Sony | CMT-G2BNIP | Sony CMT-G2BNiP Rychlé nastavení a průvodce spuštěním

4-299-599-11(1) (CZ)
2
Připojení systému do domácí sítě
Metoda hledání přístupového bodu je uvedena v této příručce.
Micro HI-FI Component System (Hi-Fi mikrosystém)
CMT-G2NiP/G2BNiP
Podrobnosti týkající se jiných metod připojení k síti, než je metoda hledání přístupového bodu
 „Připojení systému do domácí sítě“ v Návodu k obsluze
Průvodce rychlým nastavením
bezdrátové sítě a přístupem k internetovým službám
Tento Průvodce rychlým nastavením vysvětluje, jak připojit CMT-G2NiP/G2BNiP Hi-Fi
mikrosystém do vaší domácí bezdrátové sítě a jak použít funkce, které jsou k dispozici
prostřednictvím bezdrátové sítě.
1
2
1 Stisknutím tlačítka  (napájení) systém zapněte.
2 Vyberte funkci HOME NETWORK, MUSIC SERVICES nebo
AirPlay.
6
Služby
internetových rádií
Server (PC)
Vysílání zvukového obsahu
2-9
Pokud se obrazovka s nastavením sítě nezobrazí, stiskněte tlačítko
OPTIONS. Stisknutím tlačítka / vyberte položku „Network“ a poté
stiskněte tlačítko ENTER. Zvolte položku „Settings“, poté stiskněte
tlačítko ENTER.
3 Zvolte položku „Wireless LAN Settings“, poté stiskněte
tlačítko ENTER.
Pokud se objeví nápis „Change Setting?“, vyberte položku „OK“.
4 Vyberte položku „Access Point Scan“ a poté stiskněte
tlačítko ENTER.
Přehrávač DLNA
Přehrávání zvukového
obsahu uloženého na
serveru (PC)
Domácí síť
5 Vyberte ze seznamu požadovaný název sítě (SSID) a poté
stiskněte tlačítko ENTER.
6 Zadejte bezpečnostní klíč (klíč WEP, klíč WPA/WPA2), poté
stiskněte tlačítko ENTER.
Router/přístupový bod
bezdrátové sítě LAN
Standardně se bezpečnostní klíč zobrazí jako „*****“. Opakovaným
stisknutím tlačítka DISPLAY zašifrujete a odhalíte bezpečnostní klíč.
Poslech internetových rádií
 Opakovaným stisknutím tlačítka CHARACTER vyberte typ znaků

Můžete poslouchat různá rádia, která jsou k dispozici na internetu.
Poslech hudby uložené na vašem serveru (PC)
(vyberte „abc“ pro zadávání malých písmen, „ABC“ pro zadávání
velkých písmen a „123“ pro číslice).
Prostřednictvím vaší domácí sítě můžete přehrávat zvukový obsah uložený na
serveru (v počítači atd.), který podporuje standardy DLNA.
 Stisknutím příslušného tlačítka číslic/písmen na dálkovém ovladači


zadejte požadovaný znak, poté stiskem tlačítka  přesuňte kurzor
na další pozici vstupu.
 Stisknutím tlačítka ENTER uložte textový řetězec.
7 V nastavení IP vyberte položku „Auto“ a poté stiskněte
©2011 Sony Corporation
tlačítko ENTER.
1
8 V nastavení proxy vyberte položku „Do Not Use“ a poté
stiskněte tlačítko ENTER.
Před použitím systému
9 Zvolte položku „OK“, poté stiskněte tlačítko ENTER.
Pokud se objeví nápis „Complete!“, stiskněte tlačítko ENTER.
Vložte baterie do dálkového ovladače.
Poznámka
Pokud vaše síť nebyla zabezpečena pomocí šifrování (pomocí bezpečnostního klíče),
obrazovka s nastavením zabezpečení se v kroku 6 nezobrazí.
R6 (velikost AA)  2
3
Připojte napájecí kabel a kabely reproduktorů.
Kabely
reproduktorů
Můžete poslouchat různá rádia, která jsou k dispozici na internetu.
Podrobnosti a další informace týkající se internetových rádií
 http://www.sony.net/audio/musicservices
K reproduktorům
K zásuvce
Poslech internetových rádií
Napájecí kabel
Černý ()
Černý ()
Zkontrolujte následující informace
Během nastavování sítě budete muset vybrat nebo zadat následující informace.
Zjistěte si tyto informace předem a zadejte je do míst uvedených níže.
Název sítě (SSID)*:
Bezpečnostní klíč (klíč WEP, klíč WPA/WPA2)*:
Následující kroky popisují výběr služby nabízené přes internet, v tomto případě
internetového rádia „vTuner“.
1
*Tuto informaci byste měli nalézt na štítku vašeho routeru/přístupového bodu bezdrátové sítě LAN, v návodu k obsluze,
nebo by vám ji měla sdělit osoba, která prováděla nastavení bezdrátové sítě, či váš poskytovatel internetového připojení.
1 Stiskněte tlačítko MUSIC SERVICES.
Objeví se seznam poskytovatelů služby, k nimž se systém může připojit.
2 Zvolte položku „vTuner“, poté stiskněte tlačítko ENTER.
3 Vyberte požadovanou složku nebo stanici a poté
stiskněte tlačítko ENTER.
2-3
 Pomocí tlačítek / vyberte položku.
 Stisknutím tlačítka ENTER přejdete do jiného adresáře nebo zahájíte
poslech stanice.
 Stisknutím tlačítka BACK přejdete zpět do předchozího adresáře.
4
Poslech hudby uložené na vašem
serveru (PC)
Prostřednictvím vaší domácí sítě můžete přehrávat zvukový obsah uložený na serveru (v počítači atd.),
který podporuje standardy DLNA.
Server (PC) musíte nastavit předem. Pokud dojde k potížím, když je systém připojený k síti, potvrďte
nastavení a stav sítě.
Podrobnosti týkající se nastavení serveru, který využívá jiný systém než Windows 7, Windows Vista
nebo Windows XP
 Návody k obsluze nebo nápovědy daných serverů atd.
Při použití Windows Vista/XP
Tato část se zabývá nastavením přehrávače Windows Media Player 11 nainstalovaného v systému
Windows Vista/XP*.
*Přehrávač Windows Media Player 11 není v případě Windows XP instalován výrobcem. Jděte na webovou stránku
společnosti Microsoft, stáhněte instalační program a nainstalujte přehrávač Windows Media Player 11 do svého počítače.
Podrobnosti o použití přehrávače Media Player 11
 Nápověda programu Windows Media Player 11
 Přejděte na [Start] – [All Programs/Všechny programy].
 Vyberte [Windows Media Player].
 Vyberte [Media Sharing.../Sdílení médií...] z nabídky [Library/Knihovna].
Pokud používáte Windows XP, přejděte na krok .
 Jakmile se zobrazí nápis
Tipy
 DLNA je zkratka pro Digital Living Network Alliance. Jde o název organizace ustanovující zásady (zásady DLNA)
a rovněž o název metody umožňující zařízením v domě sdílet prostřednictvím domácí sítě digitální obsah
(např. hudební data, obrazová data atd.).
 Při kontrole nastavení a stavu sítě stiskněte tlačítko OPTIONS, potom vyberte položku „Network“ – „Information“ –
požadovanou položku nastavení z nabídky.
Nastavení serveru (PC)
, vyberte položku [Networking.../
Sítě...].
Zobrazí se okno [Network and Sharing Center/Centrum
síťových připojení a sdílení].
 Vyberte [Customize/Vlastní nastavení].
Zobrazí se okno [Set Network Location/Nastavit umístění
v síti].
Při použití Windows 7
Tato část se zabývá nastavením přehrávače Windows Media Player 12 pro Windows 7, který byl instalován
výrobcem.
Podrobnosti o použití přehrávače Media Player 12
 Nápověda programu Windows Media Player 12
 Zaškrtněte [Private/Soukromé] a vyberte [Next/Další].
 Přejděte na [Start] – [Control Panel/Ovládací panely].
 Vyberte [View network status and tasks/Zobrazit úlohy a stav sítě] v části [Network and Internet/
Síť a Internet].
Zobrazí se okno [Network and Sharing Center/Centrum síťových připojení a sdílení].
Poznámka
Pokud se na displeji nezobrazí požadovaná položka, zkuste změnit způsob zobrazení Ovládacích panelů.
 Vyberte [Public network/Veřejná síť] v části [View your active
networks/Zobrazit aktivní sítě].
Zobrazí se okno [Set Network Location/Nastavit umístění
v síti].
Pokud se na displeji zobrazí něco jiného než [Public network/
Veřejná síť], přejděte na krok .
 Podle prostředí, ve kterém se systém používá, vyberte [Home network/Domácí síť] nebo
[Work network/Pracovní síť].
 Podle prostředí, ve kterém se systém používá, postupujte dle instrukcí na obrazovce.
Jakmile nastavení dokončíte, potvrďte v okně [Network and Sharing Center/Centrum síťových
připojení a sdílení] změnu položky v části [View your active networks/Zobrazit aktivní sítě]
na [Home network/Domácí síť] nebo [Work network/Pracovní síť].
 Vyberte [Change advanced sharing settings/
Změnit pokročilé nastavení sdílení].
 Potvrďte, že [Location type/Typ umístění] se změnil na [Private/Soukromé] a vyberte [Close/Zavřít].
 Potvrďte, že v okně [Network and Sharing Center/Centrum síťových připojení a sdílení] je
zobrazena [(Private network)/(Soukromá síť)] a zavřete okno.
 Pokud jste v kroku  v okně [Media Sharing/Sdílení
médií] nezaškrtli možnost [Share my media/Sdílet média],
zaškrtněte ji a vyberte [OK].
Zobrazí se seznam zařízení, která lze připojit.
 Vyberte [Settings.../Nastavení...], které se zobrazí vedle [Share my media to:/Sdílet médium s:].
 Zaškrtněte [Allow new devices and computers automatically/Povolit automaticky nová zařízení
a počítače] a vyberte [OK].
Poznámka
Jakmile si ověříte, že systém lze k serveru připojit, zrušte zaškrtnutí této položky a přehrajte audio obsah uložený
na serveru.
Přehrávání hudby uložené na vašem serveru (PC)
1
1 Stiskněte tlačítko HOME NETWORK.
2 Vyberte server, jenž má být připojen, a poté stiskněte
tlačítko ENTER.
 Vyberte [Choose media streaming options.../Zvolit možnosti
vysílání datového proudu médií...] v části [Media streaming/
Vysílání datového proudu médií].
2-4
2
Když se seznam serverů nezobrazí, stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte
položku „Aktualizovat“.
3 Vyberte položku (playlist, album, složku apod.), kterou
chcete přehrát, a stiskněte ENTER.
Pokud se zobrazí jiná položka, opakujte krok 3, dokud se nezobrazí
požadovaná položka.
4 Vyberte stopu, kterou chcete přehrát, a poté stiskněte
tlačítko ENTER.
 Pokud se v okně [Media streaming options/Možnosti vysílání datového proudu médií] zobrazí
[Media streaming is not turned on/Vysílání datového proudu médií není zapnuto], vyberte
[Turn on media streaming/Zapnout vysílání datového proudu médií].
 Vyberte [Allow All/Povolit vše].
Otevře se okno [Allow All Media Devices/Povolit všechna
mediální zařízení]. Pokud jsou všechna zařízení v místní síti
nastavena na [Allowed/Povoleno], vyberte [OK] a zavřete
okno.
 Vyberte [Allow all computers and media devices/Povolit všem počítačům a mediálním zařízením].
 Vyberte [OK] a okno se zavře.
Použití funkce AirPlay
Zvukový obsah můžete přehrávat na zařízeních se systémem iOS, která jsou připojena do vaší sítě,
např. na zařízeních iPhone, iPad nebo iPod touch, či pomocí programu iTunes.
Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze v části „Using AirPlay“.
Odstraňování problémů
Řešení běžných problémů a podrobnosti ohledně chybových zpráv
 Část „Odstraňování problémů“ v Návodu k obsluze
Webové stránky zákaznické podpory
Pro zákazníky v Evropě: http://support.sony-europe.com/
Pro zákazníky v Oceánii: http://www.sony-asia.com/support
Download PDF

advertising