Sony | CMT-BT80WB | Sony CMT-BT80WB Návod k obsluze

Osobní audio
systém
Začínáme
Provoz
Síťová připojení
Návod k obsluze
Doplňující informace
Odstraňování problémů
Bezpečnostní opatření/
Technické údaje
CMT-BT80W/BT80WB
POZOR
UPOZORNĚNÍ
V zájmu snížení rizika požáru
nezakrývejte větrací otvor
přístroje novinami, ubrusy,
závěsy atd.
Nevystavujte přístroj zdrojům
otevřeného ohně (např.
svíčkám).
V zájmu snížení rizika požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem nevystavujte tento
přístroj kapajícím nebo
stříkajícím tekutinám
a nepokládejte na něj předměty
naplněné tekutinami, jako
jsou vázy.
K odpojení jednotky ze sítě je
nutné použít zástrčku, proto ji
zapojte do snadno přístupné
zásuvky. Pokud si všimnete
něčeho neobvyklého, ihned
zástrčku ze zásuvky vytáhněte.
Neinstalujte přístroj do
uzavřeného prostoru, jako
je knihovna nebo vestavěná
skříňka.
Nevystavujte baterie nebo
přístroj s nainstalovanými
bateriemi nadměrnému horku,
například slunečnímu světlu
nebo ohni.
Dokud je jednotka zapojena do
zásuvky, není odpojena ze sítě,
přestože jste ji vypnuli.
Štítek je umístěn zvenku na
spodní straně přístroje.
Toto zařízení bylo testováno
a bylo stanoveno, že splňuje
limity směrnice EMC, které se
týkají používání propojovacího
kabelu kratšího než 3 metry.
2CZ
Používání optických přístrojů při
práci s tímto produktem zvyšuje
riziko poškození zraku.
Toto zařízení je klasifikováno
jako laserový produkt třídy 1.
Toto označení je umístěno
zvenku na spodní straně.
Pro zákazníky v Evropě
Pro připojení k hostitelským
počítačům a/nebo periferiím
je třeba použít řádně stíněné
a uzemněné kabely i konektory.
Upozornění pro zákazníky:
Následující informace se
vztahují pouze na zařízení
zakoupená v zemích
uplatňujících směrnice EU.
Tento přístroj vyrobila společnost
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonsko, nebo byl vyroben jejím
jménem. S dotazy souvisejícími
se shodou produktů se zákony
Evropské unie se obracejte na
autorizovaného zástupce:
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Německo.
V záležitostech souvisejících
se servisem a zárukou se
obracejte na adresy uvedené
v samostatných servisních
a záručních listech.
Tímto společnost Sony Corp.
prohlašuje, že toto zařízení
splňuje základní požadavky
a ostatní příslušná nařízení
směrnice 1999/5/ES.
Další informace naleznete
na této adrese URL:
http://www.compliance.sony.de/
Likvidace
starých
elektrických a
elektronických
zařízení (platí
v Evropské unii
a dalších evropských
zemích se systémy sběru
tříděného odpadu)
Pouze pro Evropu
Tento symbol na produktu nebo
jeho obalu značí, že s tímto
produktem nesmí být nakládáno
jako s domovním odpadem.
Tento produkt musí být
odevzdán na příslušném
sběrném místě zajišťujícím
recyklaci elektrických
a elektronických zařízení.
Jestliže zajistíte správnou
likvidaci tohoto produktu,
pomůžete tak předejít
potenciálním negativním
dopadům na životní prostředí
a zdraví lidí, ke kterým by mohlo
dojít nevhodným způsobem jeho
likvidace. Recyklací materiálů
pomůžete šetřit přírodní zdroje.
Podrobné informace o recyklaci
tohoto produktu vám poskytne
místní úřad, technické služby
nebo obchodník, u kterého jste
tento produkt zakoupili.
Tento symbol na baterii nebo
jejím obalu značí, že s baterií
dodávanou s tímto produktem
nesmí být nakládáno jako
s domovním odpadem.
Na některých typech baterií
může být tento symbol doplněn
chemickou značkou. Symboly
chemického složení pro rtuť (Hg)
nebo olovo (Pb) jsou doplněny
v případě, že baterie obsahuje
více než 0,0005 % rtuti nebo
0,004 % olova.
Jestliže zajistíte správnou
likvidaci těchto baterií, pomůžete
tak předejít potenciálním
negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, ke kterým
by mohlo dojít nevhodným
způsobem jejich likvidace.
Recyklací materiálů pomůžete
šetřit přírodní zdroje.
Pokud se jedná o produkty, které
z důvodu bezpečnosti, výkonu
nebo zachování dat vyžadují
stálé připojení k vestavěné
baterii, měla by tuto baterii
vyměnit pouze kvalifikovaná
osoba.
Chcete-li zajistit, aby se s baterií
zacházelo správným způsobem,
odevzdejte ji po skončení
životnosti na příslušném
sběrném místě pro recyklaci
elektrických a elektronických
zařízení.
V případě všech dalších typů
baterií si prosím přečtěte část
popisující bezpečné vyjmutí
baterie z produktu. Odevzdejte
baterii na příslušném sběrném
místě pro recyklaci použitých
baterií.
Podrobnější informace
o recyklaci tohoto výrobku nebo
baterie vám poskytne místní
úřad, technické služby nebo
obchodník, u kterého jste tento
produkt zakoupili.
Likvidace
použitých baterií
(platí v Evropské
unii a dalších
evropských
zemích se systémy sběru
tříděného odpadu)
3CZ
Před použitím systému
Poruchy, k nimž dojde během
standardního použití systému, budou
opraveny společností Sony v souladu
s podmínkami platnými pro omezenou
záruku na tento systém. Společnost Sony
však nenese žádnou zodpovědnost za
následky, které vzniknou v souvislosti
s poruchou či poškozením systému.
Hudební disky zakódované
pomocí technologií s ochranou
autorských práv
Tento produkt slouží k přehrávání disků,
které odpovídají standardu kompaktních
disků (CD). V poslední době některé
nahrávací společnosti prodávají hudební
disky zakódované pomocí technologií
s ochranou autorských práv.
Některé z těchto disků neodpovídají
standardu kompaktních disků (CD)
a tento produkt je nemusí přehrát.
Poznámka k diskům DualDisc
Disk DualDisc má dvě strany, z nichž
jedna obsahuje záznam digitálního videa
a druhá digitální zvukový záznam. Strana
se zvukovým záznamem však neodpovídá
standardu kompaktních disků (CD), a proto
přehrávání tohoto disku nelze zaručit.
4CZ
Obsah
Před použitím systému.......................................................................... 4
Funkce tohoto systému ......................................................................... 8
Poslech hudby z různých zdrojů ....................................................... 8
Poslech hudby prostřednictvím sítí ................................................... 8
Začínáme
Umístění ovládacích prvků a jejich funkce............................................. 9
Přístroj (horní část) .......................................................................... 9
Dálkový ovladač.............................................................................10
Připojení................................................................................................ 12
Připojení antén a napájecího kabelu ................................................ 12
Připojení zařízení iPod/iPhone/iPad ................................................ 13
Vložení baterií ....................................................................................... 14
Nastavení hodin.................................................................................... 15
Provoz
Přehrávání disku CD-DA/MP3............................................................... 16
Vytvoření vlastního programu (Přehrávání
v naprogramovaném pořadí) ............................................................ 19
Přehrávání zařízení iPod/iPhone/iPad................................................. 21
Kompatibilní modely iPod/iPhone/iPad ........................................... 21
Nabíjení zařízení iPod/iPhone/iPad .................................................22
Přehrávání souboru na zařízení USB.....................................................23
Nabíjení zařízení USB ......................................................................25
Příprava připojení BLUETOOTH............................................................ 26
Párování tohoto systému se zařízením BLUETOOTH ..........................27
Připojení jediným dotykem (NFC) .................................................... 28
Poslech hudby prostřednictvím připojení BLUETOOTH ...................... 30
5CZ
Síťová připojení
Jak se připojit k síti................................................................................ 32
Nastavení bezdrátové sítě ................................................................... 33
Možnost 1: Metoda pro používání aplikace pro chytré telefony nebo
tablety (zařízení s OS Android/iPhone/iPod touch/iPad) .............. 33
Možnost 2: Metoda manuálního nastavení pomocí hledání
přístupového bodu (pro PC/Mac) ............................................... 34
Možnost 3: Metoda pro používání tlačítka WPS u přístupového
bodu, který podporuje WPS ....................................................... 36
Nastavení drátové sítě ......................................................................... 37
Možnost 4: Metoda DHCP .............................................................. 37
Poslech audio obsahu pomocí DLNA
(Digital Living Network Alliance) ...................................................... 38
Poslech audio obsahu uloženého na počítači s Windows 8 ................ 39
Poslech audio obsahu uloženého na počítači s Windows 7 ................ 42
Poslech audio obsahu uloženého na počítači s Windows Vista/
Windows XP............................................................................. 45
Používání funkce AirPlay...................................................................... 47
Používání aplikace „WALKMAN“ na zařízení Xperia/Xperia Tablet..... 49
Doplňující informace
Poslech rádia........................................................................................ 50
Ladění rozhlasové stanice .............................................................. 50
Předvolba rozhlasových stanic ........................................................51
Manuální spuštění automatického vyhledávání DAB
(pouze pro model CMT-BT80WB) ................................................51
Používání volitelných zvukových zařízení............................................ 53
Nastavení funkce automatického přechodu
do pohotovostního režimu............................................................... 54
Nastavení pohotovostního režimu BLUETOOTH/sítě.......................... 55
Aktualizace softwaru ........................................................................... 56
Nastavení zvuku................................................................................... 57
Změna displeje..................................................................................... 58
Použití časovačů .................................................................................. 59
Nastavení časovače vypnutí ........................................................... 59
Nastavení časovače zapnutí ........................................................... 59
6CZ
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů ....................................................................... 61
Zprávy .................................................................................................. 66
Bezpečnostní opatření/Technické údaje
Bezpečnostní opatření ........................................................................ 68
Bezdrátová technologie BLUETOOTH ................................................. 70
Technické údaje....................................................................................72
7CZ
Funkce tohoto systému
Poslech hudby z různých zdrojů
strana 16
strana 21
strana 23
Hudební CD
iPod/iPhone/iPad
USB zařízení
Externí komponenta
FM/AM/DAB*
strana 53
strana 50
* Funkce tuneru AM je k dispozici pouze u modelu CMT-BT80W a funkce DAB je k dispozici pouze
u modelu CMT-BT80WB.
Poslech hudby prostřednictvím sítí
Tento systém je vybaven funkcí DSEE, která umožňuje čistou reprodukci výšek bez ohledu
na snížení kvality způsobené kompresí.
Tato funkce reprodukuje zvuk z vysoce komprimovaných zdrojů, jako je například MP3,
s přirozeným a bohatým zvukem, který se blíží originálu.
Funkce DSEE se aktivuje pomocí rozeznávání formátu zvukového zdroje.
strana 47
AirPlay
Xperia/Xperia Tablet
BLUETOOTH/NFC
DLNA
strana 26
8
CZ
strana 49
strana 38
Začínáme
Umístění ovládacích prvků a jejich funkce
Začínáme
Přístroj (horní část)
Poznámka o nastavení funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu
Pokud neprovedete žádnou operaci nebo na výstupu není zvukový signál, systém asi po
30 minutách automaticky přejde do pohotovostního režimu. Ve výchozím nastavení je
funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu zapnutá. Deaktivace funkce
viz strana 54.
9CZ
Dálkový ovladač
 Tlačítko  (přehrát/pozastavit)
Použijte pro spuštění přehrávání CD-DA
nebo MP3 disku nebo souboru na
připojeném zařízení iPod/iPhone/iPad,
USB nebo zařízení BLUETOOTH.
 Tlačítko  (zastavit)
Použijte pro zastavení přehrávání disku
CD-DA nebo disku MP3 nebo souboru na
připojeném zařízení iPod/iPhone/iPad,
USB nebo zařízení BLUETOOTH.
 Tlačítka pro přednastavení rádia
a ovládání hudby
Jednotka: Tlačítka TUNE +/– a /
• Tlačítka TUNE +/–
Použijte pro naladění požadované
rozhlasové stanice nebo pro výběr čísla
přednastavené rozhlasové stanice.
• Tlačítka /
Pomocí těchto tlačítek přeskočíte na
začátek stopy nebo souboru. Držením
tlačítka můžete stopu nebo soubor
přetáčet směrem dopředu nebo
dozadu.
V tomto návodu je převážně popsáno
ovládání přístroje s použitím dálkového
ovladače, ale stejné operace je možné
provádět také pomocí tlačítek na přístroji
se stejným nebo podobným názvem.
 Kontrolka STANDBY
Když je jednotka vypnuta, rozsvítí se.
Kontrolka bliká, když jednotka
zaregistruje abnormální činnost.
Viz část „Pokud kontrolka STANDBY
bliká“ (strana 61).
 Tlačítko / (napájení)
Pomocí tohoto tlačítka zařízení zapnete
nebo vypnete.
 Tlačítka FUNCTION
Jednotka: Tlačítko FUNCTION
Pokaždé, když stisknete tlačítko, funkce
se změní na CD, USB, BLUETOOTH, DAB*,
FM, AM* a AUDIO IN.
* Funkce tuneru AM je k dispozici pouze
u modelu CMT-BT80W a funkce DAB je
k dispozici pouze u modelu CMT-BT80WB.
Dálkový ovladač: Tlačítka CD, USB,
BLUETOOTH, TUNER a AUDIO IN
FUNCTION
Stiskněte odpovídající tlačítko, které si
přejete aktivovat.
10CZ
Dálkový ovladač: Tlačítka TUNE +/–,
/ a /
• Tlačítka TUNE +/–
Použijte pro naladění požadované
rozhlasové stanice nebo pro výběr
čísla naladěné rozhlasové stanice.
• Tlačítka /
Pomocí těchto tlačítek přeskočíte
na začátek stopy nebo souboru.
• Tlačítka /
Použijte pro přetáčení stopy nebo
souboru směrem dozadu nebo
dopředu.
 Tlačítko  (vysunout)
Použijte pro vysunutí CD-DA nebo disku
MP3 (strana 16).
 Kontrolka BLUETOOTH
Udává stav připojení BLUETOOTH.
Další podrobnosti naleznete v kapitole
„Kontrolka BLUETOOTH“ (strana 26).
 Tlačítko BLUETOOTH
Použijte pro připojení/odpojení zařízení
BLUETOOTH nebo pro provedení
spárování (strana 27, 28, 31).
 Tlačítko  (kontrolka efektu)
Použijte pro zapnutí/vypnutí kontrolky
efektu .
 Tlačítko BASS BOOST
Pomocí tohoto tlačítka zapnete nebo
vypnete zvýraznění basů (strana 57).
 Tlačítka hlasitosti
Jednotka: Tlačítka VOL +/–
Dálkový ovladač: Tlačítko VOLUME +/–
Pomocí těchto tlačítek upravíte hlasitost.
 Okno displeje
Zobrazí informace o nastavení jednotky.
 Otvor pro disk
Použijte pro vložení CD-DA nebo disku
MP3 (strana 16).
 Senzor dálkového ovladače
 Kontrolka funkce efektu
Informuje o provozním stavu tohoto
systému.
 Tlačítko TIMER MENU
Použijte pro nastavení hodin a časovače
přehrávání (strana 15, 60).
 Tlačítko SLEEP
Použijte pro nastavení časovače vypnutí
(strana 59).
 Tlačítko TUNING MODE
Pomocí tohoto tlačítka vyberete režim
ladění. Pokaždé, když stisknete tlačítko,
režim ladění se změní na režim AUTO,
PRESET nebo MANUAL (strana 50).
 Tlačítko FM MODE
Použijte pro výběr FM stereo nebo
mono příjmu (strana 51).
 Tlačítko TUNER MEMORY
Použijte pro přednastavení rozhlasových
stanic (strana 51).
 Ovládací tlačítka
• Tlačítka ///
Použijte pro výběr položky nebo
změnu nastavení.
• Tlačítka
+/–
Použijte pro výběr složky (alba)
na disku MP3 nebo zařízení USB.
 Tlačítko DISPLAY
Použijte pro změnu informací na displeji
(strana 15, 31, 58).
 Tlačítka BASS +/–
Použijte pro ovládání zvuku basů
(strana 57).
 Tlačítka TREBLE +/–
Pomocí tohoto tlačítka ovládáte zvuk
výšek (strana 57).
 Tlačítko CLEAR
Pomocí tohoto tlačítka smažete
naprogramovanou stopu nebo složku
(strana 20).
Začínáme
 Značka N
Umístěte chytrý telefon vybavený funkcí
NFC k této značce, chcete-li provést
BLUETOOTH registraci, připojení nebo
odpojení jediným dotykem. Pro tuto
operaci je předem nutné nastavení
(strana 29).
 Tlačítko PLAY MODE
Pomocí tohoto tlačítka vyberete režim
přehrávání (strana 17, 19, 20, 24).
 Tlačítko  (kontrolka efektu)
Použijte pro zapnutí/vypnutí
kontrolky efektu.
 Tlačítko
(potvrdit)
Pomocí tohoto tlačítka potvrdíte
vybranou položku nebo nastavení.
 Tlačítko OPTION
Pomocí tohoto tlačítka zobrazíte nabídku
voleb. Stiskněte tlačítko /  pro
výběr další možnosti nabídky.
DEL LINK: Pro smazání párování funkce
BLUETOOTH (strana 28).
BTNW:STBY: Pro nastavení
pohotovostního režimu BLUETOOTH/sítě
(strana 55).
AUTO:STBY: Pro nastavení
automatického pohotovostního režimu
(strana 54).
WPS: Pro připojení k síti pomocí zařízení
podporujícího WPS (strana 36).
NW RESET: Pro nastavení síťových
připojení (strana 34).
UPDATE: Pro aktualizaci softwaru
(strana 56).
Dostupné nabídky se liší podle
používané funkce.
 Tlačítko RETURN
Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte
na předchozí stav.
 Tlačítko REPEAT
Použijte pro výběr opakovaného
přehrávání (strana 17, 24).
11CZ
Připojení
Připojení antén a napájecího kabelu
A Antény
A DAB/FM anténa (je součástí dodávky)
(pouze model CMT-BT80WB)
B FM anténa (je součástí dodávky)
(pouze model CMT-BT80W)
C Smyčková anténa pro pásmo AM
(je součástí dodávky)
(pouze model CMT-BT80W)
Pro příjem rozhlasového vysílání
připojte antény.
Vyhledejte umístění a polohu poskytující
dobrý příjem signálu a upevněte antény
na stabilní povrch (okno, stěna atd.).
Antény by měly být dostatečně daleko od
přístroje, napájecího kabelu a ostatních AV
komponent, aby se zabránilo vzniku šumu.
Připevněte konec FM antény lepicí páskou.
12CZ
B Vstup napájení (AC IN)
Po připojení všech zařízení zapojte napájecí
kabel D do zásuvky ve zdi.
C Zdířka AUDIO IN (externí vstup)
Připojte volitelné externí zařízení pomocí
připojovacího audio kabelu (není součástí
dodávky).
D Konektor LAN
Připojte síťový kabel (není součástí
dodávky).
Příprava smyčkové antény pro pásmo AM
Rozviňte kabel antény
ovinutý kolem antény
a zvedněte stojan antény.
Postavte anténu a upevněte
ji zacvaknutím do drážky.
Začínáme
Připojení zařízení iPod/iPhone/iPad
 USB port
Připojte zařízení iPod/iPhone/iPad* k USB
portu pomocí USB kabelu  dodávaného
s vaším zařízením iPod/iPhone/iPad.
* Seznam zařízení iPod/iPhone/iPad, která
můžete používat s tímto systémem, naleznete
v sekci „Kompatibilní modely zařízení iPod/
iPhone/iPad“ (strana 21).
13CZ
Vložení baterií
Podle níže uvedeného obrázku vložte
do ovladače dvě dodané baterie R6
(velikost AA) nejdříve  pólem tak,
aby byla dodržena správná polarita.
Poznámky
• Při normálním používání by baterie měly vydržet
přibližně 6 měsíců.
• Nekombinujte staré a nové baterie ani rozdílné
typy baterií.
• Pokud víte, že dálkový ovladač nebudete delší
dobu používat, vyjměte baterie, abyste předešli
případnému poškození způsobenému únikem
kapaliny z baterie a korozí.
14CZ
Nastavení hodin
4
Stejným postupem nastavte
minuty.
Poznámka
Pokud odpojíte napájecí kabel nebo dojde
k výpadku proudu, nastavení hodin se zruší.
Začínáme
Hodiny nastavíte pomocí tlačítek na
dálkovém ovladači.
Zobrazení hodin, když je systém
vypnutý
Opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY 
zobrazíte hodiny. Hodiny se zobrazí asi na
8 sekund.
Je-li systém v pohotovostním režimu funkce
BLUETOOTH/síť, hodiny se po stisknutí
tlačítka DISPLAY  nezobrazí.
1
Stisknutím tlačítka / (napájení)
 zapněte systém.
2
Stisknutím tlačítka TIMER MENU
 vyberte režim nastavení
hodin.
Pokud bliká „PLAY SET“, opakovaným
stisknutím tlačítka /  vyberte
volbu „CLOCK“ a poté stiskněte
(potvrdit) .
3
Opakovaným stisknutím tlačítka
/  nastavte hodinu, poté
stiskněte
(potvrdit) .
15CZ
Provoz
Přehrávání disku CD-DA/MP3
Přehrávání začne automaticky, jakmile zmizí
nápis „READING“.
Pokud na funkci CD přecházíte z jiné funkce
a disk je již vložen v přístroji, spusťte
přehrávání stisknutím tlačítka  .
Na displeji se objeví „NO DISC“
V zásuvce na disk není žádný disk nebo
disk nelze přehrát na tomto systému.
Nahlédněte do části „Bezpečnostní
opatření“ (strana 68) a vložte přehratelný
disk.
Poznámky
• S tímto systémem nelze použít 8cm disky.
• Nevkládejte 8cm disky s adaptérem. Pokud
tak učiníte, může dojít k poruše.
1
2
• Do otvoru pro disk nelze vložit disk, když na
Stiskněte tlačítko
CD FUNCTION .
Stiskněte opakovaně tlačítko
FUNCTION  na jednotce, dokud
se na displeji nezobrazí „CD“ .
•
Vložte disk do otvoru pro disk
tak, aby strana disku s etiketou
směřovala dopředu.
•
Potištěná strana
•
•
•
•
 (vysunout) 
Vysunutí disku.
16CZ
displeji není zobrazen nápis „NO DISC“ .
Nepokoušejte se disk zatlačit dovnitř.
Pokud nemůžete disk vložit do otvoru pro
disk, i když je na displeji zobrazen nápis
„NO DISC“ , pravděpodobně je již v přístroji
vložen jiný disk. Stiskněte a podržte tlačítko
 , abyste si vynutili vysunutí tohoto disku.
Pokud systém ani pak disk nevysune, obraťte
se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.
Pokud disk nelze vyjmout a na displeji se zobrazí
„LOCKED“ , kontaktujte svého nejbližšího
prodejce značky Sony.
Nevkládejte disky, které mají nestandardní tvar
(např. srdce, čtverec, hvězda). Disk může do
jednotky zapadnout a nenávratně ji poškodit.
Nevypínejte systém, je-li disk do otvoru pro
disk vložený jen napůl. Pokud tak učiníte,
disk může spadnout.
Nepoužívejte disk, na kterém je lepicí páska,
nálepky nebo lepidlo. Mohlo by dojít k poruše.
Při vyjímání disku se nedotýkejte jeho povrchu.
Ostatní funkce
Režim přehrávání
Chcete-li
Postupujte
následovně:
Pozastavit
přehrávání
Stiskněte tlačítko  .
Chcete-li obnovit
přehrávání, stiskněte
tlačítko znovu.
Zastavit
přehrávání
Stiskněte tlačítko  .
Vybrat stopu
nebo soubor
Stiskněte tlačítko
/ .
Vyhledat určité
místo ve stopě
nebo souboru
Během přehrávání
podržte tlačítko
/  (nebo
/  na přístroji)
a na požadovaném místě
tlačítko uvolněte.
Zvolit
opakované
přehrávání
Stiskněte opakovaně
tlačítko REPEAT ,
dokud se neobjeví
symbol „ “ (všechny
stopy nebo soubory)
nebo „ 1“ (jedna stopa
nebo soubor).
Vybrat složku
na disku MP3
Stiskněte opakovaně
tlačítko
+/ .
“ značí, že budou opakovaně
přehrávány všechny stopy nebo
soubory až do zastavení přehrávání.
• „ 1“ značí, že bude opakovaně
přehrávána jedna stopa nebo soubor
až do zastavení přehrávání.
• Je-li systém zapnut a dojde k odpojení
napájecího kabelu, opakované
přehrávání je zrušeno.
Vysunout disk
Stiskněte tlačítko  
na přístroji.
Poznámky k režimu přehrávání
v náhodném pořadí
* Když se zobrazí nápis „FLDR“ nebo
„FLDR SHUF“, budou přehrány všechny
soubory ve vybrané složce na disku MP3.
Při přehrávání disku CD-DA funguje systém
stejně jako v normálním režimu přehrávání
(Normal Play) (žádný zobrazený nápis),
respektive v režimu přehrávání v náhodném
pořadí „SHUF“.
Když se zobrazí nápis „PUSH STOP“
Provoz
Během přehrávání není možné měnit režim
přehrávání. Chcete-li změnit režim
přehrávání, zastavte přehrávání.
Poznámka k režimu přehrávání
Je-li systém zapnut a dojde k odpojení
napájecího kabelu, obnoví se normální
režim přehrávání.
Poznámky k opakovanému přehrávání
• „
• Když je režim přehrávání v náhodném
Změna režimu přehrávání
V režimu zastavení stiskněte opakovaně
tlačítko PLAY MODE . Můžete zvolit režim
normálního přehrávání (Normal Play)
(nezobrazí se nic nebo se objeví nápis
„FLDR“*), režim přehrávání v náhodném
pořadí (zobrazí se nápis „SHUF“ nebo
„FLDR SHUF“* nebo režim přehrávání
v naprogramovaném pořadí (Program Play)
(zobrazí se nápis „PGM“).
pořadí nastaven na možnost „SHUF“,
systém bude náhodně přehrávat všechny
stopy nebo soubory na disku. Když je
režim přehrávání v náhodném pořadí
nastaven na možnost „FLDR SHUF“, bude
systém náhodně přehrávat všechny stopy
nebo soubory ve zvolené složce.
• Když systém vypnete, zvolený režim
přehrávání v náhodném pořadí („SHUF“
nebo „FLDR SHUF“) se zruší a obnoví se
režim normálního přehrávání (nezobrazí
se nic nebo se objeví nápis „FLDR“).
17CZ
Poznámky k přehrávání disků MP3
• Na disk, který obsahuje soubory MP3,
•
•
•
•
•
neukládejte zbytečné složky nebo
soubory.
Složky, které neobsahují žádné soubory
MP3, systém nerozpozná.
Systém přehrává pouze ty soubory MP3,
které mají příponu „mp3“.
Pokud má soubor příponu „.mp3“, ale
nejedná se o zvukový soubor MP3, může
při přehrávání tohoto souboru vzniknout
hluk, který by mohl poškodit systém.
Maximální počet složek a souborů MP3,
který je kompatibilní s tímto systémem:
– 999* složek (včetně kořenové složky)
– 999 souborů
– 250 souborů v jedné složce
– 8 úrovní složek (ve stromové struktuře
souborů)
Nelze zaručit kompatibilitu se všemi typy
kódovacího/zapisovacího softwaru MP3,
CD-R/RW, záznamových zařízení
a záznamových médií. Při přehrávání
nekompatibilních disků MP3 může být
přehráván pouze šum, zvuk může
přeskakovat nebo disky nebude vůbec
možné přehrát.
* Včetně složek, které neobsahují žádné soubory
MP3 ani žádné jiné soubory. V závislosti na
struktuře složek může systém rozpoznat nižší
počet složek, než je jejich skutečný počet.
18CZ
Vytvoření vlastního programu (Přehrávání
v naprogramovaném pořadí)
Naprogramujte vybrané stopy nebo soubory
pomocí tlačítek na dálkovém ovládání.
3
Vyberte složku (pouze na
disku MP3).
• Stiskněte opakovaně tlačítko
4
Provoz
+/  a nastavte
požadovanou složku.
• Chcete-li do programu zařadit
všechny soubory ve složce,
stiskněte tlačítko
.
Vyberte požadovanou stopu
nebo číslo souboru.
Stiskněte opakovaně tlačítko
/ , dokud se nezobrazí
požadovaná stopa nebo číslo souboru.
Zvolená stopa
nebo číslo
souboru
1
Stiskněte tlačítko
CD FUNCTION .
Stiskněte opakovaně tlačítko
FUNCTION  na jednotce, dokud
se nezobrazí „CD“ na displeji .
2
Celkový čas
přehrávání zvolené
stopy nebo souboru
Stiskněte opakovaně tlačítko
PLAY MODE , dokud se
nezobrazí „PGM“, chcete-li
vybrat režim programovaného
přehrávání (Program Play), když
je přehrávač zastavený.
5
Stiskněte tlačítko
.
Pokud v případě disku CD překročí
celkový čas přehrávání 100 minut
(a také při programování souborů MP3),
zobrazí se údaj „- -.- -“.
19CZ
6
Chcete-li přidat další stopy nebo
soubory, opakujte kroky 3 a 5.
Můžete naprogramovat až 25 stop
nebo souborů.
Pokud se zobrazí nápis „FULL“.
Pokoušíte se naprogramovat 26 stop
nebo souborů.
Vymažte naprogramovanou stopu
nebo soubor a naprogramujte novou
stopu nebo soubor znovu.
Informace najdete v části „Vymazání
programu“ (strana 20).
7
Stiskněte tlačítko  .
Spustí se přehrávání vašeho programu
stop nebo souborů.
• Vytvořený program bude k dispozici,
dokud nevyjmete disk z otvoru pro
disk nebo neodpojíte napájecí kabel.
• Opětovné přehrávání programu
spustíte stisknutím tlačítka  .
Ukončení přehrávání v
naprogramovaném pořadí
V režimu zastavení stiskněte opakovaně
tlačítko PLAY MODE , dokud nezmizí
nápis „PGM“ při zastaveném přehrávači.
Vymazání programu
V režimu zastavení stiskněte tlačítko
CLEAR . Pokaždé, když stisknete
tlačítko, poslední naprogramovaná
stopa bude smazána. Když jsou všechny
naprogramované stopy nebo soubory
smazány, zobrazí se „NO STEP“.
Poznámky
• Pokud po naprogramování vysunete disk,
•
20CZ
všechny naprogramované stopy nebo
soubory budou odstraněny.
Je-li systém zapnut a dojde k odpojení
napájecího kabelu, naprogramované stopy
nebo soubory budou odstraněny.
Přehrávání zařízení iPod/iPhone/iPad
Kompatibilní
model
USB
připojení
AirPlay
připojení
iPad 2


iPad


platné k dubnu 2013
Kompatibilní modely iPod/
iPhone/iPad
Modely iPod/iPhone/iPad, které lze použít
na tomto systému, jsou následující:
Kompatibilní
model
USB
připojení
AirPlay
připojení
iPod touch
(5. generace)


iPod touch
(4. generace)


iPod touch
(3. generace)


iPod nano
(7. generace)

×
iPod nano
(6. generace)

×
iPod nano
(5. generace)

×
iPod nano
(4. generace)

×
iPod classic

×
iPhone 5


iPhone 4S


iPhone 4


iPhone 3GS


iPad
(4. generace)


iPad mini


iPad
(3. generace)


Provoz
Můžete přehrávat zařízení iPod/iPhone/
iPad připojením k systému. Zařízení iPod/
iPhone/iPad můžete ovládat pomocí
tlačítek dálkového ovladače na tomto
systému.
Označení „Vyrobeno pro iPod“, „Vyrobeno
pro iPhone“ a „Vyrobeno pro iPad“
znamenají, že určité elektronické
příslušenství bylo speciálně navrženo pro
propojení s výrobky iPod, iPhone nebo iPad
a jeho vývojář potvrzuje, že příslušenství
splňuje výkonnostní normy společnosti
Apple. Společnost Apple nenese
odpovědnost za provoz tohoto zařízení
ani za jeho soulad s bezpečnostními
a právními normami. Mějte prosím na
paměti, že použití tohoto příslušenství se
zařízením iPod, iPhone nebo iPad může
ovlivnit výkon bezdrátových systémů.
21CZ
Poznámky
1
Stiskněte tlačítko
USB FUNCTION .
Stiskněte opakovaně tlačítko
FUNCTION  na jednotce, dokud
se nezobrazí „USB“ na displeji .
2
3
Připojte kabel USB dodávaný se
zařízením iPod/iPhone/iPad do
USB portu na jednotce.
• Chování systému se může lišit v závislosti na
specifikacích zařízení iPod/iPhone/iPad.
• Systém, ke kterému je připojeno zařízení
•
•
•
Připojte kabel USB dodávaný
se zařízením iPod/iPhone/iPad
k zařízení iPod/iPhone/iPad.
iPod/iPhone/iPad, nepřenášejte. Mohlo by
dojít k poruše.
Pro změnu úrovně hlasitosti použijte tlačítka
VOLUME +/  na dálkovém ovládání nebo
VOL +/  na jednotce.
Chcete-li používat zařízení iPod/iPhone/iPad,
nahlédněte do uživatelské příručky zařízení
iPod/iPhone/iPad.
Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost
za ztrátu či poškození dat uložených v zařízení
iPod/iPhone/iPad, které byly způsobeny
připojením zařízení iPod/iPhone/iPad
k tomuto systému.
Název funkce na displeji  se změní
z „USB“ na „iPod“.
4
Když se na displeji  objeví
„iPod“, spusťte přehrávání
stisknutím tlačítka  .
Nabíjení zařízení iPod/
iPhone/iPad
Nabíjení začne automaticky, když připojíte
zařízení iPod/iPhone/iPad k tomuto
systému a systém je zapnutý.
Ostatní funkce
Pomocí tlačítek na dálkovém ovládání
nebo jednotce systému můžete provést
následující operace.
22CZ
Chcete-li
Postupujte
následovně:
Pozastavit
přehrávání
Stiskněte tlačítko
 . Chcete-li
obnovit přehrávání,
stiskněte tlačítko znovu.
Zastavit
přehrávání
Stiskněte tlačítko  .
Vybrat stopu
nebo kapitolu
audio knihy/
podcastu
Stiskněte tlačítko
/ .
Vyhledat místo
stopy nebo
kapitoly audio
knihy/podcastu
Při přehrávání podržte
tlačítko / 
(/  na
přístroji) a na
požadovaném místě
tlačítko uvolněte.
1
2
Zapněte systém.
Stisknutím tlačítka / (napájení) 
systém zapnete.
Připojte zařízení iPod/iPhone/
iPad k portu USB na jednotce.
Podrobnosti o připojení najdete v části
strana 13.
Začne nabíjení zařízení iPod/iPhone/
iPad. Detailní informace naleznete
v uživatelské příručce vašeho zařízení
iPod/iPhone/iPad.
Ukončení nabíjení zařízení iPod/iPhone/iPad
Stisknutím tlačítka /  vypněte systém
a poté odpojte zařízení iPod/iPhone/iPad.
Poznámky k nabíjení
• Zařízení iPod/iPhone/iPad nelze nabíjet,
když je systém vypnutý.
• Pokud chcete zjistit, zda se zařízení nabíjí,
podívejte se na ikonu baterie na displeji
zařízení iPod/iPhone/iPad.
Přehrávání souboru na zařízení USB
* Soubory s ochranou autorských práv DRM
(Digital Rights Management) nebo soubory
stažené z internetového obchodu s hudbou
na tomto systému nelze přehrát. Pokusíte-li
se takový soubor přehrát, systém přehraje
následující zvukový soubor bez této ochrany.
1
Stiskněte tlačítko
USB FUNCTION .
Stiskněte opakovaně tlačítko
FUNCTION  na jednotce, dokud
se nezobrazí „USB“ na displeji .
2
Připojte zařízení USB přímo nebo
prostřednictvím kabelu USB
dodaného se zařízením USB
k portu USB na přístroji.
3
Stisknutím tlačítka  
spustíte přehrávání.
Provoz
Můžete přehrávat audio soubory uložené na
zařízení USB na tomto systému připojením
USB paměti nebo USB zařízení k systému.
Zvukové formáty, který lze na tomto
systému přehrát, jsou MP3/WMA*/AAC*.
Na níže uvedených webových stránkách
najdete informace o kompatibilních
zařízeních USB.
Pro zákazníky v Evropě:
http://support.sony-europe.com/
Pro zákazníky v jiných zemích/regionech:
http://www.sony-asia.com/support
Ostatní funkce
Pomocí tlačítek na dálkovém ovládání
nebo jednotce systému můžete provést
následující operace.
23CZ
*2
Chcete-li
Postupujte následovně:
Pozastavit
přehrávání
Stiskněte tlačítko  .
Chcete-li obnovit
přehrávání, stiskněte
tlačítko znovu.
Zastavit
přehrávání
Stiskněte tlačítko  .
Chcete-li v přehrávání
pokračovat, stiskněte
tlačítko  *1.
Chcete-li zrušit obnovení
přehrávání, stiskněte
tlačítko   znovu*2.
Vybrat složku
Stiskněte opakovaně
tlačítko
+/ .
Vybrat
soubor
Stiskněte tlačítko
/ .
Vyhledat
místo
v souboru
Při přehrávání podržte
tlačítko / 
(/  na přístroji)
a na požadovaném místě
tlačítko uvolněte.
Zvolit
opakované
přehrávání
Stiskněte opakovaně
tlačítko REPEAT 
dokud se nezobrazí „ “
(všechny audio soubory)
nebo „ 1“ (jeden audio
soubor).
*1
Při přehrávání souboru ve formátu
VBR MP3/WMA může systém začít
s přehráváním z jiného místa.
*2
Při obnovení přehrávání přejde systém
k počtu složek.
Poznámka k režimu přehrávání
Je-li systém zapnut a dojde k odpojení
napájecího kabelu, obnoví se režim
normálního přehrávání.
Poznámky k opakovanému přehrávání
• „
“ značí, že budou opakovaně
přehrávány všechny soubory až do
zastavení přehrávání.
• „ 1“ značí, že bude opakovaně
přehráván jeden soubor až do
zastavení přehrávání.
• Je-li systém zapnut a dojde k odpojení
napájecího kabelu, opakované
přehrávání je zrušeno.
Poznámka k režimu přehrávání
v náhodném pořadí
Když systém vypnete, zvolený režim
přehrávání v náhodném pořadí („SHUF“
nebo „FLDR SHUF“) se zruší a obnoví se
režim normálního přehrávání (nezobrazí
se nic nebo se objeví nápis „FLDR“).
Poznámky
• Pořadí při přehrávání na tomto systému se může
•
•
Změna režimu přehrávání
V režimu zastavení stiskněte opakovaně
tlačítko PLAY MODE . Můžete zvolit
režim normálního přehrávání (Normal Play)
(nezobrazí se nic nebo se objeví nápis
„FLDR“*1) nebo režim přehrávání
v náhodném pořadí (Shuffle Play) (zobrazí
se nápis „SHUF“ nebo „FLDR SHUF“*2).
*1
24CZ
Pokud není zvolen žádný indikátor, systém
přehraje všechny soubory na zařízení USB.
Když je vybrána volba „FLDR“, systém
přehraje všechny soubory ve zvolené složce
na zařízení USB.
Když je vybrána volba „SHUF“, systém přehraje
všechny zvukové soubory na zařízení USB
v náhodném pořadí. Když je vybrána volba
„FLDR SHUF“, systém přehraje všechny zvukové
soubory ve zvolené složce na zařízení USB
v náhodném pořadí.
•
•
•
•
lišit od pořadí při přehrávání na připojeném
digitálním přehrávači hudby.
Před odpojením zařízení USB systém vždy
vypněte. Odpojení zařízení USB při zapnutém
systému může poškodit data na zařízení USB.
Je-li nezbytné připojení pomocí kabelu USB,
připojte kabel USB dodaný se zařízením USB.
Podrobné informace o způsobu použití zařízení
USB najdete v návodu k obsluze dodaném se
zařízením, které chcete připojit.
Podle typu připojeného zařízení USB může
určitou dobu trvat, než se po připojení zobrazí
nápis „READING“.
Nepřipojujte zařízení USB přes rozbočovač USB.
Po připojení zařízení USB přečte systém všechny
soubory na tomto zařízení USB. Pokud je na USB
zařízení velké množství složek nebo souborů,
úplné přečtení USB zařízení může trvat dlouho.
V případě některých připojených zařízení USB
může úplné přečtení zařízení USB nebo přenos
signálu ze systému trvat dlouhou dobu.
• Kompatibilitu se všemi dekódovacími/
•
zapisovacími programy není možné zaručit.
Jestliže byly zvukové soubory na zařízení
USB původně zakódovány prostřednictvím
nekompatibilního softwaru, tyto soubory mohou
šumět, přehrávat se přerušovaně nebo se
nemusí přehrát vůbec.
Maximální počet složek a souborů na zařízení
USB, které je kompatibilní s tímto systémem:
– 1 000* složek (včetně kořenové složky)
– 3 000 souborů
– 250 souborů v jedné složce
– 8 úrovní složek (ve stromové struktuře
souborů)
• Systém nemusí podporovat všechny funkce
připojeného zařízení USB.
• Složky, které neobsahují žádné zvukové
•
soubory, nejsou rozpoznány.
Zvukové formáty, které můžete poslouchat
prostřednictvím tohoto systému, jsou
následující:
– MP3: přípona souboru „.mp3“
– WMA: přípona souboru „.wma“
– AAC: přípona souboru „.m4a“, „.mp4“
nebo „.3gp“
I když má název souboru správnou příponu,
ale jedná se o jiný typ souboru, při přehrávání
tohoto souboru může vzniknout hluk, který
by mohl poškodit reproduktory a způsobit
poruchu systému.
Nabíjení začne automaticky, když připojíte
zařízení USB k tomuto systému a systém
je zapnutý.
1
Zapněte systém.
2
Připojte USB zařízení k USB portu
na jednotce.
Stisknutím tlačítka / (napájení) 
zapnete systém.
Provoz
* Včetně složek, které neobsahují žádné
zvukové soubory, jež by bylo možné přehrát,
a prázdných složek. V závislosti na struktuře
složek může systém rozpoznat nižší počet
složek, než je jejich skutečný počet.
Nabíjení zařízení USB
Podrobnosti o připojení najdete
na straně 13.
Ukončení nabíjení zařízení USB
Stisknutím tlačítka /  vypněte systém
a poté odpojte kabel USB.
Poznámky k nabíjení
Zařízení USB nelze nabíjet, když je systém
vypnutý. Některá zařízení USB a zařízení
iPad/iPhone není možné kvůli jejich
vlastnostem nabíjet.
25CZ
Příprava připojení BLUETOOTH
Prostřednictvím bezdrátového připojení
můžete poslouchat hudbu ze svého
zařízení iPod/iPhone/iPad nebo
zařízení BLUETOOTH.
Než začnete funkci BLUETOOTH používat,
zaregistrujte své zařízení BLUETOOTH
pomocí párování.
Systém podporuje registraci a připojení
zařízení BLUETOOTH a zařízení s funkcí NFC,
která umožňuje datovou komunikaci tím,
že se zařízením jednoduše dotknete
určeného místa. Další informace o funkci
NFC naleznete v části „Připojení jediným
dotykem (NFC)“ (strana 28).
Co je párování?
Zařízení BLUETOOTH se musejí před
připojením navzájem zaregistrovat.
Párování je operace registrace dvou
zařízení.
Jakmile je párování jednou provedeno,
není již třeba jej znovu provádět. Operaci
párování je ale nutné znovu provést
v následujících případech:
• Informace o párování byly vymazány
při opravě zařízení BLUETOOTH.
• Pokusíte se systém spárovat s více
než 10 BLUETOOTH zařízeními.
Tento systém lze spárovat až
s 9 BLUETOOTH zařízeními. Pokud po
spárování s 9 zařízeními spárujete další
zařízení BLUETOOTH, informace o novém
zařízení přepíšou informace o zařízení,
které bylo k systému připojeno jako první.
• Informace o registraci párování jsou
smazány z připojeného zařízení.
• Pokud systém inicializujete nebo smažete
historii párování systému, jsou smazány
všechny informace o párování.
Kontrolka BLUETOOTH
Kontrolka BLUETOOTH  umožňuje
kontrolu stavu funkce BLUETOOTH.
Stav systému
Barva
Stav
kontrolky kontrolky
Funkce
Modrá
BLUETOOTH je
v pohotovostním
režimu (když je
systém zapnut)
Pomalu bliká.
Během párování
BLUETOOTH
Modrá
Rychle bliká.
Systém se
pokouší připojit
k zařízení
BLUETOOTH
Modrá
Bliká.
Systém navázal
připojení
k zařízení
BLUETOOTH
Modrá
Svítí.
Tento systém podporuje funkce
BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) a AVRCP (Audio Video
Remote Control Profile). Podrobnosti
naleznete v sekci „Bezdrátová technologie
BLUETOOTH“ (strana 70).
Poznámky
• Podrobnosti o ovládání připojovaného zařízení
•
BLUETOOTH naleznete v návodu k obsluze
dodaném s tímto zařízením BLUETOOTH.
Zařízení BLUETOOTH, které má být připojeno,
musí podporovat A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
Povolení příjmu kodeku AAC
Ze zařízení BLUETOOTH je možné přijímat
data ve formátu kodeku AAC. Příjem můžete
povolit pomocí nabídky voleb.
1 Stisknutím tlačítka OPTIONS  zobrazte
nabídku nastavení.
2 Opakovaným stisknutím tlačítka / 
vyberte „BT AAC“, poté stiskněte
26
CZ
.
3 Opakovaným stisknutím tlačítka / 
vyberte „ON“ nebo „OFF“, poté stiskněte
tlačítko
.
ON: příjem ve formátu kodeku AAC
OFF: příjem ve formátu kodeku SBC
Poznámky
• Pokud spustíte nastavení během připojení
BLUETOOTH, bude připojení přerušeno.
• Pokud během příjmu zvuku ve formátu kodeku
AAC dochází k jeho přerušování, nastavte volbu
BT AAC na hodnotu „OFF“.
Umístěte zařízení BLUETOOTH do
vzdálenosti maximálně 1 metr
od systému.
2
Stiskněte tlačítko BLUETOOTH
FUNCTION .
Příklad připojení
Provoz
Párování tohoto systému
se zařízením BLUETOOTH
1
Kontrolka BLUETOOTH  pomalu
modře bliká.
• Stiskněte opakovaně tlačítko
FUNCTION  na jednotce, dokud se
na displeji nezobrazí „BT AUDIO“ .
• Pokud byl systém již v minulosti
automaticky připojen k zařízení
BLUETOOTH, stiskem tlačítka
BLUETOOTH  na jednotce zrušíte
připojení a na displeji se zobrazí
„BT AUDIO“ .
Zařízení BLUETOOTH,
například „WALKMAN“
3
Stiskněte a po dobu 2 sekund
nebo déle podržte tlačítko
BLUETOOTH  na přístroji.
Kontrolka BLUETOOTH  bliká modře
rychle a „PAIRING“ bliká na displeji .
Systém je v režimu párování.
4
Proveďte operaci párování na
zařízení BLUETOOTH a vyhledejte
systém pomocí zařízení
BLUETOOTH.
Po dokončení vyhledávání se na displeji
zařízení BLUETOOTH může zobrazit
seznam nalezených zařízení.
• Tento systém se zobrazí jako
„SONY:CMT-BT80W (Bluetooth)“ nebo
„SONY:CMT-BT80WB (Bluetooth)“. Pokud
v seznamu není, zopakujte postup znovu
od kroku 1.
27CZ
• Při navazování připojení k tomuto systému
•
•
5
vyberte na zařízení BLUETOOTH zvukový
profil (A2DP, AVRCP).
Pokud zařízení BLUETOOTH nepodporuje
profil AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile), není možné pomocí tohoto
systému zahájit přehrávání nebo provádět
jiné operace.
Podrobnosti o ovládání připojovaného
zařízení BLUETOOTH naleznete v návodu
k obsluze dodaném s tímto zařízením
BLUETOOTH.
Vyberte položku
„SONY:CMT-BT80W (Bluetooth)“
nebo „SONY:CMT-BT80WB
(Bluetooth)“ na displeji zařízení
BLUETOOTH.
Pokud budete vyzváni k zadání kódu na
zařízení BLUETOOTH, zadejte „0000“.
6
Pomocí zařízení BLUETOOTH
proveďte připojení BLUETOOTH.
Když je párování dokončeno a připojení
k zařízení BLUETOOTH je správně
navázáno, na displeji  se text změní
na „BT AUDIO“ z „PAIRING“ a kontrolka
BLUETOOTH  bliká pomalu modře.
• V závislosti na typu zařízení
BLUETOOTH může být připojení
navázáno automaticky po dokončení
párování.
Poznámky
• „Kód“ může být nazýván jako „Přístupový klíč“,
•
•
„Kód PIN“, „PIN“ nebo „Heslo“ apod.
Stav pohotovostního párovacího režimu
systému je zrušen přibližně po 5 minutách.
Pokud párování není úspěšné, postupujte
znovu od kroku 1.
Chcete-li systém spárovat s několika zařízeními
BLUETOOTH, proveďte postup od kroku 1
do kroku 6 jednotlivě pro každé zařízení
BLUETOOTH.
Tip
Můžete provést párování nebo se pokusit
navázat připojení BLUETOOTH s dalším zařízením
BLUETOOTH, i když už je navázáno připojení
BLUETOOTH s jiným zařízením BLUETOOTH.
Po úspěšném navázání připojení s dalším
zařízením BLUETOOTH se aktuálně navázané
připojení BLUETOOTH přeruší.
28CZ
Smazání informací o registraci
párování
1 Stiskněte tlačítko BLUETOOTH
FUNCTION .
• Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION 
•
na jednotce, dokud se na displeji 
nezobrazí „BT AUDIO“.
Pokud je systém připojen k zařízení
BLUETOOTH, zobrazí se na displeji 
název zařízení nastavený pro připojené
zařízení BLUETOOTH. Stisknutím tlačítka
BLUETOOTH  na přístroji zrušte připojení
k tomuto zařízení BLUETOOTH. Na displeji 
se zobrazí text „BT AUDIO“.
2 Stisknutím tlačítka OPTIONS  zobrazte
nabídku nastavení.
3 Opakovaným stisknutím tlačítka / 
vyberte „DEL LINK“, poté stiskněte
.
4 Opakovaným stisknutím tlačítka / 
vyberte „OK“, poté stiskněte
.
Zobrazí se text „COMPLETE“ na displeji 
a dojde k vymazání všech informací o párování.
Poznámka
Pokud smažete informace o párování, nebudete
moci navázat připojení BLUETOOTH, dokud
párování znovu neprovedete. Chcete-li se opět
připojit k zařízení BLUETOOTH, musíte zadat kód
na zařízení BLUETOOTH.
Připojení jediným dotykem
(NFC)
NFC (Near Field Communication) je
technologie, která na krátkou vzdálenost
umožňuje bezdrátovou komunikaci mezi
různými zařízeními, jako jsou mobilní
telefony nebo IC tagy.
Funkce NFC umožňuje datovou komunikaci
jednoduše tím, že se zařízením dotknete
určeného místa.
Funkcí NFC jsou vybaveny kompatibilní
chytré telefony (kompatibilní operační
systém: Android verze 2.3.3 nebo novější
s výjimkou systému Android 3.x).
Na níže uvedených webových stránkách
najdete informace o kompatibilních
zařízeních.
Pro zákazníky v Evropě:
http://support.sony-europe.com/
Pro zákazníky v jiných zemích/regionech:
http://www.sony-asia.com/support
Připojení k chytrému telefonu
jedním dotykem
Stačí se dotknout chytrým telefonem
systému. Systém se automaticky zapne,
spáruje a naváže připojení BLUETOOTH.
1 Spusťte na chytrém telefonu aplikaci
„NFC Easy Connect“.
Příprava na vašem chytrém telefonu
(Android)
1 Přejděte na níže uvedenou webovou
stránku a nainstalujte aplikaci.
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sony.easyconnect
Přístup pomocí 2D kódu
Použijte aplikaci čtečky 2D kódů.
2 Dotkněte se chytrým telefonem přístroje.
Dotkněte se chytrým telefonem značky N 
na přístroji a nepřerušujte kontakt, dokud
chytrý telefon nezavibruje.
Provoz
V chytrém telefonu musíte mít
nainstalovanou aplikaci kompatibilní
s funkcí NFC. Pokud ji nainstalovanou
nemáte, můžete si stáhnout aplikaci
„NFC Easy Connect“ ze služby Google Play.
• V některých zemích a oblastech není
možné aplikaci kompatibilní s funkcí
NFC stáhnout.
• Pro některé chytré telefony může být tato
funkce k dispozici bez nutnosti stahování
aplikace „NFC Easy Connect“. V tomto
případě mohou být způsob ovládání
a specifikace chytrého telefonu odlišné
od popisu v tomto návodu. Podrobné
informace naleznete v uživatelské
příručce k vašemu chytrému telefonu.
Zkontrolujte, zda se zobrazila obrazovka
aplikace.
Podle pokynů na obrazovce dokončete
připojení pomocí chytrého telefonu.
Informace o tom, kterou částí telefonu se
systému dotýkat, naleznete v uživatelské
příručce k vašemu chytrému telefonu.
Odpojení jediným dotykem
Chcete-li navázané připojení zrušit,
dotkněte se chytrým telefonem
značky N  na přístroji.
Změna připojeného zařízení
jediným dotykem
2 Povolte v chytrém telefonu funkci NFC.
Podrobné informace naleznete v uživatelské
příručce k vašemu chytrému telefonu.
O aplikaci „NFC Easy Connect“
Jedná se o bezplatnou aplikaci určenou
speciálně pro systém Android. Prohledejte
internet pro podrobné informace o aplikaci
„NFC Easy Connect“ a stáhněte ji.
Pokud se přístroje dotknete chytrým
telefonem kompatibilním s funkcí NFC,
když je k systému připojeno jiné zařízení
BLUETOOTH, zařízení BLUETOOTH se
odpojí a systém naváže spojení
s chytrým telefonem.
Pokud se chytrým telefonem připojeným
k systému dotknete jiných sluchátek či
reproduktoru BLUETOOTH kompatibilních
s funkcí NFC, chytrý telefon se od systému
odpojí a připojí se k novému zařízení
BLUETOOTH, kterého jste se dotkli.
• V některých zemích a oblastech není možné
aplikaci kompatibilní s funkcí NFC stáhnout.
29CZ
Poslech hudby prostřednictvím připojení
BLUETOOTH
Můžete ovládat zařízení BLUETOOTH, které
je spárováno se systémem a můžete
přehrávat hudbu pomocí připojení
BLUETOOTH.
Můžete nastavit hlasitost systému
a provést akce přehrát/pozastavit pomocí
připojeného zařízení BLUETOOTH. Podrobné
informace o ovládání naleznete v návodu
k obsluze dodaném se zařízením
BLUETOOTH
2
Pomocí zařízení BLUETOOTH
navažte připojení BLUETOOTH.
Jakmile je připojení navázáno, na
displeji  se zobrazí nápis „LINKED“
a poté název přiřazený k zařízení
BLUETOOTH.
• Pokud se již zařízení BLUETOOTH
k systému již někdy v minulosti
připojovalo, může se připojit
automaticky, aniž by byla vyžadována
nějaká operace uživatele.
• Podrobnosti o ovládání zařízení
BLUETOOTH naleznete v návodu
k obsluze dodaném s tímto
zařízením BLUETOOTH.
Před přehráváním hudby zkontrolujte
následující podmínky:
• Funkce BLUETOOTH na zařízení
BLUETOOTH je zapnuta.
• Párování se systémem bylo dokončeno.
3
Stisknutím tlačítka  
spustíte přehrávání.
• V závislosti na zařízení BLUETOOTH
může být zapotřebí nejprve spustit
hudební přehrávač na zařízení
BLUETOOTH.
• V závislosti na zařízení BLUETOOTH
může být zapotřebí stisknout
tlačítko   dvakrát.
4
Stisknutím tlačítka
VOLUME +/  upravíte
hlasitost.
Stiskněte tlačítko VOL +/ 
na jednotce.
Ostatní funkce
1
Stiskněte tlačítko BLUETOOTH
FUNCTION .
Kontrolka BLUETOOTH  pomalu
modře bliká.
• Stiskněte opakovaně tlačítko
FUNCTION  na jednotce, dokud se
na displeji  nezobrazí „BT AUDIO“.
30CZ
Pomocí tlačítek na dálkovém ovládání
nebo jednotce systému můžete provést
následující operace.
Postupujte následovně:
Pozastavit
přehrávání
Stiskněte tlačítko  *.
Zastavit
přehrávání
Stiskněte tlačítko  .
Vybrat složku
Stiskněte tlačítko
+/ .
Vybrat soubor
Stiskněte tlačítko
/ .
Vyhledat
místo
v souboru
Během přehrávání podržte
tlačítko /  (nebo
/  na přístroji)
a na požadovaném místě
tlačítko uvolněte.
Provoz
Chcete-li
* V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být
zapotřebí stisknout tlačítko   dvakrát.
Poznámka
Tyto operace popsané v příručce nemusejí být pro
určitá zařízení BLUETOOTH k dispozici. Skutečné
operace se navíc mohou lišit v závislosti na
připojeném zařízení BLUETOOTH.
Kontrola adresy připojeného zařízení
BLUETOOTH
Stiskněte tlačítko DISPLAY , když je
jméno nastavené na připojeném zařízení
BLUETOOTH zobrazené na displeji .
Zobrazí se adresa zařízení BLUETOOTH
ve dvou částech na displeji po dobu
8 sekund.
Zrušení připojení k zařízení BLUETOOTH
Stiskněte tlačítko BLUETOOTH  na
jednotce. Na displeji  se objeví
„UNLINKED“.
V závislosti na zařízení BLUETOOTH může
být připojení zrušeno automaticky po
zastavení přehrávání.
31CZ
Síťová připojení
Jak se připojit k síti
Po kontrole vašeho síťového prostředí
nastavte síť. Při nastavení se můžete řídit
následujícím popisem.
Nastavení bezdrátové sítě
Vyberte vhodnou metodu a zahajte
nastavení sítě. K systému nepřipojujte
žádný síťový kabel (LAN).
• Možnost 1: Metoda pro používání aplikace
pro chytré telefony nebo tablety (zařízení
s OS Android/iPhone/iPod touch/iPad)
(strana 33)
• Možnost 2: Metoda manuálního
nastavení pomocí hledání přístupového
bodu (pro PC/Mac) (strana 34)
• Možnost 3: Metoda pro používání tlačítka
WPS u přístupového bodu, který
podporuje WPS (strana 36)
Nastavení drátové sítě
• Možnost 4: Metoda DHCP (strana 37)
Tip
Pro připojení pevné IP adresy a nastavení proxy
serveru použijte obrazovku v kroku 8 u „Možnosti
2: Metoda manuálního nastavení pomocí hledání
přístupového bodu (pro PC/Mac)“ (strana 34).
32CZ
Nastavení bezdrátové sítě
Poznámka
Možnost 1: Metoda pro
používání aplikace pro
chytré telefony nebo tablety
(zařízení s OS Android/
iPhone/iPod touch/iPad)
Poznámky
• Před zahájením tohoto postupu si uvědomte,
•
•
1
že vaše Wi-Fi síť nebude až do dokončení
nastavení chráněna. Po dokončení nastavení
bude vaše Wi-Fi síť znovu chráněna, pokud
nastavíte zabezpečení bezdrátové sítě LAN.
Následující postup musí být proveden do
30 minut. Pokud jej nedokončíte, vypněte
systém a začněte znovu od kroku 1.
Pokud během nastavení sítě dojde k potížím,
začněte znovu od kroku 1.
Mějte u sebe k dispozici
název bezdrátové sítě (SSID)
a bezpečnostní klíč routeru/
přístupového bodu bezdrátové
sítě LAN.
Ohledně SSID a bezpečnostního klíče
nahlédněte do návodu k obsluze
routeru/přístupového bodu
bezdrátové sítě LAN.
2
Stáhněte si aplikaci „NS Setup“.
Síťová připojení
Při nastavování bezdrátové sítě mohou být
vyžadovány SSID (název bezdrátové sítě)
a bezpečnostní klíč ( klíč WEP nebo WPA).
Bezpečnostní klíč (neboli síťový klíč) je šifrovací
klíč, pomocí něhož lze omezit zařízení, s nimiž
je možné navázat komunikaci. Poskytuje
vyšší zabezpečení zařízení komunikujících
prostřednictvím routeru/přístupového bodu
bezdrátové sítě LAN.
Aplikaci si můžete zdarma stáhnout na
internetu z „Google Play“ pro zařízení
s OS Android nebo z „App Store“ pro
iPhone/iPod touch/iPad.
Android
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sony.nssetup.app
iOS
https://itunes.apple.com/au/app/nssetup/id537150314?mt=8
Přístup pomocí 2D kódu
Použijte aplikaci čtečky 2D kódů.
Android
iOS
SSID (název bezdrátové sítě)
Bezpečnostní klíč (WEP nebo WPA klíč)
Aplikaci můžete snadno vyhledat
zadáním „NS Setup“ na obrazovce
vyhledávání.
33CZ
3
Stisknutím tlačítka ?/1 (napájení)
 systém zapněte.
4
Stisknutím tlačítka OPTIONS 
zobrazte nabídku nastavení.
Možnost 2: Metoda
manuálního nastavení
pomocí hledání
přístupového bodu
(pro PC/Mac)
Poznámka
5
Opakovaným stisknutím tlačítka
/  vyberte „NW RESET“,
poté stiskněte
. Když se na
displeji objeví „OK“, stiskněte
tlačítko
.
Systém se automaticky vypne.
6
Uvědomte se, že vaše Wi-Fi síť nebude až do
dokončení nastavení chráněna. Po dokončení
nastavení bude vaše Wi-Fi síť znovu chráněna,
pokud nastavíte zabezpečení bezdrátové sítě LAN.
1
Stisknutím tlačítka ?/1 (napájení)
 systém zapněte.
SSID (název bezdrátové sítě)
Když bliká
na displeji , proveďte
následující operaci.
Bezpečnostní klíč (WEP nebo WPA klíč)
Nastavování pomocí zařízení iPhone/
iPod touch/iPad
Z domovské obrazovky přejděte na
[Settings] (Nastavení) – [Wi-Fi] a zvolte
„Sony_Wireless_Audio_Setup“.
Pokud se „Sony_Wireless_Audio_Setup“
neobjeví, počkejte, dokud nebude
blikat
na displeji , poté proveďte
operaci znovu.
7
2
Stisknutím tlačítka OPTIONS 
zobrazte nabídku nastavení.
3
Opakovaným stisknutím tlačítka
/  vyberte „NW RESET“,
poté stiskněte
.
4
Stisknutím tlačítka ?/1 (napájení)
 systém zapněte.
Podle pokynů na obrazovce
proveďte nastavení.
Když je nastavení dokončeno, stiskněte
tlačítko Play test sound (Přehrát
zvukový test) pro potvrzení funkčnosti
systému přehráním zvukového testu.
Poznámky
• Pokud se na obrazovce neobjeví
34CZ
Ohledně SSID a bezpečnostního klíče
nahlédněte do návodu k obsluze
routeru/přístupového bodu
bezdrátové sítě LAN.
Spusťte aplikaci „NS Setup“.
8
•
Mějte u sebe k dispozici
název bezdrátové sítě (SSID)
a bezpečnostní klíč routeru/
přístupového bodu bezdrátové
sítě LAN.
„Sony_Wireless_Audio_Setup“, opakujte kroky
od kroku 4 včetně.
Nepřipojujte síťový kabel (LAN).
5
Připojte jednotku a Mac nebo PC.
6
Pro Mac OS X
Zapněte Mac.
Vyberte v horní části obrazovky
symbol
.
Ze seznamu sítí vyberte
[Sony_Wireless_Audio_Setup].
Vstupte na obrazovku [Sony
Network Device Setting]
(Nastavení síťového zařízení
Sony).
Pro Mac
Spusťte Safari a zvolte [Bonjour] pod
nabídkou
([Bookmarks] (Záložky)),
poté vyberte [SONY: CMT-BT80W(B)
XXXXXX].
Pro Windows 8 (Windows UI)
Zapněte PC.
Přesuňte ukazatel myši do pravého
horního rohu (nebo pravého
spodního roku) obrazovky Start,
kde se vám zobrazí ovládací tlačítka,
a zvolte [Settings] (Nastavení).
U dotykového panelu zobrazte ikony
přejetím prstem od pravého konce
obrazovky Start a zvolte [Settings]
(Nastavení).
Pro PC
Spusťte prohlížeč a zadejte jednu
z následujících adres URL do políčka
pro zadání adresy v prohlížeči.
Síťová připojení
7
Když se objeví obrazovka
[Language Setup] (Nastavení
jazyka) zvolte požadovaný jazyk.
8
Z nabídky vyberte [Network
Settings] (Síťová nastavení).
Vyberte nebo stiskněte ikonu
nebo
.
Ze seznamu sítí vyberte
[Sony_Wireless_Audio_Setup].
Pro Windows 7/Windows 8
Zapněte PC.
Klikněte na plochu nebo stiskněte
plochu obrazovky Start.
Vyberte ve spodní části obrazovky
symbol
nebo
.
Ze seznamu sítí vyberte
[Sony_Wireless_Audio_Setup].
Pro Windows Vista
Zapněte PC.
Klikněte ve spodní části obrazovky
na symbol
.
Vyberte [Connect to a network]
(Připojit k síti).
Ze seznamu sítí vyberte
[Sony_Wireless_Audio_Setup].
Síťová nastavení
35CZ
9
Zvolte SSID routeru/
přístupového bodu bezdrátové
sítě LAN a poté zadejte
bezpečnostní klíč (používá-li se).
2
Stisknutím tlačítka OPTIONS 
zobrazte nabídku nastavení.
3
Opakovaným stisknutím tlačítka
/  vyberte „WPS“, poté
stiskněte
.
Na displeji  se objeví „OK“.
• Chcete-li zrušit nastavení, stisknutím
/  vyberte „CANCEL“, poté
stiskněte
.
SSID
10
Zvolte [Apply] (Použít).
11
V zobrazeném okně zvolte [OK].
12
Připojte Mac nebo PC k routeru/
přístupovému bodu bezdrátové
sítě LAN, kterou chcete používat.
Systém se automaticky restartuje.
4
Stiskněte tlačítko
5
Stiskněte tlačítko WPS na
přístupovém bodu.
.
Bliká „WPS“.
Tlačítko WPS*
Poznámka
Tento postup musí být proveden do 30 minut.
Pokud jej nedokončíte, začněte znovu od kroku 3.
* Umístění a tvar tlačítka WPS se liší
v závislosti na modelu přístupového bodu.
Tip
Podrobnosti o tlačítku WPS naleznete
v návodu k obsluze routeru/přístupového
bodu vaší bezdrátové sítě LAN.
Možnost 3: Metoda pro
používání tlačítka WPS
u přístupového bodu,
který podporuje WPS
1
Zkontrolujte, zda je odpojen
síťový (LAN) kabel (není součástí
dodávky).
Pokud je síťový kabel (LAN) připojen,
když je odpojen napájecí kabel, síťový
kabel (LAN) odpojte.
36CZ
Nastavení drátové sítě
Možnost 4: Metoda DHCP
1
Zkontrolujte, zda jsou váš počítač
a váš router zapnuté.
2
Propojte systém a router pomocí
síťového kabelu (LAN) (není
součástí dodávky).
3
Propojte router a váš počítač
pomocí druhého síťového
kabelu (LAN) (není součástí
dodávky) nebo bezdrátovým
připojením LAN.
Síťová připojení
Když svůj počítač připojíte k síti, obvykle
je nastavení DHCP nastaveno na
ON (Zapnuto).
Pokud používáte drátovou síť, zkuste použít
následující metodu.
Předem nastavte nastavení DHCP vašeho
počítače na ON (Zapnuto).
Síťový (LAN) kabel
(není součástí dodávky)
nebo bezdrátové
připojení LAN
Síťová kabel (LAN)
(není součástí dodávky)
4
Zapněte systém.
se rozsvítí na displeji  po
provedení připojení.
37CZ
Poslech audio obsahu pomocí DLNA
(Digital Living Network Alliance)
Na tomto systému můžete přehrávat audio
obsah na serverech s technologií DLNA,
např. počítač nebo síťový rekordér atd.,
a to ovládáním serveru pomocí aplikace
„Network Audio Remote“. K provozu je
nutné ovládací zařízení podporující DLNA
(dálkové ovládání apod.).
Windows 7/Windows 8 můžete použít jako
server i jako ovladač.
Přístup pomocí 2D kódu
Použijte aplikaci čtečky 2D kódů.
Android
iOS
Zařízení s Network Audio Remote*
nebo ovladač DLNA
Ovládání
Síťově ovládaný
přehrávač
(tento systém)
Server
Přístup
Poskytování
* Network Audio Remote je aplikace pro
systémy iOS a Android. Společnost Sony
poskytuje aplikaci „Network Audio Remote“
zdarma.
Podrobnosti naleznete na následujících
webových stránkách. Pokud nelze tyto
webové stránky načíst, najděte aplikaci
ve službách „Google Play“ či „App Store“:
Android
http://market.android.com/
details?id=com.sony.nar.app
iOS
http://itunes.apple.com/us/app/networkaudio-remote/id398312883?mt=8
Pomocí tohoto systému můžete přehrávat
audio obsah uložený na serveru ve
formátech MP3, Linear PCM, WMA a AAC*.
Zvukový obsah s ochranou autorských práv
DRM (Digital Rights Management) na tomto
systému nelze přehrát.
* Systém přehrává pouze soubory ve formátu
AAC s příponami „.m4a“, „.mp4“ nebo „.3gp“.
Poznámky
• Obecně může chvíli trvat, než systém rozpozná
•
•
každé zařízení podporující DLNA, které je
aktuálně používané, když posloucháte audio
obsah prostřednictvím domácí sítě.
Tento systém nepřehrává soubory WMA
s ochranou autorských práv DRM. Pokud na
tomto systému nelze přehrát nějaký soubor
WMA, zkontrolujte vlastnictví tohoto souboru
na svém počítači a zjistěte, zda se na něj
nevztahuje ochrana autorských práv DRM.
Otevřete složku nebo svazek, ve kterém je
soubor WMA uložen, klepněte na soubor
pravým tlačítkem, a poté zobrazte okno
[Property] (Vlastnosti). Pokud je v tomto okně
karta [Licence] (Licence), na tento soubor se
vztahuje ochrana autorských práv DRM a na
tomto systému jej nelze přehrát.
Na produktech DLNA CERTIFIED nebudete moci
určitý obsah přehrávat.
Tip
Síťová funkce je k dispozici přehráváním audio
obsahu na serveru s technologií DLNA nebo
ovládacím zařízení, ačkoli ji nemůžete zvolit
pomocí funkčních tlačítek na jednotce tohoto
systému.
38CZ
Poslech audio obsahu
uloženého na počítači
s Windows 8
Windows 8 podporují DLNA1.5. Windows 8
lze používat jako server i jako ovladač.
Audio obsah uložený na serveru můžete
snadno poslouchat pomocí funkce [Play To]
(Přehrávat na) systému Windows 8.
2
Vyberte ikonu
3
Pravým tlačítkem myši klikněte
na název připojené sítě nebo jej
stiskněte a podržte a zvolte [Turn
sharing on or off] (Zapnout nebo
vypnout sdílení).
4
Vyberte položku [Yes, turn on
sharing and connect to devices]
(Ano, zapnout sdílení a připojit
k zařízením).
nebo
.
Ovládání a
Poskytování
Síťová připojení
DLNA ovladač/Server
(počítač s Windows 8)
Síťově ovládaný
přehrávač (tento systém)
Poznámka
Položky zobrazené na počítači se mohou lišit od
položek zobrazených v této části, a to v závislosti
na verzi operačního systému nebo prostředí
počítače. Podrobné informace naleznete
v nápovědě počítače.
Nastavení počítače s Windows 8
1
Přesuňte ukazatel myši do
pravého horního rohu (nebo
pravého spodního roku)
obrazovky Start, kde se vám
zobrazí ovládací tlačítka,
a zvolte [Settings] (Nastavení).
U dotykového panelu zobrazte ikony
přejetím prstem od pravého konce
obrazovky Start.
39CZ
Poslech audio obsahu uloženého
na počítači s Windows 8
3
Vyberte položku
[SONY:CMT-BT80W(B) XXXXXX].
4
Zvolte požadovaný audio obsah
a přehrajte jej.
Použití funkce „Music“ (Hudba) systému
Windows 8 (Windows UI)
1
Na obrazovce Start zvolte funkci
[Music] (Hudba).
Systém vstoupí do režimu síťové funkce
a přehraje se zvolený audio obsah.
Použití aplikace Windows Media Player
2
Přesuňte ukazatel myši do
pravého horního rohu (nebo
pravého spodního roku)
obrazovky Start, kde se vám
zobrazí ovládací tlačítka,
a zvolte [Devices] (Zařízení).
U dotykového panelu zobrazte ikony
přejetím prstem od pravého konce
obrazovky Start a zvolte [Devices]
(Zařízení).
40CZ
1
Na obrazovce Start klikněte
pravým tlačítkem myši.
U dotykového panelu přejeďte prstem
zespodu nahoru na obrazovce Start
a v pravém spodním rohu obrazovky
zvolte [All Apps] (Všechny aplikace).
2
Vyberte položku [Windows
Media Player].
5
Vyberte položku
[SONY:CMT-BT80W(B) XXXXXX].
3
Klikněte pravým tlačítkem myši
na požadovaný audio obsah
nebo jej stiskněte a podržte.
4
V nabídce zvolte položku [Play
To] (Přehrávat na).
Nastavení ovladače DLNA pro používání
tohoto počítače
1
Síťová připojení
Systém vstoupí do režimu síťové funkce
a přehraje se zvolený audio obsah.
Na obrazovce Start klikněte
pravým tlačítkem myši.
U dotykového panelu přejeďte prstem
zespodu nahoru na obrazovce Start
a v pravém spodním rohu obrazovky
zvolte [All Apps] (Všechny aplikace).
Zobrazí se seznam zařízení.
41CZ
2
3
Vyberte položku [Windows
Media Player].
Klikněte na položku [Stream]
(Datový proud) nebo ji stiskněte
a vyberte položku [More
streaming options] (Více
možností vysílání datového
proudu).
4
Zkontrolujte, zda jsou povolena
všechna zařízení.
Pokud ne, zvolte [Allow All] (Povolit vše)
a otevřete obrazovku [Allow All Media
Devices] (Povolit všechna mediální
zařízení). Vyberte položku [Allow all the
PCs and Media Devices] (Povolit
všechny počítače a mediální zařízení).
5
Vyberte [OK] a obrazovka se
zavře.
Nastavení je nyní dokončeno. Pomocí
ovladače DLNA můžete poslouchat
hudbu uloženou na vašem PC.
Poslech audio obsahu
uloženého na počítači
s Windows 7
Windows 7 podporují DLNA1.5. Windows 7
lze používat jako server i jako ovladač.
Audio obsah uložený na serveru můžete
snadno poslouchat pomocí funkce [Play To]
(Přehrávat na) systému Windows 7.
Ovládání
a Poskytování
DLNA ovladač/Server
(počítač s Windows 7)
42CZ
Síťově ovládaný
přehrávač (tento systém)
Poznámka
Položky zobrazené na počítači se mohou lišit od
položek zobrazených v této části, a to v závislosti
na verzi operačního systému nebo prostředí
počítače. Podrobné informace naleznete
v nápovědě počítače.
3
Podle prostředí, ve kterém se
systém používá, vyberte [Home
network] (Domácí síť) nebo [Work
network] (Pracovní síť).
4
Podle prostředí, ve kterém se
systém používá, postupujte
dle instrukcí na obrazovce.
Nastavení počítače s Windows 7
1
Jakmile je změna dokončena, potvrďte
v okně [View your active networks]
(Zobrazit aktivní síťová připojení)
změnu na [Home network] (Domácí síť)
nebo [Work network] (Pracovní síť)
na obrazovce [Network and Sharing
Center] (Centrum síťových připojení
a sdílení).
Zobrazí se obrazovka [Network and
Sharing Center] (Centrum síťových
připojení a sdílení).
Tip
Pokud se na displeji nezobrazí požadovaná
položka, zkuste změnit způsob zobrazení
Control Panel (Ovládací panely).
2
5
Síťová připojení
Přejděte na nabídku [Start] [Control Panel] (Ovládací panely)
a v nabídce [Network and
Internet] (Síť a internet) zvolte
[View network status and tasks]
(Zobrazit stav sítě a úkoly).
Vyberte položku [Change
advanced sharing settings]
(Změna pokročilých nastavení
sdílení).
Vyberte položku [Public network]
(Veřejné sítě) v nabídce [View
your active networks] (Zobrazit
aktivní síťová připojení).
Pokud se na displeji zobrazí něco
jiného než [Public network] (Veřejná
síť), přejděte na krok 5.
Zobrazí se obrazovka [Set Network
Location] (Nastavit umístění sítě).
43CZ
6
Otevře se okno [Allow All Media
Devices] (Povolit všechna mediální
zařízení). Pokud jsou všechna zařízení
v místní síti nastavena na [Allowed]
(Povoleno) a mohou k vaší síti
přistupovat, vyberte [OK] a zavřete
obrazovku.
Vyberte položku [Choose media
streaming options...] (Zvolit
možnosti vysílání datového
proudu médií...) z nabídky [Media
streaming] (Vysílání datového
proudu médií).
9
Vyberte položku [Allow all
computers and media devices]
(Povolit všechny počítače
a mediální zařízení).
[OK] a obrazovka
10 Vyberte
se zavře.
Poslech audio obsahu uloženého
na počítači s Windows 7
7
8
Pokud se v okně Možnosti
vysílání datového proudu médií
objeví hláška [Media streaming is
not turned on] (Vysílání datového
proudu médií není zapnuto),
vyberte položku [Turn on media
streaming] (Zapnout vysílání
datového proudu médií).
Vyberte položku [Allow All]
(Povolit vše).
1
Spusťte aplikaci [Windows
Media Player] systému
Windows 7.
2
Zvolte požadovaný audio
obsah a poté klikněte pravým
tlačítkem myši.
3
V nabídce zvolte položku [Play
To] (Přehrávat na).
Zobrazí se seznam zařízení.
44CZ
4
Vyberte položku
[SONY:CMT-BT80W(B) XXXXXX].
Nastavení počítače s Windows
Vista/Windows XP
1
Přejděte na nabídku [Start] - [All
Programs] (Všechny programy)
a zvolte [Windows Media Player].
Spustí se Windows Media Player 11.
2
V nabídce [Library] (Knihovna)
vyberte položku [Media
Sharing...] (Sdílení médií).
3
Jakmile se zobrazí
, vyberte
položku [Networking...] (Síť).
Síťová připojení
Pokud používáte Windows XP,
přejděte na krok 8.
Systém vstoupí do režimu síťové funkce
a přehraje se zvolený audio obsah.
Poslech audio obsahu
uloženého na počítači
s Windows Vista/
Windows XP
Chcete-li poslouchat audio obsah
pomocí serveru s Windows Vista,
Windows XP*, musíte mít nainstalovaný
Windows Media Player 11.
*
Přehrávač Windows Media Player 11 není
v případě Windows XP instalován výrobcem.
Jděte na webovou stránku společnosti Microsoft,
stáhněte instalační program a nainstalujte
přehrávač Windows Media Player 11 do
svého počítače.
Aktualizujte verzi softwaru svého počítače na
XP Service Pack 2 nebo novější, poté nainstalujte
přehrávač Windows Media Player 11. Nemůžete
nainstalovat Windows Media Player 11 na verze
XP před instalací aktualizace Service Pack 2.
Zobrazí se obrazovka [Network and
Sharing Center] (Centrum síťových
připojení a sdílení).
4
Vyberte položku [Customize]
(Přizpůsobit).
Poznámka
Položky zobrazené na počítači se mohou lišit od
položek zobrazených v této části, a to v závislosti
na verzi operačního systému nebo prostředí
počítače. Podrobné informace naleznete
v nápovědě počítače.
Zobrazí se obrazovka [Set Network
Location] (Nastavit umístění sítě).
45CZ
5
Zaškrtněte políčko vedle položky
[Private] (Soukromé) a vyberte
[Next] (Další).
9
Vyberte položku [Settings...]
(Nastavení), která se objeví vedle
položky [Share my media to:]
(Sdílet média s).
políčko vedle položky
10 Zaškrtněte
[Allow new devices and
computers automatically]
(Automaticky povolit nová
zařízení a počítače)
a vyberte [OK].
6
Potvrďte, že došlo ke změně
položky [Location type] (Typ
umístění) na hodnotu [Private]
(Soukromé) a vyberte [Close]
(Zavřít).
7
Potvrďte, že na obrazovce
[Network and Sharing Center]
(Centrum síťových připojení
a sdílení) je zobrazena položka
[(Private network)] (Soukromá síť)
a zavřete obrazovku.
8
Pokud jste v kroku 2 v okně
[Media Sharing] (Sdílení médií)
nezaškrtli možnost [Share my
media] (Sdílet média), zaškrtněte
možnost [Share my media]
(Sdílet média) a stiskněte [OK].
Zobrazí se seznam zařízení, která
lze připojit.
46CZ
Poznámka
Jakmile si ověříte, že systém lze k počítači připojit,
zrušte zaškrtnutí této položky a přehrajte audio
obsah na systému.
Poslech audio obsahu uloženého
na počítači s Windows Vista/
Windows XP
S využitím ovladače DLNA můžete přehrávat
audio obsah.
Používání funkce AirPlay
Na tomto systému můžete pomocí funkce
AirPlay přehrávat hudbu uloženou v zařízení
Mac nebo v počítači nebo v zařízeních
iTunes, iPhone, iPod touch, iPad.
Kompatibilní modely iPhone/
iPod touch/iPad
Spusťte aplikaci vašeho zařízení
iPhone, iPod touch, iPad nebo
služby iTunes.
2
V pravé spodní části obrazovky
zařízení iPhone, iPod touch nebo
iPad nebo okna služby iTunes
vyberte ikonu
.
iPhone, iPod touch nebo iPad
Síťová připojení
Ovládání a vysílání
1
iPod touch (5. generace), iPod touch
(4. generace), iPod touch (3. generace),
iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS,
iPad (4. generace), iPad mini, iPad
(3. generace), iPad 2, iPad: iOS4.3.3
nebo novější
Poznámky
• Další informace o podporovaných verzích
•
•
systému iOS nebo službě iTunes naleznete
v části „Kompatibilní modely iPhone/iPod
touch/iPad“.
Před použitím se systémem nejprve proveďte
aktualizaci systému iOS nebo služby iTunes
na nejnovější verzi.
Podrobnosti týkající se ovládání zařízení se
systémem iPhone, iPod touch, iPad, iTunes
nebo funkce AirPlay naleznete v návodu
k obsluze daného zařízení.
iTunes
47CZ
3
Tipy
V nabídce funkce AirPlay služby
iTunes nebo zařízení iPhone,
iPod touch nebo iPad vyberte
[SONY:CMT-BT80W(B) XXXXXX].
• Jestliže přehrávání nezačne, proveďte postup
iPhone, iPod touch nebo iPad
•
znovu od kroku 1.
• Pokud nastavíte hlasitost pomocí zařízení
•
•
iTunes
4
Spusťte přehrávání audio obsahu
na zařízení iPhone, iPod touch,
iPad nebo službě iTunes.
Systém vstoupí do režimu funkce
AirPlay a přehraje se zvolený
audio obsah.
Potvrzení/úprava názvu zařízení
Název zařízení tohoto systému můžete
potvrdit nebo upravit pomocí obrazovky
nastavení v prohlížeči.
Viz obrazovka Device Details (Podrobnosti
zařízení) v kroku 8 obrazovky „Device
Details“ (Podrobnosti zařízení) (strana 35),
kde naleznete podrobnosti.
Upravený název zařízení lze resetovat
provedením funkce „NW RESET“ (strana 34).
48CZ
iPhone, iPod touch, iPad nebo iTunes na příliš
vysokou úroveň, zvuk vycházející ze systému
může být velmi hlasitý.
Další informace o použití programu iTunes
naleznete v Nápovědě programu iTunes.
Úroveň hlasitosti zařízení iPhone, iPod touch,
iPad nebo programu iTunes nemusí být
synchronizována s úrovní hlasitosti systému.
AirPlay je k dispozici přehráváním audio obsahu
na zařízení iPhone/iPod touch/iPad, ačkoli ji
nemůžete zvolit pomocí funkčních tlačítek
na jednotce tohoto systému.
Používání aplikace „WALKMAN“
na zařízení Xperia/Xperia Tablet
Na tomto systému můžete pomocí aplikace
„WALKMAN“ přehrávat hudbu uloženou
v zařízení Xperia/Xperia Tablet.
3
Na obrazovce zobrazené
v kroku 2 zvolte
[SONY:CMT-BT80W(B) XXXXXX].
Xperia/Xperia Tablet
Síťová připojení
Ovládání a vysílání
• Před použitím se systémem nejprve proveďte
aktualizaci systému Android na nejnovější verzi.
• Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze
k zařízení Xperia/Xperia Tablet.
1
Spusťte aplikaci „WALKMAN“ na
zařízení Xperia/Xperia Tablet.
2
V horní části obrazovky zařízení
Xperia/Xperia Tablet vyberte
ikonu
.
4
Stiskněte tlačítko přehrávání
a spusťte přehrávání audio
obsahu na zařízení Xperia/
Xperia Tablet.
Systém vstoupí do režimu síťové funkce
a přehraje se zvolený audio obsah.
Tipy
• Jestliže přehrávání nezačne, proveďte postup
znovu od kroku 1.
• Další informace o použití programu systému
•
Android naleznete v Nápovědě systému
Android.
Síťová funkce je k dispozici přehráváním audio
obsahu na zařízení Xperia/Xperia Tablet, ačkoli
ji nemůžete zvolit pomocí funkčních tlačítek
na jednotce tohoto systému.
49CZ
Doplňující informace
Poslech rádia
2
Stiskněte opakovaně tlačítko
TUNING MODE  dokud se
nezobrazí „AUTO“ na displeji .
Pokaždé, když stisknete tlačítko,
režim ladění se změní na režim AUTO,
PRESET nebo MANUAL.
3
Stiskněte tlačítko TUNE +/– .
Zobrazení frekvence na displeji  se
začne měnit.
Ladění se zastaví automaticky, když je
naladěna rozhlasová stanice a na
displeji se zobrazí „ST“ (při naladění
vysílání FM stereo) (automatické
ladění).
Manuální ladění
Ladění rozhlasové stanice
1
Stisknutím tlačítka TUNER
FUNCTION  vyberte
pásmo rádia.
Stiskněte opakovaně tlačítko
FUNCTION  na jednotce, dokud
se nezobrazí „FM“ nebo „AM“
(CMT-BT80W), nebo „DAB“ nebo
„FM“ se na displeji  nezobrazí
(CMT-BT80WB).
50CZ
Opakovaně stiskněte tlačítko TUNING
MODE , dokud se na displeji
nezobrazí „MANUAL“ , poté
pomocí tlačítek TUNE +/– 
nalaďte požadovanou stanici.
Poznámky ke stanicím DAB/DAB+
• Když naladíte stanici, která poskytuje
služby RDS, budou z vysílání převzaty
informace jako například název služby
a stanice.
• Při ladění stanice DAB/DAB+ se zvuk
může ozvat až po několika sekundách.
• Po skončení sekundární služby se
automaticky přijímá primární služba.
• Tento tuner nepodporuje datové služby.
Tip
Šumí-li příjem FM stereo vysílání, stiskněte
opakovaně tlačítko FM MODE , dokud se
na displeji neobjeví „MONO“, čímž vyberete
monofonní poslech. To pomůže snížit šum.
3
Opakovaným stisknutím tlačítka
TUNE +/–  vyberte číslo
předvolby.
Pokud jste na tomto čísle předvolby již
naladili jinou stanici, tato stanice se
nahradí novou stanicí.
„MONO“ se zobrazí na dobu čtyř vteřin.
Změna intervalu ladění AM
(mimo evropské modely)
Krok ladění v pásmu AM je v továrním
nastavení předem nastaven na 9 kHz
(v některých oblastech na 10 kHz). K provedení
této operace použijte tlačítka na přístroji.
1 Stisknutím tlačítka TUNER FUNCTION 
4
Na displeji  se objeví „COMPLETE“.
5
systém vypnete.
3 Stiskněte a podržte tlačítko FUNCTION 
a stiskněte tlačítko ?/1 (napájení) 
na jednotce.
Na displeji se zobrazí text „STEP 9K“ nebo
„STEP 10K“.
Po změně kroku ladění se vymažou všechny
předvolené stanice v pásmu AM.
Předvolba rozhlasových
stanic
Můžete přednastavit vámi požadované
stanice.
1
Nalaďte stanici, kterou si přejete
přednastavit.
2
Stiskněte tlačítko TUNER
MEMORY .
Číslo předvolby
Chcete-li uložit další stanice,
opakujte kroky 1 až 4.
Můžete si předvolit až 20 stanic FM,
10 stanic AM (CMT-BT80W) a 20 stanic
DAB/DAB+ (CMT-BT80WB).
Naladění předvolené rozhlasové
stanice
Opakovaně stiskněte TUNING MODE ,
dokud se nezobrazí „PRESET“ na displeji 
a poté pomocí tlačítka TUNE +/–  vyberte
číslo předvolby, na níž je požadovaná stanice
zaregistrovaná.
Doplňující informace
na dálkovém ovladači nebo opakovaným
stisknutím tlačítka FUNCTION  na
jednotce vyberte stanici AM.
2 Stisknutím tlačítka ?/1 (napájení) 
Uložte stanici stisknutím
tlačítka
.
Manuální spuštění
automatického vyhledávání
DAB (pouze pro model
CMT-BT80WB)
Před laděním stanic DAB/DAB+ je nutné
provést počáteční vyhledávání DAB.
Když se přestěhujete do jiné oblasti,
proveďte počáteční vyhledávání DAB ručně,
čímž aktualizujete informace o službách
DAB/DAB+.
1
Stiskněte opakovaně tlačítko
TUNER FUNCTION  dokud se
nezobrazí „DAB“ na displeji .
Stiskněte opakovaně tlačítko
FUNCTION  na jednotce, dokud
se nezobrazí „DAB“ na displeji .
51CZ
2
Stisknutím tlačítka OPTIONS 
zobrazte nabídku nastavení.
3
Opakovaným stisknutím tlačítka
/  vyberte „INITIAL“, poté
stiskněte
.
4
Opakovaným stisknutím tlačítka
/  vyberte „OK“, poté
stiskněte
.
Spustí se vyhledávání. Průběh
vyhledávání naznačují postupující
hvězdičky (*******). Vyhledávání závisí
na dostupnosti služeb DAB/DAB+
ve vaší oblasti a může trvat i několik
minut.
Po dokončení vyhledávání se vytvoří
seznam dostupných služeb.
Poznámky
• Pokud vaše země nebo oblast nepodporuje
vysílání DAB/DAB+, zobrazí se „NO SERV“.
• Tento postup zruší všechny dříve uložené
předvolby.
• Před odpojením DAB/FM antény se ujistěte,
že systém je vypnutý, aby nastavení DAB/DAB+
zůstalo zachováno.
52CZ
Používání volitelných zvukových zařízení
4
Spusťte přehrávání připojeného
zařízení.
Upravte hlasitost připojeného zařízení
během přehrávání.
5
Poznámka
Pokud je úroveň hlasitosti připojeného zařízení
příliš nízká, systém může automaticky přejít do
pohotovostního režimu. Upravte hlasitost zařízení.
Viz „Nastavení funkce automatického přechodu do
pohotovostního režimu“ (strana 54).
1
Doplňující informace
Stisknutím tlačítka
VOLUME +/  upravíte
hlasitost.
Stisknutím tlačítka VOLUME  
snižte hlasitost.
Stiskněte tlačítko VOL   na
jednotce.
2
Připojte další zvukové zařízení do
zdířky AUDIO IN  (strana 12).
Připojte volitelné externí zařízení
pomocí připojovacího audio kabelu
(není součástí dodávky).
3
Stiskněte tlačítko AUDIO IN
FUNCTION .
Stiskněte opakovaně tlačítko
FUNCTION  na jednotce, dokud se
na displeji  nezobrazí „AUDIO IN“.
53CZ
Nastavení funkce automatického
přechodu do pohotovostního režimu
Tento systém je vybaven funkcí
automatického přechodu do
pohotovostního režimu. Díky této funkci
systém asi po 30 minutách automaticky
přejde do pohotovostního režimu, pokud
neprovedete žádnou operaci nebo na
výstupu není zvukový signál.
„AUTO:STBY“ se zobrazí na displeji  po
dobu dvou minut předtím, než se systém
přepne do pohotovostního režimu.
Ve výchozím nastavení je funkce
automatického přechodu do
pohotovostního režimu zapnutá. Tuto
funkci lze vypnout pomocí nabídky voleb.
1
Stisknutím tlačítka OPTIONS 
zobrazte nabídku nastavení.
2
Opakovaným stisknutím tlačítka
/  vyberte „AUTO:STBY“,
poté stiskněte
.
3
Opakovaným stisknutím
tlačítka /  vyberte „ON“
nebo „OFF“, poté stiskněte
tlačítko
.
Poznámky
• Funkce automatického přechodu do
•
54CZ
pohotovostního režimu neplatí pro funkci
tuneru (FM/AM/DAB), i když jste ji povolili.
Systém nemusí automaticky přejít do
Pohotovostního režimu v následujících
případech:
– když je rozpoznáván zvukový signál,
– při přehrávání zvukových stop nebo souborů,
– když je aktivován časovač vypnutí nebo
časovač přehrávání.
• I když je povolena funkce automatického
přechodu do pohotovostního režimu,
v následujících případech systém znovu zahájí
odpočítávání času (30 minut) zbývajícího do
přechodu do pohotovostního režimu:
– když je připojeno USB zařízení,
– když je stisknuto tlačítko na dálkovém
ovladači nebo na přístroji.
Nastavení pohotovostního režimu
BLUETOOTH/sítě
Pohotovostní režim funkce BLUETOOTH/sítě
můžete povolit nebo zakázat. Když je
povolen pohotovostní režim funkce
BLUETOOTH/sítě, systém přejde do režimu
čekání na připojení BLUETOOTH nebo sítě,
i když je systém vypnutý. Pohotovostní
režim funkce BLUETOOTH/sítě je ve
výchozím nastavení zakázán.
Stisknutím tlačítka OPTIONS 
zobrazte nabídku nastavení.
2
Opakovaným stisknutím tlačítka
/  vyberte „BTNW:STBY“,
poté stiskněte
.
3
Opakovaným stisknutím
tlačítka /  vyberte „ON“
nebo „OFF“, poté stiskněte
tlačítko
.
4
Stisknutím tlačítka /  systém
vypněte.
Doplňující informace
1
Když je volba „BTNW:STBY“ nastavena
na „ON“, systém se zapne a můžete
poslouchat hudbu aktivací funkce
BLUETOOTH, AirPlay nebo DLNA na
připojeném zařízení.
55CZ
Aktualizace softwaru
Můžete aktualizovat software tohoto
systému stažením poslední verze
prostřednictvím sítě.
Zjistí-li systém novou aktualizaci, když je
připojený k internetu, zobrazí se „UPDATE“
na displeji . Software můžete aktualizovat
pomocí nabídky voleb.
1
Stisknutím tlačítka OPTIONS 
zobrazte nabídku nastavení.
2
Opakovaným stisknutím tlačítka
/  vyberte „UPDATE“, poté
stiskněte
.
3
Opakovaným stisknutím tlačítka
/  vyberte „OK“, poté
stiskněte
.
Spustí se aktualizace.
Poznámky
• Aktualizace systému může trvat několik sekund
až pět minut.
• Při aktualizaci systém nevypínejte.
56CZ
Nastavení zvuku
Nastavení basů a tónu můžete měnit tak,
aby vám vyhovovalo.
Opakovaným stisknutím tlačítka BASS
BOOST  vyberte „ON“ nebo „OFF“.
Nastavení basů a výšek
Doplňující informace
Nastavení funkce zdůraznění basů
Upravte basy stisknutím tlačítka
BASS +/–  nebo upravte výšky
stisknutím tlačítka TREBLE +/– .
Tip
Tento systém je vybaven funkcí DSEE, která
umožňuje čistou reprodukci výšek bez ohledu
na snížení kvality způsobené kompresí.
Funkce DSEE je obvykle aktivována automaticky po
rozpoznání zvukového zdroje, ale v závislosti na
používané funkci k její aktivaci někdy nemusí dojít.
57CZ
Změna displeje
Poznámky k informacím na displeji
• Znaky, které nelze zobrazit, budou nahrazeny
symbolem „_“.
• Následující položky se nezobrazí:
– zbývající nebo celková doba přehrávání
pro MP3
– zbývající doba přehrávání souboru MP3
Chcete-li
• Následující položky se nezobrazí správně:
– uplynulá doba přehrávání souboru MP3
Postupujte
následovně:
Změnit
Stiskněte opakovaně
informace
tlačítko DISPLAY  při
na displeji *1 zapnutém systému.
Zobrazit
hodiny
Stiskněte opakovaně
tlačítko DISPLAY 
při vypnutém systému.*2
Na asi 8 vteřin se objeví
hodiny.
*1 Během přehrávání disku CD-DA/MP3
můžete zobrazit níže uvedené informace.
*2 Informace se nezobrazí v pohotovostním
režimu BLUETOOTH/sítě.
Disk CD-DA
– zbývající doba přehrávání stopy během
přehrávání
– celková zbývající doba přehrávání
MP3 disk
– stopa nebo název souboru („
– jméno interpreta („ “)
– název alba („ “)
58CZ
“)
•
kódovaného prostřednictvím VBR (variabilní
přenosová rychlost)
– názvy složek a souborů, které neodpovídají
standardu ISO9660 Úroveň 1, Úroveň 2 nebo
Joliet (rozšířená verze)
Zobrazí se následující položky:
– celková doba přehrávání disku CD-DA
(pokud není zvolen režim přehrávání
v naprogramovaném pořadí a přehrávač
je zastaven),
– zbývající doba přehrávání stopy na disku
CD-DA,
– zbývající doba přehrávání disku CD-DA
(pouze pokud je při přehrávání zvolen
normální režim přehrávání),
– informace z tagů ID3 u souborů MP3. Pokud
soubor MP3 obsahuje tagy ID3 verze 1
a verze 2, mají přednost informace obsažené
v tagu ID3 verze 2,
– až 64 znaků u tagů ID3. Povoleny jsou
následující znaky: velká písmena (A až Z),
číslice (0 až 9) a symboly (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / <
= > @ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^ ~)
Poznámky k informacím na displeji DAB/DAB+
Následující položky se také zobrazí:
– až 8 znaků názvu služby, až 128 znaků DLS
(Dynamic Label Segment) a až 16 znaků
označení skupiny
– hodnota v rozmezí 0 až 100 udávající
kvalitu signálu
Použití časovačů
Systém nabízí časovač vypnutí nebo
časovač zapnutí.
Časovač vypnutí má přednost před
časovačem zapnutí.
Časovač můžete nastavit pomocí tlačítek
na dálkovém ovladači.
Nastavení časovače zapnutí
Můžete poslouchat disky CD-DA nebo MP3
nebo rádio každý den v předvolenou dobu.
Před nastavením časovače nezapomeňte
nastavit hodiny.
Doplňující informace
Nastavení časovače vypnutí
Jakmile uplyne doba nastavená pro časovač
vypnutí, systém se automaticky vypne.
Časovač vypnutí funguje, i když nejsou
nastaveny hodiny.
1
Stiskněte opakovaně tlačítko
SLEEP  a určete čas.
• Když vyberete volbu „30MIN“, systém
se vypne po 30 minutách.
• Chcete-li časovač vypnutí zrušit,
vyberte možnost „OFF“.
1
Připravte zdroj zvuku.
• Připravte zdroj zvuku a poté
stisknutím tlačítka VOLUME +/– 
upravte hlasitost.
Dostupné zdroje zvuku jsou CD,
USB a TUNER (FM, AM nebo DAB)*1
FUNCTION.
• Chcete-li přehrát pouze požadované
stopy nebo soubory na disku,
vytvořte program. Viz. „Vytvoření
vlastního programu (Přehrávání
v naprogramovaném pořadí)“
(strana 19).
59CZ
• Pro poslech rozhlasového vysílání
nalaďte požadovanou stanici
pomocí automatického vyhledávání,
manuálního ladění nebo ladění
předvoleb (strana 50).
7
Stisknutím tlačítka /  systém
vypněte.
• Když je časovač zapnutí nastaven,
systém se automaticky zapne asi
15 sekund (pro FM, AM nebo DAB)
nebo asi 90 sekund (pro disky CD-DA
nebo zařízení USB) před nastaveným
časem.
• Pokud je systém ve zvolenou dobu
zapnutý, časovač zapnutí nefunguje.
Nepracujte se systémem, dokud se
nezapne a nezahájí přehrávání
pomocí časovače.
*1 FM či AM pro model CMT-BT80W nebo
FM či DAB pro model CMT-BT80WB.
2
Stiskněte tlačítko TIMER
MENU .
3
Opakovaným stisknutím tlačítka
/  vyberte „PLAY SET“,
poté stiskněte
.
Na displeji začne blikat čas spuštění .
Kontrola nastavení
1 Stiskněte tlačítko TIMER MENU .
2 Opakovaným stisknutím tlačítka / 
.
vyberte „SELECT“, poté stiskněte
4
Nastavte počáteční čas.
Stiskněte opakovaně tlačítko / 
a nastavte hodinu a poté stiskněte
tlačítko
. Minuty začnou blikat.
Stejným způsobem nastavte minuty.
Po nastavení počátečního času přejde
systém k nastavení koncového času.
3 Opakovaným stisknutím tlačítka / 
vyberte „PLAY SEL“, poté stiskněte
Zrušení časovače
1 Stiskněte tlačítko TIMER MENU .
2 Opakovaným stisknutím tlačítka / 
.
vyberte „SELECT“, poté stiskněte
5
Koncový čas nastavte podle
stejného postupu jako v kroku 4.
Pokud na displeji bliká „TIME NG“
Byl nastaven stejný počáteční
a koncový čas. Změňte koncový čas.
.
Na displeji se zobrazí nastavení časovače .
3 Opakovaným stisknutím tlačítka / 
vyberte „OFF“, poté stiskněte
.
Chcete-li změnit nastavení
Opakujte stejný postup pro změnu
nastavení časovače přehrávání.
Poznámky
• Pokud jako zdroj pro časovač zapnutí nastavíte
6
Vyberte zdroj zvuku.
Stiskněte opakovaně tlačítko / ,
dokud se neobjeví požadovaný zdroj
zvuku. Poté stiskněte tlačítko
.
Dostupné zdroje zvuku jsou CD, USB
a TUNER (FM, AM nebo DAB)*1
FUNCTION.
*1 FM či AM pro model CMT-BT80W nebo
FM či DAB pro model CMT-BT80WB.
Po dokončení výběru zdroje zvuku
se zobrazí obrazovka s potvrzením
nastavení časovače zapnutí.
•
rozhlasovou stanici, kterou jste nastavili pomocí
automatického (AUTO) nebo ručního (MANUAL)
ladění, a změníte frekvenci či pásmo rozhlasové
stanice po nastavení časovače, změní se také
nastavení rozhlasové stanice pro časovač.
Pokud jako zdroj pro časovač přehrávání
nastavíte rozhlasovou stanici, kterou jste
nastavili pomocí předvolené rozhlasové stanice
(číslo předvolby 1 až 20) a pokud změníte
frekvenci rozhlasové stanice nebo pásmo po
nastavení časovače, nastavení rozhlasové
stanice pro časovač se nezmění. Rozhlasová
stanice pro časovač zůstane pevně naladěná
pomocí nastavené hodnoty.
Tip
Nastavení časovače zapnutí platí, dokud jej
manuálně nezrušíte.
60CZ
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů
Dojde-li během používání systému
k potížím, vyzkoušejte níže popsaný
postup a teprve poté kontaktujte nejbližšího
obchodního zástupce společnosti Sony.
Pokud se zobrazí chybová zpráva,
nezapomeňte si její obsah zaznamenat, aby
jej bylo možné použít při řešení problémů.
Zkontrolujte, zda problém není
zmíněn v části „Odstraňování
problémů“.
2
Zkontrolujte následující webové
stránky zákaznické podpory.
Pro zákazníky v Evropě:
http://support.sony-europe.com/
Pro zákazníky v Asii:
http://www.sony-asia.com/support
Na těchto stránkách naleznete
nejnovější informace o podpoře
a často kladené otázky.
3
Okamžitě vytáhněte napájecí kabel ze
zásuvky a zkontrolujte následující bod:
• Jsou větrací otvory systému zakryty
nějakým předmětem?
Poté, co kontrolka STANDBY  přestane
blikat, napájecí kabel znovu připojte
a zapněte systém. Pokud problém
přetrvává, obraťte se na nejbližšího
prodejce společnosti Sony.
Odstraňování problémů
1
Pokud kontrolka STANDBY bliká
Pokud ani po provedení kroků 1 a 2
nejste schopni problém vyřešit,
obraťte se na nejbližšího
obchodního zástupce
společnosti Sony.
Pokud problém i po prověření všech
výše uvedených položek přetrvává,
obraťte se na nejbližšího prodejce
společnosti Sony.
Při dodávce produktu k opravě prosím
nezapomeňte dodat celý systém
(hlavní jednotku a dálkový ovladač).
Tento výrobek je systémovým
produktem, takže je třeba dodat celý
systém, aby bylo možné určit část
vyžadující opravu.
61CZ
Obecné
Systém nelze zapnout.
 Je napájecí kabel řádně připojen do zásuvky?
 Je řádně připojen napájecí kabel do jednotky?
Systém neočekávaně přešel do
pohotovostního režimu.
 Nejedná se o poruchu. Systém asi po
30 minutách automaticky přejde do
pohotovostního režimu, pokud neprovedete
žádnou operaci nebo na výstupu není zvukový
signál. Viz „Nastavení funkce automatického
přechodu do pohotovostního režimu“
(strana 54).
Nastavení hodin nebo časovače vypnutí se
najednou zrušilo.
 Pokud neprovedete žádnou operaci po dobu
jedné minuty, nastavení hodin nebo časovače
vypnutí se automaticky zruší. Opakujte postup
nastavení od začátku.
Žádný zvuk.
 Stisknutím tlačítka VOLUME +  zvýšíte
hlasitost.
 Zkontrolujte, zda jsou řádně připojena
další zvuková zařízení a je nastavena funkce
AUDIO IN.
 Mohlo dojít k dočasnému přerušení vysílání
vybrané stanice.
Vyskytuje se výrazné hučení nebo šum.
 Přemístěte systém mimo dosah zdrojů šumu.
 Zapojte systém do jiné zásuvky.
CD-DA/MP3 přehrávač
Systém nevysune disk a na displeji  se
zobrazí „LOCKED“.
 Obraťte se na nejbližšího obchodního zástupce
společnosti Sony nebo na místní autorizovaný
servis společnosti Sony.
Disk nelze vložit.
 Ověřte, zda je systém zapnutý.
Nevkládejte disk do otvoru pro disk, dokud
se na displeji  nezobrazí nápis „NO DISC“.
Disk nebo soubor se nepřehraje.
 Disk není ukončen (na disk CD-R nebo CD-RW
lze přidat další data).
Zvuk přeskakuje nebo disk nelze přehrát.
 Otřete disk a vložte jej zpět.
 Přemístěte systém mimo dosah vibrací
(například na stabilní stojan).
Přehrávání nezačíná od první stopy.
 Vraťte se do normálního režimu přehrávání tak,
že opakovaně stisknete tlačítko PLAY MODE ,
dokud oba nápisy „PGM“ a „SHUF“ nezmizí
z displeje .
Zahájení přehrávání trvá déle než obvykle.
 Následující disky mohou prodloužit dobu
nutnou k zahájení přehrávání:
• disk má složitou stromovou strukturu
• disk, který obsahuje více relací
• disk s mnoha složkami
 Doporučujeme použít kabel nebo zásuvku
s filtrem proti rušení (není součástí dodávky).
iPod/iPhone/iPad
Dálkový ovladač nefunguje.
 Odstraňte jakékoliv překážky mezi dálkovým
ovladačem a senzorem na jednotce a umístěte
jednotku mimo dosah zářivkového osvětlení.
Žádný zvuk.
 Namiřte dálkový ovladač na senzor systému.
 Zastavte přehrávání a připojte zařízení iPod/
iPhone/iPad k systému.
 Přejděte s dálkovým ovladačem blíže
k systému.
62CZ
 Ujistěte se, že je zařízení iPod/iPhone/iPad
správně připojeno.
 Ujistěte se, že zařízení iPod/iPhone/iPad
bylo aktualizováno a obsahuje poslední verzi
softwaru. Pokud tomu tak není, před použitím
systému zařízení iPod/iPhone/iPad
aktualizujte.
 Stisknutím tlačítka VOLUME +  zvýšíte
hlasitost.
 Systém pravděpodobně nepodporuje zařízení
iPod/iPhone/iPad. Viz „Kompatibilní iPod/
iPhone/iPad modely“ (strana 21).
Zvuk je zkreslený.
• Zařízení USB nebylo rozpoznáno.
• Tento systém nezobrazí názvy souborů
nebo složek.
• Přehrávání není možné.
• Zvuk vynechává.
• Objevuje se šum.
• Ozývá se zkreslený zvuk.
 Ujistěte se, že je zařízení iPod/iPhone/iPad
správně připojeno.
Žádný zvuk.
 Stiskněte tlačítko pro VOLUME   snížení
hlasitosti.
 Zařízení USB není správně připojeno. Vypněte
systém a zařízení USB znovu připojte.
 Přepněte nastavení „EQ“ (Ekvalizér) na zařízení
iPod/iPhone/iPad na hodnotu „Vypnuto“
(Vypnuto) nebo „Flat“ (Byt).
 Systém pravděpodobně nepodporuje zařízení
iPod/iPhone/iPad. Viz „Kompatibilní modely
iPod/iPhone/iPad“ (strana 21).
Objevuje se šum, vynechání nebo
zkreslený zvuk.
 Je připojeno nepodporované zařízení USB.
Připojte podporované zařízení USB.
 Vypněte systém a zařízení USB znovu připojte.
Dálkový ovladač zařízení iPod/iPhone/iPad
nefunguje.
 Ujistěte se, že je zařízení iPod/iPhone/iPad
správně připojeno.
 Ujistěte se, že zařízení iPod/iPhone/iPad
bylo aktualizováno a obsahuje poslední verzi
softwaru. Pokud tomu tak není, před použitím
systému zařízení iPod/iPhone/iPad
aktualizujte.
 Ovládání systému a zařízení iPod/iPhone/iPad
se liší, takže zařízení iPod/iPhone/iPad
nemůžete ovládat pomocí tlačítek na dálkovém
ovladači nebo na jednotce. V tomto případě
použijte ovládací tlačítka na zařízení iPod/
iPhone/iPad.
Zařízení iPod/iPhone/iPad nelze nabíjet.
 Ujistěte se, že je zařízení iPod/iPhone/iPad
bezpečně připojeno k USB konektoru zařízení
iPod/iPhone kabelem dodávaným se zařízením
iPad.
 Zařízení iPod/iPhone/iPad nelze nabíjet, když
je systém vypnutý.
USB zařízení
 Přenosová rychlost použitá při kódování
souborů byla nízká. Na zařízení USB uložte
soubory zakódované s použitím vyššího
datového toku.
„READING“ se zobrazí na dlouhou dobu
nebo dlouho trvá, než začne přehrávání.
Odstraňování problémů
 Zavřete všechny ostatní aplikace iOS, které jsou
na zařízení iPod/iPhone/iPad spuštěny.
Podrobnější informace naleznete v příručce
dodávané se zařízením iPod/iPhone/iPad.
 Šum obsahují již samotná hudební data nebo
je zvuk zkreslený. Šum mohl vzniknout při
vytváření hudebních dat v důsledku podmínek
na počítači. V takovém případě soubor
odstraňte a hudební data znovu uložte.
 Proces čtení může trvat déle v následujících
případech.
• Na USB zařízení je velký počet souborů
nebo složek.
• Struktura souborů je příliš komplexní.
• Nedostatek volného místa v paměti.
• Vnitřní paměť je fragmentovaná.
Chybné znaky na displeji.
 Znovu uložte hudební data na zařízení USB,
protože data uložená na zařízení USB mohou
být poškozena.
 Systém dokáže zobrazit následující znaky:
• velká písmena (A až Z),
• číslice (0 až 9),
• symboly (< > * +, [ ] @ \ _).
Jiné znaky se zobrazí jako „_“.
Používáte podporované USB zařízení?
 Pokud připojíte nepodporované zařízení USB,
mohou se vyskytnout následující problémy.
Prohlédněte si informace na webových
stránkách uvádějících kompatibilní USB zařízení
s adresami URL uvedenými v části „Přehrávání
souboru na zařízení USB“ (strana 23).
63CZ
Zařízení USB nebylo rozpoznáno.
 Vypněte systém a zařízení USB znovu připojte.
Poté systém znovu zapněte.
 Prohlédněte si informace na webových
stránkách uvádějících kompatibilní USB zařízení
s adresami URL uvedenými v části „Přehrávání
souboru na zařízení USB“ (strana 23).
 Zařízení USB nepracuje správně. Informace
o tom, jak tento problém vyřešit, naleznete
v návodu k obsluze dodaném s vaším
zařízením USB.
Přehrávání se nespustí.
 Vypněte systém a zařízení USB znovu připojte.
Poté systém znovu zapněte.
 Prohlédněte si informace na webových
stránkách uvádějících kompatibilní USB zařízení
s adresami URL uvedenými v části „Přehrávání
souboru na zařízení USB“ (strana 23).
Rozhlasová stanice DAB/DAB+ nemá
optimální příjem.
 Rozhlasová stanice DAB/DAB+ nemá optimální
příjem.
Zkontrolujte všechna zapojení antén a poté
spusťte automatické vyhledávání DAB.
Informace najdete v části „Manuální spuštění
automatického vyhledávání DAB (pouze pro
model CMT-BT80WB)“ (strana 51).
 Aktuální služba DAB/DAB+ nemusí být
k dispozici.
Stisknutím tlačítek TUNE +/–  vyberte
jinou službu.
 Pokud jste se přestěhovali, některé služby/
frekvence se mohly změnit a možná se
vám nepodaří naladit vaše obvyklé vysílání.
Proveďte automatické vyhledávání DAB
a znovu tak zaregistrujte obsah vysílání. (Tento
postup zruší všechny dříve uložené předvolby.)
Vysílání DAB/DAB+ bylo přerušeno.
Přehrávání nezačíná od první stopy.
 Režim přehrávání nastavte na normální režim
přehrávání.
Zařízení USB nelze nabít.
 Zkontrolujte, zda je zařízení USB správně
připojeno.
 Zkontrolujte umístění systému nebo upravte
orientaci antény, abyste zvýšili zobrazovanou
hodnotu kvality signálu. Další podrobnosti
o kvalitě signálu najdete v části „Změna
displeje“ (strana 58).
Síťové připojení
 Když je systém vypnutý, nelze zařízení nabíjet.
 Systém pravděpodobně nepodporuje dané
zařízení USB. Zkontrolujte informace na
webových stránkách s přehledem
kompatibilních zařízení USB.
Tuner
Ozývá se výrazné hučení nebo šum nebo
stanici nelze přijmout. (Na displeji
bliká „ST“.)
Systém se nemůže připojit k síti. (Jiné
zařízení v síti nemůže nalézt nebo
rozpoznat systém.)
 Zkontrolujte, zda se symbol
na displeji .
zobrazil
 Systému trvá asi jednu minutu, než
získá IP adresu, když je systém zapnut
v komunikačním prostředí bez routeru.
 Používáte-li pevnou IP adresu, stejná IP adresa
může být používána jiným zařízením. Použijte
jinou IP adresu.
 Připojte správně anténu.
 Vyhledejte umístění a polohu poskytující dobrý
příjem a poté anténu znovu nastavte.
 Chcete-li předejít vzniku šumu, neumísťujte
antény do blízkosti napájecích kabelů.
 Vypněte elektrická zařízení v blízkosti systému.
Je slyšet více rozhlasových stanic současně.
 Vyhledejte umístění a polohu poskytující dobrý
příjem a poté anténu znovu nastavte.
 Svažte kabely antén k sobě, například pomocí
kabelových vázacích svorek, a upravte
délku kabelů.
64CZ
Systém nelze připojit k síti prostřednictvím
bezdrátového připojení LAN.
 Je-li k systému připojen síťový kabel (LAN),
systém automaticky pracuje na tom, aby
zapnul připojení LAN. Přejete-li si používat
bezdrátové připojení LAN, nepřipojujte síťový
kabel LAN k systému.
 Zkontrolujte nastavení routeru bezdrátové sítě
LAN/přístupového bodu. Pokud je přístupový
bod režimu SSID skrytý, vypněte utajený
režim SSID. Podrobnosti týkající se nastavení
přístupového bodu najdete v návodu k obsluze
dodaném se zařízeními přístupového bodu.
Jednotku nelze připojit k bezdrátové síti LAN
prostřednictvím metody WPS.
 K síti se nelze připojit pomocí metody WPS,
pokud je přístupový bod nastaven na standard
WEP. Nastavte síť tak, že vyhledáte přístupový
bod pomocí vyhledávání přístupových bodů.
Komunikační rychlost bezdrátové sítě LAN
se náhle snížila.
 Komunikační rychlost bezdrátové sítě LAN
je pomalá pro některé routery a přístupové
body vyhovující standardu IEEE802.11n, je-li
bezpečnostní metoda nastavena na WEP
nebo WPA/WPA2-PSK (TKIP).
Kódování (bezpečnost) se liší v závislosti
na zařízení. Pro podrobnější informace
nahlédněte do uživatelské příručky svého
routeru/přístupového bodu.
Domácí síť
 Zkontrolujte, že je správně připojeno
k domácí síti.
Hudba se spustila automaticky.
 Tento systém možná ovládá jiná komponenta.
Pro zakázání ovládání nastavte pohotovostní
režim funkce BLUETOOTH/sítě na vypnutý
(strana 55).
Zvuk během přehrávání přeskakuje
 Server je přetížený. Vypněte všechny spuštěné
aplikace.
Nelze spustit přehrávání.
 Ujistěte se, zda není audio soubor poškozený
nebo nebyl vymazán ze serveru. Podrobnosti
naleznete v návodu k obsluze serveru.
 Server se pokouší přehrát audio soubor
v audio formátu, který systém nepodporuje.
Zkontrolujte informace o audio formátu
na serveru.
 Vypněte ovládání funkce multicast na vašem
routeru/přístupovém bodu bezdrátové sítě
LAN. Je-li zapnuta, může trvat několik minut,
než bude audio slyšitelné. Podrobnější
informace naleznete v uživatelské příručce
svého routeru/přístupového bodu bezdrátové
sítě LAN,
AirPlay
Systém nelze najít ze zařízení iPhone/
iPod Touch/iPad.
 Nahlédněte do části „Síťové připojení - Systém
se nemůže připojit k síti (strana 64).
 Ujistěte se, že je zařízení se systémem iOS
nebo počítač s programem iTunes připojen
k vaší domácí síti.
 Před použitím se systémem nejprve proveďte
aktualizaci systému iOS nebo služby iTunes
na nejnovější verzi.
Hudba se spustila automaticky.
 Tento systém možná ovládá jiná komponenta.
Pro zakázání ovládání nastavte pohotovostní
režim funkce BLUETOOTH/sítě na vypnutý
(strana 55).
Zvuk během přehrávání přeskakuje.
 Server je přetížený. Vypněte všechny
spuštěné aplikace.
Odstraňování problémů
Ovládací zařízení nemůže najít tento
systém. (Ovládací zařízení nemůže
procházet obsah tohoto systému.)
 Přístup z tohoto systému není serverem
povolen. Změňte nastavení na serveru
pro povolení přístupu z tohoto systému.
Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze
k serveru.
Jednotku nelze ovládat.
 Aktualizujte verzi softwaru zařízení iPhone/
iPod Touch/iPad na nejnovější verzi.
Obnovení továrního nastavení
systému
Pokud systém stále nefunguje správně,
obnovte jeho tovární nastavení.
Tovární nastavení systému můžete
obnovit pomocí tlačítek na přístroji.
1 Odpojte napájecí kabel a ujistěte se,
že nesvítí kontrolka STANDBY .
Poté napájecí kabel znovu připojte
a systém zapněte.
2 Stiskněte a podržte tlačítko   a / 
na jednotce, dokud se na displeji
nezobrazí „RESET“.
Všechna uživatelská nastavení, jako například
předvolené rozhlasové stanice, časovač,
hodiny a nastavení sítě se vymažou.
Pokud problém i po prověření všech výše
uvedených položek přetrvává, obraťte se
na nejbližšího prodejce společnosti Sony.
65CZ
Zprávy
Při provozu se na displeji mohou zobrazit
nebo blikat následující zprávy.
NO CONNECT
CANNOT DOWNLOAD
NO DEVICE
Při stahování dat aktualizace došlo k chybě
systému. Vstupte do nabídky nastavení
a opakujte aktualizaci softwaru.
Není připojeno žádné zařízení USB nebo
bylo připojené zařízení USB odpojeno.
CANNOT PLAY
Na systému nelze přehrát zvukové soubory,
protože jejich formát není podporován,
nebo kvůli omezení přehrávání.
CAN’T PLAY
Vložili jste disk, který nelze
přehrát na tomto systému, jako disk
CD-ROM a disk DVD.
NO DISC
V přehrávači není vložen žádný disk nebo
jste vložili disk, který nelze přehrát.
NO MEMORY
V zařízení USB není vloženo paměťové
médium nebo systém paměťové médium
nerozpoznal.
NO STEP
COMPLETE
Všechny naprogramované stopy byly
vymazány.
Předvolba rozhlasových stanic proběhla
úspěšně.
NO SUPPORT
DATA ERROR
Pokusili jste se přehrát soubor, který
nelze přehrát.
ERROR
Systém nepodporuje připojené zařízení USB.
NO TRACK
Na zařízení USB nebo disku není žádný
soubor, který by bylo možné přehrát.
Během inicializace jste se systémem
pracovali. Chvíli počkejte, než bude
inicializace dokončena.
NOT USED
FULL
OVER CURRENT
Pokusili jste se naprogramovat více než
25 stop nebo souborů.
Odpojte zařízení USB od portu, vypněte
systém a opět jej zapněte.
INITIAL
PUSH STOP
Systém načítá nastavení sítě. Některá
tlačítka systému nelze během tohoto
procesu používat.
Ve funkci CD nebo USB jste během
přehrávání stiskli tlačítko PLAY MODE .
LOCKED
Otvor pro disk je uzamčen a disk nelze
vysunout. Obraťte se na nejbližšího
obchodního zástupce společnosti Sony.
66CZ
Systém se nemůže připojit k síti.
Stiskli jste tlačítko, které nemá přiřazenou
žádnou funkci přehrávání.
READING
Systém načítá informace na disku nebo
zařízení USB. Během načítání některá
tlačítka nefungují.
TIME NG
Časy zapnutí a vypnutí časovače zapnutí
jsou nastaveny na stejnou dobu.
UPDATE ERROR
Software systému nelze aktualizovat.
Vypněte systém a znovu jej zapněte. Systém
se pokusí provést aktualizaci softwaru.
Pokud se opět objeví stejná zpráva, obraťte
se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.
Odstraňování problémů
67CZ
Bezpečnostní opatření/Technické údaje
Bezpečnostní opatření
Disky, které tento systém PŘEHRÁVÁ
• Nečistěte disk rozpouštědly, jako je
• Zvukové disky CD-DA
• CD-R/CD-RW (zvuková data stop disků
například benzín nebo ředidlo, běžně
dostupnými čisticími prostředky ani
antistatickým sprejem určeným pro
vinylové desky.
• Nevystavujte disky přímému slunečnímu
světlu nebo zdrojům tepla, například
potrubí s horkým vzduchem, ani jej
nenechávejte v autě zaparkovaném
na přímém slunci.
CD-DA a souborů MP3)
Nepoužívejte disk CD-R/CD-RW, na kterém
nejsou uložena žádná data. Mohlo by dojít
k poškození disku.
Disky, které tento systém NEPŘEHRÁVÁ
• CD-ROM
• 8cm disky
• CD-R/CD-RW, které nejsou ve formátu
•
•
•
•
•
•
•
•
hudebního disku CD nebo formátu
odpovídajícímu standardu ISO 9660
Úroveň 1/Úroveň 2, Joliet
CD-R/CD-RW s více relacemi a relace
nejsou uzavřeny
CD-R/CD-RW s nízkou kvalitou záznamu,
CD-R/CD-RW, která jsou poškrábaná
nebo špinavá, nebo CD-R/CD-RW
zaznamenaná na nekompatibilním
záznamovém zařízení
CD-R/CD-RW, která nejsou správně
ukončena
Disky, které obsahují jiné soubory než
soubory MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
Disky, které nemají standardní tvar
(např. srdce, čtverec, hvězda)
Disky, na kterých je lepicí páska, papír
nebo nálepka
Půjčené nebo použité disky, na kterých
lepidlo přesahuje okraje nálepky
Disky, které jsou potištěné lepkavým
inkoustem
Poznámky k přehrávání disků CD-DA
• Před zahájením přehrávání disk otřete
čisticím hadříkem od středu směrem
k okraji.
68CZ
Bezpečnost
• Pokud víte, že jednotku nebudete po
delší dobu používat, odpojte napájecí
kabel vytažením zástrčky ze zásuvky.
Při odpojování systému vždy uchopte
zástrčku. Nikdy netahejte za kabel.
• Pokud se do systému dostane jakýkoliv
pevný objekt nebo tekutina, odpojte
systém a nechte jej před dalším použitím
zkontrolovat kvalifikovanou osobou.
• Napájecí kabel lze vyměnit pouze
v kvalifikovaném servisu.
Umístění
• Neinstalujte systém tak, aby byl
v nakloněné pozici nebo na extrémně
horkých, studených, prašných nebo
vlhkých nebo nedostatečně větraných
místech nebo na místech, která jsou
vystavena vibracím, přímému slunečnímu
světlu nebo jasnému světlu.
• Chcete-li systém umístit na speciálně
ošetřené povrchy (například voskem,
olejem nebo leštidlem), postupujte
opatrně, protože může dojít ke vzniku
skvrn nebo k poškození povrchu.
• Pokud systém přinesete z chladného
do teplého prostředí nebo jej umístíte
do místnosti s vysokou úrovní vlhkosti,
vlhkost může zkondenzovat na čočkách
uvnitř CD přehrávače a poškodit zařízení.
V takovém případě disk vyjměte
a nechejte systém zapnutý po dobu
přibližně 30 minut, dokud se vlhkost
neodpaří.
Zahřívání
• Zahřívání přístroje během provozu je
normální a nejedná se o poruchu.
• Nedotýkejte se skříňky, která se po
dlouhou dobu používala při vysoké
hlasitosti, protože může být horká.
• Nezakrývejte větrací otvory.
Systém reproduktorů
Tento systém reproduktorů není magneticky
stíněný. To může způsobit magnetické
zkreslení obrazu na televizorech v blízkosti
reproduktorů. V takovém případě televizi
vypněte, počkejte 15 až 30 minut a opět
ji zapněte.
Čištění krytu
Systém čistěte měkkou utěrkou lehce
navlhčenou jemným čisticím prostředkem.
Nepoužívejte drsné materiály, čisticí písek
ani rozpouštědla, například ředidla, alkohol
nebo benzín.
Bezpečnostní opatření/Technické údaje
69CZ
Bezdrátová technologie BLUETOOTH
BLUETOOTH je bezdrátová technologie
s krátkým dosahem, která propojuje
digitální zařízení, jako jsou osobní počítače
a digitální fotoaparáty. Pomocí bezdrátové
technologie BLUETOOTH můžete pracovat
s připojenými zařízeními do vzdálenosti
přibližně 10 metrů.
Bezdrátová technologie BLUETOOTH se
běžně používá mezi dvěma zařízeními, ale
jedno zařízení lze připojit k více zařízením.
K připojení nejsou zapotřebí žádné kabely,
jako je tomu například u připojení USB,
a zařízení také nemusejí být umístěna čelně
proti sobě, jako je nezbytné při použití
bezdrátové infračervené technologie. Při
používání této technologie se zařízení
BLUETOOTH může nacházet v tašce
či kapse.
Bezdrátová technologie BLUETOOTH je
celosvětovým standardem, který podporují
tisíce společností. Tyto společnosti vyrábějí
produkty, které tomuto celosvětovému
standardu vyhovují.
Podporovaná verze a profily BLUETOOTH
Profil odkazuje na standardní sadu možností
pro různé funkce produktu BLUETOOTH.
Tento systém podporuje následující verzi
a profily BLUETOOTH.
Podporovaná verze BLUETOOTH:
Standard BLUETOOTH verze 3.0
Podporované profily BLUETOOTH:
– A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
– AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
Poznámky
• Aby bylo možné používat zařízení BLUETOOTH
•
70CZ
připojené k systému, musí zařízení podporovat
stejný profil jako systém. Funkce zařízení
BLUETOOTH se mohou lišit v závislosti na
specifikacích zařízení, a to dokonce i v případě,
že má stejný profil jako tento systém.
Z důvodů vlastností bezdrátové technologie
BLUETOOTH je přehrávání na tomto systému
nepatrně zpožděno oproti přehrávání zvuku
na vysílajícím zařízení.
Účinný komunikační rozsah
Zařízení BLUETOOTH by měla být používána
do vzdálenosti přibližně 10 metrů od sebe
(vzdálenost bez překážek).
Účinná komunikační vzdálenost se může
zkrátit za následujících podmínek.
– Pokud se mezi propojovanými
zařízeními BLUETOOTH nachází osoba,
kovový předmět, stěna nebo jiná
překážka.
– V místech, kde je instalována
bezdrátová síť LAN.
– V blízkosti mikrovlnných trub, které
jsou právě v provozu.
– V místech, kde se vyskytují jiné
elektromagnetické vlny.
Účinky dalších zařízení
Zařízení BLUETOOTH a bezdrátové sítě LAN
(IEEE802.11b/g) využívají stejné frekvenční
pásmo (2,4 GHz). Když používáte zařízení
BLUETOOTH v blízkosti zařízení připojeného
k bezdrátové síti LAN, může dojít
k elektromagnetickému rušení.
V důsledku toho se může snižovat rychlost
přenosu dat, může být slyšet šum nebo
se nemusí podařit navázat spojení. Pokud
k tomu dojde, zkuste následující řešení:
– Zkuste propojit tento systém a mobilní
telefon BLUETOOTH nebo zařízení
BLUETOOTH ve vzdálenosti nejméně
10 metrů od zařízení bezdrátové
sítě LAN.
– Vypněte napájení zařízení bezdrátové
sítě LAN, pokud v okruhu 10 metrů od
něj používáte zařízení BLUETOOTH.
Účinky na další zařízení
Rádiové vlny vysílané tímto systémem
mohou narušovat provoz některých
lékařských zařízení. Toto rušení může
způsobit závadu, proto vždy vypněte
napájení tohoto systému, mobilního
telefonu BLUETOOTH a zařízení
BLUETOOTH na těchto místech:
– V nemocnicích, ve vlacích, v letadlech,
na čerpacích stanicích a všude, kde se
mohou vyskytovat hořlavé plyny.
– V blízkosti automatických dveří či
hlásičů požárů.
Poznámky
• Tento systém podporuje funkce zabezpečení,
•
•
•
Bezpečnostní opatření/Technické údaje
•
které vyhovují specifikaci BLUETOOTH, aby
bylo zaručeno bezpečné připojení během
komunikace pomocí technologie BLUETOOTH.
Toto zabezpečení však nemusí být vždy
dostatečné. Záleží na nastavení i jiných
faktorech, proto si vždy počínejte opatrně, když
komunikujete pomocí technologie BLUETOOTH.
Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost
za škody či jiné ztráty způsobené v důsledku
úniku informací během komunikace
prostřednictvím technologie BLUETOOTH.
Komunikaci BLUETOOTH nelze stoprocentně
zaručit u všech zařízení BLUETOOTH, která
mají stejný profil jako tento systém.
Zařízení BLUETOOTH připojená k tomuto
systému musejí vyhovovat specifikaci
BLUETOOTH předepsané společností
BLUETOOTH SIG, Inc. a jejich kompatibilita se
specifikací musí být certifikována. Přesto však
platí, že i když zařízení vyhovuje specifikaci
BLUETOOTH, mohou nastat případy, kdy
charakter či specifikace zařízení BLUETOOTH
znemožňuje připojení či má za následek jinou
ovládací metodu, zobrazení či provoz.
V závislosti na zařízení BLUETOOTH, které je
připojeno k systému, prostředí komunikace či
okolních podmínkách se může objevit šum či
výpadky zvuku.
71CZ
Technické údaje
Zesilovač
Dynamický rozsah:
Více než 90 dB
Výstupní výkon (jmenovitý):
16 wattů + 16 wattů (8 ohmů při 1 kHz,
1 % THD)
Tuner
Trvalý výstupní výkon RMS (referenční):
Tuner pro pásmo AM (pouze pro model
CMT-BT80W):
20 wattů + 20 wattů (8 ohmů při 1 kHz,
10 % THD)
Vstupy/Výstupy
AUDIO IN:
Stereo mini zdířka
Citlivost 700 mV, impedance 47 kiloohmů
USB:
Podporovaná přenosová rychlost:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kb/s – 320 kb/s, VBR
WMA: 48 kb/s – 192 kb/s, VBR
AAC: 48 kb/s – 320 kb/s
Vzorkovací frekvence:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
USB port:
Typ A, 5 V DC, 2,1 A
CD-DA/MP3 přehrávač
Systém:
Kompaktní disk a digitální zvukový systém
Parametry laserové diody:
Vyzařování: Nepřetržité
Výstup laseru*: Méně než 44,6 μW
* Tato hodnota byla naměřena ve vzdálenosti
200 mm od povrchu čočky v optické snímací
části s otvorem 7 mm.
Frekvenční odezva:
20 Hz – 20 kHz
Poměr signál/šum:
Více než 90 dB
72CZ
Evropské modely:
Rozsah ladění:
531 kHz – 1 602 kHz (s intervalem ladění
9 kHz)
Ostatní modely:
Rozsah ladění:
531 kHz – 1 602 kHz (s intervalem ladění
9 kHz)
530 kHz – 1 610 kHz (s intervalem ladění
10 kHz)
Anténa:
Smyčková anténa pro pásmo AM
Mezifrekvence:
400 kHz
FM tuner:
Stereofonní FM, FM superheterodynový tuner
Rozsah ladění:
87,5 MHz – 108,0 MHz (po 50 kHz)
Anténa:
Kabelová anténa pro pásmo FM
Svorky antény:
75 ohmů (nesymetrických)
Tuner DAB/DAB+ (pouze u modelu
CMT-BT80WB):
Stereofonní FM, DAB/FM superheterodynový
tuner
Frekvenční rozsah:
Pásmo 3:
174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz*
Anténa:
DAB/FM anténa:
Tabulka frekvencí DAB/DAB+ (Pásmo 3):
Reproduktor
Frekvence
Označení
174,928 MHz
5A
176,640 MHz
5B
Širokopásmový reproduktor
Pasivní zářič
178,352 MHz
5C
Jmenovitá impedance:
180,064 MHz
5D
8 ohmů
181,936 MHz
6A
Reproduktory:
Sekce BLUETOOTH
183,648 MHz
6B
185,360 MHz
6C
187,072 MHz
6D
188,928 MHz
7A
190,640 MHz
7B
BLUETOOTH Standard Power Class 2
192,352 MHz
7C
Maximální komunikační rozsah:
194,064 MHz
7D
Přibližně 10 m*1 v přímé viditelnosti
195,936 MHz
8A
Frekvenční pásmo:
197,648 MHz
8B
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
199,360 MHz
8C
Způsob modulace:
201,072 MHz
8D
FHSS
202,928 MHz
9A
Kompatibilní profily BLUETOOTH *2:
204,640 MHz
9B
206,352 MHz
9C
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
208,064 MHz
9D
Podporovaná metoda ochrany obsahu
209,936 MHz
10A
Metoda SCMS-T
211,648 MHz
10B
Šířka přenosového pásma
213,360 MHz
10C
215,072 MHz
10D
20 Hz – 20 000 Hz (s vzorkovací frekvencí
44,1 kHz)
216,928 MHz
11A
218,640 MHz
11B
11C
222,064 MHz
11D
223,936 MHz
12A
225,648 MHz
12B
227,360 MHz
12C
229,072 MHz
12D
230,784 MHz
13A
232,496 MHz
13B
234,208 MHz
13C
235,776 MHz
13D
237,488 MHz
13E
239,200 MHz
13F
Standard BLUETOOTH verze 3.0
Výkon:
*1 Skutečný rozsah se liší v závislosti na faktorech,
jako jsou překážky mezi zařízeními, magnetická
pole kolem mikrovlnných trub, statická
elektřina, citlivost příjmu, výkon antény,
operační systém, softwarová aplikace atd.
*2 Profily standardu BLUETOOTH značí účel
komunikace BLUETOOTH mezi zařízeními.
Bezpečnostní opatření/Technické údaje
220,352 MHz
Komunikační systém:
Síť
LAN port:
RJ-45
10BASE-T/100BASE-TX
Rychlost komunikace se může lišit v závislosti
na komunikačním prostředí. Tento systém
nezaručuje rychlost komunikace a kvalitu
10BASE-T/100BASE-TX.
* Frekvence jsou na tomto systému zobrazovány
se dvěma desetinnými místy.
73CZ
Bezdrátové sítě LAN:
Kompatibilní standardy:
IEEE 802.11 b/g (WEP 64 bit, WEP 128 bit)
WPA/WPA2-PSK (AES)
WPA/WPA2-PSK (TKIP)
Rádiová frekvence:
2,4 GHz
Obecné
Požadavky na napájení:
220 – 240 V stř., 50/60 Hz
Spotřeba energie:
32 W
Rozměry (š/v/h) (včetně vyčnívajících částí):
Přibližně 481 mm × 202 mm × 86 mm
Hmotnost:
Přibližně 3,0 kg
Dodávané příslušenství:
Dálkový ovladač (RM-AMU171) (1), baterie R6
(velikost AA) (2), napájecí kabel (1), anténa
pro příjem v pásmu FM a AM (1) (pouze pro
model CMT-BT80W), DAB/FM anténa (1)
(pouze pro model CMT-BT80WB), Průvodce
rychlým nastavení (1)
Design a technické parametry se mohou
změnit bez předchozího upozornění.
Spotřeba energie v pohotovostním režimu:
0,5 W
74CZ
Ochranné známky atd.
• Windows, logo Windows a Windows Media
•
•
jsou ochranné známky nebo registrované
ochranné známky společnosti
Microsoft Corporation ve Spojených státech
amerických a ostatních zemích.
Tento produkt je chráněn určitými
právy duševního vlastnictví společnosti
Microsoft Corporation. Používání a distribuce
této technologie odděleně od tohoto produktu
jsou bez licence společnosti Microsoft nebo
autorizované pobočky společnosti Microsoft
zakázány.
Výraz AirPlay, logo AirPlay, iPad, iPhone, iPod,
iPod classic, iPod nano a iPod touch jsou
ochrannými známkami nebo registrovanými
ochrannými známkami společnosti Apple Inc. ve
Spojených státech amerických a dalších zemích.
•„
•
•
•
•
•
•
•
•
Bezpečnostní opatření/Technické údaje
•
“ je ochranná známka společnosti
Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® a Wi-Fi Alliance®
jsou registrované ochranné známky společnosti
Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™
a Wi-Fi Protected Setup™ jsou značkami
organizace Wi-Fi Alliance.
DLNA™, logo DLNA a DLNA CERTIFIED™ jsou
ochrannými známkami, servisními značkami
nebo certifikačními značkami organizace
Digital Living Network Alliance.
Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3
a patenty jsou licencovány společnostmi
Fraunhofer IIS a Thomson.
Slovní označení a loga BLUETOOTH® jsou
registrovanými ochrannými známkami
společnosti BLUETOOTH SIG, Inc. a jakékoli
použití těchto známek společností Sony je
na základě udělené licence.
Značka N je ochranná známka nebo
registrovaná ochranná známka společnosti
NFC Forum, Inc. v USA a dalších zemích.
Android je ochranná známka společnosti
Google Inc.
„Xperia“ a logo „Xperia Tablet“ jsou ochrannými
známkami Sony Mobile Communications AB.
Názvy systémů a produktů uvedené v tomto
návodu jsou ochrannými známkami nebo
registrovanými obchodními známkami výrobců.
Symboly ™ a značky ® jsou v tomto návodu
vynechány.
75CZ
©2013 Sony Corporation
4-456-703-22(1) (CZ)
Download PDF