Sony | VGN-A215M | Sony VGN-B1XP Softwarová příručka

N
Příručka k software
n N
1
Příručka k software
Důležité informace
Důležité informace
Upozornění
Tento produkt obsahuje software, který je majetkem společnosti Sony a je licencován dalšími dodavateli. Na používání tohoto softwaru se vztahují podmínky licenčních
smluv dodaných s produktem. Specifikace softwaru podléhají změnám bez předchozího upozornění a nemusí být identické s aktuálními konečnými verzemi. Za
aktualizace a rozšíření softwaru budou pravděpodobně účtovány další poplatky. Za přihlášení k odběru online služeb od poskytovatelů bude pravděpodobně
vyžadován poplatek a údaje o kreditní kartě. Před přihlášením k odběru finančních služeb bude pravděpodobně třeba uzavřít dohody se zúčastněnými finančními
institucemi.
© 2004 Sony Corporation. Všechna práva vyhrazena.
Nepovolené kopírování celého dokumentu nebo jeho částí je zakázáno.
ENERGY STAR
Jako partner programu ENERGY STAR společnost Sony zaručuje, že tento produkt splňuje pravidla programu ENERGY STAR pro úsporu energie. Program International
ENERGY STAR Office Equipment Program je mezinárodní program, který propaguje používání energeticky úsporných počítačů a kancelářského vybavení. Tento
program podporuje vývoj a šíření produktů, jejichž funkce umožňují účinně snižovat spotřebu energie. Jedná se o otevřený systém s dobrovolnou účastí subjektů.
Program je zaměřen na kancelářské vybavení, jako například počítače, displeje, tiskárny, faxy a kopírky. V rámci účastnických zemí se pro tyto produkty používají
jednotné standardy a loga.
ENERGY STAR je registrovaná ochranná známka v USA.
n N
2
Příručka k software
Důležité informace
Ochranné známky
Sony, Battery Checker, Click to DVD, DVgate Plus, HotKey Utility, Keyboard Utility, Memory Stick Formatter, PictureGear Studio, Prepare your VAIO, SonicStage,
SonicStage Mastering Studio, Sony Notebook Setup, VAIO Edit Components, VAIO Launcher, VAIO Media, VAIO Power Management, VAIO Power Management
Viewer, VAIO System Information, VAIO Zone, Memory Stick, the Memory Stick logo, VAIO a logo VAIO jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.
Microsoft, Internet Explorer, Windows Movie Maker, Windows Media Player, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Microsoft Works a logo Windows
jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
i.LINK je ochranná známka společnosti Sony, která označuje pouze produkty vybavené připojením IEEE1394.
Adobe, Adobe Acrobat Elements, Adobe Acrobat Professional, Adobe Photoshop Album, Adobe Reader, Adobe Premiere Standard a Adobe Photoshop Elements jsou
ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated.
MoodLogic je ochranná známka společnosti MoodLogic, Inc.
Norton Internet Security 2004 a Norton Password Manager 2004 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Symantec Corporation.
RecordNow! je ochranná známka společnosti Sonic.
WinDVD for VAIO je ochranná známka společnosti InterVideo, Inc.
Sun Java VM je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc.
Google Toolbar je ochranná známka společnosti Google.
Yahoo! Messenger je ochranná známka společnosti Yahoo!.
SafeGuard PrivateDisk je ochranná registrovaná známka společnosti Utimaco Software.
My Info Center obsahuje software Macromedia Flash Player od společnosti Macromedia, Inc., Autorská práva © 1995-2003 Macromedia, Inc. Všechna práva
vyhrazena. Macromedia a Flash jsou ochranné známky Macromedia, Inc.
Všechny ostatní názvy systémů, produktů a služeb jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků. Značky ™ nebo ® nejsou v této příručce uváděny.
Specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. Všechny ostatní ochranné známky jsou známkami příslušných vlastníků.
Přehled softwaru, který je k dispozici pro tento model, najdete na tištěné stránce Specifications.
n N
3
Příručka k software
Registrace počítače VAIO
Registrace počítače VAIO
Registrace počítače Sony VAIO trvá pouze krátce.
Po zaregistrování budete moci využívat kvalitních služeb zákazníkům společnosti Sony a získáte následující výhody:
❑
Club VAIO – odborná pomoc online, výukové materiály, tipy a triky, novinky, diskusní skupiny, soutěže, soubory a aktualizace
softwaru ke stažení zdarma.
❑
VAIO-Link – máte-li při používání počítače potíže, můžete vyhledat možné řešení na webu VAIO-Link: http://www.vaio-link.com.
❑
Guarantee – ochrana investic. Podmínky jsou uvedeny na stránce Guarantee a další informace najdete v dokumentaci Guide
to Troubleshooting and Recovering your VAIO System.
Při registraci počítače Sony VAIO postupujte podle následujících pokynů:
1
Nastavte připojení k Internetu (viz také Konfigurace modemu (strana 44)).
2
Spusťte VAIO Online Registration.
Odkaz je uveden v nabídce Start (Start/All Programs/VAIO Promotions/VAIO Online Registration).
V případě potřeby změňte jazyk a potom klepněte na tlačítko Next.
3
Klepněte na tlačítko Register Now a potom klepněte na tlačítko Next.
Zobrazí se příslušná webová stránka.
4
Zadejte jméno a příjmení.
Sériové číslo počítače bude vyplněno automaticky.
5
Klepněte na tlačítko Submit.
6
Zadejte požadované údaje a potom klepněte na tlačítko Submit.
Po dokončení registrace počítače VAIO se zobrazí obrazovka s poděkováním.
Pokud jste zadali e-mailovou adresu, obdržíte zprávu s potvrzením od klubu Club VAIO.
✍
Po zaregistrování můžete kdykoli otevřít registrační stránku VAIO Online Registration a zaktualizovat údaje, aniž by bylo nutné vyplňovat
dotazník.
n N
4
Příručka k software
Software dodaný s počítačem
Software dodaný s počítačem
V této části je uveden přehled možností softwaru dodaného s počítačem.
Softwarový balík obsahuje předinstalovaný software a dále aplikace, které lze nainstalovat z dodaného disku VAIO Recovery Disc*
nebo z pevného disku (v závislosti na modelu).
! Po obnovení systému nebudou některé přeinstalované aplikace k dispozici. Další informace najdete v příručce Guide to Troubleshooting and
Recovering your VAIO System.
Některé z aplikací uvedených v této části pravděpodobně nejsou pro tento model k dispozici.
Přehled softwaru, který je k dispozici pro tento model, najdete na tištěné stránce Specifications,
informace o instalaci naleznete v příručce Guide to Troubleshooting and Recovering your
VAIO System.
*Pokud máte 2 disky DVD, první DVD je nazván VAIO Recovery Disc 1/2 a druhý VAIO Applications and Documentation Disc 2/2.
n N
5
Příručka k software
❑
❑
❑
Audio (strana 8)
❑
SonicStage (strana 8)
❑
SonicStage Mastering Studio (strana 8)
❑
MoodLogic (strana 9)
CD/DVD Burning (strana 10)
❑
Click to DVD (strana 10)
❑
RecordNow! 7.0 (strana 11)
Media Sharing (strana 12)
❑
❑
❑
VAIO Media (strana 12)
Office Applications (strana 13)
❑
Adobe Acrobat Elements 6.0 (strana 13)
❑
Adobe Acrobat 6.0 Professional Try & Buy (strana 13)
❑
Adobe Reader 6.0 (strana 14)
❑
Microsoft Works (strana 15)
Photo (strana 16)
❑
Adobe Photoshop Album Starter Edition (strana 16)
❑
Adobe Photoshop Elements 2.0 (strana 16)
❑
PictureGear Studio (strana 17)
Software dodaný s počítačem
n N
6
Příručka k software
❑
❑
Security & Utilities (strana 18)
❑
Google Toolbar (strana 18)
❑
HotKey Utility (strana 18)
❑
Memory Stick Formatter (strana 18)
❑
Norton Internet Security 2004 (strana 19)
❑
Norton Password Manager 2004 (strana 20)
❑
Sony Notebook Setup (strana 20)
❑
SafeGuard PrivateDisk (strana 21)
❑
VAIO Power Management (strana 21)
❑
VAIO System Information (strana 22)
❑
VAIO Update (strana 22)
❑
Yahoo! Messenger and Yahoo! Personals (strana 23)
Video-(TV) (strana 24)
❑
Adobe Premiere Standard (strana 24)
❑
DVgate Plus (strana 25)
❑
tvtv (strana 26)
❑
VAIO Edit Components (strana 26)
❑
WinDVD for VAIO (strana 27)
❑
VAIO Zone (strana 27)
❑
VAIO Launcher (strana 29)
Software dodaný s počítačem
n N
7
Příručka k software
Software dodaný s počítačem
Další kategorie popsané v této příručce:
❑
VAIO Recovery Disc (strana 30)
❑
My Info Center (strana 31)
❑
Operační systém (strana 33)
❑
❑
✍
❑
Operační systém Windows XP Professional s aktualizací Service Pack 2 (strana 33)
❑
Operační systém Windows XP Home Edition s aktualizací Service Pack 2 (strana 33)
❑
Sun Java Virtual Machine (VM) (strana 34)
❑
Internet Explorer 6.0 (strana 35)
VAIO Promotions (strana 36)
❑
VAIO Online Registration (strana 36)
❑
Language Selector (strana 36)
❑
Your voice counts (strana 36)
❑
Adobe Companion Pack for VAIO (strana 37)
Upgrade your software (strana 39)
❑
Adobe Store (strana 39)
❑
Symantec Store (strana 39)
❑
Utimaco Store (strana 39)
❑
VAIO-Link (strana 40)
Popis funkce jednotlivých aplikací najdete v souborech elektronické nápovědy dodaných s aplikací. V mnoha případech můžete stisknout
klávesu <F1> a zobrazit tak nápovědu.
n N
8
Příručka k software
Software dodaný s počítačem
Audio
SonicStage
Sony Corporation
Softwarová aplikace SonicStage využívá technologii na ochranu autorských práv OpenMG, kterou vyvinula společnost Sony
Corporation a která umožňuje nahrávat a přehrávat digitální hudební data v osobním počítači. Po zašifrování a nahrání na pevný disk
umožňuje technologie OpenMG data přehrávat v počítači, ale zabraňuje neoprávněnému šíření. Smyslem technologie OpenMG je
vytvořit prostředí, ve kterém by bylo možné distribuovat větší množství velmi kvalitní hudby, ale zároveň by nemohlo docházet
k neoprávněnému šíření hudebních souborů. Se softwarem SonicStage lze šifrovat a spravovat hudební soubory stažené do počítače
prostřednictvím služeb EMD nebo přijaté (či vytvořené) z vlastního disku CD nebo z Internetu.
SonicStage Mastering Studio
Sony Corporation
Aplikace SonicStage Mastering Studio* umožňuje nahrávat písně z analogových nahrávek nebo magnetofonových pásků do počítače
a ukládat je na disky CD-R nebo CD-RW nebo ve formě zvukových souborů. Tento nástroj pro zpracování zvuku přináší uživatelům
počítače VAIO při nahrávání hudby z analogových nahrávek do počítače výrazné zlepšení kvality zvuku a při zapisování na audio CD
nabízí vysokou kvalitu zvuku.
* Dostupné pro všechny osobní počítače a některé modely notebooků.
n N
9
Příručka k software
Software dodaný s počítačem
MoodLogic
MoodLogic, Inc.
Aplikace MoodLogic slouží k uspořádání skladeb podle tempa, žánru, interpreta, roku, názvu písně a dokonce podle nálady, jako
například veselé, romantické nebo vyrovnané. Díky tomu můžete vytvářet seznamy stop podle nálad a hudebních stylů.
Další možnosti:
❑
můžete vybrat některou píseň a okamžitě vytvořit směs podobných písní,
❑
automaticky uspořádat hudbu v počítači,
❑
automaticky vkládat značky ID3,
❑
jediným klepnutím přenést písně a namixované skladby do přehrávače MP3 nebo disků CD*,
❑
jediným klepnutím vstoupit do databáze aplikace MoodLogic, která obsahuje nejucelenější dostupná data o písních.
Jako zákazník společnosti Sony obdržíte 100 kreditů zdarma!
Další informace o kreditech a výše uvedených tématech naleznete v HTML souborech přiložených k aplikaci MoodLogic.
Soubory HTML naleznete v: Start/All Programs/MoodLogic/MoodLogic HTML.
* Je vyžadován software pro vypalování disků CD.
n N
10
Příručka k software
Software dodaný s počítačem
CD/DVD Burning
Click to DVD
Sony Corporation
S aplikací Click to DVD* můžete pouhým klepnutím myši vytvářet špičkové záznamy DVD. Stačí k tomuto počítači Sony připojit
digitální videokameru Sony Digital Handycam pomocí kabelu i.LINK a můžete přenášet vaše rodinné vzpomínky na disk DVD a sdílet
tento obsah s ostatními. Aplikace Click to DVD vás dokonce provede čtyřmi jednoduchými kroky postupu, ve kterých můžete vytvářet
nabídky DVD s aktivními pohyblivými ikonami kapitol.
Je-li počítač vybaven aplikací PC with TV tuner**, umožňuje aplikace Click to DVD převádět analogový videosignál na digitální.
Click to DVD podporuje funkci digitální videokamery DCR-HC 1000 Surround Rec function a umožňuje vypalování disků DVD ve
formátu Dolby Digital 5.1 ch.
★ Více informací naleznete v souboru elektronické nápovědy softwaru Click to DVD.
* V závislosti na modelu. Použitelné u počítačů s jednotkou DVD-RW nebo DVD+/-RW.
n N
11
Příručka k software
Software dodaný s počítačem
RecordNow! 7.0
Sonic
Sonic RecordNow!* je nejmodernější nástroj pro zpracování CD a DVD disků, který umožní vypalování CD a DVD disků bez
jakýchkoliv složitostí. Se špičkovým uživatelským rozhraním založeným na úkolech, které bylo navrženo odborníky, je snadnější než
kdy předtím získat ze své CD nebo DVD vypalovačky to nejlepší Sonic RecordNow! má všechny vlastnosti, které jsou potřeba
k vypalování CD a DVD disků, přesných kopií a diskových obrazů – to vše můžete udělat jen několika klepnutími myší. S podporovou
dvouvrstevného vypalování máte pro uložení dat dvojnásobnou kapacitu než dříve, nebot' nyní můžete na jednu stranu DVD disku
zapsat dvě vrstvy dat!
Další informace a odbornou pomoc získáte na webu:
http://support.sonic.com/
* Dostupné pouze pro modely notebooků a osobních počítačů s jednotkou CD-RW/DVD-ROM nebo DVD-RW drive.
n N
12
Příručka k software
Software dodaný s počítačem
Media Sharing
VAIO Media
Sony Corporation
Software VAIO Media umožňuje šířit po síti multimédia a umožňuje sdílet hudbu, video a soubory s obrázky mezi počítači VAIO. VAIO
Media umožňuje specifickým počítačům („multimediální klienti“) na vaši klasické kabelové nebo bezdrátové síti přistupovat
k multimediálním souborům uloženým na vašem počítači VAIO („multimediální server“).
n N
13
Příručka k software
Software dodaný s počítačem
Office Applications
Adobe Acrobat Elements 6.0
Adobe Systems Incorporated
Pomocí aplikace Adobe Acrobat Elements 6.0 můžete snadno vytvářet PDF soubory:
❑
Klepnutím pravým tlačítkem myši na zdrojový soubor a vybráním Convert to Adobe PDF.
❑
Klepnutím na ikonu na panelu nástrojů Convert to Adobe PDF.
❑
Spuštěním Acrobat Elements a klepnutím na Next. Poté můžete vytvořit své PDF sobory s pomocí svých oblíbených nastavení.
❑
Tisknout soubory pomocí ovladače virtuální tiskárny Adobe PDF.
Odpovědi na otázky a odbornou pomoc najdete na webu:
http://www.adobe.com
Adobe Acrobat 6.0 Professional Try & Buy
Adobe Systems Incorporated
Software Adobe Acrobat 6.0 Professional* umožňuje obchodním, kreativním a technickým odborníkům, kteří pracují s graficky
složitými dokumty zlepšit spolehlivost a efektivitu výměny důležité obchodní dokumentace. Vyzkoušejte po dobu 30 dní.
❑
Spolehlivá výměna dokumentace
❑
Zefektivněte kontrolu důležité dokumentace
n N
14
Příručka k software
❑
Chraňte duševní vlastnictví
❑
Zajistěte vysokou kvalitu tištěného výstupu
Software dodaný s počítačem
Odpovědi na otázky a odbornou pomoc najdete na webu:
http://www.adobe.com
* Dostupné pouze pro vybrané jazyky: angličtina, francouzština a němčina.
Adobe Reader 6.0
Adobe Systems Incorporated
Software Adobe Reader 6.0 je aplikace, která umožňuje zobrazit a tisknout dokumenty ve formátu Adobe Portable Document Format
(PDF) na různých hardwarových platformách a v různých operačních systémech. Tato nová verze je podobná verzi Adobe Acrobat
Reader a přináší celou řadu účinných funkcí, které umožňují:
❑
Odesílat formuláře ve formátu Adobe PDF, které obsahují pole pro vyplnění a které byly vytvořeny v aplikacích jako například
Adobe Acrobat 6.0 Professional nebo Adobe Form Designer.
❑
Přehrávat různé vložené multimediální soubory.
❑
Číst a uspořádávat velmi věrné elektronické publikace (eBooks).
❑
Aktivovat možnosti vyhledávání a usnadnění integrovaná v souborech formátu PDF.
❑
Zobrazit prezentace a elektronické vizitky vytvořené v aplikaci Adobe Photoshop Album a exportovat fotografie pro zpracování
online (služby zpracování fotografií online se v jednotlivých oblastech liší).
Odpovědi na otázky a odbornou pomoc najdete na webu:
http://www.adobe.com
n N
15
Příručka k software
Software dodaný s počítačem
Microsoft Works
Microsoft Corporation
Aplikace Microsoft Works obsahuje základní nástroje potřebné pro práci s počítačem. Mezi různé součásti aplikace patří nástroje pro
běžnou poštu, účetnictví, plánování a mnohé další. Tento software obsahuje elektronickou příručku Getting Started.
Další informace a odbornou pomoc získáte na webu:
http://www.microsoft.com/products/works/
n N
16
Příručka k software
Software dodaný s počítačem
Photo
Adobe Photoshop Album Starter Edition
Adobe Systems Incorporated
Prozkoumejte základní funkce software Adobe Photoshop Album v Adobe Photoshop Album Starter Edition. Tato verze s omezenými
funkcemi plného produktu má vše, co je potřeba k vyhledávání, úpravám, sdílení a uchování vašich vzpomínek. Namísto
prohledávání nekonečného množství složek můžete použít pohodlný kalendář a vyhledat s jeho pomocí fotografie dle data nebo
můžete využít revoluční označení klíčovými slovy a vyhledat tak přesnou skupinu snímků, které požadujete. Rychle můžete odstranit
efekt červených očí, nesprávné nasvětlené a další základní vady. Užijte si zábavu při vytváření svých prezentací, karet, vázaných
fotoalb a mnoha dalšího. Pak vytvořené dílo můžete sdílet s kýmkoliv, kdekoliv – a to dokonce na mobilních telefonech a handheldech
– několika klepnutími myší.
Odpovědi na otázky a odbornou pomoc najdete na webu:
http://www.adobe.com
Adobe Photoshop Elements 2.0
Adobe Systems Incorporated
Aplikace Adobe Photoshop Elements přináší novou generaci upravování fotografií s novými výkonnými funkcemi, mezi kterými si
každý uživatel najde tu nejvhodnější. Aplikace Photoshop Elements, která je nejbohatší a nejproduktivnější sadou nástrojů, umožňuje
uživateli rozvíjet kreativitu, pracovat s maximální efektivitou a dosahovat těch nejlepších výsledků se všemi obrazovými médii.
Sériové číslo pro tuto nabídku aktualizace od Adobe je následující: 1057-4301-0399-4601-1957-8646
Použijte jej při aktualizaci na Adobe Photoshop, nebo při registraci vaší kopie software.
n N
17
Příručka k software
Software dodaný s počítačem
Odpovědi na otázky a odbornou pomoc najdete na webu:
http://www.adobe.com
PictureGear Studio
Sony Corporation
Aplikace PictureGear Studio je software, který se snadno používá, a který přináší uživateli maximum zábavy s fotografiemi pořízenými
digitálním fotoaparátem. Software PictureGear Studio umožňuje snadno přenášet fotografie do počítače, vytvářet fotografická alba
a tisknout.
n N
18
Příručka k software
Software dodaný s počítačem
Security & Utilities
Google Toolbar
Google
Google Toolbar může automaticky vyplňovat webové formuláře pomocí funkce AutoFill. V Google Toolbar vyplníte své osobní
informace pouze jednou a pokaždé, když poté budete vyplňovat nový webový formulář, data se vyplní automaticky. Pomocí funkce
Pop-up Blocker je aplikace Google Toolbar schopná zabránit automatickému otevírání nových oken při návštěvě dané webové
stránky. Procházení webu nikdy nebylo tak jednoduché. K omezení parametrů vyhledávání můžete použít pokročilé vyhledávací
funkce Google Toolbar. Odpovědi na otázky a odbornou pomoc najdete na webu:
http://toolbar.google.com/help.html
HotKey Utility
Sony Corporation
Nástroj HotKey Utility umožňuje rychlý přístup k různým funkcím pomocí klávesy <Fn>, například zvyšování jasu. Další informace
najdete v kapitole Klávesové zkratky a funkce s klávesou <Fn> v dokumentu Příručka pro hardware.
Memory Stick Formatter
Sony Corporation
Aplikace Memory Stick Formatter je speciální aplikace pro formátování paměťových karet Memory Sticks. Tuto aplikaci lze používat
i pro přeformátování těchto paměťových karet. Tento software lze navíc použít i pro přeformátování takových paměťových karet
Memory Sticks, které systém Windows nedokáže rozlišit.
n N
19
Příručka k software
✍
Software dodaný s počítačem
Zformátováním paměťové karty Memory Sticks pomocí této aplikace budou veškerá data na kartě ztracena. V případě potřeby si před
formátováním zhotovte zálohu dat z karty.
! K formátování paměťových karet Memory Sticks nepoužívejte příkaz Format systému Windows.
Norton Internet Security 2004
Symantec
Aplikace Norton Internet Security 2004 společnosti Symantec poskytuje základní ochranu před viry, hackery a hrozbami zabezpečení.
Součástí jsou plné verze následujících nástrojů:
❑
Norton AntiVirus: obsahuje rozšířenou detekci hrozeb, která je vás schopna upozornit na některá ohrožení nemající virovou
povahu, jako je například spyware nebo programy pro nahrávání stisků kláves. Rovněž umožňuje automatické odstraňování virů,
červů a trojských koní. Skenuje a čistí dodatky k online zprávám „instant messaging“, příchozím a odchozím zprávám elektronické
pošty a další soubory.
❑
Norton Personal Firewall: Web assistant vám umožňuje zablokovat reklamy a zpřístupní další možnosti v aplikaci Microsoft
Internet Explorer. Rovněž ukryje váš počítač na Internetu tak, aby jej neviděli hackeři.
! Při aktivaci firewallu vám aplikace Norton položí některé otázky. Povolte proto všechny zprávy týkající se všech aplikací VAIO.
❑
Norton AntiSpam: filtruje nevyžádané zprávy elektronické pošty v libovolném e-mailové programu pracujícím s protokolem
POP3 a to tím, že do pole Subject přidá označení „spam“.
❑
Norton Parental Control: zabraňuje odeslání důvěrných informací elektronickou poštou, zprávami „instant messaging“,
aplikacemi Microsoft Office a webovými formuláři, aniž byste o tom věděli.
Tento balík softwaru obsahuje možnost odběru aktualizací definic virů zdarma po dobu 90 dní.
Další informace najdete v souborech elektronické nápovědy a na webu:
http://www.symantec.com/techsupp
n N
20
Příručka k software
Software dodaný s počítačem
Norton Password Manager 2004
Symantec
Norton Password Manager udržuje vaše hesla v bezpečí a umožňuje jejich snadnou správu.
Funkce:
❑
Pamatuje si vaše hesla,
❑
Vytváří účty pro více uživatelů,
❑
Automaticky vyplňuje online formuláře.
Tento software je tzv. trialware, což znamená, že jej můžete zdarma používat po dobu 30 dní se všemi funkcemi.
Další informace najdete v souborech elektronické nápovědy a na webu:
http://www.symantec.com/techsupp
Sony Notebook Setup
Sony Corporation
V nástoji Sony Notebook Setup* najdete systémové informace a můžete zde určit předvolbu chování systému.
Pokud platí pro váš model: Viz také Nastavení počítače pomocí nástroje Sony Notebook Setup v dokumentu Příručka pro
hardware.
* K dispozici u všech notebooků.
n N
21
Příručka k software
Software dodaný s počítačem
SafeGuard PrivateDisk
Utimaco Safeware
SafeGuard PrivateDisk je snadno ovladatelné inteligentní řešení na ochranu důvěrných souborů před neoprávněným přístupem
a vniknutím.
V každém počítači, at' už se jedná o počítač pro osobní využití nebo o počítač v rámci firemní sítě, se nalézají soubory, které by
neměly být sdíleny s ostatními uživateli. V případě ztráty či zcizení notebooku nebo osobního počítače by měla zůstat citlivá data
utajena.
Ideální řešení nabízí technologie The Secure Virtual Disk od Utimaco Safeware: SafeGuard PrivateDisk chrání citlivé a hodnotné
soubory stejně automaticky a spolehlivě jako „elektronický sejf“.
SafeGuard PrivateDisk vytváří zakódovanou virtuální jednotku tím, že počítači poskytne další pevný disk. Na místo skutečné diskové
mechaniky však používá pouze jeden dodatečný soubor. Tento tzv. velkoobjemový soubor ukládá všechna data bezpečně
zakódovaná s nejnovějším, rychlým algoritmem. To zajistí, že jsou všechny citlivé a hodnotné soubory efektivně chráněny.
Virtuální disk může být umístěn jak na místním pevném disku, tak i na sít'ové jednotce či přenosném médiu jakými jsou např.
paměťové karty Memory Sticks.
SafeGuard PrivateDisk je 60-ti denní zkušební verze.
Další informace naleznete na následující webové stránce:
http://www.utimaco.com/createframes.html?http://www.utimaco.com/content_products/sg_private_disk.html
VAIO Power Management
Sony Corporation
Nástroj VAIO Power Management* slouží ke správě napájení počítače a poskytuje důležité informace o aktivitě systému a životnosti
baterií.
Pokud platí pro váš model: Viz také Řízení spotřeby pomocí VAIO Power Management v dokumentu Příručka pro hardware.
* Dostupné pouze pro notebooky.
n N
22
Příručka k software
✍
Software dodaný s počítačem
Aplikace VAIO Power Management není zobrazena v nabídce Start, ale v prohlížeči VAIO Power Management Viewer (v závislosti na vašem
modelu). Další informace o funkci VAIO Power Management a jak ji aktivovat naleznete v dokumentu Příručka pro hardware v kapitole Řízení
spotřeby pomocí VAIO Power Management.
VAIO System Information
Sony Corporation
Aplikace VAIO System Information* umožňuje okamžitě zjistit informace o produktu (název modelu, sériové číslo, verze systému
BIOS, verze a sériové číslo operačního systému) a systémové informace (procesor, frekvence hodin, systémová paměť
a mezipaměť) počítače.
* K dispozici u všech stolních počítačů.
VAIO Update
Sony Corporation
Aplikace VAIO Update vám poskytuje možnost výběru aktualizací, které jsou k dispozici pro váš počítač VAIO a upozorňuje vás na
důležitou problematiku, jako jsou například počítačové viry.
n N
23
Příručka k software
Software dodaný s počítačem
Yahoo! Messenger and Yahoo! Personals
Yahoo! Inc.
Yahoo! Messenger je zábavný a snadno ovladatelný nástroj pro komunikaci s ostatními osobami. Je rychlejší než klasická
elektronická pošta a umožňuje vám realizovat telefonní hovory s vašimi přáteli prostřednictvím Internetu a současně komunikovat
více způsoby.
Aplikace Yahoo! Messenger obsahuje:
❑
LAUNCHcast Radio: Poslouchejte LAUNCHcast Radio a ukažte svým přátelům co právě posloucháte.
❑
Yahoo! Games: Vyzvěte své přátele k partii šachu, ke hře dámy nebo domina a mnoha dalších her.
❑
Yahoo! Avatars: Vytvořte si vlastní Yahoo! Avatar a sdílejte s ostatními svou osobnost, styl a náladu.
❑
Audibles & Emoticons: Vyjádřete se celou škálou animovaných postaviček.
❑
Address Book: S Yahoo! Address Book můžete synchronizujte svá telefonní čísla s e-mailovými adresami. Address Book
(Adresář).
❑
Stealth Settings: Zobrazujte se některým lidem jako online (připojeni) a jiným zase jako offline (odpojeni).
Yahoo! Personals vám umožňují navazovat užitečné známosti s velkou skupinou lidí. V databázi osobních online profilů Yahoo!
Personals můžete nalézt nové přátele nebo si domluvit rande.
Odpovědi na otázky a odbornou pomoc ohledně Yahoo! Messenger najdete na webu:
http://help.yahoo.com/help/mesg/use
n N
24
Příručka k software
Software dodaný s počítačem
Video / TV
Adobe Premiere Standard
Adobe Systems Incorporated
Jako doplněk aplikace DVgate Plus, umožňuje aplikace Adobe Premiere Standard digitalizovat, nahrávat, vytvářet a upravovat video
obsahující obraz, zvuk, animace, fotografie, kresby, text a jiný materiál.
Tento báječně jednoduchý a zároveň profesionální nástroj pro úpravy videa skvěle vyplňuje mezeru mezi digitálním videem a webem.
Různé nástroje, včetně celé řady efektů a přechodů, umožňují připravit obrazový materiál pro převod na pásek nebo na disk CD-ROM.
Adobe Premiere Standard představuje snadno použitelnou a univerzální aplikaci, která kombinuje možnosti profesionální úpravy
videa s vysoce kvalitním výstupem.
Sériové číslo pro tuto nabídku aktualizace od Adobe je následující: 1048-1349-1534-2768-3022-1853
Použijte jej při aktualizaci na Adobe Premiere PRO, nebo při registraci vaší kopie software.
Odpovědi na otázky a odbornou pomoc najdete na webu:
http://www.adobe.com
n N
25
Příručka k software
Software dodaný s počítačem
DVgate Plus
Sony Corporation
Aplikace DVgate Plus je víceúčelová aplikace pro importování a přehrávání digitálního videa a filmů na počítači VAIO. Umožňuje
digitalizovat video z externích zařízení, provádět jednoduché úpravy a vytvářet výstup video dat, která je možné nahrát na DV kazetu
nebo uložit v počítači.
Aplikace DVgate Plus je vybavena dvěma režimy funkce: Režim digitalizace Capture Mode a režim přehrávání Output Mode. Režim
digitalizace Capture Mode slouží k digitalizaci videa, zatímco režim výstupu Output Mode slouží k provádění jednoduchých úprav
a k přehrávání video dat.
✍
Pokud je váš notebook vybaven CPU pro přenosné počítače (viz tištěný list Specifications, kde se můžete informovat o tom, zda-li je takto
vybaven i váš notebook), můžete mít problémy s exportem snímků zhotovených a upravených pomocí DVgate Plus, z harddisku na digitální
videozařízení (DV). Těmto problémům se vyhnete tak, že nepřipojíte napájecí adaptér při přenosu snímků a zachováte výchozí volbu schéma
řízení spotřeby ve VAIO Power Management.
n N
26
Příručka k software
Software dodaný s počítačem
tvtv
Služby tvtv
Tvtv dá funkcím televize Vašeho počítače VAIO nový rozměr*. Již nikdy nepropásněte Váš oblíbený televizní program - nahrajte si jej
přes internet na svůj počítač VAIO vybavený televizním přijímačem. Interaktivní průvodce programy tvtv Vám poskytne na Vašem
počítači VAIO automaticky synchronizovaný, srozumitelný přehled programů, které právě v televizi dávají ať už jste kdekoliv. Aplikace
tvtv for PC je již na Vašem počítači VAIO uložena, nyní jen musíte dokončit instalaci. Pro více informací přejděte na Start > All
Programs > tvtv Electronic Programme Guide > Welcome to tvtv.
http://www.tvtv.co.uk
* K dispozici u nekterých stolních pocítacu. Dostupné pouze u notebooku se speciálne vybavenou dokovací stanicí.
VAIO Edit Components
Sony Corporation
VAIO Edit Components je modul plug-in, ketrý aplikaci Adobe Premiere přidává další funkce. S modulem plug-in VAIO Edit
Components umožňuje Adobe Premiere:
❑
Pomocí originálního kodeku Sony DV CODEC editovat soubory DV CODEC AVI.
❑
pomocí editovacího programu Sony MPEG editing engine po jednotlivých snímcích editovat soubory MPEG a MICROMV.
❑
vytvářet celé řady originálních přechodů a video efektů implementovaných technologiemi Sony.
n N
27
Příručka k software
Software dodaný s počítačem
WinDVD for VAIO
InterVideo, Inc.
Aplikace WinDVD for VAIO společnosti InterVideo Inc. představuje jednoduchý přehrávač disků DVD. Kromě všech funkcí, které
byste očekávali u standardního přehrávače disků DVD, obsahuje tato aplikace některé velmi zdokonalené funkce, naprosto přesným
dekódováním videa, výběrem uživatelských rozhraní a možnostmi zobrazení. Aplikace umožňuje přehrávat video a interaktivní tituly
na discích DVD, video ve formátu MPEG a disky CD s videem a zvukem. Aplikace WinDVD for VAIO automaticky rozliší typ disku
v jednotce DVD a použije vhodnou metodu přehrávání.
Odpovědi na otázky a odbornou pomoc najdete na webu:
http://www.intervideo.com
VAIO Zone
Sony Corporation
VAIO Zone představuje aplikaci od společnosti Sony, která uživateli umožňuje pracovat s hudbou, videem a fotografiemi nejen na
vlastním počítači, ale také prostřednictvím domácí počítačové sítě. Uživatel může ze svého počítače VAIO přistupovat ke zdrojům
zábavy, jako jsou například televizní programy, hudební soubory nebo fotografie. Všechny tyto zdroje jsou uloženy na libovolném
počítači VAIO, který funguje jako server.
❑
TV: TV Programy. Můžete sledovat a nahrávat živý televizní přenos* a přehrávat nahrané TV programy. Snadno můžete také na
DVD vypalovat nahrané TV programy.
n N
28
Příručka k software
Software dodaný s počítačem
❑
Music: Poslouchejte hudbu v libovolné místnosti vašeho domu! Při přehrávání hudby můžete používat funkce přeskakování,
rychlého převíjení vpřed a zpět, opakovaného přehrávání a náhodného přehrávání podobně, jako u standardního zvukového
systému.
❑
Pictures: Jediným klepnutím můžete spustit prohlížeč fotografií nebo dokonce vlastní prezentaci fotografií pro ostatní členy
rodiny nebo pro přátele.
❑
Videos: Sledujte video soubory zachycené na kamkodéru.
❑
CD/DVD: Poslouchejte hudbu z disků CD a sledujte filmy z disků DVD**.
* Ke sledování živého televizního přenosu potřebujete kanálový volič. * K dispozici u některých stolních počítačů. Dostupné pouze u notebooků se speciálně vybavenou
dokovací stanicí. Další informace najdete v tištěném dokumentu Specifications.
** je nutné nainstalovat aplikaci WinDVD for VAIO.
n N
29
Příručka k software
Software dodaný s počítačem
VAIO Launcher
Sony Corporation
VAIO Launcher je obslužný program, který slouží k rychlému spuštění funkcí VAIO Zone, ale i ke spuštění dalších často užívaných
programů. Originální funkce počítače VAIO jsou v programu VAIO Launcher předem zaznamenané. Klepnutím na registrovanou
ikonu spustíte funkci VAIO Zone k této ikoně příslušející.
Ikona
Registrovaný název ikony
Popis
Sledujte a nahrávejte snímky z filmů přijatých z kanálového voliče na vašem počítači.
TV
S aplikací Sonic Stage můžete přehrávat písně zaregistrované na vašem počítači.
Music
Zobrazte si prezentaci obrázků z digitální kamery.
Pictures
Přehrajte si soubory s filmy, které jsou uložené ve složkách pro prohlížení obsahu.
Videos
Přehrajte si hudbu z disků CD a filmy z disků DVD.
CD/DVD
n N
30
Příručka k software
Software dodaný s počítačem
VAIO Recovery Disc
Sony Corporation
Disk VAIO Recovery Disc* umožňuje provádět novou instalaci systému a softwaru dodaného s počítačem. Dojde-li k poškození nebo
náhodnému smazání ovladačů připojených zařízení, najdete je na pevném disku (C:\Drivers). Novou instalací konkrétního ovladače
zařízení lze odstranit problém s počítačem, aniž by bylo nutné obnovit celý systém.
Další informace o používání disku VAIO Recovery Disc najdete v tištěné příručce Guide to Troubleshooting and Recovering
your VAIO System.
✍
Disk VAIO Recovery Disc lze používat pouze v zakoupeném počítači Sony a nelze jej použít v žádném jiném počítači Sony ani v počítači jiného
výrobce.
Pokud váš model počítače VAIO obsahuje funkci obnovení jednotky pevného disku, není ve vašem počítači VAIO žádný disk pro zotavení.
Další informace o způsobu obnovení jednotky pevného disku najdete v tištěné příručce Guide to Troubleshooting and Recovering your VAIO
System.
* V závislosti na modelu. Pokud máte 2 disky DVD, první DVD je nazván VAIO Recovery Disc 1/2 a druhý VAIO Recovery Disc 2/2.
n N
31
Příručka k software
Software dodaný s počítačem
My Info Center
Klepněte na Start a vyberte My Info Center. To je vhodné místo, kde začít používat počítač VAIO – jedná se o vyčerpávající sadu
všeho, co potřebujete k tomu, abyste svůj počítač využili co nejlépe.
My Software
Cítíte se kreativně? Klepnutím na tuto ikonu získáte přehled o dostupném software a možnostech aktualizace.
My VAIO Essentials
Chcete rozšířit schopnosti svého počítače VAIO? Klepněte na tuto ikonu a prohlédněte si kompatibilní příslušenství.
My Websites
Klepnutím na tuto ikonu si prohlédněte nejpopulárnější webové stránky.
My ISP
Klepnutím na tuto ikonu vyhledáte informace o nabídkách našich partnerů a přístupu do světa internetu.
n N
32
Příručka k software
Software dodaný s počítačem
My Documentation
Máte dotazy? Hledáte nápovědu? V hlavním okně klepněte na My Documentation. Získáte přístup k Příručkám k softwaru a pro
hardware v různých jazykových verzích, stejně jako k důležitým aktuálním informacím o vašem počítači VAIO. Příručky jsou ve
formátu PDF, který lze snadno prohlížet a tisknout.
n N
33
Příručka k software
Software dodaný s počítačem
Operační systém
Operační systém Windows XP Professional s aktualizací Service Pack 2
Microsoft Corporation
Operační systém Windows XP Professional, který byl vyvinut z osvědčeného systému Windows 2000, představuje spolehlivý základ,
se kterým bude váš počítač k dispozici vždy, když jej budete nejvíce potřebovat. Tento operační systém je nejenom spolehlivější, ale
nabízí rovněž funkce, které značně urychlují a usnadňují řešení systémových problémů.
Díky nové podobě operačního systému Windows XP Professional založené na úkolech a intuitivnějších stylech je práce s počítačem
snadnější, než kdykoli předtím. S podporou nejnovějších standardů zabezpečení a rozšířenou ochranou bezpečnostní bránou firewall
operační systém Windows XP Professional rovněž udržuje vyšší bezpečnost dat a osobních údajů.
Pokud platí pro váš model: Odpovědi na otázky a odbornou pomoc najdete na webu:
http://support.microsoft.com/directory
Operační systém Windows XP Home Edition s aktualizací Service Pack 2
Microsoft Corporation
Operační systém Microsoft Windows XP Home Edition přináší novou úroveň spolehlivosti, která udržuje počítač v takovém stavu, aby
byl vždy k dispozici. Pokud skutečně dojde k chybě, můžete systém rychle vrátit do stavu, ve kterém bylo vše v pořádku. Nový
a jednodušší vzhled umožňuje nastavit vlastní způsoby používání počítače. Pokud počítač sdílí více uživatelů, může každý využívat
n N
34
Příručka k software
Software dodaný s počítačem
vlastní předvolby, protože tento operační systém Windows umožňuje počítači řídit více činností najednou. Během připojení k Internetu
operační systém Windows XP Home Edition automaticky chrání počítač před neoprávněným přístupem.
Pokud platí pro váš model: Odpovědi na otázky a odbornou pomoc najdete na webu:
http://support.microsoft.com/directory
Sun Java Virtual Machine (VM)
Sun Microsystems, Inc.
Java Virtual Machine (VM) je jednou z částí softwaru Java, která se podílí na činnosti webových aplikací. Java VM je vestavěn přímo
do vašeho software Java a napomáhá zásuvnému modulu Sun Java Plug-in pro aplikace Java. Java Plug-in Control Panel
umožňuje spouštění apletů napsaných ve verzi Java 2, specifikace platformy 1.4, také ve webových prohlížečích Netscape Navigator
a Microsoft Internet Explorer.
Další informace najdete v souborech elektronické nápovědy a na webu:
http://www.sun.com/index.xml
n N
35
Příručka k software
Software dodaný s počítačem
Internet Explorer 6.0
Microsoft Corporation
Internetový prohlížeč Microsoft Internet Explorer slouží k procházení internetových stránek. Průvodce Setup Wizard nakonfiguruje
počítač tak, aby se automaticky připojoval k vašemu poskytovateli služeb. Kompletní balík e-mailových aplikací umožňuje odesílat
a přijímat poštu včetně příloh přes Internet. Outlook Express je jedním z komponentů těsně svázaných s aplikací Internet Explorer 6.0.
Aplikace Internet Explorer 6.0 rovněž obsahuje 128bitové šifrování - jedná se o nejvyšší možnou úroveň ochrany veškeré internetové
komunikace, včetně používání kreditních karet a finančních transakcí. Pro snadnější používání Internetu je pro nové uživatele
k dispozici kompletní elektronický výukový program.
Odpovědi na otázky a odbornou pomoc najdete na webu:
http://support.microsoft.com/directory
n N
36
Příručka k software
Software dodaný s počítačem
VAIO Promotions
VAIO Online Registration
Po zaregistrování budete moci využívat kvalitních služeb zákazníkům společnosti Sony:
Další informace o registrování najdete na Registrace počítače VAIO (strana 3).
Language Selector
Počítače s anglickou verzí operačního systému Windows XP Professional jsou vybaveny funkcí vícejazyčného uživatelského rozhraní
Multilingual User Interface (MUI). Tato funkce umožňuje změnit anglickou verzi operačního systému, některé softwarové aplikace
a rozložení klávesnice na požadovanou jazykovou verzi.
Další informace o způsobu nastavení požadovaného jazyka najdete na Nastavení jazyka v operačním systému Windows XP
Professional (strana 42).
Your voice counts
Jste ceněným zákazníkem Sony VAIO a chceme, aby vás bylo slyšet. Sdělte nám své zkušenosti s výrobky Sony. Jste spokojeni
s funkcemi, softwarem a našimi zákaznickými službami? Jste spokojení s balíkem VAIO který vám společnost Sony nabídla?
Své nápady a návrhy můžete zhodnotit vyplněním průzkumu VAIO – několik okamžiků může znamenat podstatný rozdíl.
n N
37
Příručka k software
Software dodaný s počítačem
Adobe Companion Pack for VAIO
Balík Adobe Companion Pack for VAIO je k dispozici na všech noteboocích a stolních počítačích a je tvořen:
❑
Adobe Acrobat Elements 6.0 (strana 13) - v části Office Applications
❑
Adobe Acrobat 6.0 Professional Try & Buy (strana 13) - v části Office Applications
❑
Adobe Reader 6.0 (strana 14) - v části Office Applications
❑
Adobe Photoshop Elements 2.0 (strana 16) - v části Photo
❑
Adobe Photoshop Album Starter Edition (strana 16) - v části Photo
❑
Adobe Premiere Standard (strana 24) - v části Video-(TV)
Balík Adobe Companion Pack for VAIO je exkluzivní sadou nejlepších softwarových produktů Adobe v oblasti obrázků a digitálního
videa, specificky upravených pro počítače Sony VAIO.
Jako ceněný zákazník VAIO můžete využívat speciálních slev při aktualizaci výrobků společnosti Adobe.
Aktualizace z Adobe Premiere Standard na Adobe Premiere PRO!
Aplikace Adobe Premiere, vytvořená speciálně pro výjimečnou výkonnosti systému Microsoft Windows XP, přenáší výrobu digitálního
videa zcela na jinou úroveň. Funkce, které plná verze Adobe Premiere Pro obsahuje a které v Premiere Standard nenaleznete,
zahrnují: nový modul Titler, vestavěné kódování formátu MPEG 2 pro vytváření DVD disků, mnoho softwarových efektů pro práci
a náhledy v reálním čase.
Sériové číslo pro tuto nabídku aktualizace od Adobe je následující: 1048-1349-1534-2768-3022-1853
Použijte jej při aktualizaci na Adobe Premiere PRO, nebo při registraci vaší kopie software.
Aktualizace z Adobe Photoshop Elements na plnou verzi Adobe Photoshop!
Můžete zachytávat snímky z digitálních fotoaparátů, skenerů, CD, rychle upravovat fotografie a snadno používat výkonné editační
nástroje. Plná verze Adobe Photoshop obsahuje mnoho profesionálních funkcí, které v Photoshop Elements nenaleznete, včetně
kolorimetrického prostoru CMYK a tisku, moderních webových funkcí včetně efektů segmentování a překlopení, nové nástroje štětce
a záplaty pro korektury snímků a výkonné maskovací nástroje.
n N
38
Příručka k software
Software dodaný s počítačem
Sériové číslo pro tuto nabídku aktualizace od Adobe je následující: 1057-4301-0399-4601-1957-8646
Použijte jej při aktualizaci na Adobe Photoshop, nebo při registraci vaší kopie software.
Aktualizace z Adobe Reader a Adobe Acrobat Elements na plnou verzi Adobe Acrobat!
Software Acrobat Reader umožňuje zobrazit, procházet a tisknout elektronické dokumenty ve formátu Adobe Portable Document
Format (PDF). Jedná se otevřený formát souborů, který zachovává standardy dokumentů vytvořených na všech hlavních
počítačových platformách. Pomocí plné verze Adobe Acrobat získáte o 30% více funkcí, jako jsou moderní nástroje pro psaní a editaci
textu.
Aktualizace z Adobe Photoshop Album Starter Edition na plnou verzi Adobe Photoshop Album!
Používejte revoluční značkovací technologii, upravujte běžné problémy fotografií, vytvářejte prezentace, blahopřání a ještě mnoho
dalšího! Dosáhněte profesionálního vzhledu aktualizací na plnou verzi Adobe Photoshop Album.
Přejděte od Adobe Acrobat Professional 6.0 Try & Buy k Adobe Acrobat Professional 6.0!
Software Adobe Acrobat 6.0 Professional umožňuje obchodním, kreativním a technickým odborníkům, kteří pracují s graficky
složitými dokumty zlepšit spolehlivost a efektivitu výměny důležité obchodní dokumentace.
My Documentation
Sony Corporation
Ve složce My Documentation naleznete Příručku k softwaru a hardwaru pro váš model, důležité informace a soubory
s elektronickou nápovědou ke způsobu používání uživatelských příruček. Tyto příručky rovněž naleznete v My Info Center (Start/All
Programs/My Info Center).
n N
39
Příručka k software
Software dodaný s počítačem
Upgrade your software
Vaše exkluzivní sada software pro VAIO je komplexní sbírkou nejnovějších zvukových a video aplikací.
Nyní můžete získat ještě více dostupných funkcí – aktualizujte váš software na plné verze aplikací od Adobe a bezpečnostních
nástrojů a využijte stažených součástí a zásuvných modulů pro váš software VAIO. Kromě toho, jako ceněný zákazník VAIO můžete
využívat speciálních slev na výrobky společností Adobe a Symantec.
Adobe Store
Zde můžete aktualizovat svůj stávající software od Adobe – budete překvapeni, kolik nových funkcí získáte. Stejně jako plné verze
aplikace Acrobat a Photoshop Elements zde můžete naleznout zkušební verze a odbornou nápovědu a pomoc, kterou můžete
potřebovat. Jako ceněný zákazník VAIO můžete využívat speciálních slev na výrobky společnosti Adobe.
Klepněte zde
Symantec Store
Zde můžete aktualizovat svůj antivirový software – může to být klíčový prvek pro bezpečnost vašeho počítače! Rovněž si můžete
stáhnout nejnovější aktualizace virové databáze a bezpečnostní aktualizace, či využít nástrojů společnosti Symantec pro odstranění
virů. Jako ceněný zákazník VAIO můžete využívat speciálních slev na výrobky společnosti Symantec.
Klepněte zde
Utimaco Store
Aktualizujte si zde SafeGuard PrivateDisk – elektronický sejf pro vaše data. Ochrání vaše soubory efektivně! Od tohoto okamžiku
budou vaše data bezpečně zakódována. Snižte riziko neoprávněného čtení vašich souborů! Jako ceněný zákazník VAIO můžete
využívat speciálních slev nejen na SafeGuard PrivateDisk, ale i na další výrobky společnosti Utimaco.
Klepněte zde
n N
40
Příručka k software
Software dodaný s počítačem
VAIO-Link
Středisko podpora zákazníků Sony nabízí exkluzivní aktualizace pro software Sony, instalovaný na vašem počítači VAIO. Můžete zde
nalézt také mnoho řešení a dostupných ovladačů pro příslušenství Sony, včetně monitorů, přístupových bodů bezdrátové sítě LAN,
USB zařízení, videokamer a dalších přístrojů.
Klepněte zde
(Vyberte položku Drivers and Updates a postupujte podle uvedených pokynů.)
n N
41
Příručka k software
Vlastní nastavení počítače
Vlastní nastavení počítače
Následující části obsahují stručné pokyny pro změnu hlavních nastavení počítače. Kromě jiného se dozvíte, jak připravit modem pro
používání, jak používat a provádět vlastní nastavení vzhledu softwaru Sony a nástrojů atd.
❑
Nastavení jazyka v operačním systému Windows XP Professional (strana 42)
❑
Konfigurace modemu (strana 44)
❑
Nastavení tapety Sony (strana 46)
n N
42
Příručka k software
Vlastní nastavení počítače
Nastavení jazyka v operačním systému Windows XP Professional
Počítače s operačním systémem Windows XP Professional jsou vybaveny funkcí vícejazyčného uživatelského rozhraní Multilingual
User Interface (MUI). Tato funkce umožňuje změnit anglickou verzi operačního systému, některé softwarové aplikace a rozložení
klávesnice na požadovanou jazykovou verzi: français, Deutsch, Japanese, Nederlands, italiano, español, čeština, suomi,
ελληνικά, portugués a svenska.
Během instalace operačního systému Windows je třeba vybrat správné nastavení klávesnice.
Při výběru správného nastavení klávesnice během instalace operačního systému Windows postupujte podle následujících pokynů:
1
Při prvním spuštění klepněte v okně průvodce Windows XP Setup Wizard na tlačítko Next a poté znovu Next.
Zobrazí se dialogové okno Select Your System Settings.
2
Zapište odpovědi na tyto tři otázky:
❑
I live the closest to this region (Bydlím nejblíže k této oblasti).
❑
I type mostly in this language (Píši nejčastěji tímto jazykem).
❑
I use this type of keyboard (Používám nejčastěji toto rozložení klávesnice).
3
V části Licenční smlouva na software s koncovým uživatelem klepněte na přepínač Accept a potom klepněte na tlačítko Next.
4
Dokončete instalaci systému Windows.
Nastavení vlastní země a jazyka můžete také vybrat ihned po restartování systému Windows.
Chcete-li změnit nastavení země a jazyka, postupujte podle následujících pokynů:
1
Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Control Panel.
2
V okně Control Panel poklepejte na ikonu Regional and Language Options.
Pokud tato ikona není zobrazena, klepněte nalevo na příkaz Switch to Classic View.
3
Na kartě Regional Options v okně Regional and Language Options vyberte z rozevíracího seznamu Standards and formats
požadovaný jazyk.
n N
43
Příručka k software
Vlastní nastavení počítače
4
Na kartě Advanced v okně Regional and Language Options vyberte z rozevíracího seznamu Language for non-Unicode
programs požadovaný jazyk.
5
Chcete-li změnit jazyk nabídek, dialogových oken a souborů elektronické nápovědy poskytnuté aplikací Microsoft Windows,
přejděte na kartu Languages v okně Regional and Language Options.
✍
Aplikace, které nejsou součástí Microsoft Windows zůstanou v anglickém jazyce a to i pokud tato nastavení změníte.
6
Z rozevíracího seznamu vyberte požadovaný jazyk.
7
Klepnutím na tlačítko Apply vejdou změny v platnost.
Budete vyzváni, abyste se odhlásili a znovu přihlásili. Nové nastavení jazyka se projeví až po odhlášení a přihlášení.
8
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Log Off.
9
V okně Log Off Windows klepněte na tlačítko Log Off. V případě potřeby zadejte heslo a znovu se přihlaste. Všechny nabídky,
soubory nápovědy a ikony budou zobrazeny ve vybraném jazyce. Některé části však zůstanou v angličtině.
Při změně nastavení rozložení klávesnice postupujte podle následujících pokynů:
1
Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Control Panel.
2
V okně Control Panel poklepejte na ikonu Regional and Language Options.
Pokud tato ikona není zobrazena, klepněte nalevo na příkaz Switch to Classic View.
3
Na kartě Languages v okně Regional and Language Options klepněte na tlačítko Details.
Zobrazí se okno Text Services and Input Languages.
4
Na kartě Settings v okně Text Services and Input Languages vyberte z rozevíracího seznamu Default input language
požadovanou klávesnici.
5
Pokud vámi požadovaná klávesnice není k dispozici, klepněte na tlačítko Add.
Zobrazí se okno Add Input Language.
6
Z rozevíracího seznamu vyberte vstupní jazyk a klávesnici.
7
Kliknutím na tlačítko OK zavřete okno Add Input Language.
8
Kliknutím na tlačítko OK zavřete okno Regional and Language Options.
n N
44
Příručka k software
Vlastní nastavení počítače
Konfigurace modemu
Před používáním interního modemu (v závislosti na modelu) nebo vždy při používání modemu na cestách musí aktuální nastavení
země v dialogovém okně Phone and Modem Options odpovídat zemi, ze které voláte.
Všimněte si karty Country Selector v možnostech aktuálního ovladače modemu. Protože karta Country Selector není v ovladačích
jednotná, nepoužívejte ji ke změně nastavení jazyka. Spolehlivý je pouze postup uvedený v následující části.
Chcete-li změnit zemi v nastavení modemu, postupujte podle následujících pokynů:
1
Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Control Panel.
2
Poklepejte na ikonu Phone and Modem Options.
Zobrazí se dialogové okno Phone and Modem Options.
Pokud dialogové okno Phone and Modem Options není zobrazeno, klepněte nalevo na příkaz Switch to Classic View.
3
Na kartě Dialing Rules vyberte umístění.
4
Chcete-li změnit aktuální konfiguraci, klepněte na tlačítko Edit.
Zobrazí se dialogové okno Edit Location.
nebo
Chcete-li nakonfigurovat modem, klepněte na tlačítko New.
Zobrazí se dialogové okno New Location.
5
Zkontrolujte, zda nastavení země nebo oblasti odpovídá lokalitě, ze které voláte.
6
Pokud jste změnili nastavení umístění, klepněte na tlačítko Apply a potom na tlačítko OK.
Zobrazí se dialogové okno Phone and Modem Options.
7
Zkontrolujte, zda je požadovaný modem uveden na kartě Modems.
Pokud modem v tomto seznamu není uveden, klepněte na tlačítko Add a postupujte podle pokynů průvodce.
8
Klepněte na tlačítko Apply a potom na tlačítko OK. Konfigurace modemu je dokončena.
✍
Před použitím nastavení nové země musí být telefonní linka odpojena od počítače VAIO.
n N
45
Příručka k software
Vlastní nastavení počítače
Aktualizace ovladače modemu
Je-li třeba z jakéhokoli důvodu zaktualizovat ovladač modemu, postupujte podle následujících pokynů:
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte položku Control Panel.
Zobrazí se okno Control Panel.
2
Klepněte na ikonu Printers and Other Hardware.
Zobrazí se okno Printers and Other Hardware.
3
Klepněte na ikonu Phone and Modem Options.
Zobrazí se dialogové okno Phone and Modem Options.
4
Klepněte na kartu Modems a potom na tlačítko Properties.
Zobrazí se dialogové okno Modem Properties.
5
Na kartě Driver klepněte na tlačítko Update driver.
Zobrazí se okno Hardware Update Wizard.
Postupujte podle pokynů na obrazovce. Můžete nechat ovladač vyhledat systémem Windows nebo sami zadat jeho umístění.
n N
46
Příručka k software
Vlastní nastavení počítače
Nastavení tapety Sony
Kromě mnoha dalších možností nabízí počítač Sony VAIO výběr tapet.
Tapetu neboli pozadí pracovní plochy můžete zcela libovolně měnit. K dispozici je několik speciálních tapet VAIO.
Chcete-li nastavit jinou tapetu VAIO, postupujte podle následujících pokynů:
1
Přejděte na položku Control Panel a klepněte na položku Switch to Classic View (je-li k dispozici).
Poklepejte na ikonu Display.
Zobrazí se dialogové okno Display Properties.
2
Klepněte na kartu Desktop.
Zobrazí se seznam tapet systému Windows a VAIO.
3
Vyberte tapetu ze seznamu Background.
Náhled vybrané tapety se zobrazí na monitoru nad seznamem Background.
4
Pomocí položek v rozevíracím seznamu Position upravte polohu tapety.
5
Po vyhledání vhodné tapety klepněte na tlačítko Apply.
6
Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Display Properties.
Vybraná tapeta bude použita v počítači.
✍
Čím je rozlišení obrazovky vyšší, tím se zmenšuje velikost položek na obrazovce a zároveň se relativně zvětšuje pracovní plocha.
Po dosažení určité úrovně již pravděpodobně nebude možné zvyšovat rozlišení obrazovky. Možnosti rozlišení jsou závislé například na typu
monitoru a grafického adaptéru.
n N
47
Příručka k software
Instalace a aktualizace aplikací
V této části jsou uvedeny pokyny pro instalaci, spuštění a odinstalování softwaru.
Dále se seznámíte s pokyny pro stahování nejnovějších aktualizací z webu naší společnosti.
❑
Instalace softwaru (strana 48)
❑
Změna nebo odebrání softwaru (strana 50)
❑
Stažení softwaru (strana 52)
Instalace a aktualizace aplikací
n N
48
Příručka k software
Instalace a aktualizace aplikací
Instalace softwaru
Pokyny pro instalaci softwaru ze sady na dodaném disku VAIO Recovery Disc nebo z pevného disku najdete v tištěné příručce
Guide to Troubleshooting and Recovering your VAIO System.
Další informace o software přiloženém k příslušenství naleznete v pokynech pro instalaci dotyčného příslušenství.
Při instalaci jiného softwaru postupujte podle následujících pokynů.
Před instalací aplikací:
❑
Podle potřeby nainstalujte a připojte hardwarové zařízení (další pokyny najdete v části Správa ovladačů (strana 53)).
❑
Ukončete všechny spuštěné aplikace.
Při instalaci aplikace postupujte podle následujících pokynů:
1
Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Control Panel.
Zobrazí se okno Control Panel.
2
Poklepejte na ikonu Add or Remove Programs.
Zobrazí se dialogové okno Add or Remove Programs.
3
Klepněte na tlačítko Add New Programs a potom klepněte na tlačítko CD nebo Floppy.
Zobrazí se okno Install Program From Floppy Disk or CD-ROM (Instalace programu z diskety nebo z disku CD-ROM).
4
Vložte první instalační disketu nebo disk CD-ROM a klepněte na tlačítko Next.
Zobrazí se okno Run Installation Program.
5
Klepněte na tlačítko Browse… pro vyhledání instalačního programu.
Zobrazí se okno Browse.
6
Vyberte instalační program a klepněte na tlačítko Open.
V textovém poli Open: se zobrazí cesta k umístění instalačního programu.
7
Klepněte na tlačítko Finish.
Pravděpodobně se zobrazí dialogové okno Licence Agreement.
n N
49
Příručka k software
Instalace a aktualizace aplikací
8
Přečtěte si znění smlouvy a pokud souhlasíte s jejími podmínkami, klepněte na tlačítko Yes.
Budete vyzváni, abyste určili umístění, do kterého chcete software nainstalovat.
9
Klepnutím na tlačítko Browse vyberte složku a potom klepněte na tlačítko Next.
V případě potřeby vyberte typ požadované instalace a klepněte na tlačítko Next.
Bude spuštěna instalace softwaru.
Pokud budete vyzváni k restartování počítače, zaškrtněte políčko Yes, I want to restart my computer now.
10 Klepněte na tlačítko Finish.
Instalace je dokončena a počítač bude restartován.
✍
Pomocí služby Add or Remove Programs můžete instalovat pouze programy, které byly napsány pro operační systémy Windows.
n N
50
Příručka k software
Instalace a aktualizace aplikací
Změna nebo odebrání softwaru
Uživatel může kdykoli odebrat nebo změnit libovolnou softwarovou aplikaci. Než budete pokračovat, ukončete aplikaci, kterou chcete
změnit nebo odebrat.
Při změně nebo odebrání softwaru postupujte podle následujících pokynů:
1
V nabídce Start klepněte na položku Control Panel.
Zobrazí se okno Control Panel.
2
Poklepejte na ikonu Add or Remove Programs.
Zobrazí se dialogové okno Add or Remove Programs.
3
Vyberte software, který chcete změnit nebo odebrat.
❑
Chcete-li změnit některý program, klepněte na tlačítko Change/Remove nebo Change a postupujte podle pokynů na
obrazovce.
❑
Chcete-li odinstalovat některý program, klepněte na tlačítko Change/Remove nebo Remove, potom na tlačítko Next a dále
na tlačítko OK.
Pokud se zobrazí dialogové okno Locked file detected, klepněte na tlačítko Reboot. Po dokončení odinstalování bude
počítač restartován a všechny dříve používané soubory budou odstraněny.
Pokud se zobrazí dialogové okno Shared file detected, doporučujeme klepnout na tlačítko No, aby nebyly odstraněny
sdílené soubory.
Klepněte na tlačítko Close.
Odinstalování softwaru je dokončeno.
! Některé programy budou po klepnutí na tlačítko Change or Remove pravděpodobně odebrány bez dalšího upozornění. Přesvědčte se
✍
napřed, zda chcete program skutečně odebrat.
Pomocí možností v rozevíracím seznamu Sort by můžete programy seřazovat.
Služba Add or Remove Programs umožňuje odebírat pouze programy, které byly napsány pro operační systémy Windows. U ostatních
programů zjistěte v dokumentaci, zda je třeba odebrat další soubory (například soubory INI).
n N
51
Příručka k software
Instalace a aktualizace aplikací
Upozornění
Ochrana souborů systému Windows
Při instalaci některého programu může dojít k přepsání sdílených systémových souborů, jako například dynamických knihoven
(soubory DLL)* a spustitelných souborů (soubory EXE). Přepsání systémových souborů může způsobit nepředvídatelné chování
systému, nesprávné fungování programů a selhání operačního systému.
Nikdy nemažte soubory s těmito příponami: SYS, DLL, OCX, TTF nebo FON.
Program Windows File Protection, který je součástí operačního systému Windows XP, zabraňuje přepisování chráněných
systémových souborů, jako například souborů SYS, DLL, OCX, TTF, FON a EXE. Program Windows File Protection běží na pozadí
a chrání všechny soubory, které byly nainstalovány instalačním programem systému Windows Setup.
Program Windows File Protection také zjišťuje pokusy jiných programů o nahrazení nebo přesunutí chráněných systémových
souborů. Rovněž kontrolujte digitální podpis souboru.
* Funkce operačního systému, která umožňuje ukládat spustitelné rutiny (které obecně slouží konkrétní funkci nebo skupině funkcí) samostatně jako soubory
s příponami DLL. Tyto rutiny se zavádějí pouze v případě, že jsou vyžadovány programy, které je volají.
Ověření podpisu souboru
Při instalaci nové aplikace do počítače mohou být systémové soubory a soubory s ovladači zařízení přepsány nepodepsanými nebo
nekompatibilními verzemi, které mohou vyvolat nestabilitu systému.
Systémové soubory a soubory s ovladači zařízení systému Windows XP jsou opatřeny digitálním podpisem společnosti Microsoft,
který označuje, že jedná o původní, nezfalšované systémové soubory nebo o soubory, které společnost Microsoft schválila pro
používání v systémech Windows.
n N
52
Příručka k software
Instalace a aktualizace aplikací
Stažení softwaru
Nejnovější aktualizace softwaru pro tento počítač jsou k dispozici ke stažení na webu naší společnosti.
Při stažení nejnovějších aktualizací postupujte podle následujících pokynů:
1
Přejděte na web www.vaio-link.com a zvolte vlastní jazyk.
2
Vyberte položku Drivers and Updates a postupujte podle pokynů.
✍
Pokyny pro instalaci aplikace najdete v části Instalace softwaru (strana 48).
n N
53
Příručka k software
Správa ovladačů
Správa ovladačů
Ovladač je software, který umožňuje uživateli používat hardwarová zařízení. Aby bylo například možné používat tiskárnu, musíte
nainstalovat příslušný ovladač. Řada ovladačů, jako například ovladač myši, je dodávána s operačním systémem.
V této části jsou uvedeny pokyny pro instalaci, kontrolu, aktualizaci a odinstalování ovladače. Rovněž je zde vysvětlena funkce
vrácení změn Rollback systému Windows XP.
Nakonec se seznámíte s pokyny pro stahování nejnovějších ovladačů z webu naší společnosti.
❑
Instalace ovladače (strana 54)
❑
Kontrola instalace ovladače (strana 56)
❑
Aktualizace ovladače (strana 58)
❑
Odinstalování ovladače (strana 59)
❑
Obnovení ovladače (strana 60)
❑
Stažení ovladačů (strana 62)
n N
54
Příručka k software
Správa ovladačů
Instalace ovladače
Další informace o (pře)instalaci ovladačů naleznete v tištěné příručce Guide to Troubleshooting and Recovering your VAIO
System.
Instalaci ovladače uloženého na disku C: provedete následovně:
1
Přejděte do složky C:\Drivers.
2
Zvolte příslušnou složku.
Pokud potřebujete aktualizovat ovladač modemu, zvolte složku Modem a tak dále.
3
Pokud je ve složce soubor s příponou *.exe, poklepejte na něj a postupujte podle dalších pokynů.
Pokud zde žádný soubor s příponou *.exe není, musíte projíte přes Device Manager a aktualizovat ovladač pomocí této funkce
(viz druhá možnost v kapitole Aktualizace ovladače (strana 58)).
Pokud je ovladač dodaný na CD-ROM disku, nebo na disku dodaném s příslušenstvím a není vybaven specifickou instalační
procedurou (průvodcem), postupujte takto:
1
Vložte instalační disk CD-ROM nebo disk dodaný se zařízením do diskové jednotky.
2
Připojte zařízení, pro které chcete nainstalovat ovladač, k počítači.
Zobrazí se okno Found New Hardware Wizard.
3
Klepněte na položku Specify a location a potom klepněte na tlačítko Next.
4
Pokud instalujete ovladač z dodaného disku CD-ROM (nebo diskety) v jednotce CD-ROM (nebo disketové jednotce) připojené
k počítači, vyberte na diskové jednotce složku Drivers.
5
Pokud instalujete ovladač ze obsahu disku CD-ROM (nebo diskety), který jste si předtím zkopírovali na pevný disk, přejděte na
příslušný podadresář s ovladačem. Podadresář se bude nacházet ve složce, kterou jste zkopírovali z disku CD-ROM (nebo
diskety).
6
Klepnutím na tlačítko OK spusťte vyhledávání.
n N
55
Příručka k software
7
Klepnutím na tlačítko Next nainstalujte ovladač.
Po dokončení instalace ovladače se zobrazí nové okno.
8
Klepněte na tlačítko Finish.
Pravděpodobně budete vyzváni k restartování počítače.
9
Klepněte na tlačítko Yes.
Instalace ovladače byla dokončena.
✍
Před instalací ovladače zařízení se musíte přihlásit k počítači jako uživatel s oprávněním správce.
Správa ovladačů
n N
56
Příručka k software
Správa ovladačů
Kontrola instalace ovladače
Po restartování počítače zkontrolujte, zda zařízení funguje správně.
Při kontrole instalace ovladače postupujte podle následujících pokynů:
1
V nabídce Start klepněte na položku Control Panel.
Zobrazí se okno Control Panel.
2
Klepněte na Performance and Maintenance.
3
Poklepejte na ikonu System.
Zobrazí se dialogové okno System.
Pokud ikona System není zobrazena, klepněte nalevo na příkaz Switch to Classic View.
4
Klepněte na kartu Hardware a dále na tlačítko Device Manager.
5
Poklepejte na položku, která odpovídá nainstalovanému zařízení, a potom poklepejte na zařízení.
Zobrazí se dialogové okno Properties.
6
Zkontrolujte, zda je v okně Device status zobrazena zpráva This device is working properly.
7
Klepněte na tlačítko OK.
Zavřete všechny otevřená okna. Zařízení je připraveno k použití.
Zařízení nepracuje správně v následujících případech:
❑
Zařízení je zobrazeno v okně aplikace Device Manager a je označeno žlutým otazníkem nebo vykřičníkem.
Klepněte pravým tlačítkem myši na zařízení a klepněte na příkaz Uninstall. Potom opakujte postup od kroku 2 uvedený v části
Instalace ovladače (strana 54).
❑
Zařízení nelze zobrazit poklepáním na příslušnou kategorii zařízení v seznamu správce zařízení.
Zařízení je třeba odebrat. Pokyny pro odebrání zařízení jsou uvedeny v části Odinstalování ovladače (strana 59). Potom
opakujte postup od kroku 2 uvedený v části Instalace ovladače (strana 54).
n N
57
Příručka k software
Správa ovladačů
❑
Poklepáním na položku Other devices zobrazíte požadované zařízení.
Musíte klepnout pravým tlačítkem myši na zařízení a potom na příkaz Uninstall. Potom opakujte postup od kroku 2 uvedený
v části Instalace ovladače (strana 54).
❑
Pokud zpráva This device is working properly není zobrazena, zařízení nepracuje správně.
Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Properties a potom znovu nainstalujte ovladač podle následujících pokynů:
❑
❑
Klepněte pravým tlačítkem myši na příkaz Uninstall.
❑
Po zobrazení dialogového okna Confirm Device Removal klepněte na tlačítko OK.
❑
Klepněte na tlačítko Yes a restartujte počítač.
❑
Po restartování počítače zopakujte postup od kroku 2 uvedený v části Instalace ovladače (strana 54).
Pokud není zobrazeno v dialogovém okně Properties, zařízení nepracuje správně.
Zopakujte kroky 1 až 4 uvedené v předchozí části a zkontrolujte instalaci zařízení. Klepněte na zařízení a potom klepnutím na
tlačítko Uninstall odeberte ovladač. Klepnutím na tlačítko Yes restartujte počítač. Po restartování počítače zopakujte postup od
kroku 2 uvedený v části Instalace ovladače (strana 54).
n N
58
Příručka k software
Správa ovladačů
Aktualizace ovladače
Při aktualizaci ovladače postupujte podle následujících pokynů:
1
Klepněte na tlačítko Start na hlavním panelu.
2
Klepněte na položku Control Panel.
3
Klepněte na ikonu Printers and Other Hardware.
Potom klepněte na zařízení, jehož ovladač chcete odebrat.
4
Na kartě Hardware klepněte na tlačítko Properties.
5
Na kartě Driver klepněte na tlačítko Update driver.
6
Postupujte podle pokynů na obrazovce. Můžete nechat ovladač vyhledat systémem Windows nebo sami zadat jeho umístění.
nebo:
1
Klepněte na tlačítko Start na hlavním panelu.
2
V nabídce klepněte na příkaz My computer.
3
V levé části okna klepněte na položku View system information.
4
Klepněte na kartu Hardware a dále na tlačítko Device Manager.
5
Poklepejte na položku, která odpovídá nainstalovanému zařízení, a potom poklepejte na zařízení.
Zobrazí se dialogové okno Properties.
6
Klepněte na kartu Driver.
7
Klepněte na tlačítko Update driver.
Aktualizace ovladače byla dokončena.
✍
Před instalací ovladače zařízení se musíte přihlásit k počítači jako uživatel s oprávněním správce.
n N
59
Příručka k software
Odinstalování ovladače
Během odinstalování ovladače nechte příslušné zařízení připojené k počítači.
Při odinstalování ovladače postupujte podle následujících pokynů:
1
Klepněte na tlačítko Start na hlavním panelu.
2
Klepněte na položku Control Panel.
3
Klepněte na ikonu Printers and Other Hardware.
Potom klepněte na zařízení, jehož ovladač chcete odebrat.
4
Na kartě Hardware klepněte na tlačítko Properties.
5
Na kartě Driver klepněte na tlačítko Uninstall.
6
Pokud se zobrazí výzva k restartování počítače, klepněte na tlačítko Yes.
V případě, že by po odebrání ovladače bylo zařízení neovladatelné, nebude tlačítko Uninstall k dispozici.
nebo:
1
Klepněte na tlačítko Start na hlavním panelu.
2
V nabídce klepněte na příkaz My computer.
3
V levé části okna klepněte na položku View system information.
4
Klepněte na kartu Hardware a dále na tlačítko Device Manager.
5
Poklepejte na položku, která odpovídá nainstalovanému zařízení, a potom poklepejte na zařízení.
Zobrazí se dialogové okno Properties.
6
Klepněte na kartu Driver.
7
Klepněte na tlačítko Uninstall.
Odinstalování ovladače je dokončeno.
✍
Před odinstalováním ovladače zařízení se musíte přihlásit k počítači jako uživatel s oprávněním správce.
Správa ovladačů
n N
60
Příručka k software
Správa ovladačů
Obnovení ovladače
Funkce pro obnovení systému System Restore, která je součástí operačního systému Microsoft Windows XP, slouží v případě
problémů k obnovení počítače do předchozího stavu, aniž by došlo ke ztrátě osobních datových souborů.
Funkce System Restore sleduje změny v systému a vytváří automaticky snadno identifikovatelné body obnovení. Tyto body obnovení
umožňují uživateli vrátit systém do předchozího stavu. Vytvářejí se každý den a při důležitých událostech v systému (například při
instalaci aplikace nebo ovladače).
Při obnovení předchozího ovladače postupujte podle následujících pokynů:
1
Otevřete zařízení, které nefunguje správně, v okně Control Panel.
Postup při otevření zařízení:
❑
Klepněte na tlačítko Start na hlavním panelu.
❑
Klepněte na položku Control Panel.
Zobrazí se okno Control Panel.
❑
Klepněte na ikonu Printers and Other Hardware.
❑
Potom klepněte na zařízení, jehož ovladač chcete odebrat.
2
Na kartě Hardware klepněte na tlačítko Properties.
3
Klepněte na kartu Driver.
4
Na kartě Driver klepněte na tlačítko Roll Back Driver.
nebo:
1
Klepněte na tlačítko Start na hlavním panelu.
2
V nabídce klepněte na příkaz My computer.
3
V levé části okna klepněte na položku View system information.
4
Klepněte na kartu Hardware a dále na tlačítko Device Manager.
n N
61
Příručka k software
5
Poklepejte na položku, která odpovídá nainstalovanému zařízení, a potom poklepejte na zařízení.
Zobrazí se dialogové okno Properties.
6
Klepněte na kartu Driver.
7
Na kartě Driver klepněte na tlačítko Roll Back Driver.
Obnovení předchozí verze ovladače byla dokončena.
✍
Před provedením této operace se musíte přihlásit k počítači jako uživatel s oprávněním správce.
Obnovením počítače nejsou ovlivněny ani se nezmění osobní datové soubory.
Další informace o funkci System Restore najdete v centru Help and Support Center systému Windows.
Správa ovladačů
n N
62
Příručka k software
Správa ovladačů
Stažení ovladačů
Nejnovější verze ovladačů pro tento počítač jsou k dispozici ke stažení na webu naší společnosti.
Při stažení nejnovějších ovladačů postupujte podle následujících pokynů:
1
2
Přejděte na web www.vaio-link.com a zvolte vlastní jazyk.
Vyberte položku Drivers and Updates a postupujte podle pokynů.
Chcete-li nainstalovat ovladač, postupujte podle pokynů dodaných se zařízením nebo postupujte dle instrukcí vtištěné příručce
Guide to Troubleshooting and Recovering your VAIO System.
✍
Kromě ovladačů stažených z webu VAIO-Link neinstalujte žádné ovladače získané z jiných zdrojů, které by mohly způsobit problémy
s kompatibilitou.
Download PDF

advertising