Sony | VGN-NS21M | Sony VGN-NS21M Návod k obsluze

N
Uživatelská příručka
Osobní počítač
Řada VGN-NS
n 2 N
Obsah
Před zahájením práce ........................................................................................................................................................6
Upozornění...................................................................................................................................................................7
Dokumentace...............................................................................................................................................................8
Ergonomická pravidla ................................................................................................................................................11
Začínáme .........................................................................................................................................................................13
Umístění ovládacích prvků a konektorů.....................................................................................................................14
Indikátory ...................................................................................................................................................................20
Připojení zdroje napájení............................................................................................................................................22
Používání akumulátoru...............................................................................................................................................23
Bezpečné vypnutí počítače........................................................................................................................................31
Práce s počítačem VAIO ..................................................................................................................................................32
Používání klávesnice ..................................................................................................................................................33
Používání dotykové podložky ....................................................................................................................................35
Používání tlačítek se speciálními funkcemi................................................................................................................36
Používání vestavěné kamery MOTION EYE...............................................................................................................37
Používání optické jednotky ........................................................................................................................................40
Používání modulu ExpressCard.................................................................................................................................50
Používání média Memory Stick..................................................................................................................................53
Používání pamět’ové karty SD ...................................................................................................................................59
Používání sítě Internet................................................................................................................................................62
Používání sítě (LAN) ...................................................................................................................................................64
Používání bezdrátové komunikace Wireless LAN (WLAN).........................................................................................65
n 3 N
Práce s periferními zařízeními ..........................................................................................................................................72
Připojení externích reproduktorů ...............................................................................................................................73
Připojení externího zobrazovacího zařízení................................................................................................................74
Výběr režimu zobrazení..............................................................................................................................................77
Používání funkce více monitorů .................................................................................................................................79
Připojení externího mikrofonu ....................................................................................................................................82
Připojení zařízení s rozhraním USB............................................................................................................................83
Připojení tiskárny .......................................................................................................................................................86
Připojení zařízení s rozhraním i.LINK .........................................................................................................................87
Přizpůsobení počítače VAIO ............................................................................................................................................89
Nastavení hesla..........................................................................................................................................................90
Nastavení počítače programem VAIO Control Center...............................................................................................95
Používání režimů snížené spotřeby............................................................................................................................96
Řízení spotřeby programem VAIO Power Management ..........................................................................................101
Konfigurace modemu ..............................................................................................................................................103
Inovování počítače VAIO................................................................................................................................................105
Přidávání a odebírání paměti ...................................................................................................................................106
n 4 N
Bezpečnostní zásady .....................................................................................................................................................112
Manipulace s displejem ...........................................................................................................................................113
Používání zdroje napájení ........................................................................................................................................114
Manipulace s počítačem..........................................................................................................................................115
Manipulace s vestavěnou kamerou MOTION EYE ..................................................................................................117
Manipulace s disketami ...........................................................................................................................................118
Manipulace s disky ..................................................................................................................................................119
Používání akumulátoru.............................................................................................................................................120
Používání sluchátek .................................................................................................................................................121
Manipulace s médii Memory Stick...........................................................................................................................122
Manipulace s pevným diskem .................................................................................................................................123
Aktualizace počítače ................................................................................................................................................124
Řešení potíží...................................................................................................................................................................125
Počítač .....................................................................................................................................................................126
Zabezpečení systému ..............................................................................................................................................132
Akumulátor...............................................................................................................................................................133
Vestavěná kamera MOTION EYE.............................................................................................................................135
Internet.....................................................................................................................................................................138
Sítě ...........................................................................................................................................................................140
Optické disky ...........................................................................................................................................................145
Displej ......................................................................................................................................................................149
Tisk...........................................................................................................................................................................154
Mikrofon ...................................................................................................................................................................155
Myš ..........................................................................................................................................................................156
n 5 N
Reproduktory ...........................................................................................................................................................157
Dotyková podložka ..................................................................................................................................................159
Klávesnice................................................................................................................................................................160
Diskety .....................................................................................................................................................................161
Zvuk a video.............................................................................................................................................................162
Memory Stick...........................................................................................................................................................164
Periferní zařízení.......................................................................................................................................................165
Možnosti podpory ..........................................................................................................................................................166
Informace o podpoře společnosti Sony...................................................................................................................167
e-Support.................................................................................................................................................................168
Ochranné známky ..........................................................................................................................................................170
n 6 N
Před zahájením práce
Před zahájením práce
Blahopřejeme vám k zakoupení tohoto počítače Sony VAIO® a vítáme vás v elektronické uživatelské příručce. Společnost
Sony využila špičkových technologií v oblasti zvuku, obrazu, výpočetní techniky a komunikací, aby vám poskytla
nejmodernější osobní počítač.
!
Vnější zobrazení zachycená v této příručce se od vyobrazení na vašem počítači mohou mírně lišit.
Informace v přiložených příručkách včetně této uživatelské příručky se týkají počítačů VAIO s 32bitovým operačním systémem
Microsoft® Windows Vista®. Pokud je ve vašem počítači předinstalován 64bitový operační systém, můžete v informacích narazit
na rozdíly.
n 7 N
Před zahájením práce
Upozornění
© 2009 Sony Corporation. Všechna práva vyhrazena.
Kopírování, překládání nebo převádění celé této příručky a v ní popsaného softwaru nebo jejich částí na jinou elektronickou
formu bez předchozího písemného svolení je zakázáno .
Společnost Sony Corporation neposkytuje na tuto příručku, software ani další uvedené informace žádnou záruku a na
žádnou z těchto položek výslovně neposkytuje žádné předpokládané záruky nebo záruky vztahující se k obchodovatelnosti
nebo vhodnosti pro určitý účel. Společnost Sony Corporation nenese žádnou odpovědnost za nepřímé, následné nebo
zvláštní škody, bez ohledu na to, zda se zakládají na trestném činu, smlouvě nebo jinak, které vznikly v souvislosti s touto
příručkou, softwarem nebo dalšími uvedenými informacemi nebo jejich použitím.
Symboly ™ nebo ® nejsou v této příručce uváděny.
Společnost Sony Corporation si vyhrazuje právo na úpravy této příručky nebo obsažených informací bez předchozího
upozornění. Používání softwaru popsaného v této příručce se řídí podmínkami samostatné licenční smlouvy s uživatelem.
n 8 N
Před zahájením práce
Dokumentace
Sada dokumentace obsahuje tištěné informace a uživatelské příručky, které jsou určeny pro čtení v počítači VAIO.
Tištěná dokumentace
❑ Stručná příručka – Popisuje postup od vybalení do spuštění počítače VAIO.
❑ Příručka k řešení potíží a zotavení – Obsahuje řešení problémů, které se liší od těch, s nimiž se setkáte během
běžného provozu.
❑ Předpisy, záruka, licence pro koncového uživatele a servisní podpora – Obsahují záruční podmínky Sony, průvodce
bezpečnostními předpisy, průvodce předpisy pro modem, průvodce předpisy bezdrátové sítě LAN, průvodce předpisy
bezdrátové sítě WAN, průvodce předpisy pro Bluetooth®, licenční smlouvu na software s koncovým uživatelem
a poskytování odborné pomoci společností Sony.
n 9 N
Před zahájením práce
Netištěná dokumentace
❑ Uživatelská příručka (tato příručka) – Vysvětluje funkce počítače. Obsahuje také informace o programech dodaných
s počítačem a informace o řešení běžných potíží. Uživatelská příručka je ve formátu PDF a umožňuje tak snadné
prohlížení a tisk.
Prohlížení této elektronické příručky:
1
Poklepejte na ikonu Me&My VAIO na pracovní ploše.
2
Klepněte na Menu, Me&My VAIO, I Need Help, a VAIO User Guide.
3
Otevřete složku vašeho jazyka.
4
Vyberte příručku, kterou si chcete přečíst.
✍
Ručně se můžete k příručkám dostat procházením položek Počítač > VAIO (C:) (jednotka C) > Documentation > Documentation
a otevřením složky ve vašem jazyce.
Chcete-li přejít na webové servery popsané v této příručce klepnutím na jejich adresy URL (které začínají na http://), váš počítač musí
být připojen k Internetu.
❑ Specifikace – Elektronická příručka popisuje konfigurace hardwaru a softwaru počítače VAIO.
Zobrazení elektronické příručky specifikací:
1
Připojte počítač k Internetu.
2
Přejděte na webový server podpory Sony na adrese http://www.vaio-link.com.
✍
Dokumentace k dodávanému příslušenství může být uložena na samostatném disku.
n 10 N
Před zahájením práce
Nápověda a podpora k systému Windows
Nápověda a podpora k systému Windows je vyčerpávajícím zdrojem praktických rad, kurzů a prezentací, jež vám
pomohou při využití vašeho počítače.
V nápovědě můžete pomocí funkce hledání, rejstříku nebo obsahu zobrazit všechny zdroje nápovědy systému Windows
včetně zdrojů umístěných v síti Internet.
Chcete-li otevřít nabídku Nápověda a podpora k systému Windows, klepněte na tlačítko Start
a na položku
Nápověda a podpora. Na nabídku Nápověda a podpora k systému Windows můžete přejít také stiskem a přidržením
klávesy Microsoft Windows a klávesy F1.
Další zdroje
❑ Podrobné informace o funkcích a řešení potíží s používaným softwarem najdete v souborech nápovědy dodávaných
k softwaru.
❑ Elektronické výukové programy pro oblíbený software VAIO najdete na serveru http://www.club-vaio.com.
n 11 N
Před zahájením práce
Ergonomická pravidla
Tento počítač budete používat jako přenosné zařízení v různých prostředích. Při používání počítače v kanceláři i v terénu
v co největší míře dodržujte následující ergonomická pravidla:
❑ Poloha počítače – Počítač postavte přímo před sebe (1). Při používání klávesnice, dotykové podložky nebo externí myši
udržujte předloktí vodorovně (2) a mějte zápěstí v neutrální, uvolněné poloze (3). Paže nechejte volně splývat podél těla.
Během práce s počítačem dělejte časté přestávky. Nadměrně dlouhé používání počítače může způsobit přetížení svalů
nebo šlach.
❑ Kancelářské vybavení a poloha – Použijte židli s dobrou opěrou zad. Nastavte výšku židle tak, aby celá plocha chodidel
spočívala na podlaze. Pro zvýšení pohodlí lze použít opěrku chodidel. Seďte volně a vzpřímeně. Neohýbejte se dopředu
a nezaklánějte se příliš dozadu.
n 12 N
Před zahájením práce
❑ Úhel pohledu na displej počítače – Pomocí funkce naklánění nastavte optimální polohu displeje. Správným nastavením
polohy displeje lze snížit namáhání zraku a svalovou únavu. Rovněž nastavte úroveň jasu zobrazení.
❑ Osvětlení – Počítač umístěte tak, aby se na displeji neodráželo světlo nebo nevytvářely odrazy z oken nebo osvětlení.
Používejte nepřímé osvětlení, světlo, které na displeji nevytváří jasná místa. Správné osvětlení zvyšuje pohodlí
a efektivitu práce.
❑ Umístění externího monitoru – Pokud používáte externí monitor, umístěte jej do vzdálenosti umožňující pohodlné
sledování. Sedíte-li před monitorem, obrazovka se musí nacházet v rovině očí nebo o něco níže.
n 13 N
Začínáme
Začínáme
Tato část popisuje zahájení práce s počítačem VAIO.
❑ Umístění ovládacích prvků a konektorů (str. 14)
❑ Indikátory (str. 20)
❑ Připojení zdroje napájení (str. 22)
❑ Používání akumulátoru (str. 23)
❑ Bezpečné vypnutí počítače (str. 31)
n 14 N
Začínáme
Umístění ovládacích prvků a konektorů
Podle následujících stránek si osvojte umístění ovládacích prvků a konektorů.
Pohled zepředu
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Tlačítko vypnutí zvuku (S1) (str. 36)
Tlačítko AV MODE (str. 36)
Indikátor Num Lock (str. 20)
Indikátor Caps Lock (str. 20)
Indikátor Scroll Lock (str. 20)
Vypínač
Obrazovka LCD (str. 113)
Vestavěné reproduktory (stereo)
Klávesnice (str. 33)
Dotyková podložka (str. 35)
n 15 N
Začínáme
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Vestavěná kamera MOTION EYE (str. 37)
Indikátor vestavěné kamery MOTION EYE (str. 20)
Vestavěný mikrofon (mono)
Přepínač WIRELESS (str. 65)
Indikátor WIRELESS (str. 20)
Patice pro pamět’ovou kartu SD (str. 59)
Indikátor pamět’ové karty SD (str. 20)
Indikátor napájení (str. 20)
Indikátor nabíjení (str. 20)
Indikátor pevného disku/optické jednotky (str. 20)
Indikátor Memory Stick (str. 20)
L Patice Memory Stick* (str. 53)
*
Váš počítač podporuje nejen standardní média Memory Stick,
ale i média velikosti Duo .
n 16 N
Začínáme
Pohled zezadu
A Konektor DC IN (str. 22)
B Sít’ový konektor (Ethernet) (str. 64)
C Konektor modemu (str. 62)
n 17 N
Začínáme
Pohled zprava
A
B
C
D
E
F
Konektory Hi-Speed USB (USB 2.0)* (str. 83)
*
Podporuje vysokou, plnou i nízkou rychlost.
Optická jednotka (str. 40)
Indikátor optické jednotky (str. 20)
Tlačítko pro vysunutí jednotky (str. 40)
Otvor pro ruční vysunutí (str. 145)
Bezpečnostní otvor
n 18 N
Začínáme
Pohled zleva
A
B
C
D
Větrací otvor
Konektor monitoru (str. 74)
Konektor k připojení mikrofonu (str. 82)
Konektor k připojení sluchátek (str. 73)
E Konektory Hi-Speed USB (USB 2.0)* (str. 83)
F 4pólový konektor i.LINK (S400) (str. 87)
G Patice ExpressCard/34 (str. 50)
*
Podporuje vysokou, plnou i nízkou rychlost.
n 19 N
Začínáme
Pohled zespodu
A Konektor akumulátoru (str. 23)
B Větrací otvory
C Kryt prostroru pamět’ového modulu (str. 108)
n 20 N
Začínáme
Indikátory
Počítač je vybaven těmito indikátory:
Indikátor
Funkce
Napájení 1
Svítí zeleně, když je počítač zapnut, bliká pomalu oranžově, když je počítač v režimu spánku a nesvítí, když je
počítač vypnut nebo v režimu Hibernace.
Nabíjení
Svítí během nabíjení akumulátoru. Další informace najdete v kapitole Nabíjení akumulátoru (str. 26).
Vestavěná kamera MOTION EYE
Svítí, pokud vestavěná kamera MOTION EYE pracuje.
Memory Stick
Svítí, pokud systém zapisuje data na médium Memory Stick v patici Memory Stick nebo je z něj čte. (Pokud
tento indikátor svítí, nepřepínejte počítač do režimu spánku ani jej nevypínejte). Pokud indikátor nesvítí,
médium Memory Stick se nepoužívá.
Pamět’ová karta SD
Svítí, když systém čte data z karty v patici pro pamět’ovou kartu SD nebo je na ni zapisuje. (Pokud tento
indikátor svítí, nepřepínejte počítač do režimu spánku ani jej nevypínejte). Pokud indikátor nesvítí, pamět’ová
karta se nepoužívá.
Optická jednotka
Svítí, jestliže jednotka čte nebo zapisuje data. Pokud indikátor nesvítí, optické diskové médium se nepoužívá.
Pevný disk/optická jednotka
Svítí, jestliže jednotka čte nebo zapisuje data. Pokud tento indikátor svítí, nepřepínejte počítač do režimu
spánku ani jej nevypínejte.
Num Lock
Chcete-li aktivovat numerickou klávesnici, stiskněte klávesu Num Lk. Dalším stiskem této klávesy numerickou
klávesnici deaktivujete. Pokud indikátor nesvítí, numerická klávesnice není aktivní.
Caps Lock
Scroll Lock
Chcete-li psát velká písmena, stiskněte klávesu Caps Lock. Pokud tento indikátor svítí a stisknete klávesu
Shift, budete psát malá písmena. Dalším stiskem klávesy Caps Lock indikátor zhasnete. Pokud indikátor
Caps Lock nesvítí, můžete pokračovat v normálním psaní.
Stiskem klávesy Scr Lk změníte způsob rolování displeje. Pokud indikátor Scroll Lock nesvítí, můžete
pokračovat v normálním rolování. Funkce klávesy Scr Lk se liší podle programu, který právě používáte.
Klávesa nepracuje ve všech programech.
n 21 N
Začínáme
Indikátor
Funkce
WIRELESS
Svítí, jestliže je zapnut přepínač WIRELESS, za předpokladu, že je v okně VAIO Smart Network aktivována
jedna nebo více bezdrátových voleb.
n 22 N
Začínáme
Připojení zdroje napájení
Jako zdroj k napájení počítače lze používat sít’ový adaptér nebo akumulátor.
Používání sít’ového adaptéru (AC)
✍
Používejte pouze sít’ový adaptér dodaný k počítači.
Používání sít’ového adaptéru
1
Jeden konec napájecího kabelu (1) zapojte do sít’ového adaptéru (3).
2
Druhý konec napájecího kabelu zapojte do sít’ové zásuvky (2).
3
Kabel připojený k sít’ovému adaptéru (3) zapojte do konektoru DC IN (4) v počítači.
!
Tvar konektoru pro přívod stejnosměrného napájení se liší podle sít’ového adaptéru.
✍
Chcete-li počítač zcela odpojit od napájení ze sítě, sít’ový adaptér odpojte.
Sít’ová zásuvka musí být snadno přístupná.
Pokud počítač nehodláte delší dobu používat, uveďte jej do režimu Hibernace. Viz Používání režimu Hibernace (str. 99). Tento režim
snížené spotřeby šetří čas strávený vypínáním počítače a návratem do provozu.
n 23 N
Začínáme
Používání akumulátoru
Akumulátor dodaný s počítačem není v době dodání zcela nabitý.
Vložení akumulátoru
Vložení akumulátoru
1
Vypněte počítač a zavřete displej LCD.
2
Zámek akumulátoru LOCK (1) přepněte dovnitř.
n 24 N
Začínáme
3
Zasuňte akumulátor šikmo do prostoru pro akumulátor, až výstupky (2) na obou stranách prostoru pro akumulátor
zapadnou do výřezů ve tvaru písmene U (3) na obou stranách akumulátoru.
n 25 N
Začínáme
4
Akumulátor zasuňte do určeného prostoru, dokud neuslyšíte zacvaknutí.
5
Zajištění akumulátoru v počítači proveďte posunutím zámku akumulátoru LOCK ven.
✍
Je-li počítač s vloženým akumulátorem přímo připojen ke zdroji střídavého napětí, používá napětí ze sítě.
!
Některé akumulátory nesplňují kvalitativní a bezpečnostní požadavky společnosti Sony. Počítač může z bezpečnostních důvodů
pracovat pouze s originálními akumulátory Sony určenými pro tento model. Při instalaci neschváleného akumulátoru nebude
akumulátor nabíjen a počítač nebude pracovat.
n 26 N
Začínáme
Nabíjení akumulátoru
Akumulátor dodaný s počítačem není v době dodání zcela nabitý.
Nabíjení akumulátoru
1
Vložte akumulátor.
2
K počítači připojte sít’ový adaptér.
Indikátor nabíjení se rozsvěcí při nabíjení akumulátoru. Až se akumulátor dobije zhruba na maximální úroveň, kterou jste
zvolili pomocí funkcí nabíjení akumulátoru, indikátor nabíjení zhasne. Podrobnosti týkající se volby požadované
maximální úrovně nabití naleznete v kapitole Použití funkcí Battery Charge Functions (str. 28).
Stav indikátoru nabíjení
Význam
Svítí oranžově
Probíhá nabíjení akumulátoru.
Bliká spolu s indikátorem napájení
rozsvíceným zeleně
Napětí akumulátoru je nedostatečné. (Normální režim)
Bliká spolu s indikátorem napájení
rozsvíceným oranžově
Napětí akumulátoru je nedostatečné. (Režim spánku)
Rychle bliká oranžově
V důsledku závady akumulátoru nebo jeho odpojení
došlo k chybě akumulátoru.
!
Akumulátor od začátku dobíjejte způsobem popsaným v této příručce.
n 27 N
Začínáme
✍
Při napájení ze sítě nechávejte akumulátor vložený v počítači. Během používání počítače se bude akumulátor nabíjet.
Pokud úroveň nabití akumulátoru klesne pod 10 %, připojte sít’ový adaptér a nechte akumulátor nabít nebo počítač vypněte a vložte
plně nabitý akumulátor.
K vašemu počítači je dodáván lithium iontový akumulátor, který lze nabíjet kdykoli. Nabíjení částečně vybitého akumulátoru nemá vliv
na jeho životnost.
Při používání některých softwarových aplikací nebo periferních zařízení počítač nemusí přejít do režimu Hibernace ani v případě,
kdy je akumulátor téměř vybitý. Chcete-li při napájení z akumulátoru zabránit ztrátě dat, je třeba data často ukládat a ručně aktivovat
režim řízení spotřeby, například režim spánku nebo režim Hibernace.
Pokud se akumulátor vybije právě v době, kdy počítač vstupuje do režimu spánku, ztratíte všechny neuložená data. Návrat do
předchozího pracovního stavu je nemožný. Ztrátě dat předejdete častým ukládáním.
Je-li počítač s vloženým akumulátorem přímo připojen ke zdroji střídavého napětí, používá napětí ze sítě.
n 28 N
Začínáme
Použití funkcí Battery Charge Functions
Pomocí funkcí Battery Charge Functions lze vybrat metodu dobíjení akumulátoru. Aby se životnost akumulátoru
prodloužila , aktivujte funkci péče o akumulátor.
Aktivace funkce péče o akumulátor
1
Klepněte na tlačítko Start, Všechny programy a VAIO Control Center.
2
Klepněte na položku Power Management a Battery Charge Functions.
3
Klepněte na tlačítko Advanced.
4
Klepnutím zaškrtněte políčko Enable Battery Care Function v pravém podokně.
5
Vyberte požadovanou maximální úroveň nabití.
6
Klepněte na tlačítko OK.
Kontrola úrovně nabití akumulátoru
Postupujte podle výše uvedených bodů 1 až 4 odstavce Aktivace funkce péče o akumulátor a zkontrolujte si podrobné
informace. Pokud je úroveň nabití akumulátoru nízká, vyměňte ho za nový originální akumulátor Sony.
n 29 N
Začínáme
Použití tapety šetřící životnost akumulátoru
Kapacitu akumulátoru lze prodloužit pouhým nastavením zvláštní tapety na pozadí plochy.
Nastavení tapety šetřící životnost akumulátoru
1
Klepněte na tlačítko Start, Všechny programy a VAIO Control Center.
2
Klepněte na Display a poté na Long Battery Life Wallpaper Setting.
3
Klepněte na Set Long Battery Life Wallpaper.
V žádosti o potvrzení klepněte na tlačítko OK.
n 30 N
Začínáme
Vyjmutí akumulátoru
!
Při vyjmutí akumulátoru ze zapnutého počítače, který není připojen k sít’ovému adaptéru, nebo při vyjmutí akumulátoru z počítače,
který se nachází v režimu spánku, může dojít ke ztrátě dat.
Vyjmutí akumulátoru
1
Vypněte počítač a zavřete displej LCD.
2
Zámek akumulátoru LOCK (1) přepněte dovnitř.
3
Posuňte a podržte západku RELEASE (2) akumulátoru dovnitř, konec prstu zasuňte pod výčnělek (3) akumulátoru,
akumulátor zvedněte ve směru šipky a poté ho vytáhněte z počítače.
n 31 N
Začínáme
Bezpečné vypnutí počítače
Chcete-li zabránit ztrátě neuložených dat, vypínejte počítač řádným postupem popsaným níže.
Vypínání počítače
1
Vypněte všechna periferní zařízení připojená k počítači.
2
Klepněte na tlačítko Start, na šipku
3
Dodržujte všechna upozornění na nutnost uložit dokumenty nebo možnost, že jsou přihlášeni další uživatelé, a počkejte,
dokud se počítač nevypne automaticky.
Indikátor napájení zhasne.
vedle tlačítka Uzamknout a poté použijte příkaz Vypnout.
n 32 N
Práce s počítačem VAIO
Práce s počítačem VAIO
Tato část popisuje, jak maximálně využít všech možností vašeho počítače VAIO.
❑ Používání klávesnice (str. 33)
❑ Používání dotykové podložky (str. 35)
❑ Používání tlačítek se speciálními funkcemi (str. 36)
❑ Používání vestavěné kamery MOTION EYE (str. 37)
❑ Používání optické jednotky (str. 40)
❑ Používání modulu ExpressCard (str. 50)
❑ Používání média Memory Stick (str. 53)
❑ Používání pamět’ové karty SD (str. 59)
❑ Používání sítě Internet (str. 62)
❑ Používání sítě (LAN) (str. 64)
❑ Používání bezdrátové komunikace Wireless LAN (WLAN) (str. 65)
n 33 N
Práce s počítačem VAIO
Používání klávesnice
Klávesnice tohoto počítače je velmi podobná klávesnici stolního počítače, obsahuje však přídavné klávesy, které
zpřístupňují speciální funkce tohoto modelu.
Na webovém serveru služby VAIO-Link (http://www.vaio-link.com) je k dispozici také slovníček pojmů na pomoc při
používání klávesnice.
Klávesové zkratky a funkce s klávesou Fn
✍
Některé klávesové funkce lze používat až po dokončení spuštění operačního systému.
Klávesová zkratka a funkce
Funkce
Fn + % (F2): vypínač reproduktoru
Zapíná a vypíná integrované reproduktory a sluchátka.
Fn + 2 (F3/F4): hlasitost reproduktorů
Slouží ke změně hlasitosti.
Chcete-li hlasitost zvýšit, přidržte klávesy Fn+F4 nebo stiskněte Fn+F4 a poté M nebo ,.
Chcete-li hlasitost snížit, přidržte klávesy Fn+F3 nebo stiskněte nebo Fn+F3 a poté m nebo < .
Fn + 8 (F5/F6): ovládání jasu
Slouží ke změně nastavení jasu displeje počítače.
Chcete-li intenzitu jasu zvýšit, přidržte klávesy Fn+F6 nebo stiskněte Fn+F6 a poté M nebo ,.
Chcete-li intenzitu jasu snížit, přidržte klávesy Fn+F5 nebo stiskněte Fn+F5 a poté m nebo <.
Fn +
/T (F7): výstup zobrazení
Přepíná mezi obrazovkou počítače, externím monitorem a současným výstupem na obě zařízení.
Fn +
/
(F9/F10): přiblížení
Změna velikosti zobrazení.
Chcete-li zobrazení zmenšit a oddálit (zoom out), stiskněte klávesy Fn+F9.
Chcete-li zobrazení zvětšit a přiblížit (zoom in), stiskněte klávesy Fn+F10.
Další informace najdete v souboru nápovědy přiloženém k VAIO Control Center.
n 34 N
Práce s počítačem VAIO
Klávesová zkratka a funkce
Fn +
(F12): hibernace
Funkce
V tomto režimu má počítač nejnižší spotřebu energie. Po použití tohoto příkazu bude stav
systému a připojených periferních zařízení uložen na pevný disk a napájení systému bude
vypnuto. Chcete-li obnovit původní stav, stiskněte vypínač.
Podrobnosti o systému řízení spotřeby najdete v části Používání režimů snížené spotřeby
(str. 96).
n 35 N
Práce s počítačem VAIO
Používání dotykové podložky
Pomocí dotykové podložky můžete kurzorem ukazovat na objekty na obrazovce, vybírat je, přetahovat a posouvat.
Akce
Popis
Ukázání
Pohybem prstu po dotykové podložce (1) umístěte kurzor (2) na položku nebo objekt.
Klepnutí
Jednou stiskněte levé tlačítko (3).
Poklepání
Dvakrát stiskněte levé tlačítko.
Klepnutí pravým tlačítkem
myši
Jednou stiskněte pravé tlačítko (4). V mnoha aplikacích se při této operaci zobrazí místní nabídka.
Přetáhnutí
Pohybujte prstem po podložce a současně držte stisknuté levé tlačítko.
Posouvání
Pohybem prstu podél pravého okraje dotykové podložky posunete zobrazení svisle. Pohybem prstu podél spodního
okraje dotykové podložky posunete zobrazení vodorovně (funkce posouvání je k dispozici pouze u aplikací, které
podporují používání této funkce prostřednictvím dotykové podložky).
✍
Pokud je k počítači připojena myš, můžete dotykovou podložku vypínat a zapínat. Chcete-li nastavení dotykové podložky změnit,
klepněte na tlačítko Start, Všechny programy, VAIO Control Center, Keyboard and Mouse a Pointing Device.
!
Před zákazem dotykové podložky nezapomeňte připojit myš. Pokud dotykovou podložku zakážete před připojením myši, budete moci
použít pro operace ukazatele pouze klávesnici.
n 36 N
Práce s počítačem VAIO
Používání tlačítek se speciálními funkcemi
Počítač je vybaven speciálními tlačítky, která usnadňují používání zvláštních funkcí.
Tlačítko speciální funkce
Funkce
Při výchozím nastavení tlačítko vypnutí zvuku (S1) zapíná a vypíná zvuk.
Tlačítko vypnutí zvuku (S1)
✍
Chcete-li přiřazení tlačítka vypnutí zvuku (S1) změnit, stiskněte a podržte tlačítko nebo klepněte na Start
a VAIO Control Center, až se obrazí okno nastavení.
Tlačítko AV MODE
Spustí program VAIO Launcher umožňující výběr požadovaného softwaru.
V programu VAIO Launcher lze změnit výchozí možnosti softwaru. Chcete-li tak učinit, stiskněte a přidržte
tlačítko AV MODE, až se obrazí okno nastavení.
n 37 N
Práce s počítačem VAIO
Používání vestavěné kamery MOTION EYE
Počítač je vybaven vestavěnou kamerou MOTION EYE.
Vestavěná kamera MOTION EYE přidává k softwaru pro interaktivní komunikaci a k softwaru pro úpravy videozáznamu
funkce videa a prostřednictvím předinstalovaného softwaru vám umožní pořizovat statické snímky a videozáznamy.
Vestavěná kamera MOTION EYE se zapíná při spuštění počítače. S odpovídajícím softwarem lze pořádat videokonference.
Pamatujte si, že spuštění nebo ukončení softwaru pro interaktivní komunikaci nebo úpravy videozáznamu vestavěnou
kameru MOTION EYE neaktivuje ani nedeaktivuje.
✍
Vestavěnou kameru MOTION EYE nelze sdílet mezi několika aplikacemi. Pokud kameru používá jiná aplikace, ukončete tuto aplikaci
dříve, než začnete kameru MOTION EYE používat s požadovanou aplikací.
!
Při zobrazování rychle se pohybujícího objektu se může v okně prohlížeče objevovat šum, například vodorovné čáry. To je normální
a nejedná se o poruchu.
Vestavěnou kameru MOTION EYE nelze ovládat prostřednictvím softwaru Microsoft Windows Movie Maker.
n 38 N
Práce s počítačem VAIO
Pořizování statických snímků
Jak pořídit statický snímek
1
Klepněte na Start, Všechny programy, ArcSoft WebCam Companion 2 a klepnutím na WebCam Companion 2
spust’te WebCam Companion 2.
2
Klepněte na ikonu Capture v hlavním okně.
3
Objekt umístěte do hledáčku.
4
Klepněte na tlačítko Capture pod zobrazeným snímkem.
Aktuální obraz v hledáčku bude vyfotografován a jeho miniatura bude zařazena mezi miniatury v levém podokně
hlavního okna.
✍
Při pořizování snímku na tmavém místě klepněte po kroku 2 na ikonu WebCam Settings a v okně vlastností vyberte možnost slabé
osvětlení nebo kompenzace slabého osvětlení.
WebCam Companion 2 přináší mnoho dalších funkcí. Další informace najdete v souboru nápovědy přiloženém k softwaru.
n 39 N
Práce s počítačem VAIO
Pořizování videozáznamů
Jak pořídit videozáznam
1
Klepněte na Start, Všechny programy, ArcSoft WebCam Companion 2 a klepnutím na WebCam Companion 2
spust’te WebCam Companion 2.
2
Klepněte na ikonu Record v hlavním okně.
3
Objekt umístěte do hledáčku.
4
Klepnutím na tlačítko Record Vi deo pod zobrazeným snímkem začnete natáčet videozáznam.
5
Po dokončení zastavte videozáznam dalším klepnutím na tlačítko Record Video .
První scéna pořízeného videoklipu bude zařazena mezi miniatury v levém podokně hlavního okna.
✍
Při pořizování videozáznamu na tmavém místě klepněte po kroku 2 na ikonu WebCam Settings a v okně vlastností vyberte možnost
slabé osvětlení nebo kompenzace slabého osvětlení.
WebCam Companion 2 přináší mnoho dalších funkcí. Další informace najdete v souboru nápovědy přiloženém k softwaru.
n 40 N
Práce s počítačem VAIO
Používání optické jednotky
Počítač VAIO je vybaven optickou jednotkou.
Vložení disku
1
Zapněte počítač.
2
Stiskem tlačítka k vysunutí (1) otevřete jednotku.
Vysune se zásuvka na disk.
3
Disk umístěte do středu zásuvky štítkem nahoru a jemně jej zatlačte tak, aby zaklapl na místo .
n 41 N
Práce s počítačem VAIO
4
Lehce na zásuvku zatlačte.
!
Pokud se počítač nachází v režimu snížené spotřeby (Spánek nebo Hibernace), nepokoušejte se optický disk vyjmout. Mohlo by dojít
k poruše počítače.
✍
Pokud se chystáte používat externí optickou jednotku, připojte ji dříve, než spustíte jakýkoli předinstalovaný program pracující s disky.
n 42 N
Práce s počítačem VAIO
Čtení a zápis na optické disky
Počítač může přehrávat i zapisovat média CD, DVD a Blu-ray Disc™, záleží na modelu, který jste zakoupili. Typ optické
jednotky nainstalované ve vašem modelu zjistíte v technických údajích.
V následující tabulce zjistíte, jaké typy médií jednotlivé optické jednotky podporují.
n 43 N
Práce s počítačem VAIO
PZ: lze přehrávat i zapisovat
P: lze přehrávat; zápis není možný
–: ani přehrávání, ani záznam
CDROM
Video Hudební CD
CD
CD
Extra
CD-R/ DVDRW
ROM
DVD- BDVideo ROM
DVD-R/ DVD+R DVD+R
RW
/RW
DL
P
P
P
P
PZ
P
P
–
PZ*1 *2
PZ
Kombo
P
Blu-ray Disc
P
P
P
PZ
P
P
P
PZ*1 *2
Jednotka
P
Blu-ray Disc
P
P
P
PZ
P
P
P
PZ*1 *2
DVD±RW/
±R DL/RAM
DVD-R
DL
DVDRAM
BD-R*8/RE*9
PZ*5
PZ*6
PZ*3 *4
–
PZ
PZ*5
PZ*6
PZ*3 *4
P
PZ
PZ*5
PZ*6
PZ*3 *4
PZ*7 *10
*1
Jednotka podporuje zápis dat na disky DVD-R kompatibilní s obecnou verzí DVD-R 2.0/2.1.
*2
Jednotka podporuje zápis dat na disky DVD-RW kompatibilní s verzí DVD-RW 1.1/1.2.
*3
Jednotka DVD±RW/RAM v počítači nepodporuje kazety DVD-RAM. Používejte disky bez kazet nebo disky s vyjímatelnou kazetou.
*4
Zápis dat na jednostranné disky DVD-RAM (2,6 GB) kompatibilní s normou DVD-RAM verze 1.0 není podporován.
Disky DVD-RAM verze 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0 nejsou podporovány.
*5
Zápis dat na disky DVD+R DL (Double Layer) je možný pouze na disky podporující záznam DVD+R DL (Double Layer).
*6
Zápis dat na disky DVD-R DL (Dual Layer) je možný pouze na disky podporující záznam DVD-R DL (Dual Layer).
*7
Podporuje zápis dat na disky BD-R verze 1.1 (jednovrstvé disky s kapacitou 25 GB, dvouvrstvé disky s kapacitou 50 GB) a disky BD-RE 2.1
(jednovrstvé disky s kapacitou 25 GB, dvouvrstvé disky s kapacitou 50 GB).
*8
Zkratka BD-R označuje disky Blu-ray Disc-Recordable ve formátu verze 1.1.
*9
Zkratka BD-RE označuje disky Blu-ray Disc-Rewritable ve formátu verze 2.1.
*10
Jednotka Blu-ray v počítači nepodporuje disky BD-RE ve formátu verze 1.0 a média Blu-ray Disc s kazetou.
n 44 N
Práce s počítačem VAIO
!
Te nto výrobek je určen k přehrávání disků splňujících specifikace normy Compact Disc Digital Audio (standardní CD). DualDisc je
oboustranný disk, na jehož jedné straně je vrstva se záznamem DVD a na druhé straně vrstva s digitálním zvukovým záznamem.
Zvukovou stranu disku DualDisc (strana neobsahující záznam DVD) nemusí být v tomto výrobku možné přehrát, protože nesplňuje
normu pro disky CD.
Před nákupem nahraných nebo prázdných disků pro svůj počítač VAIO si pečlivě přečtěte údaje na obalech disků a zkontrolujte,
zda jsou s optickou jednotkou vašeho počítače kompatibilní pro čtení i zápis. Společnost Sony nezaručuje kompatibilitu optických
jednotek VAIO s disky, které neodpovídají oficiálnímu standardu „CD“, „DVD“ nebo „Blu-ray Disc“. POUŽÍVÁNÍ NEODPOVÍDAJÍCÍCH
DISKŮ MŮŽE TRVALE POŠKODIT POČÍTAČ VAIO NEBO ZPŮSOBIT SOFTWAROVÉ KONFLIKTY A HAVÁRIE POČÍTAČE.
Údaje o formátu disků zjistíte u vydavatele nahraného disku nebo u výrobce prázdných disků pro záznam.
✍
Zápis na disky o průměru 8 cm není podporován.
!
Chcete-li si trvale přehrávat média Blu-ray Disc opatřené ochranou proti kopírování, budete muset aktualizovat klíč AACS. Mějte na
paměti, že aktualizace klíče AACS vyžaduje přístup k Internetu.
Podobně jako u ostatních optických jednotek mohou jisté okolnosti omezit kompatibilitu nebo zabránit přehrávání médií Blu-ray Disc.
Počítače VAIO nemusí podporovat přehrávání filmů na balených médiích nahraných ve formátu AVC nebo VC1 s vysokými rychlostmi
datového toku.
Některý obsah disků DVD a BD-ROM vyžaduje nastavení regionu. Pokud nastavení regionu diskové jednotky neodpovídá regionu
disku, přehrávání nebude možné.
Pokud není váš externí monitor kompatibilní se systémem ochrany digitálního obsahu HDCP (High-Bandwith Digital Content Protection),
přehrávání nebo prohlížení obsahu médií Blu-ray Disc opatřených ochranou proti kopírování není možné.
Některý obsah může omezit videovýstup na standardní rozlišení nebo analogový videovýstup zakázat. Kvůli optimalizaci kompatibility
a kvality sledování velmi doporučujeme implementaci prostředí kompatibilního s digitálním HDCP.
Po dobu, během níž optická jednotka přehrává disk nebo na něj zapisuje data, nepoužívejte rezidentní software. Mohlo by dojít
k poruše počítače.
n 45 N
Práce s počítačem VAIO
Poznámky k zápisu dat na disky
❑ Používejte pouze kulaté disky. Nepoužívejte disky jiných tvarů (hvězda, srdce, karta, atd.), které mohou optickou
jednotku poškodit.
❑ Po dobu, během níž optická jednotka zapisuje data na disk, počítačem nehýbejte a chraňte ho před otřesy.
❑ Po dobu, během níž optická jednotka zapisuje data na disk, nezapojujte ani neodpojujte sít’ový adaptér.
n 46 N
Práce s počítačem VAIO
Poznámky k přehrávání disků
K dosažení optimálního výkonu při přehrávání disků je třeba dodržovat následující doporučení.
❑ Některé CD přehrávače a optické jednotky počítačů nemusí přehrávat disky CD audio vytvořené na médiích CD-R nebo
CD-RW.
❑ Některé DVD přehrávače a optické jednotky počítačů nemusí přehrávat disky DVD vytvořené na médiích DVD+R DL,
DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW nebo DVD-RAM.
❑ Přehrávání obsahu některých médií Blu-ray Disc na vašem počítači nemusí být možné nebo se počítač může během
přehrávání chovat nestabilně. Chcete-li tento obsah normálně přehrát, prostřednictvím VAIO Update si stáhněte
a nainstalujte nejnovější aktualizace pro WinDVD BD.
Podmínkou stahování a instalace aktualizací na počítač je připojení k Internetu. Informace o připojení počítače
k internetu naleznete v části Používání sítě Internet (str. 62).
!
Funkce přehrávání disků Blu-ray je dostupná pouze u vybraných modelů. V elektronické příručce specifikací vyhledejte typ optické
jednotky použité v počítači a v části Čtení a zápis na optické disky (str. 42) informace o podporovaných diskových médiích.
❑ Během přehrávání AVC HD se můžete setkat s přerušováním zvuku nebo vynecháváním snímků.
❑ Během přehrávání disku počítač nepřepínejte do žádného z režimů snížené spotřeby.
❑ Na discích nebo na jejich obalech je uveden kód regionu, jenž označuje, ve kterém regionu a v jakém typu přehrávače
lze disk přehrát. Pokud je uveden jiný kód než „2“ (Evropa je součástí regionu „2“), „5“ (do regionu „5“ patří Rusko) nebo
„all“ (toto označení znamená, že disk lze přehrát ve většině světových regionů), disk nelze v tomto počítači přehrát.
!
Pokud změníte kód regionu v době, kdy je spuštěn program WinDVD nebo WinDVD BD, nové nastavení začne platit, až program
restartujete nebo vysunete a znovu zasunete disk.
❑ Nastavení kódu regionu jednotky se nepokoušejte změnit. Na žádné potíže způsobené změnou kódu regionu jednotky
se nevztahuje záruka.
n 47 N
Práce s počítačem VAIO
Přehrávání disků CD
Přehrávání zvukového disku CD
1
Do optické jednotky vložte disk.
2
Pokud se na obrazovce neobjeví okno, klepněte na tlačítko Start, Všechny programy a na požadovaný program
k přehrávání disků CD.
Pokud počítač zobrazí okno Zvukový disk CD, vyberte klepnutím některou z možností.
Kopírování souborů na disky CD
Kopírování souborů na disk
1
Do optické jednotky vložte nahrávatelný disk.
Pokud se zobrazí okno Přehrát automaticky, klepněte na Vypálit soubory na disk a pokračujte podle zobrazených
pokynů, dokud se nezobrazí složka prázdného disku.
2
Otevřete složku obsahující soubor (soubory), které chcete kopírovat, a přetáhněte je do složky prázdného disku.
3
Uzavřete složku disku.
n 48 N
Práce s počítačem VAIO
Přehrávání disků DVD
Přehrávání disků DVD
1
Ukončete všechny spuštěné aplikace.
2
Do optické jednotky vložte disk DVD.
3
Pokud se na obrazovce neobjeví okno, klepněte na tlačítko Start, Všechny programy a na požadovaný program
k přehrávání disků DVD.
Pokyny k používání programu najdete v souboru nápovědy dodaném k softwaru DVD.
Kopírování souborů na disky DVD
Kopírování souborů na disk
1
K počítači připojte sít’ový adaptér.
2
Ukončete všechny spuštěné aplikace.
3
Do optické jednotky vložte nahrávatelný disk.
4
Pokud se na obrazovce neobjeví okno, klepněte na tlačítko Start, Všechny programy a na požadovaný vypalovací
program ke kopírování souborů DVD na disk.
Pokyny k používání programu najdete v souboru nápovědy dodaném k vypalovacímu softwaru DVD.
n 49 N
Práce s počítačem VAIO
Přehrávání médií Blu-ray
!
Funkce přehrávání disků Blu-ray je dostupná pouze u vybraných modelů. V elektronické příručce specifikací vyhledejte typ optické
jednotky použité v počítači a v části Čtení a zápis na optické disky (str. 42) informace o podporovaných diskových médiích.
Jak přehrávát média Blu-ray
1
Ukončete všechny spuštěné aplikace.
2
Médium Blu-ray Disc vložte do optické jednotky.
3
Pokud se na obrazovce nic neobjeví, klepněte na tlačítko Start, Všechny programy a na požadovaný program
k přehrávání disků Blu-ray.
Pokyny k používání programu najdete v souboru nápovědy dodaném k softwaru.
n 50 N
Práce s počítačem VAIO
Používání modulu ExpressCard
Tento počítač je vybaven paticí ExpressCard/34* pro přenos dat mezi digitálními fotoaparáty, videokamerami, přehrávači
a jinými audio/video zařízeními. Tato patice je určena pouze pro modely ExpressCard/34 (šířka 34 mm)*.
*
Dále jsou uváděny jako patice ExpressCard a modul ExpressCard.
Vložení modulu ExpressCard
!
Při vkládání a vyjímání modulu ExpressCard z patice postupujte opatrně. Nesnažte se ho vkládat nebo vyjímat silou.
✍
Před vkládáním a vyjímáním modulu ExpressCard není třeba vypínat počítač.
n 51 N
Práce s počítačem VAIO
Vložení modulu ExpressCard
1
Vyhledejte patici ExpressCard.
2
Modul ExpressCard opatrně zasuňte do patice, až zaklapne na místo .
Nezatlačujte ho do patice silou.
✍
Pokud nelze modul do patice snadno vsunout, zlehka jej vyjměte a zkontrolujte, zda jej vkládáte ve správném směru.
Používejte nejaktuálnější softwarový ovladač od výrobce modulu ExpressCard.
n 52 N
Práce s počítačem VAIO
Vyjmutí modulu ExpressCard
Při vyjímání modulu ExpressCard ze zapnutého počítače postupujte podle následujících pokynů. Při nesprávném vyjmutí
nemusí systém fungovat správně.
Vyjmutí modulu ExpressCard
✍
Chcete-li vyjmout modul ExpressCard z vypnutého počítače, vynechejte kroky 1 až 4.
1
Na hlavním panelu systému Windows poklepejte na ikonu Bezpečně odebrat hardware.
2
Vyberte hardware, který chcete odpojit.
3
Klepněte na tlačítko Ukončit.
4
Při vyjímání modulu ExpressCard postupujte podle zobrazených pokynů.
5
Modul ExpressCard zatlačte směrem do počítače tak, až vyskočí.
6
Opatrně jej uchopte a vytáhněte z patice.
n 53 N
Práce s počítačem VAIO
Používání média Memory Stick
Memory Stick je kompaktní, přenositelné a víceúčelové záznamové médium, které bylo navrženo zejména pro výměnu
a sdílení dat mezi kompatibilními produkty, jakými jsou digitální fotoaparáty, mobilní telefony a další zařízení. Protože se
jedná o výměnné zařízení, lze jej použít k externímu ukládání dat.
n 54 N
Práce s počítačem VAIO
Než začnete používat média Memory Stick
Do patice Memory Stick na vašem počítači lze vložit nejen standardní média Memory Stick, ale i média velikosti Duo.
Patice podporuje také vysokorychlostní média Memory Stick PRO a Memory Stick PRO-HG Duo s vysokými kapacitami.
✍
Médium Memory Stick velikosti Duo můžete vložit do patice Memory Stick přímo, bez použití adaptéru Memory Stick Duo.
!
Před použitím média Memory Stick Micro (M2) jej nezapomeňte vložit do adaptéru M2 Standard nebo M2 Duo. Pokud vložíte médium
do patice Memory Stick přímo bez adaptéru, jeho vyjmutí z patice nemusí být možné.
Nejnovější informace o médiích Memory Stick najdete na webových stránkách Memory Stick na adrese
http://www.memorystick.com/en/.
!
Váš počítač byl vyzkoušen s médii Memory Stick značky Sony s kapacitou až 16 GB, dostupnými od září 2008, a je s nimi kompatibilní.
Všechna média Memory Stick se stejnými parametry jako kompatibilní média však nemají zaručenou kompatibilitu.
Při vložení média Memory Stick s několika konverzními adaptéry není zaručena kompatibilita.
MagicGate je obecný název technologie na ochranu autorských práv vyvinuté společností Sony. Chcete-li tuto vlastnost využívat,
používejte média Memory Stick opatřená logem MagicGate.
Kromě vašeho osobního využití je použití jakýchkoli zvukových nebo obrazových dat, která jste pořídili bez předchozího souhlasu
držitelů autorských práv, porušením autorského zákona. Proto lze média Memory Stick s daty chráněnými autorským zákonem
používat pouze v rozsahu zákona.
Patice Memory Stick na vašem počítači nepodporuje 8bitový paralelní přenos dat (vysokorychlostní přenos dat).
Médium Memory Stick Micro v adaptéru M2 Duo nemusí pracovat správně, pokud je dodatečně vloženo do adaptéru Memory Stick Duo.
n 55 N
Práce s počítačem VAIO
Vkládání média Memory Stick
Vložení média Memory Stick
1
Vyhledejte patici Memory Stick.
2
Médium Memory Stick nasměrujte šipkou nahoru a směrem do patice.
3
Médium Memory Stick opatrně zasuňte do patice tak, aby zaklaplo na místo.
Operační systém počítače automaticky rozpozná médium Memory Stick a zobrazí jeho obsah. Pokud se na obrazovce
nic neobjeví, klepněte na tlačítko Start, Počítač a poklepejte na ikonu Memory Stick.
!
Při instalaci do patice uchopte médium Memory Stick tak, aby šipka směřovala správným směrem. Pokud nelze médium
Memory Stick do patice lehce zasunout, nepoužívejte nadměrnou sílu, aby nedošlo k poškození počítače nebo média.
Do patice nevkládejte více než jedno médium Memory Stick. Při nesprávném vložení média může dojít k poškození počítače a média.
n 56 N
Práce s počítačem VAIO
Zobrazení obsahu média Memory Stick
1
Klepnutím na tlačítko Start a na položku Počítač otevřete okno Počítač.
2
Poklepejte na ikonu Memory Stick a zobrazte seznam datových souborů uložených na médiu Memory Stick.
Formátování média Memory Stick
Médium Memory Stick bylo naformátováno ve výchozím nastavení z výroby a je připraveno k použití.
Pokud chcete médium naformátovat na svém počítači, použijte tento postup:
!
Ověřte si, zda používáte zařízení, které je určeno k formátování médií a podporuje médium Memory Stick.
Při formátování média Memory Stick dojde k vymazání všech dat uložených na médiu. Před naformátováním média si ověřte,
zda neobsahuje vaše cenná data.
Během formátování nevyjímejte médium Memory Stick z patice. Hrozí jeho selhání.
1
Médium Memory Stick opatrně zasuňte do patice tak, aby zaklaplo na místo .
2
Klepnutím na tlačítko Start a na položku Počítač otevřete okno Počítač.
3
Pravým tlačítkem klepněte na ikonu Memory Stick a vyberte Formátovat.
4
Klepněte na Obnovit výchozí nastavení zařízení.
!
Velikost alokační jednotky a systém souborů se může změnit.
Z rozevíracího seznamu Systém souborů nevybírejte NTFS, aby nedošlo k poruše.
✍
Formátování bude dokončeno mnohem rychleji, pokud z nabídky Možnosti formátování zvolíte Rychlé formátování.
n 57 N
Práce s počítačem VAIO
5
Klepněte na Start.
6
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
!
Formátování média Memory Stick může trvat jistou dobu (s ohledem na typ média).
n 58 N
Práce s počítačem VAIO
Vyjímání média Memory Stick
!
Pokud indikátor Memory Stick svítí, médium nevyjímejte. Pokud to uděláte, může dojít ke ztrátě dat. Velké objemy dat se mohou
zaznamenávat dlouho, proto před vyjmutím média Memory Stick zkontrolujte, zda indikátor nesvítí.
Vyjmutí média Memory Stick
1
Zkontrolujte, zda nesvítí indikátor Memory Stick.
2
Médium Memory Stick zatlačte směrem do počítače a uvolněte.
Médium Memory Stick se vysune.
3
Vytáhněte jej z patice.
!
Při vyjímání média Memory Stick postupujte vždy opatrně, aby médium nečekaně nevyskočilo.
n 59 N
Práce s počítačem VAIO
Používání pamět’ové karty SD
Váš počítač je vybaven paticí pro pro pamět’ovou kartu SD. Tato patice slouží k přenosu dat mezi digitálními fotoaparáty,
videokamerami, přehrávači a jinými audio/video zařízeními.
Než začnete používat pamět’ové karty SD
Patice pro pamět’ovou kartu SD podporuje následující pamět’ové karty:
❑ Pamět’ová karta SD
❑ Pamět’ová karta SDHC
❑ MultiMediaCard (MMC)
Nejnovější informace o kompatibilních pamět’ových kartách naleznete na příslušném webovém serveru
(viz Informace o podpoře společnosti Sony (str. 167)).
!
Váš počítač byl vyzkoušen a je kompatibilní pouze s nejrozšířenějšími pamět’ovými kartami dostupnými od září 2008. Všechny
pamět’ové karty se stejnými parametry jako kompatibilní typy však nemají zaručenou kompatibilitu.
Do patice pro pamět’ovou kartu SD vždy vkládejte správnou pamět’ovou kartu.
Váš počítač byl vyzkoušen a je kompatibilní s pamět’ovými kartami SD s kapacitou až 2 GB a kartami SDHC s kapacitou až 32 GB.
Patice pro pamět’ové karty SD v počítači nepodporuje funkci vysokorychlostního přenosu dat pamět’ových karet SD a SDHC.
Do patice pro pamět’ovou kartu SD se nepokoušejte vložit pamět’ovou kartu SD (nebo adaptér karty SD) jiného typu. Vyjmutí
nekompatibilní pamět’ové karty (nebo adaptéru pamět’ových karet) z patice může být obtížné a může dojít k poškození počítače.
Při vkládání nebo vyjímání pamět’ové karty SD z patice pro pamět’ovou kartu SD postupujte opatrně. Nesnažte se pamět’ovou kartu
SD vložit nebo vyjmout silou.
n 60 N
Práce s počítačem VAIO
Vkládání pamět’ové karty SD
Vložení pamět’ové karty SD
1
Najděte patici pro pamět’ovou kartu SD.
2
Pamět’ovou kartu SD nasměrujte šipkou nahoru a směrem do patice.
3
Pamět’ovou kartu SD zasuňte opatrně do patice tak, aby zaklapla na místo .
Nezatlačujte kartu do patice silou.
✍
Pokud pamět’ovou kartu SD nelze do patice snadno vsunout, zlehka ji vyjměte a zkontrolujte, zda ji vkládáte ve správném směru.
n 61 N
Práce s počítačem VAIO
Vyjímání pamět’ové karty SD
!
Pokud indikátor pamět’ové karty SD svítí, kartu nevyjímejte. Pokud to uděláte, může dojít k poškození dat.
Vyjmutí pamět’ové karty SD
1
Ověřte si, zda indikátor pamět’ové karty SD nesvítí.
2
Pamět’ovou kartu SD zatlačte směrem do počítače a uvolněte.
Pamět’ová karta SD se vysune.
3
Vytáhněte ji z patice.
n 62 N
Práce s počítačem VAIO
Používání sítě Internet
Před použitím sítě Internet musíte uzavřít smlouvu s poskytovatelem služeb Internetu (ISP) a nastavit zařízení potřebná
k připojení vašeho počítače do Internetu.
Váš poskytovatel služeb Internetu (ISP) může nabízet tyto typy připojení:
❑ Optické připojení (FTTH)
❑ Digitální účastnická linka (DSL)
❑ Kabelový modem
❑ Satelitní připojení
❑ Te lefonické připojení
O podrobné informace o zařízeních potřebných pro připojení k síti Internet a připojení počítače pořádejte svého
poskytovatele (ISP).
✍
Chcete-li počítač připojit k Internetu pomocí bezdrátového připojení LAN, musíte nastavit bezdrátovou sít’ LAN. Další informace
najdete v kapitole Používání bezdrátové komunikace Wireless LAN (WLAN) (str. 65).
!
Při připojení počítače k Internetu nezapomeňte podniknout odpovídající zabezpečení před útoky ze sítě.
n 63 N
Práce s počítačem VAIO
Připojení telefonního kabelu
1
Jeden konec telefonního kabelu (1) zasuňte do konektoru modemu
2
Druhý konec kabelu připojte do telefonní zásuvky (2).
v počítači.
✍
Te nto počítač nepracuje na skupinových přípojkách, nelze ho připojit k mincovnímu telefonnímu automatu a nemusí pracovat
s vícečetnými telefonními linkami ani pobočkovými ústřednami (PBX). Některá z těchto připojení mohou vytvářet nadměrný elektrický
proud a způsobit selhání vestavěného modemu.
Pokud připojujete telefonní kabel procházející rozbočovačem, modem nebo připojené zařízení nemusí pracovat správně.
Nastavení telefonického připojení k síti Internet
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
2
Z nabídky Sít’ a Internet zvolte položku Připojit k Internetu.
Počítač zobrazí okno Připojit k Internetu.
3
Klepněte na Te lefonické připojení.
4
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
!
Pokud váš počítač není vybaven vestavěným modemem, musíte k němu připojit externí modem, např. telefonní modem USB, modem
DSL nebo kabelový modem. Podrobnosti týkající se připojení a konfigurace modemu naleznete v příručce dodané s modemem.
n 64 N
Práce s počítačem VAIO
Používání sítě (LAN)
Tento počítač lze sít’ovým kabelem Ethernet připojit k sítím typu 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T. Jeden konec
sít’ového kabelu (není součástí dodávky) zapojte do sít’ového konektoru (Ethernet) v počítači a druhý konec do sítě.
Podrobné informace o nastavení a zařízeních potřebných pro připojení k síti získáte od správce sítě.
✍
Počítač lze připojit k síti při výchozím nastavení.
!
Te lefonní kabel nezapojujte do sít’ového konektoru (LAN) na počítači.
Pokud k sít’ovému konektoru (LAN) připojíte dále uvedené telefonní linky, vysoký elektrický proud přicházející do konektoru může
způsobit poškození, přehřátí nebo vznícení.
- Domácí telefony (interkom) nebo pracovní telefonní linky (pobočkové ústředny)
- Veřejné telefonní linky
- Pobočkové telefonní ústředny
Te lefonní kabel nezapojujte do sít’ového konektoru (Ethernet).
n 65 N
Práce s počítačem VAIO
Používání bezdrátové komunikace Wireless LAN (WLAN)
Pomocí bezdrátové komunikace Sony Wireless LAN (WLAN) mohou všechna digitální zařízení vybavená funkcí WLAN
vzájemně neomezeně komunikovat prostřednictvím sítě. Bezdrátová sít’ WLAN umožňuje uživateli přistupovat k místní síti
(LAN) prostřednictvím bezdrátového (rádiového) připojení. Díky tomuto řešení není potřeba vést kabely nebo dráty zdmi
a stropy.
Bezdrátová komunikace Sony WLAN podporuje všechny běžné způsoby připojení sítě Ethernet, navíc s výhodami mobility
a vzdáleného přístupu. K informacím nebo internetovým, intranetovým a sít’ovým zdrojům můžete přistupovat dokonce
i uprostřed jednání nebo během cesty.
Můžete komunikovat bez přístupového bodu, tzn. komunikovat s omezenou skupinou počítačů (připojení ad-hoc). Můžete
komunikovat i přes přístupový bod, což umožňuje vytvářet sítě o plné infrastruktuře.
✍
V některých zemích může být používání produktů s funkcí WLAN omezeno místními zákony (například omezený počet kanálů).
Proto si před aktivací funkce WLAN pečlivě pročtěte Průvodce předpisy bezdrátové sítě LAN.
Funkce WLAN využívá standard IEEE 802.11a*/b/g nebo koncept standardu IEEE 802.11n*, který specifikuje použitou technologii.
Standard obsahuje metody šifrování: Wired Equivalent Privacy (WEP - protokol zabezpečení) , Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)
a Wi-Fi Protected Access (WPA). Protokoly WPA2 a WPA, které byly společně navrženy sdruženími IEEE a Wi-Fi Alliance, představují
specifikaci standardních, spolupracujících bezpečnostních prvků zvyšujících úroveň ochrany dat a řízení přístupu pro stávající sítě
Wi-Fi. Specifikace WPA je navržena tak, aby zajišt’ovala dopřednou kompatibilitu se specifikací normy IEEE 802.11i. Využívá protokol
zdokonaleného šifrování dat TKIP (Te mporal Key Integrity Protocol) a ověřování uživatele protokoly 802.1X a EAP (Extensible
Authentication Protocol). Šifrování dat chrání zranitelná bezdrátová spojení mezi klientskými počítači a přístupovými body. Kromě
toho existují další používané mechanismy zabezpečení místních sítí LAN pro zajištění soukromí, ke kterým patří: zabezpečení heslem,
šifrování mezi koncovými body, virtuální privátní sítě a ověřování. WPA2, druhá generace specifikace WPA, poskytuje silnější ochranu
dat a řízení přístupu k síti a je navržena i s ohledem na zabezpečení všech verzí zařízení 802.11 včetně verzí 802.11b, 802.11a, 802.11g
a konceptu standardu 802.11n, vícepásmových a vícerežimových. Specifikace WPA2 kromě toho vychází z ratifikovaného standardu
IEEE 802.11i, a proto zajišt’uje zabezpečení na úrovni vládních požadavků (implementuje šifrovací algoritmus AES kompatibilní
s dokumentem National Institute of Standards and Te chnology (NIST) FIPS 140-2 a ověřování 802.1X). Specifikace WPA2 je zpětně
kompatibilní se specifikací WPA.
* Informace o tom, zda model vašeho počítače podporuje standard IEEE 802.11a nebo koncept standardu IEEE 802.11n, naleznete
v elektronické příručce specifikací.
n 66 N
Práce s počítačem VAIO
Standard IEEE 802.11b/g je standardem bezdrátové LAN využívající pásmo 2,4 GHz. Standard IEEE 802.11g poskytuje
vysokorychlostní komunikaci, která je rychlejší než IEEE 802.11b.
Standard IEEE 802.11a je standardem bezdrátové LAN využívající pásmo 5 GHz.
Koncept standardu IEEE 802.11n je standardem bezdrátové LAN využívající pásmo 2,4 GHz nebo 5 GHz.
Zařízení pro bezdrátovou komunikaci Wireless LAN, která používají pásmo 2,4 GHz, nemohou komunikovat se zařízeními používající
pásmo 5 GHz, protože se jejich kmitočty liší.
Pásmo 2,4 GHz používané zařízeními kompatibilními s Wireless LAN je využíváno i různými dalšími zařízeními. I když zařízení
kompatibilní s bezdrátovými sítěmi LAN využívají technologie sloužící k minimalizaci rušení z jiných zařízení, která používají stejné
pásmo, rušení může snižovat rychlost nebo dosah komunikace nebo bezdrátové spojení přerušovat.
Rychlost komunikace závisí na vzdálenosti mezi komunikujícími zařízeními, existenci překážek mezi nimi, konfiguraci zařízení,
rádiových podmínkách a použitém softwaru. Kromě toho může vlivem podmínek přenosu radiových vln dojít k přerušení komunikace.
Dosah komunikace závisí na skutečné vzdálenosti mezi komunikačními zařízeními, existenci překážek mezi těmito zařízeními,
rádiových podmínkách, okolním prostředí včetně existence zdí a materiálu těchto zdí, a použitém softwaru.
Skutečná rychlost komunikace nemusí dosahovat hodnot zobrazených na počítači.
Používání zařízení se standardem IEEE 802.11b a IEEE 802.11g ve stejné bezdrátové síti může snížit rychlost komunikace vlivem
rádiového rušení. Proto jsou zařízení standardu IEEE 802.11g navržena s funkcí snižování rychlosti komunikace, aby zajistila komunikaci
i s produkty standardu IEEE 802.11b. Pokud není rychlost komunikace tak vysoká, jak jste očekávali, může pomoci změna
bezdrátového kanálu na přístupovém bodu.
n 67 N
Práce s počítačem VAIO
Komunikace bez přístupového bodu (připojení ad hoc)
Sít’ ad hoc tvoří pouze samotná bezdrátová zařízení bez centrálního řídicího prvku nebo přístupového bodu. Každé zařízení
komunikuje přímo s ostatními zařízeními sítě. Sít’ ad hoc lze snadno vytvořit i doma.
n 68 N
Práce s počítačem VAIO
Komunikace bez přístupového bodu (připojení ad hoc)
!
Pásmo 5 GHz, používané pro standard IEEE 802.11a, nelze zvolit v sítích ad hoc.
Koncept standardu IEEE 802.11n využívající pásmo 2,4 GHz nebo 5 GHz není v sítích ad hoc dostupný.
1
Zapněte přepínač bezdrátové komunikace WIRELESS.
2
Klepněte na tlačítko vedle nebo nad požadovanou bezdrátovou volbou (volbami) v okně VAIO Smart Network.
Ujistěte se, že je indikátor WIRELESS rozsvícen.
3
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
4
V nabídce Sít’ a Internet klepněte na položku Zobrazit úlohy a stav sítě.
5
Klepněte na Nastavit připojení nebo sít’ v levém podokně.
Počítač zobrazí okno Nastavit připojení nebo sít’.
6
Zvolte možnost určující nastavení sítě ad hoc a klepněte na Další.
7
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
n 69 N
Práce s počítačem VAIO
Komunikace prostřednictvím přístupového bodu (infrastruktura)
Infrastrukturní sít’ rozšiřuje stávající kabelovou místní sít’ na bezdrátová zařízení prostřednictvím přístupového bodu
(není součástí dodávky). Přístupový bod propojuje bezdrátovou a kabelovou místní sít’ a funguje jako centrální řídicí prvek
bezdrátové místní sítě. Přístupový bod koordinuje přenos a příjem z více bezdrátových zařízení, která pracují ve
specifikovaném rozsahu.
Přístupový bod vybere, který kanál bude používat v infrastrukturní síti.
!
Podrobnosti o volbě kanálu používaného přístupovým bodem najdete v příručce k přístupovému bodu.
n 70 N
Práce s počítačem VAIO
Připojení k bezdrátové síti
1
Zkontrolujte, zda je nastaven přístupový bod.
Další informace najdete v příručce dodané s přístupovým bodem.
2
Zapněte přepínač bezdrátové komunikace WIRELESS.
3
Klepněte na tlačítko vedle nebo nad požadovanou bezdrátovou volbou (volbami) v okně VAIO Smart Network.
Ujistěte se, že je indikátor WIRELESS rozsvícen.
!
Komunikace v bezdrátových sítích LAN (pouze standard IEEE 802.11a) využívající pouze pásmo 5 GHz, a dostupná pouze
u vybraných modelů, je ve výchozím nastavení vypnuta. Chcete-li aktivovat komunikaci v pásmu 5 GHz, musíte na kartě WLAN
v okně nastavení VAIO Smart Network zvolit pásmo 5 GHz nebo obě pásma 2,4 GHz a 5 GHz.
4
Pravým tlačítkem klepněte na ikonu
5
Vyberte požadovaný přístupový bod a klepněte na Připojit.
✍
nebo
na hlavním panelu a vyberte Připojit k síti.
Pro ověření WPA-PSK nebo WPA2-PSK musíte zadat heslo. Heslo rozlišuje velká a malá písmena. Musí se jednat o textový řetězec
s délkou 8 až 63 alfanumerických znaků nebo 64 hexadecimálních znaků (s využitím číslic od 0 do 9 a písmen od A do F).
n 71 N
Práce s počítačem VAIO
Zastavení komunikace v bezdrátových sítích
Zastavení komunikace v bezdrátových sítích
V okně VAIO Smart Network klepněte na tlačítko vedle ikony WLAN nebo nad ní.
!
Vypnutí funkce bezdrátové sítě během přístupu ke vzdáleným dokumentům, souborům nebo prostředkům může způsobit ztrátu dat.
n 72 N
Práce s periferními zařízeními
Práce s periferními zařízeními
Funkčnost počítače VAIO lze rozšířit využitím různých konektorů, jimiž je vybaven.
❑ Připojení externích reproduktorů (str. 73)
❑ Připojení externího zobrazovacího zařízení (str. 74)
❑ Výběr režimu zobrazení (str. 77)
❑ Používání funkce více monitorů (str. 79)
❑ Připojení externího mikrofonu (str. 82)
❑ Připojení zařízení s rozhraním USB (str. 83)
❑ Připojení tiskárny (str. 86)
❑ Připojení zařízení s rozhraním i.LINK (str. 87)
n 73 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení externích reproduktorů
K počítači lze připojit externí zvuková zařízení, např. reproduktory či sluchátka (nejsou součástí dodávky).
Připojení externích reproduktorů
1
Do konektoru sluchátek (2) i zapojte kabel reproduktoru (1) (není součástí dodávky).
2
Druhý konec kabelu zapojte do externího reproduktoru (3).
3
Před zapnutím reproduktorů snižte jejich hlasitost.
✍
Používejte pouze reproduktory, které jsou určeny pro připojení k počítači.
!
Na reproduktory nepokládejte diskety. Jejich magnetické pole může poškodit data na disketách.
n 74 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení externího zobrazovacího zařízení
K počítači lze připojit externí zobrazovací zařízení (není součástí dodávky). K zařízením, s nimiž lze počítač používat, patří
například monitor nebo projektor.
✍
Napájecí kabel externího zobrazovacího zařízení připojte až po připojení všech ostatních kabelů.
Připojení běžného počítačového monitoru
K počítači lze připojit externí počítačový displej (monitor).
Připojení běžného počítačového monitoru
1
V případě potřeby zapojte jeden konec kabelu napájení (1) do monitoru a druhý konec do sít’ové zásuvky.
2
Datový kabel monitoru (2) (není součástí dodávky) zapojte do konektoru monitoru (3) a v počítači.
n 75 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení multimediálního monitoru
K počítači můžete připojit multimediálním monitor s vestavěnými reproduktory a mikrofonem.
Připojení multimediálního monitoru
1
Napájecí kabel multimediálního počítačového monitoru zasuňte (1) do zásuvky.
2
Datový kabel monitoru (2) (není součástí dodávky) zapojte do konektoru monitoru (3) a v počítači.
3
Do konektoru sluchátek (5) i zapojte kabel reproduktoru (4) (není součástí dodávky).
4
Kabel mikrofonu (6) (není součástí dodávky) zapojte do konektoru mikrofonu (7) m v počítači.
n 76 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení projektoru
K počítači lze připojit projektor (např. projektor Sony LCD).
Připojení projektoru
1
Napájecí kabel projektoru (1) zapojte do sít’ové zásuvky.
2
Datový kabel monitoru (2) (není součástí dodávky) zapojte do konektoru monitoru (3) a v počítači.
3
Audiokabel (4) (není součástí dodávky) zapojte do konektoru sluchátek (5) i v počítači.
4
Datový kabel monitoru a audiokabel zapojte do portu a konektoru v projektoru (6).
n 77 N
Práce s periferními zařízeními
Výběr režimu zobrazení
Je-li k počítači připojeno externí zobrazovací zařízení (např. stolní počítačový monitor), můžete si vybrat, jaké zařízení se
bude používat jako primární.
Postup výběru zobrazovacího zařízení závisí na grafickém adaptéru použitém v počítači. Podrobné informace o grafickém
adaptéru najdete v elektronické příručce specifikací.
Chcete-li používat displej počítače i externí zobrazovací zařízení současně, vyhledejte si další informace v části
Používání funkce více monitorů (str. 79).
n 78 N
Práce s periferními zařízeními
Volba zobrazovacího zařízení
Modely s akcelerátorem Intel Graphics Media Accelerator
1
Pravým tlačítkem myši klepněte na pracovní plochu a vyberte příkaz Přizpůsobit.
2
Klepněte na Nastavení zobrazení.
3
Změňte nastavení podle pokynů na obrazovce.
✍
Podle typu externího monitoru nebo projektoru nemusí být zobrazení stejného obsahu na displeji počítače a monitoru či projektoru možné.
Před zapnutím počítače zapněte externí monitor.
Modely s grafickým adaptérem ATI
Pokud je k počítači připojena externí obrazovka , můžete nastavení Main/Clone upravit takto:
1
Klepněte na tlačítko Start, Všechny programy a Catalyst Control Center.
2
Klepněte na CCC.
3
Změňte nastavení podle pokynů na obrazovce.
Podrobné informace najdete v souboru nápovědy.
✍
Podle typu externího monitoru nebo projektoru nemusí být zobrazení stejného obsahu na displeji počítače a monitoru či projektoru možné.
Před zapnutím počítače zapněte externí monitor.
n 79 N
Práce s periferními zařízeními
Používání funkce více monitorů
Funkce práce s více monitory umožňuje zobrazit části pracovní plochy na několika samostatných zobrazovacích zařízeních.
Je-li například do konektoru monitoru připojen externí monitor, displej počítače a externí monitor může fungovat jako jedna
pracovní plocha .
Kurzor můžete přesouvat z jednoho monitoru na druhý. Tato funkce umožňuje přetahovat objekty, například otevřená okna
aplikací nebo panely nástrojů, z jednoho monitoru na druhý.
✍
Je možné, že externí monitor nebo televizor funkci více monitorů nepodporuje.
Některé aplikace možná nebudou s nastavením více monitorů kompatibilní.
Při používání režimu více monitorů dbejte na to, aby počítač nepřešel do režimu spánku nebo do režimu Hibernace. V opačném
případě není zaručen řádný návrat počítače do normálního režimu.
Pokud každý monitor používá jiné barevné nastavení, nerozšiřujte jedno okno tak, aby bylo zobrazeno na obou monitorech.
Software jinak pravděpodobně nebude pracovat správně.
U obou monitorů nastavte méně barev a nižší rozlišení.
n 80 N
Práce s periferními zařízeními
Používání funkce více monitorů
!
Chcete-li zjistit, který grafický adaptér váš model obsahuje, přečtěte si elektronickou příručku specifikací.
Modely s akcelerátorem Intel Graphics Media Accelerator
1
Pravým tlačítkem myši klepněte na pracovní plochu a vyberte příkaz Přizpůsobit.
2
Klepněte na Nastavení zobrazení.
3
Změňte nastavení podle pokynů na obrazovce.
✍
Můžete také změnit přiřazení tlačítka vypnutí zvuku (S1) a tlačítkem (S1) aktivovat režim více monitorů. Chcete-li přiřazení tlačítka
vypnutí zvuku (S1) změnit, stiskněte a podržte tlačítko (S1), až systém zobrazí okno pro změnu přiřazení. Podrobnosti o tlačítku vypnutí
zvuku (S1) najdete v části Používání tlačítek se speciálními funkcemi (str. 36).
Pro každý monitor můžete také nastavit barvy a rozlišení a režim více monitorů přizpůsobit.
Modely s grafickým adaptérem ATI
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
2
V nabídce Vzhled a přizpůsobení klepněte na položku Upravit rozlišení obrazovky.
3
Pravým tlačítkem klepněte na číslo monitoru 2 a vyberte Připojen.
4
Klepněte na tlačítko OK.
V žádosti o potvrzení klepněte na Ano.
n 81 N
Práce s periferními zařízeními
✍
Můžete také změnit přiřazení tlačítka vypnutí zvuku (S1) a tlačítkem (S1) aktivovat režim více monitorů. Chcete-li přiřazení tlačítka
vypnutí zvuku (S1) změnit, stiskněte a podržte tlačítko (S1), až systém zobrazí okno pro změnu přiřazení. Podrobnosti o tlačítku vypnutí
zvuku (S1) najdete v části Používání tlačítek se speciálními funkcemi (str. 36).
Pro každý monitor můžete také nastavit barvy a rozlišení a režim více monitorů přizpůsobit.
n 82 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení externího mikrofonu
Chcete-li používat vstupní zvukové zařízení (například ke konverzaci přes Internet), je třeba k počítači připojit externí
mikrofon (není součástí dodávky).
Připojení externího mikrofonu
Kabel mikrofonu (1) zapojte do konektoru mikrofonu (2) m.
✍
Používejte pouze mikrofon, který je určen pro připojení k počítači.
n 83 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení zařízení s rozhraním USB
Chcete-li ochránit počítač a zařízení USB před poškozením, dodržujte tyto pokyny:
❑ Při přemíst’ování počítače s připojeným zařízením USB se vyvarujte otřesů nebo nárazů na konektory USB.
❑ Počítač s připojenými zařízeními USB nevkládejte do tašky nebo kufříku.
Připojení myši s rozhraním USB
Připojení myši s rozhraním USB
1
Zvolte požadovaný konektor USB (1)
.
2
Kabel myši USB (2) zapojte do konektoru tohoto rozhraní.
Nyní můžete začít myš USB (3) používat (není součástí dodávky).
n 84 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení disketové jednotky s rozhraním USB
K tomuto počítači můžete zakoupit a připojit disketovou jednotku s rozhraním USB.
Připojení disketové jednotky s rozhraním USB
1
Zvolte požadovaný konektor USB (1)
.
2
Kabel disketové jednotky USB (2) zapojte do konektoru tohoto rozhraní.
Nyní můžete začít disketovou jednotku USB (3) používat.
!
Při práci s disketovou jednotkou USB nepůsobte na konektor USB silou. Mohlo by dojít k poruše.
n 85 N
Práce s periferními zařízeními
Odpojení disketové jednotky s rozhraním USB
Disketovou jednotku USB můžete odpojit, i když je počítač zapnut. Pokud se počítač nachází v režimu snížené spotřeby
(Spánek nebo Hibernace), odpojení jednotky může způsobit selhání počítače.
Odpojení disketové jednotky s rozhraním USB
✍
Budete-li odpojovat disketovou jednotku s rozhraním USB v době, kdy je počítač vypnut, kroky 1 až 5 vynechejte.
1
Ukončete všechny programy přistupující k disketové jednotce.
2
Na hlavním panelu systému Windows poklepejte na ikonu Bezpečně odebrat hardware.
3
Vyberte disketovou jednotku, kterou chcete odpojit.
4
Klepněte na tlačítko Ukončit.
5
Při vyjímání disketové jednotky postupujte podle zobrazených pokynů.
6
Disketovou jednotku odpojte od počítače.
n 86 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení tiskárny
Chcete-li tisknout dokumenty, můžete k počítači připojit tiskárnu, která je kompatibilní s operačním systémem Windows.
Připojení tiskárny přes rozhraní USB
K počítači můžete připojit tiskárnu s rozhraním USB, která je kompatibilní s použitou verzí operačního systému Windows.
Připojení tiskárny přes rozhraní USB
1
Napájecí kabel tiskárny (1) zapojte do sít’ové zásuvky.
2
Zvolte požadovaný konektor USB (3)
3
Jeden konec kabelu USB tiskárny (2) (není součástí dodávky) zapojte do konektoru USB a druhý do tiskárny.
.
n 87 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení zařízení s rozhraním i.LINK
Poznámky k připojování zařízení s rozhraním i.LINK
❑ Tento počítač je vybaven konektorem i.LINK, k němuž lze připojit zařízení s tímto rozhraním, například digitální videokameru.
❑ Konektor i.LINK v tomto počítači neposkytuje napájení pro externí zařízení. Pokud externí zařízení vyžaduje externí
napájení, zkontrolujte, zda je připojeno ke zdroji napájení.
❑ Konektor i.LINK podporuje přenosové rychlosti do 400 Mb/s. Skutečná přenosová rychlost však závisí na přenosové
rychlosti externího zařízení.
❑ Volitelné kabely i.LINK nemusejí být v některých zemích nebo oblastech k dispozici.
❑ Připojení k jiným kompatibilním zařízením přes rozhraní i.LINK není zcela zaručeno.
❑ Dostupnost připojení přes rozhraní i.LINK závisí na softwarových aplikacích, operačním systému a použitých zařízeních
kompatibilních s i.LINK. Další informace najdete v příručce dodané se softwarem.
❑ Před připojením k tomuto počítači zkontrolujte provozní podmínky periferních zařízení kompatibilních s rozhraním i.LINK
(například pevný disk nebo jednotka CD-RW) a jejich kompatibilitu s operačním systémem.
n 88 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení digitální videokamery
Připojení digitální videokamery
Jeden konec kabelu i.LINK (1) (není součástí dodávky) zapojte do konektoru i.LINK (2) v počítači a druhý konec do konektoru
DV In/Out (3) na digitální videokameře.
✍
Konektory digitálních videokamer Sony označené DV Out, DV In/Out nebo i.LINK jsou kompatibilní s rozhraním i.LINK.
Digitální videokamera Sony je použita jako příklad. U jiných digitálních videokamer se může způsob zapojení lišit.
Při práci s připojením přes rozhraní i.LINK nelze pracovat s obrázky uloženými na médiu Memory Stick.
n 89 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Přizpůsobení počítače VAIO
Tato část stručně popisuje, jak změnit hlavní nastavení vašeho počítače VAIO. Kromě jiného se naučíte, jak používat
a upravovat vzhled softwaru Sony a pomocných programů.
❑ Nastavení hesla (str. 90)
❑ Nastavení počítače programem VAIO Control Center (str. 95)
❑ Používání režimů snížené spotřeby (str. 96)
❑ Řízení spotřeby programem VAIO Power Management (str. 101)
❑ Konfigurace modemu (str. 103)
n 90 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Nastavení hesla
K nastavení hesla použijte jednu z funkcí systému BIOS.
Jakmile heslo jednou zadáte, budete k jeho zadání vyzváni vždy, když se při spuštění počítače objeví logo VAIO. Heslo pro
zapnutí slouží k ochraně počítače před zneužitím.
Zadání hesla pro zapnutí
Heslo pro zapnutí zajišt’uje ochranu počítače před zneužitím.
Existují dva typy hesel pro zapnutí: heslo počítače a heslo uživatele. Heslo počítače slouží uživatelům s oprávněním správce
a umožňuje měnit všechny možnosti nastavení na obrazovce systému BIOS i spouštět počítač. Uživatelské heslo je určeno
pro běžné uživatele, kterým umožňuje měnit některá nastavení systému BIOS a spouštět počítač. Chcete-li nastavit heslo
uživatele, musíte nejprve nastavit heslo správce.
!
Po nastavení hesla pro zapnutí již nelze počítač bez jeho zadání spustit. Heslo nesmíte zapomenout. Heslo si zapište a uložte je na
bezpečném místě, kde se k němu nedostanou jiní lidé.
Pokud heslo pro zapnutí zapomenete a potřebujete pomoc s jeho nastavením, bude vám účtován poplatek za vynulování hesla
a možná budete muset počítač poslat k vynulování hesla do servisu.
n 91 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Zadání hesla pro zapnutí (heslo počítače)
1
Zapněte počítač.
2
Jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F2.
Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud se tak nestane, počítač restartujte a po zobrazení loga VAIO
několikrát stiskněte klávesu F2.
3
Klávesami < nebo , vyberte možnost Security a obrazovku Security, vyberte možnost Set Machine Password
a stiskněte klávesu Enter.
4
Na obrazovce zadání hesla zadejte dvakrát heslo a stiskněte klávesu Enter.
Heslo může mít maximálně 32 znaků (včetně mezer).
5
V oblasti Security vyberte možnost Password when Power On a poté stiskněte klávesu Enter.
6
Změna nastavení z Disabled na Enabled.
7
Klávesami < nebo , vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter.
Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter.
n 92 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Zadání hesla pro zapnutí (uživatelské heslo)
!
Před zadáním uživatelského hesla nezapomeňte nastavit heslo počítače.
1
Zapněte počítač.
2
Jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F2.
Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud se tak nestane, počítač restartujte a po zobrazení loga VAIO
několikrát stiskněte klávesu F2.
3
Zadejte heslo počítače a stiskněte klávesu Enter.
4
Klávesami < nebo , vyberte možnost Security a obrazovku Security, vyberte možnost Set User Password
a stiskněte klávesu Enter.
5
Na obrazovce zadání hesla zadejte dvakrát heslo a stiskněte klávesu Enter.
Heslo může mít maximálně 32 znaků (včetně mezer).
6
Klávesami < nebo , vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter.
Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter.
n 93 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Změna nebo odstranění hesla pro zapnutí
Změna nebo odstranění hesla pro zapnutí (heslo počítače)
1
Zapněte počítač.
2
Jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F2.
Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud se tak nestane, počítač restartujte a po zobrazení loga VAIO
několikrát stiskněte klávesu F2.
3
Zadejte heslo počítače a stiskněte klávesu Enter.
4
Klávesami < nebo , vyberte možnost Security a obrazovku Security, vyberte možnost Set Machine Password
a stiskněte klávesu Enter.
5
Na obrazovce pro zadání hesla zadejte jednou platné heslo a poté dvakrát nové heslo a stiskněte klávesu Enter.
Chcete-li heslo odstranit, ponechejte pole Enter New Password a Confirm New Password prázdná a stiskněte
klávesu Enter.
6
Klávesami < nebo , vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter.
Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter.
n 94 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Změna nebo odstranění hesla pro zapnutí (uživatelské heslo)
1
Zapněte počítač.
2
Jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F2.
Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud se tak nestane, počítač restartujte a po zobrazení loga VAIO
několikrát stiskněte klávesu F2.
3
Zadejte uživatelské heslo a stiskněte klávesu Enter.
4
Klávesami < nebo , vyberte možnost Security a obrazovku Security, vyberte možnost Set User Password a stiskněte
klávesu Enter.
5
Na obrazovce pro zadání hesla zadejte jednou platné heslo a poté dvakrát nové heslo a stiskněte klávesu Enter.
Chcete-li heslo odstranit, ponechejte pole Enter New Password a Confirm New Password prázdná a stiskněte
klávesu Enter.
6
Klávesami < nebo , vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter.
Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter.
n 95 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Nastavení počítače programem VAIO Control Center
Pomocný program VAIO Control Center umožňuje přístup k informacím o systému a zadávání preferencí pro chování systému.
Práce s programem VAIO Control Center
1
Klepněte na tlačítko Start, Všechny programy a VAIO Control Center.
2
Vyberte požadovanou položku a změňte nastavení.
3
Po dokončení klepněte na tlačítko OK.
Změna nastavení požadované položky bude dokončena.
✍
Další informace o každé možnosti naleznete v souboru nápovědy přiloženém k VAIO Control Center.
Pokud okno VAIO Control Center otevřete jako uživatel se standardním oprávněním, některé z ovládacích položek nebudou viditelné.
n 96 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Používání režimů snížené spotřeby
Výhodu nastavení řízení spotřeby lze využít k prodloužení životnosti akumulátoru. Kromě normálního provozního režimu
počítač disponuje dvěma rozdílnými režimy snížené spotřeby: Režim spánku a Hibernace. Při napájení z akumulátoru si
uvědomte, že pokud se zbývající životnost akumulátoru sníží, počítač přejde nezávisle na zvoleném nastavení řízení
spotřeby automaticky do režimu Hibernace.
!
Pokud úroveň nabití akumulátoru klesne pod 10 %, připojte sít’ový adaptér a nechte akumulátor nabít nebo počítač vypněte a vložte
plně nabitý akumulátor.
Používání normálního režimu (Normal)
V tomto režimu se počítač nachází při běžném používání. Je-li tento režim aktivní, svítí zelený indikátor napájení.
n 97 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Používání režimu spánku
V režimu spánku počítač vypne displej a uvede zařízení k ukládání dat a procesor do režimu snížené spotřeby. V tomto
režimu bude oranžový indikátor napájení pomalu blikat.
!
Pokud počítač nehodláte delší dobu používat a je odpojen od střídavého sít’ového napájení, uveďte jej do režimu Hibernace nebo
jej vypněte.
Zapnutí režimu spánku
Klepněte na tlačítko Start, šipku vedle tlačítka Uzamknout a na tlačítko Režim spánku.
✍
Pokud se počítač nachází v režimu spánku, nelze vkládat disky.
Z režimu spánku se počítač zapíná rychleji než z režimu Hibernace.
V režimu spánku je spotřeba energie větší než v režimu Hibernace.
!
Pokud se akumulátor během přepnutí počítače do režimu spánku vybije, veškerá neuložená data ztratíte. Návrat do předchozího
pracovního stavu je nemožný. Ztrátě dat předejdete častým ukládáním.
Návrat do normálního režimu
❑ Stiskněte libovolnou klávesu.
❑ Stiskněte vypínač počítače.
!
Pokud stisknete a podržíte tlačítko napájení na déle než čtyři sekundy, počítač se automaticky vypne. Ztratíte veškerá neuložená data.
n 98 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Pokud počítač během určité doby nepoužijete, přejde do režimu spánku. Toto nastavení můžete v nastavení režimu
spánku změnit.
Změna nastavení režimu spánku
1
Pravým tlačítkem klepněte na ikonu stavu napájení na hlavním panelu a vyberte Možnosti napájení.
2
Pod aktuálním schématem napájení klepněte na Změnit nastavení plánu.
3
Změňte dobu, po jejímž uplynutí se počítač přepne do režimu spánku a klepněte na Uložit změny.
n 99 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Používání režimu Hibernace
V režimu Hibernace je stav systému uložen na pevný disk a vypnuto napájení. I když se akumulátor vybije, data nebudou
ztracena . Je-li tento režim aktivní, indikátor napájení nesvítí.
✍
Pokud počítač nehodláte delší dobu používat, uveďte jej do režimu Hibernace. Te nto režim snížené spotřeby šetří váš čas strávený
vypínáním počítače a návratem do provozu.
Zapnutí režimu Hibernace
Stiskněte klávesy Fn+F12.
Počítač přejde do režimu Hibernace.
Jinak můžete klepnout na Start, na šipku vedle tlačítka Uzamknout a použít příkaz Hibernace.
✍
Pokud se počítač nachází v režimu Hibernace, nelze vkládat disky.
Aktivace režimu Hibernace trvá déle než aktivace režimu spánku.
V režimu Hibernace je spotřeba energie nižší než v režimu spánku.
!
Dokud indikátor napájení nezhasne, počítač nepřemíst’ujte.
n 100 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Návrat do normálního režimu
Stiskněte vypínač.
Počítač se vrátí do normálního stavu.
!
Pokud stisknete a podržíte tlačítko napájení na déle než čtyři sekundy, počítač se automaticky vypne.
✍
Návrat do normálního režimu z režimu Hibernace trvá déle než návrat z režimu spánku.
n 101 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Řízení spotřeby programem VAIO Power Management
Systém řízení spotřeby pomáhá nastavit schémata napájení počítače při napájení ze sítě nebo z akumulátoru tak,
aby odpovídaly vašim požadavkům na spotřebu.
VAIO Power Management je aplikace vyvinutá výhradně pro počítače VAIO. Tato aplikace umožňuje vylepšit funkce řízení
spotřeby systému Windows pro lepší provoz počítače a delší výdrž akumulátoru. Další informace najdete v souboru
nápovědy přiloženém k softwaru.
Výběr schématu napájení
Při spuštění počítače zobrazí systém na hlavním panelu ikonu stavu napájení. Tato ikona označuje, jaký typ zdroje energie
je právě využíván, například napájení ze sítě. Chcete-li zobrazit okno s aktuálním stavem napájení, klepněte na tuto ikonu.
Funkce VAIO Power Management jsou přidány do okna Možnosti napájení systému Windows.
Jak vybrat schéma napájení
1
Pravým tlačítkem klepněte na ikonu stavu napájení na hlavním panelu a vyberte Možnosti napájení.
2
Vyberte požadované schéma napájení.
Změna nastavení schématu napájení
1
Pod požadovaným schématem napájení v okně Možnosti napájení klepněte na Změnit nastavení plánu.
Podle potřeby změňte režim spánku a nastavení zobrazení.
2
Pokud chcete změnit upřesňující nastavení, klepněte na Změnit pokročilé nastavení napájení a přejděte na krok 3.
Jinak klepněte na Uložit změny.
3
Klepněte na kartu VAIO Power Management.
Změňte nastavení každé položky.
4
Klepněte na tlačítko OK.
n 102 N
Přizpůsobení počítače VAIO
VAIO Power Management Viewer
Umožňuje zobrazení výkonu při použití schématu napájení upraveného pomocí VAIO Power Management.
Spuštění programu VAIO Power Management Viewer
1
Klepněte na tlačítko Start, Všechny programy a VAIO Control Center.
2
Klepněte na Power Management a VAIO Power Management Viewer.
n 103 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Konfigurace modemu
Dříve než začnete používat interní modem (ne všechny modemy jsou integrované), nebo při každém použití modemu na cestách,
musí definice země aktivní oblasti v okně Možnosti telefonu a modemu souhlasit se zemí, odkud vytáčíte telefonní číslo.
Změna nastavení země pro modem
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na Hardware a zvuk.
3
Klepněte na možnost Možnosti telefonu a modemu.
Počítač zobrazí okno Informace o umístění.
4
Zadejte požadované údaje a klepněte na OK.
Počítač zobrazí okno Možnosti telefonu a modemu.
5
Na kartě Pravidla vytáčení vyberte svou oblast.
6
Chcete-li aktuální konfiguraci změnit, klepněte na tlačítko Upravit.
Počítač zobrazí okno Upravit umístění.
nebo
Chcete-li modem konfigurovat znovu, klepněte na tlačítko Nové.
Počítač zobrazí okno Nové umístění.
7
Zkontrolujte nastavení země či regionu a zkontrolujte, zda souhlasí s místem, odkud vytáčíte telefonní číslo .
✍
V některých zemích nebo oblastech nemusí být podporována pulsní volba.
8
Pokud nastavení umístění změníte, klepněte na tlačítko Použít a poté na tlačítko OK.
Počítač zobrazí okno Možnosti telefonu a modemu.
9
Zkontrolujte, zda je v seznamu na kartě Modemy uveden váš modem.
Pokud modem v seznamu není, klepněte na tlačítko Přidat a řiďte se pokyny průvodce.
n 104 N
Přizpůsobení počítače VAIO
10 Klepněte na tlačítko Použít/OK. Modem je nakonfigurován.
!
Než použijete nové nastavení země, ověřte si, zda je telefonní kabel odpojen od počítače.
n 105 N
Inovování počítače VAIO
Inovování počítače VAIO
Tento počítač VAIO a pamět’ové moduly obsahují velice přesné elektronické součástky a konektory. Aby nedošlo k ukončení
platnosti záruky během záruční lhůty, doporučujeme dodržovat následující zásady:
❑ S instalací nového pamět’ového modulu se obrat’te na prodejce.
❑ Pokud nejste důkladně obeznámeni s postupem při inovaci paměti počítače, neprovádějte instalaci sami.
❑ Nedotýkejte se konektorů ani neotevírejte kryt prostoru pamět’ového modulu.
Typ modulu a velikost paměti instalované ve vašem modelu zjistíte v elektronické příručce specifikací.
Potřebujete-li pomoc, obrat’te se na službu VAIO-Link.
n 106 N
Inovování počítače VAIO
Přidávání a odebírání paměti
Pokud chcete možnosti počítače rozšířit, můžete instalací volitelných pamět’ových modulů rozšířit kapacitu paměti.
Před rozšířením kapacity paměti počítače si přečtěte upozornění a postupy na následujících stránkách.
Poznámky k přidávání a odebírání pamět’ových modulů
❑ Před instalací nebo odebráním pamět’ových modulů umístěte počítač na rovnou plochu.
❑ Při výměně paměti postupujte opatrně. Nesprávná instalace pamět’ových modulů může poškodit systém. Takové
poškození má za následek neplatnost záruky výrobce.
❑ Používejte pouze pamět’ové moduly kompatibilní s tímto počítačem. Pokud počítač pamět’ový modul nerozpozná nebo
se operační systém Windows chová nestabilně, obrat’te se na prodejce nebo výrobce pamět’ového modulu.
❑ Elektronické součásti mohou být poškozeny výbojem statické elektřiny. Před dotykem pamět’ového modulu zajistěte
dodržení následujících pokynů:
❑ Postupy popsané v tomto dokumentu předpokládají, že je uživatel seznámen s obecnou terminologií používanou
v oblasti osobních počítačů, bezpečnostními postupy a předpisy, které jsou nezbytné pro používání a upravování
elektronického zařízení.
❑ Před otevřením kteréhokoli krytu nebo panelu počítač vypněte a odpojte od zdrojů napájení (akumulátor a sít’ový
adaptér) a od všech telekomunikačních linek, sítí nebo modemů. Při zanedbání této zásady hrozí nebezpečí zranění
osob nebo poškození zařízení.
❑ Pamět’ové moduly i jiné součásti může poškodit výboj statické elektřiny. Pamět’ové moduly instalujte pouze na
pracovišti s ochranou proti elektrostatickým výbojům. Není-li takové pracoviště k dispozici, nepracujte v prostoru
s kobercem a nedotýkejte se materiálů, které vytvářejí nebo udržují statickou elektřinu (například celofánové obaly).
Během práce uzemňujte statickou elektřinu ze svého těla opakovaným dotýkáním nenatřené kovové části rámu.
n 107 N
Inovování počítače VAIO
❑ Obal pamět’ového modulu otevřete až bezprostředně před výměnou. Obal chrání modul před statickou elektřinou.
❑ Jako ochranu před elektrostatickým nábojem použijte speciální sáček dodaný s modulem nebo modul zabalte do
hliníkové fólie.
❑ Pokud do patic pro pamět’ové moduly nebo do jiných vnitřních součástí počítače vniknou tekutiny, cizí látky nebo
předměty, hrozí nebezpečí poškození počítače. Na náklady oprav takového poškození se nevztahuje záruka.
❑ Pamět’ové moduly nepokládejte na místa, kde by byly vystaveny:
❑ zdrojům tepla (radiátory nebo vzduchové kanály)
❑ přímému slunečnímu záření
❑ nadměrné prašnosti
❑ mechanickým otřesům nebo nárazům
❑ silným magnetům nebo reproduktorům bez magnetického stínění
❑ okolní teplotě nad +35 °C nebo pod +5 °C
❑ vysoké vlhkosti
❑ S pamět’ovým modulem zacházejte opatrně. Nedotýkejte se hran součástek a desek s integrovanými obvody uvnitř
počítače, aby nedošlo ke zranění.
n 108 N
Inovování počítače VAIO
Vyjmutí a instalace pamět’ového modulu
Výměna nebo přidání pamět’ového modulu
1
Vypněte počítač a odpojte všechna periferní zařízení.
2
Odpojte počítač a vyjměte akumulátor.
3
Počítač nechte asi hodinu vychladnout.
4
Odšroubujte šroub na spodní straně počítače (označený na obrázku šipkou) a odstraňte kryt prostoru
pamět’ového modulu.
n 109 N
Inovování počítače VAIO
5
Dotkněte se kovového předmětu, abyste vybili statickou elektřinu.
6
Nainstalovaný pamět’ový modul vyjměte takto:
❑ Vytáhněte západky ve směru šipek (1).
Pamět’ový modul je uvolněn.
❑ Zkontrolujte, zda je pamět’ový modul vykloněn směrem vzhůru, a pak jej vytáhněte ve směru šipky (2).
7
Vyjměte nový pamět’ový modul z obalu.
n 110 N
Inovování počítače VAIO
8
Pamět’ový modul zasuňte do patice a zatlačte jej tak, aby zaklapl na místo .
!
Nedotýkejte se žádných jiných součástí na základní desce.
Pokud chcete nainstalovat pouze jeden pamět’ový modul, musíte ho vložit do patice, která je blíže k zadní části počítače.
Dbejte na to, aby byl při zasunutí okraje konektoru pamět’ového modulu do patice srovnán výřez na modulu s malým výstupkem
v otevřeném slotu. Pamět’ový modul nevtlačujte do patice nesprávným směrem, protože by mohlo dojít k poškození patice a modulu.
9
Vrat’te na místo kryt prostoru pamět’ového modulu.
10 Utáhněte šroub na spodní straně počítače.
11 Znovu vložte akumulátor a zapněte počítač.
n 111 N
Inovování počítače VAIO
Zobrazení velikosti paměti
Zobrazení velikosti paměti
1
Zapněte počítač.
2
Klepněte na tlačítko Start, Všechny programy a VAIO Control Center.
3
Klepněte na System Information a System Information.
V pravém podokně si můžete prohlédnout velikost systémové paměti. Pokud se po rozšíření paměti údaje nezmění,
instalaci zopakujte a restartujte počítač.
n 112 N
Bezpečnostní zásady
Bezpečnostní zásady
V této části jsou uvedena bezpečnostní pravidla a zásady, které je třeba dodržovat, chcete-li zabránit možnému poškození
počítače VAIO.
❑ Manipulace s displejem (str. 113)
❑ Používání zdroje napájení (str. 114)
❑ Manipulace s počítačem (str. 115)
❑ Manipulace s vestavěnou kamerou MOTION EYE (str. 117)
❑ Manipulace s disketami (str. 118)
❑ Manipulace s disky (str. 119)
❑ Používání akumulátoru (str. 120)
❑ Používání sluchátek (str. 121)
❑ Manipulace s médii Memory Stick (str. 122)
❑ Manipulace s pevným diskem (str. 123)
❑ Aktualizace počítače (str. 124)
n 113 N
Bezpečnostní zásady
Manipulace s displejem
❑ Displej nevystavujte přímému slunečnímu záření. Mohlo by dojít k jeho poškození. Při práci s počítačem u okna
buďte opatrní.
❑ Zabraňte poškrábání povrchu nebo nadměrnému tlaku na LCD displej. Hrozí jeho selhání.
❑ Při používání počítače při nízkých teplotách může na displeji zůstávat zbytkový obraz. Nejedná se o poruchu. Po obnovení
normální teploty počítače se obrazovka vrátí k normální funkci.
❑ K výskytu zbytkového obrazu může dojít tehdy, pokud je na displeji delší dobu zobrazen stejný obraz. Tento obraz po
několika okamžicích zmizí. Chcete-li zabránit výskytu zbytkového obrazu, používejte spořič obrazovky.
❑ Displej se během používání zahřívá. To je normální a nejedná se o poruchu.
❑ Displej byl vyroben pomocí velice přesné technologie. Přesto se na něm mohou trvale zobrazovat malé černé nebo svítící
body (červené, modré nebo zelené). Jde o normální výsledek výrobního postupu a nikoli o poruchu.
❑ Povrch displeje neotírejte silou. Mohlo by dojít k jeho poškození. K otírání povrchu displeje používejte měkký a suchý hadřík.
❑ Nastavení LCD displeje v okně Nastavení počítače Tablet PC neměňte, i když jsou k dispozici další možnosti nastavení,
protože tak může dojít k nestabilitě počítače. Společnost Sony nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakékoli závady
způsobené změnami tohoto nastavení.
n 114 N
Bezpečnostní zásady
Používání zdroje napájení
❑ Informace o spotřebě vašeho modelu najdete v elektronické příručce specifikací.
❑ Jedinou napájecí zásuvku nepoužívejte společně s dalšími elektrickými zařízeními s vysokým příkonem, například
s kopírkou nebo skartovačkou.
❑ Můžete si zakoupit prodlužovací kabel s přepět’ovou ochranou. Te nto doplněk zabraňuje poškození počítače způsobené
náhlým přepětím (například za bouřky).
❑ Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty.
❑ Při odpojování přidržujte kabel za vidlici. Nikdy netahejte za samotný kabel.
❑ Nebudete-li počítač delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky.
❑ Sít’ová zásuvka musí být snadno přístupná.
❑ Pokud sít’ový adaptér nepoužíváte, odpojte jej ze sít’ové zásuvky.
❑ Používejte sít’ový adaptér dodaný s počítačem nebo originální výrobky Sony. Nepoužívejte žádný jiný sít’ový adaptér,
aby nedošlo k poruše.
n 115 N
Bezpečnostní zásady
Manipulace s počítačem
❑ K čištění skříně použijte měkký hadřík, buď suchý, nebo lehce navlhčený slabým roztokem saponátu.
Nepoužívejte abrazivní utěrky, čisticí prášky nebo rozpouštědla jako líh nebo benzín, která mohou poškodit povrchovou
úpravu počítače.
❑ Pokud na počítač spadne pevný předmět nebo do něho vyteče kapalina, odpojte jej a vyjměte akumulátor. Než budete
počítač znovu používat, nechejte jej zkontrolovat kvalifikovaným odborníkem.
❑ Zabraňte pádu počítače a nepokládejte na něj žádné předměty.
❑ Počítač nepokládejte na místa vystavená:
❑ zdrojům tepla (radiátory nebo vzduchové kanály)
❑ přímému slunečnímu záření
❑ nadměrné prašnosti
❑ vlhkosti nebo dešti
❑ mechanickým otřesům nebo nárazům
❑ silným magnetům nebo reproduktorům bez magnetického stínění
❑ okolní teplotě nad +35 °C nebo pod +5 °C
❑ vysoké vlhkosti
❑ Do blízkosti počítače neumíst’ujte jiná elektronická zařízení. Elektromagnetické pole zařízení může způsobit selhání počítače.
❑ Počítač používejte na pevné stabilní ploše.
❑ Nedoporučujeme používání počítače na klíně. Te plota spodní části počítače se může během běžného provozu zvýšit
a po delší době může vyvolat nepohodu nebo popáleniny.
n 116 N
Bezpečnostní zásady
❑ Zajistěte dostatečné větrání, aby nedocházelo k přehřívání vnitřku počítače. Počítač neumíst’ujte na povrchy, jakými jsou
například pokrývky, potahy, pohovky či postele, ani do blízkosti závěsů nebo záclon, které mohou zablokovat jeho
větrací otvory.
❑ Počítač využívá vysokofrekvenční rádiové signály a může rušit příjem rozhlasového nebo televizního signálu. V takovém
případě jej přemístěte do dostatečné vzdálenosti od rozhlasového nebo televizního přijímače.
❑ Používejte pouze periferní zařízení a kabely rozhraní uvedené v technických údajích. V opačném případě mohou
nastat potíže.
❑ Nepoužívejte porušené nebo poškozené propojovací kabely.
❑ Při rychlém přemístění počítače z chladného do teplého prostředí může uvnitř počítače dojít ke kondenzaci vlhkosti.
V takovém případě vyčkejte před spuštěním počítače alespoň jednu hodinu. Dojde-li k potížím, odpojte počítač ze sít’ové
zásuvky a obrat’te se na službu VAIO-Link.
❑ Před čištěním počítače nezapomeňte odpojit sít’ový adaptér a vyjmout akumulátor.
❑ Abyste při poškození počítače nepřišli o data, pravidelně je zálohujte.
n 117 N
Bezpečnostní zásady
Manipulace s vestavěnou kamerou MOTION EYE
❑ Nedotýkejte se ochranného krytu objektivu vestavěné kamery MOTION EYE. Pokud byste ho poškrábali, poškození by
byla vidět na snímcích.
❑ Bez ohledu na to, zda je počítač zapnut či nikoli, nenechte na objektiv vestavěné kamery MOTION EYE dopadat přímé
sluneční světlo, protože by mohlo způsobit její poruchu.
❑ Při importu videosouborů nebo fotografií ze zařízení kompatibilního s rozhraním i.LINK připojeného do konektoru i.LINK
je vestavěná kamera MOTION EYE vypnuta.
❑ Ochranný kryt objektivu vestavěné kamery MOTION EYE čistěte štětečkem s balónkem nebo měkkým štětečkem.
Značně znečištěný kryt otřete suchým měkkým hadříkem. Kryt nečistěte silou, protože je citlivý na tlak.
n 118 N
Bezpečnostní zásady
Manipulace s disketami
❑ Neotevírejte ručně krytku a nedotýkejte se povrchu diskety.
❑ Diskety udržujte v bezpečné vzdálenosti od magnetů.
❑ Diskety udržujte mimo přímé sluneční záření a působení dalších zdrojů tepla.
❑ Diskety neukládejte v blízkosti kapalin. Dbejte na to, aby se nenamočily. Pokud disketu nepoužíváte, vždy ji z jednotky
vyjměte a uložte do obalu.
❑ Pokud je disketa opatřena nálepkou, ujistěte se, že je řádně připevněna. Pokud je okraj nálepky zkroucen, nálepka se
může v jednotce přilepit a způsobit poruchu nebo poškodit disketu.
n 119 N
Bezpečnostní zásady
Manipulace s disky
❑ Nedotýkejte se povrchu disku.
❑ Otisky prstů a prach na povrchu disku mohou způsobit chyby při načítání. Disk vždy držte za okraje a středový otvor
(podle obrázku):
❑ Správná péče o disk je základní podmínkou dlouhodobé spolehlivosti. Nepoužívejte rozpouštědla jako benzín, ředidla,
komerční čisticí prostředky ani antistatické spreje. Ty to látky mohou disk poškodit.
❑ Při běžném čištění uchopte disk za okraje a měkkým hadříkem otírejte povrch disku směrem od středu k okrajům.
❑ Pokud je disk silně znečištěn, navlhčete měkký hadřík ve vodě, dobře jej vyždímejte a otírejte povrch disku směrem od
středu k okrajům. Veškerou zbývající vlhkost otřete suchým měkkým hadříkem.
❑ Na disky nikdy nelepte nálepky. Ovlivní použití disku a mohou způsobit nenapravitelný problém.
n 120 N
Bezpečnostní zásady
Používání akumulátoru
❑ Akumulátory nevystavujte teplotám nad 60 °C, například na přímém slunečním záření nebo v autě zaparkovaném
na slunci.
❑ V chladném prostředí se výdrž akumulátoru zkracuje. Příčinou je snížená účinnost akumulátoru při nízkých teplotách.
❑ Akumulátory nabíjejte při teplotě od 10 do 30 °C. Při nižších teplotách bude nabíjení trvat déle.
❑ Některé akumulátory nesplňují kvalitativní a bezpečnostní požadavky společnosti Sony. Počítač může z bezpečnostních
důvodů pracovat pouze s originálními akumulátory Sony určenými pro tento model. Při instalaci neschváleného
akumulátoru se nebude akumulátor nabíjet a počítač nebude pracovat.
❑ Během používání a nabíjení se akumulátor zahřívá. To je normální a není třeba se znepokojovat.
❑ Akumulátor uchovávejte mimo dosah všech zdrojů tepla.
❑ Akumulátor udržujte v suchu.
❑ Akumulátor neotevírejte ani nezkoušejte demontovat.
❑ Akumulátor nevystavujte mechanickým nárazům, např. pádu na tvrdou plochu.
❑ Nebudete-li počítač delší dobu používat, vyjměte akumulátor z počítače, abyste zabránili poškození akumulátoru.
❑ Pokud jste akumulátor delší dobu nepoužívali, jeho zbývající kapacita může být nízká. To je však zcela normální
a nejedná se o poruchu, protože akumulátor se postupně vybíjí, i když se nepoužívá. K počítači připojte sít’ový adaptér
a před dalším používání akumulátor nabijte.
❑ Před dobíjením není třeba akumulátor vybíjet.
❑ Pokud se po úplném nabití akumulátor rychle vybíjí, pravděpodobně končí jeho životnost a bude třeba ho vyměnit.
n 121 N
Bezpečnostní zásady
Používání sluchátek
❑ Bezpečnost silničního provozu – Sluchátka nepoužívejte při řízení automobilu, při jízdě na kole ani při řízení jakéhokoli
motorového vozidla. Takové jednání je v některých oblastech nezákonné. Poslech hlasité hudby může rovněž znamenat
nebezpečí při chůzi, zejména na přechodech pro chodce.
❑ Ochrana před poškozením sluchu – Při nošení sluchátek nepoužívejte příliš vysokou hlasitost. Odborníci na sluch
varují před nepřetržitým a příliš dlouhým poslechem hlasitého zvuku. Začne-li vám zvonit v uších, snižte hlasitost nebo
přestaňte sluchátka používat.
n 122 N
Bezpečnostní zásady
Manipulace s médii Memory Stick
❑ Konektoru Memory Stick se nedotýkejte prsty nebo kovovými předměty.
❑ Používejte pouze štítky dodávané s médiem Memory Stick.
❑ Média Memory Stick neohýbejte, neupust’te ani je nevystavujte nárazům.
❑ Média Memory Stick nerozebírejte ani neupravujte.
❑ Dbejte na to, aby se médium Memory Stick nenamočilo .
❑ Média Memory Stick nepoužívejte ani nepokládejte na místa vystavená:
❑ statické elektřině
❑ rušení
❑ extrémně vysokým teplotám, například v automobilu zaparkovaném na slunci
❑ přímému slunečnímu záření
❑ vysoké vlhkosti
❑ korozívním látkám
❑ Používejte úložná pouzdra dodávaná s médii Memory Stick.
❑ Vytvářejte záložní kopie cenných dat.
❑ Média a adaptéry Memory Stick ukládejte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí spolknutí média.
❑ K popisování štítku připevněného na médium Memory Stick Duo nepište perem s jemným hrotem. Tlak působící na
médium by mohl poškodit vnitřní součásti.
n 123 N
Bezpečnostní zásady
Manipulace s pevným diskem
Data na pevném disku jsou uložena ve vysoké hustotě a jejich načítání a zápis probíhá velmi rychle. Mechanické otřesy,
náraz nebo prach však mohou disk snadno poškodit.
Ačkoli je pevný disk vybaven vnitřním bezpečnostním zařízením proti ztrátě dat způsobené mechanickými otřesy,
nárazy nebo prachem, je třeba s počítačem zacházet opatrně.
Aby nedošlo k poškození pevného disku, dodržujte následující zásady
❑ S počítačem neprovádějte náhlé pohyby.
❑ Počítač udržujte v bezpečné vzdálenosti od magnetů.
❑ Počítač nepokládejte na místa, která jsou vystavena mechanickým otřesům, ani jej neumíst’ujte do nestabilní polohy.
❑ Zapnutý počítač nepřenášejte.
❑ Počítač nevypínejte ani nerestartujte v okamžiku, kdy načítá nebo zapisuje data na pevný disk.
❑ Počítač nepoužívejte v místech vystavených prudkým změnám teploty.
✍
Při poškození pevného disku nelze data obnovit.
n 124 N
Bezpečnostní zásady
Aktualizace počítače
Prostřednictvím následujících aplikací si nezapomeňte na počítač nainstalovat nejnovější aktualizace, které umožňují
mnohem efektivnější provoz.
❑ Windows Update
Klepněte na tlačítko Start, Všechny programy a Windows Update a pokračujte podle zobrazených pokynů.
❑ VAIO Update 4
Klepněte na tlačítko Start, Všechny programy, VAIO Update 4 a VAIO Update Options a pokračujte podle
zobrazených pokynů.
!
Podmínkou stahování aktualizací je připojení počítače k Internetu.
n 125 N
Řešení potíží
Řešení potíží
Tato část popisuje řešení běžných potíží, s nimiž se můžete při práci s počítačem VAIO setkat. Mnohé potíže mají
jednoduchá řešení. Nejprve vyzkoušejte nabídnutá řešení a teprve poté se obracejte na službu VAIO-Link.
❑ Počítač (str. 126)
❑ Zabezpečení systému (str. 132)
❑ Akumulátor (str. 133)
❑ Vestavěná kamera MOTION EYE (str. 135)
❑ Internet (str. 138)
❑ Sítě (str. 140)
❑ Optické disky (str. 145)
❑ Displej (str. 149)
❑ Tisk (str. 154)
❑ Mikrofon (str. 155)
❑ Myš (str. 156)
❑ Reproduktory (str. 157)
❑ Dotyková podložka (str. 159)
❑ Klávesnice (str. 160)
❑ Diskety (str. 161)
❑ Zvuk a video (str. 162)
❑ Memory Stick (str. 164)
❑ Periferní zařízení (str. 165)
n 126 N
Řešení potíží
Počítač
Co udělat, pokud se počítač nespouští?
❑ Zkontrolujte, zda je počítač řádně připojen ke zdroji napájení, zda je zapnut a zda indikátor napájení svítí.
❑ Zkontrolujte, zda je správně nainstalován a nabit akumulátor.
❑ Zkontrolujte, zda je prázdná disketová jednotka (pokud je nainstalována).
❑ Pokud je počítač připojen do prodlužovacího kabelu nebo zálohovaného zdroje napájení (UPS), zkontrolujte, zda je
prodlužovací kabel nebo zdroj UPS připojen k napájení a zapnut.
❑ Pokud používáte externí monitor, zkontrolujte, zda je řádně připojen ke zdroji napájení a zda je zapnut. Zkontrolujte,
zda jsou správně nastaveny ovládací prvky jasu a kontrastu. Další informace najdete v příručce dodané s monitorem.
❑ Odpojte sít’ový adaptér a vyjměte akumulátor. Vyčkejte tři až pět minut. Vrat’te akumulátor, znovu připojte sít’ový adaptér
a stisknutím vypínače zapněte počítač.
❑ Mohlo by dojít k poruše počítače způsobené kondenzací. V takovém případě počítač nejméně hodinu nepoužívejte.
❑ Vyjměte všechny doplňkové pamět’ové moduly, které jste případně nainstalovali od zakoupení.
❑ Zkontrolujte, zda používáte dodaný sít’ový adaptér Sony. V zájmu zachování bezpečnosti používejte pouze originální
akumulátor a sít’ový adaptér Sony, které společnost Sony dodává k počítači VAIO.
n 127 N
Řešení potíží
Co udělat, pokud se zelený indikátor napájení rozsvítil, ale obrazovka zůstala prázdná?
❑ Několikerým stiskem stiskem kláves Alt+F4 uzavřete okno aplikace. Mohlo dojít k chybě aplikace.
❑ Stiskněte současně klávesy Ctrl+Alt+Delete, klepněte na šipku vedle tlačítka Vypnout a příkazem Restartovat
restartujte počítač.
❑ Stiskněte vypínače a podržte jej déle než čtyři sekundy. Odpojte sít’ový adaptér a počítač asi na pět minut opust’te.
Poté připojte adaptér a počítač znovu zapněte.
!
Při vypnutí počítače vypínačem nebo klávesami Ctrl+Alt+Delete může dojít ke ztrátě neuložených dat.
Co udělat, pokud počítač nebo software přestane reagovat?
❑ Pokud při spuštění softwarové aplikace přestane počítač reagovat, stiskem kláves Alt+F4 uzavřete okno aplikace.
❑ Pokud kombinace Alt+F4 nepracuje, klepněte na tlačítko Start, na šipku vedle tlačítka Uzamknout a příkazem Vypnout
vypněte počítač.
❑ Pokud se počítač nevypne, stiskněte současně klávesy Ctrl+Alt+Delete, klepněte na šipku
a použijte příkaz Vypnout.
Pokud počítač zobrazí okno Zabezpečení systému Windows, klepněte na Vypnout.
vedle tlačítka Vypnout
!
Při vypnutí počítače klávesami Ctrl+Alt+Delete nebo pomocí vypínače může dojít ke ztrátě neuložených dat.
❑ Pokud se počítač stále nevypíná, stiskněte a podržte vypínač až do vypnutí počítače.
❑ Odpojte sít’ový adaptér a akumulátor.
❑ Zkuste přeinstalovat software.
❑ Požádejte o technickou podporu výrobce softwaru nebo autorizovaného prodejce.
n 128 N
Řešení potíží
Proč počítač nepřechází do režimu spánku nebo do režimu Hibernace?
Pokud se před dokončením přechodu do režimu spánku nebo Hibernace provozní režim počítače změní, počítač může
ztratit stabilitu.
Obnovení normálního režimu počítače
1
Ukončete všechny spuštěné programy.
2
Klepněte na tlačítko Start, na šipku vedle tlačítka Uzamknout a použijte příkaz Restartovat.
3
Pokud se počítač nerestartuje, stiskněte současně klávesy Ctrl+Alt+Delete, klepněte na šipku vedle tlačítka Vypnout
a použijte příkaz Restartovat.
4
Pokud tento postup nefunguje, stiskněte a podržte vypínač až do vypnutí počítače.
!
Při vypnutí počítače pomocí vypínače může dojít ke ztrátě neuložených dat.
Co udělat, pokud indikátor nabíjení rychle bliká a počítač se nespouští?
❑ Příčinou může být nesprávně nainstalovaný akumulátor. Situaci vyřešíte tak, že vypnete počítač
a vyjmete akumulátor. Poté vložte akumulátor znovu do počítače. Podrobnosti viz Vložení akumulátoru (str. 23).
❑ Pokud problém přetrvává i po provedení uvedeného postupu, nainstalovaný akumulátor není kompatibilní. Akumulátor
vyjměte a obrat’te se na službu VAIO-Link.
n 129 N
Řešení potíží
Co udělat, jestliže počítač zobrazí zprávu o nekompatibilitě nebo nesprávném vložení
akumulátoru a přejde do režimu Hibernace?
❑ Příčinou může být nesprávně nainstalovaný akumulátor. Situaci vyřešíte tak, že vypnete počítač a vyjmete akumulátor.
Poté vložte akumulátor znovu do počítače. Podrobnosti viz Vložení akumulátoru (str. 23).
❑ Pokud problém přetrvává i po provedení uvedeného postupu, nainstalovaný akumulátor není kompatibilní. Akumulátor
vyjměte a obrat’te se na službu VAIO-Link.
Proč je v okně Vlastnosti systému zobrazena nižší rychlost procesoru než maximální?
To je běžný stav. Procesor počítače používá k úspoře energie technologii řízení rychlosti procesoru, a proto může být v okně
Vlastnosti systému zobrazena aktuální a nikoli maximální rychlost procesoru.
Co udělat, když se při spuštění počítače operační systém Windows nespustí a zobrazí
se zpráva?
Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávné heslo pro zapnutí, zobrazí systém zprávu Enter Onetime Password a nespustí
operační systém Windows. Stiskněte a podržte vypínač na déle než čtyři sekundy a zkontrolujte, zda indikátor napájení
zhasne. Počkejte 10 až 15 sekund, restartujte počítač a zadejte správné heslo . Při zadávání hesla zkontrolujte, zda
indikátory Num lock a Caps lock nesvítí. Pokud některý indikátor svítí, musíte jej před zadáním hesla vypnout klávesou
Num Lk (nebo Num Lock) nebo Caps Lock.
n 130 N
Řešení potíží
Co udělat, pokud nefunguje nebo stále havaruje herní software?
❑ Zkontrolujte, zda na webovém serveru hry není k dispozici oprava nebo aktualizace.
❑ Zkontrolujte, zda máte nainstalován nejnovější videoovladač.
❑ U některých modelů VAIO je grafická pamět’ sdílena se systémovou. V takovém případě nelze zaručit optimální
grafický výkon.
Co udělat, pokud si nemohu vzpomenout na heslo pro zapnutí?
Pokud zapomenete heslo pro zapnutí, požádejte o jeho zrušení službu VAIO-Link. Za nové nastavení hesla je účtován poplatek.
Jak lze změnit pořadí zařízení při spouštění?
Pořadí zařízení při spouštění můžete změnit jednou z funkcí systému BIOS. Použijte tento postup:
1
Zapněte počítač.
2
Jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F2.
Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud se tak nestane, počítač restartujte a po zobrazení loga VAIO
několikrát stiskněte klávesu F2.
3
Klávesou < nebo , zvolte položku Boot.
4
Klávesou M nebo m vyberte v nabídce Boot Priority upřednostňované nastavení a stiskněte klávesu Enter.
5
Klávesou M nebo m vyberte jednotku, kterou hodláte upřednostnit, a stiskněte klávesu Enter.
6
Klávesami < nebo , vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter.
Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter.
n 131 N
Řešení potíží
Proč po uplynutí intervalu pro automatické vypnutí displej nezhasne?
Nastavení doby vypnutí displeje v možnostech napájení systému Windows je vyřazeno originálním spořičem obrazovky VAIO.
Použijte jiný spořič obrazovky než originální spořič VAIO.
Co udělat, pokud počítač nelze spustit z disketové jednotky USB připojené k počítači?
Chcete-li počítač spustit z disketové jednotky USB, musíte změnit zařízení pro spouštění.
Zapněte počítač a jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F11.
Jak mohu zkontrolovat oddíl pro obnovení systému?
Vestavěné zařízení k ukládání dat* obsahuje oddíl, kam se ukládají data pro obnovení systému. Chcete-li oddíl pro obnovení
systému zkontrolovat, použijte tento postup:
*
Informace o konfiguraci vašeho zařízení k ukládání dat najdete v elektronické příručce specifikací.
1
Klepněte na tlačítko Start, pravým tlačítkem klepněte na Počítač a vyberte položku Spravovat.
2
Klepněte na Správa disků pod položkou Úložiště v levém podokně.
Na řádku Disk 0 ve středním podookně se zobrazí oddíl pro obnovení systému a celková velikost oddílu jednotky C.
n 132 N
Řešení potíží
Zabezpečení systému
Jak mohu počítač chránit proti ohrožení bezpečnosti, například virům?
V počítači je předinstalován operační systém Microsoft Windows. Nejlepším způsobem ochrany počítače proti
bezpečnostním rizikům (například virům), je pravidelné stahování a instalace nejnovějších aktualizací Windows.
Důležité aktualizace systému Windows můžete získat takto:
!
Podmínkou stahování aktualizací je připojení počítače k Internetu.
1
Připojte počítač k Internetu.
2
Poklepejte na ikonu Výstrahy zabezpečení systému Windows na hlavním panelu.
3
Podle pokynů na obrazovce nastavte automatické nebo plánované aktualizace.
Jak mohu aktualizovat antivirový software?
Software McAfee Internet Security Suite můžete udržovat v aktuálním stavu pomocí aktualizací od společnosti McAfee, Inc.
Při stažení a instalaci nejnovějších bezpečnostních aktualizací postupujte podle těchto pokynů:
1
Klepněte na tlačítko Start, Všechny programy, McAfee a McAfee SecurityCenter.
2
Chcete-li software aktualizovat, klepněte na tlačítko v levém horním rohu okna.
3
Při stahování aktualizací postupujte podle pokynů na obrazovce.
Další informace najdete v souboru nápovědy přiloženém k softwaru.
n 133 N
Řešení potíží
Akumulátor
Jak poznám stav nabíjení akumulátoru?
Viz Nabíjení akumulátoru (str. 26).
Kdy je počítač napájen z elektrické sítě?
Je-li počítač přímo připojen ke zdroji střídavého napětí, používá napájení ze sítě, a to i v případě, že je vložen akumulátor.
Kdy mám akumulátor dobít?
❑ Jestliže úroveň nabití akumulátoru klesne pod 10 %.
❑ Jestliže indikátor nabíjení i napájení bliká.
❑ Pokud jste akumulátor delší dobu nepoužívali.
Kdy mám akumulátor vyměnit?
Pokud se po úplném nabití akumulátor rychle vybíjí, pravděpodobně končí jeho životnost a bude třeba ho vyměnit.
Chcete-li si ověřit úroveň nabití akumulátoru, čtěte část Kontrola úrovně nabití akumulátoru (str. 28).
n 134 N
Řešení potíží
Mám si dělat starosti, když je nainstalovaný akumulátor horký?
Ne, akumulátor napájející počítač je běžně horký.
Může počítač při napájení z akumulátoru přejít do režimu Hibernace?
Počítač může do režimu spánku přejít i při napájení z akumulátoru, ale některé programy a periferní zařízení mohou v přechodu
bránit. Pokud používáte program, který brání systému v přechodu do režimu Hibernace, ukládejte často data , abyste je
neztratili. Informace o ruční aktivaci režimu Hibernace najdete v části Používání režimu Hibernace (str. 99).
n 135 N
Řešení potíží
Vestavěná kamera MOTION EYE
Proč není v okně prohlížeče obraz nebo je v něm obraz nízké kvality?
❑ Vestavěnou kameru MOTION EYE nelze sdílet mezi několika aplikacemi. Pokud kameru používá jiná aplikace, ukončete
tuto aplikaci dříve, než začnete kameru MOTION EYE používat.
❑ Videopamět’ počítače již možná nestačí k zobrazování snímků z vestavěné kamery MOTION EYE. Řešením může být
zmenšení rozlišení nebo snížení počtu zobrazovaných barev LCD displeje.
❑ Při zobrazování rychle se pohybujícího objektu se může v okně prohlížeče objevovat šum, například vodorovné čáry.
To je normální a nejedná se o poruchu.
❑ Pokud potíže potrvají, restartujte počítač.
Proč má snímaný obraz nízkou kvalitu?
❑ Na snímcích pořízených při zářivkovém osvětlení mohou být odrazy světla.
❑ Tmavá část snímků může obsahovat šum.
❑ Pokud je ochranný kryt objektivu zašpiněn, nelze pořídit čistý snímek. Kryt vyčistěte. Viz Manipulace s vestavěnou
kamerou MOTION EYE (str. 117).
Proč snímaný obraz obsahuje vynechané snímky a zvuk je přerušovaný?
❑ Příčinou vynechaných snímků může být nastavení efektů v aplikaci. Další informace najdete v souboru nápovědy
přiloženém k softwaru.
❑ Možná je spuštěno více aplikací, než může počítač zvládnout. Ukončete aplikace, které v tuto chvíli nepoužíváte.
❑ Možná byla aktivována funkce řízení spotřeby počítače. Zkontrolujte výkon procesoru.
n 136 N
Řešení potíží
Proč jsou ve filmu při přehrávání na počítači napájeném z akumulátoru vynechané snímky?
Napětí akumulátoru je nedostatečné. Počítač připojte ke zdroji střídavého napájení.
Proč obraz snímaný vestavěnou kamerou MOTION EYE bliká?
K blikání dochází tehdy, jestliže kameru používáte při zářivkovém osvětlení, protože dochází k rozporu mezi výstupním
kmitočtem osvětlení a rychlostí závěrky.
Blikání můžete omezit tak, že změníte směr snímání kamery nebo jas obrazu. V některém softwaru můžete blikání omezit
nastavením odpovídající hodnoty některé z vlastností kamery (např. zdroj světla , blikání atd.).
Proč je vstup videa z vestavěné kamery MOTION EYE na několik sekund pozastaven?
Vstup videa může být na několik sekund pozastaven v těchto případech:
❑ je použita klávesová zkratka s klávesou Fn
❑ zvýšilo se zatížení procesoru
To je normální a nejedná se o poruchu.
n 137 N
Řešení potíží
Proč nelze používat vestavěnou kameru MOTION EYE?
❑ Vestavěnou kameru MOTION EYE nelze sdílet mezi několika aplikacemi. Pokud kameru používá jiná aplikace, ukončete
tuto aplikaci dříve, než začnete kameru MOTION EYE používat.
❑ Pokud potíže potrvají, musíte přeinstalovat ovladač kamery. Použijte tento postup:
1
Klepněte na tlačítko Start, Ovládací panely, Hardware a zvuk a Správce zařízení.
2
Poklepejte na možnost Zařízení pro zpracování obrázků.
3
Pravým tlačítkem klepněte na název zařízení pro kameru a klepněte na Aktualizovat software ovladače.
Co udělat, pokud se počítač po přepnutí do režimu snížené spotřeby stává při práci
s vestavěnou kamerou MOTION EYE nestabilním?
❑ Během používání vestavěné kamery MOTION EYE nepřepínejte počítač do režimu spánku ani Hibernace.
❑ Pokud počítač přechází do úsporného režimu (Sleep) nebo do režimu spánku (Hibernate) automaticky, změňte příslušné
nastavení režimu snížené spotřeby. Chcete-li nastavení změnit, čtěte část Používání režimů snížené spotřeby (str. 96).
n 138 N
Řešení potíží
Internet
Co udělat, pokud nepracuje modem?
❑ Zkontrolujte, zda je telefonní kabel řádně zapojen do konektoru modemu v počítači a do telefonní zásuvky.
❑ Zkontrolujte, zda pracuje telefonní kabel. Zapojte jej do běžného telefonu a zkontrolujte, zda slyšíte oznamovací tón.
❑ Zkontrolujte, zda je správné telefonní číslo, které program používá k vytáčení.
❑ Zkontrolujte, zda je používaný software kompatibilní s modemem počítače. (Všechny předinstalované programy Sony
jsou kompatibilní.)
❑ Zkontrolujte, zda kromě modemu není k telefonní lince připojeno žádné jiné zařízení.
❑ Podle následujících pokynů zkontrolujte nastavení:
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na Hardware a zvuk.
3
Klepněte na možnost Možnosti telefonu a modemu.
4
Zkontrolujte, zda je v seznamu na kartě Modemy uveden váš modem.
5
Zkontrolujte, zda jsou na kartě Pravidla vytáčení správně uvedeny informace o umístění.
n 139 N
Řešení potíží
Proč je modemové spojení pomalé?
Počítač je vybaven modemem kompatibilním s normou V.92/V.90. Rychlost modemového spojení může ovlivňovat řada
faktorů včetně rušení na telefonní lince nebo kompatibility s telefonním vybavením (například s faxy nebo jinými modemy).
Pokud se domníváte, že se modem nepřipojuje správně k jiným počítačovým modemům, faxům nebo k vašemu
poskytovateli služeb Internetu (ISP), použijte některý z těchto kroků:
❑ Požádejte telekomunikační společnost, aby zkontrolovala, zda na telefonní lince nedochází k rušení.
❑ Pokud problém souvisí s faxem, vyzkoušejte, zda nejsou potíže s volaným faxovým přístrojem a zda je tento fax
kompatibilní s faxmodemy.
❑ Máte-li problémy s připojením k poskytovateli internetových služeb, ověřte si, zda poskytovatel nemá technické problémy.
❑ Máte-li k dispozici druhou telefonní linku, zkuste modem připojit k této lince.
n 140 N
Řešení potíží
Sítě
Co udělat, jestliže se počítač nedaří připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě LAN?
❑ Dostupnost spojení je ovlivněna vzdáleností a překážkami. Počítač bude pravděpodobně třeba přemístit dále od
překážek nebo blíže k používanému přístupovému bodu.
❑ Zkontrolujte, zda je na počítači zapnut přepínač WIRELESS a zda svítí indikátor WIRELESS.
❑ Zkontrolujte, zda je přístupový bod zapnut.
❑ Pokud se chcete s počítačem připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě LAN prostřednictvím pásma 5 GHz,
ověřte si, zda je na kartě WLAN v okně nastavení VAIO Smart Network zvoleno pásmo 5 GHz nebo obě pásma 2,4 GHz
a 5 GHz. Komunikace v bezdrátových sítích LAN (pouze standard IEEE 802.11a) využívající pouze pásmo 5 GHz,
a dostupná pouze u vybraných modelů, je ve výchozím nastavení vypnuta.
❑ Podle následujících pokynů zkontrolujte nastavení:
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
2
V nabídce Sít’ a Internet klepněte na položku Zobrazit úlohy a stav sítě.
3
Klepnutím na Připojit k síti potvrďte výběr vašeho přístupového bodu.
❑ Zkontrolujte, zda je použit správný šifrovací klíč.
n 141 N
Řešení potíží
❑ Ověřte si, zda je v okně Možnosti napájení u položky Nastavení bezdrátového adaptéru vybráno nastavení
Maximální výkon. Jakákoli jiná volba může způsobit selhání komunikace. Chcete-li změnit rozlišení, použijte tento postup:
1
Pravým tlačítkem klepněte na ikonu stavu napájení na hlavním panelu a vyberte Možnosti napájení.
2
Pod aktuálním schématem napájení klepněte na Změnit nastavení plánu.
3
Klepněte na Změnit pokročilé nastavení napájení.
4
Vyberte kartu Upřesňující nastavení.
5
Poklepejte na Nastavení bezdrátového adaptéru a Režim snížené spotřeby.
6
Z rozbalovací nabídky vyberte pro situace Napájení z baterie a Napájení ze sítě nastavení Maximální výkon.
n 142 N
Řešení potíží
Co udělat, pokud nelze přistupovat k Internetu?
❑ Zkontrolujte nastavení přístupového bodu. Další informace najdete v příručce dodané s přístupovým bodem.
❑ Zkontrolujte, zda je počítač připojen k přístupovému bodu.
❑ Přemístěte počítač dále od překážek nebo blíže k používanému přístupovému bodu.
❑ Zkontrolujte, zda je počítač správně nakonfigurován pro přístup k Internetu.
❑ Ověřte si, zda je v okně Možnosti napájení u položky Nastavení bezdrátového adaptéru vybráno nastavení
Maximální výkon. Jakákoli jiná volba může způsobit selhání komunikace. Nastavení změňte podle pokynů v části
Co udělat, jestliže se počítač nedaří připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě LAN? (str. 140).
Proč je rychlost přenosu dat nízká?
❑ Rychlost přenosu dat v bezdrátové síti ovlivňují vzdálenost a překážky mezi zařízeními a přístupovými body. K dalším
faktorům patří konfigurace zařízení, podmínky pro rádiové přenosy a kompatibilita softwaru. Chcete-li dosáhnout
maximální rychlosti přenosu dat, přemístěte počítač dále od překážek nebo blíže k používanému přístupovému bodu.
❑ Pokud používáte přístupový bod bezdrátové sítě, může být zařízení dočasně přetíženo. Závisí na tom, kolik jiných
zařízení přes přístupový bod komunikuje.
❑ Pokud se přístupový bod ruší s jinými přístupovými body, změňte kanál přístupového bodu. Další informace najdete
v příručce dodané s přístupovým bodem.
❑ Ověřte si, zda je v okně Možnosti napájení u položky Nastavení bezdrátového adaptéru vybráno nastavení
Maximální výkon. Jakákoli jiná volba může způsobit selhání komunikace. Nastavení změňte podle pokynů v části
Co udělat, jestliže se počítač nedaří připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě LAN? (str. 140).
n 143 N
Řešení potíží
Jak se lze vyhnout přerušením v přenosu dat?
❑ Jestliže je počítač připojen k přístupovému bodu, při přenosu velkých souborů nebo pokud je počítač umístěn příliš
blízko mikrovlnných trub nebo bezdrátových telefonů, může docházet k přerušením přenosu dat.
❑ Přemístěte počítač blíže k přístupovému bodu.
❑ Zkontrolujte, zda přístupový bod není poškozen.
❑ Změňte kanál přístupového bodu. Další informace najdete v příručce dodané s přístupovým bodem.
❑ Ověřte si, zda je v okně Možnosti napájení u položky Nastavení bezdrátového adaptéru vybráno nastavení
Maximální výkon. Jakákoli jiná volba může způsobit selhání komunikace. Nastavení změňte podle pokynů v části
Co udělat, jestliže se počítač nedaří připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě LAN? (str. 140).
Co jsou kanály?
❑ Komunikace v bezdrátových sítích využívá oddělená frekvenční pásma, které nazýváme kanály. Kanály přístupových
bodů jiných výrobců mohou být nastaveny na jiné kanály než zařízení Sony.
❑ Pokud používáte přístupový bod bezdrátové sítě, přečtěte si informace o spojení uvedené v příručce dodané
s přístupovým bodem.
Proč se spojení v síti zastaví, když změním šifrovací klíč?
Dva počítače s bezdrátovou funkcí LAN mohou při změně šifrovacího klíče ztratit vzájemné spojení. Můžete vrátit původní
hodnotu šifrovacího klíče nebo znovu zadat do obou počítačů stejný klíč.
n 144 N
Řešení potíží
Jak aktivovat zobrazení okna VAIO Smart Network?
Chcete-li zobrazit okno VAIO Smart Network na pracovní ploše, použijte tento postup:
1
Klepněte na tlačítko Start, Všechny programy a VAIO Control Center.
2
Klepněte na Network Connections a VAIO Smart Network.
3
V pravém podokně klepněte na Advanced.
✍
Informace týkající se softwaru VAIO Smart Network naleznete v souboru nápovědy dodaném k softwaru.
n 145 N
Řešení potíží
Optické disky
Proč počítač při pokusu o přečtení disku havaruje?
Disk, který se počítač pokouší přečíst, může být znečištěn nebo poškozen. Použijte tento postup:
1
Stiskněte současně klávesy Ctrl+Alt+Delete, klepněte na šipku vedle tlačítka Vypnout a příkazem Restartovat
restartujte počítač.
2
Vyjměte disk z optické jednotky.
3
Zjistěte, zda není znečištěný nebo poškozený. Je-li disk znečištěný, vyčistěte ho podle pokynů v části
Manipulace s disky (str. 119).
Co udělat, pokud se neotevírá přihrádka na disk?
❑ Zkontrolujte, zda je počítač zapnut.
❑ Stiskněte tlačítko vysunutí jednotky.
❑ Pokud tlačítko vysunutí jednotky nepracuje, klepněte na tlačítko Start a Počítač, pravým tlačítkem klepněte na ikonu
optické jednotky a vyberte Vysunout.
❑ Pokud nepomůže žádná z uvedených možností, vsuňte do otvoru pro ruční vysunutí na optické jednotce tenký a rovný
předmět (například sponku na papíry).
❑ Zkuste znovu spustit počítač.
n 146 N
Řešení potíží
Co udělat, pokud počítač nepřehrává disk CD nebo DVD správně?
❑ Zkontrolujte, zda je disk vložen do jednotky štítkem nahoru.
❑ Zkontrolujte, zda jsou podle pokynů výrobce nainstalovány nezbytné programy.
❑ Pokud je disk znečištěn nebo poškozen, počítač přestane reagovat. Použijte tento postup:
1
Stiskněte současně klávesy Ctrl+Alt+Delete, klepněte na šipku vedle tlačítka Vypnout a příkazem Restartovat
restartujte počítač.
2
Vyjměte disk z optické jednotky.
3
Zjistěte, zda není znečištěný nebo poškozený. Je-li disk znečištěný, vyčistěte ho podle pokynů v části
Manipulace s disky (str. 119).
❑ Pokud přehráváte disk a neslyšíte zvuk, použijte některý z těchto kroků:
❑ Hlasitost může být stažena klávesami Fn+F2 nebo tlačítkem vypnutí zvuku (S1). Stiskněte klávesy nebo tlačítko
ještě jednou.
❑ Hlasitost byla možná klávesami Fn+F3 stažena na minimum. Přidržením kláves Fn+F4 nastavte dostatečnou hlasitost.
❑ Pravým tlačítkem klepněte na ikonu hlasitost na hlavním panelu a klepnutím na Otevřít směšovač hlasitosti
zkontrolujte nastavení.
❑ Zkontrolujte ovládání hlasitosti ve směšovači zvuku.
❑ Pokud používáte externí reproduktory, zkontrolujte nastavení hlasitosti na reproduktorech a spojení mezi
reproduktory a počítačem.
❑ Ověřte si, zda je nainstalován správný software ovladače. Použijte tento postup:
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na Systém a údržba.
3
Klepněte na tlačítko Systém.
n 147 N
Řešení potíží
4
Klepněte na Správce zařízení v levém podokně.
Počítač zobrazí okno Správce zařízení se seznamem hardwarových zařízení.
Pokud je u uvedeného zařízení znak „X“ nebo vykřičník, je možná nutné zařízení povolit nebo znovu nainstalovat ovladače.
5
Poklepáním na jednotku optického disku otevřete seznam optických jednotek vašeho počítače.
6
Poklepejte na požadovanou jednotku.
Software ovladače můžete potvrdit, když vyberete kartu Ovladač a klepnete na možnost Podrobnosti.
7
Klepnutím na tlačítko OK zavřete okno .
❑ Zkontrolujte, zda na disku není přilepen samolepící štítek. Samolepící štítky se mohou z disku v jednotce uvolnit a poškodit
ji nebo zhoršit její funkci.
❑ Pokud počítač zobrazí upozornění na kód regionu, disk může být s optickou jednotkou nekompatibilní. Na obalu disku
zkontrolujte kompatibilitu kódu regionu s optickou jednotkou.
❑ Pokud si na počítači všimnete kondenzace, nejméně hodinu jej nepoužívejte. Kondenzace by mohla způsobit jeho poruchu.
❑ Zkontrolujte, zda je počítač napájen ze sít’ové zásuvky, a zkuste disk znovu načíst.
n 148 N
Řešení potíží
Proč nemohu na svém počítači přehrávat média Blu-ray Disc nebo proč je počítač
během přehrávání těchto médií nestabilní?
!
Tato položka se týká pouze některých modelů. V elektronické příručce specifikací vyhledejte typ optické jednotky použité v počítači
a v části Čtení a zápis na optické disky (str. 42) informace o podporovaných diskových médiích.
Přehrávání obsahu některých médií Blu-ray Disc na vašem počítači nemusí být možné nebo se počítač může během
přehrávání chovat nestabilně. Chcete-li tento obsah normálně přehrát, prostřednictvím VAIO Update si stáhněte a nainstalujte
nejnovější aktualizace pro WinDVD BD.
Podmínkou stahování a instalace aktualizací na počítač je připojení k Internetu. Informace o připojení počítače k internetu
naleznete v části Používání sítě Internet (str. 62).
Co udělat, pokud nelze zapisovat na disk CD?
❑ Ujistěte se, že jste nespustili žádnou aplikaci a nenechávejte žádné aplikace spouštět samostatně (ani spořič obrazovky).
❑ Přestaňte používat klávesnici.
❑ Pokud používáte disk CD-R/RW s přilepeným štítkem, nahraďte jej jiným diskem bez štítku. Při používání disku s přilepeným
štítkem by mohlo dojít k chybě zápisu nebo k jinému poškození.
Co udělat, pokud nelze zapisovat na disk DVD?
❑ Zkontrolujte, zda pro záznam používáte správné médium DVD?
❑ Zkontrolujte kompatibilitu formátu zapisovatelného disku DVD s optickou jednotkou. Je možné, že některé značky médií
DVD nebudou pracovat.
n 149 N
Řešení potíží
Displej
Proč je obrazovka počítače náhle prázdná?
❑ Obrazovka počítače může zhasnout, pokud počítač nemá napájení nebo přešel do režimu snížené spotřeby (Sleep nebo
Hibernate). Pokud je počítač v režimu spánku LCD (Video), stiskem libovolné klávesy jej přepněte zpět do normálního
režimu. Další informace najdete v kapitole Používání režimů snížené spotřeby (str. 96).
❑ Zkontrolujte, zda je počítač řádně připojen ke zdroji napájení, zda je zapnut a zda indikátor napájení svítí.
❑ Je-li počítač napájen z akumulátoru, zkontrolujte, zda je akumulátor správně vložen a nabit. Další informace najdete
v kapitole Používání akumulátoru (str. 23).
❑ Pokud je výstup zobrazení nasměrován do externího displeje, stiskněte klávesy Fn+F7. Další informace najdete v kapitole
Klávesové zkratky a funkce s klávesou Fn (str. 33).
n 150 N
Řešení potíží
Proč obrazovka počítače nepřehrává video?
❑ Pokud je výstup zobrazení nasměrován na externí monitor a ten je odpojen, videozáznam nelze na obrazovce počítače
přehrávat. Zastavte přehrávání, změňte výstup na obrazovku počítače a začněte přehrávat znovu. Viz Výběr režimu
zobrazení (str. 77). Výstup zobrazení můžete změnit také stiskem kláves Fn+F7. Další informace najdete v kapitole
Klávesové zkratky a funkce s klávesou Fn (str. 33).
❑ Videopamět’ počítače již možná nestačí pro zobrazování videozáznamů s vysokým rozlišením. V tomto případě rozlišení
LCD obrazovky snižte.
Chcete-li rozlišení obrazovky změnit, použijte tento postup:
1
Pravým tlačítkem myši klepněte na pracovní plochu a vyberte příkaz Přizpůsobit.
2
Klepněte na Nastavení zobrazení.
3
Pohybem posuvníku (pod nápisem Rozlišení ) doleva rozlišení obrazovky snížíte a pohybem doprava zvýšíte.
✍
Můžete zkontrolovat celkovou hodnotu dostupné grafické paměti a videopaměti. Pravým tlačítkem klepněte na plochu, z místní
nabídky vyberte příkaz Přizpůsobit a klepněte na Nastavení zobrazení, Upřesňující nastavení a na kartu Adaptér. Zobrazená
hodnota se může od skutečné paměti vašeho počítače lišit.
Co udělat, pokud je obrazovka tmavá?
Chcete-li obrazovku rozjasnit, stiskněte kombinaci kláves Fn+F6.
n 151 N
Řešení potíží
Co udělat, pokud se mění jas zobrazení na displeji?
❑ Nastavení jasu obrazovky klávesami Fn+F5/F6 je dočasné a při návratu počítače do normálního režimu (Normal)
z režimu spánku nebo Hibernace se může obnovit původní nastavení. Chcete-li preferované nastavení jasu uložit,
použijte tento postup:
1
Pravým tlačítkem klepněte na ikonu stavu napájení na hlavním panelu a vyberte Možnosti napájení.
2
Pod aktuálním schématem napájení klepněte na Změnit nastavení plánu.
3
Klepněte na Změnit pokročilé nastavení napájení.
4
Vyberte kartu Upřesňující nastavení.
5
Poklepejte na Displej.
6
Pod položkou pro nastavení jasu upravte nastavení jasu LCD displeje.
n 152 N
Řešení potíží
❑ U modelů s grafickým adaptérem ATI může obrazovka počítače dočasně zhasnout:
❑ při připojování nebo odpojování adaptéru střídavého napětí
❑ ihned po spuštění počítače při napájení z akumulátoru
Chcete-li preferované nastavení jasu uložit, použijte tento postup:
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na Hardware a zvuk.
3
V části Možnosti napájení klepněte na možnost Nastavit přechod do režimu spánku.
4
Klepněte na Změnit pokročilé nastavení napájení.
5
V seznamu vyhledejte možnost ATI Graphics Power Settings a poklepejte na ni.
6
Poklepejte na možnost ATI PowerPlay Settings.
7
Aktuální možnost On battery změňte na hodnotu Maximum Performance.
8
Klepněte na tlačítko OK.
n 153 N
Řešení potíží
Co udělat, pokud zůstane externí monitor tmavý?
Pokud nelze výstup zobrazení přepínat pomocí kombinace kláves Fn+F7, nastavení pro externí monitor bude nutno pomocí
VAIO Control Center změnit. Chcete-li nastavení změnit, spust’te program VAIO Control Center, vyberte ovládací prvek
externího monitoru a pak klepnutím vyberte zaškrtávací políčko pro změnu volby detekce externího monitoru. Poté zkuste
změnit výstup zobrazení klávesami Fn+F7.
Jak spustit Windows Aero?
!
Tato položka se týká pouze některých modelů.
Chcete-li spustit Windows Aero, použijte tento postup:
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
2
V nabídce Vzhled a přizpůsobení klepněte na položku Vlastní nastavení barev.
3
Klepněte na Otevřít klasické vlastnosti vzhledu pro více možností barev.
4
Z možností Barevné schéma na kartě Vzhled vyberte Windows Aero.
5
Klepněte na tlačítko OK.
Další informace o funkcích Windows Aero (např. Windows Flip 3D) vyhledejte v části Nápověda a podpora k systému Windows.
n 154 N
Řešení potíží
Tisk
Co udělat, pokud nelze vytisknout dokument?
❑ Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnuta a zda je kabel tiskárny řádně zapojen do konektorů tiskárny a počítače.
❑ Zkontrolujte, zda je tiskárna kompatibilní s operačním systémem Windows nainstalovaným v počítači.
❑ Možná bude nutné nejprve nainstalovat software ovladače tiskárny. Další informace najdete v příručce dodané
s tiskárnou.
❑ Pokud po návratu počítače z režimu snížené spotřeby (Spánek nebo Hibernace) tiskárna nefunguje, restartujte počítač.
❑ Pokud tiskárna disponuje funkcemi obousměrné komunikace, můžete tisk umožnit, když tyto funkce na počítači zrušíte.
Použijte tento postup:
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na položku Tiskárna pod Hardware a zvuk.
3
Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu tiskárny a vyberte možnost Vlastnosti.
4
Klepněte na kartu Porty.
5
Klepnutím zrušte zaškrtnutí políčka Povolit obousměrnou komunikaci.
6
Klepněte na tlačítko OK.
Tak se vypne funkce obousměrné komunikace tiskárny, například přenos dat, monitorování stavu a vzdálený panel.
n 155 N
Řešení potíží
Mikrofon
Co udělat, pokud nepracuje mikrofon?
❑ Používáte-li externí mikrofon, zkontrolujte, zda je zapnut a správně zapojen do konektoru mikrofonu v počítači.
❑ Vstupní zvukové zařízení nemusí být správně nakonfigurováno. Chcete-li jej nakonfigurovat, použijte tento postup:
1
Ukončete všechny spuštěné programy.
2
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
3
Klepněte na Hardware a zvuk.
4
V nabídce Zvuk klepněte na položku Spravovat zvuková zařízení.
5
Na kartě Záznam vyberte požadované zařízení zvukového vstupu a klepněte na Nastavit výchozí.
Jak zabránit zpětné vazbě mikrofonu?
Ke vzniku zpětné vazby mikrofonu dochází, pokud mikrofon přijímá zvuk z výstupního zvukového zařízení,
např. z reproduktoru.
Jak tomuto problému zabránit?
❑ Mikrofon ponechte dál od výstupního zvukového zařízení.
❑ Stáhněte hlasitost reproduktorů a mikrofonu.
n 156 N
Řešení potíží
Myš
Co udělat, pokud počítač nerozpozná myš?
❑ Zkontrolujte, zda je myš řádně připojena k počítači.
❑ Po připojení myši počítač restartujte.
Co udělat, pokud se při pohybu myši nepohybuje ukazatel?
❑ Zkontrolujte, zda není připojena jiná myš.
❑ Pokud během spuštění softwarové aplikace ukazatel nereaguje, stiskem kláves Alt+F4 uzavřete okno aplikace.
❑ Pokud klávesy Alt+F4 nepracují, stiskněte jednou klávesu Windows a poté několikrát klávesu ,, klávesami M nebo m
vyberte Restartovat a stiskem Enter počítač restartujte.
❑ Pokud se počítač nerestartuje, stiskněte současně klávesy Ctrl+Alt+Delete, klávesami m a , vyberte šipku vedle vedle
tlačítka Vypnout, klávesami M nebo m vyberte Restartovat a stiskem Enter počítač restartujte.
❑ Pokud tento postup nefunguje, stiskněte a podržte vypínač až do vypnutí počítače.
!
Při vypnutí počítače pomocí vypínače může dojít ke ztrátě neuložených dat.
n 157 N
Řešení potíží
Reproduktory
Co udělat, pokud nepracují externí reproduktory?
❑ Používáte-li program, který je vybaven vlastní funkcí nastavení hlasitosti, zkontrolujte, zda je touto funkcí nastavena
správná hlasitost. Další informace naleznete v souboru nápovědy k programu.
❑ Zkontrolujte, zda jsou reproduktory správně připojeny a je nastavena dostatečná hlasitost.
❑ Používejte pouze reproduktory, které jsou určeny pro připojení k počítači.
❑ Pokud mají reproduktory tlačítko pro vypnutí zvuku, vypněte jej.
❑ Hlasitost může být stažena klávesami Fn+F2 nebo tlačítkem vypnutí zvuku (S1). Stiskněte klávesy nebo tlačítko
ještě jednou.
❑ Hlasitost byla možná klávesami Fn+F3 stažena na minimum. Přidržením kláves Fn+F4 nastavte dostatečnou hlasitost.
❑ Pokud reproduktory vyžadují externí napájení, zkontrolujte, zda jsou připojeny ke zdroji napájení. Další informace najdete
v příručce dodané s reproduktory.
❑ Klepnutím na ikonu hlasitost na hlavním panelu zkontrolujte nastavení hlasitosti ve Windows.
❑ Výstupní zvukové zařízení nemusí být správně nakonfigurováno. Chcete-li výstupní zvukové zařízení změnit, čtěte část
Jak změnit výstupní zvukové zařízení? (str. 163).
n 158 N
Řešení potíží
Co udělat, pokud neslyším zvuk z vestavěných reproduktorů?
❑ Používáte-li program, který je vybaven vlastní funkcí nastavení hlasitosti, zkontrolujte, zda je touto funkcí nastavena
správná hlasitost. Další informace naleznete v souboru nápovědy k programu.
❑ Hlasitost může být stažena klávesami Fn+F2 nebo tlačítkem vypnutí zvuku (S1). Stiskněte klávesy nebo tlačítko
ještě jednou.
❑ Hlasitost byla možná klávesami Fn+F3 stažena na minimum. Přidržením kláves Fn+F4 nastavte dostatečnou hlasitost.
❑ Klepnutím na ikonu hlasitost na hlavním panelu zkontrolujte nastavení hlasitosti ve Windows.
❑ Výstupní zvukové zařízení nemusí být správně nakonfigurováno. Chcete-li výstupní zvukové zařízení změnit, čtěte část
Jak změnit výstupní zvukové zařízení? (str. 163).
n 159 N
Řešení potíží
Dotyková podložka
Co udělat, pokud nepracuje dotyková podložka?
❑ Možná jste dotykovou podložku před připojením myši k počítači zakázali. Viz Používání dotykové podložky (str. 35).
❑ Zkontrolujte, zda není k počítači připojena myš.
❑ Pokud během spuštění softwarové aplikace ukazatel nereaguje, stiskem kláves Alt+F4 uzavřete okno aplikace.
❑ Pokud klávesy Alt+F4 nepracují, stiskněte jednou klávesu Windows a poté několikrát klávesu ,, klávesami M nebo m
vyberte Restartovat a stiskem Enter počítač restartujte.
❑ Pokud se počítač nerestartuje, stiskněte současně klávesy Ctrl+Alt+Delete, klávesami m a , vyberte šipku vedle vedle
tlačítka Vypnout, klávesami M nebo m vyberte Restartovat a stiskem Enter počítač restartujte.
❑ Pokud tento postup nefunguje, stiskněte a podržte vypínač až do vypnutí počítače.
!
Při vypnutí počítače pomocí vypínače může dojít ke ztrátě neuložených dat.
n 160 N
Řešení potíží
Klávesnice
Co udělat, pokud je konfigurace klávesnice chybná?
Rozložení jazyka na klávesnici počítače popisuje štítek na obalu. Pokud jste při instalaci systému Windows nastavili místní
klávesnici, nebude nastavení odpovídat.
Chcete-li nastavení klávesnice změnit, použijte tento postup:
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na Hodiny, jazyk a oblast a klepněte na možnost Místní a jazykové nastavení.
3
Změňte požadované nastavení.
Co udělat, pokud nelze klávesnicí zadávat některé znaky?
Pokud nelze zadávat znaky U, I, O, P, J, K, L, M a podobné, může být aktivována klávesa Num Lk. Ověřte, zda nesvítí
indikátor Num Lock. Pokud indikátor Num lock svítí, klávesou Num Lk jej zhasněte a poté zadávejte znaky.
n 161 N
Řešení potíží
Diskety
Proč se při připojení jednotky neobjeví na hlavním panelu ikona Bezpečně odebrat hardware?
Počítač disketovou jednotku nerozpoznal. Nejprve zkontrolujte, zda je kabel USB správně připojen ke konektoru USB. Pokud
je spoj nutné opravit, počkejte chvíli, než počítač jednotku rozpozná. Pokud se ikona stále neobjeví, použijte tento postup:
1
Ukončete všechny programy přistupující k disketové jednotce.
2
Počkejte, než se rozsvítí indikátor na disketové jednotce.
3
Tlačítkem pro vysunutí vysuňte disketu a odpojte disketovou jednotku USB od počítače.
4
Disketovou jednotku znovu připojte tak, že konektor USB zapojíte do patice USB.
5
Klepněte na tlačítko Start, na šipku vedle tlačítka Uzamknout a příkazem Restartovat restartujte počítač.
Co udělat, pokud nelze na disketu ukládat data?
❑ Zkontrolujte, zda je disketa správně vložena do jednotky.
❑ Pokud je disketa vložena správně a stále není možné zapisovat data, může být disketa plná nebo chráněná proti zápisu.
Použijte disketu bez ochrany proti zápisu nebo ochranu zrušte.
n 162 N
Řešení potíží
Zvuk a video
Co udělat, pokud nelze používat digitální videokameru?
Pokud se zobrazí upozornění, že je zařízení i.LINK odpojeno nebo vypnuto, kabel i.LINK může být do počítače nebo
videokamery nesprávně zapojen. Kabel odpojte a připojte jej znovu. Další informace najdete v kapitole Připojení zařízení
s rozhraním i.LINK (str. 87).
✍
i.LINK je ochranná známka společnosti Sony Corporation, která označuje pouze produkty vybavené připojením IEEE 1394. Postup
připojení přes rozhraní i.LINK se může lišit podle aplikace, operačního systému a použitého kompatibilního zařízení i.LINK. Některé
výrobky s připojením i.LINK nemusejí komunikovat s jinými. Další informace o provozních podmínkách a správném připojení najdete
v příručce dodané se zařízením i.LINK. Před připojováním kompatibilních periferních zařízení i.LINK (například jednotka CD-RW nebo
pevný disk) k počítači zkontrolujte, zda jsou kompatibilní s operačním systémem a jaké jsou jejich požadované provozní podmínky.
Jak vypnout zvuk po spuštění Windows?
Chcete-li zvuk po spuštění Windows vypnout, použijte tento postup:
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na Hardware a zvuk.
3
V nabídce Zvuk klepněte na položku Spravovat zvuková zařízení.
4
Na kartě Zvuky zrušte klepnutím zaškrtnutí políčka Přehrát zvuk při spuštění systému Windows.
5
Klepněte na tlačítko OK.
n 163 N
Řešení potíží
Jak změnit výstupní zvukové zařízení?
Pokud ze zařízení připojeného do portu (např. USB, výstup HDMI, optický výstup nebo konektor sluchátek) neuslyšíte zvuk,
musíte výstupní zvukové zařízení změnit.
1
Ukončete všechny spuštěné programy.
2
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
3
Klepněte na Hardware a zvuk.
4
V nabídce Zvuk klepněte na položku Spravovat zvuková zařízení.
5
Na kartě Přehrávání vyberte požadované zařízení zvukového výstupu a klepněte na Nastavit výchozí.
Proč při přehrávání videozáznamů s vysokým rozlišením (např. u záznamů pořízených
videokamerou AVCHD) dochází k přerušování zvuku nebo vynechávání snímků?
Přehrávání videozáznamů s vysokým rozlišením klade značné nároky na hardware počítače (např. CPU, GPU nebo
systémovou pamět’). Během přehrávání videozáznamu mohou být některé operace/funkce nedostupné a může docházet
k přerušování zvuku, vynechávání snímků a výpadkům přehrávání.
n 164 N
Řešení potíží
Memory Stick
Co udělat, pokud nelze médium Memory Stick naformátované na počítači VAIO použít
na jiném zařízení?
Médium Memory Stick je možná nutno přeformátovat.
Při formátování média Memory Stick se vymažou veškerá uložená data včetně hudby. Před přeformátováním média
Memory Stick zálohujte důležitá data a ujistěte se, že na médiu nejsou soubory, které byste chtěli zachovat.
1
Data nebo obrázky zkopírujte z média Memory Stick na pevný disk.
2
Médium Memory Stick naformátujte podle pokynů v části Formátování média Memory Stick (str. 56).
Proč nelze na médium Memory Stick ukládat hudební soubory?
Hudbu chráněnou autorskými lze ukládat pouze na média Memory Stick s logem MagicGate.
!
Používání nahrané hudby vyžaduje svolení držitelů autorských práv.
Společnost Sony není zodpovědná za hudební soubory, které nelze nahrát z disku CD nebo stáhnout z jiných zdrojů.
Mohu prostřednictvím média Memory Stick kopírovat obrázky z digitálního fotoaparátu?
Ano, a můžete také prohlížet videoklipy natočené videokamerami kompatibilními s médii Memory Stick.
Proč nelze na médium Memory Stick ukládat data?
Některá média Memory Stick jsou vybavena přepínačem, který chrání data před náhodným vymazáním nebo přepsáním.
Zkontrolujte, zda je ochranný přepínač vypnut.
n 165 N
Řešení potíží
Periferní zařízení
Co udělat, pokud nelze připojit zařízení USB?
❑ Je-li to možné, zkontrolujte, zda je zařízení USB zapnuto a používá vlastní napájení. Například u digitální kamery
zkontrolujte, zda má nabitý akumulátor. Pokud používáte tiskárnu, zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen
do zásuvky.
❑ Zkuste použít jiný konektor USB v počítači. Ovladač může být nainstalován ke konkrétnímu konektoru použitému při
prvním připojení zařízení.
❑ Další informace najdete v příručce dodané se zařízením USB. V některých případech je třeba před připojením zařízení
nainstalovat software.
❑ Připojením jednoduchého zařízení s nízkou spotřebou (například myši) zkontrolujte, zda konektor pracuje.
❑ V činnosti zařízení mohou kvůli závadě v distribuci energie bránit i rozbočovače USB. Doporučujeme připojovat zařízení
přímo do počítače.
n 166 N
Možnosti podpory
Možnosti podpory
V této části najdete informace o tom, kde získat odpovědi na dotazy týkající se vašeho počítače VAIO.
❑ Informace o podpoře společnosti Sony (str. 167)
❑ e-Support (str. 168)
n 167 N
Možnosti podpory
Informace o podpoře společnosti Sony
Odpovědi na své dotazy hledejte v následujících zdrojích informací v uvedeném pořadí.
Podrobnosti o tištěné a netištěné dokumentaci dodané s počítačem a o dalších zdrojích informací najdete v části
Dokumentace (str. 8).
❑ Pokyny pro používání softwaru najdete v souborech nápovědy, které jsou součástí softwaru.
❑ Použijte funkci hledání v souboru Nápověda a podpora k systému Windows, který zobrazíte stiskem klávesy
Microsoft Windows a klávesy F1.
❑ Webový server VAIO-Link: pokyny pro řešení případných potíží s počítačem najdete na webovém serveru VAIO-Link.
Přejděte na adresu http://www.vaio-link.com.
❑ e-Support: interaktivní část serveru http://www.vaio-link.com, která umožňuje komunikovat se specializovaným týmem
odborné pomoci přes Internet. Pomocí vlastního účtu můžete snadno pokládat technické dotazy.
❑ Te lefonní linky pomoci VAIO-Link: než se obrátíte na službu VAIO-Link telefonicky, zkuste vyhledat řešení potíží
v netištěné a tištěné dokumentaci.
❑ Navštivte ostatní webové servery společnosti Sony:
❑ http://www.club-vaio.com, chcete-li se o řadě počítačů VAIO dozvědět více a stát se členy rozrůstající se komunity
uživatelů systému VAIO.
❑ http://www.sonystyle-europe.com, chcete-li nakupovat online.
❑ http://www.sony.net, chcete-li získat informace o dalších výrobcích Sony.
✍
Pro přístup k uvedeným službám potřebujete připojení k Internetu.
n 168 N
Možnosti podpory
e-Support
Co je e-Support?
Pokud jste prohledali naše uživatelské příručky a webový server (http://www.vaio-link.com), ale na svou otázku nebo
problém jste nenašli odpověď, použijte k jeho vyřešení e-Support!
Na interaktivním webovém portálu e-Support můžete zadávat veškeré technické dotazy, které se týkají počítače, a přijímat
odpovědi od specializovaného týmu odborné pomoci.
Každý přijatý dotaz bude označen jedinečným číslem, aby byla zajištěna bezproblémová komunikace mezi vámi a týmem
portálu e-Support.
Kdo může portál e-Support využívat?
K webovému portálu e-Support služby VAIO-Link mají neomezený přístup všichni zaregistrovaní zákazníci systému VAIO.
Jak lze k portálu e-Support přistupovat?
Po elektronické registraci svého počítače obdržíte během několika hodin automaticky zprávu s odkazem na webový portál
e-Support, identifikátorem zákazníka a základní informace.
Pro aktivaci účtu stačí klepnout na odkaz uvedený v této zprávě.
Hned můžete zadat první dotaz.
K webovému portálu e-Support můžete přistupovat z libovolného počítače s aktivním připojením k Internetu.
Na webovém portálu e-Support je k dispozici úplný soubor nápovědy k používání této služby.
Mohu zadávat dotazy v rodném jazyce?
Vzhledem k tomu, že s týmem e-Support komunikujete přes portál, který vás propojuje přímo do naší centrální databáze,
lze ve službě e-Support zadávat dotazy pouze v angličtině, francouzštině nebo němčině.
n 169 N
Možnosti podpory
Mohu dotazy zadávat kdykoli?
Ano, dotazy lze zadávat nepřetržitě, ale nezapomeňte, že náš tým služby e-Support může odpovídat na dotazy pouze od
pondělí do pátku od 8 do 18 hodin.
Je používání služby e-Support zpoplatněno?
Ne, tuto službu nabízíme všem registrovaným zákazníkům VAIO zcela zdarma.
Lze zjistit, kdy tým služby e-Support zpracoval můj dotaz?
Jakmile tým služby e-Support dotaz zpracuje, obdržíte zprávu, že je odpověď na dotaz k dispozici.
n 170 N
Ochranné známky
Ochranné známky
Sony, VAIO, logo VAIO, VAIO Control Center, VAIO Power Management, VAIO Power Management V iewer,
VAIO Update a „BRAVIA“ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.
a „Memory Stick“, „Memory Stick Duo“, „MagicGate“, „OpenMG“, „MagicGate Memory Stick“,
„Memory Stick PRO“, „Memory Stick PRO-HG“, „Memory Stick Micro“, „M2“ a logo Memory Stick jsou ochranné známky
nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.
Blu-ray Disc™ a logo Blu-ray Disc jsou ochranné známky sdružení Blu-ray Disc Association.
Intel, Pentium a Intel SpeedStep jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation.
Microsoft Windows Vista , logo Windows a BitLocker jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky
společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
i.LINK je ochranná známka společnosti Sony, která označuje pouze produkty vybavené připojením IEEE 1394.
Roxio Easy Media Creator je ochranná známka společnosti Sonic Solutions.
WinDVD for VAIO a WinDVD BD for VAIO jsou ochranné známky společnosti InterVideo, Inc.
ArcSoft a logo ArcSoft jsou registrované ochranné známky společnosti ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion je
ochranná známka společnosti ArcSoft, Inc.
Textovou známku a loga ExpressCard vlastní společnost PCMCIA a společnost Sony Corporation je používá výhradně na
licenčním základě. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům.
Logo SD je ochrannou známkou.
Logo SDHC je ochrannou známkou.
n 171 N
Ochranné známky
MultiMediaCard™ je ochranná známka společnosti MultiMediaCard Association.
Všechny ostatní názvy systémů, výrobků a služeb jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků. Symboly ™ nebo ®
nejsou v této příručce uváděny.
Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Všechny ostatní ochranné známky jsou ochrannými
známkami příslušných vlastníků.
Přehled softwaru, který je k dispozici pro váš model, vyhledejte v elektronické příručce specifikací.
n
© 2009 Sony Corporation
Download PDF

advertising