Sony | CMT-V50IP | Sony CMT-V50iP CMT-V50iP Návod k obsluze

4-418-712-12(1) (CZ)
Umístění ovládacích prvků
Začínáme
Používání
Přístroj (horní strana)
* Ve výchozím továrním nastavení systému
je stisknutí tlačítka na dotykovém panelu
na přístroji potvrzeno pípnutím. Pípnutí
můžete vypnout.
Dotykový panel*
Komponentní Hi-Fi
mikrosystém
Přehrávání disku CD/MP3
Vytvoření vlastního programu
(Přehrávání v naprogramovaném
pořadí)
1 Zvolte funkci CD.
1 Zvolte funkci CD.
Stiskněte tlačítko CD FUNCTION  na
dálkovém ovladači nebo opakovaně stiskněte
tlačítko FUNCTION  na přístroji.
Kontrolka funkce se rozsvítí žlutě.
2 Zvolte režim přehrávání.
2 Vložte disk.
Vložte disk do otvoru pro disk tak, aby strana disku
s etiketou směřovala dopředu.
CZ Návod k obsluze
Stiskněte tlačítko CD FUNCTION  na
dálkovém ovladači nebo opakovaně stiskněte
tlačítko FUNCTION  na přístroji.
Kontrolka funkce se rozsvítí žlutě.
V režimu zastavení opakovaně stiskněte tlačítko
PLAY MODE , dokud se nezobrazí nápis „PGM“.
3 Vyberte složku (pouze disky se soubory MP3).
Vložte disk tak,
aby jeho potištěná
strana směřovala
dopředu.
©2012 Sony Corporation
 Displej
 Konektor (USB)
 Otvor pro disk
+/  vyberte
Opakovaným stisknutím tlačítka
požadovanou složku. Chcete-li do programu zařadit
.
všechny soubory ve složce, stiskněte tlačítko
4 Vyberte požadovanou stopu nebo číslo souboru.
Opakovaně stiskněte tlačítko / , dokud
se nezobrazí požadované číslo stopy nebo souboru.
 Vysunout disk
Zvolená stopa nebo
číslo souboru
CMT-V50iP
Přehrávání začne automaticky, jakmile zmizí nápis
„READING“.
Přístroj (přední strana)
Likvidace použitých baterií
(Platí v Evropské unii a dalších
evropských zemích se systémem
sběru tříděného odpadu.)
UPOZORNĚNÍ
Abyste snížili riziko vzniku požáru, nezakrývejte
ventilační otvory zařízení novinami, ubrusy, záclonami
apod. Na zařízení nepokládejte zdroje otevřeného ohně,
jako jsou například zapálené svíčky.
Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým
proudem, nevystavujte toto zařízení kapající nebo
stříkající vodě a nepokládejte na něj předměty
naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
Neinstalujte přístroj do uzavřeného prostoru, jako je
knihovna nebo vestavěná skříňka.
K odpojení přístroje ze sítě je nutné použít zástrčku,
proto ji zapojte do snadno přístupné zásuvky. Pokud
si všimnete něčeho neobvyklého, ihned zástrčku ze
zásuvky odpojte.
Nevystavujte baterie nebo zařízení s nainstalovanými
bateriemi slunečnímu záření, ohni ani jiným zdrojům
vysokých teplot.
Dokud je přístroj zapojen do zásuvky, není odpojen
ze sítě, i když jste jej vypnuli.
Štítek je umístěn zvenku na spodní straně přístroje.
Nadměrný akustický tlak sluchátek může způsobit
ztrátu sluchu.
POZOR
Používání optických přístrojů při práci s tímto
produktem zvyšuje riziko poškození zraku.
Toto zařízení je
klasifikováno jako
laserový produkt třídy 1
(CLASS 1 LASER). Toto
označení je umístěno
zvenku na spodní straně
hlavní jednotky.
Upozornění pro zákazníky: následující
informace se vztahují pouze na zařízení
zakoupená v zemích podléhajících
směrnicím EU.
Výrobcem tohoto přístroje je společnost
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku,
Tokyo 108-0075, Japonsko. Autorizovaným zástupcem
pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
a bezpečnost produktů je společnost Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Německo. V případě jakýchkoli záležitostí týkajících
se opravy nebo záruky se prosím obraťte na kontaktní
adresy uvedené v samostatné servisní nebo záruční
dokumentaci.
Pro zákazníky v Evropě a Austrálii
Likvidace starých elektrických
a elektronických zařízení
(Platí v Evropské unii a dalších
evropských zemích se systémy
sběru tříděného odpadu.)
Tento symbol na produktu nebo jeho obalu značí,
že s tímto produktem nesmí být nakládáno jako
s domovním odpadem. Tento produkt musí být
odevzdán na příslušném sběrném místě zajišťujícím
recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Jestliže
zajistíte správnou likvidaci tohoto produktu, pomůžete
tak předejít potenciálním negativním dopadům na
životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým by mohlo
dojít nevhodným způsobem jeho likvidace. Recyklací
materiálů pomůžete šetřit přírodní zdroje. Podrobné
informace o recyklaci tohoto produktu vám poskytne
místní obecní úřad, technické služby nebo obchodník,
u kterého jste tento produkt zakoupili.
Příslušenství: dálkový ovladač
Pokud na funkci CD přecházíte z jiné funkce
a disk je již vložen v přístroji, spusťte přehrávání
stisknutím tlačítka   na dálkovém ovladači
nebo tlačítka   na přístroji.
Kontrolka funkce
Pouze v Evropě
Tento symbol na baterii nebo jejím obalu značí,
že s baterií dodávanou s tímto produktem nesmí
být nakládáno jako s domovním odpadem.
Na některých typech baterií může být tento symbol
doplněn chemickou značkou. Symboly chemického
složení pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) jsou doplněny
v případě, že baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti
nebo 0,004 % olova.
Jestliže zajistíte správnou likvidaci těchto baterií,
pomůžete tak předejít potenciálním negativním
dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým
by mohlo dojít nevhodným způsobem jejich likvidace.
Recyklací materiálů pomůžete šetřit přírodní zdroje.
Pokud se jedná o produkty, které z důvodu bezpečnosti,
výkonu nebo zachování dat vyžadují stálé připojení
k vestavěné baterii, měla by tuto baterii vyměnit pouze
kvalifikovaná osoba. Chcete-li zajistit, aby se s baterií
zacházelo správným způsobem, odevzdejte ji po skončení
životnosti na příslušném sběrném místě pro recyklaci
elektrických a elektronických zařízení.
V případě všech dalších typů baterií si prosím přečtěte
část popisující bezpečné vyjmutí baterie z produktu.
Odevzdejte baterii na příslušném sběrném místě pro
recyklaci použitých baterií.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku nebo
baterie vám poskytne místní obecní úřad, technické
služby nebo obchod, ve kterém jste tento výrobek
zakoupili.
Poznámka k diskům DualDisc
Disk DualDisc má dvě strany, z nichž jedna obsahuje
digitální záznam videa a druhá digitální zvukový záznam.
Strana se zvukovým záznamem však neodpovídá
standardu kompaktních disků (CD), takže přehrávání
tohoto disku nelze zaručit.
Poznámky
Senzor dálkového ovladače
 Smyčková anténa pro pásmo AM
 Kabelová anténa pro pásmo FM (Natáhněte ji vodorovně.)
 Do napájecího adaptéru
Konektor pro zařízení
iPod/iPhone/iPad
Kontrolka doku
 Zdířka  (sluchátka)
Připevnění ochranné podložky
Připojte sluchátka.
Kontrolka funkce 
Použití dálkového ovladače
Kontrolka funkce svítí různou barvou podle použité
funkce. Podle barvy kontrolky je možné zjistit aktuálně
používanou funkci.
Barvy kontrolky pro jednotlivé funkce odpovídají barvám
příslušných tlačítek FUNCTION na dálkovém ovladači.
Funkce
Tlačítko na
dálkovém
ovladači
Sejměte kryt baterií a vložte dvě dodané baterie R6
(velikost AA), stranou  napřed tak, aby se polarita
shodovala s obrázkem níže.
 Zdířka AUDIO IN
Připojte volitelné zvukové zařízení.
 Napájení (DC IN 19,5 V)
1 Zapojte napájecí kabel do napájecího adaptéru.
2 Zapojte napájecí adaptér do přístroje a poté zapojte
Barva
kontrolky
napájecí kabel do zásuvky.
Další operace
FM
FM
Růžová
 Antény
AM
AM
Blankytně
modrá
Vyhledejte umístění a polohu poskytující dobrý příjem
signálu a nastavte antény.
Abyste předešli vzniku šumu, neumísťujte antény
do blízkosti napájecích kabelů.
AUDIO IN
AUDIO IN
Oranžová
CD
CD
Žlutá
iPod
iPod
Bílá
USB
USB
Modrá
Připevněte dodanou ochrannou položku tak, aby
se zařízení iPod/iPhone/iPad nedotýkalo předního
panelu systému.
Připevněním ochranné podložky předejdete poškrábání
předního panelu a zařízení iPod/iPhone/iPad.
Poznámky k používání dálkového ovladače
 Při normálním používání by baterie měly vydržet přibližně 6 měsíců.
 Nepoužívejte současně starou a novou baterii ani různé typy baterií.
 Pokud víte, že dálkový ovladač nebudete delší dobu používat,
vyjměte baterie, abyste předešli poškození způsobenému únikem
elektrolytu z baterie a následnou korozí.
Chcete-li
Pozastavit
přehrávání
Používání zařízení iPod/iPhone/iPad
1 Otevřete dok tak, že zatlačíte na jeho střed.
Ochranná podložka
Místo připevnění ochranné podložky zvolte tak,
aby vyhovovalo vašemu zařízení iPod/iPhone/iPad.
Dálkový ovladač
Nastavení hodin
Stisknutím tlačítka   systém zapněte.
1
2 Zvolte režim nastavení hodin tak, že stisknete
a podržíte tlačítka SHIFT  a TIMER MENU .
Hudební disky zakódované pomocí
technologií ochrany autorských práv
Tento produkt slouží k přehrávání disků, které odpovídají
standardu kompaktních disků (CD). V poslední době
některé nahrávací společnosti prodávají hudební disky
zakódované pomocí technologií s ochranou autorských
práv. Některé z těchto disků neodpovídají standardu
kompaktních disků (CD) a tento produkt je nemusí
přehrát.
3
Dok
™ ®
Bliká-li nápis „PLAY SET“, opakovaným stisknutím
tlačítka /  vyberte možnost „CLOCK“ a poté
(potvrdit) .
stiskněte tlačítko
Opakovaným stisknutím tlačítka /  nastavte
(potvrdit) .
hodinu a poté stiskněte tlačítko
4 Stejným způsobem nastavte minuty.
Poznámka
2 Umístěte zařízení iPod/iPhone/iPad na dok.
Pokud odpojíte napájecí kabel nebo dojde k výpadku proudu,
nastavení hodin se zruší.
Zobrazení hodin, když je systém vypnutý
Upozornění ohledně licencí
a ochranných známek
 iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch jsou
ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované
v USA a v dalších zemích. iPad je ochranná známka
společnosti Apple Inc.
 Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3
a patenty jsou licencovány institutem Fraunhofer IIS
a společností Thomson.
 Windows Media je buď ochrannou známkou, nebo
registrovanou obchodní známkou společnosti
Microsoft Corporation ve Spojených státech
amerických a v dalších zemích.
 Tento produkt je chráněn určitými právy duševního
vlastnictví společnosti Microsoft Corporation.
Používání a distribuce této technologie odděleně od
tohoto produktu je bez licence společnosti Microsoft
nebo autorizované pobočky společnosti Microsoft
zakázáno.
 Všechny ostatní ochranné známky a registrované
ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků
ochranných známek. V této příručce nejsou uvedeny
značky a .
 Když systém zapnete, disk se do otvoru pro disk nezasune, dokud se
na displeji nezobrazí nápis „NO DISC“. Nepokoušejte se disk zatlačit
dovnitř, dokud se nezobrazí nápis „NO DISC“.
 Pokud nemůžete disk vložit do otvoru pro disk, i když je na displeji
zobrazen nápis „NO DISC“, pravděpodobně je již v přístroji vložen
jiný disk. Stiskněte a podržte tlačítko  , abyste si vynutili
vysunutí tohoto disku. Pokud systém ani pak disk nevysune,
obraťte se nejbližšího prodejce společnosti Sony.
 Pokud disk nelze vysunout a na displeji svítí nápis „LOCKED“,
obraťte se nejbližšího prodejce společnosti Sony.
 Nevkládejte disky, které mají nestandardní tvar (např. srdce,
čtverec, hvězda). Disk by mohl do systému zapadnout a nenávratně
jej poškodit.
 Pokud stisknete tlačítko   (vysunout) na jednotce a chcete
opět vložit disk, který se objevil v otvoru pro disk, nepokoušejte se
disk rovnou zatlačit zpět. Vyjměte disk z otvoru pro disk a poté jej
znovu vložte.
 Nevypínejte systém, pokud je disk do otvoru pro disk vložený jen
částečně. Pokud tak učiníte, disk může spadnout.
 Nepoužívejte disky, na kterých je lepicí páska, nálepky nebo lepidlo.
Mohlo by dojít k poruše.
 Po vysunutí disk držte za jeho okraje. Nedotýkejte se povrchu disku.
 Nevkládejte 8cm disky s adaptérem. Mohli byste způsobit
poruchu systému.
Stiskněte tlačítko DISPLAY . Hodiny se zobrazí
asi na 8 sekund.
Zastavit
přehrávání
Vybrat složku
na disku MP3
Vybrat stopu
nebo soubor
Vyhledat určité
místo ve stopě
nebo v souboru
Stiskněte
  (nebo   na přístroji).
Pokud chcete přehrávání obnovit,
stiskněte tlačítko znovu.
 .
+/ .
/ .
Při přehrávání podržte tlačítko
/  (nebo tlačítko
/  na přístroji) a na
požadovaném místě tlačítko uvolněte.
Zvolit opakované REPEAT  opakovaně, dokud se
přehrávání
neobjeví symbol „ “ nebo „ 1“.
Vysunout disk
  na přístroji.
 Tlačítko  (osvětlení)
*2
 Tlačítko DISPLAY
V režimu zastavení opakovaně stiskněte tlačítko PLAY
MODE . Můžete zvolit režim normálního přehrávání
(„FLDR“ pro přehrávání všech souborů MP3 ve složce
na disku), režim přehrávání v náhodném pořadí
(„SHUF“ nebo „FLDR SHUF*“ pro přehrávání obsahu
složky v náhodném pořadí) nebo režim přehrávání
v naprogramovaném pořadí („PGM“).
* Při přehrávání (zvukového) disku CD-DA funguje režim FLDR,
respektive FLDR SHUF stejně jako normální režim přehrávání,
respektive režim SHUF.
 Tento návod k obsluze se zaměřuje zejména na ovládání
přístroje pomocí dálkového ovladače, ale stejné operace
lze provést také pomocí tlačítek na přístroji se stejným
nebo podobným názvem.
 Funkce, které jsou na ovladači označené růžovou
barvou, je možné aktivovat pomocí tlačítka SHIFT .
Pokud chcete použít funkci označenou růžovou barvou,
stiskněte a podržte tlačítko SHIFT  a dále stiskněte
tlačítko příslušné funkce označené růžovou barvou.
Pokud toto tlačítko stisknete bez přidržení tlačítka
SHIFT , systém aktivuje funkci označenou
bílou barvou.
Dávejte pozor, aby vám přístroj nespadl, až budete odpojovat zařízení
iPod/iPhone/iPad od konektoru.
6 Pokud chcete přidat další stopy nebo soubory,
opakujte kroky 3 až 5 až do celkového počtu 25 stop
nebo souborů.
7 Chcete-li naprogramované stopy či soubory přehrát,
stiskněte tlačítko   (nebo tlačítko  
na přístroji).
Vytvořený program bude k dispozici, dokud
nevyjmete disk z otvoru pro disk  nebo neodpojíte
napájecí kabel.
Opětovné přehrávání programu spustíte stisknutím
tlačítka   (nebo tlačítka   na přístroji).
Ukončení přehrávání v naprogramovaném
pořadí
V režimu zastavení opakovaně stiskněte tlačítko
PLAY MODE , dokud nezmizí nápis „PGM“.
Smazání poslední stopy nebo souboru
v programu
V režimu zastavení stiskněte a podržte tlačítka 
a CLEAR .
Poslech rádia
1 Zvolte funkci TUNER.
Stiskněte tlačítko FM FUNCTION nebo
AM FUNCTION  na dálkovém ovladači nebo
opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION 
na přístroji.
Barva kontrolky funkce se změní na růžovou (FM)
nebo blankytně modrou (AM).
2 Proveďte ladění.
Automatické vyhledávání
Opakovaně stiskněte tlačítko TUNING MODE ,
dokud se nezobrazí nápis „AUTO“, a poté stiskněte
tlačítko +/ . Jakmile dojde k naladění stanice,
vyhledávání se automaticky ukončí a na displeji
se rozsvítí nápis „TUNED“ a „STEREO“ (pouze
u stereofonních programů).
Pokud se nápis „TUNED“ nerozsvítí a vyhledávání
stanice se neukončí, stisknutím tlačítka   jej
ukončete a proveďte ruční ladění (níže).
Když naladíte stanici, která poskytuje služby RDS,
budou z vysílání převzaty informace jako například
název služby a stanice.
Ruční ladění
 „ “ značí, že budou opakovaně přehrávány všechny stopy nebo
soubory až do zastavení přehrávání.
 „ 1“ značí, že bude opakovaně přehrávána jedna stopa nebo
soubor až do zastavení přehrávání.
Opakovaně stiskněte tlačítko TUNING MODE ,
dokud se nezobrazí nápis „MANUAL“, a poté nalaďte
požadovanou stanici opakovaným stisknutím
tlačítka +/ .
Poznámky k přehrávání disků MP3
Poznámka
 potvrďte zvolenou stopu
Stisknutím tlačítka
nebo soubor.
Pokud celkový čas přehrávání překročí 100 minut
v případě disku CD (a také při programování
souborů MP3), zobrazí se údaj „--.--“.
Poznámky k opakovanému přehrávání
 Když je režim přehrávání v náhodném pořadí nastaven na možnost
„SHUF“, systém bude náhodně přehrávat všechny stopy nebo
soubory na disku. Když je režim přehrávání v náhodném pořadí
nastaven na možnost „FLDR SHUF“, bude systém náhodně
přehrávat všechny stopy nebo soubory ve zvolené složce.
 Když systém vypnete, zvolený režim přehrávání v náhodném
pořadí („SHUF“ nebo „FLDR SHUF“) se zruší a obnoví se režim
normálního přehrávání nebo režim FLDR.
Zapne/vypne indikátor doku .
5 Zařaďte vybranou stopu nebo soubor do programu.
Změna režimu přehrávání
Poznámky k režimu přehrávání v náhodném pořadí
*1
Celkový čas přehrávání
zvolené stopy nebo souboru
 Na disk, který obsahuje soubory MP3, neukládejte jiné typy stop
nebo souborů a nepotřebné složky.
 Složky, které neobsahují soubory MP3, se přeskakují.
 Systém přehrává pouze soubory MP3, které mají příponu „.mp3“.
 Pokud má soubor příponu „.mp3“, ale jedná se o jiný typ souboru,
při přehrávání tohoto souboru může vzniknout hluk, který by mohl
poškodit reproduktory a způsobit poruchu systému.
 Maximální počty:
999* složek (včetně kořenové složky)
999 souborů MP3
250 souborů MP3 v jedné složce
8 úrovní složek (ve stromové struktuře souborů)
 Nelze zaručit kompatibilitu se všemi typy kódovacího/zapisovacího
softwaru MP3, záznamových zařízení a záznamových médií.
Při přehrávání nekompatibilních disků MP3 může být přehráván
pouze šum, zvuk může přeskakovat nebo disky nebude vůbec
možné přehrát.
* Včetně složek, které neobsahují žádné soubory MP3 ani žádné jiné
soubory. V závislosti na struktuře složek může systém rozpoznat
nižší počet složek, než je jejich skutečný počet.
Tip
Chcete-li snížit statický šum u stanice v pásmu FM se slabým
stereofonním signálem, vypněte stereofonní příjem tak, že opakovaně
stisknete tlačítko FM MODE , dokud se nezobrazí nápis „MONO“.
Změna kroku ladění v pásmu AM
(kromě modelů pro Evropu a Rusko)
Krok ladění v pásmu AM je v továrním nastavení předem
nastaven na 9 kHz (v některých oblastech na 10 kHz).
K provedení této operace použijte tlačítka na přístroji.
1 Vyberte stanici v pásmu AM tak, že stisknete
tlačítko AM FUNCTION  na dálkovém ovladači
nebo opakovaně stisknete tlačítko FUNCTION 
na přístroji.
2 Stisknutím tlačítka /  systém vypněte.
3 Stiskněte a podržte tlačítko VOL +  a následně
stiskněte tlačítko /  na přístroji.
Na displeji se zobrazí text „STEP 9K“ nebo
„STEP 10K“.
Po změně kroku ladění se vymažou všechny
předvolené stanice v pásmu AM.
Předvolení rozhlasových stanic
1 Nalaďte požadovanou stanici.
2 Stisknutím tlačítka TUNER MEMORY  zvolte režim
paměti tuneru.
Číslo předvolby
Další operace
Chcete-li
Pozastavit
přehrávání
3 Opakovaným stisknutím tlačítka +/  vyberte
požadované číslo předvolby.
Pokud je zvolenému číslu předvolby již přiřazena jiná
stanice, nová stanice ji nahradí.
4 Uložte stanici stisknutím tlačítka .
5 Chcete-li uložit další stanice, opakujte kroky 1 až 4.
Můžete předvolit až 20 stanic v pásmu FM a 10 stanic
v pásmu AM.
Naladění předvolené rozhlasové stanice
Pokud jste uložili rozhlasovou stanici s číslem předvolby
1 až 6, je možné stanici naladit jednoduše stisknutím
tlačítka TUNER MEMORY NUMBER (1 až 6) ,
když je systém v režimu AM nebo FM.
Pokud jste rozhlasovou stanici uložili s číslem
předvolby 7 nebo vyšším, opakovaně stiskněte tlačítko
TUNING MODE , dokud se nezobrazí nápis
„PRESET“ a poté požadované číslo předvolby vyberte
opakovaným stisknutím tlačítka +/- .
Přehrávání ze zařízení
iPod/iPhone/iPad
1 Zvolte funkci iPod.
Stiskněte tlačítko iPod FUNCTION  na
dálkovém ovladači nebo opakovaně stiskněte
tlačítko FUNCTION  na přístroji.
Kontrolka funkce se rozsvítí bíle.
2 Umístěte zařízení iPod/iPhone/iPad na dok.
3 Spusťte přehrávání.
Stiskněte tlačítko   na dálkovém ovladači nebo
tlačítko   na přístroji.
Ovládání zařízení iPod/iPhone/iPad
Chcete-li
Pozastavit přehrávání
Vybrat stopu nebo
kapitolu z audioknihy/
podcastu
Vyhledat určité místo
ve stopě nebo kapitole
z audioknihy/podcastu
Vybrat zvolenou
položku
Procházet nabídky
zařízení iPod
Vrátit se do
předcházející nabídky
nebo zvolit nabídku
Stiskněte
 / .
/ . Pro rychlý
přechod vpřed nebo zpět
tlačítko stiskněte a podržte.
Při přehrávání podržte tlačítko
/  a na požadovaném
místě ho uvolněte.
.
/ .
TOOL MENU /RETURN .
Použití systému jako nabíječky baterií
Bez ohledu na to, zda je systém zapnutý nebo vypnutý,
můžete jej použít jako nabíječku baterií pro zařízení
iPod/iPhone/iPad.
Zda nabíjení probíhá, si můžete ověřit podle indikátoru
baterie na displeji zařízení iPod/iPhone/iPad. Informace
o modelech zařízení iPod/iPhone/iPad kompatibilních
s tímto systémem naleznete v odstavci iPod/iPhone/iPad
v části Technické údaje.
Zastavení nabíjení zařízení iPod/iPhone/iPad
Odpojte zařízení iPod/iPhone/iPad z doku.
Poznámky k nabíjení zařízení iPod/iPhone/iPad
 Je-li zvolena funkce USB a systém je zapnutý, není možné zařízení
iPod/iPhone/iPad nabíjet.
 Pokud během nabíjení při vypnutém systému stisknete tlačítko
DISPLAY , systém přestane zařízení iPod/iPhone/iPad nabíjet.
Chcete-li opět zahájit nabíjení zařízení iPod/iPhone/iPad, znovu
zařízení připojte, když je displej v úsporném režimu.
Poznámky
 Chování systému se může lišit v závislosti na specifikacích zařízení
iPod/iPhone/iPad.
 Při připojování nebo odpojování zařízení iPod/iPhone/iPad jej držte
pod stejným úhlem, jaký má konektor zařízení iPod/iPhone/iPad
na přístroji, a neotáčejte jím ani jej nevychylujte, aby nedošlo
k poškození konektoru.
 Pokud je na konektoru umístěno zařízení iPod/iPhone/iPad, přístroj
nepřenášejte. Mohlo by dojít k poruše.
 Při připojování nebo odpojování zařízení iPod/iPhone/iPad systém
jednou rukou přidržte a dávejte pozor, abyste nechtěně nestiskli
žádné ovládací prvky na zařízení iPod/iPhone/iPad.
 Úroveň hlasitosti změníte pomocí tlačítka VOLUME +/ .
Úroveň hlasitosti nelze změnit pomocí zařízení iPod/iPhone/iPad.
 Podrobné informace o používání zařízení iPod/iPhone/iPad
naleznete v návodu k obsluze zařízení iPod/iPhone/iPad.
 Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či poškození
dat uložených v zařízení iPod/iPhone/iPad při jeho používání
s tímto systémem.
Přehrávání souboru na zařízení USB
V tomto systému lze přehrávat zvukový formát
MP3/WMA*/AAC*.
* Soubory s ochranou autorských práv DRM (Digital Rights
Management) nebo soubory stažené z internetového obchodu
s hudbou tento systém přehrát nedokáže. Pokusíte-li se takový
soubor přehrát, systém přehraje následující zvukový soubor bez
této ochrany.
Informace o kompatibilních zařízeních USB naleznete
na následujících webových stránkách.
Pro zákazníky v Evropě:
<http://support.sony-europe.com/>
Pro zákazníky v jiných zemích/oblastech:
<http://www.sony-asia.com/support>
1 Zvolte funkci USB.
Stiskněte tlačítko USB FUNCTION  na
dálkovém ovladači nebo opakovaně stiskněte
tlačítko FUNCTION  na přístroji.
Kontrolka funkce se rozsvítí modře.
2 Připojte zařízení USB ke konektoru
3 Spusťte přehrávání.
(USB) .
Stiskněte tlačítko   na dálkovém ovladači nebo
tlačítko   na přístroji.
Zastavit
přehrávání
3 Zvolte funkci AUDIO IN.
Stiskněte
  (nebo   na přístroji).
Pokud chcete přehrávání obnovit,
stiskněte tlačítko znovu.
 . Pokud chcete přehrávání
obnovit, stiskněte tlačítko  *1
(nebo   na přístroji). Chcete-li
zrušit obnovení přehrávání, stiskněte
znovu tlačítko  .*2
Zvolit složku
+/  opakovaně.
Zvolit soubor
/ .
Vyhledat určité
Při přehrávání podržte tlačítko
místo v souboru /  (nebo tlačítko /
 na přístroji) a na požadovaném
místě tlačítko uvolněte.
Zvolit opakované REPEAT  opakovaně, dokud se
přehrávání
neobjeví symbol „ “ nebo „ 1“.
*1 Při přehrávání souborů MP3/WMA s proměnným datovým
tokem (VBR) může systém obnovit přehrávání z jiného místa.
*2 Při obnovení přehrávání přejde systém zpět na složku
nejvyšší úrovně.
4 Spusťte přehrávání.
Spusťte přehrávání obsahu připojeného zařízení
a upravte hlasitost.
Poznámka
Pokud je úroveň hlasitosti připojeného zařízení příliš nízká, systém
může automaticky přejít do pohotovostního režimu. Upravte
hlasitost zařízení. Viz „Vypnutí funkce automatického přechodu
do pohotovostního režimu“.
Nastavení zvuku
Chcete-li
Upravit hlasitost
Získat
dynamičtější zvuk
Nastavit
zvukový efekt
Změna režimu přehrávání
V režimu zastavení opakovaně stiskněte tlačítko PLAY
MODE . Můžete zvolit režim normálního přehrávání
(přehrávání všech souborů na zařízení USB za sebou),
režim přehrávání složky („FLDR“ pro přehrávání všech
souborů v určené složce na zařízení USB) nebo režim
náhodného přehrávání („SHUF“ nebo „FLDR SHUF“
pro přehrávání souborů ve složce v náhodném pořadí).
Poznámky k režimu přehrávání
Když systém vypnete, zvolený režim náhodného přehrávání („SHUF“)
se zruší a obnoví se režim normálního přehrávání.
Poznámky k režimu přehrávání v náhodném pořadí
 Když je režim přehrávání v náhodném pořadí nastaven na možnost
„SHUF“, systém bude náhodně přehrávat všechny zvukové soubory
na zařízení USB. Když je režim přehrávání v náhodném pořadí
nastaven na možnost „FLDR SHUF“, bude systém náhodně
přehrávat všechny zvukové soubory ve zvolené složce.
 Když systém vypnete, zvolený režim přehrávání v náhodném
pořadí („SHUF“ nebo „FLDR SHUF“) se zruší a obnoví se režim
normálního přehrávání („FLDR“).
Poznámky
 Pořadí při přehrávání na tomto systému se může lišit od pořadí
při přehrávání na připojeném digitálním přehrávači hudby.
 Před odpojením zařízení USB systém vždy vypněte. Odpojení
zařízení USB při zapnutém systému může poškodit data na
zařízení USB.
 Je-li nezbytné připojení pomocí kabelu USB, připojte kabel
USB dodaný se zařízením USB. Podrobné informace o způsobu
použití zařízení USB najdete v návodu k obsluze dodaném se
zařízením USB.
 Podle typu připojeného zařízení USB může určitou dobu trvat,
než se zobrazí nápis „READING“.
 Nepřipojujte zařízení USB přes rozbočovač USB.
 Po připojení zařízení USB systém přečte všechny soubory na
tomto zařízení. Pokud je na zařízení USB velké množství složek
nebo souborů, úplné přečtení tohoto zařízení USB může trvat
dlouhou dobu.
 U některých připojených zařízení USB může po vykonání operace
nastat prodleva, než systém tuto operaci provede.
 Kompatibilitu se všemi dekódovacími/zapisovacími programy
není možné zaručit. Jestliže byly zvukové soubory na zařízení USB
původně zakódovány prostřednictvím nekompatibilního softwaru,
budou tyto soubory pravděpodobně produkovat pouze šum nebo
přerušovaný zvuk nebo je vůbec nebude možné přehrát.
 Tento systém nedokáže přehrát zvukové soubory na zařízení USB
v následujících případech:
jestliže celkový počet zvukových souborů ve složce přesáhne 250,
jestliže celkový počet zvukových souborů na zařízení USB
přesáhne 3 000,
jestliže celkový počet složek na zařízení USB přesáhne 1 000
(včetně složky „ROOT“ a prázdných složek).
Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na struktuře souborů
a složek. Na zařízení USB se zvukovými soubory neukládejte jiné
typy souborů nebo složky, které nejsou nezbytně nutné.
 Tento systém dokáže přehrávat pouze do úrovně 8 složek.
 Tento systém nemusí podporovat všechny funkce připojeného
zařízení USB.
 Složky, které neobsahují žádné zvukové soubory, se přeskakují.
 Prostřednictvím tohoto systému je možné přehrávat následující
zvukové formáty:
MP3: přípona souboru „.mp3“
WMA: přípona souboru „.wma“
AAC: přípona souboru „.m4a“
Mějte prosím na paměti, že i když má název souboru správnou
příponu souboru, ale samotný soubor je odlišný, systém může
šumět nebo fungovat nesprávně.
Použití systému jako nabíječky baterií
Když je systém zapnutý, můžete pomocí něj nabíjet
zařízení USB s funkcí nabíjení.
Stiskněte tlačítko USB FUNCTION  na
dálkovém ovladači nebo opakovaně stiskněte
tlačítko FUNCTION  na přístroji.
Nabíjení se zahájí po připojení zařízení USB ke
konektoru
(USB) . Na displeji zařízení USB
se zobrazí indikátor nabíjení. Podrobné informace
najdete v uživatelské příručce pro zařízení USB.
SOUND EFFECT  opakovaně,
dokud se nezobrazí požadovaný
zvukový efekt.
Změna informací zobrazených
na displeji
1)
Stiskněte
DISPLAY  opakovaně, když je
systém zapnutý.
DISPLAY  opakovaně, když je
systém vypnutý.2)
Můžete například zobrazit informace o disku CD/MP3 nebo
informace o zařízení USB. K těmto informacím patří:
Disk CD-DA
zbývající doba přehrávání stopy během přehrávání
celková zbývající doba přehrávání
Disk MP3/zařízení USB
Poznámky k opakovanému přehrávání
 Zvolíte-li možnost „ “, když je systém v režimu normálního
přehrávání, začne systém opakovaně přehrávat všechny zvukové
soubory na zařízení USB, dokud přehrávání nezastavíte. Zvolíte-li
možnost „ “, když je systém v režimu přehrávání složky, začne
systém opakovaně přehrávat všechny zvukové soubory ve zvolené
složce, dokud přehrávání nezastavíte.
 Zvolíte-li možnost „ 1“, začne systém opakovaně přehrávat
zvolený soubor, dokud přehrávání nezastavíte.
Stiskněte
VOLUME +/ .
BASS BOOST .
stopa nebo název souboru („
jméno interpreta („ “),
název alba („
“).
2)
“),
Kontrolka STANDBY  na přístroji se rozsvítí, když je systém vypnutý.
Tento systém nabízí následující režimy zobrazení.
Režim zobrazení
Úsporný režim2)
Hodiny3)
Když je systém vypnutý1)
Displej je vypnutý z důvodu
úspory energie. Časovač a hodiny
i nadále běží.
Jsou zobrazeny hodiny.
Kontrolka STANDBY  na přístroji se rozsvítí, když je systém vypnutý.
2)
V úsporném režimu nelze nastavit hodiny.
3)
Zobrazení hodin se po 8 sekundách automaticky přepne na
úsporný režim.
1)
Poznámky k informacím na displeji
 Nepodporované znaky se zobrazují jako „_“.
 Následující položky se nezobrazí:
celková doba přehrávání pro disk MP3 nebo zařízení USB,
celková zbývající doba přehrávání pro disk MP3 nebo
zařízení USB,
zbývající doba přehrávání souboru MP3/WMA/AAC.
 Následující položky se nezobrazí správně:
uplynulá doba přehrávání pro soubory MP3 zakódované
s použitím proměnného datového toku (VBR),
názvy složek a souborů, které neodpovídají standardu ISO9660
Úroveň 1, Úroveň 2 nebo rozšíření Joliet.
 Zobrazí se následující položky:
celková doba přehrávání disku CD-DA (pokud není zvolen režim
přehrávání v naprogramovaném pořadí a přehrávač je zastaven),
zbývající doba přehrávání stopy na disku CD-DA,
zbývající doba přehrávání disku CD-DA (pouze pokud je při
přehrávání zvolen normální režim přehrávání),
informace z tagů ID3 u souborů MP3, pokud je použita verze 1
nebo verze 2 tagů ID3 (při použití tagů ID3 verze 1 i verze 2
současně v jednom souboru MP3 mají přednost informace z tagů
ID3 verze 2),
až 64 znaků u tagů ID3. Povoleny jsou následující znaky: velká
písmena (A až Z), číslice (0 až 9) a symboly (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / <
= > @ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^ ~).
Časovač vypnutí:
Můžete usínat za zvuků hudby. Tato funkce funguje,
i když nejsou nastaveny hodiny.
Stiskněte a podržte tlačítko SHIFT  a následně
opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP .
Po každém stisknutí tlačítka SLEEP , zatímco držíte
stisknuté tlačítko SHIFT , se nastavená doba zkrátí
o 10 minut, počínaje maximální dobou 90 minut až po
minimální dobu 10 minut.
Chcete-li časovač vypnutí zrušit, vyberte možnost „OFF“.
Časovač přehrávání:
Připravte zdroj zvuku a pomocí tlačítka
VOLUME +/  nastavte hlasitost.
Pokud chcete, aby přehrávání začalo konkrétní
stopou na disku CD, zvukovým souborem nebo
rozhlasovou stanicí, vytvořte si svůj vlastní program.
2 Zvolte režim nastavení časovače.
1 Připravte zdroj zvuku.
3 Nastavte časovač přehrávání.
Stiskněte a podržte tlačítka SHIFT  a TIMER
MENU .
Opakovaným stisknutím tlačítka /  vyberte
.
možnost „PLAY SET“ a poté stiskněte tlačítko
4 Nastavte čas, kdy se spustí přehrávání.
Opakovaným stisknutím tlačítka /  nastavte
. Stejným
hodinu a poté stiskněte tlačítko
způsobem nastavte minuty.
5 S použitím stejného postupu jako v kroku 4 nastavte
čas ukončení přehrávání.
Disk CD/MP3
Systém nevysune disk a zobrazí se
nápis „LOCKED“.
 Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony
nebo na místní autorizovaný servis společnosti Sony.
Disk nelze vložit.
 Ověřte, zda je systém zapnutý.
 Nevkládejte disk do otvoru pro disk, dokud se
nezobrazí nápis „NO DISC“.
 Disk není ukončen (na disk lze přidat další data).
Zvuk přeskakuje nebo disk nelze přehrát.
 Otřete disk a znovu jej vložte.
 Přemístěte systém mimo dosah vibrací (například
na stabilní stojan).
Kontrola nastavení
1 Stiskněte a podržte tlačítka SHIFT  a TIMER
MENU .
Přehrávání se nezahájí od první stopy.
2 Opakovaným stisknutím tlačítka /  vyberte
.
3 Opakovaným stisknutím tlačítka /  vyberte
možnost „PLAY SEL“ a poté stiskněte tlačítko
.
Opakujte výše uvedený postup, dokud se v kroku 3
nezobrazí možnost „OFF“ a poté stiskněte tlačítko
 Vraťte se do normálního režimu přehrávání tak,
že opakovaně stisknete tlačítko PLAY MODE ,
dokud nezmizí nápis „PGM“ a „SHUF“.
Zahájení přehrávání trvá déle než obvykle.
Zrušení časovače
.
Změna nastavení
Začněte znovu od kroku 1.
Poznámky
 Pokud jako zdroj pro časovač zvolíte zařízení USB, na kterém je
velký počet souborů a složek, bude určitou dobu probíhat načítání
obsahu zařízení, což může způsobit mírné zpoždění začátku
přehrávání po aktivaci časovačem.
 Pokud jako zdroj pro časovač přehrávání nastavíte rozhlasovou
stanici v pásmu FM/AM naladěnou pomocí předvolené stanice,
zůstane naladěná stanice pro časovač přehrávání pevně určená.
I když po nastavení časovače přehrávání rozhlasovou stanici
změníte, nastavení rozhlasové stanice pro časovač přehrávání
se nezmění.
 Pokud jako zdroj pro časovač přehrávání nastavíte rozhlasovou
stanici v pásmu FM/AM, kterou jste nastavili pomocí automatického
nebo ručního naladění, změníte-li rozhlasovou stanici po nastavení
časovače přehrávání, změní se také nastavení rozhlasové stanice pro
časovač přehrávání.
Poznámky pro uživatele zařízení iPod/iPhone/iPad
 Zkontrolujte, zda při použití časovače přehrávání není v zařízení
iPod/iPhone/iPad spuštěno přehrávání.
 V závislosti na stavu připojeného zařízení iPod/iPhone/iPad se
časovač přehrávání nemusí aktivovat.
Tip
Nastavení časovače přehrávání zůstává v platnosti, dokud jej ručně
nezrušíte.
 Následující disky mohou prodloužit dobu potřebnou
k zahájení přehrávání:
 disk, který má složitou stromovou strukturu,
 disk, který obsahuje mnoho složek.
Chybné zobrazení.
 Data uložená na disku CD-DA nebo MP3 jsou
pravděpodobně poškozená. Přeneste data znovu.
 Systém dokáže zobrazit následující znaky:
 velká písmena (A až Z),
 číslice (0 až 9),
 symboly (< > * +, [ ] \ _).
Jiné znaky se zobrazí jako „_“.
iPod/iPhone/iPad
Není slyšet žádný zvuk.
 Ověřte, zda je zařízení iPod/iPhone/iPad řádně
připojeno.
 Ověřte, zda zařízení iPod/iPhone/iPad přehrává hudbu.
 Ověřte, zda bylo zařízení iPod/iPhone/iPad
aktualizováno s použitím nejnovější verze softwaru.
Pokud ne, před použitím se systémem zařízení
iPod/iPhone/iPad aktualizujte.
 Upravte hlasitost.
Zvuk je zkreslený.
Odstraňování problémů
1 Přesvědčte se, zda je napájecí kabel pevně připojen.
2 Vyhledejte svůj problém v následujícím seznamu
a proveďte uvedené kroky pro jeho odstranění.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího
prodejce společnosti Sony.
Pokud bliká kontrolka STANDBY
Ihned odpojte napájecí kabel ze zásuvky
a zkontrolujte následující položky.
 Nejsou zakryty větrací otvory systému?
 Nedošlo ke zkratu na konektoru zařízení
iPod/iPhone/iPad ?
Jakmile kontrolka STANDBY  přestane blikat,
znovu připojte napájecí kabel a zapněte systém.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího
prodejce společnosti Sony.
Obecné
Systém neočekávaně přešel do
pohotovostního režimu.
Použití volitelných zvukových
zařízení
Stiskněte tlačítko VOLUME  .
Pokud je jako zdroj zvuku časovače nastavena
rozhlasová stanice v pásmu FM/AM, systém se
automaticky zapne 15 sekund před zvolenou dobou.
Pokud je jako zdroj zvuku nastaven disk CD/zařízení
USB, systém se automaticky zapne 90 sekund před
zvolenou dobou. Pokud je jako zdroj zvuku nastaveno
zařízení iPod/iPhone/iPad, systém se automaticky
zapne 30 sekund před zvolenou dobou.
Systém nabízí dvě funkce časovače. Při použití obou
časovačů má přednost časovač vypnutí.
1 Připravte zdroj zvuku.
2 Snižte hlasitost.
Stiskněte tlačítko  . Systém se automaticky
zapne před zvolenou dobou.
Pokud je systém v nastavenou dobu již zapnutý,
funkce časovače přehrávání se neaktivuje. Od zapnutí
systému do zahájení přehrávání nepoužívejte žádné
ovládací prvky systému.
 Je řádně připojen napájecí kabel?
Odpojte zařízení USB.
Připojte dodatečné zvukové zařízení ke zdířce
AUDIO IN  na přístroji pomocí analogového
audio kabelu (není součástí dodávky).
7 Vypněte systém.
Použití časovačů
Ukončení nabíjení zařízení USB
 Zařízení iPod/iPhone/iPad a zařízení USB nelze nabíjet současně.
Při nabíjení zařízení USB zvolte funkci USB.
 Zařízení USB nelze nabíjet, když je systém vypnutý.
 Kontrolka STANDBY  nemusí zhasnout ihned po
odpojení napájecího kabelu. Kontrolka zhasne po
přibližně 40 sekundách. Nejedná se o poruchu.
Systém nelze zapnout.
V předem nastavenou dobu se můžete nechat vzbudit
zvukem z disku CD, rádia v pásmu FM/AM, zařízení
iPod/iPhone/iPad nebo zařízení USB . Nezapomeňte
nastavit hodiny.
Poznámky k nabíjení zařízení USB
Opakovaně stiskněte tlačítko / , dokud se
nezobrazí požadovaný zdroj zvuku. Poté stiskněte
.
tlačítko
možnost „SELECT“ a poté stiskněte tlačítko
Chcete-li
Změnit informace
na displeji1)
Změnit režim
zobrazení na
displeji (viz níže)
Kontrolka STANDBY  zůstane po odpojení
napájecího kabelu svítit.
6 Vyberte zdroj zvuku.
Stiskněte tlačítko AUDIO IN FUNCTION 
na dálkovém ovladači nebo opakovaně stiskněte
tlačítko FUNCTION  na přístroji.
Kontrolka funkce se rozsvítí oranžově.
 Nejedná se o poruchu. Systém asi po 30 minutách
automaticky přejde do pohotovostního režimu, pokud
neprovedete žádnou operaci nebo na výstupu není
zvukový signál. Viz „Vypnutí funkce automatického
přechodu do pohotovostního režimu“.
Operace nastavení hodin nebo časovače
přehrávání je neočekávaně zrušena.
 Pokud asi minutu neprovedete žádnou operaci,
nastavení hodin nebo časovače přehrávače se
automaticky zruší. Opakujte operaci od začátku.
Není slyšet žádný zvuk.
 Zvyšte hlasitost pomocí tlačítka VOLUME + .
 Zkontrolujte, zda nejsou připojena sluchátka ke zdířce
 (sluchátka) .
 Zkontrolujte, zda jsou řádně připojena další zvuková
zařízení.
 Zkontrolujte, zda je funkce nastavena na možnost
AUDIO IN.
 Nejsou zakryty větrací otvory systému?
 Daná stanice mohla dočasně přerušit vysílání.
Ozývá se výrazné hučení nebo šum.
 Přemístěte systém dále od zdrojů šumu.
 Zapojte systém do jiné zásuvky ve zdi.
 K napájecímu kabelu nainstalujte odrušovací filtr
(není součástí dodávky).
Dálkový ovladač nefunguje.
 Odstraňte jakékoli překážky mezi dálkovým ovladačem
a senzorem dálkového ovladače na přístroji 
a umístěte přístroj mimo dosah zářivkového osvětlení.
 Nasměrujte dálkový ovladač na senzor na systému .
 Přejděte s dálkovým ovladačem blíže k systému.
 Ověřte, zda je zařízení iPod/iPhone/iPad řádně
připojeno.
 Snižte hlasitost.
 Změňte nastavení „EQ“ na zařízení iPod/iPhone/iPad
na hodnotu „Off “ nebo „Flat“.
Zařízení iPod/iPhone/iPad nefunguje.
 Ukončete ostatní aplikace iOS spuštěné v zařízení iPod/
iPhone/iPad. Podrobné informace najdete v návodu
k obsluze dodaném se zařízením iPod/iPhone/iPad.
 Ověřte, zda je zařízení iPod/iPhone/iPad řádně
připojeno.
 Ověřte, zda bylo zařízení iPod/iPhone/iPad
aktualizováno s použitím nejnovější verze softwaru.
Pokud ne, před použitím se systémem zařízení
iPod/iPhone/iPad aktualizujte.
 Ovládání systému a zařízení iPod/iPhone/iPad se liší.
Proto nemusí být možné ovládat zařízení iPod/iPhone/
iPad pomocí tlačítek na dálkovém ovladači nebo na
přístroji. V tom případě použijte ovládací tlačítka na
zařízení iPod/iPhone/iPad.
Zařízení iPod/iPhone/iPad nelze nabíjet.
 Ověřte, zda je zařízení iPod/iPhone/iPad řádně
připojeno.
 Ověřte, zda systém není v režimu funkce USB. Zařízení
iPod/iPhone/iPad nelze v režimu funkce USB nabíjet.
 Zařízení iPod/iPhone/iPad nelze nabíjet ani v případě,
že ke konektoru USB na systému připojíte kabel USB
dodaný se zařízením iPod/iPhone/iPad.
 Pokud během nabíjení při vypnutém systému stisknete
tlačítko DISPLAY , systém přestane zařízení
iPod/iPhone/iPad nabíjet. Chcete-li opět zahájit
nabíjení zařízení iPod/iPhone/iPad, znovu zařízení
připojte, když je displej v úsporném režimu.
Hlasitost vyzvánění zařízení iPhone
se nezmění.
 Upravte hlasitost vyzvánění na zařízení iPhone.
Zařízení USB
Připojené zařízení iPod/iPhone/iPad nebo
zařízení USB se nenabíjí, jsou-li obě zařízení
připojena současně.
 Zařízení iPod/iPhone/iPad a zařízení USB nelze
nabíjet současně. Chcete-li nabíjet zařízení USB,
zvolte funkci USB.
Používáte podporované zařízení USB?
 Pokud připojíte nepodporované zařízení USB, mohou
se vyskytnout následující problémy. Zkontrolujte
informace o kompatibilních zařízeních na webových
stránkách, jejichž adresy URL najdete v části
„Přehrávání souboru ze zařízení USB“.
 Zařízení USB není rozpoznáno.
 Systém nezobrazí názvy souborů nebo složek.
 Přehrávání není možné.
 Zvuk vynechává.
 Vyskytuje se šum.
 Přehrávaný zvuk je zkreslený.
Není slyšet žádný zvuk.
 Zařízení USB není řádně připojeno. Vypněte systém
a zařízení USB znovu připojte.
Je slyšet šum, zvuk přeskakuje nebo
je zkreslený.
 Používáte nepodporované zařízení USB. Zkontrolujte
informace na webových stránkách s přehledem
kompatibilních zařízení USB.
 Vypněte systém a zařízení USB znovu připojte.
Poté systém znovu zapněte.
 Šum obsahují již samotná hudební data nebo je
zvuk zkreslený. Šum mohl vzniknout při přenosu.
Odstraňte soubor a znovu jej přeneste.
 Při kódování zvukových souborů byl použit příliš
nízký datový tok. Na zařízení USB uložte soubory
zakódované s použitím vyššího datového toku.
Delší dobu je zobrazen nápis „READING“
nebo dlouho trvá, než začne přehrávání.
 Načítání může trvat delší dobu v následujících
případech.
 Na zařízení USB je velký počet souborů nebo složek.
 Struktura souborů je příliš složitá.
 Kapacita paměti je příliš velká.
 Vnitřní paměť je fragmentovaná.
Chybné zobrazení.
 Data uložená na zařízení USB jsou pravděpodobně
poškozená. Přeneste data znovu.
 Systém dokáže zobrazit následující znaky:
 velká písmena (A až Z),
 číslice (0 až 9),
 symboly (< > * +, [ ] \ _).
Jiné znaky se zobrazí jako „_“.
Zařízení USB není rozpoznáno.
 Vypněte systém a zařízení USB znovu připojte.
Poté systém znovu zapněte.
 Zkontrolujte informace na webových stránkách
s přehledem kompatibilních zařízení USB.
 Zařízení USB nefunguje správně. Informace o tom,
jak tento problém vyřešit, naleznete v návodu
k obsluze dodaném s vaším zařízením USB.
Nelze spustit přehrávání.
 Vypněte systém a zařízení USB znovu připojte.
Poté systém znovu zapněte.
 Zkontrolujte informace na webových stránkách
s přehledem kompatibilních zařízení USB.
Přehrávání se nezahájí od prvního souboru.
 Zvolte normální režim přehrávání.
Zvukový soubor nelze přehrát.
 Soubory MP3 ve formátu MP3 PRO nelze přehrát.
 Některé soubory ve formátu AAC se nemusejí
správně přehrát.
 Soubory AAC obsahující datové proudy videa
nelze přehrát.
 Soubory WMA ve formátu Windows Media Audio
Lossless a Professional nelze přehrát.
 Jsou podporována pouze zařízení USB zformátovaná
s použitím systému souborů FAT16 nebo FAT32.*
 Pokud se na zařízení USB nachází více oddílů, soubory
pravděpodobně nebude možné přehrát.
 Tento systém dokáže přehrávat pouze do úrovně
8 složek.
 Soubory, které jsou zašifrované nebo chráněné heslem
apod., nelze přehrát.
 Soubory s ochranou autorských práv DRM (Digital
Rights Management) systém nemůže přehrát.
* Tento systém podporuje systémy souborů FAT16 a FAT32, ale
některá zařízení USB nemusejí podporovat oba typy souborů FAT.
Podrobné informace vyhledejte v návodu k obsluze jednotlivých
zařízení USB nebo se obraťte na výrobce zařízení.
Tuner
Je slyšet výrazné hučení nebo šum nebo není
možný příjem stanic. (Na displeji bliká nápis
„TUNED“ nebo „STEREO“.)
 Připojte správně anténu.
 Vyhledejte místo a směr zajišťující dobrý příjem
a poté anténu opět nastavte.
 Abyste předešli vzniku šumu, neumísťujte antény
do blízkosti napájecích kabelů.
 Vypněte elektrická zařízení v blízkosti systému.
Je slyšet více rozhlasových stanic současně.
 Vyhledejte místo a směr zajišťující dobrý příjem
a poté anténu opět nastavte.
 Svažte kabely antén k sobě, například pomocí
kabelových vázacích svorek, a upravte délku kabelů.
Obnovení továrního nastavení systému
Pokud systém stále řádně nefunguje, obnovte tovární
nastavení systému.
Tovární nastavení systému můžete obnovit pomocí
tlačítek na přístroji.
1 Odpojte a znovu připojte napájecí kabel a poté
systém zapněte.
2 Stiskněte a podržte tlačítka   a / 
na přístroji, dokud se na displeji nezobrazí
nápis „RESET“.
Budou vymazána všechna uživatelská nastavení,
například předvolené rozhlasové stanice, časovač
a hodiny.
Vypnutí funkce automatického přechodu
do pohotovostního režimu
Tento systém je vybaven funkcí automatického přechodu
do pohotovostního režimu. Díky této funkci systém asi
po 30 minutách automaticky přejde do pohotovostního
režimu, pokud neprovedete žádnou operaci nebo na
výstupu není zvukový signál.
Ve výchozím nastavení je funkce automatického
přechodu do pohotovostního režimu zapnutá.
Funkci automatického přechodu do pohotovostního
režimu můžete vypnout pomocí tlačítek na přístroji.
Při zapnutém systému stiskněte a podržte tlačítko
 , dokud se nezobrazí nápis „AUTO. STBY OFF“.
Pokud chcete tuto funkci zapnout, opakujte postup,
dokud se nezobrazí nápis „AUTO. STBY ON“.
Poznámky
 Než systém přejde do pohotovostního režimu, na displeji se na
dvě minuty zobrazí nápis „AUTO. STBY“.
 Funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu neplatí
pro funkci tuneru (FM/AM), i když je tato funkce zapnutá.
 Systém nemusí automaticky přejít do pohotovostního režimu
v následujících případech:
když je rozpoznáván zvukový signál,
při přehrávání zvukových stop nebo souborů,
když je aktivován časovač vypnutí nebo časovač přehrávání.
 I když je povolena funkce automatického přechodu do
pohotovostního režimu, v následujících případech systém
znovu zahájí odpočítávání času zbývajícího do přechodu do
pohotovostního režimu:
je připojeno zařízení iPhone/iPod/iPad,
stisknete tlačítko na dálkovém ovladači nebo na přístroji.
Vypnutí pípnutí
Ve výchozím továrním nastavení systému je stisknutí
tlačítka na dotykovém panelu na přístroji potvrzeno
pípnutím. Pípnutí můžete vypnout.
1 Stisknutím tlačítka /  systém zapněte.
2 Stiskněte a po dobu alespoň 3 sekund podržte
tlačítka   a VOLUME   na přístroji.
Pokud chcete pípnutí opět zapnout, opakujte postup
popsaný v krocích 1 a 2.
Poznámka
Pokud bliká kontrolka doku, systém nepotvrzuje
dotyk tlačítka pípnutím, i když je pípnutí zapnuté.
Dotykový panel je nicméně možné používat, i když bliká
kontrolka doku.
Zprávy
CAN’T PLAY: Vložili jste disk, který nelze na tamto
systému přehrát.
COMPLETE: Předvolba rozhlasových stanic proběhla
úspěšně.
ERROR: Tato zpráva se zobrazuje v případě nepředvídané
situace nebo při připojení neznámého zařízení.
FULL: Pokusili jste se naprogramovat více než 25 stop
nebo souborů.
LOCKED: Otvor pro disk nefunguje. Obraťte se na
nejbližšího prodejce společnosti Sony.
NO DEVICE: Není připojeno žádné zařízení USB nebo
bylo připojené zařízení USB odpojeno.
NO DISC: V přehrávači není vložen žádný disk nebo jste
vložili disk, který nelze přehrát.
NO MEMORY: Do zařízení USB nebylo vloženo
paměťové médium.
NO STEP: Všechny naprogramované stopy byly
vymazány.
NO SUPPORT: Je připojeno nepodporované zařízení
USB, nepodporované zařízení iPod/iPhone/iPad nebo
zařízení iPod/iPhone/iPad s vybitou baterií.
NO TRACK: Na zařízení USB nebo disku CD není žádný
soubor, který by bylo možné přehrát.
NOT USED: Pokusili jste se provést operaci, která je
v této situaci zakázána.
OVER CURRENT: Odpojte zařízení USB od konektoru,
vypněte systém a opět jej zapněte.
PUSH STOP: Během přehrávání v režimu CD nebo USB
jste stiskli tlačítko PLAY MODE .
TIME NG: Byl nastaven stejný počáteční a koncový čas
časovače přehrávání.
Bezpečnostní opatření
Umístění
 Neinstalujte systém do nakloněné polohy ani na místa
s velmi vysokou či nízkou teplotou, se zvýšeným
množstvím prachu, nečistot či vlhkosti, na místa bez
dostatečného odvětrávání ani na místa, která jsou
vystavena vibracím, přímému slunečnímu záření nebo
jasnému osvětlení.
 Chcete-li systém umístit na speciálně ošetřené povrchy
(například voskem, olejem nebo leštidlem), postupujte
opatrně, protože může dojít ke vzniku skvrn nebo
k poškození povrchu.
 Pokud systém přinesete z chladného do teplého
prostředí, nebo když jej umístíte do místnosti s vysokou
úrovní vlhkosti, může vlhkost zkondenzovat na
čočkách uvnitř CD přehrávače a způsobit poruchu
systému. V takovém případě disk vyjměte a nechejte
systém zapnutý po dobu přibližně 30 minut, dokud se
vlhkost neodpaří.
Zahřívání
 Zahřívání přístroje při provozu je normální jev,
který vás nemusí znepokojovat.
 Pokud byl systém nepřetržitě používán při vysoké
hlasitosti, nedotýkejte se krytu přístroje, protože se
mohl zahřát na vysokou teplotu.
 Nezakrývejte větrací otvory.
Systém reproduktorů
Tento systém reproduktorů není magneticky stíněný.
To může způsobit magnetické zkreslení obrazu na
televizorech v blízkosti reproduktorů. V takovém
případě televizor vypněte, počkejte 15 až 30 minut
a opět jej zapněte.
Čištění krytu
Systém čistěte měkkou utěrkou lehce navlhčenou
jemným čisticím prostředkem. Nepoužívejte drsné
materiály, čisticí písek ani rozpouštědla, jako například
ředidla, alkohol nebo benzin.
Technické údaje
Zesilovač
Výstupní výkon (jmenovitý): 16 wattů + 16 wattů (8 ohmů při 1 kHz, celkové harmonické zkreslení 1 %)
Trvalý efektivní výstupní výkon (referenční): 20 wattů + 20 wattů (8 ohmů
při 1 kHz, celkové harmonické zkreslení 10 %)
Vstup
AUDIO IN (stereo minijack): citlivost 700 mV, impedance 47 kiloohmů
Výstupy
PHONES (stereo minijack): podporuje sluchátka s impedancí alespoň
8 ohmů
CD přehrávač
Systém: systém pro přehrávání kompaktních disků a digitálních zvukových
souborů
Parametry laserové diody
Vyzařování: kontinuální
Výstup laseru*: méně než 44,6 μW
* Tato hodnota byla naměřena ve vzdálenosti 200 mm od povrchu čočky
objektivu na optickém bloku s clonou 7 mm.
Frekvenční odezva: 20 Hz – 20 kHz
Poměr signál/šum: více než 90 dB
Dynamický rozsah: více než 90 dB
Tuner
Stereofonní příjem v pásmu FM, superheterodynní tuner v pásmu FM/AM
Anténa: kabelová anténa pro pásmo FM
smyčková anténa pro pásmo AM
Tuner pro pásmo FM
Rozsah ladění:
Model pro brazilský trh:
87,5 MHz – 108,0 MHz (s krokem 100 kHz)
Ostatní modely:
87,5 MHz – 108,0 MHz (s krokem 50 kHz)
Tuner pro pásmo AM
Rozsah ladění:
Modely pro evropský trh:
531 kHz – 1 602 kHz (s krokem 9 kHz)
Modely pro Latinskou Ameriku:
531 kHz – 1 710 kHz (s krokem 9 kHz)
530 kHz – 1 710 kHz (s krokem 10 kHz)
Ostatní modely:
531 kHz – 1 602 kHz (s krokem 9 kHz)
530 kHz – 1 610 kHz (s krokem 10 kHz)
iPod/iPhone/iPad
Disky, které tento systém PŘEHRÁVÁ
 Audio CD
 CD-R/CD-RW (zvuková data/soubory MP3)
Disky, které tento systém NEPŘEHRÁVÁ
 CD-ROM
 Disky CD-R/CD-RW/CD-ROM, které nejsou ve
formátu hudebního CD nebo MP3 odpovídajícímu
standardu ISO 9660 Úroveň 1/Úroveň 2, Joliet
 Disky CD-R/CD-RW s nízkou kvalitou záznamu,
disky CD-R/CD-RW, které jsou poškrábané nebo
špinavé, nebo disky CD-R/CD-RW zaznamenané na
nekompatibilním záznamovém zařízení
 Disky CD-R/CD-RW, které nejsou správně ukončené
 Disky, které obsahují jiné soubory než soubory MPEG 1
Audio Layer-3 (MP3)
 Disky, které mají nestandardní tvar (např. srdce,
čtverec, hvězda)
 Disky, na kterých je lepicí páska, papír nebo nálepka
 Disky z půjčovny nebo použité disky, na kterých lepidlo
přesahuje okraje nálepky
 Disky, které jsou potištěné lepkavým inkoustem
Poznámky k diskům
 Před zahájením přehrávání disk otřete čisticím
hadříkem od středu směrem k okraji.
 Nepoužívejte rozpouštědla, například benzin nebo
ředidlo, běžně dostupné čističe ani antistatický sprej
určený pro vinylové gramofonové desky.
 Nevystavujte disky přímému slunečnímu světlu
nebo zdrojům tepla, jako například horkovzdušné
potrubí, ani je nenechávejte v autě zaparkovaném
na přímém slunci.
Bezpečnost
 Pokud víte, že přístroj nebudete delší dobu používat,
odpojte napájecí kabel vytažením zástrčky ze zásuvky.
Při odpojování systému vždy uchopte zástrčku.
Nikdy netahejte za kabel.
 Pokud se do systému dostane jakýkoliv pevný objekt
nebo tekutina, odpojte systém a nechejte jej před dalším
použitím zkontrolovat kvalifikovaným pracovníkem.
 Napájecí kabel lze vyměnit pouze v kvalifikovaném
servisu.
Kompatibilní modely zařízení iPod/iPhone/iPad:
 iPod touch 4. generace
 iPod touch 3. generace
 iPod touch 2. generace
 iPod nano 6. generace
 iPod nano 5. generace (videokamera)
 iPod nano 4. generace (video)
 iPod nano 3. generace (video)
 iPod classic 160 GB (2009)
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPhone 3G
 iPad2
 iPad
„Made for iPod“, „Made for iPhone“ a „Made for iPad“ znamená,
že elektronické příslušenství bylo navrženo speciálně pro propojení s výrobky
iPod, iPhone, respektive iPad a bylo ověřeno výrobcem, aby splňovalo provozní
normy společnosti Apple. Společnost Apple není zodpovědná za provoz tohoto
zařízení nebo splnění bezpečnostních předpisů a norem. Upozorňujeme,
že používání tohoto příslušenství se zařízeními iPod, iPhone nebo iPad
může ovlivňovat funkčnost bezdrátových systémů.
USB
Podporovaný datový tok:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kb/s – 320 kb/s, VBR
WMA: 48 kb/s – 192 kb/s, VBR
AAC: 48 kb/s – 320 kb/s
Vzorkovací frekvence:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
(USB): typ A, maximální proud 500 mA
Konektor
Reproduktor
Celopásmový reproduktor: 65 mm, kónický
Pasivní zářič: 67 mm × 108 mm
Jmenovitá impedance: 8 ohmů
Obecné
Požadavky na napájení:
Napájecí adaptér
Vstup: 100 V – 240 Vstř, 50/60 Hz
Výstup: 19,5 Vss 3,9 A
Spotřeba energie: 32 wattů
Rozměry (š/v/h):
Přibližně 449 mm × 212 mm × 137 (95) mm (včetně vyčnívajících částí)
Hmotnost: přibližně 2,8 kg
Počet hlavních jednotek: 1 kus
Dodávané příslušenství: dálkový ovladač (1), napájecí adaptér (1),
napájecí kabel (1), kabelová anténa pro pásmo FM/smyčková anténa
pro pásmo AM (1), ochranné podložky (2), baterie R6 (velikost AA) (2)
Design a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,5 W
Download PDF

advertising