Sony | RM-LVR1 | Sony RM-LVR1 Dálkový ovladač Live View RM-LVR1 s technologií Wi-Fi® pro videokameru Action Cam Návod k obsluze

4-486-833-22 (1) (CZ-SK)

1
2
Provozní teplota
Efektivní používání baterie
Tato jednotka je navržena pro použití při teplotách mezi −10 °C a +40 °C.
Použití za velmi nízkých nebo vysokých teplot mimo tento rozsah není doporučeno.
 Displej LCD a kryt jednotky se mohou při provozu zahřát. Nejedná se o poruchu.
 Výkon baterie klesá při nízké teplotě okolí. Na chladných místech bude proto
provozní doba baterie kratší.
Kondenzace vlhkosti
Vypněte jednotku a počkejte zhruba jednu hodinu, než se vlhkost odpaří.
 Pokud se baterie rychle vybije, přestože indikátor zbývající energie v baterii ukazuje
velké množství energie, znovu jednotku plně nabijte. Indikátor zbývající energie se
poté zobrazí správně. Mějte na paměti, že v následujících situacích nemusí indikátor
zobrazovat správný údaj:
Jednotka je dlouho používána při vysoké okolní teplotě.
Jednotka je ponechána plně nabitá
Jednotka je intenzivně používána.
Poznámky ke kondenzaci vlhkosti
Ochrana před přehřátím
Pokud jednotku přenesete z chladného do teplého prostředí, může na jejích vnitřních
nebo vnějších částech zkondenzovat vlhkost. Zkondenzovaná vlhkost může způsobit
poruchu jednotky.
Dálkové ovládání s živým náhledem
Diaľkové ovládanie s náhľadom
Dojde-li ke kondenzaci

1
2,3
Návod k obsluze
Návod na použitie
Ke kondenzaci vlhkosti může dojít, pokud jednotku přenesete z chladného do teplého
prostředí (případně naopak) nebo pokud budete jednotku používat ve vlhkém
prostředí (viz níže).
Když jednotku přenesete z lyžařského svahu do teplého prostředí.
Když jednotku přenesete z klimatizovaného automobilu nebo místnosti do
venkovního prostředí s vysokou teplotou.
Při používání jednotky po bouřce nebo přeháňce.
Při používání jednotky v horkém a vlhkém prostředí.
 Používejte tuto jednotku podle předpisů platných v místě použití.
 Funkci Wi-Fi této jednotky nelze používat pod vodou.
Vypnutí všech funkcí souvisejících s Wi-Fi
Při nástupu do letadla apod. můžete dočasně vypnout všechny funkce související
s Wi-Fi.
 Když je položka [Airplane Mode] (Režim v letadle) nastavena na [On] (Zapnuto),
na displeji LCD se zobrazí symbol .
 Podrobnosti o nastavení naleznete v odstavci „ Změna nastavení“ v části
„Používání této jednotky“.
Manipulace s displejem LCD

© 2013 Sony Corporation
RM-LVR1

Čeština

Záznam vlastníka
Číslo modelu a sériové číslo je umístěno na spodní straně. Opište sériové číslo do níže
uvedené kolonky. Tyto údaje sdělte prodejci Sony vždy, když se na něj budete obracet
s dotazem k tomuto výrobku.
Číslo modelu RM-LVR1
Sériové číslo
Upozornění
Výrobní štítek je umístěn zvenku na spodní straně přístroje.
Pokud jej potřebujete zkontrolovat, odpojte pásek.

VAROVÁNÍ
V zájmu snížení rizika vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem:
1) Nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti.
2) Nepokládejte na přístroj nádoby naplněné tekutinami, jako například vázy.
Nevystavujte baterie nadměrnému teplu, jako například přímému slunečnímu
světlu, ohni apod.
POZOR

2
1
Vzhledem k riziku zahřívání, požáru či výbuchu dbejte následujících upozornění.
* Ve výrobku je zabudována lithium-iontová baterie.
 Výrobek nabíjejte určeným způsobem.
 Neumisťujte výrobek do ohně či do jeho blízkosti, nevkládejte jej do mikrovlnné
trouby.
 Nenechávejte výrobek v automobilu za horkého počasí.
 Neskladujte ani nepoužívejte výrobek v horkém a vlhkém prostředí, jako je
např. sauna.
 Výrobek nerozebírejte, neničte ani neprorážejte.
 Nevystavujte výrobek nadměrným otřesům, jaké jsou spojeny např. s pádem z výšky.
 Nevystavujte výrobek vysokým teplotám přes 60 °C.
 Udržujte výrobek suchý.
Výrobek zlikvidujte odpovídajícím způsobem.
Výrobek nabíjejte způsobem uvedeným v návodu k obsluze.
3
4
5
6
7
8 9 10
11
Při výměně baterie používejte vždy pouze určený typ. V opačném případě může dojít
k požáru nebo zranění.
Pro zákazníky v Evropě:
12
13


1
2

2
AM
3


1
4
< Upozornění pro zákazníky v zemích uplatňujících směrnice EU >
Výrobce: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko
Společnost odpovědná za kompatibilitu produktu v EU: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo
Společnost Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto dálkové ovládání s živým
náhledem RM-LVR1 odpovídá základním požadavkům a ostatním příslušným
ustanovením směrnice 1999/5/ES. Podrobné informace získáte na následující adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Tento výrobek byl testován a bylo shledáno, že vyhovuje limitům stanoveným směrnicí
elektromagnetické kompatibility (EMC) pro používání propojovacích kabelů kratších
než 3 metry.
Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (platí v rámci
Evropské unie a v ostatních evropských zemích se systémy odděleného
sběru odpadu)
Tento symbol na výrobku nebo jeho balení upozorňuje na to,
že s daným výrobkem nelze nakládat jako s domovním odpadem.
Namísto toho jej odevzdejte na příslušném sběrném místě pro
recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Tím, že tento
výrobek zlikvidujete správným způsobem, pomáháte předejít možným
škodlivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které lze jinak
způsobit nevhodným způsobem likvidace tohoto produktu. Recyklace
materiálů pomáhá zachovávat přírodní zdroje. Podrobnější informace
o recyklaci tohoto výrobku získáte na příslušném úřadě místní samosprávy, ve firmě
zajišťující svoz odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Likvidace použitých baterií (platí v rámci Evropské unie a v ostatních
evropských zemích se systémy odděleného sběru odpadu)
Tento symbol na baterii nebo jejím balení upozorňuje na to,
že s baterií dodávanou s daným výrobkem nelze nakládat jako
s domovním odpadem.
Na určitých bateriích může být tento symbol použit spolu s chemickou
značkou. Chemické značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) se na
baterii přidávají v případě, že obsahuje více než 0,0005 % rtuti nebo
0,004 % olova.
Tím, že tyto baterie zlikvidujete správným způsobem, pomáháte předejít možným
škodlivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které lze jinak způsobit
nevhodným způsobem likvidace této baterie. Recyklace materiálů pomáhá zachovávat
přírodní zdroje.
V případě výrobků, které z důvodů bezpečnosti, výkonu nebo integrity dat vyžadují
nepřetržité připojení k vestavěné baterii, smí výměnu této baterie provádět pouze
kvalifikovaný servisní personál.
Výrobek po skončení jeho životnosti odevzdejte na příslušném sběrném místě pro
recyklaci elektrických a elektronických zařízení, kde bude baterie zlikvidována
v souladu s předpisy.
V případě všech ostatních typů baterií nahlédněte do části věnované bezpečnému
vyjmutí baterie z výrobku. Předejte baterii na vhodné sběrné místo pro recyklaci
použitých baterií.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie získáte na příslušném
úřadě místní správy, ve firmě zajišťující svoz odpadu nebo v obchodě, kde jste
výrobek zakoupili.
UPOZORNĚNÍ
2

Elektromagnetická pole určitých frekvencí mohou ovlivňovat obraz a zvuk
této jednotky.
Pokud statická elektřina nebo elektromagnetismus zapříčiní selhání přenosu dat
v jeho průběhu, restartujte aplikaci nebo odpojte a opět připojte komunikační kabel
(USB atd.).
Poznámky k dlouhodobému záznamu
 Pokud se jednotka vypne, ponechte ji minimálně 10 minut v klidu, než její vnitřní
teplota klesne na bezpečnou úroveň.
 Při vysokých okolních teplotách se jednotka rychle zahřívá.
 Po zvýšení teploty jednotky se může zhoršit kvalita obrazu.
 Před dalším snímáním doporučujeme počkat, než jednotka vychladne.
 Povrch jednotky se může zahřívat. Nejedná se o poruchu.
Funkce
 Toto dálkové ovládání s živým náhledem RM-LVR1 (dále jen „tato jednotka“) lze
použít k ovládání fotoaparátu či videokamery Sony s funkcí Wi-Fi. Tato jednotka
nemusí být kompatibilní se všemi fotoaparáty a videokamerami s funkcí Wi-Fi.
Seznam kompatibilních modelů a funkcí naleznete na webu společnosti Sony.
 Tato jednotka disponuje základními funkcemi záznamu (nahrávání videa,
snímání fotografií a nastavení fotoaparátu či videokamery).
 Jednotka je vodotěsná a lze ji používat v dešti, sněhu nebo na pláži.
 Jednotku lze nabíjet z počítače nebo pomocí nabíječky AC-UD20 (prodávána
samostatně) prostřednictvím dodávaného kabelu micro USB.

 Nevystavujte displej LCD přímému slunečnímu svitu, protože může dojít k jeho
poškození. Buďte opatrní při pokládání jednotky do blízkosti okna.
 Pokud jednotku používáte v chladném místě, mohou se na displeji LCD objevit
vodorovné čáry nebo zbytkový obraz. Nejedná se o poruchu. Po zahřátí jednotky
se displej LCD vrátí do normálního stavu.
 Pokud se na displeji dlouho zobrazuje stejný obraz (např. rámeček rozděleného
obrazu nebo časový kód), může se stát, že tento obraz zůstane na displeji LCD
natrvalo v podobě „ducha“.
 Při výrobě panelu LCD zabudovaného v této jednotce se používá vysoce
kvalitních technologických postupů. Může však dojít k „zaseknutí“ velmi malého
množství pixelů, tzn. jejich zobrazení může být neustále vypnuto (černé) nebo
neustále zapnuto (červené, zelené nebo modré), případně mohou tyto pixely
blikat. Kromě toho se kvůli fyzickým charakteristikám displejů LCD v průběhu
dlouhodobého používání mohou tyto „zaseknuté“ pixely při dlouhodobém
používání objevit spontánně. Tyto problémy nepředstavují poruchu.
Čištění

Poznámky k používání
Nepoužívejte/neskladujte tuto jednotku na následujících
místech
 Na extrémně horkém místě
Na místech, jako je například automobil zaparkovaný na slunci, by mohlo dojít
k deformaci těla jednotky a následné poruše.
 Na přímém slunečním světle nebo blízko topení
Při skladování jednotky na přímém slunečním světle nebo blízko topení může dojít
ke změně barvy jednotky nebo její deformaci a následné poruše.
 Na místech vystavených silným vibracím
 Blízko silných magnetických polí
Zbývající energie v baterii
Auto Power Off
(Automatické
vypnutí)
 V závislosti na teplotě této jednotky a baterie může dojít k automatickému vypnutí
napájení z důvodu ochrany jednotky. Před vypnutím se na displeji LCD zobrazí
zpráva.
Resetting
the Settings
(Obnovení
výchozích
nastavení)
Jak baterii skladovat
 Před uskladněním tuto jednotku plně vybijte a uložte ji na chladné a suché místo.
V zájmu zachování funkčnosti jednotky ji během skladování alespoň jednou za rok
plně nabijte a plně vybijte.
 Výdrž baterie je omezená. Kapacita baterie se časem a opakovaným používáním
snižuje. Pokud mezi nabíjeními dochází k výraznému snížení kapacity,
pravděpodobně je třeba vyměnit baterii. Vezměte baterii ke svému prodejci
společnosti Sony.
 Výdrž baterie závisí na způsobu jejího používání.
Version (Verze)
Network Setting
(Nastavení sítě)
Povrch displeje LCD je speciálně ošetřen, aby méně odrážel světlo.
Nesprávná údržba může výkonnost displeje LCD ovlivnit, dbejte proto těchto pokynů:
 Displej LCD jemně otřete měkkou tkaninou, například čisticím hadříkem nebo
hadříkem na brýle.
 Těžko odstranitelné skvrny lze vyčistit měkkou tkaninou, jako je např. čistící hadřík
nebo hadřík na brýle, kterou mírně navlhčíte vodou.
 Nikdy nepoužívejte žádná rozpouštědla (např. alkohol, benzín nebo ředidlo),
kyseliny, alkalické nebo brusné čistící prostředky nebo chemické čistící tkaniny.
Mohlo by dojít k poškození povrchu displeje LCD.
Čištění povrchu jednotky
 Očistěte povrch jednotky měkkou tkaninou mírně navlhčenou vodou, poté povrch
otřete suchým hadříkem.
Nepoužívejte žádné z následujících prostředků, jelikož by mohly poškodit její
povrch nebo kryt.
Chemické výrobky, jako jsou například rozpouštědla, benzín, líh, jednorázové
čisticí ubrousky, repelenty proti hmyzu, krémy na opalování, insekticidy apod.
Nedotýkejte se jednotky, máte-li kteroukoli z výše uvedených látek
potřísněny ruce.
Neponechávejte jednotku delší dobu v přímém kontaktu s gumou nebo vinylem.
Vodotěsnost jednotky
Tato jednotka je navržena jako vodotěsná. Na poškození způsobené
nesprávným nebo nevhodným použitím či nesprávnou údržbou se omezená
záruka nevztahuje.
 Nevystavujte tuto jednotku tlaku vody, například z vodovodního kohoutku.
 Nepoužívejte ji v termálních pramenech.
 Používejte jednotku v doporučeném provozním rozsahu teploty vody od
0 °C do 40 °C.
Poznámky před použitím této jednotky pod vodou nebo v její
blízkosti
 Dbejte na to, aby se do krytu univerzálního konektoru nedostaly žádné cizí částice,
jako např. písek, vlasy nebo hlína. I malé množství cizích částic může zapříčinit,
že se do jednotky dostane voda.
 Ověřte, že nedošlo k poškrábání těsnící manžety  a povrchů, ke kterým přiléhá,
 (viz obrázek ). I malé poškrábání může zapříčinit, že se do jednotky
dostane voda. Pokud jsou těsnící manžeta nebo povrchy, ke kterým přiléhá,
poškrábané, obraťte se na svého prodejce Sony nebo na místní autorizovaný
servis společnosti Sony.
 Pokud se na těsnící manžetu nebo povrchy, ke kterým přiléhá, dostane špína nebo
písek, očistěte oblast měkkou tkaninou, která nezanechává vlákna.
 Neotvírejte ani nezavírejte kryt univerzálního konektoru, pokud jsou vaše ruce
mokré či od písku, nebo pokud se nacházíte u vody. Mohlo by dojít ke vniknutí
písku nebo vody do jednotky. Před otevřením krytu univerzálního konektoru
proveďte postup popsaný v části „Čištění po použití této jednotky pod vodou nebo
v její blízkosti“.
 Kryt karty univerzálního konektoru otevírejte, když je jednotka zcela suchá.
 Vždy zkontrolujte, zda je kryt univerzálního konektoru bezpečně uzavřen.
Poznámky ohledně použití této jednotky pod vodou nebo v její
blízkosti
 Nevystavujte jednotku otřesům, například při skoku do vody.
 Neotvírejte ani nezavírejte kryt univerzálního konektoru, pokud se nacházíte u vody
nebo pod vodou.
 Tato jednotka ve vodě neplave na hladině. Abyste zabránili jejímu potopení, použijte
pásek dodávaný spolu s jednotkou.
Čištění po použití této jednotky pod vodou nebo v její blízkosti
 Vždy jednotku omyjte vodou do 60 minut po použití a neotvírejte kryt
univerzálního konektoru, dokud čištění nedokončíte. Písek nebo voda se mohou
dostat do míst, kde nejsou vidět, a pokud nedojde k jejich vymytí, sníží se
vodotěsnost jednotky.
 Nechte jednotku ponořenou v čisté vodě nalité do čistící misky po dobu zhruba
5 minut. Poté jednotkou jemně zatřeste a stiskněte pod vodou každé tlačítko,
abyste vymyli sůl, písek nebo jiné částice usazené kolem tlačítek (viz obrázek ).
 Po opláchnutí setřete kapky vody měkkým hadříkem. Nechte jednotku zcela
uschnout na stinném a dobře větraném místě. Nesušte jednotku fénem na vlasy,
protože by mohlo dojít k její deformaci nebo snížení vodotěsnosti.
 Z krytu univerzálního konektoru setřete suchým měkkým hadříkem případné
kapky vody nebo prachové částice.
 Při ponoření této jednotky pod vodu se mohou objevit bubliny. Nejedná se
o poruchu.
 Při kontaktu s opalovacím mlékem nebo olejem může dojít ke změně zabarvení
těla jednotky. Pokud se jednotka dostane do kontaktu s opalovacím mlékem nebo
olejem, rychle ji otřete.
 Nenechávejte uvnitř jednotky ani na jejím povrchu slanou vodu. Mohlo by dojít
ke korozi, změně zabarvení nebo snížení vodotěsnosti.
1
2
3
4
5
Kryt univerzálního konektoru
Tlačítko MENU
Tlačítko DISP
Univerzální/micro USB konektor
Tlačítko RESET (Obnovení
výchozích nastavení)
6 Kontrolka CHG (Nabíjení)
7 Tlačítko REC/ENTER
8
9
10
11
12
13
Tlačítko UP
Tlačítko DOWN
Displej LCD
Kontrolka REC/Wi-Fi
Očko na pásek
Tlačítko ON/OFF (Napájení)
 Zobrazení hodin
 Zobrazení živého náhledu
1 Ikona Airplane Mode (Režim v letadle)
Zobrazí se, když je jednotka v režimu Airplane Mode (Režim v letadle).
2 Indikátor zbývající energie v baterii
3 Zobrazení hodin
4 Indikátor režimu snímání
Při natáčení videa se zobrazí ikona . Při záznamu fotografií se zobrazí ikona
Při intervalovém záznamu fotografií se zobrazí .
Modrá kontrolka REC/Wi-Fi změní barvu na červenou.
2 Nahrávání ukončíte opětovným stiskem tlačítka REC/ENTER.
Červená kontrolka REC/Wi-Fi změní barvu na modrou.
.
1 Zkontrolujte, zda je napájení jednotky nastaveno na OFF.
2 Připojte kabel micro USB (je součástí dodávky) do univerzálního/
micro USB konektoru jednotky.
3 Druhý konec micro USB kabelu připojte ke svému počítači nebo
nabíječce AC-UD20 (prodávána samostatně).
Kontrolka CHG (Nabíjení) se rozsvítí oranžově a začne nabíjení.
Po dokončení nabíjení kontrolka CHG (Nabíjení) zhasne.
Poznámky
 Tuto jednotku můžete nabíjet, i když není zcela vybitá. Stejně tak můžete jednotku
používat, i když není zcela nabitá.
 Po zapnutí je jednotka napájena, ale nenabíjí se.
 Připevnění pásku k jednotce
Položte jednotku na podkladovou desku a protáhněte pásek očkem na
opasek na jednotce a na podkladové desce, jak ukazuje obrázek -1.
Chcete-li jednotku připevnit k ruce, umístěte její očko na opasek na stranu zápěstí
a protáhněte pásek skrz , jak ukazuje obrázek -2. Protáhněte konec pásku 
skrz .
Nesprávné připevnění pásku může způsobit zranění.
Pokud jednotku používáte připevněnou k ruce, vždy správně připevněte podkladovou
desku a pásek.
Poznámky
Při uvolňování pásku dejte pozor, abyste jednotku neupustili.
Používání této jednotky
 Před vypnutím jednotky
Ujistěte se, že je kryt univerzálního konektoru jednotky uzavřen.
Uzavřete kryt univerzálního konektoru, dokud neuslyšíte, že posuvný zámek
krytu univerzálního konektoru zacvaknul na své místo, a dokud nezmizí žlutá
značka pod posuvným zámkem.
 Pokud se pod kryt univerzálního konektoru dostanou cizí částice, jako např. písek,
může dojít k poškrábání těsnící manžety a následnému vniknutí vody do jednotky.
 Zapnutí jednotky
Stiskněte tlačítko ON/OFF (napájení), pokud je jednotka nabita.
 Když jednotku poprvé zapnete, objeví se obrazovka nastavení data a času.
Viz „ Clock setting“ (Nastavení hodin) v části „ Změna nastavení“.
Opětovným stisknutím tlačítka ON/OFF (Napájení) jednotku vypnete.
 Spojení jednotky a fotoaparátu či videokamery přes Wi-Fi
1 Zapněte jednotku a fotoaparát či videokameru.
2 Na displeji LCD této jednotky se zobrazí obrazovka výběru zařízení
Wi-Fi. Pomocí tlačítek UP nebo DOWN vyberte indikátor SSID
fotoaparátu či videokamery, ke které se chcete připojit, a stisknutím
tlačítka REC/ENTER volbu potvrďte.
Podrobnosti o indikátoru SSID naleznete v návodu k obsluze dodávaném spolu
s fotoaparátem či videokamerou.
Poznámky
SSID fotoaparátu či videokamery se na této jednotce zobrazí bez části „Direct-“.
3 Pokud se na obrazovce fotoaparátu či videokamery, ke které
se chcete připojit, objeví dotaz [ACPT?], stiskněte na fotoaparátu
či videokameře tlačítko ENTER, abyste připojení povolili.
(pouze HDR-AS30V)
Displej LCD této jednotky se přepne na zobrazení živého náhledu a kontrolka
REC/Wi-Fi na jednotce se rozsvítí modře.
Poznámky
V závislosti na používaném fotoaparátu či videokameře se může zobrazený
indikátor a tlačítko pro povolení přímého připojení lišit. Podrobnosti najdete
v průvodci spuštěním a návodu k obsluze fotoaparátu či videokamery.
 Změna nastavení
Vestavěná baterie je recyklovatelná.
Při likvidaci jednotky vestavěnou baterii vyjměte a odevzdejte ji prodejci.
Poznámky
Při vyjmutí baterie dbejte následujících pokynů.
 Šroubky apod. umístěte mimo dosah malých dětí, aby nedošlo k jejich
náhodnému spolknutí.
 Dejte pozor, abyste si neporanili nehty nebo prsty.
Důležité informace
Šroubky vyšroubujte pouze při likvidaci této jednotky. Pokud usoudíme, že došlo
k neodborné demontáži jednotky, bude její oprava nebo výměna zamítnuta.
Stisknutím tlačítka ON/OFF (Napájení) jednotku vypněte.
Odpojte připojené kabely.
Vyšroubujte šroubky pomocí křížového šroubováku. (4 šroubky)
Odpojte kryt.
Zatlačte háček směrem ven a vyjměte baterii.
Baterie
Nabíjení této jednotky
 Před prvním použitím jednotku nabijte.
 Nabíjení jednotky doporučujeme provádět při teplotě okolí v rozmezí 10 °C až
30 °C, dokud kontrolka CHG (Nabíjení) nezhasne. Při teplotách mimo tento rozsah
se nemusí podařit jednotku efektivně nabít.
 Kontrolka CHG (Nabíjení) se může rozsvítit v následujících situacích:
Baterie je poškozena
 Pokud je teplota jednotky nízká, přeneste ji na teplé místo.
 Pokud je teplota jednotky vysoká, přeneste ji na chladné místo.
Provozní doba baterie
Stav jednotky
Displej
Provozní doba
REC
Živý náhled
Přibližně 240 minut
Wi-Fi ON
Zobrazení hodin
Přibližně 280 minut
Wi-Fi OFF
Zobrazení hodin
Přibližně 340 minut
Poznámky
 Toto jsou přibližné provozní doby při použití této jednotky s plně nabitou
baterií, hodnotou
Panel Brightness (Jas panelu) nastavenou na HI a při
okolní teplotě 25 °C.
Nastavení jednotky můžete změnit stisknutím tlačítka MENU na jednotce.
Když je jednotka přes Wi-Fi připojena k fotoaparátu či videokameře, můžete také
stisknutím tlačítka MENU na jednotce měnit nastavení fotoaparátu či videokamery.
1 Stiskněte tlačítko MENU.
Na displeji LCD této jednotky se objeví položky nabídky.
2 Pomocí tlačítek UP nebo DOWN vyberte požadovanou položku a poté
stiskněte tlačítko REC/ENTER.
3 Pomocí tlačítek UP nebo DOWN vyberte požadované nastavení a poté
stiskněte tlačítko REC/ENTER pro potvrzení.
Položka nastavení
Odpojení fotoaparátu či videokamery
od Wi-Fi. Displej LCD této jednotky
se vrátí na obrazovku výběru
zařízení Wi-Fi.
Přepínání mezi režimy snímání
Shooting Mode (Režim snímání)
fotoaparátu či videokamery.
Nastavení zobrazená na displeji
LCD této jednotky se liší v závislosti
na připojeném fotoaparátu či
videokameře.
Změna kvality videa připojeného
Movie Setting
Recording
fotoaparátu či videokamery.
(Nastavení
Mode (Režim
Nastavení zobrazená na displeji
videa)
záznamu)
LCD této jednotky se liší v závislosti
na připojeném fotoaparátu či
videokameře.
Změna
orientace displeje LCD
Display
Display Rotate
a tlačítek UP/DOWN na této
Settings
(Otočení
jednotce.
(Nastavení
displeje)
Toto nastavení použijte při
zobrazení)
připevňování pásku na svou pravou
ruku apod.
ON: otočení o 180°
OFF: žádné otočení
Nastavení
jasu displeje LCD.
Panel Brightness
HI: Jasné
(Jas panelu)
LO: Tmavé
Disconnect (Odpojit)
Záznam fotografií
Stiskněte tlačítko REC/ENTER.
Zobrazení hodin
Při zobrazení živého náhledu na displeji LCD této jednotky nebo při nahrávání videa
zobrazíte na displeji hodiny stisknutím tlačítka DISP.
Dalším stisknutím tlačítka DISP displej LCD přepnete do režimu OFF.
Opětovným stisknutím tlačítka DISP v režimu OFF se displej LCD vrátí do
zobrazení živého náhledu.
Odstraňování problémů
 Jednotku nelze zapnout.
 Nabijte baterii.
 Jednotka se náhle vypne.
 Pokud jednotku nebudete určitou dobu používat, automaticky se vypne,
aby se nevybíjela baterie. Znovu jednotku zapněte.
 Pokud je nastavení
Auto Power Off (Automatické vypnutí) nastaveno
na [
OFF], napájení se automaticky nevypne.
 Jednotku nelze nabít.
 Vypněte jednotku a připojte ji přes USB.
 Odpojte a znovu zapojte kabel micro USB (je součástí dodávky).
 Použijte kabel micro USB (je součástí dodávky).
 Jednotku nabíjejte při teplotě okolí v rozsahu 10 °C až 30 °C.
 Zapněte počítač a poté připojte jednotku.
 Zrušte na počítači režim spánku nebo hibernace.
 Připojte jednotku přímo k počítači pomocí kabelu micro USB (je součástí
dodávky).
 Indikátor zbývající energie neukazuje správný údaj.
 K tomuto jevu dochází, pokud jednotku používáte ve velmi chladném nebo
horkém prostředí.
 Vzniká rozpor mezi indikátorem zbývající energie a skutečným množstvím
zbývající energie v baterii. Údaj na indikátoru opravíte tím, že baterii jednou
zcela vybijete a pak znovu nabijete.
 Znovu plně nabijte jednotku. Pokud problém přetrvává, může být baterie
opotřebovaná. Obraťte se na svého prodejce Sony nebo na místní autorizované
servisní středisko Sony.
 Jednotku nelze připojit k fotoaparátu či videokameře přes Wi-Fi.
 Na webu společnosti Sony ověřte, zda je váš fotoaparát či videokamera
kompatibilní s touto jednotkou.
Pokud problém přetrvá, stiskněte tlačítko RESET na jednotce.
Chybové zobrazení
Na displeji LCD této jednotky se mohou objevit následující chybová čísla, která
poskytují informace o chybách funkcí.
Číslo
chyby
Příznak
01–01
02–02
01–02
Nepodařilo se připojit.
01–03
01–04
03–01
03–02
04–03
05–01
Chyba fotoaparátu
či videokamery.
Nelze nastavit.
Nelze fotografovat.
05–02
Nelze spustit nahrávání.
05–03
Nelze zastavit nahrávání.
02–01
04–04
Fotoaparát či videokamera
nereaguje.
Příčina
Může se jednat o zahlcení signálu.
Jednotka také může být příliš daleko
od přístupového bodu.
Informace o zařízení neodpovídají
zařízení.
Main Settings
Zvolte možnost
(Hlavní nastavení) 
Resetting
the Settings (Obnovení výchozích
nastavení) a potvrďte ji. Poté
postupujte podle pokynů v části
„ Spojení jednotky a fotoaparátu
či videokamery přes Wi-Fi“.
Fotoaparát či videokamera není
kompatibilní.
 Fotoaparát či videokameru nelze
rozpoznat. Pro spojení je třeba na
fotoaparátu či videokameře provést
určitou operaci.
 Může se jednat o zahlcení signálu.
Jednotka také může být příliš daleko
od přístupového bodu.
Zkontrolujte připojený fotoaparát či
videokameru nebo paměťovou kartu.
Zkontrolujte fotoaparát či
videokameru.
 Zkontrolujte fotoaparát či
videokameru.
 Může se jednat o zahlcení signálu.
Jednotka také může být příliš daleko
od přístupového bodu.
Vlastní diagnostika
Pokud se na displeji LCD této jednotky objeví indikace začínající abecedním znakem,
je spuštěna funkce vlastní diagnostiky.
Je možné, že jednotka vyžaduje opravu. Obraťte se na svého prodejce Sony a sdělte mu
všechna čísla začínající na E nebo C.
Používaný software GNU GPL/LGPL
Tato jednotka obsahuje software, který odpovídá následující všeobecné veřejné
licenci GNU (dále nazývané jako „GPL“) nebo menší všeobecné veřejné licenci GNU
(dále nazývané jako „LGPL“).
Tímto vás informujeme, že máte právo na přístup, modifikaci a redistribuci
zdrojového kódu pro tyto softwarové programy za podmínek daných přiloženou
licencí GPL/LGPL.
Zdrojový kód je dostupný na internetu. Stáhnout jej lze z následující adresy URL.
Při stahování zdrojového kódu vyberte jako model vaší jednotky RM-LVR1.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Budeme rádi, když se na nás nebudete obracet s dotazy ohledně obsahu
zdrojového kódu.
Kopie licencí (anglicky) jsou uloženy v interní paměti jednotky.
Vytvořte připojení Mass Storage (Velkokapacitní paměťové zařízení) mezi touto
jednotkou a počítačem a přečtěte si soubory ve složce „LICENSE“ v „PMHOME“.
Technické údaje
[Vstupní konektor pro nabíjení]
Univerzální/micro USB micro-B/USB
konektor:
[Napájení, obecné]
Požadavky na napájení: Sada dobíjecích baterií: 3,6 V
USB: 5,0 V
DC 5,0 V, 500 mA/800 mA
Nabíjení USB:
Doba nabíjení:
Pomocí počítače: přibližně 245 minut
Pomocí nabíječky AC-UD20 (prodávána samostatně):
přibližně 175 minut
1,0 W
Spotřeba energie:
(při připojení přes Wi-Fi a během zobrazení
živého náhledu)
Kontrola zbývající energie v baterii
Vodotěsnost:
Provozní teplota:
Skladovací teplota:
Rozměry (přibližně):
Indikátor zbývající energie se zobrazuje na displeji LCD této jednotky.
Nízká
Vysoká
Hmotnost:
Poznámky
 Trvá přibližně 30 vteřin, než se zobrazí správný indikátor zbývající energie.
 Za jistých okolností nemusí indikátor zbývající energie zobrazovat správný údaj.
Zobrazí se verze softwaru této
jednotky.
Dočasně se vypnou všechny funkce
související s Wi-Fi – například při
nástupu do letadla apod.
ON: Tuto možnost vyberte, když
se nacházíte na palubě letadla.
OFF: Tuto možnost vyberte pro
normální používání.
1 Stiskem tlačítko REC/ENTER spusťte nahrávání.
 Nabíjení této jednotky
Vyjměte baterii (viz obrázek )
Nastavení doby, po jejímž uplynutí
se jednotka přepne do režimu Auto
Power Off (Automatické vypnutí).
30min: Fotoaparát či videokamera
se vypne po zhruba
30 minutách.
5min: Fotoaparát či videokamera se
vypne po zhruba 5 minutách.
1min: Fotoaparát či videokamera
se vypne po zhruba 1 minutě.
OFF: Fotoaparát či videokamera
se automaticky nevypne.
Umožňuje obnovit výchozí síťová
nastavení.
 Snímání
Nahrávání videa / Intervalový záznam fotografií
Příprava
 Před likvidací této jednotky vyjměte baterii.
Nastavení roku/měsíce/dne/hodin.
Poznámky
 V závislosti na používaném fotoaparátu či videokameře nemusí být některá
nastavení nebo položky nastavení kompatibilní.
 Když jednotka není připojena k fotoaparátu či videokameře přes Wi-Fi, nelze
měnit nastavení fotoaparátu či videokamery.
pro návrat z obrazovky výběru nastavení na obrazovku výběru
 Vyberte
položky nastavení.
pro aktivaci vybraného nastavení nebo položky nastavení
 Vyberte
na obrazovce volby.
 Indikátory na displeji LCD
Jednotka je nyní připojena k vašemu fotoaparátu či videokameře přes Wi-Fi.
Během spojení jednotky a fotoaparátu či videokamery přes Wi-Fi svítí
kontrolka REC/Wi-Fi modře.
Při opakovaném připojování ke stejnému fotoaparátu či videokameře není třeba
provádět kroky 2 a 3. Jednotka se k vašemu fotoaparátu či videokameře připojí
automaticky.
Poznámky
Airplane Mode (Režim v letadle)
Při zapnutí jednotky nebo vypnutí režimu
se jednotka k fotoaparátu či videokameře připojí automaticky.
Pokud dojde k přerušení připojení kvůli prostředí nebo po výběru položky
Disconnect (Odpojit) v nabídce, jednotka se k fotoaparátu či videokameře
automaticky nepřipojí. Pro její připojení proveďte kroky 2 a 3 části „ Spojení
jednotky a fotoaparátu či videokamery přes Wi-Fi“.
Likvidace
Airplane Mode
(Režim
v letadle)
 Popis součástí
Čištění displeje LCD
1
2
3
4
5
Clock Setting
(Nastavení
hodin)
Výdrž baterie
Funkce Wi-Fi

Main Settings
(Hlavní
nastavení)
Celková hmotnost
(při použití):
Dodávané položky:
Hloubka vody 3 m, 30 minut nepřetržitě
−10 °C až +40 °C
−20 °C až +60 °C
72,3 mm × 50,2 mm × 20,8 mm
(Š×V×H, bez vyčnívajících částí)
Přibližně 63 g
(pouze hlavní tělo bez baterie)
Přibližně 93 g
(včetně dodávaného pásku a podkladové desky)
Tato jednotka (1), kabel micro USB (1), pásek (1),
podkladová deska (1), tištěná dokumentace
Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Slovenčina
Záznam majiteľa

Číslo modelu a sériové číslo sa nachádzajú na spodnej strane. Sériové číslo si poznačte
na vyhradené miesto nižšie. Tieto čísla uveďte, kedykoľvek sa v súvislosti s týmto
produktom obrátite na predajcu produktov spoločnosti Sony.

Číslo modelu RM-LVR1
Sériové číslo
Preventívne opatrenie
Štítok sa nachádza na spodnej vonkajšej časti.
Ak si ho potrebujete pozrieť, odpojte remienok.
VAROVANIE
Ak chcete predísť riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom,
1) nevystavujte jednotku dažďu ani vlhkosti.
2) na zariadenie neklaďte predmety naplnené kvapalinami, napríklad vázy.

Batérie nevystavujte nadmernej teplote, napríklad slnečnému žiareniu,
ohňu a podobne.
UPOZORNENIE

2
1
Dodržiavajte nasledujúce varovania, pretože hrozí riziko vzniku tepla, požiaru
alebo výbuchu.
* Lítium-iónová batéria je zabudovaná v produkte.
 Produkt nabíjajte určeným spôsobom nabíjania.
 Produkt neumiestňujte do ohňa ani do jeho blízkosti, ani ho nedávajte do
mikrovlnnej rúry.
 Produkt nenechávajte v teplom počasí v aute.
 Produkt neskladujte ani nepoužívajte na horúcom a vlhkom mieste, napríklad
v saune.
 Produkt nerozkladajte, nedeformujte ani neprerážajte.
 Produkt nevystavujte nadmerným otrasom, napríklad padaniu z veľkej výšky.
 Produkt nevystavujte vysokým teplotám nad 60 °C.
 Produkt udržiavajte v suchu.
Produkt zlikvidujte vhodným spôsobom.
Produkt nabíjajte určeným spôsobom nabíjania uvedeným v používateľskej príručke.
3
4
5
6
7
8 9 10
Batériu vymieňajte len za určený typ. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru alebo
zraneniu.
11
Pre zákazníkov v Európe
12

1

2

13
2
AM
3
4


1
< Poznámka pre zákazníkov v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ >
Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko
Súlad s normami EÚ pre produkt: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko
Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto diaľkové ovládanie
s náhľadom RM-LVR1 je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími dôležitými
ustanoveniami smernice 1999/5/ES. Podrobnosti nájdete na tejto adrese URL:
http://www.compliance.sony.de/
Pri testovaní tohto produktu sa zistilo, že spĺňa obmedzenia stanovené v smernici
o elektromagnetickej kompatibilite týkajúce sa používania prepojovacích káblov
kratších ako 3 metre.
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (predpisy
platné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na produkte alebo jeho balení znamená, že s produktom
nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho
treba odovzdať v príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu
elektrických a elektronických zariadení. Správnou likvidáciou produktu
zabránite možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii produktu.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu vám poskytne
miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo
obchod, v ktorom ste produkt kúpili.
Likvidácia nepotrebných batérií (predpisy platné v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo jej balení znamená, že s batériou
dodávanou s týmto produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým
odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol používať spolu so
symbolom chemickej značky. Symboly chemickej značky ortuti (Hg)
alebo olova (Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú v prípade, ak batéria
obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto batérií zabránite možnému negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii
batérií. Recyklácia týchto materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu integrity
údajov trvalo pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu by mal vymieňať len
kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti produktu by ste ho mali odovzdať v príslušnom zbernom
mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaručili
správnu likvidáciu batérie.
Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti o bezpečnom vybratí batérie
z produktu. Batériu odovzdajte v príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu
nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu alebo batérie vám poskytne
miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo
obchod, v ktorom ste produkt kúpili.
UPOZORNENIE
Elektromagnetické polia môžu pri určitých frekvenciách ovplyvniť obraz a zvuk
jednotky.
Ak sa vplyvom statickej elektriny alebo elektromagnetizmu nedokončí (zlyhá)
prenos údajov, reštartujte aplikáciu alebo odpojte a znova zapojte komunikačný kábel
(USB atď.).
Poznámky k dlhodobému nahrávaniu
 Nechajte jednotku vypnutú a najmenej 10 minút ju nepoužívajte, aby vnútorná
teplota tejto jednotky klesla na bezpečnú úroveň.
 Pri vysokej teplote okolitého prostredia teplota tejto jednotky rýchlo stúpa.
 Pri náraste teploty tejto jednotky sa môže zhoršiť kvalita obrazu.
 Skôr než budete pokračovať v snímaní, odporúčame počkať, kým teplota tejto
jednotky neklesne.
 Povrch tejto jednotky sa môže zahrievať. Nie je to porucha.
2
Vlastnosti

 Toto diaľkové ovládanie s náhľadom RM-LVR1 (ďalej len ako „táto jednotka“) sa
môže používať na ovládanie kamery Sony, ktorá má funkciu Wi-Fi. Táto jednotka
nemusí byť kompatibilná so všetkými kamerami, ktoré majú funkciu Wi-Fi.
Informácie o kompatibilných modeloch a funkciách nájdete na webovej lokalite
spoločnosti Sony.
 Táto jednotka má základné funkcie nahrávania (nahrávanie videozáznamu,
snímanie fotografií a nastavenie kamery).
 Táto jednotka má vodeodolné vlastnosti, ktoré umožňujú jej použitie v daždi, snehu
alebo na pláži.
 Túto jednotku možno nabíjať z počítača alebo pomocou nabíjačky AC-UD20
(predáva sa samostatne) prostredníctvom dodaného kábla s konektorom micro USB.

Poznámky o používaní
Túto jednotku nepoužívajte ani neskladujte
na nasledujúcich miestach

1
2


Čistenie displeja LCD
Povrch displeja LCD je špeciálne upravený tak, aby znižoval odraz svetla.
Nesprávna údržba môže negatívne ovplyvniť výkonnosť displeja LCD, preto pri
starostlivosti oň dbajte na nasledujúce pravidlá:
 Displej LCD utierajte opatrne jemnou textilnou handričkou, napríklad handričkou
na čistenie okuliarov.
 Odolné škvrny možno odstrániť jemnou handričkou, napríklad mierne navlhčenou
handričkou na čistenie okuliarov.
 Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad alkohol, benzín, riedidlo ani
kyselinu, alkalický alebo abrazívny čistiaci prostriedok, či handričku s chemikáliou,
pretože poškodia povrch displeja LCD.
Čistenie povrchu tejto jednotky
 Povrch tejto jednotky čistite jemnou textilnou handričkou navlhčenou vo vode
a potom ho utrite suchou handričkou.
Nepoužívajte žiadnu z nasledujúcich látok, pretože môžu poškodiť povrchovú
úpravu alebo kryt.
Chemikálie, napríklad riedidlo, benzín, alkohol, jednorazové utierky, repelent
proti hmyzu, opaľovací krém ani insekticídy a pod.
Ak máte ruky znečistené niektorou z uvedených látok, nedotýkajte sa tejto
jednotky.
Nenechávajte túto jednotku v dlhotrvajúcom kontakte s gumovými alebo
vinylovými predmetmi.
Informácie o vodeodolnosti tejto jednotky
Táto jednotka je vyrobená tak, aby bola vodotesná. Na poškodenie
spôsobené nesprávnym používaním alebo neprimeranou údržbou
sa nevzťahuje obmedzená záruka.
 Túto jednotku nevystavujte prúdu vody, napríklad z vodovodu.
 Nepoužívajte ju v termálnych prameňoch.
 Túto jednotku používajte v odporúčanom rozsahu teploty vody od 0 °C do 40 °C.
Poznámky pred používaním tejto jednotky vo vode alebo pri nej
 Zabezpečte, aby sa do krytu terminálu Multi nedostala cudzia látka ako piesok, vlasy
alebo prach. Aj malé množstvo cudzej látky môže spôsobiť vniknutie vody do tejto
jednotky.
 Presvedčte sa, či sa tesniaci krúžok  a jeho priľahlé plochy  nepoškrabali
(pozrite si obrázok ). Aj malé poškriabanie môže viesť k prieniku vody do tejto
jednotky. Ak sa tesniaci krúžok alebo jeho priľahlé plochy poškriabali, poraďte sa
s predajcom alebo miestnym autorizovaným servisom spoločnosti Sony.
 Ak sa na tesniaci krúžok alebo jeho priľahlé plochy dostane voda alebo prach,
príslušnú plochu utrite jemnou handričkou, ktorá nezanecháva vlákna.
 Neotvárajte ani nezatvárajte kryt terminálu Multi mokrými rukami alebo rukami
špinavými od piesku, či v blízkosti vody. Hrozí riziko vniknutia piesku alebo vody
dovnútra. Skôr ako otvoríte kryt terminálu Multi, vykonajte kroky opísané v časti
„Čistenie po použití tejto jednotky vo vode alebo pri nej“.
 Po úplnom vyschnutí tejto jednotky otvorte kryt terminálu Multi.
 Vždy skontrolujte, či je kryt terminálu Multi bezpečne zaistený.
Poznámky k používaniu tejto jednotky vo vode alebo pri nej
 Túto jednotku nevystavujte otrasom, napríklad pri skákaní do vody.
 Keď ste vo vode alebo pri nej, neotvárajte a nezatvárajte kryt terminálu Multi.
 Táto jednotka sa vo vode ponára. Ponoreniu jednotky môžete zabrániť pomocou
remienka, ktorý sa dodáva s touto jednotkou.
Čistenie po použití tejto jednotky vo vode alebo pri nej
 Túto jednotku vždy vyčistite vodou do 60 minút od používania a pred dokončením
čistenia neotvárajte kryt terminálu Multi. Piesok alebo voda sa môžu dostať
dovnútra, na miesta, kde ich nevidno, a ak sa nevypláchnu, môžu znížiť vodotesnosť
jednotky.
 Túto jednotku nechajte 5 minút namočenú v čistej vode, ktorú nalejete do čistiacej
nádoby. Potom jemne potraste touto jednotkou a pod vodou stlačte každé tlačidlo,
aby sa odplavila všetka soľ, piesok alebo ďalšie látky zanesené okolo tlačidiel
(pozri obrázok ).
 Po prepláchnutí utrite kvapky vody jemnou handričkou. Túto jednotku nechajte
úplne vyschnúť na tienistom mieste s dobrým vetraním. Nesušte sušičom na vlasy,
pretože hrozí riziko deformácie alebo zníženia vodeodolnosti jednotky.
 Kvapky vody alebo prachu z krytu terminálu Multi utrite jemnou handričkou.
 Keď sa táto jednotka ponorí do vody, môžu sa na nej objaviť bublinky.
Nie je to porucha.
 Telo jednotky môže zmeniť farbu, ak sa dostane do kontaktu s opaľovacím alebo
samoopaľovacím olejom. Ak sa táto jednotka dostane do kontaktu s opaľovacím
alebo samoopaľovacím olejom, rýchlo ju vyčistite.
 Nedovoľte, aby vnútri jednotky alebo na jej povrchu zostala slaná voda.
Môže to viesť ku korózii alebo strate farby a zníženiu vodeodolnosti jednotky.
Likvidácia
 Pred likvidáciou tejto jednotky z nej vyberte batériu.
Vybratie batérie (pozri obrázok )
Zabudovaná batéria je recyklovateľná.
Pri likvidácii tejto jednotky z nej vyberte zabudovanú batériu a odovzdajte
ju predajcovi.
Poznámky
Pri vyberaní batérie dbajte na nasledujúce opatrenia.
 Odstráňte skutky a pod. z dosahu malých detí, aby ste zabránili ich náhodnému
prehltnutiu.
 Dajte pozor, aby ste si neporanili nechty alebo prsty.
Dôležité informácie
Skrutky odstraňujte iba pri likvidácii tejto jednotky. Odmietneme opravu alebo
výmenu jednotky, ak zhodnotíme, že došlo k nezáručnému rozobratiu.
Stlačením tlačidla ON/OFF (Vypínač) vypnete túto jednotku.
Odpojte pripojené káble.
Odstráňte skrutky krížovým skrutkovačom. (4 skutky)
Odnímte kryt.
Odtlačte háčik a vyberte batériu.
Batéria
1
2
3
4
5
6
7
Kryt terminálu Multi
Tlačidlo MENU
Tlačidlo DISP
Terminál Multi/Micro USB
Tlačidlo RESET (Obnoviť)
Svetelný indikátor CHG (Nabíjanie)
Tlačidlo REC/ENTER
8
9
10
11
12
13
Tlačidlo UP
Tlačidlo DOWN
Displej LCD
Svetelný indikátor REC/Wi-Fi
Miesto na prevlečenie remienka
Tlačidlo ON/OFF (Vypínač)
 Indikátory na displeji LCD
 Zobrazenie hodín
 Zobrazenie náhľadu
1 Ikona položky Airplane Mode (Režim Lietadlo)
Zobrazuje sa, keď je táto jednotka v režime Airplane Mode (Režim Lietadlo).
2 Indikátor zostávajúcej kapacity nabitia batérie
3 Zobrazenie hodín
4 Indikátor režimu snímania
V režime nahrávania sa zobrazuje ikona . V režime snímania sa zobrazuje
ikona . V režime nahrávania fotografií v intervaloch sa zobrazuje ikona .
Príprava
 Napájanie tejto jednotky
1 Skontrolujte, či je napájanie tejto jednotky nastavené v polohe OFF.
2 Pripojte kábel s konektorom micro USB (je súčasťou dodávky)
k terminálu Multi/Micro USB tejto jednotky.
3 Druhý koniec kábla s konektorom micro USB zapojte do počítača
alebo nabíjačky AC-UD20 (predáva sa samostatne).
Svetelný indikátor CHG (Nabíjanie) sa rozsvieti na oranžovo a začne sa nabíjanie.
Svetelný indikátor CHG (Nabíjanie) zhasne, keď sa nabíjanie dokončí.
Poznámky
 Túto jednotku môžete nabiť aj v prípade, keď nie je úplne vybitá. Dokonca aj
vtedy, keď táto jednotka nie je úplne nabitá, môžete využiť čiastočnú kapacitu
nabitia batérie.
 Keď je napájanie tejto jednotky zapnuté, jednotka sa napája, ale nenabíja.
 Upevnenie remienka k tejto jednotke
Túto jednotku položte na základňu a prevlečte remienok tejto jednotky
cez miesto na jeho prevlečenie, ako je znázornené na obrázku -1.
Ak si ho chcete upevniť na ruku, položte si miesto na prevlečenie remienka tejto
jednotky na bok zápästia a remienok prevlečte cez miesto , ako je znázornené
na obrázku -2. Zvyšnú časť  remienka prevlečte cez miesto .
Nesprávne upevnenie remienka môže spôsobiť zranenie.
Pri používaní tejto jednotky pripevnenej k ruke vždy správne upevnite dodanú
základňu a remienok.
Poznámky
Dávajte pozor, aby vám táto jednotka pri odopínaní remienka nespadla.
Napájanie tejto jednotky
 Túto jednotku nabite pred prvým použitím.
 Túto jednotku odporúčame nabíjať pri teplote okolitého prostredia od 10 °C
do 30 °C, až kým svetelný indikátor CHG (Nabíjanie) nezhasne. Pri teplote mimo
tohto rozsahu sa táto jednotka nemusí účinne nabiť.
 Svetelný indikátor CHG (Nabíjanie) sa môže rozsvietiť v týchto situáciách:
Batéria je poškodená
 Ak je teplota tejto jednotky nízka, dajte ju na teplé miesto.
 Ak je teplota tejto jednotky vysoká, dajte ju na chladné miesto.
Prevádzkový čas batérie
Stav jednotky
Zobrazenie
Prevádzkový čas
REC
Náhľad
Pribl. 240 minút
Wi-Fi ON
Zobrazenie hodín
Pribl. 280 minút
Wi-Fi OFF
Zobrazenie hodín
Pribl. 340 minút
Indikátor zostávajúcej kapacity nabitia sa zobrazuje na displeji LCD tejto jednotky.
Nízka
Vysoká
Poznámky
 Správny indikátor zostávajúcej kapacity nabitia sa zobrazí približne o 30 sekúnd.
 Zobrazený indikátor zostávajúcej kapacity nabitia môže byť za určitých okolností
nesprávny.
Efektívne využívanie batérie
Vypnite túto jednotku a počkajte približne hodinu, kým sa vlhkosť neodparí.
 Výkon batérie je nižší pri nízkej teplote okolitého prostredia. Na chladných miestach
je preto prevádzkový čas batérie kratší.
Poznámky ku kondenzácii vlhkosti
Zostávajúca kapacita nabitia batérie
Vlhkosť sa môže kondenzovať, ak túto jednotku presuniete z chladného miesta
na teplé (alebo naopak), prípadne ak používate túto jednotku vo vlhkom prostredí,
ako je uvedené nižšie.
Keď prinesiete túto jednotku z lyžiarskeho svahu do teplého prostredia.
Keď prinesiete túto jednotku z klimatizovaného auta alebo miestnosti do horúceho
vonkajšieho prostredia.
Keď používate túto jednotku po búrke alebo daždi.
Keď používate túto jednotku v horúcom a vlhkom prostredí.
 Ak sa batéria rýchlo vybije, hoci indikátor zostávajúcej kapacity nabitia je vysoký,
túto jednotku znova úplne nabite. Indikátor zostávajúcej kapacity nabitia potom
bude zobrazovať správnu kapacitu. Upozorňujeme, že indikátor nemusí zobrazovať
správnu kapacitu v týchto situáciách:
Táto jednotka sa používa dlhý čas pri vysokej teplote okolitého prostredia.
Táto jednotka zostane úplne nabitá.
Táto jednotka sa intenzívne používa.
Funkcia Wi-Fi
 Túto jednotku používajte v súlade s predpismi oblasti používania.
 Funkciu Wi-Fi tejto jednotky nemôžete používať pod vodou.
 V závislosti od teploty tejto jednotky a batérie sa môže napájanie tejto jednotky
automaticky vypnúť s cieľom ochrániť ju. Pred vypnutím napájania sa o tom
na displeji LCD zobrazí správa.
Vypnutie všetkých funkcií súvisiacich so sieťou Wi-Fi
Uskladnenie batérie
Keď nastúpite do lietadla a pod., môžete dočasne vypnúť všetky funkcie súvisiace
so sieťou Wi-Fi.
 Keď je režim [Airplane Mode] (Letový režim) nastavený na možnosť [On] (Zap.),
na displeji LCD sa zobrazí ikona .
 Podrobné informácie o nastavení nájdete v časti „ Zmena nastavení“ v sekcii
„Používanie tejto jednotky“.
 Pred uskladnením túto jednotku úplne vybite a odložte ju na suché a chladné
miesto. Ak chcete zachovať túto jednotku vo funkčnom stave, počas skladovania
ju aspoň raz za rok úplne nabite a následne úplne vybite.
Ochrana pred prehriatím
Výdrž batérie
 Batéria má obmedzenú výdrž. Kapacita batérie sa v priebehu času a opakovaným
používaním znižuje. Ak sa výrazne skráti čas používania medzi nabitiami,
pravdepodobne nadišiel čas vymeniť batériu za novú. Zoberte ju predajcovi
produktov spoločnosti Sony.
 Výdrž batérie sa líši v závislosti od spôsobu používania batérie.
 Snímanie
Nahrávanie videozáznamov alebo nahrávanie fotografií
v intervaloch
1 Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla REC/ENTER.
Modrý indikátor REC/Wi-Fi sa zmení na červený.
2 Ak chcete nahrávanie zastaviť, znova stlačte tlačidlo REC/ENTER.
Červený indikátor REC/Wi-Fi sa zmení na modrý.
Snímanie fotografií
Stlačte tlačidlo REC/ENTER.
Zobrazenie hodín
Stlačením tlačidla DISP tejto jednotky sa na displeji LCD zobrazia hodiny, keď je
na displeji LCD zapnuté zobrazenie náhľadu alebo pri nahrávaní videozáznamov.
Opätovným stlačením tlačidla DISP prepnete displej LCD do režimu OFF.
V režime OFF sa opätovným stlačením tlačidla DISP displej LCD prepne späť
na zobrazenie náhľadu.
Riešenie problémov
 Táto jednotka sa nedá zapnúť.
 Nabite batériu.
 Napájanie tejto jednotky sa náhle vypne.
 Ak túto jednotku počas prevádzky istý čas nepoužívate, automaticky sa vypne,
aby sa ušetrila batéria. Znova zapnite túto jednotku.
 Ak je nastavenie
Auto Power Off (Automatické vypnutie) nastavené
na možnosť [
OFF], napájanie sa nevypne automaticky.
 Táto jednotka sa nedá nabiť.
 Vypnite túto jednotku a pripojte ju prostredníctvom kábla USB.
 Odpojte kábel s konektorom micro USB (je súčasťou dodávky) a potom
ho znova pripojte.
 Použite kábel s konektorom s micro USB (je súčasťou dodávky).
 Túto jednotku nabite v prostredí s teplotou od 10 °C do 30 °C.
 Vypnite počítač a potom pripojte túto jednotku.
 Ukončite režim spánku alebo dlhodobého spánku počítača.
 Pripojte túto jednotku priamo k počítaču pomocou kábla s konektorom
micro USB (je súčasťou dodávky).
 Indikátor zostávajúcej kapacity nabitia je nesprávny.
 Tento jav sa vyskytuje, keď túto jednotku používate v mimoriadne horúcom
alebo chladnom prostredí.
 Medzi indikátorom zostávajúcej kapacity nabitia a skutočnou zostávajúcou
kapacitou nabitia batérie je rozdiel. Túto jednotku raz úplne vybite a potom
ju znova nabite. Indikátor už bude ukazovať správne.
 Túto jednotku znova úplne nabite. Ak problém pretrváva, batéria je
opotrebovaná. Obráťte sa na predajcu produktov spoločnosti Sony alebo
miestne autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
 Túto jednotku nemožno pripojiť ku kamere prostredníctvom siete Wi-Fi.
 Informácie o kompatibilite kamery s touto jednotkou nájdete na webovej
lokalite spoločnosti Sony.
Ak problém pretrváva, stlačte tlačidlo RESET tejto jednotky.
Zobrazenie chyby
Používanie tejto jednotky
 Pred zapnutím tejto jednotky
Presvedčte sa, či je kryt terminálu Multi tejto jednotky zavretý.
Pevne uzavrite kryt terminálu Multi, až kým nezačujete, ako posuvná poistka
krytu konektorov zacvakne na miesto, a žltú značku pod posuvnou poistkou
už nebudete vidieť.
 Ak sa do krytu terminálu Multi dostane akákoľvek cudzia látka, ako napríklad
piesok, tesniaci krúžok sa môže poškrabať, čo môže viesť k prieniku vody do tejto
jednotky.
 Zapnutie tejto jednotky
Stlačte tlačidlo ON/OFF (Vypínač) na nabitej jednotke.
 Keď túto jednotku zapnete prvýkrát, zobrazí sa obrazovka nastavenia dátumu a času.
Pozri časť „ Clock Setting (Nastavenie hodín)“ v sekcii „ Zmena nastavení“.
Na displeji LCD tejto jednotky sa môžu zobraziť nasledujúce kódy chýb, ktoré
poskytujú informácie o chybe funkčnosti.
Kód
chyby
 Pripojenie tejto jednotky a kamery cez sieť Wi-Fi
1 Zapnite napájanie tejto jednotky a kamery.
2 Na displeji LCD tejto jednotky sa zobrazí obrazovka výberu zariadenia
Wi-Fi. Tlačidlom UP alebo DOWN tejto jednotky vyberte sieťový
názov SSID kamery, ktorú chcete pripojiť, a výber potvrďte stlačením
tlačidla REC/ENTER.
Podrobné informácie o sieťovom názve SSID kamery nájdete v návode na použitie
dodanom s kamerou.
Poznámky
Sieťový názov SSID kamery sa zobrazuje v tejto jednotke bez predpony „Direct-“.
3 Ak sa na obrazovke kamery, ktorú chcete pripojiť, zobrazí položka
[ACPT?], stlačením tlačidla ENTER kamery povolíte priame spojenie.
(Iba model HDR-AS30V)
Zobrazenie na displeji LCD tejto jednotky sa prepne na zobrazenie náhľadu
a indikátor REC/Wi-Fi tejto jednotky sa rozsvieti namodro.
Poznámky
V závislosti od kamery sa zobrazený indikátor a tlačidlo na povolenie priameho
pripojenia môžu líšiť. Podrobné informácie nájdete v príručke pri spustení
a v návode na použitie dodanom s kamerou.
Táto jednotka je pripojená ku kamere prostredníctvom siete Wi-Fi.
Počas pripojenia tejto jednotky a kamery prostredníctvom siete Wi-Fi svieti
svetelný indikátor REC/Wi-Fi namodro.
Nemusíte vykonať kroky č. 2 a 3 pri nasledujúcom pripojení tej istej kamery.
Táto jednotka sa ku kamere pripojí automaticky.
Poznámky
Keď je napájanie tejto jednotky zapnuté alebo je zrušený režim
Airplane Mode
(Režim Lietadlo), táto jednotka sa automaticky pripojí ku kamere.
Ak sa pripojenie preruší z dôvodu prostredia alebo je v ponuke zvolená položka
Disconnect (Odpojiť), táto jednotka sa automaticky nepripojí ku kamere.
Ak ju chcete pripojiť, vykonajte kroky č. 2 a 3 v časti „ Pripojenie tejto jednotky
a kamery cez sieť Wi-Fi“.
 Zmena nastavení
Nastavenia tejto jednotky môžete zmeniť stlačením tlačidla MENU tejto jednotky.
Zmeniť môžete aj nastavenia kamery, a to stlačením tlačidla MENU tejto jednotky,
keď je pripojená ku kamere prostredníctvom siete Wi-Fi.
1 Stlačte tlačidlo MENU.
2 Stlačením tlačidla UP alebo DOWN vyberiete požadovanú položku
a stlačíte tlačidlo REC/ENTER.
3 Stlačením tlačidla UP alebo DOWN vyberiete požadované nastavenie
a stlačením tlačidla REC/ENTER výber potvrdíte.
Položka nastavenia
Odpojte kameru od siete Wi-Fi.
Na displeji LCD screen tejto
jednotky sa obnoví obrazovka výberu
zariadenia Wi-Fi.
Môžete prepínať medzi režimami
Shooting Mode (Režim snímania)
snímania kamery.
Nastavenia zobrazené na displeji LCD
tejto jednotky sa líšia podľa pripojenej
kamery.
Môžete zmeniť kvalitu videozáznamu
Movie Setting
Recording
pripojenej kamery.
(Nastavenie
Mode (Režim
Nastavenia zobrazené na displeji LCD
videozáznamu)
nahrávania)
tejto jednotky sa líšia podľa pripojenej
kamery.
Môžete
zmeniť orientáciu displeja
Display
Display Rotate
LCD a tlačidlo UP alebo DOWN
Settings
(Otočenie
tejto jednotky.
(Nastavenia
obrazovky)
Toto nastavenie použite pri upevňozobrazenia)
vaní remienku na pravú ruku a pod.
ON: otočenie o 180°
OFF: bez otočenia
Panel Brightness Môžete nastaviť jas displeja LCD.
HI: jasný
(Jas displeja)
LO: tmavý
Môžete nastaviť rok, mesiac, deň
Main Settings
Clock Setting
a čas.
(Hlavné
(Nastavenie
nastavenia)
hodín)
Auto Power Off Môžete nastaviť čas, za ktorý sa táto
jednotka prepne do režimu Auto
(Automatické
Power Off (Automatické vypnutie).
vypnutie)
30min: Vypne sa približne po
30 minútach.
5min: Vypne sa približne po
5 minútach.
1min: Vypne sa približne po
1 minúte.
OFF: Nevypína sa automaticky.
Môžete obnoviť predvolené
Resetting
nastavenia siete.
the Settings
(Obnovenie
nastavení)
Version (Verzia) Môžete zobraziť verziu softvéru tejto
jednotky.
Network Setting
Airplane Mode Keď nastúpite do lietadla a pod.,
(Nastavenie
(Letový režim) môžete dočasne vypnúť všetky
funkcie súvisiace so sieťou Wi-Fi.
siete)
ON: Túto položku vyberte, keď ste
na palube lietadla.
OFF: Túto položku vyberte pri
bežnom používaní.
Poznámky
 V závislosti od kamery nemusia byť niektoré položky nastavenia a samotné
nastavenia kompatibilné.
 Keď táto jednotka nie je pripojená ku kamere prostredníctvom siete Wi-Fi,
nemôžete zmeniť nastavenia kamery.
prejdete z obrazovky výberu nastavenia späť na obrazovku
 Výberom položky
výberu položky nastavenia.
na obrazovke výberu aktivujete zvolenú položku nastavenia
 Výberom položky
alebo samotné nastavenie.
Príznak
Príčina
01 – 01
02 – 02
Môže dochádzať ku konfliktu signálov.
Táto jednotka tiež môže byť príliš
ďaleko od prístupového bodu.
01 – 02
Informácie o zariadení sa líšia od
skutočného zariadenia.
Vyberte položku
Main Settings
(Hlavné nastavenia) 
Resetting
the Settings (Obnovenie nastavení)
a spustite ju. Potom postupujte podľa
krokov v časti „ Pripojenie tejto
jednotky a kamery cez sieť Wi-Fi“.
Nepodarilo sa pripojiť
Opätovným stlačením tlačidla ON/OFF (Vypínač) vypnete túto jednotku.
Disconnect (Odpojenie)
Kontrola zostávajúcej kapacity nabitia batérie
Ak sa vyskytne kondenzácia
 Opis častí
Položky nastavenia sa zobrazujú na displeji LCD tejto jednotky.
1
2
3
4
5
Prevádzková teplota
Ak sa táto jednotka prenesie priamo z chladného na teplé miesto, na jej vnútornej
strane sa môže kondenzovať vlhkosť. Kondenzácia môže spôsobiť poruchu tejto
jednotky.
2,3
Čistenie
Poznámky
 Uvedené hodnoty sú približné prevádzkové časy pri použití tejto jednotky s úplne
nabitou batériou, s položkou
Panel Brightness (Jas displeja) nastavenou na
hodnotu HI a pri teplote okolitého prostredia 25 °C.
Kondenzácia vlhkosti
1
 Nenechávajte displej LCD natočený k slnku, pretože sa môže poškodiť.
Pri umiestnení tejto jednotky v blízkosti okna buďte opatrní.
 Ak sa jednotka používa na chladnom mieste na displeji LCD sa môžu zobrazovať
vodorovné čiary alebo zvyškový obraz. Nie je to porucha. Normálne správanie
displeja LCD sa obnoví po jeho zohriatí.
 Ak sa dlhší čas zobrazuje statický alebo nemenný obraz, ako napríklad rám
rozdeleného obrazu alebo časový kód, obraz sa môže naďalej zobrazovať na displeji
LCD ako rozostrený obraz na pozadí.
 Displej LCD pripojený k tejto jednotke je vyrobený pomocou veľmi presnej
technológie, ale veľmi nízky počet pixlov môže byť zaseknutý, pričom ide buď
o stále zhasnutý (čierny) bod, stále zasvietený (červený, zelený alebo modrý) bod,
alebo blikajúci bod. Okrem toho sa v dôsledku fyzickej charakteristiky displeja
LCD môžu takéto zaseknuté pixle dlhodobo zobrazovať samovoľne. Tieto problémy
neznamenajú poruchu.
 Na veľmi horúcich miestach
Napríklad v aute zaparkovanom na slnku sa môže telo jednotky zdeformovať,
čo môže spôsobiť poruchu.
 Na priamom slnečnom svetle alebo v blízkosti ohrievača
Ak túto jednotku uložíte na priame slnečné svetlo alebo v blízkosti ohrievača,
môže stratiť farbu alebo sa môže zdeformovať, čo môže spôsobiť poruchu.
 Na mieste vystavenom silným vibráciám
 V blízkosti silných magnetických polí
Táto jednotka je určená na používanie pri teplote medzi −10 °C a 40 °C. Používanie
v mimoriadne chladnom alebo horúcom prostredí, ktorého teplota je mimo tohto
rozsahu, sa neodporúča.
 Displej LCD a puzdro sa pri prevádzke zohrejú. Nie je to porucha.

Zaobchádzanie s displejom LCD
01 – 03
01 – 04
Kamera nie je kompatibilná.
03 – 01
03 – 02
 Kamera sa nerozpoznala.
Na pripojenie kamery je potrebné
vykonať s ňou nejakú činnosť.
 Môže dochádzať ku konfliktu
signálov. Táto jednotka tiež
môže byť príliš ďaleko od
prístupového bodu.
02 – 01
Chyba kamery
04 – 03
Nemožno nastaviť
05 – 01
Nemožno fotografovať
05 – 02
Nemožno začať nahrávať
05 – 03
Nemožno prestať nahrávať
04 – 04
Kamera nereaguje
Potvrďte pristupujúcu kameru alebo
pamäťovú kartu.
Skontrolujte kameru.
 Skontrolujte kameru.
 Môže dochádzať ku konfliktu
signálov. Táto jednotka tiež
môže byť príliš ďaleko od
prístupového bodu.
Autodiagnostika
Ak sa na displeji LCD tejto jednotky zobrazuje indikátor začínajúci znakom abecedy,
je spustená autodiagnostická funkcia.
Možno je potrebná oprava tejto jednotky. Kontaktujte predajcu produktov spoločnosti
Sony a oznámte mu všetky kódy začínajúce na E alebo C.
Licencia GNU GPL/LGPL vzťahujúca sa na softvér
V tejto jednotke sa nachádza softvér, na používanie ktorého sa vzťahuje licencia GNU
(v tomto dokumente označovaná ako GPL) alebo licencia GNU (v tomto dokumente
označovaná ako LGPL).
Táto licencia ustanovuje právo zákazníka na získanie prístupu, úpravu a ďalšie
šírenie zdrojového kódu pre tieto softvérové programy v súlade s podmienkami
licencie GPL/LGPL.
Zdrojový kód je k dispozícii na webe. Môžete si ho prevziať z nasledujúcej adresy URL.
Pri preberaní zdrojového kódu vyberte ako model jednotky položku RM-LVR1.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Očakávame, že sa na nás nebudete obracať v súvislosti s obsahom zdrojového kódu.
Kópie licencií (v angličtine) sú uložené vo vnútornej pamäti tejto jednotky.
Medzi jednotkou a počítačom nadviažte veľkokapacitné pripojenie a prečítajte si
súbory v priečinku LICENSE v časti PMHOME.
Technické údaje
[Vstupný terminál na nabíjanie]
micro-B/USB
Terminál Multi/Micro
USB:
[Napájanie, všeobecné]
Požiadavky na napájanie:Nabíjateľná batéria: 3,6 V
USB: 5,0 V
jednosmerný prúd 5,0 V, 500 mA/800 mA
Nabíjanie cez USB:
Čas nabíjania:
Cez počítač: približne 245 min.
Cez nabíjačku AC-UD20 (predáva sa samostatne):
približne 175 min.
1,0 W
Spotreba energie:
(pri pripojení prostredníctvom siete Wi-Fi a zobrazení
náhľadu)
Vodeodolnosť:
Prevádzková teplota:
Skladovacia teplota:
Rozmery (približne):
Hmotnosť:
Celková hmotnosť
(pri používaní):
Obsah balenia:
hĺbka vody 3 m, nepretržite 30 minút
-10 °C až 40 °C
-20 °C až 60 °C
72,3 mm × 50,2 mm × 20,8 mm
(š × v × h okrem prečnievajúcich častí)
približne 63 g
(iba hlavné telo vrátane batérie)
približne 93 g
(vrátane dodávaného remienka a základne)
táto jednotka (1), kábel s konektorom Micro USB (1),
remienok (1), základňa (1), tlačená dokumentácia
Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám aj bez predchádzajúceho upozornenia.
Download PDF

advertising