Sony | MHC-M60D | Sony MHC-M60D Vysoce výkonný audiosystém M60D s přehrávačem DVD Návod k obsluze

Domácí audiosystém
Domáci zvukový systém
MHC-M80D/MHC-M60D/MHC-M40D
Návod k obsluze
CS
Návod na použitie
SK
VAROVÁNÍ
V zájmu snížení rizika požáru
nepřikrývejte větrací otvor zařízení
novinami, ubrusy, závěsy atd.
Nevystavujte přístroj otevřeným
zdrojům ohně (například zapáleným
svíčkám).
V zájmu snížení rizika vzniku požáru
nebo úrazu elektrickým proudem
nevystavujte zařízení kapajícím nebo
stříkajícím tekutinám a nepokládejte
na něj předměty naplněné tekutinami,
jako jsou vázy.
Protože zástrčka napájecího kabelu
slouží k odpojení přístroje od elektrické
sítě, připojte přístroj do snadno
přístupné zásuvky elektrické sítě.
Zaznamenáte-li u jednotky nějakou
vadu, odpojte neprodleně zástrčku ze
zásuvky elektrické sítě.
Neumísťujte přístroj do stísněného
prostoru, jako je knihovna nebo
vestavěná skříňka.
Nevystavujte baterie ani přístroje s
vloženými bateriemi nadměrnému
horku, například slunečnímu světlu
nebo ohni.
Dokud je přístroj zapojen do síťové
zásuvky, není odpojen od elektrické
sítě, a to i v případě, že je vypnutý.
Přístroj je určen pouze pro vnitřní
použití.
Pro produkt s označením CE
Označení CE platí pouze v zemích,
ve kterých je právně vymáháno,
především v zemích EHP (evropský
hospodářský prostor).
UPOZORNĚNÍ
Tato jednotka využívá optická zařízení,
která zvyšují riziko poškození zraku.
2CS
Toto zařízení je podle normy IEC
60825-1:2007 klasifikováno jako
produkt CLASS 1 LASER (produkt
s třídou laseru 1). Toto označení je
umístěno na zadní vnější straně
jednotky.
Pro zákazníky v Evropě
Likvidace baterií a elektrických
a elektronických zařízení (platí
v Evropské unii a v dalších
zemích se systémy sběru
tříděného odpadu)
Tento symbol na výrobku,
baterii nebo obalu značí,
že s výrobkem a baterií
nesmí být nakládáno jako
s domovním odpadem.
Na určitých bateriích může
být tento symbol použitý spolu s
chemickou značkou. Chemická značka
pro olovo (Pb) se na baterii přidává v
případě, že obsahuje více než 0,004 %
olova. Zajištěním správné likvidace
těchto výrobků a baterií pomůžete
předejít potenciálním negativním
dopadům na životní prostředí a zdraví
lidí, ke kterým by mohlo dojít při
nesprávné likvidaci. Recyklace
materiálů napomáhá zachovávat
přírodní zdroje. V případě výrobků,
které z důvodů bezpečnosti, výkonu
nebo integrity dat vyžadují nepřetržité
připojení k vestavěné baterii, musí být
tato baterie vyměněna pouze
kvalifikovaným servisním personálem.
Abyste zajistili, že s baterií i
elektrickými a elektronickými
zařízeními bude správně naloženo,
předejte tyto výrobky po skončení
jejich životnosti na příslušném
sběrném místě zajišťujícím recyklaci
elektrických a elektronických zařízení.
V případě všech dalších typů baterií si
přečtěte část popisující bezpečné
vyjmutí baterie z výrobku. Předejte
baterii na příslušné sběrné místo pro
recyklaci použitých baterií. Podrobné
informace o recyklaci tohoto výrobku
nebo baterie získáte na příslušném
úřadě místní samosprávy, ve firmě
zajišťující svoz odpadu nebo v
obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Upozornění pro zákazníky:
Následující informace se
vztahují pouze na zařízení
zakoupená v zemích
podléhajících směrnicím EU.
Tento produkt byl vyroben společností
Sony Corporation, případně na její
objednávku.
Dovozce do EU: Sony Europe Limited.
S dotazy souvisejícími se shodou
produktů se zákony Evropské unie se
obracejte na autorizovaného zástupce
dovozce do EU: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgie.
Pouze model MHC-M60D:
Společnost Sony Corporation tímto
prohlašuje, že toto zařízení splňuje
podmínky Směrnice 2014/53/EU.
Úplný text prohlášení o shodě pro EU je
k dispozici na adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Toto rádiové zařízení je určeno k
použití spolu se schválenými verzemi
softwaru, které jsou uvedeny v
prohlášení o shodě pro EU. U softwaru
nahraného v tomto rádiovém zařízení
byla ověřena shoda se základními
požadavky Směrnice 2014/53/EU.
Verze softwaru: _ _ _ _ _ _ _
DVD _ _ _ _
Verzi softwaru můžete zkontrolovat
stiskem tlačítka OPTIONS a následným
výběrem možnosti „SYSTEM“ –
„VERSION“ pomocí tlačítek / a .
Toto zařízení bylo testováno a bylo
stanoveno, že splňuje limity směrnice
EMC, které se týkají používání
propojovacího kabelu kratšího než
3 metry.
Tento domácí audiosystém je určen
pro následující použití:
•• Přehrávání hudebních/video zdrojů
na discích nebo zařízeních USB
•• Přenos hudby zařízení USB
•• Poslech rozhlasových stanic
•• Poslech zvuku z televizoru
•• Přehrávání zdrojů hudby na
zařízeních BLUETOOTH®
•• Využití funkce Wireless Party Chain
na společenských akcích
3CS
Pro zákazníky v Austrálii
Likvidace starých
elektrických a
elektronických
zařízení (platí v
Evropské unii a
dalších zemích se
systémy odděleného
sběru odpadu)
Pro zákazníky ve Spojených
arabských emirátech
Upozornění ohledně licencí a
ochranných známek
••
je ochranná známka DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
•• Loga „DVD+RW“, „DVD-RW“,
„DVD+R“, „DVD-R“, „DVD VIDEO“ a
„CD“ jsou ochranné známky.
•• WALKMAN® a logo WALKMAN®
jsou registrovanými ochrannými
známkami společnosti Sony
Corporation.
•• Technologie kódování zvuku MPEG
Layer-3 a patenty jsou licencovány
od společnosti Fraunhofer IIS a
Thomson.
•• Windows Media® je registrovanou
ochrannou známkou nebo
ochrannou známkou společnosti
Microsoft Corporation ve Spojených
státech a/nebo dalších zemích.
4CS
•• Tento produkt je chráněn jistými
právy duševního vlastnictví
společnosti Microsoft Corporation.
Je zakázáno používat nebo
distribuovat tuto technologii mimo
tento produkt bez příslušné licence
společnosti Microsoft® nebo jejích
oprávněných dceřiných společností.
•• Tento systém obsahuje technologii
Dolby* Digital.
* Vyrobeno na základě licence
společnosti Dolby Laboratories. Dolby®,
Dolby® Audio a symbol dvojitého
písmene D jsou ochrannými známkami
společnosti Dolby Laboratories.
•• Systém využívá technologii HDMI™
(High-Definition Multimedia
Interface). Termíny HDMI a HDMI
High-Definition Multimedia
Interface a logo HDMI jsou ochranné
známky nebo registrované ochranné
známky zmocněného zástupce
HDMI Licensing Administrator, Inc.
ve Spojených státech amerických a v
dalších zemích.
•• „BRAVIA“ je ochrannou známkou
Sony Corporation.
•• LDAC™ a logo LDAC jsou
ochrannými známkami společnosti
Sony Corporation.
•• Název a logo BLUETOOTH® jsou
registrované ochranné známky ve
vlastnictví společnosti Bluetooth
SIG, Inc. Společnost Sony
Corporation používá tyto značky
v rámci licence. Ostatní ochranné
známky a obchodní názvy jsou
majetkem příslušných vlastníků.
•• Android je ochrannou známkou
společnosti Google LLC.
•• Google Play je ochranná známka
společnosti Google LLC.
•• Apple, logo Apple, iPhone a
iPod touch jsou ochrannými
známkami společnosti Apple Inc.,
registrovanými v USA a dalších
zemích. App Store je servisní značka
společnosti Apple Inc. registrované
v USA a dalších zemích.
•• Označení „Made for iPod“ a
„Made for iPhone“ znamenají, že
elektronické příslušenství bylo
navrženo speciálně pro připojení
k zařízení iPod nebo iPhone a
obdrželo certifikaci vývojáře,
že splňuje výkonové standardy
společnosti Apple. Společnost
Apple není zodpovědná za
provoz tohoto zařízení ani za
jeho soulad s bezpečnostními a
regulačními normami. Dovolujeme
si vás upozornit, že použití tohoto
příslušenství se zařízeními iPod
a iPhone může ovlivnit výkon
bezdrátových systémů.
•• LICENCE K TOMUTO PRODUKTU JE
UDĚLENA PODLE MPEG-4 VISUAL
PATENT PORTFOLIO LICENSE PRO
OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ
UŽIVATELEM PRO
(i) ZAKÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU
S VIZUÁLNÍM STANDARDEM
MPEG-4 („MPEG-4 VIDEO“)
A/NEBO
(ii)DEKÓDOVÁNÍ VIDEA MPEG-4,
KTERÉ UŽIVATEL ZAKÓDOVAL
PŘI OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ
ČINNOSTI A/NEBO KTERÉ ZÍSKAL
OD POSKYTOVATELE VIDEA, JEŽ
MÁ LICENCI NA POSKYTOVÁNÍ
VIDEA STANDARDU MPEG-4
VIDEO.
Informace o této
příručce
•• Pokyny v této příručce jsou
platné pro modely MHC-M80D,
MHC-M60D a MHC-M40D. Není-li
uvedeno jinak, v této příručce je
pro ilustraci použit model
MHC-M80D.
•• Tato příručka se zaměřuje zejména
na ovládání jednotky pomocí
dálkového ovladače. Stejné
úkony je ale možné provádět také
pomocí tlačítek na jednotce se
stejnými nebo podobnými názvy.
•• Ikony uvedené na začátku
každého odstavce s vysvětlením,
například
, udávají typ média,
který je možné pro popisovanou
funkci použít.
•• Některé ilustrace jsou uvedeny v
podobě schémat a mohou se lišit
od konkrétních výrobků.
•• Položky zobrazené na televizní
obrazovce se mohou lišit v
závislosti na oblasti.
•• Výchozí nastavení je podtrženo.
•• Text uvedený v závorkách ([--]) se
zobrazuje na televizní obrazovce
a text uvedený v uvozovkách („--“)
se zobrazuje na displeji.
NA ŽÁDNÝ JINÝ ZPŮSOB POUŽITÍ
SE LICENCE NEVZTAHUJE. DALŠÍ
INFORMACE VČETNĚ INFORMACÍ
SOUVISEJÍCÍCH S REKLAMNÍM,
DOMÁCÍM A KOMERČNÍM VYUŽITÍM
A LICENCOVÁNÍM MŮŽETE ZÍSKAT OD
SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•• Všechny ostatní ochranné známky
jsou majetkem příslušných vlastníků.
•• V této příručce nejsou uvedeny
značky ™ a ®.
5CS
Obsah
Informace o této příručce....... 5
Vybalení.................................. 8
Disky nebo soubory, které
lze přehrávat, na discích/
zařízení USB............................ 8
Webové stránky s informacemi
o kompatibilních zařízeních...... 11
Popis součástí a ovládacích
prvků......................................12
Začínáme
Bezpečné zapojení systému.....17
Deaktivace ukázky.................21
Vkládání baterií......................21
Umístění reproduktorů..........21
Připojení TV........................... 22
Změna systému barev.......... 24
Rychlé nastavení................... 24
Změna režimu zobrazení...... 25
Přehrávání disků nebo
zařízení USB
Před použitím
zařízení USB.......................... 25
Základní přehrávání.............. 25
Další možnosti přehrávání.... 26
Použití režimu přehrávání..... 29
Omezení přehrávání disku
(rodičovská kontrola)............ 30
Zobrazení informací o disku
a zařízení USB.........................31
6CS
Použití nabídky nastavení..... 32
Přenos USB
Před použitím
zařízení USB.......................... 36
Přenos hudby........................ 36
Tuner
Poslech rádia......................... 39
Připojení BLUETOOTH®
O bezdrátové technologii
BLUETOOTH®.........................40
Párování tohoto systému se
zařízením BLUETOOTH®.........41
Bezdrátový poslech hudby
ze zařízení BLUETOOTH®....... 42
Připojení systému k několika
zařízením BLUETOOTH®
(připojení k více zařízením)..... 42
Nastavení zvukových
kodeků BLUETOOTH®............ 43
Nastavení pohotovostního
režimu funkce BLUETOOTH®....44
Vypnutí nebo zapnutí signálu
BLUETOOTH®.......................... 44
Ovládání systému pomocí
chytrého telefonu nebo tabletu
(Sony | Music Center)...............45
Pořádání bouřlivých večírků
s aplikací „Fiestable“.............46
Dosahování a sdílení
hodnocení Party People
a získávání bonusových
funkcí systému Party King....46
Nastavení zvuku
Doplňující informace
Nastavení zvuku.................... 47
Řešení problémů.................. 57
Nastavení úrovně subwooferu
(pouze model MHC-M80D)...... 47
Bezpečnostní opatření......... 67
Výběr režimu virtuálního
fotbalu.................................. 47
Seznam kódů jazyků............. 72
Specifikace............................ 69
Vytvoření vlastního
zvukového efektu.................48
Vytvoření party atmosféry
(efekt DJ)...............................48
Další operace
Používání funkce Control
for HDMI................................ 49
Bezdrátové přehrávání pomocí
více systémů (funkce Wireless
Party Chain)..............................51
Zpěv společně s hrající
hudbou: Karaoke.................. 53
Používání funkce hlasového
průvodce............................... 54
Jak si vychutnat zvuk kytary....54
Jak si užít hudbu s funkcí
Party Light a Speaker Light
(pouze model MHC-M80D/
MHC-M60D)........................... 55
Použití časovače vypnutí...... 56
Použití volitelných zařízení.....56
Deaktivace tlačítek na
subwooferu (Rodičovský
zámek).................................. 56
Nastavení funkce
automatického přechodu
do pohotovostního režimu.... 56
Aktualizace softwaru............ 57
7CS
Vybalení
•• Dálkové ovládání (1)
•• Baterie R03 (velikost AAA) (2)
•• Kabelová anténa FM (1)
•• Napájecí kabel (1)
•• Adaptér napájecí zástrčky* (1)
(přibalen v některých oblastech)
* Tento adaptér napájecí zástrčky není
určen pro použití v Chile, Paraguayi
a Uruguayi. Použijte tento adaptér v
zemích, kde je to nutné.
Pouze model MHC-M80D
•• Jednotky: HCD-M80D (1)
•• Systém reproduktorů: SS-M80D (2)
•• Subwoofer: SS-WM80D (1)
Pouze model MHC-M60D
•• Jednotky: HCD-M60D (1)
•• Systém reproduktorů: SS-M60D (2)
Pouze model MHC-M40D
•• Jednotky: HCD-M40D (1)
•• Systém reproduktorů: SS-M40D (2)
Poznámka
Vybalování nebo manipulaci s velkým
nebo těžkým reproduktorem provádějte
ve dvou nebo více lidech. Upuštění
reproduktoru může vést ke zranění nebo
poškození majetku.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Pozor: Tento produkt není přenosný
a není speciálně navržen pro snadné
přenášení. Musí být bezpečně umístěn
na skříni.
Disky nebo soubory,
které lze přehrávat na
discích / zařízení USB
Disky, které lze přehrávat
•• DVD VIDEO
8CS
•• DVD-R/DVD-RW ve formátu DVD
VIDEO nebo v režimu videa
•• DVD+R/DVD+RW ve formátu DVD
VIDEO
•• Video CD (disky verze 1.0, 1.1 a 2.0)
•• Super VCD
•• CD-R/CD-RW/CD-ROM ve formátu
VIDEO CD nebo formátu super VCD
•• AUDIO CD
•• CD-R/CD-RW ve formátu AUDIO CD
Soubory na discích, které lze
přehrávat
•• Hudba:
Soubory MP3 (.mp3)*1*2
•• Video:
Soubory MPEG4 (.mp4/.m4v)*2*3,
soubory Xvid (.avi)
Soubory na zařízení USB, které
lze přehrávat
•• Hudba:
Soubory MP3 (.mp3)*1*2, soubory
WMA (.wma)*2, soubory AAC
(.m4a/.mp4/.3gp)*2, soubory WAV
(.wav)*2
•• Video:
Soubory MPEG4 (.mp4/.m4v)*2*3,
soubory Xvid (.avi)
Poznámka
•• Disky musí být v následujícím formátu:
—— Disk CD-ROM/-R/-RW ve formátu
DATA CD, který obsahuje soubory
MP3*1*2, MPEG4*2*3 a Xvid a odpovídá
normě ISO 9660*4 úrovně 1/úrovně 2
nebo Joliet (rozšířený formát).
—— Disk DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW ve
formátu DATA DVD, který obsahuje
soubory MP3*1*2, MPEG4*2*3 a Xvid
a odpovídá formátu UDF (Universal
Disk Format).
•• Tento systém se pokusí přehrát jakákoliv
data s výše uvedenými příponami,
i když nebudou v podporovaném
formátu. Při přehrávání těchto dat může
vzniknout hluk, který by mohl poškodit
reproduktory.
*1 MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) je
standardní formát definovaný
organizací ISO/MPEG pro
komprimovaná zvuková data. Soubory
MP3 musí být ve formátu MPEG 1 Audio
Layer 3.
*2 Soubory s ochranou autorských práv
DRM (Digital Rights Management)
systém nemůže přehrát.
3
* MPEG4 musí být zaznamenány ve
formátu souboru MP4. Podporovaný
zvukový a video kodek:
—— Video kodek: MPEG4 Simple Profile
(AVC není podporován.)
—— Audio kodek: AAC-LC (HE-AAC není
podporován.)
*4 Logický formát souborů a složek na
discích CD-ROM definovaný organizací
ISO (International Organization for
Standardization)
Disky nebo soubory, které nelze
přehrávat
•• Nelze přehrávat následující disky
—Disky
—
BD (Blu-ray Disc™)
—Disky
—
CD-ROM nahrané ve
formátu PHOTO CD
—Datová
—
část disků CD-Extra nebo
Mixed CD*
—Disky
—
CD Graphics
—Disky
—
Super Audio CD
—Disky
—
DVD Audio
—Disky
—
DATA CD/DATA DVD
vytvořené ve formátu Packet
Write
—Disky
—
DVD-RAM
—Disky
—
DATA CD/DATA DVD, které
nebyly správně ukončeny
—Disky
—
DVD-R/-RW kompatibilní s
funkcí ochrany autorských práv
CPRM nahrané v programech
Copy-Once
—Disky
—
nestandardních tvarů
(např. srdce, čtverec, hvězda)
—Disky,
—
na kterých je lepicí páska,
papír nebo nálepka
•• Nelze přehrávat následující
soubory
—Videosoubory
—
větší než 720
(šířka) x 576 (výška) pixelů.
—Videosoubory
—
s vysokým
poměrem šířky k délce.
—Soubory
—
WMA ve formátu
WMA DRM, WMA Lossless nebo
WMA PRO.
—Soubory
—
AAC ve formátu
AAC DRM nebo AAC Lossless.
—Soubory
—
ACC kódované
frekvencí 96 kHz.
—Soubory,
—
které jsou zašifrované
nebo chráněné hesly.
—Soubory
—
s ochranou autorských
práv DRM (Digital Rights
Management).
—Některé
—
soubory Xvid, které jsou
delší než 2 hodiny.
•• Audiosoubory MP3 PRO lze
přehrávat jako soubory MP3.
•• Systém nemusí přehrát soubor
Xvid, který vznikl spojením dvou
nebo více souborů Xvid.
* Disk CD ve formátu Mixed Mode: Tento
formát zaznamenává data na první
stopu a audio (data AUDIO CD) na
druhou a další stopy relace.
Poznámky k diskům CD-R/-RW a
DVD-R/-RW/+R/+RW
•• V některých případech nelze disky
CD-R/-RW a DVD-R/-RW/+R/+RW
na tomto systému přehrávat
kvůli kvalitě záznamu, fyzickému
stavu disku nebo parametrům
záznamového zařízení a softwaru
pro vytváření obsahu. Další
informace naleznete v návodu k
obsluze záznamového zařízení.
•• U některých disků DVD+R /+RW
nemusejí fungovat některé funkce
přehrávání, přestože dokončení
disků proběhlo správně. V
takovém případě zvolte normální
přehrávání.
9CS
Poznámky k diskům
•• Tento produkt slouží k přehrávání
disků, které odpovídají standardu
kompaktních disků (CD).
•• Disky DualDisc a některé hudební
disky zakódované pomocí
technologií s ochranou autorských
práv neodpovídají standardu CD.
Tyto disky proto nemusejí být s
tímto produktem kompatibilní.
Poznámka k přehrávání disků,
které obsahují více relací
Tento systém může přehrávat disky
s navazujícími relacemi, pokud byly
tyto relace nahrány ve stejném
formátu jako první relace. Přehrávání
nicméně není zaručeno.
Poznámka k přehrávání disků
DVD VIDEO a VIDEO CD
Výrobci softwaru mohou v některých
případech záměrně omezit některé
možnosti přehrávání disků DVD
VIDEO nebo VIDEO CD. Některé
funkce přehrávání proto nemusí být k
dispozici. Přečtěte si návod k obsluze
disků DVD VIDEO nebo VIDEO CD.
Poznámky k souborům, které lze
přehrát
•• Spuštění přehrávání může trvat
déle, když:
—má
— zařízení DATA CD/DATA
DVD/USB složitou stromovou
strukturu;
—se
— právě přehrávaly
audiosoubory nebo
videosoubory v jiné složce.
•• Systém dokáže přehrávat data na
disku DATA CD/DATA DVD nebo
zařízení USB za následujících
podmínek:
—až
— do hloubky 8 složek
—až
— 300 složek
—až
— 999 souborů na jednom disku
—až
— 2000 souborů na jednom
zařízení USB
10CS
—až
— 650 souborů v jedné složce
Tyto hodnoty se mohou lišit v
závislosti na struktuře souborů
nebo složek.
•• Složky, které neobsahují
audiosoubory nebo videosoubory,
se přeskakují.
•• Soubory, které byly přeneseny
pomocí zařízení, jako je například
počítač, se nemusí přehrávat v
takovém pořadí, ve kterém byly
přeneseny.
•• Pořadí při přehrávání se může lišit
v závislosti na softwaru použitém
při vytváření audiosouboru nebo
videosouboru.
•• Nelze zaručit kompatibilitu s
veškerým kódovacím/zapisovacím
softwarem podporovaného
formátu, nahrávacími zařízeními a
záznamovými médii.
•• V závislosti na souboru Xvid může
být obraz zkreslený nebo může
přeskakovat zvuk.
Poznámky k zařízením USB
•• Tento systém nemusí být
kompatibilní se všemi zařízeními
USB.
•• Přestože zařízení USB mají celou
řadu funkcí, ze zařízení USB
připojených k systému lze přehrát
pouze obsah zahrnující hudbu
a video. Podrobnosti naleznete
v návodu k obsluze příslušného
zařízení USB.
•• Po zapojení zařízení USB systém
přečte všechny soubory v zařízení
USB. Je-li v zařízení USB velké
množství složek nebo souborů,
může načítání trvat dlouhou dobu.
•• Nepropojujte tento systém a
zařízení USB přes rozbočovač USB.
•• Při připojení některých zařízení
USB může systém provádět
operace s určitou prodlevou.
•• Pořadí při přehrávání na tomto
systému se může lišit od pořadí
při přehrávání na připojeném
zařízení USB.
•• Před použitím zařízení USB se
ujistěte, že na zařízení USB nejsou
soubory obsahující viry.
Webové stránky s
informacemi o
kompatibilních
zařízeních
•• iPhone 6s
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (6. generace)
•• iPod touch (5. generace)
Nejnovější informace o
kompatibilních zařízeních USB a
zařízeních BLUETOOTH® získáte na
následujících webových stránkách.
Pro zákazníky v Latinské Americe:
<http://esupport.sony.com/LA>
Pro zákazníky v Evropě a Rusku:
<http://www.sony.eu/support>
Pro zákazníky v jiných zemích/
oblastech:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Kompatibilní modely zařízení
iPhone/iPod
Níže jsou uvedeny kompatibilní
modely zařízení iPhone/iPod.
Než zařízení iPhone/iPod začnete
používat společně se systémem,
aktualizujte jeho software na
nejnovější verzi.
Technologie BLUETOOTH®
spolupracuje s těmito přístroji:
•• iPhone 8 Plus
•• iPhone 8
•• iPhone 7 Plus
•• iPhone 7
•• iPhone SE
•• iPhone 6s Plus
11CS
Popis součástí a ovládacích prvků
Tlačítka na jednotce lze s výjimkou tlačítka  (napájení) zablokovat, aby se
zamezilo jejich nechtěnému použití (strana 56).
Jednotka (zepředu)














 
* Tlačítko  a tlačítko MIC/GUITAR LEVEL + je opatřeno výstupkem. Tento výstupek
slouží k lepší orientaci při práci se systémem.
  (napájení)
Slouží k zapnutí systému nebo
přepnutí do pohotovostního
režimu.
BLUETOOTH
Vybírá funkci BLUETOOTH.
Indikátor BLUETOOTH (strana
40)
PAIRING
Podržením v době, kdy je aktivní
funkce BLUETOOTH®, aktivujete
funkci párování BLUETOOTH®.
Displej
 Snímač dálkového ovladače
(strana 21)
12CS
 FIESTA (strana 47)
SOUND FIELD (strana 47)
 Zásuvka na disk
  (otevřít/zavřít)
Otevírá a zavírá zásuvku na disk.

+/– (vybrat složku)
Slouží k výběru složky na datovém
disku nebo zařízení USB.
/ (vzad/vpřed)
(strana 26)
TUNING+/– (strana 39)
S1, S2, S3, S4 (strana 48)
 MIC ECHO (strana 53)
GUITAR (strana 55)
MIC/GUITAR LEVEL +/–
(strana 54)
 Konektor MIC1
 W.PARTY CHAIN (Wireless
Party Chain) (strana 51)
PARTY LIGHT (strana 25,
55)
(Pouze model MHC-M80D)
SPEAKER LIGHT (strana 55)
Používá se k připojení mikrofonu.
(Pouze model MHC-M60D)
Konektor MIC2/GUITAR
FOOTBALL (strana 47)
Používá se k připojení mikrofonu
nebo kytary.
(Pouze model MHC-M40D)
(USB) (REC/PLAY) port
Slouží k připojení zařízení USB.
Tento port lze využít k
přehrávání i přenosu hudby.
 MEGA BASS (strana 47)
 Osvětlení čelního panelu
(Pouze model MHC-M80D/
MHC-M60D)
Při rozsvíceném čelním osvícení
se do něj přímo nedívejte.
 SAMPLER (strana 48)
DJ OFF (strana 49)
 Knoflík VOLUME/DJ CONTROL
Slouží k nastavení hlasitosti.*
Upravuje efekt funkcí FLANGER
a ISOLATOR nebo nastavuje
výstup souvislého zvukového
efektu SAMPLER (strana 48).
VOCAL FADER (strana 53)
VOICE CHANGER (strana 54)
  (zastavit)
——Zastaví přehrávání.
Při dvojím stisknutí lze zrušit
obnovení přehrávání.
——Zastaví přenos během
přenosu hudby.
——Zastaví vestavěnou zvukovou
ukázku.
 (přehrát)
Zahájí přehrávání.
Pokud tlačítko  podržíte déle
než 2 sekundy, systém přehraje
vestavěnou zvukovou ukázku.
Vyhledávání ukončíte stisknutím
tlačítka .
FUNCTION
Slouží k výběru funkce.
* Pomocí tohoto knoflíku nelze
upravovat hlasitost, pokud je
zvolen Efekt DJ.
 FLANGER (strana 48)
ISOLATOR (strana 48)
13CS
Reproduktor (zezadu)
Dálkový ovladač
Pouze model MHC-M80D
MHC-M80D/
MHC-M60D
MHC-M40D
 Party Light
Pokud je funkce Party Light
zapnutá, nedívejte se přímo na
součásti vyzařující světlo.
  (napájení)
Slouží k zapnutí systému nebo
přepnutí do pohotovostního
režimu.
 DISPLAY (strana 21, 25,
32, 39, 41)
Mění informace na displeji.
SLEEP (strana 56)
PLAY MODE (strana 29,
37)
Pouze model MHC-M80D/
MHC-M60D:
DISPLAY*1 (strana 31)
Zobrazí nebo skryje displej na
obrazovce.
PARTY LIGHT (strana 25,
55)
LIGHT MODE (strana 55)
14CS
REPEAT/FM MODE
(strana 30, 39)
Pouze model MHC-M40D:
DISPLAY (strana 31)
Zobrazí nebo skryje displej na
obrazovce.
FM MODE (strana 39)
REPEAT (strana 30)
 Numerická tlačítka (0–9)*1*2
Zobrazí na TV obrazovce titul DVD.
DVD/TUNER MENU
(strana 26, 27, 40)
RETURN (strana 26)
OPTIONS
Slouží k otevření nebo opuštění
nabídky možností.
/ / /
——Vybírají stopu, kapitolu nebo
soubor s příslušným číslem
položky.
——Zadávají číslice nebo hodnoty.
Slouží k výběru položek nabídky.
MEGA BASS (strana 47)
CLEAR (strana 27)*1
REC TO USB
SETUP (strana 32)*1
Přenáší hudbu na zařízení USB
připojené k portu
(USB).
(enter)
Slouží k zadání/potvrzení
nastavení.
FUNCTION
Slouží k výběru funkce.
MEDIA MODE (strana 26)
SEARCH (strana 26, 27)
Vybírá média k přehrávání na
datovém disku nebo zařízení
USB.
SHIFT*1
SUBTITLE (strana 28)
AUDIO*2 (strana 28, 32)
ANGLE (strana 28)
SCORE (strana 53)
VOICE CHANGER (strana 54)
Podržte toto tlačítko, pokud
chcete aktivovat tlačítka s
růžovým potiskem.
SOUND FIELD +/– (strana 47)
 (hlasitost) +/–*2
Slouží k nastavení hlasitosti.
Tlačítka / (rychlý
posun vzad / rychlý posun
vpřed) (strana 27)
VOCAL FADER (strana 53)
/ (pomalý posun vzad /
pomalý posun vpřed)
(strana 27)
MIC ECHO (strana 53)
TUNING+/– (strana 39)
MIC LEVEL +/– (strana 53)

KEY CONTROL / (strana 53)
 DVD TOP MENU
+/– (vybrat složku)
Slouží k výběru složky na
datovém disku nebo zařízení USB.
15CS
 (přehrát)*2
Zahájí přehrávání.
/ (vzad/vpřed)
(strana 26)
PRESET+/– (strana 40)
 (pozastavit)
Pozastaví přehrávání. Přehrávání
obnovíte stisknutím tlačítka .
 (zastavit)
——Zastaví přehrávání.
Při dvojím stisknutí lze zrušit
obnovení přehrávání.
——Zastaví přenos během
přenosu hudby.
——Zastaví vestavěnou zvukovou
ukázku.
*1 Toto tlačítko má růžový potisk. Pokud
chcete tlačítko použít, podržte
stisknuté tlačítko SHIFT () a poté
stiskněte toto tlačítko.
2
* Tlačítka s číslem 5/AUDIO,  + a
tlačítko  jsou opatřena výstupky.
Tento výstupek slouží k lepší orientaci
při práci se systémem.
16CS
Začínáme
Bezpečné zapojení systému
Jednotka (zezadu)
MHC-M80D
Začínáme
MHC-M60D
17CS
MHC-M40D
 Reproduktory
(Pouze model MHC-M80D)
•• Svorky PARTY LIGHT SUBWOOFER/L/R
Připojte k těmto svorkám konektor Party Light reproduktoru. Podsvícení
reproduktorů bude reagovat na zdroj hudby. Funkci Party Light můžete
vybrat podle svých preferencí (strana 55).
•• Svorky MID/TWEETERS L/R
Připojte k této svorce konektor reproduktoru.
•• Svorky WOOFERS L/R
Připojte k této svorce konektor reproduktoru.
•• SUBWOOFER
Připojte k této svorce konektor reproduktoru subwooferu.
(Pouze model MHC-M60D)
•• Svorky SPEAKER LIGHT L/R
Připojte k této svorce konektor Speaker Light reproduktoru. Funkci
Speaker Light můžete vybrat podle svých preferencí (strana 55).
•• Svorky MID/TWEETERS L/R
Připojte k této svorce konektor reproduktoru.
•• Svorky WOOFERS L/R
Připojte k této svorce konektor reproduktoru.
(Pouze model MHC-M40D)
•• Svorky SPEAKERS L/R
Připojte k této svorce konektor reproduktoru.
18CS
Příklad:
Červený
Z reproduktoru (pravý)
Začínáme
Bílý
Poznámka
•• Používejte pouze dodané reproduktory.
•• Při připojování kabelů reproduktorů konektor vsuňte rovně do svorek.
 Svorka FM ANTENNA
Při nastavování antény zvolte místo a směr zajišťující dobrý příjem.
Anténa by měla být dostatečně daleko od reproduktorových kabelů,
napájecího kabelu a kabelu USB, aby nevznikal šum.
Natáhněte kabelovou
anténu FM vodorovně.
 Konektory AUDIO IN (TV) L/R
K připojení výstupních audio konektorů televizoru nebo audio/video
zařízení použijte audiokabel (není součástí dodávky). Zvuk z připojených
zařízení se bude reprodukovat prostřednictvím tohoto systému.
 Konektor HDMI OUT (TV) ARC
Slouží k propojení se vstupním konektorem HDMI televizoru pomocí
kabelu HDMI (není součástí dodávky) (strana 22).
19CS
 Napájecí (elektrický) kabel
Zapojte napájecí kabel (je součástí dodávky) do jednotky a poté ho zapojte
do zásuvky.
napájecí kabel
(součást
dodávky)
Do elektrické zásuvky ve zdi
Po připojení napájecího kabelu se automaticky spustí ukázka (strana 25).
Pokud systém zapnete stisknutím tlačítka  (napájení), ukázka se ukončí.
20CS
Deaktivace ukázky
Umístění reproduktorů
Pokud chcete ukázku deaktivovat,
zatímco je systém vypnutý,
opakovaným stisknutím tlačítka
DISPLAY vyberte režim bez
zobrazení (režim úspory energie)
(strana 25).
Abyste dosáhli optimálního výkonu
systému, doporučujeme rozmístit
reproduktory podle následující
ilustrace.
Podle níže uvedených polarit vložte
do ovladače dvě dodané baterie R03
(velikost AAA).
0,3 m
Začínáme
Vkládání baterií
Jednotka
Reproduktor (levý)
Reproduktor (pravý)
Subwoofer (pouze model
MHC-M80D)
Televizor
0,3 m
Poznámka
•• Nekombinujte starou a novou baterii ani
různé typy baterií.
•• Pokud víte, že dálkový ovladač
nebudete po delší dobu používat,
vyjměte baterie, abyste předešli
poškození způsobenému únikem
elektrolytu z baterie a následnou korozí.
Ovládání systému dálkovým
ovladačem
Poznámka
(Pouze model MHC-M80D)
Optimálních efektů funkce Party Light
dosáhnete, když reproduktory na
stěnu umístíte podle níže uvedeného
doporučeného postupu.
45 cm
Namiřte dálkový ovladač na snímač
dálkového ovládání jednotky.
21CS
Připojení TV
Před připojením kabelů se ujistěte, že jste odpojili napájecí kabel.
Sledování videa
Připojte k systému kabel HDMI (není součástí dodávky).
Vysokorychlostní kabel HDMI
s připojením Ethernet
(není součástí dodávky)
HDMI IN (ARC)*
nebo
HDMI IN
* Prostřednictvím systému můžete poslouchat zvuk z televizoru, pokud systém připojíte
ke konektoru HDMI IN (ARC) televizoru. Funkce zpětného audiokanálu (ARC) umožňuje
televizoru zvukový výstup prostřednictvím systému s připojením HDMI, bez provedení
zvukového připojení (připojení  níže). Postup nastavení funkce ARC v tomto systému
naleznete v části [AUDIO RETURN CHANNEL] (strana 36). Pokud chcete ověřit
kompatibilitu funkce ARC televizoru, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s
televizorem.
22CS
Poslech zvuku z televizoru prostřednictvím systému
Vyberte jedno z níže uvedených připojení (  nebo  ).
 Audiokabel (není součástí dodávky)
AUDIO OUT
 Vysokorychlostní kabel s připojením
Ethernet (není součástí dodávky)
Začínáme
HDMI IN (ARC)
Chcete-li poslouchat zvuk z televizoru, opakovaným stiskem tlačítka FUNCTION
vyberte možnost „TV“.
Tip
•• Prostřednictvím systému můžete také poslouchat zvuk z externích zařízení (přehrávače
DVD apod.) připojením ke konektoru AUDIO IN (TV) L/R jako připojení  výše. Chcete-li
získat podrobnější informace, nahlédněte do návodu k obsluze daného zařízení.
•• Pokud je úroveň audia ze systému v případě připojení externího zařízení nízká, zkuste
upravit nastavení výstupu audia na připojeném zařízení. Tím můžete zlepšit výstupní
úroveň audia. Chcete-li získat podrobnější informace, nahlédněte do návodu k obsluze
daného zařízení.
Pokud se na displeji jednotky zobrazí zprávy „CODE 01“ a „SGNL ERR“
Pokud jsou vstupní audiosignály přivedené do systému jiného typu než
2kanálové lineární PCM signály, zobrazí se na displeji jednotky zprávy
„CODE 01“ a „SGNL ERR“ (označují, že vstupní audiosignály nejsou
podporovány).
V takovém případě vyberte na televizoru správný režim výstupu audia,
abyste získali 2kanálové lineární PCM audiosignály. Podrobné informace
naleznete v návodu k obsluze televizoru.
23CS
Změna systému barev
(kromě modelů pro Latinskou
Ameriku, Evropu a Rusko)
Nastavte systém barev na PAL nebo
NTSC podle systému barev vašeho
televizoru.
Pokaždé, když provedete níže
uvedený postup, systém barev se
následovně změní:
NTSC  PAL
K provedení této operace použijte
tlačítka na přístroji.
1 Stisknutím tlačítka  zapněte
systém.
3 Opakovaným stisknutím tlačítka
FUNCTION +/– vyberte možnost
„DVD/CD“.
Ve spodní části TV obrazovky se
zobrazí naváděcí zpráva
[Press ENTER to run QUICK SETUP.].
4Stiskněte tlačítko
, aniž byste
vkládali disk.
Na televizní obrazovce se zobrazí
[LANGUAGE SETUP]. Zobrazené
položky se mohou lišit v závislosti
na zemi nebo regionu.
LANGUAGE SETUP
OSD :
MENU :
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
2 Opakovaným stisknutím tlačítka
FUNCTION +/– vyberte možnost
„DVD/CD“.
3 Podržte tlačítko VOCAL FADER
a tlačítko SOUND FIELD déle než
3 sekundy.
Na displeji se zobrazí nápis „NTSC“
nebo „PAL“.
Rychlé nastavení
Před použitím systému můžete v
rychlém nastavení provést základní
nastavení.
1 Zapněte televizor a vyberte
vstup podle připojení.
2 Stisknutím tlačítka  zapněte
systém.
5 Opakovaným stisknutím tlačítek
/ vyberte jazyk a stiskněte
tlačítko .
Na televizní obrazovce se zobrazí
[VIDEO SETUP].
6Opakovaným stisknutím tlačítek
/ vyberte nastavení, které
odpovídá typu vašeho televizoru,
a stiskněte tlačítko .
Když se na TV obrazovce zobrazí
zpráva [QUICK SETUP is complete.],
systém je připraven k přehrávání.
Ruční změna nastavení
Viz „Použití nabídky nastavení“
(strana 32).
Ukončení rychlého nastavení
Podržte tlačítko SHIFT a stiskněte
tlačítko SETUP.
Poznámka
Naváděcí zpráva se zobrazí při prvním
spuštění systému nebo po provedení funkce
[RESET] (viz „Obnovení výchozích hodnot
v nabídce nastavení“ na straně 65).
24CS
Změna režimu
zobrazení
Opakovaně stiskněte tlačítko
DISPLAY, když je systém vypnutý.
Každým stisknutím tlačítka se
změní režim zobrazení následujícím
způsobem.
Ukázka
Žádné zobrazené informace
(úsporný režim)
Displej je vypnutý kvůli úspoře
energie.
(Pouze model MHC-M80D/
MHC-M60D)
Osvětlení je rovněž vypnuté.
Před použitím
zařízení USB
Informace o kompatibilních
zařízeních USB naleznete v části
„Webové stránky s informacemi o
kompatibilních zařízeních“
(strana 11).
(Zařízení iPhone/iPod můžete
s tímto systémem používat
pouze prostřednictvím připojení
BLUETOOTH®.)
Základní přehrávání
1 Opakovaným stiskem tlačítka
FUNCTION vyberte možnost
„DVD/CD“ nebo „USB“.
2 Připravte zdroj přehrávání.
Aktivace disku DVD/CD:
Stisknutím tlačítka  na jednotce
otevřete zásuvku na disk a vložte
disk potištěnou stranou nahoru.
Přehrávání disků nebo zařízení USB
Na displeji běží zprávy o hlavních
funkcích tohoto systému.
(Pouze model MHC-M80D/
MHC-M60D)
Během ukázky se také zapne
osvětlení.
Osvětlení lze vypnout stisknutím
klávesy PARTY LIGHT.
Přehrávání disků nebo
zařízení USB
Pokud přehráváte 8cm disk, např.
CD s jednou skladbou, umístěte jej
do vnitřního kruhu zásuvky na disk.
Opětovným stisknutím tlačítka  na
jednotce zásuvku zavřete.
Netlačte na zásuvku na disk silou.
Mohli byste ji poškodit.
25CS
Aktivace zařízení USB:
Připojte zařízení USB k portu
2 Stisknutím tlačítka SEARCH
zobrazte seznam složek.
(USB).
Poznámka
Pokud zařízení USB nelze připojit k
portu (USB), můžete ho připojit
pomocí adaptéru USB.
3 (Pouze
)
Opakovaným stisknutím tlačítka
MEDIA MODE vyberte
požadovaný typ média
([MUSIC]/[VIDEO]).
4Stisknutím tlačítka  spusťte
3 Opakovaným stisknutím tlačítek
/ vyberte požadovanou složku.
4 Stisknutím tlačítka
zobrazte
seznam souborů.
přehrávání.
Další operace
Cíl
Postup
Zastavení
přehrávání
Stiskněte tlačítko .
Pozastavení
přehrávání
Stiskněte tlačítko .
Obnovení
Stiskněte tlačítko .
přehrávání
nebo návrat k
normálnímu
přehrávání
Zrušení místa
obnovení
přehrávání
Dvakrát stiskněte
tlačítko .
Výběr stopy,
souboru,
kapitoly nebo
scény
Stiskněte tlačítko 
nebo  během
přehrávání.
Případně podržte
tlačítko SHIFT,
stiskněte tlačítka s
číslicemi a poté
stiskněte tlačítko .
(Tato operace může
být zakázána diskem
nebo zařízením USB.)
Přehrávání od konkrétního
souboru
1 Opakovaným stisknutím tlačítka
26CS
MEDIA MODE vyberte možnost
[MUSIC] nebo [VIDEO].
5 Opakovaným stisknutím tlačítek
/ vyberte požadovaný soubor
a poté stiskněte tlačítko .
Další možnosti
přehrávání
U některých typů disků nebo souborů
tyto funkce nemusí fungovat.
Cíl
Postup
Zobrazení
nabídky DVD
Stiskněte tlačítko
DVD/TUNER MENU.
Zobrazení
seznamu
složek nebo
souborů
Stiskněte tlačítko
SEARCH.
Opětovným stisknutím
tlačítka SEARCH
seznam složek nebo
souborů vypnete.
Návrat do
Stiskněte tlačítko
seznamu složek RETURN.
ze seznamu
souborů
Postup
Rychlé
nalezení místa
při rychlém
přesunu vpřed
nebo vzad
(zamykání
hledání)
Stiskněte tlačítko 
nebo  během
přehrávání.
Při každém stisknutí
tlačítka  nebo ,
se mění rychlost
přehrávání.
Sledování po
snímcích
(zpomalené
přehrávání)
Stiskněte tlačítko  a
poté
nebo .
Při každém stisknutí
tlačítka
nebo  se
změní rychlost
přehrávání.
Hledání konkrétní stopy
2 Podržte stisknuté tlačítko SHIFT,
poté pomocí tlačítek číslic
zadejte požadovaný titul,
kapitolu, scénu, stopu nebo číslo
indexu a stiskněte tlačítko .
Zahájí se přehrávání.
Poznámka
•• U disku VIDEO CD s přehráváním PBC
vyhledáte stisknutím tlačítka SEARCH
scénu.
•• U disku VIDEO CD bez přehrávání PBC
slouží tlačítko SEARCH k vyhledávání
stopy a indexu.
Vyhledání konkrétního bodu
pomocí časového kódu
1 Opakovaným stisknutím tlačítka
Podržte stisknuté tlačítko SHIFT,
poté pomocí tlačítek číslic vyberte
stopu, kterou chcete přehrát, a
stiskněte tlačítko .
Vyhledávání pomocí tlačítka
SEARCH
1 Stisknutím tlačítka SEARCH
zobrazte seznam stop.
2 Opakovaným stisknutím tlačítek
/ vyberte stopu, kterou chcete
přehrát, a stiskněte tlačítko .
Hledání konkrétního titulu/
kapitoly/scény/stopy/indexu
SEARCH během přehrávání
vyberte režim vyhledávání času.
2 Podržte tlačítko SHIFT, poté
tlačítky číslic zadejte časový kód
a stiskněte tlačítko .
Příklad: Pokud chcete nalézt scénu v
čase 2 hodiny, 10 minut a 20 sekund,
podržte tlačítko SHIFT a stiskněte
tlačítka 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
Pokud uděláte chybu, podržte
tlačítko SHIFT a stiskem tlačítka
CLEAR zadané číslo zrušte.
Přehrávání disků nebo zařízení USB
Cíl
Vyhledávání pomocí nabídky
DVD
1 Stiskněte tlačítko DVD/TUNER
MENU.
1 Opakovaným stisknutím tlačítka
SEARCH během přehrávání
vyberte režim vyhledávání.
2 Stiskněte tlačítko
/ / / nebo
podržte tlačítko SHIFT, poté
pomocí tlačítek číslic vyberte titul
nebo položku, které chcete
přehrát, a stiskněte tlačítko .
27CS
Změna úhlu kamery
Opakovaným stisknutím tlačítka
ANGLE během přehrávání vyberte
požadovaný úhel záběru kamery.
Výběr nastavení titulků
VIDEO CD / AUDIO CD / zvukový
soubor
Můžete změnit zvukový výstup.
•• [STEREO]: Stereofonní zvuk.
•• [1/L]/[2/R]: Monofonní zvuk
levého nebo pravého kanálu.
SUPER VIDEO CD
•• [1:STEREO]: Stereofonní zvuk
zvukové stopy 1.
•• [1:1/L]/[1:2/R]: Monofonní zvuk
Opakovaným stisknutím tlačítka
SUBTITLE během přehrávání
vyberte požadovaný jazyk titulků
nebo titulky vypněte.
Změna jazyka/zvuku
Opakovaným stisknutím tlačítka
AUDIO během přehrávání vyberte
požadovaný formát nebo režim
audia.
DVD VIDEO
Formát audia nebo jazyk můžete
zvolit, pokud zdroj obsahuje několik
formátů audia nebo vícejazyčné
zvukové stopy.
Jestliže se zobrazí 4 číslice, udávají
kód jazyka. Přehled kódů jazyků
viz část „Seznam kódů jazyků”
(strana 72). Jestliže se stejný jazyk
zobrazí dvakrát nebo vícekrát,
disk DVD VIDEO obsahuje několik
formátů audia.
levého nebo pravého kanálu
zvukové stopy 1.
•• [2:STEREO]: Stereofonní zvuk
zvukové stopy 2.
•• [2:1/L]/[2:2/R]: Monofonní zvuk
levého nebo pravého kanálu
zvukové stopy 2.
Přehrávání disku VIDEO CD s
funkcemi PBC
Pomocí nabídky PBC (Playback
Control) si můžete vychutnat
interaktivní funkce disku VIDEO CD
(VIDEO CD verze 2.0 a Super VCD).
1 Stisknutím tlačítka  spustíte
přehrávání disku VIDEO CD s
funkcemi PBC.
Na televizní obrazovce se zobrazí
nabídka PBC.
2 Podržte stisknuté tlačítko SHIFT,
poté pomocí tlačítek číslic
vyberte požadované číslo
položky a stiskněte tlačítko
3 Pokračujte v přehrávání podle
pokynů v nabídce.
Poznámka
Přehrávání PBC se zruší při aktivaci
opakovaného přehrávání.
28CS
.
Zrušení přehrávání PBC
1 Stiskněte tlačítko  nebo ,
případně podržte tlačítko SHIFT a
poté pomocí tlačítek číslic
vyberte stopu, když je přehrávání
zastaveno.
2 Stiskněte tlačítko  nebo
Použití režimu
přehrávání
Přehrávání v postupném
pořadí (normální přehrávání)
.
Přehrávání se spustí počínaje
vybranou stopou.
Stiskněte dvakrát tlačítko  a poté
stiskněte .
Obnovení přehrávání více disků
 Při přehrávání disku
•• [DISC]: přehraje disk.
•• [FOLDER]*: přehraje všechny
soubory v konkrétní složce na
disku, které lze přehrát.
* Nelze vybrat v případě AUDIO CD.
Tento systém dokáže uložit místa
obnovení přehrávání pro až 6 disků
a obnoví přehrávání, když stejný disk
znovu vložíte. Pokud uložíte místo
obnovení přehrávání pro sedmý
disk, místo obnovení prvního disku
se smaže.
Chcete-li aktivovat tuto
funkci, nastavte možnost
[MULTI-DISC RESUME] v nabídce
[SYSTEM SETUP] na [ON] (strana 35).
Poznámka
Pro přehrávání od začátku disku stiskněte
dvakrát tlačítko  a poté stiskněte .
 Během přehrávání ze zařízení USB
•• [ONE USB DEVICE]: přehraje
zařízení USB.
•• [FOLDER]: přehraje všechny
soubory v konkrétní složce na
zařízení USB, které lze přehrát.
Poznámka
•• Značky „FLDR“ a „SHUF“ na
Přehrávání disků nebo zařízení USB
Návrat na přehrávání PBC
Když je přehrávání zastaveno,
opakovaně stiskněte tlačítko
PLAY MODE.
displeji zhasnou, když je normální
přehrávání nastaveno na [DISC] nebo
[ONE USB DEVICE].
•• Značka „FLDR“ se na displeji rozsvítí,
když je normální přehrávání nastaveno
na [FOLDER].
Přehrávání v náhodném pořadí
(náhodné přehrávání)
Když je přehrávání zastaveno,
opakovaně stiskněte tlačítko
PLAY MODE.
 Při přehrávání disku
•• [DISC (SHUFFLE)]: přehraje náhodně
všechny audiosoubory na disku.
29CS
•• [FOLDER (SHUFFLE)]*: přehraje
náhodně všechny audiosoubory v
konkrétní složce na disku.
* Nelze vybrat v případě AUDIO CD.
 Během přehrávání ze zařízení USB
•• [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]:
všechny audiosoubory na zařízení
USB se přehrají v náhodném pořadí.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]: v náhodném
pořadí se přehrají všechny
audiosoubory v určené složce na
zařízení USB.
Poznámka
•• Ikona „SHUF“ na displeji se rozsvítí,
pokud je náhodné přehrávání
nastaveno na hodnotu [DISC (SHUFFLE)]
nebo [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)].
•• Ikony „FLDR“ a „SHUF“ na displeji se
rozsvítí, když je náhodné přehrávání
nastaveno na [FOLDER (SHUFFLE)].
•• Náhodné přehrávání nelze provést u
videosouborů.
•• Náhodné přehrávání se zruší, když:
—— otevřete zásuvku na disk,
—— provedete synchronizovaný přenos,
—— změníte režim Media Mode.
•• Náhodné přehrávání se může zrušit, když
vyberete složku nebo stopu k přehrání.
Opakované přehrávání
Opakovaně stiskněte tlačítko REPEAT.
U některých typů disků nebo
souborů nemusí být některá
nastavení k dispozici.
•• [OFF]: nepřehrává opakovaně.
•• [ALL]: přehrává opakovaně všechny
stopy nebo soubory ve zvoleném
režimu přehrávání.
•• [DISC]: zopakuje veškerý obsah
(pouze disky DVD VIDEO a VIDEO CD).
•• [TITLE]: zopakuje aktuální titul (pouze
disky DVD VIDEO).
•• [CHAPTER]: zopakuje aktuální
kapitolu (pouze disky DVD VIDEO).
•• [TRACK]: zopakuje aktuální stopu.
30CS
•• [FILE]: zopakuje aktuální
videosoubor.
Zrušení opakovaného přehrávání
Opakovaným stisknutím tlačítka
REPEAT vyberte možnost [OFF].
Poznámka
•• Když je opakované přehrávání nastaveno
na [ALL] nebo [DISC], na displeji se
rozsvítí ikona „ “.
•• Když je opakované přehrávání nastaveno
na [TITLE], [CHAPTER], [TRACK] nebo
[FILE], na displeji se rozsvítí ikona „
“.
•• U disků VIDEO CD nelze během
přehrávání PBC provádět opakované
přehrávání.
•• V závislosti na disku DVD VIDEO nemusí
být opakované přehrávání možné.
•• Opakované přehrávání se zruší, když:
—— vypnete systém (pouze disky DVD
VIDEO a VIDEO CD),
—— otevřete zásuvku na disk,
—— přepnete funkci (pouze disky DVD
VIDEO a VIDEO CD).
—— provedete synchronizovaný přenos,
—— změníte režim Media Mode.
Omezení přehrávání
disku (rodičovská
kontrola)
Přehrávání některých disků DVD VIDEO
můžete omezit podle přednastavené
úrovně. Scény mohou být přeskočeny
nebo nahrazeny jinými scénami.
1 Když je přehrávání zastaveno,
podržte tlačítko SHIFT a
stiskněte tlačítko SETUP.
2 Opakovaným stisknutím tlačítek
/ vyberte položku
[SYSTEM SETUP] a poté stiskněte
tlačítko .
3 Opakovaným stisknutím tlačítek
/ vyberte položku
[PARENTAL CONTROL] a poté
stiskněte tlačítko .
4Podržte tlačítko SHIFT, poté
tlačítky číslic zadejte nebo
znovu zadejte čtyřmístné heslo
a stiskněte tlačítko .
5 Opakovaným stisknutím tlačítek
/ vyberte položku [STANDARD]
a poté stiskněte tlačítko .
6Opakovaným stisknutím tlačítek
/ vyberte zeměpisnou oblast
jako úroveň omezení přehrávání
a poté stiskněte tlačítko .
Při zapomenutí hesla
Vyjměte disk a opakujte kroky 1 až
3 části „Omezení přehrávání disku
(rodičovská kontrola)“ (strana 30).
Podržte tlačítko SHIFT, poté stisknutím
tlačítek číslic zadejte heslo „199703“
a stiskněte tlačítko .
Podle pokynů na obrazovce zadejte
nové čtyřmístné heslo. Poté znovu
vložte disk a stiskněte tlačítko .
Je třeba znovu zadat nové heslo.
Zobrazení informací o
disku a zařízení USB
/ vyberte položku [LEVEL]
a poté stiskněte tlačítko .
(Pouze model MHC-M80D/
MHC-M60D)
Během přehrávání podržte tlačítko
SHIFT a opakovaně stiskněte
tlačítko DISPLAY.
7 Opakovaným stisknutím tlačítek
8Opakovaným stisknutím tlačítek
/ vyberte požadovanou
úroveň a poté stiskněte
tlačítko .
Čím nižší úroveň, tím přísnější
omezení.
Informace na televizní obrazovce
(Pouze model MHC-M40D)
Během přehrávání opakovaně
stiskněte tlačítko DISPLAY.
Přehrávání disků nebo zařízení USB
Oblast se zvolí.
Když vyberete možnost [OTHERS],
podržením tlačítka SHIFT a
stisknutím číselných tlačítek zadejte
kód oblasti pro požadovanou
zeměpisnou oblast podle „Seznam
kódů oblastí rodičovské kontroly“
(strana 73).
Vypnutí funkce rodičovské
kontroly
V kroku 8 nastavte možnost [LEVEL]
na hodnotu [OFF].
Přehrávání disku, pro který je
nastavena rodičovská kontrola
1 Vložte disk a stiskněte tlačítko .
Na televizní obrazovce se zobrazí
pole pro zadání hesla.
2 Podržte tlačítko SHIFT, poté
tlačítky číslic zadejte nebo znovu
zadejte čtyřmístné heslo a
stiskněte tlačítko .
Systém zahájí přehrávání.
 Informace o přehrávání
Čas přehrávání a zbývající čas
 Přenosová rychlost
 Typ médií
 Stav přehrávání
 Název*1/název stopy/souboru*2
31CS
 Název alba*1 / složky *2 /
kapitola / číslo indexu
 Jméno
Zobrazí se při přehrávání
audiosouboru.
interpreta*1*2
*1 Pokud audiosoubor obsahuje tag ID3,
systém zobrazí informace o názvu
alba/titulu/interpreta obsažené v tagu
ID3. Tento systém podporuje ID3 verze
1.0/1.1/2.2/2.3.
*2 Pokud název obsahuje znaky, které
nelze zobrazit, tyto znaky se zobrazí
jako „_“.
Poznámka
•• V závislosti na přehrávaném zdroji
—— se nemusí zobrazit některé
informace,
—— se nemusí zobrazit některé znaky.
•• V závislosti na režimu přehrávání se
zobrazené informace mohou lišit.
Zobrazení informací o formátu
audia u disků DVD VIDEO a
videosouborů
Během přehrávání stiskněte tlačítko
AUDIO.
Informace na displeji
Opakovaně stiskněte tlačítko
DISPLAY, když je systém zapnutý.
Můžete zobrazit následující
informace:
——doba přehrávání / zbývající čas
stopy, titulu nebo kapitoly,
——číslo scény,
——název souboru nebo složky,
——informace o titulu, interpretovi
a albu.
Poznámka
•• V závislosti na znacích se nemusí
zobrazit název disku nebo stopy.
•• Doba přehrávání souborů audia a
videosouborů se nemusí zobrazit
správně.
32CS
•• Uplynulá doba přehrávání
audiosouboru kódovaného pomocí
variabilní přenosové rychlosti (VBR) se
nezobrazuje správně.
Použití nabídky
nastavení
Nastavení obrazu a zvuku je možné
různě upravovat.
Zobrazené položky se mohou lišit v
závislosti na zemi nebo regionu.
Poznámka
Nastavení přehrávání uložené na disku
má přednost před nastavením nabídky
nastavení. Některá nastavení v nabídce
nastavení proto nemusí fungovat.
1 Když je zastaveno přehrávání u
funkce DVD/CD nebo USB,
podržte tlačítko SHIFT a
stiskněte tlačítko SETUP.
Na televizní obrazovce se zobrazí
nabídka nastavení.
2 Opakovaným stisknutím tlačítek
/ vyberte možnost
[LANGUAGE SETUP],
[VIDEO SETUP], [AUDIO SETUP],
[SYSTEM SETUP] nebo
[HDMI SETUP] a stiskněte
tlačítko .
3 Opakovaným stisknutím tlačítek
/ vyberte požadovanou
položku a poté stiskněte
tlačítko .
4Opakovaným stisknutím tlačítek
/ vyberte požadované
nastavení a poté stiskněte
tlačítko .
Nastavení je dokončeno.
Ukončení nabídky
Podržte tlačítko SHIFT a stiskněte
tlačítko SETUP.
astavení jazyka –
N
[LANGUAGE SETUP]
[OSD]
Nastaví jazyk na displeji na obrazovce.
[MENU]
Nastaví jazyk pro nabídku disku DVD.
astavení televizní
N
obrazovky –
[VIDEO SETUP]
[TV TYPE]
[16:9]: Tuto možnost vyberte, pokud
připojujete širokoúhlý televizor nebo
televizor s funkcí širokoúhlého režimu.
[AUDIO]
[SUBTITLE]
Přepne jazyk titulků nahraných na
disku DVD VIDEO.
Když vyberete možnost
[AUDIO FOLLOW], jazyk titulků se
změní podle jazyka, který jste zvolili
pro zvukovou stopu.
Poznámka
Pokud vyberete možnost [OTHERS] v
nabídce [MENU], [AUDIO] a [SUBTITLE],
zadejte pomocí číselných tlačítek kód
jazyka (viz „Seznam kódů jazyků“ na
straně 72).
[4:3 LETTER BOX]: Tuto možnost
vyberte, pokud připojujete
televizní obrazovku 4:3, která nemá
širokoúhlý režim. Toto nastavení
zobrazí širokoúhlý obraz s černými
pruhy v horní a dolní části.
[4:3 PAN SCAN]: Tuto možnost
vyberte, pokud připojujete
televizní obrazovku 4:3, která nemá
širokoúhlý režim. Toto nastavení
zobrazí obraz plné výšky na celé
obrazovce a s ořezanými okraji.
Přehrávání disků nebo zařízení USB
Přepne jazyk zvukové stopy.
Když vyberete položku [ORIGINAL],
nastaví se jazyk, který má na disku
prioritu.
[4:3 OUTPUT]
[FULL]: Tuto možnost vyberte,
pokud připojujete televizor s funkcí
širokoúhlého režimu. Zobrazuje
obsah s poměrem stran 4:3 v
poměru 16:9 i na širokoúhlém
televizoru.
33CS
[NORMAL]: Mění velikost obrazu
tak, aby odpovídal velikosti
obrazovky s poměrem stran
originálního obrazu. V tomto
nastavení budou při zobrazení
obrazu 4:3 na levé a pravé straně
černé pruhy.
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]
(kromě modelů pro Latinskou
Ameriku, Evropu a Rusko)
Nastaví barevný systém (PAL nebo
NTSC).
[AUTO]: Provede výstup signálu
videa podle barevného systému
disku. Toto nastavení vyberte, pokud
váš televizor využívá systém DUAL.
[PAL]: Změní signál videa na disku
NTSC a provede jeho výstup v
systému PAL.
[NTSC]: Změní signál videa na
disku PAL a provede jeho výstup v
systému NTSC.
Podrobnosti naleznete v části „Změna
systému barev“ (strana 24).
[PAUSE MODE]
[AUTO]: Obraz na výstupu je
bez chvění, včetně objektů v
dynamickém pohybu. Za normálních
okolností vyberte tuto možnost.
[FRAME]: Obraz na výstupu je ve
vysokém rozlišení, včetně objektů,
které nejsou v dynamickém pohybu
34CS
astavení možností
N
zvuku – [AUDIO SETUP]
[AUDIO DRC]
(komprese dynamického rozsahu)
Tato funkce je užitečná, když pozdě v
noci sledujete filmy při nízké úrovni
hlasitosti.
[OFF]: Vypnuto.
[STANDARD]: Dynamický rozsah
je komprimován tak, jak zamýšlel
zvukař.
[TRACK SELECTION]
Když přehráváte disk DVD VIDEO,
na kterém je zaznamenáno několik
formátů audia (PCM, MPEG audio
nebo Dolby® Digital), tato možnost
udělí prioritu zvukové stopě s
nejvyšším počtem kanálů.
[OFF]: Není stanovena priorita.
[AUTO]: Je stanovena priorita.
[A/V SYNC]
(pouze videosoubory)
[OFF]: Nepřizpůsobuje se.
[ON]: Přizpůsobuje prodlevu mezi
obrazem a zvukem, když není zvuk
synchronizován se zobrazeným
obrazem.
[DOWNMIX]
Vybere výstupní audiosignál pro
přehrávání vícekanálového audia.
[NORMAL]: Nastaví výstup
vícekanálového audia na 2kanálový
stereofonní signál.
[DOLBY SURROUND]: Nastaví
výstup vícekanálového audia na
2kanálový prostorový signál.
astavení systému –
N
[SYSTEM SETUP]
[SCREEN SAVER]
[BACKGROUND]
Slouží k výběru barvy nebo obrázku
pozadí, které se zobrazí na televizní
obrazovce.
[JACKET PICTURE]: Na pozadí se
zobrazí obrázek obalu (statický
obrázek) zaznamenaný na disku.
[GRAPHICS]: Na pozadí se zobrazí
předvolený obrázek uložený v
systému.
[BLUE]: Barva pozadí je modrá.
[BLACK]: Barva pozadí je černá.
[PARENTAL CONTROL]
Vrátí nastavení nabídky nastavení
na výchozí hodnoty. Podrobnosti
naleznete v části „Obnovení
výchozích hodnot
v nabídce nastavení“ (strana 65).
Nastavení možností HDMI –
[HDMI SETUP]
[HDMI RESOLUTION]
Vybere rozlišení výstupu televizoru,
když je televizor připojen
prostřednictvím kabelu HDMI.
[AUTO(1920x1080p)]: Nastaví
výstup video signálů v závislosti na
rozlišení televizoru.
[1920x1080i] / [1280x720p] /
[720x480p]*1 / [720x480/576p]*2:
Nastaví výstup video signálů v
závislosti na vybraném nastavení
rozlišení.
*1 Pouze modely pro Latinskou Ameriku.
*2 Pro ostatní modely.
[YCBCR/RGB(HDMI)]
Slouží k nastavení omezení
přehrávání. Podrobnosti naleznete
v části „Omezení přehrávání disku
(rodičovská kontrola)“ (strana 30).
[YCBCR]: Zajišťuje výstup video
signálů YCBCR.
[RGB]: Umožňuje výstup video
signálů RGB.
[MULTI-DISC RESUME]
[AUDIO(HDMI)]
[ON]: Umožňuje uložit do paměti
místo obnovení přehrávání až 6
disků.
[OFF]: Přehrávání začne v bodě
obnovení přehrávání pouze pro
aktuální disk v systému.
[CONTROL FOR HDMI]
Přehrávání disků nebo zařízení USB
Spořič obrazovky pomůže zabránit
poškození (vzniku vícenásobných
obrazů) vašeho zobrazovacího
zařízení. Stisknutím tlačítek  +/–
spořič obrazovky ukončíte.
[ON]: Pokud se systémem
nepracujete po dobu asi 15 minut,
objeví se obraz spořiče obrazovky.
[OFF]: Vypne tuto funkci. Obraz
spořiče obrazovky se neobjeví.
[RESET]
[AUTO]: Zajišťuje výstup audio
signálů v původním formátu z
konektoru HDMI OUT (TV) ARC.
[PCM]: Zajišťuje výstup
dvoukanálových lineárních signálů
PCM z konektoru HDMI OUT (TV) ARC.
[ON]: Funkce Control for HDMI je
zapnutá. Můžete navzájem ovládat
systém a televizor, které jsou
spojeny kabelem HDMI.
[OFF]: Vypnuto.
35CS
[AUDIO RETURN CHANNEL]
Tuto funkci nastavte, když je systém
připojen ke konektoru HDMI IN
televizoru, který je kompatibilní s
funkcí zpětného audiokanálu. Tato
funkce je k dispozici, když nastavíte
možnost [CONTROL FOR HDMI]
na [ON].
[ON]: Bude možné poslouchat zvuk
televizoru z reproduktorů systému.
[OFF]: Vypnuto.
[STANDBY LINKED TO TV]
Tato funkce je k dispozici,
když nastavíte možnost
[CONTROL FOR HDMI] na [ON].
[AUTO]: Když vypnete televizor,
systém se automaticky vypne za
následujících podmínek:
—při
— přehrávání videa ve funkci
DVD/CD nebo USB,
—když
—
se zastaví přehrávání zvuku
ve funkci DVD/CD nebo USB,
—když
—
je vybrána funkce televizoru.
[ON]: Systém se automaticky vypne
po vypnutí televizoru nezávisle na
použité funkci.
[OFF]: Systém se nevypne po
vypnutí televizoru.
Přenos USB
Před použitím
zařízení USB
Informace o kompatibilních zařízeních
USB naleznete v části „Webové stránky
s informacemi o kompatibilních
zařízeních“ (strana 11).
(Zařízení iPhone/iPod můžete
s tímto systémem používat
pouze prostřednictvím připojení
BLUETOOTH®.)
Přenos hudby
Hudbu můžete přenášet z disku (pouze
disky AUDIO CD nebo MP3) na zařízení
USB připojené k portu
(USB).
Tento systém přenáší soubory ve
formátu audia MP3.
Poznámka
•• Neodebírejte zařízení USB během operací
přenosu nebo mazání. Pokud tak učiníte,
může dojít k poškození dat na zařízení
USB nebo zařízení USB samotného.
•• Soubory ve formátu MP3 se přenášejí
se stejnou přenosovou rychlostí jako
původní soubory.
•• Při přenosu z disku AUDIO CD můžete před
přenosem vybrat přenosovou rychlost.
•• Když je zásuvka na disk otevřená, funkce
přenosu z USB a mazání jsou zakázány.
Poznámka k obsahu chráněnému
autorskými právy
Přenesená hudba je určena pouze k
soukromému použití. Chcete-li hudbu
použít k jiným účelům, je nutné získat
svolení od držitelů autorských práv.
Výběr přenosové rychlosti
Chcete-li přenášet hudbu ve
vyšší kvalitě, můžete vybrat vyšší
přenosovou rychlost.
36CS
1 Stiskněte tlačítko OPTIONS.
2 Opakovaným stisknutím tlačítka
/ vyberte možnost „BIT RATE“
a poté stiskněte tlačítko .
3 Opakovaným stisknutím tlačítek
/ vyberte požadovanou
přenosovou rychlost a poté
stiskněte tlačítko .
•• „128 KBPS“: kódované soubory
Přenos hudby z disku
Hudbu můžete přenášet do zařízení
USB připojeného k portu
(USB)
následovně:
•• Synchronizovaný přenos: Přenesen
všech stop nebo souborů MP3 z
disku na zařízení USB.
•• Přenos REC1: Přenesení jedné
stopy nebo souboru MP3 během
přehrávání.
1 Připojte zařízení USB s možností
přenosu k portu
jednotce.
(USB) na
Poznámka
Pokud zařízení USB nelze připojit k
portu (USB), můžete ho připojit
pomocí adaptéru USB.
2 Opakovaným stisknutím tlačítka
FUNCTION vyberte možnost
„DVD/CD“ a poté vložte disk.
Synchronizovaný přenos:
Pokud systém automaticky zahájí
přehrávání, stiskněte dvakrát
tlačítko  pro jeho zastavení.
Když je přehrávání zastaveno,
vyberte opakovaným stisknutím
tlačítka PLAY MODE požadovaný
režim přehrávání.
Poznámka
Pokud spustíte přenos v režimu
náhodného přehrávání nebo opakování,
změní se vybraný režim přehrávání
automaticky na normální přehrávání.
Přenos REC1:
Vyberte stopu nebo soubor MP3,
který chcete přenést. Poté spusťte
přehrávání.
4Stiskněte tlačítko REC TO USB.
Přenos USB
MP3 mají menší velikost souboru
a nižší kvalitu zvuku.
•• „256 KBPS“: kódované soubory
MP3 mají větší velikost souboru,
ale vyšší kvalitu zvuku.
Chcete-li opustit nabídku možností,
stiskněte tlačítko OPTIONS.
3 Připravte zdroj zvuku.
Na displeji se zobrazí ikona
„PUSH ENTER“.
5 Stiskněte tlačítko
.
Zahájí se přenos a poté se na displeji
zobrazí nápis „DO NOT REMOVE“
(Neodpojujte). Neodpojujte zařízení
USB, dokud není přenos dokončen.
Když je přenos dokončen, provede
systém následující akce:
Synchronizovaný přenos:
Disk se automaticky zastaví.
Přenos REC1:
Disk dále přehrává následující stopu
nebo soubor.
Zastavení přenosu
Stiskněte tlačítko .
Poznámky k přenosu
•• Soubory MP3 na disku formátovaném
jako UDF (Universal Disk Format) není
možné přenášet na zařízení USB.
•• Při přenosu nevzniká žádný zvukový
výstup.
•• Informace CD-TEXT uložené na disku
CD se do vytvořených souborů MP3
nepřenášejí.
37CS
•• Přenos se automaticky zastaví, jestliže:
—— Na zařízení USB během přenosu
dojde volné místo.
—— Počet audiosouborů nebo složek na
zařízení USB dosáhne limitu, který je
systém schopen rozpoznat.
•• Pokud již na zařízení USB existuje složka
nebo soubor se stejným názvem, jaký
má složka nebo soubor, které se snažíte
přenést, k názvu se přidá sekvenční
číslo, takže nedojde k přepsání původní
složky nebo souboru.
•• Během přenosu nelze provádět
následující operace:
—— vysunutí disku,
—— výběr jiné stopy nebo souboru,
—— pozastavení přehrávání nebo hledání
určitého místa ve stopě nebo souboru,
—— přepnutí funkce.
•• Při přenosu hudby do zařízení
WALKMAN® pomocí aplikace „Media
Manager for WALKMAN®“ je nutné
přenos provádět ve formátu MP3.
•• Při připojování přehrávače WALKMAN® k
systému je nutné připojení provést poté,
co zmizí zobrazení „Creating Library“
nebo „Creating Database“ na přehrávači
WALKMAN®.
Pravidla pro vytváření složek a
souborů
Maximální počet souborů MP3,
které lze vytvořit
•• 298 složek,
•• 650 souborů v jedné složce,
•• 650 souborů ve složce REC1-CD
nebo REC1-MP3.
Tyto hodnoty se mohou lišit v
závislosti na struktuře souborů nebo
složek.
Při přenosu na zařízení USB se
vytvoří složka „MUSIC“ hned pod
kořenovou složkou „ROOT“. Složky
a soubory ve složce „MUSIC“ se
vytvářejí následujícím způsobem
podle zvolené metody přenosu a
zdroje:
38CS
Synchronizovaný přenos
 Při přenosu všech stop z disku
AUDIO CD
Název složky: „CDDA0001“*
Název souboru: „TRACK001“*
 Při přenosu souborů MP3 z disku
Název složky: Stejný jako zdroj
Název souboru: Stejný jako zdroj
Přenos REC1
 Při přenosu stopy z disku
AUDIO CD
Název složky: „REC1-CD“
Název souboru: „TRACK001“*
 Při přenosu souboru MP3 z disku
Název složky: „REC1-MP3“
Název souboru: Stejný jako zdroj
* Čísla složek a souborů se dále přidělují v
postupném pořadí.
Vymazání audiosouborů nebo
složek ze zařízení USB
1 Opakovaným stisknutím tlačítka
FUNCTION vyberte možnost
„USB“.
2 Opakovaným stiskem tlačítka
TUNING MODE vyberte možnost
[MUSIC].
3 Když je přehrávání zastaveno,
stiskněte tlačítko OPTIONS.
4Opakovaným stisknutím tlačítek
/ vyberte položku „ERASE“
a poté stiskněte tlačítko .
Na televizní obrazovce se zobrazí
seznam složek.
5 Opakovaným stisknutím tlačítek
/ vyberte složku a poté
stiskněte .
Na televizní obrazovce se zobrazí
seznam souborů.
6Opakovaným stisknutím tlačítek
/ vyberte audiosoubor, který
chcete smazat, a poté stiskněte
tlačítko .
7 Stiskněte tlačítko
.
Na displeji se zobrazí zpráva
„COMPLETE“.
Chcete-li opustit nabídku možností,
stiskněte tlačítko OPTIONS.
Poznámka
•• Vymazat můžete pouze podporovaný
audiosoubor, soubor ve formátu MP4 a
formátu 3GP.
•• Nelze smazat audiosoubory nebo
složky, když je zvoleno přehrávání v
náhodném pořadí. Před provedením
mazání nastavte normální režim
přehrávání.
•• Mazání není možné, když je otevřena
zásuvka na disk.
Poslech rádia
1 Opakovaným stiskem tlačítka
FUNCTION vyberte položku
„TUNER FM“.
2 Nalaďte stanici.
Automatické vyhledávání:
Podržte stisknuté tlačítko
TUNING+/-, dokud se na displeji
nezačne měnit frekvence.
Vyhledávání se ukončí automaticky,
jakmile se naladí nějaká stanice.
Na displeji se zobrazí „ST“
(pouze u programů FM stereo).
Pokud se vyhledávání neukončí,
ukončete je stisknutím tlačítka .
Poté proveďte ruční ladění (viz níže).
Tuner
Pokud chcete smazat všechny
audiosoubory v dané složce,
vyberte v seznamu položku
[ALL TRACKS].
Na displeji se zobrazí nápisy
„FOLDER ERASE“ nebo „TRACK
ERASE“ a „PUSH ENTER“.
Pokud chcete operace smazání
zrušit, stiskněte ikonu .
Tuner
Ruční ladění:
Opakovaným stisknutím tlačítek
TUNING+/– nalaďte požadovanou
stanici.
Poznámka
Když naladíte stanici FM, která poskytuje
služby RDS, vysílání vám poskytne
informace, jako je název služby nebo
název stanice. Informace RDS můžete
zobrazit opakovaným stisknutím tlačítka
DISPLAY.
Tip
Chcete-li u stanice FM se slabým
stereofonním signálem snížit statický
šum, opakovaně stiskněte tlačítko FM
MODE, dokud z displeje nezmizí nápis
„ST“. Dojde ke ztrátě stereofonního
efektu, ale zlepší se kvalita příjmu.
39CS
Předvolení rozhlasových stanic
Můžete uložit až 20 FM stanic jako
své oblíbené.
1 Nalaďte požadovanou stanici.
2 Stiskněte tlačítko DVD/TUNER
MENU.
3 Opakovaným stisknutím tlačítek
/ vyberte požadované číslo
předvolby a poté stiskněte
tlačítko .
Zobrazí se nápis „COMPLETE“ a
stanice je uložena.
Pokud je k tomuto číslu předvolby
již přiřazena jiná stanice, bude
nahrazena stanicí novou.
Poslech přednastavené stanice
Opakovaným stisknutím tlačítek
PRESET +/- vyberte požadované
číslo předvolby.
Případně podržte tlačítko SHIFT,
stiskněte tlačítka s číslicemi a poté
stiskněte tlačítko .
Připojení BLUETOOTH®
O bezdrátové technologii
BLUETOOTH®
BLUETOOTH® je bezdrátová
technologie s krátkým dosahem,
která umožňuje bezdrátovou
datovou komunikaci mezi
digitálními zařízeními.
Podporovaná verze, profily a
kodeky BLUETOOTH®
Podrobnosti naleznete v části
„Sekce BLUETOOTH®“ (strana 70).
Kompatibilní zařízení
BLUETOOTH®
Podrobnosti naleznete v části
„Webové stránky s informacemi o
kompatibilních zařízeních“
(strana 11).
Kontrolka BLUETOOTH®
Kontrolka BLUETOOTH® na jednotce
se rozsvítí nebo bliká modře, aby
informovala o stavu připojení
BLUETOOTH®.
Stav systému
Stav indikátoru
Pohotovostní režim Pomalu bliká
BLUETOOTH®
Párování
Rychle bliká
BLUETOOTH®
Připojení
Svítí
BLUETOOTH® je
navázáno
40CS
Párování tohoto
systému se zařízením
BLUETOOTH®
Párování je operace, při které se
zařízení BLUETOOTH® na úvod
navzájem zaregistrují. Jakmile je
párování jednou provedeno, již není
potřeba jej provádět znovu.
1 Umístěte zařízení BLUETOOTH®
do vzdálenosti maximálně 1 metr
od jednotky.
2 Opakovaným stisknutím tlačítka
FUNCTION vyberte možnost
„BLUETOOTH“.
informace o párování (například
při použití funkce BLUETOOTH®
poprvé od koupě systému), ikona
„PAIRING“ na displeji bliká a systém
automaticky přejde do režimu
párování. Pokračujte krokem 4.
•• Pokud je systém připojen k zařízení
BLUETOOTH®, stisknutím tlačítka
BLUETOOTH® na jednotce odpojte
toto zařízení BLUETOOTH®.
3 Podržte tlačítko
PAIRING na
jednotce po dobu 2 sekund
nebo více.
Na zobrazovacím panelu zabliká
nápis „PAIRING“.
4Zapněte funkci BLUETOOTH® na
zařízení BLUETOOTH® a
dokončete postup párování.
Podrobnosti naleznete v návodu k
obsluze zařízení BLUETOOTH®.
vyberte název systému
(například „MHC-M80D“).
Tento krok proveďte do 5 minut,
jinak bude párování zrušeno.
V takovém případě opakujte
postup od kroku 3.
Poznámka
Pokud je na zařízení BLUETOOTH®
vyžadován klíč, zadejte „0000“. Klíč
může být nazýván jako „Passcode“,
„PIN code“, „PIN number“ nebo
„Password“.
6Navažte připojení prostřednictvím
zařízení BLUETOOTH®.
Po dokončení párování a navázání
připojení BLUETOOTH® se na displeji
zobrazí název zařízení BLUETOOTH®.
V závislosti na typu zařízení
BLUETOOTH® může být připojení
navázáno automaticky po
dokončení párování.
Adresu zařízení BLUETOOTH®
můžete zkontrolovat opakovaným
stisknutím tlačítka DISPLAY.
Poznámka
•• Spárovat můžete až 8 zařízení
BLUETOOTH®. Pokud spárujete deváté
zařízení BLUETOOTH®, nejstarší
spárované zařízení bude smazáno.
•• Chcete-li systém spárovat s jiným
zařízením BLUETOOTH®, opakujte kroky
1 až 6.
Připojení BLUETOOTH®
Tip
•• Pokud nejsou v systému uloženy
5 Na displeji zařízení BLUETOOTH®
Zrušení operace párování
Podržte tlačítko PAIRING na
subwooferu stisknuté po dobu
2 sekund nebo více, dokud se na
displeji nezobrazí nápis „BT AUDIO“.
Smazání informací o párování
Resetováním systému můžete
smazat veškeré informace o
párování. Viz „Resetování systému“
(strana 65).
41CS
Poznámka
Pokud systém resetujete, je možné, že
jej nebudete moci propojit se zařízením
iPhone/iPod touch. V takovém případě
vymažte ze zařízení iPhone/iPod touch
nebo z počítače informace o párování
související se systémem a poté proces
párování zopakujte.
Bezdrátový poslech
hudby ze zařízení
BLUETOOTH®
Pomocí tlačítek na jednotce
nebo dálkovém ovladači můžete
poslouchat hudbu ze zařízení
BLUETOOTH® a ovládat přehrávání.
Před přehráváním hudby
zkontrolujte následující podmínky:
—Funkce
—
BLUETOOTH® zařízení
BLUETOOTH® je zapnuta.
—Párování
—
bylo dokončeno
(strana 41).
Po spojení systému a zařízení
BLUETOOTH® můžete ovládat
přehrávání pomocí tlačítek , , ,
/ a /.
1 Stisknutím tlačítka BLUETOOTH
na jednotce vyberte funkci
BLUETOOTH®.
Na displeji se zobrazí nápis
„BLUETOOTH“.
2 Navažte připojení
prostřednictvím zařízení
BLUETOOTH®.
42CS
Chcete-li se připojit k naposledy
připojenému zařízení BLUETOOTH®,
stiskněte tlačítko BLUETOOTH® na
jednotce.
Navažte připojení BLUETOOTH® ze
zařízení BLUETOOTH®, pokud toto
zařízení není připojeno.
Po navázání připojení se na displeji
zobrazí název zařízení BLUETOOTH®.
3 Stisknutím tlačítka  spusťte
přehrávání.
V závislosti na zařízení BLUETOOTH®
——bude možná nutné stisknout
tlačítko  dvakrát,
——bude možná nutné zahájit
přehrávání zdroje zvuku v zařízení
BLUETOOTH®.
4Slouží k nastavení hlasitosti.
Nejprve upravte hlasitost zařízení
BLUETOOTH®. Pokud je úroveň
hlasitosti stále příliš nízká, upravte ji
následně i na systému.
Poznámka
Není-li systém připojen k žádnému
zařízení BLUETOOTH®, po stisknutí
tlačítka BLUETOOTH nebo  na jednotce
se automaticky připojí k naposledy
připojenému zařízení BLUETOOTH® .
Ukončení připojení BLUETOOTH®
Stiskněte tlačítko BLUETOOTH na
jednotce. Na displeji se zobrazí text
„BT AUDIO“.
V závislosti na zařízení BLUETOOTH®
může být připojení BLUETOOTH®
ukončeno automaticky po zastavení
přehrávání.
Připojení systému k
několika zařízením
BLUETOOTH® (připojení
k více zařízením)
K systému můžete pomocí připojení
A2DP/AVRCP připojit až tři zařízení
BLUETOOTH® zároveň.
Před párováním následujícího
zařízení BLUETOOTH® se ujistěte,
že je v systému zapnutá funkce
BLUETOOTH® a k systému
je připojeno první zařízení
BLUETOOTH®.
Odpojení všech zařízení
BLUETOOTH® při připojení více
zařízení
Párování s druhým nebo třetím
zařízením
Nastavení zvukových
kodeků BLUETOOTH®
Proveďte kroky 1 až 6 z části
„Párování tohoto systému se
zařízením BLUETOOTH®“
(strana 41).
Přepnutí zdroje pro přehrávání
Poznámka
•• Dostupné funkce se mohou lišit
v závislosti na zařízení s funkcí
BLUETOOTH®. V závislosti na
kombinaci zařízení nemusí být zařízení
BLUETOOTH® připojeno. Podrobnosti
naleznete v návodu k obsluze tohoto
zařízení.
•• Pokud se pokusíte připojit 4. zařízení
BLUETOOTH®, nejstarší přehrávané
zařízení se odpojí.
•• V závislosti na zařízení BLUETOOTH®
nemusí být možné současně navázat tři
připojení BLUETOOTH®.
•• Při používání funkce Wireless Party
Chain není možné navázat připojení k
více zařízením.
Odpojení libovolného zařízení
BLUETOOTH® při připojení více
zařízení
Ukončete připojení BLUETOOTH® v
zařízení BLUETOOTH®, které chcete
odpojit.
Můžete povolit příjem kodeků
AAC, LDAC nebo SBC ze zařízení
BLUETOOTH®. Kodeky AAC/LDAC lze
vybrat pouze v případě, že zařízení
BLUETOOTH® podporuje technologii
AAC/LDAC.
1 Stiskněte tlačítko OPTIONS.
2 Opakovaným stisknutím tlačítek
/ vyberte možnost „BT CODEC“
a poté stiskněte tlačítko .
3 Opakovaným stisknutím tlačítek
/ vyberte požadované
nastavení a poté stiskněte
tlačítko .
•• „AUTO“: Povolí příjem ve formátu
kodeku AAC nebo LDAC.
Připojení BLUETOOTH®
Spusťte přehrávání z dalšího
připojeného zařízení BLUETOOTH®,
zatímco aktuální zařízení přehrává
hudbu. Systém bude přehrávat zvuk
z posledního zařízení.
Stiskněte tlačítko BLUETOOTH na
jednotce.
•• „SBC“ Slouží k příjmu ve formátu
kodeku SBC.
Chcete-li opustit nabídku možností,
stiskněte tlačítko OPTIONS.
Poznámka
•• S vybranou technologií AAC nebo LDAC
můžete poslouchat zvuk ve vysoké
kvalitě. Pokud nemůžete poslouchat
zvuk AAC nebo LDAC ze svého zařízení
nebo je zvuk přerušovaný, vyberte
volbu „SBC“.
•• Pokud toto nastavení změníte ve
chvíli, kdy je systém připojen k zařízení
BLUETOOTH®, bude zařízení BLUETOOTH®
odpojeno. Chcete-li se připojit k zařízení
BLUETOOTH®, zopakujte postup pro
navázání připojení BLUETOOTH®.
43CS
Tip
LDAC je technologie kódování zvuku
vyvinutá společností Sony, která umožňuje
přenos audio obsahu ve vysokém rozlišení
(Hi-Res), a to i přes připojení BLUETOOTH®.
Na rozdíl od jiných technologií kódování
kompatibilních s funkcí BLUETOOTH®,
jako například SBC, nesnižuje kvalitu
Hi-Res audio obsahu*1 a díky efektivnímu
kódování a optimalizované tvorbě
paketů umožňuje přes bezdrátovou síť
BLUETOOTH® přenášet až třikrát více dat*2
než ostatní technologie, což umožňuje
bezkonkurenční kvalitu zvuku.
* 1
Kromě obsahu ve formátu DSD.
*2 V porovnání s SBC (kodek dílčího
pásma), když je zvolena přenosová
rychlost 990 kb/s (96/48 kHz) nebo
909 kb/s (88,2/44,1 kHz).
Vypnutí nebo zapnutí
signálu BLUETOOTH®
K systému se můžete ze
spárovaného zařízení BLUETOOTH®
připojit ve všech funkcích, pokud
je zapnutý signál BLUETOOTH®.
Signál BLUETOOTH® je ve výchozím
nastavení zapnutý.
Asi na 3 sekundy podržte tlačítko
VOCAL FADER a tlačítko + na
jednotce.
Na displeji se zobrazí text „BT ON“
nebo „BT OFF“.
Poznámka
•• Pokud je signál BLUETOOTH® vypnutý,
Nastavení
pohotovostního režimu
funkce BLUETOOTH®
Pohotovostní režim BLUETOOTH®
umožňuje automatické zapnutí
systému po navázání připojení
BLUETOOTH® ze zařízení BLUETOOTH®.
1 Stiskněte tlačítko OPTIONS.
2 Stiskněte opakovaně tlačítka
/
a vyberte možnost „BT:STBY“,
poté stiskněte .
3 Opakovaným stisknutím tlačítek
/ vyberte požadované
nastavení a poté stiskněte
tlačítko .
•• „ON“: Systém se automaticky
zapne, i když je systém v
pohotovostním režimu.
•• „OFF“: Vypne tuto funkci.
Chcete-li opustit nabídku možností,
stiskněte tlačítko OPTIONS.
44CS
nelze provádět následující operace:
—— párování a/nebo propojení se
zařízením BLUETOOTH®,
—— používání aplikace „Sony | Music
Center“
—— změna zvukových kodeků
BLUETOOTH®.
•• Pokud je pohotovostní režim
BLUETOOTH® nastaven na hodnotu
on (zapnuto), signál BLUETOOTH®
se nastaví na hodnotu on (zapnuto)
automaticky.
Ovládání systému
pomocí chytrého
telefonu nebo
tabletu (Sony |
Music Center)
připojení BLUETOOTH®
(strana 41).
4Spusťte aplikaci „Sony | Music
Center“ a postupujte podle
pokynů na obrazovce.
Poznámka
•• Doporučujeme používat nejnovější
verzi aplikace „Sony | Music Center“.
•• Pokud aplikace „Sony | Music Center“
nefunguje správně, stisknutím tlačítka
BLUETOOTH® na jednotce ukončete
připojení BLUETOOTH® a pak připojení
BLUETOOTH® obnovte, aby připojení
BLUETOOTH® normálně fungovalo.
•• Operace dostupné prostřednictvím
aplikace „Sony | Music Center“ se mohou
u jednotlivých audiozařízení lišit.
•• Podrobnější informace o aplikaci „Sony
| Music Center“ najdete na následující
adrese URL.
http://info.vssupport.sony.net/help/
•• Design a technické údaje aplikace
„Sony | Music Center“ se mohou
změnit bez předchozího upozornění.
Připojení BLUETOOTH®
„Sony | Music Center“ je
specializovaná aplikace, která
umožňuje pomocí smartphonu
nebo tabletu ovládat audiozařízení
vyrobená společností Sony, která jsou
kompatibilní s aplikací „Sony | Music
Center“. Vyhledejte aplikaci “Sony |
Music Center” ve službě Google Play
nebo App Store a stáhněte si ji do
svého smartphonu nebo tabletu.
Aplikace „Sony | Music Center“ vám
umožňuje:
—změnit
—
funkci systému, ovládat
přehrávání disku či zařízení USB a
naladit stanici FM.
—procházet
—
hudební obsah disku či
zařízení USB.
—zobrazit
—
informace o disku /
zařízení USB, jako je doba
přehrávání a název.
—upravit
—
hlasitost a změnit
nastavení zvuku.
—ovládat
—
více systémů při použití
funkce Wireless Party Chain.
3 Spojte systém a zařízení pomocí
1 Vyhledejte položku „Sony | Music
Center“ nebo naskenujte níže
uvedený dvourozměrný kód.
2 Stáhněte si v zařízení aplikaci
„Sony | Music Center“.
45CS
Pořádání
bouřlivých večírků
s aplikací
„Fiestable“
Funkce party domácího
audiosystému společnosti Sony
můžete ovládat prostřednictvím
intuitivního a atraktivního
uživatelského rozhraní s aplikací
„Fiestable“. Aplikace „Fiestable“
umožňuje ovládat funkce jako efekt
DJ, osvětlení a karaoke. Můžete
používat také funkci „Pohybové
ovládání“, která umožňuje ovládání
určitých funkcí systému pohybem
zařízení BLUETOOTH® různými
směry.
„Fiestable“ je zásuvný doplněk
aplikace „Sony | Music Center“.
1 Vyhledání a stažení aplikace
„Sony | Music Center“ ve vašem
zařízení (strana 45).
2 Vyhledejte a stáhněte aplikaci
„Fiestable“ z obchodu Google
Play nebo App Store pomocí
svého zařízení.
3 Spojte systém a zařízení pomocí
připojení BLUETOOTH®
(strana 41).
4Spusťte aplikaci „Sony | Music
Center“ a klepněte na ikonu
„Fiestable“.
Poznámka
Podrobnější informace o aplikaci „Sony
| Music Center“ najdete na následující
adrese URL.
http://info.vssupport.sony.net/help/
46CS
Dosahování a sdílení
hodnocení Party People
a získávání bonusových
funkcí systému Party
King
Systém nabízí jedinečnou funkci,
která umožňuje automatický
záznam používání systému.
Na základě používání systému
obdržíte hodnocení Party People
podle přednastavených kritérií. Čím
častěji používáte systém, tím vyššího
hodnocení dosáhnete.
Po dosažení určitého hodnocení
Party People můžete své úspěchy
sdílet prostřednictvím sociálních
médií.
Systém také dosažené úspěchy
odměňuje bonusovými funkcemi.
Poznámka
Abyste mohli tuto funkci používat,
ujistěte se, že jsou ve vašem
zařízení nainstalovány aplikace
„Sony | Music Center“ (strana 45) a
„Fiestable“ (strana 46).
1 Spojte systém a zařízení pomocí
připojení BLUETOOTH®
(strana 41).
2 Spusťte aplikaci „Sony | Music
Center“, stiskněte ikonu
„Fiestable“ a poté postupujte
podle pokynů na obrazovce.
Můžete kontrolovat své aktuální
hodnocení a bonusové funkce a
také zjistit, jak dosáhnout dalšího
hodnocení.
Nastavení zvuku
Nastavení zvuku
Postup
Zvýrazněte
zvuk basů a
vytvořte
působivější
zvuk (MEGA
BASS)
Opakovaným stisknutím
tlačítka MEGA BASS zvolte
možnost „BASS ON“.
Pro zrušení funkce
vyberte opakovaným
stisknutím tlačítka MEGA
BASS možnost „BASS
OFF“.
Reprodukce
zvukového
efektu
večírkových
prostor
(Fiesta)
Stiskněte tlačítko FIESTA
na jednotce. Případně
opakovaným stiskem
tlačítka SOUND FIELD +/–
(nebo tlačítka SOUND
FIELD na jednotce)
vyberte možnost „FIESTA“.
Pro zrušení znovu
stiskněte tlačítko FIESTA.
Výběr
zvukového
pole
Opakovaným stiskem
tlačítka SOUND FIELD
+/– (nebo tlačítka SOUND
FIELD na jednotce)
vyberte požadované
zvukové pole. Pro zrušení
vyberte opakovaným
stiskem tlačítka SOUND
FIELD +/– (nebo tlačítka
SOUND FIELD na
jednotce) možnost „FLAT“.
Nastavení úrovně
subwooferu (pouze
model MHC-M80D)
1 Stiskněte tlačítko OPTIONS.
2 Opakovaným stisknutím tlačítek
/ zvolte možnost „S-WOOFER“
a stiskněte tlačítko .
/ zvolte úroveň subwooferu
a stiskněte tlačítko .
Chcete-li opustit nabídku možností,
stiskněte tlačítko OPTIONS.
Výběr režimu
virtuálního fotbalu
Během sledování fotbalového
přenosu můžete mít pocit, jako
byste se sami ocitli na stadiónu.
Upozorňujeme, že režim virtuálního
fotbalu můžete vybrat pouze během
spuštění funkcí AUDIO IN a TV.
Při sledování fotbalového zápasu
opakovaně stiskněte tlačítko
SOUND FIELD +/–. (Pouze model
MHC-M40D) Můžete také stisknout
tlačítko FOOTBALL na jednotce.
•• „ON NARRATION“ Díky
zvýrazněnému skandování fanoušků
si můžete užívat skvělý pocit, jako
byste byli na stadionu.
•• „OFF NARRATION“ Díky minimalizaci
úrovně hlasitosti komentáře a
současnému zvýraznění skandování
fanoušků můžete pocit, jako byste
byli na stadionu, ještě zvýraznit.
Nastavení zvuku
Cíl
3 Opakovaným stisknutím tlačítek
Zrušení režimu virtuálního
fotbalu
Opakovaným stiskem tlačítka SOUND
FIELD +/– vyberte možnost „FLAT“.
Poznámka
•• Při sledování přenosu fotbalového
zápasu doporučujeme zapnout režim
virtuálního fotbalu.
•• Pokud v obsahu uslyšíte nepřirozené
zvuky, když je zvolena možnost „OFF
NARRATION“, doporučujeme použít
možnost „ON NARRATION“.
•• Tato funkce nepodporuje monofonní zvuk.
47CS
Vytvoření vlastního
zvukového efektu
Vytvoření party
atmosféry (efekt DJ)
Můžete zvýšit nebo snížit úrovně
konkrétních frekvenčních pásem
a poté zvolené nastavení uložit do
paměti jako možnost „CUSTOM EQ“.
K provedení této operace použijte
tlačítka na přístroji.
1 Stiskněte tlačítko OPTIONS.
2 Stiskněte opakovaně tlačítko
/
3 Pro úpravu nastavení úrovně
ekvalizéru opakovaně stiskněte
tlačítka / a poté stiskněte
tlačítko .
4Opakujte krok 3 a upravte
úroveň jiných frekvenčních
pásem a prostorového efektu.
Chcete-li opustit nabídku možností,
stiskněte tlačítko OPTIONS.
Opakovaným stiskem tlačítka
SOUND FIELD +/– vyberte možnost
„CUSTOM EQ“.
tlačítka vyberte typ efektu.
•• FLANGER: Vytvoří výrazný
a vyberte možnost CUSTOM
EQ. Poté stiskněte .
Výběr vlastního nastavení
ekvalizéru
1 Stisknutím následujícího
hluboký efekt, který se podobá
hluku tryskového letadla.
•• ISOLATOR: Izoluje určité
frekvenční pásmo úpravou jiných
frekvenčních pásem. Například
když chcete zdůraznit vokály.
•• SAMPLER: Poskytuje řadu
speciálních zvukových efektů.
2 Změna zvukového pole.
Pro režimy FLANGER a ISOLATOR:
Otočením knoflíku VOLUME/DJ
CONTROL upravte úroveň efektu.
Pro režim SAMPLER:
Opakovaným stisknutím tlačítka
SAMPLER vyberte požadovaný
režim sampler a pak stisknutím
tlačítek S1, S2, S3 nebo S4 proveďte
výstup zvukového efektu sampler.
Pokud chcete zvukový efekt
sampler vydávat nepřetržitě, otočte
knoflíkem VOLUME/DJ CONTROL.
Úprava úrovně zvuku efektu
Sampler
1 Stiskněte na dálkovém ovladači
tlačítko OPTIONS.
2 Opakovaným stiskem tlačítek
/ na dálkovém ovladači vyberte
možnost „SAMPLER“ a poté
stiskněte tlačítko .
3 Opakovaným stiskem tlačítek
/ na dálkovém ovladači upravte
úroveň zvuku efektu Sampler a
poté stiskněte tlačítko .
48CS
Vypnutí efektu
•• Stiskněte tlačítko DJ OFF.
•• Znovu stiskněte tlačítko zvoleného
efektu (pouze pro režimy FLANGER
a ISOLATOR).
Poznámka
•• Efekt DJ se automaticky vypne, když:
—— vypnete systém,
—— změníte funkci,
—— změníte zvukový efekt,
—— použijete funkci zeslabení hlasu,
—— použijete tlačítko Voice Changer.
—— změníte tóninu (Key Control),
—— stisknete na jednotce tlačítko DJ OFF.
•• Pokud funkci efekt DJ aktivujete během
přenosu, zvukový efekt se do zařízení
USB nepřenese.
•• Když je aktivován efekt DJ, nelze pomocí
knoflíku VOLUME/DJ CONTROL na
jednotce upravovat hlasitost.
Hlasitost můžete změnit pomocí tlačítek
 +/– na dálkovém ovladači.
Další operace
Používání funkce
Control for HDMI
Po připojení televizoru kompatibilního
s funkcí Control for HDMI* pomocí
kabelu HDMI (vysokorychlostní kabel
HDMI s Ethernetem, není součástí
dodávky) můžete zařízení jednoduše
ovládat prostřednictvím dálkového
ovladače televizoru.
Funkce Control for HDMI umožňuje
používat následující funkce.
•• System Power Off function
•• System Audio Control function
•• Audio Return Channel
•• Funkce přehrávání jedním
dotykem
•• Remote Easy Control
•• Sledování jazyka
Poznámka
Další operace
* Control for HDMI je standard využívaný
specifikací CEC (Consumer Electronics
Control), který umožňuje vzájemné
ovládání zařízení prostřednictvím
rozhraní HDMI (High-Definition
Multimedia Interface).
Tyto funkce mohou fungovat i se
zařízeními, které nevyrobila společnost
Sony, správná funkce však není zaručena.
Příprava pro použití funkce
Control for HDMI
Podržte tlačítko SHIFT a stiskněte
tlačítko SETUP, poté v systému
nastavte možnost [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] na hodnotu
[ON] (strana 35). Výchozí
nastavení je [ON].
Zapněte nastavení funkce Control
for HDMI pro televizor připojený k
systému.
49CS
Tip
Pokud aktivujete funkci Control for HDMI
(„Bravia“ sync) a pokud používáte televizor
vyrobený společností Sony, funkce Control
for HDMI systému se také automaticky
zapne. Po dokončení nastavení se na
displeji zobrazí nápis „COMPLETE“.
System Power Off function
Pokud vypnete televizor, systém se
rovněž automaticky vypne.
Podržte tlačítko SHIFT a stiskněte
tlačítko SETUP, poté v systému
nastavte možnost [HDMI SETUP]
– [STANDBY LINKED TO TV] na
hodnotu [ON] nebo [AUTO] (strana
36). Výchozí nastavení je [AUTO].
Poznámka
V závislosti na stavu zařízení se nemusí
připojené zařízení automaticky vypnout.
System Audio Control function
Pokud zapnete systém během
sledování televizoru, bude zvuk
televizoru vycházet z reproduktorů
systému. Hlasitost systému lze
nastavovat pomocí dálkového
ovladače televizoru.
Pokud z reproduktorů systému
vycházel zvuk televizoru, když
jste naposledy sledovali televizor,
systém se automaticky zapne při
opětovném zapnutí televizoru.
Ovládání je možné rovněž pomocí
nabídky televizoru. Podrobné
informace naleznete v návodu k
obsluze televizoru.
Poznámka
•• U některých televizorů se úroveň
hlasitosti systému zobrazí na televizní
obrazovce. Může se lišit od úrovně
hlasitosti na displeji.
•• V závislosti na nastavení televizoru
nemusí být funkce ovládání zvuku
systému k dispozici. Podrobné informace
naleznete v návodu k obsluze televizoru.
50CS
Audio Return Channel
Pokud je systém připojen ke
konektoru HDMI IN televizoru, který
je kompatibilní s funkcí zpětného
audiokanálu, můžete poslouchat
zvuk televizoru z reproduktorů
systému bez připojení digitálního
zvukového kabelu (není součástí
dodávky).
Podržte tlačítko SHIFT a stiskněte
tlačítko SETUP, poté nastavte
možnost [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL] na
hodnotu [ON] (strana 36). Výchozí
nastavení je [ON].
Poznámka
Pokud televizor není kompatibilní s funkcí
zpětného audiokanálu, je třeba připojit
zvukový kabel (není součástí dodávky)
(strana 23).
Funkce přehrávání jedním
dotykem
Když stisknete tlačítko  disku
DVD/CD nebo funkce USB, televizor
se automaticky zapne. Vstup
televizoru se přepne na vstup HDMI,
k němuž je systém propojen.
Poznámka
V závislosti na televizoru se nemusí
správně přehrát počáteční část obsahu.
Remote Easy Control
Systém můžete vybrat pomocí
tlačítka SYNC MENU na dálkovém
ovladači televizoru a řídit systém.
Tuto funkci lze použít v případě, že
televizor podporuje nabídku propojení.
Podrobné informace naleznete v
návodu k obsluze televizoru.
Poznámka
•• V nabídce propojení televizoru je
systém televizorem určen jako „Player“.
•• U některých televizorů nemusí některé
funkce fungovat.
Sledování jazyka
Když změníte jazyk zobrazení na
televizní obrazovce, změní se i jazyk
zobrazení systému.
Bezdrátové přehrávání
pomocí více systémů
(funkce Wireless Party
Chain)
Nastavení a používání funkce
Wireless Party Chain
Příklad: nastavení modelu MHC-M80D
jako prvního systému (Party Host)
1 Zapněte všechny systémy.
2 První systém nastavte jako
Party Host.
3 Druhý systém nastavte jako
Party Guest.
 Pro výběr funkce BLUETOOTH®
stiskněte tlačítko BLUETOOTH
na druhém systému.
 Stiskněte tlačítko W.PARTY
CHAIN na druhém systému.
Druhý systém se nastaví do role
Party Guest.
Na displeji se rozsvítí text
„P.CHAIN“.
Další operace
Pokud jsou všechny systémy
vybaveny funkcí Wireless
Party Chain, můžete propojit
více audiosystémů do řetězce
prostřednictvím připojení
BLUETOOTH®. Tato funkce umožňuje
vytvořit zábavnější prostředí
pro party a dosáhnout vyššího
zvukového výkonu bez kabelového
připojení.
Upozorňujeme, že zvukový zdroj
lze přehrávat pouze ze zařízení
BLUETOOTH®.
První systém v řetězci, který
aktivujete, bude mít roli Party Host
a sdílet hudbu. Ostatní systémy
budou nastaveny jako Party Guest a
budou přehrávat stejnou hudbu jako
systém Party Host.
 Stisknutím tlačítka BLUETOOTH
na jednotce vyberte funkci
BLUETOOTH®.
 Připojte k reproduktoru zařízení
s funkcí BLUETOOTH®
prostřednictvím připojení
BLUETOOTH®.
 Stiskněte tlačítko W.PARTY
CHAIN na jednotce.
Na displeji se zobrazí nápis
„CHAINING“. Systém se přepne
do režimu nastavení funkce
Wireless Party Chain.
Po přepnutí systému do režimu
nastavení funkce Wireless Party
Chain se automaticky ukončí
spojení se zařízením
BLUETOOTH®.
Poznámka
V následujících situacích se funkce
Wireless Party Chain zruší.
—— Po nastavení systému Party Host
v kroku 2 nedojte do 1 minuty k
žádné operaci.
—— Před dokončením kroku 3 je na
systému v roli Party Host znovu
stisknuta možnost W.PARTY
CHAIN.
4Nastavte třetí nebo další
systémy jako systémy v roli
Party Guest.
Opakujte krok 3.
51CS
Poznámka
Třetí nebo další systémy připojte do
30 sekund od připojení předchozího
systému. Po dobu 30 sekund bliká na
displeji systému v roli Party Host nápis
„P. CHAIN“. Po uplynutí 30 sekund není
možné systém připojit.
5 Po připojení posledního
systému v roli Party Guest
počkejte 30 sekund.
Na displeji systému v roli Party Host
přestane blikat text „P.CHAIN“ a
zařízení BLUETOOTH® se znovu
připojí k systému v roli Party Host.
6Spusťte přehrávání na připojeném
zařízení BLUETOOTH®.
7 Slouží k nastavení hlasitosti.
Po úpravě hlasitosti systému v roli
Party Host se upraví také hlasitost
systémů v roli Party Guest. Pokud
chcete upravit hlasitost konkrétního
systému v roli Party Guest, upravte
hlasitost na příslušném systému
Party Guest.
Poznámka
•• Když je aktivní funkce Wireless Party
Chain, nemůžete do role Party Host
zvolit žádný nový systém.
•• Pokud v systému Party Host použijete
mikrofon nebo hrajete na kytaru, nebude
ze systémů Party Guest vycházet zvuk.
•• Podrobnosti o obsluze dalších systémů
naleznete v návodech k obsluze
příslušných systémů.
Tip
Chcete-li přidat nový systém Party Guest
do již vytvořeného řetězce Wireless Party
Chain, přidržte tlačítko W.PARTY CHAIN
na systému v roli Party Host a opakujte
postup od kroku 3.
Deaktivace funkce Wireless
Party Chain
Stiskněte tlačítko W.PARTY CHAIN
v systému Party Host.
52CS
Poznámka
Pokud změníte funkci nebo vypnete
systém v roli Party Host, funkce Wireless
Party Chain se deaktivuje.
Odstranění systému Party Guest
z řetězce Wireless Party Chain
Stiskněte tlačítko W.PARTY CHAIN
na systému v roli Party Guest, který
chcete z řetězce vyjmout. V tomto
případě zůstane zbytek řetězce
Wireless Party Chain aktivovaný.
Poznámka
•• Pokud změníte funkci nebo vypnete
konkrétní systém v roli Party Guest,
tento systém Party Guest ukončí spojení
s řetězcem Wireless Party Chain.
•• U systémů v roli Party Guest nejsou
k dispozici funkce časovač vypnutí a
automatický pohotovostní režim.
Synchronizace nastavení během
provozu funkce Wireless Party
Chain
Po aktivaci funkce Wireless Party
Chain platí následující pravidla:
••Nastavení funkcí Mega Bass,
Party Light (pouze model MHCM80D) a Speaker Light (pouze u
modelu MHC-M80D/MHC-M60D) v
systému v rolích Party Guests jsou
synchronizovány s rolí Party Host.
Pokud v systému v roli Party Host
dojde ke změně těchto nastavení,
změní se také nastavení systémů v
roli Party Guest.
••Nastavení funkcí Efekt DJ a
Karaoke, například Vocal Fader a
Key Control, se vypnou v systému v
roli Party Host i Party Guest.
••Nastavení zvukového pole se vrátí
na výchozí hodnoty v systému v
roli Party Host i Party Guest.
••Po vypnutí systému v roli Party
Host se vypnou také systémy v roli
Party Guest.
Zpěv společně s hrající
hudbou: Karaoke
Příprava pro karaoke
1 Opakovaným stiskem tlačítka
MIC LEVEL – snížíte úroveň
hlasitosti mikrofonu.
Případně opakovaným stiskem
tlačítka MIC/GUITAR LEVEL na
jednotce snižíte úroveň hlasitosti
mikrofonu.
2 Opakovaným stiskem tlačítka
GUITAR na jednotce vyberte
možnost „OFF“.
3 Připojte volitelný mikrofon s
kolíkem 6,3 mm ke konektoru
MIC1 nebo MIC2/GUITAR na
jednotce.
4Spusťte přehrávání hudby a
upravte hlasitost mikrofonu.
Opakovaným stisknutím tlačítka
MIC ECHO lze nastavit efekt
ozvěny.
5 Začněte zpívat spolu s hudbou.
Poznámka
•• Nedoporučujeme používat adaptér
mikrofonu při připojování mikrofonu ke
konektoru MIC1 nebo MIC2/GUITAR.
•• Pokud dojde k akustické ozvěně
(kvílení):
—— přesuňte mikrofon dále od
reproduktorů,
—— změňte směr mikrofonu,
—— opakovaně stiskněte tlačítko MIC LEVEL.
—— opakovaným stisknutím tlačítka MIC
ECHO nastavte efekt ozvěny.
•• Během přenosu USB se zvuk mikrofonu
nebude přenášet na zařízení USB.
vychází zvuk mikrofonu pouze ze
systému, k němuž je mikrofon připojen.
•• Úroveň hlasitosti mikrofonu nelze
upravovat pomocí voliče VOLUME/DJ
CONTROL na jednotce ani tlačítka 
+/– na dálkovém ovladači. Opakovaným
stiskem tlačítka MIC LEVEL +/– upravte
úroveň hlasitosti mikrofonu.
•• Pokud je zvuk zaznamenaný mikrofonem
mimořádně hlasitý, může být zkreslený.
Opakovaným stiskem tlačítka MIC LEVEL
snižte hlasitost mikrofonu.
Snížení hlasitosti hlasu
(Vocal Fader)
Můžete snížit zvuk vokálů ve
stereofonním zdroji.
Opakovaným stisknutím tlačítka
VOCAL FADER vyberte možnost
„ON V FADER“.
Chcete-li efekt Vocal Fader zrušit,
opakovaným stisknutím tlačítka VOCAL
FADER vyberte možnost „OFF“.
Změna tóniny (Key Control)
Stiskněte tlačítko KEY CONTROL
/ tak, aby to odpovídalo
vašemu hlasovému rozsahu.
Další operace
Připojte další volitelný mikrofon,
pokud chcete zpívat ve dvojici.
•• Při použití funkce Wireless Party Chain
Aktivace režimu udělování
skóre Karaoke (Score Mode)
Funkci udělování skóre můžete
používat, když je připojen mikrofon.
Skóre se vypočítává od 0 do 99
porovnáním vašeho hlasu se
zdrojem hudby.
1 Spusťte přehrávání hudby.
2 Před zpěvem písně stiskněte
tlačítko SCORE.
53CS
3 Po více než minutě zpěvu znovu
stiskněte tlačítko SCORE, abyste
zobrazili své skóre.
Změna hlasu (Voice Changer)
Při hovoru nebo zpěvu do mikrofonu
můžete změnit svůj hlas.
Pro změnu efektu hlasu opakovaně
stiskněte tlačítko VOICE CHANGER.
Vypnutí funkce Voice Changer
Opakovaným stiskem tlačítka VOICE
CHANGER vyberte možnost „OFF“.
Používání funkce
hlasového průvodce
Hlasového průvodce můžete
slyšet tehdy, když systém vstoupí
do režimu párování BLUETOOTH®,
nebo při připojování či odpojování
zařízení BLUETOOTH® od systému.
1 Stiskněte tlačítko OPTIONS.
2 Opakovaným stisknutím tlačítek
/ vyberte položku „VOICE
GUIDANCE“ a poté stiskněte
tlačítko .
3 Opakovaným stisknutím tlačítek
/ vyberte položku ON a poté
stiskněte tlačítko .
Funkce hlasového průvodce je
aktivována.
Chcete-li opustit nabídku možností,
stiskněte tlačítko OPTIONS.
Deaktivace hlasového průvodce
Opakujte kroky v postupu „Používání
funkce hlasového průvodce“
(strana 54) a v kroku 3 vyberte
možnost „OFF“.
54CS
Úprava úrovně hlasového
průvodce
1 Stiskněte tlačítko OPTIONS.
2 Opakovaným stiskem tlačítek
/ vyberte položku „SAMPLER“
a poté stiskněte tlačítko .
3 Opakovaným stisknutím tlačítek
/ upravte úroveň hlasového
průvodce a stiskněte tlačítko .
Poznámka
•• Úroveň hlasitosti hlasového průvodce
se mění podle úrovně hlasitosti
systému. V některých případech se však
úroveň hlasitosti hlasového průvodce
změnit nemusí.
•• V některých případech může docházet k
prodlevě výstupu hlasového průvodce.
Jak si vychutnat zvuk
kytary
Zvuk kytary můžete poslouchat po
připojení kytary ke konektoru MIC2/
GUITAR na jednotce.
Můžete také hrát na kytaru a současně
zpívat po připojení volitelného
mikrofonu s kolíkem 6,3 mm ke
konektoru MIC1 na jednotce.
Zvuk kytary lze změnit výběrem
efektu kytary.
1 Pro snížení hlasitosti kytary
opakovaně stiskněte tlačítko
MIC/GUITAR LEVEL na jednotce.
2 Pomocí kabelu hudebních
nástrojů (není součástí
dodávky) připojte kytaru (není
součástí dodávky) ke konektoru
MIC2/GUITAR na jednotce.
3 Pro výběr efektu kytary
opakovaně stiskněte tlačítko
GUITAR na jednotce.
•• „CLEAN“: původní zvuk kytary.
Doporučeno pro elektrické a
elektroakustické kytary.
•• „O.DRIVE“: zkreslený zvuk
podobný přebuzenému
kytarovému zesilovači.
Doporučeno pro elektrické kytary.
•• „BASS“: původní zvuk kytary.
Doporučeno pro basové kytary.
4Začněte hrát na kytaru a upravte
hlasitost kytary.
Ze systému nevychází zvuk kytary.
Poznámka
•• Nedoporučujeme používat adaptér
Vypnutí režimu kytary
Opakovaným stiskem tlačítka
GUITAR na jednotce vyberte
možnost „OFF“.
Poznámka
Funkce Party Light je k dispozici pouze u
modelu MHC-M80D.
1 Opakovaným stisknutím tlačítka
PARTY LIGHT vyberte možnost
„LED ON“.
Můžete také opakovaně stisknout
tlačítko SPEAKER LIGHT na jednotce
a vybrat možnost „LED ON“ (pouze
model MHC-M60D).
2 Opakovaným stisknutím
tlačítka LIGHT MODE vyberte
požadovaný režim osvětlení.
Režim osvětlení bude při aktivaci
režimu Wireless Party Chain odlišný.
Vypnutí funkcí Party Light a
Speaker Light
Opakovaným stisknutím tlačítka
PARTY LIGHT vyberte možnost
„LED OFF“.
Další operace
mikrofonu při připojování mikrofonu ke
konektoru MIC1.
•• Při použití elektroakustické kytary s
efektem „O.DRIVE“ se může ozývat
kvílení. Pro snížení hlasitosti kytary
opakovaně stiskněte tlačítko MIC/
GUITAR LEVEL na jednotce. V opačném
případě přepněte na jiný efekt kytary.
•• Před odpojením kytary od systému
snižte hlasitost kytary opakovaným
stiskem tlačítka MIC/GUITAR LEVEL na
jednotce.
Jak si užít hudbu s
funkcí Party Light a
Speaker Light (pouze
model MHC-M80D/
MHC-M60D)
Poznámka
•• Když jsou spuštěny funkce Party Light
(pouze model MHC-M80D) a Speaker
Light, nedívejte se přímo do svítících částí.
•• Pokud je podsvícení příliš jasné, můžete
rozsvítit světla v pokoji nebo podsvícení
vypnout.
•• Funkce Party Light (pouze model
MHC-M80D) a Speaker Light můžete
zapnout nebo vypnout, když je zapnutá
ukázka.
55CS
Použití časovače
vypnutí
Systém se po uplynutí zvolené doby
automaticky vypne.
Opakovaným stisknutím tlačítka
SLEEP vyberte požadovaný čas.
Chcete-li časovač vypnutí zrušit,
opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP
vyberte možnost „OFF“.
Tip
Chcete-li zkontrolovat čas zbývající do
vypnutí systému, stiskněte tlačítko SLEEP.
Použití volitelných
zařízení
1 Opakovaně stiskněte tlačítko
 –, dokud se na displeji
nezobrazí nápis „VOL MIN“.
2 Připojte volitelné zařízení
(strana 19).
3 Opakovaným stiskem tlačítka
FUNCTION vyberte možnost
„AUDIO IN“.
4Zahajte přehrávání v
připojeném zařízení.
5 Opakovaným stisknutím tlačítka
 upravte hlasitost.
Poznámka
56CS
Pokud je úroveň hlasitosti připojeného
zařízení příliš nízká, systém může
automaticky přejít do pohotovostního
režimu. Nastavte úroveň hlasitosti zařízení.
Chcete-li vypnout funkci automatického
přechodu do pohotovostního
režimu, přečtěte si část „Nastavení
funkce automatického přechodu do
pohotovostního režimu“ (strana 56).
Deaktivace tlačítek na
subwooferu
(Rodičovský zámek)
Tlačítka (kromě ) na jednotce
můžete deaktivovat, abyste zabránili
nechtěnému použití, například dětmi.
Stiskněte na jednotce tlačítko 
a podržte ho déle než 5 sekund.
Na displeji se objeví nápis „CHILD LOCK
ON“.
Systém můžete ovládat pouze pomocí
tlačítek na dálkovém ovladači.
Chcete-li funkci rodičovského zámku
vypnout, podržte stisknuté tlačítko
 na jednotce po dobu více než 5
sekund, dokud se na displeji nezobrazí
nápis „CHILD LOCK OFF“.
Poznámka
•• Funkce rodičovského zámku se
automaticky deaktivuje, pokud odpojíte
napájecí kabel.
•• Funkci rodičovského zámku nelze
aktivovat, když otevřete zásuvku na disk.
Nastavení funkce
automatického
přechodu do
pohotovostního režimu
Systém přibližně po 15 minutách
automaticky přejde do
pohotovostního režimu, pokud
neprovedete žádnou operaci nebo
na výstupu není audiosignál.
Ve výchozím nastavení je funkce
automatického přechodu do
pohotovostního režimu zapnutá.
1 Stiskněte tlačítko OPTIONS.
2 Opakovaným stisknutím tlačítek
/ vyberte položku „AutoSTBY“
a poté stiskněte tlačítko .
3 Opakovaným stisknutím tlačítek
/ vyberte možnost „ON“
nebo „OFF“ a poté stiskněte
tlačítko .
Chcete-li opustit nabídku možností,
stiskněte tlačítko OPTIONS.
Poznámka
•• Přibližně 2 minuty před přechodem
do pohotovostního režimu začne na
displeji blikat zpráva „AutoSTBY“.
•• Funkce automatického přechodu do
pohotovostního režimu nefunguje v
následujících případech:
—— když je aktivní funkce tuneru,
—— když je aktivován časovač vypnutí,
—— když je připojen mikrofon nebo
kytara,
—— když bude nastavena role systému
Party Guest, zatímco je aktivní funkce
Wireless Party Chain.
Aktualizace softwaru
Pro zákazníky v Latinské Americe:
<http://esupport.sony.com/LA>
Pro zákazníky v Evropě a Rusku:
<http://www.sony.eu/support>
Pro zákazníky v jiných zemích/
oblastech:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Řešení problémů
Případný problém se systémem
vyhledejte v níže uvedené kontrolním
seznamu pro odstraňování problémů
a proveďte nápravu.
Pokud problém dále přetrvává,
obraťte se na nejbližšího prodejce
společnosti Sony.
V případě, že servisní technik během
opravy vymění některé součástky,
může si je ponechat.
Pokud se na zobrazovacím
panelu zobrazí „PROTECTX“
(X představuje číslici)
a „CHECK MANUAL“
Okamžitě vytáhněte napájecí
kabel ze zásuvky a zkontrolujte
následující položky.
•• Používáte pouze dodané
reproduktory?
•• Jsou větrací otvory jednotky
zakryty nějakým předmětem?
Jakmile zkontrolujete výše uvedené
body a nezjistíte žádné problémy,
připojte napájecí kabel zpět a
zapněte systém. Pokud problém
přetrvává, obraťte se na nejbližšího
prodejce společnosti Sony.
Obecné
Přístroj nelze zapnout.
Doplňující informace
Software tohoto systému může být v
budoucnu aktualizován.
Předinstalovaný software na
systému můžete aktivovat z níže
uvedené webové stránky.
Aktualizujte software podle online
pokynů.
Doplňující informace
•• Zkontrolujte správné připojení
napájecího kabelu (síťového kabelu).
Systém přešel do pohotovostního
režimu.
•• Nejedná se o poruchu. Systém
přibližně po 15 minutách automaticky
přejde do pohotovostního režimu,
pokud neprovedete žádnou operaci
nebo na výstupu není audiosignál
(strana 56).
57CS
Z přístroje nevychází žádný zvuk.
•• Slouží k nastavení hlasitosti.
•• Ověřte připojení reproduktorů
(strana 19).
•• Zkontrolujte zapojení volitelných
zařízení, jsou-li nějaká zapojena
(strana 19).
•• Zapněte připojené zařízení.
•• Odpojte a znovu připojte napájecí
kabel, poté systém zapněte.
Při připojení ke konektoru HDMI
OUT (TV) ARC není žádný obraz/
zvuk.
•• Změňte nastavení [HDMI SETUP] –
[HDMI RESOLUTION]. Problém se
může vyřešit.
•• Vybavení připojené ke konektoru
HDMI OUT (TV) ARC neodpovídá
formátu audiosignálu. V tomto
případě nastavte možnost
[HDMI SETUP] – [AUDIO(HDMI)] na
hodnotu [PCM] (strana 35).
•• Zkuste následující:
—Systém
—
vypněte a znovu
zapněte.
—Připojené
—
vybavení vypněte a
znovu zapněte.
—Odpojte
—
a znovu připojte kabel
HDMI.
Není slyšet žádný zvuk z
mikrofonu.
•• Nastavte úroveň hlasitosti
mikrofonu.
•• Zkontrolujte, zda je mikrofon
řádně zapojen do konektoru MIC1
nebo MIC2/GUITAR na jednotce.
•• Zkontrolujte, zda je mikrofon
zapnutý.
58CS
Adaptér mikrofonu (není součástí
dodávky) nelze vytáhnout.
•• Adaptér mikrofonu odpojte z
konektoru MIC1 nebo MIC2/
GUITAR např. pomocí kleští.
Ze systému není slyšet zvuk z
televizoru. Na displeji jednotky
se zobrazí zprávy „CODE 01“ a
„SGNL ERR“.
•• Tento systém podporuje pouze
2kanálové lineární PCM formáty.
Zkontrolujte nastavení výstupu
audia na televizoru, a pokud je
vybrán automatický režim, změňte
jej na režim výstupu PCM.
•• Zkontrolujte, jestli je
reproduktorový výstup na
televizoru nastaven na použití
externích reproduktorů.
V reprodukci se vyskytuje hučení
nebo šum.
•• Přemístěte systém mimo dosah
zdrojů šumu.
•• Zapojte systém do jiné zásuvky.
•• K napájecímu kabelu připojte
odrušovací filtr (není součástí
dodávky).
•• Vypněte elektrická zařízení v
blízkosti systému.
•• Pokud je systém zapnutý, můžete
slyšet hukot větráků systému.
Nejedná se o poruchu.
•• Přesuňte jednotku mimo
dosah neonových znaků nebo
fosforeskujícího světla.
Dálkový ovladač nepracuje.
•• Odstraňte všechny překážky mezi
dálkovým ovladačem a přístrojem.
•• Přibližte dálkový ovladač k
systému.
•• Namiřte dálkový ovladač na
snímač na přístroji.
•• Vyměňte baterie (R03 / velikost
AAA).
•• Umístěte přístroj dále od zářivky.
Ozývá se akustická vazba.
•• Snižte hlasitost.
•• Přesuňte mikrofon a kytaru dále
od systému nebo změňte jeho
orientaci.
Z určitého reproduktoru není
slyšet žádný zvuk.
•• Zkontrolujte, zda je reproduktor
řádně připojen.
Na televizní obrazovce přetrvávají
potíže s podáním barev.
•• Okamžitě vypněte televizor a po
15 až 30 minutách ho opět
zapněte. Pokud barevné
nepravidelnosti stále přetrvávají,
umístěte systém dál od televizoru.
Zásuvka na disk se neotevírá a na
displeji se zobrazuje text
„LOCKED“.
•• Obraťte se na nejbližšího
obchodního zástupce společnosti
Sony nebo na místní autorizovaný
servis společnosti Sony.
Když na jednotce stisknete jakékoli
tlačítko, objeví se nápis „CHILD
LOCK“.
•• Vypněte funkci rodičovského
zámku (strana 56).
Zásuvku na disk nelze zavřít.
•• Vložte disk správným způsobem.
Při zapnutí systému se ozve
klapnutí.
•• Jde o provozní zvuk, který zazní
například při zapnutí a vypnutí
systému. Nejedná se o poruchu.
reproduktory
Zvuk vychází pouze z jednoho
kanálu, případně není vyvážena
hlasitost pravého a levého kanálu.
•• Umístěte reproduktory tak,
aby byly vůči sobě maximálně
symetrické.
•• Zkontrolujte, zda jsou
reproduktory řádně připojeny.
•• Zdroj zvuku se přehrává
monofonně.
Disk nelze vysunout.
•• Disk nelze vysunout během
synchronizovaného přenosu nebo
přenosu REC1. Stisknutím tlačítka
 zrušte přenos a poté stisknutím
tlačítka  na jednotce vysuňte disk.
•• Obraťte se na nejbližšího prodejce
společnosti Sony.
Nelze spustit přehrávání.
•• Očistěte disk (strana 67).
•• Znovu vložte disk.
•• Vložte disk, který tento systém
dokáže přehrát (strana 8).
•• Vyjměte disk, otřete z něj vlhkost
a poté systém nechejte několik
hodin zapnutý, dokud se vlhkost
neodpaří.
•• Kód regionu na disku DVD VIDEO
neodpovídá systému.
Doplňující informace
Zvuk během přehrávání ztrácí
stereofonní efekt.
•• Vypněte funkci zeslabení hlasu
(strana 53).
•• Ujistěte se, že je systém správně
připojen.
•• Ověřte připojení reproduktorů
(strana 18).
Přehrávač disků
Zvuk přeskakuje.
•• Očistěte disk (strana 67).
•• Znovu vložte disk.
•• Přemístěte jednotku mimo dosah
vibrací.
•• Přesuňte reproduktory dále od
jednotky. Při poslechu hudby s
hlubokými tóny při vysoké hlasitosti
mohou vibrace reproduktorů
způsobovat přeskakování zvuku.
59CS
Přehrávání nezačíná od první
stopy.
•• Změňte režim přehrávání na
normální (strana 29).
•• Je vybrána funkce obnovení
přehrávání po pozastavení.
Dvakrát stiskněte tlačítko . Poté
stisknutím tlačítka  spusťte
přehrávání.
Nelze provést některé funkce, jako
je zastavení, zamykání hledání,
pomalé přehrávání, opakované
přehrávání nebo náhodné
přehrávání.
•• V závislosti na disku nemusí být
možné provádět některé výše
uvedené operace. Podrobnosti
naleznete v pokynech k disku.
Disky DATA CD/DATA DVD (MP3,
MPEG4 nebo Xvid) nelze přehrát.
•• Data nejsou uložena v
podporovaném formátu.
•• Ujistěte se, že jste před spuštěním
přehrávání zvolili správný mediální
režim.
Název složky, název stopy, název
souboru nebo znaky tagu ID3 se
nezobrazují správně.
•• Tag ID3 není ve verzi 1 (1.0/1.1)
nebo 2 (2.2/2.3).
•• Systém dokáže zobrazit
následující kódy znaků:
—Velká
—
písmena (A až Z)
—Číslice
—
(0 až 9),
—Symboly
—
(< > * +, [ ] \ _)
Jiné znaky se zobrazí jako „_“.
USB device
Přenos skončí chybou.
•• Používáte nepodporované zařízení
USB. Informace o kompatibilních
zařízeních USB naleznete na
příslušných webových stránkách
(strana 11).
60CS
•• Zařízení USB není správně
naformátováno. Přečtěte si pokyny
k formátování v návodu k obsluze
zařízení USB.
•• Vypněte systém a odpojte zařízení
USB. Pokud je zařízení USB
vybaveno spínačem napájení, po
odpojení ze systému zařízení USB
vypněte a znovu zapněte. Poté
znovu proveďte přenos.
•• Pokud se přenosy a mazání
mnohokrát opakují, struktura
souborů v zařízení USB bude
fragmentovaná. Vyhledejte
pokyny k řešení tohoto problému v
návodu k obsluze zařízení USB.
•• Během přenosu bylo zařízení USB
odpojeno nebo bylo přerušeno
napájení. Odstraňte soubor, který
již byl zčásti přenesen, a opakujte
přenos. Pokud se tím problém
nevyřeší, zařízení USB může být
poškozené. Vyhledejte pokyny k
řešení tohoto problému v návodu
k obsluze zařízení USB.
Audiosoubory nebo složky v
zařízení USB nelze vymazat.
•• Zkontrolujte, zda není zařízení USB
chráněno proti zápisu.
•• Zařízení USB bylo v průběhu
mazání odpojeno nebo bylo
přerušeno napájení. Odstraňte
soubor, který byl již zčásti
vymazán. Pokud se tím problém
nevyřeší, zařízení USB může být
poškozené. Vyhledejte pokyny k
řešení tohoto problému v návodu
k obsluze zařízení USB.
Z přístroje nevychází žádný zvuk.
•• Zařízení USB není správně
připojeno. Vypněte systém a
znovu připojte zařízení USB. Poté
systém zapněte a zkontrolujte, zda
se na displeji objeví text „USB“.
Vyskytuje se šum, vynechávání
zvuku nebo zkreslený zvuk.
•• Používáte nepodporované zařízení
USB. Informace o kompatibilních
zařízeních USB naleznete na
příslušných webových stránkách
(strana 11).
•• Vypněte systém a zařízení USB
znovu připojte. Poté systém znovu
zapněte.
•• Samotná hudební data obsahují
šum nebo je zvuk zkreslený. Šum
mohl vzniknout při přenosu.
Odstraňte soubor a znovu jej
přeneste.
•• Při kódování audiosouboru byla
použita příliš nízká přenosová
rychlost. Odešlete do zařízení USB
audiosoubor s vyšší přenosovou
rychlostí.
Na displeji se objeví nápis
„NO FILE“.
•• Systém vstoupil do režimu
aktualizace softwaru a všechna
tlačítka (kromě ) jsou
deaktivována. Stiskněte tlačítko
 na jednotce, pokud chcete
aktualizaci softwaru zrušit.
Chybné zobrazení.
•• Data uložená v zařízení USB jsou
pravděpodobně poškozená.
Opakujte přenos.
•• Systém dokáže zobrazit
následující kódy znaků:
—Velká
—
písmena (A až Z)
—Číslice
—
(0 až 9),
—Symboly
—
(< > * +, [ ] \ _)
Jiné znaky se zobrazí jako „_“.
Zařízení USB není rozpoznáno.
•• Vypněte systém a zařízení USB
znovu připojte. Poté systém znovu
zapněte.
•• Informace o kompatibilních
zařízeních USB naleznete na
příslušných webových stránkách
(strana 11).
•• Zařízení USB nefunguje správně.
Vyhledejte pokyny k řešení tohoto
problému v návodu k obsluze
zařízení USB.
Nelze spustit přehrávání.
•• Vypněte systém a zařízení USB
znovu připojte. Poté systém znovu
zapněte.
•• Informace o kompatibilních
zařízeních USB naleznete na
příslušných webových stránkách
(strana 11).
Doplňující informace
Dlouho se zobrazuje text
„READING“ nebo trvá dlouho,
než se spustí přehrávání.
•• Proces načítání může zabrat delší
dobu v následujících případech.
—V
— zařízení USB je mnoho složek
nebo souborů (strana 10).
—Struktura
—
souborů je příliš složitá.
—Kapacita
—
paměti je příliš velká.
—Vnitřní
—
paměť je fragmentovaná.
Na displeji se objeví nápis
„OVER CURRENT“.
•• Problém s úrovní elektrického
proudu z portu
(USB). Vypněte
systém a odeberte zařízení USB
z portu. Ujistěte se, že je zařízení
USB v pořádku. Pokud se bude tato
zpráva dále zobrazovat, obraťte
se na nejbližšího obchodního
zástupce společnosti Sony
Přehrávání se nezahájí od prvního
souboru.
•• Změňte režim přehrávání na
normální (strana 29).
61CS
Soubory nelze přehrát.
•• Ujistěte se, že jste před spuštěním
přehrávání zvolili správný mediální
režim.
•• Zařízení USB naformátovaná
jinými systémy souborů než FAT16
nebo FAT32 nejsou podporována.*
•• Pokud používáte zařízení USB
rozdělené na oddíly, lze přehrát
pouze soubory v prvním oddíle.
* Tento systém podporuje systémy
souborů FAT16 a FAT32, ale některá
zařízení USB nemusí podporovat všechny
tyto systémy souborů FAT. Chcete-li získat
další informace, nahlédněte do návodu
k obsluze jednotlivých zařízení USB nebo
kontaktujte výrobce.
Obraz
Žádný obraz.
•• Zkontrolujte, zda je systém
správně připojen.
•• Pokud je kabel HDMI poškozený,
nahraďte ho.
•• Ujistěte se, že je jednotka připojena
ke vstupnímu konektoru HDMI na
vašem televizoru (strana 22).
•• Ujistěte se, že jste zapnuli televizor
a správně ho ovládáte.
•• Ujistěte se, že jste na televizoru
vybrali vstup videa podle
připojení, aby bylo možné zobrazit
obraz ze systému.
•• (Kromě modelů pro Latinskou
Ameriku, Evropu a Rusko)
Zkontrolujte, zda je systém barev
správně nastaven podle systému
barev vašeho televizoru.
62CS
V obrazu se vyskytuje šum.
•• Očistěte disk (strana 67).
•• (Kromě modelů pro Latinskou
Ameriku, Evropu a Rusko) Když
přehráváte disk DVD VIDEO
zaznamenaný v jiném systému
barev, než jaký je nastaven
v systému, obraz může být
zkreslený (strany 24, 34).
•• (Kromě modelů pro Latinskou
Ameriku, Evropu a Rusko) Nastavte
systém barev podle svého
televizoru (strany 24, 34).
Nelze změnit poměr stran televizní
obrazovky.
•• Poměr stran na vašem disku DVD
VIDEO a videosouboru je pevný.
•• V závislosti na televizoru nemusí
být možné poměr stran změnit.
Nelze změnit jazyk zvukové stopy.
•• Na přehrávaném disku DVD VIDEO
nejsou zaznamenány vícejazyčné
stopy.
•• Disk DVD VIDEO zakazuje změnu
jazyka zvukové stopy.
Nelze změnit jazyk titulků.
•• Na přehrávaném disku DVD VIDEO
nejsou zaznamenány vícejazyčné
titulky.
•• Disk DVD VIDEO zakazuje změnu
titulků.
Titulky nelze vypnout.
•• Disk DVD VIDEO zakazuje vypnutí
titulků.
Nelze změnit úhly záběrů kamery.
•• Na přehrávaném disku DVD VIDEO
není zaznamenáno více úhlů
záběru.
•• Disk DVD VIDEO zakazuje změnu
úhlů.
Tuner*
Je slyšet výrazné hučení či šum
nebo nelze přijímat stanice.
•• Připojte správně anténu.
•• Změňte umístění a směr antény,
abyste zajistili dobrý příjem.
•• Vypněte blízká elektrická zařízení.
* Příjem rádia nemusí být možný v
závislosti na podmínkách rádiových vln
nebo podmínkách obytné zóny ve vaší
oblasti.
Zařízení BLUETOOTH®
Nelze provést párování.
•• Přesuňte zařízení BLUETOOTH®
blíže k systému.
•• Párování nemusí být možné,
pokud se kolem systému vyskytují
i jiná zařízení BLUETOOTH®.
V tom případě ostatní zařízení
BLUETOOTH® vypněte.
•• Ujistěte se, že při výběru názvu
systému (tohoto systému) na
zařízení BLUETOOTH® zadáváte
správný klíč.
Zařízení BLUETOOTH® není
schopno detekovat systém nebo
se na displeji zobrazí text „BT OFF“.
•• Nastavte signál Bluetooth® na
možnost „BT ON“ (strana 44).
Zvuk přeskakuje či kolísá, případně
dochází ke ztrátě spojení.
•• Systém a zařízení BLUETOOTH®
jsou příliš daleko od sebe.
•• Pokud jsou mezi systémem a
zařízením BLUETOOTH® nějaké
překážky, odstraňte je nebo se jim
vyhněte.
vybavení, které generuje
elektromagnetické vlny, jako je
například bezdrátová síť LAN,
jiné zařízení BLUETOOTH® nebo
mikrovlnná trouba, přemístěte ho
jinam.
Zvuk ze zařízení BLUETOOTH®
není v tomto systému slyšet.
•• Nejprve zvyšte hlasitost v zařízení
BLUETOOTH® a poté nastavte
hlasitost pomocí tlačítek  +/–.
Je slyšet výrazné hučení, šum nebo
zkreslení zvuku.
•• Pokud jsou mezi systémem a
zařízením BLUETOOTH® nějaké
překážky, odstraňte je nebo se jim
vyhněte.
•• Pokud je v blízkosti systému
vybavení, které generuje
elektromagnetické vlny, jako je
například bezdrátová síť LAN,
jiné zařízení BLUETOOTH® nebo
mikrovlnná trouba, přemístěte ho
jinam.
•• Ztlumte hlasitost připojeného
zařízení BLUETOOTH®.
Control for HDMI („BRAVIA“ Sync)
Systém se nezapne ani v případě
zapnutí televizoru.
•• Podržte tlačítko SHIFT a stiskněte
tlačítko SETUP, poté nastavte
možnost [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] na hodnotu
[ON] (strana 35). Televizor musí
podporovat funkci Control for
HDMI (strana 49). Podrobné
informace naleznete v návodu k
obsluze televizoru.
•• Zkontrolujte nastavení reproduktorů
na televizoru. Napájení systému
se synchronizuje s nastavením
reproduktorů na televizoru.
Podrobné informace naleznete v
návodu k obsluze televizoru.
Doplňující informace
Není možné navázat připojení.
•• Zařízení BLUETOOTH®, které jste
se pokusili připojit, nepodporuje
profil A2DP a nelze jej připojit k
systému.
•• Na zařízení BLUETOOTH® povolte
funkci BLUETOOTH®.
•• Navažte připojení prostřednictvím
zařízení BLUETOOTH®.
•• Informace o registraci párování
byly smazány. Proveďte párování
znovu.
•• Pokud je v blízkosti systému
63CS
•• Pokud zvuk naposledy vystupoval z
reproduktorů televizoru, systém se
nezapne ani po zapnutí televizoru.
Systém se vypne po vypnutí
televizoru.
•• Zkontrolujte nastavení
možnosti [HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV]
(strana 36). Pokud je možnost
[STANDBY LINKED TO TV]
nastavena na hodnotu [ON], systém
se vypne automaticky po vypnutí
televizoru nezávisle na vstupu.
Systém se nevypne ani po vypnutí
televizoru.
•• Zkontrolujte nastavení
možnosti [HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV]
(strana 36).
Pokud chcete, aby se systém vypnul
po vypnutí televizoru nezávisle
na použitém vstupu, nastavte
možnost [STANDBY LINKED TO TV]
na hodnotu [ON]. Televizor musí
podporovat funkci Control for HDMI
(strana 49). Podrobné informace
naleznete v návodu k obsluze
televizoru.
64CS
Ze systému nevychází zvuk
televizoru.
•• Zkontrolujte typ a připojení kabelu
HDMI nebo zvukového kabelu mezi
systémem a TV (strana 22).
•• Pokud je televizor kompatibilní se
zpětným audiokanálem, ujistěte se,
že je systém připojen ke vstupnímu
konektoru televizoru, který je
kompatibilní s funkcí ARC
(strana 22). Pokud ve výstupu
stále není zvuk nebo pokud se zvuk
přerušuje, připojte audiokabel (není
součástí dodávky), podržte tlačítko
SHIFT a stiskněte tlačítko SETUP, poté
nastavte položku [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL] na [OFF]
(strana 36).
•• Pokud televizor není kompatibilní s
technologií Audio Return Channel,
zvuk TV nebude systémem
reprodukován, ani pokud je systém
připojen ke konektoru televizoru.
Pokud chcete získat výstup zvuku
televizoru ze systému, připojte
audiokabel (není součástí dodávky)
(strana 23).
•• Změňte funkci systému na „TV“
(strana 23).
•• Zvyšte hlasitost na systému.
•• V závislosti na pořadí propojení
televizoru a systému může být systém
ztlumený a na displeji jednotky se
může zobrazovat nápis „ “ (ztišení).
Dojde-li k takovéto situaci, zapněte
nejprve televizor a poté systém.
•• Nastavte reproduktory televizoru
(BRAVIA®) na možnost Audio
systém. Informace o nastavení
televizoru naleznete v návodu k
obsluze televizoru.
Zvuk je reprodukován TV i
systémem současně.
•• Ztlumte zvuk systému nebo
televizoru.
•• Změňte výstup reproduktoru
na televizoru na reproduktor
televizoru nebo systém zvuku.
Funkce Control for HDMI nepracuje
správně.
•• Zkontrolujte připojení k systému
(strana 17).
•• Zapněte na televizoru funkci
Control for HDMI. Podrobné
informace naleznete v návodu k
obsluze televizoru.
•• Chvíli počkejte a proveďte operaci
znovu. Pokud odpojíte systém,
bude chvíli trvat, než bude možné
znovu provádět operace. Vyčkejte
15 sekund nebo déle a proveďte
operaci znovu.
•• Ujistěte se, že televizor připojený k
systému podporuje funkci Control
for HDMI.
•• Typy a počet zařízení, které lze
ovládat pomocí funkce Control
for HDMI jsou vymezeny v normě
HDMI CEC následujícím způsobem:
—Záznamová
—
zařízení (rekordér
Blu-ray Disc™, rekordér DVD
apod.): až 3 zařízení
—Přehrávací
—
zařízení (přehrávač
Blu-ray Disc™, přehrávač DVD
atd.): až 3 zařízení (tento systém
využívá jedno z nich)
—Zařízení
—
související s tunerem: až
4 zařízení
—Audiosystém
—
(přijímač/
sluchátka): až 1 zařízení (které
využívá tento systém)
Wireless Party Chain
Když je spuštěna funkce Wireless
Party Chain, zařízení BLUETOOTH®
nelze připojit k systému.
•• Po připojení všech systémů
dokončete operace párování
a připojení mezi zařízením
BLUETOOTH® a systémem v roli
Party Host.
Pokud systém stále nefunguje tak,
jak by měl, resetujte jej na výchozí
tovární nastavení.
K provedení této operace použijte
tlačítka na přístroji.
1 Odpojte napájecí kabel a poté ho
znovu zapojte.
2 Stisknutím tlačítka  zapněte
systém.
3 Asi na 3 sekundy podržte tlačítka
VOCAL FADER a MIC ECHO.
Na displeji se zobrazí nápis „RESET“.
Po dokončení obnovení se systém
automaticky restartuje. Stisknutím
tlačítka  zapněte systém.
Obnovení výchozích hodnot
v nabídce nastavení
Položky nabídky nastavení (kromě
nastavení [PARENTAL CONTROL])
můžete vrátit na výchozí hodnoty.
1 Podržte tlačítko SHIFT a stiskněte
tlačítko SETUP.
Na televizní obrazovce se zobrazí
nabídka nastavení.
2 Opakovaným stisknutím
tlačítek / vyberte položku
[SYSTEM SETUP] a poté stiskněte
tlačítko .
3 Opakovaným stisknutím tlačítek
/ vyberte položku [RESET] a
poté stiskněte tlačítko .
4 Opakovaným stisknutím tlačítek
/ vyberte položku [YES] a poté
stiskněte tlačítko .
Provedení trvá několik sekund. Když
se systém resetuje, netiskněte
tlačítko .
Funkce vlastní diagnostiky
Doplňující informace
Obnovení systému
Všechny informace k párování
BLUETOOTH® a nakonfigurovaná
nastavení, jako přednastavené
rádiové stanice, se vrátí do výchozího
továrního nastavení (kromě některých
nastavení nabídky nastavení).
Obnovení všech nastavení nabídky
nastavení viz „Obnovení výchozích
hodnot v nabídce nastavení“
(strana 65).
Když se na televizní obrazovce
nebo displeji objeví písmena/
číslice
Je-li aktivována auto diagnostická
funkce, která zabraňuje poruše
systému, zobrazí se servisní číslo.
Servisní číslo se skládá z písmen
abecedy a čísel (např. C 13 50). V
následující tabulce najdete příčiny a
nápravná opatření.
65CS
První
Příčina a nápravné
3 znaky
opatření
servisního
čísla
C 13
Disk je znečištěný.
•• Očistěte disk měkkým
hadříkem (strana 67).
C 31
Disk není správně vložen.
•• Vypněte systém a poté jej
znovu zapněte. Poté disk
znovu správně vložte.
E XX
(XX je
číslo)
Systém aktivoval
autodiagnostickou funkci,
aby zabránil poruše.
•• Obraťte se na nejbližšího
obchodního zástupce
společnosti Sony nebo na
místní autorizovaný servis
společnosti Sony a uveďte
servisní číslo o 5 znacích.
Příklad: E 61 10
Zprávy
Při provozu se na displeji může
zobrazit nebo blikat jedna z
následujících zpráv.
CANNOT PLAY
•• Byl vložen disk, který nelze přehrát.
•• Byl vložen disk DVD VIDEO s
nepodporovaným kódem regionu.
CODE 01/SGNL ERR
Na vstupu z připojeného konektoru
HDMI IN (ARC) televizoru je
nepodporovaný zvukový signál
(strana 22).
DATA ERROR
•• Soubor je vytvořen v
nepodporovaném formátu.
•• Koncovka souboru neodpovídá
formátu souboru.
66CS
DEVICE ERROR
Zařízení USB nelze rozpoznat nebo
je připojeno neznámé zařízení.
DEVICE FULL
Paměť zařízení USB je plná.
ERASE ERROR
Vymazání audiosouborů nebo
složek na zařízení USB selhalo.
FATAL ERROR
Zařízení USB bylo odpojeno během
přenosu nebo mazání a mohlo být
poškozeno.
FOLDER FULL
Do zařízení USB nelze přenášet
data, protože počet složek v zařízení
dosáhl maxima.
NoDEVICE
Není připojeno žádné zařízení USB
nebo je připojeno nepodporované
zařízení.
NO DISC
V jednotce není žádný disk.
NO MUSIC
Ve zdroji přehrávání neexistují žádné
podporované zvukové soubory.
NO VIDEO
Ve zdroji přehrávání neexistují žádné
podporované videosoubory.
NOT USE
Pokusili jste se provést operaci, která
je za daných okolností zakázána.
NO SUPPORT
Je připojeno nepodporované
zařízení USB, resp. je zařízení USB
připojeno přes rozbočovač USB.
OVER CURRENT
Byl zjištěn nadměrný proud ze
zařízení v konektoru
(USB).
PROTECT
Zařízení USB je chráněno proti zápisu.
PUSH STOP
Pokusili jste se provést operaci,
kterou lze provést pouze v případě,
že je zastaveno přehrávání.
READING
Systém načítá informace z disku
nebo ze zařízení USB. Některé
operace nejsou k dispozici.
REC ERROR
Přenos se nezahájil, ukončil se v
průběhu nebo jej z jiného důvodu
nebylo možné provést.
Poznámky k diskům
•• Před zahájením přehrávání disk otřete
čisticím hadříkem od středu směrem k
okraji.
•• Nepoužívejte rozpouštědla, například
benzín nebo ředidlo, běžně dostupné
čističe ani antistatický sprej určený pro
vinylové desky.
•• Nevystavujte disky přímému
slunečnímu světlu nebo zdrojům
tepla, například výdechům horkého
vzduchu, ani je nenechávejte v autě
zaparkovaném na přímém slunci.
Bezpečnost
•• Pokud víte, že přístroj nebudete po
Přenášení jednotky
Manipulace se systémem
Abyste zabránili poškození
mechanismu disku, před přenášením
jednotky postupujte následovně.
Tento systém není vodotěsný ani vodě
odolný. Systém nesmíte polévat ani čistit
vodou.
K provedení této operace použijte
tlačítka na přístroji.
•• Neinstalujte systém tak, aby byl v
TRACK FULL
Do zařízení USB nelze přenášet data,
protože počet souborů v zařízení
dosáhl maxima.
1 Stisknutím tlačítka  zapněte
systém.
2 Opakovaným stisknutím tlačítka
FUNCTION +/– vyberte možnost
„DVD/CD“.
3 Vyjměte disk.
Stisknutím tlačítka  otevřete a
zavřete zásuvku na disk.
Počkejte, dokud se na displeji
nezobrazí nápis „NO DISC“.
Umístění
nakloněné poloze nebo na extrémně
horkých, studených, prašných nebo
vlhkých nebo nedostatečně větraných
místech nebo na místech, která
jsou vystavena vibracím, přímému
slunečnímu světlu nebo jasnému světlu.
•• Buďte obezřetní při umísťování jednotky
nebo reproduktorů na povrchy, které
byly speciálně ošetřeny (např. voskem,
olejem, leštidlem), neboť může dojít k
tvorbě skvrn nebo poškození barvy na
povrchu systému.
Doplňující informace
Bezpečnostní opatření
delší dobu používat, odpojte napájecí
kabel vytažením zástrčky ze zásuvky.
Při odpojování vždy kabel uchopte za
zástrčku. Nikdy netahejte za kabel.
•• Pokud se do systému dostane jakýkoli
předmět nebo tekutina, odpojte jej
a nechte jej před dalším použitím
zkontrolovat kvalifikovanou osobou.
•• Napájecí kabel může vyměnit pouze
kvalifikovaný servis.
4 Stisknutím tlačítka  vypněte
systém.
5 Odpojte napájecí kabel.
67CS
•• Pokud systém přinesete z chladného
do teplého prostředí nebo jej umístíte
do místnosti s vysokou úrovní vlhkosti,
může vlhkost zkondenzovat na čočkách
uvnitř jednotky a poškodit systém.
V takovém případě vyjměte disk a nechte
systém zapnutý po dobu přibližně jedné
hodiny, dokud se vlhkost neodpaří.
Zahřívání
•• Zahřívání přístroje při provozu je
normální jev, který vás nemusí
znepokojovat.
•• Pokud byl přístroj nepřetržitě používán
na vysokou hlasitost, nedotýkejte se
krytu přístroje, protože se mohl zahřát
na vysokou teplotu.
•• Nezakrývejte větrací otvory.
Systém reproduktorů
Integrovaný systém reproduktorů není
magneticky stíněný, takže obraz na
televizní sestavě umístěné v blízkosti
systému může být zkreslený. V takovém
případě televizor vypněte, počkejte
15 až 30 minut a opět ho zapněte.
Pokud nedojde ke zlepšení, posuňte
reproduktory dál od televizoru.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Pozor: Pokud necháte obrázek nebo
nabídku OSD (on-screen display) tohoto
systému zobrazené na televizoru příliš
dlouhou dobu, hrozí trvalé poškození
televizní obrazovky. To se týká zejména
projekčních televizorů.
Čištění krytu
Systém čistěte utěrkou navlhčenou
jemným čisticím prostředkem.
Nepoužívejte drsné materiály, čisticí písek
nebo rozpouštědla, jako je ředidlo, benzín
nebo alkohol.
Komunikace BLUETOOTH®
•• Zařízení BLUETOOTH® by měla být
používána do vzdálenosti přibližně
10 metrů od sebe (vzdálenost bez
překážek). Účinná komunikační
vzdálenost se může zkrátit za
následujících podmínek.
68CS
—— Pokud se mezi propojovanými
zařízeními BLUETOOTH® nachází
osoba, kovový předmět, stěna nebo
jiná překážka.
—— V místech, kde je instalována
bezdrátová síť LAN.
—— V okolí mikrovlnných trub, které jsou
právě v provozu.
—— V místech, kde se vytvářejí jiné
elektromagnetické vlny.
•• Zařízení BLUETOOTH® a vybavení
bezdrátové sítě LAN (IEEE 802.11b/g/n)
využívají stejné frekvenční pásmo
(2,4 GHz). Když používáte zařízení
BLUETOOTH® v blízkosti zařízení
připojeného k bezdrátové síti LAN,
může dojít k elektromagnetickému
rušení. To může mít za následek snížení
rychlosti přenosu dat, vznik šumu či
nemožnost připojení. Pokud k tomu
dojde, zkuste následující řešení:
—— Používejte tento systém ve
vzdálenosti nejméně 10 metrů od
zařízení bezdrátové sítě LAN.
—— Vypněte napájení zařízení
bezdrátové sítě LAN, pokud v
okruhu 10 metrů využíváte zařízení
BLUETOOTH®.
—— Tento systém a zařízení BLUETOOTH®
umístěte co nejblíže k sobě.
•• Rádiové vlny vysílané tímto systémem
mohou narušovat provoz některých
lékařských zařízení. Toto rušení může
mít za následek závadu, proto vždy
vypněte napájení tohoto systému
a zařízení BLUETOOTH® na těchto
místech:
—— v nemocnicích, ve vlacích, v letadlech,
na čerpacích stanicích a všude, kde
se mohou vyskytovat hořlavé plyny,
—— v blízkosti automatických dveří či
hlásičů požáru.
•• Tento systém podporuje funkce
zabezpečení, které vyhovují
specifikacím BLUETOOTH®, aby bylo
zaručeno bezpečné připojení během
komunikace pomocí technologie
BLUETOOTH®. Toto zabezpečení však
nemusí vždy stačit. Záleží na nastavení
i jiných faktorech, proto vždy buďte
opatrní, když komunikujete pomocí
technologie BLUETOOTH®.
•• Společnost Sony nenese žádnou
odpovědnost za škody či jiné ztráty
způsobené v důsledku úniku informací
během komunikace prostřednictvím
technologie BLUETOOTH®.
•• Komunikaci BLUETOOTH® nelze
stoprocentně zaručit u všech zařízení
BLUETOOTH®, která mají stejný profil
jako tento systém.
•• Zařízení BLUETOOTH® připojená k
tomuto systému musí vyhovovat
specifikaci BLUETOOTH® předepsané
společností BLUETOOTH® SIG, Inc. a
jejich shoda se specifikací musí být
certifikována. Přesto však platí, že i
když zařízení vyhovuje specifikaci
BLUETOOTH®, mohou nastat případy,
kdy charakter či specifikace zařízení
BLUETOOTH® znemožňuje připojení či
má za následek jinou ovládací metodu,
zobrazení či provoz.
•• V závislosti na zařízení BLUETOOTH®,
které je připojeno k systému, prostředí
komunikace či okolních podmínkách se
může objevit šum či výpadky zvuku.
Specifikace
AUDIO IN (TV) L/R:
Napětí 2 V, impedance 47 kilo
ohmů
TV (ARC):
Podporovaný audiosignál:
2kanálový lineární PCM
MIC1:
Citlivost 1 mV, impedance
10 kiloohmů
MIC2/GUITAR:
Citlivost 1 mV, impedance
10 kiloohmů (Když je vypnutý
režim kytary.)
Citlivost 200 mV, impedance
250 kiloohmů (Když je zapnutý
režim kytary.)
HDMI OUT (TV) ARC:
Podporovaný audiosignál:
Dvoukanálový lineární PCM
(do 48 kHz), Dolby® Digital
HDMI
Konektor:
Typ A (19 pinů)
Přehrávač disků
Zařízení:
Systém pro přehrávání
kompaktních disků a digitálního
zvuku a videa
Parametry laserové diody
Vyzařování: nepřerušované
Výkon laseru*: Méně než 44,6 μW
* Tato hodnota byla naměřena ve
vzdálenosti 200 mm od povrchu
čočky objektivu na optickém bloku
s clonou 7 mm.
Frekvenční odezva:
20 Hz až 20 kHz
Formát systému barev videa:
Model pro Latinskou Ameriku:
NTSC
Ostatní modely:
NTSC a PAL
Část USB
Podporovaná zařízení USB:
Mass Storage Class
Maximální proud:
1A
(USB):
Port
Type A
Doplňující informace
Vstupy
Výstupy
Tuner pro pásmo FM
Stereofonní příjem v pásmu FM,
superheterodynní tuner FM
Anténa:
Kabelová anténa FM
Rozsah ladění:
87,5 MHz až 108,0 MHz (po 50 kHz)
69CS
Sekce BLUETOOTH®
Podporované formáty audia
Komunikační systém:
BLUETOOTH Standard verze 4.2
Výstup:
BLUETOOTH® Standard Power
Class 2
Maximální výstupní výkon:
< 9,5 dBm
Maximální komunikační rozsah:
V přímém výhledu cca 10 m*1
Maximální počet zařízení pro registraci
8 zařízení
Maximální počet souběžných připojení
(vícebodových)
3 zařízení
Frekvenční pásmo:
pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz až
2,4835 GHz)
Způsob modulace:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatibilní profily BLUETOOTH®*2:
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Podporované kodeky:
SBC (kodek dílčího pásma)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC
Podporovaná přenosová rychlost a
vzorkovací frekvence:
MP3:
32/44,1/48 kHz, 32 kb/s – 320 kb/s
(VBR)
AAC:
44,1 kHz, 48 kb/s – 320 kb/s
(CBR/VBR)
WMA:
44,1 kHz, 48 kb/s – 192 kb/s
(CBR/VBR)
WAV:
44,1/48 kHz (16 bitů)
*1 Skutečný rozsah se liší v závislosti na
faktorech, jako jsou překážky mezi
zařízeními, magnetická pole kolem
mikrovlnných trub, statická elektřina,
citlivost příjmu, výkon antény, operační
systém, softwarová aplikace atd.
*2 Profily standardu BLUETOOTH® značí
účel komunikace BLUETOOTH® mezi
zařízeními.
Podporované formáty videa
Xvid:
Video kodek: Video Xvid
Přenosová rychlost: 4,854 Mb/s
(MAX)
Rozlišení / snímková frekvence:
720 x 480, 30 sn./s
720 x 576, 25 sn./s (kromě modelu
pro Latinskou Ameriku)
Audio kodek: MP3
MPEG4:
Formát souborů: Formát souboru
MP4
Video kodek: MPEG4 Simple
Profile (AVC není kompatibilní.)
Přenosová rychlost: 4 Mb/s
Rozlišení / snímková frekvence:
720 x 480, 30 sn./s
720 x 576, 25 sn./s (kromě modelu
pro Latinskou Ameriku)
Audio kodek: AAC-LC (HE-AAC
není kompatibilní.)
DRM: Není kompatibilní.
Systém reproduktorů
SS-WM80D
70CS
Systém reproduktorů:
1pásmová reproduktorová
soustava se systémem Bass Reflex
Jednotka reproduktoru:
Subwoofer: 250 mm, kuželovitý
Jmenovitá impedance:
3 ohmy
Rozměry (š/v/h) (přibližně):
340 mm x 405 mm x 315 mm
Hmotnost (přibližně):
8,5 kg
SS-M80D
Systém reproduktorů:
3pásmová reproduktorová
soustava se systémem Bass Reflex
Jednotka reproduktoru:
Střední: 80 mm, kuželovitý typ
Výškové reproduktory: 50 mm,
kónický typ
Hloubkové reproduktory: 200 mm,
kuželovitý typ
Jmenovitá impedance:
Střední/Výškový reproduktor:
8 ohmů
Hloubkové reproduktory: 3 ohmy
Rozměry (š/v/h) (přibližně):
285 mm x 405 mm x 350 mm
Hmotnost (přibližně):
7,4 kg
SS-M60D
SS-M40D
Systém reproduktorů:
2pásmová reproduktorová
soustava se systémem Bass Reflex
Jednotka reproduktoru:
Obecné
Požadavky na výkon:
120 V stř. až 240 V stř., 50/60 Hz
Příkon:
MHC-M80D: 390 W
MHC-M60D: 290 W
MHC-M40D: 120 W
Spotřeba energie (v úsporném režimu):
0,5 W (pokud je položka „BT STBY“
nastavena na hodnotu „OFF“ a
[CONTROL FOR HDMI] je
nastavena na [OFF].)
2 W* (pokud je položka „BT STBY“
nastavena na hodnotu „ON“ a
[CONTROL FOR HDMI] je
nastaveno na [ON].)
Rozměry (š/v/h) (bez reproduktorů,
přibližné):
335 mm x 172 mm x 310 mm
Hmotnost (bez reproduktorů, přibližná):
HCD-M80D: 4,0 kg
HCD-M60D: 3,8 kg
HCD-M40D: 2,9 kg
Provozní teplota:
5 °C až 35 °C
Doplňující informace
Systém reproduktorů:
3pásmová reproduktorová
soustava se systémem Bass Reflex
Jednotka reproduktoru:
Střední: 80 mm, kuželovitý typ
Výškové reproduktory: 50 mm,
kónický typ
Hloubkové reproduktory: 200 mm,
kuželovitý typ
Jmenovitá impedance:
Střední/Výškový reproduktor:
8 ohmů
Hloubkové reproduktory: 3 ohmy
Rozměry (š/v/h) (přibližně):
285 mm x 405 mm x 310 mm
Hmotnost (přibližně):
7,2 kg
Výškové reproduktory: 50 mm,
kónický typ
Hloubkové reproduktory: 200 mm,
kuželovitý typ
Jmenovitá impedance:
6 ohmů
Rozměry (š/v/h) (přibližně):
255 mm x 405 mm x 220 mm
Hmotnost (přibližně):
5,1 kg
* Spotřeba energie systému bude nižší
než 0,5 W bez připojení HDMI a když
je položka „BT STBY“ nastavena na
hodnotu „OFF“.
Design a technické údaje se mohou
měnit bez předchozího upozornění.
71CS
Seznam kódů jazyků
Zápis názvů jazyků odpovídá normě ISO 639:1988 (E/F).
72CS
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód Jazyk
Kód Jazyk
1027
afarština
1186
skotská
gaelština
1350
1513
malayalamština
siswatština
1028
abchazština
1194
galicijština
1352
mongolština
1514
sesothština
1032
afrikaanština
1196
guaranijština
1353
moldavština
1515
súdánština
švédština
1039
amharština
1203
gujaratština
1356
marathština
1516
1044
arabština
1209
hauština
1357
malajština
1517
swahilština
1045
assamština
1217
hindština
1358
maltština
1521
tamilština
1051
ajmarština
1226
1052
ázerbájdžánština 1229
chorvatština
1363
barmština
1525
telugština
maďarština
1365
naurština
1527
tádžičtina
thajština
1053
baškirština
1233
arménština
1369
nepálština
1528
1057
běloruština
1235
interlingua
1376
holandština
1529
tigrinština
1059
bulharština
1239
interlingue
1379
norština
1531
turkmenština
1060
biharijština
1245
inupiačtina
1393
okcitánština
1532
tagalština
1061
bislamština
1248
indonéština
1403
(afanština)
oromština
1534
setswanština
1066
bengálština;
banglaština
1253
islandština
1408
orijština
1535
tongština
1067
tibetština
1254
italština
1417
paňdžábština
1538
turečtina
1070
bretonština
1257
hebrejština
1428
polština
1539
tsongština
1079
katalánština
1261
japonština
1435
paštština;
paštunština
1540 tatarština
1093
korsičtina
1269
jidiš
1436
portugalština
1543
twiština
1097
čeština
1283
javánština
1463
kečuánština
1557
ukrajinština
1103
velština
1287
gruzínština
1481
rétorománština
1564 urdština
1105
dánština
1297
kazaština
1482
kirundština
1572
uzbečtina
1109
němčina
1298
grónština
1483
rumunština
1581
vietnamština
1130
bhútánština
1299
kambodžština
1489
ruština
1587
volapük
1142
řečtina
1300
kannadština
1491
kinyarwandština
1613
wolofština
xhoština
1144
Čeština
1301
korejština
1495
sanskrt
1632
1145
esperanto
1305
kašmírština
1498
sindhština
1665 yorubština
1149
španělština
1307
kurdština
1501
sanghoština
1684 čínština
1150
estonština
1311
kirgizština
1502
srbochorvatština
1697
zuluština
1151
baskičtina
1313
latina
1503
sinhálština
1703
Nespecifikováno
1157
perština
1326
lingalština
1505
slovenština
1165
finština
1327
laoština
1506
slovinština
samojština
1166
fidžiština
1332
litevština
1507
1171
faerština
1334
lotyština; lettish
1508
šonština
1174
francouzština
1345
malgaština
1509
somálština
1181
fríština
1347
maorština
1511
albánština
1183
irština
1349
makedonština
1512
srbština
Seznam kódů oblastí rodičovské kontroly
Kód
Oblast
Kód
Oblast
Kód
Oblast
Kód
Oblast
2044
Argentina
2165
Finsko
2362
Mexiko
2149
Španělsko
2047
Austrálie
2174
Francie
2376
Nizozemsko
2499
Švédsko
2046
Rakousko
2109
Německo
2390
Nový Zéland
2086
Švýcarsko
2057
Belgie
2248
Indie
2379
Norsko
2528
Thajsko
2070
Brazílie
2238
Indonésie
2427
Pákistán
2184
Velká Británie
2079
Kanada
2254
Itálie
2424
Filipíny
2090
Chile
2276
Japonsko
2436
Portugalsko
2092
Čína
2304
Korea
2489
Rusko
2115
Dánsko
2363
Malajsie
2501
Singapur
Doplňující informace
73CS
UPOZORNENIE
Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte
novinami, obrusmi, záclonami
a podobne, aby ste predišli požiaru.
Zariadenie nevystavujte zdrojom
otvoreného ohňa (napríklad
zapáleným sviečkam).
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na
zariadenie a neklaďte naň predmety
naplnené vodou, napríklad vázy,
aby ste predišli požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom.
Keďže sa jednotka odpája od
elektrickej siete odpojením hlavnej
zástrčky, pripojte ju k ľahko prístupnej
sieťovej elektrickej zásuvke. Ak
spozorujete nezvyčajné správanie
zariadenia, okamžite odpojte hlavnú
zástrčku od sieťovej zásuvky.
Zariadenie neumiestňujte do
obmedzeného priestoru, ako napríklad
do knižnice alebo skrinky.
Batérie ani zariadenie s vloženými
batériami nevystavujte nadmernej
teplote, napríklad slnečnému žiareniu
alebo ohňu.
Kým je jednotka pripojená k sieťovej
zásuvke, nie je odpojená od elektrickej
siete, ani keď je vypnutá.
Iba na používanie v interiéri.
Informácie o produktoch
s označením CE
Označenie CE platí iba v krajinách,
ktoré to vyžadujú na základe zákonov,
predovšetkým v krajinách Európskeho
hospodárskeho priestoru (EHP).
VAROVANIE
Používanie optických prístrojov s týmto
produktom zvyšuje nebezpečenstvo
poškodenia zraku.
2SK
Toto zariadenie je klasifikované
ako LASEROVÝ PRODUKT 1. TRIEDY
podľa normy IEC 60825-1:2007. Toto
označenie sa nachádza na zadnej
vonkajšej časti jednotky.
Informácie pre zákazníkov
v Európe
Likvidácia odpadových batérií,
elektrického a elektronického
vybavenia (platné v Európskej
únii a ostatných krajinách so
zavedenými systémami
separovaného zberu odpadu)
Tento symbol na produkte,
batérii alebo na balení
znamená, že s produktom
a batériou nemožno
zaobchádzať ako
s domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento
symbol používať spolu so symbolom
chemickej značky. Chemická značka
olova (Pb) sa pridáva, ak batéria
obsahuje viac ako 0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto produktov
a batérií zabránite možnému
negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý by
hrozil pri nesprávnej likvidácii batérií.
Recyklácia týchto materiálov pomáha
šetriť prírodné zdroje. Ak sú produkty
z bezpečnostných, prevádzkových
dôvodov alebo z dôvodu integrity
údajov trvalo pripojené k vstavanej
batérii, takúto batériu by mal vymieňať
len kvalifikovaný servisný personál. Po
uplynutí životnosti batérie, elektrických
a elektronických zariadení by ste mali
tieto produkty odovzdať na príslušnom
zbernom mieste určenom na recykláciu
elektrických a elektronických zariadení,
aby ste zaručili ich správnu likvidáciu.
Informácie o iných typoch batérií
nájdete v časti o bezpečnom vybratí
batérie z produktu. Batériu odovzdajte
na príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii
tohto produktu alebo batérie vám
poskytne miestny mestský úrad, miestny
úrad zodpovedný za odvoz domového
odpadu alebo obchod, v ktorom ste
produkt alebo batériu kúpili.
Upozornenie pre zákazníkov:
Nasledujúce informácie sa
vzťahujú len na zariadenia
predávané v krajinách,
v ktorých platia smernice EÚ.
Tento produkt bol vyrobený
spoločnosťou alebo v mene
spoločnosti Sony Corporation.
Dovozca pre EÚ: Sony Europe Limited.
Otázky týkajúce sa dovozcu pre EÚ
alebo súladu produktu s normami
v Európe zašlite oprávnenému
zástupcovi výrobcu: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgicko.
Len model MHC-M60D:
Spoločnosť Sony Corporation týmto
vyhlasuje, že toto vybavenie spĺňa
nariadenia smernice 2014/53/EÚ.
Celý text vyhlásenia o zhode EÚ
je k dispozícii na nasledujúcej
internetovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Toto rádiové zariadenie je určené
na používanie so schválenými
verziami softvéru, ktoré sú uvedené
vo vyhlásení o zhode EÚ. Softvér
uložený v tomto rádiovom zariadení
preukázateľne spĺňa kľúčové
požiadavky smernice 2014/53/EÚ.
Verzia softvéru: _ _ _ _ _ _ _
DVD _ _ _ _
Verziu softvéru môžete skontrolovať
stlačením tlačidla OPTIONS a následným
výberom položiek „SYSTEM“ – „VERSION“
pomocou tlačidiel / a .
Pri testovaní tohto zariadenia sa zistilo,
že spĺňa obmedzenia stanovené
v smernici o elektromagnetickej
kompatibilite pri pripojení pomocou
kábla kratšieho ako 3 metre.
Tento domáci zvukový systém je
navrhnutý na tieto účely:
•• prehrávanie hudby/videí z diskov
alebo zariadení USB,
•• prenos hudby do zariadení USB,
•• počúvanie rozhlasových staníc,
•• počúvanie zvuku televízora,
•• prehrávanie hudby zo zariadení
BLUETOOTH,
•• organizovanie spoločenských akcií
vďaka funkcii Wireless Party Chain.
3SK
Informácie pre zákazníkov
v Austrálii
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických
zariadení (predpisy
platné v Európskej
únii a ostatných
európskych krajinách
so zavedeným
separovaným
zberom)
Informácie pre zákazníkov
v Spojených arabských
emirátoch
Oznámenie o licenciách
a ochranných známkach
••
je ochrannou známkou
spoločnosti DVD Format/Logo
Licensing Corporation.
•• Logá DVD+RW, DVD-RW, DVD+R,
DVD-R, DVD VIDEO a CD sú
ochrannými známkami.
•• WALKMAN® a logo WALKMAN® sú
registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti Sony Corporation.
•• Na technológiu kódovania zvuku
MPEG Layer-3 a príslušné patenty
poskytli licenciu spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
•• Windows Media je registrovanou
ochrannou známkou alebo
ochrannou známkou spoločnosti
Microsoft Corporation v USA alebo
iných krajinách.
4SK
•• Tento produkt je chránený určitými
právami duševného vlastníctva
spoločnosti Microsoft Corporation.
Bez licencie od spoločnosti Microsoft
alebo jej oprávnenej dcérskej
spoločnosti je používanie alebo
distribuovanie takejto technológie
oddelene od produktu zakázané.
•• Tento systém je vybavený
technológiou Dolby* Digital.
* Vyrobené na základe licencie od
spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby,
Dolby Audio a symbol dvojitého
písmena D sú ochrannými známkami
spoločnosti Dolby Laboratories.
•• Tento systém je vybavený
technológiou High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
Výrazy HDMI, HDMI High-Definition
Multimedia Interface a logo
HDMI sú ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti HDMI
Licensing Administrator,
Inc. v USA a iných krajinách.
•• „BRAVIA“ je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
•• Značka LDAC™ a logo LDAC sú
ochrannými známkami spoločnosti
Sony Corporation.
•• Slovná ochranná známka a logá
BLUETOOTH® sú registrované ochranné
známky, ktoré vlastní spoločnosť
Bluetooth SIG, Inc., a spoločnosť Sony
Corporation používa tieto ochranné
známky na základe licencie. Ostatné
ochranné známky a obchodné názvy
patria príslušným vlastníkom.
•• Android je ochranná známka
spoločnosti Google LLC.
•• Google Play je ochranná známka
spoločnosti Google Inc.
•• Apple, logo Apple, iPhone a iPod
Touch sú ochrannými známkami
spoločnosti Apple Inc., ktoré sú
registrované v USA a iných krajinách.
App Store je servisná známka
spoločnosti Apple Inc. registrovaná
v USA a iných krajinách.
•• Spojenia „Made for iPod“ a „Made for
iPhone“ znamenajú, že elektronické
príslušenstvo bolo vytvorené špeciálne
na pripojenie k zariadeniu iPod
alebo iPhone a vývojová spoločnosť
zaručuje, že spĺňa výkonnostné normy
spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple
nezodpovedá za prevádzku zariadenia
ani za súlad s bezpečnostnými
a regulačnými normami.
Upozorňujeme, že používanie tohto
príslušenstva so zariadením iPod alebo
iPhone môže ovplyvňovať bezdrôtovú
prevádzku.
•• TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ
NA ZÁKLADE LICENCIE MPEG-4
VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE
NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ ÚČELY
SPOTREBITEĽA NA
(i) KÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE SO
ŠTANDARDOM MPEG-4 VISUAL
STANDARD (MPEG-4 VIDEO)
ALEBO
(ii)NA DEKÓDOVANIE VIDEA
MPEG-4 VIDEO, KTORÉ
ZAKÓDOVAL SPOTREBITEĽ PRI
OSOBNEJ A NEKOMERČNEJ
ČINNOSTI ALEBO KTORÉ SA
ZÍSKALO OD POSKYTOVATEĽA
VIDEA S LICENCIOU NA
POSKYTOVANIE VIDEA
MPEG-4 VIDEO.
ŽIADNA LICENCIA SA NEUDEĽUJE
ANI NIE JE POSKYTNUTÁ IMPLICITNE
NA ŽIADNE INÉ POUŽÍVANIE. ĎALŠIE
INFORMÁCIE VRÁTANE INFORMÁCIÍ
SÚVISIACICH S REKLAMNÝM,
INTERNÝM A KOMERČNÝM
POUŽÍVANÍM A LICENCOVANÍM
MOŽNO ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI
MPEG LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•• Všetky ostatné ochranné známky
sú ochrannými známkami
príslušných vlastníkov.
•• V tejto príručke sa označenia
™ a ® neuvádzajú.
Informácie o tejto
príručke
•• Pokyny v tejto príručke sa vzťahujú
na modely MHC-M80D, MHC-M60D
a MHC-M40D. V tejto príručke sa
na ilustračné účely používa model
MHC-M80D, ak nie je uvedené inak.
•• V tejto príručke sa vysvetľuje
najmä ovládanie pomocou
diaľkového ovládača. Rovnaké
operácie však možno vykonávať
aj pomocou tlačidiel na jednotke,
ktoré majú rovnaké alebo
podobné názvy.
•• Ikony, napríklad
, uvedené
v hornej časti jednotlivých
vysvetlení označujú typ média,
ktoré možno použiť s funkciou, na
ktorú sa vysvetlenie vzťahuje.
•• Niektoré obrázky majú podobu
abstraktných kresieb a môžu sa
líšiť od skutočných produktov.
•• Položky zobrazené na televíznej
obrazovke sa môžu v jednotlivých
oblastiach líšiť.
•• Predvolené nastavenie je
podčiarknuté.
•• Text v hranatých zátvorkách
([--]) sa zobrazuje na televíznej
obrazovke a text v úvodzovkách
(„--“) na displeji.
5SK
Obsah
Informácie o tejto príručke..... 5
Vybalenie................................ 8
Prehrateľné disky alebo
súbory na diskoch alebo
v zariadení USB....................... 8
Webové lokality pre
kompatibilné zariadenia........ 11
Popis súčastí a ovládacích
prvkov....................................12
Úvodné informácie
Bezpečné zapojenie
systému.................................17
Deaktivácia ukážky................21
Vkladanie batérií....................21
Umiestnenie
reproduktorov........................21
Pripojenie televízora............. 22
Zmena systému farieb.......... 24
Vykonanie rýchleho
nastavenia............................ 24
Zmena režimu zobrazenia..... 25
Prehrávanie z diskov/
zariadenia USB
Pred použitím
zariadenia USB...................... 25
Základné prehrávanie........... 25
Ďalšie možnosti ovládania
prehrávania........................... 26
Používanie režimu
prehrávania........................... 29
6SK
Obmedzenie prehrávania
disku (Rodičovská
ochrana)................................ 30
Zobrazenie informácií
o disku a zariadení USB..........31
Používanie ponuky
nastavení.............................. 32
Prenos pomocou USB
Pred použitím
zariadenia USB...................... 36
Prenos hudby........................ 36
Tuner
Počúvanie rádia.................... 39
Pripojenie BLUETOOTH
Informácie o bezdrôtovej
technológii BLUETOOTH.......40
Párovanie tohto systému
so zariadením BLUETOOTH.... 41
Počúvanie hudby v zariadení
BLUETOOTH.............................42
Prepojenie tohto systému
s viacerými zariadeniami
BLUETOOTH (pripojenie
viacerých zariadení).............. 42
Nastavenie zvukových
kodekov BLUETOOTH............ 43
Nastavenie pohotovostného
režimu BLUETOOTH................44
Zapnutie alebo vypnutie
signálu BLUETOOTH..............44
Ovládanie systému
pomocou smartfónu
alebo tabletu (Sony |
Music Center)........................ 45
Rozbehnite divoké večierky
s aplikáciou Fiestable............46
Získavanie a zdieľanie
hodnotenia Party People
a získavanie bonusových
funkcií pomocou aplikácie
Party King..............................46
Nastavenie zvuku
Nastavenie zvuku................. 47
Nastavenie úrovne
hlbokotónového
reproduktora
(len model MHC-M80D)........ 47
Výber virtuálneho
futbalového režimu.............. 47
Vytvorenie vlastného
zvukového efektu.................48
Vytvorenie atmosféry
večierka (DJ Effect)................48
Prehrávanie hudby
s funkciami Party Light
a Speaker Light
(len model MHC-M80D/
MHC-M60D).......................... 55
Používanie časovača
automatického vypnutia...... 56
Používanie voliteľného
vybavenia.............................. 56
Deaktivovanie tlačidiel na
jednotke (detská zámka)...... 56
Nastavenie funkcie
automatického prepínania
do pohotovostného
režimu................................... 56
Aktualizácia softvéru............ 57
Ďalšie informácie
Riešenie problémov.............. 57
Bezpečnostné
upozornenia.......................... 67
Technické parametre............ 69
Zoznam kódov jazykov......... 72
Ďalšie operácie
Používanie funkcie
Control for HDMI................... 49
Bezdrôtové prehrávanie
pomocou viacerých
systémov (funkcia Wireless
Party Chain)............................51
Spievanie s hudbou:
Karaoke................................. 53
Používanie hlasového
usmernenia........................... 54
Vychutnajte si zvuk gitary..... 54
7SK
Vybalenie
•• Diaľkové ovládanie (1)
•• Batérie R03 (veľkosti AAA) (2)
•• Drôtová anténa FM (1)
•• Sieťový napájací kábel (1)
•• Adaptér sieťovej zástrčky* (1)
(dodáva sa len v niektorých
oblastiach)
* Adaptér sieťovej zástrčky nie je
určený na používanie v Čile, Paraguaji
a Uruguaji. Adaptér zástrčky používajte
v krajinách, v ktorých je to potrebné.
Len model MHC-M80D
•• Jednotka: HCD-M80D (1)
•• Systém reproduktorov: SS-M80D (2)
•• Basový reproduktor: SS-WM80D (1)
Len model MHC-M60D
•• Jednotka: HCD-M60D (1)
•• Systém reproduktorov: SS-M60D (2)
Len model MHC-M40D
•• Jednotka: HCD-M40D (1)
•• Systém reproduktorov: SS-M40D (2)
Poznámka
Pri odbaľovaní alebo manipulácii
s veľkým a ťažkým reproduktorom musia
s reproduktorom manipulovať minimálne
dve osoby. Pád reproduktora môže spôsobiť
ublíženie na zdraví a poškodenie majetku.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Upozornenie: Tento produkt nie
je prenosný and nie je navrhnutý
špeciálne na ľahké prenášanie. Musí
byť bezpečne uložený na skrinke.
Prehrateľné disky alebo
súbory na diskoch
alebo v zariadení USB
Prehrateľné disky
•• DVD VIDEO
8SK
•• DVD-R/DVD-RW vo formáte
DVD VIDEO alebo režime videa
•• DVD+R/DVD+RW vo formáte
DVD VIDEO
•• VIDEO CD (verzie diskov 1.0, 1.1 a 2.0)
•• Super VCD
•• CD-R/CD-RW/CD-ROM vo formáte
VIDEO CD alebo formáte super VCD
•• AUDIO CD
•• CD-R/CD-RW vo formáte AUDIO CD
Prehrateľné súbory na diskoch
•• Hudba:
Súbory MP3 (.mp3)*1*2
•• Video:
Súbory MPEG4 (.mp4/.m4v)*2*3,
súbory Xvid (.avi)
Prehrateľné súbory v zariadení USB
•• Hudba:
Súbory MP3 (.mp3)*1*2, súbory
WMA (.wma)*2, súbory AAC
(.m4a/.mp4/.3gp)*2,
súbory WAV (.wav)*2
•• Video:
Súbory MPEG4 (.mp4/.m4v)*2*3,
súbory Xvid (.avi)
Poznámka
•• Disky musia byť v nasledujúcom formáte:
—— CD-ROM/-R/-RW vo formáte DATA
CD obsahujúcom súbory MP3*1*2,
MPEG4*2*3 a Xvid, pričom je v súlade
s normami ISO 9660*4 úroveň 1/
úroveň 2 alebo Joliet (rozšírený
formát).
—— DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW vo
formáte DATA DVD obsahujúcom
súbory MP3*1*2, MPEG4*2*3 a Xvid,
pričom je v súlade s normou UDF
(Universal Disk Format).
•• Systém sa pokúsi prehrať všetky údaje
s príponami uvedenými vyššie dokonca
aj vtedy, ak nie sú v podporovanom
formáte. Prehrávanie týchto údajov
môže vygenerovať hlasný hluk, ktorý
môže poškodiť systém reproduktorov.
*1 MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) je štandardný
formát definovaný organizáciami ISO/
MPEG pre komprimované zvukové údaje.
Súbory MP3 musia byť vo formáte MPEG 1
Audio Layer 3.
*2 Súbory s ochranou autorských práv
DRM (Správa digitálnych práv) sa v
tomto systéme nedajú prehrávať.
3
* Súbory MPEG4 musia byť zaznamenané
vo formáte súboru MP4. Podporujú
sa nasledujúce obrazové kodeky
a zvukové kodeky:
—— Obrazový kodek: MPEG4 Simple
Profile (AVC sa nepodporuje),
—— Zvukový kodek: AAC-LC (HE-AAC sa
nepodporuje).
*4 Logický formát súborov a priečinkov
na diskoch CD-ROM definovaný
organizáciou ISO (International
Organization for Standardization).
Disky alebo súbory, ktoré nemožno
prehrať
•• Nasledujúce disky nemožno
prehrávať:
—BD
— (disky Blu-ray),
—disky
—
CD-ROM nahraté
vo formáte PHOTO CD,
—údajovú
—
časť diskov CD-Extra
alebo diskov Mixed Mode CD*,
—grafické
—
disky CD,
—disky
—
Super Audio CD,
—DVD
—
audio,
—DATA
—
CD/DATA DVD vytvorené
vo formáte Packet Write,
—DVD-RAM,
—
—DATA
—
CD/DATA DVD, ktoré neboli
správne finalizované,
——DVD-R/-RW kompatibilné
s ochranou obsahu pre
zaznamenateľné médiá CPRM
(Content Protection for Recordable
Media) zaznamenané programami
na jedno kopírovanie,
—disk,
—
ktorý má neštandardný tvar
(napríklad srdce, štvorec, hviezda),
—disky,
—
na ktorých je prilepená
lepiaca páska, papier alebo
nálepka.
•• Nasledujúce súbory nemožno
prehrávať:
—videosúbory,
—
ktoré sú väčšie ako
720 (šírka) × 576 (výška) pixelov,
—videosúbory
—
s pomerom veľkej
šírky k dĺžke,
——súbor WMA vo formáte WMA DRM,
WMA Lossless alebo WMA PRO,
—súbor
—
AAC vo formáte AAC DRM
alebo AAC Lossless,
—súbory
—
AAC s kódovaním pri
vzorkovacej frekvencii 96 kHz,
—súbory,
—
ktoré sú zašifrované
alebo chránené heslami,
—súbory
—
s ochranou autorských
práv DRM (Digital Rights
Management),
—niektoré
—
súbory Xvid, ktoré sú
dlhšie ako 2 hodiny.
•• Zvukový súbor MP3 PRO možno
prehrať ako súbor MP3.
•• Systém nemusí prehrať súbor Xvid,
ak bol vytvorený kombináciou
dvoch alebo viacerých súborov Xvid.
* Mixed Mode CD: Tento formát
zaznamenáva údaje na prvú stopu a zvuk
(údaje AUDIO CD) na druhú a ďalšie stopy
relácie.
Poznámky k diskom CD-R/-RW
a DVD-R/-RW/+R/+RW
•• V niektorých prípadoch disky
CD-R/-RW a DVD-R/-RW/+R/+RW
nemožno prehrať v systéme v
dôsledku kvality záznamu alebo
fyzického stavu disku, prípadne
v dôsledku parametrov nahrávacieho
zariadenia a softvéru na vytváranie
obsahu. Ďalšie informácie
nájdete v návode na používanie
k nahrávaciemu zariadeniu.
•• Niektoré funkcie prehrávania
nemusia fungovať s niektorými
diskami DVD+R/+RW, a to ani v
prípade, ak boli správne finalizované.
V takom prípade si pozrite disk
použitím normálneho prehrávania.
9SK
Poznámky o diskoch
•• Tento produkt je navrhnutý na
prehrávanie diskov, ktoré spĺňajú
štandard pre kompaktné disky (CD).
•• Disky DualDisc a niektoré hudobné
disky kódované pomocou
technológií na ochranu autorských
práv nespĺňajú štandard pre
kompaktné disky CD. Tieto disky
preto nemusia byť kompatibilné s
týmto produktom.
Poznámka o diskoch s podporou
viacerých relácií
Tento systém dokáže prehrávať
nepretržité relácie na disku v prípade,
keď sú nahraté v rovnakom formáte
ako prvá relácia. Prehrávanie však nie
je zaručené.
Poznámka k ovládaniu
prehrávania diskov DVD VIDEO
a VIDEO CD
Niektoré možnosti ovládania
prehrávania diskov DVD VIDEO
alebo VIDEO CD môžu byť výrobcami
softvéru zámerne obmedzené.
Preto nemusia byť niektoré funkcie
prehrávania dostupné. Prečítajte si
návod na používanie k diskom DVD
VIDEO alebo VIDEO CD.
Poznámky k prehrateľným súborom
•• Spustenie prehrávania môže určitý
čas trvať v týchto prípadoch:
——na disku DATA CD/DATA DVD alebo
zariadení USB je zaznamenaná
zložitá stromová štruktúra,
—práve
—
sa prehrávali zvukové
súbory alebo videosúbory
v inom priečinku.
•• Systém dokáže prehrať disky DATA
CD/DATA DVD alebo zariadenie
USB v nasledujúcich podmienkach:
—až
— do hĺbky 8 priečinkov,
—až
— 300 priečinkov,
—až
— 999 súborov na disku,
—až
— 2 000 súborov v zariadení USB,
10SK
—až
— 650 súborov v priečinku.
Tieto čísla sa môžu líšiť v závislosti od
konfigurácie súboru alebo priečinka.
•• Priečinky, ktoré neobsahujú
zvukové súbory ani videosúbory,
sa vynechajú.
•• Súbory prenesené zariadením, ako
je počítač, sa nemusia prehrať v
poradí, v akom boli prenesené.
•• Poradie prehrávania nemusí platiť
v závislosti od softvéru použitého
na vytvorenie zvukového súboru
alebo videosúboru.
•• Nemožno zaručiť kompatibilitu
so všetkými softvérovými
programami na kódovanie alebo
zápis podporovaných formátov,
nahrávacími zariadeniami
a záznamovými médiami.
•• V závislosti od súboru Xvid môže
byť obrázok nejasný a zvuk trhaný.
Poznámky k zariadeniam USB
•• Nie je zaručené, že tento systém
bude fungovať so všetkými
zariadeniami USB.
•• Hoci je k dispozícii množstvo
komplexných funkcií pre
zariadenia USB, prehrateľným
obsahom zariadení USB
pripojených k systému je iba
hudba a videozáznamy. Podrobné
informácie nájdete v návode na
používanie zariadenia USB.
•• Po vložení zariadenia USB systém
načíta všetky súbory v zariadení
USB. Ak je v zariadení USB uložených
veľa priečinkov alebo súborov,
čítanie môže trvať dlho.
•• Systém a zariadenie USB
nepripájajte prostredníctvom
rozbočovača USB.
•• Pri niektorých pripojených
zariadeniach USB sa môže
vyskytovať oneskorenie predtým,
než systém vykoná príslušnú
operáciu.
•• Poradie prehrávania systému sa
môže líšiť od poradia prehrávania
pripojeného zariadenia USB.
•• Pred používaním zariadenia USB
skontrolujte, či v ňom nie sú žiadne
súbory napadnuté vírusom.
Webové lokality pre
kompatibilné zariadenia
Na webových lokalitách nižšie nájdete
najnovšie informácie o kompatibilných
zariadeniach USB a BLUETOOTH.
Pre zákazníkov v Latinskej Amerike:
<http://esupport.sony.com/LA>
Pre zákazníkov v Európe a Rusku:
<http://www.sony.eu/support>
Pre zákazníkov v ostatných
krajinách alebo oblastiach:
<http://www.sony-asia.com/support>
Kompatibilné modely zariadení
iPhone a iPod
Kompatibilné sú nasledujúce modely
zariadení iPhone a iPod. Skôr než
začnete zariadenie iPhone alebo iPod
používať so systémom, aktualizujte
softvér zariadenia na najnovšiu verziu.
Technológia BLUETOOTH funguje so
zariadeniami:
•• iPhone 8 Plus
•• iPhone 8
•• iPhone 7 Plus
•• iPhone 7
•• iPhone SE
•• iPhone 6s Plus
•• iPhone 6s
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (6. generácia)
•• iPod touch (5. generácia)
11SK
Popis súčastí a ovládacích prvkov
Tlačidlá na jednotke okrem tlačidla  (napájanie) môžete zamknúť,
aby ste predišli ich nechcenému použitiu (str. 56).
Jednotka (predná strana)














 
* Na tlačidlách  a MIC/GUITAR LEVEL + sa nachádza hmatový bod. Pri ovládaní
systému využívajte hmatový bod na orientáciu.
  (napájanie)
Slúži na zapnutie systému
alebo na jeho prepnutie do
pohotovostného režimu.
BLUETOOTH
Nastavenie funkcie BLUETOOTH.
 FIESTA (str. 47)
SOUND FIELD (str. 47)
 Zásobník diskov
  (otvorenie alebo
zatvorenie)
Otvorenie alebo zatvorenie
zásobníka diskov.
Indikátor BLUETOOTH (str. 40)
PAIRING
Stlačením a podržaním
tlačidla počas používania
funkcie BLUETOOTH aktivujete
párovanie BLUETOOTH.
12SK

+/– (výber priečinka)
Slúži na výber priečinka na disku
s údajmi alebo v zariadení USB.
/ (posun dozadu/
dopredu) (str. 26)
Displej
TUNING+/– (str. 39)
 Snímač diaľkového ovládania
(str. 21)
S1, S2, S3, S4 (str. 48)
 MIC ECHO (str. 53)
GUITAR (str. 55)
Tlačidlo MIC/GUITAR LEVEL +/–
(str. 54)
 Konektor MIC1
 W.PARTY CHAIN (Wireless
Party Chain) (str. 51)
PARTY LIGHT (str. 25, 55)
(len model MHC-M80D)
SPEAKER LIGHT (str. 55)
Slúži na pripojenie mikrofónu.
(len model MHC-M60D)
Konektor MIC2/GUITAR
FOOTBALL (str. 47)
Slúži na pripojenie mikrofónu
alebo gitary.
VOCAL FADER (str. 53)
Port
(USB) (REC/PLAY)
Slúži na pripojenie zariadenia USB.
Tento port je možné využiť na
prehrávanie aj prenos hudby.
 MEGA BASS (str. 47)
 Osvetlenie predného panela
(len model MHC-M80D/
MHC-M60D)
Ak predný panel svieti príliš
intenzívne, nepozerajte sa
priamo naň.
 SAMPLER (str. 48)
DJ OFF (str. 49)
 Ovládací prvok VOLUME/
DJ CONTROL
Slúži na nastavenie hlasitosti.*
Nastavenie efektov FLANGER
a ISOLATOR alebo aktivovanie
nepretržitého prehrávania
zvukového efektu SAMPLER
(str. 48).
(len model MHC-M40D)
VOICE CHANGER (str. 54)
  (zastaviť)
——Zastavuje prehrávanie.
Po druhom stlačení sa
zruší možnosť obnovenia
prehrávania.
——Zastavenie prenosu počas
prenosu hudby.
——Zastavuje vstavanú zvukovú
ukážku.
 (prehrať)
Spúšťa prehrávanie.
Stlačením a podržaním tlačidla
 na dlhšie ako 2 sekundy
sa prehrá zabudovaná ukážka
zvuku. Ukážku zastavíte
stlačením tlačidla .
FUNCTION
Slúži na výber funkcií.
* Ak je vybratá funkcia DJ Effect,
tento ovládací prvok nie je možné
použiť na nastavenie hlasitosti.
 FLANGER (str. 48)
ISOLATOR (str. 48)
13SK
Reproduktor (zadná strana)
Diaľkové ovládanie
Len model MHC-M80D
MHC-M80D/
MHC-M60D
MHC-M40D
 Party Light
Nepozerajte sa priamo do časti,
z ktorej vychádza svetlo, keď je
zapnutá funkcia Party Light.
  (napájanie)
Slúži na zapnutie systému
alebo na jeho prepnutie do
pohotovostného režimu.
 DISPLAY (str. 21, 25,
32, 39, 41)
Zmena informácií zobrazených
na displeji.
SLEEP (str. 56)
PLAY MODE (str. 29, 37)
Len model MHC-M80D/
MHC-M60D:
DISPLAY*1 (str. 31)
Zobrazenie alebo skrytie
zobrazenia na displeji.
PARTY LIGHT (str. 25, 55)
LIGHT MODE (str. 55)
14SK
REPEAT/FM MODE
(str. 30, 39)
Len model MHC-M40D:
DISPLAY (str. 31)
Zobrazenie alebo skrytie
zobrazenia na displeji.
FM MODE (str. 39)
REPEAT (str. 30)
 Numerické tlačidlá (0 – 9)*1*2
——Slúži na výber skladby,
kapitoly alebo súboru
pomocou príslušného čísla.
——Slúži na zadanie číslic alebo
hodnôt.
MEGA BASS (str. 47)
REC TO USB
Prenos hudby do zariadenia USB
pripojeného k portu (USB).
MEDIA MODE (str. 26)
Výber médií na prehratie
uložených na disku s údajmi
alebo na zariadení USB.
SUBTITLE (str. 28)
AUDIO*2 (str. 28, 32)
 DVD TOP MENU
Zobrazenie názvu disku DVD
na televíznej obrazovke.
DVD/TUNER MENU
(str. 26, 27, 40)
RETURN (str. 26)
OPTIONS
Slúži na zobrazenie ponuky
možností alebo jej zatvorenie.
/ / /
Slúžia na výber položiek ponuky.
(potvrdiť)
Slúži na zadanie alebo
potvrdenie nastavení.
CLEAR (str. 27)*1
SETUP (str. 32)*1
FUNCTION
Slúži na výber funkcií.
SEARCH (str. 26, 27)
SHIFT*1
ANGLE (str. 28)
Stlačením a podržaním aktivujete
tlačidlo označené ružovou farbou.
SCORE (str. 53)
SOUND FIELD +/– (str. 47)
VOICE CHANGER (str. 54)
MIC LEVEL +/– (str. 53)
VOCAL FADER (str. 53)
MIC ECHO (str. 53)

KEY CONTROL / (str. 53)
+/– (výber priečinka)
Slúži na výber priečinka na disku
s údajmi alebo v zariadení USB.
 (hlasitosť) +/–*2
Nastavenie hlasitosti.
 / (rýchly posun
dozadu/dopredu) (str. 27)
/ (pomalý posun
dozadu/dopredu) (str. 27)
TUNING+/– (str. 39)
15SK
 (prehrať)*2
Spúšťa prehrávanie.
/ (posun dozadu/
dopredu) (str. 26)
PRESET+/– (str. 40)
 (pozastaviť)
Pozastavenie prehrávania.
Stlačením tlačidla  ho zas
obnovíte.
 (zastaviť)
——Zastavuje prehrávanie.
Po druhom stlačení sa
zruší možnosť obnovenia
prehrávania.
——Zastavenie prenosu počas
prenosu hudby.
——Zastavuje vstavanú zvukovú
ukážku.
*1 Toto tlačidlo je potlačené ružovou
farbou. Ak chcete toto tlačidlo použiť,
podržte stlačené tlačidlo SHIFT ()
a stlačte toto tlačidlo.
*2 Na numerickom tlačidle 5/AUDIO
a na tlačidlách  + a  sa nachádzajú
hmatové body. Pri ovládaní systému
využívajte hmatový bod na orientáciu.
16SK
Úvodné informácie
Bezpečné zapojenie systému
Jednotka (zozadu)
MHC-M80D
Úvodné informácie
MHC-M60D
17SK
MHC-M40D
 Reproduktory
(len model MHC-M80D)
•• Konektory PARTY LIGHT SUBWOOFER/L/R
K tomuto konektoru pripojte konektor Party Light reproduktora.
Osvetlenie na reproduktoroch reaguje podľa zdroja hudby. Funkciu Party
Light môžete upraviť podľa vlastných preferencií (str. 55).
•• Konektory MID/TWEETERS L/R
Do tohto konektora zapojte konektor reproduktora z reproduktora.
•• Konektory WOOFERS L/R
Do tohto konektora zapojte konektor reproduktora z reproduktora.
•• HLBOKOTÓNOVÝ REPRODUKTOR
Do tohto konektora zapojte konektor reproduktora z hlbokotónového
reproduktora.
(len model MHC-M60D)
•• Konektory SPEAKER LIGHT L/R
K tomuto konektoru pripojte konektor Speaker Light reproduktora.
Funkciu Speaker Light môžete upraviť podľa vlastných preferencií (str. 55).
•• Konektory MID/TWEETERS L/R
Do tohto konektora zapojte konektor reproduktora z reproduktora.
•• Konektory WOOFERS L/R
Do tohto konektora zapojte konektor reproduktora z reproduktora.
(len model MHC-M40D)
•• Konektory SPEAKERS L/R
Do tohto konektora zapojte konektor reproduktora z reproduktora.
18SK
Príklad:
Červený
Z reproduktora (vpravo)
Poznámka
•• Používajte iba dodané reproduktory.
•• Ak pripájate káble reproduktora, zasuňte konektor priamo do týchto konektorov.
Úvodné informácie
Biela
 Konektor FM ANTENNA
Pri nastavovaní antény vyberte také umiestnenie a smerovanie, aby ste
dosiahli dobrý príjem.
Anténu umiestnite ďalej od reproduktorových káblov, sieťového
napájacieho kábla a kábla USB, aby sa nezachytával šum.
Drôtovú anténu FM
natiahnite vodorovne
 Konektory AUDIO IN (TV) L/R
Použite zvukový kábel (nie je súčasťou dodávky) na pripojenie ku
konektorom zvukového výstupu televízora, zvukového alebo obrazového
zariadenia. Zvuk sa prenáša prostredníctvom tohto systému.
 Konektor HDMI OUT (TV)
Na pripojenie do vstupného konektora HDMI na televízore (str. 22)
použite kábel HDMI (nie je súčasť dodávky).
19SK
 Sieťový napájací kábel
Pripojte sieťovú šnúru (napájací kábel) (súčasť dodávky) k systému
a potom ju zapojte do nástennej elektrickej zásuvky.
Sieťová šnúra
(napájací kábel)
(súčasť dodávky)
Do nástennej elektrickej zásuvky
Po zapojení sieťového napájacieho kábla sa automaticky spustí ukážka
(str. 25). Ak stlačením tlačidla  (napájanie) zapnete systém, ukážka
sa ukončí.
20SK
Deaktivácia ukážky
Ak chcete ukážku vypnúť, keď je
systém vypnutý, opakovaným
stláčaním tlačidla DISPLAY vyberte
režim bez zobrazovania (režim
úspory energie) (str. 25).
Vložte dve dodané batérie R03
(veľkosti AAA), pričom póly musia
zodpovedať obrázku nižšie.
Aby bol zabezpečený optimálny výkon
systému, odporúčame umiestniť
reproduktory podľa nákresu.
Jednotka
Reproduktor (ľavý)
Reproduktor (pravý)
Hlbokotónový reproduktor
(len model MHC-M80D)
TV
0,3 m
Úvodné informácie
Vkladanie batérií
Umiestnenie
reproduktorov
0,3 m
Poznámka
•• Nepoužívajte staré batérie spoločne
s novými ani batérie rôznych typov.
•• Ak diaľkové ovládanie dlhý čas
nepoužívate, vyberte z neho batérie,
aby sa v dôsledku ich vytečenia
nepoškodilo a neskorodovalo.
Ovládanie systému pomocou
diaľkového ovládania
Diaľkové ovládanie nasmerujte na
snímač diaľkového ovládania na
jednotke.
Poznámka
(len model MHC-M80D)
V záujme dosiahnutia optimálneho
efektu funkcie Party Light odporúčame
umiestniť reproduktory ďalej od steny
podľa znázornenia nižšie.
45 cm
21SK
Pripojenie televízora
Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťový napájací kábel.
Sledovanie videa
Pripojte kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky) k systému.
Vysokorýchlostný kábel HDMI
s podporou siete Ethernet
(nie je súčasťou dodávky)
HDMI IN (ARC)*
alebo
HDMI IN
* Ak systém pripojíte ku konektoru HDMI IN (ARC) na televízore, môžete prehrávať zvuk
televízora prostredníctvom systému. Funkcia Audio Return Channel (ARC, spätný zvukový
kanál) umožňuje prehrávať zvuk televízora prostredníctvom systému s pripojením HDMI
bez toho, aby bolo nutné vytvárať zvukové pripojenie (pripojenie  nižšie). Informácie
o nastavení funkcie ARC (spätný zvukový kanál) v tomto systéme nájdete v časti
[AUDIO RETURN CHANNEL] (str. 36). Informácie o kompatibilite funkcie ARC vášho
televízora nájdete v návode na používanie dodanom k televízoru.
22SK
Prehrávanie zvuku televízora prostredníctvom systému
Vyberte niektoré z nižšie uvedených pripojení (  alebo  ).
 Zvukový kábel (nie je súčasť dodávky)
AUDIO OUT
 Vysokorýchlostný kábel HDMI s podporou
siete Ethernet (nie je súčasť dodávky)
Ak chcete prehrávať zvuk televízora, opakovaným stláčaním tlačidla FUNCTION
vyberte možnosť „TV“.
Úvodné informácie
HDMI IN (ARC)
Tip
•• Prostredníctvom systému môžete počúvať aj zvuk externých zariadení (DVD prehrávače atď.)
vďaka pripojeniu ku L/R konektoru AUDIO IN (TV) spôsobom  uvedeným vyššie.
Podrobné informácie nájdete v návode na používanie vybavenia.
•• Ak je pri pripájaní externého vybavenia úroveň zvukového výstupu zo systému nízka,
skúste upraviť nastavenia zvukového výstupu na pripojenom vybavení. Môže sa
tým zlepšiť úroveň zvukového výstupu. Podrobné informácie nájdete v návode na
používanie vybavenia.
Ak sa na displeji jednotky zobrazia hlásenia „CODE 01“ a „SGNL ERR“
Keď sú vstupné zvukové signály do systému iné ako 2-kanálové signály
vo formáte Linear PCM, na displeji jednotky sa zobrazia hlásenia CODE 01
a SGNL ERR (signalizujú, že vstupné zvukové signály nie sú podporované).
V takom prípade na televízore vyberte vhodný režim zvukového výstupu,
aby sa prehrávali 2-kanálové zvukové signály vo formáte Linear PCM.
Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízora.
23SK
Zmena systému farieb
(Okrem modelov pre Latinskú
Ameriku, Európu a Rusko)
Nastavte systém farieb na možnosť
PAL alebo NTSC podľa systému
farieb vášho televízora.
Po každom vykonaní postupu nižšie
sa systém farieb zmení takto:
NTSC  PAL
Na vykonanie tejto operácie
používajte tlačidlá na jednotke.
1 Stlačením tlačidla  zapnite
systém.
2 Opakovaným stláčaním tlačidla
FUNCTION vyberte možnosť
„DVD/CD“.
3 Stlačte a podržte tlačidlo VOCAL
FADER a SOUND FIELD dlhšie
ako 3 sekundy.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
„NTSC“ alebo „PAL“.
Vykonanie rýchleho
nastavenia
FUNCTION vyberte možnosť
„DVD/CD“.
V dolnej časti obrazovky televízora
sa zobrazí správa sprievodcu
[Press ENTER to run QUICK SETUP.].
4Stlačte tlačidlo
bez vloženia
disku.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
hlásenie [LANGUAGE SETUP].
Zobrazené položky sa môžu
v jednotlivých krajinách alebo
regiónoch líšiť.
LANGUAGE SETUP
OSD :
MENU :
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
5 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte jazyk a potom
stlačte tlačidlo .
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
hlásenie [VIDEO SETUP].
6Opakovaním stláčaním tlačidiel
/ vyberte nastavenie, ktoré
sa zhoduje s typom vášho
televízora, a potom stlačte
tlačidlo .
Po zobrazení hlásenia
[QUICK SETUP is complete.] na
televíznej obrazovke je systém
pripravený na prehrávanie.
Pred použitím systému môžete
vykonať minimálne základné
nastavenia prostredníctvom
rýchleho nastavenia.
Manuálna zmena nastavenia
1 Zapnite televízor a vyberte
Pozrite si časť Používanie ponuky
nastavení (str. 32).
vstup podľa príslušného
pripojenia.
2 Stlačením tlačidla  zapnite
systém.
24SK
3 Opakovaným stláčaním tlačidla
Ukončenie rýchleho nastavenia
Podržte stlačené tlačidlo SHIFT
a potom stlačte tlačidlo SETUP.
Poznámka
Hlásenie sprievodcu sa zobrazí po prvom
zapnutí systému alebo po vykonaní úkonu
[RESET] (pozrite si časť Obnovenie nastavení
ponuky nastavení na predvolené hodnoty na
strane 65).
Zmena režimu
zobrazenia
Kým je systém vypnutý,
opakovane stláčajte tlačidlo
DISPLAY.
Stláčaním tohto tlačidla sa bude
striedať režim zobrazenia nasledujúcim
spôsobom.
Ukážka
Žiadne zobrazenie (Režim úspory
energie)
Displej je vypnutý, aby sa šetrila
energia.
(len model MHC-M80D/MHC-M60D)
Osvetlenie sa tiež vypne.
Pred použitím
zariadenia USB
Kompatibilné zariadenia USB
nájdete v časti Webové lokality pre
kompatibilné zariadenia (str. 11).
(Zariadenie iPhone alebo iPod
môžete s týmto systémom používať
len prostredníctvom pripojenia
BLUETOOTH.)
Základné prehrávanie
1 Opakovaným stláčaním tlačidla
FUNCTION vyberte položku
„DVD/CD“ alebo „USB“.
2 Pripravte zdroj prehrávania.
Pre funkciu DVD/CD:
Stlačením tlačidla  na jednotke
otvorte zásobník diskov a vložte
doň disk s potlačou smerom nahor.
Prehrávanie z diskov/zariadenia USB
Na displeji prebieha hlásenie
o hlavných funkciách tohto systému.
(len model MHC-M80D/MHC-M60D)
Osvetlenie sa zapne aj počas ukážky.
Ak chcete vypnúť osvetlenie, stlačte
tlačidlo PARTY LIGHT.
Prehrávanie z diskov/
zariadenia USB
Ak prehrávate 8 cm disk, napríklad
singlový disk CD, umiestnite ho do
vnútorného kruhu zásobníka.
Opätovným stlačením tlačidla 
na jednotke zatvorte zásobník diskov.
Zásobník diskov nezatvárajte nasilu,
pretože to môže spôsobiť poruchu.
25SK
Pre funkciu USB:
Pripojte zariadenie USB k portu
(USB).
2 Stlačením tlačidla SEARCH
zobrazte zoznam priečinkov.
Poznámka
Ak zariadenie USB nemožno zapojiť
do portu (USB), môžete na jeho
pripojenie k jednotke použiť adaptér
USB (nie je súčasť dodávky).
3 (Iba
)
Opakovaným stláčaním tlačidla
MEDIA MODE vyberte požadovaný
typ média ([MUSIC]/[VIDEO]).
4Stlačením tlačidla  spustite
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte požadovaný priečinok.
4 Stlačením tlačidla
zobrazte
zoznam súborov.
prehrávanie.
Ďalšie operácie
Funkcia
Postup
Zastavenie
prehrávania
Stlačte tlačidlo .
Pozastavenie
prehrávania
Stlačte tlačidlo .
Obnovenie
Stlačíte tlačidlo .
prehrávania
alebo návrat
k normálnemu
prehrávaniu
Zrušenie bodu Dvakrát stlačte tlačidlo
obnovenia
.
Výber skladby,
súboru,
kapitoly alebo
scény
Stlačte tlačidlo 
alebo  počas
prehrávania.
Prípadne podržte
stlačené tlačidlo SHIFT,
stlačte numerické
tlačidlá a potom
tlačidlo .
(Operácia môže byť
zakázaná diskom alebo
zariadením USB.)
Prehrávanie z konkrétneho súboru
1 Opakovaným stláčaním tlačidla
MEDIA MODE vyberte položku
[MUSIC] alebo [VIDEO].
26SK
5 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte požadovaný súbor
a potom stlačte tlačidlo .
Ďalšie možnosti
ovládania prehrávania
V závislosti od typu disku alebo
súboru táto funkcia nemusí fungovať.
Funkcia
Postup
Zobrazenie
ponuky DVD
Stlačte tlačidlo DVD/
TUNER MENU.
Zobrazenie
Stlačte tlačidlo SEARCH.
zoznamu
Ak chcete vypnúť
priečinkov
zoznam priečinkov
alebo zoznamu alebo zoznam súborov,
súborov
znova stlačte tlačidlo
SEARCH.
Návrat do
zoznamu
priečinkov zo
zoznamu
súborov
Stlačte tlačidlo
RETURN.
Funkcia
Postup
Rýchle nájdenie Stlačte tlačidlo 
bodu v režime alebo  počas
rýchleho
prehrávania.
posunu disku Každým stlačením
dopredu alebo tlačidla  alebo 
dozadu (Lock sa zmení rýchlosť
Search)
prehrávania.
Stlačte tlačidlo 
a následne tlačidlo
alebo .
Každým stlačením
tlačidla
alebo  sa
zmení rýchlosť
prehrávania.
Vyhľadanie konkrétnej skladby
Podržte tlačidlo SHIFT, následným
stláčaním numerických tlačidiel
vyberte skladbu, ktorú chcete
prehrať, a potom stlačte tlačidlo .
Vyhľadávanie pomocou tlačidla
SEARCH
1 Stlačením tlačidla SEARCH
zobrazte zoznam skladieb.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte skladbu, ktorú
chcete prehrať, a potom stlačte
tlačidlo .
Vyhľadanie konkrétneho
titulu/kapitoly/scény/
skladby/registra
1 Opakovaným stláčaním tlačidla
SEARCH počas prehrávania
vyberte režim vyhľadávania.
stláčaním numerických tlačidiel
zadajte číslo požadovaného titulu,
kapitoly, scény, skladby alebo
registra, a potom stlačte
tlačidlo .
Spustí sa prehrávanie.
Poznámka
•• V prípade disku VIDEO CD s prehrávaním
PBC stlačením tlačidla SEARCH spustíte
vyhľadanie scény.
•• V prípade disku VIDEO CD bez prehrávania
PBC stlačením tlačidla SEARCH spustíte
vyhľadanie skladby a registra.
Vyhľadanie konkrétneho bodu
pomocou časového kódu
1 Opakovaným stláčaním tlačidla
SEARCH počas prehrávania
vyberte režim časového
vyhľadávania.
2 Podržte tlačidlo SHIFT, následným
stláčaním numerických tlačidiel
zadajte časový kód a potom stlačte
tlačidlo .
Príklad: Ak chcete nájsť scénu v čase
2 hodiny, 10 minút a 20 sekúnd,
podržte tlačidlo SHIFT a stlačte
tlačidlá 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
Ak spravíte chybu, číslo zrušte
podržaním tlačidla SHIFT a stlačením
tlačidla CLEAR.
Prehrávanie z diskov/zariadenia USB
Sledovanie po
jednotlivých
snímkach
(prehrávanie
v spomalenom
režime)
2 Podržte tlačidlo SHIFT, následným
Vyhľadávanie pomocou
ponuky DVD
1 Stlačte tlačidlo DVD/TUNER MENU.
2 Stlačte tlačidlo / / / alebo
stlačte a podržte tlačidlo SHIFT.
Potom stláčaním numerických
tlačidiel vyberte titul alebo
položku, ktorú chcete prehrať.
Nakoniec stlačte tlačidlo .
27SK
Zmena uhlov kamery
Opakovaným stláčaním tlačidla
ANGLE počas prehrávania vyberte
požadovaný uhol kamery.
Výber nastavenia titulkov
VIDEO CD/AUDIO CD/zvukový
súbor
Môžete zmeniť zvukový výstup.
•• [STEREO]: stereofónny zvuk.
•• [1/L]/[2/R]: monofónny zvuk
ľavého alebo pravého kanála.
SUPER VIDEO CD
•• [1:STEREO]: stereofónny zvuk
zvukovej stopy č. 1.
•• [1:1/L]/[1:2/R]: monofónny zvuk
Opakovaným stláčaním tlačidla
SUBTITLE počas prehrávania
vyberte požadovaný jazyk titulkov
alebo vypnite titulky.
Zmena jazyka/zvuku
Opakovaným stláčaním tlačidla
AUDIO počas prehrávania vyberte
požadovaný formát zvuku alebo
režim.
DVD VIDEO
Ak zdroj obsahuje viaceré zvukové
formáty alebo zvuk vo viacerých
jazykoch, môžete vybrať zvukový
formát alebo jazyk.
Keď sa zobrazia 4 číslice, označujú
kód jazyka. V časti Zoznam kódov
jazykov (str. 72) si overte, ktorý
jazyk tento kód predstavuje. Keď sa
rovnaký jazyk zobrazí minimálne
dvakrát, disk DVD VIDEO je nahraný
vo viacerých zvukových formátoch.
ľavého alebo pravého kanála
zvukovej stopy č. 1.
•• [2:STEREO]: stereofónny zvuk
zvukovej stopy č. 2.
•• [2:1/L]/[2:2/R]: monofónny zvuk
ľavého alebo pravého kanála
zvukovej stopy č. 2.
Prehrávanie disku VIDEO CD
s funkciami PBC
Pomocou ponuky PBC (ovládanie
prehrávania) môžete využiť
interaktívne funkcie disku VIDEO CD
(VIDEO CD verzie 2.0 a Super VCD).
1 Stlačením tlačidla  spustíte
prehrávanie disku VIDEO CD
s funkciami PBC.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka PBC.
2 Podržte tlačidlo SHIFT,
následným stláčaním
numerických tlačidiel vyberte
číslo požadovanej položky
a potom stlačte tlačidlo .
3 Pokračuje v prehrávaní podľa
pokynov v ponuke.
Poznámka
Prehrávanie PBC sa zruší, keď sa aktivuje
opakované prehrávanie.
28SK
Zrušenie prehrávania PBC
1 Stlačte tlačidlo  alebo ,
prípadne stlačte a podržte tlačidlo
SHIFT. Stláčaním numerických
tlačidiel vyberte skladbu po
zastavení prehrávania.
2 Stlačte tlačidlo  alebo
.
Používanie režimu
prehrávania
Prehrávanie v pôvodnom
poradí (normálne prehrávanie)
Spustí sa prehrávanie od vybratej
skladby.
Dvakrát stlačte tlačidlo  a následne
tlačidlo .
Obnovenie prehrávania
viacerých diskov
Po zastavení prehrávania opakovane
stláčajte tlačidlo PLAY MODE.
 Pri prehrávaní disku
•• [DISC]: prehrávanie disku.
•• [FOLDER]*: prehrávanie všetkých
prehrateľných súborov v zadanom
priečinku na disku.
* Nie je možné nastaviť pre AUDIO CD.
Tento systém dokáže uložiť body
obnovenia prehrávania až pre
6 diskov a obnoviť prehrávanie
po vložení rovnakého disku. Ak
uložíte bod obnovenia prehrávania
siedmeho disku, bod obnovenia
prehrávania prvého disku sa odstráni.
Ak chcete aktivovať túto
funkciu, nastavte položku
[MULTI-DISC RESUME] v ponuke
[SYSTEM SETUP] na hodnotu [ON]
(str. 35).
Poznámka
Ak chcete znova spustiť prehrávanie od
začiatku disku, dvakrát stlačte tlačidlo 
a potom stlačte tlačidlo .
 Pri prehrávaní zo zariadenia USB
•• [ONE USB DEVICE]: prehrávanie
obsahu zariadenia USB.
•• [FOLDER]: prehrávanie všetkých
prehrateľných súborov v zadanom
priečinku v zariadení USB.
Poznámka
•• Pri nastavení bežného prehrávania na
Prehrávanie z diskov/zariadenia USB
Návrat na prehrávanie PBC
možnosť [DISC] alebo [ONE USB DEVICE]
na displeji zhasnú indikátory „FLDR“
a „SHUF“.
•• Pri nastavení bežného prehrávania
na možnosť [FOLDER] sa na displeji
rozsvieti indikátor „FLDR“.
Prehrávanie v náhodnom
poradí (náhodné prehrávanie)
Po zastavení prehrávania opakovane
stláčajte tlačidlo PLAY MODE.
 Pri prehrávaní disku
•• [DISC (SHUFFLE)]: náhodné
prehrávanie všetkých zvukových
súborov na disku.
29SK
•• [FOLDER (SHUFFLE)]*: náhodné
prehrávanie všetkých zvukových
súborov v zadanom priečinku na
disku.
* Nie je možné nastaviť pre AUDIO CD.
 Pri prehrávaní zo zariadenia USB
•• [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]:
náhodné prehrávanie všetkých
zvukových súborov v zariadení USB.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]: náhodné
prehrávanie všetkých zvukových
súborov v zadanom priečinku
v zariadení USB.
Poznámka
•• Pri nastavení náhodného prehrávania
na možnosť [DISC (SHUFFLE)] alebo
[ONE USB DEVICE (SHUFFLE)] sa na
displeji rozsvieti indikátor SHUF.
•• Pri nastavení náhodného prehrávania
na možnosť [FOLDER (SHUFFLE)] sa na
displeji rozsvietia indikátory FLDR a SHUF.
•• Náhodné prehrávanie nie je možné v
prípade videosúborov.
•• Náhodné prehrávanie sa zruší, keď:
—— otvoríte zásobník diskov,
—— spustíte synchronizovaný prenos,
—— zmeníte režim Media Mode.
•• Náhodné prehrávanie sa môže zrušiť,
ak vyberiete priečinok alebo skladbu
na prehranie.
Opakované prehrávanie (režim
opakovaného prehrávania)
30SK
Opakovane stlačte tlačidlo REPEAT.
V závislosti od typu disku alebo
súboru nemusia byť nastavenia
k dispozícii.
•• [OFF]: obsah sa neprehráva
opakovane.
•• [ALL]: opakovane sa prehrávajú
všetky skladby alebo súbory vo
vybratom režime prehrávania.
•• [DISC]: opakovane sa prehráva všetok
obsah (iba DVD VIDEO a VIDEO CD).
•• [TITLE]: opakovane sa prehráva
aktuálny titul (iba DVD VIDEO).
•• [CHAPTER]: opakovane sa prehráva
aktuálna kapitola (iba DVD VIDEO).
•• [TRACK]: opakovane sa prehráva
aktuálna skladba.
•• [FILE]: opakovane sa prehráva
aktuálny videosúbor.
Zrušenie opakovaného prehrávania
Opakovaným stláčaním tlačidla
REPEAT vyberte položku [OFF].
Poznámka
•• Pri nastavení opakovaného prehrávania
na možnosť [ALL] alebo [DISC] sa na
displeji rozsvieti indikátor .
•• Pri nastavení opakovaného prehrávania
na možnosť [TITLE], [CHAPTER], [TRACK]
alebo [FILE] sa na displeji rozsvieti
indikátor
.
•• Opakované prehrávanie s funkciou PBC
nie je možné počas prehrávania disku
VIDEO CD.
•• V závislosti od disku DVD VIDEO nie je
možné vykonať opakované prehrávanie.
•• Opakované prehrávanie sa zruší, keď:
—— vypnete systém (iba DVD VIDEO
a VIDEO CD),
—— otvoríte zásobník diskov,
—— prepnete funkciu (iba DVD VIDEO
a VIDEO CD),
—— spustíte synchronizovaný prenos,
—— zmeníte režim Media Mode.
Obmedzenie
prehrávania disku
(Rodičovská ochrana)
Prehrávanie niektorých diskov
DVD VIDEO môžete obmedziť
podľa vopred stanovených úrovní.
Scény môžu byť preskočené alebo
nahradené inými scénami.
1 V prípade zastavenia
prehrávania podržte tlačidlo
SHIFT a stlačte tlačidlo SETUP.
2 Opakovaným stláčaním
tlačidiel / vyberte položku
[SYSTEM SETUP] a stlačte
tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním
2 Podržte tlačidlo SHIFT, následným
tlačidiel / vyberte položku
[PARENTAL CONTROL] a stlačte
tlačidlo .
stláčaním numerických tlačidiel
(znova) zadajte svoje 4-miestne
heslo a potom stlačte tlačidlo .
4Podržte tlačidlo SHIFT,
Systém spustí prehrávanie.
Ak zabudnete heslo
následným stláčaním
numerických tlačidiel (znova)
zadajte svoje 4-miestne heslo
a potom stlačte tlačidlo .
5 Opakovaným stláčaním tlačidiel
6Opakovaným stláčaním tlačidiel
.
/ vyberte geografickú oblasť
ako úroveň obmedzenia
prehrávania a potom stlačte
tlačidlo .
Oblasť je vybratá.
Po vybratí položky [OTHERS]
podržte tlačidlo SHIFT a pomocou
numerických tlačidiel zadajte kód
oblasti pre požadovanú geografickú
oblasť podľa časti Zoznam kódov
oblastí na rodičovskú ochranu
(str. 73).
7 Opakovaným stláčaním tlačidiel
Zobrazenie informácií
o disku a zariadení USB
Informácie na televíznej
obrazovke
/ vyberte položku [LEVEL]
a stlačte tlačidlo .
(len model MHC-M80D/MHC-M60D)
Podržte tlačidlo SHIFT a počas
prehrávania opakovane stláčajte
tlačidlo DISPLAY.
/ vyberte požadovanú úroveň
a potom stlačte tlačidlo .
(len model MHC-M40D)
Počas prehrávania opakovane
stláčajte tlačidlo DISPLAY.
8Opakovaným stláčaním tlačidiel
Čím je hodnota nižšia, tým väčšie je
obmedzenie.
Prehrávanie z diskov/zariadenia USB
/ vyberte položku
[STANDARD] a stlačte tlačidlo
Vyberte disk a zopakujte kroky 1 až 3
z časti Obmedzenie prehrávania disku
(Rodičovská ochrana) (str. 30).
Podržte tlačidlo SHIFT, pomocou
numerických tlačidiel zadajte heslo
199703 a potom stlačte tlačidlo .
Postupujte podľa pokynov na
obrazovke a zadajte nové štvorciferné
heslo. Potom znova vložte disk a
stlačte tlačidlo .
Nové heslo musíte zadať znova.
Vypnutie funkcie rodičovskej
ochrany
V kroku 8 nastavte položku [LEVEL]
na možnosť [OFF].
Prehrávanie disku s nastavenou
funkciou rodičovskej ochrany
1 Vložte disk a stlačte tlačidlo .
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
obrazovka zadania hesla.
 Informácie o prehrávaní
Čas prehrávania a zostávajúci čas
 Bitová rýchlosť
 Typ média
31SK
•• Uplynulý čas prehrávania zvukového
 Stav prehrávania
1
2
 Názov* /skladba/názov súboru*
 Album*1/názov priečinku*2/
kapitola/číslo registra
 Meno interpreta*1*2
Zobrazuje sa pri prehrávaní
zvukového súboru.
*1 Ak zvukový súbor obsahuje značku ID3,
systém zobrazí názov albumu, názov
titulu alebo meno interpreta z informácií
zo značky ID3. Systém podporuje značky
ID3 verzií 1.0, 1.1, 2.2, 2.3.
*2 Ak názov obsahuje znaky, ktoré sa
nedajú zobraziť, zobrazia sa ako _.
Poznámka
•• V závislosti od prehrávaného zdroja
—— sa niektoré informácie nemusia zobraziť,
—— niektoré znaky nemožno zobraziť.
•• V závislosti od režimu prehrávania sa
môžu zobrazené informácie líšiť.
Zobrazenie informácií o zvukovom
formáte na diskoch DVD VIDEO
a videosúboroch
Počas prehrávania stlačte tlačidlo
AUDIO.
Informácie na displeji
Kým je systém zapnutý, opakovane
stláčajte tlačidlo DISPLAY.
Môžete zobraziť tieto informácie:
—čas
— prehrávania/zostávajúci čas
skladby, titulu, kapitoly,
—číslo
—
scény,
—názov
—
súboru, názov priečinka,
—titul,
—
interpreta a informácie o
albume.
Poznámka
•• V závislosti od príslušných znakov
sa názov disku alebo názov skladby
nemusí zobraziť.
•• Čas prehrávania zvukových súborov a
videosúborov sa nemusí zobrazovať
správne.
32SK
súboru, ktorý je kódovaný pomocou
premenlivej bitovej rýchlosti (VBR),
sa nezobrazí správne.
Používanie ponuky
nastavení
Možnosti ako obraz a zvuk môžete
rôzne nastavovať.
Zobrazené položky sa môžu
v jednotlivých krajinách alebo
regiónoch líšiť.
Poznámka
Nastavenia prehrávania uložené na disku
sú nadradené nad nastaveniami v ponuke
nastavení. Z tohto dôvodu nemusia byť
niektoré nastavenia ponuky nastavení
k dispozícii.
1 V prípade zastavenia
prehrávania pri funkcii DVD/CD
alebo USB podržte tlačidlo
SHIFT a stlačte tlačidlo SETUP.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka nastavení.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku
[LANGUAGE SETUP],
[VIDEO SETUP], [AUDIO SETUP],
[SYSTEM SETUP] alebo
[HDMI SETUP] a stlačte tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte požadovanú položku
a potom stlačte tlačidlo .
4Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte požadované
nastavenie a potom stlačte
tlačidlo .
Nastavenie sa vyberie a dokončí.
Zatvorenie ponuky
Podržte stlačené tlačidlo SHIFT
a potom stlačte tlačidlo SETUP.
astavenie jazyka –
N
[LANGUAGE SETUP]
[OSD]
Slúži na nastavenie jazyka
zobrazenia na obrazovke.
[MENU]
Slúži na nastavenie jazyka ponuky
disku DVD.
astavenie televíznej
N
obrazovky – [VIDEO SETUP]
[TV TYPE]
[16:9]: Túto možnosť vyberte, keď
pripojíte širokouhlý televízor alebo
televízor s funkciou širokouhlého
režimu.
Slúži na prepínanie jazyka zvukovej
stopy.
Výberom položky [ORIGINAL]
sa zvolí jazyk, ktorý je na disku
nastavený ako primárny.
[SUBTITLE]
Slúži na prepínanie jazyka titulkov
nahratých na disku DVD VIDEO.
Po výbere položky [AUDIO FOLLOW]
sa jazyk titulkov mení v závislosti od
zvoleného jazyka pre zvukovú stopu.
Poznámka
Ak vyberiete položku [OTHERS]
v ponuke [MENU], [AUDIO] a [SUBTITLE],
pomocou numerických tlačidiel zadajte
kód jazyka, ktorý nájdete v časti Zoznam
kódov jazykov (str. 72).
[4:3 LETTER BOX]: Túto možnosť
vyberte, keď pripojíte televízor s
pomerom strán 4 : 3 bez funkcie
širokouhlého režimu. Toto nastavenie
zobrazí širokouhlý obraz s čiernymi
okrajmi v hornej a dolnej časti.
[4:3 PAN SCAN]: Túto možnosť
vyberte, keď pripojíte televízor
s pomerom strán 4 : 3 bez
funkcie širokouhlého režimu.
Toto nastavenie zobrazí obraz v
celej výške na celej obrazovke s
orezanými bočnými stranami.
Prehrávanie z diskov/zariadenia USB
[AUDIO]
[4:3 OUTPUT]
[FULL]: Túto možnosť vyberte,
keď pripojíte televízor s funkciou
širokouhlého režimu. Obraz s
pomerom strán 4 : 3 sa bude
zobrazovať s pomerom 16 : 9
aj na širokouhlom televízore.
33SK
[NORMAL]: Slúži na zmenu veľkosti
obrazu, aby sa zmestil na obrazovku
s pôvodným pomerom strán obrazu.
Pri tomto nastavení sa pri zobrazení
obrazu s pomerom 4 : 3 na pravej
a ľavej strane zobrazia čierne pásy.
[AUDIO DRC]
(Kompresia dynamického rozsahu)
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]
Užitočné pri sledovaní filmov v noci
s nízkou hlasitosťou.
[OFF]: Vypnuté.
[STANDARD]: Dynamický rozsah
sa komprimuje podľa zámerov
nahrávacieho technika.
(Okrem modelov pre Latinskú
Ameriku, Európu a Rusko)
Slúži na nastavenie systému farieb
(PAL alebo NTSC).
[AUTO]: Slúži na nastavenie
výstupu videosignálov v závislosti
od systému farieb disku. Toto
nastavenie vyberte, ak televízor
používa systém DUAL.
[PAL]: Slúži na zmenu videosignálu
disku NTSC a jeho reprodukciu
v systéme PAL.
[NTSC]: Slúži na zmenu videosignálu
disku PAL a jeho reprodukciu
v systéme NTSC.
Podrobné informácie nájdete v časti
Zmena systému farieb (str. 24).
[PAUSE MODE]
[AUTO]: Obraz vrátane objektov, ktoré
sa dynamicky pohybujú, sa vysiela
bez chvenia. Toto nastavenie vyberte
v bežných prípadoch.
[FRAME]: Obraz vrátane objektov,
ktoré sa nepohybujú dynamicky,
sa vysiela vo vysokom rozlíšení.
34SK
astavenie zvukových
N
možností – [AUDIO SETUP]
[TRACK SELECTION]
Nastaví prioritu zvukovej stopy,
ktorá obsahuje najvyšší počet
kanálov pri prehrávaní disku DVD
VIDEO s viacerými zaznamenanými
zvukovými formátmi (PCM, MPEG
audio alebo Dolby Digital).
[OFF]: Nenastaví sa žiadna priorita.
[AUTO]: Nastaví sa priorita.
[A/V SYNC]
(len videosúbory)
[OFF]: Neupravuje sa.
[ON]: Slúži na nastavenie oneskorenia
medzi obrazom a zvukom, keď
zvuk nie je synchronizovaný so
zobrazeným obrazom.
[DOWNMIX]
Slúži na vybratie signálu zvukového
výstupu pri prehrávaní viackanálového
zvuku.
[NORMAL]: Reprodukuje
viackanálový zvuk do dvojkanálového
stereofónneho signálu.
[DOLBY SURROUND]: Reprodukuje
viackanálový zvuk do dvojkanálového
priestorového signálu.
astavenie systému –
N
[SYSTEM SETUP]
[SCREEN SAVER]
[BACKGROUND]
Slúži na výber farby pozadia alebo
obrázka, ktorý sa zobrazí
na televíznej obrazovke.
[JACKET PICTURE]: Na pozadí
sa zobrazí obrázok obalu (statický),
ktorý je zaznamenaný na disku.
[GRAPHICS]: Na pozadí sa zobrazí
predvolený obrázok uložený
v systéme.
[BLUE]: Farba pozadia je modrá.
[BLACK]: Farba pozadia je čierna.
[PARENTAL CONTROL]
Slúži na nastavenie obmedzení
prehrávania. Podrobné informácie
nájdete v časti Obmedzenie
prehrávania disku (Rodičovská
ochrana) (str. 30).
[MULTI-DISC RESUME]
[ON]: Slúži na uloženie bodu
obnovenia prehrávania v pamäti
až pre 6 diskov.
[OFF]: Prehrávanie sa spustí od
bodu obnovenia prehrávania
iba pre aktuálny disk v systéme.
Obnovenie nastavení ponuky
nastavení na predvolené hodnoty.
Podrobné informácie nájdete v časti
Obnovenie nastavení ponuky
nastavení na predvolené hodnoty
(str. 65).
astavenie možností
N
rozhrania HDMI –
[HDMI SETUP]
[HDMI RESOLUTION]
Slúži na nastavenie rozlíšenia
televízneho výstupu, keď je televízor
pripojený pomocou kábla HDMI.
[AUTO(1920×1080p)]: Reprodukcia
videosignálov podľa rozlíšenia
televízora.
[1920×1080i]/[1280×720p]/
[720×480p]*1/[720×480/576p]*2:
Reprodukcia videosignálov podľa
vybratého nastavenia rozlíšenia.
*1 Len pre modely pre Latinskú Ameriku.
*2 Pre ostatné modely.
[YCBCR/RGB(HDMI)]
[YCBCR]: Reprodukujú
sa videosignály YCBCR.
[RGB]: Reprodukujú
sa videosignály RGB.
Prehrávanie z diskov/zariadenia USB
Šetrič obrazovky napomáha
predchádzať poškodeniu
zobrazovacieho zariadenia
(viacnásobnému zobrazovaniu).
Stlačením tlačidla  +/– ukončíte
šetrič obrazovky.
[ON]: Obraz šetriča obrazovky
sa zobrazí, ak systém nepoužívate
približne 15 minút.
[OFF]: Slúži na vypnutie funkcie.
Obraz šetriča obrazovky sa nezobrazí.
[RESET]
[AUDIO(HDMI)]
[AUTO]: Reprodukujú sa zvukové
signály v pôvodnom formáte
z konektora HDMI OUT (TV) ARC.
[PCM]: Reprodukujú sa 2-kanálové
lineárne signály PCM z konektora
HDMI OUT (TV) ARC.
[CONTROL FOR HDMI]
[ON]: Funkcia ovládania pripojenia
HDMI je povolená. Môžete vzájomne
ovládať systém a televízor prepojené
pomocou kábla HDMI.
[OFF]: Vypnuté.
35SK
[AUDIO RETURN CHANNEL]
Túto funkciu nastavte, keď je systém
pripojený ku konektoru HDMI na
televízore, ktorý je kompatibilný
s funkciou Audio Return Channel
(spätný zvukový kanál). Táto funkcia
je k dispozícii len v prípade, že ste
položku [CONTROL FOR HDMI]
nastavili na možnosť [ON].
[ON]: Môžete počúvať zvuk
televízora z reproduktorov systému.
[OFF]: Vypnuté.
[STANDBY LINKED TO TV]
Táto funkcia je k dispozícii len v prípade,
že ste položku [CONTROL FOR HDMI]
nastavili na možnosť [ON].
[AUTO]: Keď vypnete televízor,
systém sa automaticky vypne
v nasledujúcich podmienkach:
—pri
— prehrávaní videa pomocou
funkcie DVD/CD alebo USB,
——pri zastavení prehrávania zvuku
pomocou funkcie DVD/CD alebo USB,
—pri
— zvolení funkcie televízora.
[ON]: Systém sa pri vypnutí televízora
automaticky vypne bez ohľadu
na funkciu.
[OFF]: Systém sa pri vypnutí
televízora nevypne.
Prenos pomocou USB
Pred použitím
zariadenia USB
Kompatibilné zariadenia USB
nájdete v časti Webové lokality pre
kompatibilné zariadenia (str. 11).
(Zariadenie iPhone alebo iPod
môžete s týmto systémom používať
len prostredníctvom pripojenia
BLUETOOTH.)
Prenos hudby
Hudbu môžete preniesť z disku
(iba disky AUDIO CD alebo MP3)
do zariadenia USB pripojeného
k portu (USB).
Formát zvuku súborov prenesených
týmto systémom je MP3.
Poznámka
•• Počas prenosu ani vymazávania
zariadenie USB neodpájajte. V opačnom
prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu
údajov v zariadení USB alebo
samotného zariadenia USB.
•• Súbory MP3 sa prenesú s rovnakou
bitovou rýchlosťou ako pôvodné súbory.
•• Pri prenose z disku AUDIO CD môžete
pred začiatkom prenosu nastaviť
požadovanú bitovú rýchlosť.
•• Prenos a vymazanie údajov na disku
USB je zakázané, ak je zásobník diskov
otvorený.
Poznámka k obsahu s ochranou
autorských práv
Prenesená hudba je obmedzená len na
súkromné použitie. Používanie hudby
nad rámec tohto obmedzenia vyžaduje
povolenie od vlastníkov autorských práv.
Výber bitovej rýchlosti
Môžete vybrať vyššiu bitovú rýchlosť, aby
sa hudba preniesla s lepšou kvalitou.
36SK
1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku „BIT RATE“
a potom stlačte tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte požadovanú bitovú
rýchlosť a potom stlačte
tlačidlo .
•• „128 KBPS“: kódované skladby
Prenos hudby z disku
Hudbu môžete preniesť zo
zdroja hudby do zariadenia USB
pripojeného k portu
(USB) takto:
•• Synchronizovaný prenos: Prenos
všetkých skladieb alebo súborov
MP3 z disku do zariadenia USB.
•• Prenos REC1: Prenos jednej
skladby alebo súboru MP3 počas
prehrávania.
1 Pripojte prenosné zariadenie USB
k portu
(USB) na jednotke.
Poznámka
Ak zariadenie USB nemožno zapojiť
do portu (USB), môžete na jeho
pripojenie k jednotke použiť adaptér
USB (nie je súčasť dodávky).
2 Opakovaným stláčaním tlačidla
FUNCTION vyberte možnosť
„DVD/CD“ a potom zasuňte disk.
Synchronizovaný prenos:
Ak systém spustí prehrávanie
automaticky, dvoma stlačeniami
tlačidla  úplne zastavte
prehrávanie.
Po zastavení prehrávania opakovaným
stláčaním tlačidla PLAY MODE vyberte
požadovaný režim prehrávania.
Poznámka
Ak spustíte prenos v režime
náhodného prehrávania alebo
opakovaného prehrávania, vybratý
režim prehrávania sa automatický
zmení na normálne prehrávanie.
Prenos REC1:
Vyberte skladbu alebo súbor MP3,
ktoré chcete preniesť, a potom
spustite prehrávanie.
4Stlačte tlačidlo REC TO USB.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
„PUSH ENTER“.
5 Stlačte tlačidlo
Prenos pomocou USB
MP3 sú menšie a majú nižšiu
kvalitu zvuku.
•• „256 KBPS“: kódované skladby
MP3 sú väčšie, no majú vyššiu
kvalitu zvuku.
Ponuku možností zatvorte stlačením
tlačidla OPTIONS.
3 Pripravte zdroj zvuku.
.
Prenos sa spustí a následne sa na
displeji zobrazí hlásenie „DO NOT
REMOVE“. Neodpájajte zariadenie
USB, kým sa prenos nedokončí.
Po dokončení prenosu systém
postupuje takto:
Synchronizovaný prenos:
Disk sa automaticky zastaví.
Prenos REC1:
Disk pokračuje v prehrávaní
nasledujúcej skladby alebo súboru.
Zastavenie prenosu
Stlačte tlačidlo .
Poznámky o prenose
•• Súbory MP3 nie je do zariadenia USB
možné preniesť z disku s formátovaním
UDF (Universal Disk Format).
•• Počas prenosu sa neprehráva žiadny zvuk.
•• Informácie CD-TEXT sa neprenášajú do
vytvorených súborov MP3.
37SK
•• Prenos sa automaticky zastaví, keď:
—— sa v zariadení USB počas prenosu
vyčerpá voľné miesto,
—— počet zvukových súborov alebo
priečinkov v zariadení USB dosiahne
limit, ktorý systém dokáže rozpoznať.
•• Ak v zariadení USB už existuje priečinok
alebo súbor s rovnakým názvom ako ten,
ktorý sa snažíte preniesť, za jeho názov sa
pridá poradové číslo a pôvodný priečinok
alebo súbor sa neprepíše.
•• Počas prenosu nemôžete vykonávať
tieto operácie:
—— vysunutie disku,
—— výber ďalšej skladby alebo súboru,
—— pozastavenie prehrávania alebo
vyhľadanie miesta v skladbe alebo
súbore,
—— prepnutie funkcie.
•• Pri prenose hudby do zariadenia
WALKMAN® pomocou aplikácie Media
Manager for WALKMAN sa uistite, že
prenos prebieha vo formáte MP3.
•• Zariadenie WALKMAN® pripojte
k systému až potom, ako z displeja
zariadenia WALKMAN® zmizne
hlásenie Creating Library alebo
Creating Database.
Pravidlá vytvárania priečinkov
a súborov
Maximálny počet súborov MP3,
ktoré možno vygenerovať:
•• 298 priečinkov,
•• 650 súborov v priečinku,
•• 650 súborov v priečinku REC1-CD
alebo REC1-MP3.
Tieto čísla sa môžu líšiť v závislosti
od konfigurácie súboru alebo
priečinka.
Pri prenose do zariadenia USB
sa vytvorí podpriečinok MUSIC
priamo v priečinku ROOT. Priečinky
a súbory sa v tomto priečinku MUSIC
vytvárajú na základe spôsobu
prenosu a zdroja nasledujúcim
spôsobom:
38SK
Synchronizovaný prenos
 Pri prenose všetkých skladieb
zo zvukového disku CD
Názov priečinka: CDDA0001*
Názov súboru: TRACK001*
 Pri prenose súborov MP3 z disku
Názov priečinka: Rovnaké ako zdroj
Názov súboru: Rovnaké ako zdroj
Prenos REC1
 Pri prenose skladby zo
zvukového disku CD
Názov priečinka: REC1-CD
Názov súboru: TRACK001*
 Pri prenose súboru MP3 z disku
Názov priečinka: REC1-MP3
Názov súboru: Rovnaké ako zdroj
* Čísla priečinkov a súborov sa potom
priraďujú sériovo.
Vymazanie zvukových súborov
alebo priečinkov v zariadení USB
1 Opakovaným stláčaním tlačidla
FUNCTION vyberte položku „USB“.
2 Opakovaným stláčaním tlačidla
MEDIA MODE vyberte položku
[MUSIC].
3 Po zastavení prehrávania stlačte
tlačidlo OPTIONS.
4Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku „ERASE“
a potom stlačte tlačidlo .
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam priečinkov.
5 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte priečinok a potom
stlačte tlačidlo .
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam súborov.
6Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte zvukový súbor,
ktorý chcete vymazať, a potom
stlačte tlačidlo .
7 Stlačte tlačidlo
.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
„COMPLETE“.
Ponuku možností zatvorte
stlačením tlačidla OPTIONS.
Poznámka
•• Vymazať môžete iba podporované
zvukové súbory, súbory formátu MP4
a formátu 3GP.
•• Ak bol vybratý režim náhodného
prehrávania, zvukové súbory a priečinky
nemožno vymazať. Pred vymazaním
nastavte režim prehrávania na
normálne prehrávanie.
•• Vymazanie je zakázané, ak je zásobník
diskov otvorený.
Počúvanie rádia
1 Opakovaným stláčaním tlačidla
FUNCTION vyberte položku
„TUNER FM“.
2 Nalaďte stanicu.
Automatické vyhľadávanie:
Stlačte a podržte tlačidlo
TUNING+/–, kým sa na displeji
nezačne meniť frekvencia.
Po naladení stanice sa vyhľadávanie
automaticky zastaví. Na displeji
sa rozsvieti indikátor „ST“ (len pre
stereofónne programy FM).
Ak sa vyhľadávanie nezastaví,
zastavte ho stlačením tlačidla .
Potom vykonajte manuálne ladenie
(postup nájdete nižšie).
Tuner
Ak chcete vymazať všetky zvukové
súbory v priečinku, zo zoznamu
vyberte položku [ALL TRACKS].
Na displeji sa zobrazia položky
„FOLDER ERASE“ alebo „TRACK
ERASE“ a „PUSH ENTER“.
Ak chcete operácie vymazania
zrušiť, stlačte tlačidlo .
Tuner
Manuálne ladenie:
Opakovaným stláčaním tlačidla
TUNING+/– nalaďte požadovanú
stanicu.
Poznámka
Ak naladíte stanicu v pásme FM, ktorá
poskytuje služby RDS, pri vysielaní
sa zobrazia informácie ako názov služby
alebo stanice. Informácie o službách
RDS môžete skontrolovať opakovaným
stláčaním tlačidla DISPLAY.
Tip
Ak chcete obmedziť statický šum pri
stereofónnych staniciach FM so slabým
príjmom, opakovane stláčajte tlačidlo FM
MODE, kým z displeja nezmizne hlásenie
„ST“. Stratíte stereofónny efekt, ale príjem
sa zlepší.
39SK
Predvolenie rozhlasových staníc
Môžete uložiť až 20 obľúbených
staníc v pásme FM.
1 Nalaďte požadovanú stanicu.
2 Stlačte tlačidlo DVD/TUNER MENU.
3 Opakovaným stláčaním tlačidla
/ vyberte požadované číslo
predvoľby a stlačte tlačidlo .
Na displeji sa zobrazí hlásenie
„COMPLETE“ a stanica sa uloží.
Ak je už vybratému číslu predvoľby
priradená iná stanica, nahradí
sa novou stanicou.
Počúvanie uloženej stanice
Opakovaným stlačením tlačidla
PRESET+/– vyberte požadované
číslo predvoľby.
Prípadne podržte stlačené tlačidlo
SHIFT, stlačte numerické tlačidlá
a potom tlačidlo .
Pripojenie BLUETOOTH
Informácie
o bezdrôtovej
technológii BLUETOOTH
Bezdrôtová technológia BLUETOOTH
je bezdrôtová technológia krátkeho
dosahu, ktorá umožňuje bezdrôtovú
dátovú komunikáciu medzi
digitálnymi zariadeniami.
Podporované verzie, profily
a kodeky BLUETOOTH
Podrobné informácie nájdete v časti
Rozhranie BLUETOOTH (str. 70).
Kompatibilné zariadenia
BLUETOOTH
Podrobné informácie nájdete v časti
Webové lokality pre kompatibilné
zariadenia (str. 11).
Informácie o indikátore
BLUETOOTH
Indikátor BLUETOOTH na jednotke
svietením alebo blikaním na modro
signalizuje stav pripojenia BLUETOOTH.
Stav systému
Stav indikátora
Pohotovostný
Bliká pomaly
režim BLUETOOTH
Párovanie
Bliká rýchlo
zariadení
BLUETOOTH
Vytvorilo sa
Rozsvieti sa
pripojenie
BLUETOOTH
40SK
Párovanie tohto systému
so zariadením
BLUETOOTH
Párovanie je operácia, pri ktorej
sa zariadenia BLUETOOTH vopred
vzájomne zaregistrujú. Párovanie
stačí urobiť iba raz.
1 Zariadenie BLUETOOTH
umiestnite do vzdialenosti
1 metra od jednotky.
2 Opakovaným stláčaním tlačidla
FUNCTION vyberte položku
BLUETOOTH.
žiadne informácie o párovaní
(napríklad ak funkciu BLUETOOTH
použijete prvýkrát po zakúpení),
na displeji bliká indikátor „PAIRING“
a systém prejde do režimu
párovania. Prejdite na krok č. 4.
•• Ak je systém pripojený k zariadeniu
BLUETOOTH, stlačením tlačidla
BLUETOOTH na jednotke odpojte
zariadenie BLUETOOTH.
3 Stlačte a aspoň 2 sekundy
podržte tlačidlo
na jednotke.
PAIRING
Na displeji zabliká hlásenie „PAIRING“.
4Zapnite funkciu BLUETOOTH
v zariadení BLUETOOTH
a vykonajte postup párovania.
Podrobné informácie nájdete
v návode na používanie zariadenia
BLUETOOTH.
vyberte názov systému
(napríklad MHC-M80D).
Tento krok vykonajte do 5 minút,
inak sa párovanie zruší. V takom
prípade znova začnite od kroku 3.
Poznámka
Ak zariadenie BLUETOOTH vyžaduje
prístupový kód, zadajte hodnotu
0000. Prístupový kód sa môže nazývať
„Passcode“, „PIN code“, „PIN number“
alebo „Password“.
6Vytvorte spojenie so
zariadením BLUETOOTH.
Po spárovaní a vytvorení pripojenia
BLUETOOTH sa na displeji zobrazí
názov zariadenia BLUETOOTH.
V závislosti od zariadenia
BLUETOOTH sa po spárovaní môže
pripojenie vytvoriť automaticky.
Informácie o adrese zariadenia
BLUETOOTH si môžete pozrieť
opakovaným stláčaním tlačidla
DISPLAY.
Poznámka
•• Spárovať môžete najviac 8 zariadení
BLUETOOTH. Ak spárujete deviate
zariadenie BLUETOOTH, najstaršie
spárované zariadenie sa odstráni.
•• Ak chcete spárovať iné zariadenie
BLUETOOTH, zopakujte kroky 1 až 6.
Pripojenie BLUETOOTH
Tip
•• Ak sa v systéme nenachádzajú
5 Na displeji zariadenia BLUETOOTH
Zrušenie párovania
Podržte aspoň 2 sekundy stlačené
tlačidlo PAIRING na jednotke,
kým sa na displeji nezobrazí
hlásenie BT AUDIO.
Vymazanie informácií o párovaní
Všetky informácie o párovaní
môžete odstrániť obnovením
systému. Pozrite si časť Obnovenie
systému (str. 65).
41SK
Poznámka
Po obnovení systému nemusí byť možné
pripojiť zariadenie iPhone/iPod touch.
V takom prípade odstráňte zo zariadenia
iPhone/iPod touch informácie o párovaní
systému a potom postup párovania
zopakujte.
Počúvanie hudby
v zariadení BLUETOOTH
Môžete počúvať hudbu zo zariadenia
BLUETOOTH a prehrávanie ovládať
pomocou tlačidiel na jednotke alebo
na diaľkovom ovládači.
Skôr ako spustíte prehrávanie hudby,
skontrolujte nasledujúce skutočnosti:
—Funkcia
—
BLUETOOTH zariadenia
BLUETOOTH je zapnutá.
—Párovanie
—
sa dokončilo (str. 41).
Po prepojení systému a zariadenia
BLUETOOTH môžete ovládať
prehrávanie stláčaním tlačidiel
, , , / a /.
1 Stlačením tlačidla BLUETOOTH
na jednotke vyberte funkciu
BLUETOOTH.
Na displeji sa zobrazí indikátor
„BLUETOOTH“.
2 Vytvorte spojenie so
zariadením BLUETOOTH.
Stlačením tlačidla BLUETOOTH
na jednotke pripojte naposledy
pripojené zariadenie BLUETOOTH.
Ak sa zariadenie nepripojí, vytvorte
pripojenie BLUETOOTH
zo zariadenia BLUETOOTH.
Po vytvorení pripojenia
sa na displeji zobrazí názov
zariadenia BLUETOOTH.
42SK
3 Stlačením tlačidla  spustite
prehrávanie.
V závislosti od zariadenia BLUETOOTH
——možno budete musieť stlačiť
tlačidlo  dvakrát,
——možno budete musieť spustiť
prehrávanie zdroja zvuku v
zariadení BLUETOOTH.
4Upravte hlasitosť.
Najprv upravte hlasitosť zariadenia
BLUETOOTH. Ak je úroveň hlasitosti
stále príliš nízka, upravte úroveň
hlasitosti na systéme.
Poznámka
Keď systém nie je pripojený k žiadnemu
zariadeniu BLUETOOTH, po stlačení tlačidla
BLUETOOTH alebo  na jednotke
sa systém automaticky pripojí k naposledy
pripojenému zariadeniu BLUETOOTH.
Ukončenie pripojenia
BLUETOOTH
Stlačte tlačidlo BLUETOOTH na
jednotke. Na displeji sa zobrazí text
„BT AUDIO“.
V závislosti od zariadenia
BLUETOOTH sa pripojenie
BLUETOOTH po zastavení
prehrávania môže automaticky
ukončiť.
Prepojenie tohto
systému s viacerými
zariadeniami
BLUETOOTH (pripojenie
viacerých zariadení)
K tomuto systému môžete
prostredníctvom pripojenia A2DP/
AVRCP pripojiť súčasne až tri
zariadenia BLUETOOTH.
Pred spárovaním ďalšieho zariadenia
BLUETOOTH sa uistite, že je v systéme
zapnutá funkcia BLUETOOTH a že je
k systému pripojené prvé zariadenie
BLUETOOTH.
Spárovanie druhého alebo
tretieho zariadenia
Zopakujte kroky 1 až 6 z časti
Párovanie tohto systému so
zariadením BLUETOOTH (str. 41).
Prepnutie zdroja prehrávania
Kým sa v aktuálnom zariadení
prehráva hudba, spustite prehrávanie
v ďalšom pripojenom zariadení
BLUETOOTH. Systém bude
reprodukovať zvuk z najnovšieho
zariadenia.
zariadenia BLUETOOTH. Zariadenie
BLUETOOTH sa nemusí pripojiť, závisí
to od kombinácie zariadení. Podrobné
informácie nájdete v návode na použitie
zariadenia.
•• Ak sa pokúsite pripojiť štvrté zariadenie
BLUETOOTH, najstaršie prehrávacie
zariadenie sa odpojí.
•• V závislosti od zariadenia BLUETOOTH
nemusí byť možné vytvoriť tri pripojenia
BLUETOOTH súčasne.
•• Pripojenie viacerých zariadení nemožno
vytvoriť, ak používate funkciu Wireless
Party Chain.
Odpojenie zariadenia BLUETOOTH
od pripojenia viacerých zariadení
Pripojenie BLUETOOTH zrušte
v zariadení BLUETOOTH, ktoré
chcete odpojiť.
Stlačte tlačidlo BLUETOOTH
na jednotke.
Nastavenie zvukových
kodekov BLUETOOTH
Zo zariadenia BLUETOOTH môžete
aktivovať príjem kodekov AAC, LDAC
alebo SBC. Kodeky AAC/LDAC je
možné vybrať, iba ak zariadenie
BLUETOOTH podporuje kodeky
AAC/LDAC.
1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku „BT CODEC“
a potom stlačte tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte požadované
nastavenie a potom stlačte
tlačidlo .
•• AUTO: Povolenie príjmu kodeku
formátu AAC alebo LDAC.
Pripojenie BLUETOOTH
Poznámka
•• Úkony sa môžu líšiť v závislosti od
Odpojenie všetkých zariadení
BLUETOOTH od pripojenia
viacerých zariadení
•• SBC: Príjem vo formáte kodeku SBC.
Ponuku možností zatvorte
stlačením tlačidla OPTIONS.
Poznámka
•• Ak je vybratá funkcia AAC alebo LDAC,
môžete si vychutnávať zvuk vo vysokej
kvalite. Ak zvuk AAC alebo LDAC
na zariadení nepočuť alebo je zvuk
prerušovaný, vyberte položku SBC.
•• Ak toto nastavenie zmeníte, kým
je systém pripojený k zariadeniu
BLUETOOTH, zariadenie BLUETOOTH
sa odpojí. Ak chcete zariadenie
BLUETOOTH pripojiť, znova vytvorte
pripojenie BLUETOOTH.
43SK
Tip
LDAC je technológia kódovania zvuku,
ktorú vyvinula spoločnosť Sony a ktorá
umožňuje prenos obsahu HighResolution (Hi-Res) Audio dokonca aj
prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH.
Na rozdiel od iných technológií
kódovania kompatibilných s rozhraním
BLUETOOTH, ako napríklad SBC, funguje
bez akéhokoľvek znižovania kvality
obsahu Hi-Res Audio*1 a vďaka účinnému
kódovaniu a optimalizovanej paketizácii
umožňuje prenášať cez bezdrôtovú sieť
BLUETOOTH približne trikrát viac údajov*2
ako ostatné technológie a dosiahnuť tak
bezkonkurenčnú kvalitu zvuku.
* S výnimkou obsahu vo formáte DSD.
*2 V porovnaní s kódovaním SBC
(Subband Coding), keď je vybratá
bitová rýchlosť 990 kb/s (96/48 kHz)
alebo 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).
1
Nastavenie
pohotovostného
režimu BLUETOOTH
Pohotovostný režim pripojenia
BLUETOOTH umožňuje automatické
zapnutie systému po vytvorení
pripojenia BLUETOOTH zo zariadenia
BLUETOOTH.
1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku „BT STBY“
a potom stlačte tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte požadované
nastavenie a potom stlačte
tlačidlo .
•• ON: Systém sa automaticky zapne,
aj keď je v pohotovostnom režime.
•• „OFF“: Slúži na vypnutie tejto
funkcie.
Ponuku možností zatvorte
stlačením tlačidla OPTIONS.
44SK
Zapnutie alebo
vypnutie signálu
BLUETOOTH
Ak je zapnutý signál BLUETOOTH
systému, zo spárovaného zariadenia
BLUETOOTH sa môžete k systému
pripojiť v rámci všetkých funkcií.
Príjem signálu BLUETOOTH je
predvolene zapnutý.
Podržte tlačidlá VOCAL FADER a
+ na jednotke približne 3 sekundy.
Na displeji sa zobrazí hlásenie „BT ON“
alebo „BT OFF“.
Poznámka
•• Ak je príjem signálu BLUETOOTH
vypnutý, nemôžete vykonávať tieto
operácie:
—— párovanie a pripojenie zariadenia
BLUETOOTH,
—— používanie aplikácie Sony | Music
Center,
—— zmena zvukových kodekov
BLUETOOTH.
•• Ak je zapnutý pohotovostný režim
pripojenia BLUETOOTH, signál
BLUETOOTH sa automaticky zapne.
Ovládanie systému
pomocou
smartfónu alebo
tabletu (Sony |
Music Center)
prostredníctvom pripojenia
BLUETOOTH (str. 41).
4Spustite aplikáciu Sony | Music
Center a postupujte podľa
zobrazených pokynov.
Poznámka
•• Odporúčame používať najnovšiu verziu
aplikácie Sony | Music Center.
•• Ak aplikácia Sony | Music Center
nefunguje správne, stlačením tlačidla
BLUETOOTH na jednotke ukončite
pripojenie BLUETOOTH a vytvorte
pripojenie BLUETOOTH znova, aby
pripojenie BLUETOOTH opäť normálne
fungovalo.
•• Operácie dostupné prostredníctvom
aplikácie Sony | Music Center sa môžu pri
jednotlivých zvukových zariadeniach líšiť.
•• Podrobnejšie informácie o aplikácii
Sony | Music Center nájdete na
nasledujúcej adrese URL.
http://info.vssupport.sony.net/help/
•• Špecifikácie a dizajn zobrazenia
aplikácie Sony | Music Center sa môžu
zmeniť aj bez predchádzajúceho
upozornenia.
Pripojenie BLUETOOTH
Sony | Music Center je špeciálna
aplikácia na ovládanie zvukových
zariadení kompatibilných s aplikáciou
Sony | Music Center od spoločnosti
Sony pomocou smartfónu alebo
tabletu. Vyhľadajte aplikáciu Sony |
Music Center v službe Google Play
alebo App Store a prevezmite
ju do smartfónu alebo tabletu.
Aplikácia Sony | Music Center
umožňuje:
—prepínať
—
funkcie systému, ovládať
prehrávanie disku/zariadenia USB
a naladiť stanicu FM,
—prehľadávať
—
hudobný obsah
disku/zariadenia USB,
—zobrazovať
—
informácie o diskoch/
zariadeniach USB, ako sú čas
prehrávania a názov,
—upraviť
—
hlasitosť a zmeniť
nastavenia zvuku,
—ovládať
—
viacero systémov pri
používaní funkcie Wireless
Party Chain.
3 Prepojte systém a zariadenie
1 Vyhľadajte aplikáciu Sony | Music
Center alebo naskenujte nižšie
uvedený dvojrozmerný kód.
2 Prevezmite aplikáciu Sony |
Music Center do zariadenia.
45SK
Rozbehnite divoké
večierky s aplikáciou
Fiestable
Funkcie domáceho zvukového
systému Sony určené pre večierky
môžete ovládať pomocou pôsobivého
a intuitívneho používateľského
rozhrania aplikácie Fiestable. Aplikácie
Fiestable umožňuje ovládať funkcie,
ako sú osvetlenie, DJ Effect a Karaoke.
Môžete využívať aj funkciu Motion
Control, pomocou ktorej je možné
ovládať určité funkcie tohto systému
zatrasením zariadenia BLUETOOTH
v rôznych smeroch.
Fiestable je doplnková aplikácia
aplikácie Sony | Music Center.
1 Vyhľadajte aplikáciu Sony | Music
Center a prevezmite ju do
zariadenia (str. 45).
2 Vyhľadajte aplikáciu Fiestable
v službe Google Play alebo App
Store a prevezmite si ju.
3 Prepojte systém a zariadenie
prostredníctvom pripojenia
BLUETOOTH (str. 41).
4Spustite aplikáciu Sony | Music
Center a dotknite sa ikony
Fiestable.
Poznámka
Podrobnejšie informácie o aplikácii Sony
| Music Center nájdete na nasledujúcej
adrese URL.
http://info.vssupport.sony.net/help/
46SK
Získavanie a zdieľanie
hodnotenia Party
People a získavanie
bonusových funkcií
pomocou aplikácie
Party King
Systém disponuje jedinečnou funkciou,
ktorá automaticky zaznamenáva
používanie systému.
Na základe používania vám systém
na základe vopred vymedzených
kritérií udelí hodnotenie Party People.
Čím častejšie systém používate, tým
vyššie hodnotenie dosiahnete.
Po dosiahnutí určitého hodnotenia
Party People sa môžete svojím
úspechom pochváliť na sociálnych
sieťach.
Systém vás za vaše úspechy odmení
bonusovými funkciami.
Poznámka
Ak chcete používať túto funkciu,
v zariadení musíte mať nainštalované
aplikácie Sony | Music Center (str. 45)
a Fiestable (str. 46).
1 Prepojte systém a zariadenie
prostredníctvom pripojenia
BLUETOOTH (str. 41).
2 Spustite aplikáciu Sony | Music
Center, dotknite sa ikony
Fiestable a postupujte podľa
zobrazených pokynov.
Môžete si pozrieť svoje aktuálne
hodnotenie a bonusové funkcie
a tiež zistiť, ako dosiahnuť ďalšie
hodnotenie.
Nastavenie zvuku
Nastavenie zvuku
Postup
Zdôraznenie
basových
tónov
a vytvorenie
ešte
mohutnejšieho zvuku
(MEGA BASS)
Opakovaným stláčaním
tlačidla MEGA BASS
vyberte položku „BASS
ON“.
Ak chcete nastavenie
zrušiť, opakovaným
stláčaním tlačidla MEGA
BASS vyberte „BASS OFF“.
Vytvorenie
zvukového
efektu
podobného
ozvene vo
veľkej sále
(Fiesta)
Stlačte tlačidlo FIESTA
na jednotke. Prípadne
opakovaným stláčaním
tlačidla SOUND FIELD
+/– (alebo tlačidla
SOUND FIELD na
jednotke) vyberte
položku „FIESTA“. Funkciu
zrušíte opätovným
stlačením tlačidla FIESTA.
Výber
zvukového
poľa
Opakovaným stláčaním
tlačidla SOUND FIELD
+/– (alebo tlačidla SOUND
FIELD na jednotke)
vyberte požadované
zvukové pole. Ak chcete
funkciu zrušiť,
opakovaným stláčaním
tlačidla SOUND FIELD
+/– (alebo tlačidla SOUND
FIELD na jednotke)
vyberte položku FLAT.
Nastavenie úrovne
hlbokotónového
reproduktora
(len model MHC-M80D)
/ vyberte položku S-WOOFER
a stlačte tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte úroveň
hlbokotónového reproduktora
a stlačte tlačidlo .
Ponuku možností zatvorte
stlačením tlačidla OPTIONS.
Výber virtuálneho
futbalového režimu
Počas sledovania vysielania
futbalového zápasu môžete zažiť
pocit, akoby ste boli priamo na
štadióne.
Virtuálny futbalový režim je možné
nastaviť iba počas použitia funkcií
AUDIO IN a TV.
Počas sledovania prenosu
z futbalového zápasu opakovane
stláčajte tlačidlo SOUND FIELD +/–.
(len model MHC-M40D)
Prípadne stlačte tlačidlo
FOOTBALL na jednotke.
•• „ON NARRATION“: Vďaka funkcii
Nastavenie zvuku
Funkcia
1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
zlepšeného povzbudzovania
na štadióne si môžete vychutnať
pocit, ako keby ste sa nachádzali
priamo na futbalovom štadióne.
•• „OFF NARRATION“: Okrem funkcie
zlepšeného povzbudzovania si
môžete ešte viac vychutnať pocit,
ako keby ste sa nachádzali priamo
na futbalovom štadióne,
minimalizovaním úrovne hlasitosti
hovoreného komentára.
Zrušenie režimu Virtuálny futbal
Opakovaným stláčaním tlačidla SOUND
FIELD +/– vyberte položku „FLAT“.
47SK
Poznámka
•• Virtuálny futbalový režim odporúčame
vybrať pri sledovaní vysielania
futbalového zápasu.
•• Ak v obsahu počujete neprirodzený
zvuk, keď je vybraté nastavenie
„OFF NARRATION“, odporúčame
vybrať nastavenie „ON NARRATION“.
•• Táto funkcia nepodporuje monofónny zvuk.
Vytvorenie atmosféry
večierka (DJ Effect)
Na vykonanie tejto operácie
používajte tlačidlá na jednotke.
1 Stlačením nasledujúceho
tlačidla vyberte typ efektu.
•• FLANGER: Vytvorí efekt
Vytvorenie vlastného
zvukového efektu
Úrovne konkrétnych frekvenčných
pásiem môžete zvýšiť alebo znížiť
a potom ich uložiť v pamäti ako
„CUSTOM EQ“.
1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku „CUSTOM
EQ“ a potom stlačte tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ upravte úroveň ekvalizéra
alebo nastavenie priestorového
zvuku a potom stlačte
tlačidlo .
4Opakovaním kroku 3 upravte
úroveň ostatných frekvenčných
pásiem a priestorového zvuku.
Ponuku možností zatvorte stlačením
tlačidla OPTIONS.
Výber vlastného nastavenia
ekvalizéra
Opakovaným stláčaním tlačidla
SOUND FIELD +/– vyberte položku
„CUSTOM EQ“.
oneskorovaného zvuku, ktorý sa
podobá revu prúdového lietadla.
•• ISOLATOR: Izoluje konkrétne
frekvenčné pásmo úpravou
ostatných frekvenčných pásiem.
Ak sa chcete zamerať napríklad
na vokály.
•• SAMPLER: Poskytuje série
špeciálnych zvukových efektov.
2 Zmena zvukového poľa.
Pre efekty FLANGER a ISOLATOR:
Otočením ovládacieho prvku
VOLUME/DJ CONTROL upravte
úroveň efektu.
Pre efekt SAMPLER:
Opakovaným stláčaním tlačidla
SAMPLER vyberte požadovaný
režim samplera a následne
stlačením tlačidla S1, S2, S3 alebo S4
prehrajte zvuk samplera.
Ak chcete reprodukovať zvuk
samplera nepretržite, otočte ovládací
prvok VOLUME/DJ CONTROL.
Nastavenie hlasitosti zvuku
samplera
1 Stlačte tlačidlo OPTIONS
na diaľkovom ovládači.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ na diaľkovom ovládači
vyberte položku SAMPLER
a potom stlačte tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
48SK
/ na diaľkovom ovládači
upravte hlasitosť zvuku samplera
a stlačte tlačidlo .
Vypnutie efektu
•• Stlačte tlačidlo DJ OFF.
•• Znova stlačte tlačidlo vybratého
efektu (platí len pre efekty
FLANGER a ISOLATOR).
Poznámka
•• Funkcia DJ Effect sa automaticky
zapne, keď:
—— vypnete systém,
—— zmeníte funkciu,
—— zmeníte zvukový efekt,
—— použijete efekt stlmenia vokálov,
—— použijete Voice Changer,
—— zmeníte tóninu (ovládanie tóniny),
—— stlačíte tlačidlo DJ OFF na jednotke.
•• Ak aktivujete počas prenosu funkciu
DJ Effect, zvukový efekt sa neprenesie
do zariadenia USB.
•• Kým je aktivovaná funkcia DJ Effect,
pomocou ovládacieho prvku VOLUME/
DJ CONTROL na jednotke nemôžete
upravovať hlasitosť.
Stlačením tlačidla  +/– na diaľkovom
ovládaní upravte hlasitosť.
Ďalšie operácie
Používanie funkcie
Control for HDMI
Ak pripojíte televízor
kompatibilný s funkciou Control
for HDMI pomocou kábla HDMI
(vysokorýchlostného kábla HDMI
s podporou siete Ethernet, ktorý nie
je súčasťou balenia), môžete toto
zariadenie ľahko ovládať diaľkovým
ovládačom k televízoru.
S funkciou Control for HDMI možno
používať tieto funkcie:
•• funkcia vypnutia systému
•• funkcia ovládania hlasitosti systému
•• spätný zvukový kanál,
•• funkcia prehrávania jediným
dotykom,
•• funkcia Remote Easy Control,
•• sledovanie jazyka.
Poznámka
Tieto funkcie môžu fungovať so zariadeniami
od iných výrobcov, než je spoločnosť Sony,
ale ich fungovanie nie je zaručené.
Ďalšie operácie
* Funkcia Control for HDMI je štandard
využívaný systémom CEC (Consumer
Electronics Control), ktorý umožňuje
vzájomné ovládanie zariadení HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
Príprava na použitie funkcie
Control for HDMI
Podržte tlačidlo SHIFT, stlačte
tlačidlo SETUP a nastavte položku
[HDMI SETUP] – [CONTROL FOR HDMI]
na systéme na možnosť [ON] (str. 35).
Predvolené nastavenie je [ON].
Povoľte nastavenia funkcie Control
for HDMI na televízore pripojenom
k systému.
49SK
Tip
Ak povolíte funkciu Control for HDMI
(synchronizácia BRAVIA) pri používaní
televízora od spoločnosti Sony, automaticky
sa zapne aj funkcia Control for HDMI
systému. Po dokončení nastavení sa
na displeji zobrazí hlásenie „COMPLETE“.
Funkcia vypnutia systému
Keď vypnete televízor, systém
sa automaticky vypne.
Podržte tlačidlo SHIFT, stlačte tlačidlo
SETUP a nastavte položku [HDMI SETUP]
– [STANDBY LINKED TO TV] na systéme
na možnosť [ON] alebo [AUTO]
(str. 36). Predvolené nastavenie
je [AUTO].
Poznámka
Pripojené zariadenie sa niekedy nemusí
vypnúť v závislosti to od stavu zariadenia.
Funkcia ovládania hlasitosti
systému
Ak počas sledovania televízie
zapnete aj systém, zvuk televízora
sa bude prehrávať z reproduktorov
systému. Hlasitosť systému môžete
upraviť pomocou diaľkového
ovládania televízora.
Ak sa pri predchádzajúcom sledovaní
televízie zvuk televízora reprodukoval
z reproduktorov systému, systém
sa pri opätovnom zapnutí televízora
automaticky zapne.
Na ovládanie môžete používať
aj ponuku televízora. Podrobné
informácie nájdete v návode
na používanie televízora.
Poznámka
•• Úroveň hlasitosti systému sa zobrazuje
50SK
na televíznej obrazovke v závislosti
od televízora. Môže sa líšiť od úrovne
hlasitosti na displeji.
•• Prítomnosť funkcie na ovládanie
hlasitosti systému závisí od nastavení
televízora. Podrobné informácie nájdete
v návode na používanie televízora.
Spätný zvukový kanál
Ak je systém pripojený ku konektoru
HDMI na televízore, ktorý je
kompatibilný s funkciou Audio
Return Channel, môžete prehrávať
zvuk televízora z reproduktorov
systému bez pripojenia zvukového
kábla (nie je súčasť dodávky).
Podržte tlačidlo SHIFT, stlačte
tlačidlo SETUP a nastavte
položku [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL]
na možnosť [ON] (str. 36).
Predvolené nastavenie je [ON].
Poznámka
Ak televízor nie je kompatibilný
so spätným zvukovým kanálom,
je potrebné pripojiť zvukový kábel
(nie je súčasť dodávky) (str. 23).
Funkcia prehrávania jediným
dotykom
Keď stlačíte tlačidlo  vo funkcii DVD/
CD alebo USB, televízor sa automaticky
zapne. Vstup televízora sa prepne
na vstup HDMI, do ktorého je pripojený
systém.
Poznámka
V niektorých televízoroch sa úvodná časť
prehrávaného obsahu nemusí prehrať
správne.
Funkcia Remote Easy Control
Pomocou tlačidla SYNC MENU
na diaľkovom ovládaní televízora
môžete vybrať systém a ovládať ho.
Túto funkciu môžete používať iba
vtedy, keď televízor podporuje
ponuku prepojenia. Podrobné
informácie nájdete v návode
na používanie televízora.
Poznámka
•• Televízor v ponuke prepojenia rozpozná
systém pod názvom Player.
•• Pri niektorých televízoroch nemusia byť
niektoré operácie k dispozícii.
Sledovanie jazyka
Keď zmeníte jazyk ponuky na
obrazovke televízora, jazyk ponuky
na obrazovke systému sa tiež zmení.
Bezdrôtové prehrávanie
pomocou viacerých
systémov (funkcia
Wireless Party Chain)
3 Nastavte druhý systém ako
hosťa večierka.
 Stlačením tlačidla BLUETOOTH
na druhom systéme vyberte
funkciu BLUETOOTH.
 Stlačte tlačidlo W.PARTY CHAIN
na druhom systéme.
Druhý systém sa nastaví ako
hosť večierka.
Na displeji sa rozsvieti hlásenie
„P.CHAIN“.
Poznámka
Nastavenie a používanie
funkcie Wireless Party Chain
Príklad: nastavenie systému
MHC-M80D ako prvého systému
(hostiteľ večierka)
1 Zapnite všetky systémy.
2 Nastavte prvý systém ako
hostiteľa večierka.
V nasledujúcich situáciách sa funkcia
Wireless Party Chain zruší.
—— Po dobu 1 minúty od nastavenia
hostiteľa večierka (krok 2)
nevykonáte žiadnu operáciu.
—— Pred dokončením kroku 3 znova
stlačíte tlačidlo W.PARTY CHAIN
na hostiteľovi večierka.
Ďalšie operácie
Cez pripojenie BLUETOOTH môžete
reťazovo zapojiť viacero zvukových
systémov, pokiaľ sú všetky systémy
vybavené funkciou Wireless Party
Chain. Táto funkcia vám umožňuje
vytvoriť zaujímavejšie prostredie
na večierok a dosiahnuť lepší zvukový
výstup bez káblového pripojenia.
Zdroj zvuku je možné prehrávať
len zo zariadenia BLUETOOTH.
Prvý systém, ktorý sa v reťazi aktivuje,
sa stane hostiteľom večierka,
z ktorého sa hudba zdieľa. Ostatné
systémy sa stanú hosťami večierka
a budú prehrávať rovnakú hudbu,
akú prehráva hostiteľ večierka.
 Stlačením tlačidla BLUETOOTH
na jednotke vyberte funkciu
BLUETOOTH.
 Pripojte zariadenie BLUETOOTH
k systému prostredníctvom
pripojenia BLUETOOTH.
 Stlačte tlačidlo W.PARTY CHAIN
na jednotke.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
„CHAINING“. Systém vstúpi
do režimu nastavenia funkcie
Wireless Party Chain.
Po prepnutí systému do režimu
nastavenia funkcie Wireless
Party Chain sa automaticky
preruší pripojenie k zariadeniu
BLUETOOTH.
4Nastavte tretí alebo ďalšie
systémy ako hosťov večierka.
Zopakujte krok 3.
51SK
Poznámka
Tretí alebo ďalšie systémy musíte
pripojiť do 30 sekúnd od pripojenia
predchádzajúceho systému. Na displeji
hostiteľa večierka bude 30 sekúnd
blikať hlásenie P. CHAIN.
Po uplynutí 30 sekúnd systém nebude
možné pripojiť.
5 Po pripojení posledného hosťa
večierka počkajte 30 sekúnd.
Na displeji hostiteľa večierka
prestane blikať hlásenie „P.CHAIN“
a zariadenie BLUETOOTH sa znova
pripojí k hostiteľovi večierka.
6Spustite prehrávanie
v pripojenom zariadení
BLUETOOTH.
7 Upravte hlasitosť.
Po úprave hlasitosti na hostiteľovi
večierka sa upraví aj hlasitosť
na hosťoch večierka. Ak chcete
upraviť hlasitosť na konkrétnom
hosťovi večierka, upravte hlasitosť
na danom hosťovi večierka.
Poznámka
•• Kým je aktivovaná funkcia Wireless
Party Chain, nie je možné vybrať ako
nového hostiteľa večierka iný systém.
•• Ak v hostiteľovi večierka použijete
mikrofón alebo gitaru, zvuk sa z hostí
večierka nebude reprodukovať.
•• Podrobné informácie o ovládaní ostatných
systémov nájdete v príslušných návodoch
na používanie.
Tip
Ak chcete do už vytvorenej reťaze
Wireless Party Chain pridať nových hostí
večierka, podržte tlačidlo W.PARTY
CHAIN na hostiteľovi večierka a zopakujte
postup z kroku 3.
Zrušenie funkcie Wireless Party
Chain
Stlačte tlačidlo W.PARTY CHAIN
na hostiteľovi večierka.
52SK
Poznámka
Ak zmeníte funkciu alebo vypnete hostiteľa
večierka, funkcia Wireless Party Chain sa
deaktivuje.
Odpojenie hosťa večierka
z reťaze systémov prepojených
pomocou funkcie Wireless
Party Chain
Stlačte tlačidlo W.PARTY CHAIN
na hosťovi večierka, ktorého chcete
odpojiť. V takom prípade zostanú
ostatné systémy prepojené pomocou
funkcie Wireless Party Chain aktívne.
Poznámka
•• Ak zmeníte funkciu alebo vypnete
konkrétneho hosťa večierka, daný
hosť večierka sa odpojí od pripojenia
Wireless Party Chain.
•• Funkcie časovača automatického
vypnutia a automatického
pohotovostného režimu nebudú
na hosťoch večierka k dispozícii.
Nastavenie synchronizácie pri
používaní funkcie Wireless
Party Chain
Po vytvorení pripojenia Wireless
Party Chain budú platiť nasledujúce
podmienky:
••Nastavenia Mega Bass, Party Light
(len model MHC-M80D) a Speaker
Light (len model MHC-M80D/MHCM60D) na hosťoch večierka
sa synchronizujú s hostiteľom
večierka. Ak sa tieto nastavenia
na hostiteľovi večierka zmenia,
zmenia sa aj príslušné nastavenia
na hosťoch večierka.
••Nastavenia režimov DJ Effect
a Karaoke (napr. Vocal Fader a Key
Control) sa vypnú na hostiteľovi aj
hosťoch večierka.
••Nastavenia zvukového poľa sa vrátia
na predvolené hodnoty na hostiteľovi
aj hosťoch večierka.
••Po vypnutí hostiteľa večierka
sa vypnú aj hostia večierka.
Spievanie s hudbou:
Karaoke
Príprava na karaoke
1 Opakovaným stláčaním tlačidla
MIC LEVEL – znížte úroveň
hlasitosti mikrofónu.
Prípadne znížte úroveň hlasitosti
mikrofónu opakovaným stláčaním
tlačidla MIC/GUITAR LEVEL –
na jednotke.
2 Opakovaným stláčaním tlačidla
GUITAR na jednotke vyberte
možnosť OFF.
3 Pripojte voliteľný mikrofón
so 6,3 mm konektorom
do konektora MIC1 alebo
MIC2/GUITAR na jednotke.
4Spustite prehrávanie hudby
a nastavte hlasitosť mikrofónu.
Opakovaným stláčaním tlačidla
MIC ECHO nastavte efekt ozveny.
5 Začnite spievať spolu s hudbou.
Poznámka
•• Keď pripájate mikrofón do konektora
MIC1 alebo MIC2/GUITAR, neodporúčame
používať adaptér mikrofónu.
•• Ak počuť kvílenie:
—— premiestnite mikrofón ďalej od
reproduktorov,
—— zmeňte smerovanie mikrofónu,
—— opakovane stláčajte tlačidlo
MIC LEVEL –,
—— opakovaným stláčaním tlačidla
MIC ECHO nastavte efekt ozveny.
•• Zvuk mikrofónu sa počas prenosu
cez rozhranie USB nebude prenášať
do zariadenia USB.
sa zvuk z mikrofónu reprodukuje len zo
systému, ku ktorému je mikrofón pripojený.
•• Úroveň hlasitosti mikrofónu nie je
možné upraviť pomocou ovládacieho
prvku VOLUME/DJ CONTROL na
jednotke ani tlačidla  +/– na
diaľkovom ovládaní. Úroveň hlasitosti
mikrofónu upravte opakovaným
stláčaním tlačidla MIC LEVEL +/–.
•• Ak je zvuk z mikrofónu príliš hlasný,
môže byť skreslený. Opakovaným
stláčaním tlačidla MIC LEVEL – znížte
hlasitosť mikrofónu.
Redukcia zvuku vokálov
(Vocal Fader)
Zvuk vokálov môžete zredukovať
v zdroji stereofónneho zvuku.
Opakovaným stláčaním tlačidla
VOCAL FADER vyberte položku
ON V FADER.
Ak chcete Stlmenie vokálov zrušiť,
opakovaným stláčaním tlačidla VOCAL
FADER vyberte položku OFF.
Zmena tóniny (ovládanie tóniny)
Stlačte tlačidlo KEY CONTROL /
podľa svojho hlasového rozsahu.
Ďalšie operácie
Ak chcete spievať dueto, pripojte
ďalší voliteľný mikrofón.
•• Pri používaní funkcie Wireless Party Chain
Aktivácia režimu skórovania
Karaoke (režim skórovania)
Funkciu skórovania je možné použiť,
iba keď je pripojený mikrofón.
Vaše skóre (od 0 do 99) sa vypočíta
porovnaním vášho hlasu s hudobným
zdrojom.
1 Spustite prehrávanie hudby.
2 Pred zaspievaním skladby
stlačte tlačidlo SCORE.
53SK
3 Po odspievaní viac ako minúty
znova stlačte tlačidlo SCORE,
aby ste videli svoje skóre.
Nastavenie hlasitosti hlasového
usmernenia
Zmena hlasu (Voice Changer)
1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
Keď rozprávate alebo spievate do
mikrofónu, môžete si zmeniť hlas.
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
Opakovaným stláčaním tlačidla
VOICE CHANGER zmeňte efekt
svojho hlasu.
/ vyberte položku SAMPLER
a potom stlačte tlačidlo .
/ upravte úroveň hlasového
usmernenia a potom stlačte
tlačidlo .
Poznámka
Vypnutie funkcie Voice Changer
•• Úroveň hlasitosti hlasového usmernenia
Opakovaným stláčaním tlačidla VOICE
CHANGER vyberte položku OFF.
sa prispôsobuje úrovni hlasitosti systému.
V niektorých prípadoch sa však úroveň
hlasitosti hlasového usmernenia nemusí
zmeniť.
•• V niektorých prípadoch môže prísť
k oneskoreniu zvukového usmernenia.
Používanie hlasového
usmernenia
Hlasové usmernenie môžete počuť,
keď sa systém prepne do režimu
párovania BLUETOOTH alebo keď
sa k systému pripája alebo sa od
neho odpája zariadenie BLUETOOTH.
1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku VOICE
GUIDANCE a potom stlačte
tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku ON
a stlačte tlačidlo .
Hlasové usmernenie sa aktivuje.
Ponuku možností zatvorte
stlačením tlačidla OPTIONS.
Deaktivácia hlasového
usmernenia
Zopakujte kroky v časti Používanie
hlasového usmernenia (str. 54)
a v treťom kroku vyberte položku
OFF.
54SK
Vychutnajte si zvuk
gitary
Po pripojení gitary ku konektoru
MIC2/GUITAR na jednotke si môžete
dopriať aj zvuk gitary.
Taktiež môžete hrať na gitare
a súčasne spievať vďaka pripojeniu
voliteľného mikrofónu so 6,3 mm
konektorom ku konektoru MIC1
na jednotke.
Zvuk gitary je možné meniť výberom
gitarového efektu.
1 Opakovaným stláčaním tlačidla
MIC/GUITAR LEVEL – na jednotke
znížite úroveň hlasitosti gitary.
2 Pomocou nástrojového kábla
(nie je súčasť dodávky) pripojte
gitaru (nie je súčasť dodávky)
ku konektoru MIC2/GUITAR
na jednotke.
3 Opakovaným stláčaním tlačidla
GUITAR na jednotke vyberte
gitarový efekt.
•• CLEAN: pôvodný zvuk gitary.
Odporúča sa pre elektrickú alebo
elektroakustickú gitaru.
•• O.DRIVE: skreslený zvuk podobný
zvuku gitary so skreslením overdrive
zo zosilňovača. Odporúča sa pre
elektrickú gitaru.
•• BASS: pôvodný zvuk gitary.
Odporúča sa pre basovú gitaru.
4Začnite hrať na gitare a upravte
hlasitosť gitary.
Zo systému sa reprodukuje zvuk
gitary.
Poznámka
•• Keď pripájate mikrofón do konektora
Vypnutie režimu gitary
Opakovaným stláčaním tlačidla
GUITAR na jednotke vyberte
možnosť OFF.
Poznámka
Funkcia Party Light je k dispozícii len
v prípade modelu MHC-M80D.
1 Opakovaným stláčaním tlačidla
PARTY LIGHT vyberte položku
LED ON.
Prípadne opakovaným stláčaním
tlačidla SPEAKER LIGHT na jednotke
vyberte položku LED ON (len model
MHC-M60D).
2 Opakovaným stláčaním tlačidla
LIGHT MODE vyberte
požadovaný efekt osvetlenia.
Režim osvetlenia bude iný, keď
bude aktivovaná funkcia Wireless
Party Chain.
Vypnutie funkcií Party Light
a Speaker Light
Opakovaným stláčaním tlačidla PARTY
LIGHT vyberte položku LED OFF.
Ďalšie operácie
MIC1, neodporúčame používať adaptér
mikrofónu.
•• Pri použití elektroakustickej gitary
s efektom O.DRIVE môže byť počuť
kvílivý zvuk. Opakovaným stláčaním
tlačidla MIC/GUITAR LEVEL – na
jednotke znížte hlasitosť gitary.
Prípadne zmeňte gitarový efekt.
•• Pred odpojením gitary od systému
opakovaným stláčaním tlačidla
MIC/GUITAR LEVEL – na jednotke
znížte hlasitosť gitary.
Prehrávanie hudby
s funkciami Party Light
a Speaker Light
(len model MHC-M80D/
MHC-M60D)
Poznámka
•• Keď sú zapnuté funkcie Party Light (len
model MHC-M80D) a Speaker Light,
nepozerajte sa priamo do súčasti
vyžarujúcej svetlo.
•• Ak je jas osvetlenia príliš intenzívny,
zapnite svetlá v miestnosti alebo
vypnite osvetlenie.
•• Funkcie Party Light (len model MHCM80D) a Speaker Light je možné zapnúť
a vypnúť, keď je zapnutá ukážka.
55SK
Používanie časovača
automatického vypnutia
Po uplynutí predvoleného času
sa systém vypne automaticky.
Opakovaným stláčaním tlačidla
SLEEP nastavte požadovaný čas.
Ak chcete časovač automatického
vypnutia zrušiť, opakovaným stláčaním
tlačidla SLEEP vyberte položku OFF.
Tip
Ak chcete skontrolovať čas zostávajúci do
vypnutia systému, stlačte tlačidlo SLEEP.
Používanie voliteľného
vybavenia
1 Opakovane stláčajte tlačidlo  –,
kým sa na displeji nezobrazí
hlásenie „VOL MIN“.
2 Pripojte voliteľné vybavenie
(str. 19).
3 Opakovaným stláčaním tlačidla
FUNCTION vyberte položku
„AUDIO IN“.
4Spustite prehrávanie
z pripojeného zariadenia.
5 Opakovaným stláčaním tlačidla
 + nastavte hlasitosť.
Poznámka
56SK
Ak je hlasitosť pripojeného vybavenia
príliš nízka, systém môže automaticky
prejsť do pohotovostného režimu.
Nastavte hlasitosť vybavenia.
Ak chcete vypnúť funkciu automatického
prepínania do pohotovostného režimu,
pozrite si časť Bezdrôtové prehrávanie
pomocou viacerých systémov (funkcia
Wireless Party Chain) (str. 56).
Deaktivovanie tlačidiel
na jednotke
(detská zámka)
Tlačidlá na jednotke (okrem tlačidla
) je možné deaktivovať, aby ste
zabránili nechcenému použitiu,
napríklad aj v dôsledku detských
šibalstiev.
Stlačte a viac ako 5 sekúnd podržte
tlačidlo  na jednotke.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
„CHILD LOCK ON“.
Systém môžete ovládať len pomocou
tlačidiel na diaľkovom ovládaní.
Ak chcete funkciu detskej zámky
vypnúť, podržte stlačené tlačidlo 
na jednotke viac ako 5 sekúnd,
kým sa na displeji nezobrazí hlásenie
CHILD LOCK OFF.
Poznámka
•• Funkcia detskej zámky sa vypne
automaticky odpojením sieťového
napájacieho kábla.
•• Funkciu detskej zámky nemožno aktivovať,
ak je otvorený zásobník diskov.
Nastavenie funkcie
automatického
prepínania do
pohotovostného režimu
Systém sa automaticky prepne
do pohotovostného režimu, ak sa
nepoužíva alebo sa nevyskytne žiadny
zvukový signál približne 15 minút.
Funkcia automatického prepínania
do pohotovostného režimu je
predvolene zapnutá.
1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku „AutoSTBY“
a stlačte tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte možnosť ON alebo
OFF a stlačte tlačidlo .
Ponuku možností zatvorte
stlačením tlačidla OPTIONS.
Poznámka
•• Približne 2 minúty pred prepnutím
do pohotovostného režimu bude
na displeji blikať hlásenie „AutoSTBY“.
•• Funkcia automatického pohotovostného
režimu nie je k dispozícii v nasledujúcich
prípadoch:
—— počas funkcie tunera,
—— keď sa aktivuje časovač
automatického vypnutia,
—— po pripojení mikrofónu alebo gitary,
—— keď sa systém stane hosťom večierka
počas používania funkcie Wireless
Party Chain.
Aktualizácia softvéru
Pre zákazníkov v Latinskej
Amerike:
<http://esupport.sony.com/LA>
Pre zákazníkov v Európe a Rusku:
<http://www.sony.eu/support>
Pre zákazníkov v ostatných
krajinách alebo oblastiach:
<http://www.sony-asia.com/support>
Riešenie problémov
Ak sa vyskytne problém so systémom,
vyhľadajte ho v nasledujúcom
kontrolnom zozname a vykonajte
nápravu.
Ak problém pretrváva, obráťte
sa na najbližšieho predajcu
produktov značky Sony.
Ak servisný personál vymení počas
opravy niektoré časti, môže si ich
ponechať.
Ak sa na displeji zobrazí hlásenie
„PROTECTX“ (X predstavuje číslo)
a „CHECK MANUAL“.
Okamžite odpojte sieťovú šnúru
(napájací kábel) a skontrolujte
nasledujúce položky.
•• Používate iba dodané
reproduktory?
•• Sú ventilačné otvory systému
niečím zakryté?
Ak vykonáte kontrolu a nezistíte
žiadne problémy, znova pripojte
sieťový napájací kábel a zapnite
systém. Ak problém pretrváva,
obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony.
Všeobecné informácie
Ďalšie informácie
Softvér tohto systému sa v budúcnosti
môže aktualizovať.
Predinštalovaný softvér systému je
možné aktualizovať prostredníctvom
nižšie uvedených webových lokalít.
Softvér aktualizujte podľa pokynov
online.
Ďalšie informácie
Napájanie sa nezapne.
•• Skontrolujte, či je sieťový napájací
kábel bezpečne pripojený.
Systém sa prepol do pohotovostného
režimu.
•• Nejde o poruchu. Systém
sa automaticky prepne
do pohotovostného režimu,
ak sa približne 15 minút
nepoužíva alebo nereprodukuje
zvukový signál (str. 56).
57SK
Neprehráva sa zvuk.
•• Upravte hlasitosť.
•• Skontrolujte pripojenie
reproduktora (str. 19).
•• Skontrolujte pripojenie voliteľného
vybavenia, ak ho používate (str. 19).
•• Zapnite pripojené zariadenie.
•• Odpojte sieťový napájací kábel.
Potom sieťový napájací kábel
znova pripojte a zapnite systém.
Pri pripojení ku konektoru HDMI
OUT (TV) ARC sa neprehráva
žiadny obraz ani zvuk.
•• Zmeňte nastavenie
v ponuke [HDMI SETUP] –
[HDMI RESOLUTION]. Problém
sa možno vyrieši.
•• Zariadenie pripojené ku konektoru
HDMI OUT (TV) ARC nezodpovedá
požadovanému formátu
zvukového signálu. V tom prípade
nastavte položku [HDMI SETUP] –
[AUDIO(HDMI)] na možnosť
[PCM] (str. 35).
•• Vyskúšajte tieto kroky:
—Vypnite
—
a znova zapnite systém.
—Vypnite
—
a znova zapnite
pripojené zariadenie.
—Odpojte
—
a znova pripojte
kábel HDMI.
Neprehráva sa zvuk z mikrofónu.
•• Upravte úroveň hlasitosti mikrofónu.
•• Skontrolujte, či je mikrofón
správne pripojený ku konektoru
MIC1 alebo MIC2/GUITAR
na jednotke.
•• Skontrolujte, či je zapnutý
mikrofón.
58SK
Nedá sa odstrániť adaptér mikrofónu
(nie je súčasťou dodávky).
•• Adaptér mikrofónu odpojte
od konektora MIC1 alebo MIC2/
GUITAR na jednotke pomocou
nástroja, napríklad klieští.
Zo systému nepočuť zvuk televízora.
Na displeji sa zobrazia hlásenia
„CODE 01“ a „SGNL ERR“.
•• Tento systém podporuje len
2-kanálové signály vo formáte
Linear PCM. Skontrolujte nastavenie
zvukového výstupu na televízore,
a ak je vybratý automatický režim,
zmeňte ho na režim výstupu PCM.
•• Skontrolujte, či je výstup
reproduktora na televízore
nastavený na použitie externých
reproduktorov.
Počuť šum alebo hluk.
•• Premiestnite systém ďalej
od zdrojov šumu.
•• Zapojte systém do inej nástennej
elektrickej zásuvky.
•• K sieťovému napájaciemu káblu
namontujte filter proti šumu
(nie je súčasť dodávky).
•• Vypnite elektrické vybavenie
nachádzajúce sa v blízkosti.
•• Ak je systém zapnutý, môžete
počuť šum z jeho ventilátorov.
Nejde o poruchu.
•• Premiestnite jednotku ďalej od
neónových znakov a žiariviek.
Diaľkové ovládanie nefunguje.
•• Odstráňte prekážky medzi
diaľkovým ovládaním a jednotkou.
•• Presuňte diaľkové ovládanie
bližšie k jednotke.
•• Diaľkové ovládanie smerujte na
snímač na jednotke.
•• Vymeňte batérie (R03/veľkosť AAA).
•• Premiestnite jednotku ďalej
od žiariviek.
Počuť akustickú odozvu.
•• Znížte hlasitosť.
•• Premiestnite mikrofón a gitaru
ďalej od systému alebo zmeňte
smerovanie mikrofónu.
Na televíznej obrazovke pretrváva
nerovnomernosť farieb.
•• Okamžite vypnite televízor a po
15 až 30 minútach ho znova
zapnite. Ak nerovnomernosť farieb
stále pretrváva, presuňte systém
ďalej od televízora.
Po stlačení akéhokoľvek tlačidla
na jednotke sa zobrazí hlásenie
CHILD LOCK.
•• Vypnite funkciu detskej
zámky (str. 56).
Pri zapínaní systému počuť
klikavý zvuk.
•• Ide o prevádzkový zvuk, ktorý
vzniká napríklad pri zapínaní alebo
vypínaní systému. Nejde
o poruchu.
Reproduktory
Zvuk sa reprodukuje len z jedného
kanálu alebo je hlasitosť ľavého
a pravého kanálu nevyvážená.
•• Umiestnite reproduktory
čo najsymetrickejšie.
•• Skontrolujte, či sú reproduktory
pripojené bezpečne a správne.
•• Prehráva sa monofónny zdroj.
Prehrávač diskov
Zásobník diskov sa neotvára
a na displeji sa zobrazí hlásenie
„LOCKED“.
•• Poraďte sa s najbližším predajcom
produktov spoločnosti Sony alebo
miestnym autorizovaným servisným
strediskom spoločnosti Sony.
Zásobník diskov sa nezatvára.
•• Vložte disk správne.
Disk sa nevysunie.
•• Disk nie je možné vysunúť počas
synchronizovaného prenosu ani
prenosu REC1. Stlačením tlačidla
 zrušte prenos. Potom stlačením
tlačidla  na jednotke vysuňte disk.
•• Poraďte sa s najbližším obchodným
zástupcom spoločnosti Sony.
Nespúšťa sa prehrávanie.
•• Disk utrite dočista (str. 67).
•• Disk načítajte znova.
•• Vložte disk, ktorý tento systém
dokáže prehrať (str. 8).
•• Vyberte disk a utrite na ňom
vlhkosť. Potom nechajte systém
zapnutý niekoľko hodín, kým
sa vlhkosť neodparí.
•• Kód oblasti disku DVD VIDEO
sa nezhoduje so systémom.
Ďalšie informácie
Počas prehrávania sa stráca
stereofónny efekt zvuku.
•• Vypnite funkciu stlmenia
vokálov (str. 53).
•• Skontrolujte, či je systém
pripojený správne.
•• Skontrolujte pripojenie
reproduktora (str. 18).
Z konkrétneho reproduktora
nepočuť žiaden zvuk.
•• Skontrolujte, či je reproduktor
pripojený bezpečne a správne.
Zvuk je trhaný.
•• Disk utrite dočista (str. 67).
•• Disk načítajte znova.
•• Jednotku premiestnite na miesto
bez vibrácií.
•• Reproduktory premiestnite ďalej
od jednotky. Pri vysokej hlasitosti
basov môžu vibrácie reproduktora
spôsobovať trhané prehrávanie zvuku.
59SK
Prehrávanie sa nespustí od prvej
skladby.
•• Nastavte režim normálneho
prehrávania (str. 29).
•• Bola vybratá možnosť obnovenia
prehrávania. Dvakrát stlačte
tlačidlo . Potom stlačením
tlačidla  spustite prehrávanie.
Nemožno spustiť niektoré funkcie,
ako sú Zastaviť, Lock Search, Režim
spomaleného prehrávania,
Opakované prehrávanie alebo
Náhodné prehrávanie.
•• V závislosti od disku možno
nebudete môcť vykonať niektoré z
operácií vyššie. Pozrite si návod na
používanie dodaný k disku.
Disky DATA CD/DATA DVD (MP3,
MPEG4 alebo Xvid) nie je možné
prehrať.
•• Údaje nie sú uložené
v podporovanom formáte.
•• Skontrolujte, či ste vybrali pred
prehrávaním správny režim médií.
Názov priečinka, názov skladby,
názov súboru a znaky značky ID3
sa nezobrazujú správne.
•• Značka ID3 nie je verzie 1 (1.0/1.1)
ani verzie 2 (2.2/2.3).
•• Tento systém dokáže zobraziť
nasledujúce znakové kódy:
—veľké
—
písmená (A až Z),
—číslice
—
(0 až 9),
—symboly
—
(< > * +, [ ] \ _).
Iné znaky sa nahradia znakom _.
Zariadenie USB
Pri prenose sa vyskytla chyba.
•• Používate nepodporované zariadenie
USB. Pozrite si webovú lokalitu
s informáciami o kompatibilných
zariadeniach USB (str. 11).
60SK
•• Zariadenie USB nie je správne
naformátované. Pred pripojením
si pozrite informácie o formátovaní
v návode na používanie
zariadenia USB.
•• Vypnite systém a odstráňte
zariadenie USB. Ak má zariadenie
USB vypínač, zariadenie USB po
odstránení zo systému znova
vypnite a zapnite. Potom prenos
vykonajte znova.
•• Ak ste viackrát zopakovali procesy
prenosu a vymazania, štruktúra
súborov v zariadení USB je
fragmentovaná. Informácie o riešení
tohto problému nájdete v návode
na používanie zariadenia USB.
•• Zariadenie USB ste počas prenosu
odpojili alebo vypli. Odstráňte
čiastočne prenesený súbor a prenos
zopakujte znova. Ak sa problém
nevyriešil, zariadenie USB môže byť
poškodené. Informácie o riešení
tohto problému nájdete v návode
na používanie zariadenia USB.
Zvukové súbory alebo priečinky
v zariadení USB nemožno vymazať.
•• Skontrolujte, či nie je zariadenie
USB chránené proti zápisu.
•• Zariadenie USB ste počas
vymazávania odpojili alebo vypli.
Vymažte čiastočne odstránený
súbor. Ak sa problém nevyriešil,
zariadenie USB môže byť poškodené.
Informácie o riešení tohto problému
nájdete v návode na používanie
zariadenia USB.
Neprehráva sa zvuk.
•• Zariadenie USB nie je správne
pripojené. Vypnite systém a znova
pripojte zariadenie USB. Potom
systém zapnite a skontrolujte,
či sa na displeji zobrazilo
hlásenie „USB“.
Zvuk je zašumený, trhaný alebo
skreslený.
•• Používate nepodporované
zariadenie USB. Pozrite si
webovú lokalitu s informáciami
o kompatibilných zariadeniach
USB (str. 11).
•• Vypnite systém, znova pripojte
zariadenie USB a zapnite systém.
•• Šum obsahujú už samotné
hudobné údaje, prípadne je zvuk
skreslený. Šum sa mohol pridať
počas prenosu. Odstráňte súbor
a skúste prenos zopakovať.
•• Pri kódovaní zvukového súboru
bola použitá nízka bitová rýchlosť.
Odošlite do zariadenia USB
zvukový súbor s vyššou bitovou
rýchlosťou.
Na displeji sa zobrazuje hlásenie
„NO FILE“.
•• Systém prešiel do režimu
softvérovej aktualizácie a všetky
tlačidlá (okrem )
sú deaktivované. Ak chcete zrušiť
softvérovú aktualizáciu, stlačte
na jednotke tlačidlo .
Chybné zobrazenie.
•• Údaje uložené v zariadení USB
sa mohli poškodiť. Preneste ich
znova.
•• Tento systém dokáže zobraziť
nasledujúce znakové kódy:
—veľké
—
písmená (A až Z),
—číslice
—
(0 až 9),
—symboly
—
(< > * +, [ ] \ _).
Iné znaky sa nahradia znakom _.
Zariadenie USB sa nerozpozná.
•• Vypnite systém, znova pripojte
zariadenie USB a zapnite systém.
•• Pozrite si webovú lokalitu
s informáciami o kompatibilných
zariadeniach USB (str. 11).
•• Zariadenie USB nefunguje
správne. Informácie o riešení tohto
problému nájdete v návode na
používanie zariadenia USB.
Nespúšťa sa prehrávanie.
•• Vypnite systém, znova pripojte
zariadenie USB a zapnite systém.
•• Pozrite si webovú lokalitu
s informáciami o kompatibilných
zariadeniach USB (str. 11).
Ďalšie informácie
Zobrazenie hlásenia „READING“
alebo spustenie prehrávania
trvá dlho.
•• Čítanie môže trvať dlho
v nasledujúcich prípadoch.
—V zariadení
—
USB je uložených
veľa priečinkov alebo
súborov (str. 10).
—Štruktúra
—
súborov je veľmi zložitá.
—Pamäťová
—
kapacita je nadmerne
veľká.
—Interná
—
pamäť je fragmentovaná.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
„OVER CURRENT“.
•• Zistil sa problém s úrovňou
elektrického prúdu z portu
(USB). Vypnite systém a vytiahnite
zariadenie USB z portu. Skontrolujte,
či so zariadením USB nie sú žiadne
problémy. Ak sa tieto hlásenia
naďalej zobrazujú, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Prehrávanie sa nespustí od prvého
súboru.
•• Nastavte režim normálneho
prehrávania (str. 29).
61SK
Nemožno prehrávať súbory.
•• Skontrolujte, či ste vybrali pred
prehrávaním správny režim médií.
•• Zariadenia USB naformátované
pomocou iných systémov súborov
než FAT16 alebo FAT32 nie
sú podporované.*
•• Ak používate zariadenie USB
rozdelené na oblasti, prehrávať
možno len súbory uložené v prvej
oblasti.
* Tento systém podporuje systémy
FAT16 a FAT32, ale niektoré zariadenia
USB nemusia podporovať všetky tieto
systémy FAT. Podrobné informácie
nájdete v návodoch na používanie
jednotlivých zariadení USB, prípadne
sa obráťte na ich výrobcu.
Obraz
Nie je žiadny obraz.
•• Skontrolujte, či je systém
bezpečne pripojený.
•• Ak je kábel HDMI poškodený,
vymeňte ho za nový.
•• Skontrolujte, či ste pripojili
jednotku ku konektoru vstupu
HDMI televízora (str. 22).
•• Uistite sa, že ste zapli televízor
a správne ho ovládate.
•• Uistite sa, že ste vybrali vstup
podľa pripojenia k televízoru, aby
ste mohli sledovať obraz
zo systému.
•• (Okrem modelov pre Latinskú
Ameriku, Európu a Rusko) Uistite
sa, že ste nastavili systém farieb
správne a podľa systému farieb
svojho televízora.
62SK
Na obraze sa objavuje šum.
•• Disk utrite dočista (str. 67).
•• (Okrem modelov pre Latinskú
Ameriku, Európu a Rusko)
Ak prehrávate disk VIDEO CD
zaznamenaný v inom systéme farieb,
ako je nastavený v systéme, obraz
môže byť skreslený (str. 24, 34).
•• (Okrem modelov pre Latinskú
Ameriku, Európu a Rusko) Nastavte
systém farieb tak, aby sa zhodoval
s televízorom (str. 24, 34).
Pomer strán televíznej obrazovky
nemožno zmeniť.
•• Pomer strán je pevne určený na
disku DVD VIDEO a vo videosúbore.
•• V závislosti od televízora možno
pomer strán nebudete môcť zmeniť.
Nemožno zmeniť jazyk zvukovej
stopy.
•• Na prehrávanom disku DVD VIDEO
nie sú zaznamenané zvukové
stopy vo viacerých jazykoch.
•• Disk DVD VIDEO bráni v zmene
jazyka zvukovej stopy.
Nemožno zmeniť jazyk titulkov.
•• Na prehrávanom disku DVD VIDEO
nie sú zaznamenané titulky
vo viacerých jazykoch.
•• Disk DVD VIDEO neumožňuje
zmeniť titulky.
Titulky nemožno vypnúť.
•• Disk DVD VIDEO neumožňuje
vypnúť titulky.
Uhly kamery nemožno zmeniť.
•• Na prehrávanom disku DVD VIDEO
nie sú zaznamenané viaceré uhly.
•• Disk DVD VIDEO neumožňuje
zmeniť uhol.
Tuner*
Počuť výrazný šum, hluk alebo
nemožno prijímať stanice.
•• Zapojte správne anténu.
•• Zmenou umiestnenia a
smerovania antény skúste
dosiahnuť dobrý príjem.
•• Vypnite elektrické zariadenia
v blízkosti.
* Rádio nemusí byť možné prijímať
v závislosti od kvality rádiových vĺn
alebo zástavby v danej oblasti.
Zariadenie BLUETOOTH
Nemožno vykonať párovanie.
•• Presuňte zariadenie BLUETOOTH
bližšie k systému.
•• Párovanie nemusí byť možné,
ak sa v okolí systému nachádzajú
iné zariadenia BLUETOOTH.
V takom prípade vypnite ostatné
zariadenia BLUETOOTH.
•• Pri výbere názvu systému (tohto
systému) v zariadení BLUETOOTH
zadajte správny prístupový kód.
Zariadenie BLUETOOTH nedokáže
vyhľadať systém alebo sa na displeji
zobrazuje hlásenie „BT OFF“.
•• Nastavte signál pripojenia
BLUETOOTH na hodnotu BT ON
(str. 44).
Zvuk vynecháva alebo sa mení,
prípadne sa stráca pripojenie.
•• Systém a zariadenie BLUETOOTH sa
nachádzajú príliš ďaleko od seba.
•• Ak sa medzi systémom
a zariadením BLUETOOTH
nachádzajú prekážky, odstráňte
ich alebo sa im vyhnite.
zariadenie, ktoré vytvára
elektromagnetické žiarenie, ako
napríklad bezdrôtová sieť LAN,
iné zariadenie BLUETOOTH alebo
mikrovlnná rúra, premiestnite ich.
Zvuk zariadenia BLUETOOTH
v systéme nepočuť.
•• Najprv zvýšte hlasitosť na
zariadení BLUETOOTH a potom ju
upravte pomocou tlačidiel  +/–.
Počuť výrazný šum, hluk alebo
skreslený zvuk.
•• Ak sa medzi systémom a zariadením
BLUETOOTH nachádzajú prekážky,
odstráňte ich alebo sa im vyhnite.
•• Ak sa v blízkosti nachádza
zariadenie, ktoré vytvára
elektromagnetické žiarenie, ako
napríklad bezdrôtová sieť LAN,
iné zariadenie BLUETOOTH alebo
mikrovlnná rúra, premiestnite ich.
•• Znížte hlasitosť pripojeného
zariadenia BLUETOOTH.
Control for HDMI (BRAVIA Sync)
Systém sa nezapne ani po zapnutí
televízora.
•• Podržte tlačidlo SHIFT, stlačte
tlačidlo SETUP a nastavte
položku [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] na možnosť
[ON] (str. 35). Televízor musí
podporovať funkciu Control
for HDMI (str. 49). Podrobné
informácie nájdete v návode na
používanie televízora.
•• Skontrolujte nastavenia
reproduktorov televízora. Napájanie
systému sa synchronizuje
s nastaveniami reproduktorov
televízora. Podrobné informácie
nájdete v návode na používanie
televízora.
Ďalšie informácie
Pripojenie nie je možné.
•• Zariadenie BLUETOOTH, ktoré ste
sa pokúsili pripojiť, nepodporuje
profil A2DP a nedá sa pripojiť
k systému.
•• V zariadení BLUETOOTH aktivujte
funkciu BLUETOOTH.
•• Vytvorte pripojenie zo zariadenia
BLUETOOTH.
•• Informácie o registrácii párovania
sa vymazali. Znova vykonajte
operáciu párovania.
•• Ak sa v blízkosti nachádza
63SK
•• Ak sa zvuk predtým reprodukoval
•• Ak televízor nie je kompatibilný
z reproduktorov televízora, systém
sa nezapne, ani keď zapnete
televízor.
Systém sa pri vypnutí televízora
vypne.
•• Skontrolujte nastavenie
položky [HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV]
(str. 36). Keď je položka
[STANDBY LINKED TO TV] nastavená
na možnosť [ON], systém sa po
vypnutí televízora automaticky
vypne bez ohľadu na vstup.
s funkciou Audio Return Channel
(spätný zvukový kanál), zvuk
televízora sa nebude reprodukovať
zo systému ani vtedy, keď je
systém zapojený do konektora
HDMI IN na televízore. Ak chcete
zvuk z televízora reprodukovať
prostredníctvom systému, prepojte
ich zvukovým káblom (str. 23).
•• Prepnite funkciu systému
na možnosť TV (str. 23).
•• Zvýšte na systéme hlasitosť.
•• Podľa toho, v akom poradí pripojíte
televízor a systém, sa systém môže
stlmiť a na displeji jednotky sa
môže zobraziť ikona
(stlmenie).
Ak k tomu dôjde, najprv zapnite
televízor a až potom systém.
•• Konfigurujte nastavenie
reproduktorov televízora (BRAVIA)
na zvukový systém. Informácie
o nastavení televízora nájdete
v návode na používanie televízora.
Systém sa nevypne ani po vypnutí
televízora.
•• Skontrolujte nastavenie
položky [HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV] (str. 36).
Ak chcete, aby sa systém pri vypnutí
televízora vypínal automaticky bez
ohľadu na vstup, nastavte položku
[STANDBY LINKED TO TV] na možnosť
[ON]. Televízor musí podporovať
funkciu Control for HDMI (str. 49).
Podrobné informácie nájdete
v návode na používanie televízora.
Zo systému sa nereprodukuje zvuk
televízora.
•• Skontrolujte typ a pripojenie kábla
HDMI alebo zvukového kábla,
ktorý je pripojený k systému
a k televízoru (str. 22).
•• Keď je váš televízor kompatibilný
s funkciou spätného zvukového
kanála (ARC), skontrolujte, či je systém
pripojený k vstupnému konektoru
HDMI IN kompatibilnému s funkciou
ARC na televízore (str. 22). Ak zvuk
stále nepočuť alebo je prerušovaný,
pripojte zvukový kábel (nie je súčasť
dodávky), podržte tlačidlo SHIFT
a stlačte tlačidlo SETUP. Následne
nastavte položku [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL]
na možnosť [OFF] (str. 36).
64SK
Zvuk sa reprodukuje zo systému
aj televízora.
•• Stlmte zvuk systému alebo televízora.
•• Prepnite výstup reproduktora
na televízore na reproduktor
televízora alebo zvukový systém.
Funkcia Control for HDMI riadne
nefunguje.
•• Skontrolujte prepojenie
so systémom (str. 17).
•• Zapnite funkciu Control for HDMI
v televízore. Podrobné informácie
nájdete v návode na používanie
televízora.
•• Chvíľu počkajte a potom to skúste
znova. Ak systém odpojíte, bude
chvíľu trvať, kým budete môcť
vykonať operácie. Počkajte aspoň
15 sekúnd a skúste to znova.
•• Skontrolujte, či televízor pripojený
k systému podporuje funkciu
Control for HDMI.
•• Typ a počet zariadení, ktoré možno
ovládať pomocou funkcie Control
for HDMI, je štandardom HDMI CEC
obmedzený nasledovne:
—nahrávacie
—
zariadenia (rekordér
diskov Blu-ray Disc, DVD rekordér
atď.): maximálne 3 zariadenia,
—prehrávacie
—
zariadenia (prehrávač
diskov Blu-ray, DVD atď.):
maximálne 3 zariadenia (tento
systém využíva jedno z nich),
—zariadenia
—
s funkciou ladenia
rozhlasových staníc: maximálne
4 zariadenia,
——zvukový systém (prijímač/
slúchadlá): maximálne 1 zariadenie
(ktoré využíva tento systém).
Wireless Party Chain
Počas používania funkcie Wireless
Party Chain zariadenie BLUETOOTH
nie je možné pripojiť k systému.
•• Po pripojení všetkých systémov
vykonajte párovanie a prepojte
zariadenie BLUETOOTH
s hostiteľom večierka.
Ak systém naďalej nefunguje správne,
obnovte jeho výrobné nastavenia.
Na vykonanie tejto operácie používajte
tlačidlá na jednotke.
1 Odpojte sieťový napájací kábel
a potom ho znova zapojte.
2 Stlačením tlačidla  zapnite
systém.
3 Podržte tlačidlá VOCAL FADER
a MIC ECHO približne 3 sekundy.
Na displeji sa zobrazí hlásenie „RESET“.
Po dokončení obnovenia nastavení
sa systém automaticky reštartuje.
Stlačením tlačidla  zapnite systém.
Obnovenie nastavení ponuky
nastavení na predvolené hodnoty
Nastavenia ponuky nastavení
(okrem nastavení funkcie
[PARENTAL CONTROL]) je možné
obnoviť na predvolené hodnoty.
1 Podržte stlačené tlačidlo SHIFT
a potom stlačte tlačidlo SETUP.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka nastavení.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/
vyberte položku [SYSTEM SETUP]
a stlačte tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku [RESET]
a stlačte tlačidlo .
4 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku [ÁNO]
a stlačte tlačidlo .
Dokončenie trvá niekoľko sekúnd.
Pri obnove systému nestláčajte
tlačidlo .
Ďalšie informácie
Obnovenie systému
Všetky informácie o párovaní cez
BLUETOOTH a nastavenia zadané
používateľom (napr. prednastavené
rozhlasové stanice) sa obnovia na
predvolené hodnoty z výroby (okrem
niektorých nastavení ponuky nastavení).
Ak chcete obnoviť všetky nastavenia
ponuky nastavení, pozrite si časť
Obnovenie nastavení ponuky nastavení
na predvolené hodnoty (str. 65).
Funkcia autodiagnostického testu
Ak sa na televíznej obrazovke
alebo na displeji zobrazia
písmená alebo čísla
Keď je aktivovaná funkcia
autodiagnostiky slúžiaca na zamedzenie
poruche systému, zobrazí sa servisné
číslo. Servisné číslo pozostáva z písmena
a číslic (napr. C 13 50). V nasledujúcej
tabuľke sú uvedené informácie
o príčinách a nápravných krokoch.
65SK
Prvé 3 znaky Príčina alebo opravná
servisného činnosť
čísla
C 13
Tento disk je znečistený.
•• Vyčistite disk jemnou
handričkou (str. 67).
C 31
Disk je nesprávne vložený.
•• Systém vypnite a potom
ho znova zapnite.
Následne znova správne
vložte disk.
E XX
(XX
zastupuje
číslo)
Systém aktivoval funkciu
autodiagnostického testu
s cieľom zabrániť poruche.
•• Obráťte sa na najbližšieho
predajcu produktov
spoločnosti Sony alebo
miestne autorizované
servisné stredisko
spoločnosti Sony a uveďte
päťmiestne servisné číslo.
Príklad: E 61 10
Hlásenia
Počas prevádzky sa na displeji môže
zobraziť alebo blikať niektoré
z nasledujúcich hlásení.
CANNOT PLAY
•• Bol vložený disk, ktorý nemožno
prehrať.
•• Bol vložený disk DVD VIDEO
s nepodporovaným kódom oblasti.
CODE 01/SGNL ERR
Z konektora HDMI IN (ARC)
pripojeného televízora sa prijíma
nepodporovaný zvukový signál
(str. 22).
DATA ERROR
•• Súbor je vytvorený
v nepodporovanom formáte.
•• Prípony súboru nezodpovedajú
formátu súboru.
66SK
DEVICE ERROR
Zariadenie USB sa nerozpoznalo
alebo je pripojené neznáme
zariadenie.
DEVICE FULL
Pamäť zariadenia USB je plná.
ERASE ERROR
Vymazanie zvukových súborov
alebo priečinkov v zariadení USB
zlyhalo.
FATAL ERROR
Počas prenosu alebo vymazávania
bolo odpojené zariadenie USB
a mohlo sa poškodiť.
FOLDER FULL
Nie je možné vykonať prenos do
zariadenia USB, pretože sa dosiahol
maximálny počet priečinkov.
NoDEVICE
Nie je pripojené žiadne zariadenie USB
alebo je pripojené nepodporované
zariadenie.
NO DISC
V jednotke sa nenachádza žiadny disk.
NO MUSIC
Na zdroji prehrávania sa nenachádzajú
žiadne podporované zvukové súbory.
NO VIDEO
Na zdroji prehrávania sa nenachádzajú
žiadne podporované videosúbory.
NOT USE
Pokúsili ste sa vykonať špecifickú
operáciu v situácii, v ktorej je táto
operácia zakázaná.
NO SUPPORT
Pripojili ste nepodporované
zariadenie USB alebo je zariadenie
USB pripojené prostredníctvom
rozbočovača USB.
OVER CURRENT
Zistil sa nadprúd z portu
(USB).
PROTECT
Zariadenie USB je chránené proti
zápisu.
PUSH STOP
Pokúsili ste sa vykonať operáciu,
ktorú možno vykonať, len ak je
prehrávanie zastavené.
READING
Systém načítava informácie z disku
alebo zariadenia USB. Niektoré
operácie nie sú dostupné.
REC ERROR
Prenos sa nezačal, zastal v priebehu
alebo sa inak nemohol vykonať.
TRACK FULL
Nie je možné vykonať prenos do
zariadenia USB, pretože sa dosiahol
maximálny počet súborov.
Bezpečnostné
upozornenia
Pri prenášaní jednotky
Na vykonanie tejto operácie
používajte tlačidlá na jednotke.
1 Stlačením tlačidla  zapnite
systém.
2 Opakovaným stláčaním tlačidla
FUNCTION vyberte možnosť
„DVD/CD“.
3 Vyberte disk.
Stlačením tlačidla  otvorte
a zatvorte zásobník diskov.
Počkajte, kým sa na displeji zobrazí
hlásenie „NO DISC“.
4 Stlačením tlačidla  vypnite
systém.
5 Odpojte sieťový napájací kábel.
tkaninou, pričom postupujte od stredu
k okrajom.
•• Disky nečistite pomocou rozpúšťadiel,
ako sú benzín, riedidlo, komerčné
čistiace prostriedky alebo antistatické
spreje určené pre vinylové LP platne.
•• Disky nevystavujte priamemu slnečnému
svetlu ani zdrojom tepla, napríklad
prieduchom horúceho vzduchu, ani ich
nenechávajte vo vozidle zaparkovanom
na priamom slnečnom svetle.
Bezpečnosť
•• Ak jednotku plánujete dlhšie
nepoužívať, úplne odpojte sieťový
napájací kábel od elektrickej zásuvky
(siete). Pri odpájaní jednotky vždy
ťahajte za zástrčku. Nikdy neťahajte za
samotný kábel.
•• V prípade vniknutia akéhokoľvek
predmetu alebo kvapaliny do systému
odpojte systém od elektrickej
siete a pred ďalším používaním ho
nechajte skontrolovať kvalifikovaným
personálom.
•• Výmenu sieťového napájacieho kábla
smie vykonať len oprávnená osoba v
autorizovanom servise.
Informácie o manipulácii
so systémom
Tento systém nie je vodotesný ani odolný
voči kvapkajúcej vode. Dbajte, aby na systém
nevyšplechla voda ani ho vodou nečistite.
Umiestnenie
•• Systém neumiestňujte na šikmú plochu
Ďalšie informácie
Aby sa nepoškodil diskový
mechanizmus, pred prenášaním
jednotky vykonajte nasledujúci postup.
Poznámky o diskoch
•• Pred prehrávaním pretrite disk čistiacou
ani na miesta, ktoré sú mimoriadne
horúce, studené, prašné, znečistené,
vlhké, bez dostatočnej cirkulácie vzduchu
alebo ktoré sú vystavené vibráciám,
priamemu slnečnému svetlu alebo
jasnému svetlu.
•• Pri umiestňovaní jednotky alebo
reproduktorov na špeciálne upravené
povrchy (napríklad voskované, olejované
alebo leštené) buďte opatrní, pretože
môže dôjsť k vzniku škvŕn alebo
odfarbeniu týchto povrchov.
67SK
•• Ak je systém prinesený priamo z
chladného na teplé miesto alebo je
umiestnený do veľmi vlhkej miestnosti,
na šošovke vo vnútri jednotky sa môže
skondenzovať vlhkosť a spôsobiť
poruchu systému. V takom prípade
vyberte disk a nechajte systém zapnutý
asi hodinu, kým sa vlhkosť neodparí.
Nárast teploty vnútri zariadenia
•• Nárast teploty v jednotke počas
prevádzky je normálny a nemusíte sa
preň znepokojovať.
•• Nedotýkajte sa krytu, ak sa jednotka
používala pri vysokej hlasitosti, pretože
kryt môže byť horúci.
•• Neblokujte ventilačné otvory.
Systém reproduktorov
Systém reproduktorov nie je magneticky
tienený, a preto sa obraz na televízoroch
v jeho blízkosti môže magneticky
zdeformovať. V takom prípade vypnite
televízor, počkajte 15 až 30 minút a znova
ho zapnite. Ak nedôjde k zlepšeniu,
premiestnite reproduktory ďalej
od televízora.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Upozornenie: Ak zastavený videoobraz
alebo obraz ponuky na obrazovke
necháte na televízore zobrazený dlhší
čas prostredníctvom systému, hrozí
trvalé poškodenie televíznej obrazovky.
Tento problém hrozí najmä projekčným
televízorom.
Čistenie krytu
Systém čistite jemnou handričkou mierne
navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho
prostriedku.
Nepoužívajte žiadne drsné handričky,
práškové prostriedky ani rozpúšťadlá,
napríklad riedidlo, benzín alebo alkohol.
Komunikácia cez BLUETOOTH
•• Zariadenia BLUETOOTH by sa mali
68SK
používať do vzdialenosti približne
10 metrov od seba (vzdialenosť bez
prekážok). Efektívny komunikačný
rozsah sa môže skrátiť pri nasledujúcich
podmienkach:
—— keď sa medzi zariadeniami s pripojením
BLUETOOTH nachádza osoba, kovový
predmet, stena alebo iná prekážka,
—— umiestnenia s nainštalovanou
bezdrôtovou sieťou LAN,
—— v miestach, v ktorých sa používajú
mikrovlnné rúry,
—— na miestach, kde sa vytvárajú iné
elektromagnetické vlny.
•• Zariadenia BLUETOOTH a zariadenie
bezdrôtovej siete LAN (IEEE 802.11b/g/n)
používajú rovnaké frekvenčné pásmo
(2,4 GHz). Pri používaní zariadenia
BLUETOOTH v blízkosti zariadenia so
schopnosťou pripojenia k bezdrôtovej
sieti LAN sa môže vyskytnúť
elektromagnetické rušenie. To môže
mať za následok nižšie rýchlosti prenosu
údajov, šum alebo neschopnosť
pripojenia. V takom prípade vyskúšajte
nasledujúce riešenia:
—— Používajte tento systém vo
vzdialenosti najmenej 10 metrov od
zariadenia bezdrôtovej siete LAN.
—— Vypnite napájanie zariadenia
s pripojením k bezdrôtovej sieti LAN,
keď používate zariadenie BLUETOOTH
do vzdialenosti 10 metrov.
—— Používajte tento systém a zariadenie
BLUETOOTH čo najbližšie k sebe.
•• Rádiové vlny vysielané týmto systémom
môžu spôsobovať rušenie prevádzky
niektorých zdravotníckych pomôcok.
Keďže toto rušenie môže spôsobiť
poruchu zariadenia, vždy vypnite
napájanie systému a zariadenia
BLUETOOTH na nasledujúcich miestach:
—— v nemocniciach, vlakoch, lietadlách,
na čerpacích staniciach a na všetkých
miestach, kde sa môžu vyskytovať
horľavé plyny;
—— v blízkosti automatických dverí alebo
požiarnych alarmov.
•• Tento systém podporuje funkcie
zabezpečenia, ktoré vyhovujú
špecifikáciám BLUETOOTH na zaistenie
bezpečného pripojenia počas
komunikácie pomocou technológie
BLUETOOTH. Toto zabezpečenie však
nemusí byť dostatočné v závislosti od
obsahu nastavenia a ďalších faktorov,
preto buďte pri komunikácii pomocou
technológie BLUETOOTH vždy opatrní.
•• Spoločnosť Sony nenesie žiadnu
zodpovednosť za škody ani iné straty
vyplývajúcu z úniku informácií počas
komunikácie pomocou technológie
BLUETOOTH.
•• Komunikácia BLUETOOTH nemusí byť
zaručená so všetkými zariadeniami
BLUETOOTH, ktoré majú rovnaký profil
ako táto jednotka.
•• Zariadenia BLUETOOTH pripojené
k tomuto systému musia vyhovovať
špecifikáciám zariadenia BLUETOOTH
predpísaným spoločnosťou Bluetooth SIG,
Inc., a ich súlad musí byť overený. Avšak
aj keď zariadenie vyhovuje špecifikáciám
BLUETOOTH, môžu
sa vyskytnúť prípady, keď vlastnosti alebo
špecifikácie zariadenia BLUETOOTH
znemožnia pripojenie alebo môžu mať
za následok odlišné metódy ovládania,
zobrazovania alebo prevádzky.
•• V závislosti od zariadenia BLUETOOTH
pripojeného k systému, od prostredia
komunikácie alebo okolitých podmienok
sa môže vyskytnúť šum alebo výpadok
zvuku.
Technické parametre
AUDIO IN (TV) L/R:
Napätie 2 V, impedancia
47 kiloohmov
TV (ARC):
Podporovaný zvukový signál:
2-kanálový signál vo formáte
Linear PCM
MIC1:
Citlivosť 1 mV, impedancia
10 kiloohmov
MIC2/GUITAR:
Citlivosť 1 mV, impedancia
10 kiloohmov (Keď je režim gitary
vypnutý.)
Citlivosť 200 mV, impedancia
250 kiloohmov (Keď je režim
gitary zapnutý.)
HDMI OUT (TV) ARC:
Podporovaný zvukový signál:
2-kanálový lineárny PCM
(maximálne 48 kHz), Dolby Digital
Rozhranie HDMI
Konektor:
Typ A (19-kolíkový)
Prehrávač diskov
Systém:
Systém na prehrávanie
kompaktných diskov a
digitálneho zvuku a obrazu
Vlastnosti laserovej diódy
Trvanie žiarenia: nepretržité
Výstupný výkon lasera*: menej
ako 44,6 μW
* Tento výkon je hodnota nameraná
vo vzdialenosti 200 mm od
povrchu objektívu na bloku
optickej prenosky s clonou 7 mm.
Frekvenčná charakteristika:
20 Hz – 20 kHz
Formát systému farieb obrazu:
Model pre Latinskú Ameriku:
NTSC
Ostatné modely:
NTSC a PAL
Rozhranie USB
Podporované zariadenie USB:
Trieda veľkokapacitných zariadení
Maximálny prúd:
1 A
(USB):
Port
Type A
Ďalšie informácie
Vstupy
Výstupy
Ladenie v pásme FM
Stereofónny príjem v pásme FM,
superheterodynový tuner FM
Anténa:
Drôtová anténa FM
Ladiaci rozsah:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(v 50 kHz prírastkoch)
69SK
Rozhranie BLUETOOTH
Podporované formáty zvuku
Komunikačný systém:
BLUETOOTH štandardnej verzie 4.2
Výstup:
Štandardné BLUETOOTH,
energetická trieda 2
Maximálny výstupný výkon:
< 9,5 dBm
Maximálny komunikačný dosah:
Približne 10 m*1 pri priamej
viditeľnosti
Maximálny počet registrovateľných
zariadení
8 zariadení
Maximálny počet simultánnych
pripojení (Multipoint)
3 zariadenia
Frekvenčné pásmo:
2,4 GHz pásmo (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Spôsob modulácie:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatibilné profily BLUETOOTH*2:
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Podporované kodeky:
SBC (Subband Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC
Podporovaná bitová rýchlosť
a vzorkovacie frekvencie:
MP3:
32/44,1/48 kHz, 32 kb/s–
320 kb/s (CBR)
AAC:
44,1 kHz, 48 kb/s – 320 kb/s
(CBR/VBR)
WMA:
44,1 kHz, 48 kb/s – 192 kb/s
(CBR/VBR)
WAV:
44,1/48 kHz (16 bitov)
*1 Skutočný rozsah sa bude líšiť v závislosti
od takých faktorov, ako sú prekážky
medzi zariadeniami, magnetické
polia v okolí mikrovlnnej rúry, statická
elektrina, citlivosť príjmu, výkon antény,
operačný systém, softvérová aplikácia
a pod.
*2 Štandardné profily BLUETOOTH
signalizujú účel BLUETOOTH
komunikácie medzi zariadeniami.
70SK
Podporované formáty videa
Xvid:
Obrazový kodek: Xvid video
Bitová rýchlosť: 4,854 Mb/s (MAX)
Rozlíšenie/snímková frekvencia:
720 × 480, 30 snímok/s
720 × 576, 25 snímok/s (okrem
modelu pre Latinskú Ameriku)
Zvukový kodek: MP3
MPEG4:
Formát súborov: Formát
súborov MP4
Obrazový kodek: MPEG4 Simple
Profile (AVC nie je kompatibilný.)
Bitová rýchlosť: 4 Mb/s
Rozlíšenie/snímková frekvencia:
720 × 480, 30 snímok/s
720 × 576, 25 snímok/s (okrem
modelu pre Latinskú Ameriku)
Zvukový kodek: AAC-LC (HE-AAC
nie je kompatibilný.)
DRM: Nie je kompatibilný
Systém reproduktorov
SS-WM80D
Systém reproduktorov:
1-smerový, Bass Reflex
Jednotka reproduktora:
Basový reproduktor: 250 mm,
kužeľový typ
Menovitá impedancia:
3 ohmy
Približné rozmery (š x v x h):
340 mm × 405 mm × 315 mm
Hmotnosť (približne):
8,5 kg
SS-M80D
Systém reproduktorov:
3-smerový, Bass Reflex
Jednotka reproduktora:
Stred: 80 mm, kužeľový typ
Výškové reproduktory: 50 mm,
kužeľový typ
Basové reproduktory: 200 mm,
kužeľový typ
Menovitá impedancia:
Stred/výškový reproduktor:
8 ohmov
Basové reproduktory: 3 ohmy
Približné rozmery (š x v x h):
285 mm × 405 mm × 350 mm
Hmotnosť (približne):
7,4 kg
SS-M60D
SS-M40D
Systém reproduktorov:
2-smerový, Bass Reflex
Jednotka reproduktora:
Výškové reproduktory: 50 mm,
kužeľový typ
Basové reproduktory: 200 mm,
kužeľový typ
Všeobecné informácie
Požiadavky na napájanie:
120 V – 240 V, striedavý prúd,
50/60 Hz
Spotreba energie:
MHC-M80D: 390 W
MHC-M60D: 290 W
MHC-M40D: 120 W
Spotreba energie (v režime úspory
energie):
0,5 W (keď je položka „BT STBY“
nastavená na možnosť OFF
a položka [CONTROL FOR HDMI]
na možnosť [OFF].)
2 W* (keď je položka „BT STBY“
nastavená na možnosť ON
a položka [CONTROL FOR HDMI]
na možnosť [ON].)
Približné rozmery (š x v x h)
(bez reproduktorov):
335 mm × 172 mm × 310 mm
Približná hmotnosť
(bez reproduktorov):
HCD-M80D: 4,0 kg
HCD-M60D: 3,8 kg
HCD-M40D: 2,9 kg
Prevádzková teplota:
5 °C až 35 °C
Ďalšie informácie
Systém reproduktorov:
3-smerový, Bass Reflex
Jednotka reproduktora:
Stred: 80 mm, kužeľový typ
Výškové reproduktory: 50 mm,
kužeľový typ
Basové reproduktory: 200 mm,
kužeľový typ
Menovitá impedancia:
Stred/výškový reproduktor:
8 ohmov
Basové reproduktory: 3 ohmy
Približné rozmery (š x v x h):
285 mm × 405 mm × 310 mm
Hmotnosť (približne):
7,2 kg
Menovitá impedancia:
6 ohmov
Približné rozmery (š x v x h):
255 mm × 405 mm × 220 mm
Hmotnosť (približne):
5,1 kg
* Spotreba energie systému je nižšia
než 0,5 W, keď sa nevyužíva pripojenie
HDMI a položka „BT STBY“ je nastavená
na možnosť OFF.
Dizajn a špecifikácie podliehajú
zmenám aj bez predchádzajúceho
upozornenia.
71SK
Zoznam kódov jazykov
Názvy jazykov sú v súlade s normou ISO 639:1988 (E/F).
72SK
Kód
Language
Kód
Language
1027
Afarčina
1186
Škótska galčina 1350
Kód
Language
Kód
Language
Malajálamčina
1513
Siswati
1028
Abcházčina
1194
Gaelština
1352
Mongolčina
1514
Sesotho
1032
Afrikánčina
1196
Guarani
1353
Moldavčina
1515
Sudánčina
1039
Amharčina
1203
Gudžarátčina
1356
Maráthčina
1516
Swedish
1044
Arabčina
1209
Hausa
1357
Malajčina
1517
Swahilčina
1045
Ásamčina
1217
Hindčina
1358
Maltčina
1521
Tamilčina
1051
Ajmarčina
1226
Chorvátčina
1363
Barmčina
1525
Telugčina
1052
Azerbajdžančina 1229
Maďarčina
1365
Nauruština
1527
Tadžičtina
1053
Baškirčina
Arménčina
1369
Nepálčna
1528
Thajčina
1233
1057
Bieloruština
1235
Interlingua
1376
Dutch
1529
Tigriňa
1059
Bulharčina
1239
Interlingue
1379
Norwegian
1531
Turkménčina
1060
Biharčina
1245
Inupiaq
1393
Okcitánčina
1532
Tagalog
1061
Bislama
1248
Indonézčina
1403
Oromština (afan)
1534
Tswančina
1066
Bengálčina;
bangla
1253
Islandčina
1408
Oriya
1535
Tongčina
1067
Tibetčina
1254
Italian
1417
Pandžábčina
1538
Turečtina
1070
Bretónčina
1257
Hebrejčina
1428
Poľština
1539
Tsonga
1079
Katalánčina
1261
Japončina
1435
Paštčina
1540
Tatárčina
1093
Korzičtina
1269
Jidiš
1436
Portuguese
1543
Twi
Ukrajinčina
1097
Čeština
1283
Jávančina
1463
Kečuánčina
1557
1103
Velština
1287
Gruzínčina
1481
Rétorománčina
1564
Urdčina
1105
Danish
1297
Kazaština
1482
Kirundi
1572
Uzbečtina
1109
German
1298
Grónčina
1483
Rumunčina
1581
Vietnamčina
1130
Balúčtina
1299
Kmérčina
1489
Russian
1587
Volapük
1142
Gréčtina
1 300
Kannadčina
1491
Rwandčina
1613
Wolof
1144
Slovensky
1301
Kórejčina
1495
Sanskrit
1632
Xhoština
1145
Esperanto
1305
Kašmírčina
1498
Sindhčina
1665
Jorubčina
1149
Spanish
1307
Kurdčina
1501
Sangho
1684
Chinese
1150
Estónčina
1311
Kirgizština
1502
Srbochorvátčina
1697
Zuluština
1151
Baskičtina
1313
Latinčina
1503
Sinhálčina
1703
Neurčené
1157
Perština
1326
Lingalčina
1505
Slovenčina
1165
Finnish
1327
Laoština
1506
Slovinčina
Samojčina
1166
Fidžiština
1332
Litovčina
1507
1171
Faerčina
1334
Lotyština
1508
Šona
1174
French
1345
Malgaština
1509
Somálčina
1181
Frízština
1347
Maorština
1511
Albánčina
1183
Írčina
1349
Macedónčina
1512
Srbčina
Zoznam kódov oblastí na rodičovskú ochranu
Kód
Oblasť
Kód
Oblasť
Kód
Oblasť
Kód
Oblasť
2044
Argentína
2165
Fínsko
2362
Mexiko
2149
Španielsko
2047
Austrália
2174
Francúzsko
2376
Holandsko
2499
Švédsko
2046
Rakúsko
2109
Nemecko
2390
Nový Zéland
2086
Švajčiarsko
2057
Belgicko
2248
India
2379
Nórsko
2528
Thajsko
2070
Brazília
2238
Indonézia
2427
Pakistan
2184
Spojené kráľovstvo
2079
Kanada
2254
Taliansko
2424
Filipíny
2090
Čile
2276
Japonsko
2436
Portugalsko
2092
Čína
2304
Kórea
2489
Rusko
2115
Dánsko
2363
Malajzia
2501
Singapur
Ďalšie informácie
73SK
©2018 Sony Corporation Printed in Czech Republic
4-731-977-13(1)
Download PDF

advertising