Sony | NV-U73T | Sony NV-U73T Návod k obsluze

d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\cover.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Tuesday, October 9, 2007 5:30 PM
masterpage:Left
3-275-816-11 (1)
Personal Navigation System
Osobní navigační systém
Průvodce rychlým
nastavením
NV-U93T NV-U83
NV-U73T NV-U53
© 2007 Sony Corporation
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
Přísavka
Před upevněním kolébky na palubní desku
očistěte povrch palubní desky měkkým
suchým hadříkem.
Poznámky
Neprovádějte odejmutí kolébky tak, že násilím vložíte prsty pod přísavku. Mohlo by dojít k poškození přísavky.
Sejmutou ochrannou fólii si ponechejte a po odejmutí kolébky z palubní desky ji upevněte na přísavku, aby přísavka
zůstala čistá.
Čištění
V případě, že se povrch přísavky znečistí nebo se oslabí přídržná síla, očistěte přísavku měkkým vlhkým hadříkem, který
nepouští vlákna.
Před opětovným nasazením nezapomeňte přísavku očistit a vysušit.
NV-U93T/NV-U83/NV-U73T/NV-U53
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Používejte pouze dodávaný nebo volitelný adaptér do automobilu nebo síťový adaptér, který je
kompatibilní s přístrojem/kolébkou. V opačném případě může být přístroj/kolébka vystavena
nadměrnému napětí, což může způsobit vznik kouře nebo požáru nebo úraz elektrickým proudem.
Podporované příslušenství pro
NV-U93T/U83/U73T/U53
• Adaptér do automobilu: XA-DC3 (součást dodávaného příslušenství)
• Síťový adaptér: XA-AC13 (volitelný)
3-275-878-11 11 (1)
Nejdříve
si
přečtěte
© 2007 Sony Corporation Vytištěno v České republice
Návod k instalaci
CZ
Kontrola balení




Průvodce rychlým uvedením do provozu
Nejdříve si přečtěte
Záruční list
LICENČNÍ UJEDNÁNÍ S KONCOVÝM
UŽIVATELEM
Poznámky
Vyobrazení uvedená v tomto návodu se mohou lišit
od aktuálního zařízení.
Anténa TMC  je dodávána pouze u modelu
NV‑U93T.


Varování
PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM
VAŠEHO OSOBNÍHO NAVIGAČNÍHO
SYSTÉMU SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE
CELÝ TENTO NÁVOD A DODANÉHO
„PRŮVODCE RYCHLÝM UVEDENÍM DO
PROVOZU”. NESPRÁVNÁ INSTALACE NEBO
POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PŘÍSTROJE MŮŽE
ZPŮSOBIT NEHODU, ZRANĚNÍ NEBO SMRT.
Používejte pouze dodávaný nebo
volitelný adaptér do automobilu
nebo síťový adaptér, který je
kompatibilní s přístrojem/kolébkou.
V opačném případě může být
přístroj/kolébka vystavena
nadměrnému napětí, což může
způsobit vznik kouře nebo požáru
nebo úraz elektrickým proudem.
Podrobnější informace o volitelném
příslušenství - viz „Volitelné
příslušenství” v části „Technické údaje”
v dodávaném „Průvodci rychlým
uvedením do provozu”.
Nepřipojujte tento přístroj přímo
k baterii automobilu, protože by
mohlo dojít k poruše. Pro připojení
použijte dodávaný adaptér do
automobilu.
Před instalací přístroje vyberte vhodné místo na
palubní desce nebo předním skle tak, aby nedošlo
k omezení výhledu ani pohybů řidiče a k ovlivnění
funkce airbagů.
Pro zachování přídržné síly přísavky pravidelně
kolébku odejměte a znovu připevněte.
Poznámky k instalaci
Před montáží přístroje si zjistěte místní dopravní
zákony a vyhlášky.
Přístroj instalujte výhradně podle pokynů
a používejte pouze dodané montážní díly.
Neinstalujte přístroj na díly, které by mohly ovlivnit
provozní bezpečnost automobilu.
Informace o polaritě, napětí baterie a umístění
airbagů ve vašem automobilu konzultujte
s prodejcem automobilu.
Dbejte na to, aby kabely nemohly být zachyceny
pohyblivými díly sedadla.
V případě pochybností se obraťte na specializovaný
servis.
UPOZORNĚNÍ
Pokud je kolébka upevněna na palubní desce delší
dobu, může přísavka zanechat na palubní desce
otisk. Pokud kolébku nepoužíváte, odejměte ji
z palubní desky.
Neinstalujte kolébku na místa vystavená
nadměrnému teplu/vysokým teplotám.
Podle velikosti a tvaru zásuvky zapalovače cigaret
nemusí být možné konektor připojit.
Přísavka
Na přísavce mohou být viditelné malé bubliny.
Tyto bubliny však neovlivňují funkci přísavky.
Odpojení přístroje
Stiskněte tlačítko OPEN/RELEASE (Otevřít/uvolnit) na spodní straně přístroje a odpojte
přístroj od kolébky.



Odejmutí kolébky
Po každém použití odejměte prosím kolébku z palubní desky nebo předního skla.
Neprovádějte odejmutí kolébky tak, že násilím vložíte prsty pod přísavku. Mohlo by dojít k poškození
přísavky.
Při nízkých teplotách může být obtížné kolébku odejmout.


Instalace na palubní desku
Poznámky
Pro upevnění vyberte co nejvíce hladkou a vodorovnou plochu. Na zakřiveném povrchu nemusí být
možné kolébku správně upevnit.
Očistěte povrch palubní desky měkkým suchým hadříkem.
Po každém použití odejměte prosím kolébku z palubní desky nebo předního skla.
1

Rada
Sejmutou ochrannou fólii si ponechejte a po
odejmutí kolébky z palubní desky ji upevněte na
přísavku, aby přísavka zůstala čistá.
2
3
Poznámka
Používejte pouze dodávaný nebo
volitelný adaptér do automobilu, který
je kompatibilní s kolébkou. V opačném
případě může být přístroj/kolébka
vystavena nadměrnému napětí, což
může způsobit vznik kouře nebo požáru
nebo úraz elektrickým proudem.
Podrobnější informace o volitelném
příslušenství - viz „Volitelné příslušenství”
v části „Technické údaje” v dodávaném
„Průvodci rychlým uvedením do
provozu”.

4

5
Cvaknutí
6
Zapnutí/vypnutí přístroje
Instalace antény TMC (pouze NV-U93T)
Pro příjem dopravních informací přes RDS-TMC (Traffic Message Channel)
nainstalujte dodávanou anténu TMC .

Instalace na přední sklo
Před upevněním kolébky otočte přísavku.
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\cover.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Tuesday, October 9, 2007 5:30 PM
masterpage:Right
NV-U93T/U83
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\cover.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Tuesday, October 9, 2007 5:30 PM
masterpage:Left
NV-U73T/U53
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\cover.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Tuesday, October 9, 2007 5:30 PM
O tomto návodu
• Tento Průvodce rychlým uvedením do
provozu obsahuje pokyny týkající se
základního ovládání systémů NV-U93T, U83,
U73T a U53.
– Před instalací a používám systému si
pozorně přečtěte tento návod a dodanou
příručku „Nejdříve si přečtěte” (Návod
k instalaci).
Podrobnější informace najdete v návodu ve
formátu PDF na dodaném CD s aplikacemi.
– Pro vyobrazení uvedená v tomto návodu byl
použit model NV-U93T.
– Dostupné funkce (jako např. POSITION
plus, Bluetooth nebo TMC) se liší
v závislosti na modelu.
Zjistěte si označení vašeho modelu a dbejte
rozdílných pokynů pro příslušné modely
v jednotlivých částech tohoto návodu.
• Vyobrazení použitá v tomto návodu se mohou
lišit od aktuálního zařízení.
• Tento návod a příručku „Nejdříve si přečtěte”
uschovejte na místě, kde je v budoucnu
snadno naleznete.
masterpage:Right
Likvidace starých baterií (platí
v zemích Evropské unie a dalších
evropských zemích se samostatnými
systémy sběru odpadu)
Tento symbol na baterii nebo na jejím obalu znamená, že
s baterií nesmí být zacházeno jako s běžným domovním
odpadem. Zajištěním správné likvidace baterií pomůžete
předcházet negativním dopadům na životní prostředí
a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě
projevit jako důsledek nesprávné likvidace baterie.
Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů.
U výrobků, které vyžadují z důvodu bezpečnosti, výkonu
nebo zachování dat trvalé připojení k vestavěné baterii, by
taková baterie měla být vyměňována pouze
kvalifikovaným servisním technikem. Pro zajištění
správné likvidace baterie odneste výrobek na konci jeho
životnosti na příslušné sběrné místo, kde bude provedena
recyklace takového elektrického a elektronického zařízení.
U ostatních baterií si prosím přečtěte část popisující
správnou likvidaci baterie. Odneste baterii na příslušné
sběrné místo zabývající se recyklací starých baterií. Se
žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku nebo baterie se prosím obracejte na místní
správní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu
nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.
Likvidace vyřazených elektrických
a elektronických zařízení (platí
v zemích Evropské unie a dalších
evropských zemích se
samostatnými systémy sběru
odpadu)
Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že
s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným
domovním odpadem. Místo toho je třeba tento výrobek
odnést na příslušné sběrné místo, kde bude provedena
recyklace takového elektrického a elektronického zařízení.
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete
předcházet negativním dopadům na životní prostředí a
lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit
jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem.
Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů.
Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku se prosím obracejte na místní úřady, místní
služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde
jste výrobek zakoupili.
Platí rovněž pro příslušenství: adaptér do automobilu.
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\cover.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Tuesday, October 9, 2007 5:30 PM
Autorská práva
Mapa a data bodů zájmu (POI) mohou obsahovat
materiál chráněný autorským právem. Chráněná
data na kartě „Memory Stick Duo” by měla být
používána v souladu s omezeními autorského práva.
Neporušujte ustanovení autorského práva.
Ochranné známky
• Microsoft a Windows XP jsou registrované
obchodní známky společnosti Microsoft
Corporation.
• „Memory Stick”,
, „Memory Stick Duo”,
, „Memory Stick PRO Duo”,
, „Memory Stick Micro”
(„M2”), „MagicGate”,
, „nav-u”
a
jsou obchodní známky společnosti
Sony Corporation.
„MagicGate” je obecně používaný název
technologie ochrany proti kopírování vyvinutý
společností Sony Corporation.
• Slovo a loga Bluetooth jsou ve vlastnictví
společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití
těchto známek společností Sony Corporation je
licencováno.
• Všechny ostatní obchodní známky jsou majetkem
příslušných vlastníků.
Dopravní informace V-Trafic ve
Francii jsou poskytovány
společností Mediamobile.
Dopravní informace ve Velké
Británii jsou poskytovány
společností ITIS Holdings Plc.
© 1993 – 2007 NAVTEQ. Všechna práva
vyhrazena.
masterpage:Left
Rakousko
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
Belgie
Dopravní informace poskytuje: Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap a Ministèrie de
l’Equipement et des Transports.
Chorvatsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva,
Polsko, Slovinsko
© EuroGeographics
Francie
Zdroj: Géoroute® IGN France & BD Carto® IGN
France
Německo
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der
zuständigen Behörden entnommen
Velká Británie
Založeno na materiálech Crown Copyright.
Řecko
Copyright Geomatics Ltd.
Maďarsko
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
Itálie
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale
riferimento anche cartografia numerica ed al tratto
prodotta e fornita dalla Regione Toscana.
Norsko
Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority
Portugalsko
zdroj: IgeoE - Portugal
Španělsko
Información geográfica propiedad del CNIG
Švédsko
Založeno na elektronických datech © National Land
Survey Sweden.
Švýcarsko
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\cover.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Tuesday, October 9, 2007 5:30 PM
masterpage:Right
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB01INT-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Tuesday, October 9, 2007 5:30 PM
masterpage:Left
NV-U93T/U83
Společnost Sony Corp. tímto prohlašuje, že
přístroje NV-U93T/U83 odpovídají základním
požadavkům a ostatním důležitým ustanovením
Směrnice 1999/5/EC.
Podrobnosti naleznete na následujících webových
stránkách:
http://www.compliance.sony.de/
NV-U73T/U53
Výrobcem tohoto výrobku je společnost Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo,
Japonsko.
Autorizovaným zástupcem pro EMC a bezpečnost
výrobku je společnost Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo.
V případě jakýchkoliv záležitostí týkajících se
opravy nebo záruky použijte prosím adresy
uvedené v servisní nebo záruční dokumentaci.
Upozornění
SPOLEČNOST SONY NENÍ V ŽÁDNÉM
PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ
NÁHODNÉ, PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ
ŠKODY NEBO JINÁ POŠKOZENÍ
ZAHRNUJÍCÍ (BEZ OMEZENÍ) ZTRÁTU
ZISKU, ZTRÁTU PŘÍJMU, ZTRÁTU DAT,
ZTRÁTU Z POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU NEBO
SOUVISEJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ, PROSTOJ
A ZTRÁTU ČASU ZÁKAZNÍKA
V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM
TOHOTO VÝROBKU, JEHO HARDWARU
ANEBO SOFTWARU.
3
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB01INT-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Tuesday, October 9, 2007 5:30 PM
masterpage:Right
4
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\00GB+00COV-EURTOC.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Tuesday, October 9, 2007 5:30 PM
masterpage:Right
Obsah
Varování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Umístění ovladačů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Zapnutí/vypnutí přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Provedení úvodního nastavení . . . . . . . . . . . . . . . 9
Příjem GPS signálů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Základní ovládání
9
Ovládání menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ovládání gesty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ovládání z klávesnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vyhledání trasy
11
Nastavení cíle trasy a spuštění navigace. . . . . . . 11
Nastavení cíle trasy jiným způsobem . . . . . . . . . 11
Zobrazení navigace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Nastavení systému
13
Funkce Bluetooth
(pouze NV-U93T/U83)
13
Dodaný software
14
Obsah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Připojení k PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Doplňující informace
15
Bezpečnostní upozornění . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Poznámky k Bluetooth komunikaci
(pouze NV-U93T/U83) . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Karty „Memory Stick” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Co je to karta „Memory Stick”?. . . . . . . . . . . 16
Typy karet „Memory Stick Duo”, které
může systém používat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
LCD panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Čištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Výměna pojistky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Poznámky k likvidaci přístroje . . . . . . . . . . . . . . 18
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Řešení problémů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Reset přístroje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Spuštění funkce Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Párování a spojení přístroje s mobilním
telefonem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Připojení k mobilnímu telefonu
z tohoto přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Odchozí volání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Příchozí volání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB02NAV-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Tuesday, October 9, 2007 5:30 PM
Varování
PŘED INSTALACÍ NEBO OVLÁDÁNÍM
OSOBNÍHO NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU SI
PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE CELÝ TENTO
NÁVOD A DODANOU PŘÍRUČKU „NEJDŘÍVE
SI PŘEČTĚTE” (NÁVOD K INSTALACI).
NESPRÁVNÁ INSTALACE NEBO POUŽÍVÁNÍ
TOHOTO PŘÍSTROJE MŮŽE ZPŮSOBIT
NEHODU, ZRANĚNÍ NEBO SMRT.
Používejte pouze dodávaný nebo volitelný
adaptér do automobilu nebo síťový adaptér, který
je kompatibilní s přístrojem/kolébkou.
V opačném případě může být přístroj/kolébka
vystavena nadměrnému napětí, což může
způsobit vznik kouře nebo požáru nebo úraz
elektrickým proudem.
Podrobnější informace o volitelném příslušenství
k vašemu modelu - viz „Technické údaje”
strana 19.
Bezpečnost
• Dbejte na to, abyste:
– Instalovali navigační systém na bezpečné místo,
kde nepřekáží v zorném poli řidiče.
– Neinstalovali přístroj nad airbag.
– Umístili kabely a kolébku do místa, kde nebrání
řízení.
– Upevnili přístroj do kolébky správně, jinak může
dojít k jeho pádu.
– Očistili povrch přísavky a místa usazení před
upevněním. Před instalací na palubní desku
očistěte místo, na které bude upevněna dodávaná
přísavka. Zkontrolujte také spolehlivost
upevnění přísavky po instalaci. Jinak může dojít
k pádu přístroje nebo kolébky.
Nesplnění těchto doporučení může vést ke vzniku
nebezpečí při řízení.
• S přístrojem nebo kolébkou se nesnažte pohnout
násilím, protože mohou upadnout.
• Dbejte na to, abyste dodržovali platné místní
dopravní předpisy, zákony a nařízení.
• Během řízení se nedívejte nepřetržitě na displej. Je
to velice nebezpečné a může dojít k nehodě.
• Před manipulací s ovládacími prvky navigačního
systému zaparkujte na bezpečném místě.
• Přístroj neupravujte.
• Kromě případu likvidace přístroj nerozebírejte.
masterpage:Left
Zacházení
• Dbejte na to, aby se konektor přístroje nedostal do
kontaktu s žádnými předměty, protože by mohlo
dojít k poruše.
• Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte jej stisknutím
tlačítka ?/1 (1)/posunutím přepínače ?/1 (1).
Vyjměte přístroj z kolébky a pak odpojte adaptér
pro napájení z automobilu, jinak může dojít k jeho
vybití. Nezapomeňte, že:
Není-li zásuvka zapalovače cigaret připojena
k napájení elektrického příslušenství automobilu
(poloha ACC spínací skříňky zapalování), bude
přístroj napájen, i pokud vypnete zapalování nebo
nebudete přístroj používat.
• Nepřipojujte jiné příslušenství, než které je
dodáváno nebo doporučeno.
• Nevystavujte přístroj působení vysokých teplot
nebo vody, jinak může dojít k poruše.
• Při odpojování kabelu zatáhněte za zástrčku,
nikoliv za kabel.
• Před opuštěním automobilu vezměte přístroj
s sebou. Zabráníte tak jeho odcizení nebo
poškození vysokou teplotou v zaparkovaném
automobilu.
• Vezměte na vědomí, že nabíjení akumulátoru
vyžaduje okolní teplotu v rozmezí 5 – 45 ºC.
• Nevystavujte přístroj působení vysokých teplot,
které by způsobily ztrátu kapacity akumulátoru
a nemožnost jeho nabití.
GPS
GPS informace se získávají přímo ze satelitů.
V následujících místech však může být obtížné tyto
informace získat:
• Tunel nebo podzemí
• Pod dálnicí
• Mezi vysokými budovami
• Mezi vysokými stromy s hustým listím
Poznámka
Příjem GPS signálu může být špatný v závislosti na
materiálu předního skla automobilu.
6
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB02NAV-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Tuesday, October 9, 2007 5:30 PM
Poznámky k pozičnímu systému
(POSITION plus)
(pouze NV-U93T/U83)
Systém je vybaven funkcí, která umožňuje správné
zobrazení aktuální pozice automobilu i v místech,
kde je GPS signál dočasně nedostupný nebo slabý,
jako například při projíždění pod nadjezdem. Pro
aktivaci této funkce proveďte následující:
– Vložte přístroj do kolébky.
– Jeďte chvíli v oblasti, kde je GPS signál přijímán
čistě.
Poziční systém je připraven pro použití po krátké
době jízdy se zapnutým přístrojem.
Poznámky
• Přesnost této funkce se může zhoršovat v případě
instalace přístroje v blízkosti determálního předního
skla.
• V závislosti na podmínkách se aktuální pozice nebo
pohyb automobilu nemusí zobrazovat přesně. Ke
korekci samozřejmě dojde po obnovení příjmu GPS
signálu.
• Tato funkce je dostupná pouze během navigace.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ pro funkce
Bluetooth!
(pouze NV-U93T/U83)
Bezpečné a efektivní používání
Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně
schváleny společností Sony, mohou vést ke ztrátě
práva uživatele na obsluhu přístroje.
Před použitím Bluetooth zařízení si zjistěte všechny
výjimky vyplývající z národních požadavků nebo
omezení.
Řízení
Řiďte se zákony a opatřeními pro používání
mobilních telefonů a hands-free zařízení
v oblastech, které projíždíte.
Věnujte vždy plnou pozornost řízení. Před
telefonováním vždy opusťte silnici a zaparkujte,
vyžadují-li to podmínky řízení.
masterpage:Right
Vystavení se rádiovému záření
RF signály mohou ovlivňovat nesprávně
nainstalované nebo nedostatečně stíněné
elektronické systémy v automobilu, například
systémy vstřikování paliva, elektronické systémy
proti blokování nebo prokluzování kol, systémy
elektronického řízení rychlosti nebo systémy
airbagů. Instalaci nebo opravu zařízení konzultujte
s výrobcem nebo zastoupením výrobce automobilu.
Nesprávná instalace nebo oprava zařízení může být
nebezpečná a může vést ke ztrátě záruky
poskytované na zařízení.
Ujistěte se po konzultaci s výrobcem automobilu, že
použití mobilního telefonu v automobilu
neovlivňuje jeho elektronické systémy.
Pravidelně kontrolujte, zda všechna bezdrátová
zařízení ve vašem automobilu jsou namontována
a pracují správně.
Připojení k jiným zařízením
Připojujete-li jiné zařízení, přečtěte si prosím jeho
návod k obsluze, kde jsou uvedeny podrobné
bezpečnostní pokyny.
Nouzová volání
Toto Bluetooth hands-free zařízení v automobilu
a elektronické zařízení připojené k hands-free
pracují s využitím rádiových signálů, mobilního
telefonu, kabelových sítí a uživatelsky
naprogramovaných funkcí, což nemůže zaručit
připojení za všech podmínek. Z takového důvodu se
nespoléhejte na samostatné elektronické zařízení
v případě důležité komunikace (například v případě
ohrožení života).
Pamatujte si, že pro telefonování musí být handsfree a elektronické zařízení připojené k hands-free
zapnuty a umístěny v oblasti s adekvátní úrovní
signálu mobilní sítě.
Nouzová volání nemusí být ve všech mobilních
sítích možná nebo nemusí být dostupná při
používání určitých služeb sítě nebo telefonu.
Podrobnější informace získáte u místního
poskytovatele služeb.
Software
Před použitím si pozorně přečtěte „LICENČNÍ
UJEDNÁNÍ S KONCOVÝM UŽIVATELEM”.
7
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB02NAV-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Tuesday, October 9, 2007 5:30 PM
Umístění ovladačů
Viz odkazy na příslušné strany.
NV-U93T/U83
a Tlačítko ?/1 (zapnutí/pohotovostní
režim) 9
Pro vypnutí a zapnutí přístroje.
b Vestavěný mikrofon
Pro mluvení do telefonu s využitím funkce
Bluetooth.
c Tlačítka na displeji 12
d Dotykový displej
e Senzor řízení jasu displeje
Detekuje úroveň okolního světla a
automaticky přizpůsobuje jas displeje.
f Indikátor
(Bluetooth)
Rozsvítí se modře při výstupu Bluetooth
signálu.
g Indikátor CHG (Nabíjení akumulátoru)
Při nabíjení se rozsvítí červeně a po úplném
nabití akumulátoru změní barvu na zelenou.
Při odpojení adaptéru indikátor zhasne.
h Konektor kolébky
o Reproduktor
Pro sdělování pokynů a upozornění.
p Indikátor přístupu na kartu Memory
Stick
q Slot
(Memory Stick Duo)
Pro zasunutí karty „Memory Stick Duo” pro
rozšíření funkce.
r Konektor i (sluchátka)
NV-U73T/U53
A Přepínač ?/1 (zapnutí/pohotovostní
režim) 9
Pro vypnutí a zapnutí přístroje.
B Tlačítka na displeji 12
C Indikátor CHG (Nabíjení akumulátoru)
Při nabíjení se rozsvítí červeně a po úplném
nabití akumulátoru změní barvu na zelenou.
Při odpojení adaptéru indikátor zhasne.
D Senzor řízení jasu displeje
Detekuje úroveň okolního světla
a automaticky přizpůsobuje jas displeje.
E Dotykový displej
F Výrobní štítek
i Tlačítko RESET 22
G Reproduktor
Pro sdělování pokynů a upozornění.
j Konektor DC IN 5V (Vstup
stejnosměrného napětí 5 V)
Pro připojení k adaptéru do automobilu nebo
síťovému adaptéru*.
H Tlačítko RELEASE (Uvolnit)
Pro vyjmutí jednotky z kolébky.
Podrobnější informace - viz dodaná příručka
„Nejdříve si přečtěte” (Návod pro instalaci).
k Konektor
(USB) 15
Pro připojení k PC pomocí USB kabelu.
I Indikátor přístupu na kartu Memory
Stick
l Tlačítko OPEN/RELEASE (Otevřít/
uvolnit)
Pro vyklopení vestavěné GPS antény nebo
vyjmutí přístroje z kolébky.
Podrobnější informace - viz dodaná příručka
„Nejdříve si přečtěte” (Návod pro instalaci).
J Slot
(Memory Stick Duo)
Pro zasunutí karty „Memory Stick Duo” pro
rozšíření funkce.
m Výrobní štítek
n Integrovaná anténa GPS
8
masterpage:Left
K Integrovaná anténa GPS
L Konektor GPS ANT (GPS anténa)
Pro připojení externí GPS antény VCA-42*.
M Konektor
(USB) 15
Pro připojení k PC pomocí USB kabelu.
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB02NAV-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Tuesday, October 9, 2007 5:30 PM
N Konektor TMC (TMC anténa) (pouze
NV-U73T)
Pro připojení dodané TMC antény.
O Konektor DC IN 5 - 5,2 V (Vstup
stejnosměrného napětí 5 - 5,2 V)
Pro připojení k adaptéru do automobilu nebo
síťovému adaptéru*.
P Tlačítko RESET 22
* Volitelné příslušenství
Zapnutí/vypnutí přístroje
masterpage:Right
Základní ovládání
Vysvětlení běžných postupů ovládání systému.
Základní funkce se ovládají na dotykovém displeji.
Na příslušnou ikonu vždy klepněte lehce prstem.
Poznámka
Na displej netlačte ani nepoužívejte předměty
s ostrými hroty (pero apod.).
Ovládání menu
Po zapnutí přístroje se zobrazí hlavní menu (kromě
případu navigace trasy, kdy se zobrazí mapa).
NV-U93T/U83
Stiskněte tlačítko ?/1 (1).
NV-U73T/U53
Posuňte přepínač ?/1 (1).
Poznámka
Nebudete-li přístroj delší dobu používat, může dojít
k vybití vestavěného akumulátoru a přístroj se
nezapne.
V takovém případě připojte adaptér do automobilu
a nabijte akumulátor přístroje.
Po nabití akumulátoru může příjem a vyhodnocení
signálu GPS po zapnutí určitou dobu trvat.
Provedení úvodního nastavení
Nastavení proveďte podle instrukcí na obrazovce.
Nastavení je možné kdykoliv změnit v menu
nastavení (strana 13).
Pro zobrazení hlavního menu v případě, že je
zobrazena mapa, se dotkněte mapy.
Pro návrat do hlavního menu z kterékoliv úrovně
menu se dotkněte tlačítka VOICE/POS. a pak se
dotkněte mapy.
Během ovládání menu:
Pro návrat do předchozího menu klepněte na
nebo
.
Menu zavřete dotykem tlačítka VOICE/POS.
(zobrazí se aktuální poloha automobilu).
Příjem signálu GPS
Po první instalaci přístroje zaparkujte automobil na
místě s volným výhledem (ne mezi vysokými
budovami apod.) a před použitím navigačního
systému vyčkejte přibližně 20 minut, aby mohl
přístroj vypočítat správnou aktuální pozici
automobilu ze signálu GPS.
Podmínky příjmu signálu GPS zobrazuje ikona na
displeji. Indikátor
se rozsvítí červeně, není-li
přijímán žádný signál.
9
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB02NAV-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Tuesday, October 9, 2007 5:30 PM
Ovládání gesty
Ovládání z klávesnice
Často používané příkazy mohou být zadány
jednoduše tahem prstu po obrazovce mapy (kromě
režimu posunování mapy).
Pro
masterpage:Left
Naznačte prstem
spuštění navigace domů
Klávesnice na displeji umožňuje psaní textu
a číslic.
Zadávají se pouze velká písmena, systém si text
sám upraví do správné podoby. V případě potřeby
můžete zadávat speciální znaky.
Položka/pole pro zadání
Počet položek
znak stříšky.
spuštění navigace na
nejbližší POI (bod
zájmu) uložený v
seznamech Quick Link
(Rychlé odkazy)*
Quick Link 1
vodorovnou čáru
(zleva doprava).
Quick Link 2
svislou čáru
(dolů).
Quick Link 3
vodorovnou čáru
(zprava doleva).
uskutečnění hovoru
domů (pouze
NV-U93T/U83)
znak „V”.
Pro
Klepněte na
psaní znaků
tlačítko požadovaného
znaku.
zadání speciálního znaku „ÂÄÁ” pro přepnutí na
klávesnici speciálních
znaků a pak na požadovaný
znak, potom klepněte na
„ABC” pro přepnutí
klávesnice zpět.
psaní čísel
„123” pro přepnutí na
číselnou klávesnici a pak
na požadované číselné
tlačítko, potom klepněte na
„ABC” pro přepnutí
klávesnice zpět.
* Podrobné informace o seznamech Quick Link
(Rychlé odkazy) - viz strana 11.
mezera
smazání znaku
výběr v seznamu
nebo na položku
v seznamu.
zobrazení seznamu
položek*
„List” (Seznam).
* Seznam položek se objeví automaticky po zadávání
znaků, které zužují výběr dostupných položek.
10
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB02NAV-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Tuesday, October 9, 2007 5:30 PM
Vyhledání trasy
Systém vyhledá trasu automaticky po zadání cíle
trasy.
Zkontrolujte, zda příjem GPS postačuje pro
navigaci (strana 9).
Nastavení cíle trasy a spuštění
navigace
Postup pro vyhledání trasy a spuštění navigace trasy je
následující.
Pro příklad nastavení cíle trasy použijeme zadání adresy.
Podrobnější informace o jiných způsobech zadání cíle
trasy - viz „Nastavení cíle trasy jiným způsobem”
strana 11.
1
2
3
Otevřete hlavní menu.
Dotkněte se displeje se zobrazenou mapou.
Na obrazovce menu se dotkněte VOICE/POS.
a pak se dotkněte mapy.
Vyberte „Navigate” (Navigovat).
Vyberte „Address Input” (Zadání
adresy) a pak zadejte detaily adresy.
Zadejte položky podle uvedeného pořadí a pak
se dotkněte
nebo položky v seznamu pro
pokračování.
Psaní znaků - viz „Ovládání z klávesnice”
strana 10.
1 „Country” (Země)
2 „Town/Postal Code” (Město/PSČ)
Je-li možno určit cíl přesně prostřednictvím
vybraného PSČ*1, zobrazí se okno pro
potvrzení adresy. Vyberte „Calculate Route”
(Vypočítat trasu).
3 „Street/Destination” (Ulice/Cíl)
4 „No.” (Číslo) nebo „Intersection”
(Křižovatka)*2
Zobrazí se okno potvrzení adresy.
*1 Dostupné pouze ve Velké Británii
a Nizozemí.
*2 Je možné vybrat pouze v případě, že
existuje na vybrané ulici.
4
Vyberte „Calculate Route” (Vypočítat
trasu).
Provede se výpočet trasy a spustí se navigace.
masterpage:Right
Nastavení cíle trasy jiným
způsobem
Nastavení cíle trasy a vyhledání trasy můžete také
provést následujícími postupy:
V hlavním menu vyberte položky v následujícím
pořadí a klepněte na „Calculate Route” (Vypočítat
trasu) (v případě potřeby).
Podrobnější informace najdete v návodu ve
formátu PDF.
Search Nearby (Vyhledat nejbližší)
Výpočet trasy k významnému bodu (POI) poblíž
aktuální polohy automobilu (restaurace, hotel apod.).
Vyberte „Search Nearby” (Vyhledat nejbližší)
a pak některou z následujících možností.
„Quick Link 1 - 3”
Proběhne vyhledání tras k nejbližšímu POI
v kategorii uložené v Quick Links (Rychlé
odkazy). Kategorie Quick Links (Rychlé odkazy)
je možné přizpůsobit v menu nastavení.
„Search by Name” (Vyhledat podle
názvu)
Zadejte přímo název POI.
„Search by Category” (Vyhledat
kategorii)
Vyberte požadovanou kategorii POI ze seznamu.
Go Home (Návrat do výchozího bodu/
adresy)
Vyhledání trasy domů (je-li adresa bydliště zadána).
Navigate (Navigovat)
Vyberte „Navigate” (Navigovat) a pak některou
z následujících možností.
„POI Search Nationwide” (Celostátní
vyhledávání POI)
Nastavení širší oblasti vyhledávání, ale
s omezenými kategoriemi vyhledávání. Vhodné
při vyhledávání velkých orientačních bodů,
například letiště.
„POI Search Town” (Vyhledávání POI
ve městě)
Nastavení užší oblasti vyhledávání, ovšem se
všemi kategoriemi pro vyhledávání. Vhodné při
vyhledávání malých míst, například čerpací
stanice nebo restaurace.
„Address Book” (Adresář)
Vyhledání trasy k oblíbeným a již dříve uloženým
cílům.
„Recent Destinations” (Předchozí cíle)
Vyhledání trasy k posledním použitým cílům.
11
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB02NAV-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Tuesday, October 9, 2007 5:30 PM
masterpage:Left
Zobrazení mapy
Zobrazení navigace
Jízda dopředu
Po výpočtu trasy systém řidiče naviguje do cíle
obrazovými a hlasovými pokyny.
H
Nástroje mapy
1
A
B C
2 3 4
VIEW
Blíží se křižovatka
VOICE/
POS.
I
5D
E
F
6
G 7
1 Během navigace trasy:
Přepnutí na zobrazení dynamických informací
o trase.
2 Přepnutí na zobrazení aktuálního hovoru.*1
3 Zobrazení podrobností dopravního
zpravodajství TMC.*2*3
4 Pro nastavení hlasitosti.
5 Během navigace trasy:
Poslech dalšího pokynu.
V režimu prohlížení mapy:
Pro přepnutí na zobrazení aktuální polohy
automobilu.
6 Zobrazení menu možností.
7 Posun po mapě.
*1 Pouze NV-U93T/U83.
Zobrazí se na obrazovce mapy pouze během
hovoru.
*2 Pouze NV-U93T/U73T.
Zobrazí se, pouze pokud se na nalezené trase
tvoří kolony.
*3 iTMC (ve Velké Británii) a v-trafic (ve Francii) jsou
volitelné funkce.
Pro předplacení služeb laskavě navštivte naše
internetové stránky na http://www.navu.sonyeurope.com
J
K
A Aktuální čas/signál GPS/stav akumulátoru/stav
TMC*1/stav Bluetooth*2
Podrobnější informace - viz návod k obsluze ve
formátu PDF.
B Vzdálenost/ETA (přibližná doba příjezdu) do
cíle
C Aktuální poloha
D Vzdálenost k nejbližší odbočce
E Název projížděné ulice
F Název následující ulice
G Kompas
H Aktuální směr/aktuální rychlost
I Informace za další odbočkou
J Ukazatel vzdálenosti k další odbočce
K Další odbočka
*1 Pouze NV-U93T/U73T.
*2 Pouze NV-U93T/U83.
12
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB02NAV-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Tuesday, October 9, 2007 5:30 PM
Dynamické informace o trase
masterpage:Right
Funkce Bluetooth
(pouze NV-U93T/U83)
Zde se zobrazuje vzdálenost do cíle, informace
o významných bodech POI atd.
Spuštění funkce
Bluetooth
1
2
Zobrazení trasy
3
Můžete zobrazit celou trasu do cíle.
Pro přístup ze zobrazení mapy vyberte „Options”
(Možnosti) c „Show Route” (Zobrazit trasu).
Nastavení systému
Různá nastavení týkající se systému a paměti je
možno konfigurovat.
Z hlavního menu vyberte „More...” (Více...) c
„Settings” (Nastavení) c požadovanou kategorii c
požadovanou uvedenou položku pro provedení
všech nastavení.
Nastavte položku „Bluetooth Signal”
(Signál Bluetooth) na „On” (Zap).
Párování a spojení přístroje
s mobilním telefonem
Posun v mapě
V zobrazení mapy klepněte na
(i během
navigace).
Na mapě se zobrazí křížový ukazatel, který můžete
použít pro přesun v mapě.
Dotykem
/
můžete upravit měřítko.
Přetáhněte požadovaný bod na křížový ukazatel
a klepnutím na
otevřete menu posunu
v mapě, kde pak můžete bod nastavit jako cíl
výpočtu trasy apod.
Klepnutím na
můžete přepnout zpět do
zobrazení aktuální polohy automobilu.
Dotkněte se tlačítka „Phone” (Telefon)
v hlavním menu.
Zobrazí se menu funkcí Bluetooth.
Vyberte „Phone Settings” (Nastavení
telefonu).
Následující operace je vyžadována pouze při
prvním použití.
Připojení k mobilnímu telefonu
z tohoto přístroje
Nejprve zkontrolujte, zda je mobilní telefon
nastaven tak, aby bylo umožněno jeho vyhledávání
(zda je viditelný).
1
Dotkněte se tlačítka „Phone” (Telefon)
v hlavním menu.
2
Vyberte „Phone Settings” (Nastavení
telefonu) c „Connect Phone” (Připojit
telefon) c „New Registration” (Nová
registrace).
3
Jakmile se zobrazí „Search for Phone”
(Vyhledávat telefon), vyberte „OK.”
Spustí se proces vyhledávání viditelného mobilního
telefonu a v seznamu se zobrazí jméno detekovaného
mobilního telefonu (nebo telefonů).
Doba vyhledávání závisí na počtu mobilních
telefonů.
Vyberte mobilní telefon, který chcete připojit.
Zahájí se párování.
4
pokračování na další straně t
13
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB02NAV-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Tuesday, October 9, 2007 5:30 PM
5
6
Zadejte klíč*.
Zadejte stejný klíč do přístroje a do
připojovaného telefonu. Klíč může být vlastní
vybrané číslo nebo číslo určené připojeným
mobilním telefonem.
Podrobnosti naleznete v návodu připojovaného
mobilního telefonu.
Dotkněte se „OK” pro potvrzení.
Zobrazí se „Connected” (Připojeno) a připojení
je dokončeno.
V závislosti na modelu mobilního telefonu
může připojení vyžadovat také nastavení na
mobilním telefonu.
* V závislosti na mobilním telefonu se klíč může
nazývat „Passcode”(Číselný kód), „PIN code” (Kód
PIN), „PIN number” (Číslo PIN), „Password” (Heslo)
atd.
Odchozí volání
masterpage:Left
Dodaný software
Hlavní funkce softwaru na přiloženém disku jsou
představeny dále.
Vložíte-li disk do vašeho počítače, automaticky se
zobrazí následující obrazovka. Postupujte podle
zobrazených pokynů.
Obsah
Instalace softwaru pro připojení k PC*1
Nainstalovat můžete komunikační nástroj ActiveSync.
Při instalaci softwaru se nezapomeňte přihlásit jako
správce počítače.
Správce jazyků
Jazyková data pro menu na obrazovce a hlasovou
navigaci mohou být nahrána do přístroje a nepotřebná
jazyková data mohou být z přístroje vymazána.
Zobrazení návodu k obsluze
Z připojeného mobilního telefonu můžete volat
prostřednictvím ovládání na přístroji.
Můžete si přečíst návod ve formátu PDF, který
obsahuje další informace o dostupných operacích.
1
Dotkněte se tlačítka „Phone” (Telefon)
v hlavním menu.
2
Vyberte „Make a Call” (Telefonovat) c
„Numeric Input” (Zadání čísla).
3
4
Zadejte telefonní číslo.
Odkaz na stránku zákaznické podpory Sony.
Najdete zde technickou podporu, nové verze softwaru,
nejčastější dotazy a odpovědi a další.
Správce map*2
Z přiloženého disku je možné do přístroje nebo na
kartu „Memory Stick” (není součástí příslušenství)
zkopírovat mapy.
V některých případech může být před kopírováním
nutné smazat původní mapy pro uvolnění místa
v paměti.
Dotkněte se
pro vytáčení.
Ukončení hovoru
Dotkněte se „End Call” (Ukončit hovor).
Příchozí volání
Odkaz na zákaznickou podporu
*1 Instalace je vyžadována pouze u operačních
systémů Windows 2000/Windows XP.
*2 Funkce Map Manager (Správce map) může být
používána pouze u modelu, který je dodáván
s diskem obsahujícím data o mapách.
Při příchozím volání se vyzváněcí tón ozývá
z reproduktoru přístroje.
1
Pro přijetí hovoru se dotkněte
„Answer” (Odpovědět).
Zahájí se hovor.
Vestavěný mikrofon na přístroji snímá váš hlas.
14
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB02NAV-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Tuesday, October 9, 2007 5:30 PM
masterpage:Right
Připojení k PC
Doplňující informace
Před připojením k počítači nainstalujte software
pro připojení.
Bezpečnostní upozornění
• Pro Windows 2000/Windows XP:
Nainstalujte ActiveSync z přiloženého disku.
• Pro Windows Vista:
Ze stránek zákaznické podpory společnosti
Microsoft si stáhněte „Windows Mobile Device
Center 6.1” nebo novější (pokud již není
nainstalován).
1
Přístroj připojte k PC pomocí
dodaného USB kabelu.
Poznámky k přenosu dat
Během přenosu dat se vyvarujte těchto činností:
– Odpojení USB kabelu.
– Přepnutí přístroje do pohotovostního režimu nebo
jeho resetování.
– Vypnutí PC, přepnutí do úsporného režimu
a restartování PC.
Poznámky k Bluetooth komunikaci
(pouze NV-U93T/U83)
• Bezdrátová technologie Bluetooth pracuje
s dosahem přibližně 10 m.
Maximální komunikační dosah může záviset na
překážkách (osoba, kov, stěna atd.) nebo na
elektromagnetickém prostředí.
• Při používání funkce Bluetooth nainstalujte
přístroj do místa 60 cm od řidiče.
• Následující podmínky mohou ovlivnit citlivost
Bluetooth komunikace.
– Mezi přístrojem a mobilním telefonem je
překážka, například osoba, kov nebo stěna.
– V blízkosti přístroje je zařízení používající
frekvenci 2,4 GHz, například zařízení
bezdrátové sítě LAN, bezdrátový telefon nebo
mikrovlnná trouba.
• Jelikož Bluetooth zařízení a bezdrátová síť LAN
(IEEE802.11b/g) používají stejnou frekvenci,
může se objevit mikrovlnné rušení, které způsobí
zhoršení rychlosti komunikace, šum nebo
nesprávné připojení přístroje v blízkosti zařízení
bezdrátové sítě LAN. V takovém případě
proveďte následující.
– Používejte přístroj nejméně 10 m od zařízení
bezdrátové sítě LAN.
– V případě, že používáte přístroj blíže než 10 m
od bezdrátového zařízení sítě LAN, vypněte
LAN zařízení.
– Umístěte přístroj a mobilní telefon co nejblíže
k sobě.
• Mikrovlny vyzařované z Bluetooth zařízení
mohou ovlivnit funkci elektronických lékařských
zařízení. V následujících místech vypněte přístroj
a mobilní telefon, jelikož může způsobit nehodu.
– V místech, kde je přítomen hořlavý plyn,
v nemocnici, vlaku, letadle nebo na benzínové
stanici.
– V blízkosti automatických dveří nebo
požárního alarmu.
pokračování na další straně t
15
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB02NAV-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Tuesday, October 9, 2007 5:30 PM
• Tento přístroj podporuje bezpečnostní standardy,
které odpovídají standardu Bluetooth pro
zajištění bezpečného připojení při používání
bezdrátové technologie Bluetooth, ale
v závislosti na nastavení nemusí být bezpečnost
dostatečná. Při komunikaci pomocí bezdrátové
technologie Bluetooth buďte opatrní.
• Nepřebíráme žádnou odpovědnost za únik
informací při používání Bluetooth komunikace.
• Není možné zaručit připojení ke všem mobilním
telefonům.
– Mobilní telefon vybavený funkcí Bluetooth
musí odpovídat standardu Bluetooth
stanovenému společností Bluetooth SIG a musí
být ověřený.
– Dokonce, i když připojený mobilní telefon
odpovídá výše uvedeným standardům
Bluetooth, nemusí se některé mobilní telefony
v závislosti na funkcích nebo vlastnostech
mobilního telefonu připojit správně nebo
správně pracovat.
– Při telefonování pomocí hands-free se může
objevit šum. Závisí to na modelu mobilního
telefonu nebo komunikačním prostředí.
• U některých mobilních telefonů, které
připojujete, může trvat zahájení komunikace
určitou dobu.
Ostatní
• V závislosti na podmínkách šíření rádiových vln
a místě používání zařízení nemusí některá
Bluetooth zařízení na mobilních telefonech
pracovat.
• Zjistíte-li po použití Bluetooth zařízení
nepohodlí, okamžitě jej přestaňte používat.
Pokud jakýkoli problém přetrvává, obraťte se na
svého nejbližšího prodejce Sony.
masterpage:Left
Karty „Memory Stick”
Co je to karta „Memory Stick”?
Karta „Memory Stick” představuje záznamové
médium IC s velkou kapacitou. Toto médium bylo
vyvinuto nejen pro výměnu a sdílení dat mezi
výrobky, které kartu „Memory Stick” podporují,
ale rovněž jako výměnné externí úložiště, na které
je možno ukládat data.
Typy karet „Memory Stick Duo”,
které může systém používat
S tímto systémem je možno používat následující
typy médií „Memory Stick Duo”.*1
• „Memory Stick Duo” (nekompatibilní
s MagicGate)
• „MagicGate Memory Stick Duo”*2
• „Memory Stick PRO Duo”*2
*1 Systém byl předveden jako provozuschopný
s kartou „Memory Stick Duo” s kapacitou 4 GB
nebo nižší. Není však možno zaručit správnou
funkčnost všech médií „Memory Stick Duo”.
*2 „MagicGate Memory Stick Duo” a „Memory Stick
PRO Duo” jsou vybaveny funkcemi MagicGate.
MagicGate je technologie kódování zabezpečující
ochranu autorských práv. Data s ochranou
MagicGate nelze pomocí tohoto přístroje
přehrávat.
Poznámky
• Tento systém podporuje pouze čtení dat z karet
„Memory Stick Duo”. Formátování a zápis na karty
„Memory Stick Duo” nejsou možné.
• Systém nepodporuje paralelní vysokorychlostní
přenos dat.
• V systému nelze použít karty „Memory Stick”
standardní velikosti.
• Při používání karty „Memory Stick Duo” zkontrolujte,
zda ji vkládáte správným směrem. Při chybném
použití by mohlo dojít ke vzniku problémů na
systému.
• Nevkládejte kartu „Memory Stick Micro” přímo do
výrobku kompatibilního s „Memory Stick PRO” bez
použití adaptéru M2* dodávaného s kartou (nebo
prodávaného zvlášť). Pokud se pokusíte kartu vložit
bez použití adaptéru M2*, nemusí ji být možné
vysunout.
• Nepokládejte karty „Memory Stick Duo”, „Memory
Stick Micro” nebo adaptér M2* do blízkosti malých
dětí, protože by mohly tyto výrobky spolknout.
16
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB02NAV-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Tuesday, October 9, 2007 5:30 PM
• Kartu „Memory Stick Duo” nevysunujte ze systému
při čtení dat.
• Za následujících okolností hrozí poškození dat:
– Karta „Memory Stick Duo” je vysunuta ze systému
ve chvíli, kdy probíhá čtení dat.
– Karta „Memory Stick Duo” je používána na
místech, kde se vyskytuje statická elektřina nebo
elektrické šumy.
• Doporučujeme všechna důležitá data zálohovat.
• Kartu „Memory Stick Duo” neohýbejte a chraňte
před pádem nebo silnými nárazy.
• Kartu „Memory Stick Duo” nerozebírejte ani
neupravujte.
• Chraňte kartu „Memory Stick Duo” před vlhkem.
• Neukládejte kartu „Memory Stick Duo” na místech
vystavených:
– velmi vysoké teplotě, například v automobilu
zaparkovaném na slunci,
– přímému slunečnímu světlu,
– velmi vysoké vlhkosti nebo na místech s látkami
způsobujícími korozi.
Kontakty
Přepínač
ochrany proti
zápisu
Oblast pro poznámky
• Nedotýkejte se kontaktů karty „Memory Stick Duo”
prsty nebo kovovými předměty.
• Po přepnutí přepínače ochrany paměťové karty proti
zápisu do polohy LOCK (Uzamčení) není možno na
kartu zaznamenávat, upravovat její obsah nebo
mazat data.
• Pro přepnutí přepínače ochrany paměťové karty
proti zápisu na kartě „Memory Stick Duo” používejte
špičatý předmět.
• Budete-li chtít kartu „Memory Stick Duo” používat
bez přepínače ochrany paměťové karty proti zápisu,
buďte opatrní, abyste data nechtěně neupravili nebo
nesmazali.
• Budete-li chtít psát poznámky na nalepený štítek,
netlačte na štítek.
• Budete-li chtít kartu „Memory Stick Duo” přenášet
nebo uskladnit, vložte ji do přiloženého pouzdra.
masterpage:Right
LCD panel
Na LCD displeji se mohou objevovat modré,
zelené nebo červené body. Přestože moderní
technologie umožňuje, aby 99,99 % bodů bylo
bezvadných, přesto nepatrné procento nepracuje
správně. Tento jev se vyskytuje v podstatě u všech
LCD displejů. Uvedený jev se týká průměrně 0,01
% z celkového počtu obrazových bodů. Jev nemá
vliv na kvalitu obrazu displeje.
Údržba
Čištění
• V případě, že se povrch přísavky znečistí nebo se
oslabí přídržná síla, očistěte jej měkkou vlhkou
látkou nepouštějící vlákna.
Před opětovným nasazením nezapomeňte
přísavku očistit a vysušit.
• Okno displeje čistěte běžně dostupnou čistící
látkou.
Poznámka
Zanechává-li přísavka stopu na předním skle, omyjte ji
vodou.
Výměna pojistky
Při výměně pojistky v adaptéru do automobilu
použijte pojistku stejné hodnoty proudového
zatížení (2,5 A), jako měla původní pojistka.
Pokud došlo k přepálení pojistky, zkontrolujte
odběr proudu a vyměňte pojistku. Pokud dojde
k opětovnému přepálení pojistky, může se jednat
o vnitřní poruchu. V takovém případě prosím
požádejte o pomoc nejbližšího prodejce Sony.
Varování
Nikdy nepoužívejte pojistku s větší proudovou
zatížitelností, než je předepsáno výrobcem. Můžete
přístroj poškodit.
* Zkratka pro kartu „Memory Stick Micro”.
17
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB02NAV-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Tuesday, October 9, 2007 5:30 PM
Poznámky k likvidaci přístroje
V případě likvidace vytáhněte z přístroje Li-Ion
akumulátor a odevzdejte jej ve sběrném dvoře.
Postup vyjmutí akumulátoru je popsán níže.
3
masterpage:Left
Sejměte zadní kryt.
NV-U93T/U83
Pomocí vhodného předmětu (např. plochý
šroubovák) uvolněte západky na vyobrazených
místech a otevřete zadní kryt.
Poznámka
Vyjma případu likvidace systém nerozebírejte.
1
Stiskněte tlačítko RESET pro vypnutí
přístroje.
2
Odstraňte gumové krytky na zadní
straně přístroje a pak vyšroubujte
šrouby.
NV-U93T/U83
Odstraňte 2 gumové krytky a potom
vyšroubujte 4 šrouby.
NV-U73T/U53
Pro uvolnění západek zatlačte na vyobrazená
místa 1 a 2 a potom rukou otevřete zadní
kryt 3.
3
1
2
NV-U73T/U53
Odstraňte 4 gumové krytky a potom
vyšroubujte 4 šrouby.
18
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB02NAV-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Tuesday, October 9, 2007 5:30 PM
4
Vyjměte akumulátor.
NV-U93T/U83
Před vyjmutím akumulátoru odšroubujte šroub
(viz obr. níže).
masterpage:Right
Technické údaje
NV-U93T/U83
Hlavní jednotka
2
3
4
1
NV-U73T/U53
1
2
Teplota prostředí: 5 – 45 ºC
Napájecí napětí: 5 V ss
z dodaného USB kabelu nebo volitelného síťového
adaptéru
Vstupy a výstupy:
Konektor kolébky
Konektor DC IN 5V (Vstup stejnosměrného
napětí 5 V)
USB konektor
Konektor pro sluchátka
Slot pro paměťovou kartu: slot pro kartu Memory
Stick
Reproduktor: 20 × 40 mm, oválný reproduktor
Proudový odběr: max. 1,5 A
Rozměry: přibližně 145 × 87 × 20 mm
(š × v × h, včetně přečnívajících dílů)
Hmotnost: přibližně 250 g
Monitor
LCD technologie: podsvícený displej z tekutých
krystalů
Technologie: a-Si TFT s aktivní matricí
Rozměry: 4,8" (16:9)
přibližně 106 × 60 × 122 mm (š x v x h)
Počet obrazových bodů: 391 680 (816 × 480) bodů
5
Kontakty akumulátoru odizolujte lepící
páskou.
Poznámky k Li-Ion akumulátorům
• Akumulátor chraňte před dětmi.
• Dbejte na to, aby nedošlo ke zkratování kontaktů
kovovými předměty.
VAROVÁNÍ
Při chybné manipulaci může dojít k výbuchu
baterie. Baterii nedobíjejte, nerozebírejte
ani nevhazujte do ohně.
Bezdrátová komunikace
Komunikační systém:
Standard Bluetooth verze 2.0
Výstup: standard Bluetooth, třída výkonu 2
(max. +4 dBm)
Maximální komunikační dosah:
na přímou viditelnost přibližně 10 m*1
Kmitočtové pásmo:
2,4 GHz (2,4000 – 2,4835 GHz)
Modulace: FHSS
Kompatibilní profily BLUETOOTH*2:
HFP (Hands-free Profile)
OPP (Object Push Profile)
*1 Skutečný dosah se liší v závislosti na různých
faktorech, například překážkách mezi zařízeními,
magnetickým polem kolem mikrovlnné trouby,
statické elektřině, citlivosti příjmu, výkonu antény,
operačním systému, softwaru atd.
*2 Standardní profily Bluetooth označují účel
Bluetooth komunikace mezi zařízeními.
pokračování na další straně t
19
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB02NAV-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Tuesday, October 9, 2007 5:30 PM
Kolébka
Teplota prostředí: 5 – 45 ºC
Napájecí napětí: 5,2 V ss
z dodaného automobilového adaptéru
12 V/24 V (- kostra)
Vstupy a výstupy:
Konektor jednotky
Konektor DC IN 5,2 V (Vstup stejnosměrného
napětí 5,2 V)
Konektor antény TMC (pouze NV-U93T)
Pásmo příjmu: 87,5 – 108,0 MHz
(pouze NV-U93T)
masterpage:Left
NV-U73T/U53
Hlavní jednotka
Přiloženým automobilovým adaptérem/volitelným
síťovým adaptérem: přibližně 3 hodiny (při
zapnutém přístroji) nebo 1,5 hodiny
(v pohotovostním režimu)
Přiloženým USB kabelem:
přibližně 3 hodiny (v pohotovostním režimu)
Teplota prostředí: 5 – 45 ºC
Napájecí napětí: 5 – 5,2 V stejnosm.
z dodaného USB kabelu, volitelného síťového
adaptéru nebo dodaného automobilového adaptéru
12 V/24 V (- kostra)
Vstupy a výstupy:
Konektor DC IN 5 - 5,2 V (Vstup stejnosměrného
napětí 5 - 5,2 V)
USB konektor
Konektor externí GPS antény
Konektor antény TMC (pouze NV-U73T)
Pásmo příjmu: 87,5 – 108,0 MHz
(pouze NV-U73T)
Slot pro paměťovou kartu: slot pro kartu Memory
Stick
Reproduktor: kruhový reproduktor ø 30 mm
Proudový odběr: max. 1,5 A
Rozměry: přibližně 133 × 79 × 20 mm
(š × v × h, včetně přečnívajících dílů)
Hmotnost: přibližně 210 g
Doba provozu
Monitor
Doba nabíjení/provozu s vestavěným
akumulátorem
Doba nabíjení
až 2 hodiny (závisí na používání)
Volitelné příslušenství
Souprava Car Install Kit: XA-49FM
Síťový adaptér: XA-AC13
Adaptér do automobilu: XA-DC3
TMC kolébka do automobilu: NVA-CU5T
Design a technické údaje mohou být změněny bez
předchozího upozornění.
LCD technologie: podsvícený displej z tekutých
krystalů
Technologie: a-Si TFT s aktivní matricí
Rozměry: 4,3" (16:9)
přibližně 95 × 54 × 109 mm
(š × v × h)
Počet obrazových bodů:391 680 (816 × 480) bodů
Doba nabíjení/provozu s vestavěným
akumulátorem
Doba nabíjení
• V deskách plošných spojů nejsou
použity halogenové samozhášecí přísady.
• Použití dobíjecích Li-Ion baterií.
• Výplně v balení jsou vyrobeny z vlnité lepenky.
Přiloženým automobilovým adaptérem/volitelným
síťovým adaptérem: přibližně 2 hodiny (při
zapnutém přístroji) nebo 1 hodinu
(v pohotovostním režimu)
Přiloženým USB kabelem:
přibližně 2 hodiny (v pohotovostním režimu)
Doba provozu
až 2 hodiny (závisí na používání)
Volitelné příslušenství
Souprava Car Install Kit: XA-49FM
Síťový adaptér: XA-AC13
Adaptér do automobilu: XA-DC3
Externí GPS anténa: VCA-42
Design a technické údaje mohou být změněny bez
předchozího upozornění.
20
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB02NAV-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Tuesday, October 9, 2007 5:30 PM
Řešení problémů
Následující přehled vám může pomoci v nalezení
příčiny problému, který se mohl vyskytnout při
používání přístroje.
Před prováděním úkonů z přehledu zkontrolujte
zapojení a ovládání jednotky.
Všeobecné
Jednotka se nezapíná.
t Dobijte akumulátor.
t Zkontrolujte, zda je adaptér do automobilu správně
připojen do zásuvky cigaretového zapalovače.
Nelze nabít akumulátor.
t Zapněte a vypněte přístroj.
t Používáte-li adaptér do automobilu, odpojte jej ze
zásuvky cigaretového zapalovače a pak znovu
připojte.
t Nabíjení akumulátoru vyžaduje okolní teplotu
v rozmezí 5 – 45 ºC. Nabíjení může být znemožněno
zvýšenou teplotou uvnitř jednotky (odložené
například na místě osvětleném sluncem). Nejedná se
o závadu.
t Při USB nabíjení zapněte počítač.
Uvědomte si, že indikátor CHG (Nabíjení
akumulátoru) 7/3 může v pohotovostním režimu
počítače svítit zeleně, přestože není vestavěný
akumulátor plně nabitý.
Není příjem GPS signálu.
Nejprve si přečtěte odstavec „GPS” (strana 6), pak
zkontrolujte signál GPS výběrem „More…” (Více...)
v hlavním menu c „GPS Status” (Stav GPS).
• Systém nemůže přijímat signál GPS z důvodu
překážek.
t S automobilem se přesuňte na místo s kvalitním
příjmem.
• Příjmu GPS brání překážka v blízkosti antény.
t Přístroj nainstalujte do místa, kde signál není
přerušen konstrukcí automobilu atd.
• Příjem GPS signálu může být špatný v závislosti na
materiálu předního skla automobilu.
t Použijte přídavnou externí GPS anténu VCA-42
(pouze NV-U73T/U53).
masterpage:Right
Poloha automobilu na mapě neodpovídá
aktuální trase.
Chyba signálu z GPS satelitů je příliš velká. Maximální
odchylka stovek metrů může existovat.
Hlasová navigace není slyšet.
Hlasitost je příliš nízká.
t Zvyšte hlasitost reprodukce (strana 12).
Nezvyklé zobrazení LCD displeje.
• Při vysoké teplotě LCD displej ztmavne. Při nízké
teplotě se zase v obraze mohou objevovat stíny.
Nejedná se o závadu, po obnovení normální teploty se
zobrazení vrátí do původního stavu.
• LCD monitor zůstává tmavý.
t Aktivovala se funkce automatického řízení jasu,
protože došlo k zakrytí senzoru 5 (strana 8)/4
(strana 8) rukou atd.
Kolébka nedrží na místě upevnění.
Přídržná síla je malá v případě, že je povrch přísavky
nebo místa upevnění znečištěný.
t Očistěte přísavku a dosedací plochu měkkou látkou
nepouštějící vlákna (strana 17).
Ukázkový režim se spustí automaticky, i když
neprovedete žádnou operaci.
t Vypněte automatický ukázkový režim výběrem
„More…” (Více...) v hlavním menu c „Settings”
(Nastavení) c „General Settings” (Všeobecná
nastavení) c „Demo Mode” (Ukázkový režim). Poté
zkontrolujte, zda je položka „Demo Mode”
(Ukázkový režim) nastavena na vypnuto.
pokračování na další straně t
21
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB02NAV-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Tuesday, October 9, 2007 5:30 PM
Funkce Bluetooth (pouze NV-U93T/U83)
Připojovaný mobilní telefon nedokáže
detekovat přístroj.
t Nastavte položku „Bluetooth Signal” (Signál
Bluetooth) na „On” (Zap) (strana 13).
• Při připojení mobilního telefonu nemůže být přístroj
detekován jiným mobilním telefonem. Odpojte
aktuální připojení a spusťte vyhledávání přístroje
z jiného mobilního telefonu.
Není možné připojení prostřednictvím
Bluetooth.
t Znovu proveďte párování.
• U některých modelů mobilního telefonu nemusí být
možné jejich vyhledání z přístroje.
t Zkuste vyhledat přístroj z mobilního telefonu.
• V závislosti na nastavení mobilního telefonu nemusí
být možné jeho vyhledání z přístroje.
t Zkuste vyhledat přístroj z mobilního telefonu.
t Zkontrolujte postup procesů párování a připojení
v návodu mobilního telefonu atd. a proveďte jej
znovu.
t Podívejte se na internetové stránky společnosti Sony
pro potvrzení, který model mobilního telefonu může
být k přístroji připojen.
Nezobrazí se jméno detekovaného mobilního
telefonu.
V závislosti na nastavení mobilního telefonu nemusí být
možné získání jeho jména.
Hlasitost hlasu volajícího je nízká.
t Upravte hlasitost dotykem +/– na displeji.
Během telefonní konverzace se objevuje
ozvěna nebo šum.
• Snižte hlasitost.
• Položka „Noise/Echo Cancellation” (Potlačení ozvěny/
šumu) je nastavena na „Off” (Vyp).
t Nastavte položku „Noise/Echo Cancellation”
(Potlačení ozvěny/šumu) na „Mode 1” (Režim 1)
nebo „Mode 2” (Režim 2).
• Pokud je okolní hluk (způsobený jinak než hovorem)
hlasitý, zkuste jej snížit. Například: Zavřete okna na
rušných silnicích. Snižte rychlost ventilátoru
klimatizace, je-li hlučný.
Kvalita zvuku hlasu volajícího je nízká.
Kvalita zvuku v telefonu závisí na příjmových
podmínkách mobilního telefonu.
t Přejeďte autem do místa, kde se signál mobilního
telefonu zlepší, pokud je příjem slabý.
Nepracují některé funkce.
t Zkontrolujte, zda připojený mobilní telefon
požadované funkce podporuje.
masterpage:Left
Při přijmu hovoru se nezobrazí jméno druhé
strany.
• Číslo druhé strany není uloženo v telefonním seznamu.
t Uložte si číslo do telefonního seznamu.
• Telefon volajícího je nastaven, aby skryl číslo.
Párování nebylo provedeno, protože vypršel
časový limit.
U některých připojovaných mobilních telefonů může
být časový limit pro párování krátký. Zkuste dokončit
párování během tohoto limitu.
Během hovoru prostřednictvím hands-free
není z reproduktoru přístroje slyšet zvuk.
t Vychází-li zvuk z mobilního telefonu, nastavte na
mobilním telefonu výstup zvuku prostřednictvím
reproduktoru přístroje.
Reset přístroje
Dojde-li k tzv. „zamrznutí”, pokuste se přístroj
resetovat.
Stiskněte tlačítko RESET a zapněte přístroj.
Poznámka
Po resetování přístroje může příjem a vyhodnocení
signálu GPS po zapnutí určitou dobu trvat.
22
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB02NAV-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Tuesday, October 9, 2007 5:30 PM
masterpage:Right
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB02NAV-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 28 Tuesday, October 9, 2007 5:30 PM
masterpage:Right
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo
toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků
a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí
a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho
likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní
zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní
orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž
jste výrobek zakoupili.
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
Download PDF

advertising