Sony | VGN-SZ7RXN | Sony VGN-SZ7RXN Návod k obsluze

N
Uživatelská příručka
Osobní počítač
Řada VGN-SZ
n 2 N
Obsah
Před zahájením práce ........................................................................................................................................................6
Upozornění...................................................................................................................................................................7
Dokumentace...............................................................................................................................................................8
Ergonomická pravidla ................................................................................................................................................11
Začínáme .........................................................................................................................................................................13
Umístění ovládacích prvků a konektorů.....................................................................................................................14
Indikátory ...................................................................................................................................................................20
Připojení zdroje napájení............................................................................................................................................22
Používání akumulátoru...............................................................................................................................................23
Bezpečné vypnutí počítače........................................................................................................................................29
Práce s počítačem VAIO ..................................................................................................................................................30
Používání klávesnice ..................................................................................................................................................31
Používání dotykové podložky ....................................................................................................................................33
Používání tlačítek se speciálními funkcemi................................................................................................................34
Používání vestavěné kamery MOTION EYE...............................................................................................................35
Používání optické jednotky ........................................................................................................................................36
Používání karet PC Card............................................................................................................................................45
Používání modulu ExpressCard.................................................................................................................................49
Používání médií Memory Stick...................................................................................................................................53
Používání jiných pamět’ových karet ..........................................................................................................................59
Používání sítě Internet................................................................................................................................................62
n 3 N
Používání bezdrátové komunikace Wireless LAN (WLAN).........................................................................................63
Používání bezdrátové technologie Bluetooth ............................................................................................................70
Práce s periferními zařízeními ..........................................................................................................................................77
Připojení dokovací stanice .........................................................................................................................................78
Připojení externích reproduktorů ...............................................................................................................................87
Připojení externího zobrazovacího zařízení................................................................................................................88
Výběr režimu zobrazení..............................................................................................................................................92
Používání funkce více monitorů .................................................................................................................................94
Připojení externího mikrofonu ....................................................................................................................................96
Připojení zařízení s rozhraním USB............................................................................................................................97
Připojení tiskárny .....................................................................................................................................................100
Připojení zařízení s rozhraním i.LINK .......................................................................................................................101
Připojení k síti (LAN).................................................................................................................................................103
Přizpůsobení počítače VAIO ..........................................................................................................................................105
Volba režimu výkonu................................................................................................................................................106
Nastavení hesla........................................................................................................................................................107
Ověřování otisků prstů .............................................................................................................................................114
Práce s modulem Trusted Platform Module (TPM)..................................................................................................122
Nastavení počítače programem VAIO Control Center.............................................................................................129
Použití nástroje VAIO Status Monitor ......................................................................................................................130
Používání režimů snížené spotřeby..........................................................................................................................131
Řízení spotřeby programem VAIO Power Management ..........................................................................................136
Konfigurace modemu ..............................................................................................................................................138
Ochrana pevného disku ...........................................................................................................................................140
n 4 N
Inovování počítače VAIO................................................................................................................................................141
Přidávání a odebírání paměti ...................................................................................................................................142
Bezpečnostní zásady .....................................................................................................................................................149
Manipulace s displejem ...........................................................................................................................................150
Používání zdroje napájení ........................................................................................................................................151
Manipulace s počítačem..........................................................................................................................................152
Práce s vestavěnou kamerou MOTION EYE............................................................................................................154
Manipulace s disketami ...........................................................................................................................................155
Manipulace s disky ..................................................................................................................................................156
Používání akumulátoru.............................................................................................................................................157
Používání sluchátek .................................................................................................................................................158
Používání médií Memory Stick.................................................................................................................................159
Manipulace s pevným diskem .................................................................................................................................160
Manipulace s adaptérem pamět’ových karet ..........................................................................................................161
Aktualizace počítače ................................................................................................................................................162
Řešení potíží...................................................................................................................................................................163
Počítač .....................................................................................................................................................................165
Zabezpečení systému ..............................................................................................................................................173
Akumulátor...............................................................................................................................................................174
Vestavěná kamera MOTION EYE.............................................................................................................................176
Internet.....................................................................................................................................................................179
Sítě ...........................................................................................................................................................................181
Technologie Bluetooth.............................................................................................................................................184
Optické disky ...........................................................................................................................................................188
n 5 N
Displej ......................................................................................................................................................................192
Tisk...........................................................................................................................................................................196
Mikrofon ...................................................................................................................................................................197
Myš ..........................................................................................................................................................................198
Reproduktory ...........................................................................................................................................................199
Dotyková podložka ..................................................................................................................................................201
Klávesnice................................................................................................................................................................202
Diskety .....................................................................................................................................................................203
Karty PC Card..........................................................................................................................................................204
Zvuk a video.............................................................................................................................................................206
Média Memory Stick ................................................................................................................................................207
Periferní zařízení.......................................................................................................................................................208
Dokovací stanice......................................................................................................................................................209
Možnosti podpory ..........................................................................................................................................................210
Informace o podpoře společnosti Sony...................................................................................................................210
e-Support.................................................................................................................................................................211
Ochranné známky ....................................................................................................................................................213
n 6 N
Před zahájením práce
Před zahájením práce
Blahopřejeme vám k zakoupení tohoto počítače Sony VAIO® a vítáme vás v elektronické uživatelské příručce. Společnost
Sony využila špičkových technologií v oblasti zvuku, obrazu, výpočetní techniky a komunikací, aby vám poskytla nejmodernější
osobní počítač.
!
Vnější zobrazení zachycená v této příručce se od vyobrazení na vašem počítači mohou mírně lišit.
n 7 N
Před zahájením práce
Upozornění
© 2008 Sony Corporation. Všechna práva vyhrazena.
Kopírování, překládání nebo převádění celé této příručky a v ní popsaného softwaru nebo jejich částí na jinou elektronickou
formu bez předchozího písemného svolení je zakázáno.
Společnost Sony Corporation neposkytuje na tuto příručku, software ani další uvedené informace žádnou záruku a na žádnou
z těchto položek výslovně neposkytuje žádné předpokládané záruky nebo záruky vztahující se k obchodovatelnosti nebo
vhodnosti pro určitý účel. Společnost Sony Corporation nenese žádnou odpovědnost za nepřímé, následné nebo zvláštní
škody, bez ohledu na to, zda se zakládají na trestném činu, smlouvě nebo jinak, které vznikly v souvislosti s touto příručkou,
softwarem nebo dalšími uvedenými informacemi nebo jejich použitím.
Symboly ™ nebo ® nejsou v této příručce uváděny.
Společnost Sony Corporation si vyhrazuje právo na úpravy této příručky nebo obsažených informací bez předchozího
upozornění. Používání softwaru popsaného v této příručce se řídí podmínkami samostatné licenční smlouvy s uživatelem.
n 8 N
Před zahájením práce
Dokumentace
Sada dokumentace obsahuje tištěné informace a uživatelské příručky, které jsou určeny pro čtení v počítači VAIO.
Tištěná dokumentace
❑ Stručná příručka – popisuje postup od vybalení do spuštění počítače VAIO.
❑ Příručka k řešení potíží a zotavení – Obsahuje řešení běžných problémů a poruch počítače, postup vytvoření záložní
kopie vašich dat a obnovení systému počítače a informace o podpoře.
❑ Předpisy, záruka, licence pro koncového uživatele a servisní podpora – Obsahují záruční podmínky Sony, průvodce
bezpečnostními předpisy, průvodce předpisy pro modem, průvodce předpisy bezdrátové sítě LAN, průvodce předpisy
bezdrátové sítě WAN, průvodce předpisy pro Bluetooth, licenční smlouva na software s koncovým uživatelem a poskytování
odborné pomoci společností Sony.
n 9 N
Před zahájením práce
Netištěná dokumentace
❑ Uživatelská příručka (tato příručka) – vysvětluje funkce počítače. Obsahuje také informace o programech dodaných
s počítačem a informace o řešení běžných potíží. Uživatelská příručka je ve formátu PDF, takže si ji můžete snadno
prohlížet a tisknout.
Prohlížení této elektronické příručky:
1
Poklepejte na ikonu VAIO User Guide na pracovní ploše.
2
Otevřete složku vašeho jazyka.
3
Vyberte příručku, kterou si chcete přečíst.
✍
Ručně se můžete k příručkám dostat procházením položek Tento počítač > VAIO (C:) (jednotka C) > Documentation > Documentation
a otevřením složky ve vašem jazyce.
Chcete-li přejít na webové servery popsané v této příručce klepnutím na jejich adresy URL, které začínají na http://, váš počítač musí
být připojen k Internetu.
❑ Specifikace – elektronická příručka popisuje konfigurace hardwaru a softwaru počítače VAIO.
Zobrazení elektronické příručky specifikací:
1
Připojte počítač k Internetu.
2
Přejděte na webový server podpory Sony na adrese http://www.vaio-link.com.
✍
Dokumentace k současně dodávanému příslušenství může být uložena na samostatném disku.
n 10 N
Před zahájením práce
My Club VAIO
Ve složce My Club VAIO najdete tyto položky:
❑ Accessories
Chcete rozšířit možnosti svého počítače? Po klepnutí na tuto ikonu si můžete prohlédnout kompatibilní příslušenství.
❑ Software
Cítíte se kreativně? Po klepnutí na tuto ikonu získáte přehled o svém softwaru a možnostech aktualizace.
❑ Wallpapers
Po klepnutí na tuto ikonu si prohlédnete nejpopulárnější tapety Sony a Club VAIO.
❑ Links
Klepněte na tuto ikonu a prohlédněte si nejpopulárnější servery Sony a Club VAIO.
Nápověda a podpora k systému Windows
Nápověda a podpora k systému Windows je vyčerpávajícím zdrojem praktických rad, kurzů a prezentací, jež vám pomohou
při využití vašeho počítače.
V nápovědě můžete pomocí funkce hledání, rejstříku a obsahu zobrazit všechny zdroje nápovědy systému Windows včetně
zdrojů umístěných v síti Internet.
Chcete-li otevřít nabídku Nápověda a podpora k systému Windows, klepněte na tlačítko Start
a na položku
Nápověda a podpora. Na nabídku Nápověda a podpora k systému Windows můžete přejít také stiskem a přidržením
klávesy Microsoft Windows a klávesy F1.
Další zdroje
❑ Podrobné informace o funkcích a řešení potíží s používaným softwarem najdete v souborech nápovědy k softwaru.
❑ Elektronické výukové programy pro oblíbený software VAIO najdete na serveru http://www.club-vaio.com.
n 11 N
Před zahájením práce
Ergonomická pravidla
Tento počítač budete používat jako přenosné zařízení v různých prostředích. Při používání počítače v kanceláři i v terénu
v co největší míře dodržujte následující ergonomická pravidla:
❑ Poloha počítače – počítač postavte přímo před sebe (1). Při používání klávesnice, dotykové podložky nebo externí myši
udržujte předloktí vodorovně (2) a mějte zápěstí v neutrální, uvolněné poloze (3). Paže nechejte volně splývat podél těla.
Během práce s počítačem dělejte přestávky. Nadměrně dlouhé používání počítače může způsobit přetížení svalů nebo
šlach.
❑ Kancelářské vybavení a poloha – použijte židli s dobrou opěrou zad. Nastavte výšku židle tak, aby celá plocha chodidel
spočívala na podlaze. Pro zvýšení pohodlí lze použít opěrku chodidel. Seďte volně a vzpřímeně. Neohýbejte se dopředu
a nezaklánějte se příliš dozadu.
n 12 N
Před zahájením práce
❑ Úhel pohledu na displej počítače – pomocí funkce naklánění nastavte optimální polohu displeje. Správným nastavením
polohy displeje lze snížit namáhání zraku a svalovou únavu. Rovněž nastavte úroveň jasu zobrazení.
❑ Osvětlení – počítač umístěte tak, aby se na displeji neodráželo světlo nebo nevytvářely odrazy z oken nebo osvětlení.
Používejte nepřímé osvětlení, světlo, které na displeji nevytváří jasná místa. Správné osvětlení zvyšuje pohodlí a efektivitu
práce.
❑ Umístění externího monitoru – pokud používáte externí monitor, umístěte jej do vzdálenosti umožňující pohodlné sledování.
Sedíte-li před monitorem, obrazovka se musí nacházet v rovině očí nebo o něco níže.
n 13 N
Začínáme
Začínáme
Tato část popisuje zahájení práce s počítačem VAIO.
❑ Umístění ovládacích prvků a konektorů (str. 14)
❑ Indikátory (str. 20)
❑ Připojení zdroje napájení (str. 22)
❑ Používání akumulátoru (str. 23)
❑ Bezpečné vypnutí počítače (str. 29)
n 14 N
Začínáme
Umístění ovládacích prvků a konektorů
Podle následujících stránek si osvojte umístění ovládacích prvků a konektorů.
!
Vzhled vašeho počítače se může od vyobrazení v této příručce kvůli odchylkám ve specifikaci lišit. Může se lišit i v některých zemích
nebo místech.
Pohled zepředu
A Vestavěná kamera MOTION EYE (str. 35)
B
C
D
E
F
G
Vestavěný mikrofon (mono)
Indikátor vestavěné kamery MOTION EYE (str. 20)
Obrazovka LCD (str. 150)
Vestavěné reproduktory (stereo)
Klávesnice (str. 31)
Dotyková podložka (str. 33)
H Čidlo otisku prstů* (str. 114)
*
Pouze u vybraných modelů.
n 15 N
Začínáme
A
B
C
D
Indikátor napájení (str. 20)
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
Indikátor WWAN (Wireless WAN)* (str. 20)
*
Pouze u vybraných modelů.
Indikátor akumulátoru (str. 20)
Indikátor pevného disku (str. 20)
Indikátor WLAN (Wireless LAN) (str. 20)
Indikátor Bluetooth (str. 20)
Tlačítka S1/S2 (str. 34)
Indikátor režimu STAMINA (str. 20)
Přepínač režimu výkonu (str. 106)
Indikátor režimu SPEED (str. 20)
Přepínač WIRELESS (str. 63)
Indikátor Num Lock (str. 20)
Indikátor Caps Lock (str. 20)
Indikátor Scroll Lock (str. 20)
Vypínač
n 16 N
Začínáme
Pohled zezadu
A Konektor DC IN (str. 22)
B
C
D
E
Patice pro SIM kartu*
*
Pouze u vybraných modelů.
Konektor akumulátoru (str. 23)
Větrací otvor
Bezpečnostní otvor
n 17 N
Začínáme
Pohled zprava
A
B
C
D
Optická jednotka (str. 36)
Indikátor optické jednotky (str. 20)
Otvor pro ruční vysunutí (str. 188)
Tlačítko pro vysunutí jednotky (str. 36)
E Patice ExpressCard/34 (str. 49)
F Konektory Hi-Speed USB (USB 2.0)*1 (str. 97)
G Sít’ový konektor (Ethernet) (str. 103)
H Konektor modemu (str. 62)
I Anténa WWAN*2 (str. 63)
*1
Podporuje vysokou, plnou i nízkou rychlost.
*2
Pouze u vybraných modelů.
n 18 N
Začínáme
Pohled zleva
A
B
C
D
E
F
G
H
Konektor k připojení mikrofonu (str. 96)
Konektor k připojení sluchátek (str. 87)
Větrací otvor
Konektor i.LINK (IEEE 1394) S400 (str. 101)
Konektor monitoru (VGA) (str. 89)
Patice pro kartu PC Card (str. 45)
Tlačítko pro uvolnění karty PC Card (str. 48)
Indikátor Memory Stick (str. 20)
I Patice Memory Stick* (str. 54)
*
Počítač podporuje pouze média Memory Stick velikosti Duo.
n 19 N
Začínáme
Pohled zespodu
A Konektor dokovací stanice (str. 79)
B Větrací otvory
n 20 N
Začínáme
Indikátory
Počítač je vybaven těmito indikátory.
Indikátor
Funkce
Napájení 1
Svítí, pokud je počítač zapnut, bliká v režimu spánku a nesvítí, pokud je počítač v režimu Hibernace nebo vypnut.
Akumulátor e
Svítí, pokud je počítač napájen z akumulátoru, bliká, pokud se blíží stav nedostatečného nabití akumulátoru
a dvojitě bliká během nabíjení.
Memory Stick
Svítí, pokud systém zapisuje data na médium Memory Stick v patici Memory Stick nebo je z něj čte. (Pokud tento
indikátor svítí, nepřecházejte do režimu spánku ani počítač nevypínejte.) Pokud indikátor nesvítí, počítač médium
Memory Stick nevyužívá.
Vestavěná kamera MOTION EYE
Svítí, pokud vestavěná kamera MOTION EYE pracuje.
Optická jednotka
Svítí, jestliže systém zapisuje data na optické diskové médium nebo je z něj čte. Pokud nesvítí, počítač optické
diskové médium nepoužívá.
Režim STAMINA
Svítí, pokud je počítač v režimu STAMINA, který slouží k úspoře energie akumulátoru.
Režim SPEED
Svítí, pokud je počítač v režimu SPEED, který slouží k dosažení vyššího výkonu.
Pevný disk
Svítí, jestliže systém zapisuje data na pevný disk nebo je z něj čte. Pokud tento indikátor svítí, nepřecházejte do
režimu spánku ani počítač nevypínejte.
Num Lock
Chcete-li aktivovat numerickou klávesnici, stiskněte klávesu Num Lk. Dalším stiskem této klávesy numerickou
klávesnici deaktivujete. Pokud indikátor nesvítí, není numerická klávesnice aktivní.
Caps Lock
Scroll Lock
Chcete-li psát velká písmena, stiskněte klávesu Caps Lock. Pokud tento indikátor svítí a stisknete klávesu Shift,
budete psát malá písmena. Dalším stiskem klávesy Caps Lock indikátor zhasnete. Pokud indikátor Caps Lock
nesvítí, můžete pokračovat v normálním psaní.
Stiskem klávesy Scr Lk změníte způsob rolování displeje. Pokud indikátor Scroll Lock nesvítí, můžete pokračovat
v normálním rolování. Funkce klávesy Scr Lk se liší podle programu, který právě používáte. Klávesa nepracuje
ve všech programech.
n 21 N
Začínáme
Indikátor
Technologie Bluetooth
Funkce
Svítí, jestliže je přepínač bezdrátového spojení WIRELESS zapnut v poloze ON a je zapnuta technologie Bluetooth.
Bezdrátová sít’ LAN
Svítí, jestliže je aktivována funkce bezdrátové komunikace Wireless LAN.
Wireless WAN*
Svítí, jestliže je aktivována funkce bezdrátové komunikace Wireless WAN.
*
Pouze u vybraných modelů.
n 22 N
Začínáme
Připojení zdroje napájení
Jako zdroj napájení počítače lze používat sít’ový adaptér nebo akumulátor.
Používání sít’ového adaptéru (AC)
✍
Počítač používejte pouze s dodaným sít’ovým adaptérem.
Používání sít’ového adaptéru
1
Jeden konec napájecího kabelu (1) zapojte do sít’ového adaptéru (3).
2
Druhý konec napájecího kabelu zapojte do sít’ové zásuvky (2).
3
Kabel připojený k sít’ovému adaptéru (3) zapojte do konektoru DC IN (4) v počítači nebo ve volitelné dokovací stanici.
!
Tvar konektoru pro přívod stejnosměrného napájení se liší podle sít’ového adaptéru.
✍
Chcete-li počítač zcela odpojit od napájení ze sítě, sít’ový adaptér odpojte.
Sít’ová zásuvka musí být snadno přístupná.
Pokud počítač nehodláte delší dobu používat, uveďte jej do režimu Hibernace. Viz část Používání režimu Hibernace (str. 134).
Tento režim snížené spotřeby šetří čas strávený vypínáním počítače a návratem do provozu.
n 23 N
Začínáme
Používání akumulátoru
Akumulátor dodaný s počítačem není v době dodání zcela nabitý.
Vložení akumulátoru
Vložení akumulátoru
1
Vypněte počítač a zavřete displej LCD.
2
Zámek akumulátoru (1) přepněte dovnitř.
3
Akumulátor zasuňte do určeného prostoru, dokud neuslyšíte zacvaknutí.
n 24 N
Začínáme
4
Zajištění akumulátoru v počítači proveďte posunutím zámku akumulátoru (1) do polohy LOCK.
✍
Je-li počítač s vloženým akumulátorem přímo připojen ke zdroji střídavého napětí, používá napětí ze sítě.
!
Některé akumulátory nesplňují kvalitativní a bezpečnostní požadavky společnosti Sony. Počítač může z bezpečnostních důvodů
pracovat pouze s originálním akumulátorem Sony určeným pro tento model. Při instalaci jakéhokoli jiného akumulátoru nebude
akumulátor nabíjen a počítač nebude pracovat.
n 25 N
Začínáme
Nabíjení akumulátoru
Akumulátor dodaný s počítačem není v době dodání zcela nabitý.
Nabíjení akumulátoru
1
Vložte akumulátor.
2
K počítači připojte sít’ový adaptér.
Počítač automaticky akumulátor nabíjí (při nabíjení dvojitě bliká indikátor akumulátoru). Až se akumulátor dobije zhruba na
maximální úroveň, kterou jste zvolili pomocí funkce péče o akumulátor, indikátor baterie zhasne. Chcete-li pomocí funkce
péče o akumulátor vybrat požadovanou maximální úroveň nabití, čtěte odstavec Použití funkce péče o akumulátor (str. 27).
Stav indikátoru akumulátoru
Význam
Svítí
Počítač je napájen z akumulátoru.
Bliká
Napětí akumulátoru je nedostatečné.
Dvojitě bliká
Probíhá nabíjení akumulátoru.
Nesvítí
Počítač je napájen ze sít’ové zásuvky.
!
Akumulátor od začátku dobíjejte způsobem popsaným v této příručce.
n 26 N
Začínáme
✍
Pokud napětí akumulátoru klesá pod kritickou úroveň, blikají indikátory akumulátoru i napájení.
Při napájení ze sítě nechávejte akumulátor vložený v počítači. Během používání počítače se bude akumulátor nabíjet.
Pokud úroveň napětí akumulátoru klesne pod 10 %, připojte sít’ový adaptér a nechejte akumulátor nabít nebo počítač vypněte a vložte
plně nabitý akumulátor.
Akumulátor dodaný s počítačem je lithium iontový akumulátor, který lze nabíjet kdykoli. Nabíjení částečně vybitého akumulátoru nemá
vliv na jeho životnost.
Během napájení počítače z akumulátoru svítí indikátor akumulátoru. Pokud je akumulátor téměř vybitý, začnou blikat indikátory
akumulátoru i napájení.
Při používání některých aplikací nebo periferních zařízení počítač pravděpodobně nepřejde do režimu Hibernace ani v případě,
kdy se akumulátor téměř vybije. Chcete-li při napájení z akumulátoru zabránit ztrátě dat, je třeba data často ukládat a ručně aktivovat
režim řízení spotřeby, například režim spánku nebo režim Hibernace.
Pokud se akumulátor vybije právě v době, kdy počítač vstupuje do režimu spánku, ztratíte všechny neuložená data. Návrat do předchozího
pracovního stavu je nemožný. Ztrátě dat předejdete častým ukládáním.
Je-li počítač s vloženým akumulátorem přímo připojen ke zdroji střídavého napětí, používá napětí ze sítě.
n 27 N
Začínáme
Použití funkce péče o akumulátor
Pomocí funkce péče o akumulátor lze zvolit požadovanou maximální úroveň nabití, aby se omezilo zhoršování vlastností
akumulátoru.
1
Klepněte na tlačítko Start, Všechny programy a VAIO Control Center.
Počítač zobrazí okno VAIO Control Center.
2
Poklepejte na položky Power Management a Battery Care Function.
3
Klepnutím zaškrtněte políčko Enable Battery Care Function.
4
Vyberte požadovanou maximální úroveň nabití.
5
Klepněte na tlačítko OK.
n 28 N
Začínáme
Vyjmutí akumulátoru
!
Při vyjmutí akumulátoru ze zapnutého počítače, který není připojen k sít’ovému adaptéru, nebo při vyjmutí akumulátoru z počítače,
který se nachází v režimu spánku, může dojít ke ztrátě dat.
Vyjmutí akumulátoru
1
Vypněte počítač a zavřete displej LCD.
2
Zámek akumulátoru (1) přepněte dovnitř.
3
Posuňte a podržte západku zámku akumulátoru (2) a akumulátor vysuňte z počítače.
n 29 N
Začínáme
Bezpečné vypnutí počítače
Chcete-li zabránit ztrátě neuložených dat, vypínejte počítač řádným postupem popsaným níže.
Vypínání počítače
1
Vypněte všechna periferní zařízení připojená k počítači.
2
Klepněte na tlačítko Start, na šipku
3
Dodržujte všechna upozornění na nutnost uložit dokumenty nebo možnost, že jsou přihlášeni další uživatelé, a počkejte,
dokud se počítač nevypne automaticky.
Indikátor napájení zhasne.
vedle tlačítka Uzamknout a použijte příkaz Vypnout.
n 30 N
Práce s počítačem VAIO
Práce s počítačem VAIO
Tato část popisuje, jak maximálně využít všech možností vašeho počítače VAIO.
❑ Používání klávesnice (str. 31)
❑ Používání dotykové podložky (str. 33)
❑ Používání tlačítek se speciálními funkcemi (str. 34)
❑ Používání vestavěné kamery MOTION EYE (str. 35)
❑ Používání optické jednotky (str. 36)
❑ Používání karet PC Card (str. 45)
❑ Používání modulu ExpressCard (str. 49)
❑ Používání médií Memory Stick (str. 53)
❑ Používání jiných pamět’ových karet (str. 59)
❑ Používání sítě Internet (str. 62)
❑ Používání bezdrátové komunikace Wireless LAN (WLAN) (str. 63)
❑ Používání bezdrátové technologie Bluetooth (str. 70)
n 31 N
Práce s počítačem VAIO
Používání klávesnice
Klávesnice tohoto počítače je velmi podobná klávesnici stolního počítače, obsahuje však přídavné klávesy, které zpřístupňují
speciální funkce tohoto modelu.
Na webovém serveru služby VAIO-Link (http://www.vaio-link.com) je k dispozici také slovníček pojmů na pomoc při používání
klávesnice.
Klávesové zkratky a funkce s klávesou Fn
✍
Některé klávesové funkce lze používat až po dokončení spuštění operačního systému.
Klávesová zkratka a funkce
Funkce
Fn + % (F2): vypínač reproduktoru
Zapíná a vypíná integrované reproduktory a sluchátka.
Fn + 2 (F3/F4): hlasitost
Nastavuje hlasitost.
Chcete-li hlasitost zvýšit, stiskněte klávesy Fn+F4 a poté M nebo , nebo přidržte Fn+F4.
Chcete-li hlasitost snížit, stiskněte klávesy Fn+F3 a poté m nebo < nebo přidržte Fn+F3.
Fn + 8 (F5/F6): ovládání jasu
Slouží k nastavení jasu displeje počítače.
Chcete-li intenzitu jasu displeje zvýšit, stiskněte klávesy Fn+F6 a poté M nebo , nebo přidržte
Fn+F6.
Chcete-li intenzitu jasu displeje snížit, stiskněte klávesy Fn+F5 a poté m nebo < nebo přidržte
Fn+F5.
Fn +
Přepíná mezi obrazovkou počítače, externím monitorem a současným výstupem na obě zařízení.
/T (F7): výstup zobrazení
n 32 N
Práce s počítačem VAIO
Klávesová zkratka a funkce
Fn +
(F10): přiblížení
Funkce
Změnou rozlišení obrazovky zvětšuje a vrací zobrazení na obrazovce počítače.
✍
Výchozí rozlišení standardního zobrazení a zvětšeného zobrazení jsou tato:
Standardní zobrazení: 1280 x 800 bodů
Zvětšené zobrazení: 1024 x 600 bodů
Zvětšené zobrazení není tak zřetelné jako standardní zobrazení, protože používá nízké rozlišení
na obrazovce s vyšším rozlišením.
Tato kombinace kláves nemusí pracovat s grafickými obrázky, protože zobrazení na obrazovce
zvětšuje změnou rozlišení.
Při zvětšení zobrazení na obrazovce nebo při obnovení standardního zobrazení se může změnit
umístění a velikost oken softwaru. Stisknutím této kombinace kláves totiž měníte rozlišení.
Pokud je zobrazení na obrazovce zvětšeno, systém při přepnutí na externí displej tuto funkci
zablokuje a obnoví standardní zobrazení.
Fn +
(F12): Hibernace
V tomto režimu má počítač nejnižší spotřebu energie. Po použití tohoto příkazu bude stav systému
a připojených periferních zařízení uložen na pevný disk a napájení systému bude vypnuto.
Chcete-li obnovit původní stav, stiskněte vypínač.
Podrobnosti o systému řízení spotřeby najdete v části Používání režimů snížené spotřeby
(str. 131).
n 33 N
Práce s počítačem VAIO
Používání dotykové podložky
Pomocí dotykové podložky můžete kurzorem ukazovat na objekty na obrazovce, vybírat je, přetahovat a posouvat.
Akce
Popis
Ukázání
Pohybem prstu po dotykové podložce (1) umístěte kurzor (2) na položku nebo objekt.
Klepnutí
Jednou stiskněte levé tlačítko (3).
Poklepání
Dvakrát stiskněte levé tlačítko.
Klepnutí pravým tlačítkem
myši
Jednou stiskněte pravé tlačítko (4). V mnoha aplikacích se při této operaci zobrazí místní nabídka.
Přetáhnutí
Pohybujte prstem po podložce a současně držte stisknuté levé tlačítko.
Posouvání
Pohybem prstu podél pravého okraje dotykové podložky posunete zobrazení svisle. Pohybem prstu podél spodního
okraje dotykové podložky posunete zobrazení vodorovně (funkce posouvání je k dispozici pouze u aplikací, které
podporují používání této funkce prostřednictvím dotykové podložky).
✍
U modelů s čidlem otisků prstů můžete při rozsvícení indikátoru Scroll lock používat ke svislému posouvání i čidlo.
Indikátor můžete rozsvítit a zhasnout klávesami Fn+Scr Lk.
✍
Podle toho, jak chcete používat myš, můžete dotykovou podložku vypínat a zapínat. Podle pokynů v části Nastavení počítače
programem VAIO Control Center (str. 129) spust’te program VAIO Control Center. Po spuštění vyberte téma o polohovacím
zařízení a podrobné pokyny vyhledejte v souboru nápovědy.
!
Před zákazem dotykové podložky nezapomeňte připojit myš. Pokud dotykovou podložku zakážete a nepřipojíte myš, budete moci
použít pro operace ukazatele pouze klávesnici.
n 34 N
Práce s počítačem VAIO
Používání tlačítek se speciálními funkcemi
Počítač je vybaven speciálními tlačítky, která usnadňují používání zvláštních funkcí.
Tlačítko speciální funkce
Funkce
Tlačítka S1/S2
Při výchozím nastavení tlačítko S1 spustí Nápovědu a podporu k systému Windows a tlačítko S2 přepíná
zobrazení mezi displejem notebooku, externím monitorem a současným zobrazením na obou zařízeních.
✍
Výchozí přiřazení tlačítka se může od výše uvedeného lišit. V tomto případě můžete přiřazení v okně pro
změnu přiřazení tlačítka S změnit. Chcete-li toto okno zobrazit, stiskněte a podržte kterékoli z tlačítek nebo
spust’te okno VAIO Control Center a najděte nastavení v něm.
Funkce přiřazené tlačítkům S najdete v souboru nápovědy VAIO Control Center.
n 35 N
Práce s počítačem VAIO
Používání vestavěné kamery MOTION EYE
Počítač je vybaven vestavěnou kamerou MOTION EYE.
Vestavěná kamera MOTION EYE přidává k softwaru pro interaktivní komunikaci a k softwaru pro úpravy videozáznamu
funkce videa.
Vestavěná kamera MOTION EYE se zapíná při spuštění počítače a počítač je připraven pro videokonference.
Pamatujte si, že spuštění nebo ukončení softwaru pro interaktivní komunikaci nebo úpravy videozáznamu vestavěnou
kameru MOTION EYE neaktivuje ani nedeaktivuje.
✍
Vestavěnou kameru MOTION EYE nelze sdílet mezi několika aplikacemi. Pokud kameru používá jiná aplikace, ukončete tuto aplikaci
dříve, než začnete kameru MOTION EYE používat.
Při snímání obrazu v tmavém prostředí klepněte na tlačítko Start, Všechny programy, VAIO Camera Capture Utility a příkazem
VAIO Camera Capture Utility spust’te VAIO Camera Capture Utility. Klepnutím na tlačítko Camera zobrazte okno Properties
a zaškrtněte políčko Low Light. Tím dojde ke snížení obnovovacího kmitočtu (počtu snímků) a rychlosti závěrky a kamera bude moci
získat více světla.
!
Při zobrazování rychle se pohybujícího objektu se může v okně prohlížeče objevovat šum, například vodorovné čáry. To je normální
a nejedná se o poruchu.
Vestavěnou kameru MOTION EYE nelze ovládat prostřednictvím softwaru Microsoft Windows Movie Maker.
n 36 N
Práce s počítačem VAIO
Používání optické jednotky
Počítač VAIO je vybaven optickou jednotkou.
Vložení disku
1
Zapněte počítač.
2
Stiskem tlačítka k vysunutí (1) otevřete jednotku.
Systém vysune přihrádku na disk.
3
Disk umístěte na střed přihrádky štítkem nahoru a jemně na něj zatlačte tak, aby zaklapl na místo.
n 37 N
Práce s počítačem VAIO
4
Lehce na přihrádku zatlačte.
!
Pokud se počítač nachází v režimu snížené spotřeby (Spánek nebo Hibernace), nepokoušejte se optický disk vyjmout. Mohlo by dojít
k poruše počítače.
✍
Pokud se chystáte používat externí optickou jednotku, připojte ji dříve, než spustíte jakýkoli předinstalovaný program pracující s disky.
n 38 N
Práce s počítačem VAIO
Čtení a zápis na optické disky
Podle zakoupeného modelu může počítač přehrávat i zapisovat média CD, DVD a Blu-ray Disc™. Typ optické jednotky
nainstalované ve vašem modelu zjistíte v technických údajích. V následující tabulce zjistíte, jaké typy médií jednotlivé optické
jednotky podporují.
n 39 N
Práce s počítačem VAIO
PZ: lze přehrávat i zapisovat
P: lze přehrávat; zápis není možný
–: ani přehrávání, ani záznam
CDROM
Video
CD
Hudební CD
CD
Extra
CD-R/
RW
DVDROM
DVDVideo
BDROM
DVD-R/ DVD+R DVD+R DVD-R
RW
/RW
DL
DL
P
P
P
P
PZ
P
P
–
PZ*1 *2
PZ
PZ*5
PZ*6
PZ*3 *4
–
Jednotka
P
Blu-ray Disc
P
P
P
PZ*8
P
P
P
PZ*1 *2
PZ
PZ*5
PZ*6
PZ*3 *4
PZ*7 *11
Kombo
P
Blu-ray Disc
P
P
P
PZ*8
P
P
P
PZ*1 *2
PZ
PZ*5
PZ*6
PZ*3 *4
P*11
DVD±RW/
±R DL/RAM
DVDRAM
BD-R*9/
RE*10
*1
Jednotka podporuje zápis dat na disky DVD-R kompatibilní s obecnou verzí DVD-R 2.0/2.1.
*2
Jednotka podporuje zápis dat na disky DVD-RW kompatibilní s verzí DVD-RW 1.1/1.2.
*3
Jednotka DVD±RW/RAM v počítači nepodporuje kazety DVD-RAM. Používejte disky bez kazet nebo disky s vyjímatelnou kazetou.
*4
Zápis dat na jednostranné disky DVD-RAM (2,6 GB) kompatibilní s normou DVD-RAM verze 1.0 není podporován.
Disky DVD-RAM verze 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0 nejsou podporovány.
*5
Zápis dat na disky DVD+R DL (Double Layer) je možný pouze na disky podporující záznam DVD+R DL (Double Layer).
*6
Zápis dat na disky DVD-R DL (Dual Layer) je možný pouze na disky podporující záznam DVD-R DL (Dual Layer).
*7
Podporuje zápis dat na disky BD-R verze 1.1 (jednovrstvé disky s kapacitou 25 GB, dvouvrstvé disky s kapacitou 50 GB) a disky BD-RE 2.1
(jednovrstvé disky s kapacitou 25 GB, dvouvrstvé disky s kapacitou 50 GB).
*8
U modelů s jednotkou Blu-ray není podporován zápis dat na disky Ultra Speed CD-RW.
*9
Zkratka BD-R označuje disky Blu-ray Disc-Recordable ve formátu verze 1.1.
*10
Zkratka BD-RE označuje disky Blu-ray Disc-Rewritable ve formátu verze 2.1.
*11
Jednotka Blu-ray v počítači nepodporuje disky BD-RE ve formátu verze 1.0 a média Blu-ray Disc s kazetou.
n 40 N
Práce s počítačem VAIO
!
Tento výrobek je určen k přehrávání disků splňujících specifikace normy Compact Disc Digital Audio (standardní CD). DualDisc je
oboustranný disk sdružující na jedné straně nahraný materiál DVD a na druhé straně zvukový materiál. Zvukovou stranu disku
DualDisc (strana neobsahující záznam DVD) nemusí být v tomto výrobku možné přehrát, protože nesplňuje normu pro disky CD.
V současné době jsou k dispozici disky v mnoha formátech, a proto si před nákupem nahraných nebo prázdných disků pro počítač
VAIO pečlivě přečtěte údaje na obalu a zkontrolujte, zda jsou s optickou jednotkou počítače kompatibilní pro čtení i zápis. Společnost
Sony NEZARUČUJE kompatibilitu jednotek CD VAIO s disky, které neodpovídají oficiálnímu standardnímu formátu „CD“ (u jednotek
DVD standardnímu formátu „DVD“) nebo standardu „Blu-ray“ (u jednotek Blu-ray). POUŽÍVÁNÍ NEODPOVÍDAJÍCÍCH DISKŮ MŮŽE
TRVALE POŠKODIT POČÍTAČ VAIO NEBO ZPŮSOBIT SOFTWAROVÉ KONFLIKTY A HAVÁRIE POČÍTAČE.
Údaje o formátu disků zjistíte u vydavatele nahraného disku nebo u výrobce prázdných disků pro záznam.
✍
Zápis na disky o průměru 8 cm není podporován.
!
Chcete-li si trvale přehrávat média Blu-ray Disc opatřené ochranou proti kopírování, budete muset aktualizovat klíč AACS. Mějte na
paměti, že aktualizace klíče AACS vyžaduje přístup k Internetu.
Podobně jako u ostatních optických jednotek mohou jisté okolnosti omezit kompatibilitu nebo zabránit přehrávání médií Blu-ray Disc.
Počítače VAIO nemusí podporovat přehrávání filmů na balených médiích nahraných ve formátu AVC nebo VC1 s vysokými rychlostmi
datového toku.
Některý obsah disků DVD a BD-ROM vyžaduje nastavení regionu. Pokud nastavení regionu diskové jednotky neodpovídá regionu disku,
přehrávání nebude možné.
Pokud není váš externí monitor kompatibilní se systémem ochrany digitálního obsahu HDCP (High-Bandwith Digital Content Protection),
přehrávání nebo prohlížení obsahu médií Blu-ray Disc opatřených ochranou proti kopírování není možné.
Některý obsah může omezit videovýstup na standardní rozlišení nebo analogový videovýstup zcela zakázat. Kvůli optimalizaci
kompatibility a kvality sledování velmi doporučujeme implementaci prostředí kompatibilního s digitálním HDCP.
n 41 N
Práce s počítačem VAIO
Poznámky k zápisu dat na disky
❑ K zápisu dat na disky používejte pouze software doporučený firmou Sony, který je na vašem počítači předinstalován.
Jiné softwarové programy nemusí být plně kompatibilní a mohou způsobovat chyby.
❑ Aby bylo možno data z disku číst na optické jednotce, musíte před jeho vysunutím uzavřít relaci. Postupujte podle
pokynů dodaných se softwarem.
❑ Používejte pouze kulaté disky. Nepoužívejte disky jiných tvarů (hvězda, srdce, karta, atd.), které mohou optickou
jednotku poškodit.
❑ Během zapisování dat na disk počítačem nehýbejte a chraňte ho před otřesy.
❑ Před zápisem dat na disk deaktivujte spořič obrazovky a ukončete antivirový software.
❑ Během zápisu dat na disk nepoužívejte rezidentní software. Mohlo by dojít k poruše počítače.
❑ Před vypalováním disků pomocí příslušné aplikace nejprve ukončete a zavřete všechny ostatní aplikace.
❑ Při práci s předinstalovaným softwarem nebo se softwarem k vypalování disků počítač nepřepínejte do žádného
z režimů snížené spotřeby.
❑ Počítač napájejte sít’ovým adaptérem nebo se ujistěte, že je akumulátor nabit nejméně na 50 %.
❑ Ujistěte se, zda k přidávání dat na již použitý disk používáte shodný software k vypalování disků. Při použití odlišného
softwaru k vypálení dalších dat může dojít k poruše. Pokud jste například vypálili data na disk pomocí softwaru Roxio
Easy Media Creator, použijte k přidání dalších dat na stejný disk opět software Roxio Easy Media Creator.
n 42 N
Práce s počítačem VAIO
Poznámky k přehrávání disků
K dosažení optimálního výkonu při přehrávání disků je třeba dodržovat následující doporučení.
❑ Některé CD přehrávače a optické jednotky počítačů nemusí přehrávat disky CD audio vytvořené na médiích CD-R nebo
CD-RW.
❑ Některé DVD přehrávače a optické jednotky počítačů nemusí přehrávat disky DVD vytvořené na médiích DVD+R DL,
DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW nebo DVD-RAM.
❑ Během zápisu dat na disk nepoužívejte rezidentní software. Mohlo by dojít k poruše počítače.
❑ Během přehrávání disku počítač nepřepínejte do žádného z režimů snížené spotřeby.
❑ Na disku DVD je uveden kód regionu, jenž označuje, ve kterém regionu a v jakém typu přehrávače lze disk přehrát. Pokud
se na disku nebo jeho obalu nachází jiný kód než „2“ (Evropa je součástí regionu „2“) nebo „all“ (toto označení znamená,
že disk lze přehrát ve většině světových regionů), disk v tomto počítači nelze přehrát.
!
Pokud změníte kód regionu DVD v době, kdy je spuštěn program WinDVD nebo WinDVD BD, začne nové nastavení platit, až program
restartujete nebo vysunete a znovu zasunete disk.
❑ Nastavení kódu regionu jednotky DVD se nepokoušejte změnit. Na žádné potíže způsobené změnou kódu regionu
jednotky DVD se nevztahuje záruka.
n 43 N
Práce s počítačem VAIO
Přehrávání disků CD
Přehrávání zvukového disku CD
1
Do optické jednotky vložte disk.
2
Pokud se na obrazovce neobjeví okno, klepněte na tlačítko Start, Všechny programy a na požadovaný program
k přehrávání disků CD.
Pokud počítač zobrazí okno Zvukový disk CD, vyberte klepnutím některou z možností.
Kopírování souborů na disky CD
Kopírování souborů na disk
!
Během zapisování dat na disk počítačem nehýbejte a chraňte ho před otřesy.
1
Do optické jednotky vložte disk.
Pokud se zobrazí okno Přehrát automaticky, klepněte na Vypálit soubory na disk a pokračujte podle zobrazených
pokynů, dokud se nezobrazí složka prázdného disku.
2
Otevřete složku obsahující soubor (soubory), které chcete kopírovat, a přetáhněte je do složky prázdného disku.
3
Uzavřete složku disku.
n 44 N
Práce s počítačem VAIO
Přehrávání disků DVD
Přehrávání disků DVD
1
Ukončete všechny spuštěné aplikace.
2
Do optické jednotky vložte disk DVD.
3
Pokud se na obrazovce neobjeví okno, klepněte na tlačítko Start, Všechny programy a na požadovaný program
k přehrávání disků DVD.
Pokyny k práci s programem najdete v souboru nápovědy dodaném s programem pro práci s disky DVD.
Kopírování souborů na disky DVD
Kopírování souborů na disk
1
K počítači připojte sít’ový adaptér.
2
Do optické jednotky vložte disk.
3
Pokud se na obrazovce neobjeví okno, klepněte na tlačítko Start, Všechny programy a na požadovaný vypalovací
program ke kopírování DVD souborů na disk.
Pokyny k práci s programem najdete v souboru nápovědy dodaném k vypalovacímu programu pro práci s disky DVD.
n 45 N
Práce s počítačem VAIO
Používání karet PC Card
Karty PC Card umožňují připojovat k počítači přenosná externí zařízení.
Vložení karty PC Card
!
Počítač je dodáván s krytem patice PC Card. Před použitím patice odstraňte její kryt.
Některé karty PC Card nebo jejich funkce nemusí být s počítačem kompatibilní.
✍
Před instalací nebo vyjmutím karty PC Card není třeba vypínat počítač.
n 46 N
Práce s počítačem VAIO
Vložení karty PC Card
1
Stiskněte tlačítko k uvolnění karty PC Card tak, aby se vysunulo.
2
Dalším stiskem tlačítka k uvolnění karty PC Card vysuňte kryt patice.
3
Kryt opatrně uchopte a vyjměte z patice.
4
Zasuňte kartu PC Card do patice štítkem nahoru.
5
Kartu PC Card do patice lehce zatlačte až do konce.
Operační systém počítače kartu automaticky rozpozná.
Na hlavním panelu systému Windows se zobrazí ikona Bezpečně odebrat hardware.
!
Pokud kartu PC Card nepoužíváte, vložte do patice kryt, který ji chrání proti vniknutí nečistot. Před přemíst’ováním počítače vždy
vložte do patice PC Card ochranný kryt.
n 47 N
Práce s počítačem VAIO
✍
Pokud budete trvale přepínat z režimu spánku nebo z režimu Hibernace do normálního režimu, některá zařízení nebudou pravděpodobně
fungovat správně. Pokud u některých karet PC Card přepnete při vložené kartě funkci řízení spotřeby z normálního režimu (Normal)
do režimu spánku nebo do režimu Hibernace, systém pravděpodobně nerozpozná zařízení připojené k počítači prostřednictvím karty
PC Card. Potíže odstraníte restartováním počítače.
V době, během níž je karta vložena, počítač nemůže přejít do režimu Hibernace, ale pouze do režimu spánku. Před přechodem do
režimu Hibernace je doporučeno kartu vyjmout.
Používejte nejaktuálnější softwarový ovladač od výrobce karty PC Card.
Kartu PC Card nezatlačujte do patice silou. Hrozí poškození kontaktů konektoru. Pokud kartu nelze zasunout, zkontrolujte, zda ji
instalujete správným směrem. Další informace najdete v příručce dodané ke kartě PC Card.
n 48 N
Práce s počítačem VAIO
Vyjmutí karty PC Card
Při vyjímání karty PC Card ze zapnutého počítače postupujte podle následujících pokynů. Při nesprávném vyjmutí nemusí
systém fungovat správně.
Vyjmutí karty PC Card
✍
Chcete-li vyjmout kartu PC Card z vypnutého počítače, vynechejte kroky 1 až 7.
1
Na hlavním panelu systému Windows poklepejte na ikonu Bezpečně odebrat hardware.
Počítač zobrazí okno Bezpečně odebrat hardware.
2
Vyberte hardware, který chcete odpojit.
3
Klepněte na tlačítko Ukončit.
Počítač zobrazí okno Ukončit činnost hardwarového zařízení.
4
Ujistěte se, že lze zařízení bezpečně odebrat ze systému.
5
Klepněte na tlačítko OK.
Počítač zobrazí zprávu potvrzující, že je bezpečné hardwarové zařízení odebrat.
6
Klepněte na tlačítko OK.
7
Klepnutím na tlačítko Zavřít zavřete okno Bezpečně odebrat hardware.
8
Stiskněte tlačítko k uvolnění karty PC Card tak, aby se vysunulo.
9
Dalším stiskem tlačítka k uvolnění karty PC Card kartu vysuňte.
10 Kartu opatrně uchopte a vytáhněte z patice.
11 Pokud zůstane tlačítko k uvolnění karty PC Card vysunuté, zatlačte jej zpět až do konce.
n 49 N
Práce s počítačem VAIO
Používání modulu ExpressCard
Tento počítač je vybaven paticí Universal ExpressCard* nebo ExpressCard/34* pro přenos dat mezi digitálními fotoaparáty,
videokamerami, přehrávači a jinými audio/video zařízeními. První patice slouží k práci s moduly Express Card/34 (šířka 34 mm)
nebo ExpressCard/54 (šířka 54 mm)* zobrazenými níže; druhá je určena pouze pro moduly ExpressCard/34*.
❑ Modul ExpressCard/34*
❑ Modul ExpressCard/54*
Váš počítač je vybaven paticí ExpressCard/34*.
*
Dále jsou uváděny jako patice ExpressCard a modul ExpressCard.
n 50 N
Práce s počítačem VAIO
Vložení modulu ExpressCard
!
Počítač je vybaven krytem patice ExpressCard. Před použitím patice odstraňte její kryt.
Při vkládání a vyjímání modulu ExpressCard z patice postupujte opatrně. Nesnažte se ho vkládat nebo vyjímat silou.
✍
Před vkládáním a vyjímáním modulu ExpressCard není třeba vypínat počítač.
Vložení modulu ExpressCard
1
Zatlačte na kryt patice ExpressCard, až vyskočí.
2
Kryt patice ExpressCard opatrně uchopte a vyjměte z patice.
3
Modul ExpressCard nasměrujte šipkou nahoru a směrem do patice ExpressCard.
4
Modul ExpressCard opatrně zasuňte do patice, až zaklapne na místo.
Nezatlačujte ho do patice silou.
!
Pokud modul ExpressCard nepoužíváte, vložte do patice kryt, který ji chrání proti vniknutí nečistot. Před přemíst’ováním počítače
nezapomeňte vložit do patice ExpressCard ochranný kryt.
n 51 N
Práce s počítačem VAIO
✍
Pokud modul nebo adaptér nelze do patice snadno vsunout, zlehka jej vyjměte a zkontrolujte, zda jej vkládáte ve správném směru.
Používejte nejaktuálnější softwarový ovladač od výrobce modulu ExpressCard.
n 52 N
Práce s počítačem VAIO
Vyjmutí modulu ExpressCard
Při vyjímání modulu ExpressCard ze zapnutého počítače postupujte podle následujících pokynů. Při nesprávném vyjmutí
nemusí systém fungovat správně.
Vyjmutí modulu ExpressCard
✍
Chcete-li vyjmout modul ExpressCard z vypnutého počítače, vynechejte kroky 1 až 7.
1
Na hlavním panelu systému Windows poklepejte na ikonu Bezpečně odebrat hardware.
Počítač zobrazí okno Bezpečně odebrat hardware.
2
Vyberte hardware, který chcete odpojit.
3
Klepněte na tlačítko Ukončit.
Počítač zobrazí okno Ukončit činnost hardwarového zařízení.
4
Ujistěte se, že lze zařízení bezpečně odebrat ze systému.
5
Klepněte na tlačítko OK.
Počítač zobrazí zprávu potvrzující možnost bezpečného odebrání hardwarového zařízení.
6
Klepněte na tlačítko OK.
7
Klepnutím na tlačítko Zavřít zavřete okno Bezpečně odebrat hardware.
8
Na modul ExpressCard zatlačte směrem do počítače, až vyskočí.
9
Opatrně jej uchopte a vytáhněte z patice.
n 53 N
Práce s počítačem VAIO
Používání médií Memory Stick
Médium Memory Stick je kompaktní, přenositelné a víceúčelové záznamové médium, které bylo navrženo zejména pro výměnu
a sdílení dat mezi kompatibilními produkty, jakými jsou digitální fotoaparáty, mobilní telefony a další zařízení. Protože se jedná
o výměnné zařízení, lze jej použít k externímu ukládání dat.
Než začnete používat média Memory Stick
Do patice Memory Stick na vašem počítači lze vložit pouze média velikosti Duo. Patice podporuje také vysokorychlostní
média Memory Stick PRO a Memory Stick PRO-HG Duo s vysokou rychlostí přenosu a vysokými kapacitami.
!
Před použitím média Memory Stick Micro (M2) jej nezapomeňte vložit do adaptéru M2 velikosti Duo. Pokud vložíte médium do patice
Memory Stick přímo, bez adaptéru, jeho vyjmutí z patice nemusí být možné.
Nejnovější informace o médiích Memory Stick najdete na webových stránkách Memory Stick na adrese
http://www.memorystick.com/en/.
!
Váš počítač byl vyzkoušen a je kompatibilní s médii Memory Stick značky Sony s kapacitou až 8 GB, dostupnými od září 2007.
Všechna média Memory Stick se stejnými parametry jako kompatibilní média však nemají zaručenou kompatibilitu.
Při vložení média Memory Stick s několika konverzními adaptéry není zaručena kompatibilita.
MagicGate je obecný název technologie na ochranu autorských práv vyvinuté společností Sony. Chcete-li tuto vlastnost využívat,
používejte média Memory Stick opatřená logem MagicGate.
Kromě vašeho osobního využití je použití jakýchkoli zvukových nebo obrazových dat, která jste pořídili bez předchozího souhlasu
držitelů autorských práv, porušením autorského zákona. Proto lze média Memory Stick s daty chráněnými autorským zákonem
používat pouze v rozsahu zákona.
Patice Memory Stick na vašem počítači nepodporuje 8bitový paralelní přenos dat (vysokorychlostní přenos dat).
n 54 N
Práce s počítačem VAIO
Vkládání média Memory Stick
Vložení média Memory Stick
✍
Pro standardní média Memory Stick použijte patici ExpressCard. K vložení potřebujete dodaný adaptér pamět’ových karet. Další informace
najdete v částech Používání modulu ExpressCard (str. 49) a Používání jiných pamět’ových karet (str. 59).
1
Médium Memory Stick nasměrujte šipkou nahoru a směrem do patice Memory Stick.
2
Opatrně zasuňte médium Memory Stick do patice tak, aby zaklaplo na místo.
Operační systém počítače automaticky rozpozná médium Memory Stick a zobrazí jeho obsah. Pokud se na obrazovce
nic neobjeví, klepněte na tlačítko Start, Tento počítač a poklepejte na ikonu média Memory Stick.
!
Při instalaci do patice uchopte médium Memory Stick tak, aby šipka směřovala správným směrem. Vyvarujte se poškození počítače
nebo pamět’ové karty – pokud médium nelze do patice zasunout lehce, nepoužívejte nadměrnou sílu.
Do patice nevkládejte více než jedno médium Memory Stick. Při nesprávném vložení média může dojít k poškození počítače a média.
n 55 N
Práce s počítačem VAIO
Zobrazení obsahu média Memory Stick
1
Klepnutím na tlačítko Start a na položku Tento počítač otevřete okno Tento počítač.
2
Poklepejte na ikonu média Memory Stick a zobrazte seznam datových souborů uložených na médiu Memory Stick.
n 56 N
Práce s počítačem VAIO
Formátování média Memory Stick
Médium Memory Stick bylo naformátováno ve výchozím nastavení z výroby a je připraveno k použití.
Pokud chcete médium naformátovat na svém počítači, použijte tento postup:
!
Ověřte si, zda používáte zařízení, které je určeno k formátování médií a podporuje médium Memory Stick.
Při formátování média Memory Stick dojde k vymazání všech dat uložených na médiu. Před naformátováním média si ověřte, zda
neobsahuje vaše cenná data.
Během formátování nevyjímejte médium Memory Stick z patice. Hrozí jeho selhání.
1
Opatrně zasuňte médium Memory Stick do patice tak, aby zaklaplo na místo.
2
Klepnutím na tlačítko Start a na položku Tento počítač otevřete okno Tento počítač.
3
Pravým tlačítkem klepněte na ikonu média Memory Stick a vyberte Formátovat.
4
Klepněte na Obnovit výchozí nastavení zařízení.
!
Velikost alokační jednotky a systém souborů se může změnit.
Z rozevíracího seznamu Systém souborů nevybírejte NTFS, aby nedošlo k poruše.
✍
Formátování bude dokončeno mnohem rychleji, pokud z nabídky Možnosti formátování zvolíte Rychlé formátování.
5
Klepněte na Start.
n 57 N
Práce s počítačem VAIO
6
V žádosti o potvrzení klepněte na tlačítko OK.
Bude zahájeno formátování.
!
Formátování média Memory Stick může trvat jistou dobu (s ohledem na médium).
7
Po dokončení klepněte na tlačítko OK.
8
Klepněte na tlačítko Zavřít.
n 58 N
Práce s počítačem VAIO
Vyjímání média Memory Stick
Vyjmutí média Memory Stick
1
Zkontrolujte, zda nesvítí indikátor Memory Stick.
2
Médium Memory Stick zatlačte směrem do počítače.
Médium se vysune.
3
Vytáhněte médium z patice.
!
Při vyjímání média Memory Stick postupujte vždy opatrně, aby médium nečekaně nevyskočilo.
Pokud indikátor Memory Stick svítí, médium nevyjímejte. Pokud to uděláte, může dojít ke ztrátě dat. Velké objemy dat se mohou
zaznamenávat dlouho, proto před vyjímáním média Memory Stick zkontrolujte, zda je indikátor zhasnut.
n 59 N
Práce s počítačem VAIO
Používání jiných pamět’ových karet
Než začnete používat pamět’ové karty
S počítačem je dodáván adaptér pamět’ových karet pro patici ExpressCard podporující kromě modulu ExpressCard i tyto
pamět’ové karty:
❑ Standardní média Memory Stick a Memory Stick PRO
❑ Pamět’ová karta SD
❑ Pamět’ová karta SDHC
❑ MultiMediaCard (MMC)
❑ xD-Picture Card
Nejnovější informace o kompatibilních pamět’ových kartách naleznete na příslušném webovém serveru (viz část Informace
o podpoře společnosti Sony (str. 210)).
!
Váš počítač byl vyzkoušen a je kompatibilní pouze s nejrozšířenějšími pamět’ovými kartami dostupnými od září 2007. Všechny pamět’ové
karty se stejnými parametry jako kompatibilní typy karet však nemají zaručenou kompatibilitu.
Funkce MagicGate médií Memory Stick a Memory Stick PRO není podporována.
Z médií Memory Stick PRO jsou pro používání s adaptérem Memory Stick doporučena pouze média značky Sony.
Váš počítač byl vyzkoušen a je kompatibilní s pamět’ovými kartami SD s kapacitou až 2 GB a kartami SDHC s kapacitou až 8 GB.
Do patice ExpressCard se nepokoušejte vložit adaptér na pamět’ové karty jiného typu. Vyjmutí nekompatibilního adaptéru na pamět’ové
karty z patice může být obtížné a může dojít k poškození počítače.
Při vkládání nebo vyjímání adaptéru na pamět’ové karty z patice ExpressCard postupujte opatrně. Adaptér na pamět’ové karty se
nepokoušejte zasunout nebo vyjmout silou.
n 60 N
Práce s počítačem VAIO
Vložení pamět’ové karty
Vložení pamět’ové karty do adaptéru pamět’ových karet
1
Do adaptéru pamět’ových karet (1) vložte kteroukoli pamět’ovou kartu (2).
!
Pamět’ovou kartu vkládejte do adaptéru správným směrem, abyste jej nepoškodili.
2
Informace o vkládání adaptéru pamět’ových karet do patice ExpressCard najdete v části Vložení modulu ExpressCard
(str. 50).
n 61 N
Práce s počítačem VAIO
Vyjmutí pamět’ové karty
Vyjmutí pamět’ové karty z adaptéru pamět’ových karet
Informace o vyjímání adaptéru pamět’ových karet z patice ExpressCard najdete v části Vyjmutí modulu ExpressCard (str. 52).
Poté pevně uchopte vyčnívající část pamět’ové karty a opatrně ji vytáhněte z adaptéru.
n 62 N
Práce s počítačem VAIO
Používání sítě Internet
Nastavení telefonického připojení sítě
Před připojením k síti Internet musíte počítač připojit kabelem k telefonní lince (kabel není součástí dodávky) a musíte mít
účet u poskytovatele služeb Internetu (ISP).
Připojení telefonního kabelu
1
2
Jeden konec telefonního kabelu (1) zasuňte do konektoru modemu
Druhý konec kabelu připojte do telefonní zásuvky (2).
v počítači.
✍
Tento počítač nepracuje na skupinových přípojkách, nelze ho připojit k mincovnímu telefonnímu automatu a nemusí pracovat s vícečetnými
telefonními linkami ani pobočkovými ústřednami (PBX). Některá z těchto připojení mohou vytvářet nadměrný elektrický proud a způsobit
selhání interního modemu.
Pokud připojujete telefonní kabel procházející rozbočovačem, modem nebo připojené zařízení nemusí pracovat správně.
Nastavení telefonického připojení k síti Internet
1
2
3
4
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
Z nabídky Sít’ a Internet zvolte položku Připojit k Internetu.
Počítač zobrazí okno Připojit k Internetu.
Klepněte na Telefonické připojení.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
n 63 N
Práce s počítačem VAIO
Používání bezdrátové komunikace Wireless LAN (WLAN)
Pomocí bezdrátové komunikace Sony Wireless LAN (WLAN) mohou všechna digitální zařízení vybavená funkcí WLAN vzájemně
neomezeně komunikovat prostřednictvím sítě. Bezdrátová sít’ WLAN umožňuje uživateli přistupovat k místní síti (LAN)
prostřednictvím bezdrátového (rádiového) připojení. Proto už není potřeba vést kabely nebo dráty zdmi a stropy.
Bezdrátová komunikace Sony WLAN podporuje všechny běžné způsoby připojení sítě Ethernet, navíc s výhodami mobility
a vzdáleného přístupu. K informacím nebo internetovým, intranetovým a sít’ovým zdrojům můžete přistupovat dokonce
i uprostřed jednání nebo během cesty.
Můžete komunikovat bez přístupového bodu, tzn. komunikovat s omezenou skupinou počítačů (ad-hoc). Můžete komunikovat
i přes přístupový bod, což umožňuje vytvářet sítě o plné infrastruktuře.
✍
V některých zemích může být používání produktů s funkcí WLAN omezeno místními zákony (například omezený počet kanálů). Proto
si před aktivací funkce WLAN pečlivě pročtěte Průvodce předpisy bezdrátové sítě LAN.
Funkce WLAN využívá standard IEEE 802.11a*/b/g nebo koncept standardu IEEE 802.11n*, který specifikuje použitou technologii. Standard
obsahuje metody šifrování: Wired Equivalent Privacy (WEP – protokol zabezpečení), Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) a Wi-Fi Protected
Access (WPA). Protokoly WPA2 a WPA, které byly společně navrženy sdruženími IEEE a Wi-Fi Alliance, představují specifikaci standardních,
spolupracujících bezpečnostních prvků zvyšujících úroveň ochrany dat a řízení přístupu pro stávající sítě Wi-Fi. Specifikace WPA je
navržena tak, aby zajišt’ovala dopřednou kompatibilitu se specifikací normy IEEE 802.11i. Využívá protokol zdokonaleného šifrování
dat TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) a ověřování uživatele protokoly 802.1X a EAP (Extensible Authentication Protocol). Šifrování
dat chrání zranitelná bezdrátová spojení mezi klientskými počítači a přístupovými body. Kromě toho existují další používané mechanismy
zabezpečení místních sítí LAN pro zajištění soukromí, ke kterým patří: zabezpečení heslem, šifrování mezi koncovými body, virtuální
privátní sítě a ověřování. WPA2, druhá generace specifikace WPA, poskytuje silnější ochranu dat a řízení přístupu k síti a je navržena
i s ohledem na zabezpečení všech verzí zařízení 802.11 včetně verzí 802.11b, 802.11a, 802.11g a konceptu standardu 802.11n,
vícepásmových a vícerežimových. Specifikace WPA2 kromě toho vychází z ratifikovaného standardu IEEE 802.11i, a proto zajišt’uje
zabezpečení na úrovni vládních požadavků (implementuje šifrovací algoritmus AES kompatibilní s dokumentem National Institute of
Standards and Technology (NIST) FIPS 140-2 a ověřování 802.1X). Specifikace WPA2 je zpětně kompatibilní se specifikací WPA .
* Informace o tom, zda model vašeho počítače podporuje standard IEEE 802.11a nebo koncept standardu IEEE 802.11n, najdete
v elektronické příručce specifikací.
n 64 N
Práce s počítačem VAIO
Standard IEEE 802.11b/g je standardem bezdrátové LAN využívající pásmo 2,4 GHz. Standard IEEE 802.11g poskytuje vysokorychlostní
komunikaci, která je rychlejší než IEEE 802.11b.
Standard IEEE 802.11a je standardem bezdrátové LAN využívající pásmo 5 GHz. Poskytuje vysokorychlostní komunikaci až do 54 Mb/s.
IEEE 802.11n je standardem bezdrátové LAN využívající pásmo 2,4 nebo 5 GHz. Poskytuje vysokorychlostní komunikaci až do 144 Mb/s*
v pásmu 2,4 GHz nebo až 300 Mb/s* v pásmu 5 GHz.
* Skutečná rychlost komunikace se mění v závislosti na nastavení přístupového bodu apod.
Váš počítač může využívat bezdrátovou technologii Intel® Next-Gen Wireless-N* vyhovující standardu IEEE 802.11a/b/g a konceptu
standardu IEEE 802.11n.
* Pouze u modelů podporujících koncept standardu IEEE 802.11n.
Zařízení pro bezdrátovou komunikaci Wireless LAN, která používají pásmo 2,4 GHz a zařízení používající pásmo 5 GHz spolu nemohou
komunikovat, protože se jejich kmitočty liší.
Pásmo 2,4 GHz používané zařízeními kompatibilními s Wireless LAN je využíváno i různými dalšími zařízeními. Ačkoli zařízení kompatibilní
s bezdrátovými sítěmi LAN využívají technologií pro minimalizaci rušení z jiných zařízení, která používají stejné pásmo, může rušení
snižovat rychlost nebo dosah komunikace nebo bezdrátové spojení přerušovat.
Rychlost komunikace závisí na vzdálenosti mezi komunikujícími zařízeními, existenci překážek mezi nimi, konfiguraci zařízení, rádiových
podmínkách a použitém softwaru. Kromě toho může vlivem podmínek přenosu radiových vln dojít k přerušení komunikace.
Dosah komunikace závisí na skutečné vzdálenosti mezi komunikačními zařízeními, existenci překážek mezi těmito zařízeními, rádiových
podmínkách, okolním prostředí včetně existence zdí a materiálu těchto zdí, a použitém softwaru.
Používání zařízení se standardem IEEE 802.11b a IEEE 802.11g ve stejné bezdrátové síti může snížit rychlost komunikace vlivem rádiového
rušení. Proto jsou zařízení standardu IEEE802.11g navržena s funkcí snižování rychlosti komunikace, aby zajistila komunikaci i s produkty
standardu IEEE802.11b. Pokud není rychlost komunikace tak vysoká, jak jste očekávali, může pomoci změna bezdrátového kanálu
na přístupovém bodu.
n 65 N
Práce s počítačem VAIO
Komunikace bez přístupového bodu (připojení ad hoc)
Sít’ ad hoc tvoří pouze samotná bezdrátová zařízení bez centrálního řídicího prvku nebo přístupového bodu. Každé zařízení
komunikuje přímo s ostatními zařízeními sítě. Sít’ ad hoc lze snadno vytvořit i doma.
❑ Pokud bezdrátové připojení naváže počítač VAIO, jako výchozí bude vybrán kanál 11.
❑ Pokud bezdrátové připojení naváže bezdrátové zařízení na druhé straně, bude bezdrátová sít’ová komunikace vedena
na kanálu vybraném tímto zařízením.
n 66 N
Práce s počítačem VAIO
Komunikace bez přístupového bodu (připojení ad hoc)
!
Koncept standardu IEEE 802.11n využívající pásmo 2,4 nebo 5 GHz není v sítích ad hoc dostupný.
1
Zapněte přepínač bezdrátové komunikace WIRELESS.
Rozsvítí se indikátor Wireless LAN.
Pokud se okno VAIO Smart Network na pracovní ploše nezobrazí, použijte tento postup:
1
Klepněte na tlačítko Start, Všechny programy a VAIO Control Center.
2
Poklepejte na Network Connections a VAIO Smart Network.
✍
Informace týkající se softwaru VAIO Smart Network naleznete v souboru nápovědy k softwaru.
2
Klepněte na tlačítko vedle nebo nad požadovanou bezdrátovou volbou (volbami) v okně VAIO Smart Network.
3
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
4
V nabídce Sít’ a Internet klepněte na položku Zobrazit úlohy a stav sítě.
5
Klepněte na Nastavit připojení nebo sít’ v levém podokně.
Počítač zobrazí okno Nastavit připojení nebo sít’.
6
Zvolte možnost určující nastavení sítě ad hoc a klepněte na Další.
7
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
✍
Informace o tom, zda model vašeho počítače podporuje funkce Bluetooth, standard IEEE 802.11a/b/g nebo koncept standardu
IEEE 802.11n, najdete v elektronické příručce specifikací.
n 67 N
Práce s počítačem VAIO
Komunikace prostřednictvím přístupového bodu (infrastruktura)
Infrastrukturní sít’ rozšiřuje stávající kabelovou místní sít’ na bezdrátová zařízení prostřednictvím přístupového bodu (není
součástí dodávky), například zařízení Sony Access Point. Přístupový bod propojuje bezdrátovou a kabelovou místní sít’
a funguje jako centrální řídicí prvek bezdrátové místní sítě. Přístupový bod koordinuje přenos a příjem z více bezdrátových
zařízení, která pracují ve specifikovaném rozsahu.
Přístupový bod vybere, který kanál bude používat v infrastrukturní síti.
!
Podrobnosti o volbě kanálu používaného přístupovým bodem najdete v příručce k přístupovému bodu.
n 68 N
Práce s počítačem VAIO
Připojení k bezdrátové síti
1
Zkontrolujte, zda je nastaven přístupový bod.
Další informace najdete v příručce dodané s přístupovým bodem.
2
Zapněte přepínač bezdrátové komunikace WIRELESS.
Rozsvítí se indikátor Wireless LAN.
Pokud se okno VAIO Smart Network na pracovní ploše nezobrazí, použijte tento postup:
1
Klepněte na tlačítko Start, Všechny programy a VAIO Control Center.
2
Poklepejte na Network Connections a VAIO Smart Network.
✍
Informace týkající se softwaru VAIO Smart Network naleznete v souboru nápovědy k softwaru.
3
Klepněte na tlačítko vedle nebo nad požadovanou bezdrátovou volbou (volbami) v okně VAIO Smart Network.
4
Pravým tlačítkem klepněte na ikonu
5
Vyberte požadovaný přístupový bod a klepněte na Připojit.
nebo
na hlavním panelu a vyberte Připojit k síti.
✍
Pro ověření WPA-PSK nebo WPA2-PSK musíte zadat heslo. Heslo rozlišuje velká a malá písmena, jeho délka musí být mezi 8 a 63
alfanumerickými znaky nebo až 64 znaků s využitím číslic od 0 do 9 a písmen od A do F.
Informace o tom, zda model vašeho počítače podporuje funkce Bluetooth, standard IEEE 802.11a/b/g nebo koncept standardu
IEEE 802.11n, najdete v elektronické příručce specifikací.
n 69 N
Práce s počítačem VAIO
Zastavení komunikace v bezdrátových sítích
Zastavení komunikace v bezdrátových sítích
V okně VAIO Smart Network klepněte na tlačítko vedle ikony WLAN nebo nad ní.
!
Vypnutí funkce bezdrátové sítě během přístupu ke vzdáleným dokumentům, souborům nebo prostředkům může způsobit ztrátu dat.
n 70 N
Práce s počítačem VAIO
Používání bezdrátové technologie Bluetooth
Pomocí technologie Bluetooth můžete navázat komunikaci mezi počítačem a jinými zařízeními Bluetooth, například jiným
počítačem nebo mobilním telefonem. Data mezi těmito zařízeními můžete v otevřeném prostoru přenášet bez kabelů až do
vzdálenosti 10 metrů.
Zahájení komunikace pomocí Bluetooth
1
Zapněte přepínač bezdrátové komunikace WIRELESS.
Rozsvítí se indikátor Bluetooth.
Pokud se okno VAIO Smart Network na pracovní ploše nezobrazí, použijte tento postup:
1
Klepněte na tlačítko Start, Všechny programy a VAIO Control Center.
2
Poklepejte na Network Connections a VAIO Smart Network.
✍
Informace týkající se softwaru VAIO Smart Network naleznete v souboru nápovědy k softwaru.
2
V okně VAIO Smart Network klepněte na tlačítko vedle ikony Bluetooth nebo nad ní.
n 71 N
Práce s počítačem VAIO
Poznámky k práci s bezdrátovou technologií Bluetooth
❑ Rychlost přenosu dat se může lišit v závislosti na následujících podmínkách:
❑ překážky, např. zdi, které se nacházejí mezi zařízeními,
❑ vzdálenost mezi zařízeními,
❑ materiál použitý na stavbu zdí,
❑ blízká přítomnost mikrovlnných trub a bezdrátových telefonů,
❑ vysokofrekvenční rušení a další překážky dané prostředím,
❑ konfigurace zařízení,
❑ typ softwaru,
❑ typ operačního systému,
❑ současné použití technologií Wireless LAN a Bluetooth v počítači,
❑ velikost přenášeného souboru.
❑ Uvědomte si, že vzhledem k omezením standardu Bluetooth může při nepřetržitém přenosu velkých souborů čas od
času dojít k jejich poškození vlivem elektromagnetického rušení v okolním prostředí.
❑ Všechna zařízení Bluetooth musí být certifikována, aby bylo zajištěno dodržení požadavků platného standardu. I když
jsou podmínky standardu splněny, může se výkon jednotlivých zařízení, jejich technické údaje a provozní postupy lišit.
Přenos dat nemusí být možný za všech situací.
❑ Obecným rysem technologie Bluetooth je, že při přehrávání videozáznamu v počítači s výstupem zvuku na připojené
zařízení Bluetooth může dojít ke ztrátě synchronizace obrazu a zvuku.
n 72 N
Práce s počítačem VAIO
❑ Pásmo 2,4 GHz, v němž pracují zařízení Bluetooth a bezdrátové sítě WLAN, používají různá zařízení. Zařízení Bluetooth
využívají technologii, která minimalizuje vzájemné rušení s jinými zařízeními používajícími stejnou vlnovou délku. Současné
používání funkcí Bluetooth a jiných zařízení s bezdrátovou komunikací však může způsobovat rušení rádiových frekvencí
a znamenat nižší komunikační rychlosti a dosah než udávají standardní hodnoty.
✍
Dříve než začnete využívat funkce bezdrátové technologie Bluetooth, seznamte se s dokumentem Průvodce předpisy pro Bluetooth.
❑ Bezdrátová technologie Bluetooth nemusí pracovat, pokud si nevyhovují zařízení nebo verze softwaru jiných výrobců.
❑ Obecným rysem technologie Bluetooth je, že připojení více zařízení Bluetooth k počítači může způsobit zahlcení šířky
pásma a snížení výkonu zařízení.
Zabezpečení technologie Bluetooth
Bezdrátová technologie Bluetooth obsahuje funkci ověřování, která dovoluje ověření partnera, s nímž komunikujete. Funkce
ověřování zabraňuje anonymnímu zařízení Bluetooth v přístupu k počítači.
Při první komunikaci mezi dvěma zařízeními Bluetooth je třeba stanovit a zaregistrovat společný klíč (passkey). Jakmile je
zařízení zaregistrováno, nemusíte již klíč (passkey) znovu zadávat.
✍
Klíč se může pokaždé lišit, ale musí být vždy shodný na obou koncích komunikace.
Pro určitá zařízení, jako například myš, klíč zadat nelze.
n 73 N
Práce s počítačem VAIO
Komunikace s jiným zařízením Bluetooth
Počítač můžete bez kabelů propojit s jiným zařízením Bluetooth, například dalším počítačem, mobilním telefonem,
organizátorem PDA, náhlavní soupravou, myší nebo digitálním fotoaparátem.
n 74 N
Práce s počítačem VAIO
Komunikace s jiným zařízením Bluetooth
Abyste mohli komunikovat s jiným zařízením Bluetooth, musíte funkci Bluetooth nejprve nainstalovat. Informace týkající se
nastavení a používání funkce Bluetooth vyhledejte v údajích o Bluetooth v části Nápověda a podpora k systému Windows.
Chcete-li otevřít nabídku Nápověda a podpora k systému Windows, klepněte na tlačítko Start a na položku Nápověda
a podpora .
Ukončení komunikace Bluetooth
Jak ukončit komunikaci pomocí Bluetooth
1
Vypněte zařízení Bluetooth, které komunikuje s vaším počítačem.
2
V okně VAIO Smart Network klepněte na tlačítko vedle ikony Bluetooth nebo nad ní.
n 75 N
Práce s počítačem VAIO
Používání náhlavní soupravy Bluetooth
Náhlavní souprava Bluetooth (není součástí dodávky) se bude hodit pro internetové videokonference zajišt’ované softwarem
pro interaktivní komunikaci. Podrobnosti o práci s náhlavní soupravou Bluetooth naleznete v příručce dodané s náhlavní
soupravou Bluetooth.
Připojení náhlavní soupravy k počítači
1
Náhlavní soupravu Bluetooth zapněte podržením stisknutého tlačítka napájení soupravy po dobu nejméně pěti sekund.
2
Tlačítka hlasitosti podržte stisknutá po dobu alespoň pěti sekund, dokud indikátor nezabliká červeně a zeleně.
3
Klepněte na tlačítko Start, Ovládací panely, Hardware a zvuk a na Zařízení Bluetooth (Bluetooth Devices).
Počítač zobrazí okno Zařízení Bluetooth (Bluetooth Devices).
4
Na kartě Zařízení (Devices) klepněte na položku Přidat (Add).
Počítač zobrazí okno Průvodce přidáním zařízení Bluetooth (Add Bluetooth Device Wizard).
5
Klepnutím zaškrtněte políčko Mé zařízení je nastavené a připravené k vyhledání (My device is set up and ready to be
found) a klepněte na Další (Next).
Průvodce vyhledá zařízení Bluetooth v dosahu a zobrazí seznam nalezených zařízení.
6
Vyberte název zařízení pro náhlavní soupravu Bluetooth a poté klepněte na Další (Next).
7
Pro položku Použijte klíč uvedený v dokumentaci (Use the passkey found in the documentation) zadejte „0000“ a klepněte
na Další (Next).
8
Klepněte na tlačítko Dokončit (Finish).
V okně Zařízení Bluetooth (Bluetooth Devices) se na záložce Zařízení (Devices) zobrazí ikona náhlavní soupravy.
9
Po zobrazení okna pro nastavení náhlavní soupravy postupujte podle zobrazených pokynů.
n 76 N
Práce s počítačem VAIO
Odpojení náhlavní soupravy od počítače
1
Klepněte na tlačítko Start, Ovládací panely, Hardware a zvuk a na Zařízení Bluetooth (Bluetooth Devices).
Počítač zobrazí okno Zařízení Bluetooth (Bluetooth Devices).
2
Vyberte ikonu náhlavní soupravy a vyberte Odpojit (Disconnect).
3
Klepněte na tlačítko OK.
n 77 N
Práce s periferními zařízeními
Práce s periferními zařízeními
Funkčnost počítače VAIO lze rozšířit využitím různých konektorů, jimiž je vybaven.
❑ Připojení dokovací stanice (str. 78)
❑ Připojení externích reproduktorů (str. 87)
❑ Připojení externího zobrazovacího zařízení (str. 88)
❑ Výběr režimu zobrazení (str. 92)
❑ Používání funkce více monitorů (str. 94)
❑ Připojení externího mikrofonu (str. 96)
❑ Připojení zařízení s rozhraním USB (str. 97)
❑ Připojení tiskárny (str. 100)
❑ Připojení zařízení s rozhraním i.LINK (str. 101)
❑ Připojení k síti (LAN) (str. 103)
n 78 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení dokovací stanice
Připojení dokovací stanice dovoluje k počítači připojovat periferní zařízení, např. tiskárnu a externí monitor.
Dokovací stanice není dodávána s počítačem a je k dispozici jako volitelné příslušenství.
Umístění konektorů na dokovací stanici
Pohled zezadu
A Indikátor DC IN
Svítí, pokud je k dokovací stanici připojeno napájení.
B
C
D
E
Indikátor IN USE (str. 83)
Tlačítko UNDOCK (str. 83)
Konektor DC IN (str. 79)
Sít’ový konektor (Ethernet, 1000BASE-T / 100BASE-TX /
10BASE-T) (str. 103)
F Konektory Hi-Speed USB (USB 2.0)* (str. 97)
G Konektor DVI-D (str. 89)
H Konektor MONITOR (VGA) (str. 89)
*
Podporuje vysokou, plnou i nízkou rychlost.
!
Dokovací stanici lze napájet pouze sít’ovým adaptérem dodávaným k počítači. Během používání dokovací stanice neodpojujte sít’ový
adaptér ze stanice ani ze zásuvky, mohlo by dojít k poškození dat nebo selhání hardwaru.
n 79 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení počítače k dokovací stanici
!
Před připojením počítače k dokovací stanici nezapomeňte nainstalovat akumulátor.
Připojení počítače k dokovací stanici
!
Používejte sít’ový adaptér dodaný k počítači.
Počítač připojený k dokovací stanici nepřemíst’ujte. Mohlo by dojít k jejímu odpojení a poškození obou zařízení.
1
Odpojte od počítače všechna periferní zařízení.
2
Jeden konec napájecího kabelu (1) zapojte do sít’ového adaptéru (2) a druhý konec do sít’ové zásuvky.
3
Kabel připojený k sít’ovému adaptéru (2) zapojte do konektoru DC IN (3) v dokovací stanici (4).
n 80 N
Práce s periferními zařízeními
4
Posunutím otevřete kryt konektoru dokovací stanice na spodní straně počítače.
n 81 N
Práce s periferními zařízeními
5
Spodní zadní rohy počítače nastavte zároveň s vodítky na dokovací stanici.
n 82 N
Práce s periferními zařízeními
6
Jemně zatlačte počítač tak, aby zaklapl na místo.
7
Zapněte počítač.
n 83 N
Práce s periferními zařízeními
Odpojení počítače od dokovací stanice
!
Před odpojením počítače zkontrolujte, zda nejsou používána žádná zařízení připojená k dokovací stanici.
Pokud svítí indikátor IN USE, počítač od dokovací stanice neodpojujte. Odpojení počítače při rozsvíceném indikátoru IN USE může
vést ke ztrátě neuložených dat nebo k poruše počítače.
Pokud energie akumulátoru dochází, odpojení počítače od dokovací stanice může způsobit ztrátu neuložených dat.
Počítač od dokovací stanice neodpojujte během přehrávání videozáznamu. Před odpojením musíte software pro přehrávání ukončit.
Po dokončení postupu popsaného v části Odpojení počítače od dokovací stanice (str. 84) umístěte počítač mimo dokovací stanici.
Pokud byste jej používali v dokovací stanici i nadále, mohlo by dojít k narušení stability provozu.
n 84 N
Práce s periferními zařízeními
Odpojení počítače od dokovací stanice
1
Stiskněte tlačítko UNDOCK (1) a počkejte, dokud nezhasne indikátor IN USE (2).
✍
Pokud indikátor IN USE nesvítí, nemusíte tlačítko UNDOCK stisknout.
Při stisku tlačítka UNDOCK v době, kdy je počítač v režimu snížené spotřeby, se počítač nejprve vrátí do normálního režimu, a poté
zahájí proces odpojování.
!
Po návratu počítače do normálního režimu nezapomeňte počítač umístit mimo dokovací stanici. Pokud byste jej používali v dokovací
stanici i nadále, mohlo by dojít k narušení stability provozu.
n 85 N
Práce s periferními zařízeními
2
Zvedněte počítač z dokovací stanice.
3
Uzavřete kryt konektoru pro dokovací stanici na spodní straně počítače.
n 86 N
Práce s periferními zařízeními
Počítač můžete od dokovací stanice odpojit i takto:
1
Klepněte na tlačítko Start a na položku Vyjmout z dokovací stanice.
2
Počkejte na zobrazení zprávy a zhasnutí indikátoru IN USE a zvedněte počítač z dokovací stanice.
3
Uzavřete kryt konektoru pro dokovací stanici na spodní straně počítače.
!
Uzavření krytu tohoto konektoru po odpojení počítače od dokovací stanice je velice důležité. Pokud kryt neuzavřete, může se dovnitř
dostat prach a počítač poškodit.
✍
Chcete-li dokovací stanici zcela odpojit od napájení ze sítě, odpojte sít’ový adaptér.
n 87 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení externích reproduktorů
Připojením externích reproduktorů k počítači je možné zvýšit kvalitu zvuku.
Připojení externích reproduktorů
1
Kabel reproduktoru (1) zapojte do konektoru sluchátek (2) i.
2
Druhý konec kabelu zapojte do externího reproduktoru (3).
3
Před zapnutím reproduktorů snižte jejich hlasitost.
✍
Používejte pouze reproduktory, které jsou určeny pro připojení k počítači.
!
Na reproduktory nepokládejte diskety. Hrozí poškození dat magnetickým polem reproduktorů.
n 88 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení externího zobrazovacího zařízení
K počítači lze připojit externí zobrazovací zařízení (není součástí dodávky). K zařízením, s nimiž lze počítač používat, patří
například monitor nebo projektor.
✍
Napájecí kabel externího zobrazovacího zařízení připojte až po připojení všech ostatních kabelů.
n 89 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení běžného počítačového monitoru
Počítačový displej (monitor) lze k počítači připojit přímo nebo přes volitelnou dokovací stanici.
Připojení běžného počítačového monitoru
1
V případě potřeby zapojte jeden konec kabelu napájení (1) do monitoru a druhý konec do sít’ové zásuvky.
2
Pokud chcete připojit monitor VGA, zapojte datový kabel monitoru (2) (není součástí dodávky) do konektoru monitoru
(VGA) (3) a v počítači nebo v dokovací stanici.
3
Pokud chcete zapojit monitor TFT/DVI, zapojte datový kabel monitoru (není součástí dodávky) do konektoru DVI-D na
dokovací stanici.
✍
DVI-D je zkratka výrazu Digital Visual Interface – Digital. Je to druh konektoru DVI, který podporuje pouze digitální videosignály,
nikoli analogové videosignály. Má 24 kontaktů.
Konektor DVI-I (Digital Visual Interface – Integrated) podporuje digitální i analogové videosignály. Má 29 kontaktů.
!
Monitor TFT/DVI můžete používat pouze v případě, že je počítač v režimu SPEED. Volba režimu je popsána v části
Volba režimu výkonu (str. 106).
n 90 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení multimediálního monitoru
Multimediální počítačový monitor s vestavěnými reproduktory a mikrofonem lze připojit k počítači přímo nebo přes volitelnou
dokovací stanici.
Připojení multimediálního monitoru
1
Napájecí kabel multimediálního počítačového monitoru zasuňte (1) do zásuvky.
2
Datový kabel monitoru (2) (není součástí dodávky) zapojte do konektoru monitoru (VGA) (3) a v počítači nebo v dokovací
stanici.
3
Kabel reproduktoru (4) zapojte do konektoru sluchátek (5) i v počítači.
4
Kabel mikrofonu (6) zapojte do konektoru mikrofonu (7) m v počítači.
n 91 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení projektoru
Projektor (např. projektor Sony LCD) lze k počítači připojit přímo nebo přes volitelnou dokovací stanici.
Připojení projektoru
1
Napájecí kabel projektoru (1) zapojte do sít’ové zásuvky.
2
Datový kabel monitoru (2) (není součástí dodávky) zapojte do konektoru monitoru (VGA) (3) a v počítači nebo v dokovací
stanici.
3
Audiokabel (4) (není součástí dodávky) zapojte do konektoru sluchátek (5) i v počítači.
4
Datový kabel monitoru a audiokabel zapojte do konektoru a portu projektoru (6).
n 92 N
Práce s periferními zařízeními
Výběr režimu zobrazení
Je-li k počítači připojeno externí zobrazovací zařízení (např. běžný počítačový monitor), můžete si vybrat, jaké zařízení se
bude používat jako primární.
Chcete-li používat displej počítače i externí zobrazovací zařízení současně, vyhledejte si další informace v části Používání
funkce více monitorů (str. 94).
n 93 N
Práce s periferními zařízeními
Volba zobrazovacího zařízení
Při práci s akcelerátorem Intel Graphics Media Accelerator (režim STAMINA)
1
Pravým tlačítkem myši klepněte na pracovní plochu a vyberte příkaz Přizpůsobit.
2
Klepněte na Nastavení zobrazení.
Počítač zobrazí okno Nastavení zobrazení.
3
Změňte nastavení podle pokynů na obrazovce.
✍
Podle typu externího monitoru nebo projektoru nemusí být zobrazení stejného obsahu na displeji počítače a monitoru či projektoru možné.
Před zapnutím počítače zapněte externí monitor.
Při práci s grafickým adaptérem NVIDIA (režim SPEED)
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na Další možnosti.
3
Klepněte na NVIDIA Control Panel.
4
Na kartě Displej (Display) vyberte možnosti nastavení zobrazení.
5
Změňte nastavení podle pokynů na obrazovce.
✍
Podle typu externího monitoru nebo projektoru nemusí být zobrazení stejného obsahu na displeji počítače a monitoru či projektoru možné.
Před zapnutím počítače zapněte externí monitor.
Volba grafického adaptéru je popsána v části Volba režimu výkonu (str. 106).
n 94 N
Práce s periferními zařízeními
Používání funkce více monitorů
Funkce práce s více monitory umožňuje zobrazit části pracovní plochy na několika samostatných zobrazovacích zařízeních.
Je-li například do konektoru monitoru (VGA) připojen externí monitor, displej počítače a externí monitor může fungovat jako
jedna pracovní plocha.
Kurzor můžete přesouvat z jednoho monitoru na druhý. Tato funkce umožňuje přetahovat objekty, například otevřená okna
aplikací nebo panely nástrojů, z jednoho monitoru na druhý.
✍
Je možné, že externí monitor nebo televizor funkci více monitorů nepodporuje.
Některé aplikace možná nebudou s nastavením více monitorů kompatibilní.
Při používání režimu více monitorů dbejte na to, aby počítač nepřešel do režimu spánku nebo do režimu Hibernace. V opačném
případě není zaručen řádný návrat do normálního režimu (Normal).
Pokud každý monitor používá jiné barevné nastavení, nerozšiřujte jedno okno tak, aby bylo zobrazeno na obou monitorech, jinak
software pravděpodobně nebude pracovat správně.
U obou monitorů nastavte méně barev a nižší rozlišení.
n 95 N
Práce s periferními zařízeními
Volba režimu více monitorů
Při práci s akcelerátorem Intel Graphics Media Accelerator (režim STAMINA)
1
Pravým tlačítkem myši klepněte na pracovní plochu a vyberte příkaz Přizpůsobit.
2
Klepněte na Nastavení zobrazení.
Počítač zobrazí okno Nastavení zobrazení.
3
Změňte nastavení podle pokynů na obrazovce.
Při práci s grafickým adaptérem NVIDIA (režim SPEED)
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
2
V nabídce Vzhled a přizpůsobení klepněte na položku Upravit rozlišení obrazovky.
Počítač zobrazí okno Nastavení zobrazení.
3
Pravým tlačítkem klepněte na číslo monitoru 2 a vyberte Připojen.
4
Klepněte na tlačítko OK.
V žádosti o potvrzení klepněte na Ano.
✍
Volba grafického adaptéru je popsána v části Volba režimu výkonu (str. 106).
Můžete také změnit funkci přiřazenou jednomu z tlačítek S a aktivovat režim více monitorů příslušným tlačítkem S. Chcete-li přiřazení
funkcí tlačítku S změnit, stiskněte a podržte tlačítko S a systém zobrazí okno pro změnu přiřazení. Podrobnosti o tlačítcích S najdete
v části Používání tlačítek se speciálními funkcemi (str. 34).
Pro každý monitor můžete také nastavit barvy a rozlišení a režim více monitorů přizpůsobit.
n 96 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení externího mikrofonu
Chcete-li používat vstupní zvukové zařízení (například ke konverzaci přes Internet), je třeba k počítači připojit externí mikrofon
(není součástí dodávky).
Připojení externího mikrofonu
Kabel mikrofonu (1) zapojte do konektoru mikrofonu (2) m.
✍
Používejte pouze mikrofon, který je určen pro připojení k počítači.
n 97 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení zařízení s rozhraním USB
Chcete-li předejít poškození počítače a zařízení USB, dodržujte tyto pokyny:
❑ Při přemíst’ování počítače s připojeným zařízením USB se vyvarujte otřesů nebo působení síly na konektory USB.
❑ Počítač s připojenými zařízeními USB nevkládejte do tašky nebo kufříku.
Připojení myši s rozhraním USB
Připojení myši s rozhraním USB
1
Zvolte požadovaný konektor USB (1)
.
2
Kabel myši USB (2) zapojte do konektoru tohoto rozhraní.
Nyní můžete začít myš USB (3) používat (není součástí dodávky).
n 98 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení disketové jednotky s rozhraním USB
K tomuto počítači můžete zakoupit a připojit disketovou jednotku s rozhraním USB.
Připojení disketové jednotky s rozhraním USB
1
Zvolte požadovaný konektor USB (1)
.
2
Kabel disketové jednotky USB (2) zapojte do konektoru tohoto rozhraní.
Nyní můžete začít disketovou jednotku USB (3) používat.
!
Při práci s disketovou jednotkou USB nepůsobte na konektor USB silou. Mohlo by dojít k poruše.
n 99 N
Práce s periferními zařízeními
Odpojení disketové jednotky s rozhraním USB
Disketovou jednotku USB můžete odpojit, i když je počítač zapnut. Pokud se počítač nachází v režimu snížené spotřeby
(Spánek nebo Hibernace), odpojení jednotky může způsobit selhání počítače.
Odpojení disketové jednotky s rozhraním USB
✍
Budete-li odpojovat disketovou jednotku s rozhraním USB v době, kdy je počítač vypnut, kroky 1 až 8 vynechejte.
1
Ukončete všechny programy přistupující k disketové jednotce.
2
Na hlavním panelu systému Windows poklepejte na ikonu Bezpečně odebrat hardware.
Počítač zobrazí okno Bezpečně odebrat hardware.
3
Vyberte disketovou jednotku, kterou chcete odpojit.
4
Klepněte na tlačítko Ukončit.
Počítač zobrazí okno Ukončit činnost hardwarového zařízení.
5
Ujistěte se, že lze disketovou jednotku bezpečně odebrat ze systému.
6
Klepněte na tlačítko OK.
Počítač zobrazí zprávu potvrzující, že je bezpečné hardwarové zařízení odebrat.
7
Klepněte na tlačítko OK.
8
Klepnutím na tlačítko Zavřít zavřete okno Bezpečně odebrat hardware.
9
Disketovou jednotku odpojte od počítače.
n 100 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení tiskárny
Chcete-li tisknout dokumenty, můžete k počítači připojit tiskárnu, která je kompatibilní s operačním systémem Windows.
Připojení tiskárny přes rozhraní USB
K počítači můžete připojit tiskárnu s rozhraním USB, která je kompatibilní s použitou verzí operačního systému Windows.
Připojení tiskárny přes rozhraní USB
1
Napájecí kabel tiskárny (1) zapojte do sít’ové zásuvky.
2
Zvolte požadovaný konektor USB (3)
3
Jeden konec kabelu USB tiskárny (2) (není součástí dodávky) zapojte do konektoru USB a druhý do tiskárny.
.
n 101 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení zařízení s rozhraním i.LINK
Poznámky k připojování zařízení s rozhraním i.LINK
❑ Tento počítač je vybaven konektorem i.LINK, k němuž lze připojit zařízení s tímto rozhraním, například digitální videokameru.
❑ Ačkoli jsou externí zařízení s rozhraním i.LINK obvykle napájena z konektorů tohoto rozhraní, příslušný konektor v tomto
počítači napájení neposkytuje.
❑ Konektor rozhraní i.LINK podporuje přenosové rychlosti maximálně do 400 Mb/s. Skutečná přenosová rychlost ovšem
závisí na rychlosti externího zařízení.
❑ Volitelné kabely i.LINK nemusejí být v některých zemích nebo oblastech k dispozici.
❑ Připojení k jiným kompatibilním zařízením přes rozhraní i.LINK není zcela zaručeno.
❑ Připojení přes rozhraní i.LINK se liší podle aplikací, operačního systému a použitých kompatibilních zařízení. Další informace
najdete v příručce dodané se softwarem.
❑ Před připojením k tomuto počítači zkontrolujte provozní podmínky periferních zařízení kompatibilních s rozhraním i.LINK
(například pevný disk nebo jednotka CD-RW) a jejich kompatibilitu s operačním systémem.
n 102 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení digitální videokamery
Připojení digitální videokamery
Jeden konec kabelu i.LINK (1) (není součástí dodávky) zapojte do konektoru i.LINK (2) v počítači a druhý konec do konektoru
DV In/Out (3) na digitální videokameře.
✍
Konektory digitálních videokamer Sony označené DV Out, DV In/Out nebo i.LINK jsou kompatibilní s rozhraním i.LINK.
Digitální videokamera Sony je použita jako příklad. U jiných digitálních videokamer se způsob zapojení může lišit.
Při práci s připojením přes rozhraní i.LINK není možné pracovat s obrázky uloženými na médiu Memory Stick.
n 103 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení k síti (LAN)
Tento počítač lze sít’ovým kabelem Ethernet připojit k sítím typu 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T. Jeden konec sít’ového
kabelu (není součástí dodávky) zapojte do sít’ového konektoru (Ethernet) v počítači nebo ve volitelné dokovací stanici a druhý
konec do sítě. Podrobné informace o nastavení a zařízeních potřebných pro připojení k síti získáte od správce sítě.
✍
Počítač lze připojit k síti při výchozím nastavení.
Je-li počítač připojen k volitelné dokovací stanici, musíte zvolit, jaký sít’ový konektor (Ethernet) chcete použít. Postupujte podle pokynů
na obrazovce.
n 104 N
Práce s periferními zařízeními
!
Do sít’ového konektoru (LAN) na počítači nelze zapojovat telefonní linky.
Je-li sít’ový konektor (LAN) zapojen k telefonním linkám zmíněným dále, může vysoký elektrický proud do konektoru způsobit poškození,
přehřátí nebo vznícení.
- Domácí telefony (interkom) nebo pracovní telefonní linky (pobočkové ústředny)
- Veřejné telefonní linky
- Pobočkové telefonní ústředny
Do sít’ového konektoru nezapojujte telefonní kabel.
n 105 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Přizpůsobení počítače VAIO
Tato část stručně popisuje, jak změnit hlavní nastavení vašeho počítače VAIO. Kromě jiného se naučíte, jak používat
a upravovat vzhled softwaru Sony, pomocných programů a další informace.
❑ Volba režimu výkonu (str. 106)
❑ Nastavení hesla (str. 107)
❑ Ověřování otisků prstů (str. 114)
❑ Práce s modulem Trusted Platform Module (TPM) (str. 122)
❑ Nastavení počítače programem VAIO Control Center (str. 129)
❑ Použití nástroje VAIO Status Monitor (str. 130)
❑ Používání režimů snížené spotřeby (str. 131)
❑ Řízení spotřeby programem VAIO Power Management (str. 136)
❑ Konfigurace modemu (str. 138)
❑ Ochrana pevného disku (str. 140)
n 106 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Volba režimu výkonu
Tento počítač je vybaven přepínačem režimu výkonu (1) pro volbu režimu výkonu mezi menší spotřebou energie a vyšším
výkonem.
!
Po změně režimu výkonu přepínačem musíte počítač restartovat, aby přešel do zvoleného režimu. Na nutnost restartování počítače
vás upozorní okno se zprávou.
❑ Režim STAMINA
Šetří energii akumulátoru pomocí akcelerátoru Intel Graphics Media Accelerator.
❑ Režim SPEED
K dosažení vyššího výkonu používá rychlejší grafický adaptér NVIDIA.
✍
Aktuální režim výkonu je znázorněn indikátorem na příslušné straně přepínače režimu výkonu.
n 107 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Nastavení hesla
Kromě hesla systému Windows můžete pomocí jedné z funkcí systému BIOS nastavit heslo pro zapnutí chránící počítač
před zneužitím.
Jakmile heslo pro zapnutí jednou zadáte, budete vyzváni k jeho zadání při spouštění počítače vždy, když se objeví logo VAIO.
Heslo pro zapnutí slouží k ochraně počítače před zneužitím.
Zadání hesla pro zapnutí
Heslo pro zapnutí zajišt’uje ochranu počítače před zneužitím.
Existují dva typy hesla pro zapnutí: heslo počítače a heslo uživatele. Heslo počítače slouží uživatelům s oprávněním správce
a umožňuje měnit všechny možnosti nastavení na obrazovce systému BIOS i spouštět počítač. Uživatelské heslo je určeno
pro běžné uživatele, kterým umožňuje měnit některá nastavení systému BIOS a spouštět počítač. Chcete-li nastavit heslo
uživatele, musíte nejprve nastavit heslo správce.
!
Po nastavení hesla pro zapnutí již nelze počítač bez jeho zadání spustit. Heslo nesmíte zapomenout. Heslo si zapište a uložte je na
bezpečném místě, kde se k němu nedostanou jiní lidé.
Pokud heslo pro zapnutí zapomenete a potřebujete pomoc s jeho nastavením, bude vám účtován poplatek za nastavení hesla a možná
budete muset počítač poslat k nastavení hesla do servisu.
✍
Pokud je váš počítač vybaven čidlem otisků prstů a nastavili jste heslo pro zapnutí i funkci ověřování otisků prstů, můžete při zapínání
počítače místo hesla pro zapnutí používat funkci ověřování otisků prstů. Další informace najdete v části Ověřování otisků prstů (str. 114).
n 108 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Zadání hesla pro zapnutí (heslo počítače)
1
Zapněte počítač.
2
Jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F2.
Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud se tak nestane, počítač restartujte a po zobrazení loga VAIO
několikrát stiskněte klávesu F2.
3
Klávesou < nebo , vyberte možnost Security a obrazovku Security, vyberte možnost Set Machine Password a poté
stiskněte klávesu Enter.
4
Na obrazovce zadání hesla zadejte dvakrát heslo a stiskněte klávesu Enter.
Heslo může mít maximálně 32 znaků (včetně mezer).
5
V oblasti Security vyberte možnost Password when Power On.
Stiskem mezerníku změňte nastavení z hodnoty Disabled na hodnotu Enabled.
6
Klávesou < nebo , vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter.
Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter.
n 109 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Zadání hesla pro zapnutí (uživatelské heslo)
!
Před zadáním uživatelského hesla nezapomeňte nastavit heslo počítače.
1
Zapněte počítač.
2
Jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F2.
Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud se tak nestane, počítač restartujte a po zobrazení loga VAIO
několikrát stiskněte klávesu F2.
3
Zadejte heslo počítače a stiskněte klávesu Enter.
4
Klávesou < nebo , vyberte možnost Security a obrazovku Security, vyberte možnost Set User Password a poté
stiskněte klávesu Enter.
5
Na obrazovce zadání hesla zadejte dvakrát heslo a stiskněte klávesu Enter.
Heslo může mít maximálně 32 znaků (včetně mezer).
6
Klávesou < nebo , vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter.
Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter.
n 110 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Změna nebo odstranění hesla pro zapnutí
Změna nebo odstranění hesla pro zapnutí (heslo počítače)
1
Zapněte počítač.
2
Jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F2.
Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud se tak nestane, počítač restartujte a po zobrazení loga VAIO
několikrát stiskněte klávesu F2.
3
Zadejte heslo počítače a stiskněte klávesu Enter.
4
Klávesou < nebo , vyberte možnost Security a obrazovku Security, vyberte možnost Set Machine Password a poté
stiskněte klávesu Enter.
5
Na obrazovce pro zadání hesla zadejte jednou platné heslo a poté dvakrát nové heslo a stiskněte klávesu Enter.
Chcete-li heslo odstranit, ponechejte pole Enter New Password a Confirm New Password prázdná a stiskněte
klávesu Enter.
6
Klávesou < nebo , vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter.
Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter.
n 111 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Změna nebo odstranění hesla pro zapnutí (uživatelské heslo)
1
Zapněte počítač.
2
Jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F2.
Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud se tak nestane, počítač restartujte a po zobrazení loga VAIO
několikrát stiskněte klávesu F2.
3
Zadejte uživatelské heslo a stiskněte klávesu Enter.
4
Klávesou < nebo , vyberte možnost Security a obrazovku Security, vyberte možnost Set User Password a poté
stiskněte klávesu Enter.
5
Na obrazovce pro zadání hesla zadejte jednou platné heslo a poté dvakrát nové heslo a stiskněte klávesu Enter.
Chcete-li heslo odstranit, ponechejte pole Enter New Password a Confirm New Password prázdná a stiskněte
klávesu Enter.
6
Klávesou < nebo , vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter.
Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter.
n 112 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Zadání hesla Windows
Heslo systému Windows je vhodné v případě, kdy s jedním počítačem pracuje více uživatelů. Nastavením hesla Windows
můžete chránit uživatelský účet před neoprávněným přístupem.
O zadání hesla systému Windows budete požádáni po vybrání účtu uživatele.
!
Heslo nesmíte zapomenout. Heslo si zapište a uložte je na bezpečném místě, kde se k němu nedostanou jiní lidé.
✍
Pokud je váš počítač vybaven čidlem otisků prstů a nastavili jste heslo systému Windows pro zapnutí i funkci ověřování otisků prstů,
můžete při zapínání počítače místo hesla pro zapnutí používat funkci ověřování otisků prstů. Další informace najdete v části Ověřování
otisků prstů (str. 114).
Zadání hesla Windows
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na Uživatelské účty a zabezpečení rodiny nebo Uživatelské účty.
3
Klepněte na Uživatelské účty.
4
Pod položkou Provést změny uživatelského účtu klepněte na možnost Vytvořit heslo pro vlastní účet.
5
Do polí Nové heslo a Potvrzení nového hesla zadejte nové heslo k účtu.
6
Klepněte na tlačítko Vytvořit heslo.
✍
Další informace o heslech systému Windows obsahuje Nápověda a podpora k systému Windows.
n 113 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Změna nebo odstranění hesla systému Windows
Změna hesla systému Windows
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na Uživatelské účty a zabezpečení rodiny nebo Uživatelské účty.
3
Klepněte na Uživatelské účty.
4
Klepněte na možnost Změnit heslo.
5
Do pole Aktuální heslo zadejte své platné heslo.
6
Do polí Nové heslo a Potvrzení nového hesla zadejte nové heslo k účtu.
7
Klepněte na tlačítko Změnit heslo.
Odstranění hesla systému Windows
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na Uživatelské účty a zabezpečení rodiny nebo Uživatelské účty.
3
Klepněte na Uživatelské účty.
4
Klepněte na tlačítko Odebrat heslo.
5
Do pole Aktuální heslo zadejte aktuální heslo, které chcete odebrat.
6
Klepněte na tlačítko Odebrat heslo.
n 114 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Ověřování otisků prstů
Tento počítač může být vybaven snímačem otisků prstů usnadňujícím ověřování uživatelů. Malý vodorovný pásek mezi
levým a pravým tlačítkem dotykové podložky je čidlem snímače – dále pro něj budeme používat název čidlo otisků prstů.
Informace o tom, zda je model počítače vybaven čidlem otisků prstů, najdete v elektronické příručce specifikací.
Po zaregistrování otisku prstu(ů) nabízí funkce ověřování otisků prstů tyto výhody:
❑ Nahrazení zadávání hesel
❑ Přihlášení do systému Windows (str. 119)
Pokud máte pro svůj uživatelský účet zaregistrovány své otisky prstů, můžete se při přihlašování do systému
Windows místo zadávání hesla identifikovat otiskem prstu.
❑ Funkce Power-on Security (str. 119)
Pokud jste nastavili heslo pro zapnutí (str. 107), můžete se při zapínání počítače místo zadávání hesla identifikovat
otiskem prstu.
❑ Databáze hesel Password Bank pro rychlý přístup k webovým stránkám (str. 120)
Při přístupu na webové servery chráněné heslem můžete místo zadávání požadovaných údajů (uživatelské účty, hesla
apod.) používat funkci ověřování otisků prstů.
❑ Funkce File Safe k šifrování/dešifrování dat (str. 120)
Pomocí funkce File Safe lze šifrováním souborů a složek vytvářet zašifrované archivy. K dešifrování nebo přístupu k takto
zašifrovaným archivům můžete použít funkci ověřování otisků prstů nebo vložit heslo, které jste použili pro šifrování.
❑ Funkce spouštění aplikací pro rychlý přístup k aplikacím (str. 120)
Jakmile přiřadíte aplikaci k prstu, můžete ji spustit přejetím prstu přes čidlo otisků prstů.
n 115 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Opatření při ověřování otisků prstů
❑ Technologie ověřování otisků prstů nezaručuje úplné ověření uživatele ani úplnou ochranu dat a hardwaru.
Společnost Sony nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakékoli problémy a škody vzniklé nemožností používat čidlo
otisků prstů.
❑ Rychlost ověřování otisků prstů závisí na provozních podmínkách a u jednotlivých osob se liší.
❑ Před odesláním počítače do opravy nezapomeňte vytvořit záložní kopii dat uložených na pevném disku, především
v šifrovaných archivech vytvořených prostřednictvím funkce File Safe.
Společnost Sony nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo změnu dat během oprav.
❑ V případě přeformátování pevného disku (např. po opravě) budou vzory otisků prstů ztraceny. Všechny je budete muset
znovu zaregistrovat.
❑ Údržba a správa dat týkajících se ověřování otisků prstů je na vaše riziko.
Společnost Sony nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakékoli závady vzniklé údržbou a správou dat.
❑ Než budete počítač likvidovat nebo předávat jiné osobě, důrazně doporučujeme, abyste po smazání dat uložených na
pevném disku smazali i data o otiscích prstů, které jste zaregistrovali pro čidlo otisků prstů. Podrobné pokyny naleznete
v části Mazání zaregistrovaných otisků prstů (str. 121).
❑ Pokud dojde k dotyku povrchu snímače otisků prstů a následujících předmětů, může dojít k jeho poruše nebo
poškození:
❑ pevným nebo ostrým předmětem
❑ jemným předmětem, např. zašpiněným prstem
❑ Před skenováním otisku prstu vybijte elektrostatický náboj z prstů dotykem kovového předmětu, zejména v suchém
období (např. v zimě). Statická elektřina může způsobit poruchu snímače.
n 116 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Zaregistrování otisku prstu
Chcete-li pracovat s funkcí ověřování otisků prstů, musíte do počítače zaregistrovat svoje otisky.
✍
Před registrováním otisků prstů nastavte heslo systému Windows. Podrobnější pokyny najdete v části Zadání hesla Windows (str. 112).
Zaregistrování otisku prstu
!
Pro každého uživatele zaregistrovat až 10 otisků prstů a až 21 otisků lze zaregistrovat pro přihlašování do systému pomocí funkce
Power-on Security. Později budete moci také zvolit prst, jehož otisk budete chtít použít pro funkci Power-on Security.
1
Klepněte na tlačítko Start, Všechny programy, Protector Suite QL a Control Center.
Počítač zobrazí okno Fingerprint Control Center.
2
Klepněte na tlačítko Fingerprints a Initialize.
3
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
✍
Chcete-li získat podrobné informace, otevřete si v okně Fingerprint Control Center soubor nápovědy.
n 117 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Pokud jste při zaregistrování otisku prstu udělali chybu, postupujte znovu podle následujících pokynů.
1
Poslední kloub prstu umístěte na čidlo (1).
n 118 N
Přizpůsobení počítače VAIO
2
Pohybujte prstem kolmo k čidlu otisků prstů.
!
Špičku prstu položte do středu čidla otisků prstů.
Otisk snímejte od posledního kloubu ke špičce prstu.
Během pohybu musí prst zůstat v kontaktu s čidlem.
Registrace otisku prstu se nemusí zdařit, pokud prstem pohybujete příliš rychle nebo příliš pomalu. Čidlo nechejte snímat otisk po
dobu asi jedné sekundy.
Zaregistrování nebo identifikace otisku prstu nemusí být možné, pokud je prst suchý nebo mokrý, zvrásněný, poraněný, znečištěný apod.
Zaregistrujte více než jeden otisk prstu pro případ, že by otisk prstu nebylo možno rozpoznat.
Pro každou osobu je možné zaregistrovat až 10 otisků prstů. Pamatujte si, že pro přihlašování do systému pomocí funkce Power-on
Security lze zaregistrovat až 21 otisků prstů.
Před přejetím prstu nezapomeňte špičku prstu (prstů) a čidlo otisků očistit, aby bylo při rozpoznávání dosaženo dobrých výsledků.
n 119 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Přihlašování do systému
Chcete-li funkci ověřování otisků prstů použít místo zadávání hesla při přihlášení do systému, musíte nastavit heslo pro
zapnutí a heslo systému Windows a nakonfigurovat počítač pro ověřování otisků prstů.
Pokyny pro nastavení hesla pro zapnutí a hesla systému Windows najdete v části Nastavení hesla (str. 107).
Přihlášení do systému Windows
Pokud máte pro svůj uživatelský účet zaregistrovány otisky prstů, můžete se místo zadávání hesla pro Windows identifikovat
prstem. Chcete-li se přihlásit do Windows, přejeďte při zobrazení přihlašovacího stránky Windows zaregistrovaným prstem
přes čidlo otisků prstů.
Chcete-li získat podrobnější informace týkající se přihlašování do systému Windows, klepněte na Start, Všechny programy,
Protector Suite QL a Help, a čtěte soubor nápovědy.
Funkce Power-on Security
Pokud jste nastavili heslo pro zapnutí (str. 107), můžete se při zapínání počítače místo zadávání hesla identifikovat
otiskem prstu.
Chcete-li získat podrobnější informace týkající se funkce Power-on Security, klepněte na Start, Všechny programy,
Protector Suite QL a Help, a čtěte soubor nápovědy.
n 120 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Práce s databází hesel Password Bank
Po zaregistrování údajů (účty, hesla atd.) pro webové servery do databáze hesel Password Bank můžete k přístupu na
webové servery chráněné heslem použít místo zadávání požadovaných údajů funkci ověřování otisků prstů.
Chcete-li získat podrobnější informace týkající se funkce Password Bank, klepněte na Start, Všechny programy,
Protector Suite QL a Help, a čtěte soubor nápovědy.
!
Používání funkce Password Bank nemusí být možné, závisí na webovém serveru, na který přistupujete.
Využití funkce File Safe
Pomocí funkce File Safe můžete vytvářet šifrované archivy obsahující soubor nebo složku s ochranou proti neoprávněnému
přístupu. Přejetím prstu přes čidlo nebo zadáním záložního hesla, které jste použili pro šifrování, lze šifrované archivy
dešifrovat nebo odemknout přístup k uloženému souboru nebo složce.
Chcete-li získat podrobnější informace týkající se funkce File Safe, klepněte na Start, Všechny programy, Protector Suite QL
a Help, a čtěte soubor nápovědy.
Práce s funkcí pro spouštění aplikací
Funkce pro spouštění aplikací slouží ke spouštění oblíbené aplikace (spustitelného souboru) přiřazené některému
zaregistrovanému prstu. Jakmile některému prstu přiřadíte aplikaci, budete ji moci spustit pouhým přejetím prstu přes
čidlo otisků.
Chcete-li získat podrobnější informace týkající se funkce spouštění aplikací, klepněte na Start, Všechny programy,
Protector Suite QL a Help, a čtěte soubor nápovědy.
n 121 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Využití ověřování otisků prstů s TPM
Zabezpečení počítače může zvýšit funkce šifrování dat TPM. Pokyny k využití funkce TPM naleznete v části Práce s modulem
Trusted Platform Module (TPM) (str. 122).
Chcete-li využít ověřování otisků prstů spolu s TPM, počítač musí být vybaven čidlem otisků prstů i TPM. Informace o tom,
zda je váš model počítače takto vybaven, najdete v elektronické příručce specifikací.
Chcete-li získat podrobnější informace týkající se ověřování otisků prstů s TPM, klepněte na Start, Všechny programy,
Protector Suite QL a Help, a čtěte soubor nápovědy.
Mazání zaregistrovaných otisků prstů
Než budete počítač likvidovat nebo předávat jiné osobě, důrazně doporučujeme, abyste po smazání dat uložených na
pevném disku smazali i data o otiscích prstů, které jste zaregistrovali pro čidlo otisků prstů.
Mazání zaregistrovaných prstů
1
Zapněte počítač.
2
Jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F2.
Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud se tak nestane, počítač restartujte a po zobrazení loga VAIO
několikrát stiskněte klávesu F2.
3
Klávesou < nebo , vyberte možnost Security a kartu Security.
4
Klávesou m vyberte možnost Clear Fingerprint Data a stiskněte klávesu Enter.
5
Po zobrazení výzvy k potvrzení vyberte Continue stiskněte klávesu Enter.
Data o otiscích prstů zaregistrovaná pro čidlo otisků prstů budou po restartování počítače automaticky vymazána.
n 122 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Práce s modulem Trusted Platform Module (TPM)
V některých modelech je integrován modul Trusted Platform Module (TPM), který zajišt’uje základní bezpečnostní funkce
počítače. V součinnosti s modulem TPM můžete šifrovat a dešifrovat data pro posílení zabezpečení počítače před
neoprávněným přístupem.
Moduly TPM jsou definovány skupinou Trusted Computing Group (TCG) a říká se jim také bezpečnostní obvody.
Informace o tom, zda je model počítače vybaven modulem TPM, naleznete v elektronické příručce specifikací.
Opatření při práci s modulem TPM
❑ Váš počítač byl dodán s nejnovějšími bezpečnostními funkcemi modulu TPM, tyto funkce však samy o sobě nezaručují
ochranu dat a hardwaru. Společnost Sony nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakékoli problémy a škody vzniklé
používáním těchto funkcí.
❑ Po nainstalování sady Infineon TPM Professional Package musíte v počítači nastavit několik hesel TPM. Bez těchto
hesel není možné obnovit žádná data chráněná modulem TPM. Hesla si zapište a uložte je na bezpečném místě, kde se
k nim nedostanou jiné lidé.
❑ Před odesláním počítače do opravy si nezapomeňte vytvořit záložní kopii nejnovějšího archivního souboru pro nouzové
obnovení, soubor tokenu pro nouzové obnovení, soubor tokenu pro obnovení hesla a osobní tajný soubor a uložit je na
bezpečném místě, kde se k nim nedostanou jiné lidé. Data uložená v modulu TPM na základní desce mohou být při
opravě ztracena nebo poškozena.
❑ Během opravy bude modul TPM možná vyměněn, i když nevykazuje žádné potíže. V tomto případě použijte záložní
kopie archivního souboru pro nouzové obnovení, souboru tokenu pro nouzové obnovení, souboru tokenu pro obnovení
hesla a osobního tajného souboru k obnovení konfigurace TPM.
❑ Před odesláním počítače do opravy nezapomeňte zálohovat data uložená na pevném disku. Pevný disk může být během
opravy inicializován a vrácen a v takovém případě nebude možno pomocí záložní kopie archivního souboru pro nouzové
obnovení, souboru tokenu pro nouzové obnovení, souboru tokenu pro obnovení hesla a osobního tajného souboru data
pevného disku obnovit.
n 123 N
Přizpůsobení počítače VAIO
❑ Ujistěte se, že jste po dokončení inicializačního průvodce TPM nastavili automatické zálohování. Pokud se po nastavení
zobrazí okno se zaškrtávacím políčkem Run automatic backup now, políčko zaškrtněte a aktualizujte záložní soubory.
Pokud nenastavíte automatické zálohování, proces obnovení pomocí záložních souborů může selhat.
❑ Údržba a správa dat chráněných modulem TPM je na vaše riziko. Společnost Sony nepřijímá žádnou zodpovědnost za
jakékoli vady vzniklé údržbou a správou dat.
n 124 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Důležité upozornění
❑ Neprovádějte šifrování souborů obsahujících klíče sloužící k šifrování a složky včetně těchto souborů.
Šifrování souborů ve složkách se základními uživatelskými klíči a dalšími prvky pomocí Encrypting File System (EFS) vám
za následujících podmínek znemožní spouštění softwaru TPM a dešifrování dat:
❑ byl nainstalován software TPM.
❑ byla inicializována platforma.
❑ při uživatelské inicializaci byla zapnuta funkce EFS.
Při výchozím nastavení nelze soubory v následujících složkách šifrovat, protože mají nastaven atribut systémový.
Atribut systémový u souborů v následujících složkách neměňte.
!
Následující složky jsou při výchozím nastavení neviditelné.
❑ Složky obsahující základní uživatelské klíče a jiné
C:\<username>\All Users\Infineon\TPM Software 2.0\BackupData
C:\<username>\All Users\Infineon\TPM Software 2.0\PlatformKeyData
C:\<username>\All Users\Infineon\TPM Software 2.0\RestoreData
(C:\<username>\All Users je odkazem na složku C:\ProgramData.)
C:\<username>\<account>\AppData\Roaming\Infineon\TPM Software 2.0\UserKeyData
n 125 N
Přizpůsobení počítače VAIO
❑ Neprovádějte šifrování následujících archivních a záložních souborů nebo souborů tokenu. Pokud tyto soubory bez
rozmyslu zašifrujete, neexistuje možnost jejich obnovení.
Společnost Sony Corporation nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakékoli potíže a škody vzniklé neuváženým
zašifrováním těchto složek a souborů.
❑ Soubor automatické zálohy
Výchozí název souboru: SPSystemBackup.xml
Výchozí cesta: žádná (klepnutí na tlačítko Browse zobrazí okno <userfolder>\Documents\Security Platform.)
❑ Složka pro ukládání dat automatických záloh
Výchozí název složky: SPSystemBackup
Složka je vytvořena jako podsložka pro soubor SPSystemBackup.xml.
❑ Soubor tokenu pro obnovení konfigurace TPM
Výchozí název souboru: SPEmRecToken.xml
Výchozí cesta: vyměnitelné médium (disketa, pamět’ USB atd.)
❑ Záložní soubor klíčů a certifikátů
Výchozí název souboru: SpBackupArchive.xml
Výchozí cesta: žádná (klepnutí na tlačítko Browse zobrazí okno <userfolder>\Documents\Security Platform.)
❑ Soubor zálohy PSD
Výchozí název souboru: SpPSDBackup.fsb
Výchozí cesta: žádná (klepnutí na tlačítko Browse zobrazí okno <userfolder>\Documents\Security Platform.)
n 126 N
Přizpůsobení počítače VAIO
❑ Neprovádějte zašifrování tokenu pro obnovení hesla nebo tajných souborů. Pokud tyto soubory bez rozmyslu zašifrujete,
neexistuje možnost obnovení hesla.
Společnost Sony Corporation nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakékoli potíže a škody vzniklé neuváženým
zašifrováním těchto složek a souborů.
❑ Soubor tokenu pro obnovení hesla
Výchozí název souboru: SPPwdResetToken.xml
Výchozí cesta: vyměnitelné médium (disketa, pamět’ USB atd.)
❑ Tajný soubor pro obnovení hesla
Výchozí název souboru: SPPwdResetSecret.xml
Výchozí cesta: vyměnitelné médium (disketa, pamět’ USB atd.)
n 127 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Konfigurace modulu TPM
Chcete-li používat integrovaný modul TPM:
1
Zapněte funkci TPM na obrazovce nastavení systému BIOS.
2
Nainstalujte sadu Infineon TPM Professional Package.
3
Inicializujte a nakonfigurujte modul TPM.
Zapnutí modulu TPM na obrazovce nastavení systému BIOS
1
Zapněte počítač.
2
Jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F2.
Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud se tak nestane, počítač restartujte a po zobrazení loga VAIO
několikrát stiskněte klávesu F2.
3
Klávesou < nebo , vyberte TPM State a poté pro Change TPM State vyberte Enable.
4
Klávesou < nebo , vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a poté stiskněte klávesu Enter.
5
Po restartování systému klepněte v okně Physical Presence Operations na položku Execute.
!
Před zapnutím funkce TPM nezapomeňte nastavit heslo pro zapnutí, aby nebylo možné konfiguraci funkce TPM neoprávněně změnit.
Je-li zapnut modul TPM, systém zobrazí logo VAIO až po bezpečnostních kontrolách při spuštění, které trvají určitou dobu.
✍
Funkci TPM můžete i vypnout a na obrazovce nastavení systému BIOS změnit její konfiguraci. Po smazání položky TPM Ownership
nebudete mít přístup k datům chráněným modulem TPM. Před smazáním konfigurace modulu TPM se ujistěte, že jste vytvořili záložní
kopie dat chráněných modulem TPM.
n 128 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Instalace sady Infineon TPM Professional Package
Přečtěte si soubor Readme.txt ve složce C:\Infineon\Readme. Chcete-li sadu nainstalovat, poklepejte na soubor setup.exe
ve složce C:\Infineon.
K instalaci sady musíte mít oprávnění správce počítače.
!
Během instalace sady Infineon TPM Professional Package musíte v počítači nastavit několik hesel. Bez těchto hesel není možno
obnovit žádná data chráněná modulem TPM ani záložní soubory. Hesla si zapište a uložte je na bezpečném místě, kde se k nim
nedostanou jiné lidé.
Inicializace a konfigurace modulu TPM
Podrobné informace najdete v zobrazené dokumentaci. Chcete-li dokumentaci otevřít, klepněte na tlačítko Start, Všechny
programy a Infineon Security Platform Solution a klepněte na Help.
!
Údržba a správa dat chráněných modulem TPM je na vaše riziko. Společnost Sony nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakékoli vady
vzniklé údržbou a správou dat.
n 129 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Nastavení počítače programem VAIO Control Center
Pomocný program VAIO Control Center umožňuje přístup k informacím o systému a zadávání preferencí pro chování
systému.
Práce s programem VAIO Control Center
1
Klepněte na tlačítko Start, Všechny programy a VAIO Control Center.
Počítač zobrazí okno VAIO Control Center.
2
Vyberte požadovanou položku a změňte nastavení.
3
Po dokončení klepněte na tlačítko OK.
Změna nastavení požadované položky bude dokončena.
✍
Další informace o každé možnosti naleznete v souboru nápovědy VAIO Control Center.
Pokud okno VAIO Control Center otevřete jako uživatel se standardním oprávněním, některé z ovládacích položek nebudou viditelné.
n 130 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Použití nástroje VAIO Status Monitor
Nástroj VAIO Status Monitor umožňuje v okně VAIO Status Monitor kontrolu nejrůznějších nastavení, např. řízení spotřeby,
zabezpečení a aktuálního využití zařízení.
Zobrazení okna VAIO Status Monitor
1
Klepněte na tlačítko Start, Všechny programy a VAIO Control Center.
Počítač zobrazí okno VAIO Control Center.
2
Poklepejte na System Information a VAIO Status Monitor.
Počítač zobrazí okno VAIO Status Monitor.
✍
V okně VAIO Status Monitor lze nastavení některých položek změnit. Chcete-li nastavení změnit, vyberte požadovanou položku
a klepněte na Settings.
n 131 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Používání režimů snížené spotřeby
Při napájení počítače z akumulátoru můžete pomocí nastavení řízení spotřeby prodloužit životnost akumulátoru. Kromě
normálního provozního režimu, ve kterém lze vypínat některá konkrétní zařízení, je počítač vybaven dvěma rozdílnými režimy
snížené spotřeby: Režim spánku a Hibernace. Při napájení z akumulátoru si uvědomte, že pokud se zbývající kapacita
akumulátoru sníží na kritickou úroveň, počítač přejde automaticky do režimu Hibernace nezávisle na zvoleném nastavení
řízení spotřeby.
!
Pokud úroveň napětí akumulátoru klesne pod 10 %, připojte sít’ový adaptér a nechejte akumulátor nabít nebo počítač vypněte a vložte
plně nabitý akumulátor.
Používání normálního režimu (Normal)
V tomto režimu se počítač nachází při běžném používání. Je-li tento režim aktivní, svítí zelený indikátor napájení. Chcete-li
v době, kdy s počítačem nepracujete, ušetřit energii, můžete vypnout některé konkrétní zařízení, například displej nebo
pevný disk.
n 132 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Používání režimu spánku
V režimu spánku počítač vypne displej a uvede zařízení k ukládání dat a procesor do režimu snížené spotřeby. Během tohoto
režimu bliká oranžový indikátor napájení.
!
Pokud počítač nehodláte delší dobu používat a je odpojen od střídavého sít’ového napájení, uveďte jej do režimu Hibernace nebo jej
vypněte.
Zapnutí režimu spánku
Klepněte na tlačítko Start, šipku vedle tlačítka Uzamknout a na tlačítko Režim spánku.
✍
Pokud se počítač nachází v režimu spánku, nelze vkládat disky.
Z režimu spánku se počítač zapíná rychleji než z režimu Hibernace.
V režimu spánku je spotřeba energie větší než v režimu Hibernace.
!
Pokud se akumulátor během přepnutí počítače do režimu spánku vybije, veškerá neuložená data ztratíte. Návrat do předchozího
pracovního stavu je nemožný. Ztrátě dat předejdete častým ukládáním.
Návrat do normálního režimu
Stiskněte libovolnou klávesu.
!
Pokud stisknete a podržíte tlačítko napájení na déle než čtyři sekundy, počítač se automaticky vypne. Ztratíte veškerá neuložená data.
✍
V programu VAIO Control Center můžete počítač nakonfigurovat tak, aby se při otevření displeje vrátil do normálního režimu. Tato
předvolba bude vypnuta, pokud současně odpojíte sít’ový adaptér i akumulátor. Podrobnosti najdete v části Nastavení počítače
programem VAIO Control Center (str. 129).
n 133 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Pokud počítač během určité doby nepoužijete, přejde do režimu spánku. Toto nastavení můžete v nastavení režimu
spánku změnit.
Změna nastavení režimu spánku
1
Pravým tlačítkem klepněte na ikonu stavu napájení na hlavním panelu a vyberte Možnosti napájení.
2
Pod aktuálním schématem napájení klepněte na Změnit nastavení plánu.
3
Změňte dobu, po jejímž uplynutí se počítač přepne do režimu spánku a klepněte na Uložit změny.
n 134 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Používání režimu Hibernace
V režimu Hibernace je stav systému uložen na pevný disk a vypnuto napájení. I když se akumulátor vybije, data nebudou
ztracena. Je-li tento režim aktivní, indikátor napájení nesvítí.
✍
Pokud počítač nehodláte delší dobu používat, uveďte jej do režimu Hibernace. Tento režim snížené spotřeby šetří váš čas strávený
vypínáním počítače a návratem do provozu.
Zapnutí režimu Hibernace
Stiskněte klávesy Fn+F12.
Počítač přejde do režimu Hibernace.
Jinak můžete klepnout na Start, na šipku vedle tlačítka Uzamknout a použít příkaz Hibernace.
✍
Pokud se počítač nachází v režimu Hibernace, nelze vkládat disky.
Aktivace režimu Hibernace trvá déle než aktivace režimu spánku.
V režimu Hibernace je spotřeba energie nižší než v režimu spánku.
!
Dokud indikátor napájení nezhasne, počítač nepřemíst’ujte.
n 135 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Návrat do normálního režimu
Stiskněte vypínač.
Počítač se vrátí do normálního stavu.
!
Pokud stisknete a podržíte tlačítko napájení na déle než čtyři sekundy, počítač se automaticky vypne.
✍
Návrat do normálního režimu z režimu Hibernace trvá déle než návrat z režimu spánku.
V programu VAIO Control Center můžete počítač nakonfigurovat tak, aby se při otevření displeje vrátil do normálního režimu. Tato
předvolba bude vypnuta, pokud současně odpojíte sít’ový adaptér i akumulátor. Podrobnosti najdete v části Nastavení počítače
programem VAIO Control Center (str. 129).
n 136 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Řízení spotřeby programem VAIO Power Management
Systém řízení spotřeby pomáhá nastavit schémata napájení počítače napájeného ze sítě nebo z akumulátoru tak, aby
odpovídaly vašim požadavkům na spotřebu.
VAIO Power Management je aplikace vyvinutá výhradně pro počítače VAIO. Tato aplikace umožňuje vylepšit funkce řízení
spotřeby systému Windows pro lepší provoz počítače a delší výdrž akumulátoru. Více informací o VAIO Power Management
najdete v souboru nápovědy k aplikaci VAIO Power Management.
Výběr schématu napájení
Při spuštění počítače zobrazí systém na hlavním panelu ikonu stavu napájení. Tato ikona označuje, jaký typ zdroje energie
je právě využíván, například napájení ze sítě. Chcete-li zobrazit okno s aktuálním stavem napájení, klepněte na tuto ikonu.
Funkce VAIO Power Management jsou přidány do okna Možnosti napájení – vlastnosti systému Windows.
Jak vybrat schéma napájení
1
Pravým tlačítkem klepněte na ikonu stavu napájení na hlavním panelu a vyberte Možnosti napájení.
2
Vyberte požadované schéma napájení.
Změna nastavení schématu napájení
1
Pod požadovaným schématem napájení v okně Možnosti napájení klepněte na Změnit nastavení plánu.
Podle potřeby změňte režim spánku a nastavení zobrazení.
2
Pokud chcete změnit upřesňující nastavení, klepněte na Změnit pokročilé nastavení napájení a přejděte na krok 3.
Jinak klepněte na Uložit změny.
3
Klepněte na kartu VAIO Power Management.
Změňte nastavení každé položky.
4
Klepněte na tlačítko OK.
n 137 N
Přizpůsobení počítače VAIO
VAIO Power Management Viewer
Spuštění programu VAIO Power Management Viewer
Klepněte na ikonu
na kartě VAIO Power Management.
Jinak můžete ke spuštění programu VAIO Power Management Viewer použít také VAIO Control Center. Klepněte na
tlačítko Start, Všechny programy a VAIO Control Center. V okně VAIO Control Center poklepejte na Power Management
a poté klepněte na VAIO Power Management Viewer.
Změna schématu napájení
V rozevíracím seznamu programu VAIO Power Management Viewer vyberte schéma napájení.
Zobrazení výkonu při použití schématu napájení upraveného pomocí funkcí VAIO Power Management
Pokud pracují programy VAIO Power Management i VAIO Power Management Viewer, zobrazuje program VAIO Power
Management Viewer výkon při použití schématu napájení upraveného funkcemi VAIO Power Management.
✍
Schéma napájení můžete nastavit nebo upravit v programu VAIO Power Management.
n 138 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Konfigurace modemu
Dříve než začnete používat interní modem (ne všechny modemy jsou integrované), nebo při každém použití modemu na cestách,
musí definice země aktivní oblasti v okně Možnosti telefonu a modemu souhlasit se zemí, odkud vytáčíte telefonní číslo.
Změna nastavení země pro modem
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na Hardware a zvuk.
3
Klepněte na možnost Možnosti telefonu a modemu.
Počítač zobrazí okno Informace o umístění.
4
Zadejte požadované údaje a klepněte na OK.
Počítač zobrazí okno Možnosti telefonu a modemu.
5
Na kartě Pravidla vytáčení vyberte svou oblast.
6
Chcete-li aktuální konfiguraci změnit, klepněte na tlačítko Upravit.
Počítač zobrazí okno Upravit umístění.
nebo
Chcete-li modem konfigurovat znovu, klepněte na tlačítko Nové.
Počítač zobrazí okno Nové umístění.
7
Zkontrolujte nastavení země či regionu a zkontrolujte, zda souhlasí s místem, odkud vytáčíte telefonní číslo.
✍
V některých zemích nebo oblastech nemusí být podporována pulsní volba.
8
Pokud nastavení umístění změníte, klepněte na tlačítko Použít a poté na tlačítko OK.
Počítač zobrazí okno Možnosti telefonu a modemu.
n 139 N
Přizpůsobení počítače VAIO
9
Zkontrolujte, zda je v seznamu na kartě Modemy uveden váš modem.
Pokud modem v seznamu není, klepněte na tlačítko Přidat a řiďte se pokyny průvodce.
10 Klepněte na tlačítko Použít/OK. Modem je nakonfigurován.
!
Než použijete nové nastavení země, ověřte si, zda je telefonní kabel odpojen od počítače.
n 140 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Ochrana pevného disku
Tento počítač je vybaven předinstalovaným nástrojem VAIO HDD Protection pro přizpůsobení nastavení ochrany pevného
disku proti otřesům. Můžete nastavit úroveň citlivosti integrovaného čidla otřesů a nastavit tak vhodnou úroveň ochrany.
Aktivace nástroje VAIO HDD Protection
Chcete-li chránit pevný disk proti otřesům, musíte nejprve aktivovat nástroj VAIO HDD Protection.
Aktivace nástroje VAIO HDD Protection
1
Klepněte na tlačítko Start, Všechny programy a VAIO Control Center.
Počítač zobrazí okno VAIO Control Center.
2
Poklepejte na položku Security a na položku Hard Disk Drive Protection Settings.
Počítač zobrazí okno VAIO HDD Protection.
3
Zaškrtněte políčko Activate hard disk drive protection.
4
Vyberte jednu z požadovaných úrovní citlivosti.
5
Klepněte na tlačítko OK.
Další informace zjistíte po otevření nápovědy v okně VAIO HDD Protection.
!
Nástroj VAIO HDD Protection slouží k minimalizaci možnosti poškození pevných disků a dat uživatelů. Nezaručuje však 100 % ochranu
dat za všech okolností.
Ochrana pevného disku je vypnuta před spuštěním operačního systému Windows a během přechodu do režimu spánku (Hibernate)
nebo úsporného režimu (Standby), při obnovení systému a vypínání systému.
n 141 N
Inovování počítače VAIO
Inovování počítače VAIO
Tento počítač VAIO a pamět’ové moduly obsahují velice přesné elektronické součástky a konektory. Aby nedošlo k ukončení
platnosti záruky během záruční lhůty, doporučujeme dodržovat následující zásady:
❑ S instalací nového pamět’ového modulu se obrat’te na prodejce.
❑ Pokud nejste důkladně obeznámeni s postupem při inovaci paměti počítače, neprovádějte instalaci sami.
❑ Nedotýkejte se konektorů ani neotevírejte kryt prostoru pamět’ového modulu.
Typ modulu a velikost paměti instalované ve vašem modelu zjistíte v elektronické příručce specifikací.
Potřebujete-li pomoc, obrat’te se na službu VAIO-Link.
n 142 N
Inovování počítače VAIO
Přidávání a odebírání paměti
Pokud chcete rozšířit možnosti počítače, můžete instalací volitelných modulů rozšířit kapacitu paměti. Před rozšířením
kapacity paměti počítače si přečtěte upozornění a postupy na následujících stránkách.
Poznámky k přidávání a odebírání pamět’ových modulů
❑ Při výměně paměti postupujte opatrně. Nesprávná instalace pamět’ových modulů může poškodit systém. Takové
poškození má za následek neplatnost záruky výrobce.
❑ Používejte pouze pamět’ové moduly kompatibilní s tímto počítačem. Pokud počítač pamět’ový modul nerozpozná nebo
se operační systém Windows chová nestabilně, obrat’te se na prodejce nebo výrobce pamět’ového modulu.
❑ Elektronické součásti mohou být poškozeny výbojem statické elektřiny. Před dotykem pamět’ového modulu zajistěte
dodržení následujících pokynů:
❑ Postupy popsané v tomto dokumentu předpokládají, že je uživatel seznámen s obecnou terminologií používanou
v oblasti osobních počítačů, bezpečnostními postupy a předpisy, které jsou nezbytné pro používání a upravování
elektronického zařízení.
❑ Před sejmutím každého krytu či panelu z počítače počítač vypněte a odpojte od zdrojů napájení (tzn. akumulátoru
a sít’ového adaptéru) a od všech telekomunikačních linek, sítí a modemů. Při zanedbání této zásady hrozí nebezpečí
zranění osob nebo poškození zařízení.
❑ Pamět’ové moduly i jiné součásti může poškodit výboj statické elektřiny. Pamět’ové moduly instalujte pouze na
pracovišti s ochranou proti elektrostatickým výbojům. Není-li takové pracoviště k dispozici, nepracujte v prostoru
s kobercem a nedotýkejte se materiálů, které vytvářejí nebo udržují statickou elektřinu (například celofánové obaly).
Během práce uzemňujte statickou elektřinu ze svého těla opakovaným dotýkáním nenatřené kovové části rámu.
❑ Obal pamět’ového modulu otevřete až bezprostředně před výměnou. Obal chrání modul před statickou elektřinou.
n 143 N
Inovování počítače VAIO
❑ Jako ochranu před elektrostatickým nábojem použijte speciální sáček dodaný s modulem nebo modul zabalte do
hliníkové fólie.
❑ Pokud do patic pro pamět’ové moduly nebo do jiných vnitřních součástí počítače vniknou tekutiny, cizí látky nebo
předměty, hrozí nebezpečí poškození počítače. Na náklady oprav takového poškození se nevztahuje záruka.
❑ Pamět’ové moduly nepokládejte na místa, kde by byly vystaveny:
❑ zdrojům tepla (radiátory nebo vzduchové kanály)
❑ přímému slunečnímu záření
❑ nadměrné prašnosti
❑ mechanickým otřesům nebo nárazům
❑ silným magnetům nebo reproduktorům bez magnetického stínění
❑ okolní teplotě nad +35 °C nebo pod +5 °C
❑ vysoké vlhkosti
❑ S pamět’ovým modulem zacházejte opatrně. Nedotýkejte se hran součástek a desek s integrovanými obvody uvnitř
počítače, aby nedošlo ke zranění.
n 144 N
Inovování počítače VAIO
Vyjmutí a instalace pamět’ového modulu
Výměna nebo přidání pamět’ového modulu
1
Vypněte počítač a odpojte všechna periferní zařízení.
2
Odpojte počítač a vyjměte akumulátor.
3
Nechejte počítač vychladnout.
4
Odšroubujte šrouby na spodní straně počítače (označené na obrázku šipkami) a odstraňte kryt prostoru pamět’ového
modulu.
5
Dotkněte se kovového předmětu, abyste vybili statickou elektřinu.
n 145 N
Inovování počítače VAIO
6
Uchopte úchyt izolační fólie (1) a odklopte fólii.
!
Izolační fólie chrání moduly. Netahejte za ni příliš silně, abyste ji nepoškodili.
n 146 N
Inovování počítače VAIO
7
Nainstalovaný pamět’ový modul vyjměte takto:
❑ Vytáhněte západky ve směru šipek (1).
Pamět’ový modul je uvolněn.
❑ Zkontrolujte, zda je pamět’ový modul vykloněn směrem vzhůru, a pak jej vytáhněte ve směru šipky (2).
8
Vyjměte nový pamět’ový modul z obalu.
n 147 N
Inovování počítače VAIO
9
Pamět’ový modul zasuňte do patice a zatlačte jej tak, aby zaklapl na místo.
!
Nedotýkejte se žádných jiných součástí na základní desce.
Dbejte na to, aby byl při zasunutí okraje konektoru pamět’ového modulu do patice srovnán výřez na modulu s malým výstupkem
v otevřeném slotu.
Nepoškoďte vnitřní izolační vrstvu chránící modul.
10 Vrat’te na místo kryt prostoru pamět’ového modulu.
11 Utáhněte šrouby na spodní straně počítače.
12 Znovu vložte akumulátor a zapněte počítač.
n 148 N
Inovování počítače VAIO
Zobrazení velikosti paměti
Zobrazení velikosti paměti
1
Zapněte počítač.
2
Klepněte na tlačítko Start, Všechny programy a VAIO Control Center.
Počítač zobrazí okno VAIO Control Center.
3
Ve složce System Information poklepejte na ikonu System Information.
Nyní si můžete prohlédnout velikost systémové paměti. Pokud se rozšířená pamět’ nezobrazí, celý postup instalace
zopakujte a restartujte počítač.
n 149 N
Bezpečnostní zásady
Bezpečnostní zásady
V této části jsou uvedena bezpečnostní pravidla a zásady, které je třeba dodržovat, chcete-li zabránit možnému poškození
počítače.
❑ Manipulace s displejem (str. 150)
❑ Používání zdroje napájení (str. 151)
❑ Manipulace s počítačem (str. 152)
❑ Práce s vestavěnou kamerou MOTION EYE (str. 154)
❑ Manipulace s disketami (str. 155)
❑ Manipulace s disky (str. 156)
❑ Používání akumulátoru (str. 157)
❑ Používání sluchátek (str. 158)
❑ Používání médií Memory Stick (str. 159)
❑ Manipulace s pevným diskem (str. 160)
❑ Manipulace s adaptérem pamět’ových karet (str. 161)
❑ Aktualizace počítače (str. 162)
n 150 N
Bezpečnostní zásady
Manipulace s displejem
❑ Displej nevystavujte přímému slunečnímu záření. Mohlo by dojít k jeho poškození. Při práci s počítačem u okna buďte
opatrní.
❑ Zabraňte poškrábání povrchu nebo nadměrnému tlaku na LCD displej. Hrozí jeho selhání.
❑ Při používání počítače při nízkých teplotách může na displeji zůstávat zbytkový obraz. Nejedná se o poruchu. Po obnovení
normální teploty počítače se obrazovka vrátí k normální funkci.
❑ K výskytu zbytkového obrazu může dojít tehdy, pokud je na displeji delší dobu zobrazen stejný obraz. Tento obraz za
několik okamžiků zmizí. Chcete-li zabránit výskytu zbytkového obrazu, používejte spořič obrazovky.
❑ Displej se během používání zahřívá. To je normální a nejedná se o poruchu.
❑ Displej byl vyroben pomocí velice přesné technologie. Přesto se na něm mohou trvale zobrazovat malé černé nebo svítící
body (červené, modré nebo zelené). Jde o normální výsledek výrobního postupu a nikoli o poruchu.
❑ Povrch displeje neotírejte silou. Mohlo by dojít k jeho poškození. K otírání povrchu displeje používejte měkký a suchý hadřík.
❑ Nastavení LCD displeje v okně Nastavení počítače Tablet PC neměňte, i když jsou k dispozici další možnosti nastavení,
protože může dojít k nestabilitě počítače. Společnost Sony nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakékoli závady provedené
touto změnou.
❑ Zavřené víko LCD monitoru nevystavujte tlaku, protože může dojít k poškrábání nebo znečištění LCD displeje.
n 151 N
Bezpečnostní zásady
Používání zdroje napájení
❑ Informace o spotřebě vašeho modelu najdete v elektronické příručce specifikací.
❑ Jedinou napájecí zásuvku nepoužívejte společně s dalšími elektrickými zařízeními s vysokým příkonem, například
s kopírkou nebo skartovačkou.
❑ Můžete si zakoupit prodlužovací kabel s přepět’ovou ochranou. Tento doplněk zabraňuje poškození počítače způsobené
náhlým přepětím (například za bouřky).
❑ Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty.
❑ Při odpojování přidržujte kabel za vidlici. Nikdy netahejte za samotný kabel.
❑ Nebudete-li počítač delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky.
❑ Sít’ová zásuvka musí být snadno přístupná.
❑ Pokud sít’ový adaptér nepoužíváte, odpojte jej ze sít’ové zásuvky.
❑ Používejte sít’ový adaptér dodaný s počítačem nebo originální výrobky Sony. Nepoužívejte žádný jiný sít’ový adaptér,
aby nedošlo k poruše.
n 152 N
Bezpečnostní zásady
Manipulace s počítačem
❑ K čištění skříně použijte měkký hadřík, buď suchý, nebo lehce navlhčený slabým roztokem saponátu. Nepoužívejte
abrazivní utěrky, čisticí prášky nebo rozpouštědla jako líh nebo benzín, která mohou poškodit povrchovou úpravu
počítače.
❑ Pokud na počítač spadne pevný předmět nebo do něho vyteče kapalina, odpojte jej a vyjměte akumulátor. Než budete
počítač znovu používat, nechejte jej zkontrolovat kvalifikovaným odborníkem.
❑ Zabraňte pádu počítače a nepokládejte na něj žádné předměty.
❑ Počítač nepokládejte na místa vystavená:
❑ zdrojům tepla (radiátory nebo vzduchové kanály)
❑ přímému slunečnímu záření
❑ nadměrné prašnosti
❑ vlhkosti nebo dešti
❑ mechanickým otřesům nebo nárazům
❑ silným magnetům nebo reproduktorům bez magnetického stínění
❑ okolní teplotě nad +35 °C nebo pod +5 °C
❑ vysoké vlhkosti
❑ Do blízkosti počítače neumíst’ujte jiná elektronická zařízení. Elektromagnetické pole počítače může způsobit jejich selhání.
❑ Zajistěte dostatečné větrání, aby nedocházelo k přehřívání vnitřku počítače. Počítač neumíst’ujte na povrchy, jakými jsou
například pokrývky nebo potahy ani do blízkosti závěsů nebo záclon, které mohou zablokovat větrací otvory počítače.
❑ Počítač využívá vysokofrekvenční rádiové signály a může rušit příjem rozhlasového nebo televizního signálu. V takovém
případě jej přemístěte do dostatečné vzdálenosti od rozhlasového nebo televizního přijímače.
n 153 N
Bezpečnostní zásady
❑ Používejte pouze periferní zařízení a kabely rozhraní uvedené v technických údajích. V opačném případě mohou nastat
potíže.
❑ Nepoužívejte porušené nebo poškozené propojovací kabely.
❑ Při rychlém přemístění počítače z chladného do teplého prostředí může uvnitř počítače dojít ke kondenzaci vlhkosti.
V takovém případě vyčkejte před spuštěním počítače alespoň jednu hodinu. Dojde-li k potížím, odpojte počítač ze
sít’ové zásuvky a obrat’te se na službu VAIO-Link.
❑ Před čištěním počítače je třeba odpojit napájecí kabel počítače.
❑ Abyste při poškození počítače nepřišli o data, pravidelně je zálohujte.
n 154 N
Bezpečnostní zásady
Práce s vestavěnou kamerou MOTION EYE
❑ Nedotýkejte se ochranného krytu objektivu vestavěné kamery MOTION EYE. Pokud byste ho poškrábali, poškození by
byla vidět na snímcích.
❑ Bez ohledu na to, zda je počítač zapnut či nikoli, nenechte na vestavěnou kameru MOTION EYE dopadat přímé sluneční
světlo, protože by mohlo způsobit její poruchu.
❑ Při importu videosouborů nebo fotografií ze zařízení kompatibilního s rozhraním i.LINK připojeného do konektoru i.LINK
je vestavěná kamera MOTION EYE vypnuta.
❑ Ochranný kryt objektivu vestavěné kamery MOTION EYE čistěte štětečkem s balónkem nebo měkkým štětečkem.
Značně znečištěný kryt otřete suchým měkkým hadříkem. Kryt nečistěte silou, je citlivý na tlak.
n 155 N
Bezpečnostní zásady
Manipulace s disketami
❑ Neotevírejte ručně kryt a nedotýkejte se povrchu diskety.
❑ Diskety udržujte v bezpečné vzdálenosti od magnetů.
❑ Diskety udržujte mimo přímé sluneční záření a působení dalších zdrojů tepla.
❑ Diskety neukládejte v blízkosti kapalin. Dbejte na to, aby se nenamočily. Pokud disketu nepoužíváte, vždy ji z jednotky
vyjměte a použijte obal.
❑ Pokud má disketa nálepku, ujistěte se, že je řádně připevněna. Pokud je okraj nálepky zkroucen, nálepka se může v jednotce
přilepit a způsobit poruchu nebo poškodit disketu.
n 156 N
Bezpečnostní zásady
Manipulace s disky
❑ Nedotýkejte se povrchu disku.
❑ Disk neupust’te ani neohýbejte.
❑ Otisky prstů a prach na povrchu disku mohou způsobit chyby při načítání. Disk vždy držte za okraje a středový otvor
(podle obrázku):
❑ Správná péče o disk je základní podmínkou dlouhodobé spolehlivosti. Nepoužívejte rozpouštědla jako benzín, ředidla,
komerční čisticí prostředky ani antistatické spreje. Tyto látky mohou disk poškodit.
❑ Při běžném čištění uchopte disk za okraje a měkkým hadříkem otírejte povrch disku směrem od středu k okrajům.
❑ Pokud je disk silně znečištěn, navlhčete měkký hadřík ve vodě, dobře jej vyždímejte a otírejte povrch disku směrem od
středu k okrajům. Veškerou zbývající vlhkost otřete suchým měkkým hadříkem.
❑ Na disky nikdy nelepte nálepky. Nálepky nevratně omezí použitelnost disku.
n 157 N
Bezpečnostní zásady
Používání akumulátoru
❑ Akumulátory nevystavujte teplotám nad 60 °C, například na přímém slunečním záření nebo v autě zaparkovaném na slunci.
❑ V chladném prostředí se výdrž akumulátoru zkracuje. Příčinou je snížená účinnost akumulátoru při nízkých teplotách.
❑ Akumulátory nabíjejte při teplotě od 10 do 30 °C. Při nižších teplotách bude nabíjení trvat déle.
❑ Některé akumulátory nesplňují kvalitativní a bezpečnostní požadavky společnosti Sony. Počítač může z bezpečnostních
důvodů pracovat pouze s originálním akumulátorem Sony určeným pro tento model. Při instalaci jakéhokoli jiného
akumulátoru nebude akumulátor nabíjen a počítač nebude pracovat.
❑ Během používání a nabíjení se akumulátor zahřívá. To je normální a není třeba se znepokojovat.
❑ Akumulátor uchovávejte mimo dosah všech zdrojů tepla.
❑ Akumulátor udržujte v suchu.
❑ Akumulátor neotevírejte ani nezkoušejte demontovat.
❑ Akumulátor nevystavujte mechanickým nárazům.
❑ Nebudete-li počítač delší dobu používat, vyjměte akumulátor z počítače, abyste zabránili poškození akumulátoru.
❑ Pokud je po úplném nabití napětí akumulátoru stále nízké, pravděpodobně skončila jeho životnost a bude jej třeba vyměnit.
❑ Před dobíjením není třeba akumulátor vybíjet.
❑ Pokud jste akumulátor delší dobu nepoužívali, nabijte ho.
n 158 N
Bezpečnostní zásady
Používání sluchátek
❑ Bezpečnost silničního provozu – sluchátka nepoužívejte při řízení automobilu, při jízdě na kole ani při řízení jakéhokoli
motorového vozidla. Takové jednání je v některých oblastech nezákonné. Poslech hlasité hudby může rovněž znamenat
nebezpečí při chůzi, zejména na přechodech pro chodce.
❑ Ochrana před poškozením sluchu – při nošení sluchátek nepoužívejte příliš vysokou hlasitost. Odborníci na sluch
varují před nepřetržitým a příliš dlouhým poslechem hlasitého zvuku. Začne-li vám zvonit v uších, snižte hlasitost nebo
přestaňte sluchátka používat.
n 159 N
Bezpečnostní zásady
Používání médií Memory Stick
❑ Konektoru médií Memory Stick se nedotýkejte prsty nebo kovovými předměty.
❑ Používejte pouze štítky dodané s médiem Memory Stick.
❑ Média Memory Stick neohýbejte, neupust’te ani je nevystavujte silným nárazům.
❑ Média Memory Stick nerozebírejte ani neupravujte.
❑ Média Memory Stick nevystavujte vlhkosti.
❑ Média Memory Stick nepokládejte na místa vystavená:
❑ statické elektřině
❑ rušení
❑ extrémně vysokým teplotám, například v automobilu zaparkovaném na slunci
❑ přímému slunečnímu záření
❑ vysoké vlhkosti
❑ korozívním látkám
❑ Používejte úložná pouzdra dodávaná s médii Memory Stick.
❑ Vytvářejte záložní kopie cenných dat.
❑ Média a adaptéry Memory Stick ukládejte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí spolknutí média.
❑ Na štítek připevněný k médiu Memory Stick Duo nepište perem s jemným hrotem. Tlak působící na médium by mohl
poškodit vnitřní součásti.
n 160 N
Bezpečnostní zásady
Manipulace s pevným diskem
Data na pevném disku jsou uložena ve vysoké hustotě a jejich načítání a zápis probíhá velmi rychle. Mechanické otřesy,
náraz nebo prach však mohou disk snadno poškodit.
Ačkoli je pevný disk vybaven vnitřním bezpečnostním zařízením proti ztrátě dat způsobené mechanickými otřesy, nárazy
nebo prachem, je třeba s počítačem zacházet opatrně.
Aby nedošlo k poškození pevného disku, dodržujte následující zásady
❑ S počítačem neprovádějte náhlé pohyby.
❑ Počítač udržujte v bezpečné vzdálenosti od magnetů.
❑ Počítač nepokládejte na místa, která jsou vystavena mechanickým otřesům, ani jej neumíst’ujte do nestabilní polohy.
❑ Zapnutý počítač nepřenášejte.
❑ Počítač nevypínejte ani nerestartujte v okamžiku, kdy načítá nebo zapisuje data na pevný disk.
❑ Počítač nepoužívejte v místech vystavených prudkým změnám teploty.
✍
Při poškození pevného disku nelze data obnovit.
n 161 N
Bezpečnostní zásady
Manipulace s adaptérem pamět’ových karet
❑ Konektoru adaptéru pamět’ových karet se nedotýkejte prsty ani kovovými předměty.
❑ Používejte pouze samolepicí štítky navržené speciálně pro adaptér pamět’ových karet.
❑ Adaptér pamět’ových karet neohýbejte, neupust’te, ani jej nevystavujte silným nárazům.
❑ Adaptér pamět’ových karet nerozebírejte ani neupravujte.
❑ Adaptér pamět’ových karet chraňte před zvlhnutím.
❑ Adaptér pamět’ových karet nepoužívejte ani neukládejte na místech vystavených:
❑ extrémně vysokým teplotám, například v automobilu zaparkovaném na slunci
❑ přímému slunečnímu záření
❑ vysoké vlhkosti
❑ korozívním látkám
❑ Používejte úložné pouzdro dodané s adaptérem pamět’ových karet.
n 162 N
Bezpečnostní zásady
Aktualizace počítače
Ověřte si, zda byly na váš počítač prostřednictvím následujících aplikací nainstalovány nejnovější aktualizace, umožňující
mnohem efektivnější provoz.
Abyste si ověřili, že byly aktualizace na počítač nainstalovány, u každé softwarové aplikace postupujte podle těchto pokynů:
❑ Windows Update
Klepněte na tlačítko Start, Všechny programy a Windows Update a pokračujte podle zobrazených pokynů.
❑ VAIO Update 3
Klepněte na tlačítko Start, Všechny programy, VAIO Update 3 a VAIO Update Options a pokračujte podle
zobrazených pokynů.
Pokud jste dosud nenainstalovali nejnovější aktualizace, nainstalujte je s tímto softwarem. Podmínkou stahování a instalace
aktualizací je připojení počítače k Internetu. Informace o připojení počítače k internetu naleznete v části Používání sítě
Internet (str. 62).
n 163 N
Řešení potíží
Řešení potíží
Tato část popisuje řešení běžných potíží, s nimiž se můžete při práci s počítačem VAIO setkat. Mnohé potíže mají jednoduchá
řešení. Nejprve vyzkoušejte nabídnutá řešení a teprve poté se obracejte na službu VAIO-Link.
❑ Počítač (str. 165)
❑ Zabezpečení systému (str. 173)
❑ Akumulátor (str. 174)
❑ Vestavěná kamera MOTION EYE (str. 176)
❑ Internet (str. 179)
❑ Sítě (str. 181)
❑ Technologie Bluetooth (str. 184)
❑ Optické disky (str. 188)
❑ Displej (str. 192)
❑ Tisk (str. 196)
❑ Mikrofon (str. 197)
❑ Myš (str. 198)
❑ Reproduktory (str. 199)
❑ Dotyková podložka (str. 201)
❑ Klávesnice (str. 202)
❑ Diskety (str. 203)
❑ Karty PC Card (str. 204)
❑ Zvuk a video (str. 206)
n 164 N
Řešení potíží
❑ Média Memory Stick (str. 207)
❑ Periferní zařízení (str. 208)
❑ Dokovací stanice (str. 209)
n 165 N
Řešení potíží
Počítač
Co udělat, pokud se počítač nespouští?
❑ Zkontrolujte, zda je počítač řádně připojen ke zdroji napájení a zda je zapnut. Zkontrolujte, zda indikátor napájení
potvrzuje zapnuté napájení.
❑ Zkontrolujte, zda je správně nainstalován a nabit akumulátor.
❑ Zkontrolujte, zda je prázdná disketová jednotka (pokud je nainstalována).
❑ Pokud je počítač připojen do prodlužovacího kabelu nebo zálohovaného zdroje napájení (UPS), zkontrolujte, zda je
prodlužovací kabel nebo zdroj UPS připojen k napájení a zapnut.
❑ Pokud používáte externí monitor, zkontrolujte, zda je řádně připojen ke zdroji napájení a zda je zapnut. Zkontrolujte, zda
jsou správně nastaveny ovládací prvky jasu a kontrastu. Další informace najdete v příručce dodané s monitorem.
❑ Odpojte sít’ový adaptér a vyjměte akumulátor. Vyčkejte tři až pět minut. Vrat’te akumulátor, znovu připojte sít’ový adaptér
a stiskem vypínače zapněte počítač.
❑ Mohlo by dojít k poruše počítače způsobené kondenzací. V takovém případě počítač nejméně hodinu nepoužívejte.
❑ Vyjměte všechny doplňkové pamět’ové moduly, které jste případně nainstalovali od zakoupení.
❑ Zkontrolujte, zda používáte dodaný sít’ový adaptér Sony. V zájmu zachování bezpečnosti používejte pouze originální
akumulátor a sít’ový adaptér Sony, které společnost Sony dodává k počítači VAIO.
n 166 N
Řešení potíží
Co udělat, pokud počítač při zapnutí zobrazí chybu systému BIOS?
Pokud je ve spodní části obrazovky zobrazena zpráva „Press <F1> to resume, <F2> to setup“, použijte tento postup:
1
Stiskněte klávesu F2.
Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud se tak nestane, počítač restartujte a po zobrazení loga VAIO
několikrát stiskněte klávesu F2.
2
Nastavte datum (měsíc/den/rok). Stiskněte klávesu Enter.
3
Klávesou m vyberte možnost System Time a nastavte čas (hodiny: minuty: sekundy). Stiskněte klávesu Enter.
4
Klávesou , vyberte kartu Exit a stiskněte klávesu F9.
Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter.
5
Vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter.
Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter.
Počítač se restartuje.
Pokud tyto potíže nastávají často, obrat’te se na službu VAIO-Link.
Co udělat, pokud (zelený) indikátor napájení svítí, ale displej zůstane prázdný?
Použijte tento postup:
1
Stiskněte a podržte vypínač na déle než čtyři sekundy a zkontrolujte, zda indikátor napájení zhasne. Poté počítač znovu
zapněte.
2
Pokud obrazovka zůstává stále prázdná, odpojte sít’ový adaptér, vyjměte akumulátor a přibližně minutu vyčkejte. Poté
vrat’te akumulátor, připojte sít’ový adaptér a znovu zapněte počítač.
n 167 N
Řešení potíží
Co udělat, pokud počítač nebo software přestane reagovat?
❑ Pokud při spuštění softwarové aplikace přestane počítač reagovat, stiskem kláves Alt+F4 uzavřete okno aplikace.
❑ Pokud kombinace Alt+F4 nepracuje, klepněte na tlačítko Start, na šipku vedle tlačítka Uzamknout a příkazem Vypnout
vypněte počítač.
❑ Pokud se počítač nevypne, stiskněte současně klávesy Ctrl+Alt+Delete, klepněte na šipku
a použijte příkaz Vypnout.
Pokud počítač zobrazí okno Zabezpečení systému Windows, klepněte na Vypnout.
vedle tlačítka Vypnout
!
Při vypnutí počítače klávesami Ctrl+Alt+Delete nebo pomocí vypínače může dojít ke ztrátě neuložených dat.
❑ Pokud se počítač stále nevypíná, stiskněte a podržte vypínač až do vypnutí počítače.
❑ Odpojte sít’ový adaptér a akumulátor.
❑ Zkuste přeinstalovat software.
❑ Požádejte o technickou podporu výrobce softwaru nebo autorizovaného prodejce.
n 168 N
Řešení potíží
Proč počítač nepřechází do režimu spánku nebo do režimu Hibernace?
Pokud se před dokončením přechodu do režimu spánku nebo Hibernace provozní režim počítače změní, počítač může
ztratit stabilitu.
Obnovení normální provozní stability počítače
1
Ukončete všechny spuštěné programy.
2
Klepněte na tlačítko Start, na šipku vedle tlačítka Uzamknout a použijte příkaz Restartovat.
3
Pokud se počítač nerestartuje, stiskněte současně klávesy Ctrl+Alt+Delete, klepněte na šipku vedle tlačítka Vypnout
a použijte příkaz Restartovat.
4
Pokud tento postup nefunguje, stiskněte a podržte vypínač až do vypnutí počítače.
!
Při vypnutí počítače pomocí vypínače může dojít ke ztrátě neuložených dat.
Co udělat, pokud indikátor akumulátoru bliká a počítač se nespouští?
❑ Příčinou tohoto problému může být nesprávná instalace akumulátoru. Situaci vyřešíte tak, že vypnete počítač a vyjmete
akumulátor. Poté vložte akumulátor znovu do počítače. Podrobnosti najdete v části Vložení akumulátoru (str. 23).
❑ Pokud problém přetrvává i po provedení uvedeného postupu, není nainstalovaný akumulátor kompatibilní. Akumulátor
vyjměte a obrat’te se na službu VAIO-Link.
n 169 N
Řešení potíží
Co udělat, jestliže počítač zobrazí zprávu o nekompatibilitě nebo nesprávném vložení
akumulátoru a přejde do režimu Hibernace?
❑ Příčinou tohoto problému může být nesprávná instalace akumulátoru. Situaci vyřešíte tak, že vypnete počítač a vyjmete
akumulátor. Poté vložte akumulátor znovu do počítače. Podrobnosti najdete v části Vložení akumulátoru (str. 23).
❑ Pokud problém přetrvává i po provedení uvedeného postupu, není nainstalovaný akumulátor kompatibilní. Akumulátor
vyjměte a obrat’te se na službu VAIO-Link.
Proč je v okně Vlastnosti systému zobrazena nižší rychlost procesoru než maximální?
To je běžný stav. Procesor počítače používá pro úspory energie technologii řízení rychlosti procesoru, a proto může být
v okně Vlastnosti systému zobrazena aktuální a nikoli maximální rychlost procesoru.
Co udělat, jestliže po spuštění počítače systém zobrazí zprávu a nespustí operační
systém Windows?
Pokud zadáte nesprávné heslo pro zapnutí třikrát po sobě, systém zobrazí zprávu Enter Onetime Password. Pokud znovu
třikrát po sobě zadáte nesprávné heslo pro zapnutí, systém zobrazí zprávu System Disabled a nespustí operační systém
Windows. Stiskněte a podržte vypínač na déle než čtyři sekundy a zkontrolujte, zda indikátor napájení zhasne. Počkejte
10 až 15 sekund, restartujte počítač a zadejte správné heslo. Při zadávání hesla zkontrolujte, zda nesvítí indikátory Num lock
a Caps lock. Pokud některý indikátor svítí, musíte jej před zadáváním hesla vypnout klávesou Num Lk nebo Caps Lock.
n 170 N
Řešení potíží
Co udělat, pokud nefunguje nebo stále havaruje herní software?
❑ Zkontrolujte, zda na webovém serveru hry nejsou ke stažení opravy nebo aktualizace.
❑ Zkontrolujte, zda máte nainstalován nejnovější videoovladač.
❑ U některých modelů VAIO je grafická pamět’ sdílena se systémovou. V takovém případě nelze zaručit optimální grafický výkon.
Co udělat, pokud si nemohu vzpomenout na heslo systému BIOS?
Pokud zapomenete heslo systému BIOS, požádejte o jeho zrušení službu VAIO-Link. Za nové nastavení hesla je účtován
poplatek.
Proč trvá spouštění počítače dlouho?
❑ Je-li aktivní brána firewall programu Norton 360, zobrazení pracovní plochy může trvat určitou dobu, během níž proběhnou
kontroly zabezpečení sítě.
❑ Je-li zapnut modul TPM, systém zobrazí logo VAIO až po bezpečnostních kontrolách při spuštění, které trvají určitou dobu.
Proč po uplynutí času pro automatické vypnutí displej nezhasne?
Nastavení doby vypnutí displeje v možnostech napájení systému Windows je vyřazeno originálním spořičem obrazovky VAIO.
Použijte jiný spořič obrazovky než originální spořič obrazovky VAIO.
n 171 N
Řešení potíží
Jak lze změnit pořadí zařízení při spouštění?
Pořadí zařízení při spouštění můžete změnit jednou z funkcí systému BIOS. Použijte tento postup:
1
Zapněte počítač.
2
Jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F2.
Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud se tak nestane, počítač restartujte a po zobrazení loga VAIO
několikrát stiskněte klávesu F2.
3
Klávesou < nebo , vyberte možnost Boot.
4
Klávesou M nebo m vyberte jednotku, jejíž pořadí při spouštění chcete změnit.
5
Klávesou - nebo klávesami Shift + = změňte pořadí zařízení při spouštění.
Počítač se bude spouštět z jednotky s nejvyšším pořadím.
6
Klávesou < nebo , vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter.
Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter.
Co udělat, pokud počítač nelze spustit z disketové jednotky USB připojené k počítači?
Chcete-li počítač spustit z disketové jednotky USB, musíte změnit zařízení pro spouštění.
Zapněte počítač a jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F11.
n 172 N
Řešení potíží
Jak mohu zkontrolovat oddíl pro obnovení systému?
Váš pevný disk obsahuje oddíl, kam se ukládají data pro obnovení systému. Chcete-li oddíl pro obnovení systému
zkontrolovat, použijte tento postup:
1
Klepněte na tlačítko Start, pravým tlačítkem klepněte na Počítač a vyberte položku Spravovat.
Počítač zobrazí okno Správa počítače.
2
Klepněte na Správa disků pod položkou Úložiště v levém podokně.
Na řádku Disk 0 ve středním podookně se zobrazí oddíl pro obnovení systému a celková velikost oddílu jednotky C.
n 173 N
Řešení potíží
Zabezpečení systému
Jak mohu počítač chránit proti ohrožení bezpečnosti, například virům?
V počítači je předinstalován operační systém Microsoft Windows. Nejlepším způsobem ochrany počítače proti bezpečnostním
rizikům (například virům), je pravidelné stahování a instalace nejnovějších aktualizací Windows.
Důležité aktualizace systému Windows můžete získat takto:
!
Podmínkou stahování aktualizací je připojení počítače k Internetu.
1
Připojte počítač k Internetu.
2
Poklepejte na ikonu Výstrahy zabezpečení systému Windows na hlavním panelu.
3
Podle pokynů na obrazovce nastavte automatické nebo plánované aktualizace.
Jak mohu aktualizovat antivirový software?
Software Norton Internet Security můžete udržovat v aktuálním stavu pomocí aktualizací od společnosti
Symantec Corporation.
Při stažení a instalaci nejnovější aktualizace zabezpečení postupujte podle těchto pokynů:
1
Klepněte na tlačítko Start, Všechny programy, Norton 360 a Norton 360.
Počítač zobrazí okno Norton 360.
2
Klepněte na položku Tasks and Settings.
3
Aktualizace vybírejte a stahujte podle pokynů na obrazovce.
n 174 N
Řešení potíží
Akumulátor
Jak poznám stav nabíjení akumulátoru?
Viz část Nabíjení akumulátoru (str. 25).
Kdy je počítač napájen z elektrické sítě?
Je-li počítač přímo připojen ke zdroji střídavého napětí, používá napájení ze sítě, a to i v případě, že je vložen akumulátor.
Kdy mám akumulátor dobít?
❑ Jestliže úroveň napětí klesne pod 10 %.
❑ Jestliže indikátory akumulátoru blikají.
❑ Pokud jste akumulátor delší dobu nepoužívali.
Kdy mám akumulátor vyměnit?
Pokud je po úplném nabití napětí akumulátoru stále nízké, pravděpodobně končí jeho životnost a bude třeba ho vyměnit.
n 175 N
Řešení potíží
Mám si dělat starosti, když je nainstalovaný akumulátor horký?
Ne, akumulátor napájející počítač je běžně horký.
Může počítač při napájení z akumulátoru přejít do režimu Hibernace?
Počítač může do režimu Hibernace přejít i při napájení z akumulátoru, ale některé programy a periferní zařízení mohou
v přechodu bránit. Pokud používáte program, který brání systému v přechodu do režimu Hibernace, ukládejte často data,
abyste je neztratili. Informace o ruční aktivaci režimu Hibernace najdete v části Používání režimu Hibernace (str. 134).
n 176 N
Řešení potíží
Vestavěná kamera MOTION EYE
Proč není v okně prohlížeče obraz nebo je v něm obraz nízké kvality?
❑ Vestavěnou kameru MOTION EYE nelze sdílet mezi několika aplikacemi. Pokud kameru používá jiná aplikace, ukončete
tuto aplikaci dříve, než začnete kameru MOTION EYE používat.
❑ Videopamět’ počítače možná již nestačí k zobrazování snímků z vestavěné kamery MOTION EYE. Řešením může být
zmenšení rozlišení nebo snížení počtu zobrazovaných barev LCD displeje.
❑ Při zobrazování rychle se pohybujícího objektu se může v okně prohlížeče objevovat šum, například vodorovné čáry. To je
normální a nejedná se o poruchu.
❑ Pokud potíže potrvají, restartujte počítač.
Proč má snímaný obraz nízkou kvalitu?
❑ Na snímcích pořízených při zářivkovém osvětlení mohou být odrazy světla.
❑ Tmavá část snímků může obsahovat šum.
❑ Pokud je ochranný kryt objektivu zašpiněn, nelze pořídit čistý snímek. Kryt vyčistěte. Viz část Práce s vestavěnou
kamerou MOTION EYE (str. 154).
Proč snímaný obraz obsahuje vynechané snímky a zvuk je přerušovaný?
❑ Příčinou chybějících snímků může být nastavení efektů v aplikaci. Podrobné informace najdete v souboru nápovědy
k aplikaci.
❑ Možná je spuštěno více aplikací, než může počítač zvládnout. Ukončete aplikace, které v tuto chvíli nepoužíváte.
❑ Možná byla aktivována funkce řízení spotřeby počítače. Zkontrolujte výkon procesoru.
n 177 N
Řešení potíží
Proč jsou ve filmu při přehrávání na počítači napájeném z akumulátoru vynechané snímky?
Napětí akumulátoru je nedostatečné. Počítač připojte ke zdroji střídavého napájení.
Proč obraz snímaný vestavěnou kamerou MOTION EYE bliká?
K blikání dochází tehdy, jestliže kameru používáte při zářivkovém osvětlení, protože dochází k rozporu mezi výstupním
kmitočtem osvětlení a rychlostí závěrky.
Vzniklý šum můžete omezit tak, že změníte směr snímání kamery nebo jas obrazu. V některém softwaru můžete blikání
omezit nastavením vhodné hodnoty blikání ve vlastnostech kamery (např. LightSource, Flickness atd.).
Proč je vstup videa z vestavěné kamery MOTION EYE na několik sekund pozastaven?
Vstup videa může být na několik sekund pozastaven v těchto případech:
❑ je použita klávesová zkratka s klávesou Fn.
❑ zvýšilo se zatížení procesoru.
To je normální a nejedná se o poruchu.
n 178 N
Řešení potíží
Proč nelze používat vestavěnou kameru MOTION EYE?
❑ Vestavěnou kameru MOTION EYE nelze sdílet mezi několika aplikacemi. Pokud kameru používá jiná aplikace, ukončete
tuto aplikaci dříve, než začnete kameru MOTION EYE používat.
❑ Pokud potíže potrvají, musíte přeinstalovat ovladač kamery. Použijte tento postup:
1
Klepněte na tlačítko Start, Ovládací panely, Hardware a zvuk a Správce zařízení.
2
Poklepejte na možnost Zařízení pro zpracování obrázků.
3
Pravým tlačítkem klepněte na název zařízení pro kameru a klepněte na Aktualizovat software ovladače.
Co udělat, pokud se počítač po přepnutí do režimu snížené spotřeby stává při práci
s vestavěnou kamerou MOTION EYE nestabilním?
❑ Během používání vestavěné kamery MOTION EYE nepřepínejte počítač do režimu spánku ani Hibernace.
❑ Pokud počítač přechází do režimu spánku nebo Hibernace automaticky, změňte příslušné nastavení režimu snížené
spotřeby. Podrobnosti o změně nastavení najdete v části Používání režimů snížené spotřeby (str. 131).
n 179 N
Řešení potíží
Internet
Co udělat, pokud nepracuje modem?
❑ Zkontrolujte, zda je telefonní kabel řádně zapojen do konektoru modemu v počítači a do telefonní zásuvky.
❑ Zkontrolujte, zda pracuje telefonní kabel. Zapojte jej do běžného telefonu a zkontrolujte, zda slyšíte oznamovací tón.
❑ Zkontrolujte, zda je správné telefonní číslo, které program používá k vytáčení.
❑ Zkontrolujte, zda je používaný software kompatibilní s modemem počítače. (Všechny předinstalované programy Sony
jsou kompatibilní.)
❑ Zkontrolujte, zda kromě modemu není k telefonní lince připojeno žádné jiné zařízení.
❑ Podle následujících pokynů zkontrolujte nastavení:
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na Hardware a zvuk.
3
Klepněte na možnost Možnosti telefonu a modemu.
4
Zkontrolujte, zda je v seznamu na kartě Modemy uveden váš modem.
5
Zkontrolujte, zda jsou na kartě Pravidla vytáčení správně uvedeny informace o umístění.
n 180 N
Řešení potíží
Proč je modemové spojení pomalé?
Počítač je vybaven modemem kompatibilním s normou V.92/V.90. Rychlost modemového spojení může ovlivňovat řada
faktorů včetně rušení na telefonní lince nebo kompatibility s telefonním vybavením (například s faxy nebo jinými modemy).
Pokud se domníváte, že se modem nepřipojuje správně k jiným počítačovým modemům, faxům nebo k vašemu poskytovateli
služeb Internetu (ISP), použijte některý z těchto kroků:
❑ Požádejte telekomunikační společnost, aby zkontrolovala, zda na telefonní lince nedochází k rušení.
❑ Pokud problém souvisí s faxem, vyzkoušejte, zda nejsou potíže s volaným faxovým přístrojem a zda je tento fax
kompatibilní s faxmodemy.
❑ Máte-li problémy s připojením k poskytovateli internetových služeb, ověřte si, zda poskytovatel nemá technické
problémy.
❑ Máte-li k dispozici druhou telefonní linku, zkuste modem připojit k této lince.
n 181 N
Řešení potíží
Sítě
Co udělat, jestliže se počítač nedaří připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě LAN?
❑ Na dostupnost spojení má vliv vzdálenost a překážky. Počítač bude pravděpodobně třeba přemístit dále od překážek
nebo blíže k používanému přístupovému bodu.
❑ Zkontrolujte, zda je zapnut přepínač WIRELESS nebo WIRELESS LAN a zda svítí indikátor Wireless LAN na počítači.
❑ Zkontrolujte, zda je přístupový bod zapnut.
❑ Podle následujících pokynů zkontrolujte nastavení:
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
2
V nabídce Sít’ a Internet klepněte na položku Zobrazit úlohy a stav sítě.
3
Klepnutím na Připojit k síti potvrďte výběr vašeho přístupového bodu.
❑ Zkontrolujte, zda je použit správný šifrovací klíč.
❑ Ověřte si, zda je v okně Možnosti napájení u položky Nastavení bezdrátového adaptéru vybráno nastavení
Maximální výkon. Jakákoli jiná volba může způsobit selhání komunikace. Chcete-li změnit rozlišení, použijte tento postup:
1
Pravým tlačítkem klepněte na ikonu stavu napájení na hlavním panelu a vyberte Možnosti napájení.
2
Pod aktuálním schématem napájení klepněte na Změnit nastavení plánu.
3
Klepněte na Změnit pokročilé nastavení napájení.
Počítač zobrazí okno Možnosti napájení.
4
Vyberte kartu Upřesňující nastavení.
5
Poklepejte na Nastavení bezdrátového adaptéru a Režim snížené spotřeby.
6
Z rozbalovací nabídky vyberte pro situace Napájení z baterie a Napájení ze sítě nastavení Maximální výkon.
n 182 N
Řešení potíží
Co udělat, pokud nelze přistupovat k Internetu?
❑ Zkontrolujte nastavení přístupového bodu. Další informace najdete v příručce dodané s přístupovým bodem.
❑ Zkontrolujte, zda je počítač připojen k přístupovému bodu.
❑ Přemístěte počítač dále od překážek nebo blíže k používanému přístupovému bodu.
❑ Zkontrolujte, zda je počítač správně nakonfigurován pro přístup k Internetu.
❑ Ověřte si, zda je v okně Možnosti napájení u položky Nastavení bezdrátového adaptéru vybráno nastavení
Maximální výkon. Jakákoli jiná volba může způsobit selhání komunikace. Chcete-li nastavení změnit, postupujte podle
pokynů v části Co udělat, jestliže se počítač nedaří připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě LAN? (str. 181).
Proč je rychlost přenosu dat nízká?
❑ Rychlost přenosu dat v bezdrátové síti ovlivňují vzdálenost a překážky mezi zařízeními a přístupovými body. K dalším
faktorům patří konfigurace zařízení, podmínky pro rádiové přenosy a kompatibilita softwaru. Chcete-li dosáhnout
maximální rychlosti přenosu dat, přemístěte počítač dále od překážek nebo blíže k používanému přístupovému bodu.
❑ Pokud používáte přístupový bod bezdrátové sítě, může být zařízení dočasně přetíženo. Závisí na tom, kolik jiných zařízení
přes přístupový bod komunikuje.
❑ Pokud se přístupový bod ruší s jinými přístupovými body, změňte kanál přístupového bodu. Další informace najdete
v příručce dodané s přístupovým bodem.
❑ Ověřte si, zda je v okně Možnosti napájení u položky Nastavení bezdrátového adaptéru vybráno nastavení
Maximální výkon. Jakákoli jiná volba může způsobit selhání komunikace. Chcete-li nastavení změnit, postupujte podle
pokynů v části Co udělat, jestliže se počítač nedaří připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě LAN? (str. 181).
n 183 N
Řešení potíží
Jak se lze vyhnout přerušením v přenosu dat?
❑ Když je počítač připojen k přístupovému bodu, může docházet k přerušením přenosu dat, pokud používáte velké soubory
nebo pokud je počítač příliš blízko mikrovlnných zařízení nebo bezdrátových telefonů.
❑ Přemístěte počítač blíže k přístupovému bodu.
❑ Zkontrolujte, zda přístupový bod není poškozen.
❑ Změňte kanál přístupového bodu. Další informace najdete v příručce dodané s přístupovým bodem.
❑ Ověřte si, zda je v okně Možnosti napájení u položky Nastavení bezdrátového adaptéru vybráno nastavení
Maximální výkon. Jakákoli jiná volba může způsobit selhání komunikace. Chcete-li nastavení změnit, postupujte podle
pokynů v části Co udělat, jestliže se počítač nedaří připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě LAN? (str. 181).
Co jsou kanály?
❑ Komunikace v bezdrátových sítích probíhá v oddělených frekvenčních pásmech, které nazýváme kanály. Kanály
přístupových bodů jiných výrobců mohou být nastaveny na jiné kanály než zařízení Sony.
❑ Pokud používáte přístupový bod bezdrátové sítě, přečtěte si informace o spojení uvedené v příručce dodané
s přístupovým bodem.
Proč se spojení v síti zastaví, když změním šifrovací klíč?
Dva počítače s integrovanou bezdrátovou sítí mohou při změně šifrovacího klíče ztratit vzájemné spojení. Můžete vrátit
původní hodnotu šifrovacího klíče nebo znovu zadat do obou počítačů stejný klíč.
n 184 N
Řešení potíží
Technologie Bluetooth
Co udělat, pokud jiná zařízení Bluetooth nevidí můj počítač?
❑ Obě zařízení musí mít zapnutou funkci Bluetooth.
❑ Pokud indikátor Bluetooth nesvítí, zapněte přepínač WIRELESS.
❑ Funkce Bluetooth nelze používat v případě, že se počítač nachází v režimu snížené spotřeby. Obnovte normální režim
a zapněte přepínač WIRELESS.
❑ Zařízení může být příliš daleko od počítače. Bezdrátová technologie Bluetooth pracuje nejlépe v případě, kdy jsou
zařízení vzdálena do 10 metrů od sebe.
Proč můj počítač nevidí jiná zařízení Bluetooth?
Pokud je připojené zařízení současně připojeno i k jiným zařízením, nemusí se objevit v okně Zařízení Bluetooth
(Bluetooth Devices) na kartě Zařízení (Devices).
Co udělat, pokud není možné nalézt zařízení Bluetooth, s nímž chci komunikovat?
❑ Ověřte si, zda má zařízení, s nímž chcete komunikovat, zapnuty funkce Bluetooth. Další informace najdete v příručce
k zařízení.
❑ Pokud je zařízení, s nímž chcete komunikovat, již ve spojení s jiným zařízením Bluetooth, nemusí být nalezeno nebo
nemusí být schopno s počítačem navázat spojení.
❑ Chcete-li povolit jiným zařízením Bluetooth komunikovat s počítačem, klepněte na Start, Ovládací panely, Hardware
a zvuk, Zařízení Bluetooth (Bluetooth Devices) a na kartě Možnosti (Options) zaškrtněte políčko Povolit zařízením
Bluetooth připojení k tomuto počítači (Allow Bluetooth devices to connect to this computer).
n 185 N
Řešení potíží
Co udělat, pokud se jiná zařízení Bluetooth nemohou spojit s tímto počítačem?
❑ Zkontrolujte, zda je druhé zařízení ověřeno.
❑ Chcete-li povolit jiným zařízením Bluetooth komunikovat s počítačem, klepněte na Start, Ovládací panely, Hardware
a zvuk, Zařízení Bluetooth (Bluetooth Devices) a na kartě Možnosti (Options) zaškrtněte políčko Povolit zařízením
Bluetooth připojení k tomuto počítači (Allow Bluetooth devices to connect to this computer).
❑ Vzdálenost postačující pro přenos dat může být kratší než 10 metrů. Závisí to na existujících překážkách mezi oběma
zařízeními, na kvalitě rádiových vln a na operačním systému nebo použitém softwaru. Zařízení Bluetooth přemístěte blíže
k počítači.
❑ Pokud je zařízení, s nímž chcete komunikovat, již ve spojení s jiným zařízením Bluetooth, nemusí být nalezeno nebo
nemusí být schopno s počítačem navázat spojení.
❑ Ověřte si, zda má zařízení, s nímž chcete komunikovat, zapnuty funkce Bluetooth. Další informace najdete v příručce
k zařízení.
n 186 N
Řešení potíží
Proč je spojení Bluetooth pomalé?
❑ Rychlost přenosu dat závisí na překážkách a na vzdálenosti mezi oběma zařízeními. Dále závisí na kvalitě rádiových vln
a na operačním systému a použitém softwaru. Zařízení Bluetooth přemístěte blíže k počítači.
❑ Rádiovou frekvenci 2,4 GHz používanou technologií Bluetooth a zařízeními v bezdrátových sítích LAN využívají i jiná
zařízení. Zařízení Bluetooth využívají technologii, která minimalizuje vzájemné rušení s jinými zařízeními používajícími
stejnou vlnovou délku. Rušení od jiného zařízení může způsobit i celkové přerušení komunikace.
❑ Na dostupnost spojení má vliv vzdálenost a překážky. Počítač bude pravděpodobně třeba přemístit dále od překážek
nebo blíže k zařízení, k němuž se připojujete.
❑ Najděte a odstraňte překážky mezi počítačem a zařízením, ke kterému je připojen.
❑ Uvědomte si, že vzhledem k omezením standardu Bluetooth může při nepřetržitém přenosu velkých souborů čas od
času dojít k jejich poškození vlivem elektromagnetického rušení v okolním prostředí.
Co udělat, pokud je počítač během používání audiozařízení Bluetooth nestabilní?
Počítač může být nestabilní, pokud během spuštění softwaru k přehrávání zvuku nebo obrazu změníte výstupní zvukové
zařízení na audiozařízení Bluetooth.
Jestliže posloucháte přehrávaný zvuk prostřednictvím audiozařízení Bluetooth, připojte audiozařízení Bluetooth nejprve
k počítači a potom spust’te software k přehrávání zvuku nebo obrazu.
Podrobné informace o připojení audiozařízení Bluetooth najdete v souboru nápovědy.
Proč se nelze připojit ke službě podporované cílovým zařízením Bluetooth?
Spojení je možné pouze pro služby podporované také počítačem s funkcí Bluetooth. Další informace vyhledejte v údajích
o Bluetooth v části Nápověda a podpora k systému Windows. Chcete-li otevřít nabídku Nápověda a podpora k systému
Windows, klepněte na tlačítko Start a na položku Nápověda a podpora.
n 187 N
Řešení potíží
Mohu zařízení s technologií Bluetooth používat v letadlech?
Při zapnuté technologii Bluetooth počítač přenáší radiové frekvence v pásmu 2,4 GHz. Na citlivých místech, například
v nemocnicích nebo letadlech, mohou platit omezení pro používání zařízení Bluetooth z důvodu rádiového rušení. Možnost
používání funkcí Bluetooth v počítači konzultujte s personálem.
Proč nelze funkce Bluetooth používat při přihlášení k počítači jako uživatel se
standardním oprávněním?
Funkce Bluetooth nemusí být uživatelům se standardním oprávněním dostupné. Přihlaste se k počítači jako uživatel
s oprávněním správce.
Proč se nelze připojit k zařízení Bluetooth v režimu PAN?
Pokud zařízení, ke kterému se chcete připojit, nepodporuje komunikaci Bluetooth v režimu uživatele sítě PAN, nemůžete se
s ním z počítače spojit.
Proč po přepnutí uživatele nemohu používat zařízení Bluetooth?
Pokud přepnete uživatele bez odhlášení od systému, zařízení Bluetooth nemůže úspěšně pracovat. Před přepnutím
uživatele se nezapomeňte odhlásit. Chcete-li se ze systému odhlásit, klepněte na tlačítko Start, na šipku vedle tlačítka
Uzamknout a použijte příkaz Odhlásit se.
Proč nelze vyměňovat vizitky s mobilním telefonem?
Funkce výměny vizitek není podporována.
n 188 N
Řešení potíží
Optické disky
Proč počítač při pokusu o přečtení disku havaruje?
Disk, který se počítač pokouší přečíst, může být znečištěn nebo poškozen. Použijte tento postup:
1
Stiskněte současně klávesy Ctrl+Alt+Delete, klepněte na šipku vedle tlačítka Vypnout a příkazem Restartovat
restartujte počítač.
2
Vyjměte disk z optické jednotky.
3
Zjistěte, zda není znečištěný nebo poškozený. Je-li disk znečištěný, vyčistěte ho podle pokynů v části
Manipulace s disky (str. 156).
Co udělat, pokud se neotevírá přihrádka na disk?
❑ Zkontrolujte, zda je počítač zapnut.
❑ Stiskněte tlačítko vysunutí jednotky.
❑ Pokud tlačítko vysunutí jednotky nepracuje, klepněte na tlačítko Start a klepněte na možnost Tento počítač.
Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu optické jednotky a vyberte příkaz Vysunout.
❑ Pokud nepomůže žádná z uvedených možností, vsuňte do otvoru pro ruční vysunutí na optické jednotce tenký a rovný
předmět (například sponku na papíry).
❑ Zkuste znovu spustit počítač.
n 189 N
Řešení potíží
Co udělat, pokud počítač nepřehrává disk CD nebo DVD správně?
❑ Zkontrolujte, zda je disk vložen do jednotky štítkem nahoru.
❑ Zkontrolujte, zda jsou podle pokynů výrobce nainstalovány nezbytné programy.
❑ Pokud je disk znečištěn nebo poškozen, počítač přestane reagovat. Použijte tento postup:
1
Stiskněte současně klávesy Ctrl+Alt+Delete, klepněte na šipku vedle tlačítka Vypnout a příkazem Restartovat
restartujte počítač.
2
Vyjměte disk z optické jednotky.
3
Zjistěte, zda není znečištěný nebo poškozený. Je-li disk znečištěný, vyčistěte ho podle pokynů v části
Manipulace s disky (str. 156).
❑ Pokud přehráváte disk a neslyšíte zvuk, použijte některý z těchto kroků:
❑ Zkontrolujte, zda není hlasitost vypnuta nebo minimalizována klávesami Fn+F2 nebo Fn+F3.
❑ Pravým tlačítkem klepněte na ikonu hlasitost na hlavním panelu a klepnutím na Otevřít směšovač hlasitosti
zkontrolujte nastavení.
❑ Zkontrolujte ovládání hlasitosti ve směšovači zvuku.
❑ Pokud používáte externí reproduktory, zkontrolujte nastavení hlasitosti na reproduktorech a spojení mezi reproduktory
a počítačem.
❑ Ověřte si, zda je nainstalován správný software ovladače. Použijte tento postup:
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na Systém a údržba.
3
Klepněte na tlačítko Systém.
4
Klepněte na Správce zařízení v levém podokně.
Počítač zobrazí okno Správce zařízení se seznamem hardwarových zařízení.
Pokud je u uvedeného zařízení znak „X“ nebo vykřičník, je možná nutné zařízení povolit nebo znovu nainstalovat
ovladače.
n 190 N
Řešení potíží
5
Poklepáním na jednotku optického disku otevřete seznam optických jednotek vašeho počítače.
6
Poklepejte na požadovanou jednotku.
Software ovladače můžete potvrdit, když vyberete kartu Ovladač a klepnete na možnost Podrobnosti.
7
Klepnutím na tlačítko OK zavřete okno.
❑ Zkontrolujte, zda na disku není přilepen samolepící štítek. Samolepící štítky se mohou z disku v jednotce uvolnit a poškodit
ji nebo zhoršit její funkci.
❑ Pokud počítač zobrazí upozornění na kód regionu, disk může být s optickou jednotkou nekompatibilní. Na obalu disku
DVD zkontrolujte kompatibilitu kódu regionu s optickou jednotkou.
❑ Pokud si na počítači všimnete kondenzace, nejméně hodinu jej nepoužívejte. Kondenzace by mohla způsobit jeho poruchu.
❑ Zkontrolujte, zda je počítač napájen ze sít’ové zásuvky, a zkuste disk znovu načíst.
n 191 N
Řešení potíží
Co udělat, pokud nelze zapisovat na disk CD?
❑ Ujistěte se, že jste nespustili žádnou aplikaci a nenechávejte žádné aplikace spouštět samostatně (ani spořič obrazovky).
❑ Přestaňte používat klávesnici.
❑ Pokud používáte disk CD-R/RW s přilepeným štítkem, nahraďte jej jiným diskem bez štítku. Při používání disku s přilepeným
štítkem by mohlo dojít k chybě zápisu nebo k jinému poškození.
Co udělat, pokud nelze zapisovat na disk DVD?
❑ Zkontrolujte, zda pro záznam používáte správné médium DVD?
❑ Zkontrolujte kompatibilitu formátu zapisovatelného disku DVD s optickou jednotkou. Je možné, že některé značky médií
DVD nebudou pracovat.
n 192 N
Řešení potíží
Displej
Proč je obrazovka počítače náhle prázdná?
❑ Obrazovka počítače může zhasnout, pokud počítač nemá napájení nebo přešel do režimu snížené spotřeby (Spánek
nebo Hibernace). Pokud je počítač v režimu spánku LCD (Video), stiskem libovolné klávesy jej přepněte zpět do
normálního režimu. Další informace naleznete v části Používání režimů snížené spotřeby (str. 131).
❑ Zkontrolujte, zda je počítač řádně připojen ke zdroji napájení a zda je zapnut. Zkontrolujte, zda indikátor napájení
potvrzuje zapnuté napájení.
❑ Je-li počítač napájen z akumulátoru, zkontrolujte, zda je akumulátor správně vložen a nabit. Další informace najdete
v části Používání akumulátoru (str. 23).
❑ Pokud je režim zobrazení nastaven na externí displej, stiskněte klávesy Fn+F7. Další informace naleznete v části
Klávesové zkratky a funkce s klávesou Fn (str. 31).
n 193 N
Řešení potíží
Proč obrazovka počítače nepřehrává video?
❑ Pokud je výstup nastaven na externí monitor a externí monitor je odpojen, videozáznam nelze na obrazovce počítače
přehrávat. Zastavte přehrávání, změňte výstup na obrazovku počítače a začněte přehrávat znovu. Viz část Výběr režimu
zobrazení (str. 92). Výstup zobrazení můžete změnit také stiskem kláves Fn+F7. Další informace naleznete v části
Klávesové zkratky a funkce s klávesou Fn (str. 31).
❑ Videopamět’ počítače již možná nestačí pro zobrazování videozáznamů s vysokým rozlišením. V tomto případě rozlišení
LCD obrazovky snižte.
Chcete-li rozlišení obrazovky změnit, použijte tento postup:
1
Pravým tlačítkem myši klepněte na pracovní plochu a vyberte příkaz Přizpůsobit.
2
Klepněte na Nastavení zobrazení.
Počítač zobrazí okno Nastavení zobrazení.
3
Pohybem posuvníku (pod nápisem Rozlišení) doleva rozlišení obrazovky snížíte a pohybem doprava zvýšíte.
✍
Můžete potvrdit celkovou hodnotu dostupné grafické paměti a videopaměti. Pravým tlačítkem klepněte na plochu, z místní nabídky
vyberte příkaz Přizpůsobit a klepněte na Nastavení zobrazení, Upřesňující nastavení a na kartu Adaptér. Hodnota může být
zobrazena odlišně od skutečné paměti vašeho počítače.
Co udělat, pokud je obrazovka tmavá?
Chcete-li obrazovku rozjasnit, stiskněte kombinaci kláves Fn+F6.
n 194 N
Řešení potíží
Co udělat, pokud se mění jas zobrazení na displeji?
Nastavení jasu obrazovky klávesami Fn+F5/F6 je dočasné a při návratu počítače do normálního režimu (Normal) z režimu
spánku nebo Hibernace se může obnovit původní nastavení. Chcete-li preferované nastavení jasu uložit, použijte tento postup:
1
Pravým tlačítkem klepněte na ikonu stavu napájení na hlavním panelu a vyberte Možnosti napájení.
2
Pod aktuálním schématem napájení klepněte na Změnit nastavení plánu.
3
Klepněte na Změnit pokročilé nastavení napájení.
Počítač zobrazí okno Možnosti napájení.
4
Vyberte kartu Upřesňující nastavení.
5
Poklepejte na Displej.
6
Pod položkou pro nastavení jasu upravte nastavení jasu LCD displeje.
Co udělat, pokud zůstane externí monitor tmavý?
Pokud nelze výstup zobrazení přepínat pomocí kombinace kláves Fn+F7, nastavení pro externí monitor bude nutno změnit
pomocí VAIO Control Center. Chcete-li nastavení změnit, spust’te program VAIO Control Center, vyberte ovládací prvek
externího monitoru a pak klepnutím vyberte zaškrtávací políčko pro změnu volby detekce externího monitoru. Poté zkuste
změnit výstup zobrazení klávesami Fn+F7.
n 195 N
Řešení potíží
Jak spustit Windows Aero?
!
Tato položka se týká pouze některých modelů.
Chcete-li spustit Windows Aero, použijte tento postup:
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
2
V nabídce Vzhled a přizpůsobení klepněte na položku Vlastní nastavení barev.
3
Klepněte na Otevřít klasické vlastnosti vzhledu pro více možností barev.
Počítač zobrazí okno Nastavení vzhledu.
4
Z možností Barevné schéma na kartě Vzhled vyberte Windows Aero.
5
Klepněte na tlačítko OK.
Další informace o funkcích Windows Aero (např. Windows Flip 3D) vyhledejte v části Nápověda a podpora k systému
Windows.
n 196 N
Řešení potíží
Tisk
Co udělat, pokud nelze vytisknout dokument?
❑ Zkontrolujte, zda je zapnuta tiskárna a zda je kabel tiskárny řádně zapojen do konektorů tiskárny a počítače.
❑ Zkontrolujte, zda je tiskárna kompatibilní s operačním systémem Windows nainstalovaným v počítači.
❑ Možná bude nutné nejprve nainstalovat software ovladače tiskárny. Další informace najdete v příručce dodané s tiskárnou.
❑ Pokud po návratu počítače z režimu snížené spotřeby (Spánek nebo Hibernace) tiskárna nefunguje, restartujte počítač.
❑ Pokud tiskárna disponuje funkcemi obousměrné komunikace, můžete tisk umožnit, když tyto funkce na počítači zrušíte.
Použijte tento postup:
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na položku Tiskárna pod Hardware a zvuk.
3
Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu tiskárny a vyberte možnost Vlastnosti.
4
Klepněte na kartu Porty.
5
Klepnutím zrušte zaškrtnutí políčka Povolit obousměrnou komunikaci.
6
Klepněte na tlačítko OK.
Tato změna v nastavení vypne funkce obousměrné komunikace tiskárny, například přenos dat, monitorování stavu
a vzdálený panel.
Je-li tiskárna připojena k dokovací stanici, zkontrolujte, zda je dokovací stanice připojena k napájení.
n 197 N
Řešení potíží
Mikrofon
Co udělat, pokud nepracuje mikrofon?
Používáte-li externí mikrofon, zkontrolujte, zda je zapnut a správně zapojen do konektoru mikrofonu v počítači.
Jak zabránit zpětné vazbě mikrofonu?
Ke vzniku zpětné vazby mikrofonu dochází, pokud mikrofon přijímá zvuk z výstupního zvukového zařízení, např. z reproduktoru.
Jak tomuto problému zabránit?
❑ Mikrofon ponechte dál od výstupního zvukového zařízení.
❑ Stáhněte hlasitost reproduktorů a mikrofonu.
n 198 N
Řešení potíží
Myš
Co udělat, pokud počítač nerozpozná myš?
❑ Zkontrolujte, zda je myš řádně připojena k počítači.
❑ Po připojení myši počítač restartujte.
Co udělat, pokud se při pohybu myši nepohybuje ukazatel?
❑ Zkontrolujte, zda není připojena jiná myš.
❑ Pokud během spuštění softwarové aplikace ukazatel nereaguje, stiskem kláves Alt+F4 uzavřete okno aplikace.
❑ Pokud kombinace Alt+F4 nepracuje, klepněte na tlačítko Start, na šipku vedle tlačítka Uzamknout a příkazem
Restartovat restartujte počítač.
❑ Pokud se počítač nerestartuje, stiskněte současně klávesy Ctrl+Alt+Delete, klepněte na šipku vedle tlačítka Vypnout
a použijte příkaz Restartovat.
Pokud počítač zobrazí okno Zabezpečení systému Windows, klepněte na Restartovat.
❑ Pokud tento postup nefunguje, stiskněte a podržte vypínač až do vypnutí počítače.
!
Při vypnutí počítače pomocí vypínače může dojít ke ztrátě neuložených dat.
n 199 N
Řešení potíží
Reproduktory
Co udělat, pokud nepracují externí reproduktory?
❑ Používáte-li program, který je vybaven vlastní funkcí nastavení hlasitosti, zkontrolujte, zda je touto funkcí nastavena
správná hlasitost. Další informace naleznete v souboru nápovědy k programu.
❑ Zkontrolujte, zda jsou reproduktory správně připojeny a je nastavena dostatečná hlasitost.
❑ Používejte pouze reproduktory, které jsou určeny pro připojení k počítači.
❑ Pokud mají reproduktory tlačítko pro vypnutí zvuku, vypněte jej.
❑ Hlasitost byla možná klávesami Fn+F2 vypnuta. Stiskněte je znovu.
❑ Hlasitost byla možná klávesami Fn+F3 stažena na minimum. Stiskem kláves Fn+F4 nastavte dostatečnou hlasitost.
❑ Pokud reproduktory vyžadují externí napájení, zkontrolujte, zda jsou připojeny ke zdroji napájení. Další informace najdete
v příručce dodané s reproduktory.
❑ Klepnutím na ikonu hlasitost na hlavním panelu zkontrolujte nastavení hlasitosti ve Windows.
n 200 N
Řešení potíží
Co udělat, pokud neslyším zvuk z vestavěných reproduktorů?
❑ Používáte-li program, který je vybaven vlastní funkcí nastavení hlasitosti, zkontrolujte, zda je touto funkcí nastavena
správná hlasitost. Další informace naleznete v souboru nápovědy k programu.
❑ Zkontrolujte, zda je nastavena dostatečná hlasitost a zda je zapnut zvuk.
❑ Hlasitost byla možná klávesami Fn+F2 vypnuta. Stiskněte je znovu.
❑ Hlasitost byla možná klávesami Fn+F3 stažena na minimum. Stiskem kláves Fn+F4 nastavte dostatečnou hlasitost.
❑ Klepnutím na ikonu hlasitost na hlavním panelu zkontrolujte nastavení hlasitosti ve Windows.
❑ Pokud je v nastavení schémat napájení VAIO Power Management vypnuta položka Audio/Modem, zapněte ji. Postup
viz Řízení spotřeby programem VAIO Power Management (str. 136).
n 201 N
Řešení potíží
Dotyková podložka
Co udělat, pokud nepracuje dotyková podložka?
❑ Možná jste dotykovou podložku zakázali a nenainstalovali jste myš. Viz část Používání dotykové podložky (str. 33).
❑ Zkontrolujte, zda není k počítači připojena myš.
❑ Pokud během spuštění softwarové aplikace ukazatel nereaguje, stiskem kláves Alt+F4 uzavřete okno aplikace.
❑ Pokud kombinace Alt+F4 nepracuje, klepněte na tlačítko Start, na šipku vedle tlačítka Uzamknout a příkazem
Restartovat restartujte počítač.
❑ Pokud se počítač nerestartuje, stiskněte současně klávesy Ctrl+Alt+Delete, klepněte na šipku vedle tlačítka Vypnout
a použijte příkaz Restartovat.
Pokud počítač zobrazí okno Zabezpečení systému Windows, klepněte na Restartovat.
❑ Pokud tento postup nefunguje, stiskněte a podržte vypínač až do vypnutí počítače.
!
Při vypnutí počítače pomocí vypínače může dojít ke ztrátě neuložených dat.
n 202 N
Řešení potíží
Klávesnice
Co udělat, pokud je konfigurace klávesnice chybná?
Rozložení jazyka na klávesnici počítače popisuje štítek na obalu. Pokud jste při instalaci systému Windows nastavili místní
klávesnici, nebude nastavení odpovídat.
Chcete-li nastavení klávesnice změnit, použijte tento postup:
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na Hodiny, jazyk a oblast a klepněte na možnost Místní a jazykové nastavení.
3
Změňte požadované nastavení.
Co udělat, pokud nelze klávesnicí zadávat některé znaky?
Pokud nelze zadávat znaky U, I, O, P, J, K, L, M a podobné, může být aktivována klávesa Num Lk. Zkontrolujte, zda nesvítí
indikátor Num lock. Pokud indikátor Num lock svítí, klávesou Num Lk jej zhasněte a poté zadávejte znaky.
n 203 N
Řešení potíží
Diskety
Proč se při připojení jednotky neobjeví na hlavním panelu ikona Bezpečně odebrat
hardware?
Počítač disketovou jednotku nerozpoznal. Nejprve zkontrolujte, zda je kabel USB správně připojen ke konektoru USB. Pokud
je spoj nutné opravit, počkejte chvíli, než počítač jednotku rozpozná. Pokud se ikona stále neobjeví, použijte tento postup:
1
Ukončete všechny programy přistupující k disketové jednotce.
2
Počkejte, než se rozsvítí indikátor na disketové jednotce.
3
Tlačítkem pro vysunutí vysuňte disketu a odpojte disketovou jednotku USB od počítače.
4
Disketovou jednotku znovu připojte vložením konektoru USB do patice USB.
5
Klepněte na tlačítko Start, na šipku vedle tlačítka Uzamknout a příkazem Restartovat restartujte počítač.
Co udělat, pokud nelze na disketu ukládat data?
❑ Zkontrolujte, zda je disketa správně vložena do jednotky.
❑ Pokud je disketa vložena správně a stále není možné zapisovat data, může být disketa plná nebo chráněná proti zápisu.
Použijte disketu bez ochrany proti zápisu nebo ochranu zrušte.
n 204 N
Řešení potíží
Karty PC Card
Co udělat, pokud nepracuje karta PC Card?
❑ Zkontrolujte, zda je karta PC Card správně vložena. Další informace najdete v části Vložení karty PC Card (str. 45).
❑ Zkontrolujte, zda je karta PC Card kompatibilní s operačním systémem Microsoft Windows nainstalovaným v počítači.
❑ Další informace najdete v příručce dodané ke kartě PC Card. Pokud nepoužíváte kartu PC Card značky Sony, může být
nutné nainstalovat ovladač.
❑ Pokud vaše karta PC Card, která dosud pracovala normálně, nepracuje, budete možná muset nainstalovat nejnovější
ovladač. Použijte tento postup:
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na Systém a údržba.
3
Klepněte na tlačítko Systém.
4
Klepněte na Správce zařízení v levém podokně.
Počítač zobrazí okno Správce zařízení.
5
Poklepáním na název zařízení pro kartu PC Card zobrazte okno vlastností.
6
Na kartě Ovladač klepněte na tlačítko Aktualizovat ovladač.
Proč počítač nerozpozná připojená zařízení?
Pokud u některých karet PC Card přepnete při vložené kartě do patice PC Card funkci řízení spotřeby z normálního režimu
(Normal) do úsporného režimu (Sleep) nebo režimu spánku (Hibernate), systém pravděpodobně kartu PC Card nebo zařízení
připojené k počítači nerozpozná. Restartujte počítač.
n 205 N
Řešení potíží
Proč nelze vložit kartu PC Card?
❑ Zkontrolujte, zda je karta PC Card vložena správně. Další informace najdete v části Vložení karty PC Card (str. 45).
❑ Použití některých karet PC Card nebo některých funkcí karet PC Card nemusí být s tímto počítačem možné. Další
informace najdete v příručce dodané ke kartě PC Card.
n 206 N
Řešení potíží
Zvuk a video
Co udělat, pokud nelze používat digitální videokameru?
Pokud se zobrazí upozornění, že je zařízení i.LINK pravděpodobně odpojeno nebo vypnuto, kabel i.LINK může být do počítače
nebo videokamery nesprávně připojen. Kabel odpojte a připojte jej znovu. Další informace najdete v části Připojení zařízení
s rozhraním i.LINK (str. 101).
✍
i.LINK je ochranná známka společnosti Sony Corporation, která označuje pouze produkty vybavené připojením IEEE 1394. Postup
připojení přes rozhraní i.LINK se může lišit podle aplikace, operačního systému a použitého kompatibilního zařízení i.LINK. Některé
výrobky s připojením i.LINK nemusejí komunikovat s jinými. Další informace o provozních podmínkách a správném připojení najdete
v příručce dodané se zařízením i.LINK. Před připojováním kompatibilních periferních zařízení i.LINK (například jednotka CD-RW nebo
pevný disk) k počítači zkontrolujte, zda jsou kompatibilní s operačním systémem a jaké jsou jejich požadované provozní podmínky.
Jak vypnout zvuk po spuštění Windows?
Chcete-li zvuk po spuštění Windows vypnout, použijte tento postup:
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na Hardware a zvuk.
3
V nabídce Zvuk klepněte na položku Spravovat zvuková zařízení.
4
Na kartě Zvuky zrušte klepnutím zaškrtnutí políčka Přehrát zvuk při spuštění systému Windows.
5
Klepněte na tlačítko OK.
n 207 N
Řešení potíží
Média Memory Stick
Co udělat, pokud nelze médium Memory Stick naformátované na počítači VAIO použít
na jiném zařízení?
Médium Memory Stick je možná nutno přeformátovat.
Při formátování média Memory Stick vymažete všechna uložená data včetně hudby. Před přeformátováním média Memory
Stick zálohujte důležitá data a ujistěte se, že na médiu nejsou soubory, které byste chtěli zachovat.
1
Data nebo obrázky uložíte zkopírováním z média Memory Stick na pevný disk.
2
Médium Memory Stick naformátujte podle pokynů v části Formátování média Memory Stick (str. 56).
Proč nelze na médium Memory Stick ukládat hudební soubory?
Hudbu chráněnou autorskými právy nelze ukládat na jiná média Memory Stick než na média s logem MagicGate.
!
Používání nahrané hudby vyžaduje svolení držitelů autorských práv.
Společnost Sony není zodpovědná za hudební soubory, které nelze nahrát z disku CD nebo stáhnout z jiných zdrojů.
Mohu kopírovat obrázky z digitální videokamery přes médium Memory Stick?
Ano, a můžete také prohlížet videoklipy natočené videokamerami kompatibilními s médii Memory Stick.
Proč nelze na médium Memory Stick ukládat data?
Některá média Memory Stick jsou vybavena přepínačem, který chrání data před náhodným vymazáním nebo přepsáním.
Zkontrolujte, zda je ochranný přepínač vypnut.
n 208 N
Řešení potíží
Periferní zařízení
Co udělat, pokud nelze připojit zařízení USB?
❑ Je-li to možné, zkontrolujte, zda je zařízení USB zapnuto a používá vlastní napájení. Například u digitální kamery
zkontrolujte, zda má nabitý akumulátor. Pokud používáte tiskárnu, zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen
do zásuvky.
❑ Zkuste použít jiný konektor USB v počítači. Ovladač může být nainstalován ke konkrétnímu konektoru použitému při
prvním připojení zařízení.
❑ Další informace najdete v příručce dodané se zařízením USB. V některých případech je třeba před připojením zařízení
nainstalovat software.
❑ Připojením jednoduchého zařízení s nízkou spotřebou (například myši) zkontrolujte, zda konektor pracuje.
❑ V činnosti zařízení mohou (vzhledem k distribuci energie) bránit i rozbočovače USB. Doporučujeme připojovat zařízení
přímo do počítače.
n 209 N
Řešení potíží
Dokovací stanice
Proč nelze používat monitor TFT/DVI připojený ke konektoru DVI-D?
Pokud je počítač v režimu STAMINA, konektor DVI-D na dokovací stanici je vypnut. Změňte režim výkonu na hodnotu
SPEED a restartujte počítač. Volba režimu je popsána v části Volba režimu výkonu (str. 106).
Co udělat, pokud při stisknutí tlačítka UNDOCK nebo zvolení možnosti Vyjmout
z dokovací stanice v nabídce Start zobrazí systém chybovou zprávu?
❑ Pokud používáte jakékoli zařízení vložené nebo připojené do dokovací stanice, počítač nelze od dokovací stanice odpojit.
Uložte data, ukončete aplikace používající tato zařízení a akci zopakujte.
Pokud uvedený postup nepomůže, vypněte počítač a odpojte ho od dokovací stanice.
❑ Před odpojením počítače od dokovací stanice se nezapomeňte vrátit k původně přihlášenému uživateli. Pokus o odpojení
s jiným uživatelským účtem může způsobit potíže.
Informace o přepínání uživatelů obsahuje Nápověda a podpora k systému Windows.
n 210 N
Možnosti podpory
Možnosti podpory
V této části najdete informace o tom, kde získat odpovědi na dotazy týkající se vašeho počítače VAIO.
Informace o podpoře společnosti Sony
Odpovědi na své dotazy hledejte v následujících zdrojích informací v uvedeném pořadí.
Podrobnosti o tištěné a netištěné dokumentaci dodané s počítačem a o dalších zdrojích informací najdete v části
Dokumentace (str. 8).
❑ Pokyny pro používání softwaru najdete v souborech nápovědy, které jsou součástí softwaru.
❑ Použijte funkci hledání v souboru Nápověda a podpora k systému Windows, který zobrazíte stiskem klávesy
Microsoft Windows a klávesy F1.
❑ Webový server VAIO-Link: na serveru VAIO-Link naleznete pokyny pro řešení případných potíží s počítačem.
Přejděte na adresu http://www.vaio-link.com.
❑ e-Support: tato interaktivní část našeho serveru http://www.vaio-link.com vám umožní komunikovat se specializovaným
týmem odborné pomoci prostřednictvím Internetu. Pomocí vlastního účtu můžete snadno pokládat technické dotazy.
❑ Telefonní linky pomoci VAIO-Link: než se obrátíte na službu VAIO-Link telefonicky, zkuste vyhledat řešení potíží v netištěné
a tištěné dokumentaci.
❑ Navštivte ostatní webové servery společnosti Sony:
❑ http://www.club-vaio.com, chcete-li se o řadě počítačů VAIO dozvědět více a stát se členy rozrůstající se komunity
uživatelů systému VAIO.
❑ http://www.sonystyle-europe.com, chcete-li nakupovat online.
❑ http://www.sony.net, chcete-li získat informace o dalších výrobcích Sony.
✍
Pro přístup k uvedeným službám potřebujete připojení k Internetu.
n 211 N
Možnosti podpory
e-Support
Co je e-Support?
Prohledali jste naše uživatelské příručky a webový server (http://www.vaio-link.com), ale na svou otázku/problém jste
nenašli odpověď? Pak je pro vás ideálním řešením e-Support!
Na interaktivním webovém portálu e-Support můžete zadávat veškeré technické dotazy, které se týkají počítače, a přijímat
odpovědi od specializovaného týmu odborné pomoci.
Každý přijatý dotaz bude označen jedinečným číslem, aby byla zajištěna bezproblémová komunikace mezi vámi a týmem
portálu e-Support.
Kdo může portál e-Support využívat?
K webovému portálu e-Support služby VAIO-Link mají neomezený přístup všichni zaregistrovaní zákazníci systému VAIO.
Jak lze k portálu e-Support přistupovat?
Po elektronické registraci počítače obdržíte během několika hodin automaticky zprávu s odkazem na webový portál e-Support,
identifikátorem zákazníka a několika základními informacemi.
Pro aktivaci účtu stačí klepnout na odkaz uvedený v této zprávě.
Hned můžete zadat první dotaz.
K webovému portálu e-Support můžete přistupovat z libovolného počítače s aktivním připojením k Internetu.
Na webovém portálu e-Support je k dispozici úplný soubor nápovědy k používání této služby.
Mohu zadávat dotazy v rodném jazyce?
Vzhledem k tomu, že s týmem e-Support komunikujete přes portál, který vás propojuje přímo do naší centrální databáze,
lze ve službě e-Support zadávat dotazy pouze v angličtině, francouzštině nebo němčině.
n 212 N
Možnosti podpory
Mohu dotazy zadávat kdykoli?
Ano, dotazy lze zadávat nepřetržitě. Nezapomeňte však, že tým služby e-Support může odpovídat na dotazy pouze od
pondělí do pátku od 8 do 18 hodin.
Je používání služby e-Support zpoplatněno?
Ne, tuto službu nabízíme všem registrovaným zákazníkům VAIO zcela zdarma!
Lze zjistit, kdy tým služby e-Support zpracoval můj dotaz?
Jakmile tým služby e-Support dotaz zpracuje, obdržíte zprávu, že je odpověď na dotaz k dispozici.
n 213 N
Možnosti podpory
Ochranné známky
Sony, Battery Checker, Click to Disc, Click to Disc Editor, SonicStage Mastering Studio, VAIO Control Center,
VAIO Edit Components, VAIO Media, VAIO Movie Story, VAIO MusicBox, VAIO Power Management,
VAIO Power Management Viewer, My Club VAIO a VAIO Update jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky
společnosti Sony Corporation.
a „Memory Stick,“ „Memory Stick Duo,“ „MagicGate,“ „OpenMG,“ „MagicGate Memory Stick,“
„Memory Stick PRO,“ „Memory Stick PRO-HG,“ „Memory Stick Micro,“ „M2,“ logo Memory Stick, VAIO a logo VAIO jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.
Disk Blu-ray™ a logo disku Blu-ray jsou ochranné známky sdružení Blu-ray Disc Association.
Intel, Pentium a Intel SpeedStep jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation.
Microsoft Windows Vista, Windows Media Center Edition, MS Works, Microsoft Office 2008 Trial, Microsoft Office Ready 2008
a logo Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA
a dalších zemích.
i.LINK je ochranná známka společnosti Sony, která označuje pouze produkty vybavené připojením IEEE 1394.
Adobe, Adobe Acrobat Elements, Adobe Reader, Adobe Premiere Elements, Adobe Premiere Pro a Adobe Photoshop
Elements jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated.
Norton a Norton 360 jsou ochranné známky společnosti Symantec Corporation.
Roxio Easy Media Creator je ochranná známka společnosti Sonic Solutions.
WinDVD for VAIO a WinDVD BD for VAIO jsou ochranné známky společnosti InterVideo, Inc.
Sun Java VM je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc.
Google Toolbar, Google Desktop Search, Google Earth a Google Picasa jsou ochranné známky společnosti Google.
n 214 N
Možnosti podpory
Skype je ochranná známka společnosti Skype Limited.
My Club VAIO používá software Macromedia Flash™ Player společnosti Macromedia, Inc. Copyright © 1995-2003 Macromedia, Inc.
Všechna práva vyhrazena. Macromedia a Flash jsou ochranné známky společnosti Macromedia, Inc.
Textovou známku a loga Bluetooth vlastní společnost Bluetooth SIG, Inc. a společnost Sony Corporation je používá výhradně
na licenčním základě. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům.
Vzhled a technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění.
Textovou známku a loga ExpressCard vlastní společnost PCMCIA a společnost Sony Corporation je používá výhradně na
licenčním základě. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům.
Logo SD je ochrannou známkou.
Logo SD je ochrannou známkou.
MultiMediaCard™ je ochranná známka společnosti MultiMediaCard Association.
xD-Picture Card™ je ochranná známka společnosti Fuji Photo Film Co., Ltd.
Všechny ostatní názvy systémů, výrobků a služeb jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků. Symboly ™ nebo ® nejsou
v této příručce uváděny.
Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Všechny ostatní ochranné známky jsou ochrannými
známkami příslušných vlastníků.
Přehled softwaru, který je k dispozici pro váš model, najdete v elektronické příručce specifikací.
n
© 2008 Sony Corporation
Download PDF

advertising