Sony | CMT-DH30 | Sony CMT-DH30 Návod k obsluze

4-133-749-11(1)
Mikro HI-FI systém
Návod k obsluze
CMT-DH30
© 2009 Sony Corporation
VAROVÁNÍ
Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru,
nezakrývejte větrací otvory na přístroji
novinami, ubrusy, závěsy, záclonami
a podobně. Na přístroj nikdy nepokládejte
zdroje otevřeného ohně, jako například
zapálené svíčky.
Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru
nebo úrazu elektrickým proudem,
nevystavujte přístroj kapající nebo
stříkající vodě a nepokládejte na něj
nádoby naplněné tekutinou, jako
například vázy s květinami.
Jelikož síťový napájecí kabel slouží pro
odpojení přístroje od elektrické sítě,
připojte jej do snadno přístupné síťové
zásuvky. Pokud zjistíte jakoukoliv poruchu
přístroje, ihned odpojte síťový napájecí
kabel ze síťové zásuvky.
Neinstalujte přístroj do stísněného
prostoru, jako například do knihovny,
vestavěné skříně a na podobná místa.
Baterie nebo přístroje s vloženými
bateriemi nevystavujte nadměrnému
teplu, jako například přímému slunečnímu
světlu, ohni a podobně.
UPOZORNĚNÍ
Použití optických přístrojů u tohoto
přístroje zvyšuje nebezpečí poškození
zraku.
Tento přístroj je klasifikován jako laserový
výrobek třídy CLASS 1 LASER. Toto
označení je uvedeno na zadní straně
přístroje.
Pouze evropský model
Nadměrná hlasitost ze sluchátek může
způsobit poškození sluchu.
2CZ
Poznámka pro zákazníky:
Následující informace platí pouze
pro zařízení prodávaná v zemích
uplatňujících směrnice EU.
Výrobcem tohoto výrobku je společnost
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Autorizovaným zástupcem pro EMC
a bezpečnost výrobku je společnost Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Německo. V případě
záležitostí týkajících se oprav nebo záruky
se prosím obraťte na adresy uvedené
v samostatné servisní nebo záruční
dokumentaci.
Likvidace starého
elektrického
a elektronického
zařízení (platí v zemích
Evropské unie a v dalších
evropských zemích
se systémy tříděného
odpadu)
Tento symbol na výrobku nebo na jeho
obalu znamená, že s tímto výrobkem
nesmí být zacházeno jako s běžným
domovním odpadem. Výrobek je třeba
odnést na příslušné sběrné místo, kde bude
provedena recyklace tohoto elektrického
a elektronického zařízení. Zajištěním
správné likvidace výrobku můžete předejít
možným negativním vlivům na životní
prostředí a lidské zdraví, které se mohou
v opačném případě projevit jako důsledek
nesprávné manipulace při likvidaci tohoto
výrobku. Recyklace materiálů přispívá
k ochraně přírodních zdrojů. Se žádostí
o podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku se prosím obracejte na
místní úřady, místní služby pro sběr
domovního odpadu nebo na obchod, kde
jste výrobek zakoupili.
Platí rovněž pro příslušenství: dálkový
ovladač
Likvidace starých
baterií (platí v zemích
Evropské unie a v dalších
evropských zemích
se systémy tříděného
odpadu)
Tento symbol na baterii nebo na jejím
obalu znamená, že s baterií nesmí být
zacházeno jako s běžným domovním
odpadem. Zajištěním správné likvidace
baterií můžete předejít možným
negativním vlivům na životní prostředí
a lidské zdraví, které se mohou v opačném
případě projevit jako důsledek nesprávné
manipulace při likvidaci baterie. Recyklace
materiálů přispívá k ochraně přírodních
zdrojů.
U výrobků, které vyžadují z důvodu
bezpečnosti, výkonu nebo zachování dat
trvalé připojení k vestavěné baterii, by
taková baterie měla být vyměňována pouze
kvalifikovaným servisním technikem.
Pro zajištění správné likvidace baterie
odneste výrobek na konci jeho životnosti
na příslušné sběrné místo, kde bude
provedena recyklace takového elektrického
a elektronického zařízení.
U všech ostatních baterií si prosím
přečtěte informace v části, která popisuje
bezpečný postup pro vyjmutí baterie
z výrobku. Odneste baterii na příslušné
sběrné místo zabývající se recyklací
starých baterií.
Se žádostí o podrobnější informace
o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie se
prosím obracejte na místní úřady, místní
služby pro sběr domovního odpadu nebo
na obchod, kde jste výrobek zakoupili.
O tomto návodu
k obsluze
• Ikony, jako například
, uvedené
u nadpisů jednotlivých částí označují,
jaký druh média je možno používat
s popisovanou funkcí.
• Pro ilustrační účely jsou použity pouze
anglické OSD obrazovky.
• Položky nabídky Control Menu
(Nabídka ovládání) se mohou
v závislosti na disku lišit.
• Položky nabídky nastavení se mohou
v závislosti na oblasti lišit.
• Přední panel přístroje se může
v závislosti na místě prodeje lišit.
CZ
3CZ
Obsah
O tomto návodu k obsluze ............... 3
Disky, které je možno přehrávat ..... 6
Přehled částí přístroje a ovládacích
prvků ......................................................11
Radiopřijímač
Poslech radiopřijímače.....................60
USB zařízení
Začínáme
Zapojení systému...............................18
Zapojení televizoru ...........................20
Nastavení hodin .................................22
Provedení rychlého nastavení
(QUICK SETUP) ....................................23
Použití funkce THEATRE SYNC
(Synchronizované ovládání
audiovizuálního systému) .................25
Poslech hudby z USB zařízení ........62
Vytvoření vašeho vlastního
programu s použitím USB
zařízení ...................................................65
Nastavení zvuku
Nastavení zvuku .................................67
Další možnosti ovládání
Disk
Přehrávání disku .................................27
Používání režimu přehrávání .........33
Prohledávání/výběr disku ...............38
Přehrávání disků MP3/JPEG............41
Sledování videosekvencí DivX®.......47
Nastavení prodlevy mezi obrazem
a zvukem ...............................................49
Omezení přehrávání disku..............50
Používání nabídky nastavení
DVD .........................................................55
4CZ
Použití časovače .................................68
Změna zobrazení na displeji ..........70
Prohlížení informací o disku ...........70
Zapojení doplňkových
komponentů ........................................74
Doplňující informace
Řešení problémů ................................76
Bezpečnostní upozornění ...............88
Technické údaje ..................................89
Průvodce nabídkou Control Menu
(Nabídka ovládání) ............................92
Tabulka jazykových kódů ................95
USB zařízení, ze kterých je možné
přehrávání ............................................97
Slovník pojmů .....................................98
Rejstřík ................................................ 102
5CZ
Disky, které je možno přehrávat
Typ
DVD VIDEO
Charakteristiky
• DVD VIDEO
• DVD-R*/-RW*/+R/+RW
ve formátu DVD VIDEO
* rovněž v režimu Video
Režim VR
VIDEO CD
• DVD-R/-RW
v režimu VR (Video Recording)
• VIDEO CD
• Super VCD*
• CD-ROM*/-R*/-RW*
* ve formátu VIDEO CD nebo Super
VCD
CD
• AUDIO CD*
• CD-R*/-RW*
* ve formátu AUDIO CD
DATA CD
6CZ
• CD-ROM/-R/-RW
ve formátu DATA CD obsahující
audio skladby MP31), soubory
obrázků JPEG2) nebo videosoubory
DivX3) a odpovídající ISO 96604)
Level 1 nebo Level 2 nebo Joliet
(rozšířený formát).
Ikona
použitá
v tomto
návodu
k obsluze
Logo
Typ
DATA DVD
Charakteristiky
Ikona
použitá
v tomto
návodu
k obsluze
Logo
• DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW
ve formátu DATA DVD obsahující
audio skladby MP31), soubory
obrázků JPEG2) nebo videosoubory
DivX3) a odpovídající UDF
(Universal Disk Format).
Tento systém umožňuje rovněž přehrávání disků označených následujícím logem:
1)
2)
3)
4)
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) je standardní formát pro kompresi zvukových dat, který je
definován organizací ISO/MPEG. Audio skladby MP3 musí být ve formátu MPEG 1 Audio Layer 3.
Soubory obrázků JPEG musí odpovídat souborovému formátu obrázků DCF. (DCF je zkratka
slov „Design rule for Camera File System“: Normy pro snímky z digitálních fotoaparátů stanovené
sdružením Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA)).
Videosekvence DivX musí být zaznamenány ve formátu DivX s příponou „.AVI“ nebo „.DIVX“.
Logický formát souborů a složek na discích CD-ROM definovaný normou ISO (International
Organization for Standardization).
Logo disku „DVD+RW“, „DVD-RW“, „DVD+R“, „DVD VIDEO“ a „CD“ představuje
obchodní známku.
Pokračování
l
7CZ
Disky, které nelze přehrávat
• Disky CD-ROM zaznamenané ve
formátu PHOTO CD
• Disky DATA CD zaznamenané ve
formátu MP3 PRO
• Datové části disku ve formátu CDExtra1)
• Datové části disku ve formátu Mixed
CD2)
• Disky Super Audio CD
• Disky DVD Audio
• Disky DVD-RAM
• Disky DVD s odlišným regionálním
kódem
• Disky s nestandardním tvarem
(například srdce, čtverec, hvězda)
• Disky, ze kterých nebyla sejmuta
ochranná přilnavá fólie, celofánová
páska nebo samolepka
1)
2)
CD-Extra: V tomto formátu se zaznamenává
zvuk (data AUDIO CD) na stopy v sekci 1
a data na stopy v sekci 2.
Disk Mixed CD: V tomto formátu se data
zaznamenávají do první stopy a zvuk (data
AUDIO CD) do následujících stop v sekci.
Regionální kódy disků DVD
VIDEO, které lze na tomto
systému přehrávat
Regionální kód systému je uveden na
zadní straně systému, přičemž platí, že
je možno přehrávat pouze disky DVD
VIDEO označené stejným regionálním
kódem.
Disky DVD VIDEO s označením
je na tomto systému rovněž možno
přehrávat.
Pokud se pokusíte přehrát disk DVD
VIDEO s jiným regionálním kódem,
zobrazí se na obrazovce zpráva „Playback
prohibited by area limitations.“
(Přehrávání je zakázáno v důsledku
regionálnímu omezení.). Na některých
discích DVD VIDEO nemusí být
regionální kód uveden, a přesto
tyto disky není možno v důsledku
regionálního omezení přehrávat.
Poznámky k duálním diskům
(DualDisc)
Duální disk představuje oboustranný
disk, který ukládá DVD data na jednu
stranu a digitální audio data na druhou
stranu. Protože zvukový záznam
neodpovídá normě Compact Disc (CD),
není zaručeno správné přehrávání na
tomto přístroji.
8CZ
Poznámky k diskům CD-R/-RW
a DVD-R/-RW/+R/+RW
• V některých případech není možno
disky CD-R/-RW a DVD-R/-RW/+R/
+RW přehrát v důsledku kvality
záznamu nebo fyzického stavu disku
nebo v důsledku charakteristiky
záznamového zařízení a authoringového
softwaru. Kromě toho nelze přehrát
disk, který nebyl správně uzavřen
(finalizován). Více informací najdete
v návodu k obsluze záznamového
zařízení.
• Mějte na paměti, že některé funkce
přehrávání nemusí být u některých
disků DVD+R/+RW dostupné ani
tehdy, jestliže tyto disky byly správně
uzavřeny (finalizovány). V takovém
případě sledujte obsah disku v režimu
normálního přehrávání.
• Není možné přehrávat disk
zaznamenaný ve formátu paketového
zápisu (Packet Write).
Poznámka k funkcím
přehrávání disků DVD VIDEO
a VIDEO CD
Některé funkce související s přehráváním
disků DVD VIDEO a VIDEO CD mohou
být úmyslně nastaveny výrobcem disku.
Protože tento systém umožňuje
přehrávání disků DVD VIDEO
a VIDEO CD v souladu s obsahem disku
navrženým výrobcem disku, nemusí být
některé funkce přehrávání dostupné.
Přečtěte si rovněž pokyny dodané s disky
DVD VIDEO nebo VIDEO CD.
Hudební disky kódované
technologiemi na ochranu
autorských práv
Tento přístroj je určen k přehrávání
disků, které vyhovují normě Compact
Disc (CD). V nedávné době začaly
některé společnosti vyrábět a prodávat
hudební disky zakódované
prostřednictvím různých technologií na
ochranu autorských práv. Mějte prosím
na paměti, že některé z těchto disků
nebude možné na tomto přístroji přehrát,
pokud neodpovídají normě pro disky
CD.
Poznámky k diskům s několika
sekcemi (Multi Session)
• Tento systém umožňuje přehrávání
disků s několika sekcemi (Multi
Session), pokud jsou audio skladby
MP3, soubory obrázků JPEG nebo
videosekvence DivX umístěny v první
sekci. Jakékoli následující audio
skladby MP3, soubory obrázků JPEG
nebo videosekvence DivX umístěné
v dalších sekcích, lze rovněž přehrát.
• Pokud je první sekce zaznamenána ve
formátu AUDIO CD nebo VIDEO CD,
bude se přehrávat pouze první sekce.
• Systém je schopen rozpoznat
disk s několika sekcemi jako disk
AUDIO CD, pokud je na disku sekce
zaznamenaná ve formátu AUDIO
CD. Systém však bude přehrávat disk
pouze tehdy, pokud je první sekce
zaznamenána ve formátu AUDIO CD.
• U disků DATA CD nebo DATA
DVD bude systém přehrávat pouze
videosekvence DivX, a to i pokud
v této sekci jsou audio skladby MP3
nebo soubory obrázků JPEG.
Pokračování
l
9CZ
Autorská práva
Tento výrobek obsahuje technologii
ochrany autorských práv, která je
chráněna patentovými právy USA
a dalšími právy na ochranu duševního
vlastnictví. Používání této technologie
ochrany autorských práv musí být
povoleno společností Macrovision
a pokud společnost Macrovision
nestanoví jinak, je omezeno výhradně
na domácí či jinak omezené používání.
Pronikání do struktury zařízení nebo
provádění demontáže je zakázáno.
• Tento systém obsahuje technologie
Dolby* Digital a DTS** Digital
Surround System.
* Vyrobeno v licenci společnosti Dolby
Laboratories.
„Dolby“ a symbol dvojitého písmene „D“
jsou obchodní známky společnosti Dolby
Laboratories.
** „DTS“ je registrovaná obchodní známka
společnosti DTS, Inc. a „DTS 2.0 + Digital
Out“ je obchodní známka společnosti
DTS, Inc.
• Americké a zahraniční patenty
jsou v licenci společnosti Dolby
Laboratories.
• DivX® je technologie pro kompresi
obrazových dat vyvinutá společností
DivX, Inc. DivX, DivX Certified
a příslušná loga jsou obchodní známky
společnosti DivX, Inc. a jsou používány
v licenci.
• ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus
a příslušná loga jsou obchodní známky
společnosti Sony Corporation.
• Technologie kódování zvuku MPEG
Layer-3 a patenty jsou v licenci
společností Fraunhofer IIS a Thomson.
10CZ
TENTO VÝROBEK JE LICENCOVÁN
V RÁMCI LICENČNÍHO
PATENTOVÉHO PORTFOLIA MPEG-4
VISUAL A JE URČEN PRO OSOBNÍ
A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ ZA
ÚČELEM DEKÓDOVÁNÍ OBRAZU
V SOULADU SE STANDARDEM
MPEG-4 VISUAL („MPEG-4
VIDEO“), KTERÝ BYL ZAKÓDOVÁN
UŽIVATELEM PRO OSOBNÍ
A NEKOMERČNÍ ÚČELY ANEBO BYL
ZÍSKÁN OD POSKYTOVATELE VIDEO
OBSAHU MPEG-4 S LICENCÍ OD
SPOLEČNOSTI MPEG LA. LICENCE
NENÍ UDĚLENA A NEVZTAHUJE
SE NA JAKÉKOLIV JINÉ POUŽITÍ.
DALŠÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ
SE REKLAMNÍHO, INTERNÍHO
A KOMERČNÍHO POUŽITÍ
A VYDÁVÁNÍ LICENCÍ NAJDETE
NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
SPOLEČNOSTI MPEG LA, LLC. VIZ
http://www.mpegla.com.
V tomto návodu k obsluze je ovládání přístroje vysvětleno zejména pomocí dálkového
ovladače. Lze však rovněž používat i tlačítka na přístroji, která mají stejné nebo podobné
názvy a označení.
Přední panel
Přehled částí přístroje a ovládacích prvků
Přehled částí přístroje a ovládacích prvků
Horní panel
Pokračování
l
11CZ
Dálkový ovladač
2
Indikátor STANDBY (Pohotovostní
režim) (76)
Rozsvítí se, pokud je přístroj vypnutý.
3
Indikátor USB MEMORY
(Paměťové USB zařízení)
Rozsvítí se, pokud je připojeno externí
USB zařízení (digitální hudební
přehrávač nebo paměťové USB zařízení).
4
Z (vysunutí) (29)
Stiskněte pro vysunutí disku.
5
Otvor pro disk
6
+/– (25, 28, 63, 66)
Stiskněte pro výběr alba.
7
(USB) konektor (62)
Pro připojení externího USB zařízení
(digitální hudební přehrávač nebo
paměťové USB zařízení).
1
Přístroj: "/1 (zapnutí/
pohotovostní režim) (22, 23, 69,
84)
Dálkový ovladač: TV "/11)
(zapnutí/pohotovostní režim) (22)
Stiskněte pro zapnutí přístroje.
Stiskněte pro zapnutí televizoru.
12CZ
Stiskněte pro výběr rozhlasové stanice
uložené na předvolbě.
./> (předchozí/následující)
(28, 43, 48, 63, 66)
Stiskněte pro výběr skladby/stopy nebo
souboru.
Dálkový ovladač: TV CH +/–
(Kanál televizoru)1) (22)
Stiskněte pro změnu kanálu na
televizoru.
Dálkový ovladač: SLOW
(Pomalu) (28)
/
qs
PROGRESSIVE (Progresivní
formát) (21, 75)
Stiskněte pro změnu výstupního formátu
obrazu (prokládaný nebo progresivní
formát).
qd
DSGX (67)
Stiskněte pro zdůraznění hlubokých tónů.
qf
Infračervený přijímač
Dálkový ovladač: TUNING
+/– (Ladění) (60)
qg
Přístroj: DVD N (přehrávání) (21,
27)
Stiskněte pro naladění požadované
stanice.
Stiskněte pro výběr funkce DVD.
Stiskněte pro spuštění přehrávání disku.
Stiskněte pro zpomalené přehrávání.
m/M (rychlý posun vzad/
vpřed) (28, 63)
Stiskněte pro vyhledání místa ve skladbě/
stopě nebo souboru.
9
Konektor AUDIO IN (Audio vstup)
(75)
Přehled částí přístroje a ovládacích prvků
8
PRESET +/– (Předvolba) (61)
Přístroj: USB N (přehrávání) (63,
66)
Stiskněte pro výběr funkce USB.
Stiskněte pro spuštění přehrávání
z doplňkového USB zařízení (digitální
hudební přehrávač nebo paměťové USB
zařízení).
Pro připojení externího audio zařízení.
0
Konektor PHONES (Sluchátka)
Pro připojení sluchátek.
qa
DISPLAY (Zobrazení) (63, 70)
Stiskněte pro zobrazení informací o disku
nebo hodin na předním panelu.
Pokračování
l
13CZ
Přístroj: TUNER/BAND
(Radiopřijímač/pásmo) (60)
qk
VOLUME +/– (Hlasitost)2) (27, 63)
Stiskněte pro výběr funkce TUNER
(Radiopřijímač).
Stiskněte pro přepnutí mezi pásmem FM
a AM.
Stiskněte pro nastavení hlasitosti.
Přístroj: AUDIO IN (Audio vstup)
Stiskněte pro výběr funkce AUDIO IN
(Audio vstup).
FUNCTION +/– (Funkce) (21, 27,
60, 62, 65)
Stiskněte pro výběr funkce.
qh
REPEAT (Opakování) (37, 63)
Stiskněte pro opakované přehrávání
disku, skladby/stopy nebo souboru.
qj
x (zastavení) (28, 60, 63)
X (pozastavení) (28, 63)
Stiskněte pro zastavení nebo pozastavení
přehrávání.
Dálkový ovladač: H2)
(přehrávání) (27, 34, 42, 48, 53,
63, 66)
Stiskněte pro spuštění přehrávání.
TV VOL +/– (Hlasitost
televizoru)1)2) (22)
Stiskněte pro nastavení hlasitosti
televizoru.
ql
TIMER MENU (Nabídka časovače)
(22, 68)
Stiskněte pro nastavení hodin a časovačů.
w;
PICTURE NAVI (Navigace obrazu)
(40)
Stiskněte pro volbu prohlížeče pro
prohledávání kapitol, titulů a skladeb/
stop.
Stiskněte pro zobrazení obrázků
miniatur.
wa
AUDIO (Zvukový doprovod) (30,
73)
Stiskněte pro zobrazení aktuálního audio
signálu na obrazovce televizoru.
ws
SUBTITLE (Titulky) (29)
Stiskněte pro přepnutí jazyka titulků
(DVD VIDEO).
14CZ
wk
ADVANCE (Posun scény)
Stiskněte pro změnu úhlu záběru
(pouze disk DVD VIDEO s několika
zaznamenanými úhly záběru).
Stiskněte pro posunutí aktuální scény
v průběhu přehrávání.
wf
DVD/USB MENU (Nabídka DVD/
USB) (38, 45)
Stiskněte pro zobrazení položek nabídky
na obrazovce televizoru.
Stiskněte pro výběr režimu přehrávání
při použití doplňkového USB zařízení.
wg
EQ (Ekvalizér) (67)
(28)
REPLAY (Zopakování předchozí
(28)
scény)
Stiskněte pro zopakování předchozí scény
v průběhu přehrávání.
c STEP/STEP (Krok) C (28)
Stiskněte pro přehrávání po jednotlivých
snímcích, pokud je přehrávání
pozastaveno.
wl
O RETURN (Návrat) (32)
Stiskněte pro výběr zvukového efektu.
Stiskněte pro návrat do předchozí
nabídky na obrazovce televizoru.
wh
DISPLAY (Zobrazení) (24, 33,
38, 45, 49, 50, 55, 74, 85)
e;
V/v/B/b (22, 24, 33, 35, 36, 38,
42, 63, 65, 68)
Stiskněte pro zobrazení položek nabídky
Control Menu (Nabídka ovládání) na
obrazovce televizoru.
Stiskněte pro výběr položek nabídky.
wj
TV (Televizor)1) (22)
ea
DVD TOP MENU (Hlavní nabídka
DVD) (38)
Stiskněte pro ovládání funkcí televizoru.
Přehled částí přístroje a ovládacích prvků
wd
ANGLE (Úhel záběru) (29)
ENTER (Potvrzení) (22, 41, 61, 65)
Stiskněte pro potvrzení nastavení.
Stiskněte pro zobrazení titulu DVD na
obrazovce televizoru.
Pokračování
l
15CZ
es
CLEAR (Smazání) (34, 40, 66)
ej
TIME/TEXT (Čas/text) (70)
Stiskněte pro vymazání naprogramované
skladby nebo souboru.
Stiskněte pro změnu informací na displeji
na předním panelu.
-/--1)
Stiskněte pro zadání čísla s jednou nebo
dvěma číslicemi.
ed
Numerická tlačítka2) (22, 28, 31,
38, 52)
Stiskněte pro výběr skladby/stopy nebo
souboru.
Stiskněte pro zadání hesla nebo
přístupového kódu.
10/01)
ek
TV/VIDEO (Televizor/video)1) (22)
Stiskněte pro přepínání vstupních zdrojů.
SLEEP (Časovač vypnutí) (68)
Stiskněte pro nastavení časovače vypnutí.
el
THEATRE SYNC (Synchronizované
ovládání audiovizuálního
systému) (26)
Stiskněte pro zadání čísla se dvěma
číslicemi.
Stiskněte pro aktivaci funkce THEATRE
SYNC (Synchronizované ovládání
audiovizuálního systému).
ef
FM MODE (Režim FM) (60)
1)
Stiskněte pro výběr příjmu v pásmu FM
(mono nebo stereo).
2)
eg
TUNER MEMORY (Paměť
radiopřijímače) (61)
Stiskněte pro uložení rozhlasové stanice
na předvolbu.
eh
DIMMER (Jas displeje) (70)
Stiskněte pro nastavení jasu displeje.
16CZ
Toto tlačítko se používá pro ovládání
televizoru značky Sony. Podrobnosti - viz
část „Ovládání televizoru značky Sony“
(strana 22).
Numerické tlačítko 5 a tlačítka TV VOL
+ (Hlasitost televizoru), VOLUME +
(Hlasitost) qk a H qj jsou opatřena
výstupkem. Při ovládání systému použijte
tyto výstupky pro snadnější orientaci.
Displej
Přehled částí přístroje a ovládacích prvků
1 Indikuje vybranou funkci.
2 Indikuje vybraný režim
přehrávání. (33)
3 Rozsvítí se při nastavení
časovače. (68)
4 Rozsvítí se při naladění
stanice. (60)
5 Rozsvítí se při zapnutí funkce
DSGX. (67)
6 Indikuje stav přehrávání.
7 Rozsvítí se po zvolení režimu
DTS. (58)
8 Rozsvítí se po zvolení režimu
Dolby Digital. (58)
9 Rozsvítí se po zvolení funkce
„P AUTO“ (Automatický
progresivní režim) nebo
„P VIDEO“ (Obraz v
progresivním formátu). (21)
0 Rozsvítí se, pokud je výstupní
obrazový signál v normě
NTSC.
qa Rozsvítí se při přehrávání
disku VIDEO CD s funkcemi
PBC (Ovládání přehrávání).
(31)
qs Indikuje typ formátu
zvukového doprovodu.
qd Indikuje informace o skladbě
(stopě)/albu.
qf Rozsvítí se při zobrazení čísla
kapitoly nebo titulu.
qg Indikuje typ přehrávaného
disku. (27)
qh Zobrazují se textové
informace.
17CZ
Začínáme
Zapojení systému
nebo
Pravá
reprosoustava
Síťová zásuvka
Levá
reprosoustava
A Smyčková anténa pro pásmo AM
B Bílá koncovka pro severoamerický model
C Hnědá koncovka pro ostatní regiony
D Anténa pro pásmo FM (Natáhněte ve vodorovném
směru.)
1 Antény pro pásma FM/AM
Najděte vhodné místo a nasměrování
antény pro co nejlepší příjem.
Antény umístěte mimo kabely
reprosoustav a síťový napájecí kabel,
abyste se vyhnuli vzniku šumu.
2 Reprosoustavy
18CZ
3 Napájení
Připevnění podložek pod
reprosoustavy
Připevněte ke spodní části reprosoustav
podložky pod reprosoustavy, které jsou
součástí příslušenství. Tyto podložky
zvýší stabilitu reprosoustav a zabrání
jejich klouzavému pohybu.
Začínáme
Připojte síťový napájecí kabel do síťové
zásuvky.
Pokud dodávaný adaptér na zástrčce
neodpovídá síťové zásuvce, sundejte
jej (platí pouze pro modely vybavené
adaptérem).
Vložte do dálkového ovladače
dvě baterie typu R6 (velikosti
AA)
Vysuňte a sejměte kryt prostoru pro
baterie a vložte dvě dodané baterie R6
(velikost AA), nejdříve pólem E tak,
aby polarita baterií odpovídala níže
uvedenému obrázku.
Při přemísťování přístroje
Aby byla zajištěna ochrana mechaniky
DVD, proveďte následující opatření.
Pro ovládání používejte tlačítka na
přístroji.
1 Stiskněte tlačítko "/1 1 pro
zapnutí systému a pak stiskněte
tlačítko DVD N qg.
2 Zkontrolujte, zda v systému
Poznámka
Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu
používat, vyjměte z něj baterie, abyste předešli
vytečení elektrolytu a případné korozi.
Rada
Při normálním způsobu používání by měly
baterie vydržet přibližně šest měsíců. Pokud
není systém možno dálkovým ovladačem
nadále ovládat, vyměňte obě baterie za nové.
není vložen žádný disk a zda je
zobrazen nápis „No Disc“ (Žádný
disk).
3 Stiskněte tlačítko "/1 1, aby
se systém vypnul a zkontrolujte,
zda zmizel nápis „STANDBY“
(Pohotovostní režim).
4 Odpojte síťový napájecí kabel ze
zásuvky.
19CZ
Zapojení televizoru
Prostřednictvím přiloženého video
kabelu propojte vstupní video konektor
na televizoru s konektorem VIDEO OUT
(Video výstup).
Budete-li chtít zapojit videorekordér
Zapojte videorekordér k televizoru
prostřednictvím video kabelu (není
součástí příslušenství). Nepřipojujte
však tento přístroj k televizoru
prostřednictvím videorekordéru.
V takovém případě může docházet ke
snížení kvality obrazu při sledování
obrazu z tohoto systému. Tento
přístroj zapojte přímo k televizoru níže
vyobrazeným způsobem.
Televizor
Videorekordér
Systém
Nepřipojujte přímo
Rada
Pro vyšší kvalitu obrazu:
– použijte doplňkové komponentní
video kabely a propojte vstupní
konektory COMPONENT VIDEO
(Komponentní video) na televizoru
s konektory COMPONENT VIDEO OUT
(Komponentní video výstup). Pokud
je váš televizor kompatibilní se signály
v progresivním formátu, použijte toto
zapojení a opakovaně stiskněte tlačítko
PROGRESSIVE (Progresivní formát) qs na
přístroji, až se na displeji na předním panelu
zobrazí indikace „P AUTO“ (Automatický
progresivní režim) nebo „P VIDEO“ (Obraz
v progresivním formátu) (strana 21),
– můžete také použít doplňkový kabel S Video
a propojit vstupní konektor S VIDEO na
televizoru s konektorem S VIDEO OUT
(Výstup S Video) na tomto přístroji.
20CZ
Progresivní formát představuje způsob
zobrazení televizního obrazu, který
omezuje blikání a zvyšuje ostrost obrazu.
Abyste mohli tento způsob zobrazení
použít, musíte mít připojen televizor,
který je schopen přijímat progresivní
signály.
Video signály z konektorů
COMPONENT VIDEO OUT
(Komponentní video výstup) mohou
vystupovat v prokládaném nebo
progresivním formátu.
1
Opakovaně stiskněte tlačítko
FUNCTION +/– (Funkce) qg
pro volbu funkce „DVD“ (nebo
stiskněte tlačítko DVD N qg na
přístroji).
2
Opakovaně stiskněte tlačítko
PROGRESSIVE (Progresivní
formát) qs na přístroji.
Pokud váš televizor umožňuje
zpracování progresivních signálů
a pokud je televizor připojen ke
konektorům COMPONENT
VIDEO OUT (Komponentní
video výstup), vyberte možnost
„P AUTO“ (Automatický
progresivní režim) nebo „P VIDEO“
(Obraz v progresivním formátu).
V opačném případě vyberte možnost
„INTERLACE“ (Prokládaný formát).
P VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO)
(Obraz v progresivním formátu):
Systém pevně nastaví metodu
konverze na PROGRESSIVE VIDEO
(Obraz v progresivním formátu) pro
video software.
Tuto možnost zvolte, pokud je obraz
po zvolení možnosti „P AUTO“
(Automatický progresivní režim)
nejasný.
Začínáme
Změna formátu výstupu
video signálu z konektorů
COMPONENT VIDEO OUT
(Komponentní video výstup)
Poznámka k typům softwaru na disku
DVD VIDEO a metodě konverze
Software na disku DVD VIDEO je
možno rozdělit na 2 typy:
• Filmový software
Filmový software je odvozen od
běžného filmu, přičemž obraz se
zobrazuje s 24 snímky za sekundu.
• Video software
Video software je odvozen z televizních
pořadů, jako například dramatických
inscenací a situačních komedií,
a pracuje s obrazovou frekvencí
30 snímků/60 půlsnímků za sekundu.
Některé disky DVD VIDEO obsahují jak
video software, tak i filmový software.
Aby tento obrazový obsah působil na
obrazovce přirozeně, jestliže jej televizor
přijímá v progresivním formátu, je
zapotřebí převést progresivní signály tak,
aby odpovídaly typu softwaru na disku
DVD VIDEO, který sledujete.
Poznámka
Pokud vaše nastavení nebude odpovídat
vašemu televizoru nebo typu zapojení, nebude
se na obrazovce televizoru zobrazovat žádný
obraz nebo obraz nemusí být jasný.
P AUTO (PROGRESSIVE AUTO)
(Automatický progresivní režim):
Systém bude automaticky detekovat
typ softwaru a zvolí příslušnou
metodu konverze.
Pokračování
l
21CZ
Při použití televizoru
Nastavení hodin
Zapněte televizor a zvolte video vstup
tak, abyste viděli obraz z tohoto systému.
Pro nastavení hodin použijte tlačítka na
dálkovém ovladači.
Ovládání televizoru značky Sony
1
Stisknutím tlačítka "/1 1
zapněte přístroj.
2
Stiskněte tlačítko TIMER MENU
(Nabídka časovače) ql.
Pro ovládání televizoru značky Sony
můžete používat následující tlačítka. Tato
tlačítka jsou označena oranžovou barvou.
Funkce
Zapnutí a vypnutí
televizoru
Stiskněte
TV (Televizor) "/1
1 při podržení
tlačítka TV wj.
Přepínání zdroje
TV/VIDEO
vstupního signálu (Televizor/
televizoru (mezi
videorekordér) ek
TV a jinými
při podržení tlačítka
vstupními zdroji) TV wj.
Volba televizních TV CH +/– (Kanál
kanálů
televizoru) 8
nebo numerická
tlačítka ed* při
podržení tlačítka
TV wj.
Nastavení hlasitosti TV VOL +/–
reproduktorů
(Hlasitost
televizoru
televizoru) qk při
podržení tlačítka
TV wj.
* Pro dvoumístné číslo podržte stisknuté
tlačítko TV (Televizor) wj a stiskněte tlačítko
-/-- es. Pak stiskněte požadovaná numerická
tlačítka. (Například pro zadání čísla 25
podržte stisknuté tlačítko TV (Televizor)
wj, stiskněte tlačítko -/-- es a pak stiskněte
numerická tlačítka 2 a 5.)
22CZ
Na displeji začne blikat indikace
hodiny.
Pokud na displeji bliká nápis
„PLAY SET?“ (Nastavit přehrávání),
opakovaně stiskněte tlačítko V nebo
v e; pro volbu položky „CLOCK
SET?“ (Nastavit hodiny) a pak
stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení)
e;.
3
Pro nastavení hodin opakovaně
stiskněte tlačítko V nebo v e;.
4
Stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení) e;.
Na displeji začne blikat indikace
minut.
5
Pro nastavení minut opakovaně
stiskněte tlačítko V nebo v e;.
6
Stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení) e;.
Hodiny se spustí.
Poznámka
Po odpojení systému ze sítě nebo po výpadku
síťového napájení se nastavení hodin zruší.
Stiskněte tlačítko DISPLAY (Zobrazení)
qa.
Hodiny se zobrazí asi na 8 sekund.
Před použitím systému můžete provést
základní minimální nastavení pomocí
funkce QUICK SETUP (Rychlé
nastavení). Nebudete-li chtít provést
nastavení pomocí funkce QUICK SETUP
(Rychlé nastavení), stiskněte v kroku 3
tlačítko CLEAR (Smazání) es. Zpráva
průvodce nastavením zmizí z obrazovky
televizoru.
1
Zapněte televizor a zvolte vstup
video.
2
Stisknutím tlačítka "/1 1
zapněte přístroj.
Začínáme
Zobrazení hodin, pokud je přístroj
vypnutý
Provedení rychlého
nastavení (QUICK
SETUP)
Poznámka
Zkontrolujte, zda v přístroji není vložen
žádný disk. V opačném případě nezmizí
zpráva průvodce nastavením z obrazovky.
Pro rychlé nastavení (QUICK SETUP)
stiskněte tlačítko Z 4 na přístroji
a vyjměte disk.
3
Opakovaně stiskněte tlačítko
FUNCTION +/– (Funkce) qg
pro volbu funkce „DVD“ (nebo
stiskněte tlačítko DVD N qg na
přístroji).
V dolní části obrazovky televizoru se
zobrazí zpráva průvodce nastavením.
Pokračování
l
23CZ
4
Stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení) e; bez vloženého
disku.
6
Na televizní obrazovce se zobrazí
„LANGUAGE SETUP“ (Nastavení
jazyka).
Opakovaně stiskněte tlačítko V
nebo v e; pro výběr nastavení
odpovídající typu vašeho
televizoru.
Jestliže máte standardní televizor
s poměrem stran obrazu 4:3:
Zvolte možnost „4:3 LETTER BOX“
nebo „4:3 PAN SCAN“ (strana 57).
Jestliže máte širokoúhlý televizor
nebo standardní 4:3 televizor
s širokoúhlým režimem:
Zvolte možnost „16:9“ (strana 57).
7
5
Opakovaně stiskněte tlačítko
V nebo v e; pro výběr jazyka
a pak stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení) e;.
Nastavení je vybráno a na obrazovce
se zobrazí „SCREEN SETUP“
(Nastavení obrazovky).
Rady
• Vybraný jazyk platí pro položky „OSD“
(Nabídka na obrazovce), „MENU“
(Nabídka) a „SUBTITLE“ (Titulky).
• Dostupné jazyky se liší v závislosti na
oblasti.
24CZ
Stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení) e;.
Nastavení je zvoleno a na obrazovce
televizoru se zobrazí zpráva „QUICK
SETUP is complete.“ (Rychlé
nastavení je dokončeno.).
Systém je připraven k přehrávání.
Budete-li chtít změnit jednotlivá
nastavení samostatně - viz část
„Použití nabídky nastavení DVD“
(strana 55).
Pro ukončení funkce QUICK SETUP
(Rychlé nastavení)
Stiskněte tlačítko
(Zobrazení) wh.
DISPLAY
Opětovné vyvolání funkce QUICK
SETUP (Rychlé nastavení)
1 Ve chvíli, kdy je přehrávání zastaveno,
2 Opakovaně stiskněte tlačítko V nebo
v e; pro volbu položky
(SETUP) (Nastavení) a pak stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení) e;.
Funkce THEATRE SYNC (Synchronizované
ovládání audiovizuálního systému) vám
umožňuje zapnutí vašeho televizoru
Sony a tohoto systému, přepnutí funkce
systému na „DVD“ a následné přepnutí
zdroje vstupního signálu televizoru
jedním stisknutím tlačítka.
Začínáme
stiskněte tlačítko DISPLAY
(Zobrazení) wh.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
nabídka Control Menu (Nabídka
ovládání).
Použití funkce THEATRE
SYNC (Synchronizované
ovládání audiovizuálního
systému)
3 Opakovaně stiskněte tlačítko V nebo
v e; pro volbu položky „QUICK“
(Rychlé) a pak stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení) e;.
Příprava pro použití
funkce THEATRE SYNC
(Synchronizované ovládání
audiovizuálního systému)
Poznámka
Zpráva průvodce nastavením se zobrazí v dolní
části obrazovky televizoru při prvním zapnutí
systému nebo po provedení funkce „RESET“
(strana 84).
Proveďte uložení vstupního zdroje
televizoru připojeného k tomuto systému.
Volba vstupního zdroje televizoru
Při podržení tlačítka SLEEP (Časovač
vypnutí) ek stiskněte následující tlačítka.
Stiskněte
0
1 až 8
9
CLEAR
(Smazání) es
–6
+6
Vstupní zdroj
televizoru
Žádný vstupní zdroj
(výchozí nastavení)
VIDEO 1 až VIDEO 8
COMPONENT 1
(Komponentní signál 1)
COMPONENT 2
(Komponentní signál 2)
COMPONENT 3
(Komponentní signál 3)
COMPONENT 4
(Komponentní signál 4)
Zvolený vstupní zdroj televizoru je
uložen do dálkového ovladače.
Pokračování
l
25CZ
Ovládání funkce THEATRE SYNC
(Synchronizované ovládání
audiovizuálního systému)
Nasměrujte dálkový ovladač
na televizor, dokud se nezapne
a dokud se správně nenastaví
vstupní zdroj a pak stiskněte
tlačítko THEATRE SYNC
(Synchronizované ovládání
audiovizuálního systému) el.
Pokud tato funkce nepracuje, změňte
dobu přenosu. Doba přenosu se liší
v závislosti na typu televizoru.
Změna doby přenosu
Podržte stisknuté tlačítko > 8
a stiskněte následující tlačítka.
Stiskněte
1
2
3
4
5
6
7
8
26CZ
Doba přenosu
0,5 (výchozí nastavení)
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
2
Disk
Přehrávání disku
Vložte disk do otvoru pro disk
5 tak, aby strana s potiskem
směřovala nahoru.
Pokud se přehrávání nespustí
automaticky, stiskněte tlačítko H qj
(nebo DVD N qg na přístroji).
– Normální přehrávání
Disk
V závislosti na disku DVD VIDEO nebo
VIDEO CD se mohou některé funkce
lišit nebo mohou být omezeny. Přečtěte si
pokyny dodané s diskem.
Příklad: Při přehrávání disku DVD
VIDEO
3
Číslo titulu
Uplynulá doba přehrávání
Stiskněte tlačítko VOLUME
+/– (Hlasitost) qk pro nastavení
hlasitosti.
Poznámky
1
Opakovaně stiskněte tlačítko
FUNCTION +/– (Funkce) qg
pro volbu funkce „DVD“ (nebo
stiskněte tlačítko DVD N qg na
přístroji).
• V závislosti na stavu systému se nemusí
úroveň hlasitosti na obrazovce televizoru
zobrazit.
• Pokud se po zapnutí přístroje na displeji
zobrazuje nápis „No Disc“ (Žádný disk),
není disk vtažen do otvoru pro disk 5.
Nepokoušejte se zasunovat disk do přístroje
dříve, než se zobrazí zpráva „No Disc“
(Žádný disk).
• Nevkládejte do přístroje disky o průměru
8 cm s adaptérem.
• Mohlo by to mít za následek poruchu
přístroje.
• Při vyjímání disku držte disk za okraje
a vytahujte jej z otvoru pro disk 5 přímo
ven. Nedotýkejte se povrchu disku.
Pokračování
l
27CZ
Další možnosti ovládání
Funkce
Zastavení
přehrávání
Pozastavení
přehrávání
Stiskněte
x qj.
X qj. Pro obnovení
přehrávání znovu
stiskněte tlačítko X
qj nebo tlačítko H
qj (nebo DVD N
qg na přístroji).
Výběr
. nebo > 8
skladby/stopy1), opakovaně během
kapitoly nebo
přehrávání.
videosekvence Nebo stiskněte
numerická tlačítka
ed (pokud je vypnuta
nabídka Control Menu
(Nabídka ovládání))
a pak stiskněte tlačítko
ENTER e;2).
3)
Výběr alba
+/– 6 opakovaně
během přehrávání
nebo je-li přehrávání
pozastaveno.
Rychlé
m nebo M 8
vyhledání místa během přehrávání.
posunem vpřed Po každém stisknutí
nebo vzad
tlačítka m nebo M
(Lock Search)
8 se bude rychlost
(Vyhledávání)4)5) přehrávání postupně
měnit.
Pro obnovení
normálního
přehrávání stiskněte
tlačítko H qj (nebo
stiskněte tlačítko DVD
N qg na přístroji).
28CZ
Funkce
Sledování
jednotlivých
snímků (Slowmotion Play)
(Zpomalené
přehrávání)6)
Stiskněte
SLOW
nebo
SLOW
(Pomalu)
8, je-li přehrávání
pozastaveno.
Po každém stisknutí
tlačítka SLOW
nebo SLOW
(Pomalu) 8 se bude
rychlost přehrávání
měnit.
Pro obnovení
normálního
přehrávání stiskněte
tlačítko H qj (nebo
stiskněte tlačítko DVD
N qg na přístroji).
Přehrávání po STEP C (Krok)
jednotlivých
wk pro posun na
snímcích
další snímek při
(Freeze Frame) pozastaveném
(Zmrazení
přehrávání.
obrazu)6)
Pro posun na
předchozí snímek
stiskněte tlačítko c
STEP (Krok) wk7)
při pozastaveném
přehrávání.
Pro obnovení
normálního
přehrávání stiskněte
tlačítko H qj (nebo
stiskněte tlačítko DVD
N qg na přístroji).
Zopakování
REPLAY
předchozí scény (Zopakování
předchozí scény) wk
během přehrávání7).
Rychlý posun
ADVANCE
aktuální scény (Posun scény) wk
během přehrávání7).
Funkce
Přepnutí na
funkci DVD
z jiného zdroje
signálu
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Během používání funkce vyhledávání bodu
ve skladbách MP3 není možné vybrat audio
skladbu.
Pouze disk DVD VIDEO, DVD-R/-RW
v režimu VR, VIDEO CD, AUDIO CD
a videosekvence DivX.
Pouze audio skladby MP3, soubory obrázků
JPEG a videosekvence DivX.
Kromě souborů obrázků JPEG.
V závislosti na disku se může skutečná
rychlost lišit.
Pouze disk DVD VIDEO, DVD-R/-RW
v režimu VR, videosekvence DivX a disk
VIDEO CD.
Pouze disk DVD VIDEO a DVD-R/-RW
v režimu VR.
Poznámky
• Vyhledávání statického obrazu není možné
na disku DVD-R/-RW v režimu VR.
• Funkce zopakování předchozí scény nebo
posunu scény nemusí být možné používat
v režimu opakovaného přehrávání nebo
u některých scén.
Zobrazení několika úhlů
záběru a titulků
Změna úhlu záběru
(Pouze disk DVD VIDEO)
Jestliže jsou na disku DVD VIDEO
k dispozici pro jednu scénu různé úhly
záběru, je možné úhel záběru změnit.
Disk
Vyjmutí disku
z přístroje
Stiskněte
FUNCTION
+/– (Funkce) qg
opakovaně (nebo
stiskněte tlačítko DVD
N qg na přístroji)
(funkce automatického
výběru zdroje).
Z 4.
V průběhu přehrávání opakovaně
stiskněte tlačítko ANGLE (Úhel záběru)
wd. Po každém stisknutí tlačítka ANGLE
(Úhel záběru) wd se úhel záběru změní.
Poznámka
U některých disků DVD VIDEO není změna
úhlu záběru možná, i když disk DVD VIDEO
obsahuje scény pořízené s větším množstvím
záběrů z různých úhlů.
Zobrazení titulků
(Pouze disk DVD VIDEO, DVD-R/-RW
v režimu VR a videosekvence DivX) Při
přehrávání disků DVD VIDEO, DVDR/-RW v režimu VR nebo videosekvencí
DivX se zaznamenanými titulky můžete
titulky zapnout nebo vypnout. Při
přehrávání disků DVD VIDEO, DVDR/-RW v režimu VR nebo videosekvencí
DivX, na nichž jsou uloženy vícejazyčné
titulky, můžete rovněž změnit jazyk
titulků.
V průběhu přehrávání opakovaně
stiskněte tlačítko SUBTITLE (Titulky)
ws. Při každém stisknutí tlačítka
SUBTITLE (Titulky) ws se jazyk titulků
změní nebo se titulky vypnou.
Pokračování
l
29CZ
Poznámky
• V závislosti na disku DVD VIDEO nemusí
být změna titulků možná, i když jsou
na disku DVD VIDEO zaznamenány
vícejazyčné titulky. Nemusí být rovněž možné
titulky vypnout.
• Titulky je možno změnit, pokud má
videosekvence DivX příponu „.AVI“ nebo
„.DivX“ a pokud obsahuje informace titulků
ve stejném souboru.
Další užitečné funkce
Změna zvukového doprovodu
Při přehrávání disku DVD VIDEO
nebo videosekvence DivX s několika
uloženými formáty zvukového
doprovodu můžete zvolit požadovaný
formát zvukového doprovodu. Jsou-li
na disku DVD VIDEO zaznamenány
vícejazyčné zvukové stopy, můžete
zvolit také požadovaný jazyk zvukového
doprovodu.
Při přehrávání disků VIDEO CD, AUDIO
CD nebo audio skladeb MP3 si můžete
vybrat zvuk buď pravého, nebo levého
kanálu a poslouchat zvuk zvoleného
kanálu z obou předních reprosoustav
(pravé a levé). Například při přehrávání
disku obsahujícího písně s vokály
v pravém kanálu a instrumentální
doprovod v levém kanálu můžete vybrat
levý kanál a poslouchat instrumentální
doprovod z obou reprosoustav.
Opakovaně stiskněte tlačítko AUDIO
(Zvukový doprovod) wa během
přehrávání pro výběr požadovaného
audio signálu.
30CZ
Výchozí nastavení jsou podtržena.
Při přehrávání disku DVD VIDEO:
V závislosti na disku DVD VIDEO
se volba jazyka a formátu zvukového
doprovodu liší.
Pokud se zobrazuje čtyřciferné číslo,
představuje jazykový kód (viz „Tabulka
jazykových kódů“ (strana 95)). Jestliže
je stejný jazykový kód zobrazen dvakrát
nebo vícekrát, znamená to, že na
disku DVD VIDEO je záznam ve více
audio formátech. Mějte na paměti, že
zvukový doprovod se automaticky mění
v závislosti na disku.
Při přehrávání disku DVD-R/-RW
v režimu VR:
Zobrazí se počet zvukových stop, které
jsou zaznamenány na disku.
Příklad:
• 1: MAIN: (Hlavní): hlavní zvuk audio
stopy 1.
• 1: SUB (Vedlejší): vedlejší zvuk audio
stopy 1.
• 1: MAIN+SUB (Hlavní a vedlejší):
hlavní a vedlejší zvuk audio stopy 1.
• 2: MAIN (Hlavní)*: hlavní zvuk audio
stopy 2.
• 2: SUB (Vedlejší)*: vedlejší zvuk audio
stopy 2.
• 2: MAIN+SUB (Hlavní a vedlejší)*:
hlavní a vedlejší zvuk audio stopy 2.
* Tyto položky se nezobrazují v případě, že je
na přehrávaném disku zaznamenána pouze
jedna zvuková stopa.
Přehrávání disků VIDEO CD s funkcemi
PBC (Ovládání přehrávání) (verze 2.0)
– PBC Playback (Ovládání přehrávání)
Při přehrávání disku VIDEO CD,
AUDIO CD nebo audio skladeb MP3:
• STEREO: standardní stereofonní zvuk.
• 1/L: zvuk levého kanálu (monofonní).
• 2/R: zvuk pravého kanálu
(monofonní).
1 Stiskněte tlačítko H qj (nebo
Při přehrávání disku Super VCD:
• 1: STEREO: stereofonní zvuk audio
stopy 1.
• 1: 1/L: zvuk levého kanálu audio stopy
1 (monofonní).
• 1: 2/R: zvuk pravého kanálu audio
stopy 1 (monofonní).
• 2: STEREO: stereofonní zvuk audio
stopy 2.
• 2: 1/L: zvuk levého kanálu audio stopy
2 (monofonní).
• 2: 2/R: zvuk pravého kanálu audio
stopy 2 (monofonní).
(Pouze disk VIDEO CD)
Pro využívání interaktivního ovládání
disku můžete požívat nabídku PBC
(Ovládání přehrávání) na obrazovce
televizoru. Formát nabídky a struktura
vypadají na každém disku jinak.
Disk
Při přehrávání videosekvence DivX:
Možnosti pro formát zvukového
doprovodu se liší v závislosti na
videosekvencích DivX.
stiskněte tlačítko DVD N qg na
přístroji) pro spuštění přehrávání
disku VIDEO CD s funkcemi PBC
(verze 2.0).
Na obrazovce televizoru se zobrazí
nabídka PBC (Ovládání přehrávání).
U některých disků VIDEO CD se tato
nabídka nemusí zobrazit.
2 Stisknutím numerických tlačítek ed
zvolte požadovanou položku.
3 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení)
e;.
V závislosti na disku VIDEO CD se
může místo nápisu „Press ENTER“
(Stiskněte ENTER) zobrazit nápis
„Press SELECT“ (Stiskněte SELECT)
- viz pokyny dodané s diskem.
V takovém případě stiskněte tlačítko
H qj (nebo stiskněte tlačítko DVD
N qg na přístroji).
4 Pokračujte v přehrávání podle
pokynů v nabídce.
Přečtěte si pokyny dodané s diskem
VIDEO CD, protože ovládání se může
u různých disků VIDEO CD lišit.
Pokračování
l
31CZ
Návrat do předchozí nabídky
Stiskněte tlačítko O RETURN (Návrat)
wl.
Poznámka
Funkce PBC (Ovládání přehrávání) se zruší po
zapnutí režimu přehrávání v náhodném pořadí,
přehrávání programu nebo opakovaného
přehrávání.
Zrušení přehrávání s funkcemi PBC
1 Opakovaně stiskněte tlačítko .
nebo > 8 nebo stiskněte
numerická tlačítka ed pro výběr
stopy při zastaveném přehrávání.
2 Stiskněte tlačítko H qj (nebo
stiskněte tlačítko DVD N qg na
přístroji) nebo ENTER (Potvrzení) e;.
Přehrávání se spustí od zvolené stopy.
Statický obraz, jako například
obrazovky nabídky, se nebude
zobrazovat.
Pro návrat k přehrávání s funkcemi
PBC dvakrát stiskněte tlačítko x qj
a pak tlačítko H qj (nebo stiskněte
tlačítko DVD N qg na přístroji).
Obnovení přehrávání z místa, kde
byl disk zastaven – Resume Play
(Obnovení přehrávání)
Systém ukládá do paměti místo, kde
jste zastavili disk, takže je možné
obnovit přehrávání z tohoto bodu.
Funkce obnovení přehrávání se nezruší
ani po vypnutí systému (neplatí pro
skladby MP3, soubory obrázků JPEG
a videosekvence DivX).
32CZ
1 Při přehrávání disku stiskněte tlačítko
x qj pro zastavení přehrávání.
Na displeji se zobrazí nápis „Resume“
(Obnovit).
Pokud se nápis „Resume“ (Obnovit)
nezobrazí, není funkce obnovení
přehrávání dostupná.
2 Stiskněte tlačítko H qj (nebo
stiskněte tlačítko DVD N qg na
přístroji).
Systém spustí přehrávání od místa, kde
byl disk v kroku 1 zastaven.
Poznámky
• Funkci obnovení přehrávání nelze použít,
pokud používáte režimy náhodného
přehrávání nebo přehrávání programu.
• U některých disků nemusí být tato funkce
plně dostupná.
• Funkce obnovení přehrávání se zruší, jestliže:
– stisknete tlačítko x qj, pokud je
přehrávání zastaveno,
– vysunete disk,
– změníte funkci,
– provedete úpravy v nabídce nastavení.
• V závislosti na tom, kde jste přehrávání disku
zastavili, nemusí přístroj obnovit přehrávání
z přesně stejného místa.
• V případě, že je položka „MULTI-DISC
RESUME“ (Obnovení přehrávání více disků)
nastavena na „ON“ (Zapnuto), není obnovení
přehrávání pro disk DVD VIDEO a VIDEO
CD zrušeno při vysunutí disku nebo změně
funkce.
Rada
Pro spuštění přehrávání od začátku disku
dvakrát stiskněte tlačítko x qj a pak tlačítko
H qj (nebo stiskněte tlačítko DVD N qg
na přístroji).
Obnovení přehrávání disku, který
byl zastaven – Multi-disc Resume
(Obnovení přehrávání více disků)
Vytvoření vašeho vlastního
programu
– Program Play (Přehrávání programu)
Můžete naprogramovat pořadí
přehrávání až 99 skladeb/stop.
1
Stiskněte tlačítko
(Zobrazení) wh.
DISPLAY
Na obrazovce televizoru se zobrazí
nabídka Control Menu (Nabídka
ovládání).
Poznámka
Pokud je funkce „MULTI-DISC RESUME“
(Obnovení přehrávání více disků) v nabídce
„CUSTOM SETUP“ (Uživatelské nastavení)
nastavena na „ON“ (Zapnuto) a přehráváteli zaznamenaný disk, jako například disk
DVD-R, může přehrávač začít přehrávat jiné
zaznamenané disky od stejného bodu obnovení
přehrávání. Pro spuštění přehrávání od začátku
disku dvakrát stiskněte tlačítko x qj a pak
tlačítko H qj (nebo stiskněte tlačítko DVD
N qg na přístroji).
Disk
(Pouze disk DVD VIDEO a VIDEO CD)
Systém si pamatuje, kde bylo zastaveno
přehrávání disku až pro 40 přehrávaných
disků, přičemž umožňuje obnovení
přehrávání při příštím vložení stejného
disku. Po uložení místa obnovení
přehrávání pro 41. disk dojde ke zrušení
místa pro obnovení přehrávání prvního
disku.
Pro zapnutí této funkce nastavte položku
„MULTI-DISC RESUME“ (Obnovení
přehrávání více disků) v nastavení
„CUSTOM SETUP“ (Uživatelské
nastavení) na „ON“ (Zapnuto) (strana
58).
Používání režimu
přehrávání
2
Opakovaně stiskněte tlačítko
V nebo v e; pro volbu
položky
(PROGRAM)
a pak stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení) e;.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
možnosti položky „PROGRAM“.
3
Opakovaně stiskněte tlačítko
V nebo v e; pro volbu
položky „SET t“ (Nastavení)
a pak stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení) e;.
Číslo skladby/stopy
Pokračování
l
33CZ
4
Stiskněte tlačítko b e;.
5
Kurzor se přesune na seznam
skladeb/stop „T“ (v tomto případě
„01“).
Zvolte skladbu/stopu, kterou
chcete naprogramovat.
Například zvolte skladbu/stopu „02“.
Opakovaně stiskněte tlačítko V nebo
v e; pro volbu skladby/stopy „02“
ve sloupci „T“ a pak stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení) e;.
Vybraná skladba/stopa
Změna naprogramovaného
kroku:
Opakovaně stiskněte tlačítko V nebo
v e; pro volbu čísla kroku, který
chcete změnit. Pak stiskněte tlačítko
b e;.
Vymazání naprogramovaného
kroku:
Opakovaně stiskněte tlačítko V nebo
v e; pro volbu čísla kroku, který
chcete změnit. Pak stiskněte tlačítko
CLEAR (Smazání) es.
Vymazání všech
naprogramovaných kroků
v seznamu:
Stiskněte tlačítko V e; pro volbu
položky „ALL CLEAR“ (Smazat
vše). Pak stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení) e;.
34CZ
Celková doba naprogramovaných skladeb/stop
6
Pro naprogramování dalších
skladeb/stop zopakujte kroky 4
až 5.
7
Stiskněte tlačítko H qj (nebo
stiskněte tlačítko DVD N qg na
přístroji).
Spustí se přehrávání programu.
Po skončení přehrávání programu
můžete stejný program přehrát znovu
stisknutím tlačítka H qj (nebo
stisknutím tlačítka DVD N qg na
přístroji).
Zrušení přehrávání programu
Stiskněte tlačítko CLEAR (Smazání)
es nebo v kroku zvolte možnost „OFF“
(Vypnuto). Budete-li chtít stejný program
přehrát znovu, zvolte v kroku 3 možnost
„ON“ (Zapnuto) a pak stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení) e;.
Opakovaně stiskněte tlačítko
DISPLAY (Zobrazení) wh, až nabídka
Control Menu (Nabídka ovládání) zmizí
z obrazovky televizoru.
– Shuffle Play (Přehrávání
v náhodném pořadí)
Skladby na aktuálním disku lze přehrávat
v náhodném pořadí. Při každém spuštění
funkce přehrávání v náhodném pořadí se
pořadí přehrávání může lišit.
1
2
Rada
Funkce přehrávání programu se zruší a seznam
programu se vymaže, pokud:
– vysunete disk,
– vypnete systém,
– změníte funkci.
Stiskněte tlačítko DISPLAY
(Zobrazení) wh během
přehrávání.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
nabídka Control Menu (Nabídka
ovládání).
Poznámky
• Pokud je funkce přehrávání programu
aktivní a položka „REPEAT“ (Opakování) je
nastavena na „DISC“ (Disk) nebo „TRACK“
(Skladba/stopa), změní se nastavení
automaticky na „ON“ (Zapnuto).
• Funkci přehrávání programu není možné
použít při přehrávání disku VIDEO CD
s funkcemi PBC.
Disk
Vypnutí nabídky Control Menu
(Nabídka ovládání)
Přehrávání v náhodném pořadí
Opakovaně stiskněte tlačítko V
nebo v e; pro volbu položky
(SHUFFLE) (Náhodné
přehrávání) a pak stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení) e;.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
možnosti položky „SHUFFLE“
(Náhodné přehrávání).
3
Opakovaně stiskněte tlačítko
V nebo v e; pro volbu
požadovaného nastavení.
Při přehrávání disku VIDEO CD
nebo AUDIO CD:
• TRACK (Skladba/stopa): všechny
skladby/stopy na disku jsou
přehrávány v náhodném pořadí.
Při aktivaci přehrávání
v naprogramovaném pořadí:
• ON (Zapnuto): všechny skladby
v seznamu programu jsou
přehrávány v náhodném pořadí.
Pokračování
l
35CZ
Při přehrávání disku DATA CD/
DVD (kromě videosekvencí DivX):
• ON (Zapnuto): všechny audio
skladby MP3 ve vybraném albu
jsou přehrávány v náhodném
pořadí.
Není-li zvoleno žádné album, bude
se v náhodném pořadí přehrávat
obsah prvního alba.
4
Stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení) e;.
Spustí se přehrávání v náhodném
pořadí.
Pro zrušení přehrávání v náhodném
pořadí stiskněte tlačítko CLEAR
(Smazání) es nebo vyberte v kroku 3
možnost „OFF“ (Vypnuto).
Opakované přehrávání
– Repeat Play (Opakované
přehrávání)
Můžete opakovaně přehrávat všechny
tituly, skladby/stopy, soubory nebo pouze
jeden titul, kapitolu, skladbu/stopu nebo
soubor na disku.
Funkce přehrávání v náhodném pořadí
a přehrávání programu lze použít
současně.
1
Vypnutí nabídky Control Menu
(Nabídka ovládání)
Opakovaně stiskněte tlačítko
DISPLAY (Zobrazení) wh, až nabídka
Control Menu (Nabídka ovládání) zmizí
z obrazovky televizoru.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
nabídka Control Menu (Nabídka
ovládání).
2
Poznámky
• Funkce přehrávání v náhodném pořadí se
zruší, pokud:
– vysunete disk,
– vypnete systém,
– změníte funkci,
– provedete vyhledávání skladby/indexu.
• Funkci přehrávání v náhodném pořadí není
možné použít při přehrávání disku VIDEO
CD s funkcemi PBC.
• Při přehrávání audio skladeb MP3 může být
stejná skladba přehrávána opakovaně.
36CZ
Stiskněte tlačítko DISPLAY
(Zobrazení) wh během
přehrávání.
Opakovaně stiskněte tlačítko V
nebo v e; pro volbu položky
(REPEAT) (Opakování)
a pak stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení) e;.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
možnosti položky „REPEAT“
(Opakování).
3
Opakovaně stiskněte tlačítko
V nebo v e; pro volbu
požadovaného nastavení.
Výchozí nastavení je podtrženo.
Při přehrávání disku DVD VIDEO
nebo DVD-R/DVD-RW v režimu
VR:
• OFF (Vypnuto): opakované
přehrávání je vypnuto.
• DISC (Disk): opakované přehrávání
všech titulů na disku.
• TITLE (Titul): opakované
přehrávání aktuálního titulu.
• CHAPTER (Kapitola): opakované
přehrávání aktuální kapitoly.
Při přehrávání disku DATA CD
nebo DATA DVD:
• OFF (Vypnuto): opakované
přehrávání je vypnuto.
• DISC (Disk): opakované přehrávání
všech alb na disku.
• ALBUM (Album): opakované
přehrávání aktuálního alba.
• TRACK (Skladba)1): opakované
přehrávání aktuální skladby.
• FILE (Soubor)2): opakované
přehrávání aktuálního souboru.
1)
2)
Pouze audio skladby MP3.
Pouze videosekvence DivX.
Pokud je aktivována funkce
přehrávání programu nebo
přehrávání v náhodném pořadí:
• OFF (Vypnuto): opakované
přehrávání je vypnuto.
• ON (Zapnuto): opakování
přehrávání v naprogramovaném
nebo náhodném pořadí.
4
Stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení) e;.
Spustí se opakované přehrávání.
Pro zrušení opakovaného přehrávání
stiskněte tlačítko CLEAR (Smazání)
es nebo vyberte v kroku 3 možnost
„OFF“ (Vypnuto).
Vypnutí nabídky Control Menu
(Nabídka ovládání)
Opakovaně stiskněte tlačítko
DISPLAY (Zobrazení) wh, až nabídka
Control Menu (Nabídka ovládání) zmizí
z obrazovky televizoru.
Poznámky
• Nastavení opakovaného přehrávání můžete
změnit opakovaným stisknutím tlačítka
REPEAT (Opakování) qh.
• Pokud je funkce opakovaného přehrávání
nastavena na „DISC“ (Disk), „ALBUM“
(Album) nebo „ON“ (Zapnuto), svítí na
displeji indikace „REP“ (Opakování).
• Pokud je funkce opakovaného přehrávání
nastavena na „TITLE“ (Titul), „CHAPTER“
(Kapitola), „TRACK“ (Skladba/stopa) nebo
„FILE“ (Soubor), svítí na displeji indikace
„REP1“ (Opakování).
• Na některých discích DVD není možné
funkci opakovaného přehrávání používat.
• Funkci opakovaného přehrávání není možné
používat při přehrávání disku VIDEO CD
s funkcemi PBC.
• Při přehrávání disku DATA CD/DVD, který
obsahuje audio skladby MP3 a soubory
obrázků JPEG, jejichž časy přehrávání nejsou
shodné, nebude audio výstup odpovídat
souboru obrázku.
• Pokud je režim „MODE (MP3, JPEG)“
(Režim) nastaven na „IMAGE (JPEG)“
(Obrázek), nebude možno zvolit položku
„TRACK“ (Skladba/stopa) (strana 45).
• Funkce opakovaného přehrávání se zruší,
pokud:
– vysunete disk,
– vypnete systém,
– změníte funkci.
Disk
Při přehrávání disku VIDEO CD
nebo AUDIO CD:
• OFF (Vypnuto): opakované
přehrávání je vypnuto.
• DISC (Disk): opakované přehrávání
všech skladeb/stop na disku.
• TRACK (Skladba/stopa):
opakované přehrávání aktuální
skladby/stopy.
37CZ
Prohledávání/výběr
disku
1
Na televizní obrazovce se zobrazí
nabídka.
Obsah nabídky se u různých disků
liší.
Přehrávání disků DVD VIDEO
pomocí nabídky
Některé disky DVD VIDEO obsahují
nabídky, které pomáhají usnadnit
přehrávání disků DVD VIDEO. Disky
DVD VIDEO lze přehrávat s použitím
těchto nabídek na obrazovce televizoru.
2
Stiskněte tlačítko V/v/B/b e;
nebo numerická tlačítka ed
pro volbu titulu nebo položky,
kterou chcete přehrát.
3
Stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení) e;.
Použití nabídky DVD TOP MENU (Hlavní
nabídka DVD)
Disk DVD VIDEO obsahuje řadu částí
s obrazem nebo hudbou, které se nazývají
„tituly“. Pokud přehráváte disk DVD
VIDEO, který obsahuje několik titulů,
můžete požadovaný titul zvolit tlačítkem
DVD TOP MENU (Hlavní nabídka
DVD) ea.
Použití nabídky DVD MENU (Nabídka
DVD)
Některé disky DVD VIDEO umožňují
výběr z obsahu disku pomocí nabídky.
Při přehrávání disků DVD VIDEO, které
umožňují volbu položek, jako jsou jazyk
titulků a jazyk zvukového doprovodu,
můžete tyto položky vybrat tlačítkem
DVD/USB MENU (Nabídka DVD/USB)
wf.
38CZ
Stiskněte tlačítko DVD TOP
MENU (Hlavní nabídka DVD) ea
nebo DVD/USB MENU (Nabídka
DVD/USB) wf.
Volba možnosti „ORIGINAL“
(Původní) nebo „PLAY LIST“
(Seznam pro přehrávání) na
disku DVD-R/-RW v režimu VR
Tato funkce je dostupná pouze pro disky
DVD-R/-RW v režimu VR s vytvořeným
seznamem pro přehrávání (playlist).
1
Stiskněte tlačítko DISPLAY
(Zobrazení) wh při zastaveném
přehrávání.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
nabídka Control Menu (Nabídka
ovládání).
2
Opakovaně stiskněte tlačítko V
nebo v e; pro volbu položky
(ORIGINAL/PLAY
LIST) (Původní/seznam pro
přehrávání) a pak stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení) e;.
3
Opakovaně stiskněte tlačítko
V nebo v e; pro volbu
požadovaného nastavení.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
nabídka Control Menu (Nabídka
ovládání).
2
Opakovaně stiskněte tlačítko V
nebo v e; pro volbu položky,
kterou chcete vyhledat.
Příklad: pokud vyberete položku
(CHAPTER) (Kapitola)
Vybere se „** (**)“ (** představuje
číslo). Číslo v závorce odpovídá
celkovému počtu titulů, kapitol,
skladeb/stop, indexů, scén, alb nebo
souborů.
• PLAY LIST (Seznam pro
přehrávání): přehrávání podle
seznamu vytvořeného na disku.
• ORIGINAL (Původní): přehrávání
podle původního zaznamenaného
pořadí.
4
Stiskněte tlačítko DISPLAY
(Zobrazení) wh. (Při přehrávání
disku DATA CD/DVD se soubory
obrázků JPEG stiskněte tlačítko
DISPLAY (Zobrazení) wh
dvakrát.)
Disk
Na obrazovce televizoru se zobrazí
možnosti položky „ORIGINAL/
PLAY LIST“ (Původní/seznam pro
přehrávání).
1
Stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení) e;.
Vybraný řádek
Používání nabídky na
obrazovce pro vyhledávání
titulu/kapitoly/scény/skladby/
stopy/indexu/alba/souboru
Vyhledávání můžete provést podle
různých informací zaznamenaných
na disku (například podle titulu,
skladby/stopy a alba). Každé položce
je na disku přiřazeno jednoznačné
číslo a pomocí nabídky Control Menu
(Nabídka ovládání) je možno vyhledávat
požadované očíslované položky. Můžete
také vyhledat určitý bod zadáním
časového kódu (pouze disk DVD VIDEO
a DVD-R/-RW v režimu VR).
3
Stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení) e;.
„** (**)“ se změní na „-- (**)“.
4
Opakovaně stiskněte tlačítko
V nebo v e; nebo numerická
tlačítka ed pro volbu titulu,
skladby/stopy, alba atd. nebo
čísla souboru.
Pokud uděláte chybu, stiskněte
tlačítko CLEAR (Smazání) es pro
zrušení čísla.
Pokračování
l
39CZ
5
Stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení) e;.
4 Pomocí numerických tlačítek ed
zadejte časový kód a pak stiskněte
ENTER (Potvrzení) e;.
Například pro nalezení scény s časem
2 hodiny, 10 minut a 20 sekund od
začátku zadejte „2:10:20“. Pokud
uděláte chybu, stiskněte tlačítko
CLEAR (Smazání) es pro smazání
čísla.
Systém zahájí přehrávání od
vybraného titulu, skladby/stopy, alba
a podobně.
Vypnutí nabídky Control Menu
(Nabídka ovládání)
Opakovaně stiskněte tlačítko
DISPLAY (Zobrazení) wh, až se
nabídka Control Menu (Nabídka
ovládání) vypne.
Poznámka
Na některých discích není možné používat
funkci vyhledávání podle času.
Rada
Pokud je nabídka Control Menu (Nabídka
ovládání) vypnutá, můžete stisknutím
numerických tlačítek ed a tlačítka ENTER
(Potvrzení) e; vyhledat kapitolu (DVD
VIDEO a DVD-R/-RW v režimu VR),
skladbu/stopu (AUDIO CD a VIDEO CD)
nebo soubor (videosekvence DivX na disku
DATA CD/DVD).
Vyhledání určitého místa zadáním
časového kódu – Time Search
(Vyhledávání podle času)
(Pouze disk DVD VIDEO a DVD-R/-RW
v režimu VR)
1 Stiskněte tlačítko
DISPLAY
(Zobrazení) wh.
2 Opakovaně stiskněte tlačítko V nebo
v e; pro volbu položky
(TIME/TEXT) (Čas/text).
Je vybráno „T **:**:**“ (uplynulý čas
přehrávání aktuálního titulu).
3 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení)
e;.
„T **:**:**“ se změní na „T --:--:--“.
40CZ
Vyhledávání podle scény
– Picture Navigation (Navigace
obrazu)
1
Opakovaně stiskněte tlačítko
PICTURE NAVI (Navigace obrazu)
w; pro volbu požadovaného
prohlížeče.
• CHAPTER VIEWER (Prohlížeč
kapitol) (DVD VIDEO)
• TITLE VIEWER (Prohlížeč titulů)
(DVD VIDEO)
• TRACK VIEWER (Prohlížeč stop)
(VIDEO CD nebo Super VCD)
2
Stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení) e;.
Zobrazí se první scéna z prvních 9
kapitol, titulů nebo stop. Pokud je na
disku více než 9 titulů, kapitol nebo
stop, zobrazí se v pravém dolním
rohu obrazovky „V“.
Stiskněte tlačítko V/v/B/b e;
pro volbu kapitoly, titulu nebo
stopy a pak stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení) e;.
Systém zahájí přehrávání od zvolené
scény.
Ukončení vyhledávání
Stiskněte tlačítko O RETURN (Návrat)
wl nebo DISPLAY (Zobrazení) wh.
Poznámky
• V závislosti na softwaru, který používáte k
vytváření disků DATA CD nebo DATA DVD,
se může pořadí při přehrávání lišit.
• Systém umožňuje přehrávání až 200 alb,
včetně alb, která neobsahují audio skladby
MP3 a soubory obrázků JPEG. Systém
nepřehraje album za hranicí 200. alba.
• Maximální počet audio skladeb MP3 nebo
souborů obrázků JPEG v albu, který tento
systém dokáže rozpoznat, je:
– 600 při nastavení položky „MODE (MP3,
JPEG)“ (Režim) na „AUDIO (MP3)“
(Zvuk) nebo „IMAGE (JPEG)“ (Obrázek),
– 300 při nastavení položky „MODE
(MP3, JPEG)“ (Režim) na „AUTO“
(Automaticky).
• Systém umožňuje přehrávání audio skladeb
MP3 a souborů obrázků JPEG. Systém
umožňuje přehrávání jakýchkoli dat
s příponou „.MP3“, „.JPG“ nebo „.JPEG“,
a to i přesto, že nejsou ve formátu MP3 nebo
JPEG. Při přehrávání tohoto typu dat však
může dojít k reprodukci hlasitého šumu,
který může poškodit vaše reprosoustavy.
Disk
3
Přehrávání disků MP3/
JPEG
Poznámka
V závislosti na typu disku nelze v některých
případech vybrat některé položky.
Rada
Pro zobrazení zbývajících kapitol, titulů nebo
stop vyberte scénu v dolním řádku a stiskněte
tlačítko v e;. Pro návrat na předchozí scénu
vyberte scénu v horním řádku a stiskněte V e;.
Pokračování
l
41CZ
• V závislosti na kódovacím/vypalovacím
softwaru, záznamovém zařízení nebo na
záznamovém médiu použitém pro záznam
audio skladby MP3 se mohou vyskytnout
problémy, jako například nemožnost
přehrávání, výpadky zvuku a šum.
• Následující disky/situace mohou způsobovat
prodloužení doby před spuštěním
přehrávání:
– disk se složitou stromovou strukturou,
– disk se záznamem rozděleným do více
sekcí,
– disk, na který je možno přidávat data
(nefinalizovaný disk),
– pokud se právě přehrávají skladby nebo
soubory z jiného alba.
• Některé disky CD-R/-RW nebo DVDR/-RW/+R/+RW není možno na systému
přehrát v závislosti na formátu souboru.
• Při přehrávání disku DATA CD nebo DATA
DVD, který obsahuje jak audio skladby MP3,
tak soubory obrázků JPEG, nastavte položku
„MODE (MP3, JPEG)“ (Režim) v nabídce
Control Menu (Nabídka ovládání) až po
skončení načítání tabulky obsahu disku
(TOC). Chcete-li přehrávat:
– jak audio skladby MP3, tak soubory
obrázků JPEG, nastavte položku „MODE
(MP3, JPEG)“ (Režim) na „AUTO“
(Automaticky),
– pouze audio skladby MP3, nastavte
položku „MODE (MP3, JPEG)“ (Režim)
na „AUDIO (MP3)“ (Zvuk),
– pouze soubory obrázků JPEG, nastavte
položku „MODE (MP3, JPEG)“ (Režim)
na „IMAGE (JPEG)“ (Obrázek).
• Systém umožňuje přehrávání pouze do osmé
stromové úrovně složek.
42CZ
Výběr audio skladby MP3 nebo
alba
1
Vložte disk do otvoru pro disk
5.
Systém spustí přehrávání prvního
alba.
2
Stiskněte tlačítko DVD/USB
MENU (Nabídka DVD/USB) wf.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
seznam alb.
3
Opakovaně stiskněte tlačítko V
nebo v e; pro volbu alba.
Přehrávání alba:
Stiskněte tlačítko H qj (nebo
stiskněte tlačítko DVD N qg na
přístroji).
Systém spustí přehrávání od první
skladby vybraného alba.
Pro zastavení přehrávání stiskněte
tlačítko x qj.
Přehrávání skladby:
1 Stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení) e;.
Zobrazí se seznam audio skladeb
MP3 obsažených ve vybraném
albu.
Návrat k seznamu alb ve chvíli, kdy je
zobrazen seznam skladeb
Stiskněte tlačítko O RETURN (Návrat)
wl.
Zapnutí nebo vypnutí seznamu alb
nebo seznamu skladeb
Disk
Opakovaně stiskněte tlačítko DVD/USB
MENU (Nabídka DVD/USB) wf.
Výběr souboru obrázku JPEG
nebo alba
2 Opakovaně stiskněte tlačítko
V nebo v e; pro volbu
požadované audio skladby MP3
a pak stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení) e;.
Systém spustí přehrávání od
vybrané audio skladby MP3.
Pro zastavení přehrávání stiskněte
tlačítko x qj.
Zobrazení následující nebo předchozí
stránky seznamu skladeb nebo alb
Opakovaně stiskněte tlačítko B nebo b
e; během doby, kdy je zobrazen seznam
skladeb nebo alb.
Přehrávání následujícího alba audio
skladeb MP3
Následující album zvolte opakovaným
stisknutím tlačítka > 8, dokud
nedosáhnete poslední skladby aktuálního
alba a pak jednou stiskněte tlačítko >
8. Vybere se první skladba dalšího alba.
Opakovaným stisknutím tlačítka .
8 však nelze vybrat předchozí album.
Pro výběr předchozího alba zvolte album
ze seznamu alb.
1
Vložte disk do otvoru pro disk
5.
Systém spustí přehrávání prvního
alba.
2
Stiskněte tlačítko DVD/USB
MENU (Nabídka DVD/USB) wf.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
seznam alb.
3
Opakovaně stiskněte tlačítko V
nebo v e; pro volbu alba.
Přehrávání alba:
Stiskněte tlačítko H qj (nebo
stiskněte tlačítko DVD N qg na
přístroji).
Systém spustí přehrávání prezentace
od prvního souboru obrázku
vybraného alba.
Pro zastavení přehrávání stiskněte
tlačítko x qj.
Pokračování
l
43CZ
Přehrávání souboru obrázku:
1 Stiskněte tlačítko PICTURE NAVI
(Navigace obrazu) w;.
Zobrazí se náhledy prvních
16 souborů obrázků JPEG ve
zvoleném albu.
Zobrazení následující nebo předchozí
stránky seznamu alb
Opakovaně stiskněte tlačítko V nebo v
e; během doby, kdy je zobrazen seznam
alb.
Zobrazení následujícího nebo
předchozího souboru obrázku JPEG
Opakovaně stiskněte tlačítko V nebo v
e; během prezentace.
Přehrávání následujícího alba souborů
obrázků JPEG
Pokud je ve zvoleném albu více
než 16 souborů obrázků, objeví se
vpravo posuvník.
2 Stiskněte tlačítko V/v/B/b e;
pro volbu obrázku, který chcete
zobrazit a pak stiskněte tlačítko
H qj (nebo stiskněte tlačítko
DVD N qg na přístroji).
Prezentace se spustí od vybraného
souboru obrázku.
Pro zastavení přehrávání stiskněte
tlačítko x qj.
44CZ
Následující album zvolte opakovaným
stisknutím tlačítka b e;, dokud
nedosáhnete posledního souboru
aktuálního alba a pak jednou stiskněte
tlačítko b e;.
Vybere se první soubor následujícího
alba.
Předchozí album však nelze vybrat
opakovaným stisknutím tlačítka B e;.
Pro výběr předchozího alba zvolte album
ze seznamu alb.
Zapnutí nebo vypnutí seznamu alb
Opakovaně stiskněte tlačítko DVD/USB
MENU (Nabídka DVD/USB) wf.
Otočení obrázku JPEG
Poznámky
• Tlačítko PICTURE NAVI (Navigace obrazu)
w; nepracuje při nastavení položky „MODE
(MP3, JPEG)“ (Režim) na „AUDIO (MP3)“
(Zvuk).
• Při stisknutí tlačítka B nebo b e; pro
výběr dalšího nebo předchozího obrázku se
obrázek vrátí do původní polohy, i když jste
jej otočili.
• Při stisknutí tlačítka V nebo v e; se
prezentace zastaví.
2
Stiskněte tlačítko x qj pro
zastavení přehrávání.
3
Stiskněte tlačítko
(Zobrazení) wh.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
nabídka Control Menu (Nabídka
ovládání).
4
1
Vložte disk do otvoru pro disk
5.
Opakovaně stiskněte tlačítko V
nebo v e; pro volbu položky
(MODE (MP3, JPEG))
(Režim) a pak stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení) e;.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
možnosti položky „MODE (MP3,
JPEG)“ (Režim).
Výchozí nastavení je podtrženo.
• AUTO (Automaticky): Soubory
obrázků JPEG a audio skladby
MP3 ve stejném albu se přehrávají
společně jako prezentace se
zvukem.
• AUDIO (MP3) (Zvuk): Postupně
se přehrávají pouze audio skladby
MP3.
• IMAGE (JPEG) (Obrázek):
Postupně se zobrazují pouze
soubory obrázků JPEG ve formě
prezentace.
Přehrávání audio skladeb MP3
a souborů obrázků JPEG ve
formě prezentace se zvukem
Budete-li chtít přehrávat prezentaci
společně s doprovodným zvukem, musíte
nejprve umístit jak soubory obrázků
JPEG, tak i audio skladby MP3 do
stejného alba na disku DATA CD/DVD.
DISPLAY
Disk
Ve chvíli, kdy je na obrazovce televizoru
zobrazen obrázek JPEG, jej můžete otočit
o 90 stupňů.
Opakovaně stiskněte tlačítko V nebo v
e; během doby, kdy je zobrazen obrázek.
Pro návrat k původnímu zobrazení
stiskněte tlačítko CLEAR (Smazání) es.
5
Opakovaně stiskněte tlačítko V
nebo v e; pro volbu možnosti
„AUTO“ (Automaticky) a pak
stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení) e;.
6
Stiskněte tlačítko DVD/USB
MENU (Nabídka DVD/USB) wh.
Systém spustí přehrávání prvního
alba.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
seznam alb.
Pokračování
l
45CZ
7
Opakovaně stiskněte tlačítko
V nebo v e; pro volbu
požadovaného alba a pak
stiskněte tlačítko H qj (nebo
stiskněte tlačítko DVD N qg na
přístroji).
Prezentace se zvukem se spustí od
vybraného alba.
Pro zastavení přehrávání stiskněte
tlačítko x qj.
Zapnutí nebo vypnutí seznamu alb
Opakovaně stiskněte tlačítko DVD/USB
MENU (Nabídka DVD/USB) wf.
Ukončení prezentace se zvukem
V kroku 4 zvolte možnost „AUDIO
(MP3)“ (Zvuk) nebo „IMAGE (JPEG)“
(Obrázek).
Poznámky
• V některých případech nelze změnit
nastavení položky „MODE (MP3, JPEG)“
(Režim), pokud je položka „MODE (MP3,
JPEG)“ (Režim) nastavena na:
– „IMAGE (JPEG)“ (Obrázek) a vybraný
disk obsahuje pouze audio skladby MP3,
– „AUDIO (MP3)“ (Zvuk) a vybraný disk
obsahuje pouze soubory obrázků JPEG.
• Pokud na disku nejsou žádné audio skladby
MP3, objeví se na obrazovce televizoru
zpráva „No audio data“ (Žádná zvuková
data) a disk nebude možno přehrát.
• Pokud na disku nejsou žádné soubory
obrázků JPEG, objeví se na obrazovce
televizoru zpráva „No image data“ (Žádná
obrazová data) a disk nebude možno přehrát.
• Při souběžném přehrávání audio skladeb
MP3 a souborů obrázků JPEG o značné
velikosti může docházet k přeskakování
zvuku.
Nastavení rychlosti prezentace
(Pouze soubory obrázků JPEG)
1 Opakovaně stiskněte tlačítko
DISPLAY (Zobrazení) wh, až se na
obrazovce televizoru zobrazí nabídka
Control Menu (Nabídka ovládání) pro
soubory obrázků JPEG.
2 Opakovaně stiskněte tlačítko V
nebo v e; pro volbu položky
(INTERVAL) (Interval) a pak
stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení)
e;.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
možnosti položky „INTERVAL“
(Interval).
3 Opakovaně stiskněte tlačítko
V nebo v e; pro volbu
požadovaného intervalu.
Výchozí nastavení je podtrženo.
• NORMAL (Normální): Nastavení
doby zobrazení na přibližně 6 až
9 sekund (snímky s rozlišením
4 000 000 pixelů nebo větší mohou
interval prodloužit).
• FAST (Rychle): Nastavení kratší
doby zobrazení než u možnosti
NORMAL (Normální).
• SLOW 1 (Pomalu 1): Nastavení
delší doby zobrazení než
u možnosti NORMAL (Normální).
• SLOW 2 (Pomalu 2): Nastavení
delší doby zobrazení než
u možnosti SLOW 1 (Pomalu 1).
4 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení)
e;.
Vybrané nastavení se projeví.
Poznámka
Zobrazení některých souborů obrázků JPEG
(zvláště souborů obrázků JPEG v progresivním
formátu nebo souborů obrázků JPEG
s rozlišením 3 000 000 pixelů nebo více) může
trvat déle než u ostatních souborů, přičemž se
bude zdát, že jsou zobrazovány po delší dobu,
než jakou jste nastavili.
46CZ
Volba efektu přechodu při zobrazení
souborů obrázků v režimu prezentace
(Pouze soubory obrázků JPEG)
1 Opakovaně stiskněte tlačítko
2 Opakovaně stiskněte tlačítko V
nebo v e; pro volbu položky
(EFFECT) (Efekt) a pak
stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení)
e;.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
možnosti položky „EFFECT“ (Efekt).
3 Opakovaně stiskněte tlačítko
V nebo v e; pro volbu
požadovaného nastavení.
Výchozí nastavení je podtrženo.
• MODE 1 (Režim 1): Obrázek se
roztáhne na obrazovce odshora
dolů.
• MODE 2 (Režim 2): Obrázek
se roztáhne na obrazovce zleva
doprava.
• MODE 3 (Režim 3): Obrázek
se roztáhne směrem od středu
obrazovky k okrajům.
• MODE 4 (Režim 4): Při zobrazení
obrázku se budou náhodně volit
jednotlivé efekty.
• MODE 5 (Režim 5): Následující
obrázek se nasune přes
předcházející obrázek.
• OFF (Vypnuto): Vypnutí této
funkce.
Poznámky k videosekvencím
DivX
Disk
DISPLAY (Zobrazení) wh, až se na
obrazovce televizoru zobrazí nabídka
Control Menu (Nabídka ovládání) pro
soubory obrázků JPEG.
Sledování videosekvencí
DivX®
DivX® představuje technologii pro
kompresi obrazových souborů vyvinutou
společností DivX Networks, Inc.
Tento výrobek představuje oficiální
certifikovaný produkt DivX®.
Systém je schopen přehrát soubory,
které obsahují data ve formátu DivX
s příponou souboru „.AVI“ nebo
„.DIVX“.
Poznámky
• Systém nemusí být schopen přehrát
videosekvenci DivX, která byla vytvořena
kombinací dvou nebo více videosekvencí ve
formátu DivX.
• Systém není schopen přehrát videosekvenci
DivX, jehož rozlišení obrazu přesahuje 720
bodů (šířka obrazu) × 576 bodů (výška
obrazu) nebo jehož velikost přesahuje 2 GB.
• V závislosti na videosekvenci DivX může být
obraz nejasný nebo může přeskakovat zvuk.
• Systém není schopen přehrát některé
videosekvence DivX, které jsou delší než
3 hodiny.
4 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení)
e;.
Vybrané nastavení se projeví.
Pokračování
l
47CZ
Přehrávání alba video souborů
DivX nebo jednoho video
souboru DivX
1
Vložte disk DATA CD/DVD
s video soubory DivX do otvoru
pro disk 5.
Přehrávání videosekvence DivX:
1 Stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení) e;.
Zobrazí se seznam videosekvencí
DivX obsažených ve zvoleném
albu.
Systém spustí přehrávání prvního
alba.
2
Stiskněte tlačítko DVD/USB
MENU (Nabídka DVD/USB) wf.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
seznam alb.
3
Opakovaně stiskněte tlačítko V
nebo v e; pro volbu alba.
Přehrávání alba:
Stiskněte tlačítko H qj (nebo
stiskněte tlačítko DVD N qg na
přístroji).
Systém zahájí přehrávání od první
videosekvence DivX ve zvoleném
albu.
Pro zastavení přehrávání stiskněte
tlačítko x qj.
48CZ
2 Opakovaně stiskněte tlačítko
V nebo v e; pro volbu
požadované videosekvence DivX
a pak stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení) e;.
Systém spustí přehrávání zvolených
videosekvencí DivX.
Pro zastavení přehrávání stiskněte
tlačítko x qj.
Zobrazení následující nebo předchozí
stránky seznamu souborů nebo alb
Opakovaně stiskněte tlačítko b nebo B
e; během doby, kdy je zobrazen seznam
souborů nebo alb.
Přehrávání následujícího alba video
souborů DivX
Následující album zvolte opakovaným
stisknutím tlačítka > 8, dokud
nedosáhnete posledního souboru
aktuálního alba a pak jednou stiskněte
tlačítko > 8. Vybere se první
soubor následujícího alba. Opakovaným
stisknutím tlačítka . 8 však nelze
vybrat předchozí album. Pro výběr
předchozího alba zvolte album ze
seznamu alb.
Návrat k seznamu alb ve chvíli, kdy je
zobrazen seznam souborů
Stiskněte tlačítko O RETURN (Návrat)
wl.
Zapnutí nebo vypnutí seznamu alb
Poznámky
• V závislosti na videosekvenci DivX se může
obraz zastavovat nebo může být nejasný. V
takovém případě je doporučeno vytvořit
soubor s nižším datovým tokem. Pokud zvuk
stále obsahuje šum, doporučujeme vám jako
audio formát použít MP3. Mějte však na
paměti, že tento systém nepodporuje formát
WMA (Windows Media Audio).
• V důsledku kompresní technologie použité
u videosekvencí DivX může po stisknutí
tlačítka H qj chvíli trvat, než se objeví
obraz.
• V závislosti na videosekvenci DivX nemusí
zvuk odpovídat obrazu na obrazovce.
Rada
Pokud je přednastaven počet zhlédnutí, můžete
si videosekvence DivX přehrát tolikrát, kolikrát
je nastaveno. Jsou načítány následující události:
– vypnutí systému,
– přehrávání jiné videosekvence DivX.
– A/V SYNC (Synchronizace zvuku
a obrazu)
Pokud zvuk není synchronizován
s obrazem na obrazovce, můžete nastavit
prodlevu mezi obrazem a zvukem.
Funkce A/V SYNC (Synchronizace zvuku
a obrazu) nepracuje u audio skladeb MP3
a souborů obrázků JPEG na disku DATA
CD/DVD.
1
Disk
Opakovaně stiskněte tlačítko DVD/USB
MENU (Nabídka DVD/USB) wf.
Nastavení prodlevy
mezi obrazem
a zvukem
Stiskněte tlačítko DISPLAY
(Zobrazení) wh při zastaveném
přehrávání.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
nabídka Control Menu (Nabídka
ovládání).
2
Opakovaně stiskněte tlačítko
V nebo v e; pro volbu
položky
(A/V SYNC)
(Synchronizace zvuku a obrazu)
a pak stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení) e;.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
možnosti položky „A/V SYNC“
(Synchronizace zvuku a obrazu).
3
Opakovaně stiskněte tlačítko
V nebo v e; pro volbu
požadovaného nastavení.
Výchozí nastavení je podtrženo.
• OFF (Vypnuto): Nedochází
k úpravě.
• ON (Zapnuto): Nastaví se prodleva
mezi obrazem a zvukem.
4
Stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení) e;.
Poznámka
V závislosti na vstupním datovém toku nemusí
být tato funkce účinná.
49CZ
Omezení přehrávání
disku
– CUSTOM PARENTAL CONTROL
(Uživatelský rodičovský zámek),
PARENTAL CONTROL (Rodičovský
zámek)
U požadovaného disku je možné nastavit
dva druhy omezení přehrávání.
Custom Parental Control (Uživatelský
rodičovský zámek)
Omezení přehrávání je možno nastavit
tak, že systém nebude přehrávat disky
s nevhodným obsahem.
Parental Control (Rodičovský zámek)
Přehrávání některých disků DVD
VIDEO je možno omezit podle
přednastavené úrovně, jako je například
věk uživatelů. Jakmile bude přehrávána
scéna s omezením, lze ji přeskočit nebo
nahradit jinými scénami.
Zabránění přehrávání
požadovaných disků
– CUSTOM PARENTAL CONTROL
(Uživatelský rodičovský zámek)
Stejné heslo pro zámek Custom Parental
Control (Uživatelský rodičovský zámek)
můžete nastavit až pro 40 disků. Při
nastavení omezení pro 41. disk dojde ke
zrušení omezení pro 1. disk.
1
Vložte disk, pro který chcete
nastavit omezení přehrávání.
Při přehrávání disku stiskněte tlačítko
x qj pro zastavení přehrávání.
2
Stiskněte tlačítko DISPLAY
(Zobrazení) wh při zastaveném
přehrávání.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
nabídka Control Menu (Nabídka
ovládání).
3
Pro oba typy omezeného přehrávání
(Custom Parental Control a Parental
Control) se používá stejné heslo.
Opakovaně stiskněte tlačítko
V nebo v e; pro volbu
položky
(PARENTAL
CONTROL) (Rodičovský zámek)
a pak stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení) e;.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
možnosti položky „PARENTAL
CONTROL“ (Rodičovský zámek).
4
50CZ
Opakovaně stiskněte tlačítko
V nebo v e; pro volbu
možnosti „ON t“ (Zapnuto)
a pak stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení) e;.
Pokud jste ještě nezadali heslo:
Zobrazí se okno pro vytvoření
nového hesla.
Pokud při zadávání hesla uděláte
chybu
Opakovaně stiskněte tlačítko B e; pro
vymazání zadaného čísla a pak heslo
zadejte znovu.
1 Proveďte kroky 1 až 3 v části
Numerickými tlačítky ed zadejte
čtyřmístné heslo a stiskněte ENTER
(Potvrzení) e;.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
výzva pro potvrzení hesla.
Pokud jste heslo již zadali:
Na obrazovce televizoru se zobrazí
výzva pro zadání hesla.
5
Numerickými tlačítky ed zadejte
čtyřmístné heslo a stiskněte
ENTER (Potvrzení) e;.
Na obrazovce se zobrazí zpráva
„Custom parental control is set.“
(Uživatelský rodičovský zámek
nastaven.) a pak se obrazovka vrátí
k nabídce Control Menu (Nabídka
ovládání).
Disk
Vypnutí funkce Custom Parental
Control (Uživatelský rodičovský zámek)
„Zabránění přehrávání požadovaných
disků“ (strana 50).
2 Opakovaně stiskněte tlačítko V nebo
v e; pro volbu možnosti „OFF t“
(Vypnuto) a pak stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení) e;.
3 Numerickými tlačítky ed zadejte
čtyřmístné heslo a stiskněte ENTER
(Potvrzení) e;.
Přehrávání disku, pro který je
nastaven uživatelský rodičovský
zámek (Custom Parental Control)
1 Vložte do přehrávače disk, pro který
je nastaven uživatelský rodičovský
zámek.
Zobrazí se nápis „CUSTOM
PARENTAL CONTROL“ (Uživatelský
rodičovský zámek).
Pokračování
l
51CZ
2 Numerickými tlačítky ed zadejte
čtyřmístné heslo a stiskněte ENTER
(Potvrzení) e;.
Systém je připraven k přehrávání.
Rada
Pokud své heslo zapomenete, zadejte
numerickými tlačítky ed ve chvíli, kdy jste
požádáni o zadání svého hesla v obrazovce
„CUSTOM PARENTAL CONTROL“
(Uživatelský rodičovský systém), šestimístné
číslo „199703“ a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení) e;. Zobrazí se okno pro zadání
nového čtyřmístného čísla.
3
Opakovaně stiskněte tlačítko V
nebo v e; pro volbu možnosti
„PLAYER t“ (Přehrávač)
a pak stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení) e;.
Pokud jste ještě nezadali heslo:
Zobrazí se okno pro vytvoření
nového hesla.
Omezení přehrávání pro děti
– PARENTAL CONTROL
(Rodičovský zámek)
(Pouze disk DVD VIDEO)
Přehrávání některých disků DVD VIDEO
je možno omezit podle přednastavené
úrovně, jako je například věk uživatelů.
1
Stiskněte tlačítko DISPLAY
(Zobrazení) wh při zastaveném
přehrávání.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
nabídka Control Menu (Nabídka
ovládání).
2
Opakovaně stiskněte tlačítko
V nebo v e; pro volbu
položky
(PARENTAL
CONTROL) (Rodičovský zámek)
a pak stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení) e;.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
možnosti položky „PARENTAL
CONTROL“ (Rodičovský zámek).
52CZ
Numerickými tlačítky ed zadejte
čtyřmístné heslo a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení) e;.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
výzva pro potvrzení hesla.
Pokud jste heslo již zadali:
Na obrazovce televizoru se zobrazí
výzva pro zadání hesla.
4
Numerickými tlačítky ed zadejte
čtyřmístné heslo a stiskněte
ENTER (Potvrzení) e;.
7
Zobrazí se okno pro nastavení úrovně
omezeného přehrávání.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
možnosti položky „LEVEL“ (Úroveň).
Opakovaně stiskněte tlačítko V
nebo v e; pro volbu položky
„STANDARD“ (Standard)
a pak stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení) e;.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
možnosti položky „STANDARD“
(Standard).
6
Opakovaně stiskněte tlačítko
V nebo v e; pro volbu
geografické oblasti jako úrovně
pro omezení přehrávání
a pak stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení) e;.
Oblast je zvolena.
Vyberete-li možnost „OTHERS
t“ (Ostatní), zadejte pomocí
numerických tlačítek ed kód
požadované geografické oblasti
podle části „Seznam kódů oblastí pro
rodičovský zámek“ (strana 96).
Opakovaně stiskněte tlačítko
V nebo v e; pro volbu
požadované úrovně a pak
stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení) e;.
Disk
8
5
Opakovaně stiskněte tlačítko V
nebo v e; pro volbu položky
„LEVEL“ (Úroveň) a pak stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení) e;.
Nastavení rodičovského zámku je
dokončeno.
Čím nižší je hodnota úrovně, tím
vyšší je omezení při přehrávání.
Pro vypnutí funkce rodičovského
zámku nastavte položku „LEVEL“
(Úroveň) na „OFF“ (Vypnuto).
Pokud při zadávání hesla uděláte
chybu
Opakovaně stiskněte tlačítko B e; pro
vymazání zadaného čísla a pak heslo
zadejte znovu.
Přehrávání disku, pro který je
nastavena funkce Parental Control
(Rodičovský zámek)
1 Vložte disk a stiskněte tlačítko H qj
(nebo stiskněte tlačítko DVD N qg
na přístroji).
Na obrazovce televizoru se zobrazí
okno pro zadání vašeho hesla.
2 Numerickými tlačítky ed zadejte
čtyřmístné heslo a stiskněte ENTER
(Potvrzení) e;.
Systém spustí přehrávání.
Pokračování
l
53CZ
Poznámky
• V nabídce Control Menu (Nabídka ovládání)
se zobrazují různé položky v závislosti na
typu disku.
• Budete-li přehrávat disky DVD VIDEO, které
nejsou vybaveny funkcí Parental Control
(Rodičovský zámek), nebude možno omezit
přehrávání takového disku na systému.
• V závislosti na disku DVD VIDEO můžete
být při přehrávání disku požádáni o změnu
úrovně rodičovského zámku. V takovém
případě zadejte své heslo a pak změňte
úroveň. Pokud je zrušena funkce obnovení
přehrávání, vrátí se úroveň hodnocení na
původní hodnotu.
Rada
Pokud své heslo zapomenete, vyjměte
z přístroje disk a zopakujte kroky 1 až 3
uvedené v části „Omezení přehrávání pro děti“.
Jakmile budete vyzváni k zadání svého hesla,
zadejte numerickými tlačítky ed „199703“
a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení)
e;. Zobrazí se okno pro zadání nového
čtyřmístného čísla.
Po zadání nového čtyřmístného heslo znovu
vložte disk a stiskněte tlačítko H qj. Jakmile
se objeví okno pro zadání hesla, zadejte nové
heslo.
Změna hesla
1
Stiskněte tlačítko DISPLAY
(Zobrazení) wh při zastaveném
přehrávání.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
nabídka Control Menu (Nabídka
ovládání).
2
Opakovaně stiskněte tlačítko
V nebo v e; pro volbu
položky
(PARENTAL
CONTROL) (Rodičovský zámek)
a pak stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení) e;.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
možnosti položky „PARENTAL
CONTROL“ (Rodičovský zámek).
54CZ
3
Opakovaně stiskněte tlačítko V
nebo v e; pro volbu možnosti
„PASSWORD t“ (Heslo)
a pak stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení) e;.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
okno pro zadání hesla.
4
Numerickými tlačítky ed zadejte
čtyřmístné heslo a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení) e;.
5
Numerickými tlačítky ed
zadejte nové čtyřmístné heslo
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení) e;.
6
Pomocí numerických tlačítek
ed znovu zadejte vaše heslo
pro potvrzení a pak stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení) e;.
Pokud při zadávání hesla uděláte
chybu
Opakovaně stiskněte tlačítko B e; pro
vymazání zadaného čísla a pak heslo
zadejte znovu.
Používání nabídky
nastavení DVD
4
Poznámka
Nastavení přehrávání uložená na disku mají
před těmito nastaveními přednost.
Z toho důvodu nemusí být možné některá
nastavení v nabídce nastavení DVD provést.
1
Disk
Pomocí nabídky nastavení DVD můžete
upravit různé položky týkající se
například obrazu a zvuku.
Opakovaně stiskněte
tlačítko V nebo v e; pro
volbu požadované nabídky
ze seznamu: „LANGUAGE
SETUP“ (Nastavení jazyka),
„SCREEN SETUP“ (Nastavení
obrazovky) nebo „CUSTOM
SETUP“ (Uživatelské nastavení).
Pak stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení) e;.
Požadovaná nabídka je zvolena.
Příklad: SCREEN SETUP (Nastavení
obrazovky)
Stiskněte tlačítko DISPLAY
(Zobrazení) wh při zastaveném
přehrávání.
Zvolená nabídka
Na obrazovce televizoru se zobrazí
nabídka Control Menu (Nabídka
ovládání).
2
Opakovaně stiskněte tlačítko V
nebo v e; pro volbu položky
(SETUP) (Nastavení)
a pak stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení) e;.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
možnosti položky „SETUP“
(Nastavení).
3
Opakovaně stiskněte tlačítko
V nebo v e; pro volbu
možnosti „CUSTOM“ (Uživatel)
a pak stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení) e;.
Nabídky nastavení
5
Opakovaně stiskněte tlačítko
V nebo v e; pro volbu
požadované položky a pak
stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení) e;.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
možnosti pro vybranou položku.
Příklad: TV TYPE (Typ televizoru)
Na obrazovce televizoru se zobrazí
nabídky nastavení.
Možnosti
Pokračování
l
55CZ
6
Opakovaně stiskněte tlačítko
V nebo v e; pro volbu
požadovaného nastavení
a pak stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení) e;.
OSD (Nabídka na obrazovce)
Přepnutí jazyka nabídky na obrazovce.
Vybrané nastavení je zvoleno
a nastavování je dokončeno.
AUDIO (Zvukový doprovod)*
(Pouze disk DVD VIDEO) Přepnutí
jazyka zvukového doprovodu.
Při výběru možnosti „ORIGINAL“
(Původní) bude zvolen jazyk s prioritou
určenou diskem.
Zvolené nastavení
Seznam položek nabídky
nastavení DVD
Výchozí nastavení jsou podtržena.
Nastavení jazyka – LANGUAGE SETUP
(Nastavení jazyka)
Umožňuje nastavit různé jazyky pro
nabídku na obrazovce nebo zvukový
doprovod.
56CZ
MENU (Nabídka)*
(Pouze disk DVD VIDEO) Volba jazyka
pro nabídku disku DVD.
SUBTITLE (Titulky)*
(Pouze disk DVD VIDEO) Přepnutí
jazyka titulků.
Při výběru možnosti „AUDIO
FOLLOW“ (Podle zvukového
doprovodu) se bude jazyk titulků měnit
v souladu s jazykem zvoleným pro
zvukový doprovod.
* Pokud v položce „MENU“ (Nabídka),
„SUBTITLE“ (Titulky) nebo „AUDIO“
(Zvukový doprovod) zvolíte jazyk, který není
na disku DVD VIDEO zaznamenán, vybere
se automaticky jeden ze zaznamenaných
jazyků.
V závislosti na disku nemusí být ovšem jazyk
zvolen automaticky.
Pokud v položce „MENU“ (Nabídka)
„SUBTITLE“ (Titulky) a „AUDIO“ (Zvukový
doprovod) vyberete možnost „OTHERS
t“ (Ostatní), můžete numerickými tlačítky
ed zadat kód jazyka podle části „Tabulka
jazykových kódů“ (strana 95).
Nastavení obrazovky televizoru
– SCREEN SETUP (Nastavení obrazovky)
Zvolte příslušná nastavení podle typu
připojeného televizoru.
SCREEN SAVER (Spořič obrazovky)
Spořič obrazovky pomáhá chránit
obrazovku vašeho televizoru před
poškozením (trvalé vypálení obrazu).
Pro vypnutí spořiče obrazovky stiskněte
tlačítko H qj (nebo tlačítko DVD N
qg na přístroji).
ON (Zapnuto): Obraz spořiče se objeví,
pokud je přehrávání zastaveno nebo
pozastaveno na 15 minut nebo pokud
přehráváte disk AUDIO CD nebo audio
skladby MP3 po dobu více než 15 minut.
OFF (Vypnuto): Spořič obrazovky je
vypnutý.
Disk
TV TYPE (Typ televizoru)1)
(Pouze disk DVD VIDEO)
16:9: Tuto možnost zvolte, máte-li
širokoúhlý televizor nebo televizor
s širokoúhlým režimem.
4:3 LETTER BOX: Tuto možnost zvolte,
máte-li televizor s poměrem stran 4:3.
Bude se zobrazovat širokoúhlý obraz
s černými pruhy v horní a dolní části
obrazovky.
4:3 PAN SCAN2): Tuto možnost zvolte,
máte-li televizor s poměrem stran 4:3.
Širokoúhlý obraz vyplní celou obrazovku,
přičemž se z něj odříznou přesahující
části.
BACKGROUND (Pozadí)
Volba barvy pozadí nebo obrázku, který
se má zobrazovat na obrazovce televizoru.
Barva pozadí nebo obrázek se zobrazí při
zastavení přehrávání nebo při přehrávání
disků AUDIO CD a audio skladeb MP3.
JACKET PICTURE (Obrázek obalu):
Na pozadí se zobrazí obrázek obalu
disku (statický obrázek), avšak pouze
tehdy, je-li na disku zaznamenán (disk
DVD VIDEO, CD-EXTRA atd.). Pokud
disk tento obrázek neobsahuje, zobrazí
se obrázek možnosti „GRAPHICS“
(Grafika).
GRAPHICS (Grafika): Zobrazuje
se obrázek pozadí uložený v paměti
systému.
BLUE (Modré pozadí): Barva pozadí je
modrá.
BLACK (Černé pozadí): Barva pozadí
je černá.
4:3 OUTPUT (Výstup 4:3)3)
Tuto položku změňte při sledování
obrazu 4:3 v progresivním formátu.
Můžete-li poměr stran obrazu změnit
na svém televizoru kompatibilním
s progresivním formátem (525p/625p),
změňte toto nastavení na televizoru.
FULL (Plný): Tuto možnost zvolte,
pokud můžete na svém televizoru změnit
poměr stran obrazu.
NORMAL (Normální): Tuto možnost
zvolte, pokud na svém televizoru
nemůžete změnit poměr stran obrazu.
Bude se zobrazovat signál s poměrem
stran obrazu 16:9 s černými pruhy na
levé a pravé straně obrazu.
Televizor s poměrem
stran 16:9
Pokračování
l
57CZ
1)
Výchozí nastavení se liší podle země nebo
oblasti.
Nastavení možností přehrávání
– CUSTOM SETUP (Uživatelské
nastavení)
Nastavení přehrávání a souvisejících
možností.
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
2)
3)
V závislosti na disku DVD VIDEO může být
automaticky zvolena možnost „4:3 LETTER
BOX“ namísto možnosti „4:3 PAN SCAN“
nebo naopak.
Toto nastavení se uplatní, pouze pokud:
– nastavíte položku „TV TYPE“ (Typ
televizoru) v nabídce „SCREEN SETUP“
(Nastavení obrazovky) na „16:9“,
– je vybrána funkce „P AUTO“
(Automatický progresivní režim) nebo
„P VIDEO“ (Obraz v progresivním
formátu) (strana 21).
PAUSE MODE (Režim pauzy)
(Pouze disk DVD VIDEO a DVD-R/-RW
v režimu VR)
AUTO (Automaticky): Obraz včetně
objektů, které se pohybují dynamicky,
se bude reprodukovat bez chvění.
Za normálních okolností zvolte tuto
možnost.
FRAME (Snímek): Obraz včetně
subjektů, které se nepohybují dynamicky,
se reprodukuje ve vysokém rozlišení.
TRACK SELECTION (Volba zvukové
stopy)
(Pouze disk DVD VIDEO) Při přehrávání
disku DVD VIDEO, na němž je
zaznamenán větší počet audio formátů1)
(PCM, DTS, MPEG audio nebo Dolby
Digital), můžete upřednostnit zvukovou
stopu, která obsahuje nejvyšší počet
kanálů.
OFF (Vypnuto): Bez priority.
AUTO (Automaticky)2): S danou
prioritou.
MULTI-DISC RESUME (Obnovení
přehrávání více disků)
(Pouze disk DVD VIDEO a VIDEO CD)
ON (Zapnuto): Do paměti se uloží body
pro obnovení přehrávání až pro 40 disků.
OFF (Vypnuto): Body obnovení
přehrávání se do paměti neukládají.
Přehrávání se obnoví v bodě obnovení
pouze pro aktuální disk v přístroji.
58CZ
Disk
AUDIO DRC3) (Komprese
dynamického rozsahu)
(Pouze disk DVD VIDEO a DVD-R/-RW
v režimu VR)
OFF (Vypnuto): Nepoužije se žádná
komprese dynamického rozsahu.
STANDARD (Standardní): Zvukový
doprovod se reprodukuje s takovým
typem dynamického rozsahu, jaký byl
zamýšlen zvukovým inženýrem. To může
být užitečné pro sledování filmů při nízké
hlasitosti v nočních hodinách.
MAX (Maximální): Plné zúžení
dynamického rozsahu.
DivX
Zobrazení registračního kódu pro tento
systém.
Více informací najdete na webových
stránkách http://www.divx.com.
1)
Pokud mají jednotlivé zvukové stopy stejný
počet kanálů, zvolí systém zvukové stopy
v pořadí od PCM, DTS, Dolby Digital až po
MPEG.
2)
Změníte-li položku „TRACK SELECTION“
(Volba zvukové stopy) na „AUTO“
(Automaticky), může dojít ke změně jazyka.
Nastavení položky „TRACK SELECTION“
(Volba zvukové stopy) má vyšší prioritu
než nastavení položky „AUDIO“ (Zvukový
doprovod) v nabídce „LANGUAGE SETUP“
(Nastavení jazyka). Avšak v závislosti na
disku nemusí být tato funkce účinná.
3)
Funkci AUDIO DRC (Komprese
dynamického rozsahu) lze používat pouze
pro zdroje ve formátu Dolby Digital.
59CZ
Nezobrazí-li se nápis „TUNED“
(Naladěno) a vyhledávání se
nezastaví, opakovaně stiskněte
tlačítko TUNING +/– (Ladění)
8 pro ruční naladění požadované
stanice.
Pokud jste naladili stanici, která
poskytuje služby RDS, zobrazí se na
displeji název stanice.
Radiopřijímač
Poslech radiopřijímače
Rozhlasovou stanici můžete poslouchat
buď po výběru stanice uložené na
předvolbě, nebo po ručním naladění
stanice.
3
Nastavte hlasitost.
Stiskněte tlačítko VOLUME
+/– (Hlasitost) qk.
Poslech pásma FM nebo AM
1
2
Opakovaně stiskněte tlačítko
FUNCTION +/– (Funkce) qg pro
volbu funkce „TUNER FM“ nebo
„TUNER AM“ (nebo opakovaně
stiskněte tlačítko TUNER/BAND
(Radiopřijímač/pásmo) qg na
přístroji pro volbu pásma „FM“
nebo „AM“).
Stiskněte a podržte tlačítko
TUNING +/– (Ladění) 8 pro
změnu indikace frekvence a pak
tlačítko uvolněte.
Po naladění stanice se vyhledávání
automaticky zastaví a na displeji se
rozsvítí nápis „TUNED“ (Naladěno).
Pokud je naladěný FM program
stereofonní, rozsvítí se na displeji
indikace „ST“.
60CZ
Zastavení automatického vyhledávání
Stiskněte tlačítko x qj.
Rady
• Pro zlepšení příjmu nastavte vhodnou
orientaci dodávaných antén nebo k systému
připojte venkovní anténu.
• Pokud stereofonní program v pásmu FM
šumí, opakovaně stiskněte tlačítko FM
MODE (Režim FM) ef, až se na displeji na
předním panelu rozsvítí indikace „MONO“.
Stereofonní efekt bude zrušen, zlepší se však
kvalita příjmu.
Poslech stanice, která je
uložena na předvolbě
1
2
Nalaďte požadovanou stanici
(viz „Poslech pásma FM nebo
AM“ (strana 60)).
Na displeji bude blikat nápis
„Memory?“ (Paměť).
3
Opakovaně stiskněte tlačítko
PRESET +/– (Předvolba) 8
pro výběr požadovaného čísla
předvolby.
5
Stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení) e;.
Na displeji se zobrazí nápis
„Complete! (Dokončeno)“. Stanice je
uložena.
6
Stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení) e;.
Na předvolby je možno uložit až
20 stanic v pásmu FM a 10 stanic
v pásmu AM.
V případě odpojení síťového
napájecího kabelu nebo výpadku
napájení zůstanou stanice uložené
na předvolbách zachovány v paměti
přístroje přibližně půl dne.
Na displeji bude blikat číslo
předvolby.
Stanice jsou ukládány od čísla
předvolby 1.
7
Číslo předvolby
Zopakujte kroky 1 až 6 pro
uložení dalších stanic na
předvolby.
Radiopřijímač
Stiskněte tlačítko TUNER
MEMORY (Paměť radiopřijímače)
eg.
4
Pro poslech uložených stanic
opakovaně stiskněte tlačítko
PRESET +/– (Předvolba) 8 pro
výběr požadované stanice na
předvolbě.
Stanici můžete také vybrat stisknutím
numerických tlačítek ed a pak
tlačítka ENTER (Potvrzení) e;.
Ukončení ukládání stanic na předvolby
Stiskněte tlačítko TUNER MEMORY
(Paměť radiopřijímače) eg.
61CZ
USB zařízení
2
Poslech hudby z USB
zařízení
Do konektoru
(USB) 7 na přístroji
můžete připojit externí USB zařízení
(digitální hudební přehrávač nebo
paměťové USB zařízení) a poslouchat
hudbu, která je v něm uložena. Informace
o kompatibilních USB zařízeních, která
lze k přístroji připojit - viz webové
stránky (strana 97).
Na tomto přístroji lze přehrávat
následující zvukové formáty:
ATRAC/MP3*/WMA*/AAC*
* Soubory s ochranou autorských práv (Digital
Rights Management) není možné na tomto
přístroji přehrávat.
Tento přístroj nemusí přehrát soubory
stažené z online hudebních obchodů.
1
Vyberte funkci USB.
Opakovaně stiskněte tlačítko
FUNCTION +/– (Funkce) qg pro
volbu funkce „USB“.
Připojte externí USB zařízení
(digitální hudební přehrávač
nebo paměťové USB zařízení)
do konektoru (USB) 7 podle
níže uvedeného vyobrazení.
USB zařízení (digitální
hudební přehrávač
nebo paměťové USB
zařízení)
Je-li potřeba použít USB kabel, použijte
pro připojení kabel dodávaný s USB
zařízením, které připojujete.
Podrobnosti o ovládání naleznete
v návodu k obsluze připojeného USB
zařízení.
Po připojení USB zařízení se bude
zobrazení na displeji měnit následovně:
„Reading“ (Načítání) t „ATRAC
AD1)“ nebo „StorageDrive2)“ (Paměťové
zařízení)
1)
2)
Při připojení digitálního hudebního
přehrávače.
Při připojení paměťového USB zařízení.
Potom se zobrazí název zařízení, pokud je
k dispozici.
Poznámka
Podle připojeného USB zařízení může trvat
přibližně 10 sekund, než se zobrazí nápis
„Reading“ (Načítání).
62CZ
3
Spusťte přehrávání.
Stiskněte tlačítko H qj (nebo
stiskněte tlačítko USB N qg na
přístroji).
4
Nastavte hlasitost.
Stiskněte tlačítko VOLUME
+/– (Hlasitost) qk.
1 Stiskněte tlačítko DVD/USB MENU
(Nabídka DVD/USB) wf během doby,
kdy je přehrávání z USB zařízení
zastaveno.
Nápis „Play Mode?“ (Režim
přehrávání?) se zobrazí na displeji.
2 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení)
e;.
Další ovládání
Stiskněte
x qj.
X qj. Pro obnovení
přehrávání znovu
stiskněte tlačítko X qj
nebo tlačítko H qj
(nebo USB N qg na
přístroji).
Volba alba
+/– 6.
Volba skladby ./> 8.
Nalezení místa a podržte stisknuté
ve skladbě
tlačítko m/M 8
během přehrávání
a uvolněte jej
v požadovaném místě.
Opakované
opakovaně tlačítko
přehrávání
REPEAT (Opakování)
qh, dokud se
nezobrazí nápis „REP“
(Opakování) nebo
„REP1“ (Opakování 1).
Odpojení USB a podržte stisknuté
zařízení
tlačítko x qj, dokud
se nezobrazí nápis
„No device“ (Žádné
zařízení) a pak USB
zařízení odpojte.
Zobrazení
opakovaně tlačítko
informací
DISPLAY (Zobrazení)
o USB zařízení* qa.
* Během normálního přehrávání můžete
zobrazit informace o USB zařízení, jako
například číslo skladby nebo název alba.
Pokud je přehrávání zastaveno, můžete
zobrazit celkovou dobu přehrávání.
3 Opakovaně stiskněte tlačítko V nebo
v e; pro volbu režimu přehrávání.
Lze zvolit následující režimy
přehrávání:
• Continue (Normal Play) (Normální
přehrávání):
Přehrávání skladeb z USB zařízení
v jejich původním pořadí.
• AlbmContinue (Album postupně):
Přehrávání audio skladeb ze
zvoleného alba na USB zařízení.
• Shuffle (Náhodné přehrávání):
Přehrávání audio skladeb z USB
zařízení v náhodném pořadí.
Pokračování
l
USB zařízení
Funkce
Zastavení
přehrávání
Pozastavení
přehrávání
Změna režimu přehrávání
63CZ
• Albm Shuffle (Album náhodně):
Přehrávání skladeb ve vybraném
albu na USB zařízení v náhodném
pořadí.
• Program (Program):
Přehrávání skladeb na USB zařízení
v požadovaném pořadí.
Poznámky k USB zařízením
• Systém a USB zařízení nepropojujte pomocí
USB rozbočovače.
• V případě ovládání připojeného USB
zařízení může u některých USB zařízení
nastat prodleva mezi stisknutím tlačítka
a provedením funkce.
• Systém nemusí nutně podporovat všechny
funkce připojeného USB zařízení.
• Pořadí přehrávání skladeb na systému
se může lišit od pořadí přehrávání na
připojeném USB zařízení.
• Před vyjmutím USB zařízení vždy podržte
stisknuté tlačítko x qj a ujistěte se, že se
zobrazil nápis „No device“ (Žádné zařízení).
Odpojení USB zařízení ve chvíli, kdy se nápis
„No Device“ (Žádné zařízení) nezobrazuje,
může způsobit poškození dat nebo
samotného USB zařízení.
• Na USB zařízení obsahující zvukové soubory
neukládejte žádné jiné typy souborů ani
nepotřebné složky.
• Složky bez zvukových souborů jsou
přeskočeny.
• Soubory se budou přehrávat ve stejném
pořadí, v jakém byly přeneseny do USB
zařízení.
64CZ
• Maximální počet alb a skladeb, které mohou
být obsaženy na jednom USB zařízení, je
následující:
– digitální hudební přehrávač: 65 535
skupin (maximálně 999 skladeb ve
skupině),
– paměťové USB zařízení: 999 souborů.
Maximální počet skladeb a alb se může lišit
v závislosti na struktuře souborů a složek.
• Zvukové formáty, které můžete na tomto
systému přehrávat, jsou následující:
– MP3: soubory s příponou „.mp3“,
– Windows Media Audio: soubory
s příponou „.wma“,
– AAC: soubory s příponou „.m4a“.
Pokud má soubor v názvu výše uvedenou
příponu a skutečný typ souboru se liší, může
dojít ke vzniku šumu nebo k chybné funkci
přístroje.
• Nelze zaručit kompatibilitu s veškerým
kódovacím/zapisovacím softwarem,
záznamovým zařízením a se všemi
záznamovými médii. Nekompatibilní USB
zařízení mohou způsobit šum, přehrávat se
přerušovaně nebo se nemusí přehrávat vůbec.
Poznámky k informacím na displeji
Vytvoření vašeho
vlastního programu
s použitím USB zařízení
– Program Play (Přehrávání
programu)
1
Vyberte funkci USB.
Opakovaně stiskněte tlačítko
FUNCTION +/- (Funkce) qg pro
volbu funkce „USB“.
2
Stiskněte tlačítko DVD/USB
MENU (Nabídka DVD/USB) wf
během doby, kdy je přehrávání
z USB zařízení zastaveno.
Nápis „Play Mode?“ (Režim
přehrávání?) se zobrazí na displeji.
3
Stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení) e;.
4
Opakovaně stiskněte tlačítko V
nebo v e; pro volbu položky
„Program“ a pak stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení) e;.
Pokračování
l
USB zařízení
• Znaky, které není možné zobrazit, budou
nahrazeny znakem „_“.
• Následující informace nejsou zobrazeny:
– celková doba přehrávání u disků CD-DA
(v závislosti na režimu přehrávání),
– celková doba přehrávání a zbývající doba
přehrávání u disků MP3 a USB zařízení.
• Následující informace se nezobrazují správně:
– názvy složek a souborů, které nejsou
kompatibilní s formáty ISO 9660 Level 1,
Level 2 nebo Joliet v rozšířeném formátu.
• Následující informace jsou zobrazeny:
– informace ID3 tagu u MP3 souborů,
pokud je k dispozici ID3 tag verze 1 a 2
(až 62 znaků pro disk MP3),
– informace ID3 tagu u souborů „ATRAC“,
pokud je k dispozici ID3 tag verze 2.
65CZ
5
Opakovaným stisknutím tlačítka
./> 8 zobrazte číslo
požadované skladby.
Při programování skladeb vyberte
opakovaným stisknutím tlačítka
+/– 6 požadované album a pak
vyberte požadovanou skladbu.
Příklad: Programování skladeb na
USB zařízení
8
Pro přehrání programu stiskněte
tlačítko H qj (nebo stiskněte
tlačítko USB N qg na přístroji).
Program zůstává zachován až do
vyjmutí USB zařízení. Pro opětovné
přehrání stejného programu stiskněte
tlačítko H qj (nebo stiskněte
tlačítko USB N qg na přístroji).
Zrušení přehrávání programu
V kroku 4 vyberte jiný režim přehrávání
než „Program“.
Smazání poslední skladby programu
Číslo vybrané skladby
6
Stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení) e; propřidání
skladby do programu.
Není možné zobrazit celkový čas
programu, proto se zobrazí indikace
„– –.– –“.
7
66CZ
Pro naprogramování dalších
skladeb zopakujte kroky 5 až
6. Lze naprogramovat až 25
skladeb nebo souborů.
Stiskněte tlačítko CLEAR (Smazání)
es ve chvíli, kdy je přehrávání z USB
zařízení zastaveno.
Nastavení zvuku
Nastavení zvuku
Vytvoření dynamičtějšího
zvuku (Dynamic Sound
Generator X-tra)
Tato funkce umožňuje zvýraznit zvuk
hlubokých tónů a vytvořit mohutnější
zvuk.
Funkce DSGX je ideální pro hudební
zdroje.
Po každém stisknutí tohoto tlačítka se
displej změní následujícím způsobem:
DSGX ON (Zapnuto) y DSGX OFF
(Vypnuto)
Nastavení zvuku
Opakovaně stiskněte tlačítko DSGX
qd na přístroji.
Rada
Výchozí nastavení je „DSGX ON“ (Zapnuto).
Nastavení zvukového efektu
1
Opakovaně stiskněte tlačítko EQ
(Ekvalizér) wg pro volbu položky
„BASS“ (Hloubky) nebo „TREBLE“
(Výšky).
2
Opakovaně stiskněte tlačítko
PRESET +/– (Předvolba) 8 pro
nastavení úrovně.
67CZ
Další možnosti
ovládání
Použití časovače
Usínání při poslechu hudby
– Časovač vypnutí
Probouzení s hudbou
– Časovač přehrávání
V nastaveném čase se můžete nechat
vzbudit hudbou z disku CD nebo
doplňkového USB zařízení. Zkontrolujte,
zda jsou nastaveny hodiny přístroje (viz
část „Nastavení hodin“ (strana 22)).
1
Přístroj můžete nastavit tak, aby se po
uplynutí určité doby sám vypnul, takže
můžete usínat při poslechu hudby.
Opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP
(Časovač vypnutí) ek.
Po každém stisknutí tlačítka se
zobrazení minut bude postupně měnit
v následujícím pořadí:
90 min t 80 min t 70 min t … t
10 min t OFF (Vypnuto)
Další možnosti ovládání
Funkce
Kontrola
zbývající doby
Změna doby
do vypnutí
Zrušení
časovače
vypnutí
68CZ
Proveďte
Jednou stiskněte
tlačítko SLEEP
(Časovač vypnutí) ek.
Opakovaně stiskněte
tlačítko SLEEP
(Časovač vypnutí)
ek pro volbu
požadovaného času.
Opakovaně stiskněte
tlačítko SLEEP
(Časovač vypnutí)
ek, až se na displeji
zobrazí „SLEEP OFF“
(Vypnuto).
Připravte zdroj zvuku.
• Disk: Vložte do přístroje disk.
• Radiopřijímač: Nalaďte
požadovanou stanici (viz „Poslech
radiopřijímače“) (strana 60).
• USB zařízení: Připojte k přístroji
doplňkové USB zařízení (strana
62).
2
Stiskněte tlačítko VOLUME
+/– (Hlasitost) qk pro nastavení
hlasitosti.
3
Stiskněte tlačítko TIMER MENU
(Nabídka časovače) ql.
4
Opakovaně stiskněte tlačítko
V nebo v e; pro volbu
položky „PLAY SET?“ (Nastavit
přehrávání) a pak stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení) e;.
Zobrazí se „ON“ (Zapnuto) a na
displeji bude blikat indikace hodin.
5
Nastavte čas zahájení
přehrávání.
Opakovaným stisknutím tlačítka V
nebo v e; nastavte hodiny a pak
stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení)
e;.
Na displeji začne blikat indikace
minut. Stejným způsobem nastavte
minuty. Zobrazí se „OFF“ (Vypnuto)
a na displeji bude blikat indikace
hodin.
6
Stejným postupem jako v kroku
5 nastavte čas ukončení
přehrávání.
7
Vyberte zdroj zvuku.
Zrušení
časovače
přehrávání
Opakovaně stiskněte tlačítko V
nebo v e;, až se na displeji zobrazí
požadovaný zdroj zvuku a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení) e;. Na
displeji se zobrazí nastavení časovače.
8
Stiskněte tlačítko "/1 1 pro
vypnutí systému.
Další možnosti ovládání
Změna
nastavení
Proveďte
1 Stiskněte tlačítko
TIMER MENU
(Nabídka časovače) ql.
Na displeji bliká
indikace „TIMER SEL?“
(Výběr časovače).
2 Stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení) e;.
3 Opakovaně stiskněte
tlačítko V nebo v
e; pro výběr „PLAY
SELECT?“ (Vybrat
přehrávání) a pak
stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení) e;.
Začněte od kroku 1.
TIMER MENU
(Nabídka časovače) ql.
Na displeji bliká
indikace „TIMER SEL?“
(Výběr časovače).
2 Stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení) e;.
3 Opakovaně stiskněte
tlačítko V nebo v e;
pro výběr „TIMER
OFF?“ (Vypnout
časovač) a pak stiskněte
tlačítko ENTER
(Potvrzení) e;.
Poznámky
• Časovač přehrávání se nebude aktivovat,
pokud systém zapnete nebo pokud na displeji
bliká indikace „STANDBY“ (Pohotovostní
režim).
• Systém se zapne 30 sekund před nastaveným
časem.
Další možnosti ovládání
Funkce
Kontrola
nastavení
1 Stiskněte tlačítko
69CZ
Změna zobrazení na
displeji
Kontrola hodin
Ve chvíli, kdy je přístroj vypnutý,
stiskněte tlačítko DISPLAY
(Zobrazení) qa. Hodiny se zobrazí
asi na 8 sekund.
Nastavení jasu displeje
Ve chvíli, kdy je přístroj zapnutý,
opakovaně stiskněte tlačítko
DIMMER (Jas displeje) eh.
Po každém stisknutí tlačítka se bude
zobrazení na displeji postupně měnit
v následujícím pořadí:
DIMMER OFF (Jas displeje - vypnuto)
t DIMMER 1 (Jas displeje 1) t
DIMMER 2 (Jas displeje 2)*
* Při nastavení DIMMER 2 (Jas displeje 2) je
podsvícení displeje nejslabší.
70CZ
Prohlížení informací
o disku
Zobrazení informací o disku na
displeji na předním panelu
Stiskněte tlačítko
DISPLAY (Zobrazení) qa.
Po každém stisknutí tlačítka DISPLAY
(Zobrazení) qa se bude zobrazení měnit
mezi 1 t 2 t 1 t …
1 Informace o disku
2 Zobrazení hodin (na 8 sekund)
Kontrola uplynulé doby přehrávání,
zbývající doby přehrávání a titulů
V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko
TIME/TEXT (Čas/text) ej.
Po každém stisknutí tlačítka TIME/
TEXT (Čas/text) ej se bude zobrazení
měnit mezi 1 t 2 t … t 1 t …
Při přehrávání disku DVD VIDEO
nebo DVD-R/-RW v režimu VR:
• Při přehrávání nabídky nebo titulu bez
kapitoly
1 Uplynulá doba přehrávání nabídky
nebo aktuálního titulu
2 Titul disku1)
• Při přehrávání kapitoly v jiném než
výše uvedeném stavu
1 Uplynulá doba přehrávání
aktuálního titulu
2 Zbývající doba přehrávání
aktuálního titulu
3 Uplynulá doba přehrávání aktuální
kapitoly
4 Zbývající doba přehrávání aktuální
kapitoly
5 Titul disku2)
Při přehrávání disku VIDEO CD/Super
VCD:
1 Uplynulá doba přehrávání aktuální
scény/stopy
2 Titul disku1)4)
Ve chvíli, kdy je zastaveno přehrávání,
opakovaně stiskněte tlačítko TIME/
TEXT (Čas/text) ej.
Po každém stisknutí tlačítka TIME/
TEXT (Čas/text) ej se bude zobrazení
měnit mezi 1 t 2 t 1 t …
Disk DVD VIDEO nebo DVD-R/-RW
v režimu VR:
1 Celkový počet titulů na disku
2 Titul disku1)
Disk VIDEO CD bez funkcí PBC
(Ovládání přehrávání) nebo disk
AUDIO CD:
1 Celkový počet skladeb/stop na disku
a celková doba přehrávání disku
2 Titul disku1)
Disk VIDEO CD s funkcemi PBC
(Ovládání přehrávání):
1 Celkový počet scén na disku
2 Titul disku1)
1)
2)
Při přehrávání audio skladeb
MP3 na disku DATA CD/DVD nebo
videosekvencí DivX na disku DATA
CD/DVD:
1 Uplynulá doba přehrávání aktuální
skladby/souboru
2 Název skladby a souboru5)
3)
Pokud vložený disk DVD VIDEO není
diskem DVD-TEXT nebo pokud disk
VIDEO CD neobsahuje žádné textové
informace, zobrazí se „NO TEXT“ (Žádný
text).
Po stisknutí tlačítka TIME/TEXT (Čas/text)
ej při zobrazení titulu disku se na 2 sekundy
zobrazí číslo aktuální kapitoly a číslo
aktuálního titulu a pak se zobrazení vrátí
k zobrazení uplynulé doby přehrávání.
Pokud je zapnuta funkce přehrávání
programu nebo náhodného přehrávání,
zobrazení uplynulé doby přehrávání
a zbývající doby disku se přeskočí.
Pokračování
l
Další možnosti ovládání
Při přehrávání disku AUDIO CD nebo
VIDEO CD bez funkcí PBC (Ovládání
přehrávání):
1 Uplynulá doba přehrávání aktuální
skladby/stopy
2 Zbývající doba přehrávání aktuální
skladby/stopy
3 Uplynulá doba přehrávání aktuálního
disku3)
4 Zbývající doba přehrávání aktuálního
disku3)
5 Titul disku1)4)
Zobrazení celkového času přehrávání
a titulů
71CZ
4)
5)
Po stisknutí tlačítka TIME/TEXT (Čas/text)
ej při zobrazení titulu disku se na 2 sekundy
zobrazí číslo aktuální skladby/stopy a číslo
aktuálního indexu (pro disk bez funkcí
PBC) nebo číslo aktuální scény (pro disk
s funkcemi PBC) a pak se zobrazení vrátí
k zobrazení uplynulé doby přehrávání.
Po stisknutí tlačítka TIME/TEXT (Čas/text)
ej při přehrávání videosekvence DivX při
zobrazeném názvu souboru se na 2 sekundy
zobrazí číslo aktuálního alba a číslo
aktuálního souboru a pak se zobrazení vrátí
k zobrazení uplynulé doby přehrávání.
Poznámky
• Při přehrávání disku, který obsahuje pouze
soubory obrázků JPEG, se na displeji zobrazí
indikace „JPEG“ nebo „No Audio“ (Žádný
zvuk).
• Tlačítko TIME/TEXT (Čas/text) ej nelze
použít ke změně zobrazení informací o disku,
pokud:
– je přehráván soubor obrázku JPEG,
– je zastaveno přehrávání disku DATA
CD/DVD s audio skladbami MP3 anebo
soubory obrázků JPEG,
– je zastaveno přehrávání disku DATA
CD/DVD s videosekvencemi DivX.
• Pokud název audio skladby MP3 obsahuje
znaky, které není možno zobrazit, budou tyto
znaky zobrazeny jako „*“.
• Uplynulá doba přehrávání audio skladeb
MP3 a videosekvencí DivX se nemusí
zobrazovat správně.
Zobrazení informací o disku
v nabídce na obrazovce
Stiskněte tlačítko TIME/TEXT (Čas/
text) ej.
Po každém stisknutí tlačítka TIME/
TEXT (Čas/text) ej při přehrávání disku
se bude zobrazení měnit mezi 1 t 2
t…t1t…
Časové údaje, které můžete zobrazit
na obrazovce televizoru, závisí na
přehrávaném disku.
T: titul nebo skladba/stopa
C: kapitola
Datový tok
D: disk
Časový údaj
Název alba
Název disku/skladby/souboru
Při přehrávání disku DVD VIDEO
nebo DVD-R/-RW v režimu VR:
1 Uplynulá doba přehrávání aktuálního
titulu
2 Zbývající doba přehrávání aktuálního
titulu
3 Uplynulá doba přehrávání aktuální
kapitoly
4 Zbývající doba přehrávání aktuální
kapitoly
5 Titul disku
72CZ
Při přehrávání disku VIDEO CD/Super
VCD:
1 Uplynulá doba přehrávání aktuální
scény/stopy
2 Titul disku
Při přehrávání disku DVD VIDEO:
Například ve formátu Dolby Digital je
možno na disk DVD VIDEO zaznamenat
několik signálů od monofonního až po
5.1 kanálů.
Při přehrávání disku AUDIO CD nebo
VIDEO CD bez funkcí PBC (Ovládání
přehrávání):
1 Uplynulá doba přehrávání aktuální
skladby/stopy
2 Zbývající doba přehrávání aktuální
skladby/stopy
3 Uplynulá doba přehrávání aktuálního
disku
4 Zbývající doba přehrávání aktuálního
disku
5 Titul disku
Příklad:
Pro disk Dolby Digital 5.1 kanálů:
Při přehrávání disku DATA CD/DVD:
Uplynulá doba přehrávání aktuální
skladby/souboru
Při přehrávání videosekvence DivX:
2 prostorové (surround) složky
2 přední složky +
1 středová složka
1 složka LFE (Low Frequency
Effect - nízkofrekvenční efekt)
Další možnosti ovládání
Příklad:
Audio skladba MP3
Poznámky
• Lze zobrazovat pouze písmena abecedy,
číslice a některé symboly.
• V závislosti na disku může systém zobrazit
pouze omezený počet znaků.
• U disků s audio skladbami MP3 v jiném
formátu než ISO 9660 Level 1 a Level 2 se
nemusí zobrazit název alba a název skladby.
Datový tok
Zobrazení informací o zvukovém
doprovodu disku
(Pouze disk DVD VIDEO
a videosekvence DivX)
Pokud při přehrávání opakovaně
stisknete tlačítko AUDIO (Zvukový
doprovod) wa, zobrazí se na obrazovce
televizoru formát aktuálního zvukového
doprovodu.
Pokračování
l
73CZ
Zobrazení informací o datu
vytvoření souborů obrázků
JPEG
Informace o datu je možno zobrazovat
při přehrávání, pokud je v souboru
obrázku JPEG zaznamenána záložka
(tag) Exif*.
V průběhu přehrávání opakovaně
stiskněte tlačítko DISPLAY
(Zobrazení) wh.
Zapojení doplňkových
komponentů
Systém můžete rozšířit připojením
doplňkových komponentů. Postupujte
podle návodů k obsluze přiloženým
k jednotlivým komponentům.
Přední panel
Zobrazí se nabídka Control Menu
(Nabídka ovládání).
Informace o datu
Zadní panel
* Formát „Exchangeable Image File Format“
představuje formát pro digitální fotoaparáty
definovaný sdružením Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association (JEITA).
Poznámka
Formát informací o datu se liší v závislosti na
oblasti.
74CZ
1 Konektor AUDIO IN (Audio
vstup)
Zapojte k výstupnímu audio
konektoru doplňkového komponentu
(přenosný audio přehrávač atd.).
2 COMPONENT VIDEO OUT
Poslech vícekanálového zvuku
prostřednictvím doplňkového
zesilovače
1
Viz část „Zapojení doplňkových
komponentů“ (strana 74).
(Komponentní video výstup)
3 Konektory S VIDEO OUT/
VIDEO OUT (Výstup S Video/
video)
Připojte ke vstupnímu konektoru
S Video/video na televizoru. Zvolíte-li
S VIDEO, můžete sledovat obraz
v lepší kvalitě.
4 Konektor DIGITAL OUT
2
K doplňkovému zesilovači
vybavenému dekodérem
připojte reprosoustavy.
Správné umístění reprosoustav
- viz návod k obsluze dodaný
s připojovaným zesilovačem.
3
Spusťte přehrávání
z vícekanálového zdroje
(například z disku DVD VIDEO).
4
Zvolte požadovaný formát
zvukového doprovodu.
Viz část „Změna zvukového
doprovodu“ (strana 30).
Další možnosti ovládání
Připojte ke komponentním video
vstupům na televizoru nebo
projektoru. Pokud váš televizor
umožňuje zpracování signálů
v progresivním formátu, musíte
použít toto zapojení a opakovaně
stiskněte tlačítko PROGRESSIVE
(Progresivní signál) qs na přístroji
pro volbu funkce „P AUTO“
(Automatický progresivní
režim) nebo „P VIDEO“ (Obraz
v progresivním formátu). Nyní
můžete sledovat obraz ve vyšší kvalitě.
Připojte digitální optický kabel.
(Digitální výstup)
Připojte k digitálnímu optickému
vstupu doplňkového digitálního
komponentu (například zesilovači).
Pokud je připojený zesilovač vybaven
dekodérem Dolby Digital nebo DTS,
můžete vychutnat zvuk 5.1 kanálů.
Poznámka
Zvuk je reprodukován pouze tehdy, pokud
je systém nastaven na funkci „DVD“.
75CZ
Obecné problémy
Doplňující informace
Řešení problémů
Pokud se při provozu přístroje vyskytnou
nějaké problémy, proveďte následující
činnosti:
1 Zkontrolujte, zda je správně a pevně
připojen síťový napájecí kabel
a kabely k reprosoustavám.
2 Problém, se kterým se setkáte, si
prosím vyhledejte v níže uvedeném
seznamu a pak proveďte příslušnou
nápravnou činnost.
Pokud problém nadále přetrvává i po
provedení výše uvedených opatření,
obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
Pokud bliká indikátor STANDBY
(Pohotovostní režim)
Neprodleně odpojte síťový napájecí
kabel ze zásuvky a zkontrolujte
následující položky.
• Pokud je váš přístroj vybaven
voličem napájecího napětí,
zkontrolujte, zda je nastaven na
správné napětí.
• Používáte pouze dodané
reprosoustavy?
• Nejsou zablokovány větrací otvory
v zadní části přístroje?
Poté, co indikátor STANDBY
(Pohotovostní režim) 2 přestane
blikat, znovu připojte síťový napájecí
kabel do zásuvky a zapněte přístroj.
Pokud problém přetrvává, obraťte se
na nejbližšího prodejce Sony.
76CZ
Nastavení hodin nebo časovače je
zrušeno.
• Byl odpojen síťový napájecí kabel nebo
došlo k výpadku napájení. Znovu
proveďte postup v části „Nastavení
hodin“ (strana 22). Pokud jste nastavili
časovač, znovu proveďte postup v části
„Probouzení s hudbou“ (strana 68).
Na displeji se zobrazuje „– –:– –“.
• Došlo k výpadku napájení. Nastavte
hodiny (strana 22) a časovač (strana
68) znovu.
Není reprodukován žádný zvuk.
• Opakovaně stiskněte tlačítko
VOLUME + (Hlasitost) qk.
• Do konektoru PHONES (Sluchátka)
0 jsou připojena sluchátka.
• Zkontrolujte, zda jsou správně
zapojeny reprosoustavy (strana 18).
• Systém je v režimu pozastavení
přehrávání, v režimu zpomaleného
přehrávání nebo v režimu vyhledávání.
Stiskněte tlačítko H qj (nebo tlačítko
DVD N qg na přístroji) pro spuštění
přehrávání.
V reprodukci se vyskytuje brum nebo
šum.
• Televizor nebo videorekordér je
umístěn příliš blízko přístroje.
Přemístěte přístroj do větší vzdálenosti
od televizoru nebo videorekordéru.
• Přemístěte přístroj do větší vzdálenosti
od zdroje šumu.
• Zapojte síťový napájecí kabel přístroje
do jiné síťové zásuvky.
• Zapojte do obvodu síťového přívodu
šumový filtr (běžně dostupný
v prodejnách s elektrospotřebiči).
Časovač nepracuje.
• Zkontrolujte nastavení časovače a
nastavte správný čas na hodinách
(strana 68).
• Zrušte funkci časovače vypnutí
(strana 68).
Na televizoru se stále zobrazují
nestejnoměrné barvy.
• Vypněte televizor a po uplynutí 15
až 30 minut jej opět zapněte. Jestliže
se stále zobrazují nestejnoměrné
barvy, umístěte reprosoustavy do větší
vzdálenosti od televizoru.
Funkce THEATRE SYNC
(Synchronizované ovládání
audiovizuálního systému) nepracuje.
• Je-li vzdálenost mezi televizorem
a tímto systémem příliš velká, nemusí
tato funkce pracovat. Umístěte systém
blíž k televizoru.
Reprosoustavy
Zvuk je reprodukován pouze jedním
kanálem nebo hlasitost levého
a pravého kanálu není vyvážená.
• Umístěte jednotlivé reprosoustavy
pokud možno co nejvíce symetricky.
• Zkontrolujte, zda jsou správně a pevně
zapojeny reprosoustavy.
• Je přehráván monofonní zdroj.
Pokračování
l
Doplňující informace
Dálkový ovladač nepracuje.
• Mezi dálkovým ovladačem a přístrojem
jsou překážky.
• Přemístěte se s dálkovým ovladačem
blíže k přístroji.
• Nasměrujte dálkový ovladač na senzor
na přístroji.
• Vyměňte baterie (typ R6/velikost AA).
• Přemístěte přístroj do větší vzdálenosti
od zářivkového osvětlení.
Dochází ke vzniku akustické zpětné
vazby.
• Snižte hlasitost reprodukce.
77CZ
Přehrávač disků
Disk nelze vysunout.
• Požádejte o pomoc nejbližšího
prodejce Sony.
Přehrávání se nespustí.
• Zkontrolujte, zda byl vložen disk.
• Očistěte disk (strana 88).
• Vložte disk znovu.
• Vložte do systému disk, který lze na
tomto systému přehrát (strana 6).
• Vložte disk do otvoru pro disk 5
tak, aby strana s potiskem směřovala
nahoru.
• Vyjměte disk a setřete z jeho povrchu
vlhkost a poté nechejte systém několik
hodin zapnutý, dokud se z něj neodpaří
vlhkost.
• Stiskněte tlačítko H qj (nebo tlačítko
DVD N qg na přístroji) pro spuštění
přehrávání.
• Regionální kód disku DVD VIDEO
neodpovídá kódu systému.
• Zrušte funkci Custom Parental Control
(Uživatelský rodičovský zámek) (strana
51).
Zvuk přeskakuje.
• Očistěte disk (strana 88).
• Vložte disk znovu.
• Zkuste přístroj přesunout na místo,
kde se nevyskytují vibrace (například
na horní ploše stabilního podstavce/
stojanu).
• Přemístěte reprosoustavy dále
od přístroje nebo je umístěte na
samostatné stojany. Při hlasitém
poslechu skladby, v níž se vyskytují
hluboké tóny, se může stát, že vibrace
reprosoustavy způsobí přeskočení
zvuku.
78CZ
Přehrávání se nespustí od první
skladby.
• Systém je v režimu přehrávání
programu nebo náhodného přehrávání.
Vypněte tyto režimy.
• Byla zvolena funkce obnovení
přehrávání. Dvakrát stiskněte tlačítko
x qg. Pak stiskněte tlačítko H qj
(nebo tlačítko DVD N qg na
přístroji) pro spuštění přehrávání
(strana 32).
• Na obrazovce televizoru se automaticky
zobrazuje titul disku DVD VIDEO
nebo nabídka funkce PBC.
Přehrávání se spustí automaticky.
• Disk DVD VIDEO je vybaven funkcí
automatického přehrávání.
Přehrávání se automaticky zastaví.
• Některé disky mohou obsahovat signál
automatické pauzy. Při přehrávání
disku zastaví systém přehrávání,
jakmile nalezne signál automatické
pauzy.
Některé funkce, jako například
zastavení, vyhledávání, zpomalené
přehrávání, opakované přehrávání,
přehrávání v náhodném pořadí
nebo přehrávání programu, jsou
nedostupné.
• U některých disků nelze některé výše
uvedené funkce používat. Přečtěte si
pokyny dodané s diskem.
• V případě souborů MP3/JPEG
obsahuje disk DATA CD/DVD
videosekvenci DivX.
• Soubor obrázku JPEG nemá příponu
„.JPG“ nebo „.JPEG“.
• Obrázek JPEG je větší než 3 072 (šířka)
× 2 048 (výška) bodů v normálním
režimu nebo větší než 2 000 000 bodů
v progresivním režimu JPEG, který
je většinou používán pro internetové
stránky.
• Není možno přehrát soubory obrázků
JPEG s vysokým poměrem šířky
k délce.
• Videosekvence DivX nemá příponu
„.AVI“ nebo „.DIVX“.
• Není možno přehrát videosekvence
DivX s vysokým poměrem šířky
k délce.
U audio skladeb ve formátu MP3 trvá
déle, než se spustí přehrávání (ve
srovnání s jinými disky).
• Poté, co přístroj načte všechny skladby
na disku, může spuštění přehrávání
trvat déle než obvykle, jestliže:
– je počet alb nebo skladeb na disku
značně vysoký,
– je struktura alb a skladeb velmi
složitá.
Pokračování
l
Doplňující informace
Nelze přehrát disk DATA CD (audio
skladba MP3/soubor obrázku JPEG/
videosekvence DivX).
• Disk DATA CD není zaznamenán
ve formátu, který odpovídá normě
ISO 9660 Level 1/Level 2 nebo Joliet
(rozšířený formát).
• Disk DATA DVD není zaznamenán ve
formátu, který odpovídá formátu UDF
(Universal Disk Format).
• Audio soubor MP3 nemá příponu
„.MP3“.
• Data nejsou uložena v požadovaném
formátu.
• Není možno přehrávat audio skladby
MP3 v jiném formátu než MPEG 1
Audio Layer 3.
• Systém umožňuje přehrávání pouze
do osmé úrovně stromové struktury
složek.
• Pro přehrávání souborů MP3/JPEG
zkontrolujte nastavení položky
„MODE (MP3, JPEG)“ (Režim) (strana
41).
• Disk obsahuje více než 200 alb.
• Album obsahuje více než 600 skladeb/
souborů.
• Při nastavení položky „MODE (MP3,
JPEG)“ (Režim) na hodnotu „AUTO“
(Automaticky) obsahuje album více
než 300 skladeb/souborů.
79CZ
Název disku, název alba, název
skladby/stopy a znaky DVD-TEXTu se
nezobrazují správně.
• Použijte disk, který odpovídá normě
ISO 9660 Level 1 nebo Level 2 nebo
Joliet (v rozšířeném formátu).
• Na tomto přístroji lze správně
zobrazovat následující znakové kódy:
– velká písmena abecedy (A až Z),
– malá písmena abecedy (a až z),
– číslice (0 až 9),
– symboly (< > * +, –/[ ] _).
• Ostatní znaky se nemusí zobrazit
správně.
Prostorový (surround) efekt je při
přehrávání zvukového doprovodu
ve formátu Dolby Digital nebo MPEG
audio obtížně slyšitelný.
• Zkontrolujte, zda jsou správně
zapojeny reprosoustavy (strana 18).
• V závislosti na disku DVD VIDEO
nemusí být na výstupu kompletní
signál ve formátu 5.1 kanálů. Může se
jednat o monofonní nebo stereofonní
signál, a to i přesto, že je zvukový
doprovod zaznamenán ve formátu
Dolby Digital nebo MPEG audio.
Při přehrávání disku AUDIO CD,
VIDEO CD, audio skladby MP3,
videosekvence DivX nebo disku DVD
VIDEO se vytrácí stereofonní efekt.
• Ujistěte se, že je systém správně
zapojen.
80CZ
USB zařízení
Používáte podporované USB
zařízení?
• Pokud připojíte nepodporované USB
zařízení, mohou se objevit následující
problémy. Přečtěte si informace
o kompatibilních USB zařízeních
uvedené na webových stránkách (strana
97):
– USB zařízení není rozpoznáno,
– přístroj nezobrazuje názvy souborů
nebo složek,
– přehrávání není možné,
– zvuk přeskakuje,
– ozývá se šum.
Zobrazí se nápis „Over Current“
(Přetížení proudem).
• Byl zjištěn problém s odběrem velkého
(USB) 7.
proudu z konektoru
Vypněte přístroj a odpojte USB
(USB) 7.
zařízení z konektoru
Zkontrolujte, zda je USB zařízení
v pořádku. Zůstane-li toto zobrazení
na displeji, obraťte se na nejbližšího
prodejce Sony.
Není reprodukován žádný zvuk.
• USB zařízení není správně připojeno.
Vypněte přístroj, znovu připojte USB
zařízení a zkontrolujte, zda se rozsvítí
indikátor USB MEMORY (Paměťové
USB zařízení) 3.
Zvuk je zkreslený.
• Přenosová rychlost použitá při
kódování souborů byla nízká. Přeneste
do USB zařízení soubory s vyšší
přenosovou rychlostí.
Ozývá se šum nebo zvuk přeskakuje.
• Vypněte přístroj a pak znovu připojte
USB zařízení.
• Samotná hudební data obsahují šum.
Při vytváření hudebních dat může
vznikat šum vzhledem ke specifikacím
počítače. Vytvořte hudební data znovu.
• Při použití paměťového USB
zařízení zkopírujte soubory do
počítače, naformátujte USB zařízení
v souborovém systému FAT16 nebo
FAT32 a zkopírujte soubory na USB
zařízení znovu.*
USB zařízení nelze připojit do
(USB) 7.
konektoru
• USB zařízení připojujete obráceně.
Připojte USB zařízení správným
způsobem.
Chybné zobrazení na displeji
• Uložte hudební data na USB zařízení
znovu, jelikož mohou být poškozena.
Přehrávání se nespustí.
• Vypněte přístroj a pak znovu připojte
USB zařízení.
• Připojte USB zařízení, ze kterého
dokáže přístroj přehrávat.
• Stiskněte tlačítko H qj (nebo tlačítko
USB N qg na přístroji) pro spuštění
přehrávání.
Přehrávání se nespustí od první
skladby.
• Nastavte režim normálního přehrávání.
Pokračování
l
Doplňující informace
Paměťové USB zařízení, které
bylo používáno na jiném zařízení,
nepracuje.
• USB zařízení může být naformátováno
v nepodporovaném formátu.
V takovém případě nejprve zazálohujte
důležité soubory z paměťového USB
zařízení zkopírováním na pevný
disk počítače. Následně zformátujte
paměťové USB zařízení v souborovém
systému FAT16 nebo FAT32 a znovu
na něj přeneste zálohované zvukové
soubory.*
Dlouhou dobu je zobrazen nápis
„Reading“ (Načítání).
• V případě, že je na USB zařízení
uloženo velké množství složek nebo
souborů, může načítání trvat delší
dobu. Z toho důvodu doporučujeme
dodržovat následující pravidla:
• celkový počet složek na USB
zařízení: 100 nebo méně,
• celkový počet souborů ve složce: 100
nebo méně.
81CZ
Nelze přehrávat soubory.
• Paměťové USB zařízení formátované
v jiném souborovém systému
než FAT16 nebo FAT32 není
podporováno.*
• Pokud používáte paměťové USB
zařízení rozdělené na více oddílů,
budou přehrány pouze soubory
z prvního oddílu.
• Soubory, které jsou šifrovány nebo
chráněny heslem apod., nebudou
přehrány.
* Tento systém podporuje souborový systém
FAT16 a FAT32, ale některá paměťová USB
zařízení nemusí podporovat oba uvedené
souborové systémy. Podrobnosti naleznete
v návodu k obsluze jednotlivých USB
zařízení nebo se obraťte na výrobce.
Obraz
Není reprodukován žádný obraz.
• Opakovaně stiskněte tlačítko
FUNCTION +/– (Funkce) qg pro
volbu funkce „DVD“ (nebo stiskněte
tlačítko DVD N qg na přístroji).
• Zkontrolujte, zda je systém správně
zapojen.
• Video kabel je poškozený. Vyměňte jej
za nový.
• Přesvědčte se, zda je systém připojen
k video vstupu na televizoru (strana
20).
• Ujistěte se, že je televizor zapnutý a že
pracuje správně.
• Opakovaně stiskněte tlačítko
PROGRESSIVE (Progresivní formát)
qs na přístroji pro volbu položky
„INTERLACE“ (Prokládaný formát),
pokud jste televizor připojili do
konektorů COMPONENT VIDEO
OUT (Komponentní video výstup)
na přístroji a televizor neumožňuje
zpracování progresivního signálu.
82CZ
• Nastavili jste progresivní formát, avšak
váš televizor neumožňuje zpracování
progresivního signálu. V tomto případě
nastavte prokládaný formát (výchozí
nastavení) (strana 21).
• I když je váš televizor kompatibilní
se signály v progresivním formátu
(525p/625p), může při nastavení
progresivního formátu dojít
k nepříznivému ovlivnění obrazu.
V tomto případě nastavte prokládaný
formát (výchozí nastavení) (strana 21).
• Ujistěte se, že je na televizoru zvolen
video vstup tak, abyste mohli sledovat
obraz ze systému.
• Zkontrolujte, zda je správně nastaven
barevný systém (v souladu s barevným
systémem vašeho televizoru).
• Zkontrolujte, zda je tento
přístroj propojen s televizorem
prostřednictvím přiloženého video
kabelu.
V obrazu se objevuje šum.
• Očistěte disk.
• Pokud musí video signál z tohoto
systému procházet do televizoru přes
videorekordér, bude kvalita obrazu
nepříznivě ovlivněna ochranou
proti kopírování, která je použita
u některých programů na discích DVD
VIDEO. Pokud i po kontrole zapojení
systému problémy stále přetrvávají,
připojte jej přímo do vstupu S Video na
televizoru (strana 20).
• Dbejte na to, aby kabely reprosoustav
byly v dostatečné vzdálenosti od
anténních kabelů.
• Při přehrávání disku VIDEO CD
se záznamem pořízeným v jiném
barevném systému, než jaký jste
nastavili na systému, může být obraz
zkreslený.
• Pokud je televizor připojen do
konektorů COMPONENT VIDEO
OUT (Komponentní video výstup)
a přehráváte video software
v progresivním formátu, mohou
se některé části obrazu jevit jako
nepřirozené v důsledku procesu
konverze.
• Nastavte barevný systém tak, aby
odpovídal vašemu televizoru (strana
57).
Jazyk zvukového doprovodu není
možno změnit.
• Na přehrávaném disku DVD VIDEO
není vícejazyčný zvukový doprovod
zaznamenán.
• Disk DVD VIDEO neumožňuje změnu
jazyka zvukového doprovodu.
Jazyk titulků není možno změnit.
• Na přehrávaném disku DVD VIDEO
nejsou zaznamenány vícejazyčné
titulky.
• Disk DVD VIDEO neumožňuje změnu
jazyka titulků.
Titulky není možno vypnout.
• Disk DVD VIDEO neumožňuje
vypnutí titulků.
Úhly záběrů není možno změnit.
• Na přehrávaném disku DVD VIDEO
nejsou zaznamenány různé úhly
záběru.
• Disk DVD VIDEO neumožňuje změnu
úhlů záběru.
Pokračování
l
Doplňující informace
Poměr stran obrazu na obrazovce
televizoru není možno změnit, i
když nastavíte položku „TV TYPE“
(Typ televizoru) nabídky „SCREEN
SETUP“ (Nastavení obrazovky) v
nabídce nastavení (při přehrávání
širokoúhlého obrazu).
• Poměr stran obrazu je na vašem disku
DVD VIDEO pevně nastaven.
• Pokud přístroj připojujete kabelem
S Video, připojte jej přímo k televizoru.
V opačném případě nemusí být možno
změnit poměr stran obrazu.
• V závislosti na televizoru nebudete
moci změnit poměr stran obrazu.
Zprávy na obrazovce televizoru se
nezobrazují v požadovaném jazyce.
• Jazyk pro OSD zobrazení zvolte v
položce „OSD“ (Nabídka na obrazovce)
nabídky „LANGUAGE SETUP“
(Nastavení jazyka) v nabídce nastavení
(strana 56).
83CZ
Radiopřijímač
Doplňkové komponenty
Zrušily se předvolby radiopřijímače.
• Byl odpojen síťový napájecí kabel nebo
došlo k výpadku napájení na dobu
delší než půl dne. Proveďte znovu
postup v části „Poslech stanice, která je
uložena na předvolbě“ (strana 61).
Není reprodukován žádný zvuk.
• Viz všeobecná položka „Není
reprodukován žádný zvuk“ (strana 76)
a zkontrolujte stav systému.
• Zapojte komponent správně (strana
74) a zkontrolujte, zda:
– jsou správně zapojeny všechny
kabely,
– jsou zástrčky pevně a na doraz
zasunuty do příslušných konektorů.
• Zapněte připojené zařízení.
• Přečtěte si pokyny dodané
s připojovaným komponentem a poté
spusťte přehrávání.
V reprodukci se vyskytuje brum
nebo šum. (Na displeji bliká indikace
„TUNED“ (Naladěno) nebo „ST“.)
• Nastavte správné pásmo a frekvenci
(strana 60).
• Připojte správně anténu (strana 18).
• Najděte místo a orientaci poskytující
dobrý příjem a pak anténu znovu
nasměrujte. Pokud není možno
dosáhnout kvalitního příjmu,
doporučujeme vám, abyste k přístroji
připojili běžně dostupnou venkovní
anténu.
• Dodávaná anténa pro pásmo FM
přijímá signály v celé své délce, proto ji
nezapomeňte úplně rozvinout.
• Abyste zabránili vzniku šumu, umístěte
antény mimo kabely reprosoustav,
síťový napájecí kabel a USB kabel.
• Zkuste vypnout veškeré elektrické
spotřebiče v okolí přístroje.
Stereofonní program vysílaný
v pásmu FM není možno přijímat
stereofonně.
• Opakovaně stiskněte tlačítko FM
MODE (Režim FM) ef, až z displeje
zmizí indikace „MONO“.
84CZ
Pokud ani po provedení výše
uvedených opatření systém stále
nepracuje správně nebo pokud se
vyskytnou jiné problémy, které zde
nejsou uvedeny, proveďte reset
systému následovně:
Pro obnovení výchozího nastavení
přístroje použijte tlačítka na přístroji.
1 Odpojte síťový napájecí kabel ze
zásuvky.
2 Zapojte síťový napájecí kabel zpět.
3 Zapněte systém stisknutím tlačítka
"/1 1.
4 Současně stiskněte tlačítka x qj,
DISPLAY (Zobrazení) qa a "/1 1.
Na displeji se zobrazí nápis „RESET“.
Systém se znovu nastaví na výchozí
tovární hodnoty (kromě nastavení DVD).
Nyní byste měli opět provést nastavení,
která byla vymazána (například
předvolby stanic, hodiny a časovač).
Pro návrat nastavení DVD na výchozí
hodnoty* proveďte následující
operaci:
1 Ve chvíli, kdy je přehrávání zastaveno,
stiskněte tlačítko DISPLAY
(Zobrazení) wh.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
nabídka Control Menu (Nabídka
ovládání).
2 Opakovaně stiskněte tlačítko v nebo
v e; pro volbu položky
(SETUP) (Nastavení) a pak stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení) e;.
Funkce automatické
diagnostiky
(Pokud se na displeji zobrazí písmena/
čísla)
Při aktivaci funkce automatické
diagnostiky (působící jako ochrana
před vznikem závady) se na obrazovce
televizoru a na displeji na předním
panelu zobrazí pětiznakové servisní číslo
(například C 13 50) jako kombinace
písmene a čtyř číslic. V tomto případě si
projděte tabulku níže.
První tři
znaky
servisního
čísla
C 13
3 Opakovaně stiskněte tlačítko V nebo
C 31
4 Opakovaně stiskněte tlačítko V
nebo v e; pro volbu možnosti „YES“
(Ano) a pak stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení) e;.
Dokončení bude několik sekund
trvat. V průběhu resetování systému
nestiskněte tlačítko "/1 1.
* Kromě nastavení funkce Parental Control
(Rodičovský zámek)
E XX
(kde XX
představuje
číslo)
Disk je znečištěný.
• Očistěte disk
měkkým hadříkem
(strana 88).
Disk není vložen
správně.
• Restartujte systém
a pak disk vložte
správným způsobem.
Systém aktivoval
funkci automatické
diagnostiky, která
působí jako ochrana
před vznikem závady.
• Obraťte se na
nejbližšího prodejce
Sony nebo na
místní autorizované
středisko Sony
a poskytněte toto
pětiznakové servisní
číslo.
Příklad: E 61 10
Pokračování
l
Doplňující informace
v e; pro volbu položky „RESET“ a pak
stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení)
e;.
Příčina nebo
nápravná akce
85CZ
Pokud se na obrazovce televizoru
zobrazuje číslo verze
Při zapnutí systému se může na
obrazovce televizoru zobrazit číslo
verze [VER.X.XX] (X je číslo). Ačkoliv
to neindikuje poruchu funkce a číslo je
určeno pouze pro servisní účely Sony,
není normální provoz systému možný.
Systém vypněte a po chvíli znovu
zapněte.
Zprávy
Při ovládání systému se mohou na
displeji zobrazovat nebo blikat níže
uvedené zprávy.
DVD přehrávač, radiopřijímač
Cannot Play (Nelze přehrát)
• Vložený typ disku nelze přehrávat.
• Je vložen disk DVD VIDEO
s nepodporovaným regionálním
kódem.
Data Error (Chyba dat)
• Audio skladba MP3, soubor obrázku
JPEG nebo videosekvence DivX, kterou
chcete přehrát, je poškozena.
• Audio skladba MP3 neodpovídá
formátu MPEG 1 Audio Layer 3.
• Formát souboru obrázku JPEG není
v souladu s normou DCF.
• Soubor videosekvence DivX není
v souladu se schválenými profily DivX
Certified.
• Audio skladba MP3 má příponu
„.MP3“, avšak není ve formátu MP3.
• Soubor obrázku JPEG má příponu
„.JPG“ nebo „.JPEG“, avšak není ve
formátu JPEG.
• Videosekvence DivX má příponu
„.AVI“ nebo „.DIVX“, avšak není ve
formátu DivX.
86CZ
No Disc (Žádný disk)
Není vložen žádný disk v otvoru pro disk
5.
No Step (Žádná data)
Byly vymazány veškeré naprogramované
skladby nebo soubory.
Not in Use (Nepoužívá se)
Stisknuli jste tlačítko, jehož funkce není v
této chvíli povolena nebo je neplatná.
No Track (Žádná skladba)
V systému nejsou načteny žádné soubory,
které lze přehrávat.
OFF TIME NG! (Nesprávná doba
vypnutí)
Doba zapnutí a vypnutí časovače
přehrávání je stejná.
Not Supported (Není podporováno)
Je připojeno nepodporované USB
zařízení.
PASSWORD (Heslo)
Je nastavena funkce Custom Parental
Control (Uživatelský rodičovský zámek)
nebo Parental Control (Rodičovský
zámek).
Please Wait (Čekejte prosím)
Systém se připravuje na používání USB
zařízení.
Reading (Načítání)
Systém provádí rozpoznání USB zařízení.
Removed (Odpojeno)
USB zařízení bylo odpojeno.
Reading (Načítání)
Systém načítá informace z disku. Některá
tlačítka jsou nedostupná.
Step Full! (Plně naprogramováno)
Pokoušíte se naprogramovat více než 26
skladeb nebo souborů.
USB zařízení
StorageDrive (Úložiště)
Je připojeno paměťové USB zařízení.
ATRAC AD
Je připojeno audio zařízení ATRAC.
Device Error (Chyba zařízení)
USB zařízení nebylo rozpoznáno.
No Device (Žádné zařízení)
Není připojeno žádné USB zařízení nebo
bylo připojené USB zařízení zastaveno.
Doplňující informace
Please Wait (Čekejte prosím)
Systém právě provádí inicializační proces.
87CZ
Bezpečnost
Bezpečnostní
upozornění
Disky, které NELZE na tomto přístroji
přehrávat:
• Disky nestandardních tvarů (například srdce,
čtverec, hvězda).
• Disky s nalepeným štítkem, papírem nebo
nálepkou.
• Vypůjčené nebo použité disky s nalepenými
štítky, u nichž lepidlo přesahuje mimo okraje
štítku.
• Disky, jejichž potisk byl zhotoven s použitím
inkoustu, který je při doteku lepkavý.
Poznámky k diskům
Umístění přístroje
• Před přehráváním očistěte disk čisticím
hadříkem od středu k okrajům.
• K čištění disků nepoužívejte rozpouštědla,
jako je benzín, ředidlo, běžně dostupné čisticí
prostředky ani antistatické spreje určené pro
čištění klasických (vinylových) LP desek.
• Nevystavujte disky přímému slunečnímu
světlu ani zdrojům tepla (výstupy horkého
vzduchu) a nenechávejte disky v automobilu
zaparkovaném na přímém slunci.
• Nepoužívejte disky opatřené ochranným
kroužkem. To by mohlo mít za následek
chybnou funkci přístroje.
• Neumísťujte přístroj na šikmý povrch ani
na místa vystavená extrémním teplotám,
chladu, prachu, vlhkosti, vibracím, přímému
slunečnímu světlu, intenzivnímu světlu nebo
na místa s nedostatečnou cirkulací vzduchu.
• Pokud budete přístroj nebo reprosoustavy
pokládat na speciálně upravené povrchy
(například vosk, olej, leštidlo), dbejte zvláštní
opatrnosti, protože může dojít ke vzniku
skvrn nebo k odbarvení povrchu přístroje.
• Pokud přenesete přístroj přímo z chladného
do teplého prostředí nebo pokud je přístroj
umístěn ve velmi vlhké místnosti, může na
optických součástech DVD přehrávače dojít
ke kondenzaci vlhkosti, která může způsobit
poruchu přístroje. V takovém případě
vyjměte z přístroje disk a nechejte jej zapnutý
přibližně 1 hodinu, aby se vlhkost odpařila.
Napájecí napětí
Před zahájením používání přístroje
zkontrolujte, zda provozní napětí vyznačené
na přístroji odpovídá napětí ve vaší místní
elektrické síti.
88CZ
• Přístroj není odpojen od napájecího napětí,
pokud je síťový napájecí kabel připojen do
zásuvky, a to ani ve chvíli, kdy je samotný
přístroj vypnutý.
• Pokud nebudete přístroj delší dobu používat,
odpojte síťový napájecí kabel ze zásuvky. Při
odpojování kabelu vždy uchopte zástrčku.
Nikdy netahejte za samotný kabel.
• Pokud se do vnitřku přístroje dostane
jakýkoliv předmět nebo tekutina, neprodleně
odpojte přístroj od sítě a před jeho dalším
používáním jej nechejte zkontrolovat
kvalifikovaným servisním technikem.
• Výměnu síťového napájecího kabelu smí
provádět pouze kvalifikovaný servisní
technik.
Nárůst vnitřní teploty
• Zahřátí přístroje během provozu je zcela
normální, nejedná se o poruchu.
• Nedotýkejte se skříně přístroje, pokud byl
přístroj používán při vysoké hlasitosti,
protože skříň přístroje může být horká.
• Nezakrývejte ventilační otvory.
Systém reprosoustav
Přední reprosoustava je magneticky odstíněna
a lze ji nainstalovat do blízkosti televizoru.
Určité zkreslení barev se však může nadále
projevovat u některých typů televizních
obrazovek. V takovém případě vypněte
televizor, počkejte 15 až 30 minut a znovu jej
zapněte. Umístěte pravou reprosoustavu po
pravé straně přístroje a levou reprosoustavu
po jeho levé straně. Pokud nedojde ke zlepšení
obrazu, umístěte reprosoustavy do větší
vzdálenosti od televizoru.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Čištění skříňky přístroje
Tento přístroj čistěte měkkým hadříkem
mírně navlhčeným ve slabém roztoku čisticího
prostředku. Nepoužívejte žádné materiály
s brusným účinkem, čisticí prášek nebo
rozpouštědla, jako je například benzín nebo líh.
Vlastní přístroj
Část zesilovače
Jmenovitý výstupní výkon DIN:
40 W + 40 W (6 ohmů při 1 kHz,
DIN)
Trvalý efektivní (RMS) výstupní výkon
(referenční)
50 W + 50 W (6 ohmů při 1 kHz,
celkové harmonické zkreslení - THD
10 %)
Vstupy:
AUDIO IN (Audio vstup) (stereo mini
konektor):
Napětí 620 mV, impedance
47 kiloohmů
(USB) konektor:
Typ A, maximální proudový odběr
500 mA
Výstupy:
DIGITAL OUT (Digitální výstup)
(čtvercový optický konektor):
Vlnová délka 660 nm
VIDEO OUT (Video výstup) (cinch):
Max. výstupní úroveň 1 Vš-š,
nesymetrický, negativní
synchronizace, zatěžovací impedance
75 ohmů
COMPONENT VIDEO OUT
(Komponentní video výstup):
Y: 1 Vš-š, 75 ohmů
Pb/Cb: 0,7 Vš-š, 75 ohmů
Pr/Cr: 0,7 Vš-š, 75 ohmů
S VIDEO OUT (Výstup S Video) (4pinový
mini-DIN konektor):
Y: 1 Vš-š, nesymetrický, negativní
synchronizace
C: 0,286 Vš-š, zatěžovací impedance
75 ohmů
PHONES (Sluchátka) (stereo mini
konektor):
Pro připojení sluchátek s impedancí
8 ohmů nebo více
Pokračování
l
Doplňující informace
Upozornění: Pokud ponecháte statický
obraz nebo nabídky zobrazeny na
obrazovce televizoru příliš dlouho,
vystavujete televizor riziku trvalého
poškození obrazovky. Zejména projekční
televizory jsou na toto zacházení velmi
citlivé.
Technické údaje
89CZ
Část USB
Část radiopřijímače
Podporovaný datový tok:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 – 320 kb/s, VBR
ATRAC: 48 – 352 kb/s
(ATRAC3plus), 66/105/132 kb/s
(ATRAC3)
WMA: 32 – 192 kb/s, VBR
AAC: 48 – 320 kb/s
Vzorkovací frekvence:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
ATRAC: 44,1 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
Příjem FM stereo, FM/AM
superheterodynový přijímač
Část FM přijímače
Rozsah ladění:
87,5 – 108,0 MHz (s krokem 50 kHz)
Anténa:
Drátová anténa pro pásmo FM
Anténní konektor:
75 ohmů (nesymetrických)
Mezifrekvence:
10,7 MHz
Část AM přijímače
Rozsah ladění:
531 – 1 602 kHz (s krokem ladění
nastaveným na 9 kHz)
Anténa:
Smyčková anténa pro pásmo AM
Anténní svorky:
Svorky pro externí anténu
Mezifrekvence:
450 kHz
Část přehrávače disků
Systém:
Systém pro přehrávání kompaktních
disků a digitálního zvuku a obrazu
Laser:
Vlastnosti laseru
Typ výstupu: nepřetržitý
Výkon laseru*: méně než 1 000 µW
* Tato hodnota výstupu byla změřena
na vzdálenost 200 mm od povrchu
čočky v optické snímací části s otvorem
7 mm.
Polovodičový laser:
(disky DVD: λ = 650 nm,
CD: λ = 790 nm)
Frekvenční rozsah:
DVD (PCM 48 kHz): 2 Hz – 22 kHz
(±1 dB)
CD: 2 Hz – 20 kHz (±0,5 dB)
Formát obrazu (barevná televizní norma):
PAL
90CZ
Reprosoustavy
Systém reprosoustav:
Širokopásmový, bassreflex,
magneticky stíněný
Reproduktory:
120 mm, kuželové
Jmenovitá impedance:
6 ohmů
Rozměry (š/v/h):
Přibližně 141 × 141 × 225 mm
Hmotnost:
Přibližně 1,5 kg
Obecné údaje
Požadavky na napájení:
220 – 240 V střídavých, 50/60 Hz
Příkon:
45 W
Rozměry (š/v/h) (přibližné):
190 × 141 × 273 mm
Hmotnost (přibližná):
2,8 kg
Dodávané příslušenství:
Dálkový ovladač (1)
Baterie typu R6 (velikost AA) (2)
Smyčková anténa pro pásmo AM (1)
Drátová anténa pro pásmo FM (1)
Video kabel (1)
Podložky pod reprosoustavy (8)
Design a technické údaje podléhají změnám
bez předchozího upozornění.
• Příkon v pohotovostním režimu: 0,5 W
• V některých deskách plošných spojů
nejsou použity halogenové samozhášecí
přísady.
Doplňující informace
91CZ
Průvodce nabídkou Control Menu (Nabídka
ovládání)
Prostřednictvím nabídky Control Menu (Nabídka ovládání) můžete ovládat jednotlivé
funkce a zobrazit příslušné informace. Opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY
(Zobrazení) wh pro zapnutí, vypnutí nebo změnu zobrazení nabídky Control Menu
(Nabídka ovládání) takto:
Zobrazení nabídky Control Menu (Nabídka ovládání) 1 t Zobrazení nabídky Control
Menu (Nabídka ovládání) 2 (zobrazí se pouze u některých disků) t Zobrazení nabídky
Control Menu (Nabídka ovládání) vypnuto t Zobrazení nabídky Control Menu
(Nabídka ovládání) 1 t …
Zobrazení nabídky Control Menu (Nabídka ovládání)
V nabídkách Control Menu (Nabídka ovládání) 1 a 2 se zobrazují různé položky
v závislosti na typu disku.
Příklad: Nabídka Control Menu (Nabídka ovládání) 1 při přehrávání disku DVD VIDEO
Číslo aktuálně přehrávaného titulu
Číslo aktuálně přehrávané kapitoly
Celkový počet titulů
Položky
nabídky
Control Menu
(Nabídka
ovládání)
Zvolená položka
Celkový počet kapitol
Stav přehrávání (N přehrávání, X
pozastavení, x zastavení atd.)
Typ přehrávaného disku
Uplynulá doba
přehrávání
Aktuální nastavení
Možnosti
Název funkce ve
zvolené položce
nabídky Control Menu
(Nabídka ovládání)
Indikace operací
92CZ
Seznam položek nabídky Control Menu (Nabídka ovládání)
Položka
Název položky, odpovídající typ disku, funkce
TITLE/SCENE/TRACK
(Titul/scéna/stopa)
Výběr titulu, scény nebo stopy pro přehrávání.
CHAPTER/INDEX
(Kapitola/index)
Výběr kapitoly nebo indexu pro přehrávání.
TRACK (Skladba)
Výběr skladby pro přehrávání.
ORIGINAL/PLAY LIST
(Původní/seznam pro
přehrávání)
Výběr pořadí při přehrávání buď podle původní zaznamenané
sekvence, nebo podle seznamu pro přehrávání (playlistu) vytvořeného
na disku.
PROGRAM (Program)
Přehrávání skladeb v požadovaném pořadí.
SHUFFLE (Náhodné
přehrávání)
Přehrávání skladeb v náhodném pořadí.
Doplňující informace
TIME/TEXT (Čas/text)
Zobrazení uplynulé a zbývající doby přehrávání.
Vložení časového kódu pro vyhledání obrazu a hudby.
Zobrazení textových informací u disků DVD TEXT a audio skladeb
MP3.
REPEAT (Opakování)
Opakované přehrávání celého disku (všech titulů/všech skladeb/
stop/všech alb) nebo opakované přehrávání jednoho titulu/kapitoly/
skladby/stopy/alba/souboru.
Pokračování
l
93CZ
Položka
Název položky, odpovídající typ disku, funkce
A/V SYNC
(Synchronizace zvuku
a obrazu)
Nastavení prodlevy mezi obrazem a zvukem.
PARENTAL CONTROL
(Rodičovský zámek)
Nastavení úrovně omezení přehrávání na tomto přístroji.
SETUP (Nastavení)
QUICK (Rychlé nastavení)
Funkci QUICK SETUP (Rychlé nastavení) používejte k výběru jazyka
nabídek na obrazovce a nastavení poměru stran obrazu televizoru.
CUSTOM (Uživatel)
Umožňuje úpravu dalších nastavení nad rámec rychlého nastavení.
RESET
Obnovení nastavení provedených v položce „SETUP“ (Nastavení) na
výchozí hodnoty.
ALBUM (Album)
Výběr alba pro přehrávání.
FILE (Soubor)
Výběr souboru obrázku JPEG nebo videosekvence DivX pro
přehrávání.
DATE (Datum)
Zobrazení data pořízení snímku digitálním fotoaparátem.
INTERVAL (Interval)
Nastavení doby, po kterou jsou obrázky zobrazeny na obrazovce
televizoru.
EFFECT (Efekt)
Výběr přechodových efektů, které se použijí při výměně jednotlivých
obrázků v průběhu prezentace.
MODE (MP3, JPEG)
(Režim)
Výběr typu dat: Audio skladba MP3 (AUDIO), soubory obrázků JPEG
(IMAGE) nebo obojí (AUTO), které budou přehrávány při přehrávání
disku DATA CD/DATA DVD.
94CZ
Tabulka jazykových kódů
Pravopis jazyků odpovídá normě ISO 639:1988 (E/F).
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali; Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Maori
Macedonian
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan) Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
Rhaeto-Romance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1703
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Není
specifikován
Pokračování
l
Doplňující informace
Kód
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
95CZ
Seznam kódů oblastí pro rodičovský zámek
96CZ
Kód
Oblast
Kód
Oblast
Kód
Oblast
Kód
Oblast
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
Argentina
Austrálie
Rakousko
Belgie
Brazílie
Kanada
Chile
Čína
Dánsko
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
Finsko
Francie
Německo
Indie
Indonésie
Itálie
Japonsko
Korea
Malajsie
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
Mexiko
Holandsko
Nový Zéland
Norsko
Pákistán
Filipíny
Portugalsko
Rusko
Singapur
2149
2499
2086
2528
2184
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Thajsko
Velká Británie
USB zařízení, ze
kterých je možné
přehrávání
Na následujících webových stránkách
naleznete informace o kompatibilních
USB zařízeních.
Pro zákazníky v USA:
<http://www.sony.com/shelfsupport>
Pro zákazníky v Kanadě:
Anglicky <http://www.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Francouzsky <http://fr.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Pro zákazníky v Evropě:
<http://sonydigital-link.com/dna>
Pro zákazníky v Latinské Americe:
<http://www.sony-latin.com/pa/info>
Pro zákazníky v Asii a Oceánii:
<http://www.css.ap.sony.com/>
Doplňující informace
97CZ
Slovník pojmů
Album
Část hudebního nebo obrazového obsahu
na disku DATA CD nebo DATA DVD
obsahující audio skladby MP3, soubory
obrázků JPEG nebo videosekvence DivX.
Kapitola
Úseky na disku DVD VIDEO, které jsou
kratší než tituly. Titul se skládá z několika
kapitol.
DivX®
Digitální obrazová technologie vytvořená
společností DivX, Inc. Videosekvence
zakódované technologií DivX dosahují
vysoké kvality obrazu při relativně malé
velikosti souboru.
Dolby Digital
Tento formát domácího kina je ještě
propracovanější než formát Dolby
Surround Pro Logic. V tomto formátu
je vytvářen výstup pro prostorové
(surround) reprosoustavy ve stereo
režimu s rozšířeným frekvenčním
pásmem a s nezávislým kanálem
subwooferu pro mohutné hluboké tóny.
Tento formát se rovněž nazývá „5.1“,
přičemž kanál subwooferu je označen
jako 0.1 (protože jeho funkcí je zajišťovat
efekt hlubokých tónů pouze v případě
potřeby). Všech šest kanálů v tomto
formátu je zaznamenáno odděleně pro
dosažení vynikající hodnoty separace
kanálů. Jelikož jsou navíc všechny signály
zpracovány digitálně, nedochází k tak
velkému zhoršení kvality signálu.
98CZ
DTS
Technologie digitální audio komprese
vyvinutá společností Digital Theater
Systems, Inc. Tato technologie odpovídá
vícekanálovému prostorovému
(surround) zvuku 5.1 kanálů. Zadní
prostorový (surround) kanál je
stereofonní a součástí tohoto formátu
je i jeden oddělený kanál subwooferu.
Formát DTS poskytuje vysoce kvalitní
digitální zvuk v podobě diskrétních
kanálů 5.1. Je dosaženo dobré hodnoty
separace kanálů, protože všechny kanály
a jejich data jsou zaznamenána odděleně
a zpracování všech kanálů je digitální.
DVD VIDEO
Disk může obsahovat až 8 hodin
filmového materiálu, i když má stejný
průměr jako klasický disk CD.
Datová kapacita jednovrstvého/
jednostranného disku DVD je 4,7 GB
(gigabajtů), což je 7násobek kapacity
klasického disku CD. Datová kapacita
dvouvrstvého/jednostranného DVD
disku je 8,5 GB, jednovrstvého/
oboustranného DVD disku je 9,4 GB
a dvouvrstvého/oboustranného DVD
disku je 17 GB.
Obrazová data jsou zaznamenána ve
formátu MPEG 2, který představuje
celosvětovou normu technologie digitální
komprese obrazu. Obrazová data jsou
zkomprimována na přibližně 1/40 své
původní velikosti. Disk DVD VIDEO
rovněž využívá technologii kódování
s proměnným datovým tokem, která
mění velikost ukládaných dat podle
charakteru obrazu.
Audio data jsou zaznamenána ve
vícekanálovém formátu, jako například
Dolby Digital nebo PCM, který
umožňuje dosáhnout ještě reálnější
reprodukce zvuku.
Kromě toho jsou na disku DVD VIDEO
k dispozici různé pokročilé funkce,
jako je změna úhlu záběru, vícejazyčné
mutace a rodičovský zámek.
DVD-RW
Disk DVD-RW je zapisovatelný
a přepisovatelný disk stejné velikosti
jako disk DVD VIDEO. Disk DVDRW má dva různé režimy: režim
VR a režim Video. Disky DVD-RW
vytvořené v režimu Video mají stejný
formát jako disky DVD VIDEO, zatímco
disky vytvořené v režimu VR (Video
Recording) umožňují programování
nebo editaci obsahu.
Filmový software, video software
Disky DVD VIDEO je možno
rozlišovat jako filmový software nebo
video software. Disky DVD VIDEO
s filmovým softwarem obsahují stejný
obraz (24 snímků za sekundu), jaký je
promítán v kinech. Disky DVD VIDEO
s video softwarem, jako jsou například
dramatické televizní pořady nebo
situační komedie, se zobrazují s frekvencí
30 snímků (60 půlsnímků) za sekundu.
Funkce vícenásobných úhlů záběru
Na některých discích DVD VIDEO je
zaznamenáno několik úhlů záběrů scény
nebo umístění videokamery.
Vícejazyčné (multilinguální) funkce
Na některých discích DVD VIDEO
může být zaznamenáno několik jazyků
zvukového doprovodu nebo titulků.
DVD+RW
Doplňující informace
Disk DVD+RW (plus RW) je zapisovatelný
a přepisovatelný disk. Disky DVD+RW
používají záznamový formát, který je
srovnatelný s formátem disků DVD
VIDEO.
Soubor
Soubor obrázku JPEG nebo videosekvence
DivX zaznamenaný na disku DATA CD
nebo DATA DVD. (Označení „soubor“
představuje definici určenou výlučně pro
tento systém.) Jeden soubor obsahuje
jediný obrázek nebo film.
Pokračování
l
99CZ
Rodičovský zámek
Regionální kód
Tato funkce disku DVD VIDEO
umožňuje omezené přehrávání disku
v závislosti na věku diváků v souladu
s úrovní omezení podle jednotlivých
zemí. Toto omezení může být v závislosti
na disku různé; pokud je aktivováno, je
přehrávání buď úplně zakázáno, nebo
jsou násilné scény přeskakovány nebo
nahrazovány jinými scénami a podobně.
Tento systém slouží k ochraně autorských
práv.
Regionální kód je přiřazen každému
DVD systému nebo disku DVD VIDEO
v souladu s oblastí prodeje. Příslušné
regionální kódy jsou uvedeny na výrobku
a rovněž na obalu disku. Tento systém
je schopen přehrávat pouze disky
odpovídající jeho regionálnímu kódu. Na
systému je rovněž možno přehrávat disky
“. I v případě,
označené symbolem „
že na disku DVD VIDEO není uveden
žádný regionální kód, může být omezení
regionu stále aktivní.
Ovládání přehrávání (PBC)
Signály zakódované na disku VIDEO
CD (verze 2.0) umožňující ovládání
přehrávání disku. Prostřednictvím
obrazovek nabídky zaznamenaných
na disku VIDEO CD s funkcemi PBC
můžete snadno ovládat přehrávání
pomocí interaktivních programů,
programů s funkcemi vyhledávání
a podobně.
Progresivní formát (postupný
obrazový rozklad)
Na rozdíl od prokládaného (interlace)
formátu je progresivní formát schopen
reprodukovat 50 – 60 snímků za sekundu
při reprodukci všech nasnímaných
obrazových řádků (525 řádků u barevné
televizní normy NTSC, 625 řádků
u barevné televizní normy PAL). Celková
kvalita obrazu se zvýší a statické obrázky,
text a horizontální linie se jeví jako
ostřejší. Tento systém je kompatibilní
s progresivním formátem s 525 nebo 625
řádky.
100CZ
Scéna
Na disku VIDEO CD s funkcemi PBC
(Ovládání přehrávání) jsou obrazovky
nabídky, videosekvence a statické
obrázky rozděleny do částí nazvaných
„scény“.
Titul
Nejdelší úsek obrazových nebo
zvukových dat na DVD VIDEO; film
a podobně pro úsek obrazových dat
u video softwaru nebo celé album u audio
softwaru.
Skladba/stopa
Úseky obrazu nebo hudby na discích
Video CD, CD nebo MP3. Album se
skládá z několika skladeb (pouze disk
MP3).
VIDEO CD
Doplňující informace
Kompaktní disk obsahující videozáznam.
Obrazová data jsou zaznamenána ve
formátu MPEG 1, který představuje
celosvětovou normu technologie digitální
komprese obrazu. Obrazová data jsou
zkomprimována na přibližně 1/140 své
původní velikosti. Disk VIDEO CD
o průměru 12 cm může obsahovat až
74 minut videozáznamu.
Disky VIDEO CD mohou rovněž
obsahovat zkomprimovaná zvuková data.
Zvuky mimo slyšitelný rozsah lidského
sluchu jsou zkomprimovány, zatímco
zvuky, které člověk slyší, zkomprimovány
nejsou. Disky VIDEO CD mohou
obsahovat šestinásobek zvukových
informací ve srovnání s klasickými disky
AUDIO CD.
Existují 2 verze disků VIDEO CD.
• Verze 1.1: Je možno pouze přehrávat
videozáznam a zvuk.
• Verze 2.0: Můžete přehrávat statické
obrázky s vysokým rozlišením
a využívat funkce PBC (Ovládání
přehrávání).
Tento systém umožňuje přehrávání obou
verzí.
101CZ
Rejstřík
Displej na předním panelu 17
DivX 47, 98
Dolby Digital 98
DTS 98
DVD 6
DVD+RW 6, 99
DVD-RW 6, 99
O
A/V SYNC (Synchronizace
zvuku a obrazu) 49, 94
AAC 62, 64
ALBUM (Album) 94
Album 27, 98
ANGLE (Úhel záběru) 29
ATRAC 62, 64
ATRAC AD 62
AUDIO (Zvukový doprovod)
56
AUDIO DRC (Komprese
dynamického rozsahu) 59
E
P
B
CHAPTER (Kapitola) 39, 93
BACKGROUND (Pozadí) 57
Baterie 19
I
Číselné položky
16:9 57
4:3 LETTER BOX 57
4:3 OUTPUT (Výstup 4:3) 57
4:3 PAN SCAN 57
A
C
COLD RESET (Studený
reset) 84
COMPONENT VIDEO
OUT (Komponentní video
výstup) 21, 75
CUSTOM (Uživatel) 55
CUSTOM PARENTAL
CONTROL (Uživatelský
rodičovský zámek) 50
CUSTOM SETUP
(Uživatelské nastavení) 58
Č
Časovač 68
Časovač přehrávání 68
Časovač vypnutí 68
D
Dálkový ovladač 12
DATA CD 6
DATA DVD 7
DIMMER (Jas displeje) 70
Disk CD s více sekcemi (Multi
Session) 9
DISPLAY (Zobrazení) 23
102CZ
zst99381
EFFECT (Efekt) 47, 94
ORIGINAL (Původní) 38, 93
OSD (Nabídka na obrazovce)
57
Ovládání přehrávání (PBC)
100
Ovládání televizoru 22
LANGUAGE SETUP
(Nastavení jazyka) 24, 56
Paměťové USB zařízení 62
PARENTAL CONTROL
(Rodičovský zámek) 52, 94
PAUSE MODE (Režim
pauzy) 58
PICTURE NAVI (Navigace
obrazu) 40, 44
PLAY LIST (Seznam pro
přehrávání) 38, 93
Plynulé přehrávání 45
Poslech radiopřijímače 60
Posun scény 28
Použitelné disky 6
Prezentace 43, 45
Program Play (Přehrávání
programu) 33
Progresivní formát 100
PROGRESSIVE AUTO
(Automatický progresivní
režim) 21
PROGRESSIVE VIDEO
(Obraz v progresivním
formátu) 21
Přední panel 74
Přehrávání disku 27
Přehrávání s funkcemi PBC
(Ovládání přehrávání) 31
Přehrávání z dalších
komponentů 75
M
R
MENU (Nabídka) 56
MODE (MP3, JPEG) (Režim)
94
MP3 6
MULTI-DISC RESUME
(Obnovení přehrávání více
disků) 33, 58
Radiopřijímač 60
Regionální kód 100
Repeat Play (Opakované
přehrávání) 36
RESET 84, 94
Resume Play (Obnovení
přehrávání) 32
Rodičovský zámek 100
Rozhlasové stanice 61
Rychlý posun vpřed 28
Rychlý posun vzad 28
F
FILE (Soubor) 94
Filmový software 99
Freeze Frame (Zmrazení
obrazu) 28
Funkce vícenásobných úhlů
záběru 29, 99
CH
INDEX 93
INTERLACE (Prokládaný
formát) 21
INTERVAL (Interval) 94
J
JPEG 41, 43, 45
K
Kapitola 28, 98
L
N
Nabídka disku DVD 38
Ř
W
Řešení problémů 76
WMA 62, 64
S
Z
S VIDEO 75
Scan (Vyhledávání) 24, 56
Scéna 100
SCENE (Scéna) 93
SCREEN SAVER (Spořič
obrazovky) 57
SCREEN SETUP (Nastavení
obrazovky) 24
SETUP (Nastavení) 94
Shuffle Play (Náhodné
přehrávání) 35
Skladba/stopa 6, 7
SLEEP (Časovač vypnutí)
25, 68
Slow-motion Play
(Zpomalené přehrávání) 28
Soubor 99
SUBTITLE (Titulky) 56
Zadní panel 74
Zacházení s disky 27
Zapojení ostatních
komponentů 74
Zapojení televizoru 20
Zobrazení nabídky Control
Menu (Nabídka ovládání)
92
Zobrazení nabídky nastavení
23
Zopakování předchozí scény
28
Tabulka jazykových kódů 95
THEATRE SYNC
(Synchronizované ovládání
audiovizuálního systému)
25
TIME/TEXT (Čas/text) 93
TITLE (Titul) 36, 93
Titul 38, 100
TRACK (Skladba/Stopa) 93
TRACK SELECTION (Volba
zvukové stopy) 58
TV TYPE (Typ televizoru) 57
Doplňující informace
T
U
USB 62
USB MEMORY (Paměťové
USB zařízení) 80
V
Vícejazyčné (multilinguální)
funkce 99
VIDEO CD 6, 101
Výběr 38
Vyhledání specifického místa
sledováním na obrazovce
televizoru 39
Vyhledávání 38
103CZ
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné
v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém
sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti.
Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických
výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním
s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben,
pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto
výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující
likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
Download PDF

advertising