Sony | CMT-EH10 | Sony CMT-EH10 Návod k obsluze

2-639-099-84(1)
Micro HI-FI
Component System
Használati útmutató
HU
Návod k obsluze
CZ
CMT-EH10
© 2005 Sony Corporation
Printed in China
Kivéve az amerikai és kanadai
vásárlókat
VIGYÁZAT
A készülék besorolása
„CLASS 1 LASER
PRODUCT” (1. osztályú
lézerberendezés). Az ezt
tanúsító jelölés a készülék
hátlapján található.
Tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye ki e
készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
Tűz veszélyének csökkentése érdekében, ne fedje le
a berendezés szellőzőnyílásait újságpapírral,
asztalterítővel, függönnyel stb. Továbbá, ne
helyezzen égő gyertyát a berendezésre.
Tűz és áramütés veszélyének csökkentése érdekében
ne helyezzen folyadékkal teli tárgyat, például vázát a
berendezésre.
Csak az európai modellek esetén
Fül- és fejhallgatóktól származó túl erős hangnyomás
halláskárosodást okozhat.
Vásárlóknak szóló megjegyzés: az
alábbi információk csak az EUirányelveket alkalmazó országokban
értékesített berendezésekre
vonatkoznak
E termék gyártója a Sony Corporation, Japán, 1080075, Tokyo, Minato-ku, Konan 1-7-1. A hivatalos
képviselő az EMC és a termék biztonsága
tekintetében a Sony Deutschland GmbH,
Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse
61. Bármilyen szerviz vagy garanciális kérdésben
kérjük, forduljon azokhoz, akiknek a címét a
szervizzel vagy garanciával kapcsolatos külön
dokumentumon találja.
Szerzői jogvédelmi technológiával
kódolt zenei lemezek
Alapműveletek
A készülék Compact Disc (CD) szabványú lemezek
lejátszására van tervezve. Napjainkban több zenei
kiadó is forgalmaz különféle szerzői jogvédelmi
technológiával kódolt zenei lemezeket. Az ilyen
lemezek némelyike nem felel meg a CD
szabványnak, emiatt a készülék nem tudja ezeket
lejátszani.
Az MPEG Layer-3 audió kódolási technológiát és
szabadalmakat a Fraunhofer IIS és Thomson
engedélyezte.
CD/MP3 lemez lejátszása
1 Válassza ki a CD funkciót.
Nyomja meg a CD-t a távvezérlőn (vagy a
FUNCTION-t ismételten) .
2 Helyezzen el egy lemezt.
Nyomja meg a PUSH OPEN/CLOSE-t a
készüléken, és a feliratozott felével fölfelé
helyezzen el egy lemezt a CD tartóban.
Hogy bezárja a CD tartót, nyomja meg a PUSH
OPEN/CLOSE-t a készüléken.
Megjegyzés a DualDisc kettős
lemezekkel kapcsolatban
A DualDisc kettős lemez olyan kétoldalas lemez,
amelynek egyik oldalán DVD-felvétel, másik
oldalán pedig digitálisan rögzített zenei anyag
található. De mivel a zenei anyagot tartalmazó oldal
formátuma nem felel meg a kompaktlemez (CD)
felvételi szabványának, az ilyen lemezt ezzel a
készülékkel nem biztos, hogy le lehet játszani.
PUSH OPEN/CLOSE
Nyomja meg ismételten a TUNER/BAND-et .
2 Válassza ki a hangolási üzemmódot.
Addig nyomja ismételten a TUNING MODE-ot
 a távvezérlőn, amíg az „AUTO” meg nem
jelenik.
3 Hangolja be a kívánt adót.
Nyomja meg a +/–-t a távvezérlőn (vagy a
TUNING +-t vagy –-t a készüléken) . A keresés
automatikusan megáll, amikor behangolt egy
adót. Amikor RDS szolgáltatásokat biztosító adót
hangolt be, akkor az adó neve megjelenik a
kijelzőben.
Tipp
Hogy leállítsa az automatikus pásztázást, nyomja meg a  (állj)
gombot .
Hogy behangoljon egy gyenge jelű adót
Addig nyomja ismételten a TUNING MODE-ot 
a távvezérlőn, amíg a „MANUAL” meg nem jelenik,
és utána nyomja meg ismételten a +/–-t a távvezérlőn
(vagy a TUNING +-t vagy –-t a készüléken) , hogy
behangolja a kívánt adót.
Hogy csökkentse a statikus zajt egy gyenge
sztereó FM adón
Addig nyomja ismételten az FM MODE-ot  a
távvezérlőn, amíg a „MONO” meg nem jelenik, hogy
kikapcsolja a sztereó vételt.
Szalag lejátszása
A készüléken lévő gombokat használja a
működtetéshez.
1 Válasszon ki egy szalag funkciót.
Nyomja meg ismételen a FUNCTION-t (vagy a
TAPE-et a távvezérlőn) .
2 Helyezzen be egy szalagot.
Nyomja meg az -t (állj/kiadás)  a
készüléken, és helyezze be a szalagot a
kazettatartóba. Ügyeljen arra, hogy a szalag ne
legyen laza, hogy elkerülje a szalag illetve a
szalagosdeck sérülését.
3 Kezdje meg a lejátszást.
A rendszer használata
előtt
Hogy használja a távvezérlőt
Csúsztassa el és vegye le az elemtartó fedelét , és
helyezzen be két R6 (AA méretű) elemet (nem
mellékelt) a  felével először, az alább látható
polaritásnak megfelelően.
Rendszer biztonságos bekötése
Antennák
Keressen egy olyan helyet és tájolást, amely jó vételt
nyújt, és utána állítsa fel az antennát. Hogy elkerülje
a zaj felszedését, tartsa távol az antennákat a
hangsugárzó kábelektől és a tápkábeltől.
FM huzalantenna
(Vízszintesen feszítse ki.)
Tápfeszültség
A feszültségválasztóval ellátott modelleknél
állítsa a VOLTAGE SELECTOR-t a helyi
hálózati feszültségre.
Megjegyzések a távvezérlő használatáról
• Szokásos használattal az elemeknek hozzávetőleg hat hónapig
kell kitartaniuk.
• Ne használjon együtt régi elemet újjal, illetve ne használjon
eltérő típusú elemeket.
• Ha a távvezérlőt hosszabb ideig nem használja, akkor az
elemfolyásból és korrózióból származó károsodás elkerülése
érdekében vegye ki az elemeket.
1 Kapcsolja be a rendszert.
Nyomja meg a -t (bekapcsolás) .
2 Válassza ki az órabeállítás üzemmódot.
Nyomja meg a CLOCK/TIMER SET-et  a
távvezérlőn. Ha az aktuális üzemmód megjelenik
a kijelzőn, akkor nyomja meg ismételten a
/-t  a távvezérlőn, hogy kiválassza a
„CLOCK”-ot, és utána nyomja meg az ENTER-t
 a távvezérlőn.
AM hurokantenna
3 Állítsa be az időt.
Nyomja meg ismételten a /-t  a
távvezérlőn, hogy beállítsa az órát, és utána
nyomja meg az ENTER-t  a távvezérlőn.
Ugyanezzel az eljárással állítsa be a percet.
Az óra beállítás elveszik, amikor kihúzza a
tápkábelt vagy áramkimaradás van.
Csak a kábel lecsupaszított részét helyezze be.
Egyszínű (Piros/)
Bal hangsugárzó
Egyszínű (Fekete/)
Jobb hangsugárzó
Zenei forrás kiválasztása
Nyomja meg a következő gombokat (vagy nyomja
meg ismételten a FUNCTION-t ).
Konnektor
Hogy kiválassza a(z)
CD-t
Nyomja meg a(z)
Tuner
TUNER/BAND-et .
Szalagot
TAPE-et  a
távvezérlőn.
Egységet* (audiokábel
segítségével
csatlakoztatott)
FUNCTION-t 
ismételten addig, amíg
az „AUDIO IN” meg
nem jelenik.
CD-t  a távvezérlőn.
* Ha a csatlakoztatott egység rendelkezik AVLS (Automatic
Volume Limiter System – Automatikus Hangerő Korlátozó
Rendszer) vagy BASS BOOST funkcióval, akkor kapcsolja ki
a funkciót, hogy elkerülje a hangsugárzók torzított hangját.
2-639-099-84(1)
Micro HI-FI
Component System
Návod k obsluze
CZ
Poznámka pro zákazníky:
následující informace se týkají
pouze vybavení prodávaného v
zemích, kde jsou platné směrnice
EU
Výrobcem tohoto produktu je společnost Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 1080075, Japonsko. Autorizovaným zástupcem pro
elektromagnetickou kompatibilitu a bezpečnost
produktu je společnost Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo.
Při jakýchkoliv záležitostí týkajících se servisu nebo
záruky použijte adresy uvedené v samostatných
servisních a záručních dokumentech.
Hudební disky kódované pomocí
technologií na ochranu autorských
práv
CMT-EH10
Printed in China
Informace pro zákazníky mimo
území U.S.A. a Kanady
Tento spotřebič je
klasifikován jako
LASEROVÝ výrobek
PRVNÍ TŘÍDY.
Příslušný štítek je
umístěn zezadu na šasi.
Jen pro evropský model
Přílišný tlak zvuku ze sluchátek může způsobit
poruchy sluchu.
Zapojte zařízení do snadno přístupné elektrické
zásuvky. Pokud si všimnete abnormální funkci
zařízení, okamžitě odpojte kabel z elektrické
zásuvky.
3 Kezdje meg a lejátszást.
Hogy
Szüneteltesse a
lejátszást
Nyomja meg a(z)
-et (szünet)  a távvezérlőn
(vagy a CD/-et  a
készüléken). Hogy folytassa a
lejátszást, nyomja meg újra.
Megállítsa a
lejátszást
Kiválasszon egy
mappát egy MP3
lemezen
Kiválasszon egy
műsorszámot vagy
egy fájlt
-t (állj) .
Megtaláljon egy
pontot egy
műsorszámban
vagy fájlban
Tartsa nyomva a /-t
(visszatekercselés/gyors
előretekercselés)  lejátszás
közben, és engedje el a kívánt
pontnál.
Kiválassza az
Ismételt lejátszást
REPEAT-et  ismételten a
távvezérlőn addig, amíg a
„REP” vagy a „REP1” meg
nem jelenik.
+/–-t .
/-t (visszalépés/
előrelépés) a távvezérlőn
( -t a készüléken) .
Hogy módosítsa a lejátszási üzemmódot
Nyomja meg ismételten a PLAY MODE-ot  a
távvezérlőn, miközben a lejátszó meg van állítva.
Választhat a normál lejátszás („ ” a lemezen lévő
mappában az összes MP3 audió műsorszámhoz), a
kevert lejátszás („SHUF” vagy „
SHUF*”) vagy a
program lejátszás („PGM”) közül.
* Amikor egy CD-DA lemezt játszik le, akkor a
(SHUF)
Lejátszás ugyanazt a műveletet hajtja végre, mint a SHUF
Lejátszás.
Megjegyzések az Ismételt lejátszásról
• A lemezen lévő összes műsorszámot vagy fájlt ismételten,
legfeljebb ötször játssza le.
• A „REP1” azt jelzi, hogy egyetlen műsorszámot vagy fájlt
ismétel addig, amíg azt meg nem állítja.
Megjegyzések az MP3 lemezek lejátszásáról
• Ne mentsen más típusú műsorszámokat vagy fájlokat, illetve
felesleges mappákat egy MP3 fájlokat tartalmazó lemezre.
• Az MP3 fájl nélküli mappákat átugorja.
• Az MP3 fájlokat a lemezre rögzítésük sorrendjében játssza le.
• A rendszer csak azokat az MP3 fájlokat tudja lejátszani,
amelyeknek „.MP3” fájlkiterjesztésük van.
• Ha vannak olyan fájlok a lemezen, amelyeknek „.MP3”
fájlkiterjesztésük van, de nem MP3 fájlok, akkor a készülék
zajt idézhet elő vagy hibásan működhet.
• Maximális száma:
– a mappáknak 150 (a gyökérmappával együtt).
– az MP3 fájloknak 255.
– az MP3 fájloknak és mappáknak, amelyek egyetlen lemezen
lehetnek 256.
– a mappa szinteknek (fájlok fastruktúrájának) nyolc.
• Nem garantálható a kompatibilitás minden kódoló/író
szoftverrel, rögzítő eszközzel és adathordozóval. A nem
kompatibilis MP3 lemezek zajt vagy hangszakadást idézhetnek
elő, illetve egyáltalán nem játszhatók le.
Nyomja meg a -t (lejátszás)  a készüléken.
Hogy
Szüneteltesse a
lejátszást
Nyomja meg a(z)
Megállítsa a
lejátszást
-t (állj/kiadás)  a
készüléken.
Visszatekercseljen
vagy gyorsan
előretekercseljen*
/  a készüléken.
* Ne felejtse el megnyomni az -t (állj/kiadás)  a
készüléken, miután a szalagot az elejére vagy a végére csévélte.
Megjegyzés
Ne kapcsolja ki a rendszert lejátszás vagy felvétel közben.
Kijelző módosítása
Hogy
módosítsa a
Kijelző
információját1)
Nyomja meg a(z)
Kijelző
üzemmódját
(Óra)
DISPLAY-t  , amikor a
rendszer ki2) van kapcsolva. Az
óra megjelenik nyolc
másodpercig.
Tento výrobek je sestaven tak, aby přehrával disky,
které vyhovují standardu kompaktních disků (CD).
V posledoní době začali některé nahrávací
společnosti uvádět na trh různé hudební disky
kódované kvůli ochraně autorských práv. Mějte
prosím na paměti, že mezi těmito disky jsou i
některé, které neodpovídají standardu CD, a nemusí
tedy být možné je s tímto výrobkem přehrávat.
Például, megtekintheti a CD/MP3 lemez információját,
úgymint a műsorszám- vagy fájlsorszámot vagy mappanevet
normál lejátszás közben, illetve a teljes játékidőt miközben a
lejátszó meg van állítva.
2)
A STANDBY kijelzés kigyullad, amikor a rendszer ki van
kapcsolva.
Megjegyzések a kijelző információról
• A következőket nem jeleníti meg:
– a lejátszási üzemmódtól függően a CD-DA lemezek teljes
játékideje.
– az MP3 lemezek teljes játékideje.
– egy műsorszám és egy MP3 fájl hátralévő játékideje.
• A következők nem megfelelően jelennek meg:
– egy VBR (változó bit frekvencia) segítségével kódolt MP3
fájl eltelt játékideje.
– olyan mappa- és fájlnevek, amelyek nem követik sem az
ISO9660 szabvány 1. szintjét, 2. szintjét, sem a Jolietet a
kiterjesztett formátumban.
• A következők megjelennek:
– MP3 fájlok ID3 címke információja, amikor 1. verziójú vagy
2. verziójú címkét használ.
– az ID3 címke információjának legfeljebb 15 karaktere,
nagybetűk (A-tól Z-ig), számok (0-tól 9-ig) és szimbólumok
(’< > * + , – / @ [ \ ] _) segítségével.
Megjegyzések a többmenetes lemezekről
• Ha a lemez CD-DA (vagy MP3) menettel kezdődik, akkor azt
CD-DA (vagy MP3) lemezként ismeri fel, és a lejátszást addig
folytatja, amíg egy másik menettel nem találkozik.
• A vegyes CD formátumú lemezt CD-DA (audió) lemezként
ismeri fel.
Nastavování zvuku
Poslech rádia
Úprava hlasitosti
1 Vyberte „FM“ nebo „AM“.
Stiskněte VOLUME +/– na dálkovém ovladači
(nebo otočte ovladačem VOLUME na přístroji) .
Stiskněte opakovaně TUNER/BAND .
2 Vyberte režim ladění.
Stiskněte na dálkovém ovladači opakovaně
TUNING MODE , dokud se nezobrazí
„AUTO“.
Přidání zvukového efektu
Chcete-li
Generovat
dynamičtější zvuk
(Dynamic Sound
Generator X-tra)
Nastavit zvukový
efekt
Technologie komprimace zvuku MPEG Layer-3 a
patenty s licencí od Fraunhofer IIS a Thomson.
Stiskněte
DSGX  na přístroji.
3 Nalaďte požadovanou stanici.
Stiskněte +/– na dálkovém ovladači (nebo
TUNING + nebo – na přístroji) . Vyhledávání
se při naladění stanice automaticky zastaví. Když
naladíte stanici poskytující služby RDS, na displeji
se zobrazí název stanice.
EQ  na dálkovém ovladači.
Tip
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení
upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho
životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným
odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být
odložen do sběrného místa, určeného k recyklaci
elektronických výrobků a zařízení. Dodržením
této instrukce zabráníte negativním dopadům na
životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být
ohroženo nesprávným nákladním s výrobkem při jeho
likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben,
pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších
informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte,
prosím, místní orgány státní správy, místní firmu
zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v
níž jste výrobek zakoupili.
Odpovídající příslušenství: Dálkový ovladač
Otevřete kryt
kazetového
prostoru.
Přehrávání disku CD/MP3
1 Vyberte funkci CD.
Stiskněte CD na dálkovém ovladači (nebo
opakovaně FUNCTION) .
2 Vložte disk.
Stiskněte na přístroji PUSH OPEN/CLOSE a
vložte disk potištěnou stranou nahoru do
přihrádky pro CD.
Chcete-li přihrádku pro CD zavřít, stiskněte na
přístroji PUSH OPEN/CLOSE.
PUSH OPEN/CLOSE
Chcete-li zastavit automatické vyhledávání, stiskněte 
(zastavit) .
Naladění stanice se slabým signálem
Stiskněte na dálkovém ovladači opakovaně
TUNING MODE , dokud se nezobrazí
„MANUAL“, a potom stiskněte na dálkovém
ovladači opakovaně +/– (nebo TUNING + nebo – na
přístroji)  a nalaďte požadovanou stanici.
Snížení statického šumu u slabé FM stereo
stanice
Stiskněte na dálkovém ovladači opakovaně FM
MODE , dokud se nezobrazí „MONO“ a vypněte
příjem v režimu stereo.
Přehrávání kazety
Poznámka týkající se disků
DualDisc
K ovládání použijte tlačítka na přístroji.
DualDisc je oboustranný disk, jehož jedna strana
obsahuje nahraný materiál ve formátu DVD a druhá
strana digitální zvukový materiál. Vzhledem k tomu,
že strana se zvukovým materiálem nevyhovuje
standardům pro kompaktní disky (CD), však nelze
přehrávání tohoto produktu zaručit.
1 Vyberte funkci kazetového magnetofonu.
Stiskněte opakovaně FUNCTION (nebo TAPE
na dálkovém ovladači) .
2 Vložte kazetu.
3 Spusťte přehrávání.
Nevestavujte spotřebič do stísněných prostor, např.
do knihoven nebo uzavřených skříněk.
Před použitím systému
Nevystavujte baterie ani přístroj s vloženou baterií
nadměrnému teplu, například slunečnímu svitu, ohni
apod.
Chcete-li
Pozastavit
přehrávání
Použití dálkového ovládače
Posuňte a sejměte kryt bateriového prostoru  a
vložte dvě baterie R6 (velikost AA) (nejsou součástí
dodávky),  stranou napřed, aby polarity odpovídaly
vyobrazení níže.
Bezpečné zapojení systému
Vyhledejte místo a nasměrování, které zajistí
dobrý příjem, a nastavte anténu. Umístěte
antény dále od kabelů reproduktorů
a napájecí šňůry, abyste zabránili rušení.
Drátová anténa FM
(Roztáhněte ji vodorovně.)
• Při normálním používání by baterie měly vydržet asi šest
měsíců.
• Nepoužívejte starou baterii společně s novou a nepoužívejte
společně různé typy baterií.
• Nepoužíváte-li dálkový ovladač delší dobu, baterie vyjměte,
abyste zabránili vzniku škod způsobených vytečením baterií a
korozí.
Stiskněte na přístroji  (zastavit/otevřít)  a
vložte kazetu. Zkontrolujte, zda pásek není
prověšený, aby nedošlo k poškození kazety nebo
kazetového magnetofonu.
Stiskněte  (vypínač) .
2 Vyberte režim nastavení hodin.
Stiskněte na dálkovém ovladači CLOCK/TIMER
SET . Pokud se na displeji zobrazí aktuální
režim, opakovaným stisknutím /  na
dálkovém ovladači vyberte „CLOCK“ a stiskněte
na ovladači ENTER .
3 Nastavte čas.
Opakovaným stisknutím /  na
dálkovém ovladači nastavte hodinu a potom
stiskněte na dálkovém ovladači ENTER .
Stejným postupem nastavte minuty.
Nastavení hodin se ztratí, když odpojíte napájecí
šňůru nebo když dojde k výpadku elektrického
proudu.
Zastrčte jen obnaženou část kabelu.
Potažený (Červený/)
Levý reproduktor
Potažený (Černý/)
Výběr zdroje hudby
Stiskněte následující tlačítka (nebo stiskněte
opakovaně FUNCTION ).
Zdroj
CD
Stiskněte
Tuner
TUNER/BAND .
Kazeta
TAPE  na dálkovém
ovladači.
Opakovaně
FUNCTION ,
dokud se neobjeví
„AUDIO IN“.
Součást* (připojená
pomocí audiokabelu)
El. zásuvka
Vybrat opakované
přehrávání
Stiskněte
3 Spusťte přehrávání.
 (pozastavit)  na
dálkovém ovladači (nebo
CD/  na přístroji).
Dalším stisknutím budete
pokračovat ve hře.
Chcete-li
Pozastavit
přehrávání
Stiskněte
Zastavit
přehrávání
 (zastavit/otevřít)  na
přístroji.
Převinout zpět
nebo rychle
dopředu*
/  na přístroji.
CD  na dálkovém
ovladači.
* Pokud je součást vybavena systémem AVLS (Automatic
Volume Limiter System = systém automatického omezování
hlasitosti) nebo funkcí BASS BOOST, vypněte funkci, abyste
zabránili zkreslení zvuku vycházejícího z reproduktorů.
Stiskněte na přístroji  (přehrát) .
 (zastavit) .
+/– .
/ (dozadu/dopředu)
na dálkovém ovladači (
 na přístroji) .
Během přehrávání podržte
stisknuté / (rychle
dozadu/rychle dopředu)  a
v požadovaném místě ho
pusťte.
Opakovaně REPEAT  na
dálkovém ovladači, dokud se
nezobrazí „REP“ nebo
„REP1“.
Změna režimu přehrávání
1 Zapněte systém.
Rámová anténa AM
Pravý reproduktor
Poznámky k použití dálkového ovladače
Nastavení hodin
Zapojte napájecí šňůru do el. zásuvky.
Jestliže zástrčka neodpovídá el. zásuvce sejměte
dodaný adaptér (pouze modely vybavené
adaptérem).
Zastavit
přehrávání
Vybrat složku na
disku MP3
Vybrat stopu nebo
soubor
Najít místo ve
stopě nebo na
souboru
Antény
U modelů s voličem napětí nastavte VOLTAGE
SELECTOR na hodnotu napětí místní sítě.
DISPLAY-t  ismételten, amikor
a rendszer be van kapcsolva.
1)
Stiskněte na přístroji  (přehrát)  (nebo na
přístroji CD/ (přehrát/pozastavit) ).
Napájení
-et (szünet)  a
készüléken. Hogy folytassa a
lejátszást, nyomja meg újra.
Základní operace
Nakládání s nepotřebným elektrickým
a elektronickým zařízením (platné v
Evropské unii a dalších evropských
státech uplatňujících oddělený
systém sběru)
Nevystavujte přístroj dešti ani vlhku,
abyste snížili riziko vzniku nebezpečí
požáru či úrazu elektrickým proudem.
Nyomja meg a -t (lejátszás)  (vagy a
CD/-et (lejátszás/szünet)  a készüléken).
Hogy beállítsa az órát
Csatlakoztassa a tápkábelt egy konnektorhoz.
Ha a dugasz nem illik a konnektorba, akkor
válassza le a mellékelt dugaszadaptert (csak az
adapterrel ellátott modelleknél).
Abyste snížili riziko nebezpečí vzniku požáru či
úrazu elektrickým proudem, nepokládejte na přístroj
předměty naplněné kapalinami, například vázy.
1 Válassza ki az „FM”-et vagy az „AM”-et.
Hogy
Nyomja meg a(z)
Még
DSGX-et  a készüléken.
dinamikusabb
hangot hozzon
létre
(Dynamic Sound
Generator X-tra)
Beállítsa a
EQ-t  a távvezérlőn.
hanghatást
Nyissa ki a
szalagos
egység
fedelét.
Ne tegye ki napsugárzásnak, tűznek, illetve hasonló
túlzott hő hatásának az elemeket vagy az elemeket
tartalmazó berendezést.
Abyste snížili riziko vzniku požáru, nezakrývejte
větrací otvory přístroje novinami, ubrusy, závěsy
apod. Na přístroj také nepokládejte zapálené svíčky.
Hogy beállítsa a hangerőt
Hogy hanghatást adjon hozzá
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az
Európai Unió és egyéb európai
országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán
azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok,
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Megvásárolható tartozékok: Távvezérlő
Ne helyezze a készüléket olyan zárt térbe, mint egy
könyvespolc vagy beépített szekrény.
UPOZORNĚNÍ
Rádió hallgatása
Nyomja meg a VOLUME +/–-t a távvezérlőn (vagy
forgassa el a VOLUME szabályozót a készüléken)
.
Csatlakoztassa a készüléket a legkönnyebben
elérhető hálózati konnektorhoz. Ha bármilyen
rendellenességet tapasztalna, akkor a villásdugót
azonnal húzza ki a hálózati konnektorból.
© 2005 Sony Corporation
Hang beállítása
Opakovaně stiskněte na dálkovém ovladači PLAY
MODE , dokud se přehrávač nezastaví. Můžete
vybírat normální přehrávání („ “ pro všechny
soubory MP3 ve složce na disku), náhodné
přehrávání („SHUF“ nebo „
SHUF*“) nebo
naprogramované přehrávání („PGM“).
* Při přehrávání disku CD-DA přehrává
stejným způsobem jako SHUF Play.
(SHUF) Play
Poznámky k opakovanému přehrávání
• Všechny stopy nebo soubory na disku jsou opakovaně
přehrány až pětkrát.
• „REP1“ označuje, že je opakovaně přehrávána jedna stopa
nebo jeden soubor, dokud přehrávání nezastavíte.
Poznámky k přehrávání disků MP3
• Na disk se soubory MP3 neukládejte jiné typy stop nebo
souborů, nebo zbytečné složky.
• Složky neobsahující žádné soubory MP3 budou přeskočeny.
• Soubory MP3 budou přehrávány v pořadí, v jakém jsou
nahrány na disku.
• Systém dokáže přehrávat pouze ty soubory MP3, které mají
příponu souboru „.MP3“.
• Pokud se na disku nacházejí soubory s příponou „.MP3“, které
ovšem soubory MP3 nejsou, přístroj může produkovat šum,
nebo nemusí správně fungovat.
• Maximální počet:
– složek je 150 (včetně kořenové složky).
– souborů MP3 je 255.
– souborů MP3 a složek obsažených na jednom disku je 256.
– úrovní složek (stromová struktura souborů) je osm.
• Nelze zaručit kompatibilitu se všemi softwary pro kódování/
zapisování ve formátu MP3, nahrávacími zařízeními a
nahrávacími médii. Nekompatibilní disky MP3 mohou způsobit
šum, přerušovaný zvuk, nebo je nemusí být vůbec možné
přehrát.
Poznámky k přehrávání disků s více relacemi
• Pokud disk začíná záznamem ve formátu CD-DA (nebo MP3),
je rozpoznán jako disk CD-DA (nebo MP3) a přehrávání
pokračuje, dokud nebude nalezen jiný typ záznamu.
• Disk se smíšeným formátem CD bude rozpoznán jako CD-DA
(zvukový) disk.
 (pozastavit)  na přístroji.
Dalším stisknutím budete
pokračovat ve hře.
* Po převinutí kazety na konec nebo na začátek stiskněte na
přístroji  (zastavit/otevřít) .
Poznámka
Během přehrávání nebo nahrávání nevypínejte systém.
Změna zobrazení
informací na displeji
Změna
Informace na
displeji1)
Stiskněte
Režim
zobrazení
(Hodiny)
DISPLAY  při vypnutém
systémuf2). Hodiny se zobrazí na
osm sekund.
Opakovaně DISPLAY  při
zapnutém systému.
Můžete například zobrazit informace o disku CD/MP3
jako je počet skladeb nebo souborů nebo název složky při
normálním přehrávání, nebo celkovou dobu přehrávání, když
je přehrávání zastaveno.
2)
Kontrolka STANDBY svítí, když je systém vypnutý.
1)
Poznámky k informacím na displeji
• Následující informace se zobrazí:
– celková doba přehrávání pro disk CD-DA v závislosti na
režimu přehrávání;
– celková doba přehrávání pro disk MP3;
– zbývající doba přehrávání pro stopu a soubor MP3.
• Následující informace se nezobrazí správně:
– uplynulá doba přehrávání souboru MP3 kódovaného pomocí
VBR (variable bit rate).
– názvy složek a souborů nevyhovujících některému ze
standardů ISO9660 Level 1, Level 2 nebo Joliet v rozšířeném
formátu.
• Následující informace se zobrazí:
– Informace v ID3 tagu u souborů MP3, pokud jsou použity
ID3 tagy verze 1 a 2.
– Až 15 znaků informací v ID3 tagu pomocí velkých písmen
(A až Z), číslic (0 až 9) a symbolů (’< > * + , – / @ [ \ ] _).
Použití volitelných audio
součástí
Připojení volitelných sluchátek
Připojte sluchátka do konektoru PHONES  na
přístroji.
Připojení volitelné součásti
Připojte další zdroje zvuku do konektoru AUDIO
IN  na přístroji pomocí analogového kabelu audia
(není součástí dodávky). Ztlumte hlasitost na
systému a vyberte funkci AUDIO IN.
Opcionális audió egységek
használata
Hogy egy opcionális fejhallgatót
csatlakoztasson
Csatlakoztassa a fejhallgatót a készüléken lévő
PHONES aljzathoz .
Hogy egy opcionális audió egységet
csatlakoztasson
Analóg audiokábel (nem mellékelt) segítségével
csatlakoztasson további audió forrás egységeket a
készüléken lévő AUDIO IN aljzathoz . Vegye le a
hangerőt a rendszeren, és utána válassza ki az
AUDIO IN funkciót.
Egyéb műveletek
Saját CD programjának
elkészítése (Program
lejátszás)
A távvezérlőn lévő gombokat használja, hogy a saját
programját elkészítse.
1 Nyomja meg a CD-t , hogy kiválassza a CD
funkciót.
Hibaelhárítás
Hogy módosítsa az AM hangolási lépésközt a gyári
beállításról 9 kHz-re (vagy 10 kHz-re bizonyos
körzetekben; e funkció az európai modellen nem
elérhető), hangoljon be egy AM adót, és utána
kapcsolja ki a rendszert. Nyomja meg a DISPLAY-t,
hogy megjelenítse az órát, és miközben nyomva
tartja a TUNING +-t  a készüléken, nyomja meg a
-t  a készüléken. Az összes tárolt AM adót
törli. Hogy visszaállítsa a lépésközt a gyári
beállításra, ismételje meg az eljárást.
2 Addig nyomja ismételten a PLAY MODE-ot ,
amíg a „PGM” meg nem jelenik, miközben a
lejátszó meg van állítva.
3 Addig nyomja ismételten a /-t (vagy
a  -t a készüléken) , amíg a kívánt
műsorszám sorszáma meg nem jelenik.
Amikor MP3 fájlokat programoz be, akkor
nyomja meg ismételten a
+/–-t , hogy
kiválassza a kívánt mappát, és utána válassza ki a
kívánt fájlt.
Kiválasztott műsorszám- vagy fájlsorszám
Felvétel szalagra
Hogy újra bekapcsolja vagy ellenőrizze az időzítőt,
nyomja meg a CLOCK/TIMER SELECT-et ,
addig nyomja ismételten a /-t , amíg a
„PLAY” meg nem jelenik, és utána nyomja meg az
ENTER-t .
Hogy visszavonja az időzítőt, addig ismételje a
fentivel azonos eljárást, amíg az „OFF” meg nem
jelenik, és utána nyomja meg az ENTER-t .
Hogy módosítsa a beállítást, kezdje elölről az 1.
lépéstől.
Tipp
A Lejátszás időzítő beállítás mindaddig megmarad, amíg kézzel
vissza nem vonja.
Csak TYPE I (normál) szalagot használjon.
Felveheti csak a szeretett részeket egy hangforrásról,
beleértve a csatlakoztatott audió egységeket.
A készüléken lévő gombokat használja, hogy a
szalagos felvételt vezérelje.
egy műsorszámot vagy fájlt a programhoz.
5 Ismételje a 3. – 4. lépést, hogy további
műsorszámokat vagy fájlokat, legfeljebb 15
műsorszámot vagy fájlt programozzon be.
6 Hogy lejátssza a műsorszámok vagy fájlok
programját, nyomja meg a -t  (vagy a
CD/-et  a készüléken).
A program mindaddig elérhető marad, amíg ki
nem nyitja a CD tartót. Hogy újra lejátssza,
válassza ki a CD funkciót, és nyomja meg a -t
 (vagy a CD/-et  a készüléken).
Hogy visszavonja a Program lejátszást, addig nyomja
ismételten a PLAY MODE-ot , amíg a „PGM” el
nem tűnik, miközben a lejátszó meg van állítva.
Hogy törölje a program utolsó műsorszámát vagy
fájlját, nyomja meg a CLEAR-t  a távvezérlőn,
miközben a lejátszó meg van állítva.
Hogy megtekintse a program információt, úgymint a
program összes műsorszám sorszámát, nyomja meg
ismételten a DISPLAY-t .
Rádióadók tárolása
Eltárolhatja a kedvenc rádióadóit, és azonnal
behangolhatja azokat a megfelelő tárhely sorszám
kiválasztásával.
A távvezérlőn lévő gombokat használja, hogy tárolja
az adókat.
1 Nyomja meg ismételten a TUNER/BAND-et ,
hogy kiválassza az „FM”-et vagy az „AM”-et.
2 Addig nyomja ismételten a TUNING MODE-ot
, amíg az „AUTO” meg nem jelenik (vagy a
gyenge jelű adóknál a „MANUAL” meg nem
jelenik).
3 Nyomja meg a +/–-t (vagy a TUNING +-t vagy –-t
a készüléken) , hogy behangolja a kívánt adót.
A keresés automatikusan megáll, amikor egy adót
behangol, és utána megjelenik a „TUNED” és a
„STEREO” (sztereó programoknál).
Ha a „TUNED” nem jelenik meg és a keresés nem
áll meg, akkor addig nyomja a TUNING MODEot , amíg a „MANUAL” meg nem jelenik, és
nyomja meg ismételten a +/–-t (vagy a TUNING
+-t vagy –-t a készüléken) , hogy behangolja a
kívánt adót.
4 Nyomja meg a TUNER MEMORY-t  a
távvezérlőn.
Tárhely sorszám
5 Nyomja meg ismételten a +/–-t (vagy a TUNING
+-t vagy –-t a készüléken) , hogy kiválassza a
kívánt tárhely sorszámot.
Ha a kiválasztott tárhely sorszámhoz már van egy
másik adó rendelve, akkor az adót lecseréli az új
adóra.
6 Nyomja meg az ENTER-t .
7 Ismételje az 1. – 6. lépést, hogy más adókat
eltároljon.
Legfeljebb 20 FM és 10 AM adót tárolhat. A tárolt
adókat kb. félnapig megtartja, mégha kihúzza a
hálózati kábelt, vagy ha áramkimaradás történik.
8 Hogy behívjon egy tárolt rádióadót, addig
nyomja ismételten a TUNING MODE-ot , amíg
a „PRESET” meg nem jelenik, és utána nyomja
meg ismételten a +/–-t (vagy a TUNING +-t vagy
–-t a készüléken) , hogy kiválassza a kívánt
tárhely sorszámot.
hangsugárzó kábelek megfelelően és szilárdan
csatlakoznak.
2 Keresse meg a problémát az alábbi jegyzékben,
és végezze el a javasolt javító intézkedést.
Ha az eredmény nem változik, akkor keresse fel a
legközelebbi Sony márkakereskedőjét.
Ha a STANDBY kijelzés villog
Azonnal húzza ki a tápkábelt, és ellenőrizze a
következő tételt.
• Ha a rendszere rendelkezik feszültségválasztóval,
a feszültségválasztó a megfelelő feszültségre van
állítva?
Miután a STANDBY kijelzés abbahagyta a
villogást, csatlakoztassa újra a tápkábelt, és
kapcsolja be a rendszert. Ha az eredmény nem
változik, akkor keresse fel a legközelebbi Sony
márkakereskedőjét.
1 Helyezzen be egy felvételre alkalmas szalagot
a kazettatartóba azzal az oldalával előre nézve,
amelyre fel akar venni.
Általános
2 Készítse elő a felvételi forrást.
4 Nyomja meg az ENTER-t , hogy hozzáadjon
1 Győződjön meg arról, hogy a tápkábel és a
A rendszer váratlanul lekapcsol a művelet
közben.
Válassza ki a felvenni kívánt forrást.
Helyezze el a lemezt, amelyet fel akar venni.
Amikor egy mappát vesz fel MP3 lemezről, akkor
nyomja meg ismételten a PLAY MODE-ot  a
távvezérlőn, hogy kiválassza a „ ”-t, és utána
nyomja meg ismételten a
+/–-t , hogy
kiválassza a kívánt mappát.
Hogy csak a kedvenc CD műsorszámait
vagy MP3 fájljait vegye fel a kívánt sorrendben,
végezze el a „Saját CD programjának elkészítése”
2. – 5. lépését.
• A + és – hangsugárzó kábelek rövidre vannak
zárva?
Győződjön meg arról, hogy a hangszórókábeleket
helyesen csatlakoztatta-e.
Nincs hang.
• A + és – hangsugárzó kábelek rövidre vannak
zárva?
• Csak a mellékelt hangsugárzókat csatlakoztassa.
• Ne fedje el a szellőzőnyílásokat.
Az egyik csatornán jön hang, illetve a bal és
jobb hangerő kiegyenlítetlen.
3 Kezdje meg a felvételt.
Nyomja meg a -t (felvétel) , és utána kezdje
meg a kívánt felvételi forrás lejátszását.
A CD automatikusan megkezdi a lejátszást.
Ha zaj hallható, miközben a tunerről felvesz,
akkor helyezze át a megfelelő antennát úgy, hogy
csökkentse a zajt.
Miközben felvesz, nem hallgathat más forrásokat.
• A hangsugárzókat szimmetrikusan helyezze el,
amennyire csak lehet.
• Csak a mellékelt hangsugárzókat csatlakoztassa.
Heves zúgás és zaj hallható.
Hogy megállítsa a felvételt, nyomja meg az -t .
• Tegye arrébb a rendszert a zajforrásoktól.
• Másik konnektorhoz csatlakoztassa a rendszert.
• Telepítsen zajszűrőt (külön kapható) a tápkábelre.
Tipp
A távvezérlő nem működik.
Azt ajánljuk, hogy először nyomja meg az  -et majd, nyomja
meg az  -et, hogy elkerülje a felvétel zajossá válását
amikor megállítja a felvételt.
• Távolítsa el a távvezérlő és a készüléken lévő
távérzékelő  közötti akadályokat, és fénycsőtől
távol helyezze el a rendszert.
• A rendszer érzékelőjére irányítsa a távvezérlőt.
• Vigye közelebb a távvezérlőt a rendszerhez.
Időzítők használata
CD/MP3 lejátszó
A rendszer két időzítő funkcióval rendelkezik. Ha
mindkét időzítőt használja, akkor a Kikapcsolás
időzítőnek van elsőbbsége.
Zenére alhat el. E funkció akkor is működik, amikor
az óra nincs beállítva.
Nyomja meg ismételten a SLEEP-et  a
távvezérlőn. Ha az „AUTO”-t választja, akkor a
rendszer automatikusan kikapcsol miután az aktuális
lemez vagy szalag megáll, illetve 100 perc múlva.
Ha a szalagosdeck a beállított időben még mindig
lejátszik vagy felvesz, akkor a rendszer a
szalagosdeck megállítása után kapcsol ki.
Lejátszás időzítő:
CD-re vagy tunerre ébredhet egy beállított
időpontban.
A távvezérlőn lévő gombokat használja, hogy a
Lejátszás időzítőt vezérelje. Győződjön meg arról,
hogy beállította az órát.
1 Stisknutím CD  vyberte funkci CD.
2 Opakovaně stiskněte PLAY MODE , dokud se
1 Készítse elő a hangforrást.
Készítse elő a hangforrást, és utána nyomja meg a
VOLUME +/–-t (vagy forgassa el a VOLUME
szabályozót a készüléken) , hogy utánállítsa a
hangerőt.
Hogy egy meghatározott CD műsorszámtól vagy
MP3 fájltól kezdje meg a lejátszást, készítse el a
saját CD programját.
3 Stiskněte opakovaně / (nebo  
na přístroji) , dokud se nezobrazí číslo
požadované skladby.
Při programování souborů MP3 vyberte
opakovaným stisknutím
+/–  požadovanou
složku a potom vyberte požadovaný soubor.
Nyomja meg ismételten a /-t , hogy
beállítsa az órát, és utána nyomja meg az
ENTER-t .
A perc kijelzés villog. A fenti eljárással állítsa be a
percet.
Vybrané číslo skladby nebo souboru
• Tisztítsa meg a görgőket és a nyomógörgőket.
Tisztítsa meg és mágnesezze le a szalagfejeket is.
Részletekért lásd az „Óvintézkedések”-et.
6 Válassza ki a hangforrást.
Addig nyomja ismételten a /-t , amíg a
kívánt hangforrás meg nem jelenik, és utána
nyomja meg az ENTER-t . A kijelző mutatja az
időzítő beállítást.
Hogy javítsa a tuner vételét
Kapcsolja ki a CD lejátszó energiaellátását a CD
energiagazdálkodás funkció segítségével.
Alapértelmezésben a CD energiaellátása be van
kapcsolva.
A készüléken lévő gombokat használja, hogy a
kikapcsolja a CD lejátszó energiaellátását.
7 Nyomja meg a -t , hogy kikapcsolja a
rendszert.
Ha a rendszer be van kapcsolva a beállított
időpontban, akkor a Lejátszás időzítő nem játszik
le.
1 Vložte do kazetového magnetofonu kazetu, na
kterou lze nahrávat, stranou, na kterou chcete
nahrávat, směřující dopředu.
4 Stisknutím ENTER  přidáte skladbu nebo
soubor do programu.
5 Opakováním kroků 3 a 4 naprogramujte další
skladby nebo soubory, celkem až 15 skladeb
nebo souborů.
6 Naprogramované skladby nebo soubory
přehrajete stisknutím   (nebo CD/  na
přístroji).
Program zůstává k dispozici, dokud neotevřete
přihrádku pro CD. Chcete-li ho přehrát znovu,
vyberte funkci CD a stiskněte   (nebo
CD/  na přístroji).
Chcete-li zrušit Programované přehrávání, stiskněte
opakovaně PLAY MODE , dokud při zastaveném
přehrávači nezmizí „PGM“.
Pokud chcete smazat poslední skladbu nebo soubor
programu, stiskněte při zastaveném přehrávači na
dálkovém ovladači CLEAR .
Pokud chcete zobrazit informace o programu,
například celkový počet skladeb v programu,
stiskněte opakovaně DISPLAY .
2 Připravte zdroj nahrávání.
Vyberte požadovaný zdroj nahrávání.
Vložte disk, který chcete nahrávat.
Při nahrávání složky z disku MP3 stiskněte
opakovaně na dálkovém ovladači PLAY MODE
, vyberte „ “, a potom opakovaným
stisknutím
+/–  vyberte požadovanou
složku.
Pokud chcete nahrávat pouze své oblíbené
skladby CD nebo soubory MP3 v požadovaném
pořadí, postupujte podle kroků 2 až 5 postupu
„Vytvoření vlastního programu přehrávání CD“.
3 Začněte nahrávat.
Stiskněte  (nahrávat)  a potom spusťte
přehrávání požadovaného zdroje nahrávání.
Disk CD se začne automaticky přehrávat.
Je-li během nahrávání z tuneru slyšet šum,
posuňte příslušnou anténu, aby se šum snížil.
V průběhu nahrávání nemůžete poslouchat jiné
zdroje.
Nahrávání ukončete stisknutím  .
Tip
Předvolba rozhlasových
stanic
Své oblíbené rozhlasové stanice si můžete předvolit
a okamžitě je naladit zvolením příslušného čísla
předvolby.
Stanice předvolte pomocí tlačítek na dálkovém
ovladači.
1 Opakovaným stisknutím TUNER/BAND 
vyberte „FM“ nebo „AM“.
2 Opakovaně stiskněte TUNING MODE , dokud
se nezobrazí „AUTO“ (nebo „MANUAL“ pro
stanici se slabým signálem).
3 Stisknutím +/– (nebo TUNING + nebo – na
přístroji)  nalaďte požadovanou stanici.
Vyhledávání se při naladění stanice automaticky
zastaví a zobrazí se „TUNED“ a „STEREO“ (u
stereo programů).
Doporučujeme stisknout nejdříve   a poté stisknout  .
Tím se předejde nahrání šumu na konci nahrávání.
Použití časovačů
Systém nabízí dvě funkce časovače. Pokud použijete
oba časovače, má přednost časovač vypnutí.
Časovač vypnutí:
Při poslechu hudby můžete usnout. Tato funkce
funguje, i když nejsou nastaveny hodiny.
Stiskněte na dálkovém ovladači opakovaně SLEEP
. Pokud nastavíte „AUTO“, dojde k
automatickému vypnutí systému po skončení
přehrávání aktuálního disku či kazety, nebo po
100 minutách.
Jestliže kazetový magnetofon v nastaveném čase
stále hraje nebo nahrává, systém se vypne po
zastavení kazetového magnetofonu.
Časovač zapnutí:
V přednastavený čas se můžete probouzet poslechem
CD nebo tuneru.
Pokud se nezobrazí „TUNED“ a vyhledávání se
nezastaví, stiskněte TUNING MODE , dokud
se nezobrazí „MANUAL“, a opakovaným
stisknutím +/– (nebo TUNING + nebo – na
přístroji)  nalaďte požadovanou stanici.
4 Stiskněte na dálkovém ovladači TUNER
MEMORY .
Předvolené číslo
5 Opakovaným stisknutím +/– (nebo TUNING +
nebo – na přístroji)  vyberte požadované číslo
předvolby.
Pokud je k vybranému číslu předvolby již
přiřazena jiná stanice, bude nahrazena novou
stanicí.
6 Stiskněte ENTER .
7 Zopakujte kroky 1 až 6, chcete-li uložit další
stanice.
Můžete předvolit až 20 FM a 10 AM stanic.
Předvolené stanice zůstávají po odpojení napájecí
šňůry nebo při výpadku elektrického proudu
uloženy ještě asi půl dne.
8 Chcete-li vyvolat předvolenou rozhlasovou
stanici, stiskněte opakovaně TUNING MODE
, dokud se nezobrazí „PRESET“, a potom
opakovaným stisknutím +/– (nebo TUNING +
nebo – na přístroji)  vyberte požadované číslo
předvolby.
K ovládání časovače zapnutí použijte tlačítka na
dálkovém ovladači. Ujistěte se, že jste nastavili
hodiny.
1 Připravte zdroj zvuku.
Připravte zdroj zvuku a potom stisknutím
VOLUME +/– (nebo otočte ovladačem
VOLUME na přístroji)  upravte hlasitost.
Chcete-li začít od konkrétní skladby CD nebo
soubory MP3, vytvořte vlastní program.
2 Stiskněte CLOCK/TIMER SET .
3 Opakovaným stisknutím /  vyberte
„PLAY“ a potom stiskněte ENTER .
Zobrazí se „ON TIME“ a bude blikat hodinový
údaj.
4 Nastavte čas, kdy má přehrávání začít.
Opakovaným stisknutím /  nastavte
hodinu a potom stiskněte ENTER .
Bude blikat minutový údaj. Stejným postupem
nastavte minuty.
5 Stejným postupem jako v kroku 4 nastavte čas
ukončení přehrávání.
6 Vyberte zdroj zvuku.
Opakovaně stiskněte / , dokud se
nezobrazí požadovaný zdroj zvuku a potom
stiskněte ENTER . Na displeji se zobrazí
nastavení časovače.
7 Stisknutím   vypněte systém.
Je-li systém v přednastavený čas zapnutý, časovač
zapnutí se neaktivuje.
Pokud chcete časovač znovu aktivovat nebo
zkontrolovat, stiskněte CLOCK/TIMER SELECT
, opakovaně stiskněte / , dokud se
nezobrazí „PLAY“, a potom stiskněte ENTER .
Pokud chcete časovač zrušit, zopakujte výše uvedený
postup, až se zobrazí „OFF“, a potom stiskněte
ENTER .
Chcete-li změnit nastavení, začněte znovu od kroku
1.
Üzenetek
COMPLETE : A tárolási művelet normálisan
befejeződött.
FULL : 15 műsorszámnál (lépésnél) többet próbált
beprogramozni.
NO DISC : Nincs lemez a lejátszóban, illetve olyan
lemezt töltött be, amely nem játszható le.
NO STEP : Az összes beprogramozott műsorszám
törlődött.
NOT USED : Érvénytelen gombot nyomott meg.
OVER : Elérte a lemez végét, miközben megnyomta
a -t  lejátszás vagy szünet közben.
PUSH SELECT : Időzítő művelet közben próbálta
meg beállítani az órát vagy az időzítőt.
PUSH STOP : Lejátszás közben megnyomta a
PLAY MODE-ot .
READING : A rendszer a lemezről olvassa az
információt. Némelyik gomb nem elérhető.
SET CLOCK : Az időzítőt próbálta meg kiválasztani,
amikor az óra nincs beállítva.
SET TIMER : Az időzítőt próbálta meg kiválasztani,
amikor a Lejátszás időzítő nincs beállítva.
TIME NG : A Lejátszás időzítő kezdeti és befejezési
időpontja azonos időre van állítva.
Kijelzési példák
Kijelzés
1 Nyomja meg a CD-t a távvezérlőn (vagy
ismételten a FUNCTION-t) , hogy kiválassza a
CD funkciót.
Tip
Nastavení časovače zapnutí zůstává platné tak dlouho, dokud ho
nezrušíte ručně.
Jelentés
Odstraňování
problémů
1 Ujistěte se, že napájecí šňůra a kabely
reproduktorů jsou správně a pevně zapojené.
2 Najděte danou potíž v níže uvedeném seznamu
a proveďte popsaný nápravný úkon.
Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na nejbližšího
prodejce Sony.
Když bliká kontrolka STANDBY
Okamžitě odpojte napájecí šňůru a zkontrolujte
následující položku.
• Pokud má váš systém napěťový přepínač, je
nastaven na správné napětí?
Až indikátor STANDBY přestane blikat, připojte
znovu napájecí šňůru a zapněte systém. Pokud
potíže přetrvávají, obraťte se na nejbližšího
prodejce Sony.
8 (nyolc)
A
B
D
Felmelegedésről
• A készülék felmelegedése működtetés közben
normális, és ez nem ok az aggodalomra.
• Ne érintse meg a burkolatot, ha folyamatosan nagy
hangerőn használta, mert a burkolat forró lehet.
• Ne fedje el a szellőzőnyílásokat.
Hangsugárzó rendszerről
E hangsugárzó rendszer mágnesesen nem árnyékolt,
a közeli TV készülékeken a kép mágnesesen
torzítottá válhat. Ilyen helyzetben kapcsolja ki a TVt, várjon 15 – 30 percet, és kapcsolja vissza.
Ha nem javult a helyzet, akkor tegye távolabb a
hangsugárzókat a TV-től.
Q
R
S vagy 5 (öt)
Z
,
@
Óvintézkedések
E rendszer által lejátszható lemezek
• Audió CD
• CD-R/CD-RW (audió adat/MP3 fájlok)
E rendszer által NEM lejátszható lemezek
• CD-ROM
• A zenei CD formátumtól vagy az ISO9660 1.
Szintnek/2. Szintnek, a Jolietnek vagy a
többmenetnek megfelelő MP3 formátumtól
eltérően rögzített CD-R/CD-RW
• Nem „menet lezárásá”-val befejezett
többmenetben rögzített CD-R/CD-RW
• Gyenge minőségben felvett CD-R/CD-RW, koszos
vagy karcolt CD-R/CD-RW, illetve nem
kompatibilis eszközzel felvett CD-R/CD-RW
• Helytelenül lezárt CD-R/CD-RW
• Az MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) fájloktól eltérő
fájlokat tartalmazó lemezek
• Nem szabványos alakú lemezek (például: szív,
négyzet, csillag)
• Olyan lemezek, amelyeken ragasztószalag, papír
vagy matrica van ragasztva
• Olyan kölcsönzött vagy használt, címkékkel ellátott
lemezek, amelyeken a ragasztó kifolyt a címke alól
• Olyan lemezek, amelyek feliratát olyan tintával
nyomtatták, amely ragadósnak tűnik, amikor
megérinti
Obnovení továrních nastavení
systému
Jestliže systém stále nefunguje správně, obnovte
tovární nastavení.
K obnovení výchozích továrních nastavení systému
použijte tlačítka na přístroji.
1 Odpojte a znovu zapojte napájecí šňůru a
zapněte systém.
2 Stiskněte současně  , DSGX  a  .
Budou vymazána veškerá uživatelská nastavení,
například předvolené rozhlasové stanice, časovač
a hodiny.
Zprávy
Poznámky k diskům
• Před přehráváním otřete disk čisticím ubrouskem
od středu k okrajům.
• Nečistěte disky rozpouštědly, například technickým
benzínem, nebo komerčně dostupnými čisticími
prostředky nebo antistatickými spreji určenými pro
vinylové desky.
• Nevystavujte disky přímému slunečnímu záření ani
zdrojům tepla, například horkovzdušným vedením,
a neponechávejte je ve vozidle zaparkovaném na
přímém slunci.
Bezpečnost
• Není-li napájecí šňůra vytažena z el. zásuvky, není
přístroj odpojen od zdroje elektrické energie, a to
ani tehdy, když je vypnutý.
• Pokud nebudete přístroj delší dobu používat,
odpojte napájecí šňůru z el. zásuvky. Při odpojování
přístroje uchopte šňůru vždy za zástrčku. Nikdy
netahejte přímo za šňůru.
• Pokud se do systému dostane nějaký pevný
předmět nebo kapalina, odpojte systém a nechte jej
před dalším používáním zkontrolovat
kvalifikovaným pracovníkem.
• Napájecí šňůru může vyměnit pouze kvalifikovaný
servis.
Umístění
• Neumisťujte systém do nakloněné polohy, na
extrémně horká, chladná, prašná, znečištěná nebo
vlhká místa, na místa postrádající adekvátní
větrání, podléhající vibracím, na přímé sluneční
světlo nebo na jasné světlo.
• Buďte opatrní při umísťování přístroje i
reproduktorů na povrchy se zvláštní povrchovou
úpravou (pomocí vosku, oleje, leštěnky atd.), neboť
by mohlo dojít ke vzniku skvrn nebo ztráty barev.
• Přenesete-li systém přímo z chladného do teplého
místa nebo je-li umístěn ve velmi vlhké místnosti,
může na čočkách uvnitř CD přehrávače
kondenzovat vlhkost a způsobit, že systém nebude
správně fungovat. V takovém případě vyjměte disk
a ponechte systém asi hodinu zapnutý, až se vlhkost
odpaří.
Hromadění tepla
H
• Očistěte disk a vyměnte ho.
• Přemístěte systém na místo bez vibrací (například
na stabilní stojan).
• Zkuste posunout reproduktory dál od systému
nebo je umístit na samostatné stojany. Při vysoké
hlasitosti mohou vibrace reproduktoru způsobit
přeskakování zvuku.
K
• Vyčistěte hnací kladky a unášecí válečky. Také
vyčistěte a odmagnetizujte hlavy. Podrobnosti
naleznete v části „Bezpečnostní opatření“.
Zlepšení příjmu tuneru
Vypněte CD přehrávač pomocí funkce správy
napájení. Ve výchozím nastavení je napájení CD
zapnuto.
Pomocí tlačítek na přístroji vypněte CD přehrávač.
1 Stisknutím CD na dálkovém ovladači (nebo
opakovaně FUNCTION)  vyberte funkci CD.
2 Stisknutím   vypněte systém.
3 Až přestane blikat „STANDBY“, zobrazte
stisknutím DISPLAY hodiny a potom podržte na
přístroji stisknuté   a stiskněte  .
Na displeji se zobrazí „CD POWER OFF“. Při
vypnutém napájení CD přehrávače se prodlužuje
doba přístupu k disku. Chcete-li zapnout napájení
CD přehrávače, zopakujte postup, až se na displeji
zobrazí „CD POWER ON“.
Tápfeszültség
Észak-amerikai modell: 120 V, 60 Hz váltakozó áram
Európai modell: 230 V, 50/60 Hz váltakozó áram
Ausztrál modell: 230 – 240 V, 50/60 Hz váltakozó áram
Koreai modell: 220 V, 60 Hz váltakozó áram
Kínai modell: 220 V, 50/60 Hz váltakozó áram
Tajvani modell: 120 V, 50/60 Hz váltakozó áram
Egyéb modellek: 110 – 120 vagy 220 – 240 V, 50/60 Hz váltakozó áram
A feszültségválasztóval állítható
Energia-felvétel:
Észak-amerikai modell: 23 W
Európai modell: 22 W
1,0 W (Kikapcsolva)
Egyéb modellek: 22 W
Méretek (Szél./Mag./Mély.) (hangsugárzók nélkül): Kb. 158 × 241,5 ×
233 mm
Tömeg (hangsugárzók nélkül):
Kb. 2,1 kg
Mellékelt tartozékok: Távvezérlő (1)/FM/AM antenna (1)
A formaterv és a műszaki adatok megváltoztatásának jogát –minden
külön értesítés nélkül– fenntartjuk.
• Késznléti állapotban felvett teljesítmény: 1,0 W
• Egyes nyomtatott áramköri lapok nem
tartalmaznak halogénszármazék égésgátló
anyagokat.
• A burkolat nem tartalmaz halogénszármazék
égésgátló anyagokat. (Kivéve az Egyesült
Államokbeli modellt)
Használjon (külön megvásárolható) lemágnesező
kazettát minden 20 – 30 óra használat után. A
szalagfejek lemágnesezésének elmulasztása
megnövekedett zajt, nagyfrekvenciás hangok
elvesztését okozhatja, és képtelen lehet a szalagok
teljes törlésére. Részletekért tanulmányozza a
lemágnesező kazetta utasításait.
Zvuk přeskakuje, nebo se disk nepřehrává.
Dochází k nadměrnému kolísání, chvění, či
výpadkům zvuku.
Általános
Szalagfejek lemágnesezése
G
Kazetový magnetofon
Hangsugárzó rendszer: Teljes tartományú, 8 cm átm., kúpos típus
Névleges impedancia: 4 ohm
Méretek (Szél./Mag./Mély.): Kb. 145 × 241,5 × 134 mm
Tömeg: Kb. 1,4 kg net. hangsugárzóként
Használjon (külön megvásárolható) száraz- vagy
nedves típusú tisztítókazettát minden 10 óra
használat után, mielőtt egy fontos felvételt megkezd,
illetve miután egy régi szalagot lejátszik. A
szalagfejek tisztításának elmulasztása leromlott
hangminőséget okozhat, illetve a készülék képtelen
lehet a szalagok felvételére vagy lejátszására.
Részletekért tanulmányozza a tisztítókazetta
utasításait.
Přehrávač CD/MP3
• Připojte správně anténu.
• Vyhledejte místo a nasměrování, které zajistí lepší
příjem, a pak anténu nastavte znovu.
• Umístěte anténu dále od kabelů reproduktorů
a napájecí šňůry, abyste zabránili rušení.
• Vypněte elektrické přístroje v blízkosti systému.
Hangsugárzó
Szalagfejek tisztítása
Reproduktorový systém není magneticky stíněn a
obraz na blízko umístěných televizorech může být
zkreslen magnetickým polem. V takovém případě
vypněte televizor, vyčkejte 15 až 30 minut, a znovu
televizor zapněte.
Pokud nedojde ke zlepšení, přemístěte reproduktory
dále od televizoru.
Výrazné bručení či šum, není příjem signálu
stanic. (Na displeji bliká „TUNED“ nebo
„STEREO“.)
FM sztereó, FM/AM világvevő tuner
Antenna:
FM huzalantenna
AM hurokantenna
FM tuner egység:
Hangolási tartomány
Észak-amerikai modell: 87,5 – 108,0 MHz (100-kHz-es lépés)
Egyéb modellek: 87,5 – 108,0 MHz (50-kHz-es lépés)
Középfrekvencia: 10,7 MHz
AM tuner egység:
Hangolási tartomány
Észak-amerikai modellek: 530 – 1 710 kHz (10 kHz-es hangolási
lépésközzel)
531 – 1 710 kHz (9 kHz-es hangolási
lépésközzel)
Európai modell: 531 – 1 602 kHz (9 kHz-es hangolási lépésközzel)
Egyéb modellek: 530 – 1 710 kHz (10 kHz-es hangolási lépésközzel)
531 – 1 602 kHz (9 kHz-es hangolási lépésközzel)
Középfrekvencia: 450 kHz
A 90 percnél hosszabb játékidejű szalag használata
nem ajánlott, kivéve a hosszú, folyamatos felvételt
vagy lejátszást.
Reproduktorový systém
Tuner
Tuner egység
90 percnél hosszabb szalagról
A
• U následujících disků trvá zahájení přehrávání déle.
– disk nahraný s komplikovanou stromovou
strukturou.
– disk nahraný v režimu multisession.
– disk, který nebyl dokončen (na který lze přidávat
data).
– disk obsahující mnoho složek.
Szalagosdeck egység
Hogy később újra felvegyen a szalagra, fedje be a
kitört fület ragasztószalaggal.
8 (osm)
Zahájení přehrávání trvá déle než obvykle.
Rendszer: Kompakt diszk és digitális audió rendszer
Lézer dióda jellemzői
Sugárzási dőtartam: folyamatos
Lézer kimenet*: Kevesebb, mint 44,6 µW
* Ezt a kimeneti értéket az optikai jelfelszedő blokkon lévő objektív
lencse felületétől 200 mm távolságra, 7 mm-es rekesznyílással mérték.
Frekvenciaátvitel: 20 Hz – 20 kHz
Jel–zaj viszony: Több mint 90 dB
Dinamikatartomány: Több mint 90 dB
Törje ki a
kazetta fület
• Odstraňte veškeré překážky mezi dálkovým
ovladačem a čidlem  na přístroji, a posuňte
přístroj dále od zářivek.
• Namiřte dálkový ovladač na čidlo systému.
• Posuňte dálkový ovladač blíž k systému.
• Vraťte se k normálnímu přehrávání opakovaným
stisknutím PLAY MODE  tak, až zmizí „PGM“ i
„SHUF“.
CD lejátszó egység
Törje ki a kazetta A vagy B oldalának a felvételvédőfülét, ahogy az ábrán látható.
6 (šest)
Přehrávání nezačíná od první skladby.
Észak-amerikai modell:
Folyamatos effektív kimenő teljesítmény (referencia): 5 + 5 W (4 ohm
1 kHz-en, 10% THD)
Európai modell:
DIN kimenő teljesítmény (névleges): 4 + 4 W (4 ohm 1 kHz-en, DIN)
Folyamatos effektív kimenő teljesítmény (referencia): 5 + 5 W (4 ohm
1 kHz-en, 10% THD)
Zenei kimenő teljesítmény (referencia): 7 + 7 W
A következőket mérték 240 V, 50/60 Hz (Ausztrál modell), 220 V, 60 Hz
(Koreai modell), 220 V, 50/60 Hz (Kínai modell), 120 V, 50/60 Hz (Tajvani
modell), 120 vagy 240 V, 50/60 Hz (egyéb modellek) váltakozó árammal
DIN kimenő teljesítmény (névleges): 4 + 4 W (4 ohm 1 kHz-en, DIN)
Folyamatos effektív kimenő teljesítmény (referencia): 5 + 5 W (4 ohm
1 kHz-en, 10% THD)
Bemenetek
AUDIO IN (mini sztereó aljzat): Érzékenység 800 mV, impedancia
47 kohm
Kimenetek
PHONES (mini sztereó aljzat): 8 ohmos vagy nagyobb impedanciájú
fejhallgatót fogad
SPEAKER: 4 ohmos impedanciát fogad
Hogy elkerülje a szalag véletlen törlését
• Hromadění tepla v přístroji během používání je
normální jev a není třeba se znepokojovat.
• Nedotýkejte se skříně, pokud byl přístroj používán
nepřetržitě a velice nahlas, protože skříň může být
velice horká.
• Nezakrývejte větrací otvory.
Dálkový ovladač nefunguje.
Fő készülék
Erősítő egység
M
Zobrazení na
displeji
Zvuk je slyšet pouze z jednoho kanálu nebo
je hlasitost levého a pravého kanálu
nevyvážená.
• Ne helyezze el a rendszert ferdén, illetve olyan
helyre, amely különösen meleg, hideg, poros,
szennyezett vagy párás, vagy nem megfelelő
szellőzésű, illetve rezgésnek, közvetlen napfénynek,
vagy erős fénynek van kitéve.
• Legyen körültekintő, amikor olyan felületre helyezi
a rendszert vagy a hangsugárzókat, amely
különlegesen volt kezelve (például waxszal, olajjal,
polírozóval stb.), mert az a felület elszíneződését
vagy rozsdásodását eredményezheti.
• Ha a rendszert közvetlenül hideg helyről melegre
viszi, vagy nagyon nyirkos helyiségben helyezi el,
akkor a CD lejátszóban a nedvesség lecsapódhat a
lencsére, és a rendszer hibás működését okozza.
Ilyen helyzetben vegye ki a lemezt, hozzávetőleg
egy óráig hagyja bekapcsolva a rendszert, amíg a
nedvesség elpárolog.
H
Příklady zobrazení
• Nejsou zkratovány kladné (+) a záporné (–) kabely
reproduktorů?
• Připojujte pouze dodávané reproduktory.
• Nezakrývejte větrací otvory.
Műszaki adatok
Felvevőrendszer: 4-sávos 2-csatornás sztereó
Elhelyezésről
G
• Posuňte systém dál od zdrojů hluku.
• Připojte systém do jiné el. zásuvky.
• Namontujte na napájecí šňůru šumový filtr
(dostupný samostatně).
Není slyšet žádný zvuk.
• A készülék addig nincs leválasztva a váltakozó
áramú hálózatról, amíg konnektorhoz van
csatlakoztatva, még akkor sem, ha maga a készülék
ki is van kapcsolva.
• Teljesen húzza ki a tápkábelt a konnektorból, ha
hosszabb ideig nincs szándékában használni.
Amikor kihúzza a tápkábelt, akkor mindig a
dugasznál fogja meg. Soha ne húzza magát a kábelt.
• Amennyiben bármilyen szilárd tárgy vagy folyadék
kerülne a rendszerbe, húzza ki a rendszert, és
ellenőriztesse szakemberrel, mielőtt újra
működtetné.
• A váltakozó áramú tápkábel csak szakszervizben
cserélhető ki.
Gyenge tisztítószer-oldattal enyhén benedvesített
puha ruhával tisztítsa e rendszert. Ne használjon
semmilyen típusú érdes párnát, súrolóport vagy
oldószert, úgymint hígítót, benzint vagy alkoholt.
Je slyšet silné bručení nebo šum.
• Nejsou zkratovány kladné (+) a záporné (–) kabely
reproduktorů?
Ujistěte se, zda jsou kabely reproduktorů správně
připojeny.
Biztonságról
6 (hat)
• Umístěte reproduktory co nejvíce symetricky.
• Připojujte pouze dodávané reproduktory.
Systém je během činnosti neočekávaně
ukončen.
• Lejátszás előtt, a közepétől a széle felé törölje le a
lemezt egy tisztítóruhával.
• Ne tisztítsa a lemezt oldószerekkel, úgymint
benzinnel, hígítóval, kereskedelemben kapható
tisztítószerrel vagy bakelitlemezekhez készített
antisztatikus spray-vel.
• Ne tegye ki a lemezt közvetlen napfénynek vagy
hőforrásnak, úgymint forrólevegő áramnak, ne
hagyja közvetlen napfényben parkoló autóban sem.
Burkolat tisztítása
COMPLETE : Předvolená operace skončila
normálně.
FULL : Pokusili jste se naprogramovat více než
15 skladeb (kroků).
NO DISC : V přehrávači není vložen disk, nebo jste
vložili disk, který nelze přehrát.
NO STEP : Všechny naprogramované skladby byly
vymazány.
NOT USED : Stiskli jste nesprávné tlačítko.
OVER : Během přehrávání či pauzy jste drželi
stisknuté tlačítko  , až jste dosáhli konce
disku.
PUSH SELECT : Během operace časovače jste se
pokusili nastavit hodiny nebo časovač.
PUSH STOP : Během přehrávání jste stiskli PLAY
MODE .
READING : Systém čte informace z disku. Některá
tlačítka nelze použít.
SET CLOCK : Pokusili jste se vybrat časovač, ale
nejsou nastaveny hodiny.
SET TIMER : Pokusili jste se vybrat časovač, ale
není nastaven časovač zapnutí.
TIME NG : Čas zahájení a ukončení časovače
zapnutí je nastaven na stejnou hodnotu.
Obecné
Megjegyzések a lemezekről
2 (kettő)
O vagy 0 (nulla)
A hang túlzottan nyávog vagy hullámzik
vagy elmegy.
lejátszás megállításának időpontját.
K ovládání nahrávání na kazetu použijte tlačítka na
přístroji.
Minden felhasználó által kialakított beállítás,
úgymint a tárolt rádióadók, időzítők és az óra
törlődik.
A lejátszás megkezdése több időt vesz
igénybe a szokásosnál.
Szalagosdeck
5 A 4. lépés eljárásával azonosan állítsa be a
Ze zdroje zvuku včetně připojených audio součástí
můžete nahrát pouze libovolné části.
, és a -t .
K
• Megfelelően csatlakoztassa az antennát.
• Keressen egy olyan helyet és tájolást, amely jó
vételt nyújt, majd állítsa fel az antennát újra.
• Hogy elkerülje a zaj felszedését, tartsa távol az
antennákat a hangsugárzó kábelektől és a
tápkábeltől.
• Kapcsolja ki a környező elektromos
berendezéseket.
4 Állítsa be a lejátszás megkezdésének időpontját.
Používejte pouze kazety TYPE I (normal).
2 Nyomja meg egyszerre az -t , a DSGX-et
• Térjen vissza a Normál lejátszáshoz, addig nyomja
ismételten a PLAY MODE-ot , amíg mind a
„PGM”, mind a „SHUF” el nem tűnik.
Heves zúgás vagy zaj, illetve adók nem
foghatók. (A „TUNED” vagy a „STEREO”
villog a kijelzőben.)
kiválassza a „PLAY”-t, és utána nyomja meg az
ENTER-t .
Az „ON TIME” megjelenik, és az óra kijelzés
villog.
Nahrávání na kazetu
utána kapcsolja be a rendszert.
Tuner
2 Nyomja meg a CLOCK/TIMER SET-et .
3 Nyomja meg ismételten a /-t , hogy
při zastaveném přehrávači nezobrazí „PGM“.
1 Húzza ki és csatlakoztassa újra a tápkábelt, és
• A következő lemezek lejátszásának megkezdése
több időt vesz igénybe.
– bonyolult fa struktúrával rögzített lemez.
– többmenetes üzemmódban rögzített lemez.
– nem lezárt lemez (lemez, amelyhez még adható adat).
– sok mappát tartalmazó lemez.
Další úkony
Pomocí tlačítek na dálkovém ovladači si vytvořte
vlastní program.
Ha a rendszer még mindig nem működik
megfelelően, akkor állítsa vissza a rendszert a gyári
beállításokra.
A készüléken lévő gombokat használja, hogy
visszaállítsa a készüléket a gyári beállításaira.
A lejátszást nem az első műsorszámtól
kezdi meg.
rendszert.
(Programované přehrávání)
Hogy visszaállítsa a rendszert a
gyári beállításokra
• Törölje tisztára a lemezt, és helyezze be újra.
• Tegye a rezgéstől távolabbi helyre a rendszert
(például egy stabil állvány tetejére).
• Tegye a hangsugárzókat a rendszertől távolabb,
vagy helyezze azokat külön állványra. Nagy
hangerőn a hangsugárzó rezgése okozhat
hangugrást.
2 Nyomja meg a -t , hogy kikapcsolja a
Vytvoření vlastního
programu přehrávání CD
nyomja meg a DISPLAY-t, hogy megjelenítse az
órát, és utána nyomja meg a -t , miközben
nyomva tartja az -t  a készüléken.
A „CD POWER OFF” megjelenik. Amikor a CD
lejátszó energiaellátása ki van kapcsolva, akkor a
lemez hozzáférési idő megnő. Hogy bekapcsolja a
CD lejátszó energiaellátását, addig ismételje az
eljárást, amíg a „CD POWER ON” meg nem
jelenik.
A hang ugrik, illetve a lemezt nem játssza
le.
Kikapcsolás időzítő:
Pokud chcete změnit interval ladění stanic AM
z tovární přednastavené hodnoty 9 kHz (nebo
v některých oblastech 10 kHz – tato funkce není
k dispozici u modelu pro Evropu), nalaďte
libovolnou AM stanici a vypněte systém. Stisknutím
DISPLAY zobrazte hodiny, podržte stisknuté tlačítko
TUNING +  na přístroji a stiskněte   na
přístroji. Všechny předvolené AM stanice budou
vymazány. Chcete-li obnovit tovární přednastavení
intervalu, zopakujte tento postup.
3 Miután a „STANDBY” abbahagyja a villogást,
Význam
2 (dvě)
B
D
M
O nebo 0 (nula)
Q
R
S nebo 5 (pět)
Z
,
@
Bezpečnostní opatření
Disky, které LZE v tomto systému přehrávat
Čištění skříně
Čistěte systém měkkým hadříkem mírně navlhčeným
slabým roztokem čisticího prostředku. Nepoužívejte
žádné typy hrubých hubek, písek na čištění ani
rozpouštědla jako ředidla, benzen nebo alkohol.
Ochrana kazety před náhodným přehráním
záznamu
Odlomte jazýček kazety umožňující přehrání
záznamu pro stranu A či B, jak je uvedeno na
obrázku.
Vylomení
pojistky kazety
Pokud budete později chtít kazetu znovu použít pro
nahrávání, překryjte chybějící pojistku lepicí páskou.
Kazety delší než 90 minut
• Audio CD
• CD-R/CD-RW (audio data/soubory MP3)
Nedoporučuje se používat kazety s dobou přehrávání
delší než 90 minut s výjimkou dlouhého,
nepřerušovaného nahrávání či přehrávání.
Disky, které tento systém NEMŮŽE
přehrávat
Čištění snímacích hlav
• CD-ROM
• CD-R/CD-RW jiné než nahrané ve formátu
hudebního CD nebo MP3 vyhovujícím standardům
ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet nebo multisession
• CD-R/CD-RW nahrané v režimu multisession,
které nebyly ukončeny
• CD-R/CD-RW se špatnou kvalitou záznamu,
znečištěné nebo poškrábané CD-R/CD-RW, nebo
CD-R/CD-RW se zápisem z nekompatibilního
nahrávacího zařízení
• CD-R/CD-RW, který je nesprávně ukončen
• Disky obsahující jiné soubory než MPEG 1 Audio
Layer-3 (MP3)
• Disky nestandardních tvarů (například ve tvaru
srdce, čtverce, hvězdy)
• Některé disky, na kterých je připevněna lepicí
páska, papír, nebo nálepka
• Některé vypůjčené nebo použité disky
s připevněnými nálepkami, u nichž lepidlo
přesahuje nálepku
• Některé disky, které byly potištěny pomocí
inkoustu, který je při doteku lepkavý
Suchou či vlhkou čistící kazetu (dodávanou
samostatně) použijte po každých 10 hodinách
použití, před zahájením důležitého nahrávání nebo
po přehrávání staré kazety. Pokud nebudou hlavy
kazetové mechaniky čisté, může dojít ke zhoršení
kvality zvuku, nebo přístroj ztratí schopnost nahrávat
na kazety. Podrobnosti vyhledejte v návodu k čisticí
kazetě.
Odmagnetizování snímacích hlav
Po každých 20 až 30 hodinách použití použijte
demagnetizační kazetu (dodávanou samostatně).
Pokud se nepodaří provést demagnetizaci hlav, může
dojít ke zvýšení šumu, ztrátě vysokých frekvencí a
může být znemožněno úplné mazání kazet.
Podrobnosti vyhledejte v návodu k demagnetizační
kazetě.
Technické údaje
Hlavní jednotka
Oddíl zesilovače
Model pro Severní Ameriku:
Efektivní hodnota stálého výkonu (referenční): 5 + 5 W (4 ohmy při
1 kHz, 10% THD)
Model pro Evropu:
Výkon DIN (jmenovitý): 4 + 4 W (4 ohmy při 1 kHz, DIN)
Efektivní hodnota stálého výkonu (referenční): 5 + 5 W (4 ohmy při
1 kHz, 10% THD)
Hudební výkon (referenční): 7 + 7 W
Následující hodnoty byly měřeny při napájení AC 240 V, 50/60 Hz (model
pro Austrálii), AC 220 V, 60 Hz (model pro Koreu), AC 220 V, 50/60
Hz (model pro Čínu), AC 120 V, 50/60 Hz (model pro Tchaj-wan), AC
120 nebo 240 V, 50/60 Hz (ostatní modely)
Výkon DIN (jmenovitý): 4 + 4 W (4 ohmy při 1 kHz, DIN)
Efektivní hodnota stálého výkonu (referenční): 5 + 5 W (4 ohmy při
1 kHz, 10% THD)
Vstupy
AUDIO IN (stereo mini jack): Citlivost 800 mV, impedance 47 kohmů
Výstupy
PHONES (stereo mini jack): Lze připojit sluchátka s impedancí
8 ohmů nebo větší
SPEAKER: Lze použít impedanci 4 ohmy
Oddíl CD přehrávače
Systém: Systém pro kompaktní disky a digitální zvuk
Vlastnosti laserové diody
Doba vyzařování: trvale
Výkon laseru*: Do 44,6 µW
* Jde o hodnotu výkonu naměřenou ve vzdálenosti 200 mm od
povrchu čočky objektivu na bloku Optical Pick-up Block s aperturou
7 mm.
Kmitočtová odezva: 20 Hz – 20 kHz
Odstup signálu od šumu: Více než 90 dB
Dynamický rozsah: Více než 90 dB
Oddíl kazetového magnetofonu
Nahrávací systém: 4 stopý, 2 kanálový, stereo
Oddíl tuneru
FM stereo, FM/AM superheterodynový tuner
Anténa:
Drátová anténa FM
Rámová anténa AM
Oddíl FM tuneru:
Rozsah ladění
Model pro Severní Ameriku: 87,5 – 108,0 MHz (krok 100 kHz)
Ostatní modely: 87,5 – 108,0 MHz (krok 50 kHz)
Mezifrekvenční kmitočet: 10,7 MHz
Oddíl AM tuneru:
Rozsah ladění
Modely pro Severní Ameriku: 530 – 1 710 kHz (s intervalem ladění
10 kHz)
531 – 1 710 kHz (s intervalem ladění
9 kHz)
Model pro Evropu: 531 – 1 602 kHz (s intervalem ladění 9 kHz)
Ostatní modely: 530 – 1 710 kHz (s intervalem ladění 10 kHz)
531 – 1 602 kHz (s intervalem ladění 9 kHz)
Mezifrekvenční kmitočet: 450 kHz
Reproduktor
Reproduktorový systém: Celopásmový, průměr 8 cm, kuželový typ
Jmenovitá impedance: 4 ohmy
Rozměry (š/v/h): Přibližně 145 × 241,5 × 134 mm
Hmotnost: Přibližně 1,4 kg čisté hmotnosti na reproduktor
Obecné
Požadavky na napájení
Model pro Severní Ameriku: AC 120 V, 60 Hz
Model pro Evropu: AC 230 V, 50/60 Hz
Model pro Austrálii: AC 230 – 240 V, 50/60 Hz
Model pro Koreu: AC 220 V, 60 Hz
Model pro Čínu: AC 220 V, 50/60 Hz
Model pro Tchaj-wan: AC 120 V, 50/60 Hz
Ostatní modely: AC 110 – 120 nebo 220 – 240 V, 50/60 Hz
Nastavitelné pomocí napěťového přepínače
Spotřeba elektrické energie:
Model pro Severní Ameriku: 23 W
Model pro Evropu: 22 W
1,0 W (vypnuto)
Ostatní modely: 22 W
Rozměry (š/v/h) (bez reproduktorů): Přibližně 158 × 241,5 × 233 mm
Hmotnost (bez reproduktorů):
Přibližně 2,1 kg
Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač (1)/FM/AM anténa (1)
Design a technické údaje mohou být změněny bez předchozího
upozornění.
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 1,0 W
• V některých deskách s plošnými spoji nejsou
použity halogenové nehořlavé přísady.
• Ve skříňkách nejsou použity halogenové
nehořlavé přísady. (Kromě modelu pro Spojené
státy)
Download PDF

advertising