Sony | GTK-XB7 | Sony GTK-XB7 Vysoce výkonný domácí audiosystém s technologií BLUETOOTH® Návod k obsluze

Domácí audiosystém
Návod k obsluze
Začínáme
Zařízení USB
BLUETOOTH
Nastavení zvuku
Ostatní operace
Další informace
GTK-XB7
VAROVÁNÍ
V zájmu snížení rizika vzniku požáru
nebo úrazu elektrickým proudem
nevystavujte tento přístroj dešti
ani vlhkosti.
V zájmu snížení rizika požáru
nepřikrývejte větrací otvor přístroje
novinami, ubrusy, závěsy atd.
Nevystavujte přístroj zdrojům otevřeného
ohně (např. svíčkám).
V zájmu snížení rizika vzniku požáru
nebo úrazu elektrickým proudem
nevystavujte tento přístroj kapajícím
nebo stříkajícím tekutinám a
nepokládejte na něj předměty naplněné
tekutinami, jako jsou vázy.
Protože zástrčka napájecího kabelu
slouží k odpojení přístroje od elektrické
sítě, připojte přístroj do snadno přístupné
síťové zásuvky. Pokud si všimnete
jakéhokoli neobvyklého chování přístroje,
okamžitě zástrčku vytáhněte ze zásuvky.
Neinstalujte přístroj do stísněného
prostoru, jako je knihovna nebo
vestavěná skříňka.
Nevystavujte baterie ani přístroje
s vloženými bateriemi nadměrnému horku,
například slunečnímu světlu nebo ohni.
Dokud je přístroj zapojen do síťové
zásuvky, není odpojen od elektrické sítě,
a to i v případě, že je vypnutý.
Přístroj je určen pouze pro vnitřní použití.
Upozornění pro zákazníky v USA
Záznam vlastníka
Číslo modelu a sériové číslo jsou umístěny
na zadní části přístroje. Zapište si tato
čísla na níže uvedené řádky. Použijte je
vždy, když ohledně tohoto výrobku voláte
svému prodejci značky Sony.
Číslo modelu
Sériové číslo
2CS
Důležité bezpečnostní pokyny
1)
2)
3)
4)
5)
Přečtěte si tyto pokyny.
Uložte si tyto pokyny.
Dbejte všech varování.
Postupujte podle všech pokynů.
Nepoužívejte tento přístroj
v blízkosti vody.
6) Čistěte pouze suchým hadříkem.
7) Nezakrývejte ventilační otvory.
Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
8) Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla,
jako například topných těles, vývodů
vytápěcích systémů, sporáků nebo
jiných zařízení (včetně zesilovačů),
které vytvářejí teplo.
9) Nenarušujte bezpečnostní opatření
polarizované nebo uzemněné
zástrčky. Polarizovaná zástrčka má
dvě čepele, přičemž jedna je širší
než druhá. Uzemňovací zástrčka
má dvě čepele a třetí zemnicí hrot.
Široká čepel nebo třetí hrot mají
bezpečnostní účel. Nehodí-li se
dodávaná zástrčka do vaší zásuvky,
obraťte se na elektrotechnika
ohledně výměny zastaralé zásuvky.
10) Po napájecím kabelu se nesmí chodit
a nesmí dojít k jeho poškození,
zejména u zástrčky, objímky a
v místě, kde vychází ze zařízení.
11) Používejte pouze doplňky/
příslušenství, které stanovil výrobce.
12) Používejte pouze vozík,
stojan, stativ, konzolu
nebo stůl, které stanovil
výrobce nebo které
byly dodány společně
se zařízením. Používáte-li pojízdný
stolek, buďte při přemisťování
celé sestavy pojízdného stolku s
přístrojem obezřetní, aby nedošlo
k úrazu v případě převrácení.
13) Při bouřkách nebo při dlouhé době
nepoužívání přístroje jej odpojte
z elektrické sítě.
14) Servis přenechte výhradně
kvalifikovaným pracovníkům. Servis
je nutný, byl-li přístroj jakýmkoliv
způsobem poškozen, např. při
poškození napájecího kabelu nebo
zástrčky, vniknutí tekutiny nebo pádu
předmětu dovnitř přístroje, vystavení
přístroje dešti nebo vlhkosti, nesprávné
funkci nebo upuštění na zem.
Tento symbol má
varovat uživatele
před neizolovaným
„nebezpečným napětím“
v krytu výrobku, které může
být dostatečně vysoké
na to, aby představovalo
nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
Tento symbol má
upozornit uživatele
na to, že dokumentace
dodávaná s přístrojem
obsahuje důležité
provozní pokyny a pokyny
týkající se údržby.
Následující prohlášení FCC se
vztahuje pouze na verzi tohoto
modelu, která se prodává v USA.
Ostatní verze nemusí splňovat
technické požadavky FCC.
POZOR
Mějte na paměti, že jakékoliv změny nebo
úpravy, které nejsou vysloveně schváleny
v této příručce, vás mohou zbavit
oprávnění toto zařízení obsluhovat.
Toto zařízení nesmí být ovládáno pomocí
jakékoli jiné antény nebo vysílače ani
umístěno v jejich blízkosti.
Toto zařízení vyhovuje limitům FCC
pro radiační expozici stanoveným
pro nekontrolované prostředí a
splňuje směrnice FCC pro expozici
radiofrekvenční energii (RF). Toto
zařízení vydává velmi malé množství
radiofrekvenční energie, které je
považováno za vyhovující bez nutnosti
permisivního vyhodnocení expozice
(MPE). Je však žádoucí ho umístit a
provozovat v místě, kde je vzdálenost
zářiče alespoň 20 cm od těla (vyjma
končetin: rukou, zápěstí, chodidel
a kotníků).
POZNÁMKA:
Toto zařízení bylo testováno a bylo
označeno za vyhovující omezením
pro digitální zařízení třídy B, ve shodě
s částí 15 pravidel FCC. Tato omezení
mají poskytnout odpovídající ochranu
před škodlivými poruchami či rušením
při domácí instalaci. Toto zařízení
vytváří, používá a může vyzařovat
radiofrekvenční energii, a není-li
nainstalováno a používáno v souladu
s pokyny, může způsobit škodlivé
poruchy u rádiových komunikací.
Není ale zaručeno, že při určité instalaci
k poruše nedojde. Způsobí-li toto zařízení
nežádoucí rušení příjmu rozhlasového
či televizního signálu, což lze ověřit
vypnutím a zapnutím zařízení, měl by
se uživatel pokusit takové rušení opravit
jednoho či více následujících opatření:
Přesměrujte nebo přemístěte
přijímací anténu.
Zvětšete vzdálenost mezi zařízením
a receiverem.
Připojte zařízení do zásuvky v jiném
obvodu, než do kterého je zapojen
receiver.
Potřebujete-li pomoc, kontaktujte
prodejce nebo zkušeného technika.
3CS
Pro zákazníky v Evropě
Likvidace baterií a elektrických
a elektronických zařízení (platí
v Evropské unii a dalších evropských
zemích se systémy odděleného
sběru odpadu)
Tento symbol na výrobku,
baterii nebo obalu značí,
že s výrobkem a baterií
nesmí být nakládáno jako
s domovním odpadem.
U některých baterií může
být tento symbol použit v kombinaci
s chemickou značkou. Chemické značky
pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) se na
baterii přidávají v případě, že obsahuje
více než 0,0005 % rtuti nebo 0,004 %
olova. Zajištěním správné likvidace
těchto výrobků a baterií pomůžete
předejít potenciálním negativním
dopadům na životní prostředí a zdraví
lidí, ke kterým by mohlo dojít při
nesprávné likvidaci. Recyklace materiálů
pomáhá šetřit přírodní zdroje.
U výrobků, které z důvodů bezpečnosti,
výkonu nebo integrity dat vyžadují
nepřetržité připojení k vestavěné baterii,
by měl výměnu této baterie provádět
pouze kvalifikovaný servisní personál.
Abyste zajistili, že s baterií i elektrickými
a elektronickými zařízeními bude správně
naloženo, předejte tyto výrobky po
skončení jejich životnosti na příslušném
sběrném místě zajišťujícím recyklaci
elektrických a elektronických zařízení.
V případě všech dalších typů baterií
si přečtěte část popisující bezpečné
vyjmutí baterie z výrobku. Předejte
baterii na vhodné sběrné místo pro
recyklaci použitých baterií. Podrobné
informace o recyklaci tohoto výrobku
nebo baterie získáte na příslušném úřadě
místní samosprávy, ve firmě zajišťující
svoz odpadu nebo v obchodě, kde jste
výrobek zakoupili.
4CS
Upozornění pro zákazníky:
Následující informace platí pouze
pro zařízení prodávaná v zemích,
které se řídí směrnicemi EU.
Tento přístroj vyrobila společnost
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato‑ku
Tokyo, 108-0075 Japonsko, nebo byl
vyroben jejím jménem. S dotazy ohledně
shody výrobků se zákony Evropské unie
se obracejte na autorizovaného zástupce:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgie. V záležitostech souvisejících se
servisem a zárukou se obracejte na adresy
uvedené v samostatných servisních
a záručních listech.
Společnost Sony tímto prohlašuje, že
toto zařízení splňuje veškeré zásadní
požadavky a další příslušná ustanovení
směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti naleznete na této adrese
URL:
http://www.compliance.sony.de/
Označení CE platí pouze v zemích,
ve kterých je právně vymáháno,
především v zemích EHP (evropský
hospodářský prostor).
Toto zařízení bylo testováno a bylo
stanoveno, že splňuje limity směrnice EMC,
které se týkají používání propojovacího
kabelu kratšího než 3 metry.
Pro zákazníky v Austrálii a Indii
Likvidace použitého
elektrického a
elektronického zařízení
(platí v rámci Evropské
unie a v ostatních
evropských státech se
systémy odděleného
sběru odpadu)
Tento systém je určen pro
následující použití:
•• přehrávání zdrojů hudby
na zařízeních USB,
•• přehrávání zdrojů hudby
na zařízeních BLUETOOTH,
•• poslech zvuku na společenských
akcích pomocí funkce Party
Chain nebo funkce přidání
reproduktoru.
Informace o této příručce
•• Tato příručka se zaměřuje zejména
na ovládání přístroje pomocí
dálkového ovladače. Některé úkony
je ale možné provádět také pomocí
tlačítek na přístroji se stejnými nebo
podobnými názvy.
•• Některé ilustrace jsou uvedeny
v podobě schémat a mohou se lišit
od konkrétních výrobků.
5CS
Obsah
Informace o této příručce........... 5
Popis součástí
a ovládacích prvků...................... 8
Začínáme
Vkládání baterií.......................... 11
Zapnutí systému........................ 11
Přenášení systému.................... 11
Umístění systému
do vodorovné polohy................12
Řízení spotřeby systému...........12
Zařízení USB
Před použitím zařízení USB.......13
Přehrávání souborů.................. 14
BLUETOOTH
O bezdrátové technologii
BLUETOOTH...............................15
Párování tohoto systému
se zařízením BLUETOOTH..........15
Bezdrátový poslech hudby
ze zařízení BLUETOOTH............ 16
Připojení BLUETOOTH jedním
dotykem pomocí funkce NFC......17
Přehrávání obsahu s kodekem
pro vysoce kvalitní zvuk
(AAC/LDAC™)........................... 18
Nastavení pohotovostního
režimu funkce BLUETOOTH...... 19
Vypnutí nebo zapnutí
signálu BLUETOOTH.................. 19
Používání aplikace SongPal
prostřednictvím připojení
BLUETOOTH..............................20
Nastavení zvuku
Nastavení zvuku........................21
6CS
Ostatní operace
Používání funkce Party Chain....22
Bezdrátový poslech hudby
ze dvou systémů (funkce
přidání reproduktoru)............... 25
Poslech hudby se zapnutými
světly reproduktorů.................. 27
Použití volitelných zařízení....... 27
Nastavení funkce
automatického přechodu
do pohotovostního režimu....... 27
Další informace
Informace o kompatibilních
zařízeních.................................. 28
Řešení problémů...................... 28
Bezpečnostní opatření..............31
Technické údaje........................ 33
Upozornění ohledně licencí
a ochranných známek.............. 35
7CS
Popis součástí a ovládacích prvků
Přístroj
Horní část
Světla
reproduktorů*
(strana 27)
Zadní část
* Pokud jsou světla reproduktorů zapnutá, nedívejte se přímo na součásti vyzařující světlo.
8CS
  Tlačítko (napájení)
Stisknutím tohoto tlačítka systém
zapnete nebo vypnete.
 Kontrolka (napájení)
——Když je systém zapnutý, svítí
zeleně.
——Svítí oranžově, když je systém
vypnutý a když je aktivován
pohotovostní režim BLUETOOTH.
FUNCTION Tlačítko PAIRING
——Opakovaným stisknutím můžete
vybrat funkci BLUETOOTH, USB
nebo Audio In.
——Po výběru funkce BLUETOOTH toto
tlačítko podržte, čímž aktivujete
funkci párování BLUETOOTH.
——Stisknutím zastavíte vestavěnou
zvukovou ukázku.
Tlačítko EXTRA BASS
——Stisknutím získáte dynamičtější
zvuk (strana 21).
——Pokud toto tlačítko podržíte déle
než 2 sekundy, systém přehraje
vestavěnou zvukovou ukázku.
Kontrolka EXTRA BASS
(strana 21)
Kontrolka
(strana 15)
(BLUETOOTH)
Kontrolka USB (strana 14)
Kontrolka AUDIO IN (strana 27)

(značka N Mark) (strana 17)
 Tlačítko PARTY CHAIN
(strana 24)
Kontrolka PARTY CHAIN
(strana 24)
 Výstupní a vstupní audio
konektory
Pomocí audio kabelu (není
součástí dodávky) proveďte
některé z následujících připojení:
•• Konektory AUDIO/PARTY CHAIN
OUT L/R
——Slouží k připojení vstupních
audio konektorů volitelných
zařízení.
——Chcete-li používat funkci
Party Chain, propojte je
s jiným audio systémem
(strana 22).
•• Konektory AUDIO/PARTY CHAIN
IN L/R
——Slouží k připojení výstupních
audio konektorů televizoru
nebo audio/video zařízení. Zvuk
z připojených zařízení se bude
reprodukovat prostřednictvím
tohoto systému.
——Chcete-li používat funkci
Party Chain, propojte je
s jiným audio systémem
(strana 22).
 Konektor AC IN (strana 11)
* Tlačítko + na přístroji je opatřeno
výstupkem. Tento výstupek slouží k lepší
orientaci při práci se systémem.
 Tlačítka –/+* pro ovládání
hlasitosti
Slouží k úpravě hlasitosti.
 Čidlo dálkového ovládání
Konektor (USB)
Slouží k připojení zařízení USB.
Tlačítko SPEAKER ADD
(strana 25)
Kontrolky SPEAKER ADD L/R
(strana 25)
9CS
Dálkový ovladač
 Tlačítka
–/+ (vybrat složku)
Slouží k výběru složky na zařízení
USB.
Tlačítko  (přehrát)*
Stisknutím zahájíte přehrávání.
 (pozastavit)
Stisknutím pozastavíte přehrávání.
Přehrávání obnovíte stisknutím
tlačítka .
/ (vzad/vpřed)
(strana 14)
Stisknutím vyberete soubor.
/ (rychlý posun vpřed /
rychlý posun vzad) (strana 14)
Přidržíte-li tlačítko, můžete
vyhledat určité místo v souboru.
 Tlačítko LIGHT –
(strana 27)
Tlačítko LIGHT – RAVE
(strana 27)
Tlačítko LIGHT – CHILL
(strana 27)
 Tlačítko EXTRA BASS
(strana 21)
  Tlačítko (napájení)
Slouží k zapnutí systému či jeho
přepnutí do pohotovostního
režimu.
Tlačítko (BLUETOOTH)
(strana 15)
Slouží k výběru funkce BLUETOOTH.
Tlačítko USB (strana 14)
Slouží k výběru funkce USB.
Tlačítko AUDIO IN (strana 27)
Slouží k výběru funkce Audio In.
Tlačítka  (hlasitost) +/–*
Slouží k úpravě hlasitosti.
10CS
* Tlačítka  + a  na dálkovém ovladači
jsou opatřena výstupkem. Tento výstupek
slouží k lepší orientaci při práci se
systémem.
2 Zapněte systém stisknutím
Začínáme
tlačítka .
Vkládání baterií
Podle níže uvedených polarit vložte
do ovladače dvě dodané baterie R03
(velikost AAA).
Kontrolka  se rozsvítí zeleně.
Deaktivace ukázky
V průběhu ukázky stiskněte
tlačítko LIGHT – .
Poznámky
•• Nekombinujte staré a nové baterie ani
různé typy baterií.
•• Pokud víte, že dálkový ovladač nebudete
po delší dobu používat, vyjměte baterie,
abyste předešli poškození způsobenému
únikem elektrolytu z baterie a následnou
korozí.
Začínáme
Ukázka se ukončí a systém přejde
do pohotovostního režimu.
Pokud v pohotovostním režimu
stisknete tlačítko LIGHT – , případně
odpojíte a znovu připojíte napájecí
kabel, systém přejde do režimu ukázky.
Přenášení systému
Pokud se chystáte systém přenést,
přesvědčte se, že není připojeno žádné
zařízení USB, a odpojte všechny kabely.
Zapnutí systému
1 Zapojte napájecí kabel
(součástí dodávky) do
konektoru AC IN v zadní části
přístroje a poté do zásuvky.
Poznámka
Při přenášení je systém důležité správně
uchopit, jinak může dojít k úrazu či škodám
na majetku.
Napájecí
kabel
(součást
dodávky)
K zásuvce
Systém se zapne v režimu ukázky
a ukázka se automaticky spustí.
11CS
Umístění systému
do vodorovné polohy
Systém také můžete umístit do vodorovné
polohy, jak je znázorněno na obrázku níže.
(Gumovými nožičkami směrem dolů.)
Tip
Pokud změníte orientaci systému, výškové
reproduktory vydávající zvuk levého
a pravého kanálu se automaticky přepnou
na dvě horní jednotky.
Řízení spotřeby systému
Ve výchozím nastavení se systém
po přibližně 15 minutách automaticky
přepne do pohotovostního režimu,
pokud neprovedete žádnou operaci
a pokud nebude zjištěn audiosignál.
Podrobnosti naleznete v části
„Nastavení funkce automatického
přechodu do pohotovostního režimu”
(strana 27).
12CS
Zařízení USB
Před použitím zařízení
USB
Poznámky
Systém můžete využít i jako nabíječku
baterií pro zařízení USB, která mají
funkci dobíjení.
Připojte zařízení USB ke konektoru .
Nabíjení se zahájí poté, co zařízení
USB připojíte ke konektoru (USB).
Podrobnosti naleznete v návodu
k obsluze příslušného zařízení USB.
Zařízení USB
Informace o kompatibilních
zařízeních USB naleznete v části
Informace o kompatibilních zařízeních
(strana 28).
Chcete-li s tímto systémem používat
zařízení společnosti Apple, připojte je
prostřednictvím připojení BLUETOOTH
(strana 15). Připojení zařízení
společnosti Apple prostřednictvím USB
není podporováno.
Použití systému jako nabíječky baterií
•• Je-li nezbytné připojení kabelem USB,
připojte kabel USB dodávaný se zařízením
USB. Podrobnější informace o způsobu
ovládání naleznete v návodu k obsluze
dodávaném se zařízením USB.
•• Nepropojujte tento systém a zařízení USB
přes rozbočovač USB.
•• Po připojení zařízení USB systém přečte
všechny soubory v zařízení USB. Je-li v
zařízení USB velké množství složek nebo
souborů, může načítání trvat dlouhou dobu.
•• Při připojení některých zařízení USB
může systém provádět operace s určitou
prodlevou.
•• Nelze zaručit kompatibilitu se všemi
typy kódovacího/zapisovacího softwaru.
Pokud byly zvukové soubory kódovány
v softwaru, který není kompatibilní, může
při přehrávání těchto souborů vznikat
šum, zvuk může přeskakovat nebo
je vůbec nelze přehrát.
•• Tento systém nemusí nutně podporovat
všechny funkce připojeného zařízení USB.
13CS
Přehrávání souborů
Jsou podporovány následující formáty
zvukových souborů:
—MP3:
—
přípona souboru „.mp3“
—WMA:
—
přípona souboru „.wma“
1 Stiskněte tlačítko USB.
Na přístroji se rozsvítí kontrolka USB.
2 Připojte zařízení USB
ke konektoru .
3 Stisknutím tlačítka 
zahájíte přehrávání.
4 Stisknutím tlačítka  +/–
upravíte hlasitost.
Ostatní funkce
Chcete-li
Postup
Pozastavení
přehrávání
Stiskněte tlačítko .
Chcete-li v přehrávání
pokračovat, stiskněte
tlačítko .
Vybrat složku Opakovaně stiskněte
tlačítko
–/+.
Vybrat
soubor
Stiskněte tlačítko
/.
Vyhledat
místo
v souboru
Při přehrávání podržte
tlačítko / a na
požadovaném místě
tlačítko uvolněte.
Poznámky
14CS
•• Tento systém nedokáže přehrát zvukové
soubory ze zařízení USB v následujících
případech:
—— když celkový počet zvukových souborů
na zařízení USB přesáhne 999,
—— když celkový počet složek na zařízení
USB přesáhne 256 (včetně složky
„ROOT" a prázdných složek).
Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti
na struktuře souborů a složek. Na zařízení
USB se zvukovými soubory neukládejte
jiné typy souborů nebo složky, které
nejsou nezbytně nutné.
•• Tento systém dokáže přehrávat pouze
do hloubky 8 složek.
•• Složky, které neobsahují zvukové soubory,
budou přeskočeny.
•• Pokud má název souboru správnou
příponu, ale ve skutečnosti se jedná o jiný
typ souboru, může systém šumět nebo
může dojít k jeho poruše.
Tip
Požadovanou hudbu v seznamu hudby na
zařízení USB můžete snadno přehrát pomocí
aplikace SongPal (strana 20).
BLUETOOTH
O bezdrátové technologii
BLUETOOTH
Bezdrátová technologie BLUETOOTH
je bezdrátová technologie s
krátkým dosahem, která umožňuje
bezdrátovou datovou komunikaci mezi
digitálními zařízeními. Bezdrátová
technologie BLUETOOTH funguje
v rozsahu přibližně 10 metrů.
Podrobnosti naleznete v části
BLUETOOTH (strana 33).
Kontrolka
(BLUETOOTH)
Kontrolka (BLUETOOTH) na
přístroji se rozsvítí nebo bliká modře,
aby informovala o stavu připojení
BLUETOOTH.
Stav systému
Stav kontrolky
Pohotovostní
režim
BLUETOOTH
pomalu bliká
Párování
BLUETOOTH
rychle bliká
Připojení
BLUETOOTH
je navázáno
svítí
Párování je operace, při které
se zařízení BLUETOOTH na úvod
navzájem registrují. Jakmile je
párování jednou provedeno, již není
potřeba jej provádět znovu.
Pokud používáte chytrý telefon
kompatibilní s technologií NFC,
není třeba provádět postup ručního
párování. (Viz Připojení BLUETOOTH
jedním dotykem pomocí funkce NFC
(strana 17).)
1 Umístěte zařízení BLUETOOTH
do vzdálenosti maximálně
1 metr od systému.
2 Stiskněte tlačítko
(BLUETOOTH).
BLUETOOTH
Podporovaná verze, profily a kodeky
BLUETOOTH
Párování tohoto systému
se zařízením BLUETOOTH
Tipy
•• Pokud nejsou v systému uloženy
informace o párování (například při
použití funkce BLUETOOTH poprvé
od koupě systému), kontrolka
(BLUETOOTH) začne rychle blikat
a systém automaticky přejde do
režimu párování. V takovém případě
pokračujte krokem 4.
•• Pokud je připojení BLUETOOTH
navázáno, ukončete připojení
BLUETOOTH (strana 17).
3 Stiskněte na přístroji tlačítko
FUNCTION PAIRING
a podržte ho déle než
3 sekundy.
Kontrolka (BLUETOOTH) začne
rychle blikat.
4 Proveďte postup párování
v zařízení BLUETOOTH.
Podrobnosti naleznete v návodu
k obsluze příslušného zařízení
BLUETOOTH.
15CS
5 Vyberte položku GTK-XB7 na
displeji zařízení BLUETOOTH.
Poznámka
Pokud zařízení BLUETOOTH vyžaduje klíč,
zadejte 0000. Klíč může být označován
jako „Passcode“, „PIN code“, „PIN number“
nebo „Password“.
6 Navažte připojení BLUETOOTH
na zařízení BLUETOOTH.
Po dokončení párování a navázání
připojení BLUETOOTH se kontrolka
(BLUETOOTH) rozsvítí.
V závislosti na typu zařízení
BLUETOOTH může být připojení
navázáno automaticky po
dokončení párování.
Poznámky
•• Párovat můžete až 8 zařízení BLUETOOTH.
Pokud spárujete deváté zařízení
BLUETOOTH, bude nejstarší spárované
zařízení smazáno.
•• Chcete-li systém spárovat s jiným zařízením
BLUETOOTH, opakujte kroky 1 až 6.
Zrušení operace párování
Stiskněte tlačítko
(BLUETOOTH).
Vymazání všech informací
o registraci párování
Chcete-li vymazat všechny informace
o registraci párování, obnovte
systém na výchozí tovární nastavení.
Viz Obnovení systému (strana 31).
Bezdrátový poslech
hudby ze zařízení
BLUETOOTH
Zařízení BLUETOOTH můžete ovládat
tak, že propojíte systém a zařízení
BLUETOOTH pomocí AVRCP.
Před přehráváním hudby zkontrolujte
následující podmínky:
—Funkce
—
BLUETOOTH zařízení
BLUETOOTH je zapnuta.
—Párování
—
bylo dokončeno
(strana 15).
Po propojení systému a zařízení
BLUETOOTH můžete ovládat
přehrávání pomocí tlačítek ,
 a /.
1 Stiskněte tlačítko
(BLUETOOTH).
Na přístroji se rozsvítí kontrolka
(BLUETOOTH).
2 Navažte připojení se
zařízením BLUETOOTH.
Automaticky se připojí naposledy
připojené zařízení BLUETOOTH.
Navažte připojení BLUETOOTH ze
zařízení BLUETOOTH, pokud toto
zařízení není připojeno.
3 Stisknutím tlačítka 
zahájíte přehrávání.
V závislosti na zařízení BLUETOOTH
——bude možná nutné stisknout
tlačítko  dvakrát,
——bude možná nutné zahájit
přehrávání zdroje zvuku v
zařízení BLUETOOTH.
4 Upravte hlasitost.
Nejprve upravte hlasitost zařízení
BLUETOOTH. Pokud je úroveň
hlasitosti stále příliš nízká, upravte
ji následně i na systému pomocí
tlačítek  +/–.
Poznámka
Pokud se k systému pokusíte připojit jiné
zařízení BLUETOOTH, aktuálně připojené
zařízení BLUETOOTH se odpojí.
16CS
Ukončení připojení BLUETOOTH
Stiskněte na přístroji tlačítko
FUNCTION PAIRING a podržte
ho déle než 3 sekundy.
V závislosti na zařízení BLUETOOTH
může být připojení BLUETOOTH zrušeno
automaticky po zastavení přehrávání.
1 Dotkněte se mobilním
zařízením (např. chytrým
telefonem nebo tabletem)
značky N-Mark na přístroji,
dokud zařízení nezačne
vibrovat.
Připojení BLUETOOTH
jedním dotykem pomocí
funkce NFC
Kompatibilní chytré telefony
Chytré telefony s vestavěnou
funkcí NFC (OS: Android™ 2.3.3
nebo novější, kromě Android 3.x)
Poznámky
•• Systém je schopný rozpoznat vždy
pouze jeden chytrý telefon s podporou
funkce NFC a připojit se k němu. Pokud
se k systému pokusíte připojit jiný chytrý
telefon s podporou funkce NFC, aktuálně
připojený chytrý telefon s podporou funkce
NFC se odpojí.
•• V závislosti na vašem chytrém telefonu s
podporou funkce NFC na něm možná budete
muset předem provést následující úkony.
—— Zapnout funkci NFC. Chcete-li získat
podrobnější informace, nahlédněte
do návodu k obsluze chytrého telefonu
s podporou funkce NFC.
—— Pokud má váš chytrý telefon s
podporou funkce NFC starší OS
než Android 4.1.x, stáhněte si a
spusťte aplikaci NFC Easy Connect.
NFC Easy Connect je bezplatná
aplikace pro chytré telefony se
systémem Android, kterou lze získat
prostřednictvím služby Google Play™.
(Aplikace nemusí být v některých
zemích/regionech k dispozici.)
Podle pokynů na obrazovce
chytrého telefonu dokončete
připojení.
Jakmile je připojení BLUETOOTH
navázáno, kontrolka
(BLUETOOTH) na přístroji přestane
blikat a zůstane svítit.
BLUETOOTH
NFC (Near Field Communication)
je technologie, která na krátkou
vzdálenost umožňuje bezdrátovou
komunikaci mezi různými zařízeními,
jako jsou chytré telefony nebo
identifikační čipy.
Pokud se systému dotknete chytrým
telefonem s podporou funkce NFC,
systém automaticky:
—zapne
—
funkci BLUETOOTH,
—dokončí
—
párování a vytváření
připojení BLUETOOTH.
2 Spusťte přehrávání zdroje
zvuku v chytrém telefonu.
Podrobnosti naleznete v návodu
k obsluze příslušného zařízení
BLUETOOTH.
Tip
Pokud se párování a připojení BLUETOOTH
nezdaří, postupujte takto.
—— Pokud používáte některé z běžně
dostupných pouzder na chytrý telefon,
je třeba z něj telefon vyjmout.
—— Dotkněte se chytrým telefonem znovu
značky N-Mark na přístroji.
—— Znovu spusťte aplikaci NFC Easy Connect.
Ukončení připojení BLUETOOTH
Dotkněte se chytrým telefonem znovu
značky N-Mark na přístroji.
17CS
Přehrávání obsahu
s kodekem pro vysoce
kvalitní zvuk (AAC/LDAC™)
Tento systém může ze zařízení
BLUETOOTH přijímat data ve formátu
kodeku AAC nebo LDAC. Tento kodek
umožňuje přehrávat obsah s vyšší
kvalitou zvuku.
Audio kodek můžete také
vybrat pomocí aplikace SongPal
(strana 20). Výchozí nastavení
tohoto systému je AUTO.
Chcete-li, aby se změny tohoto
nastavení projevily, je nutné ukončit
připojení BLUETOOTH (strana 17) a
navázat připojení BLUETOOTH znovu.
•• AUTO: Systém detekuje kodek
použitý na zdrojovém zařízení a
automaticky zvolí optimální kodek
z možností SBC, AAC* nebo LDAC*.
•• SBC: Možnost SBC se použije vždy
nezávisle na kodeku použitém
na zdrojovém zařízení.
* K dispozici je pouze v případě, že je kodek
podporován zařízením BLUETOOTH.
Poznámka
Můžete poslouchat zvuk s vyšší kvalitou,
pokud je zdrojové zařízení kompatibilní
s kodeky AAC/LDAC a pokud je tato funkce
nastavena na hodnotu AUTO. V závislosti
na podmínkách připojení BLUETOOTH však
může být zvuk přerušován. Pokud k tomu
dojde, nastavte funkci na hodnotu SBC.
18CS
LDAC je technologie kódování
zvuku vyvinutá společností
Sony, která umožňuje přenos
audio obsahu ve vysokém
rozlišení (Hi-Res), a to i
přes připojení BLUETOOTH.
Na rozdíl od jiných technologií
kódování kompatibilních s
funkcí BLUETOOTH, jako např.
SBC, nesnižuje kvalitu Hi-Res
audio obsahu1). Také umožňuje
díky efektivnímu kódování a
optimalizovanému svazkování dat
přes bezdrátovou síť BLUETOOTH
přenášet třikrát více dat2) než
ostatní technologie, což umožňuje
bezkonkurenční kvalitu zvuku.
Kromě obsahu ve formátu DSD.
V porovnání s SBC (kodek dílčího
pásma), když je zvolena přenosová
rychlost 990 kb/s (96/48 kHz) nebo
909 kb/s (88,2/44,1 kHz).
1)
2)
Nastavení
pohotovostního režimu
funkce BLUETOOTH
Pohotovostní režim BLUETOOTH
umožňuje automatické zapnutí
systému po navázání připojení
BLUETOOTH se zařízením BLUETOOTH.
Standardně je toto nastavení vypnuto.
Tip
Vypnutím pohotovostního režimu
BLUETOOTH snížíte spotřebu energie
v pohotovostním režimu (režim eko).
K systému se můžete ze spárovaného
zařízení BLUETOOTH připojit ve všech
funkcích, pokud je zapnutý signál
BLUETOOTH. Standardně je toto
nastavení zapnuto.
K provedení této operace použijte
tlačítka na přístroji.
Stiskněte tlačítka FUNCTION
PAIRING a SPEAKER ADD na
zadní části déle než 5 sekund.
Poznámka
Pokud je signál BLUETOOTH vypnutý, nelze
provádět následující operace:
—— párování a propojení se zařízením
BLUETOOTH
—— používání aplikace „SongPal“
prostřednictvím funkce BLUETOOTH
BLUETOOTH
Toto nastavení lze nakonfigurovat
pouze pomocí aplikace SongPal.
Bližší informace o aplikaci SongPal
naleznete v části „Používání aplikace
SongPal prostřednictvím připojení
BLUETOOTH“ (strana 20).
Vypnutí nebo zapnutí
signálu BLUETOOTH
Pokud chcete signál BLUETOOTH zapnout,
opakujte výše uvedený postup.
19CS
Používání aplikace
SongPal prostřednictvím
připojení BLUETOOTH
O aplikaci
Přehrávání hudby ze zařízení USB
Můžete snadno přehrávat požadovanou
hudbu v seznamu hudby na zařízení USB.
Nastavení režimu přehrávání
Při přehrávání ze zařízení USB můžete
zvolit režim přehrávání. K dispozici je
normální režim, opakované přehrávání
a náhodné přehrávání.
Nastavení zvuku (EQ)
Vyvážení zvuku můžete nastavit volbou
z několika přednastavených ekvalizérů.
Systém můžete ovládat pomocí
bezplatné aplikace SongPal, která je
k dispozici ve službách Google Play
a App Store. Chcete-li získat další
informace o užitečných funkcích,
vyhledejte aplikaci „SongPal“
nebo naskenujte níže uvedený
dvourozměrný kód a pak si aplikaci
stáhněte.
Vytvoření atmosféry jako na party
(DJ EFFECT)
Zvuk můžete ovládat dynamicky
výběrem jednoho ze 3 efektů
(FLANGER/ISOLATOR/WAH).
Konfigurace nastavení systému
Umožňuje konfigurovat různá nastavení
systému, jako je režim automatického
přechodu do pohotovostního režimu apod.
Konfigurace nastavení funkce
BLUETOOTH
Stažením aplikace „SongPal“ do
chytrého telefonu / zařízení iPhone
získáte následující:
Umožňuje konfigurovat různá nastavení
funkce BLUETOOTH, jako jsou audio
kodeky BLUETOOTH, pohotovostní režim
funkce BLUETOOTH apod.
Poznámky
•• Pokud aplikace SongPal nefunguje
správně, ukončete připojení BLUETOOTH
(strana 17) a znovu vytvořte připojení
BLUETOOTH, což obnoví funkčnost
připojení BLUETOOTH.
•• Funkce, které lze ovládat pomocí aplikace
„SongPal“, se liší v závislosti na připojeném
zařízení.
•• Technické údaje a design aplikace
se mohou změnit bez předchozího
upozornění.
20CS
Nastavení zvuku
Nastavení zvuku
Chcete-li
Postup
Úprava
hlasitosti
Stiskněte tlačítko
 +/–.
Získání
Stiskněte
dynamičtějšího EXTRA BASS.
zvuku
Kontrolka
EXTRA BASS se
rozsvítí červeně,
pokud je funkce
EXTRA BASS zapnutá.
Nastavení zvuku
21CS
Ostatní operace
Používání funkce Party Chain
Zapojením většího počtu audio systémů do řetězce můžete vytvořit zajímavější
prostředí pro party a vyprodukovat lepší zvukový výstup.
Aktivovaný systém v řetězci bude mít funkci „Party Host“ a bude sdílet hudbu.
Ostatní systémy budou nastaveny jako „Party Guest“ a budou přehrávat stejnou
hudbu, jako systém „Party Host“.
Nastavení funkce Party Chain
Nastavte funkci Party Chain propojením všech systémů pomocí audiokabelů
(nejsou součástí dodávky).
Před připojením kabelů se ujistěte, že jste odpojili napájecí kabel.
 Pokud jsou všechny systémy vybaveny funkcí Party Chain
Příklad: Pokud vytváříte připojení, ve kterém je tento systém první
poslední
systém
Pokračujte
v připojování
až po poslední
systém.
první systém
druhý systém
•• Poslední systém musí být připojen k prvnímu systému.
•• Funkci systému Party Host může plnit jakýkoli systém.
•• Jako systém Party Host můžete nastavit jakýkoli systém v řetězci. Podrobnosti
naleznete v části „Výběr nového systému Party Host” (strana 24).
•• Ujistěte se, že je zvolena funkce (BLUETOOTH) nebo funkce USB. Pokud
je zvolena funkce Audio In, funkci Party Chain nebude možné aktivovat.
22CS
 Pokud jeden ze systémů není vybaven funkcí Party Chain
Příklad: Pokud vytváříte připojení, ve kterém je tento systém první
Pokračujte
v připojování
až po poslední
systém.
poslední
systém*
první systém
* Systém, který není vybaven funkcí Party Chain, připojte jako poslední. Ujistěte se,
že na posledním systému je zvolena funkce Audio In.
•• Poslední systém není připojen k prvnímu systému.
•• Aby všechny systémy přehrávaly při aktivované funkci Party Chain stejnou
hudbu, musíte jako Party Host vybrat první systém.
Ostatní operace
druhý systém
23CS
Využití funkce Party Chain
1 Připojte napájecí kabel
a zapněte všechny systémy.
2 Na každém systému upravte
hlasitost.
3 Aktivujte funkci Party Chain
v systému, který má plnit
funkci systému Party Host.
Příklad: Při použití tohoto
systému jako Party Host
Opakovaným stisknutím
tlačítka FUNCTION PAIRING
vyberte požadovanou funkci.
Pokud používáte připojení
 (strana 22), nevybírejte
funkci Audio In. Pokud zvolíte
tuto funkci, nebude funkci Party
Chain možné aktivovat.
Spusťte přehrávání hudby
a poté stiskněte tlačítko
PARTY CHAIN na přístroji.
Kontrolka PARTY CHAIN se
rozsvítí. Systém Party Host spustí
funkci Party Chain a ostatní
systémy budou automaticky
nastaveny jako Party Guest.
Všechny systémy budou
přehrávat stejnou hudbu jako
systém Party Host.
Poznámky
•• V závislosti na celkovém počtu
připojených systémů může systémům
Party Guest trvat nějakou dobu, než
začnou přehrávat hudbu.
•• Změna úrovně hlasitosti a zvukového
efektu v systému Party Host nemá vliv
na výstup v systémech Party Guest.
•• Podrobnosti o obsluze dalších systémů
naleznete v návodech k obsluze
příslušných systémů.
24CS
Výběr nového systému Party Host
Opakujte krok 3 v části „Využití funkce
Party Chain“ u systému, který má
být novým systémem Party Host.
Z aktuálního systému Party Host se
automaticky stane systém Party Guest.
Všechny systémy budou přehrávat
stejnou hudbu jako nový systém
Party Host.
Poznámky
•• Jiný systém můžete vybrat jako nový
systém Party Host teprve poté, co u
všech systémů v řetězci aktivujete funkce
Party Function.
•• Pokud se zvolený systém během několika
sekund nezmění v systém Party Host,
opakujte krok 3 v části „Využití funkce
Party Chain“.
Deaktivace funkce Party Chain
Na systému Party Host stiskněte
tlačítko PARTY CHAIN.
Poznámka
Pokud se funkce Party Chain během
několika sekund nevypne, znovu stiskněte
tlačítko PARTY CHAIN na systému Party
Host.
Bezdrátový poslech hudby
ze dvou systémů (funkce
přidání reproduktoru)
Chcete-li používat tuto funkci, jsou
vyžadovány dva systémy GTK-XB7.
Po připojení dvou systémů GTK-XB7
pomocí funkce BLUETOOTH můžete
poslouchat hudbu mnohem hlasitěji.
Můžete si také vybrat audio výstup
mezi dvojitým režimem (ve kterém
oba systémy přehrávají stejný zvuk)
a režimem stereo (stereofonní zvuk).
V následujícím postupu jsou oba
systémy popsány jako systém
„systém “ (hlavní systém)
a „systém “.
4 Stiskněte tlačítko
(BLUETOOTH) na systému .
5 Stiskněte a podržte tlačítko
SPEAKER ADD na systému ,
dokud nezačnou blikat
kontrolky SPEAKER ADD L/R
na přístroji.
Poté kontrolky L/R na obou
systémech přestanou blikat a začnou
svítit a kontrolka (BLUETOOTH)
na systému  zhasne.
Ostatní operace
Aktivace funkce přidání
reproduktoru
1 Oba systémy GTK-XB7 od
sebe nesmí být vzdáleny více
než 1 m.
2 Stiskněte tlačítko
(BLUETOOTH) na systému .
3 Stiskněte a podržte tlačítko
SPEAKER ADD na systému ,
dokud nezačnou blikat
kontrolky SPEAKER ADD L/R
na přístroji.
Systém přejde do režimu přidání
reproduktoru.
Tip
Pokud se připojení pomocí funkce
přidání reproduktoru naváže velmi
rychle, kontrolky L/R na systému 
se mohou rozsvítit okamžitě.
25CS
6 Opakovaným stisknutím
tlačítka SPEAKER ADD
na systému  vyberte
požadovaný režim výstupu.
Kontrolky SPEAKER ADD L/R
na obou systémech znázorňují
aktuální režim výstupu.
Po každém stisknutí tlačítka
SPEAKER ADD se bude režim
výstupu postupně měnit, a to
v následujícím cyklu.
Přehrávání hudby ze dvou
systémů
1 Aktivujte režim párování na
systému  a poté navažte
připojení BLUETOOTH se
zařízením BLUETOOTH.
Podrobnosti o párování naleznete
v části Párování tohoto systému
se zařízením BLUETOOTH
(strana 15) nebo Připojení
BLUETOOTH jedním dotykem
pomocí funkce NFC (strana 17).
Ujistěte se, že jste zařízení
BLUETOOTH spárovali se systémem
 (hlavní systém).
2 Na zařízení BLUETOOTH
:D
vojitý režim
(stereo/stereo)
:R
ežim stereo
(levý kanál / pravý kanál)
:R
ežim stereo
(pravý kanál / levý kanál)
Tip
Chcete-li změnit režim výstupu, využijte
k tomu systém  (hlavní systém),
na kterém jste aktivovali režim přidání
reproduktoru.
spusťte přehrávání a upravte
hlasitost.
Podrobnosti naleznete v části
Bezdrátový poslech hudby ze
zařízení BLUETOOTH (strana 16).
Upravíte-li hlasitost na jednom
ze systémů, projeví se tato úprava
i na druhém systému.
Poznámky
•• Pokud k zařízení BLUETOOTH připojenému
k systému připojíte jakákoli jiná zařízení
BLUETOOTH, jako je myš BLUETOOTH nebo
klávesnice BLUETOOTH, může ze systému
vycházet zkreslený zvuk nebo šum.
V takovém případě ukončete připojení
BLUETOOTH mezi zařízením BLUETOOTH
a ostatními zařízeními BLUETOOTH.
•• Pokud během používání funkce přidání
reproduktoru resetujete jeden ze
systémů, vypněte druhý systém. Pokud
druhý systém nevypnete předtím, než
restartujete funkci přidání reproduktoru,
mohou vzniknout problémy při navazování
připojení BLUETOOTH a reprodukci zvuku.
Deaktivace funkce přidání
reproduktoru
Stiskněte a podržte tlačítko
SPEAKER ADD, dokud se nevypnou
kontrolky SPEAKER ADD L/R.
Tip
Pokud funkci nedeaktivujete, systém se po
zapnutí systému pokusí navázat poslední
vytvořené připojení.
26CS
3 Spusťte přehrávání
Poslech hudby se
zapnutými světly
reproduktorů
na připojeném zařízení.
4 Upravte hlasitost.
1 Stiskněte tlačítko LIGHT –
.
Světla reproduktorů se zapnou.
2 Stiskněte tlačítko LIGHT –
Poznámka
RAVE nebo LIGHT – CHILL.
Vypnutí světel reproduktorů
.
Poznámka
Pokud je podsvícení příliš jasné, můžete
rozsvítit světla v pokoji nebo podsvícení
vypnout.
Použití volitelných
zařízení
1 Připojte volitelné zařízení ke
konektorům AUDIO IN L/R na
přístroji pomocí audio kabelu
(není součástí dodávky).
Pokud je úroveň hlasitosti připojeného
zařízení příliš nízká, systém může
automaticky přejít do pohotovostního
režimu. V takovém případě zvyšte úroveň
hlasitosti zařízení. Podrobné informace
o tom, jak vypnout funkci automatického
přechodu do pohotovostního
režimu, naleznete v části Nastavení
funkce automatického přechodu do
pohotovostního režimu (strana 27).
Nastavení funkce
automatického přechodu
do pohotovostního
režimu
Ostatní operace
Typ podsvícení se změní podle
toho, které tlačítko stisknete.
•• RAVE: režim osvětlení se
spoustou blikání vhodný pro
taneční hudbu
•• CHILL: režim osvětlení vhodný
pro relaxační hudbu
Režimy osvětlení také můžete
vybírat pomocí aplikace SongPal
(strana 20).
•• RANDOM FLASH OFF: režim
osvětlení bez blikání vhodný pro
jakoukoli hudbu včetně taneční
hudby
•• HOT: režim osvětlení s teplými
barvami
•• COOL: režim osvětlení
se studenými barvami
•• STROBE: režim osvětlení s
elektronicky blikající bílou barvou
Znovu stisknete tlačítko LIGHT –
Nejprve nastavte úroveň hlasitosti
připojeného zařízení. Pokud je
úroveň hlasitosti stále příliš nízká,
upravte ji následně i na systému
pomocí tlačítek  +/–.
Ve výchozím nastavení se systém po
přibližně 15 minutách automaticky
přepne do pohotovostního režimu,
pokud neprovedete žádnou operaci
a pokud nebude zjištěn audiosignál.
Chcete-li tuto funkci vypnout,
stiskněte tlačítko  a podržte
ho déle než 3 sekundy, zatímco
je systém zapnutý.
Pokud chcete tuto funkci zapnout,
opakujte tento postup.
Toto nastavení také můžete
nakonfigurovat pomocí aplikace
SongPal. Podrobné informace o aplikaci
SongPal naleznete v části „Používání
aplikace SongPal prostřednictvím
připojení BLUETOOTH“ (strana 20).
2 Stiskněte tlačítko AUDIO IN.
Na přístroji se rozsvítí kontrolka
AUDIO IN.
27CS
Další informace
Informace o
kompatibilních zařízeních
Podporovaná zařízení USB
•• Tento systém podporuje pouze zařízení
USB typu MSC (Mass Storage Class).
•• Tento systém podporuje pouze
zařízení USB se souborovým formátem
FAT (s výjimkou formátu exFAT).
•• Některá zařízení USB nemusí s tímto
systémem fungovat.
Komunikace BLUETOOTH se
zařízeními iPad, iPhone a iPod touch
Made for
•• iPad 4
•• iPad 3
•• iPad 2
•• iPad Air 2
•• iPad Air
•• iPad mini 3
•• iPad mini 2
•• iPad mini
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5S
•• iPhone 5C
•• iPhone 5
•• iPhone 4S
•• iPod touch (6. generace)
•• iPod touch (5. generace)
Webové stránky s informacemi
o kompatibilních zařízeních
28CS
Nejnovější informace o kompatibilních
zařízeních USB a zařízeních BLUETOOTH
získáte na následujících webových
stránkách.
Pro zákazníky v USA:
http://esupport.sony.com/
Pro zákazníky v Kanadě:
http://esupport.sony.com/CA
Pro zákazníky v Evropě:
http://www.sony.eu/support
Pro zákazníky v Latinské Americe:
http://esupport.sony.com/LA
Pro zákazníky v jiných zemích/
regionech:
http://www.sony-asia.com/support
Řešení problémů
Dojde-li při používání systému
k potížím, vyzkoušejte níže popsaný
postup a teprve poté kontaktujte
nejbližšího prodejce společnosti
Sony. Pokud se zobrazí chybová
zpráva, nezapomeňte si její obsah
zaznamenat, aby jej bylo možné využít
při řešení problémů.
1 Zkontrolujte, zda problém
není zmíněn v části „Řešení
problémů“.
2 Zkontrolujte následující
webové stránky zákaznické
podpory.
Pro zákazníky v USA:
http://esupport.sony.com/
Pro zákazníky v Kanadě:
http://esupport.sony.com/CA
Pro zákazníky v Evropě:
http://www.sony.eu/support
Pro zákazníky v Latinské Americe:
http://esupport.sony.com/LA
Pro zákazníky v jiných zemích/
regionech:
http://www.sony-asia.com/support
Na těchto webových stránkách
naleznete nejnovější informace
o podpoře a často kladené otázky.
V případě, že servisní technik během
opravy vymění některé součástky,
může si je ponechat.
Obecné
Systém nelze zapnout.
•• Zkontrolujte připojení napájecího
kabelu.
Systém přešel do pohotovostního
režimu.
•• Nejedná se o poruchu. Systém
přibližně po 15 minutách automaticky
přejde do pohotovostního režimu,
pokud neprovedete žádnou operaci
nebo na výstupu není audiosignál
(strana 27).
Ze systému nevychází žádný zvuk.
•• Upravte hlasitost.
•• Zkontrolujte zapojení volitelných
zařízení, jsou-li nějaká zapojena.
•• Zapněte připojené zařízení.
•• Odpojte a připojte napájecí kabel
a poté systém zapněte.
Je slyšet výrazné hučení nebo šum.
•• Přemístěte systém mimo dosah
zdrojů šumu.
•• Zapojte systém do jiné zásuvky.
•• K napájecímu kabelu připojte
odrušovací filtr (běžně dostupný).
•• Vypněte elektrická zařízení
v blízkosti systému.
•• Pokud je systém v pohotovostním
režimu nebo probíhá přehrávání při
nízké hlasitosti, můžete slyšet hukot
větráků. Nejedná se o poruchu.
Ozývá se akustická vazba.
•• Snižte hlasitost.
Zařízení USB
Připojené zařízení USB nelze nabít.
•• Zkontrolujte, zda je zařízení USB
správně připojeno.
Zařízení USB nefunguje správně.
•• Připojíte-li nepodporované zařízení
USB, může dojít k následujícím
problémům. Viz Informace
o kompatibilních zařízeních
(strana 28).
—Zařízení
—
USB nebylo rozpoznáno.
—Nelze
—
spustit přehrávání.
—Zvuk
—
přeskakuje.
—Je
— slyšet šum.
—Zvuk
—
je zkreslený.
Je slyšet šum, zvuk přeskakuje nebo
je zkreslený.
•• Používáte nepodporované zařízení
USB. Viz Informace o kompatibilních
zařízeních (strana 28).
•• Vypněte systém a zařízení USB
znovu připojte. Poté systém znovu
zapněte.
•• Samotná hudební data obsahují šum
nebo je zvuk zkreslený. Šum mohl
vzniknout při vytváření hudebních
dat na počítači. Vytvořte hudební
data znovu.
•• Při kódování audiosouboru byla
použita příliš nízká přenosová
rychlost. Na zařízení USB uložte
zvukový soubor zakódovaný
s použitím vyšší přenosové rychlosti.
Zařízení USB nebylo rozpoznáno.
•• Vypněte systém a zařízení USB
znovu připojte. Poté systém znovu
zapněte.
•• Používáte nepodporované zařízení
USB. Viz Informace o kompatibilních
zařízeních (strana 28).
•• Zařízení USB nefunguje správně.
Vyhledejte pokyny k řešení tohoto
problému v návodu k obsluze
zařízení USB.
Další informace
Dálkový ovladač nefunguje.
•• Odstraňte všechny překážky mezi
dálkovým ovladačem a přístrojem.
•• Posuňte dálkový ovladač blíže
k systému.
•• Namiřte dálkový ovladač na senzor
na systému.
•• Vyměňte baterie (R03 / velikost
AAA).
•• Umístěte systém dále od zářivky.
Ze systému nevychází žádný zvuk.
•• Zařízení USB není správně připojeno.
Vypněte systém a znovu připojte
zařízení USB.
Nelze spustit přehrávání.
•• Vypněte systém a zařízení USB
znovu připojte. Poté systém znovu
zapněte.
•• Používáte nepodporované zařízení
USB. Viz Informace o kompatibilních
zařízeních (strana 28).
Přehrávání se nezahájí od prvního
souboru.
•• Nastavte normální režim přehrávání
pomocí aplikace SongPal
(strana 20).
29CS
Soubory nelze přehrát.
•• Zařízení USB naformátovaná jinými
systémy souborů než FAT16 nebo
FAT32 nejsou podporována.*
•• Pokud používáte zařízení USB
rozdělené na oddíly, lze přehrát
pouze soubory v prvním oddíle.
•• Soubory, které jsou zašifrované nebo
chráněné heslem, nelze přehrát.
•• Soubory s ochranou autorských práv
DRM (Digital Rights Management)
v tomto systému nelze přehrát.
* Tento systém podporuje tabulky FAT16
a FAT32, ale některá úložná zařízení USB
nemusí podporovat všechny tyto tabulky
FAT. Chcete-li získat další informace,
nahlédněte do návodu k obsluze
jednotlivých úložných zařízení USB nebo
kontaktujte výrobce.
Zařízení BLUETOOTH
Nelze provést párování.
•• Přesuňte zařízení BLUETOOTH blíže
k systému.
•• Párování nemusí být možné, pokud
se kolem systému vyskytují i jiná
zařízení BLUETOOTH. V tom případě
ostatní zařízení BLUETOOTH vypněte.
•• Ujistěte se, že při výběru názvu
systému (tohoto systému) na zařízení
BLUETOOTH zadáváte správný klíč.
Zařízení BLUETOOTH nedokáže
detekovat tento systém.
•• Zapněte signál BLUETOOTH
(strana 19).
Není možné navázat připojení.
•• Zařízení BLUETOOTH, které jste se
pokusili připojit, nepodporuje profil
A2DP a nelze jej připojit k systému.
•• Povolte funkci BLUETOOTH v zařízení
BLUETOOTH.
•• Navažte připojení prostřednictvím
zařízení BLUETOOTH.
•• Informace o spárování byly smazány.
Proveďte párování znovu.
•• Smažte informace o registraci
párování zařízení BLUETOOTH
obnovením systému na výchozí
tovární nastavení (strana 31)
a znovu proveďte párování
(strana 15).
Zvuk přeskakuje či kolísá, případně
dochází ke ztrátě spojení.
•• Systém a zařízení BLUETOOTH jsou
příliš daleko od sebe.
•• Pokud jsou mezi systémem a
zařízením BLUETOOTH nějaké
překážky, odstraňte je nebo se jim
vyhněte.
•• Pokud jsou v blízkosti zařízení, která
generují elekromagnetické vlny,
například bezdrátová síť LAN, jiné
zařízení BLUETOOTH nebo mikrovlnná
trouba, přemístěte je pryč.
Zvuk ze zařízení BLUETOOTH nelze
v tomto systému slyšet.
•• Nejprve zvyšte hlasitost v zařízení
BLUETOOTH a poté nastavte
hlasitost pomocí tlačítek  +/–.
Je slyšet výrazné hučení, šum nebo
zkreslení zvuku.
•• Pokud jsou mezi systémem a
zařízením BLUETOOTH nějaké
překážky, odeberte je nebo se jim
vyhněte.
•• Pokud jsou v blízkosti zařízení, která
generují elekromagnetické vlny,
například bezdrátová síť LAN, jiné
zařízení BLUETOOTH nebo mikrovlnná
trouba, přemístěte je pryč.
•• Ztlumte hlasitost na připojeném
zařízení BLUETOOTH.
30CS
Používání funkce Party Chain
a přidání reproduktoru
Funkci Party Chain nelze aktivovat.
•• Zkontrolujte připojení (strana 22).
•• Zkontrolujte, zda jsou správně
zapojeny audiokabely.
•• Vyberte jinou funkci než Audio In
(strana 24).
Funkce Party Chain nefunguje správně.
•• Vypněte systém. Poté systém znovu
zapněte, aby se funkce Party Chain
aktivovala.
Systém nelze připojit k zařízení
BLUETOOTH pomocí funkce přidání
reproduktoru.
•• Po propojení dvou systémů
GTK-XB7 proveďte postup
párování pro zařízení BLUETOOTH
a systém, zatímco bliká kontrolka
(BLUETOOTH). Poté vytvořte
připojení BLUETOOTH.
Pokud systém stále nefunguje tak, jak
by měl, resetujte jej na výchozí tovární
nastavení.
1 Odpojte a připojte napájecí
kabel a poté systém zapněte.
2 Stiskněte tlačítko FUNCTION a
tlačítko – pro úpravu hlasitosti
na přístroji a podržte je po
dobu 5 sekund.
Všechny kontrolky na systému
začnou blikat po dobu více než
3 sekund, což signalizuje, že byla
všechna uživatelská nastavení
(např. informace o registraci
párování) obnovena na výchozí
tovární nastavení.
Bezpečnost
•• Pokud víte, že přístroj nebudete po
delší dobu používat, odpojte napájecí
kabel vytažením zástrčky ze zásuvky.
Při odpojování vždy kabel uchopte
za zástrčku. Nikdy netahejte za kabel.
•• Pokud se do systému dostane jakýkoli
předmět nebo tekutina, odpojte jej
a nechte jej před dalším použitím
zkontrolovat kvalifikovanou osobou.
•• Výměnu napájecího kabelu je nutné
provádět výhradně v kvalifikovaném servisu.
Umístění
•• Neinstalujte systém do nakloněné
polohy ani na místa s velmi vysokou či
nízkou teplotou, se zvýšeným množstvím
prachu, nečistot či vlhkosti, na místa bez
dostatečného odvětrávání ani na místa,
která jsou vystavena vibracím, přímému
slunečnímu světlu nebo jasnému osvětlení.
•• Chcete-li systém umístit na speciálně
ošetřené povrchy (například voskem,
olejem nebo leštidlem), postupujte
opatrně, protože může dojít ke vzniku
skvrn nebo k poškození povrchu.
Zahřívání
•• Zahřívání systému při provozu je normální
jev, který vás nemusí znepokojovat.
•• Pokud byl přístroj nepřetržitě používán
na vysokou hlasitost, nedotýkejte se
krytu přístroje, protože se mohl zahřát
na vysokou teplotu.
•• Nezakrývejte větrací otvory.
Další informace
Obnovení systému
Bezpečnostní opatření
Systém reproduktorů
Integrovaný systém reproduktorů není
magneticky stíněný, takže obraz na
televizoru umístěném v blízkosti systému
může být zkreslený. V takovém případě
televizor vypněte, počkejte 15 až 30 minut
a opět jej zapněte.
Pokud nedojde ke zlepšení, posuňte systém
dál od televizoru.
Čištění krytu
Očistěte systém měkkou utěrkou
navlhčenou jemným čisticím prostředkem.
Nepoužívejte drsné materiály, čisticí písek
nebo rozpouštědla, jako je ředidlo, benzin
nebo alkohol.
31CS
Komunikace BLUETOOTH
•• Zařízení BLUETOOTH by měla být
používána do vzdálenosti přibližně 10
metrů od sebe (vzdálenost bez překážek).
Účinná komunikační vzdálenost se může
zkrátit za následujících podmínek.
—— Pokud se mezi propojovanými zařízeními
BLUETOOTH nachází osoba, kovový
předmět, stěna nebo jiná překážka.
—— V místech, kde je instalována
bezdrátová síť LAN.
—— V okolí mikrovlnných trub, které jsou
právě v provozu.
—— V místech, kde se vytvářejí jiné
elektromagnetické vlny.
•• Zařízení BLUETOOTH a bezdrátová
zařízení LAN (IEEE 802.11b/g) využívají
stejné frekvenční pásmo (2,4 GHz). Když
používáte zařízení BLUETOOTH v blízkosti
zařízení připojeného k bezdrátové síti LAN,
může dojít k elektromagnetickému rušení.
V důsledku toho se může snižovat rychlost
přenosu dat, může být slyšet šum nebo se
nemusí podařit navázat spojení. Pokud k
tomu dojde, zkuste následující řešení:
—— Používejte tento systém ve vzdálenosti
nejméně 10 metrů od zařízení
bezdrátové sítě LAN.
—— Vypněte napájení zařízení bezdrátové
sítě LAN, pokud v okruhu 10 metrů od
něj využíváte zařízení BLUETOOTH.
—— Používejte tento systém a zařízení
BLUETOOTH co možná nejblíže k sobě.
•• Rádiové vlny vysílané tímto systémem
mohou narušovat provoz některých
lékařských zařízení. Toto rušení může
mít za následek nesprávný provoz, proto
vždy vypněte napájení tohoto systému
a zařízení BLUETOOTH na těchto místech:
—— v nemocnicích, ve vlacích, v letadlech,
na čerpacích stanicích a všude, kde
se mohou vyskytovat hořlavé plyny,
—— v blízkosti automatických dveří
či hlásičů požáru.
•• Tento systém podporuje funkce
zabezpečení, které jsou v souladu se
specifikacemi BLUETOOTH, aby byla
zaručena bezpečnost připojení během
komunikace prostřednictvím technologie
BLUETOOTH. Toto zabezpečení však
nemusí být vždy dostatečné. Záleží
na nastavení i jiných faktorech, proto
si při komunikaci pomocí technologie
BLUETOOTH vždy počínejte opatrně.
•• Společnost Sony nenese žádnou
odpovědnost za škody či jiné ztráty
způsobené v důsledku úniku informací
během komunikace prostřednictvím
technologie BLUETOOTH.
•• Komunikaci BLUETOOTH nelze
stoprocentně zaručit u všech zařízení
BLUETOOTH, která mají stejný profil jako
tento systém.
32CS
•• Zařízení BLUETOOTH připojená k tomuto
systému musejí vyhovovat specifikaci
BLUETOOTH předepsané společností
Bluetooth SIG, Inc. a jejich kompatibilita se
specifikací musí být certifikována. Přesto
však platí, že i když zařízení vyhovuje
specifikaci BLUETOOTH, mohou nastat
případy, kdy charakter či specifikace
zařízení BLUETOOTH znemožňuje připojení
či má za následek jinou ovládací metodu,
zobrazení či provoz.
•• V závislosti na zařízení BLUETOOTH,
které je připojeno k systému, prostředí
komunikace či okolních podmínkách
se může objevit šum či výpadky zvuku.
Technické údaje
USB a podporované
formáty zvuku
SPECIFIKACE AUDIO VÝKONU
Konektor (USB):
Typ A, maximální proud 2,1 A
Podporovaný datový tok:
MP3 (MPEG1 Audio Layer-3):
32 kb/s  320 kb/s, VBR
WMA: 32 kb/s  192 kb/s, VBR
Vzorkovací frekvence:
MP3 (MPEG1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
VÝSTUPNÍ VÝKON A CELKOVÉ
HARMONICKÉ ZKRESLENÍ:
(Pouze u modelu určeného
pro Spojené státy)
Levý/pravý kanál:
Při 3 ohmech zátěže, na obou
kanálech, od 120  10 000 Hz;
jmenovitých 30 wattů na jeden kanál,
minimální výkon RMS s harmonickým
zkreslením nižším než 0,7 % z
250 miliwattů jmenovitého výkonu.
Reproduktory
systém reproduktorů:
Výškový + hloubkový reproduktor
Výškový reproduktor L/R:
50 mm × 3, kónický
Hloubkový reproduktor:
160 mm × 2, kónický
AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R:
Napětí 2 V, impedance 10 kiloohmů
Výstupy
AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:
Napětí 2 V, impedance 600 ohmů
Komunikační systém:
Standard BLUETOOTH verze 3.0
Výstup:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
Maximální komunikační dosah:
Zorné pole přibližně 10 m1)
Frekvenční pásmo:
pásmo 2,4 GHz
(2,4000 – 2,4835 GHz)
Způsob modulace:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatibilní profily BLUETOOTH2):
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Podporované kodeky:
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC
Další informace
Vstupy
BLUETOOTH
Skutečný rozsah se liší v závislosti
na faktorech, jako jsou překážky mezi
zařízeními, magnetická pole kolem
mikrovlnných trub, statická elektřina,
citlivost příjmu, výkon antény, operační
systém, softwarová aplikace atd.
2)
Profily standardu BLUETOOTH značí účel
komunikace BLUETOOTH mezi zařízeními.
1)
33CS
Obecné
Požadavky na napájení:
Model pro Severní Ameriku: AC
120 V, 60 Hz
Ostatní modely: AC 120 V  240 V,
50/60 Hz
Příkon:
60 W
Spotřeba energie v pohotovostním
režimu:
Při vypnutí pohotovostního režimu
BLUETOOTH: 0,5 W (režim eko)
Při zapnutí pohotovostního režimu
BLUETOOTH: 2,8 W (při zapnutí
všech bezdrátových síťových portů)
Rozměry (Š/V/H) (přibližně):
330 mm × 650 mm × 340 mm
Hmotnost (přibližně):
12 kg
Počet jednotek:
1 kus
Dodávané příslušenství:
Dálkový ovladač (1)
Baterie R03 (velikost AAA) (2)
Napájecí kabel (1)
Adaptér napájecí zástrčky* (1)
(přibalen v některých oblastech)
* Tento adaptér napájecí zástrčky není
určen pro použití v Chile, Paraguayi
a Uruguayi. Použijte tento adaptér
v zemích, kde je to nutné.
Design a technické údaje se mohou
změnit bez předchozího upozornění.
34CS
Upozornění ohledně
licencí a ochranných
známek
Další informace
•• Technologie kódování zvuku
MPEG Layer-3 a patenty jsou
licencovány institutem Fraunhofer IIS
a společností Thomson.
•• Windows Media je buď ochrannou
známkou nebo registrovanou
ochrannou známkou společnosti
Microsoft Corporation ve Spojených
státech a/nebo dalších zemích.
•• Tento výrobek je chráněn jistými
právy duševního vlastnictví
společnosti Microsoft. Je zakázáno
používat nebo distribuovat tuto
technologii mimo tento výrobek
bez příslušné licence společnosti
Microsoft nebo jejích oprávněných
dceřiných společností.
•• Logo a slovní značka BLUETOOTH®
jsou registrovanými ochrannými
známkami společnosti Bluetooth
SIG, Inc. a jakékoli použití těchto
značek ze strany společnosti Sony
Corporation podléhá licenci. Ostatní
ochranné známky a obchodní názvy
jsou majetkem příslušných vlastníků.
•• N Mark je ochranná známka nebo
registrovaná ochranná známka
společnosti NFC Forum, Inc. v USA
a dalších zemích.
•• Android™ je ochranná známka
společnosti Google Inc.
•• Google Play™ je ochranná známka
společnosti Google Inc.
•• LDAC™ a logo LDAC jsou
ochrannými známkami společnosti
Sony Corporation.
•• Apple, logo Apple, iPad, iPhone a
iPod touch jsou ochranné známky
společnosti Apple Inc. registrované
v USA a dalších zemích. iPad Air
a iPad mini jsou ochranné známky
společnosti Apple Inc. App Store je
servisní značka společnosti Apple Inc.
•• Označení „Made for iPod“, „Made for
iPhone“ a „Made for iPad“ znamená,
že elektronické příslušenství bylo
navrženo konkrétně pro propojení
s výrobky iPod, iPhone nebo
iPad a bylo ověřeno vývojářem,
aby splňovalo výkonové normy
společnosti Apple. Společnost
Apple není zodpovědná za provoz
tohoto zařízení ani za jeho soulad
s bezpečnostními a regulačními
normami. Upozorňujeme, že
používání tohoto příslušenství
se zařízeními iPod, iPhone nebo
iPad může ovlivňovat výkonnost
bezdrátových systémů.
•• Všechny ostatní ochranné známky
jsou registrovanými ochrannými
známkami jejich příslušných
vlastníků. V této příručce nejsou
uvedeny značky TM a ®.
35CS
©2015 Sony Corporation
4-582-492-22(1) (CS)
Download PDF

advertising