Sony | CMT-DF1 | Sony CMT-DF1 Návod k obsluze

2-893-195-12(1)
Mikrokomponentový
Hi-Fi systém
Návod k obsluze
CMT-DF1
© 2006 Sony Corporation
VAROVÁNÍ
Abyste zabránili nebezpečí vzniku
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem, nevystavujte tento přístroj
dešti ani vlhkosti.
Abyste zabránili nebezpečí vzniku požáru,
nezakrývejte ventilační otvory přístroje novinami,
ubrusy, záclonami atd. Nestavte na přístroj zapálené
svíčky.
Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu
elektrickým proudem, nepokládejte na přístroj nádoby
naplněné tekutinou, například vázy.
Zapojte přístroj do snadno přístupné síťové zásuvky.
Pokud zjistíte jakoukoliv poruchu přístroje, ihned
odpojte síťový kabel ze zásuvky.
Neinstalujte tento přístroj do stísněného prostoru
(například do knihovničky, vestavěné skříně a na
podobná místa).
Tento přístroj je
klasifikován jako
laserový výrobek třídy 1.
Toto označení je
uvedeno na zadní straně
přístroje.
UPOZORNĚNÍ
PŘI OTEVŘENÍ A PŘEKONÁNÍ
BEZPEČNOSTNÍCH ZÁMKŮ UNIKÁ VIDITELNÉ
LASEROVÉ ZÁŘENÍ TŘÍDY 1M. NEDÍVEJTE SE
PŘÍMO DO OPTICKÝCH ZAŘÍZENÍ.
2CZ
Likvidace starého
elektrického a elektronického
zařízení (platné v zemích
Evropské unie a v dalších
evropských zemích se
systémy tříděného odpadu)
Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená,
že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako
s běžným domovním odpadem. Výrobek je třeba
odnést na příslušné sběrné místo, kde bude provedena
recyklace tohoto elektrického a elektronického
zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku můžete
předejít možným negativním následkům pro životní
prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném
případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace
s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispívá
k ochraně přírodních zdrojů. Se žádostí o podrobnější
informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím
obracejte na místní úřady, místní služby pro sběr
domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek
zakoupili.
Příslušenství, kterého se pokyny týkají: Dálkový
ovladač
Obsah
Jak používat tento návod k obsluze ........ 4
Disky, které je možno přehrávat ............. 4
Začínáme
Zapojení systému .................................... 7
Výběr jazyka ......................................... 10
Disk – Základní přehrávání
Vložení disku do přístroje ..................... 11
Přehrávání disku.................................... 11
— Normální přehrávání
Přehrávání DVD pomocí nabídky......... 13
Přehrávání disků VIDEO CD s funkcemi
PBC (Ver. 2.0) ................................ 13
— Přehrávání PBC
Přehrávání souborů MP3/JPEG/DivX® 14
Disk – Různé přehrávání
Opakované přehrávání .......................... 16
— Opakované přehrávání
Přehrávání v náhodném pořadí ............. 17
— Náhodné přehrávání
Použití nabídky na obrazovce pro
vyhledávání..................................... 18
Disk – Různé funkce
Změna zvuku/titulků/úhlu záběru ......... 20
Změna jazyka ........................................ 21
— Jazyk
Úprava nastavení obrazu....................... 22
— Všeobecné nastavení/
Nastavení obrazu
Úprava nastavení zvuku ........................ 24
— Audio setup (Nastavení zvuku)
Omezení přehrávání disků .................... 25
— Rodičovský zámek
Seznam položek nastavení systému ...... 27
Radiopřijímač
Ukládání rozhlasových stanic na
předvolby ........................................ 28
Poslech rozhlasového vysílání .............. 28
— Naladění stanice uložené
v předvolbě
— Manuální ladění
Kazetový magnetofon přehrávání
Vložení kazety do přístroje................... 29
Přehrávání kazety ................................. 29
Kazetový magnetofon záznam
Nahrávání na kazetu ............................. 30
Nastavení zvuku
Nastavení parametrů zvuku .................. 30
Zpěv společně s reprodukovanou
hudbou............................................ 30
Displej
Zobrazení informací o disku na displeji na
předním panelu ............................... 32
Zobrazení informací o disku v nabídce na
obrazovce ....................................... 32
Doplňkové zařízení
Ovládání televizoru pomocí dálkového
ovladače.......................................... 33
Použití funkce THEATRE SYNC
(Synchronizované ovládání
audiovizuálního systému)............... 33
Zapojení doplňkových komponent ....... 34
Poslech 5.1kanálového zvuku pomocí
doplňkového zesilovače ................. 35
Záznam na připojené zařízení............... 36
Odstraňování problémů
Problémy a jejich odstraňování ............ 37
Hlášení .................................................. 41
Doplňující informace
Bezpečnostní upozornění...................... 42
Technické údaje.................................... 44
Slovník pojmů....................................... 45
Přehled umístění ovládacích tlačítek
a stránek s odkazy .......................... 49
3CZ
Jak používat tento návod
k obsluze
• V tomto návodu k obsluze jsou zejména
vysvětleny postupy při ovládání pomocí
dálkového ovladače, je však možno používat
i tlačítka na vlastním přístroji, které mají
stejné nebo podobné názvy a označení.
• OSD (nabídka na obrazovce) se může lišit
podle modelů pro jednotlivé země.
• Obrazovky OSD (nabídky na obrazovce)
v angličtině jsou použity pouze pro ilustrační
účely.
• Zkratka „DVD” může být použita jako
obecný název pro disky DVD VIDEO,
DVD+RW/DVD+R a DVD-RW/DVD-R.
• V návodu k obsluze jsou použity následující
symboly.
Symbol
Disky, které je možno
přehrávat
Na tomto přístroji je možno přehrávat
následující typy disků. Jiné typy disků nelze
přehrávat.
Seznam disků, které je možno
přehrávat
Formáty disků
Logo disku
DVD VIDEO
DVD-RW/
DVD-R
Význam
Funkce, které jsou dostupné pro
diky DVD VIDEO, DVD-R/
DVD-RW v režimu video
a DVD+R/DVD+RW
Funkce, které jsou dostupné pro
disky VIDEO CD (včetně disků
Super VCD nebo CD-R/CD-RW
ve formátu Video CD nebo Super
VCD)
Funkce, které jsou dostupné pro
hudební disky CD nebo pro disky
CD-R/CD-RW ve formátu
hudební CD
DVD+RW/
DVD+R
VIDEO CD
Audio CD
CD-R/CD-RW
Funkce, které jsou dostupné pro
datové disky CD (CD-ROM/CDR/CD-RW obsahující soubory ve
formátu MP3*, JPEG a DivX)
Funkce, které jsou dostupné pro
datové DVD (DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/DVD+RW) obsahující
soubory DivX
*MP3 (MPEG1 Audio, vrstva 3) je standardní
formát pro kompresi zvukových dat, který je
definován organizací ISO/MPEG.
4CZ
Loga „DVD VIDEO”, „DVD-R” a „DVD-RW” jsou
ochranné známky.
Kód regionu pro DVD, která
lze na tomto systému
přehrávat
Regionální kód systému je uveden na jeho zadní
straně, přičemž platí, že je možno přehrávat
pouze disky DVD, označené stejným
regionálním kódem.
Disky DVD označené symbolem ALL lze
pomocí tohoto systému rovněž přehrávat.
Pokusíte-li se přehrát jiné DVD, zobrazí se na
televizoru zpráva „Wrong Region” (Nesprávný
region). Na některých discích DVD nemusí být
regionální kód uveden, a přesto tyto disky není
možno v důsledku regionálního omezení
přehrávat.
Disky, které není možno na
tomto přístroji přehrávat
• Disky CD-ROM (s výjimkou, když obsahují
soubory s příponou „.MP3”, „.JPG” nebo
„.JPEG”)
• Disky CD-R/CD-RW, které obsahují záznam
v jiných než následujících formátech:
– formát hudební CD
– formát Video CD
– formát MP3 (MPEG1 Audio Layer-3)/
JPEG/DivX, které odpovídají normě
ISO9660* Level 1/Level 2 nebo Joliet
• Disky CD-ROM se záznamem ve formátu
PHOTO CD
• Datové části disků CD-Extra
• Super Audio CD
• DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW v jiném formátu než DivX
odpovídajícímu standardu Universal Disk
Format (UDF)
• DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW zapsané v režimu Multi Session
• Disky DVD-RAM
• Disky DVD Audio
• Disky DVD s odlišným regionálním kódem
• Disky DVD+R DL (Double Layer dvouvrstvé)
• Disky DVD+R/DVD+RW nahrané v režimu
VR (formát pro záznam videa)
• Sekvence fotografií vytvořené po
vyfotografování na DVD videokameře
v režimu VR (formát pro záznam videa)
• Na tomto přístroji není možno přehrávat
disky nestandardního tvaru (například srdce,
čtverec, hvězda). Pokus o jejich přehrávání
může způsobit poškození přístroje.
Nepoužívejte takové disky.
• Disk s nalepeným papírkem nebo samolepkou
• Disky, ze kterých nebyla sejmuta ochranná
přilnavá fólie, celofánová páska nebo
samolepka
* Logický formát souborů a složek na discích
CD-ROM, definovaný normou ISO (International
Organization for standardization)
Poznámky k diskům CD-R/
CD-RW/DVD-R/DVD-RW (režim
Video)/DVD+R/DVD+RW
• V některých případech není možné na tomto
systému přehrávat disky CD-R, CD-RW,
DVD-R, DVD-RW (režim video) (DVD-RW
vytvořené ve video režimu mají stejný formát
jako DVD VIDEO), DVD+R nebo
DVD+RW v závislosti na kvalitě záznamu
nebo fyzickém stavu disku nebo
charakteristikách záznamového zařízení.
Kromě toho nelze přehrát disk, který nebyl
správně ukončen. Více informací najdete
v návodu k obsluze záznamového zařízení.
Mějte však na paměti, že některé funkce
přehrávání nemusí být u některých disků
DVD+RW/DVD+R dostupné ani tehdy,
jestliže tyto disky byly správně ukončeny.
• Není možné přehrávat disk zaznamenaný ve
formátu paketového zápisu.
Poznámka k přehrávání disků
DVD a VIDEO CD
Některé operace související s přehráváním disků
DVD a VIDEO CD mohou být úmyslně
nastaveny producentem disku. Protože tento
systém umožňuje přehrávání disků DVD
a VIDEO CD v souladu s obsahem disku,
navrženým producentem disku, nemusejí být
dostupné některé funkce pro přehrávání.
Přečtěte si pokyny dodané s disky DVD nebo
VIDEO CD.
pokračování
5CZ
Hudební disky kódované
technologiemi na ochranu
autorských práv
Tento přístroj je určen k přehrávání disků, které
odpovídají normě Compact Disc (CD).
V nedávné době začaly některé společnosti
vyrábět a prodávat hudební disky zakódované
pomocí různých technologií na ochranu
autorských práv. Mějte prosím na paměti, že
některé z těchto disků nebude možné na tomto
přístroji přehrát, pokud neodpovídají normě pro
disky CD.
Poznámky k diskům DualDisc
DualDisc je dvoustranný disk, na kterém je
DVD záznam nahraný na jedné straně a digitální
zvukový záznam na druhé straně.
Protože zvukový záznam neodpovídá normě
Compact Disc (CD), není zaručeno správné
přehrávání na tomto přístroji.
Upozornění pro přehrávání
disku, který je nahrán
v režimu Multi Session
• Systém umožňuje přehrávání Multi Session
CD v případě, že jsou soubory MP3 (JPEG)
obsaženy v prvním oddíle. Jakékoliv
následující soubory MP3 (JPEG) nahrané
v dalším oddíle je možné přehrávat také.
• Jsou-li audio stopy a obrázky ve formátu
hudební CD nebo video CD nahrané v prvním
oddíle, bude se přehrávat pouze první oddíl.
• Při přehrávání disků obsahujících zvukové
stopy ve formátu hudebního CD, zvukové
stopy MP3 a soubory obrázků JPEG je možné
přehrávat pouze zvukové stopy v CD formátu.
• Nejsou podporovány disky CD-R a CD-RW
se záznamem v režimu Multi Session, které
nejsou ukončeny uzavřením sekce.
• U disku CD-ROM/CD-R/CD-RW, které
obsahují navíc soubory DivX k souborům
MP3 nebo JPEG, bude systém přehrávat
pouze soubory DivX.
6CZ
Autorská práva
Tento výrobek zahrnuje technologii, chráněnou
autorskými právy a určitými patenty, platnými
v USA, a dalšími právy intelektuálního
vlastnictví. Používání této technologie,
chráněné autorskými právy, musí být
autorizováno společností Macrovision
Corporation, a pokud nebude v autorizaci
Macrovision Corporation stanoveno jinak, je
omezeno výhradně na domácí či jinak omezené
používání. Pronikání do struktury zařízení nebo
jeho demontáž je zakázána.
• Součástí přístroje jsou systémy Dolby1) Digital
a DTS2) Digital Surround.
1)
Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories. „Dolby”
a symbol dvojitého písmene „D“ jsou obchodními
známkami společnosti Dolby Laboratories.
2)
Vyrobeno v licenci společnosti Digital Theater
Systems, Inc. „DTS” a „DTS 2.0 + Digital Out”
jsou obchodními značkami společnosti Digital
Theater Systems, Inc.
• Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3
a patenty jsou v licenci společností Fraunhofer IIS
a Thomson.
• DivX® je technologie komprese obrazu, vyvinutá
společností DivX, Inc.
DivX, DivX Certified a související loga jsou
obchodní značky DivX, Inc. a jsou používány
v licenci.
Začínáme
Při zapojování systému postupujte podle kroků 1 až 7 (použijte přibalené propojovací kabely
a příslušenství).
Smyčková anténa
pro pásmo AM
Anténa pro příjem v pásmu FM
Přední reprosoustava (pravá)
1 Připojte reprosoustavy.
Reprosoustavy nejsou označeny jako levé
a pravé. Reprosoustavu umístěnou na pravé
straně z pohledu na systém zepředu připojte
ke konektoru SPEAKER R a reprosoustavu
umístěnou vlevo ke konektoru SPEAKER L.
Začínáme
Zapojení systému
Přední reprosoustava (levá)
2 Připojte antény pro příjem v pásmech
FM a AM.
Sestavte smyčkovou anténu pro pásmo AM
a pak ji připojte k přístroji.
Rozviňte drátovou anténu pro pásmo
FM v horizontálním směru
Od reprosoustavy
na pravé straně
Od reprosoustavy
na levé straně
Smyčková anténa
pro pásmo AM
Zasuňte pouze
neizolovanou část*
* Odstraňte izolaci z koncového úseku drátu.
pokračování
7CZ
Poznámka
Je-li připojen videopřehrávač
Dbejte na to, aby byly antény v dostatečné vzdálenosti
od reproduktorových kabelů.
Připojte televizor a videopřehrávač pomocí
videokabelu a audiokabelů (nejsou součástí
příslušenství) podle níže uvedeného vyobrazení.
3 Připojte televizor
Zvolte jedno z následujících připojení.
TV
Připojení A
Je-li váš televizor vybaven konektory
komponentního videovstupu, připojte
televizor ke konektorům COMPONENT
VIDEO OUT komponentním
videokabelem (není součástí
příslušenství).
Pokud váš televizor umožňuje zobrazování
signálů v progresivním formátu, použijte
toto zapojení a nastavte systém na
progresivní formát. Podrobnosti viz část
„Změna typu výstupního signálu přístroje”
(strana 23).
Videopřehrávač
Systém
Nepřipojujte přímo
Pokud připojíte videopřehrávač mezi systém
a televizor, může dojít ke ztrátám při sledování
videosignálů ze systému. Videopřehrávač nepřipojujte
mezi systém a televizor.
Poznámka
Nestavte televizor na systém.
Rada
Pro ještě vyšší kvalitu obrazu můžete použít volitelný
S-video kabel pro propojení vstupu S VIDEO na
televizoru se vstupem S VIDEO OUT (strana 34).
4 U modelů s voličem napájecího napětí
nastavte volič (VOLTAGE SELECTOR)
na napětí místní elektrické sítě.
V závislosti na modelu se může přepínač
volby napětí lišit.
Připojení B
Videovstup televizoru připojte ke
konektoru VIDEO OUT pomocí
videokabelu (přiložen).
5 Síťový napájecí kabel zapojte do
zásuvky ve zdi.
Pokud dodávaný adaptér na zástrčce
neodpovídá elektrické zásuvce, sundejte jej
(platí pouze pro modely vybavené
adaptérem).
Při použití televizoru
Zapněte televizor a zvolte vstup video tak, abyste
viděli obraz z tohoto systému.
8CZ
6 Zapněte přístroj.
Vložte do dálkového ovladače
dvě baterie typu R6 (velikosti
AA)
Začínáme
Stiskněte tlačítko POWER na přístroji.
Po stisknutí tlačítka POWER na přístroji
a zapnutí napájení můžete systém zapínat
a vypínat stisknutím ?/1 na dálkovém
ovladači.
Poznámky
• Systém je stále napájen až do vypnutí tlačítkem
POWER.
• Systém není možné ovládat dálkovým vypínačem,
dokud není stisknuto tlačítko POWER.
• Nebudete-li systém používat delší dobu, vypněte jej
stisknutím tlačítka POWER.
7 Podle barevné normy vašeho
televizoru nastavte systém do režimu
PAL nebo NTSC.
Barevný systém je ve výrobním závodě
nastaven na NTSC u modelů s kódem
regionu 3 a na PAL u modelů s ostatními
kódy regionů.
Po každém stisknutí PAL/NTSC se barevná
norma změní takto:
NTSC t PAL t Multi t
NTSC (P-Scan) t PAL (P-Scan) t
Multi (P-Scan) t NTSC t ...
e
E
e
E
Poznámka
Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu používat,
vyjměte z něj baterie, abyste předešli vytečení
elektrolytu a případné korozi.
Rada
Při normálním způsobu používání by měly baterie
vydržet přibližně šest měsíců. Pokud není systém
možno dálkovým ovladačem nadále ovládat, vyměňte
obě baterie za nové.
Poznámky
• Během určité krátké doby po provedení výše
popsané změny barevného systému může docházet
k rušení obrazu na obrazovce televizoru.
• Při přehrávání disku se záznamem pořízeným
v jiném barevném systému, než jaký jste nastavili na
přístroji, může být obraz zkreslený
• Pro nastavení barevné normy se podívejte na
stranu 22.
Připojení volitelných komponent
Viz strana 34
9CZ
Výběr jazyka
Můžete změnit jazyk zobrazení nabídek na
obrazovce.
1
2
3
Zapněte televizor a zvolte vstup video.
Stiskněte ?/1 pro zapnutí systému.
Stiskněte DVD (nebo opakovaně
FUNCTION + nebo –) pro přepnutí
funkce na DVD.
Je-li vložen disk s funkcí automatického
přehrávání, automaticky se spustí
přehrávání obsahu tohoto disku. Stisknutím
tlačítka x zastavte přehrávání.
4
V režimu stop stiskněte tlačítko
SETUP.
Zobrazí se nabídka Setup (Nastavení).
5
6
7
8
10CZ
Opakovaným stisknutím tlačítka <
nebo , vyberte „General Setup Page”
(Všeobecné nastavení) a pak stiskněte
ENTER.
Opakovaným stisknutím tlačítka M
nebo m vyberte „OSD Lang” (Jazyk
nabídky) a pak stiskněte ENTER.
Opakovaným stisknutím tlačítka M
nebo m vyberte jazyk ze zobrazeného
seznamu a poté stiskněte ENTER.
Stiskněte SETUP pro vypnutí nabídky
pro nastavení.
Disk – Základní přehrávání
Vložení disku do přístroje
Stiskněte tlačítko Z OPEN na přístroji.
Do zásuvky na disk vložte disk
s popisem obráceným nahoru tak, aby
středový otvor disku přesně dosedl na
držák.
— Normální přehrávání
Před přehráváním DVD, VIDEO CD zapněte
TV a zvolte videovstup. U některých disků DVD
nebo VIDEO CD se mohou některé funkce lišit
nebo mohou být omezeny. Přečtěte si pokyny
dodané s diskem.
Příklad: Při přehrávání disku DVD
Zatlačte disk tak,
aby středový
otvor přesně
dosedl na držák.
Číslo kapitoly
Číslo titulu
3
Zavřete zásuvku pro disk.
Disk – Základní přehrávání
1
2
Přehrávání disku
Doba přehrávání
Příklad: Při přehrávání disku CD
Poznámka
Nepoužívejte disky, na nichž jsou nalepeny kousky
lepicí pásky, nálepky a podobně, protože by mohlo
dojít k poruše přístroje.
Číslo skladby
1
Doba přehrávání
Stiskněte DVD (nebo opakovaně
FUNCTION + nebo –) pro přepnutí
funkce na DVD.
Je-li vložen disk s funkcí automatického
přehrávání, automaticky se spustí
přehrávání obsahu tohoto disku.
2
Založte do přístroje disk.
Po uzavření zásuvky na disk se přehrávání
spustí automaticky.
Nespustí-li se přehrávání automaticky,
stiskněte H (nebo NX na přístroji).
pokračování
11CZ
Další možnosti ovládání
1)
2)
Funkce
Potřebný úkon
Ukončení
přehrávání
Stiskněte tlačítko x.
Pauza
Stiskněte X (nebo NX na
přístroji).1)
Stisknutím tlačítka H (nebo tlačítka
NX na přístroji) pokračujte
v přehrávání.
U některých disků DVD nebo VIDEO CD mohou být
některé funkce omezeny.
Výběr skladby Stiskněte opakovaně . nebo >
nebo kapitoly během přehrávání nebo pozastavení.
Jedním stisknutím tlačítka .
během přehrávání nebo pozastavení
se vraťte na začátek současné stopy
nebo kapitoly.
— Obnovení přehrávání (pouze DVD/VIDEO
CD/CD)
Rychlé
vyhledání
místa
převíjením
vpřed nebo
zpět (Scan)2)
3)
Poznámka
Stiskněte m nebo M (nebo
podržte stisknuté m nebo M na
přístroji) během přehrávání.
Po každém stisknutí tlačítka se změní
rychlost vyhledávání.
Pro návrat k normálnímu přehrávání
stiskněte tlačítko H (nebo NX na
přístroji).
Sledování
obrazu po
jednotlivých
snímcích
(zpomalené
přehrávání)
(pouze DVD/
VIDEO
CD)1)2)
Během přehrávání stiskněte
SLOW3) nebo SLOW y. Po
každém stisknutí tlačítka se změní
rychlost přehrávání.
Pro návrat k normálnímu přehrávání
stiskněte tlačítko H (nebo NX na
přístroji).
Zvětšení
obrazu (pouze
DVD/VIDEO
CD)
Stiskněte ZOOM. Po každém
stisknutí tlačítka se změní úroveň
zvětšení. Pro návrat k normální
velikosti stiskněte opakovaně
ZOOM, až se vrátí normální velikost
obrazu.
Přepnutí na
funkci DVD
z jinéhozdroje
signálu
Stiskněte DVD (nebo NX na
přístroji) (Automatická volba
zdroje).
Je-li vložen disk s funkcí
automatického přehrávání,
automaticky se spustí přehrávání
obsahu tohoto disku.
Dočasné
vypnutí
zvuku
Stiskněte tlačítko MUTING
(utlumení).
Stiskněte znovu MUTING nebo
VOLUME + pro obnovení zvuku.
Vyjmutí disku V režimu Stop na přístroji stiskněte
z přístroje
tlačítko Z OPEN.
12CZ
V obrazu se může objevit rušení.
Není reprodukován zvuk.
Pouze DVD
Obnovené přehrávání z místa,
kde byl disk zastaven
Systém ukládá do paměti místo, kde jste
zastavili disk, takže je možné obnovit
přehrávání z tohoto bodu.
1 Při přehrávání disku stiskněte x pro
zastavení přehrávání.
Na displeji na předním panelu se zobrazí nápis
„RESUME” (obnovení). Pokud se nápis
„RESUME” nezobrazí, není funkce obnovení
přehrávání dostupná.
2 Stiskněte tlačítko H (nebo NX na
přístroji).
Přehrávač spustí přehrávání od místa, kde byl
disk v kroku 1 zastaven.
Poznámky
• U některých disků nemusí funkce obnovení
přehrávání pracovat správně.
• V závislosti na tom, kde jste přehrávání disku
zastavili, nemusí přístroj obnovit přehrávání z přesně
stejného místa.
• Funkce obnovení přehrávání se zruší, jestliže:
– stisknete tlačítko x při zastaveném přehrávání.
– vypnete systém.
– otevřete zásuvku na disk.
– změníte funkci.
Přehrávání kapitol/skladeb
zadáním čísla skladby v režimu
normálního přehrávání (pouze
pomocí dálkového ovladače)
Stiskněte číselné tlačítko(a) pro zadání čísla
kapitoly nebo skladby, kterou chcete přehrávat.
Příklad:
Pro přehrávání kapitoly/skladby číslo 5 stiskněte 0 a 5.
Pro přehrávání kapitoly/skladby číslo 30 stiskněte 3
a 0.
Přehrávání DVD pomocí
nabídky
— Přehrávání PBC
Disk DVD je rozdělen na množství úseků, které
tvoří jeho obrazový nebo hudební obsah. Tyto
úseky se nazývají „tituly”. Pokud přehráváte
disk DVD, který obsahuje několik titulů, můžete
požadovaný titul zvolit pomocí hlavní nabídky TOP MENU.
Při přehrávání disků DVD, které umožňují
volbu položek, jako jsou jazyk titulků a jazyk
zvukového doprovodu, nastavte tyto položky
tlačítkem MENU/PBC.
1
Při přehrávání stiskněte tlačítko TOP
MENU nebo MENU/PBC.
Pro využívání interaktivního ovládání disku
můžete používat nabídku PBC* na obrazovce
televizoru. Formát a struktura nabídky vypadají
na každém disku jinak.
* PBC: Řízené přehrávání
1
2
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
disku. Obsah nabídky se u různých disků
liší.
2
3
Stisknutím tlačítek M/m/</, nebo
číselných tlačítek vyberte položku,
kterou chcete přehrát nebo změnit.
Stiskněte DVD (nebo opakovaně
FUNCTION + nebo –) pro přepnutí funkce
na DVD.
Disk – Základní přehrávání
Přehrávání disků VIDEO
CD s funkcemi PBC
(Ver. 2.0)
Přehrávání disků VIDEO CD s funkcí
PBC (Ver. 2.0)
Spustí se přehrávání a na obrazovce TV se
objeví nabídka PBC.
3
Požadovanou položku zvolte
stisknutím číselného tlačítka.
Zadejte číslo jako dvě číslice. Například pro
„1” zadejte „01”.
Stiskněte tlačítko ENTER.
4
Pokračujte v přehrávání podle pokynů
v nabídce pro využití interaktivního
přehrávání.
Podívejte se do pokynů dodaných s diskem,
protože postup při ovládání se může lišit
v závislosti na disku VIDEO CD.
Návrat do předchozí nabídky
Stiskněte tlačítko O RETURN.
pokračování
13CZ
Zrušení přehrávání disku
s funkcemi PBC
1 Dvojím stisknutím tlačítka x zrušte funkci
obnovení přehrávání (strana 12).
Přehrávání souborů MP3/
JPEG/DivX®
2 Stiskněte SETUP.
Zobrazí se nabídka Setup (Nastavení).
3 Opakovaným stisknutím tlačítka < nebo
, vyberte „Preference Page” (Preference)
a pak stiskněte ENTER.
Před přehrávání souborů MP3, JPEG nebo DivX
zapněte televizor a vyberte videovstup.
1
4 Opakovaným stisknutím M nebo m vyberte
„PBC” a pak stiskněte ENTER.
5 Opakovaným stisknutím M nebo m vyberte
2
„Off” a pak stiskněte ENTER.
Stiskněte DVD (nebo opakovaně
FUNCTION + nebo –) pro přepnutí
funkce na DVD.
Vložte disk DATA CD nebo DATA DVD.
Zobrazí se seznam souborů.
6 Stiskněte SETUP pro vypnutí nabídky pro
nastavení.
7 Stiskněte tlačítko H (nebo NX na
přístroji).
Přehrávání se spustí od první stopy. Statické
obrázky, např. obrazovky nabídky, se nebudou
zobrazovat.
Pro obnovení přehrávání v režimu PBC
zopakujte kroky 1 až 7, přičemž v kroku 5
vyberte nastavení „On”.
Rada
3
Při každém stisknutím tlačítka MENU/PBC se
nastavení přepíná mezi „PBC On” a „PBC Off”.
Opakovaným stisknutím M/m/</,
vyberte soubor, který chcete
přehrávat.
Opakovaným stisknutím M nebo m
procházejte obsah složky nahoru nebo dolů.
Vyberte složku a stiskněte ENTER nebo
, pro její otevření.
Vyberte složku v horní části seznamu
a stiskněte ENTER nebo < pro návrat do
nadřazené složky.
4
Stiskněte tlačítko H (nebo NX na
přístroji).
Přehrávání se spustí od vybraného souboru.
Vyberete-li soubor JPEG spustí se
prezentace.
14CZ
Další možnosti ovládání
Funkce
Funkce
Potřebný úkon
Ukončení
přehrávání
Stiskněte x při přehrávání souboru
MP3 nebo DivX.
Stiskněte MENU/PBC při přehrávání
souboru JPEG.
Dočasné
Stiskněte tlačítko MUTING
vypnutí zvuku (utlumení).
Stiskněte znovu MUTING nebo
VOLUME + pro obnovení zvuku.
Pauza
Stiskněte X (nebo NX na
přístroji).1)
Stisknutím tlačítka H (nebo tlačítka
NX na přístroji) pokračujte
v přehrávání.
Stiskněte m nebo M (nebo
podržte stisknuté m nebo M na
přístroji) během přehrávání.
Po každém stisknutí tlačítka se změní
rychlost vyhledávání.
Pro návrat k normálnímu přehrávání
stiskněte tlačítko H (nebo NX na
přístroji).
Sledování
obrazu po
jednotlivých
snímcích
(zpomalené
přehrávání)
(pouze
DivX)1)2)
Při přehrávání stiskněte SLOW y3).
Po každém stisknutí tlačítka se změní
rychlost přehrávání.
Pro návrat k normálnímu přehrávání
stiskněte tlačítko H (nebo NX na
přístroji).
Zvětšení
obrázků
(pouze DivX/
JPEG)
Stiskněte ZOOM.
Pro soubory DivX se změní úroveň
zvětšení po každém stisknutí tlačítka.
Pro návrat k normální velikosti
stiskněte opakovaně ZOOM, až se
vrátí normální velikost obrazu.
Pro soubory JPEG stiskněte ZOOM
a pak opakovaným stisknutím m
nebo M vyberte stupnici zvětšení.
Opakovaným stisknutím ZOOM se
vrátíte k normálnímu zobrazení.
Převrácení
aktuálního
obrázku
(pouze JPEG)
Stiskněte M pro svislé převrácení
obrázku.
Stiskněte m pro vodorovné
převrácení obrázku.
Otočení
aktuálního
obrázku
(pouze JPEG)
Stiskněte < nebo ,.
Po každém stisknutí , se obrázek
otočí o 90° ve směru hodinových
ručiček.
Po každém stisknutí < se obrázek
otočí o 90° proti směru hodinových
ručiček.
Vyjmutí disku V režimu Stop na přístroji stiskněte
z přístroje
tlačítko Z OPEN.
1)
2)
3)
V obrazu se může objevit rušení.
Není reprodukován zvuk.
Tlačítko
SLOW nemá funkci u souborů DivX.
Pro výběr souboru JPEG
v zobrazení náhledů
1 Stiskněte x při zobrazení souboru JPEG.
Soubory JPEG ve stejné složce jako vybraný
soubor JPEG se zobrazí jako miniatury.
Disk – Základní přehrávání
Rychlé
vyhledání
místa při
přechodu
vpřed nebo
zpět (Scan)
(nelze pro
JPEG)2)
Potřebný úkon
2 Opakovaným stisknutím M/m/</,
vyberte soubor JPEG, který chcete zobrazit
a pak stiskněte ENTER.
Pro přesun na další obrazovku programu
stiskněte opakovaně tlačítka M/m/</, pro
výběr Next B a pak stiskněte ENTER.
Pro návrat na předchozí obrazovku vyberte b
Prev a pak stiskněte ENTER.
Pro návrat do seznamu souborů
ze zobrazení miniatur
Stiskněte MENU/PBC.
Poznámky k seznamu souborů
• Na obrazovce televizoru se může zobrazit název
složky nebo souboru v délce maximálně 14 znaků.
• Pro názvy složek nebo souborů je možno používat
pouze znaky abecedy a číslice. Veškeré ostatní znaky
se zobrazují jako „-”.
• Pokud je přehrávána skladba ve formátu MP3, může
se zobrazovaný uplynulý čas lišit od skutečného.
Poznámky k souborům MP3/JPEG
• Maximální počet:
– složek na disku je 255.
– MP3/JPEG souborů na disku je 999.
– MP3/JPEG souborů, které mohou být obsaženy
v jedné složce, je 640.
Ovšem pokud je na disku také velké množství
souborů jiného formátu než MP3/JPEG, může se
maximální počet složek a souborů snížit.
• U datových disků CD je možné přehrávání do 16
úrovní.
• Systém podporuje přehrávání MP3 souborů
zaznamenaných s rychlostí datového toku od 32 do
320 kb/s a vzorkovací frekvencí 32/44,1/48 kHz ve
formátu MPEG1 Audio, vrstva 3.
pokračování
15CZ
• Pokud přiřadíte příponu souboru „.MP3” datům,
která nejsou ve formátu MP3, nebude systém
schopen správně rozpoznat tato data, což se projeví
hlasitým šumem, který může způsobit poškození
vašich reprosoustav.
• U následujících typů disků může docházet k prodlevě
při zahájení přehrávání.
– disk, na němž je zaznamenána komplikovaná
stromová struktura.
– disk se záznamem rozděleným do více sekcí.
– disk, na který je možno přidávat data (neukončený
disk).
• Některé disky CD-R nebo CD-RW není možno na
tomto systému přehrávat v závislosti na formátu
souboru.
Poznámky k souborům DivX
• Systém nemusí být schopen přehrát video soubor
DivX, pokud je tento soubor vytvořen kombinací
dvou nebo více video souborů ve formátu DivX.
• Přístroj není schopen přehrát video soubor DivX,
jehož velikost obrazu přesahuje 640 bodů (šířka
obrazu) x 480 bodů (výška obrazu).
• V závislosti na video souboru DivX může být obraz
nejasný nebo může docházet k přeskakování zvuku.
• Systém není schopen přehrát některé video soubory
DivX, které jsou delší než 3 hodiny.
• Pokud na disku DATA DVD nejsou uloženy žádné
video soubory DivX, zobrazí se zpráva, indikující, že
tento disk není možno přehrát.
• V závislosti na video souboru DivX se může obraz
zastavovat nebo může být nejasný. V takovém
případě je doporučeno vytvořit soubor s nižším
datovým tokem. Pokud je zvuk stále zašuměný,
doporučujeme vám použít jako audio formát MP3.
Mějte však na paměti, že tento systém nepodporuje
formát WMA (Windows Media Audio).
• V důsledku kompresní technologie použité u video
souborů DivX, může po stisknutí tlačítka H (nebo
NX na přístroji) chvíli trvat, než se objeví obraz.
• V závislosti na video souboru DivX nemusí zvuk
odpovídat obrazu na obrazovce.
• Pořadí přehrávání se může lišit v závislosti na
softwaru použitém pro vytvoření souboru DivX.
• Systém dokáže rozeznat maximálně 600 souborů
DivX v jedné složce. Rozezná maximálně 200 složek.
Rady
• Při sledování video souboru DivX si můžete zobrazit
informace o disku (strana 32).
• Pokud je přednastaven počet zhlédnutí, můžete si
video soubory DivX přehrát tolikrát, kolikrát je
nastaveno.
16CZ
Disk – Různé přehrávání
Opakované přehrávání
— Opakované přehrávání
Opakovaně můžete přehrávat celý disk nebo
vybranou složku nebo také samostatný titul/
kapitolu/stopu/soubor.
Použití displeje na předním
panelu
Během přehrávání stiskněte opakovaně
tlačítko REPEAT.
Po každém stisknutí tlačítka se nastavení
cyklicky změní tak, jak je uvedeno dále:
x Při přehrávání disku DVD
• REPEAT 1: opakované přehrávání aktuální
kapitoly.
• REPEAT: opakované přehrávání aktuálního
titulu.
• REPEAT ALL: opakované přehrávání všech
titulů na disku.
x Při přehrávání VIDEO CD/CD nebo
souboru MP3/JPEG/DivX
• REPEAT 1: opakování aktuální stopy/titulu.
• REPEAT ALL: opakování všech stop/
souborů na disku.
Ukončení opakovaného
přehrávání
Opakovaně stiskněte REPEAT, až zhasne nápis
„REPEAT”.
Poznámky
• Opakované přehrávání není možné při přehrávání
disku VIDEO CD s funkcí PBC (strana 13).
• Když zvolíte „REPEAT 1”, zvolený titul/kapitola/
skladba/soubor je přehráván, dokud není „REPEAT
1” zrušeno.
Použití nabídky na obrazovce
Během přehrávání stiskněte opakovaně
tlačítko REPEAT.
• Opakované přehrávání není možné při přehrávání
disku VIDEO CD s funkcí PBC (strana 13).
• Funkce opakovaného přehrávání je zrušena, když:
– vypnete systém.
– otevřete zásuvku na disk.
– přepnete systém na jinou funkci než DVD.
x Při přehrávání disku DVD
• Nic se nezobrazuje: nebude se opakovaně
přehrávat.
• Chapter: opakované přehrávání aktuální
kapitoly.
• Title: opakované přehrávání aktuálního titulu.
• ALL: opakované přehrávání všech titulů na
disku.
x Při přehrávání disku VIDEO CD/CD
• Nic se nezobrazuje: nebude se opakovaně
přehrávat.
• Track: opakované přehrávání aktuální
skladby.
• ALL: opakované přehrávání všech skladeb na
disku.
x Při přehrávání souboru MP3/JPEG/DivX
• Repeat Off: nebude se opakovaně přehrávat.
• Repeat One: opakované přehrávání
aktuálního souboru.
• Repeat All: opakované přehrávání všech
souborů ve složce.
Poznámka
Výše uvedené zobrazení za několik sekund zhasne.
Ukončení opakovaného
přehrávání
x Při přehrávání disku DVD
Opakovaně stiskněte REPEAT až zhasnou
nápisy „Chapter” (Kapitola), „Title” (Titul)
a „ALL” (Vše).
x Při přehrávání disku VIDEO CD/CD
Opakovaně mačkejte tlačítko REPEAT, dokud
z displeje nezmizí nápisy „Track” (Skladba)
a „ALL” (Vše).
x Při přehrávání souboru MP3/JPEG/DivX
Opakovaně stiskněte REPEAT, až zhasne nápis
„Repeat Off” (Opakování vypnuto).
Přehrávání v náhodném
pořadí
— Náhodné přehrávání
Disk – Různé přehrávání
Po každém stisknutí tlačítka se nastavení
cyklicky změní tak, jak je uvedeno dále:
Poznámky
Celý disk nebo vybranou složku můžete
přehrávat v náhodném pořadí.
Použití displeje na předním
panelu
Během přehrávání stiskněte opakovaně
RANDOM, až se zobrazí „RANDOM”.
Náhodné přehrávání začne od následujícího
titulu/kapitoly/stopy/souboru.
Ukončení náhodného přehrávání
Opakovaně stiskněte RANDOM, až zhasne
nápis „RANDOM”.
Poznámka
Náhodné přehrávání není možné při přehrávání disku
VIDEO CD s funkcí PBC (strana 13).
Použití nabídky na obrazovce
Během přehrávání stiskněte opakovaně
RANDOM, až se zobrazí „Random”.
Náhodné přehrávání začne od následujícího
titulu/kapitoly/stopy/souboru.
Po každém stisknutí tlačítka se nastavení
cyklicky změní tak, jak je uvedeno dále:
x Při přehrávání disku DVD
• Nic se nezobrazuje: přehrávání nebude
probíhat v náhodném pořadí.
• Random: všechny tituly/kapitoly na disku se
přehrávají v náhodném pořadí.
pokračování
17CZ
x Při přehrávání disku VIDEO CD/CD
• Nic se nezobrazuje: přehrávání nebude
probíhat v náhodném pořadí.
• Random: Všechny skladby na disku budou
přehrány v náhodném pořadí.
Použití nabídky na
obrazovce pro
vyhledávání
x Při přehrávání souborů JPEG/DivX
• Off: přehrávání nebude probíhat v náhodném
pořadí.
• Random: všechny skladby soubory ve složce
budou přehrány v náhodném pořadí.
Ukončení náhodného přehrávání
x Při přehrávání disku DVD/VIDEO CD/CD
Opakovaně stiskněte RANDOM, až zhasne
nápis „Random”.
x Při přehrávání souborů JPEG/DivX
Stiskněte opakovaně tlačítko RANDOM, dokud
se nezobrazí údaj „Off”.
Poznámky
• Náhodné přehrávání není možné při přehrávání disku
VIDEO CD s funkcí PBC (strana 13).
• Funkce náhodné přehrávání se zruší, jestliže:
– vypnete systém.
– otevřete zásuvku na disk.
– přepnete systém na jinou funkci než DVD.
• Soubory MP3 není možné přehrávat v náhodném
pořadí.
Můžete vyhledávat tituly nebo kapitoly (DVD)
a skladby (VIDEO CD). K titulům, kapitolám
a skladbám na disku jsou přiřazena jednoznačná
čísla, takže zadáním odpovídajícího čísla lze
požadovanou položku přímo zvolit. Nebo je
možno určité místo vyhledat zadáním časového
kódu (funkce Time Search - časové
vyhledávání).
Poznámka
Funkce vyhledávání nepracuje v režimu náhodného
přehrávání (strana 17).
Vyhledávání titulu/kapitoly
(pouze DVD)
1
Během přehrávání stiskněte tlačítko
SEARCH.
Zobrazí se nabídka (MENU).
2
3
Opakovaným stisknutím tlačítka M
nebo m vyberte „Title” (Titul) nebo
„Chapter” (Kapitola) a pak stiskněte
ENTER.
Stisknutím číselných tlačítek vyberte
požadované číslo titulu nebo kapitoly.
Přehrávání se spustí od vybraného čísla.
4
Stiskněte SEARCH pro vypnutí
nabídky pro nastavení.
Poznámka
Funkce vyhledávání nepracuje pro DVD při zrušení
funkce obnovení přehrávání (strana 12).
18CZ
Vyhledávání skladby (pouze
VIDEO CD)
1
Opakovaným stisknutím tlačítka M
nebo m vyberte „Track” (Skladba)
a pak stiskněte ENTER.
Stisknutím číselných tlačítek vyberte
požadované číslo stopy.
Přehrávání se spustí od vybraného čísla.
4
Stiskněte SEARCH pro vypnutí
nabídky pro nastavení.
Disk – Různé přehrávání
3
Stiskněte opakovaně SEARCH, až zhasne
nabídka Display.
Během přehrávání stiskněte tlačítko
SEARCH.
Zobrazí se nabídka (MENU).
2
Ukončení vyhledávání
Poznámka
Funkce vyhledávání skladby nepracuje při přehrávání
VIDEO CD s funkcí PBC.
Vyhledávání určité části
pomocí časového kódu
(pouze DVD/VIDEO CD)
— Časové vyhledávání
1
Během přehrávání stiskněte tlačítko
SEARCH.
Zobrazí se nabídka (MENU).
2
Opakovaným stisknutím tlačítka
SEARCH zvolte požadovanou metodu
vyhledávání.
x Při přehrávání disku DVD
Vyberte „TT Time” (Čas titulu) nebo
„CH Time” (Čas kapitoly) a pak stiskněte
ENTER.
x Při přehrávání disku VIDEO CD
Vyberte „Disc Time” (Čas disku) nebo
„Track Time” (Čas skladby) a pak stikněte
ENTER.
3
4
Číselnými tlačítky zadejte časový kód.
Stiskněte SEARCH pro vypnutí
nabídky pro nastavení.
Poznámka
Funkce časového vyhledávání nepracuje při
přehrávání VIDEO CD s funkcí PBC.
19CZ
x Při přehrávání souboru DivX
Disk – Různé funkce
Změna zvuku/titulků/úhlu
záběru
Volba audio signálů u disků DATA CD nebo
DATA DVD se liší v závislosti na video souboru
DivX, který je uložen na disku. Příslušný formát
se zobrazuje na obrazovce televizoru.
Předvolba požadované skladby
Můžete systém přednastavit na přehrávání
požadované skladby podle postupu popsaného
v části „Změna jazyka” (strana 21).
Změna zvukového doprovodu
Při přehrávání disku DVD nebo DATA CD/
DATA DVD (video soubory DivX),
zaznamenaných ve více audio formátech (PCM,
Dolby Digital, MPEG audio nebo DTS), můžete
změnit formát audio. Jsou-li na DVD
zaznamenány vícejazyčné zvukové záznamy,
můžete vybrat také požadovaný jazyk
zvukového doprovodu.
U VIDEO CD nebo CD si můžete vybrat zvuk
z pravého nebo levého kanálu a poslouchat jej
z obou reprosoustav. Například při přehrávání
disku obsahujícího písně s vokály v pravém
kanálu a instrumentální doprovod v levém
kanálu můžete vybrat levý kanál a poslouchat
instrumentální doprovod z obou reprosoustav.
Během přehrávání stiskněte opakovaně
tlačítko AUDIO.
Po každém stisknutí tlačítka se nastavení
cyklicky změní tak, jak je uvedeno dále:
x Při přehrávání disku DVD
V závislosti na DVD se volba jazyka
a zvukového formátu liší.
Pokud je stejný jazyk zobrazen dvakrát nebo
vícekrát, znamená to, že je disk DVD
zaznamenán s více formáty zvuku.
x Při přehrávání disku VIDEO CD/CD
• Mono Left: Pouze zvuk levého kanálu
(monofonní).
• Mono Right: Pouze zvuk pravého kanálu
(monofonní).
• Mix-Mono: Zvuk z levého a pravého kanálu
je smíchán.
• Stereo: Standardní stereofonní zvuk.
20CZ
Poznámky
• Při přehrávání DVD se zvukem pro více než 2 kanály
se zvuk slučuje do 2 kanálů a je přehráván pomocí
systémových reprosoustav. Zvuk samozřejmě
nevychází ve „vícekanálovém PCM” formátu.
• V případě disků, které nejsou zaznamenány
s vícekanálovým zvukem není možné změnit
zvukový doprovod.
• U některých disků DVD není možná změna
zvukového doprovodu, i když je disk zaznamenán
s vícekanálovým zvukem.
• V případě VIDEO CD a CD se nastavení vrátí na
„Stereo” po vypnutí systému nebo otevření zásuvky
na disk.
• Při přehrávání disku DVD se může zvukový
doprovod automaticky změnit.
Zobrazení informací
o zvukovém doprovodu
(pouze disk DVD/DivX)
Pokud při přehrávání opakovaně stisknete
tlačítko AUDIO, zobrazí se na televizoru formát
aktuálního audio signálu (PCM, Dolby Digital,
DTS atd.).
Tak například ve formátu Dolby Digital je
možno na disk DVD zaznamenat vícenásobné
signály od monofonního až do 5.1kanálového
signálu. V závislosti na disku DVD se může
počet zaznamenaných kanálů lišit.
Zvukový formát
Zobrazování titulků
(pouze DVD)
Pokud jsou na disku DVD zaznamenány
vícejazyčné titulky, můžete v průběhu
přehrávání disku změnit jejich jazyk nebo
titulky kdykoli zapnout nebo vypnout.
Během přehrávání stiskněte opakovaně
tlačítko SUBTITLE.
Zrušení nastavení titulků
Opakovaným stisknutím tlačítka SUBTITLE
vyberte „Subtitle Off”.
Poznámka
U některých disků DVD není možno jazyk titulků
změnit, i když je na nich zaznamenáno více jazyků
titulků.
— Jazyk
1
2
Dvojím stisknutím tlačítka x zrušte
funkci obnovení přehrávání
(strana 12).
V režimu stop stiskněte tlačítko
SETUP.
Zobrazí se nabídka Setup (Nastavení).
3
4
Opakovaným stisknutím tlačítka <
nebo , vyberte „Preference Page”
(Preference) a pak stiskněte ENTER.
Opakovaným stisknutím tlačítka M
nebo m vyberte některou položku a pak
stiskněte ENTER.
Disk – Různé funkce
Po každém stisknutí tlačítka se jazyk změní.
Změna jazyka
x Audio (pouze DVD)
Změna úhlu záběru
(pouze DVD)
Slouží pro přepínání jazyka zvukového
doprovodu. Ze zobrazeného seznamu
zvolte požadovaný jazyk.
Jestliže jsou na disku DVD k dispozici pro jednu
scénu různé úhly záběru, je možno při sledování
tento úhel záběru změnit.
x Subtitle (pouze DVD)
Pro přepínání jazyka titulků. Ze
zobrazeného seznamu zvolte požadovaný
jazyk.
Během přehrávání stiskněte opakovaně
tlačítko ANGLE.
Po každém stisknutí tlačítka se úhel záběru
změní.
x Disc Menu (pouze DVD)
Pro přepínání jazyka nabídky disku DVD.
5
Poznámka
U některých disků DVD není změna úhlu záběru
možná, i když disk obsahuje scény, pořízené z několika
úhlů záběru.
6
Opakovaným stisknutím tlačítka M
nebo m vyberte jazyk a pak stiskněte
ENTER.
Stiskněte SETUP pro vypnutí nabídky
pro nastavení.
Změna jazyka nabídky na
obrazovce
Vyberte „General Setup Page” v kroku 3 a pak
vyberte „OSD Lang”. Podrobnosti - viz část
„Výběr jazyka” (strana 10).
Poznámka
Pokud zvolíte jazyk, který není na disku DVD
zaznamenán, vybere se automaticky jeden ze
zaznamenaných jazyků.
Rada
Všechna nastavení DVD, vyjma Rodičovského zámku
můžete nastavit na výchozí hodnotu pomocí postupu
popsaného v části „Pro návrat nastavení na výchozí
hodnoty* proveďte následující operaci:” (strana 40).
* Vyjma nastavení Rodičovského zámku
21CZ
Úprava nastavení obrazu
Wide
— Všeobecné nastavení/Nastavení
obrazu
1
V režimu stop stiskněte tlačítko
SETUP.
Zobrazí se nabídka Setup (Nastavení).
2
3
4
5
Opakovaným stisknutím < nebo ,
vyberte „General Setup Page”
(Všeobecné nastavení) nebo „Video
Setup Page” (Nastavení obrazu) a pak
stiskněte ENTER.
Opakovaným stisknutím tlačítka M
nebo m vyberte některou položku a pak
stiskněte ENTER.
Tuto možnost použijte, máte-li
širokoúhlý televizor nebo televizor
s širokoúhlým režimem.
Poznámka
V závislosti na DVD může být automaticky vybráno
„Normal/LB” místo „Normal/PS” nebo naopak.
x Angle Mark (Pouze DVD)
Zapíná a vypíná zobrazení ikony více úhlů
kamery při přehrávání DVD s funkcí více úhlů
záběru.
Výchozí nastavení je podtrženo.
On
Zapnutí ikony více úhlů kamery.
Off
Vypnutí ikony více úhlů kamery.
Opakovaným stisknutím tlačítka M
nebo m vyberte nastavení a pak
stiskněte ENTER.
Nastavení obrazu
Stiskněte SETUP pro vypnutí nabídky
pro nastavení.
Výběr barevného systému při přehrávání disku.
Výchozí nastavení je podtrženo.
Všeobecné nastavení
x TV Type (typ televizoru)
PAL
Změní videosignál disku se
záznamem v systému NTSC na
výstupní signál v systému PAL.
Multi
Výstupní videosignál bude
odpovídat barevnému systému
záznamu na disku, tedy buď PAL
nebo NTSC. Je-li váš televizor
vybaven duálním systémem,
vyberte nastavení „Multi”.
NTSC
Změní videosignál disku se
záznamem v systému PAL na
výstupní signál v systému NTSC.
x TV Display (Typ televizoru)
Zvolte poměr stran obrazovky podle
připojeného televizoru.
Výchozí nastavení je podtrženo.
Normal/PS
Tuto možnost zvolte, máte-li televizor
s poměrem stran 4:3. Širokoúhlý obraz
vyplní celou obrazovku, přičemž se
z něj odříznou přesahující části.
x Component/S
Normal/LB
22CZ
Tuto možnost zvolte, máte-li televizor
s poměrem stran 4:3. Bude se
zobrazovat širokoúhlý obraz s černými
pruhy v horní a dolní části obrazovky.
Připojíte-li televizor k výstupním konektorům
COMPONENT VIDEO OUT nebo S VIDEO
OUT na zadní části přístroje, přepněte toto
nastavení podle připojení. Není-li toto nastavení
správné, nebude se správně zobrazovat obraz.
Výchozí nastavení je podtrženo.
S-VIDEO
Tuto možnost vyberte při
připojení ke konektoru S VIDEO
OUT.
COMPONENT
Tuto možnost vyberte při
připojení ke konektoru
COMPONENT VIDEO OUT.
x DivX VOD
Soubory DivX VOD je možné stahovat
z určitých komerčních internetových stránek po
zaplacení poplatku za pronájem. Před stažením
souboru DivX VOD musíte zadat registrační
číslo vašeho přístroje do nákupního formuláře
na internetových stránkách.
Done
(Provedeno)
Poznámky
• Nemůžete-li přehrávat stažený soubor DivX VOD,
který jste nahráli na CD-R, uplynula doba pronájmu.
Další možný důvod může být, že verze je nesprávná
nebo bylo provedeno nesprávné nastavení při
stahování souboru nebo ukládání na CD-R.
Podrobnosti o souborech DivX VOD viz
http://www.divx.com.
• Barevný systém tohoto přístroje můžete nastavit
podle připojeného televizoru (strana 9).
P-SCAN* y Interlace (výchozí nastavení)
* Jsou-li na výstupu přístroje progresivní signály,
zobrazí se na displeji na předním panelu údaj
„PROGRE”.
x P-SCAN
Tuto možnost zvolte, pokud váš televizor
akceptuje progresivní signály a pokud je
připojen ke konektorům COMPONENT
VIDEO OUT.
Toto je obvyklé nastavení, které můžete použít,
pokud jsou splněny výše uvedené podmínky.
Mějte na paměti, že obraz nebude čistý nebo se
vůbec nezobrazí, pokud zvolíte toto nastavení,
přestože nebude splněna některá z výše
uvedených dvou podmínek.
x Interlace (výchozí nastavení)
Disk – Různé funkce
Zobrazení registračního kódu pro
tento systém.
Další informace - viz webová
stránka http://www.divx.com na
Internetu.
Každým stisknutím tlačítka PROGRESSIVE na
přístroji se změní obsah nabídky na obrazovce
v následujícím pořadí:
Toto nastavení vyberte tehdy, jestliže váš
televizor nepřijímá progresivní signály nebo je
připojen ke konektoru VIDEO OUT.
Rada
Všechna nastavení DVD, vyjma Rodičovského zámku
můžete nastavit na výchozí hodnotu pomocí postupu
popsaného v části „Pro návrat nastavení na výchozí
hodnoty* proveďte následující operaci:” (strana 40).
* Vyjma nastavení Rodičovského zámku
Změna typu výstupního signálu
přístroje
— Progressive
Progresivní zpracování signálu je způsob
zobrazení televizního obrazu, který omezuje
blikání a zvyšuje ostrost obrazu. Abyste mohli
tento způsob zobrazení použít, musíte mít
připojen televizor, který je schopen přijímat
progresivní signály.
1 Stiskněte DVD (nebo opakovaně
FUNCTION + nebo –) pro přepnutí funkce
na DVD.
Je-li vložen disk s funkcí automatického
přehrávání, automaticky se spustí přehrávání
obsahu tohoto disku. Stisknutím tlačítka x
zastavte přehrávání.
2 Stiskněte tlačítko PROGRESSIVE na
přístroji.
Typy softwaru DVD a způsob
převodu
Software DVD je možno rozdělit na 2 typy:
filmový software a videosoftware.
Videosoftware je odvozen z televizních pořadů,
například dramatických inscenací a situačních
komedií a pracuje s obrazovou frekvencí 30
snímků/60 půlsnímků za sekundu. Filmový
software je odvozen od filmového formátu
a pracuje s obrazovou frekvencí 24 snímků za
sekundu. Některý software DVD obsahuje jak
video tak film.
Aby tento obrazový obsah působil na obrazovce
přirozeně, jestliže jej televizor přijímá
v progresivním formátu, je zapotřebí převést
progresivní signály tak, aby odpovídaly typu
softwaru na disku DVD, který sledujete.
Poznámka
Pokud přehráváte video-software ve formátu
progresivního signálu, mohou se části některých typů
obrazu jevit jako nepřirozené v důsledku procesu
konverze, pokud je výstup uskutečněn prostřednictvím
konektorů COMPONENT VIDEO OUT. I když
nastavíte typ signálu na „P-SCAN”, obrazový signál,
který je k dispozici na výstupu VIDEO OUT, tím
nebude ovlivněn, poněvadž je vysílán ve formátu
s prokládaným řádkováním.
23CZ
Úprava nastavení zvuku
— Audio setup (Nastavení zvuku)
1
V režimu stop stiskněte tlačítko
SETUP.
Zobrazí se nabídka Setup (Nastavení).
2
3
4
5
6
Opakovaným stisknutím tlačítka <
nebo , vyberte „Audio Setup Page”
(Nastavení zvuku) a pak stiskněte
ENTER.
Opakovaným stisknutím tlačítka M
nebo m vyberte „Speaker Setup”
(Nastavení reprosoustav) a pak
stiskněte ENTER.
x SPDIF Output (Výstup SPDIF)
Tato položka přepíná režim výstupu
5.1kanálového zvuku z konektoru DIGITAL
OUT (OPTICAL) v zadní části přístroje.
Výchozí nastavení je podtrženo.
SPDIF Off
(SPDIF
vypnuto)
Na výstupu konektoru DIGITAL
OUT (OPTICAL) není žádný
zvuk.
SPDIF/RAW
Tuto možnost zvolte při poslechu
5.1kanálového zvuku
prostřednictvím připojeného
přídavného zesilovače (viz
„Poslech 5.1kanálového zvuku
pomocí doplňkového zesilovače”
(strana 35)).
SPDIF/PCM
Tuto možnost zvolte při poslechu
2kanálového PCM zvuku
prostřednictvím připojeného
přídavného zesilovače.
Znovu stiskněte tlačítko ENTER.
Opakovaným stisknutím tlačítka M
nebo m vyberte nastavení a pak
stiskněte ENTER.
Stiskněte SETUP pro vypnutí nabídky
pro nastavení.
Nastavení reprosoustav
x Downmix
Při přehrávání 5.1kanálového zvuku přepíná
tato položka způsob výstupu zadního zvuku ze
systémových reprosoustav.
Výchozí nastavení je podtrženo.
24CZ
Nastavení SPDIF
LT/RT
Výběrem této možnosti se zvuk
zadního levého a pravého kanálu
smíchá do monofonního a je
kombinovaně přehráván
z předních kanálů.
Stereo
Tuto možnost vyberte pro výstup
zvuku zadního levého kanálu
zkombinovaného s předním levým
kanálem a pravého zadního kanálu
zkombinovaného s pravým
předním kanálem.
Rada
Všechna nastavení DVD, vyjma Rodičovského zámku
můžete nastavit na výchozí hodnotu pomocí postupu
popsaného v části „Pro návrat nastavení na výchozí
hodnoty* proveďte následující operaci:” (strana 40).
* Vyjma nastavení Rodičovského zámku
Omezení přehrávání disků
— Rodičovský zámek
Nastavení hesla
1
2
3
4
5
6
7
8
Přehrávání některých disků DVD je možno
omezit podle přednastavené úrovně, jako je
například věk uživatelů.
Pokud je přehrávána omezená scéna, je
vystřihnuta nebo nahrazena jinou
přednastavenou scénou.
Poznámka
Stiskněte SETUP.
Rodičovský zámek není možné nastavit v případě, že je
položka „Password Mode” (Režim hesla) v „Password
Setup Page” nastavena na „On”. Položka „Password
Mode” je z výroby nastavena na „On”. Podrobné
informace viz „Zapnutí a vypnutí funkce
Rodičovského zámku” (strana 26).
Zobrazí se nabídka Setup (Nastavení).
1
Vyjměte disk, pokud je vložen.
Opakovaným stisknutím tlačítka <
nebo , vyberte „Password Setup
Page” (Nastavení hesla) a pak
stiskněte ENTER.
Stisknutím M nebo m vyberte
„Password” (Heslo) a pak stiskněte ,
pro výběr „Change” (Změnit).
Stiskněte tlačítko ENTER.
Číselnými tlačítky zadejte „136900” do
pole „Old Password” (Staré heslo).
2
3
Vložte disk, pro který chcete nastavit
Rodičovský zámek.
Disk – Různé funkce
Heslo je z výroby nastaveno na „136900”.
Před nastavením Rodičovského zámku změňte
heslo na 6místné číslo podle vašeho výběru.
Zapomenete-li heslo, musíte nové heslo nastavit
stejným způsobem.
Omezení přehrávání disků
dětmi
Dvojím stisknutím tlačítka x zrušte
funkci obnovení přehrávání
(strana 12).
Stiskněte SETUP.
Zobrazí se nabídka Setup (Nastavení).
4
5
Do pole „New Password” (Nové heslo)
zadejte číselnými tlačítky nové 6místné
heslo, poté stiskněte tlačítko ENTER.
Opakovaným stisknutím tlačítka <
nebo , vyberte „Preference Page”
(Preference) a pak stiskněte ENTER.
Stisknutím tlačítka M nebo m vyberte
„Parental” a pak stiskněte ENTER.
Znovu zadejte nové 6místné heslo do
pole „Confirm PWD” (Potvrdit heslo)
a pak stiskněte ENTER.
Nové heslo je nastaveno.
6
Opakovaným stisknutím tlačítka M
nebo m vyberte úroveň, kterou chcete
nastavit a pak stiskněte ENTER.
Čím nižší je hodnota úrovně, tím vyšší je
omezení při přehrávání.
pokračování
25CZ
7
Číselnými tlačítky zadejte 6místné
heslo, poté stiskněte tlačítko ENTER.
Přehrávání disku, pro který je
nastaven rodičovský zámek
1
Vložte disk a stisknutím DVD (nebo
opakovaným stisknutím FUNCTION +
nebo –) přepněte funkci na DVD.
Objeví se obrazovka pro zadání hesla.
2
Číselnými tlačítky zadejte 6místné
heslo, poté stiskněte tlačítko ENTER.
Spustí se přehrávání.
Nastavení rodičovského zámku je
dokončeno.
Zadáte-li 6místné heslo, ale není
automaticky vybráno „OK”, je zadané
heslo nesprávné. Zadejte správné heslo.
Uděláte-li chybu při zadávání hesla,
pokračujte buď zadáváním čísel až se
vstupní pole vyprázdní nebo stiskněte m
pro výběr „OK” a pak stiskněte ENTER
a opakujte postup od kroku 4.
Zapnutí a vypnutí funkce
Rodičovského zámku
1 V kroku 4 vyberte „Password Setup Page”
a pak stiskněte ENTER.
2 Opakovaným stisknutím M nebo m vyberte
„Password Mode” a pak stiskněte ENTER.
3 Opakovaným stisknutím M nebo m vyberte
„On” nebo „Off” a pak stiskněte ENTER.
4 Číselnými tlačítky zadejte 6místné heslo,
poté stiskněte tlačítko ENTER.
26CZ
Poznámky
• Budete-li přehrávat disky DVD, které nejsou
vybaveny funkcí rodičovského zámku, nebude
možno prostřednictvím přehrávače omezit
přehrávání takového disku.
• V závislosti na disku DVD můžete být při přehrávání
disku požádáni o změnu úrovně rodičovského
zámku. V takovém případě zadejte své heslo a pak
změňte úroveň. Pokud je zrušen režim Resume Play
(Obnovení přehrávání), vrátí se úroveň hodnocení na
původní hodnotu.
Seznam položek nastavení
systému
Stisknete-li SETUP v režimu stop, zobrazí se
následující nastavení.
Výchozí nastavení jsou podtržena.
Preference Page (Preference) (stránky 14,
21, 25, 40)
On (Zap)
Off (Vyp)
Audio
(Zvukový
doprovod)
English (Anglicky)
(Pro volbu jazyka, který chcete
používat ze seznamu
zobrazených jazyků.)
Subtitle
(Titulky)
Off (Vyp)
(Pro volbu jazyka, který chcete
používat ze seznamu
zobrazených jazyků.)
Disc Menu
(Nabídka disku)
English (Anglicky)
(Pro volbu jazyka, který chcete
používat ze seznamu
zobrazených jazyků.)
Parental
(Rodičovský
zámek)
1 KID SAFE (Vhodné pro děti)
2G
3 PG
4 PG 13
5 PGR
6R
7 NC 17
8 ADULT (Pro dospělé)
Default (Výchozí)
RESET (Obnovení původních
hodnot)
Poznámka
Pro výběr „Preference Page” nejprve zrušte funkci
obnovení přehrávání (strana 12).
General Setup Page (Všeobecné nastavení)
(strana 22)
TV Display
(Typ televizoru)
Normal/PS (Normální/PS)
Normal/LB (Normální/LB)
Wide (Širokoúhlý)
Angle Mark
(Značka úhlu)
On (Zap)
Off (Vyp)
OSD Lang
(Jazyk OSD)
English (Anglicky)
(Pro volbu jazyka, který chcete
používat ze seznamu
zobrazených jazyků.)
Audio Setup Page (Nastavení zvuku)
(strana 24)
Speaker Setup
(Nastavení
reprosoustav)
Downmix
(Sloučení
zvukových
stop)
LT/RT
Stereo
SPDIF Setup
(Nastavení
SPDIF)
SPDIF Output
(Výstup
SPDIF)
SPDIF Off
(SPDIF
vypnuto)
SPDIF/RAW
SPDIF/PCM
Disk – Různé funkce
PBC
(Řízené
přehrávání)
Password Setup Page (Nastavení hesla)
(strana 26)
Video Setup Page (Nastavení obrazu)
(strana 22)
TV Type
(Typ televizoru)
PAL
Multi
NTSC
Component/S
(Komponentní/
S-video)
S-VIDEO
COMPONENT
DivX VOD
Done (Provedeno)
Password Mode
(Režim hesla)
On (Zap)
Off (Vyp)
Password (Heslo)
Change (Změnit)
Exit Setup Menu (Opuštění nabídky
nastavení)
Vyberte pro opuštění nabídky nastavení.
27CZ
Radiopřijímač
Ukládání rozhlasových
stanic na předvolby
Na předvolby je možno uložit až 20 stanic
v pásmu FM a 20 stanic v pásmu AM.
Kteroukoli z těchto stanic pak můžete jednoduše
zvolit stisknutím tlačítka odpovídající
předvolby.
1
2
3
Opakovaným stisknutím tlačítka
TUNER/BAND vyberte vlnové pásmo
„FM” nebo „AM”.
Opakovaným stisknutím tlačítka
TUNING + nebo – nalaďte požadovanou
stanici.
Poslech rozhlasového
vysílání
Rozhlasovou stanici můžete poslouchat buď po
zvolení prostřednictvím předvolby nebo po
manuálním naladění stanice.
Poslech stanice uložené
v předvolbě
— Naladění stanice uložené
v předvolbě
Nejprve do paměti přístroje uložte stanice na
předvolbách (viz část „Ukládání rozhlasových
stanic na předvolby” (strana 28)).
1
Stiskněte tlačítko TUNER MEMORY.
Číslo předvolby začne blikat.
Dokud číslo předvolby bliká, proveďte
kroky 4 a 5.
2
Opakovaným stisknutím tlačítka
TUNER/BAND vyberte vlnové pásmo
„FM” nebo „AM”.
Opakovaným stisknutím tlačítka
PRESET + nebo – vyberte číslo
požadované předvolby.
Číslo předvolby
4
5
6
Číslo předvolby
Opakovaným stisknutím tlačítka
PRESET + nebo – vyberte číslo
požadované předvolby.
Stiskněte tlačítko ENTER.
Zopakujte kroky 1 až 5 pro uložení
dalších stanic na předvolby.
Uložení jiné stanice na existující
číslo předvolby
Začněte znovu od kroku 1. Po kroku 3 vyberte
opakovaným stisknutím tlačítka PRESET +
nebo – (Předvolba +/-) číslo předvolby, na
kterou chcete uložit jinou stanici.
Rada
Podržením tlačítka TUNING + nebo – v kroku 2 se
indikátor frekvence změní a prohledávání se zastaví při
naladění stanice (Automatické ladění).
28CZ
Frekvence
Poslech stanice, která není
uložena v předvolbě
Kazetový magnetofon - přehrávání
— Manuální ladění
Vložení kazety do přístroje
1
2
Opakovaným stisknutím tlačítka
TUNER/BAND vyberte vlnové pásmo
„FM” nebo „AM”.
Opakovaným stisknutím tlačítka
TUNING + nebo – nalaďte požadovanou
stanici.
Dočasné vypnutí zvuku
Otevřete kryt ve spodní části přístroje.
Stiskněte tlačítko xZ na přístroji.
Vložte do prostoru pro kazety kazetu se
záznamem/prázdnou kazetu.
Strana kazety,
kterou chcete
přehrávat/na
kterou chcete
nahrávat, musí
směřovat dopředu.
Poslech stereofonních programů
v pásmu FM bez stereofonního
efektu
Pokud se při příjmu stereofonního programu
v pásmu FM projevuje šum, stiskněte
opakovaně tlačítko FM MODE, aby se zobrazil
nápis „MONO”. Stereofonní efekt bude zrušen,
zlepší se však kvalita příjmu.
Rady
• Pro zlepšení příjmu rozhlasového vysílání upravte
nastavení antén, které jsou dodány jako příslušenství,
nebo připojte k přístroji běžně dostupnou venkovní
anténu.
• Programy rozhlasových stanic můžete zaznamenávat
na kazetu (strana 30).
Přehrávání kazety
Můžete používat normální kazety typu I
(TYPE I).
1
2
3
Vložte kazetu.
Stiskněte TAPE (nebo opakovaně
FUNCTION + nebo –) pro přepnutí
funkce na kazetový magnetofon.
Kazetový magnetofon - přehrávání
Stiskněte tlačítko MUTING (utlumení).
Stiskněte znovu MUTING nebo VOLUME +
pro obnovení zvuku.
1
2
3
Stiskněte tlačítko N na přístroji.
Spustí se přehrávání.
Další možnosti ovládání
Funkce
Potřebný úkon
Ukončení
přehrávání
Stiskněte tlačítko xZ na přístroji.
Pauza
Stiskněte tlačítko X na přístroji.
Přehrávání obnovíte opětovným
stisknutím tohoto tlačítka.
Rychlé převíjení Stiskněte tlačítko m nebo M
pásky vpřed nebo na přístroji.
zpět
Dočasné vypnutí Stiskněte tlačítko MUTING
zvuku
(utlumení).
Stiskněte znovu MUTING nebo
VOLUME + pro obnovení zvuku.
Vyjmutí kazety
Stiskněte tlačítko xZ na přístroji
při zastaveném přehrávání.
29CZ
Kazetový magnetofon - záznam
Nastavení zvuku
Nahrávání na kazetu
Nastavení parametrů
zvuku
Disk (DVD, VIDEO CD, CD a MP3) nebo
rozhlasový program můžete zaznamenat na
kazetu.
Pro tyto úkony použijte tlačítka na přístroji.
1
2
Založte do přístroje kazetu, na kterou je
možno nahrávat.
Opakovaným stiskem tlačítka
FUNCTION vyberte požadovaný zdroj
signálu, který chcete nahrát.
• DVD: Záznam z přehrávače CD/DVD,
který je součástí tohoto systému. Je-li
vložen disk s funkcí automatického
přehrávání, automaticky se spustí
přehrávání obsahu tohoto disku.
Stisknutím tlačítka x zastavte
přehrávání. Dvojím stisknutím tlačítka x
zrušte funkci obnovení přehrávání.
• FM/AM: Pro záznam z radiopřijímače
tohoto přístroje.
3
Vytvoření dynamičtějšího
zvuku (Dynamic Sound
Generator X-tra)
Stiskněte tlačítko DSGX.
Po každém stisknutí tlačítka se displej na
předním panelu cyklicky změní v následujícím
pořadí:
DSGX y Žádné zobrazení
Zpěv společně
s reprodukovanou hudbou
Připojíte-li doplňkový mikrofon, můžete zpívat
společně s diskem.
Stiskněte tlačítko zN, poté spusťte
přehrávání požadovaného zdroje
signálu, který chcete zaznamenat.
Nastavení mikrofonu
Spustí se záznam.
Pro tyto úkony použijte tlačítka na přístroji.
Ukončení nahrávání
1
Stiskněte xZ.
Poznámka
Během záznamu nelze poslouchat jiné zdroje signálu.
Rada
Pro záznam z tuneru:
Jestliže je během záznamu z radiopřijímače slyšet šum,
snižte jej přemístěním příslušné antény.
2
3
4
Otočte ovladač MIC LEVEL (Úroveň
mikrofonu) na MIN pro snížení úrovně
mikrofonu.
Ke konektoru MIC připojte volitelný
mikrofon.
Spusťte přehrávání hudby.
Hlasitost mikrofonu nastavte
ovladačem MIC LEVEL.
Poté, co skončíte
Otočte MIC LEVEL na MIN a odpojte mikrofon
od konektoru MIC.
Použití disků VIDEO CD nebo DVD
Zapněte televizor a přepněte jej na odpovídající
videovstup.
30CZ
Rada
Pro zpěv karaoke se speciálním CD (multiplex)
stiskněte během přehrávání opakovaně tlačítko
AUDIO na dálkovém ovladači pro výběr „Mono Left”
(Mono levý), „Mono Right” (Mono pravý) nebo „MixMono” (viz „Změna zvukového doprovodu”
(strana 20)).
Míchání a záznam zvuků
1
2
3
Připravte si zdroj zvuku, který chcete
mixovat.
Vložte kazetu, na kterou lze provést
záznam.
Opakovaným stisknutím tlačítka
FUNCTION vyberte zdroj pro záznam
(např. DVD).
Chcete-li provést záznam z disku, zrušte
dvojím stisknutím tlačítka x funkci
Resume Play (Obnovení přehrávání).
4
Stiskněte tlačítko zN a poté začněte
zpívat, hovořit nebo přehrávat zvuk
z požadovaného zdroje.
Spustí se záznam.
Ukončení nahrávání
Stiskněte xZ.
Rady
Nastavení
Kazetový magnetofon
zvuku
- záznam/Nastavení zvuku
Můžete „mixovat” (tedy směšovat) zvuky tím,
že spustíte přehrávání na jedné z komponent
a přitom budete zpívat nebo mluvit kdo
mikrofonu (není součástí příslušenství).
Smíšený zvuk můžete zaznamenávat na
magnetofonovou kazetu.
Pro tyto úkony použijte tlačítka na přístroji.
• Vznikne-li akustická zpětná vazba (pískání),
přemístěte mikrofon do větší vzdálenosti od
reprosoustav nebo změňte jeho směrové nastavení.
• Chcete-li pouze zaznamenávat váš vlastní hlas
prostřednictvím mikrofonu, můžete to provést tak, že
po vložení disku vyberete funkční režim DVD
a přitom nespustíte přehrávání disku.
31CZ
Zobrazení informací
o disku v nabídce na
obrazovce
Displej
Zobrazení informací
o disku na displeji na
předním panelu
Přístroj umožňuje zobrazování doby přehrávání
a zbývající doby aktuální skladby nebo disku.
Během přehrávání stiskněte tlačítko
DISPLAY.
Po každém stisknutí tlačítka se displej cyklicky
změní v následujícím pořadí:
x Při přehrávání disku DVD
Uplynulý čas přehrávání aktuálního titulu t
Zbývající čas aktuálního titulu t Uplynulý čas
aktuální kapitoly t Zbývající čas aktuální
kapitoly
x Při přehrávání disku CD/VIDEO CD bez
funkce PBC
Uplynulý čas přehrávání aktuální skladby t
Zbývající čas aktuální skladby t Uplynulý čas
přehrávání aktuálního disku1) t Zbývající čas
aktuálního disku1)
x Při přehrávání disku VIDEO CD s funkcí
PBC (Ver. 2.0)
Uplynulý čas přehrávání aktuální skladby2) t
Zbývající čas aktuální skladby2)
x Při přehrávání souboru MP3
Uplynulý čas přehrávání aktuálního souboru3)
x Při přehrávání souboru DivX
Uplynulý čas přehrávání aktuálního souboru t
Zbývající čas přehrávání aktuálního souboru
1)
2)
3)
V režimu náhodného přehrávání se nezobrazuje
uplynulý a zbývající čas přehrávání aktuálního
disku.
Nemusí se zobrazit u statických obrázků.
Zobrazované informace se nezmění, ani když
stisknete tlačítko
DISPLAY během přehrávání
souboru MP3.
Přehrávač umožňuje zobrazování času
přehrávání a zbývajícího času aktuálního titulu,
kapitoly nebo stopy.
Během přehrávání stiskněte tlačítko
DISPLAY.
Po každém stisknutí tlačítka se displej cyklicky
změní v následujícím pořadí:
x Při přehrávání disku DVD
Uplynulý čas přehrávání aktuálního titulu t
Zbývající čas aktuálního titulu t Uplynulý čas
aktuální kapitoly t Zbývající čas aktuální
kapitoly
x Při přehrávání disku CD/VIDEO CD bez
funkce PBC
Uplynulý čas přehrávání aktuální skladby t
Zbývající čas aktuální skladby t Uplynulý čas
přehrávání aktuálního disku1) t Zbývající čas
aktuálního disku1)
x Při přehrávání disku VIDEO CD s funkcí
PBC (Ver. 2.0)
Uplynulý čas přehrávání aktuální skladby2) t
Zbývající čas aktuální skladby2)
x Při přehrávání souboru MP3
Uplynulý a celkový čas přehrávání aktuálního
souboru3)
x Při přehrávání souboru DivX
Uplynulý čas přehrávání aktuálního souboru t
Zbývající čas přehrávání aktuálního souboru
1)
2)
3)
V režimu náhodného přehrávání se nezobrazuje
uplynulý a zbývající čas přehrávání aktuálního
disku.
Nemusí se zobrazit u statických obrázků.
Zobrazované informace se nezmění, ani když
stisknete tlačítko
DISPLAY během přehrávání
souboru MP3.
Vypnutí zobrazení údajů
Stiskněte opakovaně tlačítko
DISPLAY,
dokud obrazovka pro vyhledávání nezmizí.
Poznámka
Při přehrávání CD a MP3 není možné vypnout nabídku
na obrazovce, ani po stisknutí tlačítka
DISPLAY.
32CZ
Zdroj vstupního televizního signálu je
nastaven.
Doplňkové zařízení
Ovládání televizoru
pomocí dálkového
ovladače
Následující tlačítka na dálkovém ovladači
můžete používat k ovládání funkcí televizoru
Sony.
Stiskněte
Zapnutí a vypnutí
televizoru
TV ?/1 při podržení
stisknutého tlačítka TV
Přepínání zdroje
vstupního signálu
televizoru (mezi TV
a jinými vstupními
zdroji)
TV/VIDEO při podržení
stisknutého tlačítka TV
Změna televizních
kanálů
TV CH +/– nebo číselná
tlačítka při podržení
stisknutého tlačítka TV
Nastavení hlasitosti
reproduktoru(ů)
televizoru
TV VOL +/– při podržení
stisknutého tlačítka TV
Použití funkce THEATRE
SYNC (Synchronizované
ovládání audiovizuálního
systému)
Funkce THEATRE SYNC (Synchronizované
ovládání audiovizuálního systému) vám
umožňuje zapnutí vašeho televizoru SONY
a tohoto přístroje, přepnutí režimu přístroje na
„DVD” a následné přepnutí zdroje vstupního
signálu televizoru jedním stisknutím tlačítka.
Pro tyto úkony použijte dálkový ovladač.
1
Stiskněte a podržte tlačítko TV/VIDEO
při zadávání kódu vstupního zdroje
vašeho televizoru, připojeného
k tomuto systému (viz níže uvedená
tabulka), numerickými tlačítky.
Zdroj vstupního TV signálu
0
Žádný vstupní zdroj (výchozí
nastavení)
1
VIDEO1
2
VIDEO2
3
VIDEO3
4
VIDEO4
5
VIDEO5
6
VIDEO6
7
VIDEO7
8
VIDEO8
9
COMPONENT 1 INPUT
(Komponentní vstup 1)
CLEAR
(Smazat)
COMPONENT 2 INPUT
(Komponentní vstup 2)
COMPONENT 3 INPUT
DSGX
(vytvoření
(Komponentní vstup 3)
dynamičtějšího
zvuku)
ENTER
2
COMPONENT 4 INPUT
(Komponentní vstup 4)
Stiskněte a podržte tlačítko TV CH +
a numerickými tlačítky zadejte kód pro
dobu vysílání/přenos signálu (viz níže
uvedená tabulka).
Doplňkové zařízení
Funkce
Číslo
Doba přenosu signálu z dálkového ovladače
je nastavena.
Číslo
Doba přenosu
1
0,5 (výchozí nastavení)
2
1
3
1,5
4
2
5
2,5
6
3
7
3,5
8
4
Poznámky
• Tato funkce je určena pouze pro televizory SONY,
může však být použitelná i pro jiné televizní
přijímače.
• Pokud tato funkce není dostupná, změňte dobu
přenosu. Doba přenosu se liší v závislosti na typu
televizoru.
• Je-li vzdálenost mezi televizorem a tímto systémem
příliš velká, nemusí být tato funkce dostupná.
Umístěte systém v blízkosti televizoru.
• Dálkový ovladač namiřte ve směru k televizoru
a tomuto systému.
33CZ
Zapojení doplňkových komponent
Svůj systém můžete rozšířit připojením doplňkových komponent. Viz návod k obsluze, který je
přiložen k příslušnému zařízení.
Televizor nebo projektor
Ke konektoru
komponentního video
vstupu televizoru nebo
projektoru
Ke konektorům
digitálního vstupu
digitálního zařízení
Ke konektoru video na
televizoru
Ke konektoru S video
na televizoru
TV
34CZ
Zesilovač nebo minidiskový
rekordér
TV
Konektor A DIGITAL OUT
(OPTICAL)
Konektory B COMPONENT
VIDEO OUT
Pro připojení zesilovače, MD nebo DAT
rekordéru pomocí konektoru pro digitální
optický vstup použijte digitální optický kabel
(čtvercový, není součástí dodávky). Zvuk je pak
na výstupu k dispozici, jestliže je funkční režim
systému nastaven na DVD. Po připojení
systému k optickému vstupu přídavného
zesilovače vybaveného dekodérem Dolby
Digital nebo DTS si můžete dopřát zážitek
z 5.1kanálového zvuku.
Navíc, pokud je zvuk CD nebo DVD audio
kódován pomocí PCM, můžete vytvářet
digitální záznam ze systému na MD nebo DAT
rekordér.
Pro připojení k televizoru použijte volitelný
video kabel. V případě, že váš televizor
umožňuje zobrazení signálu v progresivním
formátu, musíte použít toto připojení a nastavit
progresivní signál na „P-SCAN” (strana 23).
Konektor C S VIDEO OUT
Pro připojení televizoru k tomuto konektoru
použijte kabel S-video (není přiložen). Můžete
sledovat obraz ve vyšší kvalitě.
Konektor D VIDEO OUT
Pro připojení k video vstupu televizoru použijte
kabel video (přiložen).
Poznámky
• Při přehrávání souborů MP3 není zvuk přítomen na
výstupu konektoru DIGITAL OUT (OPTICAL).
• Provádět záznam digitálního zvuku ze systému je
možné pouze tehdy, je-li zvolen funkční režim DVD.
• Není možné pořizovat digitální záznam z disků
chráněných proti kopírování pomocí digitálních
zařízení připojených k systému. A také nemusí být
možné přehrávání v závislosti na připojeném
zařízení.
• Pokud připojíte zařízení, které nepodporuje Dolby
Digital nebo DTS ke konektoru DIGITAL OUT
(OPTICAL) a přehráváte signál ve formátu Dolby
Digital nebo DTS, může být z připojeného zařízení
slyšet šum.
Poslech 5.1kanálového
zvuku pomocí
doplňkového zesilovače
1
Připojte digitální optický kabel.
Viz „Zapojení doplňkových komponent”
(strana 34).
2
Připojte k AV zesilovači vybavenému
dekodérem 6 reprosoustav.
Pro správné umístění reprosoustav - viz
návod k obsluze, dodaný s připojovaným
zesilovačem.
3
V režimu stop stiskněte tlačítko
SETUP.
Zobrazí se nabídka Setup (Nastavení).
5
Opakovaným stisknutím tlačítka <
nebo , vyberte „Audio Setup Page”
(Nastavení zvuku) a pak stiskněte
ENTER.
Opakovaným stisknutím tlačítka M
nebo m vyberte „SPDIF Setup”
(Nastavení SPDIF) a pak stiskněte
ENTER.
Doplňkové zařízení
4
Zobrazí se „SPDIF Output” (SPDIF
výstup).
6
7
8
9
Stiskněte tlačítko ENTER.
Opakovaným stisknutím tlačítka M
nebo m vyberte „SPDIF/RAW” a pak
stiskněte ENTER.
Stiskněte SETUP pro vypnutí nabídky
pro nastavení.
Přepnutí výstupu na 5.1kanálový zvuk
Dolby Digital nebo 5.1kanálový zvuk
DTS.
Viz „Změna zvukového doprovodu”
(strana 20).
35CZ
Záznam na připojené
zařízení
1
Připojte digitální optický kabel.
Viz „Zapojení doplňkových komponent”
(strana 34).
2
Stiskněte DVD (nebo opakovaně
FUNCTION + nebo –) pro přepnutí
funkce na DVD.
Je-li vložen disk s funkcí automatického
přehrávání, automaticky se spustí
přehrávání obsahu tohoto disku. Stisknutím
tlačítka x zastavte přehrávání. Dvojím
stisknutím tlačítka x zrušte funkci
obnovení přehrávání.
3
Spuštění záznamu s připojeným
digitálním zařízením (MD rekordér
apod.).
Viz návod k obsluze, který je přiložen
k připojenému zařízení.
4
Stisknutím tlačítka H (nebo NX na
přístroji) spusťte přehrávání.
Poznámky
• Digitální záznam není možné pořizovat
v následujících případech.
– DVD chráněné proti kopírování
– DVD s výstupem Dolby Digital nebo DTS
– Disky CD-R/CD-RW se záznamem v hudebním
formátu CD
• Záznam není možné provádět, když je položka
„SPDIF Output” v části „SPDIF Setup” v „Audio
Setup Page” nastavena na „SPDIF Off”.
36CZ
Odstraňování problémů
Problémy a jejich
odstraňování
Pokud se při provozu přístroje vyskytnou nějaké
problémy, proveďte následující činnosti:
1 Zkontrolujte, zda jsou síťový kabel
a reproduktorové kabely bezpečně
a správně zapojeny.
2 Problém, se kterým se setkáte, si prosím
vyhledejte v níže uvedeném seznamu
s kontrolními body a pak proveďte
příslušnou nápravnou činnost.
Pokud problém nadále přetrvává i po provedení
výše uvedených opatření, obraťte se na svého
prodejce Sony.
Mějte na paměti, že servisní personál si může
ponechat některé součásti, které při opravě
vymění.
Není reprodukován zvuk.
• Stiskněte VOLUME +.
• Zkontrolujte, zda nejsou k přístroji připojena
sluchátka.
• Zkontrolujte připojení reprosoustav (strana 7).
• Systém je pozastaven (v režimu pauzy) nebo je
v režimu pomalého přehrávání. Pro návrat
k normálnímu přehrávání stiskněte tlačítko H
(nebo NX na přístroji).
• Nastavte „SPDIF Output” v části „SPDIF Setup”
v nabídce „Audio Setup Page” na jinou hodnotu
než „SPDIF Off”.
V reprodukci se vyskytuje brum nebo šum.
• Přemístěte přístroj do větší vzdálenosti od zdroje
šumu.
• Zapojte síťový napájecí kabel do jiné síťové
zásuvky ve zdi.
• Zapojte do obvodu síťového přívodu šumový filtr
(běžně dostupný v prodejnách s
elektrospotřebiči).
Dálkový ovladač nefunguje.
• Odstraňte překážku mezi přístrojem a dálkovým
ovladačem.
• Přemístěte se s dálkovým ovladačem blíže
k přístroji.
Dochází ke vzniku akustické zpětné vazby.
• Snižte hlasitost reprodukce.
• Přesuňte mikrofon do větší vzdálenosti od
reprosoustav nebo změňte jeho nasměrování.
Na televizoru se stále zobrazují
nestejnoměrné barvy.
• Vypněte televizor a pak jej po uplynutí 15 až
30 minut zapněte. Jestliže se stále zobrazují
nestejnoměrné barvy, umístěte reproduktory do
větší vzdálenosti od televizoru.
Reprosoustavy
Zvuk je reprodukován pouze jedním kanálem
nebo hlasitost levého a pravého kanálu není
vyvážená.
• Zkontrolujte zapojení reprosoustav a jejich
umístění.
• Zdroj je přehráván monofonně.
Zvuk postrádá hluboké tóny.
• Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny všechny
kabely k reprosoustavám.
Přehrávač DVD/VIDEO CD/CD/
MP3/JPEG/DivX
Přehrávání se nespustí.
• Otevřete zásuvku na disk a zkontrolujte, zda je
v přístroji vložen disk.
• Setřete povrch disku a očistěte jej (strana 43).
• Vyměňte disk za jiný.
• Vložte do přístroje disk, který je schopen
přehrávat (strana 4).
• Vložte disk do přístroje správně.
• Vložte disk do zásuvky na disk tak, aby strana
s potiskem směřovala nahoru.
• Vyjměte z přístroje disk a setřete z jeho povrchu
vlhkost a poté nechejte systém několik hodin
zapnutý, dokud se z něj neodpaří vlhkost.
• Stisknutím tlačítka H (nebo NX na přístroji)
spusťte přehrávání.
• Regionální kód disku DVD neodpovídá kódu
systému.
Odstraňování problémů
Všeobecné údaje
• Nasměrujte dálkový ovladač na senzor na
předním panelu přístroje.
• Vyměňte baterie (typ R6/velikost AA).
• Přemístěte systém do větší vzdálenosti od
zářivkového osvětlení.
pokračování
37CZ
Zvuk přeskakuje.
• Setřete povrch disku a očistěte jej (strana 43).
• Vyměňte disk za jiný.
• Zkuste přístroj přesunout na místo, kde se
nevyskytují vibrace (například na horní ploše
stabilního podstavce/stojanu).
• Zkuste přemístit reprosoustavy dále od přístroje
nebo je umístěte na samostatné (oddělené)
stojany. Při hlasitém poslechu stopy, v níž se
vyskytují hluboké tóny, se může stát, že vibrace
reprosoustavy způsobí přeskočení zvuku.
Přehrávání se nespustí od první skladby.
• Ukončení náhodného přehrávání.
• Byla zvolena funkce Resume (Obnovení
přehrávání). Stiskněte x při zastaveném
přehrávání a přehrávání se spustí (strana 12).
• Na obrazovce televizoru se automaticky
zobrazuje titul nebo nabídka disku DVD nebo
nabídka funkce PBC.
Přehrávání se spustí automaticky.
• Disk DVD je vybaven funkcí automatického
přehrávání.
Přehrávání se automaticky zastaví.
• Některé disky mohou obsahovat signál
automatické pauzy. Při přehrávání disku zastaví
systém přehrávání, jakmile nalezne signál
automatické pauzy.
Není možno provádět některé funkce, jako je
například Stop (Zastavení), Search
(Vyhledávání), Slow-motion Play (Zpomalené
přehrávání) nebo Repeat Play (Opakované
přehrávání), Random Play (Náhodné
přehrávání).
• U některých disků nelze některé výše uvedené
funkce používat. Přečtěte si pokyny, dodané
s diskem.
Spuštění přehrávání disků DATA CD nebo
DATA DVD trvá delší dobu.
• Poté, co přístroj načte všechny soubory na disku,
může spuštění přehrávání trvat déle než obvykle,
jestliže:
– je počet složek nebo souborů na disku značně
vysoký.
– je organizace struktury složek a souborů velmi
složitá.
Nelze přehrávat soubory MP3.
• Formát záznamu na disku neodpovídá normě
ISO9660 Level 1 nebo Level 2 nebo Joliet v
rozšířeném formátu.
• Soubory MP3 nemají příponu „.mp3”.
• Data nejsou uložena ve formátu MP3.
38CZ
•
•
•
•
Je možné přehrávání až do 16 úrovně.
Disk obsahuje více než 255 složek.
Disk obsahuje více než 999 MP3 souborů.
Složka obsahuje více než 640 MP3 souborů.
Nelze zobrazit soubor JPEG.
• Datový disk CD nebyl zaznamenán ve formátu
JPEG, který odpovídá normě ISO9660 Level 1/
Level 2 nebo Joliet.
• Soubor JPEG nemá příponu „.JPG” nebo
„.JPEG”.
• Data nejsou ve formátu JPEG, přestože přípona
souboru je „.JPG” nebo „.JPEG”.
• Je možné přehrávání až do 16 úrovně.
• Disk obsahuje více než 255 složek.
• Disk obsahuje více než 999 souborů JPEG.
• Složka obsahuje více než 640 souborů JPEG.
Nelze zobrazit soubor DivX.
• Soubor není vytvořen ve formátu DivX.
• Soubor nemá příponu „.AVI” nebo „.DIVX”.
• Disk DATA CD (soubor DivX)/DATA DVD
nebyl vytvořen ve formátu DivX, který je
v souladu s normou ISO9660 Level 1/Level 2
nebo Joliet/UDF.
• Soubor video souboru DivX je větší než 640 bodů
(šířka) × 480 bodů (výška).
Zvuk ztrácí stereofonní efekt při přehrávání
disků VIDEO CD nebo CD
• Opakovaným stisknutím tlačítka AUDIO během
přehrávání vyberte nastavení „Stereo” (viz
„Změna zvukového doprovodu” (strana 20)).
• Ujistěte se, že je systém odpovídajícím způsobem
zapojen.
Záznam nebyl proveden správně při
provádění digitálního záznamu z CD/DVD
přehrávače systému na doplňkové zařízení
připojené ke konektoru DIGITAL OUT
(OPTICAL).
• Zvuková data jsou na výstupu konektoru
DIGITAL OUT (OPTICAL) bez zvukového
zpracování, takže jsou přenášena o něco dříve než
z reprosoustav. Z toho důvodu spusťte záznam na
doplňkovém zařízení dříve při provádění záznamu
na připojené doplňkové zařízení (MD rekordér
apod.).
Obraz
V obrazu se objevuje šum.
• Očistěte disk.
• Při přehrávání disku je použit odlišný barevný
systém. Nastavte systém barev tak, aby odpovídal
vašemu televizoru (strana 22).
Poměr stran obrazu na obrazovce není možno
změnit, i když nastavíte parametr „TV Display”
(Typ TV) v „General Setup Page” v nabídce
Setup (Nastavení) při přehrávání širokoúhlého
obrazu.
• Poměr stran obrazu je na vašem disku DVD pevně
dán.
• V závislosti na televizoru nebudete moci změnit
poměr stran obrazu.
Jazyk zvukového doprovodu nelze změnit.
• Na přehrávaném disku DVD není vícejazyčný
zvukový doprovod zaznamenán.
• Disk DVD neumožňuje změnu jazyka zvukového
doprovodu.
Není možno změnit jazyk titulků.
• Na přehrávaném disku DVD nejsou zaznamenány
vícejazyčné titulky.
• Disk DVD neumožňuje změnu jazyka titulků.
Titulky není možno vypnout.
• Disk DVD neumožňuje vypnutí titulků.
Úhly záběrů není možno změnit.
• Na přehrávaném disku DVD nejsou zaznamenány
záběry pořízené z různých úhlů.
• Disk DVD neumožňuje změnu úhlu záběrů.
Radiopřijímač
Značný brum nebo šum/není možno přijímat
žádné stanice. (Na displeji na předním panelu
bliká „ST”.)
• Zvolte správné vlnové pásmo a frekvenci stanice
(strana 28).
• Připojte k přístroji správně anténu (strana 7).
• Najděte místo a orientaci, poskytující dobrý
příjem a pak anténu znovu nasměrujte. Pokud není
možno docílit dobrého příjmu, doporučujeme
vám, abyste k přístroji připojili běžně dostupnou
venkovní anténu.
• Dodávaná anténa pro pásmo FM přijímá signály
v celé své délce, proto ji nezapomeňte úplně
roztáhnout.
• Umístěte antény do co největší vzdálenosti od
reproduktorových kabelů.
• Pokud se přiložená anténa pro pásmo AM oddělí
od plastového stojánku, obraťte se na nejbližšího
prodejce Sony.
• Zkuste vypnout veškeré elektrické spotřebiče
v okolí přístroje.
Odstraňování problémů
Není reprodukován žádný obraz.
• Stiskněte tlačítko H (nebo NX na přístroji).
• Zkontrolujte, zda je systém správně zapojen.
• Videokabel je poškozený. Vyměňte jej za nový.
• Přesvědčte se, zda je systém připojen do
videovstupu na vašem televizoru (strana 8).
• Ujistěte se, že je televizor zapnutý a pracuje
správně.
• Ujistěte se, že je na televizoru zvolen videovstup,
abyste mohli sledovat obraz ze systému.
• Při přehrávání disku se ujistěte, zda máte správně
nastaven systém barev podle vašeho televizoru.
• Ujistěte se, že máte systém a televizor propojen
pomocí video kabelu (přiložen), abyste mohli
sledovat obraz.
• Propojíte-li televizor a konektor VIDEO OUT na
tomto přístroje pomocí video kabelu (přiložen),
nastavte výstup z systému na prokládaný formát
(strana 23).
• Nastavili jste progresivní formát, avšak váš
televizor nepřijímá signál v progresivním
formátu. V tomto případě vraťte nastavení na
formát s prokládaným řádkováním (výchozí
nastavení) (strana 23).
• I když je váš televizor kompatibilní se signály
v progresivním formátu (525p/625p), může při
nastavení progresivního formátu dojít k
nepříznivému ovlivnění obrazu. V tomto případě
vraťte nastavení na formát s prokládaným
řádkováním (výchozí nastavení) (strana 23).
Zprávy na obrazovce se nezobrazují
v požadovaném jazyce.
• Vyberte jazyk, který chcete používat pro nabídku
na obrazovce v části „OSD Lang” v položce
„General Setup Page” v nabídce Setup
(Nastavení) (strana 10).
pokračování
39CZ
Stereofonní program vysílaný v pásmu FM
není možno přijímat stereofonně.
• Stiskněte opakovaně tlačítko FM MODE, aby
z displeje zmizel nápis „MONO”.
Pokud přístroj i po provedení
výše uvedených opatření stále
nepracuje správně, proveďte jeho
reset následujícím způsobem:
Pro tyto úkony použijte tlačítka na přístroji.
Kazetový magnetofon
Na pásku není možno nahrávat ani ji přehrávat
nebo dochází ke snížení úrovně zvuku.
• Hlavy kazetového magnetofonu jsou znečištěné.
Očistěte je (strana 43).
• Záznamové/přehrávací hlavy jsou zmagnetované.
Proveďte jejich odmagnetování (strana 43).
Páska není úplně smazaná.
• Záznamové/přehrávací hlavy jsou zmagnetované.
Proveďte jejich odmagnetování (strana 43).
Dochází k nadměrnému kolísání nebo
k výpadkům zvuku.
• Kladky nebo přítlačné trny jsou znečištěné.
Očistěte je (strana 43).
Dochází ke zvýšení šumu nebo k potlačení
vysokých frekvencí.
• Záznamové/přehrávací hlavy jsou zmagnetované.
Proveďte jejich odmagnetování (strana 43).
Na kazetu není možno nahrávat.
• V přístroji není vložena kazeta. Vložte do přístroje
kazetu.
• Byla vylomena ploška na ochranu proti zápisu na
hřbetu kazety. Přelepte otvor po vylomené plošce
lepicí páskou (strana 43).
• Páska v kazetě je převinuta až na konec.
Doplňková zařízení
Není reprodukován zvuk.
• Přečtěte si všeobecné informace v části „Není
reprodukován zvuk.” (strana 37) a zkontrolujte
stav systému.
• Připojte zařízení správným způsobem (strana 34).
Zkontrolujte, zda:
– jsou správně zapojeny všechny kabely.
– jsou zástrčky pevně a na doraz zasunuty.
• Zapněte připojené zařízení.
• Přečtěte si pokyny dodané s připojovanou
komponentou a poté spusťte přehrávání.
40CZ
1 Vyjměte disk, pokud je vložen.
2 Stiskněte tlačítko POWER pro vypnutí
přístroje.
3 Stiskněte tlačítko POWER pro zapnutí
přístroje.
4 Opakovaným stisknutím FUNCTION
přepněte funkci na DVD a ujistěte se, že se
nezobrazuje hlášení „NO DISC” (Chybí
disk).
5 Současně stiskněte x, DSGX a NX.
Systém se znovu nastaví na výchozí tovární
hodnoty, vyjma nastavení DVD. Nyní musíte
opět obnovit parametry, které jste nastavili
(například předvolby stanic, hodiny a časovač).
Pro návrat nastavení na výchozí
hodnoty* proveďte následující
operaci:
Tuto operaci lze provést pouze přes obrazovku
televizoru.
1 Vyjměte disk, pokud je vložen.
2 Stiskněte SETUP.
3 Opakovaným stisknutím tlačítka < nebo
, vyberte „Preference Page” (Preference)
a pak stiskněte ENTER.
4 Opakovaným stisknutím M nebo m vyberte
„Default” a pak stiskněte ENTER.
Je vybrána položka „Reset”.
5 Stiskněte tlačítko ENTER.
Dokončení trvá několik sekund. V průběhu
resetování systému nestiskejte tlačítko ?/1.
* Vyjma nastavení Rodičovského zámku
Hlášení
Při ovládání přístroje se mohou na displeji na
předním panelu zobrazovat (nebo mohou blikat)
následující zprávy.
Přehrávač DVD/VIDEO CD/CD/
MP3/JPEG/DivX
LOAD (Načítání)
Probíhá načítání informací o disku.
NO Disc (Není vložen disk)
• V přístroji není vložen žádný disk.
• Vložený typ disku nelze přehrávat.
• Je vložen disk s nepodporovaným regionálním
kódem.
OPEN (Otevřeno)
Zásuvka pro disk je otevřena.
Odstraňování problémů
41CZ
Doplňující informace
Bezpečnostní upozornění
Pokud jde o napájecí napětí
Před zahájením používání přístroje zkontrolujte, zda
provozní napětí vyznačené na přístroji, odpovídá
napětí v místní elektrické síti.
Pokud jde o bezpečnost
U magneticky stíněných reproduktorových soustav lze
reprosoustavy nainstalovat do blízkosti televizoru.
V závislosti na typu televizoru však může na televizní
obrazovce i přesto docházet k nestejnoměrnosti barev.
V případě zjištění nestejnoměrnosti
barev...
Vypněte televizor a pak jej po uplynutí 15 až 30 minut
zapněte.
• Přístroj není odpojen od napájecího napětí, pokud je
síťový napájecí kabel připojen do síťové zásuvky,
a to ani tehdy, kdy je sám vypnutý.
• Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte
síťový napájecí kabel od síťové zásuvky. Při
odpojování síťového napájecího kabelu uchopte
vždy síťovou zástrčku. Nikdy netahejte za samotný
kabel.
• Pokud se do vnitřku přístroje dostane jakýkoli
předmět nebo tekutina, odpojte neprodleně přístroj
z elektrické sítě a před jeho dalším použitím jej
nechejte zkontrolovat kvalifikovaným servisním
technikem.
• Výměnu síťového napájecího kabelu je možno
provádět výhradně v kvalifikované servisní dílně.
V případě opětovného zjištění
nestejnoměrnosti barev...
Umístění přístroje
Provoz
• Neumísťujte systém v šikmé poloze.
• Neinstalujte systém v místech, kde se vyskytuje:
– mimořádné horko nebo chlad
– prašné prostředí nebo nečistoty
– vysoká vlhkost
– vibrace a otřesy
– přímé sluneční záření.
• Pokud budete přístroj nebo reprosoustavy pokládat
na speciálně upravené povrchy (vosk, olej, leštidlo
a podobně), buďte obzvláště opatrní, protože může
dojít ke vzniku skvrn nebo k odbarvení povrchu
přístroje.
• Přenesete-li přístroj bezprostředně z chladného do
teplého prostředí nebo je-li přístroj umístěn ve velmi
vlhké místnosti, může se na optických součástech
přehrávače CD/DVD vytvořit kondenzace vlhkosti.
Pokud tato situace nastane, nebude přístroj správně
pracovat. V takovém případě vyjměte z přístroje disk
a ponechejte jej před dalším použitím zapnutý po
dobu přibližně jedné hodiny, dokud se vlhkost
neodpaří.
• Před přemístěním přístroje vyjměte disk.
Pokud jde o nárůst vnitřní teploty
• To, že se přístroj při provozu zahřívá, nepředstavuje
žádnou poruchu.
• Umístěte systém na takové místo, kde bude zajištěno
jeho dostatečné odvětrávání, aby se předešlo nárůstu
teploty v přístroji.
• Pokud budete systém používat delší dobu při vysoké
hlasitosti, skříňka (horní a dolní plochy a boční
strany) se značně zahřeje. Abyste se nepopálili,
nedotýkejte se skříňky přístroje.
• Abyste předešli poruše funkce, nezakrývejte větrací
otvor chladicího ventilátoru.
42CZ
Pokud se na obrazovce televizoru
v blízkosti přístroje zobrazují
nestejnoměrné barvy
Přemístěte reprosoustavy do větší vzdálenosti od
televizoru.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Upozornění: Tento systém umožňuje zobrazování
statického obrazu (video) na obrazovce vašeho
televizoru po nekonečně dlouhou dobu. Pokud
ponecháte statické záběry nebo nabídky nastavení
na obrazovce televizoru příliš dlouho, vystavujete
televizor riziku trvalého poškození obrazovky.
Projekční televizory jsou na toto zacházení velmi
citlivé.
S případnými dotazy nebo problémy, které se týkají
vašeho systému, se obracejte na svého nejbližšího
prodejce Sony.
Poznámky k diskům
• Před přehráváním disk očistěte hadříkem pro čištění.
Povrch disku stírejte směrem ven od středu disku.
• K čištění disků nepoužívejte rozpouštědla jako je
benzín, ředidlo, běžně dostupné čisticí prostředky ani
antistatické spreje určené pro čištění klasických
(vinylových) LP desek.
• Nevystavujte disk přímému slunečnímu záření ani
zdrojům tepla (výstupy horkého vzduchu) ani jej
nenechávejte v automobilu zaparkovaném na
přímém slunci.
• Nepoužívejte disky opatřené ochranným kroužkem.
To by mohlo mít za následek chybnou funkci
přístroje.
• Při používání disků, jejichž potisk (štítek) obsahuje
lepivou nebo mazlavou substanci nebo pokud byl při
potisku disku použit speciální inkoust, existuje
nebezpečí zachycení disku nebo štítku ve vnitřních
součástech mechanismu přístroje. Pokud tato situace
nastane, nemusí být možné vyjmutí disku a navíc
může dojít k chybné funkci přístroje. Před použitím
konkrétního disku zkontrolujte, zda strana disku
s potiskem nelepí.
Neměli byste používat následující typy disků:
– Vypůjčené nebo použité disky s nalepenými štítky,
u nichž lepidlo přesahuje mimo okraje štítku.
Pokud je okraj štítku lepkavý.
– Disky, jejichž potisk byl zhotoven s použitím
speciálního inkoustu, který je při doteku lepkavý.
Skříňku přístroje, jeho přední panel a ovládací prvky
očistěte měkkým hadříkem, mírně navlhčeným ve
slabém roztoku čisticího prostředku. Nepoužívejte
žádné materiály s brusným účinkem, čisticí prášek
nebo rozpouštědla jako je například benzín nebo
alkohol.
Budete-li chtít kazetu archivovat
Navinutím odstraňte případnou volnou část pásku
v kazetě. V opačném případě by mohlo dojít
k namotání pásky na součásti mechanismu kazetového
magnetofonu a k jejímu poškození.
Při použití kazety delší než 90 minut
Páska v kazetě je velmi pružná. Neprovádějte příliš
časté změny funkcí, jako je přehrávání, zastavení,
rychlé převíjení pásky v kazetě apod. Mohlo by dojít
k namotání pásky na součásti mechanismu kazetového
magnetofonu.
Čištění hlav kazetového magnetofonu
Hlavy magnetofonu by se měly čistit přibližně po
každých 10 hodinách provozu. Nezapomeňte hlavy
magnetofonu vyčistit před pořízením důležitého
záznamu nebo po přehrání staré kazety. Pro čistění
používejte běžně dostupnou čisticí kazetu suchého
nebo mokrého typu. Podrobnosti si vyhledejte
v pokynech pro používání konkrétní čisticí kazety.
Odmagnetování hlav kazetového
magnetofonu
Hlavy kazetového magnetofonu a kovové části, které
přicházejí do kontaktu s páskou, odmagnetujte
každých 20 až 30 provozních hodin pomocí běžně
dostupné demagnetizační kazety. Podrobnosti si
vyhledejte v pokynech pro používání konkrétní
demagnetizační kazety.
Doplňující informace
Čištění skříňky přístroje
Před vložením kazety do kazetového
magnetofonu
Abyste zabránili nechtěnému smazání záznamu na
kazetě, vylomte příslušnou pojistku záznamu na hřbetu
kazety na straně A nebo B (viz obrázek).
Vylomení
pojistky
záznamu
Pokud budete chtít na kazetu opět nahrávat, přelepte
otvor po vylomené pojistce záznamu lepicí páskou.
43CZ
Sekce přehrávače disků
Technické údaje
Systém
Část zesilovače
Jmenovitý výstupní výkon podle DIN:
3,6 + 3,6 W (impedance
4 ohmy při 1 kHz, DIN)
Trvalý efektivní výstupní výkon (referenční):
5 + 5 W (impedance
4 ohmy při 1 kHz,
10 % CHZ)
Hudební výstupní výkon (referenční):
8 + 8 W (impedance
4 ohmy při 1 kHz,
10 % CHZ)
Vstupy
MIC (monofonní mini konektor):
citlivost 1,5 mV,
impedance 10 kiloohmů
Výstupy
VIDEO OUT (konektor cinch):
max. výstupní úroveň
1 Vš-š, nesymetrický,
negativní synchronizace,
zátěžová impedance
75 ohmů
S VIDEO OUT (konektor 4piny/mini-DIN):
Y: 1 Vš-š, nesymetrický,
negativní synchronizace,
C: 0,286 Vš-š, zátěžová
impedance 75 ohmů
COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video
výstup):
Y: 1 Vš-š, 75 ohmů
PB, PR: 0,7 Vš-š, 75 ohmů
DIGITAL OUT (OPTICAL) (Digitální výstup
(optický)) (Čtvercový optický konektor, zadní panel)
Vlnová délka
660 nm
PHONES (mini konektor stereo):
pro připojení sluchátek
s impedancí 8 ohmů nebo
více
SPEAKER (reprosoustavy):
akceptuje impedanci
4 ohmy
44CZ
Laser
Kmitočtový rozsah
Systém pro přehrávání
kompaktních disků
a digitálního zvuku
a obrazu
Vlastnosti laseru
• Vyzařování:
nepřetržité
• Laserový výstup*:
Méně než 1,000 µW
* Tato hodnota výstupu
byla změřena na
vzdálenost 200 mm od
povrchu čočky
k optickému snímači
s otvorem 7 mm.
Polovodičový laser
(DVD: λ = 650 nm,
CD: λ = 790 nm)
DVD (PCM 48 kHz):
2 Hz – 22 kHz (±1 dB)
CD: 2 Hz – 20 kHz (±1 dB)
Část kazetového magnetofonu
Záznamový systém
4 stopy, 2 stereofonní
kanály
Část radiopřijímače
Příjem FM stereo, FM/AM superhetový přijímač
Část radiopřijímače FM
Rozsah ladění
87,5 – 108,0 MHz
(s krokem 50 kHz)
Anténa
Anténa pro pásmo FM
Anténní svorky
75 ohmů (nesymetrické)
Mezifrekvence
10,7 MHz
Sekce tuneru AM
Rozsah ladění
531 - 1 602 kHz
Anténa
Smyčková anténa pro
pásmo AM
Anténní svorky
Externí anténní svorka
Mezifrekvence
450 kHz
Reprosoustavy
Reproduktorový systém
Reproduktorové jednotky
Širokopásmové
Jmenovitá impedance
Rozměry (š/v/h)
Hmotnost
Slovník pojmů
Širokopásmový, typu
bass-reflex, magneticky
stíněný
Automatická pauza
10 cm, kuželový
4 ohmy
přibl. 145 × 212 × 187 mm
čistá hmotnost jedné
reprosoustavy přibl. 1,4 kg
Automatické přerušení při přehrávání disku
VIDEO CD zakódované na disku. Pokud
přehrávač CD/DVD neobnoví za dlouhou dobu
přehrávání, stiskněte tlačítko H (nebo NX na
přístroji) pro ruční obnovení přehrávání.
Kapitola
Všeobecné údaje
Požadavky na napájení
230 V střídavých,
50/60 Hz
Příkon:
30 W
Rozměry (š/v/h) (bez reprosoustav):
přibl. 169 × 218 × 201 mm
Hmotnost (bez reprosoustav)
cca 2,6 kg
Dodávané příslušenství: dálkový ovladač (1)
baterie R6 (velikost AA)
(2)
smyčková anténa pro
pásmo AM (1)
anténa pro pásmo FM (1)
videokabel (1)
Design a technické údaje mohou být předmětem
změny bez upozornění.
Úseky obrazu nebo hudby na DVD, které jsou
kratší než tituly. Titul se skládá z několika
kapitol. Každá kapitola má přiřazeno číslo, které
umožňuje nalézt požadovanou kapitolu.
DivX® video
Digitální obrazová technologie, vytvořená
společností DivX, Inc. Video soubory
zakódované technologií DivX dosahují vysokou
kvalitu obrazu při relativně malé velikosti
souboru.
Dolby Digital
Doplňující informace
Tento formát domácího kina je ještě
propracovanější, než formát Dolby Surround
Pro Logic. V tomto formátu je vytvářen výstup
pro prostorové (surround) reprosoustavy ve
stereo režimu s rozšířeným frekvenčním
pásmem a s nezávislým kanálem subwooferu
pro mohutné hluboké tóny. Tento formát se
rovněž nazývá „5.1”, přičemž kanál subwooferu
je označen jako 0.1 (protože jeho funkcí je
zajišťovat efekt hlubokých tónů pouze v případě
potřeby). Všech šest kanálů v tomto formátu je
zaznamenáno odděleně pro dosažení vynikající
hodnoty separace kanálů. Navíc, jelikož jsou
všechny signály zpracovány digitálně,
nedochází k tak velkému zhoršení kvality
signálu.
DTS
Technologie digitální audio komprese, vyvinutá
společností Digital Theater Systems, Inc. Tato
technologie odpovídá vícekanálovému
prostorovému (surround) zvuku 5.1 kanálů.
Zadní kanál je stereofonní a součástí tohoto
formátu je i jeden oddělený kanál subwooferu.
Formát DTS poskytuje stejný vysoce kvalitní
digitální zvuk s diskrétními kanály 5.1. Je
docílena dobrá hodnota separace kanálů,
protože jsou všechny kanály a jejich data
zaznamenány odděleně a zpracování všech
kanálů je digitální.
pokračování
45CZ
DVD
Filmový software, Video software
Disk může obsahovat až 8 hodin filmového
materiálu, i když má stejný průměr jako klasický
disk CD.
Datová kapacita jednovrstvého/jednostranného
disku DVD je 4,7 GB (gigabajtu), což je
7násobek kapacity klasického disku CD. Navíc,
datová kapacita dvouvrstvého/jednostranného
DVD disku je 8,5 GB (gigabajtu),
jednovrstvého/oboustranného DVD disku je
9,4 GB a dvouvrstvého/oboustranného DVD
disku je 17 GB.
Obrazová data jsou zaznamenána ve formátu
MPEG 2, který představuje celosvětovou normu
technologie digitální komprese obrazu.
Obrazová data jsou zkomprimována na přibližně
1/40 své původní velikosti. Disk DVD rovněž
využívá technologii kódování s proměnným
datovým tokem, který mění velikost ukládaných
dat podle charakteru obrazu.
Audio informace jsou zaznamenány ve
vícekanálovém formátu, jako například Dolby
Digital právě tak jako PCM, který umožňuje
docílit ještě reálnější reprodukci zvuku.
Kromě toho jsou na disku DVD k dispozici
různé pokročilé funkce, jako je změna záběru,
vícejazyčné mutace a rodičovský zámek.
Disky DVD je možno rozlišovat jako filmový
software nebo video software. DVD disk
s filmovým softwarem obsahuje stejný obraz
(24 snímky za sekundu), jaký je promítán
v kinech. Disky DVD s video softwarem, jako
jsou například dramatické televizní pořady nebo
situační komedie, se zobrazují s frekvencí 30
snímků (60 snímků) za sekundu.
DVD-RW
Disk DVD-RW je zapisovatelný a přepisovatelný
disk stejné velikosti jako disk DVD VIDEO.
Disk DVD-RW má dva různé režimy: režim VR
a režim Video. Disky DVD-RW vytvořené
v režimu Video mají stejný formát jako disky
DVD VIDEO, zatímco disky vytvořené
v režimu VR (Video Recording) umožňují
programování nebo editaci obsahu.
DVD+RW
Disk DVD+RW (plus RW) je zapisovatelný
a přepisovatelný disk. Disky DVD+RW
používají záznamový formát, který je
srovnatelný s formátem disků DVD VIDEO.
Soubor
Úseky obrazových nebo hudebních dat na
DATA CD (soubory MP3/JPEG/DivX) nebo
DATA DVD (DivX).
46CZ
Index (CD)/Video Index (VIDEO CD)
Číslo, které rozděluje skladbu na části pro
snadné vyhledání požadovaného místa na disku
VIDEO CD nebo CD. U některých disků
nemusejí být vytvořeny žádné indexy.
Prokládaný formát
(Prokládané řádkování)
Formát s prokládaným řádkováním zobrazuje
každý druhý řádek jako jeden „půlsnímek”
a představuje standardní způsob zobrazování
televizního signálu. Sudé půlsnímky zobrazují
sudé řádky snímku a liché půlsnímky zobrazují
liché řádky snímku.
Přehrávání z nabídky
Přehrávání pomocí obrazovky nabídky
zaznamenané na VIDEO CD s funkcí PBC.
Pomocí nabídky pro přehrávání můžete využívat
jednoduchého interaktivního softwaru.
Funkce vícenásobných úhlů záběru
Na některých discích DVD je zaznamenáno
několik úhlů záběrů scény nebo umístění
videokamery.
Vícejazyčné (multilinguální) funkce
Na některých discích DVD může být
zaznamenáno několik jazyků zvukového
doprovodu nebo titulků.
Multi Session
Jedná se o záznamovou metodu, která umožňuje
přidávat na disk data pomocí metody Track-AtOnce (stopa najednou). Konvenční disky CD
začínají oblastí nazývanou Lead-in (zaváděcí)
a jsou zakončeny oblastí nazývanou Lead-out
(zakončovací). Disk CD Multi Session je
představován diskem CD, který má několik
sekcí, kde je na každou sekci mezi zaváděcí
a zakončovací oblastí pohlíženo jako na
samostatnou sekci.
CD-Extra: V tomto formátu se zaznamenává
zvuk (audio CD data) na stopy v sekci 1 a data
na stopy v sekci 2.
Rodičovský zámek
Regionální kód
Funkce disku DVD, umožňující omezené
přehrávání disku v závislosti na věku diváka
v souladu s úrovní omezení podle jednotlivých
zemí/regionů. Toto omezení může být
v závislosti na disku různé; pokud je
aktivováno, je přehrávání buď úplně zakázáno,
nebo jsou přeskakovány násilné scény nebo jsou
nahrazovány jinými scénami a podobně.
Tento systém slouží k ochraně autorských práv.
Číslo regionu je přiřazeno každému přehrávači
disků DVD nebo disku DVD v souladu s oblastí
prodeje. Příslušné regionální kódy jsou uvedeny
na přístroji a rovněž na obalu disku. Tento
systém je schopen přehrávat pouze disky,
odpovídající jeho regionálnímu kódu. Na
systému je rovněž možno přehrávat disky,
označené značkou „ ALL ”. I v případě, že na
disku DVD není uveden žádný regionální kód,
může být omezení regionu stále aktivní.
Řízení přehrávání (PBC)
Signály, zakódované do disku VIDEO CD
(Verze 2.0), umožňující ovládání přehrávání
disku. Prostřednictvím stránek nabídky,
zaznamenaných na disku VIDEO CD
s funkcemi PBC můžete snadno ovládat
přehrávání pomocí interaktivních programů,
programů s funkcemi pro vyhledávání
a podobně.
Tento systém podporuje VIDEO CD standardy
Ver. 1.1 a Ver. 2.0. V závislosti na typu disku
můžete používat dva druhy přehrávání.
Přehrávání disků VIDEO CD bez funkce
PBC (Ver. 1.1)
Je možno přehrávat videozáznam a rovněž
hudbu.
Přehrávání interaktivního softwaru pomocí
stránek nabídky, zobrazovaných na obrazovce
televizoru (přehrávání PBC), navíc kromě
funkcí pro přehrávání video disků Ver.1.1.
Navíc si můžete přehrávat statické obrázky
s vysokým rozlišením, pokud jsou obsaženy na
disku.
Nejdelší úsek obrazových nebo zvukových dat
na DVD; film atd., pro obrazová data; nebo
album, atd., pro zvuková data. Každý titul má
přiřazeno číslo titulu, umožňující vyhledání
vámi požadovaného titulu.
Skladba
Úseky obrazových nebo hudebních dat na CD,
VIDEO CD. Každá skladba má přiřazeno číslo,
umožňující vyhledání vámi požadované
skladby.
Disk
Struktura
disku DVD
Titul
Doplňující informace
Přehrávání disků VIDEO CD s funkcí PBC
(Ver. 2.0)
Titul
Kapitola
Disk
Struktura
disku
VIDEO CD/
CD
Skladba
Struktura
disku MP3/
JPEG/DivX
Složka
Index
Disk
Soubor
Progresivní formát
(postupný obrazový rozklad)
Na rozdíl od formátu s prokládaným
řádkováním dokáže progresivní formát
reprodukovat 50 až 60 snímků za sekundu,
přičemž zobrazuje všechny řádky současně (525
řádků u systému NTSC, 625 řádků u systému
PAL). Celková kvalita obrazu je vyšší a statické
snímky, text a vodorovné čáry se jeví jako
ostřejší. Tento systém je kompatibilní
s kompatibilním formátem s 525 nebo 625
řádky.
pokračování
47CZ
VIDEO CD
Kompaktní disk, obsahující videozáznam.
Obrazová data jsou zaznamenána ve formátu
MPEG 1, který představuje celosvětovou normu
technologie digitální komprese obrazu.
Obrazová data jsou zkomprimována na přibližně
1/140 své původní velikosti. Disk VIDEO CD
o průměru 12 cm může obsahovat až 74 minut
videozáznamu.
Disky VIDEO CD mohou rovněž obsahovat
zkomprimovaná zvuková data. Zvuky mimo
slyšitelný rozsah lidského sluchu jsou
zkomprimovány, zatímco zvuky, které člověk
slyší, zkomprimovány nejsou. Disky VIDEO
CD mohou obsahovat 6násobek zvukových
informací ve srovnání s klasickými disky audio
CD.
Existují 2 verze disků VIDEO CD.
• Verze 1.1: Je možno pouze přehrávat
videozáznam a zvuk.
• Verze 2.0: Můžete přehrávat statické obrázky
s vysokým rozlišením a využívat funkce PBC.
Tento systém umožňuje přehrávání obou verzí.
48CZ
Přehled umístění ovládacích tlačítek a stránek s odkazy
Jak používat tuto stranu
Tuto stránku používejte pro vyhledávání umístění
tlačítek a dalších součástí přístroje, které jsou zmíněny
v textu tohoto návodu.
Číslo vyobrazení
r
TUNER/BAND (Vlnové pásmo) wd (28)
R
Název tlačítka/součásti
R
Referenční
stránka
Vlastní přístroj
POPISY TLAČÍTEK
V ABECEDNÍM POŘADÍ
P-Z
Prostor pro kazetu qg (29)
Zásuvka na disk 7 (11)
DISPLAY (Displej) qs (32)
Okno displeje 6
DSGX 0 (30, 40)
FUNCTION (Funkce) wf (10, 11,
13, 14, 23, 26, 29, 30, 31, 36)
Konektor MIC (Mikrofon) 4
(30)
MIC LEVEL (Úroveň mikrofonu)
2 (30)
Konektor PHONES (Sluchátka)
5
POWER (zapnutí/vypnutí) 1 (9)
PROGRESSIVE (progresivní
formát) qa (23)
Senzor dálkového ovládání 9
Indikátor STANDBY
(Pohotovostní režim) 3
TUNER/BAND (Vlnové pásmo)
wd (28)
TUNING +/– (Ladění) qf (28,
29)
VOLUME +/– (Hlasitost) qd (12,
15, 29)
Tlačítka pro ovládání disku
Z OPEN (Otevřít) 8 (11)
m/M (Rychlé převíjení
dozadu/dopředu) qf (12)
l/L (Přeskočení dozadu/
dopředu) qf (12)
x (Stop) wa (10, 12, 21, 30, 31,
36, 40)
NX (Přehrávání/Pauza) ws (11,
12, 36, 40)
Tlačítka pro ovládání
magnetofonu
xZ (Stop/Vysunutí) qh (29, 30,
31)
X (Pauza) qj (29)
m/M (Rychlé převíjení
dozadu/dopředu) qk (29)
N (Přehrávání) ql (29)
z (Nahrávání)* w; (30, 31)
* Tlačítko z nelze stisknout
samostatně. Při jeho stisknutí se
současně stiskne N.
Doplňující informace
A-O
pokračování
49CZ
Dálkový ovladač
POPISY TLAČÍTEK
V ABECEDNÍM POŘADÍ
50CZ
A–R
S–Z
ANGLE (Úhel záběru) 5 (21)
AUDIO (Zvuk) 4 (20, 31)
CLEAR (Vymazat) ef (33)
DSGX (Dynamic Sound
Generator X-tra) wf (30, 33)
DVD eh (10, 11, 13, 14, 23, 26,
36)
ENTER (Potvrzení) qs wg (10,
13, 14, 18, 21, 22, 24, 25, 28,
33, 35)
FM MODE (Režim FM) eg (29)
FUNCTION (Funkce) +/– 2 (10,
11, 13, 14, 23, 26, 29, 36)
MENU/PBC (Nabídka/Řízení
přehrávání) 6 (13, 14, 15)
MUTING (Vypnutí zvuku) wh
(12, 15, 29)
Číselná tlačítka* qf (12, 13, 18,
25, 33, )
PAL/NTSC (Systému barev) ek
(9)
PRESET (Předvolby) + wk (28)
PRESET (Předvolby) – es (28)
RANDOM (Náhodné přehrávání)
qj (17)
REPEAT (Opakované
přehrávání) qg (16)
SEARCH (Vyhledávání) 3 (18)
SETUP (Nastavení) w; (10, 14,
21, 22, 24, 25, 27, 35)
SUBTITLE (Titulky) wd (21)
TAPE (Kazetový magnetofon) qh
(29)
THEATRE SYNC
(Synchronizace televizoru
a systému) ql (33)
TOP MENU (Hlavní nabídka) qd
(13)
TUNER/BAND (Vlnové pásmo)
wa (28)
TUNER MEMORY (Paměti
radiopřijímače) ws (28)
TUNING (Ladění) + 9 (28, 29)
TUNING (Ladění) – qa (28, 29)
TV (Televizor) e; (33)
TV CH (Televizní kanál) + wk
(33)
TV CH (Televizní kanál) – es
(33)
TV/VIDEO (Televizor/Video) qk
(33)
TV VOL (Hlasitost televizoru) +/
– 7 (33)
VOLUME (Hlasitost) +/–* 7
(12, 15, 29)
ZOOM (Zvětšení) ej (12, 15)
zst40229
?/1 (Zapnutí/pohotovostní
režim) 1 (9)
TV ?/1 1 (33)
SLOW/SLOW y
(Zpomalené přehrávání) 8
(12)
M (Rychlé převíjení vpřed) 9
(12)
X (Pauza) 0 (12)
m (Rychlé převíjení zpět) qa
(12)
M/m/</, qs (10, 13, 18, 21,
35)
DISPLAY (Displej) wj (32)
> (Posun vpřed) wk (12)
x (Stop) wl (10, 12, 21, 36)
H (Přehrávání)* ea (11, 36)
. (Posun zpět) es (12)
O RETURN (Návrat) ed (13)
-/-- ef
* Tlačítko H, číslo 5 a tlačítka
VOLUME + (TV VOL +) jsou
opatřena výstupkem. Tyto
výstupky usnadňují orientaci při
ovládání systému.
_CZ\Predloha\Original zakaznik\100INF.fm]
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti.
Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických
výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním
s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben,
pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto
výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující
likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
Download PDF