Sony | MHC-ECL99BT | Sony MHC-ECL99BT Návod k obsluze

4-541-952-21(1) (CZ)
Domácí audiosystém
Návod k obsluze
MHC-ECL99BT/MHC-ECL77BT
UPOZORNĚNÍ
Chcete-li snížit riziko požáru
nebo úrazu elektrickým proudem,
nevystavujte toto zařízení dešti ani
vlhkosti.
V zájmu snížení rizika požáru
nepřikrývejte větrací otvor zařízení
novinami, ubrusy, závěsy atd.
Nevystavujte zařízení zdrojům
otevřeného ohně (např. svíčkám).
V zájmu snížení rizika požáru nebo
úrazu elektrickým proudem nevystavujte
toto zařízení kapajícím nebo stříkajícím
tekutinám a nepokládejte na něj
předměty naplněné tekutinami, jako
jsou vázy.
Neinstalujte zařízení do uzavřeného
prostoru, jako je knihovna nebo
vestavěná skříňka.
Protože se k odpojení zařízení ze sítě
používá zástrčka, zapojte ho do snadno
přístupné zásuvky. Pokud si všimnete
něčeho neobvyklého, ihned zástrčku
ze zásuvky vytáhněte.
Nevystavujte baterie nebo zařízení
s vloženými bateriemi nadměrnému
horku, například slunečnímu světlu
nebo ohni.
Dokud je zařízení zapojeno do zásuvky,
není odpojeno ze sítě, i když je vypnuté.
POZOR
Používání optických přístrojů při
práci s tímto zařízením zvyšuje riziko
poškození zraku.
Toto zařízení je klasifikováno jako
laserový produkt třídy 1. Toto označení
je umístěno na zadní straně jednotky.
2CZ
Likvidace baterií a elektrických
a elektronických zařízení
(platí v Evropské unii a dalších
evropských zemích se systémy
sběru tříděného odpadu)
Tento symbol na produktu,
baterii nebo obalu značí,
že s produktem a baterií
nesmí být nakládáno jako
s domovním odpadem.
Na některých typech baterií
je tento symbol doplněn o chemickou
značku. Chemické značky rtuti (Hg) nebo
olova (Pb) jsou uvedeny v případě, že
baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti
nebo 0,004 % olova. Zajištěním správné
likvidace těchto produktů a baterií
pomůžete předejít potenciálním
negativním dopadům na životní prostředí
a zdraví lidí, ke kterým by mohlo dojít při
nesprávné likvidaci těchto baterií.
Recyklací materiálů pomůžete šetřit
přírodní zdroje.
Pokud se jedná o produkty, které
z důvodu bezpečnosti, výkonu nebo
zachování dat vyžadují stálé připojení
k vestavěné baterii, měl by výměnu této
baterie provádět pouze kvalifikovaný
servisní personál. Abyste zajistili správné
zacházení s baterií a elektrickými
a elektronickými zařízeními, předejte tyto
produkty po skončení jejich životnosti na
příslušném sběrném místě zajišťujícím
recyklaci elektrických a elektronických
zařízení. V případě všech dalších
typů baterií si přečtěte část popisující
bezpečné vyjmutí baterie z produktu.
Baterii odevzdejte na příslušném
sběrném místě pro recyklaci použitých
baterií. Podrobné informace o recyklaci
tohoto produktu nebo baterie vám
poskytne místní městský úřad, technické
služby nebo obchodník, u kterého jste
produkt či baterii zakoupili.
Upozornění pro zákazníky:
následující informace se vztahují
pouze na zařízení zakoupená
v zemích podléhajících
směrnicím EU.
Toto zařízení vyrobila společnost
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato‑ku Tokyo, 108-0075 Japonsko,
nebo bylo vyrobeno jejím jménem.
S dotazy souvisejícími se shodou
produktů se zákony Evropské unie se
obracejte na autorizovaného zástupce:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo.
V záležitostech souvisejících se servisem
a zárukou se obracejte na adresy
uvedené v samostatných servisních
a záručních listech.
Domácí audiosystém slouží
k přehrávání hudby z disků CD nebo
zařízení USB, přenášení hudebního
obsahu do zařízení USB, poslechu rádia
a poslechu hudby prostřednictvím
zařízení BLUETOOTH.
Společnost Sony Corp. tímto prohlašuje,
že toto zařízení splňuje základní
požadavky a ostatní příslušná nařízení
směrnice 1999/5/ES.
Podrobné informace získáte
na následující adrese:
Adresa URL:
http://www.compliance.sony.de/
Poznámka k diskům DualDisc
Disk DualDisc má dvě strany, z nichž
jedna obsahuje záznam digitálního
videa a druhá digitální zvukový záznam.
Strana se zvukovým záznamem však
neodpovídá standardu kompaktních
disků (CD), takže přehrávání tohoto
disku nelze zaručit.
Hudební disky zakódované
pomocí technologií s ochranou
autorských práv
Tento produkt slouží k přehrávání disků,
které odpovídají standardu kompaktních
disků (CD). V poslední době některé
nahrávací společnosti prodávají
hudební disky zakódované pomocí
technologií s ochranou autorských práv.
Mějte prosím na paměti, že některé
z těchto disků neodpovídají standardu
kompaktních disků (CD) a toto zařízení
je nepřehraje.
3CZ
Obsah
Průvodce součástmi
a ovládacími prvky...................... 5
Začínáme
Bezpečné zapojení systému...... 8
Vkládání baterií........................... 9
Nastavení hodin......................... 9
Řízení spotřeby........................... 9
Další možnosti
Používání volitelných
zvukových zařízení................... 24
Nastavení zvuku....................... 24
Změna zobrazených
informací................................... 25
Požívání časovačů.................... 25
Další informace
Disk
Přehrávání disku CD/MP3......... 10
Tuner
Poslech rádia.............................12
USB zařízení
Před použitím USB zařízení.......13
Přenos hudby z disku............... 14
Přehrávání souborů...................15
Zařízení BLUETOOTH
O bezdrátové technologii
BLUETOOTH.............................. 18
Bezdrátový poslech hudby
ze zařízení BLUETOOTH............ 18
Nastavení zvukových
kodeků BLUETOOTH................. 22
Nastavení pohotovostního
režimu funkce BLUETOOTH...... 22
Zapnutí nebo vypnutí
signálu BLUETOOTH.................. 23
Používání aplikace „SongPal“
prostřednictvím zařízení
BLUETOOTH.............................. 23
4CZ
Informace o kompatibilních
zařízeních.................................. 27
Odstraňování problémů........... 27
Zprávy....................................... 32
Bezpečnostní opatření............. 32
Technické údaje........................ 34
Upozornění ohledně licencí
a ochranných známek.............. 37
Průvodce součástmi a ovládacími prvky
Tento návod k obsluze se zaměřuje zejména na ovládání jednotky pomocí
dálkového ovládání. Stejné operace lze provádět také pomocí tlačítek na jednotce,
která mají stejné nebo podobné názvy.
Jednotka
Modely pro Severní Ameriku,
Evropu, Rusko a Austrálii
Modely pro Blízký východ,
Afriku a Latinskou Ameriku
Rodičovský zámek
Všechna tlačítka na jednotce, kromě  (zapnout/pohotovostní režim),
můžete zamknout, takže při nechtěném stisknutí nebudou fungovat. Podržte
tlačítko  (zastavit) na jednotce, dokud se na displeji nezobrazí „LOCK ON“
nebo „LOCK OFF“. Všechna tlačítka na jednotce, kromě , se zamknou
nebo odemknou.
5CZ
Dálkový ovladač
 Tlačítko TUNING+/TUNING–
Stisknutím tohoto tlačítka naladíte
požadovanou stanici.
Tlačítko  (vzad)/ (vpřed)
Stisknutím tohoto tlačítka
vyberete stopu nebo soubor.
Tlačítko  (rychlý posun vzad)/
 (rychlý posun vpřed)
Stisknutím tohoto tlačítka
vyhledáte určité místo ve stopě
nebo souboru.
Dálkový ovladač: Tlačítko
PRESET+/PRESET–
Stisknutím tohoto tlačítka vyberete
předvolenou rozhlasovou stanici.
 Tlačítko
+/
– (vybrat
složku) (strana 10, 15)
Stisknutím tohoto tlačítka
vyberete složku.
Jednotka: Tlačítko
PRESET+/PRESET–
Stisknutím tohoto tlačítka vyberete
předvolenou rozhlasovou stanici.
 Tlačítko  (zapnout/
pohotovostní režim)
Stisknutím tohoto tlačítka systém
zapnete nebo vypnete.
 Tlačítko MEGA BASS (strana 24)
Stisknutím tohoto tlačítka
vytvoříte dynamičtější zvuk.
 Čidlo dálkového ovládání

(N-Mark) (strana 20)
Označení místa dotyku
pro technologii Near Field
Communication (NFC).
 Tlačítko REC TO USB (strana 14)
Stisknutím tohoto tlačítka
přenesete hudbu z disku na
připojené volitelné USB zařízení.
6CZ
 Jednotka: Tlačítko ENTER
Dálkový ovladač: Tlačítko
Stisknutím tohoto tlačítka
zadáte/potvrdíte nastavení.
Dálkový ovladač: Tlačítko
///
Slouží k výběru položek.
 Tlačítko  OPEN/CLOSE
Stisknutím otevřete nebo zavřete
zásuvku na disk.
 Jednotka: Ovládání hlasitosti
VOLUME
Otočením nastavíte hlasitost.
Dálkový ovladač: Tlačítko
VOLUME +*/–
Stisknutím tohoto tlačítka
upravíte hlasitost.
Konektor (USB)
Připojte volitelné USB zařízení.
 Konektor AUDIO IN (modely pro
Severní Ameriku, Evropu, Rusko
a Austrálii)
Konektory AUDIO IN L/R
(modely pro Blízký východ,
Afriku a Latinskou Ameriku)
Připojte externí audio zařízení.
 BLUETOOTH (strana 19)
ˋˋStisknutím tohoto tlačítka
vyberete funkci BLUETOOTH.
ˋˋPodržením aktivujete funkci
párování BLUETOOTH při
používání funkce BLUETOOTH.
Jednotka: Kontrolka BLUETOOTH
(strana 18)
 Jednotka: Tlačítko EQ
Dálkový ovladač: Tlačítko
EQ +/EQ – (strana 24)
Stisknutím tohoto tlačítka vyberete
přednastavený zvukový efekt.
 Tlačítko  (zastavit)
ˋˋStisknutím tohoto tlačítka
zastavíte přehrávání.
ˋˋStisknutím tohoto tlačítka
zastavíte přenos hudby.
 Jednotka: Tlačítka  (přehrát/
pozastavit)
Stisknutím tohoto tlačítka spustíte
nebo pozastavíte přehrávání.
Dálkový ovladač: Tlačítko 
(přehrát)*
Stisknutím tohoto tlačítka spustíte
přehrávání.
Dálkový ovladač: Tlačítko 
(pozastavit)
Stisknutím tohoto tlačítka
pozastavíte přehrávání.
 Tlačítko FUNCTION
Stisknutím tohoto tlačítka
vyberete funkci.
 Tlačítko PLAY MODE/
TUNING MODE
ˋˋStisknutím tohoto tlačítka
vyberete režim přehrávání CD,
disku MP3 nebo USB zařízení
(strana 10, 16).
ˋˋStisknutím tohoto tlačítka
vyberete režim ladění
(strana 12).
 Tlačítko REPEAT/FM MODE
ˋˋStisknutím tohoto tlačítka
aktivujete režim opakovaného
přehrávání/přehrávání
v náhodném pořadí
(strana 10, 15).
ˋˋStisknutím tohoto tlačítka
vyberete příjem v pásmu FM
(monaurální nebo stereofonní)
(strana 12).
 Tlačítko OPTIONS
Stisknutím tohoto tlačítka
vstoupíte do nabídky voleb
nebo z ní vystoupíte.
 Tlačítko CLEAR (strana 11, 17)
Stisknutím tohoto tlačítka
odstraníte poslední krok ze
seznamu programů.
 Tlačítko RETURN
Stisknutím se vrátíte na předchozí
obrazovku.
 Tlačítko TUNER MEMORY
(strana 12)
Stisknutím tohoto tlačítka
předvolíte rozhlasovou stanici.
 Tlačítko TUNER MEMORY NUMBER
(strana 12)
Stisknutím tohoto tlačítka ladíte
předvolené rozhlasové stanice.
 Tlačítko DISPLAY (strana 25)
Stisknutím tohoto tlačítka změníte
informace na displeji.
 Tlačítko SLEEP (strana 25)
Stisknutím tohoto tlačítka
nastavíte časovač vypnutí.
 Tlačítko TIMER MENU
(strana 9, 25)
Stisknutím tohoto tlačítka
nastavíte hodiny a časovač
zapnutí.
* Tlačítka VOLUME + a  dálkového
ovladače obsahují výstupky.
Tyto výstupky slouží k lepší orientaci
při práci se systémem.
7CZ
Začínáme
Bezpečné zapojení systému
pro MHC-ECL77BT
model pro Severní Ameriku
 k subwooferu
 k levému reproduktoru
 k pravému reproduktoru
 reproduktorový kabel (červený/)
 reproduktorový kabel (černý/)
 FM anténa (Roztáhněte ji
v horizontálním směru.)
 oblouková AM anténa
(kromě modelu pro Severní Ameriku)
 k zásuvce
 SUBWOOFER
(pouze MHC-ECL99BT)
 ANTENNA
Kabel subwooferu zapojte do
konektoru SUBWOOFER. Vertikálně
umístěný subwoofer nabízí lepší
reprodukci basů. Subwoofer umístěte
pokud možno:
ˋna
ˋ pevnou podlahu, která nebude
rezonovat,
ˋalespoň
ˋ
několik centimetrů od zdi,
ˋmimo
ˋ
střed pokoje nebo ke
zdi postavte knihovnu, aby se
nevytvářela stojatá vlna.
 FRONT SPEAKERS
(MHC‑ECL99BT)/SPEAKERS
(MHC‑ECL77BT)
8CZ
Připojte kabely reproduktorů.
Při připojování konektoru antény
dbejte na jeho správnou orientaci.
Při nastavování antény najděte místo
a směr, které zajišťují dobrý příjem.
Anténa by měla být dostatečně
daleko od reproduktorových kabelů
a napájecího kabelu, aby se zabránilo
vzniku šumu.
 Napájení
Zapojte zástrčku do zásuvky.
Přenášení systému
Ujistěte se, že v zařízení není vložen
disk a že není připojeno žádné zařízení
USB a vytáhněte zástrčku napájecího
kabelu ze zásuvky ve zdi.
Vkládání baterií
1 Stisknutím tlačítka 
systém zapněte.
2 Stisknutím tlačítka
TIMER MENU vyberte režim
nastavení hodin.
Zobrazí-li se nápis „SELECT“,
opakovaným stisknutím tlačítek
/ vyberte možnost „CLOCK“
a stiskněte (ENTER).
3 Opakovaným stisknutím
tlačítek / nastavte hodiny
a poté stiskněte tlačítko .
Začínáme
Podle níže uvedených polarit vložte
do ovladače baterii R6 (velikost AA)
(není součástí dodávky).
Nastavení hodin
4 Stejným postupem nastavte
Poznámky k používání dálkového
ovladače
ˎˎPři běžném používání by baterie měla
vydržet asi šest měsíců.
ˎˎPokud víte, že dálkový ovladač nebudete
po delší dobu používat, vyjměte baterii,
abyste předešli poškození způsobenému
únikem elektrolytu z baterie a následnou
korozí.
minuty.
Poznámka
V případě, že odpojíte napájecí kabel nebo
dojde k výpadku proudu, nastavení hodin
se zruší.
Zobrazení hodin, když je systém
vypnutý
Stiskněte tlačítko DISPLAY. Na několik
vteřin se zobrazí hodiny.
Řízení spotřeby
Ve výchozím nastavení systém asi
po 15 minutách, pokud neprovedete
žádnou operaci a není zjištěn zvukový
signál, automaticky přejde do
pohotovostního režimu. Podrobnosti
naleznete v části „Vypnutí funkce
automatického přechodu do
pohotovostního režimu“ (strana 31).
9CZ
Disk
Přehrávání disku CD/MP3
Úkon
Stiskněte
Změna
režimu
přehrávání
V režimu zastavení
opakovaně stiskněte
tlačítko PLAY MODE/
TUNING MODE.
Můžete zvolit normální
přehrávání („FLDR“
pro přehrávání všech
souborů MP3 ve složce
na disku), přehrávání
v náhodném pořadí
(„SHUF“ nebo
„FLDRSHUF“ pro
přehrávání složek
v náhodném pořadí)
nebo přehrávání
v naprogramovaném
pořadí („PROGRAM“).
1 Vyberte funkci CD.
Stiskněte tlačítko CD.
2 Vložte disk.
Stisknutím tlačítka  OPEN/CLOSE
otevřete zásuvku na disk.
Následně vložte do zásuvky disk
štítkem nahoru.
3 Stisknutím tlačítka
 OPEN/CLOSE zavřete
zásuvku na disk.
4 Spusťte přehrávání.
Stiskněte tlačítko  (přehrát).
Další možnosti
Úkon
Stiskněte
Pozastavení
přehrávání
. Chcete-li
v přehrávání
pokračovat,
stiskněte tlačítko .
Zastavení
přehrávání
. Chcete-li
v přehrávání
pokračovat, stiskněte
tlačítko . Chcete‑li
zrušit obnovení
přehrávání, stiskněte
znovu tlačítko .
Výběr složky opakovaně tlačítka
na disku MP3
+/
–.
Výběr
stopy nebo
souboru
/.
Vyhledání
určitého
místa ve
stopě nebo
souboru
Při přehrávání podržte
tlačítko / a na
požadovaném místě
tlačítko uvolněte.
Výběr
Opakovaně stiskněte
opakovaného tlačítko REPEAT/
přehrávání
FM MODE, dokud
se nezobrazí nápis
„REP ONE1)“,
„REP FLDR2)“ nebo
„REP ALL3)“.
10CZ
„REP ONE“: Zopakuje aktuální stopu nebo
soubor.
2)
„REP FLDR“ (pouze disky MP3): Zopakuje
aktuální složku.
3)
„REP ALL“: Zopakuje všechny stopy nebo
soubory.
1)
Poznámky k přehrávání disků MP3
ˎˎNa disk, který obsahuje soubory MP3,
neukládejte jiné typy souborů nebo
zbytečné složky.
ˎˎSložky, které neobsahují soubory MP3,
se přeskakují.
ˎˎSoubory MP3 se přehrávají v pořadí,
ve kterém byly na disk zaznamenány.
ˎˎSystém přehrává pouze ty soubory MP3,
které mají příponu „.mp3“.
ˎˎPokud má soubor správnou příponu, ale
jedná se o jiný typ souboru, při přehrávání
tohoto souboru může vzniknout hluk,
který by mohl poškodit systém.
ˎˎMaximální počet:
ˋˋ složek je 256 (včetně kořenové složky),
ˋˋ souborů MP3 je 999,
ˋˋ úrovní složek (stromová struktura
souborů) je 8.
ˎˎNelze zaručit kompatibilitu se všemi typy
šifrovacího/záznamového softwaru MP3,
záznamovým zařízením a záznamovými
médii. Při přehrávání nekompatibilních
disků MP3 může vznikat hluk, zvuk může
přeskakovat nebo je vůbec nelze přehrát.
Poznámka k přehrávání disků, které
obsahují více relací
Systém může přehrávat disky s navazujícími
relacemi, pokud byly tyto relace nahrány
ve stejném formátu relace jako první relace.
V případě nalezení relace nahrané v jiném
formátu relace nelze přehrát tuto relaci ani
relace, které za ní následují. Upozorňujeme,
že některé relace se nemusí přehrát ani
tehdy, když jsou všechny relace nahrány ve
stejném formátu.
1 Vyberte funkci CD.
Stiskněte tlačítko CD.
2 Vyberte režim přehrávání.
V režimu zastavení opakovaně
stiskněte tlačítko PLAY MODE/
TUNING MODE, dokud se nezobrazí
„PROGRAM“.
3 Vyberte požadovanou stopu
nebo číslo souboru.
Opakovaně stiskněte tlačítka
/, dokud se nezobrazí
požadovaná stopa nebo číslo
souboru.
Číslo vybrané
stopy nebo
souboru
stopy nebo soubory, opakujte
kroky 3 a 4 až do celkového
počtu 64 stop nebo souborů.
6 Chcete-li naprogramované
stopy či soubory přehrát,
stiskněte tlačítko .
Program se vymaže, pokud
provedete některý z následujících
kroků:
ˋˋzměna funkce,
ˋˋvypnutí systému,
ˋˋodpojení napájecího kabelu,
ˋˋotevřete zásuvku na disk.
Opětovné přehrávání programu
spustíte stisknutím tlačítka .
Disk
Vytvoření vlastního programu
(Přehrávání v naprogramovaném
pořadí)
5 Pokud chcete přidat další
Ukončení přehrávání
v naprogramovaném pořadí
Stiskněte tlačítko PLAY MODE/
TUNING MODE.
Odstranění posledního kroku
ze seznamu programů
Pokud je přehrávání zastaveno,
stiskněte tlačítko CLEAR.
Celkový čas
přehrávání zvolené
stopy (pouze disky
CD-DA)
Chcete-li naprogramovat
soubory MP3 v konkrétní složce,
opakovaným stisknutím tlačítek
 +/
 – vyberte požadovanou
složku a poté vyberte požadovaný
soubor.
4 Zařaďte vybranou stopu nebo
soubor do programu.
Stisknutím tlačítka zadejte
vybranou stopu nebo soubor.
11CZ
Tuner
Poslech rádia
1 Zvolte funkci tuneru.
Model pro Severní Ameriku
Předvolba rádiových stanic
1 Nalaďte požadovanou stanici.
2 Stisknutím tlačítka
TUNER MEMORY vyberte
režim paměti tuneru.
Zvolte funkci FM opakovaným
stisknutím tlačítka TUNER
(nebo FUNCTION).
Ostatní modely
Zvolte funkci FM nebo AM
opakovaným stisknutím tlačítka
TUNER (nebo FUNCTION).
2 Proveďte ladění.
Automatické vyhledávání
Opakovaně stiskněte tlačítko
PLAY MODE/TUNING MODE,
dokud se nezobrazí nápis
„AUTO“, a poté stiskněte tlačítko
TUNING+/TUNING–. Když systém
nalezne stanici, vyhledávání se
automaticky zastaví.
Pokud se vyhledávání stanice
neukončí, ukončete jej stisknutím
tlačítka  a proveďte ruční ladění
(viz níže).
Ruční ladění
Opakovaně stiskněte tlačítko
PLAY MODE/TUNING MODE, dokud
se nezobrazí nápis „MANUAL“,
a poté nalaďte požadovanou
stanici opakovaným stisknutím
tlačítek TUNING+/TUNING–.
Jestliže naladíte stanici, která
vysílá službu RDS, název stanice
se zobrazí na displeji (pouze
evropské modely).
Tip
Chcete-li u FM stanice se slabým
stereofonním signálem snížit statický šum,
opakovaně stiskněte tlačítko REPEAT/FM
MODE, dokud se neobjeví nápis „MONO“,
který signalizuje ukončení stereofonního
příjmu. Nebude k dispozici stereo efekt,
ale příjem se zlepší.
12CZ
3 Opakovaným stisknutím
tlačítek PRESET+/PRESET–
vyberte požadované číslo
předvolby.
Pokud jste na tomto čísle předvolby
již naladili jinou stanici, tato stanice
se nahradí novou stanicí.
4 Stisknutím tlačítka
stanici
uložíte.
5 Chcete-li uložit další stanice,
opakujte kroky 1 až 4.
Předvolené stanice se uchovají asi
12 hodin i v případě, že odpojíte
napájecí kabel nebo dojde
k výpadku proudu.
Model pro Severní Ameriku
Můžete předvolit až 20 stanic
v pásmu FM.
Ostatní modely
Můžete předvolit až 20 stanic
v pásmu FM a 10 stanic
v pásmu AM.
Naladění předvolené rozhlasové
stanice
Pokud jste uložili rozhlasovou stanici
s číslem předvolby 1 až 4, je možné
stanici naladit jednoduše stisknutím
tlačítka TUNER MEMORY NUMBER
(1 až 4), když je zvolena funkce tuneru.
Pokud jste rozhlasovou stanici
uložili s číslem předvolby 5 nebo
vyšším, opakovaně stiskněte tlačítko
PLAY MODE/TUNING MODE, dokud
se nezobrazí nápis „PRESET“, a poté
požadované číslo předvolby vyberte
opakovaným stisknutím tlačítka
PRESET+/PRESET–.
USB zařízení
Před použitím
USB zařízení
Seznam kompatibilních USB zařízeních
naleznete v části „Informace
o kompatibilních zařízeních“
(strana 27).
(Zařízení Apple můžete s tímto
systémem používat pouze
prostřednictvím připojení
BLUETOOTH.)
Použití systému jako nabíječky
baterií
Systém můžete používat jako
nabíječku baterií USB zařízení,
které lze dobíjet.
Připojte USB zařízení k (USB) portu.
Nabíjení se zahájí poté, co je USB
zařízení připojeno k portu (USB).
Detailní informace naleznete
v uživatelské příručce USB zařízení.
Poznámky
USB zařízení
ˎˎJe-li nutné připojení přes USB kabel,
připojte USB kabel dodaný s USB
zařízením, které chcete připojit. Podrobné
informace o způsobu použití zařízení USB
najdete v návodu k obsluze dodaném
s USB zařízením, které chcete připojit.
ˎˎV závislosti na typu připojovaného
USB zařízení může trvat dlouhou dobu,
než se objeví nápis „SEARCH“.
ˎˎNepropojujte tento systém a USB zařízení
přes USB rozbočovač.
ˎˎPo vložení USB zařízení systém přečte
všechny soubory na tomto USB zařízení.
Pokud je na USB zařízení velké množství
složek nebo souborů, úplné přečtení
tohoto USB zařízení může trvat
dlouhou dobu.
ˎˎPokud jsou k tomuto systému připojena
nějaká USB zařízení, po provedení operace
se může stát, že systém ji provede se
zpožděním.
ˎˎKompatibilitu se všemi typy šifrovacího/
záznamového softwaru nelze zaručit.
Pokud byly zvukové soubory kódovány
v softwaru, který není kompatibilní, při
přehrávání těchto souborů může vznikat
hluk, zvuk může přeskakovat nebo tyto
souboru nemusí být možné přehrát.
ˎˎTento systém nutně nepodporuje všechny
funkce, které má připojené USB zařízení.
ˎˎNeodebírejte USB zařízení během
přenosu nebo vymazávání. Mohlo by
dojít k poškození dat na zařízení nebo
samotného zařízení.
13CZ
Přenos hudby z disku
Hudbu můžete z disku (disku
CD‑DA nebo MP3) přenést pomocí
následujících režimů přenosu
tohoto systému.
Přenos CD SYNC: Přenese všechny
stopy CD-DA z disku CD-DA.
Přenos složky MP3: Přenese z disku
MP3 soubory MP3 v konkrétní složce.
Přenos REC1: Přenese z disku
aktuálně přehrávanou skladbu
nebo soubor MP3.
1 Vyberte funkci CD.
Stiskněte tlačítko CD.
2 Připojte USB zařízení
k (USB) portu.
3 Vložte disk, který chcete
přenést.
4 Připravte systém na přenos.
V případě přenosu CD SYNC
přejděte k 5. kroku.
Pro přenos složky MP3
Chcete-li přenést soubory MP3
v konkrétní složce, opakovaně
stiskněte tlačítka
+/
–
a vyberte požadovanou složku.
Pak spusťte přehrávání a jednou
stiskněte tlačítko .
Zkontrolujte, zda se na displeji
zastavila uplynulá doba přehrávání.
Pro přenos REC1
Stisknutím tlačítek /
vyberte skladbu nebo soubor MP3,
které chcete přenést, a spusťte
přehrávání.
Chcete-li přenést soubor MP3
v konkrétní složce, vyberte
opakovaným stisknutím tlačítek
+/
– požadovanou složku
a následně stisknutím tlačítek
/ vyberte soubor MP3,
který chcete přenést. Pak spusťte
přehrávání.
5 Stiskněte tlačítko REC TO USB
na jednotce.
Na displeji se zobrazí „READY“.
14CZ
6 Stiskněte tlačítko
.
Spustí se přenos a na displeji
se zobrazí nápis „USB REC“.
Dokud se přenos nedokončí,
USB zařízení neodebírejte.
Po dokončení přenosu se na
displeji zobrazí nápis „COMPLETE“
a vytvoří se zvukové soubory
ve formátu MP3.
Zastavení přenosu
Stiskněte tlačítko .
Pravidla pro vytváření složek
a souborů
Při přenosu do zařízení USB se přímo
ve složce „ROOT“ vytvoří složka
„MUSIC“. Složky a soubory ve složce
„MUSIC“ se vytvářejí následujícím
způsobem podle zvolené metody
přenosu a zdroje:
Přenos CD SYNC
Zdroj
přenosu
CD-DA
Název
Název
složky
souboru
„CDDA001“* „TRACK001“*
Přenos složky MP3
Zdroj
přenosu
MP3
Název
Název
složky
souboru
Stejný jako název zdroje
Přenos REC1
Zdroj
přenosu
MP3
CD-DA
Název
Název
složky
souboru
„MP3_REC1“ Stejný
jako název
zdroje
„CD_REC1“ „TRACK001“*
* Čísla složek a souborů se dál přidělují
v postupném pořadí.
Poznámky
Poznámka k obsahu chráněnému
autorskými právy
Přenesená hudba je určena pouze
k soukromému použití. Chcete-li hudbu
použít k jiným účelům, je nutné získat
svolení od držitelů autorských práv.
Přehrávání souborů
Na tomto systému lze přehrát zvukové
formáty MP3/WMA*.
* Tento systém neumožňuje přehrávat
soubory s ochranou autorských práv DRM
(Digital Rights Management).
Na tomto systému nemusí být
možné přehrávat soubory stažené
z internetových obchodů s hudbou.
1 Vyberte funkci USB.
Stiskněte tlačítko USB.
2 Připojte USB zařízení
k
(USB) portu.
3 Spusťte přehrávání.
Stiskněte tlačítko .
Další možnosti
Úkon
Stiskněte
Pozastavení
přehrávání
. Chcete-li
v přehrávání
pokračovat,
stiskněte tlačítko .
Zastavení
přehrávání
. Chcete-li
v přehrávání
pokračovat, stiskněte
tlačítko  1). Chcete‑li
zrušit obnovení
přehrávání, stiskněte
znovu tlačítko .
Výběr složky
opakovaně tlačítko
+/
–.
Výběr
souboru
/.
Vyhledání
určitého
místa
v souboru
Při přehrávání podržte
tlačítko / a na
požadovaném místě
tlačítko uvolněte.
USB zařízení
ˎˎPokud přenos spustíte v režimu přehrávání
v náhodném pořadí nebo opakovaného
přehrávání, změní se vybraný režim
přehrávání automaticky na normální
přehrávání.
ˎˎInformace CD-TEXT se do vytvořených
souborů MP3 nepřenášejí. Tento systém
standard CD-TEXT nepodporuje.
ˎˎPřenos se zastaví automaticky, jestliže:
ˋˋ Na zařízení USB během přenosu dojde
volné místo.
ˋˋ Počet zvukových souborů a složek na
USB zařízení dosáhne limitu, který je
systém schopen rozpoznat.
ˎˎPokud již v zařízení USB existuje složka
nebo soubor se stejným názvem, jaký
má složka nebo soubor, který se snažíte
přenést, k jejich názvu se přidá pořadové
číslo. Nedojde tedy k přepsání původní
složky nebo souboru.
ˎˎBěhem přenosu nepoužívejte tlačítka
na dálkovém ovladači nebo jednotce.
Přenos by se mohl zastavit.
Výběr
Opakovaně stiskněte
opakovaného tlačítko REPEAT/
přehrávání
FM MODE, dokud
se nezobrazí nápis
„REP ONE2)“,
„REP FLDR3)“ nebo
„REP ALL4)“.
15CZ
Úkon
Stiskněte
Změna
režimu
přehrávání
V režimu zastavení
zařízení USB
opakovaně stiskněte
tlačítko PLAY MODE/
TUNING MODE.
Můžete zvolit
normální přehrávání
(„FLDR“ pro přehrávání
všech souborů ve
složce USB zařízení),
přehrávání
v náhodném pořadí
(„SHUF“ nebo
„FLDRSHUF“ pro
přehrávání složek
v náhodném pořadí)
nebo přehrávání
v naprogramovaném
pořadí („PROGRAM“).
Při přehrávání souborů MP3/WMA
s proměnným datovým tokem (VBR) může
systém obnovit přehrávání z jiného místa.
2)
„REP ONE“: Zopakuje aktuální soubor.
3)
„REP FLDR“: Zopakuje aktuální složku.
4)
„REP ALL“: Zopakuje všechny soubory
na USB zařízení.
1)
Poznámky
16CZ
ˎˎTento systém nedokáže přehrát zvukové
soubory na USB zařízení v následujících
případech:
ˋˋ když je počet zvukových souborů
ve složce vyšší než 999,
ˋˋ když celkový počet zvukových souborů
na USB zařízení přesáhne 999,
ˋˋ když celkový počet složek na USB
zařízení přesáhne 256 (včetně složky
„ROOT“ a prázdných složek).
Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti
na struktuře souborů a složek. Na USB
zařízení, které obsahuje zvukové soubory,
neukládejte jiné typy souborů nebo
zbytečné složky.
ˎˎTento systém dokáže přehrávat pouze
do hloubky 8 složek.
ˎˎSoubory a složky na USB zařízení se
zobrazí v pořadí, ve kterém vznikly.
ˎˎSložky, které neobsahují žádné zvukové
soubory, se přeskakují.
ˎˎZvukové formáty, které můžete poslouchat
prostřednictvím tohoto systému, jsou
následující:
ˋˋ MP3: přípona souboru „.mp3“
ˋˋ WMA: přípona souboru „.wma“
Pokud má název souboru správnou
příponu, ale ve skutečnosti se jedná
o jiný typ souboru, může systém šumět
nebo může fungovat nesprávně.
Vymazání zvukových souborů nebo
složek z USB zařízení
1 Vyberte funkci USB.
Stiskněte tlačítko USB.
2 Připojte USB zařízení
k
(USB) portu.
3 Opakovaným stisknutím tlačítka
/ nebo
+/
–
vyberte zvukový soubor nebo
složku, které chcete vymazat,
a spusťte přehrávání.
4 Stiskněte tlačítko OPTIONS.
5 Opakovaným stisknutím tlačítka
/ vyberte možnost „ERASE“
a poté stiskněte tlačítko .
6 Pomocí tlačítek / vyberte
hodnotu „FOLDER“ nebo „FILE“
a poté stiskněte tlačítko .
Na displeji začne blikat nápis
„ERASE??“.
7 Stiskněte tlačítko
.
Na displeji se zobrazí „COMPLETE“.
Vytvoření vlastního programu
(Přehrávání v naprogramovaném
pořadí)
1 Vyberte funkci USB.
Stiskněte tlačítko USB.
2 Vyberte režim přehrávání.
V režimu zastavení opakovaně
stiskněte tlačítko PLAY MODE/
TUNING MODE, dokud se nezobrazí
„PROGRAM“.
Ukončení přehrávání
v naprogramovaném pořadí
Stiskněte tlačítko PLAY MODE/
TUNING MODE.
Odstranění posledního kroku
ze seznamu programů
Pokud je přehrávání zastaveno,
stiskněte tlačítko CLEAR.
3 Vyberte požadované číslo
souboru.
Opakovaně stiskněte tlačítko
/, dokud se nezobrazí
požadované číslo souboru.
Chcete-li naprogramovat soubory
MP3/WMA v konkrétní složce,
opakovaným stisknutím tlačítka
 +/
 – vyberte požadovanou
složku a poté vyberte požadovaný
soubor.
USB zařízení
Vybrané číslo souboru
4 Naprogramujte vybraný
soubor.
Stisknutím tlačítka
vybraný soubor.
zadejte
5 Pokud chcete přidat další
soubory, opakujte kroky 3 a 4
až do celkového počtu
64 souborů.
6 Chcete-li naprogramované
soubory přehrát, stiskněte
tlačítko .
Program se vymaže,
pokud provedete některý
z následujících kroků:
ˋˋzměna funkce,
ˋˋvypnutí systému,
ˋˋodpojení napájecího kabelu.
Opětovné přehrávání programu
spustíte stisknutím tlačítka .
17CZ
Zařízení BLUETOOTH
O bezdrátové technologii
BLUETOOTH
Bezdrátová technologie BLUETOOTH
je bezdrátová technologie s krátkým
dosahem, která umožňuje
bezdrátovou datovou komunikaci
mezi digitálními zařízeními.
Bezdrátová technologie BLUETOOTH
funguje v rozsahu přibližně 10 metrů.
Bezdrátový poslech
hudby ze zařízení
BLUETOOTH
Hudbu ze zařízení BLUETOOTH
můžete poslouchat prostřednictvím
bezdrátového připojení.
Kontrolka BLUETOOTH
Podporovaná verze, profily a kodeky
BLUETOOTH
Kontrolka BLUETOOTH se rozsvítí nebo
bliká modře, aby informovala o stavu
připojení BLUETOOTH.
Podporovaná verze BLUETOOTH:
ˎˎ BLUETOOTH Standard verze 3.0
Stav systému
Stav kontrolky
Podporované profily BLUETOOTH:
ˎˎ A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
ˎˎ AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
ˎˎ SPP (Serial Port Profile)
Pohotovostní
režim funkce
BLUETOOTH
Pomalu bliká.
Párování
BLUETOOTH
Rychle bliká.
Připojování
pomocí funkce
BLUETOOTH
Bliká.
Podporované kodeky BLUETOOTH:
ˎˎ SBC (Sub Band Codec)
ˎˎ AAC (Advanced Audio Coding)
(kromě modelu pro Severní Ameriku)
Připojení
Svítí.
BLUETOOTH bylo
navázáno.
Vypnutí kontrolky BLUETOOTH
Vypněte signál BLUETOOTH
(strana 23).
18CZ
Párování tohoto systému
se zařízením BLUETOOTH
Párování je operace, při které se
zařízení BLUETOOTH na úvod
navzájem registrují. Jakmile je
párování jednou provedeno, již není
potřeba jej provádět znovu. Pokud
používáte chytrý telefon kompatibilní
s technologií NFC, postup ručního
párování není potřeba.
1 Umístěte zařízení BLUETOOTH
do vzdálenosti maximálně
1 metr od systému.
2 Stisknutím tlačítka
BLUETOOTH vyberte
funkci BLUETOOTH.
Poznámka
Pokud je již navázáno připojení
BLUETOOTH, zrušte toto připojení
BLUETOOTH. Viz „Ukončení připojení
BLUETOOTH“ (strana 21).
3 Podržte tlačítko BLUETOOTH
BLUETOOTH na zařízení
BLUETOOTH.
Po dokončení párování a navázání
připojení BLUETOOTH se na displeji
zobrazí nápis „BT AUDIO“.
V závislosti na typu zařízení
BLUETOOTH může být připojení
navázáno automaticky po
dokončení párování.
Poznámky
ˎˎSpárovat můžete až 8 zařízení
BLUETOOTH. Pokud spárujete deváté
zařízení BLUETOOTH, bude smazáno
nejstarší spárované zařízení.
ˎˎV závislosti na zařízení může být klíč
„Passkey“ nazván také „Passcode“,
„PIN code“, „PIN number“ nebo
„Password“.
ˎˎPohotovostní režim párování v systému
se zruší přibližně po 5 minutách.
Pokud párování neproběhlo úspěšně,
postupujte znovu od kroku 1.
ˎˎChcete-li systém spárovat s jiným
zařízením BLUETOOTH, zopakujte
kroky 1 až 6.
Zrušení operace párování
Stiskněte tlačítko BLUETOOTH.
Zařízení BLUETOOTH
Pokud je funkce BLUETOOTH
vybrána v okamžiku, kdy systém
nemá žádné informace o párování,
přejde systém automaticky do
režimu párování.
6 Proveďte připojení
po dobu alespoň 5 sekund.
Na displeji začne blikat nápis
„PAIRING“.
4 Proveďte postup párování
na zařízení BLUETOOTH.
Podrobnosti naleznete v návodu
k obsluze tohoto zařízení
BLUETOOTH.
5 Vyberte číslo modelu
jednotky na displeji zařízení
BLUETOOTH.
Vyberte například
„SONY:MHC-ECL99BT“ nebo
„SONY:MHC-ECL77BT“.
Pokud je na zařízení BLUETOOTH
vyžadován klíč, zadejte „0000“.
19CZ
Připojení chytrého telefonu
jedním dotykem (NFC)
Pokud se systému dotknete chytrým
telefonem s podporou funkce NFC,
systém automaticky:
ˋZapne
ˋ
funkci BLUETOOTH,
ˋprovede
ˋ
párování,
ˋdokončí
ˋ
připojení BLUETOOTH.
Co je to „NFC“?
NFC (Near Field Communication)
je technologie, která na krátkou
vzdálenost umožňuje bezdrátovou
komunikaci mezi různými zařízeními,
jako jsou mobilní telefony nebo
identifikační čipy. Pomocí funkce
NFC lze snadno navázat datovou
komunikaci pouhým dotykem
s vyhrazeným místem dotyku na jiných
zařízeních s podporou funkce NFC.
Kompatibilní chytré telefony
Chytré telefony s vestavěnou
funkcí NFC (OS: Android 2.3.3
nebo novější vyjma systému
Android 3.x)
2 Spusťte aplikaci
„NFC Easy Connect“ na svém
chytrém telefonu.
Ujistěte se, že je zobrazena
obrazovka aplikace.
3 Dotkněte se chytrým
telefonem symbolu N-Mark
na systému, dokud chytrý
telefon nezavibruje.
1 Stáhněte a nainstalujte
aplikaci „NFC Easy Connect“.
Tuto bezplatnou aplikaci pro
systém Android™ si můžete
stáhnout ze služby Google Play™
tak, že v ní vyhledáte výraz
„NFC Easy Connect“. Případně
můžete přejít přímo na stránku
pro stažení prostřednictvím níže
uvedeného dvourozměrného kódu.
Související datové přenosy mohou
být zpoplatněny.
Dvourozměrný kód* pro přímý
přístup
* Použijte aplikaci ke čtení
dvourozměrných kódů.
Podle pokynů na obrazovce
chytrého telefonu dokončete
připojení.
Po navázání připojení BLUETOOTH
kontrolka BLUETOOTH přestane
blikat a zůstane svítit. Na displeji
se zobrazí „BT AUDIO“.
Zdroj zvuku z chytrého telefonu
můžete přepnout na jiné zařízení
BLUETOOTH kompatibilní
s funkcí NFC.
Podrobnosti naleznete v návodu
k obsluze tohoto zařízení
BLUETOOTH.
Tip
Poznámky
ˎˎAplikace nemusí být v některých
zemích/regionech k dispozici.
ˎˎV závislosti na chytrém telefonu je
možné použít funkci NFC bez nutnosti
instalace aplikace. V tomto případě se
mohou určité postupy a specifikace
lišit. Podrobnosti naleznete v návodu
k obsluze chytrého telefonu.
20CZ
Pokud se párování a připojení BLUETOOTH
nezdaří, postupujte takto.
ˋˋ Spusťte znovu aplikaci
„NFC Easy Connect“ a pomalu přibližte
chytrý telefon k symbolu N-Mark.
ˋˋ Pokud používáte některé z běžně
dostupných pouzder na chytrý telefon,
vyjměte telefon ven.
Bezdrátový poslech hudby
ze zařízení BLUETOOTH
Zařízení BLUETOOTH můžete ovládat
tak, že propojíte systém a zařízení
BLUETOOTH pomocí technologie
AVRCP.
Před přehráváním hudby zkontrolujte
následující podmínky:
ˋFunkce
ˋ
BLUETOOTH na zařízení
BLUETOOTH je zapnuta.
ˋBylo
ˋ
dokončeno párování.
Přehrávání hudby na zařízení
BLUETOOTH nepodporujícím
funkci NFC
1 Stisknutím tlačítka
Na displeji se zobrazí „BT AUDIO“.
2 Navažte připojení se
zařízením BLUETOOTH.
Automaticky se připojí naposledy
použité zařízení BLUETOOTH.
Navažte připojení BLUETOOTH
ze zařízení BLUETOOTH, pokud
toto zařízení není připojeno.
3 Stiskněte tlačítko .
V závislosti na zařízení BLUETOOTH:
ˋˋBude možná nutné stisknout
tlačítko  dvakrát.
ˋˋMůže být nutné zahájit
přehrávání ze zdroje zvuku
v zařízení BLUETOOTH.
Poznámky
Dotkněte se chytrým telefonem
symbolu N-Mark na systému, abyste
navázali připojení BLUETOOTH.
Spusťte přehrávání ze zdroje zvuku
v chytrém telefonu. Podrobnosti
o přehrávání naleznete v návodu
k obsluze chytrého telefonu.
Ukončení připojení BLUETOOTH
ĄĄZařízení BLUETOOTH, která
nepodporují funkci NFC
1 Stiskněte tlačítko OPTIONS.
2 Opakovaným stisknutím
tlačítka / vyberte možnost
„DISCONNECT“ a poté stiskněte
tlačítko .
V závislosti na zařízení BLUETOOTH
může být připojení BLUETOOTH
zrušeno automaticky po zastavení
přehrávání.
ĄĄChytré telefony s podporou
funkce NFC
Znovu se dotkněte chytrým telefonem
symbolu N-Mark na systému.
Vymazání všech informací
o registraci párování
Zařízení BLUETOOTH
BLUETOOTH vyberte
funkci BLUETOOTH.
Přehrávání hudby na chytrém
telefonu s podporou funkce NFC
Chcete-li vymazat všechny informace
o registraci párování, je nutné
obnovit tovární nastavení systému.
Viz „Obnovení továrního nastavení
systému“ (strana 31).
ˎˎNení-li systém připojen k žádnému
zařízení BLUETOOTH, po stisknutí tlačítka
 se automaticky připojí k naposledy
připojenému zařízení BLUETOOTH.
ˎˎPokud se k systému pokusíte připojit jiné
zařízení BLUETOOTH, aktuálně připojené
zařízení BLUETOOTH se odpojí.
21CZ
Nastavení zvukových
kodeků BLUETOOTH
(kromě modelu pro Severní Ameriku)
1 Stisknutím tlačítka
BLUETOOTH vyberte
funkci BLUETOOTH.
Na displeji se zobrazí „BT AUDIO“.
Poznámka
Pokud je již navázáno připojení
BLUETOOTH, zrušte toto připojení
BLUETOOTH. Viz „Ukončení připojení
BLUETOOTH“ (strana 21).
2 Stiskněte tlačítko OPTIONS.
3 Opakovaným stisknutím
tlačítka / vyberte možnost
„BT:AAC“ a poté stiskněte
tlačítko .
4 Opakovaným stisknutím
tlačítka / vyberte možnost
„ON“ nebo „OFF“, a poté
stiskněte tlačítko .
ˎˎ ON: Toto nastavení zvolte
v případě, že zařízení BLUETOOTH
podporuje kodek AAC (Advanced
Audio Coding).
ˎˎ OFF: Toto nastavení zvolte
v případě, že zařízení BLUETOOTH
podporuje pouze kodek SBC
(Sub Band Codec).
Poznámka
Pokud je vybrán formát AAC, můžete
poslouchat kvalitní zvuk. V případě, že
nemůžete poslouchat zvuk AAC ze zařízení,
vyberte volbu „OFF“.
22CZ
Nastavení
pohotovostního režimu
funkce BLUETOOTH
Pohotovostní režim BLUETOOTH
umožňuje automatické zapnutí
systému po navázání připojení
BLUETOOTH se zařízením BLUETOOTH.
1 Stiskněte tlačítko OPTIONS.
2 Opakovaným stisknutím
tlačítka / vyberte možnost
„BT:STBY“ a poté stiskněte
tlačítko .
3 Opakovaným stisknutím
tlačítka / vyberte možnost
„ON“ nebo „OFF“, a poté
stiskněte tlačítko .
Pokud je zapnutý pohotovostní
režim BLUETOOTH, bude systém
očekávat připojení BLUETOOTH
i v případě, že je vypnutý.
Po navázání připojení BLUETOOTH
se systém zapne automaticky.
Tip
Vypnutím pohotovostního režimu
BLUETOOTH snížíte spotřebu energie
v pohotovostním režimu (ekologický režim).
Zapnutí nebo vypnutí
signálu BLUETOOTH
K systému se můžete ze spárovaného
zařízení BLUETOOTH připojit ve všech
funkcích, pokud je zapnutý signál
BLUETOOTH. Signál BLUETOOTH je
zapnutý v rámci výchozího nastavení.
K provedení této operace použijte
tlačítka na jednotce.
Přidržte tlačítka EQ a ENTER
po dobu 5 sekund.
Na displeji se zobrazí „BT ON“ nebo
„BT OFF“.
Používání aplikace
„SongPal“
prostřednictvím zařízení
BLUETOOTH
(kromě modelu pro Severní Ameriku)
O aplikaci
Specializovaná aplikace pro tento
model je k dispozici v obchodech
Google Play a App Store. Vyhledejte
„SongPal“ a stáhněte si bezplatnou
aplikaci, chcete-li získat další
informace o užitečných funkcích.
Poznámky
Zařízení BLUETOOTH
ˎˎPokud je signál BLUETOOTH vypnutý,
nelze provádět následující operace:
ˋˋ Párování se zařízením BLUETOOTH.
ˋˋ Nastavení zvukových kodeků
BLUETOOTH.
ˋˋ Nastavení pohotovostního režimu
funkce BLUETOOTH.
ˋˋ Používání aplikace „SongPal“
prostřednictvím zařízení BLUETOOTH
ˎˎPokud je signál BLUETOOTH vypnutý,
nebude možné tento systém detekovat
ani navázat spojení s jiným zařízením
BLUETOOTH.
23CZ
Další možnosti
Používání volitelných
zvukových zařízení
1 Připravte zdroj zvuku.
Zapojte volitelné zvukové zařízení
do zdířek AUDIO IN na jednotce
pomocí analogového zvukového
kabelu (není součástí dodávky).
2 Stiskněte opakovaně tlačítko
VOLUME –, dokud se na
displeji nezobrazí „VOL MIN“.
3 Zvolte funkci AUDIO IN.
Stiskněte tlačítko AUDIO IN.
4 Spusťte přehrávání.
Spusťte přehrávání připojeného
zařízení a upravte hlasitost.
Poznámka
Pokud je úroveň hlasitosti připojeného
zařízení příliš nízká, systém může
automaticky přejít do pohotovostního
režimu. Upravte hlasitost zařízení. Viz část
„Vypnutí funkce automatického přechodu
do pohotovostního režimu“ (strana 31).
24CZ
Nastavení zvuku
Úkon
Stiskněte
Změna
hlasitosti
VOLUME +/–.
Získání dyna­ MEGA BASS.
mičtějšího
zvuku
Nastavení
zvukového
efektu
Opakovaně tlačítko
EQ +/EQ –, dokud se
nezobrazí požadovaný
zvukový efekt.
Změna zobrazených
informací
Úkon
Stiskněte
Změna
informací
na displeji*
Opakovaně stiskněte
tlačítko DISPLAY, když
je systém zapnutý.
* Můžete například zobrazit různé
informace (například číslo skladby,
název souboru nebo složky, název alba
nebo jméno umělce).
Tento systém nabízí následující režim
zobrazení.
Režim
zobrazení
Systém je vypnutý
Úsporný
režim
Displej je vypnutý kvůli
úspoře energie. Hodiny
jsou nadále k dispozici.
Poznámky k informacím na displeji
Systém nabízí dvě funkce časovače.
Při použití obou časovačů má
přednost časovač vypnutí.
Časovač vypnutí:
Můžete usínat za zvuků hudby.
Tato funkce pracuje, i když nejsou
nastaveny hodiny.
Opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP.
Pokud zvolíte možnost „AUTO“, systém
se automaticky vypne, jakmile skončí
přehrávání aktuálního disku nebo
USB zařízení nebo během 100 minut.
Časovač zapnutí:
V předem nastavenou dobu se můžete
nechat vzbudit zvukem z disku CD,
rádia v pásmu AM (kromě modelu pro
Severní Ameriku) nebo USB zařízení.
Ujistěte se, že jste nastavili hodiny.
1 Připravte zdroj zvuku.
Připravte zdroj zvuku a poté
stisknutím tlačítka VOLUME +/–
nastavte hlasitost.
2 Zvolte režim nastavení
časovače.
Stiskněte tlačítko TIMER MENU.
Nejsou-li hodiny nastaveny, systém
se ocitne v režimu nastavení hodin.
V tomto případě nastavte hodiny.
Další možnosti
ˎˎZnaky, které nelze zobrazit, budou
nahrazeny znakem „_“.
ˎˎNásledující položky se nezobrazí:
ˋˋ Celková doba přehrávání disku MP3
a USB zařízení,
ˋˋ zbývající doba přehrávání souboru
MP3/WMA.
ˎˎNásledující položky se nezobrazí správně:
ˋˋ Uplynulá doba přehrávání
souboru MP3/WMA kódovaného
prostřednictvím VBR (variabilní
přenosová rychlost),
ˋˋ názvy složek a souborů, které
neodpovídají standardu ISO9660
úrovně 1 / úrovně 2 (rozšířená verze).
Požívání časovačů
3 Nastavte časovač zapnutí.
Opakovaným stisknutím tlačítka
/ vyberte možnost
„PLAY SET“, a poté stiskněte
tlačítko .
4 Nastavte čas začátku
přehrávání.
Opakovaným stisknutím tlačítek
/ nastavte hodiny a poté
stiskněte tlačítko . Stejným
způsobem nastavte minuty.
5 S použitím stejného postupu
jako v kroku 4 nastavte čas
ukončení přehrávání.
25CZ
6 Vyberte zdroj zvuku.
Opakovaně stiskněte tlačítko /,
dokud se nezobrazí požadovaný
zdroj zvuku, a poté stiskněte
tlačítko .
7 Vypněte systém.
Stiskněte tlačítko . Systém
se automaticky zapne před
zvolenou dobou.
Pokud je systém ve zvolenou
dobu zapnutý, časovač zapnutí
nebude aktivován. V době mezi
zapnutím systému a zahájením
přehrávání nepoužívejte žádné
ovládací prvky systému.
Kontrola nastavení
1 Stiskněte tlačítko TIMER MENU.
2 Opakovaným stisknutím tlačítka
/ vyberte možnost
„SELECT“, a poté stiskněte
tlačítko .
3 Opakovaným stisknutím tlačítka
/ vyberte možnost
„PLAY SEL“, a poté stiskněte
tlačítko .
Zrušení časovače
Opakujte stejný postup jako v části
„Kontrola nastavení“, dokud se
v kroku 3 nezobrazí možnost „OFF“.
Poté stiskněte tlačítko .
Změna nastavení
Začněte znovu od kroku 1 v části
„Požívání časovačů“.
Tip
Nastavení časovače zapnutí platí, dokud jej
ručně nezrušíte.
26CZ
Další informace
Informace
o kompatibilních
zařízeních
Podporovaná USB zařízení
ˎˎ Tento systém podporuje pouze
zařízení USB Mass Storage Class.
ˎˎ Tento systém podporuje pouze
zařízení USB naformátovaná na
systém souborů FAT (s výjimkou
exFAT).
ˎˎ Některá USB zařízení nemusí s tímto
systémem fungovat.
Komunikace BLUETOOTH se
zařízeními iPhone a iPod touch
1 Ujistěte se, že napájecí kabel
a reproduktorové kabely jsou
správně zapojeny.
2 V níže uvedeném seznamu
vyhledejte problém
a napravte jej dle instrukcí.
Pokud problém přetrvá, obraťte
se na nejbližšího prodejce
společnosti Sony.
Když se na displeji zobrazí
„PROTECT“
Okamžitě vytáhněte zástrčku ze
zásuvky a jakmile nápis „PROTECT“
zmizí, zkontrolujte následující
položky.
ˎˎ Používáte pouze dodané
reproduktory?
ˎˎ Nejsou větrací otvory zařízení
něčím zakryty?
Pokud jste zkontrolovali všechny
uvedené položky a nenalezli
jste žádný problém, zapojte
zástrčku do zásuvky a zapněte
systém. Pokud problém přetrvá,
obraťte se na nejbližšího prodejce
společnosti Sony.
Když se na displeji zobrazí
„OVER CURRENT“
Další informace
Kompatibilní s
ˋˋiPhone 5S
ˋˋiPhone 5C
ˋˋiPhone 5
ˋˋiPhone 4S
ˋˋiPhone 4
ˋˋiPod touch (5. generace)
ˋˋiPod touch (4. generace)
Odstraňování problémů
Byl zjištěn problém s úrovní
elektrického proudu z portu
(USB). Vypněte systém a odeberte
z portu (USB) zařízení USB.
Zkontrolujte, zda je zařízení USB
v pořádku. Pokud se bude tato
zpráva dále zobrazovat, obraťte
se na nejbližšího obchodního
zástupce společnosti Sony.
27CZ
Obecné
Systém nelze zapnout.
ˎˎ Je připojený napájecí kabel?
Systém najednou přešel do
pohotovostního režimu.
ˎˎ Nejedná se o poruchu. Systém
přibližně po 15 minutách, pokud
neprovedete žádnou operaci
a pokud není zjištěn žádný
zvukový signál, automaticky přejde
do pohotovostního režimu.
Viz část „Vypnutí funkce
automatického přechodu
do pohotovostního režimu“
(strana 31).
Nastavení hodin nebo časovače
přehrávání se neočekávaně zrušilo.
ˎˎ Pokud asi minutu neprovedete
žádnou operaci, nastavení hodin
nebo časovače přehrávání se
automaticky zruší. Opakujte postup
nastavení od začátku.
Není slyšet žádný zvuk.
ˎˎ Zkontrolujte zapojení reproduktorů.
ˎˎ Používáte pouze dodané
reproduktory?
ˎˎ Nejsou větrací otvory zařízení
něčím zakryty?
ˎˎ Daná stanice mohla dočasně
přerušit vysílání.
Zvuk vychází z jednoho kanálu nebo
hlasitosti pravého a levého kanálu
nejsou vyvážené.
ˎˎ Umístěte reproduktory tak, aby byly
vůči sobě maximálně symetrické.
ˎˎ Připojte pouze dodané reproduktory.
Je slyšet výrazné hučení nebo šum.
ˎˎ Přemístěte systém mimo dosah
zdrojů šumu.
ˎˎ Zapojte systém do jiné zásuvky.
ˎˎ K napájecímu kabelu nainstalujte
odrušovací filtr (není součástí
dodávky).
28CZ
Dálkové ovládání nefunguje.
ˎˎ Odstraňte jakékoliv překážky mezi
dálkovým ovladačem a senzorem
na jednotce a umístěte jednotku
mimo dosah zářivkového osvětlení.
ˎˎ Namiřte dálkový ovladač na senzor
systému.
ˎˎ Posuňte dálkový ovladač blíže
k systému.
Kromě tlačítka  na jednotce
nefungují žádná tlačítka a na displeji
se zobrazí „LOCK ON“.
ˎˎ Byl aktivován rodičovský zámek.
Chcete-li rodičovský zámek
deaktivovat, podržte tlačítko 
na jednotce, dokud se na displeji
nezobrazí „LOCK OFF“.
Disk nelze vytáhnout a na displeji se
zobrazuje „LOCKED“.
ˎˎ Obraťte se na prodejce společnosti
Sony nebo na místní autorizovaný
servis společnosti Sony.
Na displeji se zobrazí „SEARCH“
nebo „READING“.
ˎˎ Počkejte, dokud zpráva nezmizí,
a pokračuje v ovládání systému.
Disk CD/MP3
Zvuk přeskakuje nebo disk nelze
přehrát.
ˎˎ Otřete disk a vložte jej zpět.
ˎˎ Přemístěte systém mimo dosah
vibrací (například na stabilní stojan).
ˎˎ Posuňte reproduktory dále
od systému a umístěte je na
samostatné stojany. Při vysoké
hlasitosti mohou vibrace
reproduktorů způsobit přeskakování
zvuku.
Přehrávání nezačíná od první stopy.
ˎˎ Nastavte režim přehrávání na
normální režim přehrávání.
Zahájení přehrávání trvá déle než
obvykle.
ˎˎ Následující disky mohou prodloužit
dobu nutnou k zahájení přehrávání:
ˋDisk
ˋ
má složitou stromovou
strukturu.
ˋDisk
ˋ
obsahuje více relací.
ˋDisk
ˋ
není ukončen (na disk lze
přidat další data).
ˋDisk
ˋ
obsahuje mnoho složek.
Nápis „SEARCH“ se zobrazuje
dlouhou dobu nebo dlouho trvá,
než začne přehrávání.
ˎˎ Proces načítání může v následujících
případech zabrat delší dobu:
ˋNa
ˋ zařízení USB je mnoho složek
nebo souborů.
souborů je příliš složitá.
ˋStruktura
ˋ
paměti je příliš velká.
ˋKapacita
ˋ
ˋInterní
ˋ
paměť je fragmentovaná.
Zařízení USB
Chybné znaky na displeji
ˎˎ Znaky, které nelze zobrazit, budou
nahrazeny znakem „_“.
Připojené zařízení USB nelze nabít.
ˎˎ Zkontrolujte, zda je zařízení USB
správně připojeno.
Není slyšet žádný zvuk.
ˎˎ Zařízení USB není správně připojeno.
Vypněte systém a opětovně připojte
USB zařízení.
Vyskytuje se šum, vynechávání
zvuku nebo zkreslený zvuk.
ˎˎ Vypněte systém a opětovně připojte
USB zařízení.
ˎˎ Samotná hudební data obsahují
šum nebo je zvuk zkreslený.
Šum mohl být zanesen v rámci
procesu vytvoření hudby pomocí
tohoto systému nebo počítače.
Vytvořte hudební data znovu.
ˎˎ Při kódování souborů byla použita
příliš nízká přenosová rychlost.
Do USB zařízení nahrajte soubory
kódované s vyšší přenosovou
rychlostí.
Přenos skončí chybou.
ˎˎ Viz část „Informace o kompatibilních
zařízeních“ (strana 27).
ˎˎ USB zařízení není správně
naformátováno. Přečtěte si pokyny
k formátování uvedené v návodu
k obsluze USB zařízení.
ˎˎ Vypněte systém a odeberte USB
zařízení. Pokud má USB zařízení
vypínač, vypněte jej a po odpojení
ze systému jej opět zapněte. Poté
přenos zopakujte.
ˎˎ Během přenosu bylo USB zařízení
odpojeno nebo bylo přerušeno
napájení. Odstraňte soubor,
který již byl částečně přenesen,
a přenos opakujte. Pokud se tímto
problém nevyřeší, USB zařízení
může být poškozené. Vyhledejte
pokyny pro řešení tohoto problému
v návodu k obsluze USB zařízení.
Další informace
Zařízení USB nefunguje správně.
ˎˎ Pokud připojíte nepodporované
zařízení USB, mohou se vyskytnout
následující problémy. Viz část
„Informace o kompatibilních
zařízeních“ (strana 27).
ˋZařízení
ˋ
USB není rozpoznáno.
nezobrazuje názvy
ˋSystém
ˋ
souborů nebo složek.
není možné.
ˋPřehrávání
ˋ
ˋZvuk
ˋ
přeskakuje.
ˋJe
ˋ slyšet šum.
ˋZvuk
ˋ
je zkreslený.
Zařízení USB není rozpoznáno.
ˎˎ Vypněte systém a znovu připojte
USB zařízení, poté systém zapněte.
ˎˎ Viz část „Informace o kompatibilních
zařízeních“ (strana 27).
29CZ
Zvukové soubory nebo složky
na USB zařízení nelze vymazat.
ˎˎ Zkontrolujte, zda je USB zařízení
chráněno proti zápisu.
ˎˎ USB zařízení bylo v průběhu mazání
odpojeno nebo bylo přerušeno
napájení. Smažte soubor, který byl
již zčásti vymazán. Pokud se tímto
problém nevyřeší, USB zařízení
může být poškozené. Vyhledejte
pokyny pro řešení tohoto problému
v návodu k obsluze USB zařízení.
Nelze spustit přehrávání.
ˎˎ Vypněte systém a znovu připojte
USB zařízení, poté systém zapněte.
ˎˎ Viz část „Informace o kompatibilních
zařízeních“ (strana 27).
ˎˎ Stisknutím tlačítka  spusťte
přehrávání.
Přehrávání nezačíná od první stopy.
ˎˎ Nastavte režim přehrávání na
normální režim přehrávání.
Soubory nelze přehrát.
ˎˎ Zvukové soubory možná nemají
správnou příponu souboru.
Systém podporuje následující
přípony souborů:
ˋMP3:
ˋ
přípona souboru „.mp3“
ˋWMA:
ˋ
přípona souboru „.wma“
ˎˎ USB zařízení, která používají jiné
systémy souborů než FAT16 nebo
FAT32, nejsou podporována.*
ˎˎ Používáte-li USB úložné zařízení
s diskovými oddíly, mohou být
přehrány pouze soubory v prvním
oddílu.
ˎˎ Soubory, které jsou zašifrované nebo
chráněné heslem atd., nelze přehrát.
* Tento systém podporuje formát FAT16
a FAT32. Některá USB úložná zařízení
nemusí všechny tyto formáty FAT
podporovat. Detailní informace získáte
v návodu k obsluze každého USB
úložného zařízení nebo u výrobce.
30CZ
Tuner
Je slyšet výrazné hučení či šum nebo
nelze přijímat stanice.
ˎˎ Připojte správně anténu.
ˎˎ Přesuňte anténu na jiné místo nebo
ji jinak otočte, aby měla lepší příjem.
ˎˎ Anténa by měla být dostatečně
daleko od reproduktorových
kabelů a napájecího kabelu,
aby se zabránilo vzniku šumu.
ˎˎ Vypněte elektrická zařízení
v blízkosti systému.
Zařízení BLUETOOTH
Párování nelze provést.
ˎˎ Přesuňte zařízení BLUETOOTH blíže
k systému.
ˎˎ Párování nemusí být možné, pokud
se kolem systému vyskytují i jiná
zařízení BLUETOOTH. V tom případě
ostatní zařízení BLUETOOTH vypněte.
ˎˎ Ujistěte se, že při výběru čísla
modelu na zařízení BLUETOOTH
zadáváte správný klíč.
Připojení není možné.
ˎˎ Zařízení BLUETOOTH, které jste se
pokusili připojit, nepodporuje profil
A2DP a nelze jej k systému připojit.
ˎˎ Povolte funkci BLUETOOTH v zařízení
BLUETOOTH.
ˎˎ Navažte připojení prostřednictvím
zařízení BLUETOOTH.
ˎˎ Informace o spárování byly smazány.
Proveďte párování znovu.
ˎˎ Smažte informace o registraci
párování zařízení BLUETOOTH
obnovením továrního nastavení
systému (strana 31) a proveďte
párování znovu (strana 19).
Zvuk přeskakuje či kolísá, případně
dochází ke ztrátě spojení.
ˎˎ Systém a zařízení BLUETOOTH
jsou příliš daleko od sebe.
ˎˎ Pokud jsou mezi systémem
a zařízením BLUETOOTH nějaké
překážky, dejte je pryč nebo se
jim vyhněte.
ˎˎ Pokud jsou v blízkosti zařízení,
která generují elekromagnetické
vlny, například bezdrátová síť LAN,
jiné zařízení BLUETOOTH nebo
mikrovlnná trouba, přemístěte
je pryč.
Zvuk ze zařízení BLUETOOTH nelze
v tomto systému slyšet.
ˎˎ Nejprve zvyšte hlasitost
v zařízení BLUETOOTH a poté
nastavte hlasitost pomocí
tlačítka VOLUME +/–.
Změna intervalu ladění AM
(kromě modelů pro Severní
Ameriku, Evropu a Rusko)
Interval ladění v pásmu AM je
v továrním nastavení přednastaven
na 9 kHz nebo 10 kHz.
Ke změně intervalu ladění v pásmu
AM použijte tlačítka na jednotce.
1 Nalaďte libovolnou stanici
v pásmu AM.
2 Podržte tlačítko MEGA BASS na
Pokud systém stále řádně nefunguje,
obnovte tovární nastavení systému.
1 Odpojte a připojte napájecí kabel
a poté systém zapněte.
2 Stiskněte a podržte tlačítko  a EQ
na jednotce, dokud se nezobrazí
nápis „RESET“.
Všechna uživatelská nastavení,
jako jsou například předvolené
rádiové stanice, informace
o registraci párování, časovač
a nastavení hodin, se resetují
na výchozí tovární nastavení.
Vypnutí funkce automatického
přechodu do pohotovostního
režimu
Tento systém je vybaven funkcí
automatického přechodu do
pohotovostního režimu. Přibližně
po 15 minutách systém automaticky
přejde do pohotovostního režimu,
pokud neprovedete žádnou
operaci a pokud není zjištěn žádný
zvukový signál.
Ve výchozím nastavení je funkce
automatického přechodu do
pohotovostního režimu zapnutá.
Zatímco je systém zapnutý, stiskněte
a podržte tlačítko , když je systém
zapnutý, dokud se nezobrazí nápis
„AUTO STANDBY OFF“.
Pokud chcete tuto funkci zapnout,
opakujte postup, dokud se nezobrazí
„AUTO STANDBY ON“.
Další informace
Je slyšet výrazné hučení, šum nebo
zkreslení zvuku.
ˎˎ Pokud jsou mezi systémem
a zařízením BLUETOOTH nějaké
překážky, dejte je pryč nebo se
jim vyhněte.
ˎˎ Pokud jsou v blízkosti zařízení,
která generují elekromagnetické
vlny, například bezdrátová síť LAN,
jiné zařízení BLUETOOTH nebo
mikrovlnná trouba, přemístěte
je pryč.
ˎˎ Ztlumte hlasitost připojeného
zařízení BLUETOOTH.
Obnovení továrního nastavení
systému
Poznámky
ˎˎFunkce automatického pohotovostního
režimu neplatí pro funkci tuneru.
ˎˎSystém nemusí automaticky přejít do
pohotovostního režimu v následujících
případech:
ˋˋ když je zjištěn zvukový signál,
ˋˋ při přehrávání zvukových stop nebo
souborů,
ˋˋ když je aktivován časovač zapnutí
nebo časovač vypnutí.
jednotce, dokud se na displeji
nezobrazí „530“ (10 kHz) nebo
„531“ (9 kHz).
Vymažou se všechny předvolené
AM stanice.
31CZ
Zprávy
DISC ERR
Vložili jste disk, který nelze přehrát.
ERROR
Hudební obsah není možné na zařízení
USB přenést, protože je zařízení USB
chráněno proti zápisu nebo protože
je paměť zařízení USB plná.
FULL
Pokusili jste se naprogramovat více
než 64 stop nebo souborů (kroků).
NO FILE
Na discích CD-R/CD-RW nebo
na USB zařízení není žádný soubor,
který by bylo možné přehrát.
NO STEP
Všechny naprogramované kroky
byly vymazány.
NO USB
Není připojeno žádné USB zařízení
nebo připojené USB zařízení není
podporováno.
PLAY SET
Pokusili jste se vybrat časovač, když
není nastaven časovač zapnutí.
PLS STOP
Během přehrávání jste stiskli tlačítko
PLAY MODE/TUNING MODE.
SELECT
Během provozu časovače jste stiskli
tlačítko TIMER MENU.
TIME NG
Pro časovač přehrávání byl nastaven
stejný počáteční a koncový čas.
Bezpečnostní opatření
Disky, které tento systém PŘEHRÁVÁ
ˎˎAudio CD
ˎˎCD-R/CD-RW (zvuková data/soubory MP3)
Disky, které tento systém NEPŘEHRÁVÁ
ˎˎCD-ROM
ˎˎDisky CD-R/CD-RW, které nejsou ve
formátu hudebního CD odpovídajícího
standardu ISO 9660 úrovně 1 / úrovně 2
ˎˎDisky CD-R/CD-RW s více relacemi, které
nejsou zakončeny „uzavřením relace“
ˎˎDisky CD-R/CD-RW s nízkou kvalitou
záznamu, disky CD-R/CD-RW, které
jsou poškrábané nebo špinavé, nebo
disky CD-R/CD-RW zaznamenané na
nekompatibilním záznamovém zařízení
ˎˎCD-R/CD-RW, které není správně
ukončeno
ˎˎDisky, které obsahují jiné soubory než
soubory MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
ˎˎDisky, které nemají standardní tvar
(např. srdce, čtverec, hvězda)
ˎˎDisky, na kterých je lepicí páska, papír
nebo nálepka
ˎˎPůjčené nebo použité disky, na kterých
lepidlo přesahuje okraje nálepky
ˎˎDisky, které jsou potištěné lepkavým
inkoustem
Poznámky k diskům
ˎˎPřed zahájením přehrávání disk otřete
čisticím hadříkem od středu směrem
k okraji.
ˎˎNepoužívejte rozpouštědla, například
benzín nebo ředidlo, běžně dostupné
čističe ani antistatický sprej určený pro
vinylové desky.
ˎˎNevystavujte disky přímému slunečnímu
světlu nebo zdrojům tepla, jako například
potrubí s horkým vzduchem, ani je
nenechávejte v autě zaparkovaném
na přímém slunci.
Bezpečnost
ˎˎPokud víte, že jednotku nebudete po
delší dobu používat, odpojte napájecí
kabel vytažením zástrčky ze zásuvky.
Při odpojování vždy kabel uchopte za
zástrčku. Nikdy netahejte za samotný
kabel.
ˎˎPokud se do systému dostane jakýkoli
pevný předmět nebo tekutina, odpojte
systém a nechte jej před dalším použitím
zkontrolovat kvalifikovanou osobou.
ˎˎNapájecí kabel lze vyměnit pouze
v kvalifikovaném servisu.
32CZ
Umístění
ˎˎNeinstalujte systém do nakloněné polohy
ani na místa s velmi vysokou či nízkou
teplotou, se zvýšeným množstvím
prachu, nečistot či vlhkosti, na místa bez
dostatečného odvětrávání ani na místa,
která jsou vystavena vibracím, přímému
slunečnímu světlu nebo jasnému
osvětlení.
ˎˎBuďte obezřetní při umisťování jednotky
nebo reproduktorů na povrchy, které byly
speciálně ošetřeny (např. voskem, olejem,
leštidlem), neboť může dojít k tvorbě
skvrn nebo poškození barvy.
ˎˎPokud systém přinesete z chladného
do teplého prostředí nebo jej umístíte
do místnosti s vysokou úrovní vlhkosti,
vlhkost může zkondenzovat na čočkách
uvnitř CD přehrávače a poškodit zařízení.
V takovém případě vyjměte disk a nechte
systém zapnutý po dobu přibližně jedné
hodiny, dokud se vlhkost neodpaří.
Zahřívání
Systém reproduktorů
Tento systém reproduktorů není magneticky
stíněný, takže obraz na televizoru
umístěném v blízkosti systému může být
zkreslený. V takovém případě televizor
vypněte, počkejte 15 až 30 minut a opět
jej zapněte.
Pokud nedojde ke zlepšení, posuňte
reproduktory dál od televizoru.
Čištění krytu
Očistěte systém utěrkou navlhčenou
jemným čisticím prostředkem. Nepoužívejte
drsné materiály, čisticí písek nebo rozpouš­
tědla, jako je ředidlo, benzín nebo alkohol.
Komunikace BLUETOOTH
ˎˎZařízení BLUETOOTH by měla být
používána do vzdálenosti přibližně
10 metrů od sebe (vzdálenost bez
překážek). Účinná komunikační vzdálenost
se může zkrátit za následujících podmínek.
ˋˋ Pokud se mezi spojovanými zařízeními
BLUETOOTH nachází osoba, kovový
předmět, stěna nebo jiná překážka.
ˋˋ V místech, kde je instalována
bezdrátová síť LAN.
ˋˋ V blízkosti mikrovlnných trub, které jsou
právě v provozu.
ˋˋ V místech, kde se vyskytují jiné
elektromagnetické vlny.
Další informace
ˎˎZahřívání zařízení při provozu je normální
jev, který vás nemusí znepokojovat.
ˎˎPokud byl systém nepřetržitě používán
při vysoké hlasitosti, nedotýkejte se
krytu, protože se mohl zahřát na vysokou
teplotu.
ˎˎNezakrývejte větrací otvory.
ˎˎZařízení BLUETOOTH a bezdrátová síť LAN
(IEEE 802.11b/g) využívají stejné frekvenční
pásmo (2.4 GHz). Když používáte
zařízení BLUETOOTH v blízkosti zařízení
připojeného k bezdrátové síti LAN, může
dojít k elektromagnetickému rušení.
To může mít za následek snížení rychlosti
přenosu dat, vznik šumu či nemožnost
připojení. Pokud k tomu dojde, zkuste
následující řešení:
ˋˋ Zkuste propojit tento systém a zařízení
BLUETOOTH ve vzdálenosti nejméně
10 metrů od zařízení bezdrátové
sítě LAN.
ˋˋ Vypněte napájení zařízení bezdrátové
sítě LAN, pokud v okruhu 10 metrů
od něj používáte zařízení BLUETOOTH.
ˎˎRádiové vlny vysílané tímto systémem
mohou narušovat provoz některých
lékařských zařízení. Toto rušení může
mít za následek nesprávný provoz, proto
vždy vypněte napájení tohoto systému
a zařízení BLUETOOTH na těchto místech:
ˋˋ V nemocnicích, ve vlacích, v letadlech,
na čerpacích stanicích a všude, kde se
mohou vyskytovat hořlavé plyny;
ˋˋ v blízkosti automatických dveří či
hlásičů požárů.
ˎˎTento systém podporuje funkce
zabezpečení, které jsou v souladu
se specifikací BLUETOOTH, aby byla
zaručena bezpečnost během komunikace
prostřednictvím technologie BLUETOOTH.
Toto zabezpečení však nemusí být vždy
dostatečné. Záleží na nastavení i jiných
faktorech, proto buďte vždy opatrní při
komunikaci prostřednictvím technologie
BLUETOOTH.
ˎˎSpolečnost Sony nenese žádnou
odpovědnost za škody či jiné ztráty
způsobené v důsledku úniku informací
během komunikace prostřednictvím
technologie BLUETOOTH.
ˎˎKomunikaci BLUETOOTH nelze
stoprocentně zaručit u všech zařízení
BLUETOOTH, která mají stejný profil jako
tento systém.
ˎˎZařízení BLUETOOTH připojená k tomuto
systému musejí vyhovovat specifikaci
BLUETOOTH předepsané společností
Bluetooth SIG, Inc. a jejich kompatibilita
se specifikací musí být certifikována.
Přesto však platí, že i když zařízení
vyhovuje specifikaci BLUETOOTH,
mohou nastat případy, kdy charakter
či specifikace zařízení BLUETOOTH
znemožňuje připojení, případně má
za následek odlišnou ovládací metodu,
zobrazení či provoz.
ˎˎV závislosti na zařízení BLUETOOTH,
které je připojeno k systému, prostředí
komunikace či okolních podmínkách se
může objevit šum či výpadky zvuku.
33CZ
Technické údaje
Hlavní jednotka
TECHNICKÉ ÚDAJE O ZVUKOVÉM VÝKONU
VÝSTUPNÍ VÝKON A CELKOVÉ
HARMONICKÉ ZKRESLENÍ:
(pouze u modelu určeného pro Spojené
státy americké)
Při 3 ohmech zátěže, na obou
kanálech, od 120  10 000 Hz;
jmenovitých 30 wattů na jeden
kanál, minimální výkon RMS
s harmonickým zkreslením nižším
než 0,7 % od 250 miliwattů
po jmenovitý výkon.
Zesilovač
MHC-ECL99BT
Model pro Spojené státy americké:
Přední reproduktory:
Výstupní výkon (referenční):
235 W + 235 W (na 1 kanál při
3 ohmech, 1 kHz)
Subwoofer:
Výstupní výkon (referenční):
230 W (při 3 ohmech, 100 Hz)
Ostatní modely:
Přední reproduktory:
Výstupní výkon (jmenovitý):
60 W + 60 W (při 3 ohmech, 1 kHz,
celkové harmonické zkreslení 1 %)
Výstupní výkon (referenční):
235 W + 235 W (na 1 kanál při
3 ohmech, 1 kHz)
Subwoofer:
Výstupní výkon (referenční):
230 W (při 3 ohmech, 100 Hz)
MHC-ECL77BT
Model pro Spojené státy americké:
Výstupní výkon (referenční):
235 W + 235 W (na 1 kanál při
3 ohmech, 1 kHz)
Model pro brazilský trh:
Výstupní výkon (referenční):
320 W (160 W na kanál při
3 ohmech, 1 kHz, celkové
harmonické zkreslení 10 %)
Ostatní modely:
Výstupní výkon (jmenovitý):
60 W + 60 W (při 3 ohmech, 1 kHz,
celkové harmonické zkreslení 1 %)
Výstupní výkon (referenční):
235 W + 235 W (na 1 kanál při
3 ohmech, 1 kHz)
Vstup
Modely pro Blízký východ, Afriku
a Latinskou Ameriku:
AUDIO IN L/R: Citlivost 800 mV,
impedance 10 kiloohmů
Ostatní modely:
AUDIO IN (stereo mini zdířka):
Citlivost 800 mV, impedance
10 kiloohmů
Výstupy
FRONT SPEAKERS (MHC-ECL99BT)/
SPEAKERS (MHC-ECL77BT): Určeno
pro impedanci 3 ohmy.
SUBWOOFER (pouze MHC-ECL99BT):
Určeno pro impedanci 3 ohmy.
Přehrávač disků CD
Systém: systém pro přehrávání
kompaktních disků a digitální
zvukový systém
Parametry laserové diody
Vyzařování: průběžné
Výkon laseru*: méně než 44,6 µW
* Tato hodnota byla změřena na
vzdálenost 200 mm od povrchu
čočky v optické snímací části
s otvorem 7 mm.
34CZ
USB zařízení
BLUETOOTH
(USB) port: Typ A, maximální proud
1,5 A
Komunikační systém:
BLUETOOTH Standard verze 3.0
Výstup:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
Maximální komunikační dosah:
Přibližně 10 m1) v přímé viditelnosti
Frekvenční pásmo:
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Způsob modulace:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatibilní profily BLUETOOTH2):
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Podporované kodeky:
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)3)
Podporované audio formáty
(pouze disky MP3 a USB zařízení)
Podporovaná přenosová rychlost:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kb/s  320 kb/s, VBR
WMA*: 32 kb/s  192 kb/s, VBR
Vzorkovací frekvence:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA*: 44,1 kHz
* Pouze USB zařízení
Tuner
Skutečný rozsah se liší v závislosti na
faktorech, jako jsou překážky mezi
zařízeními, magnetická pole kolem
mikrovlnných trub, statická elektřina,
citlivost příjmu, výkon antény, operační
systém, softwarová aplikace atd.
2)
Profily standardu BLUETOOTH značí účel
komunikace BLUETOOTH mezi zařízeními.
3)
Kromě modelu pro Severní Ameriku
1)
Další informace
Stereofonní FM
Model pro Severní Ameriku:
FM superheterodynový tuner
Ostatní modely:
FM/AM superheterodynový tuner
Anténa:
FM anténa
Oblouková AM anténa (kromě
modelu pro Severní Ameriku)
FM tuner:
Rozsah ladění:
Modely určené pro Severní Ameriku
a Brazílii: 87,5 MHz – 108,0 MHz
(po 100 kHz)
Ostatní modely:
87,5 MHz – 108,0 MHz (po 50 kHz)
Tuner AM (kromě modelů pro Severní
Ameriku):
Rozsah ladění:
Modely pro Evropu a Rusko:
531 kHz – 1 602 kHz (po 9 kHz)
Modely pro Afriku a Blízký východ:
531 kHz – 1 602 kHz (po 9 kHz)
530 kHz – 1 610 kHz (po 10 kHz)
Ostatní modely:
531 kHz – 1 710 kHz (po 9 kHz)
530 kHz – 1 710 kHz (po 10 kHz)
35CZ
Reproduktory
Přední reproduktory
Modely pro Severní Ameriku, Evropu,
Rusko a Austrálii: SS-EC719iP
Ostatní modely: SS-ECL77BT
Systém reproduktorů: dvoupásmový
systém reproduktorů, Bassreflex
Jednotky reproduktorů:
Hloubkový reproduktor: 160 mm,
kónický
Výškový reproduktor: 40 mm, horna
Jmenovitá impedance: 3 ohmy
Rozměry (Š/V/H):
Přibližně 230 mm × 304 mm ×
205 mm
Hmotnost: čistá hmotnost reproduktoru
je přibližně 2,5 kg
Množství: 2 kusy
Subwoofer (pouze u MHC-ECL99BT)
Modely pro Severní Ameriku, Evropu
a Rusko: SS-WG919iP
Ostatní modely: SS-WEC99BT
Systém reproduktorů: Systém
subwooferu, Bassreflex
Jednotka reproduktoru: 200 mm, kónický
Jmenovitá impedance: 3 ohmy
Rozměry (Š/V/H):
Přibližně 280 mm × 304 mm ×
290 mm
Hmotnost: čistá hmotnost reproduktoru
je přibližně 5,0 kg
Množství: 1 kus
Obecné
Požadavky na napájení:
Model pro Severní Ameriku:
120 V stř., 60 Hz
Modely určené pro Mexiko a Brazílii:
120 V – 240 V stř., 60 Hz
Ostatní modely: 120 V  240 V stř.,
50/60 Hz
Spotřeba energie:
MHC-ECL99BT: 90 W
MHC-ECL77BT: 75 W
Spotřeba energie v pohotovostním
režimu (v úsporném režimu):
Pokud je vypnutý pohotovostní
režim BLUETOOTH: 0,5 W
(ekologický režim)
Pokud je zapnutý pohotovostní
režim BLUETOOTH: 4 W (při zapnutí
všech bezdrátových síťových portů)
Rozměry (Š/V/H) včetně největších
výstupků (bez reproduktorů):
MHC-ECL99BT: Přibližně 193 mm ×
300 mm × 260 mm
MHC-ECL77BT: Přibližně 193 mm ×
300 mm × 260 mm
Hmotnost (bez reproduktorů):
MHC-ECL99BT: Přibližně 3,1 kg
MHC-ECL77BT: Přibližně 3,1 kg
Počet hlavních jednotek: 1 kus
Dodávané příslušenství:
Dálkový ovladač (1 kus)
Baterie R6 (velikost AA) (1 kus)
FM anténa (1 kus)
Oblouková AM anténa (1 kus)
(kromě modelu pro Severní
Ameriku)
Design a technické údaje se mohou
měnit bez předchozího upozornění.
36CZ
Upozornění ohledně
licencí a ochranných
známek
Další informace
ˎˎ Technologie kódování zvuku MPEG
Layer-3 a patenty licencovány
společnostmi Fraunhofer IIS
a Thomson.
ˎˎ Windows Media je buď ochrannou
známkou nebo registrovanou
ochrannou známkou společnosti
Microsoft Corporation ve Spojených
státech nebo dalších zemích.
ˎˎ Tento produkt je chráněn určitými
právy duševního vlastnictví
společnosti Microsoft Corporation.
Použití nebo distribuce této
technologie mimo tento produkt
jsou bez příslušné licence
společnosti Microsoft nebo jejích
oprávněných dceřiných společností
zakázány.
ˎˎ Logo a slovní značka BLUETOOTH®
jsou registrovanými ochrannými
známkami společnosti Bluetooth
SIG, Inc. a jakékoli použití těchto
značek ze strany společnosti
Sony Corporation podléhá
licenci. Ostatní ochranné známky
a obchodní názvy jsou majetkem
příslušných vlastníků.
ˎˎ N Mark je ochranná známka nebo
registrovaná ochranná známka
společnosti NFC Forum, Inc. v USA
a dalších zemích.
ˎˎ Android™ je ochranná známka
společnosti Google Inc.
ˎˎ Google Play™ je ochranná známka
společnosti Google Inc.
ˎˎ iPhone a iPod touch jsou ochranné
známky společnosti Apple Inc.,
registrované v USA a dalších zemích.
App Store je ochranná známka pro
služby společnosti Apple Inc.
ˎˎ Označení „Made for iPod“
a „Made for iPhone“ znamená,
že elektronické příslušenství bylo
navrženo konkrétně pro propojení
s výrobky iPod nebo iPhone
a obdrželo certifikaci vývojáře,
že splňuje výkonové normy
společnosti Apple. Společnost
Apple není zodpovědná za provoz
tohoto zařízení nebo jeho vyhovění
bezpečnostním předpisům
a normám. Upozorňujeme, že
používání tohoto příslušenství se
zařízením iPod či iPhone může
ovlivňovat výkon bezdrátových
systémů.
ˎˎ Všechny ostatní ochranné známky
a registrované ochranné známky
jsou majetkem příslušných vlastníků.
Tato příručka neuvádí značky TM a ®.
37CZ
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising