Sony | VGN-SZ1XP | Sony VGN-SZ1XP Návod k obsluze

N
Uživatelská příručka
Osobní počítač
Ř a d a VG N - S Z
n 2 N
Obsah
Před zahájením práce ........................................................................................................................................................6
Upozornění...................................................................................................................................................................6
ENERGY STAR ...............................................................................................................................................................7
Dokumentace ...............................................................................................................................................................8
Ergonomická pravidla ................................................................................................................................................12
Začínáme .........................................................................................................................................................................14
Umístění ovládacích prvků a konektorů......................................................................................................................15
Kontrolky ....................................................................................................................................................................21
Připojení zdroje napájení............................................................................................................................................23
Používání akumulátoru...............................................................................................................................................25
Bezpečné vypnutí počítače ........................................................................................................................................30
Práce s počítačem VAIO ..................................................................................................................................................31
Používání klávesnice..................................................................................................................................................32
Používání dotykové podložky .....................................................................................................................................34
Používání tlačítek se speciálními funkcemi ................................................................................................................35
Používání integrované kamery MOTION EYE ...........................................................................................................36
Používání optické jednotky.........................................................................................................................................37
Používání karet PC Card............................................................................................................................................46
Práce s médii ExpressCard/34 ..................................................................................................................................49
Používání médií Memory Stick ...................................................................................................................................52
Používání jiných pamět’ových karet ...........................................................................................................................58
n 3 N
Používání sítě Internet................................................................................................................................................62
Používání bezdrátové komunikace Wireless LAN (WLAN) ........................................................................................64
Používání bezdrátové technologie Bluetooth .............................................................................................................74
Práce s periferními zařízeními ..........................................................................................................................................81
Připojení základnové stanice .....................................................................................................................................82
Připojení externích reproduktorů ................................................................................................................................91
Připojení externího zobrazovacího zařízení................................................................................................................92
Výběr režimu zobrazení .............................................................................................................................................96
Používání funkce více monitorů .................................................................................................................................97
Připojení externího mikrofonu ....................................................................................................................................99
Připojení zařízení s rozhraním USB .........................................................................................................................100
Připojení tiskárny......................................................................................................................................................103
Připojení zařízení s rozhraním i.LINK .......................................................................................................................104
Připojení k síti (LAN) ................................................................................................................................................106
Přizpůsobení počítače VAIO ..........................................................................................................................................108
Volba režimu výkonu................................................................................................................................................109
Nastavení hesla .......................................................................................................................................................110
Ověřování otisků prstů .............................................................................................................................................115
Práce s modulem Trusted Platform Module (TPM)..................................................................................................130
Nastavení počítače programem VAIO Control Center .............................................................................................136
Používání úsporných režimů ....................................................................................................................................137
Řízení spotřeby programem VAIO Power Management ..........................................................................................142
Nastavení jazyka ve Windows XP Professional .......................................................................................................145
Konfigurace modemu ...............................................................................................................................................148
Ochrana pevného disku ...........................................................................................................................................150
n 4 N
Inovování počítače VAIO ................................................................................................................................................151
Přidávání a odebírání paměti ...................................................................................................................................152
Bezpečnostní zásady .....................................................................................................................................................159
Manipulace s displejem............................................................................................................................................160
Používání zdroje napájení ........................................................................................................................................161
Manipulace s počítačem ..........................................................................................................................................162
Práce s integrovanou kamerou MOTION EYE.........................................................................................................164
Manipulace s disketami............................................................................................................................................164
Manipulace s disky...................................................................................................................................................165
Používání akumulátoru.............................................................................................................................................166
Používání sluchátek .................................................................................................................................................167
Používání médií Memory Stick .................................................................................................................................167
Manipulace s pevným diskem ..................................................................................................................................168
Manipulace s adaptérem pamět’ových karet............................................................................................................169
Řešení potíží...................................................................................................................................................................170
Počítač .....................................................................................................................................................................172
Zabezpečení systému ..............................................................................................................................................180
Akumulátor ...............................................................................................................................................................182
Integrovaná kamera MOTION EYE .........................................................................................................................184
Internet .....................................................................................................................................................................187
Sítě ...........................................................................................................................................................................189
Technologie Bluetooth .............................................................................................................................................192
Disky CD a DVD ......................................................................................................................................................196
Displej ......................................................................................................................................................................201
n 5 N
Tisk ..........................................................................................................................................................................203
Mikrofon ...................................................................................................................................................................204
Myš ..........................................................................................................................................................................205
Reproduktory ...........................................................................................................................................................206
Dotyková podložka...................................................................................................................................................207
Klávesnice................................................................................................................................................................208
Diskety .....................................................................................................................................................................209
Karty PC Card ..........................................................................................................................................................210
Zvuk a video.............................................................................................................................................................211
Média Memory Stick ................................................................................................................................................212
Periferní zařízení ......................................................................................................................................................213
Základnová stanice ..................................................................................................................................................214
Možnosti podpory...........................................................................................................................................................215
Informace o podpoře společnosti Sony....................................................................................................................215
e-Support .................................................................................................................................................................216
Ochranné známky ....................................................................................................................................................218
n 6 N
Před zahájením práce
Před zahájením práce
Blahopřejeme vám k zakoupení tohoto počítače Sony VAIO® a vítáme vás v elektronické uživatelské příručce. Společnost
Sony využila špičkových technologií v oblasti zvuku, obrazu, výpočetní techniky a komunikací, aby vám poskytla nejmodernější
osobní počítač.
Upozornění
© 2006 Sony Corporation. Všechna práva vyhrazena.
Kopírování, překládání nebo převádění celé této příručky a v ní popsaného softwaru nebo jejich částí na jinou elektronickou
formu bez předchozího písemného svolení je zakázáno.
Společnost Sony Corporation neposkytuje na tuto příručku, software ani další uvedené informace žádnou záruku a na žádnou
z těchto položek výslovně neposkytuje žádné předpokládané záruky nebo záruky vztahující se k obchodovatelnosti nebo
vhodnosti pro určitý účel. Společnost Sony Corporation nenese žádnou odpovědnost za nepřímé, následné nebo zvláštní
škody, bez ohledu na to, zda se zakládají na trestném činu, smlouvě nebo jinak, které vznikly v souvislosti s touto příručkou,
softwarem nebo dalšími uvedenými informacemi nebo jejich použitím.
Značky ™ a ® nejsou v této příručce uváděny.
Společnost Sony Corporation si vyhrazuje právo na úpravy této příručky nebo obsažených informací bez předchozího
upozornění. Používání softwaru popsaného v této příručce se řídí podmínkami samostatné licenční smlouvy s uživatelem.
n 7 N
Před zahájením práce
ENERGY STAR
Jako partner programu ENERGY STAR společnost Sony prohlašuje, že tento výrobek splňuje předpisy programu ENERGY STAR
pro úsporu energie.
International ENERGY STAR Office Equipment Program je mezinárodní program, který podporuje používání energeticky
úsporných počítačů a kancelářského vybavení. Tento program podporuje vývoj a šíření výrobků, jejichž funkce umožňují
účinně snižovat spotřebu energie. Jedná se o otevřený systém s dobrovolnou účastí subjektů. Program je zaměřen na
kancelářské vybavení, jako například počítače, displeje, tiskárny, faxy a kopírky. V rámci účastnických zemí se pro tyto
produkty používají jednotné standardy a loga.
ENERGY STAR je registrovaná ochranná známka v USA.
n 8 N
Před zahájením práce
Dokumentace
Sada dokumentace obsahuje tištěné informace a uživatelské příručky, které jsou určeny pro čtení v počítači VAIO.
Příručky jsou ve formátu PDF, takže si je můžete snadno prohlížet a tisknout.
Dobrým začátkem pro používání notebooku VAIO je portál My Club VAIO — obsahuje úplný souhrn všeho, co potřebujete
pro dokonalé využití notebooku.
Uživatelské příručky jsou umístěny ve složce Documentation, kterou zobrazíte následujícím způsobem:
1
Klepněte na tlačítko Start a klepněte na ikonu My Club VAIO
2
Klepněte na možnost Documentation.
3
Vyberte příručku, kterou si chcete přečíst.
.
✍
Ručně se můžete k příručkám dostat procházením položek Tento počítač > VAIO (C:) (jednotka C) > Documentation >
Documentation a otevřením složky ve vašem jazyce.
Dokumentace k současně dodávanému příslušenství může být uložena na samostatném disku.
Tištěná dokumentace
❑ Instalační plakát — popisuje postup od vybalení do spuštění počítače VAIO.
❑ Příručka pro řešení problémů — obsahuje řešení běžných potíží.
❑ Průvodce zotavením systému — vysvětluje postup obnovení systému počítače.
❑ Příručky obsahující následující informace: ZÁRUKA, Průvodce bezpečnostními předpisy, Průvodce předpisy pro
modem, Průvodce předpisy pro bezdrátové sítě LAN a Průvodce předpisy pro Bluetooth.
n 9 N
Před zahájením práce
Netištěná dokumentace
❑ Uživatelská příručka (tato příručka) — popisuje funkce počítače. Obsahuje také informace o programech dodaných s
počítačem a informace o řešení běžných potíží.
❑ Specifikace — elektronická příručka Specifikace popisuje konfiguraci hardwaru a softwaru počítače VAIO.
Zobrazení elektronické příručky Specifikace:
1
Připojte počítač k Internetu.
2
Přejděte na webový server podpory Sony na adrese http://www.vaio-link.com.
n 10 N
Před zahájením práce
My Club VAIO
Ve složce My Club VAIO najdete tyto položky:
Složku Documentation obsahující:
❑ Přístup k příručce Uživatelská příručka. Tato příručka podrobně vysvětlujte funkce počítače, způsob bezpečného a
důvěryhodného použití těchto funkcí, připojení periferních zařízení a další informace.
❑ Přístup k portálu Help & Training. Jde o portál nápovědy VAIO Help and Support Center.
❑ Důležité informace o tomto počítači ve formě poznámek a oznámení.
Ve složce My Club VAIO najdete také tyto položky:
❑ Accessories
Chcete rozšířit možnosti svého počítače? Po klepnutí na tuto ikonu si můžete prohlédnout kompatibilní příslušenství.
❑ Software
Cítíte se kreativně? Po klepnutí na tuto ikonu získáte přehled o svém softwaru a možnostech aktualizace.
❑ Wallpapers
Po klepnutí na tuto ikonu si prohlédnete nejpopulárnější tapety Sony a Club VAIO.
❑ Links
Po klepnutí na tuto ikonu si prohlédnete nejpopulárnější servery Sony a Club VAIO.
n 11 N
Před zahájením práce
Centrum pro nápovědu a odbornou pomoc
Centrum pro nápovědu a odbornou pomoc je vyčerpávající zdroj praktických rad, kurzů a prezentací výuky práce se
systémem Microsoft Windows XP a počítačem.
V nápovědě můžete pomocí funkce hledání, rejstříku a obsahu zobrazit všechny zdroje nápovědy systému Windows včetně
zdrojů umístěných v síti Internet.
Chcete-li otevřít Centrum pro nápovědu a odbornou pomoc, klepněte na tlačítko Start a klepněte na možnost Nápověda
a odborná pomoc. Do okna Centrum pro nápovědu a odbornou pomoc můžete přejít také stisknutím klávesy Microsoft
Windows
a klávesy F1.
Další zdroje
❑ Podrobné informace o funkcích a řešení potíží s používaným softwarem najdete v souborech nápovědy k softwaru.
❑ Elektronické výukové programy pro oblíbený software VAIO najdete na serveru www.club-vaio.com.
n 12 N
Před zahájením práce
Ergonomická pravidla
Tento počítač budete používat jako přenosné zařízení v různých prostředích. Při používání počítače v kanceláři i v terénu v
co největší míře dodržujte následující ergonomická pravidla:
❑ Poloha počítače – postavte počítač přímo před sebe (1). Při používání klávesnice, dotykové podložky nebo externí myši
udržujte předloktí vodorovně (2) a mějte zápěstí v neutrální, uvolněné poloze (3). Paže nechejte volně splývat podél těla.
Během práce s počítačem dělejte přestávky. Nadměrně dlouhé používání počítače může způsobit přetížení svalů nebo
šlach.
❑ Kancelářské vybavení a poloha – použijte židli s dobrou opěrou zad. Nastavte výšku židle tak, aby celá plocha chodidel
spočívala na podlaze. Pro zvýšení pohodlí lze použít opěrku chodidel. Seďte volně a vzpřímeně. Neohýbejte se dopředu
ani se nezaklánějte příliš dozadu.
n 13 N
Před zahájením práce
❑ Úhel pohledu na displej počítače – pomocí funkce naklánění nastavte optimální polohu displeje. Správným nastavením
polohy displeje lze snížit namáhání zraku a svalovou únavu. Rovněž nastavte jas zobrazení.
❑ Osvětlení – umístěte počítač tak, aby se na displeji neodráželo světlo nebo záblesky z oken nebo osvětlení. Používejte
nepřímé osvětlení, světlo, které nevytváří na displeji jasná místa. Můžete také zakoupit příslušenství monitoru pro omezení
odrazu světla. Správné osvětlení zvyšuje pohodlí a efektivitu práce.
❑ Umístění externího monitoru – při používání externího monitoru jej umístěte do vzdálenosti umožňující pohodlné
sledování. Sedíte-li před monitorem, musí se obrazovka nacházet v rovině očí nebo o něco níže.
n 14 N
Začínáme
Začínáme
Tato část popisuje zahájení práce s počítačem VAIO.
❑ Umístění ovládacích prvků a konektorů (str. 15)
❑ Kontrolky (str. 21)
❑ Připojení zdroje napájení (str. 23)
❑ Používání akumulátoru (str. 25)
❑ Bezpečné vypnutí počítače (str. 30)
n 15 N
Začínáme
Umístění ovládacích prvků a konektorů
Podle následujících stránek si osvojte umístění ovládacích prvků a konektorů.
!
Obrázky v této příručce nemusí odpovídat zakoupenému modelu.
Pohled zepředu
A Integrovaná kamera MOTION EYE* (str. 36)
B Kontrolka integrované kamery MOTION EYE* (str. 21)
C
D
E
F
G
Integrovaný mikrofon (mono)*
Obrazovka LCD (str. 160)
Integrované reproduktory
Klávesnice (str. 32)
Dotyková podložka (str. 34)
H Čidlo otisku prstů* (str. 115)
*
Pouze u vybraných modelů.
n 16 N
Začínáme
A
B
C
D
Kontrolka napájení (str. 21)
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Kontrolka Bluetooth* (str. 21)
*
Pouze u vybraných modelů.
Kontrolka akumulátoru (str. 21)
Kontrolka pevného disku (str. 21)
Kontrolka WLAN (Wireless LAN) (str. 21)
Tlačítka S1/S2 (str. 35)
Kontrolka režimu STAMINA (str. 21)
Přepínač režimu výkonu (str. 109)
Kontrolka režimu SPEED (str. 21)
Přepínač WIRELESS (str. 64)
Kontrolka Num Lock (str. 21)
Kontrolka Caps Lock (str. 21)
Kontrolka Scroll Lock (str. 21)
Vypínač
n 17 N
Začínáme
Pohled zezadu
A Konektor DC In (str. 23)
B Konektor akumulátoru (str. 25)
C Větrací otvory
n 18 N
Začínáme
Pohled zprava
A
B
C
D
Optická jednotka (str. 37)
Kontrolka optické jednotky (str. 21)
Otvor pro ruční vysunutí (str. 196)
Tlačítko pro vysunutí jednotky (str. 37)
E Patice pro kartu ExpressCard™/34*1 (str. 49)
F Konektory Hi-Speed USB (USB 2.0)*2 (str. 100)
G Sít’ový konektor (Ethernet) (str. 106)
H Konektor modemu (str. 62)
*1
Dále je uváděn jako patice pro kartu ExpressCard/34.
*2
Podporuje vysokou, plnou i nízkou rychlost.
n 19 N
Začínáme
Pohled zleva
A Konektor mikrofonu (str. 99)
B Konektor pro sluchátka (str. 91)
C Větrací otvory
D
E
F
G
H
Konektor i.LINK® (IEEE1394) S400 (str. 104)
Konektor monitoru (VGA) (str. 93)
Patice pro kartu PC Card (str. 46)
Tlačítko pro vysunutí karty PC Card (str. 48)
Kontrolka Memory Stick Duo/PRO Duo (str. 21)
I Patice Memory Stick Duo/PRO Duo* (str. 52)
*
Počítač podporuje média Memory Stick Duo a vysokou rychlost a
kapacitu Memory Stick PRO Duo.
n 20 N
Začínáme
Pohled zespodu
A Konektor základnové stanice (str. 83)
B Větrací otvory
n 21 N
Začínáme
Kontrolky
Počítač je vybaven těmito kontrolkami.
Kontrolka
Funkce
Napájení 1
Svítí, když je počítač zapnut, bliká v úsporném režimu (Standby) a nesvítí, když je počítač v režimu spánku
(Hibernate) nebo vypnut.
Baterie e
Svítí, když je počítač napájen z akumulátoru, bliká, když se blíží stav nedostatečného napětí akumulátoru a
dvojitě bliká při nabíjení.
Memory Stick Duo/PRO Duo
Svítí, když systém zapisuje data na médium Memory Stick v patici Memory Stick Duo/PRO Duo nebo je z něj
čte. Když tato kontrolka svítí, nepřecházejte do úsporného režimu (Standby) ani počítač nevypínejte. Když
kontrolka nesvítí, počítač médium Memory Stick nepoužívá.
Optická jednotka
Svítí, když systém zapisuje data na optickou jednotku nebo je z ní čte. Když nesvítí, počítač optickou jednotku
nepoužívá.
Režim STAMINA
Svítí, když je počítač v režimu STAMINA pro úsporu energie akumulátoru.
Režim SPEED
Svítí, když je počítač v režimu SPEED pro rychlejší výkon.
Pevný disk
Svítí, když systém na pevný disk zapisuje data nebo je z něj čte. Když tato kontrolka svítí, nepřecházejte do
úsporného režimu (Standby) ani počítač nevypínejte.
Num Lock
Stisknutím klávesy Num Lk aktivujete numerickou klávesnici. Dalším stisknutím této klávesy numerickou
klávesnici deaktivujete. Když kontrolka nesvítí, není numerická klávesnice aktivní.
Caps Lock
Scroll Lock
Po stisknutí klávesy Caps Lock budete psát velká písmena. Pokud svítí tato kontrolka a stisknete klávesu Shift,
budete psát malá písmena. Dalším stisknutím klávesy Caps Lock indikátor zhasnete. Když indikátor Caps lock
nesvítí, můžete pokračovat v normálním psaní.
Stisknutím klávesy Scr Lk měníte způsob rolování displeje. Když indikátor Scroll lock nesvítí, můžete pokračovat
v normálním rolování. Funkce klávesy Scr Lk se liší podle programu, který právě používáte, a nepracuje ve
všech programech.
n 22 N
Začínáme
Kontrolka
Bluetooth
Funkce
*
WIRELESS LAN
*
Pouze u vybraných modelů.
Svítí, když je přepínač bezdrátového spojení WIRELESS zapnut v poloze ON a je zapnuta technologie
Bluetooth.
Svítí, když pracuje funkce bezdrátové komunikace Wireless LAN.
n 23 N
Začínáme
Připojení zdroje napájení
Jako zdroj napájení počítače lze používat adaptér střídavého napětí nebo akumulátor.
Používání adaptéru střídavého napětí (AC)
✍
Používejte počítač pouze s dodaným adaptérem střídavého napětí.
Používání adaptéru střídavého napětí
1
Připojte jeden konec napájecího kabelu (1) k adaptéru střídavého napětí (3).
2
Připojte druhý konec napájecího kabelu k sít’ové zásuvce (2).
3
Připojte kabel adaptéru střídavého napětí (3) ke konektoru DC In (4) v počítači nebo ve volitelné základnové stanici.
!
Tvar konektoru pro přívod stejnosměrného napájení se liší podle adaptéru AC.
n 24 N
Začínáme
✍
Chcete-li počítač zcela odpojit od napájení ze sítě, odpojte adaptér střídavého napětí.
Sít’ová zásuvka musí být snadno přístupná.
Pokud počítač po delší dobu nepoužíváte, uveďte počítač do režimu spánku (Hibernate). Viz část Používání režimu spánku
(Hibernate) (str. 140). Tento úsporný režim šetří čas strávený vypínáním počítače a návratem do provozu.
n 25 N
Začínáme
Používání akumulátoru
Akumulátor dodaný s počítačem není při zakoupení zcela nabitý.
Vložení akumulátoru
Vložení akumulátoru
1
Vypněte počítač a zavřete displej LCD.
2
Posuňte zámek (1) do polohy UNLOCK.
3
Zasuňte akumulátor do prostoru pro akumulátor, až uslyšíte zacvaknutí.
n 26 N
Začínáme
4
Pro zabezpečení akumulátoru v počítači posuňte zámek (1) do polohy LOCK.
✍
Je-li počítač s vloženým akumulátorem přímo připojen ke zdroji střídavého napětí, používá napětí ze sítě.
!
Některé akumulátory nesplňují kvalitativní a bezpečnostní požadavky společnosti Sony. Tento notebook může z bezpečnostních
důvodů pracovat pouze s pravým akumulátorem Sony určeným pro tento model. Při vložení jakéhokoli jiného akumulátoru nebude
akumulátor nabíjen a notebook nebude pracovat.
n 27 N
Začínáme
Nabíjení akumulátoru
Akumulátor dodaný s počítačem není při zakoupení zcela nabitý.
Nabíjení akumulátoru
1
Vložte akumulátor.
2
Připojte k počítači adaptér střídavého napětí.
Počítač automaticky akumulátor nabíjí (při nabíjení dvojitě bliká kontrolka akumulátoru). Když je baterie nabita na přibližně
85 %, kontrolka akumulátoru zhasne.
Stav kontrolky akumulátoru
Význam
On
Počítač je napájen z akumulátoru.
Bliká
Napětí akumulátoru je nedostatečné.
Dvojitě bliká
Probíhá nabíjení akumulátoru.
Off
Počítač je napájen ze sít’ové zásuvky.
n 28 N
Začínáme
✍
Pokud napětí akumulátoru klesá pod kritickou úroveň, blikají kontrolky akumulátoru i napájení.
Při napájení ze sítě nechávejte akumulátor vložený v počítači. Během používání počítače se bude akumulátor nabíjet.
Pokud úroveň napětí akumulátoru klesne pod 10 %, připojte adaptér AC a nechejte akumulátor nabít nebo vypněte počítač a vložte
plně nabitý akumulátor.
Akumulátor dodaný s počítačem je lithium iontový akumulátor, který lze nabíjet kdykoli. Nabíjení částečně vybitého akumulátoru nemá
vliv na jeho životnost.
Během napájení počítače z akumulátoru svítí kontrolka akumulátoru. Když je akumulátor téměř vybitý, začnou blikat kontrolky
akumulátoru i napájení.
Při používání některých aplikací nebo periferních zařízení počítač pravděpodobně nepřejde do režimu spánku (Hibernate) ani v případě,
kdy se akumulátor téměř vybije. Chcete-li při napájení z akumulátoru zabránit ztrátě dat, je třeba data často ukládat a ručně aktivovat
režim řízení spotřeby, jako například úsporný režim (Standby) nebo režim spánku (Hibernate). Pokud se akumulátor vybije, když počítač
vstupuje do úsporného režimu (Standby), ztratíte neuložená data. Návrat do předchozího pracovního stavu je nemožný. Ztrátě dat
předejdete častým ukládáním.
Je-li počítač s vloženým akumulátorem přímo připojen ke zdroji střídavého napětí, používá napětí ze sítě.
n 29 N
Začínáme
Vyjmutí akumulátoru
!
Při vyjmutí akumulátoru ze zapnutého počítače, který není připojen k adaptéru střídavého napětí, nebo při vyjmutí akumulátoru z
počítače, který se nachází v úsporném režimu (Standby) může dojít ke ztrátě dat.
Vyjmutí akumulátoru
1
Vypněte počítač a zavřete displej LCD.
2
Posuňte zámek (1) do polohy UNLOCK.
3
Posuňte a podržte západku (2) a vysuňte akumulátor z počítače.
n 30 N
Začínáme
Bezpečné vypnutí počítače
Chcete-li zabránit ztrátě neuložených dat, vypínejte počítač řádným postupem popsaným níže.
Vypínání počítače
1
Vypněte všechna periferní zařízení připojená k počítači.
2
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Vypnout počítač.
Systém zobrazí okno Vypnout počítač.
3
Klepněte na tlačítko Vypnout.
4
Dodržujte všechna upozornění na nutnost uložit dokumenty nebo možnost, že jsou přihlášeni další uživatelé, a počkejte,
dokud se počítač nevypne automaticky.
Kontrolka napájení zhasne.
n 31 N
Práce s počítačem VAIO
Práce s počítačem VAIO
Jakmile jste si přečetli a porozuměli informacím v elektronické příručce Specifikace, můžete začít počítač bezpečně a s
důvěrou používat.
Chcete-li využívat všech možností tohoto počítače, přečtěte si následující části.
❑ Používání klávesnice (str. 32)
❑ Používání dotykové podložky (str. 34)
❑ Používání tlačítek se speciálními funkcemi (str. 35)
❑ Používání integrované kamery MOTION EYE (str. 36)
❑ Používání optické jednotky (str. 37)
❑ Používání karet PC Card (str. 46)
❑ Práce s médii ExpressCard/34 (str. 49)
❑ Používání médií Memory Stick (str. 52)
❑ Používání jiných pamět’ových karet (str. 58)
❑ Používání sítě Internet (str. 62)
❑ Používání bezdrátové komunikace Wireless LAN (WLAN) (str. 64)
❑ Používání bezdrátové technologie Bluetooth (str. 74)
n 32 N
Práce s počítačem VAIO
Používání klávesnice
Klávesnice tohoto počítače je velmi podobná klávesnici stolního počítače, obsahuje však dodatečné klávesy, které zpřístupňují
speciální funkce tohoto modelu.
Na webovém serveru služby VAIO-Link (www.vaio-link.com) je rovněž k dispozici slovníček pojmů pro pomoc při používání
klávesnice.
Klávesové zkratky a funkce s klávesou Fn
✍
Některé funkce jsou k dispozici až po spuštění operačního systému Windows.
Klávesová zkratka a funkce
Funkce
Fn + % (F2): vypínač reproduktoru
Zapíná a vypíná integrované reproduktory a sluchátka.
Fn + 2 (F3/F4): hlasitost reproduktorů
Slouží k nastavení hlasitosti integrovaného reproduktoru.
Chcete-li zvýšit hlasitost, stiskněte klávesy Fn+F4 a poté klávesu M nebo , nebo opakovaně
stiskněte klávesy Fn+F4.
Chcete-li snížit hlasitost, stiskněte klávesy Fn+F3 a poté klávesu m nebo < nebo opakovaně
stiskněte klávesy Fn+F3.
Fn + 8 (F5/F6): ovládání jasu
Slouží k nastavení jasu displeje LCD.
Chcete-li zvýšit intenzitu zobrazení, stiskněte klávesy Fn+F6 a poté klávesu M nebo , nebo
opakovaně stiskněte klávesy Fn+F6.
Chcete-li snížit intenzitu zobrazení, stiskněte klávesy Fn+F5 a poté klávesu m nebo < nebo
opakovaně stiskněte klávesy Fn+F5.
Fn +
/T (F7): přepnutí zobrazení na externí
monitor
Přepíná mezi zobrazením na displeji LCD, externím zařízení (např. monitoru) a na obou
zařízeních.
n 33 N
Práce s počítačem VAIO
Klávesová zkratka a funkce
Fn +
(F10): přiblížení
Funkce
Změnou rozlišení obrazovky zvětšuje a vrací zobrazení.
✍
Výchozí rozlišení standardního zobrazení a zvětšeného zobrazení jsou tato:
Standardní zobrazení: 1280 x 800 bodů
Zvětšené zobrazení: 1024 x 600 bodů
Zvětšené zobrazení není tak zřetelné jako standardní zobrazení, protože používá nízké rozlišení
na obrazovce s vyšším rozlišením.
Tato kombinace kláves je při přehrávání videa vypnuta. Před stisknutím této kombinace kláves
ukončete příslušný software.
Tato kombinace kláves nemusí pracovat s grafickými obrázky, protože zobrazení na obrazovce
zvětšuje změnou rozlišení.
Při zvětšení zobrazení na obrazovce nebo při obnovení standardního zobrazení se může změnit
umístění a velikost oken softwaru. Stisknutím této kombinace kláves totiž měníte rozlišení.
Když je zobrazení na displeji LCD zvětšeno, systém při přepnutí na externí displej tuto funkci
zablokuje a obnoví standardní zobrazení.
Fn +
(F12): Hibernate (režim spánku)
V tomto režimu má počítač nejnižší spotřebu energie. Po použití tohoto příkazu bude stav
systému a periferních zařízení uložen na pevný disk a napájení systému bude vypnuto. Chcete-li
obnovit původní stav systému, stiskněte vypínač napájení.
Podrobnosti o systému řízení spotřeby najdete v části Používání úsporných režimů (str. 137).
n 34 N
Práce s počítačem VAIO
Používání dotykové podložky
Klávesnice je vybavena dotykovou podložkou pro ovládání kurzoru (1). Pomocí dotykové podložky můžete kurzorem
ukazovat na objekty na obrazovce, vybírat je, přetahovat a posouvat.
Akce
Popis
Ukázání
Posunutím prstu po dotykové podložce umístěte kurzor (2) na položku nebo objekt.
Klepnutí
Jednou stiskněte levé tlačítko (3).
Poklepání
Dvakrát stiskněte levé tlačítko.
Klepnutí pravým tlačítkem
myši
Jednou stiskněte pravé tlačítko (4). V mnoha aplikacích se při této operaci zobrazí místní nabídka.
Přetáhnutí
Posouvejte prst po podložce a současně držte stisknuté levé tlačítko.
Posouvání
Posouváním prstu podél pravého okraje dotykové podložky posunete zobrazení svisle. Posouváním prstu podél
spodního okraje dotykové podložky posunete zobrazení vodorovně (funkce posouvání je k dispozici pouze u aplikací,
které podporují používání této funkce prostřednictvím dotykové podložky).
✍
U modelů s čidlem otisků prstů můžete při rozsvícené kontrolce Scroll lock ke svislému posouvání používat i čidlo.
Kontrolku můžete rozsvítit a zhasnout klávesami Fn+Scr Lk.
✍
Podle toho, jak chcete používat myš, můžete dotykovou podložku vypínat a zapínat. Podle pokynů v části Nastavení počítače programem
VAIO Control Center (str. 136) spust’te program VAIO Control Center. Po spuštění vyberte téma o polohovacím zařízení a klepnutím
na tlačítko Help zobrazte podrobné pokyny.
n 35 N
Práce s počítačem VAIO
Používání tlačítek se speciálními funkcemi
Počítač je vybaven speciálními tlačítky, která usnadňují používání zvláštních funkcí počítače.
Tlačítko speciální funkce
Tlačítka S1/S2
Funkce
Při výchozím nastavení tlačítko S1 zapíná a vypíná zvuk a tlačítko S2 snižuje rychlost procesoru pro snížení
hluku ventilátoru. Toto přiřazení můžete změnit v okně pro změnu přiřazení tlačítek S. Chcete-li toto okno
zobrazit, stiskněte a podržte kterékoli z tlačítek nebo spust’te okno VAIO Control Center a najděte nastavení
v něm.
Funkce přiřazené tlačítkům S najdete v souboru nápovědy VAIO Control Center.
n 36 N
Práce s počítačem VAIO
Používání integrované kamery MOTION EYE
Počítač může být vybaven integrovanou kamerou MOTION EYE. Informace o tom, zda je váš model počítače vybaven
integrovanou kamerou MOTION EYE, najdete v elektronické příručce Specifikace.
Integrovaná kamera MOTION EYE přidává k softwaru pro interaktivní komunikaci a softwaru pro úpravy videa, jako je
Windows Messenger a Windows MovieMaker, funkce videa.
Integrovaná kamera MOTION EYE se zapíná při spuštění počítače a počítač je připraven pro videkonference.
Spuštění nebo ukončení softwaru pro interaktivní komunikaci nebo pro úpravy videa kameru MOTION EYE neaktivuje ani
nedeaktivuje. Než začnete pracovat se softwarem, zkontrolujte, zda je kamera aktivní.
✍
Integrovanou kameru MOTION EYE nelze sdílet mezi více než jednu aplikaci. Pokud kameru používá jiná aplikace, ukončete tuto
aplikaci dříve, než začnete kameru MOTION EYE používat.
!
Při zobrazování rychle se pohybujícího objektu může být v okně prohlížeče šum, například vodorovné čáry. To je normální a nejedná
se o poruchu.
n 37 N
Práce s počítačem VAIO
Používání optické jednotky
Počítač VAIO je vybaven optickou jednotkou.
Vložení disku
1
Zapněte počítač.
2
Stisknutím tlačítka vysunutí (1) otevřete jednotku.
Systém vysune přihrádku na disk.
3
Umístěte disk na střed přihrádky štítkem nahoru a přihrádku jemně zatlačte tak, aby zaklapla na místo.
n 38 N
Práce s počítačem VAIO
4
Lehce na přihrádku zatlačte. Přihrádka se zasune.
!
Když se počítač nachází v některém úsporném režimu (Standby nebo Hibernate), nepokoušejte se optický disk vyjmout. Mohlo by dojít
k poruše počítače.
✍
Pokud se chystáte používat externí optickou jednotku, připojte ji dříve, než spustíte jakýkoli předinstalovaný program pracující s disky
CD/DVD.
n 39 N
Práce s počítačem VAIO
Čtení a zápis na disky CD a DVD
Podle zakoupeného modelu může počítač přehrávat i zapisovat disky CD a DVD. Typ optické jednotky nainstalované ve
vašem modelu zjistíte v technických údajích. V následující tabulce zjistíte, které typy médií která optická jednotka podporuje.
Optická jednotka
Přehrávání
Záznam
DVD-ROM
DVD a většina disků DVD-R, DVD-RW, DVD+R,
DVD+RW a DVD+R DL (dvouvrstvé)
—
CD-RW/DVD-ROM
CD, CD-R, CD-RW, DVD, většina disků DVD-R,
DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL (dvouvrstvé) a
DVD+RW
CD-R a CD-RW
DVD±RW
CD, CD-R, CD-RW, DVD, většina disků DVD-R,
DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL (dvouvrstvé) a
DVD+RW
CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R,
DVD+R DL (Double Layer) a DVD+RW
DVD±RW/RAM
CD, CD-R, CD-RW, DVD, většina disků DVD-R,
DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL (dvouvrstvé),
CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R,
*
DVD+RW a DVD-RAM
*
Pouze u vybraných modelů.
DVD+R DL (Double Layer), DVD+RW a DVD-RAM*
n 40 N
Práce s počítačem VAIO
!
Tento výrobek je určen pro přehrávání disků splňujících specifikace normy Compact Disc Digital Audio (standardní CD). DualDisc je
oboustranný disk slučující na jedné straně nahraný materiál DVD a na druhé straně zvukový materiál. Zvukovou stranu disku DualDisc
(strana neobsahující záznam DVD) nemusí být v tomto výrobku možné přehrát, protože nesplňuje normu pro disky CD.
!
V současné době jsou k dispozici disky v mnoha formátech, a proto si před nákupem nahraných nebo prázdných disků pro počítač
VAIO pečlivě přečtěte údaje na obalu a zkontrolujte, zda jsou s optickou jednotkou počítače kompatibilní pro čtení i zápis. Společnost
Sony NEZARUČUJE kompatibilitu jednotek VAIO CD s disky, které neodpovídají oficiálnímu standardnímu formátu "CD" (u jednotek
DVD standardnímu formátu "DVD"). POUŽÍVÁNÍ NEODPOVÍDAJÍCÍCH DISKŮ MŮŽE TRVALE POŠKODIT POČÍTAČ VAIO NEBO
ZPŮSOBIT SOFTWAROVÉ KONFLIKTY A HAVÁRIE POČÍTAČE.
Údaje o formátu disků zjistíte u vydavatele nahraného disku nebo u výrobce prázdných disků pro záznam.
✍
Jednotky podporují zápis na disky DVD-RW kompatibilní s verzí DVD-RW 1.1/1.2.
Jednotky podporují zápis na disky DVD-R kompatibilní s obecnou verzí DVD-R 2.0/2.1.
Jednotky podporují čtení disků o průměru 8 cm, ale nikoli jejich zápis.
Zápis na disky DVD+R DL (dvouvrstvé) je možný pouze na disky podporující záznam DVD+R DL (dvouvrstvý).
Jednotka DVD±RW/RAM v počítači nepodporuje kazety DVD-RAM. Používejte disky bez kazet nebo s odstranitelnými kazetami.
Zápis na jednostranné disky DVD-RAM (2,6 GB) kompatibilní s normou DVD-RAM verze 1.0 není podporován.
n 41 N
Práce s počítačem VAIO
Poznámky k zápisu dat na disk
❑ Aby bylo možno data z disku číst na optické jednotce, musíte před jeho vysunutím uzavřít relaci. Postupujte podle pokynů
dodaných se softwarem.
❑ Používejte pouze kulaté disky. Nepoužívejte disky jiných tvarů (hvězda, srdce, karta, atd.), které mohou optickou jednotku
poškodit.
❑ Během zapisování dat na disk do počítače nestrkejte a chraňte ho před otřesy.
❑ Před zápisem dat na disk deaktivujte spořič obrazovky a ukončete antivirový software.
❑ Během zápisu dat na disk nepoužívejte rezidentní software. Mohlo by dojít k poruše počítače.
❑ Před vypalováním disků pomocí příslušné aplikace nejprve ukončete a zavřete všechny ostatní aplikace.
❑ Nikdy se nedotýkejte povrchu disku. Otisky prstů a prach na povrchu disku mohou způsobit chyby při zapisování.
❑ Při práci s předinstalovaným softwarem a při práci se softwarem pro vypalování disků CD nepřepínejte režimy napájení.
❑ Nenalepujte na disky nálepky. Nálepky nevratně omezí použitelnost disku.
❑ Počítač napájejte adaptérem střídavého napětí nebo se ujistěte, že je akumulátor nabit nejméně na 50 procent.
❑ Některé přehrávače DVD a počítačové jednotky DVD nemusí dokázat přehrát disky DVD vytvořené v příslušném počítači
softwarem VAIO Zone.
n 42 N
Práce s počítačem VAIO
Poznámky k přehrávání disků DVD
Pro dosažení optimálního výkonu při přehrávání disků DVD je třeba dodržovat následující doporučení.
❑ Disky DVD lze přehrávat pomocí optické jednotky a softwaru pro přehrávání disků DVD, například VAIO Zone nebo
WinDVD. Podrobné informace najdete v souboru nápovědy k takovému softwaru.
❑ Před přehráváním disku DVD s videem ukončete všechny spuštěné aplikace.
❑ Během přehrávání disku DVD nepoužívejte rezidentní software pro urychlení přístupu k disku. Mohlo by dojít k poruše
počítače.
❑ Před přehráváním disku deaktivujte spořič obrazovky a ukončete antivirový software.
❑ Některé 20 nebo 24bitově nahrané disky mohou při přehrávání způsobovat rušení. Pokud máte připojena zvuková
zařízení, může rušení poškodit reproduktory a váš sluch. Před přehráváním disku DVD snižte hlasitost.
❑ Během přehrávání disku DVD nepřepínejte úsporné režimy.
❑ Na disku DVD je uveden kód regionu, jenž označuje, ve kterém regionu a v jakém typu přehrávače lze disk přehrát. Pokud
se na disku nebo jeho obalu nachází jiný kód než „2“ (Evropa je součástí regionu „2“) nebo „all“ (toto označení znamená,
že disk lze přehrát ve většině světových regionů), znamená to, že v tomto přehrávači disk přehrát nelze.
!
Pokud změníte kód regionu DVD v době, kdy je spuštěn program WinDVD, začne nové nastavení platit, až program restartujete nebo
vysunete a znovu zasunete disk.
❑ Nepokoušejte se změnit nastavení kódu regionu jednotky DVD. Na žádné potíže způsobené změnou kódu regionu
jednotky DVD se nevztahuje záruka.
❑ Pokud je počítač vybaven sítí Wireless LAN a ta je zrovna aktivní, může přehrávání disků DVD způsobovat přerušení
zvuku nebo obrazu.
❑ Přehráváte-li disk DVD (video nebo audio) a chcete odstranit zařízení USB, např. reproduktory USB, musíte nejprve
zastavit přehrávání DVD. Odstranění zařízení USB při přehrávání disku DVD (video nebo audio) může způsobit poruchu.
n 43 N
Práce s počítačem VAIO
Přehrávání disků CD
Přehrávání zvukového disku CD
1
Vložte disk do optické jednotky.
2
Pokud se na obrazovce neobjeví okno, klepněte na tlačítko Start, ukažte na položku Všechny programy a klepnutím
otevřete program pro přehrávání disku CD, například program SonicStage.
Pokud počítač zobrazí okno Zvukový disk CD, vyberte klepnutím některou z možností.
n 44 N
Práce s počítačem VAIO
Kopírování souborů na disky CD
V elektronické příručce Specifikace najdete typ optické jednotky použité v počítači a v části Čtení a zápis na disky CD a
DVD (str. 39) informace o podporovaných médiích.
Kopírování souborů na disk
!
Během zapisování dat na disk do počítače nestrkejte a chraňte ho před otřesy.
1
Vložte prázdný disk do optické jednotky.
Pokud počítač zobrazí okno Jednotka CD-ROM, klepněte na možnost Neprovádět žádnou akci a klepněte na možnost
OK.
2
Klepněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Start a klepněte na možnost Prozkoumat.
3
V levém panelu Složky najděte soubory nebo složky, které chcete kopírovat, klepněte na ně pravým tlačítkem myši ukažte
na možnost Odeslat a klepněte na název optické jednotky*.
4
Zavřete okno.
5
Klepněte na tlačítko Start a klepněte na možnost Tento počítač.
6
Klepněte na ikonu optické jednotky v poli Zařízení s vyměnitelným úložištěm. Počítač zobrazí nové okno obsahující
kopírované soubory nebo složky v seznamu Soubory připravené k zápisu na disk CD.
7
V poli Zápis na disk CD klepněte na možnost Zapsat soubory na disk CD.
8
Postupujte podle pokynů v okně Průvodce zápisem na disk CD.
*
Označení jednotky pro čtení a zápis se může lišit podle konfigurace hardwaru.
n 45 N
Práce s počítačem VAIO
Přehrávání disků DVD
Přehrávání disků DVD
1
Ukončete všechny spuštěné programy.
2
Vložte disk DVD do optické jednotky.
3
Pokud se na obrazovce neobjeví okno, klepněte na tlačítko Start, ukažte na položku Všechny programy a klepnutím
otevřete program pro přehrávání disku DVD.
Pokyny k používání programu najdete v souboru nápovědy dodaném s programem pro práci s disky DVD.
Kopírování souborů na disky DVD
Funkce zápisu na disky DVD je k dispozici pouze u vybraných modelů. V elektronické příručce Specifikace najdete typ
optické jednotky použité v počítači a v části Čtení a zápis na disky CD a DVD (str. 39) informace o podporovaných médiích.
Kopírování souborů na disk
1
Připojte k počítači adaptér střídavého napětí.
2
Vložte disk do optické jednotky.
3
Pokud se na obrazovce neobjeví okno, klepněte na tlačítko Start, ukažte na položku Všechny programy a klepnutím
otevřete program pro práci s disky DVD, který chcete použít.
Pokyny k používání programu najdete v souboru nápovědy dodaném s programem pro práci s disky DVD.
n 46 N
Práce s počítačem VAIO
Používání karet PC Card
Karty PC Card umožňují připojovat k počítači přenosná externí zařízení.
Vložení karty PC Card
!
Některé karty PC Card nebo jejich funkce nemusejí být s počítačem kompatibilní.
Před instalací nebo vyjmutím karty PC Card není třeba vypínat počítač.
Vložení karty PC Card
1
Stiskněte tlačítko pro uvolnění karty PC Card tak, aby se vysunulo.
2
Dalším stisknutím tlačítka pro uvolnění karty PC Card vysuňte kryt patice.
3
Kryt opatrně uchopte a vyjměte z patice.
4
Zasuňte kartu PC Card do patice štítkem nahoru.
5
Kartu PC Card do patice lehce zatlačte.
Operační systém počítače kartu automaticky rozpozná.
Na hlavním panelu systému Windows se zobrazí ikona Bezpečně odebrat hardware.
n 47 N
Práce s počítačem VAIO
!
Když kartu PC Card nepoužíváte, vložte do patice kryt chránící ji proti vniknutí drobných předmětů. Před přenášením počítače vždy
vložte do patice PC Card ochranný kryt.
✍
Po opakovaném přepnutí z úsporného režimu (Standby) nebo z režimu spánku (Hibernate) do normálního režimu nebudou některá
zařízení pravděpodobně fungovat správně. Pokud u některých karet PC Card přepnete při vložené kartě funkci řízení spotřeby z
normálního režimu (Normal) na úsporný režim (Standby) nebo režim spánku (Hibernate), systém pravděpodobně nerozpozná zařízení
připojené k počítači. Potíže odstraníte restartováním počítače. Restartováním vrátíte počítač do původního stavu.
Po dobu, po kterou je karta vložena, nemůže počítač přejít do režimu spánku (Hibernate). Může přejít do úsporného režimu (Standby).
Před přechodem do režimu spánku (Hibernate) je doporučeno kartu vyjmout.
Používejte nejaktuálnější softwarový ovladač od výrobce karty PC Card.
Pokud se na kartě Správce zařízení dialogového okna Vlastnosti systému zobrazí vykřičník, odeberte ovladač a znovu jej
nainstalujte.
Nezatlačujte kartu PC Card do patice silou. Hrozí poškození vývodů konektoru. Pokud kartu nelze zasunout, zkontrolujte, zda ji
instalujete správným směrem. Další informace o používání najdete v příručce dodané s kartou.
n 48 N
Práce s počítačem VAIO
Vyjmutí karty PC Card
Při vyjímání karty PC Card ze zapnutého počítače postupujte podle následujících pokynů. Při nesprávném vyjmutí karty
nemusí systém fungovat správně.
Vyjmutí karty PC Card
✍
Chcete-li vyjmout kartu PC Card z vypnutého počítače, vynechejte kroky 1 až 6.
1
Na hlavním panelu systému Windows poklepejte na ikonu Bezpečně odebrat hardware.
Počítač zobrazí okno Bezpečně odebrat hardware.
2
Vyberte hardware, který chcete odpojit.
3
Klepněte na tlačítko Ukončit.
Počítač zobrazí okno Ukončit činnost hardwarového zařízení.
4
Potvrďte, že lze zařízení bezpečně odebrat ze systému.
5
Klepněte na tlačítko OK.
Počítač zobrazí okno s oznámením, že zařízení lze bezpečně odebrat.
6
Klepněte na tlačítko Zavřít.
7
Stiskněte tlačítko pro uvolnění karty PC Card tak, aby se vysunulo.
8
Dalším stisknutím tlačítka pro uvolnění karty PC Card vysuňte kartu.
9
Kartu opatrně uchopte a vyjměte z patice.
10 Pokud tlačítko pro uvolnění karty PC zůstane vysunuté, zatlačte je zpět.
n 49 N
Práce s počítačem VAIO
Práce s médii ExpressCard/34
Tento počítač je vybaven paticí ExpressCard™/34* pro média ExpressCard™/34* (široká 34 mm). Tato patice slouží pro
přenos dat mezi digitálními fotoaparáty, videokamerami, přehrávači a jinými audio/video zařízeními.
*
Dále jsou uváděny jako patice pro média ExpressCard/34 a média ExpressCard/34.
Do patice pro média ExpressCard/34 lze s adaptérem vložit i jiné pamět’ové karty včetně standardních médií Memory Stick.
Pokyny k práci s adaptérem pamět’ových karet a jinými pamět’ovými kartami najdete v části Používání jiných pamět’ových
karet (str. 58).
Vložení média ExpressCard/34
!
Počítač je vybaven krytem patice ExpressCard/34. Před prvním použitím patice ExpressCard/34 kryt vyjměte.
Při vkládání a vyjímání média ExpressCard/34 z patice postupujte opatrně. Nesnažte se ho vkládat nebo vyjímat silou.
✍
Před instalací nebo vyjmutím média ExpressCard/34 není třeba vypínat počítač.
Vložení média ExpressCard/34
1
Zatlačte na kryt patice ExpressCard/34, až vyskočí.
2
Kryt opatrně uchopte a vyjměte z patice.
3
Nasměrujte médium ExpressCard/34 šipkou nahoru a směrem do patice ExpressCard/34.
n 50 N
Práce s počítačem VAIO
4
Opatrně zasuňte médium ExpressCard/34 (1) do patice tak, aby zaklaplo na místo.
Nezatlačujte ho do patice silou.
✍
Pokud médium nebo adaptér nelze do patice snadno vsunout, jemně ho vyjměte a zkontrolujte, zda ho vkládáte ve správném směru.
Používejte nejaktuálnější softwarový ovladač od výrobce média ExpressCard/34.
n 51 N
Práce s počítačem VAIO
Vyjmutí média ExpressCard/34
Při vyjímání média ExpressCard/34 ze zapnutého počítače postupujte podle následujících pokynů. Při nesprávném vyjmutí
karty nemusí systém fungovat správně.
Vyjmutí média ExpressCard/34
✍
Chcete-li vyjmout médium ExpressCard/34 z vypnutého počítače, vynechejte kroky 1 až 6.
1
Na hlavním panelu systému Windows poklepejte na ikonu Bezpečně odebrat hardware.
Počítač zobrazí okno Bezpečně odebrat hardware.
2
Vyberte hardware, který chcete odpojit.
3
Klepněte na tlačítko Ukončit.
Počítač zobrazí okno Ukončit činnost hardwarového zařízení.
4
Potvrďte, že lze zařízení bezpečně odebrat ze systému.
5
Klepněte na tlačítko OK.
Počítač zobrazí okno s oznámením, že zařízení lze bezpečně odebrat.
6
Klepněte na tlačítko Zavřít.
7
Zatlačte na médium ExpressCard/34 do počítače, až vyskočí.
8
Médium ExpressCard/34 opatrně uchopte a vyjměte z patice.
n 52 N
Práce s počítačem VAIO
Používání médií Memory Stick
Počítač podporuje média Memory Stick. Médium Memory Stick je kompaktní, přenositelné a víceúčelové zařízení, které bylo
navrženo zejména pro výměnu a sdílení dat mezi kompatibilními produkty, jako jsou digitální fotoaparáty, mobilní telefony a
další zařízení. Protože se jedná o vyměnitelné zařízení, lze jej použít pro externí ukládání dat.
Podrobnosti o typech médií Memory Stick, které jsou kompatibilní s vaším modelem, a jejich případných omezeních najdete
v elektronické příručce Specifikace.
❑ Média Memory Stick lze zakoupit na serveru Sony Style (www.sonystyle-europe.com) nebo u nejbližšího prodejce
zařízení Sony.
❑ Podrobné informace o počítačích VAIO, které jsou kompatibilní s médii Memory Stick, najdete na adrese:
www.vaio-link.com.
!
Váš počítač byl vyzkoušen s médii Memory Stick značky Sony o kapacitě až 4 GB a je s nimi kompatibilní. Společnost Sony nepřijímá
žádnou zodpovědnost za kompatibilitu s jinými médii Memory Stick.
n 53 N
Práce s počítačem VAIO
Ochrana médií Memory Stick proti zápisu
Některá média Memory Stick jsou vybavena přepínačem, který je chrání před náhodným vymazáním nebo přepsáním
cenných dat.
Ochranu proti přepsání lze nastavit posunutím přepínače vodorovně nebo svisle*. Chcete-li na médium Memory Stick uložit
data, je třeba ochranu proti přepsání vypnout. Je-li ochrana proti přepsání zapnutá, lze data z média načítat, ale nelze je na
něj ukládat.
*
Některá média Memory Stick ochranu proti přepsání nemají.
n 54 N
Práce s počítačem VAIO
Připojení média Memory Stick
Existuje několik způsobů připojení média Memory Stick k počítači.
❑ Pomocí patice pro média Memory Stick Duo/PRO Duo
Patice pro média Memory Stick je určena pro malá média Memory Stick: Memory Stick Duo a Memory Stick PRO Duo.
❑ Pomocí patice ExpressCard/34 u modelů dodávaných s adaptérem pamět’ových karet pro patici ExpressCard/34
Pro standardní média Memory Stick použijte patici ExpressCard/34. Pro toto uspořádání potřebujete dodaný adaptér
pamět’ových karet. Další informace najdete v částech Práce s médii ExpressCard/34 (str. 49) a Používání jiných
pamět’ových karet (str. 58).
❑ Pomocí patice PC Card u modelů dodávaných s adaptérem pamět’ových karet pro patici PC Card
Pro standardní média Memory Stick použijte patici PC Card. Pro toto uspořádání potřebujete dodaný adaptér
pamět’ových karet. Další informace najdete v částech Používání karet PC Card (str. 46) a Používání jiných
pamět’ových karet (str. 58).
n 55 N
Práce s počítačem VAIO
Vložení média Memory Stick do patice Memory Stick Duo/PRO Duo
1
Nasměrujte médium Memory Stick šipkou nahoru a směrem do patice Memory Stick.
2
Opatrně zasuňte médium Memory Stick do patice tak, aby zaklaplo na místo.
Systém médium Memory Stick automaticky rozpozná a zobrazí v okně Tento počítač jako místní disk s příslušným
označením (podle konfigurace počítače).
!
Při instalaci do patice uchopte médium Memory Stick tak, aby šipka směřovala správným směrem. Vyvarujte se poškození počítače
nebo pamět’ové karty - pokud kartu nelze do patice zasunout lehce, nepoužívejte nadměrnou sílu.
Do patice Memory Stick nevkládejte více než jedno médium. Nesprávné vložení média může poškodit počítač.
✍
Počítač podporuje média Memory Stick Duo a je vybaven paticí Memory Stick Duo/PRO Duo kompatibilní pouze s médii o velikosti Duo.
Více informací o médiích Memory Stick Duo najdete na serveru Memory Stick na adrese http://www.memorystick.com/en/.
n 56 N
Práce s počítačem VAIO
Zobrazení obsahu média Memory Stick
1
Klepnutím na tlačítko Start a na položku Tento počítač otevřete okno Tento počítač.
2
Poklepejte na ikonu média Memory Stick
a zobrazte seznam datových souborů uložených na médiu Memory Stick.
Formátování média Memory Stick
Použijte software Memory Stick Formatter. Podrobné informace najdete v souboru nápovědy k softwaru Memory Stick
Formatter.
n 57 N
Práce s počítačem VAIO
Vyjímání média Memory Stick
Vyjmutí média Memory Stick z patice Memory Stick Duo/PRO Duo
1
Zkontrolujte, zda nesvítí kontrolka Memory Stick.
2
Zatlačte médium Memory Stick směrem do počítače.
Médium se vysune.
3
Vytáhněte médium z patice.
!
Při vyjímání média Memory Stick postupujte vždy opatrně, aby nečekaně nevyskočilo.
Když svítí kontrolka používání média Memory Stick, nevyjímejte ho. Pokud to uděláte, může dojít ke ztrátě dat. Velké objemy dat se
mohou zaznamenávat dlouho, proto před vyjímáním média Memory Stick kontrolujte, zda je kontrolka zhasnuta.
n 58 N
Práce s počítačem VAIO
Používání jiných pamět’ových karet
S počítačem může být dodáván adaptér pamět’ových karet pro patici ExpressCard/34 nebo PC Card podporující kromě médií
ExpressCard/34 i tyto pamět’ové karty:
❑ Adaptér pamět’ových karet pro patici ExpressCard/34
Standardní média Memory Stick a média Memory Stick PRO, Secure Digital (SD), Multi Media Card (MMC), xD-Picture
Card
!
Funkce MagicGate médií Memory Stick a Memory Stick PRO není podporována.
Funkce ochrany autorských práv a vysokorychlostního přenosu dat pamět’ových karet SD nejsou podporovány.
Z médií Memory Stick PRO jsou pro používání s adaptérem doporučena pouze média značky Sony.
❑ Adaptér pamět’ových karet pro patici PC Card
Standardní média Memory Stick a média Memory Stick PRO, Secure Digital (SD), Multi Media Card (MMC), Smart Media
!
Funkce MagicGate a vysokorychlostního přenosu dat médií Memory Stick a Memory Stick Pro nejsou podporovány.
Funkce ochrany autorských práv karet SD Memory Card a funkce ID médií Smart Media nejsou podporovány.
5,0V média Smart Media nejsou kompatibilní.
Dodávaný adaptér pamět’ových karet nepodporuje pamět’ové karty o kapacitě 2 GB a vyšší.
Z médií Memory Stick Pro jsou pro používání s adaptérem doporučena pouze média značky Sony.
n 59 N
Práce s počítačem VAIO
Vložení pamět’ové karty
Vložení pamět’ové karty do adaptéru pamět’ových karet pro patici ExpressCard/34
1
Vložte kteroukoli pamět’ovou kartu (2) do adaptéru pamět’ových karet (1).
!
Pamět’ovou kartu vkládejte do adaptéru správným směrem, abyste adaptér nepoškodili.
2
Informace o vkládání adaptéru pamět’ových karet do patice ExpressCard/34 najdete v části Vložení média
ExpressCard/34 (str. 49).
n 60 N
Práce s počítačem VAIO
Vložení pamět’ové karty do adaptéru pamět’ových karet pro patici PC Card
1
Vložte kteroukoli pamět’ovou kartu (2) do adaptéru pamět’ových karet (1).
!
Pamět’ovou kartu vkládejte do adaptéru správným směrem, abyste adaptér nepoškodili.
Adaptér pamět’ových karet má dvě patice určené pro uvedené typy pamět’ových karet. Ujistěte se, že pamět’ovou kartu vkládáte do
příslušné patice. Vyhnete se tak případným potížím jako je zaseknutí pamět’ové karty v adaptéru a poškození adaptéru nebo pamět’ové
karty.
Do adaptéru pamět’ových karet nevkládejte více než jednu kartu současně.
2
Informace o vkládání adaptéru pamět’ových karet do patice PC Card najdete v části Vložení karty PC Card (str. 46).
n 61 N
Práce s počítačem VAIO
Vyjmutí pamět’ové karty
Vyjmutí pamět’ové karty z adaptéru pamět’ových karet pro patici ExpressCard/34
Informace o vyjímání adaptéru pamět’ových karet z patice ExpressCard/34 najdete v části Vyjmutí média ExpressCard/34
(str. 51). Poté pevně uchopte vyčnívající část pamět’ové karty a opatrně ji vytáhněte z adaptéru.
Vyjmutí pamět’ové karty z adaptéru pamět’ových karet pro patici PC Card
Informace o vyjímání adaptéru pamět’ových karet z patice PC Card najdete v části Vyjmutí karty PC Card (str. 48). Poté
pevně uchopte vyčnívající část pamět’ové karty a opatrně ji vytáhněte z adaptéru.
n 62 N
Práce s počítačem VAIO
Používání sítě Internet
Nastavení telefonického připojení sítě
Před připojením k síti Internet musíte počítač připojit kabelem k telefonní lince (kabel nemusí být součástí dodávky). Po
připojení telefonního kabelu jste připraveni k připojení do sítě Internet.
Připojení telefonního kabelu
1
Zasuňte jeden konec telefonního kabelu (1) do konektoru modemu
2
Druhý konec kabelu připojte do telefonní zásuvky (2).
v počítači.
✍
Tento počítač nepracuje na skupinových přípojkách, nelze ho připojit k mincovnímu telefonnímu automatu a nemusí pracovat s
vícečetnými telefonními linkami ani pobočkovými ústřednami (PBX). Některá z těchto připojení mohou vytvářet nadměrný elektrický
proud a způsobit selhání interního modemu.
Pokud připojujete telefonní kabel procházející rozdělovačem kanálů, nemusí modem nebo připojené zařízení pracovat správně.
n 63 N
Práce s počítačem VAIO
Nastavení telefonického připojení k síti Internet
1
Klepněte na tlačítko Start, ukažte na položku Všechny programy, Příslušenství, Komunikace a klepněte na možnost
Průvodce vytvořením připojení.
Počítač zobrazí dialogové okno Průvodce novým připojením.
2
Klepněte na tlačítko Další. Pokud počítač zobrazí okno Informace o umístění, postupujte podle pokynů na obrazovce.
3
Pokud není vybrána možnost Připojit k Internetu, klepněte na ni a klepněte na tlačítko Další.
4
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
n 64 N
Práce s počítačem VAIO
Používání bezdrátové komunikace Wireless LAN (WLAN)
Pomocí bezdrátové komunikace Sony Wireless LAN (WLAN) mohou všechna digitální zařízení vybavená komunikací WLAN
vzájemně neomezeně komunikovat prostřednictvím výkonné sítě. Bezdrátová sít’ WLAN umožňuje uživateli přistupovat k
místní síti (LAN) prostřednictvím bezdrátového (rádiového) připojení. To znamená, že už není potřeba vést kabely nebo dráty
zdmi a stropy.
Bezdrátová komunikace Sony WLAN podporuje všechny běžné činnosti sítě Ethernet, navíc s výhodami mobility a vzdáleného
přístupu. Můžete přistupovat k informacím nebo internetovým, intranetovým a sít’ovým zdrojům dokonce i uprostřed jednání
nebo na cestě.
Můžete komunikovat bez přístupového bodu, tj. komunikovat v omezené skupině počítačů (ad-hoc). Můžete komunikovat i přes
přístupový bod, což umožňuje vytvářet sítě o plné infrastruktuře (infrastruktura).
n 65 N
Práce s počítačem VAIO
✍
V některých zemích může být používání produktů s funkcí WLAN omezeno místními zákony (například omezený počet kanálů). Proto
si před aktivací funkce WLAN pečlivě pročtěte leták Regulations Guide. Postup při výběru kanálů je uveden v další části této příručky
(Výběr kanálu pro bezdrátové připojení (str. 72)).
Funkce WLAN využívá standard IEEE802.11a/b/g, který popisuje použitou technologii. Standard obsahuje metodu šifrování: Wired
Equivalent Privacy (WEP - bezpečnostní protokol) a WiFi Protected Access (WPA - specifikace standardu spolupráce mezi
bezpečnostními prvky zvyšujícími úroveň ochrany dat a řízení přístupu pro stávající sítě WiFi, která byla navržena společně sdruženími
IEEE a Wi-Fi Alliance). Specifikace WPA je navržena tak, aby zajišt’ovala dopřednou kompatibilitu se specifikací normy IEEE802.11i.
Využívá protokol zdokonaleného šifrování dat TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) a ověřování uživatele využívajícího protokoly
802.1X a EAP (Extensible Authentication Protocol). Šifrování dat chrání zranitelná bezdrátová spojení mezi klientskými počítači a
přístupovými body. Kromě toho existují další používané mechanismy zabezpečení místních sítí LAN pro zajištění soukromí, ke kterým
patří: zabezpečení heslem, šifrování mezi koncovými body, virtuální privátní sítě a ověřování.
Zařízení pro bezdrátovou komunikaci WLAN, která používají standard IEEE802.11a, nemohou kvůli odlišným frekvencím komunikovat
se zařízeními, která používají standard IEEE802.11b nebo g.
IEEE802.11b: rychlost tohoto spojení je 11 Mb/s, je tedy 30 až 100krát rychlejší než standardní telefonické připojení.
IEEE802.11a/g: rychlost tohoto spojení je 54 Mb/s, je tedy 5krát rychlejší než komunikace WLAN se standardem IEEE802.11b.
n 66 N
Práce s počítačem VAIO
Komunikace bez přístupového bodu (připojení ad hoc)
Sít’ ad hoc tvoří pouze samotná bezdrátová zařízení bez centrálního řídicího prvku nebo přístupového bodu. Každé zařízení
komunikuje přímo s ostatními zařízeními sítě. Sít’ ad hoc lze snadno vytvořit i doma.
n 67 N
Práce s počítačem VAIO
Komunikace bez přístupového bodu (připojení ad hoc)
1
Zapněte přepínač WIRELESS nebo WIRELESS LAN.
Rozsvítí se kontrolka WIRELESS LAN.
Na počítačích s rozhraním Bluetooth*1 zobrazte poklepáním na ikonu
(
/
) na hlavním panelu okno Wireless
Device Switch. Zaškrtněte políčko Enable 2.4 GHz Wireless LAN a klepněte na tlačítko OK.
2
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
3
Klepněte na tlačítko Připojení k síti a Internetu.
4
Klepněte na tlačítko Sít’ová připojení.
Počítač zobrazí okno Sít’ová připojení.
5
Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Bezdrátové připojení k síti a klepněte na možnost Vlastnosti.
Počítač zobrazí okno Bezdrátové připojení k síti - vlastnosti.
6
Vyberte kartu Bezdrátové sítě.
7
Klepněte na tlačítko Přidat....
Počítač zobrazí okno Vlastnosti bezdrátové sítě.
8
Zadejte sít’ový název (SSID)*2.
Můžete si zvolit název o délce 32 alfanumerických znaků.
9
V rozevíracím seznamu Ověřování v síti vyberte možnost Otevřít.
10 V rozevíracím seznamu Šifrování dat vyberte možnost WEP.
11 Zrušte nastavení přepínače Klíč je poskytován automaticky.
Počítač zobrazí některé dosud skryté informace.
n 68 N
Práce s počítačem VAIO
12 Zadejte hodnotu sít’ového klíče*2.
Sít’ový klíč v tomto poli musí mít 5 nebo 13 alfanumerických znaků nebo 10 nebo 26 hexadecimálních*3 znaků. Můžete si
vybrat kteroukoli možnost.
13 Zadejte přesně stejný klíč znovu pro potvrzení.
14 Ve spodní části obrazovky zaškrtněte políčko Toto je sít’ mezi počítači (ad hoc); nejsou použity bezdrátové
přístupové body.
15 Klepněte na tlačítko OK.
V poli Upřednostňované sítě se objeví název sítě.
16 Klepněte na tlačítko Upřesnit.
Počítač zobrazí okno Upřesnit.
17 Vyberte přepínač Pouze sítě mezi počítači (ad hoc).
18 Klepněte na tlačítko Zavřít.
19 Klepněte na tlačítko OK.
Nyní je počítač připraven pro komunikaci s jiným počítačem.
*1
Informace o tom, zda model počítače podporuje funkci Bluetooth, najdete v elektronické příručce Specifikace.
*2
Chcete-li komunikovat mezi dvěma nebo více počítači, musíte nakonfigurovat všechny tyto počítače naprosto stejně. Ve všech počítačích je tedy nutné
použít stejný název a klíč jako v prvním nakonfigurovaném počítači.
*3
Hexadecimální: číselné vyjádření pomocí číslic 0-9 (s běžným významem) a písmen A-F (nebo a-f), která vyjadřují hexadecimální číslice (dekadických)
hodnot 10 až 15.
✍
Sítě ad hoc nepodporují specifikaci WPA.
!
Na území Francie povoluje zákon venkovní používání bezdrátové komunikace WLAN pouze na vyhrazených kanálech. Více informací
najdete v letáku Regulations Guide.
n 69 N
Práce s počítačem VAIO
Odpojení od sítě mezi počítači (ad hoc)
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na tlačítko Připojení k síti a Internetu.
3
Klepněte na tlačítko Sít’ová připojení.
Počítač zobrazí okno Sít’ová připojení.
4
V pravé části LAN nebo vysokorychlostní Internet klepněte pravým tlačítkem myši na možnost Bezdrátové připojení
k síti.
5
Klepněte na tlačítko Vlastnosti.
Počítač zobrazí okno Bezdrátové připojení k síti - vlastnosti.
6
Na kartě Bezdrátové sítě klepněte na tlačítko Upřesnit.
Počítač zobrazí okno Upřesnit.
7
Klepnutím vyberte možnost Všechny sítě k dispozici (upřednostňované přístupové body) a klepněte na tlačítko
Zavřít.
8
Klepněte na tlačítko OK.
9
Zavřete okno Sít’ová připojení.
10 Vypněte přepínač WIRELESS nebo WIRELESS LAN.
n 70 N
Práce s počítačem VAIO
Komunikace prostřednictvím přístupového bodu (infrastruktura)
Infrastrukturní sít’ rozšiřuje stávající kabelovou místní sít’ na bezdrátová zařízení prostřednictvím přístupového bodu, například
zařízení Sony Access Point. Přístupový bod propojuje bezdrátovou a kabelovou místní sít’ a funguje jako centrální řídicí prvek
bezdrátové místní sítě. Přístupový bod koordinuje přenos a příjem z více bezdrátových zařízení, která pracují ve
specifikovaném rozsahu.
n 71 N
Práce s počítačem VAIO
Připojení k bezdrátové síti
1
Zapněte přepínač WIRELESS nebo WIRELESS LAN.
Rozsvítí se kontrolka WIRELESS LAN.
Na počítačích s rozhraním Bluetooth* zobrazte poklepáním na ikonu
(
/
) na hlavním panelu okno Wireless
Device Switch. Zaškrtněte políčko Enable 2.4 GHz Wireless LAN a klepněte na tlačítko OK.
2
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
3
Klepněte na tlačítko Připojení k síti a Internetu.
4
Klepněte na tlačítko Sít’ová připojení.
Počítač zobrazí okno Sít’ová připojení.
5
V pravé části LAN nebo vysokorychlostní Internet poklepejte na možnost Bezdrátové připojení k síti.
Počítač zobrazí okno Bezdrátové připojení k síti.
6
Vyberte sít’, kterou chcete použít.
7
Zadejte sít’ový klíč.
8
Klepněte na tlačítko Připojit.
Po 30 sekundách bude navázáno spojení.
*
Informace o tom, zda model počítače podporuje funkci Bluetooth, najdete v elektronické příručce Specifikace.
Další informace o nastavení přístupového bodu najdete v dokumentaci dodané se zařízením Access Point.
✍
Klíč WPA musí obsahovat alespoň 8 znaků.
n 72 N
Práce s počítačem VAIO
Výběr kanálu pro bezdrátové připojení
Při konfiguraci 802.11a/b/g lze použít kanály 1 až 13.
(a) S přístupovým bodem („infrastruktura“)
❑ Bude použit kanál vybraný přístupovým bodem.
!
Podrobnosti o volbě kanálu používaného přístupovým bodem najdete v příručce k přístupovému bodu.
(b) Bez přístupového bodu („ad hoc“)
❑ Pokud bezdrátové připojení naváže počítač VAIO, bude vybrán kanál 11.
!
Na území Francie povoluje zákon venkovní používání bezdrátové komunikace WLAN pouze na vyhrazených kanálech. Více informací
najdete v letáku Regulations Guide.
❑ Pokud bezdrátové připojení naváže bezdrátové zařízení na druhé straně, bude bezdrátová komunikace vedena na kanálu
vybraném tímto zařízením.
n 73 N
Práce s počítačem VAIO
✍
Pásmo 2,4 GHz používané zařízeními kompatibilními s Wireless LAN je využíváno i různými dalšími zařízeními. Ačkoli zařízení
kompatibilní s bezdrátovými sítěmi LAN využívají technologií pro minimalizaci rušení z jiných zařízení, která používají stejné pásmo,
může rušení snižovat rychlost nebo dosah komunikace nebo bezdrátové spojení přerušovat.
Rychlost komunikace závisí na vzdálenosti mezi komunikujícími zařízeními, existenci překážek mezi nimi, konfiguraci zařízení,
rádiových podmínkách a použitém softwaru. Kromě toho může vlivem podmínek přenosu radiových vln dojít k přerušení komunikace.
Dosah komunikace závisí na skutečné vzdálenosti mezi komunikačními zařízeními, existenci překážek mezi těmito zařízeními,
rádiových podmínkách, okolním prostředí včetně existence zdí a materiálu těchto zdí, a použitém softwaru.
Používání zařízení se standardem IEEE802.11b a IEEE802.11g ve stejné bezdrátové síti může snížit rychlost komunikace vlivem
rádiového rušení. Proto jsou zařízení standardu IEEE802.11g navržena s funkcí snižování rychlosti komunikace, aby zajistila
komunikaci i s produkty standardu IEEE802.11b.
Pokud rychlost komunikace není tak vysoká, jak jste očekávali, může pomoci změna bezdrátového kanálu na přístupovém bodu.
!
Na území Francie povoluje zákon venkovní používání bezdrátové komunikace WLAN pouze na vyhrazených kanálech. Více informací
najdete v letáku Regulations Guide.
n 74 N
Práce s počítačem VAIO
Používání bezdrátové technologie Bluetooth
Funkce Bluetooth je k dispozici pouze u vybraných modelů. Informace o tom, zda model počítače podporuje funkci Bluetooth,
najdete v elektronické příručce Specifikace.
Pomocí technologie Bluetooth můžete navázat komunikaci mezi počítačem a jinými zařízeními Bluetooth, například jiným
počítačem nebo mobilním telefonem. Data mezi těmito zařízeními můžete v otevřeném prostoru přenášet bez kabelů až do
vzdálenosti 10 metrů.
Připojení k zařízení Bluetooth
1
Zapněte přepínač bezdrátové komunikace WIRELESS.
2
Poklepáním na ikonu
3
Vyberte možnost Enable Bluetooth Device.
4
Klepněte na tlačítko OK.
(
/
) na hlavním panelu zobrazte okno Wireless Device Switch.
n 75 N
Práce s počítačem VAIO
Poznámky k práci s bezdrátovou technologií Bluetooth
❑ Rychlost přenosu dat se může lišit v závislosti na následujících podmínkách:
❑ překážky, např. zdi, které se nacházejí mezi zařízeními,
❑ vzdálenost mezi zařízeními,
❑ materiál použitý na stavbu zdí,
❑ blízká přítomnost mikrovlnných trub a bezdrátových telefonů,
❑ vysokofrekvenční rušení a další překážky dané prostředím,
❑ konfigurace zařízení,
❑ typ softwaru,
❑ typ operačního systému,
❑ současné použití technologií Wireless LAN a Bluetooth v počítači,
❑ velikost přenášeného souboru.
❑ Uvědomte si, že vzhledem k omezením standardu Bluetooth může při nepřetržitém přenosu velkých souborů čas od času
dojít k jejich poškození vlivem elektromagnetického rušení okolního prostředí.
❑ Všechna zařízení Bluetooth musí být certifikována, aby se zajistilo dodržení požadavků platného standardu. I když jsou
podmínky standardu splněny, může se výkon jednotlivých zařízení, jejich technické údaje a provozní postupy lišit. Přenos
dat nemusí být možný za všech situací.
n 76 N
Práce s počítačem VAIO
❑ Pásmo 2,4 GHz, ve kterém pracují zařízení Bluetooth a bezdrátové sítě WLAN, používají různá zařízení. Zařízení
Bluetooth využívají technologii, která minimalizuje vzájemné rušení s jinými zařízeními používajícími stejnou vlnovou
délku. Rychlost komunikace a vzdálenosti mohou být nižší než standardní hodnoty. Rušení způsobené jinými zařízeními
může přerušit komunikaci. Nepoužívejte současně funkci Bluetooth a bezdrátová komunikační zařízení, která využívají
pásmo 2,4 GHz, například bezdrátovou sít’ovou kartu PC Card.
✍
Než začnete využívat bezdrátovou technologii Bluetooth, seznamte se s dokumentem Regulations Guide.
❑ Bezdrátová technologie Bluetooth nemusí pracovat, pokud si nevyhovují zařízení nebo verze softwaru jiných výrobců.
Zabezpečení technologie Bluetooth
Bezdrátová technologie Bluetooth obsahuje funkci ověřování, která dovoluje ověření partnera, se kterým komunikujete.
Funkce ověřování zabraňuje anonymnímu zařízení Bluetooth v přístupu k počítači.
Při první komunikaci mezi dvěma zařízeními Bluetooth je třeba stanovit a zaregistrovat společný klíč (Passkey). Jakmile je
zařízení zaregistrováno, nemusíte již klíč (Passkey) znovu zadávat.
✍
Klíč se může pokaždé lišit, ale musí být vždy shodný na obou koncích komunikace.
Pro určitá zařízení, jako například myš, klíč zadat nelze.
n 77 N
Práce s počítačem VAIO
Komunikace s jiným zařízením Bluetooth
Počítač můžete bez kabelů propojit s jiným zařízením Bluetooth, například dalším počítačem, mobilním telefonem,
organizátorem PDA, náhlavní soupravou, myší nebo digitálním fotoaparátem.
n 78 N
Práce s počítačem VAIO
Komunikace s jiným zařízením Bluetooth
Pro komunikaci s jiným zařízením Bluetooth musíte nejprve nainstalovat funkci Bluetooth. Informace o instalaci a práci s
funkcemi Bluetooth najdete v souboru nápovědy k nástroji Bluetooth.
Zobrazení souboru nápovědy
1
Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu Bluetooth
na hlavním panelu a v nabídce vyberte možnost Help.
Ukončení spojení Bluetooth
Chcete-li spojení Bluetooth ukončit, vypněte přepínač WIRELESS. Kontrolka Bluetooth zhasne.
n 79 N
Práce s počítačem VAIO
Používání náhlavní soupravy Bluetooth
Náhlavní souprava Bluetooth je k dispozici jako volitelné příslušenství. Je vhodná pro internetové videokonference
zajišt’ované softwarem pro interaktivní komunikaci jako je například Windows Messenger. Podrobnosti o práci s náhlavní
soupravou Bluetooth headset naleznete v příručce dodané s náhlavní soupravou Bluetooth.
Připojení náhlavní soupravy k počítači
1
Náhlavní soupravu Bluetooth zapněte podržením stisknutého tlačítka napájení soupravy po dobu nejméně pěti sekund.
2
Podržte stisknutá tlačítka hlasitosti, dokud červeně nezabliká kontrolka.
3
Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu Bluetooth
na hlavním panelu a v nabídce vyberte možnost Bluetooth
Settings.
Počítač zobrazí dialogové okno Bluetooth Settings a automaticky spustí průvodce Add New Connection Wizard.
4
Pokud počítač dialogové okno Add New Connection Wizard nezobrazí, klepněte na možnost New Connection.
Počítač zobrazí dialogové okno Add New Connection Wizard.
5
Vyberte možnost Express Mode [Recommended] a klepněte na možnost Další.
Průvodce hledá zařízení Bluetooth v dosahu a zobrazí seznam nalezených zařízení.
6
Vyberte možnost HBH-608 a klepněte na možnost Další.
Po navázání spojení zobrazí počítač dialogové okno Bluetooth Manager-Bluetooth Security.
7
Do pole Bluetooth Passkey (PIN) zadejte heslo "0000" a klepněte na tlačítko OK.
8
Stiskněte tlačítko napájení náhlavní soupravy.
9
Klepněte na tlačítko Dokončit.
V okně Bluetooth Settings se zobrazí ikona náhlavní soupravy.
10 Klepněte na ikonu náhlavní soupravy a stiskněte tlačítko napájení náhlavní soupravy.
Nyní je počítač připraven pro komunikaci s náhlavní soupravou Bluetooth.
n 80 N
Práce s počítačem VAIO
Odpojení náhlavní soupravy od počítače
1
Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu Bluetooth
Settings.
Počítač zobrazí okno Bluetooth Settings.
2
V nabídce Bluetooth vyberte příkaz Disconnect.
3
Klepněte na tlačítko Ano.
na hlavním panelu a v nabídce vyberte možnost Bluetooth
n 81 N
Práce s periferními zařízeními
Práce s periferními zařízeními
Funkčnost počítače lze rozšířit pomocí různých konektorů, kterými je vybaven.
❑ Připojení základnové stanice (str. 82)
❑ Připojení externích reproduktorů (str. 91)
❑ Připojení externího zobrazovacího zařízení (str. 92)
❑ Výběr režimu zobrazení (str. 96)
❑ Používání funkce více monitorů (str. 97)
❑ Připojení externího mikrofonu (str. 99)
❑ Připojení zařízení s rozhraním USB (str. 100)
❑ Připojení tiskárny (str. 103)
❑ Připojení zařízení s rozhraním i.LINK (str. 104)
❑ Připojení k síti (LAN) (str. 106)
n 82 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení základnové stanice
Připojení základnové stanice dovoluje k počítači připojovat periferní zařízení, např. tiskárnu a externí monitor.
Základnová stanice není dodávána s počítačem a je k dispozici jako volitelné příslušenství.
Umístění konektorů na základnové stanici
Pohled zezadu
A Kontrolka DC IN
Svítí, když je k základnové stanici připojeno napájení.
B
C
D
E
Kontrolka IN USE (str. 87)
Tlačítko UNDOCK (str. 87)
Konektor DC IN (str. 23)
Sít’ový konektor (Ethernet, 1000BASE-T / 100BASE-TX /
10BASE-T) (str. 106)
F Konektor Hi-Speed USB (USB 2.0)* (str. 100)
G Konektor DVI-D (str. 93)
H Konektor MONITOR (VGA) (str. 93)
I Konektory Hi-Speed USB (USB 2.0)* (str. 100)
*
Podporuje vysokou, plnou i nízkou rychlost.
!
Základnovou stanici lze napájet pouze adaptérem střídavého napětí dodávaným se základnovou stanicí. Během používání základnové
stanice neodpojujte adaptér ze zásuvky ani ze stanice, mohlo by dojít k poškození dat nebo selhání hardwaru.
n 83 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení počítače k základnové stanici
!
Pokud v počítači není vložen akumulátor, nepřipojujte ho k základnové stanici.
Připojení počítače k základnové stanici
!
Zkontrolujte, zda je počítač před připojením k základnové stanici vypnutý. Zabráníte tak ztrátě neuložených dat.
1
Odpojte od počítače všechna periferní zařízení.
2
Zapojte napájecí kabel (1) do adaptéru AC (2) a sít’ové zásuvky.
3
Zapojte kabel připojený k adaptéru střídavého napětí (2) do konektoru stejnosměrného napájení (3) na základnové
stanici (4).
n 84 N
Práce s periferními zařízeními
4
Posunutím otevřete kryt konektoru základnové stanice na spodní straně počítače.
n 85 N
Práce s periferními zařízeními
5
Zarovnejte spodní zadní rohy a levou stranu počítače s vodítky na základnové stanici.
n 86 N
Práce s periferními zařízeními
6
Jemně zatlačte počítač tak, aby zaklapl na místo.
7
Zapněte počítač.
!
Používejte adaptér střídavého napětí dodaný se základnovou stanicí.
Počítač s připojenou základnovou stanicí nepřenášejte, mohlo by dojít k odpojení základnové stanice a poškození základnové stanice
nebo počítače.
n 87 N
Práce s periferními zařízeními
Odpojení počítače od základnové stanice
!
Zkontrolujte, zda je počítač před odpojením základnové stanice vypnutý. Zabráníte tak ztrátě neuložených dat.
Před odpojením počítače zkontrolujte, zda nepoužíváte žádná zařízení připojená k základnové stanici.
Počítač od základnové stanice neodpojujte, když svítí kontrolka IN USE. Odpojení počítače při svítící kontrolce IN USE může vést ke
ztrátě neuložených dat nebo k poruše počítače.
Když dochází energie akumulátoru, může odpojení operační počítače od základnové stanice způsobit ztrátu neuložených dat.
Počítač od základnové stanice neodpojujte během přehrávání videa. Před odpojením musíte ukončit software pro přehrávání videa.
n 88 N
Práce s periferními zařízeními
Odpojení počítače od základnové stanice
1
Stiskněte tlačítko UNDOCK a počkejte, dokud nezhasne kontrolka IN USE (2).
✍
Pokud nesvítí kontrolka IN USE, nemusíte tlačítko UNDOCK stisknout.
Stisknutí tlačítka UNDOCK, když je počítač v některém úsporném režimu nejprve vrátí počítač do normálního režimu, a poté zahájí
proces odpojování.
n 89 N
Práce s periferními zařízeními
2
Zvedněte počítač ze základnové stanice.
3
Zavřete konektor pro základnovou stanici na spodní straně počítače.
n 90 N
Práce s periferními zařízeními
Počítač můžete od základnové stanice odpojit i takto:
1
Klepněte na tlačítko Start a klepněte na možnost Vyjmout z dokovací stanice.
2
Počkejte na zobrazení zprávy a zhasnutí kontrolky IN USE a zvedněte počítač ze základnové stanice.
3
Zavřete konektor pro základnovou stanici na spodní straně počítače.
✍
Po odpojení počítače od základnové stanice je velice důležité konektor pro základnovou stanici uzavřít. Pokud kryt neuzavřete, může
se dovnitř dostat prach a poškodit počítač.
Chcete-li základnovou stanici zcela odpojit od napájení ze sítě, odpojte adaptér střídavého napětí.
n 91 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení externích reproduktorů
Připojením externích reproduktorů k počítači je možné zvýšit kvalitu zvuku.
Připojení externích reproduktorů
1
Připojte kabel reproduktorů (1) ke konektoru sluchátek (2) i.
2
Druhý konec kabelu reproduktorů zastrčte do externího reproduktoru (3).
3
Před zapnutím reproduktorů snižte jejich hlasitost.
✍
Používejte pouze reproduktory, které jsou určené pro připojení k počítači.
!
Nepokládejte na reproduktory diskety. Hrozí poškození dat magnetickým polem reproduktorů.
n 92 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení externího zobrazovacího zařízení
K počítači lze připojit externí zobrazovací zařízení. K zařízením, se kterými lze počítač používat, patří například monitor nebo
projektor.
❑ Připojení běžného počítačového monitoru (str. 93)
❑ Připojení multimediálního monitoru (str. 94)
❑ Připojení projektoru (str. 95)
✍
Napájecí kabel připojujte až po připojení všech ostatních kabelů.
Připojená externí zobrazovací zařízení budou fungovat jako sekundární zobrazení.
Pouze v systémech Windows můžete použít externí displej k nastavení funkce více monitorů.
n 93 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení běžného počítačového monitoru
Počítačový displej (monitor) lze k počítači připojit přímo nebo přes volitelnou základnovou stanici.
Připojení běžného počítačového monitoru
1
Je-li to nutné, připojte jeden konec kabelu napájení (1) k monitoru a druhý konec do sít’ové zásuvky.
2
Pokud chcete připojit monitor VGA, připojte datový kabel monitoru (2) (není součástí dodávky) ke konektoru monitoru
(VGA) (3) a v počítači nebo základnové stanici.
3
Pokud chcete připojit monitor TFT/DVI, připojte datový kabel monitoru (není součástí dodávky) ke konektoru DVI-D na
základnové stanici.
✍
DVI-D je zkratka výrazu Digital Visual Interface - Digital. Je to druh konektoru DVI, který podporuje pouze digitální videosignály, nikoli
analogové videosignály. Má 24 vývodů.
Konektor DVI-I (Digital Visual Interface - Integrated) podporuje digitální i analogové videosignály. Má 29 vývodů.
!
Monitor TFT/DVI můžete používat pouze v případě, že je počítač v režimu SPEED. Volba režimu je popsána v části Volba režimu
výkonu (str. 109).
n 94 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení multimediálního monitoru
Multimediální počítačový monitor s vestavěnými reproduktory a mikrofonem lze připojit k počítači nebo k volitelné základnové
stanici.
Připojení multimediálního monitoru
1
Zasuňte napájecí kabel multimediálního počítačového monitoru (1) do zásuvky.
2
Připojte kabel monitoru (2) (není součástí dodávky) ke konektoru monitoru (VGA) (3) a v počítači nebo v základnové
stanici.
3
Připojte kabel reproduktorů (4) ke konektoru sluchátek (5) i v počítači.
4
Připojte kabel mikrofonu (6) ke konektoru mikrofonu (7) m v počítači.
n 95 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení projektoru
Projektor (např. projektor Sony LCD) lze k počítači připojit přímo nebo přes volitelnou základnovou stanici.
Připojení projektoru
1
Zapojte napájecí kabel projektoru (1) do sít’ové zásuvky.
2
Připojte datový kabel RGB (2) ke konektoru monitoru (VGA) (3) a v počítači nebo v základnové stanici.
3
Připojte audio kabel (4) (není součástí dodávky) do konektoru sluchátek (5) i.
4
Připojte datový kabel RGB a zvukový kabel ke konektorům projektoru (6).
n 96 N
Práce s periferními zařízeními
Výběr režimu zobrazení
Je-li k počítači připojeno externí zobrazovací zařízení (např. běžný počítačový monitor), můžete si vybrat, které zařízení se
bude používat jako primární.
Chcete-li používat displej LCD počítače i externí zobrazovací zařízení současně, najdete další informace v části Používání
funkce více monitorů (str. 97).
Volba zobrazovacího zařízení
Při práci s akcelerátorem Intel Graphics Media Accelerator (režim STAMINA)
1
Klepnutím pravým tlačítkem myši na pracovní plochu zobrazte místní nabídku.
2
Klepněte na položku grafických vlastností.
3
Změňte nastavení podle pokynů na obrazovce.
✍
Podle typu externího monitoru nebo projektoru nemusí být možné současné zobrazení na displeji počítače a monitoru či projektoru.
Před zapnutím počítače zapněte periferní zařízení.
Při práci s grafickým adaptérem NVIDIA (režim SPEED)
1
Pravým tlačítkem myši klepněte na pracovní plochu a v nabídce vyberte možnost NVIDIA Control Panel.
2
Klepněte na ikonu Display.
3
Klepněte na ikonu Change Display Configuration.
4
Změňte nastavení podle pokynů na obrazovce.
✍
Volba grafického adaptéru je popsána v části Volba režimu výkonu (str. 109).
n 97 N
Práce s periferními zařízeními
Používání funkce více monitorů
Funkce práce s více monitory umožňuje zobrazit části pracovní plochy na několika samostatných zobrazovacích zařízeních.
Je-li například ke konektoru monitoru (VGA) připojen externí monitor, může displej LCD počítače a externí displej fungovat
jako jedna pracovní plocha.
Kurzor můžete přesouvat z jednoho monitoru na druhý. Tato funkce umožňuje přetahovat objekty, například otevřená okna
aplikací nebo panely nástrojů, z jednoho monitoru na druhý.
✍
Je možné, že externí monitor nebo televizor funkci více monitorů nepodporuje.
Některé aplikace možná nebudou s nastavením více monitorů kompatibilní.
Při používání režimu více monitorů dbejte na to, aby počítač nepřešel do úsporného režimu (Standby) nebo do režimu spánku
(Hibernate). V opačném případě není zaručen řádný návrat do normálního režimu (Normal).
Pokud každý monitor používá jiné barevné nastavení, nerozdělujte jedno okno tak, aby bylo zobrazeno na obou monitorech. V opačném
případě software pravděpodobně nebude pracovat správně.
Nastavte u obou monitorů méně barev a nižší rozlišení.
n 98 N
Práce s periferními zařízeními
Volba režimu více monitorů
Při práci s akcelerátorem Intel Graphics Media Accelerator (režim STAMINA)
1
Klepnutím pravým tlačítkem myši na pracovní plochu zobrazte místní nabídku.
2
Klepněte na položku grafických vlastností.
3
Změňte nastavení podle pokynů na obrazovce.
Při práci s grafickým adaptérem NVIDIA (režim SPEED)
1
Pravým tlačítkem myši klepněte na pracovní plochu a v nabídce vyberte možnost NVIDIA Control Panel.
2
Klepněte na ikonu Display.
3
Klepněte na ikonu Change Display Configuration.
4
Změňte nastavení podle pokynů na obrazovce.
✍
Volba grafického adaptéru je popsána v části Volba režimu výkonu (str. 109).
Můžete také změnit funkci přiřazenou jednomu z tlačítek S a aktivovat režim více monitorů příslušným tlačítkem S. Chcete-li změnit
přiřazení funkcí tlačítku S, stiskněte a podržte tlačítko S a systém zobrazí okno pro změnu přiřazení. Podrobnosti o tlačítcích S najdete
v části Používání tlačítek se speciálními fukcemi (str. 35).
✍
Pro každý monitor můžete také nastavit barvy zobrazení a rozlišení a přizpůsobit režim více monitorů.
n 99 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení externího mikrofonu
Chcete-li používat vstupní zvukové zařízení (například pro konverzaci na Internetu), je třeba k počítači připojit externí mikrofon.
Připojení externího mikrofonu
Připojte kabel mikrofonu (1) ke konektoru mikrofonu (2) m.
✍
Používejte pouze mikrofon, který je určen pro připojení k počítači.
n 100 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení zařízení s rozhraním USB
Chcete-li předejít poškození počítače a zařízení USB, dodržujte tyto pokyny:
❑ Při přesunování počítače s připojeným zařízením USB se vyvarujte otřesů nebo působení síly na konektory USB.
❑ Nevkládejte počítač s připojenými zařízeními USB do tašky nebo kufříku.
Připojení myši s rozhraním USB
Připojení myši s rozhraním USB
1
Zvolte požadovaný konektor USB (1)
2
Připojte kabel myši USB (2) ke konektoru tohoto rozhraní.
Nyní můžete začít myš USB používat (3).
✍
.
Ovladač myši USB je v počítači VAIO předinstalován. Díky tomu stačí připojit myš USB ke konektoru USB a můžete zahájit práci.
n 101 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení disketové jednotky s rozhraním USB
K tomuto počítači můžete zakoupit a připojit disketovou jednotku s rozhraním USB.
Připojení disketové jednotky s rozhraním USB
1
Zvolte požadovaný konektor USB
.
2
Připojte kabel disketové jednotky USB ke konektoru tohoto rozhraní.
Nyní můžete začít disketovou jednotku USB používat.
!
Při práci s disketovou jednotkou USB nepůsobte na konektor USB silou. Mohlo by dojít k poruše.
n 102 N
Práce s periferními zařízeními
Odpojení disketové jednotky s rozhraním USB
Disketovou jednotku USB můžete odpojit, i když je počítač zapnut. Když se počítač nachází v některém úsporném režimu
(Standby nebo Hibernate), může pokus o odpojení jednotky vést k selhání počítače.
Je-li počítač vypnutý, můžete kabel USB odpojit od počítače přímo.
Odpojení disketové jednotky s rozhraním USB
1
Ukončete všechny programy přistupující k disketové jednotce.
2
Na hlavním panelu systému Windows poklepejte na ikonu Bezpečně odebrat hardware.
Počítač zobrazí okno Bezpečně odebrat hardware.
3
Vyberte disketovou jednotku, kterou chcete odpojit.
4
Klepněte na tlačítko Ukončit.
Počítač zobrazí okno Ukončit hardwarové zařízení.
5
Zkontrolujte, zda je vybrána disketová jednotka, a klepněte na tlačítko OK.
Počítač zobrazí zprávu potvrzující, že je bezpečné hardwarové zařízení odebrat.
6
Klepnutím na tlačítko Zavřít zavřete okno Bezpečně odebrat hardware.
7
Odpojte disketovou jednotku od počítače.
n 103 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení tiskárny
Chcete-li tisknout dokumenty, můžete k počítači připojit tiskárnu, která je kompatibilní s operačním systémem Windows.
Připojení tiskárny přes rozhraní USB
K počítači můžete připojit tiskárnu s rozhraním USB, která je kompatibilní s použitou verzí operačního systému Windows.
Připojení tiskárny přes rozhraní USB
1
Připojte napájecí kabel tiskárny do zásuvky (1).
2
Zvolte požadovaný konektor USB (3)
3
Zapojte jeden konec kabelu USB tiskárny (2) do konektoru USB a druhý do tiskárny.
.
n 104 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení zařízení s rozhraním i.LINK
Poznámky k připojování zařízení s rozhraním i.LINK
❑ Tento počítač je vybaven konektorem rozhraní i.LINK (IEEE1394), který lze použít k připojení zařízení s tímto rozhraním,
například digitální kamery, nebo k propojení dvou počítačů VAIO za účelem kopírování, odstraňování nebo upravování
souborů.
❑ Ačkoli jsou externí zařízení s rozhraním i.LINK obvykle napájena z konektorů tohoto rozhraní, příslušný konektor v tomto
počítači napájení neposkytuje.
❑ Konektor rozhraní i.LINK podporuje přenosové rychlosti maximálně do 400 Mb/s. Skutečná přenosová rychlost ovšem
závisí na rychlosti externího zařízení.
❑ Kabely i.LINK, které jsou kompatibilní s tímto počítačem, jsou označeny následujícími identifikačními čísly:
VMC-IL4415 (kabel o délce 1,5 m s konektory se 4 vývody na každém konci) a řada VMC-IL4408 (kabel o délce 0,8 m s
konektory se 4 vývody na každém konci).
❑ Volitelné kabely i.LINK nemusejí být v některých zemích nebo oblastech k dispozici.
❑ Připojení k jiným kompatibilním zařízením přes rozhraní i.LINK není zcela zaručeno.
❑ Připojení přes rozhraní i.LINK se liší podle aplikací, operačního systému a použitých kompatibilních zařízení. Další
informace najdete v příručce dodané se softwarem.
❑ Před připojením k tomuto počítači zkontrolujte provozní podmínky periferních zařízení kompatibilních s rozhraním i.LINK
(například pevný disk nebo jednotka CD-RW) a jejich kompatibilitu s operačním systémem.
n 105 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení digitální videokamery
Připojení digitální videokamery
1
Připojte jeden konec kabelu i.LINK (1) ke konektoru i.LINK (2) v počítači a druhý konec ke konektoru DV In/Out (3) na
digitální videokameře.
2
Spust’te aplikaci DVgate Plus.
✍
Konektory digitálních videokamer Sony označené DV Out, DV In/Out nebo i.LINK jsou kompatibilní s rozhraním i.LINK.
Digitální videokamera Sony je použita jako příklad. U jiných digitálních videokamer se způsob zapojení může lišit.
Při práci s připojením přes rozhraní i.LINK není možné pracovat s obrázky uloženými na médiu Memory Stick.
n 106 N
Práce s periferními zařízeními
Připojení k síti (LAN)
Tento počítač lze sít’ovým kabelem Ethernet připojit k sítím typu 1000BASE-T*/100BASE-TX/10BASE-T. Připojte jeden
konec volitelného sít’ového kabelu k sít’ovému konektoru (Ethernet) v počítači nebo volitelné základnové stanici a druhý
konec k síti. Podrobné informace o nastavení a zařízeních potřebných pro připojení k síti získáte od správce sítě.
*
Je k dispozici pouze přes sít’ový konektor (Ethernet) ve volitelné základnové stanici.
✍
Počítač lze připojit k síti při výchozím nastavení.
Je-li počítač připojen k volitelné základnové stanici, musíte vybrat, který sít’ový konektor (Ethernet) chcete použít. Postupujte podle
pokynů na obrazovce.
n 107 N
Práce s periferními zařízeními
!
Do sít’ového konektoru (LAN) na počítači nelze připojovat telefonní linky.
Je-li sít’ový konektor (LAN) připojen k telefonním linkám zmíněným dále, může vysoký elektrický proud do konektoru způsobit
poškození, přehřátí nebo vznícení.
- Domácí telefony (interkom) nebo pracovní telefonní linky (pobočkové ústředny).
- Veřejné telefonní linky.
- Pobočkové telefonní ústředny.
!
K sít’ovému konektoru nepřipojujte telefonní kabel.
n 108 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Přizpůsobení počítače VAIO
Tato část stručně popisuje, jak lze změnit hlavní nastavení počítače. Kromě jiného se naučíte, jak používat a upravovat vzhled
softwaru Sony, pomocných programů a další informace.
❑ Volba režimu výkonu (str. 109)
❑ Nastavení hesla (str. 110)
❑ Ověřování otisků prstů (str. 115)
❑ Práce s modulem Trusted Platform Module (TPM) (str. 130)
❑ Nastavení počítače programem VAIO Control Center (str. 136)
❑ Používání úsporných režimů (str. 137)
❑ Řízení spotřeby programem VAIO Power Management (str. 142)
❑ Nastavení jazyka ve Windows XP Professional (str. 145)
❑ Konfigurace modemu (str. 148)
❑ Ochrana pevného disku (str. 150)
n 109 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Volba režimu výkonu
Tento počítač je vybaven přepínačem režimu výkonu (1) pro volbu režimu výkonu mezi menší spotřebou energie a vyšším
výkonem.
!
Po změně režimu výkonu přepínačem musíte počítač restartovat, aby přešel do zvoleného režimu. Na potřebu restartování počítače
vás upozorní okno se zprávou.
❑ Režim STAMINA
Šetří energii akumulátoru pomocí akcelerátoru Intel Graphics Media Accelerator.
❑ Režim SPEED
Používá rychlejší grafický adaptér NVIDIA.
✍
Aktuální režim výkonu je označen kontrolkou na příslušné straně přepínače režimu výkonu.
n 110 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Nastavení hesla
Pomocí jedné z funkcí systému BIOS můžete nastavit heslo pro zapnutí chránící počítač před zneužitím.
Jakmile heslo pro zapnutí jednou zadáte, budete je muset při spouštění počítače napsat vždy, když se objeví logo VAIO.
Heslo pro zapnutí umožňuje počítač ochránit před zneužitím.
❑ Zadání hesla pro zapnutí (str. 111)
❑ Změna nebo odstranění hesla pro zapnutí (str. 112)
❑ Zadání hesla Windows (str. 113)
❑ Změna nebo odstranění hesla systému Windows (str. 114)
n 111 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Zadání hesla pro zapnutí
!
Po nastavení hesla pro zapnutí již nelze počítač bez jeho zadání spustit. Heslo nesmíte zapomenout. Heslo si zapište a uložte je na
bezpečném místě, kde se k němu nedostanou jiné lidé.
Pokud heslo pro zapnutí zapomenete a potřebujete pomoc z jeho nastavením, bude vám účtován poplatek za nastavení hesla a možná
budete muset počítač poslat k nastavení hesla do servisu.
Zadání hesla pro zapnutí
1
Zapněte počítač.
2
Jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F2.
Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud se tak nestane, restartujte počítač a po zobrazení loga VAIO
několikrát stiskněte klávesu F2.
3
Klávesami < nebo , vyberte možnost Security a obrazovku Security, vyberte možnost Set Machine Password a
stiskněte klávesu Enter.
4
Na obrazovce zadání hesla dvakrát zadejte heslo a stiskněte klávesu Enter.
Heslo může mít maximálně 32 znaků (včetně mezer).
✍
Následující postup nakonfiguruje počítač tak, aby při zapnutí počítače nebo zobrazení obrazovky nastavení systému BIOS požadoval heslo.
5
V oblasti Security vyberte možnost Password when Power ON.
Stisknutím mezerníku změňte nastavení z hodnoty Disabled na hodnotu Enabled.
6
Klávesami < nebo , vyberte možnost Exit a Exit Setup a stiskněte klávesu Enter.
Na obrazovce Setup Confirmation zkontrolujte, zda je vybrána hodnota Yes, a stiskněte klávesu Enter.
✍
Pokud jste nastavili heslo pro zapnutí i funkci ověřování otisků prstů, můžete při zapínání počítače místo hesla pro zapnutí používat
ověřování otisků prstů. Další informace najdete v části Ověřování otisků prstů (str. 115).
n 112 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Změna nebo odstranění hesla pro zapnutí
Změna nebo odstranění hesla pro zapnutí
1
Zapněte počítač.
2
Jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F2.
Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud se tak nestane, restartujte počítač a po zobrazení loga VAIO
několikrát stiskněte klávesu F2.
3
Na výzvu Enter Password zadejte platné heslo a stiskněte klávesu Enter.
4
Klávesami < nebo , vyberte možnost Security a obrazovku Security, vyberte možnost Set Machine Password a
stiskněte klávesu Enter.
5
Na obrazovce pro zadání hesla zadejte jednou platné heslo a poté dvakrát nové heslo a stiskněte klávesu Enter.
Chcete-li heslo odstranit, ponechejte pole Enter New Password a Confirm New Password prázdná a stiskněte klávesu
Enter.
Po zobrazení žádosti o potvrzení uložení změn stiskněte klávesu Enter.
6
Klávesami < nebo , vyberte možnost Exit a Exit Setup a stiskněte klávesu Enter.
Na obrazovce Setup Confirmation zkontrolujte, zda je vybrána hodnota Yes, a stiskněte klávesu Enter.
n 113 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Zadání hesla Windows
Zadání hesla Windows
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na ikonu Uživatelské účty.
3
Klepněte na svůj účet pod nápisem nebo vyberte účet, který chcete změnit.
4
Klepněte na možnost Vytvořit heslo.
5
Do polí Zadejte nové heslo a Zadejte nové heslo znovu pro potvrzení zadejte heslo pro účet.
6
Klepněte na tlačítko Vytvořit heslo.
✍
Další informace o heslech systému Windows obsahuje Centrum pro nápovědu a odbornou pomoc.
n 114 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Změna nebo odstranění hesla systému Windows
Změna hesla systému Windows
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na ikonu Uživatelské účty.
3
Klepněte na svůj účet pod nápisem nebo vyberte účet, který chcete změnit.
4
Klepněte na možnost Změnit heslo.
5
Do pole Zadejte aktuální heslo zadejte platné heslo.
6
Do pole Zadejte nové heslo zadejte nové heslo a do pole Zadejte nové heslo znovu pro potvrzení zadejte stejné heslo.
7
Klepněte na tlačítko Změnit heslo.
Odstranění hesla
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na ikonu Uživatelské účty.
3
Klepněte na svůj účet pod nápisem nebo vyberte účet, který chcete změnit.
4
Klepněte na možnost Odebrat heslo.
5
Zadejte platné heslo, které chcete odebrat.
6
Klepněte na tlačítko Odebrat heslo.
n 115 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Ověřování otisků prstů
Tento počítač může být vybaven snímačem otisků prstů usnadňujícím ověřování uživatelů. Malý vodorovný pásek mezi levým
a pravým tlačítkem dotykové podložky je čidlo snímače a dále pro něj budeme používat název čidlo otisků prstů.
Informace o tom, zda je model počítače vybaven čidlem otisků prstů, najdete v elektronické příručce Specifikace.
Po zaregistrování otisku prstů nabízí funkce ověřování otisků prstů tyto výhody:
❑ Nahrazení zadávání hesel
Do systému chráněného heslem se můžete přihlásit bez zadávání hesla pro zapnutí, hesla pevného disku a hesla
systému Windows. Pokud počítač sdílíte mezi více uživateli, můžete vynechat i výběr uživatele.
❑ Rychlý přístup na webové servery
Po zaregistrování údajů (účty, hesla atd.) pro webové servery do databáze hesel můžete ověřování otisků prstů používat
místo zadávání požadovaných údajů při přístupu na webové servery chráněné heslem.
❑ Přístup k šifrované (zamknuté) složce My Safe
Složka My Safe slouží k ochraně dat před neoprávněným přístupem. Funkce ověřování otisků prstů umožňuje tuto složku
dešifrovat (odemknout) a přistupovat k uloženým datům.
n 116 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Opatření při ověřování otisků prstů
❑ Technologie ověřování otisků prstů nezaručuje 100% ověření.
Společnost Sony Corporation nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakékoli problémy a škody vzniklé nemožností používat
čidlo otisků prstů.
❑ Technologie ověřování otisků prstů nezaručuje úplnou ochranu dat a hardwaru.
Společnost Sony Corporation nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakékoli problémy a škody vzniklé nemožností používat
čidlo otisků prstů.
❑ Rychlost ověřování otisků prstů závisí na provozních podmínkách a u jednotlivých osob se liší.
❑ Před odesláním počítače do opravy zálohujte data uložená na pevném disku,především ve složce My Safe.
Společnost Sony Corporation nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo změnu dat během oprav.
❑ Pevný disk může být během opravy inicializován a vrácen a v takovém případě nebude možné obnovit šablony otisků prstů.
❑ Údržba a správa dat týkajících se ověřování otisků prstů je na vaše riziko.
Společnost Sony Corporation nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakékoli vady vzniklé údržbou a správou dat.
❑ Při zadávání otisků prstů se řiďte těmito radami:
❑ Zadejte více než jeden otisk prstu pro případ, kdy by po zranění nebylo možné otisk prstu rozpoznat.
❑ Některé biologické faktory mohou zadání otisků prstů znemožnit.
❑ Pro každou osobu je možné zadat až 10 otisků prstů.
Pro přihlašování do systému pomocí funkce Boot Security je možné zadat až 21 otisků prstů (první zadaný otisk je
vyhodnocován jako první). Pokud počítač sdílíte s jinými osobami, je možné, že zadaný otisk prstu nebudete moci pro
přihlášení do systému použít.
n 117 N
Přizpůsobení počítače VAIO
❑ Při pohybu prstu přes čidlo otisků prstů se řiďte těmito radami:
❑ Položte špičku prstu do středu čidla otisků prstů.
❑ Otisk snímejte od posledního kloubu ke špičce prstu.
❑ Pohybujte prstem kolmo k čidlu otisků prstů.
❑ Během pohybu musí prst zůstat v kontaktu s čidlem otisků prstů.
❑ Nechejte čidlo snímat otisk po dobu asi jedné sekundy.
❑ Otisk prstu může být obtížně zadat nebo identifikovat, pokud je prst:
❑ suchý nebo mokrý,
❑ zvrásněný,
❑ poraněný,
❑ znečištěný.
❑ Nedostatečnou identifikaci může způsobit i znečištění čidla otisků prstů.
❑ Čidlo otisků prstů pravidelně čistěte měkkým hadříkem.
❑ Při extrémním znečištění použijte hadřík na čištění objektivů.
❑ Prach odstraňte balónkem nebo měkkým štětečkem.
n 118 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Zadání otisku prstu
Chcete-li pracovat s funkcí ověřování otisků prstů, musíte do počítače zadat svoje otisky. Spust’te operační systém Windows
a po zobrazení okna Welcome a postupujte podle zobrazených pokynů.
✍
Před zadáváním otisků prstů nastavte heslo systému Windows. Podrobnější pokyny najdete v části Zadání hesla Windows (str. 113).
Zadání otisku prstu
!
Pro přihlašování do systému pomocí funkce Boot Security je možné zadat až 21 otisků prstů (první zadaný otisk je vyhodnocován jako
první). Pokud počítač sdílíte s jinými osobami, je možné, že zadaný otisk prstu nebudete moci pro přihlášení do systému použít.
1
Klepněte na možnost Enroll now v okně Welcome.
✍
Pokud v počítači není nastaveno heslo systému Windows, budete požádáni o zarovnání hesla.
1 V okně s výzvou klepněte na tlačítko OK.
2 Potvrďte klepnutím na tlačítko Ano.
3 Dvakrát zadejte heslo a klepněte na tlačítko OK.
2
Klepněte na tlačítko Další.
3
Zadejte heslo systému Windows a klepněte na tlačítko Další.
4
Zaškrtněte políčko Run interactive tutorial a klepněte na tlačítko Další.
5
Přečtěte si informace kurzu a klepněte na tlačítko Další.
n 119 N
Přizpůsobení počítače VAIO
6
Čtyřikrát přejeďte prstem po čidle otisků prstů a klepněte na tlačítko Další.
Počítač zobrazí okno Enrollment.
✍
Postup snímání je popsán v části Sejmutí otisku prstu (str. 120).
7
Klepněte na prst, jehož otisk chcete zadat.
8
Třikrát přejeďte prstem přes čidlo otisků prstů.
9
Klepněte na tlačítko Dokončit.
✍
Chcete-li zadat další otisky, opakujte kroky 7 a 8.
Pokud se zadání v kroku 8 nezdaří, klepněte na možnost Manual mode a podle pokynů na obrazovce vyzkoušejte ruční zadání.
Chcete-li šablony otisku prstů upravit nebo přidat, klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Protector Suite QL na hlavním panelu.
n 120 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Sejmutí otisku prstu
1
Umístěte poslední kloub prstu na čidlo (1).
✍
Položte špičku prstu do středu čidla otisků prstů.
2
Pohybujte prstem kolmo k čidlu otisků prstů.
n 121 N
Přizpůsobení počítače VAIO
!
Během pohybu musí prst zůstat v kontaktu s čidlem otisků prstů.
Zadání otisků prstů se nemusí zdařit, pokud prstem pohybujete příliš rychle nebo příliš pomalu. Během asi jedné sekundy přejeďte
prstem přes čidlo.
n 122 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Přihlašování do systému
Chcete-li funkci ověřování otisků prstů použít místo zadávání hesla při přihlášení do systému, musíte nastavit heslo pro
zapnutí, heslo pevného disku a heslo systému Windows a nakonfigurovat počítač pro ověřování otisků prstů.
Pokyny pro nastavení hesla pro zapnutí najdete v části Nastavení hesla (str. 110).
Přihlášení do systému Windows
Pokud máte zadány otisky prstů pro svůj uživatelský účet, můžete se při přihlašování do systému Windows místo zadávání
hesla identifikovat prstem.
1
Až počítač zobrazí přihlašovací okno Windows, přejeďte příslušným prstem přes čidlo otisků prstů.
Systém otevře okno.
✍
I když počítač používá více uživatelů, můžete se přejetím prstu přihlásit ke svému uživatelskému účtu.
n 123 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Konfigurace počítače pro ověřování otisků prstů
1
Přejeďte příslušným prstem přes čidlo otisků prstů a systém zobrazí nabídku.
2
Vyberte kartu Settings.
Počítač zobrazí okno Protector Suite QL.
3
Klepněte na kartu Boot Security (Zabezpečení při spouštění).
!
Karta Boot Security (Zabezpečení při spouštění) není zobrazena, pokud jste předem nenastavili heslo pro zapnutí.
4
Zaškrtněte políčko Enable boot security (Zapnout zabezpečení při spouštění) a políčko Automatically log onto system
after power-on authentication (Po ověření při spouštění automaticky přihlásit do systému) a klepněte na tlačítko OK.
✍
Při zaškrtnutém políčku Automatically log onto system after power-on authentication (Po ověření při spouštění automaticky
přihlásit do systému) můžete spouštět počítač a systém Windows jediným přejetím prstu.
Pokud je zaškrtnuto pouze políčko Enable boot security (Zapnout zabezpečení při spouštění), počítač vás před spuštěním systému
Windows požádá o další identifikaci prstu.
n 124 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Přihlášení do systému funkcí Boot Security
1
Zapněte počítač.
Po zobrazení loga VAIO systém zobrazí okno ověřování.
2
Přejeďte příslušným prstem přes čidlo otisků prstů a systém zobrazí nabídku.
Počítač spustí systém Windows.
✍
Můžete také stisknout klávesu Esc a zadat heslo.
Pokud jste v kroku 4 části Konfigurace počítače pro ověřování otisků prstů (str. 123) zaškrtnuli pouze políčko Enable boot security
(Zapnout zabezpečení při spouštění), počítač vás před spuštěním systému Windows požádá o další identifikaci prstu nebo zadání
hesla.
!
Pro přihlašování do systému pomocí funkce Boot Security je možné zadat až 21 otisků prstů (první zadaný otisk je vyhodnocován jako
první). Pokud počítač sdílíte s jinými osobami, je možné, že zadaný otisk prstu nebudete moci pro přihlášení do systému použít.
n 125 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Práce s programem Password Bank
Po zaregistrování údajů (účty, hesla atd.) pro webové servery do databáze hesel můžete ověřování otisků prstů používat
místo zadávání požadovaných údajů při přístupu na webové servery chráněné heslem.
Přidání položky do programu Password Bank
Chcete-li pomocí funkce ověřování otisků prstů přistupovat k webovým stránkám chráněným heslem, musíte pro ni zadat
položku do databáze hesel.
Přidání položky do databáze hesel
1
Přejděte na požadovaný chráněný server a vyčkejte na zobrazení okna pro zadání uživatelského účtu a hesla.
2
Zadejte své údaje (uživatelský účet, heslo atd.).
3
Přejeďte příslušným prstem přes čidlo otisků prstů a systém zobrazí nabídku.
4
Vyberte kartu Register Window.
5
V zobrazeném okně klepněte na možnost Continue.
Po dokončení systém zobrazí v názvu okna zprávu.
Chcete-li položku zobrazit nebo upravit, klepněte na možnost Registration Details ve zprávě.
!
Do databáze hesel nikdy nepřidávejte hesla modulu TPM (viz část Práce s modulem Trusted Platform Module (TPM) (str. 130)).
n 126 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Přístup k webovému serveru pomocí položky Password Bank
Pomocí položky přidané do databáze hesel můžete přistupovat k příslušnému chráněnému webovému serveru.
Přístup k webovému serveru chráněnému heslem
1
Přejděte na požadovaný chráněný server a vyčkejte na zobrazení okna pro zadání uživatelského účtu a hesla.
Zobrazená zpráva vás informuje o tom, že pro daný server existuje položka v databázi hesel.
2
Přejeďte příslušným prstem přes čidlo otisků prstů a systém zobrazí nabídku.
3
V okně se žádostí o potvrzení klepněte na tlačítko Ano.
Pokud počítač zobrazí okno s výstrahou zabezpečení, klepněte na tlačítko Ano nebo OK.
✍
Údaje uložené v databázi hesel můžete při přístupu k webovým serverům chráněným heslem i nadále zadávat ručně.
n 127 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Import a export položek Password Bank
Položky databáze hesel můžete exportovat a importovat pro účely zálohování a obnovování.
Exportování položky
1
Přejeďte příslušným prstem přes čidlo otisků prstů a systém zobrazí nabídku.
2
Vyberte kartu Settings.
Počítač zobrazí okno Protector Suite QL.
3
Klepněte na kartu Registrations.
4
Vyberte požadovaný název položky v seznamu a klepněte na tlačítko Export.
5
Zadejte název souboru a klepněte na tlačítko Uložit.
6
Dvakrát zadejte heslo a klepněte na tlačítko OK.
7
Klepněte na tlačítko OK.
Importování položky
1
Přejeďte příslušným prstem přes čidlo otisků prstů a systém zobrazí nabídku.
2
Vyberte kartu Settings.
Počítač zobrazí okno Protector Suite QL.
3
Klepněte na kartu Registrations.
4
Klepněte na tlačítko Import.
5
Vyberte exportovaný soubor a klepněte na tlačítko Otevřít.
6
Zadejte heslo použité při exportu a klepněte na tlačítko OK.
7
Klepněte na tlačítko OK.
n 128 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Práce se složkou My Safe
Šifrovaná složka My Safe slouží k ochraně dat před neoprávněným přístupem. Funkce ověřování otisků prstů umožňuje tuto
složku dešifrovat (odemknout) a přistupovat k uloženým datům.
Při prvním použití musíte složku My Safe inicializovat a vytvořit.
Inicializace složky My Safe
1
Poklepejte na ikonu My Safe na pracovní ploše.
2
Přejeďte příslušným prstem přes čidlo otisků prstů a systém zobrazí nabídku.
3
Klepněte na tlačítko Další.
4
Dvakrát zadejte záložní heslo a klepněte na tlačítko Další.
Heslo může mít minimálně 8 znaků.
!
Záložní heslo potřebujete pro případ selhání čidla otisků prstů. Bez záložního hesla nebudete moci obnovit data složky My Safe.
Záložní heslo si zapište a uložte je na bezpečném místě, kde se k němu nedostanou jiné lidé.
5
Zadejte velikost složky a klepněte na možnost Finish.
Počítač otevře složku My Safe.
!
Maximální velikost složky My Safe je 2 GB.
n 129 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Zamknutí složky My Safe
Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu My Safe na pracovní ploše a v nabídce vyberte možnost Lock My Safe.
Složka My Safe je zamknuta proti neoprávněnému přístupu.
Odemknutí složky My Safe
1
Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu My Safe na pracovní ploše a v nabídce vyberte možnost Unlock My Safe.
2
Přejeďte příslušným prstem přes čidlo otisků prstů a systém zobrazí nabídku.
Složka My Safe zůstane odemknuta, dokud ji znovu nezamknete nebo nerestartujete počítač.
Změna velikosti složky My Safe
✍
Maximální velikost složky My Safe je 2 GB.
1
Přejeďte příslušným prstem přes čidlo otisků prstů a systém zobrazí nabídku.
2
Vyberte možnost Settings a klepněte na kartu My Safe.
3
Klepněte na tlačítko Change size.
Počítač zobrazí okno změny velikosti složky.
✍
Pokud je složka My Safe při klepnutí na tlačítko Change size v kroku 3 otevřena, zobrazí systém okno pro její zamknutí. Klepnutím na
tlačítko OK zamkněte složku My Safe a zavřete okno.
4
Zadejte novou velikost složky a klepněte na možnost OK.
5
Klepněte na tlačítko OK v okně Protect Suite QL.
n 130 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Práce s modulem Trusted Platform Module (TPM)
U některých modelů zajišt’uje základní bezpečnostní funkce počítače integrovaný modul Trusted Platform Module (TPM).
V součinnosti s modulem TPM můžete šifrovat a dešifrovat data pro posílení zabezpečení počítače před neoprávněným
přístupem.
Moduly TPM jsou definovány skupinou Trusted Computing Group (TCG) a říká se ji také bezpečnostní obvody.
Informace o tom, zda je model počítače vybaven modulem TPM, najdete v elektronické příručce Specifikace.
n 131 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Opatření při práci s modulem TPM
❑ Váš počítač byl dodán s nejnovějšími bezpečnostními funkcemi modulu TPM, tyto funkce však samy o sobě nezajišt’ují
ochranu dat a hardwaru. Společnost Sony Corporation nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakékoli problémy a škody
vzniklé používáním těchto funkcí.
❑ Po nainstalování sady Infineon TPM Professional Package musíte v počítači nastavit několik hesel TPM. Bez těchto hesel
není možné obnovit žádná data chráněná modulem TPM. Hesla si zapište a uložte je na bezpečném místě, kde se k nim
nedostanou jiné lidé.
❑ Před odesláním počítače k opravě si zálohujte nejnovější archivní soubor pro nouzové obnovení a nejnovější soubor
tokenu pro nouzové obnovení a uložte je na bezpečném místě, kde se k nim nedostanou jiné lidé. Data uložená v modulu
TPM na základní desce mohou být při opravě ztracena nebo poškozena.
❑ Během opravy bude modul TPM možná vyměněn, i když nevykazuje žádné potíže. V takovém případě obnovte
konfiguraci modulu TPM ze záložních kopií archivního souboru a souboru tokenu pro nouzové obnovení.
❑ Před odesláním počítače do opravy zálohujte data uložená na pevném disku. Pevný disk může být během opravy
inicializován a vrácen a v takovém případě nebude možné obnovit data pevného disku pomocí archivního souboru a
souboru tokenu pro nouzové obnovení.
❑ Údržba a správa dat chráněných modulem TPM je na vaše riziko. Společnost Sony Corporation nepřijímá žádnou
zodpovědnost za jakékoli vady vzniklé údržbou a správou dat.
n 132 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Důležité upozornění
❑ Nešifrujte složku Documents and Settings.
Za následujících podmínek vám šifrování souborů ve složkách se základními uživatelskými klíči a dalšími prvky uvedenými
dále v této části systémem EFS (Encrypting File System) znemožní úspěšné spouštění softwaru TPM a dešifrování dat:
❑ byl nainstalován software TPM,
❑ byla inicializována platforma,
❑ při uživatelské inicializaci byla zapnuta funkce EFS.
Při výchozím nastavení jsou soubory v následujících složkách chráněny proti šifrování tím, že mají nastaven atribut
systémový.
Atribut systémový u souborů v následujících složkách neměňte.
❑ Složky obsahující základní uživatelské klíče a jiné
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Infineon\TPM Software 2.0\BackupData
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Infineon\TPM Software 2.0\PlatformKeyData
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Infineon\TPM Software 2.0\RestoreData
C:\Documents and Settings\<account>\Application Data\Infineon\TPM Software 2.0\UserKeyData
(Všechny složky jsou při výchozím nastavení neviditelné.)
Zašifrování následující složky kromě toho znemožní přihlášení k systému.
C:\Document and Settings\<účet>\Local Settings (při výchozím nastavení neviditelná)
❑ Zašifrování archivu, zálohy a tokenu znemožní nouzové obnovení.
Zašifrovaní tokenu pro obnovení hesla a tajného souboru znemožní obnovení hesla.
n 133 N
Přizpůsobení počítače VAIO
❑ Nešifrujte následující složky a soubory. Pokud tyto soubory lehkovážně zašifrujete, neexistuje možnost obnovit následující
složky a soubory ani soubory archivu, zálohy, tokenu, tokenu pro obnovení hesla a tajné soubory softwaru TPM.
Společnost Sony Corporation nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakékoli potíže a škody vzniklé zašifrováním těchto
složek a souborů.
❑ Soubor automatické zálohy
Výchozí název souboru: SPSystemBackup.xml
Výchozí cesta: žádná (Klepnutí na tlačítko Procházet zobrazí okno Dokumenty\Security Platform.)
❑ Složka pro ukládání dat automatických záloh
Výchozí název souboru: SPSystemBackup
Složka je vytvořena jako podsložka pro soubor SPSystemBackup.xml.
❑ Soubor tokenu pro dešifrování
Výchozí název souboru: SPEmRecToken.xml
Výchozí cesta: Vyměnitelné médium (disketa, pamět’ USB atd.)
❑ Soubor tokenu pro obnovení hesla
Výchozí název souboru: SPPwdResetToken.xml
Výchozí cesta: Vyměnitelné médium (disketa, pamět’ USB atd.)
❑ Tajný soubor pro obnovení hesla
Výchozí název souboru: SPPwdResetSecret.xml
Výchozí cesta: Vyměnitelné médium (disketa, pamět’ USB atd.)
❑ Záložní soubor klíčů a certifikátů
Výchozí název souboru: SpBackupArchive.xml
Výchozí cesta: žádná (Klepnutí na tlačítko Procházet zobrazí okno Dokumenty\Security Platform.)
❑ Soubor zálohy PSD
Výchozí název souboru: SpPSDBackup.fsb
Výchozí cesta: žádná (Klepnutí na tlačítko Procházet zobrazí okno Dokumenty\Security Platform.)
n 134 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Konfigurace modulu TPM
Chcete-li používat integrovaný modul TPM:
1
zapněte funkci TPM na obrazovce nastavení systému BIOS,
2
nainstalujte sadu Infineon TPM Professional Package,
3
inicializujte a nakonfigurujte modul TPM.
Zapnutí modulu TPM na obrazovce nastavení systému BIOS
Zapnutí modulu TPM
1
Zapněte počítač.
2
Jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F2.
Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud se tak nestane, restartujte počítač a po zobrazení loga VAIO
několikrát stiskněte klávesu F2.
3
Klávesami < nebo , vyberte kartu Security a pro možnost Trusted Platform Support na kartě Security vyberte
hodnotu Enabled.
4
Klávesami < nebo , vyberte možnost Exit a Exit Setup a stiskněte klávesu Enter.
!
Před zapnutím funkce TPM nastavte heslo pro zapnutí, aby nebylo možné konfiguraci funkce TPM neoprávněně změnit.
Je-li zapnut modul TPM, zobrazí systém logo VAIO až po bezpečnostních kontrolách při spuštění, které trvají určitou dobu.
✍
Funkci TPM můžete i vypnout a na obrazovce nastavení systému BIOS změnit její konfiguraci. Po smazání položky TPM Ownership
nebudete mít přístup k datům chráněným modulem TPM. Před smazáním konfigurace modulu TPM se ujistěte, že máte záložní kopie
dat chráněných modulem TPM.
n 135 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Instalace sady Infineon TPM Professional Package
Přečtěte si soubor Readme.txt ve složce C:\infineon\Readme. Poté poklepejte na soubor C:\Infineon\setup.exe a sadu
nainstalujte.
K instalaci sady musíte mít práva správce počítače.
Inicializace a konfigurace modulu TPM
Podrobné informace najdete v online dokumentaci. Chcete-li dokumentaci otevřít, klepněte na tlačítko Start, ukažte na
možnost Všechny programy a Infineon Security Platform Solutions a klepněte na možnost Help on Security Platform.
!
Údržba a správa dat chráněných modulem TPM je na vaše riziko. Společnost Sony Corporation nepřijímá žádnou zodpovědnost za
jakékoli vady vzniklé údržbou a správou dat.
n 136 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Nastavení počítače programem VAIO Control Center
Pomocný program VAIO Control Center slouží ke zjištění informací o systému a zadávání preferencí chování systému.
Práce s programem VAIO Control Center
1
Klepněte na tlačítko Start, ukažte na položku Všechny programy a poté klepněte na položku VAIO Control Center.
Počítač zobrazí okno VAIO Control Center.
2
Vyberte požadovanou položku a změňte nastavení.
3
Po dokončení klepněte na tlačítko OK.
Změna nastavení požadované položky bude dokončena.
✍
Více informací o každé možnosti zobrazíte klepnutím na tlačítko Help v okně VAIO Control Center.
Když okno VAIO Control Center otevřete jako uživatel s omezenými právy, nebudou některé z položek vidět.
n 137 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Používání úsporných režimů
Při napájení počítače z akumulátoru můžete využít nastavení řízení spotřeby k prodloužení výdrže akumulátoru. Kromě
normálního provozního režimu, ve kterém lze vypínat některá konkrétní zařízení, je počítač vybaven dvěma zvláštními
úspornými režimy: Úsporný režim (Standby) a režim spánku (Hibernate). Při napájení z akumulátoru si uvědomte, že pokud
se zbývající kapacita akumulátoru sníží na kritickou úroveň, přejde počítač automaticky do režimu spánku (Hibernate)
nezávisle na zvoleném nastavení řízení spotřeby.
!
Pokud úroveň napětí akumulátoru klesne pod 10 %, připojte adaptér AC a nechejte akumulátor nabít nebo vypněte počítač a vložte
plně nabitý akumulátor.
Používání normálního režimu (Normal)
V tomto režimu se počítač nachází při běžném používání. Je-li tento režim aktivní, svítí zelená kontrolka napájení. Chcete-li
v době, kdy s počítačem nepracujete, ušetřit energii, můžete vypnout některé konkrétní zařízení, například displej nebo pevný
disk.
n 138 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Používání úsporného režimu (Standby)
V úsporném režimu (Standby) počítač vypne displej a nastaví pevný disk a procesor do režimu nízké spotřeby. Je-li tento
režim aktivní, bliká oranžová kontrolka napájení.
Zapnutí úsporného režimu (Standby)
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Vypnout počítač.
2
Klepněte na tlačítko Úsporný režim.
Návrat do normálního režimu
Stiskněte libovolnou klávesu.
!
Pokud stisknete a podržíte tlačítko napájení na déle než čtyři sekundy, počítač se automaticky vypne. Ztratíte všechna neuložená data.
✍
Pokud se počítač nachází v úsporném režimu (Standby) nelze vkládat disky.
Z úsporného režimu (Standby) se počítač zapíná rychleji než z režimu spánku (Hibernate).
V úsporném režimu (Standby) je spotřeba energie větší než v režimu spánku (Hibernate).
V programu VAIO Control Center můžete počítač nakonfigurovat tak, aby se při otevření displeje vrátil do normálního režimu. Tato
předvolba bude vypnuta, když současně odpojíte adaptér střídavého napětí i akumulátor. Podrobnosti najdete v části Nastavení
počítače programem VAIO Control Center (str. 136).
!
Pokud se akumulátor vybije, když počítač vstupuje do úsporného režimu (Standby), ztratíte neuložená data. Návrat do předchozího
pracovního stavu je nemožný. Ztrátě dat předejdete častým ukládáním.
Pokud je počítač napájen ze sít’ové zásuvky a během 25 minut jej nepoužijete, přejde do úsporného režimu (Standby). Tuto
dobu můžete změnit změnou nastavení úsporného režimu (Standby).
n 139 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Změna nastavení úsporného režimu
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na tlačítko Výkon a údržba.
3
Klepněte na možnost Možnosti napájení.
Počítač zobrazí okno Možnosti napájení - vlastnosti.
4
Vyberte kartu Schémata nastavení napájení.
5
Změňte nastavení Úsporný režim.
n 140 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Používání režimu spánku (Hibernate)
V režimu spánku (Hibernate) je stav systému uložen na pevný disk a vypnuto napájení. I když se akumulátor vybije, data
nebudou ztracena. Je-li tento režim aktivní, kontrolka napájení nesvítí.
Zapnutí režimu spánku (Hibernate)
Stiskněte klávesy Fn+F12.
Počítač zobrazí obrazovku Systém v režimu spánku a počítač přejde do režimu spánku (Hibernate).
Další možnost:
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Vypnout počítač.
2
Klepněte na ikonu Režim spánku.
Návrat do normálního režimu
Zapněte počítač stisknutím vypínače.
Počítač se vrátí do předchozího stavu.
!
Pokud stisknete a podržíte tlačítko napájení na déle než čtyři sekundy, počítač se automaticky vypne.
n 141 N
Přizpůsobení počítače VAIO
✍
Pokud počítač po delší dobu nepoužíváte, uveďte počítač do režimu spánku (Hibernate). Tento úsporný režim vám ušetří čas strávený
vypínáním počítače a návratem do provozu.
Pokud se počítač nachází v režimu spánku (Hibernate), nelze vkládat disky.
Aktivace režimu spánku (Hibernate) trvá déle než aktivace úsporného režimu (Standby).
Návrat do normálního režimu (Normal) z režimu spánku (Hibernate) trvá déle než návrat z úsporného režimu (Standby).
V režimu spánku (Hibernate) je spotřeba energie nižší než v úsporném režimu (Standby).
V programu VAIO Control Center můžete počítač nakonfigurovat tak, aby se při otevření displeje vrátil do normálního režimu. Tato
předvolba bude vypnuta, když současně odpojíte adaptér střídavého napětí i akumulátor. Podrobnosti najdete v části Nastavení
počítače programem VAIO Control Center (str. 136).
!
Dokud nezhasne kontrolka napájení, počítač nepřemíst’ujte.
n 142 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Řízení spotřeby programem VAIO Power Management
Systém řízení spotřeby pomáhá nastavit schémata napájení počítače napájeného ze sítě nebo z akumulátoru tak, aby
odpovídaly vašim požadavkům na spotřebu.
VAIO Power Management je aplikace vyvinutá výhradně pro počítače VAIO. Tato aplikace umožňuje vylepšit funkce řízení
spotřeby systému Windows pro lepší provoz počítače a delší výdrž akumulátoru. Více informací o kartě VAIO Power
Management najdete v souboru nápovědy k aplikaci VAIO Power Management.
Zapnutí funkcí řízení spotřeby VAIO Power Management
Při spuštění počítače zobrazí systém na hlavním panelu ikonu stavu napájení. Tato ikona označuje, jaký typ zdroje energie
je právě využíván, například napájení ze sítě. Pokud na tuto ikonu poklepáte, zobrazí počítač okno s aktuálním stavem
napájení.
Funkce VAIO Power Management jsou přidány do okna Možnosti napájení - vlastnosti systému Windows.
Zapnutí funkcí řízení spotřeby VAIO Power Management
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na tlačítko Výkon a údržba.
3
Klepněte na možnost Možnosti napájení.
Počítač zobrazí okno Možnosti napájení - vlastnosti.
4
Vyberte kartu VAIO Power Management.
Obnovení výchozího nastavení
1
Na kartě VAIO Power Management klepněte na tlačítko Advanced.
Počítač zobrazí okno VAIO Power Management.
2
Změňte nastavení podle pokynů na obrazovce.
n 143 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Zapnutí schémat napájení VAIO Power Management
Aplikace VAIO Power Management nabízí několik předdefinovaných schémat napájení. Každé schéma obsahuje skupinu
nastavení řízení spotřeby, která jsou zaměřena na konkrétní cíle při řízení spotřeby. Můžete si vybrat od maximálního řízení
spotřeby až po žádné řízení spotřeby.
Zapnutí schématu napájení VAIO Power Management
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na tlačítko Výkon a údržba.
3
Klepněte na možnost Možnosti napájení.
Počítač zobrazí okno Možnosti napájení - vlastnosti.
4
Vyberte kartu nastavení schémat napájení.
5
V rozevíracím seznamu vyberte schéma napájení.
6
Pokud nyní vyberete kartu VAIO Power Management, uvidíte na ní zvolené schéma napájení.
7
V případě potřeby můžete změnit položky seznamu, například jas displeje.
8
Klepněte na tlačítko OK.
Schéma napájení bylo aktivováno.
✍
Pro nastavení schématu napájení musíte mít přístupová práva správce počítače.
n 144 N
Přizpůsobení počítače VAIO
VAIO Power Management Viewer
Spuštění programu VAIO Power Management Viewer
Klepněte na ikonu
na kartě VAIO Power Management.
Program můžete spustit také klepnutím na tlačítko Start, ukázáním na možnost Všechny programy, VAIO Control Center
a klepnutím na tlačítko VAIO Power Management Viewer.
Změna schématu napájení
V rozevíracím seznamu programu VAIO Power Management Viewer vyberte schéma napájení.
Zobrazení výkonu při použití schématu napájení upraveného pomocí funkcí VAIO Power Management
Pokud pracují programy VAIO Power Management i VAIO Power Management Viewer, zobrazuje program VAIO Power
Management Viewer výkon při použití schématu napájení upraveného funkcemi VAIO Power Management.
✍
Schéma napájení můžete nastavit nebo upravit v programu VAIO Power Management.
n 145 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Nastavení jazyka ve Windows XP Professional
Režim nastavení jazyka je k dispozici u modelů se systémem Windows XP Professional, ale nikoli Windows XP Home Edition.
Verzi systému Windows nainstalovanou v tomto modelu najdete v elektronické příručce Specifikace.
Počítače se systémem Windows XP Professional jsou vybaveny funkcí Multilingual User Interface (MUI). Ta umožňuje
změnit anglický operační systém, některé aplikace a rozložení klávesnice do jazyka, jaký si vyberete: čeština, finština,
francouzština, holandština, italština, japonština, němčina, portugalština, řečtina, španělština nebo švédština.
Je důležité, abyste během instalace Windows vybrali správnou klávesnici.
Volba správného nastavení klávesnice při instalaci Windows
1
Při prvním spouštění klepněte v okně průvodce Průvodce instalací systému Windows XP (Windows XP Setup Wizard)
na tlačítko Další (Next) a poté znovu na tlačítko Další (Next).
Počítač zobrazí okno Vyberte nastavení systému (Select Your System Settings).
2
Odpovězte na následující tři otázky:
❑ Bydlím nejblíže této oblasti (I live the closest to this region).
❑ Píši nejčastěji tímto jazykem (I type mostly in this language).
❑ Používám nejčastěji toto rozložení klávesnice (I use this type of keyboard).
3
V okně Licenční smlouva s koncovým uživatelem (End User License Agreement) potvrďte souhlas s licenčními
podmínkami a klepněte na tlačítko Další (Next).
4
Pokračujte v nastavování Windows, dokud jej nedokončíte.
Nastavení země a jazyka můžete změnit podle svého přání hned po restartování Windows.
n 146 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Změna nastavení země a jazyka
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely (Control Panel).
2
V okně Ovládací panely (Control Panel) poklepejte na ikonu Místní a jazykové nastavení (Regional and Language
Options).
Pokud tuto ikonu nevidíte, klepněte na možnost Přepnout do klasického zobrazení (Switch to Classic View) na levé
straně.
3
Na kartě Místní nastavení (Regional Options) okna Místní a jazykové nastavení (Regional and Language Options)
vyberte v rozevírací nabídce Standardy a formáty (Standards and formats) jazyk.
4
Na kartě Upřesnit (Advanced) okna Místní a jazykové nastavení (Regional and Language Options) vyberte v rozevírací
nabídce Jazyk pro programy nepodporující kód Unicode (Language for non-Unicode programs) svůj jazyk.
5
Pro změnu jazyka nabídek, oken a souborů elektronické nápovědy, které jsou součástí systému Microsoft Windows,
zvolte v okně Místní a jazykové nastavení (Regional and Language Options) kartu Jazyky (Languages).
✍
Aplikace, které nejsou součástí systému Windows, zůstávají v angličtině i po změně těchto nastavení.
6
V rozevíracím seznamu vyberte jazyk.
7
Klepnutím na tlačítko Použít (Apply) změny proveďte.
Systém vás požádá o odhlášení a nové přihlášení. Teprve poté se změna nového jazyka projeví.
8
Klepněte na tlačítko Start a vyberte položku Odhlásit se (Log Off).
9
V okně Odhlásit se od systému Windows (Log Off Windows) klepněte na možnost Odhlásit se (Log Off). Je-li třeba,
zadejte při opětovném přihlášení heslo. Všechny nabídky, soubory s nápovědou a ikony jsou poté zobrazeny ve vybraném
jazyce. Některé části však mohou zůstat v angličtině.
n 147 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Změna rozložení klávesnice
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely (Control Panel).
2
V okně Ovládací panely (Control Panel) poklepejte na ikonu Místní a jazykové nastavení (Regional and Language
Options).
Pokud tuto ikonu nevidíte, klepněte na možnost Přepnout do klasického zobrazení (Switch to Classic View) na levé
straně.
3
Na kartě Jazyky (Languages) okna Místní a jazykové nastavení (Regional and Language Options) klepněte na tlačítko
Podrobnosti (Details).
Počítač zobrazí okno Textové služby a vstupní jazyky (Text Services and Input Languages).
4
Na kartě Nastavení (Settings) okna Textové služby a vstupní jazyky (Text Services and Input Languages) vyberte v
rozevírací nabídce Výchozí jazyk zadávání (Default input language) klávesnici.
5
Pokud není požadovaná klávesnice k dispozici, klepněte na tlačítko Přidat (Add).
Počítač zobrazí okno Přidat jazyk (Add Input Language).
6
V rozevíracích nabídkách vyberte jazyk pro zadávání a klávesnici.
7
Klepnutím na tlačítko OK zavřete okno Přidat jazyk (Add Input Language).
8
Klepnutím na tlačítko OK zavřete okno Místní a jazykové nastavení (Regional and Language Options).
n 148 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Konfigurace modemu
Než můžete poprvé začít používat interní modem (ne všechny modemy jsou integrované), nebo pokaždé, když modem
používáte na cestách, musí definice země aktivní oblasti v dialogovém okně Možnosti telefonu a modemu souhlasit se
zemí, odkud vytáčíte telefonní číslo.
Možná si mezi možnostmi pro aktuální ovladač modemu všimnete karty Country Selector. Karta Country Selector není
trvalá, a proto ji ke změně nastavení země nepoužívejte. Spolehlivý je pouze následující postup.
Změna nastavení země pro modem
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
2
Poklepejte na možnost Možnosti telefonu a modemu.
Počítač zobrazí okno Možnosti telefonu a modemu.
Pokud možnost Možnosti telefonu a modemu není zobrazena, klepněte vlevo na příkaz Přepnout do klasického
zobrazení.
3
Na kartě Pravidla vytáčení vyberte svou oblast.
4
Pro změnu aktuální konfigurace klepněte na tlačítko Upravit.
Počítač zobrazí okno Upravit umístění.
nebo
Pro novou konfiguraci modemu klepněte na tlačítko Nové.
Počítač zobrazí okno Nové umístění.
5
Zkontrolujte nastavení země či regionu a zkontrolujte, zda souhlasí s místem, odkud vytáčíte telefonní číslo.
✍
V některých zemích nebo oblastech nemusí být podporována pulsní volba.
6
Pokud nastavení umístění změníte, klepněte na tlačítko Použít a poté na tlačítko OK.
Počítač zobrazí okno Možnosti telefonu a modemu.
n 149 N
Přizpůsobení počítače VAIO
7
Zkontrolujte, zda je v seznamu na kartě Modemy uveden váš modem.
Pokud modem v seznamu není, klepněte na tlačítko Přidat a řiďte se pokyny průvodce.
8
Klepněte na tlačítko Použít/OK. Modem je nakonfigurován.
✍
Než použijete nové nastavení země, zkontrolujte, zda není telefonní kabel připojen k telefonní lince.
Aktualizace ovladače modemu
Aktualizace ovladače modemu
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na položku Tiskárny a jiný hardware.
3
Klepněte na možnost Možnosti telefonu a modemu.
Počítač zobrazí okno Možnosti telefonu a modemu.
4
Klepněte na kartu Modemy a poté klepněte na možnost Vlastnosti. Počítač zobrazí vlastnosti modemu.
Počítač zobrazí okno Vlastnosti modemu.
5
Na kartě Ovladač klepněte na tlačítko Aktualizovat ovladač.
Počítač zobrazí okno Průvodce aktualizací hardwaru.
Postupujte podle pokynů na obrazovce. Ovladač můžete vyhledat systémem Windows nebo jeho umístění zadat sami.
n 150 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Ochrana pevného disku
Tento počítač je vybaven předinstalovaným nástrojem VAIO HDD Protection pro přizpůsobení nastavení ochrany pevného
disku proti otřesům. Můžete nastavit úroveň citlivosti integrovaného čidla otřesů a nastavit tak vhodnou úroveň ochrany.
Aktivace nástroje VAIO HDD Protection
Chcete-li chránit pevný disk proti otřesům, musíte nejprve aktivovat nástroj VAIO HDD Protection.
Aktivace nástroje VAIO HDD Protection
1
Klepněte na tlačítko Start, ukažte na položku Všechny programy a poté klepněte na položku VAIO Control Center.
2
Ppoklepejte na položku Securities a na položku Hard Disk Drive Protection Settings.
Počítač zobrazí okno nastavení.
3
Zaškrtněte políčko Activate hard disk drive protection.
4
Vyberte jednu z požadovaných úrovní citlivosti.
5
Klepněte na tlačítko OK.
Další informace zjistíte po otevření nápovědy klepnutím na tlačítko Help v okně nastavení.
!
Nástroj VAIO HDD Protection slouží k minimalizaci možnosti poškození pevných disků a dat uživatelů. Nezaručuje však 100 % ochranu
dat za všech okolností.
Ochrana pevného disku je vypnuta před spuštěním operačního systému Windows a během přechodu do režimu spánku (Hibernate)
nebo úsporného režimu (Standby), obnovení systému a vypínání systému.
n 151 N
Inovování počítače VAIO
Inovování počítače VAIO
Tento počítač a pamět’ové moduly obsahují velice přesné součástky a elektronické konektory. Aby nedošlo k nesprávnému
používání a propadnutí záruky, doporučujeme dodržovat následující zásady:
❑ S instalací nového pamět’ového modulu se obrat’te na prodejce.
❑ Pokud nejste důkladně obeznámeni s postupem při inovaci paměti počítače, neprovádějte instalaci sami.
❑ Nedotýkejte se konektorů ani neotevírejte pamět’ovou desku.
Typ modulu a velikost paměti instalované ve vašem modelu zjistíte v elektronické příručce Specifikace.
Potřebujete-li pomoc, obrat’te se na službu VAIO-Link.
n 152 N
Inovování počítače VAIO
Přidávání a odebírání paměti
Pokud chcete rozšířit možnosti počítače, můžete instalací volitelných modulů rozšířit kapacitu paměti. Před rozšířením
kapacity paměti počítače si přečtěte upozornění a postupy na následujících stránkách. Počet dostupných patic se může lišit
podle konfigurace modelu.
Poznámky k přidávání a odebírání pamět’ových modulů
❑ Při výměně paměti postupujte opatrně. Nesprávná instalace pamět’ových modulů může poškodit systém. Takové
poškození má za následek neplatnost záruky výrobce.
❑ Používejte pouze pamět’ové moduly kompatibilní s tímto počítačem. Pokud počítač pamět’ový modul nerozpozná nebo se
systém Windows chová nestabilně, obrat’te se na prodejce nebo výrobce pamět’ového modulu.
❑ Elektronické součásti mohou být poškozeny výbojem statické elektřiny. Než se dotknete pamět’ového modulu, zajistěte
dodržení následujících pokynů:
❑ Postupy popsané v tomto dokumentu předpokládají, že je uživatel seznámen s obecnou terminologií používanou v
oblasti osobních počítačů, bezpečnostními postupy a předpisy, které jsou nezbytné pro používání a upravování
elektronického zařízení.
❑ Před otevřením počítač vypněte a odpojte od zdrojů napájení (tzn. akumulátoru a adaptéru střídavého napětí) a od
všech telekomunikačních linek, sítí a modemů. Při zanedbání této zásady hrozí nebezpečí zranění osob nebo
poškození zařízení.
❑ Pamět’ové moduly i jiné součásti může poškodit výboj statické elektřiny. Pamět’ové moduly instalujte pouze na
pracovišti s ochranou proti elektrostatickým výbojům. Není-li takové pracoviště k dispozici, nepracujte v prostoru s
kobercem a nedotýkejte se materiálů, které vytvářejí nebo udržují statickou elektřinu (například celofánové obaly).
Během postupu uzemňujte statickou elektřinu ze svého těla opakovaným dotýkáním nenatřené kovové části rámu.
❑ Obal pamět’ového modulu otevřete až bezprostředně před výměnou. Obal chrání modul před statickou elektřinou.
n 153 N
Inovování počítače VAIO
❑ Pro ochranu před statickými výboji použijte speciální sáček dodaný s modulem nebo modul zabalte do hliníkové fólie.
❑ Pokud do patic pro pamět’ové moduly nebo do jiných vnitřních součástí počítače vniknou tekutiny, cizí látky nebo
předměty, hrozí nebezpečí poškození počítače. Na náklady oprav takového poškození se nevztahuje záruka.
❑ Neumíst’ujte pamět’ové moduly na místa, kde by byly vystaveny:
❑ zdroji tepla (radiátory nebo vzduchové kanály),
❑ přímému slunečnímu záření,
❑ nadměrné prašnosti,
❑ mechanickým otřesům nebo nárazům,
❑ silným magnetům nebo reproduktorům bez magnetického stínění,
❑ okolní teplotě nad +35 °C nebo pod +5 °C,
❑ vysoké vlhkosti.
❑ S pamět’ovým modulem zacházejte opatrně. Nedotýkejte se hran součástek a desek s integrovanými obvody uvnitř
počítače, aby nedošlo ke zranění.
n 154 N
Inovování počítače VAIO
Vyjmutí a instalace pamět’ového modulu
Výměna nebo přidání pamět’ového modulu
1
Vypněte počítač a odpojte všechna periferní zařízení.
2
Odpojte počítač a vyjměte akumulátor.
3
Nechejte počítač vychladnout.
4
Odšroubujte šrouby na spodní straně počítače (označené na obrázku šipkami) a odstraňte kryt prostoru pamět’ového
modulu.
5
Dotkněte se kovového předmětu (např. panelu s konektory v zadní části počítače), abyste vybili statickou elektřinu.
n 155 N
Inovování počítače VAIO
6
Uchopte úchyt izolační fólie (1) a odklopte fólii.
!
Izolační fólie chrání moduly. Netahejte za ni příliš silně, abyste ji nepoškodili.
n 156 N
Inovování počítače VAIO
7
Vyjmutí pamět’ového modulu:
❑ Vytáhněte západky ve směru šipek (1).
Pamět’ový modul je uvolněn.
❑ Zkontrolujte, že je pamět’ový modul vykloněn směrem vzhůru, a pak jej vytáhněte ve směru šipky (2).
8
Vyjměte nový pamět’ový modul z obalu.
n 157 N
Inovování počítače VAIO
9
Zasuňte pamět’ový modul do patice a zatlačte jej tak, aby zaklapl na místo.
!
Nedotýkejte se žádných jiných součástí na základní desce.
Nepoškoďte vnitřní ochrannou vrstvu chránící modul.
10 Vrat’te na místo kryt prostoru pamět’ového modulu.
11 Utáhněte šrouby na spodní straně počítače.
12 Znovu vložte akumulátor a zapněte počítač.
n 158 N
Inovování počítače VAIO
Zobrazení velikosti paměti
Zobrazení velikosti paměti
1
Zapněte počítač.
2
Klepněte na tlačítko Start, ukažte na položku Všechny programy a poté klepněte na položku VAIO Control Center.
3
V okně VAIO Control Center poklepejte na složku System Information.
4
Ve složce System Information poklepejte na ikonu System Information.
Nyní si můžete prohlédnout velikost systémové paměti. Pokud se po rozšíření paměti údaje nezmění, zopakujte celý
postup a restartujte počítač.
n 159 N
Bezpečnostní zásady
Bezpečnostní zásady
V této části jsou uvedena bezpečnostní pravidla a zásady, které je třeba dodržovat, chcete-li zabránit možnému poškození
počítače.
❑ Manipulace s displejem (str. 160)
❑ Používání zdroje napájení (str. 161)
❑ Manipulace s počítačem (str. 162)
❑ Práce s integrovanou kamerou MOTION EYE (str. 164)
❑ Manipulace s disketami (str. 164)
❑ Manipulace s disky (str. 165)
❑ Používání akumulátoru (str. 166)
❑ Používání sluchátek (str. 167)
❑ Používání médií Memory Stick (str. 167)
❑ Manipulace s pevným diskem (str. 168)
❑ Manipulace s adaptérem pamět’ových karet (str. 169)
n 160 N
Bezpečnostní zásady
Manipulace s displejem
❑ Nevystavujte displej přímému slunečnímu záření. To by mohlo displej poškodit. Při práci s počítačem u okna buďte opatrní.
❑ Zabraňte poškrábání nebo nadměrnému tlaku na displej LCD. Hrozí jeho selhání.
❑ Při používání počítače při nízkých teplotách může na obrazovce zůstávat zbytkový obraz. Nejedná se o poruchu. Po
obnovení normální teploty počítače se obrazovka vrátí k normální funkci.
❑ Když je na obrazovce delší dobu zobrazen stejný obraz, může dojít k výskytu zbytkového obrazu. Tento obraz za několik
okamžiků zmizí. Chcete-li zabránit výskytu zbytkového obrazu, používejte spořič obrazovky.
❑ Obrazovka se během používání zahřívá. To je normální a nejedná se o poruchu.
❑ Displej byl vyroben pomocí velice přesné technologie. Přesto se mohou na displeji trvale zobrazovat malé černé nebo
svítící body (červené, modré nebo zelené). Jde o normální výsledek výrobního postupu a nikoli o poruchu.
❑ Povrch displeje neotírejte silou. Mohlo by to displej poškodit. K otření používejte měkký a suchý hadřík.
n 161 N
Bezpečnostní zásady
Používání zdroje napájení
❑ Informace o spotřebě vašeho modelu najdete v elektronické příručce Specifikace.
❑ Nepoužívejte jednu napájecí zásuvku společně s dalšími elektrickými zařízeními s vysokým příkonem, například s
kopírkou nebo skartovačkou.
❑ Můžete si zakoupit prodlužovací kabel s přepět’ovou ochranou. Tento doplněk zabraňuje poškození počítače náhlým
přepětím (například za bouřky).
❑ Nepokládejte na napájecí kabel těžké předměty.
❑ Při odpojování uchopte kabel za zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel.
❑ Nebudete-li počítač delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky.
❑ Sít’ová zásuvka musí být snadno přístupná.
❑ Pokud nepoužíváte adaptér střídavého napětí, odpojte jej ze sít’ové zásuvky.
❑ Používejte adaptér střídavého napětí dodaný s počítačem nebo originální výrobky Sony. Nepoužívejte žádný jiný adaptér
střídavého napětí, aby nedošlo k poruše.
n 162 N
Bezpečnostní zásady
Manipulace s počítačem
❑ K čištění skříně použijte suchý měkký hadřík nebo měkký hadřík lehce navlhčený v roztoku přípravku na mytí nádobí.
Nepoužívejte abrazivní utěrky, čisticí prášky nebo rozpouštědla jako líh nebo benzín, která mohou poškodit povrchovou
úpravu počítače.
❑ Pokud na počítač spadne pevný předmět nebo do něho vyteče kapalina, vypněte počítač a odpojte jej ze zásuvky. Než
budete počítač znovu používat, nechejte jej zkontrolovat kvalifikovaným odborníkem.
❑ Zabraňte pádu počítače a nepokládejte na něj těžké předměty.
❑ Neumíst’ujte počítač na místa vystavená:
❑ zdroji tepla (radiátory nebo vzduchové kanály),
❑ přímému slunečnímu záření,
❑ nadměrné prašnosti,
❑ vlhkosti nebo dešti,
❑ mechanickým otřesům nebo nárazům,
❑ silným magnetům nebo reproduktorům bez magnetického stínění,
❑ okolní teplotě nad +35 °C nebo pod +5 °C,
❑ vysoké vlhkosti.
❑ Do blízkosti počítače neumíst’ujte jiná elektronická zařízení. Elektromagnetické pole počítače může způsobit jejich
selhání.
❑ Zajistěte dostatečné větrání, aby uvnitř počítače nedocházelo k hromadění tepla. Neumíst’ujte počítač na povrchy jako
například pokrývky nebo potahy ani do blízkosti závěsů nebo záclon, které mohou zablokovat větrací otvory počítače.
❑ Počítač využívá vysokofrekvenční rádiové signály a může rušit příjem rozhlasového nebo televizního signálu. V takovém
případě přemístěte počítač do dostatečné vzdálenosti od rozhlasového nebo televizního přijímače.
n 163 N
Bezpečnostní zásady
❑ Používejte pouze periferní zařízení a kabely rozhraní uvedené v technických údajích. V opačném případě mohou nastat
potíže.
❑ Nepoužívejte porušené nebo poškozené propojovací kabely.
❑ Při rychlém přemístění počítače z chladného do teplého prostředí může uvnitř počítače dojít ke kondenzování vlhkosti. V
takovém případě vyčkejte před spuštěním počítače alespoň jednu hodinu. Dojde-li k potížím, odpojte počítač ze sít’ové
zásuvky a obrat’te se na službu VAIO-Link.
❑ Před čištěním počítače je třeba odpojit napájecí kabel počítače.
❑ Abyste při poškození počítače nepřišli o data, pravidelně je zálohujte.
n 164 N
Bezpečnostní zásady
Práce s integrovanou kamerou MOTION EYE
❑ Nedotýkejte se zrcátka před objektivem integrované kamery MOTION EYE, pokud byste ho poškrábali, byla by poškození
vidět na snímcích.
❑ Bez ohledu na to, zda je počítač zapnut, nenechejte na integrovanou kameru MOTION EYE dopadat přímé sluneční
světlo, protože by mohlo způsobit poruchu.
❑ Při importu videosouborů nebo fotografií ze zařízení kompatibilního s rozhraním i.LINK připojeného ke konektoru S400
(i.LINK) je integrovaná kamera MOTION EYE vypnuta.
❑ Zrcátko před objektivem integrované kamery MOTION EYE čistěte štětečkem s balónkem nebo měkkým štětečkem.
Značně znečištěný objektiv čistěte suchým měkkým hadříkem. Zrcátko nečistěte silou, je citlivé na tlak.
Manipulace s disketami
❑ Neotevírejte ručně kryt a nedotýkejte se povrchu diskety.
❑ Udržujte diskety v bezpečné vzdálenosti od magnetů.
❑ Udržujte diskety mimo přímé sluneční záření a působení dalších zdrojů tepla.
❑ Neukládejte diskety v blízkosti kapalin. Dbejte na to, aby se disketa nenamočila. Pokud disketu nepoužíváte, vždy ji z
jednotky vyjměte a použijte obal.
❑ Pokud má disketa nálepku, ujistěte se, že je řádně připevněna. Pokud je okraj nálepky zkroucen, nálepka se může v
jednotce přilepit a způsobit poruchu nebo poškodit disketu.
n 165 N
Bezpečnostní zásady
Manipulace s disky
❑ Nedotýkejte se povrchu disku.
❑ Disk neupust’te ani neohýbejte.
❑ Otisky prstů a prach na povrchu disku mohou způsobit chyby při načítání. Disk vždy uchopte za okraje a středový otvor
(podle obrázku):
❑ Správná péče o disk je základní podmínkou dlouhodobé spolehlivosti. Nepoužívejte rozpouštědla jako benzín, ředidla,
komerční čisticí prostředky ani antistatické spreje. Tyto látky mohou disk poškodit.
❑ Při běžném čištění uchopte disk za okraje a měkkým hadříkem otírejte povrch disku směrem od středu k okrajům.
❑ Pokud je disk silně znečištěn, navlhčete měkký hadřík ve vodě, dobře jej vyždímejte a otírejte povrch disku směrem od
středu k okrajům. Veškerou zbývající vlhkost otřete suchým měkkým hadříkem.
❑ Nenalepujte na disky nálepky. Nálepky nevratně omezí použitelnost disku.
n 166 N
Bezpečnostní zásady
Používání akumulátoru
❑ Nevystavujte akumulátor teplotám nad 60 °C, například na přímém slunečním záření nebo v autě zaparkovaném na
slunci.
❑ V chladném prostředí se výdrž akumulátoru zkracuje. Příčinou je snížená výkonnost při nízkých teplotách.
❑ Akumulátory nabíjejte při teplotě od 10 do 30 °C. Při nižších teplotách bude nabíjení trvat déle.
❑ Některé akumulátory nesplňují kvalitativní a bezpečnostní požadavky společnosti Sony. Tento notebook může z
bezpečnostních důvodů pracovat pouze s pravým akumulátorem Sony určeným pro tento model. Při vložení jakéhokoli
jiného akumulátoru nebude akumulátor nabíjen a notebook nebude pracovat.
❑ Během používání a nabíjení se akumulátor zahřívá. To je normální a není třeba se znepokojovat.
❑ Uchovávejte akumulátor mimo dosah všech zdrojů tepla.
❑ Udržujte akumulátor v suchu.
❑ Akumulátor neotevírejte ani nezkoušejte demontovat.
❑ Nevystavujte akumulátor mechanickým nárazům.
❑ Nebudete-li počítač delší dobu používat, vyjměte akumulátor z počítače, abyste zabránili poškození akumulátoru.
❑ Pokud je po úplném nabití napětí akumulátoru stále nízké, pravděpodobně skončila jeho životnost a bude třeba ho
vyměnit.
❑ Před dobíjením není třeba akumulátor vybíjet.
❑ Pokud jste akumulátor delší dobu nepoužívali, nabijte ho.
n 167 N
Bezpečnostní zásady
Používání sluchátek
❑ Bezpečnost silničního provozu – nepoužívejte sluchátka při řízení automobilu, při jízdě na kole ani při řízení jakéhokoli
motorového vozidla. Může dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Takové jednání je v některých oblastech
nezákonné. Poslech hlasité hudby může rovněž znamenat nebezpečí při chůzi, zejména na přechodech pro chodce.
❑ Ochrana před poškozením sluchu – při používání sluchátek nepoužívejte příliš vysokou hlasitost. Odborníci na sluch
varují před nepřetržitým a příliš dlouhým poslechem hlasitého zvuku. Začne-li vám zvonit v uších, snižte hlasitost nebo
přestaňte sluchátka používat.
Používání médií Memory Stick
❑ Média nepoužívejte v místech vystavených působení statické elektřiny nebo rušení.
❑ Nedotýkejte se konektoru médií Memory Stick prsty nebo kovovými předměty.
❑ Používejte pouze štítky dodané s médiem Memory Stick.
❑ Média Memory Stick neohýbejte, neupust’te ani je nevystavujte silným nárazům.
❑ Média Memory Stick nedemontujte ani neupravujte.
❑ Média Memory Stick nevystavujte vlhkosti.
❑ Neumíst’ujte média Memory Stick na místa vystavená:
❑ extrémně vysokým teplotám, například v automobilu zaparkovaném na slunci,
❑ přímému slunečnímu záření,
❑ vysoké vlhkosti,
❑ korozívní látkám.
❑ Používejte úložná pouzdra dodávaná s médii Memory Stick.
n 168 N
Bezpečnostní zásady
Manipulace s pevným diskem
Data na pevném disku jsou uložena ve vysoké hustotě a jejich načítání a zápis jsou velmi rychlé. Mechanické otřesy, náraz
nebo prach však mohou disk snadno poškodit.
Ačkoli je pevný disk vybaven vnitřním bezpečnostním zařízením proti ztrátě dat způsobené mechanickými otřesy, nárazy
nebo prachem, je třeba s počítačem zacházet opatrně.
Aby nedošlo k poškození pevného disku, dodržujte následující zásady:
❑ Neprovádějte s počítačem náhlé pohyby.
❑ Udržujte počítač v bezpečné vzdálenosti od magnetů.
❑ Neumíst’ujte počítač na místa, která jsou vystavena mechanickým otřesům, ani jej neumíst’ujte do nestabilní polohy.
❑ Nepřenášejte zapnutý počítač.
❑ Nevypínejte ani nerestartujte počítač v okamžiku, kdy načítá nebo zapisuje data na disk.
❑ Nepoužívejte počítač v místech vystavených prudkým změnám teploty.
✍
Při poškození pevného disku nebude možné data obnovit.
n 169 N
Bezpečnostní zásady
Manipulace s adaptérem pamět’ových karet
❑ Nedotýkejte se konektoru adaptéru pamět’ových karet prsty nebo kovovými předměty.
❑ Používejte pouze štítky výhradně navržený pro adaptér pamět’ových karet.
❑ Adaptér pamět’ových karet neohýbejte, neupust’te ani jej nevystavujte silným nárazům.
❑ Adaptér pamět’ových karet nedemontujte ani neupravujte.
❑ Zabraňte zvlhnutí adaptéru pamět’ových karet.
❑ Nepoužívejte ani neukládejte adaptér pamět’ových karet na místa vystavená:
❑ extrémně vysokým teplotám, například v automobilu zaparkovaném na slunci,
❑ přímému slunečnímu záření,
❑ vysoké vlhkosti,
❑ korozívní látkám.
❑ Používejte úložné pouzdro dodané s adaptérem pamět’ových karet.
n 170 N
Řešení potíží
Řešení potíží
Tato část popisuje řešení běžných potíží, se kterými se můžete při práci s počítačem setkat. Mnohé potíže mají jednoduchá
řešení. Nejprve vyzkoušejte nabídnutá řešení a teprve poté se obracejte na službu VAIO-Link.
❑ Počítač (str. 172)
❑ Zabezpečení systému (str. 180)
❑ Akumulátor (str. 182)
❑ Integrovaná kamera MOTION EYE (str. 184)
❑ Internet (str. 187)
❑ Sítě (str. 189)
❑ Technologie Bluetooth (str. 192)
❑ Disky CD a DVD (str. 196)
❑ Displej (str. 201)
❑ Tisk (str. 203)
❑ Mikrofon (str. 204)
❑ Myš (str. 205)
❑ Reproduktory (str. 206)
❑ Dotyková podložka (str. 207)
❑ Klávesnice (str. 208)
❑ Diskety (str. 209)
❑ Karty PC Card (str. 210)
❑ Zvuk a video (str. 211)
n 171 N
Řešení potíží
❑ Média Memory Stick (str. 212)
❑ Periferní zařízení (str. 213)
❑ Základnová stanice (str. 214)
n 172 N
Řešení potíží
Počítač
Co udělat, pokud se počítač nespouští?
❑ Zkontrolujte, zda je počítač řádně připojen ke zdroji napájení a zda je zapnut. Zkontrolujte, zda kontrolka napájení
potvrzuje zapnuté napájení.
❑ Zkontrolujte, zda je správně nainstalován a nabit akumulátor.
❑ Zkontrolujte, zda je prázdná disketová jednotka (pokud je nainstalována).
❑ Pokud je počítač připojen do prodlužovacího kabelu nebo zálohovaného zdroje napájení (UPS), zkontrolujte, zda je
prodlužovací kabel nebo zdroj UPS připojen k napájení a zapnut.
❑ Pokud používáte externí monitor, zkontrolujte, zda je řádně připojen ke zdroji napájení a zda je zapnut. Zkontrolujte, zda
jsou správně nastaveny ovládací prvky jasu a kontrastu. Podrobnosti najdete v příručce dodané s monitorem.
❑ Odpojte adaptér střídavého napětí a vyjměte akumulátor. Vyčkejte tři až pět minut. Znovu připojte adaptér a vrat’te
akumulátor a stisknutím vypínače zapněte počítač.
❑ Mohlo by dojít k poruše počítače způsobené kondenzací. V takovém případě počítač nejméně hodinu nepoužívejte.
❑ Vyjměte všechny doplňkové pamět’ové moduly, které jste případně nainstalovali od zakoupení.
❑ Zkontrolujte, zda používáte dodaný adaptér střídavého napětí Sony. Pro zachování bezpečnosti používejte pouze pravé
akumulátory a adaptéry střídavého napětí Sony, které společnost Sony dodává k počítači VAIO.
n 173 N
Řešení potíží
Co udělat, když počítač při spouštění zobrazí chybu systému BIOS?
Pokud je ve spodní části obrazovky zobrazena zpráva "Press <F1> to resume, <F2> to setup"
1
Stiskněte klávesu F2.
Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS.
2
Nastavte datum (měsíc/den/rok). Stiskněte klávesu Enter.
3
Klávesou m vyberte možnost System Time a nastavte čas (hodiny: minuty: sekundy). Stiskněte klávesu Enter.
4
Klávesou , vyberte kartu Exit a stiskněte klávesu F9.
Počítač zobrazí zprávu Load default configuration now?.
5
Vyberte možnost Yes a stiskněte klávesu Enter.
6
Vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter.
Počítač zobrazí zprávu Save configuration changes and exit now?.
7
Vyberte možnost Yes a stiskněte klávesu Enter.
Počítač se restartuje.
Pokud tyto potíže nastávají pravidelně, obrat’te se na službu VAIO-Link.
Co udělat, pokud po zapnutí počítače svítí (zelená) kontrolka napájení, ale na obrazovce
nic není?
Pokud se na obrazovce nic neobjeví ani po chvíli
1
Stiskněte vypínač na déle než čtyři sekundy a zkontrolujte, zda zhasne kontrolka napájení. Poté počítač znovu zapněte.
2
Pokud na obrazovce stále nic není, odpojte adaptér střídavého napětí, vyjměte akumulátor a přibližně minutu vyčkejte.
Poté připojte adaptér, vložte akumulátor a počítač znovu zapněte.
n 174 N
Řešení potíží
Co udělat, pokud počítač nebo software přestane reagovat?
❑ Nejvhodnější je vypínat počítač možností Vypnout počítač v nabídce Start na hlavním panelu Microsoft Windows. Ostatní
způsoby, včetně metod uvedených níže, mohou vést ke ztrátě neuložených dat.
❑ Klepněte na tlačítko Start, ukažte na možnost Vypnout počítač a potom klepněte na tlačítko Vypnout.
❑ Pokud se počítač nevypne, stiskněte současně klávesy Ctrl+Alt+Delete. Po zobrazení okna Správce úloh systému
Windows klepněte na možnost Vypnout v nabídce Vypnout.
Pokud počítač zobrazí okno Zabezpečení systému Windows, klepněte na tlačítko Vypnout.
❑ Pokud se počítač stále nevypíná, stiskněte a podržte vypínač až do vypnutí počítače.
❑ Pokud počítač přestane reagovat při přehrávání disku CD nebo DVD, stiskněte současně klávesy Ctrl+Alt+Delete.
Počítač můžete vypnout z okna Správce úloh systému Windows.
❑ Stisknutí kláves Ctrl+Alt+Delete nebo vypnutí počítače vypínačem může způsobit ztrátu dat.
❑ Odpojte adaptér střídavého napětí a akumulátor.
❑ Zkuste přeinstalovat software.
❑ Požádejte o technickou podporu výrobce softwaru nebo autorizovaného prodejce.
n 175 N
Řešení potíží
Proč počítač nepřechází do úsporného režimu nebo do režimu spánku?
Pokud se před dokončením přechodu do úsporného režimu nebo režimu spánku změní provozní režim počítače, může
počítač ztratit stabilitu.
Obnovení normální provozní stability počítače
1
Ukončete všechny spuštěné programy.
2
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Vypnout počítač a Restartovat.
3
Pokud se počítač nerestartuje, stiskněte současně klávesy Ctrl+Alt+Delete.
V okně Správce úloh systému Windows vyberte v nabídce Vypnout možnost Restartovat menu a restartujte počítač.
4
Pokud tento postup nefunguje, stiskněte a podržte vypínač až do vypnutí počítače.
Co udělat, pokud kontrolka akumulátoru bliká a počítač se nespouští?
❑ Může to znamenat, že akumulátor není správně nainstalován. Situaci vyřešíte tak, že vypnete počítač a vyjmete
akumulátor. Poté akumulátor znovu vložte do počítače. Podrobnosti najdete v části Vložení akumulátoru (str. 25).
❑ Pokud situace přetrvává i po provedení uvedeného postupu, není nainstalovaný akumulátor kompatibilní. Vyjměte
akumulátor a obrat’te se na službu VAIO-Link.
n 176 N
Řešení potíží
Proč je zobrazeno okno se zprávou o nekompatibilitě akumulátoru nebo připojení k
počítači a přechodu do režimu spánku (Hibernate)?
❑ Může to znamenat, že akumulátor není správně nainstalován. Situaci vyřešíte tak, že vypnete počítač a vyjmete
akumulátor. Poté akumulátor znovu vložte do počítače. Podrobnosti najdete v části Vložení akumulátoru (str. 25).
❑ Pokud situace přetrvává i po provedení uvedeného postupu, není nainstalovaný akumulátor kompatibilní. Vyjměte
akumulátor a obrat’te se na službu VAIO-Link.
Proč je ventilátor počítače tak hlasitý?
Ventilátor může při chlazení procesoru pracovat velkou rychlostí. Snížením rychlosti procesoru snížíte i rychlost a hluk
ventilátoru. Rychlost procesoru můžete snížit pomocí schémat napájení.
Snížení rychlosti procesoru pomocí schémat napájení*
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na možnost Výkon a údržba a klepněte na možnost Možnosti napájení.
Počítač zobrazí okno Možnosti napájení - vlastnosti.
3
V poli Schémata nastavení napájení vyberte možnost Přenosný počítač.
4
Klepněte na tlačítko Použít.
5
Klepněte na tlačítko OK.
*
Pouze u vybraných modelů.
Proč je v okně Vlastnosti systému zobrazena nižší rychlost procesoru než maximální?
To je běžný stav. Procesor počítače používá pro úspory energie technologii řízení rychlosti procesoru, a proto může být v
okně Vlastnosti systému zobrazena aktuální a nikoli maximální rychlost procesoru.
n 177 N
Řešení potíží
Co udělat, když spustím počítač, systém zobrazí zprávu a nespustí operační systém
Windows?
Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávné heslo pro zapnutí, zobrazí systém zprávu Input Onetime Password a nespustí
operační systém Windows. Stiskněte vypínač na déle než čtyři sekundy a zkontrolujte, zda zhasne kontrolka napájení.
Počkejte 10 až 15 sekund, restartujte počítač a zadejte správné heslo. Při zadávání hesla zkontrolujte, zda nesvítí kontrolky
Num lock a Caps lock. Pokud některá kontrolka svítí, musíte ji před zadáváním hesla vypnout klávesou Num Lk nebo Caps
Lock.
Co udělat, pokud nefunguje nebo stále havaruje herní software?
❑ Zkontrolujte, zda na webovém serveru hry není k dispozici oprava nebo aktualizace.
❑ Zkontrolujte, zda máte nainstalován nejnovější videoovladač.
❑ U některých modelů VAIO je grafická pamět’ sdílena se systémovou. V takovém případě nelze zaručit optimální grafický
výkon.
Co udělat, pokud si nemohu vzpomenout na heslo systému BIOS?
Pokud zapomenete heslo systému BIOS, požádejte o jeho zrušení službu VAIO-Link. Za nové nastavení hesla je účtován
poplatek.
Proč trvá spouštění počítače dlouho?
❑ Je li aktivní brána firewall programu Norton Internet Security, může zobrazení pracovní plochy trvat určitou dobu, během
níž proběhnou kontroly zabezpečení sítě.
❑ Je-li zapnut modul TPM, zobrazí systém logo VAIO až po bezpečnostních kontrolách při spuštění, které trvají určitou dobu.
n 178 N
Řešení potíží
Proč displej nezhasne, když uběhne čas pro automatické vypnutí?
Nastavení doby vypnutí v možnostech napájení systému Windows je potlačeno původně vybraným spořičem obrazovky
VAIO.
Změňte původně vybraný spořič obrazovky VAIO.
Jak lze změnit pořadí zařízení při spouštění?
Pořadí zařízení při spouštění můžete změnit jednou z funkcí systému BIOS. Použijte tento postup.
1
Zapněte počítač.
2
Jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F2.
Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud se tak nestane, restartujte počítač a po zobrazení loga VAIO
několikrát stiskněte klávesu F2.
3
Klávesou < nebo , zvolte položku Boot.
4
Klávesou M nebo m vyberte jednotku, jejíž pořadí při spouštění chcete změnit.
5
Klávesou - nebo klávesami Shift+= změňte pořadí zařízení při spouštění.
Počítač se bude spouštět z jednotky s nejvyšším pořadím.
6
Klávesami < nebo , vyberte možnost Exit a Exit Setup a stiskněte klávesu Enter.
Na obrazovce Setup Confirmation zkontrolujte, zda je vybrána hodnota Yes, a stiskněte klávesu Enter.
Co udělat, pokud počítač nelze spustit ze zařízení USB připojeného k počítači?
Pro spuštění počítače ze zařízení USB, například disketové jednotky USB nebo optické jednotky USB, musíte změnit zařízení
pro spouštění.
Zapněte počítač a jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F11.
n 179 N
Řešení potíží
Jak mohu změnit hlasitost zvuků při spouštění?
Změna hlasitosti zvuků při spouštění
1
Stiskněte klávesu F2.
Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS.
2
Klávesou < nebo , zvolte položku Advanced.
3
Klávesou < nebo , vyberte možnost Speaker Volume a stiskněte klávesu Enter.
4
Klávesou M nebo m nastavte hlasitost reproduktorů při spouštění a stiskněte klávesu Enter.
5
Klávesami < nebo , vyberte možnost Exit a Exit Setup a stiskněte klávesu Enter.
Počítač zobrazí zprávu Save configuration changes and exit now?.
6
Vyberte možnost Yes a stiskněte klávesu Enter.
Počítač se restartuje a zvuk při spouštění bude mít zadanou hlasitost.
✍
Při spouštění můžete také skrýt nebo zobrazit animované logo VAIO. Pro zobrazení loga vyberte na obrazovce zobrazené po kroku 2
možnost VAIO Animation Logo nebo Show VAIO Animation Logo a stiskněte klávesu Enter. Chcete-li logo skrýt, vyberte možnost
No. Skyrtím animovaného loga VAIO také vypnete zvuk při spouštění.
n 180 N
Řešení potíží
Zabezpečení systému
Tato část poskytuje informace o udržení počítače v bezproblémovém provozu a ochraně před potenciálním ohrožením
bezpečnosti počítače.
Jak mohu počítač chránit proti ohrožení bezpečnosti, například virům?
V počítači je předinstalován operační systém Microsoft Windows. Nejlepším způsobem, jak ochránit počítač proti
bezpečnostním rizikům, například virům, je pravidelné stahování a instalace nejnovějších aktualizací operačního systému
Windows.
Důležité aktualizace systému Windows můžete získat takto:
Pro stahování aktualizací musí být počítač připojen k Internetu.
1
Připojte počítač k Internetu.
2
Klepněte na ikonu Automatické aktualizace na hlavním panelu.
3
Klepněte na možnost Další a podle pokynů na obrazovce nastavte automatické nebo plánované aktualizace.
n 181 N
Řešení potíží
Jak mohu aktualizovat antivirový software?
Software Norton Internet Security můžete udržovat v aktuálním stavu pomocí aktualizací od společnosti Symantec
Corporation.
Stažení a instalace nejnovější aktualizace zabezpečení
1
2
Na hlavním panelu systému Windows poklepejte na ikonu Norton Internet Security. Pokud jste antivirový software zatím
nezaregistrovali, zobrazí počítač řadu průvodců s informacemi.
1
Vyplňte všechny průvodce podle pokynů na obrazovce.
2
Znovu poklepejte na ikonu Norton Internet Security.
Počítač zobrazí okno Norton Internet Security.
Pokud jste tento antivirový software již zaregistrovali, zobrazí počítač okno Norton Internet Security.
Aktualizace vybírejte a stahujte podle pokynů na obrazovce.
n 182 N
Řešení potíží
Akumulátor
Jak poznám, zda je akumulátor nabit?
Informace o zbývajícím nabití akumulátoru najdete v části Nabíjení akumulátoru (str. 27).
Kdy je počítač napájen z elektrické sítě?
Je-li počítač přímo připojen ke zdroji střídavého napětí, používá napájení ze sítě, a to i v případě, že je vložen akumulátor.
Kdy mám akumulátor dobít?
❑ Když úroveň napětí klesne pod 10 procent.
❑ Když blikají kontrolky akumulátoru i napájení.
❑ Když jste akumulátor delší dobu nepoužívali.
Kdy mám akumulátor vyměnit?
Pokud je po úplném nabití napětí akumulátoru stále nízké, pravděpodobně končí jeho životnost a bude třeba ho vyměnit.
Mám si dělat starosti, když je nainstalovaný akumulátor horký?
Ne, akumulátor napájející počítač je běžně horký.
n 183 N
Řešení potíží
Může počítač při napájení z akumulátoru přejít do režimu spánku (Hibernate)?
Počítač může do režimu spánku přejít i při napájení z akumulátoru, ale některé programy a periferní zařízení mohou v
přechodu bránit. Pokud používáte program, který brání systému v přechodu do režimu spánku, ukládejte často data, abyste
je neztratili. Informace o ruční aktivaci režimu spánku najdete v části Používání režimu spánku (Hibernate) (str. 140).
Proč počítač nepřechází do režimu spánku?
Nejprve je třeba nutné režim spánku zapnout. Použijte tento postup:
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na tlačítko Výkon a údržba.
3
Klepněte na možnost Možnosti napájení.
Počítač zobrazí okno Možnosti napájení - vlastnosti.
4
Vyberte kartu Režim spánku.
5
Zaškrtněte políčko Zapnout podporu režimu spánku.
n 184 N
Řešení potíží
Integrovaná kamera MOTION EYE
Proč není v okně prohlížeče obraz nebo je v něm obraz nízké kvality?
❑ Integrovanou kameru MOTION EYE nelze sdílet mezi více než jednu aplikaci. Pokud kameru používá jiná aplikace,
ukončete tuto aplikaci dříve, než začnete kameru MOTION EYE používat.
❑ Videopamět’ počítače možná již nestačí pro zobrazování snímků z integrované kamery MOTION EYE. Pomoci může
snížení rozlišení nebo počtu zobrazovaných barev displeje LCD.
❑ Při zobrazování rychle se pohybujícího objektu může být v okně prohlížeče šum, například vodorovné čáry. To je normální
a nejedná se o poruchu.
❑ Pokud potíže potrvají, restartujte počítač.
Proč má snímaný obraz nízkou kvalitu?
❑ Na snímcích pořízených při zářivkovém osvětlení mohou být odrazy světla.
❑ Tmavá část snímků může obsahovat šum.
❑ Pokud je zrcátko nad před objektivem znečištěné, nelze pořídit čistý snímek. Vyčistěte objektiv. Viz část Práce s
integrovanou kamerou MOTION EYE (str. 164).
Proč v pořízených nahrávkách chybí snímky a zvuk je přerušovaný?
❑ Chybějící snímky může způsobovat nastavení efektu v aplikaci. Podrobné informace najdete v souboru nápovědy k
aplikaci.
❑ Možná pracuje více aplikací, než může počítač zvládnout. Ukončete aplikace, které v tuto chvíli nepoužíváte.
❑ Je aktivována funkce řízení spotřeby počítače. Zkontrolujte výkon procesoru.
n 185 N
Řešení potíží
Proč jsou ve filmu při přehrávání na počítači napájeném z akumulátoru vynechané
snímky?
Napětí akumulátoru je nedostatečné. Připojte počítač ke střídavému zdroji napájení.
Proč obraz snímaný integrovanou kamerou MOTION EYE bliká?
K blikání dochází, když kameru používáte při zářivkovém osvětlení. Příčinou je konflikt mezi výstupní frekvencí osvětlení a
časem závěrky.
Vzniklý šum můžete omezit tak, že změníte směr snímání kamery nebo jas obrazovky. V některém softwaru můžete blikání
omezit nastavením vhodné hodnoty blikání ve vlastnostech kamery.
Proč je vstup videa z integrované kamery MOTION EYE na několik sekund pozastaven?
Vstup videa může být na několik sekund pozastaven v těchto případech:
❑ je použita klávesová zkratka s klávesou Fn,
❑ zvýší se vytížení procesoru.
To je normální a nejedná se o poruchu.
n 186 N
Řešení potíží
Proč nelze používat integrovanou kameru MOTION EYE?
❑ Integrovanou kameru MOTION EYE nelze sdílet mezi více než jednu aplikaci. Pokud kameru používá jiná aplikace,
ukončete tuto aplikaci dříve, než začnete kameru MOTION EYE používat.
❑ Pokud potíže potrvají, musíte přeinstalovat ovladač kamery. Ovladač přeinstalujte podle následujícího postupu.
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na ikonu Výkon a údržba.
3
Klepněte na ikonu Systém.
4
Na kartě Hardware klepněte na možnost Správce zařízení.
5
Poklepejte na možnost Zařízení pro zpracování obrázků.
6
Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Sony Visual Communication Camera VGP-VCC2 a klepněte na
možnost Aktualizovat ovladač.
Proč se počítač po přepnutí do úsporného režimu (Standby) nebo do režimu spánku
(Hibernate) při práci s integrovanou kamerou MOTION EYE stává nestabilním?
❑ Při práci s integrovanou kamerou MOTION EYE stává nestabilním nepřepínejte počítač do úsporného režimu (Standby)
nebo do režimu spánku (Hibernate)?
❑ Pokud počítač přechází do úsporného režimu (Standby) nebo režimu spánku (Hibernate) automaticky, změňte příslušné
nastavení úsporného režimu. Podrobnosti o změně nastavení najdete v části Používání úsporných režimů (str. 137).
n 187 N
Řešení potíží
Internet
Proč nepracuje modem?
❑ Zkontrolujte, zda je telefonní kabel řádně připojen do konektoru Modem v počítači a do telefonní zásuvky.
❑ Zkontrolujte, zda pracuje telefonní kabel. Zapojte kabel do běžného telefonu a zkontrolujte, zda slyšíte oznamovací tón.
❑ Zkontrolujte, zda je správné telefonní číslo, které program používá k vytáčení.
❑ Zkontrolujte, zda je používaný software kompatibilní s modemem počítače. (Všechny předinstalované programy Sony jsou
kompatibilní.)
❑ Zkontrolujte, zda kromě modemu není k telefonní lince připojeno žádné jiné zařízení.
❑ Zkontrolujte tato nastavení:
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na položku Tiskárny a jiný hardware.
3
Klepněte na možnost Možnosti telefonu a modemu.
4
Zkontrolujte, zda je v seznamu na kartě Modemy uveden váš modem.
5
Zkontrolujte, zda jsou na kartě Pravidla vytáčení správně uvedeny informace o umístění.
n 188 N
Řešení potíží
Proč je modemové spojení pomalé?
Počítač je vybaven modemem kompatibilním s normou V.92/V.90. Rychlost modemového spojení může ovlivňovat řada
faktorů včetně rušení na telefonní lince nebo kompatibility s telefonním vybavením (například s faxy nebo jinými modemy).
Pokud se domníváte, že se modem nepřipojuje správně k jiným počítačovým modemům, faxům nebo k poskytovateli služeb
Internetu (ISP), použijte tento postup:
❑ Požádejte telekomunikační společnost, aby zkontrolovala, zda na telefonní lince nedochází k rušení.
❑ Pokud problém souvisí s faxem, vyzkoušejte, zda nejsou potíže s volaným faxovým přístrojem a zda je tento fax
kompatibilní s faxmodemy.
❑ Máte-li problémy s připojením k poskytovateli internetových služeb, ověřte, zda poskytovatel nemá technické problémy.
❑ Máte-li k dispozici druhou telefonní linku, zkuste modem připojit k této lince.
n 189 N
Řešení potíží
Sítě
Proč se počítač nedaří připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě LAN?
❑ Na dostupnost připojení má vliv vzdálenost a překážky. Pravděpodobně bude třeba přemístit počítač dále od překážek
nebo blíže k používanému přístupovému bodu.
❑ Zkontrolujte, zda je zapnut přepínač WIRELESS nebo WIRELESS LAN a zda svítí kontrolka WIRELESS LAN na počítači.
❑ Zkontrolujte, zda je přístupový bod zapnut.
❑ Zkontrolujte tato nastavení:
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na tlačítko Připojení k síti a Internetu.
3
Klepněte na tlačítko Sít’ová připojení.
4
Klepněte pravým tlačítkem myši na možnost Bezdrátové připojení k síti.
5
Klepněte na tlačítko Vlastnosti.
6
Klepněte na kartu Bezdrátové sítě.
7
Klepnutím na možnost Zobrazit bezdrátové sítě zkontrolujte, zda je vybrán přístupový bod.
❑ Zkontrolujte, zda je použit správný šifrovací klíč.
Proč nelze přistupovat k Internetu?
❑ Zkontrolujte nastavení přístupového bodu. Použijte pokyny dodané s přístupovým bodem.
❑ Zkontrolujte, zda je počítač připojen k přístupovému bodu.
❑ Přemístěte počítač dále od překážek nebo blíže k používanému přístupovému bodu.
❑ Zkontrolujte, zda je počítač správně nakonfigurován pro přístup k Internetu.
n 190 N
Řešení potíží
Proč je rychlost přenosu dat nízká?
❑ Rychlost přenosu dat v bezdrátové síti ovlivňují vzdálenost a překážky mezi zařízeními a přístupovými body. K dalším
faktorům patří konfigurace zařízení, podmínky pro rádiové přenosy a kompatibilita softwaru. Pro dosažení maximální
rychlosti přenosu dat přemístěte počítač dále od překážek nebo blíže k používanému přístupovému bodu.
❑ Pokud používáte přístupový bod bezdrátové sítě, může být zařízení dočasně přetíženo. Závisí na tom, kolik jiných zařízení
přes přístupový bod komunikuje.
❑ Pokud se přístupový bod ruší s jinými přístupovými body, změňte kanál přístupového bodu. Další informace naleznete v
návodu k přístupovému bodu.
Jak se lze vyhnout přerušením v přenosu dat?
❑ Když je počítač připojen k přístupovému bodu, může docházet k přerušením přenosu dat, pokud používáte velké soubory
nebo pokud je počítač příliš blízko mikrovlnných zařízení nebo bezdrátových telefonů.
❑ Přemístěte počítač blíže k přístupovému bodu.
❑ Zkontrolujte, zda přístupový bod není poškozen.
❑ Změňte kanál přístupového bodu. Další informace naleznete v návodu k přístupovému bodu.
n 191 N
Řešení potíží
Co jsou kanály?
❑ Komunikace v bezdrátových sítích probíhá v oddělených frekvenčních pásmech, které nazýváme kanály. Kanály
přístupových bodů jiných výrobců mohou být nastaveny na jiné kanály než zařízení Sony.
❑ Pokud používáte přístupový bod bezdrátové sítě, přečtěte si informace o spojení uvedené v návodu k přístupovému bodu.
Když změním šifrovací klíč, spojení v síti se zastaví. Co mám udělat?
Dva počítače s integrovanou bezdrátovou sítí mohou při změně šifrovacího klíče ztratit vzájemné spojení. Můžete vrátit
původní hodnotu šifrovacího klíče nebo znovu zadat do obou počítačů stejný klíč.
n 192 N
Řešení potíží
Technologie Bluetooth
Proč jiná zařízení Bluetooth nevidí můj počítač?
❑ Obě zařízení musí mít zapnutou funkci Bluetooth.
❑ Pokud nesvítí kontrolka Bluetooth, zapněte přepínač WIRELESS.
❑ Funkce Bluetooth nelze používat v případě, že se počítač nachází v úsporném režimu. Obnovte normální režim a zapněte
přepínač WIRELESS.
❑ Zařízení může být příliš daleko od počítače. Bezdrátová technologie Bluetooth pracuje nejlépe v případě, kdy jsou zařízení
vzdálena do 10 metrů od sebe.
Proč můj počítač nevidí jiná zařízení Bluetooth?
Pokud je připojené zařízení současně připojeno i k jiným zařízením, nemusí se objevit v nástroji Bluetooth nebo s ním nemusí
být možné navázat spojení.
Proč není možné nalézt zařízení Bluetooth, se kterým chci komunikovat?
❑ Ověřte, zda má zařízení, se kterým chcete komunikovat, zapnuty funkce Bluetooth. Podrobnosti najdete v příručce k
zařízení.
❑ Pokud je zařízení, se kterým chcete komunikovat, již ve spojení s jiným zařízením Bluetooth, nemusí být nalezeno nebo
nemusí být schopno s počítačem navázat spojení.
❑ Chcete-li povolit jiným zařízením Bluetooth komunikovat s počítačem, klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Bluetooth
na hlavním panelu a volbou možnosti Options v nabídce otevřete okno Options. Poté zkontrolujte, zda jsou na kartě
Security vybrány správné režimy zabezpečení. Podrobnosti o režimech zabezpečení najdete v souboru nápovědy k
nástroji Bluetooth.
Další informace o dialogovém okně Bluetooth Device najdete v části Komunikace s jiným zařízením Bluetooth(str. 77).
n 193 N
Řešení potíží
Proč se jiná zařízení Bluetooth nemohou spojit s mým počítačem?
❑ Zkontrolujte, zda je druhé zařízení ověřeno.
❑ Počítač může zakazovat spojení s jinými zařízeními. Chcete-li povolit spojení se zařízeními Bluetooth, použijte tento
postup:
1
Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Bluetooth
na hlavním panelu.
2
V nabídce vyberte příkaz Options.
Počítač zobrazí okno Options.
3
Zkontrolujte, zda je na kartě Security vybrána úroveň zabezpečení Standard nebo Low.
Je-li vybrána vlastní úroveň zabezpečení Bluetooth, klepněte na tlačítko Default level.
4
Klepněte na tlačítko OK.
❑ Vzdálenost postačující pro přenos dat může být kratší než 10 metrů. Závisí to na existujících překážkách mezi oběma
zařízeními, na kvalitě rádiových vln, operačním systému nebo použitém softwaru. Zkuste přesunout počítač nebo umístit
obě zařízení blíže k sobě.
❑ Pokud je zařízení, se kterým chcete komunikovat, již ve spojení s jiným zařízením Bluetooth, nemusí být nalezeno nebo
nemusí být schopno s počítačem navázat spojení.
❑ Ověřte, zda má zařízení, se kterým chcete komunikovat, zapnuty funkce Bluetooth. Podrobnosti najdete v příručce k
zařízení.
n 194 N
Řešení potíží
Proč je spojení Bluetooth pomalé?
❑ Rychlost přenosu dat závisí na překážkách a na vzdálenosti mezi oběma zařízeními. Dále závisí na kvalitě rádiových vln,
operačním systému a použitém softwaru. Zkuste přesunout počítač nebo umístit obě zařízení blíže k sobě.
❑ Rádiovou frekvenci 2,4 GHz použitou technologií Bluetooth a bezdrátovým zařízením LAN využívají i jiná zařízení.
Zařízení Bluetooth využívají technologii, která minimalizuje vzájemné rušení s jinými zařízeními, která používají stejnou
vlnovou délku. Může však dojít ke snížení rychlosti a dosahu komunikace. Rušení od jiného zařízení může způsobit i
celkové přerušení komunikace.
❑ Na dostupnost připojení má vliv vzdálenost a překážky. Pravděpodobně bude třeba přemístit počítač dále od překážek
nebo blíže k zařízení, ke kterému je připojen.
❑ Najděte a odstraňte překážky mezi počítačem a zařízením, ke kterému je připojen.
❑ Uvědomte si, že vzhledem k omezením standardu Bluetooth může při nepřetržitém přenosu velkých souborů čas od času
dojít k jejich poškození vlivem elektromagnetického rušení okolního prostředí.
Co udělat, pokud počítač zobrazí požadavek na ověření?
Cílové zařízení Bluetooth vyžaduje ověření spojení. Pro úspěšnou komunikaci s tímto zařízením je nutné vzájemné ověření.
Proč se nelze připojit ke službě podporované cílovým zařízením Bluetooth?
Spojení je možné pouze pro služby podporované i počítačem s funkcí Bluetooth. Další informace najdete v souboru nápovědy
k nástroji Bluetooth.
n 195 N
Řešení potíží
Mohu zařízení s technologií Bluetooth používat v letadlech?
Při zapnuté technologii Bluetooth počítač přenáší radiové frekvence v pásmu 2,4 GHz. Na citlivých místech, například v
nemocnicích nebo letadlech, mohou platit omezení pro používání zařízení Bluetooth z důvodu rádiového rušení. Možnost
používání funkcí Bluetooth v počítači konzultujte s personálem.
Proč se nelze připojit k zařízení Bluetooth zadáním IP adresy v osobní síti (Personal Area
Network, PAN)?
Nástroj Bluetooth používá k přidělování IP adres aktivním bezdrátovým zařízením protokol DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol). Pokud do zařízení, ke kterému se chcete připojit, zadáte pevnou IP adresu, nemůže tento software přiřadit zařízení
dynamickou IP adresu a spojení nenaváže. Při práci v sítích PAN nezadávejte pevné IP adresy.
Proč nelze funkce Bluetooth používat při přihlášení k počítači jako omezený uživatel?
Funkce Bluetooth nemusí být uživatelům počítače s omezenými právy dostupná. Přihlaste se k počítači jako uživatel s právy
správce.
Proč se nelze připojit k zařízení Bluetooth v režimu uživatele sítě PAN?
Pokud zařízení, ke kterému se chcete připojit, podporuje pouze komunikaci Bluetooth v režimu uživatele sítě PAN, nemůžete
se s ním z počítače spojit.
Proč po přepnutí uživatele nemohu používat nástroj Bluetooth?
Pokud přepnete uživatele bez odhlášení od systému, nemůže nástroj Bluetooth úspěšně pracovat. Před přepnutím uživatele
se odhlaste. Pro odhlášení klepněte na tlačítko Start a vyberte položku Odhlásit.
n 196 N
Řešení potíží
Disky CD a DVD
Proč počítač při pokusu o přečtení disku havaruje?
Disk, který se počítač pokouší přečíst, může být znečištěn nebo poškozen. Použijte tento postup:
1
Klepnutím na možnost Start, Vypnout počítač a Restartovat restartujte počítač.
2
Vyjměte disk z optické jednotky.
3
Zjistěte, zda není znečištěný nebo poškozený. Je-li disk znečištěný, vyčistěte ho podle pokynů v části Manipulace s disky
(str. 165).
Co udělat, pokud se neotvírá přihrádka na disk?
❑ Zkontrolujte, zda je počítač zapnut.
❑ Stiskněte tlačítko vysunutí jednotky.
❑ Pokud tlačítko vysunutí jednotky nepracuje, klepněte na tlačítko Start a klepněte na možnost Tento počítač. Klepněte
pravým tlačítkem myši na ikonu optické jednotky a v místní nabídce vyberte příkaz Vysunout.
❑ Pokud nepomůže žádná z uvedených možností, vsuňte do otvoru pro ruční vysunutí poblíž tlačítka vysunutí jednotky tenký
a rovný předmět (například sponku na papíry).
❑ Zkuste znovu spustit počítač.
n 197 N
Řešení potíží
Co udělat, pokud optická jednotka nepřehrává disk CD nebo DVD správně?
❑ Zkontrolujte, zda je disk vložen do jednotky štítkem nahoru.
❑ Zkontrolujte, zda jsou podle pokynů výrobce nainstalovány nutné programy.
❑ Pokud je disk CD nebo DVD znečištěn nebo poškozen, přestane počítač reagovat. Použijte tento postup:
1
Stisknutím kláves Ctrl+Alt+Delete a možností Restartovat z nabídky Vypnout z okna Správce úloh systému
Windows restartujte počítač.
2
Vyjměte disk CD nebo DVD z optické jednotky.
3
Zjistěte, zda není znečištěný nebo poškozený. Je-li disk znečištěný, vyčistěte ho podle pokynů v části Manipulace
s disky (str. 165).
❑ Pokud přehráváte disk CD nebo DVD a neslyšíte zvuk, použijte tento postup:
❑ Poklepejte na ikonu Hlasitost na hlavním panelu a klepnutím zrušte zaškrtnutí políček Celková hlasitost - Ztlumit
vše a Wave - Ztlumit.
❑ Zkontrolujte ovládání hlasitosti ve směšovači zvuku.
❑ Pokud používáte externí reproduktory, zkontrolujte nastavení hlasitosti na reproduktorech a spojení mezi reproduktory
a počítačem.
❑ Zkontrolujte, zda je povolena funkce přehrávání disků CD a zda je nainstalován správný software ovladače. Použijte
tento postup:
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na tlačítko Výkon a údržba.
3
Klepněte na tlačítko Systém.
Počítač zobrazí okno Vlastnosti systému.
n 198 N
Řešení potíží
4
Vyberte kartu Hardware a klepněte na tlačítko Správce zařízení v poli Správce zařízení.
Počítač zobrazí okno se seznamem hardwarových zařízení.
Pokud je u uvedeného zařízení znak "X" nebo vykřičník, je možná nutné zařízení povolit nebo znovu nainstalovat
ovladače.
5
Poklepáním na optickou jednotku otevřete místní nabídku.
6
Poklepejte na uvedené zařízení a vyberte možnost Vlastnosti.
7
Pokud není zaškrtnuto, zaškrtněte klepnutím políčko Povolit digitální přehrávání na tomto zařízení.
Software ovladače můžete potvrdit, když vyberete kartu Ovladač a klepnete na možnost Podrobnosti.
8
Klepnutím na tlačítko OK zavřete okno.
❑ Zkontrolujte, zda na disk CD nebo DVD nebyl přilepen samolepicí štítek. Samolepící štítky se mohou z disku v jednotce
uvolnit a poškodit jednotku nebo zhoršit její funkci.
❑ Pokud počítač zobrazí upozornění na kód regionu, může bát disk nekompatibilní s optickou jednotkou. Zkontrolujte na
balení disku DVD, zda je kód regionu kompatibilní s optickou jednotkou.
❑ Pokud si na počítači všimnete kondenzace, počítač nejméně hodinu nepoužívejte. Mohlo by dojít k poruše počítače
způsobené kondenzací.
❑ Zkontrolujte, zda je počítač napájen ze sít’ové zásuvky, a zkuste disk znovu načíst.
n 199 N
Řešení potíží
Co udělat, pokud nelze zapisovat na disk CD?
❑ Nespouštějte žádné aplikace ani nenechejte aplikace spouštět samostatně, a to ani spořič obrazovky.
❑ Nepoužívejte klávesnici.
❑ Nepoužívejte disk CD-R/RW s přilepeným štítkem. Mohlo by dojít k chybě zápisu nebo k jinému poškození.
Co udělat, pokud nelze zapisovat na disk DVD?
❑ Používáte pro záznam správné médium DVD?
❑ Zkontrolujte, který formát disků DVD je kompatibilní s integrovaným rekordérem DVD v počítači. Je možné, že některé
značky médií DVD nebudou pracovat.
n 200 N
Řešení potíží
Co udělat, pokud nelze funkcemi Windows zapisovat na disk DVD-RAM?
Tato položka se týká pouze některých modelů. Informace o tom, zda je model počítače vybaven jednotkou DVD±RW/RAM,
najdete v elektronické příručce Specifikace.
Podle následujících pokynů změňte nastavení:
1
Klepněte na tlačítko Start a klepněte na možnost Tento počítač.
2
Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu optické jednotky a vyberte příkaz Vlastnosti.
3
Klepněte na kartu Záznam.
4
Klepnutím zrušte zaškrtnutí políčka Povolit zápis na disk CD v této jednotce.
5
Klepněte na tlačítko OK.
!
Zrušením zaškrtnutí políčka Povolit zápis na disk CD v této jednotce zakážete zápis na disky CD-R a CD-RW. Chcete-li na takové
disky zapisovat, musíte políčko zaškrtnout.
Vzhledem k různým způsobům formátování není možné přidávat data na disky DVD-RAM, na kterých jsou již zapsána data programem
Roxio DigitalMedia. Při pokusu o přidání dat se takový disk přeformátuje a ztratíte veškerá zapsaná data.
n 201 N
Řešení potíží
Displej
Proč je obrazovka počítače (LCD) náhle prázdná?
❑ Obrazovka počítače může zhasnout, pokud počítač nemá napájení nebo přešel do úsporného režimu nebo režimu
spánku. Pokud je počítač v úsporném režimu LCD (Video), aktivujte obrazovku stisknutím libovolné klávesy. Další
informace naleznete v části Používání úsporných režimů (str. 137).
❑ Zkontrolujte, zda je počítač připojen ke zdroji napájení a zda je zapnut. Je-li počítač zapnut, svítí kontrolka napájení.
❑ Je-li počítač napájen z akumulátoru, zkontrolujte, zda je akumulátor správně vložen a nabit. Další informace najdete v
části Používání akumulátoru (str. 25).
❑ Pokud je nastaven externí displej, použijte kombinaci kláves Fn+F7. Další informace naleznete v části Klávesové zkratky
a funkce s klávesou Fn (str. 32).
Co udělat, pokud na obrazovce není zobrazeno video?
❑ Pokud je klávesami Fn+F7 nastaven externí monitor a externí monitor je vypnut, nelze na obrazovce přehrávat video.
❑ V takovém případě zastavte přehrávání, stisknutím kláves Fn+F7 změňte výstup na obrazovku a začněte přehrávat
znovu.
Co udělat, pokud je obrazovka tmavá?
❑ Kombinací kláves Fn+F6 obrazovku zesvětlete.
n 202 N
Řešení potíží
Co udělat, pokud se mění jas zobrazení?
Nastavení jasu obrazovky klávesami Fn+F5/F6 je dočasné a při změně schématu napájení ho potlačí nastavení na kartě
VAIO Power Management.
Uložení preferovaného jasu
✍
K provedení následujícího postupu musíte mít práva správce počítače.
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na tlačítko Výkon a údržba.
3
Klepněte na možnost Možnosti napájení.
4
Vyberte kartu nastavení schémat napájení.
5
V rozevíracím seznamu vyberte schéma napájení.
6
Na kartě VAIO Power Management vyberte v oblasti Jas displeje LCD možnost Beze změn.
7
Klepněte na tlačítko OK.
Nastavení jasu upravené klávesami Fn+F5/F6 bude uloženo a jas zůstane nezměněn bez ohledu na provozní stav.
Co udělat, pokud na externím monitoru (nebo televizoru) není nic zobrazeno?
Pokud po spuštění počítače změníte přihlášeného uživatele (funkcí rychlého přepínání uživatelů), nebude možné klávesami
Fn+F7 vybrat displej.
n 203 N
Řešení potíží
Tisk
Proč nelze vytisknout dokument?
❑ Zkontrolujte, zda je zapnuta tiskárna a zda je kabel tiskárny řádně připojen ke konektorům tiskárny a počítače.
❑ Zkontrolujte, zda je tiskárna kompatibilní s operačním systémem Windows nainstalovaným v počítači.
❑ Možná bude nutné nejprve nainstalovat software ovladače tiskárny. Další informace najdete v příručce dodané s
tiskárnou.
❑ Pokud tiskárna nefunguje po návratu počítače z některého úsporného režimu (Standby nebo Hibernate), restartujte
počítač.
❑ Pokud tiskárna disponuje funkcemi obousměrné komunikace, můžete tisk umožnit, když tyto funkce na počítači zrušíte.
Použijte tento postup:
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na položku Tiskárny a jiný hardware.
3
Klepněte na položku Tiskárny a faxy.
4
Klepněte pravým tlačítkem myši na nepoužívanou tiskárnu a vyberte možnost Vlastnosti.
5
Klepněte na kartu Porty.
6
Klepnutím zrušte zaškrtnutí políčka Povolit obousměrnou komunikaci.
7
Klepněte na tlačítko OK.
Tato změna v nastavení vypne funkce obousměrné komunikace tiskárny, například přenos dat, monitorování stavu a
vzdálený panel.
n 204 N
Řešení potíží
Mikrofon
Proč nepracuje mikrofon?
Používáte-li externí mikrofon, zkontrolujte, zda je zapnut a správně připojen ke konektoru mikrofonu v počítači.
n 205 N
Řešení potíží
Myš
Co udělat, pokud počítač nerozpozná myš?
❑ Zkontrolujte, zda je myš řádně připojena k počítači.
❑ Restartujte počítač s připojenou myší.
Co udělat, pokud se při pohybu myši nepohybuje ukazatel?
❑ Zkontrolujte, zda není nainstalována jiná myš.
❑ Pokud přehráváte disk, současným stisknutím kláves Ctrl+Alt+Delete zastavte přehrávání a restartujte počítač.
❑ Pokud ukazatel stále nelze používat, restartujte počítač.
❑ Stiskněte současně klávesy Ctrl+Alt+Delete.
V okně Správce úloh systému Windows vyberte v nabídce Vypnout možnost Restartovat menu a restartujte
počítač.
❑ Stiskněte a podržte vypínač. Po vypnutí počítače počkejte 10 až 15 sekund a dalším stisknutím vypínače počítač
znovu spust’te.
❑ V blízkosti bezdrátové myši nepoužívejte rádiem ovládané hračky nebo zařízení, vysílačky ani jiná bezdrátová zařízení.
Tato zařízení mohou způsobovat rušení, při kterém myš nepracuje správně.
❑ Neumist’ujte do blízkosti počítače nebo bezdrátové myši kovový nábytek, mohlo by dojít k rušení, při kterém myš
nepracuje správně.
n 206 N
Řešení potíží
Reproduktory
Proč nepracují reproduktory?
❑ Zkontrolujte, zda jsou reproduktory správně připojeny a je nastavena dostatečná hlasitost.
❑ Reproduktory mohou být určeny pro jiný účel než pro připojení k počítači.
❑ Pokud reproduktory mají tlačítko pro vypnutí zvuku, vypněte ho.
❑ Pokud jsou reproduktory vybaveny ovládáním hlasitosti, zkontrolujte, zda je nastavena dostatečná hlasitost.
❑ Odpojte od konektoru sluchátek zvukový kabel (je-li připojen) a použijte kabel dodaný s reproduktory.
❑ Je-li počítač napájen z akumulátoru, zkontrolujte, zda je akumulátor správně vložen a nabit.
❑ Pokud reproduktory vyžadují externí napájení, zkontrolujte, zda jsou připojeny k napájení. Další informace najdete v příručce
dodané s reproduktory.
Proč z reproduktorů nevychází zvuk?
❑ Je-li počítač napájen z akumulátoru, zkontrolujte, zda je akumulátor správně vložen a nabit.
❑ Používáte-li program, který je vybaven vlastní funkcí nastavení hlasitosti, zkontrolujte, zda je touto funkcí nastavena
správná hlasitost. Další informace naleznete v souboru nápovědy k programu.
❑ Reproduktory mohou mít vypnutý zvuk, mohou mít nastavenou příliš nízkou hlasitost nebo může být vypnuta možnost
přehrávání zvuku.
❑ Zkontrolujte ovládání hlasitosti v systému Windows.
❑ Pokud je v nastavení schémat napájení VAIO Power Management vypnuta položka Audio/Modem, zapněte ji. Postup
najdete v části Zapnutí schémat napájení VAIO Power Management(str. 143).
n 207 N
Řešení potíží
Dotyková podložka
Co udělat, pokud nepracuje dotyková podložka?
❑ Zkuste znovu spustit počítač.
Stiskněte současně klávesy Ctrl+Alt+Delete.
V okně Správce úloh systému Windows vyberte v nabídce Vypnout možnost Restartovat menu a restartujte počítač.
❑ Pokud ukazatel nereaguje během přehrávání disku, současným stisknutím kláves Ctrl+Alt+Delete zastavte přehrávání a
restartujte počítač.
❑ Pokud potíže potrvají, zkontrolujte, zda není nainstalována jiná myš.
❑ Možná jste dotykovou položku zakázali a nenainstalovali jste myš. Viz část Používání dotykové podložky (str. 34).
Jak změnit nastavení levého a pravého tlačítka?
Pokud počítač interpretuje klepnutí jako poklepání, může být nutné změnit nastavení tlačítek. Použijte tento postup:
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na položku Tiskárny a jiný hardware.
3
Klepněte na ikonu Myš.
4
Klepněte na kartu Tlačítka.
5
Nastavte možnosti v poli Výběr tlačítka a nastavení potvrďte klepnutím na tlačítko Použít.
K nastavení možná budete muset použít klávesy Tab, M a m.
6
Klepnutím na tlačítko OK zavřete okno.
n 208 N
Řešení potíží
Klávesnice
Co udělat, pokud není správná konfigurace klávesnice?
❑ Rozložení jazyka na klávesnici počítače popisuje štítek na obalu. Pokud jste při instalaci systému Windows nastavili místní
klávesnici, nebude nastavení odpovídat.
❑ Pro změnu nastavení klávesnice použijte tento postup:
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na možnost Možnosti data, času, místního nastavení a jazyka a klepněte na možnost Místní a jazykové
nastavení.
3
Změňte požadované nastavení.
Co udělat, pokud klávesnicí nelze zadávat některé znaky?
Pokud nelze zadávat znaky U, I, O, P, J, K, L, M a podobné, může být aktivována klávesa Num Lk. Zkontrolujte, zda nesvítí
kontrolka Num lock. Pokud kontrolka Num lock svítí, klávesou Num Lk ji zhasněte a poté zadávejte znaky.
n 209 N
Řešení potíží
Diskety
Proč se při připojení jednotky neobjeví na hlavním panelu ikona Bezpečně odebrat
hardware?
Počítač disketovou jednotku nerozpoznal. Nejprve zkontrolujte, zda je kabel USB správně připojen ke konektoru USB. Pokud
je spoj nutné opravit, počkejte chvíli, než počítač jednotku rozpozná. Pokud se ikona stále neobjeví, použijte tento postup:
1
Ukončete všechny programy přistupující k disketové jednotce.
2
Počkejte, než se rozsvítí kontrolka na disketové jednotce.
3
Tlačítkem pro vysunutí vysuňte disketu a odpojte disketovou jednotku USB od počítače.
4
Znovu připojte disketovou jednotku (vložte konektor USB do konektoru USB ikonou USB nahoru).
5
Klepnutím na možnost Start, Vypnout počítač a Restartovat restartujte počítač.
Proč jednotka nezapisuje na disketu data?
❑ Zkontrolujte, zda je disketa správně vložena do jednotky.
❑ Pokud je disketa vložena správně a stále není možné zapisovat data, může být disketa plná nebo chráněná proti zápisu.
Použijte disketu bez ochrany proti zápisu nebo ochranu zrušte.
n 210 N
Řešení potíží
Karty PC Card
Proč nepracuje karta PC Card?
❑ Zkontrolujte, zda je karta PC Card správně vložena. Další informace najdete v části Vložení karty PC Card (str. 46).
❑ Zkontrolujte, zda je karta PC Card kompatibilní s operačním systémem Windows nainstalovaným v počítači.
❑ Přečtěte si návod dodaný s kartou PC Card. Pokud nepoužíváte kartu PC Card značky Sony, může být nutné nainstalovat
ovladač.
Proč počítač nerozpozná připojená zařízení?
Pokud u některých karet PC Card přepnete při vložené kartě funkci řízení spotřeby z normálního režimu (Normal) na úsporný
režim (Standby) nebo režim spánku (Hibernate), systém pravděpodobně kartu PC Card nebo zařízení připojené k počítači
nerozpozná. Znovu spust’te počítač.
Proč nelze vložit kartu PC Card?
❑ Zkontrolujte, zda je karta PC Card vložena správně. Další informace najdete v části Vložení karty PC Card (str. 46).
❑ Některé karty PC Card nebo některé funkce karet PC Card nemusí být možné s počítačem používat. Další informace
najdete v příručce dodané s kartou PC Card.
n 211 N
Řešení potíží
Zvuk a video
Proč nelze používat digitální videokameru?
Příčinou potíží s používáním digitální videokamery a zobrazení zprávy o odpojení nebo vypnutí digitálního videozařízení může
být nesprávné připojení kabelu i.LINK do počítače nebo videokamery. Konektory odpojte a připojte je znovu. Další informace
najdete v části Připojení zařízení s rozhraním i.LINK (str. 104).
i.LINK je ochranná známka společnosti Sony, která označuje pouze produkty vybavené připojením IEEE1394. Připojení přes
rozhraní i.LINK se může lišit podle aplikací, operačního systému a použitých kompatibilních zařízení i.LINK. Některé
výrobky s připojením i.LINK nemusejí komunikovat s jinými. Informace o provozních podmínkách a správném připojení
najdete v příručce dodané se zařízením i.LINK. Před připojováním kompatibilních periferních zařízení i.LINK (například
jednotka CD-RW nebo pevný disk) k počítači zkontrolujte, zda jsou kompatibilní s operačním systémem a jaké jsou jejich
provozní podmínky.
n 212 N
Řešení potíží
Média Memory Stick
Proč nelze otevírat soubory s obrázky?
Možná je nutné médium Memory Stick přeformátovat.
Při formátování média Memory Stick vymažete všechna uložená data včetně hudby. Před přeformátováním média Memory
Stick zálohujte důležitá data a ujistěte se, že na médiu nejsou soubory, které byste chtěli zachovat.
1
Data nebo obrázky uložíte zkopírováním z média Memory Stick na pevný disk počítače.
2
Médium Memory Stick naformátujte pomocí softwaru Memory Stick Formatter, který je předinstalován v počítači. Další
informace o formátování médií Memory Stick najdete v souboru nápovědy k programu Memory Stick Formatter.
Proč nelze na médium Memory Stick ukládat hudební soubory?
❑ Hudbu chráněnou autorskými právy nelze ukládat na jiná média Memory Stick než MagicGate Memory Stick.
❑ Používání nahrané hudby vyžaduje svolení držitelů autorských práv.
❑ Společnost Sony není zodpovědná za hudební soubory, které nelze nahrát z disku CD nebo stáhnout z jiných zdrojů.
Mohu kopírovat obrázky z digitální videokamery přes médium Memory Stick?
Ano, a můžete také prohlížet videoklipy natočené videokamerami kompatibilními s médii Memory Stick.
n 213 N
Řešení potíží
Periferní zařízení
Co udělat, pokud nelze připojit zařízení USB?
❑ Je-li to možné, zkontrolujte, zda je zařízení USB zapnuto a používá vlastní napájení. Například u digitální kamery
zkontrolujte, zda má nabitý akumulátor. Pokud používáte tiskárnu, zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen do
zásuvky.
❑ Zkuste použít jiný konektor USB v počítači. Ovladač může být nainstalován ke konkrétnímu konektoru použitému při
prvním připojení zařízení.
❑ Další informace najdete v příručce dodané se zařízením USB. V některých případech je třeba před připojením zařízení
nainstalovat software.
❑ Připojením jednoduchého zařízení s nízkou spotřebou (například myši) zkontrolujte, zda konektor pracuje.
❑ V práci zařízení mohou vzhledem k distribuci energie bránit i rozbočovače USB. Doporučujeme připojovat zařízení přímo
do počítače.
n 214 N
Řešení potíží
Základnová stanice
Proč nelze používat monitor TFT/DVI připojený ke konektoru DVI-D?
Když je počítač v režimu STAMINA, je konektor DVI-D na základnové stanici vypnut. Změňte režim výkonu na hodnotu
SPEED a restartujte počítač. Volba režimu je popsána v části Volba režimu výkonu (str. 109).
Proč při stisknutí tlačítka UNDOCK nebo zvolení možnosti Vyjmout z dokovací stanice v nabídce
Start zobrazí systém chybovou zprávu?
❑ Pokud používáte jakékoli zařízení vložené nebo připojené k základnové stanici, nelze počítač od základnové stanice
odpojit. Uložte data, ukončete aplikace používající tato zařízení a opakujte akci.
Pokud uvedený postup nepomůže, vypněte počítač a odpojte ho od základnové stanice.
❑ Před odpojením počítače od základnové stanice se nezapomeňte vrátit k původně přihlášenému uživateli. Pokud o
odpojení s jiným uživatelským účtem může způsobit potíže.
Informace o přepínání uživatelů obsahuje Centrum pro nápovědu a odbornou pomoc.
n 215 N
Možnosti podpory
Možnosti podpory
V této části najdete informace o tom, kde získat odpovědi na dotazy k počítači.
Informace o podpoře společnosti Sony
Odpovědi na své dotazy hledejte v následujících zdrojích informací v uvedeném pořadí.
Podrobnosti o tištěné a elektronické dokumentaci dodané s počítačem a o dalších zdrojích informací najdete v části
Dokumentace (str. 8).
❑ Pokyny pro používání softwaru najdete v souborech nápovědy, které jsou součástí softwaru.
❑ Použijte funkci hledání v nápovědě Centrum pro nápovědu a odbornou pomoc zobrazené stisknutím klávesy Microsoft
Windows
a klávesy F1.
❑ Webový server VAIO-Link: pokyny pro řešení případných potíží s počítačem najdete na serveru VAIO-Link. Přejděte na
adresu http://www.vaio-link.com.
❑ e-Support: interaktivní část serveru http://www.vaio-link.com, která umožňuje komunikovat se specializovaným týmem
odborné pomoci přes Internet. Pomocí vlastního účtu můžete snadno pokládat technické dotazy.
❑ Telefonní linky pomoci VAIO-Link: než se obrátíte na službu VAIO-Link telefonicky, zkuste vyhledat řešení potíží v
elektronické a tištěné dokumentaci.
❑ Navštivte ostatní webové servery společnosti Sony:
❑ www.club-vaio.com, chcete-li se o řadě počítačů VAIO dozvědět více a stát se členy rozrůstající se komunity uživatelů
systému VAIO,
❑ www.sonystyle-europe.com, chcete-li nakupovat online,
❑ www.sony.net, chcete-li získat informace o dalších výrobcích Sony.
✍
Pro přístup k uvedeným službám potřebujete připojení k Internetu.
n 216 N
Možnosti podpory
e-Support
Co je e-Support?
Prohledali jste uživatelské příručky a webový server (www.vaio-link.com), a přesto jste nenašli odpověď na otázku nebo
problém? e-Support je ideálním řešením právě pro vás!
Na interaktivním webovém portálu e-Support můžete zadávat veškeré technické dotazy, které se týkají počítače, a přijímat
odpovědi od specializovaného týmu odborné pomoci.
Každý přijatý dotaz bude označen jedinečným číslem, aby byla zajištěna bezproblémová komunikace mezi vámi a týmem
portálu e-Support.
Kdo může portál e-Support využívat?
K webovému portálu e-Support služby VAIO-Link mají neomezený přístup všichni zaregistrovaní zákazníci systému VAIO.
Jak lze k portálu e-Support přistupovat?
Po elektronické registraci počítače obdržíte během několika hodin automaticky zprávu s odkazem na webový portál e-Support,
identifikátorem zákazníka a několika základními informacemi.
Pro aktivaci účtu stačí klepnout na odkaz uvedený v této zprávě.
Hned můžete zadat první dotaz.
K webovému portálu e-Support můžete přistupovat z libovolného počítače s aktivním připojením k Internetu.
Na webovém portálu e-Support je k dispozici úplný soubor nápovědy k používání této služby.
Mohu zadávat dotazy v rodném jazyce?
Vzhledem k tomu, že s týmem e-Support komunikujete přes portál, který vás propojuje přímo do naší centrální databáze, lze
ve službě e-Support zadávat dotazy pouze v angličtině, francouzštině nebo němčině.
n 217 N
Možnosti podpory
Mohu dotazy zadávat kdykoli?
Ano, dotazy lze zadávat nepřetržitě. Nezapomeňte však, že tým služby e-Support může odpovídat na dotazy pouze od
pondělí do pátku od 8 do 18 hodin.
Je používání služby e-Support zpoplatněno?
Ne, tuto službu nabízíme všem registrovaným zákazníkům VAIO zcela zdarma!
Lze zjistit, kdy tým služby e-Support zpracoval zadaný dotaz?
Jakmile tým služby e-Support dotaz zpracuje, obdržíte zprávu, že je odpověď na dotaz k dispozici.
n 218 N
Možnosti podpory
Ochranné známky
Sony, Battery Checker, Click to DVD, DVgate Plus, HotKey Utility, Keyboard Utility, Memory Stick Formatter, Prepare your
VAIO, SonicStage, SonicStage Mastering Studio, VAIO Control Center, VAIO Edit Components, VAIO Launcher, VAIO
Media, VAIO Power Management, Image Converter, My Club VAIO, VAIO Update, Memory Stick, logo Memory Stick, VAIO
a logo VAIO jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.
Intel, Pentium a Intel SpeedStep jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation.
Microsoft, Internet Explorer, Windows Movie Maker, Windows Media Player, Windows XP Professional, Windows XP Home
Edition, Windows Media Center Edition, MS Works 8.0, Microsoft Office 2003 SBE (zkušební verze) a logo Windows jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
i.LINK je ochranná známka společnosti Sony, která označuje pouze produkty vybavené připojením IEEE1394.
Adobe, Adobe Acrobat Elements, Adobe Acrobat Professional, Adobe Reader, Adobe Premiere Elements a Adobe
Photoshop Elements jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated.
Norton Internet Security 2005 AntiSpyware Edition, Norton Password Manager 2004 a Norton Ghost 10 (zkušební verze) jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Symantec Corporation.
Roxio DigitalMedia SE je ochranná známka společnosti Sonic Solutions.
WinDVD for VAIO je ochranná známka společnosti InterVideo, Inc.
Sun Java VM je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc.
Google Toolbar a Google Desktop Search jsou ochranné známky společnosti Google.
Yahoo! Messenger je ochranná známka společnosti Yahoo!.
SafeGuard PrivateDisk je ochranná známka společnosti Utimaco Software.
My Club VAIO obsahuje software Macromedia Flash™ Player společnosti Macromedia, Inc. Copyright © 1995-2003
Macromedia, Inc. Všechna práva vyhrazena. Macromedia a Flash jsou ochranné známky společnosti Macromedia, Inc.
n 219 N
Možnosti podpory
Textovou známku a loga ExpressCard vlastní společnost PCMCIA a společnost Sony Corporation je používá výhradně na
licenčním základě. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou známkami příslušných vlastníků.
SD je registrovaná ochranná známka společnosti Toshiba Corporation.
MultiMediaCard™ je ochranná známka společnosti MultiMediaCard Association.
xD-Picture Card™ je ochranná známka společnosti Fuji Photo Film Co., Ltd.
Všechny ostatní názvy systémů, výrobků a služeb jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků. Značky ™ a ® nejsou
v této příručce uváděny.
Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Všechny ostatní ochranné známky jsou ochrannými
známkami příslušných vlastníků.
Přehled softwaru, který je k dispozici pro tento model, najdete v elektronické příručce Specifikace.
n
© 2006 Sony Corporation
Download PDF

advertising