Sony | RM-LVR1 | Sony RM-LVR1 Пульт дистанційного керування RM-LVR1 для камери Action Cam із функцією перегляду в реальному часі та Wi-Fi®. Інструкції з експлуатації

Віддалений видошукач
RM-LVR1
Цей Посібник є додатком до Посібника з експлуатації даного пристрою.
У ньому представлені деякі додані або змінені функції та наведено опис
їхньої роботи.
Див. також Посібник з експлуатації даного пристрою.
© 2014 Sony Corporation
4-535-958-31 (1)
Зміст
Налаштування годинника
………………………………………………………………… 3
Функція блокування кнопок
………………………………………………………………4
Індикатор рідкокристалічного екрану
………………………………………… 5
Відображення REC під час відеозапису та фотозйомки через
певні інтервали ………………………………………………………………………………………… 5
Переключення екранного індикатора за допомогою кнопки
DISP ………………………………………………………………………………………………………………… 5
Налаштування камери
…………………………………………………………………………6
Зміна налаштувань камери за допомогою MENU даного
пристрою ……………………………………………………………………………………………………6
Автоматичне налаштування експозиції ……………………………………………… 7
Автоматичне налаштування дати камери …………………………………………… 7
Зумування
……………………………………………………………………………………………………8
Попереджувальне повідомлення
…………………………………………………9
Попереджувальний індикатор карти пам’яті ………………………………………9
Керування кількома камерами
HDR-AS100V …………………………… 10
Підготовка даного пристрою ……………………………………………………………… 10
Реєстрація камери на даному пристрої …………………………………………… 11
Індикатори рідкокристалічного екрану даного пристрою …………… 12
Під’єднання даного пристрою до камер ………………………………………… 14
Переключення дисплея перегляду в реальному часі …………………… 14
Запис зображень …………………………………………………………………………………… 15
Скидання Network Setting (Hалаштування мережі) ………………………… 16
2-UA
Налаштування годинника
Ви можете встановити рік/місяць/день/час шляхом вибору
Main Settings
Clock Setting (Налаштування годинника).
(Основні налаштування) ‚
Ви також можете вибрати формат дати.
1
Натисніть кнопку MENU для відображення пунктів
Main Settings (Основні
налаштування. Потім виберіть
Clock Setting (Налаштування годинника).
налаштування) ‚
2
Виберіть потрібний формат дати, а потім натисніть кнопку
REC/ENTER.
Y-M-D
Y-M-D
Рік-Місяць-День
M-D-Y
Місяць-День-Рік
M(Eng)-D-Y
Місяць (англійською)-День-Рік
D-M-Y
День-Місяць-Рік
MENU
3
Натисніть кнопку UP або DOWN для вибору потрібної дати, а
потім натисніть кнопку REC/ENTER для підтвердження.
Натисніть кнопку MENU, щоб повернутися до попереднього
налаштування.
2014 - 1 - 1
MENU
Примітка
ˎ В разі використання у перший раз або після оновлення програмного
забезпечення даного пристрою буде відображено екран налаштування
годинника. Налаштуйте годинник перед використанням даного пристрою.
3-UA
Функція блокування кнопок
Ця функція дозволить уникнути випадкового натиснення кнопок даного
пристрою під час його перенесення.
Щоб встановити функцію блокування кнопок, натисніть кнопку MENU даного
пристрою на 2 секунди або більше.
REC
ENTER
В режимі блокування кнопок на рідкокристалічному екрані даного пристрою
. Кнопка REC/ENTER, кнопку DISP, кнопка UP та кнопка
відображається
DOWN даного пристрою будуть вимкнені.
Щоб відмінити режим блокування кнопок, натисніть кнопку MENU даного
пристрою на 2 секунди або більше, або натисніть кнопку ON/OFF (Живлення),
щоб вимкнути живлення даного пристрою.
Примітки
ˎ Функція блокування кнопок є доступною тільки у випадку під’єднання
даного пристрою до камери за допомогою Wi-Fi. Якщо під’єднання
відсутнє, скористатися функцією блокування кнопок неможливо.
ˎ Функцією блокування кнопок неможливо скористатися під час
відображення MENU.
ˎ В разі розриву з’єднання Wi-Fi між даним пристроєм та камерою функцію
блокування кнопок буде відмінено.
4-UA
Індикатор рідкокристалічного
екрану
Відображення REC під час відеозапису та
фотозйомки через певні інтервали
В разі початку запису шляхом натискання кнопки REC/ENTER даного
пристрою колір індикатора REC/Wi-Fi зміниться з синього на червоний, а у
нижньому лівому куті екрану з’явиться Ć.
REC
ENTER
Переключення екранного індикатора за
допомогою кнопки DISP
Коли даний пристрій під’єднано до камери за допомогою Wi-Fi, натискання
кнопки DISP даного пристрою дозволяє переключати індикацію
рідкокристалічного екрану наступним чином:
Дисплей перегляду в
реальному часі
Значки вимк
Індикація
годинника
Дисплей вимк
AM
5-UA
Налаштування камери
Зміна налаштувань камери за допомогою MENU
даного пристрою
Ви можете змінити налаштування даного пристрою шляхом натискання
кнопки MENU даного пристрою.
Ви також можете змінити налаштування камери шляхом натискання кнопки
MENU даного пристрою, коли його під’єднано до камери за допомогою Wi-Fi.
ŞSteadyShot Setting (Налаштування SteadyShot)
Ви можете виконати конфігурацію налаштування SteadyShot камери шляхом
вибору MENU ‚ * Camera Settings (Налаштування камери).
ON
Використовувати SteadyShot.
OFF
Не використовувати SteadyShot.
* Значок, який відображаються на рідкокристалічному екрані даного пристрою,
відрізняється в залежності від режиму запису під’єднаної камери.
ŞField Angle Setting (Налаштування кута поля зору)
Ви можете виконати конфігурацію налаштування кута поля зору камери
шляхом вибору MENU ‚ * Camera Settings (Налаштування камери).
120°
Зйомка з кутом поля зору 120°.
170°
Зйомка з кутом поля зору 170°.
* Значок, який відображаються на рідкокристалічному екрані даного пристрою,
відрізняється в залежності від режиму запису під’єднаної камери.
Примітки
ˎ Якщо даний пристрій не під’єднано до камери за допомогою Wi-Fi, значок
налаштувань камери не буде відображатися на рідкокристалічному екрані
даного пристрою.
ˎ Налаштування SteadyShot та налаштування кута поля зору є доступними
тільки з сумісними камерами. Див. також інформацію про сумісність.
6-UA
Автоматичне налаштування експозиції
Під час під’єднання даного пристрою до цифрової фотокамери Sony серії
QX або іншої сумісної камери режим експозиції камери буде автоматично
Автоналаштування».
встановлено в положення «
Примітки
ˎ Функція автоматичного налаштування експозиції є несумісною з HDR-AS15/
AS30V/AS100V.
ˎ Функція автоматичного налаштування експозиції є доступною тільки з
сумісними камерами. Див. також інформацію про сумісність.
ˎ В залежності від моделі під’єднаної камери (наявності у ній перемикача
режимів, тощо) режим експозиції може не змінитися.
Автоматичне налаштування дати камери
Під час під’єднання даного пристрою до цифрової фотокамери Sony серії QX
налаштування дати даного пристрою також з’явиться в камері.
Примітки
ˎ Функція автоматичного налаштування дати камери є несумісною з HDRAS15/AS30V/AS100V.
ˎ Функція автоматичного налаштування дати камери є доступною тільки з
сумісними камерами. Див. також інформацію про сумісність.
7-UA
Зумування
В залежності від під’єднаної камери під час запису використовується функція
зумування.
Під час виведення Дисплею перегляду в реальному часі на
рідкокристалічний екран даного пристрою або під час відеозапису можна
керувати зумом камери шляхом натиснення кнопки UP/DOWN даного
пристрою.
REC
ENTER
Телеоб’єктив (Об’єкт буде виглядати
наближеним.)
Широкий кут (Об’єкт буде виглядати
віддаленим на більшу відстань.)
Примітки
ˎ Функція зумування є несумісною з HDR-AS15/AS30V/AS100V.
ˎ Функція зумування є доступною тільки з сумісними камерами. Див. також
інформацію про сумісність.
8-UA
Попереджувальне повідомлення
Попереджувальний індикатор карти пам’яті
Якщо в камеру, яку під’єднано до даного пристрою за допомогою Wi-Fi, не
вставлено карту пам’яті, у верхньому лівому куті екрану буде мигати .
REC
ENTER
Примітка
ˎ Попереджувальний індикатор карти пам’яті з’являється тільки в разі
під’єднання даного пристрою до сумісних камер. Див. також інформацію
про сумісність.
9-UA
Керування кількома
камерами
HDR-AS100V
В разі використання HDR-AS100V за допомогою даного пристрою можна
одночасно використовувати до 5 камер.
Підготовка даного пристрою
1
Виберіть Connection Setting (Налаштування з’єднання) у
Network Settings (Налаштування мережі) на екрані MENU.
2
Виберіть
Multi connection (Під’єднання кількох камер).
З’єднання SINGLE
Керування однією камерою за
допомогою даного пристрою.
З’єднання MULTI
Керування кількома камерами за
допомогою даного пристрою.
Примітки
ˎ Функція керування кількома камерами є доступною тільки з сумісними
камерами.
ˎ В разі керування камерою, яка не підтримує функцію керування кількома
з’єднання SINGLE.
камерами, налаштуйте даний пристрій на
ˎ Більш детальну інформацію наведено у посібнику з експлуатації камери та
інформації про сумісність.
10-UA
Реєстрація камери на даному пристрої
1
Виберіть
на екрані MENU.
Даний пристрій переключиться в режим очікування реєстрації.
(Приблизно через 2 хвилини режим очікування реєстрації буде
відмінено.)
2
Виберіть [confg] ‚ [Wi-Fi] ‚ [multi] ‚ [NEW] в меню [SETUP]
на камері.
На дисплеї камери почне мигати [PREP] і почнеться підготовка до
реєстрації.
3
Після відображення [OK] на рідкокристалічному екрані
даного пристрою натисніть кнопку REC/ENTER даного
пристрою для підтвердження реєстрації.
Після завершення реєстрації на дисплеї камери з’явиться [DONE] і через 2
секунди режим запису буде відновлено.
4 Повторіть кроки з 1 по 3 для реєстрації кожної камери, яку
потрібно під’єднати.
Примітки
ˎ Більш детальну інформацію наведено у посібнику з експлуатації камери.
ˎ Зареєструйте камери до того, як режим очікування з’єднання даного
пристрою буде відмінено.
ˎ Після під’єднання до даного пристрою 5 камер подальша реєстрація камер
буде неможливою.
11-UA
Індикатори рідкокристалічного екрану даного
пристрою
ŞРежим запису та стан камери
Режим запису та стан камери буде відображено на рідкокристалічному
екрані даного пристрою.
Режим запису/стан
Значок, що відображається
Режим фотозйомки
Режим відеозапису
Режим фотозйомки через
певні інтервали
Під’єднання
Положення курсору означає камеру, що відображається в даний
момент в режимі перегляду в реальному часі.
Під час запису на під’єднану камеру на значку відображається Ć.
Відображається стан, наприклад, передача або процедура
під’єднання.
12-UA
ŞІндикація помилок
Значок помилки
Значок помилки відображається на рідкокристалічному екрані даного
пристрою в залежності від стану під’єднаної камери.
Значок
помилки
Можлива несправність
Імовірна причина
Помилка камери
Перевірте доступ до камери.
Помилка камери
Перевірте доступ до камери або
карти пам’яті.
З’єднання не
встановлено
ˎ Перевірте доступ до камери.
ˎ Можливе перенавантаження
лінії передачі сигналу
або даний пристрій може
знаходитися занадто далеко
від точки доступу.
Доступ до несумісного
пристрою
Даний пристрій намагається
отримати доступ до несумісного
пристрою. Перевірте пристрій,
до якого виконується доступ.
Номер помилки
Для виведення інформації про помилки керування кількома камерами на
рідкокристалічному екрані даного пристрою можуть з’являтися наступні
номери помилок.
Номер
помилки
Можлива
несправність
З’єднання не
встановлено
ˎ Камеру не розпізнано. Для з’єднання
з камерою необхідно виконати на ній
якусь операцію.
ˎ Можливе перенавантаження лінії
передачі сигналу або даний пристрій
може знаходитися занадто далеко від
точки доступу.
Неможливо
під’єднатися до
камери
ˎ Даний пристрій вже під’єднано до
максимального числа сумісних камер.
Перевірте число камер, до яких
виконується під’єднання.
03-03
03-04
03-05
Імовірна причина
13-UA
Під’єднання даного пристрою до камер
Даний пристрій автоматично виконує під’єднання до зареєстрованих камер
під час увімкнення живлення пристрою та камер.
ON
ON
Примітки
ˎ Встановіть камери, які потрібно під’єднати до даного пристрою, в режим
[MULTI]. Більш детальну інформацію про налаштування наведено у
посібнику з експлуатації кожної камери.
ˎ Одночасно можна під’єднати до п’яти камер.
ˎ В разі увімкнення живлення даного пристрою, індикатор REC/Wi-Fi даного
пристрою загориться синім кольором.
Переключення дисплея перегляду в реальному
часі
Ви можете натискати кнопки UP/DOWN даного пристрою для переміщення
курсору і переключення з дисплея перегляду в реальному часі на
рідкокристалічному екрані даного пристрою на дисплей будь-якої з
під’єднаних камер.
REC
ENTER
14-UA
Запис зображень
Натисніть кнопку REC/ENTER даного пристрою, щоб почати відеозапис або
фотозйомку на усіх під’єднаних камерах.
Щоб зупинити відеозапис або фотозйомку через певні інтервали знову
натисніть кнопку REC/ENTER даного пристрою.
REC
REC
REC
Примітки
ˎ Команди керування з даного пристрою в режимі керування кількома
камерами передаються на всі під’єднані камери.
Даний пристрій може виконувати наступні операції.
ˋ Змінювати режим запису
ˋ Починати та зупиняти відеозапис та фотозйомку через певні інтервали
ˋ Керувати затвором для виконання фотозйомки
Інші налаштування камери, наприклад, якість зображення, тощо, повинні
виконуватися на камері.
ˎ Час реакції під’єднаних камер може відрізнятися в залежності від ситуації
з кожною камерою. Між під’єднаними камерами може спостерігатися
запізнювання під час початку запису, тощо.
ˎ Якщо режим запису під’єднаних камер відрізняється, запис виконується
відповідно до режиму запису кожної камери.
ˎ Якщо запис виконується однією або декількома під’єднаними камерами,
індикатор REC/Wi-Fi даного пристрою загориться червоним кольором.
Якщо натиснути в цей час кнопку REC/ENTER даного пристрою, команду
зупинки запису буде передано на всі під’єднані камери.
15-UA
Скидання Network Setting (Hалаштування мережі)
Для скидання Network settings (Налаштування мережі) з’єднання MULTI
виконайте наступні кроки.
1
Виберіть
Resetting the Network Settings (Скидання
Network Settings (Налаштування
налаштувань мережі) у
мережі) на екрані MENU.
2
Виберіть OK, а потім натисніть кнопку REC/ENTER даного
пристрою.
16-UA
Download PDF

advertising