Sony | VGP-UVC100 | Sony VGP-UVC100 Návod k obsluze

Visual Communication
Camera
Webová
kamera
VGP-UVC100
VGP-UVC100
Operating
Instructions
Návod
k obsluze
• Sony, VAIO,
a logo Eco Info jsou
obchodní značky společnosti Sony Corporation.
• Microsoft a Windows jsou registrované obchodní
značky společnosti Microsoft Corporation
v U. S. A. a nebo v dalších zemích.
• IBM a PC/AT jsou registrované obchodní značky
společnosti International Business Machines
Corporation.
• Intel, Pentium a Celeron jsou obchodní značky
a registrované obchodní značky společnosti Intel
Corporation.
• Značka slova Bluetooth a loga Bluetooth jsou
vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc.
a jakékoliv použití těchto značek společností
SONY podléhá licenci.
• Adobe a Adobe Reader jsou obchodní značky
nebo registrované obchodní značky společnosti
Adobe Systems Incorporated v U. S. A. a nebo
v dalších zemích.
• Všechny ostatní názvy systémů, výrobků a služeb
jsou obchodními značkami jejich příslušných
vlastníků. V tomto návodu nejsou uvedeny
symboly ™ ani ®.
V tomto návodu jsou operační systémy Microsoft®
Windows® XP Home Edition, Microsoft® Windows®
XP Professional a Microsoft® Windows® Media
Center Edition označeny názvem Windows XP.
2 CZ
Obsah
Úvod....................................................... 3
Kompatibilní počítače ............................ 3
Názvy dílů .............................................. 4
Nastavení................................................ 4
Kontrola dodaného příslušenství ........ 4
Instalace ovladače a softwaru ............. 5
Upevnění kamery ............................... 6
Používání kamery................................... 8
Záznam statických snímků
a videosekvencí .................................. 8
Prohlížení záznamu .......................... 11
Ukončení softwaru „VAIO Camera
Capture Utility” ................................ 12
Změna nastavení kamery .................. 12
Otočení kamery o 180° ..................... 14
Nastavení hlasitosti vestavěného
mikrofonu kamery ............................ 14
Pokud používáte náhlavní soupravu
Bluetooth .......................................... 15
Potvrzení instalace a postup při
odinstalování .................................... 16
Kontrola instalace ovladače ............. 16
Odinstalování ovladače .................... 17
Bezpečnostní opatření .......................... 18
Údržba .................................................. 19
Zákaznická podpora ............................. 20
Technické údaje ................................... 21
Odstraňování problémů........................ 22
Úvod
Tato kamera je webová kamera kompatibilní s USB 2.0. Kamera vám
umožňuje používat funkci videotelefonu na vašem počítači.
Mezi hlavní přednosti kamery patří:
• Snímač CMOS 1,3 Mpx a mikrofon.
• Možnost záznamu videosekvencí a statických snímků a jejich přenos
jako video mail pomocí dodávaného softwaru „VAIO Camera Capture
Utility”.
• Různé možnosti nastavení kamery pomocí aplikace „VGPUVC100
device driver”, jako je nastavení kompenzace protisvětla a jasu, přidávání
efektů (např. nastavení snímku) atd.
• Video chatting při použití zařízení jako web kamery.
Poznámka
Váš „komunikační software” (messenger software) může automaticky změnit hlasitost
mikrofonu tak, aby z reproduktoru nevycházelo kvílení. Pokud je mikrofon blízko
reproduktoru, sníží software hlasitost reproduktoru. Pokud je zvuk obtížně slyšitelný,
použijte sluchátka nebo náhlavní soupravu.
Podrobnější informace najdete v nápovědě ve vašem softwaru.
Kompatibilní počítače
Kamera je navržena pro připojení k počítači s nainstalovaným systémem
Windows XP* a USB konektory.
* Musí být nainstalován Windows XP Service Pack 2. V opačném případě
si jej stáhněte z webové stránky společnosti Microsoft.
Poznámky
• Na počítačích domácí výroby nebo na rozšířených operačních systémech/více
systémech na jednom počítači není zaručena správná funkce.
• Rovněž nelze zaručit správnou funkci na všech počítačích i při splnění výše uvedených
požadavků.
• Počítač vybavený vestavěnou kamerou není kompatibilní. I pokud připojíte kameru
k počítači, nelze ji použít.
• Pro záznam statických snímků a videosekvencí v rozlišení VGA nebo větším musí být
splněny následující požadavky:
Procesor: Pentium III nebo Celeron 1,2 GHz nebo rychlejší
Doporučujeme 256 MB paměti nebo více.
Pokud během záznamu dochází ke zkreslení snímku, doporučujeme snížit rozlišení
videosekvence nebo snímku.
3 CZ
• Pokud zobrazujete více než milion bodů, musí být tato kamera připojena
k vysokorychlostnímu USB konektoru (USB 2.0).
• Aby bylo možné kameru používat, musí být rovněž nainstalován software
z dodávaného instalačního disku.
Názvy dílů
Objektiv
Kroužek pro zaostření
Mikrofon
Tlačítko
„CAPTURE
(Spoušť)”
Deska ramene
Rameno
Nastavení
Kontrola dodaného příslušenství
Vyjměte kameru z krabice a ujistěte se, že krabice obsahuje níže uvedené
příslušenství.
Pokud jakákoliv součást příslušenství chybí, obraťte se na prodejce Sony,
kde jste tento výrobek zakoupili nebo na servisní středisko Sony ve vaší
oblasti.
• Webová kamera
• Instalační disk (CD-ROM × 1)
• Návod k obsluze (tento návod)
• Záruční list*
* Dodávané příslušenství se liší podle země a oblasti.
4
CZ
Instalace ovladače a softwaru
Nainstalujte ovladač zařízení VGP-UVC100, aby bylo možné používat
kameru na počítači. Můžete rovněž nainstalovat software „VAIO Camera
Capture Utility” pro záznam statických snímků a videosekvencí.
Poznámky
• Ujistěte se, že je na vašem počítači k dispozici potřebná mechanika, např. mechanika
CD-ROM atd. V tomto návodu jsou mechaniky CD-ROM nebo mechaniky pro více
disků označeny pojmem „mechanika CD-ROM”. Podrobnější informace o zapojení
mechaniky CD-ROM najdete v příručce dodané s vaším počítačem nebo mechanikou
CD-ROM.
• Při použití softwaru „VAIO Camera Capture Utility” jsou vyžadovány minimálně 2 GB
volného prostoru na disku.
• Před instalací ovladače a softwaru aktualizujte Windows.
• Před instalací ovladače a softwaru ukončete všechny aplikace.
• Před instalací ovladače a softwaru se přihlaste jako „Administrator”.
• Pokud se zobrazí dialogové okno „Průvodce přidáním nového hardwaru”, klepněte na
tlačítko „Zrušit”, odpojte kameru od počítače a přeinstalujte software.
1
Zapněte počítač, spusťte operační systém Windows a vložte
dodaný instalační disk do mechaniky CD-ROM.
Automaticky se spustí instalační program a na monitoru se zobrazí
„Sony Visual Communication Camera VGP-UVC100 Application
Installer Setup (Instalační program pro webovou kameru Sony
VGP-UVC100)”.
2
Ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko pro instalaci softwaru
a klepněte na tlačítko „Další”.
z Rada
Políčko pro zaškrtnutí se nezobrazí, pokud je software již nainstalovaný.
3
Postupujte podle pokynů na monitoru, dokud není nastavení
dokončeno a okno se nezavře.
z Rada
Pokud se po dokončení instalace zobrazí okno s dotazem, zda chcete restartovat
počítač, klepněte na tlačítko „Ano”.
4
Připojte USB kabel kamery do USB konektoru na vašem
počítači.
Potřebný ovladač se nainstaluje automaticky.
Pokud se po dokončení instalace zobrazí okno s dotazem, zda chcete
restartovat počítač, klepněte na tlačítko „Ano”. Po restartování systému
Windows můžete začít kameru používat.
5 CZ
Poznámky
• Neodpojujte/nepřipojujte USB kabel kamery, pokud se váš operační systém Windows
spouští nebo ukončuje. Mohlo by dojít k poruše kamery nebo počítače.
• USB kabel kamery odpojujte/připojujte opatrně. V opačném případě by mohlo dojít
k nesprávné funkci vašeho počítače.
• Tato kamera zajišťuje pevně stanovenou šířku USB pásma pro přenos dat pro
zobrazování snímků ve vysoké kvalitě. Pokud používáte USB rozbočovač pro současné
připojení kompozitního zařízení USB, nemusí být šířka pásma dostatečná pro zajištění
správné funkce.
z Rady
• Pokud je k dispozici několik USB konektorů, nainstaluje se potřebný ovladač
automaticky po připojení USB kabelu do jiného konektoru. Pokud se po dokončení
instalace zobrazí okno s dotazem, zda chcete restartovat počítač, klepněte na tlačítko
„Ano”. Po restartování systému Windows a připojení kamery do USB konektoru
můžete začít kameru používat.
• Pokud není ovladač správně nainstalován, odinstalujte jej a potom jej znovu
nainstalujte. Viz „Potvrzení instalace a postup při odinstalování” (str. 16).
Upevnění kamery
Upevnění přímo k LCD monitoru
Upevněte kameru k LCD monitoru.
Stlačte ramena k sobě a upevněte kameru na horní stranu LCD monitoru.
z Rada
Podle typu počítače, který používáte, nemusí být v některých případech možné upevnit
kameru přímo k LCD monitoru.
V takovém případě si přečtěte část „Umístění kamery horizontálně” na následující straně.
6 CZ
Umístění kamery horizontálně
Pokud je kamera položena na rovný a stabilní povrch, jako je např. CRT
monitor, počítač atd., proveďte následující kroky:
1
Otočte rameno a desku ramene směrem k sobě.
2
Položte kameru na stabilní povrch.
Sejmutí kamery
Poznámka
Pokud je váš počítač vypnutý, nemusíte provádět níže uvedený krok 1. Pokud však
odpojíte a znovu připojíte USB kabel, když je váš počítač v úsporném režimu, nebude
kamera rozpoznána.
1
2
Ukončete aplikace používané kamerou.
Vytáhněte USB kabel z konektoru vašeho počítače
a sejměte kameru.
Poznámka
Pokud při odpojování USB kabelu zatáhnete za samotný kabel, můžete jej poškodit.
Při odpojování kabelu jej uchopte za konektor.
7 CZ
Používání kamery
Tato část popisuje, jak používat kameru.
Poznámky
•
Při prvním použití kamery se ujistěte, že jste před připojením kamery k počítači
nainstalovali ovladač a software. Podrobnější informace o instalaci najdete v části
„Instalace ovladače a softwaru” (str. 5).
•
Při použití softwaru, který kamera využívá, neodpojujte/nepřipojujte USB kabel
kamery, pokud se software spouští, běží nebo ukončuje. Mohlo by dojít k chybné
funkci počítače. USB kabel odpojte/připojte až po ukončení všech aplikací.
Záznam statických snímků a videosekvencí
Dodávaný software „VAIO Camera Capture Utility” vám umožňuje
zaznamenávat statické snímky a videosekvence. Podrobnější informace
o používání aplikace najdete v nápovědě softwaru „VAIO Camera Capture
Utility”.
Poznámka
Software „VAIO Camera Capture Utility” nepracuje, pokud pro práci s kamerou
používáte jiný kompatibilní software. Před použitím softwaru „VAIO Camera Capture
Utility” ukončete všechny ostatní aplikace, které používáte pro práci s kamerou.
1
Připojte kabel kamery do USB konektoru na vašem počítači
a upevněte kameru k počítači.
Podrobnější informace o instalaci kamery najdete v části „Upevnění
kamery” na str. 6.
2
Stiskněte tlačítko „CAPTURE (Spoušť)”.
Tlačítko „CAPTURE
(Spoušť)”
Spustí se software „VAIO Camera Capture Utility”.
8 CZ
Software „VAIO Camera Capture Utility”
* Jazyk zobrazený na monitoru se liší podle oblasti.
1 Hledáček
2 Tlačítka pro výběr režimu
3 Tlačítko „CAPTURE (Spoušť)”
Funkce se mění podle vybraného režimu.
Režim statického snímku: fotografování
Režim videosekvence: Spuštění záznamu (pokud
je záznam zastaven)
Zastavení (pokud probíhá
záznam)
4 Tlačítka pro práci se záznamy
5 Zobrazení zmenšených náhledů
z Rada
Software „VAIO Camera Capture Utility” lze spustit následujícím způsobem: klepněte
na tlačítko „Start”, vyberte „Programy” a „VAIO Camera Capture Utility” a klepněte na
„VAIO Camera Capture Utility”.
3
Na obrazovce „VAIO Camera Capture Utility” klepněte
na tlačítko
„Still (Statický snímek)” nebo
„Movie
(Videosekvence)”.
9 CZ
4
Zaostřete kameru na požadovaný objekt a proveďte
potřebná nastavení, jako např. nastavení jasu.
z Rady
• Výchozí nastavené rozlišení statického snímku je 1 280 × 1 024 bodů. Pokud chcete
změnit rozlišení statického snímku nebo videosekvence, použijte software „VAIO
Camera Capture Utility”.
Poznámka
Pokud je rozlišení statického snímku 1 280 × 1 024 bodů, nelze aktivovat některé
funkce efektů ani funkci „Zoom (Zvětšení)”. Pokud chcete tyto funkce použít, změňte
rozlišení statického snímku.
• Doporučujeme použít funkci „Mirror (Zrcadlo)”. Informace o změně nastavení funkce
najdete v části „Změna nastavení kamery” na str. 12.
• Pokud se v pozadí nachází zdroje světla (zářivkové lampy atd.), mohou být např.
obličeje tmavé. V takovém případě doporučujeme zapnout funkci kompenzace
protisvětla. Informace o změně nastavení funkce najdete v části „Změna nastavení
kamery” na str. 12.
• Pokud obrazovka bliká, změňte nastavení „White Balance (Vyvážení bílé barvy)”
v položce „Settings (Nastavení)” na frekvenci „50 Hz” nebo „60 Hz”. Informace
o změně nastavení funkce najdete v části „Změna nastavení kamery” na str. 12.
5
Otáčením zaostřovacího kroužku proveďte zaostření.
6
Stiskněte tlačítko „CAPTURE (Spoušť)”.
Pokud je vybrán režim
:
Po zaznamenání snímků se v dolní části obrazovky „VAIO Camera
Capture Utility” zobrazí jejich zmenšené náhledy.
z Rada
Snímky lze rovněž zaznamenat klepnutím na tlačítko „Capture (Spoušť)” v softwaru
„VAIO Camera Capture Utility”.
Pokud je vybrán režim
:
Spustí se záznam videosekvence. Pro ukončení záznamu stiskněte
tlačítko „CAPTURE (Spoušť)”. V dolní části obrazovky „VAIO Camera
Capture Utility” se zobrazí zmenšený náhled počátečního snímku
videosekvence.
z Rada
Videosekvence lze rovněž zaznamenat klepnutím na tlačítko „Record (Záznam)”
v softwaru „VAIO Camera Capture Utility”.
10 CZ
z Rady
• Software „VAIO Camera Capture Utility” vám umožňuje provádět následující operace.
Podrobnější informace najdete v nápovědě softwaru „VAIO Camera Capture Utility”.
– Potvrdit informaci o poloze statického snímku.
– Nastavit kvalitu nebo režim záznamu.
– Odeslat záznam pomocí e-mailu.
– Přidat informaci o poloze při použití jednotky GPS*.
Se softwarem „VAIO Camera Capture Utility” lze použít GPS jednotku VGP-BGU1.
Podrobnější informace o typech kompatibilních s VGP-BGU1 najdete na webové
stránce Sony VAIO.
Viz URL adresa v části „Zákaznická podpora”.
* Tento výrobek není dostupný v některých zemích a oblastech.
• Při použití softwaru „VAIO Camera Capture Utility” je statický snímek uložen do
formátu JPEG.
• Videosekvence lze rovněž zaznamenávat pomocí softwaru „Windows Movie Maker”,
který je součástí systému Windows XP. Podrobnější informace o používání softwaru
najdete v nápovědě softwaru „Windows Movie Maker”.
Poznámka
Pokud se objekt rychle pohybuje, může být jeho obraz v hledáčku rozmazaný. Nejedná se
o závadu.
Prohlížení záznamu
Pro prohlížení statických snímků nebo videosekvencí použijte software
„VAIO Camera Capture Utility”.
1
2
Klepněte na tlačítko
„Preview (Náhled)” v softwaru „VAIO
Camera Capture Utility”.
Poklepejte na snímky, které chcete zobrazit jako zmenšené
náhledy v softwaru „VAIO Camera Capture Utility”.
Vybraný snímek se zobrazí.
Pokud vyberete videosekvenci, přehraje se vybraná videosekvence
v hledáčku a po dosažení konce videosekvence se přehrávání zastaví
a v hledáčku se zobrazí první snímek videosekvence.
z Rada
Pokud je hlasitost přehrávání příliš nízká, nastavte hlasitost na vašem počítači.
Informace o nastavení hlasitosti najdete v příručce k vašemu počítači.
11 CZ
Ukončení softwaru „VAIO Camera Capture Utility”
Klepněte na ikonu , která je umístěna v pravém horním rohu obrazovky
softwaru „VAIO Camera Capture Utility”.
Změna nastavení kamery
Pro nastavení jasu, kompenzaci protisvětla atd. přejděte na položku
„Property (Vlastnosti)” aplikace „VGP-UVC100 device driver”.
V obrazovce „Property (Vlastnosti)” můžete provést nastavení snímku nebo
funkce zvětšení.
Zobrazení obrazovky „Property (Vlastnosti)”
Pravým tlačítkem klepněte na ikonu
a potom klepněte na tlačítko
„Advanced Settings (Pokročilé nastavení)”.
z Rada
Pokud není spuštěn software kamery, položka „Advanced Settings (Pokročilé nastavení)”
není aktivní.
„ Obrazovka „Settings (Nastavení)”
V obrazovce „Settings (Nastavení)” můžete změnit nastavení následujících
položek:
– „Mirror (Zrcadlo)” (horizontální převrácení), „Image Flip (Převrácení
snímku)”, „Low Light (Nedostatečné osvětlení)” a „Backlight
compensation (Kompenzace protisvětla)”
z Rada
Položka „Low Light (Nedostatečné osvětlení)” je vhodná pro záznam při
nedostatečném osvětlení. Jako důsledek korekce osvětlení se však mohou ve snímku
zobrazit chyby. Proto doporučujeme pořizovat záznam vždy při vhodných světelných
podmínkách.
– „Brightness (Jas)”, „Contrast (Kontrast)”, „Gamma (Gamma)”, „Hue
(Odstín)”, „Saturation (Sytost)” a „Sharpness (Ostrost)”
– „Exposure (Expozice)” a „White Balance (Vyvážení bílé barvy)”
12 CZ
„ Obrazovka „Effects (Efekty)”
V obrazovce „Effects (Efekty)” můžete změnit nastavení následujících
položek:
– „Effect (Efekt)”
– „Frame (Snímek)”
Poznámka
Funkce obrazovky „Zoom (Zvětšení)” a „Effects (Efekty)” nelze použít současně.
Pokud nelze použít funkce obrazovky „Effects (Efekty)”, deaktivujte políčko „Enable
Zoom (Aktivovat zvětšení)” nebo „Face Tracking (Sledování tváře)” v obrazovce
„Zoom (Zvětšení)”.
„ Obrazovka „Zoom (Zvětšení)”
V obrazovce „Zoom (Zvětšení)” můžete změnit nastavení následujících
položek:
– „Zoom adjustment (Nastavení zvětšení)”
Pro použití funkce zvětšení zaškrtněte políčko „Enable Zoom
(Aktivovat zvětšení)”. Pokud je funkce zvětšení zapnutá, nelze použít
funkce obrazovky „Effects (Efekty)”.
Pro pohyb po zvětšeném snímku použijte tlačítka se šipkami.
– Funkce „Face Tracking (Sledování tváře)”
Funkce „Face tracking (Sledování tváře)” nastaví obličej do středu
obrazu. Při použití funkce „Face Tracking (Sledování tváře)” nelze
vyvolat funkce obrazovky „Effects (Efekty)”.
* Tato kamera nemusí být schopna provádět funkci zvětšení v závislosti
na počtu a poloze objektů v předmětové oblasti nebo pokud není např.
obličej ve středu obrazu.
„ Obrazovka „Microphone (Mikrofon)”
V obrazovce „Microphone (Mikrofon)” můžete změnit nastavení
následujících položek:
– „Volume (Hlasitost)”
Můžete vybrat mikrofon a nastavit jeho hlasitost. Pro použití mikrofonu
kamery vyberte „Sony VGP-UVC100”.
Poznámka
Pokud používáte náhlavní soupravu Bluetooth, může být nutné provést nastavení
mikrofonu v závislosti na druhu náhlavní soupravy. Viz část „Pokud používáte náhlavní
soupravu Bluetooth” na str. 15.
13 CZ
Otočení kamery o 180°
Kameru lze otáčet podle níže uvedeného obrázku. Pokud chcete kameru
otočit, nemusíte ji sejmout a znovu upevnit.
Nastavení hlasitosti vestavěného mikrofonu kamery
Poznámka
Zobrazené názvy a obrazovky se liší podle modelu.
1
Poklepejte na ikonu
, která se nachází na hlavním panelu.
Zobrazí se okno „Ovládání hlasitosti”.
2
Klepněte na tlačítko „Možnosti” a vyberte „Vlastnosti”.
Zobrazí se okno „Vlastnosti”.
3
V položce „Směšovací zařízení” vyberte „Sony
VGP-UVC100” a klepněte na tlačítko „OK”.
Zobrazí se okno „Směšovací zařízení”.
z Rada
Okno „Směšovací zařízení” se nemusí zobrazit, pokud nebyl ovladač správně
nainstalován. Přečtěte si část „Kontrola instalace ovladače” na str. 16 a zkontrolujte,
zda byl ovladač správně nainstalován.
14 CZ
4
Zkontrolujte, zda je mikrofon vhodně nastaven.
Ujistěte se, že není zaškrtnuto políčko „Ztlumit vše”. Pokud ano,
klepněte na něj a zrušte zaškrtnutí.
5
Nastavte hlasitost mikrofonu.
Nastavte hlasitost mikrofonu.
Nastavení je dokončeno, jakmile zazní zvukový signál.
Pokud vestavěný mikrofon nepracuje
U některých typů softwaru musíte ručně přepnout vstupní zvukové zařízení
na vestavěný mikrofon kamery.
1
Klepněte na nabídku „Start” a vyberte „Ovládací panely”.
Zobrazí se okno „Ovládací panely”.
2
3
Klepněte na „Zvuky nebo zvuková zařízení”.
Klepněte na „Zvuky a zvuková zařízení”.
Zobrazí se okno „Zvuky a zvuková zařízení - vlastnosti”.
4
5
Klepněte na záložku „Zvuk” a v položce „Přehrávání
zvuku” vyberte jako „Výchozí zařízení” možnost „Sony
VGPUVC100”.
Klepněte na tlačítko „OK” a zavřete okno „Zvuky a zvuková
zařízení - vlastnosti”.
Pokud používáte náhlavní soupravu Bluetooth
Pokud používáte náhlavní soupravu Bluetooth, může být nutné provést
nastavení mikrofonu v závislosti na druhu náhlavní soupravy. Informace
o nastavení náhlavní soupravy najdete v nápovědě vašeho softwaru.
Pro použití mikrofonu kamery vyberte „Sony VGP-UVC100”.
15 CZ
Potvrzení instalace a postup při
odinstalování
Kontrola instalace ovladače
1
Upevněte kameru k počítači.
Podrobnější informace najdete v části „Upevnění kamery” (str. 6).
2
Klepněte na nabídku „Start”, pravým tlačítkem na „Tento
počítač” a potom na „Vlastnosti”.
Zobrazí se okno „Vlastnosti systému”.
3
Klepněte na záložku „Hardware” a potom na tlačítko
„Správce zařízení”.
Zobrazí se okno „Správce zařízení”.
4
V okně „Správce zařízení” klepněte na symbol (+) u položky
„Zařízení pro zpracování obrázků”.
Pokud se zobrazí „Sony Visual Communication Camera
(VGP-UVC100)”, je ovladač správně nainstalován.
5
V okně „Správce zařízení” klepněte na symbol (+) u položky
„Řadiče zvuku, videa a herních zařízení”.
Pokud se zobrazí „Sony USB Microphone (VGP-UVC100)”, je
ovladač správně nainstalován.
6
Zavřete okno „Správce zařízení”. V okně „Vlastnosti
systému” klepněte na tlačítko „OK”.
Poznámka
Pokud není ovladač zobrazen nebo pokud je vedle ovladače zobrazen symbol vykřičníku
(!), není ovladač správně nainstalován. Postupujte podle pokynů v části „Odinstalování
ovladače” a po odinstalování ovladače jej znovu nainstalujte.
16 CZ
Odinstalování ovladače
Pokud není ovladač správně nainstalován, odinstalujte ovladač podle níže
uvedených kroků a potom jej znovu nainstalujte.
Poznámky
•
Před odinstalováním ovladače se přihlaste jako „Administrator”.
•
Před odinstalováním ovladače odpojte USB zařízení kromě této kamery z vašeho
počítače.
•
Před odinstalováním ovladače ukončete aplikace, které používáte pro práci
s kamerou, jako např. „Windows Movie Maker” atd.
1
Upevněte kameru k počítači.
Podrobnější informace najdete v části „Upevnění kamery” (str. 6).
2
Klepněte na nabídku „Start”, pravým tlačítkem na „Tento
počítač” a potom na „Vlastnosti”.
Zobrazí se okno „Vlastnosti systému”.
3
Klepněte na záložku „Hardware” a potom na tlačítko
„Správce zařízení”.
Zobrazí se okno „Správce zařízení”.
4
5
Klepněte na symbol (+) u položky „Řadiče sběrnice USB”.
Klepněte na „Kompozitní zařízení USB” a potom na tlačítko
„Odinstalovat”.
Zobrazí se okno „Potvrdit odebrání zařízení”.
Před odinstalováním ovladače ukončete aplikace, které používáte pro
práci s kamerou, jako např. „Windows Movie Maker” atd.
6
7
Klepněte na tlačítko „OK”.
Zavřete okno „Správce zařízení”. V okně „Vlastnosti
systému” klepněte na tlačítko „OK”.
17 CZ
Bezpečnostní
opatření
Používání a uskladnění
Nepoužívejte ani neskladujte tento
výrobek na následujících místech. Mohlo
by dojít k poškození kamery.
• Místa vystavená extrémně
vysokým teplotám
Ve velmi teplých nebo letních dnech
může být teplota uvnitř uzavřeného
automobilu velmi vysoká a pokud
kameru odložíte na takovém místě,
může se zdeformovat nebo poškodit.
• Místa vystavená přímému
slunečnímu světlu nebo místa
v blízkosti topných zařízení
Kamera se může zdeformovat nebo
poškodit.
• Písečné oblasti, jako např. pláž
Neodkládejte kameru na plážích nebo
v písečných oblastech. Kamera by se
mohla nenávratně poškodit.
• Nevystavujte objektiv slunečnímu
záření.
Čočka by se mohla „vypálit” nebo
jinak poškodit. Z tohoto důvodu buďte
opatrní při odkládání kamery v blízkosti
oken nebo ve venkovním prostředí.
Provoz
• Pokud je zařízení v činnosti,
neodpojujte USB kabel kamery. Mohlo
by dojít k poruše kamery.
• Na horní stranu kamery nepokládejte
žádné předměty.
• Neodkládejte kameru na místa
vystavená náhlým teplotním změnám.
Nepoužívejte kameru ihned po
přenesení z chladného do teplého
18 CZ
prostředí nebo pokud teplota v místnosti
výrazně stoupla.
Mohlo by dojít ke vzniku kondenzace
uvnitř kamery. Před použitím nechte
kameru chvíli v klidu.
• Nepokoušejte se kameru otáčet násilím.
Mohlo by dojít k poruše kamery.
• Nepoužívejte počítač, který nesplňuje
předepsané požadavky.
• Zabraňte, aby se do kamery dostala
voda nebo jakékoliv cizí předměty.
Kameru neotevírejte.
Objektiv
Nedotýkejte se objektivu.
Poznámky k diskům
Dodržujte následující pokyny, aby nedošlo
ke ztrátě nebo poškození dat na disku.
• Pokud nalepená etiketa přesahuje přes
okraj disku nebo pokud není etiketa
dostatečně přilepena, může se zachytit
uvnitř diskové mechaniky a způsobit
poruchu vašeho počítače. Před použitím
disku se ujistěte, že je etiketa správně
umístěna a přilepena.
Společnost Sony nepřebírá žádnou
odpovědnost za jakoukoliv poruchu
vašeho počítače nebo poškození média
způsobené nesprávným umístěním nebo
nalepením etikety. Přečtěte si prosím
pečlivě pokyny k vašemu softwaru pro
návrh a tisk etiket a etiketových archů.
• Nedotýkejte se záznamové strany disku
(strana bez etikety) a držte disk níže
zobrazeným způsobem.
Čištění objektivu
Pomocí vzduchového čističe nebo
jemného kartáčku odstraňte prach z přední
části objektivu.
Čištění disku
• Zabraňte poškrábání disku.
• Neskladujte disk na místech
vystavených vysoké vlhkosti, vysokým
teplotám, přímému slunečnímu světlu
nebo nadměrnému prachu.
• Otisky prstů nebo jiné nečistoty na
povrchu disku mohou způsobit chybu
při čtení disku. Vždy udržujte disk čistý.
• Disk čistěte od středu směrem
k okrajům.
• Zabraňte polití disku jakoukoliv
tekutinou.
• Abyste zabránili poškození dat, vložte
disk do obalu, pokud jej nepoužíváte.
• Při popisování disku použijte lihový fix.
Údržba
Čištění povrchu
Povrch kamery čistěte měkkým vlhkým
hadříkem. Při odstraňování těžko
odstranitelných nečistot použijte hadřík
mírně navlhčený v jemném čisticím
prostředku. Nepoužívejte rozpouštědla,
alkohol, benzin nebo jiné prostředky, které
by mohly poškodit povrch přístroje.
• Pro odstranění těžko odstranitelných
nečistot použijte mírně navlhčený
hadřík a potom disk utřete suchým
hadříkem.
• Nepoužívejte benzin, antistatické čisticí
prostředky nebo jiné prostředky, které
by mohly poškodit povrch disku.
• Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky na
nepoužitý disk.
Pro odstranění prachu použijte vhodný
prostředek k čištění CD.
• Pokud je záznamová strana poškrábána
nebo znečištěna, nemusí být možné
provést zápis na disk. Dbejte na to,
abyste disk nepoškodili.
19 CZ
Zákaznická
podpora
V této části jsou uvedeny informace
o zákaznické podpoře společnosti Sony,
kde vám pomohou při řešení případných
problémů týkajících se webové kamery.
Zákaznická podpora Sony
Společnost Sony poskytuje různé
možnosti zákaznické podpory a servisu
pro vaši webovou kameru.
Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se
kamery nebo softwaru, můžete využít
některou z následujících možností:
‰ Tento návod vysvětluje, jak používat
vaši kameru.
20 CZ
Pro zákazníky v Evropě
‰ Odkaz na Sony VAIO. Adresy
a kontaktní čísla najdete na
http://www.vaio-link.com/
Pro zákazníky v ostatních
zemích a oblastech
‰ Webová stránka společnosti
Sony VAIO poskytuje odpovědi na
často kladené otázky. Navštivte
vaio-online.sony.com/
Technické údaje
Webová kamera
Optický snímač
Barevný optický snímač CMOS 1/4” 1 330 000
bodů (1 310 000 efektivních bodů) s progresivním
skenováním.
Rozměry
Běžné
Cca 55 × 50,5 × 40,5 mm
(Š x V x H)
Při horizontálním natočení
Cca 55 × 39,5 × 39 mm
(Š x V x H)
Délka kabelu
Cca 100 cm
Objektiv
Hmotnost
2 skupiny, 2 čočky, F2,3
Ohnisková vzdálenost f = 3,8 mm
(ekvivalentní 35mm kameře při ohniskové
vzdálenosti f = 31,3 mm)
Rozsah zaostřování 30 mm až ∞
Úhel zorného pole
horizontální cca 56,8°
vertikální cca 42,6°
Cca 55 g
Vyvážení bílé barvy
Vnitřní/vnější prostředí
Okolní podmínky
Provozní teplota
5 °C až 35 °C
(teplotní změna - méně než 10 °C/hod.)
Provozní vlhkost
Automatická
20 % až 80 % (nekondenzující), při teplotě 35 °C
musí být vlhkost nižší než 65 %
(měření vlhkosti při teplotě menší než 29 °C)
Funkce odstranění blikání obrazu
Teplota při skladování
Rychlost závěrky
50 Hz/60 Hz
Formát záznamu videosekvencí
–20 °C až 60 °C
(teplotní změna - méně než 10 °C/hod.)
RGB 24 bitů
Vlhkost při skladování
Rozlišení snímků
10 % až 85 % (nekondenzující), při teplotě 60 °C
musí být vlhkost nižší než 20 %
(měření vlhkosti při teplotě menší než 35 °C)
1 280 × 1 024 bodů
640 × 480 bodů
320 × 240 bodů
Rozlišení videosekvencí
640 × 480 bodů, WMV
320 × 240 bodů, WMV, MPEG1
160 × 120 bodů, WMV
160 × 112 bodů, MPEG1
Frekvence snímků
Maximální: 30 snímků/sek.*
* Tato frekvence se liší podle specifikace vašeho
počítače a použité aplikace.
Rozsah otáčení kamery
Dodávané příslušenství
• Instalační disk (CD-ROM × 1)
• Návod k obsluze (1)
• Záruční list (1)*
* Dodávané příslušenství se liší podle země a oblasti.
Design a technické údaje se mohou změnit bez
předchozího upozornění.
Vertikálně 10° až 90°
Horizontálně o 360° (jak umožňuje kabel)
Příkon
Přibližně 1,0 W
21 CZ
Odstraňování problémů
Pokud se během provozu přístroje vyskytne jakýkoliv problém, přečtěte si
informace uvedené v této části. Pokud problém stále přetrvává, obraťte se
na vašeho nejbližšího prodejce Sony. Kontaktní informace jsou uvedeny
v části „Zákaznická podpora” na str. 20. Rovněž si přečtěte příručku
k vašemu počítači.
Příznak
Příčina/odstranění
Kamera není
rozpoznána
počítačem.
•
USB kabel není správně připojen.
c Ukončete aktuálně otevřenou aplikaci a připojte kabel
znovu.
•
Ovladač není nainstalován.
c Zkontrolujte, zda je nainstalován ovladač a pokud
není zařízení zobrazeno, nainstalujte jej. Podrobnější
informace najdete v části „Potvrzení instalace a postup při
odinstalování” (str. 16).
•
Ovladač není nainstalován správně.
c Odin stalujte ovladač, restartujte počítač a znovu ovladač
nainstalujte. Podrobnější informace najdete v části
„Potvrzení instalace a postup při odinstalování” (str. 16).
•
Nelze použít USB.
c Zkontrolujte systémové vlastnosti vašeho počítače.
•
Kamera je k vašemu počítači připojena přes USB rozbočovač
a napájení dodávané USB rozbočovačem není dostatečné.
c Použijte USB rozbočovač, který je schopen dodat 500 mA.
•
Pokud je váš počítač vybaven několika USB konektory, připojte
kameru do jiného USB konektoru a zkontrolujte, zda je kamera
správně rozpoznána.
•
Pokud je kamera připojena do USB konektoru na monitoru,
monitor a váš počítač nejsou správně propojeny.
c Zkontrolujte připojení.
Odpojte kameru z USB konektoru, restartujte počítač a potom
kameru znovu připojte.
Ikona
a stav
připojení kamery
na hlavním panelu
se liší.
Snímky se
Pokud je v hledáčku zobrazen rychle se pohybující předmět, mohou
v softwaru
se ve snímku objevit horizontální pruhy nebo čáry.
zobrazují zrnitě.
Nejedná se však o poruchu.
22 CZ
Příznak
Příčina/odstranění
Statické snímky
a videosekvence
uložené z kamery
jsou zrnité.
•
Při záznamu v zářivkovém světle může dojít k odrazu světla ve
snímku.
•
Pokud uložený snímek obsahuje tmavá místa, mohou se ve
snímku objevit červené nebo zelené body.
•
Objektiv je znečištěný.
c Vyčistěte objektiv.
•
Snímek není zaostřený.
c Zaostřete snímek pomocí kroužku pro zaostření.
Podle typu používaného počítače nemusí být možné nastavit
Nelze nastavit
hlasitost pomocí tlačítka Fn, pokud je kamera připojena k počítači.
hlasitost
Na hlavním panelu otevřete okno „Ovládání hlasitosti” a nastavte
reproduktoru
pomocí tlačítka Fn. hlasitost (str. 14).
• Pokud je současně otevřeno několik aplikací, může dojít
Při ukládání
k přílišnému zatížení procesoru. Ukončete všechny aplikace,
videosekvencí
které nepoužíváte.
z kamery se
v obrazu vyskytují • Je aktivována funkce řízení spotřeby na vašem počítači.
chyby a zvuk je
c Zkontrolujte nastavení rychlosti procesoru vašeho počítače.
přerušovaný.
Podrobnější informace najdete v příručce dodávané s vaším
Přehrávání
uložených
videosekvencí
z kamery se na
několik sekund
přeruší.
Snímky uložené
z kamery nelze
zobrazit.
počítačem.
V následujících situacích se může přehrávání na několik sekund
přerušit. Nejedná se však o poruchu.
•
Pokud je procesor nadměrně zatížen.
•
Pokud je použita klávesová zkratka s klávesou Fn.
•
Současně běží několik aplikací.
c Ukončete všechny nepotřebné aplikace.
•
Podle režimu obrazovky, kvality barev nastavené na vašem
počítači a dalších podmínek používání nemusí být kapacita
video paměti dostatečná.
c Snižte rozlišení nebo kvalitu barev.
•
Pokud se i po provedení výše uvedených kroků snímky stále
nezobrazují, restartujte počítač.
•
Snímky z kamery nelze zobrazovat na dvou nebo více
monitorech. Pokud je nutné zobrazit snímky na externím
monitoru, přečtěte si příručku k vašemu počítači.
23 CZ
Příznak
Příčina/odstranění
Zvuk není zaznamenán,
i pokud je připojen
mikrofon.
•
•
Zkontrolujte nastavení mikrofonu (str. 14).
Pokud není nainstalován ovladač zařízení, nemusí být
zvuk zaznamenán, i pokud je mikrofon připojen. Pro
instalaci ovladače postupujte podle pokynů uvedených
v části „Instalace ovladače a softwaru” (str. 5).
• Podle typu vašeho softwaru může být nutné ručně
nastavit mikrofon jako vstupní zvukové zařízení.
Podrobnější informace o tomto nastavení najdete
v dokumentaci k vašeho softwaru nebo v části „Pokud
vestavěný mikrofon nepracuje” (str. 15).
• Pokud používáte software „Windows Movie Maker”,
je nutné provést nastavení zvukového zařízení, které
používáte. Podrobnější informace o nastavení najdete
v nápovědě softwaru „Windows Movie Maker”.
Po připojení USB kabelu
Ovladač zařízení není nainstalován.
se na obrazovce počítače
c V okně „Průvodce přidáním nového hardwaru”
zobrazí okno „Průvodce
klepněte na tlačítko „Zrušit” a po odpojení USB kabelu
přidáním nového
z USB konektoru postupujte podle pokynů uvedených
hardwaru”.
v části „Instalace ovladače a softwaru” (str. 5).
Ukončete všechny běžící aplikace a restartujte počítač.
Počítač nepřejde do
úsporného režimu a systém Pokud počítač nelze restartovat, přečtěte si pokyny
Windows je nestabilní.
v příručce k vašemu počítači a vypněte napájení.
LCD monitor vašeho
c Stiskněte jakoukoliv klávesu na klávesnici nebo
počítače během používání
pohněte myší, aby se počítač přepnul zpět do
kamery ztmavne nebo
normálního režimu.
přejde do úsporného
c V okně „Možnosti napájení” na záložce „Schémata
režimu.
nastavení napájení” můžete nastavit, aby se váš
počítač nepřepínal do pohotovostního režimu. Rovněž
je možné změnit možnosti napájení pomocí různých
aplikací pro nastavení napájení.
Podrobnější informace najdete v příručce dodávané
s vaším počítačem.
Stiskněte jakoukoliv klávesu na klávesnici nebo pohněte
Počítač se nepřepne
z pohotovostního režimu
myší, aby se počítač přepnul zpět do normálního režimu.
zpět do normálního režimu. Podrobnější informace najdete v příručce dodávané s vaším
počítačem.
Podle rychlosti procesoru vašeho počítače, aktuálního
Při ukládání statických
snímků není snímek uložen využití procesoru, rozlišení snímku a změny provozního
ihned po stisknutí tlačítka režimu kamery, ke které dochází při ukládání statických
snímků, může dojít k mírné odchylce mezi stisknutím
„CAPTURE (Spoušť).
(Snímek je exponován
tlačítka „CAPTURE (Spoušť)” a časem, kdy byl snímek
až za několik okamžiků
exponován.
po stisknutí tlačítka
„CAPTURE (Spoušť)”.)
24 CZ
Příznak
Příčina/odstranění
Předmět je příliš tmavý Pokud se v pozadí nachází zdroj světla, jako např. stojanové
vzhledem k pozadí.
svítidlo, mohou být obličeje atd. tmavé. V takovém případě
použijte funkci kompenzace protisvětla (str. 12).
• Podle typu vaší sítě nemusí být šířka pásma pro komunikaci
Při použití softwaru
dostatečná. Připojte se k síti s větší šířkou pásma.
pro VIDEO chatting je
zvuk trhaný a obtížně • V softwaru je vypnutý zvuk.
slyšitelný.
c Podle typu softwaru pro VIDEO chatting mohlo být
provedeno automatické nastavení hlasitosti. Pro přepnutí
zpět na vstup pro mikrofon otevřete na hlavním panelu
okno „Ovládání hlasitosti” a nastavte hlasitost (str. 14).
Obraz z kamery je
Pokud je kamera připojena k počítači vybavenému funkcemi,
mozaikový.
jako je např. zmenšení/zvětšení/otáčení, může být obraz při
použití těchto funkcí mozaikový.
c Počkejte, dokud se problém sám neodstraní nebo ukončete
a znovu spusťte software používaný pro práci s kamerou.
c Před použitím těchto tlačítek ukončete software, který
používáte pro práci s kamerou.
Obrazovka „Effects
Jsou aktivovány funkce „Zoom (Zvětšení)” nebo „Face tracking
(Sledování tváře)” v obrazovce „Zoom (Zvětšení)”.
(Efekty)” v okně
„Property (Vlastnosti)” c Funkce „Zoom (Zvětšení)”, „Face tracking (Sledování
není dostupná.
tváře)” a funkce obrazovky „Effects (Efekty)” nelze použít
současně. Pokud používáte funkce obrazovky „Effects
(Efekty)” (str. 12), vypněte funkci „Zoom (Zvětšení)”
a nebo „Face tracking (Sledování tváře)” v obrazovce
„Zoom (Zvětšení)”.
V obrazu kamery se
c Pro zobrazování obrazu ve vysoké kvalitě ponechává tato
vyskytuje šum.
kamera volné USB pásmo pro přenos dat. Podle specifikací
vašeho počítače nebo pokud současně používáte jiná zařízení,
se může v obrazu vyskytnout šum, jestliže není kapacita
tohoto pásma dostatečná. V takovém případě používejte
pouze kameru a ostatní zařízení odpojte z USB konektorů.
Software pro práci
c Pokud neaktualizujete systém Windows na nejnovější
s touto kamerou je
verzi, může být nestabilní. V takovém případě aktualizujte
nestabilní.
Windows před použitím kamery. Podrobnější informace
o aktualizaci najdete na webové stránce společnosti
Microsoft.
Obrazovka bliká.
c Na záložce „Settings (Nastavení)” v okně „Property
(Vlastnosti)” změňte nastavení „White Balance (Vyvážení
bílé barvy)” na „60 Hz”.
Pokud změníte
c Video snímky v rozlišení 1 280 × 1024 bodů jsou
rozlišení statických
zachycovány rychlostí až 7 snímků/sek. Z tohoto důvodu
snímků na 1 280 ×
se snímky zobrazují pomaleji než u ostatních rozlišení.
1 024 bodů, snímky
Nejedná se však o poruchu.
se na obrazovce
nepohybují plynule.
25 CZ
Download PDF

advertising