Sony | CMT-CPZ3 | Sony CMT-CPZ3 CMT-CPZ3 Mikrosystém Hi-Fi s oddělenými komponentami Návod k obsluze

4-178-679-11(1)
Mikro Hi-Fi systém
CZ
Návod k obsluze
SK
Návod na použitie
CMT-CPZ3
© 2010 Sony Corporation
Vytištěno v České republice.
4-178-679-11(1)
Mikro Hi-Fi systém
Návod k obsluze
CMT-CPZ3
© 2010 Sony Corporation
VAROVÁNÍ
Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru,
nezakrývejte větrací otvory na přístroji novinami,
ubrusy, závěsy, záclonami a podobně. Na přístroj
nikdy nepokládejte zdroje otevřeného ohně, jako
například zapálené svíčky.
Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo
úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj
kapající nebo stříkající vodě a nepokládejte na
něj nádoby naplněné tekutinou, jako například
vázy s květinami.
Neinstalujte přístroj do stísněného prostoru, jako
například do knihovny, vestavěné skříně a na
podobná místa.
Jelikož napájecí kabel slouží pro odpojení
přístroje od elektrické sítě, připojte jej do snadno
přístupné síťové zásuvky. Pokud si u přístroje
všimnete jakéhokoliv neobvyklého provozního
stavu, ihned odpojte napájecí kabel ze síťové
zásuvky.
Baterie nebo přístroje s vloženými bateriemi
nevystavujte nadměrnému teplu, jako například
přímému slunečnímu světlu, ohni a podobně.
Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může
způsobit poškození sluchu.
UPOZORNĚNÍ
Použití optických přístrojů u tohoto přístroje
zvyšuje nebezpečí poškození zraku.
Tento přístroj
je klasifikován
jako laserový
výrobek třídy
CLASS 1 LASER.
Toto označení je
uvedeno na zadní
straně přístroje.
Poznámka pro zákazníky:
Následující informace platí
pouze pro zařízení prodávaná
v zemích uplatňujících
směrnice EU.
Výrobcem tohoto výrobku je společnost Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokio,
108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcem
2CZ
pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
a bezpečnost výrobku je společnost Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Německo. V případě jakýchkoliv
záležitostí týkajících se opravy nebo záruky se
prosím obraťte na kontaktní adresy uvedené
v samostatné servisní nebo záruční dokumentaci.
Likvidace starého elektrického
a elektronického zařízení
(platí v zemích Evropské unie
a v dalších evropských zemích se
systémy tříděného odpadu)
Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu
znamená, že s tímto výrobkem nesmí být
zacházeno jako s běžným domovním odpadem.
Výrobek je třeba odnést na příslušné sběrné
místo, kde bude provedena recyklace tohoto
elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním
správné likvidace výrobku předejdete možným
negativním vlivům na životní prostředí a lidské
zdraví, které se mohou v opačném případě
projevit jako důsledek nesprávné manipulace při
likvidaci tohoto výrobku. Recyklace materiálů
přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Se žádostí
o podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku se prosím obracejte na místní úřady,
místní služby pro sběr domovního odpadu nebo
na obchod, kde jste výrobek zakoupili.
Platí také pro následující příslušenství: dálkový
ovladač
Likvidace starých baterií
(platí v zemích Evropské unie
a v dalších evropských zemích se
systémy tříděného odpadu)
Tento symbol na baterii nebo na jejím obalu
znamená, že s baterií nesmí být zacházeno jako
s běžným domovním odpadem. U některých
baterií může být tento symbol doplněn
chemickými symboly. Chemické symboly
pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) jsou uvedeny
v případě, že baterie obsahuje více než 0,0005
% rtuti nebo 0,004 % olova. Zajištěním správné
likvidace baterií předejdete možným negativním
vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které
se mohou v opačném případě projevit jako
důsledek nesprávné manipulace při likvidaci
baterie. Recyklace materiálů přispívá k ochraně
přírodních zdrojů.
U výrobků, které vyžadují z důvodu bezpečnosti,
výkonu nebo zachování dat trvalé připojení
k vestavěné baterii, by taková baterie měla být
vyměňována pouze kvalifikovaným servisním
technikem. Pro zajištění správné likvidace baterie
odneste výrobek na konci jeho životnosti na
příslušné sběrné místo, kde bude provedena
recyklace takového elektrického a elektronického
zařízení.
U všech ostatních baterií si prosím přečtěte
informace v části, která popisuje bezpečný postup
pro vyjmutí baterie z výrobku. Odneste baterii
na příslušné sběrné místo zabývající se recyklací
starých baterií.
Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku nebo baterie se prosím obracejte
na místní úřady, místní služby pro sběr
domovního odpadu nebo na obchod, kde jste
výrobek zakoupili.
Poznámka k duálním diskům
Duální disk je dvoustranný disk, na kterém je
DVD záznam uložen na jedné straně a digitální
zvukový záznam na druhé straně. Protože
zvukový záznam neodpovídá normě Compact
Disc (CD), není zaručeno správné přehrávání na
tomto přístroji.
Hudební disky kódované
technologiemi na ochranu
autorských práv
Tento přístroj je určen k přehrávání disků,
které vyhovují normě Compact Disc (CD).
V nedávné době začaly některé společnosti
vyrábět a prodávat hudební disky zakódované
prostřednictvím různých technologií na ochranu
autorských práv. Mějte prosím na paměti, že
některé z těchto disků nebude možné na tomto
přístroji přehrát, pokud neodpovídají normě pro
disky CD.
Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3
a patenty jsou v licenci společností Fraunhofer IIS
a Thomson.
3CZ
Správné zapojení systému
Černý
Červený
Smyčková anténa pro pásmo AM
Drátová anténa pro pásmo FM
(Roztáhněte ji ve vodorovném směru.)
nebo
Připojte hnědou stranu.
4CZ
Reprosoustavy
Při přemísťování
přístroje
Pomocí tlačítek na přístroji
proveďte následující postup.
1 Stiskněte tlačítko 
(napájení)  pro zapnutí
přístroje a potom opakovaně
stiskněte tlačítko FUNCTION
(Funkce)  pro přepnutí do
režimu CD.
2 Kvůli ochraně CD mechaniky
zajistěte, aby nebyl v otvoru pro
disk vložen žádný disk.
3 Podržte stisknuté tlačítko 
(zastavení)/CANCEL (Zrušení) 
a potom stiskněte tlačítka DSGX
a
+  tak, aby se zobrazil
nápis „LOCK“ (Uzamknuto).
4 Odpojte napájecí kabel ze síťové
zásuvky.
Stlačte západku pod svorkou na
reprosoustavě a připojte odpovídající
reproduktorový kabel. Ujistěte se, že jsou
kovové vodiče (nikoliv část s vinylovou
izolací) pevně zasunuty do svorek na
reprosoustavě. Konec kabelu označený
červeným pruhem připojte ke svorce +
a konec kabelu bez označení připojte ke
svorce .
Ujistěte se, že výstupky na konektorech
SPEAKER (Reprosoustavy) na přístroji
odpovídají reproduktorovým kabelům
a potom kabely pevně připojte do
konektorů SPEAKER (Reprosoustavy).
Antény
Najděte umístění a orientaci, při které
je příjem nejlepší a do tohoto místa
nainstalujte anténu.
Antény umístěte mimo reproduktorové
kabely a napájecí kabel, abyste se vyhnuli
vzniku šumu.
Protiskluzové podložky pod
reprosoustavy
Levá reprosoustava
Aby reprosoustavy neklouzaly, připevněte
k jejich spodní části dodané protiskluzové
podložky.
Síťová zásuvka
Napájení
Připojte napájecí kabel do síťové zásuvky.
Pokud není možno zasunout zástrčku
napájecího kabelu do síťové zásuvky,
odpojte z ní dodaný adaptér zástrčky
(pouze pro modely vybavené adaptérem).
5CZ
Základní ovládání
Před zapnutím přístroje
Používání dálkového ovladače
Vysuňte a sejměte kryt prostoru pro baterie
 a vložte dvě dodané baterie R6 (velikosti
AA) nejdříve pólem  tak, aby polarita baterií
odpovídala níže uvedenému obrázku.
Poznámky k dálkovému ovladači
 Při normálním způsobu používání by měly baterie vydržet
přibližně 6 měsíců.
 Nepoužívejte současně starou a novou baterii nebo baterie
různých typů.
 Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat,
vyjměte z něj baterie, abyste předešli případnému vytečení
elektrolytu a korozi.
Nastavení hodin
1 Zapněte přístroj.
Stiskněte tlačítko  (napájení) .
2 Vyberte režim pro nastavení hodin.
Stiskněte tlačítko CLOCK/TIMER SET
(Nastavení hodin/časovače)  na dálkovém
ovladači. Jakmile se na displeji zobrazí
aktuální režim, vyberte opakovaným
stisknutím tlačítek /  na dálkovém
ovladači možnost „CLOCK SET“ (Nastavení
hodin) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení)
 na dálkovém ovladači.
3 Nastavte čas.
Opakovaným stisknutím tlačítek /
 na dálkovém ovladači nastavte hodiny
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) 
na dálkovém ovladači. Stejným způsobem
nastavte minuty.
Po odpojení napájecího kabelu nebo po
výpadku síťového napájení se nastavení hodin
zruší.
6CZ
Výběr zdroje pro přehrávání
Přehrávání disků CD/MP3
Stiskněte následující tlačítka (nebo opakovaně
stiskněte tlačítko FUNCTION (Funkce) ).
1 Vyberte režim CD.
Pro výběr
CD
Rádia
Kazety
Externího
zařízení
(připojeného
prostřednictvím
audio kabelu)
Stiskněte
Tlačítko CD  na dálkovém
ovladači.
Tlačítko TUNER/BAND
(Tuner/pásmo) .
Tlačítko TAPE (Kazeta)  na
dálkovém ovladači.
Opakovaně tlačítko
FUNCTION (Funkce) ,
dokud se nezobrazí „MD“.
Nastavení zvuku
Nastavení hlasitosti
Stiskněte tlačítko VOLUME +/ (Hlasitost)
na dálkovém ovladači (nebo otočte ovladačem
VOLUME (Hlasitost) na přístroji) .
Přidání zvukového efektu
Funkce
Vytvoření
dynamičtějšího
zvuku
(Dynamic Sound
Generator X-tra)
Nastavení
zvukového
efektu
Stiskněte tlačítko CD  na dálkovém
ovladači.
2 Vložte do přístroje disk.
Vložte disk do otvoru pro disk  tak, aby
strana s potiskem směřovala nahoru.
3 Spusťte přehrávání.
Stiskněte tlačítko  (přehrávání)  na
dálkovém ovladači (nebo tlačítko CD 
(přehrávání/pauza)  na přístroji).
Funkce
Pozastavení
přehrávání
Stiskněte
Tlačítko DSGX  na
přístroji.
Opakovaně tlačítko EQ
(Ekvalizér)  na dálkovém
ovladači pro výběr položky
„BASS“ (Hloubky) nebo
„TREBLE“ (Výšky) a potom
opakovaným stisknutím
tlačítek +/  na dálkovém
ovladači (nebo otáčením
ovladače BASS (Hloubky)
nebo TREBLE (Výšky)  na
přístroji) upravte úroveň.
Zastavení
přehrávání
Vyjmutí disku
z přístroje
Výběr složky
na disku MP3
Výběr
skladby nebo
souboru
Stiskněte
Tlačítko  (pauza)  na
dálkovém ovladači (nebo
tlačítko CD  (přehrávání/
pauza)  na přístroji).
Přehrávání obnovíte opětovným
stisknutím tohoto tlačítka.
Tlačítko  (zastavení) .
Tlačítko CD  (vysunutí)  na
přístroji.
Tlačítko
+/ . Nebo
použijte otočný ovladač 
na přístroji a stiskněte tlačítko
PUSH ENTER (Potvrzení) 
na přístroji (během přehrávání
otočte otočným ovladačem  na
přístroji tak, aby se zobrazil nápis
„GROUP“ (Složka) a potom
stiskněte tlačítko PUSH ENTER
(Potvrzení)  na přístroji pro
výběr požadované složky).
Tlačítko / (předchozí/
následující) . Nebo použijte
otočný ovladač  na přístroji
a stiskněte tlačítko PUSH ENTER
(Potvrzení)  na přístroji. Pro
zrušení stiskněte tlačítko CANCEL
(Zrušení)  na přístroji.
7CZ
Funkce
Vyhledání
požadovaného
místa skladby
nebo souboru
Opakované
přehrávání
Stiskněte
A podržte tlačítko / (rychlý
posun vzad/vpřed)  během
přehrávání a v požadovaném místě
jej uvolněte.
Opakovaně tlačítko REPEAT
(Opakované přehrávání)  tak,
aby se zobrazil nápis „REP“
nebo „REP 1“.
Změna režimu přehrávání
Během doby, kdy je zastaveno přehrávání,
opakovaně stiskněte tlačítko PLAY MODE (Režim
přehrávání) . Můžete vybrat normální přehrávání
(„ “ pro všechny soubory MP3 ve složce na
disku), náhodné přehrávání („SHUF“ nebo „
SHUF*“) nebo přehrávání programu („PGM“).
* Při přehrávání disku CD-DA má náhodné přehrávání
(SHUF) stejnou funkci jako náhodné přehrávání SHUF.
Poznámky k vkládání disků
 Při zapnutí přístroje se disk nezasune do otvoru pro disk
dříve, než se na displeji zobrazí zpráva „NO DISC“ (Žádný
disk). Nepokoušejte se zasunout disk do přístroje dříve,
než se zobrazí zpráva „NO DISC“ (Žádný disk).
 Vložíte-li do přístroje disk, který nelze na tomto přístroji
přehrát, bude disk automaticky vysunut.
 Nevkládejte do přístroje disky o průměru 8 cm s adaptérem.
Mohlo by to mít za následek poruchu přístroje.
 Při vytahování disku uchopte disk za jeho okraj
a vytáhněte jej přímo z otvoru pro disk. Nedotýkejte se
záznamového povrchu disku.
 Nelze zaručit kompatibilitu s veškerým MP3 kódovacím/
zapisovacím softwarem, se všemi záznamovými zařízeními
a se všemi záznamovými médii. Nekompatibilní disky
MP3 mohou způsobit šum, přehrávat se přerušovaně nebo
se nemusí přehrávat vůbec.
Poznámky k přehrávání disků s více sekcemi
(multisession)
 Pokud disk začíná sekcí CD-DA (nebo MP3), je rozpoznán
jako disk CD-DA (nebo MP3) a ostatní sekce nejsou přehrány.
 Disk ve formátu „Mixed CD“ je rozpoznán jako hudební
disk CD-DA.
Poslech rádia
1 Vyberte pásmo „FM“ nebo „AM“.
Opakovaně stiskněte tlačítko TUNER/BAND
(Tuner/pásmo) .
2 Vyberte režim ladění.
Opakovaným stisknutím tlačítka TUNING
MODE (Režim ladění)  zobrazte nápis
„AUTO“ (Automaticky).
3 Nalaďte požadovanou stanici.
Stiskněte tlačítko +/ na dálkovém ovladači
(nebo tlačítko TUNING +/ (Ladění)
na přístroji) . Po naladění stanice se
vyhledávání automaticky zastaví a zobrazí se
nápisy „TUNED“ (Naladěno) a „STEREO“
(pro stereo stanice).
Poznámky k otočnému ovladači
Při vyhledávání složek, skladeb nebo souborů se zobrazí
pouze prvních 9 znaků.
Poznámky k opakovanému přehrávání
 Všechny skladby nebo soubory na disku jsou opakovaně
přehrány max. pětkrát.
 Nápis „REP 1“ znamená, že skladba nebo soubor je
opakovaně přehráván tak dlouho, dokud přehrávání
nezastavíte.
Poznámky k přehrávání disků MP3
 Na disk obsahující soubory MP3 neukládejte žádné jiné
typy souborů nebo nepotřebné složky.
 Složky bez souborů MP3 jsou přeskočeny.
 Soubory MP3 se budou přehrávat ve stejném pořadí,
v jakém byly zaznamenány na disk.
 Přístroj je schopen přehrát pouze soubory MP3 s příponou
„.MP3“.
 Pokud jsou na disku soubory s příponou „.MP3“, které
však ve skutečnosti nejsou soubory MP3, může dojít ke
vzniku šumu nebo poruchy.
 Maximální počet:
 složek je 256 (včetně kořenové složky),
 souborů MP3 je 511,
 souborů MP3 a složek, které mohou být obsaženy na
jednom disku, je 512,
 úrovní složek (stromová struktura souborů) je 8.
8CZ
Pokud jste naladili stanici, která poskytuje
služby RDS, zobrazí se na displeji název
stanice.
Zastavení automatického vyhledávání
Stiskněte tlačítko  (zastavení)  na dálkovém
ovladači.
Naladění stanice se slabým signálem
Pokud se nápis „TUNED“ (Naladěno) nezobrazí
a vyhledávání se nezastaví, opakovaně stiskněte
tlačítko TUNING MODE (Režim ladění)  tak,
aby nápis „AUTO“ (Automaticky) i „PRESET“
(Předvolba) zmizel a potom opakovaným
stisknutím tlačítka +/ na dálkovém ovladači
(nebo tlačítka TUNING +/ (Ladění) na
přístroji)  nalaďte požadovanou stanici.
Snížení statického šumu u slabé stereo
stanice v pásmu FM
Pro vypnutí stereofonního příjmu opakovaně
stiskněte tlačítko FM MODE (Režim FM) 
tak, aby se zobrazil nápis „MONO“.
Přehrávání kazety
1 Vyberte režim kazetového magnetofonu.
Stiskněte tlačítko TAPE (Kazeta)  na
dálkovém ovladači.
2 Vložte kazetu.
Stiskněte tlačítko TAPE  (vysunutí) 
na přístroji a vložte do kazetového držáku
kazetu TYPU I (normální) tak, aby strana
pro přehrávání směřovala vpřed. Ujistěte se,
že je páska v kazetě napnutá, aby nedošlo
k poškození kazety nebo kazetového
magnetofonu.
3 Chcete-li přehrát jednu stranu, zobrazte
opakovaným stisknutím tlačítka DIRECTION
(Směr)  na přístroji indikátor „“. Pro
přehrání obou stran zobrazte indikátor „“
nebo „“.
4 Spusťte přehrávání.
Stiskněte tlačítko  (přehrávání)  na
dálkovém ovladači (nebo tlačítko TAPE
 (přehrávání)  na přístroji). Pokud
chcete přehrát opačnou stranu, stiskněte toto
tlačítko ještě jednou.
Funkce
Pozastavení
přehrávání
Stiskněte
Tlačítko  (pauza)  na
dálkovém ovladači (nebo
tlačítko TAPE  (pauza)
 na přístroji). Přehrávání
obnovíte opětovným
stisknutím tohoto tlačítka.
Zastavení
Tlačítko  (zastavení) 
přehrávání
na dálkovém ovladači (nebo
tlačítko TAPE  (zastavení)
 na přístroji).
Rychlé převíjení Tlačítko / (rychlý
pásky vzad nebo posun vzad/vpřed) .
vpřed
Změna zobrazení na displeji
Pro změnu
Informací na
displeji*
Režimu
displeje
(Viz níže.)
Stiskněte
Opakovaně tlačítko DISPLAY
(Zobrazení)  v době, kdy je
přístroj zapnutý.
Opakovaně tlačítko DISPLAY
(Zobrazení)  v době, kdy je
přístroj vypnutý.
* Během normálního přehrávání můžete například zobrazit
informace o disku CD/MP3, jako například číslo skladby
nebo souboru nebo název složky. Pokud je přehrávání
zastaveno, můžete zobrazit celkovou dobu přehrávání.
K dispozici jsou následující režimy zobrazení.
Režim
zobrazení
Hodiny
Úsporný
režim2)
1)
2)
Pokud je přístroj vypnutý1)
Zobrazí se hodiny.
Displej se vypne kvůli úspoře
energie. Časovač a hodiny
však pracují dál.
Pokud je přístroj vypnutý, rozsvítí se indikátor STANDBY
(Pohotovostní režim).
Pokud je přístroj v úsporném režimu, nejsou dostupné
následující funkce:
 nastavení hodin,
 změna funkce pro správu napájení CD přehrávače.
Poznámky k informacím na displeji
 Následující informace se nezobrazují:
 celková doba přehrávání u disků CD-DA (v závislosti na
režimu přehrávání),
 celková doba přehrávání u disků MP3,
 zbývající doba přehrávání u souboru MP3.
 Následující informace se nezobrazují správně:
 uplynulá doba přehrávání souboru MP3 zakódovaného
s proměnným datovým tokem (VBR),
 názvy složek a souborů, které nejsou kompatibilní
s žádným z formátů ISO9660 Level 1, Level 2 nebo Joliet
v rozšířeném formátu.
 Následující informace se zobrazují:
 informace ID3 tagu u MP3 souborů při použití ID3
tagů verze 1 a verze 2,
 až 124 znaků informace ID3 tagu obsahující velká
písmena (A až Z), číslice (0 až 9) a symboly (’< > * + ,
 / @ [ \ ] _).
Rada
Jestliže vyberete indikátor „“, kazetový magnetofon se
automaticky zastaví, jakmile pětkrát zopakuje sekvenci.
9CZ
Používání volitelných audio
zařízení
Připojení volitelných sluchátek
Sluchátka připojte do konektoru PHONES
(Sluchátka)  na přístroji.
Připojení volitelných analogových
zařízení
Přídavné analogové audio zařízení připojte
pomocí analogového audio kabelu (není
součástí příslušenství) do konektoru ANALOG
IN (Analogový vstup)  na přístroji. Snižte
hlasitost přístroje a potom opakovaným
stisknutím tlačítka FUNCTION (Funkce) 
vyberte „MD“.
Připojení volitelných digitálních zařízení
Zařízení s digitálním optickým vstupem připojte
pomocí digitálního optického kabelu (čtvercový,
není součástí příslušenství) do konektoru CD
DIGITAL OUT (Digitální výstup z CD) 
na přístroji. Můžete provádět digitální záznam
z disku CD-DA na připojené zařízení.
Poznámka
Prostřednictvím digitálního zařízení připojeného k přístroji
není možné pořizovat digitální záznam z disků a souborů
MP3 chráněných proti kopírování.
Další možnosti ovládání
Vytvoření vašeho vlastního CD
programu (přehrávání programu)
Pomocí tlačítek na dálkovém ovladači můžete
vytvořit váš vlastní program.
1 Stiskněte tlačítko CD  pro přepnutí do
režimu CD.
2 Během doby, kdy je zastaveno přehrávání,
opakovaně stiskněte tlačítko PLAY MODE
(Režim přehrávání)  tak, aby se zobrazil
nápis „PGM“.
3 Opakovaným stisknutím tlačítek /
 zobrazte číslo požadované skladby.
Při programování souborů MP3 opakovaně
stiskněte tlačítko
+/  pro výběr
požadované složky a potom vyberte
požadovaný soubor.
Číslo vybrané skladby Celková doba přehrávání programu
nebo souboru (včetně vybrané skladby nebo souboru)
4 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení)  pro
přidání skladby nebo souboru do programu.
Pokud celková doba programu na disku
přesáhne 100 minut, pokud vyberete skladbu
na disku CD, jejíž číslo je 21 nebo vyšší, nebo
pokud vyberete soubor MP3, zobrazí se na
displeji „ . “.
5 Pro naprogramování dalších skladeb
nebo souborů opakujte kroky 3 až 4. Lze
naprogramovat až 25 skladeb nebo souborů.
6 Pro přehrání naprogramovaných skladeb
nebo souborů stiskněte tlačítko 
(přehrávání) .
Program zůstane uložen, dokud nevysunete
disk. Pro opětovné přehrání stejného
programu vyberte režim CD a stiskněte
tlačítko  (přehrávání) .
10CZ
Zrušení přehrávání programu
Během doby, kdy je zastaveno přehrávání,
opakovaně stiskněte tlačítko PLAY MODE
(Režim přehrávání)  tak, aby zmizel nápis
„PGM“.
Vymazání poslední skladby nebo
souboru programu
Během doby, kdy je zastaveno přehrávání,
stiskněte tlačítko CLEAR (Vymazání) .
Zobrazení informací o programu
(například celkového počtu skladeb
programu)
Ukládání rozhlasových stanic
na předvolby
Oblíbené rozhlasové stanice můžete uložit
na předvolby, odkud je lze stisknutím
odpovídajícího čísla předvolby ihned vyvolat.
Pro uložení stanic na předvolby použijte tlačítka
na dálkovém ovladači.
1 Nalaďte požadovanou stanici (viz část
„Poslech rádia“).
2 Stiskněte tlačítko TUNER MEMORY (Paměť
tuneru) .
Opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY
(Zobrazení) .
Rada
Pro výběr souborů v kroku 3 můžete rovněž použít otočný
ovladač  na přístroji. Otáčením ovladače  a stisknutím
tlačítka PUSH ENTER (Potvrzení)  na přístroji vyberte
požadovanou složku a potom vyberte požadovaný soubor.
Číslo předvolby
3 Opakovaným stisknutím tlačítek +/ 
vyberte požadované číslo předvolby.
Pokud je již na vybraném čísle předvolby
uložena jiná stanice, bude tato stanice
nahrazena novou stanicí.
4 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) .
5 Zopakujte kroky 1 až 4 pro uložení dalších
stanic na předvolby.
Na předvolby je možno uložit až 20 stanic
v pásmu FM a 10 stanic v pásmu AM.
V případě odpojení napájecího kabelu nebo
výpadku napájení zůstanou stanice uložené
na předvolbách zachovány v paměti přístroje
přibližně půl dne.
6 Pro vyvolání stanice uložené na předvolbě
opakovaně stiskněte tlačítko TUNING MODE
(Režim ladění)  tak, aby se zobrazil nápis
„PRESET“ (Předvolba) a potom opakovaným
stisknutím tlačítek +/  vyberte
požadované číslo předvolby.
11CZ
Nahrávání na kazetu
Na kazetu TYPU I (normální) lze nahrávat
dvěma způsoby:
Synchronní nahrávání z disku CD:
Můžete nahrát celý disk CD na kazetu.
Ruční nahrávání:
Můžete nahrát jen požadované úseky
z vybraného zdroje zvuku, včetně připojených
audio zařízení.
Nahrávání na kazetu provádějte pomocí tlačítek
na přístroji.
1 Vložte kazetu, na kterou lze nahrávat,
stranou pro nahrávání směrem vpřed.
2 Připravte kazetový magnetofon k nahrávání.
Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION
(Funkce)  vyberte režim kazetového
magnetofonu.
Opakovaným stisknutím tlačítka DIRECTION
(Směr)  na přístroji zobrazte indikátor
„“ pro nahrávání na jednu stranu nebo
indikátor „“ nebo „“ pro nahrávání na
obě strany.
Pro přepnutí záznamových stran kazety
opakovaně stiskněte tlačítko TAPE 
(přehrávání)  (pro nahrávání na přední
stranu se zobrazí indikátor „“ a pro
nahrávání na opačnou stranu se zobrazí
indikátor „“) a potom stiskněte tlačítko
TAPE  (zastavení) .
3 Připravte zdroj záznamu.
Synchronní nahrávání z disku CD:
Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION
(Funkce)  vyberte režim CD.
Vložte disk, ze kterého chcete nahrávat.
Při nahrávání složky z disku MP3 zobrazte
opakovaným stisknutím tlačítka PLAY
MODE (Režim přehrávání)  indikátor „
“ a potom opakovaným stisknutím tlačítek
+/  vyberte požadovanou složku.
Pro nahrání pouze oblíbených skladeb z disku
CD v požadovaném pořadí postupujte podle
kroků 2 až 5 z části „Vytvoření vašeho
vlastního CD programu“.
Ruční nahrávání:
Vyberte zdroj zvuku, z něhož se má nahrávat.
12CZ
4 Připravte kazetový magnetofon na nahrávání.
Synchronní nahrávání z disku CD:
Stiskněte tlačítko CD SYNCHRO
(Synchronní nahrávání z CD) .
Ruční nahrávání:
Stiskněte tlačítko TAPE  REC 
(Nahrávání na kazetu).
5 Spusťte nahrávání.
Během nahrávání nelze poslouchat jiné zdroje
signálu.
Synchronní nahrávání z disku CD:
Stiskněte tlačítko TAPE  (pauza) .
Jakmile je nahrávání dokončeno, CD
přehrávač a kazetový magnetofon se
automaticky zastaví. Pokud nastavíte
nahrávání na obě strany kazety a během
nahrávání skladby je u přední strany kazety
dosaženo konce pásku, nahraje se na opačnou
stranu znovu celá skladba od začátku.
Ruční nahrávání:
Stiskněte tlačítko TAPE  (pauza) 
a potom spusťte přehrávání požadovaného
zdroje záznamu.
Jestliže je během nahrávání z tuneru slyšet
šum, snižte jej přemístěním příslušné antény.
Ukončení nahrávání
Stiskněte tlačítko TAPE  (zastavení)  nebo
CD  (zastavení)  (pouze pro synchronní
nahrávání z disku CD).
Pozastavení nahrávání (pouze pro ruční
nahrávání)
Stiskněte tlačítko TAPE  (pauza) .
Poznámky
 Nahrávání se ukončí, pokud změníte režim přístroje.
 Během synchronního nahrávání z disku CD nelze disk
vysunout.
Rady
 Pokud ukončíte synchronní nahrávání z disku CD
stisknutím tlačítka CD  (zastavení) , uloží se na
kazetu prázdná čtyřsekundová sekce (bez záznamu)
a potom se nahrávání zastaví.
Při nahrávání na obě strany kazety začněte nahrávat na
přední stranu. Pokud začnete nahrávat na opačnou stranu
kazety, zastaví se nahrávání na konci opačné strany.
Používání časovačů
K dispozici jsou tři funkce časovače. Časovač
přehrávání a časovač nahrávání nelze aktivovat
současně. Pokud použijete některý z těchto časovačů
současně s časovačem automatického vypnutí, má
časovač automatického vypnutí přednost.
Časovač automatického vypnutí:
Při poslechu hudby můžete klidně usnout.
Tuto funkci lze aktivovat i tehdy, když nejsou
nastaveny hodiny. Opakovaně stiskněte tlačítko
SLEEP (Časovač vypnutí)  na dálkovém
ovladači. Pokud vyberete možnost „AUTO“
(Automaticky), přístroj se automaticky vypne po
ukončení přehrávání právě přehrávaného disku
nebo kazety nebo po uplynutí 100 minut.
Časovač přehrávání:
V nastaveném čase se můžete nechat vzbudit
hudbou z CD, kazety nebo rádia.
Časovač nahrávání:
V nastaveném čase můžete spustit nahrávání
předvolené rozhlasové stanice na kazetu.
Pro nastavení časovače přehrávání a časovače
nahrávání použijte tlačítka na dálkovém ovladači.
Zajistěte, aby byly nastaveny hodiny.
1 Připravte zdroj zvuku.
Časovač přehrávání:
Připravte zdroj zvuku a stiskněte tlačítko
VOLUME +/ (Hlasitost)  pro úpravu
hlasitosti.
Pro spuštění přehrávání požadované skladby
na disku CD nebo souboru MP3 vytvořte váš
vlastní CD program.
Časovač nahrávání:
Nalaďte rozhlasovou stanici uloženou na
předvolbě.
2 Stiskněte tlačítko CLOCK/TIMER SET
(Nastavení hodin/časovače) .
3 Opakovaným stisknutím tlačítek /
 vyberte možnost „PLAY SET“ (Nastavení
časovače přehrávání) nebo „REC SET“ (Nastavení
časovače nahrávání) a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení) .
Zobrazí se nápis „ON TIME“ (Čas zapnutí)
a začne blikat indikace hodin.
4 Nastavte čas spuštění přehrávání nebo
nahrávání.
Opakovaným stisknutím tlačítek /
 nastavte hodiny a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení) .
Začne blikat indikace minut. Stejným
způsobem nastavte minuty.
5 Stejným způsobem jako v kroku 4 nastavte
čas zastavení přehrávání nebo nahrávání.
6 Vyberte zdroj zvuku nebo připravte kazetu.
Časovač přehrávání:
Opakovaným stisknutím tlačítek / 
zobrazte požadovaný zdroj zvuku a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení) . Na displeji se
zobrazí nastavení časovače.
Časovač nahrávání:
Vložte kazetu, na kterou lze nahrávat
a stiskněte tlačítko TAPE (Kazeta)  pro
výběr režimu kazetového magnetofonu.
Opakovaným stisknutím tlačítka DIRECTION
(Směr)  na přístroji zobrazte indikátor „“
pro nahrávání na jednu stranu nebo indikátor
„“ nebo „“ pro nahrávání na obě strany.
Pro přepnutí záznamových stran kazety
opakovaně stiskněte tlačítko  (přehrávání)
 (pro nahrávání na přední stranu se zobrazí
indikátor „“ a pro nahrávání na opačnou
stranu se zobrazí indikátor „“) a potom
stiskněte tlačítko  (zastavení) .
7 Stiskněte tlačítko  (napájení)  pro
vypnutí přístroje.
Přístroj se zapne 15 sekund před nastaveným
časem.
Pokud je přístroj v přednastavený čas zapnutý,
nebude nahrávání nebo přehrávání pomocí
časovače provedeno.
Aktivace nebo kontrola časovače
Stiskněte tlačítko CLOCK/TIMER SELECT
(Výběr hodin/časovače) , opakovaným
stisknutím tlačítek /  zobrazte nápis
„PLAY SEL“ (Výběr časovače přehrávání)
nebo „REC SEL“ (Výběr časovače nahrávání)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) .
Zrušení časovače
Zopakujte výše uvedený postup tak, aby se
zobrazil nápis „TIMER OFF“ (Časovač vypnutý)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) .
Změna nastavení
Začněte znovu od kroku 1.
Rady
 Nastavení časovače přehrávání zůstane uloženo tak
dlouho, dokud jej ručně nezrušíte.
 Časovač nahrávání se automaticky zruší po své aktivaci.
 Během nahrávání pomocí časovače se hlasitost nastaví na
minimum.
13CZ
Odstraňování problémů
1 Zkontrolujte, zda je správně a pevně
připojen napájecí kabel a reproduktorové
kabely.
2 Vzniklý problém si prosím vyhledejte v níže
uvedeném seznamu a proveďte příslušné
opatření pro jeho odstranění.
Pokud problém stále přetrvává, obraťte se na
vašeho nejbližšího prodejce Sony.
Pokud bliká indikátor STANDBY
(Pohotovostní režim)
Okamžitě odpojte napájecí kabel ze síťové
zásuvky a zkontrolujte následující položky:
 Pokud je váš přístroj vybaven voličem
napájecího napětí, zkontrolujte, zda je
nastaven na správné napětí.
 Nedošlo ke zkratování reproduktorových
kabelů + a ?
 Používáte pouze dodané reprosoustavy?
 Nejsou zablokovány větrací otvory v zadní
části přístroje?
Jakmile indikátor STANDBY (Pohotovostní
režim)  přestane blikat, znovu připojte
napájecí kabel do síťové zásuvky a zapněte
přístroj. Pokud problém stále přetrvává,
obraťte se na vašeho nejbližšího prodejce
Sony.
 Nasměrujte dálkový ovladač na senzor na
přístroji.
 Přemístěte se s dálkovým ovladačem blíže
k přístroji.
Přehrávání disků CD/MP3
Zvuk přeskakuje, nebo disk nelze
přehrát.
 Očistěte disk a znovu jej zkuste přehrát.
 Umístěte přístroj na místo bez vibrací
(například na stabilní stolek).
 Přemístěte reprosoustavy dále od přístroje
nebo je umístěte na samostatné stojany. Při
vyšší hlasitosti může vibrace reprosoustav
způsobovat přeskakování zvuku.
Přehrávání se nespustí od první skladby.
 Opakovaným stisknutím tlačítka PLAY
MODE (Režim přehrávání)  nastavte režim
normálního přehrávání tak, aby zmizely nápisy
„PGM“ (Přehrávání programu) a „SHUF“
(Náhodné přehrávání).
Spuštění přehrávání trvá déle, než je
obvyklé.
 U následujících typů disků může docházet při
spuštění přehrávání k prodlevě:
disk s komplikovanou stromovou strukturou,
disk s více sekcemi (multisession),
disk, který nebyl finalizován (disk, na který
lze přidat data),
disk s mnoha složkami.
Obecné problémy
Rádio
Zvuk vystupuje z jednoho kanálu, nebo
je hlasitost levého a pravého kanálu
nevyvážená.
V reprodukci se vyskytuje značný brum
nebo šum, nebo nelze přijímat žádné
stanice.
 Umístěte jednotlivé reprosoustavy pokud
možno co nejvíce symetricky.
 Připojte pouze dodané reprosoustavy.
 Připojte anténu správně.
 Najděte umístění a orientaci, při které je příjem
nejlepší a do tohoto místa nainstalujte anténu.
 Připojte zakoupenou externí anténu.
 Antény umístěte mimo reproduktorové kabely
a napájecí kabel, abyste se vyhnuli vzniku šumu.
 Pokud se dodaná anténa pro pásmo AM oddělí
od plastového stojánku, obraťte se na vašeho
nejbližšího prodejce Sony.
 Vypněte elektrická zařízení v blízkosti přístroje.
V reprodukci se vyskytuje značný brum
nebo šum.
 Přemístěte přístroj do větší vzdálenosti od
zdroje šumu.
 Připojte přístroj do jiné síťové zásuvky.
 Nainstalujte do napájecího kabelu šumový filtr
(k dostání samostatně).
Kazetový magnetofon
Dálkový ovladač nepracuje.
 Odstraňte všechny překážky mezi dálkovým
ovladačem a senzorem dálkového ovládání
 na přístroji a umístěte přístroj do větší
vzdálenosti od zářivek.
14CZ
Zvuk kolísá, chvěje se nebo vypadává.
 Vyčistěte hřídelky, pryžové kladky a hlavy.
Podrobnější informace - viz část „Bezpečnostní
upozornění“.
Zlepšení příjmu rozhlasového
vysílání
Vypněte napájení CD přehrávače pomocí
funkce pro správu napájení CD přehrávače. Při
výchozím nastavení je napájení CD přehrávače
zapnuto. Toto nastavení nelze změnit v úsporném
režimu.
Pro vypnutí napájení CD přehrávače použijte
tlačítka na přístroji.
1 Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION
(Funkce)  vyberte režim CD.
2 Stiskněte tlačítko  (napájení)  pro
vypnutí přístroje.
3 Jakmile indikátor „STANDBY“ (Pohotovostní
režim) přestane blikat, podržte stisknuté
tlačítko CD  (zastavení)  a současně
stiskněte tlačítko  (napájení) .
Zobrazí se nápisy „CD POWER“ (Napájení
CD přehrávače) a „OFF“ (Vypnuto). Pokud je
napájení CD přehrávače vypnuto, prodlouží se
přístupová doba disku. Pro zapnutí napájení
CD přehrávače zopakujte výše uvedený
postup tak, aby se zobrazily nápisy „CD
POWER“ (Napájení CD přehrávače) a „ON“
(Zapnuto).
Obnovení výchozích nastavení
přístroje
Pokud přístroj nepracuje správně, obnovte
výchozí nastavení přístroje. Obnovení výchozích
nastavení nelze provést v úsporném režimu.
Pro obnovení výchozích nastavení přístroje
použijte tlačítka na přístroji.
1 Odpojte a znovu připojte napájecí kabel
a zapněte přístroj.
2 Současně stiskněte tlačítka TAPE 
(zastavení) , DISPLAY (Zobrazení)  a 
(napájení) .
Všechna uživatelská nastavení, jako jsou
například stanice uložené na předvolbách,
časovač a hodiny, se vymažou.
Zprávy
COMPLETE (Dokončeno): Operace uložení
stanice na předvolbu skončila normálně.
LOCKED (Uzamčeno): Obraťte se na vašeho
nejbližšího prodejce Sony.
NO DISC (Žádný disk): V přístroji není vložen
žádný disk nebo byl vložen disk, který nelze
přehrát.
NO STEP (Není naprogramován žádný
krok): Byly smazány veškeré naprogramované
skladby.
NO TAB (Není ploška): Na kazetu nelze
nahrávat, protože z ní byla odstraněna ploška
na ochranu proti nahrávání.
NO TAPE (Žádná kazeta): V kazetovém
magnetofonu není žádná kazeta.
NOT IN USE (Nelze použít): Stisknuli jste
neplatné tlačítko.
OVER (Konec disku): Při stisknutí tlačítka 
(rychlý posun vpřed)  během přehrávání nebo
pauzy bylo dosaženo konce disku.
PUSH SELECT (Stiskněte SELECT): Pokusili
jste se nastavit hodiny nebo časovač v průběhu
činnosti časovače.
PUSH STOP (Stiskněte STOP): V průběhu
přehrávání jste stisknuli tlačítko PLAY MODE
(Režim přehrávání) .
SET CLOCK (Nastavte hodiny): Pokoušíte se
nastavit časovač, ale nejsou nastaveny hodiny.
SET TIMER (Nastavte časovač): Pokoušíte
se vybrat časovač ve chvíli, kdy není nastaven
časovač přehrávání nebo časovač nahrávání.
STEP FULL (Paměť zaplněna): Pokoušíte
se naprogramovat více než 25 skladeb nebo
souborů (kroků).
TIME NG (Nesprávný čas): Začátek a konec
přehrávání nebo nahrávání pomocí časovače je
nastaven na stejnou dobu.
15CZ
Příklady zobrazených informací
Zobrazení na displeji
Označuje
2 (dva)
6 (šest)
8 (osm)
A
B
D
G
H
K
M
O nebo 0 (nula)
Q
R
S nebo 5 (pět)
Z
,
@
Bezpečnostní upozornění
Disky, které LZE na tomto přístroji
přehrávat:
 Audio CD
 CD-R/CD-RW (audio data/soubory MP3)
Disky, které NELZE na tomto přístroji
přehrávat:
 CD-ROM
 CD-R/CD-RW zaznamenané v jiném než
hudebním CD nebo MP3 formátu odpovídajícímu
normě ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet
 CD-R/CD-RW s více sekcemi (multisession),
které nebyly finalizovány
 CD-R/CD-RW se špatnou kvalitou záznamu,
poškrábané nebo znečištěné disky CD-R/CDRW nebo disky CD-R/CD-RW zaznamenané
pomocí nekompatibilního záznamového zařízení
 CD-R/CD-RW, které nebyly správně
finalizovány
 disky obsahující jiné soubory než MPEG 1
Audio Layer-3 (MP3)
 disky nestandardního tvaru (například srdce,
čtverec, hvězda)
 disky s nalepeným štítkem, papírem nebo
nálepkou
 vypůjčené nebo použité disky s nalepenými
štítky, u nichž lepidlo přesahuje mimo okraje
štítku
 disky, jejichž potisk byl zhotoven s použitím
inkoustu, který je při doteku lepkavý
 8cm disky s adaptérem
Poznámky k diskům
 Před přehráváním očistěte disk čisticím
hadříkem směrem od středu disku k jeho okraji.
 K čištění disků nepoužívejte rozpouštědla, jako
je například benzín, ředidlo, běžně dostupné
čisticí prostředky nebo antistatické spreje určené
k čištění klasických (vinylových) LP desek.
 Nevystavujte disky přímému slunečnímu
světlu ani zdrojům tepla (výstupy horkého
vzduchu) a nenechávejte disky v automobilu
zaparkovaném na přímém slunci.
Bezpečnost
 Dokud je napájecí kabel připojen do síťové
zásuvky, není přístroj odpojen od napájecího
napětí, a to ani tehdy, když je vypnutý.
 Pokud nebudete přístroj delší dobu používat,
odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky. Při
odpojování kabelu vždy uchopte zástrčku.
Nikdy netahejte za samotný kabel.
16CZ
 Pokud se dovnitř přístroje dostane jakýkoliv
předmět nebo tekutina, neprodleně odpojte
přístroj od sítě a před jeho dalším používáním
jej nechejte zkontrolovat kvalifikovaným
servisním technikem.
 Výměnu napájecího kabelu smí provádět pouze
kvalifikovaný servisní technik.
Umístění přístroje
 Nestavte přístroj na šikmý povrch nebo do
míst vystavených extrémnímu horku, chladu,
prachu, nečistotám, vlhkosti, vibracím,
přímému slunečnímu světlu nebo intenzivnímu
světlu nebo do míst s nedostatečnou cirkulací
vzduchu.
 Pokud budete přístroj nebo reprosoustavy
pokládat na speciálně upravené povrchy
(například voskem, olejem, leštidlem), dbejte
zvláštní opatrnosti, protože může dojít ke
vzniku skvrn nebo k odbarvení jejich povrchu.
 Pokud přenesete přístroj přímo z chladného do
teplého prostředí nebo pokud je přístroj umístěn
ve velmi vlhké místnosti, může na optických
součástech CD přehrávače zkondenzovat
vlhkost a způsobit poruchu přístroje. V takovém
případě vyjměte disk a nechejte přístroj několik
hodin zapnutý, dokud se vlhkost neodpaří.
Nárůst vnitřní teploty
 Zahřátí přístroje během provozu je zcela
normální, nejedná se o poruchu.
 Nedotýkejte se skříně přístroje, pokud byl
přístroj používán při vysoké hlasitosti, protože
skříň přístroje může být horká.
 Nezakrývejte ventilační otvory.
Zabránění náhodnému přepsání
záznamu na kazetě
Vylomte ze strany A a B plošky, které slouží jako
ochrana proti nahrávání (viz uvedený obrázek).
Vylomte plošku
na ochranu proti
nahrávání
Pokud budete chtít na kazetu opět nahrávat,
přelepte otvor po vylomené plošce lepicí páskou.
Kazety delší než 90 minut
Nedoporučujeme používat kazety s delší dobou
nahrávání než 90 minut (kromě dlouhého
nepřetržitého nahrávání nebo přehrávání).
Čištění hlav kazetového magnetofonu
Po každých 10 hodinách provozu, před spuštěním
důležitého nahrávání nebo po přehrávání staré
kazety vyčistěte hlavy kazetového magnetofonu
pomocí čisticí kazety se suchým nebo mokrým
čištěním (k dostání samostatně). Pokud nebudete
hlavy čistit, může dojít ke zhoršení kvality zvuku
nebo k znemožnění nahrávání nebo přehrávání.
Podrobnosti si vyhledejte v pokynech pro
používání konkrétní čisticí kazety.
Reproduktorový systém
Reproduktorový systém není magneticky stíněný
a z tohoto důvodu může dojít k magnetickému
zkreslení obrazu televizoru umístěného v jeho
blízkosti. V takovém případě vypněte televizor,
počkejte 15 až 30 minut a znovu jej zapněte.
Pokud nedojde ke zlepšení obrazu, umístěte
reprosoustavy do větší vzdálenosti od televizoru.
Čištění skříně přístroje
Tento přístroj čistěte měkkým hadříkem mírně
navlhčeným ve slabém roztoku čisticího
prostředku. Nepoužívejte žádné materiály
s brusným účinkem, čisticí prášek nebo
rozpouštědla, jako je například benzín nebo líh.
17CZ
Technické údaje
Vlastní přístroj
Část zesilovače
Jmenovitý výstupní výkon DIN: 60 W + 60 W (impedance 4 ohmy
při 1 kHz, DIN)
Trvalý efektivní (RMS) výstupní výkon (referenční): 75 W + 75 W
(impedance 4 ohmy při 1 kHz, celkové harmonické zkreslení (THD)
10 %)
Výstupy
CD DIGITAL OUT (Digitální výstup z CD): optická vlnová délka:
660 nm
PHONES (Sluchátka) (stereo mini konektor): pro připojení
sluchátek s impedancí 8 ohmů nebo více
SPEAKER (Reprosoustavy): pro impedanci 4 ohmy
Část CD přehrávače
Systém: systém pro přehrávání kompaktních disků a digitální
zvukový systém
Vlastnosti laseru
Typ výstupu: nepřetržitý
Výkon laseru*: méně než 44,6 μW
* Tento výkon je hodnota změřená ve vzdálenosti 200 mm od
povrchu čočky na optickému snímači s otvorem 7 mm.
Frekvenční rozsah: 20 Hz  20 kHz (±1 dB)
Vlnová délka: 770 nm  810 nm
Část kazetového magnetofonu
Záznamový systém: 4 stopy, 2 stereo kanály
Část tuneru
Příjem FM stereo, FM/AM superhetodynový přijímač
Část FM tuneru:
Rozsah ladění: 87,5 MHz  108,0 MHz (s krokem 50 kHz)
Anténa: drátová anténa pro pásmo FM
Anténní konektor: 75 ohmů (nesymetrických)
Mezifrekvenční kmitočet: 10,7 MHz
Část AM tuneru:
Rozsah ladění: 531 kHz  1 602 kHz (s krokem 9 kHz)
Anténa: smyčková anténa pro pásmo AM
Anténní svorky: svorky pro externí anténu
Mezifrekvenční kmitočet: 450 kHz
Reprosoustavy
Reproduktorový systém: dvoupásmový, typu bassreflex
Reproduktorové jednotky
Basový reproduktor: průměr 13 cm, s kuželovou membránou ze
skleněných vláken
Výškový reproduktor: průměr 2,5 cm, kopulový typ
Jmenovitá impedance: 4 ohmy
Rozměry (š/v/h): přibl. 178 mm × 240 mm × 280 mm
Hmotnost: čistá hmotnost přibl. 3,7 kg na reprosoustavu
18CZ
Obecné údaje
Požadavky na napájení: 230 V střídavých, 50/60 Hz
Příkon (odběr): 60 W
Rozměry (š/v/h) (bez reprosoustav): přibl. 175 mm × 240 mm ×
295 mm
Hmotnost (bez reprosoustav): přibl. 3,8 kg
Dodávané příslušenství: dálkový ovladač (1)/baterie R6 (velikosti
AA) (2)/smyčková anténa pro pásmo AM (1)/drátová anténa pro
pásmo FM (1)/reproduktorové kabely (2)/protiskluzové podložky
pod reprosoustavy (8)
Americké a zahraniční patenty jsou v licenci společnosti Dolby
Laboratories.
Design a technické údaje podléhají změnám bez předchozího
upozornění.
 Příkon v pohotovostním režimu: 0,3 W
 V některých deskách plošných spojů nejsou použity
halogenové samozhášecí přísady.
 Skříň přístroje neobsahuje halogenové samozhášecí
přísady.
4-178-679-11(1)
Mikro HI-FI
komponentový systém
Návod na použitie
CMT-CPZ3
© 2010 Sony Corporation
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nezakrývajte
ventilačné otvory zariadenia novinami, obrusmi,
záclonami atď. Na zariadenie neklaďte objekty
s otvoreným ohňom ako napríklad horiace sviečky.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom, zariadenie chráňte
pred účinkami vody (kvapkanie, špliechanie
atď.) a na zariadenie neklaďte nádoby naplnené
kvapalinou, napríklad vázy.
Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených miest,
ako je napr. vstavaná skriňa alebo knižnica.
Zariadenie umiestnite tak, aby bolo možné
v prípade problémov sieťovú šnúru ihneď
odpojiť od elektrickej siete. Ak nastanú problémy
a zariadenie nefunguje štandardne, okamžite
odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete.
Batérie ani batérie v zariadení nevystavujte
nadmerným teplotám (napr. slnečnému žiareniu,
ohňu a pod.).
Nadmerný akustický tlak v slúchadlách
a slúchadlách do uší môže spôsobiť trvalé
poškodenie sluchu.
UPOZORNENIE
Používanie optických pomôcok spolu s týmto
zariadením zvyšuje riziko poškodenia zraku.
Toto zariadenie
je klasifikované
ako výrobok
CLASS 1 LASER
(LASEROVÝ
VÝROBOK
1. TRIEDY).
Štítok o klasifikácii
je umiestnený
na zadnej strane
zariadenia.
2SK
Informácia: Nasledovná
informácia sa vzťahuje len
na zariadenia predávané
v krajinách aplikujúcich
legislatívu EU
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko. Autorizovaným predstaviteľom
ohľadom záležitostí týkajúcich sa nariadení
EMC a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko. Ohľadom služieb alebo
záručných záležitostí použite adresy poskytnuté
v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená,
že s výrobkom nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné
ho doručiť do vyhradeného zberného miesta
na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní
s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších
podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad,
miestnu službu pre zber domového odpadu alebo
predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Aplikovateľné príslušenstvo: Diaľkové ovládanie
Likvidácia starých akumulátorov
a batérií (Platí v Európskej únii
a ostatných európskych krajinách so
zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na akumulátore/batérii alebo na
jeho obale upozorňuje, že akumulátor/batériu nie
je možné likvidovať v netriedenom komunálnom
odpade. Na určitých akumulátoroch/batériách sa
môže tento symbol používať v kombinácii s určitým
chemickým symbolom. Chemické symboly
pre ortuť (Hg) alebo olovo (Pb) sa dopĺňajú na
akumulátory/batérie obsahujúce viac než 0,0005%
ortuti alebo 0,004% olova. Tým, že zaistíte správnu
likvidáciu akumulátorov/batérií, pomôžete
zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu
akumulátorov/batérií na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s akumulátormi/batériami.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje.
Ak zariadenia musia byť z bezpečnostných
a prevádzkových dôvodov alebo kvôli
zachovaniu dát neustále napájané zabudovaným
akumulátorom/batériou, tento akumulátor/
batériu smie vymieňať len kvalifikovaný servisný
pracovník. Pre zabezpečenie správneho nakladania
s akumulátorom/batériou odovzdajte zariadenie,
ktorému uplynula doba životnosti do zberného
strediska prevádzkujúceho recykláciu a likvidáciu
odpadu z elektrických a elektronických zariadení.
S ostatnými akumulátormi/batériami nakladajte
v zmysle platných miestnych predpisov a noriem.
Akumulátory a batérie odovzdajte na vyhradené
zberné miesto pre recykláciu použitých
akumulátorov a batérií.
Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohto výrobku alebo akumulátorov/
batérií kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Poznámka k duálnym diskom
Duálny disk (DualDisc) je obojstranný disk,
ktorý má DVD záznam nahraný na jednej strane
a digitálny zvuk na druhej strane. Keďže strana
disku DualDisc s audio záznamom nezodpovedá
štandardu CD, nie je ich prehrávanie v tomto
zariadení zaručené.
Audio disk kódovaný
technológiou pre ochranu
autorských práv
Zariadenie je určené na prehrávanie diskov
kompatibilných so štandardom Compact Disc
(CD). V poslednom čase niektoré hudobné
vydavateľstvá distribuujú disky kódované
technológiou pre ochranu autorských práv. Medzi
takýmito diskmi sa môžu vyskytovať tiež disky,
ktoré nevyhovujú štandardu CD a z toho dôvodu
ich nemusí byť možné v tomto zariadení prehrávať.
Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3
a patenty sa používajú v licencii spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
3SK
Správne zapojenie systému
Čierna
Červená
AM rámová anténa
FM drôtová anténa
(Vodorovne vystrite.)
alebo
Pripojte hnedú stranu.
4SK
Pred premiestňovaním
systému
Pre vykonanie nasledovného
postupu použite tlačidlá na
systéme.
1 Stlačením  (zapnutie)
 zapnite systém. Stláčaním
FUNCTION  prepnite zdroj
zvuku na CD.
2 Kvôli ochrane CD
mechaniky skontrolujte,
či v otvore pre disk nie je
žiadny disk.
3 Pridržte zatlačené tlačidlo
 (zastavenie)/CANCEL 
a súčasne stlačte tlačidlá
+
DSGX  a
kým sa nezobrazí “LOCK”
(Uzamknuté).
4 Sieťovú šnúru odpojte od
elektrickej zásuvky.
Reproduktory
Zatlačte nadol výčnelok pod
konektorom na reproduktore
a do konektora zasuňte príslušný
reproduktorový kábel. Odizolované
časti kábla (nie časti s izoláciou)
musia byť správne a úplne zasunuté
v reproduktorových konektoroch.
Koniec kábla s červeným označením
zasuňte do konektora + a kábel bez
označenia do konektora .
Dodržte rozlíšenie prečnievajúcich
častí konektorov SPEAKER na
zariadení a reproduktorových káblov
a potom káble pevne a správne
zasuňte do príslušných konektorov
SPEAKER.
Antény
Nájdite vhodné miesto a nasmerujte
anténu tak, aby umožňovala čo
najlepší príjem.
Aby ste sa vyvarovali rušeniu,
umiestnite antény a anténové káble
ďalej od reproduktorových káblov
a sieťovej šnúry.
Podložky pod reproduktor
Upevnite dodávané podložky na
spodnú časť reproduktorov, čím
predídete ich posúvaniu.
Ľavý reproduktor
Napájanie
Elektrická zásuvka
Sieťovú šnúru pripojte do elektrickej
zásuvky. Ak vidlica tvarovo nepasuje
do zásuvky, zložte dodávaný adaptér
pre vidlicu (iba pre modely vybavené
adaptérom).
5SK
Základné operácie
Pred používaním systému
Používanie diaľkového ovládania (DO)
Vysuňte kryt priestoru pre batérie  a vložte dve
dodávané batérie R6 (veľkosť AA) do diaľkového
ovládania. Najskôr vkladajte stranu s označením .
Dodržte správnu polaritu podľa obrázka.
Poznámky k používaniu DO
 Pri štandardnom používaní by mali batérie vydržať
cca 6 mesiacov.
 Nepoužívajte novú batériu spolu so starou.
Nepoužívajte rôzne typy batérií.
 Ak neplánujete DO dlhší čas používať, vyberte
z neho batérie. Predídete tak možnému
poškodeniu DO vytečením batérií a následnou
koróziou.
Nastavenie hodín
1 Zapnite systém.
Stlačte  (zapnutie) .
2 Zvoľte režim nastavenia hodín.
Stlačte CLOCK/TIMER SET  na DO.
Ak sa na displeji zobrazí aktuálny režim,
stláčaním /  na DO zvoľte
“CLOCK SET” (Nastaviť hodiny) a potom
stlačte ENTER  na DO.
3 Nastavte čas.
Stláčaním /  na DO nastavte
hodinu, potom stlačte ENTER  na DO.
Rovnako nastavte minúty.
Ak odpojíte sieťovú šnúru od elektrickej siete
alebo nastane výpadok dodávky elektrickej
energie, nastavenie hodín sa zruší.
6SK
Výber zdroja zvukového signálu
Prehrávanie CD/MP3 disku
Stlačte nasledovné tlačidlá
(alebo stláčajte FUNCTION ).
1 Zvoľte zdroj zvuku CD.
Pre zvolenie
CD prehrávača
Tunera
Kazetového
magnetofónu
Zariadenia
(pripojeného
pomocou audio
kábla)
2 Vložte disk.
Stlačte
CD  na DO.
TUNER/BAND .
TAPE  na DO.
Stlačte CD  na DO.
Disk vložte do otvoru pre disk  popisom
smerom nahor.
Stláčaním FUNCTION 
zobrazte “MD”.
Nastavenie zvuku
3 Spustite prehrávanie.
Nastavenie hlasitosti
Stláčajte VOLUME +/ na DO
(alebo otočte ovládačom VOLUME na systéme) .
Zapnutie zvukového efektu
Pre
Reprodukciu
dynamickejšieho
zvuku (Dynamic
Sound Generator
X-tra)
Nastavenie
zvukového efektu
Stlačte
DSGX  na systéme.
Stláčaním EQ  na DO
zvoľte “BASS” (Hĺbky) alebo
“TREBLE” (Výšky). Potom
stláčaním +/  na DO
(prípadne otáčaním ovládača
BASS alebo TREBLE  na
systéme) nastavte úroveň.
Stlačte  (prehrávanie)  na DO (alebo CD
 (prehrávanie/pozastavenie)  na systéme).
Pre
Stlačte
Pozastavenie
 (pozastavenie)  na DO
prehrávania
(alebo CD  (prehrávanie/
pozastavenie)  na systéme).
Prehrávanie obnovíte opätovným
stlačením tlačidla.
Zastavenie
 (zastavenie) .
prehrávania
Vybratie
CD  (vysunutie)  na systéme.
disku
Výber
+/ . Prípadne otáčajte
skupiny na
ovládačom Jog  na systéme
MP3 disku
a stlačte PUSH ENTER  na
Výber
skladby alebo
súboru
Vyhľadanie
miesta
v skladbe
alebo súbore
Výber režimu
Repeat Play
systéme (počas prehrávania
otáčajte ovládačom Jog 
na systéme, kým sa nezobrazí
“GROUP” (Skupina), potom
stlačením PUSH ENTER  na
systéme zvolíte želanú skupinu).
/ (posuv vzad/vpred) .
Prípadne otáčajte ovládačom Jog 
na systéme a stlačte PUSH ENTER 
na systéme. Pre zrušenie stlačte
CANCEL  na systéme.
Pridržte zatlačené /
(zrýchlený posuv vzad/vpred) 
počas prehrávania a tlačidlo
uvoľnite v požadovanom mieste.
Opakovane REPEAT , kým sa
nezobrazí “REP” alebo “REP 1”.
Pokračovanie
7
SK
Zmena režimu prehrávania
Počas zastavenia prehrávača stláčajte
PLAY MODE . Môžete zvoliť normálne
” pre všetky MP3 súbory
prehrávanie (“
v skupine na disku), Shuffle Play (“SHUF” alebo
SHUF*”) alebo Program Play (“PGM”).
“
* Pri prehrávaní CD-DA disku režim
(SHUF)
Play pracuje totožne ako SHUF Play.
Poznámky k vkladaniu diskov
 Pri zapnutí systému sa disk do otvoru pre disk
nevtiahne skôr, kým sa na displeji nezobrazí
“NO DISC” (Nie je vložený disk). Nepokúšajte sa
disk zatlačiť do otvoru, kým sa nezobrazí “NO DISC”.
 Ak vložíte disk, ktorý nie je kompatibilný s týmto
systémom, automaticky sa vysunie.
 Nepoužívajte 8 cm disk s adaptérom. Ak tak
vykonáte, systém nemusí pracovať správne.
 Disk pri vyberaní uchopte za okraj a priamo
ho vytiahnite z otvoru pre disk. Nedotýkajte sa
povrchu disku.
Poznámka k ovládaču Jog
Pri vyhľadávaní skupiny, skladby alebo súboru sa
zobrazí len prvých 9 znakov.
Poznámky k režimu opakovaného prehrávania
(Repeat Play)
 Všetky skladby alebo súbory na disku sa
opakovane prehrajú až 5-krát.
 “REP 1” indikuje, že sa bude opakovane prehrávať
daná samostatná skladba alebo súbor, kým
prehrávanie nezastavíte.
Poznámky k prehrávaniu MP3 diskov
 Na disk s MP3 súbormi neukladajte iné typy
súborov ako MP3 ani nepotrebné skupiny.
 Skupiny bez MP3 súborov sa vynechajú.
 Súbory MP3 sa prehrávajú v poradí, v akom sú
uložené na disku.
 Systém dokáže prehrávať len MP3 súbory
s príponou “.MP3”.
 Ak sú na disku súbory s príponou “.MP3”, ale nejde
o súbory MP3, môže sa reprodukovať šum alebo sa
môže systém poškodiť.
 Maximálny počet:
 Skupín je 256 (vrátane hlavného priečinka).
 MP3 súborov je 511.
 MP3 súborov a skupín na jednom disku je 512.
 Úrovní priečinkov (stromová štruktúra súborov) je 8.
 Kompatibilita so všetkými kódovacími/zapisovacími
MP3 softvérmi, záznamovými zariadeniami
a médiami nie je zaručená. Nekompatibilné MP3
disky môžu produkovať šum alebo prerušovaný
zvuk, alebo sa nemusia vôbec prehrať.
Poznámky k prehrávaniu Multi Session diskov
 Ak disk začína sekciou CD-DA (alebo MP3), je
rozpoznaný ako CD-DA (alebo MP3) disk a iné
sekcie sa neprehrajú.
 CD disk v zmiešanom CD formáte bude
rozpoznaný ako CD-DA (audio) disk.
8SK
Počúvanie rozhlasu
1 Zvoľte “FM” alebo “AM”.
Stláčajte TUNER/BAND .
2 Zvoľte režim ladenia.
Stláčajte TUNING MODE , kým sa nezobrazí
“AUTO”.
3 Nalaďte požadovanú rozhlasovú stanicu.
Stlačte +/ na DO (alebo TUNING +/ na
systéme) . Keď systém vyhľadá stanicu,
ladenie sa automaticky zastaví. Na displeji sa
zobrazí “TUNED” (Naladené) a “STEREO”
(pri stereo FM vysielaní).
Ak naladíte stanicu, ktorá poskytuje službu RDS,
na displeji sa zobrazí jej názov.
Zastavenie automatického ladenia
Stlačte  (zastavenie)  na DO.
Naladenie stanice s nekvalitným signálom
Ak sa nezobrazí “TUNED” (Naladené) a ladenie
sa nezastaví, stláčajte TUNING MODE , kým
nezmizne “AUTO” (Automaticky) a “PRESET”
(Predvoľby) a potom stláčaním +/ na DO (alebo
TUNING +/ na systéme)  nalaďte želanú
stanicu.
Redukcia šumu pri nekvalitnom príjme
FM stereo stanice
Stláčajte FM MODE , kým sa nezobrazí
“MONO”. Stereo príjem sa vypne.
Prehrávanie kazety
Zmena zobrazení na displeji
1 Zvoľte zdroj zvuku z kazety.
Pre zmenu
Informácií na
displeji*
Režim zobrazenia
(pozri nižšie)
Stlačte TAPE  na DO.
2 Vložte kazetu.
Stlačte TAPE  (vysunutie)  na systéme a do
držiaka kazety vložte kazetu TYPE I (normal)
prehrávanou stranou dopredu. Páska v kazete
nesmie byť uvoľnená ani zamotaná, aby
nedošlo k poškodeniu kazety alebo kazetového
magnetofónu.
3 Stláčaním DIRECTION  na systéme zvoľte
“” pre prehrávanie jednej strany kazety.
Pre prehrávanie obidvoch strán zvoľte “”
alebo “”.
4 Spustite prehrávanie.
Stlačte  (prehrávanie)  na DO (alebo
TAPE  (prehrávanie)  na systéme).
Opätovným stlačením tlačidla spustíte
prehrávanie opačnej strany.
Pre
Pozastavenie
prehrávania
Zastavenie
prehrávania
Prevíjanie vpred
alebo vzad
Stlačte
 (pozastavenie) 
na DO (alebo TAPE 
(pozastavenie)  na
systéme). Prehrávanie
obnovíte opätovným
stlačením tlačidla.
 (zastavenie)  na DO
(alebo TAPE  (zastavenie)
 na systéme).
/ (zrýchlený posuv
vzad/vpred) .
Rada
Ak zvolíte “”, kazetový magnetofón sa
automaticky zastaví po piatom prehraní sekvencie.
Stlačte
Opakovane DISPLAY ,
keď je systém zapnutý.
Opakovane DISPLAY ,
keď je systém vypnutý.
* Napríklad môžete počas prehrávania zobraziť
informácie o CD/MP3 disku ako číslo skladby alebo
súboru alebo názov skupiny, alebo počas zastavenia
môžete zobraziť celkový prehrávací čas.
Systém ponúka dva režimy zobrazenia.
Režim
zobrazenia
Keď je systém vypnutý1)
Hodiny
Režim úspory
energie2)
Zobrazujú sa hodiny.
Zobrazenie je za účelom
úspory energie vypnuté.
Časovač aj hodiny však
fungujú.
1)
2)
Keď je systém vypnutý, svieti indikátor STANDBY.
Keď je systém v režime úspory energie, nebudú
dostupné nasledovné funkcie:
 Nastavenie hodín.
 Zapnutie/vypnutie funkcie riadenia napájania
CD prehrávača.
Poznámky k zobrazeným informáciám
 Nasledovné informácie sa nezobrazia;
 Celkový prehrávací čas CD-DA disku, v závislosti
od režimu prehrávania.
 Celkový prehrávací čas MP3 disku.
 Zostávajúci prehrávací čas MP3 disku.
 Nasledovné informácie sa nezobrazia správne;
 Uplynutý prehrávací čas MP3 súboru
kódovaného VBR (variabilný dátový tok).
 Názvy skupín alebo súborov nekompatibilných
s normou ISO9660 Level 1, Level 2 alebo Joliet
v rozšírenom formáte.
 Nasledovné informácie sa zobrazia;
 Informácia ID3 tag MP3 súborov, ak sú vo verzii
ID3 1 a 2.
 Až 124 znakov informácie ID3 tag vytvorenej
veľkými písmenami (A až Z), číslicami (0 až 9)
a symbolmi (’< > * + ,  / @ [ \ ] _).
9SK
Používanie voliteľných audio
zariadení
Pripojenie voliteľných slúchadiel
Ďalšie operácie
Vytvorenie programu z CD diskov
Slúchadlá pripojte do konektora PHONES 
na systéme.
(Prehrávanie programu)
Pripojenie voliteľného analógového
zariadenia
1 Stlačením CD  prepnite zdroj zvuku na CD.
2 Počas zastavenia stláčajte PLAY MODE , kým
Pomocou analógového audio kábla (nedodávaný)
pripojte voliteľné analógové audio zariadenie do
konektora ANALOG IN  na systéme. Znížte
hlasitosť na systéme a stláčaním FUNCTION 
zvoľte “MD”.
Pripojenie voliteľného digitálneho
zariadenia
Pomocou digitálneho optického kábla (štvorcový,
nedodávaný) pripojte zariadenie do konektora pre
digitálny optický vstup CD DIGITAL OUT  na
systéme. Na pripojenom zariadení môžete vykonať
digitálny záznam CD-DA diskov.
Poznámka
Na digitálnom zariadení pripojenom k tomuto
systému nie je možné vykonať digitálny záznam
diskov a MP3 skladieb chránených technológiou
ochrany autorských práv.
Pomocou tlačidiel na DO vytvorte program.
sa nezobrazí “PGM”.
3 Opakovane stláčajte / ,
kým sa nezobrazí číslo požadovanej skladby.
Pri zaraďovaní MP3 súborov do programu
+/  zvoľte požadovanú
stláčaním
skupinu a zvoľte číslo požadovaného súboru.
Číslo zvolenej
skladby alebo
súboru
Celkový prehrávací čas programu
(vrátane zvolenej skladby alebo
súboru)
4 Stlačením ENTER  zaradíte skladbu alebo
súbor do programu.
Keď celkový čas prekročí 100 minút pre disk
alebo zadáte skladbu na CD disku s číslom 21
a vyšším alebo zvolíte MP3 súbor, zobrazí sa
“ . ”.
5 Pre zaradenie ďalších skladieb alebo súborov
do programu zopakujte kroky 3 až 4. Celkovo
môžete do programu zaradiť až 25 skladieb
alebo súborov.
6 Prehrávanie skladieb alebo súborov
zaradených do programu spustíte stlačením
 (prehrávanie) .
Vytvorený program zostáva v pamäti systému,
kým nevysuniete disk. Pre opätovné prehrávanie
programu prepnite zdroj zvuku na CD a stlačte
 (prehrávanie) .
10SK
Zrušenie prehrávania programu
Počas zastavenia stláčajte PLAY MODE ,
kým nezmizne “PGM”.
Zrušenie poslednej skladby alebo súboru
z programu
V režime zastavenia stlačte tlačidlo CLEAR .
Zobrazenie informácií o programe
(napr. celkový počet skladieb v programe)
Stláčajte DISPLAY .
Rada
Pre zvolenie súborov v kroku 3 tiež môžete použiť
ovládač Jog  na systéme. Otočením ovládača
Jog  a stlačením PUSH ENTER  na systéme
zvoľte požadovanú skupinu a potom zvoľte
požadovaný súbor.
Uloženie rozhlasových staníc
Do pamäte systému je možné uložiť rozhlasové
stanice a potom ich môžete naladiť jednoduchým
navolením príslušného čísla predvoľby.
Pri ukladaní staníc používajte tlačidlá na DO.
1 Nalaďte rozhlasovú stanicu
(pozri “Počúvanie rozhlasu”).
2 Stlačte TUNER MEMORY .
Číslo predvoľby
3 Stláčaním +/  zvoľte číslo požadovanej
predvoľby.
Ak už je pod zvoleným číslom predvoľby
uložená iná stanica, nová stanica prepíše starú.
4 Stlačte ENTER .
5 Pre uloženie ďalších staníc opakujte kroky
1 až 4.
Do pamäte systému je možné uložiť až 20
staníc v pásme FM a 10 staníc v pásme AM.
Ak odpojíte sieťovú šnúru alebo nastane
výpadok dodávky elektrickej energie, stanice
budú uložené v pamäti systému cca pol dňa.
6 Pre vyvolanie uložených staníc stláčajte
TUNING MODE  dovtedy, kým sa na displeji
nezobrazí “PRESET” (Predvoľby) a potom
stláčaním +/  zvoľte číslo požadovanej
predvoľby.
11SK
Nahrávanie na kazetu
Na kazety typu TYPE I (normal) môžete nahrávať
dvomi spôsobmi.
CD Synchro Recording
(Synchronizované nahrávanie z CD disku):
Na kazetu môžete nahrať celý CD disk.
Manual Recording (Manuálne nahrávanie):
Na kazetu môžete nahrať len vybrané časti zdroja
zvukového signálu, vrátane pripojených audio
zariadení.
Pre ovládanie nahrávania na kazetu používajte
tlačidlá na systéme.
1 Do držiaka vložte kazetu. Vložte ju stranou,
na ktorú chcete nahrávať smerom dopredu.
2 Pripravte kazetový magnetofón na nahrávanie.
Stláčaním FUNCTION  zvoľte ako zdroj
zvuku kazetový magnetofón.
Stláčaním DIRECTION  na systéme zvoľte
“” pre nahrávanie na jednu stranu kazety
a “” alebo “” pre nahrávanie na obidve
strany kazety.
Ak chcete prepnúť stranu kazety pre nahrávanie,
stláčajte TAPE  (prehrávanie) 
(ak chcete nahrávať na prednú stranu, zobrazte
“” a ak na opačnú stranu, zobrazte “”)
a potom stlačte TAPE  (zastavenie) .
3 Pripravte zdroj nahrávania.
Pre CD Synchro Recording:
Stláčaním FUNCTION  zvoľte ako zdroj
zvuku CD prehrávač.
Vložte disk, z ktorého chcete nahrávať.
Ak nahrávate skupinu z MP3 disku, stláčaním
” a potom stláčaním
PLAY MODE  zvoľte “
+/  zvoľte požadovanú skupinu.
Pre nahrávanie len zvolených skladieb/súborov
z CD disku vykonajte kroky 2 až 5 z časti
“Vytvorenie programu z CD diskov”.
Pre Manual Recording:
Zvoľte zdroj zvuku, z ktorého chcete nahrávať.
4 Prepnite kazetový magnetofón do
pohotovostného režimu pre nahrávanie.
Pre CD Synchro Recording:
Stlačte CD SYNCHRO .
Pre Manual Recording:
Stlačte TAPE  REC .
12SK
5 Spustite nahrávanie.
Počas nahrávania nie je možné počúvať iný
zdroj zvuku.
Pre CD Synchro Recording:
Stlačte TAPE  (pozastavenie) .
Po dokončení nahrávania sa CD prehrávač aj
kazetový magnetofón automaticky zastavia.
Ak zvolíte záznam na obidve strany a páska
dosiahne koniec na prednej strane v strede
skladby, celá skladba sa znova nahrá na začiatok
druhej strany.
Pre Manual Recording:
Stlačte TAPE  (pozastavenie)  a spustite
prehrávanie zvoleného zdroja zvuku.
Ak bude počas nahrávania z rádia počuť šum,
presmerujte anténu tak, aby sa šum zredukoval.
Zastavenie nahrávania
Stlačte TAPE  (zastavenie)  alebo
CD  (zastavenie)  (len pre synchronizované
nahrávanie CD Synchro Recording).
Pozastavenie nahrávania
(len pre manuálne nahrávanie)
Stlačte TAPE  (pozastavenie) .
Poznámky
 Ak prepnete zdroj zvuku, nahrávanie sa zastaví.
 Počas nahrávania v režime CD Synchro Recording
nie je možné vysunúť disk.
Rady
 Ak nahrávanie CD Synchro Recording zastavíte
stlačením CD  (zastavenie) , kazeta sa zastaví
po vytvorení cca 4-sekundového miesta bez
záznamu.
 Pri nahrávaní na obidve strany, vložte kazetu
prednou stranou. Ak začnete nahrávať na opačnej
strane kazety, nahrávanie sa na jej konci zastaví.
Používanie časovačov
Systém je vybavený tromi časovačmi.
Časovač Play Timer (Prehrávací časovač)
a Rec Timer (Nahrávací časovač) nie je možné
používať súčasne. Ak používate niektorý časovač
s časovačom Sleep Timer (Vypínací časovač),
bude mať časovač Sleep Timer prioritu.
Sleep Timer (Vypínací časovač):
Môžete zaspávať pri hudbe. Tento časovač môžete
používať, aj keď ste nenastavili čas (hodiny).
Stláčajte SLEEP  na DO. Ak zvolíte “AUTO”,
systém sa automaticky vypne po 100 minútach
alebo po skončení prehrávania aktuálneho disku
alebo kazety.
Play Timer (Prehrávací časovač):
Systém môžete nastaviť tak, aby sa CD prehrávač
alebo rádio v určitý čas zapli. Môžete tak vstávať
s hudbou.
Rec Timer (Nahrávací časovač):
Program z uloženej rozhlasovej stanice môžete
nahrať v nastavenom čase.
Pre nastavenie časovača Play Timer a Rec Timer
používajte tlačidlá na DO. Skontrolujte, či sú
správne nastavené hodiny.
1 Pripravte zdroj zvuku.
Pre časovač Play Timer:
Pripravte zdroj zvuku a stláčaním
VOLUME +/  nastavte úroveň hlasitosti.
Aby sa prehrávanie spustilo od určitej skladby
alebo súboru z CD/MP3 disku, vytvorte
program.
Pre časovač Rec Timer:
Nalaďte uloženú rozhlasovú stanicu.
2 Stlačte CLOCK/TIMER SET .
3 Stláčaním /  zvoľte “PLAY SET”
alebo “REC SET” a stlačte ENTER .
Zobrazí sa “ON TIME” (Čas zap.) a indikácia
hodín bliká.
4 Nastavte čas spustenia prehrávania alebo
nahrávania.
Stláčaním /  nastavte hodinu
a stlačte ENTER .
Začne blikať indikácia minút. Rovnako nastavte
minúty.
6 Zvoľte požadovaný zdroj zvuku alebo
pripravte kazetu.
Pre časovač Play Timer:
Stláčajte /  dovtedy, kým sa
nezobrazí požadovaný zdroj zvuku a stlačte
ENTER . Na displeji sa zobrazia nastavenia
časovača.
Pre časovač Rec Timer:
Vložte kazetu pre nahrávanie a stlačením
TAPE  nastavte zdroj zvuku na kazetový
magnetofón.
Stláčaním DIRECTION  na systéme zvoľte
“” pre nahrávanie na jednu stranu kazety
a “” alebo “” pre nahrávanie na obidve
strany kazety.
Ak chcete prepnúť stranu kazety pre nahrávanie,
stláčajte  (prehrávanie)  (ak chcete
nahrávať na prednú stranu, zobrazte “”
a ak na opačnú stranu, zobrazte “”)
a potom stlačte  (zastavenie) .
7 Stlačením  (zapnutie)  systém vypnite.
Systém sa zapne cca 15 sekúnd pred nastaveným
časom.
Ak je systém v nastavenom čase zapnutý,
časovač Play Timer a Rec Timer nebudú
fungovať.
Aktivovanie časovača alebo kontrola
nastavení
Stlačte CLOCK/TIMER SELECT , stláčajte
/ , kým sa nezobrazí “PLAY SEL” alebo
“REC SEL” a stlačte ENTER .
Zrušenie časovača
Zopakujte uvedený postup, kým sa nezobrazí
“TIMER OFF” (Zrušiť časovač) a stlačte
ENTER .
Zmena nastavenia
Opakujte postup od kroku 1.
Rady
 Nastavenie pre časovač Play Timer zostáva
v pamäti, kým ho nezrušíte manuálne.
 Nastavenie časovača Rec Timer sa zruší
automaticky po aktivácii časovača Rec Timer.
 Počas nahrávania pomocou časovača Rec Timer je
hlasitosť na minimálnej úrovni.
5 Postupom z kroku 4 nastavte čas ukončenia
prehrávania alebo nahrávania.
13SK
Riešenie problémov
1 Skontrolujte, či sú sieťová šnúra
a reproduktorové káble správne pripojené.
2 Vyhľadajte problém v tomto prehľade
a vykonajte uvedené opatrenia.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu Sony.
Keď bliká indikátor STANDBY
Okamžite odpojte sieťovú šnúru od elektrickej
siete a skontrolujte nasledovné.
 Ak je váš systém vybavený prepínačom
napätia. Je prepínač nastavený na správnu
hodnotu?
 Nie sú reproduktorové káble + a  skratované?
 Používate len dodávané reproduktory?
 Blokuje niečo ventilačné otvory na zadnej časti
systému?
Keď indikátor STANDBY  prestane blikať,
znovu zapojte sieťovú šnúru a systém zapnite.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu Sony.
CD/MP3 prehrávač
Vypadáva zvuk, alebo sa disk neprehráva.
 Vyčistite disk, prípadne ho vymeňte.
 Systém umiestnite na miesto bez vibrácií
(napr. na stabilný podstavec).
 Reproduktory umiestnite ďalej od systému,
alebo ich položte na samostatné podstavce.
Pri reprodukcii hudby pri vysokej hlasitosti môže
vibrácia reproduktorov spôsobiť výpadky zvuku.
Prehrávanie sa nespustí od prvej skladby.
 Pre obnovenie štandardného prehrávania stláčajte
PLAY MODE , kým sa indikátory “PGM”
a “SHUF” nevypnú.
Spustenie prehrávania trvá dlhšie než
zvyčajne.
 Pri nasledovných diskoch trvá spustenie
prehrávania dlhší čas.
 Disk so zložitou štruktúrou priečinkov.
 Disk zapísaný vo formáte Multi Session.
 Neuzatvorený disk (disk, na ktorý je možné
dopĺňať dáta).
 Disky s veľkým počtom skupín.
Tuner
Všeobecne
Zvuk nie je kvalitný (šumí), alebo nie je
možné naladiť stanicu.
Zvuk je reprodukovaný iba z jedného
kanála, prípadne zvuk pravého a ľavého
reproduktora nie je vyvážený.
 Správne pripojte anténu.
 Nájdite vhodné miesto a nasmerovanie pre
anténu tak, aby umožňovala čo najlepší príjem.
 Pripojte komerčne dostupnú externú anténu.
 Aby ste sa vyvarovali rušeniu, umiestnite antény
a anténové káble ďalej od reproduktorových
káblov a sieťovej šnúry.
 Ak sa anténa oddelila od plastového stojana,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
 Vypnite okolité elektrické zariadenia.
 Reproduktory rozmiestnite maximálne
symetricky.
 Používajte len dodávané reproduktory.
Zvuk nie je kvalitný (šumí).
 Premiestnite systém ďalej od zdroja šumu.
 Systém pripojte do inej elektrickej zásuvky.
 Sieťovú šnúru pripojte k elektrickému
stabilizátoru so šumovým filtrom (komerčne
dostupný).
Diaľkové ovládanie (DO) nefunguje.
 Odstráňte všetky prekážky medzi DO
a senzorom  na systéme a premiestnite systém
ďalej od žiariviek.
 DO smerujte na senzor diaľkového ovládania na
systéme.
 DO priblížte k systému.
14SK
Kazetový magnetofón
Zvuk extrémne kolíše alebo vypadáva.
 Vyčistite prítlačné valčeky, hriadele a hlavy
kazetovej mechaniky. Podrobnosti pozri v časti
“Bezpečnostné upozornenia”.
Skvalitnenie príjmu rozhlasu
Vypnite napájanie CD prehrávača funkciou
riadenia napájania CD prehrávača. Z výroby je táto
funkcia zapnutá. Nastavenie nie je možné zmeniť
v režime úspory energie.
Pre vypnutie funkcie riadenia napájania
CD prehrávača používajte tlačidlá na systéme.
1 Stláčaním FUNCTION  zvoľte ako zdroj
zvuku CD prehrávač.
2 Stlačením  (zapnutie)  systém vypnite.
3 Keď “STANDBY” prestane blikať, zatlačte
a pridržte CD  (zastavenie)  a súčasne
stlačte  (zapnutie) .
Zobrazí sa “CD POWER” a “OFF”.
Pri vypnutom napájaní CD prehrávača sa
predĺži čas sprístupnenia CD disku. Pre zapnutie
funkcie riadenia napájania CD prehrávača
zopakujte uvedený postup, kým sa nezobrazí
“CD POWER” a “ON”.
Obnovenie výrobných nastavení
Ak systém stále nepracuje správne napriek
vykonaniu uvedených odporúčaní, nasledovným
postupom obnovte výrobné nastavenia systému.
V režime úspory energie nie je možné obnoviť
výrobné nastavenia systému.
Pre obnovenie výrobných nastavení používajte
tlačidlá na systéme.
1 Odpojte sieťovú šnúru. Zapojte sieťovú šnúru.
Zapnite systém.
2 Stlačte súčasne TAPE  (zastavenie) ,
DISPLAY  a  (zapnutie) .
Zrušia sa užívateľské nastavenia ako napr.
uloženie staníc, nastavenie hodín a časovača.
Hlásenia
COMPLETE (Operácia ukončená) :
Operácia ukladania je dokončená.
LOCKED (Systém je zablokovaný) : Kontaktujte
autorizovaný servis alebo predajcu Sony.
NO DISC (Nie je vložený disk) : V prehrávači nie
je vložený disk, alebo ste vložili disk nevhodný na
prehrávanie.
NO STEP
(Program neobsahuje žiadne skladby) :
Skladby zaradené do programu sa vymazali.
NO TAB (Vylomený ochranný zúbok) :
Na kazetu nie je možné nahrávať, pretože je
ochranný zúbok vylomený.
NO TAPE (Nie je vložená kazeta) :
V magnetofóne nie je vložená kazeta.
NOT IN USE (Nepovolená operácia) :
Stlačili ste neplatné tlačidlo.
OVER (Dosiahol sa koniec disku) :
Počas zatlačenia  (zrýchlený posuv vpred) 
v režime prehrávania/pozastavenia ste dosiahli
koniec disku.
PUSH SELECT (Prepnite do režimu nastavenia) :
Pokúsili ste sa nastaviť hodiny alebo časovač počas
prevádzky časovača.
PUSH STOP (Prepnite do režimu zastavenia) :
Počas prehrávania ste stlačili PLAY MODE .
SET CLOCK (Nastavte hodiny) : Pokúsili ste sa
nastaviť časovač ešte pred nastavením hodín.
SET TIMER (Nastavte časovač) : Pokúsili ste sa
aktivovať časovač, pričom ešte nie je časovač Play
Timer ani časovač Rec Timer nastavený.
STEP FULL (Program je zaplnený) :
Do programu chcete zaradiť viac než 25 skladieb
(krokov programu).
TIME NG (Nesprávne nastavenie času) :
Časy aktivovania a ukončenia funkcií Play Timer
alebo Rec Timer sú rovnaké.
Pokračovanie
 15
SK
Príklady zobrazení
Displej
Indikácia
2 (dva)
6 (šesť)
8 (osem)
A
B
D
G
H
K
M
O alebo 0 (nula)
Q
R
S alebo 5 (päť)
Z
,
@
Bezpečnostné upozornenia
Disky VHODNÉ na prehrávanie
 Audio CD disk.
 CD-R/CD-RW disk (audio údaje/MP3 súbory).
Disky, ktoré sa v tomto systéme NEDAJÚ
prehrávať
 CD-ROM disk.
 CD-R/CD-RW disky so záznamom v iných než
CD alebo MP3 formátoch vyhovujúcich norme
ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet.
 CD-R/CD-RW disky so záznamom vo formáte
Multi Session neukončené “zatváracou sekciou”.
 CD-R/CD-RW disky s nekvalitným záznamom,
poškriabané alebo znečistené CD-R/CD-RW
disky, alebo CD-R/CD-RW disky zapísané na
nekompatibilnom záznamovom zariadení.
 Nesprávne uzatvorené CD-R/CD-RW disky.
 Disky obsahujúce iné súbory ako
MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3).
 Disky neštandardných tvarov (napr. srdce,
obdĺžnik, hviezda).
 Disky polepené papierom alebo nálepkami.
 Disky z požičovní alebo disky so zvyškami lepidla
na povrchu/okrajoch.
 Disky so znečisteným povrchom od popisovacieho
atramentu, ktorý je na dotyk lepkavý.
 Disk s priemerom 8 cm vložený v adaptéri.
Poznámky k diskom
 Pred prehrávaním vyčistite disk pomocou
čistiacej handričky. Postupujte od stredu
k okrajom.
 Na čistenie diskov nepoužívajte rozpúšťadlá
ako benzín, riedidlo, bežne dostupné čistiace
prostriedky ani antistatické spreje určené na
čistenie vinylových LP platní.
 Disky nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu
ani tepelným zdrojom, ako sú klimatizačné
potrubia, ani nenechávajte disky v aute
zaparkovanom na slnku.
Bezpečnosť
16SK
 Systém je pod stálym napätím, kým je sieťová
šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď je samotný
systém vypnutý.
 Ak systém neplánujete dlhší čas používať, odpojte
sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky. Pri odpájaní
sieťovej šnúry ťahajte za koncovku. Nikdy
neťahajte za šnúru samotnú.
 Ak do systému vnikne akýkoľvek predmet
alebo kvapalina, systém odpojte od elektrickej
siete a pred ďalším používaním ho nechajte
skontrolovať v autorizovanom servise.
 Sieťovú šnúru je možné vymeniť iba
v autorizovanom servise.
Umiestnenie
 Systém neumiestňujte do naklonenej polohy
ani na miesta, ktoré sú extrémne horúce alebo
chladné, prašné alebo znečistené, veľmi vlhké,
bez dostatočnej ventilácie, vystavené otrasom,
vystavené priamemu slnečnému žiareniu alebo
intenzívnemu osvetleniu.
 Pri umiestnení systému alebo reproduktorov na
povrchy, ktoré sú špeciálne ošetrované (napr.
voskom, olejom, leštiacim prípravkom atď.) buďte
opatrní. Môže dôjsť k vzniku škvŕn alebo zmene
odtieňov na povrchu.
 Ak systém prenesiete priamo zo studeného
prostredia do teplého, alebo ak je systém
umiestnený vo veľmi vlhkej miestnosti,
na optickom mechanizme CD prehrávača môže
kondenzovať vlhkosť a systém sa môže poškodiť.
V takomto prípade vyberte disk a ponechajte
systém zapnutý bez obsluhy niekoľko hodín, kým
sa vlhkosť neodparí.
Nárast teploty vo vnútri systému
 Systém sa počas prevádzky zahrieva. Nejde
o poruchu.
 Ak bude systém dlhšie pracovať pri vysokej
hlasitosti, teplota povrchu systému narastie.
Aby ste predišli riziku popálenia, nedotýkajte sa
povrchu systému.
 Nezakrývajte ventilačné otvory.
Aby ste predišli náhodnému vymazaniu
záznamu z kazety
Podľa obrázka vylomte ochranný zúbok pre stranu
A alebo B.
Vylomte
ochranný zúbok
Ak chcete neskôr kazetu použiť na nahrávanie,
prelepte vzniknutý otvor lepiacou páskou.
Kazety s páskou dlhšou ako 90 minút
S výnimkou dlhého a nepretržitého prehrávania
alebo nahrávania neodporúčame používanie kaziet
dlhších ako 90 minút.
Čistenie magnetofónových hláv
Hlavy magnetofónu vyčistite po cca každých
10 hodinách používania. Nezabudnite hlavy vyčistiť
pred dôležitým nahrávaním alebo po prehrávaní
starej kazety. Používajte komerčne dostupnú
čistiacu kazetu pre suché alebo mokré čistenie
(komerčne dostupná). Zanedbanie čistenia hláv
môže spôsobiť straty na kvalite zvuku, prípadne
nemožnosť nahrávania/prehrávania. Podrobnosti
pozri v návode na použitie čistiacej kazety.
Systém reproduktorov
Reproduktory systému nie sú magneticky tienené
a môžu tak magneticky rušivo vplývať na obraz
TVP umiestneného v blízkosti systému. V takom
prípade vypnite TVP a po 15 až 30 minútach ho
opäť zapnite.
Ak sa aj napriek tomu obraz nezlepšil, premiestnite
reproduktory ďalej od TVP.
Čistenie povrchu systému
Na čistenie systému použite jemnú handričku
mierne navlhčenú v jemnom čistiacom roztoku.
Nepoužívajte drsné handričky, čistiace prášky ani
rozpúšťadlá, ako je riedidlo, benzín alebo lieh.
17SK
Technické údaje
Systém
Zosilňovač
Výstupný výkon DIN (menovitý): 60 W + 60 W
(4 Ohm pri 1 kHz, DIN)
Nepretržitý výstupný výkon RMS (referenčný):
75 W + 75 W (4 Ohm pri 1 kHz, celkové
harmonické skreslenie 10%)
Výstupy
CD DIGITAL OUT: Optická vlnová dĺžka: 660 nm
PHONES (stereo minikonektor): Pre slúchadlá
s impedanciou 8 Ohm alebo viac
SPEAKER: Pre reproduktory s impedanciou
4 Ohm
Všeobecne
Napájanie: Striedavé napätie (AC) 230 V, 50/60 Hz
Príkon: 60 W
Rozmery (š/v/h) (bez reproduktorov):
Cca 175 mm × 240 mm × 295 mm
Hmotnosť (bez reproduktorov): Cca 3,8 kg
Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie (1)/
batérie R6 (veľkosť AA) (2)/
AM rámová anténa(1)/FM drôtová
anténa (1)/Reproduktorové káble (2)/
Podložky pod reproduktory (8)
USA a zahraničné patenty sú používané v licencii
spoločnosti Dolby Laboratories.
Právo na zmeny vyhradené.
CD prehrávač
Systém: Systém prehrávania kompaktných diskov
a digitálneho zvuku
Vlastnosti laserovej diódy
Vyžarovanie: Nepretržité
Výkon lasera*: Menej než 44,6 μW
* Tento výkon je hodnotou nameranou vo
vzdialenosti 200 mm od povrchu šošovky na
optickom snímacom bloku cez 7 mm štrbinu.
Frekvenčný rozsah: 20 Hz  20 kHz (±1 dB)
Vlnová dĺžka: 770 nm  810 nm
Kazetový magnetofón
Záznamový systém: 4-stopový 2-dvojkanálový, stereo
Tuner
FM stereo, Superheterodyne tuner s pásmami FM/AM
Rozhlasové pásmo FM:
Ladiaci rozsah: 87,5 MHz  108,0 MHz
(krok ladenia 50 kHz)
Anténa: FM drôtová anténa
Anténové konektory: 75 Ohm, asymetrické
Medzifrekvencia: 10,7 MHz
Rozhlasové pásmo AM:
Ladiaci rozsah: 531 kHz  1 602 kHz
(krok ladenia 9 kHz)
Anténa: AM rámová anténa
Anténové konektory: Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 450 kHz
Reproduktor
18SK
Reproduktorový systém: Dvojpásmové, typ Bass-reflex
Osadenie reproduktora
Stredohlbokotónový: priemer 13 cm,
kónusový typ zo skleného vlákna
Vysokotónový: priemer 2,5 cm, spevnený
kalotový typ
Menovitá impedancia: 4 Ohm
Rozmery (š/v/h): Cca 178 mm × 240 mm × 280 mm
Hmotnosť: Cca 3,7 kg/reproduktor
 Príkon v pohotovostnom režime: 0,3 W
 V niektorých plošných spojoch nie sú použité
halogenidové samozhasínajúce prísady.
 Skrinky nie sú vyrobené s halogenidovými
samozhasínajúcimi prísadami.
Download PDF

advertising