Sony | CMT-S20 | Sony CMT-S20 Kompaktní systém Hi-Fi Návod k obsluze

4-460-924-12(1) (CZ)
Návod k obsluze
Tento produkt slouží k přehrávání disků, které
odpovídají standardu kompaktních disků (CD).
V poslední době některé nahrávací společnosti
prodávají hudební disky zakódované
pomocí technologií s ochranou autorských
práv. Některé z těchto disků neodpovídají
standardu kompaktních disků (CD) a tento
produkt je nemusí přehrát.
©2013 Sony Corporation
CZ
CMT-S20
Likvidace starých
elektrických
a elektronických
zařízení
(platí v Evropské unii
a dalších evropských
zemích se systémy
odděleného sběru
odpadu)
UPOZORNĚNÍ
V zájmu snížení rizika vzniku požáru nebo
úrazu elektrickým proudem nevystavujte tento
přístroj kapajícím nebo stříkajícím tekutinám
a nepokládejte na něj předměty naplněné
tekutinami, jako jsou vázy.
Neinstalujte přístroj do uzavřeného prostoru,
jako je knihovna nebo vestavěná skříňka.
K odpojení jednotky ze sítě je nutné
použít zástrčku, proto ji zapojte do snadno
přístupné zásuvky. Pokud si všimnete něčeho
neobvyklého, ihned zástrčku ze zásuvky
vytáhněte.
Nevystavujte baterie nebo přístroj
s nainstalovanými bateriemi nadměrnému
horku, například slunečnímu světlu a ohni.
Dokud je jednotka zapojena do zásuvky, není
odpojena ze sítě, přestože jste ji vypnuli.
POZOR
Používání optických přístrojů při práci s tímto
produktem zvyšuje riziko poškození zraku.
Toto zařízení je
klasifikováno jako
laserový produkt
třídy 1. Toto označení
je umístěno na zadní
straně jednotky.
Upozornění pro zákazníky:
následující informace se
vztahují pouze na zařízení
zakoupená v zemích
podléhajících směrnicím EU.
Tento přístroj vyrobila společnost
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonsko, nebo byl vyroben
jejím jménem. S dotazy souvisejícími se
shodou produktů se zákony Evropské
unie se obracejte na autorizovaného
zástupce: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Německo. V záležitostech souvisejících
se servisem a zárukou se obracejte na
adresy uvedené v samostatných servisních
a záručních listech.
Tento symbol na produktu nebo jeho obalu
značí, že s tímto produktem nesmí být
nakládáno jako s domovním odpadem. Tento
produkt musí být odevzdán na příslušném
sběrném místě zajišťujícím recyklaci
elektrických a elektronických zařízení. Jestliže
zajistíte správnou likvidaci tohoto produktu,
pomůžete tak předejít potenciálním negativním
dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, ke
kterým by mohlo dojít nevhodným způsobem
jeho likvidace. Recyklací materiálů pomůžete
šetřit přírodní zdroje. Podrobné informace
o recyklaci tohoto produktu vám poskytne
místní úřad, technické služby nebo obchodník,
u kterého jste tento produkt zakoupili.
Příslušenství: Dálkový ovladač
Pouze pro
Evropu
Jednotka
Disk DualDisc má dvě strany, z nichž jedna
obsahuje záznam digitálního videa a druhá
digitální zvukový záznam. Strana se zvukovým
záznamem však neodpovídá standardu
kompaktních disků (CD), a proto přehrávání
tohoto disku nelze zaručit.
Začínáme
Likvidace použitých
baterií (platí
v Evropské unii
a dalších evropských
zemích se systémy
sběru tříděného
odpadu)
Tento symbol na baterii nebo jejím obalu značí,
že s baterií dodávanou s tímto produktem
nesmí být nakládáno jako s domovním
odpadem.
Na některých typech baterií může být
tento symbol doplněn chemickou značkou.
Symboly chemického složení pro rtuť (Hg)
nebo olovo (Pb) jsou doplněny v případě,
že baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti
nebo 0,004 % olova.
Jestliže zajistíte správnou likvidaci těchto baterií,
pomůžete tak předejít potenciálním negativním
dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, ke
kterým by mohlo dojít nevhodným způsobem
jejich likvidace. Recyklací materiálů pomůžete
šetřit přírodní zdroje.
Pokud se jedná o produkty, které z důvodu
bezpečnosti, výkonu nebo zachování
dat vyžadují stálé připojení k vestavěné
baterii, měla by tuto baterii vyměnit pouze
kvalifikovaná osoba. Chcete-li zajistit, aby
se s baterií zacházelo správným způsobem,
odevzdejte ji po skončení životnosti na
příslušném sběrném místě pro recyklaci
elektrických a elektronických zařízení.
V případě všech dalších typů baterií si prosím
přečtěte část popisující bezpečné vyjmutí
baterie z produktu. Odevzdejte baterii na
příslušném sběrném místě pro recyklaci
použitých baterií.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku nebo baterie vám poskytne místní
úřad, technické služby nebo obchodník,
u kterého jste tento produkt zakoupili.
Akce
Tlačítka
Nalezení
určitého místa
v souboru
Při přehrávání podržte
tlačítko /  a na
požadovaném místě
je uvolněte
Automatické vyhledávání
Opakované
přehrávání
Opakovaně stiskněte tlačítko
TUNING MODE , dokud se nezobrazí nápis
„AUTO“, a poté stiskněte tlačítko TUNING+/
TUNING . Když systém naladí stanici,
vyhledávání se automaticky zastaví.
Opakovaně stiskněte tlačítko
REPEAT , dokud se nezobrazí
nápis „RPT 1“, „RPT FLDR“ nebo
„RPT ALL“
* Při přehrávání souborů MP3/WMA s proměnným
datovým tokem (VBR) může systém obnovit
přehrávání z jiného místa.
Poslech rádia
1 Zvolte funkci FM.
Stiskněte tlačítko FM .
2 Proveďte ladění.
Hudební disky zakódované
pomocí technologií s ochranou
autorských práv
Domácí zvukový systém
V zájmu snížení rizika požáru nepřikrývejte
větrací otvor přístroje novinami, ubrusy,
závěsy atd.
Nevystavujte přístroj zdrojům otevřeného
ohně (např. svíčkám).
Poznámka k diskům DualDisc
Změna režimu přehrávání
Dálkový ovladač
Pokud se vyhledávání stanice neukončí,
ukončete jej stisknutím tlačítka  
a proveďte ruční ladění (viz níže).
Ruční ladění
Upozornění týkající se licencí
a ochranných známek
 Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3
a patenty jsou licencované institutem
Fraunhofer IIS a společností Thomson.
 Windows Media je buď ochrannou známkou,
nebo registrovanou ochrannou známkou
společnosti Microsoft Corporation ve
Spojených státech a/nebo dalších zemích.
 Tento produkt obsahuje technologii, na kterou
se vztahují jistá práva duševního vlastnictví
společnosti Microsoft. Používání a distribuce
této technologie mimo tento produkt jsou
bez příslušné licence společnosti Microsoft
zakázány.
 Všechny ostatní ochranné známky
a registrované ochranné známky jsou
majetkem příslušných vlastníků ochranných
známek. V této příručce nejsou uvedeny
značky TM a .
 FM anténa (roztáhněte v horizontálním směru)
 K pravému reproduktoru
 K levému reproduktoru
 Reproduktorový kabel (červený/)
 Reproduktorový kabel (černý/)
 K elektrické zásuvce
 ANTÉNA
Připevnění podložek pod
reproduktory
Při nastavování antény najděte místo a směr,
které zajišťují dobrý příjem.
Anténa by měla být dostatečně daleko
od reproduktorových kabelů a napájecího
kabelu, aby se zabránilo vzniku šumu.
Připevněte dodávané podložky do každého rohu
na spodní straně reproduktoru, aby reproduktory
neklouzaly.
Jestliže naladíte stanici, která vysílá
službu RDS, název stanice se zobrazí
na displeji (pouze evropské modely).
Tip
Chcete-li u stanice v pásmu FM se slabým
stereofonním signálem snížit statický šum, vypněte
stereofonní příjem opakovaným stisknutím tlačítka
FM MODE , dokud se nezobrazí nápis „MONO“.
Nebude k dispozici stereo efekt, ale příjem se zlepší.
Předvolení rádiových stanic
1 Nalaďte požadovanou stanici.
2 Stisknutím tlačítka TUNER MEMORY 
 Zdířka AUDIO IN
Slouží k připojení externího zvukového zařízení.
®
Opakovaně stiskněte tlačítko
TUNING MODE , dokud se nezobrazí nápis
„MANUAL“, a poté nalaďte požadovanou
stanici opakovaným stisknutím tlačítka
TUNING+/TUNING .
vyberte režim paměti tuneru.
 REPRODUKTORY
Připojte kabely reproduktorů.
Tento návod k obsluze se zaměřuje zejména
na ovládání jednotky pomocí dálkového
ovladače, ale stejné operace lze provést také
pomocí tlačítek na jednotce, která mají stejné
nebo podobné názvy.
 Napájení
3 Opakovaným stisknutím tlačítka
Zapojte napájecí kabel do zásuvky.
PRESET+/PRESET  vyberte
požadované číslo předvolby.
Pokud jste na tomto čísle předvolby již naladili
jinou stanici, tato stanice se nahradí novou
stanicí.
Použití dálkového ovladače
Sejměte kryt baterií a vložte dvě baterie R6
(velikost AA) (nejsou součástí dodávky),
stranou  napřed tak, abyste dodrželi níže
znázorněnou polaritu.
4 Stisknutím tlačítka  stanici uložíte.
5 Chcete-li uložit další stanice, opakujte
Provoz
kroky 1 až 4.
Přehrávání disku CD/MP3/
WMA
Poznámky k použití dálkového ovladače
1 Zvolte funkci CD.
Stiskněte tlačítko CD .
 Při běžném používání by baterie měla vydržet asi
šest měsíců.
 Pokud víte, že dálkový ovladač nebudete po delší
dobu používat, vyjměte baterii, abyste předešli
poškození způsobenému únikem kapaliny
z baterie a korozí.
2 Vložte disk.
Přenášení systému
1 Vyjměte disk, abyste ochránili
3 Spusťte přehrávání.
CD mechaniku.
2 Stisknutím tlačítka  (zapnout /
pohotovostní režim)  na jednotce
systém vypnete a položka „STANDBY“
přestane blikat.
3 Odpojte napájecí kabel.
Nastavení hodin
1 Stisknutím tlačítka  
systém zapněte.
2 Stisknutím tlačítka TIMER MENU 
zvolte režim pro nastavení hodin.
Zobrazí-li se nápis „SELECT“, opakovaným
stisknutím tlačítka /  vyberte
možnost „CLOCK“ a poté stiskněte tlačítko
(potvrdit) .
3 Opakovaným stisknutím tlačítka
/  nastavte hodinu a poté
stiskněte tlačítko .
4 Stejným postupem nastavte minuty.
Poznámka
V případě, že odpojíte napájecí kabel nebo dojde
k výpadku proudu, nastavení hodin se zruší.
Stiskněte tlačítko   na jednotce a vložte
disk do zásuvky na CD potištěnou stranou
nahoru.
Zásuvku na CD zavřete stisknutím tlačítka  
na jednotce.
Přehrávání disku CD-DA se spustí automaticky.
Stisknutím tlačítka  (přehrát)  zahájíte
přehrávání disku MP3/WMA.
Další možnosti
Akce
Tlačítka
Pozastavení
přehrávání
 (pozastavit) . Chcete-li
v přehrávání pokračovat,
stiskněte tlačítko  
Zastavení
přehrávání
 (zastavit)  – stiskněte
dvakrát
Výběr složky
na disku
MP3/WMA
(vybrat složku) +/
opakovaně
Výběr stopy
nebo
souboru
 (vzad)/ (vpřed) 
Vyhledání
určitého
místa ve
stopě nebo
souboru
Při přehrávání podržte tlačítko
 (rychlý posun vzad)/
(rychlý posun vpřed)  a na
požadovaném místě tlačítko
uvolněte
Opakované
přehrávání
Opakovaně stiskněte REPEAT ,
dokud se nezobrazí nápis
„RPT 1“, „RPT FLDR*“ nebo
„RPT ALL“
Zobrazení hodin, když je systém vypnutý
* Pouze disk MP3/WMA
asi na 8 sekund.
Změna režimu přehrávání
Stiskněte tlačítko DISPLAY . Hodiny se zobrazí
  –
Poznámky k přehrávání disků MP3/WMA
 Na disk, který obsahuje soubory MP3/WMA,
neukládejte jiné typy stop nebo souborů
nebo zbytečné složky.
 Složky, které neobsahují soubory MP3/WMA,
se přeskakují.
 Soubory MP3/WMA se přehrávají v pořadí,
ve kterém byly na disk zaznamenány.
 Zvukové formáty, které můžete poslouchat
prostřednictvím tohoto systému, jsou následující:
 MP3: přípona souboru „.mp3“
 WMA: přípona souboru „.wma“
 Pokud má soubor správnou příponu, ale jedná se
o jiný typ souboru, může při přehrávání tohoto
souboru vzniknout hluk, který by mohl způsobit
selhání systému.
 Maximální počet:
 složky – 256 (včetně kořenové složky),
 soubory MP3/WMA – 999,
 úrovně složek (stromová struktura souborů) – 8.
 Kompatibilitu se všemi typy šifrovacího/
záznamového softwaru MP3/WMA, se
záznamovým zařízením a záznamovými médii
nelze zaručit. Při přehrávání nekompatibilních
disků MP3/WMA může být přehráván pouze šum,
zvuk může přeskakovat nebo disky nebude vůbec
možné přehrát.
Poznámka k přehrávání disků, které
obsahují více relací
Systém může přehrávat disky s navazujícími
relacemi, pokud byly tyto relace nahrány ve stejném
formátu relace jako první relace. V případě nalezení
relace nahrané v jiném formátu relace nelze přehrát
tuto relaci ani relace, které za ní následují.
Upozorňujeme, že některé relace se nemusí
přehrát ani tehdy, když jsou všechny relace
nahrány ve stejném formátu.
Můžete předvolit až 20 stanic v pásmu FM.
Předvolené stanice se uchovají asi 12 hodin
i v případě, že odpojíte napájecí kabel nebo
dojde k výpadku proudu.
Naladění předvolené rádiové stanice
Pokud jste uložili rádiovou stanici s číslem
předvolby 1 až 6, je možné stanici naladit
jednoduše stisknutím tlačítka TUNER MEMORY
NUMBER (1 až 6) , když je systém v režimu FM.
Pokud jste rádiovou stanici uložili s číslem
předvolby 7 nebo vyšším, opakovaně stiskněte
tlačítko TUNING MODE , dokud se nezobrazí
nápis „PRESET“, a poté opakovaným stisknutím
tlačítka PRESET+/PRESET  vyberte
požadované číslo předvolby.
Přehrávání souboru
na zařízení USB
Zvukový formát, který lze na tomto systému
přehrát, je MP3/WMA*.
* Tento systém neumožňuje přehrávat soubory
s ochranou autorských práv DRM (Digital Rights
Management).
Na tomto systému nemusí být možné přehrávat
soubory stažené z internetových hudebních
obchodů.
Na webových stránkách uvedených níže najdete
informace o kompatibilních USB zařízeních.
Pro zákazníky v Evropě:
http://support.sony-europe.com/
Pro zákazníky v Latinské Americe:
http://esupport.sony.com/LA
Pro zákazníky v jiných zemích/regionech:
http://www.sony-asia.com/support
1 Zvolte funkci USB.
Stiskněte tlačítko USB .
2 Připojte USB zařízení k portu
3 Spusťte přehrávání.
(USB) .
Stiskněte tlačítko  .
Další možnosti
Akce
Tlačítka
V režimu zastavení opakovaně stiskněte tlačítko
PLAY MODE . Můžete zvolit normální
přehrávání („FLDR“ pro přehrávání všech souborů
MP3/WMA ve složce na disku), přehrávání
v náhodném pořadí („SHUF“ nebo „FLDRSHUF“
pro přehrávání složek v náhodném pořadí)
nebo přehrávání v naprogramovaném
pořadí („PROGRAM“).
Pozastavení
přehrávání
 . Chcete-li v přehrávání
pokračovat, stiskněte
tlačítko  
Zastavení
přehrávání
 . Chcete-li v přehrávání
pokračovat, stiskněte
tlačítko  *. Chcete-li
zrušit obnovení přehrávání,
znovu stiskněte tlačítko  
Poznámka k opakovanému přehrávání
Volba složky
Opakovaně stiskněte
+/

tlačítko „RPT 1“ značí opakování jedné stopy nebo souboru,
dokud přehrávání nezastavíte.
Volba souboru / 
V režimu zastavení USB zařízení opakovaně
stiskněte tlačítko PLAY MODE . Můžete
zvolit režim normálního přehrávání („FLDR“ –
přehrávání všech souborů MP3 ve složce na USB
zařízení), režim přehrávání v náhodném pořadí
(„SHUF“ nebo „FLDRSHUF“ – přehrávání složek
v náhodném pořadí) nebo režim přehrávání
v naprogramovaném pořadí („PROGRAM“).
Poznámka k opakovanému přehrávání
„RPT ALL“ značí opakování všech zvukových souborů
na USB zařízení, dokud přehrávání nezastavíte.
Poznámky
 Je-li nutné připojení přes USB kabel, připojte
USB kabel dodaný s USB zařízením, které chcete
připojit. Podrobné informace o způsobu použití
zařízení USB najdete v návodu k obsluze dodaném
se zařízením USB.
 V závislosti na typu připojovaného USB zařízení
může trvat zhruba 10 sekund, než se objeví nápis
„SEARCH”.
 Nepropojujte tento systém a USB zařízení přes
USB rozbočovač.
 Po vložení USB zařízení systém přečte všechny
soubory na tomto USB zařízení. Pokud je na USB
zařízení velké množství složek nebo souborů,
úplné přečtení tohoto USB zařízení může trvat
dlouhou dobu.
 U některých připojených USB zařízení se po
vykonání operace může provedení operace
opozdit.
 Kompatibilitu se všemi dekódovacími/
zapisovacími programy není možné zaručit.
Pokud byly zvukové soubory kódovány v softwaru,
který není kompatibilní, při přehrávání těchto
souborů může vznikat šum, zvuk může
přeskakovat nebo je vůbec nelze přehrát.
 Tento systém nedokáže přehrát zvukové soubory
na USB zařízení v následujících případech:
 když je počet zvukových souborů ve složce vyšší
než 999,
 když celkový počet zvukových souborů
na USB zařízení přesáhne 999,
 když celkový počet složek na USB zařízení
přesáhne 256 (včetně složky „ROOT“
a prázdných složek).
Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti
na struktuře souborů a složek. Na USB zařízení
se zvukovými soubory neukládejte jiné typy
souborů nebo složky, které nejsou nezbytně
nutné.
 Tento systém dokáže přehrávat pouze do hloubky
8 složek.
 Tento systém nemusí nutně podporovat všechny
funkce připojeného USB zařízení.
 Soubory a složky na USB zařízení se zobrazí
v pořadí, ve kterém vznikly.
 Složky, které neobsahují žádné zvukové soubory,
se přeskakují.
 Zvukové formáty, které můžete poslouchat
prostřednictvím tohoto systému, jsou následující:
 MP3: přípona souboru „.mp3"
 WMA: přípona souboru „.wma”
Mějte prosím na paměti, že i když má název
souboru správnou příponu souboru, ale samotný
soubor je odlišný, systém může šumět nebo
fungovat nesprávně.
Použití systému jako nabíječky baterií
Je-li systém zapnut, můžete jej využít i jako
nabíječku baterií pro zařízení USB, která mají
funkci dobíjení.
Nabíjení se zahájí po připojení USB zařízení
k portu
(USB) . Na displeji USB zařízení
bude vidět, že se nabíjí. Detailní informace
naleznete v uživatelské příručce vašeho
USB zařízení.
Poznámky k nabíjení USB zařízení
na tomto systému
 Jako nabíječku baterií nelze použít vypnutý
systém.
 Některá USB zařízení lze nabíjet pouze tehdy,
když má systém aktivní funkci USB.
Vytvoření vlastního
programu (přehrávání
v naprogramovaném pořadí)
1 Zvolte funkci CD nebo USB.
Stiskněte tlačítko CD  nebo USB .
2 Vyberte režim přehrávání.
Na zastaveném systému opakovaně stiskněte
tlačítko PLAY MODE , dokud se nezobrazí
nápis „PROGRAM“.
3 Vyberte požadovanou stopu nebo číslo
souboru.
Opakovaně stiskněte tlačítko / ,
dokud se nezobrazí požadovaná stopa nebo
číslo souboru.
Chcete-li naprogramovat soubory
MP3/WMA, opakovaným stisknutím
tlačítka
+/
  vyberte požadovanou
složku a pak vyberte požadovaný soubor.
Zvolená stopa
nebo číslo souboru
Celkový čas přehrávání
zvolené stopy nebo
souboru (pouze
disky CD-DA)
4 Naprogramujte vybranou stopu nebo
soubor.
Stisknutím tlačítka  zadejte zvolenou
stopu nebo soubor.
5 Pokud chcete přidat další stopy nebo
soubory, opakujte kroky 3 a 4 až do
celkového počtu 64 stop nebo souborů.
6 Chcete-li naprogramované stopy či
soubory přehrát, stiskněte tlačítko  .
Program bude k dispozici, dokud neprovedete
některý z následujících kroků:
 změna funkce,
 vypnutí systému,
 odpojení napájecího kabelu,
 otevření prostoru pro disk CD.
Opětovné přehrávání programu spustíte
stisknutím tlačítka  .
Ukončení přehrávání
v naprogramovaném pořadí
Stiskněte tlačítko PLAY MODE .
Smazání poslední stopy nebo souboru
v programu
Když je přehrávač zastaven, stiskněte
tlačítko CLEAR .
Používání volitelných
zvukových zařízení
1 Připravte zdroj zvuku.
Další zvukové zařízení připojte ke konektoru
AUDIO IN  na jednotce pomocí analogového
zvukového kabelu (není součástí dodávky).
2 Snižte úroveň hlasitosti.
Stiskněte tlačítko VOLUME  .
3 Vyberte funkci AUDIO IN.
Stiskněte tlačítko AUDIO IN .
4 Spusťte přehrávání.
Spusťte přehrávání připojeného zařízení
a upravte hlasitost.
Poznámka
Pokud je úroveň hlasitosti připojeného zařízení příliš
nízká, systém může automaticky přejít do
pohotovostního režimu. Upravte hlasitost zařízení.
Viz „Vypnutí funkce automatického přechodu do
pohotovostního režimu“.
Nastavení zvuku
Akce
Tlačítka
Úprava
hlasitosti
VOLUME +/ 
Získání
dynamičtějšího
zvuku
BASS BOOST 
Nastavení
efektu zvuku
EQ  opakovaně, dokud
se nezobrazí požadovaný
efekt zvuku
Změna zobrazení na displeji
 celková doba přehrávání a celkový počet stop
na disku CD-DA (pouze pokud je přehrávač
zastavený v režimu normálního přehrávání),
 celkový počet složek (alb) na disku MP3/WMA
nebo na USB zařízení (pouze je-li vybrán
normální režim přehrávání a přehrávač nebo
USB zařízení jsou zastaveny).
Poznámky k informacím na displeji
 Znaky, které nelze zobrazit, budou nahrazeny
symbolem „–“.
 Následující položky se nezobrazí:
 celková doba přehrávání disku MP3/WMA a USB
zařízení,
 zbývající doba přehrávání souboru MP3/WMA.
 Následující položky se nezobrazí správně:
 uplynulá doba přehrávání souboru MP3/WMA
kódovaného prostřednictvím VBR (variabilní
přenosová rychlost),
 názvy složek a souborů, které neodpovídají
standardu ISO9660 úrovně 1, úrovně 2 nebo
Joliet (rozšířená verze).
 Zobrazí se následující položky:
 zbývající doba přehrávání stopy,
 informace značek ID3 u MP3 souborů v případě,
že jsou použity značky ID3 verze 1 a verze 2
(zobrazení informace ve značkách ID3 verze 2
má přednost, jsou li u jednoho souboru MP3
použity značky ID3 verze 1 i verze 2),
 až 31 znaků informací obsažených ve značkách
ID3 včetně velkých písmen (A až Z), číslic (0 až 9)
a symbolů (+ – . / [ ] _ | ~).
Použití časovačů
1 Ujistěte se, že napájecí kabel
a reproduktorové kabely jsou
správně zapojeny.
2 V níže uvedeném seznamu vyhledejte
problém a napravte jej dle instrukcí.
Pokud problém přetrvává, obraťte se
na nejbližšího obchodního zástupce
společnosti Sony.
Když se na displeji zobrazí
nápis „PROTECT“
Okamžitě vytáhněte napájecí kabel ze
zásuvky, a jakmile nápis „PROTECT“ zmizí,
zkontrolujte následující položky.
 Nedošlo ke zkratu reproduktorových
kabelů + a ?
 Nejsou větrací otvory systému blokovány
nějakým předmětem?
Pokud jsou tyto položky v pořádku, zapojte
napájecí kabel do zásuvky a zapněte systém.
Pokud problém přetrvává, obraťte se
na nejbližšího obchodního zástupce
společnosti Sony.
1 Připravte zdroj zvuku.
Připravte zdroj zvuku a stisknutím tlačítka
VOLUME +/  nastavte hlasitost.
Pokud chcete, aby přehrávání začalo konkrétní
stopou nebo zvukovým souborem, vytvořte
si svůj vlastní program.
2 Vyberte režim časovače.
Stiskněte tlačítko TIMER MENU .
Nejsou-li hodiny nastaveny, systém se ocitne
v režimu nastavení hodin. V tomto případě
nastavte hodiny.
3 Nastavte časovač zapnutí.
Opakovaným stisknutím tlačítka / 
vyberte možnost „PLAY SET“ a pak stiskněte
tlačítko .
4 Nastavte čas, kdy se spustí přehrávání.
Opakovaným stisknutím tlačítka / 
nastavte hodinu a poté stiskněte tlačítko .
Stejným způsobem nastavte minuty.
5 Stejným postupem, jaký je uveden
v kroku 4, nastavte čas ukončení
přehrávání.
6 Vyberte zdroj zvuku.
Opakovaně stiskněte tlačítko / ,
dokud se nezobrazí požadovaný zdroj zvuku.
Poté stiskněte tlačítko .
7 Vypněte systém.
Stiskněte tlačítko  . Systém se
automaticky zapne před zvolenou dobou.
Pokud je systém ve zvolenou dobu zapnutý,
časovač zapnutí nefunguje. Od zapnutí
systému do zahájení přehrávání neměňte
nastavení systému.
Kontrola nastavení
1 Stiskněte tlačítko TIMER MENU .
2 Opakovaným stisknutím tlačítka
/  vyberte možnost „SELECT“
a pak stiskněte tlačítko .
3 Opakovaným stisknutím tlačítka
/  vyberte možnost „PLAY SEL“
a pak stiskněte tlačítko .
Systém najednou přešel
do pohotovostního režimu
Nastavení hodin nebo časovače vypnutí
se najednou zrušilo
 Pokud asi minutu neprovedete žádnou operaci,
nastavení hodin nebo časovače vypnutí se
automaticky zruší. Opakujte postup nastavení
od začátku.
Žádný zvuk
 Nedošlo ke zkratu reproduktorových
kabelů + a ?
 Používáte pouze dodané reproduktory?
 Nejsou větrací otvory systému blokovány
nějakým předmětem?
 Daná stanice mohla dočasně přerušit vysílání.
Zvuk vychází z jednoho kanálu nebo
hlasitosti pravého a levého kanálu
jsou nevyvážené
 Umístěte reproduktory tak, aby byly maximálně
symetrické.
 Připojte pouze dodané reproduktory.
Výrazné hučení nebo šum
 Přemístěte systém mimo dosah zdrojů šumu.
 Zapojte systém do jiné zásuvky.
 K napájecímu kabelu nainstalujte odrušovací
filtr (není součástí dodávky).
Dálkový ovladač nefunguje
 Odstraňte případné překážky mezi dálkovým
ovladačem a senzorem  na jednotce
a umístěte jednotku mimo dosah
zářivkového osvětlení.
 Namiřte dálkový ovladač na senzor systému.
 Posuňte dálkový ovladač blíže k systému.
Přehrávač CD/MP3/WMA
Zvuk přeskakuje nebo disk nelze přehrát
 Otřete disk a vložte jej zpět.
 Přemístěte systém mimo dosah vibrací
(například na stabilní stojan).
 Posuňte reproduktory dále od systému nebo je
umístěte na samostatné stojany. Při vysoké
hlasitosti mohou vibrace reproduktorů způsobit
přeskakování zvuku.
Přehrávání nezačíná od první stopy
 Vraťte se do režimu normálního přehrávání
opakovaným stisknutím tlačítka PLAY MODE ,
dokud nezmizí nápisy „PROGRAM“ a „SHUF“.
Zrušení časovače
Zahájení přehrávání trvá déle než
obvykle
 Následující disky mohou prodloužit dobu
nutnou k zahájení přehrávání:
 disk má složitou stromovou strukturu,
 disk obsahuje více relací,
 disk není ukončen (na disk lze přidat
další data),
 disk obsahuje mnoho složek.
Opakujte výše uvedený postup, dokud se
v kroku 3 nezobrazí možnost „OFF“, a poté
stiskněte tlačítko .
Tlačítka
Změna
informací
na displeji*
DISPLAY  – stiskněte
opakovaně, když je systém
zapnutý
Změna nastavení
Zobrazení
hodin, když je
systém vypnutý
DISPLAY , když je systém
vypnutý. Hodiny se zobrazí
na 8 sekund
Nastavení časovače zapnutí platí, dokud jej
manuálně nezrušíte.
Začněte znovu krokem 1.
Tip
Je slyšet výrazné hučení nebo šum
nebo není možný příjem stanic
 Ujistěte se, že je USB zařízení správně
připojeno.
 Některá USB zařízení lze nabíjet pouze tehdy,
když má systém aktivní funkci USB.
Používáte podporované USB zařízení?
 Pokud připojíte nepodporované USB zařízení,
mohou se vyskytnout následující problémy.
Projděte si informace na webových stránkách
obsahujících kompatibilní USB zařízení, jejichž
adresy URL jsou uvedeny v části „Přehrávání
souboru na zařízení USB“.
 USB zařízení není rozpoznáno.
 Tento systém nezobrazí názvy souborů
nebo složek.
 Nelze přehrávat.
 Zvuk vynechává.
 Objevuje se šum.
 Ozývá se zkreslený zvuk.
Zobrazí se nápis „OVER CURRENT“
Ze systému nevychází žádný zvuk
 Nejedná se o poruchu. Systém asi po
30 minutách automaticky přejde do
pohotovostního režimu, pokud neprovedete
žádnou operaci nebo na výstupu není zvukový
signál. Viz „Vypnutí funkce automatického
přechodu do pohotovostního režimu“.
V předem nastavenou dobu se můžete nechat
vzbudit zvukem z disku CD, rádia v pásmu FM,
USB zařízení nebo zvukového zařízení
připojeného pomocí konektoru AUDIO IN .
Nezapomeňte nastavit hodiny.
Připojené USB zařízení nelze nabít
Systém nelze zapnout
Časovač vypnutí:
Časovač zapnutí:
Tuner
Obecné
 Je připojený napájecí kabel?
Můžete usínat za zvuků hudby. Tato funkce
pracuje, i když nejsou nastaveny hodiny.
Opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP . Pokud
zvolíte možnost „AUTO“, systém se automaticky
vypne po přehrání aktuálního disku nebo
USB zařízení nebo během 100 minut.
USB zařízení
 Byl zjištěn problém s úrovní elektrického
proudu v portu
(USB) . Vypněte systém
a odeberte USB zařízení z portu
(USB) .
Ujistěte se, že je USB zařízení v pořádku. Pokud
se bude tato zpráva dále zobrazovat, obraťte se
na nejbližšího obchodního zástupce
společnosti Sony.
Systém nabízí dvě funkce časovačů. Pokud
použijete oba časovače, časovač vypnutí
má přednost.
Akce
* Můžete například zobrazit informace o disku
CD/MP3/WMA nebo informace o USB zařízení.
Příklady:
 stopa nebo číslo souboru při normálním
přehrávání,
 stopa, soubor nebo název při normálním
přehrávání,
 jméno interpreta při normálním přehrávání,
 název alba nebo složky při normálním
přehrávání,
Odstraňování problémů
 USB zařízení není připojeno správně. Vypněte
systém a opětovně připojte USB zařízení.
Objevuje se šum, vynechání nebo
zkreslený zvuk
 Vypněte systém a opětovně připojte
USB zařízení.
 Šum nebo zkreslený zvuk je obsažen přímo
v hudebních datech. Šum mohl vzniknout při
vytváření hudebních dat kvůli stavu počítače.
Vytvořte hudební data znovu.
 Přenosová rychlost použitá při kódování
souborů byla nízká. Do USB zařízení nahrajte
soubory kódované s vyšší přenosovou rychlostí.
Nápis „SEARCH“ se zobrazuje příliš
dlouho nebo dlouho trvá, než
se spustí přehrávání
 Proces načítání může zabrat delší dobu
v následujících případech:
 Na USB zařízení je velký počet souborů
nebo složek.
 Struktura souborů je příliš komplexní.
 Kapacita paměti je nepřiměřená.
 Interní paměť je fragmentovaná.
Chybné znaky na displeji
 Znovu pošlete na USB zařízení hudební data,
protože data uložená na USB zařízení mohou
být poškozena.
 Kódy znaků, jež mohou být tímto systémem
zobrazeny, jsou pouze čísla a písmena. Jiné
znaky se nezobrazí správně.
USB zařízení není rozpoznáno
 Vypněte systém a opětovně připojte
USB zařízení. Poté systém opět zapněte.
 Projděte si informace na webových stránkách
obsahujících kompatibilní USB zařízení, jejichž
adresy URL jsou uvedeny v části „Přehrávání
souboru na zařízení USB“.
 Zařízení USB nefunguje správně. Postup, jak
se s tímto problémem vypořádat, naleznete
v návodu k obsluze vašeho USB zařízení.
Přehrávání se nespustí
 Vypněte systém a opětovně připojte
USB zařízení. Poté systém opět zapněte.
 Projděte si informace na webových stránkách
obsahujících kompatibilní USB zařízení, jejichž
adresy URL jsou uvedeny v části „Přehrávání
souboru na zařízení USB“.
 Chcete-li spustit přehrávání, stiskněte
tlačítko  .
Přehrávání nezačíná od první stopy
 Režim přehrávání nastavte na normální režim.
Soubory nelze přehrát
 Zvukové soubory možná nemají správnou
příponu souboru. Systém podporuje následující
přípony souborů:
 MP3: přípona souboru „.mp3“,
 WMA: přípona souboru „.wma”.
 Zvukové soubory mohly být vytvořeny v jiném
formátu než MP3/WMA.
 Nejsou podporována úložná USB zařízení
naformátovaná pomocí jiných souborových
systémů než FAT16 nebo FAT32.*
 Používáte-li USB úložné zařízení s diskovými
oddíly, přehrány mohou být pouze soubory
v prvním oddílu.
 Soubory, jež jsou zašifrované nebo chráněné
hesly atd., není možné přehrát.
* Tento systém podporuje tabulky FAT16 a FAT32, ale
některá USB úložná zařízení nemusí podporovat
všechny tyto tabulky FAT. Detailní informace
získáte v návodu k obsluze každého USB úložného
zařízení nebo u výrobce.
 Připojte správně anténu.
 Přesuňte anténu na jiné místo nebo ji jinak
otočte, aby měla lepší příjem.
 Anténa by měla být dostatečně daleko
od reproduktorových kabelů a napájecího
kabelu, aby se zabránilo vzniku šumu.
 Vypněte elektrická zařízení v blízkosti systému.
Je slyšet více rádiových stanic současně
 Přesuňte anténu na jiné místo nebo ji jinak
otočte, aby měla lepší příjem.
 Svažte kabely antén k sobě, například pomocí
kabelových vázacích svorek, a upravte délku
kabelů.
Obnovení továrního
nastavení systému
Pokud systém stále nefunguje správně, obnovte
jeho tovární nastavení.
1 Odpojte a připojte napájecí kabel a poté
systém zapněte.
2 Stiskněte a podržte tlačítko  
na dálkovém ovladači a současně
tlačítko EQ  na jednotce, dokud
se nezobrazí nápis „RESET OK“.
Všechna uživatelská nastavení, jako například
předvolené rádiové stanice, časovač a hodiny,
se vymažou.
Vypnutí funkce automatického
přechodu do pohotovostního režimu
Tento systém je vybaven funkcí automatického
přechodu do pohotovostního režimu. Díky této
funkci systém asi po 30 minutách automaticky
přejde do pohotovostního režimu, pokud
neprovedete žádnou operaci nebo na výstupu
není zvukový signál.
Ve výchozím nastavení je funkce automatického
přechodu do pohotovostního režimu zapnutá.
Funkci automatického přechodu
do pohotovostního režimu vypnete
pomocí tlačítek na jednotce.
Když je systém zapnutý, stiskněte
a podržte tlačítko  , dokud se
nezobrazí nápis „AUTO STANDBY OFF“.
Pokud chcete tuto funkci zapnout,
opakujte postup, dokud se nezobrazí
nápis „AUTO STANDBY ON“.
Poznámky
 V případě funkce FM není funkce automatického
přechodu do pohotovostního režimu k dispozici.
 Systém nemusí automaticky přejít do
pohotovostního režimu v následujících případech:
 když je rozpoznán zvukový signál,
 když je připojeno USB zařízení,
 při přehrávání zvukových stop nebo souborů,
 když je aktivován časovač zapnutí nebo časovač
vypnutí.
Zprávy
DISC ERR: Vložili jste disk, který nelze přehrát.
FULL: Pokusili jste se naprogramovat více než
64 stop nebo souborů.
NO FILE: Na discích CD-R/CD-RW nebo na
USB zařízení není žádný soubor, který by
bylo možné přehrát.
NO STEP: Všechny naprogramované stopy
byly vymazány.
NO USB: Není připojeno žádné USB zařízení nebo
připojené USB zařízení není podporováno.
PLAY SET: Pokusili jste se vybrat časovač, když
není nastaven časovač zapnutí.
PLS STOP: Během přehrávání jste stiskli tlačítko
PLAY MODE .
SELECT: Během provozu časovače jste stiskli
tlačítko TIMER MENU .
TIME NG: Časy zapnutí a vypnutí časovače
zapnutí jsou nastaveny na stejnou dobu.
Bezpečnostní opatření
Technické údaje
Disky, které tento systém PŘEHRÁVÁ:
Hlavní jednotka
 Audio CD,
 CD-R/CD-RW (zvuková data/soubory
MP3/WMA).
Zesilovač
Disky, které tento systém NEPŘEHRÁVÁ:
Výstupní výkon (jmenovitý): 4 W + 4 W
(8 ohmů při 1 kHz, 1 % THD)
Trvalý výstupní výkon RMS (referenční):
5 W + 5 W (8 ohmů při 1 kHz, 10 % THD)
 CD-ROM,
 disky CD-R/CD-RW, které nejsou ve formátu
hudebního CD odpovídajícího standardu
ISO 9660 úrovně 1/úrovně 2 nebo Joliet,
 disky CD-R/CD-RW s více relacemi, které nejsou
zakončeny „uzavřením relace“,
 disky CD-R/CD-RW s nízkou kvalitou záznamu,
poškrábané či špinavé disky CD-R/CD-RW nebo
disky CD-R/CD-RW nahrané pomocí
nekompatibilního záznamového zařízení,
 CD-R/CD-RW, které není správně ukončeno,
 disky, které obsahují jiné soubory než soubory
MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) nebo WMA,
 disky, které nemají standardní tvar
(např. srdce, čtverec, hvězda),
 disky, na kterých je lepicí páska, papír
nebo nálepka,
 půjčené nebo použité disky, na kterých
lepidlo přesahuje okraje nálepky,
 disky, které jsou potištěné lepkavým inkoustem.
Vstup
Poznámky k diskům
USB
 Před zahájením přehrávání disk utřete čisticím
hadříkem od středu směrem k okraji.
 K čištění disků nepoužívejte rozpouštědla, jako
například benzin nebo ředidlo, běžně dostupné
čističe ani antistatický sprej určený pro vinylové
desky.
 Nevystavujte disky přímému slunečnímu světlu
nebo zdrojům tepla, jako například potrubí
s horkým vzduchem, ani je nenechávejte
v autě zaparkovaném na přímém slunci.
Bezpečnost
 Pokud víte, že jednotku nebudete po delší
dobu používat, odpojte napájecí kabel
vytažením zástrčky ze zásuvky. Při odpojování
vždy uchopte zástrčku. Nikdy netahejte
za kabel.
 Pokud se do systému dostane jakýkoliv
pevný objekt nebo tekutina, odpojte systém
a nechejte jej před dalším použitím
zkontrolovat kvalifikovanou osobou.
 Napájecí kabel smí vyměnit pouze
kvalifikovaný servisní technik.
Umístění
 Neinstalujte systém tak, aby byl v nakloněné
pozici nebo na extrémně horkých, studených,
prašných nebo vlhkých nebo nedostatečně
větraných místech nebo na místech, která jsou
vystavena vibracím, přímému slunečnímu
světlu nebo jasnému světlu.
 Buďte obezřetní při umisťování jednotky nebo
reproduktorů na povrchy, které byly speciálně
ošetřeny (např. voskem, olejem, leštidlem),
neboť může dojít k tvorbě skvrn nebo
poškození barvy.
 Pokud systém přinesete z chladného do
teplého prostředí, nebo když jej umístíte do
místnosti s vysokou úrovní vlhkosti, vlhkost
může zkondenzovat na čočkách uvnitř CD
přehrávače a způsobit nefunkčnost systému.
V takovém případě disk vyjměte a nechejte
systém zapnutý po dobu přibližně 30 minut,
dokud se vlhkost neodpaří.
Zahřívání
 Zahřívání jednotky během provozu je normální
a nejedná se o poruchu.
 Nedotýkejte se skříňky, které se po dlouhou
dobu používala při vysoké hlasitosti, protože
může být horká.
 Nezakrývejte ventilační otvory.
Systém reproduktorů
Tento systém reproduktorů není magneticky
stíněný, takže obraz na televizi umístěné
v blízkosti systému může být zkreslený.
V takovém případě televizi vypněte, počkejte
15 až 30 minut a opět ji zapněte.
Pokud nedojde ke zlepšení, posuňte
reproduktory dál od TV.
Čištění skříňky
Systém čistěte měkkou utěrkou lehce navlhčenou
jemným čisticím prostředkem. Nepoužívejte
drsné materiály, čisticí písek nebo rozpouštědla,
jako například ředidlo, benzin nebo alkohol.
AUDIO IN (stereo mini jack): citlivost 1 V,
impedance 50 kiloohmů
Výstupy
SPEAKERS: určeno pro impedanci 8 ohmů
CD přehrávač
Systém: systém pro přehrávání kompaktních
disků a digitální zvukový systém
Parametry laserové diody
Vyzařování: průběžné
Výstup laseru*: méně než 44,6 μW
* Tato hodnota byla naměřena ve vzdálenosti 200 mm
od povrchu čočky objektivu Optical Pick-up Block
s clonou 7 mm.
Frekvenční odezva: 20 Hz  20 kHz
Poměr signál/šum: více než 90 dB
Dynamický rozsah: více než 90 dB
Tuner
Stereofonní FM, FM superheterodynový tuner
Anténa: FM anténa
Rozsah ladění: 87,5 MHz  108,0 MHz (po 50 kHz)
Port
(USB): typ A, maximální proud 500 mA
Podporované formáty zvuku
Podporovaná přenosová rychlost:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kb/s  320 kb/s, VBR
WMA: 32 kb/s  192 kb/s, VBR
Vzorkovací frekvence:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
Reproduktor
Reproduktory: plný rozsah, průměr 8 cm, kónické
Jmenovitá impedance: 8 ohmů
Rozměry (Š/V/H): přibližně 148 mm × 240 mm ×
127 mm
Hmotnost: čistá hmotnost reproduktoru
je přibližně 1,2 kg
Počet: 2 kusy
Obecné
Požadavky na napájení: 120 V  240 V stř.,
50/60 Hz
Příkon: 18 W
Rozměry (Š/V/H) včetně největších výčnělků
(bez reproduktorů):
přibližně 170 mm × 133 mm × 240 mm
Hmotnost (bez reproduktorů): přibližně 1,3 kg
Počet hlavních jednotek: 1 kus
Dodávané příslušenství: dálkový ovladač (1),
FM anténa (1), podložky pod reproduktory (8)
Design a technické parametry se mohou změnit
bez předchozího upozornění.
 Příkon v pohotovostním režimu: 0,5 W
 V určitých deskách tištěných spojů se
nepoužívají halogenové samozhášecí přísady.
Download PDF

advertising