Sony | MHC-M60D | Sony MHC-M60D Vysoce výkonný audiosystém M60D s přehrávačem DVD Rychlé nastavení a průvodce spuštěním

4-731-979-11(1)
MHC-M80D/MHC-M60D/MHC-M40D
CS
SK
K ilustračním účelům byl použit model MHC-M80D.
Na ilustračné účely sa používa model MHC-M80D.
Před používáním produktu si přečtěte tohoto průvodce.
Pred používaním produktu si prečítajte túto príručku.
© 2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
Připojení systému k televizoru
Pripojenie systému k televízoru
Sledování videa
Sledovanie videa
K systému připojte vysokorychlostní kabel HDMI s připojením Ethernet (není součástí dodávky). Další pokyny naleznete
v části Připojení televizoru dodané příručky.
Pripojte vysokorýchlostný kábel HDMI s podporou siete Ethernet (nie je súčasťou dodávky) k systému. Informácie o ďalších
operáciách nájdete v časti Pripojenie televízora v dodanom návode na používanie.
ysokorychlostní kabel HDMI s připojením Ethernet
V
(není součástí dodávky)
Vysokorýchlostný kábel HDMI s podporou siete
Ethernet (nie je súčasťou dodávky)
nebo
alebo
Poslech zvuku z televizoru prostřednictvím systému
Prehrávanie zvuku televízora prostredníctvom systému
Vyberte jedno z níže uvedených připojení ( nebo ). Další pokyny naleznete v části Připojení televizoru dodané příručky.
Vyberte niektoré z nižšie uvedených pripojení ( alebo ). Informácie o ďalších operáciách nájdete v časti Pripojenie
televízora v dodanom návode na používanie.
 Audiokabel (není součástí dodávky)
Zvukový kábel (nie je súčasťou dodávky)
 Vysokorychlostní kabel HDMI s připojením
Ethernet (není součástí dodávky)
Vysokorýchlostný kábel HDMI s podporou
siete Ethernet (nie je súčasťou dodávky)
Podrobnosti o přehrávání disku/USB a dalších funkcích naleznete
v dodaném návodu k obsluze.
Podrobné informácie o prehrávaní z diskov, zariadení USB a ďalších
úkonoch sú uvedené v dodanom návode na používanie.
Návod k obsluze
Návod na používanie
Poslech hudby ze zařízení BLUETOOTH® (párování a připojení)
Počúvanie hudby zo zariadenia BLUETOOTH (párovanie a pripojenie)
Zařízení BLUETOOTH®
Zariadenie BLUETOOTH
Umístěte zařízení BLUETOOTH® do vzdálenosti maximálně
1 metr od jednotky.
Zapněte systém a opakovaně stiskněte tlačítko
FUNCTION na jednotce, dokud nevyberete možnost
„BLUETOOTH®“.
Pokud nejsou žádné informace o párování, systém
automaticky přejde do režimu párování a začne rychle
blikat indikátor BLUETOOTH. Pokračujte krokem .
Stiskněte na jednotce tlačítko PAIRING a podržte
ho déle než 2 sekundy. Kontrolka BLUETOOTH začne
rychle blikat.
Zapněte funkci BLUETOOTH® na zařízení BLUETOOTH®
a poté vyberte název systému (například „MHC-M80D“).
Po vytvoření připojení BLUETOOTH® se rozsvítí
indikátor BLUETOOTH.
Spusťte přehrávání na zařízení BLUETOOTH®.
Upravte hlasitost.
Podrobné informace o dalších nastaveních připojení
BLUETOOTH® najdete v dodaném návodu k obsluze.
Poslech hudby na počítači
•• Zkontrolujte, zda máte v počítači připojení BLUETOOTH®.
Aktivujte připojení BLUETOOTH® v počítači. Další
informace naleznete v návodu k obsluze počítače.
•• Zapněte reproduktor v počítači. Pokud je nastaveno
ztlumení (vypnuto), systém neprodukuje žádný zvuk.
——Režim ztlumeno (vypnuto)
Zariadenie BLUETOOTH umiestnite do vzdialenosti
maximálne 1 metra od jednotky.
Zapnite systém a opakovaným stláčaním tlačidla
FUNCTION na jednotke vyberte možnosť „BLUETOOTH“.
Ak nie sú k dispozícii žiadne informácie o párovaní,
systém automaticky vstúpi do režimu párovania
a indikátor BLUETOOTH začne rýchlo blikať. Pokračujte
krokom .
Viac než 2 sekundy podržte stlačené tlačidlo PAIRING
na jednotke. Indikátor BLUETOOTH rýchlo bliká.
Zapnite funkciu BLUETOOTH na zariadení BLUETOOTH
a vyberte názov systému (napr. MHC-M80D).
Po nadviazaní spojenia BLUETOOTH sa rozsvieti
indikátor BLUETOOTH.
Spustite prehrávanie v zariadení BLUETOOTH.
Nastavte hlasitosť.
Podrobné informácie o nastaveniach zariadenia
BLUETOOTH nájdete v priloženom návode na používanie.
Počúvanie hudby z počítača
•• Skontrolujte, či počítač disponuje funkciou BLUETOOTH,
a zapnite funkciu BLUETOOTH na počítači. Podrobné
informácie nájdete v návode na používanie počítača.
•• Reproduktor na počítači nastavte do režimu zapnutia.
Ak je nastavený režim stlmeného zvuku (vypnutie),
zo systému sa nebude prehrávať zvuk.
——Režim stlmeného zvuku (vypnutie)
——Režim zapnuto
——Režim zapnutia
Pokud systém pořád neprodukuje žádný zvuk, klikněte
na ikonu hlasitosti a zvuk upravte.
Ak sa zo systému naďalej neprehráva zvuk, kliknite na
ikonu hlasitosti a upravte hlasitosť.
Download PDF

advertising