Sony CMT-SBT300WB, CMT-SBT300W Operating instructions

Sony CMT-SBT300WB, CMT-SBT300W Operating instructions
Domácí
audiosystém
Začínáme
Provoz
Síťová připojení
Návod k obsluze
Doplňující informace
Odstraňování problémů
Bezpečnostní opatření /
Technické údaje
CMT-SBT300W/SBT300WB
Pro zákazníky v Austrálii
UPOZORNĚNÍ
V zájmu snížení rizika požáru
nezakrývejte větrací otvor
přístroje novinami, ubrusy,
závěsy atd.
Nevystavujte přístroj
zdrojům otevřeného
ohně (např. svíčkám).
V zájmu snížení rizika požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem nevystavujte
tento přístroj kapajícím
nebo stříkajícím tekutinám
a nepokládejte na něj předměty
naplněné tekutinami, jako
jsou vázy.
K odpojení jednotky ze sítě je
nutné použít zástrčku, proto ji
zapojte do snadno přístupné
zásuvky. Pokud si všimnete
něčeho neobvyklého, ihned
zástrčku ze zásuvky vytáhněte.
Neinstalujte přístroj
do uzavřeného prostoru,
jako je knihovna nebo
vestavěná skříňka.
Nevystavujte baterie nebo
přístroj s nainstalovanými
bateriemi nadměrnému horku,
například slunečnímu světlu
nebo ohni.
Dokud je jednotka zapojena
do zásuvky, není odpojena ze
sítě, přestože jste ji vypnuli.
Toto zařízení bylo testováno
a bylo stanoveno, že splňuje
limity směrnice EMC, které se
týkají používání propojovacího
kabelu kratšího než 3 metry.
POZOR
Používání optických přístrojů při
práci s tímto produktem zvyšuje
riziko poškození zraku.
Toto zařízení je klasifikováno
jako laserový produkt třídy 1.
Toto označení je umístěno
na zadní straně jednotky.
2CZ
Při instalaci a provozu tohoto
zařízení udržujte vzdálenost
alespoň 20 cm mezi zářičem
a tělem (vyjma končetin: rukou,
zápěstí, chodidel a kotníků).
Pro zákazníky v Evropě
Pro připojení k hostitelským
počítačům a/nebo periferiím
je třeba použít řádně stíněné
a uzemněné kabely i konektory.
Nadměrný akustický tlak
sluchátek může způsobit
ztrátu sluchu.
Upozornění pro zákazníky:
následující informace
se vztahují pouze
na zařízení zakoupená
v zemích podléhajících
směrnicím EU.
Tento přístroj vyrobila společnost
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonsko, nebo byl vyroben jejím
jménem. S dotazy související
se shodou produktů se zákony
Evropské unie se obracejte
na autorizovaného zástupce:
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Německo.
V záležitostech souvisejících
se servisem a zárukou
se obracejte na adresy uvedené
v samostatných servisních
a záručních listech.
Tímto společnost Sony Corp.
prohlašuje, že toto zařízení
splňuje základní požadavky
a ostatní příslušná nařízení
směrnice 1999/5/ES.
Další informace naleznete
na této adrese URL:
http://www.compliance.sony.de/
Likvidace
starých
elektrických a
elektronických
zařízení (platí
v Evropské unii
a dalších evropských
zemích se systémy sběru
tříděného odpadu)
Tento symbol na produktu nebo
jeho obalu značí, že s tímto
produktem nesmí být nakládáno
jako s domovním odpadem.
Tento produkt musí být
odevzdán na příslušném
sběrném místě zajišťujícím
recyklaci elektrických
a elektronických zařízení.
Jestliže zajistíte správnou
likvidaci tohoto produktu,
pomůžete tak předejít
potenciálním negativním
dopadům na životní prostředí
a zdraví lidí, ke kterým by mohlo
dojít nevhodným způsobem jeho
likvidace. Recyklací materiálů
pomůžete šetřit přírodní zdroje.
Podrobné informace o recyklaci
tohoto produktu vám poskytne
místní obecní úřad, technické
služby nebo obchodník,
u kterého jste tento produkt
zakoupili.
Pouze pro Evropu
Likvidace
použitých
baterií
(platí v Evropské
unii a dalších
evropských zemích
se systémem sběru
tříděného odpadu)
Tento symbol na baterii nebo
jejím obalu značí, že s baterií
dodávanou s tímto produktem
nesmí být nakládáno jako
s domovním odpadem.
Na některých typech baterií
může být tento symbol doplněn
chemickou značkou. Symboly
chemického složení pro rtuť (Hg)
nebo olovo (Pb) jsou doplněny
v případě, že baterie obsahuje
více než 0,0005 % rtuti nebo
0,004 % olova.
Jestliže zajistíte správnou
likvidaci těchto baterií, pomůžete
tak předejít potenciálním
negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, ke kterým
by mohlo dojít nevhodným
způsobem jejich likvidace.
Recyklací materiálů pomůžete
šetřit přírodní zdroje.
Pokud se jedná o produkty, které
z důvodu bezpečnosti, výkonu
nebo zachování dat vyžadují
stálé připojení k vestavěné
baterii, měla by tuto baterii
vyměnit pouze kvalifikovaná
osoba.
Chcete-li zajistit, aby se s baterií
zacházelo správným způsobem,
odevzdejte ji po skončení
životnosti na příslušném
sběrném místě pro recyklaci
elektrických a elektronických
zařízení.
V případě všech dalších typů
baterií si prosím přečtěte část
popisující bezpečné vyjmutí
baterie z produktu. Odevzdejte
baterii na příslušném sběrném
místě pro recyklaci použitých
baterií.
Podrobnější informace
o recyklaci tohoto výrobku nebo
baterie vám poskytne místní
městský úřad, technické služby
nebo obchodník, u kterého jste
tento produkt zakoupili.
3CZ
Před použitím systému
Poruchy, k nimž dojde během
standardního použití systému, budou
opraveny společností Sony v souladu
s podmínkami platnými pro omezenou
záruku na tento systém. Společnost Sony
však nenese žádnou zodpovědnost
za následky, které vzniknou v souvislosti
s poruchou či poškozením systému.
Hudební disky zakódované
pomocí technologií s ochranou
autorských práv
Tento produkt slouží k přehrávání disků,
které odpovídají standardu kompaktních
disků (CD). V poslední době některé
nahrávací společnosti prodávají hudební
disky zakódované pomocí technologií
s ochranou autorských práv.
Některé z těchto disků neodpovídají
standardu kompaktních disků (CD)
a tento produkt je nemusí přehrát.
Poznámka k diskům DualDisc
Disk DualDisc má dvě strany, z nichž
jedna obsahuje záznam digitálního videa
a druhá digitální zvukový záznam. Strana
se zvukovým záznamem však neodpovídá
standardu kompaktních disků (CD), a proto
přehrávání tohoto disku nelze zaručit.
4CZ
Obsah
Před použitím systému.......................................................................... 4
Funkce tohoto systému ......................................................................... 8
Poslech hudby z různých zdrojů ....................................................... 8
Poslech hudby prostřednictvím sítí ................................................... 8
Začínáme
Umístění ovládacích prvků a základních funkcí..................................... 9
Přístroj (přední část) ........................................................................ 9
Dálkový ovladač.............................................................................10
Připojení................................................................................................ 13
Připojení antén, reproduktorů a napájecího kabelu ........................... 13
Připojení zařízení iPod/iPhone/iPad nebo zařízení USB ..................... 14
Příprava bezdrátové antény LAN ..................................................... 15
Připevnění podložek pod reproduktory ...............................................16
Vložení baterií ....................................................................................... 17
Nastavení hodin.................................................................................... 18
Provoz
Přehrávání disku CD-DA/MP3............................................................... 19
Vytvoření vlastního programu
(Přehrávání v naprogramovaném pořadí) ........................................22
Přehrávání zařízení iPod/iPhone/iPad................................................ 24
Kompatibilní modely iPod/iPhone/iPad .......................................... 24
Nabíjení zařízení iPod/iPhone/iPad .................................................25
Přehrávání souboru na zařízení USB.....................................................27
Nabíjení zařízení USB ..................................................................... 29
Příprava připojení BLUETOOTH............................................................ 30
Párování systému se zařízením BLUETOOTH ..................................... 31
Připojení jediným dotykem (NFC) .....................................................33
Poslech hudby prostřednictvím připojení BLUETOOTH .......................35
5CZ
Síťová připojení
Jak se připojit k síti................................................................................ 37
Nastavení bezdrátové sítě ................................................................... 38
Možnost 1: Metoda pro používání aplikace
pro chytré telefony nebo tablety
(zařízení s OS Android/iPhone/iPod touch/iPad) ......................... 38
Možnost 2: Metoda manuálního nastavení pomocí
hledání přístupového bodu (pro PC/Mac) ................................... 39
Možnost 3: Metoda pro používání tlačítka WPS
u přístupového bodu, který podporuje WPS.................................41
Nastavení drátové sítě ......................................................................... 42
Možnost 4: Metoda DHCP .............................................................. 42
Poslech audio obsahu pomocí DLNA
(Digital Living Network Alliance) ...................................................... 43
Poslech audio obsahu uloženého na počítači s Windows 8 ................ 44
Poslech audio obsahu uloženého na počítači s Windows 7 ................ 48
Poslech audio obsahu uloženého na počítači
s Windows Vista/Windows XP ................................................... 50
Používání internetového vysílání datového proudu médií
(Internetová rádia)............................................................................ 53
Příprava vašeho mobilního zařízení na ovladač ................................ 53
Poslech internetových rádií ............................................................ 54
Používání funkce AirPlay...................................................................... 56
Používání aplikace „WALKMAN” na zařízení
Xperia/Xperia Tablet ........................................................................ 58
Doplňující informace
Poslech rozhlasu .................................................................................. 59
Ladění rozhlasové stanice .............................................................. 59
Předvolba rozhlasových stanic ....................................................... 60
Manuální spuštění automatického vyhledávání DAB
(pouze pro model CMT-SBT300WB) ............................................61
Používání volitelných zvukových zařízení............................................ 62
Nastavení funkce automatického přechodu
do pohotovostního režimu............................................................... 63
Nastavení pohotovostního režimu BLUETOOTH/sítě.......................... 64
Aktualizace softwaru ........................................................................... 65
Nastavení zvuku................................................................................... 66
Změna displeje..................................................................................... 67
Použití časovačů .................................................................................. 68
Nastavení časovače vypnutí ........................................................... 68
Nastavení časovače zapnutí ........................................................... 68
6CZ
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů ....................................................................... 71
Zprávy ...................................................................................................77
Bezpečnostní opatření / Technické údaje
Bezpečnostní opatření .........................................................................79
Bezdrátová technologie BLUETOOTH .................................................. 81
Technické údaje................................................................................... 83
7CZ
Funkce tohoto systému
Poslech hudby z různých zdrojů
strana 19
strana 27
Hudební CD
USB zařízení
strana 24
strana 59
FM/AM/DAB*
iPod/iPhone/iPad
Externí komponenta
strana 62
* Funkce tuneru AM je k dispozici pouze u modelu CMT-SBT300W a funkce DAB je k dispozici pouze
u modelu CMT-SBT300WB.
Poslech hudby prostřednictvím sítí
strana 53
strana 56
strana 58
Služby
AirPlay
Xperia/Xperia Tablet
BLUETOOTH/NFC
DLNA
strana 30
strana 43
Tip
Tento systém je vybaven funkcí DSEE, která umožňuje čistou reprodukci výšek bez ohledu
na snížení kvality způsobené kompresí.
Tato funkce reprodukuje zvuk z vysoce komprimovaných zdrojů, jako je například MP3,
s přirozeným a bohatým zvukem, který se blíží originálu.
Funkce DSEE se aktivuje pomocí rozeznávání formátu zvukového zdroje.
8CZ
Začínáme
Umístění ovládacích prvků a základních
funkcí
Začínáme
Přístroj (přední část)
Poznámka o nastavení funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu
Pokud neprovedete žádnou operaci nebo na výstupu není zvukový signál, systém asi
po 15 minutách automaticky přejde do pohotovostního režimu. Ve výchozím nastavení
je funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu zapnutá. Deaktivace funkce
viz strana 63.
9CZ
Dálkový ovladač
Dálkový ovladač: Tlačítka CD, USB,
BLUETOOTH, TUNER a AUDIO IN
FUNCTION
Stiskněte odpovídající tlačítko, které
si přejete aktivovat.
 Tlačítko/kontrolka BLUETOOTH
Použijte pro připojení/odpojení zařízení
BLUETOOTH nebo pro provedení
spárování (strana 32, 33, 36).
Prostřední kontrolka určuje stav připojení
k zařízení BLUETOOTH. Podrobné
informace naleznete v části
„Kontrolka BLUETOOTH“ (strana 30).
 Tlačítko  (přehrát/pozastavit)
Použijte pro spuštění přehrávání
CD -DA nebo MP3 disku nebo souboru
na připojeném zařízení iPod/iPhone/
iPad, USB nebo zařízení BLUETOOTH.
 Tlačítko  (zastavit)
Použijte pro zastavení přehrávání disku
CD-DA nebo disku MP3 nebo souboru
na připojeném zařízení iPod/iPhone/
iPad, USB nebo zařízení BLUETOOTH.
 Tlačítka pro přednastavení rádia
a ovládání hudby.
V tomto návodu je převážně popsáno
ovládání přístroje s použitím dálkového
ovladače, ale stejné operace je možné
provádět také pomocí tlačítek na přístroji
se stejným nebo podobným názvem.
 Tlačítko / (napájení)
Pomocí tohoto tlačítka zařízení zapnete
nebo vypnete.
 Kontrolka STANDBY
Když je jednotka vypnuta, rozsvítí se.
Kontrolka bliká, když jednotka
zaregistruje abnormální činnost.
Informace najdete v části „Pokud
kontrolka STANDBY bliká “ (strana 71).
 Senzor dálkového ovladače
 Tlačítka FUNCTION
Jednotka: Tlačítko FUNCTION
Pokaždé, když stisknete tlačítko, funkce
se změní na CD, USB, BLUETOOTH, DAB*,
TUNER FM, TUNER AM* a AUDIO IN.
* Funkce tuneru AM je k dispozici pouze
u modelu CMT-SBT300W a funkce DAB
je k dispozici pouze u modelu
CMT-SBT300WB.
10CZ
Jednotka: Tlačítka TUNE +/– a /
• Tlačítka TUNE +/–
Použijte pro naladění požadované
rozhlasové stanice nebo pro výběr čísla
přednastavené rozhlasové stanice.
• Tlačítka /
Pomocí těchto tlačítek přeskočíte na
začátek stopy nebo souboru. Držením
tlačítka můžete stopu nebo soubor
přetáčet směrem dopředu nebo
dozadu.
Dálkový ovladač: Tlačítka TUNE +/–,
/ a /
• Tlačítka TUNE +/–
Použijte pro naladění požadované
rozhlasové stanice nebo pro výběr
čísla naladěné rozhlasové stanice.
• Tlačítka /
Pomocí těchto tlačítek přeskočíte
na začátek stopy nebo souboru.
• Tlačítka/
Použijte pro přetáčení stopy nebo
souboru směrem dozadu nebo
dopředu.
 Značka N
Umístěte chytrý telefon vybavený
funkcí NFC k této značce pro provedení
BLUETOOTH registrace, připojení nebo
odpojení jediným dotykem. Pro tuto
operaci je předem nutné nastavení
(strana 34).
 Okno displeje
Zobrazí informace o nastavení jednotky.
 Zásuvka na disk
Použijte pro načtení CD-DA nebo disku
MP3 (strana 19).
 Kontrolka funkce efektu
Informuje operační stav tohoto systému.
 Tlačítko EQ
Použijte pro výběr basů nebo výšek pro
nastavení zvuku (strana 66).
 Tlačítko  (otevřít/zavřít)
Pomocí tohoto tlačítka otevřete nebo
zavřete zásuvku na disk (strana 19).
 Tlačítko BASS BOOST
Pomocí tohoto tlačítka zapnete nebo
vypnete zvýraznění basů (strana 66).
 Otočné tlačítko hlasitosti
Jednotka: VOLUME otočné tlačítko
Použijte pro změnu hlasitosti pomocí
otáčení napravo a nalevo.
Dálkový ovladač: Tlačítko VOLUME +/–
Použijte pro změnu hlasitosti stisknutím
tlačítka + nebo -.
 Zdířka USB
Použijte pro připojení zařízení
iPod/iPhone/iPad.
Podrobné informace naleznete v části
„Připojení zařízení iPod/iPhone/iPad
nebo zařízení USB“ (strana 14).
 Tlačítko TIMER MENU
Použijte pro nastavení hodin a časovače
přehrávání (strana 18, 69).
 Tlačítko SLEEP
Použijte pro nastavení časovače vypnutí
(strana 68).
 Tlačítko FM MODE
Použijte pro výběr příjmu FM stereo nebo
jednokanálového příjmu (strana 60).
 Tlačítko TUNER MEMORY
Použijte pro přednastavení rozhlasových
stanic (strana 60).
 Ovládací tlačítka
• Tlačítka ///
Použijte pro výběr položky nebo
změnu nastavení.
• Tlačítka
+/–
Použijte pro výběr složky (alba)
na disku MP3 nebo zařízení USB
Začínáme
  Konektor (sluchátka)
Zdířka pro připojení sluchátek.
 Tlačítko TUNING MODE
Pomocí tohoto tlačítka vyberete režim
ladění. Pokaždé, když stisknete tlačítko,
režim ladění se změní na režim AUTO,
PRESET nebo MANUAL (strana 59).
 Tlačítko RETURN
Použijte pro návrat k předchozímu stavu.
 Tlačítko REPEAT
Použijte pro výběr opakovaného
přehrávání (strana 20, 28).
 Tlačítko PLAY MODE
Pomocí tohoto tlačítka vyberete režim
přehrávání (strana 20, 22, 23, 28).
 Tlačítko DISPLAY
Použijte pro změnu informací v okně
zobrazení  (strana 18, 36, 67).
 Tlačítka BASS +/–
Použijte pro ovládání zvuku v basech
(strana 66).
 Tlačítka TREBLE +/–
Pomocí tohoto tlačítka ovládáte zvuk
výšek (strana 66).
 Tlačítko CLEAR
Pomocí tohoto tlačítka smažete
naprogramovanou stopu nebo složku
(strana 23).
 Tlačítko  (kontrolka efektu)
Použijte pro zapnutí/vypnutí kontrolky
efektu .
(potvrdit)
 Tlačítko
Pomocí tohoto tlačítka potvrdíte
vybranou položku nebo nastavení.
11CZ
 Tlačítko OPTIONS
Pomocí tohoto tlačítka zobrazíte nabídku
voleb. Tlačítko / pro výběr další
nabídky voleb.
DEL LINK: Pro smazání párování funkce
BLUETOOTH (strana 33).
BT/NW STBY: Pro nastavení
pohotovostního režimu BLUETOOTH/sítě
(strana 64).
AUTO STBY: Pro nastavení
automatického pohotovostního režimu
(strana 63).
BT AAC: Pro příjem dat ve formátu
kodeku AAC ze zařízení BLUETOOTH
(strana 31).
WPS: Pro připojení k síti pomocí zařízení
podporujícího WPS (strana 41).
NW RESET: Pro započetí síťových
připojení (strana 39, 57).
UPDATE: Pro aktualizaci softwaru
(strana 65).
Dostupné nabídky se liší podle
používané funkce.
12CZ
Připojení
Zadní strana reproduktoru
Začínáme
Připojení antén, reproduktorů a napájecího kabelu
červená 
 Vstup napájení (AC IN)
Po připojení všech zařízení zapojte napájecí
kabel  do zásuvky ve zdi.
Konektory reproduktorů (levý/pravý)
Pevně zapojte kabel pravého reproduktoru
 do zdířky R a kabel levého reproduktoru
 do zdířky L.
Zdířka AUDIO IN (externí vstup)
Připojte volitelné externí zařízení
pomocí připojovacího audio kabelu
(není součástí dodávky).
Konektor LAN
Zapojte síťový kabel (není součástí dodávky)
do zásuvky.
13CZ
Antény
 FM anténa (je součástí dodávky)
(pouze model CMT-SBT300W)
 Smyčková anténa pro pásmo AM
(je součástí dodávky)
(pouze model CMT-SBT300W)
 DAB/FM anténa (je součástí dodávky)
(pouze model CMT-SBT300WB)
Pro příjem rozhlasového vysílání připojte
antény.
Vyhledejte umístění a polohu poskytující
dobrý příjem signálu a upevněte antény
na stabilní povrch (okno, stěna atd.).
Antény by měly být dostatečně daleko
od přístroje, napájecího kabelu a ostatních
AV komponent, aby se zabránilo
vzniku šumu.
Připevněte konec FM antény lepicí páskou.
Příprava smyčkové antény
pro pásmo AM
Rozviňte kabel antény
Postavte anténu a upevněte
ovinutý kolem antény
ji zacvaknutím do drážky.
a zvedněte stojan antény.
Připojení zařízení iPod/iPhone/iPad nebo zařízení USB
Připojte zařízení iPod/iPhone/iPad nebo zařízení USB do zdířky USB .
Pro připojení zařízení iPod/iPhone/iPad*
do zdířky USB použijte kabel USB dodávaný
s vaším zařízením iPod/iPhone/iPad.
* Pro zařízení iPod/iPhone/iPad, která můžete
používat s tímto systémem, nahlédněte
do „Kompatibilní modely iPod/iPhone/iPad“
(strana 24).
14CZ
Příprava bezdrátové
antény LAN
Provádíte-li bezdrátové připojení, nastavte
anténu bezdrátového připojení na zadní
straně jednotky do vzpřímené polohy.
Začínáme
Poznámka týkající se kontrolky síly signálu
bezdrátové sítě LAN
„ ” se rozsvítí na displeji , když
je systém zapnutý a bezdrátové připojení
LAN je připojeno k přístupovému bodu.*
Zkontrolujte stav příjmu bezdrátového
signálu LAN a nainstalujte systém, kde
je přijímaný signál silný. Čím více dílků
se zobrazí, tím je signál silnější.
*
se také zobrazí pro připojení kabelu
sítě (LAN).
15CZ
Připevnění podložek pod reproduktory
Na spodní stranu dodaných reproduktorů
připevněte podložky pod reproduktory,
abyste zamezili jejich klouzání.
16CZ
Vložení baterií
Začínáme
Podle níže uvedených polarit vložte
do ovladače dvě dodané baterie R6
(velikost AA), .
Poznámky
• Při normálním používání by baterie měly vydržet
přibližně 6 měsíců.
• Nekombinujte staré a nové baterie ani rozdílné
typy baterií.
• Pokud víte, že dálkový ovladač nebudete delší
dobu používat, vyjměte baterie, abyste předešli
případnému poškození způsobenému únikem
kapaliny z baterie a korozí.
17CZ
Nastavení hodin
Hodiny nastavíte pomocí tlačítek
na dálkovém ovladači.
3
Stiskněte opakovaně tlačítko
/  pro nastavení hodiny,
poté stiskněte
(potvrdit) .
4
Stejným postupem nastavte
minuty.
Poznámka
Pokud odpojíte napájecí kabel nebo dojde
k výpadku proudu, nastavení hodin se zruší.
Zobrazení hodin, když je systém
vypnutý
Pro zobrazení hodin stiskněte opakovaně
tlačítko DISPLAY . Hodiny se zobrazí asi
na 8 sekund.
Je-li systém v pohotovostním režimu
funkce BLUETOOTH/síť, hodiny se
po stisknutí tlačítka DISPLAY  nezobrazí.
1
Stisknutím tlačítka /
(napájení)  systém zapněte.
2
Stisknutím tlačítka
TIMER MENU  vyberte
režim nastavení hodin.
Pokud bliká „PLAY SET”, opakovaným
stisknutím tlačítka /  vyberte
„CLOCK”, poté stiskněte
(potvrdit) .
18CZ
Provoz
Přehrávání disku CD-DA/MP3
Potištěná strana
Provoz
 (otevřít/zavřít) 
1
Stiskněte tlačítko
CD FUNCTION .
Stiskněte na jednotce opakovaně
tlačítko FUNCTION , dokud
se nezobrazí „CD” na displeji .
2
3
Stisknutím tlačítka 
(otevřít/zavřít)  otevřete
zásuvku na disk .
4
Stisknutím tlačítka 
(otevřít/zavřít)  zavřete
zásuvku na disk .
5
Stiskněte tlačítko 
(přehrát/pozastavit) .
Zahájí se přehrávání.
Na displeji se objeví „NO DISC”
V zásuvce na disk není žádný disk
nebo disk nelze přehrát. Nahlédněte
do „Bezpečnostní opatření“ (strana 79)
a nastavte přehratelný disk.
Vložte disk tak, aby jeho
potištěná strana směřovala
nahoru.
19CZ
Poznámky
Změna režimu přehrávání
• Pokud disk nelze vyjmout a na displeji se zobrazí
Stiskněte opakovaně tlačítko
PLAY MODE , když je přehrávač
pozastavený. Můžete zvolit režim
normálního přehrávání (Normal Play)
(nezobrazí se nic nebo se objeví nápis
„FLDR“*), režim přehrávání v náhodném
pořadí (zobrazí se nápis „SHUF“ nebo
„FLDR SHUF“* nebo režim přehrávání
v naprogramovaném pořadí (Program Play)
(zobrazí se nápis „PGM“).
•
•
•
„LOCKED” , kontaktujte svého nejbližšího
prodejce značky Sony.
Nevkládejte disky, které mají nestandardní tvar
(např. srdce, čtverec, hvězda). Můžete tím
systém nenávratně poškodit.
Nepoužívejte disky, na kterých je lepicí páska,
nálepka nebo lepidlo. Mohlo by dojít k poruše.
Při vyjímání disku se nedotýkejte jeho povrchu.
Další operace
20CZ
Chcete-li
Postupujte
následovně:
Pozastavit
přehrávání
Stiskněte tlačítko  .
Chcete-li obnovit
přehrávání, stiskněte
tlačítko znovu.
Zastavit
přehrávání
Stiskněte tlačítko  .
Vybrat stopu
nebo soubor
Stiskněte tlačítko
/ .
Vyhledat určité
místo ve stopě
nebo souboru
Během přehrávání
podržte tlačítko
/ 
(nebo / 
na přístroj)
a na požadovaném
místě tlačítko uvolněte.
Zvolit
opakované
přehrávání
Opakovaně stiskněte
tlačítko REPEAT ,
dokud se neobjeví
symbol „ ”
(všechny stopy nebo
soubory) nebo „ 1”
(jedna stopa nebo
soubor).
Vybrat složku
na disku MP3
Opakovaně stiskněte
tlačítko
+/ .
Vyjmout disk
Stiskněte tlačítko  
na přístroji.
Režim přehrávání
* Když se zobrazí nápis „FLDR“ nebo „FLDR
SHUF“, budou přehrány všechny soubory
ve vybrané složce na disku MP3.
Při přehrávání disku CD-DA funguje systém
stejně jako v normálním režimu přehrávání
(Normal Play) (žádný zobrazený nápis),
respektive v režimu přehrávání v náhodném
pořadí „SHUF“.
Když se zobrazí nápis „PUSH STOP“
Během přehrávání není možné měnit
režim přehrávání. Chcete-li změnit režim
přehrávání, zastavte přehrávání.
Poznámka k režimu přehrávání
Je-li systém zapnut a dojde k odpojení
napájecího kabelu, obnoví se normální
režim přehrávání.
Poznámky k opakovanému přehrávání
• „
“ značí, že budou opakovaně
přehrávány všechny stopy nebo
soubory až do zastavení přehrávání.
• „ 1“ značí, že bude opakovaně
přehrávána jedna stopa nebo soubor
až do zastavení přehrávání.
• Je-li systém zapnut a dojde k odpojení
napájecího kabelu, opakované přehrávání
je zrušeno.
Poznámky k režimu přehrávání v náhodném
pořadí
• Když je režim přehrávání v náhodném
Provoz
pořadí nastaven na možnost „SHUF“,
systém bude náhodně přehrávat všechny
stopy nebo soubory na disku. Když je
režim přehrávání v náhodném pořadí
nastaven na možnost „FLDR SHUF“, bude
systém náhodně přehrávat všechny stopy
nebo soubory ve zvolené složce.
• Když systém vypnete, zvolený
režim přehrávání v náhodném pořadí
(„SHUF“ nebo „FLDR SHUF“) se zruší
a obnoví se režim normálního přehrávání
(nezobrazí se nic nebo se objeví
nápis „FLDR“).
Poznámky k přehrávání disků MP3
• Na disk, který obsahuje soubory MP3,
•
•
•
•
•
neukládejte zbytečné složky nebo
soubory.
Složky, které neobsahují žádné soubory
MP3, systém nerozpozná.
Systém přehrává pouze ty soubory MP3,
které mají příponu „mp3“.
Pokud má soubor příponu „.mp3“, ale
nejedná se o zvukový soubor MP3, může
při přehrávání tohoto souboru vzniknout
hluk, který by mohl poškodit systém.
Maximální počet složek a souborů MP3,
který je kompatibilní s tímto systémem:
– 999* složek (včetně kořenové složky)
– 999 souborů
– 250 souborů v jedné složce
– 8 úrovní složek (ve stromové struktuře
souborů)
Nelze zaručit kompatibilitu se všemi typy
kódovacího/zapisovacího softwaru MP3,
CD-R/RW, záznamových zařízení
a záznamových médií. Při přehrávání
nekompatibilních disků MP3 může být
přehráván pouze šum, zvuk může
přeskakovat nebo disky nebude vůbec
možné přehrát.
* Včetně složek, které neobsahují žádné soubory
MP3 ani žádné jiné soubory. V závislosti na
struktuře složek může systém rozpoznat nižší
počet složek, než je jejich skutečný počet.
21CZ
Vytvoření vlastního programu
(Přehrávání v naprogramovaném pořadí)
Naprogramujte vybrané stopy nebo soubory
pomocí tlačítek na dálkovém ovládání.
3
Vyberte složku
(pouze na disku MP3).
• Opakovaným stiskem tlačítka
+/  nastavte požadovanou
složku.
• Chcete-li do programu zařadit
všechny soubory ve složce, stiskněte
tlačítko
.
4
Vyberte požadovanou stopu
nebo číslo souboru.
Opakovaně stiskněte tlačítko
/ , dokud se nezobrazí
požadovaná stopa nebo číslo souboru.
Zvolená stopa
nebo číslo
souboru
1
Stiskněte tlačítko
CD FUNCTION .
Stiskněte opakovaně tlačítko
FUNCTION  na jednotce, dokud
se nezobrazí „CD” na displeji .
2
22CZ
Celkový čas
přehrávání zvolené
stopy nebo souboru
Stiskněte opakovaně tlačítko
PLAY MODE , dokud se
nezobrazí „PGM” pro výběr
režimu programovaného
přehrávání (Program Play),
když je přehrávač zastavený.
5
Stiskněte tlačítko
6
Chcete-li přidat další stopy nebo
soubory, opakujte kroky 3 a 5.
.
Pokud v případě disku CD překročí
celkový čas přehrávání 100 minut
(a také při programování souborů MP3),
zobrazí se údaj „- -.- -”.
Můžete naprogramovat až 25 stop
nebo souborů.
Pokud se zobrazí nápis „STEP FULL“.
Můžete se pokusit naprogramovat
až 26 stop nebo souborů.
Vymažte naprogramovanou stopu
nebo soubor a naprogramujte novou
stopu nebo soubor znovu.
Informace najdete v části
„Vymazání programu“ (strana 23).
7
Stiskněte tlačítko  .
• Naprogramované soubory nebo
stopy budou k dispozici, dokud
nevyjmete disk ze zásuvky pro disk
nebo neodpojíte napájecí kabel.
• Opětovné přehrávání programu
spustíte stisknutím tlačítka  .
Provoz
Spustí se přehrávání vašeho programu
stop nebo souborů.
Ukončení přehrávání
v naprogramovaném pořadí
Opakovaně stiskněte tlačítko
PLAY MODE , dokud „PGM” nezmizí
a přehrávač se nezastaví.
Vymazání programu
V režimu zastavení stiskněte tlačítko
CLEAR . Pokaždé, když stisknete tlačítko,
poslední naprogramovaná stopa bude
smazána. Když jsou všechny
naprogramované stopy nebo soubory
smazány, zobrazí se „NO STEP”.
Poznámky
• Pokud po naprogramování vysunete disk,
•
všechny naprogramované stopy nebo soubory
budou odstraněny.
Je-li systém zapnut a dojde k odpojení
napájecího kabelu, naprogramované stopy
nebo soubory budou odstraněny.
23CZ
Přehrávání zařízení iPod/iPhone/iPad
Můžete přehrávat zařízení iPod/iPhone/
iPad připojením k systému. Zařízení iPod/
iPhone/iPad můžete ovládat pomocí
tlačítek dálkového ovladače na tomto
systému.
Kompatibilní modely
iPod/iPhone/iPad
Modely iPod/iPhone/iPad, které lze použít
na tomto systému, jsou následující:
Kompatibilní
model
USB
připojení
AirPlay
připojení
iPod touch
(5. generace)


iPod touch
(4. generace)


iPod touch
(3. generace)


iPod nano
(7. generace)

—
iPod nano
(6. generace)

—
iPod nano
(5. generace)

—
iPod nano
(4. generace)

—
iPod classic

—
iPhone 5


iPhone 4S


iPhone 4


iPhone 3GS


iPad
(4. generace)


iPad mini


iPad
(3. generace)


iPad 2


iPad


platné k dubnu 2013
24CZ
Označení „Vyrobeno pro iPod”,
„Vyrobeno pro iPhone” a
„Vyrobeno proiPad” znamenají, že určité
elektronické příslušenství bylo speciálně
navrženo pro propojení s výrobky iPod,
iPhone nebo iPad a jeho vývojář potvrzuje,
že příslušenství splňuje výkonnostní normy
společnosti Apple. Společnost Apple nenese
odpovědnost za provoz tohoto zařízení ani
za jeho soulad s bezpečnostními a právními
normami. Mějte prosím na paměti,
že použití tohoto příslušenství se zařízením
iPod, iPhone nebo iPad může ovlivnit výkon
bezdrátových systémů.
Poznámky
1
Stiskněte tlačítko
USB FUNCTION .
Stiskněte opakovaně tlačítko
FUNCTION  na jednotce, dokud
se nezobrazí „USB” na displeji .
2
na specifikacích zařízení iPod/iPhone/iPad.
• Systém, ke kterému je připojeno zařízení
•
•
•
Připojte kabel USB dodávaný
se zařízením iPod/iPhone/iPad
k zařízení iPod/iPhone/iPad.
iPod/iPhone/iPad nepřenášejte. Mohlo by
dojít k poruše.
Pro změnu úrovně hlasitosti použijte tlačítka
VOLUME +/  na dálkovém ovládání nebo
otočné tlačítko VOLUME  na jednotce.
Chcete-li používat zařízení iPod/iPhone/iPad,
nahlédněte do uživatelské příručky zařízení
iPod/iPhone/iPad.
Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost
za ztrátu či poškození dat uložených v zařízení
iPod/iPhone/iPad, které byly způsobeny
připojením zařízení iPod/iPhone/iPad
k tomuto systému.
Provoz
3
Připojte kabel USB dodávaný
se zařízením iPod/iPhone/iPad
do zdířky USB  na jednotce.
• Chování systému se může lišit v závislosti
Kontrolka funkce  se změní z „USB”
na “iPod”.
4
Když se na displeji objeví
„iPod” , stiskněte tlačítko
  pro spuštění přehrávání.
Nabíjení zařízení
iPod/iPhone/iPad
Nabíjení začne automaticky, když připojíte
zařízení iPod/iPhone/iPad k tomuto
systému a systém je zapnutý.
Ostatní funkce
Pomocí tlačítek na dálkovém ovládání nebo
jednotce systému můžete provést
následující operace.
Chcete-li
Postupujte
následovně:
Pozastavit
přehrávání
Stiskněte tlačítko  
nebo  . Chcete-li
obnovit přehrávání,
stiskněte tlačítko znovu.
Zastavit
přehrávání
Stiskněte tlačítko  .
Vybrat stopu
nebo kapitolu
audio knihy/
podcastu
Stiskněte tlačítko
/ .
Vyhledat místo
stopy nebo
kapitoly audio
knihy/podcastu
Při přehrávání podržte
tlačítko / 
(/ 
na přístroji)
a na požadovaném
místě tlačítko uvolněte.
1
Zapněte systém.
2
Připojte zařízení iPod/iPhone/
iPad k portu USB na jednotce.
Stisknutím tlačítka / (napájení) 
systém zapněte.
Podrobnosti o připojení najdete v části
strana 14.
Začne nabíjení zařízení iPod/iPhone/
iPad. Detailní informace naleznete
v uživatelské příručce vašeho zařízení
iPod/iPhone/iPad.
25CZ
Pro ukončení nabíjení zařízení
iPod/iPhone/iPad
Stiskněte tlačítko /  pro vypnutí
systému a poté odpojte zařízení
iPod/iPhone/iPad.
Poznámky k nabíjení
• Zařízení iPod/iPhone/iPad nelze nabíjet, když
je systém vypnutý.
• Pokud během nabíjení zařízení iPod/iPhone/
•
26CZ
iPad přejde systém do pohotovostního režimu,
nabíjení se ukončí. Před zahájením nabíjení
vypněte funkci automatického přechodu
do pohotovostního režimu. Podrobné
informace naleznete v části „Nastavení funkce
automatického přechodu do pohotovostního
režimu“ (strana 63).
Pokud chcete zjistit, zda se zařízení nabíjí,
podívejte se na ikonu baterie na displeji zařízení
iPod/iPhone/iPad.
Přehrávání souboru na zařízení USB
* Soubory s ochranou autorských práv DRM
(Digital Rights Management) nebo soubory
stažené z internetového obchodu s hudbou
na tomto systému nelze přehrát. Pokusíte-li
se takový soubor přehrát, systém přehraje
následující zvukový soubor bez této ochrany.
1
Stiskněte tlačítko
USB FUNCTION .
Stiskněte opakovaně tlačítko
FUNCTION  na jednotce, dokud
se nezobrazí „USB” na displeji .
2
Připojte zařízení USB přímo
nebo prostřednictvím kabelu USB
dodaného se zařízením USB
k portu USB  na přístroji.
3
Stisknutím tlačítka  
zahájíte přehrávání.
Provoz
Můžete přehrávat audio soubory uložené
na zařízení USB na tomto systému
připojením USB paměti nebo USB zařízení
k systému.
Zvukové formáty, který lze na tomto
systému přehrát, jsou MP3/WMA*/AAC*.
Na níže uvedených webových stránkách
najdete informace o kompatibilních
zařízeních USB.
Pro zákazníky v Evropě:
http://support.sony-europe.com/
Pro zákazníky v jiných zemích/regionech:
http://www.sony-asia.com/support
27CZ
Ostatní funkce
Změna režimu přehrávání
Pomocí tlačítek na dálkovém ovládání
nebo jednotce systému můžete provést
následující operace.
Stiskněte opakovaně tlačítko
PLAY MODE , když je přehrávač
pozastavený. Můžete zvolit režim
normálního přehrávání (Normal Play)
(nezobrazí se nic nebo se objeví nápis
„FLDR“*1) nebo režim přehrávání
v náhodném pořadí (Shuffle Play)
(zobrazí se nápis „SHUF“ nebo „FLDR
SHUF“*2).
Chcete-li
Postupujte následovně:
Pozastavit
přehrávání
Stiskněte tlačítko  .
Chcete-li obnovit
přehrávání, stiskněte
tlačítko znovu.
Zastavit
přehrávání
*1
*2
28CZ
Stiskněte tlačítko  .
Chcete-li v přehrávání
pokračovat, stiskněte
tlačítko  *1.
Chcete-li zrušit obnovení
přehrávání, stiskněte
tlačítko   znovu*2.
*1
*2
Pokud není zvolen žádný indikátor, systém
přehraje všechny soubory na zařízení USB.
Když je vybrána volba „FLDR“, systém
přehraje všechny soubory ve zvolené
složce na zařízení USB.
Když je vybrána volba „SHUF“, systém přehraje
všechny zvukové soubory na zařízení USB
v náhodném pořadí. Když je vybrána volba
„FLDR SHUF“, systém přehraje všechny zvukové
soubory ve zvolené složce na zařízení USB
v náhodném pořadí.
Vybrat složku
Opakovaně stiskněte
tlačítko
+/ .
Poznámka k režimu přehrávání
Vybrat
soubor
Stiskněte tlačítko
/ .
Je-li systém zapnut a dojde k odpojení
napájecího kabelu, obnoví se režim
normálního přehrávání.
Vyhledat
místo
v souboru
Při přehrávání podržte
tlačítko / 
(/  na přístroji)
a na požadovaném místě
tlačítko uvolněte.
Zvolit
opakované
přehrávání
Stiskněte opakovaně
tlačítko REPEAT ,
dokud se nezobrazí „ ”
(všechny audio soubory)
nebo „ 1” (jeden audio
soubor).
Při přehrávání souboru ve formátu
VBR MP3/WMA může systém začít
s přehráváním z jiného místa.
Pokud zrušíte obnovení přehrávání, zobrazí se
na displeji opět počet složek.
Poznámky k opakovanému přehrávání
• „
“ značí, že budou opakovaně
přehrávány všechny soubory až
do zastavení přehrávání.
• „ 1“ značí, že bude opakovaně
přehráván jeden soubor až do zastavení
přehrávání.
• Je-li systém zapnut a dojde k odpojení
napájecího kabelu, opakované přehrávání
je zrušeno.
Poznámka k režimu přehrávání v náhodném
pořadí
Když systém vypnete, zvolený režim
přehrávání v náhodném pořadí („SHUF“
nebo „FLDR SHUF“) se zruší a obnoví se
režim normálního přehrávání (nezobrazí
se nic nebo se objeví nápis „FLDR“).
Poznámky
• Pořadí při přehrávání na tomto systému se může
•
•
•
•
•
•
Nabíjení zařízení USB
Nabíjení začne automaticky, když připojíte
zařízení USB k tomuto systému a systém
je zapnutý.
1
Zapněte systém.
2
Připojte USB zařízení k USB portu
na jednotce.
Stisknutím tlačítka / (napájení) 
systém zapněte.
Provoz
•
•
lišit od pořadí při přehrávání na připojeném
digitálním přehrávači hudby.
Před odpojením zařízení USB systém vždy
vypněte. Odpojení zařízení USB při zapnutém
systému může poškodit data na zařízení USB.
Je-li nezbytné připojení pomocí kabelu USB,
připojte kabel USB dodaný se zařízením USB.
Podrobné informace o způsobu použití zařízení
USB najdete v návodu k obsluze dodaném
se zařízením, které chcete připojit.
Podle typu připojeného zařízení USBmůže
určitou dobu trvat, než se po připojení zobrazí
nápis „READING“.
Nepřipojujte zařízení USB přes rozbočovač USB.
Po připojení zařízení USB přečte systém všechny
soubory na tomto zařízení USB. Pokud je na USB
zařízení velké množství složek nebo souborů,
úplné přečtení USB zařízení může trvat dlouho.
V případě některých připojených zařízení USB
může úplné přečtení zařízení USB nebo přenos
signálu ze systému trvat dlouhou dobu.
Kompatibilitu se všemi dekódovacími/
zapisovacími programy není možné zaručit.
Jestliže byly zvukové soubory na zařízení USB
původně zakódovány prostřednictvím
nekompatibilního softwaru, tyto soubory
mohou šumět, přehrávat se přerušovaně
nebo se nemusí přehrát vůbec.
Maximální počet složek a souborů na zařízení
USB, které je kompatibilní s tímto systémem:
– 1 000* složek (včetně kořenové složky)
– 3 000 souborů
– 250 souborů v jedné složce
– 8 úrovní složek (ve stromové struktuře
souborů)
Podrobnosti o připojení najdete v části
strana 14.
Ukončení nabíjení zařízení USB
Stisknutím tlačítka /  vypněte systém
a poté odpojte kabel USB.
Poznámky k nabíjení
• Zařízení USB nelze nabíjet, když je systém
•
vypnutý. Některá zařízení USB není možné
kvůli jejich vlastnostem nabíjet.
Pokud během nabíjení zařízení USB
přejde systém do pohotovostního režimu,
nabíjení se ukončí. Před zahájením nabíjení
vypněte funkci automatického přechodu
do pohotovostního režimu. Podrobné
informace naleznete v části „Nastavení funkce
automatického přechodu do pohotovostního
režimu“ (strana 63).
* Včetně složek, které neobsahují žádné
zvukové soubory, jež by bylo možné přehrát,
a prázdných složek. V závislosti na struktuře
složek může systém rozpoznat nižší počet
složek, než je jejich skutečný počet.
• Systém nemusí podporovat všechny funkce
připojeného zařízení USB.
• Složky, které neobsahují žádné zvukové
soubory, nejsou rozpoznány.
• Zvukové formáty, které můžete poslouchat
prostřednictvím tohoto systému, jsou
následující:
– MP3: přípona souboru „.mp3“
– WMA: přípona souboru „.wma“
– AAC: přípona souboru „.m4a“, „.mp4“
nebo „.3gp“
I když má název souboru správnou příponu,
ale jedná se o jiný typ souboru, při přehrávání
tohoto souboru může vzniknout hluk, který
by mohl poškodit reproduktory a způsobit
poruchu systému.
29CZ
Příprava připojení BLUETOOTH
Prostřednictvím bezdrátového připojení
můžete poslouchat hudbu ze svého
zařízení iPod/iPhone/iPad nebo zařízení
BLUETOOTH.
Než začnete funkci BLUETOOTH používat,
zaregistrujte své zařízení BLUETOOTH
pomocí párování.
Systém podporuje registraci a připojení
zařízení BLUETOOTH a zařízení s funkcí NFC,
která umožňuje datovou komunikaci tím,
že se zařízením jednoduše dotknete
na určeném místě. Další informace o funkci
NFC naleznete v části „Připojení jediným
dotykem (NFC)“ (strana 33).
Co je párování?
Zařízení BLUETOOTH se musejí před
připojením navzájem zaregistrovat.
Párování je operace registrace dvou
zařízení.
Jakmile je párování jednou provedeno,
není již třeba jej znovu provádět. Operaci
párování je ale nutné znovu provést
v následujících případech:
• Informace o párování byly vymazány při
opravě zařízení BLUETOOTH.
• Pokusíte se systém spárovat s více než
10 BLUETOOTH zařízeními.
Tento systém lze spárovat až
s 9 BLUETOOTH zařízeními. Pokud
po spárování s 9 zařízeními spárujete
další zařízení BLUETOOTH, informace
o novém zařízení přepíšou informace
o zařízení, které bylo k systému připojeno
jako první.
• Informace o registraci párování jsou
smazány z připojeného zařízení.
• Pokud systém inicializujete nebo smažete
historii párování systému, jsou smazány
všechny informace o párování.
30CZ
Kontrolka BLUETOOTH
Kontrolka BLUETOOTH ve středu tlačítka
BLUETOOTH  umožňuje zkontrolovat
stav funkce BLUETOOTH.
Stav systému
Barva
kontrolky
Stav
kontrolky
Modrá
Funkce
BLUETOOTH je
v pohotovostním
režimu (když je
systém zapnut)
Pomalu bliká.
Během párování
BLUETOOTH:
Modrá
Rychle bliká.
Systém
se pokouší
připojit k zařízení
BLUETOOTH.
Modrá
Bliká.
Systém
Modrá
navázal připojení
k zařízení
BLUETOOTH.
Svítí.
Tento systém podporuje funkce
BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) a AVRCP (Audio Video
Remote Control Profile). Podrobné
informace naleznete v části
„Bezdrátová technologie BLUETOOTH“
(strana 81).
Poznámky
• Podrobnosti o ovládání připojovaného zařízení
•
BLUETOOTH naleznete v návodu k obsluze
dodaném s tímto zařízením BLUETOOTH.
Zařízení BLUETOOTH, které má být připojeno,
musí podporovat A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
Povolení příjmu kodeku AAC
Ze zařízení BLUETOOTH je možné přijímat
data ve formátu kodeku AAC. Příjem můžete
povolit pomocí nabídky voleb.
1
Stisknutím tlačítka OPTIONS  zobrazte
nabídku nastavení.
2
Stiskněte opakovaně tlačítko /  pro
výběr možnosti „BT AAC” a poté stiskněte
tlačítko
.
3
Opakovaně stiskněte tlačítko /  pro
výběr možnosti „ON” nebo „OFF”, poté
stiskněte
.
Provoz
ON: příjem ve formátu kodeku AAC
OFF: příjem ve formátu kodeku SBC
Poznámky
• Pokud spustíte nastavení během připojení
BLUETOOTH, bude připojení přerušeno.
• Pokud používáte produkt společnosti Apple,
•
aktualizujte jej na nejnovější verzi softwaru.
Podrobné informace o aktualizaci naleznete
v návodu k obsluze dodaném s produktem
společnosti Apple.
Pokud během příjmu zvuku ve formátu kodeku
AAC, dochází k jeho přerušování, nastavte volbu
BT AAC na hodnotu „OFF“.
Párování systému
se zařízením BLUETOOTH
1
Umístěte zařízení BLUETOOTH
do vzdálenosti maximálně 1 metr
od systému.
2
Stiskněte tlačítko
BLUETOOTH FUNCTION .
Příklad připojení
Zařízení BLUETOOTH,
například „WALKMAN“*
* Zkontrolujte, zda má vaše zařízení WALKMAN
funkci BLUETOOTH nahlédnutím do uživatelské
příručky vašeho zařízení WALKMAN.
Stiskněte opakovaně tlačítko
FUNCTION  na jednotce, dokud
se nezobrazí „BT AUDIO” na displeji .
Kontrolka BLUETOOTH pomalu modře
bliká.
• Pokud byl systém již v minulosti
automaticky připojen k zařízení
BLUETOOTH stiskem tlačítka
BLUETOOTH  na jednotce zrušíte
připojení a na displeji se zobrazí
„BT AUDIO” .
31CZ
3
Stiskněte a po dobu 2 sekund
nebo déle podržte tlačítko
BLUETOOTH  na přístroji.
6
Když je párování dokončeno a připojení
k zařízení BLUETOOTH je správně
navázáno, na displeji  se text změní
na „BT AUDIO” z „PAIRING” a kontrolka
BLUETOOTH  bliká pomalu modře.
• V závislosti na typu zařízení
BLUETOOTH může být připojení
navázáno automaticky po dokončení
párování.
Kontrolka BLUETOOTH bliká modře
rychle na displeji a signál „PAIRING”
bliká na displeji .
Systém je v režimu párování.
4
Proveďte operaci párování
na zařízení BLUETOOTH
a vyhledejte systém pomocí
zařízení BLUETOOTH.
Po dokončení vyhledávání se na displeji
zařízení BLUETOOTH může zobrazit
seznam nalezených zařízení.
• Tento systém se zobrazí jako
•
•
•
5
„SONY:CMT-SBT300W (Bluetooth)“
nebo „SONY:CMT-SBT300WB (Bluetooth)“.
Pokud v seznamu není, zopakujte postup
znovu od kroku 1.
Při navazování připojení k tomuto systému
vyberte na zařízení BLUETOOTH zvukový
profil (A2DP, AVRCP)
Pokud zařízení BLUETOOTH nepodporuje
profil AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile), není možné pomocí
tohoto systému zahájit ani ukončit
přehrávání.
Podrobnosti o ovládání připojovaného
zařízení BLUETOOTH naleznete v návodu
k obsluze dodaném s tímto zařízením
BLUETOOTH.
Vyberte položku
„SONY:CMT-SBT300W
(Bluetooth)“ nebo
„SONY:CMT-SBT300WB
(Bluetooth)” na displeji
zařízení BLUETOOTH.
Pokud budete vyzváni k zadání
kódu na zařízení BLUETOOTH
zadejte „0000“.
32CZ
Pomocí zařízení BLUETOOTH
proveďte připojení BLUETOOTH.
Poznámky
• „Passkey“ může být nazýván jako „Kód“,
„Kód PIN“, „PIN“ nebo „Heslo“ apod.
• Stav pohotovostního párovacího režimu
•
systému je zrušen přibližně po 5 minutách.
Pokud párování není úspěšné, postupujte
znovu od kroku 1.
Chcete-li systém spárovat s několika zařízeními
BLUETOOTH, proveďte postup od kroku 1
do kroku 6 jednotlivě pro každé zařízení
BLUETOOTH.
Tip
Můžete provést párování nebo se pokusit
navázat připojení BLUETOOTHs dalším zařízením
BLUETOOTH, i když už je navázáno připojení
BLUETOOTH s jiným zařízením BLUETOOTH.
Po úspěšném navázání připojení s dalším
zařízením BLUETOOTH se aktuálně navázané
připojení BLUETOOTH přeruší.
Smazání informací o registraci
párování
1 Stiskněte tlačítko
BLUETOOTH FUNCTION .
• Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION 
•
2
Stisknutím tlačítka OPTIONS  zobrazte
nabídku nastavení.
3
Stiskněte opakovaně tlačítko / 
pro výběr možnosti „DEL LINK”, poté
stiskněte tlačítko
.
4
Stiskněte opakovaně tlačítko / 
pro výběr možnosti „OK”, poté stiskněte
tlačítko
.
Zobrazí se text „COMPLETE“ na displeji 
a dojde k vymazání všech informací o párování.
Poznámka
Pokud smažete informace o párování, nebudete
moci navázat připojení BLUETOOTH, dokud
párování znovu neprovedete. Chcete-li se opět
připojit k zařízení BLUETOOTH, musíte zadat kód
na zařízení BLUETOOTH.
NFC (Near Field Communication)
je technologie, která na krátkou vzdálenost
umožňuje bezdrátovou komunikaci mezi
různými zařízeními, jako jsou mobilní
telefony nebo IC tagy.
Funkce NFC umožňuje datovou komunikaci
jednoduše tím, že se zařízením dotknete
na určeném místě.
Funkcí NFC jsou vybaveny kompatibilní
chytré telefony (kompatibilní operační
systém: Android verze 2.3.3 nebo novější
s výjimkou systému Android 3.x).
Provoz
na jednotce, dokud se nezobrazí „BT AUDIO”
na displeji .
Pokud je systém připojen k zařízení
BLUETOOTH, zobrazí se na displeji
systému  název zařízení nastavený
pro připojené zařízení BLUETOOTH.
Stisknutím tlačítka BLUETOOTH 
na přístroji zrušte připojení k tomuto
zařízení BLUETOOTH. Na displeji  se zobrazí
text „BT AUDIO“.
Připojení jediným dotykem
(NFC)
Na níže uvedených webových stránkách
najdete informace o kompatibilních
zařízeních.
Pro zákazníky v Evropě:
http://support.sony-europe.com/
Pro zákazníky v jiných zemích/regionech:
http://www.sony-asia.com/support
Příprava na vašem chytrém telefonu
(Android)
V chytrém telefonu musíte mít
nainstalovanou aplikaci kompatibilní
s funkcí NFC. Pokud ji nainstalovanou
nemáte, můžete si stáhnout aplikaci
„NFC Easy Connect“ ze služby Google Play.
• V některých zemích a oblastech není
možné aplikaci kompatibilní s funkcí NFC
stáhnout.
• Pro některá zařízení smartphone může
být tato funkce k dispozici bez nutnosti
stahování aplikace „NFC Easy Connect”.
V tomto případě, mohou být zacházení
a specifikace zařízení smartphone odlišné
od popisu v příručce. Podrobné informace
naleznete v uživatelské příručce k vašemu
chytrému telefonu.
33CZ
1
Přejděte na níže uvedenou webovou
stránku a nainstalujte aplikaci.
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sony.easyconnect
Přístup pomocí 2D kódu
Přístup získáte po načtení následujícího
2D kódu.
Podle pokynů na obrazovce dokončete
připojení pomocí chytrého telefonu.
Informace o tom, kterou částí telefonu
se systému dotýkat, naleznete v uživatelské
příručce k vašemu chytrému telefonu.
Odpojení jediným dotykem
Chcete-li navázané připojení zrušit,
dotkněte se chytrým telefonem značky N
na přístroji.
Pro změnu připojeného zařízením jediným
dotykem
2
Povolte v chytrém telefonu funkci NFC.
Podrobné informace naleznete v uživatelské
příručce k vašemu chytrému telefonu.
O aplikaci „NFC Easy Connect”
Jedná se o bezplatnou aplikaci určenou
speciálně pro systém Android. Prohledejte
internet pro podrobné informace o aplikaci
„NFC Easy Connect” a stáhněte ji.
• V některých zemích a oblastech není možné
aplikaci kompatibilní s funkcí NFC stáhnout.
Připojení k chytrému telefonu
jedním dotykem
Stačí se dotknout chytrým telefonem
systému. Systém se automaticky zapne,
spáruje a naváže připojení BLUETOOTH.
1
Spusťte na chytrém telefonu aplikaci
„NFC Easy Connect“.
Zkontrolujte, zda se zobrazila obrazovka
aplikace.
2
Dotkněte se chytrým telefonem přístroje.
Dotkněte se chytrým telefonem značky N
na přístroji a nepřerušujte kontakt, dokud
chytrý telefon nezavibruje.
34CZ
Pokud se přístroje dotknete chytrým
telefonem kompatibilním s funkcí NFC,
když je k systému připojeno jiné zařízení
BLUETOOTH, zařízení BLUETOOTH se odpojí
a systém naváže spojení s chytrým
telefonem.
Pokud se chytrým telefonem připojeným
k systému dotknete jiných sluchátek
či reproduktoru BLUETOOTH kompatibilních
s funkcí NFC, chytrý telefon se od systému
odpojí a připojí se k novému zařízení
BLUETOOTH, kterého jste se dotkli.
Poslech hudby prostřednictvím připojení
BLUETOOTH
2
Pomocí zařízení BLUETOOTH
navažte připojení BLUETOOTH.
Jakmile je připojení navázáno,
na displeji se zobrazí nápis
„CONNECT”  a poté název
přiřazený k zařízení BLUETOOTH.
• Pokud se již zařízení BLUETOOTH
k systému již někdy v minulosti
připojovalo, může se připojit
automaticky, aniž by byla vyžadována
nějaká operace uživatele.
• Podrobnosti o ovládání zařízení
BLUETOOTH naleznete v návodu
k obsluze dodaném s tímto
zařízením BLUETOOTH.
Před přehráváním hudby zkontrolujte
následující podmínky:
• Funkce BLUETOOTH na zařízení
BLUETOOTH je zapnuta.
• Párování se systémem bylo dokončeno.
3
Provoz
Můžete ovládat zařízení BLUETOOTH,
které je spárováno se systémem a můžete
přehrávat hudbu pomocí připojení
BLUETOOTH.
Můžete nastavit hlasitost systému
a provést akce přehrát/pozastavit pomocí
připojeného zařízení BLUETOOTH. Podrobné
informace o provozu naleznete v návodu
k obsluze dodaném se zařízením
BLUETOOTH.
Stisknutím tlačítka  
zahájíte přehrávání.
• V závislosti na zařízení BLUETOOTH
může být zapotřebí nejprve spustit
hudební přehrávač na zařízení
BLUETOOTH.
• V závislosti na zařízení BLUETOOTH
může být zapotřebí stisknout
tlačítko   dvakrát.
4
1
Stiskněte tlačítko
BLUETOOTH FUNCTION .
Stisknutím tlačítka
VOLUME +/ 
upravíte hlasitost.
• Otočte tlačítkem VOLUME 
na jednotce doleva nebo doprava
pro změnu hlasitosti.
• Nelze-li hlasitost změnit, změňte ji
na svém zařízení BLUETOOTH.
Kontrolka BLUETOOTH pomalu modře
bliká.
• Stiskněte opakovaně tlačítko
FUNCTION  na jednotce, dokud se
na displeji nezobrazí “BT AUDIO”.
35CZ
Ostatní funkce
Pomocí tlačítek na dálkovém ovládání
nebo jednotce systému můžete provést
následující operace.
Chcete-li
Postupujte následovně:
Pozastavit
přehrávání
Stiskněte tlačítko  *.
Zastavit
přehrávání
Stiskněte tlačítko  .
Vybrat
složku
Stiskněte tlačítko
+/ .
Vybrat
soubor
Stiskněte tlačítko
/ .
Vyhledat
místo
v souboru
Během přehrávání
podržte tlačítko / 
(nebo / 
na přístroj)
a na požadovaném
místě tlačítko uvolněte.
* V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být
zapotřebí stisknout tlačítko   dvakrát.
Poznámka
Tyto operace popsané v příručce nemusejí být
pro určitá zařízení BLUETOOTH k dispozici.
Skutečné operace se navíc mohou lišit
v závislosti na připojeném zařízení BLUETOOTH.
Kontrola adresy připojeného zařízení
BLUETOOTH
Stiskněte tlačítko DISPLAY , když je
jméno nastavené na připojeném zařízení
BLUETOOTH zobrazené na displeji .
Zobrazí se adresa zařízení BLUETOOTH
ve dvou podobách na displeji po dobu
8 vteřin.
Zrušení připojení k zařízení BLUETOOTH
Stiskněte tlačítko BLUETOOTH 
na jednotce. Na displeji  se objeví
„DISCONNECT“.
V závislosti na zařízení BLUETOOTH může
být připojení zrušeno automaticky po
zastavení přehrávání.
36CZ
Síťová připojení
Jak se připojit k síti
Po kontrole vašeho síťového prostředí
nastavte síť. Při nastavení se můžete
řídit následujícím popisem.
Nastavení bezdrátové sítě
Síťová připojení
Vyberte vhodnou metodu a zahajte
nastavení sítě. K systému nepřipojujte
žádný síťový kabel (LAN).
• Možnost 1: Metoda pro používání
aplikace pro chytré telefony nebo
tablety (zařízení s OS Android/iPhone/
iPod touch/iPad) (strana 38)
• Možnost 2: Metoda manuálního
nastavení pomocí hledání přístupového
bodu (pro PC/Mac) (strana 39)
• Možnost 3: Metoda pro používání
tlačítka WPS u přístupového bodu,
který podporuje WPS (strana 41)
Nastavení drátové sítě
• Možnost 4: Metoda DHCP (strana 42)
Tip
Pro připojení pevné IP adresy a nastavení
proxy serveru použijte obrazovku v kroku 8
u „Možnost 2: Metoda manuálního nastavení
pomocí hledání přístupového bodu (pro PC/Mac)“
(strana 39).
37CZ
Nastavení bezdrátové sítě
Poznámka
Při nastavování bezdrátové sítě mohou být
vyžadovány SSID (název bezdrátové sítě)
a bezpečnostní klíč (WEP nebo WPA klíč).
Bezpečnostní klíč (neboli síťový klíč) je šifrovací
klíč, pomocí něhož lze omezit zařízení, s nimiž
je možné navázat komunikaci. Poskytuje
vyšší zabezpečení zařízení komunikujících
prostřednictvím routeru/přístupového bodu
bezdrátové sítě LAN.
Možnost 1: Metoda pro
používání aplikace pro
chytré telefony nebo tablety
(zařízení s OS Android/
iPhone/iPod touch/iPad)
Poznámky
• Před zahájením tohoto postupu si uvědomte,
•
•
1
že vaše Wi-Fi síť nebude až do dokončení
nastavení chráněna. Po dokončení nastavení
bude vaše Wi-Fi síť znovu chráněna, pokud
nastavíte zabezpečení bezdrátové sítě LAN.
Následující postup musí být proveden
do 30 minut. Pokud jej nedokončíte, vypněte
systém a začněte znovu od kroku 1.
Pokud během nastavení sítě dojde k potížím,
začněte znovu od kroku 1.
Mějte u sebe k dispozici název
bezdrátové sítě (SSID)
a bezpečnostní klíč routeru/
přístupového bodu bezdrátové
sítě LAN.
Ohledně SSID a bezpečnostního klíče
nahlédněte do návodu k obsluze
routeru/přístupového bodu bezdrátové
sítě LAN.
2
Stáhněte si aplikaci „NS Setup”.
Aplikaci si můžete zdarma stáhnout na
internetu z „Google Play“ pro zařízení
s OS Android nebo z „App Store“ pro
iPhone/iPod touch/iPad.
Android
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sony.nssetup.app
iOS
https://itunes.apple.com/au/app/
ns-setup/id537150314?mt=8
Přístup pomocí 2D kódu
Přístup získáte po načtení následujícího
2D kódu.
Android
iOS
SSID (název bezdrátové sítě)
Bezpečnostní klíč (WEP nebo WPA klíč)
38CZ
Aplikaci můžete snadno vyhledat
zadáním „NS Setup” na obrazovce
vyhledávání.
3
Stisknutím tlačítka /
(napájení)  zapněte systém.
4
Stisknutím tlačítka OPTIONS 
zobrazte nabídku nastavení.
Možnost 2: Metoda
manuálního nastavení
pomocí hledání
přístupového bodu
(pro PC/Mac)
Poznámka
5
Stiskněte opakovaně tlačítko
/  pro výběr možnosti
„NW RESET”, poté stiskněte
. Když se na displeji objeví
„OK”, stiskněte tlačítko
.
6
1
Stisknutím tlačítka /
(napájení)  zapněte systém.
SSID (název bezdrátové sítě)
Když bliká
na displeji , proveďte
následující operaci.
Bezpečnostní klíč (WEP nebo WPA klíč)
Nastavování pomocí zařízení
iPhone/iPod touch/iPad
Z domovské obrazovky přejděte
na [Settings] (Nastavení) - [Wi-Fi]
a zvolte „Sony_Wireless_Audio_Setup”.
Pokud se „Sony_Wireless_Audio_Setup”
neobjeví, počkejte, dokud nebude
blikat
na displeji , poté proveďte
operaci znovu.
7
Mějte u sebe k dispozici
název bezdrátové sítě (SSID)
a bezpečnostní klíč routeru/
přístupového bodu bezdrátové
sítě LAN.
Síťová připojení
Systém se automaticky vypne.
Uvědomte se, že vaše Wi-Fi síť nebude až
do dokončení nastavení chráněna. Po dokončení
nastavení bude vaše Wi-Fi síť znovu chráněna,
pokud nastavíte zabezpečení bezdrátové sítě LAN.
Ohledně SSID a bezpečnostního
klíče nahlédněte do návodu k obsluze
routeru/přístupového bodu bezdrátové
sítě LAN.
2
Stisknutím tlačítka OPTIONS
zobrazte nabídku nastavení.
3
Stiskněte opakovaně tlačítko
/  pro výběr možnosti
„NW RESET”, poté
stiskněte
.
Spusťte aplikaci „NS Setup”.
8
Podle pokynů na obrazovce
proveďte nastavení.
Když je nastavení dokončeno,
stiskněte tlačítko Play test sound
(Přehrát zvukový test) pro potvrzení
funkčnosti systému přehráním
zvukového testu.
Systém se automaticky vypne.
4
Stisknutím tlačítka /
(napájení)  zapněte systém.
5
Připojte jednotku a Mac nebo PC.
Poznámky
• Pokud se na obrazovce neobjeví
•
„Sony_Wireless_Audio_Setup“, opakujte kroky
od kroku 4 včetně.
Nepřipojujte síťový kabel (LAN).
39CZ
Pro Mac OS X
Zapněte Mac.
Vyberte v horní části obrazovky
symbol
.
Ze seznamu sítí vyberte
[Sony_Wireless_Audio_Setup].
Pro Windows 8 (Windows UI)
Zapněte PC.
Přesuňte ukazatel myši do pravého
horního rohu (nebo pravého
spodního roku) obrazovky Start,
kde se vám zobrazí ovládací tlačítka,
a zvolte [Settings] (Nastavení).
U dotykového panelu zobrazte ikony
přejetím prstem od pravého konce
obrazovky Start a zvolte [Settings]
(Nastavení).
Pro Windows Vista
Zapněte PC.
Klikněte ve spodní části obrazovky
na symbol
.
Vyberte [Connect to a network]
(Připojit k síti).
Ze seznamu sítí vyberte
[Sony_Wireless_Audio_Setup].
6
Vstupte na obrazovku
[Sony Network Device Setting]
(Nastavení síťového zařízení
Sony).
Pro Mac
Spusťte Safari a zvolte [Bonjour] pod
nabídkou
([Bookmarks] (Záložky)),
poté zvolte [SONY:CMT-SBT300W(B)
XXXXXX].
Pro PC
Spusťte prohlížeč a zadejte jednu
z následujících URL do políčka pro
zadání adresy v prohlížeči.
Vyberte nebo stiskněte ikonu
nebo
.
Ze seznamu sítí vyberte
[Sony_Wireless_Audio_Setup].
Pro Windows 7/Windows 8
Zapněte PC.
Klikněte na plochu nebo stiskněte
plochu obrazovky Start.
Vyberte ve spodní části obrazovky
symbol
nebo
.
Ze seznamu sítí vyberte
[Sony_Wireless_Audio_Setup].
40CZ
7
Když se objeví obrazovka
[Language Setup]
(Nastavení jazyka)
zvolte požadovaný jazyk.
8
Z nabídky vyberte
[Network Settings]
(Síťová nastavení).
Možnost 3: Metoda pro
používání tlačítka WPS
u přístupového bodu,
který podporuje WPS
1
Síťová nastavení
9
Pokud je síťový kabel (LAN) připojen,
když je odpojen napájecí kabel, síťový
kabel (LAN) odpojte.
2
Stisknutím tlačítka OPTIONS 
zobrazte nabídku nastavení.
3
Stiskněte opakovaně tlačítko
/  pro výběr „WPS”, poté
stiskněte
.
Síťová připojení
Zvolte SSID routeru/
přístupového bodu bezdrátové
sítě LAN a poté zadejte
bezpečnostní klíč (používá-li se).
Zkontrolujte, zda je
odpojen síťový (LAN) kabel
(není součástí dodávky).
„OK” se objeví na displeji .
• Chcete-li zrušit nastavení, stiskněte
SSID
10 Zvolte [Apply] (Použít).
11
12
/  a zvolte „CANCEL”, poté
stiskněte
.
4
Stiskněte tlačítko
5
Stiskněte tlačítko WPS
na přístupovém bodu.
.
Bliká „WPS”.
V zobrazeném okně zvolte [OK].
Systém se automaticky restartuje.
Připojte Mac nebo PC k routeru/
přístupovému bodu bezdrátové
sítě LAN, kterou chcete používat.
Poznámka
Tlačítko WPS*
Tento postup musí být proveden do 30 minut.
Pokud jej nedokončíte, začněte znovu od kroku 3.
* Umístění a tvar tlačítka WPS se liší
v závislosti na modelu přístupového bodu.
Tip
Podrobnosti o tlačítku WPS naleznete
v návodu k obsluze routeru/přístupového
bodu vaší bezdrátové sítě LAN.
41CZ
Nastavení drátové sítě
Možnost 4: Metoda DHCP
Když svůj počítač připojíte k síti, obvykle
je nastavení DHCP nastaveno na ON
(Zapnuto).
Pokud používáte drátovou síť, zkuste
použít následující metodu.
Předem nastavte nastavení DHCP vašeho
počítače na ON (Zapnuto).
1
Zkontrolujte, zda jsou váš počítač
a váš router zapnuté.
2
Propojte systém a router
pomocí síťového kabelu (LAN)
(není součástí dodávky).
3
Propojte router a váš počítač
pomocí druhého síťového kabelu
(LAN) (není součástí dodávky)
nebo bezdrátovým připojením
LAN.
Síťový (LAN) kabel
(není součástí dodávky) nebo
bezdrátové připojení LAN
Síťová kabel (LAN)
(není součástí dodávky)
4
42CZ
Zapněte systém.
se rozsvítí na displeji 
po provedení připojení.
Poslech audio obsahu pomocí DLNA
(Digital Living Network Alliance)
Zařízení s Network Audio Remote*
nebo ovladač DLNA
Server
Ovládání
Síťově ovládaný
přehrávač
(tento systém)
Přístup
Poskytování
* Network Audio Remote je aplikace pro iOS
a Android. Sony poskytuje aplikaci
„Network Audio Remote” zdarma.
Podrobnosti naleznete na následujících
webových stránkách.
Aplikaci si můžete zdarma stáhnout
na internetu z „Google Play“ pro zařízení
s OS Android nebo z „App Store“ pro
iPhone/iPod Touch/iPad.
Aplikaci si můžete jednoduše vyhledat,
pokud na obrazovce vyhledávání zadáte
„Network Audio Remote”.
Přístup pomocí 2D kódu
Přístup získáte po načtení následujícího
2D kódu.
Android
iOS
Síťová připojení
Na tomto systému můžete přehrávat audio
obsah na serverech s technologií DLNA,
např. počítač nebo síťový rekordér atd.,
a to ovládáním serveru pomocí aplikace
„Network Audio Remote”*. K provozu
je nutné ovládací zařízení podporující
DLNA- (dálkové ovládání apod.).
Windows 7/Windows 8 můžete použít
jako server i jako ovladač.
Pomocí tohoto systému můžete
přehrávat audio obsah uložený
na serveru ve formátech MP3,
Linear PCM, WMA a AAC*. Zvukový
obsah s ochranou autorských práv DRM
(Digital Rights Management) na tomto
systému nelze přehrát.
* Systém přehrává pouze soubory ve formátu
AAC s příponami „.m4a“, „.mp4“ nebo „.3gp“.
Poznámky
• Obecně může chvíli trvat, než systém rozpozná
•
Android
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sony.nar.app
iOS
http://itunes.apple.com/us/app/
network-audio-remote/id398312883?mt=8
•
každé zařízení podporující DLNA-, které je
aktuálně používané, když posloucháte audio
obsah prostřednictvím domácí sítě.
Tento systém nepřehrává soubory ve formátu
WMA s ochranou autorských práv DRM. Pokud
na tomto systému nelze přehrát nějaký soubor
WMA, zkontrolujte vlastnictví tohoto souboru
na svém počítači a zjistěte, zda se na něj
nevztahuje ochrana autorských práv DRM-.
Otevřete složku nebo svazek, ve kterém
je soubor WMA uložen, klepněte na soubor
pravým tlačítkem, a poté se zobrazí okno
[Property] (Vlastnosti). Pokud je v tomto okně
karta [Licence] (Licence), na tento soubor
se vztahuje ochrana autorských práv DRM
a na tomto systému jej nelze přehrát.
Na produktech DLNA CERTIFIED nebudete
moci určitý obsah přehrávat.
Tip
Síťová funkce je k dispozici přehráváním audio
obsahu na serveru s technologií DLNA nebo
ovládacím zařízení, ačkoli ji nemůžete zvolit
pomocí funkčních tlačítek na jednotce tohoto
systému.
43CZ
Poslech audio obsahu
uloženého na počítači
s Windows 8
Windows 8 podporují DLNA1.5. Windows 8
lze používat jako server i jako ovladač.
Audio obsah uložený na serveru můžete
snadno poslouchat pomocí funkce [Play To]
(Přehrávat na) systému Windows 8.
Ovládání a Poskytování
DLNA ovladač/Server
(počítač s Windows 8)
Síťově ovládaný přehrávač
(tento systém)
Poznámka
Položky zobrazené na počítači se mohou
lišit od položek zobrazených v této části,
a to v závislosti na verzi operačního systému
nebo prostředí počítače. Podrobné informace
naleznete v nápovědě počítače.
Nastavení počítače s Windows 8
1
Přesuňte ukazatel myši
do pravého horního rohu
(nebo pravého spodního roku)
obrazovky Start, kde se vám
zobrazí ovládací tlačítka, a zvolte
[Settings] (Nastavení).
U dotykového panelu zobrazte ikony
přejetím prstem od pravého konce
obrazovky Start a zvolte [Settings]
(Nastavení).
44CZ
2
Vyberte ikonu
3
Pravým tlačítkem myši klikněte
na název připojené sítě nebo
jej stiskněte a podržte a zvolte
[Turn sharing on or off]
(Zapnout nebo vypnout sdílení).
nebo
.
4
Vyberte položku [Yes, turn on
sharing and connect to devices]
(Ano, zapnout sdílení a připojit
k zařízením).
3
Přesuňte ukazatel myši
do pravého horního rohu
(nebo pravého spodního roku)
obrazovky Start, kde se vám
zobrazí ikony, a zvolte [Devices]
(Zařízení).
U dotykového panelu zobrazte ikony
přejetím prstem od pravého konce
obrazovky Start a zvolte [Devices]
(Zařízení).
Síťová připojení
Poslech audio obsahu uloženého
na počítači s Windows 8
Použití funkce „Music“ (Hudba) systému
Windows 8 (Windows UI)
1
Na obrazovce Start zvolte funkci
[Music] (Hudba).
4
Vyberte položku
[SONY:CMT-SBT300W(B)
XXXXXX].
Systém vstoupí do režimu síťové funkce
a přehraje se zvolený audio obsah.
2
Zvolte požadovaný audio obsah
a přehrajte jej.
45CZ
Použití aplikace Windows Media Player
1
3
Klikněte pravým tlačítkem myši
na požadovaný audio obsah
nebo jej stiskněte a podržte.
4
V nabídce zvolte položku
[Play To] (Přehrávat na).
Na obrazovce Start klikněte
pravým tlačítkem myši.
U dotykového panelu přejeďte prstem
zespodu nahoru na obrazovce Start
a v pravém spodním rohu obrazovky
zvolte [All Apps] (Všechny aplikace).
Zobrazí se seznam zařízení.
2
Vyberte položku
[Windows Media Player].
5
Vyberte položku
[SONY:CMT-SBT300W(B)
XXXXXX].
Systém vstoupí do režimu síťové funkce
a přehraje se zvolený audio obsah.
46CZ
Nastavení ovladače DLNA pro používání
tohoto počítače
1
3
Klikněte na položku [Stream]
(Datový proud) nebo ji
stiskněte a vyberte položku
[More streaming options]
(Více možností vysílání
datového proudu).
4
Zkontrolujte, zda jsou povolena
všechna zařízení.
Na obrazovce Start klikněte
pravým tlačítkem myši.
U dotykového panelu přejeďte prstem
zespodu nahoru na obrazovce Start
a v pravém spodním rohu obrazovky
zvolte [All Apps] (Všechny aplikace).
Síťová připojení
2
Vyberte položku
[Windows Media Player].
Pokud ne, zvolte [Allow All]
(Povolit vše) a otevřete obrazovku
[Allow All Media Devices] (Povolit
všechna mediální zařízení). Vyberte
položku [Allow all the PCs and Media
Devices] (Povolit všechny počítače
a mediální zařízení).
5
Vyberte [OK] a obrazovka
se zavře.
Nastavení je nyní dokončeno. Pomocí
ovladače DLNA můžete poslouchat
hudbu uloženou na vašem PC.
47CZ
Poslech audio obsahu
uloženého na počítači
s Windows 7
2
Windows 7 podporují DLNA1.5. Windows 7
lze používat jako server i jako ovladač.
Audio obsah uložený na serveru můžete
snadno poslouchat pomocí funkce [Play To]
(Přehrávat na) systému Windows 7.
Vyberte položku [Public network]
(Veřejné sítě) v nabídce
[View your active networks]
(Zobrazit aktivní síťová připojení).
Pokud se na displeji zobrazí něco
jiného než [Public network]
(Veřejná síť), přejděte na krok 5.
Ovládání a Poskytování
DLNA ovladač/Server
(počítač s Windows 7)
Síťově ovládaný
přehrávač (tento systém)
Poznámka
Položky zobrazené na počítači se mohou
lišit od položek zobrazených v této části,
a to v závislosti na verzi operačního systému
nebo prostředí počítače. Podrobné informace
naleznete v nápovědě počítače.
Zobrazí se obrazovka [Set Network
Location] (Nastavit umístění sítě).
3
Podle prostředí, ve kterém
se systém používá, vyberte
[Home network] (Domácí síť)
nebo [Work network]
(Pracovní síť).
4
Podle prostředí, ve kterém
se systém používá, postupujte
dle instrukcí na obrazovce.
Nastavení počítače s Windows 7
1
Přejděte na nabídku [Start] [Control Panel] (Ovládací panely)
a v nabídce [Network and
Internet] (Síť a internet) zvolte
[View network status and tasks]
(Zobrazit stav sítě a úkoly).
Zobrazí se obrazovka [Network and
Sharing Center] (Centrum síťových
připojení a sdílení).
Tip
Pokud se na displeji nezobrazí požadovaná
položka, zkuste změnit způsob zobrazení
Control Panel (Ovládacích panelů).
48CZ
Jakmile je změna dokončena, potvrďte
v okně [View your active networks]
(Zobrazit aktivní síťová připojení)
změnu na [Home network] (Domácí síť)
nebo [Work network] (Pracovní síť)
na obrazovce [Network and Sharing
Center] (Centrum síťových připojení
a sdílení).
5
Vyberte položku [Choose media
streaming options...]
(Zvolit možnosti vysílání
datového proudu médií...)
z nabídky [Media streaming]
(Vysílání datového proudu
médií).
8
Vyberte položku [Allow All]
(Povolit vše).
Otevře se okno [Allow All Media
Devices] (Povolit všechna mediální
zařízení). Pokud jsou všechna zařízení v
místní síti nastavena na [Allowed]
(Povoleno) a mohou k vaší síti
přistupovat, vyberte [OK] a zavřete
obrazovku.
9
Síťová připojení
6
Vyberte položku
[Change advanced sharing
settings] (Změna pokročilých
nastavení sdílení).
Vyberte položku [Allow all
computers and media devices]
(Povolit všechny počítače
a mediální zařízení).
[OK] a obrazovka
10 Vyberte
se zavře.
Poslech audio obsahu uloženého
na počítači s Windows 7
7
Pokud se v okně Možnosti
vysílání datového proudu médií
objeví hláška [Media streaming is
not turned on] (Vysílání datového
proudu médií není zapnuto),
vyberte položku [Turn on media
streaming] (Zapnout vysílání
datového proudu médií).
1
Spusťte aplikaci
[Windows Media Player]
systému Windows 7.
2
Zvolte požadovaný audio
obsah a poté klikněte pravým
tlačítkem myši.
49CZ
3
V nabídce zvolte položku
[Play To] (Přehrávat na).
Poslech audio
obsahu uloženého
na počítači
s Windows Vista/
Windows XP
Chcete-li poslouchat audio obsah pomocí
serveru s Windows VistaWindows XP*,
musíte mít nainstalovaný
Windows Media Player 11.
* Přehrávač
Windows Media Player 11 není
v případě Windows XP instalován výrobcem.
Jděte na webovou stránku společnosti Microsoft,
stáhněte instalační program a nainstalujte
přehrávač Windows Media Player 11 do svého
počítače.
Aktualizujte verzi softwaru svého počítače
na XP Service Pack 2 nebo novější, poté
nainstalujte přehrávač Windows Media Player 11.
Nemůžete nainstalovat Windows Media Player 11
na verze XP před instalací aktualizace
Service Pack 2.
Zobrazí se seznam zařízení.
4
Vyberte položku
[SONY:CMT-SBT300W(B)
XXXXXX].
Poznámka
Položky zobrazené na počítači se mohou
lišit od položek zobrazených v této části,
a to v závislosti na verzi operačního systému
nebo prostředí počítače. Podrobné informace
naleznete v nápovědě počítače.
Nastavení počítače
s Windows Vista/Windows XP
Systém vstoupí do režimu síťové funkce
a přehraje se zvolený audio obsah.
1
Přejděte na nabídku [Start] - [All
Programs] (Všechny programy)
a zvolte [Windows Media Player].
Spustí se Windows Media Player 11.
2
V nabídce [Library] (Knihovna)
vyberte položku [Media
Sharing...] (Sdílení médií...).
Pokud používáte Windows XP, přejděte
na krok 8.
50CZ
3
Jakmile se zobrazí
, vyberte
položku [Networking...] (Sítě...).
Potvrďte, že došlo ke změně
položky [Location type]
(Typ umístění) na hodnotu
[Private] (Soukromé) a vyberte
[Close] (Zavřít).
7
Potvrďte, že na obrazovce
[Network and Sharing Center]
(Centrum síťových připojení
a sdílení) je zobrazena položka
[(Private network)] (Soukromá síť)
a zavřete obrazovku.
8
Pokud jste v kroku 2 v okně
[Media Sharing] (Sdílení médií)
nezaškrtli možnost [Share my
media] (Sdílet média), zaškrtněte
možnost [Share my media]
(Sdílet média) a stiskněte [OK].
Zobrazí se obrazovka [Network and
Sharing Center] (Centrum síťových
připojení a sdílení).
4
Vyberte položku [Customize]
(Přizpůsobit).
Zobrazí se obrazovka [Set Network
Location] (Nastavit umístění sítě).
5
Zaškrtněte políčko vedle položky
[Private] (Soukromé) a vyberte
[Next] (Další).
Síťová připojení
6
Zobrazí se seznam zařízení, která
lze připojit.
9
Vyberte položku [Settings...]
(Nastavení...), která se objeví
vedle položky [Share my media
to:] (Sdílet média s).
51CZ
políčko vedle položky
10 Zaškrtněte
[Allow new devices and
computers automatically]
(Automaticky povolit nová
zařízení a počítače)
a vyberte [OK].
Poznámka
Jakmile si ověříte, že systém lze k počítači připojit,
zrušte zaškrtnutí této položky a přehrajte audio
obsah na systému.
Poslech audio obsahu
uloženého na počítači
s Windows Vista/Windows XP
S využitím ovladače DLNA můžete přehrávat
audio obsah.
52CZ
Používání internetového vysílání
datového proudu médií
(Internetová rádia)
Můžete poslouchat různá rádia, která jsou
k dispozici na internetu bez použití
počítače. Chcete-li poslouchat internetová
rádia, nainstalujte si na své mobilní zařízení
aplikaci „Network Audio Remote“ a mobilní
zařízení používejte jako ovládací zařízení.
• Abyste mohli používat funkci Music Unlimited,
musíte svůj systém registrovat.
Další informace o registraci naleznete
na následujících webových stránkách
(pouze oceánský model):
http://munlimited.com/home
Stáhněte si aplikaci
„Network Audio Remote”.
Ovládání
Přístup
Poskytování
Internet
Tento systém
Příprava vašeho mobilního
zařízení na ovladač
Připravte své mobilní zařízení, např. chytrý
telefon nebo tablet, na používání jako
ovládací zařízení.
Poznámky
• Před přehráváním internetových rádií
zkontrolujte následující podmínky:
– Zkontrolujte, zda je systém a mobilní zařízení
připojeno ke stejné síti.*
– Ověřte, zda je systém zapnutý.
– Zkontrolujte, zda je systém a mobilní zařízení
připojeno k internetu.*
– Zkontrolujte, zda byl systém ovladačem
rozpoznán.
* Podrobnosti naleznete v části „Jak se připojit
k síti“ (strana 37).
Síťová připojení
1
Ovládací zařízení
Aplikaci si můžete zdarma stáhnout
na internetu z „Google Play“ pro
zařízení s OS Android nebo z „App
Store“ pro iPhone/iPod touch/iPad.
Aplikaci si můžete jednoduše vyhledat,
pokud na obrazovce vyhledávání
zadáte „Network Audio Remote”.
Android
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sony.nar.app
iOS
http://itunes.apple.com/us/app/
network-audio-remote/
id398312883?mt=8
Přístup pomocí 2D kódu
Přístup získáte po načtení následujícího
2D kódu.
Android
iOS
53CZ
Poslech internetových rádií
3
Vyberte položku [Music Services]
(Hudební služby) z nabídky
[Browse Music]
(Procházet hudbu).
4
Zvolte položku [Music Unlimited]
(Neomezený poslech hudby)
nebo [vTuner].
Tip
Obrazovky používané v následující kapitole jsou
ze zařízení iPad. Obrazovky zařízení s OS Android
nebo zařízení iPhone/iPod touch se liší.
1
Klepněte na ikonu
na obrazovce zařízení
s OS Android nebo zařízení
iPhone/iPod touch/iPad.
2
V seznamu vyberte položku
[SONY:CMT-SBT300W(B)].
Služby, které se objeví v seznamu,
se mohou lišit v závislosti na vaší
oblasti. Zvolte buďto položku
[Music Unlimited]
(Neomezený poslech hudby),
nebo [vTuner].
5
Zvolte požadovaný obsah, který
lze přehrát, a spusťte přehrávání.
Tip
Jestliže přehrávání nezačne, proveďte postup
znovu od kroku 1.
54CZ
Potvrzení/úprava názvu zařízení
Název zařízení této jednotky můžete
potvrdit nebo upravit pomocí obrazovky
nastavení Device Details
(Podrobnosti zařízení) v prohlížeči.
Název zařízení
Síťová připojení
Tipy
• Pokud nastavíte hlasitost pomocí zařízení
•
•
se systémem Android nebo zařízení
iPhone/iPod touch/iPad na příliš vysokou
úroveň, zvuk vycházející z této jednotky
může být velmi hlasitý.
Další informace o použití OS Android nebo iOS
naleznete v nápovědě každého OS.
Další informace o použití aplikace
„Network Audio Remote“ získáte kliknutím
na ikonu nápovědy nebo ikonu možností
v dané aplikaci.
55CZ
Používání funkce AirPlay
Na tomto systému můžete pomocí funkce
AirPlay přehrávat hudbu uloženou v zařízení
Mac nebo v počítači nebo v zařízeních
iTunes, iPhone, iPod touch, iPad.
Hudbu můžete přehrávat bezdrátově,
aniž byste museli systém připojit k jinému
zařízení.
2
Ve pravé spodní části obrazovky
zařízení iPhone, iPod touch nebo
iPad nebo okna služby iTunes
vyberte ikonu
.
iPhone, iPod touch nebo iPad.
Ovládání a vysílání
Kompatibilní modely
iPhone/iPod touch/iPad
iPod touch (5. generace), iPod touch
(4. generace), iPod touch (3. generace),
iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS,
iPad (4. generace), iPad mini, iPad
(3. generace), iPad 2, iPad: iOS4.3.3
nebo novější
Mac, PC: iTunes10.2.2 nebo novější
iTunes
Poznámky
• Další informace o podporovaných verzích
•
•
1
56CZ
systému iOS nebo službě iTunes naleznete
v části “Kompatibilní modely iPhone/
iPod touch/iPad”.
Před použitím se systémem nejprve proveďte
aktualizaci systému iOS nebo služby iTunes
na nejnovější verzi.
Podrobnosti týkající se ovládání zařízení
se systémem iPhone, iPod touch, iPad,
iTunes nebo funkce AirPlay naleznete
v návodu k obsluze daného zařízení.
Spusťte aplikaci vašeho zařízení
iPhone, iPod touch, iPad nebo
služby iTunes.
3
V nabídce funkce AirPlay služby
iTunes nebo zařízení iPhone,
iPod touchnebo iPad vyberte
[SONY:CMT-SBT300W(B)
XXXXXX].
iPhone, iPod touch nebo iPad
iTunes
Spusťte přehrávání audio obsahu
na zařízení iPhone, iPod touch,
iPad nebo službě iTunes.
Systém vstoupí do režimu funkce
AirPlay a přehraje se zvolený audio
obsah.
Síťová připojení
4
Potvrzení/úprava názvu zařízení
Název zařízení tohoto systému můžete
potvrdit nebo upravit pomocí obrazovky
nastavení v prohlížeči.
Viz obrazovka Device Details
(Podrobnosti zařízení) v kroku 8 obrazovky
„Device Details” (Podrobnosti zařízení)
(strana 41), kde naleznete podrobnosti.
Upravený název zařízení lze resetovat
provedením funkce „NW RESET” (strana 39).
Tipy
• Jestliže přehrávání nezačne, proveďte postup
znovu od kroku 1.
• Pokud nastavíte hlasitost pomocí zařízení
•
•
•
iPhone, iPod touch, iPad nebo iTunes na příliš
vysokou úroveň, zvuk vycházející ze systému
může být velmi hlasitý.
Další informace o použití programu iTunes
naleznete v Nápovědě programu iTunes.
Úroveň hlasitosti zařízení iPhone, iPod touch,
iPad nebo programu iTunes nemusí být
synchronizována s úrovní hlasitosti systému.
AirPlay je k dispozici přehráváním audio obsahu
na zařízení iPhone/iPod touch/iPad, ačkoli
ji nemůžete zvolit pomocí funkčních tlačítek
na jednotce tohoto systému.
57CZ
Používání aplikace „WALKMAN”
na zařízení Xperia/Xperia Tablet
Na tomto systému můžete pomocí aplikace
„WALKMAN“ přehrávat hudbu uloženou
v zařízení Xperia/Xperia Tablet.
Xperia/Xperia Tablet
Ovládání a vysílání
Poznámky
• Před použitím se systémem nejprve proveďte
aktualizaci systému Android na nejnovější verzi.
• Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze
k zařízení Xperia/Xperia Tablet.
1
Spusťte aplikaci „WALKMAN”
na zařízení Xperia/Xperia Tablet.
4
2
3
V horní části obrazovky zařízení
Xperia/Xperia Tablet vyberte
ikonu
.
Na obrazovce zobrazené
v kroku 2 zvolte
[SONY:CMT-SBT300W(B)
XXXXXX].
Systém vstoupí do režimu síťové funkce
a přehraje se zvolený audio obsah.
Tipy
• Jestliže přehrávání nezačne, proveďte postup
znovu od kroku 1.
• Další informace o použití programu systému
•
•
58CZ
Stiskněte tlačítko přehrávání
a spusťte přehrávání audio
obsahu na zařízení
Xperia/Xperia Tablet.
Android naleznete v Nápovědě systému
Android.
Síťová funkce je k dispozici přehráváním audio
obsahu na zařízení Xperia/Xperia Tablet, ačkoli
ji nemůžete zvolit pomocí funkčních tlačítek
na jednotce tohoto systému.
Na tomto systému můžete pomocí funkce
Music Throw (Příval hudby) přehrávat hudbu
uloženou v některých modelech zařízení
„WALKMAN“. Podrobné informace o funkci
Music Throw (Příval hudby) naleznete v návodu
k obsluze dodaném s produktem „WALKMAN“.
Doplňující informace
Poslech rozhlasu
2
Stiskněte opakovaně tlačítko
TUNING MODE  dokud
se nezobrazí „AUTO” na
displeji .
Pokaždé, když stisknete tlačítko,
režim ladění se změní na režim AUTO,
PRESET nebo MANUAL.
Stiskněte tlačítko TUNE +/– .
Zobrazení frekvence na displeji 
se začne měnit.
Ladění se zastaví automaticky,
když je naladěna rádiová stanice
a na displeji se zobrazí „STEREO”
(při naladění vysílání FM stereo)
(automatické ladění).
Ladění rozhlasové stanice
1
Stiskněte TUNER FUNCTION 
pro volbu pásma rádia.
Doplňující informace
3
Manuální ladění
Opakovaně stiskněte tlačítko
TUNING MODE , dokud se nezobrazí
„MANUAL” na displeji  a poté
stiskněte tlačítko TUNE +/–  pro
naladění požadované stanice.
Stiskněte opakovaně tlačítko
FUNCTION  na jednotce, dokud
se nezobrazí „TUNER FM” nebo
„TUNER AM” (CMT-SBT300W)
nebo „DAB” nebo „TUNER FM”
(CMT-SBT300WB) na displeji .
59CZ
Poznámky ke stanicím DAB/DAB+
(pouze pro model CMT-SBT300WB)
• Když naladíte stanici, která poskytuje
služby RDS, budou z vysílání převzaty
informace jako například název služby
a stanice.
• Při ladění stanice DAB/DAB+ se zvuk
může ozvat až po několika sekundách.
• Po skončení sekundární služby
se automaticky přijímá primární služba.
• Tento tuner nepodporuje datové služby.
Tip
Šumí-li příjem FM stereo vysílání, stiskněte
opakovaně tlačítko FM MODE  dokud se
na displeji neobjeví „MONO” pro výběr
jednokanálového poslechu. To pomůže snížit šum.
Předvolba rozhlasových
stanic
Můžete přednastavit vámi požadované
stanice.
1
Nalaďte stanici, kterou si přejete
přednastavit.
2
Stiskněte tlačítko
TUNER MEMORY .
Číslo předvolby
„MONO” se zobrazí na dobu čtyř vteřin.
Změna intervalu ladění AM
(mimo evropské modely)
3
Krok ladění v pásmu AM je v továrním
nastavení předem nastaven na 9 kHz
(v některých oblastech na 10 kHz). K provedení
této operace použijte tlačítka na přístroji.
1
Vyberte stanici v pásmu AM tak,
že opakovaně stisknete tlačítko
FUNCTION  na přístroji.
2
Stisknutím tlačítka / (napájení)  systém
vypněte.
3
Stiskněte a podržte tlačítko FUNCTION 
a stiskněte tlačítko / (napájení) 
na jednotce.
Na displeji  se zobrazí text „STEP 9K“ nebo
„STEP 10K“.
Po změně kroku ladění se vymažou všechny
předvolené stanice v pásmu AM.
Stiskněte opakovaně tlačítko
TUNE +/–  pro výběr
přednastaveného čísla.
Pokud jste na tomto čísle předvolby
již naladili jinou stanici, tato stanice
se nahradí novou stanicí.
4
Uložte stanici stisknutím
tlačítka
.
Na displeji  se objeví „COMPLETE“.
5
Chcete-li uložit další stanice,
opakujte kroky 1 až 4.
Můžete přednastavit až 20 FM a 10 AM
stanic (CMT-SBT300W), nebo 20 DAB/
DAB+ a 20 FM stanic (CMT-SBT300WB).
Naladění předvolené rozhlasové
stanice
Opakovaně stiskněte TUNING MODE ,
dokud se nezobrazí „PRESET” na displeji 
a poté stiskněte TUNE +/–  pro výběr čísla
předvolby, na níž je požadovaná stanice
zaregistrovaná.
60CZ
Manuální spuštění
automatického vyhledávání
DAB (pouze pro model
CMT-SBT300WB)
Před laděním stanic DAB/DAB+ je nutné
provést počáteční vyhledávání DAB.
Když se přestěhujete do jiné oblasti,
proveďte počáteční vyhledávání DAB ručně,
čímž aktualizujete informace o službách
DAB/DAB+.
1
Stiskněte opakovaně tlačítko
TUNER FUNCTION , dokud se
nezobrazí „DAB” na displeji .
2
Stisknutím tlačítka OPTIONS 
zobrazte nabídku nastavení.
3
Stiskněte opakovaně tlačítko
/  pro výběr „INITIAL”,
poté stiskněte
.
4
Stiskněte opakovaně / 
pro výběr možnosti „OK”,
poté stiskněte
.
Doplňující informace
Stiskněte opakovaně tlačítko
FUNCTION  na jednotce, dokud
se nezobrazí „DAB” na displeji .
Spustí se vyhledávání. Průběh
vyhledávání naznačují postupující
hvězdičky (*******). Vyhledávání závisí
na dostupnosti služeb DAB/DAB+
ve vaší oblasti a může trvat i několik
minut.
Po dokončení vyhledávání se vytvoří
seznam dostupných služeb.
Poznámky
• Pokud vaše země nebo oblast nepodporuje
vysílání DAB/DAB+, zobrazí se „NO SERV”.
• Tento postup zruší všechny dříve uložené
předvolby.
• Před odpojením DAB/FM antény se ujistěte,
že je systém vypnutý, aby se zachovala vaše
nastavení DAB/DAB+.
61CZ
Používání volitelných zvukových zařízení
4
Spusťte přehrávání připojeného
zařízení.
Upravte hlasitost připojeného zařízení
během přehrávání.
5
Stiskněte tlačítko VOLUME +/
 na dálkovém ovládání pro
změnu hlasitosti.
Otočte tlačítkem VOLUME 
na jednotce doleva nebo doprava
pro změnu hlasitosti.
Poznámka
Pokud je úroveň hlasitosti připojeného zařízení
příliš nízká, systém může automaticky přejít do
režimu Standby (Pohotovostní režim). Upravte
hlasitost zařízení. Viz „Nastavení funkce Automatic
Standby (Automatický přechod do pohotovostního
režimu)“ (strana 63).
1
Stiskněte tlačítko VOLUME  
na dálkovém ovládání pro snížení
hlasitosti.
Otočte tlačítkem VOLUME 
na jednotce proti směru hodinových
ručiček pro snížení hlasitosti.
2
Připojte další zvukové zařízení
do zdířky AUDIO IN 
(strana 13).
Připojte volitelné externí zařízení
pomocí připojovacího audio kabelu
(není součástí dodávky).
3
Stiskněte tlačítko
AUDIO IN FUNCTION .
Stiskněte opakovaně tlačítko
FUNCTION  na jednotce, dokud
se nezobrazí „AUDIO IN” na displeji .
62CZ
Nastavení funkce automatického přechodu
do pohotovostního režimu
Tento systém je vybaven funkcí
automatického přechodu do
pohotovostního režimu. Díky této funkci
systém asi po 15 minutách automaticky
přejde do pohotovostního režimu, pokud
neprovedete žádnou operaci nebo
na výstupu není zvukový signál.
Na displeji  se zobrazí „AUTO STBY”
po dobu 2 minut, než se systém přepne
do pohotovostního režimu.
1
Stisknutím tlačítka OPTIONS 
zobrazte nabídku nastavení.
2
Stiskněte opakovaně tlačítko
/  pro výběr „AUTO STBY”,
poté stiskněte
.
3
Opakovaně stiskněte tlačítko
/  pro výběr možnosti „ON”
nebo „OFF”, poté stiskněte
tlačítko
.
• Funkce automatického přechodu
do pohotovostního režimu neplatí pro funkci
tuneru (FM/AM/DAB*), i když je tato funkce
zapnutá.
• Systém nemusí automaticky přejít do
Pohotovostního režimu v následujících
případech:
– když je rozpoznáván zvukový signál,
– při přehrávání zvukových stop nebo souborů,
– když je aktivován časovač vypnutí nebo
časovač přehrávání.
• I když je povolena funkce automatického
přechodu do pohotovostního režimu,
v následujících případech systém znovu zahájí
odpočítávání času (15 minut) zbývajícího
do přechodu do pohotovostního režimu:
– když je připojeno USB zařízení,
– když je stisknuté tlačítko na dálkovém
ovladači nebo na přístroji
*Funkce tuneru AM je k dispozici pouze u modelu
CMT-SBT300W a funkce DAB je k dispozici pouze
u modelu CMT-SBT300WB.
Doplňující informace
Ve výchozím nastavení je funkce
automatického přechodu do
pohotovostního režimu zapnutá. Tuto
funkci lze vypnout pomocí nabídky voleb.
Poznámky
63CZ
Nastavení pohotovostního režimu
BLUETOOTH/sítě
Pohotovostní režim funkce BLUETOOTH/sítě
můžete povolit nebo zakázat. Když je
povolen pohotovostní režim funkce
BLUETOOTH/sítě, systém přejde do režimu
čekání na připojení BLUETOOTH nebo sítě,
i když je systém vypnutý. Pohotovostní
režim funkce BLUETOOTH/sítě je
ve výchozím nastavení zakázán.
1
Stisknutím tlačítka OPTIONS 
zobrazte nabídku nastavení.
2
Stiskněte opakovaně tlačítko
/  pro výběr „BT/NW STBY”,
poté stiskněte
.
3
Opakovaně stiskněte tlačítko
/  pro výběr možnosti „ON”
nebo „OFF”, poté stiskněte
tlačítko
.
4
Stisknutím tlačítka /
(napájení)  systém vypněte.
Když je volba „BT/NW STBY“ nastavena
na hodnotu „ON“, po aktivaci funkce
BLUETOOTH nebo AirPlay na
připojeném zařízení se systém zapne
a můžete poslouchat hudbu.
Poznámka
Přehrávání na zařízení DLNA nebo použití
Služby internetových rádií není možné.
64CZ
Aktualizace softwaru
Můžete aktualizovat software tohoto
systému stažením poslední verze
prostřednictvím sítě.
Zjistí-li systém novou aktualizaci, když je
připojený k internetu, zobrazí se „UPDATE”
na displeji . Software můžete aktualizovat
pomocí nabídky voleb.
Stisknutím tlačítka OPTIONS 
zobrazte nabídku nastavení.
2
Stiskněte opakovaně tlačítko
/  pro výběr možnosti
„UPDATE”, poté stiskněte
.
3
Stiskněte opakovaně tlačítko
/  pro výběr možnosti „OK”
poté stiskněte
.
Doplňující informace
1
Spustí se aktualizace.
Poznámky
• Aktualizace systému může nějakou dobu trvat,
•
zhruba 3 až 10 minut. V závislosti na připojení
k síti to může trvat i déle.
Během aktualizace jednotku nebo ovládání
nepoužívejte. Během aktualizace softwaru
nevypínejte systém, ani neodpojujte síťový
kabel.
65CZ
Nastavení zvuku
Nastavení basů a tónu můžete měnit tak,
aby vám vyhovovalo.
Nastavení funkce zdůraznění basů
Stiskněte opakovaně tlačítko
BASS BOOST  pro výběr „ON” nebo „OFF”.
Nastavení basů a výšek
Stiskněte tlačítko BASS +/–  pro nastavení
basů nebo TREBLE +/–  pro nastavení
výšek.
• Na jednotce stiskněte opakovaně
tlačítko  pro výběr možnosti „BASS”
nebo „TREBLE” a nastavte vybranou
položku pomocí TUNE +/– .
Tip
Tento systém je vybaven funkcí DSEE, která
umožňuje čistou reprodukci výšek bez ohledu
na snížení kvality způsobené kompresí.
Funkce DSEE je obvykle aktivována automaticky
po rozpoznání zvukového zdroje, ale v závislosti
na používané funkci k její aktivaci někdy nemusí
dojít.
66CZ
Změna displeje
• Zobrazí se následující položky:
– celková doba přehrávání disku CD-DA
–
–
Postupujte následovně:
Zobrazit
informace
na displeji *1
Opakovaně stiskněte tlačítko
DISPLAY  při zapnutém
systému.
Zobrazit hodiny
Stiskněte opakovaně
tlačítko DISPLAY 
při vypnutém systému.*2
Na asi 8 vteřin
se objeví hodiny.
*1 Během přehrávání disku CD-DA/MP3 můžete
zobrazit níže uvedené informace.
*2 Informace se nezobrazí v režimu BLUETOOTH/
Pohotovostní režim sítě.
Disk CD-DA
– zbývající doba přehrávání stopy během
–
–
Poznámky k informacím na displeji o DAB/DAB+
(pouze u modelu CMT-SBT300WB)
Doplňující informace
Chcete-li
(pokud není zvolen režim přehrávání
v naprogramovaném pořadí a přehrávač
je zastaven)
zbývající doba přehrávání stopy na disku
CD-DA,
zbývající doba přehrávání disku CD-DA
(pouze pokud je při přehrávání zvolen
normální režim přehrávání),
informace z tagů ID3 u souborů MP3.
Pokud soubor MP3 obsahuje tagy ID3 verze 1
a verze 2, mají přednost informace obsažené
v tagu ID3 verze 2.
až 64 znaků u tagů ID3. Povoleny
jsou následující znaky: velká písmena
(A až Z), číslice (0 až 9) a symboly
(˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > @ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^ ~)
Následující položky se také zobrazí:
– až 8 znaků názvu služby, až 128 znaků DLS
(Dynamic Label Segment) a až 16 znaků
označení skupiny.
– hodnota v rozmezí 0 až 100 udávající kvalitu
signálu.
přehrávání
– celková zbývající doba přehrávání
MP3 disk
– stopa nebo název souboru
– jméno interpreta
– název alba
Poznámky k informacím na displeji
• Znaky, které nelze zobrazit, budou
nahrazeny „_“.
• Následující položky se nezobrazí:
– zbývající nebo celková doba přehrávání
pro MP3 MP3
– zbývající doba přehrávání souboru MP3
• Následující položky se nezobrazí správně:
– uplynulá doba přehrávání souboru MP3
–
kódovaného prostřednictvím VBR (variabilní
přenosová rychlost).
názvy složek a souborů, které neodpovídají
standardu ISO9660 Úroveň 1/Úroveň 2 nebo
Joliet (rozšířená verze).
67CZ
Použití časovačů
Systém nabízí časovač vypnutí
nebo časovač zapnutí.
Časovač vypnutí má přednost
před časovačem zapnutí.
Časovač můžete nastavit pomocí
tlačítek na dálkovém ovladači.
Nastavení časovače zapnutí
Můžete poslouchat disky CD-DA nebo MP3
nebo rádio každý den v předvolenou dobu.
Před nastavením časovače nezapomeňte
nastavit hodiny.
Nastavení časovače vypnutí
Jakmile uplyne doba nastavená pro časovač
vypnutí, systém se automaticky vypne.
Časovač vypnutí funguje, i když nejsou
nastaveny hodiny.
1
Opakovaným stisknutím tlačítka
SLEEP  určete čas.
• Když vyberete volbu „30MIN“, systém
se vypne po 30 minutách.
• Chcete-li časovač vypnutí zrušit,
vyberte možnost „OFF“.
68CZ
1
Připravte zdroj zvuku.
• Připravte zdroj zvuku a upravte
hlasitost tak, že voličem VOLUME 
na přístroji otočíte doleva
či doprava nebo stisknete tlačítko
VOLUME +/-  na dálkovém
ovladači.
Dostupné zdroje zvuku jsou: CD, USB
a TUNER (FM, AM nebo DAB)*1
FUNCTION
• Pro přehrání požadovaných
skladeb nebo souborů pouze
na disku, vytvořte program.
Viz. „Vytvoření vlastního programu
(Přehrávání v naprogramovaném
pořadí)“ (strana 22).
• Pro poslech rádiového vysílání
nalaďte požadovanou stanici
pomocí automatického vyhledávání,
manuálního ladění nebo ladění
předvoleb (strana 59).
6
Po dokončení výběru zdroje zvuku
se zobrazí obrazovka s potvrzením
nastavení časovače zapnutí.
7
systém se automaticky zapne asi
15 sekund (pro FM, AM nebo DAB*)
nebo asi 90 sekund (pro disky CD-DA
nebo zařízení USB) před nastaveným
časem.
• Pokud je systém ve zvolenou dobu
zapnutý, časovač zapnutí nefunguje.
Nepracujte se systémem, dokud se
nezapne a nezahájí přehrávání
pomocí časovače.
Stiskněte opakovaně tlačítko
/  pro výběr možnosti
„PLAY SET” poté stiskněte
.
Na displeji začne blikat čas spuštění .
4
5
Nastavte počáteční čas.
Opakovaným stisknutím tlačítka / 
nastavte hodinu a poté stiskněte
tlačítko
. Začnou blikat minuty.
Stejným způsobem nastavte minuty.
Po nastavení počátečního času přejde
systém k nastavení koncového času.
Koncový čas nastavte podle
stejného postupu jako v kroku 4.
Pokud na displeji bliká „TIME NG”
Byl nastaven stejný počáteční
a koncový čas. Změňte koncový čas.
Stisknutím tlačítka /
(napájení)  systém vypněte.
• Když je časovač zapnutí nastaven,
Doplňující informace
3
Stiskněte tlačítko
TIMER MENU .
Opakovaně stiskněte tlačítko / ,
dokud se nezobrazí požadovaný zdroj
zvuku. Poté stiskněte tlačítko
.
Dostupné zdroje zvuku jsou: CD, USB a
TUNER (FM, AM nebo DAB)*1 FUNCTION.
*1 FM či AM pro model CMT-SBT300W nebo
FM či DAB pro model CMT-SBT300WB.
*1 FM či AM pro model CMT-SBT300W
nebo FM či DAB pro model
CMT-SBT300WB.
2
Vyberte zdroj zvuku.
*Funkce tuneru AM je k dispozici pouze
u modelu CMT-SBT300W a funkce DAB
je k dispozici pouze u modelu
CMT-SBT300WB.
Kontrola nastavení
1 Stiskněte tlačítko TIMER MENU .
2 Stiskněte opakovaně tlačítko /  pro
výběr možnosti „SELECT” a poté stiskněte
tlačítko
.
3
Stiskněte opakovaně tlačítko / 
pro výběr možnosti „PLAY SEL” a poté
stiskněte tlačítko
.
Na displeji se zobrazí nastavení časovače .
69CZ
Zrušení časovače
1 Stiskněte tlačítko TIMER MENU .
2 Stiskněte opakovaně tlačítko / 
pro výběr možnosti „SELECT” a poté
stiskněte
.
3
Stiskněte opakovaně tlačítko / 
pro výběr „OFF” a poté stiskněte
.
Chcete-li změnit nastavení
Opakujte stejný postup pro změnu
nastavení časovače přehrávání.
Poznámky
• Pokud jako zdroj pro časovač zapnutí nastavíte
•
rozhlasovou stanici, kterou jste nastavili pomocí
automatického (AUTO) nebo ručního (MANUAL)
ladění, a změníte frekvenci či pásmo rozhlasové
stanice po nastavení časovače, změní se také
nastavení rozhlasové stanice pro časovač.
Pokud jako zdroj pro časovač zapnutí nastavíte
rozhlasovou stanici, kterou jste nastavili pomocí
předvolené rozhlasové stanice (číslo předvolby 1
až 20), a změníte frekvenci rozhlasové stanice
nebo pásmo po nastavení časovače, nastavení
rozhlasové stanice pro časovač se nezmění.
Rozhlasová stanice pro časovač zůstane pevně
naladěná pomocí nastavené hodnoty.
Tip
Nastavení časovače zapnutí platí, dokud jej
manuálně nezrušíte.
70CZ
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů
Dojde-li během používání systému
k potížím, vyzkoušejte níže popsaný
postup a teprve poté kontaktujte nejbližšího
obchodního zástupce společnosti Sony.
Pokud se zobrazí chybová zpráva,
nezapomeňte si její obsah zaznamenat, aby
jej bylo možné použít při řešení problémů.
Zkontrolujte, zda problém
není zmíněn v části
„Odstraňování problémů“.
2
Zkontrolujte následující webové
stránky zákaznické podpory.
Pro zákazníky v Evropě:
http://support.sony-europe.com/
Pro zákazníky v jiných zemích/
regionech:
http://www.sony-asia.com/support
Na těchto stránkách naleznete
nejnovější informace o podpoře a často
kladené otázky.
3
Pokud ani po provedení kroků 1 a 2
nejste schopni problém vyřešit,
obraťte se na nejbližšího
obchodního zástupce
společnosti Sony.
Pokud problém i po prověření všech
výše uvedených položek přetrvává,
obraťte se na nejbližšího prodejce
společnosti Sony.
Při dodávce produktu k opravě prosím
nezapomeňte dodat celý systém
(hlavní jednotku a dálkový ovladač).
Tento výrobek je systémovým
produktem, takže je třeba dodat celý
systém, aby bylo možné určit část
vyžadující opravu.
Okamžitě vytáhněte napájecí kabel ze
zásuvky a zkontrolujte následující bod:
• Není zkratován kabel reproduktoru?
Poté, co kontrolka STANDBY  přestane
blikat, napájecí kabel znovu připojte
a zapněte systém. Pokud problém
přetrvává, obraťte se na nejbližšího
prodejce společnosti Sony.
Obecné
Systém nelze zapnout.
 Je napájecí kabel řádně připojen do zásuvky?
Systém neočekávaně přešel do
pohotovostního režimu.
Odstraňování problémů
1
Pokud kontrolka STANDBY bliká 
 Nejedná se o poruchu. Systém asi
po 15 minutách automaticky přejde
do pohotovostního režimu, pokud
neprovedete žádnou operaci nebo
na výstupu není zvukový signál. Viz
„Nastavení funkce automatického přechodu
do pohotovostního režimu“ (strana 63).
Nastavení hodin nebo časovače vypnutí se
najednou zrušilo.
 Pokud neprovedete žádnou operaci po dobu
jedné minuty, nastavení hodin nebo časovače
vypnutí se automaticky zruší. Opakujte postup
nastavení od začátku.
71CZ
Ze systému nevychází žádný zvuk.
Zvuk přeskakuje nebo disk nelze přehrát.
 Zkontrolujte, zda jsou řádně zapojeny kabely
reproduktorů.
 Otřete disk a vložte jej zpět.
 Zkontrolujte, zda jsou použity dodané
reproduktory.
 Zvyšte hlasitost tak, že otočíte voličem
VOLUME  na přístroji ve směru hodinových
ručiček nebo stisknete tlačítko VOLUME + 
na dálkovém ovladači.
 Zkontrolujte, zda ke zdířce pro sluchátka
nejsou připojena sluchátka.
 Zkontrolujte, zda je řádně připojeno externí
zařízení ke zdířce AUDIO IN  a zda je
nastavena funkce AUDIO IN.
 Mohlo dojít k dočasnému přerušení vysílání
vybrané stanice.
 Levý a pravý zvuk je nevyvážený. Zkontrolujte,
zda jsou správně zapojeny levé a pravé
reproduktory.
 Umístěte reproduktory symetricky.
 Připojte dodané reproduktory.
Ozývá se výrazné hučení nebo šum.
 Přemístěte systém mimo dosah vibrací
(například na stabilní stojan).
 V závislosti na hlasitosti může být přeskakování
zvuku způsobeno vibracemi reproduktorů.
Přesuňte reproduktory dále od přístroje nebo
na jiné místo.
Přehrávání nezačíná od první stopy nebo
souboru.
 Vraťte se do normálního režimu přehrávání
tak, že opakovaně stisknete tlačítko
PLAY MODE , dokud na displeji nezmizí
nápisy PGM a SHUF .
Zahájení přehrávání trvá déle než obvykle.
 Následující disky mohou prodloužit dobu
nutnou k zahájení přehrávání:
• disk má složitou stromovou strukturu
• disk, který obsahuje více relací
• disk s mnoha složkami
 Přemístěte systém mimo dosah zdrojů rušení.
 Zapojte systém do jiné zásuvky.
 Doporučujeme použít kabel nebo zásuvku
s filtrem proti rušení (není součástí dodávky).
Dálkový ovladač nefunguje.
 Odstraňte jakékoliv překážky mezi dálkovým
ovladačem a senzorem na jednotce a umístěte
jednotku mimo dosah zářivkového osvětlení.
 Namiřte dálkový ovladač na senzor dálkového
ovládání jednotky.
 Přejděte s dálkovým ovladačem blíže
k systému.
Disk CD-DA/MP3
Na displeji  se zobrazí nápis „LOCKED“
a disk nelze vyjmout ze zásuvky na disk.
 Obraťte se na nejbližšího obchodního zástupce
společnosti Sony nebo na místní autorizovaný
servis společnosti Sony.
Disk nebo soubor se nepřehraje.
 Disk není ukončen (na disk CD-R nebo CD-RW
lze přidat další data).
72CZ
iPod/iPhone/iPad
Ze systému nevychází žádný zvuk.
 Zkontrolujte, že je zařízení iPod/iPhone/iPad
správně připojeno ke konektoru USB.
 Zastavte přehrávání a připojte zařízení iPod/
iPhone/iPad k systému.
 Ujistěte se, že zařízení iPod/iPhone/iPad bylo
aktualizováno a obsahuje poslední verzi
softwaru. Pokud tomu tak není, před použitím
systému zařízení iPod/iPhone/iPad
aktualizujte.
 Zvyšte hlasitost tak, že otočíte voličem
VOLUME  na přístroji ve směru hodinových
ručiček nebo stisknete tlačítko VOLUME + 
na dálkovém ovladači.
 Systém pravděpodobně nepodporuje zařízení
iPod/iPhone/iPad. Informace najdete v části
„Kompatibilní modely iPod/iPhone/iPad“
(strana 24).
Zvuk je zkreslený.
 Zkontrolujte, že je zařízení iPod/iPhone/iPad
správně připojeno ke konektoru USB.
 Zvyšte hlasitost tak, že otočíte voličem
VOLUME  na přístroji ve směru hodinových
ručiček nebo stisknete tlačítko VOLUME + 
na dálkovém ovladači.
 Přepněte nastavení „EQ“ (Ekvalizér) na zařízení
iPod/iPhone/iPad na hodnotu „Off“ (Vypnuto)
nebo „Flat“ (Zvuk bez úprav).
 Systém pravděpodobně nepodporuje zařízení
iPod/iPhone/iPad. Viz „Kompatibilní iPod/
iPhone/iPad modely” (strana 24).
Dálkový ovladač zařízení iPod/iPhone/iPad
nefunguje.
 Zavřete všechny ostatní aplikace iOS, které
jsou na zařízení iPod/iPhone/iPad spuštěny.
Podrobnější informace naleznete v příručce
dodávané se zařízením iPod/iPhone/iPad.
 Ujistěte se, že zařízení iPod/iPhone/iPad bylo
aktualizováno a obsahuje poslední verzi
softwaru. Pokud tomu tak není, před použitím
systému zařízení iPod/iPhone/iPad
aktualizujte.
 Ovládání systému a zařízení iPod/iPhone/
iPadse liší, takže zařízení iPod/iPhone/iPad
nemůžete ovládat pomocí tlačítek na dálkovém
ovladači nebo na jednotce. V tomto případě
použijte ovládací tlačítka na zařízení iPod/
iPhone/iPad.
Zařízení iPod/iPhone/iPad nelze nabíjet.
 Ujistěte se, že zařízení iPod/iPhone/iPad je
bezpečně připojeno na USB port  kabelem
dodávaným se zařízením iPod/iPhone/iPad.
 Zařízení iPodiPhoneiPad nelze nabíjet, když je
systém vypnutý.
Je připojeno nepodporované zařízení USB.
 Pokud připojíte nepodporované zařízení USB,
mohou se vyskytnout následující problémy.
Prohlédněte si informace na webových
stránkách uvádějících kompatibilní USB zařízení
s adresami URL uvedenými v části „Přehrávání
souboru na zařízení USB“ (strana 27).
• Zařízení USB nebylo rozpoznáno.
• Tento systém nezobrazí názvy souborů
nebo složek.
• Přehrávání není možné.
• Zvuk vynechává.
• Objevuje se šum.
• Ozývá se zkreslený zvuk.
Ze systému nevychází žádný zvuk.
 Zařízení USB není správně připojeno. Vypněte
systém a zařízení USB znovu připojte.
Objevuje se šum, vynechání nebo zkreslený
zvuk.
 Je připojeno nepodporované zařízení USB.
Připojte podporované zařízení USB.
 Vypněte systém a zařízení USB znovu připojte
a poté systém znovu zapněte.
 Šum obsahují již samotná hudební data nebo
je zvuk zkreslený. Šum mohl vzniknout při
vytváření hudebních dat v důsledku podmínek
na počítači. V takovém případě soubor
odstraňte a hudební data znovu uložte.
Odstraňování problémů
 Zkontrolujte, že je zařízení iPod/iPhone/iPad
správně připojeno ke konektoru USB.
USB zařízení
 Přenosová rychlost použitá při kódování
souborů byla nízká. Na zařízení USB uložte
soubory zakódované s použitím vyššího
datového toku.
„READING“ se zobrazí na dlouhou dobu
nebo dlouho trvá, než začne přehrávání.
 Proces čtení může trvat déle v následujících
případech.
• Na USB zařízení je velký počet souborů
nebo složek.
• Struktura souborů je příliš komplexní.
• Nedostatek volného místa v paměti.
• Vnitřní paměť je fragmentovaná.
73CZ
Název souboru nebo složky (název alba)
se nezobrazuje správně.
 Znovu uložte hudební data na zařízení USB,
protože data uložená na zařízení USB mohou
být poškozena.
 Systém dokáže zobrazit následující znaky:
• velká písmena (A až Z),
• číslice (0 až 9),
• Symboly (< > * +, [ ] @ \ _).
Jiné znaky se zobrazí jako „_“.
Zařízení USB nebylo rozpoznáno.
 Vypněte systém a zařízení USB znovu připojte.
Poté systém znovu zapněte.
 Prohlédněte si informace na webových
stránkách uvádějících kompatibilní USB zařízení
s adresami URL uvedenými v části „Přehrávání
souboru na zařízení USB“ (strana 27).
 Zařízení USB nepracuje správně. Informace
o tom, jak tento problém vyřešit, naleznete
v návodu k obsluze dodaném s vaším
zařízením USB.
Přehrávání se nespustí.
 Vypněte systém a zařízení USB znovu připojte.
Poté systém znovu zapněte.
 Prohlédněte si informace na webových
stránkách uvádějících kompatibilní USB zařízení
s adresami URL uvedenými v části „Přehrávání
souboru na zařízení USB“ (strana 27).
Přehrávání nezačíná od první stopy.
 Režim přehrávání nastavte na Normální režim
přehrávání.
Zařízení USB nelze nabít.
 Zkontrolujte, zda je zařízení USB správně
připojeno.
 Když je systém vypnutý, nelze zařízení nabíjet.
 Systém pravděpodobně nepodporuje
dané zařízení USB. Zkontrolujte informace
na webových stránkách s přehledem
kompatibilních zařízení USB.
74CZ
Tuner
Ozývá se výrazné hučení nebo šum
(na displeji  bliká nápis STEREO)
nebo nelze naladit vysílání.
 Připojte správně anténu.
 Vyhledejte místo a směr zajišťující dobrý příjem
a poté anténu opět nastavte.
 Abyste předešli vzniku šumu, neumísťujte
antény do blízkosti přístroje, kabelů
reproduktorů a ostatních AV komponent.
 Vypněte elektrická zařízení v blízkosti systému.
Je slyšet více rozhlasových stanic současně.
 Vyhledejte umístění a polohu poskytující dobrý
příjem a poté anténu znovu nastavte.
 Svažte kabely antén k sobě, například pomocí
kabelových vázacích svorek, a upravte délku
kabelů.
Rozhlasová stanice DAB/DAB+ nemá
optimální příjem.
 Zkontrolujte všechna zapojení antén a poté
spusťte automatické vyhledávání DAB.
Informace najdete v části „Manuální spuštění
automatického vyhledávání DAB (pouze pro
model CMT-SBT300WB)“ (strana 61).
 Aktuální služba DAB/DAB+ nemusí být
k dispozici.
Stisknutím tlačítek TUNE +/-  vyberte jinou
službu.
 Pokud jste se přestěhovali, některé služby/
frekvence se mohly změnit a možná se
vám nepodaří naladit vaše obvyklé vysílání.
Proveďte automatické vyhledávání DAB
a znovu tak zaregistrujte obsah vysílání.
(Tento postup zruší všechny dříve
uložené předvolby.)
Vysílání DAB/DAB+ bylo přerušeno.
 Zkontrolujte umístění systému nebo upravte
orientaci antény, abyste zvýšili zobrazovanou
hodnotu kvality signálu.
Síťové připojení
Služby internetových rádií
Systém se nemůže připojit k síti.
(Jiné zařízení v síti nemůže nalézt
nebo rozpoznat systém.)
 Zkontrolujte, zda se symbol
na displeji .
zobrazil
 Systému trvá asi 1 minutu, než získá IP adresu,
když je systém zapnut v komunikačním
prostředí bez routeru.
 Používáte-li pevnou IP adresu, stejná IP adresa
může být používána jiným zařízením. Použijte
jinou IP adresu.
Systém nelze připojit k síti prostřednictvím
bezdrátového připojení LAN.
 Zkontrolujte nastavení routeru bezdrátové sítě
LAN/přístupového bodu. Pokud je utajený
režim SSID na přístupovém bodu zapnutý,
vypněte jej. Podrobnosti týkající se nastavení
přístupového bodu najdete v návodu k obsluze
dodaném se zařízeními přístupového bodu.
Systém se nemůže připojit k síti pomocí
WPS.
 Nastavte síť tak, že vyhledáte přístupový bod
pomocí vyhledávání přístupových bodů.
Komunikační rychlost bezdrátové sítě LAN
se náhle snížila.
 Komunikační rychlost bezdrátové sítě LAN
je pomalá pro routery a přístupové body
vyhovující standardu IEEE802.11n, je-li
bezpečnostní metoda nastavena na WEP
nebo WPA/WPA2-PSK (TKIP).
Kódování (bezpečnost) se liší v závislosti
na zařízení. Pro podrobnější informace
nahlédněte do uživatelské příručky svého
routeru/přístupového bodu.
 Zkontrolujte, zda je router/přístupový bod
bezdrátové sítě LAN zapnutý.
 Zkontrolujte, zda se symbol
zobrazil
na displeji . Pokud ne, nastavte znovu
bezdrátovou síť (strana 38).
 Když je systém připojen k bezdrátové síti,
přesuňte jednotku a router/přístupový bod
bezdrátové sítě LAN a systém blíže k sobě
a proveďte nastavení znovu.
 Podle poskytovatelů je možné pouze jedno
připojení k internetu. V tom případě nelze
systém připojit, je-li toto připojení zabráno.
Obraťte se prosím na svého operátora nebo
poskytovatele služby.
 Když zapnete svůj mobilní telefon
(zařízení Android Xperia/Xperia Tablet nebo
iPhone/iPod touch/iPad) po chvíli, co byl
vypnutý, zkuste znovu spustit aplikaci
„Network Audio Remote“.
Domácí síť
Ovládání nemůže najít tento systém.
(Ovládání nemůže procházet obsah tohoto
systému.)
Odstraňování problémů
 Je-li k systému připojen síťový kabel (LAN),
systém automaticky pracuje na tom, aby
zapnul připojení LAN. Přejete-li si používat
bezdrátové připojení LAN, nepřipojujte síťový
kabel LAN k systému.
Systém se nemůže ke Službám
internetových rádií připojit.
 Zkontrolujte, že je ovládání správně připojeno
k domácí síti.
 Ovládání multicast je na přístupovém bodu
zapnuto.
Hudba se spustila automaticky.
 Tento systém možná ovládá jiná komponenta.
Pro zakázání ovládání nastavte režim
BLUETOOTH/Network Standby na vypnutý
(strana 64).
Zvuk je přerušovaný.
 Server DLNA je přetížený. Vypněte všechny
spuštěné aplikace.
 Kvalita signálu bezdrátové sítě je nízká.
Vypněte mikrovlnnou troubu.
75CZ
Nelze spustit přehrávání.
 Ujistěte se, zda není audio soubor poškozený
nebo nebyl vymazán ze serveru. Podrobnosti
naleznete v návodu k obsluze k serveru.
 Server se pokouší přehrát audio soubor
v audio formátu, který systém nepodporuje.
Zkontrolujte informace o audio formátu
na serveru.
 Vypněte ovládání funkce multicast na vašem
routeru/přístupovém bodu bezdrátové sítě
LAN. Je-li zapnuta, může trvat několik minut,
než bude audio slyšitelné. Podrobnější
informace naleznete v uživatelské příručce
svého routeru/přístupového bodu bezdrátové
sítě LAN.
 Přístup z tohoto systému není serverem
povolen. Změňte nastavení na serveru
pro povolení přístupu z tohoto systému.
Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze
k serveru.
AirPlay
Systém nelze najít ze zařízení
iPhone/iPod Touch/iPad.
 Nahlédněte do části „Připojení k síti - Systém
nemůže připojit k síti (strana 75).
 Ujistěte se, že je zařízení se systémem iOS
nebo počítač s programem iTunes připojen
k vaší domácí síti.
 Před použitím se systémem nejprve proveďte
aktualizaci systému iOS nebo služby iTunes
na nejnovější verzi.
Hudba se spustila automaticky.
 Tento systém možná ovládá jiná komponenta.
Pro zakázání ovládání nastavte režim
BLUETOOTH/Network Standby na vypnutý
(strana 64).
Zvuk během přehrávání přeskakuje.
 Server je přetížený. Vypněte všechny spuštěné
aplikace.
Jednotku nelze ovládat.
 Aktualizujte verzi softwaru zařízení
iPhone/iPod Touch/iPad na nejnovější verzi.
76CZ
Obnovení továrního nastavení
systému
Pokud systém stále nefunguje správně,
obnovte jeho tovární nastavení.
Tovární nastavení systému můžete obnovit
pomocí tlačítek na přístroji.
1
Odpojte napájecí kabel a ujistěte se,
že nesvítí kontrolka STANDBY . Poté
napájecí kabel znovu připojte a systém
zapněte.
2
Stiskněte a podržte tlačítko   a / 
na jednotce, dokud se na displeji
nezobrazí „ALL RESET”.
Všechna uživatelská nastavení, jako například
předvolené rozhlasové stanice, časovač,
hodiny a nastavení sítě se vymažou.
Pokud problém i po prověření všech výše
uvedených položek přetrvává, obraťte se
na nejbližšího prodejce společnosti Sony.
Zprávy
Při provozu se na displeji mohou zobrazit
nebo blikat následující zprávy.
CANNOT DOWNLOAD
NO DEVICE
Není připojeno žádné zařízení USB nebo
bylo připojené zařízení USB odpojeno.
Při stahování dat aktualizace došlo k chybě
systému. Vstupte do nabídky nastavení
a opakujte aktualizaci softwaru.
NO DISC
CANNOT PLAY
NO MEMORY
Na systému nelze přehrát zvukové soubory,
protože jejich formát není podporován,
nebo kvůli omezení přehrávání.
V zařízení USB není vloženo paměťové
médium nebo systém paměťové médium
nerozpoznal.
CAN’T PLAY
NO STEP
Vložili jste disk, který nelze přehrát na tomto
systému, jako disk CD-ROM a disk DVD.
Všechny naprogramované stopy byly
vymazány.
COMPLETE
NO SUPPORT
Předvolba rozhlasových stanic proběhla
úspěšně.
Systém nepodporuje připojené zařízení USB.
Pokusili jste se přehrát soubor, který nelze
přehrát.
ERROR
Během inicializace jste se systémem
pracovali. Chvíli počkejte, než bude
inicializace dokončena.
NO TRACK
Na zařízení USB nebo disku není žádný
soubor, který by bylo možné přehrát.
NOT IN USE
Stiskli jste tlačítko, které nemá přiřazenou
žádnou funkci přehrávání.
OVER CURRENT
INITIAL
Odpojte zařízení USB od portu, vypněte
systém a opět jej zapněte.
Systém načítá nastavení sítě. Některá
tlačítka systému nelze během tohoto
procesu používat.
PUSH STOP
LOCKED
Zásuvka na disk  je uzamčena a disk
nelze vyjmout. Obraťte se na nejbližšího
obchodního zástupce společnosti Sony.
NO CONNECT
Systém se nemůže připojit k síti.
Odstraňování problémů
DATA ERROR
V přehrávači není vložen žádný disk nebo
jste vložili disk, který nelze přehrát.
Ve funkci CD nebo USB jste během
přehrávání stiskli tlačítko PLAY MODE .
READING
Systém načítá informace na disku nebo
zařízení USB. Během načítání některá
tlačítka nefungují.
STEP FULL
Pokusili jste se naprogramovat více než
25 stop nebo souborů.
77CZ
TIME NG
Časy zapnutí a vypnutí časovače zapnutí
jsou nastaveny na stejnou dobu.
UPDATE ERROR
Software systému nelze aktualizovat.
Vypněte systém a znovu jej zapněte. Systém
se pokusí provést aktualizaci softwaru.
Pokud se opět objeví stejná zpráva, obraťte
se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.
78CZ
Bezpečnostní opatření / Technické údaje
Bezpečnostní opatření
Disky, které tento systém PŘEHRÁVÁ
• Zvukové disky CD-DA
• CD-R/CD-RW (zvuková data stop disků
CD-DA a souborů MP3)
Nepoužívejte disk CD-R/CD-RW, na kterém
nejsou uložena žádná data. Mohlo by dojít
k poškození disku.
Disky, které tento systém NEPŘEHRÁVÁ
• CD-ROM
• CD-R/CD-RW, které nejsou ve formátu
•
•
•
•
•
•
•
Poznámky k přehrávání disků CD-DA
• Před zahájením přehrávání disk otřete
čisticím hadříkem od středu směrem
k okraji.
• Nečistěte disk rozpouštědly, jako je
například benzín nebo ředidlo, běžně
dostupnými čisticími prostředky ani
antistatickým sprejem určeným pro
vinylové desky.
světlu nebo zdrojům tepla, například
potrubí s horkým vzduchem, ani jej
nenechávejte v autě zaparkovaném
na přímém slunci.
Bezpečnost
• Pokud víte, že jednotku nebudete po delší
dobu používat, odpojte napájecí kabel
vytažením zástrčky ze zásuvky. Při
odpojování systému vždy uchopte
zástrčku. Nikdy netahejte za kabel.
• Pokud se do systému dostane jakýkoliv
pevný objekt nebo tekutina, odpojte
systém a nechte jej před dalším použitím
zkontrolovat kvalifikovanou osobou.
• Napájecí kabel lze vyměnit pouze
v kvalifikovaném servisu.
Umístění
• Neinstalujte systém tak, aby byl
v nakloněné pozici nebo na extrémně
horkých, studených, prašných nebo
vlhkých nebo nedostatečně větraných
místech nebo na místech, která jsou
vystavena vibracím, přímému slunečnímu
světlu nebo jasnému světlu.
• Chcete-li systém umístit na speciálně
ošetřené povrchy (například voskem,
olejem nebo leštidlem), postupujte
opatrně, protože může dojít ke vzniku
skvrn nebo k poškození povrchu.
• Pokud systém přinesete z chladného
do teplého prostředí nebo jej umístíte
do místnosti s vysokou úrovní vlhkosti,
vlhkost může zkondenzovat na čočkách
uvnitř CD přehrávače a poškodit zařízení.
V takovém případě disk vyjměte
a nechejte systém zapnutý po dobu
přibližně 30 minut, dokud se vlhkost
neodpaří.
Bezpečnostní opatření / Technické údaje
•
hudebního disku CD nebo formátu
odpovídajícímu standardu ISO 9660
Úroveň 1/Úroveň 2, Joliet
CD-R/CD-RW s více relacemi a relace
nejsou uzavřeny
CD-R/CD-RW s nízkou kvalitou záznamu,
CD-R/CD-RW, která jsou poškrábaná
nebo špinavá, nebo CD-R/CD-RW
zaznamenaná na nekompatibilním
záznamovém zařízení
CD-R/CD-RW, které není správně
ukončeno
Disky, které obsahují jiné soubory než
soubory MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
Disky, které nemají standardní tvar
(např. srdce, čtverec, hvězda)
Disky, na kterých je lepicí páska, papír
nebo nálepka
Půjčené nebo použité disky, na kterých
lepidlo přesahuje okraje nálepky
Disky, které jsou potištěné lepkavým
inkoustem
• Nevystavujte disky přímému slunečnímu
79CZ
Zahřívání
• Zahřívání přístroje během provozu je
normální a nejedná se o poruchu.
• Nedotýkejte se skříňky, které se
po dlouhou dobu používala při vysoké
hlasitosti, protože může být horká.
• Nezakrývejte větrací otvory.
Systém reproduktorů
Tento systém reproduktorů není magneticky
stíněný. To může způsobit magnetické
zkreslení obrazu na televizorech v blízkosti
reproduktorů. V takovém případě televizi
vypněte, počkejte 15 až 30 minut a opět ji
zapněte.
Čištění krytu
Systém čistěte měkkou utěrkou lehce
navlhčenou jemným čisticím prostředkem.
Nepoužívejte drsné materiály, čisticí písek
ani rozpouštědla, například ředidla, alkohol
nebo benzín.
80CZ
Bezdrátová technologie BLUETOOTH
Podporovaná verze a profily BLUETOOTH
Profil odkazuje na standardní sadu možností
pro různé funkce produktu BLUETOOTH.
Podrobné informace o podporované verzi
a profilech BLUETOOTH naleznete v části
„Technické údaje“ (strana 83).
Poznámky
• Aby bylo možné používat zařízení BLUETOOTH
•
připojené k systému, musí zařízení podporovat
stejný profil jako systém. Funkce zařízení
BLUETOOTH se mohou lišit v závislosti na
specifikacích zařízení, a to dokonce i v případě,
že má stejný profil jako tento systém.
Z důvodů vlastností bezdrátové technologie
BLUETOOTH je přehrávání na tomto systému
nepatrně zpožděno oproti přehrávání zvuku
na vysílajícím zařízení.
Účinný komunikační rozsah
Zařízení BLUETOOTH by měla být používána
do vzdálenosti přibližně 10 metrů od sebe
(vzdálenost bez překážek).
Účinná komunikační vzdálenost se může
zkrátit za následujících podmínek.
– Pokud se mezi propojovanými
zařízeními BLUETOOTH nachází osoba,
kovový předmět, stěna nebo jiná
překážka.
– V místech, kde je instalována
bezdrátová síť LAN
– V blízkosti mikrovlnných trub, které
jsou právě v provozu
– V místech, kde se vyskytují jiné
elektromagnetické vlny
Účinky dalších zařízení
Zařízení BLUETOOTH a bezdrátové sítě LAN
(IEEE802.11b/g) využívají stejné frekvenční
pásmo (2,4 GHz). Když používáte zařízení
BLUETOOTH v blízkosti zařízení připojeného
k bezdrátové síti LAN, může dojít
k elektromagnetickému rušení.
V důsledku toho se může snižovat rychlost
přenosu dat, může být slyšet šum nebo
se nemusí podařit navázat spojení. Pokud
k tomu dojde, zkuste následující řešení:
– Zkuste propojit tento systém a mobilní
telefon BLUETOOTH nebo zařízení
BLUETOOTH ve vzdálenosti nejméně
10 metrů od zařízení bezdrátové
sítě LAN.
– Vypněte napájení zařízení bezdrátové
sítě LAN, pokud v okruhu 10 metrů
od něj používáte zařízení BLUETOOTH.
Bezpečnostní opatření / Technické údaje
BLUETOOTH je bezdrátová technologie
s krátkým dosahem, která propojuje
digitální zařízení, jako jsou osobní počítače
a digitální fotoaparáty. Pomocí bezdrátové
technologie BLUETOOTH můžete pracovat
s připojenými zařízeními do vzdálenosti
přibližně 10 metrů.
Bezdrátová technologie BLUETOOTH se
běžně používá mezi dvěma zařízeními, ale
jedno zařízení lze připojit k více zařízením.
K připojení nejsou zapotřebí žádné kabely,
jako je tomu například u připojení USB,
a zařízení také nemusejí být umístěna čelně
proti sobě, jako je nezbytné při použití
bezdrátové infračervené technologie.
Při používání této technologie se zařízení
BLUETOOTH může nacházet v tašce či
kapse.
Bezdrátová technologie BLUETOOTH je
celosvětovým standardem, který podporují
tisíce společností. Tyto společnosti vyrábějí
produkty, které tomuto celosvětovému
standardu vyhovují.
81CZ
Účinky na další zařízení
Rádiové vlny vysílané tímto systémem
mohou narušovat provoz některých
lékařských zařízení. Toto rušení může
způsobit závadu, proto vždy vypněte
napájení tohoto systému, mobilního
telefonu BLUETOOTH a zařízení BLUETOOTH
na těchto místech:
– V nemocnicích, ve vlacích a v letadlech
– V blízkosti automatických dveří či
hlásičů požárů
Poznámky
• Tento systém podporuje funkce zabezpečení,
•
•
•
•
82CZ
které vyhovují specifikaci BLUETOOTH, aby
bylo zaručeno bezpečné připojení během
komunikace pomocí technologie BLUETOOTH.
Toto zabezpečení však nemusí být vždy
dostatečné. Záleží na nastavení i jiných
faktorech, proto si vždy počínejte opatrně, když
komunikujete pomocí technologie BLUETOOTH.
Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost
za škody či jiné ztráty způsobené v důsledku
úniku informací během komunikace
prostřednictvím technologie BLUETOOTH.
Komunikaci BLUETOOTH nelze stoprocentně
zaručit u všech zařízení BLUETOOTH, která
mají stejný profil jako tento systém.
Zařízení BLUETOOTH připojená k tomuto
systému musejí vyhovovat specifikaci
BLUETOOTH předepsané společností
BLUETOOTH SIG, Inc. a jejich kompatibilita
se specifikací musí být certifikována. Přesto
však platí, že i když zařízení vyhovuje specifikaci
BLUETOOTH, mohou nastat případy, kdy
charakter či specifikace zařízení BLUETOOTH
znemožňuje připojení či má za následek jinou
ovládací metodu, zobrazení či provoz.
V závislosti na zařízení BLUETOOTH, které je
připojeno k systému, prostředí komunikace
či okolních podmínkách se může objevit šum
či výpadky zvuku.
Technické údaje
Zesilovač
Frekvenční odezva:
50 Hz – 20 kHz
Výstupní výkon (jmenovitý):
Poměr signál/šum:
25 wattů + 25 wattů (6 ohmů při 1 kHz,
1 % THD)
Více než 90 dB
Efektivní výstupní výkon (referenční):
Více než 90 dB
50 wattů + 50 wattů (na 1 kanál při 6 ohmech,
1 kHz)
Dynamický rozsah:
Tuner
Tuner pro pásmo AM (pouze pro model
CMT-SBT300W):
AUDIO IN:
Rozsah ladění:
Evropské modely:
531 kHz – 1 602 kHz
(s intervalem ladění 9 kHz)
Ostatní modely:
530 kHz – 1 710 kHz
(s intervalem ladění 10 kHz)
531 kHz – 1 710 kHz (s intervalem ladění 9 kHz)
Anténa:
Oblouková AM anténa
Mezifrekvence:
400 kHz
Zdířka AUDIO IN (externí vstup):
Stereo mini zdířka citlivost 700 mV,
impedance 47 kiloohmů
Konektor  (sluchátka):
Zdířka stereo mini jack, 8 ohmů nebo více
USB:
Podporovaná přenosová rychlost:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kb/s –
320 kb/s, VBR
WMA: 48 kb/s – 192 kb/s, VBR
AAC: 48 kb/s – 320 kb/s
Vzorkovací frekvence:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
USB port:
Typ A, 5 V DC 2,1 A
CD-DA/MP3 přehrávač
Systém:
Kompaktní disk a digitální zvukový systém
Parametry laserové diody:
Vyzařování: Průběžné
Výstup laseru*: Méně než 44,6 μW
* Tato hodnota byla naměřena ve vzdálenosti
200 mm od povrchu čočky objektivu Optical
Pick-up Block s clonou 7 mm.
FM tuner:
Stereofonní FM, FM superheterodynový tuner
Rozsah ladění:
87,5 MHz – 108,0 MHz (po 50 kHz)
Anténa:
Kabelová anténa pro pásmo FM
Bezpečnostní opatření / Technické údaje
Vstupy/Výstupy
Tuner DAB/DAB+ (pouze u modelu
CMT-SBT300WB):
Stereofonní FM, DAB/FM superheterodynový
tuner
Frekvenční rozsah:
Pásmo 3:
174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz*
Anténa:
DAB/FM anténa:
83CZ
Tabulka frekvencí DAB/DAB+ (Pásmo 3):
Frekvence
Označení
174,928 MHz
5A
176,640 MHz
5B
178,352 MHz
5C
180,064 MHz
5D
Reproduktory:
2pásmový reproduktorový systém
reproduktorů, bassreflex
Basový reproduktor: 120 mm, kónický
Výškový reproduktor: 25 mm, mírně
kupolovitý typ
181,936 MHz
6A
183,648 MHz
6B
185,360 MHz
6C
187,072 MHz
6D
188,928 MHz
7A
190,640 MHz
7B
192,352 MHz
7C
194,064 MHz
7D
195,936 MHz
8A
197,648 MHz
8B
199,360 MHz
8C
201,072 MHz
8D
202,928 MHz
9A
204,640 MHz
9B
206,352 MHz
9C
208,064 MHz
9D
209,936 MHz
10A
211,648 MHz
10B
213,360 MHz
10C
215,072 MHz
10D
216,928 MHz
11A
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
218,640 MHz
11B
Podporovaná metoda ochrany obsahu
220,352 MHz
11C
Metoda SCMS-T
222,064 MHz
11D
Šířka přenosového pásma
223,936 MHz
12A
20 Hz – 20 000 Hz (s vzorkovací frekvencí
44,1 kHz)
225,648 MHz
12B
227,360 MHz
12C
229,072 MHz
12D
230,784 MHz
13A
232,496 MHz
13B
234,208 MHz
13C
235,776 MHz
13D
237,488 MHz
13E
239,200 MHz
13F
* Frekvence jsou na tomto systému zobrazovány
se dvěma desetinnými místy.
84CZ
Reproduktor
Jmenovitá impedance:
6 ohmů
Rozměry (Š/V/H):
Přibližně 150 mm × 270 mm × 220 mm
Hmotnost:
přibližně 2,5 kg (na jednotku)
Sekce BLUETOOTH
Komunikační systém:
Standard BLUETOOTH verze 3.0
Výkon:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
Maximální komunikační rozsah:
Přibližně 10 m*1 v přímé viditelnosti
Frekvenční pásmo:
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Způsob modulace:
FHSS
Kompatibilní profily BLUETOOTH *2:
*1 Skutečný rozsah se liší v závislosti na faktorech,
jako jsou překážky mezi zařízeními, magnetická
pole kolem mikrovlnných trub, statická
elektřina, citlivost příjmu, výkon antény,
operační systém, softwarová aplikace atd.
*2 Profily standardu BLUETOOTH značí účel
komunikace BLUETOOTH mezi zařízeními.
Síť
LAN port:
RJ-45
10BASE-T/100BASE-TX
(Rychlost komunikace se může lišit
v závislosti na komunikačním prostředí.
Tento systém nezaručuje rychlost
komunikace a kvalitu 10BASE-T/100BASE-TX.)
Bezdrátové sítě LAN:
Kompatibilní standardy:
IEEE 802.11 b/g (WEP 64 bit, WEP 128 bit)
Frekvenční pásmo 2,4 GHz band
(2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Dostupné kanály ch1 až ch13
WPA/WPA2-PSK (AES)
WPA/WPA2-PSK (TKIP)
Obecné
Požadavky na napájení:
220 – 240 V stř., 50/60 Hz
36 W
Rozměry (Š/V/H) (včetně vyčnívajících částí,
bez reproduktorů):
Přibližně 290 mm × 106 mm × 221 mm
Hmotnost (bez reproduktorů):
Přibližně 2,5 kg
Dodávané příslušenství:
dálkový ovladač (RM-AMU171) (1), baterie R6
(velikost AA) (2), kabely reproduktorů (2),
podložky pod reproduktory (8), FM anténa/
smyčková AM anténa (1) (pouze pro model
CMT-SBT300W), DAB/FM anténa (1) (pouze
pro model CMT-SBT300WB), Průvodce
rychlým nastavením, návod k obsluze
(tato příručka)
Bezpečnostní opatření / Technické údaje
Spotřeba energie:
Design a technické parametry se mohou
změnit bez předchozího upozornění.
Spotřeba energie v pohotovostním režimu:
0,5 W
85CZ
Ochranné známky atd.
• Výraz Windows, logo Windows
•
•
a Windows Media jsou ochranné známky
nebo registrované ochranné známky
společnosti Microsoft Corporation v USA
a dalších zemích.
Tento produkt je chráněn určitými
právy duševního vlastnictví společnosti
Microsoft Corporation. Používání a distribuce
této technologie odděleně od tohoto produktu
jsou bez licence společnosti Microsoft nebo
autorizované pobočky společnosti Microsoft
zakázány.
Výraz AirPlay, logo AirPlay, iPad, iPhone,
iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch jsou
ochrannými známkami nebo registrovanými
ochrannými známkami společnosti Apple Inc.
ve Spojených státech amerických
a dalších zemích.
•“
•
•
•
•
•
•
•
•
•
86CZ
” je ochranná známka společnosti
Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® a Wi-Fi Alliance®
jsou registrované ochranné známky společnosti
Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™
a Wi-Fi Protected Setup™ jsou
značkami společnosti Wi-Fi Alliance.
DLNA™, logo DLNA a DLNA CERTIFIED™ jsou
ochrannými známkami, servisními značkami
nebo certifikačními značkami sdružení Digital
Living Network Alliance.
Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3
a patenty jsou licencovány společnostmi
Fraunhofer IIS a Thomson.
Slovní označení a loga BLUETOOTH® jsou
registrovanými ochrannými známkami
společnosti BLUETOOTH SIG, Inc. a jakékoli
použití těchto známek společností Sony
Corporation je na základě udělené licence.
Ostatní ochranné známky a obchodní názvy
jsou majetkem příslušných vlastníků.
N Mark je ochranná známka společnosti
NFC Forum, Inc. ve Spojených státech
a v dalších zemích.
Android je ochranná známka společnosti
Google Inc.
“Xperia“ a “Xperia Tablet“ jsou ochranné známky
společnosti Sony Mobile Communications AB.
Názvy systémů a produktů uvedené v tomto
návodu jsou ochrannými známkami nebo
registrovanými obchodními známkami výrobců.
Symboly ™ a značky ® jsou v tomto návodu
vynechány.
©2013 Sony Corporation
4-464-109-11(1) (CZ)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement