokud se na těsnicí manžetu nebo povrchy, ke kterým přiléhá,
dostane špína nebo písek, očistěte místo měkkou tkaninou, která
nezanechává vlákna.
• Neotvírejte ani nezavírejte kryt konektoru, pokud jsou vaše ruce
mokré či od písku, nebo pokud se nacházíte u vody. Mohlo by dojít
k vniknutí písku nebo vody do jednotky. Před otevřením krytu
konektoru proveďte postup popsaný v části „Čištění po použití
dálkového ovládání pod vodou nebo v její blízkosti“.
• Kryt konektoru otevírejte, když je dálkové ovládání zcela suché.
• Vždy zkontrolujte, zda je kryt konektoru bezpečně uzavřen.
Poznámky týkající se použití dálkového ovládání pod vodou nebo
u vody
• Nevystavujte dálkové ovládání nárazům, například při skoku do vody.
• Neotvírejte ani nezavírejte kryt konektoru, pokud se nacházíte u vody
nebo pod vodou.
• Dálkové ovládání neplave na hladině. Abyste zabránili jeho potopení,
použijte pásek dodávaný spolu s dálkovým ovládáním.
Důležité informace
Šrouby vyšroubujte pouze tehdy, když dálkové ovládání likvidujete.
Pokud usoudíme, že došlo k neodborné demontáži jednotky, bude
její oprava nebo výměna zamítnuta.
1
2
3
4
5
Stisknutím tlačítka ON/OFF dálkové ovládání vypněte.
Odpojte připojené kabely.
Vyšroubujte šrouby pomocí křížového šroubováku. (4 šrouby)
Odpojte kryt.
Zatlačte háček směrem ven a vyjměte baterii.
Technické údaje
Požadavky na napájení:
Dobíjecí baterie: 3,6 V (interní baterie)
Univerzální/Micro USB konektor: 5 V
Nabíjení USB:
DC 5 V, 500 mA/800 mA
Doba nabíjení:
Pomocí počítače: přibližně 4 hodiny a 5 minut
Pomocí nabíječky AC-UD10 (prodávána
samostatně): přibližně 2 hodiny a 55 minut
Vodotěsnost:
Do hloubky 3 m po dobu 30 minut (vodotěsnost
není zaručena za všech okolností)
Provozní teplota:
−10 °C až +40 °C
Skladovací teplota: −20 °C až +60 °C
Rozměry (přibližně): 72,3 mm × 50,2 mm × 20,8 mm
(š×v×h, bez výstupků)
Hmotnost:
Přibližně 64 g (pouze tělo)
Celková hmotnost (během provozu):
Přibližně 95 g
(včetně dodávaného pásku a podkladové desky)
Dodávané položky: Dálkové ovládání s živým náhledem (1),
kabel micro USB (1)*, pásek (1),
podkladová deska (1), sada tištěné dokumentace
* I když je dálkové ovládání prodáváno s fotoaparátem nebo videokamerou,
dodává se pouze jeden kabel micro USB.
• Design a technické údaje se mohou díky budoucím upgradům změnit
bez předchozího upozornění.
• Podrobnější technické údaje viz online nápověda.
Ochranné známky
• Wi-Fi, logo Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP jsou registrované ochranné známky
sdružení Wi-Fi Alliance.
• Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat jsou registrované ochranné známky nebo
ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a dalších
zemích.
Veškeré další názvy systémů a produktů použité v tomto návodu
k obsluze jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými
známkami příslušných vlastníků nebo výrobců. V této příručce však
nejsou uváděny symboly ™ a .
Download PDF

advertising