Sony | CMT-G2BNIP | Sony CMT-G2BNiP Návod k obsluze

Micro HI-FI
Component System
(Hi-Fi mikrosystém)
Začínáme
Síťová připojení
Provoz
Doplňující informace
Návod k obsluze
Odstraňování problémů
Bezpečnostní opatření/
Technické údaje
CMT-G2NiP/G2BNiP
UPOZORNĚNÍ
Abyste snížili riziko požáru,
nezakrývejte ventilační otvory
zařízení novinami, ubrusem,
záclonami apod.
Na zařízení nepokládejte zdroje
otevřeného ohně, jako jsou například
zapálené svíčky.
Abyste snížili riziko požáru nebo
úrazu elektrickým proudem,
nevystavujte toto zařízení kapající
nebo stříkající vodě a nepokládejte
na něj předměty naplněné
tekutinami, jako jsou vázy.
K odpojení jednotky ze sítě je nutné
použít zástrčku, proto ji zapojte do
snadno přístupné zásuvky. Pokud si
všimnete něčeho neobvyklého, ihned
zástrčku ze zásuvky vytáhněte.
Neinstalujte přístroj do uzavřeného
prostoru, jako je knihovna nebo
vestavěná skříňka.
Nevystavujte baterie nebo zařízení
s instalovanými bateriemi
slunečnímu záření, ohni a ostatním
zdrojům vysokých teplot.
Dokud je jednotka zapojena do
zásuvky, není odpojena ze sítě,
přestože jste ji vypnuli.
POZOR
Používání optických přístrojů při
práci s tímto produktem zvyšuje
riziko poškození zraku.
Toto zařízení je klasifikováno jako
laserový produkt třídy 1. Toto
označení je umístěno na zadní
straně jednotky.
2CZ
Pro zákazníky v Austrálii
Neinstalujte a neprovozujte toto
zařízení ve vzdálenosti menší než
20 cm od topného tělesa nebo
lidského těla (vyjma končetin: rukou,
zápěstí, chodidel a kotníků).
Pro zákazníky v Evropě
Pro připojení k hostitelským
počítačům a/nebo periferiím je třeba
použít řádně stíněné a uzemněné
kabely i konektory.
Nadměrný akustický tlak sluchátek
může způsobit ztrátu sluchu.
Upozornění pro zákazníky:
následující informace se
vztahují pouze na zařízení
zakoupená v zemích
podléhajících směrnicím EU.
Výrobcem tohoto přístroje je
společnost Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku, Tokio, 108-0075
Japonsko. Autorizovaným
zástupcem pro elektromagnetickou
kompatibilitu (EMC) a bezpečnost
produktů je společnost Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Německo. V záležitostech
souvisejících se servisem nebo
zárukou se prosím obraťte na adresy
uvedené na samostatných servisních
a záručních listech.
Tímto společnost Sony Corp.
prohlašuje, že toto zařízení splňuje
základní požadavky a ostatní
příslušná nařízení Směrnice
1999/5/EC.
Další informace naleznete na této
adrese URL:
http://www.compliance.sony.de/
Tento produkt je určen k použití
v následujících zemích:
AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR,
GB, GR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT,
RO, SE, SK
Pro zákazníky používající
tento produkt
v následujících zemích:
Norsko:
Použití tohoto rádiového zařízení
není povoleno v zeměpisné oblasti
v okruhu 20 km od centra
Ny-Alesund, Špicberky v Norsku.
Francie:
Funkce WLAN tohoto Hi-Fi
mikrosystému by měla být používána
výhradně uvnitř budov.
Jakékoliv použití funkce WLAN
tohoto Hi-Fi mikrosystému mimo
budovy je na francouzském území
zakázáno. Před použitím tohoto
Hi-Fi mikrosystému mimo budovy
se prosím ujistěte, že funkce WLAN
je vypnuta. (Vyhláška ART Decision
2002-1009 novelizovaná nařízením
ART Decision 03-908 související
s omezením použití
rádiových-frekvencí).
Itálie:
Použití sítě RLAN:
– se řídí pravidly platnými pro
soukromé použití uvedenými
v Legislativním výnosu
z 1. 8. 2003, č. 259
(„Sbírka zákonů o elektronické
komunikaci“). Zvláště pak
Článek 104 určuje, kdy je před
použitím nezbytné mít obecné
povolení, a Čl. 105 určuje, kdy je
povoleno neomezené použití;
– se řídí nařízením o veřejném
přístupu sítě RLAN k telefonním
sítím a službám podle platného
znění Ministerského výnosu
z 28. 5. 2003 a Čl. 25 (obecné
povolení pro služby a sítě
elektronické komunikace)
Sbírky zákonů o elektronické
komunikace.
Likvidace
starých
elektrických
a elektronických
zařízení (platí
v Evropské unii
a dalších evropských zemích
se systémy odděleného
sběru odpadu)
Tento symbol na produktu nebo jeho
obalu značí, že s tímto produktem
nesmí být nakládáno jako
s domovním odpadem. Tento
produkt musí být odevzdán na
příslušném sběrném místě
zajišťujícím recyklaci elektrických
a elektronických zařízení. Jestliže
zajistíte správnou likvidaci tohoto
produktu, pomůžete tak předejít
potenciálním negativním dopadům
na životní prostředí a zdraví lidí, ke
kterým by mohlo dojít nevhodným
způsobem jeho likvidace. Recyklací
materiálů pomůžete šetřit přírodní
zdroje. Podrobné informace
o recyklaci tohoto produktu vám
poskytne místní městský úřad,
technické služby nebo obchodník,
u kterého jste tento produkt
zakoupili.
Likvidace baterií
(platí v Evropské
unii a dalších
evropských
zemích se
systémy odděleného
sběru odpadu)
Tento symbol na baterii nebo jejím
obalu značí, že s baterií dodávanou
s tímto produktem nesmí být
nakládáno jako s domovním
odpadem.
Na některých typech baterií může
být tento symbol doplněn chemickou
značkou. Symboly chemického
složení pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb)
jsou doplněny v případě, že baterie
obsahuje více než 0,0005 % rtuti
nebo 0,004 % olova.
Jestliže zajistíte správnou likvidaci
těchto baterií, pomůžete tak předejít
potenciálním negativním dopadům
na životní prostředí a zdraví lidí, ke
kterým by mohlo dojít nevhodným
způsobem jejich likvidace. Recyklací
materiálů pomůžete šetřit
přírodní zdroje.
Pokud se jedná o produkty, které
z důvodu bezpečnosti, výkonu nebo
zachování dat vyžadují stálé
připojení k vestavěné baterii, měla
by tuto baterii vyměnit pouze
kvalifikovaná osoba.
Chcete-li zajistit, aby se s baterií
zacházelo správným způsobem,
odevzdejte ji po skončení životnosti
na příslušném sběrném místě pro
recyklaci elektrických
a elektronických zařízení.
V případě všech dalších typů baterií
si prosím přečtěte část popisující
bezpečné vyjmutí baterie z produktu.
Odevzdejte baterii na příslušném
sběrném místě pro recyklaci
použitých baterií.
Podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku nebo baterie vám
poskytne místní městský úřad,
technické služby nebo obchodník,
u kterého jste tento produkt
zakoupili.
3CZ
Před použitím systému
Informace o ochraně autorských práv
Hudební data nelze používat bez povolení držitele
jejich autorských práv. Jedinou výjimkou je použití
výhradně pro osobní potěšení.
Informace o všech obrázcích
v této příručce
Obrázky a snímky použité v této příručce se
mohou lišit od skutečnosti.
V této příručce jsou rovněž použity obrázky
určitých modelů vybavených odlišnými funkcemi,
pomocí nichž jsou tyto funkce vysvětleny.
Použití této příručky
Tato příručka vysvětluje, jak můžete jednotku
ovládat převážně pomocí tlačítek dálkového
ovladače. Stejné operace lze provést také pomocí
tlačítek na hlavní jednotce, která mají stejné nebo
podobné názvy.
Informace o službách, které lze
použít ve spojení s připojením
k internetu
Pamatujte prosím, že internetové služby mohou
být bez upozornění změněny či zrušeny.
Poruchy, k nimž dojde během standardního
použití systému, budou opraveny společností
Sony v souladu s podmínkami platným pro
omezenou záruku pro tento systém. Společnost
Sony však nenese žádnou zodpovědnost
za následky, které vzniknou v souvislosti
s poruchou či poškozením systému.
4CZ
Obsah
Před použitím systému ......................................................................................................... 4
Funkce tohoto systému ........................................................................................................ 8
Poslech hudby z různých zdrojů ................................................................................. 8
Použití systému se zařízeními kompatibilními s DLNA ............................................ 8
Přehrávání hudby v programu iTunes pomocí funkce AirPlay ............................... 9
Začínáme
Kontrola dodaného příslušenství....................................................................................10
Průvodce součástmi a ovládacími prvky ......................................................................11
Hlavní jednotka ...........................................................................................................11
Dálkový ovladač ..........................................................................................................12
Zadávání znaků ...........................................................................................................14
Ovládání nabídky/seznamu ......................................................................................15
Příprava jednotky, dálkového ovladače a reproduktorů.........................................16
Připojení antén, kabelů reproduktorů a napájecího kabelu .................................16
Použití dálkového ovládání .......................................................................................18
Připevnění podložek pod reproduktory ..................................................................18
Použití zařízení iPod/iPhone......................................................................................19
Nastavení antény bezdrátového připojení k síti LAN ............................................19
Základní nastavení ...............................................................................................................20
Zapnutí systému .........................................................................................................20
Nastavení hodin ..........................................................................................................21
Vypnutí funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu ..............21
Síťová připojení
Připojení systému do domácí sítě ...................................................................................22
Kontrola prostředí vaší domácí bezdrátové sítě LAN .............................................23
Hledání přístupového bodu a nastavení bezdrátové sítě
(metoda hledání přístupového bodu ) ..............................................................23
Nastavení bezdrátové sítě pomocí přístupového bodu
kompatibilního s WPS ..........................................................................................25
Nastavení drátové sítě ................................................................................................27
5CZ
Provoz
Přehrávání disku CD/MP3 ..................................................................................................29
Poslech rádia ..........................................................................................................................31
Ladění rozhlasové stanice..........................................................................................31
Předvolení rádiových stanic ......................................................................................32
Ruční provedení počátečního vyhledávání DAB ....................................................33
Poslech zařízení iPod nebo iPhone .................................................................................34
Přehrávání souboru na zařízení USB...............................................................................35
Poslech audio obsahu uloženého na serveru..............................................................37
Nastavení serveru .......................................................................................................37
Přehrávání zvukového obsahu uloženého na serveru ...........................................41
Poslech internetových rádií...............................................................................................43
Předvolba stanic ..........................................................................................................44
Poslech různých internetových rádií ........................................................................45
Použití funkce PARTY STREAMING..................................................................................46
Spouštění PARTY .........................................................................................................46
Připojení se k PARTY ...................................................................................................47
Použití funkce AirPlay..........................................................................................................48
Aktualizace softwaru ...........................................................................................................50
Poslech zvukového materiálu z externích komponent ...........................................51
Přehrávání v různých režimech........................................................................................52
Opakované přehrávání ..............................................................................................52
Přehrávání v náhodném pořadí nebo v naprogramovaném pořadí ...................53
Vytvoření vlastního programu ..................................................................................53
Vyhledávání položky podle klíčového slova................................................................54
Doplňující informace
Nastavení funkcí souvisejících se síťovými operacemi ............................................55
Kontrola nastavení sítě ...............................................................................................55
Nastavení pohotovostního režimu sítě ....................................................................55
Nastavení automatického přístupového oprávnění ..............................................56
Nastavení funkce PARTY STREAMING ......................................................................57
Přejmenování jednotky ..............................................................................................57
Změna nastavení zvuku......................................................................................................58
Nastavení basů a výšek ...............................................................................................58
Použití časovačů....................................................................................................................59
Použití časovače vypnutí ...........................................................................................59
Použití časovače zapnutí............................................................................................60
Změna nastavení zobrazení ..............................................................................................61
6CZ
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů.....................................................................................................62
Zprávy ...........................................................................................................................69
Bezpečnostní opatření/Technické údaje
Bezpečnostní opatření........................................................................................................71
Technické údaje ....................................................................................................................73
Modely zařízení iPod/iPhone kompatibilní s tímto systémem..............................76
Slovníček pojmů....................................................................................................................77
Rejstřík ......................................................................................................................................79
7CZ
Funkce tohoto systému
Poslech hudby z různých zdrojů
Hudbu můžete poslouchat z různých zdrojů zvuku s velkým množstvím hudebního obsahu. V případě
tohoto systému jsou k dispozici tyto zdroje zvuku.
Internetová rádia
Systém
Externí komponenta
Server
FM/AM/DAB*
CD
USB zařízení
iPod/iPhone
* Funkce DAB je dostupná pouze u modelu CMT-G2BNiP.
Použití systému se zařízeními kompatibilními s DLNA
Tento systém je kompatibilní se standardem DLNA. Pomocí tohoto systému je možné poslouchat hudbu
různými způsoby společně s ostatními zařízeními kompatibilními s DLNA. Díky připojení k ostatním
zařízením DLNA je možné poslouchat hudbu uloženou na serveru, přestože zařízení jsou umístěná
v různých pokojích. Funkce PARTY STREAMING navíc systému umožňuje přehrávat zvukový obsah
pomocí jiných zařízení, která jsou v danou chvíli vybavena funkcí PARTY STREAMING* (strana 46).
Jako zdroj zvuku pro funkci PARTY STREAMING můžete využít všechny dostupné funkce systému.
* Dostupnost zařízení umožňujících PARTY STREAMING se může v jednotlivých zemích a regionech lišit. Máte-li
zájem o podrobnosti o dostupných zařízeních, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.
Systém
Přehrávání zvuku/
PARTY STREAMING
Funkce DLNA
DLNA je zkratka pro Digital Living Network Alliance. Jde o název organizace ustanovující zásady (zásady DLNA)
a rovněž o název metody umožňující zařízením v domě sdílet prostřednictvím domácí sítě digitální obsah (např. hudební
data, obrazová data atd.).
8CZ
Přehrávání hudby v programu iTunes pomocí funkce AirPlay
Díky tomuto systému můžete na svém PC pomocí bezdrátové sítě přehrávat zvukový obsah na zařízeních
s operačním systémem iOS, jako jsou např. iPhone, iPod touch, iPad nebo iTunes Library.
PC
iPhone/iPod touch/iPad
9CZ
Začínáme
Kontrola dodaného příslušenství
Dálkový ovladač (1)
Podložky pod reproduktory (8)
FM anténa (1)*
Baterie R6 (velikost AA) (2)
Oblouková AM anténa (1)
Napájecí kabel (1)
Modely pro Evropu (kromě britského modelu)
DAB anténa (1) (pouze u modelu
CMT-G2BNiP)*
Britský model
Australský model
Reproduktorové kabely (2)
Návod k obsluze (tato příručka) (1)
Tato příručka obsahuje informace týkající se
různých nastavení, provozu a postupu
připojení k síti.
V příručce jsou rovněž obsažena bezpečnostní
opatření pro bezpečné používání systému.
Průvodce rychlým nastavením (1)
Tato příručka obsahuje informace o nastavení
síťového připojení a vysvětluje použití funkcí,
které lze ve spojení s tímto síťovým
připojením využít.
* Tvar koncovky antény se může v závislosti na zemi či
oblasti lišit od tvaru uvedeného na obrázku.
Pokud zjistíte, že kterýkoliv kus příslušenství chybí
nebo je poškozen, obraťte se na nejbližšího
obchodního zástupce společnosti Sony.
10CZ
Průvodce součástmi a ovládacími prvky
Začínáme
Hlavní jednotka
A Tlačítko I/1 (napájení)
Pomocí tohoto tlačítka zařízení zapnete nebo
vypnete (strana 20).
B Kontrolka STANDBY
Následující barvy udávají stav napájení
systému.
Barva
Stav
systému
Pohotovostní
režim sítě
Zelená
Zapnuto
Zapnuto/
Vypnuto
Oranžová
Vypnuto
Zapnuto
Červená
Vypnuto
Vypnuto
C Okno displeje
Podrobnosti týkající se obsahu zobrazovaného
na displeji naleznete na straně 61.
D Tlačítko Z
Pomocí tohoto tlačítka otevřete nebo zavřete
zásuvku na disk (strana 29).
E Tlačítko NX (přehrát/pozastavit)
Pomocí tohoto tlačítka spustíte nebo
pozastavíte přehrávání.
F Tlačítka TUNE +/–
Pomocí těchto tlačítek naladíte požadovanou
stanici.
Tlačítka ./> (přeskočit dozadu /
přeskočit dopředu)
Pomocí těchto tlačítek vyberete stopu nebo
soubor.
Tlačítka m/M (vyhledávat dozadu /
vyhledávat dopředu)
Pomocí těchto tlačítek vyhledáte určité místo
ve stopě nebo souboru.
Tlačítka M/m
Pomocí těchto tlačítek vyberete položku
zobrazenou na displeji.
Tlačítko ENTER
Pomocí tohoto tlačítka potvrdíte vybranou
položku nebo nastavení.
G Tlačítko OPTIONS
Pomocí tohoto tlačítka zobrazíte nabídku voleb
(strana 40).
Položky nabídky se liší v závislosti na vybrané
funkci.
H Tlačítko BACK
Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte na předchozí
obrazovku.
11CZ
I Zásuvka na disk
Slouží k vkládání disků (strana 29).
(USB)
J Port
Slouží k připojení zařízení kompatibilního
s rozhraním USB (strany 35, 36).
K Zdířka PHONES
Zdířka pro připojení sluchátek.
L Knoflík BASS/TREBLE
M Knoflík FUNCTION
Tento knoflík slouží k výběru funkce
(strana 30).
N Ovladač VOLUME
Tímto ovladačem upravíte hlasitost.
O Senzor dálkového ovladače
P Tlačítko x (zastavit)
Pomocí tohoto tlačítka zastavíte přehrávání.
Dálkový ovladač
A Tlačítko DISPLAY
Pomocí tohoto tlačítka zobrazíte informace
o stopě, času atd. (strany 21, 32, 42, 44, 61).
Slouží rovněž k zašifrování a odhalení
bezpečnostního klíče (strana 24).
B Tlačítko SLEEP
Pomocí tohoto tlačítka upravíte nebo potvrdíte
nastavení časovače vypnutí (strana 59).
C Tlačítka pro výběr funkce
• Tlačítko HOME NETWORK (strany 23, 25,
26, 27, 41, 55, 56, 57)
• Tlačítko MUSIC SERVICES (strany 43, 44, 45)
• Tlačítko AirPlay (strana 48)
• Tlačítko USB (strany 35, 53)
• Tlačítko CD (strany 29, 53)
• Tlačítko TUNER (strany 31, 33)
• Tlačítko FUNCTION +/–
D Tlačítko PLAY MODE
Pomocí tohoto tlačítka vyberete režim
přehrávání (strany 29, 35, 42, 53).
Tlačítko REPEAT
Pomocí tohoto tlačítka nastavíte opakovaný
poslech disku, USB zařízení, stopy nebo
souboru (strany 29, 35, 42, 52).
12CZ
• Tlačítka m/M (vyhledávat dozadu/
vyhledávat dopředu) (strany 29, 34, 35)
K Tlačítko PARTY
Pomocí tohoto tlačítka ovládáte funkci PARTY
STREAMING. Podržením tohoto tlačítka
zahájíte nebo ukončíte funkci PARTY
(strany 46, 47).
L Tlačítko Z (otevřít/zavřít)
Pomocí tohoto tlačítka otevřete nebo zavřete
zásuvku na disk (strana 29).
M Tlačítko ?/1 (napájení)
Pomocí tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete
zařízení (strany 20, 60).
Začínáme
E Tlačítka číslic/písmen*
Pomocí těchto tlačítek vyberete stanici podle
příslušného čísla (strana 32).
Pomocí těchto tlačítek vyberete požadovaná
písmena (ABC, DEF atd.) (strany 14, 15, 54).
Tlačítko CLEAR
Pomocí tohoto tlačítka vymažete písmeno
(strana 14).
Pomocí tohoto tlačítka smažete
naprogramovanou stopu nebo soubor
(strana 53).
Tlačítko
(převrátit)
Pomocí tohoto tlačítka otočíte pořadí znaků
přiřazených k tlačítkům číslic/písmen (strana 14).
Tlačítko CHARACTER
Pomocí tohoto tlačítka vyberete typ znaků
(strana 14).
F Tlačítko MEMORY
Pomocí tohoto tlačítka můžete předvolit
stanice FM, stanice DAB/DAB+ (pouze pro
model CMT-G2BNiP) (strana 32) nebo
internetová rádia (strana 44).
G Tlačítka M/m
Pomocí těchto tlačítek vyberete položku
zobrazenou na displeji (strany 14, 15).
Tlačítka </,
Pomocí těchto tlačítek přesunete zaměření
při zadávání znaků (strany 14).
Při vyhledávání položky pomocí klíčového
slova těmito tlačítky vyberete předchozí nebo
další shodu (strana 54).
Tlačítko ENTER
Pomocí tohoto tlačítka potvrdíte vybranou
položku nebo nastavení (strany 14, 15).
H Tlačítko BACK
Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte na předchozí
obrazovku.
I Tlačítka ./>
Pomocí těchto tlačítek přeskočíte na začátek
stopy (strany 32, 34, 42, 53).
Rovněž pomocí nich vyberete stopu nebo
soubor (strany 29, 35).
Tlačítka +/–
Pomocí těchto tlačítek vyberete rozhlasovou
stanici (strany 31, 32).
Tlačítka
(složka) +/–
Pomocí těchto tlačítek vyberete složku
(strany 29, 35, 53).
J Ovládací tlačítka
Pomocí těchto tlačítek provedete základní
operace ve všech funkcích.
• Tlačítko X (pozastavit) (strany 29, 34, 35, 42)
• Tlačítko x (zastavit) (strany 29, 31, 35, 42)
• Tlačítko N (přehrát)* (strany 29, 34, 35, 42,
52, 53)
N Tlačítko FM MODE
Pomocí tohoto tlačítka vyberete příjem
v pásmu FM (monaurální nebo stereofonní)
(strana 32).
O Tlačítko TUNING MODE
Pomocí tohoto tlačítka vyberete režim ladění
(strany 31, 32).
P Tlačítko ALPHABET SEARCH
Pomocí tohoto tlačítka provedete vyhledávání
položky pomocí klíčového slova (strany 42,
44, 54).
Q Tlačítko TREBLE
Pomocí tohoto tlačítka ovládáte zvuk
(strana 58).
Tlačítko BASS
Pomocí tohoto tlačítka ovládáte zvuk
(strana 58).
R Tlačítko TIMER MENU
Pomocí tohoto tlačítka zobrazíte nabídku
časovače (strany 21, 60).
S Tlačítko MUTING
Pomocí tohoto tlačítka dočasně vypnete zvuk.
Opětovným stiskem tohoto tlačítka zvuk znovu
obnovíte.
T Tlačítka VOLUME +*/–
Pomocí těchto tlačítek upravíte hlasitost
(strany 34, 51, 60).
U Tlačítko OPTIONS
Pomocí tohoto tlačítka zobrazíte nabídku voleb
(strany 15, 23, 25, 26, 27, 33, 35, 41, 42, 44, 55,
56, 57).
(K dispozici pouze v případě, že je vybrána
funkce DAB, USB, Home Network nebo
Music Service.)
* Hvězdička (*) označuje tlačítka, která mají na povrchu
výstupek (tlačítko číslo „5“, tlačítko VOLUME +
a tlačítko N (přehrát)).
13CZ
Zadávání znaků
2
Během některých nastavení, např. nastavení sítě,
je třeba zadat konkrétní znaky.
Podrobnosti týkající se dostupných znaků
naleznete v části „Seznam vstupních znaků“
(strana 15).
3
Postupným stiskem příslušných
tlačítek číslic/písmen vyberte
požadované znaky.
Opakovaně stiskněte tlačítko (ABC, DEF
atd.), dokud se nezobrazí požadovaný znak.
Chcete-li vložit interpunkční znaménko
(např. !, ?) a jiné symboly (např. #, %),
vyberte typ znaků „abc“ nebo „ABC,“ a poté
opakovaně stiskněte tlačítko číslic/písmen 0
nebo 1.
Stisknutím tlačítka ENTER textový
řetězec uložíte.
Další možnosti
Tlačítka číslic/
písmen
Chcete-li
Postupujte následovně:
Smazat znak, který byl Stiskněte tlačítko CLEAR.
právě zadán
Otočit pořadí znaků
přiřazených
k tlačítkům číslic/
písmen
Stiskněte tlačítko
.
Například opakovaným
stiskem tlačítka č. 2 se
běžně zobrazí „A,“ „B,“ „C“
a „2“, ale po stisku tohoto
tlačítka dojde ke změně
pořadí na „2,“ „C,“ „B,“
a „A“.
Obnovit předchozí
stav
Stiskněte tlačítko BACK.
Přesunout kurzor
Pomocí tlačítek </
přesunete kurzor doleva
nebo doprava. Stisknutím
tlačítka M/m přesunete
kurzor na začátek nebo
konec textového řetězce.
Příklad obrazovky při vyhledávání položky podle
klíčového slova:
AKurzor (aktuální pozice)
BSymbol ukončení značí konec textového řetězce
CAktuální pozice kurzoru/počet zadaných znaků
DTyp znaků
1
Opakovaným stisknutím tlačítka
CHARACTER zvolíte požadovaný typ
znaků.
Pokaždé, když tlačítko stisknete, dojde ke
změně typu znaků v pořadí: „abc“ (malá
písmena) t „ABC“ (velká písmena) t
„123“ (čísla).
14CZ
Seznam vstupních znaků
V níže uvedené tabulce jsou uvedeny znaky a čísla,
které můžete pro daný typ znaků vložit („abc,“
„ABC,“ nebo „123“). Můžete zkontrolovat, které
znaky, čísla a symboly jsou přiřazeny
k jednotlivým tlačítkům číslic/písmen.
Tlačítko
číslic/
písmen
abc
ABC
123
1
.,!@´`:;()
[]{}<>1
.,!@´`:;()
[]{}<>1
1
2
abc2
ABC2
2
3
def3
DEF3
3
4
ghi4
GHI4
4
5
jkl5
JKL5
5
6
mno6
MNO6
6
Chcete-li
Postupujte následovně:
7
pqrs7
PQRS7
7
Procházet obrazovku
Podržte tlačítka M/m.
8
tuv8
TUV8
8
9
wxyz9
WXYZ9
9
Vrátit se na předchozí Stiskněte tlačítko BACK.
úroveň nabídky
0
/\|–~=_+#
$%&^“*?
(mezera) 0
/\|–~=_+#
$%&^“*?
(mezera) 0
0
Stiskněte tlačítko ENTER.
Začínáme
2
A Název nastavení nebo název funkce
B Aktuálně vybraná položka
C Udává, že se pod aktuální úrovní nacházejí ještě další úrovně
Vybraná položka je přijata nebo provedena.
Pokud se objeví nabídka nebo seznam pro
další úroveň, zopakujte kroky 1 a 2.
Další možnosti
Zrušit operaci nabídky Stiskněte tlačítko
OPTIONS.
Ovládání nabídky/seznamu
Položky v nabídce nebo seznamu se liší v závislosti
na položce nastavení a vybraném zdroji zvuku.
1
Když je zobrazena nabídka nebo
seznam voleb, stiskem tlačítek M/m
vyberte požadovanou položku.
15CZ
Příprava jednotky, dálkového ovladače
a reproduktorů
Připojení antén, kabelů reproduktorů a napájecího kabelu
1
nebo
4
2
Černý
5
3
nebo
UPOZORNĚNÍ
NEZAPOJUJTE napájecí
kabel do zásuvky, dokud
nejsou provedena všechna
ostatní připojení.
A K zásuvce
B Oblouková anténa
C FM anténa (roztáhněte ji v horizontálním směru.)
D Připojte hnědou stranu.
E 75ohmový koaxiální kabel se samčím konektorem typu F (není součástí dodávky)
(pouze u modelu CMT-G2BNiP)
16CZ
F K externí anténě DAB (není součástí dodávky) (pouze u modelu CMT-G2BNiP)
G DAB anténa (roztáhněte ji v horizontálním směru.) (pouze u modelu
CMT-G2BNiP)
H Připojte bílou stranu.
I K levému reproduktoru
J K pravému reproduktoru
1
Připojte FM anténu.
Najděte takové místo a směr, které poskytují
dobrý příjem signálu, a nastavte anténu.
Ujistěte se, že anténa je zcela roztažená.
3
Připojte DAB anténu (pouze
u modelu CMT-G2BNiP).
Ujistěte se, že anténa je zcela roztažená.
Začínáme
nebo
nebo
DAB anténa
FM anténa
Anténa by měla být dostatečně daleko od
reproduktorových kabelů a napájecího
kabelu, aby se zabránilo vzniku šumu.
Chcete-li zlepšit příjem, propojte jednotku
a externí anténu pomocí 75ohmového
koaxiálního kabelu (není součástí dodávky).
2
Připojte obloukovou AM anténu.
Najděte takové místo a směr, které poskytují
dobrý příjem signálu, a nastavte anténu.
Ujistěte se, že anténa je zcela roztažená.
Chcete-li docílit vyšší zvukové kvality vysílání
DAB/DAB+, připojte externí DAB anténu
(není součástí dodávky) pomocí 75ohmového
koaxiálního kabelu se samčím konektorem
typu F (není součástí dodávky).
4
Připojte kabely reproduktorů.
Poznámka
Nejprve sejměte krytku připevněnou ke konci
kabelu reproduktoru.
Připojte konektory kabelů ke zdířkám
SPEAKERS na jednotce.
Anténa by měla být dostatečně daleko od
reproduktorových kabelů a napájecího
kabelu, aby se zabránilo vzniku šumu.
Černý
17CZ
Připojte druhý konec kabelů reproduktorů ke
koncovkám na reproduktorech.
Použití dálkového ovládání
Sejměte kryt baterií a vložte dvě baterie R6
(velikost AA) stranou E napřed tak, aby polarity
odpovídaly.
Černý #
5
Zapojte napájecí kabel do zásuvky.
Na jednotce se rozsvítí kontrolka STANDBY.
UPOZORNĚNÍ
NEZAPOJUJTE napájecí kabel do zásuvky, dokud
nejsou provedena ostatní připojení.
Drátové připojení k síti LAN
Zapojte síťový (LAN) kabel (není součástí
dodávky) do zásuvky NETWORK
.
Podrobnosti naleznete v části „Nastavení drátové
sítě“ (strana 27).
Poznámky k použití dálkového ovladače
• Při běžném používání by baterie měly vydržet asi
šest měsíců.
• Nekombinujte starou a novou baterii ani různé
typy baterií.
• Pokud víte, že dálkový ovladač nebudete po delší dobu
používat, vyjměte baterie, abyste předešli poškození
způsobenému únikem kapaliny z baterie a korozí.
Připevnění podložek pod
reproduktory
Na spodní stranu reproduktorů připevněte
podložky pod reproduktory, čímž zamezíte
klouzání reproduktorů.
18CZ
Použití zařízení iPod/iPhone
Připojte iPod/iPhone k portu
(USB) pomocí
USB kabelu dodaného se zařízením iPod/iPhone.
Začínáme
Nastavení antény
bezdrátového připojení
k síti LAN
Provádíte-li bezdrátové připojení, nastavte anténu
bezdrátového připojení na zadní straně jednotky
do vzpřímené polohy.
Poznámka týkající se kontrolky síly signálu bezdrátové
sítě LAN
Kontrolka „ “ se rozsvítí ve chvíli, kdy dojde k zapnutí
systému a je provedeno bezdrátové připojení k síti LAN
prostřednictvím přístupového bodu. Zkontrolujte stav
příjmu signálu bezdrátové sítě LAN. Čím více dílků
se zobrazí, tím je signál silnější.
19CZ
Základní nastavení
Při prvním zapnutí systému po zakoupení je třeba
provést několik základních nastavení.
• Network Standby – „Off“ (tovární nastavení)
Tento pohotovostní režim spotřebovává méně
energie, než když je pohotovostní režim sítě
nastaven na hodnotu „On“, ale systému po
opětovném zapnutí trvá déle, než je schopen
pokračovat v činnosti.
• Network Standby - „On“
V tomto pohotovostním režimu je systém připojen
k síti a zůstává aktivní, aby mohl při řízení ze sítě
nebo při opětovném zapnutí rychle pokračovat
v činnosti. Informace o nastavení síťového
pohotovostního režimu naleznete v části
„Nastavení pohotovostního režimu sítě“
(strana 55).
Příjem rozhlasové stanice DAB/
DAB+ (pouze u modelu
CMT-G2BNiP)
Zapnutí systému
Stiskněte tlačítko ?/1 (napájení).
Systém se spustí a kontrolka STANDBY zezelená.
Vypnutí systému
Stiskněte tlačítko ?/1 (napájení).
Systém se vypne a kontrolka STANDBY se rozsvítí
červeně. Když je pohotovostní režim sítě nastaven
na položku „On,“ rozsvítí se kontrolka STANDBY
oranžově a na displeji se zobrazí hodiny.
20CZ
Když systém po zakoupení poprvé zapnete, spustí
se počáteční vyhledávání DAB a dojde k uložení
seznamu dostupných služeb.
V průběhu počátečního vyhledávání DAB
nemačkejte žádné tlačítko na jednotce ani na
dálkovém ovladači. Pokud byste tak učinili,
vyhledávání by se přerušilo a seznam služeb by se
nevytvořil správně.
Chcete-li počáteční vyhledávání DAB spustit
ručně, postupujte podle pokynů v části „Ruční
provedení počátečního vyhledávání DAB“
(strana 33).
Nastavení hodin
Má-li funkce časovače fungovat správně, hodiny
musí být správně nastaveny.
Stisknutím tlačítka ?/1 (napájení)
systém zapněte.
2
Stisknutím tlačítka TIMER MENU
vyberte režim nastavení hodin.
Pokud na displeji bliká „PLAY SET?“,
opakovaným stisknutím tlačítek M/m vyberte
položku „CLOCK SET?“ a poté stiskněte
tlačítko ENTER.
3
Opakovaným stisknutím tlačítka M/
m nastavte hodinu a poté stiskněte
tlačítko ENTER.
Tento systém je vybaven funkcí automatického
přechodu do pohotovostního režimu. Systém asi po
30 minutách automaticky přejde do pohotovostního
režimu, pokud neprovedete žádnou operaci nebo
na výstupu není zvukový signál.
Ve výchozím nastavení je funkce automatického
přechodu do pohotovostního režimu zapnutá.
Funkci automatického přechodu do pohotovostního
režimu vypnete pomocí tlačítek na jednotce.
Začínáme
1
Vypnutí funkce
automatického přechodu do
pohotovostního režimu
Když je systém zapnutý, stiskněte
a podržte tlačítko ?/1, dokud se
nezobrazí nápis „AUTO STANDBY OFF“.
Zapnutí funkce
Opakujte postup, dokud se neobjeví nápis
„AUTO STANDBY ON“.
Poznámky
4
Stejným postupem nastavte minuty.
Zobrazení hodin
Když je systém vypnutý, stiskněte tlačítko DISPLAY.
Hodiny se zobrazí asi na 8 sekund.
Poznámky
• Pokud je funkce „Network Standby“ nastavena na
•
hodnotu „On“ a systém je vypnutý, na displeji se
zobrazí hodiny.
V případě, že odpojíte napájecí kabel nebo dojde
k výpadku proudu, nastavení hodin se zruší.
• Než systém přejde do pohotovostního režimu,
•
•
na displeji se na dvě minuty zobrazí nápis
„AUTO STANDBY“.
Funkce automatického přechodu do pohotovostního
režimu neplatí pro funkci tuneru (FM/AM/DAB) a to
i v případě, že jste ji povolili.
Systém nemusí automaticky přejít do pohotovostního
režimu v následujících případech:
– když je rozpoznán zvukový signál,
– při přehrávání zvukových stop nebo souborů,
– když je aktivován časovač zapnutí nebo
časovač vypnutí.
21CZ
Síťová připojení
Připojení systému do domácí sítě
Tato část se zabývá připojením systému do vaší domácí sítě. Systém můžete k síti připojit prostřednictvím
bezdrátové nebo drátové sítě LAN. Podle níže uvedené tabulky určete váš způsob připojení.
Pokud systém připojujete prostřednictvím bezdrátové sítě LAN, přečtěte si prosím nejprve informace
v části „Kontrola prostředí vaší domácí bezdrátové sítě LAN“ (strana 23). Podrobnosti o tom, který způsob
připojení váš router/přístupový bod bezdrátové sítě LAN podporuje, naleznete v návodu k obsluze
dodaném s vaším routerem/přístupovým bodem bezdrátové sítě LAN.
Jaké připojení chcete použít pro připojení systému k domácí síti, bezdrátové nebo drátové?
Bezdrátové
Drátové
Máte router/přístupový bod bezdrátové sítě LAN?
Ano
Ne
Budete pro připojení systému k domácí síti používat nastavení WPS*1?
Ano
Máte router nebo modem s funkcí routeru?
Ano
Potřebujete router/přístupový
bod bezdrátové sítě LAN.
Ne
Potřebujete
router.
Ne
Jaký způsob připojení chcete použít, metodu
konfigurace WPS stiskem tlačítka nebo metodu kódu
PIN WPS?
Metoda konfigurace
WPS stiskem tlačítka
Použijte metodu
konfigurace WPS stiskem
tlačítka (strana 25).
Metoda kódu
PIN
Použijte metodu kódu PIN
WPS (strana 26).
Použijte metodu
hledání přístupového
bodu (strana 23).
*2
Použijte metodu
ručního nastavení
(strana 25).*2
Použijte metodu
drátového připojení
(strana 27).
*1 WPS (Wi-Fi Protected Setup) je standard vytvořený asociací Wi-Fi Alliance, který vám umožňuje snadné a bezpečné
nastavení bezdrátové sítě.
*2 Pokud se vám nepodaří najít požadovaný přístupový bod pomocí metody hledání přístupového bodu, použijte metodu
ručního nastavení.
Možnosti systému po připojení do sítě
• Systém může přehrávat audio obsah uložený na serveru (v počítači atd.) ve vaší domácí síti (strana 37).
• Systém může přehrávat internetová rádia prostřednictvím internetu (strana 43).
22CZ
Kontrola prostředí vaší
domácí bezdrátové sítě LAN
• V závislosti na prostředí vaší domácí sítě může být
Internet
•
Router/přístupový
bod bezdrátové sítě
LAN
router/přístupový bod bezdrátové sítě nastaven tak, že
jej nelze připojit pomocí WPS, a to ani v případě, že je
s WPS kompatibilní. Podrobnosti o tom, zda je váš
router/přístupový bod bezdrátové sítě LAN
kompatibilní s WPS či nikoliv a o nastavení připojení
WPS naleznete v příručce dodané s vaším routerem/
přístupovým bodem bezdrátové sítě LAN.
Jsou-li systém a router/přístupový bode bezdrátové sítě
LAN umístěny příliš daleko od sebe, při nastavování
může dojít k potížím. Pokud se tak stane, přesuňte
zařízení blíže k sobě.
Jednotka
Chcete-li využít funkce Home Network, Music
Service, AirPlay a PARTY STREAMING, je třeba
mít k dispozici následující prostředí. Předem se
ujistěte, že vaše prostředí vyhovuje požadovaným
kritériím.
K dispozici musí být prostředí bezdrátové
domácí sítě LAN. (Ujistěte se, že používáte
router bezdrátové sítě LAN.)
Zařízení, které lze použít jako server
(počítač atd.), musí být připojeno do vaší
bezdrátové domácí sítě LAN.*
K dispozici musí být přístup k internetu.
(Když chcete poslouchat internetová
rádia.)
* Podrobnosti o serverech, které jsou kompatibilní
s tímto systémem, naleznete na straně 37.
Při nastavování bezdrátové sítě můžete použít
jednu z následujících metod připojení: hledání
přístupového bodu, použití metody připojení WPS
(buď metoda stisku tlačítka nebo metoda kódu
PIN) nebo ruční nastavení. Pomocí tabulky
na straně 22 vyberte metodu připojení vaší
domácí sítě.
Poznámky
• Ujistěte se, že funkci bezdrátové sítě LAN nepoužíváte
•
v místě, kde se používá lékařské vybavení (např.
kardiostimulátor), nebo tam, kde je bezdrátová
komunikace zakázaná.
Před připojením k domácí síti si musíte připravit
router/přístupový bod bezdrátové sítě LAN.
Podrobnější informace naleznete v příručce dodávané
se zařízením.
Síťová připojení
Server
Hledání přístupového bodu
a nastavení bezdrátové sítě
(metoda hledání
přístupového bodu )
Bezdrátovou síť můžete nastavit pomocí hledání
přístupového bodu. Chcete-li síť nastavit pomocí
této metody připojení, budete muset vybrat nebo
zadat následující informace. Zjistěte si tyto
informace předem a zadejte je do míst
uvedených níže.
Název sítě (SSID*1) identifikující vaši síť*2.
(Bude potřeba v kroku 6.)
:
Je-li vaše domácí bezdrátová síť
zabezpečená pomocí šifrování,
bezpečností klíč (klíč WEP, klíč WPA/
WPA2) pro vaši síť*2. (Bude potřeba
v kroku 7.)
:
*1 SSID (Service Set Identifier) je název identifikující
konkrétní přístupový bod.
*2 Tuto informaci byste měli nalézt na štítku vašeho
routeru/přístupového bodu bezdrátové sítě LAN,
v návodu k obsluze nebo by vám ji měla sdělit osoba,
která prováděla nastavení bezdrátové sítě, či váš
poskytovatel internetového připojení.
Podrobnosti týkající se činností v nabídkách
a zadávání znaků během nastavení naleznete
v částech „Ovládání nabídky/seznamu“ (strana 15)
a „Zadávání znaků“ (strana 14).
23CZ
1
Jako funkci vyberte položku HOME
NETWORK, MUSIC SERVICES nebo
AirPlay.
8
Pokud se zobrazí obrazovka s nastavením
sítě, přejděte ke kroku 4.
Pokud se obrazovka s nastavením sítě
nezobrazí, stiskněte tlačítko OPTIONS.
2
Pomocí tlačítek M/m vyberte
položku „Network“, poté stiskněte
tlačítko ENTER.
3
Pomocí tlačítek M/m vyberte
položku „Settings“, poté stiskněte
tlačítko ENTER.
4
Pomocí tlačítek M/m vyberte
položku „Wireless LAN Settings“,
poté stiskněte tlačítko ENTER.
Pokud se objeví nápis „Change Setting?“,
vyberte položku „OK“ a poté stiskněte
tlačítko ENTER.
5
Pomocí tlačítek M/m vyberte
položku „Access Point Scan“, poté
stiskněte tlačítko ENTER.
Systém začne hledat přístupové body
a zobrazí seznam názvů (SSID) až
20 dostupných sítí.
6
Pomocí tlačítek M/m vyberte
požadovaný název sítě (SSID) a poté
stiskněte tlačítko ENTER.
Objeví se obrazovka s nastavením
zabezpečení.
7
Zadejte bezpečnostní klíč (klíč WEP,
klíč WPA/WPA2), poté stiskněte
tlačítko ENTER.
Standardně se bezpečnostní klíč zobrazí jako
„*****“. Opakovaným stisknutím tlačítka
DISPLAY zašifrujete a odhalíte bezpečnostní
klíč.
Objeví se obrazovka s nastavením IP.
24CZ
V nastavení IP vyberte pomocí
tlačítek M/m položku „Auto“ a poté
stiskněte tlačítko ENTER.
Objeví se obrazovka s nastavením proxy.
Použití pevné IP adresy
V kroku 8 vyberte položku „Manual“,
poté stiskněte tlačítko ENTER. Objeví se
obrazovka s možností zadávání hodnot
týkajících se IP adresy.
Zadejte hodnoty pro položky „IP Address“,
„Subnet Mask“, „Default Gateway“, „Primary
DNS“ a „Secondary DNS“. Jakmile po zadání
hodnoty pro položku „Secondary DNS“
stisknete tlačítko ENTER, zobrazí se
obrazovka s nastavením proxy.
9
V nastavení proxy vyberte pomocí
tlačítek M/m položku „Do Not Use“
a poté stiskněte tlačítko ENTER.
Objeví se obrazovka s potvrzením.
Použití proxy serveru
V kroku 9 vyberte položku „Use“, poté
stiskněte tlačítko ENTER. Objeví se obrazovka
s možností zadávání hodnot týkajících se
adresy proxy serveru.
Nastavte hodnoty pro položky „Proxy
Address“ a „Port Number“. Jakmile po zadání
hodnoty pro položku „Port Number“ stisknete
tlačítko ENTER, zobrazí se obrazovka s
potvrzením.
Pomocí tlačítek M/m vyberte
10 položku
„OK“, poté stiskněte tlačítko
ENTER.
Po dokončení nastavení sítě se zobrazí nápis
„Complete!“ a na displeji se rozsvítí ikona
„ “. Do nabídky voleb se vrátíte stisknutím
tlačítka ENTER.
(V závislosti na prostředí sítě může nastavení
sítě chvíli trvat.)
server.
11 Nastavte
Chcete-li poslouchat audio obsah uložený na
serveru, nejprve musíte nastavit svůj server
(strana 37).
Tip
Při kontrole nastavení sítě stiskněte tlačítko OPTIONS,
poté vyberte položku „Network“ – „Information“ –
požadovanou položku z nabídky.
Poznámka
Pokud vaše síť nebyla zabezpečena šifrováním (pomocí
bezpečnostního klíče), obrazovka s nastavením
zabezpečení se v kroku 7 nezobrazí.
Pokud nemůžete najít požadovaný
název sítě (SSID) (metoda ručního
nastavení)
1
2
3
4
5
V kroku 5 části „Hledání přístupového
bodu a nastavení bezdrátové sítě
(metoda hledání přístupového bodu )“
(strana 23) vyberte položku „Manual
Registration“.
Pomocí tlačítek M/m vyberte položku
„Direct Input“, poté stiskněte
tlačítko ENTER.
Bezdrátovou síť můžete snadno nastavit pomocí
přístupového bodu kompatibilního s WPS.
Nastavení WPS lze provést pomocí metody
konfigurace stiskem tlačítka, nebo pomocí metody
kódu PIN (Personal Identification Number).
Co je to WPS (Wi-Fi Protected Setup)?
WPS je standard vytvořený asociací Wi-Fi
Alliance, který vám umožňuje snadné a bezpečné
nastavení bezdrátové sítě.
Síťová připojení
Pokud se požadovaný název sítě (SSID) neobjevuje
v seznamu, můžete jej zadat ručně.
Nastavení bezdrátové sítě
pomocí přístupového bodu
kompatibilního s WPS
Nastavení bezdrátové sítě pomocí
metody konfigurace WPS stiskem
tlačítka
Bezdrátové připojení WPS můžete snadno nastavit
jediným stisknutím určeného tlačítka.
1
Zadejte název sítě (SSID) a poté
stiskněte tlačítko ENTER.
Pomocí tlačítek M/m vyberte
požadované nastavení zabezpečení
a poté stiskněte tlačítko ENTER.
2
Postupujte podle kroků 7 až 11 v části
„Hledání přístupového bodu a nastavení
bezdrátové sítě (metoda hledání
přístupového bodu )“ (strana 23).
3
4
5
Jako funkci vyberte položku HOME
NETWORK, MUSIC SERVICES nebo
AirPlay.
Pokud se obrazovka s nastavením sítě
nezobrazí, stiskněte tlačítko OPTIONS.
Pomocí tlačítek M/m vyberte položku
„Network“, poté stiskněte tlačítko
ENTER.
Pomocí tlačítek M/m vyberte položku
„Settings“, poté stiskněte tlačítko
ENTER.
Pomocí tlačítek M/m vyberte položku
„Wireless LAN Settings“, poté stiskněte
tlačítko ENTER.
Pokud se objeví nápis „Change Setting?“,
vyberte položku „OK“ a poté stiskněte
tlačítko ENTER.
Pomocí tlačítek M/m vyberte položku
„WPS Push“, poté stiskněte tlačítko
ENTER.
25CZ
6
Postupujte podle pokynů na
obrazovce a stiskněte tlačítko WPS na
přístupovém bodu.
Zpráva: Stiskněte tlačítko WPS na
přístupovém bodu do 2 minut
Tlačítko WPS na
routeru/přístupovém
bodu bezdrátové sítě
LAN
7
Po dokončení nastavení sítě se zobrazí nápis
„Complete!“ a na displeji se rozsvítí ikona
„ “. Do nabídky voleb se vrátíte stisknutím
tlačítka ENTER. (V závislosti na prostředí sítě
může nastavení sítě chvíli trvat.)
4
Pomocí tlačítek M/m vyberte položku
„Wireless LAN Settings“, poté stiskněte
tlačítko ENTER.
5
Pomocí tlačítek M/m vyberte položku
„Manual Registration“, poté stiskněte
tlačítko ENTER.
6
Pomocí tlačítek M/m vyberte položku
„WPS PIN“, poté stiskněte tlačítko
ENTER.
Zobrazí se seznam dostupných SSID
(přístupový bod).
7
Pomocí tlačítek M/m vyberte
požadovaný název sítě (SSID) a poté
stiskněte tlačítko ENTER.
Zobrazí se kód PIN (8 číslic) systému.
Nechejte kód PIN zobrazený, dokud není
připojení dokončeno. (Při každém provedení
této operace se zobrazí jiný kód PIN.)
Nastavte server.
Chcete-li poslouchat audio obsah uložený na
serveru, nejprve musíte nastavit svůj server
(strana 37).
8
Zadejte systémový kód PIN do routeru/
přístupového bodu bezdrátové sítě LAN.
Systém zahájí nastavení sítě.Po dokončení
nastavení sítě se zobrazí nápis „Complete!“
a na displeji se rozsvítí ikona „ “.
Do nabídky voleb se vrátíte stisknutím
tlačítka ENTER.
(V závislosti na prostředí sítě může nastavení
sítě chvíli trvat.)
Tip
Při kontrole nastavení sítě stiskněte tlačítko OPTIONS,
poté vyberte položku „Network“ – „Information“ –
požadovanou položku z nabídky.
Nastavení bezdrátové sítě pomocí
metody kódu PIN WPS
Pokud přístupový bod podporuje připojení
pomocí kódu PIN (Personal Identification
Number) WPS, můžete bezdrátové připojení WPS
nastavit zadáním systémového kódu PIN do
routeru/přístupového bodu bezdrátové sítě LAN.
1
2
3
26CZ
9
Nastavte server.
Chcete-li poslouchat audio obsah uložený na
serveru, nejprve musíte nastavit svůj server
(strana 37).
Jako funkci vyberte položku HOME
NETWORK, MUSIC SERVICES nebo
AirPlay.
Tipy
Pokud se obrazovka s nastavením sítě
nezobrazí, stiskněte tlačítko OPTIONS.
•
Pomocí tlačítek M/m vyberte položku
„Network“, poté stiskněte tlačítko
ENTER.
Pomocí tlačítek M/m vyberte položku
„Settings“, poté stiskněte tlačítko
ENTER.
• Při kontrole nastavení sítě stiskněte tlačítko OPTIONS,
poté vyberte položku „Network“ – „Information“ –
požadovanou položku z nabídky.
Podrobnosti o zadávání kódu PIN do routeru/
přístupového bodu bezdrátové sítě LAN naleznete
v příručce dodané s vaším routerem/přístupovým
bodem bezdrátové sítě LAN.
Nastavení drátové sítě
1
Internet
Připojte systém k zařízení, které je
připojeno k serveru.
Jednotka
Jednotka
Router, hub atd.
Router
Do portu
NETWORK
Síťová připojení
Síťový (LAN) kabel
Server
Server
Konfigurace připojení závisí na prostředí
vaší domácí sítě.
• Když je server (počítač atd.) připojen
k routeru nebo hubu:
t Pokud je na routeru nebo na hubu
dostupný nepoužitý port, připojte
k němu systém.
t Pokud na routeru není dostupný
nepoužitý port, přidejte hub a připojte
k němu server a systém.
• Když není používán router*:
t Přidejte router a připojte k němu
server a systém.
Chcete-li využít funkce Home Network, Music
Service a PARTY STREAMING, je třeba mít
k dispozici následující prostředí. Předem se
ujistěte, že vaše prostředí vyhovuje požadovaným
kritériím.
K dispozici musí být prostředí drátové
domácí sítě LAN. (Ujistěte se, že používáte
router.)
Zařízení, které lze použít jako server
(počítač atd.), musí být připojeno do vaší
drátové domácí sítě LAN*.
K dispozici musí být přístup k internetu.
(Při poslechu internetových rádií.)
* Například, když je server (počítač atd.) připojen
přímo k modemu, který nemá funkci routeru.
* Podrobnosti o serverech, které jsou kompatibilní
s tímto systémem, naleznete na straně 37.
Ujistěte se, že v případě drátového připojení
používáte síťový (LAN) kabel s feritovým jádrem
(není součástí dodávky) nebo stíněný síťový kabel
(není součástí dodávky).
Podrobnosti týkající se činností v nabídkách
a zadávání znaků během nastavení naleznete
v částech „Ovládání nabídky/seznamu“ (strana 15)
a „Zadávání znaků“ (strana 14).
2
Jako funkci vyberte položku HOME
NETWORK, MUSIC SERVICES nebo
AirPlay.
Pokud se obrazovka s nastavením sítě
nezobrazí, stiskněte tlačítko OPTIONS.
3
Pomocí tlačítek M/m vyberte
položku „Network“, poté stiskněte
tlačítko ENTER.
4
Pomocí tlačítek M/m vyberte
položku „Settings“, poté stiskněte
tlačítko ENTER.
27CZ
5
Pomocí tlačítek M/m vyberte
položku „Wired LAN Settings“, poté
stiskněte tlačítko ENTER.
8
Objeví se obrazovka s nastavením IP.
Pokud se objeví nápis „Change Setting?“,
vyberte položku „OK“ a poté stiskněte
tlačítko ENTER.
6
V nastavení IP vyberte pomocí
tlačítek M/m položku „Auto“ a poté
stiskněte tlačítko ENTER.
Jakmile je nastavení sítě dokončeno, zobrazí
se nápis „Complete!“. Poté stiskněte tlačítko
ENTER.
Na displeji se opět objeví nabídka voleb.
(V závislosti na prostředí sítě může
nastavení sítě chvíli trvat.)
9
Objeví se obrazovka s nastavením proxy.
Použití pevné IP adresy
V kroku 6 vyberte položku „Manual“, poté
stiskněte tlačítko ENTER. Objeví se
obrazovka s možností zadávání hodnot
týkajících se IP adresy.
Zadejte hodnoty pro položky „IP Address“,
„Subnet Mask“, „Default Gateway“, „Primary
DNS“ a „Secondary DNS“. Jakmile po zadání
hodnoty pro položku „Secondary DNS“
stisknete tlačítko ENTER, zobrazí se
obrazovka s nastavením proxy.
7
V nastavení proxy vyberte pomocí
tlačítek M/m položku „Do Not Use“
a poté stiskněte tlačítko ENTER.
Objeví se obrazovka s potvrzením.
Použití proxy serveru
V kroku 7 vyberte položku „Use“, poté
stiskněte tlačítko ENTER. Objeví se
obrazovka s možností zadávání hodnot
týkajících se adresy proxy serveru.
Zadejte hodnoty pro položky „Proxy
Address“ a „Port Number“. Jakmile po zadání
hodnoty pro položku „Port Number“
stisknete tlačítko ENTER, zobrazí se
obrazovka s potvrzením.
28CZ
Pomocí tlačítek M/m vyberte
položku „OK“, poté stiskněte tlačítko
ENTER.
Nastavte server.
Chcete-li poslouchat audio obsah uložený na
serveru, nejprve musíte nastavit svůj server
(strana 37).
Tip
Při kontrole nastavení sítě stiskněte tlačítko OPTIONS,
poté vyberte položku „Network“ – „Information“ –
požadovanou položku z nabídky.
Provoz
Přehrávání disku CD/MP3
Můžete přehrávat zvuková CD a disky CD-R/RW,
na nichž jsou nahrány zvukové stopy ve formátu
MP3. Viz část „Disky, které lze přehrát“ (strana 72).
Další možnosti
Postupujte následovně:
Pozastavit přehrávání
Stiskněte tlačítko X
(pozastavit). Chcete-li
pokračovat v přehrávání,
stiskněte tlačítko X znovu.
Zastavit přehrávání
Stiskněte tlačítko x
(zastavit).
Provoz
Chcete-li
Vybrat složku na disku Opakovaně stiskněte
MP3
tlačítko
(složka) +/–
1
2
3
Stisknutím tlačítka CD vyberte
funkci CD.
Vybrat stopu nebo
soubor
Použijte tlačítka .
(přeskočit dozadu)/>
(přeskočit dopředu)
Vyhledat složku
a soubor na disku
MP3
Během přehrávání stiskněte
tlačítko BACK, pomocí
tlačítek M/m vyberte
požadovanou složku a poté
stiskněte tlačítko ENTER.
Pomocí tlačítek M/m
vyberte požadovaný soubor
a poté stiskněte tlačítko
ENTER.
Vyhledat určité místo Během přehrávání podržte
ve stopě nebo souboru tlačítko m (vyhledávat
dozadu)/M (vyhledávat
dopředu) a na
požadovaném místě tlačítko
uvolněte.
Zvolit opakované
přehrávání
Opakovaně stiskněte
tlačítko REPEAT, dokud se
nerozsvítí nápis „REP“
nebo „REP1“ (strana 52).
Zvolit přehrávání
v náhodném pořadí
nebo přehrávání
v naprogramovaném
pořadí
Když je přehrávání
zastaveno, opakovaně
stiskněte tlačítko PLAY
MODE, dokud se nerozsvítí
požadovaný režim
přehrávání („SHUF,“
„PGM“ atd.) (strana 52).
Vložte disk.
Stisknutím tlačítka Z (OTEVŘÍT/ZAVŘÍT)
otevřete zásuvku na disk, vložte do ní disk
(potištěnou stranou nahoru) a stisknutím
tlačítka Z (OTEVŘÍT/ZAVŘÍT) zásuvku
na disk zavřete.
Stisknutím tlačítka N zahajte
přehrávání.
29CZ
Poznámka k opakovanému přehrávání
„REP1“ značí opakování jedné stopy nebo souboru, dokud
přehrávání nezastavíte.
Poznámky k přehrávání disků MP3
• Na disk, který obsahuje soubory MP3, neukládejte jiné
typy stop nebo souborů nebo nepotřebné složky.
• Složky, které neobsahují soubory MP3, se přeskakují.
• Soubory MP3 se přehrávají v pořadí, ve kterém byly na
disk zaznamenány.
• Systém přehrává pouze ty soubory MP3, které mají
příponu „.mp3“.
• Pokud má soubor příponu „.mp3“, ale jedná se o jiný
•
•
typ souboru, při přehrávání tohoto souboru může
vzniknout hluk, který by mohl poškodit vaše
reproduktory a způsobit poruchu systému.
Maximální počet:
– složek je 255 (včetně kořenové složky).
– souborů MP3 je 511.
– souborů MP3 a složek, které mohu být obsaženy
na jednom disku, je 512.
– úrovní složek (stromová struktura souborů) je 8.
Kompatibilitu se všemi typy šifrovacího/záznamového
softwaru MP3, se záznamovým zařízením
a záznamovými médii nelze zaručit. Při přehrávání
nekompatibilních disků MP3 může vznikat hluk, zvuk
může přeskakovat nebo je vůbec nelze přehrát.
Ochrana CD mechaniky
Při používání tohoto systému vyjímejte disk,
abyste zabránili poškození CD mechaniky a disku.
Používejte tlačítka na jednotce.
1
2
3
4
30CZ
Otevřete zásuvku na disk a vyjměte
disk.
Opakovaným stisknutím tlačítka
FUNCTION vyberte funkci CD.
Stiskněte a podržte tlačítko Z po dobu
nejméně 5 sekund.
Jakmile se objeví nápis „LOCK“,
odpojte napájecí kabel.
Poslech rádia
Ladění rozhlasové stanice
Ladění DAB/DAB+ je dostupné pouze u modelu
CMT-G2BNiP.
Před laděním stanic DAB/DAB+ se ujistěte, že
bylo provedeno počáteční vyhledávání DAB
a v systému byl uložen seznam komponent služby.
1
Opakovaným stiskem tlačítka TUNER
vyberte položku „TUNER DAB“,
„TUNER FM“ nebo „TUNER AM“.
2
Proveďte ladění.
Provoz
Můžete ladit stanice FM, stanice AM nebo stanice
DAB/DAB+ (pouze u modelu CMT-G2BNiP).
Pokud si stanice předem předvolíte, můžete je
vyvolat podle čísel.
Mějte prosím na paměti, že příjem služeb RDS je
dostupný pouze u evropských modelů a ladění
DAB/DAB+ je dostupné pouze u modelu
CMT-G2BNiP.
Automatické ladění:
Opakovaně stiskněte tlačítko TUNING
MODE, dokud se nerozsvítí nápis „AUTO“,
potom použijte tlačítka +/–. Vyhledávání se
ukončí automaticky, jakmile se naladí nějaká
stanice, a na displeji se rozsvítí „TUNED“
a „ST“ (pouze programy vysílané stereo).
Pokud se nápis „TUNED“ nerozsvítí
a vyhledávání FM stanic se neukončí,
stiskněte tlačítko x, jímž vyhledávání
ukončíte. Poté proveďte ruční ladění.
Manuální ladění (pouze v pásmu FM):
Opakovaně stiskněte tlačítko TUNING
MODE, dokud se nezobrazí nápis „AUTO“
a „PRESET“, a poté opakovaným stisknutím
tlačítek +/– nalaďte požadovanou stanici.
Ladění předvoleb:
Opakovaně stiskněte tlačítko TUNING
MODE, dokud se nerozsvítí nápis „PRESET“,
poté opakovaným stisknutím tlačítek +/–
vyberte požadované číslo předvolby.
Podrobnosti týkající se předvolení
rozhlasových stanic naleznete v části
„Předvolení rádiových stanic“ (strana 32).
31CZ
Předvolení rádiových stanic
Když naladíte stanici FM, která poskytuje
služby RDS nebo stanici DAB/DAB+, na
displeji se zobrazí název služby nebo stanice.
Pokud provedete předvolení rozhlasových stanic,
můžete stanice snadno vybrat stiskem příslušného
čísla předvolby. Můžete předvolit až 20 stanic FM
a 20 stanic DAB/DAB+.
Snížení statického šumu u stanice FM se slabým
stereofonním signálem
1
Nalaďte požadovanou stanici.
Opakovaně stiskněte tlačítko FM MODE, dokud
se nerozsvítí nápis „MONO“, čímž vypnete
stereofonní příjem.
2
Stiskněte tlačítko MEMORY.
3
Stisknutím tlačítka M/m vyberte
požadované číslo předvolby.
Tip
Aktuálně vybrané číslo předvolby bliká.
Chcete-li zlepšit příjem signálu, zkuste změnit směr
a umístění antény. Například posuňte anténu blíže k oknu
nebo ji vyndejte z okna ven. Pokud se příjem nezlepší,
zkuste připojit externí anténu (není součástí dodávky).
Anténa by měla být dostatečně daleko od napájecího
kabelu, aby se zabránilo vzniku šumu.
Poznámky
• Při ladění stanice DAB/DAB+ se zvuk může ozvat
•
až po několika sekundách.
Při ladění stanice DAB/DAB+ se po skončení
sekundární služby automaticky přijímá primární
služba.
Pokud jste na tomto čísle předvolby již
naladili jinou stanici, tato stanice se nahradí
novou stanicí.
Další možnosti
Chcete-li
Postupujte následovně:
Zobrazit informace,
Opakovaně stiskněte
jako je např. frekvence tlačítko DISPLAY.
aktuální stanice
Vybrat jiné stanice
Opakovaným stiskem
tlačítka ./> vyberte
požadovanou stanici.
Stisknutím příslušného
tlačítka číslic na dálkovém
ovladači vyberte číslo
předvolby požadované
stanice.
4
Stiskněte tlačítko ENTER.
Objeví se nápis „Complete!“ a stanice je
předvolena.
Volba předvolené rozhlasové stanice
Opakovaně stiskněte tlačítko TUNING MODE,
dokud se neobjeví nápis „PRESET“, poté
opakovaným stisknutím tlačítek +/– vyberte
požadované číslo předvolby.
Tip
Během příjmu DAB/DAB+ je možné předvolit také
sekundární služby.
Poznámka k předvolbě stanic DAB/DAB+
Službu DAB/DAB+ můžete předvolit, pouze pokud ji
lze přijmout.
32CZ
Ruční provedení počátečního
vyhledávání DAB
Když systém po zakoupení poprvé zapnete, spustí
se počáteční vyhledávání DAB a dojde
k automatickému uložení informací o dostupných
službách DAB/DAB+. Když se přestěhujete do jiné
oblasti, proveďte počáteční vyhledávání DAB
ručně, čímž aktualizujete informace o službách
DAB/DAB+.
Opakovaným stisknutím tlačítka
TUNER vyberte funkci DAB.
2
Stiskněte tlačítko OPTIONS.
3
Stiskněte tlačítko ENTER.
Provoz
1
Zobrazí se nápis „Initial Scan? Push ENTER“.
Spustí se počáteční vyhledávání DAB a dojde
k uložení informací o dostupných službách
DAB/DAB+.
Poznámky
• Vyhledávání závisí na dostupnosti služeb DAB/DAB+
ve vaší oblasti a může trvat i několik minut.
• Všechny předvolené stanice, které byly uloženy do
•
systému, se po provedení nebo zrušení počátečního
vyhledávání DAB vymažou.
Před odpojením DAB antény se ujistěte, že systém je
vypnutý, aby se zachovalo nastavení DAB/DAB+.
33CZ
Poslech zařízení iPod nebo iPhone
Svůj iPod/iPhone můžete ovládat pomocí
dálkového ovladače a poslouchat hudbu či jiný
zvukový obsah uložený ve vašem zařízení
iPod/iPhone.
Použití systému jako nabíječky
baterií
Pokud je systém spuštěný, můžete jej použít jako
nabíječku zařízení iPod/iPhone.
Připojte iPod/iPhone k portu
(USB) pomocí
USB kabelu dodaného se zařízením iPod/iPhone.
Na displeji zařízení iPod/iPhone se zobrazí stav
nabíjení. Podrobnosti naleznete v návodu
k obsluze zařízení iPod/iPhone.
1
Zvolte funkci USB.
2
Připojte iPod/iPhone k portu
(USB) pomocí USB kabelu
dodaného se zařízením iPod/iPhone.
Zastavení nabíjení zařízení iPod/
iPhone
Stisknutím tlačítka N zahajte
přehrávání.
Poznámky
3
Vyjměte zařízení iPod/iPhone. Nabíjení zařízení
iPod/iPhone můžete ukončit také vypnutím
systému.
• Systém nemusí rozpoznat, že baterie zařízení
Další možnosti
•
Chcete-li
Postupujte následovně:
Pozastavit přehrávání
Stiskněte tlačítko X
(pozastavit). V přehrávání
pokračujte stiskem tlačítka
X nebo N.
•
Vybrat stopu nebo
Chcete-li obsah rychle
kapitolu z audioknihy/ posunout vpřed nebo vzad,
podcastu ./>
podržte tlačítko.
•
Vyhledat určité místo Při přehrávání podržte
ve stopě nebo kapitole tlačítko m/M a na
z audioknihy/podcastu požadovaném místě tlačítko
uvolněte.
Vybrat zvolenou
položku
Stiskněte tlačítko ENTER.
Procházet nabídky
zařízení iPod
Použijte tlačítka M/m.
Vrátit se do
předcházející nabídky
nebo zvolit nabídku
Stiskněte tlačítko BACK.
•
•
•
•
•
•
•
34CZ
iPod/iPhone je vybitá. V takovém případě ji nabijte
přes počítač apod. a poté ji znovu připojte k systému.
Výkon systému se může lišit v závislosti na specifikaci
vašeho zařízení iPod/iPhone.
Jednotku, ke které je připojen iPod/iPhone,
nepřenášejte. Mohlo by tak dojít k poruše.
Před odpojením zařízení iPod/iPhone pozastavte
přehrávání.
Přidržením tlačítek ./> při přehrávání videa
spustíte vyhledávání vpřed nebo vzad, pokud nefungují
tlačítka m/M.
Ovládání systému a zařízení iPod/iPhone se liší, takže
iPod/iPhone nemůžete ovládat pomocí tlačítek na
dálkovém ovladači nebo na jednotce. V tomto případě
použijte ovládací tlačítka na zařízení iPod/iPhone.
Když je iPhone připojen k systému a během přehrávání
máte příchozí hovor, přehrávání se zastaví a vy můžete
hovor přijmout.
Úroveň hlasitosti změníte pomocí tlačítek VOLUME
na dálkovém ovladači. Úroveň hlasitosti se nezmění,
když ji upravíte pomocí zařízení iPod/iPhone.
Chcete-li používat iPod/iPhone, nahlédněte do návodu
k obsluze dodávaného se zařízením iPod/iPhone.
Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za ztrátu
či poškození dat uložených v zařízení iPod/iPhone,
které byly způsobeny jeho připojením k této jednotce.
Když je jako funkce vybrána položka iPod a iPhone,
tlačítko PLAY MODE a tlačítko REPEAT na dálkovém
ovladači nefungují.
Přehrávání souboru na zařízení USB
Zvukový formát, který lze na tomto systému
přehrát, je MP3*/WMA*/AAC*.
* Soubory s ochranou autorských práv DRM (Digital
Rights Management) nebo soubory stažené
z internetového obchodu s hudbou tento systém
nemusí přehrát.
Stisknutím tlačítka USB vyberete
funkci USB.
2
Připojte USB zařízení k portu
(USB).
3
Stisknutím tlačítka N (přehrát)
zahajte přehrávání.
Provoz
Na webových stránkách uvedených níže najdete
informace o kompatibilních USB zařízeních.
Pro zákazníky v Evropě:
http://support.sony-europe.com/
Pro zákazníky v Oceánii:
http://www.sony-asia.com/support
1
Další možnosti
Chcete-li
Postupujte následovně:
Pozastavit přehrávání
Stiskněte tlačítko X
(pozastavit). Chcete-li
pokračovat v přehrávání,
stiskněte tlačítko X znovu.
Zastavit přehrávání
Stiskněte tlačítko x
(zastavit). Chcete-li
v přehrávání pokračovat,
stiskněte tlačítko N
(přehrát)*1. Chcete-li zrušit
pokračování v přehrávání,
stiskněte tlačítko x ještě
jednou.
Zvolit složku
Opakovaně stiskněte
tlačítko
(složka) +/–
Zvolit soubor
Použijte tlačítka ./>.
Vyhledat složku
a soubor
Během přehrávání stiskněte
tlačítko BACK, pomocí
tlačítek M/m vyberte
požadovanou složku a poté
stiskněte tlačítko ENTER.
Pomocí tlačítek M/m
vyberte požadovaný soubor
a poté stiskněte tlačítko
ENTER.
Najít určité místo
v souboru
Během přehrávání podržte
tlačítko m/M a na
požadovaném místě tlačítko
uvolněte.
35CZ
Chcete-li
Postupujte následovně:
Vybrat paměť na
zařízení USB*2
Stiskněte tlačítko
OPTIONS, poté stiskněte
tlačítko ENTER.
Opakovaným stisknutím
tlačítka M/m vyberte
požadované číslo paměti,
poté stiskněte tlačítko
ENTER.
Zvolit opakované
přehrávání
Opakovaně stiskněte
tlačítko REPEAT, dokud se
nerozsvítí nápis „REP“
nebo „REP1“ (strana 52).
Zvolit přehrávání
v náhodném pořadí
nebo přehrávání
v naprogramovaném
pořadí
Když je přehrávání
zastaveno, opakovaně
stiskněte tlačítko PLAY
MODE, dokud se nerozsvítí
požadovaný režim
přehrávání („SHUF“,
„PGM“ atd.) (strana 52).
*1 Při přehrávání souboru ve formátu VBR MP3/WMA
může systém začít s přehráváním z jiného místa.
*2 V průběhu přehrávání paměť nelze měnit. Paměť vždy
vyberte před spuštěním přehrávání.
Poznámky
• Je-li nutné připojení přes USB kabel, připojte USB kabel
•
•
•
•
•
•
36CZ
dodaný s USB zařízením, které chcete připojit. Chcete-li
získat podrobné informace o způsobu obsluhy,
podívejte se do návodu k obsluze dodaného společně
s USB zařízením, které chcete připojit.
V závislosti na typu připojeného USB zařízení může
trvat asi 10 sekund než se zobrazí nápis „Reading“.
Nepropojujte tento systém a USB zařízení přes USB
rozbočovač.
Po připojení USB zařízení systém přečte všechny
soubory na USB zařízení. Pokud je na USB zařízení
velké množství složek nebo souborů, úplné přečtení
tohoto USB zařízení může trvat dlouhou dobu.
U některých připojených USB zařízení se po vykonání
operace může provedení operace opozdit.
Kompatibilitu se všemi dekódovacími/zapisovacími
programy není možné zaručit. Pokud byly zvukové
soubory kódovány v softwaru, který není kompatibilní,
při přehrávání těchto souborů může vznikat hluk, zvuk
může přeskakovat nebo je vůbec nelze přehrát.
Tento systém nedokáže přehrát zvukové soubory
na USB zařízení v následujících případech:
– když je počet zvukových souborů ve složce vyšší
než 999.
– když celkový počet zvukových souborů na USB
zařízení přesáhne 999.
– když celkový počet složek na USB zařízení přesáhne
999 (včetně složky „ROOT“ a prázdných složek).
Tato čísla se mohou lišit v závislosti na struktuře
souborů a složek.
Na USB zařízení se zvukovými soubory neukládejte jiné
typy souborů nebo složky, které nejsou nezbytně nutné.
• Tento systém dokáže přehrávat pouze do hloubky
8 složek.
• Tento systém nemusí nutně podporovat všechny funkce
připojeného USB zařízení.
• Pokud systém vypnete, obnovení přehrávání
po pozastavení se zruší.
• Složky, které neobsahují žádné zvukové soubory,
se přeskakují.
• Zvukové formáty, které můžete poslouchat
prostřednictvím tohoto systému, jsou následující:
– MP3: přípona souboru „.mp3“
– WMA: přípona souboru „.wma“
– AAC: přípona souboru „.m4a“
Mějte prosím na paměti, že i když má název souboru
správnou příponu, ale samotný soubor je v jiném
formátu, systém může šumět nebo fungovat nesprávně.
Použití systému jako nabíječky
baterií
Je-li systém zapnut, můžete jej využít i jako
nabíječku baterií pro zařízení USB, která mají
funkci dobíjení. Nabíjení se zahájí poté, co je USB
zařízení připojeno k
(USB) portu. Na displeji
USB zařízení bude vidět, že se nabíjí. Podrobnější
informace naleznete v příručce dodávané s vaším
USB zařízením.
Poslech audio obsahu uloženého na serveru
Tento systém může přehrávat audio obsah uložený
na serveru (v počítači atd.) podporujícím standardy
DLNA (Digital Living Network Alliance).
t Viz „Připojení systému do domácí sítě“
(strana 22).
• Když je systém připojen k síti, nastavte
server.
t Viz „Nastavení serveru“ (strana 37).
Funkce DLNA
DLNA je zkratka pro Digital Living Network Alliance.
Jde o název organizace ustanovující zásady (zásady
DLNA) a rovněž o název metody umožňující zařízením
v domě sdílet prostřednictvím domácí sítě digitální obsah
(např. hudební data, obrazová data atd.).
Chcete-li pomocí tohoto systému poslouchat audio
obsah uložený na serveru, nejprve musíte server
nastavit. Následující servery jsou kompatibilní
s tímto systémem.
• Sony VAIO Media plus 1.3, 1.4, 2.0 a 2.1
• Sony HDD Network Audio System
NAS-S500HDE*, NAS-S55HDE*
• AV (audio/video) receiver Sony Network
STR-DA6400ES*, TA-DA5600ES*
• Microsoft Windows Media Player 12
instalovaný ve Windows 7 (strana 38)
• Microsoft Windows Media Player 11
instalovaný ve Windows Vista/Windows XP
(strana 39)
Provoz
Poslech audio obsahu uloženého na
serveru
• Nejprve připojte systém k vaší domácí síti.
Nastavení serveru
* Nemusí být dostupné v některých zemích či regionech.
Pokud má server funkci, která omezuje přístup
z jiných zařízení, musíte nastavení serveru změnit
tak, aby byl systému umožněn přístup.
Tato část se zabývá nastavením přehrávače
Windows Media Player, pokud jej používáte
jako server.
Podrobnosti o nastavení jiných serverů naleznete
v návodu k obsluze nebo nápovědě jednotlivých
zařízení nebo aplikací.
Poznámka
Položky zobrazené na počítači se mohou lišit od těch,
které jsou k dispozici níže, v závislosti na verzi operačního
systému a počítačovém prostředí. Podrobnosti naleznete
v nápovědě svého operačního systému.
37CZ
x Při použití Windows 7
Tato část se zabývá nastavením přehrávače
Windows Media Player 12 pro Windows 7, který
byl instalován výrobcem.
Podrobnosti o ovládání přehrávače Windows
Media Player 12 naleznete v nápovědě přehrávače
Windows Media Player 12.
1
4
5
Přejděte do nabídky [Start] – [Control
Panel/Ovládací panely].
6
2
Tip
Pokud se na displeji nezobrazí požadovaná položka,
zkuste změnit způsob zobrazení Ovládacích panelů.
Vyberte položku [Public network/
Veřejná síť] v nabídce [View your active
networks/Zobrazit aktivní sítě].
Pokud se na displeji zobrazí něco
jiného než [Public network/Veřejná síť],
přejděte na krok 6.
Objeví se okno [Set Network Location/
Nastavit umístění v síti].
38CZ
Podle prostředí, ve kterém se systém
používá, postupujte dle instrukcí
na obrazovce.
Jakmile nastavení dokončíte, potvrďte v okně
[Network and Sharing Center/Centrum
síťových připojení a sdílení] změnu položky
v části [View your active networks/Zobrazit
aktivní sítě] na [Home network/Domácí síť]
nebo [Work network/Pracovní síť].
Vyberte položku [Change advanced
sharing settings/Změnit pokročilé
nastavení sdílení].
Vyberte položku [View network status
and tasks/Zobrazit úlohy a stav sítě]
v nabídce [Network and Internet/
Síť a internet].
Objeví se okno [Network and Sharing
Center/Centrum síťových připojení
a sdílení].
3
Podle prostředí, ve kterém se systém
používá, vyberte [Home network/
Domácí síť] nebo [Work network/
Pracovní síť].
7
Vyberte položku [Choose media
streaming options…/Zvolit možnosti
vysílání datového proudu médií…]
z nabídky [Media streaming/Vysílání
datového proudu médií].
8
9
Pokud se v okně [Media streaming
options/Možnosti vysílání datového
proudu médií] objeví hláška [Media
streaming is not turned on/Vysílání
datového proudu médií není zapnuto],
vyberte položku [Turn on media
streaming/Zapnout vysílání datového
proudu médií].
1
Vyberte položku [Allow All/Povolit vše].
Otevře se okno [Allow All Media Devices/
Povolit všechna mediální zařízení]. Pokud
jsou všechna zařízení v místní síti nastavena
na [Allowed/Povoleno], vyberte [OK]
a zavřete okno.
2
4
11
12
Vyberte položku [Windows Media
Player].
Provoz
3
10
Přejděte do nabídky [Start] –
[All Programs/Všechny programy].
Spustí se přehrávač Windows Media Player 11.
V nabídce [Library/Knihovna] vyberte
položku [Media Sharing…/Sdílení
médií…].
Pokud používáte Windows XP, přejděte
na krok 9.
Jakmile se zobrazí
, vyberte
položku [Networking…/Sítě…].
Vyberte položku [Allow all computers
and media devices/Povolit všechny
počítače a mediální zařízení].
Vyberte [OK] a okno se zavře.
Aktualizujte seznam serverů.
Jakmile dokončíte nastavení přehrávače
Windows Media Player 12, aktualizujte
seznam serverů systému a vyberte tento
server. Podrobnosti o výběru serverů viz
„Aktualizace seznamu serverů“ (strana 40).
x Při použití Windows Vista/XP
5
Objeví se okno [Network and Sharing
Center/Centrum síťových připojení
a sdílení].
Vyberte položku [Customize/Vlastní
nastavení].
Tato část se zabývá nastavením přehrávače
Windows Media Player 11 nainstalovaného
v systému Windows Vista/XP*.
Podrobnosti o ovládání přehrávače Windows
Media Player 11 naleznete v nápovědě přehrávače
Windows Media Player 11.
* Přehrávač Windows Media Player 11 není v případě
Windows XP instalován výrobcem. Jděte na webovou
stránku společnosti Microsoft, stáhněte instalační
program a nainstalujte přehrávač Windows Media
Player 11 do svého počítače.
Objeví se okno [Set Network Location/
Nastavit umístění v síti].
39CZ
6
Zaškrtněte položku [Private/Soukromé]
a vyberte položku [Next/Další].
12
Aktualizujte seznam serverů.
Jakmile dokončíte nastavení přehrávače
Windows Media Player 11, aktualizujte
seznam serverů systému a vyberte tento
server. Podrobnosti o výběru serverů viz
„Aktualizace seznamu serverů“ (strana 40).
Aktualizace seznamu serverů
Když do domácí sítě přidáte nový server, nebo
když na seznamu nemůžete najít požadovaný
server, aktualizujte seznam serverů.
7
8
9
1
Potvrďte, že došlo ke změně položky
[Location type/Typ umístění] na
hodnotu [Private/Soukromé] a vyberte
[Close/Zavřít].
Potvrďte, že v okně [Network and
Sharing Center/Centrum síťových
připojení a sdílení] je zobrazena
položka [(Private network)/(Soukromá
síť)] a zavřete okno.
Pokud jste v kroku 3 v okně
[Media Sharing/Sdílení médií]
nezaškrtli možnost [Share my media/
Sdílet média], zaškrtněte možnost
[Share my media/Sdílet média]
a vyberte položku [OK].
2
Tip
Systém uchovává historii posledních pěti připojených
serverů a tyto servery se zobrazí na předních pozicích
seznamu serverů. Seznam serverů může obsahovat až
20 serverů.
Odstranění serveru ze seznamu
serverů
1
2
3
11
Vyberte položku [Settings…/
Nastavení…], která se objeví vedle
položky [Share my media to:/Sdílet
médium s:].
Zaškrtněte položku [Allow new devices
and computers automatically/
Automaticky povolit nová zařízení a
počítače] a vyberte položku [OK].
Poznámka
40CZ
Jakmile si ověříte, že systém lze k serveru připojit,
zrušte zaškrtnutí této položky a přehrajte audio
obsah uložený na serveru.
Pomocí tlačítek M/m vyberte položku
„Refresh“, poté stiskněte tlačítko
ENTER.
Zobrazí se aktualizovaný seznam serverů.
Zobrazí se seznam zařízení, která lze připojit.
10
Když je zobrazen seznam serverů,
stiskněte tlačítko OPTIONS.
Když je zobrazen seznam serverů,
stisknutím tlačítka M/m vyberte server,
který chcete odstranit a stiskněte
tlačítko OPTIONS.
Zobrazí se nabídka voleb.
Pomocí tlačítek M/m vyberte položku
„Delete“, poté stiskněte tlačítko ENTER.
Objeví se obrazovka s potvrzením.
Pomocí tlačítek M/m vyberte položku
„OK“, poté stiskněte tlačítko ENTER.
Zobrazí se „Complete!“ a vybraný server je
odstraněn.
Poznámka
I když server odstraníte ze seznamu serverů, znovu se na
seznamu objeví, pokud jej systém objeví v síti (například
po aktualizaci seznamu serverů).
Přehrávání zvukového
obsahu uloženého na serveru
3
Pomocí tlačítek M/m vyberte
požadovanou položku (playlist,
album, složka apod.) a poté stiskněte
tlačítko ENTER.
Pomocí tohoto systému můžete přehrávat zvukový
obsah uložený na serveru ve formátech MP3,
Linear PCM, WMA a AAC*. Zvukový obsah
s ochranou autorských práv DRM (Digital Rights
Management) na tomto systému nelze přehrát.
Chcete-li zjistit, jak si u souboru WMA ověřit
ochranu autorských práv, přejděte na stranu 68.
* Systém přehrává pouze soubory ve formátu AAC
s příponami „.m4a“, „.mp4“ nebo „.3gp“.
Pokud se zobrazí jiná položka, opakujte krok
3 a snižujte počet možností, dokud se
nezobrazí požadovaná položka. Zobrazené
položky závisejí na připojeném serveru.
4
Pomocí tlačítek M/m vyberte
požadovanou stopu a poté stiskněte
tlačítko ENTER.
Provoz
Zahájí se přehrávání.
Ujistěte se, že zvuk vychází z reproduktorů
systému.
A Jméno interpreta
B Název stopy
C Uplynulý čas
D Kodek
Tipy
1
2
Stisknutím tlačítka HOME NETWORK
zvolíte funkci Home Network.
• Když vyberete složku (jako například složku interpreta,
složku žánru apod.) a stisknete tlačítko N, systém
přehraje všechny položky ve vybrané složce.
Když se funkce změní na Domácí síť, systém obnoví
přehrávání poslední vybrané položky, dokud se systém
nevypne. Když je položka „Network Standby“
nastavena na hodnotu „On“, obnoví se přehrávání
poslední vybrané položky, i když jste systém vypnuli.
Pokud se na obrazovce zobrazí poslední
vybraná položka (playlist, album, složka
apod.), opakovaně stiskněte tlačítko BACK,
dokud se nezobrazí seznam serverů.
•
Pokud se zobrazí nápis „No Server“ nebo
pokud server na seznamu není dostupný,
stiskněte tlačítko OPTIONS. Zvolte možnost
„Refresh“, poté stiskněte tlačítko ENTER.
Zobrazí se aktualizovaný seznam serverů.
Poznámky
Pomocí tlačítek M/m vyberte
požadovaný server a poté stiskněte
tlačítko ENTER.
Poznámka
Pokud server podporuje standard Wake-on-LAN,
systém zapne server automaticky. Pokud server
nepodporuje standard Wake-on-LAN, zapněte
server předem. Podrobnosti o nastavení nebo
operacích Wake-on-LAN svého serveru naleznete
v návodu k obsluze nebo nápovědě serveru.
• Stopy, které na systému nelze přehrát, se také zobrazí
•
•
•
na displeji. Seznam nelze seřadit podle stop, které
lze přehrát.
Nad názvem stopy, kterou nelze na systému přehrát,
se zobrazí symbol „!“ a tato stopa se při přehrávání
přeskočí.
Pokud síťový kabel vytáhnete ze zásuvky, přehrávání
poslední vybrané položky se neobnoví.
Procházení složky, která obsahuje velké množství audio
obsahu, může systému nějakou dobu trvat. V takovém
případě použijte vyhledávání podle klíčového slova
(strana 54).
41CZ
Další možnosti
Chcete-li
Postupujte následovně:
Pozastavit přehrávání* Během přehrávání stiskněte
tlačítko X (pozastavit).
Stisknutím tlačítka N
(přehrát) budete
pokračovat v přehrávání.
Zastavit přehrávání
Stiskněte tlačítko x
(zastavit).
Přejít na začátek
aktuální stopy,
předchozí stopu nebo
další stopu
Opakovaně stiskněte
tlačítko ./>.
Opětovně vybrat
Opakovaně stiskněte tlačítko
položku, kterou chcete BACK, dokud se neobjeví
přehrát
požadovaný adresář.
Nebo stiskněte tlačítko
OPTIONS, vyberte
možnost „Server List“
a poté vyberte požadovanou
položku.
Chcete-li se vrátit na
zobrazení přehrávání,
stiskněte OPTIONS
a vyberte „Now Playing“.
Vyhledat
Při výběru obsahu na
požadovanou položku serveru stiskněte tlačítko
podle klíčového slova ALPHABET SEARCH, poté
zadejte klíčové slovo
(strana 54).
Změnit server
Když je přehrávání
zastaveno, stiskněte tlačítko
OPTIONS. Zvolte možnost
„Server List“, poté stiskněte
tlačítko ENTER. Vyberte
požadovaný server a poté
stiskněte tlačítko ENTER.
Zvolit opakované
přehrávání
Opakovaně stiskněte
tlačítko REPEAT, dokud se
nerozsvítí nápis „REP“
nebo „REP1“ (strana 52).
Zvolit přehrávání
v náhodném pořadí
Když je přehrávání
zastaveno, opakovaně
stiskněte tlačítko PLAY
MODE, dokud se nerozsvítí
požadovaný režim
přehrávání („SHUF atd.)
(strana 52).
Zobrazit dostupné
informace
Opakovaným stisknutím
tlačítka DISPLAY zobrazíte
jméno interpreta, název
alba, uplynulý čas, hodiny
apod.
* V případě některých typů serverů nebo stop se může
stát, že pokud bude vybrána funkce Home Network,
přehrávání nebude možné pozastavit.
42CZ
Poslech internetových rádií
Následující kroky popisují výběr služby nabízené
přes internet, v tomto případě internetového rádia
„vTuner“.
1
Opakovaným stisknutím tlačítka
MUSIC SERVICES vyberte funkci
Music Service.
Provoz
Pomocí tohoto systému můžete poslouchat rádia,
která jsou k dispozici na internetu (funkce Music
Service).
Chcete-li tuto funkci použít, systém musí být
připojen k síti a síť musí být připojena k internetu.
Další informace o nastavení sítě naleznete v části
„Připojení systému do domácí sítě“ (strana 22).
Na níže uvedené webové stránce naleznete další
informace ohledně služeb internetových rádií:
http://www.sony.net/audio/musicservices
Zobrazí se seznam poskytovatelů služby.
Pokud systém automaticky zobrazí poslední
vybranou službu nebo stanici, opakovaně
stiskněte BACK, dokud se nezobrazí seznam
poskytovatelů služeb.
Služby internetových rádií
2
Pomocí tlačítek M/m vyberte
položku „vTuner“, poté stiskněte
tlačítko ENTER.
3
Během přehrávání pomocí tlačítek
M/m vyberte požadovanou složku
nebo stanici a poté stiskněte tlačítko
ENTER.
• Pomocí tlačítek M/m vyberte položku.
• Stisknutím tlačítka ENTER přejdete do
Poznámka
V závislosti na poskytovateli služeb budete v některých
případech před zahájením poslechu internetového rádia
vyzváni k registraci svého systému. Podrobnosti
o registraci naleznete na webové stránce zákaznické
podpory poskytovatele služeb.
jiného adresáře nebo zahájíte poslech
stanice.
• Stisknutím tlačítka BACK přejdete do
předchozího adresáře.
Tip
Když se funkce změní na Služby internetových rádií,
systém zobrazí poslední vybranou položku nebo stanici,
dokud se systém nevypne. Když je položka „Network
Standby“ nastavena na hodnotu „On“, poslední vybraná
služba nebo stanice se zobrazí, i když jste systém vypnuli.
Poznámka
Pokud se zobrazí „No Service“ a seznam poskytovatelů
služeb není k dispozici, stiskněte OPTIONS a vyberte
„Refresh“.
43CZ
Další možnosti
Předvolba stanic
Chcete-li
Postupujte následovně:
Změnit stanici nebo
službu
Stisknutím tlačítka BACK
se vraťte na seznam
poskytovatelů služeb a poté
znovu vyberte
požadovanou službu.
Chcete-li se opět vrátit na
zobrazení přehrávání,
stiskněte tlačítko
OPTIONS, poté vyberte
položku „Now Playing“.
Používat různé funkce
zatímco systém vybírá
nebo přehrává stanici
nebo službu
Stiskněte tlačítko
OPTIONS. Zobrazená
položka se může lišit
v závislosti na vybrané
položce nebo adresáři.
Vybrat možnosti
služeb
Při výběru nebo přehrávání
obsahu služby stiskněte
tlačítko OPTIONS. Zvolte
možnost „Service Options“,
poté stiskněte tlačítko
ENTER. Obsah možnosti
této služby se může
v závislosti na vybrané
službě lišit.
Vyhledat
Při výběru obsahu služby
požadovanou položku stiskněte tlačítko
podle klíčového slova ALPHABET SEARCH, poté
zadejte klíčové slovo
(strana 54).
Zobrazit dostupné
informace
Zobrazit nabídku sítě
Pokud provedete předvolení požadovaných stanic,
můžete stanice snadno vybrat stiskem příslušného
čísla předvolby. Můžete předvolit 20 rozhlasových
stanic.
1
Vyberte požadovanou stanici.
2
Při poslechu stiskněte tlačítko
MEMORY.
Zobrazí se seznam předvolených stanic.
3
Stisknutím tlačítka M/m vyberte číslo
předvolby, poté stiskněte tlačítko
ENTER.
4
Chcete-li předvolit další stanice,
opakujte kroky 1 až 3.
Poslech předvolené stanice
1
Opakovaným stisknutím
tlačítka DISPLAY zobrazíte
jméno interpreta, název
alba, hodiny apod.
Při výběru nebo přehrávání
obsahu služby stiskněte
tlačítko OPTIONS. Zvolte
možnost „Network“, poté
stiskněte tlačítko ENTER.
2
3
Opakovaným stisknutím tlačítka
MUSIC SERVICES vyberte funkci Music
Service.
Zobrazí se seznam poskytovatelů služby.
Pokud systém automaticky zobrazí poslední
vybranou stanici, opakovaně stiskněte BACK,
dokud se nezobrazí seznam poskytovatelů
služeb.
Pomocí tlačítek M/m vyberte položku
„Preset“, poté stiskněte tlačítko ENTER.
Nad seznamem poskytovatelů služeb se
zobrazí „Preset“.
Během přehrávání pomocí tlačítek M/
m vyberte požadovanou předvolenou
stanici a poté stiskněte tlačítko ENTER.
Tip
Předvolenou stanici vybírejte pomocí tlačítek číslic.
Stiskněte tlačítko číslic, které odpovídá číslu předvolby,
a poté stisknutím tlačítka ENTER přímo vyberte
předvolenou stanici.
Poznámka
44CZ
Stanice některých poskytovatelů služeb nelze přednastavit.
Pokud se takovou stanici pokusíte přednastavit, na displeji
se zobrazí „Not Available“.
Poslech různých
internetových rádií
Můžete poslouchat obsah, který nabízí řada
internetových rádií.
Další informace o službách internetových rádií
a registračním kódu systému naleznete na níže
uvedené webové stránce.
http://www.sony.net/audio/musicservices
Kontrola registračního kódu
Budete-li chtít poslouchat nové internetové rádio,
můžete být vyzvání k zadání registračního kódu
systému.
2
Opakovaným stisknutím tlačítka
MUSIC SERVICES vyberte funkci
Music Service.
Provoz
1
Zobrazí se seznam poskytovatelů služby.
Pokud systém automaticky zobrazí poslední
vybranou službu nebo stanici, opakovaně
stiskněte BACK, dokud se nezobrazí seznam
poskytovatelů služeb.
Pomocí tlačítek M/m vyberte položku
„Registration Code“, poté stiskněte
tlačítko ENTER.
Zobrazí se registrační kód systému.
45CZ
Použití funkce PARTY STREAMING
Zvukový obsah, který se na tomto systému
aktuálně přehrává, lze zároveň přehrát na všech
zařízeních v rámci vaší domácí sítě využívajících
funkci PARTY STREAMING.
Vysílání PARTY zahrnuje zařízení s názvem
„PARTY hostitel“, které zahajuje PARTY a vysílá
hudbu, a zařízení nazvané „PARTY host“, které se
k PARTY připojí a přijímá hudbu od „PARTY
hostitele“.
Před použitím funkce PARTY STREAMING se
ujistěte, že položka „PARTY STREAMING“ je
nastavena na hodnotu „On“ (strana 57).
Spouštění PARTY
PARTY slouží k tomu, aby zařízení, která
podporují funkci PARTY STREAMING, mohla
přehrávat stejnou hudbu, přestože se nacházejí
v různých místnostech.
1
Ujistěte se, že zařízení PARTY hosté
jsou zapnutá a mohou se tak k PARTY
připojit.
2
Zapněte požadovaný zdroj zvuku.
3
Stiskněte a podržte tlačítko PARTY,
dokud se neobjeví nápis „START
PARTY“.
PARTY host
PARTY host
PARTY hostitel
PARTY host
Vysílat lze zvukový obsah ze všech zvukových
zdrojů (funkce FM, AM, DAB (pouze
u modelu CMT-G2BNiP), CD, USB, iPod/
iPhone, AUDIO IN, Home Network a Music
Service) tohoto systému.
Systém zahájí vysílání PARTY jako PARTY
hostitel.
Ukončení PARTY
Funkci PARTY STREAMING můžete použít
s jinými zařízeními*, která na sobě mají níže
zobrazené logo PARTY STREAMING.
* Dostupnost zařízení umožňujících PARTY
STREAMING se může v jednotlivých zemích
a regionech lišit. Máte-li zájem o podrobnosti
o dostupných zařízeních, obraťte se na nejbližšího
prodejce společnosti Sony.
46CZ
Stiskněte a podržte tlačítko PARTY, dokud se
neobjeví nápis „CLOSE PARTY“.
Připojení se k PARTY
Systém se může připojit k PARTY, kterou zahájilo
jiné zařízení, takže budete moci poslouchat stejný
audio obsah, který hraje v jiném pokoji.
Když je na zařízení PARTY hostitel
spuštěna PARTY, stiskněte tlačítko
PARTY.
Zobrazí se nápis „JOIN PARTY“ a systém se
k PARTY připojí jako PARTY host.
Opuštění PARTY
Tip
Když je položka „Network Standby“ nastavena na
hodnotu „On“, systém se automaticky zapne a připojí se
k PARTY, jakmile zařízení PARTY hostitel PARTY zahájí.
Poznámky
• K PARTY se nebudete moci připojit v následujících
•
•
V případě některých routerů/přístupových
bodů bezdrátové sítě LAN kompatibilních se
standardem IEEE802.11n může dojít
k zpomalení rychlosti přenosu přes
bezdrátovou síť LAN, když je metoda šifrování
nastavena na „WEP“ nebo „WPA/WPA2-PSK
(TKIP)“.
Pokud při přehrávání pomocí funkce PARTY
STREAMING dochází k přeskakování zvuku,
zkuste změnit metodu šifrování na „WPA/
WPA2-PSK (AES).“ Tím by mělo dojít ke
zvýšení přenosové rychlosti a zlepšení
přehrávání.
Konfigurace šifrování závisí na modelu.
Viz návod k obsluze dodávaný s vaším
routerem/přístupovým bodem.
Na následujících webových stránkách rovněž
najdete informace o nastavení bezdrátové
sítě LAN.
Pro zákazníky v Evropě:
http://www.sony.net/audio/netsettings
Pro zákazníky v Oceánii:
http://www.sony-asia.com/support
Provoz
Stiskněte tlačítko PARTY.
Zobrazí se nápis „LEAVE PARTY“ a systém opustí
PARTY.
PARTY STREAMING v prostředí bezdrátové sítě LAN
případech:
– systém již pořádá jinou PARTY.
– již jste se připojili k jiné PARTY.
Pokud stisknete tlačítko PARTY, když neprobíhá žádná
PARTY, ale zařízení podporující funkci PARTY
STREAMING právě přehrává hudbu, toto zařízení
bude PARTY hostitel a systém se k PARTY připojí jako
PARTY host.
Jakmile se zařízení PARTY host připojí k PARTY, jeho
funkce se automaticky přepne na HOME NETWORK
(Domácí síť). I když zařízení PARTY host PARTY
opustí, jeho funkce zůstane nastavena na HOME
NETWORK (Domácí síť).
47CZ
Použití funkce AirPlay
Zvukový obsah můžete přehrávat na zařízeních se
systémem iOS, která jsou připojena do vaší sítě,
např. na zařízeních iPhone, iPad nebo iPod touch,
či prostřednictvím programu iTunes.
1
Klepněte na ikonu
vpravo dole na
displeji zařízení se systémem iOS
nebo v okně služby iTunes.
[zařízení se systémem iOS]
Ovládání a vysílání
Kompatibilní modely zařízení
iPod/iPhone/iPad
iPod touch 2G, iPod touch 3G, iPod touch 4G,
iPhone 3GS, iPhone 4, iPad, iPad2 (se systémem
iOS 4.2 nebo novějším), iTunes 10 (PC) nebo
novější
Poznámky
• Další informace o podporovaných verzích systému iOS
•
•
•
48CZ
nebo službě iTunes naleznete v části „Kompatibilní
modely zařízení iPod/iPhone/iPad“.
Před použitím se systémem nejprve proveďte
aktualizaci systému iOS nebo služby iTunes na
nejnovější verzi.
Podrobnosti týkající se ovládání zařízení se systémem
iOS, služby iTunes nebo funkce AirPlay naleznete
v návodu k obsluze daného zařízení.
Při použití funkce AirPlay nemůžete tento systém
použít jako PARTY hostitele.
[iTunes]
2
V nabídce funkce AirPlay služby
iTunes nebo zařízení se systémem
iOS vyberte položku „CMT-G2NiP“.
[zařízení se systémem iOS]
Ovládání přehrávání pomocí funkce
AirPlay
Můžete použít tlačítka VOLUME+/–, N, X, x,
. a >. Ovládání ze systému a dálkového
ovladače je aktivní jen v případě, že systém je
vybrán jako zařízení pro výstup.
Když používáte program iTunes a chcete tento
systém a dálkový ovladač použít k ovládání
zařízení se systémem iOS, nastavte zařízení se
systémem iOS tak, aby přijímalo ovládání
ze systému a dálkového ovladače.
Tipy
• Prioritu má příkaz, který byl do systému zadán
[iTunes]
•
•
•
3
Provoz
•
naposledy. Systém začne přehrávat zvukový obsah
z jiného zařízení, když přijme příkaz z tohoto zařízení
vybaveného funkcí AirPlay, a to i v případě, že je tento
systém použit k funkci AirPlay s původním zařízením.
Pokud nastavíte hlasitost pomocí zařízení se systémem
iOS nebo programu iTunes na příliš vysokou úroveň,
zvuk vycházející ze systému může být velmi hlasitý.
Když je jako funkce vybrána položka iPod a iPhone,
tlačítko PLAY MODE a tlačítko REPEAT na dálkovém
ovladači nefungují.
Další informace o použití programu iTunes naleznete
v Nápovědě programu iTunes.
Úroveň hlasitosti zařízení se systémem iOS nebo
programu iTunes nemusí být synchronizována s úrovní
hlasitosti systému.
Spusťte přehrávání zvukového
obsahu na zařízení se systémem iOS
nebo na službě iTunes.
Funkce AirPlay je vybrána systémem
automaticky.
Tip
Jestliže přehrávání nezačne, proveďte postup znovu od
kroku 1.
Potvrzení/úprava názvu zařízení
1
2
3
Stisknutím tlačítka AirPlay vyberte
funkci AirPlay.
Stiskněte tlačítko OPTIONS.
Pomocí tlačítek M/m vyberte položku
„Device name“.
Objeví se název zařízení, který je uveden na
zařízení se systémem iOS nebo ve službě
iTunes.
Pokyny týkající se přejmenování zařízení
naleznete v části „Přejmenování jednotky“
(strana 57).
49CZ
Aktualizace softwaru
Po stažení aktuální verze softwaru budete moci
používat nejnovější funkce. Systém se při
aktualizaci připojuje na server společnosti Sony.
Pokud je k dispozici nová aktualizace a vy jste
připojeni k internetu a používáte funkci Home
Network nebo Music Services, na TV obrazovce se
zobrazí nápis „UPDATE“.
Před zahájením aktualizace softwaru zastavte
přehrávání jiných zařízení připojených k systému.
Podrobnosti o dostupnosti aktualizací softwaru
naleznete na webové stránce zákaznické podpory
(strana 62).
6
Pokud aktualizace není k dispozici, zobrazí se
nápis „No update required. Push ENTER!“
7
• Zajistěte, aby se v průběhu aktualizace systém nevypnul,
1
aby nebyl odpojen síťový kabel a aby na systému
neprobíhala žádná další operace.
Pokud aktualizaci softwaru spustíte, když je nastaven
časovač vypnutí, časovač vypnutí se automaticky vypne.
Jako funkci vyberte položku HOME
NETWORK, MUSIC SERVICES nebo
AirPlay.
2
Stiskněte tlačítko OPTIONS.
3
Pomocí tlačítek M/m vyberte položku
4
Pomocí tlačítek M/m vyberte položku
„Network“, poté stiskněte tlačítko
ENTER.
„Software Update“, poté stiskněte
tlačítko ENTER.
Pomocí tlačítek M/m vyberte položku
„OK“, poté stiskněte tlačítko ENTER.
Zobrazí se zpráva, která slouží k tomu, abyste
potvrdili souhlas s podmínkami aktualizace
softwaru. Potvrďte tuto zprávu a také si
přečtěte část „INFORMACE O
SOFTWAROVÉ LICENCI PRO
SOFTWARE SONY“ (strana 82). Poté
stiskněte tlačítko ENTER.
Poznámky
•
Když se objeví nápis „Found latest
update. Push ENTER!“, stiskněte
tlačítko ENTER.
8
Pomocí tlačítek M/m vyberte položku
„Agree“, poté stiskněte tlačítko
ENTER.
Systém zahájí aktualizaci softwaru.
Aktualizace systému může nějakou dobu
trvat (nejdéle asi 20 minut). Potřebný čas
bude záviset na množství posílaných dat, typu
linky dané sítě, komunikačním prostředí dítě
apod.
Po dokončení aktualizace softwaru se zobrazí
nápis „Complete! Push power on the unit.“.
Stisknutím tlačítka ?/1 na jednotce systém
vypnete a on je aktualizován na novou verzi.
Zrušení postupu
V kroku 5 části 7 vyberte položku „Cancel“.
Návrat na předchozí obrazovku
5
Pomocí tlačítek M/m vyberte položku
„Update“, poté stiskněte tlačítko
ENTER.
Systém zkontroluje dostupnost aktualizace
softwaru.
50CZ
Předtím, než receiver zahájí aktualizaci softwaru,
stiskněte tlačítko BACK.
Jakmile je aktualizace zahájena, na předchozí
obrazovku se již nelze vrátit.
Poslech zvukového materiálu z externích
komponent
4
Spusťte přehrávání připojeného
zařízení a upravte hlasitost.
Přehrávaný zvuk vychází z reproduktorů
systému. Podrobnosti týkající se ovládání
připojené komponenty naleznete v návodu
k obsluze dodaném s připojenou
komponentou.
Provoz
Můžete poslouchat zvuk z externích komponent
(např. přenosný hudební přehrávač apod.)
připojených ke zdířce AUDIO IN 1 nebo AUDIO
IN 2 na jednotce.
Ke spojení zdířky AUDIO IN 1 nebo AUDIO IN 2
na jednotce a zdířky zvukového výstupu na externí
komponentě použijte propojující zvukový kabel
(není součástí dodávky).
Ujistěte se, že je propojující zvukový kabel (není
součástí dodávky) pevně zasunut do obou zdířek.
Pokud nikoliv, může být ve zvukovém výstupu
slyšet šum.
Poznámky
• Před odpojením externí komponenty snižte úroveň
hlasitosti tohoto systému pomocí tlačítka VOLUME –.
• Pokud je úroveň hlasitosti připojeného zařízení příliš
1
Zapojte zvukové zařízení do zdířek
AUDIO IN 1 nebo AUDIO IN 2 na
jednotce pomocí analogového
zvukového kabelu (není součástí
dodávky).
nízká, systém může automaticky přejít do
pohotovostního režimu. Upravte hlasitost zařízení.
Viz „Vypnutí funkce automatického přechodu do
pohotovostního režimu“ (strana 21).
Zdířka AUDIO IN 1/2
2
Stisknutím tlačítka VOLUME – snížíte
úroveň hlasitosti tohoto systému.
3
Opakovaným stisknutím tlačítka
FUNCTION +/– vyberte funkci AUDIO
IN 1 nebo AUDIO IN 2.
51CZ
Přehrávání v různých režimech
Stopy můžete poslouchat v náhodném pořadí
(Shuffle Play), v naprogramovaném pořadí
(Program Play) nebo jednu stopu opakovaně
(Repeat Play).
Režimy přehrávání
Dostupné režimy přehrávání se liší v závislosti
na vybraném zdroji zvuku.
*3 Když systém vypnete, zvolený režim přehrávání
v náhodném pořadí („SHUF“ nebo „
SHUF“)
se zruší a obnoví se režim normálního přehrávání.
4
* Při přehrávání (zvukového) disku CD-DA funguje
režim
SHUF (Náhodně ve složce) stejně jako
režim SHUF (Náhodně).
*5 Když je vybrána funkce CD, všechny stopy nebo
soubory se přehrají opakovaně až pětkrát.
Opakované přehrávání
Kontrolka režimu přehrávání
Zobrazená položka
Žádná (Normální)
(složka)*1
SHUF (Náhodně)*2*3
SHUF (Náhodně
ve složce)*1*3*4
PGM (Program)*1
REP (Opakovat)*5
REP1 (Opakovat 1)
52CZ
Popis
Systém přehraje všechny
stopy nebo soubory v po
sobě jdoucím pořadí.
Systém přehraje všechny
stopy nebo soubory
v aktuálně vybrané složce.
Systém přehraje stopy nebo
soubory v náhodném pořadí.
Systém přehraje stopy nebo
soubory v aktuálně vybrané
složce v náhodném pořadí.
Systém přehraje stopy
nebo soubory
v naprogramovaném pořadí.
Podrobnosti týkající se
vytváření programu
naleznete v části „Vytvoření
vlastního programu“
(strana 53).
Systém přehraje všechny
stopy nebo soubory
opakovaně.
Systém bude přehrávat
aktuálně vybranou stopu
nebo soubor opakovaně,
dokud nezastavíte
přehrávání.
*1 K dispozici pouze v případě, že je vybrána funkce CD
nebo USB.
*2 Když je vybrána funkce Home Network, stejné
stopy nebo soubory mohou být přehrány
v náhodném pořadí.
1
Opakovaným stisknutím tlačítka
REPEAT vyberte požadovaný režim
opakovaného přehrávání.
Režim opakovaného přehrávání se mění
následovně:
Normální t „REP“ t „REP1“ t Normální
2
Stiskněte tlačítko N.
Je zahájeno přehrávání ve vybraném režimu
přehrávání.
Zrušení opakovaného přehrávání
Opakovaným stiskem tlačítka REPEAT vyberte
normální režim přehrávání.
Přehrávání v náhodném
pořadí nebo
v naprogramovaném pořadí
1
3
Opakovaným stisknutím tlačítka
./> vyberte požadované číslo
stopy nebo souboru.
Chcete-li naprogramovat zvukové soubory,
opakovaným stisknutím tlačítka
+/–
vyberte požadovanou složku a poté vyberte
požadovaný soubor.
Když je přehrávání zastaveno,
opakovaným stisknutím tlačítka
PLAY MODE vyberte požadovaný
režim přehrávání.
Režim přehrávání se mění následovně:
Normální t „ “ t „SHUF“ t
„
SHUF“ t „PGM“ t Normální
A Zvolená stopa nebo číslo souboru
B Celkový čas přehrávání zvolené stopy nebo souboru
Provoz
2
Stiskněte tlačítko N.
Je zahájeno přehrávání ve vybraném režimu
přehrávání.
4
Stisknutím tlačítka ENTER přidejte
stopu nebo soubor do programu.
5
Chcete-li přidat další stopy nebo
soubory, opakujte kroky 3 a 4.
6
Stisknutím tlačítka N zahajte
přehrávání v naprogramovaném
pořadí.
Ukončení režimu přehrávání v náhodném nebo
v naprogramovaném pořadí
Když je přehrávání zastaveno, opakovaným
stisknutím tlačítka PLAY MODE vyberte normální
režim přehrávání.
Vytvoření vlastního
programu
Můžete naprogramovat až 25 stop nebo souborů.
Mějte na paměti, že program lze vytvořit pouze
v rámci funkcí CD a USB.
1
Stisknutím tlačítka CD nebo USB
vyberte funkci CD nebo USB.
Program bude k dispozici, dokud neotevřete
zásuvku na CD nebo neodeberete USB
zařízení.
Opětovné přehrávání programu spustíte
stisknutím tlačítka N.
Ukončení přehrávání v naprogramovaném pořadí
Když je přehrávání zastaveno, opakovaně stiskněte
tlačítko PLAY MODE, dokud nezmizí nápis
„PGM“.
Smazání poslední stopy nebo souboru v programu
2
Když je přehrávání zastaveno,
opakovaně stiskněte tlačítko PLAY
MODE, dokud se nerozsvítí nápis
„PGM“.
Když je přehrávání zastaveno, stiskněte tlačítko
CLEAR.
Objeví se obrazovka s programem.
53CZ
Vyhledávání položky podle klíčového slova
Když se zobrazí seznam (například seznam
interpretů, seznam stop apod.), požadovanou
položku můžete vyhledat podle klíčového slova.
Mějte na paměti, že vyhledávání podle klíčového
slova je k dispozici, pouze pokud je vybrána funkce
Home Network nebo Music Service.
Poznámka
Zadejte klíčové slovo, které odpovídá znakům nebo
slovu na začátku názvu nebo titulu položky, kterou
hledáte. Když systém vyhledává název, „The“ na
začátku názvu a po něm následující mezera se
ignorují.
APole pro zadávání
BAktuální umístění kurzoru/Počet zadaných znaků
CTyp znaků
Tlačítka číslic/
písmen
3
Stisknutím tlačítka ENTER dokončete
zadávání klíčového slova.
Zobrazí se položka, která odpovídá
klíčovému slovu.
Pokud zobrazená položka není ta, kterou
hledáte, stisknutím tlačítka </, zobrazíte
předchozí/další položku.
Opětovným stisknutím tlačítka ALPHABET
SEARCH se vrátíte na obrazovku pro zadání
klíčového slova.
1
Když je zobrazen seznam položek
(seznam interpretů, seznam stop
apod.), stiskněte tlačítko ALPHABET
SEARCH.
4
Opakováním kroků 1 až 3 snižujte počet
možností, dokud se nezobrazí požadovaná
stopa.
Objeví se obrazovka pro zadání klíčového
slova.
2
54CZ
Zadejte klíčové slovo.
Klíčové slovo zadejte pomocí tlačítek číslic/
písmen. Klíčové slovo může obsahovat až
15 znaků. Podrobnosti týkající se zadávání
znaků naleznete v části „Zadávání znaků“
(strana 14).
Po nalezení požadované položky
stiskněte tlačítko ENTER.
5
Pomocí tlačítek M/m vyberte
požadovanou stopu a poté stiskněte
tlačítko ENTER.
Zahájí se přehrávání.
Doplňující informace
Nastavení funkcí souvisejících se síťovými
operacemi
4
Pomocí tlačítek M/m vyberte
položku nastavení, kterou chcete
zkontrolovat, poté stiskněte tlačítko
ENTER.
Objeví se aktuální nastavení.
Můžete zkontrolovat následující nastavení*.
DNS Settings
SSID
Primary DNS
Security Setting
Secondary DNS
IP Settings
Proxy Settings
IP Address
Proxy Address
Subnet Mask
Port Number
Default Gateway
MAC Address
Doplňující informace
Connection
* Položky nastavení se liší v závislosti na síťovém
prostředí a metodě připojení.
Kontrola nastavení sítě
Můžete zkontrolovat aktuální stav nastavení sítě.
1
Jako funkci vyberte položku HOME
NETWORK, MUSIC SERVICES nebo
AirPlay, poté stiskněte tlačítko
OPTIONS.
2
Pomocí tlačítek M/m vyberte
položku „Network“, poté stiskněte
tlačítko ENTER.
3
Pomocí tlačítek M/m vyberte
položku „Information“, poté
stiskněte tlačítko ENTER.
Nastavení pohotovostního
režimu sítě
Pokud je režim „Network Standby“ nastaven na
„On“, systém lze vždy připojit a ovládat po síti.
1
Jako funkci vyberte položku HOME
NETWORK, MUSIC SERVICES nebo
AirPlay, poté stiskněte tlačítko
OPTIONS.
2
Pomocí tlačítek M/m vyberte
položku „Network Standby“, poté
stiskněte tlačítko ENTER.
55CZ
3
Pomocí tlačítek M/m vyberte
položku „Off“ nebo „On“, poté
stiskněte tlačítko ENTER.
Pomocí tlačítek M/m vyberte
položku „Allow“ nebo „Not Allow“,
poté stiskněte tlačítko ENTER.
Zobrazená
položka
Popis
Zobrazená
položka
Popis
Off*
Systém spotřebovává méně
energie, než když je
pohotovostní režim sítě
nastaven na hodnotu „On“,
ale systému po opětovném
zapnutí trvá déle, než je
schopen pokračovat
v činnosti. Kontrolka
STANDBY se rozsvítí
červeně.
Allow*
Všechna zařízení v domácí
síti mají oprávnění přístupu
k systému. Tento systém
může zahájit PARTY jako
hostitel a přidat se
k PARTY jako host.
Not Allow
Systém omezí přístup
nového zařízení, které se
pokouší získat přístup
k systému. Pokud do domácí
sítě zapojujete nové zařízení,
přidejte toto zařízení do
seznamu zařízení a nastavte
přístupové oprávnění
(strana 56).
On
Systém je připojen k síti
i přesto, že je napájení
systému vypnuto, a když je
ovládán prostřednictvím
sítě, pokračuje v práci.
Kontrolka STANDBY se
rozsvítí oranžově.
* Tovární nastavení
Nastavení automatického
přístupového oprávnění
56CZ
4
* Tovární nastavení
Poznámka
Do seznamu zařízení lze přidat až 20 zařízení. Pokud již bylo
registrováno 20 zařízení, zobrazí se zpráva „Device Full“ a
do seznamu nelze přidat nové zařízení. V takovém případě
ze seznamů vymažte nepotřebná zařízení (strana 40).
Přidávání zařízení do seznamu
zařízení
1
U zařízení, která jsou na seznamu zařízení, můžete
nastavit omezení nebo povolení přístupu.
2
1
Stiskněte tlačítko HOME NETWORK,
poté stiskněte tlačítko OPTIONS.
3
2
Pomocí tlačítek M/m vyberte
položku „Access Settings“, poté
stiskněte tlačítko ENTER.
3
Pomocí tlačítek M/m vyberte
položku „Auto Access“, poté
stiskněte tlačítko ENTER.
4
5
Stiskněte tlačítko HOME NETWORK,
poté stiskněte tlačítko OPTIONS.
Pomocí tlačítek M/m vyberte položku
„Access Settings“, poté stiskněte
tlačítko ENTER.
Pomocí tlačítek M/m vyberte položku
„Control Device“, poté stiskněte
tlačítko ENTER.
Zobrazí se seznam zařízení.
Opakovaným stiskem tlačítka m
vyberte položku „Add Device“ a poté
stiskněte tlačítko ENTER.
Pomocí tlačítek M/m vyberte
požadované zařízení a poté stiskněte
tlačítko ENTER.
Vybrané zařízení se přidá do seznamu
zařízení. Další informace o nastavení
přístupového oprávnění naleznete v části
„Nastavení přístupového oprávnění pro
zařízení“ (strana 57).
Nastavení přístupového oprávnění
pro zařízení
3
U zařízení, které je na seznamu zařízení, můžete
nastavit omezení nebo povolení přístupu.
V domácí síti lze rozpoznat pouze ta zařízení, která
jsou nastavena na hodnotu „Allow“.
1
2
3
5
6
Zobrazená
položka
Popis
On*
Systém může být detekován
jinými zařízeními v domácí
síti. Systém může zahájit
nebo ukončit PARTY
a připojit se k PARTY nebo
z ní odejít.
Off
Systém může být detekován
jinými zařízeními v domácí
síti. Systém však nemůže
PARTY zahájit nebo
ukončit, ani se nemůže
k PARTY přidat nebo z ní
odejít.
Pomocí tlačítek M/m vyberte položku
„Access Settings“, poté stiskněte
tlačítko ENTER.
Pomocí tlačítek M/m vyberte položku
„Control Device“, poté stiskněte
tlačítko ENTER.
Zobrazí se seznam registrovaných zařízení.
Pomocí tlačítek M/m vyberte
požadované zařízení a poté stiskněte
tlačítko ENTER.
Doplňující informace
4
Stiskněte tlačítko HOME NETWORK,
poté stiskněte tlačítko OPTIONS.
Pomocí tlačítek M/m vyberte
položku „On“ nebo „Off“, poté
stiskněte tlačítko ENTER.
* Tovární nastavení
Pomocí tlačítek M/m vyberte položku
„Access“, poté stiskněte tlačítko ENTER.
Pomocí tlačítek M/m vyberte položku
„Allow“ nebo „Not Allow“, poté
stiskněte tlačítko ENTER.
Přejmenování jednotky
Můžete změnit název jednotky, aby ji ostatní
zařízení v domácí síti snadno rozpoznala.
Odstranění zařízení ze seznamu
V kroku 5 vyberte položku „Delete“, poté stiskněte
tlačítko ENTER. Na potvrzovací obrazovce vyberte
položku „OK“ a poté stiskněte tlačítko ENTER.
Nastavení funkce PARTY
STREAMING
1
Jako funkci vyberte položku HOME
NETWORK, MUSIC SERVICES nebo
AirPlay, poté stiskněte tlačítko
OPTIONS.
2
Pomocí tlačítek M/m vyberte
položku „Device Name“, poté
stiskněte tlačítko ENTER.
3
Stiskněte tlačítko ENTER a vyberte
název aktuální jednotky.
4
Přejmenujte jednotku, poté stiskněte
ENTER.
Systém můžete nastavit tak, aby bylo možné použít
funkci PARTY STREAMING.
1
2
Stiskněte tlačítko HOME NETWORK,
poté stiskněte tlačítko OPTIONS.
Pomocí tlačítek M/m vyberte
položku „PARTY STREAMING“,
poté stiskněte tlačítko ENTER.
Název zařízení může obsahovat až 30 znaků.
Podrobnosti týkající se zadávání znaků
naleznete v části „Zadávání znaků“
(strana 14).
57CZ
Změna nastavení zvuku
Nastavení basů a výšek
Nastavení basů a výšek můžete měnit tak, aby vám
vyhovovalo.
1
Stiskněte tlačítko BASS nebo TREBLE.
2
Pomocí tlačítek M/m nastavte
úroveň.
Pokud není po dobu 4 sekund provedena
žádná akce, obrazovka s nastavením zmizí.
58CZ
Použití časovačů
Systém nabízí dvě funkce časovačů. Pokud
použijete oba časovače, časovač vypnutí má
přednost.
Použití časovače vypnutí
Časovač můžete nastavit tak, aby systém po určité
době automaticky přešel do pohotovostního
režimu (funkce Časovač vypnutí). Tato funkce
funguje, i když nejsou nastaveny hodiny.
Zapněte požadovaný zdroj zvuku.
2
Opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP.
Doplňující informace
1
Jakmile uplyne zvolená doba, systém se automaticky
vypne.
Poznámka
Pokud před vypršením času nastaveného u časovače
vypnutí provedete následující operace, časovač vypnutí
se vynuluje.
– Odpojte napájecí kabel.
– Vypněte systém.
– Resetujte systém na tovární nastavení.
59CZ
Použití časovače zapnutí
Časovač zapnutí můžete nastavit tak, aby v určený
čas začal přehrávat obsah z CD, USB, zařízení
iPod/iPhone nebo naladil stanici FM či stanici
DAB/DAB+ (pouze u modelu CMT-G2BNiP)
(funkce Časovač zapnutí). Ujistěte se, že je čas
na hodinách nastaven správě.
1
6
Opakovaným stisknutím tlačítka M/
m vyberte požadovaný zvukový
zdroj, který se má přehrát, poté
stiskněte tlačítko ENTER.
7
Stisknutím tlačítka ?/1 systém
vypněte.
Připravte zdroj zvuku.
Tip
Vyberte zdroj zvuku a stisknutím tlačítka
VOLUME +/– nastavte hlasitost.
Pokud chcete, aby přehrávání začalo
konkrétní stopou nebo zvukovým souborem,
vytvořte si svůj vlastní program.
Nastavení časovače zapnutí platí, dokud časovač
ručně nezrušíte.
Poznámky
• Pokud síťový kabel vytáhnete ze zásuvky, nastavení
časovače zapnutí se vymaže.
• Pokud je systém ve zvolenou dobu zapnutý, časovač
2
Stiskněte tlačítko TIMER MENU.
3
Opakovaným stiskem tlačítka M/m
vyberte položku „PLAY SET?“ a poté
stiskněte tlačítko ENTER.
Poznámky pro uživatele zařízení iPod/iPhone
Objeví se obrazovka s nastavením funkce
„ON TIME“.
4
Nastavte čas, kdy se spustí
přehrávání.
1 Opakovaným stisknutím tlačítka M/m
nastavte hodinu a poté stiskněte
tlačítko ENTER.
Kurzor se přesune na pozici minut.
2 Opakovaným stisknutím tlačítka M/m
nastavte minuty a poté stiskněte
tlačítko ENTER.
Objeví se obrazovka s nastavením
funkce „OFF TIME“.
5
Nastavte čas, kdy se přehrávání
zastaví.
Opakováním kroku 4 nastavte hodinu
a minutu ukončení přehrávání.
60CZ
•
zapnutí nebude aktivován. Od zapnutí systému do
zahájení přehrávání neměňte nastavení systému.
Čas vypnutí časovače zapnutí nemůže být nastaven
na stejnou dobu jako čas zapnutí.
• Při použití časovače zapnutí se ujistěte, že zařízení
iPod/iPhone nehraje.
• V závislosti na stavu připojeného zařízení iPod/iPhone
se časovač zapnutí nemusí aktivovat.
Kontrola nastavení
1 Stiskněte tlačítko TIMER MENU.
2 Opakovaným stiskem tlačítka M/m vyberte
položku „TIMER SELECT?“ a poté stiskněte
tlačítko ENTER.
3 Opakovaným stiskem tlačítka M/m vyberte
položku „PLAY SELECT?“ a poté stiskněte
tlačítko ENTER.
Zrušení časovače
Opakujte výše uvedený postup, dokud se v kroku 3
nezobrazí nápis „TIMER OFF?“, a poté stiskněte
tlačítko ENTER.
Chcete-li změnit nastavení
Začněte znovu krokem 1.
Změna nastavení zobrazení
Můžete měníte informace na displeji a režim
zobrazení.
Chcete-li
Postupujte následovně:
Změnit informace
na displeji*1
Opakovaně stiskněte
tlačítko DISPLAY při
zapnutém systému.
Změnit režim displeje
Opakovaně stiskněte
tlačítko DISPLAY při
zapnutém systému*2.
Tento systém nabízí následující režimy zobrazení.
Při zapnutém pohotovostním režimu sítě
nemůžete měnit režim zobrazení. Nastavte
položku „Network Standby“ na hodnotu „Off“
(strana 55).
Režim zobrazení
Když je systém vypnutý*2
Úsporný režim*3
Displej je vypnutý kvůli
úspoře energie. Časovač
a hodiny jsou nadále
k dispozici.
Hodiny*4
*1
Zobrazí se hodiny.
Můžete například zobrazit informace o disku CD/MP3
nebo USB zařízení, jako jsou:
– stopa nebo číslo souboru při normálním přehrávání.
– stopa nebo název souboru („ “) při normálním
přehrávání.
– jméno umělce („ “) při normálním přehrávání.
– název alba nebo složky („ “) nebo název složky
(„ “) během normálního přehrávání.
– celková hrací doba a celkový počet stop na disku
CD-DA (pouze pokud je přehrávání v režimu
normálního přehrávání zastaveno).
zařízení USB (pouze pokud je přehrávání v režimu
normálního přehrávání zastaveno).
– název svazku na disku MP3 nebo USB zařízení,
pokud je k dispozici (pouze pokud je přehrávač
nebo USB zařízení v režimu normálního přehrávání
zastaveno).
Můžete si prohlížet také informace o stanici DAB/
DAB+ (pouze u modelu CMT-G2BNiP), např. název
služby, označení kanálu, číslo předvolby, frekvence,
DLS (Dynamic Label Segment) nebo označení
skupiny.
Můžete si také prohlížet informace o internetovém
rádiu, např. název služby, název stanice, („ “), název
interpreta („ “), název stopy („ “), název alba
(„ “), uplynulá doba přehrávání a informace o další
stopě.
*2 Kontrolka STANDBY na jednotce se rozsvítí, když je
systém vypnutý.
*3
V úsporném režimu nelze nastavit hodiny.
*4 Hodiny na displeji po 8 sekundách automaticky
přejdou do úsporného režimu.
Doplňující informace
Postup nastavení změny režimu zobrazení
a informací na displeji se liší v závislosti na tom,
zda je jednotka zapnuta či vypnuta.
– celkový počet složek (alb) na disku MP3 nebo na
Poznámky k informacím na displeji
• Znaky, které nelze zobrazit, budou nahrazeny
symbolem „_.“
• Následující položky se nezobrazí:
– celková doba přehrávání disku MP3 a USB zařízení.
– zbývající doba přehrávání souboru MP3.
• Následující položky se nezobrazí správně:
– uplynulá doba přehrávání souboru MP3
•
kódovaného prostřednictvím VBR (variabilní
přenosová rychlost).
– názvy složek a souborů, které neodpovídají
standardu ISO9660 Úroveň 1, Úroveň 2 nebo Joliet
(rozšířená verze).
Zobrazí se následující položky:
– zbývající doba přehrávání stopy.
– informace o souborech MP3 obsažené v tagu ID3,
pokud jsou použity tagy verze 1 a verze 2 (informace
obsažené v tagu ID3 verze 2 mají přednost, když
jsou v jednom souboru MP3 použity tagy
verze 1 i verze 2).
Poznámka k informacím na displeji o DAB/DAB+
(pouze u modelu CMT-G2BNiP)
Následující položky se také zobrazí:
– až 8 znaků názvu služby, až 128 znaků DSL (Dynamic
Label Segment) a až 16 znaků označení skupiny.
– hodnota mezi 0 a 100 udávající kvalitu signálu.
61CZ
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů
Dojde-li během používání systému k potížím,
vyzkoušejte níže popsaný postup a teprve poté
kontaktujte nejbližšího obchodního zástupce
společnosti Sony. Pokud se zobrazí chybová zpráva
nebo kód chyby (Cxxx), nezapomeňte si jejich
obsah zaznamenat, aby jej bylo možné použít při
řešení problémů.
1
2
Zkontrolujte, zda problém není zmíněn
v části „Odstraňování problémů“.
Zkontrolujte následující webové
stránky zákaznické podpory.
Pro zákazníky v Evropě:
http://support.sony-europe.com/
Pro zákazníky v Oceánii:
http://www.sony-asia.com/support
3
Na těchto stránkách naleznete nejnovější
informace o podpoře a často kladené otázky.
Pokud ani po provedení kroků 1 a 2
nejste schopni problém vyřešit, obraťte
se na nejbližšího obchodního zástupce
společnosti Sony.
Pokud problém i po prověření všech výše
uvedených položek přetrvává, obraťte se na
nejbližšího prodejce společnosti Sony.
Při dodávce produktu k opravě prosím
nezapomeňte dodat celý systém (hlavní
jednotku, dálkový ovladač a reproduktory).
Tento výrobek je systémovým produktem,
takže je třeba dodat celý systém, aby bylo
možné určit část vyžadující opravu.
Pokud kontrolka STANDBY bliká červeně
Okamžitě vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky
a zkontrolujte následující položky.
• Nedošlo ke zkratu kladných a záporných
kabelů reproduktorů?
• Neblokuje větrací otvory v horní a zadní
části hlavní jednotky nějaký předmět?
• Nedošlo ke zkratu na konektoru zařízení
iPod/iPhone?
Poté, co kontrolka STANDBY přestane blikat,
napájecí kabel znovu připojte a zapněte systém.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na
nejbližšího obchodního zástupce
společnosti Sony.
Obecné
Po zapojení napájecího kabelu do sítě se na
displeji zobrazí ukázka, přestože jste systém
nezapnuli.
, Když je systém vypnutý, stiskněte jednou tlačítko
DISPLAY. Ukázka se vypne.
Systém nelze zapnout.
, Je připojený napájecí kabel?
Systém najednou přešel do pohotovostního
režimu.
, Nejedná se o poruchu. Pokud neprovedete žádnou
operaci nebo na výstupu není zvukový signál, systém
asi po 30 minutách automaticky přejde do
pohotovostního režimu. Viz „Vypnutí funkce
automatického přechodu do pohotovostního
režimu“ (strana 21).
Nastavení hodin nebo časovače vypnutí se
najednou zrušilo.
, Pokud asi minutu neprovedete žádnou operaci,
nastavení hodin nebo časovače vypnutí se
automaticky zruší. Opakujte postup nastavení
od začátku.
62CZ
Ze systému nevychází žádný zvuk.
Zahájení přehrávání trvá déle než obvykle.
, Nedošlo ke zkratu kladných a záporných kabelů
, Následující disky mohou prodloužit dobu nutnou
reproduktorů?
, Používáte pouze dodané reproduktory?
, Nejsou větrací otvory systému blokovány nějakým
předmětem?
, Daná stanice mohla dočasně přerušit vysílání.
Zvuk vychází pouze z jednoho kanálu nebo je
hlasitost pravého a levého kanálu nevyvážená.
, Umístěte reproduktory tak, aby byly maximálně
symetrické.
, Připojte pouze dodané reproduktory.
Je slyšet šum nebo hluk.
, Přemístěte systém mimo dosah zdrojů šumu.
, Zapojte systém do jiné zásuvky.
, K napájecímu kabelu nainstalujte odrušovací filtr
Dálkový ovladač nefunguje.
, Odstraňte jakékoliv překážky mezi dálkovým
ovladačem a senzorem na jednotce a umístěte
jednotku mimo dosah zářivkového osvětlení.
, Namiřte dálkový ovladač na senzor jednotky.
, Posuňte dálkový ovladač blíže k systému.
, Baterie jsou možná vybité. Vyměňte baterie za nové.
Kontrolka STANDBY zůstane po odpojení
napájecího kabelu svítit.
, Kontrolka STANDBY nemusí po odpojení
napájecího kabelu ihned zhasnout. Kontrolka zhasne
po přibližně 40 sekundách. Nejedná se o poruchu.
Přehrávač CD/MP3
Zvuk přeskakuje nebo disk nelze přehrát.
, Otřete disk a vložte jej zpět.
, Přemístěte systém mimo dosah vibrací (například na
Tuner
Dochází k silnému hučení nebo šumění, nebo
není možné naladit stanice (na displeji bliká
„TUNED“ nebo „ST“).
, Připojte správně anténu.
, Najděte místo a směr, které zajišťují dobrý příjem,
a poté anténu opět nastavte.
, Antény by měly být dostatečně daleko od
reproduktorových kabelů a napájecího kabelu, aby se
zabránilo vzniku šumu.
, Vypněte elektrická zařízení v blízkosti systému.
Odstraňování problémů
(není součástí dodávky).
k zahájení přehrávání:
• disk má složitou stromovou strukturu.
• disk obsahuje více relací.
• disk není ukončen (na disk lze přidat další data).
• disk obsahuje mnoho složek.
Rozhlasová stanice DAB/DAB+ nemá optimální
příjem (pouze u modelu CMT-G2BNiP).
, Zkontrolujte všechna zapojení antén a poté spusťte
počáteční vyhledávání DAB (viz „Ruční provedení
počátečního vyhledávání DAB“ (strana 33)).
, Aktuální služba DAB/DAB+ nemusí být k dispozici.
Stisknutím tlačítek +/– vyberte jinou službu.
, Pokud jste se přestěhovali, některé služby/frekvence
se mohly změnit a možná se vám nepodaří naladit
vaše obvyklé vysílání. Proveďte počáteční
vyhledávání DAB a znovu tak zaregistrujte obsah
vysílání. (Tento postup zruší všechny dříve uložené
předvolby.)
Vysílání DAB/DAB+ bylo přerušeno (pouze
u modelu CMT-G2BNiP).
, Změňte umístění systému nebo upravte orientaci
antény, čímž zvýšíte zobrazovanou hodnotu kvality
signálu. Další podrobnosti o kvalitě signálu najdete
v části „Změna nastavení zobrazení“ (strana 61).
iPod/iPhone
stabilní stojan).
, Posuňte reproduktory dále od systému nebo je
umístěte na samostatné stojany. Při vysoké hlasitosti
mohou vibrace reproduktorů způsobit přeskakování
zvuku.
Přehrávání nezačíná od první stopy.
, Opakovaným stisknutím tlačítka PLAY MODE,
dokud nezmizí „PGM“ a „SHUF“, se vraťte do
režimu normálního přehrávání.
Ze systému nevychází žádný zvuk.
, Ujistěte se, že iPod/iPhone je správně připojen.
, Ujistěte se, že iPod/iPhone přehrává hudbu.
, Ujistěte se, že iPod/iPhone byl aktualizován
a obsahuje poslední verzi softwaru. Pokud tomu tak
není, před použitím systému iPod/iPhone
aktualizujte.
, Upravte hlasitost.
63CZ
Zvuk je zkreslený.
Používáte podporované USB zařízení?
, Ujistěte se, že iPod/iPhone je správně připojen.
, Snižte úroveň hlasitosti.
, Přepněte nastavení „EQ“ na zařízení iPod/iPhone
, Pokud připojíte nepodporované USB zařízení,
na hodnotu „Vypnuto“ nebo „Flat“.
iPod/iPhone nefunguje.
, Je-li baterie zařízení iPod/iPhone vybitá, nemusí
s tímto systémem fungovat. V takovém případě ji
nabijte přes počítač apod. a poté ji znovu připojte
k systému.
, Zavřete ostatní iOS aplikace běžící na zařízení iPod/
iPhone. Chcete-li získat podrobnější informace,
nahlédněte do návodu k obsluze dodávaného se
zařízením iPod/iPhone.
, Ujistěte se, že iPod/iPhone je správně připojen.
, Ujistěte se, že iPod/iPhone byl aktualizován
a obsahuje poslední verzi softwaru. Pokud tomu
tak není, před použitím systému iPod/iPhone
aktualizujte.
, Ovládání systému a zařízení iPod/iPhone se liší, takže
iPod/iPhone nebudete moci ovládat pomocí tlačítek
na dálkovém ovladači nebo na jednotce. V tomto
případě použijte ovládací tlačítka na zařízení
iPod/iPhone.
, Vyjměte zařízení iPod/iPhone, poté jej znovu
mohou se vyskytnout následující problémy.
Prohlédněte si informace na webových stránkách
uvádějících kompatibilní USB zařízení s adresami
URL uvedenými v části „Přehrávání souboru na
zařízení USB“ (strana 35).
• USB zařízení není rozpoznáno.
• Tento systém nezobrazí názvy souborů nebo
složek.
• Přehrávání není možné.
• Zvuk vynechává.
• Objevuje se šum.
• Ozývá se zkreslený zvuk.
Objeví se nápis „Over Current!“.
, Problém s úrovní elektrického proudu z
(USB)
portu. Vypněte systém a odeberte USB zařízení
z
(USB) portu. Ujistěte se, že USB zařízení je
v pořádku.
Pokud se bude tato zpráva dále zobrazovat, obraťte se
na nejbližšího obchodního zástupce společnosti Sony.
Ze systému nevychází žádný zvuk.
, USB zařízení není připojeno správně. Vypněte
systém a opětovně připojte USB zařízení.
připojte.
Zařízení iPod/iPhone nelze nabít.
, Je-li baterie zařízení iPod/iPhone vybitá, nemusí
s tímto systémem fungovat. V takovém případě ji
nabijte přes počítač apod. a poté ji znovu připojte
k systému.
, Ujistěte se, že iPod/iPhone je správně připojen.
, Systém můžete použít jako nabíječku baterií zařízení
iPod/iPhone, ale pouze pokud je spuštěný.
Hlasitost vyzvánění zařízení iPhone se nezmění.
, Upravte hlasitost vyzvánění na zařízení iPhone.
Objevuje se šum, vynechání nebo zkreslený zvuk.
, Vypněte systém a opětovně připojte USB zařízení.
, Hudební data samotná obsahují šum nebo je zvuk
zkreslený. Šum mohl vzniknout při vytváření
hudebních dat kvůli stavu počítače. Vytvořte
hudební data znovu.
, Přenosová rychlost použitá při kódování souborů
byla nízká. Do USB zařízení nahrajte soubory
kódované s vyšší přenosovou rychlostí.
Nápis „Reading“ se zobrazuje příliš dlouho nebo
trvá delší dobu, než začne přehrávání.
, Proces čtení může trvat déle v následujících
USB zařízení
Připojené zařízení iPod/iPhone nebo USB zařízení
se nenabíjí, jsou-li obě připojena současně.
případech.
• Na USB zařízení je velký počet souborů nebo
složek.
• Struktura souborů je příliš komplexní.
• Nedostatek volného místa v paměti.
• Vnitřní paměť je fragmentovaná.
, Zařízení iPod/iPhone a USB zařízení nelze dobíjet
současně.
Chybné znaky na displeji
, Znovu pošlete na USB zařízení hudební data, protože
data uložená na USB zařízení mohou být poškozena.
, Tento systém zobrazuje pouze alfanumerické kódy
znaků. Jiné znaky se nezobrazí správně.
64CZ
USB zařízení není rozpoznáno.
Systém se nemůže připojit k síti.
, Vypněte systém a opětovně připojte USB zařízení.
, Zkontrolujte stav sítě. Stisknutím tlačítka OPTIONS
Poté systém opět zapněte.
, Prohlédněte si informace na webových stránkách
uvádějících kompatibilní USB zařízení s adresami
URL uvedenými v části „Přehrávání souboru na
zařízení USB“ (strana 35).
, Zařízení USB nefunguje správně. Postup, jak se
s tímto problémem vypořádat, naleznete v návodu
k obsluze dodaném s vaším USB zařízením.
vstupe do nabídky voleb, poté vyberte položku
„Information“ – „Connection“. Pokud se zobrazí
nápis „No Connection“, nastavte připojení k síti
znovu (strana 22).
, Když je systém připojen prostřednictvím bezdrátové
sítě, přesuňte jednotku a router/přístupový bod
bezdrátové sítě LAN blíže k sobě a proveďte
nastavení znovu.
, Zkontrolujte nastavení router/přístupového bodu
Přehrávání se nespustí.
, Vypněte systém a opětovně připojte USB zařízení.
Poté systém opět zapněte.
, Prohlédněte si informace na webových stránkách
uvádějících kompatibilní USB zařízení s adresami
URL uvedenými v části „Přehrávání souboru na
zařízení USB“ (strana 35).
, Stiskněte N pro spuštění přehrávání.
bezdrátové sítě LAN a proveďte nastavení znovu.
Podrobnosti týkající se nastavení zařízení najdete
v návodu k obsluze dodaném se zařízeními.
, Ujistěte se, že používáte router bezdrátové sítě LAN.
, Bezdrátové sítě jsou ovlivňovány
elektromagentickým zářením, které vydávají
mikrovlnné trouby a další zařízení. Přesuňte
jednotku dále od těchto zařízení.
, Ujistěte se, že je router/přístupový bod bezdrátové
sítě LAN zapnut.
, Režim přehrávání nastavte na Normální režim
Odstraňování problémů
Přehrávání nezačíná od první stopy.
Domácí síť
přehrávání.
Systém se nemůže připojit k síti.
Soubory nelze přehrát.
, Zvukový soubor nemá příponu „.mp3“, „.wma“,
„.m4a“, „.mp4“ nebo „.3gp“.
, Data nejsou uložena ve formátu MP3/WMA/AAC.
, Soubory WMA s ochranou autorských práv DRM
nemohou být přehrány. Informace, které vám
pomohou zjistit, jak si u souboru WMA ověřit
ochranu autorských práv (strana 68).
, USB úložná zařízení naformátovaná pomocí jiných
souborových systémů než FAT16 nebo FAT32
nejsou podporována.*
, Používáte-li USB úložné zařízení s diskovými oddíly,
přehrány mohou být pouze soubory v prvním oddílu.
, Soubory, jež jsou zašifrované nebo chráněné hesly
atd., není možné přehrát.
* Tento systém podporuje tabulky FAT16 a FAT32, ale
některá USB zařízení nemusí podporovat všechny tyto
tabulky FAT. Podrobné informace získáte v návodu
k obsluze dodaném s každým USB zařízením nebo
u výrobce.
Síťové připojení
Zobrazí se chybová zpráva.
, Zkontrolujte charakter chyby. Viz „Zprávy“
(strana 69).
, Ujistěte se, že je router/přístupový bod bezdrátové
sítě LAN zapnut.
, Ujistěte se, že server je zapnutý.
, Síťová nastavení na systému mohou být nesprávná.
Zkontrolujte stav sítě. Stisknutím tlačítka OPTIONS
vstupe do nabídky voleb, poté vyberte položku
„Information“ – „Connection“. Pokud se zobrazí
nápis „No Connection“, nastavte připojení k síti
znovu (strana 22).
, Server může být nestabilní. Restartujte jej.
, Ověřte, že systém i server jsou k routeru/
přístupovému bodu bezdrátové sítě LAN připojeny
správně.
, Ověřte, že server je nastaven správně (strana 37).
Ověřte, že systém je přihlášený k serveru a je
umožněno přehrávání hudby ze serveru.
, Když je systém připojen k bezdrátové síti, přesuňte
jednotku a router/přístupový bod bezdrátové sítě
LAN blíže k sobě.
, Pokud je na počítači aktivní funkce ICF (Internet
Connection Firewall), může dojít k tomu, že tato
funkce nedovolí systému připojit se k počítači (jen
v případě, že počítač je použit jako server). Aby se
systém mohl připojit, je možné, že budete muset
změnit nastavení firewallu. (Podrobnosti o změně
nastavení firewallu naleznete v návodu k obsluze
dodávaného s vaším počítačem.)
, Pokud jste systém resetovali nebo provedli obnovu
systému na vašem serveru, proveďte nastavení sítě
ještě jednou (strana 22).
65CZ
Server (jako například počítač) se neobjeví
v seznamu serverů. (Na displeji se objeví
„No Server“.)
, Je možné, že jste systém zapnuli dříve, než jste
zapnuli server. Vstupte do nabídky voleb a vybráním
položky „Aktualizace“ v zobrazeném seznamu
serverů tento seznam serverů aktualizujte (strana 40).
, Ujistěte se, že je router/přístupový bod bezdrátové
sítě LAN zapnut.
, Ujistěte se, že server je zapnutý.
, Ověřte, že server je nastaven správně (strana 37).
Ověřte, že systém je přihlášený k serveru a je
umožněno přehrávání hudby ze serveru.
, Ověřte, že systém i server jsou k routeru/
přístupovému bodu bezdrátové sítě LAN připojeny
správně. Vstupte do nabídky voleb a vybráním
položky „Information“ zkontrolujte nastavení
(strana 55).
Na displeji se zobrazí zpráva „No Server“, nebo se
systém nemůže připojit k PARTY.
, Nahlédněte do návodu k obsluze vašeho routeru/
přístupového bodu bezdrátové sítě LAN
a zkontrolujte nastavení funkce multicast. Je-li
nastavení funkce multicast na vašem routeru/
přístupovém bodu bezdrátové sítě LAN povoleno,
zakažte jej.
Zvuková data nelze přehrát normálně.
, Je zvoleno přehrávání v náhodném pořadí. Změňte
režim přehrávání na normální (strana 52).
Přehrávání nezačne, nebo nedojde
k automatickému přechodu na další stopu
nebo soubor.
, V závislosti na prostředí sítě nebo rádiovém rušení je
možné, že přehrávání stop na více než jednom
zařízení současně nebude možné. Abyste umožnili
přehrávání stop na systému, vypněte ostatní zařízení.
Zobrazí se nápis „Cannot Play“.
, Nelze přehrát jakékoliv jiné soubory než audio
soubory.
, Ověřte, že server je nastaven správně (strana 37).
Ověřte, že systém je přihlášený k serveru a je
umožněno přehrávání hudby ze serveru.
, Ověřte, že audio soubor na serveru není poškozený
nebo smazaný. Podrobnosti naleznete v návodu
k obsluze dodávaném společně se serverem.
, Nelze přehrát následující stopy:
• Stopa, která porušuje omezení přehrávání.
• Stopa s neobvyklými informacemi o autorských
právech.
• Stopa, kterou jste si zakoupili v internetovém
obchodě s hudbou a která neumožňuje přehrávání
v domácí síti.
• Stopa ve formátu, jenž není systémem podporován
(strana 41).
, Ověřte, že zvolená stopa nebyla ze serveru vymazána.
Pokud stopa byla vymazána, zvolte jinou stopu.
, Ujistěte se, že je router/přístupový bod bezdrátové
sítě LAN zapnut.
, Ujistěte se, že server je zapnutý.
, Server může být nestabilní. Restartujte jej.
, Ověřte, že systém i server jsou k routeru/
přístupovému bodu bezdrátové sítě LAN připojeny
správně.
Zobrazí se nápis „No Track“.
, Neobsahuje-li zvolená složka žádné stopy nebo
složky, nebudete moci složku otevřít a zobrazit
její obsah.
, Ujistěte se, že audio soubor, jenž se snažíte přehrát,
je ve formátu podporovaném tímto systémem
(strana 41).
, Soubory WMA s ochranou autorských práv DRM
nemohou být přehrány. Chcete-li zjistit, jak si
u souboru WMA ověřit ochranu autorských práv,
přejděte na stranu 68.
Zvuk během přehrávání přeskakuje.
, Šířka pásma vaší bezdrátové sítě LAN je možná příliš
malá. Přesuňte jednotku a router/přístupový bod
bezdrátové sítě LAN blíže k sobě, aby mezi nimi
nebyly žádné překážky.
, Používáte-li jako server váš počítač, může na něm být
spuštěno mnoho aplikací. Je-li v počítači aktivní
antivirový program, dočasně jej deaktivujte, neboť
jeho činnost vyžaduje velké množství
systémových zdrojů.
66CZ
Stopu ve formátu WMA opatřenou ochranou
autorských práv nemůžete přehrát.
, Chcete-li zjistit, jak si u souboru WMA ověřit
ochranu autorských práv, přejděte na stranu 68.
Nemůžete přehrát dříve zvolenou stopu.
, Informace o stopě se mohly na serveru změnit.
V seznamu serverů opětovně vyberte server
(strana 41).
Zařízení v domácí síti se nemohou připojit
k systému.
, Nastavení „Network Standby“ je možná nastaveno na
hodnotu „Vypnuto.“ Zapněte systém nebo nastavte
položku „Network Standby“ na hodnotu „Zapnuto“
(strana 55).
, Ověřte, že síť je nastavena správně. Pokud tomu tak
není, nelze provést spojení (strana 55).
, Zařízení v seznamu zařízení je nastaveno na „Not
Allow“ (strana 56) nebo zařízení není do seznamu
zařízení přidáno (strana 56).
, Bylo nastaveno maximum 20 připojitelných zařízení.
Smažte nepotřebná zařízení v seznamu zařízení
a poté nastavte položku „Auto Access“ na „Allow“
(strana 56).
, Pokud systém provádí některou z následujících
operací, fungování serveru na systému je
pozastaveno.
• Přehrávání stopy uložené na serveru (systém
funguje jako přehrávač)
• Aktualizace aplikace systému
• Formátování systému
, Systém neumí vysílat zvukový obsah na více
přehrávačů. Systém se v jednu chvíli dokáže připojit
pouze k jednomu přehrávači.
, Ujistěte se, že je zařízení se systémem iOS nebo
počítač s programem iTunes připojen k vaší
domácí síti.
, Aktualizujte verzi softwaru AirPlay jednotky
a zařízení se systémem iOS na nejnovější verzi
(strana 50).
Zvuk vynechává.
, V závislosti na faktorech, jako je např. prostředí sítě,
může zvuk při použití bezdrátové sítě vynechávat.
, Servery jsou přetížené. Zavřete všechny nepotřebné
aplikace, které právě používáte.
Jednotku nelze ovládat.
, Aktualizujte verzi softwaru zařízení se systémem iOS
na nejnovější verzi (strana 50).
, Aktualizujte verzi softwaru jednotky na nejnovější
verzi (strana 50).
Pokud se k systému připojí zařízení na síti, nelze
systém automaticky zapnout.
, Ujistěte se, že na zařízení kompatibilní s funkcí
, Systém samotný nepodporuje standard Wake-on-
Tlačítka jako N, X, x, . a > nefungují.
Zařízení v domácí síti nemohou systém zapnout.
Odstraňování problémů
LAN. Proto není možné systém zapnout pomocí
funkce Wake-on-LAN, když je položka „Network
Standby“ nastavena na hodnotu „Vypnuto“. Nastavte
položku „Network Standby“ na hodnotu „Zapnuto“,
aby systém mohl prostřednictvím sítě reagovat na
operace jiných zařízení (strana 55).
AirPlay současně nevysílá jiné zařízení.
, Ujistěte se, že je aktivováno nastavení, které
umožňuje ovládání programu iTunes z této jednotky.
, Systém není vybrán jako vzdálený reproduktor na
zařízení se systémem iOS. Vyberte jednotku jako
síťový reproduktor.
Služby internetových rádií
, Systém není možné zapnout prostřednictvím
spuštění Wake-on-LAN používaným jinými
zařízeními v síti.
Systém ke službě nelze připojit.
, Ujistěte se, že je router/přístupový bod bezdrátové
Systém nemůže přehrát stopu, kterou právě
přehrává PARTY hostitel.
, PARTY hostitel přehrává stopu v audio formátu, jenž
na systému není možné přehrát.
, Než se ozve zvuk přehrávání, může to nějakou dobu
trvat.
Systém se připojí k nezáměrné PARTY.
, Pokud byla před připojením systému spuštěna více
než jedna PARTY, je možné, že systém se nebude
moci připojit k vámi požadované PARTY. Druhou
PARTY ukončete a pak se připojte do požadované
PARTY.
AirPlay
sítě LAN zapnut.
, Zkontrolujte stav sítě. Stisknutím tlačítka OPTIONS
vstupe do nabídky voleb, poté vyberte položku
„Information“ – „Connection“. Pokud se zobrazí
nápis „No Connection“, nastavte připojení k síti
znovu (strana 22).
, Když je systém připojen prostřednictvím bezdrátové
sítě, přesuňte jednotku a router/přístupový bod
bezdrátové sítě LAN blíže k sobě a proveďte
nastavení znovu.
, Pokud vaše smlouva s poskytovatelem internetu
omezuje internetové připojení na jedno zařízení, toto
zařízení se nebude moci na internet připojit
v případě, že již je připojeno jiné zařízení. Obraťte se
na svého operátora nebo poskytovatele služby.
Zvuk vynechává.
, Šířka pásma vaší bezdrátové sítě LAN je možná příliš
Na zařízení se systémem iOS jednotku nelze najít.
, Zkontrolujte nastavení brány firewall softwaru
zabezpečení. Podrobnosti naleznete na webových
stránkách (strana 62).
malá. Přesuňte jednotku a router/přístupový bod
bezdrátové sítě LAN blíže k sobě, aby mezi nimi
nebyly žádné překážky.
67CZ
Ostatní
Kvalita systému není dostatečná.
, Systém může být ovlivněn statickou elektřinou či
jinými faktory. V tomto případě systém restartujte.
Pokud kvalita systému stále není dostatečná, resetujte
systém (strana 68).
, Objeví-li se varovná zpráva, postupujte podle
uvedených informací.
Systém nereaguje na žádné akce. Systém
nefunguje tak, jak by měl.
, Mohlo dojít k poruše vnitřního systému jednotky
nebo systém ovlivňuje silné elektrické rušení
způsobené nesprávným fungováním napájecího
zdroje. Podobné chování se může objevit, když
systém spadne nebo je vystaven zásahu statické
elektřiny či blesku. V takovém případě odpojte
napájecí kabel, počkejte asi 30 sekund a poté napájecí
kabel opět zapojte.
Kontrola ochrany autorských práv
Tento systém nepřehrává soubory WMA
s ochranou autorských práv DRM. Pokud na
tomto systému nelze přehrát nějaký soubor WMA,
zkontrolujte vlastnictví tohoto souboru na svém
počítači a zjistěte, zda se na něj nevztahuje ochrana
autorských práv DRM.
Otevřete složku nebo svazek, ve kterém je soubor
WMA uložen, klepněte na soubor pravým
tlačítkem, a poté se zobrazí okno [Properties/
Vlastnosti]. Pokud je v tomto okně karta [License/
Licence], na tento soubor se vztahuje ochrana
autorských práv DRM a na tomto systému jej
nelze přehrát.
Obnovení továrního nastavení systému
Pokud systém stále nefunguje tak, jak by měl,
obnovte jeho tovární nastavení.
K obnovení továrního nastavení systému použijte
tlačítka na jednotce.
1 Odpojte a znovu připojte napájecí kabel,
a poté systém zapněte.
2 Během stisknutého tlačítka x, podržte tlačítko
?/1, dokud se neobjeví nápis „RESET“.
Všechna uživatelská nastavení, jako například
nastavení sítě, předvolené rozhlasové stanice, časovač
a hodiny, se vymažou.
68CZ
Zprávy
V případě dotazů si nezapomeňte poznamenat kód
chyby (Cxxx), který se objevil na displeji.
OFF TIME NG!:
Časy zapnutí a vypnutí časovače zapnutí jsou
nastaveny na stejnou dobu.
Push STOP!:
Audio přehrávač
Během přehrávání jste stiskli tlačítko PLAY
MODE.
CD Over:
Step Full!:
Stisknutím tlačítka M jste se v režimu přehrávání
nebo pozastavení dostali na konec disku.
Pokusili jste se naprogramovat více než 25 stop
nebo souborů.
Data Error:
Na USB zařízení jste se pokoušeli přehrát soubor,
který nelze přehrát.
Natavení sítě
Error:
Connection Error:
USB zařízení nebylo možné rozpoznat nebo je
připojeno neznámé zařízení.
Systému se nepodařilo připojit k síti.
LOCKED:
Zadané hodnoty jsou nesprávné nebo neplatné.
Zásuvka na CD nelze otevřít. Obraťte se na
nejbližšího obchodního zástupce společnosti Sony.
Not in Use:
Není připojeno žádné USB zařízení nebo připojené
USB zařízení bylo zastaveno.
Odstraňování problémů
No Device:
Input Error!:
Provádí se operace, která je aktuálně zakázána.
Not Supported:
Zařízení přístupového bodu nepodporuje metodu
kódu WPS-PIN.
No Disc:
V přehrávači není vložen žádný disk nebo jste
vložili disk, který nelze přehrát.
Domácí síť
No Memory:
Cannot Connect:
Paměť, kterou chcete přehrát, nemá v USB zařízení
žádné paměťové médium.
Systém se nemůže připojit k vybranému serveru.
No Preset (pouze pro DAB/DAB+):
Není uložena žádná předvolená stanice.
Systém nemůže získat informace o serveru nebo
o jeho obsahu.
No Service (pouze pro DAB/DAB+):
Cannot JOIN:
Ve vaší zemi nebo oblasti není podporováno
vysílání DAB/DAB+.
Systému se nepodařilo připojit k PARTY.
No Step:
Na systému nelze přehrát audio soubory, protože
jejich formát není podporován nebo kvůli omezení
přehrávání.
Všechny naprogramované stopy byly vymazány.
No Track:
Cannot Get Info:
Cannot Play:
V systému není nahrán přehrávatelný soubor
z USB zařízení.
Cannot START:
Not in Use:
Data Error:
Pokusili jste se provést operaci, která je za daných
okolností zakázána.
Pokusili jste se přehrát soubor, který nelze přehrát.
Not Supported:
Do seznamu zařízení již nelze přidat žádná další
zařízení.
Je připojeno nepodporované USB zařízení.
Systému se nepodařilo spustit PARTY.
Device Full!:
69CZ
No Server:
Not Available:
V síti není žádný server, ke kterému by se systém
mohl připojit. Zkuste aktualizovat seznam serverů
(strana 40).
• Vybraná služba není k dispozici.
• Provádí se operace, která aktuálně není
No Track:
Not in Use:
Ve vybraném adresáři na serveru nelze přehrát
žádný soubor.
Provádí se operace, která je aktuálně zakázána.
Not Found:
Klíčovému slovu neodpovídá žádná položka na
serveru.
Software Update
Cannot connect:
Provádí se operace, která je aktuálně zakázána.
Receiver nemá přístup k serveru, na kterém je
nejnovější verze softwaru. Vstupte do nabídky
nastavení a opakujte aktualizaci softwaru
(strana 50).
Služby internetových rádií
Cannot download:
Cannot Connect:
Systém se nemůže připojit k serveru.
Při stahování dat aktualizace došlo k chybě
receiveru. Vstupte do nabídky nastavení a opakujte
aktualizaci softwaru (strana 50).
Cannot Get Data:
Update Error:
Systém nemůže získat obsah z daného serveru.
Software receiveru nelze aktualizovat. Vypněte
receiver a znovu jej zapněte. Receiver se pokusí
provést aktualizaci softwaru. Pokud se opět objeví
stejná zpráva, obraťte se na nejbližšího prodejce
společnosti Sony.
Not in Use:
Cannot Play:
Na systému nelze přehrát službu nebo stanici,
protože jejich formát není podporován nebo kvůli
omezení přehrávání.
Data Error:
• Pokusili jste se přehrát soubor, který nelze
přehrát.
• Systém nedokáže rozpoznat data na serveru.
Need Software update:
V aktuální verzi softwaru systému tato služba není
dostupná.
Na níže uvedené webové stránce naleznete další
informace ohledně aktualizace softwaru:
http://www.sony.net/audio/musicservices
No Preset:
Pod vybraným číslem přednastavené stanice není
na systému uložena žádná stanice.
No Service:
K dispozici není žádný poskytovatel služeb.
No Station:
Vybraná služba nezahrnuje žádnou stanici.
70CZ
dostupná.
Bezpečnostní opatření/Technické údaje
Bezpečnostní opatření
Bezpečnost
Informace o této jednotce
• Pokud víte, že systém nebudete po delší dobu používat,
• Pokud jste se připojili k vnější síti, např. k internetu,
•
•
odpojte napájecí kabel vytažením zástrčky ze zásuvky.
Při odpojování vždy uchopte zástrčku. Nikdy netahejte
za kabel.
Pokud se do jednotky dostane jakýkoliv pevný objekt
nebo tekutina, odpojte jednotku a nechejte ji před
dalším použitím zkontrolovat kvalifikovanou osobou.
Napájecí kabel lze vyměnit pouze v kvalifikovaném
servisu.
Umístění
•
• Neinstalujte jednotku v nakloněné pozici nebo na
•
•
Systém reproduktorů
Tento systém reproduktorů není magneticky stíněný,
takže obraz na televizi umístěné v blízkosti systému může
být zkreslený. V takovém případě televizi vypněte,
počkejte 15 až 30 minut a opět ji zapněte. Pokud nedojde
ke zlepšení, posuňte reproduktory dál od TV.
Zahřívání
Jednotka by neměla spadnout
• Zahřívání jednotky během provozu je normální
Nevystavujte jednotku silným otřesům. Mohlo by to
způsobit poruchu jednotky.
•
•
a nejedná se o poruchu.
Nedotýkejte se skříňky, pokud se jednotka používala
po dlouhou dobu při vysoké hlasitosti, protože může
být horká.
Nezakrývejte ventilační otvory na zadní straně
jednotky.
Bezpečnostní opatření/Technické údaje
•
extrémně horkých, studených, prašných, vlhkých nebo
nedostatečně větraných místech nebo na místech, která
jsou vystavena vibracím, přímému slunečnímu světlu
nebo jinému jasnému světlu.
Buďte obezřetní při umisťování jednotky nebo
reproduktorů na speciálně ošetřované (voskované,
olejované, leštěné) povrchy. Mohlo by dojít k tvorbě
skvrn nebo ztrátě barvy.
Pokud jednotku přinesete z chladného do teplého
prostředí, nebo když ji umístíte do místnosti s vysokou
úrovní vlhkosti, vlhkost může zkondenzovat na čočkách
uvnitř CD přehrávače a způsobit nefunkčnost jednotky.
V takovém případě disk vyjměte a nechejte jednotku
zapnutou po dobu přibližně 30 minut, dokud se
vlhkost neodpaří.
a povolili jste přístup z ostatních zařízení, v závislosti
na konfiguraci vaší sítě může dojít k neoprávněnému
přístupu nebezpečných externích uživatelů. Může tak
dojít ke škodě, jako je např. falzifikace dat. Chcete-li se
tomuto problému vyhnout, před použitím systému
je třeba:
– Použít router a správně jej nakonfigurovat.
– Zaregistrovat vybavení, které bude mít přístup
k jednotce.
Podle zákona o autorských právech je bez povolení
autora zakázáno odesílat nebo ponechávat produkty
podléhající autorským právům na jiné než domácí síti,
k níž má přístup mnoho osob.
Informace o podpoře DLNA:
Tento produkt je navržen v souladu se zásadami DLNA
Guideline v1.5. Tento produkt je komercializován za
účelem získání formální akreditace DLNA. Tento
produkt může být upgradován, aby byla zachována jeho
interkonektivita.
Nastavení hlasitosti
Náhlý výstup zvuku o vysoké hlasitosti může způsobit
poškození reproduktorů. Před zahájením přehrávání
snižte úroveň hlasitosti.
Přemisťování jednotky
Ohleduplnost k ostatním
Nepřemisťujte jednotku, když je vloženo CD. Mohlo by
tak dojít k poškození CD.
Udržujte hlasitost na střední úrovni a buďte ohleduplní
ke svým sousedům, zvláště pak v noci.
Čištění skříňky
Očistěte jednotku měkkou utěrkou navlhčenou jemným
čisticím prostředkem. Nepoužívejte drsné materiály,
čisticí písek ani rozpouštědla, jako například ředidla,
alkohol nebo benzin.
71CZ
Disky, které lze přehrát
Poznámky k přehrávání disků MP3
• Disky, které tento systém PŘEHRÁVÁ
– Audio CD
– CD-R/CD-RW (zvuková data/soubory MP3)
• Disky, které tento systém NEPŘEHRÁVÁ
– CD-ROM
– CD-R/CD-RW/CD-ROM, které nejsou ve formátu
• Tato jednotka podporuje formát MP3, vzorkovací
–
–
–
–
–
–
–
–
hudebního CD nebo MP3 odpovídajícímu
standardu ISO 9660 Úroveň 1/Úroveň 2 nebo Joliet
CD-R/CD-RW s více relacemi, které nebylo
zakončeno „uzavřením relace“
CD-R/CD-RW s nízkou kvalitou záznamu, CD-R/
CD-RW, která jsou poškrábaná nebo špinavá nebo
CD-R/CD-RW zaznamenaná na nekompatibilním
záznamovém zařízení
CD-R/CD-RW, která nejsou správně ukončena
Disky, které obsahují jiné soubory než soubory
MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
Disky, které nemají standardní tvar (např. srdce,
čtverec, hvězda)
Disky, na kterých je lepicí páska, papír nebo nálepky
Půjčené nebo použité disky, na kterých lepidlo
přesahuje okraje nálepky
Disky, které jsou potištěné lepkavým inkoustem
Poznámky k diskům CD
• Nepoškrábejte povrch disku ani na něj nelepte nálepky.
• Disky, které mají nestandardní tvar (např. hvězda, srdce
•
•
•
•
72CZ
nebo čtverec) nemohou být v této jednotce přehrávány.
Pokud se o to pokusíte, mohlo by dojít k poškození
jednotky.
Při čištění disku jej otřete čisticím hadříkem od středu
směrem k okraji. Je-li disk obzvláště špinavý, otřete disk
nejprve jemně navlhčeným hadříkem a poté suchým
hadříkem. Nepoužívejte k čištění disku benzen, ředidlo,
komerční čistidla nebo antistatické spreje určené pro
vinylové gramofonové desky.
Nepokládejte disky na horká místa, včetně míst
vystavených přímému slunečnímu světlu, blízko ke
zdrojům tepla, jako například potrubí s horkým
vzduchem, ani je nenechávejte v zaparkovaném autě.
Nepoužívejte vypůjčené nebo bazarové disky, na nichž
lepidlo vyteklo zpod přilepeného štítku. Pokud tak
učiníte, mohlo by se stát, že se disk zasekne v jednotce,
což by mohlo mít za následek poruchu jednotky.
Nepoužívejte komerční čisticí disky, protože mohou
jednotku poškodit.
•
•
•
frekvenci 32, 44,1 nebo 48 kHz a přenosovou rychlost
32 až 320 kb/s. Pokud budete na této jednotce přehrávat
disk nahraný s jinou vzorkovací frekvencí nebo
přenosovou rychlostí, může dojít k zastavení
přehrávání, hlasitým zvukům, přeskakování zvuku
nebo dokonce poškození reproduktorů.
Pokud má soubor na disku příponu MP3, ale nejde
o soubor MP3, jednotka možná soubor přeskočí,
ale může též dojít k poruše jednotky.
Tato jednotka nepodporuje soubory nahrané
ve formátu MP3 Pro.
Za následujících podmínek se může skutečný uplynulý
nebo zbývající čas souboru MP3 lišit od zobrazeného
času.
– Při přehrávání souboru MP3 kódovaného pomocí
VBR (variabilní přenosová rychlost)
– Při použití funkce rychlý posun vpřed nebo rychlý
posun vzad
Hudební disky zakódované pomocí technologií
s ochranou autorských práv
Tento produkt slouží k přehrávání disků, které odpovídají
standardu kompaktních disků (CD). V poslední době
některé nahrávací společnosti prodávají hudební disky
zakódované pomocí technologií s ochranou autorských
práv. Některé z těchto disků neodpovídají standardu
kompaktních disků (CD) a tento produkt je nemusí
přehrát.
Poznámka k diskům DualDisc
Disk DualDisc má dvě strany, z nichž jedna obsahuje
záznam digitálního videa a druhá digitální zvukový
záznam. Strana se zvukovým záznamem však neodpovídá
standardu kompaktních disků (CD), takže přehrávání
tohoto disku nelze zaručit.
Technické údaje
Hlavní jednotka
SPECIFIKACE AUDIO VÝKONU
VÝSTUPNÍ VÝKON A CELKOVÉ
HARMONICKÉ ZKRESLENÍ:
(Pouze u modelu určeného pro Spojené státy)
Při 6 ohmech zátěže na obou kanálech, od 120 Hz
– 10,000 Hz; jmenovitých 50 wattů na jeden kanál,
minimální výkon RMS s harmonickým zkreslením
nižším než 10 % z 250 miliwattů jmenovitého
výkonu.
Zesilovač
CD přehrávač
Systém:
Kompaktní disk a digitální zvukový systém
Parametry laserové diody
Vyzařování: Průběžné
Výstup laseru*: Méně než 44,6 μW
* Tato hodnota byla naměřena ve vzdálenosti 200 mm
od povrchu čočky objektivu Optical Pick-up Block
s clonou 7 mm.
Frekvenční odezva:
20 Hz – 20 kHz
Poměr signál/šum:
Výstupní výkon (jmenovitý):
Více než 90 dB
40 wattů + 40 wattů (6 ohmů při 1 kHz, 1% THD)
Dynamický rozsah:
Trvalý výstupní výkon RMS (referenční):
Více než 90 dB
Bezpečnostní opatření/Technické údaje
Evropské modely:
50 wattů + 50 wattů (6 ohmů při 1 kHz, 10% THD)
Hudební výstupní výkon (referenční):
Tuner
60 wattů + 60 wattů (6 ohmů při 1 kHz, 10% THD)
Tuner AM
Australský model:
Rozsah ladění:
Výstupní výkon (jmenovitý):
Evropské modely:
531 kHz – 1,602 kHz (s intervalem ladění 9 kHz)
Ostatní modely:
530 kHz – 1,710 kHz (s intervalem ladění 10 kHz)
531 kHz – 1,710 kHz (s intervalem ladění 9 kHz)
40 wattů + 40 wattů (6 ohmů při 1 kHz, 1% THD)
Trvalý výstupní výkon RMS (referenční):
50 wattů + 50 wattů (6 ohmů při 1 kHz, 10% THD)
Ostatní modely:
Výstupní výkon (jmenovitý):
35 wattů + 35 wattů (6 ohmů při 1 kHz, 1% THD)
Trvalý výstupní výkon RMS (referenční):
43 wattů + 43 wattů (6 ohmů při 1 kHz, 10% THD)
Anténa:
Oblouková AM anténa
Mezifrekvence:
400 kHz
FM tuner:
Bezdrátová síť LAN
Stereofonní FM, FM superheterodynový tuner
Rozsah ladění:
Kompatibilní standardy:
87,5 MHz – 108,0 MHz (po 50 kHz)
IEEE 802.11 b/g (WEP 64bitový, WEP 128bitový,
WPA/WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2-PSK
(TKIP))
Anténa:
Rádiová frekvence:
Svorky antény:
2,4 GHz
75 ohmů, nesouměrné
FM anténa
73CZ
Mezifrekvence:
Frekvence
Označení
225,648 MHz
12B
227,360 MHz
12C
229,072 MHz
12D
230,784 MHz
13A
232,496 MHz
13B
Rozsah frekvencí
234,208 MHz
13C
Pásmo 3:
174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz
235,776 MHz
13D
237,488 MHz
13E
Anténa:
239,200 MHz
13F
200 kHz, 250 kHz, 300 kHz, 350 kHz, 400 kHz
Tuner DAB/DAB+ (pouze u modelu
CMT-G2BNiP):
Stereofonní FM, DAB/FM superheterodynový
tuner
DAB/FM anténa
Tabulka frekvencí DAB/DAB+ (Pásmo 3)
74CZ
iPod/iPhone
Frekvence
Označení
Kompatibilní modely zařízení iPod/iPhone:
174,928 MHz
5A
Viz strana 76.
176,640 MHz
5B
178,352 MHz
5C
USB
180,064 MHz
5D
Podporovaná přenosová rychlost:
181,936 MHz
6A
183,648 MHz
6B
185,360 MHz
6C
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kb/s – 320 kb/s,
VBR
WMA: 48 kb/s – 192 kb/s, VBR
AAC: 48 kb/s – 320 kb/s
187,072 MHz
6D
188,928 MHz
7A
190,640 MHz
7B
192,352 MHz
7C
194,064 MHz
7D
195,936 MHz
8A
197,648 MHz
8B
199,360 MHz
8C
201,072 MHz
8D
202,928 MHz
9A
204,640 MHz
9B
Basový reproduktor 130 mm, kuželový typ
Výškový reproduktor 25 mm, mírně
kupolovitý typ
206,352 MHz
9C
Jmenovitá impedance:
208,064 MHz
9D
6 ohmů
209,936 MHz
10A
Rozměry (Š/V/H):
211,648 MHz
10B
Přibližně 160 mm × 270 mm × 252 mm
213,360 MHz
10C
Hmotnost:
215,072 MHz
10D
Čistá hmotnost reproduktoru je přibližně 3,8 kg
216,928 MHz
11A
218,640 MHz
11B
Vstupy/Výstupy
220,352 MHz
11C
Konektory FM antény
222,064 MHz
11D
75 ohmů, nesouměrné
223,936 MHz
12A
Vzorkovací frekvence:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
Reproduktor
Reproduktory:
2-cestný systém reproduktorů, Bassreflex
Jednotky reproduktorů:
Konektor DAB/DAB+ antény:
75 ohmů, F samičí
AUDIO IN (RCA):
Citlivost 700 mV, impedance 47 kiloohmů
SPEAKERS:
Určené pro impedanci 6 ohmů – 16 ohmů
(USB) port:
Typ A, maximální proud 1 A
NETWORK
port:
10BASE-T/100BASE-TX
Obecné
Požadavky na napájení:
Evropské modely:
AC 220 V – 230 V, 50/60 Hz
Australský model:
AC 230 V – 240 V, 50/60 Hz
Ostatní modely:
AC 220 V – 230 V, 50/60 Hz
Bezpečnostní opatření/Technické údaje
Spotřeba energie:
50 W
Rozměry (Š/V/H) (bez reproduktorů):
Přibližně 220 mm × 141 mm × 335 mm
Hmotnost (bez reproduktorů):
Přibližně 5,6 kg
Dodávané příslušenství:
Viz strana 10.
Design a technické parametry se mohou změnit
bez předchozího upozornění.
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,5 W
75CZ
Modely zařízení iPod/iPhone kompatibilní s tímto
systémem
S touto jednotkou lze používat následující modely zařízení iPhone/iPod. Aktualizujte své zařízení
iPhone/iPod poslední verzí software předtím, než jej použijete.
76CZ
iPod touch
4. generace
iPod touch
3. generace
iPod touch
2. generace
iPod touch
1. generace
iPod nano
6. generace
iPod nano
5. generace
(s video kamerou)
iPod nano
4. generace
(video)
iPod nano
3. generace
(video)
iPod nano
2. generace
(hliník)
iPod classic
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
Slovníček pojmů
AAC
MAC adresa
Síťový klíč (bezpečnostní klíč)
Zkratka pro Advanced Audio
Coding. Jedná se o standard pro
kompresi zvukových souborů
stanovený pracovní skupinou MPEG
(Motion Picture Experts Group),
ISO (International Organization for
Standardization)/IEC (International
Electrotechnical Commission).
Zkratka pro Media Access Control
adresu. Jedná se o název přidělený
všem zařízením v síti. Každé zařízení
má svoji vlastní adresu a neexistují
žádné duplicitní adresy. MAC adresa
může být nezbytná při identifikaci
jednotky odděleně od ostatních
zařízení (např. DLNA serverů).
Šifrovací klíč, pomocí nějž lze omezit
zařízení, s nimiž je možné navázat
komunikaci. Poskytuje vyšší
zabezpečení zařízení komunikujících
prostřednictvím routeru/
přístupového bodu bezdrátové
sítě LAN.
Byte
MP3
Jedna ze základních jednotek
použitých k vyjádření
digitalizovaných dat v počítači.
Digitalizovaná data se běžně
vyjadřují v binárních číslicích (nuly
a jedničky). Jedna jednotka dat je
jeden bit. Jeden byte se skládá z osmi
bitů.
Zkratka pro MPEG 1 Audio Layer-3.
Jedná se o standard pro kompresi
zvukových souborů určenou
pracovní skupinou MPEG (Motion
Picture Experts Group), ISO
(International Organization for
Standardization). Umožňuje
kompresi zvukových souborů na
přibližně 1/10 velikosti dat
standardního kompaktního disku.
Jelikož je algoritmus kódování MP3
známý, existují různé nástroje
kódování/dekódování, které jsou
s tímto standardem kompatibilní.
Standard MP3 je proto na poli
výpočetní techniky široce rozšířen.
Zkratka pro Digital Living Network
Alliance. DLNA je nezisková
organizace ustanovující zásady
návrhů pro digitální obsah sdílený
prostřednictvím sítí.
Podrobnosti viz:
http://www.dlna.org/home/
DNS
Zkratka pro Domain Name System.
Server překládající názvy domén na
IP adresy nebo IP adresy na názvy
domén. DNS je identifikován IP
adresou. Rovněž označován jako
„DNS server“.
IP adresa
IP adresy se většinou skládají ze čtyř
skupin, z nichž každá může mít až tři
číslice, oddělených tečkami (např.
192.168.239.1). Všechna zařízení
v síti musí mít IP adresu.
LAN
Zkratka pro Local Area Network.
LAN je obecný název pro sítě
nastavené pro komunikace mezi
zařízeními, jako jsou počítače,
tiskárny a faxy, v relativně malých
oblastech, jako jsou kanceláře či
budovy.
Zkratka pro Service Set IDentifier.
Jedná se o název identifikující
konkrétní přístupový bod
v bezdrátové síti LAN standardu
IEEE 802.11. Chcete-li se připojit
k přístupovému bodu, musí mít
klientské zařízení nastaven stejný
název SSID. SSID může obsahovat až
32 znaků. Z důvodů vyšší
bezpečnosti se běžně používá rovněž
síťový klíč. V tomto případě není
možné provést spojení, pokud název
SSID neodpovídá síťovému klíči.
WEP
Přenosová rychlost udává objem dat
vyjádřený v bitech za sekundu (b/s).
Zkratka pro Wired Equivalent
Privacy. Šifrovací klíč použitý
v bezdrátových sítích LAN.
Jako standard IEEE založený na
kryptografii algoritmu RC4 je
k zabezpečení bezdrátových sítí IEEE
802.11b použito šifrování WEP.
Během přenosu zprávy mezi
přístupovým bodem bezdrátové sítě
LAN a klientským zařízením strana
odesílatele data šifruje a strana
příjemce je následně dešifruje. Má-li
být komunikace možná, obě zařízení
musí používat běžný kódovací klíč,
kterému se říká „klíč WEP“. Úroveň
šifrování je určena počtem bitů klíče,
např. 64 bitů nebo 128 bitů. Čím více
bitů, tím vyšší úroveň zabezpečení.
Router
WMA
Zařízení, které přemosťuje sítě, když
převádí protokoly a adresy
jednotlivých sítí. Při připojování více
síťových zařízení k internetu je
router nezbytný. Výraz „router“ sám
o sobě může znamenat kterékoliv
z těchto zařízení.
Zkratka pro Windows Media Audio.
WMA je technologie komprese
zvuku vyvinutá společností
Microsoft Corporation, která
umožňuje kompresi přibližně na
1/22 velikosti dat standardního
kompaktního disku.
Poskytovatel internetového
připojení
Společnost nabízející připojení
k internetu.
Proxy
Program nebo server, který
poskytuje přístup k internetu
počítačům za bránou firewall nebo
rychlejší načítání webových stránek.
Přenosová rychlost
Bezpečnostní opatření/Technické údaje
DLNA
SSID
77CZ
WPA
Zkratka pro Wi-Fi Protected Access.
Standard šifrování pro bezdrátové
sítě LAN vytvořený asociací Wi-Fi
Alliance za účelem nápravy mnoha
vážných problémů se zabezpečením
v systému WEP. Kromě názvu sítě
(SSID) a šifrovacího klíče (WEP)
využívá tento protokol rozhraní
uživatelského ověřování s názvem
„EAP“ (Extensible Authentication
Protocol) a protokol zvaný „TKIP“
(Temporal Key Integrity Protocol),
který zvyšuje zabezpečením tím,
že v pravidelných intervalech
automaticky aktualizuje
šifrovací kód.
WPA2
Zkratka pro Wi-Fi Protected Access
2. Standard šifrování pro bezdrátové
sítě LAN. Vylepšená verze šifrování
WPA vytvořená asociací Wi-Fi
Alliance. Tento standard využívá
kryptografii AES (Advanced
Encryption Standard), díky čemuž
poskytuje lepší zabezpečení
než WPA.
WPS
Zkratka pro Wi-Fi Protected Setup.
Standard bezdrátových sítí vytvořený
asociací Wi-Fi Alliance vám
umožňuje snadné nastavení
bezdrátové sítě. K dispozici je
metoda stisku tlačítka a metoda
kódu PIN.
78CZ
Termíny týkající se
vysílání DAB (Digital
Audio Broadcasting)
(pouze u modelu
CMT-G2BNiP)
DLS (Dynamic label segment)
Textová data přenesená pro
jednotlivé kanály nebo služby.
Označení skupiny
Během vysílání DAB je přenášeno
více digitálních rádiových kanálů
pomocí jednoho rádiového vysílání
nebo frekvence. Skupina kanálů
odeslaná tímto způsobem se nazývá
„skupina“ a název takové skupiny je
„označení skupiny“.
Označení služby
Název konkrétního digitálního
rádiového kanálu nebo služby.
Rejstřík
A
I
O
AAC 77
AirPlay 48
Aktualizace 50
Anténa bezdrátové sítě LAN 19
Automatický přechod do
pohotovostního režimu 21
Informace na displeji 61
Internet 43
IP adresa 24, 28, 77
iPod/iPhone 19, 34
Dokovací adaptéry 19
Kompatibilní modely 76
Nabíjení 34
Poslech 34
Odstraňování problémů 62
Opakované přehrávání 29, 36,
42, 52
Ovládání nabídky 15
Ovládání seznamu 15
B
Basy 58
Bezdrátová síť 23
Hledání 23
Bezpečnostní klíč 77
Bezpečnostní opatření 71
CD 29
Č
Časovač 59
Časovač vypnutí 59
Časovač zapnutí 60
Časovač vypnutí 59
Časovač zapnutí 60
D
DAB anténa 17
DAB tuner 31
Dálkový ovladač 12
DLNA 8
DNS 77
Dodávané příslušenství 10
Drátová síť 27
F
FM anténa 17
FM tuner 31
Funkce 8
Funkce Home Network 37
Nastavení serveru 37
Poslech 41
Volitelná nastavení sítě 55
H
Hodiny 21
Klíčové slovo 54
Kontrolka pohotovostního
režimu
Barva 11
Neobvyklý stav 62
Kontrolka síly signálu
bezdrátové sítě LAN 19
M
MAC adresa 77
MP3 29
N
Nastavení
Časovač 59
Displej 61
Hodiny 21
Přístupové oprávnění 56
Server 37
Síťové připojení 22
Volitelná nastavení sítě 55
Windows 7 38
Windows Vista/XP 39
Zvuk 58
Natavení sítě 22
Bezdrátové 23
Drátové 27
Kontrola 55
Volitelná nastavení 55
Způsob připojení 22
Název jednotky
Přejmenovat 57
Název sítě 23
PARTY STREAMING 46
Připojit 47
Start 46
Volitelné nastavení 57
Pevná IP adresa 24, 28
Podložky pod reproduktory 18
Pohotovostní režim sítě 55
Proxy server 24, 28, 77
Předvolba
Služby internetových rádií 44
Předvolený
Tuner 32
Přehrávání v naprogramovaném
pořadí 29, 36, 52
Přehrávání v náhodném
pořadí 29, 36, 42, 52
Připojení
Anténa 16, 17
AUDIO IN 51
Bezdrátové 23
DLNA 8
Dokovací adaptéry
pro iPhone 19
Domácí síť 22
Drátové 27
Kabely reproduktorů 16, 17
Napájecí kabel 16, 17
Síťový kabel 18
Připojení jednotky 16
Přístupové oprávnění 56
Přístupový bod 23
Bezpečnostní opatření/Technické údaje
C
K
P
79CZ
R
W
Registrační kód 45
Režim ladění 31
Režim přehrávání 52
Ruční nastavení
IP adresa 24, 28
Proxy server 24, 28
Přístupový bod 25
Wake-on-LAN 41
WEP 77
Windows 7 38
Windows Media Player 11 39
Windows Media Player 12 38
Windows Vista/XP 39
WMA 77
WPA 78
WPA2 78
WPS 25, 78
Kód PIN 26
Stisknutí tlačítka 25
S
Server 37
Aktualizace 40
Poslech 41
Seznam 40
Smazat 40
Windows 7 38
Windows Vista/XP 39
Zvukový formát 41
Seznam serverů
Aktualizace 40
Smazat 40
Služby internetových rádií 43
Nabídka voleb 44
Předvolba 44
Součásti a ovládací prvky 11
SSID 23, 77
Stránka podpory 62
T
Tuner 31
Počáteční vyhledávání
DAB 33
Poslech 31
Předvolený 32
U
USB zařízení 35
Ú
Úprava
Seznam serverů 40
Seznam zařízení 56
V
Vstup znaků 14
Vyhledávání podle abecedy 54
Vytváření programů 53
Výchozí brána 24, 28
Výšky 58
80CZ
Z
Zdroje zvuku
Dostupné 8
Zvukový efekt 58
Zvukový formát 35, 41
Ochranné známky atd.
• PARTY STREAMING a logo PARTY STREAMING
jsou ochrannými známkami Sony Corporation.
• VAIO a VAIO Media jsou registrovanými ochrannými
známkami Sony Corporation.
• Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 a patenty
•
•
•
•
•
•
licencované institutem Fraunhofer IIS a
společností Thomson.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7™,
Windows Media jsou ochrannými známkami nebo
registrovanými ochrannými známkami společnosti
Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo
dalších zemích.
iPod je ochrannou známkou společnosti Apple Inc.,
registrované ve Spojených státech a ostatních zemích.
iPhone je ochranná známka společnosti Apple Inc.
„Made for iPod“ a „Works with iPhone“ znamená, že
elektronické příslušenství bylo navrženo speciálně pro
propojení s výrobky iPod nebo iPhone a bylo ověřeno
výrobcem, aby splňovalo provozní normy
společnosti Apple.
Společnost Apple není zodpovědná za provoz tohoto
zařízení nebo splnění bezpečnostních předpisů
a norem.
„
“ je značkou Wi-Fi Alliance.
• DLNA®, logo DLNA a DLNA CERTIFIED™ jsou
•
•
•
•
•
•
Bezpečnostní opatření/Technické údaje
•
ochrannými známkami, servisními značkami nebo
osvědčeními o známce Digital Living Network Alliance.
Wake-on-LAN je ochrannou známkou společnosti
International Business Machines Corporation ve
Spojených státech.
Tento produkt je chráněn určitými právy duševního
vlastnictví společnosti Microsoft Corporation.
Používání a distribuce této technologie odděleně od
tohoto produktu je bez licence společnosti Microsoft
nebo autorizované pobočky společnosti Microsoft
zakázáno.
Názvy systémů a produktů uvedené v tomto návodu
jsou ochrannými známkami nebo registrovanými
obchodními známkami výrobců.
Systémy Microsoft Windows XP Home Edition,
Microsoft Windows XP Professional a Microsoft
Windows XP Media Center Edition jsou v tomto
návodu označovány jako Windows XP.
Systémy Microsoft Windows Vista Home Basic,
Microsoft Windows Vista Home Premium, Microsoft
Windows Vista Business a Microsoft Windows Vista
Ultimate jsou v tomto návodu označovány jako
Windows Vista.
Systémy Microsoft Windows 7 Starter, Microsoft
Windows 7 Home Premium, Microsoft Windows 7
Professional, Microsoft Windows 7 Ultimate jsou
v tomto návodu označovány jako Windows 7.
Symboly™ a ® jsou v tomto návodu vynechány.
81CZ
INFORMACE O SOFTWAROVÉ LICENCI PRO SOFTWARE SONY
Dříve než začnete používat SOFTWARE SONY (definován níže), pozorně si přečtěte následující informace. Použitím
SOFTWARU SONY potvrzujete svůj souhlas s těmito informacemi. Pokud s těmito informacemi nesouhlasíte, nemáte
oprávnění SOFTWARE SONY používat.
DŮLEŽITÉ – ČTĚTE POZORNĚ: Tyto informace o softwarové licenci („EULA“) jsou licenční smlouvou mezi vámi
a Sony Corporation („SONY“), výrobcem vašeho hardwarového zařízení Sony („PRODUKT“) a poskytovatelem licence
SOFTWARU SONY. Pod pojmem „SOFTWARE SONY“ se tímto rozumí veškerý software společnosti Sony a třetích
stran (jakýkoli jiný software podléhá vlastní samostatné licenci) dodaný s vaším PRODUKTEM a jakékoli jeho aktualizace
či upgrady. SOFTWARE SONY můžete používat výhradně s PRODUKTEM.
Používáním SOFTWARU SONY se zavazujete dodržovat podmínky licenčního ujednání EULA. Jestliže s podmínkami
tohoto licenčního ujednání EULA nesouhlasíte, společnost SONY vám neudělí licenci k užívání SOFTWARU SONY.
V takovém případě nesmíte SOFTWARE SONY používat.
LICENCE SOFTWARU SONY
SOFTWARE SONY je chráněn smlouvami o autorských právech, jakož i dalšími právy a zákony na ochranu duševního
vlastnictví. SOFTWARE SONY je licencován, nikoli prodáván.
UDĚLENÍ LICENCE
Všechny názvy, autorská práva a ostatní práva vztahující se na SOFTWARE SONY jsou majetkem společnosti SONY nebo
jejích poskytovatelů licence. Toto licenční ujednání EULA vás opravňuje k používání SOFTWARU SONY výhradně pro
osobní účely.
POPIS POŽADAVKŮ, ZÁKAZŮ, PRÁV A OMEZENÍ
Omezení. SOFTWARE SONY jako celek ani jako část nesmíte kopírovat, pozměňovat, dekompilovat, rozkládat nebo
na něm provádět reverzní inženýrství.
Oddělování komponent. SOFTWARE SONY je licencován jako jeden produkt. Jeho součásti či komponenty nesmějí
být oddělovány.
Použití s jediným PRODUKTEM. SOFTWARE SONY smí být používán výhradně s jediným PRODUKTEM.
Nájem. SOFTWARE SONY nesmíte pronajímat ani půjčovat.
Přenos softwaru. Veškerá svá práva vyplývající z tohoto licenčního ujednání EULA můžete permanentně přenést pouze
tehdy, je-li SOFTWARE SONY přenesen společně s PRODUKTEM jako jeho součást s tím, že si nesmíte ponechat žádnou
jeho kopii, je převeden kompletní SOFTWARE SONY (včetně, nikoli však výhradně, všech jeho kopií, součástí, médií,
návodů, příruček a dalších tištěných materiálů, elektronických dokumentů, disků pro obnovu a toho licenčního ujednání
EULA) a příjemce souhlasí s podmínkami tohoto licenčního ujednání EULA.
Ukončení. Společnost SONY může ukončit toto licenční ujednání EULA, pokud nebudete dodržovat podmínky tohoto
licenčního ujednání EULA, aniž by tím došlo k porušení jakýchkoli dalších práv. V takovém případě musíte na žádost
společnosti SONY odeslat PRODUKT na adresu, kterou určí společnost SONY, a společnost SONY vám pošle PRODUKT
zpět, jakmile dojde k odstranění SOFTWARU SONY z PRODUKTU.
Důvěrnost. Zavazujete se k uchování důvěrnosti informací obsažených v SOFTWARU SONY, které nejsou veřejně
známé, a také k tomu, že tyto informace nezveřejníte bez předchozího písemného svolení společnosti SONY.
VYSOCE RIZIKOVÉ AKTIVITY
SOFTWARE SONY není odolný vůči poruchám a není vytvořen ani určen k použití nebo dalšímu prodeji jako on-line
řídicí vybavení pro nebezpečná prostředí vyžadující odolnost vůči poruchám, jaký vyžaduje například provoz jaderných
zařízení, letecká navigace nebo komunikační systémy, řízení letového provozu, přístroje pro přímou záchranu života nebo
zbraňové systémy, kde by mohlo selhání SOFTWARU SONY vést ke smrti, zranění osob či poškození majetku nebo
životního prostředí („Vysoce rizikové aktivity“). Společnost SONY a její dodavatelé výslovně odmítají převzít jakoukoli
výslovně uvedenou nebo předpokládanou záruku za vhodnost pro vysoce rizikové aktivity.
82CZ
VÝJIMKY ZE ZÁRUKY NA SOFTWARE SONY
Výslovně berete na vědomí a souhlasíte s tím, že SOFTWARE SONY používáte na své vlastní riziko. SOFTWARE SONY
je poskytován „TAK JAK JE“, bez jakékoli záruky, a společnost SONY, její dodavatelé a poskytovatelé licence společnosti
SONY (výlučně pro účely tohoto ODDÍLU souhrnně jako „SONY“) VÝSLOVNĚ ODMÍTAJÍ JAKÉKOLI ZÁRUKY,
VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ (AVŠAK NIKOLI VÝHRADNĚ) ZÁRUK
OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SONY NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU
ZÁRUKU NA FUNKČNOST SOFTWARU SONY, NENESE ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ CHYBY ČI ZÁVADY
ANI ZA SPLNĚNÍ VAŠICH POŽADAVKŮ, SPOLEČNOST SONY ROVNĚŽ NERUČÍ ZA TO, ŽE FUNGOVÁNÍ
SOFTWARU SONY BUDE OPRAVENO. DÁLE SPOLEČNOST SONY NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA
UŽÍVÁNÍ NEBO NÁSLEDKY POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU SONY Z HLEDISKA JEHO SPRÁVNOSTI, PŘESNOSTI,
SPOLEHLIVOSTI NEBO Z JINÉHO HLEDISKA. ŽÁDNÁ ÚSTNÍ ČI PÍSEMNÁ INFORMACE NEBO RADA
UDĚLENÁ SPOLEČNOSTÍ SONY NEBO AUTORIZOVANÝM ZÁSTUPCEM SPOLEČNOSTI SONY
NEPŘEDSTAVUJE ZÁRUKU ANI ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEROZŠIŘUJE ROZSAH TĚCHTO SMLUVNÍCH
PODMÍNEK. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ VÝJIMKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK.
V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE NA VÁS NEBUDOU VÝŠE UVEDENÉ VÝJIMKY VZTAHOVAT.
Bez omezení výše uvedeného se výslovně uvádí, že SOFTWARE SONY není určen pro použití s jakýmkoli jiným
produktem než PRODUKTEM. Společnost SONY neposkytuje žádnou záruku na možné poškození, které může
SOFTWARE SONY způsobit na jiném zařízení, softwaru, obsahu nebo datech, které patří vám či třetí straně.
OMEZENÍ RUČENÍ
Bezpečnostní opatření/Technické údaje
SPOLEČNOST SONY, JEJÍ DODAVATELÉ A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE (POUZE pro účely tohoto ODDÍLU
souhrnně jako „SONY“) NERUČÍ ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY SOUVISEJÍCÍ SE SOFTWAREM
SONY ZPŮSOBENÉ PORUŠENÍM JAKÉKOLI VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY,
PORUŠENÍM SMLUVNÍCH PODMÍNEK, NEDBALOSTÍ, PORUŠENÍM PLNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO
JAKÝMKOLI JINÝM NEZÁKONNÝM JEDNÁNÍM. VÝŠE UVEDENÉ ŠKODY ZAHRNUJÍ ZEJMÉNA ZTRÁTU
ZISKU, ZTRÁTU VÝNOSU, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU MOŽNOSTI POUŽÍVAT PRODUKT NEBO JAKÉKOLI
SOUVISEJÍCÍ VYBAVENÍ, PROSTOJE A ZTRÁTU ČASU UŽIVATELE, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLA
SPOLEČNOST SONY NA MOŽNOST VÝSKYTU PODOBNÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA. JAKÉKOLI FINANČNÍ
RUČENÍ SPOLEČNOSTI SONY VŮČI VÁM PODLE TOHO LICENČNÍHO UJEDNÁNÍ EULA SE OMEZUJE
NA ČÁSTKU SKUTEČNĚ VYPLACENOU ZA SOFTWARE SONY.
EXPORT
Pokud SOFTWARE SONY používáte v jiné zemi, než je země vašeho pobytu, nebo jej do této země přenášíte, musíte se
řídit platnými nařízeními týkajícími se exportu, importu a celních poplatků.
ROZHODNÉ PRÁVO
Toto smluvní ujednání EULA musí být předkládáno, vykládáno a uplatňováno podle japonských zákonů, bez ohledu na
jakýkoli střet právních ustanovení. Jakýkoliv rozpor vyvstávající z tohoto licenčního ujednání EULA bude podléhat
výhradně soudům s místní soudní příslušností v Tokiu, Japonsku. Vy a společnost Sony tímto vyjadřujete svůj souhlas se
soudní příslušností spadající pod tyto soudy. VY I SPOLEČNOST SONY SE ZŘÍKÁTE PRÁVA NA SOUDNÍ ŘÍZENÍ,
POKUD JDE O JAKÉKOLI ZÁLEŽITOSTI, KTERÉ SPADAJÍ DO PŮSOBNOSTI TOHOTO SMLUVNÍHO UJEDNÁNÍ
NEBO S NÍM SOUVISEJÍ.
ODDĚLITELNOST
Pokud je jakákoli část tohoto smluvního ujednání EULA shledána neplatnou nebo právně neúčinnou, všechny ostatní
části zůstávají v platnosti.
Máte-li jakékoli otázky týkající se tohoto smluvního ujednání EULA nebo zde uvedené omezené záruky, můžete
kontaktovat společnost SONY písemně na adresu uvedenou v záručním listu, který je přibalen k produktu.
83CZ
©2011 Sony Corporation
4-299-598-11(1) (CZ)
Download PDF

advertising