Sony CMT-SX7B, CMT-SX7 Operating instructions

Sony CMT-SX7B, CMT-SX7 Operating instructions
Domácí
audiosystém
Začínáme
O aplikaci SongPal
Poslech disku CD
Návod k obsluze
Poslech rádia
Poslech souboru
na zařízení USB
Poslech hudby na zařízení
iPhone/iPad/iPod
Informace o tom, jak poslouchat hudbu uloženou na vašem
počítači nebo jiném zařízení přes síť Wi-Fi, naleznete v průvodci
spuštěním Wi-Fi (samostatný dokument).
Poslech hudby s použitím
připojených zvukových zařízení
Poslech hudby prostřednictvím
připojení BLUETOOTH
Poslech hudby prostřednictvím
sítě Wi-Fi
Další informace
Odstraňování problémů
Bezpečnostní opatření /
Technické údaje
CMT-SX7/SX7B
UPOZORNĚNÍ
V zájmu snížení rizika požáru nepřikrývejte větrací
otvor přístroje novinami, ubrusy, závěsy atd.
Nevystavujte přístroj zdrojům otevřeného ohně
(např. svíčkám).
V zájmu snížení rizika vzniku požáru nebo úrazu
elektrickým proudem nevystavujte tento přístroj
kapajícím nebo stříkajícím tekutinám
a nepokládejte na něj předměty naplněné
tekutinami, jako jsou vázy.
Protože zástrčka napájecího kabelu slouží
pro odpojení přístroje od elektrické sítě, připojte
přístroj do snadno přístupné síťové zásuvky.
Pokud si všimnete jakéhokoli neobvyklého chování
přístroje, okamžitě zástrčku vytáhněte ze zásuvky.
Neinstalujte přístroj do stísněného prostoru,
jako je knihovna nebo vestavěná skříňka.
Nevystavujte baterie ani přístroje
s nainstalovanými bateriemi nadměrnému
horku, například slunečnímu světlu nebo ohni.
Přístroj není odpojen od elektrické sítě, dokud je
zapojen do zásuvky střídavého proudu, i když je
přístroj jako takový vypnutý.
Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může
způsobit ztrátu sluchu.
Pouze pro použití v místnostech.
Doporučené kabely
K připojení hostitelských počítačů, resp. periferních
zařízení je nutné použít řádně stíněné a uzemněné
kabely a konektory.
POZOR
Používání optických přístrojů při práci s tímto
přístrojem zvyšuje riziko poškození zraku.
Toto zařízení je klasifikováno jako laserový
výrobek třídy 1. Toto označení je umístěno
na zadní straně přístroje.
2CS
Upozornění pro zákazníky: následující
informace se vztahují pouze na přístroje
zakoupené v zemích podléhajících
směrnicím EU.
Tento přístroj vyrobila společnost
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko, nebo byl vyroben jejím
jménem. S dotazy související se shodou
produktů se zákony Evropské unie se obracejte
na autorizovaného zástupce: Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Německo. V záležitostech souvisejících
se servisem a zárukou se obracejte na adresy
uvedené v samostatných servisních
a záručních listech.
Tento přístroj je určen pro používání
v následujících zemích:
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS,
IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES,
SE, CH, GB, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo
Společnost Sony tímto prohlašuje, že toto zařízení
splňuje veškeré zásadní požadavky a další
příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES.
Podrobné informace získáte na následující adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Pásmo 5 150 – 5 350 MHz je vyhrazeno pouze
pro provoz uvnitř budov.
Toto zařízení bylo testováno a bylo stanoveno,
že splňuje limity směrnice EMC, které se týkají
používání propojovacího kabelu kratšího než
3 metry.
Likvidace baterií a elektrických
a elektronických zařízení
(platí v Evropské unii a dalších
evropských zemích se systémy
odděleného sběru odpadu)
Tento symbol na produktu, baterii nebo obalu
značí, že s produktem a baterií nesmí být
nakládáno jako s domovním odpadem.
U některých baterií může být tento symbol použit
v kombinaci s chemickou značkou. Chemické
značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) se
na baterii přidávají v případě, že obsahuje více
než 0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova. Zajištěním
správné likvidace těchto přístrojů a baterií
pomůžete předejít potenciálním negativním
dopadům na životní prostředí a zdraví lidí,
ke kterým by mohlo dojít při nesprávné likvidaci.
Recyklace materiálů pomáhá šetřit přírodní zdroje.
U přístrojů, které z důvodů bezpečnosti, výkonu
nebo integrity dat vyžadují nepřetržité připojení
k vestavěné baterii, by měl výměnu této baterie
provádět pouze kvalifikovaný servisní personál.
Abyste zajistili, že s baterií i elektrickými
a elektronickými zařízeními bude správně
naloženo, předejte tyto přístroje po skončení
jejich životnosti na příslušném sběrném místě
zajišťujícím recyklaci elektrických a elektronických
zařízení. Pro všechny ostatní typy baterií
nahlédněte, prosím, do kapitoly věnované
bezpečnému vyjmutí baterie z výrobku. Předejte
baterii na vhodné sběrné místo pro recyklaci
použitých baterií. Podrobné informace
o recyklaci tohoto přístroje nebo baterie získáte
na příslušném úřadě místní samosprávy, ve firmě
zajišťující svoz odpadu nebo v obchodě, kde jste
výrobek zakoupili.
Před použitím
přístroje
Poruchy, k nimž dojde při
předpokládaném použití přístroje,
budou opraveny společností Sony
v souladu s podmínkami platnými pro
omezenou záruku na tento přístroj.
Společnost Sony však nenese žádnou
zodpovědnost za následky, které
vzniknou v souvislosti s poruchou
či poškozením přístroje.
Hudební disky zakódované
pomocí technologií na ochranu
autorských práv
Tento přístroj slouží k přehrávání disků,
které odpovídají standardu kompaktních
disků (CD). V poslední době některé
nahrávací společnosti prodávají hudební
disky kódované pomocí technologií
na ochranu autorských práv.
Některé z těchto disků neodpovídají
standardu kompaktních disků (CD) a tento
přístroj je možná nebude schopen přehrát.
Poznámka k diskům DualDisc
Disk DualDisc má dvě strany, z nichž
jedna obsahuje záznam digitálního videa
a druhá digitální zvukový záznam. Strana
se zvukovým záznamem však neodpovídá
standardu kompaktních disků (CD),
a proto nelze zaručit, že tento disk
bude možné přehrát.
3CS
Přiložené dokumenty
Návod k obsluze
(tento dokument)
Obsahuje důležité
bezpečnostní informace,
způsob připojení
BLUETOOTH, odstraňování
problémů atd.
Průvodce spuštěním
Wi-Fi (samostatný
dokument)
Vysvětluje, jak poslouchat
hudbu uloženou na vašem
počítači nebo jiném
zařízení přes síť Wi-Fi.
Průvodce nápovědou
(webový dokument
pro počítač / chytrý
telefon)
Obsahuje podrobné
informace o přístroji:
způsob připojení k síti
a přehrávání v každém
OS/zařízení, připojení
k bezdrátové síti LAN atd.
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/
4CS
Obsah
Před použitím přístroje ...........................................................................3
Přiložené dokumenty............................................................................. 4
Začínáme
Umístění a funkce ovládacích prvků ...................................................... 8
Vložení baterií ........................................................................................11
O aplikaci SongPal
Možnosti aplikace SongPal................................................................... 12
Poslech disku CD
Přehrávání disku CD-DA/MP3............................................................... 13
Změna režimu přehrávání ............................................................... 13
Vytvoření vlastního programu
(Přehrávání v naprogramovaném pořadí)......................................... 15
Poslech rádia
Ladění rozhlasové stanice .................................................................... 16
Předvolba rozhlasových stanic ............................................................. 17
Manuální spuštění automatického vyhledávání DAB
(pouze CMT-SX7B) ..................................................................... 17
Poslech souboru na zařízení USB
Přehrávání souboru na zařízení USB..................................................... 18
Připojení zařízení USB k portu USB ve přední části jednotky ................ 18
Připojení zařízení USB k portu USB na zadní straně jednotky ............... 19
Kompatibilní formáty audia ............................................................. 19
Poslech hudby na zařízení iPhone/iPad/iPod
Přehrávání prostřednictvím připojení USB .......................................... 20
Přehrávání prostřednictvím bezdrátového připojení (AirPlay)............ 20
5CS
Poslech hudby s použitím připojených
zvukových zařízení
Přehrávání hudby z připojených zařízení .............................................21
Přehrávání zařízení připojeného ke konektoru OPTICAL IN ..................21
Přehrávání zařízení připojeného ke konektoru LINE IN ........................21
Poslech hudby prostřednictvím připojení
BLUETOOTH
Párování se zařízením BLUETOOTH a poslech hudby ......................... 22
Poslech hudby prostřednictvím registrovaného zařízení .................... 23
Poslech hudby jedním dotykem (NFC) ................................................. 24
Přehrávání obsahu s kodekem pro vysoce kvalitní zvuk
(AAC/LDAC)....................................................................................... 25
Poslech hudby prostřednictvím sítě Wi-Fi
Výběr metody připojení k síti ............................................................... 26
Připojení pomocí počítače ................................................................... 26
Poslech stejné hudby z více reproduktorů (funkce SongPal Link) ....... 28
Poslech různých internetových hudebních služeb .............................. 28
Další informace
Nastavení funkce automatického přechodu
do pohotovostního režimu .............................................................. 29
Nastavení pohotovostního režimu funkce BLUETOOTH či sítě ............ 30
Zapínání/vypínání bezdrátového signálu............................................ 30
Nastavení zvuku ....................................................................................31
Nastavení hodin ....................................................................................31
Používání časovačů.............................................................................. 32
Nastavení časovače vypnutí ........................................................... 32
Nastavení časovače přehrávání....................................................... 32
Aktualizace softwaru ........................................................................... 33
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů ...................................................................... 35
Zprávy .................................................................................................. 40
6CS
Bezpečnostní opatření / Technické údaje
Bezpečnostní opatření ........................................................................ 42
Kompatibilní zařízení a verze............................................................... 43
iPhone/iPad/iPod nebo iTunes ...................................................... 43
Zařízení DLNA ............................................................................... 44
Zařízení USB ................................................................................. 44
Zařízení BLUETOOTH ..................................................................... 44
Bezdrátová technologie BLUETOOTH .................................................. 45
Technické údaje ................................................................................... 46
7CS
Začínáme
Umístění a funkce ovládacích prvků
Poznámka
 Tento návod k obsluze se zaměřuje zejména na ovládání přístroje pomocí dálkového
ovladače. Stejné úkony je ale možné provádět také pomocí tlačítek na přístroji
se stejnými nebo podobnými názvy.
Jednotka (přední strana)
 Tlačítko / (napájení)
Pomocí tohoto tlačítka přístroj zapnete
nebo vypnete.
 Kontrolka pohotovostního režimu
Když je přístroj zapnut, rozsvítí se
žlutozeleně. Když je vypnut, kontrolka
se vypne. Pokud přístroj zaregistruje
nestandardní funkci, kontrolka začne
blikat červeně (strana 35).
Pokud je přístroj v pohotovostním režimu
BLUETOOTH či sítě, bude kontrolka
svítit oranžově.
 Tlačítko  (přehrát/pozastavit)
Slouží ke spuštění a k pozastavení přehrávání.
 Okénko displeje
 N-Mark
K této značce přibližte chytrý telefon
nebo tablet vybavený funkcí NFC,
chcete-li provést registraci, připojení
nebo odpojení BLUETOOTH jedním
dotykem (strana 24).
8CS
 Tlačítko MENU
Pomocí tohoto tlačítka zobrazíte
nabídku. Tlačítka / slouží k výběru
položek nabídky.
 Tlačítko BACK
Slouží k návratu na předchozí obrazovku.
 Volič / (předchozí/následující)/
TUNING –/+
 Pomocí tohoto voliče můžete přeskočit
na začátek stopy nebo souboru.
 Také slouží k naladění požadované
rozhlasové stanice.
Tlačítko PUSH ENTER
Toto tlačítko funguje stejně jako
tlačítko ENTER.
 Senzor dálkového ovladače
 Volič VOLUME
Slouží k úpravě hlasitosti.
 Tlačítko  (otevřít/zavřít)
Pomocí tohoto tlačítka otevřete
nebo zavřete zásuvku na disk.
 Zásuvka na disk
Disky CD vkládejte tak, aby jejich
potištěná strana směřovala nahoru.
 Tlačítko  (zastavit)
Pomocí tohoto tlačítka zastavíte
přehrávání.
 Port  (USB FRONT)
Slouží k připojení zařízení USB (strana 18).
 Tlačítka / (předchozí/
následující, PRESET –/+)
 Pomocí těchto tlačítek můžete
přeskočit na začátek stopy nebo
souboru.
 Také slouží k výběru čísla předvolby
pro naladěnou rozhlasovou stanici.
 Zdířka  (sluchátka)
Slouží k připojení sluchátek.
Dálkový ovladač
Začínáme
Tlačítka / (rychlý přechod vzad /
rychlý přechod vpřed, TUNING –/+)
 Pomocí těchto tlačítek můžete přetáčet
stopu nebo soubor směrem dozadu
nebo dopředu.
 Také slouží k naladění požadované
rozhlasové stanice.
 Tlačítko  (přehrát/pozastavit)
Slouží ke spuštění a k pozastavení
přehrávání.
 Tlačítko CLEARAUDIO+
Změní nastavení zvuku na hodnoty
doporučené společností Sony.
 Tlačítko BACK
Slouží k návratu k předchozímu stavu.
 Tlačítko MENU
Pomocí tohoto tlačítka zobrazíte
nabídku. Tlačítka / slouží k výběru
položek nabídky.
 Tlačítko FUNCTION
Stisknutím těchto tlačítek změníte funkci.
Po každém stisknutí tlačítka se změní
funkce v následujícím pořadí:
CD  USB FRONT  USB REAR 
BLUETOOTH  DAB*  TUNER FM 
TUNER AM*  OPTICAL IN  LINE IN 
NETWORK
 Tlačítko / (napájení)
Pomocí tohoto tlačítka přístroj zapnete
nebo vypnete.
 Tlačítko //ENTER
Pomocí tlačítek / vyberete položku,
stisknutím tlačítka ENTER potvrdíte výběr.
Tlačítka / slouží k výběru složky (alba)
na disku MP3 nebo v zařízení USB.
 Tlačítko  (hlasitost) +/–
Slouží k úpravě hlasitosti.
 Tlačítko  (ztlumení)
Pomocí tohoto tlačítka dočasně vypnete zvuk.
Stiskněte tlačítko znovu pro obnovení zvuku.
* DAB je k dispozici pouze u CMT-SX7B
a TUNER AM je pouze u CMT-SX7.
 Tlačítko DISPLAY
Pokud je přístroj zapnutý, můžete
stisknutím tohoto tlačítka změnit typ
informací zobrazených na displeji. Pokud
se některý znak nepodaří rozpoznat,
zobrazí se místo něj podtržítko „_“.
Pokud toto tlačítko stisknete, když je
přístroj vypnutý, zobrazí se hodiny.
Pokud jej však stisknete, když je přístroj
v pohotovostním režimu funkce
BLUETOOTH či sítě, hodiny se nezobrazí.
9CS
Jednotka (zadní část)
CMT-SX7
CMT-SX7B
 Konektory SPEAKERS L/R (levý/pravý)
Připojte všechny reproduktory podle níže
uvedeného obrázku.
konektor – (černý)
konektor + (červený)
pravý reproduktor
kabely reproduktorů
(jsou součástí dodávky)
Poznámka
 Připojení kabelů reproduktorů provádějte,
když je přístroj vypnutý.
 Anténa bezdrátové sítě LAN
Používáte-li funkci bezdrátové sítě,
nastavte anténu podle níže
uvedeného obrázku.
levý reproduktor
 Zdířka LINE IN (externí vstup)
Slouží k propojení se zdířkou výstupu
volitelného externího zařízení pomocí
připojovacího audio kabelu
(není součástí dodávky).
 AM ANTENNA (pouze CMT-SX7)
Slouží k připojení smyčkové AM antény.
 FM ANTENNA (pouze CMT-SX7)
Slouží k připojení FM antény.
 DAB/FM ANTENNA (pouze CMT-SX7B)
Slouží k připojení FM antény.
Pro připojení k síti DAB doporučujeme
použít volitelný kabel RF.
10CS
Poznámka
 Vyhledejte místo a směr poskytující dobrý příjem
signálu a upevněte antény na stabilní povrch
(okno, stěna atd.).
 Antény by měly být dostatečně daleko
od přístroje, napájecího kabelu a ostatních
AV komponent, aby se zabránilo vzniku šumu.
 Připevněte konec antény FM lepicí páskou.
 Konektor LAN
Slouží k připojení síťového zařízení
pomocí kabelu LAN (není součástí
dodávky) (strana 26).
 Napájecí kabel
následujícího obrázku.
pohled z boku
Vložení baterií
Začínáme
Příprava smyčkové antény pro
pásmo AM (pouze CMT-SX7)
1 Přeložte stojan antény podle
* Volitelný adaptér USB na kabel WM-PORT
podporující zvukové soubory s vysokým
rozlišením můžete zakoupit u nejbližšího
prodejce společnosti Sony.
Podle níže uvedených polarit vložte
do ovladače dvě dodané baterie R03
(velikost AAA) stranou  napřed.
Sklopte obě části stojanu.
2 Připevněte vyčnívající část těla ke stojanu
antény.
Zatlačte na části,
až dokud do sebe
nezapadnou.
 Konektor OPTICAL IN (optický vstup)
Slouží k propojení se zdířkou výstupu
volitelného externího zařízení pomocí
optického kabelu (není součástí
dodávky).
Poznámka
 Při normálním používání by baterie měly vydržet
přibližně 6 měsíců.
 Nepoužívejte současně starou a novou baterii
ani různé typy baterií.
 Pokud víte, že dálkový ovladač nebudete delší
dobu používat, vyjměte baterie, abyste předešli
případnému poškození způsobenému únikem
kapaliny z baterie a korozí.
Poznámka
 Přístroj není kompatibilní s jinými formáty
než PCM. Nastavte výstupní formát externího
zařízení na PCM.
 Port  (USB REAR)
Umožňuje připojit počítač nebo zařízení
WALKMAN® kompatibilní se zvukovými
soubory ve vysokém rozlišení. Použijte
kabel USB (není součástí dodávky)
(strana 19). Chcete-li k přístroji připojit
zařízení WALKMAN®, použijte volitelný
adaptér USB na kabel WM-PORT*
podporující zvukové soubory s vysokým
rozlišením (není součástí dodávky)
a kabel USB (není součástí dodávky).
Tuto zdířku můžete také použít jako
převodník USB-DAC.
11CS
O aplikaci SongPal
Možnosti aplikace
SongPal
Funkce, které lze ovládat pomocí aplikace
SongPal se liší v závislosti na připojeném
zařízení.
Technické údaje a design aplikace se mohou
změnit bez předchozího upozornění.
SongPal je aplikace, která vám umožňuje
ovládat různá audiozařízení Sony
kompatibilní s aplikací SongPal pomocí
vašeho chytrého telefonu / iPhone.
Vyhledejte aplikaci SongPal v obchodě
Google Play™ nebo App Store a stáhněte ji.
Stažením této aplikace do vašeho chytrého
telefonu / iPhone získáte následující:
Je zobrazen přehled zařízení v domácí síti. Můžete
vybrat audiozařízení pro přehrávání nebo seskupovat
audio zařízení pomocí funkce SongPal Link
(vícepokojová funkce).
Hudební služba*
Můžete nastavit počáteční nastavení pro
používání hudebních služeb. Pokud chcete
využívat hudební služby, je vyžadována
aplikace třetí strany.
Ovládání zařízení v domácí síti
Přes vaši síť můžete přehrávat hudbu
uloženou ve vašem počítači nebo
na serveru DLNA.
Následující funkce lze ovládat na přístroji,
ale také pomocí aplikace SongPal.
 Ovládání CD: Můžete přehrávat CD.
 Ovládání zařízení připojeného přes
rozhraní USB: Můžete přehrávat hudbu
uloženou na zařízení připojeném
k portu  (USB FRONT).
 Ovládání rádia: Můžete přijímat
rozhlasové stanice.
* Hudební služby a doba jejich dostupnosti se
mohou lišit podle země a regionu. Některé
služby vyžadují samostatnou registraci. Může
být nutné přístroj aktualizovat. Služby nabízené
třetími stranami mohou být změněny, přerušeny
nebo ukončeny bez předchozího upozornění.
Společnost Sony nenese v takovýchto případech
žádnou odpovědnost.
12CS
Zdroje zvuku pro přehrávání můžete zvolit ze seznamu
možných zdrojů. Také můžete měnit různá zvuková/
síťová nastavení audiozařízení.
 Podrobnější informace naleznete
v nápovědě aplikace SongPal.
http://info.songpal.sony.net/help/
Vysunutí disku CD
Stiskněte tlačítko  (otevřít/zavřít)
na jednotce.
Poslech disku CD
Přehrávání disku
CD-DA/MP3
Stisknutím tlačítka FUNCTION
vyberte funkci „CD“.
2
Stisknutím tlačítka  (otevřít/
zavřít) otevřete zásuvku na disk.
3
Vložte disk tak, aby jeho
potištěná strana směřovala
nahoru.
strana se štítkem
(potištěná strana)
Poznámka
 Nevkládejte disky CD, které mají nestandardní
tvar (např. srdce, čtverec, hvězda). Mohlo by to
způsobit takové poškození přístroje, že by jej
nebylo možné opravit.
 Nepoužívejte disky CD, na kterých je lepicí
páska, nálepka nebo lepidlo. Mohlo by dojít
k poruše.
 Při vyjímání disku se nedotýkejte jeho povrchu.
Změna režimu přehrávání
Režim přehrávání umožňuje opakovaně
přehrávat stejný hudební soubor nebo
přehrávat soubory v náhodném pořadí.
Poslech disku CD
1
Tip
 Když je přístroj vypnutý a stisknete tlačítko 
(otevřít/zavřít), přístroj se automaticky zapne
a otevře se zásuvka na disk.
Režim přehrávání
1
Stisknutím tlačítka 
zastavte přehrávání.
Pokud jste v kroku č. 4 vybrali možnost
„Repeat“, není třeba přehrávání
zastavovat.
 (otevřít/zavřít)
4
Stisknutím tlačítka  (otevřít/
zavřít) zavřete zásuvku na disk.
2
Stiskněte tlačítko MENU.
5
Stiskněte tlačítko 
(přehrát/pozastavit).
3
Opakovaným stisknutím
tlačítek / zvolte „CD Menu“
a stiskněte tlačítko ENTER.
4
Pomocí tlačítek / vyberte
položku „Playmode“ nebo
„Repeat“ a poté stiskněte
tlačítko ENTER.
Zahájí se přehrávání.
Pomocí tohoto tlačítka na ovladači
nebo na jednotce můžete obsah
přetáčet směrem dopředu nebo
dozadu, vybírat stopy, soubory
a složky (v případě disků MP3) apod.
Poznámka
 Tlačítko  stiskněte, když z displeje zmizí
nápis „Reading“.
13CS
5
Pomocí tlačítek / vyberte
režim přehrávání a poté
stiskněte tlačítko ENTER.
Můžete vybrat následující režimy přehrávání.
Playmode
Režim
přehrávání
Účinek
Normal
Přehraje stopu
nebo soubor.
Folder*
Přehraje všechny stopy ve
vybrané složce. Na displeji
se rozsvítí nápis „FLDR“.
Shuffle
Přehraje všechny
stopy nebo soubory
v náhodném pořadí.
Na displeji se rozsvítí
nápis „SHUF“.
Folder Shuffle*
Přehraje všechny stopy
nebo soubory ve vybrané
složce v náhodném
pořadí. Na displeji se
rozsvítí nápis „FLDR.SHUF“.
Program
Přehraje naprogramované
stopy nebo soubory.
Na displeji se rozsvítí
nápis „PGM“. Podrobné
informace naleznete
v části „Vytvoření vlastního
programu (Přehrávání
v naprogramovaném
pořadí)“ (strana 15).
* Pouze během přehrávání disku MP3.
Při přehrávání disku CD (CD-DA) bude
tento režim fungovat stejně jako normální
přehrávání nebo náhodné přehrávání.
Repeat
Režim
přehrávání
Účinek
All (opakovaně
Přístroj bude opakovaně
přehraje všechny přehrávat všechny stopy
stopy)
na disku nebo ve složce.
Na displeji se rozsvítí
symbol „ “.
14CS
One (opakovaně
přehraje jednu
stopu)
Přístroj bude opakovaně
přehrávat vybranou stopu.
Na displeji se rozsvítí
symbol „
1“.
Vypnuto
Zruší opakované
přehrávání.
Poznámky k přehrávání disků MP3
 Na disk, který obsahuje soubory MP3,
neukládejte zbytečné složky ani soubory.
 Přístroj přehrává pouze soubory
ve formátu MP3 s příponou „.mp3“.
Pokud má soubor příponu „.mp3“, ale
nejedná se o zvukový soubor MP3, může
při přehrávání tohoto souboru vzniknout
hluk, který by mohl přístroj i poškodit.
 Maximální počet složek a souborů MP3,
který je kompatibilní s tímto přístrojem:
 999* složek (včetně kořenové složky)
 999 souborů
 250 souborů v jedné složce
 8 úrovní složek (ve stromové
struktuře souborů)
* Včetně složek, které neobsahují žádné
soubory MP3 ani žádné jiné soubory.
V závislosti na struktuře složek může přístroj
rozpoznat nižší počet složek, než je jejich
skutečný počet.
 Nelze zaručit kompatibilitu se všemi typy
kódovacího/zapisovacího softwaru MP3,
CD-R/RW, záznamových zařízení
a záznamových médií. Při přehrávání
nekompatibilních disků MP3 může být
přehráván pouze šum, zvuk může
přeskakovat nebo disky nebude vůbec
možné přehrát.
Vytvoření vlastního
programu
(Přehrávání
v naprogramovaném
pořadí)
Přehraje naprogramovanou stopu
nebo soubor na disku CD.
V kroku č. 5 uvedeném v části
„Změna režimu přehrávání“
(strana 13) vyberte položku
„Program“ a stiskněte
tlačítko ENTER.
2
Pokud používáte disk MP3,
vyberte pomocí tlačítek /
složku se stopami nebo
soubory, které chcete zařadit
do programu.
V kroku č. 1 vyberte možnost „Normal“
namísto možnosti „Program“ a stiskněte
tlačítko ENTER.
Smazání naprogramované stopy,
souboru nebo složky
Stiskněte tlačítko  ve chvíli, kdy je
přehrávání zastaveno. S každým
stisknutím tlačítka bude smazána
poslední naprogramovaná stopa,
soubor nebo složka.
Když jsou všechny naprogramované stopy,
soubory nebo složky smazány, zobrazí
se nápis „No Step“.
Tip
 Můžete naprogramovat až 25 stop, souborů
nebo složek. Pokud se pokusíte naprogramovat
více než 25 stop, souborů nebo složek, zobrazí
se nápis „Step Full!“. V takovém případě
vymažte nepotřebné stopy.
 Opětovné přehrávání programu spustíte
stisknutím tlačítka .
Poslech disku CD
1
Ukončení přehrávání
v naprogramovaném pořadí
Poznámka
 Pokud po naprogramování vyjmete disk
nebo odpojíte napájecí kabel, všechny
naprogramované stopy, soubory a složky
budou odstraněny.
Chcete-li přehrát všechny stopy
nebo soubory ve složce, stiskněte
tlačítko ENTER.
3
Pomocí tlačítek / vyberte
požadovanou stopu nebo soubor
a poté stiskněte tlačítko ENTER.
Číslo zvolené stopy
nebo souboru
Celkový čas přehrávání
zvolené stopy nebo souboru
Chcete-li přidat další stopy nebo
soubory, opakujte výše uvedené kroky.
4
Stiskněte tlačítko .
Spustí se přehrávání vašeho programu
stop nebo souborů.
15CS
Poslech rádia
Ladění rozhlasové
stanice
1
2
Stisknutím tlačítka FUNCTION
vyberte položku „TUNER FM“
nebo „TUNER AM“ (CMT-SX7)
nebo „DAB“ nebo „TUNER FM“
(CMT-SX7B).
Stiskněte tlačítko /
a podržte jej, dokud se zobrazení
frekvence na displeji nezačne
měnit. Poté tlačítko uvolněte.
Ladění se zastaví automaticky,
když je naladěna rádiová stanice
(automatické ladění) a na displeji
se zobrazí „STEREO” (při naladění
vysílání FM stereo) (automatické
ladění).
Ruční ladění
Mačkáním tlačítek / nalaďte
požadovanou stanici.
Poznámky ke stanicím DAB/DAB+
(pouze CMT-SX7B)
 Když naladíte stanici, která poskytuje
služby RDS, budou z vysílání převzaty
informace jako například název služby
a stanice.
 Při ladění stanice DAB/DAB+ se zvuk
může ozvat až po několika sekundách.
 Po ukončení sekundární služby se
automaticky přijímá primární služba.
 Tento tuner nepodporuje datové služby.
16CS
Pokud příjem stereofonního
vysílání FM šumí
Vyberte pomocí následujících kroků
monofonní příjem. To pomůže snížit šum.
1
Nalaďte požadovanou stanici
a stiskněte tlačítko MENU.
2
Pomocí tlačítek / zvolte
„Tuner Menu“ a stiskněte
tlačítko ENTER.
3
Stisknutím tlačítek / vyberte
„FM Mode“ a poté stiskněte ENTER.
4
Pomocí tlačítek / vyberte
„Mono“ a poté stiskněte
tlačítko ENTER.
Pro příjem stereofonního vysílání
v kroku 4 zvolte „Stereo“.
Změna kroku ladění v pásmu AM
(pouze CMT-SX7)
Krok ladění v pásmu AM je v továrním
nastavení předem nastaven na 9 kHz
(v některých oblastech na 10 kHz).
K provedení této operace použijte
tlačítka na přístroji.
1 Mačkáním tlačítka FUNCTION na přístroji
vyberte položku „TUNER AM“.
2 Stisknutím tlačítka / přístroj vypněte.
3 Stiskněte a podržte tlačítko MENU
a stiskněte tlačítko / na jednotce.
Na displeji se zobrazí nápis „Step 9k“
nebo „Step 10k“.
Po změně kroku ladění se vymažou všechny
předvolené stanice v pásmu AM.
Předvolba
rozhlasových stanic
Můžete přednastavit požadované stanice.
1
Nalaďte požadovanou stanici
a stiskněte tlačítko MENU.
2
Pomocí tlačítek / zvolte
„Tuner Menu“ a stiskněte
tlačítko ENTER.
3
4
5
Pomocí tlačítek / zvolte
„FM Preset Memory“ (pro
stanice FM) nebo „DAB Preset
Memory“ (pro stanice DAB
(pouze CMT-SX7B)) a stiskněte
tlačítko ENTER.
Pomocí tlačítek / vyberte
možnost „Ok“ a stiskněte
tlačítko ENTER.
Pomocí tlačítek / vyberte
požadované číslo předvolby
a poté stiskněte tlačítko ENTER.
Číslo předvolby
Na displeji se zobrazí nápis „Complete!“
a rozhlasová stanice se zaregistruje
na zvolené číslo předvolby. Chcete-li uložit
další stanice, opakujte výše uvedené kroky.
6
Vypněte přístroj stisknutím
tlačítka / a opětovným
stisknutím tlačítka / jej
znovu zapněte.
Naladění předvolené rozhlasové
stanice
Pomocí tlačítek / vyberte číslo
předvolby, na které je zaregistrována
požadovaná stanice.
Manuální spuštění
automatického vyhledávání
DAB (pouze CMT-SX7B)
Před laděním stanic DAB/DAB+ je třeba
provést počáteční vyhledávání DAB.
Pokud jste se přestěhovali, proveďte počáteční
vyhledávání DAB ručně, čímž aktualizujete
informace o službách DAB/DAB+.
1
2
Stiskněte tlačítko MENU.
3
Pomocí tlačítek / zvolte
„Initial Scan“ a stiskněte
tlačítko ENTER.
4
Pomocí tlačítek / vyberte
možnost „Ok“ a stiskněte
tlačítko ENTER.
Poslech rádia
Chcete-li předvolit stanici v pásmu AM,
zvolte „AM Preset Memory“ a přejděte
ke kroku 4 (pouze CMT-SX7).
Tip
 Můžete předvolit až 20 stanic FM a 10 stanic AM
(CMT-SX7) nebo 20 stanic DAB/DAB+ a 20 stanic
FM (CMT-SX7B).
 Pokud v kroku č. 5 vyberete číslo předvolby,
které již bylo zaregistrováno, nahradí se
předvolená rozhlasová stanice aktuálně
naladěnou stanicí.
Pomocí tlačítek / zvolte
„Tuner Menu“ a stiskněte
tlačítko ENTER.
Spustí se vyhledávání. Průběh vyhledávání naznačují postupující hvězdičky
(*******). Vyhledávání závisí na
dostupnosti služeb DAB/DAB+ ve vaší
oblasti a může trvat i několik minut.
Poznámka
 Pokud ve vaší zemi nebo oblasti není vysílání
DAB/DAB+ podporováno, zobrazí se hlášení
„No Service“.
 Tento postup zruší všechny dříve uložené předvolby.
 Před odpojením DAB/FM antény se ujistěte,
že je přístroj vypnutý, aby se zachovala vaše
nastavení DAB/DAB+.
17CS
Poslech souboru na zařízení USB
3
Přehrávání souboru
na zařízení USB
Na tomto přístroji můžete přehrávat audio
soubory uložené na zařízení USB, jako je
například WALKMAN® nebo jiný přehrávač
digitálních médií. Stačí toto USB zařízení
připojit k přístroji.
Zdířka  (USB REAR) na zadní straně
jednotky umožňuje připojit počítač
nebo zařízení WALKMAN® kompatibilní
se zvukovými soubory ve vysokém rozlišení.
Podrobnosti o kompatibilních zařízeních
USB naleznete v části „Kompatibilní zařízení
a verze“ (strana 43).
Poznámka
 Chcete-li přehrávat zvukové soubory
ve vysokém rozlišení, použijte zařízení
kompatibilní s vysokorychlostním
připojením USB 2.0.
Připojení zařízení USB
k portu USB ve přední části
jednotky
1
Stisknutím tlačítka FUNCTION
vyberte funkci „USB FRONT“.
2
Připojte zařízení USB k portu 
(USB FRONT) ve přední části
jednotky.
Připojte zařízení USB přímo či
prostřednictvím USB kabelu
dodaného se zařízením USB.
Počkejte, dokud nezmizí nápis
„Reading“ a dokud se neobjeví
nápis „ROOT“.
18CS
Stiskněte tlačítko .
Zahájí se přehrávání.
Přehrávání můžete ovládat pomocí
tlačítek na dálkovém ovládání nebo
na jednotce.
Zatímco se zobrazuje nápis „ROOT“,
můžete stisknutím tlačítka ENTER
vybrat stopu, soubor nebo složku.
Tip
 Pokud přehráváte ze zařízení USB, můžete
vybrat režim přehrávání. Stiskněte tlačítko MENU
a vyberte možnost „USB Menu“. Poté vyberte
možnost „Playmode“ nebo „Repeat“.
Podrobnosti naleznete v části „Změna režimu
přehrávání“ (strana 13). Pokud se přehrává
soubor na zařízení USB, nebude možné přehrát
stopu nebo soubor ve složce a nebude možné
přehrávat v náhodném ani naprogramovaném
pořadí.
 Nabíjení začne automaticky po připojení
zařízení USB k portu  (USB FRONT) na jednotce.
 Pokud se připojené zařízení USB nenabíjí,
odpojte jej a znovu jej připojte. Podrobnosti
týkající se stavu nabíjení zařízení USB naleznete
v návodu k obsluze daného zařízení.
Poznámka
 Pořadí přehrávání na tomto přístroji se může
lišit od pořadí při přehrávání na připojeném
digitálním hudebním přehrávači.
 Před odpojením zařízení USB přístroj vždy
vypněte. Odpojení zařízení USB při zapnutém
přístroji může poškodit data na zařízení USB.
 Je-li nezbytné připojení pomocí kabelu USB,
použijte kabel USB dodaný se zařízením USB,
které chcete připojit. Podrobné informace
o způsobu připojení najdete v návodu k obsluze
dodaném se zařízením USB, které chcete
připojit.
 V závislosti na typu připojeného zařízení USB
může určitou dobu trvat, než se po připojení
zobrazí nápis „Reading“.
 Nepřipojujte zařízení USB přes rozbočovač USB.
 Po připojení zařízení USB přečte přístroj všechny
soubory na tomto zařízení. Pokud je na zařízení
USB velké množství složek nebo souborů, úplné
přečtení tohoto zařízení USB může trvat
dlouhou dobu.
 V případě některých připojených zařízení USB
může úplné přečtení zařízení USB nebo přenos
signálu z přístroje trvat dlouhou dobu.
 Nelze zaručit kompatibilitu se všemi typy
kódovacího/zapisovacího softwaru. Pokud
byly audiosoubory na zařízení USB kódovány
v nekompatibilním softwaru, může při
přehrávání těchto souborů vznikat šum,
případně může dojít k poruše.
 Přístroj nemusí podporovat všechny funkce
připojeného zařízení USB.
 Nabíjení zařízení USB se zastaví v případě
vysoké okolní teploty.
Připojení zařízení USB
k portu USB na zadní
straně jednotky
Pokud chcete poslouchat zvukové soubory
ve vysokém rozlišení z vašeho počítače,
musíte do počítače nainstalovat speciální
ovladač*2.
*2 U operačního systému Mac OS není ovladač
vyžadován.
Poznámka
 Chcete-li k této zdířce připojit zařízení
WALKMAN®, použijte kabel USB (není součástí
dodávky) a volitelný adaptér USB na kabel
WM-PORT*3 (není součástí dodávky).
 Chcete-li přehrávat zvukové soubory
ve vysokém rozlišení prostřednictvím počítače,
doporučujeme použít aplikaci „Hi-Res Audio
Player“ (k dispozici pro systémy Windows
a Mac OS).
Tato aplikace je zdarma k dispozici
na následujících stránkách:
Pro zákazníky v Evropě:
http://www.sony.eu/support
Pro zákazníky v jiných zemích/regionech:
1
Stáhněte ovladač z následujících
webových stránek:
2
Nainstalujte ovladač.
Postupujte podle návodu
na webových stránkách.
3
Stisknutím tlačítka FUNCTION
vyberte funkci „USB REAR“.
4
K portu  (USB REAR) na zadní
straně jednotky připojte počítač
nebo zařízení WALKMAN®
kompatibilní se zvukovými
soubory ve vysokém rozlišení.
*3 Volitelný adaptér USB na kabel WM-PORT
podporující zvukové soubory s vysokým
rozlišením můžete zakoupit u nejbližšího
prodejce společnosti Sony.
Kompatibilní formáty
audia
Podrobnosti o kompatibilních formátech
audia naleznete v části „Port USB“
(strana 46).
Poslech souboru na zařízení USB
Pro zákazníky v Evropě:
http://www.sony.eu/support
Pro zákazníky v jiných zemích/
regionech:
http://www.sony-asia.com/support
http://www.sony-asia.com/support
 Zařízení USB nelze nabíjet z portu  (USB REAR).
Přehrávání můžete ovládat pomocí
počítače nebo zařízení WALKMAN®
kompatibilním se zvukovými soubory
ve vysokém rozlišení. Podrobnosti
naleznete v návodu k obsluze vašeho
počítače nebo zařízení WALKMAN®.
19CS
Poznámka
Poslech hudby na zařízení iPhone/
iPad/iPod
Přehrávání
prostřednictvím
připojení USB
Hudbu ze zařízení iPhone/iPad/iPod můžete
poslouchat po jeho připojení ke konektoru 
(USB FRONT) na přední části jednotky.
Podrobnosti o kompatibilitě se zařízeními
iPhone/iPad/iPod naleznete v části
„Kompatibilní zařízení a verze“ (strana 43).
1
Stisknutím tlačítka FUNCTION
vyberte funkci „USB FRONT“.
2
Připojte zařízení iPhone/iPad/
iPod ke konektoru  (USB FRONT)
na přední části jednotky pomocí
kabelu dodávaného s vaším
zařízením iPhone/iPad/iPod.
Text na displeji se změní na „iPod“.
3
Stiskněte tlačítko .
Zahájí se přehrávání.
Pomocí tlačítek na dálkovém ovladači
nebo na jednotce můžete obsah
přetáčet směrem dopředu či dozadu
a vybírat stopy.
Tip
 Nabíjení začne automaticky po připojení zařízení
iPhone/iPad/iPod k přístroji.
 Pokud se připojené zařízení iPhone/iPad/iPod
nenabíjí, odpojte jej a znovu jej zapojte.
Podrobnosti ohledně stavu nabíjení zařízení
iPhone/iPad/iPod naleznete v návodu k obsluze
daného zařízení iPhone/iPad/iPod.
20CS
 Před odpojením zařízení iPhone/iPad/iPod
přístroj vypněte. Pokud zařízení odpojíte zatímco
je přístroj zapnutý, může dojít k poškození dat
uložených v zařízení iPod/iPhone/iPad.
 Přístroj, ke kterému je připojeno zařízení iPhone/
iPad/iPod, nepřenášejte. Mohlo by dojít
k poruše.
 Podrobné informace o používání zařízení
iPhone/iPad/iPod naleznete v návodu k obsluze
daného zařízení.
 Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost
za ztrátu či poškození dat uložených v zařízení
iPhone/iPad/iPod při jeho používání s tímto
přístrojem.
Přehrávání
prostřednictvím
bezdrátového
připojení (AirPlay)
Přehrávání můžete provádět
prostřednictvím bezdrátového připojení.
Podrobnosti naleznete v průvodci
spuštěním Wi-Fi (samostatný dokument).
Poslech hudby s použitím připojených
zvukových zařízení
Přehrávání hudby
z připojených
zařízení
4
Poznámka
 Konektor OPTICAL IN není kompatibilní s jinými
formáty než PCM. Nastavte výstupní formát
připojeného zařízení na PCM.
Přehrávání zařízení
připojeného ke konektoru
LINE IN
Můžete poslouchat hudbu ze zařízení
připojených k jednotce pomocí
externího vstupu.
Poznámka
 Nejdříve snižte hlasitost stisknutím tlačítka  –.
 Pokud je úroveň hlasitosti připojeného zařízení
příliš nízká, může přístroj automaticky přejít
do pohotovostního režimu. Podrobné
informace naleznete v části „Nastavení funkce
automatického přechodu do pohotovostního
režimu“ (strana 29).
1
Pomocí tlačítka FUNCTION
vyberte položku „OPTICAL IN“.
2
Propojte optický kabel
s konektorem OPTICAL IN (externí
vstup) na zadní části jednotky
a s výstupním konektorem
volitelného externího zařízení.
3
Spusťte přehrávání obsahu
připojeného zařízení.
1
Stisknutím tlačítka FUNCTION
vyberte funkci „LINE IN“.
2
Propojte zvukový kabel
s konektorem LINE IN (externí
vstup) v zadní části jednotky
a s výstupním konektorem
volitelného externího zařízení.
3
Spusťte přehrávání obsahu
připojeného zařízení.
Během přehrávání upravte
hlasitost připojeného zařízení.
4
Hlasitost upravíte pomocí
tlačítek  +/–.
Poslech hudby s použitím připojených zvukových zařízení
Přehrávání zařízení
připojeného ke konektoru
OPTICAL IN
Hlasitost upravíte pomocí
tlačítek  +/–.
Během přehrávání upravte
hlasitost připojeného zařízení.
21CS
Poslech hudby prostřednictvím
připojení BLUETOOTH
Párování
se zařízením
BLUETOOTH
a poslech hudby
Prostřednictvím bezdrátového připojení
můžete poslouchat hudbu ze zařízení
BLUETOOTH.
Než začnete funkci BLUETOOTH používat,
zaregistrujte své zařízení BLUETOOTH
pomocí párování.
5
Jakmile na displeji začne blikat
nápis „Pairing“, přístroj se přepne
do režimu párování.
6
22CS
1
Stisknutím tlačítka FUNCTION
vyberte funkci „BLUETOOTH“.
2
Stiskněte tlačítko MENU.
Najděte přístroj pomocí
zařízení BLUETOOTH.
Na displeji zařízení BLUETOOTH se
může zobrazit seznam nalezených
zařízení.
7
Vyberte možnost [CMT-SX7/
CMT-SX7B] (tento přístroj).
Pokud budete na zařízení BLUETOOTH
vyzváni k zadání kódu, zadejte „0000“.
Pokud se přístroj na displeji zařízení
nezobrazí, začněte znovu od kroku 1.
Po dokončení párování se na displeji
místo nápisu „Pairing“ zobrazí název
připojeného zařízení BLUETOOTH.
Poznámka
 Umístěte zařízení BLUETOOTH, které chcete
připojit, do vzdálenosti maximálně 1 metr
od přístroje.
 Je-li vaše zařízení BLUETOOTH kompatibilní
s funkcí NFC, přeskočte následující postup.
Viz část „Poslech hudby jediným dotykem (NFC)“
(strana 24).
Pomocí tlačítek / zvolte
možnost „Ok“ a stiskněte
tlačítko ENTER.
8
Na zařízení BLUETOOTH spusťte
přehrávání a upravte hlasitost.
Zahájí se přehrávání.
V závislosti na zařízení BLUETOOTH
může být potřeba znovu stisknout
tlačítko . Také může být nutné
spustit hudební přehrávač v zařízení
BLUETOOTH.
Tip
3
Pomocí tlačítek / zvolte
„Bluetooth Menu“ a stiskněte
tlačítko ENTER.
4
Pomocí tlačítek / zvolte
„Pairing“ a stiskněte
tlačítko ENTER.
 Párování nebo pokus o navázání připojení
BLUETOOTH s dalším zařízením BLUETOOTH
můžete provést, i když už je navázáno připojení
BLUETOOTH s jiným zařízením BLUETOOTH.
Při úspěšném navázání připojení s jiným
zařízením BLUETOOTH se aktuálně zřízené
připojení BLUETOOTH přeruší.
 Pomocí tlačítek na ovladači nebo na jednotce
můžete obsah přetáčet směrem dopředu nebo
dozadu a vybírat hudbu a složky.
 Při provádění párování zastavte přehrávání
na zařízení BLUETOOTH. Pokud při párování
probíhá přehrávání, může z přístroje po připojení
začít vycházet velmi hlasitý zvuk.
 Aplikace SongPal nemá funkci pro přehrávání
hudby přes připojení BLUETOOTH. Hudbu
přehrávejte pomocí softwaru pro přehrávání
hudby zařízení BLUETOOTH (chytrého telefonu,
počítače atd.)
Poznámka
 Výše popsané operace nemusejí být pro určitá
zařízení BLUETOOTH k dispozici. Samotné
operace se navíc mohou lišit v závislosti
na připojeném zařízení BLUETOOTH.
 Jakmile je párování jednou provedeno, není již
třeba jej znovu provádět. Párování je ale nutné
znovu provést v následujících případech:
 Informace o párování byly vymazány při
opravě zařízení BLUETOOTH.
 Pokusíte se přístroj spárovat s více než
9 zařízeními BLUETOOTH.
Přístroj lze spárovat až s 9 zařízeními
BLUETOOTH. Pokud po spárování
s 9 zařízeními spárujete další zařízení
BLUETOOTH, informace o novém zařízení
přepíšou informace o zařízení, které bylo
k přístroji připojeno nejdříve.
 Informace o registraci párování jsou smazány
z připojeného zařízení.
 Pokud přístroj inicializujete nebo smažete
historii párování, smažou se všechny
informace o párování.
 Zvuk nelze z přístroje přenášet
do reproduktoru BLUETOOTH.
 Klíč „Passkey“ může být nazýván jako
„Passcode“, „PIN code“, „PIN number“
nebo „Password“ apod.
Kontrola adresy připojeného
zařízení BLUETOOTH
Zrušení připojení k zařízení
BLUETOOTH
Zrušte připojení BLUETOOTH v zařízení
BLUETOOTH. Na displeji se zobrazí
nápis „BLUETOOTH“.
V závislosti na zařízení může být připojení
zrušeno automaticky po zastavení
přehrávání.
se zařízením BLUETOOTH a poslech
hudby“ (strana 22) vyberte možnost
„Delete Link“ a poté stiskněte
tlačítko ENTER.
2 Pomocí tlačítek / vyberte možnost
„Ok“ a stiskněte tlačítko ENTER.
Na displeji se zobrazí nápis „Complete!“
a všechny informace o párování se smažou.
Poznámka
 Pokud smažete informace o párování, nebudete
moci navázat připojení BLUETOOTH, dokud
párování znovu neprovedete.
Poslech hudby
prostřednictvím
registrovaného zařízení
Po provedení kroku 1 v oddíle „Párování
se zařízením BLUETOOTH a poslech hudby“
připojte zařízení BLUETOOTH k přístroji, poté
spusťte přehrávání a hlasitost upravte
na zařízení BLUETOOTH.
Tip
 Před připojením přístroje k zařízení BLUETOOTH
zastavte přehrávání na zařízení BLUETOOTH.
Poslech hudby prostřednictvím připojení BLUETOOTH
Stiskněte tlačítko DISPLAY ve chvíli, kdy
se na displeji zobrazí název připojeného
zařízení BLUETOOTH. Na displeji se
po dobu 8 sekund zobrazí adresa
zařízení BLUETOOTH.
Smazání informací o registraci
párování
1 Po provedení kroku č. 3 v části „Párování
23CS
Poslech hudby
jedním dotykem
(NFC)
Tip
 Funkcí NFC jsou vybaveny kompatibilní
chytré telefony (kompatibilní operační systém:
Android verze 2.3.3 nebo novější s výjimkou
systému Android 3.x).
Na níže uvedených webových stránkách najdete
informace o kompatibilních zařízeních.
Pro zákazníky v Evropě:
http://www.sony.eu/support
NFC je technologie, která na krátkou
vzdálenost umožňuje bezdrátovou
komunikaci mezi různými zařízeními,
jako jsou mobilní telefony nebo IC tagy.
Stačí se přístroje dotknout chytrým
telefonem nebo tabletem. Přístroj se
automaticky zapne, spáruje a naváže
připojení BLUETOOTH.
Nejdříve zapněte nastavení NFC.
1
Po dokončení připojení spusťte
přehrávání na zařízení.
Chcete-li navázané připojení zrušit,
dotkněte se chytrým telefonem nebo
tabletem značky N-Mark na přístroji.
24CS
http://www.sony-asia.com/support
 Pokud chytrý telefon nebo tablet nereaguje
na dotyk s přístrojem, stáhněte si na svůj chytrý
telefon nebo tablet aplikaci „NFC Easy Connect“
a spusťte ji. Poté se zařízením znovu dotkněte
přístroje. „NFC Easy Connect“ je bezplatná
aplikace určená výhradně pro systém Android™.
Naskenujte následující 2D kód.
Dotkněte se chytrým telefonem
nebo tabletem značky N-Mark
na přístroji.
Dotkněte se zařízením přístroje
a nepřerušujte kontakt, dokud
zařízení nezareaguje.
Informace o tom, kterou částí zařízení
se přístroje dotýkat, naleznete
v uživatelské příručce ke
svému chytrému telefonu či tabletu.
2
Pro zákazníky v jiných zemích/regionech:
 Při dotyku chytrého telefonu nebo tabletu
zastavte přehrávání na zařízení BLUETOOTH.
Pokud se přístroje dotknete, když probíhá
přehrávání, může z přístroje po připojení
začít vycházet velmi hlasitý zvuk.
 Pokud se chytrým telefonem nebo tabletem
kompatibilním s funkcí NFC dotknete přístroje
ve chvíli, kdy je k němu připojeno jiné zařízení
BLUETOOTH, toto zařízení BLUETOOTH se odpojí
a přístroj naváže spojení s chytrým telefonem
nebo tabletem.
Poznámka
 V některých zemích a oblastech není možné
aplikaci kompatibilní s funkcí NFC stáhnout.
Přehrávání obsahu
s kodekem pro
vysoce kvalitní zvuk
(AAC/LDAC)
Ze zařízení BLUETOOTH můžete přijímat
data ve formátu kodeku AAC nebo LDAC.
Tento kodek umožňuje přehrávat obsah
s vyšší kvalitou zvuku.
V továrním nastavení je možnost
„Bluetooth Codec“ nastavena
na hodnotu „Auto“.
Stiskněte tlačítko MENU.
2
Pomocí tlačítek / zvolte
„Bluetooth Menu“ a stiskněte
tlačítko ENTER.
3
Pomocí tlačítek / zvolte
„Bluetooth Codec“ a stiskněte
tlačítko ENTER.
4
Pomocí tlačítek / zvolte „Auto“
nebo „SBC“ a stiskněte
tlačítko ENTER.
Auto: Tuto možnost zvolte při příjmu
souborů s kodekem LDAC, AAC
nebo SBC.
SBC: Tuto možnost zvolte při příjmu
souborů s kodekem SBC.
Poznámka
 Pokud spustíte nastavení během připojení
BLUETOOTH, bude připojení přerušeno.
 Pokud během příjmu zvuku dochází k jeho
přerušování, nastavte volbu v kroku 4
na hodnotu „SBC“.
*1 kromě obsahu ve formátu DSD
*2 v porovnání s SBC (kodek dílčího pásma),
když je zvolena přenosová rychlost 990 kb/s
(96/48kHz) nebo 909kb/s (88,2/44,1kHz)
Poslech hudby prostřednictvím připojení BLUETOOTH
1
LDAC je technologie kódování zvuku vyvinutá
společností Sony, která umožňuje přenos
audio obsahu ve vysokém rozlišení (Hi-Res),
a to i přes připojení BLUETOOTH. Na rozdíl od
jiných technologií kódování kompatibilních
s funkcí BLUETOOTH, jako např. SBC, pracuje
bez snižování kvality Hi-Res audio obsahu*1
a díky efektivnímu kódování a optimalizované
tvorbě paketů umožňuje přes bezdrátovou
síť BLUETOOTH přenášet až třikrát více dat*2
než ostatní technologie, což umožňuje
bezkonkurenční kvalitu zvuku.
25CS
Poslech hudby prostřednictvím
sítě Wi-Fi
Výběr metody
připojení k síti
Připojení přístroje k síti vám umožní jej
používat novými způsoby. Způsob
nastavování sítě se může lišit v závislosti
na síťovém prostředí. Níže vyberte metodu
připojení vhodnou pro vaše síťové prostředí.
Tip
 Pro nastavení pevné IP adresy použijte
obrazovku v kroku 6 u „Připojení pomocí
počítače“ (strana 26).
Poznámka
 Není možné připojit se zároveň k drátové síti
a síti Wi-Fi. Před připojením k síti Wi-Fi se
ujistěte, že je od jednotky odpojen kabel LAN.
 V závislosti na funkci je možné, že budete muset
provést aktualizaci přístroje.
Připojení pomocí
počítače
Pokud váš bezdrátový router nemá
tlačítko WPS (AOSS), nakonfigurujte
nastavení Wi-Fi připojením jednotky
k vašemu počítači pomocí kabelu LAN.
Připravte si předem běžně prodávaný
kabel LAN.
Tip
Při nastavování sítě Wi-Fi mohou být vyžadovány
SSID (název sítě Wi-Fi) a bezpečnostní klíč (WEP
nebo WPA). Bezpečnostní klíč (neboli síťový klíč)
používá šifrování, pomocí něhož lze omezit
zařízení, s nimiž je možné navázat komunikaci.
Poskytuje vyšší zabezpečení zařízení
komunikujících prostřednictvím bezdrátového
routeru / přístupového bodu.
1
Zaznamenejte si SSID a heslo
vašeho routeru.
Podrobnosti naleznete v návodu
k obsluze routeru.
Připojení pomocí chytrého
telefonu / iPhone
SSID (název sítě Wi-Fi)
Nainstalujte aplikaci SongPal na svůj chytrý
telefon / iPhone. Podrobnosti naleznete
v průvodci spuštěním Wi-Fi (samostatný
dokument).
Heslo (bezpečnostní klíč)
Připojení pomocí bezdrátového
routeru s tlačítkem WPS
Použijte k připojení tlačítko WPS.
Podrobnosti naleznete v průvodci
spuštěním Wi-Fi (samostatný dokument).
2
Připojte jednotku přímo
k počítači pomocí kabelu LAN.
Připojení pomocí počítače
Viz část „Připojení pomocí počítače“
(strana 26).
Připojení pomocí drátové sítě
 Podrobnosti naleznete v Průvodci
nápovědou.
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/
kabel LAN
(není součástí
dodávky)
26CS
3
Stisknutím tlačítka / přístroj
zapněte.
6
Počkejte, dokud na displeji nezačne
blikat ikona . Trvá to přibližně
1 minutu.
4
Přejděte na obrazovku
[Sony Network Device Settings].
Postup pro PC
Spusťte prohlížeč a zadejte jednu
z následujících adres URL do pole
pro zadání adresy v prohlížeči.
http://169.254.1.1
Výše uvedená adresa URL je určena
pouze pro propojení PC a jednotky
kabelem LAN.
Z nabídky vyberte možnost
[Network Settings].
SSID
Viz heslo zaznamenané v kroku 1
(strana 26).
7
Zvolte [Apply].
8
Po zobrazení dialogového okna
odpojte kabel LAN od jednotky.
Když je kabel LAN odpojen
od jednotky, ikona
na displeji se
vypne. Po navázání připojení Wi-Fi
se ikona
na displeji rozsvítí.
Její rozsvícení může trvat déle
než minutu.
Informace o tom, jak pomocí tohoto
přístroje poslouchat hudbu, naleznete
v průvodci spuštěním Wi-Fi
(samostatný dokument).
Poznámka
 Tento postup musí být proveden do 10 minut.
Pokud jej nedokončíte, přístroj resetujte
(strana 40).
Network Settings
Poslech hudby prostřednictvím sítě Wi-Fi
Postup pro Mac
Spusťte Safari a zvolte [Bonjour]
pod nabídkou
([Bookmarks]),
poté vyberte [CMT-SX7/CMT-SX7B].
5
Vyberte SSID vašeho
bezdrátového routeru
a zadejte heslo.
27CS
Poslech stejné hudby
z více reproduktorů
(funkce SongPal Link)
Poslech různých
internetových hudebních
služeb
1
Připojte přístroj a chytrý telefon /
iPhone k vaší síti Wi-Fi.
Připojte přístroj a chytrý telefon /
iPhone k SSID vašeho routeru.
Pomocí Wi-Fi můžete poslouchat hudbu
v jakékoli místnosti.
Svou oblíbenou hudbu uloženou
na počítačích nebo mobilních telefonech
i hudbu internetového vysílání můžete
poslouchat v různých místnostech
a v maximální zvukové kvalitě.
1
Připojte přístroj a chytrý telefon /
iPhone k vaší síti Wi-Fi.
Připojte přístroj a chytrý telefon /
iPhone k SSID vašeho routeru.
2
Nainstalujte si na svůj chytrý
telefon / iPhone bezplatnou
aplikaci SongPal.
3
Pokud připojujete více zařízení,
připojte zařízení kompatibilní
s více místnostmi k vaší síti Wi-Fi.
 Podrobné informace naleznete v Průvodci
nápovědou.
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/
28CS
2
Nainstalujte si na svůj chytrý
telefon / iPhone bezplatnou
aplikaci SongPal.
3
Přehrajte požadovanou
hudební službu pomocí
chytrého telefonu / iPhone.
 Podrobné informace naleznete v Průvodci
nápovědou.
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/
Poznámka
Další informace
Nastavení funkce
automatického
přechodu
do pohotovostního
režimu
Pokud neprovedete žádnou operaci
nebo na výstupu není audio signál, přejde
přístroj asi po 15 minutách automaticky
do pohotovostního režimu
(funkce automatického přechodu
do pohotovostního režimu).
Ve výchozím nastavení je funkce
automatického přechodu
do pohotovostního režimu zapnutá.
Stiskněte tlačítko MENU.
2
Opakovaným stisknutím
tlačítek / zvolte „Standby
Mode Menu“ a stiskněte
tlačítko ENTER.
3
Opakovaným stisknutím
tlačítek / zvolte
„Auto Standby“ a stiskněte
tlačítko ENTER.
4
Opakovaným stisknutím tlačítek
/ zvolte možnost „On“ nebo
„Off“ a stiskněte tlačítko ENTER.
Další informace
1
 Funkce automatického přechodu
do pohotovostního režimu neplatí
pro funkci tuneru, i když jste ji povolili.
 Přístroj nemusí automaticky přejít
do pohotovostního režimu v následujících
případech:
 při použití funkce tuneru,
 v případě, že je aktivován časovač přehrávání
nebo časovač vypnutí.
 I když je zapnuta funkce automatického
přechodu do pohotovostního režimu, přístroj
v následujících případech znovu zahájí
odpočítávání času (asi 15 minut) zbývajícího
do přechodu do pohotovostního režimu:
 pokud je připojeno zařízení USB v režimu
funkce USB,
 pokud stisknete tlačítko na dálkovém
ovladači nebo na jednotce
 při provedení dotyku funkce NFC.
Tip
 Dvě minuty před přechodem do pohotovostního
režimu se na displeji zobrazí nápis
„Auto Standby“.
29CS
Nastavení
pohotovostního
režimu funkce
BLUETOOTH či sítě
Když je povolen pohotovostní režim funkce
BLUETOOTH či sítě, přejde přístroj do režimu
čekání na připojení BLUETOOTH nebo sítě,
i když je vypnutý. Tento režim je ve výchozím
nastavení zakázán.
1
Stiskněte tlačítko MENU.
2
Opakovaným stisknutím
tlačítek / zvolte „Standby
Mode Menu“ a stiskněte
tlačítko ENTER.
3
Opakovaným stisknutím
tlačítek / zvolte „BT/NW
Standby“ a stiskněte
tlačítko ENTER.
4
Opakovaným stisknutím
tlačítek / zvolte možnost
„On“ nebo „Off“ a stiskněte
tlačítko ENTER.
5
Stisknutím tlačítka /
přístroj vypněte.
Tip
 Pokud je tato funkce nastavena na hodnotu
„ON“ a připojíte se k přístroji prostřednictvím
zařízení BLUETOOTH, AirPlay nebo DLNA nebo
se připojíte k hudebním službám, přístroj se
automaticky zapne a bude možné poslouchat
hudbu prostřednictvím spojení BLUETOOTH,
AirPlay, DLNA nebo hudebních služeb.
30CS
Zapínání/vypínání
bezdrátového
signálu
Pokud je jednotka zapnutá, můžete
ovládat signál bezdrátové sítě nebo
signál BLUETOOTH. Ve výchozím
nastavení je signál zapnutý.
1
Zapněte jednotku.
2
Pokud na displeji začne blikat
ikona , stiskněte a podržte
tlačítka BACK a  na jednotce.
3
Jakmile se na displeji zobrazí
nápis „RF Off“ (bezdrátový signál
je vypnut) nebo „RF On“
(bezdrátový signál je zapnut),
uvolněte tlačítko.
Tip
 Pokud je tato možnost nastavena na hodnotu
OFF, nejsou funkce bezdrátové sítě ani funkce
BLUETOOTH k dispozici.
 Pokud je toto nastavení vypnuto, je možné
jednotku zapnout jedním dotykem (NFC) pomocí
chytrého telefonu nebo tabletu.
 Pokud je toto nastavení vypnuto, není možné
nastavit pohotovostní režim BLUETOOTH/sítě.
 Pokud je toto nastavení vypnuto a pohotovostní
režim funkce BLUETOOTH/sítě je zapnutý,
pohotovostní režim funkce BLUETOOTH/sítě
se vypne.
 Pokud je toto nastavení vypnuto, nelze
spárovat jednotku a zařízení BLUETOOTH.
 Drátové připojení lze použít i v případě,
že je toto nastavení vypnuto.
Nastavení zvuku
Zvuk si můžete upravit podle vašich
požadavků. Možnost „DSEE HX“ zvýší
kvalitu komprimovaných souborů,
jako jsou například soubory MP3.
Nastavení hodin
1
Stisknutím tlačítka / přístroj
zapněte.
1
Stiskněte tlačítko MENU.
2
Stiskněte tlačítko MENU.
2
Pomocí tlačítek / zvolte
„Sound Menu“ a stiskněte
tlačítko ENTER.
3
Pomocí tlačítek / zvolte
„Timer Menu“ a stiskněte
tlačítko ENTER.
3
Pokud se na displeji zobrazí
„Play Setting“, vyberte pomocí
tlačítek / položku „Clock Setting“
a stiskněte tlačítko ENTER.
Pomocí tlačítek / vyberte
„BASS“, „TREBLE“ nebo „DSEE HX“
a stiskněte tlačítko ENTER.
BASS: Slouží k úpravě zvuku v basech.
TREBLE: Slouží k úpravě zvuku výšek.
DSEE HX: Zvýší kvalitu zvuku na kvalitu
vyšší než CD nebo MP3. Doplní výšky
komprimovaného souboru (např.
souboru MP3) a zvýší úroveň vzorkovací
frekvence a množství bitů. Zvolte
možnost „Auto“ (výchozí nastavení
je „Auto“).
4
Pomocí tlačítek / nastavte
hodiny a stiskněte tlačítko ENTER.
5
Pomocí tlačítek / nastavte
minuty a poté stiskněte
tlačítko ENTER.
Dokončete nastavování hodin.
Použití funkce Clear Audio+
 Pokud odpojíte napájecí kabel nebo dojde
k výpadku napájení, nastavení hodin se
vynuluje.
Zobrazení hodin, když
je přístroj vypnutý
Další informace
Stisknutí tlačítka CLEARAUDIO+ se aktivuje
funkce Clear Audio+ a zvuk se nastaví
na hodnoty doporučené společností Sony.
Poznámka
Hodiny zobrazíte stisknutím tlačítka
DISPLAY. Hodiny se zobrazí asi na 8 sekund.
Je-li přístroj v pohotovostním režimu
BLUETOOTH/sítě, hodiny se po stisknutí
tlačítka DISPLAY nezobrazí.
31CS
Nastavení časovače
přehrávání
Používání časovačů
Přístroj nabízí časovač vypnutí a časovač
přehrávání.
Poznámka
 Časovač vypnutí má přednost před
časovačem zapnutí.
Nastavení časovače
vypnutí
Tato funkce umožňuje přístroj automaticky
vypnout v určitou dobu.
1
Stiskněte tlačítko MENU.
2
Pomocí tlačítek / zvolte
„Sleep Menu“ a stiskněte
tlačítko ENTER.
3
Pomocí tlačítek / vyberte
požadovaný čas a poté stiskněte
tlačítko ENTER.
Můžete nastavit hodnotu v rozmezí
„10minutes“ (10 minut) až „90minutes“
(90 minut) po 10minutových krocích.
Tip
Poznámka
 Před nastavením časovače nezapomeňte
nastavit hodiny (strana 31).
Časovač přehrávání
Můžete poslouchat disky CD, zařízení USB
nebo rádio každý den v předvolenou dobu.
Nastavení časovače zapnutí platí, dokud
jej nezrušíte.
1
Připravte zdroj zvuku.
2
Stiskněte tlačítko MENU.
3
Pomocí tlačítek / zvolte
„Timer Menu“ a stiskněte
tlačítko ENTER.
4
Pomocí tlačítek / zvolte
„Play Setting“ a stiskněte
tlačítko ENTER.
Na displeji začne blikat čas spuštění.
5
 Chcete-li zjistit zbývající dobu do aktivace
časovače vypnutí, postupujte podle kroků č. 1 a 2
uvedených výše.
 Časovač vypnutí funguje, i když nejsou
nastaveny hodiny.
Pomocí tlačítek / vyberte čas
a poté stiskněte tlačítko ENTER.
Stejným postupem nastavte volbu
„Minute“ pro počáteční čas. Poté
nastavte volby „Hour“ a „Minute“
pro koncový čas.
Zrušení časovače vypnutí
V kroku 3 vyberte možnost „Off“.
6
Pomocí tlačítek / vyberte
požadovaný zdroj zvuku a poté
stiskněte tlačítko ENTER.
Zobrazí se potvrzovací obrazovka
pro časovač přehrávání.
32CS
7
Stisknutím tlačítka / přístroj
vypněte.
Tip
 Pokud je zdrojem zvuku disk CD, můžete časovač
přehrávání předprogramovat. Informace najdete
v části „Vytvoření vlastního programu
(Přehrávání v naprogramovaném pořadí)“
(strana 15).
 Pokud je zdrojem zvuku rádio, ujistěte se, že
předem naladíte rozhlasovou stanici (strana 16).
 Chcete-li změnit nastavení časovače, zopakujte
celý postup od začátku.
Aktualizace softwaru
Zjistí-li přístroj novou verzi softwaru,
po připojení k internetu se aktualizuje
a na displeji se zobrazí nápis „UPDATE“.
V takovém případě aktualizujte přístroj
na nejnovější verzi podle následujícího
postupu.
1
Stiskněte tlačítko MENU.
2
Pomocí tlačítek / zvolte
„Update Menu“ a stiskněte
tlačítko ENTER.
3
Pomocí tlačítek / zvolte
„via Network“ a stiskněte
tlačítko ENTER.
4
Pomocí tlačítek / vyberte
možnost „Ok“ a stiskněte
tlačítko ENTER.
Poznámka
 Pokud je přístroj ve zvolenou dobu již zapnutý,
nebude časovač zapnutí fungovat. Vypněte
přístroj přibližně 5 minut před přednastaveným
časem. Nepracujte s přístrojem, dokud se
nezapne a nezahájí přehrávání pomocí
časovače.
 Pokud jako zdroj pro časovač zapnutí nastavíte
rozhlasovou stanici, kterou jste nastavili pomocí
automatického (AUTO) nebo ručního (MANUAL)
ladění, a změníte frekvenci či pásmo rozhlasové
stanice po nastavení časovače, změní se také
nastavení rozhlasové stanice pro časovač.
 Pokud jako zdroj pro časovač přehrávání
nastavíte rozhlasovou stanici, kterou jste
nastavili pomocí předvolené rozhlasové stanice
a pokud změníte frekvenci rozhlasové stanice
nebo pásmo po nastavení časovače, nastavení
rozhlasové stanice pro časovač se nezmění.
Rozhlasová stanice pro časovač zůstane pevně
naladěná na frekvenci, kterou nastavíte.
a stiskněte tlačítko ENTER.
3 Pomocí tlačítek / zvolte „Timer Select“
a stiskněte tlačítko ENTER.
4 Pomocí tlačítek / zvolte „Play Setting“
a stiskněte tlačítko ENTER.
Na displeji se zobrazí nastavení časovače.
Další informace
Kontrola nastavení
1 Stiskněte tlačítko MENU.
2 Pomocí tlačítek / zvolte „Timer Menu“
Zahájí se stahování nejnovějšího
softwaru.
Po dokončení stahování se zahájí
aktualizace.
Když se kontrolka pohotovostního
režimu rozsvítí oranžově, nepoužívejte
žádné ovládací prvky jednotky
ani dálkového ovladače.
Po dokončení aktualizace se na displeji
zobrazí nápis „Complete“. Vypněte
přístroj stisknutím tlačítka /
a opětovným stisknutím tohoto
tlačítka jej znovu zapněte.
Zrušení časovače
Po dokončení kroku 3 v oddíle „Kontrola
nastavení“ (strana 33) vyberte možnost
„Timer Off“ a poté stiskněte ENTER.
33CS
Poznámka
 Aktualizace může trvat zhruba 3 až 10 minut.
Může to trvat i déle v závislosti na připojení k síti.
 Během aktualizace nepoužívejte jednotku ani
dálkový ovladač. Také během aktualizace
softwaru neodpojujte napájecí kabel ani síť.
 Postup aktualizace lze zrušit stisknutím tlačítka
MENU > „Download Cancel“ > „Ok“, když se
zobrazuje nápis „Download“ (v závislosti na fázi
aktualizace nemusí být možné ji zrušit). Když
dojde ke zrušení aktualizace, přístroj se vypne
a přejde do pohotovostního režimu. Při příštím
spuštění přístroje se zobrazí nápis „UPDATE“.
Aktualizujte software pomocí USB flash disku.
Podrobné informace o postupu aktualizace
pomocí USB flash disku naleznete
na následujících webových stránkách.
Pro zákazníky v Evropě:
http://www.sony.eu/support
Pro zákazníky v jiných zemích/regionech:
http://www.sony-asia.com/support
 Přístroj je vybaven funkcí, která automaticky
aktualizuje předinstalovaný software, když je
přístroj připojen k internetu pomocí drátového
připojení nebo sítě Wi-Fi. Tato funkce je
ve výchozím nastavení zakázána. Software
se automaticky aktualizuje, pokud funkci
povolíte tlačítkem MENU > „Update Menu“ >
„Auto Update“ > „On“ (Pokud je k dispozici
nejnovější software, aktualizace bude
provedena v noci, kdy je nejmenší
pravděpodobnost používání přístroje.
V průběhu aktualizace kontrolka
pohotovostního režimu svítí oranžově.
Po dokončení aktualizace se na displeji
zobrazí nápis „Complete“.)
Pokud chcete zakázat funkci automatické
aktualizace, stiskněte tlačítko MENU >
„Update Menu“ > „Auto Update“ > „Off“.
34CS
Odstraňování problémů
Odstraňování
problémů
Dojde-li při používání přístroje k potížím,
vyzkoušejte níže popsaný postup a teprve
poté kontaktujte nejbližšího prodejce
společnosti Sony. Pokud se zobrazí
chybová zpráva, nezapomeňte si její obsah
zaznamenat, aby jej bylo možné použít
při řešení problémů.
1
Zkontrolujte, zda problém není
zmíněn v části „Odstraňování
problémů“.
2
Zkontrolujte následující webové
stránky zákaznické podpory.
3
Pokud kontrolka pohotovostního režimu
bliká červeně
Ihned odpojte napájecí kabel a ujistěte
se, že kabel reproduktoru není zahřátý
na vysokou teplotu.
 Není zkratován kabel reproduktoru?
Poté, co kontrolka pohotovostního
režimu přestane blikat, napájecí kabel
znovu zapojte a zapněte přístroj.
Pokud problém přetrvává, obraťte
se na nejbližšího prodejce
společnosti Sony.
Poznámka
 V závislosti na funkci je možné, že budete muset
provést aktualizaci přístroje.
Obecné
Přístroj nelze zapnout.
Pro zákazníky v Evropě:
http://www.sony.eu/support
Pro zákazníky v jiných zemích/
regionech:
http://www.sony-asia.com/support
 Ujistěte se, že je napájecí kabel řádně zapojen
Na těchto stránkách naleznete
nejnovější informace o podpoře
a často kladené otázky.
 Nejedná se o poruchu. Pokud neprovedete
Pokud ani po provedení kroků 1 a 2
nelze problém vyřešit, obraťte
se na nejbližšího prodejce
společnosti Sony.
Přístroje neočekávaně přešel
do pohotovostního režimu.
žádnou operaci nebo na výstupu není audio
signál, přejde přístroj asi po 15 minutách
automaticky do pohotovostního režimu.
Viz část „Nastavení funkce automatického
přechodu do pohotovostního režimu“
(strana 29).
Nastavení hodin nebo časovače přehrávání
se neočekávaně zrušilo.
 Pokud asi minutu neprovedete žádnou
operaci, nastavení hodin nebo časovače
přehrávání se automaticky zruší. Opakujte
postup nastavení od začátku.
Žádný zvuk.
 Zkontrolujte, zda jsou řádně zapojeny kabely
Odstraňování problémů
Pokud problém i po prověření všech
výše uvedených položek přetrvává,
obraťte se na nejbližšího prodejce
společnosti Sony.
Při dodání přístroje k opravě prosím
nezapomeňte dodat celý systém
(hlavní jednotku a dálkový ovladač).
Jedná se o systémový výrobek, takže
je třeba dodat celý systém, aby bylo
možné určit část vyžadující opravu.
do zásuvky.
reproduktorů.
 Zvyšte hlasitost na jednotce.
 Zkontrolujte, zda ke zdířce  nejsou připojena
sluchátka.
 Zkontrolujte, zda je externí zařízení řádně
připojeno ke zdířce LINE IN (externí vstup)
a zda je nastavena funkce LINE IN.
 Daná stanice mohla dočasně přerušit vysílání.
35CS
Zvuk levého a pravého kanálu je nevyvážený
nebo stranově převrácený.
Zahájení přehrávání trvá déle než obvykle.
 Umístěte reproduktory symetricky.
 Zkontrolujte, zda jsou řádně zapojeny kabely
potřebnou k zahájení přehrávání:
 disk se složitou stromovou strukturou,
 disk, který obsahuje více relací,
 disk, který obsahuje mnoho složek.
 Následující disky mohou prodloužit dobu
levého a pravého reproduktoru podle +/–.
Ozývá se výrazné hučení nebo šum.
 Přemístěte přístroj mimo dosah zdrojů šumu.
 Zapojte přístroj do jiné zásuvky.
 Doporučujeme použít kabel nebo zásuvku
s filtrem proti rušení (není součástí dodávky).
Dálkový ovladač nefunguje.
 Odstraňte jakékoliv překážky mezi dálkovým
ovladačem a senzorem na jednotce
a umístěte jednotku mimo dosah
zářivkového osvětlení.
 Namiřte dálkový ovladač na senzor dálkového
ovladače na jednotce.
 Přejděte s dálkovým ovladačem blíže
k jednotce.
 Vyměňte baterie za nové.
BLUETOOTH
Jednotku nelze spárovat se zařízením
BLUETOOTH. / Pomocí aplikace SongPal
nelze vytvořit připojení BLUETOOTH mezi
přístrojem a chytrým telefonem / iPhone.
 Ujistěte se, že přístroj a zařízení BLUETOOTH
jsou od sebe maximálně 1 m daleko.
 Pokud přístroj inicializujete, nemusí být
schopen se připojit k vašemu zařízení iPhone/
iPad/iPod. V takovém případě smažte
informace o párování na zařízení iPhone/iPad/
iPod a znovu proveďte postup párování.
Přístroj nelze připojit k zařízení BLUETOOTH
pomocí připojení jedním dotykem (NFC).
 Držte chytrý telefon nebo tablet blízko
Disk CD-DA/MP3
Na displeji se zobrazí nápis „Locked“ a disk
nelze vyjmout ze zásuvky.

 Obraťte se na nejbližšího obchodního

zástupce společnosti Sony nebo na místní
autorizovaný servis společnosti Sony.

Disk nebo soubor se nepřehraje.
 Disk není ukončen (na disk CD-R nebo CD-RW
lze přidat další data).
Zvuk přeskakuje nebo disk nelze přehrát.
 Disk je znečištěný nebo poškrábaný.
Pokud je disk znečištěný, otřete jej.
 Přemístěte přístroj mimo dosah vibrací
(například na stabilní stojan).

jednotky, dokud telefon/tablet nezareaguje.
Pokud se přístroj nepřipojí, přesuňte chytrý
telefon / tablet pomalu přes značku N-Mark
na jednotce. Když telefon/tablet zareaguje,
podle pokynů na obrazovce vytvořte připojení.
Ujistěte se, že je funkce NFC na chytrém
telefonu / tabletu zapnuta.
Pokud se chytrý telefon / tablet nachází
v ochranném obalu, vyjměte jej.
Citlivost příjmu NFC se liší v závislosti
na zařízení. Pokud se vám chytrým telefonem
nebo tabletem k jednotce opakovaně nedaří
připojit pomocí připojení jedním dotykem,
proveďte připojení pomocí obrazovky.
Zkontrolujte, zda je váš chytrý telefon / tablet
kompatibilní s funkcí NFC. Informace
o nejnovějších podporovaných verzích
kompatibilních zařízení naleznete
na následujících webových stránkách:
Pro zákazníky v Evropě:
http://www.sony.eu/support
Pro zákazníky v jiných zemích/regionech:
http://www.sony-asia.com/support
 V závislosti na hlasitosti může být
přeskakování zvuku způsobeno vibracemi
reproduktorů. Přesuňte reproduktory dále
od přístroje nebo na jiné místo.
 Přehrává se disk DTS. Nepřehrávejte disk DTS.
Přehrávání nezačíná od první stopy
nebo souboru.
 Ujistěte se, že je zvolen správný režim
přehrávání. Pokud je jako režim přehrávání
zvolena možnost „Shuffle“ nebo „Program“,
změňte toto nastavení (strana 13).
36CS
Z přístroje nevychází žádný zvuk.
 Zkontrolujte, zda přístroj navázal připojení
BLUETOOTH se zařízením BLUETOOTH.
 Zopakujte párování přístroje
a zařízení BLUETOOTH.
Z reproduktorů vychází zkreslený zvuk,
hučení nebo šum.
 Přesuňte zařízení BLUETOOTH a jednotku blíže
k sobě. Odstraňte všechny překážky mezi
jednotkou a zařízením BLUETOOTH.
 Nastavte možnost „Bluetooth Codec“ na „SBC“
(strana 25).
iPhone/iPad/iPod (při
připojení k portu USB)
Podrobnosti o kompatibilitě se zařízeními
iPhone/iPad/iPod naleznete v části
„Kompatibilní zařízení a verze“ (strana 43).
Žádný zvuk.
 Zkontrolujte, že je zařízení iPhone/iPad/iPod




správně připojeno ke konektoru  (USB FRONT).
Zastavte přehrávání a připojte zařízení
iPhone/iPad/iPod k přístroji.
Ověřte, zda bylo zařízení iPhone/iPad/iPod
aktualizováno s použitím nejnovější verze
softwaru. Pokud ne, před použitím
s přístrojem zařízení iPhone/iPad/iPod
aktualizujte.
Zvyšte hlasitost.
Přístroj nemusí toto zařízení iPhone/iPad/iPod
podporovat.
Zvuk je zkreslený.
 Zkontrolujte, že je zařízení iPhone/iPad/iPod
správně připojeno ke konektoru  (USB FRONT).
 Zvyšte hlasitost.
 Změňte nastavení ekvalizéru na zařízení iPhone/
iPad/iPod na hodnotu „Off“ nebo „Flat“.
 Přístroj nemusí toto zařízení iPhone/iPad/iPod
podporovat.
Zařízení iPhone/iPad/iPod nefunguje.
 Zavřete ostatní iOS aplikace běžící na zařízení
Zařízení iPhone/iPad/iPod nelze nabíjet.
 Ujistěte se, že je zařízení iPhone/iPad/iPod
Podrobnosti o kompatibilních zařízeních
USB naleznete v části „Kompatibilní zařízení
a verze“ (strana 43).
Je připojeno nepodporované zařízení USB.
 Mohou se vyskytnout následující problémy.
 Zařízení USB není rozpoznáno.
 Přístroj nezobrazuje názvy souborů
nebo složek.
 Není možné spustit přehrávání.
 Zvuk přeskakuje.
 Je slyšet šum.
 Zvuk je zkreslený.
Z přístroje nevychází žádný zvuk.
 Zařízení USB není správně připojeno. Vypněte
přístroj a zařízení USB znovu připojte.
Je slyšet šum, zvuk přeskakuje nebo
je zkreslený.
 Je připojeno nepodporované zařízení USB.
Připojte podporované zařízení USB.
 Vypněte přístroj a zařízení USB znovu připojte.
Poté přístroj znovu zapněte.
 Šum obsahují již samotná hudební data nebo
je zvuk zkreslený. Šum mohl vzniknout při
vytváření hudebních dat v důsledku podmínek
na počítači. V takovém případě soubor
odstraňte a hudební data znovu uložte.
 Při kódování souborů byla použita příliš nízká
přenosová rychlost. Na zařízení USB uložte
soubory zakódované s použitím vyšší
přenosové rychlosti.
 Chcete-li přehrávat zvukové soubory
ve vysokém rozlišení, použijte zařízení
kompatibilní s vysokorychlostním
připojením USB 2.0.
Nápis „Reading“ se zobrazuje příliš dlouho
nebo trvá delší dobu, než začne přehrávání.
 Proces čtení může trvat déle v následujících
případech.
 V zařízení USB je velký počet souborů nebo
složek.
 Struktura souborů je příliš složitá.
 V paměti není dostatek volného místa.
 Interní paměť je fragmentovaná.
Odstraňování problémů
iPhone/iPad/iPod. Podrobné informace
najdete v návodu k obsluze dodaném
se zařízením iPhone/iPad/iPod.
 Zkontrolujte, že je zařízení iPhone/iPad/iPod
správně připojeno ke konektoru  (USB FRONT).
 Ověřte, zda bylo zařízení iPhone/iPad/iPod
aktualizováno s použitím nejnovější verze
softwaru. Pokud ne, před použitím
s přístrojem zařízení iPhone/iPad/iPod
aktualizujte.
 Ovládání přístroje a zařízení iPhone/iPad/iPod
se liší, takže zařízení nebudete moci ovládat
pomocí tlačítek na dálkovém ovladači nebo
na jednotce. V tom případě použijte ovládací
tlačítka na zařízení iPhone/iPad/iPod.
Zařízení USB
správně připojeno ke konektoru  (USB FRONT)
pomocí kabelu dodávaném s vaším zařízením
iPhone/iPad/iPod.
 Odpojte zařízení iPhone/iPad/iPod a znovu ho
připojte. Podrobnosti ohledně stavu nabíjení
zařízení iPhone/iPad/iPod naleznete v návodu
k obsluze daného zařízení iPhone/iPad/iPod.
37CS
Název souboru nebo složky (název alba)
se nezobrazuje správně.
Je slyšet více rozhlasových stanic současně.
 Znovu uložte hudební data na zařízení USB,
příjem, upravte polohu reproduktorového
kabelu a poté anténu opět nastavte.
 Svažte kabely antén k sobě pomocí kabelových
vázacích svorek a upravte délku kabelů.
protože data uložená v zařízení USB mohou
být poškozena.
 Přístroj dokáže zobrazit následující znaky:
 Velká písmena (A až Z),
 číslice (0 až 9),
 symboly (< > * +, [ ] @ \ _).
Jiné znaky se zobrazí jako „_“.
Zařízení USB není rozpoznáno.
 Vypněte přístroj a zařízení USB znovu připojte.
Poté přístroj znovu zapněte.
 Připojené zařízení USB nemusí být
kompatibilní.
 Zařízení USB nefunguje správně. Informace
o tom, jak tento problém vyřešit, naleznete
v návodu k obsluze dodaném s vaším
zařízením USB.
Přehrávání se nespustí.
 Vypněte přístroj a zařízení USB znovu připojte.
Poté přístroj znovu zapněte.
 Připojené zařízení USB nemusí být
kompatibilní.
 Vyhledejte místo a směr zajišťující dobrý
Rozhlasová stanice DAB/DAB+ nemá
optimální příjem (pouze CMT-SX7B).
 Zkontrolujte všechna zapojení antén a poté
spusťte automatické vyhledávání DAB. Viz část
„Manuální spuštění automatického
vyhledávání DAB“ (strana 17).
 Aktuální služba DAB/DAB+ nemusí být
k dispozici. Pomocí tlačítek /
zvolte jinou službu.
 Pokud jste se přestěhovali, některé služby/
frekvence se mohly změnit a možná se vám
obvyklé vysílání nepodaří naladit. Proveďte
automatické vyhledávání DAB a znovu tak
zaregistrujte obsah vysílání. (Tento postup
vymaže všechny dříve uložené předvolby.)
Vysílání DAB/DAB+ bylo přerušeno
(pouze CMT-SX7B).
 Zkontrolujte umístění přístroje nebo upravte
orientaci antény, abyste zvýšili zobrazovanou
hodnotu kvality signálu.
Přehrávání se nezahájí od první stopy.
 Režim přehrávání nastavte na režim
Síťové připojení
přehrávání „Normal“.
Zařízení USB nelze nabít.
 Ujistěte se, že je zařízení USB správně
připojeno ke konektoru  (USB REAR).
 Když je přístroj vypnutý, nelze zařízení nabíjet.
 Přístroj nemusí toto zařízení USB podporovat.
 Odpojte zařízení USB a znovu jej připojte.
Podrobnosti ohledně stavu nabíjení zařízení
USB naleznete v návodu k obsluze daného
zařízení USB.
Tuner
Ozývá se výrazné hučení nebo šum
(na displeji bliká nápis „STEREO“)
nebo nelze naladit vysílání.
 Připojte správně anténu.
 Vyhledejte místo a směr zajišťující dobrý
příjem a poté anténu opět nastavte.
 Abyste předešli vzniku šumu, neumísťujte
antény do blízkosti přístroje, kabelů
reproduktorů a ostatních AV komponent.
 Vypněte elektrická zařízení v blízkosti přístroje.
38CS
Přístroj se nemůže připojit k síti.
(Jiné zařízení v síti nemůže přístroj
nalézt nebo rozpoznat.)
 Zkontrolujte, zda se na displeji rozsvítili
symbol
.
 Přístroji trvá asi 1 minutu, než získá IP adresu,
když je zapnut v komunikačním prostředí
bez routeru.
 Používáte-li pevnou IP adresu, stejná IP adresa
může být používána jiným zařízením. Použijte
jinou IP adresu.
Přístroj nelze připojit k síti prostřednictvím
bezdrátového připojení LAN.
 Je-li k přístroji připojen síťový kabel (LAN),
přístroj automaticky pracuje na tom, aby
zapnul připojení LAN. Přejete-li si používat
bezdrátové připojení LAN, nepřipojujte síťový
kabel LAN k přístroji.
 Zkontrolujte nastavení routeru/přístupového
bodu bezdrátové sítě LAN. Pokud je utajený
režim SSID na přístupovém bodu nastaven
na hodnotu „On“, nastavte jej na hodnotu
„Off“. Podrobnosti o nastavení přístupového
bodu bezdrátového routeru naleznete
v návodu k obsluze přístupového bodu.
Přístroj se nemůže připojit k síti
pomocí WPS.
 Nastavte síť tak, že vyhledáte přístupový bod
pomocí vyhledávání přístupových bodů.
 K síti se nelze připojit pomocí metody WPS,
pokud je přístupový bod nastaven
na standard WEP.
 Aktualizujte firmware bezdrátového routeru/
přístupového bodu na nejnovější verzi.
Služby internetových rádií
Přístroje se nemůže připojit ke Službám
internetových rádií.
 Zkontrolujte, zda je router/přístupový




bod bezdrátové sítě LAN zapnutý.
Zkontrolujte, zda se na displeji zobrazuje
ikona
. Pokud ne, nastavte znovu
bezdrátovou síť. Podrobnosti naleznete
v průvodci spuštěním Wi-Fi.
Když je přístroj připojen k bezdrátové síti,
přesuňte jednotku a router / přístupový bod
bezdrátové sítě LAN a přístroj blíže k sobě
a proveďte nastavení znovu.
V závislosti na používaném poskytovateli
může být možné pouze jedno připojení
k internetu. V takovém případě nelze přístroj
připojit, je-li toto připojení zabráno. Obraťte se
prosím na svého operátora nebo
poskytovatele služby.
Když zapnete svůj mobilní telefon (zařízení
Android, Xperia nebo iPhone/iPod touch)
po chvíli, co byl vypnutý, zkuste znovu
spustit aplikaci „SongPal“.
Domácí síť
 Zkontrolujte, že je ovládání správně připojeno
 Server DLNA je přetížený. Vypněte všechny
spuštěné aplikace.
 Kvalita signálu bezdrátové sítě je nízká.
Vypněte mikrovlnnou troubu.
 Komunikační rychlost bezdrátové sítě LAN
může být pomalá pro routery a přístupové
body vyhovující standardu IEEE802.11n, je-li
metoda zabezpečení nastavena na WEP nebo
WPA/WPA2-PSK (TKIP). Zaznamenáte-li
snížení rychlosti, změňte bezpečnostní
metodu na WPA/WPA2-PSK (AES).
Kódování (bezpečnost) se liší v závislosti
na zařízení. Pro podrobnější informace
nahlédněte do uživatelské příručky
svého routeru/přístupového bodu.
Není možné ladit nebo přehrávat.
 Ujistěte se, zda není audio soubor poškozený
nebo nebyl vymazán ze serveru. Podrobnosti
naleznete v návodu k obsluze k serveru.
 Server se pokouší přehrát audio soubor
v audio formátu, který přístroj nepodporuje.
Zkontrolujte informace o audio formátu
na serveru.
 Vypněte ovládání funkce multicast na vašem
routeru/přístupovém bodu bezdrátové sítě
LAN. Je-li zapnuta. může trvat několik minut,
než bude audio slyšitelné. Pro podrobnější
informace nahlédněte do uživatelské příručky
svého routeru/přístupového bodu bezdrátové
sítě LAN.
 Přístup z tohoto přístroje není serverem
povolen. Změňte nastavení na serveru
pro povolení přístupu z tohoto přístroje.
Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze
k serveru.
AirPlay
Bližší informace o kompatibilitě
se zařízeními iPhone/iPad/iPod touch
naleznete v části „Kompatibilní zařízení
a verze“ (strana 43).
k domácí síti.
 Ovládání multicast je na přístupovém
bodu zapnuto.
Přístroj nelze ze zařízení iPhone/iPad/iPod
touch najít.
Hudba se spustila automaticky.
 Viz část „Připojení k síti – Přístroj se nemůže
 Tento přístroj možná ovládá jiná komponenta.
 Ujistěte se, že je zařízení iPhone/iPad/iPod
Pro zakázání ovládání vypněte pohotovostní
režim BLUETOOTH/sítě (strana 30).
Odstraňování problémů
Ovládání (zařízení používané k ovládání)
nemůže najít přístroj. (Ovládání nemůže
procházet obsah tohoto přístroje.)
Zvuk je přerušovaný.
připojit k síti“ (strana 38).
touch nebo počítač s aplikací iTunes připojen
k domácí síti.
 Než začnete zařízení používat s přístrojem,
aktualizujte systém iOS a aplikaci iTunes
na nejnovější verzi.
39CS
Hudba se spustila automaticky.
 Tento přístroj možná ovládá jiná komponenta.
Pro zakázání ovládání vypněte pohotovostní
režim BLUETOOTH/sítě (strana 30).
Zvuk je během přehrávání přerušován.
 Server je přetížený. Vypněte všechny spuštěné
Zprávy
Při provozu se na displeji mohou zobrazit
nebo blikat následující zprávy.
Cannot Download
Jednotku nelze ovládat.
Při stahování dat aktualizace došlo
u přístroje k chybě. Vstupte do nabídky
nastavení a opakujte aktualizaci softwaru.
 Aktualizujte verzi softwaru zařízení iPhone/
Cannot Play
aplikace.
iPad/iPod touch nebo systému iTunes
na nejnovější verzi.
Obnovení továrního nastavení
přístroje
Pokud přístroj stále nefunguje správně,
obnovte jeho tovární nastavení.
Tovární nastavení přístroje můžete obnovit
pomocí tlačítek na přístroji.
1 Odpojte napájecí kabel a ujistěte se,
že kontrolka pohotovostního režimu
nesvítí. Poté napájecí kabel znovu připojte
a přístroj zapněte.
2 Stiskněte tlačítka PUSH ENTER a /
na jednotce a podržte je, dokud se
na displeji nezobrazí nápis „All Reset“.
Všechna uživatelská nastavení, jako například
předvolené rozhlasové stanice, časovač, hodiny
a nastavení sítě se vymažou. Kromě toho bude
také odstraněno vaše přihlašovací ID a heslo pro
přístup k internetovým hudebním službám.
Pokud problém i po prověření všech výše
uvedených položek přetrvává, obraťte se
na nejbližšího prodejce společnosti Sony.
Poznámka
 Pokud se chcete jednotky zbavit nebo pokud
ji chcete předat jiné osobě, z bezpečnostních
důvodů ji resetujte.
Vložili jste disk, který nelze
na tomto přístroji přehrát, například
disk CD-ROM a disk DVD.
Complete!
Předvolba rozhlasových stanic proběhla
úspěšně.
Data Error
Pokusili jste se přehrát soubor, který
nelze přehrát.
Error
Během inicializace jste s přístrojem
pracovali. Chvíli počkejte, než bude
inicializace dokončena.
Initial
Přístroj načítá nastavení sítě. Některá
tlačítka nelze během tohoto procesu
používat.
Locked
Zásuvka na disk je uzamčena a disk nelze
vyjmout. Obraťte se na nejbližšího prodejce
společnosti Sony.
No Connect
Přístroj se nemůže připojit k síti.
No Device
Není připojeno žádné zařízení USB, případně
bylo připojené zařízení USB odpojeno.
No Disc
V přehrávači není vložen žádný disk
nebo jste vložili disk, který nelze přehrát.
No Memory
V zařízení USB není vloženo paměťové
médium nebo přístroj paměťové médium
nerozpoznal.
40CS
No Step
Všechny naprogramované stopy
byly vymazány.
Not Supported
Přístroj nepodporuje připojené zařízení USB.
No Track
Na zařízení USB nebo disku není žádný
soubor, který by bylo možné přehrát.
Not In Use
Stiskli jste tlačítko, které nemá přiřazenou
žádnou funkci přehrávání.
Over Current
Odpojte zařízení USB z konektoru,
vypněte přístroj a opět jej zapněte.
Push STOP
Během přehrávání v režimu CD nebo USB
jste se pokusili změnit režim přehrávání.
Reading
Přístroj načítá informace na disku CD
nebo zařízení USB. Během načítání
některá tlačítka nefungují.
Step Full!
Pokusili jste se naprogramovat více
než 25 stop nebo souborů.
Time NG!
Pro časovač přehrávání byl nastaven
stejný počáteční a koncový čas.
Update Error
Odstraňování problémů
Software přístroje nelze aktualizovat.
Vypněte přístroj a znovu jej zapněte.
Přístroj se pokusí provést aktualizaci
softwaru. Pokud se opět objeví stejná
zpráva, obraťte se na nejbližšího
prodejce společnosti Sony.
41CS
 Nevystavujte disky přímému slunečnímu
Bezpečnostní opatření /
Technické údaje
Bezpečnostní
opatření
Disky, které tento přístroj PŘEHRÁVÁ
 Zvukové disky CD-DA
 CD-R/CD-RW (zvuková data stop disků
CD-DA a souborů MP3)
Nepoužívejte disk CD-R/CD-RW, na kterém
nejsou uložena žádná data. Mohlo by dojít
k poškození disku.
světlu nebo zdrojům tepla, jako je
například horkovzdušné potrubí, ani je
nenechávejte v autě zaparkovaném
na přímém slunci.
Bezpečnost
 Pokud víte, že přístroj nebudete delší
dobu používat, odpojte napájecí kabel
vytažením zástrčky ze zásuvky.
Při odpojování přístroje vždy uchopte
zástrčku. Nikdy netahejte za kabel.
 Pokud se do přístroje dostane jakýkoli
pevný objekt nebo tekutina, odpojte
jej a nechte jej před dalším použitím
zkontrolovat kvalifikovaným pracovníkem.
 Napájecí kabel lze vyměnit pouze
v kvalifikovaném servisu.
Umístění
Disky, které tento přístroj NEPŘEHRÁVÁ
 CD-ROM
 CD-R/CD-RW, které nejsou ve formátu








42CS
hudebního disku CD nebo formátu
odpovídajícímu standardu ISO 9660
Úroveň 1/Úroveň 2, Joliet
CD-R/CD-RW s více relacemi a relace
nejsou uzavřeny
CD-R/CD-RW s nízkou kvalitou záznamu,
CD-R/CD-RW, která jsou poškrábaná nebo
špinavá, nebo CD-R/CD-RW
zaznamenaná na nekompatibilním
záznamovém zařízení
CD-R/CD-RW, který není správně ukončen
Disky CD-R/CD-RW, které obsahují jiné
soubory než soubory MPEG 1 Audio
Layer-3 (MP3)
Disky, které mají nestandardní tvar
(např. srdce, čtverec, hvězda)
Disky, na kterých je lepicí páska,
papír nebo nálepka
Vypůjčené nebo použité disky, na kterých
lepidlo přesahuje okraje nálepky
Disky, které jsou potištěné lepkavým
inkoustem
 Neinstalujte přístroj do nakloněné polohy
ani na místa s velmi vysokou či nízkou
teplotou, se zvýšeným množstvím prachu,
nečistot či vlhkosti, na místa bez
dostatečného odvětrávání ani na místa,
která jsou vystavena vibracím, přímému
slunečnímu záření nebo jasnému
osvětlení.
 Chcete-li přístroj umístit na speciálně
ošetřené povrchy (například voskem,
olejem nebo leštidlem), postupujte
opatrně, protože může dojít ke vzniku
skvrn nebo k poškození povrchu.
 Pokud přístroj přinesete z chladného
do teplého prostředí, nebo když jej
umístíte do místnosti s vysokou úrovní
vlhkosti, může na čočkách uvnitř
CD přehrávače zkondenzovat vlhkost
a způsobit poruchu přístroje. V takovém
případě disk vyjměte a nechte přístroj
zapnutý po dobu přibližně 30 minut,
dokud se vlhkost neodpaří. Pokud přístroj
ani po delší době stále nefunguje,
obraťte se na nejbližšího prodejce
společnosti Sony.
Poznámky k přehrávání disků CD-DA
Zahřívání
 Před zahájením přehrávání disk otřete
 Zahřívání přístroje při nabíjení nebo
čisticím hadříkem od středu směrem
k okraji.
 Nečistěte disk rozpouštědly, jako je
například benzín nebo ředidlo, běžně
dostupnými čisticími prostředky ani
antistatickým sprejem určeným pro
vinylové desky.
dlouhodobějším provozu je normální
a nejedná se o poruchu.
 Pokud byl přístroj nepřetržitě používán
na vysokou hlasitost, nedotýkejte se krytu
přístroje, protože se mohl zahřát
na vysokou teplotu.
 Nezakrývejte větrací otvory.
Čištění krytu
Očistěte přístroj měkkou utěrkou
navlhčenou jemným čisticím prostředkem.
Nepoužívejte drsné materiály, čisticí písek
ani rozpouštědla, například ředidla, alkohol
nebo benzín.
Upozornění týkající se služeb nabízených
třetími stranami
Služby nabízené třetími stranami mohou být
změněny, přerušeny nebo ukončeny bez
předchozího upozornění. Společnost Sony
nenese v takovýchto případech žádnou
odpovědnost.
Kompatibilní zařízení
a verze
iPhone/iPad/iPod
nebo iTunes
Informace o nejnovějších podporovaných
verzích kompatibilních zařízení naleznete
na následujících webových stránkách:
Pro zákazníky v Evropě:
http://www.sony.eu/support
Pro zákazníky v jiných zemích/regionech:
http://www.sony-asia.com/support
Kompatibilní
AirPlay
modely
BLUETOOTH®
USB



iPhone 6



iPhone 5S



iPhone 5C



iPhone 5



iPhone 4S



iPhone 4



iPhone 3GS



iPad Air 2*



iPad mini 3*



iPad Air*



iPad mini 2*



iPad
(4. generace)*



iPad mini*



iPad
(3. generace)*



iPad 2*



iPad*



iPod touch
(5. generace)



iPod touch
(4. generace)



iPod touch
(3. generace)*



iPod classic*

Bezpečnostní opatření / Technické údaje
iPhone 6 Plus
43CS
Kompatibilní
AirPlay
modely
iPod nano
(7. generace)*
BLUETOOTH®

USB

iPod nano
(6. generace)*

iPod nano
(5. generace)*

iPod nano
(4. generace)*

* Aplikace SongPal nepodporuje zařízení iPod
touch (3. generace), iPod classic ani iPod nano.
Od ledna 2015 aplikace „SongPal“ nepodporuje
zobrazení optimalizované pro iPad.
Funkce AirPlay spolupracuje se zařízeními
iPhone, iPad a iPod touch využívajícími
operační systém iOS 4.3.3 nebo novější
verzi, s počítači Mac využívajícími operační
systém OS X Mountain Lion a s počítači Mac
a PC vybavenými aplikací iTunes 10.2.2 nebo
novější verzí.
Technologie Bluetooth spolupracuje
se zařízeními iPhone 5S, iPhone 5C,
iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS,
iPod touch (5. generace) a iPod touch
(4. generace).
Funkce USB spolupracuje se zařízeními
iPhone, iPad a iPod touch využívajícími
operační systém iOS 4.3.3 nebo novější,
s počítači Mac využívajícími operační
systém OS X Mountain Lion a s počítači
Mac a PC vybavenými aplikací iTunes 10.2.2
nebo novější verzí.
Zařízení DLNA
Informace o nejnovějších podporovaných
verzích kompatibilních zařízení naleznete
na následujících webových stránkách:
Pro zákazníky v Evropě:
http://www.sony.eu/support
Pro zákazníky v jiných zemích/regionech:
http://www.sony-asia.com/support
44CS
Zařízení USB
Informace o nejnovějších podporovaných
verzích kompatibilních zařízení naleznete
na následujících webových stránkách:
Pro zákazníky v Evropě:
http://www.sony.eu/support
Pro zákazníky v jiných zemích/regionech:
http://www.sony-asia.com/support
Zařízení BLUETOOTH
Informace o nejnovějších podporovaných
verzích kompatibilních zařízení naleznete
na následujících webových stránkách:
Pro zákazníky v Evropě:
http://www.sony.eu/support
Pro zákazníky v jiných zemích/regionech:
http://www.sony-asia.com/support
Účinný komunikační rozsah
Bezdrátová
technologie
BLUETOOTH
BLUETOOTH je bezdrátová technologie
s krátkým dosahem, která propojuje
digitální zařízení, jako jsou osobní počítače
a digitální fotoaparáty. Pomocí bezdrátové
technologie BLUETOOTH můžete pracovat
s připojenými zařízeními do vzdálenosti
přibližně 10 metrů.
Bezdrátová technologie BLUETOOTH se
běžně používá mezi dvěma zařízeními, ale
jedno zařízení lze připojit k více zařízením.
K připojení nejsou zapotřebí žádné kabely,
jako je tomu například u připojení USB,
a zařízení také nemusejí být umístěna čelně
proti sobě, jako je nezbytné při použití
bezdrátové infračervené technologie.
Při používání této technologie se zařízení
BLUETOOTH může nacházet v tašce či kapse.
Bezdrátová technologie BLUETOOTH je
celosvětovým standardem, který podporují
tisíce společností. Tyto společnosti vyrábějí
produkty, které tomuto celosvětovému
standardu vyhovují.
Podporovaná verze a profily BLUETOOTH
Profil odkazuje na standardní sadu možností
pro různé funkce produktu BLUETOOTH.
Podrobnosti o podporované verzi
a profilech BLUETOOTH naleznete
v části „Technické údaje“ (strana 46).
 Aby bylo možné používat zařízení BLUETOOTH
připojené k přístroji, musí zařízení podporovat
stejný profil jako přístroj. Funkce zařízení
BLUETOOTH se mohou lišit v závislosti
na specifikacích zařízení, a to dokonce
i v případě, že má stejný profil jako tento přístroj.
 Z důvodů vlastností bezdrátové technologie
BLUETOOTH je přehrávání na tomto přístroji
nepatrně zpožděno oproti přehrávání zvuku
na vysílajícím zařízení.
Účinky dalších zařízení
Zařízení BLUETOOTH a bezdrátové sítě LAN
(IEEE802.11b/g/n) využívají stejné frekvenční
pásmo (2,4 GHz). Když používáte zařízení
BLUETOOTH v blízkosti zařízení připojeného
k bezdrátové síti LAN, může dojít
k elektromagnetickému rušení.
V důsledku toho se může snižovat rychlost
přenosu dat, může být slyšet šum nebo se
nemusí podařit navázat spojení. Pokud
k tomu dojde, zkuste následující řešení:
 Zkuste propojit přístroj a mobilní
telefon BLUETOOTH nebo zařízení
BLUETOOTH ve vzdálenosti nejméně
10 metrů od zařízení bezdrátové
sítě LAN.
 Vypněte napájení zařízení bezdrátové
sítě LAN, pokud v okruhu 10 metrů
od něj používáte zařízení BLUETOOTH.
Účinky na další zařízení
Rádiové vlny vysílané tímto přístrojem
mohou narušovat provoz některých
zdravotnických přístrojů. Toto rušení může
způsobit závadu, proto vždy vypněte
napájení přístroje, mobilního telefonu
BLUETOOTH a zařízení BLUETOOTH
na těchto místech:
 v nemocnicích, ve vlacích a v letadlech,
 v blízkosti automatických dveří či
hlásičů požáru.
Bezpečnostní opatření / Technické údaje
Poznámka
Zařízení BLUETOOTH by měla být používána
do vzdálenosti přibližně 10 metrů od sebe
(vzdálenost bez překážek).
Účinná komunikační vzdálenost se může
zkrátit za následujících podmínek.
 Pokud se mezi propojovanými
zařízeními BLUETOOTH nachází osoba,
kovový předmět, stěna nebo jiná
překážka.
 V místech, kde je instalována
bezdrátová síť LAN.
 V blízkosti mikrovlnných trub, které
jsou právě v provozu.
 V místech, kde se vyskytují jiné
elektromagnetické vlny.
45CS
Poznámka
 Tento přístroj podporuje funkce zabezpečení,
které vyhovují specifikaci BLUETOOTH, aby bylo
zaručeno bezpečné připojení během
komunikace pomocí technologie BLUETOOTH.
Toto zabezpečení však nemusí být vždy
dostatečné. Záleží na nastavení i jiných
faktorech, proto si vždy počínejte opatrně, když
komunikujete pomocí technologie BLUETOOTH.
 Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost
za škody či jiné ztráty způsobené v důsledku
úniku informací během komunikace
prostřednictvím technologie BLUETOOTH.
 Komunikaci BLUETOOTH nelze stoprocentně
zaručit u všech zařízení BLUETOOTH, která
mají stejný profil jako tento přístroj.
 Zařízení BLUETOOTH připojená k tomuto přístroji
musejí vyhovovat specifikaci BLUETOOTH
předepsané společností BLUETOOTH SIG, Inc.
a jejich kompatibilita se specifikací musí být
certifikována. Přesto však platí, že i když zařízení
vyhovuje specifikaci BLUETOOTH, mohou nastat
případy, kdy charakter či specifikace zařízení
BLUETOOTH znemožňuje připojení či má
za následek jinou ovládací metodu, zobrazení
či provoz.
 V závislosti na zařízení BLUETOOTH, které je
k přístroji připojeno, prostředí komunikace
či okolních podmínkách se může objevit šum
či výpadky zvuku.
Technické údaje
Zesilovač
Výstupní výkon (jmenovitý):
30 wattů + 30 wattů (6 ohmů při 1 kHz,
1 % THD)
Efektivní výstupní výkon RMS (referenční):
50 wattů + 50 wattů (na 1 kanál při
6 ohmech, 1 kHz)
Vstupy/Výstupy
Zdířka LINE IN (externí vstup):
Citlivost: 2 V
Impedance: 47 kiloohmů
Konektor OPTICAL IN (optický digitální vstup)
Zdířka  (sluchátka):
Zdířka stereo mini jack, 8 ohmů nebo více
Port USB
Port  (USB FRONT)
Můžete připojit USB flash disk, zařízení
Walkman® nebo iPhone/iPad/iPod
kompatibilní s tímto přístrojem.
Podporovaný formát*1
MP3: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz,
16–320 kbps (CBR/VBR)
AAC*2: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/
96 kHz, 16–320 kbps (CBR/VBR)
WMA*2: 32/44,1/48 kHz, 16–320 kbps
(CBR/VBR)
WAV: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/
176,4/192 kHz (16/24 bit)
AIFF: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24 bit)
FLAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/
176,4/192 kHz (16/24 bit)
ALAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/
176,4/192 kHz (16/24 bit)
DSD*3 (DSF/DSDIFF): 2,8 MHz (1 bit)
Rychlost přenosu
Vysokorychlostní
Podporovaná zařízení USB
Mass Storage Class (MSC)
Maximální výstupní proud
2,1 A MAX
46CS
Port  (USB REAR)
Kompatibilní zařízení, jako je například
počítač, můžete k tomuto přístroji připojit
pomocí kabelu USB (není součástí dodávky).
Podporovaný formát*1
PCM: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24/32 bit)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8 MHz (1 bit)
*1 Kompatibilitu s veškerým kódovacím/
zapisovacím softwarem, nahrávacími zařízeními
a záznamovými médii nelze zaručit.
*2 Soubory s ochranou autorských práv DRM
(Digital Rights Management) nebo soubory
stažené z internetového hudebního obchodu
na tomto přístroji nelze přehrát. Pokusíte-li se
takový soubor přehrát, přístroj přehraje
následující audiosoubor bez této ochrany.
Mezifrekvence:
400 kHz
Tuner pro pásmo FM:
Stereofonní příjem v pásmu FM,
superheterodynní tuner FM
Rozsah ladění:
87,5 – 108,0 MHz (po 50 kHz)
Tuner DAB/DAB+ (pouze CMT-SX7B):
Stereofonní FM, superheterodynní tuner
DAB/FM
Frekvenční rozsah:
Pásmo 3:
174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz*1
Tabulka frekvencí DAB/DAB+ (Pásmo 3):
Frekvence
Označení
174,928 MHz
5A
176,640 MHz
5B
178,352 MHz
5C
180,064 MHz
5D
181,936 MHz
6A
183,648 MHz
6B
185,360 MHz
6C
187,072 MHz
6D
188,928 MHz
7A
Více než 90 dB
190,640 MHz
7B
Dynamický rozsah:
192,352 MHz
7C
194,064 MHz
7D
Tuner
195,936 MHz
8A
Tuner pro pásmo AM (pouze pro model CMT-SX7):
197,648 MHz
8B
199,360 MHz
8C
201,072 MHz
8D
202,928 MHz
9A
204,640 MHz
9B
206,352 MHz
9C
208,064 MHz
9D
*3 Výstup probíhá prostřednictvím konverze na PCM.
CD-DA/MP3 přehrávač
Zařízení:
Přístroj pro přehrávání kompaktních disků
a digitálních zvukových souborů
Parametry laserové diody:
Vyzařování: Průběžné
Výkon laseru*1: Méně než 44,6 μW
*1 Tato hodnota byla naměřena ve vzdálenosti
200 mm od povrchu čočky objektivu
na optickém bloku s clonou 7 mm.
Frekvenční odezva:
20 Hz – 20 kHz
Poměr signál/šum:
více než 90 dB
Evropské modely:
531 – 1 602 kHz (s intervalem ladění 9 kHz)
Modely pro Asii:
530 – 1 610 kHz (s intervalem ladění 10 kHz)
531 – 1 602 kHz (s intervalem ladění 9 kHz)
Ostatní modely:
530 – 1 710 kHz (s intervalem ladění 10 kHz)
531 – 1 710 kHz (s intervalem ladění 9 kHz)
Bezpečnostní opatření / Technické údaje
Rozsah ladění:
47CS
Frekvence
Označení
BLUETOOTH
209,936 MHz
10A
Komunikační systém:
211,648 MHz
10B
213,360 MHz
10C
BLUETOOTH Standard Power Class 2
215,072 MHz
10D
Maximální komunikační rozsah:
216,928 MHz
11A
218,640 MHz
11B
220,352 MHz
11C
222,064 MHz
11D
Kompatibilní profily BLUETOOTH*2:
223,936 MHz
12A
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
225,648 MHz
12B
Podporovaná metoda ochrany obsahu
227,360 MHz
12C
229,072 MHz
12D
SBC (Sub Band Codec), AAC, LDAC
230,784 MHz
13A
Šířka pásma přenosu
232,496 MHz
13B
20 Hz – 20 000 Hz
(s vzorkovací frekvencí 44,1 kHz)
234,208 MHz
13C
235,776 MHz
13D
237,488 MHz
13E
239,200 MHz
13F
BLUETOOTH Standard verze 3.0
Výstup:
Viditelnost cca 10 m*1
Frekvenční pásmo:
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Způsob modulace:
FHSS
Metoda SCMS-T
Podporované kodeky
*1 Frekvence jsou na tomto přístroji zobrazovány
se dvěma desetinnými místy.
*1 Skutečný rozsah se liší v závislosti na faktorech,
jako jsou překážky mezi zařízeními, magnetická
pole kolem mikrovlnných trub, statická
elektřina, citlivost příjmu, výkon antény,
operační systém, softwarová aplikace atd.
*2 Profily standardu BLUETOOTH značí účel
komunikace BLUETOOTH mezi zařízeními.
Síť
Port LAN:
Reproduktor
Systém reproduktorů:
2pásmový reproduktorový systém,
Bass Reflex
Hloubkový reproduktor: 100 mm, kónický
Výškový reproduktor: 27 mm, vyvážený
měkký kupolovitý
Jmenovitá impedance:
6 ohmů
Rozměry (š×v×h):
přibližně 145 mm × 245 mm × 225 mm
Hmotnost:
přibližně 3,5 kg (na jednotku)
48CS
RJ-45
10BASE-T/100BASE-TX
(Rychlost komunikace se může lišit
v závislosti na komunikačním prostředí.
Tento přístroj nezaručuje rychlost
komunikace a kvalitu 10BASE-T/
100BASE-TX.)
Bezdrátová síť LAN:
Kompatibilní standardy:
IEEE 802.11 a/b/g/n (WEP 64 bit,
WEP 128 bit)
Frekvenční pásmo 2,4/5 GHz
WEP 64 bit, WEP 128 bit
WPA/WPA2-PSK (AES)
WPA/WPA2-PSK (TKIP)
Kompatibilní formáty:
PCM 192 kHz/24 bit, DSD 2,8 MHz/1 bit
DSD (DSF, DSDIFF), LPCM (WAV, AIFF), FLAC,
ALAC, MP3, AAC, WMA
Obecné
Požadavky na napájení:
Modely pro Latinskou Ameriku
(kromě modelu pro Argentinu):
120–240 V~, 50/60 Hz
Ostatní modely:
220–240 V~, 50/60 Hz
Příkon:
46 W
Rozměry (š×v×h) (včetně vyčnívajících částí,
bez reproduktorů):
přibližně 225 mm × 115 mm × 263 mm
Hmotnost (bez reproduktorů):
přibližně 2,7 kg
Dodávané příslušenství:
dálkový ovladač (RMT-AM100U) (1),
baterie R03 (velikost AAA) (2), kabelová
FM anténa (1), smyčková AM anténa
(pouze CMT-SX7) (1), průvodce spuštěním
Wi-Fi (1), návod k obsluze (tato příručka) (1)
Design a technické údaje se mohou
změnit bez předchozího upozornění.
Spotřeba energie v pohotovostním režimu:
0,5 W (při vypnutí všech bezdrátových síťových
portů)
Pohotovostní režim sítě: 6 W (při zapnutí
všech bezdrátových síťových portů)
Bezpečnostní opatření / Technické údaje
49CS
Ochranné známky atd.
 Windows, logo Windows a Windows Media jsou
ochranné známky nebo registrované obchodní
značky společnosti Microsoft Corporation
ve Spojených státech amerických a ostatních
zemích.
 Tento přístroj je chráněn jistými právy duševního
vlastnictví společnosti Microsoft. Je zakázáno
tuto technologii používat či distribuovat bez
příslušné licence společnosti Microsoft nebo
jejích autorizovaných dceřiných společností.
 Apple, logo Apple, AirPlay, iPad, iPhone, iPod,
iPod classic, iPod nano, iPod touch, iTunes, Mac,
iOS a OS X jsou ochrannými známkami
společnosti Apple Inc. registrovanými v USA
a dalších zemích. iPad Air a iPad mini jsou
ochrannými známkami společnosti Apple Inc.
App Store je servisní značka společnosti
Apple Inc.
 Označení „Made for iPod“, „Made for iPhone“
a „Made for iPad“ znamená, že elektronické
příslušenství bylo navrženo konkrétně pro
propojení s výrobky iPod, iPhone nebo iPad
a bylo ověřeno vývojářem, aby splňovalo
výkonové normy společnosti Apple. Společnost
Apple není zodpovědná za provoz tohoto
zařízení ani za jeho soulad s bezpečnostními
a regulačními normami. Použití tohoto
příslušenství se zařízeními iPod a iPhone
může ovlivnit výkon bezdrátových systémů.
 Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® a Wi-Fi Alliance®
jsou registrovanými ochrannými známkami
organizace Wi-Fi Alliance®.
 Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ a Wi-Fi
Protected Setup™ jsou ochrannými známkami
organizace Wi-Fi Alliance®.
 „
“ je značkou Wi-Fi Alliance.
 DLNA™, logo DLNA a DLNA CERTIFIED™ jsou
ochrannými známkami, servisními značkami
nebo certifikačními značkami organizace
Digital Living Network Alliance.
 „WALKMAN“ a logo „WALKMAN“ jsou
registrovanými ochrannými známkami
společnosti Sony Corporation.
 Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3
a patenty jsou licencovány institutem
Fraunhofer IIS a společností Thomson.
 Slovní označení a loga BLUETOOTH® jsou
registrovanými ochrannými známkami
společnosti BLUETOOTH SIG, Inc. a jakékoli
použití těchto značek ze strany společnosti
Sony Corporation podléhá licenci.
 Značka N-Mark je ochrannou známkou nebo
registrovanou ochrannou známkou společnosti
NFC Forum, Inc. v USA a dalších zemích.
 Android a Google Play jsou ochrannými
známkami společnosti Google Inc.
 Google Cast™ Ready a odznak Google Cast
Ready jsou ochrannými známkami společnosti
Google Inc.
50CS
 „Xperia“ a „Xperia Tablet“ jsou ochrannými
známkami společnosti Sony Mobile
Communications AB.
 LDAC™ a logo LDAC jsou ochrannými známkami
společnosti Sony Corporation.
 „DSEE“ a
jsou ochrannými známkami
společnosti Sony Corporation.
 „S-Master“ je ochrannou známkou
Sony Corporation.
 ClearAudio+ a
jsou ochrannými
známkami společnosti Sony Corporation.
 AOSS je ochrannou známkou společnosti
BUFFALO INC.
 Systémové názvy a jména výrobků zmiňovaná
v tomto návodu jsou obecně ochrannými
známkami nebo registrovanými ochrannými
známkami příslušných výrobců. Symboly ™
a značky ® jsou v tomto návodu vynechány.
©2015 Sony Corporation
4-567-663-11(2) (CS)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement