Sony | RM-VZ220T | Sony RM-VZ220T VZ220T Univerzální dálkový ovladač Návod k obsluze

od d
b
n
po
ou
u Mod d mp o
N od n
h
n ódu
ob
n
n
A
A
A
AO
N odu ob u
S ovensky
nT b n nh nd M
nn m n B and und h
nd n Cod numm n Code No
od n u
n h
n
b
nd
n un n h
N du ú
bu
ódo Code No
A h
n
b
um
Code No
d G bu
nw
b
n m n B and n d o
n om d
b
n
n od n
mm nd
n
ód
n
ob u po
A ö
ódo
A
ü
ő b
o
Code No
ód b
m
B and
hp
N od n pou
un
n
n
ün
d h
n
ú mu
B and
m
ő
ó b n
Po sk
Remote Commander
mu
n nomb d m
B and
u
n núm o d ód o Code No
ód o d b n
on u
M nu d n u
uês
uún
Magya
nds
nd
ob
on
Návod k obsluze B and o p o
o M nu (rubová
d n u õ strana)
Návod na používanie
un
nd m nom d m
ód o Code No
o ód o d b n
on u
W pon
h b
h n du
od Code No
nom
n m u w n
ob u
n w m
odu p odu n
B and o
n du
odpow dn
w n
u
a
po no nom d m h B and
oo p
Code No
od d p odu o
on u
u on p u o
RM-VZ220T
©2010 Sony Corporation
b
m
n mn B and o h mo
Code No
n
od n B u n n n n
ά
Česky
ά ωπ α
παρα
μο Code No
ο ω ό α ασ
Printed in China
nd
В
ющи
б иц при о я я о рны н ки B and и
оо
ющи ко о ы ном р Code No
Ч обы
ко прои о и я м Ин р кции по к п
ции
Ун
ни нижч
б иця
н ч н м рки B and
по н
ко и Code No иробник об н ння
Аби
и ко иробник
рн
я о н р кц й к п
ц
H va sk
N
d m b
od o
u bo
D b
po
A
A
Aw
H
m p
n u m n b ndo
Code No
u p o ođ
po d
Upu
B and
n ho
upo bu
m
B and
α ο α
σ ο ο
ασ
ή α α ρ nepotřebného
σ Ο η
Likvidace
elektrického a elektronického
zařízení (platné v Evropské unii a dalších evropských
státech uplatňujících oddělený systém sběru)
w
w
Nakládání s nepotřebnými bateriemi (platí v Evropské
unii a dalších evropských státech využívajících systém
odděleného sběru)
M
Q
RM-VZ220T
D
Tento symbol umístěný na baterii nebo na jejím obalu upozorňuje, že s
baterií opatřenou tímto označením by se nemělo nakládat jako s
běžným domácím odpadem.
Symbol nacházející se na určitých typech baterii múže být použit v
kombinaci s chemickou značkou.
Značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) jsou přidány, pokud baterie obsahuje vice než
0,0005% rtuti nebo 0,004% olova.
Správným nakládáním s těmito nepotřebnými bateriemi pomůžete zabránit možným
negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k nímž by mohlo docházet v
případech nevhodného zacházení s vyřazenými bateriemi. Materiálová recyklace
pomůže chránit přírodní zdroje.
V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti, funkce nebo uchování dat vyžaduje trvalé
spojení s vloženou baterií, je třeba, aby takovouto baterii vyjmul z přístroje pouze
kvalifikovaný personál.
K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo, předejte výrobek, který je na konci své
životnosti na místo, jenž je určené ke sběru elektrických a elektronických zařízení za
účelem jejich recyklace.
Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte do té části návodu k obsluze, která
popisuje bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Nepotřebnou baterii odevzdejte k
recyklaci na příslušné sběrné místo.
Televizor, Kabelový set-top box,
Satelitní přijímač, Přijímač DVBT**, IPTV, DVD přehrávač, DVD
rekordér, Přehrávač Blu-ray Disc,
HD-DVD přehrávač,
Videorekordér, DVD domácí kino
Výrobcem tohoto výrobku je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonsko. Zplnomocněným zástupcem pro požadavky
ohledně elektromagnetické kompability EMC a bezpečnosti výrobku je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, SRN. Pro
záležitosti servisu a záruky se obracejte na adresy uváděné v servisních a
záručních dokumentech.
4-178-963-11(1)
4-178-963-11(1)
Manufacturer’s Code List
Liste des codes de fabricant
Liste der Herstellercodes
Lijst met fabrikantcodes
Lista de códigos de fabricantes
Lista de Códigos de Fabricante
Elenco dei codici del produttore
Lista med tillverkarkoder
Λίστα κωδικών κατασκευαστή
Üretici Kodu Listesi
Seznamu kódů výrobců
Zozname kódov výrobcov
Készülékkódok lista
Liście kodów producenta
Список кодов производителя
Списку кодів виробників
Popisu šifri proizvođača
RM-VZ220T
©2010 Sony Corporation
English
Printed in China
N
Türkçe
The following tables show brand names (Brand) and their corresponding
code numbers (Code No.).
To set the manufacturer’s code, refer to the Operating Instructions.
Français
Aşağıdaki tablolar marka adlarını (Brand) ve bunlara ait kod numaralarını
(Code No.) göstermektedir.
Üretici Kodunu ayarlamak için Kullanım Talimatlarına bakın.
Česky
Les tableaux suivants énumèrent les noms des marques (Brand) et les
numéros des codes correspondants (Code No.).
Pour définir le code de fabricant, reportez-vous au Mode d’emploi.
Deutsch
Následující tabulky zobrazují názvy značek (Brand) a jejich odpovídající
kódová čísla (Code No.).
Návod nastavení kódu výrobce naleznete v Návodu k obsluze.
Slovensky
Nederlands
In de volgende tabel ziet u merknamen (Brand) en de overeenstemmende
codenummers (Code No.).
Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing om de fabrikantcode in te stellen.
Español
Las siguientes tablas muestran nombres de marcas (Brand) y sus
correspondientes números de código (Code No.).
Para ajustar el código de fabricante, consulte el Manual de instrucciones.
Português
Nasledujúce tabuľky zobrazujú názvy značiek (Brand) a ich príslušné čísla
kódov (Code No.).
Ak chcete nastaviť kód výrobcu, pozrite si Návod na používanie.
Magyar
A következő táblázatok a márkaneveket tüntetik fel (Brand) a megfelelő
kódokkal (Code No.).
A készülékkód beállítását lásd a használati útmutatókban.
Polski
W poniższych tabelach znajdują się nazwy marek (Brand) oraz odpowiednie
kody (Code No.).
Informacje na temat ustawiania kodu producenta znajdują się w instrukcji
obsługi.
Pyccкий
As tabelas seguintes indicam nomes de marcas (Brand) e os respectivos
números de código (Code No.).
Para definir os códigos de fabricante, consulte o Manual de instruções.
Italiano
В следующих таблицах приводятся товарные знаки (Brand) и
соответствующие кодовые номера (Code No.).
Чтобы задать код производителя, см. Инструкции по эксплуатации.
Укpaїнcькa
Le seguenti tabelle riportano nomi di marche (Brand) e i loro rispettivi
numeri di codice (Code No.).
Per impostare il codice del produttore, consultare le Istruzioni per l’uso.
Svenska
У наведених нижче таблицях зазначені марки (Brand) та відповідні
коди (Code No.) виробників обладнання.
Аби задати код виробника, зверніться до Інструкцій з експлуатації.
Hrvatski
Följande tabell visar varmärkesnamn (Brand) och motsvarande
kodnummer (Code No.).
För att ställa in tillverkarkoden, se Bruksanvisningen.
Na sljedećim tablicama prikazana su imena brandova (Brand) i njihovi
odgovarajući brojevi šifri (Code No.).
Da biste postavili šifru proizvođača, pogledajte Upute za uporabu.
Eλληνικά
Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι μάρκες (Brand) και οι αντίστοιχοι
κωδικοί αριθμοί (Code No.).
Για να ορίσετε τον κωδικό κατασκευαστή, ανατρέξτε στις Οδηγίες
λειτουργίας.
TV
Téléviseur
Fernsehgerät
Tv
Televisor
Televisor
Televisore
TV
Τηλεόραση
Televizyon
Televizor
Televízor
TV
Telewizor
Телевизор
Телевізори
TV
Brand
Code No.
Brand
Code No.
888
A.R. Systems
Accent
Acoustic Solutions
Action
Acura
Addison
Admiral
AEG
Aftron
Agashi
Aiko
Aim
Akai
00264
00037, 00556
00009, 00037
01037, 01667
00650
00009
00108, 00653
00093, 00264
01037, 01163
00891
00264
00009, 00037, 00264
00037, 00499, 00706, 00753
00009, 00037, 00178, 00208,
00264, 00480, 00548, 00556,
00606, 00714, 00753, 00806,
00812, 01413, 01537
00009, 00860
00037
00753
00037
00009, 00037, 00264, 00668,
00714, 01037, 01363, 01667
00009, 00037, 00480, 00587,
00668, 00714, 01037
01037
00037
00009, 00037, 00264, 01037
00009, 00037
00037, 00650
01163, 01585
00009, 00264
00009, 00037, 00264
00009, 00037, 00292, 00668
00009, 00093, 00108, 00178,
00625
00264
00109
00037, 00714
00037
00037, 00556
01037
01585
00037
00009
00037
00264
00698
00037
00009
00009, 00037, 00109, 00264,
00714, 00820
00264
00698
00009, 00108, 00264, 00606,
00888
00009
00714
00009, 00264
00009, 00661
00109, 00208
00565
00264
00009
00556
00780
00009, 00037, 00556, 00668,
01037, 01163
00037, 00195, 00512
00178
00009, 00208, 00226, 00264,
00661, 00812, 00821
00037, 00606, 00714, 01652
00698
01037
01562
00037
00668
00037
00587, 00753, 00820, 00821,
01037, 01163
00195
00037, 00499, 00556, 00625,
00668, 00714, 01037, 01363,
01652
01652
Boots
Bork
BPL
Brandt
00009
01363
00037, 00208, 00896
00109, 00335, 00560, 00625,
00714
00037, 00668
00037
00264
00009, 00037, 00208, 00264,
00556, 00587, 00661, 00668,
00698, 00714, 01037, 01652,
01667
00891, 00896
00009
00891
00037
00264
00610, 00668, 01037
00037
00037
00009, 00037
00037
00037
00037
00820, 00821
00780, 00891
01037
00037
00009, 00264, 00661
00009
00264, 00753
00009
00009, 00264, 00508, 00820,
00821
00009
00009
00009, 00706
00009, 00264
00108
00009
00009
00009
00037
00499
00009, 00037, 00264, 00714
01037
00009
00009, 00037, 00264
00820, 00821
00009, 00264, 00698, 00753
00009, 00037
00109
Akashi
Akiba
Akira
Akito
Akura
Alba
Alien
Allstar
Amstrad
Anam
Anam National
Andersson
Anglo
Anitech
Ansonic
AOC
Aolinpike
Arc En Ciel
Ardem
Arena
Aristona
ART
Art Mito
Asberg
Asora
Astra
Asuka
ATD
Atlantic
Atori
Audiosonic
Audioton
Audioworld
Awa
Axxent
Axxon
Baihe
Baile
Baird
Bang & Olufsen
Baohuashi
Baosheng
Barco
Base
Basic Line
Baur
Beaumark
Beijing
Beko
Belson
Belstar
BenQ
Beon
Berthen
Bestar
Black Diamond
Blaupunkt
Blue Sky
Boca
Brinkmann
Brionvega
Brother
Bush
C-Tech
Caihong
Caishi
Camper
Capsonic
Carad
Carena
Carrefour
Cascade
Casio
Cathay
CCE
Celestial
Centrex
Centrum
Centurion
Changcheng
Changfei
Changfeng
Changhai
Changhong
Chengdu
Ching Tai
Chun Yun
Chunfeng
Chung Hsin
Chunsun
Cimline
City
Clarivox
Classic
Clatronic
Clayton
Concorde
Condor
Conia
Conrowa
Contec
Continental
Edison
Cosmel
Crown
Curtis Mathes
D-Vision
Daewoo
Dansai
Dantax
Datsura
Dawa
Dayton
Daytron
Dayu
De Graaf
DEC
Decca
Denko
Denver
Desmet
Diamant
Diamond
Dick Smith
Electronics
Digatron
Digihome
Digiline
DigiMax
Digital Life
Digitex
Digitor
00009, 00037
00009, 00037, 00208, 00606,
00668, 00714, 01037, 01652
00093
00037, 00556
00009, 00037, 00108, 00178,
00499, 00556, 00634, 00661,
00860
00009, 00037, 00208
00714, 01037, 01163, 01652
00208
00009, 00037
00009
00009, 00037
00661
00208, 00548
00860, 00891
00037
00264
00037, 00587
00009, 00037
00037
00009, 00698, 00706, 00820,
00860, 00896
00698
00037
01667
00037, 00668
00891
00780, 00891
00820
00037, 00698, 00888
Brand
Code No.
Dixi
DL
Domeos
Dongda
Donghai
Drean
DSE
DTS
Dual
Durabrand
Dux
DVX
DX Antenna
Dynatron
Easy Living
Ecco
ECE
Elbe
Elekta
Elfunk
ELG
Elin
Elite
Elta
Emerson
Enzer
Erres
ESA
ESC
Ether
Etron
Eurofeel
Euroman
Europa
Europhon
Evesham
Excello
Exquisit
Feilang
Feilu
Feiyan
Feiyue
Fenner
Ferguson
00009, 00037
00587, 00780, 00891, 01363
00668
00009
00009
00037
00698, 00820, 00888
00009
00037, 01037, 01163
00178, 01652
00037
00891
01817
00037
01666
00773
00037
00037, 00292, 00556, 00610
00009, 00264
01037
00037
00009, 00037, 00548
00037
00009, 00264
00037, 00178, 00668, 00714
00753, 00860
00037
00812
00037
00009
00009, 00820
00264
00037, 00264
00037
00037
01667
01037
00037
00009
00009
00264
00009
00009
00037, 00109, 00195, 00335,
00548, 00560, 00625, 01037,
01585
00037, 00264, 00512
00208, 00548
00037, 00480, 00556, 00714,
01667
00009
00009, 00037, 00208, 00556,
00668, 00714, 01037, 01363
00208
00037, 00264, 00610
00037
00093
00037
00009, 00037, 00499, 00610
00009, 00264
00009
00009
01163, 01666
00264, 00668, 00714, 01037,
01666, 01817
00264
00860
00264, 00860
01363
01037
00037
00037
00009
00093, 00178, 00335, 00560,
00625
00037
00009
00109
00009
00009, 00037
00009, 00037
00009
00661
00668
00037, 00109, 00178, 00606,
00714
00009, 00037, 00264, 00335,
00480, 00499, 00556, 00560,
00625, 00634, 00661, 00668,
00714, 01037, 01163, 01667
00753
00037
00714, 01163
00037, 00108, 00208, 00226,
00548, 00560
00009, 00037, 00556, 00610,
00668, 00714, 01037
00009, 00037, 00195, 00556,
00587, 00706, 01223, 01667,
02007
01163
Fidelity
Finlandia
Finlux
Firstar
Firstline
Fisher
Flint
Formenti
Fortress
Fraba
Friac
Frontech
Fujitsu
Fujitsu General
Fujitsu Siemens
Funai
Furi
Furichi
Futronic
G-Hanz
Gaba
Galaxi
Galaxis
GBC
GE
GEC
Geloso
General
General Technic
Genesis
Genexxa
Giant
Gold Vision
Goldfunk
GoldStar
Goodmans
GP
Gradiente
Graetz
Granada
Grandin
Grundig
Grunkel
RM-VZ220T_CE7 [GB,FR,DE,NL,ES,PT,IT,SE,GR,TR,CZ,SK,HU,PL,RU,UA,HR] 4-178-963-11(1)
G
G
G
G
D
D
m
D
PrintedDin MChina
D
D
D
lze přiřadit libovolná zařízení.
G
Č e ná
ač ka
G
2 S
Instalace baterií
e nd ká o SET
Üretici Kodunu ayarlamak için Kullanım Talimatlarına bakın.
Česky
3
nd ká o SET b kne k á a zha ne
v n úp n
Pokud n n n
nd k o SET Slovensky
dnou b kn
Satelitní přijímač (jiná
h nou tabuľky zobrazujú názvy značiek (Brand) a ich príslušné čísla
Die folgenden Tabellen
enthalten
die Markennamen (Brand) und ihre po nd k o Nasledujúce
značka
než Sony)
Zop ku n kódov
v n (Code
od No.).
entsprechenden Codenummern
(Code No.).
(41175)
Um den Herstellercode einzustellen, schlagen Sie bitte in der
Ak
chcete nastaviť kód výrobcu, pozrite si Návod na používanie.
ku
Bedienungsanleitung
nach.
Videorekordér
Sony
VCR
vov n
Pokud b h m n
n budou p ov dMagyar
n
dn
(60032)
Nederlands
úkon po dobuA 10
kundtáblázatok a márkaneveket tüntetik fel (Brand) a megfelelő
következő
DVD přehrávač Sony
DVD
n
v n budkódokkal
u no(Code No.).
In de volgende tabel ziet u merknamen (Brand) en de overeenstemmende
Používání zařízení
(11033)
bud nu n A op
kov
készülékkód
beállítását lásd a használati útmutatókban.
codenummers (Code No.).
Vložte baterie (záporným koncem napřed) do jednotlivých přihrádek tak,
Italiano
jak vidíte na následující ilustraci.
1
Le seguenti tabelle riportano nomi di marche (Brand) e i loro rispettivi
numeri di codice (Code No.).
Per impostare il codice del produttore, consultare le Istruzioni per l’uso.
2
Για να ορίσετε τον κωδικό κατασκευαστή, ανατρέξτε στις Οδηγίες
λειτουργίας.
Vyměňte baterie do dvou minut po jejich vyjmutí a v průběhu výměny baterií
nemačkejte žádná tlačítka. Jinak by mohlo dojít k vymazání vašich nastavených kódů.
Nepoužívejte staré baterie s novými a nemíchejte různé typy baterií.
Pokud dojde k vytékání elektrolytu, otřete potřísněná místa uvnitř přihrádky pro
baterie látkou a vložte nové baterie. Aby nedošlo k vytékání elektrolytu, vyjměte
baterie, pokud nebudete ovladač RM-VZ220T používat po delší dobu.
k e é chce e použ
Kiton
KLL
Kneissel
Haihong
Haiyan
Halifax
Hallmark
Hankook
Hanseatic
Hantarex
Hantor
Harwa
Harwood
Hauppauge
Havermy
HCM
Hema
Hifivox
Highline
Hinari
Hisawa
Hisense
Code No.
00037, 00668
00037
00037, 00292, 00499, 00556,
00610
Koenig
00037
Kolin
00037, 00108, 00891
Kolster
00037
Kongque
00009, 00264
Konichi
00009
Konka
00009, 00037, 00587, 00714
Korpel
00037
Kosmos
00037
Koyoda
00009
Kuaile
00009, 00264
Kulun
00009
Kunlun
00208, 00226, 00264, 00661
L&S Electronic
00714
Lavic
01363
Lavis
01037
Leader
00009
Lecson
00037
Legend
00009
Lenco
00037, 00587, 01037
Lenoir
00009
Leyco
00037, 00264
LG
00009, 00037, 00108, 00178,
00556, 00698, 00714, 01423,
01637, 01663, 02182
Liesenkoetter
00037
Lifetec
00009, 00037, 00668, 00714,
01037
Lloyd’s
00009
Local Chennai TV 00009
Local India TV
00009, 00208, 00264, 01413
Local Malaysia TV 00698
Lodos
01037
Loewe
00037, 00292, 00512, 00633
Logik
00009, 00698, 00773, 01037
Logix
00668
Longjiang
00264
Luma
00009, 01037
Lumatron
00037, 00264
Lux May
00009, 00037
Luxor
00208, 00480, 00548, 01037,
01163
LXI
00178
M Electronic
00009, 00037, 00109, 00195,
00480, 00512, 00634, 00661,
00714, 01652
Madison
00037
Magnavox
00706, 00753, 00780
Magnum
00037, 00714
Mandor
00264
Manesth
00037, 00264
Manhattan
00037, 00668, 01037
Marantz
00037, 00556
Mark
00009, 00037, 00714
Master’s
00499
Mastro
00698, 00706, 00780
Masuda
00009, 00037, 00264
Matsui
00009, 00037, 00195, 00208,
00335, 00556, 00714, 01037,
01666, 01667, 02007
Matsushita
00650
Matsuviama
00587
Maxdorf
00773
MCE
00009
Meck
00698, 00891
Mediator
00037, 00556
Medion
00037, 00512, 00556, 00668,
00698, 00714, 01037, 01585,
01667
Megas
00610
Megatron
00178
MEI
01037
Meile
00264
Memorex
00009, 00178, 01037
Memphis
00009
Mercury
00009, 00037
Mermaid
00037
Metronic
00625
Metz
00037, 00195, 00587, 00668,
01163
MGA
00178
Micromaxx
00037, 00668, 00714, 01037
Microtek
00820, 00860
Mikomi
01037
Minato
00037
Minerva
00108, 00195
Ministry Of Sound 01667
Minoka
00037
Mirai
01666
Mitsubishi
00037, 00093, 00108, 00178,
00512, 00556, 01037
Mivar
00292, 00609
Monaco
00009
Monix
00780
Moree
00037
Morgan’s
00037
Motorola
00093
Brand
Code No.
Brand
Code No.
Brand
Code No.
MTC
MTlogic
Mudan
Multitec
Multitech
Myrica
Myryad
NAD
Naiko
Nakimura
Nanbao
Nansheng
NAT
National
NEC
00512
00714
00009, 00208, 00226, 00264
00037, 00668, 01037
00009, 00037, 00264
01666
00556
00037, 00178
00037, 00606, 00753
00037
00009, 00264
00264
00226
00208, 00226, 00508
00009, 00178, 00264, 00499,
00508, 00653, 00661
00037, 00556
00037, 01037
00037
00009, 00037, 00556, 00610,
00714
00009, 00037, 00556
00009, 00093, 00178
01163
00009, 00037, 00264
00714
00178
00891
00037, 00264
00109
00208, 00480, 00548, 00606,
00610
00037, 00109, 00195, 00560,
00714, 00891, 01163, 01413,
01585, 01667, 02007
00037
00668
00037
01585
00698, 00820, 00821
01037
00208, 00548
00264
00009, 00037, 00264
00264
00698, 00780, 00891
01667
00653, 01224
00714
00698
01667
00037
00650
00093
00037
00037, 00264, 00556, 00714,
01037, 02007
00037
00668, 01037
00037, 00264, 00556
00037
00037
00037, 00093, 00109, 00195,
00226, 00512, 00556
00556, 00714, 01037
00037, 00556, 00714
00037, 00264, 00698, 00773
00009, 00037, 00264
00037, 00108, 00208, 00226,
00508, 00548, 00650, 00896,
01636, 01650
00037
00009, 00208, 00226, 00264,
00508, 00698, 00706, 00780,
00821, 00891
00292
00109
00009
00891
00178
00037
00037
00806
Prima
Princess
Prinston
Profex
Profi
Profitronic
Proline
Prosonic
Protech
00009, 00264, 00753
00773
01037
00009
00009
00037
00037, 00625, 00634, 01037
00037, 00668, 00714
00009, 00037, 00264, 00668,
01037
00009, 00178
00037, 00556, 00714
00037, 00556
00009
00208, 00226, 00264
00753
00009, 00650
00037, 00109, 00195, 00512,
00668, 01037
00037
00037, 00556
00037
00037, 00178
00009, 00037, 00264, 00668,
01037
00753
00093, 00178, 00560, 00625,
00753
00178
00706
00037
00037
00548
00037
00037, 00668, 01037
01585
00037, 00093
00714
00037
00264
00037, 00264
00773
00009, 00037, 00264, 00668,
00714, 01037
00009, 00037, 00264, 00587,
00698
00335
00109, 00335, 00548, 00560,
00625, 00714
00610, 00618
00009
00009, 00264
00037, 00668, 01037, 01163
00208, 00480, 00548
00335
00009, 00093, 00178, 00650
00009, 00037, 00093, 00178,
00208, 00226, 00264, 00556,
00587, 00618, 00718, 00812,
00821, 01249, 01312, 01458,
01619, 02051, 02220
00264
00037, 00706, 00714, 00753,
00806, 00888, 01236, 01413,
01537
00009
00009, 00108, 00208, 00264,
00292, 00508, 01037, 01585,
01667
00009, 00093
00037, 00556
00548, 00606, 00714, 01667
00037, 00556, 00668, 00714,
01037
00178
00178
00178
00634
01037
00009, 00037, 00264, 00668,
01037, 01163
00037
00037
00009
00178
00093, 00610
00264
00009, 00208, 00226, 00264
00009, 00093, 00650, 00653,
01193, 01393, 01659
00009
00009, 00264
00009, 00093
00009, 00264, 00753
00009
00037
00037, 00178
00009
00037
00037, 00195
00037, 00556
Silva
Silva Schneider
Silvano
SilverCrest
Singer
00037
00037
00587
01037
00009, 00037, 00335, 00806,
00891, 01537
00773
00037
00037
00753
00009, 00037, 00264, 00698,
00753
00668
00606
00037, 00548
00009
00037
00208
00037
00009, 00037, 00264
00208, 00548
00009, 00037
00650, 01505, 01651, 01751,
01825, 02473
00178
00037, 01037
00178, 00226
00773
00009
00009
00009
00009, 00037, 01037
00009, 00037, 00264
00264
00009, 00037, 00264
01163
00610
00037, 01637
00009, 00037, 00264
00037
00093
00009, 00208
00009, 00037, 00556
00009, 00178
00335
00009
00587
00208
00093, 00178
00037
00009, 00178
00009
00009
00178
00109
00093
00650
00009, 00037
00698, 00706, 00806, 01537
00714
00009, 00037, 00178, 00264,
00512, 00587, 00668, 00698,
00706, 00714, 01037, 01363,
01637
00009, 00037, 00335
00037, 00668, 01163
01037
00556, 00650
01667
00556
00714, 01652
01585
00499, 00556, 00625
01037, 01163, 01667
00556
00009, 00093, 00178, 00264,
00653
00009, 00208, 00606, 00806,
00891, 01537
00009
00820
01585
00037
00037, 00109, 00335, 00560,
00587, 00625, 00698, 00714,
00753, 00820, 00821, 00896,
01585
00037
00037, 00264
00037
00037
00009, 00037, 00556
00009, 00037, 00668, 01037
00037
00009, 00264
00037
00009, 00037, 01037
00009
00037, 00556, 00610, 00714,
01037, 01652
Fernsehgerät
Tv
M
M
Televisor
M
Televisor
M
M
m
Televisore
Mm
TV
M
M
m
Τηλεόραση
M
M
Brand
888
MGA
A.R. Systems
M
Accentm
M
Acoustic Solutions
M
m
Action
M
Acura
M
Addison
M
Admiral O
M
AEG
M
Aftron
M
Agashi
Hitachi
Hitachi Fujian
Hitec
Hitsu
Hoeher
Home Electronics
Hongmei
Hongyan
Hornyphon
Hua Tun
Huafa
Huanghaimei
Huanghe
Huanglong
Huangshan
Huanyu
Huaqiang
Huari
Hugoson
Hyper
Hypson
Hyundai
Iberia
ICE
Igo
Imperial
Imperial Crown
Indiana
Ingelen
Ingersol
Inno Hit
Inotech
Interbuy
Interfunk
Internal
Intervision
Irradio
Isukai
ITS
ITT
ITT Nokia
ITV
Jean
JiaLiCai
Jinfeng
Jinque
Jinta
Jinxing
JMB
JNC
JTV
Jubilee
Juhua
JVC
Kaige
Kaisui
Kanghua
Kangli
Kangyi
Karcher
Kathrein
Kendo
Kennex
Khind
Kioto
3 S
Aolinpike
Arc En Ciel
Ardem
Arena
Aristona
ART
Art Mito
Asberg
Asora
Astra
Asuka
ATD
Atlantic
Atori
Audiosonic
Neckermann
NEI
Netsat
Neufunk
New Tech
Newave
Nikai
Nikkai
Nikkei
Nikko
Nintaus
Noblex
Nogamatic
Nokia
Nordmende
Normerel
Nortek
Novatronic
Novita
Nu-Tec
O.K.Line
Oceanic
Odeon
Okano
Omega
Omni
Onei
Onida
Onimax
Onix
Onn
Opera
Optimus
Optonica
Orbit
Orion
Orline
Ormond
Osaki
Osio
Osume
Otto Versand
Pacific
Palladium
Palsonic
Panama
Panasonic
Panavision
Panda
Pathe Cinema
Pathe Marconi
Pausa
Peng Sheng
Penney
Perdio
Perfekt
Performance
Teknique
Petters
Philco
Philips
Phocus
Phoenix
Phonola
Pilot
Pioneer
Proton
ProVision
Pye
Pymi
Qingdao
Quadro
Quasar
Quelle
R-Line
Radiola
Radiomarelli
RadioShack
Radiotone
Rank Arena
RCA
Realistic
Recco
Recor
Rectiligne
Rediffusion
Redstar
Reflex
Relisys
Remotec
Reoc
Revox
Rex
RFT
Rinex
Roadstar
Rowa
Royal Lux
Saba
Sagem
Saige
Saisho
Saivod
Salora
Salsa
Sampo
Samsung
Sanjian
Sansui
Santon
Sanyo
Sanyuan
SBR
Schaub Lorenz
Schneider
Scotch
Scott
Sears
Seaway
Seelver
SEG
SEI
Sei-Sinudyne
Sencora
Serie Dorada
Serino
Shancha
Shanghai
Sharp
Code No.
00037
00037, 00178
00009, 00037, 00108, 00178,
00556, 00605, 00639, 01506,
01583, 01744
00714, 01652
00037
00037, 00556
00706
00037, 00109, 00512, 00698,
01260, 01457, 01636
00009, 00037, 00264
00037, 00714, 01652
00009
00037, 00698
00009, 00264, 00891
00860
Shen Ying
Shencai
Sheng Chia
Shenyang
Sherwood
Shintoshi
Shivaki
Show
Siam
Siemens
Siera
Sinotec
Sinudyne
SKY
Skysonic
Skyworth
SLX
Sogo
Solavox
Songba
Soniko
Sonitron
Sonneclair
Sonoko
Sonolor
Sontec
Sony
Soundesign
Soundwave
Sowa
Soyea
Spectra
Ssangyong
Staksonic
Standard
Starlite
Stern
Strato
Strong
Sunkai
Sunny
Sunstar
Sunwood
Superscan
Supersonic
SuperTech
Supra
Susumu
Sutron
SVA
Svasa
Synco
Sysline
Tacico
Tai Yi
Taishan
Talent
Tandberg
Tandy
Tashiko
Tatung
TCL
TCM
Teac
Tec
Tech Line
Technica
Technics
Technika
TechniSat
Technisson
Techno
Technosonic
Techwood
Tecnimagen
Teco
Tedelex
Teiron
Tek
TELE System
Telecor
Telefunken
Telefusion
Telegazi
Telemeister
Telesonic
Telestar
Teletech
Teleview
Tempest
Tennessee
Tensai
Tenson
Tesla
Brand
Tevion
Code No.
DVD player
Lecteur DVD
DVD-Player
DVD-speler
Reproductor de DVD
Leitor de DVD
Lettore DVD
DVD-spelare
Συσκευή αναπαραγωγής DVD
Brand
m
Televizyon
m
Televizor
Televízor
TV
Telewizor
Телевизор
m
M
Телевізори
TV
00037, 00556, 00668, 00714,
01037, 01585, 01667
00009
00780
00037, 00109, 00335, 00560,
00625
Thorn
00037, 00109, 00335, 00499,
00512
Thorn-Ferguson
00335, 00499
Tiane
00093
TMK
00178
Tobo
00009, 00264
Tokai
00009, 00037, 00668, 01037
Tokaido
01037
Tongguang
00264
Tongtel
00587, 00780
Topline
00668, 01037
Toshiba
00009, 00109, 00195, 00264,
00508, 00618, 00650, 00718,
00821, 01037, 01508
Toyoda
00009, 00264
Trakton
00264
TRANS-continents 00037, 00556, 00668, 01037
Transonic
00009, 00037, 00264, 00512,
00587, 00698, 00780, 01363
Triad
00556
Tristar
00264
Triumph
00037, 00556
Tuntex
00009
TVTEXT 95
00556
Uher
00037, 00480
Ultravox
00037
Unic Line
00037
United
00037, 00556, 00587, 00714,
01037, 01652
Universal
00037, 00714
Universum
00009, 00037, 00109, 00195,
00264, 00480, 00512, 00618,
00668, 01037, 01163
Univox
00037
V7 Videoseven
01666
Vestel
00037, 00668, 01037, 01163,
01585, 01667
Vexa
00009, 00037
Victor
00650, 00653
Videocon
00037, 00508
Videomac
00009
VideoSystem
00037
Vidtech
00178
Texet
Texla
Thomson
3D LAB
Accurian
Acoustic Solutions
AEG
Aiwa
Akai
Akura
Alba
00264
00037, 00556
00009, 00037
01037, 01667
00650
00009
00108, 00653
00093, 00264
01037, 01163
00891
00264
00009, 00037, 00264
00037, 00499, 00706, 00753
00009, 00037, 00178, 00208,
00264, 00480, 00548, 00556,
00606, 00714, 00753, 00806,
00812, 01413, 01537
00009, 00860
00037
00753
00037
00009, 00037, 00264, 00668,
00714,Ro
01037,v
01363, e
01667
00009, 00037, 00480, 00587,
ká01037
o SET
00668, nd
00714,
01037
00037
00009, 00037, 00264, 01037
00009, 00037
00037, 00650
01163, 01585
00009, 00264
00009, 00037, 00264
00009, 00037, 00292, 00668
00009, 00093, 00108, 00178,
00625
00264
00109
00037, 00714
00037
00037, 00556
01037
01585
00037
00009
00037
00264
00698
00037
00009
00009, 00037, 00109, 00264,
00714, 00820
00264
00698
00009, 00108, 00264, 00606,
00888
00009
00714
00009, 00264
00009, 00661
00109, 00208
00565
00264
00009
00556
00780
00009, 00037, 00556, 00668,
01037, 01163
00037, 00195, 00512
00178
00009, 00208, 00226, 00264,
00661, 00812, 00821
00037, 00606, 00714, 01652
00698
01037
01562
00037
00668
00037
00587, 00753, 00820, 00821,
01037, 01163
00195
00037, 00499, 00556, 00625,
00668, 00714, 01037, 01363,
01652
01652
Plantron
Playsonic
Poppy
Powerpoint
Premier
President

mo na za zen
Audioton
Audioworld
Awa
zen p azené za zen
sknu m  zapnou zapně e za zen
У наведених нижче таблицях зазначені марки (Brand) та відповідні
коди (Code No.) виробників обладнання.
Аби задати код виробника, зверніться до Інструкцій з експлуатації.
4 S
Alien
Allstar
Amstrad
Anam
Anam National
Andersson
Anglo
Anitech
Ansonic
AOC
Axxent
Axxon
Baihe
Baile
Baird
Bang & Olufsen
Baohuashi
Baosheng
Barco
Base
Basic Line
В следующих таблицах приводятся товарные знаки (Brand) и
соответствующие кодовые номера (Code No.).
Чтобы задать код производителя, см. Инструкции по эксплуатации.
Hrvatski
Följande tabell visar varmärkesnamn (Brand) och motsvarande
kodnummer (Code No.).
För att ställa in tillverkarkoden, se Bruksanvisningen.
Allegro
Amitech
Amstrad
Ansonic
Aristona
Arrgo
Audix
Autovox
Awa
Axil
Axion
Basic Line
Bel Canto Design
Belson
Berthen
Best Buy
Black Diamond
Blu:sens
Blue Parade
Blue Sky
Brainwave
Brandt
Broksonic
Bush
Brand
Code No.
Brand
Code No.
Brand
Code No.
Vision
Vistron
Vortec
Voxson
Vue
Walker
Waltham
Wards
Warumaia
Watson
00037, 00264
01363
00037
00037, 00178
01236
01667
00037, 00109, 00668, 01037
00178
00661
00009, 00037, 00668, 00714,
01037
00037
00009
00009
00714, 01652
01037
00037, 00556, 00860, 00891,
00896, 01667
00037
Disney
DK Digital
Dragon
DSE
Dual
10675, 10831
10831, 11643
10831
10675
10713, 10730, 10831, 11023,
11530
10675, 10713, 10831, 11023,
11530
10768
10770, 11233, 11643
10730
10713
10770
10770, 11233, 11643, 12173
11233
10675
10675, 11233, 11643
10695, 10713
10741, 10770
11530
10713, 10869, 11530
10675, 10695
10522
10675
10768
10741, 10869
10741
10713, 10730, 11530
11643
10741
10831
10713, 11233, 12173
10539, 10551, 10695, 10713,
11416, 11643
10770, 10831
10770
10713, 11233, 12173
10741
10702
10730
10831
10713
10573, 10713, 11835
10713, 10831, 11530, 12173
10730, 10770
11643
Micromaxx
Micromedia
Micromega
Microsoft
Microstar
Minax
Minoka
Mitsubishi
Mizuda
Mustek
Muvid
Mystral
NAD
Naiko
NEC
Neom
Nevir
Noblex
Nordmende
Nortek
Onkyo
Orbit
Orion
Ormond
Pacific
Packard Bell
Palladium
Palsonic
Panasonic
Pelican Accessories
Philco
Philips
10695
10503, 10539
10539
10522, 11708
10831
10713
10770
10713
10770
10730
11643, 12173
10831
10741
10770
10741, 10869
11643
10770, 10831
11233
10831, 11530
11643, 12173
10503
11643
10695, 10713, 11233
10713
10713, 10768, 10831
10831
10695, 10713
11251
10490, 11579, 11641, 11661
10533
10675
10503, 10539, 10646, 10675,
11340, 11354, 11506, 12056,
12434
10571, 10631, 11571
11643
10539
10770
10675, 11738
10831
10831
11738
10522
10713
11530
10730
10539, 10646
10741, 10869
10713
10522, 10571
10490
10770
10768
11233
10869
10713, 10730
10623
10551, 12173
10831
10741
10199, 10298, 10490, 10573,
11635
10695, 10768, 11230
10695, 10713
10730
10770, 11643
10539, 10646, 10713, 10831,
10869
10713
10768
11233, 11251, 12173
11643
10713, 11530
10675, 10713, 10869
10741, 10770
10533
12139
10741, 10831, 10869
12173
10768
10539, 10713
10730, 10768
10730, 10768
10713
10831
10869
10831
10533, 11033, 11070, 11516,
11533, 11536, 11633, 12132
11233
10768
10768
10713, 11530
10768, 10831
10713
10770
10831, 12139
11643
10768
Wega
Wegavox
Weipai
Welltech
Weltstar
Wharfedale
White
Westinghouse
Wilson
Windsor
Windy Sam
Wintel
Xenius
Xiahua
Xianghai
Xiangyang
Xiangyu
Xihu
Xingfu
Xinghai
XLogic
Xrypton
Yamaha
Yamishi
Yingge
Yokan
Yoko
Yonggu
Yousida
YU-MA-TU
Yuhang
Zenith
Zepto
ZhuHai
Zonda
00556
00668, 01037
00556
00714
00634, 00661
00009, 00264, 00698, 00773
00009
00264
00009
00264
00009
00264
00698, 00860
00037
00650, 01576
00037
00009
00037
00009, 00037, 00264
00009
00009
00037
00009
00178
01585
00009
00698
DVD oynatıcı
DVD přehrávač
DVD prehrávač
DVD-lejátszó
Odtwarzacz DVD
DVD-проигрыватель
Програвачі DVD
DVD player
Code No.
Brand
Code No.
10539
10675, 11416
10713, 10730
10675, 10770, 11233, 12173
10533
10695, 10770, 11233
11233
10539, 10695, 10713, 10730,
11530, 11835
10869
10770
10713, 10770, 12139
10831
10539, 10646
11023
10713
10713
10730
12139
10730
10713
11571
12139
11643
12139
10713
11233
10571
10695, 10713
10770
10503, 10551
10695
10713, 10730, 10831, 11530
CCE
Centrum
Cinea
Cineral
Cinetec
CineVision
Citizen
CJ Digital
Classic
Clatronic
Clayton
CMX
Coby
Codex
Continental
Edison
Craig
Crown
Cybercom
CyberHome
Daewoo
Dansai
Dantax
Datsun
DCE
Decca
Denon
Diamond
Digihome
DigiLogic
Digital
DigitalMax
DiK
10730
10675, 10713
10831
10730
10713
10869
10695
11643, 12173
10730
10675, 11233
10713
11643
10730
11233
10831
Brand
Boots m
Bork
BPL
Brandt
10831
10713, 10770
10831
11023
10770, 10869
10770
10539, 10713
11233
10831
10770
10490, 11634
10768
10713
10713
12173
11738
10831
Durabrand
DVX
E:max
ECC
Elfunk
Elin
Elta
Eltax
Emerson
EuroLine
Ferguson
Finlux
Fintec
Firstline
Funai
GE
GFM
Global Solutions
Go Video
GoldStar
Goodmans
GoWell
GPX
Gran Prix
Grandin
Grundig
Grunkel
GVG
H&B
Hanseatic
Harman/Kardon
HE
Hello Kitty
Henss
Hitachi
Hoeher
Home Electronics
Home Tech
Industries
Humax
HYD
Hyundai
Ingersol
Inno Hit
Insignia
Irradio
ISP
JBL
JDB
JGC
JMB
JVC
Kansas
Technologies
Kendo
Kennex
Kenwood
KeyPlug
Kiiro
King Vision
Koda
Lawson
Lazer
Lenco
Lexia
LG
Lifetec
Limit
LiteOn
LM
Lodos
Loewe
Logik
Lumatron
Lunatron
Luxman
Luxor
Magnavox
Manhattan
Marantz
Mark
Marquant
Matsui
Maxim
MBO
MDS
Mecotek
Medion
Memorex
Metz
10646
11233
10768
11023
10713
10675
10869, 11233
10695
10702
10730
11530
10695
10503, 10539, 10623
11233, 11530
10713, 10831
10713, 10770
10490
11643
10770
11643
11230
10768
12173
10713, 10770
10768
10741, 10869, 11233
10831
10768
11416, 11738
11643
10713
10539, 10741
10713
10695, 10713, 10741
10741
10573
10713
10503, 10539, 10646, 10675,
10713, 11354, 11506
10713
10539
10713
10770
10695, 10713
10713
10730
10713
10770
10741, 10831
10695, 10831
10571, 10713
Pioneer
Play It
Polk Audio
Portland
Presidian
Prinz
Prism
Proline
Proscan
Proson
Prosonic
ProVision
Pye
Radionette
Radiotone
RCA
REC
Redstar
Reoc
Richmond
Rio
Roadstar
Rotel
Saba
Saivod
Salora
Samsung
Sansui
Sanyo
ScanMagic
Schaub Lorenz
Schneider
Schoentech
Scientific Labs
Scott
Seeltech
SEG
Sharp
Sherwood
Shinsonic
Sigmatek
Silva Schneider
SilverCrest
Singer
Skantic
Skymaster
SM Electronic
Smart
Sonashi
Sonic Blue
Soniq
Sony
Code No.
00009
01363
00037, 00208, 00896
00109, 00335, 00560, 00625,
00714
00037, 00668
00037
00264
00009, 00037, 00208, 00264,
00556, 00587, 00661, 00668,
00698, 00714, 01037, 01652,
01667
00891, 00896
00009
00891
00037
00264
00610, 00668, 01037
00037
00037
00009, 00037
00037
00037
00037
00820, 00821
00780, 00891
01037
00037
00009, 00264, 00661
00009
00264, 00753
00009
00009, 00264, 00508, 00820,
00821
00009
00009
00009, 00706
00009, 00264
00108
00009
00009
00009
00037
00499
00009, 00037, 00264, 00714
01037
00009
00009, 00037, 00264
00820, 00821
00009, 00264, 00698, 00753
00009, 00037
00109
Sound Color
Soundmaster
Soundmax
Soundwave
Standard
Strong
Sunkai
Sunstech
Superior
Supervision
RM-VZ220T_CE7 [GB,FR,DE,NL,ES,PT,IT,SE,GR,TR,CZ,SK,HU,PL,RU,UA,HR] 4-178-963-11(1)
Brinkmann
Brionvega
Brother
Bush
Baur
Beaumark
Beijing
C-Tech
Caihong
Caishi
Camper
w
Capsonic
m
Carad
Carena
Carrefour
Cascade
Casio
Cathay
CCE
Celestial
Centrex
Centrum
Centurion
Changcheng
Changfei
Changfeng
Changhai
Changhong
Chengdu
Ching Tai
Chun Yun
Chunfeng
Chung Hsin
Chunsun
Cimline
City
Clarivox
Classic
Clatronic
Clayton
Concorde
Condor
Conia
Conrowa
Contec
Continental
Edison
Cosmel
Crown
Curtis Mathes
D-Vision
Daewoo
Dansai
Dantax
Datsura
Dawa
Dayton
Daytron
Dayu
De Graaf
DEC
Decca
Denko
Denver
Desmet
Diamant
Diamond
00009, 00037
00009, 00037, 00208, 00606,
00668, 00714, 01037, 01652
00093
00037, 00556
00009, 00037, 00108, 00178,
00499, 00556, 00634, 00661,
00860
00009, 00037, 00208
00714, 01037, 01163, 01652
00208
00009, 00037
00009
00009, 00037
00661
00208, 00548
00860, 00891
00037
00264
00037, 00587
00009, 00037
00037
00009, 00698, 00706, 00820,
00860, 00896
00698
Beko
sknu m ůzných ač ek na ov adač
RM VZ220T zkon o u e e ch unkčnos
Belson
Na sljedećim tablicama prikazana su imena brandova (Brand) i njihovi
Pop unkc ač ek p o edno
odgovarajući brojevi šifri (Code No.).
Da biste postavili šifru proizvođača, pogledajte Upute za uporabu.
V obvyklých podmínkách vydrží alkalické
baterie LR6 (velikosti AA) až
Eλληνικά
jeden rok. Pokud ovladač RM-VZ220T
nefunguje správně, mohou být
Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι μάρκες (Brand) και οι αντίστοιχοι
baterie vybité. Vyměňte obě baterie zaκωδικοί
nové. αριθμοί (Code No.).
Poznámky
Informacje na temat ustawiania kodu producenta
się w
skně e tznajdują
ač tko
voinstrukcji
by zař
obsługi.
Укpaїнcькa
Svenska
Životnost baterií
1
2 S
Pyccкий
As tabelas seguintes indicam nomes de marcas (Brand) e os respectivos
Otevřete víčko prostoru pro baterie a números
vložte dvě
suché(Code
baterie
R6 (velikosti
de código
No.).
Para definir os códigos de fabricante, consulte o Manual de instruções.
AA) (nejsou součástí dodávky).
Brand
01363
00706
00037, 00508, 00587, 00698,
00891, 00896
00009
00264
00264
00178
00178
00009, 00037, 00292, 00499,
00556, 00625, 00634, 00661,
00714
00009, 00037
00037
00773
00009, 00037
00037
00093
00009, 00037, 00264
00009
00109
00037, 00264
00009, 00037, 00208, 00264
00610, 00714
00009, 00208, 00508, 00556,
00753, 00780, 00821, 00860,
01363, 02341
00009, 00037, 00108, 00109,
00178, 00480, 00481, 00499,
00508, 00548, 00634, 01037,
01163, 01576, 01585, 01667
00108, 00860
00698
00009, 00610
00714, 01163
00606
00009, 00093, 00264
00264
00037
00009
00009
00009
00009
00009
00009, 00264
00264
00264
00264
01666
00009
00037, 00264, 00556, 00668,
00714, 01037
00698, 00706, 00753, 00860,
00888, 01037
00037
00037, 00264
01224
00037
00009, 00264, 00661
00037
00610, 00714
00009
00009, 01037, 01163, 01585
00773, 00820
00009, 00037, 00264
00037, 00109, 00512
00556
00009, 00037, 00264
00009, 00037
00037
00037, 00264
00208, 00480, 00548, 00610
00208, 00480, 00548, 00606,
00610
00037, 00264
00009
00009, 00264
00208, 00226
00009, 00264
00009, 00264
00009, 00037, 00264, 00556,
00698, 00821
00499, 00556, 00634
00896
00860
00556
00264
00093, 00508, 00606, 00650,
00653
00009, 00264
00009, 00037
00896
00009, 00264, 00661
00009, 00264
00264, 00606, 00610, 00714
00556
00037, 00610, 01037, 01585
01037
00661, 00706, 00896
00706
Za mco d ž e ač ko SET
s skně e požadované t ač tko
vo byvezař
zen
a po
é obě ač ka
Aşağıdaki tablolar marka adlarını (Brand)
bunlara
ait kod
numaralarını
Alba
(Code No.) göstermektedir.
pus e
Türkçe
Televizor Sony (02473)
Português
Code No.
GVA
Haaz
Haier
skně e a pod ž e ač ko SET dé e než 3 sekundy
Roz v
G
correspondientes números de código (Code No.).
Para ajustar el código de fabricante, consulte el Manual de instrucciones.
Brand
Aiko
M
Aim
M
Akai
M
M
M
Akashi
M
Akiba
Akira
Akito
Akura
Les tableaux suivants énumèrent les noms des marques (Brand) et les
Následující tabulky zobrazují názvyZade
značek (Brand)
jejich
odpovídající
e kódavý
obce
00009
numéros
des codes
correspondants
(Code No.).
kódová čísla (Code No.).
Tlačítko
Nastavení
výrobce*
Pour définir le code de fabricant, reportez-vous au Mode d’emploi. Poznámky Návod nastavení kódu výrobce naleznete v Návodu k obsluze.
TV
Deutsch
SAT (CBL)
M
M
m
M
M
TV
M
M
Téléviseur
M
m
m
Pokud zde nen vaše za zen uvedeno zkus e unkc Vyh edáván v z „Vyh edán sp ávného kódu“
Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing om de fabrikantcode in te stellen.
novu
* Pětimístný kód je přednastavený kód výrobce.
Polski
k SET
**DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial)
S knu m
Español
e ov adač RM VZ220T p
mů
n o pWoponiższych
kd ko tabelach znajdują sięZam
Poznámka
nazwy marek (Brand) oraz odpowiednie
u
nd k kody
o SET
h No.).
n
(Code
Las televizor.
siguientes Dalším
tablas muestran
nombres
de marcas (Brand) y sus
K tlačítku volby zařízení TV lze přiřadit pouze
tlačítkům
volby zařízení
Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku či baterii kontaktujte, prosím,
místní obecní úřad, firmu zabezpečující místní odpadové hospodářství nebo prodejnu,
kde jste výrobek zakoupili.
Poznámka pro zákazníky: následující informace se vztahují jen na
produkty prodávané v zemích, ve kterých platí směrnice EU
1 Vyhledejte kód výrobce v přiloženém „seznamu kódů výrobců“.
Die folgenden Tabellen enthalten die Markennamen (Brand) und ihre
entsprechenden Codenummern (Code No.).
Um den Herstellercode einzustellen, schlagen Sie bitte in der
Bedienungsanleitung nach.
m
m
O
Om
O
O
O m
O V
H
Seznamu kódů výrobců V
G
Zozname kódov výrobcov
G
G
Készülékkódok lista
G
G
Liście kodów producenta
G
M
G
Список
кодов производителя
N
G
V
V
G
Списку
кодів
виробників
G
Popisu
šifri
proizvođača
G
m
V
D m
Nastavení ovladače RM-VZ220T
Televizor
SET
GH
G
G
G
G
G
Manufacturer’s Code ListD V
D w
Liste des codes de fabricant
D
& O der Herstellercodes
Liste
D
Lijst met fabrikantcodesDD w
D
Lista de códigos de fabricantes
D
D
Lista de Códigos de Fabricante
D G
m
D
Elenco
dei codici del produttore
D
D
Lista med tillverkarkoder
D
D m
Λίστα κωδικών κατασκευαστή
D m
©2010 Sony Corporation
Zařízení
Příklad: Nastavení televizoru Philips
m
T ač ka
vo by
a enListesi
Üretici Kodu
m
w
w
m
Belstar
BenQ
Beon
Berthen
Bestar
Black Diamond
vá za zen na ezne e v čá
Pokud ov adač RM VZ220T ne ungu e
„Pop
Brand
Code No.
Dixi
DL
Domeos
Dongda
Donghai
Drean
DSE
DTS
w
Dual
Durabrand
G
Dux
DVX
DX Antenna
Dynatron
Easy Living
Ecco D
00009, 00037
00587, 00780, 00891, 01363
00668
00009
00009
00037
00698, 00820, 00888
00009
00037, 01037, 01163
00178, 01652
00037
00891
01817
00037
01666
00773
00037
00037, 00292, 00556, 00610
00009, 00264
01037
00037
00009, 00037, 00548
00037
00009, 00264
00037, 00178, 00668, 00714
00753, 00860
00037
00812
00037
00009
00009, 00820
00264
00037, 00264
00037
00037
01667
01037
00037
00009
00009
00264
00009
00009
00037, 00109, 00195, 00335,
00548, 00560, 00625, 01037,
01585
00037, 00264, 00512
00208, 00548
00037, 00480, 00556, 00714,
01667
00009
00009, 00037, 00208, 00556,
00668, 00714, 01037, 01363
00208
00037, 00264, 00610
00037
00093
00037
00009, 00037, 00499, 00610
00009, 00264
00009
00009
01163, 01666
00264, 00668, 00714, 01037,
01666, 01817
00264
00860
00264, 00860
01363
01037
00037
00037
00009
00093, 00178, 00335, 00560,
00625
00037
00009
00109
00009
00009, 00037
00009, 00037
00009
00661
00668
00037, 00109, 00178, 00606,
00714
00009, 00037, 00264, 00335,
00480, 00499, 00556, 00560,
00625, 00634, 00661, 00668,
00714, 01037, 01163, 01667
00753
00037
00714, 01163
00037, 00108, 00208, 00226,
00548, 00560
00009, 00037, 00556, 00610,
00668, 00714, 01037
00009, 00037, 00195, 00556,
00587, 00706, 01223, 01667,
02007
01163
GVA
Haaz
Haier
01363
00706
00037, 00508, 00587, 00698,
00891, 00896
00009
00264
00264
00178
00178
00009, 00037, 00292, 00499,
00556, 00625, 00634, 00661,
00714
00009, 00037
00037
00773
00009, 00037
00037
00093
00009, 00037, 00264
00009
00109
00037, 00264
00009, 00037, 00208, 00264
00610, 00714
00009, 00208, 00508, 00556,
00753, 00780, 00821, 00860,
01363, 02341
00009, 00037, 00108, 00109,
00178, 00480, 00481, 00499,
00508, 00548, 00634, 01037,
01163, 01576, 01585, 01667
00108, 00860
00698
00009, 00610
00714, 01163
00606
00009, 00093, 00264
00264
00037
00009
00009
00009
00009
00009
00009, 00264
00264
00264
00264
01666
00009
00037, 00264, 00556, 00668,
00714, 01037
00698, 00706, 00753, 00860,
00888, 01037
00037
00037, 00264
01224
00037
00009, 00264, 00661
00037
00610, 00714
00009
00009, 01037, 01163, 01585
00773, 00820
00009, 00037, 00264
00037, 00109, 00512
00556
00009, 00037, 00264
00009, 00037
00037
00037, 00264
00208, 00480, 00548, 00610
00208, 00480, 00548, 00606,
00610
00037, 00264
00009
00009, 00264
00208, 00226
00009, 00264
00009, 00264
00009, 00037, 00264, 00556,
00698, 00821
00499, 00556, 00634
00896
00860
00556
00264
00093, 00508, 00606, 00650,
00653
00009, 00264
00009, 00037
00896
00009, 00264, 00661
00009, 00264
00264, 00606, 00610, 00714
00556
00037, 00610, 01037, 01585
01037
00661, 00706, 00896
00706
Eurofeel
Euroman
Europa
Europhon
Evesham
Excello
Exquisit
Feilang
Feilu
Feiyan
Feiyue
Fenner
Ferguson
Fidelity
Finlandia
Finlux
Firstar
Firstline
Fisher
Flint
Formenti
Fortress
Fraba
Friac
Frontech
Fujitsu
Fujitsu General
Fujitsu Siemens
Funai
Furi
Furichi
Futronic
G-Hanz
Gaba
Galaxi
Galaxis
GBC
GE
GEC
Geloso
General
General Technic
Genesis
Genexxa
Giant
Gold Vision
Goldfunk
GoldStar
Goodmans
ač ek dá kového ov adače
Dick Smith
Electronics
Digatron
Digihome
Digiline
DigiMax
Digital Life
Digitex
Digitor
00037
01667
00037, 00668
00891
00780, 00891
00820
00037, 00698, 00888
a poté obě tlačítka pusťte.
GP
Gradiente
Graetz
Granada
B nd
Brand
D A
4 Pomocí číselných tlačítek zadejte 9 - 2 - 2.
Indikátor SET blikne třikrát.
Cod No
Code No.
A
Kiton
A
KLL
A
G
Kneissel
Aw
Koenig
A
Kolin
A
Kolster
A
Kongque
A
Konichi
Am
Konka
Am
Korpel
A
Kosmos
A
Koyoda
A
Kuaile
A
Kulun
A
Kunlun
Aw
L&S Electronic
A
Lavic
A
Lavis
Leader
Lecson D
Legend
Lenco
Lenoir
LeycoD m
LG
00037, 00668
00037
00037, 00292, 00499, 00556,
00610
00037
00037, 00108, 00891
00037
00009, 00264
00009
00009, 00037, 00587, 00714
00037
00037
00009
00009, 00264
00009
00208, 00226, 00264, 00661
00714
01363
01037
00009
00037
00009
00037, 00587, 01037
00009
00037, 00264
00009, 00037, 00108, 00178,
00556, 00698, 00714, 01423,
01637, 01663, 02182
Liesenkoetter
00037
w
Lifetec
00009, 00037, 00668, 00714,
01037
Lloyd’s
00009
Local Chennai TV 00009
Local India TV
00009, 00208, 00264, 01413
Local Malaysia TV 00698
Lodos
01037
Loewe
00037, 00292, 00512, 00633
Logik
00009, 00698, 00773, 01037
Logix
00668
Longjiang
00264
Luma
00009, 01037
Lumatron
00037, 00264
Lux May
00009, 00037
Luxor
00208, 00480, 00548, 01037,
01163
LXI
00178
M Electronic
00009, 00037, 00109, 00195,
00480, 00512, 00634, 00661,
00714, 01652
Madison
00037
Magnavox
00706, 00753, 00780
Magnum
00037, 00714
Mandor
00264
Manesth
00037, 00264
Manhattan
00037, 00668, 01037
Marantz
00037, 00556
Mark
00009, 00037, 00714
Master’s
00499
Mastro
00698, 00706, 00780
Masuda
00009, 00037, 00264
Matsui
00009, 00037, 00195, 00208,
00335, 00556, 00714, 01037,
01666, 01667, 02007
Matsushita
00650
Matsuviama
00587
Maxdorf
00773
MCE
00009
Meck
00698, 00891
Mediator
00037, 00556
Medion
00037, 00512, 00556, 00668,
00698, 00714, 01037, 01585,
01667
Megas
00610
Megatron
00178
MEI
01037
Meile
00264
Memorex
00009, 00178, 01037
Memphis
00009
Mercury
00009, 00037
Mermaid
00037
Metronic
00625
Metz
00037, 00195, 00587, 00668,
01163
MGA
00178
Micromaxx
00037, 00668, 00714, 01037
Microtek
00820, 00860
Mikomi
01037
Minato
00037
Minerva
00108, 00195
Ministry Of Sound 01667
Minoka
00037
Mirai
01666
Mitsubishi
00037, 00093, 00108, 00178,
00512, 00556, 01037
Mivar
00292, 00609
Monaco
00009
Monix
00780
Moree
00037
Morgan’s
00037
Motorola
00093
Haihong stisknutím a podržením tlačítka .
5 Vyhledávání spustíte
Haiyan
Když se zařízení
vypne,
uvolněte tlačítko.
Halifax
w
Hallmark
m
Pokud se vám nepodaří
zastavit na požadovaném kódu, můžete vyhledat
Hankook
následující nebo
předchozí kód stisknutím tlačítka  nebo .
Hanseatic
6 Stiskněte . Hantarex
Hantor
Indikátor SET blikne
třikrát a zhasne.
Harwa
m
Harwood
7 Zkontrolujte, jestli
číslo kódu funguje správně (viz „Popis tlačítek
Hauppauge
Havermy
dálkového ovladače“).
HCM
Pokud se vám ani
Hemanyní nedaří zařízení ovládat, zopakujte výše popsaný
Hifivox jiný kód, se kterým bude fungovat většina funkcí
postup a vyhledejte
Highline
m
vašeho zařízení.Hinari
Hisawa
Hisense
w
Ověření nastaveného
kódu výrobce
m
Hitachi
1 Stiskněte a podržte tlačítko SET déle než 3 sekundy.
Hitachi Fujian
Rozsvítí se indikátor
SET.
Hitec
Zatímco držíteHitsu
tlačítko SET, stiskněte požadované tlačítko volby zařízení,
Hoeher
a poté obě tlačítka
pusťte.
Home Electronics
Hongmei
Hongyan
2 Pomocí číselných
tlačítek zadejte 9 - 3 - 3.
Hornyphon
Indikátor SET blikne
Hua Tun třikrát.
3 Stiskněte .
Huafa
Huanghaimei
Huanghe
Huanglong
Huangshan
Huanyu
Huaqiang
Huari
Hugoson
Hyper
Hypson
4 Jakmile začne indikátor SET blikat, spočítejte počet bliknutí.
Krátká bliknutí označují pořadí číslice (první, druhá, atd.) a následná
dlouhá bliknutí označují hodnotu číslice (tj. dvě dlouhá bliknutí
představují číslici 2). Číslice „0“ je označována rychlým zablikáním.
Tímto způsobem určete pětimístný kód. Správnost si můžete zkontrolovat
stisknutím .Hyundai
5 Stiskněte SET pro
Iberiaukončení.
ICE
Igo
Imperial
Imperial Crown
Indiana
Ingelen
Ingersol
Inno Hit
Inotech
Interbuy
Interfunk
Internal
Intervision
Irradio
Isukai
ITS
ITT
ITT Nokia
Zrušení funkce automatického zapnutí (pouze u
zařízení značky Sony)
Tlačítka volby zařízení po stisknutí automaticky zapnou zařízení.
Postup zrušení této funkce:
1 Stiskněte a podržte tlačítko SET déle než 3 sekundy.
Rozsvítí se indikátor SET.
Podržte stisknuté tlačítko SET, stiskněte
a poté obě tlačítka uvolněte.
2 Pomocí číselných tlačítek zadejte 9 - 7 - 7.
Indikátor SET blikne
třikrát.
ITV
Jean
JiaLiCai
3 Stiskněte požadované
tlačítko volby zařízení.
Jinfeng
Indikátor SET blikne
třikrát a zhasne.
Jinque
Jinta
Chcete-li tuto funkci
Jinxingznovu zapnout, zopakujte výše uvedený postup.
JMB
JNC
JTV
Jubilee
Juhua
JVC
Obnovení výrobních nastavení
Můžete vymazat veškerá nastavení a obnovit výrobní nastavení ovladače
RM-VZ220T. Kaige
Kaisui
1 Stiskněte a podržte
Kanghuatlačítko SET déle než 3 sekundy.
Kangli
Rozsvítí se indikátor
SET.
Kangyi
Podržte stisknuté
tlačítko SET, stiskněte
a poté obě tlačítka uvolněte.
Karcher
Kathrein
Kendotlačítek zadejte 9 - 0 - 0.
2 Pomocí číselných
Kennex
Indikátor SET blikne
třikrát.
Khind
Kioto
Pro zrušení stiskněte
libovolné tlačítko kromě
3 Stiskněte .
Indikátor SET blikne třikrát a zhasne.
H m
V
H m
H D
H
A
Poznámky k používání ovladače RM-VZ220T
DVD p aye
Le eu DVD
Kód výrobce můžete také nastavit pomocí funkce Vyhledávání.
DVD P aye
DVD pe e
1 Zapněte zařízení pomocí tlačítka napájení.
Rep odu o de DVD
2 Namiřte ovladač RM-VZ220T na zařízení, které chcete
Le nastavit.
o de DVD
M
3 Stiskněte a podržte tlačítko SET déle než 3 sekundy. Le o e DVD
DVD pe a e
Rozsvítí se indikátor SET.
Συσκευή
αναπαραγωγής
Zatímco držíte tlačítko SET, stiskněte požadované tlačítko
volby
zařízení, DVD
Code No.
ECE
Elbe
Elekta
Elfunk
ELG
Elin
Elite
Elta
Emerson
w
Enzer
Erres
ESA
w
ESC
m
Ether
m
Etron
H
m
Vyhledání správného kódu
Brand
Grandin
e na av p ávný kódBlaupunkt
vý obce
Zkon o u e e
Blue Sky
Grundig
ným kódem vý obce pokud e kód uveden v eznamu
Zku e zopakova po up na aven
Pokud ov adač RM VZ220T ne ungu e an Boca
po vyzkou en v ech uvedených kódů zku e unkc Vyh edáván v z
Grunkel
„Vyh edán p ávného kódu
RM-VZ220T_CE7 [GB,FR,DE,NL,ES,PT,IT,SE,GR,TR,CZ,SK,HU,PL,RU,UA,HR] 4-178-963-11(1)
V
V
VA
V této příručce
se dozvíte, jak můžete nastavit a používat ovladač RM-VZ220T k ovládání svých zařízení.
H
Pokud bylo vaše zařízení značky Sony již přednastaveno, přejděte na část „Používání zařízení“.
m
m

English
Ovladač RM-VZ220T je z výroby nastaven
tak, aby bylo možné jej používat
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by
k ovládání video zařízení značky SonyThe
nastavených
proshow
jednotlivá
tlačítka
s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s
following tables
brand names
(Brand) and their corresponding
běžným odpadem z domácnosti.
Je nutné ho odvézt
do NL
sběrného
následující
code numbers (Code No.).
RM VZ220T_CE7
GB FR DE
ES PT Tmísta
SE GR TR CZ SK volby
HU PL zařízení
RU UA HR(viz
4 178
963 11 1 tabulka).
To
set
the
manufacturer’s
code,
refer
to
the
pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním
Chcete-li ovladač používat pro zařízení jiných značek než Sony nebo proOperating Instructions.
správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným
zařízení značky Sony, která nebyla nastavena ve výrobě, musíte nastavit kód
Français
negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly
výrobce takového zařízení.
způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben,
pomůžete zachovat přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku
zjistíte u příslušného místního úřadu, podniku pro likvidaci domovního odpadů nebo v
obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
Nastavte kód výrobce
G
D m
α ο μάρ
Příručka Začínáme
O
O
O m
O
O
O
O m
O
O
O
M
m
A
A
Pyccкий
Укpa нcькa
b
od
4-170-643-61(1)
A
A
A m
A
A
A
A M
A
A
A
A
A D
A
A
A
H
H
H
H
H
.
pro které není určen. Pokud
Ovladač
DVD
oyna RM-VZ220T nemůže provádět funkce,
H
například
váš televizor nemá funkci ztlumení zvuku, tlačítko  na ovladači RMDVD
p eh áva
VZ220T
nebude u vašeho televizoru fungovat.
m
DVD
p eh áva
tlačítek se liší v závislosti na režimu nastavení nebo provozním režimu. V
Funkce
DVD
e á zó
tabulce „Popis tlačítek dálkového ovladače“
D naleznete informace o tom, jak ovladač
Od wa za z DVD
G zařízeními v přednastaveném režimu.
RM-VZ220T obvykle funguje s jednotlivými
M
DVD
прои
рыватель
Pokud
váš
kabelový
set-top-box
ovládá
hlasitost,
nastavte jeho hlasitost na střední

V
Про
равач
DVDzcela ztlumíte zvuk na kabelovém set-top-boxu, nebude možné nastavit
úroveň.
Pokud
m
DVD
p aye televizoru pomocí ovladače RM-VZ220T.
hlasitost
B nd
Brand
w
Cod No
Code No.
Specifikace
Brand
M
Code No.
Brand
MTC m
00512
Silva
PrimaV
00009, 00264, 00753
MTlogic
00714
Princess
00773
Silva Schneider
Mudan
00009, 00208, 00226, 00264
Silvano
Prinston
01037
w
Provozní dosah
Multitec
00037, 00668, 01037Přibližně 11 m (liší
Profexse dle zařízení
00009různých výrobců) SilverCrest
V
Multitech
00037, 00264Dvě suché baterie
Profi
R6 (velikosti00009
AA) (nejsou součástíSinger
Požadavky
na00009,
napájení
Myrica
01666
Profitronic
00037
G
dodávky)
Sinotec
D
Myryad
00556
Proline
00037, 00625, 00634, 01037
G
Sinudyne
NAD
00037, 00178
Prosonic
00037, 00668,
00714 LR6 (velikost
Přibližně 1 rok při
použití alkalických
baterií
Životnost baterií
w
SKY
Naiko
00037, 00606, 00753
Protech
00009, 00037, 00264, 00668,
m
AA) (v závislosti na frekvenci používání
tlačítek - až Skysonic
přibl.
01037
Nakimura
00037
O
m
Proton
00009, 00178
Skyworth
300 stisknutí denně.)
M
Nanbao
00009, 00264
M
ProVision
00037, 00556, 00714
Nansheng
00264
Přibližně 53 × 213
× 27 mm (š/v/h)
Rozměry
SLX
Pyew
00037, 00556
NAT
00226
baterií)00009
Hmotnost 00208, 00226, 00508Přibližně 136 g (včetně
Sogo
Pymi
National
Solavox
Qingdao
00208,
00226,
00264
NEC
00009, 00178, 00264, 00499,
m
m
Songba
Konstrukce a technické
mohou být
změněny bez
předchozího upozornění.
Quadro
00753
00508, 00653, parametry
00661
M
Soniko
w
Quasar
00009, 00650
Neckermann
00037, 00556
m
m
Sonitron
m
Quelle
00037, 00109, 00195, 00512,
NEI
00037, 01037
Platnost
země, kde je toto
označení
zákonné, Sonneclair
zejména
00668,
01037
H m označení
Netsat
00037CE se vztahuje pouze na M
R-Line
00037
Sonoko
D
nawzemě Evropské
Neufunk
00009,unie
00037,(EU).
00556, 00610,
Radiola
00037,
00556
00714
Sonolor
D
M
Radiomarelli
00037
New Tech
00009, 00037, 00556
Sontec
D
M
RadioShack
00037, 00178
Newave
00009, 00093, 00178
Sony
D
M
Radiotone
00009, 00037, 00264, 00668,
Nikai
01163
D
M
m
01037
Soundesign
Nikkai
00009, 00037, 00264
D
M
m
Soundwave
Rank Arena
00753
Nikkei
00714
D
M m
w
RCA
00093,
00178,
00560,
00625,
Sowa
Nikko
00178
D m
M O
00753
Soyea
Nintausm
D
MD
Pokud budete 00891
mít problémy s nastavením nebo
používáním
ovladače RM-VZ220T:
Realistic
00178
Spectra
Noblex
00037, 00264
D
M
Recco
Ssangyong
v „příručka00706
Začínáme“. Pokud ovladač
Pečlivě zopakujte
Nogamatic
00109 postup nastavení popsaný
D
M
Recor
00037
Staksonic
Nokia
00208,
00480, 00548,
00606, zopakovat
D
M
RM-VZ220T
nefunguje,
zkuste
postup
nastavení
s
jiným
kódem
výrobce
M
m
Rectiligne
00037
00610
Standard
D (pokud je kód
uveden
v seznamu).
PokudM
ovladač RM-VZ220T
ani nyní nefunguje,
Rediffusion
00548
Nordmende
00037,
00109, 00195,
00560,
Starlite
Redstar
00037
00714,
00891,
01163,
01413,
Stern
zkuste funkci01585,
Vyhledávání
(viz
„Vyhledání
správného
kódu“).
01667, 02007
Reflex
00037, 00668, 01037
Strato
Normerel
00037 RM-VZ220T přímo na zařízení.
Zamiřte ovladač
Relisys
01585
Strong
Nortek
00668
Remotec
00037, 00093 a zařízením.Sunkai
Odstraňte veškeré překážky v cestě mezi ovladačem
RM-VZ220T

Novatronic
00037
Reoc
00714
Sunny
Ujistěte
se,
že
jste
stiskli
správné
tlačítko
volby
zařízení.

RM VZ220T_CE7 GB
FR DE NL ES00037
PT T SE GR TR CZ SK Sunstar
HU PL RU UA
Novita
01585
Revox
Nu-Tec
00821 lze ovládat infračerveným
zda00820,
zařízení
signálem.
Nebylo-li například
Zkontrolujte,00698,
Rex
00264
Sunwood
O.K.Line
01037 s dálkovým ovladačem, pravděpodobně
RFT
00037,
00264 možné jej ovládat
zařízení dodáno
nebude
Superscan
Oceanic
00208, 00548
Rinex
00773
Supersonic
pomocí ovladače
Odeon
00264 RM-VZ220T.
Roadstar
00009, 00037, 00264, 00668,
SuperTech
00714,
Okano
00037,
00264
vybité
nebo
byly nesprávně vloženy. Vyměňte
je 01037
za nové nebo je správně
Baterie jsou 00009,
Supra
Rowa
00009, 00037, 00264, 00587,
Omega
00264
Susumu
vložte.
00698
Omni
00698, 00780, 00891
Sutron
Royal Lux
00335
Onei
01667
SVA
Saba
00109, 00335, 00548, 00560,
Onida
00653, 01224
Svasa
00625,
00714
Onimax
00714
Synco
Sagem
00610,
00618
Onix
00698
Sysline
Saige
00009
Zákaznická služba
Onn
01667
Tacico
Saisho
00009,
00264
Opera
00037
Pokud budete mít dotazy
nebo se00037,
vyskytnou
problémy
týkající
Tai Yi
Saivod
00668, 01037,
01163
Optimus
00650
Taishan
Salora
00208, 00480,
00548
se ovladače RM-VZ220T
a nepopsané
v této
příručce, zavolejte
Optonica
00093
Talent
Salsa
00335
Orbit
00037
na zákaznickou linku.
Její číslo je00009,
uvedeno
v záručním listu.
Tandberg
Sampo
00093, 00178, 00650
Orion
00037, 00264, 00556, 00714,
Tandy
Samsung
00009, 00037, 00093, 00178,
01037, 02007
Tashiko
00208,
00226,
00264,
00556,
Orline
00037
00587, 00618, 00718, 00812,
Tatung
Ormond
00668, 01037
00821, 01249, 01312, 01458,
TCL
Osaki
00037, 00264, 00556
01619, 02051, 02220
TCM
Osio
00037
Sanjian
00264
Teac
Osume
00037
Sansui
00037, 00706, 00714, 00753,
00806,
00888,
01236,
01413,
Otto Versand
00037, 00093, 00109, 00195,
01537
00226, 00512, 00556
Santon
00009
Pacific
00556, 00714, 01037
Tec
Sanyo
00009, 00108, 00208, 00264,
Palladium
00037, 00556, 00714
Tech Line
00292, 00508, 01037, 01585,
Palsonic
00037, 00264, 00698, 00773
Technica
01667
Panama
00009, 00037, 00264
Technics
Sanyuan
00009, 00093
Panasonic
00037, 00108, 00208, 00226,
Technika
SBR
00037,
00556
00508, 00548, 00650, 00896,
TechniSat
Schaub
Lorenz
00548,
00606,
00714,
01667
01636, 01650
Technisson
Schneider
00037, 00556, 00668, 00714,
Panavision
00037
Techno
01037
Panda
00009, 00208, 00226, 00264,
Technosonic
Scotch
00178
00508, 00698, 00706, 00780,
Techwood
00821, 00891
Scott
00178
Tecnimagen
Pathe Cinema
00292
Sears
00178
Teco
Pathe Marconi
00109
Seaway
00634
Pausa
00009
Seelver
01037
Tedelex
Peng Sheng
00891
SEG
00009, 00037, 00264, 00668,
01037, 01163
Penney
00178
Teiron
SEI
00037
Perdio
00037
Tek
Sei-Sinudyne
00037
Perfekt
00037
TELE System
Sencora
00009
Performance
00806
Telecor
Teknique
Serie Dorada
00178
Telefunken
Petters
00037
Serino
00093, 00610
Odstraňování problémů
Pro zákazníky v Evropě
Philco
Philips
Phocus
Phoenix
Phonola
Pilot
Pioneer
Plantron
Playsonic
Poppy
Powerpoint
Premier
President
00037, 00178
00009, 00037, 00108, 00178,
00556, 00605, 00639, 01506,
01583, 01744
00714, 01652
00037
00037, 00556
00706
00037, 00109, 00512, 00698,
01260, 01457, 01636
00009, 00037, 00264
00037, 00714, 01652
00009
00037, 00698
00009, 00264, 00891
00860
Shancha
Shanghai
Sharp
Shen Ying
Shencai
Sheng Chia
Shenyang
Sherwood
Shintoshi
Shivaki
Show
Siam
Siemens
Siera
Satelitní přijímač/přijímač DVB-T
Popis tlačítek dálkového ovladače
00264
00009, 00208, 00226, 00264
00009, 00093, 00650, 00653,
01193, 01393, 01659
00009
00009, 00264
00009, 00093
00009, 00264, 00753
00009
00037
00037, 00178
00009
00037
00037, 00195
00037, 00556
Telefusion
Telegazi
Telemeister
Telesonic
Telestar
Teletech
Teleview
Tempest
Tennessee
Tensai
Tenson
Tesla
Code No.
Brand
Code No.
Brand
Code No.
00037
Vision
00037, 00264
Tevion
00037, 00556, 00668, 00714,
01037, 01585, 01667
00037
Vistron
01363
Texet
00009
00587
Vortec
00037
Texla
00780
01037
Voxson
00037, 00178
Thomson
00037, 00109, 00335, 00560,
00009, 00037, 00335, 00806,
Vue
01236
00625
00891, 01537
Walker
01667
Thorn
00037, 00109, 00335, 00499,
00773
Waltham
00037, 00109, 00668, 01037
00512
00037
Wards
00178
Thorn-Ferguson
00335, 00499
00037
Warumaia
00661
Tiane
00093
00753
Watson
00009, 00037, 00668, 00714,
TMK
00178
00009, 00037, 00264, 00698,
01037
Tobo
00009, 00264
00753
Wega
00037
Tokai
00009, 00037, 00668, 01037
00668
Wegavox
00009
Tokaido
01037
00606
Weipai
00009
Tongguang
00264
00037, 00548
Welltech
00714, 01652
Tongtel
00587, 00780
00009
Weltstar
01037
Topline
00668,
01037
00037
Wharfedale
00037, 00556, 00860, 00891,
Toshiba
00009, 00109, 00195, 00264,
00208
00896, 01667
00508, 00618, 00650, 00718,
00037
White
00037
00821, 01037, 01508
Westinghouse
00009, 00037, 00264
Toyoda
00009, 00264
Wilson
00556
00208, 00548
Trakton
00264
Windsor
00668, 01037
00009, 00037
TRANS-continents 00037, 00556, 00668, 01037
Windy Sam
00556
00650, 01505, 01651, 01751,
Transonic
00009,
00037,
00264,
00512,
01825, 02473
Wintel
00714
00587, 00698, 00780, 01363
00178
Xenius
00634, 00661
Triad
00556
00037, 01037
Xiahua
00009, 00264, 00698, 00773
Tristar
00264
00178, 00226
Xianghai
00009
Triumph
00037, 00556
00773
Xiangyang
00264
Tuntex
00009
00009
Xiangyu
00009
TVTEXT 95
00556
00009
Xihu
00264
Uher
00037, 00480
00009
Xingfu
00009
Ultravox
00037
00009, 00037, 01037
Xinghai
00264
Unic Line
00037
00009, 00037, 00264
XLogic
00698, 00860
United
00037, 00556, 00587, 00714,
00264
Xrypton
00037
01037, 01652
00009, 00037, 00264
Yamaha
00650, 01576
Universal
00037, 00714
01163
Yamishi
00037
Universum
00009, 00037, 00109, 00195,
00610
Yingge
00009
00264, 00480, 00512, 00618,
00668, 01037, 01163
00037, 01637
Yokan
00037
SET:
Stisknutím
zahájíte
nastavování
ovladače
RM-VZ220T.
Indikátor
HR
178 00264
963 11 1
Univox
00037
00009,400037,
Yoko
00009, 00037, 00264
bude při nastavování
svítit nebo01666
blikat.
V7 Videoseven
00037
Yonggu
00009
Vestel
00037, 00668,
01037,zařízení,
01163,
Stisknutím
zvolte
které chcete 00009
ovládat.
00093 Tlačítka volby zařízení:
Yousida
01585,
01667
00009, 00208
YU-MA-TU
00037

:
Zobrazí
programového
průvodce
(EPG).
Vexa
00009,
00037
00009, 00037, 00556
Yuhang
00009
Victor
00650, 00653
00009, 00178
Zenith
00178
//// : Přesune
kurzor pro
výběr položky nabídky/zvolí
vybranou
Videocon
00037, 00508
00335
Zepto
01585
Videomac
00009
položku.
00009
ZhuHai
00009
VideoSystem
00037
00587 
00698
: Vrátí se na předchozí
zobrazení/zavře
nabídku. Zonda
Vidtech
00178
00208
 +/–: Nastaví hlasitost.
00093, 00178
00037 : Zapne a vypne zvolené zařízení.
00009, 00178
: Vypne zvuk. Chcete-li
zvuk zapnout, stiskněte znovu.
DVD player
DVD oynatıcı
00009
00009
Lecteur
DVD dotykovými body. DVD přehrávač
Tlačítka 5, PROG+ a 
jsou vybavena
00178
DVD-Player
DVD prehrávač
00109 Tlačítka
a
nefungují
u videorekordérů.
00093
DVD-speler
DVD-lejátszó
00650
Reproductor
de DVD
Odtwarzacz DVD
Poznámka k tlačítkům
+/– a 
00009, 00037
Když00806,
zvolíte
jinéde
video
zařízení, můžete ovládat
hlasitost televizoru. Když
Leitor
DVD
DVD-проигрыватель
00698, 00706,
01537televizor nebo
00714 zvolíte DVD domácí kino, můžete ovládat jeho hlasitost.
Lettore DVD
Програвачі DVD
00009, 00037, 00178, 00264,
00512, 00587, 00668, 00698,
DVD-spelare
DVD player
00706, 00714, 01037, 01363,
Συσκευή αναπαραγωγής DVD
01637
00009, 00037, 00335
00037, 00668, 01163
Brand
Code No.
Code No.
  1 – 9,Brand
1
0, ENTER: 10730
01037 : Vstup VIDEO
3D LAB
10539
CCE
00556, 00650
Accurian
10675, 11416
Centrum Například,
10675, 10713
: Vstup VIDEO
2
Změna kanálu.
chcete-li
01667
Solutions 10713, 10730
10831
: Vstup HDMIAcoustic
přepnoutCinea
na kanál 5, stiskněte
0a5
00556
AEG
10675, 10770, 11233, 12173
Cineral
10730
00714, 01652 : Vstup RGB Aiwa
(nebo stiskněte
10533
Cinetec 5 a ENTER).
10713
01585
Akai
10695, 10770,
11233
CineVision
10869
: (PIP INPUT)Akura
Změna režimu
: (+10)Citizen
Výběr čísla 10
a výše.
00499, 00556, 
00625
11233
10695
obrazu „okně“.
SLEEP:
spánku
01037, 01163, vstupu
01667
Alba
10539, 10695,
10713,
10730, Zapnutí
CJ Digital funkce
11643,
12173
11530, 11835
00556
Classic
10730
: (PIP) Zapne nebo
vypne obraz
(pokud je dostupná).
Allegro
10869
00009, 00093, 
00178, 00264,
Clatronic
10675, 11233
00653

Amitech
10770
v „okně“.
ANALOG/:
Clayton Zobrazení
10713
00009, 00208, 00606, 00806,
Amstrad
10713, 10770, 12139
CMX kanálů/(TV
11643ON)
Přesunutí 10831
analogových
00891, 01537 : (PIP MOVE)Ansonic
Coby
10730
00009
umístění obrazu „okně“.
přepnutíCodex
z teletextu na11233
televizi.
Aristona
10539, 10646
00820
Arrgo
11023
Continental
obrazu
v
DIGITAL:EdZobrazení digitálních
: (PIP STILL) Zmrazení
01585
Audix
10713
00037
„okně“.
kanálů.
Autovox
10713
00037, 00109, 00335, 00560,
Awa
10730
w na teletext.
: Přepnutí
: (PIP
00587, 00625, 
00698,
00714,SWAP) Přepínání mezi
Axil
12139
m
00753, 00820, 00821, 00896,

„hlavním“ obrazem
a obrazem v10730
: Zobrazení
Axion
H programových
m
01585
Basic
Line
10713
D
w
00037
„okně“.
informací.
Bel Canto Design
11571
D
00037, 00264


Červený/zelený/žlutý/modrý:
OPTIONS:
Belson
12139
D Zobrazení nabídky
00037
11643
D
00037
Tlačítka teletextu*Berthen
možností.
Best Buy
12139
D
00009, 00037, 00556


: Zapnutí funkceBlack
Oblíbené.
: VýběrD dříve vybraného kanálu.
Diamond
10713
00009, 00037, 00668, 01037
Blu:sens
D Přepínání kanálů
PROG +/–:
zobrazení 11233
00037  MENU: Vyvolání
Blue Parade
10571
D m
00009, 00264
nabídky.
nahoru/dolů.
Blue Sky
10695, 10713
D
m
00037
:
 : Změna
Brainwave
10770
D formátu obrazovky.
vstupu.
00009, 00037,
01037 Změna režimu
Brandt
10503, 10551
D
00009
Broksonicjedním 10695
D vysílán
M
00037, 00556,
00610, 00714,
* Stránky
teletextu lze otevřít
stisknutím tlačítka. Je-li
teletext, zobrazí se
01037, 01652
Bush
10713, 10730, 10831, 11530
D
Obecné
Televizor
na spodní straně obrazovky barevná nabídka. Barvy této nabídky odpovídají
červenému, zelenému, žlutému a modrému tlačítku na ovladači RM-VZ220T.
Stiskněte tlačítko odpovídající barevné nabídce. Stránka se zobrazí po několika
sekundách.
: Přesunutí na předchozí
umístění.
: Krátké přehrání scény
(Flash –).
: Krátké rychlé přehrání scény
(Flash +).
: Přesunutí na následující
umístění.
: Rychlé převíjení vzad.
: Přehrávání.
Bnd
Cod No
B nd
D: Rychlé převíjení vpřed.
M
m
D:D Nahrávání.
M
m
D
M
m
D: Pauza.
M
D : Stop.
M

M
DČervený/zelený/žlutý/modrý: M
M
Tlačítka
teletextu*
DV
M
m : Zapnutí funkce Oblíbené.
M
 MENU: Vyvolání zobrazení M
M
nabídky.
NAD
: (TV/SAT) Přepínání výstupuN
N
mezi
satelitem a televizorem.
m
N m
Kabelový set-top-box/IPTV
DVD přehrávač/rekordér
 1 – 9, 0, ENTER:
Změna kanálu. Například, chcete-li
přepnout na kanál 5, stiskněte 0 a 5
(nebo stiskněte 5 a ENTER).
: (+10) Výběr čísla 10 a výše.
SLEEP: Zapnutí funkce spánku
(pokud je dostupná).
ANALOG: Strana dolů
DIGITAL: Strana nahoru
:Cod
Zobrazení
názvu nahrávaného
No
programu.
 : Zobrazení programových
informací.
OPTIONS: Zobrazení nabídky
satelitní paraboly/indexu stanic.
 : Vyladění poslední laděné
stanice.
PROG +/–: Přepínání kanálů
nahoru/dolů.
N
N
N m
N
O
O
O
Om
G: Přesunutí na předchozí
Gumístění.
M
G
: Krátké přehrání scény
G V
G(Flash –).
G
m : Krátké rychlé přehrání scény
G W
G(Flash +).
G
: Přesunutí na následující
G
Gumístění.
: Rychlé převíjení vzad.
G
GVG
: Přehrávání.
H & : Rychlé převíjení vpřed.

H
H:
m Nahrávání.
H : Pauza.

H
H: Stop.
HČervená: tlačítko A
H
tlačítko B
HZelená:
m
HŽlutá:
m
tlačítko C
(Live TV) Zobrazení
HModrá:
m
Hzákladního
D
průvodce.
H
 : Zapnutí funkce Oblíbené.
 HMENU: Vyvolání zobrazení
nabídky.
: Změna režimu vstupu.
 1 – 9, 0, ENTER:
Změna kanálu. Například, chcete-li
přepnout na kanál 5, stiskněte 0 a 5
m
(nebo stiskněte 5 a ENTER).
: (+10) Výběr čísla 10 a výše.
A
SLEEP: Zapnutí funkce spánku
(pokud je dostupná).
ANALOG: Strana dolů
DIGITAL: Strana nahoru
A : Zobrazení názvu nahrávaného
programu.
 : Zobrazení programových
m
informací.
OPTIONS: Zobrazení nabídky
možností.
 : Přepínání mezi aktuálním a
V
předchozím kanálem.
PROG +/–: Přepínání kanálů
A
nahoru/dolů.
m
: Skok na předchozí kapitolu/
stopu.
: Krátké přehrání scény
(Flash –).
: Krátké rychlé přehrání scény
(Flash +).
: Skok na další kapitolu/stopu.
: Rychlé převíjení vzad.
: Přehrávání.
: Rychlé převíjení vpřed.
: Záznam (pro DVD rekordér).
: Pauza.
: Stop.
Červená: (SET UP) Otevření
systémové nabídky/nabídky
nastavení.
Zelená: (SUBTITLE) Přepnutí
titulků.
Žlutá: (AUDIO) Změna zvuku.
Modrá: (CLEAR) Vymazání
nastavení.
 : (TOP MENU) Zobrazení hlavní
nabídky.
 MENU: Zobrazení nabídky
DVD.
: Změna režimu vstupu.
1 – 9, 0: Číselná tlačítka
: (+10) Výběr čísla 10 a výše.
: Otevření/zavření zásuvky.
ANALOG: (HDD) Výběr interního
HDD (jednotka pevného disku).
DIGITAL: (DVD) Výběr jednotky
DVD.
: Zobrazení seznamu titulů.
 : (DISPLAY) Zobrazení
informací při přehrávání.
OPTIONS: Zobrazení nabídky
možností.
 : (DRIVE SELECT) Přepnutí
mezi HDD a DVD.
PROG +/–: Přepínání kanálů
nahoru/dolů (pro DVD rekordér).
 : Změna formátu obrazovky.
ENTER: Potvrzení vybrané položky.
Blu-ray Disc/HD-DVD přehrávač
: Skok na předchozí kapitolu/
stopu.
: Krátké přehrání scény
(Flash –).
: Krátké rychlé přehrání scény
(Flash +).
: Skok na další kapitolu/stopu.
: Rychlé převíjení vzad.
: Přehrávání.
: Rychlé převíjení vpřed.
: Záznam (pro BD rekordér).
: Pauza.
: Stop.
Červená: (SET UP) Otevření
systémové nabídky/nabídky
nastavení.
Zelená: (SUBTITLE) Přepnutí
titulků.
Žlutá: (AUDIO) Změna zvuku.
Modrá: (CLEAR) Vymazání
nastavení.
 : (TOP MENU) Zobrazení hlavní
nabídky.
 MENU: Zobrazení roletové
nabídky/nabídky disku.
: Změna režimu vstupu.
1 – 9, 0: Číselná tlačítka
: (+10) Výběr čísla 10 a výše.
: Otevření/zavření zásuvky.
ANALOG: (HDD) Výběr interního
HDD (jednotka pevného disku).
DIGITAL: (BD) Výběr jednotky BD.
 : (DISPLAY) Zobrazení
informací při přehrávání.
OPTIONS: Zobrazení nabídky
možností.
 : Změna formátu obrazovky.
ENTER: Potvrzení vybrané položky.
D
Videorekordér
G
M
V

: Převíjení zpět.
: Přehrávání.
: Rychlé převíjení vpřed.
:w Nahrávání.
: Pauza.
: VStop.
: Změna režimu vstupu.
w
1 – 9, 0: Číselná tlačítka
: Vysunutí kazety.
G
m
O
M
m
M
G
 : (DISPLAY) Zobrazení
informací při přehrávání.
OPTIONS: (ANT/SW) Přepínání
anténního výstupu.
 : (DRIVE SELECT) Výběr
přehrávače.
PROG +/–: Přepínání kanálů
nahoru/dolů.
 : Změna formátu obrazovky.
ENTER: Potvrzení vybrané položky.
w
m
w
m
m
M
m
m
M
M
M
M
M
M
M m
M O
MD
M
M
Mm
M
m
m
w
RM-VZ220T_CE7 [GB,FR,DE,NL,ES,PT,IT,SE,GR,TR,CZ,SK,HU,PL,RU,UA,HR] 4-178-963-11(1)
DVD domácí kino
: Skok na předchozí kapitolu/
stopu.
: Krátké přehrání scény
(Flash –).
: Krátké rychlé přehrání scény
(Flash +).
: Skok na další kapitolu/stopu.
: Rychlé převíjení vzad.
: Přehrávání.
: Rychlé převíjení vpřed.
: Nahrávání.
: Pauza.
: Stop.
Červená: (SET UP) Otevření
systémové nabídky/nabídky
nastavení.
Zelená: (SUBTITLE) Přepnutí
titulků.
Žlutá: (AUDIO) Změna zvuku.
Modrá: (CLEAR) Vymazání
nastavení.
 : (TOP MENU) Zobrazení hlavní
nabídky.
 MENU: Zobrazení nabídky
DVD.
: Změna režimu vstupu.
1 – 9, 0: Číselná tlačítka
: (+10) Výběr čísla 10 a výše.
: Otevření/zavření zásuvky.
: Zobrazení seznamu titulů.
 : (DISPLAY) Zobrazení
informací při přehrávání.
OPTIONS: Zobrazení nabídky
zesilovače.
 : (BAND) Výběr FM/AM.
PROG +/–: Předvolba nebo ladění
frekvence nahoru/dolů.
 : Změna formátu obrazovky.
ENTER: Potvrzení vybrané položky.
od o
od d
h
pond n Code No
b n
po
ou
Slovensky
u Mod d mp o
ódo
N od n
Code No
n ódu
ob
n
n
S ovensky
nT b n nh nd M
nn m n B and und h
N du ú
bu
ob u ú n
nd n Cod numm n Code No
ódo Code No
od n u
n Likvidácia
h
n
b starých
n d elektrických a elektronických
A h
n
ód
ob u po
n un n h
prístrojov (vzťahuje sa na Európsku úniu a európske
nd
n
b
um
Code No
d G bu
nw
Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale A
znamená,
ö
őže výrobok
b
o m
n
ódo
No do
n m nesmie
n B and
nd o
n ako
mmkomunálny
nd
byť spracovávaný
odpad.
Musí saCode
odovzdať
ü
ód b zariadení. d h
príslušnej zberne na recykláciu elektrických a A
elektronických
n omZaručením
d b
nsprávnej
od n likvidácie
n tohto výrobku pomôžete pri
Po na
sk životné
predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov
prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené W
nevhodným
pon
h b
h n du
výrobku.
pomôžete
od Code
No
b zaobchádzaním
mu
n nombs odpadmi
d m z tohto
B and
u Recyklovaním materiálov
zachovať
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto
n o mvýrobku
n vám
m una w n
n núm
o dprírodné
ód o zdroje.
Code No
ob uodpadu alebo
ódpožiadanie
o d b poskytne
n
on umiestny
M úrad,
nu dslužba
n ulikvidácie
on
komunálneho
predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.
B and
hp
A
A
A m
A
A
A
A M
A
A
A
A
A D
A
A
A
un
H
Nastavenie ovládača RM-VZ220T
N od n pou
Magya
krajiny so systémami oddeleného zberu)
nds
A
A
A
AO
N odu ob u
n
n
n
m
Sprievodca začatím
používania
m
Ovládač
RM-VZ220T
ün
B and m je őtovárensky nastavený na ovládanie video zariadení
značky Sony a tieto je možné priradiť k ľubovoľným tlačidlám pre voľbu
ú mu ó b(pozrite
n
zariadenia
sa do tabuľky uvedenej nižšie).
Ak chcete ovládač používať so zariadeniami iných značiek, než Sony, alebo
zariadeniami Sony, ktoré nie sú prítomné v továrenských nastaveniach, w
w
m
B and
o zariadenie
odpow dn kód výrobcu.
nastavte
pre
každé
odu p odu n
n du
Zariadenia
w n
u
A
A
Aw
w
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov,
vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej batérie, táto batéria musí byť vymenená iba
personálom.
ά ω πkvalifikovaným
α
παρα
α ο μάρ
B and α ο α σ ο ο
μο Code
Nozaručili, že batéria bude správne spracovaná, odovzdajte tento výrobok na konci
Aby ste
ο jeho
ω životnosti
ό α ασ naασvhodnom
ή α α ρ zbernom
σ Οmieste
η
pre recykláciu elektrických a
elektronických zariadení.
ά
Poznámka
RM-VZ220T
D
Oznam pre zákazníkov: nasledujúce informácie sa týkajú iba zariadení
predávaných v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ
Výrobcom tohoto výrobku je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo,
108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcom pre EMC a bezpečnosť výrobku je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V akýchkoľvek
servisných alebo záručných záležitostiach prosím kontaktujte adresy uvedené v
separátnych servisných alebo záručných dokumentoch.
1
4-178-963-11(1)
Üretici Kodu Listesi
Seznamu kódů výrobců
Zozname kódov výrobcov
Készülékkódok lista
Liście kodów producenta
Список кодов производителя
Списку кодів виробників
Popisu šifri proizvođača
RM-VZ220T
©2010 Sony Corporation
English
Printed in China
N
Türkçe
The following tables show brand names (Brand) and their corresponding
code numbers (Code No.).
To set the manufacturer’s code, refer to the Operating Instructions.
Français
Aşağıdaki tablolar marka adlarını (Brand) ve bunlara ait kod numaralarını
(Code No.) göstermektedir.
Üretici Kodunu ayarlamak için Kullanım Talimatlarına bakın.
Česky
Les tableaux suivants énumèrent les noms des marques (Brand) et les
numéros des codes correspondants (Code No.).
Pour définir le code de fabricant, reportez-vous au Mode d’emploi.
Deutsch
Následující tabulky zobrazují názvy značek (Brand) a jejich odpovídající
kódová čísla (Code No.).
Návod nastavení kódu výrobce naleznete v Návodu k obsluze.
Slovensky
Die folgenden Tabellen enthalten die Markennamen (Brand) und ihre
entsprechenden Codenummern (Code No.).
Um den Herstellercode einzustellen, schlagen Sie bitte in der
Bedienungsanleitung nach.
Nederlands
In de volgende tabel ziet u merknamen (Brand) en de overeenstemmende
codenummers (Code No.).
Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing om de fabrikantcode in te stellen.
Español
Las siguientes tablas muestran nombres de marcas (Brand) y sus
correspondientes números de código (Code No.).
Para ajustar el código de fabricante, consulte el Manual de instrucciones.
Português
Nasledujúce tabuľky zobrazujú názvy značiek (Brand) a ich príslušné čísla
kódov (Code No.).
Ak chcete nastaviť kód výrobcu, pozrite si Návod na používanie.
Magyar
A következő táblázatok a márkaneveket tüntetik fel (Brand) a megfelelő
kódokkal (Code No.).
A készülékkód beállítását lásd a használati útmutatókban.
Polski
W poniższych tabelach znajdują się nazwy marek (Brand) oraz odpowiednie
kody (Code No.).
Informacje na temat ustawiania kodu producenta znajdują się w instrukcji
obsługi.
Pyccкий
As tabelas seguintes indicam nomes de marcas (Brand) e os respectivos
números de código (Code No.).
Para definir os códigos de fabricante, consulte o Manual de instruções.
Italiano
В следующих таблицах приводятся товарные знаки (Brand) и
соответствующие кодовые номера (Code No.).
Чтобы задать код производителя, см. Инструкции по эксплуатации.
Укpaїнcькa
Le seguenti tabelle riportano nomi di marche (Brand) e i loro rispettivi
numeri di codice (Code No.).
Per impostare il codice del produttore, consultare le Istruzioni per l’uso.
Svenska
У наведених нижче таблицях зазначені марки (Brand) та відповідні
коди (Code No.) виробників обладнання.
Аби задати код виробника, зверніться до Інструкцій з експлуатації.
Hrvatski
Följande tabell visar varmärkesnamn (Brand) och motsvarande
kodnummer (Code No.).
För att ställa in tillverkarkoden, se Bruksanvisningen.
Na sljedećim tablicama prikazana su imena brandova (Brand) i njihovi
odgovarajući brojevi šifri (Code No.).
Da biste postavili šifru proizvođača, pogledajte Upute za uporabu.
Eλληνικά
Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι μάρκες (Brand) και οι αντίστοιχοι
κωδικοί αριθμοί (Code No.).
Για να ορίσετε τον κωδικό κατασκευαστή, ανατρέξτε στις Οδηγίες
λειτουργίας.
TV
Téléviseur
Fernsehgerät
Tv
Televisor
Televisor
Televisore
TV
Τηλεόραση
Televizyon
Televizor
Televízor
TV
Telewizor
Телевизор
Телевізори
TV
Brand
Code No.
Brand
Code No.
888
A.R. Systems
Accent
Acoustic Solutions
Action
Acura
Addison
Admiral
AEG
Aftron
Agashi
Aiko
Aim
Akai
00264
00037, 00556
00009, 00037
01037, 01667
00650
00009
00108, 00653
00093, 00264
01037, 01163
00891
00264
00009, 00037, 00264
00037, 00499, 00706, 00753
00009, 00037, 00178, 00208,
00264, 00480, 00548, 00556,
00606, 00714, 00753, 00806,
00812, 01413, 01537
00009, 00860
00037
00753
00037
00009, 00037, 00264, 00668,
00714, 01037, 01363, 01667
00009, 00037, 00480, 00587,
00668, 00714, 01037
01037
00037
00009, 00037, 00264, 01037
00009, 00037
00037, 00650
01163, 01585
00009, 00264
00009, 00037, 00264
00009, 00037, 00292, 00668
00009, 00093, 00108, 00178,
00625
00264
00109
00037, 00714
00037
00037, 00556
01037
01585
00037
00009
00037
00264
00698
00037
00009
00009, 00037, 00109, 00264,
00714, 00820
00264
00698
00009, 00108, 00264, 00606,
00888
00009
00714
00009, 00264
00009, 00661
00109, 00208
00565
00264
00009
00556
00780
00009, 00037, 00556, 00668,
01037, 01163
00037, 00195, 00512
00178
00009, 00208, 00226, 00264,
00661, 00812, 00821
00037, 00606, 00714, 01652
00698
01037
01562
00037
00668
00037
00587, 00753, 00820, 00821,
01037, 01163
00195
00037, 00499, 00556, 00625,
00668, 00714, 01037, 01363,
01652
01652
Boots
Bork
BPL
Brandt
00009
01363
00037, 00208, 00896
00109, 00335, 00560, 00625,
00714
00037, 00668
00037
00264
00009, 00037, 00208, 00264,
00556, 00587, 00661, 00668,
00698, 00714, 01037, 01652,
01667
00891, 00896
00009
00891
00037
00264
00610, 00668, 01037
00037
00037
00009, 00037
00037
00037
00037
00820, 00821
00780, 00891
01037
00037
00009, 00264, 00661
00009
00264, 00753
00009
00009, 00264, 00508, 00820,
00821
00009
00009
00009, 00706
00009, 00264
00108
00009
00009
00009
00037
00499
00009, 00037, 00264, 00714
01037
00009
00009, 00037, 00264
00820, 00821
00009, 00264, 00698, 00753
00009, 00037
00109
Akashi
Akiba
Akira
Akito
Akura
Alba
Alien
Allstar
Amstrad
Anam
Anam National
Andersson
Anglo
Anitech
Ansonic
AOC
Aolinpike
Arc En Ciel
Ardem
Arena
Aristona
ART
Art Mito
Asberg
Asora
Astra
Asuka
ATD
Atlantic
Atori
Audiosonic
Audioton
Audioworld
Awa
Axxent
Axxon
Baihe
Baile
Baird
Bang & Olufsen
Baohuashi
Baosheng
Barco
Base
Basic Line
Baur
Beaumark
Beijing
Beko
Belson
Belstar
BenQ
Beon
Berthen
Bestar
Black Diamond
Blaupunkt
Blue Sky
Boca
Brinkmann
Brionvega
Brother
Bush
C-Tech
Caihong
Caishi
Camper
Capsonic
Carad
Carena
Carrefour
Cascade
Casio
Cathay
CCE
Celestial
Centrex
Centrum
Centurion
Changcheng
Changfei
Changfeng
Changhai
Changhong
Chengdu
Ching Tai
Chun Yun
Chunfeng
Chung Hsin
Chunsun
Cimline
City
Clarivox
Classic
Clatronic
Clayton
Concorde
Condor
Conia
Conrowa
Contec
Continental
Edison
Cosmel
Crown
Curtis Mathes
D-Vision
Daewoo
Dansai
Dantax
Datsura
Dawa
Dayton
Daytron
Dayu
De Graaf
DEC
Decca
Denko
Denver
Desmet
Diamant
Diamond
Dick Smith
Electronics
Digatron
Digihome
Digiline
DigiMax
Digital Life
Digitex
Digitor
00009, 00037
00009, 00037, 00208, 00606,
00668, 00714, 01037, 01652
00093
00037, 00556
00009, 00037, 00108, 00178,
00499, 00556, 00634, 00661,
00860
00009, 00037, 00208
00714, 01037, 01163, 01652
00208
00009, 00037
00009
00009, 00037
00661
00208, 00548
00860, 00891
00037
00264
00037, 00587
00009, 00037
00037
00009, 00698, 00706, 00820,
00860, 00896
00698
00037
01667
00037, 00668
00891
00780, 00891
00820
00037, 00698, 00888
Brand
Code No.
Dixi
DL
Domeos
Dongda
Donghai
Drean
DSE
DTS
Dual
Durabrand
Dux
DVX
DX Antenna
Dynatron
Easy Living
Ecco
ECE
Elbe
Elekta
Elfunk
ELG
Elin
Elite
Elta
Emerson
Enzer
Erres
ESA
ESC
Ether
Etron
Eurofeel
Euroman
Europa
Europhon
Evesham
Excello
Exquisit
Feilang
Feilu
Feiyan
Feiyue
Fenner
Ferguson
00009, 00037
00587, 00780, 00891, 01363
00668
00009
00009
00037
00698, 00820, 00888
00009
00037, 01037, 01163
00178, 01652
00037
00891
01817
00037
01666
00773
00037
00037, 00292, 00556, 00610
00009, 00264
01037
00037
00009, 00037, 00548
00037
00009, 00264
00037, 00178, 00668, 00714
00753, 00860
00037
00812
00037
00009
00009, 00820
00264
00037, 00264
00037
00037
01667
01037
00037
00009
00009
00264
00009
00009
00037, 00109, 00195, 00335,
00548, 00560, 00625, 01037,
01585
00037, 00264, 00512
00208, 00548
00037, 00480, 00556, 00714,
01667
00009
00009, 00037, 00208, 00556,
00668, 00714, 01037, 01363
00208
00037, 00264, 00610
00037
00093
00037
00009, 00037, 00499, 00610
00009, 00264
00009
00009
01163, 01666
00264, 00668, 00714, 01037,
01666, 01817
00264
00860
00264, 00860
01363
01037
00037
00037
00009
00093, 00178, 00335, 00560,
00625
00037
00009
00109
00009
00009, 00037
00009, 00037
00009
00661
00668
00037, 00109, 00178, 00606,
00714
00009, 00037, 00264, 00335,
00480, 00499, 00556, 00560,
00625, 00634, 00661, 00668,
00714, 01037, 01163, 01667
00753
00037
00714, 01163
00037, 00108, 00208, 00226,
00548, 00560
00009, 00037, 00556, 00610,
00668, 00714, 01037
00009, 00037, 00195, 00556,
00587, 00706, 01223, 01667,
02007
01163
Fidelity
Finlandia
Finlux
Firstar
Firstline
Fisher
Flint
Formenti
Fortress
Fraba
Friac
Frontech
Fujitsu
Fujitsu General
Fujitsu Siemens
Funai
Furi
Furichi
Futronic
G-Hanz
Gaba
Galaxi
Galaxis
GBC
GE
GEC
Geloso
General
General Technic
Genesis
Genexxa
Giant
Gold Vision
Goldfunk
GoldStar
Goodmans
GP
Gradiente
Graetz
Granada
Grandin
Grundig
Grunkel
RM-VZ220T_CE7 [GB,FR,DE,NL,ES,PT,IT,SE,GR,TR,CZ,SK,HU,PL,RU,UA,HR] 4-178-963-11(1)
G
G
G
G
Č e né
ač d á
G
D
D
D
2 S
2
Les tableaux suivants énumèrent les noms des marques (Brand) et les
Následující tabulky zobrazují názvy značek (Brand) a jejich odpovídající
numéros des codes correspondants (Code No.).
kódová čísla (Code No.).
Zadav Návodu
e kódk obsluze.
vý obcu 00009
Pour définir le code de fabricant, reportez-vous au Mode d’emploi. Poznámky Návod nastavení kódu výrobce naleznete
3
v n n úp n
Ak n
nd ká o SET k á zab ká a zha ne
nd k o SET Slovensky
b kn
h Nasledujúce
nú Z n tabuľky zobrazujú názvy značiek (Brand) a ich príslušné čísla
Životnosť batérií
Die folgenden Tabellen enthalten die Markennamen (Brand) und ihre nd k o
nov od
ku (Code No.).
entsprechenden
Codenummern
(Code No.).
kódov
Za normálnych podmienok vydržia alkalické
batérie
typu LR6 (veľkosť
AA)
den Herstellercode
einzustellen,
chcete
vov
n nastaviť kód výrobcu, pozrite si Návod na používanie.
Ak po n Ak
až jeden rok. Ak ovládač RM-VZ220TUm
nefunguje
normálne,
batérieschlagen
môžu Sie bitte in der
Bedienungsanleitung nach.
n v kon v p b hu 10
byť vybité. Obidve batérie vymeňte za nové.
Magyar
kúnd dn úkon
Nederlands
n
v n
bud táblázatok a márkaneveket tüntetik fel (Brand) a megfelelő
A ukövetkező
Poznámky
ho
v kon
nov(Code No.).
kódokkal
In de
volgende
tabel ziet
u merknamen
a počas
výmeny
batérií
nestláčajte(Brand)
žiadne en de overeenstemmende mu
Batérie vymeňte do 2 minút od ich vybratia
p o A készülékkód
u
beállítását lásd a használati útmutatókban.
codenummers
Ak h
tlačidlo. Inak sa môžu vymazať vaše nastavenia
kódov. (Code No.).
Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing
om de fabrikantcode in te stellen. k d ko v k
d o SET
rozličné typy batérií.
Nepoužívajte staré batérie s novými ani nekombinujte
nd k o SET Polski
h n
znečistenú oblasť priestoru na batérie
Pokiaľ by elektrolyt z batérie vytiekol, utriteEspañol
handričkou a vymeňte staré batérie za nové. Aby ste zabránili vytečeniu elektrolytu,
W poniższych tabelach znajdują się nazwy marek (Brand) oraz odpowiednie
Nam e e ov ádač RM VZ220T p
vyberte batérie, keď sa chystáte ovládač RM-VZ220T
nepoužívať.
kody (Code No.).
Las siguientesdlhší
tablasčas
muestran
nombres de marcas (Brand) y sus
Deutsch
Obsluha zariadenia
Português
Italiano
Svenska
Hantarex
Hantor
Harwa
Harwood
Hauppauge
Havermy
HCM
Hema
Hifivox
Highline
Hinari
Hisawa
Hisense
Code No.
00037, 00668
00037
00037, 00292, 00499, 00556,
00610
00037
00037, 00108, 00891
00037
00009, 00264
00009
00009, 00037, 00587, 00714
00037
00037
00009
00009, 00264
00009
00208, 00226, 00264, 00661
00714
01363
01037
00009
00037
00009
00037, 00587, 01037
00009
00037, 00264
00009, 00037, 00108, 00178,
00556, 00698, 00714, 01423,
01637, 01663, 02182
Liesenkoetter
00037
Lifetec
00009, 00037, 00668, 00714,
01037
Lloyd’s
00009
Local Chennai TV 00009
Local India TV
00009, 00208, 00264, 01413
Local Malaysia TV 00698
Lodos
01037
Loewe
00037, 00292, 00512, 00633
Logik
00009, 00698, 00773, 01037
Logix
00668
Longjiang
00264
Luma
00009, 01037
Lumatron
00037, 00264
Lux May
00009, 00037
Luxor
00208, 00480, 00548, 01037,
01163
LXI
00178
M Electronic
00009, 00037, 00109, 00195,
00480, 00512, 00634, 00661,
00714, 01652
Madison
00037
Magnavox
00706, 00753, 00780
Magnum
00037, 00714
Mandor
00264
Manesth
00037, 00264
Manhattan
00037, 00668, 01037
Marantz
00037, 00556
Mark
00009, 00037, 00714
Master’s
00499
Mastro
00698, 00706, 00780
Masuda
00009, 00037, 00264
Matsui
00009, 00037, 00195, 00208,
00335, 00556, 00714, 01037,
01666, 01667, 02007
Matsushita
00650
Matsuviama
00587
Maxdorf
00773
MCE
00009
Meck
00698, 00891
Mediator
00037, 00556
Medion
00037, 00512, 00556, 00668,
00698, 00714, 01037, 01585,
01667
Megas
00610
Megatron
00178
MEI
01037
Meile
00264
Memorex
00009, 00178, 01037
Memphis
00009
Mercury
00009, 00037
Mermaid
00037
Metronic
00625
Metz
00037, 00195, 00587, 00668,
01163
MGA
00178
Micromaxx
00037, 00668, 00714, 01037
Microtek
00820, 00860
Mikomi
01037
Minato
00037
Minerva
00108, 00195
Ministry Of Sound 01667
Minoka
00037
Mirai
01666
Mitsubishi
00037, 00093, 00108, 00178,
00512, 00556, 01037
Mivar
00292, 00609
Monaco
00009
Monix
00780
Moree
00037
Morgan’s
00037
Motorola
00093
Koenig
Kolin
Kolster
Kongque
Konichi
Konka
Korpel
Kosmos
Koyoda
Kuaile
Kulun
Kunlun
L&S Electronic
Lavic
Lavis
Leader
Lecson
Legend
Lenco
Lenoir
Leyco
LG
3 S
Hitachi
Hitachi Fujian
Hitec
Hitsu
Hoeher
Home Electronics
Hongmei
Hongyan
Hornyphon
Hua Tun
Huafa
Huanghaimei
Huanghe
Huanglong
Huangshan
Huanyu
Huaqiang
Huari
Hugoson
Hyper
Hypson
Hyundai
Iberia
ICE
Igo
Imperial
Imperial Crown
Indiana
Ingelen
Ingersol
Inno Hit
Inotech
Interbuy
Interfunk
Internal
Intervision
Irradio
Isukai
ITS
ITT
ITT Nokia
ITV
Jean
JiaLiCai
Jinfeng
Jinque
Jinta
Jinxing
JMB
JNC
JTV
Jubilee
Juhua
JVC
Kaige
Kaisui
Kanghua
Kangli
Kangyi
Karcher
Kathrein
Kendo
Kennex
Khind
Kioto
Aim
M
Akai
M
M
M
Akashi
M
Akiba
Akira
Akito
Akura
Amstrad
Anam
Anam National
Andersson
Anglo
Anitech
Ansonic
AOC
Aolinpike
Arc En Ciel
Ardem
Arena
Aristona
ART
Art Mito
Asberg
Asora
Astra
Asuka
ATD
Atlantic
Atori
Audiosonic
Brand
Code No.
Brand
Code No.
Prima
Princess
Prinston
Profex
Profi
Profitronic
Proline
Prosonic
Protech
00009, 00264, 00753
00773
01037
00009
00009
00037
00037, 00625, 00634, 01037
00037, 00668, 00714
00009, 00037, 00264, 00668,
01037
00009, 00178
00037, 00556, 00714
00037, 00556
00009
00208, 00226, 00264
00753
00009, 00650
00037, 00109, 00195, 00512,
00668, 01037
00037
00037, 00556
00037
00037, 00178
00009, 00037, 00264, 00668,
01037
00753
00093, 00178, 00560, 00625,
00753
00178
00706
00037
00037
00548
00037
00037, 00668, 01037
01585
00037, 00093
00714
00037
00264
00037, 00264
00773
00009, 00037, 00264, 00668,
00714, 01037
00009, 00037, 00264, 00587,
00698
00335
00109, 00335, 00548, 00560,
00625, 00714
00610, 00618
00009
00009, 00264
00037, 00668, 01037, 01163
00208, 00480, 00548
00335
00009, 00093, 00178, 00650
00009, 00037, 00093, 00178,
00208, 00226, 00264, 00556,
00587, 00618, 00718, 00812,
00821, 01249, 01312, 01458,
01619, 02051, 02220
00264
00037, 00706, 00714, 00753,
00806, 00888, 01236, 01413,
01537
00009
00009, 00108, 00208, 00264,
00292, 00508, 01037, 01585,
01667
00009, 00093
00037, 00556
00548, 00606, 00714, 01667
00037, 00556, 00668, 00714,
01037
00178
00178
00178
00634
01037
00009, 00037, 00264, 00668,
01037, 01163
00037
00037
00009
00178
00093, 00610
00264
00009, 00208, 00226, 00264
00009, 00093, 00650, 00653,
01193, 01393, 01659
00009
00009, 00264
00009, 00093
00009, 00264, 00753
00009
00037
00037, 00178
00009
00037
00037, 00195
00037, 00556
Silva
Silva Schneider
Silvano
SilverCrest
Singer
00037
00037
00587
01037
00009, 00037, 00335, 00806,
00891, 01537
00773
00037
00037
00753
00009, 00037, 00264, 00698,
00753
00668
00606
00037, 00548
00009
00037
00208
00037
00009, 00037, 00264
00208, 00548
00009, 00037
00650, 01505, 01651, 01751,
01825, 02473
00178
00037, 01037
00178, 00226
00773
00009
00009
00009
00009, 00037, 01037
00009, 00037, 00264
00264
00009, 00037, 00264
01163
00610
00037, 01637
00009, 00037, 00264
00037
00093
00009, 00208
00009, 00037, 00556
00009, 00178
00335
00009
00587
00208
00093, 00178
00037
00009, 00178
00009
00009
00178
00109
00093
00650
00009, 00037
00698, 00706, 00806, 01537
00714
00009, 00037, 00178, 00264,
00512, 00587, 00668, 00698,
00706, 00714, 01037, 01363,
01637
00009, 00037, 00335
00037, 00668, 01163
01037
00556, 00650
01667
00556
00714, 01652
01585
00499, 00556, 00625
01037, 01163, 01667
00556
00009, 00093, 00178, 00264,
00653
00009, 00208, 00606, 00806,
00891, 01537
00009
00820
01585
00037
00037, 00109, 00335, 00560,
00587, 00625, 00698, 00714,
00753, 00820, 00821, 00896,
01585
00037
00037, 00264
00037
00037
00009, 00037, 00556
00009, 00037, 00668, 01037
00037
00009, 00264
00037
00009, 00037, 01037
00009
00037, 00556, 00610, 00714,
01037, 01652
Neckermann
NEI
Netsat
Neufunk
New Tech
Newave
Nikai
Nikkai
Nikkei
Nikko
Nintaus
Noblex
Nogamatic
Nokia
Nordmende
Normerel
Nortek
Novatronic
Novita
Nu-Tec
O.K.Line
Oceanic
Odeon
Okano
Omega
Omni
Onei
Onida
Onimax
Onix
Onn
Opera
Optimus
Optonica
Orbit
Orion
Orline
Ormond
Osaki
Osio
Osume
Otto Versand
Pacific
Palladium
Palsonic
Panama
Panasonic
Panavision
Panda
Pathe Cinema
Pathe Marconi
Pausa
Peng Sheng
Penney
Perdio
Perfekt
Performance
Teknique
Petters
Philco
Philips
Phocus
Phoenix
Phonola
Pilot
Pioneer
Proton
ProVision
Pye
Pymi
Qingdao
Quadro
Quasar
Quelle
R-Line
Radiola
Radiomarelli
RadioShack
Radiotone
Rank Arena
RCA
Realistic
Recco
Recor
Rectiligne
Rediffusion
Redstar
Reflex
Relisys
Remotec
Reoc
Revox
Rex
RFT
Rinex
Roadstar
Rowa
Royal Lux
Saba
Sagem
Saige
Saisho
Saivod
Salora
Salsa
Sampo
Samsung
Sanjian
Sansui
Santon
Sanyo
Sanyuan
SBR
Schaub Lorenz
Schneider
Scotch
Scott
Sears
Seaway
Seelver
SEG
SEI
Sei-Sinudyne
Sencora
Serie Dorada
Serino
Shancha
Shanghai
Sharp
Code No.
00037
00037, 00178
00009, 00037, 00108, 00178,
00556, 00605, 00639, 01506,
01583, 01744
00714, 01652
00037
00037, 00556
00706
00037, 00109, 00512, 00698,
01260, 01457, 01636
00009, 00037, 00264
00037, 00714, 01652
00009
00037, 00698
00009, 00264, 00891
00860
Shen Ying
Shencai
Sheng Chia
Shenyang
Sherwood
Shintoshi
Shivaki
Show
Siam
Siemens
Siera
Sinotec
Sinudyne
SKY
Skysonic
Skyworth
SLX
Sogo
Solavox
Songba
Soniko
Sonitron
Sonneclair
Sonoko
Sonolor
Sontec
Sony
Soundesign
Soundwave
Sowa
Soyea
Spectra
Ssangyong
Staksonic
Standard
Starlite
Stern
Strato
Strong
Sunkai
Sunny
Sunstar
Sunwood
Superscan
Supersonic
SuperTech
Supra
Susumu
Sutron
SVA
Svasa
Synco
Sysline
Tacico
Tai Yi
Taishan
Talent
Tandberg
Tandy
Tashiko
Tatung
TCL
TCM
Teac
Tec
Tech Line
Technica
Technics
Technika
TechniSat
Technisson
Techno
Technosonic
Techwood
Tecnimagen
Teco
Tedelex
Teiron
Tek
TELE System
Telecor
Telefunken
Telefusion
Telegazi
Telemeister
Telesonic
Telestar
Teletech
Teleview
Tempest
Tennessee
Tensai
Tenson
Tesla
00264
00037, 00556
00009, 00037
01037, 01667
00650
00009
00108, 00653
00093, 00264
01037, 01163
00891
00264
00009, 00037, 00264
00037, 00499, 00706, 00753
00009, 00037, 00178, 00208,
00264, 00480, 00548, 00556,
00606, 00714, 00753, 00806,
00812, 01413, 01537
00009, 00860
00037
00753
00037
00009, 00037, 00264, 00668,
00714, 01037, 01363, 01667
00009, 00037, 00480, 00587,
00668, 00714, 01037
01037 nd ká o SET
00037 o v e
00009, 00037, 00264, 01037
00009, 00037
00037, 00650
01163, 01585
00009, 00264
00009, 00037, 00264
00009, 00037, 00292, 00668
00009, 00093, 00108, 00178,
00625
00264
00109
00037, 00714
00037
00037, 00556
01037
01585
00037
00009
00037
00264
00698
00037
00009
00009, 00037, 00109, 00264,
00714, 00820
00264
00698
00009, 00108, 00264, 00606,
00888
00009
00714
00009, 00264
00009, 00661
00109, 00208
00565
00264
00009
00556
00780
00009, 00037, 00556, 00668,
01037, 01163
00037, 00195, 00512
00178
00009, 00208, 00226, 00264,
00661, 00812, 00821
00037, 00606, 00714, 01652
00698
01037
01562
00037
00668
00037
00587, 00753, 00820, 00821,
01037, 01163
00195
00037, 00499, 00556, 00625,
00668, 00714, 01037, 01363,
01652
01652
Plantron
Playsonic
Poppy
Powerpoint
Premier
President
amo
na za aden e
Audioton
Audioworld
Awa
Baile
Baird
Bang & Olufsen
Baohuashi
Baosheng
Barco
Base
Basic Line
4
Baur
Beaumark
Beijing
Beko
Belson
Belstar
BenQ
Beon
Berthen
Bestar
Black Diamond
Eλληνικά
Blaupunkt
Ak sa zdá že ov ádač RM VZ220T ne ungu
Blue Sky e…
Brand
Tevion
Thorn
Code No.
DVD player
Lecteur DVD
DVD-Player
DVD-speler
Reproductor de DVD
Leitor de DVD
Lettore DVD
DVD-spelare
Συσκευή αναπαραγωγής DVD
Brand
3D LAB
Accurian
Acoustic Solutions
AEG
Aiwa
Akai
Akura
Alba
Allegro
Amitech
Amstrad
Ansonic
Aristona
Arrgo
Audix
Autovox
Awa
Axil
Axion
Basic Line
Bel Canto Design
Belson
Berthen
Best Buy
Black Diamond
Blu:sens
Blue Parade
Blue Sky
Brainwave
Brandt
Broksonic
Bush
Brand
Code No.
Brand
Code No.
Brand
Code No.
Vision
Vistron
Vortec
Voxson
Vue
Walker
Waltham
Wards
Warumaia
Watson
00037, 00264
01363
00037
00037, 00178
01236
01667
00037, 00109, 00668, 01037
00178
00661
00009, 00037, 00668, 00714,
01037
00037
00009
00009
00714, 01652
01037
00037, 00556, 00860, 00891,
00896, 01667
00037
Disney
DK Digital
Dragon
DSE
Dual
10675, 10831
10831, 11643
10831
10675
10713, 10730, 10831, 11023,
11530
10675, 10713, 10831, 11023,
11530
10768
10770, 11233, 11643
10730
10713
10770
10770, 11233, 11643, 12173
11233
10675
10675, 11233, 11643
10695, 10713
10741, 10770
11530
10713, 10869, 11530
10675, 10695
10522
10675
10768
10741, 10869
10741
10713, 10730, 11530
11643
10741
10831
10713, 11233, 12173
10539, 10551, 10695, 10713,
11416, 11643
10770, 10831
10770
10713, 11233, 12173
10741
10702
10730
10831
10713
10573, 10713, 11835
10713, 10831, 11530, 12173
10730, 10770
11643
Micromaxx
Micromedia
Micromega
Microsoft
Microstar
Minax
Minoka
Mitsubishi
Mizuda
Mustek
Muvid
Mystral
NAD
Naiko
NEC
Neom
Nevir
Noblex
Nordmende
Nortek
Onkyo
Orbit
Orion
Ormond
Pacific
Packard Bell
Palladium
Palsonic
Panasonic
Pelican Accessories
Philco
Philips
10695
10503, 10539
10539
10522, 11708
10831
10713
10770
10713
10770
10730
11643, 12173
10831
10741
10770
10741, 10869
11643
10770, 10831
11233
10831, 11530
11643, 12173
10503
11643
10695, 10713, 11233
10713
10713, 10768, 10831
10831
10695, 10713
11251
10490, 11579, 11641, 11661
10533
10675
10503, 10539, 10646, 10675,
11340, 11354, 11506, 12056,
12434
10571, 10631, 11571
11643
10539
10770
10675, 11738
10831
10831
11738
10522
10713
11530
10730
10539, 10646
10741, 10869
10713
10522, 10571
10490
10770
10768
11233
10869
10713, 10730
10623
10551, 12173
10831
10741
10199, 10298, 10490, 10573,
11635
10695, 10768, 11230
10695, 10713
10730
10770, 11643
10539, 10646, 10713, 10831,
10869
10713
10768
11233, 11251, 12173
11643
10713, 11530
10675, 10713, 10869
10741, 10770
10533
12139
10741, 10831, 10869
12173
10768
10539, 10713
10730, 10768
10730, 10768
10713
10831
10869
10831
10533, 11033, 11070, 11516,
11533, 11536, 11633, 12132
11233
10768
10768
10713, 11530
10768, 10831
10713
10770
10831, 12139
11643
10768
Wega
Wegavox
Weipai
Welltech
Weltstar
Wharfedale
White
Westinghouse
Wilson
Windsor
Windy Sam
Wintel
Xenius
Xiahua
Xianghai
Xiangyang
Xiangyu
Xihu
Xingfu
Xinghai
XLogic
Xrypton
Yamaha
Yamishi
Yingge
Yokan
Yoko
Yonggu
Yousida
YU-MA-TU
Yuhang
Zenith
Zepto
ZhuHai
Zonda
00556
00668, 01037
00556
00714
00634, 00661
00009, 00264, 00698, 00773
00009
00264
00009
00264
00009
00264
00698, 00860
00037
00650, 01576
00037
00009
00037
00009, 00037, 00264
00009
00009
00037
00009
00178
01585
00009
00698
DVD oynatıcı
DVD přehrávač
DVD prehrávač
DVD-lejátszó
Odtwarzacz DVD
DVD-проигрыватель
Програвачі DVD
DVD player
Code No.
Brand
Code No.
10539
10675, 11416
10713, 10730
10675, 10770, 11233, 12173
10533
10695, 10770, 11233
11233
10539, 10695, 10713, 10730,
11530, 11835
10869
10770
10713, 10770, 12139
10831
10539, 10646
11023
10713
10713
10730
12139
10730
10713
11571
12139
11643
12139
10713
11233
10571
10695, 10713
10770
10503, 10551
10695
10713, 10730, 10831, 11530
CCE
Centrum
Cinea
Cineral
Cinetec
CineVision
Citizen
CJ Digital
Classic
Clatronic
Clayton
CMX
Coby
Codex
Continental
Edison
Craig
Crown
Cybercom
CyberHome
Daewoo
Dansai
Dantax
Datsun
DCE
Decca
Denon
Diamond
Digihome
DigiLogic
Digital
DigitalMax
DiK
10730
10675, 10713
10831
10730
10713
10869
10695
11643, 12173
10730
10675, 11233
10713
11643
10730
11233
10831
Brand
Boots m
Bork
BPL
Brandt
10831
10713, 10770
10831
11023
10770, 10869
10770
10539, 10713
11233
10831
10770
10490, 11634
10768
10713
10713
12173
11738
10831
Durabrand
DVX
E:max
ECC
Elfunk
Elin
Elta
Eltax
Emerson
EuroLine
Ferguson
Finlux
Fintec
Firstline
Funai
GE
GFM
Global Solutions
Go Video
GoldStar
Goodmans
GoWell
GPX
Gran Prix
Grandin
Grundig
Grunkel
GVG
H&B
Hanseatic
Harman/Kardon
HE
Hello Kitty
Henss
Hitachi
Hoeher
Home Electronics
Home Tech
Industries
Humax
HYD
Hyundai
Ingersol
Inno Hit
Insignia
Irradio
ISP
JBL
JDB
JGC
JMB
JVC
Kansas
Technologies
Kendo
Kennex
Kenwood
KeyPlug
Kiiro
King Vision
Koda
Lawson
Lazer
Lenco
Lexia
LG
Lifetec
Limit
LiteOn
LM
Lodos
Loewe
Logik
Lumatron
Lunatron
Luxman
Luxor
Magnavox
Manhattan
Marantz
Mark
Marquant
Matsui
Maxim
MBO
MDS
Mecotek
Medion
Memorex
Metz
10646
11233
10768
11023
10713
10675
10869, 11233
10695
10702
10730
11530
10695
10503, 10539, 10623
11233, 11530
10713, 10831
10713, 10770
10490
11643
10770
11643
11230
10768
12173
10713, 10770
10768
10741, 10869, 11233
10831
10768
11416, 11738
11643
10713
10539, 10741
10713
10695, 10713, 10741
10741
10573
10713
10503, 10539, 10646, 10675,
10713, 11354, 11506
10713
10539
10713
10770
10695, 10713
10713
10730
10713
10770
10741, 10831
10695, 10831
10571, 10713
Pioneer
Play It
Polk Audio
Portland
Presidian
Prinz
Prism
Proline
Proscan
Proson
Prosonic
ProVision
Pye
Radionette
Radiotone
RCA
REC
Redstar
Reoc
Richmond
Rio
Roadstar
Rotel
Saba
Saivod
Salora
Samsung
Sansui
Sanyo
ScanMagic
Schaub Lorenz
Schneider
Schoentech
Scientific Labs
Scott
Seeltech
SEG
Sharp
Sherwood
Shinsonic
Sigmatek
Silva Schneider
SilverCrest
Singer
Skantic
Skymaster
SM Electronic
Smart
Sonashi
Sonic Blue
Soniq
Sony
Code No.
00009
01363
00037, 00208, 00896
00109, 00335, 00560, 00625,
00714
00037, 00668
00037
00264
00009, 00037, 00208, 00264,
00556, 00587, 00661, 00668,
00698, 00714, 01037, 01652,
01667
00891, 00896
00009
00891
00037
00264
00610, 00668, 01037
00037
00037
00009, 00037
00037
00037
00037
00820, 00821
00780, 00891
01037
00037
00009, 00264, 00661
00009
00264, 00753
00009
00009, 00264, 00508, 00820,
00821
00009
00009
00009, 00706
00009, 00264
00108
00009
00009
00009
00037
00499
00009, 00037, 00264, 00714
01037
00009
00009, 00037, 00264
00820, 00821
00009, 00264, 00698, 00753
00009, 00037
00109
Sound Color
Soundmaster
Soundmax
Soundwave
Standard
Strong
Sunkai
Sunstech
Superior
Supervision
RM-VZ220T_CE7 [GB,FR,DE,NL,ES,PT,IT,SE,GR,TR,CZ,SK,HU,PL,RU,UA,HR] 4-178-963-11(1)
Brinkmann
Brionvega
Brother
Bush
C-Tech
Caihong
Caishi
Camper
w
Capsonic
m
Carad
Carena
Carrefour
Cascade
Casio
Cathay
CCE
aCelestial
Centrex
Centrum
Centurion
Changcheng
Changfei
Changfeng
Changhai
Changhong
Chengdu
Ching Tai
Chun Yun
Chunfeng
Chung Hsin
Chunsun
Cimline
City
Clarivox
Classic
Clatronic
Clayton
Concorde
Condor
Conia
Conrowa
Contec
Continental
Edison
Cosmel
Crown
Curtis Mathes
D-Vision
Daewoo
Dansai
Dantax
Datsura
Dawa
Dayton
Daytron
Dayu
De Graaf
DEC
Decca
Denko
Denver
Desmet
Diamant
Diamond
Brand
e čas
00009, 00037
00009, 00037, 00208, 00606,
00668, 00714, 01037, 01652
00093
00037, 00556
00009, 00037, 00108, 00178,
00499, 00556, 00634, 00661,
00860
00009, 00037, 00208
00714, 01037, 01163, 01652
00208
00009, 00037
00009
00009, 00037
00661
00208, 00548
00860, 00891
00037
00264
00037, 00587
00009, 00037
00037
00009, 00698, 00706, 00820,
00860, 00896
00698
RM VZ220T aby s e skon o ova ch unkc u
aden a poz e ča Dick
„Pop
ač d e ov ádača
Smith
Electronics
Digatron
Digihome
Digiline
DigiMax
Digital Life
Digitex
Digitor
00037
01667
00037, 00668
00891
00780, 00891
00820
00037, 00698, 00888
Skon o u e č e na av p ávny kód vý obcu
Boca
m ného kódu vý obcu ak e p e dané za aden e uvedený
Vy kú a e zopakova po up na aven a použ
Ak an po vy kú an v e kých vymenovaných kódov nemôže e ob uhova ov ádač RM VZ220T kú e použ
unkc u vyh adávan a poz e ča „Vyh adávan e p ávneho kódu
RM-VZ220T_CE7 [GB,FR,DE,NL,ES,PT,IT,SE,GR,TR,CZ,SK,HU,PL,RU,UA,HR] 4-178-963-11(1)
m
m
Dixi
DL
Domeos
Dongda
Donghai
Drean
DSE
DTS
w
Dual
Durabrand
G
Dux
DVX
DX Antenna
Dynatron
Easy Living
Ecco D
ECE
Elbe
Elekta
Elfunk
ELG
Elin
Elite
Elta
Emerson
w
Enzer
Erres
ESA
w
ESC
m
Ether
m
Etron
Eurofeel
Euroman
Europa
Europhon
Evesham
Excello
Exquisit
Feilang
Feilu
Feiyan
Feiyue
Fenner
Ferguson
Fidelity
Finlandia
Finlux
Firstar
Firstline
Fisher
Flint
Formenti
Fortress
Fraba
Friac
Frontech
Fujitsu
Fujitsu General
Fujitsu Siemens
Funai
Furi
Furichi
Futronic
G-Hanz
Gaba
Galaxi
Galaxis
GBC
GE
GEC
Geloso
General
General Technic
Genesis
Genexxa
Giant
Gold Vision
Goldfunk
GoldStar
Goodmans
GP
Gradiente
Graetz
Granada
Grandin
Grundig
Grunkel
m
Brand tlačidielCode
No. 9 - 2 - 2.
číselných
zadajte
00009, 00037
GVA
01363
Indikátor
SET trikrát
blikne.00706
00587, 00780,
00891, 01363
Haaz
00668
00009
00009
00037
00698, 00820, 00888
00009
00037, 01037, 01163
00178, 01652
00037
00891
01817
00037
01666
00773
00037
00037, 00292, 00556, 00610
00009, 00264
01037
00037
00009, 00037, 00548
00037
00009, 00264
00037, 00178, 00668, 00714
00753, 00860
00037
00812
00037
00009
00009, 00820
00264
00037, 00264
00037
00037
01667
01037
00037
00009
00009
00264
00009
00009
00037, 00109, 00195, 00335,
00548, 00560, 00625, 01037,
01585
00037, 00264, 00512
00208, 00548
00037, 00480, 00556, 00714,
01667
00009
00009, 00037, 00208, 00556,
00668, 00714, 01037, 01363
00208
00037, 00264, 00610
00037
00093
00037
00009, 00037, 00499, 00610
00009, 00264
00009
00009
01163, 01666
00264, 00668, 00714, 01037,
01666, 01817
00264
00860
00264, 00860
01363
01037
00037
00037
00009
00093, 00178, 00335, 00560,
00625
00037
00009
00109
00009
00009, 00037
00009, 00037
00009
00661
00668
00037, 00109, 00178, 00606,
00714
00009, 00037, 00264, 00335,
00480, 00499, 00556, 00560,
00625, 00634, 00661, 00668,
00714, 01037, 01163, 01667
00753
00037
00714, 01163
00037, 00108, 00208, 00226,
00548, 00560
00009, 00037, 00556, 00610,
00668, 00714, 01037
00009, 00037, 00195, 00556,
00587, 00706, 01223, 01667,
02007
01163
Haier
00037, 00508, 00587, 00698,
Hanseatic
00009, 00037, 00292, 00499,
Harwa
00773
B nd
Brand
D A
Poznámky ohľadom používania ovládača RM-VZ220T
Cod No
Code No.
A
Kiton
A
KLL
A
G
Kneissel
Aw
Koenig
A
Kolin
A
Kolster
A
Kongque
A
Konichi
Am
Konka
Am
Korpel
A
Kosmos
A
Koyoda
A
Kuaile
A
Kulun
A
Kunlun
Aw
L&S Electronic
A
Lavic
A
Lavis
Leader
Lecson D
Legend
Lenco
Lenoir
LeycoD m
LG
00037, 00668
00037
00037, 00292, 00499, 00556,
00610
00037
00037, 00108, 00891
00037
00009, 00264
00009
00009, 00037, 00587, 00714
00037
00037
00009
00009, 00264
00009
00208, 00226, 00264, 00661
00714
01363
01037
00009
00037
00009
00037, 00587, 01037
00009
00037, 00264
00009, 00037, 00108, 00178,
00556, 00698, 00714, 01423,
01637, 01663, 02182
Liesenkoetter
00037
w
Lifetec
00009, 00037, 00668, 00714,
01037
Lloyd’s
00009
Local Chennai TV 00009
Local India TV
00009, 00208, 00264, 01413
Local Malaysia TV 00698
Lodos
01037
Loewe
00037, 00292, 00512, 00633
Logik
00009, 00698, 00773, 01037
Logix
00668
Longjiang
00264
Luma
00009, 01037
Lumatron
00037, 00264
Lux May
00009, 00037
Luxor
00208, 00480, 00548, 01037,
01163
LXI
00178
M Electronic
00009, 00037, 00109, 00195,
00480, 00512, 00634, 00661,
00714, 01652
Madison
00037
Magnavox
00706, 00753, 00780
Magnum
00037, 00714
Mandor
00264
Manesth
00037, 00264
Manhattan
00037, 00668, 01037
Marantz
00037, 00556
Mark
00009, 00037, 00714
Master’s
00499
Mastro
00698, 00706, 00780
Masuda
00009, 00037, 00264
Matsui
00009, 00037, 00195, 00208,
00335, 00556, 00714, 01037,
01666, 01667, 02007
Matsushita
00650
Matsuviama
00587
Maxdorf
00773
MCE
00009
Meck
00698, 00891
Mediator
00037, 00556
Medion
00037, 00512, 00556, 00668,
00698, 00714, 01037, 01585,
01667
Megas
00610
Megatron
00178
MEI
01037
Meile
00264
Memorex
00009, 00178, 01037
Memphis
00009
Mercury
00009, 00037
Mermaid
00037
Metronic
00625
Metz
00037, 00195, 00587, 00668,
01163
MGA
00178
Micromaxx
00037, 00668, 00714, 01037
Microtek
00820, 00860
Mikomi
01037
Minato
00037
Minerva
00108, 00195
Ministry Of Sound 01667
Minoka
00037
Mirai
01666
Mitsubishi
00037, 00093, 00108, 00178,
00512, 00556, 01037
Mivar
00292, 00609
Monaco
00009
Monix
00780
Moree
00037
Morgan’s
00037
Motorola
00093
00891, 00896
5 Stlačením a podržaním
tlačidla
 začnete prehľadávanie.
Haihong
00009
Haiyan
00264
Keď sa zariadenie
vypne, tlačidlo
pustite.
Halifax
00264
w
Ak požadovanýHallmark
kód
preskočíte,
môžete tlačidlami  alebo 
00178
m
Hankook alebo predchádzajúci
00178
vyhľadať nasledujúci
kód.
00556, 00625, 00634, 00661,
6 Stlačte tlačidlo .
00714
Hantarex
00009, 00037
Indikátor SET trikrát
zabliká
a zhasne.
Hantor
00037
7 Skontrolujte, čiHarwood
číselným kód 00009,
správne
00037 funguje (pozrite „Popis tlačidiel
00037
ovládača“). Hauppauge
Havermy
00093
Ak ani potom nie
zariadenie
HCMje možné 00009,
00037, 00264obsluhovať, opakujte kroky na
Hema
00009
vyhľadanie iného
kódu, ktorý
funguje pre väčšinu funkcií vášho
Hifivox
00109
zariadenia.
Highline
00037, 00264
m
Hinari
Hisawa
Hisense
00009, 00037, 00208, 00264
00610, 00714
00009, 00208, 00508, 00556,
00753, 00780, 00821, 00860,
01363, 02341
00009, 00037, 00108, 00109,
00178, 00480, 00481, 00499,
00508, 00548, 00634, 01037,
01163, 01576, 01585, 01667
00108, 00860
00698
00009, 00610
00714, 01163
00606
00009, 00093, 00264
00264
00037
00009
00009
00009
00009
00009
00009, 00264
00264
00264
00264
01666
00009
00037, 00264, 00556, 00668,
00714, 01037
00698, 00706, 00753, 00860,
00888, 01037
00037
00037, 00264
01224
00037
00009, 00264, 00661
00037
00610, 00714
00009
00009, 01037, 01163, 01585
00773, 00820
00009, 00037, 00264
00037, 00109, 00512
00556
00009, 00037, 00264
00009, 00037
00037
00037, 00264
00208, 00480, 00548, 00610
00208, 00480, 00548, 00606,
00610
00037, 00264
00009
00009, 00264
00208, 00226
00009, 00264
00009, 00264
00009, 00037, 00264, 00556,
00698, 00821
00499, 00556, 00634
00896
00860
00556
00264
00093, 00508, 00606, 00650,
00653
00009, 00264
00009, 00037
00896
00009, 00264, 00661
00009, 00264
00264, 00606, 00610, 00714
00556
00037, 00610, 01037, 01585
01037
00661, 00706, 00896
00706
Kontrola nastaveného
kódu výrobcu
w
m
Hitachi
1 Stlačte a aspoň 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo SET.
Indikátor SET sa
rozsvieti.
Hitachi
Fujian
Hitec
Kým držíte stlačené
tlačidlo SET, stlačte požadované tlačidlo pre voľbu
Hitsu
zariadenia, a potom
Hoeher obidve tlačidlá uvoľnite.
Home Electronics
Hongmeitlačidiel zadajte 9 - 3 - 3.
2 Pomocou číselných
Hongyan
Indikátor SET trikrát
Hornyphonblikne.
Hua Tun
3 Stlačte tlačidlo Huafa
.
Huanghaimei
Huanghe
4 Keď indikátor SET
začne blikať, spočítajte počet bliknutí.
Huanglong
Huangshan
Krátke zablikania
indikujú, o ktorú číslicu ide (prvá, druhá, atď.), a
Huanyu
nasledujúce dlhé
zablikania indikujú samotnú číslicu (t.j. 2 dlhé zablikania
Huaqiang
Huari
predstavujú číslo
2). „0“ je indikovaná rýchlym blikaním.
Hugoson
Takto určite 5-miestny
kód. Ak chcete kód skontrolovať, stlačte tlačidlo .
Hyper
Hypson
5 Stlačením tlačidla SET dokončite úkon.
Hyundai
Iberia
Vymazanie ICE
automatického zapnutia (iba
Igo
Imperial
zariadenia Sony)
Imperial Crown
Indiana
Ingelen
Ingersol
Inno Hit
Inotech
Interbuy
Interfunk
Internal
Intervision
Irradio
Isukai
ITS
ITT
ITT Nokia
Tlačidlá pre voľbu zariadenia sú nastavené tak, aby sa po ich stlačení
zariadenie automaticky zaplo.
Zrušenie funkcie:
1 Stlačte a aspoň 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo SET.
Indikátor SET sa rozsvieti.
Kým držíte stlačené tlačidlo SET, stlačte tlačidlo , a potom obidve
tlačidlá uvoľnite.
2 Pomocou číselných tlačidiel zadajte 9 - 7 - 7.
ITV
Indikátor SET trikrát
blikne.
Jean
JiaLiCai
Jinfeng
Jinque
Jinta
Jinxing
3 Stlačte požadované tlačidlo pre voľbu zariadenia.
Indikátor SET trikrát zabliká a zhasne.
Ak chcete funkciu nastaviť znova, uskutočnite tú istú vyššie uvedenú
JMB
procedúru.
JNC
JTV
Jubilee
Juhua
JVC
Obnovenie továrenských nastavení
Je možné vymazaťKaige
všetky nastavenia a obnoviť nastavenia ovládača
Kaisui
RM-VZ220T na továrenské.
Kanghua
Kangli
1 Stlačte a aspoňKangyi
3 sekundy podržte stlačené tlačidlo SET.
Karcher
Indikátor SET sa
rozsvieti.
Kathrein
Kendo tlačidlo SET, stlačte tlačidlo
Kým držíte stlačené
, a potom obidve
Kennex
tlačidlá uvoľnite.
Khind
Kioto
2 Pomocou číselných tlačidiel zadajte 9 - 0 - 0.
Indikátor SET trikrát blikne.
Ak chcete proces ukončiť, stlačte ktorékoľvek tlačidlo okrem tlačidla
3 Stlačte tlačidlo .
Indikátor SET trikrát zabliká a zhasne.
V
H m
H D
H
DVD p aye
Kód výrobcu môžete nastaviť pomocou funkcie vyhľadávania.
Le eu DVD
DVD P aye
1 Zapnite zariadenie jeho vlastným vypínačom.
DVD pe e
Rep odu
o de DVD
2 Namierte ovládač RM-VZ220T na zariadenie, ktoré chcete
nastaviť.
Le o de DVD
3 Stlačte a aspoň 3Msekundy podržte stlačené tlačidlo SET.
Le o e DVD
Indikátor SET sa rozsvieti.
DVD pe a e
Kým držíte stlačené tlačidlo SET, stlačte požadovanéΣυσκευή
tlačidlo pre
voľbu
αναπαραγωγής
DVD
Code
No.
4 Pomocou
H m
H m
H
m
Vyhľadávanie správneho kódu
zariadenia, a potom obidve tlačidlá uvoľnite.
m
Televizyon
m
Televizor
Televízor
TV
Telewizor
Телевизор
m
M
Телевізори
TV
00037, 00556, 00668, 00714,
01037, 01585, 01667
00009
00780
00037, 00109, 00335, 00560,
00625
00037, 00109, 00335, 00499,
00512
Thorn-Ferguson
00335, 00499
Tiane
00093
TMK
00178
Tobo
00009, 00264
Tokai
00009, 00037, 00668, 01037
Tokaido
01037
Tongguang
00264
Tongtel
00587, 00780
Topline
00668, 01037
Toshiba
00009, 00109, 00195, 00264,
00508, 00618, 00650, 00718,
00821, 01037, 01508
Toyoda
00009, 00264
Trakton
00264
TRANS-continents 00037, 00556, 00668, 01037
Transonic
00009, 00037, 00264, 00512,
00587, 00698, 00780, 01363
Triad
00556
Tristar
00264
Triumph
00037, 00556
Tuntex
00009
TVTEXT 95
00556
Uher
00037, 00480
Ultravox
00037
Unic Line
00037
United
00037, 00556, 00587, 00714,
01037, 01652
Universal
00037, 00714
Universum
00009, 00037, 00109, 00195,
00264, 00480, 00512, 00618,
00668, 01037, 01163
Univox
00037
V7 Videoseven
01666
Vestel
00037, 00668, 01037, 01163,
01585, 01667
Vexa
00009, 00037
Victor
00650, 00653
Videocon
00037, 00508
Videomac
00009
VideoSystem
00037
Vidtech
00178
Texet
Texla
Thomson
unkc u vyh adávan a poz

Na sljedećim tablicama prikazana suSimena
(Brand)ni eko
njihoviko ač d e ov ádača
ač ebrandova
pos upne
odgovarajući brojevi šifri (Code No.).
Da biste postavili šifru proizvođača,Ak
pogledajte
Upute
za
uporabu.
a chce e dozved e v ac o unkc ách každého za
Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι μάρκες (Brand) και οι αντίστοιχοι
κωδικοί αριθμοί (Code No.).
Για να ορίσετε τον κωδικό κατασκευαστή, ανατρέξτε στις Οδηγίες
λειτουργίας.
Code No.
00512
00714
00009, 00208, 00226, 00264
00037, 00668, 01037
00009, 00037, 00264
01666
00556
00037, 00178
00037, 00606, 00753
00037
00009, 00264
00264
00226
00208, 00226, 00508
00009, 00178, 00264, 00499,
00508, 00653, 00661
00037, 00556
00037, 01037
00037
00009, 00037, 00556, 00610,
00714
00009, 00037, 00556
00009, 00093, 00178
01163
00009, 00037, 00264
00714
00178
00891
00037, 00264
00109
00208, 00480, 00548, 00606,
00610
00037, 00109, 00195, 00560,
00714, 00891, 01163, 01413,
01585, 01667, 02007
00037
00668
00037
01585
00698, 00820, 00821
01037
00208, 00548
00264
00009, 00037, 00264
00264
00698, 00780, 00891
01667
00653, 01224
00714
00698
01667
00037
00650
00093
00037
00037, 00264, 00556, 00714,
01037, 02007
00037
00668, 01037
00037, 00264, 00556
00037
00037
00037, 00093, 00109, 00195,
00226, 00512, 00556
00556, 00714, 01037
00037, 00556, 00714
00037, 00264, 00698, 00773
00009, 00037, 00264
00037, 00108, 00208, 00226,
00508, 00548, 00650, 00896,
01636, 01650
00037
00009, 00208, 00226, 00264,
00508, 00698, 00706, 00780,
00821, 00891
00292
00109
00009
00891
00178
00037
00037
00806
ač e ač d o  napá an e č m za aden e zapne e
У наведених нижче таблицях зазначені марки (Brand) та відповідні
коди (Code No.) виробників обладнання.
Аби задати код виробника, зверніться до Інструкцій з експлуатації.
Hrvatski
Följande tabell visar varmärkesnamn (Brand) och motsvarande
kodnummer (Code No.).
För att ställa in tillverkarkoden, se Bruksanvisningen.
Brand
MTC
MTlogic
Mudan
Multitec
Multitech
Myrica
Myryad
NAD
Naiko
Nakimura
Nanbao
Nansheng
NAT
National
NEC
Fernsehgerät
Tv
M
M
Televisor
M
Televisor
M
M
m
Televisore
Mm
TV
M
M
m
Τηλεόραση
M
M
Brand
888
MGA
A.R. Systems
M
Accentm
M
Acoustic Solutions
M
m
Action
M
Acura
M
Addison
M
Admiral O
M
AEG
M
Aftron
M
Agashi
ač e t ač d o pre vo bu zar aden
a
Axxent
Axxon
p e za aden e k o é chce e obs uhova
Baihe
В следующих таблицах приводятся товарные знаки (Brand) и
соответствующие кодовые номера (Code No.).
Чтобы задать код производителя, см. Инструкции по эксплуатации.
Укpaїнcькa
Le seguenti tabelle riportano nomi di marche (Brand) e i loro rispettivi
numeri di codice (Code No.).
Per impostare il codice del produttore, consultare le Istruzioni per l’uso.
1
2 S
Informacje na temat ustawiania kodu producenta znajdują się w instrukcji
obsługi.
Pyccкий
As tabelas seguintes indicam nomes de marcas (Brand) e os respectivos
números de código (Code No.).
Para definir os códigos de fabricante, consulte o Manual de instruções.
Brand
Kiton
KLL
Kneissel
Kým d ž e s ačené ač d o SET
s ač ve
e požadované
t ač d o pre
Aşağıdaki tablolar marka adlarını (Brand)
bunlara ait kod numaralarını
Alba
(Code No.) göstermektedir.
vo bu zar aden a a po om ob dve
Üretici Kodunu ayarlamak için Kullanım Talimatlarına bakın.
Alien
ač d á uvo n e
Allstar
Türkçe
Česky
correspondientes números de código (Code No.).
Para ajustar el código de fabricante, consulte el Manual de instrucciones.
Code No.
01363
00706
00037, 00508, 00587, 00698,
00891, 00896
00009
00264
00264
00178
00178
00009, 00037, 00292, 00499,
00556, 00625, 00634, 00661,
00714
00009, 00037
00037
00773
00009, 00037
00037
00093
00009, 00037, 00264
00009
00109
00037, 00264
00009, 00037, 00208, 00264
00610, 00714
00009, 00208, 00508, 00556,
00753, 00780, 00821, 00860,
01363, 02341
00009, 00037, 00108, 00109,
00178, 00480, 00481, 00499,
00508, 00548, 00634, 01037,
01163, 01576, 01585, 01667
00108, 00860
00698
00009, 00610
00714, 01163
00606
00009, 00093, 00264
00264
00037
00009
00009
00009
00009
00009
00009, 00264
00264
00264
00264
01666
00009
00037, 00264, 00556, 00668,
00714, 01037
00698, 00706, 00753, 00860,
00888, 01037
00037
00037, 00264
01224
00037
00009, 00264, 00661
00037
00610, 00714
00009
00009, 01037, 01163, 01585
00773, 00820
00009, 00037, 00264
00037, 00109, 00512
00556
00009, 00037, 00264
00009, 00037
00037
00037, 00264
00208, 00480, 00548, 00610
00208, 00480, 00548, 00606,
00610
00037, 00264
00009
00009, 00264
00208, 00226
00009, 00264
00009, 00264
00009, 00037, 00264, 00556,
00698, 00821
00499, 00556, 00634
00896
00860
00556
00264
00093, 00508, 00606, 00650,
00653
00009, 00264
00009, 00037
00896
00009, 00264, 00661
00009, 00264
00264, 00606, 00610, 00714
00556
00037, 00610, 01037, 01585
01037
00661, 00706, 00896
00706
Haihong
Haiyan
Halifax
Hallmark
Hankook
Hanseatic
ač e a aspoň 3 sekundy pod ž e s ačené ač d o SET
nd ká o SET a oz v e
G
Français
Brand
GVA
Haaz
Haier
Ak vaše za aden e n e e v zozname pokús e sa použ
„Vyh adávan e sp ávneho kódu“
Aiko
M
G
Posunutím otvorte priestor na batérie aEnglish
vložte dve suché batérie typu R6
Pre všetky ostatné batérie, prosím, postupujte podľa časti, ako vybrať bezpečne batériu z
(veľkosť AA) (nedodávajú sa).
výrobku. Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom mieste pre recykláciu použitých
The following tables show brand names (Brand) and their corresponding
Batérie vložte (najprv záporným pólom)
vodiacu
svorku
batérií.
codecez
numbers
(Code
No.). pre každú
RM VZ220T_CE7 GB FR DE NL ES PT T SE GR TR CZ SK HU PL RU UA HR 4 178 963 11 1
batériu podľa obrázka nižšie.
To set the manufacturer’s code, refer to the Operating Instructions.
Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku alebo batérie
kontaktuje prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
4-178-963-11(1)
Manufacturer’s Code List
Liste des codes de fabricant
Liste der Herstellercodes
Lijst met fabrikantcodes
Lista de códigos de fabricantes
Lista de Códigos de Fabricante
Elenco dei codici del produttore
Lista med tillverkarkoder
Λίστα κωδικών κατασκευαστή
M
M
m
M
M
TV
M
M
Téléviseur
M
m
O
Om
O
O
O m
O V
1 Nájdite kód výrobcu v dodávanom „Zozname kódov výrobcov“.
Seznamu kódů výrobců V
G
Zozname kódov výrobcov
G
G
Készülékkódok lista
G
G
Liście kodów producenta
G
M
G
Список
кодов производителя
N
G
V
V
G
Списку кодів виробників
G
Popisu
šifri
proizvođača
G
m
V
m
M
M
M
M
M
M
H
T ač d á
p e vo bu
a aden
a
Üretici Kodu
Listesi
K tlačidlu pre voľbu zariadenia označenému TVDmožno
priradiť iba televízor. K Diným
m
D
m
tlačidlám pre voľbu zariadenia môžete priradiť ľubovoľné zariadenie.
D
©2010 Sony Corporation PrintedDin MChina
Vloženie batérií
SET
GH
G
G
G
G
G
n mn B and
o h mo
nd
N
dRecyklácia
m b m p
n u m n b ndo B and n ho
moholmbyť spôsobený
pri nesprávnom
nakladaní
s použitou batériou.
Λίστα κωδικών κατασκευαστή
D m
* Päťciferný kód je predvolený kód výrobcu.
Q
Code
No
od o
u bo
Code No
D m
materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje.
n
od n B u n n n n
D b
po
u p o ođ
po **dDVB-T
Upu(Digital
upoVideo
bu Broadcasting – Terrestrial; digitálna terestriálna televízia)
b
w
Príklad: Nastavenie televízora značky Philips

Továrenské
w
nastavenie*
A
M
A
DV
uês
Pyccкий
Manufacturer’s
Code
List
Televízor
Televízor
značky
Sony
TV
D w
Zneškodňovanie použitých batérií (platí v Európskej únii
(02473)de fabricant
un
nd m nom da ostatných
m
B and
o
p
o
В
ющи
б иц при о я я о рны н ки B and и
Liste des codes
európskych
krajinách
so zavedeným
ód o Code No
оо
ющи ко о ы ном р Code No
& O(CBL)
separovaným
zberom)
Televízor,
Satelitný prijímačDD(nie
SAT
Liste
der Herstellercodes
o ód o d b n
on u o M nu d n u õ
Ч обы
ко прои о и я м Ин
р кцииprijímač
по к п káblovej
ции
Tento symbol na batérii alebo obale znamená, že batéria dodaná s
D
televízie, satelitný prijímač,
značky Sony) (41175)
Lijst
met
fabrikantcodes
D w
týmto výrobkom nemôže byť spracovaná s domovým
Укpa odpadom.
нcькa
DVB-T** prijímač, IPTV (televízia VCR
D
Videorekordér
značky
Na niektorých batériách môže byť tento symbol použitý v kombinácii s
Lista de códigos de fabricantes
D
šírená
cez
internetový
protokol),
b
po no nom d chemickými
m h B and
o
o
p
У
н
ни
нижч
б
иця
н
ч
н
м
рки
B
and
по
н
Sony
(60032)
značkami. Chemické značky ortute (Hg) alebo olova (Pb)
D
DVD
prehrávač,
DVD
rekordér,
Lista
de
Códigos
de
Fabricante
od
Code No
ко
и
Code
No
иробник
об
н
ння
D G
sú pridané ak batéria obsahuje viac ako 0,0005% ortute alebo 0,004%
DVD prehrávač značky
m
D
od d p odu o
on u
u on p u o
Аби
и ко иробник
рн
яBlu-ray
о н р Disc
кц й prehrávač,
к п
ц HD-DVD DVD
olova.
Elenco deiSony
codici
del produttore
D
(11033)
prehrávač, videorekordér, DVD
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto batérií, pomôžete zabrániť
potenciálne
D
a
H va sk
Lista
med
tillverkarkoder
D
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by v opačnom prípade
domáce kino
D m
M
V
V
V
VA
M
V tomto sprievodcovi sa dozviete, ako nastaviť
a používať ovládač RM-VZ220T na obsluhu vašich
M
m
H
zariadení.
M
M
Ak vaše zariadenie Sony už bolo prednastavené
pozrite sa do časti „Obsluha zariadenia“.
M
m
m
m
m
Om
O
O
O m
O
O
O
O m
O
O
O
M
Nastavenie kódu výrobcu
G
m
Tlačidlo
H
H
H
H
H
H
.
A
Ovládač RM-VZ220T nebude vykonávať funkcie, na ktoré zariadenie nie je stavané.
DVD
oyna ak váš televízor nemá funkciu stlmenia,
Napríklad,
tlačidlo  na ovládači
H
DVD
p eh áva nebude s vaším televízorom fungovať.
RM-VZ220T
m
tlačidiel sa líši v závislosti od režimov nastavenia alebo funkcie. V tabuľke
DVD
p eh áva
Funkcia
„Popis
ovládača“ je uvedené ako diaľkový ovládač RM-VZ220T vo
DVD
e á tlačidiel
zó
funguje pre každé zariadenieGD v režime nastavení z výroby.
Odvšeobecnosti
wa za z DVD
je možné
na vašom prijímači káblovej Mtelevízie ovládať hlasitosť, nastavte jeho
Akпрои
DVD
рыватель
hlasitosť
strednú úroveň. Ak je hlasitosťV na prijímači káblovej televízie nastavená na
Про
равачnaDVD
m
minimálnu
DVD
p aye úroveň, nebude možné pomocou ovládača RM-VZ220T nastaviť hlasitosť
televízora.
B nd
Brand
w
Cod No
Code No.
Technické údaje
Brand
M
Code No.
Brand
MTC m
00512
Silva
PrimaV
00009, 00264, 00753
MTlogic
00714
Silva Schneider
Princess
00773
Mudan
00009, 00208, 00226, 00264
Prinston
01037
Silvano
w
Multitec
00037, 00668, 01037
SilverCrest
Profex
00009
Dosah
Približne
11
m
(môže
sa
líšiť
v
závislosti
od
zariadení
od
V
Multitech
00009, 00037, 00264
Profi
00009
Singer
rôznych výrobcov)
Myrica
01666
Profitronic
00037
G
Sinotec
D
Myryad
00556
Proline
00037, 00625, 00634, 01037
G
Požiadavky
na
napájanie
Sinudyne
NAD
00037, 00178
Prosonic
00037, 00668, 00714
w
typu
R6
(veľkosť
AA)
(nedodávajú
sa)
SKY
Naiko
00037, 00606, 00753Dva suché články
Protech
00009,
00037,
00264,
00668,
m
Skysonic
01037
Približne 1 rok priOpoužití alkalických
batérií typu LR6
Životnosť batérií
Nakimura
00037
m
Proton
00009, 00178
Skyworth
M
Nanbao
00009, 00264
M sa líšiť v závislosti
(veľkosť AA) (môže
od miery používania
–
ProVision
00037, 00556, 00714
Nansheng
00264
SLX
až do približne 300
Pyew použití za deň.)
00037, 00556
NAT
00226
Sogo
Pymi× 27 mm (š/v/h)
00009
National
00208, 00226, 00508Približne 53 × 213
Rozmery
Solavox
Qingdao
00208, 00226, 00264
NEC
00009, 00178, 00264, 00499,
m
m
batérií)
Hmotnosť 00508,
Songba
Quadro
00753
00653, 00661Približne 136 g (vrátane
M
Soniko
w
Quasar
00009,
00650
Neckermann
00037, 00556
m
m
Vzhľad
parametre sa môžu zmeniť
upozornenia.
Sonitron
m a technické
Quellebez predchádzajúceho
00037, 00109, 00195,
00512,
NEI
00037, 01037
00668, 01037
Sonneclair
NetsatH m
00037
M
R-Line
00037
Sonoko
D
w
Neufunk
00009, 00037, 00556, 00610,
Platnosť
označenia
v ktorých je00037,
toto00556
označenie ustanovené
Radiola
00714 CE sa týka iba tých krajín,
Sonolor
D
M
Radiomarelli
00037
New
Tech
00009,
00037, Európskej
00556
Sontec
zákonom,
najmä
krajín
únie (EU).
D
M
RadioShack
00037, 00178
Newave
00009, 00093, 00178
Sony
D
M
Radiotone
00009, 00037, 00264, 00668,
Nikai
01163
D
M
m
01037
Soundesign
Nikkai
00009, 00037, 00264
D
M
m
Soundwave
Rank Arena
00753
Nikkei
00714
D
M m
w
RCA
00093,
00178,
00560,
00625,
Sowa
Nikko
00178
D
m
M O
00753
Soyea
Nintausm
00891
D
MD
Realistic
00178
Spectra
Noblex
00037, 00264
D
M
Recco
00706
Ssangyong
Nogamatic
00109 s nastavením alebo používaním
D
M
Ak máte problémy
ovládača
RM-VZ220T:
Recor
00037
Staksonic
Nokia M
00208, 00480, 00548, 00606,
D
M
m
Rectiligne
00037
Starostlivo
uskutočnite
procedúru
nastavenia
z
časti
„Sprievodca
začatím
používania“.
00610
Standard

D
M
Rediffusion
00548
Nordmende
00037, 00109, 00195,nefunguje,
00560,
Starlite
Ak ovládač RM-VZ220T
pokúste
sa
zopakovať
procedúru
nastavenia
s
Redstar
00037
00714, 00891, 01163, 01413,
Stern
01585,kódu
01667, výrobcu
02007
použitím iného
(ak je v zozname
zariadenie
uvedený). Strato
Ak ani
Reflex pre vaše00037,
00668, 01037
Normerel
00037
Relisys
01585
potom nebude
možné ovládač RM-VZ220T používať, skúste použiť funkciu Strong
Nortek
00668
00037, 00093
Sunkai
vyhľadávania00037
(pozrite časť „VyhľadávanieRemotec
správneho kódu“).
Novatronic
Reoc
00714
Sunny
RM VZ220T_CE7
GB
FR DE NL ES00037
PT T SE GR TR CZ SK Sunstar
HU PL RU UA
Novita
01585
Namierte
ovládač
RM-VZ220T
priamo na
zariadenie.
Revox

Nu-Tec
00698, 00820, 00821
Rex
00264
Sunwood
Odstráňte
všetky
prekážky
na
ceste
medzi
diaľkovým
ovládačom
RM-VZ220T
a

O.K.Line
01037
RFT
00037, 00264
Superscan
zariadením. 00208, 00548
Oceanic
Rinex
00773
Supersonic
Odeon
00009, 00037, 00264, 00668,
či ste stlačili správne tlačidloRoadstar
pre voľbu zariadenia.
SuperTech
Skontrolujte,00264
00714, 01037
Okano
00009, 00037, 00264
Supra
či má zariadenie funkciu infračerveného
diaľkového
ovládania.
Skontrolujte,00264
Rowa
00009, 00037, 00264,
00587,
Omega
Susumu
00698
Omni
00698,
00780, 00891
Napríklad, ak
k vášmu
zariadeniu nebol diaľkový ovládač, pravdepodobne nieSutron
je
Royal Lux
00335
Onei
01667
možné ovládať
ho ovládačom RM-VZ220T.
SVA
Saba
00109, 00335, 00548, 00560,
Onida
00653, 01224
Svasa
00625,
00714
Batérie
sú
slabé,
alebo
nie
sú
správne
vložené.
Nahraďte
ich
novými,
alebo
ich
vložte

Onimax
00714
Synco
Sagem
00610, 00618
Onix
00698
správne.
Sysline
Saige
00009
Onn
01667
Tacico
Saisho
00009,
00264
Opera
00037
Tai Yi
Saivod
00037, 00668, 01037, 01163
Optimus
00650
Taishan
Salora
00208,
00480,
00548
Optonica
00093
Talent
Salsa
00335
Orbit
00037
Tandberg
Centrum služieb
zákazníkom
Sampo
00009, 00093, 00178, 00650
Orion
00037, 00264, 00556, 00714,
Tandy
Samsung
00009,
00037,
00093,
00178,
01037, 02007 Ak máte nejaké otázky
alebo problémy
ohľadom ovládača
Tashiko
00208, 00226, 00264, 00556,
Orline
00037
00587,
00618, 00718,
00812, zavolajte,
RM-VZ220T,
ktoré
nie
sú
popísané
v
tomto
návode,
Tatung
Ormond
00668, 01037
00821, 01249, 01312, 01458,
TCL
prosím
linku
pomoci
zákazníkom.
Číslo
tejto
linky
je
na
Osaki
00037, 00264, 00556
01619, 02051, 02220
TCM
Osio
00037
00264
záručnom liste. Sanjian
Teac
Osume
00037
Sansui
00037, 00706, 00714, 00753,
00806,
00888,
01236,
01413,
Otto Versand
00037, 00093, 00109, 00195,
01537
00226, 00512, 00556
Santon
00009
Pacific
00556, 00714, 01037
Tec
Sanyo
00009, 00108, 00208, 00264,
Palladium
00037, 00556, 00714
Tech Line
00292, 00508, 01037, 01585,
Palsonic
00037, 00264, 00698, 00773
Technica
01667
Panama
00009, 00037, 00264
Technics
Sanyuan
00009, 00093
Panasonic
00037, 00108, 00208, 00226,
Technika
SBR
00037,
00556
00508, 00548, 00650, 00896,
TechniSat
Schaub Lorenz
00548, 00606, 00714, 01667
01636, 01650
Technisson
Schneider
00037, 00556, 00668, 00714,
Panavision
00037
Techno
01037
Panda
00009, 00208, 00226, 00264,
Technosonic
Scotch
00178
00508, 00698, 00706, 00780,
Techwood
00821, 00891
Scott
00178
Tecnimagen
Pathe Cinema
00292
Sears
00178
Teco
Pathe Marconi
00109
Seaway
00634
Pausa
00009
Seelver
01037
Tedelex
Peng Sheng
00891
SEG
00009, 00037, 00264, 00668,
01037, 01163
Penney
00178
Teiron
SEI
00037
Perdio
00037
Tek
Sei-Sinudyne
00037
Perfekt
00037
TELE System
Sencora
00009
Performance
00806
Telecor
Teknique
Serie Dorada
00178
Telefunken
Petters
00037
Serino
00093, 00610
Riešenie problémov
Informácie pre zákazníkov v Európe
Philco
Philips
Phocus
Phoenix
Phonola
Pilot
Pioneer
Plantron
Playsonic
Poppy
Powerpoint
Premier
President
00037, 00178
00009, 00037, 00108, 00178,
00556, 00605, 00639, 01506,
01583, 01744
00714, 01652
00037
00037, 00556
00706
00037, 00109, 00512, 00698,
01260, 01457, 01636
00009, 00037, 00264
00037, 00714, 01652
00009
00037, 00698
00009, 00264, 00891
00860
Shancha
Shanghai
Sharp
Shen Ying
Shencai
Sheng Chia
Shenyang
Sherwood
Shintoshi
Shivaki
Show
Siam
Siemens
Siera
Popis tlačidiel ovládača
00264
00009, 00208, 00226, 00264
00009, 00093, 00650, 00653,
01193, 01393, 01659
00009
00009, 00264
00009, 00093
00009, 00264, 00753
00009
00037
00037, 00178
00009
00037
00037, 00195
00037, 00556
Telefusion
Telegazi
Telemeister
Telesonic
Telestar
Teletech
Teleview
Tempest
Tennessee
Tensai
Tenson
Tesla
Code No.
Brand
Code No.
Brand
Code No.
00037
Vision
00037, 00264
Tevion
00037, 00556, 00668, 00714,
01037, 01585, 01667
00037
Vistron
01363
Texet
00009
00587
Vortec
00037
Texla
00780
01037
Voxson
00037, 00178
Thomson
00037, 00109, 00335, 00560,
00009, 00037, 00335, 00806,
Vue
01236
00625
00891, 01537
Walker
01667
Thorn
00037, 00109, 00335, 00499,
00773
Waltham
00037, 00109, 00668, 01037
00512
00037
Wards
00178
Thorn-Ferguson
00335, 00499
00037
Warumaia
00661
Tiane
00093
00753
Watson
00009, 00037, 00668, 00714,
TMK
00178
00009, 00037, 00264, 00698,
01037
Tobo
00009, 00264
00753
Wega
00037
Tokai
00009, 00037, 00668, 01037
00668
Wegavox
00009
Tokaido
01037
00606
Weipai
00009
Tongguang
00264
00037, 00548
Welltech
00714, 01652
Tongtel
00587, 00780
00009
Weltstar
01037
Topline
00668, 01037
00037
Wharfedale
00037, 00556, 00860, 00891,
Toshiba
00009, 00109, 00195, 00264,
00208
00896, 01667
00508,
00618,
00650,
00718,
00037
White
00037
00821, 01037, 01508
Westinghouse
00009, 00037, 00264
Toyoda
00009, 00264
Wilson
00556
00208, 00548
Trakton
00264
Windsor
00668, 01037
00009, 00037
TRANS-continents 00037, 00556, 00668, 01037
Windy Sam
00556
00650, 01505, 01651, 01751,
Transonic
00009, 00037, 00264, 00512,
01825, 02473
Wintel
00714
00587, 00698, 00780, 01363
00178
Xenius
00634, 00661
Triad
00556
00037, 01037
Xiahua
00009, 00264, 00698, 00773
Tristar
00264
00178, 00226
Xianghai
00009
Triumph
00037, 00556
00773
Xiangyang
00264
Tuntex
00009
00009
Xiangyu
00009
TVTEXT 95
00556
00009
Xihu
00264
Uher
00037, 00480
00009
Xingfu
00009
Ultravox
00037
00009, 00037, 01037
Xinghai
00264
Unic Line
00037
00009, 00037, 00264
XLogic
00698, 00860
United
00037, 00556, 00587, 00714,
00264
Xrypton
00037
01037, 01652
00009, 00037, 00264
Yamaha
00650, 01576
Universal
00037, 00714
01163
Yamishi
00037
Universum
00009, 00037, 00109, 00195,
00610 SET: Stlačte, ak chcete nastaviť
Yingge Indikátor
00009
00264,
00480, 00512,
00618,
ovládač
RM-VZ220T.
počas
00668, 01037, 01163
00037, 01637
Yokan
00037
HR
4
178
963
11
1
nastavenia
zasvieti
alebo
zabliká.
Univox
00037
00009, 00037, 00264
Yoko
00009, 00037, 00264
V7 Videoseven
01666
00037 Tlačidlá pre voľbu
Yonggu zariadenie
00009na
zariadenia:
Stlačte, ak chcete vybrať
Vestel
00037, 00668, 01037, 01163,
00093
Yousida
00009
01585, 01667
00009, 00208 obsluhovanie.
YU-MA-TU
00037
Vexa
00009, 00037
00009, 00037,
Yuhang
00009
00556: Zobrazenie programového
sprievodcu
(EPG).
Victor
00650, 00653
00009, 00178
Zenith
00178
Videocon
00037,
00508položky ponuky/posun
: Posun
kurzora pre
výber
do01585
vnútra
00335 ////
Zepto
00009
00009
ZhuHai
00009
vybranej položky. Videomac
VideoSystem
00037
00587
Zonda
00698
Vidtech
00178
: Návrat na predchádzajúce zobrazenie/opustenie menu.
00208 
00093, 00178
 +/–: Zvýšenie/zníženie úrovne hlasitosti.
00037

00009, 00178 : Zapnutie a vypnutie zvoleného zariadenia.
DVD
player
DVD
oynatıcı
00009 : Stlmenie zvuku.
Stlačte
znova, ak chcete stlmenie
vypnúť.
00009
Lecteur DVD
DVD přehrávač
00178 Tlačidlo 5, PROG+ a  má taktilný bod pre jednoduchosť používania.
DVD-Player
DVD prehrávač
00109
a
nefungujú
pre videorekordér.
00093 Tlačidlá
DVD-speler
DVD-lejátszó
00650
Reproductor de DVD
Odtwarzacz DVD
00009, 00037
Poznámka k tlačidlám
+/– a 
de video
DVD zariadenie, ovláda sa
DVD-проигрыватель
00698, 00706, 00806, 01537
Keď je zvolený televízorLeitor
alebo iné
úroveň hlasitosti televízora.
00714
Lettore DVD
Програвачі DVD
Keď 00178,
je zvolené
00009, 00037,
00264, DVD domáce kino je možné ovládať jeho úroveň hlasitosti.
00512, 00587, 00668, 00698,
DVD-spelare
DVD player
00706, 00714, 01037, 01363,
Συσκευή αναπαραγωγής DVD
01637
00009, 00037, 00335
00037, 00668, 01163
Brand
Code No.
B nd
Cod No
01037 
3D LAB
10539
  1 – 9, 0, ENTER:
1
: Vstup VIDEO
00556, 00650
Accurian
10675, 11416
m
: Vstup VIDEO
2 Solutions 10713, 10730 Zmena kanála. Napríklad, ak
01667
Acoustic
00556
10675, 1
: Vstup HDMIAEG
chcete zmeniť na kanál 5, stlačte 0 a
00714, 01652
Aw
5 (alebo stlačte
5 a ENTER).
: Vstup RGB A
01585
V
00499, 00556, 
00625 : (PIP INPUT)
: (+10) Voľba čísla 10 a vyšších.
A Zmena
01037, 01163, 01667
A
D

vstupného režimu obrázka „v
SLEEP: Zapnutie funkcie Spánok
00556
A
00009, 00093, okne“.
00178, 00264,
(ak je dostupná).
00653
Am

: (PIP)
ANALOG/:
Zobrazenie
00009, 00208, 
00606,
00806, Zapnutie
Amalebo vypnutie
M
00891, 01537 obrázka „v okne“. A
analógových kanálov/(TV ON)
00009
A
prepnutie z teletextu na televízor.
00820
: (PIP MOVE)AZmena
01585
A „v okne“.
umiestnenia obrázka
DIGITAL: Zobrazenie digitálnych
00037
A
: (PIP
kanálov. w
00037, 00109, 
00335,
00560,STILL) Pozastavenie
Aw
00587, 00625, 00698, 00714,

: Prepnutiemna teletext.
00753, 00820, obrázka
00821, 00896,„v okne“. A
A
H m
01585

: Zobrazenie
informácií o
: (PIP SWAP) Prepínanie medzi
D w
00037
„v
programe.
D
D
00037, 00264 „hlavným“ obrazom a obrazom
D
00037

okne“.
OPTIONS: Zobrazenie ponuky
D
00037
Červená/zelená/žltá/modrá:
možností.
D
00009, 00037,
00556
D m
00009, 00037, Tlačidlá
00668, 01037 funkcie Fastext*
 : VoľbaD predtým zvoleného
D
00037

: Aktivovanie funkcie Obľúbené.
kanála. D m
00009, 00264
D Prepnutie
m
00037  MENU: Vyvolanie zobrazenia
PROG +/–:
na vyšší
w
D
00009, 00037, 01037
ponuky.
alebo nižší
D kanál.
00009
D
M


režimu vstupu.
: Zmena formátu zobrazenia.
00037, 00556, :
00610, Zmena
00714,
01037, 01652
D
Všeobecné pokyny
Televízor
Satelitný prijímač/DVB-T prijímač
DVD prehrávač/rekordér
: Presun na predchádzajúce
miesto.
: Rýchle prehratie scény
smerom dozadu (Flash –).
: Rýchle prehratie scény
smerom dopredu (Flash +).
: Presun na nasledujúce
miesto.
: Rýchly posun dozadu.
: Prehrávanie.
B
nd: Rýchly posun
Cod Nodopredu.
B nd
D
M
m
: Záznam.
D D
M
m
D: Pozastavenie.
M
m
D
M
:
Zastavenie.

D
M
Červená/zelená/žltá/modrá: M
D
M
Tlačidlá funkcie Fastext*
M
DV : Aktivovanie funkcie Obľúbené.
M
m
 MENU: Vyvolanie zobrazenia M
M
ponuky.
M
NAD
: (TV/SAT) Prepínanie výstupu
N
medzi SAT a TV.
N
: Preskočenie na
predchádzajúcu kapitolu/stopu.
: Rýchle prehratie scény
smerom dozadu (Flash –).
: Rýchle prehratie scény
smerom dopredu (Flash +).
: Preskočenie na nasledujúcu
kapitolu/stopu.
: Rýchly posun dozadu.
: Prehrávanie.
: Rýchly posun dopredu.
: Nahrávanie (pre DVD
rekordér).
: Pozastavenie.
: Zastavenie.
Červená: (SET UP) Vyvolanie
ponuky systému/nastavenia.
Zelená: (SUBTITLE) Prepnutie
titulkov.
Žltá: (AUDIO) Zmena zvukovej
stopy.
Modrá: (CLEAR) Zrušenie
nastavenia.
 : (TOP MENU) Zobrazenie
hlavnej ponuky.
m
 1 – 9, 0, ENTER:
Zmena kanála. Napríklad, ak
chcete zmeniť na kanál 5, stlačte 0 a
5 (alebo stlačte 5 a ENTER).
: (+10) Voľba čísla 10 a vyšších.
SLEEP: Zapnutie funkcie Spánok
(ak je dostupná).
ANALOG: O stránku nižšie
DIGITAL: O stránku vyššie
: Zobrazenie názvu
Cod No
zaznamenaného
programu.
 : Zobrazenie informácií o
programe.
OPTIONS: Zobrazenie ponuky
satelitného prijímača alebo index
staníc.
 : Naladenie naposledy naladenej
stanice.
PROG +/–: Prepnutie na vyšší
alebo nižší kanál.
N m
N
N
N m
N
O
O
O
Om
Prijímač káblovej televízie/IPTV (televízia šírená cez
internetový protokol)
GG
: Zmena režimu vstupu.
: Presun na predchádzajúce
M
 1 – 9, 0, ENTER:
Gmiesto.
G V : Rýchle prehratie scény
Zmena kanála. Napríklad, ak
G
m
dozadu (Flash –).
chcete zmeniť na kanál 5, stlačte 0 a
Gsmerom
m
G W : Rýchle prehratie scény
5 (alebo stlačte 5 a ENTER).
G
A
: (+10) Voľba čísla 10 a vyšších.
Gsmerom dopredu (Flash +).
G: Presun na nasledujúce
SLEEP: Zapnutie funkcie Spánok
G
miesto.
(ak je dostupná).
G
ANALOG: O stránku nižšie
: Rýchly posun dozadu.
GVG
DIGITAL: O stránku vyššie
H
& : Prehrávanie.
A
H
: Zobrazenie názvu
: Rýchly posun dopredu.
H m
zaznamenaného programu.
H: Záznam.
H: Pozastavenie.
 : Zobrazenie informácií o
m
H
programe.
H: Zastavenie.
HČervené: A tlačidlo
OPTIONS: Zobrazenie ponuky
H m
Zelené: B tlačidlo
možností.
H m
V
 : Prepnutie medzi aktuálnym a
Žlté: C tlačidlo
H m
(Live TV) Zobrazenie
predchádzajúcim kanálom.
HModré:
D
Hsprievodcu Master Guide.
PROG +/–: Prepnutie na vyšší
A
 : HAktivovanie funkcie Obľúbené.
alebo nižší kanál.
 MENU: Vyvolanie zobrazenia
m
ponuky.
D
G
Videorekordér
M
V
: Prevíjanie dozadu.
: Prehrávanie.
: Rýchly posun dopredu.

w
: Záznam.
: VPozastavenie.
: Zastavenie.
w
:
Zmena režimu vstupu.
1 – 9, 0: Číselné tlačidlá
: Vysunutie kazety.
G
m
O
M
m
M
G
w
m
 : (DISPLAY) Zobrazenie
informácie o prehrávaní.
OPTIONS: (ANT/SW) Prepínanie
výstupu antény.
 : (DRIVE SELECT) Voľba
kazetovej mechaniky.
PROG +/–: Prepnutie na vyšší
alebo nižší kanál.
 : Zmena formátu zobrazenia.
ENTER: Potvrdenie zvolenej
položky.
w
m
m
M
m
m
M
M
M
M
M
M
M m
M O
MD
M
M
Mm
M
m
m
w
* Stránku Fastext je možné sprístupniť na jediné stlačenie tlačidla. Pri vysielaní stránky
Fastext-u sa v spodnej časti obrazovky objaví farebná ponuka. Farby tejto ponuky
súhlasia s červeným, zeleným, žltým a modrým tlačidlom na ovládači RM-VZ220T.
Stlačte tlačidlo, ktoré korešponduje s farebnou ponukou. Stránka sa zobrazí po
RM-VZ220T_CE7 [GB,FR,DE,NL,ES,PT,IT,SE,GR,TR,CZ,SK,HU,PL,RU,UA,HR] 4-178-963-11(1)
niekoľkých sekundách.
 MENU: Zobrazenie ponuky
DVD.
: Zmena režimu vstupu.
1 – 9, 0: Číselné tlačidlá
: (+10) Voľba čísla 10 a vyšších.
: Otvorenie/zatvorenie
mechaniky disku.
ANALOG: (HDD) Voľba
vnútorného HDD (mechaniky
pevného disku).
DIGITAL: (DVD) Voľba mechaniky
DVD.
: Zobrazenie zoznamu titulov.
 : (DISPLAY) Zobrazenie
informácie o prehrávaní.
OPTIONS: Zobrazenie ponuky
možností.
 : (DRIVE SELECT) Prepínanie
medzi HDD a DVD.
PROG +/–: Prepnutie na vyšší
alebo nižší kanál (pre DVD
rekordér).
 : Zmena formátu zobrazenia.
ENTER: Potvrdenie zvolenej
položky.
Blu-ray Disc/HD-DVD prehrávač
: Preskočenie na
predchádzajúcu kapitolu/stopu.
: Rýchle prehratie scény
smerom dozadu (Flash –).
: Rýchle prehratie scény
smerom dopredu (Flash +).
: Preskočenie na nasledujúcu
kapitolu/stopu.
: Rýchly posun dozadu.
: Prehrávanie.
: Rýchly posun dopredu.
: Nahrávanie (pre BD rekordér).
: Pozastavenie.
: Zastavenie.
Červená: (SET UP) Vyvolanie
ponuky systému/nastavenia.
Zelená: (SUBTITLE) Prepnutie
titulkov.
Žltá: (AUDIO) Zmena zvukovej
stopy.
Modrá: (CLEAR) Zrušenie
nastavenia.
 : (TOP MENU) Zobrazenie
hlavnej ponuky.
 MENU: Zobrazenie
vyskakovacej ponuky/ponuky
disku.
: Zmena režimu vstupu.
1 – 9, 0: Číselné tlačidlá
: (+10) Voľba čísla 10 a vyšších.
: Otvorenie/zatvorenie
mechaniky disku.
ANALOG: (HDD) Voľba
vnútorného HDD (mechaniky
pevného disku).
DIGITAL: (BD) Voľba mechaniky
BD.
 : (DISPLAY) Zobrazenie
informácie o prehrávaní.
OPTIONS: Zobrazenie ponuky
možností.
 : Zmena formátu zobrazenia.
ENTER: Potvrdenie zvolenej
položky.
DVD domáce kino
: Preskočenie na
predchádzajúcu kapitolu/stopu.
: Rýchle prehratie scény
smerom dozadu (Flash –).
: Rýchle prehratie scény
smerom dopredu (Flash +).
: Preskočenie na nasledujúcu
kapitolu/stopu.
: Rýchly posun dozadu.
: Prehrávanie.
: Rýchly posun dopredu.
: Záznam.
: Pozastavenie.
: Zastavenie.
Červená: (SET UP) Vyvolanie
ponuky systému/nastavenia.
Zelená: (SUBTITLE) Prepnutie
titulkov.
Žltá: (AUDIO) Zmena zvukovej
stopy.
Modrá: (CLEAR) Zrušenie
nastavenia.
 : (TOP MENU) Zobrazenie
hlavnej ponuky.
 MENU: Zobrazenie ponuky
DVD.
: Zmena režimu vstupu.
1 – 9, 0: Číselné tlačidlá
: (+10) Voľba čísla 10 a vyšších.
: Otvorenie/zatvorenie
mechaniky disku.
: Zobrazenie zoznamu titulov.
 : (DISPLAY) Zobrazenie
informácie o prehrávaní.
OPTIONS: Zobrazenie ponuky
zosilňovača.
 : (BAND) Voľba FM/AM.
PROG +/–: Prepnutie predvoľby
alebo ladenie frekvencie na vyššiu
alebo nižšiu.
 : Zmena formátu zobrazenia.
ENTER: Potvrdenie zvolenej
položky.
Download PDF

advertising