Sony | VPCM13M1E | Sony VPCM13M1E Rychlé nastavení a průvodce spuštěním

Začínáme
1
Z kontrolujte
dodané položky
Síťový adaptér
Napájecí kabel
2
V ložte
akumulátor
1Zámek akumulátoru LOCK posuňte ven.
2Akumulátor zasuňte šikmo do prostoru
pro akumulátor a zatlačte ho dolů.
Zámek
akumulátoru LOCK posuňte
3
dovnitř.
3
P řipojte síťový
adaptér
Napájecí kabel zapojte do síťového adaptéru
a do síťové zásuvky. Poté zapojte kabel
síťového adaptéru do počítače.
4
Z apněte
počítač
1Otevřete víko LCD monitoru.
2Posuňte vypínač, dokud se nerozsvítí
indikátor napájení .
Elektronické příručky:
1Klikněte na Start
, Všechny programy
a VAIO Documentation.
2Otevřete složku svého jazyka.
K počítači se dodává Uvodní uživatelská příručka,
která obsahuje stručné údaje o počítači. Chcete-li
získat úplnou Uživatelská příručka, postupujte
podle pokynů v Uvodní uživatelská příručka.
Akumulátor
English
5
V yhledejte
příručku VAIO
Tištěné příručky:
Při několika prvních použitích počítače používejte
síťový adaptér, aby bylo jisté, že se akumulátor plně
nabije.
Vyobrazení v tomto dokumentu se může od vašeho
modelu lišit.
Stručná příručka (tento leták)
Příručka k zotavení a řešení potíží
Předpisy, záruka a servisní podpora
Pozor
Další informace najdete také v části
Nápověda a podpora pro systém Windows:
klikněte na tlačítko Start a Nápověda a podpora.
První spuštění počítače trvá několik minut.
Dokud systém nezobrazí instalační okno,
neprovádějte žádnou akci.
Osobní počítač
Domovská stránka podpory VAIO
http://support.vaio.sony.eu/
Vlastnosti a technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění.
Jak můžete
pokračovat
Aktualizace počítače
Udržujte počítač v aktuálním stavu – stahujte
aktualizace ze služeb Windows Update
a VAIO Update, abyste zvýšili jeho účinnost,
zabezpečení a funkčnost.
Klikněte na Start , Všechny programy,
Windows Update nebo VAIO Update.
Stahování aktualizací je podmíněno připojením
počítače k Internetu.
4-192-011-11 (1) © 2010 Sony Corporation Printed in China
Příprava na obnovení
V případě selhání systému lze počítač
obnovit z média k obnovení systému
(není součástí dodávky) nebo z oddílu
pro obnovení.
Podrobnější pokyny vyhledejte
v Příručka k zotavení a řešení potíží.
Chcete-li vytvořit média k obnovení, připojte
k počítači a ke zdroji napájení externí optickou
jednotku (není součástí dodávky).
Chcete-li zakoupit média k obnovení, navštivte
stránky http://support.vaio.sony.eu/, kde naleznete
podrobnosti týkající se kontaktů ve vaší zemi/oblasti.
Registrace počítače
Počítač zaregistrujte na této adrese:
http://www.vaio.eu/register/
Tipy pro péči a zacházení
Pro ochranu investice a maximální prodloužení životnosti
doporučujeme dodržovat následující pokyny.
Manipulace s displejem LCD
Na počítač nepokládejte těžké předměty ani na zavřený
displej netlačte silou.
Péče o pevný disk
Pokud je váš počítač vybaven vestavěným pevným
diskem, nepřemisťujte jej, pokud je zapnutý nebo
pokud probíhá jeho zapínání a vypínání.
Poškození tekutinami
Zabraňte styku tekutin s počítačem.
Větrání
Počítač umístěte na pevný povrch, například na stůl.
Pro odvod tepla je nutná správná cirkulace vzduchu
kolem větracích otvorů.
Síťový adaptér
Na kabel síťového adaptéru připojený k počítači
netlačte silou.
Se softwarem VAIO Care můžete zabránit vzniku
problémů se svým počítačem nebo je vyřešit.
Klikněte na tlačítko Start, Všechny programy,
VAIO Care a VAIO Care.
Let’s get started
1
C heck
supplied items
AC adapter
2
I nstall
battery pack
1Slide the battery LOCK switch outward.
2Slide the battery pack diagonally into the
battery compartment and push down.
Slide
the battery LOCK switch inward.
3
3
C onnect
AC adapter
Plug the power cord into the AC adapter and
then into an AC outlet. Then plug the AC
adapter cable into your computer.
4
Power on
1Lift the LCD screen lid.
2Slide the power switch until the power
indicator light  turns on.
Power cord
Be sure to connect the AC adapter to your computer
when using it for the first few times to ensure the
battery becomes fully charged.
Attention
Your computer takes a few minutes for the
first startup. No action is required until the
setup window appears.
Personal Computer
VAIO Support Homepage
http://support.vaio.sony.eu/
Features and specifications may vary and are subject to change without notice.
Update your computer
Keep your computer updated by
downloading updates from
Windows Update and VAIO Update for
enhancing your computer’s efficiency,
security, and functionality.
Click Start , All Programs,
Windows Update or VAIO Update.
Your computer must be connected to the Internet to
download the updates.
1Click Start
, All Programs, and
VAIO Documentation.
2Open the folder for your language.
Printed manuals:
The illustrations in this document may appear
different from your model.
What to do next
On-screen manuals:
Your computer comes with the
User Guide - Introduction Version which contains
limited information on your computer. To get the
complete User Guide, follow the instructions in the
User Guide - Introduction Version.
Battery pack
Čeština
5
L ocate
VAIO Manual
Prepare for a recovery
You can restore the computer from the
Recovery Media (not supplied) or the
recovery partition in case of a system failure.
For details, refer to the
Recovery and Troubleshooting Guide.
To create Recovery Media, connect an external optical
disc drive (not supplied) to the computer and to an AC
power source.
To purchase Recovery Media, visit http://support.vaio.
sony.eu/ for the contact details of your country/area.
Register your
computer
Register your computer online at the
following URL:
http://www.vaio.eu/register/
Quick Start Guide (this sheet)
Recovery and Troubleshooting Guide
Regulations, Guarantee and Service Support
Refer also to Windows Help and Support for more
information: click Start and Help and Support.
Care & Handling Tips
To protect your investment and maximize its lifespan,
we encourage you to follow these guidelines.
LCD Handling
Avoid placing heavy objects on top of your computer or
exerting pressure on its lid when closed.
HDD Care
If your computer is equipped with a built-in hard disk
drive, avoid moving your computer while it is turned on
or in the process of powering on or shutting down.
Liquid Damage
Prevent liquids from coming into contact with your
computer.
Ventilation
Place your computer on hard surfaces, such as a desk or
table. Proper air circulation around vents is important to
reduce heat.
AC Adapter
Do not put stress on the AC adapter cable connected to
your computer.
With the VAIO Care software, you can prevent or
solve troubles on your computer.
Click Start, All Programs, VAIO Care, and
VAIO Care.
Download PDF

advertising