Sony | XNV-L77BT | Sony XNV-L77BT XNV-L77BT 7” / 17,78cm touchscreen LIVE AV Navigation Rychlé nastavení a průvodce spuštěním

4-197-969-21(1)






AV Navigation

×2
AV navigační systém
×8

a
c
b
d
Montáž/Instalace




×3


A
FRONT AUDIO
OUT
REAR VIDEO
OUT
REAR AUDIO
OUT
SUB OUT
Pro účely vyobrazení se v této příručce používá model XNV-L77BT.
B
AUX AUDIO
IN
XNV-L77BT XNV-770BT
XNV-L66BT XNV-660BT
© 2010 Sony Corporation
3
AUX AUDIO
IN
Videohry*
Videokamera*
AUX VIDEO
IN
Vytištěno v České republice
AUX VIDEO
IN
Podrobné informace - viz „Schéma
připojení napájení“ na druhé stran.
AMP REM
(Dálkové ovládání
zesilovače)
Max. napájecí proud 0,3 A
ATT (Ztlumení
zvuku)
Modrý s bílým proužkem
Světle zelený
4
6
8
1
3
5
7
2
4
6
8
z konektoru reproduktoru
ve vozidle
AUX2 AUDIO
IN
*
7
*1 Podrobné informace o instalaci mikrofonu
- viz „Upevnění mikrofonu ()“ na druhé straně.
*2 Poznámka k připojení antény
Pokud je vaše anténa ve vozidle typu ISO
(International Organization for Standardization),
použijte pro její připojení dodaný adaptér .
Nejprve připojte anténu vozidla k dodanému
adaptéru a pak ji připojte k anténnímu konektoru
na přístroji.
*3 Mikrofonní kabel veďte tak, aby nepřekážel
při řízení. Pokud jsou kabely nainstalovány v okolí
vašich nohou, zajistěte je kabelovou svorkou atd.
*4 Kabel s konektory RCA (cinch) (není součástí
příslušenství).
*5 Nepoužívejte prodlužovací kabely.
K dokovací stanici smí být připojovány pouze
určené kabely s vhodnými konektory .
6
* Podrobné informace o připojení ke kabelu
spínače parkovací brzdy najdete v části
„Připojení kabelu parkovací brzdy ()“.
*7 Neodstraňujte toto ochranné zařízení.
*8 Může být vyžadován samostatný adaptér.
*9 Před použitím sejměte kryt USB konektoru.
*10 Propojovací USB kabel RC-200IPV (není součástí
příslušenství). Výstupní video zástrčku připojte
do konektoru AUX1 VIDEO IN (Video vstup
AUX1). Podrobné informace - viz příručka
k RC-200IPV.
z konektoru napájení ve vozidle
6
*
5
Světle modrý
PARKING BRAKE
(Parkovací brzda)
MIC IN 3
*4
10
*
*9
REMOTE IN*8
Pojistka (10 A)
*1
AUX1 VIDEO
IN
*2 od antény vozidla
AUX1
VIDEO IN
REAR VIDEO OUT
CAMERA IN
AUX2 VIDEO IN
EXT
*5
*10
REAR
VIDEO
OUT
SPEED IN
* není součástí
příslušenství
CAMERA IN
CAMERA
IN
AUX2 VIDEO
IN
*4
*7 Ochranné zařízení
*7 Ochranné zařízení
Zařízení uvedená na obrázcích (nejsou součástí příslušenství)
REVERSE IN
Přední reproduktor
Výkonový zesilovač
Zadní kamera
USB zařízení
Zadní reproduktor
Aktivní subwoofer
Monitor
iPod
FRONT
AUDIO OUT
AUX1 AUDIO
IN
*4
4
*
REAR
AUDIO OUT
SUB OUT
*4
Konektor napájení příslušenství v automobilu
Konektor reproduktorů v automobilu
4
Žlutý
nepřetržitý zdroj napájení
7
Červený
spínaný zdroj napájení
1
5
Modrý
ovládání automatické (motorové) antény
8
Černý
uzemnění (zem)
2
6
Oranžový/
spínaný zdroj napájení pro osvětlení
bílý
Pozice 1, 2 a 3 nejsou osazeny piny.
3
4
Fialový
Šedý
+
Reproduktor, zadní, pravý
5
–
Reproduktor, zadní, pravý
6
+
Reproduktor, přední, pravý
7
–
Reproduktor, přední, pravý
8
Pozice se zápornou polaritou 2, 4, 6 a 8 jsou opatřeny vodiči s proužkem.
Bílý
Zelený
+
Reproduktor, přední, levý
–
Reproduktor, přední, levý
+
Reproduktor, zadní, levý
–
Reproduktor, zadní, levý
Typ s nožní parkovací brzdou
A
1
b
a
2
a
Kabel spínače parkovací brzdy
c
b
Typ s ruční parkovací brzdou
B
Kabel spínače parkovací brzdy
1
c
2
d
a
b
a

Háček směřuje dovnitř.
b



B
A
1
3
2

k palubní desce/středové konzole
Delší než
182 mm
Palubní
deska

velikost
5 × max. 8 mm
Delší
než
111 mm
Konzola
Příchytky


Stávající součásti dodávané
k vašemu vozidlu
Konzola
1
2
31 mm
18,25 mm

velikost
5 × max. 8 mm

12,75 mm

3
70 mm
ø 8 mm
Od přístroje

1
2


A
B


XNV-L77BT/770BT




XNV-L66BT/660BT
Upozornění
• Tento přístroj je určen pouze pro napájení stejnosměrným
napětím 12 V s uzemněným záporným pólem.
• Přístroj nerozebírejte ani neupravujte.
• Neinstalujte přístroj do míst, ve kterých by mohl překážet
správné funkci airbagů.
• Neveďte kabely pod šrouby a zabraňte jejich zachycení
v pohyblivých dílech (například v kolejnicích sedadel).
• Aby nedošlo ke zkratu, vypněte před připojováním
zapalování vozidla.
• Napájecí kabel  nejprve připojte k přístroji
a reproduktorům a teprve pak jej připojte ke konektoru
napájení elektrického příslušenství ve vozidle.
• Veďte všechny uzemňovací kabely ke
společnému uzemňovacímu bodu (zemi).
• Z bezpečnostních důvodů nezapomeňte zaizolovat veškeré
volné nepřipojené kabely elektrikářskou izolační páskou.
• Při instalaci přístroje netlačte na LCD displej.
• Neinstalujte přístroj se změněným úhlem monitoru.
Poznámky k napájecímu kabelu (žlutý)
• Pokud tento přístroj připojujete společně s dalšími stereo
zařízeními, musí být okruh kabeláže vozidla, ke kterému
přístroj připojujete, dimenzován na vyšší elektrickou
zátěž, než představuje součet hodnot pojistek všech
připojovaných zařízení.
• Pokud žádný z okruhů kabeláže vozidla není dostatečně
dimenzován, připojte přístroj přímo k akumulátoru
vozidla.
Poznámky k připojení
• Pokud nejsou reproduktory a zesilovač připojeny správně,
zobrazí se na displeji zpráva „Output connection failure.“
(Chyba připojení.). V takovém případě připojte reproduktory
a zesilovač správně.
• Pokud chcete používat monitor pro zadní sedadla,
připojte kabel spínače parkovací brzdy k zemi (uzemnění).
Poznámka ke kabelům, které nejsou používány
Pokud nebudete kabel používat, ponechejte nasazen ochranný
kryt konektoru.
Bezpečnostní upozornění
87,8 mm
Volba montážního úhlu
Přístroj namontujte pod úhlem menším než 45°.
Připojení kabelu parkovací brzdy
Upevnění mikrofonu
Západka
Poznámka
Před instalací zajistěte, aby byly západky po obou stranách
konzoly  ohnuté o 3,5 mm směrem dovnitř. Pokud jsou tyto
západky narovnané nebo ohnuté směrem vně, přístroj se
nenainstaluje pevně a může vyskočit ven.
Příklad připojení
Poznámky (-A)
• Zajistěte, aby byl uzemňovací kabel připojen před připojením
zesilovače.
• Výstražný alarm uslyšíte pouze v případě, že používáte
vestavěný zesilovač.
Poznámka (-B)
Volitelná zařízení nelze používat současně, a to ani tehdy,
když jsou připojena ke všem konektorům.
Schéma připojení
 Do konektoru AMP REMOTE IN
(Vstup dálkového ovládání zesilovače)
volitelného výkonového zesilovače
Toto připojení je určeno pouze pro zesilovače.
Připojení jakéhokoliv jiného systému by mohlo vést
k poškození přístroje.
 Ke kabelu rozhraní autotelefonu
 Ke kabelu spínače parkovací brzdy
 K externímu zařízení, jako je například
přenosný multimediální přehrávač, videohry
atd. (není součástí příslušenství)
 Ke svorce napájení +12 V kabelu světel
zpátečky (pouze v případě připojení
zadní kamery)
 Ke kabelu signálu rychlosti
Pokud máte ve vozidle nainstalovanou automatickou
(motorovou) anténu bez reléové skříňky, může po připojení
tohoto přístroje prostřednictvím dodaného napájecího
kabelu  dojít k poškození antény.
Poznámky k ovládacím a napájecím kabelům
• Ovládací kabel automatické (motorové) antény (modrý)
dodává napětí +12 V stejnosměrných, jakmile zapnete rádio
nebo pokud aktivujete funkci AF (Alternativní frekvence)
nebo funkci TA (Dopravní zpravodajství).
• Pokud je vaše vozidlo vybaveno FM/MW/LW anténou vestavěnou
v zadním nebo bočním skle, připojte ovládací kabel automatické
(motorové) antény (modrý) nebo napájecí kabel elektrického
příslušenství vozidla (červený) k napájecí svorce anténního
zesilovače ve vozidle. Se žádostí o podrobné informace
se obraťte na vašeho prodejce.
• S tímto přístrojem nelze používat automatickou (motorovou)
anténu bez reléové skříňky.
Připojení pro uchování obsahu paměti
Pokud je připojen žlutý kabel napájení, bude paměťový okruh
neustále napájen, a to i tehdy, pokud je vypnuto zapalování.
Poznámky k připojení reproduktorů
• Před připojením reproduktorů vypněte přístroj.
• Používejte reproduktory s impedancí 4 až 8 ohmů,
které mají dostatečnou výkonovou zatížitelnost,
aby nedošlo k jejich poškození.
• Nepřipojujte svorky reproduktorů ke kostře vozidla ani vzájemně
nepropojujte svorky levého reproduktoru se svorkami pravého
reproduktoru.
• Nepřipojujte uzemňovací kabel tohoto přístroje k záporné (–)
svorce reproduktoru.
• Nepokoušejte se připojovat reproduktory paralelně.
• K tomuto přístroji připojujte pouze pasivní reproduktory.
Při připojení aktivních reproduktorů (s vestavěným zesilovačem)
ke svorkám reproduktorů může dojít k poškození přístroje.
• Aby nedošlo k poruše, nepoužívejte vodiče pro vestavěné
reproduktory nainstalované ve vašem vozidle, pokud je kabeláž
těchto reproduktorů uspořádána tak, že přístroj sdílí společný
záporný (–) vodič pro pravý a levý reproduktor.
• Nepropojujte vzájemně vodiče reproduktorů tohoto přístroje.
M
T
M
N
T
T
N
N
N
M
Poznámky
• Aby nedošlo k poruše, použijte pro instalaci pouze dodané
šrouby .
• Nevyvíjejte na tlačítka tohoto přístroje nadměrnou sílu.
• Netlačte na LCD displej.
• Před montáží zajistěte, aby nebyly na horní části přístroje
žádné předměty.
Pro zachycení vašeho hlasu během handsfree hovorů
je třeba upevnit mikrofon .
Upozornění
• Nevystavujte mikrofon velmi vysokým teplotám
a vlhkosti.
• Pokud dojde k omotání kabelu kolem sloupku řízení
nebo řadicí páky, může to být velmi nebezpečné.
Dbejte na to, aby vám kabel ani ostatní součásti žádným
způsobem nepřekážely při řízení.
• Pokud je vaše vozidlo vybaveno airbagy nebo jiným
ochranným systémem pro absorpci nárazů, obraťte
se před instalací mikrofonu na obchod, kde jste tento
přístroj zakoupili nebo na prodejce vašeho automobilu.
-A Upevnění na sluneční clonu
1
2
Upevněte mikrofon a ke svorce b .
Upevněte svorku b na sluneční clonu.
Vyberte místo pro upevnění dokovací stanice 
a navigačního modulu , jako je například odkládací
přihrádka nebo konzola.
Neupevňujte dokovací stanici  vzhůru nohama,
protože by mohl navigační modul  vypadnout.
1 Vyznačte si 3 otvory pro plastové šrouby
o průměru 8 mm.
Pro přesné vyvrtání otvorů použijte uvedenou šablonu
vytvořenou na lepenkové krabici.
2 Upevněte 3 plastové šrouby  k dokovací
stanici .
3 Zatlačte dokovací stanici  na místo tak,
aby šrouby zcela zapadly do otvorů.
Poznámky
• Dokovací stanici  neinstalujte v blízkosti tohoto přístroje,
reproduktorů, reproduktorových kabelů ani jakýchkoliv jiných
kabelů. Rádiové vlny vysílané při používání komunikační funkce
navigačního modulu  by mohly způsobovat šum ve zvuku
vycházejícím z reproduktorů (pouze XNV-L77BT/L66BT).
• Dbejte na to, abyste při vrtání nepoškodili žádné součásti vozidla,
jako například kabeláž.
• Při upevňování plastových šroubů  k dokovací stanici 
nepoužívejte příliš velkou sílu. V opačném případě byste
se mohli zranit.
• Pro dosažení nejlepšího příjmu vyberte místo bez
překážek, které by bránily příjmu signálu z GPS satelitů.
• Ujistěte se, že GPS anténa  nepřekáží správné funkci
vnitřních součástí vozidla.
• Některé typy předních skel zhoršují příjem signálu
z GPS satelitů. Pokud je příjem při daném umístění GPS
antény  ve vozidle špatný, nainstalujte anténu ven.
1 Vyberte na palubní desce nebo zadní přihrádce
vhodné místo pro instalaci a potom povrch očistěte.
Vyberte místo, na kterém:
– lze GPS anténu  umístit vodorovně,
– není ovlivněna správná funkce bočních airbagů,
– není příjem signálu z GPS satelitů blokován
jakýmkoliv předmětem uvnitř automobilu
nebo stěrači na předním skle.
2 Upevněte lepicí podložku 
a potom k ní upevněte GPS anténu .
Poznámky
• Použijte lepicí podložku , jinak by mohl být příjem
signálu špatný.
• Neinstalujte GPS anténu  do blízkosti jiných elektronických
zařízení, protože by příjem signálu nemusel být stabilní.
• Pokud je povrch lepicí podložky  studený, nemusí být
oboustranná lepicí páska dostatečně přilnavá. Před použitím
lepicí pásky zahřejte podložku fénem atd.
• Pokud není k dispozici žádný rovný povrch, na který by bylo
možné nainstalovat GPS anténu , ohněte před instalací lepicí
podložku  podle zakřiveného povrchu.
Připojení navigačního modulu
k dokovací stanici
Vložte navigační modul  do dokovací stanice  tak,
aby zacvakl. (-A)
Poznámka
Ujistěte se, že je navigační modul  bezpečně zajištěn v dokovací
stanici , abyste zabránili jeho vypadnutí.
Odpojení navigačního modulu (-B)
Stiskněte tlačítko na dokovací stanici  pro uvolnění
navigačního modulu  a potom modul vyjměte.
Varování v případě, že zapalování
vašeho vozidla nemá polohu ACC
(elektrické příslušenství)
Nezapomeňte nastavit funkci Auto Off (Automatické
vypnutí). Podrobné informace - viz dodávaný návod
k obsluze. Po vypnutí přístroje bude přístroj po uplynutí
nastavené doby automaticky zcela odpojen od napájení,
což zabraňuje vybití akumulátoru. Pokud funkci Auto Off
(Automatické vypnutí) nenastavíte, tak při každém
vypnutí zapalování stiskněte tlačítko 
(Zdroj/vypnout) a podržte jej stisknuté tak dlouho,
dokud displej nezhasne.
Připojení kabelů k dokovací
stanici
Tlačítko RESET
Připojte kabel navigace a kabel GPS antény  k dokovací
stanici  tak, aby zacvakly.
Po dokončení instalace a připojení kabelů nezapomeňte
špičatým předmětem (například kuličkovým perem
a podobně) stisknout tlačítko RESET.
Schéma připojení napájení
Konektor pro napájení elektrického příslušenství vozidla se může u jednotlivých vozidel lišit. Prověřte schéma připojení
konektoru pro napájení elektrického příslušenství ve vašem vozidle, abyste se ujistili, že je připojení správné.
Existují tři základní typy (viz níže uvedené vyobrazení). Možná bude nutné přepojit pozice červeného a žlutého vodiče
v napájecím kabelu stereo autorádia. Po odpovídajícím přizpůsobení připojení a správném uspořádání napájecích vodičů
připojte autorádio ke konektoru napájení ve vozidle. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo problémy týkající se připojení vašeho
přístroje, které nejsou uvedeny v této příručce, obraťte se prosím na prodejce vašeho vozidla.
-B Upevnění k palubní desce
1
2
Upevněte mikrofon a ke svorce b a zatlačte
kabel do drážky na svorce b .
Upevněte svorku b k palubní desce pomocí
oboustranné lepicí pásky d .
Konektor pro napájení elektrického
příslušenství vozidla
Poznámka
Před přilepením oboustranné lepicí pásky d očistěte povrch palubní
desky suchým hadříkem.
Nastavení úhlu mikrofonu
Nastavte mikrofon do vhodné polohy.
Červený
Červený
Žlutý
Žlutý
Poznámka
Mikrofonem lze pohybovat pouze kolem jedné osy (viz obrázek níže).
Nepokoušejte se jej násilím otočit nesprávným směrem.
Rada
Některá vozidla nemusí být schopna přijímat signál správně.
V takovém případě prosím požádejte o pomoc nejbližšího
prodejce Sony.
Varování
N
T
Instalace GPS antény
Upevnění dokovací stanice
Kabel parkovací brzdy (světle zelený) na obrázku 
připojte ke kabelu spínače parkovací brzdy. Montážní
poloha kabelu spínače parkovací brzdy závisí na typu
vozidla. Podrobné informace si zjistěte u prodejce vašeho
vozidla nebo nejbližšího prodejce Sony.

Při montáži tohoto přístroje do předem nainstalovaných
konzol ve vašem vozidle připevněte dodané šrouby 
do příslušných otvorů podle typu vašeho vozidla:
T pro značku TOYOTA, M pro značku MITSUBISHI
a N pro značku NISSAN.
T
Poznámka k otevírání/zavírání předního panelu
(pouze XNV-L77BT/770BT)
• Pro zajištění bezproblémového otevírání/zavírání předního
panelu, snadného vkládání/vysouvání disku a zejména
bezpečného řízení je zapotřebí určitá vzdálenost mezi
předním panelem a řadicí pákou. Požadovaná vzdálenost
se liší v závislosti na umístění řadicí páky ve vašem
vozidle. Před instalací tohoto přístroje pečlivě vyberte
místo pro instalaci tak, abyste mohli bezpečně řídit.
Řadicí
páka
Upozornění
S konzolou  manipulujte opatrně,
abyste si neporanili prsty.
Některé japonské značky vozidel umožňují nainstalovat
tento přístroj bez použití dodané konzoly. Pokud nelze
instalaci provést, obraťte se na vašeho prodejce Sony.
• Pečlivě vyberte místo pro instalaci tak,
aby přístroj nepřekážel běžným úkonům při řízení.
• Vyvarujte se instalace přístroje tam, kde by byl vystaven
prachu, nečistotám, nadměrným vibracím nebo vysokým
teplotám, jako například na přímém slunci
nebo u výstupních otvorů topení.
• Pro spolehlivou a bezpečnou instalaci používejte
pouze přiložené montážní vybavení.
Seznam součástí
• Čísla v seznamu odpovídají číslům použitým v textu
• Konzola  je při dodání upevněna k přístroji.
Před montáží přístroje použijte uvolňovací klíče 
pro demontáž konzoly  z přístroje. Podrobné informace
- viz „Odejmutí konzoly ()“ na druhé straně.
• Uvolňovací klíče  uschovejte pro případné
použití v budoucnu, protože jsou rovněž
nezbytné pro vyjmutí přístroje z vozidla.
• Před použitím sestavte jednotlivé součásti mikrofonu .
Podrobné informace - viz „Upevnění mikrofonu ()“
na druhé straně.
• USB kabel  se používá pro připojení navigačního
modulu  k vašemu počítači.
-B Montáž přístroje do japonského
vozidla
4
Žlutý
nepřetržitý zdroj napájení
7
Červený
spínaný zdroj napájení
Odejmutí konzoly
Před instalací tohoto přístroje z něj odejměte
konzolu .
1 Současně vložte oba uvolňovací klíče 
mezi přístroj a konzolu  tak, aby zacvakly
do správné polohy.
2 Stáhněte konzolu  směrem dolů
a pak z ní vysuňte přístroj.
Montáž přístroje
-A Montáž přístroje s dodanou
konzolou
4
Žlutý
Červený
Červený
Žlutý
Žlutý
spínaný zdroj napájení
7
Červený
nepřetržitý zdroj napájení
Červený
Červený
Žlutý
Žlutý
Poznámka (-A-2)
Aby bylo uchycení pevné, ohněte tyto příchytky směrem ven.
Vozidlo, jehož spínací skříňka
(zapalování) není vybavena polohou
ACC (elektrické příslušenství).
Download PDF

advertising