Sony | CMT-SX7 | Sony CMT-SX7 Hi-Fi systém s technologií Wi-Fi®/Bluetooth® Průvodce připojením Wi-Fi

4-567-666-11(1) (CS)
Tento dokument vysvětluje, jak můžete přehrávat hudbu po připojení jednotky k vaší síti Wi-Fi.
Přiložené dokumenty
Síť Wi-Fi vám umožní si snadno vychutnat hudbu uloženou na bezdrátových zařízeních, která máte doma, jako je např. počítač nebo chytrý telefon / iPhone. Informace o jiných způsobech připojení nebo poslechu naleznete v návodu k obsluze nebo průvodci nápovědou (viz pravá strana).
Průvodce spuštěním Wi-Fi (tento dokument)
Zvolte metodu připojení k Wi-Fi podle vašeho zařízení a přejděte
na část „ Připojení vaší jednotky k síti Wi-Fi“ uvedenou níže.
Nejprve připravte jednotku a dálkový ovladač.
Domácí audiosystém
Průvodce spuštěním
Wi-Fi
4 Vložte 2 baterie
do dálkového
ovladače.
1 Před zapnutím
jednotky k ní připojte
reproduktory.
Xperia
Ke konfiguraci nastavení Wi-Fi jednotky použijte telefon
Android, na kterém je nainstalována bezplatná
aplikace SongPal.
iPhone
Ke konfiguraci nastavení Wi-Fi jednotky použijte zařízení
iPhone/iPad/iPod touch, na kterém je nainstalována
bezplatná aplikace SongPal.
Poslech hudby prostřednictvím vaší sítě Wi-Fi
WPS
jednotku
do zásuvky.
Počítač
Návod k obsluze (samostatný dokument)
Vysvětluje, jak nastavit hodiny, poslouchat CD, rádio nebo hudbu
uloženou na zařízení BLUETOOTH/USB nebo jiných atd.
Počítač (iTunes)
Počítač (Windows Media Player)
Průvodce nápovědou (webový dokument pro počítač /
chytrý telefon)
Chytrý telefon (aplikace SongPal)
Zkontrolujte, že není připojen kabel
LAN. Drátové a bezdrátové připojení
nelze použít najednou.
Vysvětluje, jak poslouchat hudbu uloženou na vašem počítači
nebo jiném zařízení přes síť Wi-Fi.
Nastavte, aby se hudba uložená v počítači sdílela pomocí
softwaru Media Go a operace provádějte pomocí aplikace
SongPal*1 nainstalované na vašem chytrém telefonu.
Počítač (Media Go)
Použitím routeru s tlačítkem WPS (AOSS) můžete nastavení
Wi-Fi jednotky nakonfigurovat stisknutím tohoto tlačítka.
2 Nastavte anténu do vzpřímené polohy.
3 Zapojte
Zvolte zařízení nebo software pro přehrávání hudby a poté přejděte
na část „ Poslech hudby pomocí jednotky“ na druhé straně.
Nakonfigurujte nastavení Wi-Fi pomocí prohlížeče na počítači.
Bližší informace naleznete v návodu k obsluze samostatného
dokumentu „Poslech hudby prostřednictvím sítě Wi-Fi“.
Poslouchejte hudbu na svém chytrém telefonu nebo
zařízení iPhone/iPad/iPod touch pomocí aplikace SongPal.
Obsahuje podrobnosti o tom, jak poslouchat hudbu uloženou
na vašem počítači nebo chytrém telefonu přes bezdrátovou/
drátovou síť.
Xperia (aplikace WALKMAN®)
iPhone/iPad/iPod touch
CMT-SX7/SX7B
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/
*1 Pokud provozujete software Media Go přímo na počítači, bez chytrého telefonu, bude nutné použít jiný způsob připojení
než síťové (např. připojení BLUETOOTH).
 Připojení jednotky k vaší síti Wi-Fi
Xperia
Ke konfiguraci nastavení Wi-Fi
jednotky použijte telefon Android,
např. Xperia, na kterém je
nainstalována bezplatná
aplikace SongPal.
Tato metoda vyžaduje připojení
Wi-Fi na chytrém telefonu a spojení
BLUETOOTH mezi chytrým telefonem
a jednotkou. Informace o nastavení
sítě Wi-Fi se z telefonu do jednotky
odešlou prostřednictvím spojení
BLUETOOTH.
• Některé bezdrátové routery mají
více SSID.
Připojte jednotku a chytrý telefon
Android ke stejnému SSID.
Vyžadované položky: telefon Xperia™ nebo jiný chytrý telefon Android, bezdrátový router
1
2
3
4
5
6
Předběžné kroky:
Stisknutím tlačítka / (napájení)
jednotku zapněte.
Vytvořte připojení BLUETOOTH mezi jednotkou a chytrým telefonem.
Zkontrolujte, zda se na displeji
rozsvítila kontrolka (BLUETOOTH).
Podle pokynů uvedených v aplikaci
SongPal nakonfigurujte nastavení
Wi-Fi.
Počkejte, dokud se na displeji
nerozsvítí kontrolka , a poté
jednotku restartujte.
 Připojte chytrý telefon ke své síti Wi-Fi.
Pokud váš chytrý telefon nepodporuje funkci NFC,
postupujte podle kroků  a  napravo.
 SSID a heslo vašeho routeru, ke kterému se
chytrý telefon připojuje, zaznamenejte do
níže uvedených políček.
Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze routeru.
 Nastavte jednotku do režimu párování.
bliká
Heslo:
Dotkněte se
a podržte,
dokud chytrý
telefon
nezareaguje.
Klepnutím spusťte
aplikaci SongPal,
poté klepněte na
možnost [Open the
Bluetooth setting
screen].
FUNCTION
Jednou stiskněte tlačítko MENU.
MENU
//ENTER
Pomocí tlačítek / vyberte možnost
[Bluetooth Menu] a stiskněte
tlačítko ENTER.
Kontrolka pohotovostního režimu se rozsvítí
žlutozeleně a po zhruba jedné minutě začne
.
na displeji blikat ikona
Párování se dokončí zhruba za minutu.
Pokud je na displeji vyžadováno
zadání hesla, vyberte SSID
a zadejte heslo, které jste
zaznamenali v kroku 1 – .
Po ověření,
že kontrolka
svítí,
jednotku vypněte
a znovu zapněte.
svítí
Zobrazí se obrazovka napravo.
Po navázání připojení BLUETOOTH se na displeji
zobrazí název chytrého telefonu a rozsvítí se
kontrolka (BLUETOOTH).
BLUETOOTH  Bluetooth Menu  Pairing
Pomocí tlačítek / vyberte možnost
[Pairing] a stiskněte tlačítko ENTER.
svítí
Zapněte funkci BLUETOOTH na
chytrém telefonu.
Mačkáním tlačítka FUNCTION vyberte
možnost [BLUETOOTH].
 Dotkněte se chytrým telefonem značky N-Mark
na jednotce.
 Nainstalujte na svůj chytrý telefon aplikaci
SongPal.
 Do 5 minut vyhledejte jednotku
na chytrém telefonu.
Použijte dálkový ovladač a zkontrolujte displej, abyste ověřili stav jednotky během
nastavování.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
SSID:
Vyhledejte SongPal v obchodě
Google Play™.
Chytré telefony nekompatibilní s funkcí NFC
 Na svém chytrém telefonu klepnutím
spusťte aplikaci [SongPal].
Rozsvícení kontrolky
na displeji může trvat déle
než minutu. Jednotku následně restartujte. Připojení
Wi-Fi je navázáno, když se po restartu znovu rozsvítí
.
kontrolka
Klepněte na
[CMT-SX7xx].
Pomocí tlačítek / vyberte možnost [Ok]
a stiskněte tlačítko ENTER.
Začne blikat nápis [Pairing].
Přehrávání viz druhá strana
iPhone
Ke konfiguraci nastavení Wi-Fi
jednotky použijte iPhone, na kterém
je nainstalována bezplatná aplikace
SongPal.
Tato metoda vyžaduje připojení Wi-Fi
na iPhonu a spojení BLUETOOTH mezi
iPhonem a jednotkou. Informace
o nastavení sítě Wi-Fi se z iPhonu
do jednotky odešlou prostřednictvím
spojení BLUETOOTH.
Vyžadované položky: iPhone/iPad/iPod touch, bezdrátový router
1
2
3
4
5
6
Předběžné kroky:
Stisknutím tlačítka / (napájení)
jednotku zapněte.
Vytvořte připojení BLUETOOTH mezi jednotkou a iPhonem.
Zkontrolujte, zda se na displeji
rozsvítila kontrolka (BLUETOOTH).
Podle pokynů uvedených v aplikaci SongPal nakonfigurujte nastavení Wi-Fi.
Počkejte, dokud se na displeji
nerozsvítí kontrolka , a poté
jednotku restartujte.
 Přesvědčte se, že iPhone je
připojen k vaší síti Wi-Fi.
 Nastavte jednotku do režimu párování.
Použijte dálkový ovladač a zkontrolujte displej, abyste ověřili stav jednotky během
nastavování.
 Do 5 minut vyhledejte jednotku
na iPhonu.
Postupujte podle pokynů
na obrazovce.
Mačkáním tlačítka FUNCTION vyberte
možnost [BLUETOOTH].
bliká
• Některé bezdrátové routery mají více
SSID. Připojte jednotku a iPhone ke
stejnému SSID.
Jednou stiskněte tlačítko MENU.
Klepněte na [Settings] 
[Bluetooth].
Vyhledejte SongPal v obchodě
App Store.
Kontrolka pohotovostního režimu se rozsvítí
žlutozeleně a po zhruba jedné minutě začne
.
na displeji blikat ikona
Pomocí tlačítek / vyberte možnost
[Pairing] a stiskněte tlačítko ENTER.
 Pokud se zobrazí nápis [Share Wi-Fi
settings?], klepněte na [Allow].
Zobrazí se obrazovka napravo.
 Když se zobrazí obrazovka
napravo, klepněte na [OK].
Po ověření,
že kontrolka
svítí,
jednotku vypněte
a znovu zapněte.
svítí
//ENTER
Pomocí tlačítek / vyberte možnost
[Bluetooth Menu] a stiskněte
tlačítko ENTER.
 Nainstalujte na svůj iPhone aplikaci SongPal.
svítí
FUNCTION
MENU
 Na svém iPhonu klepnutím
spusťte aplikaci [SongPal].
Zapněte BLUETOOTH.
BLUETOOTH  Bluetooth Menu  Pairing
Po navázání připojení BLUETOOTH se na displeji
zobrazí název zařízení a rozsvítí se kontrolka
(BLUETOOTH).
Pomocí tlačítek / vyberte možnost [Ok]
a stiskněte tlačítko ENTER.
Rozsvícení kontrolky
na displeji může trvat déle
než minutu. Jednotku následně restartujte. Připojení
Wi-Fi je navázáno, když se po restartu znovu rozsvítí
.
kontrolka
Začne blikat nápis [Pairing].
Klepněte na [CMT-SX7xx].
Přehrávání viz druhá strana
WPS
Nakonfigurujte nastavení Wi-Fi
jednotky stisknutím tlačítek WPS
(AOSS) na bezdrátovém routeru
a jednotce.
• Pro ověření, zda je váš bezdrátový
router kompatibilní s funkcí WPS
(Wi-Fi Protected Setup™), nahlédněte
do návodu k obsluze routeru.
Vyžadovaná položka: bezdrátový router s tlačítkem WPS (AOSS)
1
2
3
4
Stisknutím tlačítka / (napájení)
jednotku zapněte.
Nastavte jednotku do režimu WPS.
Do 2 minut stiskněte tlačítko WPS*2
na routeru.
Zkontrolujte, zda se na displeji rozsvítila
kontrolka .
Použijte dálkový ovladač a zkontrolujte displej, abyste ověřili stav jednotky během nastavování.
Pokud připojení Wi-Fi selže
Nastavení Wi-Fi jednotky můžete nakonfigurovat pomocí prohlížeče na počítači. Připojte jednotku k počítači
pomocí běžně dostupného síťového kabelu LAN.
 Jednou stiskněte tlačítko MENU.
 Pomocí tlačítek / vyberte možnost
[WPS Setting] a stiskněte tlačítko ENTER.
bliká
 Pomocí tlačítek / vyberte možnost [Ok]
a stiskněte tlačítko ENTER.
svítí
//ENTER
MENU
Začne blikat nápis [WPS].
WPS Setting  Ok
Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze v části „Poslech hudby prostřednictvím sítě Wi-Fi“.
U některých bezdrátových routerů může být nutné
tlačítko WPS držet několik sekund stisknuté.
Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze routeru.
Kontrolka pohotovostního režimu se rozsvítí
žlutozeleně a po zhruba jedné minutě začne
.
na displeji blikat ikona
*2 U některých bezdrátových routerů může být tlačítko WPS
označeno jako „AOSS“.
Indikace se mění následovně: [WPS] 
[Connecting]  [Complete!]. Připojení Wi-Fi
.
je navázáno, když se rozsvítí kontrolka
Přehrávání viz druhá strana
Pokračování: „  Poslech hudby pomocí jednotky“ na druhé straně
 Poslech hudby pomocí jednotky
Datové přenosy související se stažením aplikace nebo prohlížením průvodce nápovědou mohou být zpoplatněny. Design a zobrazení aplikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
©2015 Sony Corporation
Hudba uložená na vašem počítači
Hudba uložená na vašem chytrém telefonu / iPhonu
Vyžadované položky: Počítač s nainstalovaným softwarem Media Go, chytrý telefon nebo zařízení iPhone/iPad/
iPod touch s nainstalovanou aplikací SongPal
Počítač (Media Go)
Hudbu uloženou na vašem počítači můžete
přehrávat jednotkou pomocí softwaru
Media Go. Media Go vyžaduje jako ovladač
chytrý telefon / iPhone, ve kterém je
nainstalována bezplatná aplikace SongPal.
1
2
3
Připojte jednotku, počítač a chytrý telefon /
iPhone ke své síti Wi-Fi.
Mačkáním tlačítka FUNCTION vyberte
možnost NETWORK.
Připravte software Media Go.
Chytrý telefon (aplikace SongPal)
Hudbu uloženou ve vašem chytrém telefonu /
iPhonu můžete poslouchat pomocí bezplatné
aplikace SongPal.
 Spusťte na svém počítači [Media Go].
• Více informací o aplikaci SongPal naleznete
v návodu k obsluze v části „O aplikaci SongPal“.
Vyžadovaná položka: chytrý telefon nebo zařízení iPhone/iPad/iPod touch s nainstalovanou aplikací SongPal
1
2
3
Připojte jednotku a chytrý telefon / iPhone
ke své síti Wi-Fi.
Nastavte jednotku v aplikaci SongPal.
Přehrajte hudbu ve vašem chytrém
telefonu / iPhonu pomocí aplikace SongPal.
 V nabídce [Tools] vyberte možnost [Preferences...].
• Předem navštivte následující adresu URL
a nainstalujte si na svůj počítač bezplatný
software Media Go.
Pro zákazníky v Evropě:
http://www.sony.eu/support
Pro zákazníky v USA:
http://esupport.sony.com/US
Pro zákazníky v Kanadě:
http://esupport.sony.com/CA/
Pro zákazníky v jiných zemích/regionech:
http://www.sony-asia.com/section/support
 Nainstalujte na svůj chytrý telefon / iPhone
aplikaci SongPal.
Pokud je aplikace SongPal již nainstalována,
přeskočte tento postup a přejděte na krok .
NETWORK
 Klepněte na svůj chytrý telefon /
iPhone.
Vyhledejte aplikaci SongPal v obchodě
Google Play nebo App Store.
FUNCTION
 Klepnutím spusťte aplikaci [SongPal].
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Preferences
Jednotka se přepne do režimu NETWORK.
Připojte jednotku a všechna zařízení ke stejnému SSID
vašeho routeru.
Na druhé straně si přečtěte informace o připojení jednotky
.
k vaší síti Wi-Fi a ujistěte se, že na displeji svítí kontrolka
Připojte jednotku a chytrý telefon / iPhone ke stejnému SSID
vašeho routeru.
Na druhé straně si přečtěte informace o připojení jednotky
.
k vaší síti Wi-Fi a ujistěte se, že na displeji svítí kontrolka
 Když se zobrazí obrazovka
napravo, klepněte na
[CMT-SX7xx].
 Vyberte skladbu pro přehrání a upravte hlasitost.
Hudba se přehraje.
4
5
Nastavte software Media Go na svém
počítači jako server.
Přehrajte hudbu na vašem počítači pomocí chytrého telefonu / iPhonu.
Xperia (aplikace WALKMAN®)
 Nainstalujte na svůj chytrý telefon / iPhone
aplikaci SongPal.
 Vyberte položku [Media Sharing] a zaškrtněte
možnost [Library name].
 Když se zobrazí obrazovka
napravo, klepněte na
[CMT-SX7xx].
Pokud je aplikace SongPal již nainstalována,
přeskočte tento postup a přejděte na krok .
[Library name] lze změnit na jiný název.
Hudbu uloženou ve vašem telefonu Xperia
můžete poslouchat pomocí předinstalované
aplikace WALKMAN®.
 Vyberte položku [Library name]
zaškrtnutou v kroku 4 – .
• V závislosti na modelu telefonu Xperia nemusí
být aplikace WALKMAN® předinstalována.
V takovém případě nelze tuto funkci používat.
• Předem proveďte aktualizaci systému Android
na vašem telefonu Xperia na nejnovější verzi.
• Ve vašem telefonu Xperia může být nutné
deaktivovat položku [Auto-select wireless option]
v nabídce [Throw settings]. Podrobnosti naleznete
v uživatelské příručce zařízení Xperia.
Vyhledejte aplikaci SongPal v obchodě
Google Play nebo App Store.
Media Sharing
Library name
 Klepněte na možnost [Music].
 Klepnutím spusťte aplikaci [SongPal].
Video a fotografie nelze přehrát.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Vyžadovaná položka: telefon Xperia kompatibilní s aplikací WALKMAN®
 Klepněte na [Home Network].
1
2
Připojte jednotku a telefon Xperia ke své
síti Wi-Fi.
Přehrajte hudbu ve vašem telefonu Xperia pomocí aplikace WALKMAN®.
 Klepnutím spusťte
na vašem telefonu
Xperia aplikaci
([WALKMAN®]).
 Spusťte přehrávání hudby a upravte hlasitost.
 Klepněte na ikonu
a poté na možnost
[CMT-SX7xx].
Ujistěte se, že všechny tři položky [Media Sharing]
jsou zaškrtnuty.
 Po ověření obrazovky zvolte možnost [OK].
Připojte jednotku a telefon Xperia ke stejnému SSID
vašeho routeru.
Na druhé straně si přečtěte informace o připojení jednotky
.
k vaší síti Wi-Fi a ujistěte se, že na displeji svítí kontrolka
 Vyberte skladbu ze seznamu a přehrajte ji.
Upravte hlasitost pomocí aplikace SongPal.
Hudba se přehraje.
Hudba se přehraje.
Počítač (iTunes)
Hudbu z iTunes uloženou na vašem počítači
můžete přehrávat jednotkou pomocí
funkce AirPlay.
Vyžadovaná položka: počítač s nainstalovaným softwarem iTunes
iPhone/iPad/iPod touch
1
2
Připojte jednotku a počítač ke své síti Wi-Fi.
Přehrajte hudbu na vašem počítači pomocí softwaru iTunes.
• Předem proveďte aktualizaci softwaru iTunes
na nejnovější verzi.
 Spusťte software iTunes na vašem počítači.
 V okně iTunes vyberte ikonu
(AirPlay).
 V nabídce AirPlay softwaru iTunes vyberte
možnost [CMT-SX7xx].
Hudbu uloženou ve vašem zařízení iPhone/
iPad/iPod touch můžete poslouchat pomocí
funkce AirPlay.
• Předem aktualizujte software zařízení iPhone/
iPad/iPod touch na nejnovější verzi.
• Uvedené obrázky jsou příklady vytvořené
pomocí iOS 8.
Vyžadovaná položka: iPhone/iPad/iPod touch
1
2
Připojte jednotku a zařízení iPhone/iPad/
iPod touch ke své síti Wi-Fi.
Přehrajte hudbu na zařízení iPhone/iPad/iPod touch.
 Vysunutím spodní části
obrazovky zobrazte
ovládací centrum.
 Klepněte na [CMT-SX7xx].
 Vyberte skladbu pro přehrání a upravte hlasitost.
 Spusťte přehrávání hudby a upravte hlasitost.
Připojte jednotku a počítač ke stejnému SSID vašeho routeru.
Na druhé straně si přečtěte informace o připojení jednotky
.
k vaší síti Wi-Fi a ujistěte se, že na displeji svítí kontrolka
 Klepněte na možnost
(AirPlay).
Připojte jednotku a zařízení iPhone/iPad/iPod touch
ke stejnému SSID vašeho routeru.
Na druhé straně si přečtěte informace o připojení jednotky
.
k vaší síti Wi-Fi a ujistěte se, že na displeji svítí kontrolka
Hudba se přehraje.
Hudba se přehraje.
Počítač (Windows Media Player)
Hudbu na vašem počítači můžete přehrávat jednotkou pomocí aplikace
Windows Media Player.
• Podrobnosti naleznete v průvodci nápovědou.
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/
SongPal Link:
Více informací o jednotce naleznete v ostatních dokumentech
Pomocí Wi-Fi můžete poslouchat hudbu v jakékoli místnosti.
Svou oblíbenou hudbu uloženou na počítačích nebo mobilních
telefonech i hudbu internetového vysílání můžete poslouchat
v různých místnostech a v maximální zvukové kvalitě.
Návod k obsluze (samostatný dokument)
K ovládání funkce použijte aplikaci SongPal nainstalovanou na vašem
chytrém telefonu / iPhonu.
Pokud používáte více zařízení kompatibilních s funkcí SongPal Link,
musí být všechna zařízení připojena ke stejné síti Wi-Fi. Více
podrobností naleznete v průvodci nápovědou uvedeném vpravo
nebo v průvodci spuštěním Wi-Fi dodaném s každým zařízením.
•
•
•
•
•
Bezpečnostní informace
Umístění ovládacích prvků a základních funkcí
Nastavení hodin
Poslech CD a rádia
Způsob připojení/přehrávání zařízení
BLUETOOTH, USB nebo jiných
• O funkci NFC
Průvodce nápovědou (webový dokument pro počítač / chytrý telefon)
•
•
•
•
•
•
Připojení k síti Wi-Fi pomocí počítače
Nabídka použitelných nastavení
Aktualizace softwaru
Propojení s aplikací SongPal
Odstraňování problémů
Technické údaje
atd.
• Podrobnosti o připojení k síti Wi-Fi
• Propojení s aplikací SongPal
• Způsob připojení k síti a přehrávání pomocí
každého operačního systému / zařízení
atd.
Adresa URL průvodce nápovědou:
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/
Download PDF

advertising