Sony | VGN-AW11Z | Sony VGN-AW11Z Návod k obsluze

N
Uživatelská příručka
Osobní počítač
Ř a d a VG N - AW
n 2 N
Obsah
Před zahájením práce ........................................................................................................................................................6
Upozornění...................................................................................................................................................................7
Dokumentace...............................................................................................................................................................8
Ergonomická pravidla ................................................................................................................................................12
Začínáme .........................................................................................................................................................................14
Umístění ovládacích prvků a konektorů.....................................................................................................................15
Kontrolky....................................................................................................................................................................22
Připojení zdroje napájení............................................................................................................................................24
Používání akumulátoru...............................................................................................................................................25
Bezpečné vypnutí počítače........................................................................................................................................32
Práce s počítačem VAIO ..................................................................................................................................................33
Používání klávesnice..................................................................................................................................................34
Používání dotykové podložky ....................................................................................................................................35
Používání tlačítek se speciálními funkcemi................................................................................................................36
Používání integrované kamery MOTION EYE ............................................................................................................38
Používání optické jednotky ........................................................................................................................................41
Používání funkce televizoru .......................................................................................................................................50
Používání modulu ExpressCard.................................................................................................................................59
Používání médií Memory Stick...................................................................................................................................62
Používání paměťových karet SD................................................................................................................................68
Používání paměťových karet CF................................................................................................................................71
n 3 N
Používání sítě Internet................................................................................................................................................75
Používání bezdrátových sítí Wireless LAN (WLAN)....................................................................................................76
Používání funkce Bluetooth .......................................................................................................................................83
Práce s periferními zařízeními ..........................................................................................................................................89
Připojení externích reproduktorů ...............................................................................................................................90
Připojení externího zobrazovacího zařízení................................................................................................................92
Výběr režimu zobrazení..............................................................................................................................................97
Používání funkce více monitorů .................................................................................................................................98
Připojení externího mikrofonu ..................................................................................................................................100
Připojení zařízení s rozhraním USB..........................................................................................................................101
Připojení tiskárny .....................................................................................................................................................104
Připojení zařízení s rozhraním i.LINK .......................................................................................................................105
Připojení k síti (LAN).................................................................................................................................................107
Přizpůsobení počítače VAIO ..........................................................................................................................................108
Nastavení hesla........................................................................................................................................................109
Ověřování otisků prstů .............................................................................................................................................116
Nastavení počítače programem VAIO Control Center.............................................................................................124
Používání úsporných režimů ....................................................................................................................................125
Řízení spotřeby programem VAIO Power Management ..........................................................................................130
Nastavení jazyka v systému Windows Vista Ultimate..............................................................................................132
Konfigurace modemu ..............................................................................................................................................133
Inovování počítače VAIO................................................................................................................................................135
Přidávání a odebírání paměti ...................................................................................................................................136
n 4 N
Bezpečnostní zásady .....................................................................................................................................................142
Manipulace s displejem ...........................................................................................................................................143
Používání zdroje napájení ........................................................................................................................................144
Manipulace s počítačem..........................................................................................................................................145
Používání integrované kamery MOTION EYE ..........................................................................................................147
Manipulace s disketami ...........................................................................................................................................148
Manipulace s disky ..................................................................................................................................................149
Používání akumulátoru.............................................................................................................................................150
Používání sluchátek .................................................................................................................................................151
Používání médií Memory Stick.................................................................................................................................152
Manipulace s pevným diskem .................................................................................................................................153
Aktualizace počítače................................................................................................................................................154
Řešení potíží...................................................................................................................................................................155
Počítač .....................................................................................................................................................................157
Zabezpečení systému ..............................................................................................................................................166
Akumulátor...............................................................................................................................................................167
Integrovaná kamera MOTION EYE ..........................................................................................................................169
Internet.....................................................................................................................................................................172
Sítě ...........................................................................................................................................................................174
Technologie Bluetooth.............................................................................................................................................178
Optické disky ...........................................................................................................................................................183
Displej ......................................................................................................................................................................187
Tisk...........................................................................................................................................................................191
Mikrofon ...................................................................................................................................................................192
n 5 N
Myš ..........................................................................................................................................................................193
Reproduktory ...........................................................................................................................................................194
Dotyková podložka ..................................................................................................................................................196
Klávesnice................................................................................................................................................................197
Diskety .....................................................................................................................................................................198
Zvuk a video.............................................................................................................................................................199
Memory Stick...........................................................................................................................................................202
Periferní zařízení.......................................................................................................................................................204
Možnosti podpory ..........................................................................................................................................................205
Informace o podpoře společnosti Sony...................................................................................................................206
e-Support.................................................................................................................................................................207
Ochranné známky ..........................................................................................................................................................209
n 6 N
Před zahájením práce
Před zahájením práce
Blahopřejeme vám k zakoupení tohoto počítače Sony VAIO® a vítáme vás v elektronické Uživatelské příručce. Společnost
Sony využila špičkových technologií v oblasti zvuku, obrazu, výpočetní techniky a komunikací, aby vám poskytla nejmodernější
osobní počítač.
!
Pohledy zvenku uvedené v této příručce se mohou mírně lišit od exteriéru počítače.
n 7 N
Před zahájením práce
Upozornění
© 2008 Sony Corporation. Všechna práva vyhrazena.
Kopírování, překládání nebo převádění celé této příručky a v ní popsaného softwaru nebo jejich částí na jinou elektronickou
formu bez předchozího písemného svolení je zakázáno.
Společnost Sony Corporation neposkytuje na tuto příručku, software ani další uvedené informace žádnou záruku a na žádnou
z těchto položek výslovně neposkytuje žádné předpokládané záruky nebo záruky vztahující se k obchodovatelnosti nebo
vhodnosti pro určitý účel. Společnost Sony Corporation nenese žádnou odpovědnost za nepřímé, následné nebo zvláštní
škody, bez ohledu na to, zda se zakládají na trestném činu, smlouvě nebo jinak, které vznikly v souvislosti s touto příručkou,
softwarem nebo dalšími uvedenými informacemi nebo jejich použitím.
Značky ™ a ® nejsou v této příručce uváděny.
Společnost Sony Corporation si vyhrazuje právo na úpravy této příručky nebo obsažených informací bez předchozího
upozornění. Používání softwaru popsaného v této příručce se řídí podmínkami samostatné licenční smlouvy s uživatelem.
n 8 N
Před zahájením práce
Dokumentace
Sada dokumentace obsahuje tištěné informace a uživatelské příručky, které jsou určeny pro čtení v počítači VAIO.
Tištěná dokumentace
❑ Stručná příručka — popisuje postup od vybalení do spuštění počítače VAIO.
❑ Příručka k řešení potíží a zotavení — obsahuje řešení jiných potíží než které se vyskytují během normálního provozu.
❑ Předpisy, záruka, licence pro koncového uživatele a servisní podpora — obsahuje záruční podmínky společnosti
Sony, průvodce bezpečnostními předpisy, předpisy pro modem, předpisy pro bezdrátové sítě LAN, předpisy pro
bezdrátové sítě WAN, předpisy pro Bluetooth, licenční smlouvu na software s koncovým uživatelem a informace o
poskytování odborné pomoci společností Sony.
n 9 N
Před zahájením práce
Netištěná dokumentace
❑ Uživatelská příručka (tato příručka) — vysvětluje funkce počítače. Obsahuje také informace o programech dodaných s
počítačem a informace o řešení běžných potíží. Uživatelská příručka je ve formátu PDF, takže si ji můžete snadno
prohlížet a tisknout.
Zobrazení této příručky na obrazovce:
1
Na pracovní ploše poklepejte na ikonu VAIO User Guide.
2
Otevřete složku pro svůj jazyk.
3
Vyberte příručku, kterou si chcete přečíst.
Ručně se můžete k příručkám dostat procházením položek Počítač > VAIO (C:) (jednotka C) > Documentation > Documentation a otevřením složky ve svém jazyce.
Chcete-li klepnutím na adresy URL uvedené v této příručce (začínají písmeny http://) přejít na popisované webové servery, musí být počítač připojen k Internetu.
❑ Specifikace — elektronická příručka Specifikace popisuje konfiguraci hardwaru a softwaru počítače VAIO.
Zobrazení elektronické příručky Specifikace:
1
Připojte počítač k Internetu.
2
Přejděte na webový server podpory Sony na adrese http://www.vaio-link.com.
Dokumentace k současně dodávanému příslušenství může být uložena na samostatném disku.
n 10 N
Před zahájením práce
Nápověda a podpora k systému Windows
Nápověda a podpora k systému Windows je vyčerpávající zdroj praktických rad, kurzů a prezentací výuky práce s počítačem.
V nápovědě můžete pomocí funkce hledání, rejstříku a obsahu zobrazit všechny zdroje nápovědy systému Windows včetně
zdrojů umístěných v síti Internet.
Chcete-li otevřít okno Nápověda a podpora k systému Windows, klepněte na tlačítko Start
a klepněte na možnost
Nápověda a podpora. Okno Nápověda a podpora k systému Windows můžete zobrazit také stisknutím a podržením
klávesy Microsoft Windows a stisknutím klávesy F1.
n 11 N
Před zahájením práce
Další zdroje
❑ Podrobné informace o funkcích a řešení potíží s používaným softwarem najdete v souborech nápovědy k softwaru.
❑ Elektronické výukové programy pro oblíbený software VAIO najdete na serveru http://www.club-vaio.com.
n 12 N
Před zahájením práce
Ergonomická pravidla
Tento počítač budete používat jako přenosné zařízení v různých prostředích. Při používání počítače v kanceláři i v terénu v
co největší míře dodržujte následující ergonomická pravidla:
❑ Poloha počítače – postavte počítač přímo před sebe (1). Při používání klávesnice, dotykové podložky nebo externí myši
udržujte předloktí vodorovně (2) a mějte zápěstí v neutrální, uvolněné poloze (3). Paže nechejte volně splývat podél těla.
Při práci s počítačem dělejte často přestávky. Nadměrně dlouhé používání počítače může způsobit přetížení očí,
svalů nebo šlach.
❑ Kancelářské vybavení a poloha – použijte židli s dobrou opěrou zad. Nastavte výšku židle tak, aby celá plocha chodidel
spočívala na podlaze. Pro zvýšení pohodlí lze použít opěrku chodidel. Seďte volně a vzpřímeně. Neohýbejte se dopředu
ani se nezaklánějte příliš dozadu.
n 13 N
Před zahájením práce
❑ Úhel pohledu na displej počítače – pomocí funkce naklánění nastavte optimální polohu displeje. Správným nastavením
polohy displeje lze snížit namáhání zraku a svalovou únavu. Nastavte také jas zobrazení displeje.
❑ Osvětlení – umístěte počítač tak, aby se na displeji neodráželo světlo nebo záblesky z oken nebo osvětlení. Používejte
nepřímé osvětlení, světlo, které nevytváří na displeji jasná místa. Správné osvětlení zvyšuje pohodlí a efektivitu práce.
❑ Umístění externího monitoru – při používání externího monitoru jej umístěte do vzdálenosti umožňující pohodlné
sledování. Sedíte-li před monitorem, musí se obrazovka nacházet v rovině očí nebo o něco níže.
n 14 N
Začínáme
Začínáme
Tato část popisuje zahájení práce s počítačem VAIO.
❑ Umístění ovládacích prvků a konektorů (str. 15)
❑ Kontrolky (str. 22)
❑ Připojení zdroje napájení (str. 24)
❑ Používání akumulátoru (str. 25)
❑ Bezpečné vypnutí počítače (str. 32)
n 15 N
Začínáme
Umístění ovládacích prvků a konektorů
Podle následujících stránek si osvojte umístění ovládacích prvků a konektorů.
!
Vzhled vašeho počítače se může od vyobrazení v této příručce kvůli odchylkám ve specifikaci lišit. Může se lišit i v některých zemích nebo místech.
n 16 N
Začínáme
Pohled zepředu
A
B
C
D
E
Integrovaná kamera MOTION EYE (str. 38)
Kontrolka integrované kamery MOTION EYE (str. 22)
Integrovaný mikrofon (mono)
Obrazovka LCD (str. 143)
Integrované reproduktory (stereo)
F Čidlo otisků prstů*1 (str. 116)
G Numerická klávesnice
Numerická klávesnice slouží k zadávání čísel a provádění
základních matematických výpočtů.
H
I
J
K
L
M
Klávesnice (str. 34)
Dotyková podložka (str. 35)
Kontrolka nabíjení (str. 22)
Kontrolka pevného/optického disku (str. 22)
Kontrolka WIRELESS (str. 22)
Kontrolka přístupu k médiím (str. 22)
N Patice Memory Stick*2 (str. 62)
O Čidlo dálkového ovládání*1
Při používání musí dálkový ovladač směřovat k tomuto čidlu.
P Přepínač WIRELESS (str. 76)
Q Patice pro paměťovou kartu SD (str. 68)
*1
Pouze u vybraných modelů.
*2
Počítač podporuje standardní média Memory Stick i média o velikosti Duo.
n 17 N
Začínáme
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Tlačítka S1/S2 (str. 36)
Tlačítko Přehrát/Pozastavit (str. 36)
Tlačítko Zastavit (str. 36)
Tlačítko Předchozí skladba (str. 36)
Tlačítko Další skladba (str. 36)
Tlačítko AV MODE (str. 36)
Kontrolka Num lock (str. 22)
Kontrolka Caps lock (str. 22)
Kontrolka Scroll lock (str. 22)
Tlačítko vypnutí zvuku (str. 37)
Tlačítka ovládání hlasitosti (str. 37)
Tlačítko pro vysunutí jednotky (str. 37), (str. 41)
n 18 N
Začínáme
Pohled zezadu
A Konektor akumulátoru (str. 25)
n 19 N
Začínáme
Pohled zprava
A Konektor sluchátek/OPTICAL OUT (str. 90)
(Vzorkovací kmitočet optického výstupu:
44,1 kHz/48 kHz/96 kHz)
B Konektor mikrofonu (str. 100)
C
D
E
F
G
H
I
Konektory Hi-Speed USB (USB 2.0)*1 (str. 101)
Optická jednotka (str. 41)
Kontrolka optické jednotky (str. 22)
Náhradní tlačítko pro vysunutí jednotky (str. 41)
Otvor pro ruční vysunutí (str. 183)
Síťový konektor (Ethernet) (str. 107)
Konektor modemu (str. 75)
J Vstupní konektor VHF/UHF*2 (str. 50)
K Vypínač/Kontrolka napájení (str. 22)
*1
Podporuje vysokou, plnou i nízkou rychlost.
*2
Pouze u vybraných modelů.
n 20 N
Začínáme
Pohled zleva
A Konektor DC IN (str. 24)
B Bezpečnostní otvor
C Větrací otvor
D Konektor Hi-Speed USB (USB 2.0)*1 (str. 101)
E Konektor monitoru*2 (str. 93)
F Konektor HDMI*2 (str. 93)
G Patice pro kartu ExpressCard/34 (str. 59)
H Patice pro paměťovou kartu CF (CompactFlash)*3 (str. 71)
I Tlačítko pro uvolnění karty CF*3 (str. 71)
J Indikátor karty CF*3 (str. 22)
K Konektor i.LINK (4 vývody, S400) (str. 105)
*1
Podporuje vysokou, plnou i nízkou rychlost.
*2
Tyto dva konektory jsou vzájemně zaměnitelné. Když je k jednomu konektoru
připojen externí displej, je druhý konektor vypnut.
*3
Pouze u vybraných modelů.
n 21 N
Začínáme
Pohled zespodu
A Reproduktory subwoofer pro basové frekvence
B Větrací otvory
C Kryt prostoru paměťového modulu (str. 136)
n 22 N
Začínáme
Kontrolky
Počítač je vybaven těmito kontrolkami:
Kontrolka
Funkce
Napájení 1
Svítí zeleně, když je počítač zapnut, pomalu oranžově bliká, když je počítač v úsporném režimu a nesvítí,
když je počítač v režimu spánku nebo vypnut.
Nabíjení
Svítí, když probíhá nabíjení akumulátoru. Další informace najdete v části Nabíjení akumulátoru (str. 28).
Integrovaná kamera MOTION EYE Svítí při práci s integrovanou kamerou MOTION EYE.
Přístup k médiím
Svítí, když systém zapisuje data na paměťovou kartu nebo je z ní čte. (Když tato kontrolka svítí, nepřecházejte
do úsporného režimu ani počítač nevypínejte.) Když kontrolka nesvítí, počítač paměťovou kartu nepoužívá.
Paměťová karta CF*1
Svítí, když systém zapisuje data na paměťovou kartu CF nebo je z ní čte. (Když tato kontrolka svítí, nepřecházejte
do úsporného režimu ani počítač nevypínejte.) Když kontrolka CF nesvítí, počítač paměťovou kartu nepoužívá.
Optická jednotka
Svítí, když systém z jednotky čte data nebo je na ni zapisuje. Když kontrolka nesvítí, počítač optický disk nepoužívá.
Pevný
disk*2/
Svítí, když systém z jednotky čte data nebo je na ni zapisuje. Když tato kontrolka svítí, nepřecházejte do úsporného
režimu ani počítač nevypínejte.
Optická jednotka
Num lock
Caps lock
Scroll lock
Stisknutím klávesy Num Lk aktivujete numerickou klávesnici. Dalším stisknutím této klávesy numerickou
klávesnici deaktivujete. Když kontrolka nesvítí, není numerická klávesnice aktivní.
Po stisknutí klávesy Caps Lock budete psát velká písmena. Pokud svítí tato kontrolka a stisknete klávesu Shift,
budete psát malá písmena. Dalším stisknutím klávesy Caps lock kontrolku zhasnete. Když kontrolka Caps lock
nesvítí, můžete pokračovat v normálním psaní.
Stisknutím klávesy Scr Lk měníte způsob rolování displeje. Když kontrolka Scroll lock nesvítí, můžete pokračovat v
normálním posouvání. Funkce klávesy Scr Lk se liší podle programu, který právě používáte, a klávesa nepracuje
ve všech programech.
n 23 N
Začínáme
Kontrolka
Funkce
WIRELESS
Svítí, když je zapnut přepínač WIRELESS, pokud je v okně VAIO Smart Network zapnuta jedna nebo více
možností bezdrátové sítě.
*1
Pouze u vybraných modelů.
*2
Podle zakoupeného modelu může být počítač vybaven kromě pevného disku dvěma integrovanými pamětmi flash. Informace o konfiguraci paměťových jednotek najdete v elektronické
příručce Specifikace.
n 24 N
Začínáme
Připojení zdroje napájení
Jako zdroj napájení počítače lze používat adaptér střídavého napětí nebo akumulátor.
Používání adaptéru střídavého napětí (AC)
Používejte pouze adaptér střídavého napětí dodaný s počítačem.
Používání adaptéru střídavého napětí
1
Připojte jeden konec napájecího kabelu (1) k adaptéru střídavého napětí (3).
2
Připojte druhý konec napájecího kabelu k síťové zásuvce (2).
3
Připojte kabel adaptéru střídavého napětí (3) ke konektoru DC IN (4) v počítači.
!
Tvar konektoru pro přívod stejnosměrného napájení se liší podle adaptéru střídavého napětí.
Chcete-li počítač zcela odpojit od napájení ze sítě, odpojte adaptér střídavého napětí.
Síťová zásuvka musí být snadno přístupná.
Pokud počítač po delší dobu nebudete používat, uveďte počítač do režimu spánku. Viz část Používání režimu spánku (str. 128). Tento úsporný režim šetří čas strávený
vypínáním počítače a návratem do provozu.
n 25 N
Začínáme
Používání akumulátoru
Akumulátor dodaný s počítačem není při dodání zcela nabitý.
Vložení akumulátoru
Vložení akumulátoru
1
Vypněte počítač a zavřete displej LCD.
2
Posuňte zámek akumulátoru LOCK (1) ke středu.
n 26 N
Začínáme
3
Zasuňte akumulátor šikmo do prostoru pro akumulátor, až výstupky (2) na obou stranách prostoru pro akumulátor
zapadnou do výřezů ve tvaru písmene U (3) na obou stranách akumulátoru.
4
Otočte akumulátor ve směru šipky a zatlačte ho dolů, až zacvakne na místo.
5
Pro zabezpečí akumulátoru v počítači posuňte zámek akumulátoru LOCK směrem ven.
n 27 N
Začínáme
Je-li počítač s vloženým akumulátorem přímo připojen ke zdroji střídavého napětí, používá napětí ze sítě.
!
Některé akumulátory nesplňují kvalitativní a bezpečnostní požadavky společnosti Sony. Tento počítač může z bezpečnostních důvodů pracovat pouze s pravým
akumulátorem Sony určeným pro tento model. Při instalaci neschváleného akumulátoru nebude akumulátor nabíjen a počítač nebude pracovat.
n 28 N
Začínáme
Nabíjení akumulátoru
Akumulátor dodaný s počítačem není při dodání zcela nabitý.
Nabíjení akumulátoru
1
Vložte akumulátor.
2
Připojte k počítači adaptér střídavého napětí.
Kontrolka nabíjení svítí, když probíhá nabíjení akumulátoru. Jakmile se nabití akumulátoru přiblíží maximální kapacitě
vybrané pomocí funkce nabíjení akumulátoru, kontrolka akumulátoru zhasne. Chcete-li nastavit požadovanou maximální
kapacitu, přečtěte si část Práce s funkcemi nabíjení akumulátoru (str. 30).
Stav kontrolky nabíjení
Význam
Svítí oranžově
Probíhá nabíjení akumulátoru.
Bliká současně se zelenou kontrolkou napájení Napětí akumulátoru je nedostatečné. (normální režim)
Bliká současně s oranžovou kontrolkou napájení Napětí akumulátoru je nedostatečné. (úsporný režim)
Rychle bliká oranžově
Došlo k chybě akumulátoru - vadný nebo neuzamčený.
!
Akumulátor můžete již od prvního nabíjení nabíjet způsobem popsaným v této příručce.
n 29 N
Začínáme
Při napájení ze sítě nechávejte akumulátor vložený v počítači. Během používání počítače se bude akumulátor nabíjet.
Pokud úroveň nabití akumulátoru klesne pod 10 %, připojte adaptér střídavého napětí a nechejte akumulátor nabít nebo vypněte počítač a vložte plně nabitý akumulátor.
Akumulátor dodaný s počítačem je lithium iontový akumulátor, který lze nabíjet kdykoli. Nabíjení částečně vybitého akumulátoru nemá vliv na jeho životnost.
Při používání některých aplikací nebo periferních zařízení počítač pravděpodobně nepřejde do režimu spánku ani v případě, kdy se akumulátor téměř vybije. Chcete-li
při napájení z akumulátoru zabránit ztrátě dat, je třeba data často ukládat a ručně aktivovat režim řízení spotřeby, jako například úsporný režim nebo režim spánku.
Pokud se akumulátor vybije, když počítač vstupuje do úsporného režimu, ztratíte všechna neuložená data. Návrat do předchozího pracovního stavu je nemožný.
Ztrátě dat předejdete častým ukládáním.
Je-li počítač s vloženým akumulátorem přímo připojen ke zdroji střídavého napětí, používá napětí ze sítě.
n 30 N
Začínáme
Práce s funkcemi nabíjení akumulátoru
Způsob nabíjení akumulátoru můžete nastavit pomocí funkcí Battery Charge Functions. Pro prodloužení výdrže
akumulátoru zapněte funkci péče o akumulátor.
Zapnutí funkce péče o akumulátor
1
Klepněte na tlačítko Start, na položku Všechny programy a na položku VAIO Control Center.
2
Klepněte na možnost Power Management a Battery Charge Functions.
3
Klepnutím zaškrtněte políčko Enable Battery Care Function v pravém podokně.
4
Klepněte na tlačítko Advanced.
5
Vyberte požadovanou maximální kapacitu pro nabíjení.
6
Klepněte na tlačítko OK.
Kontrola míry opotřebení akumulátoru
Postupujte podle kroků 1 a 4 v postupu Zapnutí funkce péče o akumulátor a zkontrolujte podrobné údaje. Při značném
opotřebení vyměňte akumulátor za nový pravý akumulátor Sony.
n 31 N
Začínáme
Vyjmutí akumulátoru
!
Při vyjmutí akumulátoru ze zapnutého počítače, který není připojen k adaptéru střídavého napětí, nebo při vyjmutí akumulátoru z počítače, který se nachází v úsporném
režimu, může dojít ke ztrátě dat.
Vyjmutí akumulátoru
1
Vypněte počítač a zavřete displej LCD.
2
Posuňte zámek akumulátoru LOCK (1) ke středu.
3
Posuňte západku RELEASE (2) akumulátoru dovnitř a podržte ji, vsuňte konec prstu pod výčnělek (3) akumulátoru,
otočte akumulátor ve směru šipky a poté ho vytáhněte z počítače.
n 32 N
Začínáme
Bezpečné vypnutí počítače
Chcete-li zabránit ztrátě neuložených dat, vypínejte počítač řádným postupem popsaným níže.
Vypínání počítače
1
Vypněte všechna periferní zařízení připojená k počítači.
2
Klepněte na tlačítko Start, klepněte na šipku
3
Reagujte na všechna upozornění, že je nutné uložit dokumenty nebo že jsou přihlášeni další uživatelé, a počkejte,
dokud se počítač nevypne automaticky.
Kontrolka napájení zhasne.
u tlačítka Uzamknout a na možnost Vypnout.
n 33 N
Práce s počítačem VAIO
Práce s počítačem VAIO
Tato část popisuje, jak využívat všech možností tohoto počítače VAIO.
❑ Používání klávesnice (str. 34)
❑ Používání dotykové podložky (str. 35)
❑ Používání tlačítek se speciálními funkcemi (str. 36)
❑ Používání integrované kamery MOTION EYE (str. 38)
❑ Používání optické jednotky (str. 41)
❑ Používání funkce televizoru (str. 50)
❑ Používání modulu ExpressCard (str. 59)
❑ Používání médií Memory Stick (str. 62)
❑ Používání paměťových karet SD (str. 68)
❑ Používání paměťových karet CF (str. 71)
❑ Používání sítě Internet (str. 75)
❑ Používání bezdrátových sítí Wireless LAN (WLAN) (str. 76)
❑ Používání funkce Bluetooth (str. 83)
n 34 N
Práce s počítačem VAIO
Používání klávesnice
Klávesnice tohoto počítače je velmi podobná klávesnici stolního počítače, obsahuje však dodatečné klávesy,
které zpřístupňují speciální funkce tohoto modelu.
Na webovém serveru služby VAIO-Link (http://www.vaio-link.com) je k dispozici slovníček pojmů pro pomoc při
používání klávesnice.
Klávesové zkratky a funkce s klávesou Fn
Některé funkce klávesnice lze využívat teprve po úplném spuštění operačního systému.
Klávesová zkratka a funkce
Funkce
Fn + 8 (F5/F6): ovládání jasu
Slouží k nastavení jasu displeje počítače.
Chcete-li zvýšit intenzitu jasu, stiskněte opakovaně klávesy Fn+F6 nebo stiskněte klávesy Fn+F6 a poté
klávesu M nebo ,.
Chcete-li snížit intenzitu jasu, stiskněte opakovaně klávesy Fn+F5 nebo stiskněte klávesy Fn+F5 a poté
klávesu m nebo <.
Fn +
/T (F7): výstup zobrazení
Přepíná mezi obrazovkou počítače, externím monitorem a současným výstupem na obě zařízení.
Fn +
/
Fn +
*
(F9/F10): přiblížení
(F12): režim spánku
Mění velikost zobrazení na displeji.
Chcete-li obraz oddálit (menší a vzdálenější), stiskněte kombinaci kláves Fn+F9.
Chcete-li obraz přiblížit (větší a bližší), stiskněte kombinaci kláves Fn+F10.
Další informace najdete v souboru nápovědy k aplikaci VAIO Control Center.
V tomto režimu má počítač nejnižší spotřebu energie. Po použití tohoto příkazu bude stav systému a
připojených periferních zařízení uložen na pevný disk* a napájení systému bude vypnuto. Chcete-li
obnovit původní stav, stiskněte vypínač.
Podrobnosti o systému řízení spotřeby najdete v části Používání úsporných režimů (str. 125).
Podle zakoupeného modelu může být počítač vybaven kromě pevného disku dvěma integrovanými pamětmi flash. Informace o konfiguraci paměťových jednotek najdete v elektronické
příručce Specifikace.
n 35 N
Práce s počítačem VAIO
Používání dotykové podložky
Pomocí dotykové podložky můžete kurzorem ukazovat na objekty na obrazovce, vybírat je, přetahovat a posouvat.
Akce
Popis
Ukázání
Posunutím prstu po dotykové podložce (1) umístěte kurzor (2) na položku nebo objekt.
Klepnutí
Jednou stiskněte levé tlačítko (3).
Poklepání
Dvakrát stiskněte levé tlačítko.
Klepnutí pravým tlačítkem myši Jednou stiskněte pravé tlačítko (4). V mnoha aplikacích se při této operaci zobrazí místní nabídka.
Přetáhnutí
Posouvejte prst po podložce a současně držte stisknuté levé tlačítko.
Posouvání
Posouváním prstu podél pravého okraje dotykové podložky posunete zobrazení svisle. Posouváním prstu podél
spodního okraje dotykové podložky posunete zobrazení vodorovně (funkce posouvání je k dispozici pouze u aplikací,
které podporují používání této funkce prostřednictvím dotykové podložky).
Když je k počítači připojena myš, můžete dotykovou podložku vypínat a zapínat. Chcete-li změnit nastavení dotykové podložky, klepněte na možnost
Start, Všechny programy, VAIO Control Center, Keyboard and Mouse a Pointing Device.
!
Před vypnutím dotykové podložky připojte myš. Pokud dotykovou podložku vypnete, aniž byste připojili myš, budete moci ukazatel ovládat pouze klávesnicí.
n 36 N
Práce s počítačem VAIO
Používání tlačítek se speciálními funkcemi
Počítač je vybaven speciálními tlačítky, která usnadňují používání zvláštních funkcí počítače.
Tlačítka na dotykovém panelu
Tlačítko speciální funkce
Funkce
Tlačítka S1/S2
Při výchozím nastavení tlačítko S1 spustí aplikaci VAIO Control Center a otevře okno Color Mode Setting.
Tlačítko S2 spustí aplikaci Dolby Control Center.
Výchozí přiřazení tlačítka se může od výše uvedeného lišit. Chcete-li nastavení tlačítek S změnit, stiskněte a podržte stisknuté kterékoli z
tlačítek nebo spusťte aplikaci VAIO Control Center a přejděte do okna nastavení. Funkce, které lze přiřadit tlačítkům S, najdete v souboru
nápovědy k aplikaci VAIO Control Center.
u Tlačítko Přehrát/Pozastavit
Zahájí nebo pozastaví přehrávání disku CD, DVD nebo Blu-ray Disc™ *1 nebo hudebního/obrazového souboru
uloženého na pevném disku*2.
x Tlačítko Zastavit
Zastaví přehrávání disku CD nebo DVD nebo disku Blu-ray Disc*1 nebo hudebního souboru či videosouboru
uloženého na pevném disku*2.
. Tlačítko Předchozí skladba
Přehraje předchozí kapitolu nebo soubor při přehrávání videa nebo předchozí skladbu či soubor při přehrávání
zvuku.
> Tlačítko Další skladba
Přehraje další kapitolu nebo soubor při přehrávání videa nebo další skladbu či soubor při přehrávání zvuku.
Tlačítko AV MODE
Spustí aplikaci VAIO Launcher pro volbu požadovaného softwaru.
Možnosti výchozího softwaru můžete změnit v aplikaci VAIO Launcher. Pro zobrazení tohoto okna stiskněte a
podržte tlačítko AV MODE.
*1
Pro přehrávání použijte software WinDVD BD.
*2
Podle zakoupeného modelu může být počítač vybaven kromě pevného disku dvěma integrovanými pamětmi flash. Informace o konfiguraci paměťových jednotek najdete v elektronické
příručce Specifikace.
n 37 N
Práce s počítačem VAIO
Tlačítka nad numerickou klávesnicí
Tlačítko speciální funkce
Funkce
Zapíná a vypíná zvuk.
Tlačítko vypnutí zvuku
Tlačítka ovládání hlasitosti
Snižují (-) a zvyšují (+) hlasitost.
Tlačítko pro vysunutí jednotky
Vysune přihrádku optické jednotky.
Pokud tlačítko nepracuje, stiskněte náhradní tlačítko pro vysunutí jednotky, které se nachází na optické jednotce.
n 38 N
Práce s počítačem VAIO
Používání integrované kamery MOTION EYE
Počítač je vybaven integrovanou kamerou MOTION EYE.
Integrovaná kamera MOTION EYE přidává k softwaru pro interaktivní komunikaci a softwaru pro úpravy videa videofunkce
a umožňuje fotografování a nahrávání videa pomocí předinstalovaného nástroje pro snímání obrazu.
Zapnutí počítače aktivuje integrovanou kameru MOTION EYE. S příslušným softwarem můžete pořádat videokonference.
Spuštění nebo ukončení softwaru pro interaktivní komunikaci nebo pro úpravy videa integrovanou kameru MOTION EYE
neaktivuje ani nedeaktivuje.
Integrovanou kameru MOTION EYE nelze sdílet mezi více než jednu aplikaci. Pokud kameru používá jiná aplikace, ukončete tuto aplikaci dříve, než začnete kameru
MOTION EYE používat v požadované aplikaci.
!
Při zobrazování rychle se pohybujícího objektu může být v okně prohlížeče šum, například vodorovné čáry. To je normální a nejedná se o poruchu.
Integrovanou kameru MOTION EYE nelze provozovat se softwarem Microsoft Windows Movie Maker.
n 39 N
Práce s počítačem VAIO
Fotografování
Vyfotografování snímku
1
Klepnutím na možnost Start, Všechny programy, ArcSoft WebCam Companion 2 a WebCam Companion 2 spusťte
program WebCam Companion 2.
2
Klepněte na ikonu Capture v hlavním okně.
3
Umístěte objekt v hledáčku.
4
Klepněte na tlačítko Capture pod zobrazeným obrazem.
Systém vyfotografuje obraz zobrazený v hledáčku a do zobrazení miniatur v levé části hlavního okna přidá jeho miniaturu.
Při snímání na tmavých místech klepněte po kroku 2 na ikonu WebCam Settings a v okně vlastností vyberte možnost pro nedostatečné osvětlení nebo kompenzaci
nedostatečného osvětlení.
Nástroj WebCam Companion 2 nabízí mnoho dalších funkcí. Další informace najdete v souboru nápovědy k softwaru.
n 40 N
Práce s počítačem VAIO
Natáčení filmů
Natočení filmu
1
Klepnutím na možnost Start, Všechny programy, ArcSoft WebCam Companion 2 a WebCam Companion 2 spusťte
program WebCam Companion 2.
2
Klepněte na ikonu Record v hlavním okně.
3
Umístěte objekt v hledáčku.
4
Klepněte na tlačítko Record Video pod zobrazeným obrazem.
5
Po dokončení natáčení filmu dalším stisknutím tlačítka Record Video na počítači ukončete.
Do zobrazení miniatur v levé části hlavního okna bude přidána první scéna natočeného filmu.
Při snímání na tmavých místech klepněte po kroku 2 na ikonu WebCam Settings a v okně vlastností vyberte možnost pro nedostatečné osvětlení nebo kompenzaci
nedostatečného osvětlení.
Nástroj WebCam Companion 2 nabízí mnoho dalších funkcí. Další informace najdete v souboru nápovědy k softwaru.
n 41 N
Práce s počítačem VAIO
Používání optické jednotky
Počítač VAIO je vybaven optickou jednotkou.
Vložení disku
1
Zapněte počítač.
2
Stisknutím tlačítka vysunutí (1) otevřete jednotku.
Systém vysune přihrádku na disk.
Pokud tlačítko vysunutí jednotky nepracuje, stiskněte náhradní tlačítko k vysunutí jednotky, které se nachází na optické jednotce.
Pokud je na kartě VAIO Power Management vypnuto napájení optické jednotky, bude vysunutí přihrádky optické jednotky chvíli trvat. Pokud je napájení optické jednotky
vypnuto, nefunguje náhradní tlačítko k vysunutí na optické jednotce.
Při obnovování systému počítače zapněte počítač a stiskněte náhradní tlačítko k vysunutí jednotky, které se nachází na optické jednotce. Do optické jednotky vložte disk
pro obnovení systému, vypněte počítač a znovu jej zapněte.
3
Umístěte disk na střed přihrádky štítkem nahoru a jemně na něj zatlačte dolů tak, aby zaklapl na místo.
n 42 N
Práce s počítačem VAIO
4
Lehce na přihrádku zatlačte. Přihrádka se zasune.
!
Když se počítač nachází v některém úsporném režimu, nepokoušejte se optický disk vyjmout. Mohlo by dojít k poruše počítače.
Pokud se chystáte používat externí optickou jednotku, připojte ji dříve, než spustíte jakýkoli předinstalovaný program pracující s disky.
n 43 N
Práce s počítačem VAIO
Čtení a zápis na optické disky
Podle zakoupeného modelu může počítač přehrávat i zapisovat disky CD, DVD a Blu-ray Disc. Typ optické jednotky
nainstalované ve vašem modelu zjistíte v technických údajích.
V následující tabulce zjistíte, které typy médií která optická jednotka podporuje.
n 44 N
Práce s počítačem VAIO
PZ: lze přehrávat i zapisovat
P: lze přehrávat; zápis není možný
–: nelze přehrávat ani zapisovat
CDROM
Video
CD
Zvukové CD
CD
Extra
CD-R/
RW
DVDROM
DVDVideo
BDROM
DVD-R/ DVD+R/ DVD+R DVD-R DVDRW
RW
DL
DL
RAM
DVD±RW/
±R DL/RAM
P
P
P
P
PZ
P
P
–
PZ*1 *2
PZ
PZ*5
PZ*6
PZ*3 *4
–
Disk Blu-ray
Combo
P
P
P
P
PZ*8
P
P
P
PZ*1 *2
PZ
PZ*5
PZ*6
PZ*3 *4
P*11 *12
Disk Blu-ray
P
P
P
P
PZ*8
P
P
P
PZ*1 *2
PZ
PZ*5
PZ*6
PZ*3 *4
PZ*7 *11 *12
BD-R*9/
RE*10
*1
Jednotky podporují zápis dat na disky DVD-R kompatibilní s obecnou verzí DVD-R 2.0/2.1.
*2
Jednotky podporují zápis dat na disky DVD-RW kompatibilní s verzí DVD-RW 1.1/1.2.
*3
Jednotka DVD±RW/RAM v počítači nepodporuje kazety DVD-RAM. Používejte disky bez kazet nebo s odstranitelnými kazetami.
*4
Zápis dat na jednostranné disky DVD-RAM (2,6 GB) kompatibilní s normou DVD-RAM verze 1.0 není podporován.
Disky DVD-RAM verze 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0 nejsou podporovány.
*5
Zápis dat na disky DVD+R DL (dvouvrstvé) je možný pouze na disky podporující záznam DVD+R DL (dvouvrstvý).
*6
Zápis dat na disky DVD-R DL (dvouvrstvé) je možný pouze na disky podporující záznam DVD-R DL (dvouvrstvý).
*7
Podporuje zápis dat na disky BD-R verze 1.1 (jednovrstvé disky o kapacitě 25 GB, dvouvrstvé disky o kapacitě 50 GB) a disky BD-RE verze 2.1 (jednovrstvé disky o kapacitě 25 GB,
dvouvrstvé disky o kapacitě 50 GB).
*8
U modelů s některými typy jednotek Blu-ray Disc není podporován zápis dat na disky Ultra Speed CD-RW.
*9
Zkratka BD-R označuje disky Blu-ray Disc-Recordable ve formátu verze 1.1.
*10
Zkratka BD-RE označuje disky Blu-ray Disc-Rewritable ve formátu verze 2.1.
*11
Jednotka Blu-ray Disc v počítači nepodporuje disky BD-RE ve formátu verze 1.0 a disky Blu-ray s kazetami.
*12
Přehrávání médií BD-R LTH TYPE je možné pouze v modelech s jednotkou Blu-ray Disc.
n 45 N
Práce s počítačem VAIO
!
Tento výrobek je určen pro přehrávání disků splňujících specifikace normy Compact Disc Digital Audio (standardní CD). DualDisc je oboustranný disk slučující na jedné
straně nahranou vrstvu DVD a na druhé straně zvukovou vrstvu. Zvukovou stranu disku DualDisc (strana neobsahující záznam DVD) nemusí být v tomto výrobku možné
přehrát, protože nesplňuje normu pro disky CD.
Před nákupem nahraných nebo prázdných disků pro počítač VAIO si pečlivě přečtěte údaje na obalu a zkontrolujte, zda jsou s optickou jednotkou počítače kompatibilní
pro čtení i zápis. Společnost Sony NEZARUČUJE kompatibilitu optických jednotek VAIO s disky, které neodpovídají oficiálnímu standardnímu formátu „CD“, „DVD“ nebo
„Blu-ray Disc“. POUŽÍVÁNÍ NEODPOVÍDAJÍCÍCH DISKŮ MŮŽE TRVALE POŠKODIT POČÍTAČ VAIO NEBO ZPŮSOBIT SOFTWAROVÉ KONFLIKTY A HAVÁRIE
POČÍTAČE.
Údaje o formátu disků zjistíte u vydavatele nahraného disku nebo u výrobce prázdných disků pro záznam.
Zápis na disky o průměru 8 cm není podporován.
!
Pro plynulé přehrávání chráněných disků Blu-ray Disc musíte aktualizovat klíč AACS. Aktualizace klíče AACS vyžaduje přístup k Internetu.
Stejně jako u ostatních optických zařízení, může za některých okolností být omezena kompatibilita nebo znemožněno přehrávání disků Blu-ray Disc. Počítače VAIO
nemusejí podporovat přehrávání filmů na komprimovaných médiích nahraných ve formátech AVC nebo VC1 s vysokými přenosovými rychlostmi.
U některého obsahu disků DVD a BD-ROM je nutné nastavení regionu. Pokud nastavení regionu optické jednotky neodpovídá regionu disku, není přehrávání možné.
Pokud externí zobrazovací zařízení není kompatibilní se standardem HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), není možné přehrávat ani zobrazovat obsah
chráněných disků Blu-ray Disc.
Některý obsah může omezovat videovýstup na standardní hodnoty nebo zcela znemožňovat analogový videovýstup. Důrazně doporučujeme, abyste pro optimální
kompatibilitu a kvalitu zobrazení používali digitální prostředí kompatibilní se standardem HDCP.
n 46 N
Práce s počítačem VAIO
Poznámky k zápisu dat na disky
❑ Používejte pouze kulaté disky. Nepoužívejte disky jiných tvarů (hvězda, srdce, karta, atd.), které mohou optickou jednotku
poškodit.
❑ Během zapisování dat na disk v optické jednotce počítačem nehýbejte a chraňte ho před otřesy.
❑ Během zápisu dat na disk v optické jednotce nepoužívejte rezidentní software. Mohlo by dojít k poruše počítače.
❑ Během zapisování dat na disk v optické jednotce nepřipojujte ani neodpojujte adaptér střídavého napětí.
Poznámky k přehrávání disků
Pro dosažení optimálního výkonu při přehrávání disků je třeba dodržovat následující doporučení.
❑ Na některých přehrávačích disků CD a optických jednotkách v počítačích nemusí být možné přehrávat zvukové disky CD
vytvořené na médiích CD-R nebo CD-RW.
❑ Na některých přehrávačích disků DVD a optických jednotkách v počítačích nemusí být možné přehrávat disky DVD
vytvořené na médiích DVD+R DL, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW nebo DVD-RAM.
❑ Při přehrávání disku nepřecházejte do žádného z úsporných režimů.
❑ Na discích nebo balení je uveden kód regionu označující, ve kterém regionu a v jakém typu přehrávače lze disk přehrát.
Pokud je kód jiný než „2“ (Evropa je součástí regionu „2“) nebo „all“ (toto označení znamená, že disk lze přehrát ve většině
světových regionů), znamená to, že v tomto počítači disk přehrát nelze.
!
Pokud změníte kód regionu v době, kdy je spuštěn program WinDVD nebo WinDVD BD, začne nové nastavení platit, až program restartujete nebo vysunete a znovu
zasunete disk.
❑ Nepokoušejte se změnit nastavení kódu regionu jednotky. Na žádné potíže způsobené změnou kódu regionu jednotky se
nevztahuje záruka.
n 47 N
Práce s počítačem VAIO
Přehrávání disků CD
Přehrávání zvukového disku CD
1
Vložte disk do optické jednotky.
2
Pokud se na obrazovce neobjeví okno, klepněte na možnost Start, Všechny programy a klepnutím otevřete požadovaný
program pro přehrávání disků CD.
Pokud počítač zobrazí okno Zvukový disk CD, vyberte klepnutím některou z možností.
Kopírování souborů na disky CD
Kopírování souborů na disk
1
Vložte disk do optické jednotky.
Pokud systém zobrazí okno Přehrát automaticky, klepněte na možnost Vypálit soubory na disk a podle pokynů na
obrazovce postupujte do chvíle, než systém zobrazí prázdnou složku disku.
2
Otevřete složku obsahující soubory, které chcete kopírovat, a přetáhněte soubory do prázdné složky disku.
3
Zavřete složku disku.
n 48 N
Práce s počítačem VAIO
Přehrávání disků DVD
Přehrávání disků DVD
1
Ukončete všechny spuštěné aplikace.
2
Vložte disk DVD do optické jednotky.
3
Pokud se na obrazovce neobjeví okno, klepněte na možnost Start, Všechny programy a klepnutím otevřete požadovaný
program pro přehrávání disků DVD.
Pokyny k práci s programem najdete v souboru nápovědy dodaném s programem pro práci s disky DVD.
Kopírování souborů na disky DVD
Kopírování souborů na disk
1
Připojte k počítači adaptér střídavého napětí.
2
Ukončete všechny spuštěné aplikace.
3
Vložte disk do optické jednotky.
4
Pokud se na obrazovce neobjeví okno, klepněte na možnost Start, Všechny programy a klepnutím otevřete požadovaný
program pro vypalování souborů na disky DVD.
Pokyny k práci s programem najdete v souboru nápovědy dodaném s programem pro vypalování disků DVD.
n 49 N
Práce s počítačem VAIO
Přehrávání médií Blu-ray
Jak přehrávat média Blu-ray
1
Ukončete všechny spuštěné aplikace.
2
Médium Blu-ray Disc vložte do optické jednotky.
3
Pokud se na obrazovce neobjeví okno, klepněte na možnost Start, Všechny programy a klepnutím otevřete požadovaný
program pro přehrávání disků Blu-ray Disc.
Pokyny k práci s programem najdete v souboru nápovědy dodaném se softwarem.
Kopírování souborů na média Blu-ray
!
Funkce zápisu na disky Blu-ray Disc je k dispozici pouze u některých panelů. V elektronické příručce Specifikace najdete typ optické jednotky použité v počítači a v části
Čtení a zápis na optické disky (str. 43) informace o podporovaných médiích.
Jak kopírovat soubory na média Blu-ray
1
Připojte k počítači adaptér střídavého napětí.
2
Ukončete všechny spuštěné aplikace.
3
Médium Blu-ray Disc vložte do optické jednotky.
4
Pokud se na obrazovce neobjeví okno, klepněte na možnost Start, Všechny programy a klepnutím otevřete požadovaný
program pro vypalování na disky Blu-ray Disc.
Pokyny k práci s programem najdete v souboru nápovědy dodaném s programem pro vypalování disků Blu-ray Disc.
n 50 N
Práce s počítačem VAIO
Používání funkce televizoru
Ve vašem počítači může být nainstalován hybridní TV tuner spolupracující s operačním systémem Microsoft Windows Vista
Ultimate, jehož součástí je program Windows Media Center, který umožňuje sledování, záznam a přehrávání televizních
programů. Informace o konfiguraci televizního tuneru k ukládání dat najdete v elektronické příručce Specifikace.
Hybridní televizní tuner podporuje následující vysílání:
❑ Analogová kabelová a pozemní televize:
Normy: B/G/I/D/K/L/L'
Systémy barev: PAL a SECAM
Kmitočtové pásmo: 48,25 MHz - 855,25 MHz
❑ Digitální pozemní televize (DVB-T):
Norma: DVB-T
Obrazový systém: MPEG2*
Kmitočtové pásmo: 48,25 MHz - 855,25 MHz
!
Veškeré funkce pozemní digitální televize (DVB-T) pracují pouze v zemích a oblastech, kde se vysílá signál digitální pozemní televize DVB-T MPEG2*.
Ověřte si, zda v oblasti, kde žijete, můžete přijímat signál DVB-T MPEG2*.
*
Při práci s aplikací TV Enhance pour VAIO se norma MPEG4/H.264 AVC vztahuje také k francouzským modelům prodávaným ve Francii. Další informace najdete v části
Nastavení TV Enhance pour VAIO (str. 58).
n 51 N
Práce s počítačem VAIO
Jak připojit počítač k pozemnímu nebo kabelovému TV vysílání
!
Vzhled koaxiálního televizního kabelu a vstupních konektorů VHF/UHF se může v některých zemích či oblastech lišit.
1
Jeden konec koaxiálního televizního kabelu (1) (není součástí dodávky) připojte do zásuvky rozvodu kabelové televize (2).
2
Druhý konec připojte k převodnímu kabelu antény MMCX (3) (je součástí dodávky).
3
Připojte převodní kabel antény MMCX (3) ke vstupnímu konektoru VHF/UHF (4) v počítači.
n 52 N
Práce s počítačem VAIO
Používání dálkového ovladače
Pokud váš počítač podporuje funkce televizoru, je dodáván s dálkovým ovladačem sloužícím k využívání mnoha
audiovizuálních aplikací včetně aplikace Media Center.
n 53 N
Práce s počítačem VAIO
A Tlačítko Pozastavit X
Pozastaví přehrávání média. Dalším stisknutím přehrávání
obnovíte.
Tlačítko Zastavit x
Zastaví přehrávání média nebo nahrávání televizního pořadu.
Tlačítko Vpřed M
Nabízí tři rychlosti převíjení média vpřed.
Tlačítko Přeskočit B?
Přesune médium vpřed, například o jednu skladbu,
jednu kapitolu DVD nebo 30 sekund nahraného televizního
pořadu nebo videa.
Tlačítko Opakovat ?b
Přesune médium vzad, například o jednu skladbu,
jednu kapitolu DVD nebo sedm sekund televizního pořadu
nebo videozáznamu.
Tlačítko Vzad m
Nabízí tři rychlosti převíjení média vzad.
Tlačítko Záznam z
Zahájí nahrávání.
Tlačítko Přehrát N
Zahájí přehrávání média.
B Tlačítko Zpět
Vrátí zobrazení do předchozího okna.
C Tlačítka ovládání hlasitosti
Zvyšují (+) a snižují (-) hlasitost.
D Tlačítko Nahraný pořad
Na obrázku je jako příklad uveden anglický dálkový ovladač.
Zobrazí dříve nahrané televizní pořady.
n 54 N
Práce s počítačem VAIO
E Tlačítko Program
Zobrazí nabídku televizních pořadů pro vaši oblast.
F Tlačítka číslic a písmen
Slouží k volbě stanic nebo zadávání textu. (Volbu stanic aktivujte
tlačítkem ENTER nebo OK.)
G Tlačítko CLEAR
Odstraní poslední znak nebo napsaný text.
H Tlačítka režimu teletextu
Červené tlačítko
V režimu teletextu přejde na červený odkaz.
Zelené tlačítko
V režimu teletextu přejde na zelený odkaz.
Žluté tlačítko
V režimu teletextu přejde na žlutý odkaz.
Modré tlačítko
V režimu teletextu přejde na modrý odkaz.
I Tlačítko APPLICATION SELECT
Přepíná mezi otevřenými aplikacemi. Toto tlačítko pracuje stejně
jako kombinace kláves Alt+Tab.
J Tlačítko APPLICATION CLOSE
Zavře aktivní okno aplikace.
K Tlačítko režimu spánku
Přepne počítač do úsporného režimu, který je méně náročný na
energii.
L Tlačítko Start
Zobrazí nabídku Start aplikace Media Center.
M Tlačítko Další / OPTIONS
Zobrazí další možnosti a funkce aplikací, například Media Center.
N Tlačítka se šipkami
Tlačítka M, m, < a , pohybují ukazatelem po obrazovce.
Tlačítko OK
Vybere požadovanou akci nebo možnost. Při sledování televize
na celé obrazovce se tímto tlačítkem vrátíte k předchozí stanici.
Po dalším stisknutí tlačítka můžete přepínat stanice.
O Tlačítko vypnutí zvuku
Stisknutím vypnete zvuk. Dalším stisknutím zvuk zapnete.
P Tlačítka stanic/stránek
Postupně procházejí dalšími/předchozími stanicemi (není nutné
zadávat čísla).
Q Tlačítko Živá televize
Zobrazí televizní pořady.
R Tlačítko nabídky disku DVD / MENU
Zobrazí hlavní nabídku přehrávaného média, například disku DVD.
S Tlačítko volby režimu teletextu
Aktivuje a deaktivuje režim teletextu.
T Tlačítko ENTER
Aktivuje funkci nebo akci, například volbu stanice, případně návrat
k předchozí stanici. (Funkce tohoto tlačítka jsou podobné funkcím
tlačítka OK.)
n 55 N
Práce s počítačem VAIO
Než použijete dálkový ovladač
Než začnete používat dálkový ovladač, musíte vložit dodané manganové baterie AA umožňující komunikaci mezi počítačem
a dálkovým ovladačem.
Vložení baterií
1
Otočte dálkový ovladač vzhůru nohama.
2
Jemně stiskněte označenou oblast (1), posuňte kryt baterií ve směru šipky a vyjměte ho.
n 56 N
Práce s počítačem VAIO
3
Vložte do dálkového ovladače dvě dodané baterie AA.
4
Vraťte na dálkový ovladač kryt baterií a posuňte ho proti směru šipky, až kryt zaklapne na místo.
Pokud dálkový ovladač nepracuje správně, možná bude nutné vyměnit baterie. Pokud dálkový ovladač nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie, aby při úniku jejich
obsahu nedošlo k poškození.
n 57 N
Práce s počítačem VAIO
Nastavení aplikace Windows Media Center
Při prvním spuštění aplikace Windows Media Center zobrazí systém průvodce nastavením. Chcete-li nakonfigurovat televizní
tuner, klepněte na možnost Vlastní instalace a postupujte podle pokynů na obrazovce. V okně Volitelné nastavení klepněte
na možnost Konfigurace televizních karet, signálu a programu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Pokud jste televizní tuner nenakonfigurovali během prvního spuštění aplikace Windows Media Center, můžete tak učinit po
zvolení možnosti nastavit televizi v části Televize a filmy.
Pokud chcete změnit vstupní televizní signál (Televizní signál nebo Typ televizního signálu) nebo změnit umístění, klepněte
na možnost Nastavení v části Úkoly, a poté klepněte na možnost Televize.
V tomto případě je nutné znovu vyhledat stanice a ztratíte stávající seznam stanic a údaje v okně Program. Všechna plánovaná
nahrávání budou zrušena.
n 58 N
Práce s počítačem VAIO
Nastavení TV Enhance pour VAIO
Aplikace TV Enhance pour VAIO je dostupná u francouzských modelů prodávaných pouze ve Francii.
TV Enhance pour VAIO vám umožní sledovat a nahrávat bezplatné pozemní digitální televizní vysílání ve standardním a
vysokém rozlišení a zvýšit tak vaše multimediální zážitky.
Chcete-li aplikaci otevřít, spusťte Windows Media Center, přejděte na TNT a vyberte:
❑ TV en direct: pokud chcete sledovat živé televizní vysílání.
❑ TV enregistrée: chcete-li získat přístup ke svým televizním záznamům.
❑ Guide: chcete-li nahlédnout do nabídky televizních pořadů.
❑ TV + menu: chcete-li sledovat živé televizní vysílání a mít snadný přístup k nastavení.
Při prvním spuštění aplikace TV Enhance pour VAIO se zobrazí průvodce nastavením. Při konfiguraci aplikace změňte
nastavení podle pokynů na obrazovce.
Pokud chcete znovu projít stanice nebo změnit umístění, přejděte do Menu a Paramètres a potom klepněte na
Paramètres signal nebo Rechercher les chaînes. Další informace najdete v souboru nápovědy k softwaru.
V systémech s jedním tunerem lze tuner použít buď pro aplikaci MCE TV nebo pro aplikaci TV Enhance pour VAIO.
Přiložený dálkový ovladač lze použít také v aplikaci TV Enhance pour VAIO, ale následující tlačítka jsou vyhrazena pro aplikaci Windows Media Center:
Live TV, Recorded TV, Guide, DVD a More.
n 59 N
Práce s počítačem VAIO
Používání modulu ExpressCard
Tento počítač je vybaven paticí Universal ExpressCard* nebo paticí ExpressCard/34* pro přenos dat mezi digitálními
fotoaparáty, kamerami, hudebními přehrávači a jinými audiovizuálními zařízeními. První patice slouží k práci s moduly
ExpressCard/34 (šířka 34 mm) nebo ExpressCard/54 (šířka 54 mm)* zobrazenými níže; druhá pouze pro moduly
ExpressCard/34*.
❑ Modul ExpressCard/34*
❑ Modul ExpressCard/54*
Tento počítač je vybaven paticí ExpressCard/34*.
*
Dále v této příručce jsou uváděny jako patice ExpressCard a modul ExpressCard.
n 60 N
Práce s počítačem VAIO
Vložení modulu ExpressCard
!
Při vkládání a vyjímání modulu ExpressCard z patice postupujte opatrně. Nesnažte se ho vkládat nebo vyjímat silou.
Před vkládáním a vyjímáním modulu ExpressCard není třeba vypínat počítač.
Vložení modulu ExpressCard
1
Najděte patici pro média ExpressCard.
2
Opatrně zasuňte modul ExpressCard do patice tak, aby zaklapl na místo.
Nezatlačujte ho do patice silou.
Pokud modul nebo adaptér nelze do patice snadno vsunout, jemně ho vyjměte a zkontrolujte, zda ho vkládáte ve správném směru.
Používejte nejaktuálnější softwarový ovladač od výrobce modulu ExpressCard.
n 61 N
Práce s počítačem VAIO
Vyjmutí modulu ExpressCard
Při vyjímání modulu ExpressCard ze zapnutého počítače postupujte podle následujících pokynů. Při nesprávném vyjmutí
nemusí systém fungovat správně.
Vyjmutí modulu ExpressCard
Chcete-li vyjmout modul ExpressCard z vypnutého počítače, vynechejte kroky 1 až 4.
1
Na hlavním panelu systému Windows poklepejte na ikonu Bezpečně odebrat hardware.
2
Vyberte hardware, který chcete odpojit.
3
Klepněte na tlačítko Ukončit.
4
Podle pokynů na obrazovce vyjměte modul ExpressCard.
5
Zatlačte na modul ExpressCard směrem do počítače, až modul vyskočí.
6
Modul ExpressCard opatrně uchopte a vyjměte z patice.
n 62 N
Práce s počítačem VAIO
Používání médií Memory Stick
Médium Memory Stick je kompaktní, přenositelné a víceúčelové záznamové médium, které bylo navrženo zejména pro výměnu
a sdílení dat mezi kompatibilními produkty, jako jsou digitální fotoaparáty, mobilní telefony a další zařízení. Protože se jedná
o vyměnitelné zařízení, lze jej použít pro externí ukládání dat.
n 63 N
Práce s počítačem VAIO
Než začnete používat média Memory Stick
V patici Memory Stick v počítači můžete používat standardní média i média o velikosti Duo a patice podporuje vysokorychlostní
formáty Memory Stick PRO a Memory Stick PRO-HG Duo o vysoké kapacitě.
Médium Memory Stick o velikosti Duo můžete vložit přímo do patice Memory Stick Duo i bez adaptéru.
!
Před vložením média Memory Stick Micro (M2) do patice vložte médium do adaptéru M2 Standard nebo M2 Duo. Pokud byste médium vložili bez adaptéru přímo do
patice Memory Stick, nemuseli byste ho dokázat vyjmout.
Nejnovější informace o médiích Memory Stick najdete na serveru Memory Stick na adrese http://www.memorystick.com/en/.
!
Tento počítač byl vyzkoušen s médii Memory Stick značky Sony o kapacitě až 16 GB, dostupnými v květnu 2008, a je s nimi kompatibilní. Ne všechna média Memory
Stick se stejnými specifikacemi jako kompatibilní média však mají zaručenou kompatibilitu.
Při vložení média Memory Stick s více adaptéry není zaručena kompatibilita.
MagicGate je obecný název technologie pro ochranu autorských práv vyvinuté společností Sony. Chcete-li tuto funkci využívat, používejte média Memory Stick s logem
MagicGate.
S výjimkou osobního užívání je jakékoli používání nahraných zvukových nebo obrazových dat bez svolení vlastníka autorských práv protizákonné. Média Memory Stick
s daty chráněnými autorským právem tedy lze používat pouze v souladu se zákonem.
Patice Memory Stick v počítači nepodporuje paralelní 8 bitový přenos dat (vysokorychlostní přenos dat).
Médium Memory Stick Micro v adaptéru M2 Duo nemusí pracovat správně, pokud je vloženo ještě do adaptéru Memory Stick Duo.
n 64 N
Práce s počítačem VAIO
Vkládání média Memory Stick
Vložení média Memory Stick
1
Najděte patici pro média Memory Stick.
2
Nasměrujte médium Memory Stick šipkou nahoru a směrem do patice.
3
Opatrně zasuňte médium Memory Stick do patice tak, aby zaklaplo na místo.
Systém médium Memory Stick automaticky rozpozná a zobrazí jeho obsah. Pokud obsah nezobrazí, klepněte na možnost
Start, Počítač a poklepejte na ikonu média Memory Stick.
!
Při instalaci do patice uchopte médium Memory Stick tak, aby šipka směřovala správným směrem. Vyvarujte se poškození počítače nebo média Memory Stick - pokud
médium nelze do patice zasunout lehce, nepoužívejte nadměrnou sílu.
Do patice nevkládejte více než jedno médium Memory Stick. Nesprávné vložení média může poškodit počítač i médium.
n 65 N
Práce s počítačem VAIO
Zobrazení obsahu média Memory Stick
1
Klepnutím na tlačítko Start a na položku Počítač otevřete okno Počítač.
2
Poklepejte na ikonu média Memory Stick a zobrazte seznam datových souborů uložených na médiu Memory Stick.
Formátování média Memory Stick
Média Memory Stick jsou naformátována z výroby a jsou připravena k použití.
Pokud média chcete přeformátovat v počítači, použijte tento postup.
!
Použijte zařízení, které je určeno k formátování médií a při formátování podporuje média Memory Stick.
Formátování média Memory Stick vymaže veškerá data. Před formátováním zkontrolujte, zda médium neobsahuje cenná data.
Během formátování nevyjímejte médium Memory Stick z patice. Hrozí jeho selhání.
1
Opatrně zasuňte médium Memory Stick do patice tak, aby zaklaplo na místo.
2
Klepnutím na tlačítko Start a na položku Počítač otevřete okno Počítač.
3
Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu média Memory Stick a zvolte možnost Formátovat.
4
Klepněte na tlačítko Obnovit výchozí nastavení zařízení.
!
Velikost alokační jednotky a systém souborů se mohou měnit.
V rozevíracím seznamu Systém souborů nevybírejte možnost NTFS. Mohlo by dojít k poruše.
Proces formátování proběhne rychleji, když v seznamu Možnosti formátování vyberete možnost Rychlé formátování.
n 66 N
Práce s počítačem VAIO
5
Klepněte na tlačítko Spustit.
6
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
!
V závislosti na typu média může formátování média Memory Stick určitou dobu trvat.
n 67 N
Práce s počítačem VAIO
Vyjímání média Memory Stick
!
Když svítí kontrolka přístupu k médiím, médium Memory Stick nevyjímejte. Pokud to uděláte, může dojít ke ztrátě dat. Velké objemy dat se mohou zaznamenávat dlouho,
proto před vyjímáním média Memory Stick kontrolujte, zda je kontrolka zhasnuta.
Vyjmutí média Memory Stick
1
Zkontrolujte, zda nesvítí kontrolka přístupu k médiím.
2
Zatlačte médium Memory Stick směrem do počítače a uvolněte ho.
Patice médium Memory Stick vysune.
3
Vytáhněte médium z patice.
!
Při vyjímání média Memory Stick postupujte vždy opatrně, aby nečekaně nevyskočilo.
n 68 N
Práce s počítačem VAIO
Používání paměťových karet SD
Tento počítač je vybaven paticí pro paměťovou kartu SD. Tato patice slouží pro přenos dat mezi digitálními fotoaparáty,
videokamerami, přehrávači a jinými audio/video zařízeními.
Než začnete používat paměťové karty SD
Patice pro paměťovou kartu SD podporuje následující paměťové karty:
❑ Paměťová karta SD
❑ Paměťová karta SDHC
❑ MultiMediaCard (MMC)
Nejnovější informace o kompatibilních paměťových kartách najdete na webovém serveru podpory. Jeho adresa je uvedena
v části Informace o podpoře společnosti Sony (str. 206).
!
Váš počítač byl vyzkoušen a je kompatibilní pouze s nejrozšířenějšími paměťovými kartami dostupnými v květnu 2008. Ne všechny paměťové karty se stejnými
specifikacemi jako kompatibilní média však mají zaručenou kompatibilitu.
Do patice pro paměťovou kartu SD vždy vkládejte správnou paměťovou kartu.
Váš počítač byl vyzkoušen s paměťovými kartami SD o kapacitě až 2 GB a s paměťovými kartami SDHC o kapacitě až 32 GB a je s nimi kompatibilní.
Patice pro paměťové karty SD v počítači nepodporuje funkci vysokorychlostního přenosu dat paměťových karet SD a SDHC.
Nepokoušejte se do patice pro paměťovou kartu SD vložit paměťovou kartu SD nebo adaptér karty SD jiného typu. Nekompatibilní paměťovou kartu nebo adaptér
paměťových karet může být obtížné z patice vyjmout a může dojít k poškození počítače.
Při vkládání a vyjímání paměťové karty SD z patice pro paměťové karty SD postupujte opatrně. Nesnažte se paměťovou kartu vložit nebo vyjmout silou.
n 69 N
Práce s počítačem VAIO
Vkládání paměťové karty SD
Vložení paměťové karty SD
1
Najděte patici pro paměťovou kartu SD.
2
Nasměrujte paměťovou kartu SD šipkou nahoru a směrem do patice.
3
Opatrně zasuňte paměťovou kartu SD do patice tak, aby zaklapla na místo.
Nezatlačujte kartu do patice silou.
Pokud paměťovou kartu SD nelze do patice snadno vsunout, jemně ji vyjměte a zkontrolujte, zda ji vkládáte ve správném směru.
n 70 N
Práce s počítačem VAIO
Vyjímání paměťové karty SD
!
Paměťovou kartu SD nevyjímejte, když svítí kontrolka přístupu k médiím. Mohli byste poškodit kartu nebo data.
Vyjmutí paměťové karty SD
1
Zkontrolujte, zda nesvítí kontrolka přístupu k médiím.
2
Zatlačte paměťovou kartu SD směrem do počítače a uvolněte ji.
Patice paměťovou kartu SD vysune.
3
Vytáhněte paměťovou kartu SD z patice.
n 71 N
Práce s počítačem VAIO
Používání paměťových karet CF
Váš počítač může být vybaven paticí pro paměťovou kartu CF (CompactFlash). Tato patice slouží pro přenos dat mezi
digitálními fotoaparáty, videokamerami, přehrávači a jinými audio/video zařízeními.
Informace o tom, zda je model počítače vybaven paticí pro paměťové karty CF (CompactFlash), najdete v elektronické
příručce Specifikace.
!
Váš počítač byl vyzkoušen a je kompatibilní pouze s nejrozšířenějšími paměťovými kartami CF dostupnými v květnu 2008. Ne všechny paměťové karty CF se stejnými
specifikacemi jako kompatibilní média však mají zaručenou kompatibilitu.
Při vkládání a vyjímání paměťové karty z patice postupujte opatrně. Nesnažte se paměťovou kartu vložit nebo vyjmout silou.
Váš počítač byl vyzkoušen s paměťovými kartami CF o kapacitě až 16 GB a je s nimi kompatibilní.
Patice pro paměťovou kartu CF (CompactFlash) v počítači nepodporuje žádné karty pro bezdrátovou komunikaci.
n 72 N
Práce s počítačem VAIO
Vkládání paměťové karty CF
!
Počítač je vybaven krytem patice pro paměťovou kartu CF (CompactFlash). Před zahájením práce s paticí pro paměťovou kartu CF (CompactFlash) kryt patice odstraňte.
Při vkládání a vyjímání paměťové karty CF z patice postupujte opatrně. Nesnažte se ho vkládat nebo vyjímat silou.
Vložení paměťové karty CF
1
Najděte patici pro paměťovou kartu CF (CompactFlash).
2
Stiskněte tlačítko pro uvolnění paměťové karty CF tak, aby se vysunulo.
3
Dalším stisknutím tlačítka k uvolnění paměťové karty CF vysuňte kryt patice.
4
Kryt patice opatrně uchopte a vyjměte z patice.
5
Nasměrujte paměťovou kartu CF šipkou nahoru a směrem do patice.
6
Opatrně zasuňte paměťovou kartu CF do patice tak, aby zaklapla na místo.
Nezatlačujte kartu do patice silou.
n 73 N
Práce s počítačem VAIO
!
Když kartu CF nepoužíváte, vložte do patice pro paměťovou karu CF (CompactFlash) kryt chránící ji proti vniknutí drobných předmětů. Před přemisťováním počítače
vždy vložte do patice pro paměťovou kartu CF (CompactFlash) ochranný kryt.
Pokud paměťovou kartu nelze do patice snadno vsunout, jemně ji vyjměte a zkontrolujte, zda ji vkládáte ve správném směru.
n 74 N
Práce s počítačem VAIO
Vyjmutí paměťové karty CF
Při vyjímání paměťové karty CF ze zapnutého počítače postupujte podle následujících pokynů. Při nesprávném vyjmutí
nemusí systém fungovat správně.
!
Pokud indikátor paměťové karty CF svítí, kartu nevyjímejte. Pokud to uděláte, může dojít ke ztrátě dat. Velké objemy dat se mohou zaznamenávat dlouho,
proto před vyjímáním paměťové karty CF zkontrolujte, zda je kontrolka zhasnuta.
Vyjmutí paměťové karty CF
1
Zkontrolujte, zda nesvítí kontrolka paměťové karty CF.
2
Stiskněte tlačítko pro uvolnění paměťové karty CF tak, aby se vysunulo.
3
Dalším stisknutím tlačítka k uvolnění paměťové karty CF vysuňte paměťovou kartu CF.
4
Paměťovou kartu CF opatrně uchopte a vyjměte z patice.
5
Pokud je tlačítko pro uvolnění paměťové karty CF stále vysunuto, zatlačte je až na doraz zpět.
n 75 N
Práce s počítačem VAIO
Používání sítě Internet
Nastavení telefonického připojení sítě
Před připojením k síti Internet musíte počítač připojit kabelem k telefonní lince (kabel není součástí dodávky) a musíte mít účet
u poskytovatele služeb Internetu (ISP).
Připojení telefonního kabelu
1
Zasuňte jeden konec telefonního kabelu (1) do konektoru modemu
2
Druhý konec kabelu připojte do telefonní zásuvky (2).
v počítači.
Tento počítač nepracuje na skupinových přípojkách, nelze ho připojit k mincovnímu telefonnímu automatu a nemusí pracovat s vícečetnými telefonními linkami ani
pobočkovými ústřednami (PBX). Některá z těchto připojení mohou vytvářet nadměrný elektrický proud a způsobit selhání interního modemu.
Pokud připojujete telefonní kabel procházející rozdělovačem kanálů, nemusí modem nebo připojené zařízení pracovat správně.
Nastavení telefonického připojení k síti Internet
1
Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na možnost Připojit k Internetu v části Síť a Internet.
Počítač zobrazí okno Připojení k Internetu.
3
Klepněte na tlačítko Telefonické.
4
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
n 76 N
Práce s počítačem VAIO
Používání bezdrátových sítí Wireless LAN (WLAN)
Pomocí bezdrátové komunikace Sony Wireless LAN (WLAN) mohou všechna digitální zařízení vybavená funkcí WLAN
vzájemně neomezeně komunikovat prostřednictvím sítě. Bezdrátová síť WLAN umožňuje uživateli přistupovat k místní síti
(LAN) prostřednictvím bezdrátového (rádiového) připojení. To znamená, že už není potřeba vést kabely nebo dráty zdmi a
stropy.
Bezdrátová komunikace Sony WLAN podporuje všechny běžné možnosti spojení sítě Ethernet, navíc s výhodami mobility a
vzdáleného přístupu. Můžete přistupovat k informacím nebo internetovým, intranetovým a síťovým zdrojům dokonce i uprostřed
jednání nebo na cestě.
Můžete komunikovat bez přístupového bodu, tj. komunikovat s omezenou skupinou počítačů (ad-hoc). Můžete komunikovat
i přes přístupový bod, což umožňuje vytvářet sítě o plné infrastruktuře.
V některých zemích může být používání produktů s funkcí WLAN omezeno místními zákony (například omezený počet kanálů). Proto si před aktivací funkce WLAN
pečlivě pročtěte průvodce předpisy pro bezdrátové sítě LAN.
Funkce WLAN využívá standard IEEE 802.11a*/b/g a návrh standardu IEEE 802.11n*, který popisuje použitou technologii. Standard obsahuje metody šifrování: Wired
Equivalent Privacy (WEP - protokol zabezpečení), Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) a Wi-Fi Protected Access (WPA). Protokoly WPA2 a WPA, které byly společně navrženy
sdruženími IEEE a Wi-Fi Alliance, představují specifikaci standardních, spolupracujících bezpečnostních prvků zvyšujících úroveň ochrany dat a řízení přístupu pro stávající
sítě Wi-Fi. Specifikace WPA je navržena tak, aby zajišťovala dopřednou kompatibilitu se specifikací normy IEEE 802.11i. Využívá protokol zdokonaleného šifrování dat
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) a ověřování uživatele protokoly 802.1X a EAP (Extensible Authentication Protocol). Šifrování dat chrání zranitelná bezdrátová
spojení mezi klientskými počítači a přístupovými body. Kromě toho existují další používané mechanismy zabezpečení místních sítí LAN pro zajištění soukromí, ke kterým
patří: zabezpečení heslem, šifrování mezi koncovými body, virtuální privátní sítě a ověřování. WPA2, druhá generace specifikace WPA, zajišťuje silnější ochranu dat a
řízení přístupu k síti a je navržena i s ohledem na zabezpečování všech verzí zařízení 802.11 včetně verzí 802.11b, 802.11a, 802.11g a návrhu 802.11n, a verzí
vícepásmových a vícerežimových. Specifikace WPA2 kromě toho vychází z ratifikovaného standardu IEEE 802.11i, a proto zajišťuje zabezpečení na úrovni vládních
požadavků (implementuje šifrovací algoritmus AES kompatibilní s dokumentem National Institute of Standards and Technology (NIST) FIPS 140-2 a ověřování 802.1X).
Specifikace WPA2 je zpětně kompatibilní se specifikací WPA.
* Informace o tom, zda model počítače podporuje standard IEEE 802.11a nebo návrh standardu IEEE 802.11n, najdete v elektronické příručce Specifikace.
n 77 N
Práce s počítačem VAIO
IEEE 802.11b/g je standard pro bezdrátové sítě LAN využívající pásmo 2,4 GHz. Standard IEEE 802.11g popisuje vysokorychlostní komunikaci, rychlejší než standard
IEEE 802.11b.
IEEE 802.11a je standard pro bezdrátové sítě LAN využívající pásmo 5 GHz.
IEEE 802.11n je návrh standardu pro bezdrátové sítě LAN využívající pásmo 2,4 GHz nebo 5 GHz.
Zařízení pro bezdrátovou komunikaci WLAN, která používají pásmo 2,4 GHz, nemohou kvůli odlišným frekvencím komunikovat se zařízeními, která používají pásmo 5 GHz.
Pásmo 2,4 GHz používané zařízeními kompatibilními s bezdrátovými sítěmi LAN je využíváno i různými dalšími zařízeními. Ačkoli zařízení kompatibilní s bezdrátovými
sítěmi LAN využívají technologií pro minimalizaci rušení z jiných zařízení, která používají stejné pásmo, může rušení snižovat rychlost nebo dosah komunikace nebo
bezdrátové spojení přerušovat.
Rychlost komunikace závisí na vzdálenosti mezi komunikujícími zařízeními, existenci překážek mezi nimi, konfiguraci zařízení, rádiových podmínkách a použitém softwaru.
Kromě toho může vlivem podmínek přenosu radiových vln dojít k přerušení komunikace.
Dosah komunikace závisí na skutečné vzdálenosti mezi komunikačními zařízeními, existenci překážek mezi těmito zařízeními, rádiových podmínkách, okolním prostředí
včetně existence zdí a materiálu těchto zdí, a použitém softwaru.
Skutečná rychlost komunikace nemusí být tak vysoká, jak ukazuje počítač.
Používání zařízení se standardem IEEE 802.11b a IEEE 802.11g ve stejné bezdrátové síti může snížit rychlost komunikace vlivem rádiového rušení. Proto jsou zařízení
standardu IEEE802.11g navržena s funkcí snižování rychlosti komunikace, aby zajistila komunikaci i s produkty standardu IEEE802.11b. Pokud rychlost komunikace
není tak vysoká, jak jste očekávali, může pomoci změna bezdrátového kanálu na přístupovém bodu.
n 78 N
Práce s počítačem VAIO
Komunikace bez přístupového bodu (pří ad hoc)
Síť ad hoc tvoří pouze samotná bezdrátová zařízení bez centrálního řídicího prvku nebo přístupového bodu. Každé zařízení
komunikuje přímo s ostatními zařízeními sítě. Síť ad hoc lze snadno vytvořit i doma.
n 79 N
Práce s počítačem VAIO
Komunikace bez přístupového bodu (připojení ad hoc)
!
Pásmo 5 GHz, určené pro standard IEEE 802.11a, nelze v sítích ad-hoc používat.
Návrh standardu IEEE 802.11n využívající pásmo 2,4 nebo 5 GHz není pro sítě ad-hoc k dispozici.
1
Zapněte přepínač bezdrátové komunikace WIRELESS.
2
V okně VAIO Smart Network klepněte na tlačítko u požadované možnosti bezdrátového spojení.
Zkontrolujte, zda svítí kontrolka WIRELESS.
3
Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.
4
V části Síť a Internet klepněte na možnost Zobrazit stav sítě a úlohy.
5
V levém podokně klepněte na možnost Nastavit připojení nebo síť.
Počítač zobrazí okno Nastavit připojení nebo síť.
6
Vyberte možnost pro zadání nastavení sítě ad-hoc a klepněte na tlačítko Další.
7
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
n 80 N
Práce s počítačem VAIO
Komunikace přes přístupový bod (infrastruktura)
Infrastrukturní síť rozšiřuje stávající kabelovou místní síť na bezdrátová zařízení prostřednictvím přístupového bodu
(není součástí dodávky). Přístupový bod propojuje bezdrátovou a kabelovou místní síť a funguje jako centrální řídicí prvek
bezdrátové místní sítě. Přístupový bod koordinuje přenos a příjem z více bezdrátových zařízení, která pracují ve specifikovaném
rozsahu.
Přístupový bod vybere, který kanál bude používat v infrastrukturní síti.
!
Podrobnosti o volbě kanálu používaného přístupovým bodem najdete v příručce k přístupovému bodu.
n 81 N
Práce s počítačem VAIO
Připojení k bezdrátové síti
1
Zkontrolujte, zda je nastaven přístupový bod.
Další informace najdete v příručce dodané s přístupovým bodem.
2
Zapněte přepínač bezdrátové komunikace WIRELESS.
3
V okně VAIO Smart Network klepněte na tlačítko u požadované možnosti bezdrátového spojení.
Zkontrolujte, zda svítí kontrolka WIRELESS.
4
Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu
5
Vyberte požadovaný přístupový bod a klepněte na tlačítko Připojit.
nebo
na hlavním panelu a zvolte možnost Připojit k síti.
Při ověřování WPA-PSK nebo WPA2-PSK musíte zadat heslo. V hesle se rozlišují malá a velká písmena a musí mít 8 až 63 textových znaků nebo 64 hexadecimálních znaků.
n 82 N
Práce s počítačem VAIO
Ukončení komunikace s bezdrátovou sítí Wireless LAN
Ukončení komunikace s bezdrátovou sítí Wireless LAN
V okně VAIO Smart Network klepněte na tlačítko u ikony WLAN.
!
Vypnutí funkce bezdrátové sítě během přístupu ke vzdáleným dokumentům, souborům nebo prostředkům může způsobit ztrátu dat.
n 83 N
Práce s počítačem VAIO
Používání funkce Bluetooth
Pomocí technologie Bluetooth můžete navázat komunikaci mezi počítačem a jinými zařízeními Bluetooth, například jiným
počítačem nebo mobilním telefonem. Data mezi těmito zařízeními můžete v otevřeném prostoru přenášet bez kabelů až do
vzdálenosti 10 metrů.
Spuštění komunikace Bluetooth
1
Zapněte přepínač bezdrátové komunikace WIRELESS.
2
V okně VAIO Smart Network klepněte na tlačítko u ikony Bluetooth.
Zkontrolujte, zda svítí kontrolka WIRELESS.
n 84 N
Práce s počítačem VAIO
Poznámky k práci s funkcí Bluetooth
❑ Rychlost přenosu dat se může lišit v závislosti na následujících podmínkách:
❑ překážky, např. zdi, které se nacházejí mezi zařízeními,
❑ vzdálenost mezi zařízeními,
❑ materiál použitý na stavbu zdí,
❑ blízká přítomnost mikrovlnných trub a bezdrátových telefonů,
❑ vysokofrekvenční rušení a další překážky dané prostředím,
❑ konfigurace zařízení,
❑ typ softwaru,
❑ typ operačního systému,
❑ současné použití funkcí bezdrátových sítí LAN a Bluetooth v počítači,
❑ velikost přenášeného souboru.
❑ Uvědomte si, že vzhledem k omezením standardu Bluetooth může při nepřetržitém přenosu velkých souborů čas od času
dojít k jejich poškození vlivem elektromagnetického rušení okolního prostředí.
❑ Všechna zařízení Bluetooth musí být certifikována, aby bylo zajištěno dodržení požadavků platného standardu. I když jsou
podmínky standardu splněny, může se výkon jednotlivých zařízení, jejich technické údaje a provozní postupy lišit. Přenos
dat nemusí být možný za všech situací.
❑ Při přehrávání videa v počítači s výstupem zvuku na připojené zařízení Bluetooth může dojít k rozsynchronizování obrazu
a zvuku. V technologii Bluetooth k tomu dochází často a nejedná se o poruchu.
n 85 N
Práce s počítačem VAIO
❑ Pásmo 2,4 GHz, ve kterém pracují zařízení Bluetooth a bezdrátové sítě WLAN, používají různá zařízení. Zařízení Bluetooth
využívají technologii, která minimalizuje vzájemné rušení s jinými zařízeními používajícími stejnou vlnovou délku. Současné
používání funkce Bluetooth a jiných zařízení s bezdrátovou komunikací však může způsobovat rušení rádiových frekvencí
a znamenat nižší komunikační rychlosti a dosah než udávají standardní hodnoty.
Než začnete využívat funkci Bluetooth, seznamte se s průvodcem předpisy pro Bluetooth.
❑ Funkce Bluetooth nemusí pracovat, pokud si nevyhovují zařízení nebo verze softwaru jiných výrobců.
❑ Připojení více zařízení Bluetooth k počítači může způsobit zahlcení šířky pásma a snížení výkonu zařízení. V technologii
Bluetooth je to běžné a nejedná se o poruchu.
n 86 N
Práce s počítačem VAIO
Zabezpečení technologie Bluetooth
Bezdrátová technologie Bluetooth obsahuje funkci ověřování, která dovoluje ověření partnera, se kterým komunikujete.
Funkce ověřování zabraňuje anonymním zařízením Bluetooth v přístupu k počítači.
Při první komunikaci mezi dvěma zařízeními Bluetooth je třeba stanovit a zaregistrovat společný klíč (passkey). Jakmile je
zařízení zaregistrováno, nemusíte již klíč (passkey) znovu zadávat.
Klíč se může pokaždé lišit, ale musí být vždy shodný na obou koncích komunikace.
Pro určitá zařízení, jako například myš, klíč zadat nelze.
n 87 N
Práce s počítačem VAIO
Komunikace s jiným zařízením Bluetooth
Počítač můžete bez kabelů propojit s jiným zařízením Bluetooth, například dalším počítačem, mobilním telefonem,
organizátorem PDA, náhlavní soupravou, myší nebo digitálním fotoaparátem.
Komunikace s jiným zařízením Bluetooth
Pro komunikaci s jiným zařízením Bluetooth musíte nejprve nastavit funkci Bluetooth. Informace o nastavení a používání
funkce Bluetooth najdete v nápovědě Nápověda a podpora k systému Windows. Chcete-li otevřít okno Nápověda a
podpora k systému Windows, klepněte na tlačítko Start a klepněte na možnost Nápověda a podpora.
n 88 N
Práce s počítačem VAIO
Ukončení spojení Bluetooth
Ukončení komunikace Bluetooth
1
Vypněte zařízení Bluetooth komunikující s počítačem.
2
V okně VAIO Smart Network klepněte na tlačítko u ikony Bluetooth.
n 89 N
Práce s periferními zařízeními
Práce s periferními zařízeními
Funkčnost počítače VAIO lze rozšířit pomocí různých konektorů, kterými je vybaven.
❑ Připojení externích reproduktorů (str. 90)
❑ Připojení externího zobrazovacího zařízení (str. 92)
❑ Výběr režimu zobrazení (str. 97)
❑ Používání funkce více monitorů (str. 98)
❑ Připojení externího mikrofonu (str. 100)
❑ Připojení zařízení s rozhraním USB (str. 101)
❑ Připojení tiskárny (str. 104)
❑ Připojení zařízení s rozhraním i.LINK (str. 105)
❑ Připojení k síti (LAN) (str. 107)
n 90 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení externích reproduktorů
K počítači můžete připojit externí zvuková výstupní zařízení (nejsou součástí dodávky), například reproduktory nebo sluchátka.
Počítač dokáže přenášet přes konektor sluchátek/OPTICAL OUT jak analogové, tak i digitální signály, a proto k tomuto
konektoru můžete připojit zařízení S/PDIF (např. digitální sluchátka) nebo AV zesilovač, a zvýšit tak kvalitu zvuku počítače.
Další informace najdete v příručce dodané se zařízením S/PDIF.
!
Chcete-li poslouchat zvuk ze zařízení S/PDIF připojeného ke konektoru sluchátek/OPTICAL OUT, musíte změnit výstupní zařízení zvuku. Podrobné pokyny najdete v části
Jak změnit výstupní zařízení zvuku? (str. 200).
Připojení externích reproduktorů
1
Připojte kabel reproduktorů (1) (není součástí dodávky) ke konektoru sluchátek/OPTICAL OUT (2) i.
2
Druhý konec kabelu reproduktorů zastrčte do externího reproduktoru (3).
3
Před zapnutím reproduktorů snižte jejich hlasitost.
n 91 N
Práce s periferními zařízeními
Používejte pouze reproduktory, které jsou určeny pro připojení k počítači.
!
Nepokládejte na reproduktory diskety. Magnetické pole by mohlo poškodit data na disketách.
n 92 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení externího zobrazovacího zařízení
K počítači lze připojit externí zobrazovací zařízení (není součástí dodávky). K zařízením, se kterými lze počítač používat,
patří například monitor nebo projektor.
Napájecí kabel externího monitoru připojujte až po připojení všech ostatních kabelů.
n 93 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení běžného počítačového monitoru
K počítači lze připojit počítačový displej (monitor).
Připojení běžného počítačového monitoru
!
Když je ke konektoru HDMI připojen externí displej, je vypnut konektor monitoru v počítači.
1
Je-li to třeba, připojte jeden konec kabelu napájení (1) k monitoru a druhý konec do síťové zásuvky.
2
Pokud chcete připojit analogový monitor, zapojte datový kabel monitoru (2) (není součástí dodávky) do konektoru
monitoru (3) a v počítači.
3
Chcete-li připojit monitor TFT/DVI, použijte k jeho připojení do konektoru HDMI kabel HDMI (není součástí dodávky)
a adaptér HDMI na DVI-D (není součástí dodávky).
!
Tento počítač je kompatibilní se standardem HDCP a dokáže přenosový kanál digitálního videosignálu šifrovat kvůli ochraně autorských práv, To vám umožňuje přehrávat
a sledovat širokou škálu obsahu chráněného proti porušování autorských práv. Pro sledování chráněného obsahu musíte k počítači připojit monitor kompatibilní se systémem
HDCP. Pokud je k počítači připojen nekompatibilní monitor, nebudete moci chráněný obsah přehrávat ani sledovat.
DVI-D je zkratka výrazu Digital Visual Interface - Digital. Je to druh konektoru DVI, který podporuje pouze digitální videosignály, nikoli analogové videosignály.
Má 24 kontaktů.
Konektor DVI-I (Digital Visual Interface - Integrated) podporuje digitální i analogové videosignály. Má 29 kontaktů.
n 94 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení multimediálního monitoru
K počítači lze připojit multimediální počítačový monitor s vestavěnými reproduktory a mikrofonem.
Připojení multimediálního monitoru
1
Zasuňte napájecí kabel multimediálního počítačového monitoru (1) do zásuvky.
2
Připojte kabel monitoru (2) (není součástí dodávky) ke konektoru monitoru (3) a v počítači.
3
Připojte kabel reproduktorů (4) (není součástí dodávky) ke konektoru sluchátek/OPTICAL OUT (5) i v počítači.
4
Připojte kabel mikrofonu (6) (není součástí dodávky) ke konektoru mikrofonu (7) m v počítači.
n 95 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení televizoru
K počítači lze připojit televizor.
Připojení televizoru k počítači
!
Chcete-li poslouchat zvuk ze zařízení připojeného ke konektoru HDMI, musíte změnit výstupní zařízení zvuku. Podrobné pokyny najdete v části Jak změnit výstupní
zařízení zvuku? (str. 200).
Když je ke konektoru monitoru připojen externí displej, je vypnut konektor HDMI v počítači.
1
Připojte napájecí kabel televizoru do síťové zásuvky.
2
Připojte jeden konec kabelu HDMI (není součástí dodávky) do konektoru HDMI v počítači a druhý konec do televizoru.
3
Přepněte vstupní kanál televizoru TV na externí vstup.
4
Nastavte systém konfigurace televizoru.
!
Pokud použijete jiný ovladač než ovladač dodaný společností Sony, nebude zobrazen obraz ani přehráván zvuk. Při aktualizaci vždy používejte ovladač zařízení dodaný
společností Sony.
Další informace o instalaci a používání najdete v příručce dodané s televizorem.
Výstup HDMI můžete připojit k audiovizuálnímu zesilovači a zvuk bude přehráván přes audiovizuální zesilovač. Dalším kabelem HDMI můžete k AV zesilovači připojit
televizor pro zobrazení.
Kabel HDMI přenáší obrazový i zvukový signál.
n 96 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení projektoru
K počítači lze připojit projektor (např. projektor Sony LCD).
Připojení projektoru
!
Když je ke konektoru HDMI připojen externí displej, je vypnut konektor monitoru v počítači.
1
Zapojte napájecí kabel projektoru (1) do síťové zásuvky.
2
Připojte kabel monitoru (2) (není součástí dodávky) ke konektoru monitoru (3) a v počítači.
3
Připojte zvukový kabel (4) (není součástí dodávky) ke konektoru sluchátek/OPTICAL OUT (5) i v počítači.
4
Připojte kabel monitoru a zvukový kabel ke konektorům projektoru (6).
n 97 N
Práce s periferními zařízeními
Výběr režimu zobrazení
Je-li k počítači připojeno externí zobrazovací zařízení (např. běžný počítačový monitor), můžete si vybrat, které zařízení se
bude používat jako primární.
Chcete-li používat displej počítače i externí zobrazovací zařízení současně, najdete další informace v části Používání funkce
více monitorů (str. 98).
Volba zobrazovacího zařízení
1
Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na možnost Další možnosti.
3
Klepněte na možnost NVIDIA Control Panel.
4
V oblasti Displej (Display) vyberte možnost nastavení zobrazení.
5
Změňte nastavení podle pokynů na obrazovce.
Podle typu externího monitoru nebo projektoru nemusí být možné zobrazení stejného obsahu na displeji počítače a monitoru či projektoru.
Před zapnutím počítače zapněte externí monitor.
n 98 N
Práce s periferními zařízeními
Používání funkce více monitorů
Funkce práce s více monitory umožňuje zobrazit části pracovní plochy na několika samostatných zobrazovacích zařízeních.
Je-li například ke konektoru monitoru připojen externí monitor, může displej počítače a externí displej fungovat jako jedna
pracovní plocha.
Kurzor můžete přesouvat z jednoho monitoru na druhý. Tato funkce umožňuje přetahovat objekty, například otevřená okna
aplikací nebo panely nástrojů, z jednoho monitoru na druhý.
Je možné, že externí monitor nebo televizor funkci více monitorů nepodporuje.
Některé aplikace možná nebudou s nastavením více monitorů kompatibilní.
Při používání funkce více monitorů dbejte na to, aby počítač nepřešel do režimu spánku. V opačném případě není zaručen řádný návrat do normálního režimu.
Pokud každý monitor používá jiné barevné nastavení, nerozšiřujte jedno okno tak, aby bylo zobrazeno na obou monitorech. V opačném případě software pravděpodobně
nebude pracovat správně.
Nastavte u obou monitorů méně barev a nižší rozlišení.
n 99 N
Práce s periferními zařízeními
Používání funkce více monitorů
1
Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.
2
V části Vzhled a přizpůsobení klepněte na možnost Upravit rozlišení obrazovky.
3
Klepněte pravým tlačítkem myši na monitor číslo 2 a zvolte možnost Připojeno.
4
Klepněte na tlačítko OK.
V žádosti o potvrzení klepněte na tlačítko Ano.
Můžete také změnit funkci přiřazenou jednomu z tlačítek S a aktivovat funkci více monitorů příslušným tlačítkem S. Chcete-li přiřazení funkcí tlačítku S změnit, stiskněte
a podržte kterékoli tlačítko S a systém zobrazí okno pro změnu přiřazení. Podrobnosti o tlačítcích S najdete v části Používání tlačítek se speciálními funkcemi (str. 36).
Pro každý monitor můžete také nastavit barvy zobrazení a rozlišení a přizpůsobit funkci více monitorů.
n 100 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení externího mikrofonu
Chcete-li používat vstupní zvukové zařízení (například pro konverzaci přes Internet), je třeba k počítači připojit externí
mikrofon (není součástí dodávky).
Připojení externího mikrofonu
Připojte kabel mikrofonu (1) ke konektoru mikrofonu (2) m.
Používejte pouze mikrofon, který je určen pro připojení k počítači.
n 101 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení zařízení s rozhraním USB
Chcete-li chránit počítač a zařízení USB před poškozením, dodržujte tyto pokyny:
❑ Při přesunování počítače s připojeným zařízením USB se vyvarujte otřesů nebo působení síly na konektory USB.
❑ Nevkládejte počítač s připojenými zařízeními USB do tašky nebo kufříku.
Připojení myši s rozhraním USB
Připojení myši s rozhraním USB
1
Zvolte požadovaný konektor USB (1)
.
2
Připojte kabel myši USB (2) ke konektoru tohoto rozhraní.
Nyní můžete začít myš USB (není součástí dodávky) používat (3).
n 102 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení disketové jednotky s rozhraním USB
K tomuto počítači můžete zakoupit a připojit disketovou jednotku s rozhraním USB.
Připojení disketové jednotky s rozhraním USB
1
Zvolte požadovaný konektor USB (1)
.
2
Připojte kabel disketové jednotky USB (2) ke konektoru tohoto rozhraní.
Nyní můžete začít disketovou jednotku USB (3) používat.
!
Při práci s disketovou jednotkou USB nepůsobte na konektor USB silou. Mohlo by dojít k poruše.
n 103 N
Práce s periferními zařízeními
Odpojení disketové jednotky s rozhraním USB
Disketovou jednotku USB můžete odpojit, i když je počítač zapnut. Když se počítač nachází v některém úsporném režimu
(spánek nebo hibernace), může pokus o odpojení jednotky vést k selhání počítače.
Odpojení disketové jednotky s rozhraním USB
Chcete-li disketovou jednotku USB odpojit při vypnutém počítači, vynechejte kroky 1 až 5.
1
Ukončete všechny programy přistupující k disketové jednotce.
2
Na hlavním panelu systému Windows poklepejte na ikonu Bezpečně odebrat hardware.
3
Vyberte disketovou jednotku, kterou chcete odpojit.
4
Klepněte na tlačítko Ukončit.
5
Podle pokynů na obrazovce vyjměte disketovou jednotku.
6
Odpojte disketovou jednotku od počítače.
n 104 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení tiskárny
Chcete-li tisknout dokumenty, můžete k počítači připojit tiskárnu, která je kompatibilní s operačním systémem Windows.
Připojení tiskárny přes rozhraní USB
K počítači můžete připojit tiskárnu s rozhraním USB, která je kompatibilní s použitou verzí operačního systému Windows.
Připojení tiskárny přes rozhraní USB
1
Zapojte napájecí kabel tiskárny (1) do síťové zásuvky.
2
Zvolte požadovaný konektor USB (3)
3
Zapojte jeden konec kabelu USB tiskárny (2) (není součástí dodávky) do konektoru USB a druhý do tiskárny.
.
n 105 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení zařízení s rozhraním i.LINK
Poznámky k připojování zařízení s rozhraním i.LINK
❑ Tento počítač je vybaven konektorem i.LINK, ke kterému lze připojit zařízení s tímto rozhraním, například digitální
videokameru.
❑ Ačkoli jsou externí zařízení s rozhraním i.LINK obvykle napájena z konektorů tohoto rozhraní, příslušný konektor v tomto
počítači napájení neposkytuje.
❑ Konektor rozhraní i.LINK podporuje přenosové rychlosti maximálně do 400 Mb/s. Skutečná přenosová rychlost ovšem
závisí na rychlosti externího zařízení.
❑ Volitelné kabely i.LINK nemusejí být v některých zemích nebo oblastech k dispozici.
❑ Připojení k jiným kompatibilním zařízením přes rozhraní i.LINK není zcela zaručeno.
❑ Připojení přes rozhraní i.LINK nemusí být k dispozici – závisí na aplikacích, operačním systému a použitých kompatibilních
zařízeních. Další informace najdete v příručce dodané se softwarem.
❑ Před připojením k tomuto počítači zkontrolujte provozní podmínky periferních zařízení kompatibilních s rozhraním i.LINK
(například pevný disk nebo jednotka CD-RW) a jejich kompatibilitu s operačním systémem.
n 106 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení digitální videokamery
Připojení digitální videokamery
Připojte jeden konec kabelu i.LINK (1) (není součástí dodávky) ke konektoru i.LINK (2) v počítači a druhý konec ke konektoru
DV In/Out (3) na digitální videokameře.
Konektory digitálních videokamer Sony označené DV Out, DV In/Out nebo i.LINK jsou kompatibilní s rozhraním i.LINK.
Digitální videokamera Sony je použita jako příklad. U jiných digitálních videokamer se způsob zapojení může lišit.
Při práci s připojením přes rozhraní i.LINK není možné pracovat s obrázky uloženými na médiu Memory Stick.
n 107 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení k síti (LAN)
Tento počítač lze síťovým kabelem Ethernet připojit k sítím typu 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T. Připojte jeden konec
síťového kabelu (není součástí dodávky) k síťovému konektoru (Ethernet) v počítači a druhý konec k síti. Podrobné informace
o nastavení a zařízeních potřebných pro připojení k síti získáte od správce sítě.
Počítač lze připojit k síti při výchozím nastavení.
!
K síťovému konektoru (LAN) počítače nepřipojujte telefonní kabel.
Je-li síťový konektor (LAN) připojen k telefonním linkám zmíněným dále, může vysoký elektrický proud do konektoru způsobit poškození, přehřátí nebo vznícení.
- Domácí telefony (interkom) nebo pracovní telefonní linky (pobočkové ústředny)
- Veřejné telefonní linky
- Pobočkové telefonní ústředny
K síťovému konektoru (Ethernet) nepřipojujte telefonní kabel.
n 108 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Přizpůsobení počítače VAIO
Tato část stručně popisuje, jak lze změnit hlavní nastavení počítače VAIO. Kromě jiného se naučíte, jak používat a upravovat
vzhled softwaru Sony i jiných nástrojů.
❑ Nastavení hesla (str. 109)
❑ Ověřování otisků prstů (str. 116)
❑ Nastavení počítače programem VAIO Control Center (str. 124)
❑ Používání úsporných režimů (str. 125)
❑ Řízení spotřeby programem VAIO Power Management (str. 130)
❑ Nastavení jazyka v systému Windows Vista Ultimate (str. 132)
❑ Konfigurace modemu (str. 133)
n 109 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Nastavení hesla
Pro nastavení hesla použijte jednu z funkcí systému BIOS.
Jakmile heslo jednou zadáte, budete při spouštění počítače po zobrazení loga VAIO vyzváni k jeho zadání. Heslo pro zapnutí
umožňuje chránit počítač před zneužitím.
Zadání hesla pro zapnutí
Heslo pro zapnutí zajišťuje ochranu počítače před zneužitím.
Existují dva typy hesla pro zapnutí: heslo počítače a heslo uživatele. Heslo počítače slouží uživatelům s právy správce a
umožňuje měnit všechny možnosti nastavení na obrazovce systému BIOS i spouštět počítač. Heslo uživatele je určeno pro
standardní uživatele a umožňuje jim měnit některá nastavení systému BIOS a spouštět počítač. Chcete-li nastavit heslo
uživatele, musíte nejprve nastavit heslo správce.
!
Po nastavení hesla pro zapnutí již nelze počítač bez jeho zadání spustit. Heslo nesmíte zapomenout. Heslo si zapište a uložte je na bezpečném místě, kde se k němu
nedostanou jiné lidé.
Pokud heslo pro zapnutí zapomenete a potřebujete pomoc s jeho nastavením, bude vám účtován poplatek za nastavení hesla a možná budete muset počítač poslat k
nastavení hesla do servisu.
Pokud je počítač vybaven čidlem otisků prstů a nastavili jste heslo pro zapnutí i funkci ověřování otisků prstů, můžete při zapínání počítače místo hesla pro zapnutí
používat funkci rozpoznávání otisků prstů. Další informace najdete v části Ověřování otisků prstů (str. 116).
n 110 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Zadání hesla pro zapnutí (hesla počítače)
1
Zapněte počítač.
2
Jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F2.
Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud se tak nestane, restartujte počítač a po zobrazení loga VAIO
několikrát stiskněte klávesu F2.
3
Klávesami < nebo , vyberte možnost Security a obrazovku Security, vyberte možnost Set Machine Password a
stiskněte klávesu Enter.
4
Na obrazovce zadání hesla dvakrát zadejte heslo a stiskněte klávesu Enter.
Heslo může mít maximálně 32 znaků (včetně mezer).
5
V oblasti Security vyberte možnost Password when Power On a stiskněte klávesu Enter.
6
Změňte nastavení z Disabled na Enabled.
7
Klávesami < nebo , vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter.
Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter.
n 111 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Zadání hesla pro zapnutí (hesla uživatele)
!
Heslo počítače musíte nastavit před heslem uživatele.
1
Zapněte počítač.
2
Jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F2.
Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud se tak nestane, restartujte počítač a po zobrazení loga VAIO
několikrát stiskněte klávesu F2.
3
Zadejte heslo počítače a stiskněte klávesu Enter.
4
Klávesami < nebo , vyberte možnost Security a obrazovku Security, vyberte možnost Set User Password a stiskněte
klávesu Enter.
5
Na obrazovce zadání hesla dvakrát zadejte heslo a stiskněte klávesu Enter.
Heslo může mít maximálně 32 znaků (včetně mezer).
6
Klávesami < nebo , vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter.
Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter.
n 112 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Změna nebo odstranění hesla pro zapnutí
Změna nebo odstranění hesla pro zapnutí (hesla počítače)
1
Zapněte počítač.
2
Jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F2.
Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud se tak nestane, restartujte počítač a po zobrazení loga VAIO
několikrát stiskněte klávesu F2.
3
Zadejte heslo počítače a stiskněte klávesu Enter.
4
Klávesami < nebo , vyberte možnost Security a obrazovku Security, vyberte možnost Set Machine Password a
stiskněte klávesu Enter.
5
Na obrazovce pro zadání hesla zadejte jednou platné heslo a poté dvakrát nové heslo a stiskněte klávesu Enter.
Chcete-li heslo odstranit, ponechejte pole Enter New Password a Confirm New Password prázdná a stiskněte klávesu
Enter.
6
Klávesami < nebo , vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter.
Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter.
n 113 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Změna nebo odstranění hesla pro zapnutí (hesla uživatele)
1
Zapněte počítač.
2
Jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F2.
Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud se tak nestane, restartujte počítač a po zobrazení loga VAIO
několikrát stiskněte klávesu F2.
3
Zadejte heslo uživatele a stiskněte klávesu Enter.
4
Klávesami < nebo , vyberte možnost Security a obrazovku Security, vyberte možnost Set User Password a
stiskněte klávesu Enter.
5
Na obrazovce pro zadání hesla zadejte jednou platné heslo a poté dvakrát nové heslo a stiskněte klávesu Enter.
Chcete-li heslo odstranit, ponechejte pole Enter New Password a Confirm New Password prázdná a stiskněte klávesu
Enter.
6
Klávesami < nebo , vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter.
Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter.
n 114 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Zadání hesla Windows
Heslo systému Windows je vhodné v případě, kdy s jedním počítačem pracuje více uživatelů. Nastavením hesla Windows
můžete chránit uživatelský účet před neoprávněným přístupem.
O zadání hesla systému Windows budete požádáni po vybrání účtu uživatele.
!
Heslo nesmíte zapomenout. Heslo si zapište a uložte je na bezpečném místě, kde se k němu nedostanou jiné lidé.
Pokud je počítač vybaven čidlem otisků prstů a nastavili jste heslo systému Windows i funkci ověřování otisků prstů, můžete při zapínání počítače místo hesla pro zapnutí
používat funkci rozpoznávání otisků prstů. Další informace najdete v části Ověřování otisků prstů (str. 116).
Zadání hesla Windows
1
Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na možnost Uživatelské účty a zabezpečení rodiny nebo Uživatelské účty.
3
Klepněte na možnost Uživatelské účty.
4
V části Změnit účet klepněte na možnost Vytvořit heslo pro vlastní účet.
5
Do polí Nové heslo a Potvrďte nové heslo zadejte heslo pro účet.
6
Klepněte na tlačítko Vytvořit heslo.
Další informace o heslech systému Windows obsahuje nástroj Nápověda a podpora k systému Windows.
n 115 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Změna nebo odstranění hesla systému Windows
Změna hesla systému Windows
1
Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na možnost Uživatelské účty a zabezpečení rodiny nebo Uživatelské účty.
3
Klepněte na možnost Uživatelské účty.
4
Klepněte na možnost Změnit heslo.
5
Do pole Aktuální heslo zadejte platné heslo.
6
Do polí Nové heslo a Potvrďte nové heslo zadejte nové heslo.
7
Klepněte na tlačítko Změnit heslo.
Odstranění hesla systému Windows
1
Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na možnost Uživatelské účty a zabezpečení rodiny nebo Uživatelské účty.
3
Klepněte na možnost Uživatelské účty.
4
Klepněte na tlačítko Odebrat heslo.
5
Do pole Aktuální heslo zadejte platné heslo, které chcete odstranit.
6
Klepněte na tlačítko Odebrat heslo.
n 116 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Ověřování otisků prstů
Tento počítač může být vybaven snímačem otisků prstů usnadňujícím ověřování uživatelů. Malý vodorovný pásek v pravé
horní části klávesnice je čidlo snímače a dále pro něj budeme používat název čidlo otisků prstů.
Informace o tom, zda je model počítače vybaven čidlem otisků prstů, najdete v elektronické příručce Specifikace.
Po zaregistrování otisků prstů nabízí funkce ověřování otisků prstů tyto výhody:
❑ Nahrazení zadávání hesel
❑ Přihlášení do systému Windows (str. 121)
Pokud máte pro svůj uživatelský účet zaregistrovány otisky prstů, můžete se při přihlašování do systému Windows
místo zadávání hesla identifikovat prstem.
❑ Funkce Power-on Security (str. 121)
Pokud jste nastavili heslo pro zapnutí (str. 109), můžete při zapínání počítače místo hesla používat funkci ověřování
otisků prstů.
❑ Databáze hesel Password Bank pro rychlý přístup na webové servery (str. 122)
Otisky prstů můžete používat pro zadávání údajů požadovaných při přístupu k webovým serverům chráněným heslem
(uživatelské účty, hesla, atd.).
❑ Funkce File Safe pro šifrování a dešifrování dat (str. 122)
Funkce File Safe slouží k šifrování souborů a složek do šifrovaného archivu. Pro dešifrování takových archivů a přístup
k nim můžete používat funkci ověřování otisků prstů nebo zadávat heslo zadané při šifrování.
❑ Funkce pro spouštění aplikací pro rychlý přístup k aplikacím (str. 122)
Jakmile přiřadíte aplikaci k prstu, můžete ji spustit přejetím prstu přes čidlo otisků prstů.
n 117 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Opatření při ověřování otisků prstů
❑ Technologie ověřování otisků prstů nezaručuje úplné ověření uživatele ani úplnou ochranu dat a hardwaru.
Společnost Sony nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakékoli problémy a škody vzniklé nemožností používat čidlo
otisků prstů.
❑ Rychlost ověřování otisků prstů závisí na provozních podmínkách a u jednotlivých osob se liší.
❑ Před odesláním počítače do opravy zálohujte data uložená na pevném disku*, především v zašifrovaných archivech
vytvořených funkcí File Safe.
Společnost Sony nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo změnu dat během oprav.
❑ Pokud je pevný disk* nutné inicializovat, například po opravě, ztratíte šablony otisků prstů. Budete je muset všechny znovu
zaregistrovat.
❑ Údržba a správa dat týkajících se ověřování otisků prstů probíhá na vaše riziko.
Společnost Sony nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakékoli vady vzniklé údržbou a správou dat.
❑ Než budete počítač likvidovat nebo předávat jiné osobě, důrazně doporučujeme, abyste po smazání dat uložených na
pevném disku* smazali i data o otiscích prstů, které jste zaregistrovali pro čidlo otisků prstů. Podrobnější pokyny najdete
v části Mazání zaregistrovaných otisků prstů (str. 123).
❑ Čidlo otisků prstů můžete poškodit nebo způsobit jeho selhání, když jeho povrch poškrábete:
❑ pevným nebo špičatým předmětem,
❑ jemnými předměty, například při přejetí prstem pokrytým prachem.
❑ Před snímáním otisku prstu se dotkněte kovového předmětu a vybijte tak z prstu statickou elektřinu (především v době,
kdy je vzduch suchý, například v zimě). Statická elektřina může způsobit selhání čidla otisků prstů.
*
Podle zakoupeného modelu může být počítač vybaven kromě pevného disku dvěma integrovanými pamětmi flash. Informace o konfiguraci paměťových jednotek najdete v elektronické
příručce Specifikace.
n 118 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Zaregistrování otisku prstu
Chcete-li pracovat s funkcí ověřování otisků prstů, musíte do počítače zaregistrovat svoje otisky.
Před registrováním otisků prstů nastavte heslo systému Windows. Podrobnější pokyny najdete v části Zadání hesla Windows (str. 114).
Zaregistrování otisku prstu
!
Pro každého uživatele je možné zaregistrovat až 10 otisků prstů a pro přihlašování do systému pomocí funkce Power-on Security je možné zaregistrovat až 21 otisků
prstů. Můžete také vybrat prst, jehož otisk chcete později používat pro funkci Power-on Security.
1
Klepněte na možnost Start, Všechny programy, Protector Suite QL a Control Center.
2
Klepněte na možnost Fingerprints a Initialize.
3
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Podrobnější informace najdete v souboru nápovědy.
n 119 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Pokud se otisk prstu nepodařilo zaregistrovat, pokračujte následujícím postupem k dalšímu pokusu.
1
Umístěte poslední kloub prstu na čidlo (1).
2
Pohybujte prstem kolmo k čidlu otisků prstů.
n 120 N
Přizpůsobení počítače VAIO
!
Položte špičku prstu do středu čidla otisků prstů.
Otisk snímejte od posledního kloubu ke špičce prstu.
Během pohybu musí prst zůstat v kontaktu s čidlem otisků prstů.
Registrace otisku prstu se nemusí zdařit, pokud prstem pohybujete příliš rychle nebo příliš pomalu. Nechejte čidlo snímat otisk po dobu asi jedné sekundy.
Otisk prstu může být obtížně zaregistrovat nebo identifikovat, pokud je prst velmi suchý nebo mokrý, zvrásněný, poraněný, znečištěný atd.
Zaregistrujte více než jeden otisk prstu pro případ, kdy by nebylo možné otisk prstu rozpoznat.
Pro každou osobu je možné zaregistrovat až 10 otisků prstů. Pro přihlašování do systému pomocí funkce Power-on Security je možné zaregistrovat až 21 otisků prstů.
Před zadáváním otisků prstů očistěte prsty i čidlo. Rozpoznávání pak bude snazší.
n 121 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Přihlašování do systému
Chcete-li funkci ověřování otisků prstů použít místo zadávání hesel při přihlášení do systému, musíte nastavit heslo pro zapnutí
a heslo systému Windows a nakonfigurovat počítač pro ověřování otisků prstů.
Pokyny pro nastavení hesla pro zapnutí a hesla systému Windows najdete v části Nastavení hesla (str. 109).
Podrobnější informace najdete v souboru nápovědy k softwaru Protector Suite QL.
Přihlášení do systému Windows
Pokud máte pro svůj uživatelský účet zaregistrovány otisky prstů, můžete se při přihlašování do systému Windows místo
zadávání hesla identifikovat prstem. Až počítač zobrazí přihlašovací okno Windows, přejeďte pro přihlášení zaregistrovaným
prstem přes čidlo otisků prstů.
Funkce Power-on Security
Pokud jste nastavili heslo pro zapnutí (str. 109), můžete při zapínání počítače místo hesla používat funkci ověřování otisků prstů.
n 122 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Práce s programem Password Bank
Po zaregistrování údajů (účty, hesla atd.) pro webové servery do databáze Password Bank můžete ověřování otisků prstů
používat místo zadávání požadovaných údajů při přístupu na webové servery chráněné heslem.
Podrobnější informace najdete v souboru nápovědy k softwaru Protector Suite QL.
!
Na některých webových serverech nemusí být možné funkci Password Bank používat.
Práce s funkcí File Safe
Pomocí funkce File Safe můžete vytvořit zašifrovaný archiv chránící soubor nebo složku před neoprávněným přístupem.
Zašifrovaný archiv můžete dešifrovat neboli odemknout a k souboru nebo složce přistupovat po přejetí prstu přes čidlo otisků
prstů nebo po zadání záložního hesla zadaného při šifrování.
Podrobnější informace najdete v souboru nápovědy k softwaru Protector Suite QL.
Práce s funkcí pro spouštění aplikací
Funkce pro spouštění aplikací slouží ke spouštění oblíbené aplikace (spustitelného souboru) přiřazené některému
zaregistrovanému prstu. Jakmile přiřadíte aplikaci k prstu, můžete ji spustit pouhým přejetím prstu přes čidlo otisků prstů.
Podrobnější informace najdete v souboru nápovědy k softwaru Protector Suite QL.
n 123 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Mazání zaregistrovaných otisků prstů
Než budete počítač likvidovat nebo předávat jiné osobě, důrazně doporučujeme, abyste po smazání dat uložených na pevném
disku* smazali i data o otiscích prstů, které jste zaregistrovali pro čidlo otisků prstů.
*
Podle zakoupeného modelu může být počítač vybaven kromě pevného disku dvěma integrovanými pamětmi flash. Informace o konfiguraci paměťových jednotek najdete v elektronické příručce
Specifikace.
Mazání zaregistrovaných otisků prstů
1
Zapněte počítač.
2
Jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F2.
Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud se tak nestane, restartujte počítač a po zobrazení loga VAIO
několikrát stiskněte klávesu F2.
3
Klávesou < nebo , vyberte možnost Security a zobrazte kartu Security.
4
Klávesou m vyberte možnost Clear Fingerprint Data a stiskněte klávesu Enter.
5
Po zobrazení výzvy k potvrzení zvolte možnost Continue a stiskněte klávesu Enter.
Data o otiscích prstů zaregistrovaná pro čidlo otisků prstů budou po restartování počítače automaticky vymazána.
n 124 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Nastavení počítače programem VAIO Control Center
Nástroj VAIO Control Center zajišťuje přístup k informacím o systému a zadávání preferencí chování systému.
Práce s programem VAIO Control Center
1
Klepněte na tlačítko Start, na položku Všechny programy a na položku VAIO Control Center.
2
Vyberte požadovanou položku a změňte nastavení.
3
Po dokončení klepněte na tlačítko OK.
Změna nastavení požadované položky bude dokončena.
Další informace o každé možnosti najdete v nápovědě k aplikaci VAIO Control Center.
Když okno VAIO Control Center otevřete jako uživatel se standardními právy, nebudou některé z položek zobrazeny.
n 125 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Používání úsporných režimů
Díky nastavení úsporného režimu můžete prodloužit výdrž akumulátoru. Kromě normálního provozního režimu, ve kterém lze
vypínat některá konkrétní zařízení, je počítač vybaven dvěma zvláštními úspornými režimy: úsporný režim a režim spánku.
Při napájení z akumulátoru si uvědomte, že když se zbývající kapacita akumulátoru sníží na kritickou úroveň, přejde počítač
automaticky do režimu spánku nezávisle na zvoleném nastavení řízení spotřeby.
!
Pokud úroveň nabití akumulátoru klesne pod 10 %, připojte adaptér střídavého napětí a nechejte akumulátor nabít nebo vypněte počítač a vložte plně nabitý akumulátor.
Používání normálního režimu
V tomto režimu se počítač nachází při běžném používání. Je-li tento režim aktivní, svítí zelená kontrolka napájení. Chcete-li
v době, kdy s počítačem nepracujete, ušetřit energii, můžete vypnout některé konkrétní zařízení, například displej nebo
pevný disk.
n 126 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Používání úsporného režimu
V úsporném režimu počítač vypne displej a nastaví paměťová zařízení a procesor do režimu nízké spotřeby. Když je tento režim
aktivní, pomalu bliká oranžová kontrolka napájení.
!
Pokud počítač po delší dobu nebudete používat a bude odpojen od napájení, uveďte počítač do režimu spánku nebo ho vypněte.
Zapnutí úsporného režimu
Klepněte na tlačítko Start, klepněte na šipku u tlačítka Uzamknout a na možnost Úsporný režim.
Počítač můžete do úsporného režimu přepnout i stisknutím tlačítka úsporného režimu na dálkovém ovladači.
Pokud se počítač nachází v úsporném režimu, nelze vkládat disky.
Z úsporného režimu se počítač zapíná rychleji než z režimu spánku.
V úsporném režimu je spotřeba energie větší než v režimu spánku.
!
Pokud se akumulátor vybije, když je počítač v úsporném režimu, ztratíte všechna neuložená data. Návrat do předchozího pracovního stavu je nemožný.
Ztrátě dat předejdete častým ukládáním.
Návrat do normálního režimu
❑ Stiskněte libovolnou klávesu.
❑ Stiskněte vypínač počítače.
!
Pokud stisknete a podržíte tlačítko napájení na déle než čtyři sekundy, počítač se automaticky vypne. Ztratíte všechna neuložená data.
n 127 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Pokud počítač po určitou dobu nepoužíváte, přejde do úsporného režimu. Toto chování můžete změnit změnou nastavení
úsporného režimu.
Změna nastavení úsporného režimu
1
Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu stavu režimu napájení na hlavním panelu a vyberte možnost Možnosti napájení.
2
Klepněte na možnost Změnit nastavení plánu u aktuálního režimu napájení.
3
Změňte čas pro přechod počítače do úsporného režimu a klepněte na možnost Uložit změny.
n 128 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Používání režimu spánku
V režimu spánku je stav systému uložen na pevný disk* a vypnuto napájení. I když se akumulátor vybije, data nebudou
ztracena. Když je tento režim aktivní, nesvítí kontrolka napájení.
*
Podle zakoupeného modelu může být počítač vybaven kromě pevného disku dvěma integrovanými pamětmi flash. Informace o konfiguraci paměťových jednotek najdete v elektronické
příručce Specifikace.
Pokud počítač po delší dobu nebudete používat, uveďte počítač do režimu spánku. Tento úsporný režim vám ušetří čas strávený vypínáním počítače a návratem do provozu.
Zapnutí režimu spánku
Stiskněte klávesy Fn+F12.
Počítač přejde do režimu spánku.
Počítač můžete do režimu spánku přepnout také klepnutím na tlačítko Start, na šipku u tlačítka Uzamknout a na možnost
Režim spánku.
Pokud se počítač nachází v režimu spánku, nelze vkládat disky.
Aktivace režimu spánku trvá déle než aktivace úsporného režimu.
V režimu spánku je spotřeba energie nižší než v úsporném režimu.
!
Dokud nezhasne kontrolka napájení, počítač nepřemísťujte.
n 129 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Návrat do normálního režimu
Stiskněte vypínač.
Počítač se vrátí do normálního stavu.
!
Pokud stisknete a podržíte tlačítko napájení na déle než čtyři sekundy, počítač se automaticky vypne.
Návrat do normálního režimu z režimu spánku trvá déle než návrat z úsporného režimu.
n 130 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Řízení spotřeby programem VAIO Power Management
Systém řízení spotřeby pomáhá nastavit schémata napájení počítače napájeného ze sítě nebo z akumulátoru tak,
aby odpovídala vašim požadavkům na spotřebu.
VAIO Power Management je aplikace vyvinutá výhradně pro počítače VAIO. Tato aplikace umožňuje vylepšit funkce řízení
spotřeby systému Windows pro lepší provoz počítače a delší výdrž akumulátoru. Další informace najdete v souboru nápovědy
k softwaru.
Volba režimu napájení
Při spuštění počítače zobrazí systém na hlavním panelu ikonu stavu napájení. Tato ikona označuje, jaký typ zdroje energie
je právě využíván, například napájení ze sítě. Pokud na tuto ikonu klepnete, zobrazí počítač okno s aktuálním stavem napájení.
Funkce VAIO Power Management jsou přidány do okna Možnosti napájení - vlastnosti systému Windows.
Volba režimu napájení
1
Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu stavu režimu napájení na hlavním panelu a vyberte možnost Možnosti napájení.
2
Vyberte požadovaný režim napájení.
Změna nastavení režimu napájení
1
V okně Možnosti napájení klepněte na možnost Změnit nastavení plánu u aktuálního režimu napájení.
Podle potřeby změňte nastavení úsporného režimu a displeje.
2
Chcete-li změnit upřesněná nastavení, klepněte na možnost Změnit pokročilé nastavení napájení a přejděte ke kroku 3.
V opačném případě klepněte na možnost Uložit změny.
3
Klepněte na kartu VAIO Power Management.
Změňte požadovaná nastavení.
4
Klepněte na tlačítko OK.
n 131 N
Přizpůsobení počítače VAIO
VAIO Power Management Viewer
Systém umožňuje zobrazit znázornění výkonu se schématem napájení upraveným aplikací VAIO Power Management.
Spuštění aplikace VAIO Power Management Viewer
1
Klepněte na tlačítko Start, na položku Všechny programy a na položku VAIO Control Center.
2
Klepněte na možnost Power Management a VAIO Power Management Viewer.
n 132 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Nastavení jazyka v systému Windows Vista Ultimate
U modelů se systémem Windows Vista Ultimate si můžete stáhnout a nainstalovat požadovanou jazykovou sadu. Postup,
jak zjistit, zda je ve vašem počítači nainstalován systém Windows Vista Ultimate, naleznete v elektronické příručce Specifikace.
!
Chcete-li si stáhnout jazykovou sadu, počítač musí být připojen k Internetu. Informace o připojení počítače k Internetu najdete v části Používání sítě Internet (str. 75).
Instalace jazykové sady
1
Klepněte na možnost Start, Ovládací panely, Systém a údržba a na možnost Uvítací centrum.
2
Poklepejte na ikonu Windows Ultimate Extras.
3
Klepněte na možnost Dostupné doplňky Extras.
4
Vyberte požadovanou jazykovou sadu a klepněte na možnost Instalovat.
Pokud se zobrazí okno Služba Windows Update se sadou Windows Ultimate Extras, znamená to, že existují některé
kritické aktualizace, které je nutno nainstalovat předem.
Nejprve dokončete instalaci aktualizací a potom klepnutím na možnost Zobrazit dostupné doplňky Extras, zobrazte
dostupné jazyky a pokračujte.
n 133 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Konfigurace modemu
Než začnete používat interní modem (ne všechny modemy jsou integrované), nebo pokaždé, když modem používáte na cestách,
musí definice země aktivní oblasti v okně Možnosti telefonu a modemu souhlasit se zemí, odkud vytáčíte telefonní číslo.
Změna nastavení země pro modem
1
Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na možnost Hardware a zvuk.
3
Klepněte na možnost Možnosti telefonu a modemu.
Počítač zobrazí okno Informace o umístění.
4
Zadejte požadované údaje a klepněte na tlačítko OK.
Počítač zobrazí okno Možnosti telefonu a modemu.
5
Na kartě Pravidla vytáčení vyberte svou oblast.
6
Pro změnu aktuální konfigurace klepněte na tlačítko Upravit.
Počítač zobrazí okno Upravit umístění.
nebo
Pro novou konfiguraci modemu klepněte na tlačítko Nové.
Počítač zobrazí okno Nové umístění.
7
Zkontrolujte nastavení země či regionu a zkontrolujte, zda souhlasí s místem, odkud vytáčíte telefonní číslo.
V některých zemích nebo oblastech nemusí být podporována impulsová volba.
8
Pokud nastavení umístění změníte, klepněte na tlačítko Použít a poté na tlačítko OK.
Počítač zobrazí okno Možnosti telefonu a modemu.
n 134 N
Přizpůsobení počítače VAIO
9
Zkontrolujte, zda je v seznamu na kartě Modemy uveden váš modem.
Pokud modem v seznamu není, klepněte na tlačítko Přidat a řiďte se pokyny průvodce.
10 Klepněte na tlačítko Použít/OK. Modem je nakonfigurován.
!
Než použijete nové nastavení země, zkontrolujte, zda není telefonní kabel připojen k telefonní lince.
n 135 N
Inovování počítače VAIO
Inovování počítače VAIO
Tento počítač VAIO a paměťové moduly obsahují velice přesné součástky a elektronické konektory. Aby nedošlo
k propadnutí záruky, doporučujeme dodržovat následující zásady:
❑ S instalací nového paměťového modulu se obraťte na prodejce.
❑ Pokud nejste důkladně obeznámeni s postupem při rozšíření paměti počítače, neprovádějte instalaci sami.
❑ Nedotýkejte se konektorů ani neotevírejte kryt prostoru paměťového modulu.
Typ modulu a velikost paměti instalované ve vašem modelu zjistíte v elektronické příručce Specifikace.
Potřebujete-li pomoc, obraťte se na službu VAIO-Link.
n 136 N
Inovování počítače VAIO
Přidávání a odebírání paměti
Pokud chcete rozšířit možnosti počítače, můžete instalací volitelných modulů rozšířit kapacitu paměti. Před rozšířením kapacity
paměti počítače si přečtěte upozornění a postupy na následujících stránkách.
Poznámky k přidávání a odebírání paměťových modulů
❑ Při přidávání a odebírání paměťových modulů umístěte počítač na rovnou podložku.
❑ Při výměně paměti postupujte opatrně. Nesprávná instalace paměťových modulů může poškodit systém. Takové poškození
má za následek neplatnost záruky výrobce.
❑ Používejte pouze paměťové moduly kompatibilní s tímto počítačem. Pokud počítač paměťový modul nerozpozná nebo se
operační systém Windows chová nestabilně, obraťte se na prodejce nebo výrobce paměťového modulu.
❑ Elektronické součásti mohou být poškozeny výbojem statické elektřiny (ESD). Než se dotknete paměťového modulu,
zajistěte dodržení následujících pokynů:
❑ Postupy popsané v tomto dokumentu předpokládají, že je uživatel seznámen s obecnou terminologií používanou
v oblasti osobních počítačů, bezpečnostními postupy a předpisy, které jsou nezbytné pro používání a upravování
elektronického zařízení.
❑ Před otevřením kteréhokoli krytu nebo panelu počítač vypněte a odpojte od zdrojů napájení (akumulátoru a adaptéru
střídavého napětí) a od všech telekomunikačních linek, sítí a modemů. Při zanedbání této zásady hrozí nebezpečí
zranění osob nebo poškození zařízení.
❑ Paměťové moduly i jiné součásti může poškodit výboj ESD. Paměťové moduly instalujte pouze na pracovišti s
ochranou proti elektrostatickým výbojům. Není-li takové pracoviště k dispozici, nepracujte v prostoru s kobercem a
nedotýkejte se materiálů, které vytvářejí nebo udržují statickou elektřinu (například celofánové obaly). Během postupu
uzemňujte statickou elektřinu ze svého těla opakovaným dotýkáním nenatřené kovové části rámu.
❑ Obal paměťového modulu otevřete až bezprostředně před výměnou. Obal chrání modul před ESD.
n 137 N
Inovování počítače VAIO
❑ Pro ochranu před statickými výboji (ESD) použijte speciální sáček dodaný s modulem nebo modul zabalte do hliníkové fólie.
❑ Pokud do patic pro paměťové moduly nebo do jiných vnitřních součástí počítače vniknou tekutiny, cizí látky nebo předměty,
hrozí nebezpečí poškození počítače. Na náklady oprav takového poškození se nevztahuje záruka.
❑ Neumísťujte paměťové moduly na místa, kde by byly vystaveny:
❑ zdroji tepla (radiátory nebo vzduchové kanály),
❑ přímému slunečnímu záření,
❑ nadměrné prašnosti,
❑ mechanickým otřesům nebo nárazům,
❑ silným magnetům nebo reproduktorům bez magnetického stínění,
❑ okolní teplotě nad +35 °C nebo pod +5 °C,
❑ vysoké vlhkosti.
❑ S paměťovým modulem zacházejte opatrně. Nedotýkejte se hran součástek a desek s integrovanými obvody uvnitř
počítače, aby nedošlo ke zranění.
n 138 N
Inovování počítače VAIO
Vyjmutí a instalace paměťového modulu
Výměna nebo přidání paměťového modulu
1
Vypněte počítač a odpojte všechna periferní zařízení.
2
Odpojte počítač a vyjměte akumulátor.
3
Nechejte počítač přibližně jednu hodinu vychladnout.
4
Odšroubujte šroub na spodní straně počítače (označený na obrázku šipkou) a odstraňte kryt prostoru paměťového modulu.
5
Dotkněte se kovového předmětu, abyste vybili statickou elektřinu.
n 139 N
Inovování počítače VAIO
6
Následujícím postupem vyjměte nainstalovaný paměťový modul:
❑ Vytáhněte západky ve směru šipek (1).
Paměťový modul je uvolněn.
❑ Zkontrolujte, že je paměťový modul vykloněn směrem vzhůru, a pak jej vytáhněte ve směru šipky (2).
7
Vyjměte nový paměťový modul z obalu.
n 140 N
Inovování počítače VAIO
8
Zasuňte paměťový modul do patice a zatlačte jej tak, aby zaklapl na místo.
!
Nedotýkejte se žádných jiných součástí na základní desce.
Pokud chcete instalovat pouze jeden paměťový modul, vložte ho do spodní patice.
Srovnejte výřez v modulu s výstupkem v otevřené patici a stranou s konektory zasuňte paměťový modul do patice. Netlačte nesprávně orientovaný paměťový modul do
patice silou, mohlo by dojít k poškození patice i modulu.
9
Vraťte na místo kryt prostoru paměťového modulu.
10 Utáhněte šroub na spodní straně počítače.
11 Znovu vložte akumulátor a zapněte počítač.
n 141 N
Inovování počítače VAIO
Zobrazení velikosti paměti
Zobrazení velikosti paměti
1
Zapněte počítač.
2
Klepněte na tlačítko Start, na položku Všechny programy a na položku VAIO Control Center.
3
Klepněte na možnost System Information a System Information.
Nyní si můžete v pravém podokně prohlédnout velikost systémové paměti. Pokud se po rozšíření paměti údaje nezmění,
zopakujte postup instalace a restartujte počítač.
n 142 N
Bezpečnostní zásady
Bezpečnostní zásady
V této části jsou uvedena bezpečnostní pravidla a zásady, které je třeba dodržovat, chcete-li zabránit možnému poškození
počítače VAIO.
❑ Manipulace s displejem (str. 143)
❑ Používání zdroje napájení (str. 144)
❑ Manipulace s počítačem (str. 145)
❑ Používání integrované kamery MOTION EYE (str. 147)
❑ Manipulace s disketami (str. 148)
❑ Manipulace s disky (str. 149)
❑ Používání akumulátoru (str. 150)
❑ Používání sluchátek (str. 151)
❑ Používání médií Memory Stick (str. 152)
❑ Manipulace s pevným diskem (str. 153)
❑ Aktualizace počítače (str. 154)
n 143 N
Bezpečnostní zásady
Manipulace s displejem
❑ Nevystavujte displej přímému slunečnímu záření. Mohlo by to displej poškodit. Při práci s počítačem u okna buďte opatrní.
❑ Zabraňte poškrábání nebo nadměrnému tlaku na povrch displeje. Hrozí jeho selhání.
❑ Při používání počítače při nízkých teplotách může na displeji zůstávat zbytkový obraz. Nejedná se o poruchu. Po obnovení
normální teploty počítače se obrazovka vrátí k normální funkci.
❑ Když je na displeji delší dobu zobrazen stejný obraz, může dojít k výskytu zbytkového obrazu. Tento obraz za několik
okamžiků zmizí. Chcete-li zabránit výskytu zbytkového obrazu, používejte spořič obrazovky.
❑ Displej se během používání zahřívá. To je normální a nejedná se o poruchu.
❑ Displej byl vyroben pomocí velice přesné technologie. Přesto se mohou na displeji trvale zobrazovat malé černé nebo svítící
body (červené, modré nebo zelené). Jde o normální výsledek výrobního postupu a nikoli o poruchu.
❑ Povrch displeje neotírejte silou. Mohlo by to displej poškodit. K otření používejte měkký a suchý hadřík.
❑ Neměňte nastavení orientace displeje LCD v okně Nastavení počítače Tablet PC ani v případě, kdy je k dispozici jiná
volba. Počítač by mohl ztratit stabilitu. Společnost Sony nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakékoli selhání v důsledku
změny nastavení.
n 144 N
Bezpečnostní zásady
Používání zdroje napájení
❑ Informace o spotřebě vašeho modelu najdete v elektronické příručce Specifikace.
❑ Nepoužívejte jednu napájecí zásuvku společně s dalšími elektrickými zařízeními s vysokým příkonem, například s kopírkou
nebo skartovačkou.
❑ Můžete si zakoupit prodlužovací kabel s přepěťovou ochranou. Tento doplněk pomáhá zabránit poškození počítače
náhlým přepětím (například za bouřky).
❑ Nepokládejte na napájecí kabel těžké předměty.
❑ Při odpojování uchopte kabel za zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel.
❑ Nebudete-li počítač delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky.
❑ Síťová zásuvka musí být snadno přístupná.
❑ Pokud nepoužíváte adaptér střídavého napětí, odpojte jej ze síťové zásuvky.
❑ Používejte adaptér střídavého napětí dodaný s počítačem nebo originální výrobky Sony. Nepoužívejte žádný jiný adaptér
střídavého napětí, aby nedošlo k poruše.
n 145 N
Bezpečnostní zásady
Manipulace s počítačem
❑ K čištění skříně použijte suchý měkký hadřík nebo měkký hadřík lehce navlhčený v roztoku přípravku na mytí nádobí.
Nepoužívejte abrazivní utěrky, čisticí prášky nebo rozpouštědla jako líh nebo benzín, která mohou poškodit povrchovou
úpravu počítače.
❑ Pokud na počítač spadne pevný předmět nebo do něho vyteče kapalina, vypněte počítač, odpojte jej ze zásuvky a vyjměte
akumulátor. Než budete počítač znovu používat, nechejte jej zkontrolovat kvalifikovaným odborníkem.
❑ Zabraňte pádu počítače a nepokládejte na něj žádné předměty.
❑ Neumísťujte počítač na místa vystavená:
❑ zdroji tepla (radiátory nebo vzduchové kanály),
❑ přímému slunečnímu záření,
❑ nadměrné prašnosti,
❑ vlhkosti nebo dešti,
❑ mechanickým otřesům nebo nárazům,
❑ silným magnetům nebo reproduktorům bez magnetického stínění,
❑ okolní teplotě nad +35 °C nebo pod +5 °C,
❑ vysoké vlhkosti.
❑ Do blízkosti počítače neumísťujte jiná elektronická zařízení. Elektromagnetické pole zařízení může způsobit selhání
počítače.
❑ Počítač používejte na pevné a stabilní podložce.
❑ Nedoporučujeme používání počítače přímo na klíně. Teplota spodní části počítače může během běžného provozu vzrůst
a po delším působení může způsobit nepohodlí nebo popálení.
n 146 N
Bezpečnostní zásady
❑ Zajistěte dostatečné větrání, aby uvnitř počítače nedocházelo k vnitřnímu přehřátí. Neumísťujte počítač na povrchy jako
například pokrývky, potahy, pohovky nebo postele ani do blízkosti závěsů nebo záclon, které mohou zablokovat větrací
otvory počítače.
❑ Počítač využívá vysokofrekvenční rádiové signály a může rušit příjem rozhlasového nebo televizního signálu. V takovém
případě přemístěte počítač do dostatečné vzdálenosti od rozhlasového nebo televizního přijímače.
❑ Používejte pouze periferní zařízení a kabely rozhraní uvedené v technických údajích. V opačném případě mohou nastat
potíže.
❑ Nepoužívejte porušené nebo poškozené propojovací kabely.
❑ Při rychlém přemístění počítače z chladného do teplého prostředí může uvnitř počítače dojít ke kondenzování vlhkosti.
V takovém případě vyčkejte před spuštěním počítače alespoň jednu hodinu. Dojde-li k potížím, odpojte počítač ze síťové
zásuvky a obraťte se na službu VAIO-Link.
❑ Před čištěním počítače je třeba odpojit adaptér střídavého napětí a vyjmout akumulátor.
❑ Abyste při poškození počítače nepřišli o data, pravidelně je zálohujte.
n 147 N
Bezpečnostní zásady
Používání integrované kamery MOTION EYE
❑ Nedotýkejte se krytu před objektivem integrované kamery MOTION EYE. Pokud byste ho poškrábali, byla by poškození
vidět na snímcích.
❑ Bez ohledu na to, zda je počítač zapnut či nikoli, nenechejte na objektiv integrované kamery MOTION EYE dopadat přímé
sluneční světlo, protože by mohlo způsobit poruchu kamery.
❑ Při importu videosouborů nebo fotografií ze zařízení kompatibilního s rozhraním i.LINK připojeného ke konektoru i.LINK
je integrovaná kamera MOTION EYE vypnuta.
❑ Kryt před objektivem integrované kamery MOTION EYE čistěte štětečkem s balónkem nebo měkkým štětečkem. Značně
znečištěný kryt čistěte suchým měkkým hadříkem. Kryt nečistěte silou, je citlivý na tlak.
n 148 N
Bezpečnostní zásady
Manipulace s disketami
❑ Neotevírejte ručně kryt a nedotýkejte se vnitřních částí diskety.
❑ Udržujte diskety v bezpečné vzdálenosti od magnetů.
❑ Udržujte diskety mimo přímé sluneční záření a působení dalších zdrojů tepla.
❑ Neukládejte diskety v blízkosti kapalin. Dbejte na to, aby se diskety nenamočily. Pokud disketu nepoužíváte,
vždy ji z jednotky vyjměte a vložte ji do obalu.
❑ Pokud má disketa nálepku, ujistěte se, že je řádně připevněna. Pokud je okraj nálepky zkroucen, nálepka se může
v jednotce přilepit a způsobit poruchu nebo poškodit disketu.
n 149 N
Bezpečnostní zásady
Manipulace s disky
❑ Nedotýkejte se povrchu disku.
❑ Otisky prstů a prach na povrchu disku mohou způsobit chyby při načítání. Disk vždy uchopte za okraje a středový otvor
(podle obrázku):
❑ Správná péče o disk je základní podmínkou dlouhodobé spolehlivosti. Nepoužívejte rozpouštědla jako benzín, ředidla,
komerční čisticí prostředky ani antistatické spreje. Tyto látky mohou disk poškodit.
❑ Při běžném čištění uchopte disk za okraje a měkkým hadříkem otírejte povrch disku směrem od středu k okrajům.
❑ Pokud je disk silně znečištěn, navlhčete měkký hadřík ve vodě, dobře jej vyždímejte a otírejte povrch disku směrem od
středu k okrajům. Veškerou zbývající vlhkost otřete suchým měkkým hadříkem.
❑ Na disky nikdy nelepte nálepky. Nálepky nevratně omezí použitelnost disku a mohou způsobit nevratné potíže.
n 150 N
Bezpečnostní zásady
Používání akumulátoru
❑ Nevystavujte akumulátory teplotám nad 60 °C, například na přímém slunečním záření nebo v autě zaparkovaném na slunci.
❑ V chladném prostředí se výdrž akumulátoru zkracuje. Příčinou je snížená výkonnost při nízkých teplotách.
❑ Akumulátory nabíjejte při teplotě od 10 °C do 30 °C. Při nižších teplotách bude nabíjení trvat déle.
❑ Některé akumulátory nesplňují kvalitativní a bezpečnostní požadavky společnosti Sony. Tento počítač může z
bezpečnostních důvodů pracovat pouze s pravým akumulátorem Sony určeným pro tento model. Při instalaci
neschváleného akumulátoru nebude akumulátor nabíjen a počítač nebude pracovat.
❑ Během používání a nabíjení se akumulátor zahřívá. To je normální a není třeba se znepokojovat.
❑ Uchovávejte akumulátor mimo dosah všech zdrojů tepla.
❑ Udržujte akumulátor v suchu.
❑ Akumulátor neotevírejte ani nezkoušejte demontovat.
❑ Nevystavujte akumulátor mechanickým nárazům, například při pádu na pevnou podložku.
❑ Nebudete-li počítač delší dobu používat, vyjměte akumulátor z počítače, abyste zabránili poškození akumulátoru.
❑ Pokud jste akumulátor delší dobu nepoužívali, může být zbývající kapacita příliš malá. To je však normální a neznamená
to poruchu, protože akumulátor se časem postupně vybíjí, i když není používán. Připojte k počítači adaptér střídavého
napětí a akumulátor před dalším používáním počítače dobijte.
❑ Před dobíjením není třeba akumulátor vybíjet.
❑ Pokud je po úplném nabití napětí akumulátoru brzy opět nízké, pravděpodobně končí jeho životnost a bude třeba ho vyměnit.
n 151 N
Bezpečnostní zásady
Používání sluchátek
❑ Bezpečnost silničního provozu – nepoužívejte sluchátka při řízení automobilu, při jízdě na kole ani při řízení jakéhokoli
motorového vozidla. Může dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Takové jednání je v některých oblastech
nezákonné. Poslech hlasité hudby může rovněž znamenat nebezpečí při chůzi, zejména na přechodech pro chodce.
❑ Ochrana před poškozením sluchu – při používání sluchátek nepoužívejte příliš vysokou hlasitost. Odborníci na sluch
varují před nepřetržitým a příliš dlouhým poslechem hlasitého zvuku. Začne-li vám zvonit v uších, snižte hlasitost nebo
přestaňte sluchátka používat.
n 152 N
Bezpečnostní zásady
Používání médií Memory Stick
❑ Nedotýkejte se konektoru médií Memory Stick prsty nebo kovovými předměty.
❑ Používejte pouze štítky dodané s médiem Memory Stick.
❑ Média Memory Stick neohýbejte, neupusťte ani je nevystavujte silným nárazům.
❑ Média Memory Stick nedemontujte ani neupravujte.
❑ Média Memory Stick nevystavujte vlhkosti.
❑ Neumísťujte média Memory Stick na místa vystavená:
❑ statické elektřině,
❑ elektrickému rušení,
❑ extrémně vysokým teplotám, například v automobilu zaparkovaném na slunci,
❑ přímému slunečnímu záření,
❑ vysoké vlhkosti,
❑ korozívním látkám.
❑ Používejte úložná pouzdra dodávaná s médii Memory Stick.
❑ Vytvářejte záložní kopie cenných dat.
❑ Média a adaptéry Memory Stick ukládejte mimo dosah dětí. Vyhýbejte se riziku spolknutí.
❑ Na štítek připevněný k médiu Memory Stick Duo nepište perem s jemným hrotem. Tlak působící na médium by mohl
poškodit vnitřní součásti.
n 153 N
Bezpečnostní zásady
Manipulace s pevným diskem
Data na pevném disku jsou uložena ve vysoké hustotě a jejich načítání a zápis jsou velmi rychlé. Mechanické otřesy,
náraz nebo prach však mohou disk snadno poškodit.
Ačkoli je pevný disk vybaven vnitřním bezpečnostním zařízením proti ztrátě dat způsobené mechanickými otřesy,
nárazy nebo prachem, je třeba s počítačem zacházet opatrně.
Aby nedošlo k poškození pevného disku, dodržujte následující zásady
❑ Neprovádějte s počítačem náhlé pohyby.
❑ Udržujte počítač v bezpečné vzdálenosti od magnetů.
❑ Neumísťujte počítač na místa, která jsou vystavena mechanickým otřesům, ani jej neumísťujte do nestabilní polohy.
❑ Nepřenášejte zapnutý počítač.
❑ Nevypínejte ani nerestartujte počítač v okamžiku, kdy načítá nebo zapisuje data na pevný disk.
❑ Nepoužívejte počítač v místech vystavených prudkým změnám teploty.
Při poškození pevného disku nebude možné data obnovit.
n 154 N
Bezpečnostní zásady
Aktualizace počítače
Pomocí následujících aplikací instalujte do počítače nejnovější aktualizace, aby pracoval co nejefektivněji.
❑ Windows Update
Klepněte na možnost Start, Všechny programy a Windows Update a postupujte podle pokynů na obrazovce.
❑ VAIO Update 4
Klepněte na možnost Start, Všechny programy, VAIO Update 4 a VAIO Update Options a postupujte podle pokynů na
obrazovce.
!
Pro stahování aktualizací musí být počítač připojen k Internetu.
n 155 N
Řešení potíží
Řešení potíží
Tato část popisuje řešení běžných potíží, se kterými se můžete při práci s počítačem VAIO setkat. Mnohé potíže mají
jednoduchá řešení. Nejprve vyzkoušejte nabídnutá řešení a teprve poté se obracejte na službu VAIO-Link.
❑ Počítač (str. 157)
❑ Zabezpečení systému (str. 166)
❑ Akumulátor (str. 167)
❑ Integrovaná kamera MOTION EYE (str. 169)
❑ Internet (str. 172)
❑ Sítě (str. 174)
❑ Technologie Bluetooth (str. 178)
❑ Optické disky (str. 183)
❑ Displej (str. 187)
❑ Tisk (str. 191)
❑ Mikrofon (str. 192)
❑ Myš (str. 193)
❑ Reproduktory (str. 194)
❑ Dotyková podložka (str. 196)
❑ Klávesnice (str. 197)
❑ Diskety (str. 198)
❑ Zvuk a video (str. 199)
n 156 N
Řešení potíží
❑ Memory Stick (str. 202)
❑ Periferní zařízení (str. 204)
n 157 N
Řešení potíží
Počítač
Co udělat, pokud se počítač nespouští?
❑ Zkontrolujte, zda je počítač řádně připojen ke zdroji napájení, zda je zapnut a zda svítí kontrolka napájení.
❑ Zkontrolujte, zda je správně nainstalován a nabit akumulátor.
❑ Zkontrolujte, zda je prázdná disketová jednotka (pokud je nainstalována).
❑ Pokud je počítač připojen do prodlužovacího kabelu nebo zálohovaného zdroje napájení (UPS), zkontrolujte,
zda je prodlužovací kabel nebo zdroj UPS připojen k napájení a zapnut.
❑ Pokud používáte externí monitor, zkontrolujte, zda je řádně připojen ke zdroji napájení a zda je zapnut. Zkontrolujte,
zda jsou správně nastaveny ovládací prvky jasu a kontrastu. Další informace najdete v příručce dodané s monitorem.
❑ Odpojte adaptér střídavého napětí a vyjměte akumulátor. Vyčkejte tři až pět minut. Vraťte akumulátor, znovu připojte
adaptér a stisknutím vypínače zapněte počítač.
❑ Mohlo by dojít k poruše počítače způsobené kondenzací. V takovém případě počítač nejméně hodinu nepoužívejte.
❑ Vyjměte všechny doplňkové paměťové moduly, které jste případně vložili od zakoupení počítače.
❑ Zkontrolujte, zda používáte dodaný adaptér střídavého napětí Sony. Pro zachování bezpečnosti používejte pouze pravé
akumulátory a adaptér střídavého napětí Sony, které společnost Sony dodává k počítači VAIO.
n 158 N
Řešení potíží
Co udělat, pokud zelená kontrolka napájení svítí, ale displej počítače je prázdný?
❑ Několika stisknutími kombinace kláves Alt+F4 zavřete okno aplikace. Mohlo dojít k chybě aplikace.
❑ Stiskněte klávesy Ctrl+Alt+Delete, klepněte na šipku u tlačítka Vypnout a zvolte možnost Restartovat.
❑ Stisknutím a podržením vypínač na déle než čtyři sekundy a vypněte počítač. Odpojte adaptér střídavého napětí a
nechejte počítač asi pět minut v klidu. Poté připojte adaptér a počítač znovu zapněte.
!
Zkontrolujte, zda jsou správně nainstalovány baterie v dálkovém ovladači a zda nejsou vybité.
Vypnutí počítače vypínačem nebo stisknutím kláves Ctrl+Alt+Delete může způsobit ztrátu neuložených dat.
n 159 N
Řešení potíží
Co udělat, pokud počítač nebo software přestane reagovat?
❑ Pokud počítač přestane reagovat během práce nějaké aplikace, zavřete současným stisknutím kláves Alt+F4 okno aplikace.
❑ Pokud kombinace kláves Alt+F4 nepomůže, klepněte na tlačítko Start, na šipku u tlačítka Uzamknout a možností
Vypnout vypněte počítač.
❑ Pokud se počítač nevypne, stiskněte současně klávesy Ctrl+Alt+Delete, klepněte na šipku u tlačítka Vypnout a zvolte
možnost Vypnout.
Pokud počítač zobrazí okno Zabezpečení systému Windows, klepněte na tlačítko Vypnout.
!
Vypnutí počítače stisknutím kláves Ctrl+Alt+Delete nebo vypínačem může způsobit ztrátu dat.
❑ Pokud se počítač stále nevypíná, stiskněte a podržte vypínač až do vypnutí počítače.
❑ Odpojte adaptér střídavého napětí a akumulátor.
❑ Zkuste přeinstalovat software.
❑ Požádejte o technickou podporu výrobce softwaru nebo autorizovaného prodejce.
n 160 N
Řešení potíží
Proč počítač nepřechází do úsporného režimu nebo do režimu spánku?
Pokud se před dokončením přechodu do úsporného režimu nebo režimu spánku změní provozní režim počítače, může počítač
ztratit stabilitu.
Obnovení počítače do normálního režimu
1
Ukončete všechny spuštěné programy.
2
Klepněte na tlačítko Start, klepněte na šipku u tlačítka Uzamknout a na možnost Restartovat.
3
Pokud se počítač nerestartuje, stiskněte současně klávesy Ctrl+Alt+Delete, klepněte na šipku u tlačítka Vypnout a
zvolte možnost Restartovat.
4
Pokud tento postup nefunguje, stiskněte a podržte vypínač až do vypnutí počítače.
!
Vypnutí počítače vypínačem může způsobit ztrátu dat.
Co udělat, pokud kontrolka nabíjení rychle bliká a počítač se nespouští?
❑ Může to znamenat, že akumulátor není správně nainstalován. Situaci vyřešíte tak, že vypnete počítač a vyjmete
akumulátor. Poté akumulátor znovu vložte do počítače. Podrobnosti najdete v části Vložení akumulátoru (str. 25).
❑ Pokud potíže přetrvávají i po provedení uvedeného postupu, není nainstalovaný akumulátor kompatibilní. Vyjměte
akumulátor a obraťte se na službu VAIO-Link.
n 161 N
Řešení potíží
Co udělat, když počítač zobrazí zprávu o nekompatibilitě nebo nesprávném vložení
akumulátoru a přejde do režimu spánku?
❑ Může to znamenat, že akumulátor není správně nainstalován. Situaci vyřešíte tak, že vypnete počítač a vyjmete
akumulátor. Poté akumulátor znovu vložte do počítače. Podrobnosti najdete v části Vložení akumulátoru (str. 25).
❑ Pokud potíže přetrvávají i po provedení uvedeného postupu, není nainstalovaný akumulátor kompatibilní. Vyjměte
akumulátor a obraťte se na službu VAIO-Link.
Proč je v okně Vlastnosti systému zobrazena nižší rychlost procesoru než maximální?
To je běžný stav. Procesor počítače používá pro úspory energie technologii řízení rychlosti procesoru, a proto může být
v okně Vlastnosti systému zobrazena aktuální a nikoli maximální rychlost procesoru.
Co udělat, když spustím počítač, systém zobrazí zprávu a nespustí operační systém
Windows?
Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávné heslo pro zapnutí, zobrazí systém zprávu Enter Onetime Password a nespustí
operační systém Windows. Stiskněte a podržte vypínač na déle než čtyři sekundy a zkontrolujte, zda zhasne kontrolka napájení.
Počkejte 10 až 15 sekund, restartujte počítač a zadejte správné heslo. Při zadávání hesla zkontrolujte, zda nesvítí kontrolky
Num lock a Caps lock. Pokud některá kontrolka svítí, musíte ji před zadáváním hesla vypnout klávesou Num Lk (nebo Num
Lock) nebo Caps Lock.
n 162 N
Řešení potíží
Co udělat, pokud nefunguje nebo stále havaruje herní software?
❑ Zkontrolujte, zda na webovém serveru hry není k dispozici oprava nebo aktualizace.
❑ Zkontrolujte, zda máte nainstalován nejnovější videoovladač.
❑ U některých modelů VAIO je grafická paměť sdílena se systémovou. V takovém případě nelze zaručit optimální grafický
výkon.
Co udělat, pokud si nemohu vzpomenout na heslo pro zapnutí?
Pokud zapomenete heslo pro zapnutí, požádejte o jeho zrušení službu VAIO-Link. Za nové nastavení hesla je účtován poplatek.
Jak mohu změnit pořadí zařízení při spouštění?
Pořadí zařízení při spouštění můžete změnit jednou z funkcí systému BIOS. Použijte tento postup:
1
Zapněte počítač.
2
Jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F2.
Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud se tak nestane, restartujte počítač a po zobrazení loga VAIO
několikrát stiskněte klávesu F2.
3
Klávesou < nebo , zvolte položku Boot.
4
Klávesou M nebo m vyberte v seznamu Boot Priority požadovanou prioritu a stiskněte klávesu Enter.
5
Klávesou M nebo m vyberte zařízení, kterému chcete přiřadit danou prioritu, a stiskněte klávesu Enter.
6
Klávesami < nebo , vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter.
Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter.
n 163 N
Řešení potíží
Proč displej nezhasne, když uběhne čas pro automatické vypnutí?
Nastavení doby vypnutí displeje v možnostech napájení systému Windows je potlačeno spořičem obrazovky Originální
spořič obrazovky VAIO.
Vyberte jiný spořič obrazovky než Originální spořič obrazovky VAIO.
Co udělat, pokud počítač nelze spustit z disketové jednotky USB připojené k počítači?
Pro spuštění počítače z disketové jednotky USB musíte změnit zařízení pro spouštění.
Zapněte počítač a jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F11.
n 164 N
Řešení potíží
Jak mohu zmenšit velikost oddílu pro obnovení?
Na integrovaném paměťovém zařízení* je oddíl pro obnovení, kde jsou uložena data pro obnovení systému. Chcete-li zmenšit
velikost oddílu pro obnovení, použijte tento postup:
*
1
Informace o konfiguraci paměťových jednotek najdete v elektronické příručce Specifikace.
Do optické jednotky zapnutého počítače vložte disk pro obnovení systému, vypněte počítač a znovu jej zapněte.
!
Použijte disk pro obnovení systému vytvořený po dodání počítače.
2
V rozevíracím seznamu vyberte rozložení klávesnice a klepněte na tlačítko Další.
3
Vyberte svůj operační systém a zvolte možnost Další.
4
Klepněte na možnost VAIO Recovery Center.
5
Klepněte na možnost Restore Complete System a Start.
6
Zvolte možnost Skip a klepněte na tlačítko Další.
Systém vás požádá, abyste zvolili, zda si chcete ponechat obsah s přidanou hodnotou VAIO.
7
Zvolte možnost Ne a klepněte na tlačítko Další.
8
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
!
Uvedený proces zahrnuje obnovení systému. Všechny aplikace a data přidané na paměťovou jednotku před zmenšením svazku oddílu pro obnovení budou ztraceny.
Po zmenšení oddílu pro obnovení budete k dalšímu obnovování systému potřebovat disk pro obnovení.
n 165 N
Řešení potíží
Jak mohu zjistit velikost oddílu pro obnovení?
Na integrovaném paměťovém zařízení* je oddíl pro obnovení, kde jsou uložena data pro obnovení systému. Chcete-li zjistit
velikost oddílu pro obnovení, použijte tento postup:
*
Informace o konfiguraci paměťových jednotek najdete v elektronické příručce Specifikace.
1
Klepněte na tlačítko Start, klepněte pravým tlačítkem myši na možnost Počítač a zvolte možnost Spravovat.
2
V oblasti Úložiště v levém podokně klepněte na možnost Správa disků.
Na řádku Disk 0 v prostředním podokně je zobrazena velikost oddílu pro obnovení a celková velikost jednotky C.
n 166 N
Řešení potíží
Zabezpečení systému
Jak mohu počítač chránit proti ohrožení bezpečnosti, například virům?
V počítači je předinstalován operační systém Microsoft Windows. Nejlepším způsobem, jak ochránit počítač proti bezpečnostním
rizikům, například virům, je pravidelné stahování a instalace nejnovějších aktualizací operačního systému Windows.
Důležité aktualizace systému Windows můžete získat takto:
!
Pro stahování aktualizací musí být počítač připojen k Internetu.
1
Připojte počítač k Internetu.
2
Na hlavním panelu systému Windows poklepejte na ikonu Výstrahy zabezpečení systému Windows.
3
Podle pokynů na obrazovce nastavte automatické nebo plánované aktualizace.
Jak mohu aktualizovat antivirový software?
Software McAfee Internet Security Suite můžete udržovat v aktuálním stavu pomocí aktualizací od společnosti McAfee, Inc.
Pro stažení a instalaci nejnovější aktualizace zabezpečení:
1
Klepněte na možnost Start, Všechny programy, McAfee a McAfee SecurityCenter.
2
Pro aktualizaci softwaru klepněte na tlačítko umístěné v levém horním rohu okna.
3
Aktualizace stahujte podle pokynů na obrazovce.
Další informace najdete v souboru nápovědy k softwaru.
n 167 N
Řešení potíží
Akumulátor
Jak poznám stav nabíjení akumulátoru?
Viz část Nabíjení akumulátoru (str. 28).
Kdy je počítač napájen z elektrické sítě?
Je-li počítač přímo připojen ke zdroji střídavého napětí, používá napájení ze sítě, a to i v případě, že je vložen akumulátor.
Kdy mám akumulátor dobít?
❑ Když úroveň nabití klesne pod 10 %.
❑ Když blikají kontrolky nabíjení i napájení.
❑ Když jste akumulátor delší dobu nepoužívali.
Kdy mám akumulátor vyměnit?
Pokud je po úplném nabití napětí akumulátoru brzy opět nízké, pravděpodobně končí jeho životnost a bude třeba ho vyměnit.
Míru opotřebení akumulátoru zjistíte podle návodu v části Kontrola míry opotřebení akumulátoru (str. 30).
n 168 N
Řešení potíží
Mám si dělat starosti, když je nainstalovaný akumulátor horký?
Ne, akumulátor napájející počítač je běžně horký.
Může počítač při napájení z akumulátoru přejít do režimu spánku?
Počítač může do režimu spánku přejít i při napájení z akumulátoru, ale některé programy a periferní zařízení mohou v
přechodu bránit. Pokud používáte program, který brání systému v přechodu do režimu spánku, ukládejte často data,
abyste je neztratili. Informace o ruční aktivaci režimu spánku najdete v části Používání režimu spánku (str. 128).
n 169 N
Řešení potíží
Integrovaná kamera MOTION EYE
Proč není v okně prohlížeče obraz nebo je v něm obraz nízké kvality?
❑ Integrovanou kameru MOTION EYE nelze sdílet mezi více než jednu aplikaci. Pokud kameru používá jiná aplikace,
ukončete tuto aplikaci dříve, než začnete kameru MOTION EYE používat.
❑ Videopaměť počítače možná již nestačí pro zobrazování snímků z integrované kamery MOTION EYE. Pomoci může
snížení rozlišení nebo počtu zobrazovaných barev displeje LCD.
❑ Při zobrazování rychle se pohybujícího objektu může být v okně prohlížeče šum, například vodorovné čáry. To je normální
a nejedná se o poruchu.
❑ Pokud potíže potrvají, restartujte počítač.
Proč má snímaný obraz nízkou kvalitu?
❑ Na snímcích pořízených při zářivkovém osvětlení mohou být odrazy světla.
❑ Tmavá část snímků může obsahovat šum.
❑ Pokud je kryt objektivu znečištěný, nelze pořídit čistý snímek. Vyčistěte kryt. Viz část Používání integrované kamery
MOTION EYE (str. 147).
Proč v pořízených nahrávkách chybí snímky a zvuk je přerušovaný?
❑ Chybějící snímky může způsobovat nastavení efektů v aplikaci. Další informace najdete v souboru nápovědy k softwaru.
❑ Možná pracuje více aplikací, než může počítač zvládnout. Ukončete aplikace, které v tuto chvíli nepoužíváte.
❑ Možná je aktivována funkce řízení spotřeby počítače. Zkontrolujte výkon procesoru.
n 170 N
Řešení potíží
Proč jsou ve filmu při přehrávání na počítači napájeném z akumulátoru vynechané
snímky?
Napětí akumulátoru je nedostatečné. Připojte počítač ke zdroji střídavého napájení.
Proč obraz snímaný integrovanou kamerou MOTION EYE bliká?
K blikání dochází, když kameru používáte při zářivkovém osvětlení. Příčinou je konflikt mezi výstupní frekvencí osvětlení a
časem závěrky.
Vzniklý šum můžete omezit tak, že změníte směr snímání kamery nebo jas obrazu. V některém softwaru můžete blikání
omezit nastavením vhodné hodnoty blikání ve vlastnostech kamery (např. zdroj světla, blikání atd.).
Proč je vstup videa z integrované kamery MOTION EYE na několik sekund pozastaven?
Vstup videa může být na několik sekund pozastaven v těchto případech:
❑ je použita klávesová zkratka s klávesou Fn.
❑ zvýší se vytížení procesoru.
To je normální a nejedná se o poruchu.
n 171 N
Řešení potíží
Proč nelze používat integrovanou kameru MOTION EYE?
❑ Integrovanou kameru MOTION EYE nelze sdílet mezi více než jednu aplikaci. Pokud kameru používá jiná aplikace,
ukončete tuto aplikaci dříve, než začnete kameru MOTION EYE používat.
❑ Pokud potíže potrvají, musíte přeinstalovat ovladač kamery. Použijte tento postup:
1
Klepněte na možnost Start, Ovládací panely, Hardware a zvuk a Správce zařízení.
2
Poklepejte na možnost Zařízení pro zpracování obrázků.
3
Klepněte pravým tlačítkem myši na název zařízení kamery a klepněte na tlačítko Aktualizovat software ovladače.
Co udělat, pokud se počítač po přepnutí do úsporného režimu při práci s integrovanou
kamerou MOTION EYE stává nestabilním?
❑ Během práce s integrovanou kamerou MOTION EYE nepřepínejte počítač do úsporného režimu nebo režimu spánku.
❑ Pokud počítač přechází do úsporného režimu nebo režimu spánku automaticky, změňte příslušné nastavení úsporného
režimu. Podrobnosti o změně nastavení najdete v části Používání úsporných režimů (str. 125).
n 172 N
Řešení potíží
Internet
Co udělat, pokud nepracuje modem?
❑ Zkontrolujte, zda je telefonní kabel řádně připojen do konektoru modemu v počítači a do telefonní zásuvky.
❑ Zkontrolujte, zda pracuje telefonní kabel. Zapojte kabel do běžného telefonu a zkontrolujte, zda slyšíte oznamovací tón.
❑ Zkontrolujte, zda je správné telefonní číslo, které program používá k vytáčení.
❑ Zkontrolujte, zda je používaný software kompatibilní s modemem počítače. (Všechny předinstalované programy Sony jsou
kompatibilní.)
❑ Zkontrolujte, zda kromě modemu není k telefonní lince připojeno žádné jiné zařízení.
❑ Podle následujících pokynů zkontrolujte nastavení:
1
Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na možnost Hardware a zvuk.
3
Klepněte na možnost Možnosti telefonu a modemu.
4
Zkontrolujte, zda je v seznamu na kartě Modemy uveden váš modem.
5
Zkontrolujte, zda jsou na kartě Pravidla vytáčení správně uvedeny informace o umístění.
n 173 N
Řešení potíží
Proč je modemové spojení pomalé?
Počítač je vybaven modemem kompatibilním s normou V.92/V.90. Rychlost modemového spojení může ovlivňovat řada
faktorů včetně rušení na telefonní lince nebo kompatibility s telefonním vybavením (například s faxy nebo jinými modemy).
Pokud se domníváte, že se modem nepřipojuje správně k jiným počítačovým modemům, faxům nebo k poskytovateli služeb
Internetu (ISP), použijte některý z těchto kroků:
❑ Požádejte telekomunikační společnost, aby zkontrolovala, zda na telefonní lince nedochází k rušení.
❑ Pokud problém souvisí s faxem, vyzkoušejte, zda nejsou potíže s volaným faxovým přístrojem a zda je tento fax
kompatibilní s faxmodemy.
❑ Máte-li problémy s připojením k poskytovateli internetových služeb, ověřte, zda poskytovatel nemá technické problémy.
❑ Máte-li k dispozici druhou telefonní linku, zkuste modem připojit k této lince.
n 174 N
Řešení potíží
Sítě
Co udělat, když se počítač nedaří připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě LAN?
❑ Na dostupnost připojení má vliv vzdálenost a překážky. Pravděpodobně bude třeba přemístit počítač dále od překážek
nebo blíže k používanému přístupovému bodu.
❑ Zkontrolujte, zda je zapnut přepínač WIRELESS a zda svítí kontrolka WIRELESS na počítači.
❑ Zkontrolujte, zda je přístupový bod zapnut.
❑ Podle následujících pokynů zkontrolujte nastavení:
1
Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.
2
V části Síť a Internet klepněte na možnost Zobrazit stav sítě a úlohy.
3
Klepnutím na možnost Připojit k síti zkontrolujte, zda je vybrán přístupový bod.
❑ Zkontrolujte, zda je použit správný šifrovací klíč.
❑ Zkontrolujte, zda je v poli Nastavení bezdrátového adaptéru v okně Možnosti napájení vybrána hodnota Maximální
výkon. Kterákoli jiná možnost může způsobit selhání komunikace. Pro změnu nastavení použijte tento postup:
1
Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu stavu režimu napájení na hlavním panelu a vyberte možnost Možnosti
napájení.
2
Klepněte na možnost Změnit nastavení plánu u aktuálního režimu napájení.
3
Klepněte na možnost Změnit pokročilé nastavení napájení.
4
Vyberte kartu Upřesnit nastavení.
5
Poklepejte na možnost Nastavení bezdrátového adaptéru a Režim snížené spotřeby.
6
V rozevíracích seznamech v částech Baterie i Napájen ze sítě zvolte možnost Maximální výkon.
n 175 N
Řešení potíží
Co udělat, pokud nelze přistupovat k Internetu?
❑ Zkontrolujte nastavení přístupového bodu. Další informace najdete v příručce dodané s přístupovým bodem.
❑ Zkontrolujte, zda je počítač připojen k přístupovému bodu.
❑ Přemístěte počítač dále od překážek nebo blíže k používanému přístupovému bodu.
❑ Zkontrolujte, zda je počítač správně nakonfigurován pro přístup k Internetu.
❑ Zkontrolujte, zda je v poli Nastavení bezdrátového adaptéru v okně Možnosti napájení vybrána hodnota Maximální
výkon. Kterákoli jiná možnost může způsobit selhání komunikace. Nastavení změňte podle postupu v části Co udělat,
když se počítač nedaří připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě LAN? (str. 174).
Proč je rychlost přenosu dat nízká?
❑ Rychlost přenosu dat v bezdrátové síti ovlivňují vzdálenost a překážky mezi zařízeními a přístupovými body. K dalším
faktorům patří konfigurace zařízení, podmínky pro rádiové přenosy a kompatibilita softwaru. Pro dosažení maximální
rychlosti přenosu dat přemístěte počítač dále od překážek nebo blíže k používanému přístupovému bodu.
❑ Pokud používáte přístupový bod bezdrátové sítě, může být zařízení dočasně přetíženo. Závisí na tom, kolik jiných zařízení
přes přístupový bod komunikuje.
❑ Pokud se přístupový bod ruší s jinými přístupovými body, změňte kanál přístupového bodu. Další informace najdete v
příručce dodané s přístupovým bodem.
❑ Zkontrolujte, zda je v poli Nastavení bezdrátového adaptéru v okně Možnosti napájení vybrána hodnota Maximální
výkon. Kterákoli jiná možnost může způsobit selhání komunikace. Nastavení změňte podle postupu v části Co udělat,
když se počítač nedaří připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě LAN? (str. 174).
n 176 N
Řešení potíží
Jak se lze vyhnout přerušením v přenosu dat?
❑ Když je počítač připojen k přístupovému bodu, může docházet k přerušením přenosu dat, pokud používáte velké soubory
nebo pokud je počítač příliš blízko mikrovlnných zařízení nebo bezdrátových telefonů.
❑ Přemístěte počítač blíže k přístupovému bodu.
❑ Zkontrolujte, zda přístupový bod není poškozen.
❑ Změňte kanál přístupového bodu. Další informace najdete v příručce dodané s přístupovým bodem.
❑ Zkontrolujte, zda je v poli Nastavení bezdrátového adaptéru v okně Možnosti napájení vybrána hodnota Maximální
výkon. Kterákoli jiná možnost může způsobit selhání komunikace. Nastavení změňte podle postupu v části Co udělat,
když se počítač nedaří připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě LAN? (str. 174).
Co jsou kanály?
❑ Komunikace v bezdrátových sítích probíhá v oddělených frekvenčních pásmech, které nazýváme kanály. Kanály
přístupových bodů jiných výrobců mohou být nastaveny na jiné kanály než zařízení Sony.
❑ Pokud používáte přístupový bod bezdrátové sítě, přečtěte si informace o spojení uvedené v příručce dodané
s přístupovým bodem.
n 177 N
Řešení potíží
Proč se spojení v síti zastaví, když změním šifrovací klíč?
Dva počítače s funkcemi bezdrátových sítí mohou při změně šifrovacího klíče ztratit vzájemné spojení. Můžete vrátit původní
hodnotu šifrovacího klíče nebo znovu zadat do obou počítačů stejný klíč.
Jak zobrazit okno VAIO Smart Network?
Okno VAIO Smart Network můžete na pracovní ploše zobrazit pomocí tohoto postupu:
1
Klepněte na tlačítko Start, na položku Všechny programy a na položku VAIO Control Center.
2
Klepněte na možnost Network Connections a VAIO Smart Network.
3
V pravém podokně klepněte na tlačítko Advanced.
Další informace o nástroji VAIO Smart Network najdete v souboru nápovědy k softwaru.
n 178 N
Řešení potíží
Technologie Bluetooth
Co udělat, pokud jiná zařízení Bluetooth nevidí můj počítač?
❑ Obě zařízení musí mít zapnutou funkci Bluetooth.
❑ Pokud nesvítí kontrolka WIRELESS, zapněte přepínač WIRELESS.
❑ Funkci Bluetooth nelze používat v případě, že se počítač nachází v úsporném režimu. Obnovte normální režim počítače
a zapněte přepínač WIRELESS.
❑ Zařízení může být příliš daleko od počítače. Bezdrátová technologie Bluetooth pracuje nejlépe v případě, kdy jsou zařízení
vzdálena do 10 metrů od sebe.
Proč můj počítač nenajde jiná zařízení Bluetooth?
Pokud je připojené zařízení současně připojeno i k jiným zařízením, nemusí se objevit v okně Zařízení Bluetooth nebo s ním
nemusí být možné navázat spojení.
Co udělat, pokud není možné nalézt zařízení Bluetooth, se kterým chci komunikovat?
❑ Ověřte, zda má zařízení, se kterým chcete komunikovat, zapnutou funkci Bluetooth. Další informace najdete v příručce k
zařízení.
❑ Pokud je zařízení, se kterým chcete komunikovat, již ve spojení s jiným zařízením Bluetooth, nemusí být nalezeno nebo
nemusí být schopno s počítačem navázat spojení.
❑ Chcete-li povolit jiným zařízením Bluetooth komunikovat s počítačem, použijte tento postup:
1
Klepněte na možnost Start, Ovládací panely, Hardware a zvuk, Zařízení Bluetooth a Nastavení Bluetooth.
2
Klepněte na kartu Možnosti a zaškrtněte políčko Povolit zařízením Bluetooth vyhledání tohoto počítače.
n 179 N
Řešení potíží
Co udělat, pokud se jiná zařízení Bluetooth nemohou spojit s tímto počítačem?
❑ Zkontrolujte, zda jsou ostatní zařízení ověřena.
❑ Chcete-li povolit jiným zařízením Bluetooth komunikovat s počítačem, použijte tento postup:
1
Klepněte na možnost Start, Ovládací panely, Hardware a zvuk, Zařízení Bluetooth a Nastavení Bluetooth.
2
Klepněte na kartu Možnosti a zaškrtněte políčko Povolit zařízením Bluetooth vyhledání tohoto počítače.
❑ Vzdálenost postačující pro přenos dat může být kratší než 10 metrů. Závisí to na existujících překážkách mezi oběma
zařízeními, na kvalitě rádiových vln a na operačním systému nebo použitém softwaru. Přisuňte zařízení Bluetooth blíže k
počítači.
❑ Pokud je zařízení, se kterým chcete komunikovat, již ve spojení s jiným zařízením Bluetooth, nemusí být nalezeno nebo
nemusí být schopno s počítačem navázat spojení.
❑ Ověřte, zda má zařízení, se kterým chcete komunikovat, zapnutou funkci Bluetooth. Další informace najdete v příručce k
zařízení.
n 180 N
Řešení potíží
Proč je spojení Bluetooth pomalé?
❑ Rychlost přenosu dat závisí na překážkách a na vzdálenosti mezi oběma zařízeními. Dále závisí na kvalitě rádiových vln
a na operačním systému a použitém softwaru. Přisuňte zařízení Bluetooth blíže k počítači.
❑ Rádiovou frekvenci 2,4 GHz používanou technologií Bluetooth a zařízeními v bezdrátových sítích LAN využívají i jiná
zařízení. Zařízení Bluetooth využívají technologii, která minimalizuje vzájemné rušení s jinými zařízeními, která používají
stejnou vlnovou délku. Může však dojít ke snížení rychlosti a dosahu komunikace. Rušení od jiného zařízení může způsobit
i celkové přerušení komunikace.
❑ Na dostupnost připojení má vliv vzdálenost a překážky. Pravděpodobně bude třeba přemístit počítač dále od překážek
nebo blíže k zařízení, ke kterému se připojujete.
❑ Najděte a odstraňte překážky mezi počítačem a zařízením, ke kterému je připojen.
❑ Uvědomte si, že vzhledem k omezením standardu Bluetooth může při nepřetržitém přenosu velkých souborů čas od času
dojít k jejich poškození vlivem elektromagnetického rušení okolního prostředí.
Co udělat, když počítač při práci se zvukovým zařízením Bluetooth ztrácí stabilitu?
Když při spuštěném softwaru pro přehrávání zvuku nebo videa změníte výstupní zařízení zvuku na zvukové zařízení Bluetooth,
může počítač ztratit stabilitu.
Chcete-li přehrávaný zvuk poslouchat v zařízení Bluetooth, nejprve připojte zvukové zařízení Bluetooth k počítači a poté
spusťte software pro přehrávání zvuku nebo videa.
Podrobnější informace o připojování zvukového zařízení Bluetooth najdete v souboru nápovědy.
n 181 N
Řešení potíží
Proč nemohu využívat služby podporované připojeným zařízením Bluetooth?
Spojení je možné pouze pro služby podporované i počítačem s funkcí Bluetooth. Další informace najdete v části o technologii
Bluetooth v nápovědě Nápověda a podpora k systému Windows. Chcete-li otevřít okno Nápověda a podpora k systému
Windows, klepněte na tlačítko Start a klepněte na možnost Nápověda a podpora.
Mohu zařízení s technologií Bluetooth používat v letadlech?
Při zapnuté technologii Bluetooth počítač přenáší radiové frekvence v pásmu 2,4 GHz. Na citlivých místech, například v
nemocnicích nebo letadlech, mohou platit omezení pro používání zařízení Bluetooth z důvodu rádiového rušení. Možnost
používání funkcí Bluetooth v počítači konzultujte s personálem.
Proč nemohu funkci Bluetooth používat při přihlášení k počítači jako uživatel se
standardním účtem?
Funkce Bluetooth nemusí být uživatelům počítače se standardním účtem dostupná. Přihlaste se k počítači jako uživatel s
právy správce.
Proč se nelze připojit k zařízení Bluetooth v režimu uživatele sítě PAN?
Pokud zařízení, ke kterému se chcete připojit, nepodporuje komunikaci Bluetooth v režimu uživatele sítě PAN, nemůžete se
s tímto zařízením spojit v režimu PAN.
n 182 N
Řešení potíží
Proč po přepnutí uživatele nemohu používat zařízení Bluetooth?
Pokud přepnete uživatele bez odhlášení od systému, nemůže zařízení Bluetooth pracovat. Před přepnutím uživatele se
odhlaste. Chcete-li se odhlásit, klepněte na tlačítko Start, klepněte na šipku u tlačítka Uzamknout a na možnost Odhlásit se.
Proč nelze vyměňovat kontaktní údaje s mobilním telefonem?
Funkce pro výměnu kontaktních údajů není podporována.
n 183 N
Řešení potíží
Optické disky
Proč počítač při pokusu o přečtení disku havaruje?
Disk, který se počítač pokouší přečíst, může být znečištěn nebo poškozen. Použijte tento postup:
1
Stiskněte klávesy Ctrl+Alt+Delete, klepněte na šipku u tlačítka Vypnout a zvolte možnost Restartovat pro restartování
počítače.
2
Vyjměte disk z optické jednotky.
3
Zjistěte, zda není znečištěný nebo poškozený. Je-li disk znečištěný, vyčistěte ho podle pokynů v části Manipulace s disky
(str. 149).
Co udělat, pokud se neotevírá přihrádka na disk?
❑ Zkontrolujte, zda je počítač zapnut.
❑ Pokud je na kartě VAIO Power Management vypnuto napájení optické jednotky, nefunguje náhradní tlačítko pro vysunutí
na optické jednotce. Použijte tlačítko pro vysunutí jednotky umístěné nad numerickou klávesnicí. Pokud optická jednotka
nemá napájení, vysunutí přihrádky chvíli trvá.
❑ Pokud tlačítko vysunutí jednotky nepracuje, klepněte na tlačítko Start, klepněte na možnost Počítač, klepněte pravým
tlačítkem myši na ikonu optické jednotky a vyberte příkaz Vysunout.
❑ Pokud nepomůže žádná z uvedených možností, vsuňte do otvoru pro ruční vysunutí poblíž náhradního tlačítka pro vysunutí
jednotky tenký a rovný předmět (například sponku na papíry).
❑ Zkuste znovu spustit počítač.
n 184 N
Řešení potíží
Co udělat, pokud počítač nepřehrává disk správně?
❑ Zkontrolujte, zda je disk vložen do jednotky štítkem nahoru.
❑ Zkontrolujte, zda jsou podle pokynů výrobce nainstalovány nutné programy.
❑ Pokud je disk znečištěn nebo poškozen, přestane počítač reagovat. Použijte tento postup:
1
Stiskněte klávesy Ctrl+Alt+Delete, klepněte na šipku u tlačítka Vypnout a zvolte možnost Restartovat pro restartování
počítače.
2
Vyjměte disk z optické jednotky.
3
Zjistěte, zda není znečištěný nebo poškozený. Je-li disk znečištěný, vyčistěte ho podle pokynů v části Manipulace s
disky (str. 149).
❑ Pokud přehráváte disk a neslyšíte zvuk, použijte některý z těchto kroků:
❑ Možná je tlačítkem
vypnut reproduktor. Stiskněte toto tlačítko ještě jednou.
❑ Možná je tlačítkem
slyšitelnou úroveň.
ztlumen zvuk. Několikerým nebo jedním dlouhým stisknutím tlačítka
zvyšte hlasitost na
❑ Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu hlasitosti na hlavním panelu a po klepněte na možnost Otevřít směšovač
hlasitosti zkontrolujte nastavení.
❑ Zkontrolujte ovládání hlasitosti ve směšovači zvuku.
❑ Pokud používáte externí reproduktory, zkontrolujte nastavení hlasitosti na reproduktorech a spojení mezi reproduktory
a počítačem.
❑ Zkontrolujte, zda je nainstalován správný ovladač. Použijte tento postup:
1
Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na tlačítko Systém a údržba.
n 185 N
Řešení potíží
3
Klepněte na tlačítko Systém.
4
V levém podokně klepněte na možnost Správce zařízení.
Počítač zobrazí okno Správce zařízení se seznamem hardwarových zařízení počítače.
Pokud je u uvedeného zařízení znak „X“ nebo vykřičník, je možná nutné zařízení povolit nebo znovu nainstalovat
ovladače.
5
Poklepáním na zařízení optické jednotky otevřete seznam optických jednotek v počítači.
6
Poklepejte na požadovanou jednotku.
Software ovladače můžete potvrdit, když vyberete kartu Ovladač a klepnete na možnost Podrobnosti.
7
Klepnutím na tlačítko OK zavřete okno.
❑ Zkontrolujte, zda na disku není přilepen samolepící štítek. Samolepící štítky se mohou z disku v jednotce uvolnit a poškodit
ji nebo zhoršit její funkci.
❑ Pokud počítač zobrazí upozornění na kód regionu, může bát disk nekompatibilní s optickou jednotkou. Zkontrolujte na balení,
zda je kód regionu kompatibilní s optickou jednotkou.
❑ Pokud si na počítači všimnete kondenzace, počítač nejméně hodinu nepoužívejte. Mohlo by dojít k poruše počítače
způsobené kondenzací.
❑ Zkontrolujte, zda je počítač napájen ze síťové zásuvky, a zkuste disk znovu načíst.
n 186 N
Řešení potíží
Co udělat, pokud počítač nepřehrává média Blu-ray Disc?
Některý obsah disků Blu-ray Disc nemusí být možné v počítači přehrávat. Chcete-li takový obsah přehrávat, stáhněte a
nainstalujte pomocí softwaru VAIO Update nejnovější aktualizace aplikace WinDVD BD.
Pro stahování a instalaci aktualizací musí být počítač připojen k Internetu. Informace o připojení počítače k Internetu najdete
v části Používání sítě Internet (str. 75).
Co udělat, pokud nelze zapisovat na disk CD?
❑ Nespouštějte žádné aplikace ani nenechejte aplikace spouštět samostatně, a to ani spořič obrazovky.
❑ Přestaňte používat klávesnici
❑ Pokud používáte disk CD-R/RW s nalepeným samolepicím štítkem, vyměňte ho za disk bez nalepeného štítku.
Použití disku s nalepeným samolepicím štítkem může vést k chybě zápisu nebo k jinému poškození.
Co udělat, pokud nelze zapisovat na disk DVD?
❑ Zkontrolujte, zda pro záznam používáte správné médium DVD?
❑ Zkontrolujte, který formát disků DVD pro záznam je kompatibilní s optickou jednotkou. Je možné, že některé značky médií
DVD nebudou pracovat.
Proč nelze na disky Blu-ray Disc zapisovat data?
!
Tato položka se týká pouze některých modelů. V elektronické příručce Specifikace najdete typ optické jednotky použité v počítači a v části Čtení a zápis na
optické disky (str. 43) informace o podporovaných médiích.
❑ Zkontrolujte, zda optická jednotka podporuje funkci zápisu na disky Blu-ray Disc. Jednotka DVD±RW/±R DL/RAM ji
nepodporuje.
❑ Média BD-R nejsou přepisovatelná. Nelze na ně přidávat data ani je z něj mazat.
n 187 N
Řešení potíží
Displej
Proč je obrazovka náhle prázdná?
❑ Obrazovka počítače může zhasnout, pokud počítač ztratí napájení nebo přejde do úsporného režimu nebo režimu spánku.
Pokud je počítač v úsporném režimu LCD (Video), vraťte ho do normálního režimu stisknutím libovolné klávesy. Další
informace najdete v části Používání úsporných režimů (str. 125).
❑ Zkontrolujte, zda je počítač řádně připojen ke zdroji napájení, zda je zapnut a zda svítí kontrolka napájení.
❑ Je-li počítač napájen z akumulátoru, zkontrolujte, zda je akumulátor správně vložen a nabit. Další informace najdete v části
Používání akumulátoru (str. 25).
❑ Pokud je obrazový výstup nastaven na externí displej, stiskněte klávesy Fn+F7. Další informace naleznete v části
Klávesové zkratky a funkce s klávesou Fn (str. 34).
Co udělat, pokud na televizoru nebo externím monitoru připojeném ke konektoru HDMI
není žádný obraz?
Zkontrolujte, zda používáte zobrazovací zařízení kompatibilní s normou HDCP. Na zařízeních, která neodpovídají normě
HDCP, nelze přehrávat chráněný obsah. Další informace najdete v části Připojení běžného počítačového monitoru (str. 93).
n 188 N
Řešení potíží
Proč obrazovka nepřehrává video?
❑ Pokud je nastaven obrazový výstup na externí monitor a externí monitor je odpojen, nelze na obrazovce přehrávat video.
Zastavte přehrávání, změňte výstup na obrazovku počítače a začněte přehrávat znovu. Viz část Výběr režimu zobrazení
(str. 97). Výstup zobrazení můžete změnit stisknutím kláves Fn+F7. Další informace naleznete v části Klávesové zkratky
a funkce s klávesou Fn (str. 34).
❑ Videopaměť počítač nemusí dostačovat pro zobrazování videozáznamů o vyšším rozlišení. V takovém případě snižte
rozlišení displeje LCD.
Pro změnu rozlišení použijte tento postup:
1
Klepněte pravým tlačítkem myši na pracovní plochu a zvolte možnost Přizpůsobit.
2
Klepněte na možnost Nastavení zobrazení.
3
Nastavením posuvníku Rozlišení doleva rozlišení snížíte a posunutím doprava zvýšíte.
Můžete zkontrolovat celkovou dostupnou velikost zobrazovací paměti a videopaměti. Klepněte pravým tlačítkem myši na pracovní ploše, zvolte možnost Přizpůsobit,
klepněte na možnost Nastavení zobrazení, Upřesnit nastavení a vyberte kartu Adaptér. Může být zobrazena jiná hodnota než skutečné množství paměti v počítači.
Co udělat, pokud je obrazovka tmavá?
Kombinací kláves Fn+F6 obrazovku zesvětlete.
Proč po změně jasu nebo po návratu z úsporného režimu do normálního režimu kolísá jas
displeje počítače?
K tomuto jevu může dojít u modelů s podsvícením LED při kalibrování barev displeje. Nejde o poruchu.
n 189 N
Řešení potíží
Co udělat, pokud se mění jas zobrazení na displeji?
Nastavení jasu displeje LCD pomocí kláves Fn+F5/F6 je dočasné a systém ho může při návratu z úsporného režimu nebo
režimu spánku do normálního režimu obnovit na původní hodnotu. Chcete-li preferovaný jas uložit, použijte tento postup:
1
Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu stavu režimu napájení na hlavním panelu a vyberte možnost Možnosti napájení.
2
Klepněte na možnost Změnit nastavení plánu u aktuálního režimu napájení.
3
Klepněte na možnost Změnit pokročilé nastavení napájení.
4
Vyberte kartu Upřesnit nastavení.
5
Poklepejte na ikonu Zobrazení.
6
Nastavte jas displeje LCD položkou pro nastavení jasu.
Co udělat, pokud zůstane externí monitor tmavý?
Pokud výstup zobrazení nelze změnit klávesami Fn+F7, musíte v programu VAIO Control Center změnit nastavení externího
monitoru. Chcete-li nastavení změnit, spusťte program VAIO Control Center, vyberte ovládací prvek externího monitoru a
klepnutím zaškrtněte políčko pro zjišťování externího monitoru. Poté stisknutím kláves Fn+F7 změňte výstup zobrazení.
n 190 N
Řešení potíží
Jak spustit schéma Windows Aero?
!
Tato položka se týká pouze některých modelů.
Pro spuštění schématu Windows Aero použijte tento postup:
1
Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.
2
V části Vzhled a přizpůsobení klepněte na možnost Přizpůsobit barvy.
3
Klepněte na možnost Otevřít klasické vlastnosti vzhledu pro více možností barev.
4
V seznamu Barevné schéma na kartě Vzhled zvolte možnost Windows Aero.
5
Klepněte na tlačítko OK.
Informace o funkcích schématu Windows Aero, například Přepínání oken 3D, najdete v nápovědě Nápověda a podpora k
systému Windows.
n 191 N
Řešení potíží
Tisk
Co udělat, pokud nelze vytisknout dokument?
❑ Zkontrolujte, zda je zapnuta tiskárna a zda je kabel tiskárny řádně připojen ke konektorům tiskárny a počítače.
❑ Zkontrolujte, zda je tiskárna kompatibilní s operačním systémem Windows nainstalovaným v počítači.
❑ Možná bude nutné nejprve nainstalovat software ovladače tiskárny. Další informace najdete v příručce dodané s tiskárnou.
❑ Pokud tiskárna nefunguje po návratu počítače z některého úsporného režimu, restartujte počítač.
❑ Pokud tiskárna disponuje funkcemi obousměrné komunikace, můžete tisk umožnit, když tyto funkce na počítači zrušíte.
Použijte tento postup:
1
Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na možnost Tiskárna v části Hardware a zvuk.
3
Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu tiskárny a vyberte možnost Vlastnosti.
4
Klepněte na kartu Porty.
5
Klepnutím zrušte zaškrtnutí políčka Povolit obousměrnou komunikaci.
6
Klepněte na tlačítko OK.
Tato akce vypne funkce obousměrné komunikace tiskárny, například přenos dat, monitorování stavu a vzdálený panel.
n 192 N
Řešení potíží
Mikrofon
Co udělat, pokud nepracuje mikrofon?
❑ Používáte-li externí mikrofon, zkontrolujte, zda je zapnut a správně připojen ke konektoru mikrofonu v počítači.
❑ Vstupní zvukové zařízení nemusí být správně nakonfigurováno. Chcete-li jej nakonfigurovat, použijte tento postup:
1
Ukončete všechny spuštěné programy.
2
Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.
3
Klepněte na možnost Hardware a zvuk.
4
Klepněte na možnost Spravovat zvuková zařízení v části Zvuk.
5
Na kartě Záznam vyberte požadované zařízení zvukového vstupu a klepněte na Nastavit výchozí.
Jak zabránit zpětné vazbě mikrofonu?
Zpětná vazba mikrofonu vzniká, když mikrofon zachytí zvuk z výstupního zařízení, například reproduktoru.
Ochrana před tímto problémem:
❑ Udržujte mikrofon mimo oblast výstupního zařízení zvuku.
❑ Snižte hlasitost reproduktorů a mikrofonu.
n 193 N
Řešení potíží
Myš
Co udělat, pokud počítač nerozpozná myš?
❑ Zkontrolujte, zda je myš řádně připojena k počítači.
❑ Po připojení myši restartujte počítač.
Co udělat, pokud se při pohybu myši nepohybuje ukazatel?
❑ Zkontrolujte, zda není připojena jiná myš.
❑ Pokud se ukazatel během práce některé aplikace přestane pohybovat, zavřete současným stisknutím kláves Alt+F4 okno
aplikace.
❑ Pokud kombinace kláves Alt+F4 nefunguje, jednou stiskněte klávesu Windows a poté několikrát klávesu ,, klávesou M
nebo m zvolte možnost Restartovat a stisknutím klávesy Enter restartujte počítač.
❑ Pokud počítač nelze restartovat, stiskněte klávesy Ctrl+Alt+Delete, vyberte klávesami m a , šipku u tlačítka Vypnout
a poté klávesami M nebo m vyberte možnost Restartovat. Nakonec stisknutím klávesy Enter restartujte počítač.
❑ Pokud tento postup nefunguje, stiskněte a podržte vypínač až do vypnutí počítače.
!
Vypnutí počítače vypínačem může způsobit ztrátu dat.
n 194 N
Řešení potíží
Reproduktory
Co udělat, pokud nepracují externí reproduktory?
❑ Používáte-li program, který je vybaven vlastní funkcí nastavení hlasitosti, zkontrolujte, zda je touto funkcí nastavena správná
hlasitost. Další informace najdete v souboru nápovědy k programu.
❑ Zkontrolujte, zda jsou reproduktory správně připojeny a je nastavena dostatečná hlasitost.
❑ Používejte pouze reproduktory, které jsou určeny pro připojení k počítači.
❑ Pokud reproduktory mají tlačítko pro vypnutí zvuku, vypněte ho.
❑ Možná je tlačítkem
vypnut reproduktor. Stiskněte toto tlačítko ještě jednou.
❑ Možná je tlačítkem
slyšitelnou úroveň.
ztlumen zvuk. Několikerým nebo jedním dlouhým stisknutím tlačítka
zvyšte hlasitost na
❑ Pokud reproduktory vyžadují externí napájení, zkontrolujte, zda jsou připojeny k napájení. Další informace najdete v příručce
dodané s reproduktory.
❑ Po klepnutí na ikonu hlasitosti na hlavním panelu zkontrolujte nastavení hlasitosti systému Windows.
❑ Výstupní zvukové zařízení nemusí být správně nakonfigurováno. Chcete-li změnit výstupní zařízení pro zvuk, přečtěte si
část Jak změnit výstupní zařízení zvuku? (str. 200).
n 195 N
Řešení potíží
Co udělat, pokud z integrovaných reproduktorů neslyším zvuk?
❑ Používáte-li program, který je vybaven vlastní funkcí nastavení hlasitosti, zkontrolujte, zda je touto funkcí nastavena
správná hlasitost. Další informace najdete v souboru nápovědy k programu.
❑ Možná je tlačítkem
vypnut reproduktor. Stiskněte toto tlačítko ještě jednou.
❑ Možná je tlačítkem
slyšitelnou úroveň.
ztlumen zvuk. Několikerým nebo jedním dlouhým stisknutím tlačítka
zvyšte hlasitost na
❑ Po klepnutí na ikonu hlasitosti na hlavním panelu zkontrolujte nastavení hlasitosti systému Windows.
❑ Výstupní zvukové zařízení nemusí být správně nakonfigurováno. Chcete-li změnit výstupní zařízení pro zvuk, přečtěte si
část Jak změnit výstupní zařízení zvuku? (str. 200).
n 196 N
Řešení potíží
Dotyková podložka
Co udělat, pokud nepracuje dotyková podložka?
❑ Možná jste dotykovou položku zakázali a nenainstalovali jste myš. Viz část Používání dotykové podložky (str. 35).
❑ Zkontrolujte, zda k počítači není připojena myš.
❑ Pokud se ukazatel během práce některé aplikace přestane pohybovat, zavřete současným stisknutím kláves Alt+F4 okno
aplikace.
❑ Pokud kombinace kláves Alt+F4 nefunguje, jednou stiskněte klávesu Windows a poté několikrát klávesu ,, klávesou M
nebo m zvolte možnost Restartovat a stisknutím klávesy Enter restartujte počítač.
❑ Pokud počítač nelze restartovat, stiskněte klávesy Ctrl+Alt+Delete, vyberte klávesami m a , šipku u tlačítka Vypnout
a poté klávesami M nebo m vyberte možnost Restartovat. Nakonec stisknutím klávesy Enter restartujte počítač.
❑ Pokud tento postup nefunguje, stiskněte a podržte vypínač až do vypnutí počítače.
!
Vypnutí počítače vypínačem může způsobit ztrátu dat.
n 197 N
Řešení potíží
Klávesnice
Co udělat, pokud není správná konfigurace klávesnice?
Rozložení jazyka na klávesnici počítače popisuje štítek na obalu. Pokud jste při instalaci systému Windows nastavili místní
klávesnici, nebude nastavení odpovídat.
Pro změnu nastavení klávesnice použijte tento postup:
1
Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na možnost Hodiny, jazyk a oblast a klepněte na možnost Místní a jazykové nastavení.
3
Změňte požadované nastavení.
Co udělat, pokud klávesnicí nelze zadávat některé znaky?
Pokud nelze používat numerickou klávesnici, může být vypnuta funkce Num Lk. Zkontrolujte, zda nesvítí kontrolka Num lock.
Pokud kontrolka Num lock nesvítí, klávesou Num Lk ji zapněte a poté zadávejte číslice.
n 198 N
Řešení potíží
Diskety
Proč se při připojení jednotky neobjeví na hlavním panelu ikona Bezpečně odebrat
hardware?
Počítač disketovou jednotku nerozpoznal. Nejprve zkontrolujte, zda je kabel USB správně připojen ke konektoru USB.
Pokud je spoj nutné opravit, počkejte chvíli, než počítač jednotku rozpozná. Pokud se ikona stále neobjeví, použijte tento postup:
1
Ukončete všechny programy přistupující k disketové jednotce.
2
Počkejte, než se rozsvítí kontrolka na disketové jednotce.
3
Tlačítkem pro vysunutí vysuňte disketu a odpojte disketovou jednotku USB od počítače.
4
Znovu připojte disketovou jednotku (zapojte kabel USB do konektoru USB).
5
Restartujte počítač: klepněte na tlačítko Start, klepněte na šipku u tlačítka Uzamknout a na možnost Restartovat.
Co udělat, pokud nelze zapisovat na disketu?
❑ Zkontrolujte, zda je disketa správně vložena do jednotky.
❑ Pokud je disketa vložena správně a stále není možné zapisovat data, může být disketa plná nebo chráněná proti zápisu.
Použijte disketu bez ochrany proti zápisu nebo ochranu zrušte.
n 199 N
Řešení potíží
Zvuk a video
Co udělat, pokud nelze používat digitální videokameru?
Pokud systém zobrazí zprávu o odpojení nebo vypnutí zařízení i.LINK, může být příčinou nesprávné připojení kabelu i.LINK
ke konektoru počítače nebo videokamery. Odpojte kabel a připojte ho znovu. Další informace najdete v části Připojení
zařízení s rozhraním i.LINK (str. 105).
i.LINK je ochranná známka společnosti Sony Corporation, která označuje pouze produkty vybavené připojením IEEE 1394. Postup připojení přes rozhraní i.LINK se
může lišit podle aplikací, operačního systému a použitého kompatibilního zařízení i.LINK. Některé výrobky s připojením i.LINK nemusejí komunikovat s jinými.
Další informace o provozních podmínkách a správném připojení najdete v příručce dodané se zařízením i.LINK. Před připojováním kompatibilních periferních zařízení
i.LINK (například jednotka CD-RW nebo pevný disk) k počítači zkontrolujte, zda jsou kompatibilní s operačním systémem a jaké jsou jejich provozní podmínky.
Jak vypnout zvuk po spuštění Windows?
Pro vypnutí úvodního zvuku Windows použijte tento postup:
1
Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na možnost Hardware a zvuk.
3
Klepněte na možnost Spravovat zvuková zařízení v části Zvuk.
4
Na kartě Zvuky zrušte klepnutím zaškrtnutí políčka Přehrávat zvuk po spuštění Windows.
5
Klepněte na tlačítko OK.
n 200 N
Řešení potíží
Jak změnit výstupní zařízení zvuku?
Pokud ze zařízení připojeného ke konektoru HDMI nebo ke konektoru sluchátek/OPTICAL OUT neslyšíte zvuk, musíte změnit
výstupní zařízení zvuku.
1
Ukončete všechny spuštěné programy.
2
Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.
3
Klepněte na možnost Hardware a zvuk.
4
Klepněte na možnost Spravovat zvuková zařízení v části Zvuk.
5
Na kartě Přehrávání vyberte požadované zařízení zvukového výstupu a klepněte na Nastavit výchozí.
Co udělat, pokud neslyším zvuk z výstupního zvukového zařízení připojeného do
konektoru HDMI nebo konektoru sluchátek/OPTICAL OUT?
❑ Po připojení zařízení ke konektoru HDMI nebo ke konektoru sluchátek/OPTICAL OUT musíte změnit výstupní zvukové
zařízení, abyste slyšeli zvuk ze zařízení. Podrobné pokyny najdete v části Jak změnit výstupní zařízení zvuku? (str. 200).
❑ Pokud z výstupního zařízení stále neslyšíte zvuk, použijte tento postup:
1
Proveďte kroky 1 až 4 postupu Jak změnit výstupní zařízení zvuku? (str. 200).
2
Na kartě Přehrávání vyberte ikonu HDMI nebo S/PDIF a klepněte na možnost Vlastnosti.
3
Klepněte na kartu Upřesnit.
4
Vyberte vzorkovací frekvenci a bitovou hloubku (například 48000 Hz, 16 bitů), které zařízení podporuje.
5
Klepněte na tlačítko OK.
n 201 N
Řešení potíží
Jakým způsobem mohu prostřednictvím zařízení kompatibilního s S/PDIF nebo HDMI
reprodukovat zvuk Dolby Digital nebo DTS?
Chcete-li reprodukovat zvuk z disku Dolby Digital nebo DTS prostřednictvím S/PDIF nebo zařízení kompatibilního s HDMI,
použijte tento postup:
1
Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na možnost Hardware a zvuk.
3
Klepněte na možnost Spravovat zvuková zařízení v části Zvuk.
4
Na kartě Přehrávání vyberte optický výstup nebo ikonu HDMI a klepněte na Vlastnosti.
5
Klepněte na kartu Podporované formáty.
6
Klepnutím zaškrtněte políčka Zvuk DTS a Dolby Digital.
7
Klepněte na tlačítko OK.
!
Pokud je výstup Dolby Digital nebo DTS připojen k zařízení, které jej nepodporuje, zařízení nebude přehrávat zvuk. V tomto případě zaškrtnutí políček Zvuk DTS a
Dolby Digital zrušte.
n 202 N
Řešení potíží
Memory Stick
Co udělat, pokud nelze média Memory Stick naformátovaná v počítači VAIO použít v
jiném zařízení?
Možná je nutné médium Memory Stick přeformátovat.
Při formátování média Memory Stick vymažete všechna uložená data včetně hudby. Před přeformátováním média
Memory Stick zálohujte důležitá data a ujistěte se, že na médiu nejsou soubory, které byste chtěli zachovat.
1
Data nebo obrázky uložíte zkopírováním z média Memory Stick na pevný disk* počítače.
2
Naformátujte médium Memory Stick podle postupu v části Formátování média Memory Stick (str. 65).
*
Podle zakoupeného modelu může být počítač vybaven kromě pevného disku dvěma integrovanými pamětmi flash. Informace o konfiguraci paměťových jednotek najdete v elektronické
příručce Specifikace.
Proč nelze na médium Memory Stick ukládat hudební soubory?
Hudbu chráněnou autorskými právy lze ukládat pouze na média Memory Stick s logem MagicGate.
!
Používání nahrané hudby vyžaduje svolení držitelů autorských práv.
Společnost Sony není zodpovědná za hudební soubory, které nelze nahrát z disku CD nebo stáhnout z jiných zdrojů.
n 203 N
Řešení potíží
Mohu kopírovat obrázky z digitální videokamery přes médium Memory Stick?
Ano, a můžete také prohlížet videoklipy natočené videokamerami kompatibilními s médii Memory Stick.
Proč nelze na médium Memory Stick zapisovat data?
Některá média Memory Stick jsou vybavena přepínačem, který je chrání před náhodným vymazáním nebo přepsáním dat.
Zkontrolujte, zda je vypnut přepínač ochrany proti přepsání.
n 204 N
Řešení potíží
Periferní zařízení
Co udělat, pokud nelze připojit zařízení USB?
❑ Je-li to možné, zkontrolujte, zda je zařízení USB zapnuto a používá vlastní napájení. Například u digitální kamery
zkontrolujte, zda má nabitý akumulátor. Pokud používáte tiskárnu, zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen
do zásuvky.
❑ Zkuste použít jiný konektor USB v počítači. Ovladač může být nainstalován ke konkrétnímu konektoru použitému při
prvním připojení zařízení.
❑ Další informace najdete v příručce dodané se zařízením USB. V některých případech je třeba před připojením zařízení
nainstalovat software.
❑ Připojením jednoduchého zařízení s nízkou spotřebou (například myši) zkontrolujte, zda konektor pracuje.
❑ V práci zařízení mohou vzhledem k distribuci energie bránit i rozbočovače USB. Doporučujeme připojovat zařízení přímo
do počítače.
n 205 N
Možnosti podpory
Možnosti podpory
V této části najdete informace o tom, kde získat odpovědi na dotazy k počítači VAIO.
❑ Informace o podpoře společnosti Sony (str. 206)
❑ e-Support (str. 207)
n 206 N
Možnosti podpory
Informace o podpoře společnosti Sony
Odpovědi na své dotazy hledejte v následujících zdrojích informací v uvedeném pořadí.
Podrobnosti o tištěné a netištěné dokumentaci dodané s počítačem a o dalších zdrojích informací najdete v části
Dokumentace (str. 8).
❑ Pokyny pro používání softwaru najdete v souborech nápovědy, které jsou součástí softwaru.
❑ Použijte funkci hledání v okně Nápověda a podpora k systému Windows zobrazeném stisknutím a podržením klávesy
Microsoft Windows a stisknutím klávesy F1.
❑ Webový server VAIO-Link: Pokyny pro řešení případných potíží s počítačem najdete na serveru VAIO-Link. Přejděte na
adresu http://www.vaio-link.com.
❑ e-Support: interaktivní část serveru http://www.vaio-link.com, která umožňuje komunikovat se specializovaným týmem
odborné pomoci přes Internet. Pomocí vlastního účtu můžete snadno pokládat technické dotazy.
❑ Telefonní linky pomoci VAIO-Link: než se obrátíte na službu VAIO-Link telefonicky, zkuste vyhledat řešení potíží v
netištěné a tištěné dokumentaci.
❑ Navštivte ostatní webové servery společnosti Sony:
❑ http://www.club-vaio.com, chcete-li se o řadě počítačů VAIO dozvědět více a stát se členy rozrůstající se komunity
uživatelů systému VAIO,
❑ http://www.sonystyle-europe.com, chcete-li nakupovat online,
❑ http://www.sony.net, chcete-li získat informace o dalších výrobcích Sony.
Pro přístup k uvedeným službám potřebujete připojení k Internetu.
n 207 N
Možnosti podpory
e-Support
Co je e-Support?
Pokud jste prohledali uživatelské příručky a webový server (http://www.vaio-link.com) a přesto jste nenašli odpověď na otázku
nebo problém, vyřešte je pomocí služby e-Support.
Na interaktivním webovém portálu e-Support můžete zadávat veškeré technické dotazy, které se týkají počítače, a přijímat
odpovědi od specializovaného týmu odborné pomoci.
Každý přijatý dotaz bude označen jedinečným číslem, aby byla zajištěna bezproblémová komunikace mezi vámi a týmem
portálu e-Support.
Kdo může portál e-Support využívat?
K webovému portálu e-Support služby VAIO-Link mají neomezený přístup všichni zaregistrovaní zákazníci systému VAIO.
Jak lze k portálu e-Support přistupovat?
Po elektronické registraci počítače obdržíte během několika hodin automaticky zprávu s odkazem na webový portál e-Support,
identifikátorem zákazníka a několika základními informacemi.
Pro aktivaci účtu stačí klepnout na odkaz uvedený v této zprávě.
Hned můžete zadat první dotaz.
K webovému portálu e-Support můžete přistupovat z libovolného počítače s aktivním připojením k Internetu.
Na webovém portálu e-Support je k dispozici úplný soubor nápovědy k používání této služby.
Mohu zadávat dotazy v rodném jazyce?
Vzhledem k tomu, že s týmem e-Support komunikujete přes portál, který vás propojuje přímo do naší centrální databáze,
lze ve službě e-Support zadávat dotazy pouze v angličtině, francouzštině nebo němčině.
n 208 N
Možnosti podpory
Mohu dotazy zadávat kdykoli?
Ano, dotazy lze zadávat nepřetržitě. Nezapomeňte však, že tým služby e-Support může dotazy řešit pouze od pondělí do
pátku od 8 do 18 hodin.
Je používání služby e-Support zpoplatněno?
Ne, tuto službu nabízíme všem registrovaným zákazníkům VAIO zdarma.
Lze zjistit, kdy tým služby e-Support zpracoval zadaný dotaz?
Jakmile tým služby e-Support dotaz zpracuje, obdržíte zprávu, že je odpověď na dotaz k dispozici.
n 209 N
Ochranné známky
Ochranné známky
Sony, Battery Checker, Click to Disc, Click to Disc Editor, SonicStage Mastering Studio, VAIO Control Center,
VAIO Edit Components, VAIO Media plus, VAIO Movie Story, VAIO MusicBox, VAIO Power Management,
VAIO Power Management Viewer a VAIO Update jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti
Sony Corporation.
a „Memory Stick“, „Memory Stick Duo“, „MagicGate“, „OpenMG“, „MagicGate Memory Stick“,
„Memory Stick PRO“, „Memory Stick PRO-HG“, „Memory Stick Micro“, „M2“, logo Memory Stick, VAIO a logo VAIO jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.
Blu-ray Disc™ a logo Blu-ray Disc jsou ochranné známky společnosti Blu-ray Disc Association.
Intel, Pentium a Intel SpeedStep jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation.
Microsoft Windows Vista, Windows Media Center Edition, MS Works, Microsoft Office 2007 Home & Student, Microsoft Office
Ready 2007 a logo Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation
v USA a dalších zemích.
i.LINK je ochranná známka společnosti Sony, která označuje pouze produkty vybavené připojením IEEE 1394.
Roxio Easy Media Creator je ochranná známka společnosti Sonic Solutions.
WinDVD for VAIO a WinDVD BD for VAIO jsou ochranné známky společnosti InterVideo, Inc.
ArcSoft a logo ArcSoft jsou registrované ochranné známky společnosti ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion je ochranná
známka společnosti ArcSoft, Inc.
n 210 N
Ochranné známky
Textovou známku a loga Bluetooth vlastní společnost Bluetooth SIG, Inc. a společnost Sony Corporation je používá výhradně
na licenčním základě. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou známkami příslušných vlastníků.
Design a technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění.
Textovou známku a loga ExpressCard vlastní společnost PCMCIA a společnost Sony Corporation je používá výhradně na
licenčním základě. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou známkami příslušných vlastníků.
Logo SD je ochranná známka.
Logo SDHC je ochranná známka.
CompactFlash® je ochranná známka společnosti SanDisk Corporation.
MultiMediaCard™ je ochranná známka společnosti MultiMediaCard Association.
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky
společnosti HDMI Licensing LLC.
Všechny ostatní názvy systémů, výrobků a služeb jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků. Značky ™ a ® nejsou v
této příručce uváděny.
Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Všechny ostatní ochranné známky jsou ochrannými známkami
příslušných vlastníků.
Přehled softwaru, který je k dispozici pro tento model, najdete v elektronické příručce Specifikace.
n
© 2008 Sony Corporation
Download PDF

advertising