Sony | NAS-S55HDE | Sony NAS-S55HDE Návod k obsluze

3-277-228-12(1)
Začínáme
Import a přenos hudebních
dat
Přehrávání hudebních dat
Úprava skladeb ve funkci
HDD Jukebox
Síťové připojení a nastavení
Používání přístroje
připojeného k Internetu
Používání funkce Home
Network (Domácí síť)
Další nastavení
Odstraňování problémů
Bezpečnostní upozornění/
Síťový audiosystém s pevným diskem
Návod k obsluze
NAS-S55HDE
©2008 Sony Corporation
Technické údaje
VAROVÁNÍ
Abyste snížili
nebezpečí vzniku
požáru nebo zasažení
elektrickým proudem,
nevystavujte tento
přístroj dešti ani
vlhkosti.
Aby se snížilo nebezpečí vzniku
požáru, nezakrývejte ventilační
otvory přístroje novinami,
ubrusy, závěsy apod.
Na přístroj nestavte zdroje
otevřeného ohně, například
zapálené svíčky.
Abyste zabránili nebezpečí
vzniku požáru nebo úrazu
elektrickým proudem,
nevystavujte přístroj
kapající nebo stříkající vodě
a nepokládejte na něj nádoby
naplněné tekutinou, například
vázy s květinami.
Jelikož napájecí kabel slouží pro
odpojení přístroje od elektrické
sítě, připojte jej ke snadno
dostupné zásuvce. Pokud si
povšimnete neobvyklého
provozního stavu přístroje,
neprodleně odpojte síťový
napájecí kabel ze síťové zásuvky.
Neinstalujte přístroj do
stísněného prostoru, jako např.
do knihovny, vestavěné skříně
a na podobná místa.
Baterie nebo přístroje
s nainstalovanými bateriemi
by neměly být vystaveny
nadměrnému teplu, jako je
například přímé sluneční světlo,
oheň a podobně.
CZ
Nadměrná hlasitost z ušního
sluchátka a ze sluchátek může
způsobit poškození sluchu.
Bezdrátový adaptér
UWA-NA1
UPOZORNĚNÍ
Bezdrátový adaptér UWANA1 obsažený v tomto balení
je zamýšlen pro použití
v následujících zemích:
AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI,
FR, GB, GR, IT, NL, NO, PL,
PT, SE
Používání optických přístrojů
s tímto výrobkem zvyšuje riziko
poškození zraku.
Tento přístroj je klasifikován
jako laserový výrobek ve třídě
CLASS 1 LASER. Toto označení
je uvedeno na zadní vnější
straně.
Upozornění pro
zákazníky: následující
informace platí
pouze pro přístroje
prodávané v zemích
podléhajících
předpisům Evropské
unie.
Výrobcem tohoto výrobku je
společnost Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko.
Autorizovaným zástupcem
pro elektromagnetickou
kompatibilitu (EMC)
a bezpečnost výrobku je
společnost Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Německo.
V případě jakýchkoliv
záležitostí týkajících se opravy
nebo záruky použijte prosím
adresy uvedené v servisní nebo
záruční dokumentaci.
Společnost Sony Corporation
tímto prohlašuje, že tento
bezdrátový síťový audioadaptér
(dodávaný s přístrojem)
vyhovuje základním
požadavkům a ostatním
relevantním ustanovením
Směrnice 1999/5/EC.
Podrobnější informace najdete
na následující internetové
adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Likvidace
starých
elektrických
a elektronických
zařízení (platí
v Evropské unii
a ostatních evropských
zemích se systémem
tříděného odpadu)
Tento symbol uvedený na
výrobku nebo jeho obalu
znamená, že je zakázáno
vyhazovat daný výrobek do
běžného domovního odpadu.
Místo toho je třeba tento
výrobek odnést na příslušné
sběrné místo, kde bude
provedena recyklace takového
elektrického a elektronického
zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku
pomůžete předcházet
negativním dopadům na
životní prostředí a lidské zdraví,
které se mohou v opačném
případě projevit jako důsledek
nesprávné manipulace s tímto
výrobkem. Recyklace materiálů
pomáhá chránit přírodní
zdroje. Podrobnější informace
o recyklaci výrobku vám
poskytnou místní úřady, místní
služby pro sběr domovního
odpadu nebo obchod, v němž
jste výrobek zakoupili.
Platí rovněž pro příslušenství:
Dálkový ovladač, bezdrátový
adaptér
Likvidace starých
baterií (platí v zemích
Evropské unie a dalších
evropských zemích se
systémy odděleného
sběru odpadu)
Tento symbol na baterii nebo
na jejím obalu znamená, že
s baterií nesmí být zacházeno
jako s běžným domovním
odpadem. Správnou likvidací
baterií pomůžete zabránit
možným negativním dopadům
na životní prostředí a lidské
zdraví, které by jinak hrozily
při nesprávné likvidaci baterií.
Recyklace materiálů přispívá
k ochraně přírodních zdrojů.
U výrobků, které vyžadují
z důvodu bezpečnosti,
výkonu nebo zachování dat
trvalé připojení k vestavěné
baterii, by taková baterie
měla být vyměňována pouze
kvalifikovaným servisním
technikem.
Pro zajištění správné likvidace
baterie odneste výrobek na
konci jeho životnosti na
příslušné sběrné místo, kde
bude provedena recyklace
takového elektrického
a elektronického zařízení.
U všech ostatních baterií si
prosím přečtěte informace
v kapitole, která popisuje
bezpečný postup pro vyjmutí
baterie z výrobku. Odneste
baterii na příslušné sběrné
místo zabývající se recyklací
starých baterií.
Podrobné informace o recyklaci
tohoto výrobku vám poskytnou
místní úřady, společnost
zabývající se likvidací domácího
odpadu nebo obchod, ve
kterém jste výrobek zakoupili.
CZ
Před uvedením přístroje do provozu
Poznámky k pevnému disku
Pevný disk přístroje se může snadno poškodit nárazem
a vibracemi, proto nezapomeňte dodržovat následující
bezpečnostní upozornění. Podrobnosti - viz strana 121.
• Chraňte přístroj před silnými nárazy.
• Nepohybujte přístrojem ve chvíli, kdy je napájecí
kabel připojen do elektrické zásuvky.
• Nepoužívejte přístroj na místech vystavených silným
vibracím nebo na nestabilních místech.
• Nepohybujte přístrojem a neodpojujte od něj síťový
napájecí kabel, pokud právě probíhá záznam nebo
přehrávání.
• Nepokoušejte se o výměnu nebo aktualizaci pevného
disku svépomocí, protože by se to mohlo projevit
chybnou funkcí přístroje.
Poznámka ke službám, které je
možno používat v kombinaci
s připojením k Internetu
Mějte na paměti, že služby založené na Internetu
mohou být předmětem změny nebo mohou být
ukončeny bez upozornění.
O dodávaném návodu a informacích
o podpoře
1
Návod k obsluze
Tato příručka poskytuje úplné
vysvětlení různých nastavení, ovládání
a postup při připojení k síti.
Tato příručka rovněž obsahuje
bezpečnostní upozornění pro
bezpečné používání tohoto přístroje.
Není možno obnovit žádná data, ztracená v důsledku
chybné funkce pevného disku.
Data uložená na pevném disku se mohou poškodit
při běžném provozu. Nezapomeňte používat funkci
zálohování tohoto přístroje pro pravidelné zálohování
dat na pevný disk USB nebo do sdílené složky na svém
počítači.
Společnost Sony neposkytuje žádnou kompenzaci za
jakékoliv zničení dat způsobené poškozením pevného
disku.
Poznámky k záznamu
CZ
2 Stránka zákaznické podpory Sony Europe
Na této webové stránce najdete nejnovější
informace podpory a často kladené otázky (FAQ).
Pro zákazníky v Evropě:
http://support.sony-europe.com/
• Před skutečným záznamem si pořiďte zkušební
nahrávku, zejména pokud hodláte nahrávat důležitý
materiál.
• Společnost Sony neposkytuje žádnou kompenzaci
za jakékoliv selhání záznamu způsobené poruchou
funkce tohoto přístroje.
Poznámky k vyobrazením použitým
v tomto návodu k obsluze
Chybné funkce, které se mohou projevit při
normálním používání přístroje, mohou být
opraveny společností Sony v souladu s podmínkami
definovanými omezenou zárukou pro tento přístroj.
Společnost Sony však není odpovědná za jakékoliv
následky plynoucí ze selhání záznamu nebo
přehrávání způsobené poškozeným nebo chybně
fungujícím přístrojem.
Jak používat tento návod k obsluze
Vyobrazení použitá v tomto návodu jsou vytvořena
podle jiného modelu než je určen pro ČR. Vyobrazení
a náhledy displejů se mohou od skutečného stavu lišit.
Tato příručka popisuje ovládání přístroje zejména
dálkovým ovladačem. Tlačítka a ovládací prvky na
hlavní jednotce se stejnými nebo podobnými názvy na
dálkovém ovladači je možno používat pro provádění
stejných operací.
:
Tato značka označuje funkce HDD Jukebox.
:
Tato značka označuje funkce CD.
CZ
Obsah
Před uvedením přístroje do provozu................................. 4
Vlastnosti přístroje..................................................................10
Začínáme
Kontrola dodávaného příslušenství..................................12
Průvodce částmi přístroje a ovládacími prvky..............13
Dálkový ovladač...............................................................................13
Horní část přístroje..........................................................................16
Přední část přístroje........................................................................17
Displej..................................................................................................18
Připojení reprosoustav a antén..........................................20
Zapnutí napájení.....................................................................23
Výběr jazyka zobrazení..........................................................25
Nastavení hodin.......................................................................26
Import a přenos
hudebních dat
O importu a přenosu hudebních dat...............................27
Nastavení přístroje pro záznam nebo importování....29
Změna cílového umístění záznamu na pevném disku
(HDD Jukebox)............................................................................32
Import hudebních dat do funkce HDD Jukebox..........33
Záznam z CD, rozhlasového vysílání nebo externě
připojeného komponentu......................................................33
Import hudebních dat z přehrávače „WALKMAN”
nebo USB úložiště......................................................................34
Import souborů z počítače...........................................................35
Přenos hudebních dat z pevného disku (HDD
Jukebox)..................................................................................36
Přenos hudebních dat do přehrávače „WALKMAN” nebo
přenosného zařízení..................................................................36
Přenos hudebních dat do paměťového úložiště USB.........37
Změna nastavení přenosu............................................................38
Mazání skladeb nebo playlistů na cílovém zařízení....40
CZ
Přehrávání hudebních
dat
Přehrávání z pevného disku (funkce HDD Jukebox)...41
Kontrola informací o albu nebo skladbě.................................42
Zaregistrování požadovaných skladeb do playlistu............42
Přehrávání hudebních dat v odlišných režimech
seznamu.......................................................................................43
Vyhledávání alb nebo skladeb....................................................44
Přehrávání skladeb pomocí funkce x-DJ.........................45
Používání funkce x-DJ....................................................................47
Používání funkce Music Surfin’ (Procházení hudbou).........48
Přesunutí skladby z jednoho kanálu do druhého................49
Nastavení funkce x-DJ....................................................................49
Přenášení kanálů funkce x-DJ.....................................................50
Přehrávání disku CD...............................................................51
Prohlížení informací o disku CD.................................................53
Poslech radiopřijímače..........................................................54
Provedení úvodního vyhledání služeb DAB*.........................54
Volba rozhlasové stanice...............................................................54
Příjem služeb DAB*.........................................................................55
Uložení rozhlasových stanic na předvolby.............................56
Připojení přehrávače digitálních médií do zásuvky
DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT)...................................58
Připojení externích komponentů (AUDIO IN)...............59
Opakované přehrávání · Přehrávání v náhodném
pořadí
...................................................................62
Úprava skladeb ve
funkci HDD Jukebox
Vyhledávání a načítání informací o titulu
Ukládání souborů obrázků
Úpravy
..............63
. ........................................64
................................................................................66
Změna titulů......................................................................................66
Vytvoření playlistu...........................................................................66
Mazání záznamů..............................................................................67
Přesunování záznamů....................................................................68
Rozdělování zaznamenaných skladeb.....................................68
Spojování zaznamenaných skladeb.........................................69
Vytvoření složky nebo skupiny...................................................70
Převod audioformátu skladeb....................................................71
Zadávání textu.........................................................................72
Zadávání textu..................................................................................73
* Pouze u modelu pro Velkou Británii.
CZ
Síťové připojení
a nastavení
Připojení přístroje k Internetu.............................................74
Připojení přístroje k Internetu prostřednictvím
bezdrátové sítě.....................................................................75
Instalace bezdrátového adaptéru..............................................75
Připojení a nastavení bezdrátové sítě (nastavení
AOSS)..............................................................................................75
Vyhledání přístupového bodu a nastavení bezdrátové
sítě...................................................................................................76
Připojení přístroje k Internetu prostřednictvím
kabelové sítě..........................................................................78
Příprava pro kabelové připojení.................................................78
Připojení a nastavení kabelové sítě (Automatické
nastavení)......................................................................................79
Potvrzení a změna nastavení sítě......................................81
Kontrola stavu sítě...........................................................................81
Nastavení IP adresy/proxy serveru............................................82
Používání přístroje
připojeného
k Internetu
Co můžete využívat v případě připojení k Internetu.. 83
Získání nejnovějších informací o titulu...........................84
Import souborů ze sdílené složky na počítači..............85
Nastavení hodin prostřednictvím připojení
k Internetu..............................................................................86
Používání funkce
Home Network
(Domácí síť)
O serverových a klientských funkcích přístroje............87
Používání přístroje jako serveru.........................................89
Poslech stejných skladeb v různých místnostech
(PARTY MODE).......................................................................91
Používání přístroje jako klienta..........................................93
Poslech hudby uložené v počítači.............................................93
Prohlížení informací o skladbách..............................................94
CZ
Další možnosti
nastavení
Používání časovače vypínání (Sleep Timer)...................95
Používání funkce Wake Up Timer (Časovač
probuzení)..............................................................................96
Používání funkce Recording Timer (Časovač
záznamu).................................................................................97
Záznam rozhlasového pořadu pomocí funkce Recording
Timer (Časovač záznamu).......................................................97
Záznam z externího zařízení pomocí funkce Recording
Timer (Časovač záznamu).......................................................98
Kontrola nastavení časovače...............................................99
Změna nastavení systému.................................................101
Nastavení zobrazení na televizoru......................................... 101
Nastavení pohotovostního režimu (Standby).................... 102
Nastavení sdílené složky v počítači.................................103
Správa systému......................................................................104
Zálohování a obnova audiodat............................................... 104
Obnovení zálohovaných dat.................................................... 106
Kontrola informací o systému.................................................. 107
Aktualizace systémové aplikace.............................................. 108
Formátování systému.................................................................. 108
Přesun dat skladeb mezi přístrojem a ostatními
komponenty............................................................................. 108
Odstraňování
problémů
Odstraňování problémů.....................................................110
Bezpečnostní
upozornění/
Technické údaje
Důležitá upozornění.............................................................121
Poznámka k diskům CD.............................................................. 123
Technické údaje.....................................................................124
Přehled složek pro jednotlivé režimy seznamu..........126
Slovník.......................................................................................128
Index..........................................................................................131
* Pouze u modelu pro Velkou Británii.
CZ
Vlastnosti přístroje
Ukládání
Můžete ukládat hudební data z audio CD, počítačů apod.
na pevný disk (funkce HDD Jukebox).
Pevný disk
(HDD)
Poslech
Můžete poslouchat hudbu různým způsobem, například
přehrávání podle interpretů pomocí funkce x-DJ.
Přehrávání podle
interpreta
Přehrávání podle
žánru
10CZ
Přehrávání podle alba
Používání funkce x-DJ
Přenos
Můžete přenášet hudební data do přehrávače Walkman®,
telefonu Walkman®, paměťového úložiště USB nebo jiných
přenosných zařízení.
Pevný disk (HDD)
Z místnosti do místnosti
Můžete používat klientská zařízení umístěná v různých
místnostech pro poslech hudebních dat uložených
v hudebním serveru „GIGA JUKE” (Funkce Home Network
(Domácí síť)).
Můžete poslouchat stejnou hudbu v různých místnostech
(PARTY MODE).
Tento přístroj (hudební server „GIGA JUKE”)
Klient (bezdrátový přehrávač „GIGA JUKE” apod.)
S tímto přístrojem také můžete poslouchat hudební data uložená v komponentech
kompatibilních s DLNA.
Další funkce jsou dostupné po připojení přístroje
k Internetu.
x Načtení informací o titulu
Databáze
Gracenote®
11CZ
Začínáme
Kontrola dodávaného příslušenství
Zjistíte-li, že některé příslušenství chybí nebo
je poškozeno, obraťte se laskavě na nejbližšího
prodejce Sony.
 Drátová anténa DAB (1) (pouze u modelu
pro Velkou Británii)
 Bezdrátový adaptér (1)
 Dálkový ovladač (1)
 Prodlužovací USB kabel (1)
 Baterie typu R6 (velikost AA) (2)
 Kabely reprosoustav (2)
 Adaptér DIGITAL MEDIA PORT (1)
 Podložky pro reprosoustavy (8)
 Smyčková anténa pro pásmo AM (1)
 Návod k obsluze (tento návod)
 Licence GNU General Public License/GNU
Lesser General Public License (1)
 Licenční smlouva pro software SONY (1)
 Drátová anténa pro pásmo FM (1)
12CZ
Průvodce částmi přístroje a ovládacími prvky
Dálkový ovladač
Model pro Velkou Británii*
Všechny modely, kromě modelu pro Velkou Británii
1 Tlačítka SLEEP (Časovač vypnutí) a TIMER
(Časovač)
•Tlačítko SLEEP (Časovač vypnutí) Používá se
pro nastavení nebo potvrzení časovače vypnutí
(strana 95).
•Tlačítko TIMER (Časovač) Používá se pro
nastavení časovače (stránky 96 až 99).
2 Tlačítko DIMMER (Jas displeje)
Používá se pro nastavení jasu displeje.
3 Tlačítko "/1 (Napájení)
Zapnutí nebo vypnutí přístroje. Když vypnete
napájení, přístroj automaticky zahájí analýzu
hudebních dat (strana 45). V této době osvětlený
panel pomalu bliká. Budete-li chtít analýzu
ukončit a napájení vypnout ihned, stiskněte
tlačítko x.
4 Tlačítka pro volbu funkcí*
Používají se pro přímou volbu funkce.
V pohotovostním režimu (Standby) tato tlačítka
zapínají přístroj a současně spouští přehrávání.
•Tlačítko HDDH (strana 41)
•Tlačítko CDH (strana 51)
•Tlačítko FM/AM (strana 54)
•Tlačítko AUDIO IN (strana 59)
•Tlačítko DMPORT (strana 58)
•Tlačítko DAB (strana 54) (pouze u modelu pro
Velkou Británii)
5 Tlačítko PARTY (Zábava)
Používá se pro aktivaci nebo vstup do PARTY
MODE (Zábavní režim) (strana 91).
6 Tlačítka HDD REC (Záznam na pevný disk)
Používají se pro záznam na pevný disk (funkce
HDD Jukebox).
•Tlačítko HDD REC z (Spuštění záznamu na
pevný disk) (strana 33)
•Tlačítko HDD REC X (Pozastavení záznamu na
pevný disk) (strana 34)
* Tlačítka výběru funkcí na modelu pro Velkou Británii provádějí
stejné operace jako tlačítka se stejným názvem na ostatních
modelech.
13CZ
Znak hvězdičky (*) označuje
tlačítka, která jsou opatřena
výstupkem (tlačítko s číslem „5”,
tlačítko VOLUME + (Hlasitost)
z ovládacích tlačítek).
14CZ
7 Tlačítka DSGX a PRESET EQ
•Tlačítko DSGX
Používá se pro vytvoření dynamičtějšího zvuku
(Dynamic Sound Generator X-tra). Po každém
stisknutí tlačítka DSGX se funkce nastaví
na „ON” (Zapnuto) nebo „OFF” (Vypnuto).
Výchozí nastavení této funkce je „ON” (Zapnuto).
•Tlačítko PRESET EQ (Přednastavený ekvalizér)
Používá se pro výběr přednastaveného
hudebního stylu.
Po každém stisknutí tlačítka se hudební styl
změní následovně.
FLAT (Bez korekcí) t ROCK (Rocková
hudba) t POPS (Populární hudba) t JAZZ
t CLASSICAL (Klasika) t DANCE (Taneční
hudba) t FLAT (Bez korekcí) t ...
(: tovární nastavení)
8 Tlačítko DELETE (Smazání)
Používá se ve všech funkcích pro smazání
položky (strana 67).
9 Tlačítko FAVORITE (Oblíbené)
Používá se pro přidání skladby do seznamu
„Favorites” (Oblíbené) v playlistu (strana 42).
0 Numerická*/textová tlačítka
Používají se pro výběr skladby během přehrávání
nebo pro vkládání textu (strany 41, 72).
qa Tlačítko MUTING (Vypnutí zvuku)
Používá se pro vypnutí zvuku.
qs Tlačítka VOLUME+* a VOLUME– (Hlasitost)
Používají se pro nastavení hlasitosti.
qd Tlačítka pro ovládání nabídky
Používají se pro výběr položek nabídky a pro
zadávání nastavení nabídky (strana 19).
•Tlačítka M, m, < a ,
Používají se pro výběr položky nabídky nebo
pro změnu nastavení.
•Tlačítko ENTER (Potvrzení)
Používá se pro potvrzení nastavení.
qf Tlačítka . • PRESET–, > • PRESET+
(Předvolba), ALBUM/PAGE+ • ALBUM/PAGE–
(Album/strana)
•Tlačítka . a >
Používají se pro přesun na začátek skladby.
•Tlačítka PRESET+ (Další předvolba)
a PRESET– (Předchozí předvolba)
Používají se pro výběr stanice uložené na
předvolbě nebo služby DAB (pouze model pro
Velkou Británii).
•Tlačítka ALBUM/PAGE+ a ALBUM/PAGE–
Používá se pro výběr alba nebo skupiny na
hlavním displeji. Při zobrazení seznamu
použijte tato tlačítka pro přechod na další nebo
předchozí stranu (strana 41).
Znak hvězdičky (*) označuje
tlačítka, která jsou opatřena
výstupkem (tlačítko H
(přehrávání) z ovládacích tlačítek).
qg
Tlačítko DMPORT MENU (Nabídka DMPORT)
Toto tlačítko se používá v případě, že je připojen
adaptér DIGITAL MEDIA PORT a přehrávač
digitálních médií. Podívejte se do návodu
k obsluze pro adaptér DIGITAL MEDIA PORT.
qh Tlačítka x-DJ/Music Surfin
•Tlačítko x-DJ (žluté) (strana 47)
Výběr a přehrávání x-DJ kanálu.
•Tlačítka ARTIST (modré), YEAR (červené),
MOOD (zelené) a ALBUM (žluté) (strana 48)
Používají se pro výběr kanálů Music Surfin’ ve
funkci x-DJ.
qj Tlačítko HOME (Hlavní nabídka)
Používá se pro výběr funkce z hlavní nabídky
(strana 19).
Stiskněte tlačítko M/m/</, pro výběr funkce
a stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení výběru.
Pro opuštění hlavní nabídky stiskněte HOME
nebo BACK před stisknutím ENTER.
qk Tlačítko SETTINGS (Nastavení)
Pro zobrazení nabídky Settings (Nastavení)
(strana 19). Používá se pro nastavení hodin,
parametrů sítě a dalších nastavení systému.
ql Tlačítko OPTIONS (Možnosti)
Pro zobrazení nabídky Options (Možnosti)
(strana 19).
Položky nabídky se různí v závislosti na zvolené
funkci.
w; Tlačítko BACK (Zpět)
Používá se pro návrat zpět k předchozímu displeji
(strana 18).
wa Ovládací tlačítka
Používají se při všech funkcích pro provádění
základních operací.
•Tlačítko H (Přehrávání)*
•Tlačítka m (Rychlý posun vzad) • TUNING –
(Ladění dolů) a M (Rychlý posun vpřed) •
TUNING + (Ladění nahoru)
•Tlačítko X (Pauza)
•Tlačítko x (Stop)
ws Tlačítko TRANSFER (Přenos)
Používá se k přenosu skladeb do přehrávače
„WALKMAN” nebo do jiného přenosného
audiozařízení (strana 36).
15CZ
Horní část přístroje
Displej (strana 18)
1 Zásuvka AUDIO IN (Audiovstup)
Používá se pro připojení audiovýstupu
externího komponentu (strana 59).
2 Zásuvka PHONES (Sluchátka)
Používá se pro připojení sluchátek.
3 Kontrolka SERVER
Rozsvítí se žlutozelenou barvou v případě, že
je přístroj používán jako server a klientské
zařízení přehrávání hudebních dat (strana
89).
4 Kontrolka TIMER (Časovač)
Indikuje stav časovače (strany 95 až 97).
5 Tlačítko HOME (Hlavní nabídka)
Používá se pro výběr funkce z hlavní nabídky
(Home) (strana 19).
Stiskněte tlačítko M/m/</, pro výběr
funkce a stiskněte tlačítko ENTER pro
potvrzení výběru. Pro opuštění hlavní
nabídky (Home) stiskněte HOME nebo
BACK před stisknutím ENTER.
6 Tlačítko a kontrolka PARTY (Zábava)
•Tlačítko PARTY
Používá se pro aktivaci nebo vstup
do PARTY MODE (Zábavní režim)
(strana 91).
•Kontrolka PARTY
Rozsvítí se jantarovou barvou při aktivním
režimu PARTY MODE (strana 91).
7 Tlačítko x-DJ
Výběr a přehrávání kanálu x-DJ (strana 47).
16CZ
8 Tlačítko BACK (Zpět)
Používá se pro návrat zpět k předchozímu
displeji (strana 18).
9 USB konektor
Používá se pro připojení přenosných zařízení,
například USB paměťového zařízení nebo
bezdrátového adaptéru (strany 34, 36, 74).
0 Tlačítka pro ovládání nabídky
Používají se pro výběr položek nabídky a pro
zadávání nastavení nabídky (strana 19).
•Tlačítka M/m/</,
Používají se pro výběr položky nabídky
nebo pro změnu nastavení.
•Tlačítko ENTER (Potvrzení)
Používá se pro potvrzení nastavení.
qa Tlačítko SETTINGS (Nastavení)
Pro zobrazení nabídky Settings (Nastavení)
(strana 19). Používá se pro nastavení hodin,
parametrů sítě a dalších nastavení systému.
qs Tlačítko HDD REC (Záznam na pevný
disk)
Používá se pro záznam na pevný disk (funkce
HDD Jukebox) (strana 33).
qd Tlačítko TRANSFER (Přenos)
Používá se k přenosu hudebních dat do
přehrávače „WALKMAN” nebo do jiného
přenosného audiozařízení (strana 36).
qf Tlačítko OPTIONS (Možnosti)
Pro zobrazení nabídky Options (Možnosti)
(strana 19). Položky nabídky se různí
v závislosti na zvolené funkci.
Přední část přístroje
Model pro Velkou
Británii*
1 Tlačítko "/1 (Napájení) a kontrolka
zapnutí/pohotovostního režimu
•Tlačítko "/1 (Napájení)
Používá se pro zapnutí a vypnutí napájení
(strana 23).
•Kontrolka zapnutí/pohotovostního režimu
Barva indikuje provozní stav přístroje
(strana 24).
– Zelená: Přístroj je zapnutý.
– Červená: Přístroj je ve standardním
(úsporném) režimu.
– Oranžová: Přístroj je v režimu rychlého
spuštění nebo analyzuje hudební data
(strana 45).
2 Tlačítka pro volbu funkcí
Používají se pro přímou volbu funkce.
V pohotovostním režimu (Standby) tato
tlačítka zapínají přístroj a současně spouští
přehrávání.
•Tlačítko HDDBX (strana 41)
•Tlačítko CDBX (strana 51)
•Tlačítko FM/AM (strana 54)
•Tlačítko DAB (strana 54) (pouze u modelu
pro Velkou Británii)
3 Tlačítko x (stop)
Používá se pro ukončení operací
v jednotlivých funkcích.
4 Tlačítko CDZ
Pro otevření a zavření zásuvky pro disk
(strana 51).
5 Osvětlený panel
Rozsvítí se po zapnutí napájení.
Pomalu bliká při analýze hudebních dat
nahraných na pevném disku (HDD Jukebox)
(strany 24, 45).
6 Ovladač VOLUME (Hlasitost)
Používají se pro nastavení hlasitosti.
7 Senzor dálkového ovládání
8 Zásuvka pro disk
Používá se pro vložení disku CD (strana 51).
17CZ
Displej
Tato část popisuje hlavní položky, které se zobrazují na jednotlivých obrazovkách displeje.
Hlavní displej (zobrazení)
Displej (zobrazení) seznamu
Stiskněte tlačítko M/m/</,.
4
1
2
3
Opakovaně stiskněte < pro výběr ikony složky co nejvíce vlevo a pak
stiskněte BACK. Nebo, neprovedete-li žádnou operaci po dobu 60 sekund,
přístroj se automaticky vrátí na hlavní zobrazení displeje.
1 Název skladby
2 Jméno interpreta
3 Název alba
4 Ikony složek
Ukazuje právě vybranou složku. Stiskněte <
nebo , pro pohyb mezi různými složkami.
5 Ikona skladby
Ikona
Formát skladby
MP3
Lineární PCM
WMA
ATRAC
Pro funkce FM/AM, DMPORT, AUDIO IN (Audiovstup) a x-DJ není k dispozici displej (zobrazení)
seznamu.
18CZ
5
Hlavní nabídka (Home)
Nabídka Settings (Nastavení)
Objeví se po stisknutí tlačítka HOME (Hlavní
nabídka).
Objeví se po stisknutí tlačítka SETTINGS
(Nastavení).
Pro jiné modely než pro Velkou Británii
Ovládání všech nabídek
U modelu pro Velkou Británii
1
Stiskněte tlačítko požadované nabídky
(HOME (Hlavní), OPTIONS (Možnosti) nebo
SETTINGS (Nastavení)).
Přístroj se přepne do požadované nabídky.
2
Stiskněte tlačítko M/m/</, pro volbu
požadované položky.
3
Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Nabídka Options (Možnosti)
Objeví se po stisknutí tlačítka OPTIONS
(Možnosti).
19CZ
Připojení reprosoustav a antén
Zásuvka MONITOR OUT (NTSC)
(Výstup monitoru)
Používá se pro připojení TV. Podrobnosti viz
strana 22.
Zásuvka NETWORK (Síť)
Používá se pro připojení přístroje k počítačové síti. Podrobné
informace o síťovém připojení najdete na straně 79.
Zkontrolujte, zda jsou kovové části kabelů (nikoli
části s vinylovou izolací) pevně zasunuty do svorek
reprosoustav.
Konec kabelu označený červenou linkou zasuňte do
svorky + a kabel bez označení do svorky –.
USB zásuvka
Používá se pro připojení USB paměťového zařízení,
dalšího přenosného zařízení nebo přiloženého
bezdrátového adaptéru s prodlužovacím USB
kabelem.
Drátová anténa DAB (pouze model pro Velkou
Británii)
Pomocí externí antény DAB můžete dosáhnout vyšší kvality
příjmu vysílání DAB.
Doporučujeme použít přiloženou drátovou anténu DAB
pouze dočasně, dokud nenainstalujete externí anténu DAB
(doplňkové příslušenství).
Drátová
anténa
DAB
20CZ
Drátová anténa pro pásmo
FM
Pro připojení venkovní antény
k přístroji použijte běžně dostupný
koaxiální kabel o impedanci 75 W.
Externí anténa
Na výše uvedených ilustracích jsou použity modely bez modelu pro
Velkou Británii.
Zásuvka DMPORT
Požívá se pro připojení adaptéru DIGITAL MEDIA PORT pro poslech
zvuku z digitálního audiopřehrávače (strana 58).
Zásuvka AUDIO IN (Audiovstup)
Používá se pro připojení externích audiokomponentů (strana 59).
Kabely k reprosoustavám
Zkontrolujte, zda kabely k reprosoustavám odpovídají označení na
svorkách SPEAKER a pak je pevně upevněte do svorek SPEAKER.
Kabely reprosoustav veďte ve větší vzdálenosti od antén, protože by
mohly způsobovat rušení příjmu rozhlasového vysílání.
Smyčková anténa pro pásmo AM
Zkontrolujte, zda je smyčková anténa pro
pásmo AM umístěna dále od přístroje nebo
jiných AV zařízení, protože by při příjmu
rozhlasového vysílání mohlo docházet
k šumu.
Síťový napájecí kabel
VAROVÁNÍ
Síťový napájecí kabel zapojte do síťové zásuvky až po provedení všech ostatních
zapojení.
Přístroj se automaticky zapne a začne se provádět výchozí nastavení. Počkejte, až se
přístroj opět vypne.
Výchozí nastavení může v závislosti na stavu přístroje trvat několik minut.
Neodpojujte síťový napájecí kabel ve chvíli, kdy přístroj provádí výchozí nastavení.
V takovém případě by mohlo dojít k poruše funkce.
21CZ
Další zásuvky
Zásuvka AUDIO IN (Audiovstup)
Používá se pro připojení volitelného audiozařízení (jako
např. kazetový magnetofon) pomocí propojovacího
audiokabelu (volitelné příslušenství). Analogový
audiosignál z tohoto vstupu lze přehrávat nebo
zaznamenávat na přístroji.
Zásuvka MONITOR OUT (NTSC) (Výstup monitoru)
Tato zásuvka se používá pro připojení televizoru
nebo jiného zařízení prostřednictvím volitelného
videokabelu. Video signál na tomto výstupu je určen
pro zobrazení na připojeném zařízení.
Vkládání baterií do dálkového
ovladače
Vysuňte a sejměte kryt prostoru pro baterie
a vložte dvě dodané baterie R6 (velikost AA),
nejdříve pólem E tak, aby polarita baterií
odpovídala níže uvedenému obrázku.
Pokud dálkovým ovladačem již není možno
přístroj ovládat, vyměňte obě baterie za nové.
Upevnění podložek reprosoustav
Pro zvýšení stability reprosoustav a pro zabránění
jejich převrhnutí upevněte na spodní plochu
reprosoustav přiložené podložky.
22CZ
Zapnutí napájení
Tlačítko "/1
(napájení)
Rada
Přístroj disponuje dvěma režimy spuštění: Režim Quick
start-up (Rychlé spuštění) Standard (úsporný). Viz
část „Nastavení pohotovostního režimu (Standby)” na
stránce 102, kde najdete další podrobnosti.
O provozních režimech
1
Zapojte síťový napájecí kabel do
elektrické zásuvky.
Přístroj se automaticky zapne, provede
výchozí nastavení a poté se vypne.
2
Stiskněte tlačítko "/1 (Napájení).
Přístroj se zapne.
Automaticky se spustí přehrávání
ukázkového videa. Pro zrušení ukázky
vyberte některou funkci. Postup povolení
ukázky viz strana 102.
VAROVÁNÍ
Neodpojujte síťový napájecí kabel ve chvíli, kdy
přístroj provádí výchozí nastavení. V takovém
případě by mohlo dojít k poruše funkce.
Vypnutí videorekordéru
Stiskněte tlačítko "/1 na dálkovém ovladači
nebo na přístroji. Napájení se nemusí vypnout
ihned. Pokud se napájení nevypne, znamená to,
že přístroj analyzuje hudební data na pevném
disku (HDD) (strana 45). Budete-li chtít analýzu
ukončit a napájení vypnout ihned, stiskněte
tlačítko x. Budete-li chtít napájení opět zapnout,
stiskněte tlačítko "/1.
Pokud přístroj pracuje jako server a klientské
zařízení přehrává hudební data, zůstává server
aktivní a nevypne se ani při stisknutí tlačítka "/1
pro vypnutí přístroje (displej se vypne a osvětlení
panelu pomalu bliká). Stiskněte x pro zrušení
funkce serveru a vypnutí přístroje.
Přístroj disponuje čtyřmi provozními režimy:
normální, pohotovostní pro rychlé spuštění,
standardní (úsporný) a automatická analýza.
Když je přístroj nastaven v pohotovostním režimu
rychlého spuštění, vnitřní ventilátor se občas
zapne a to dokonce i po vypnutí napájení. Tento
jev je zcela normální a nepovažuje se za závadu.
• Normální provozní režim
Do tohoto režimu se přístroj přepne při zapnutí.
• Pohotovostní režim pro rychlé spuštění
V pohotovostním režimu zůstává systém
částečně aktivní pro rychlé obnovení funkce
při dalším zapnutí. V režimu rychlého spuštění
vnitřní ventilátor občas zapne pro odstranění
vnitřní zvýšené teploty. Nejedná se o závadu.
Pro nastavení pohotovostního režimu přejděte
do nabídky Settings (Nastavení) a vyberte
[System setting] (Nastavení systému) (strana
102).
• Standardní pohotovostní režim (úsporný)
V tomto režimu přístroj spotřebovává méně
energie než v režimu rychlého spuštění,
obnovení funkcí přístroje ovšem po zapnutí
trvá delší dobu. Pro nastavení pohotovostního
režimu přejděte do nabídky Settings (Nastavení)
a vyberte [System setting] (Nastavení systému)
(strana 102). V tomto režimu není možné
používat funkci serveru.
• Režim automatické analýzy
V tomto režimu přístroj analyzuje
charakteristiky hudby, která byla nahrána nebo
importována na pevný disk (HDD Jukebox)
a zařazuje hudbu do kategorií podle kanálu
x-DJ. Podrobnosti o automatické analýze viz
strana 45. Ve chvílích, kdy přístroj provádí
analýzu, svítí kontrolka On/Standby (Zapnuto/
pohotovostní režim) oranžově a osvětlený panel
pomalu bliká. Chcete-li analýzu zrušit, stiskněte
x. Provádění analýzy se zastaví a přístroj přejde
do vybraného pohotovostního režimu.
23CZ
Normální
provoz
Zelená
Rychlé
spuštění
Oranžová
Standardní
(úsporný)
Červená
Automatická
analýza
Oranžová
Zapnutý
Vypnutý
Vypnutý
Svítí (pomalu
bliká)
Vnitřní ventilátor
Zapnutý (normální
zobrazení)
Zapnutý
Vypnutý (žádné
zobrazení)
Vypnutý
Vypnutý (žádné
zobrazení)
Zapnutý
Funkce serveru
Dostupné
Vypnutý (žádné
zobrazení)
Zapnutý (závisí
na teplotě
přístroje)
Dostupné
Barva kontrolky
On/Standby
Stav osvětleného
panelu
Displej
24CZ
Nejsou k dispozici Dostupné
Výběr jazyka zobrazení
Jako jazyk zobrazení lze zvolit English
(angličtinu), French (francouzštinu), German
(němčinu), Italian (italštinu) nebo Spanish
(španělštinu).
4
Zvolte možnost [Execute] (Provést)
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Displej se zobrazí ve zvoleném jazyce.
Poznámka
M/m/</,/
ENTER (Potvrzení)
SETTINGS
(Nastavení)
Změníte-li jazyk displeje, změní se rovněž jazyk vstupu
(strana 72).
Rada
Viz část „Seznam vstupních znaků” (strana 130), kde je
uvedeno, jaké znaky můžete používat.
1
Stiskněte tlačítko SETTINGS
(Nastavení).
Zobrazí se nabídka Settings (Nastavení).
2
Zvolte možnost [Screen setting]
(Nastavení obrazovky) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Zobrazí se displej pro výběr jazyka.
3
Vyberte požadovaný jazyk
v položce [Language] (Jazyk)
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Zobrazuje se
 English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Vybraný jazyk
Angličtina
Francouzština
Němčina
Italština
Španělština
(: Tovární nastavení)
25CZ
Nastavení hodin
Pro správnou činnost některých funkcí musí být
správně nastaveny hodiny přístroje. Pro nastavení
hodin použijte níže uvedený postup. Hodiny
se mohou automaticky nastavit po připojení
přístroje k Internetu (strana 86).
1
Přejděte do nabídky Settings
(Nastavení), zvolte položku
[Clock setting] (Nastavení hodin)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
7
Stiskněte tlačítko </, pro
volbu dne/měsíce/roku a stiskněte
tlačítko M/m pro nastavení
hodnoty.
Datum je nastaveno v pořadí den, měsíc a rok.
8
9
Stiskněte tlačítko </, pro volbu
hodiny/minuty, stiskněte tlačítko
M/m pro nastavení hodnoty a pak
stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Zvolte [Apply] (Použít) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
V položce [Current time] (Aktuální čas) se
zobrazí čas.
10 Zvolte [Close] (Zavřít) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
2
3
4
Zvolte položku [Online auto-sync
clock setting] (Online automatická
synchronizace nastavení hodin)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Zvolte možnost [Off ] (Vypnuto)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Pro změnu formátu data a času
V položce [Time zone] (Časové
pásmo) vyberte požadované město.
1
Pokud v položce [Time zone] (Časové
pásmo) není požadované město uvedeno,
zvolte město, které se nachází ve stejném
časovém pásmu jako požadované město.
5
6
26CZ
Poznámka
Pokud se po zapnutí napájení objeví displej pro
nastavení času, tento displej automaticky po chvíli
zmizí. Pokud není čas nastaven správně, nastavte jej
správně pomocí nabídky Settings (Nastavení).
Pro datum lze zvolit formát M/D/Y (M/D/R),
D/M/Y (D/M/R) nebo Y/M/D (R/M/D) a pro čas
lze zvolit formát 12 hodin nebo 24 hodin.
2
Zvolte položku [Standard]
(Standardní) nebo [Summer time]
(Letní čas) pro nastavení [Summer
time] (Letní čas).
Zvolte možnost [Date input]
(Zadání data) a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
3
Přejděte do nabídky Settings (Nastavení),
zvolte položku [Screen setting] (Nastavení
promítací plochy) a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Zvolte formát data a času.
Při volbě formátu data:
Pro formát data zvolte [MM/DD/YYYY]
(MM/DD/RRRR), [DD/MM/YYYY] (DD/
MM/RRRR) nebo [YYYY/MM/DD] (RRRR/
MM/DD).
Při volbě formátu času:
Pro formát času hodin zvolte [HH:MM]
(systém 24 hodin) nebo [HH:MM AM/PM]
(systém 12 hodin).
Zvolte možnost [Execute] (Provedení)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Import a přenos hudebních dat
O importu a přenosu hudebních dat
Tento přístroj vám umožňuje import hudebních dat na pevný disk (HDD Jukebox) z různých zdrojů
a jejich zpracování.
Hudební data můžete také přenášet do zařízení podle vaší volby, například přehrávače „WALKMAN”.
Prosíme uvědomte si, že není možné přenášet hudební data přímo z CD nebo rádia do externě
připojeného zařízení (například „WALKMAN”). Pro tuto činnost musíte nejprve importovat hudební
data na pevný disk (HDD Jukebox) a pak je přenést z pevného disku do externího zařízení.
Pro import hudebních dat se sdílené složky ve vašem počítači je potřeba nastavit připojení k síti.
Podrobnější informace viz strana 74.
Import/záznam hudebních dat na pevný disk (HDD Jukebox)
Audio CD
„WALKMAN”
FM/AM*
Paměťové
úložiště USB
Externí zařízení
(DMPORT/AUDIO IN)
Telefon
„WALKMAN”
Pevný disk (HDD)
PSP
Telefon
„WALKMAN”
Signál
z počítače
Paměťové
úložiště USB
Přenos hudebních dat z pevného disku
(HDD Jukebox) do externího zařízení
27CZ
Audioformáty, které je možné zvolit pro záznam/import
Položky a formát, které je možné nahrávat/importovat závisí na zdroji (zařízení nebo disku), ze kterého
provádíte záznam/import.
Zdroj
CD
Data, která
je možno
nahrávat/
importovat
Skladba, album
FM/AM2
—
Externí komponent
—
(DMPORT/AUDIO IN)
„WALKMAN”
Složka
PSP
Telefon „WALKMAN”
Sdílená složka v PC
Paměťové úložiště USB
Volitelný audioformát pro
Rychlost datového
záznam/importování
toku
Lineární PCM*1
MP3
Datový tok
podporovaný
vybraným
audioformátem
Stejný jako ve zdroji (MP3,
Lineární PCM*3, WMA, ATRAC)
Stejný jako datový
tok zdroje
*1Hudební data, která budou importována ve formátu lineární PCM, je možné později převést na formát MP3.
*2Pouze u modelu pro Velkou Británii.
*3Soubory ve formátu WAV je možné importovat také. Při importu jsou soubory převedeny na formát lineární PCM.
Poznámka
Pokud jsou k přístroji současně připojena dvě paměťová zařízení USB (do horní a zadní zásuvky USB), bude mít
prioritu paměťové zařízení připojené do horní zásuvky.
Jednotky a audioformáty, které je možné přenášet
Seznam modelů, které je možné použít jako cílová zařízení naleznete na stránkách zákaznické podpory
Sony Europe, http://support.sony-europe.com/
Cílové zařízení
Data, která je možno přenášet Audioformát, který je možno přenášet
MP3
„WALKMAN”
Složky, alba, playlisty, skladby
Paměťové úložiště USB Složky, alba, playlisty, skladby
PSP
Telefon „WALKMAN”
Alba, playlisty, skladby
Lineární
PCM*1
WMA
ATRAC
*2
*3
*2
*4
*5
Závisí na modelu telefonu „WALKMAN”. Podrobnosti o kompatibilních
modelech najdete na stránce zákaznické podpory Sony Europe, http://
support.sony-europe.com/.
*1Hudební data ve formátu lineární PCM, která je možno převést do jiného formátu během přenosu.
*2Přenos skladeb ve formátu WMA nemusí být podporován na některých modelech přehrávačů „WALKMAN” nebo paměťových
zařízeních USB. Podrobnosti o podporovaných formátech viz návod k obsluze pro přehrávač „WALKMAN” nebo paměťové
zařízení USB.
*3Na některých modelech přehrávačů „WALKMAN” nemusí být podporován přenos skladeb ve formátu ATRAC. Podrobnosti
o podporovaných formátech viz návod k obsluze pro přehrávač „WALKMAN” nebo paměťové zařízení USB.
*4Pokud je cílové místo paměťová karta „Memory Stick”, jsou data konvertována do formátu OMA; pokud je cílové místo „USB
úložiště”, jsou data konvertována do formátu MP3;
*5Hudební data ve formátu WMA je možné přenášet v případě, že je jako cílové místo nastaveno „USB úložiště”.
Poznámky
28CZ
• Pokud jsou k přístroji současně připojena dvě paměťová zařízení USB (do horní a zadní zásuvky USB), bude mít
prioritu paměťové zařízení připojené do horní zásuvky.
• Hudební data ve formátu MP3, lineární PCM a WMA je možné přenášet do USB úložiště nebo telefonu
„WALKMAN”. Podrobnosti - viz strana 37.
Nastavení přístroje pro záznam nebo importování
Můžete vybrat automatické označování skladeb
a titulů při záznamu z CD, radiopřijímače apod.
a změnit cílové místo pro záznam hudebních dat.
1
Pokud je zvolena funkce AUDIO IN
Přejděte do nabídky Options
(Možnosti) a zvolte položku
[Setting] (Nastavení) – [Record]
(Záznam).
Pokud je zvolena funkce CD
2
Pokud je zvolena funkce FM/AM
Zvolte položku, kterou chcete
nastavit.
3
Nastavte jednotlivé položky.
4
Zvolte položku [Close] (Zavřít).
V rozevírací nabídce zvolte a nastavte
jednotlivé položky (zobrazeny v níže
uvedeném „Seznamu nastavení”).
Seznam nastavení
Formát/Datový tok
V následující tabulce jsou uvedeny audioformáty,
které lze zvolit při záznamu na pevný disk (HDD
Jukebox), a odpovídající datový tok (to znamená
objem dat).
Pokud je zvolena funkce DMPORT
Formát
Lineární PCM
 MP3
Rychlost datového
toku
—
96 kb/s
 128 kb/s
160 kb/s
192 kb/s
256 kb/s
(: Tovární nastavení)
29CZ
Monitorování zvuku (pouze pro funkci CD)
Při záznamu z disku audio CD na pevný disk
(HDD Jukebox) můžete v průběhu záznamu
monitorovat zvuk. V takovém případě se
monitorování zvuku také ukončí při ukončení
záznamu.

On
Monitorování zvuku je
(continue)
zapnuto průběžně od první
(Zapnuto skladby.
pokračování)
On
(Intro Play)
(Zapnuto
- přehrávání
úvodů)
Off
(Vypnuto)
Monitorování zvuku je
zapnuto pouze několik
prvních sekund každé
skladby, počínaje první
skladbou po poslední skladbu.
(Jakmile se záznam posune
na následující skladbu,
monitorování přehrávání se
rovněž posune na následující
skladbu.)
Monitorování zvuku je
vypnuté.
Záznam se provádí rychleji
ve srovnání s režimem, kdy se
provádí monitorování zvuku.
(: Tovární nastavení)
SMART SPACE (Pouze pro funkce DMPORT a AUDIO IN
(Audiovstup))

On
Pokud na vstupu není přibližně
(Zapnuto) 3 sekundy nebo déle žádný zvuk,
nahradí funkce SMART SPACE
tento interval prázdným místem
o délce 3 sekundy. Přístroj
automaticky pozastaví záznam,
pokud na vstupu není po dobu
30 sekund nebo déle žádný zvuk,
a zastaví záznam, pokud na
vstupu není po dobu 10 minut
nebo déle žádný zvuk. Přístroj
detekuje tiché části v souladu
s nastavením úrovně LEVEL
SYNC (Úroveň synchronizace).
Off
Funkce SMART SPACE je
(Vypnuto) vypnuta.
(: Tovární nastavení)
30CZ
* Pouze u modelu pro Velkou Británii.
Track mark (Značka skladby) (pouze pro funkce
DMPORT, AUDIO IN, FM/AM)
Značky skladby se přidávají automaticky
v průběhu záznamu prostřednictvím funkce
FM/AM, DAB*, DMPORT nebo AUDIO IN
(Audiovstup). Interval mezi značkami skladby je
možno nastavit. Pokud je položka „Track mark”
(Značka skladby) při funkci FM/AM (VKV/FM)
nastavena na hodnotu „Auto” (Automaticky),
rozlišuje přístroj mezi hudbou a mluveným
slovem a přidává značky skladby mezi ně.
FM/AM
každých
10 minut

Přístroj přidává značku
skladby automaticky
v určených časových
intervalech.
každých
30 minut
každých
60 minut
každých
120 minut
LEVEL SYNC
(Úroveň
synchronizace)
Přístroj vloží značku
skladby, když je vstup
zvuku přerušen na
1,5 sekundy nebo více.
Auto
(Automaticky)
Přístroj přidává značku
skladby mezi hudbu
a mluvené slovo.
(: Tovární nastavení)
Příklady nastavení:
Nastavení pro vkládání značek každých 30 minut:
Značka
skladby
30 min.
30 min.
30 min.
Nastavení pro „LEVEL SYNC”:
Nevstupuje žádný
zvuk (1,5 s)
Rozhlasové
vysílání
Značka
skladby
Zvuk
Skladba 1
Zvuk
Skladba 2
Nevstupuje žádný
zvuk (1,5 s)
Zvuk
Skladba 3
Automatická detekce hudby a řeči (pro záznam
z FM/AM)
Úroveň LEVEL SYNC (pouze funkce DMPORT, AUDIO
IN, FM/AM)*1
Pokud je položka „Track mark” (Značka skladby) při
funkci FM/AM (VKV/FM) nastavena na hodnotu
„Auto”, rozlišuje přístroj mezi hudbou a mluveným
slovem a zaznamenává obsah do odlišných skladeb.
Lze nastavit úroveň detekce vstupního signálu, při
níž se automaticky přidá značka skladby.
Rozhlasové
vysílání
Značka
skladby
Hudba
Mluvené
slovo
Hudba
Mluvené
slovo
Rozsah nastavení:
–96 dB až 0 dB
 –50,0 dB
Skladba 1 Skladba 2 Skladba 3 Skladba 4
Budete-li přehrávat obsah pevného disku (HDD
Jukebox), můžete si po změně režimu seznamu
přehrát pouze hudební obsah nebo mluvené slovo
(strana 43).
I pokud je položka „Track mark” (Značka skladby)
nastavena na hodnotu „Auto” (Automaticky),
nemusí být přístroj v závislosti na zvuku schopen
přesně rozlišit hudbu a mluvené slovo.
Rady
• Po dokončení záznamu s položkou „Track
mark” (Značka skladby) nastavenou na „Auto”
(Automaticky) budou tituly skladby tvořeny
následujícími položkami:
– Při záznamu FM nebo AM stanice: [T]
(mluvené slovo) nebo [M] (hudba), datum, čas
spuštění záznamu, název rozhlasové stanice
(nebo pásmo a frekvence, pokud není název
stanice k dispozici)
– Při záznamu DAB: [T] (mluvené slovo) nebo
[M] (hudba), datum, čas spuštění záznamu,
označení služby
• Pokud provádíte záznam s položkou „Track mark”
(Značka skladby) nastavenou na hodnotu „Auto”
(Automaticky), bude zaznamenaný obsah ve
funkci x-DJ kategorizován buď jako kanál Radio
Talk (Mluvené slovo z radiopřijímače), nebo
Radio Music (Hudba z radiopřijímače).
Pokud bude mít přístroj
potíže se zjišťováním úrovně
synchronizace v důsledku
šumu, nastavte vyšší úroveň.
Tovární nastavení úrovně je
–50,0 dB.
(: Tovární nastavení)
*1Funkci lze používat pouze tehdy, pokud je položka „Track
mark” (Značka skladby) nastavena na hodnotu „LEVEL
SYNC” (Úroveň synchronizace).
Auto title (Automatický titul) (pouze funkce DMPORT
a AUDIO IN)*1

On
(Zapnuto)
Přístroj automaticky načítá
informace o titulu v souladu
s tvarem vlny skladby.
Off
(Vypnuto)
Funkce Auto title (Automatický
titul) je vypnuta.
(: Tovární nastavení)
*1Funkci lze používat pouze tehdy, pokud je položka „Track
mark” (Značka skladby) nastavena na hodnotu „LEVEL
SYNC” (Úroveň synchronizace).
Poznámky
• Nastavení záznamu nelze změnit při probíhajícím
záznamu.
• Funkce „SMART SPACE” a „LEVEL SYNC” (Úroveň
synchronizace) je možno používat pouze pro skladby,
jejichž délka je alespoň 16 sekund nebo více.
DMPORT nebo AUDIO IN
každých 10 minut
každých 30 minut
každých 60 minut
každých 120 minut

LEVEL SYNC
(Úroveň
synchronizace)
Přístroj přidává značku
skladby automaticky
v určených časových
intervalech.
Přístroj vloží značku
skladby, když je vstup
zvuku přerušen na
1,5 sekundy nebo více.
(: Tovární nastavení)
* Pouze u modelu pro Velkou Británii.
31CZ
Změna cílového umístění
záznamu na pevném disku
(HDD Jukebox)
Při záznamu skladeb z disku CD, radiopřijímače
nebo z externího zařízení (DMPORT/AUDIO
IN) můžete zvolit cílové umístění (viz níže)
v nabídce Options (Možnosti) v položce [Setting]
(Nastavení) – [Rec destination] (Cílové umístění
záznamu).

My library
(Moje
knihovna)
Toto cílové umístění
představuje tovární
nastavení.
Složka
Seznam složek na pevném
disku (funkce HDD Jukebox)
se zobrazuje ve formě
nabídky.
Pro vytvoření nové složky
zvolte položku [New folder]
(Nová složka).
(: Tovární nastavení)
Poznámka
Cílové umístění záznamu nelze změnit při probíhajícím
záznamu nebo v režimu pozastavení.
Rada
Pro funkce CD, FM/AM, DMPORT a AUDIO IN
(Audiovstup) lze nastavit cílové umístění záznamu pro
každou funkci samostatně.
32CZ
Import hudebních dat do funkce HDD Jukebox
Hudební data můžete nahrávat z CD, externě
připojeného komponentu nebo USB úložiště.
Můžete je také importovat ze sdílené složky na
vašem počítači.
HDD REC z
(Záznam na
pevný disk)
HDD RECX
(Záznam na
pevný disk)
• Záznam z externě připojeného
komponentu (DMPORT/AUDIO IN):
Viz „Připojení přehrávače digitálních
médií do vstupu DMPORT (DIGITAL
MEDIA PORT)” (strana 58) nebo
„Připojení externího komponentu
(AUDIO IN)” (strana 59).
2
Pro změnu nastavení záznamu
otevřete nabídku Options
(Možnosti) a změňte nastavení
(strany 29 až 32).
Položky, které se zobrazují v nabídce
Options, závisí na funkci.
M/m/</</
ENTER
3
x
Záznam z CD, rozhlasového
vysílání nebo externě
připojeného komponentu
1
Připravte přístroj pro záznam.
Zvolte funkci, kterou chcete použít pro
záznam.
• Záznam z CD:
Viz „Přehrávání CD” (strana 51).
• Záznam rozhlasového vysílání*:
Viz „Poslech radiostanic” (strana 54).
Stiskněte tlačítko HDD REC z.
Spustí se záznam.
• Při záznamu z CD:
Po skončení záznamu se displej
automaticky změní na hlavní displej
funkce CD.
• Při záznamu rozhlasového vysílání*:
Stiskněte tlačítko x pro zastavení
záznamu.
• Při záznamu z externě připojeného
komponentu (DMPORT/AUDIO IN):
Po ukončení záznamu a načtení informací
o titulu se displej automaticky změní na
hlavní displej (pouze tehdy, pokud je
položka „Auto title” (Automatický titul)
nastavena na hodnotu „On” (Zapnuto)
a položka „Track mark” (Značka skladby)
je nastavena na hodnotu „LEVEL SYNC”
(Úroveň synchronizace). Stiskněte tlačítko
x pro zastavení záznamu.
Poznámka
Pro záznam z přehrávače digitálních médií
přes DMPORT se ujistěte, že používáte adaptér
DIGITAL MEDIA PORT. Jinak nebude záznam
možný.
Rada
* Pouze u modelu pro Velkou Británii.
V případě, že je přístroj připojen k Internetu,
proběhne automatické vyhledání informací
o titulu. Podrobné informace o síťovém připojení
najdete na straně 74.
33CZ
Zrušení záznamu
Stiskněte tlačítko x.
Pozastavení záznamu (pouze pro
funkce FM/AM, DMPORT a AUDIO IN)
Stiskněte tlačítko HDD REC X.
Poznámka
Při záznamu z CD může přístroj vytvářet větší množství
hluku a vibrací než při přehrávání CD. To je způsobeno
vyšší rychlostí otáčení disku použitou během záznamu
a neznamená to závadu. Velikost vibrací nebo
vytvářeného šumu závisí na typu disku CD.
5
Zvolte skladby, které chcete zaznamenat.
Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) pro
smazání znaku zaškrtnutí u skladeb, které se
nemají zaznamenat.
6
Stiskněte tlačítko HDD REC z.
Spustí se záznam.
Rada
Budete-li chtít zvolit všechny skladby, přejděte do
nabídky Options (Možnosti) a zvolte položku [Select
track] (Výběr skladby) – [Select all] (Zvolit vše). Pro
zrušení výběru všech skladeb zvolte položku [Select
track] (Výběr skladby) – [Clear all] (Smazat vše).
Rady
• Při záznamu rozhlasového vysílání (při jiném
nastavení položky „Track mark” než „Auto”) nebo
z externě připojeného komponentu se značka skladby
přidá, kdykoliv stisknete tlačítko HDD REC z.
Značky skladby se budou přidávat pouze u skladeb,
jejichž délka je alespoň 16 sekund nebo více.
• Při záznamu z externě připojeného komponentu
a nastavení položky „Auto title” na „Off ” jsou
zaznamenaná data označena datem a časem.
Pro výběr a záznam jednotlivých
skladeb
1
2
3
Vyberte režim CD.
4
Jakmile se zobrazí hlavní displej, stiskněte
tlačítko HDD REC X (Pozastavení záznamu
na pevný disk).
Budou zaznamenány skladby se zaškrtnutým
označením
.
Vložte disk CD do zásuvky pro disk.
Chcete-li změnit nastavení záznamu,
otevřete nabídku Options (Možnosti)
a změňte nastavení (strany 29 až 32).
Import hudebních dat
z přehrávače „WALKMAN”
nebo USB úložiště
Hudební data uložená v přehrávači „WALKMAN”
nebo paměťovém úložišti USB je možno
importovat na pevný disk (funkce HDD Jukebox).
Do tohoto přístroje je možno importovat
následující audioformáty.
• MP3 ( „.mp3”, „.oma”)
• Lineární PCM ( „.wav”, „.oma”)
• Soubor Windows Media Audio ( „.wma”,
„.oma”)
• ATRAC („.oma”)
Poznámky
• Soubory s ochranou proti kopírování (Digital Rights
Management) není možné do přístroje importovat.
• Během importu hudebních dat neodpojujte
připojené zařízení. Pokud by se tak stalo, mohlo by
dojít k chybné funkci připojeného zařízení.
1
2
Vyberte funkci HDD JUKEBOX.
Připojte přehrávač „WALKMAN”
nebo USB úložiště do zásuvky USB
na přístroji.
Podívejte se rovněž do návodu k obsluze
vašeho přenosného zařízení.
34CZ
3
Přejděte do nabídky Options
(Možnosti) a zvolte položku
[Transfer file] (Přenos souboru)
– [Import] – [USB storage] (USB
úložiště).
Pokud jsou k přístroji současně připojena
dvě přenosná zařízení (do horní a zadní
zásuvky USB), bude mít prioritu paměťové
zařízení připojené do horní zásuvky.
Chcete-li vybrat přenosné zařízení připojené
do zadní zásuvky, odpojte zařízení z horní
zásuvky.
Jakmile se zobrazí displej pro výběr
paměťového média, zvolte paměťové
médium. (Pokud je v přenosném zařízení
pouze jedna disková jednotka, displej pro
výběr diskové jednotky se nezobrazí.)
4
Import souborů z počítače
Můžete importovat hudební soubory uložené
v počítači.
1
Proveďte postupy pro připojení
a nastavení sítě.
Podrobnější informace viz strana 74.
2
Vytvořte v počítači sdílenou složku.
3
Importujte soubory.
Podrobnosti - viz strana 103.
Podrobnosti - viz strana 85.
Zvolte alba, která chcete
importovat.
Zvolená alba jsou označena zaškrtnutím
.
Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) pro
smazání znaku zaškrtnutí u skladeb, které se
nemají importovat.
5
Zvolte položku [Import].
Poznámka
Najednou lze importovat maximálně 10 000 skladeb
(strana 112).
35CZ
Přenos hudebních dat z pevného disku (HDD Jukebox)
Hudební data můžete přenášet do externě
připojeného přenosného zařízení. Podrobnosti
o kompatibilních modelech najdete na stránce
zákaznické podpory Sony Europe,
http://support.sony-europe.com/.
Poznámky
• Pokud je k připojovanému zařízení dodán síťový
adaptér, doporučujeme vám, abyste toto zařízení
provozovali při síťovém napájení. Při provozu
zařízení na baterie zkontrolujte, zda je zbývající
kapacita baterie dostatečná. Není možno zaručit,
že se nevyskytnou poruchy funkce nebo poškození
audiodat způsobená nízkou kapacitou baterie.
• Neodpojujte USB kabel během přenosu skladeb do
přehrávače „WALKMAN” nebo jiného přenosného
zařízení, které může být připojeno k zásuvce USB.
Pokud by se tak stalo, mohlo by dojít k chybné funkci
připojeného zařízení.
Poznámka k mazání skladeb po
přenesení do přenosného zařízení
(například přehrávače „WALKMAN”)
Chcete-li smazat skladby, které byly přeneseny
z přístroje do přenosného zařízení, je potřeba
přenosné zařízení připojit k přístroji (strana 40).
Přenos hudebních dat do
přehrávače „WALKMAN” nebo
přenosného zařízení
Následujícím způsobem nemusí být možné
přenášet hudební data do některých cílových
umístění. V takovém případě použijte postup
„Přenos hudebních dat do USB úložiště”
(strana 37).
1
Připojte kompatibilní přehrávač
„WALKMAN” nebo přenosné
zařízení do zásuvky USB na horní
nebo zadní straně přístroje.
Podívejte se rovněž do návodu k obsluze
vašeho přenosného zařízení.
2
3
4
Vyberte funkci HDD JUKEBOX.
Zobrazte alba, playlisty, skupiny
nebo skladby, které chcete přenést.
Stiskněte tlačítko TRANSFER
(Přenos).
Pokud jsou k přístroji současně připojena
dvě přenosná zařízení (do horní a zadní
zásuvky USB), bude mít prioritu paměťové
zařízení připojené do horní zásuvky.
Chcete-li vybrat přenosné zařízení připojené
do zadní zásuvky, odpojte zařízení z horní
zásuvky.
36CZ
Rada
Nastavení vybraného cílového zařízení se ukládá
do přístroje a je vyvoláno při každém použití
zařízení v budoucnosti.
Pro změnu cílového zařízení otevřete nabídku
Options (Možnosti) a vyberte [Transfer]
(Přenos).
5
Vyberte alba, playlisty, skupiny
nebo skladby, které chcete přenést
a pak vyberte [Execute] (Provést)
nebo stiskněte TRANSFER (Přenos).
Chcete-li změnit nastavení přenosu (strana
38), proveďte změny před výběrem položek
pro přenesení.
Pro zrušení přenosu
Stiskněte BACK
Po zrušení přenosu může ještě chvíli trvat, než se
přenos zastaví.
Přenos hudebních dat do
paměťového úložiště USB
1
Podívejte se rovněž do návodu k obsluze
vašeho paměťového zařízení USB.
2
3
4
Poznámky
• Pokud je přehrávač „WALKMAN” vybaven funkcí
Trash Bin (Koš) a některé skladby pro vymazání
jsou registrovány v tomto koši, zobrazí se potvrzující
zpráva na přístroji a na přehrávači „WALKMAN”.
• Pokud je z funkce HDD Jukebox do přehrávače
„WALKMAN” přenesen playlist, bude playlist rovněž
rozpoznán jako playlist pro přehrávač „WALKMAN”.
Poznámka k ikonám skladeb
Audioformát skladby je možné určit podle ikony.
Ikona
Význam
MP3
Lineární PCM formát
Připojte paměťové zařízení USB do
zásuvky USB na přístroji.
Vyberte funkci HDD JUKEBOX.
Zobrazte alba, playlisty, skupiny
nebo skladby, které chcete přenést.
Přejděte do nabídky Options
(Možnosti) a zvolte položku
[Transfer file] (Přenos souboru)
– [Export] – [USB storage] (USB
úložiště).
Jakmile se zobrazí displej pro výběr
paměťového média, zvolte paměťové
médium. (Pokud je v USB paměťovém
zařízení pouze jedna disková jednotka,
displej pro výběr diskové jednotky se
nezobrazí.)
5
Vyberte alba, playlisty, skupiny
nebo skladby, které chcete přenést
a pak vyberte [Execute] (Provést)
nebo stiskněte TRANSFER (Přenos).
Chcete-li změnit nastavení přenosu (strana
38), proveďte změny před výběrem položek
pro přenesení.
WMA
ATRAC
37CZ
Změna nastavení přenosu
Při přenosu hudebních dat ve formátu lineární
PCM můžete změnit cílovou skupinu nebo složku
a nastavení konverze.
1
1 Zvolte položku [Select folder at
destination] (Zvolit cílovou složku)
a pak v nabídce zvolte cílovou složku.

Zobrazte položku (album, playlist,
skupinu nebo skladbu), kterou
chcete přenést.
Standard
setting
(Standardní
nastavení)
Root setting Skladby se ukládají
(Nastavení
do hlavního adresáře
na hlavní
cílového umístění.
adresář Root)
Select
(výběr)
2
Vyberte [Setting] (Nastavení)
a změňte nastavení.
Při přenášení hudebních dat do
přehrávače „WALKMAN”
Budete-li chtít změnit
cílovou složku, zadejte
název složky.
(: Tovární nastavení)
*1Hudební data je možné uložit, ale v některých
modelech telefonů „WALKMAN” je nebude
možné přehrávat.
2 Při přenášení skladeb ve formátu
lineární PCM vyberte [Conversion
system] (Systém konverze) a pak
vyberte položky z rozbalovací nabídky.

Při přenášení hudebních dat do telefonu
„WALKMAN” nebo USB paměťového
zařízení
Skladby se ukládají
do složky „\\Music”
(Hudba).*1
Auto
Přístroj automaticky
(Automaticky) zvolí a přenese
hudební data ve
formátu, který lze na
připojeném zařízení
přehrávat.
Select format
(Volba
formátu)
Hudební data
jsou přenášena ve
formátu MP3 nebo
lineární PCM.
(Požadovanou
rychlost datového
toku můžete nastavit
v krocích 3.)
(: Tovární nastavení)
3 Pokud v kroku 2 zvolíte položku
[Select format] (Volba formátu), zvolte
požadovaný datový tok v nabídce [Bit
rate] (Rychlost datového toku).
38CZ
Při přenášení hudebních dat do ATRAC
audiozařízení
3 Pokud v kroku 2 zvolíte položku
[Select format] (Volba formátu), zvolte
formát a datový tok v nabídkách
[Format] (Formát) a [Bit rate] (Datový
tok).
3
Zvolte položku [Close] (Zavřít).
Při přenášení hudebních dat do konzoly
PSP
1 Zvolte položku [Select group at
destination] (Zvolit cílovou skupinu)
a pak v nabídce zvolte cílovou skupinu.

New group
(Nová
skupina)
Vytvoří se nová
skupina a zvolené
skladby se do ní
přenesou.
Select group Zvolené skladby se
at destination přenesou do existující
(Zvolit
skupiny.
cílovou
skupinu)
(: Tovární nastavení)
2 Při přenášení skladeb ve formátu
lineární PCM vyberte [Conversion
system] (Systém konverze) a pak
vyberte položky z rozbalovací nabídky.

Auto
Přístroj automaticky
(Automaticky) zvolí a přenese
hudební data ve
formátu, který
lze přehrávat na
připojeném zařízení.
Select format
(Volba
formátu)
(Požadovaný formát
a rychlost datového
toku můžete nastavit
v krocích 3.)
(: Tovární nastavení)
39CZ
Mazání skladeb nebo playlistů na cílovém zařízení
Lze mazat skladby na připojeném přenosném
zařízení.
Vymažete-li playlist na připojeném přehrávači
„WALKMAN”, vymaže se playlist, ale ne obsažené
skladby.
Poznámka
Dokud není mazání dokončeno, neodpojujte zařízení
ani nevypínejte napájení.
1
2
Připojte přehrávač „WALKMAN”
nebo přenosné zařízení se
skladbami, které chcete vymazat.
Ve chvíli, kdy je přístroj přepnut
na funkci HDD JUKEBOX, přejděte
do nabídky Options (Možnosti)
a zvolte položku [Delete from dstn]
(Vymazat z cílového zařízení).
Pokud jsou k přístroji současně připojena
dvě přenosná zařízení (do horní a zadní
zásuvky USB), bude mít prioritu paměťové
zařízení připojené do horní zásuvky.
Chcete-li vybrat přenosné zařízení připojené
do zadní zásuvky, odpojte zařízení z horní
zásuvky.
3
4
5
Zvolte položku, kterou chcete
smazat.
Zvolte položku [Delete] (Smazání).
Zkontrolujte zobrazený obsah
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Poznámka
Pokud jsou nějaké skladby zaregistrovány v Trash Bin
(Koš) přehrávače „WALKMAN”, zobrazí se na přístroji
a na přehrávači „WALKMAN” zpráva vyžadující
potvrzení.
40CZ
Rada
Můžete inicializovat audiodata na připojeném ATRAC
audiozařízení nebo PSP. Na displeji pro nastavení
mazání zvolte položku [Format] (Formátování).
Přehrávání hudebních dat
Přehrávání z pevného disku (funkce HDD Jukebox)
HDDH
Funkce
Proveďte následující
Volba skladby
Stiskněte tlačítko M/m/</,
pro volbu skladby. Nebo
stiskněte odpovídající
numerické tlačítko a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Když přístroj zobrazuje seznam
skladeb, stiskněte a podržte
tlačítko M/m pro rychlé
procházení. Stiskněte tlačítko
PAGE+/– pro přechod na
následující/předchozí stránku
seznamu.
Zvolte album
Když přístroj zobrazuje hlavní
displej, stiskněte ALBUM+
nebo ALBUM–.
Volba displeje
s časovými
informacemi
Během přehrávání přejděte do
nabídky Options (Možnosti)
a zvolte položku [Display]
(Zobrazení) – [Time] (Doba/
čas) – [Elapsed time] (Uplynulá
doba) nebo [Remaining time]
(Zbývající doba).
Stiskněte tlačítko HDDH.
Spustí se přehrávání.
Přehrávání se spustí od skladby, kterou jste
přehrávali nebo zaznamenali naposledy.
Časové informace
(uplynulá doba)
Název skladby
Indikace přehrávání
Název alba a podobně
Poznámka
Jméno interpreta
Skladbu není možno zvolit numerickými tlačítky,
pokud není zobrazen displej s adresářem skladeb.
Další možnosti ovládání
Funkce
Proveďte následující
Zastavení
přehrávání
Stiskněte tlačítko x.
Pauza
Stiskněte tlačítko X. Opět
stiskněte tlačítko X nebo
tlačítko H pro obnovení
přehrávání.
Nalezení místa
ve skladbě
Při přehrávání stiskněte
a podržte tlačítko m/M
a v požadovaném místě ho
uvolněte.
Volba
předchozí/
následující
skladby
V průběhu přehrávání
stiskněte tlačítko ./>.
41CZ
Kontrola informací o albu nebo
skladbě
1
2
Zvolte album nebo skladbu, kterou
chcete zkontrolovat.
Přejděte do nabídky Options
(Možnosti) a zvolte položku
[Display] (Zobrazení) – [Album info]
(Informace o albu) nebo [Track info]
(Informace o skladbě).
Poznámky
• Skladby nelze zaregistrovat tlačítkem FAVORITE
(Oblíbené), pokud je zvolen režim playlist.
• Když posloucháte oblíbený kanál s funkcí x-DJ, jsou
přehrávány pouze skladby, označené jako „Favorites”
(Oblíbené).
Rada
Do playlistu můžete registrovat až 10 000 skladeb.
Pro poslech skladeb v playlistu
Vyberte režim playlist (strana 43). Nebo
v kanálu funkce x-DJ zvolte položku „Favorites”
(Oblíbené).
Pro přenesení playlistu
Proveďte postup podle části „Přenos hudebních
dat z pevného disku (HDD Jukebox)” (strana 36)
pro přenesení playlistu.
Pro změnu cílového umístění pro
tlačítko FAVORITE (Oblíbené)
Budete-li chtít zobrazit celý textový řetězec
pro titul, interpreta nebo žánr, zvolte
odpovídající rámeček a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Zaregistrování požadovaných
skladeb do playlistu
Skladby zaznamenané v různých umístěních
ve funkci HDD Jukebox lze zaregistrovat do
jediného místa nazývaného „Playlist”. Poté můžete
tyto skladby poslouchat nebo je přenést do
externího zařízení. Položka „Favorites” (Oblíbené)
v playlistu slouží rovněž jako kanál Favorites
(Oblíbené) při používání funkce x-DJ.
Ve chvíli, kdy je zapnuta funkce HDD
JUKEBOX a přehrává se požadovaná
skladba, stiskněte tlačítko FAVORITE
(Oblíbené).
Skladba se zaregistruje do položky „Favorites”
(Oblíbené) v seznamu playlistů.
42CZ
Při zakoupení přístroje jsou zvolené skladby
po stisknutí tlačítka FAVORITE (Oblíbené)
automaticky zaregistrovány do položky
„Favorites” (Oblíbené). Toto cílové umístění pro
zaregistrování však lze změnit. Budete-li to chtít
učinit, musíte si nejprve vytvořit playlist cílového
umístění (strana 66).
Přejděte do nabídky Options (Možnosti),
pak zvolte položku [Setting] (Nastavení)
– [FAVORITE] (Oblíbené) a pak z nastavení
[Destination] (Cílové umístění) zvolte
požadovaný playlist, který má být používán.
Poznámka
Budete-li chtít ve funkci x-DJ poslouchat skladby
prostřednictvím kanálu Favorites (Oblíbené), je
třeba skladby zaregistrovat do položky „Favorites”
(Oblíbené). V takovém případě se ujistěte, že není
změněno cílové umístění.
Zaregistrování několika skladeb
současně
Všechny skladby v albu nebo skupině lze
zaregistrovat do playlistu najednou. Budete-li
chtít skladby zaregistrovat do jiného playlistu než
„Favorites” (Oblíbené), musíte si nejprve vytvořit
playlist (strana 66).
1
Ve chvíli, kdy je zapnuta funkce HDD
JUKEBOX, zvolte album nebo skupinu,
kterou chcete zaregistrovat do playlistu.
2 Přejděte do nabídky Options (Možnosti)
a zvolte položku [Edit] (Upravit) – [Add to
playlist] (Přidat do playlistu).
Zkontrolujte, zda jsou zaškrtnuty všechny
skladby, které chcete zaregistrovat
.
Budete-li chtít registrovat více položek
najednou, zvolte a zaškrtněte jednotlivé
položky.
3
4
Zvolte [Enter] (Potvrzení).
5
Zvolte možnost [Yes] (Ano).
Zvolené skladby jsou zaregistrovány do
specifikovaného playlistu.
Zvolte playlist, do něhož chcete skladby
zaregistrovat.
Zobrazí se okno s potvrzením.
Režim
seznamu
Přístroj
Artist
(Interpret)
Přehrávání skladeb
zvoleného interpreta.
Genre
(Žánr)
Přehrávání skladeb
zvoleného žánru, jako je
například klasika nebo jazz.
Recording
source
(Zdroj
záznamu)
Přehrávání skladeb ze
zvoleného zdroje záznamu,
jako je například CD nebo
radiopřijímač.
Folder
(Složka)
Přehrávání skladeb ve
zvolené složce, jako
například My library (Moje
knihovna) nebo nově
vytvořená složka/skupina.
Playlist
(Seznam
skladeb)
Přehrávání zvoleného
playlistu vašich oblíbených
skladeb.
Pozn ámka
Současně lze zaregistrovat pouze skladby ve stejném
albu nebo skupině.
Rada
Do playlistu je možno zaregistrovat skladby v kanálu
Favorites (Oblíbené) ve funkci x-DJ. Viz strana 50, kde
najdete další podrobnosti.
Přehrávání hudebních dat
v odlišných režimech seznamu
Skladby v seznamu ve funkci HDD Jukebox
můžete zobrazit různým způsobem (podle alba,
interpreta apod.).
1
2
Vyberte funkci HDD JUKEBOX.
Stiskněte opakovaně < pro výběr
složky „Mode” (Režim) a pak vyberte
požadovaný režim seznamu.
Režim
seznamu

Album
(: Tovární nastavení)
Zobrazení seznamu nahrávek z rádia
(zaznamenané s funkcí „Track mark”
(Značka skladby) nastavenou na
„Auto”)
Při zobrazení seznamu podle „Album” (Album) nebo
„Recording source” (Zdroj záznamu):
Záznam (od začátku do konce) je zobrazen jako
jedno album, s oddíly hudby a mluveného slova
jako samostatnými skladbami.
Přístroj
Při zobrazení seznamu podle „Artist” (Interpret)
nebo „Genre” (Žánr):
Přehrávání skladeb ze
zvoleného alba.
Veškerý hudební obsah je zobrazen jako jedno
album a veškeré mluvené slovo jako další album,
přičemž jednotlivé části (skladby, nebo mluvené
slovo) jsou zobrazeny samostatně jako skladby.
* Pouze u modelu pro Velkou Británii.
43CZ
Poznámky
• V závislosti na režimu seznamu se nemusí zobrazit
všechny skladby.
• Obsahuje-li CD skladby od více interpretů, skladby
jednotlivých autorů jsou zobrazeny jako samostatné
album, při zobrazení podle interpreta nebo žánru.
Vyhledávání alb nebo skladeb
Tato funkce umožňuje vyhledávání alb nebo
skladeb na pevném disku (HDD Jukebox).
1
Pro změnu pořadí obsahu seznamu
— Sort (Třídění)
V každém režimu je možné záznamy uspořádat
podle data, titulu atd.
1
2
Zvolte seznam, který chcete setřídit.
Přejděte do nabídky Options (Možnosti)
a zvolte položku [Display] (Zobrazení)
– [Sort] (Třídění) – [(kritérium třídění)].
Typ seznamu
Kritérium třídění
Album

Date (Datum): od
novějších po starší
Date (Datum): od
starších po novější
ABC...*1
ZYX...
Artist
(Interpret)

Genre (Žánr)

ABC...
ZYX...
ABC...
ZYX...
(: Tovární nastavení)
*1Obsahy jsou zobrazovány v pořadí podle písmen, číslic
a symbolů.
Poznámka
Seznam není možné uspořádat, když je vybrán režim
složek nebo playlistu; individuální skladby mohou být
ovšem v seznamu přemístěny (strana 68).
44CZ
Přejděte do nabídky Options
(Možnosti) a zvolte položku
[Search] (Vyhledávání).
Zobrazí se displej pro zadání klíčového
slova.
2
3
Zadejte klíčové slovo (název
alba nebo název skladby, kterou
hledáte).
Vyberte [Album] (Album), [Track]
(Skladba) nebo [Group] (Skupina)
(pouze když je přístroj v režimu
zobrazování složek).
Spustí se vyhledávání.
Po skončení vyhledávání se zobrazí výsledky.
Pro zobrazení alba nebo skladby ze
zobrazených výsledků
Zvolte album nebo skladbu.
Pro návrat k obrazovce vyhledávání
Zvolte položku [Input] (Vstup).
Poznámky
• Vyhledávání není možné použít, když je přístroj
v režimu playlistu.
• Při vyhledávání alba nebo skladby při přehrávání
skladby se přehrávání zastaví. Přehrávání se po
dokončení vyhledávání nespustí.
Přehrávání skladeb pomocí funkce x-DJ
Funkce x-DJ používá technologii Sony 12 Tone Analysis (Analýza 12 tónů) pro analyzování
charakteristiky skladeb, které byly zaznamenány nebo importovány na pevný disk (funkce HDD
Jukebox) a umožňuje jejich kategorizaci do 27 kanálů. Funkci x-DJ můžete používat pro přehrávání
skladeb, které odpovídají konkrétní náladě nebo denní době; například skladby na probuzení, které se
přehrávají ráno, skladby pro uklidnění nebo skladby pro povznesení ducha. V těchto kanálech můžete
přepínat na dodatečné kanály ARTIST (Interpret), YEAR (Rok) a MOOD (Nálada) prostřednictvím
funkce nazvané „Music Surfin’” (Procházení hudbou).
Tato analýza se provádí ve chvílích, kdy je přístroj v pohotovostním režimu (Standby). Ve chvílích, kdy
přístroj provádí analýzu, svítí indikátor On/Standby (Zapnuto/pohotovostní režim) oranžově a osvětlený
panel pomalu bliká.
Analýza alba o délce 60 minut trvá přibližně 15 minut.
Poznámky
• Ve chvílích, kdy přístroj provádí analýzu zaznamenaného obsahu, neodpojujte síťový napájecí kabel. Pokud by se
tak stalo, mohlo by dojít k poruše funkce přístroje.
• Obsahuje-li pevný disk (HDD Jukebox) velký počet neanalyzovaných hudebních skladeb, může analýza trvat
dlouhou dobu.
Rada
Výsledkem analýzy je, že se stejná skladba přiřadí do dvou nebo více kanálů.
Pro zrušení analýzy
Stiskněte tlačítko x.
Analýza je zrušena. Skladby, které nebyly analyzovány, budou automaticky analyzovány při příštím
přepnutí přístroje do pohotovostního režimu (Standby).
Potvrzení nastavení pro automatickou analýzu
Přístroj je z výroby nastaven tak, aby prováděl automatickou analýzu v pohotovostním režimu.
Pro kontrolu nastavení otevřete nabídku Options (Možnosti) vyberte [Setting] (Nastavení)– [Basic]
(Základní) a pak se podívejte do rozbalovací nabídky [Auto-analysis] (Automatická analýza).
Vyberete-li [Off] (Vyp) v rozbalovací nabídce [Auto-analysis], nebude automatická analýza prováděna
při přepnutí přístroje do pohotovostního režimu.
Pro ruční provedení analýzy
Lze provést ruční analýzu skladeb, které nebyly dosud analyzovány.
1
Ve chvíli, kdy je přístroj přepnut na funkci x-DJ, přejděte do nabídky Options(Možnosti)
a zvolte položku [Manual-analysis] (Ruční analýza).
Zobrazí se překryvné okno.
2
Zvolte [Execute] (Provést).
Zobrazí se překryvné okno s pruhem zobrazujícím časový průběh operace.
Pro zrušení operace zvolte položku [Cancel] (Zrušit).
45CZ
Seznam kanálů funkce x-DJ
CH.
(Kanál)
Kategorie

001
Basic
(Základní)

002

003

004
005
006
 101
 102
 103
 104
 201
202
203
204
205
206
 301
302
303
 304
401
402
 403
 501
 502
503
909
Název kanálu
Popis
Recommended (Doporučeno)
Skladby doporučené pro kteroukoli denní dobu
Recommended (Doporučeno):
Morning (Ráno)
Recommended (Doporučeno):
Afternoon (Odpoledne)
Recommended (Doporučeno):
Evening (Večer)
Recommended (Doporučeno):
Night (Noc)
Recommended (Doporučeno):
Midnight (Půlnoc)
Favorites (Oblíbené)
Náhodné přehrávání všech skladeb v seznamu
oblíbených
Shuffle All (Náhodně vše)
Shuffle all tracks (Přehrávání všech skladeb
v náhodném pořadí)
Newly Added (Nově přidané)
Přehrávání nejnověji přidaných skladeb v náhodném
pořadí
Radio Music (Hudba z rádia)*1
Hudební skladby zaznamenané z rádia
Radio Talk (Mluvené slovo z rádia)*1 Mluvené slovo zaznamenané z rádia
Feel (Pocit) Fine Day (Pěkný den)
Veselé skladby pro zlepšení nálady
Rainy Day (Deštivý den)
Jemné, zasmušilé skladby
Energized (Energické)
Rozverné skladby
Slow Life (Poklidný život)
Uklidňující skladby
Style (Styl) Lounge (Lenošení)
Skladby pro lenošení
Classical (Klasické)
Klasické skladby
Urban (Městské)
Skladby ve stylu Rhythm & Rap, R&B
Extreme (Extrémní)
Intenzívní rockové skladby
Ballad (Balady)
Balady
Retro
Skladby ve starém duchu
Typ
Acoustic (Akustické)
Skladby s akustickými nástroji
Electronic (Elektronické)
Skladby s elektronickými nástroji
Instrumental (Instrumentální)
Skladby bez zpěvu
Vocal (Zpěv)
Skladby se zpěvem
Scene (Scéna): Good Morning (Dobré ráno)
Svižné skladby pro probuzení
Life (Život) Good Night (Na dobrou noc)
Klidné, tiché skladby pro čas ke spaní
Party Time (Pro večírek)
Rychlejší rytmické skladby pro zábavu
Scene (Scéna): Walking (Chůze)
Skladby se středním tempem pro chůzi
Workout
Running (Běh)
Rychlejší rytmické skladby pro běh
(Cvičení)
Meditation (Meditace)
Obklopující a prostředí vytvářející skladby pro
meditaci
Extra
Explore (Prozkoumávání)
Ostatní druhy skladeb
Tyto kanály se zobrazují, i pokud neobsahují žádné použitelné skladby (tovární nastavení).
*1Skladby zaznamenané z vysílání FM/AM jsou umístěny do kanálu Radio Music (Hudba z rádia) nebo Radio Talk (Mluvené
slovo z rádia), pokud byla položka „Track mark” (Značka skladby) při záznamu nastavena na hodnotu „Auto” (Automaticky).
Seznam tlačítek funkce Music Surfin’ (Procházení hudbou)
46CZ
Tlačítko na dálkovém ovladači
Název kanálu
Popis
ARTIST (modré)
ARTIST (Interpret)
Skladby od stejného interpreta
YEAR (červené)
YEAR (Rok)
Skladby vydané v určeném rozsahu let
MOOD (zelené)
MOOD (Nálada)
Skladby s podobnou náladou
ALBUM (žluté)
ALBUM (Album)
Skladby ze stejného alba
Další možnosti ovládání
Používání funkce x-DJ
x-DJ
M/m/</,/
ENTER (Potvrzení)
1
Stiskněte tlačítko x-DJ.
Zobrazí se displej pro výběr kanálu a přístroj
přehrává hlavní úsek zobrazené skladby.
Rada
Pokud je do kanálu vloženo pět skladeb, kanál se
zobrazí.
Funkce
Proveďte toto:
Zastavení
přehrávání
Stiskněte tlačítko x.
Pozastavení
přehrávání
(pauza)
Stiskněte tlačítko X. Opět
stiskněte tlačítko X nebo
tlačítko H pro obnovení
přehrávání.
Nalezení místa ve Při přehrávání stiskněte
skladbě
a podržte tlačítko m/M
a v požadovaném místě ho
uvolněte.
Volba předchozí/
následující
skladby
Stiskněte tlačítko ./>
pro volbu skladby.
Rada
Je-li zvolen kanál Radio Music (Hudba z radiopřijímače)
nebo Radio Talk (Mluvené slovo z radiopřijímače),
bude přístroj přehrávat skladbu od začátku, nikoli
hlavní úsek.
Poznámka
2
Stiskněte tlačítko M/m pro výběr
kanálu.
V závislosti na charakteristice skladby může přístroj
skladbu umístit do kanálu, který je odlišný od vašeho
vlastního dojmu, nebo může přístroj vybrat jako hlavní
část skladby její nesprávnou část.
Přístroj přehrává hlavní úsek první skladby
ve zvoleném kanálu.
3
Stiskněte tlačítko </, pro
volbu požadované skladby v rámci
kanálu.
Po každém stisknutí tlačítka </, začne
přístroj přehrávat hlavní úsek zvolené
skladby.
Stisknete-li tlačítko ENTER (Potvrzení),
začne přístroj přehrávat zvolenou skladbu
od začátku.
47CZ
Používání funkce Music Surfin’
(Procházení hudbou)
Stisknete-li při přehrávání kanálu prostřednictvím
funkce x-DJ modré, červené, zelené nebo žluté
tlačítko, vytvoří přístroj ze skladeb ve funkci
HDD Jukebox následující dočasné kanály:
• Tlačítko ARTIST (modré): Kanál ARTIST
(Interpret) obsahující skladby podle aktuálně
zvoleného interpreta.
• Tlačítko YEAR (červené): Kanál YEAR (Rok)
obsahující skladby ze stejného období, z jakého
je aktuálně přehrávaná skladba.
• Tlačítko MOOD (zelené): Kanál MOOD
(Nálada) obsahující skladby v podobné náladě,
jakou má aktuálně přehrávaná skladba.
• Tlačítko ALBUM (žluté): Kanál ALBUM
obsahující skladby podle aktuálně zvoleného
alba.
2
Stiskněte tlačítko ARTIST (Interpret),
YEAR (Rok), MOOD (Nálada) nebo
ALBUM (Album).
Na displeji se zobrazí příslušný kanál.
Když stisknete tlačítko ARTIST (modré)
Když stisknete tlačítko YEAR (červené)
Tak například, stisknete-li modré tlačítko
ve chvíli, kdy posloucháte svého oblíbeného
interpreta, uspořádá přístroj skladby podle
interpreta a vloží je do dočasného kanálu, který
si můžete poslechnout.
Když stisknete tlačítko MOOD (zelené)
M/m/</,/
ENTER (Potvrzení)
ARTIST (Interpret)/
YEAR (Rok)/MOOD
(Nálada)/ALBUM
(Album)
BACK (Zpět)
1
Přehrávání kanálu ve funkci x-DJ.
Volitelné kanály
48CZ
Když stisknete tlačítko ALBUM (žluté)
3
Stiskněte tlačítko </, pro výběr
skladby a pak stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Spustí se přehrávání.
Pro návrat k normálnímu kanálu funkce
x-DJ z funkce Music Surfin’ (Procházení
hudbou) stiskněte tlačítko M/m nebo BACK
(Zpět).
Poznámky
• Do kanálu YEAR (Rok) budou vloženy pouze
skladby s informací o roku vydání.
• Rok uvedený u skladby vložené do kanálu YEAR
(Rok) nemusí nutně představovat rok prvního vydání
skladby. To je způsobeno tím, že použitá informace
odpovídá disku CD, na kterém je skladba nebo
album obsaženo.
2
Přejděte do nabídky Options
(Možnosti) a zvolte položku [Move
Track] (Přesunout skladbu).
3
Vyberte cílový kanál z rozbalovací
nabídky [Destination] (Cílové
místo).
4
Zvolte možnost [Yes] (Ano).
Poznámky
• Skladby není možné přesunovat do nebo z kanálů
CH. 002 až CH. 006.
• Obsahuje-li kanál CH. 001 pouze několik
registrovaných skladeb, nemusí být přesun skladeb
možný.
Rada
Skladby v kanálu YEAR (Rok) se zobrazují v souladu
s daty jejich vydání takto:
• 1900 až 1949:
Skladby jsou sestaveny a zobrazeny jako „before
1949” (před rokem 1949).
• 1950 až 1989:
Skladby jsou sestaveny v celcích po dekádách. Tak
například, skladby od roku 1960 do roku 1969 jsou
sestaveny a zobrazeny jako „1960’s”.
• Od roku 1990 do současnosti:
Skladby jsou sestaveny po tříletých obdobích
(to znamená - rok aktuálně zvolené skladby plus
předchozí a následující rok).
Tak například, zvolíte-li skladbu vydanou v roce
1995, jsou sestaveny skladby od roku 1994 do roku
1996 a zobrazují se jako „around 1995” (Kolem roku
1995).
Nastavení funkce x-DJ
Pro nastavení kanálu, který je zvolen
při spuštění funkce
1
Přejděte do nabídky Options (Možnosti)
a zvolte položku [Setting] (Nastavení)
– [Basic] (Základní).
2
Zvolte položku [Startup CH] (Počáteční
kanál) – [Previous CH] (Předchozí kanál)
nebo [Recommended (CH.1)] (Doporučený
kanál 1).

Přesunutí skladby z jednoho
kanálu do druhého
Skladby můžete přesunovat do jiných kanálů
(kromě skladeb v kanálech CH. 002 až CH. 006).
1
Previous CH
(Předchozí
kanál)
Funkce x-DJ se spustí
s kanálem, který byl zvolen
naposledy.
Recommended Funkce x-DJ se spustí
s doporučeným kanálem
(CH.1)
(CH.001).
(Doporučený
kanál 1)
(: Tovární nastavení)
Zvolte skladbu, kterou chcete
přesunout.
49CZ
Pro zaregistrování skladeb do kanálu
Favorites (Oblíbené)
Při přehrávání skladby prostřednictvím funkce
x-DJ stiskněte tlačítko FAVORITE (Oblíbené).
Skladba je zaregistrována do kanálu Favorites
(Oblíbené). Zároveň je zaregistrována do
„Favorites” (Oblíbené) ve funkci HDD Jukebox.
Kanál lze zaregistrovat do funkce HDD Jukebox
jako playlist a poté přenést playlist do přehrávače
„WALKMAN”.
Pro playlist, který hodláte přenášet do přehrávače
„WALKMAN”, lze zvolit maximálně 50 skladeb
(ve zvoleném kanálu).
Pro skrytí nepotřebných skladeb
1
Nepotřebné skladby, které jsou zaregistrovány
ve funkci x-DJ, je možno skrýt, aby se v kanálu
nezobrazovaly. Povšimněte si laskavě, že také
skladby nemohou být smazány.
Jakmile je skrytí skladeb zrušeno, skladby, které
byly přesunuty do jiného kanálu se v kanále objeví
znovu.
1
2
Přehrávejte skladbu, kterou chcete skrýt.
3
Zvolte možnost [Yes] (Ano).
Stiskněte tlačítko DELETE (Smazání).
Zobrazí se překryvné okno.
Budete-li chtít skryté skladby opět zobrazit,
přejděte do nabídky Options (Možnosti) a zvolte
položku [Hide track] (Skrýt skladbu) – [Release]
(Uvolnit) – [Current channel] (Aktuální
kanál) nebo [All channels] (Všechny kanály).
V překryvném okně zvolte [Yes] (Ano).
Poznámky
• Skladby v kanále CH. 002 až CH. 006 nelze skrýt.
• Obsahuje-li kanál CH. 001 pouze několik
registrovaných skladeb, nemusí být skrytí skladeb
možné.
Pro skrytí nepotřebných kanálů
50CZ
Přenášení kanálů funkce x-DJ
1
Přejděte do nabídky Options (Možnosti)
a zvolte položku [Setting] (Nastavení)
– [Channel display] (Zobrazení kanálu).
Zobrazí se seznam kanálů a přístroj přehrává
hlavní úsek skladeb ve zvoleném kanálu.
2
Zrušte zaškrtnutí kanálů, které chcete
skrýt.
Budete-li chtít skryté kanály opět zobrazit,
zaškrtněte kanály stisknutím tlačítka ENTER
(Potvrzení).
2
Spusťte přehrávání skladby, kterou
chcete přenést.
Přejděte do nabídky Options
(Možnosti) a zvolte položku
[Convert to playlist] (Převést do
playlistu).
Zobrazí se překryvné okno.
3
Zvolte možnost [Yes] (Ano).
4
Zvolte položku [Close] (Zavřít).
5
Zobrazí se překryvné okno.
Kanál se zaregistruje jako playlist.
Proveďte postup podle části „Přenos
hudebních dat z pevného disku
(HDD Jukebox)” (strana 36) pro
přenesení playlistu do přehrávače
„WALKMAN”.
Rada
Zaregistrované playlisty si můžete prohlížet po zvolení
režimu playlistu ve funkci HDD JUKEBOX. Playlisty se
zobrazují podle názvu kanálu a data registrace.
Přehrávání disku CD
Tento přístroj umožňuje přehrávání disků
audio CD a CD-R/RW, na nichž jsou uloženy
audioskladby ve formátu MP3. Viz strana 123,
kde jsou uvedeny podrobnosti o discích, které lze
přehrávat.
CDH
1
2
Stiskněte tlačítko CDH.
Spustí se přehrávání.
Přístroj zjistí formát disku (audio CD
nebo CD-R/RW s audiosoubory MP3)
a automaticky se přepne do správného
režimu. Pokud disk obsahuje dva formáty,
budete muset režim změnit ručně
(strana 52).
Název skladby nebo
název souboru
Indikace
přehrávání
Časové informace
(uplynulá doba)
Stiskněte tlačítko CDZ a vložte disk
do zásuvky pro disk.
Zásuvka pro disk se vysune ven.
Režim přehrávání
Název alba nebo složky
Jméno interpreta
Vložte disk tak, aby strana
s potiskem směřovala nahoru.
Po dalším stisknutí tlačítka CDZ se zásuvka
pro disk zavře.
Přístroj automaticky zahájí vyhledávání
informací o titulu pro disk v databázi
přístroje.
Není-li možné nalézt informace o titulu,
nebudou zobrazeny.
Pokud je přístroj připojen k Internetu,
můžete vyhledat a získat nejnovější
informace z databáze na Internetu
(strana 84).
Zvolený režim
seznamu
O struktuře složek a pořadí
přehrávání souborů MP3
Přístup k souborům MP3 je možné ze dvou
úrovní složek: album a skladba. Album může
obsahovat další alba (podsložky). Poté co přístroj
přehraje všechny skladby v albu (nebo vnořeném
albu), pokračuje na první skladbu v dalším albu
(nebo vnořeném albu).
V tomto přístroji mohou být soubory MP3
na datovém CD zobrazeny až do 10. úrovně
vnořeného alba (10. podsložka).
51CZ
Poznámka
Rada
Displej přehrávání disku CD nepodporuje zobrazování
informací záložek ID3 obsažených na discích MP3.
Budete-li chtít tyto informace zobrazit, přejděte do
nabídky Options (Možnosti) a zvolte položku [Display]
(Zobrazení) – [ID3 info] (Informace záložek ID3)
(strana 53).
Další možnosti ovládání
Funkce
Zastavení
přehrávání
Pozastavení
přehrávání (pauza)
Proveďte toto:
Budete-li chtít získat informace ručně
Tento přístroj automaticky načítá informace
o titulu při každém vložení disku CD; tyto
informace však můžete rovněž načíst ručně.
1
Ve chvíli, kdy je přístroj zastaven, přejděte
do nabídky Options (Možnosti) a zvolte
položku [Title info] (Informace o titulu)
– [Obtain] (Získání).
Přístroj zahájí vyhledávání informací o titulu
a poté zobrazí výsledky tohoto vyhledávání.
2
Potvrďte výsledky vyhledávání a zvolte
položku [Obtain] (Získání).
Informace titulu se použijí.
Stisknete-li tlačítko H místo položky
[Obtain] (Získání), spustí se přehrávání disku
CD.
Stiskněte tlačítko x.
Stiskněte tlačítko X. Opět
stiskněte tlačítko X nebo
tlačítko H pro obnovení
přehrávání.
Nalezení místa ve Při přehrávání stiskněte
skladbě
a podržte tlačítko m/M
a v požadovaném místě ho
uvolněte.
Volba předchozí/ V průběhu přehrávání
následující skladby stiskněte tlačítko ./>.
Volba skladby
Stiskněte tlačítko M/m (M/
m/</, pro disk MP3)
pro volbu skladby.
Pro výběr
Při zobrazení seznamu
skladby pomocí
skladeb (nebo složek
numerických
se skladbami) stiskněte
tlačítek
odpovídající číselné tlačítko
a ENTER.*1
Volba alba (pouze Stiskněte tlačítko ALBUM+
disk MP3)
(Další album) nebo
ALBUM– (Předchozí
album) pro volbu alba.
Vyjmutí disku
Stiskněte tlačítko CDZ na
z přístroje
přístroji.
Přepnutí displeje
Během přehrávání přejděte
s časovými
do nabídky Options
informacemi
(Možnosti) a zvolte položku
[Display] (Zobrazení)
– [Time] (Doba/čas)
– [Elapsed time] (Uplynulá
doba) nebo [Remaining
time] (Zbývající doba).
Změna režimu
Přejděte do nabídky Options
audio CD nebo
(Možnosti) a zvolte položku
MP3
[Mode switch] (Přepínač
režimů) – [Audio CD] nebo
[MP3].
*1Pro čísla vyšší než 10 stiskněte číselná tlačítka pro každou
číslici (například pro 124: stiskněte tlačítko [1], [2] a [4]).
52CZ
Pokud je přístroj v režimu MP3, není možno volit
skladby zobrazené v albu pomocí číselných tlačítek.
Pro smazání informací o titulu
Přejděte do nabídky Options (Možnosti) a zvolte
položku [Title info] (Informace o titulu) – [Clear]
(Smazat).
Pokud se pro disk CD zobrazí více výsledků
vyhledávání
Vyberte v seznamu požadovanou informaci.
Pro zobrazení informací o skladbě pro album
V zobrazeném seznamu vyberte album.
Rada
V případě, že je přístroj připojen k Internetu, informace
o titulu jsou získány automaticky.
Pro změnu nastavení pro získávání
informací o titulu
Prohlížení informací o disku CD
1
1
Přejděte do nabídky Options (Možnosti)
a zvolte položku [Setting] (Nastavení)
– [Obtain title info] (Získání informací
o titulu).
2
2
Zvolte požadované nastavení pro
položku [Auto title labeling] (Automatické
označování titulu).

On
Přístroj automaticky načítá
(Zapnuto) informace o titulu při každém
vložení disku CD.
Off
Přístroj nenačítá informace
(Vypnuto) o titulu automaticky.
(: Tovární nastavení)
3
Zvolte položku [Close] (Zavřít).
Pro nastavení prioritního jazyka pro
zobrazování informací CD TEXT
Ve chvíli, kdy je přístroj zastaven,
zvolte požadovanou skladbu ze
seznamu na displeji.
Přejděte do nabídky Options
(Možnosti) a zvolte položku
[Display] (Zobrazení) – [Album info]
(Informace o albu) nebo [Track info]
(Informace o skladbě).
Album info
(Informace
o albu)*1
Zobrazí se podrobné
informace o albu (Album
details - Podrobnosti
o albu).
Track info
(Informace
o skladbě)*1
Zobrazí se podrobné
informace o vybrané
skladbě (Track details Podrobnosti o skladbě).
ID3 info
(Informace
záložky ID3)
Zobrazí se informace
záložky ID3 pro
zvolenou skladbu MP3
(Track (ID3) details
- Podrobnosti o skladbě
MP3).
*1 Pouze pro disky audio CD.
Zvolte jazyk pro nastavení položky [CD TEXT
display] (Zobrazení CD TEXT).
Po změně jazyka zobrazení (strana 25) se toto
nastavení rovněž změní na stejný jazyk.
Rada
Pokud nebyly načteny informace o titulu, zobrazí se
informace CD TEXT. Data CD TEXT jsou uložena
pouze na discích, které podporují normu CD TEXT.
Budete-li chtít zobrazit celý textový řetězec
pro titul, interpreta, žánr nebo název
alba*2, stiskněte tlačítko M/m pro volbu
odpovídajícího rámečku a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Stiskněte tlačítko M/m pro rolování displeje.
*2Zobrazí se pouze na displeji s podrobnostmi
o skladbě (ID3).
53CZ
Poslech radiopřijímače
Rozhlasové stanice můžete naladit buď ručně
nebo automaticky. Přednastavené stanice
umožňují jejich výběr stisknutím čísla.
Služby DAB lze přijímat pouze u modelů pro
Velkou Británii.
Poznámky
Všechny předvolené služby, které byly uloženy
v přístroji, jsou při provedení funkce DAB Initial Scan
nebo při zrušení vyhledávání vymazány.
FM/AM
Volba rozhlasové stanice
1
2
M/m/</,/
ENTER (Potvrzení)
TUNING+/–
(Ladění),
m/M
PRESET+/–
(Předvolba),
./>
x
Provedení úvodního vyhledání
služeb DAB*
3
Stiskněte tlačítko FM/AM.
Opakovaně stiskněte tlačítko FM/
AM pro volbu pásma FM nebo AM.
Stiskněte a podržte tlačítko TUNING
+/– (Ladění).
Po naladění stanice se vyhledávání
automaticky zastaví. Pro zrušení vyhledávání
stiskněte x (Automatické ladění).
Pro ruční výběr stanice stiskněte opakovaně
TUNING +/–, až se zobrazí frekvence
požadované stanice (Ruční ladění).
Název stanice*1
Frekvence
Stiskněte tlačítko DAB.
Úvodní vyhledávání DAB se spustí automaticky
při provedení funkce DAB.
Po dokončení vyhledávání se vyvolá služba DAB,
která byla přijímána jako první.
Chcete-li úvodní vyhledávání DAB spustit znovu,
otevřete nabídku Options (Možnosti) při stále
aktivní funkci DAB, zvolte [Initial scan] (Výchozí
vyhledávání) a pak stiskněte [Yes] (Ano).
54CZ
Číslo předvolby
Režim ladění
*1Pokud rozhlasová stanice poskytuje služby systému RDS
(Radio Data System), budou se zobrazovat informace
poskytované systémem RDS (pouze u evropských modelů).
Poznámka k seznamu komponentů služby DAB
Rady
• Pokud stereofonní příjem v pásmu FM obsahuje
šum, přejděte do nabídky Options (Možnosti) a
zvolte položku [Setting] (Nastavení) – [FM mode]
(Režim FM) – [Monaural] (Monofonní). Stereofonní
efekt bude zrušen, zlepší se však kvalita příjmu.
Pro návrat zpět ke stereofonnímu příjmu proveďte
znovu stejný postup a zvolte položku [Auto stereo]
(Automatický stereofonní příjem).
• Pro dosažení lepšího příjmu rozhlasového vysílání
zkuste změnit nasměrování nebo umístění antény.
Například umístěte anténu do blízkosti okna nebo
ven z okna. Pokud se příjem nezlepší, doporučujeme
vám použít běžně dostupnou venkovní anténu.
Číslo služby
Další možnosti ovládání
Funkce
Výběr různých
služeb
Příjem služeb DAB*
Před tím, než můžete přijímat služby DAB,
musí být registrovány komponenty vysílání
(komponenty služeb) provedením funkce DAB
Initial Scan (viz „Provedení úvodního vyhledání
služeb DAB” na straně 54).
Stiskněte tlačítko DAB nebo otevřete
nabídku HOME (Hlavní nabídka)
a zvolte [DAB].
Zobrazí se hlavní displej funkce DAB a přístroj
začne přijímat služby.
O hlavním displeji DAB
Označení souboru
Název služby
Proveďte následující:
Opakovaně stiskněte tlačítko
./> pro výběr
požadované služby.
Stiskněte tlačítko <
pro zobrazení seznamu
komponentů služeb, stisknutím
tlačítka M/m vyberte
požadovanou službu a potom
stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Pro výběr čísla služby
požadované služby stiskněte
odpovídající číselné tlačítko.
Přepínání mezi Stiskněte tlačítko m/M.
primárními
a sekundárními
komponenty
Přejděte do nabídky Options
Přepnutí mezi
„automatickým (Možnosti) a zvolte položku
[Mode switch] (Přepnutí
laděním”
režimu).
a „laděním
předvoleb”*1
*1Při přepnutí z „automatického ladění” na „ladění
předvoleb”:
• Přístroj zobrazí displej pro ladění předvoleb
a začne přijímat službu uloženou na naposledy
použitém čísle předvolby.
• Pokud bylo poslední použité číslo předvolby
vymazáno, zobrazí se na displeji zpráva „No
preset” (Žádná předvolba).
DLS (Dynamické označení segmentu)
Označení služby a frekvence
* Pouze u modelu pro Velkou Británii.
55CZ
Prohlížení podrobných informací
o rozhlasové stanici
5
Zvolte položku [Frequency] (Frekvence)
a nastavte frekvenci pomocí tlačítek M/m.
Pokud v nabídce [Tuning mode] (Režim
ladění) zvolíte položku [Auto-tuning]
(Automatické ladění), bude provedeno
automatické vyhledávání, dokud nebude
nalezena stanice.
6
Zvolte položku [Apply] (Použít).
Pro uložení předvolby další stanice opakujte
postup od kroku 3.
Přejděte do nabídky Options (Možnosti) a zvolte
položku [Detail info] (Podrobné informace).
Budete-li chtít zobrazit celý textový řetězec
informace, stiskněte tlačítko M/m pro volbu
odpovídajícího rámečku požadovaných položek.
Prohlížení informací DLS
Přejděte do nabídky Options (Možnosti)
a zvolte položku [Show full DLS] (Zobrazit
plné DLS).
Na displeji se zobrazí informace DLS.
Uložení rozhlasových stanic na
předvolby
Uložení předvoleb stanic v pásmu FM
nebo AM
1
Zvolte funkci FM/AM a vyberte FM nebo
AM.
2
Přejděte do nabídky Options (Možnosti)
a zvolte položku [Store preset] (Uložit na
předvolbu).
3
4
56CZ
Zvolte číslo předvolby.
Zvolte položku [Station] (Stanice) a zadejte
název rozhlasové stanice.
Ukládání předvoleb v pásmu FM
Pokud rozhlasová stanice zadaná v tomto
kroku poskytuje informace prostřednictvím
systému RDS (Radio Data System), zobrazí
přístroj tuto informaci v oblasti pro zobrazení
názvu rozhlasové stanice. Budete-li chtít
tuto funkci použít, nastavte položku [Indic.
priority] (Priorita indikace) na hodnotu
[RDS].
Pokud rozhlasová stanice neposkytuje služby
systému RDS (Radio Data System), zobrazí
se v oblasti pro zobrazení názvu pouze název
rozhlasové stanice zadaný v tomto kroku.
Rady
• Pokud položku [Indic. priority] (Priorita indikace)
nastavíte na hodnotu [Station] (Stanice), ale v kroku
4 nezadáte žádný název, zobrazí se v oblasti pro
zobrazení názvu rozhlasové stanice informace RDS,
pokud je stanice poskytuje.
• Pro změnu stereofonního vysílání v pásmu FM na
monofonní příjem kvůli zlepšení příjmu zvolte na
displeji pro registraci předvolby [FM mode] (Režim
FM) a zvolte položku [Monaural] (Monofonní). Pro
návrat zpět ke stereofonnímu příjmu zvolte [Auto
stereo] (Automatický stereofonní příjem). Tato volba
je uložena jako součást nastavení při ukládání stanice
na předvolbu.
Předvolby služeb DAB*
Uložením služeb DAB na předvolby je kdykoliv
potom můžete snadno vyvolat výběrem
příslušného čísla předvolby.
1
Jakmile je zobrazen hlavní displej, můžete
přijímat službu DAB.
2
Přejděte do nabídky Options (Možnosti)
a zvolte položku [Store preset] (Uložit na
předvolbu).
3
4
Zvolte číslo předvolby.
Zvolte možnost [Yes] (Ano).
Pro předvolbu jiné služby opakujte postup od
kroku 1.
Rada
Na předvolby lze uložit i sekundární služby.
Poslech předvoleb stanic v pásmu
FM/AM
Stiskněte M/m, PRESET +/– pro výběr předvolby.
Vymazání předvoleb
1
Jakmile je zobrazen hlavní displej
(zobrazení) nebo displej (zobrazení)
seznamu, přejděte do nabídky Options
(Možnosti) a zvolte položku [Clear preset]
(Vymazat předvolbu).
2
Vyberte číslo předvolby, kterou chcete
vymazat a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
3
Zvolte možnost [Yes] (Ano).
57CZ
Připojení přehrávače digitálních médií do zásuvky
DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT)
Můžete poslouchat nebo nahrávat zvuk
z přehrávače digitálních médií (například
přenosného audiopřehrávače), který podporuje
připojení prostřednictvím zásuvky DMPORT.
Připojte adaptér DIGITAL MEDIA PORT
k přístroji a externímu přehrávači digitálních
médií.
Připojený přehrávač digitálních médií můžete
ovládat z přístroje.
3
Spusťte přehrávání na připojeném
přehrávači digitálních médií.
Zvuk bude přehráván přes reproduktory
přístroje.
Podívejte se do návodu k obsluze pro
adaptér DIGITAL MEDIA PORT nebo
připojený přehrávač digitálních médií.
Do zásuvky DMPORT
Rady
Adaptér DIGITAL
MEDIA PORT
• Nabídku přehrávače iPod je možné ovládat po
vložení do adaptéru DIGITAL MEDIA PORT. Pro
tuto činnost stiskněte DMPORT MENU.
• DIGITAL MEDIA PORT adaptér můžete připojit
nebo odpojit do/ze zásuvky DMPORT, pokud je
systém zapnutý.
Poznámky
Přehrávač digitálních
médií ( „WALKMAN” apod.)
1
2
Vyberte funkci DMPORT nebo
stiskněte tlačítko DMPORT.
Připojte adaptér DIGITAL MEDIA
PORT k do zásuvky DMPORT na
přístroji a externímu přehrávači
digitálních médií.
Podporuje-li adaptér DIGITAL MEDIA
PORT ovládání pomocí tlačítek na přístroji
a dálkovém ovladači, rozsvítí se na displeji
ikona dálkového ovladače. Nezobrazuje-li se
ikona, připojený přehrávač digitálních médií
nebude možné ovládat z přístroje.
58CZ
• V závislosti na typu adaptéru DIGITAL MEDIA
PORT nemusí být možné ovládání připojeného
přehrávače digitálních médií tlačítky na dálkovém
ovladači nebo na přístroji. V takovém případě
použijte ovladače na přehrávači digitálních médií.
Podívejte se do návodu k obsluze pro adaptér
DIGITAL MEDIA PORT nebo připojený přehrávač
digitálních médií.
• Dostupné adaptéry DIGITAL MEDIA PORT se
v různých oblastech liší.
• Nepřipojujte jiný typ adaptéru než DIGITAL MEDIA
PORT.
• Při použití adaptéru DIGITAL MEDIA PORT, který
je vybaven výstupem obrazu, jej připojte přímo do
TV.
Připojení externích komponentů (AUDIO IN)
Můžete poslouchat nebo zaznamenávat zvuk
z externího komponentu (například kazetového
magnetofonu) připojeného do zásuvky AUDIO
IN (Audiovstup) na horní nebo zadní straně
přístroje.
Pomocí propojovacího audiokabelu (volitelné
příslušenství) propojte zásuvku AUDIO IN
(Audiovstup) na přístroji s audiovýstupem na
externím zařízení.
Ujistěte se, že je propojovací audiokabel pevně
připojen v obou konektorech. V opačném případě
se může ve zvuku vyskytovat šum.
Připojení do zásuvky AUDIO IN
nahoře („Horní”)
Připojení do zásuvky AUDIO IN vzadu
Do konektoru AUDIO IN
(Audiovstup)
Do konektoru AUDIO IN
(Audiovstup)
Červený
Bílý
Červený
Propojovací
audiokabel (volitelné
příslušenství) s mono
mini konektory*1 na
obou koncích
Audiovýstup
na
doplňkovém
komponentu
Externí komponent
(kazetový magnetofon apod.)
Propojovací audiokabel
(volitelné příslušenství) se
stereo mini zástrčkou* na
obou koncích
Bílý
Propojovací
audiokabel
(volitelné
příslušenství)
s konektory
cinch*1 a stereo
mini konektorem
Audiovýstup na doplňkovém
komponentu
Externí komponent
(přenosné zařízení apod.)
Výstupní
audiokonektor
na volitelném
zařízení
Externí komponent
(přenosné zařízení apod.)
*1Ujistěte se, že je bílá zástrčka připojena do bílého
konektoru a červená zástrčka do červeného konektoru.
59CZ
1
2
Stiskněte tlačítko AUDIO IN
(Audiovstup) nebo přejděte do
nabídky HOME (Hlavní nabídka)
a zvolte položku [AUDIO IN]
(Audiovstup).
Stiskněte tlačítko </, pro
výběr [Upper] (Horní)*1 nebo [Rear]
(Zadní).
*1Tovární nastavení
3
Spusťte přehrávání na připojeném
zařízení.
Zvuk bude přehráván přes reproduktory
přístroje.
Viz návod k obsluze připojeného zařízení.
Nastavení vstupní úrovně (pokud
je komponent připojen do zásuvky
AUDIO IN (Audiovstup) na horním
panelu)
Pokud je hlasitost zvuku příliš vysoká nebo nízká,
můžete změnit vstupní úroveň na přístroji.
Přejděte do nabídky Options (Možnosti) a vyberte
[Setting] (Nastavení) – [Sensitivity] (Citlivost)
– [High sens.] (Vysoká citl.) nebo [Low sens.]
(Nízká citl.).
60CZ
Opakované přehrávání · Přehrávání v náhodném
pořadí
Skladby můžete poslouchat v náhodném pořadí
(Shuffle play) nebo opakovaně po jedné skladbě
(Repeat play).
1
Ve chvíli, kdy je funkce HDD
JUKEBOX zastavena, přejděte do
nabídky Options (Možnosti) a zvolte
položku [Setting] (Nastavení) – [Play
mode] (Režim přehrávání).
Seznam nastavení
Play mode (Režim přehrávání)

Pokračování
(nic se
nezobrazuje)
Přístroj přehrává všechny
skladby postupně v pořadí.
Přehrávání
v náhodném
pořadí
Přístroj přehrává všechny
skladby v náhodném pořadí.
(: Tovární nastavení)
Play area (Oblast přehrávání) (pro přehrávání CD*1)
Oblast
přehrávání
2
3
4
Zvolte položku, kterou chcete
nastavit.
Nastavte jednotlivé položky.
V rozevírací nabídce zvolte a nastavte
jednotlivé položky (zobrazeny v níže
uvedeném „Seznamu nastavení”).
Zvolte položku [Close] (Zavřít).
Nastavení se zobrazí na hlavním displeji.
Opakované
přehrávání
Oblast přehrávání
Režim přehrávání
Přístroj
Skupina/Album Přehrávají se všechny
skladby ve vybrané skupině
(ATRAC) nebo albu (MP3).

Všechny
skladby
Přehrávání všech skladeb
v seznamu alba.
(: Tovární nastavení)
*1Není možné vybrat oblast přehrávání pro audio CD
(CD-DA).
Oblast přehrávání (pro přehrávání z pevného disku)
(HDD Jukebox)
Skladby, které se přehrávají, závisí na zvoleném
režimu seznamu (strana 43).
Zvolený
režim
seznamu
Oblast
přehrávání
Přístroj
Album
Album
Přehrávání všech
skladeb ze zvoleného
alba.

Všechny
Přehrávání všech
skladeb v seznamu
alba.
skladby
61CZ
Zvolený
režim
seznamu
Oblast
přehrávání
Přístroj
Interpret
Album
Přehrávání všech
skladeb ze zvoleného
alba.
Interpret
Přehrávání všech
skladeb zvoleného
interpreta.

Všechny
Přehrávání všech
skladeb v seznamu
interpreta.
Album
Přehrávání všech
skladeb ze zvoleného
alba.
Žánr
Přehrávání skladeb
zvoleného žánru.

Všechny
Přehrávání všech
skladeb v seznamu
žánru.
Album
Přehrávání všech
skladeb ze zvoleného
alba.
Zdroj
záznamu
Přehrávání
všech skladeb
zaznamenaných ze
zvoleného zdroje
záznamu.

Všechny
Přehrávání všech
skladeb v seznamu
zdroje záznamu.
Skupina
Přehrávání všech
skladeb ve zvolené
skupině.
Složka
Přehrávání všech
skladeb ve zvolené
složce.

Všechny
Přehrávání všech
skladeb v seznamu
složky.
Seznam
Přehrávání všech
skladeb ve zvoleném
playlistu.

Všechny
Přehrávání všech
skladeb, které jsou
zaregistrovány do
playlistů.
skladby
Žánr
skladby
Zdroj
záznamu
skladby
Složka
skladby
Playlist
(Seznam
skladeb)
skladby
(: Tovární nastavení)
62CZ
Opakované přehrávání

Vypnuto (nic se Opakované přehrávání je
nezobrazuje)
vypnuto.
Zapnuto
Přístroj opakovaně
přehrává všechny skladby
v oblasti přehrávání.
Skladba
Přístroj opakovaně
přehrává pouze jednu
skladbu.
(: Tovární nastavení)
Úprava skladeb ve funkci HDD Jukebox
Vyhledávání a načítání informací o titulu
Informace o titulu můžete vyhledat v databázi
přístroje a přidat je k albům nebo skladbám.
1
2
Zvolte album nebo skladbu, pro
které hledáte informace, přejděte
do nabídky Options (Možnosti)
a pak zvolte položku [Obtain title
info] (Získání informací o titulu).
Získání odlišných informací
Pokud je přístroj připojen k Internetu, můžete
vyhledat a získat nejnovější informace z databáze
na Internetu. Podrobnosti viz „Získání
nejnovějších informací o titulu” (strana 84).
Vyberte [Album] (Album), [Track]
(Skladba) nebo [Block add] (Přidat
blok).
Album
Track
(Skladba)
Block add
(Přidat blok)
Do alba můžete přidat
tituly (název alba, jméno
interpreta apod.). Funkci
je možno provádět pouze
tehdy, pokud jsou skladby
na albu ve stejném pořadí
jako na originálním albu.
Umožňuje vyhledání titulu
pro jednotlivé skladby.
Funkce je užitečná pro
opravy chybných názvů.
Tituly pro skladby v albu
můžete přidávat po jednom.
Tato funkce je výhodná
pro dávkové vyhledávání
alb, jejichž skladby byly
zaznamenány na pevný disk
prostřednictvím funkce
HDD Jukebox v různém
pořadí oproti originálnímu
albu.
Spustí se vyhledávání.
3
Je-li při vyhledávání nalezeno
více výsledků pro album nebo
skladbu (pouze při výběru možností
[Album] nebo [Track]), vyberte
požadovanou položku a pak
vyberte [Obtain] (Získat).
63CZ
Ukládání souborů obrázků
Soubory obrázků lze importovat ze sdílené složky
ve vašem počítači prostřednictvím sítě nebo
paměťového zařízení USB a uložit soubory do alb,
skupin, skladeb nebo playlistů.
Lze ukládat následující formáty souborů:
• JPEG*1 (přípona: jpg nebo jpeg)
• GIF*1 (přípona: gif)
Poznámka
Pokud jsou k přístroji současně připojena dvě paměťová
zařízení USB (do horní a zadní zásuvky USB), bude mít
prioritu paměťové zařízení připojené do horní zásuvky.
1
*1Maximálně 6 300 000 obrazových bodů (6 291 456)
Před uložením
Soubory, které lze ukládat, jsou na následujících
obrázcích označeny symbolem a.
Sdílená složka na vašem počítači
2
Sdílená
složka
3
Lze uložit pouze soubory, které jsou obsaženy
ve sdílené složce.
Paměťové úložiště USB
Paměťové
úložiště USB
Lze uložit soubory v adresářích až do třetí
hierarchické úrovně.
64CZ
Ve chvíli, kdy je přístroj přepnut
na funkci HDD JUKEBOX, zvolte
položku (album, skupinu, skladbu
nebo playlist), pro kterou chcete
uložit soubor obrázku.
Přejděte do nabídky Options
(Možnosti) a zvolte položku [Edit]
(Upravit) – [Add picture] (Přidat
obrázek).
Zvolte možnost [Yes] (Ano).
Titul vybrané položky (album, skladba
apod.) se objeví v horní části obrazovky pro
výběr média a obrazovky potvrzení obrázku.
Titul vybrané položky
4
Zvolte zařízení, na kterém je
požadovaný obrázek.
Pokud zvolíte sdílenou složku na počítači
PC, zobrazí se displej s nastavením sdílené
složky. Potvrďte obsah, zvolte položku
[Connect] (Připojit) a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení) (strana 103).
5
Zvolte požadovaný soubor obrázku.
6
Zvolte možnost [Yes] (Ano).
Zobrazí se displej pro potvrzení obrázku.
Zvolený soubor obrázku je uložen.
Pokud je u zvolené položky soubor obrázku
již uložen, zobrazí se okno vyžadující
potvrzení přepsání. Pokud chcete existující
soubor obrázku nahradit novým, zvolte
možnost [Yes] (Ano).
Při ukládání souboru obrázku do alba ve
složce alb nebo do skupiny ve složce skupin
se zobrazí dialogové okno s dotazem, zda
chcete obrázek přidat také ke skladbě.
Smazání souboru obrázku
Přejděte do nabídky Options (Možnosti) a vyberte
[Edit] (Upravit) – [Edit info] (Upravit informace),
vyberte položku, ze které chcete vymazat obrázek
a pak vyberte [Del picture] (Vymazat obrázek).
Poznámka
Soubor obrázku není možno po smazání nebo náhradě
za jiný soubor nijak obnovit.
Rada
Snímky můžete ukládat pomocí nabídky Options.
Otevřete nabídku Options (Možnosti) a vyberte
[Edit] (Upravit) – [Edit info] (Upravit informace)
- [(odpovídající položka)] – [Add picture] (Přidat
obrázek) pro uložení obrázku. Objeví-li se okno pro
výběr média, proveďte výše uvedený postup od kroku 4.
65CZ
Úpravy
Změna titulů
Je možno změnit názvy složek, skupin, alb,
skladeb, jména interpretů, názvy žánrů a playlistů.
1
2
Když je přístroj v režimu HDD
JUKEBOX, vyberte [Display]
(Zobrazení) – [Mode switch]
(Přepnutí režimu) – [(požadovaný
režim seznamu)] a pak vyberte
položku (složku, album, skupinu,
skladbu nebo playlist) jejíž jméno
chcete změnit.
Zadejte název žánru.
Zvolte [Enter] (Potvrzení).
Pro smazání nepoužitého žánru
Žánry, které nejsou použity, lze z funkce HDD
Jukebox smazat.
1
V kroku 4 výše zvolte na displeji pro
úpravy položku [Clear genre] (Smazat
žánr).
2
Zvolte možnost [Yes] (Ano).
Přejděte do nabídky Options
(Možnosti) a zvolte položku [Edit]
(Upravit) – [Edit info] (Upravit
informace).
Vytvoření playlistu
Zvolte položku, jejíž titul chcete
změnit.
Lze vytvořit nový playlist a zaregistrovat do něj
skladby. Prostřednictvím funkce HDD Jukebox
lze vytvořit maximálně 1 000 playlistů.
4
Zadejte název.
1
5
Zvolte položku [Close] (Zavřít).
3
Podrobnosti o zadávání textu, viz část
„Zadávání textu” (strana 72).
Pro vytvoření nového žánru
Pokud není požadovaný název žánru uveden
v seznamu, můžete vytvořit název nového žánru.
1
66CZ
2
3
V kroku 4 výše zvolte na displeji pro
úpravy položku [New genre] (Nový žánr).
Zobrazí se displej pro zadání textu.
Když je v přístroji zastaven režim
HDD JUKEBOX stiskněte opakovaně
tlačítko <, až se zobrazí složka
„Mode” (Režim) a pak vyberte režim
playlistu.
Zobrazí se adresář playlistu.
2
Přejděte do nabídky Options
(Možnosti) a zvolte položku [Edit]
(Upravit) – [Create] (Vytvořit).
3
Zvolte položku [List title] (Název
seznamu).
2
Zobrazí se displej pro zadání textu.
4
Zadejte název playlistu.
5
Zvolte položku [Create] (Vytvořit).
3
Stiskněte tlačítko < pro volbu
adresáře, který odpovídá položce,
kterou hodláte smazat.
Stiskněte tlačítko DELETE na
dálkovém ovladači.
Zvolená položka je zaškrtnuta
.
Budete-li chtít smazat více položek
najednou, zvolte a zaškrtněte jednotlivé
položky.
Vytvoří se nový playlist.
Mazání záznamů
Lze smazat složky, alba, skupiny, skladby nebo
playlisty ve funkci HDD Jukebox.
Mějte na paměti, že po smazání zaznamenané
položky ji není možno nijak obnovit.
Pokud smažete skladbu, dojde k přečíslování
všech skladeb, které následují za smazanou
skladbou. Tak například, pokud smažete skladbu
2, přečísluje se následující skladba 3 na číslo
skladby 2.
Příklad: Při smazání skladby B
Smazání skladby 2
Číslo skladby
Původní skladby
4
Zvolte položku [Delete] (Smazání).
5
Zvolte možnost [Yes] (Ano).
Zobrazí se okno s potvrzením.
Rada
Při mazání skladby z playlistu můžete zvolit, zda chcete
smazat pouze registraci skladby z playlistu nebo zda
chcete smazat i samotnou skladbu.
Po smazání
Mazání skladeb v přehrávači
„WALKMAN” nebo v přenosném
zařízení
Podrobnosti viz „Mazání skladeb nebo playlistů
v cílovém zařízení” (strana 40).
1
Ve chvíli, kdy je zapnuta funkce
HDD JUKEBOX, přejděte do nabídky
Options (Možnosti) a zvolte
položku [Display] (Zobrazení)
- [Mode switch] (Přepínač režimu)
– [(požadovaný režim seznamu)].
67CZ
Přesunování záznamů
5
Zvolte cílové umístění.
6
Zvolte možnost [Yes] (Ano).
Složky, skupiny, skladby nebo playlisty je možno
přesunovat do specifikovaného umístění ve
funkci HDD Jukebox. Při jakémkoliv přesunutí
skladby nebo skladeb dojde automaticky k jejich
přečíslování.
Příklad: Přesunutí skladby 3 („C”) na pozici 2
Číslo skladby
Původní skladby
Zobrazí se okno s potvrzením.
Budete-li chtít položku přesunout do jiné
složky, alba nebo skupiny, zvolte cílovou
složku, album nebo skupinu a pak zvolte
cílové umístění položky pomocí tlačítek
M/m/</,/ENTER (Potvrzení).
Položka se přesune do zvoleného cílového
umístění.
Po přesunutí
1
2
3
Ve chvíli, kdy je zapnuta funkce
HDD JUKEBOX, přejděte do nabídky
Options (Možnosti) a zvolte
položku [Display] (Zobrazení)
- [Mode switch] (Přepínač režimu)
– [(požadovaný režim seznamu)].
Stiskněte < pro výběr složky
(složka, skupina, skladba nebo
playlist), která souvisí s položkou,
kterou chcete přesunout.
Přejděte do nabídky Options
(Možnosti) a zvolte položku [Edit]
(Upravit) – [Move] (Přesunout).
Zkontrolujte, zda je požadovaná položka
zaškrtnuta
.
Budete-li chtít přesunovat více položek
najednou, zvolte a zaškrtněte jednotlivé
položky.
Rozdělování zaznamenaných
skladeb
Zaznamenanou skladbu je možno rozdělit na
dvě skladby. Všechny skladby, které následují za
rozdělenou skladbou, budou přečíslovány.
Takto lze rozdělovat pouze skladby ve formátu
Lineární PCM nebo ATRAC.
Příklad: Rozdělení skladby B na dvě skladby
Číslo skladby
Původní skladby
Skladba B je rozdělena na
skladby B-1 a B-2
Po rozdělení
1
Ve funkci HDD JUKEBOX přejděte
do nabídky Options (Možnosti)
a zvolte položku [Display]
(Zobrazení) – [Mode switch]
(Přepínač režimu) – [Folder]
(Složka).
Poznámka
Rozdělování skladeb je možné pouze v režimu
složky.
4
68CZ
Zvolte [Enter] (Potvrzení).
Zobrazí se okno pro volbu cílového
umístění.
2
Přejděte do nabídky Options
(Možnosti) a zvolte položku [Edit]
(Upravit) – [Divide] (Rozdělit).
Spojování zaznamenaných
skladeb
Dvě zaznamenané skladby je možno spojit do
jediné skladby. Všechny skladby, které následují
za nově vytvořenou skladbou, budou přečíslovány.
Takto lze spojovat pouze skladby ve formátu
Lineární PCM nebo ATRAC.
Příklad: Spojení skladby C se skladbou A
Číslo skladby
Původní skladby
3
4
Zvolte skladbu, kterou chcete
rozdělit.
V místě, kde chcete skladbu
rozdělit, stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Po spojení
Příklad: Spojení skladby A se skladbou D
Číslo skladby
Původní skladby
Přístroj začne opakovaně přehrávat první
2 sekundy skladby od bodu, v němž jste
stiskli tlačítko ENTER (Potvrzení).
Po spojení
Název spojené skladby je D.
1
Stiskněte tlačítko M/m/</, pro posunutí
bodu rozdělení (m: minuty, s: sekundy nebo
ms: milisekundy), aby přístroj opakovaně
přehrával 2 sekundy skladby od tohoto
bodu.
5
6
Jakmile je bod rozdělení fixován,
stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Zvolte[Execute] (Provést).
Skladba je rozdělena.
Ve funkci HDD JUKEBOX přejděte
do nabídky Options (Možnosti)
a zvolte položku [Display] (Zobrazení)
– [Mode switch] (Přepínač režimu)
– [Folder] (Složka).
Poznámka
Spojování skladeb je možné pouze v režimu
složky.
2
3
Zvolte první skladbu.
Přejděte do nabídky Options
(Možnosti) a zvolte položku [Edit]
(Upravit) – [Combine] (Spojit).
Zkontrolujte, zda je zvolená skladba
zaškrtnuta
.
Poznámka
Budete-li chtít rozdělit skladbu registrovanou
v playlistu, dojde k jejímu smazání z playlistu.
69CZ
4
5
6
Zvolte druhou skladbu.
1
Zvolte položku [Combine]
(Spojování).
Zvolte[Execute] (Provést).
Skladby se spojí ve zvoleném pořadí.
Pro změnu pořadí zvolených skladeb
2
Po provedení kroku 5 zvolte položku [Switch]
(Přepnout).
Poznámky
• Nelze spojovat skladby s různými formáty nebo
datovými toky.
• Budete-li chtít spojit skladbu registrovanou
v playlistu, dojde k jejímu smazání z playlistu.
3
Ve chvíli, kdy je funkce HDD
JUKEBOX zastavena, přejděte do
nabídky Options (Možnosti) a zvolte
položku [Display] (Zobrazení)
- [Mode switch] (Přepínač režimu)
– [Folder] (Složka).
Stiskněte opakovaně tlačítko <
pro výběr složky (při vytváření
složky) nebo skupiny (při vytváření
skupiny).
Přejděte do nabídky Options
(Možnosti) a zvolte položku [Edit]
(Upravit) – [Create] (Vytvořit).
Vytvoření složky nebo skupiny
Můžete vytvořit novou složku nebo skupinu
a uložit nebo přesunout do ní skladby.
Složka
Skupina
4
Skladba
Skladba
Skupina
Skladba
Složka
Skupina
Skladba
Rada
Ve složkách je možné vytvořit pouze skupiny. Skupiny
mohou obsahovat pouze skladby.
70CZ
Vyberte položku [Folder title] (Titul
složky) nebo [Group title] (Titul
skupiny).
Zobrazí se displej pro zadání textu.
5
Zadejte název.
6
Zvolte položku [Create] (Vytvořit).
Převod audioformátu skladeb
3
Skladby ve formátu Lineární PCM můžete převést
do formátu MP3.
Použití této funkce je výhodné, potřebujete-li více
místa na pevném disku.
Zvolte [Enter] (Potvrzení).
Zobrazí se okno pro výběr rychlosti
datového toku.
Poznámky
• Nelze převádět skladby ve formátu MP3, WMA,
ATRAC3 nebo ATRAC3plus.
• Změní-li se audioformát skladby, původní skladba ve
formátu Lineární PCM je smazána.
Rada
Skladby ve formátu Lineární PCM je možné převést
při jejich přenášení. V tomto případě zůstává původní
skladba ve formátu Lineární PCM na pevném disku.
1
2
Přepněte na funkci HDD JUKEBOX
a zvolte skladbu, kterou chcete
převést do jiného formátu.
4
5
V nabídce zvolte požadovaný
datový tok (strana 29).
Zvolte[Execute] (Provést).
Audioformát se převede na jiný.
Poznámka
Najednou lze převést maximálně 99 skladeb.
Přejděte do nabídky Options
(Možnosti) a zvolte položku [Edit]
(Upravit) – [Convert format] (Převod
formátu).
Zkontrolujte, zda je zvolená skladba
zaškrtnuta
.
Budete-li chtít převádět více skladeb
najednou, zaškrtněte jednotlivé skladby.
71CZ
Zadávání textu
Text lze zadávat prostřednictvím přiloženého
dálkového ovladače tak, jak jste zvyklí z vašeho
mobilního telefonu.
Výběr vstupního jazyka
Zvolte vstupní jazyk pro zadávání znaků v tomto
jazyce.
Ve chvíli, kdy se zobrazuje displej pro
zadávání textu (tato strana), přejděte do
nabídky Options (Možnosti) a zvolte položku
[Language] (Jazyk) – [(požadovaný jazyk)].
Rady
• Po změně vstupního jazyka se nezmění jazyk displeje
(strana 25).
• Viz část „Seznam vstupních znaků” (strana 130), kde
je uvedeno, jaké znaky můžete používat.
5 Tlačítko CHARACTER (Znak)
Tímto tlačítkem lze zvolit typ znaku. Po
každém stisknutí tlačítka se typ znaku změní
následovně:
•Pokud je jazyk vstupu přepnut na English
(angličtina):
[Znaky anglické abecedy] t [Znaky
anglické abecedy (včetně znaků
s přehláskami)] t [Číslice] t…
•Pokud je jazyk vstupu přepnut na jiný jazyk
než English (angličtina):
[Znaky abecedy zvoleného jazyka] t
[Číslice] t…
6 Tlačítka M/m/</</ENTER (Potvrzení)
•Tlačítka M/m/</,
Tato tlačítka používejte pro posun kurzoru.
•Tlačítko ENTER (Potvrzení)
Stiskněte toto tlačítko pro zadání textového
řetězce nebo nastavení.
Displej pro zadání textu
1
2
3
Na výše uvedených ilustracích jsou použity modely bez modelu pro
Velkou Británii.
1 Numerická/textová tlačítka
Stiskněte tlačítko s příslušným písmenem
(ABC, DEF a podobně). Opakovaně stiskněte
tlačítko, až se zobrazí požadované písmeno.
2 Tlačítko CLEAR (Smazat)
Stiskněte toto tlačítko pro smazání písmene,
které jste právě zadali.
3 Tlačítko a/A
Stiskněte toto tlačítko pro přepnutí mezi
malými a velkými písmeny.
4
Tlačítko
Před stisknutím tlačítka ENTER (Potvrzení)
stiskněte toto tlačítko pro přechod na
předchozí znak.
72CZ
4
6
5
1 Oblast pro zadávání textu
Zobrazuje se zadávaný text.
2 Znaková paleta
Zobrazují se znaky, které lze zvolit.
3 Oblast displeje jazyka vstupu
Zobrazí se zvolený vstupní jazyk (tato strana).
4 Oblast displeje typu znaku
Po každém stisknutí tlačítka CHARACTER
(Znak) se displej změní následovně:
•Pokud je jazyk vstupu přepnut na English
(angličtina):
Zobrazuje Typ znaků
se
a/0
Malá písmena/velká písmena
anglické abecedy a číslice
A/0
Velká písmena/malá písmena
anglické abecedy a číslice
à/0
Malá písmena/velká písmena
anglické abecedy (včetně
znaků s přehláskami) a číslice
À/0
Velká písmena/malá písmena
anglické abecedy (včetně
znaků s přehláskami) a číslice
0
Číslice
•Pokud je jazyk vstupu přepnut na jiný jazyk
než English (angličtina):
Zobrazuje Typ znaků
se
a/0
Malá písmena/velká písmena
(včetně znaků s přehláskami)
a číslice
A/0
Velká písmena/malá písmena
(včetně znaků s přehláskami)
a číslice
0
Číslice
5 Oblast displeje režimu zadávání textu
(přepisování/vkládání)
6 Oblast displeje zadaných bajtů
Tato oblast zobrazuje [Počet zadaných bajtů /
Maximální počet bajtů].
Zadání jednoho znaku představuje jeden bajt.
Zadávání textu
Displej pro zadávání textu se objeví, kdykoliv
vyberete položku, která vyžaduje zadání textu.
1
2
Opakovaně stiskněte tlačítko
CHARACTER (Znak) pro volbu
požadovaného typu znaku.
Pro zadání požadovaných znaků
stiskněte odpovídající numerické/
textové tlačítko.
3
Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení)
pro zadání textového řetězce.
Další možnosti ovládání
Funkce
Proveďte toto:
Obnovení
předchozího stavu
Stiskněte tlačítko BACK (Zpět).
Posunutí kurzoru
Stiskněte tlačítko M/m/</,.
Zadání velkých/
malých písmen
(„A” nebo „a”)
Stiskněte tlačítko a/A nebo
několikrát stiskněte odpovídající
numerické/textové tlačítko.
Zadání symbolů
(např. $)
Přejděte do nabídky Options
(Možnosti), zvolte položku
[Input symbol] (Vstup symbolu)
a pak zvolte požadovaný symbol.
Přepínání režimu
vstupu textu
(přepisování/
vkládání)
Přejděte do nabídky Options
(Možnosti) a zvolte položku
[Insert] (Vkládání) nebo
[Overwrite] (Přepisování).
Budete-li chtít stejný textový řetězec
použít na jiném místě, zvolte – Copy/
Cut/Paste (Kopírovat/Vyjmout/Vložit).
1
2
3
4
5
Přejděte do nabídky Options (Možnosti),
zvolte položku [Edit] (Upravit) – [Copy]
(Kopírovat) nebo [Cut] (Vyjmout)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Stiskněte tlačítko </, pro volbu
počátečního písmene textového řetězce,
který hodláte zkopírovat nebo vyjmout
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Stiskněte tlačítko </, pro volbu
posledního písmene textového řetězce,
který hodláte zkopírovat nebo vyjmout
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Zvolíte-li možnost [Cut] (Vyjmout), bude
textový řetězec z věty vyjmut.
Posuňte kurzor na místo, kam chcete
textový řetězec vložit.
Přejděte do nabídky Options (Možnosti),
zvolte položku [Edit] (Upravit) – [Paste]
(Vložit) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Textový řetězec se vloží do tohoto místa.
Textový řetězec se vloží bez přepisování
existujícího textu, a to i pokud je režim
vstupu nastaven na hodnotu „Overwrite”
(Přepisování).
73CZ
Síťové připojení a nastavení
Připojení přístroje k Internetu
Je-li váš počítač připojen k Internetu, můžete k Internetu připojit také tento přístroj, buď bezdrátově
nebo pomocí kabelu.
Nastavení sítě je vytvořeno automaticky přístrojem při jeho prvním zapnutí po zakoupení, jsou-li
připojena všechna potřebná zařízení (například širokopásmový směrovač, bezdrátový adaptér apod.).
Bezdrátové připojení k Internetu
Bezdrátový adaptér
Bezdrátová
stanice*1
Pro připojení bezdrátového
adaptéru do zásuvky USB na zadní
straně přístroje použijte přiložený
prodlužovací USB kabel.
Bezdrátový přístupový
bod LAN
nebo
K portu USB
Počítač
Tento přístroj
*1Dodáváno s NAS-SC55PKE
Připojení k Internetu pomocí kabelu
Širokopásmový směrovač
Kabel počítačové sítě
Do portu NETWORK (Síť)
Tento přístroj
Počítač
Poznámky
• Používáte-li síťové připojení pomocí kabelu, odpojte bezdrátový adaptér od přístroje.
• Podrobnosti týkající se nastavení směrovače nebo přístupového bodu naleznete v návodech k obsluze k těmto
přístrojům.
74CZ
Připojení přístroje k Internetu prostřednictvím
bezdrátové sítě
Instalace bezdrátového
adaptéru
Kvalita bezdrátového připojení se může měnit
v souvislosti s orientací bezdrátového adaptéru.
Nemůže-li přístroj navázat dobré připojení,
upravte nasměrování bezdrátového adaptéru.
(Závisí to na prostředí, ve kterém jej používáte.)
Při použití připojení Instant (S-IWS)
(pouze NAS-SC55PKE)
Pro připojení přístroje k síti můžete použít Instant
(S-IWS) připojení. Podrobnosti o připojení viz
„Průvodce pro rychlé připojení a nastavení”
přiložený k NAS-SC55PKE. (S-IWS je zkratka pro
„Sony Instant Wireless Audio Setup” (Okamžité
nastavení bezdrátového audiopřipojení Sony).)
Při použití AOSS připojení
Budete potřebovat následující zařízení.
• Bezdrátový adaptér (součástí dodávky)
• Bezdrátovou stanici*1 nebo bezdrátový
přístupový bod LAN kompatibilní s AOSS
(WHR-HP-G54*2)
S těmito zařízeními je možné automatické
nastavení. (Automatické nastavení je také
možné s jiným než uvedeným přístupovým
bodem, je-li kompatibilní s připojením AOSS.)
*1Dodáváno s NAS-SC55PKE
*2WHR-HP-G54 je přístupový bod kompatibilní s BUFFALO
AOSS.
O připojení AOSS
AOSS (AirStation One-Touch Secure System) je
technologie vyvinutá společností BUFFALO, která
zjednodušuje připojení a nastavení bezdrátových sítí.
Připojení a nastavení
bezdrátové sítě (nastavení
AOSS)
Nastavení bezdrátové sítě prostřednictvím
AOSS připojení je možné provést automaticky
při použití dodávaného bezdrátového adaptéru
a bezdrátové stanice (pouze NAS-SC55PKE).
Je možné také nastavení s dodávaným
bezdrátovým adaptérem a volitelným
bezdrátovým přístupovým bodem LAN
kompatibilním s AOSS WHR-HP-G54 (Jiný
přístupový bod než WHR-HP-G54 je možné
použít, je-li kompatibilní s AOSS).
S těmito zařízeními je nastavení možné provést
automaticky stisknutím tlačítka.
Připravte si bezdrátovou stanici nebo
přístupový bod. Podrobnosti viz návod
„Průvodce pro rychlé připojení a nastavení”
dodávaný s NAS-SC55PKE nebo návod
k obsluze pro přístupový bod.
Nemáte-li bezdrátovou stanici nebo
přístupový bod kompatibilní s AOSS
Bezdrátovou síť můžete nastavit s následujícími
zařízeními:
• Bezdrátový adaptér (součástí dodávky)
• Bezdrátový přístupový bod LAN
nekompatibilní s AOSS
Není možné automatické nastavení. Nastavení
musí být provedeno ručně nebo vyhledáním
nastavení.
75CZ
1
Připojte přiložený bezdrátový
adaptér do zásuvky USB na přístroji.
Bezdrátový adaptér
Bezdrátová stanice
nebo bezdrátový
přístupový bod
LAN kompatibilní
s BUFFALO AOSS
K portu USB
8
Zvolte položku [Close] (Zavřít).
Nastavení bezdrátové sítě je dokončeno.
Potvrzení, zda je přístroj připojen
k síti
Na obrazovce nastavení sítě vyberte [Check
connections] (Zkontrolovat připojení).
Má-li přístroj potíže s připojením do sítě,
zkontrolujte nastavení přístupového bodu a IP
adresy („Potvrzení a změna nastavení sítě” na
straně 81).
Zadní část přístroje
Pro připojení bezdrátového adaptéru do zásuvky USB na zadní
straně přístroje použijte přiložený prodlužovací USB kabel.
2
3
4
5
6
Přejděte do nabídky Settings
(Nastavení) a zvolte položku
[Netwok setting] (Nastavení sítě).
Zvolte položku [Manual setting]
(Ruční nastavení).
Zvolte položku [LAN] (Síť LAN)
– [Wireless] (Bezdrátová síť).
Zvolte položku [Wireless LAN
setting] (Nastavení bezdrátové sítě
LAN).
Zvolte [Access point setting]
(Nastavení přístupového bodu)
– [Automatic setting: AOSS]
(Automatické nastavení - AOSS).
Postupujte podle pokynů, které uvidíte
na displeji. Jakmile se objeví pokyn pro
stisknutí tlačítka AOSS, stiskněte a podržte
tlačítko AOSS na přístupovém bodu,
až začne blikat kontrolka AOSS nebo
SECURITY. Přístupový bod bude poté
automaticky nastaven.
7
76CZ
Zvolte položku [Save] (Uložit).
Vyhledání přístupového bodu
a nastavení bezdrátové sítě
Při použití přiloženého bezdrátového adaptéru
a bezdrátového přístupového bodu LAN
nekompatibilního s AOSS bude potřeba nastavit
bezdrátovou síť buď ručně nebo vyhledáním
přístupového bodu. Automatické nastavení není
podporováno.
Připravte si přístupový bod. Podrobnosti
naleznete v návodu k obsluze k přístupovému
bodu.
1
2
Připojte přiložený bezdrátový
adaptér do zásuvky USB na přístroji.
Přejděte do nabídky Settings
(Nastavení) a zvolte položku
[Netwok setting] (Nastavení sítě).
3
4
5
6
Zvolte položku [Manual setting]
(Ruční nastavení).
Zvolte položku [LAN] (Síť LAN)
– [Wireless] (Bezdrátová síť).
9
Zvolte položku [Close] (Zavřít).
Nastavení bezdrátové sítě je dokončeno.
Potvrzení, zda je přístroj připojen
k síti
Zvolte položku [Wireless LAN
setting] (Nastavení bezdrátové sítě
LAN).
Na obrazovce nastavení sítě vyberte [Check
connections] (Zkontrolovat připojení).
Má-li přístroj potíže s připojením do sítě,
zkontrolujte nastavení přístupového bodu a IP
adresy („Potvrzení a změna nastavení sítě” na
straně 81).
Zvolte položku [Access point
setting] (Nastavení přístupového
bodu) – [Search for available access
point.] (Vyhledání dostupného
přístupového bodu).
Přístupový bod můžete nastavit ručně výběrem položky
[Manual setting] (Ruční nastavení) v kroku 6.
Rada
Zobrazí se seznam SSID připojitelných
přístupových bodů.
SSID (Service Set Identifier) se používá pro
identifikaci přístupového bodu v bezdrátové
síti.
7
8
Vyberte přístupový bod z výsledků
vyhledávání.
Nastavte heslo sítě.
Heslo sítě (bezpečnostní heslo) je
vyžadováno, pouze když se jako
bezpečnostní nastavení objeví [WEP].
Neznáte-li bezpečnostní heslo, zkontrolujte
nastavení přístupového bodu. Po zadání
hesla vyberte [Save] (Uložit).
77CZ
Připojení přístroje k Internetu prostřednictvím
kabelové sítě
Příprava pro kabelové
připojení
Pro připojení přístroje do kabelové sítě budete
potřebovat následující zařízení.
• Kabel LAN (kabel počítačové sítě)
• Širokopásmový směrovač
• Rozbočovač (není-li volná zásuvka na
širokopásmovém směrovači)
Konfigurace připojení závisí na dostupnosti
neobsazené zásuvky na zařízení, ke kterému je
připojen váš počítač.
Je-li dostupná neobsazená zásuvka
na širokopásmovém směrovači, ke
kterému je připojen počítač
Připojte přístroj k širokopásmovému směrovači
prostřednictvím kabelu LAN.
Není-li dostupná neobsazená
zásuvka na širokopásmovém
směrovači, ke kterému je připojen
počítač
Budete potřebovat rozbočovač. Rozbočovač
připojte k širokopásmovému směrovači a pak
připojte přístroj k rozbočovači.
78CZ
Je-li na zařízení pouze jedna zásuvka
a k ní je připojen počítač
Budete potřebovat širokopásmový směrovač.
Odpojte počítač do zařízení a připojte k němu
širokopásmový směrovač. Pak připojte ke
směrovači počítač a přístroj.
Podrobnosti o postupu při nastavování najdete
v návodu k obsluze širokopásmového směrovače.
Připojení a nastavení kabelové
sítě (Automatické nastavení)
Tato sekce vysvětluje nastavení kabelové sítě.
Při prvním zapnutí přístroje
Máte-li nově zakoupený přístroj a připojíte jej
k zařízení (širokopásmový směrovač, rozbočovač
apod.), které bylo připojeno a nastaveno pro
počítač, přístroj automaticky nastaví kabelovou síť
při prvním zapnutí.
Nepřipojí-li se přístroj k síti, proveďte následující
postup.
1
Připojte přístroj k zařízení (širokopásmový
směrovač, rozbočovač apod.), které je
připojeno k vašemu počítači.
Ruční nastavení sítě (Ruční nastavení)
Není-li možné provést připojení pomocí
automatického nastavení nebo chcete-li připojit
přístroj do sítě pomocí kabelu poté, co byl
připojen do bezdrátové sítě, je potřeba provést
nastavení sítě ručně.
V závislosti na parametrech poskytovatele
Internetu nebo způsobu používání směrovače
může být potřebné další nastavení.
1
Přejděte do nabídky Settings (Nastavení)
a zvolte položku [Netwok setting]
(Nastavení sítě).
2
Zvolte položku [Manual setting] (Ruční
nastavení).
Poznámka
Širokopásmový směrovač
Vyberete-li [Manual setting] (Ruční
nastavení) poté, co byl přístroj připojen do
sítě prostřednictvím automatického nastavení,
připojení se ukončí. Pro znovu připojení do sítě
pomocí automatického nastavení vyberte [Auto
setting].
Kabel počítačové sítě
Do portu NETWORK (Síť)
Zadní část přístroje
Počítač
2
Přejděte do nabídky Settings (Nastavení)
a zvolte položku [Netwok setting]
(Nastavení sítě).
3
Zvolte položku [Auto setting]
(Automatické nastavení).
Postupujte podle pokynů, které uvidíte na
displeji.
Jakmile se přístroj připojí k síti, zobrazí se
vyskakovací okno, indikující, že připojení bylo
dokončeno. Pak se zobrazí nastavení sítě.
3
Zvolte položku [LAN] (Síť LAN) – [Wired]
(Klasická síť s kabely).
4
Zvolte položku [Wired LAN setting]
(Nastavení klasické sítě LAN s kabely).
Na displeji se zobrazí zpráva „Checking
Network setting.” (Kontrola nastavení sítě)
a pak se zobrazí displej pro nastavení klasické
sítě LAN s kabely.
Poznámka
Nepřipojí-li přístroj k síti, zkontrolujte připojení mezi
zařízeními.
a: Tuto položku není třeba nastavovat.
f : Tato položka musí být nastavena. V tomto případě
přejděte na krok 5.
79CZ
5
Zvolte položku [Address setting]
(Nastavení adresy).
Zkontrolujte následující položky.
• Zkontrolujte, zda je položka [Ethernet
speed] (Rychlost sítě Ethernet) nastavena na
hodnotu [Automatic] (Automaticky).
• Zkontrolujte, zda je položka [DHCP]
nastavena na hodnotu [All auto] (Vše
automaticky). S tímto nastavením bude IP
adresa získána automaticky.
Poznámka
V závislosti na poskytovateli připojení k Internetu
(ISP) může být někdy třeba zadat adresu IP ručně.
Podrobnosti viz „Nastavení IP adresy/proxy
serveru” (strana 82).
6
Zvolte položku [Apply] (Použít).
Nastavení je aktualizováno.
7
Zvolte položku [Close] (Zavřít).
Nastavení sítě je dokončeno.
Potvrzení, zda je přístroj připojen
k síti
Na obrazovce nastavení sítě vyberte [Check
connections] (Zkontrolovat připojení).
Rada
Pokud má přístroj potíže s připojením
k širokopásmovému směrovači nebo rozbočovači,
můžete tento problém někdy vyřešit zvolením rychlosti
[100 Mb/s] nebo [10 Mb/s] v kroku 5. Kromě toho
může zkontrolovat nastavení IP adresy (viz „Potvrzení
a změna nastavení sítě” na straně 81).
80CZ
Potvrzení a změna nastavení sítě
Objeví-li problémy s připojením k Internetu,
zkontrolujte nastavení připojení nebo stav sítě
a změňte jej. Může to vyřešit problém.
Kontrola stavu sítě
Změní-li se způsob připojení (například
z bezdrátového na kabelový) nebo stav připojení,
zobrazí se v horní části displeje na přibližně
4 sekundy vyskakovací okno.
Kontrola nastavení připojení k síti
1
Přejděte do nabídky Settings (Nastavení)
a zvolte položku [Netwok setting]
(Nastavení sítě).
2
Zvolte [Check connections] (Zkontrolovat
připojení).
Objeví-li se zpráva „Connected to home
network. No connection to Internet.”
(Připojení k místní síti. Žádné připojení
k Internetu.), proveďte postup „To check the
network status” (Kontrola stavu sítě) níže pro
kontrolu stavu sítě.
Kontrola stavu sítě
1
Přejděte do nabídky Settings (Nastavení)
a zvolte položku [Netwok setting]
(Nastavení sítě).
2
Zvolte položku [Manual setting] (Ruční
nastavení).
3
Zvolte [Wireless LAN setting] (Nastavení
bezdrátové sítě) nebo [Wired LAN setting]
(Nastavení kabelové sítě).
4
Na obrazovce nastavení bezdrátové nebo
kabelové sítě zvolte [Check network
status] (Zkontrolovat stav sítě).
5
Zvolte[Execute] (Provést).
Přístroj začne kontrolovat stav sítě. Může trvat
několik minut, než přístroj dokončí kontrolu.
Jakmile přístroj dokončí kontrolu, zobrazí
se pro každou položku symbol [OK]
(V pořádku) nebo [NG] (Není v pořádku).
• Pokud se u všech položek zobrazí symbol
[OK] (V pořádku), přejděte ke kroku 8.
• Pokud se zobrazí symbol [NG] (Není
v pořádku), přejděte ke kroku 6.
6
Pro položky se symbolem [NG] (Není
v pořádku) zvolte položku [Details]
(Podrobnosti).
Na displeji se zobrazí předpokládaná příčina
problému.
7
Postupujte podle pokynů, které se zobrazí
na displeji pro zopakování nastavení a pak
zopakujte kroky 5 a 6, až se [NG] změní na
[OK].
Rada
Z důvodu omezení některých síťových prostředí
(například síť v kanceláři) se [OK] nemusí objevit
pro několik položek. Nemusí to mít vliv na
schopnost připojení přístroje do sítě. Přetrvává-li
problém s připojením, obraťte se laskavě na správce
sítě.
8
Zvolte položku [Close] (Zavřít).
81CZ
Nastavení IP adresy/proxy
serveru
9
Možná budete muset nastavit IP adresu a proxy
server, v závislosti na parametrech připojení
od poskytovatele Internetu nebo nastavení sítě
(například stav širokopásmového směrovače, stav
bezdrátového směrovače apod.).
Pro obnovení předchozího nastavení zvolte [Undo]
(Vrátit) před provedením kroku 8.
Podrobnosti o zadávání hodnot v následujících
postupech naleznete v návodech k obsluze pro
odpovídající zařízení nebo v informacích od
poskytovatele internetového připojení.
Ruční nastavení adresy IP
Rada
Pro nastavení proxy serveru
1
Přejděte do nabídky Settings (Nastavení)
a zvolte položku [Network setting]
(Nastavení sítě).
2
Zvolte položku [Manual setting] (Ruční
nastavení).
3
Zvolte [LAN] (Síť) – [Wireless] (Bezdrátová)
nebo [Wired] (Kabelová).
1
Přejděte do nabídky Settings (Nastavení)
a zvolte položku [Netwok setting]
(Nastavení sítě).
4
2
Zvolte [Wireless LAN setting] (Nastavení
bezdrátové sítě) nebo [Wired LAN setting]
(Nastavení kabelové sítě).
Zvolte položku [Manual setting] (Ruční
nastavení).
5
3
Zvolte položku [Prosy setting] (Nastavení
proxy).
Zvolte [LAN] (Síť) – [Wireless] (Bezdrátová)
nebo [Wired] (Kabelová).
6
4
Zvolte [Wireless LAN setting] (Nastavení
bezdrátové sítě) nebo [Wired LAN setting]
(Nastavení kabelové sítě).
Změňte nastavení [To Internet] (Do
Internetu) na hodnotu [Connection via
proxy] (Připojení prostřednictvím proxy).
7
Zadejte adresu, kterou jste získali od
poskytovatele internetového připojení do
položky [Proxy server] a číslo do [Port].
8
Zvolte položku [Close] (Zavřít).
5
Zvolte [Address setting] (Nastavení
adresy).
6
Zvolte [DNS manual] (DNS ručně) nebo [All
manual] (Ručně vše) pro nastavení [DHCP].
7
Zadejte hodnoty od poskytovatele vašeho
internetového připojení pro [IP address]
(IP adresa), [Subnet mask] (Maska podsítě)
a [Default gateway] (Výchozí brána).
Umístěte kurzor nad parametr a stiskněte
tlačítko M/m pro zadání jednotlivých číslic.
IP address
(IP adresa)
Subnet mask
(Maska
podsítě)
Default
gateway
(Výchozí
brána)
8
82CZ
Zvolte položku [Close] (Zavřít).
Číselná adresa, která je přiřazena
každému zařízení v síti.
Hodnota používaná pro vymezení
sítě určením rozsahu přiřaditelných
IP adres.
Zařízení (například počítač
nebo širokopásmový směrovač)
v počítačové síti, které slouží jako
brána pro přístup jiného počítače
vně této sítě. Toto zařízení je
určeno IP adresou.
Zvolte položku [Apply] (Použít).
Používání přístroje připojeného k Internetu
Co můžete využívat v případě připojení k Internetu
Získání nejnovějších informací o titulu
Prostřednictvím připojení k Internetu můžete získat informace o titulu pro skladby, které ve chvíli, kdy
jste je zaznamenali nebo importovali, nebyly ještě opatřeny názvy.
Databáze
Gracenote®
83CZ
Získání nejnovějších informací o titulu
Tento přístroj disponuje databází obsahující určité
množství informací o discích CD, poskytovaných
službou rozpoznávání hudby Gracenote®.
Pokud je přístroj připojen k Internetu (strana
74), umožňuje tato funkce načítání informací
o hudebním titulu, které nejsou obsaženy
v databázi prostřednictvím Internetu.
Služba rozpoznávání hudby Gracenote® poskytuje
takové informace, jako názvy alb, jména
interpretů a názvy skladeb z online informačního
databázového serveru.
2
Album
Do alba můžete přidat tituly
(název alba, jméno interpreta
apod.). Funkci je možno
provádět pouze tehdy, pokud
jsou skladby na albu ve stejném
pořadí jako na originálním albu.
Track (Skladba) Umožňuje vyhledání titulu pro
jednotlivé skladby. Funkce je
užitečná pro opravy chybných
názvů.
Block add
Tituly pro skladby v albu můžete
(Přidat blok)
přidávat po jednom. Tato
funkce je výhodná pro dávkové
vyhledávání alb, jejichž skladby
byly zaznamenány na pevný disk
prostřednictvím funkce HDD
Jukebox v různém pořadí oproti
originálnímu albu.
Poznámka
Tato funkce nepodporuje načítání informací pro datové
disky CD.
Získání nejnovějších informací pro
CD
Tento přístroj automaticky načítá informace
o titulu při každém vložení disku CD; tyto
informace však můžete rovněž načíst ručně.
1
Přejděte do nabídky Options (Možnosti)
a zvolte položku [Title info] (Informace o
titulu) – [Obtain] (Získat).
2
Ve chvíli, kdy jsou zobrazeny výsledky
vyhledávání, zvolte položku online
[Search] (Vyhledávání).
Pro smazání informací o titulu
Přejděte do nabídky Options (Možnosti) a zvolte
položku [Title info] (Informace o titulu) – [Clear]
(Smazat).
Získání nejnovějších informací
o hudebních datech na pevném disku
(HDD Jukebox)
1
84CZ
Zvolte album nebo skladbu, pro které
hledáte informace, přejděte do nabídky
Options (Možnosti) a pak zvolte položku
[Obtain title info] (Získání informací o
titulu).
Vyberte [Album] (Album), [Track] (Skladba)
nebo [Block add] (Přidat blok).
Spustí se vyhledávání.
3
Je-li při vyhledávání nalezeno více
výsledků pro album nebo skladbu (pouze
při výběru možností [Album] nebo
[Track]), vyberte požadovanou položku
a pak vyberte [Obtain] (Získat).
4
Ve chvíli, kdy jsou zobrazeny výsledky
vyhledávání, zvolte položku online
[Search] (Vyhledávání).
Přístroj opět spustí vyhledávání informací
o titulu a pokud najde další informace,
aktualizuje výsledky vyhledávání. Výsledky
vyhledávání se budou aktualizovat i tehdy,
pokud jsou nalezeny stejné informace.
Pokud se pro disk CD zobrazí více výsledků
vyhledávání
Vyberte v seznamu požadovanou informaci.
Pro zobrazení informací o skladbě pro album
V zobrazeném seznamu vyberte album.
Import souborů ze sdílené složky na počítači
Pokud je tento přístroj připojen k počítačové síti,
můžete importovat audiosoubory ze sdílených
složek na vašem počítači na pevný disk (funkce
HDD Jukebox).
Budete-li to chtít provést, musí být složka nejprve
specifikována jako sdílená složka (strana 103).
1
2
3
Vyberte funkci HDD JUKEBOX.
Přejděte do nabídky Options
(Možnosti) a zvolte položku
[Transfer file] (Přenos souboru)
– [Import] – [PC shared folder]
(Sdílená složka v PC).
Nastavte níže uvedené položky
a pak vyberte [Connect] (Připojit).
PC name
(Název
počítače)
Share name
(Sdílený
název)
User name
(Uživatelské
jméno)
Password
(Heslo)
4
Poznámka
Najednou lze importovat maximálně 10 000 skladeb
(strana 112).
Název počítače nebo jeho
adresa IP (až 15 písmen/číslic).
Sdílený název, který byl zadán
při nastavení složky jako
sdílené (strana 103).
Uživatelské jméno, které bylo
použito pro zpřístupnění
počítače, když byla složka
nastavena jako sdílená.
Toto heslo je vyžadováno
pouze tehdy, pokud bylo pro
sdílenou složku zadáno heslo.
Zvolte alba, která chcete
importovat.
Zvolené položky budou označeny
zaškrtnutím.
Symbol zaškrtnutí je možno zrušit dalším
stisknutím tlačítka ENTER (Potvrzení).
5
Zvolte položku [Import].
85CZ
Nastavení hodin prostřednictvím připojení k
Internetu
Hodiny lze nastavit po připojení přístroje
k serveru NTP (Network Time Protocol)
(Protokol síťového času) na Internetu.
Před použitím této funkce se ujistěte, zda je již
provedeno nastavení parametrů sítě (strana 74).
1
Přejděte do nabídky Settings
(Nastavení) a zvolte položku [Clock
setting] (Nastavení hodin).
Zobrazí se displej pro nastavení hodin.
2
3
4
Vyberte [Online auto-sync
clock setting] (Nastavení online
automatické synchronizace hodin).
Zvolte [On] (Zapnuto).
V položce [Time zone] (Časové
pásmo) vyberte požadované město.
Pokud v položce [Time zone] (Časové
pásmo) není požadované město uvedeno,
zvolte město, které se nachází ve stejném
časovém pásmu jako požadované město.
5
6
Zvolte položku [Standard]
(Standardní) nebo [Summer time]
(Letní čas) pro nastavení [Summer
time] (Letní čas).
Zvolte [Server name] (Název
serveru).
Zobrazí se displej pro zadání textu.
Pokud se zobrazí položka [NtpServer],
připojuje se přístroj k serveru, který byl
nastaven. Pokud je název serveru v pořádku,
přejděte ke kroku 8.
86CZ
7
Zadejte název serveru.
8
Zvolte položku [Apply] (Použít).
9
Zvolte položku [Close] (Zavřít).
Podrobnosti o zadávání textu, viz část
„Zadávání textu” na stránce 72.
Hodiny se automaticky nastaví.
Pro obnovení názvu serveru na jeho
tovární nastavení
V kroku 7 opakovaně stiskněte tlačítko CLEAR
(Smazat), až se název serveru zruší.
Pro zrušení postupu
Stiskněte tlačítko BACK (Zpět).
Poznámky
• Přístroj nemusí být schopen připojit se k serveru
NTP, pokud není správně nastaveno připojení
k Internetu.
• Pokud používáte proxy server, nemusí být přenosy
nasměrovány na server NTP. Pokud se to stane,
obraťte se na svého poskytovatele připojení
k Internetu (ISP).
Používání funkce Home Network (Domácí síť)
O serverových a klientských funkcích přístroje
Přístroj můžete připojit k bezdrátovému přehrávači „GIGA JUKE” NAS-C5E*1 (klient) prostřednictvím
bezdrátové sítě a přehrávat hudební data uložená v přístroji přes reproduktory klienta.
Bezdrátový
adaptér
Bezdrátová
stanice*1
Bezdrátový přehrávač „GIGA JUKE” NAS-C5E*1
Tento přístroj
*1Dodáváno s NAS-SC55PKE Bezdrátový přehrávač „GIGA JUKE” NAS-C5E je možno zakoupit samostatně.
S využitím funkce Home Network (Domácí síť) můžete používat další zařízení kompatibilní s DLNA
pro poslech hudebních dat uložených v přístroji (funkce serveru) nebo používat přístroj pro poslech
hudebních dat uložených v jiném zařízení, například počítači (funkce klienta).
Funkce serveru
Používáte-li tento přístroj (hudební server „GIGA JUKE”) jako server a připojujete jej k bezdrátovému
přehrávači „GIGA JUKE” NAS-C5E, mohou být na přístroji a bezdrátovém přehrávači „GIGA JUKE”
současně přehrávány různé skladby. Kromě toho funkce serveru na tomto přístroji podporuje standard
DLNA (Digital Living Network Alliance), takže zpřístupňuje hudební data uložená v přístroji pro
přehrávání v jakémkoliv klientském zařízení, které podporuje standardy DLNA*1.
*1Nejnovější informace o klientech kompatibilních s tímto zařízením najdete na stránce zákaznické podpory Sony Europe,
http://support.sony-europe.com/
Tok hudebních dat
Studijní pokoj
Ložnice
Skladba B
Skladba A
Obývací pokoj
Server
Skladba A, B, C ...
Kuchyně
Skladba C
87CZ
Počet klientů, které je možno současně používat pro přehrávání závisí na hudebním formátu skladby
a síťovém prostředí. Podrobnosti viz stránka zákaznické podpory Sony Europe,
http://support.sony-europe.com/.
Rozšiřující funkce - PARTY MODE (Režim pro zábavu) umožňuje poslech stejné hudby v různých
místnostech.
Existuje-li více zařízení, které mohou komunikovat s přístrojem, jsou tato zařízení pozvána přístrojem
neboli „hostitelem” pro vstup do režimu PARTY MODE jako „host” pro přehrávání stejných skladeb,
které jsou přehrávány přístrojem. Tento přístroj může být také „hostem” v režimu PARTY MODE
a přehrávat stejné skladby, jako přehrává „hostitelské” zařízení.
Funkce klienta
Přístroj můžete používat jako klient kompatibilní s DLNA a přehrávat hudební data uložené v serveru
digitálních médií, který je kompatibilní s DLMA*1.
*1Nejnovější informace o serverech kompatibilních s tímto zařízením najdete na stránce zákaznické podpory Sony Europe,
http://support.sony-europe.com/
Tok hudebních dat
Studijní pokoj
Server
Skladba A, B, C ...
Obývací pokoj
Skladba A, B, C ...
88CZ
Používání přístroje jako serveru
Funkce serveru v přístroji jsou zapnuté z výroby.
Aktivujete-li funkce serveru pomocí nabídky
Settings (Nastavení), může být k přístroji
připojeno maximálně 20 klientů. Každé zařízení
rozpoznané jako klient má automaticky povolen
přístup. Pro změnu nastavení klientů se podívejte
do části „Nastavení stavu připojení klienta”
(strana 90).
Kdykoliv se změní počet připojených
klientů, zobrazí se na přibližně 4 sekundy
vyskakovací okno.
Počet klientů, kteří jsou připojeni
Schopnost používat funkce serveru
v různých provozních režimech je
následující:
Provozní režim
Používání
funkce serveru
Normální provoz
Režim Quick start-up (Rychlé
spuštění)
Standardní režim (úsporný)
Automatická analýza
Možné
Možné
1
Nemožné
Možné
Připojte klienta k přístroji a pak
vyberte pro přehrávání skladbu
uloženou na přístroji.
Jakmile se spustí přehrávání, rozsvítí se
kontrolka SERVER žlutozeleně.
Nemůže-li se klient připojit k přístroji
(kontrolka SERVER se nerozsvítí),
zkontrolujte následující možné příčiny.
• Pohotovostní režim přístroje není
nastavený pro rychlé spuštění. Viz
„Nastavení pohotovostního režimu”
(strana 102).
• Klient nebyl úspěšně registrován
přístrojem. Viz „Ruční zaregistrování
klienta” (strana 90).
• Přístroj je nastaven na odmítnutí připojení
klienta. Viz „nastavení stavu připojení
klienta” (strana 90).
Není-li možné klientem přehrávat
hudební data nebo se neobjeví
seznam klientů
Chcete-li přehrávat hudební data ve formátu,
který není podporován klientem, vyberte na
přístroji funkci HOME NETWORK. Po tomto
nastavení se ovšem klient stane pouze jediným
zařízením, které se může připojit k přístroji.
Poznámky
• Připojí-li se klient k přístroji v průběhu analýzy
hudebních dat, analýza se zastaví. Analýza se znovu
zahájí, jakmile přestane klient přistupovat k přístroji.
• Funkce serveru se dočasně zastaví, když přístroj
– zaznamenává nebo importuje hudební data
(včetně časovaného záznamu),
– přenáší hudební data,
– upravuje data (včetně ruční analýzy hudebních
dat pro funkci x-DJ),
– zálohuje data,
– aktualizuje systém,
– mění zobrazení displeje,
– přesunuje hudební data z přístroje do jiného
komponentu nebo
– formátuje systém.
89CZ
Kontrola nastavení serveru
Ruční zaregistrování klienta
Nemůže-li se klient připojit k přístroji,
zkontrolujte nastavení serveru v přístroji.
Není-li přístroj schopen rozeznat klienta
automaticky, můžete jej zaregistrovat ručně.
Podrobné informace o adrese MAC – podívejte se
do návodu k obsluze klienta.
1
2
Přejděte do nabídky Settings (Nastavení)
a zvolte položku [Server setting]
(Nastavení serveru).
Je-li položka [Server function] (Funkce
serveru) nastavena na [Stop], vyberte
z rozbalovací nabídky [Start].
1
Přejděte do nabídky Settings (Nastavení)
a zvolte položku [Server setting]
(Nastavení serveru).
2
Zvolte položku [Manual setting] (Ruční
nastavení).
Objeví se seznam klientů, které se mohou
připojit.
3
Zvolte položku [Add device] (Přidat
zařízení).
4
Zvolte [MAC address] (Adresa MAC)
zadejte adresu a pak stiskněte ENTER.
Adresa MAC by měla obsahovat 12 znaků
(0 až 9 a A až F).
Změna názvu serveru
Zvolte [Server name] (Název serveru)
a zadejte nový název v zobrazení pro zadávání
textu.
Zrušení automatického připojení klientů
Je-li položka [Auto permit to connect]
(Automatické povolení připojení) nastavena
na [Execute] (Provést), je možné hudební
data z přístroje přehrávat na jiném přístroji.
Pro zrušení automatického připojení klientů
nastavte tento parametr na [Not execute]
(Neprovádět).
3
Zvolte položku [Close] (Zavřít).
Nastavení stavu připojení klienta
Přístup k přístroji je možné pro určité klienty
povolit nebo zakázat.
90CZ
1
Přejděte do nabídky Settings (Nastavení)
a zvolte položku [Server setting]
(Nastavení serveru).
2
Zvolte položku [Manual setting] (Ruční
nastavení).
3
Vyberte klienta a zvolte [Permit] (Povolit)
nebo [Reject] (Odmítnout).
Opakováním tohoto kroku nastavíte ostatní
klienty.
4
Zvolte položku [Close] (Zavřít).
Změna názvu klienta
Zvolte [Device name] (Název zařízení)
a zadejte nový název.
5
6
Zvolte položku [Add] (Přidat).
Zvolte položku [Close] (Zavřít).
Poslech stejných skladeb v různých místnostech
(PARTY MODE)
S využitím režimu PARTY MODE můžete
poslouchat stejnou hudbu v různých místnostech.
Když se přístroj přepne do režimu PARTY MODE
jako „hostitel”, všechny připojené přehrávače jsou
automaticky pozvány pro přepnutí do režimu
PARTY MODE jako „host” (tovární nastavení).
1
Zapněte přístroj a „hosty” ve všech
místnostech.
Máte-li bezdrátový přehrávač „GIGA JUKE”
NAS-C5E, zapne se automaticky, jakmile
„hostitel” přejde do režimu PARTY MODE.
2
3
Ujistěte se, že je každé zařízení
připojeno k síti.
Stiskněte tlačítko PARTY.
Zapne se funkce HOME NETWORK,
na displeji se zobrazí „Preparing PARTY
MODE play.” (Příprava přehrávání
v zábavním režimu) a kontrolka PARTY
bude blikat.
Jakmile je příprava dokončena, kontrolka
PARTY se rozsvítí.
4
Vyberte skladbu a spusťte
přehrávání.
Na všech „návštěvních” zařízení se také
spustí přehrávání stejné skladby. Než začne
být slyšet zvuk, může to trvat přibližně
10 sekund.
Ukončení režimu PARTY MODE
(pouze při stavu „hostitel”)
Stiskněte tlačítko PARTY.
„Stop PARTY MODE play. OK?” (Opravdu
zastavit přehrávání v zábavním režimu?) se
zobrazí na displeji. Zvolte možnost [Yes] (Ano).
Opuštění režimu PARTY MODE
(pouze při stavu „host”)
Stiskněte tlačítko PARTY.
„Leave PARTY MODE play. OK?” (Opravdu
opustit přehrávání v zábavním režimu?) se zobrazí
na displeji. Zvolte možnost [Yes] (Ano).
Automatický vstup do režimu PARTY
MODE jako „host”
Je-li jiný „hostitel” v režimu PARTY MODE,
můžete nastavit, aby přístroj přecházel do režimu
PARTY MODE automaticky jako „host”.
Uvědomte si laskavě, že pokud je přístroj ve
standardním (úsporném) pohotovostním režimu,
nezapne se automaticky, je-li pozván do režimu
PARTY MODE.
Pokud je již jiné zařízení v režimu PARTY
MODE jako „hostitel”, přejde přístroj do
režimu PARTY MODE jako „host”. Pokud
je právě „hostitelem” přehrávána skladba,
nezačne přístroj přehrávání v části skladby.
Přístroj spustí přehrávání od další skladby,
kterou bude přehrávat „hostitel”.
1
Přejděte do nabídky Settings (Nastavení)
a zvolte položku [System setting]
(Nastavení systému).
2
Zvolte [Auto join PARTY MODE]
(Automaticky se připojit do zábavního
režimu) – [On] (Zapnuto).
Přístroj automaticky aktivuje funkci HOME
NETWORK (Domácí síť) v případě, že
zařízení „hostitel” vstoupí do režimu PARTY
MODE. Na displeji se zobrazí „Preparing
PARTY MODE play.” (Příprava přehrávání
v zábavním režimu.) a začne blikat indikátor
PARTY.
91CZ
Jakmile je příprava dokončena, kontrolka
PARTY se rozsvítí.
Pro zrušení automatického vstupu do režimu
PARTY MODE zvolte [Off] (Vypnuto).
Poznámky
• Není-li přístroj připojen do sítě, nepřepne se do
režimu PARTY MODE.
• Je-li přístroj v režimu PARTY MODE jako „hostitel”,
je režim PARTY MODE při výběru jiné funkce
zrušen. Je-li přístroj v režimu PARTY MODE jako
„host”, opustí při výběru jiné funkce režim PARTY
MODE, ale ostatní zařízení v režimu PARTY MODE
zůstanou.
• Aktivuje-li se časovač záznamu ve chvíli, kdy je
přístroj v režimu PARTY MODE, zobrazí se zpráva.
Chcete-li zrušit časovač záznamu, vyberte [Cancel]
(Zrušit). Režim PARTY MODE bude pokračovat.
Chcete-li spustit časovač záznamu, vyberte [Close]
(Zavřít). V tomto případě bude režim PARTY
MODE zrušen (pokud je přístroj jako „hostitel”)
nebo přístroj režim PARTY MODE opustí (pokud je
jako „host”).
• Je-li přístroj v režimu PARTY MODE, funkce
časovače probuzení je zrušena.
• Používáte-li přístroj (pro záznam, přenos dat apod.)
ve chvíli, kdy je pozván pro vstup do režimu PARTY
MODE, zobrazí se zpráva. Postupujte podle pokynů
ve zprávě.
• Pokud je hudba přehrávaná „hostitelem” ve formátu,
který není tímto přístrojem podporován, není možné
jej v přístroji přehrávat.
• Režim PARTY MODE se ukončí a přístroj se vypne
po uplynutí času nastaveného ve funkci Sleep Timer
(Automatické vypnutí).
• Po stisknutí tlačítka PARTY může trvat přibližně
10 sekund, než uslyšíte zvuk přehrávané skladby.
92CZ
Používání přístroje jako klienta
Tento přístroj umožňuje přehrávání hudebních
dat uložených v serveru pro digitální média,
kompatibilním s DLNA.
Ikona
Přejděte do nabídky Home (Hlavní
nabídka) a zvolte položku [HOME
NETWORK] (Domácí síť).
Zobrazí se seznam serverů, které lze zvolit.
V případě připojení k serveru, se přístroj
automaticky připojí k naposledy použitému
serveru.
Stav serveru
Neznámý
server
Připojitelný,
není však
možno nalézt
podrobnosti
o serveru
*1Barvy ikon se různí v závislosti na zvoleném designu
displeje (strana 101). Výše uvedená barva platí pro
design displeje číslo 1.
Poslech hudby uložené
v počítači
1
Popis
Poznámka
Je-li na přístroji aktivní funkce serveru, objeví se
přístroj v seznamu také.
2
Zvolte server ze seznamu serverů,
které lze zvolit.
Zobrazí se zpráva „Connecting to HOME
NETWORK server.” (Připojování k serveru
domácí sítě) a poté se zobrazí hlavní displej.
3
Zvolte skladbu, kterou chcete
přehrát.
Spustí se přehrávání.
Ikony
Ikona
(bílá nebo
černá*1)
Popis
Stav serveru
Připojitelné
servery
Lze provést
připojení
Naposledy
připojený
(žlutozelená)
server
Nový server
Lze provést
připojení
Lze provést
připojení
Poznámka
Ve chvílích, kdy je server připojen k přístroji, pamatujte
na to, že nesmíte server vypnout nebo smazat
audiosoubor na tomto serveru.
Rada
Pokud v seznamu nejsou žádné servery, které je
možno zvolit, přejděte do nabídky Options (Možnosti)
a zvolte položku [Display] (Zobrazení) – [Update info]
(Aktualizovat informace).
93CZ
Další možnosti ovládání
Funkce
Proveďte toto:
Zastavení
přehrávání
Stiskněte tlačítko x.
Displej (zobrazení) seznamu
Volba předchozí/
V průběhu přehrávání
následující skladby stiskněte tlačítko
./>.
Zvolit skladbu
Stiskněte tlačítko M/
m/</,.
Zvolte číslo
skladby pomocí
numerických
tlačítek
Stiskněte odpovídající
numerické tlačítko
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Přepnutí displeje
s časovými
informacemi
Přejděte do nabídky
Options (Možnosti)
a zvolte položku – [Time]
(Doba/čas) – [Elapsed
time] (Uplynulá doba)
nebo [Remaining time]
(Zbývající doba).
Opakované
Přejděte do nabídky
přehrávání skladby Options a zvolte [Setting]
nebo skladeb
(Nastavení) – [Play mode]
(Režim přehrávání)
– [Repeat] (Opakování)
– [Off] (opakované
přehrávání je vypnuto),
[On] (přístroj opakovaně
přehrává všechny skladby)
nebo [Track] (přístroj
opakovaně přehrává
skladbu).
Poznámky
• Skladbu lze zvolit numerickými tlačítky pouze tehdy,
pokud se zobrazuje hlavní displej nebo displej se
seznamem skladeb.
• Časové informace není možno přepínat, pokud je
přístroj v režimu stop.
• V závislosti na připojeném serveru nemusí být
možno zobrazovat správnou zbývající dobu.
Ikona
Ikona
Význam
Skladby, které lze přehrát.
Skladby, které ještě nebyly
analyzovány.
Skladby, které nelze přehrát.
Prohlížení informací
o skladbách
1
2
Zvolte playlist nebo skladbu, pro
kterou si chcete zobrazit informace.
Přejděte do nabídky Options
(Možnosti) a zvolte položku
[Display] (Zobrazení) – [Track info]
(Informace o skladbě).
Poznámka k formátu audiodat
Připojený server může obsahovat určitá
audiodata, která není možno na přístroji přehrát.
Tyto skladby lze identifikovat pomocí ikony, která
se zobrazí na displeji.
94CZ
Budete-li chtít zobrazit celý textový řetězec
pro titul, interpreta nebo žánr, stiskněte
tlačítko M/m pro volbu odpovídajícího
rámečku a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení). Stiskněte tlačítko M/m pro
rolování displeje.
Další možnosti nastavení
Používání časovače vypínání (Sleep Timer)
Funkci Sleep Timer (Časovač vypnutí) je možno
nastavit tak, aby se přístroj po uplynutí určité
doby vypnul (v krocích po 30 minutách). Tato
funkce je užitečná, pokud chcete usínat při
poslechu hudby nebo pokud odcházíte.
Stiskněte tlačítko SLEEP (Časovač
vypnutí).
Zobrazí se rozevírací nabídka funkce Sleep Timer
(Časovač vypnutí).
Po každém stisknutí tlačítka se displej s dobou
pro vypnutí změní následovně:
Off (Vypnuto) t 30 t 60 t 90 t 120 t 150
t 180 t Off (Vypnuto)...
Nastavení funkce Sleep Timer (Časovač vypnutí)
je dokončeno, jakmile je zobrazena požadovaná
doba pro vypnutí.
Ve chvíli, kdy je funkce Sleep Timer (Časovač
vypnutí) aktivní, svítí indikátor TIMER
(Časovač).
Poznámky
• Nastavení funkce Sleep Timer (Časovač vypnutí) se
zruší, jakmile začne být aktivní jiná funkce časovače.
• Pokud nastavíte funkci Recording Timer (Časovač
záznamu), pak se nastavení funkce Sleep Timer
(Časovač vypnutí) nesmí překrývat s dobou spuštění
funkce Recording Timer (Časovač záznamu).
95CZ
Používání funkce Wake Up Timer (Časovač probuzení)
Časovač lze nastavit tak, aby se přístroj
automaticky zapnul a vypnul každý den ve
specifikovanou dobu. Po zapnutí zahájí přístroj
automaticky přehrávání. Před nastavením tohoto
časovače nejprve prověřte, zda jsou správně
nastaveny hodiny (strana 26 nebo 86). Pro funkci
Wake Up Timer (Časovač probuzení) lze provést
maximálně tři nastavení.
1
2
Stiskněte tlačítko TIMER (Časovač).
Zobrazí se seznam nastavení.
Přejděte do nabídky Options
(Možnosti) a zvolte položku [New
setting] (Nové nastavení) – [Wake
up playback] (Přehrávání při
probuzení).
Pokud je přístroj přepnut na funkci x-DJ,
začne se přehrávat kanál zvolený při aktivaci
funkce (strana 49).
Poznámky
• Nastavení funkce Wake Up Timer (Časovač
probuzení) nelze nastavit, pokud se překrývá
s existujícím nastavením.
• Asi minutu a půl před vypnutím pomocí funkce
Wake Up Timer (Časovač probuzení) nebudou
pracovat některé funkce.
• Aktivaci funkce Wake Up Timer (Časovač
probuzení) je možno odložit některými operacemi,
pokud jsou provedeny krátce před spuštěním funkce
Wake Up Timer (Časovač probuzení).
Nastavení pro funkci Wake Up Timer
(Časovač probuzení)
Položka
Date (Datum)
3
Nastavte jednotlivé položky.
4
Zvolte [OK].
5
V rozevírací nabídce zvolte a nastavte
jednotlivé položky (zobrazeny v níže
uvedené části „Nastavení pro funkci Wake
Up Timer (Časovač probuzení)”).
Nastavení se zaregistruje a zobrazí se
v seznamu časovače.
Stiskněte tlačítko TIMER (Časovač)
nebo BACK (Zpět).
Nastavení je provedeno a rozsvítí se
indikátor TIMER (Časovač). Jakmile nastane
nastavená doba/čas, spustí se přehrávání
nebo příjem rozhlasového vysílání. Pokud
je přístroj v režimu HDD JUKEBOX
(Jukebox pevného disku), začne se přehrávat
naposledy přehrávaná skladba.
Pokud je přístroj v režimu CD, začne se
přehrávat první skladba vloženého disku CD.
96CZ
Obsah
Den (měsíc/den) ve 4 následujících
týdnech, včetně aktuálního dne
Every Sat – Every Sun (Každou
sobotu - Každou neděli) (některé
dny, například každou sobotu,
pondělí a podobně)
Mon – Fri (Pondělí - Pátek)
(od pondělí do pátku)
Mon – Sat (Pondělí - Sobota)
(od pondělí do soboty)
Everyday (Každý den)
Start (Začátek)
Hour/Minute (Hodina/Minuta)
End (Konec)
Hour/Minute (Hodina/Minuta)
Function
CD
(Funkce)
DAB*1
 HDD JUKEBOX
x-DJ
FM/AM (Vlnové pásmo)
Volume
Min. (0) až max. (51)
(Hlasitost)
(: Tovární nastavení)
*1Pouze u modelu pro Velkou Británii.
Pokračování přehrávání po času
ukončení časovače probuzení
Nastavení časovače probuzení je možné zrušit
při jeho aktivitě. Provedete-li to, čas ukončení je
zrušen a přehrávání pokračuje.
Pro zrušení nastavení přejděte do nabídky
Options (Možnosti) ve chvíli, kdy probíhá
operace s časovačem Wake Up Timer (Časovač
probuzení) a zvolte položku [Timer cancel]
(Zrušení časovače).
Používání funkce Recording Timer (Časovač záznamu)
Časovač můžete nastavit tak, aby se spustil
záznam rozhlasového pořadu nebo zvuku
přehrávaného z externího zařízení připojeného do
konektoru AUDIO IN (Audiovstup) na přístroji.
Budete-li chtít tuto funkci používat, nejprve
prověřte, zda jsou správně nastaveny hodiny
(strana 26 nebo 86). Je možno provést maximálně
10 nastavení záznamu.
Poznámka
3
Nastavte jednotlivé položky.
4
Zvolte [OK].
Jakmile je aktivní časovač záznamu, funkce serveru se
zastaví.
5
V rozevírací nabídce zvolte a nastavte
jednotlivé položky (zobrazeny v níže
uvedené části „Nastavení pro funkci
Recording Timer (Časovač záznamu)”
na stránce 98).
Nastavení se zaregistruje a zobrazí se
v seznamu časovače.
Stiskněte tlačítko TIMER (Časovač)
nebo BACK (Zpět).
Nastavení je provedeno a rozsvítí se
indikátor TIMER (Časovač).
Záznam rozhlasového pořadu
pomocí funkce Recording
Timer (Časovač záznamu)
V požadovaném čase můžete provést záznam
rozhlasového vysílání. Budete-li chtít tuto funkci
používat, nejprve správně nastavte hodiny.
1
2
Stiskněte tlačítko TIMER (Časovač).
Zobrazí se seznam časovačů.
Přejděte do nabídky Options
(Možnosti) a zvolte položku [New
setting] (Nové nastavení) – [FM/AM
record] (Záznam FM/AM).
* Pouze u modelu pro Velkou Británii.
Pro zastavení záznamu s časovačem
Stiskněte tlačítko x.
Pokračování záznamu po času
ukončení časovače záznamu
Nastavení časovače záznamu je možné zrušit
při jeho aktivitě. Provedete-li to, čas ukončení je
zrušen a záznam pokračuje.
Pro zrušení nastavení přejděte do nabídky
Options (Možnosti) ve chvíli, kdy probíhá
operace s časovačem Recording Timer (Časovač
záznamu) a zvolte položku [Timer cancel]
(Zrušení časovače).
Poznámky
• Po nastavení funkce Recording Timer (Časovač
záznamu) není možno nastavit další časovač, pokud
se překrývá s časem nastaveným pro předchozí
časovač. Toto nastavení však lze provést, pokud
potlačíte předchozí nastavení (strana 100).
• Čas ukončení časovače záznamu nelze nastavit blízko
aktuálnímu času.
• Asi minutu a půl před vypnutím funkce Recording
Timer (Časovač záznamu) nebudou pracovat některé
funkce.
• Aktivaci funkce Recording Timer (Časovač
záznamu) je možno odložit některými operacemi,
pokud jsou provedeny krátce před spuštěním funkce
Recording Timer (Časovač záznamu).
• Pokud nezadáte žádný název záznamu, budou pro
název automaticky použity informace jako datum
a čas.
97CZ
• Pro poslech zvuku během záznamu stiskněte tlačítko
MUTING (Vypnutí zvuku) nebo VOLUME +
(Hlasitost) tak, aby nebyl zvuk vypnutý.
• Pokud pomocí časovače záznamu chcete zaznamenat
službu DAB, měli byste nejprve uložit požadovanou
službu na předvolbu. V opačném případě nebude
možné provést nastavení časovače.
Záznam z externího zařízení
pomocí funkce Recording
Timer (Časovač záznamu)
1
2
3
4
5
Stiskněte tlačítko TIMER (Časovač).
Přejděte do nabídky Options
(Možnosti) a zvolte položku [New
setting] (Nové nastavení) – [Audio
In record] (Záznam z audiovstupu).
Nastavte jednotlivé položky.
Zvolte [OK].
Stiskněte tlačítko TIMER (Časovač)
nebo BACK (Zpět).
Pro zastavení záznamu s časovačem
Stiskněte tlačítko x.
Pokračování záznamu po času
ukončení časovače záznamu
Nastavení časovače záznamu je možné zrušit
při jeho aktivitě. Provedete-li to, čas ukončení je
zrušen a záznam pokračuje.
Pro zrušení nastavení přejděte do nabídky
Options (Možnosti) ve chvíli, kdy probíhá
operace s časovačem Recording Timer (Časovač
záznamu) a zvolte položku [Timer cancel]
(Zrušení časovače).
98CZ
Nastavení pro funkci Recording Timer
(Časovač záznamu)
Položka
Obsah
Date (Datum)
Den (měsíc/den) ve 4
následujících týdnech, včetně
aktuálního dne
Every Sat – Every Sun (Každou
sobotu - Každou neděli)
(některé dny, například každou
sobotu, pondělí a podobně)
Mon – Fri (Pondělí - Pátek) (od
pondělí do pátku)
Mon – Sat (Pondělí - Sobota)
(od pondělí do soboty)
Everyday (Každý den)
Start (Začátek)
Hour/Minute (Hodina/Minuta)
End (Konec)
Hour/Minute (Hodina/Minuta)
Title (Titul)
Setting name (Název nastavení)
Band (Pásmo)*1  FM/AM (Vlnové pásmo)
Preset No. (Číslo
Číslo předvolby
předvolby)
Format/
Lineární PCM
—
Bit rate (Formát/  MP3
96 kb/s
Rychlost
 128 kb/s
datového toku)*2
160 kb/s
192 kb/s
256 kb/s
Značka skladby
každých 10 minut
(interval značení
každých 30 minut
skladby)
každých 60 minut
každých 120 minut
LEVEL SYNC (Úroveň
synchronizace)*3
Auto*4
 On/Off (Zapnuto/Vypnuto)
Auto title
(Automatický
titul)*5
 Upper (Horní)/Rear (Zadní)
Input terminal
(Vstupní
zásuvka)*6
(: Tovární nastavení)
*1Pouze pokud je přístroj nastaven na funkci FM/AM.
*2Podrobnosti o nastavení „Format/Bit rate” (Formát/Datový
tok) - viz strana 29.
*3Podrobnosti o nastavení položky „LEVEL SYNC” (Úroveň
synchronizace) - viz strana 30. Viz rovněž vysvětlení
nastavení položky „LEVEL SYNC” (Úroveň synchronizace).
*4Pouze pokud je přístroj nastaven na funkci FM/AM. Viz
část „Auto” (Automaticky) na stránce 30, kde najdete další
podrobnosti.
*5Pokud je funkce „Auto title” (Automatický titul) nastavena
na hodnotu „On” (Zapnuto) (strana 31) a přístroj je přepnut
na funkci AUDIO IN (Audiovstup), bude aktuální název
přepsán.
*6Pouze pokud je přístroj nastaven na funkci AUDIO IN
(Audiovstup).
Kontrola nastavení časovače
Stiskněte tlačítko TIMER (Časovač).
Zobrazí se displej se seznamem časovače.
Opět stiskněte tlačítko TIMER (Časovač), aby
displej zmizel.
1 2
3
4
1
Stiskněte tlačítko TIMER (Časovač).
Zobrazí se displej se seznamem časovače.
2
3
Zvolte nastavení, které chcete smazat.
4
Zvolte možnost [Yes] (Ano).
Zvolené nastavení je smazáno ze seznamu.
Pokud zvolíte [No] (Ne), bude operace
zrušena.
5
Stiskněte tlačítko TIMER (Časovač) nebo
BACK (Zpět).
5
Ikona funkce Recording Timer
(Časovač záznamu)
Ikona funkce Wake Up Timer
(Časovač probuzení)
2 Title (Titul) Setting name (Název nastavení)
3 Date (Datum) Setting date (Datum nastavení)
Doba spuštění a ukončení funkce
4 Time (Čas)
Recording Timer (Časovač
záznamu)
5
(modré) Funkce Recording Timer (Časovač
záznamu) je v pohotovostním
režimu (Standby).
(červené) Funkce Recording Timer (Časovač
záznamu) je aktivní.
Funkce Recording Timer (Časovač
(šedá)
záznamu) je potlačena.
Failed recording (Selhání
záznamu)
Tato ikona se zobrazí, pokud dojde
k selhání funkce Recording Timer
(Časovač záznamu) v důsledku
výpadku napájení nebo z jiného
důvodu. Tato ikona se nezobrazí,
pokud je časovač nastaven
pro pravidelné intervaly, jako
například pro každý den nebo
každý týden. V takovém případě
zůstane nastavení zachováno,
i pokud došlo k selhání
záznamu. Výsledky takového
nedokončeného záznamu by však
měly být smazány (tato strana).
1
Pro smazání nastavení časovače
Stiskněte tlačítko DELETE (Smazání) nebo
přejděte do nabídky Options (Možnosti)
a zvolte položku [Delete] (Smazání).
Zobrazí se okno s potvrzením.
Pro změnu nastavení časovače
1
2
Stiskněte tlačítko TIMER (Časovač).
3
4
5
Zvolte položku, kterou chcete změnit.
6
Stiskněte tlačítko TIMER (Časovač) nebo
BACK (Zpět).
Zvolte nastavení, které chcete změnit.
Zobrazí se displej pro změnu nastavení.
Změňte položku
Zvolte [OK].
Nová informace přepíše starou a zobrazí se
v seznamu časovače.
Rada
Stejnou operaci můžete provést prostřednictvím
nabídky Options (Možnosti).
99CZ
Pro dočasné potlačení nastavení
časovače pro pravidelný interval
záznamu — Suspend (Potlačit)
Po potlačení nastavení časovače lze provést jiné
nastavení pro stejné časové období.
100CZ
1
2
Stiskněte tlačítko TIMER (Časovač).
3
V rozevírací nabídce nastavte položku
[Programming] (Programování) na
hodnotu [Suspend] (Potlačit).
4
Zvolte [OK].
Zvolené nastavení je potlačeno a jeho ikona
změní barvu na šedou.
5
Stiskněte tlačítko TIMER (Časovač) nebo
BACK (Zpět).
Zvolte nastavení, které chcete potlačit.
Zobrazí se displej pro opětovné nastavení.
Změna nastavení systému
Nastavení zobrazení na
televizoru
3
Zvolte [On] (Zapnuto).

M/m/</,/
ENTER (Potvrzení)
SETTINGS
(Nastavení)
Pro změnu velikosti zobrazení na
přístroji
On
Pokud po dobu 15 minut není
(Zapnuto) provedena žádná operace,
spořič obrazovky se aktivuje.
Off
Spořič obrazovky se neaktivuje.
(Vypnuto)
(: Tovární nastavení)
4
Zvolte položku [Close] (Zavřít).
Pro změnu vzhledu displeje
Je možno změnit vzhled displeje na přístroji.
1
Přejděte do nabídky Settings (Nastavení)
a zvolte položku [System setting]
(Nastavení systému).
Otevře se nabídka pro nastavení.
Přejděte do nabídky Settings (Nastavení)
a zvolte položku [Screen setting]
(Nastavení obrazovky).
2
3
Zvolte [Select design] (Vybrat vzhled).
2
Zvolte položku [Unit display] (Zobrazovací
jednotka).
4
3
Zvolte možnost [Wide zoom (16:9)]
(Širokoúhlý zvětšený obraz) nebo [Normal
(4:3)] (Normální).
Zvolte[Execute] (Provést).
Displej se změní podle zvoleného návrhu.
4
Zvolte položku [Close] (Zavřít).
Je možno zvolit dvě velikosti zobrazení.
1
Zvolte položku [Type 1] (Typ 1) nebo
[Type 2] (Typ 2).
Poznámka
Změna velikosti obrazu na přístroji neovlivňuje
obrazový výstup ze zásuvky MONITOR OUT.
Nastavení spořiče obrazovky
Podobně jako u osobního počítače můžete
nastavit spořič obrazovky, který se aktivuje, pokud
není po určitou dobu provedena žádná operace.
1
Přejděte do nabídky Settings (Nastavení)
a zvolte položku [System setting]
(Nastavení systému).
Otevře se nabídka pro nastavení.
2
Zvolte položku [Screen saver] (Spořič
obrazovky).
101CZ
Nastavení pohotovostního
režimu (Standby)
1
2
3
Přejděte do nabídky Settings
(Nastavení) a zvolte položku
[System setting] (Nastavení
systému).
Zvolte položku [Standby mode]
(Pohotovostní režim).
Zvolte [Quick start-up] (Rychlé
spuštění) nebo [Standard (power
save)] (Standardní (úsporný režim)).

Quick startup (Rychlé
spuštění)
(Kontrolka
On/Standby:
oranžová)
Přístroj rychle reaguje na
operace, které provedete
po zapnutí napájení. Toto
nastavení se projeví vyšší
spotřebou energie.
V tomto režimu je možné
používat funkci serveru.
Standardní
(úsporný)
(Kontrolka
On/Standby:
červená)
Přístroj pomaleji reaguje
na operace, které
provedete po zapnutí
napájení. Při tomto
nastavení je spotřeba
energie nižší.
V tomto režimu není
možné používat funkci
serveru.
(: Tovární nastavení)
4
Zvolte položku [Close] (Zavřít).
Rady
• Stisknete-li tlačítko "/1 (napájení) v průběhu
analýzy hudebních dat, kontrolka On/Standby se
rozsvítí oranžově.
• Pokud je pohotovostní režim nastaven na „Quick
start-up” (Rychlé spuštění), vnitřní ventilátor
přístroje se občas automaticky zapne i při vypnutém
napájení. Nejedná se o závadu.
102CZ
Povolení automatického předvádění
Při prvním zapnutí přístroje po zakoupení se
automaticky spustí předváděcí video. Odpojíteli napájecí kabel a pak znovu zapnete přístroj,
spustí se předvádění znovu (pokud je automatické
předvádění nastaveno na [On] (Zapnuto)).
Nechcete-li sledovat předváděcí video, proveďte
změnu nastavení následujícím postupem.
1
Přejděte do nabídky Settings (Nastavení)
a zvolte položku [System setting]
(Nastavení systému).
2
Zvolte položku [Auto demonstration]
(Automatické předvádění).
3
Zvolte [On] (Zapnuto) nebo [Off ]
(Vypnuto).
4
Zvolte položku [Close] (Zavřít).
Nastavení sdílené složky v počítači
Po nastavení sdílené složky v počítači můžete
importovat hudební nebo obrazová data uložená
v počítači na pevný disk přístroje (funkce HDD
Jukebox) nebo zálohovat hudební data z pevného
disku do vašeho počítače. Podrobnosti o nastavení
sdílené složky naleznete v návodu k obsluze nebo
nápovědě Windows.
Poznámka
Pro použití této funkce musí být na vašem počítači
nainstalován operační systém Windows v některé
z následujících verzí:
• Microsoft Windows 2000 Professional
• Microsoft Windows XP Home Edition
• Microsoft Windows XP Professional
• Microsoft Windows Vista Home Basic
• Microsoft Windows Vista Home Premium
• Microsoft Windows Vista Ultimate
• Microsoft Windows Vista Business
V níže uvedených příkladech je uváděn operační
systém Windows XP Home Edition. Podrobnosti
- viz příručka pro obsluhu počítače nebo
nápověda pro operační systém Windows.
1
2
3
Na počítači klepněte pravým
tlačítkem na požadovanou složku
a zvolte položku [Sharing and
security] (Sdílení a zabezpečení).
Klepněte na položku [Share this
folder on the Network] (Sdílet
tuto složku v síti) a [Allow network
users to change my files] (Povolit
uživatelům v síti měnit mé
soubory), aby se objevilo zaškrtnutí.
Pro používání sdílené složky budete potřebovat
znát název počítače a adresu IP.
Zjištění názvu počítače
(Používáte-li Windows XP Home Edition)
V nabídce Start zvolte položku [Control Panel]
(Ovládací panely) – [System] (Systém), otevřete
okno Properties (Vlastnosti), a klepněte na záložku
[Computer Name] (Název počítače), abyste viděli název
počítače v poli [Full computer name] (Úplný název
počítače).
(Používáte-li Windows Vista Home Premium)
V nabídce Start zvolte položku [Control Panel]
(Ovládací panely) – [System] (Systém) a zobrazí se
úplný název počítače.
Zjistění adresy IP
(Používáte-li Windows XP Home Edition)
V nabídce Start zvolte položku [Control Panel]
(Ovládací panely) – [Network connection] (Síťová
připojení), zvolte síť, kterou používáte, a klepněte na
záložku [Support] (Podpora), abyste viděli položku IP
address (Adresa IP).
(Používáte-li Windows Vista Home Premium)
V nabídce Start zvolte položku [Control Panel]
(Ovládací panely) – [Network and Sharing Center]
(Centrum sítí a sdílení). Klepněte na [View status]
(Zobrazit stav) pro nastavení [Connection] (Připojení)
a pak klepněte na [Details] (Podrobnosti) pro zobrazení
adresy IP.
Klepněte na tlačítko [OK] pro
uzavření okna [Properties]
(Vlastnosti).
Poznámka
Ujistěte se, že v názvu sdílené složky na síti nepoužíváte
žádné symboly nebo znaky s přehláskou.
103CZ
Správa systému
Zálohování a obnova audiodat
Audiodata uložená na pevném disku (HDD
Jukebox) lze zálohovat do sdílené složky na vašem
počítači nebo na pevný disk USB. Zálohovaná
data lze používat k obnovení dat na pevném disku
(HDD Jukebox) přístroje.
Pokud byla data na pevném disku (HDD
Jukebox) již dříve zálohována, můžete při příštím
zálohování provést inkrementální (přírůstkovou)
zálohu, aby se uložil pouze obsah, který byl
přidán od posledního zálohování, čímž se zkrátí
doba potřebná pro tuto operaci.
Vezměte laskavě na vědomí, že zálohovaná
hudební data musí být ve chvíli obnovení
na pevný disk přístroje (HDD Jukebox)
zkontrolována, zda jsou platná. Pro zkontrolování
platnosti hudebních dat musí být obdrženo
potvrzení prostřednictvím Internetu, které
zabraňuje nelegálnímu kopírování hudebních dat.
Jakmile se na pevném disku (HDD Jukebox)
nahromadí určité množství audiodat,
doporučujeme vám, abyste provedli jejich zálohu
pro zajištění před neočekávanými nehodami.
Poznámka
Pro obnovení zálohovaných dat musí být přístroj
připojen k Internetu.
Vyžadovaný formát a velikost
pevného disku pro zálohování
Pro zálohování audiodat na pevný disk USB musí
pevný disk používat souborový systém FAT32.
Velikost pevného disku by měla být větší než
objem zálohovaných dat.
Viz strana 124, kde se dozvíte více o velikosti
pevného disku (HDD) přístroje. Pro kontrolu,
kolik volného prostoru zbývá na pevném disku
(HDD), zvolte položku [System info] (Informace
o systému) v nabídce Options (Možnosti).
104CZ
Poznámky
• Zálohování může v závislosti na množství
ukládaných dat, pevném disku USB, počítači a stavu
sítě trvat delší dobu (až 60 - 80 hodin).
• Zálohovaná audiodata není možno zkopírovat
nebo používat na jiných zařízeních (jako například
počítač) kromě tohoto přístroje.
• Pokud je formátování souborového systému FAT32
provedeno na pevném disku USB prostřednictvím
jiného zařízení, jako například počítače, budou
se audiodata zálohovat do prvního diskového
oddílu (partition) pevného disku USB. Zálohování
audiodat nebude možné, pokud není dostatečný
zbývající prostor v prvním oddílu na disku. Budete-li
potřebovat více diskového prostoru, změňte velikosti
oddílů na pevném disku prostřednictvím počítače
a podobně, abyste získali dostatečný diskový prostor
pro zálohování.
• Pokud není pevný disk USB naformátovaný, proveďte
předtím, než přikročíte k zálohování dat, jeho
naformátování na souborový systém FAT32 prvního
oddílu (partition) na tomto přístroji (strana 107).
• Zálohování pouze nového materiálu nemusí
proběhnout v pořádku, pokud nejsou správně
nastaveny hodiny přístroje.
Pro zálohování dat na pevný disk USB
Data z pevného disku (HDD) přístroje lze
zálohovat na pevný disk USB (volitelné
příslušenství).
1
Pro připojení pevného disku do zásuvky
USB na tomto přístroji použijte kabel USB.
Poznámky
• Pokud jsou k přístroji současně připojeny dva
pevné disky USB (do horní a zadní zásuvky
USB), bude mít prioritu paměťové zařízení
připojené do horní zásuvky.
• Budete-li chtít používat pevný disk USB, který
je připojen do zadní zásuvky USB na přístroji,
odpojte pevný disk USB, který je připojen
k horní zásuvce.
Horní nebo zadní část přístroje
Pokud na pevném disku již zálohovaná data existují
1 V kroku 5 v části „Pro zálohování dat na pevný
disk USB” na straně 104 zvolte položku [Full
backup] (Plná záloha) nebo [Incremental
backup] (Inkrementální/přírůstková záloha).
Full backup
(Plná záloha)
Incremental
backup
(Inkrementální/
přírůstková
záloha)
Back (Zpět)
K portu USB
Kabel USB (volitelné příslušenství)
Pevný disk (volitelné příslušenství)
• Tvar konektoru USB se různí v závislosti na
použitém typu pevného disku USB.
• Viz stránka zákaznické podpory Sony Europe,
http://support.sony-europe.com/, kde najdete
seznam podporovaných pevných disků USB.
Pokud k tomuto přístroji připojíte pevný
disk USB, který není podporován, může dojít
k chybné funkci přístroje.
2
Přejděte do nabídky Settings (Nastavení)
a zvolte položku [Backup] (Zálohování).
Zobrazí se okno pro nastavení zobrazení.
Ukládaná audiodata přepíšou
existující data.
Budou uložena pouze audiodata,
která jsou rozdílná od
existujících dat.
Operace zálohování se zruší
a přístroj se vrátí k předchozí
zobrazené obrazovce.
2 Zvolte možnost [Yes] (Ano).
Zálohování se spustí.
Po skončení zálohování se na displeji zobrazí zpráva
„Backup completed normally.” (Zálohování proběhlo
normálně).
Pro zrušení operace zálohování
1 Při probíhajícím zálohování zvolte položku
[Cancel] (Zrušit).
Zobrazí se okno s potvrzením.
2 Zvolte položku [Cancel processing] (Zrušit
zpracování).
Pro zálohování dat do sdílené složky
na počítači
Data na pevném disku (HDD) přístroje můžete
zálohovat do sdílené složky na svém počítači.
3
Zvolte položku [Backup data] (Zálohovaná
data).
Zobrazí se displej pro volbu cílového zařízení.
4
Zvolte položku [USB hard disk] (Pevný disk
USB).
Zobrazí se okno pro potvrzení zvoleného
pevného disku.
5
Potvrďte zobrazenou položku a zvolte
[Yes] (Ano).
Zálohování se spustí.
Po skončení zálohování se na displeji zobrazí
zpráva „Backup completed normally.”
(Zálohování proběhlo normálně).
1
2
Nastavte sdílenou složku (strana 103).
3
Zvolte položku [Backup data] (Zálohovaná
data).
Zobrazí se displej pro volbu cílového zařízení.
4
Zvolte položku [Online Windows shared
folder] (Online sdílená složka Windows).
Přejděte do nabídky Settings (Nastavení)
a zvolte položku [Backup] (Zálohování).
Zobrazí se okno pro nastavení zobrazení.
105CZ
5
Provedením níže uvedených kroků 1 až
3 nastavte jednotlivé položky.
1 Zvolte jednu z následujících položek:
PC name
(Název
počítače)
Share name
(Sdílený
název)
User name
(Uživatelské
jméno)
Password
(Heslo)
Název počítače nebo jeho
adresa IP (až 15 písmen/číslic)
Sdílený název, který byl zadán
při nastavení složky jako
sdílené (strana 103)
Uživatelské jméno, které bylo
použito pro zpřístupnění
počítače, když byla složka
nastavena jako sdílená
Toto heslo je vyžadováno
pouze tehdy, pokud bylo pro
sdílenou složku zadáno heslo.
Poznámky
• Pokud operaci zálohování zrušíte, zůstanou data,
která byla zálohována na externí zařízení, neúplná
a nelze je použít pro obnovení dat na pevném
disku (HDD). V takovém případě proveďte operaci
úplného zálohování až do konce.
• Mezi přístrojem a externím zařízením není možno
používat rozbočovač USB.
• Sony nemůže zaručit bezproblémovou funkci při
použití prodlužovacícho USB kabelu pro zálohování
dat.
• Mějte na paměti, že v průběhu operace zálohování
dat nesmíte odpojovat kabel USB nebo kabel
počítačové sítě nebo síťový napájecí kabel. V takovém
případě by mohlo dojít k poruše funkce.
• Zkontrolujte, zda jste zadali název sdílené složky
v síti ve formě alfanumerických znaků.
2 Zadejte informaci pro položku zvolenou
v kroku 1.
Lze zadávat pouze alfanumerické znaky.
3 Zvolte položku [Confirm] (Potvrdit).
6
7
Pokud zálohovaná data již existují,
přejděte ke kroku 7.
Pokud zálohovaná data neexistují, přejděte ke
kroku 8.
Zvolte položku [Full backup] (Plná
záloha) nebo [Incremental backup]
(Inkrementální/přírůstková záloha).
Full backup
(Plná záloha)
Incremental
backup
(Inkrementální/
přírůstková
záloha)
Back (Zpět)
8
Ukládaná audiodata přepíšou
existující data.
Budou uložena pouze audiodata,
která jsou rozdílná od
existujících dat.
Operace zálohování se zruší
a přístroj se vrátí k předchozí
zobrazené obrazovce.
Zvolte možnost [Yes] (Ano).
Zálohování se spustí.
Po skončení zálohování se na displeji zobrazí
zpráva „Backup completed normally.”
(Zálohování proběhlo normálně).
Pro zrušení operace zálohování
1 Při probíhajícím zálohování zvolte položku
[Cancel] (Zrušit).
Zobrazí se okno s potvrzením.
2 Zvolte položku [Cancel processing] (Zrušit
zpracování).
106CZ
Obnovení zálohovaných dat
Obnovení zálohovaných dat
z pevného disku USB
Data z externího pevného disku USB lze obnovit
na pevný disk (HDD) přístroje.
1
Na displeji pro nastavení zvolte položku
[Restore backup data] (Obnovit
zálohovaná data) – [USB hard disk] (Pevný
disk USB).
Zobrazí se okno pro potvrzení obnovení.
2
Potvrďte zobrazenou položku a poté
zvolte [Yes] (Ano).
Přístroj se připojí k Internetu a hudební data
se potvrdí. Po dokončení potvrzení zahájí
přístroj obnovu audiodat na pevném disku
(HDD).
Po dokončení obnovy dat se na displeji
zobrazí zpráva „Restored backup data
normally.” (Obnovení dat proběhlo normálně.)
Pokud v průběhu obnovení dat zvolíte položku
[Cancel] (Zrušit), bude operace obnovení
zrušena.
Obnovení zálohovaných dat
z počítače
Data zálohovaná ve sdílené složce můžete obnovit
na pevný disk (HDD) přístroje.
1
Na displeji pro nastavení zálohování zvolte
položku [Restore backup data] (Obnovit
zálohovaná data) – [Online Windows
shared folder] (Online sdílená složka
Windows).
2
Nastavte sdílenou složku na počítači PC
a zvolte položku [Confirm] (Potvrdit).
3
Potvrďte zobrazenou položku a poté
zvolte [Yes] (Ano).
Přístroj se připojí k Internetu a hudební data
se potvrdí. Po dokončení potvrzení zahájí
přístroj obnovu audiodat na pevném disku
(HDD).
Po dokončení obnovy dat se na displeji
zobrazí zpráva „Restored backup data
normally.” (Obnovení dat proběhlo normálně.)
Pokud v průběhu obnovení dat zvolíte položku
[Cancel] (Zrušit), bude operace obnovení
zrušena.
Pro formátování pevného disku USB
1
Přejděte do nabídky Settings (Nastavení)
a zvolte položku [Backup] (Zálohování).
Zobrazí se okno pro nastavení zobrazení.
2
Přejděte do nabídky Options (Možnosti)
a zvolte položku [Format USB-HDD]
(Formátování disku USB).
Zobrazí se okno s potvrzením.
3
Potvrďte zobrazenou položku a poté
zvolte [Yes] (Ano).
Přístroj zahájí formátování pevného disku
USB. Jakmile přístroj dokončí formátování,
zobrazí se zpráva „Formatted USB hard disk
normally.” (Formátování pevného disku USB
proběhlo normálně.)
4
Zvolte položku [Complete] (Dokončit).
Znovu se objeví obrazovka pro nastavení
zálohování.
Poznámky
• Pokud zrušíte operaci obnovení, zůstanou data, která
byla obnovena na pevném disku (HDD), neúplná
a může dojít k chybné funkci přístroje. Abyste této
situaci předešli, proveďte operaci úplného obnovení
až do konce.
• Operaci formátování nelze v jejím průběhu ukončit.
• Mezi přístrojem a externím zařízením není možno
používat rozbočovač USB.
• Sony nemůže zaručit bezproblémovou funkci při
použití prodlužovacícho USB kabelu pro obnovení
zálohovaných dat.
• Mějte na paměti, že v průběhu operace obnovení dat
nesmíte odpojovat kabel USB nebo kabel počítačové
sítě nebo síťový napájecí kabel. V takovém případě by
mohlo dojít k poruše funkce.
• Zkontrolujte, zda jste zadali název sdílené složky
v síti ve formě alfanumerických znaků.
Kontrola informací o systému
Můžete si prohlížet informace týkající se systému,
jako je například zbývající prostor na pevném
disku (HDD), číslo verze aplikace a verze
mikropočítače systému.
Přejděte do nabídky Settings
(Nastavení) a zvolte položku [System
info] (Informace o systému).
Rada
Zbývající prostor na pevném disku (HDD) představuje
aktuální prostor pro ukládání audiodat. Při plné
kapacitě je jeho velikost přibližně 68 GB.
107CZ
Aktualizace systémové
aplikace
Po stažení nejnovější verze systémové aplikace
můžete využívat výhod nejnovějších funkcí.
Pokud je dostupná nová aktualizace, budete na ni
upozorněni zprávou, která se zobrazí na displeji,
pokud je přístroj zapnutý a pokud je připojený
k Internetu.
2
Zvolte možnost [Yes] (Ano).
Formátování se spustí.
V průběhu operace se přístroj automaticky
několikrát restartuje. Několik minut po
posledním restartu se přístroj sám vypne.
Poznámka
Mějte na paměti, že v průběhu operace aktualizace
nesmíte odpojovat kabel počítačové sítě nebo síťový
napájecí kabel.
1
Přejděte do nabídky Settings
(Nastavení) a zvolte položku
[Software update] (Aktualizace
softwaru).
Zobrazí se okno aktualizace systému.
2
Postupujte podle zobrazených
pokynů.
Spustí se aktualizace. Může trvat až jednu
hodinu, než se aktualizace dokončí.
Jakmile přístroj dokončí aktualizaci aplikace,
bude trvat dalších přibližně 30 až 40 minut,
než se přístroj restartuje.
Přesun dat skladeb mezi
přístrojem a ostatními
komponenty
Data skladeb na pevném disku přístroje (HDD
Jukebox) můžete přesunout do jiného systému
GIGA JUKE nebo naopak. Při přesunutí dat
skladeb do jiného systému GIGA JUKE budou
data vymazána z pevného disku (HDD Jukebox)
systému, který data posílal.
Zdrojový systém
Pevný
disk
Cílový systém
Přesun dat skladeb
Pevný
disk
Přečtěte si laskavě následující
Formátování systému
Tato funkce umožňuje naformátování přístroje
a jeho obnovení do stavu, v jakém byl po
zakoupení. Mějte na paměti, že tento proces
smaže veškerá nastavení a informace (to znamená
audiodata zaznamenaná nebo importovaná
do funkce HDD Jukebox, nastavení hodin
a parametry sítě). Nedojde však ke smazání
aktualizací systému provedených funkcí [Software
update] (Aktualizace softwaru).
1
Přejděte do nabídky Settings
(Nastavení) a zvolte položku
[System format] (Formátování
systému).
Objeví se dotaz na potvrzení.
108CZ
Přesun dat skladeb mezi systémy může trvat
určitou dobu. Například přesunutí 5 000 skladeb
trvá 20 hodin
Přesun dat skladeb můžete zastavit a poté obnovit
od místa zastavení.
Dokonce i po zastavení přenosu bude na obou
systémem možný normální provoz (zdrojový
a cílový systém).
Poznámky
• Po přesunutí dat skladeb jsou data ze zdrojového
systému vymazána.
• Zastavíte-li přenos dat skladeb, nepřesunutá data
zůstanou ve zdrojovém systému.
• Při probíhajícím přesunu dat nevypínejte nebo
neresetujte přístroje (zdrojový a cílový systém).
• Je-li cílový systém starší model než zdrojový systém,
není přesun dat skladeb možný. Data skladeb je
možné přesunovat ze staršího modelu do novějšího
nebo mezi stejnými modely.
• Následující položky není možné přesunout.
– Playlisty funkce HDD Jukebox.
– Nastavení (například nastavení sítě, nastavení
časovače).
• Skladby, které byly ručně přesunuty mezi kanály
funkce x-DJ ve zdrojovém systému, se automaticky
vrátí do původních kanálů x-DJ v cílovém systému.
1
6
Jakmile se zobrazí displej přesunu
dat, zvolte [Start].
Připojte zdrojový systém k cílovému
systému samostatně pořízeným
kabelem LAN (křížený kabel).
Kabel LAN (křížený)
7
Zvolte možnost [Yes] (Ano).
Zahájí se přesun.
Po dokončení přesunu se přístroj
automaticky restartuje a pak vypne.
Poznámka
Ačkoliv se pro připojení přístroje do sítě používá
běžný kabel LAN (přímý kabel), není možné
tento typ použít pro přenášení dat. Pozorně
rozlišujte mezi těmito dvěma typy kabelů (přímý
a křížený), jelikož vypadají téměř stejně.
2
3
4
5
Ve zdrojovém systému otevřete
nabídku Settings (Nastavení)
a vyberte [Move track data]
(Přesunout data skladeb).
Přečtěte si obsah v [Read me] (Čti
mě) a pak zvolte [Next] (Další).
Vyberte směr pro přesun dat
skladeb z rozbalovací nabídky
[Moving direction] (Směr přesunu)
a pak zvolte [Check] (Zkontrolovat).
Na cílovém systému zopakujte
kroky 2 a 4.
Pokud není možné z nějakého důvodu
přesunout všechna data (například z důvodu
nedostatku volného místa nebo omezení
počtu složek na cílovém systému), zobrazí se
zpráva. Pro zrušení přesunu zvolte [Close]
(Zavřít) a pak zvolte [Stop] (Zastavit)
v kroku 6. Přístroj se po zrušení automaticky
restartuje.
109CZ
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů
Pokud se při provozu přístroje vyskytne problém,
proveďte předtím, než se obrátíte na nejbližšího
prodejce Sony, níže uvedené kroky. Pokud se
zobrazí chybová zpráva, doporučujeme vám,
abyste si ji poznačili jako referenci.
1
2
3
Podívejte se, zda je problém uveden
v části „Řešení problémů”.
Podrobnosti o problémech s připojením
Instant (S-IWS) naleznete v „Průvodci pro
rychlé připojení a nastavení” dodávaném
s NAS-SC55PKE.
Viz stránka zákaznické podpory Sony
Europe na http://support.sony-europe.com/.
Na této webové stránce najdete nejnovější
informace podpory a často kladené otázky
(FAQ).
Pokud po provedení kroků 1 a 2 není
problém stále možno vyřešit, obraťte se na
nejbližšího prodejce Sony.
Pokud problém nadále přetrvává i po
provedení výše uvedených činností, obraťte se
na vašeho prodejce Sony.
Jak provést reset přístroje
Za běžných okolností není třeba provádět reset
tohoto přístroje. V ojedinělých případech se však
přístroj může dostat do neběžného provozního
stavu, přičemž přestane reagovat na stisknutí
tlačítka nebo na operace na obrazovce. V takovém
případě proveďte reset přístroje stisknutím
tlačítka x společně s tlačítkem "/1 (Napájení) na
přístroji.
Napájení
Přístroj se nezapne.
,Zapojte síťový napájecí kabel pevně do síťové
zásuvky.
,Odpojte síťový napájecí kabel ze síťové
zásuvky. Po přibližně 1 minutě síťový napájecí
kabel opět připojte a stiskněte tlačítko "/1
(Napájení), aby se přístroj zapnul.
110CZ
Na displeji se zobrazí zprávy „Starting up”
(Spouštění), „Please wait.” (Počkejte prosím),
„Turning-off after setting is applied.” (Po
nastavení se provede vypnutí) a přístroj se
automaticky vypne.
,Toto nepředstavuje žádný problém. Po
zapojení síťového napájecího kabelu provede
přístroj automaticky výchozí nastavení
a přepne se do pohotovostního režimu
(Standby).
Přístroj se zapne, jakmile stisknete tlačítko
"/1 (Napájení).
Vypnutí přístroje určitou dobu trvá.
V průběhu vypínání se zobrazují na displeji
zprávy „Starting up” (Spouštění), „Please
wait.” (Počkejte prosím), „Turning-off after
setting is applied.” (Po nastavení se provede
vypnutí.)
,Pokud je na pevném disku (HDD) přístroje
značné množství zaznamenaných dat, bude
chvíli trvat, než se přístroj vypne.
Od chvíle, kdy se zobrazí zprávy „Starting
up” (Spouštění) a „Please wait.” (Počkejte
prosím), ještě chvíli trvá, než se přístroj
zapne.
,Pokud používáte přístroj v prostředí bez
širokopásmového směrovače, bude trvat
přibližně 30 sekund, než přístroj načte adresu
IP a poté se zapne.
,Adresa IP nastavená pro tento přístroj je již
používána jiným zařízením.
Nastavte odlišnou adresu IP.
Přístroj se nevypne.
,Tlačítko "/1 (Napájení) nemusí reagovat,
dokud přístroj provádí výchozí nastavení nebo
se ještě spouští.
,Ve chvílích, kdy přístroj provádí analýzu
zaznamenaných dat, svítí kontrolka On/
Standby oranžově a osvětlený panel pomalu
bliká. Budete-li chtít analýzu ukončit
a vypnout přístroj, stiskněte tlačítko x.
Pokud
přístroj pracuje jako server a klientské
,
zařízení přehrává hudební data, zůstává server
aktivní a nevypne se ani při stisknutí tlačítka
"/1 pro vypnutí přístroje (displej se vypne
a osvětlení panelu pomalu bliká). Stiskněte x
pro zrušení funkce serveru a vypnutí přístroje.
,Odpojíte-li napájecí kabel ze síťové zásuvky
ve chvíli, kdy kontrolka On/Standby svítí
červeně, může zůstat delší dobu rozsvícená.
Z přístroje se ozývá šum nebo zůstává
zahřátý po vypnutí.
,Je-li pohotovostní režim nastaven na „Quick
start-up” (Rychlé spuštění), zůstávají některé
vnitřní části systému aktivní a občas se zapne
vestavěný ventilátor.
Displej
Zobrazení na displeji je zkreslené.
,Přístroj je vystaven nárazům nebo vibracím.
Umístěte přístroj na stabilní místo.
,V ojedinělých případech může charakteristika
pevného disku (HDD) způsobovat určité
zkreslení zobrazení; to však nepředstavuje
žádnou poruchu funkce.
Zvukový výstup
Není reprodukován žádný zvuk.
,Stiskněte tlačítko VOLUME +/– (Hlasitost)
nebo MUTING (Vypnutí zvuku) pro zrušení
funkce vypnutí zvuku. Monitorování zvuku
není možno uskutečnit, pokud probíhá funkce
Recording Timer (Časovač záznamu).
,Zrušte režim pozastavení přehrávání.
,Ujistěte se, že do zásuvky PHONES
(sluchátka) není připojeno žádné zařízení.
,Zkontrolujte, zda je externí komponent
správně zapojen.
,Pevně připojte kabely reprosoustav.
Vyvážení pravého-levého kanálu je chybné
nebo obrácené.
,Správně připojte reprosoustavy a ostatní
zařízení.
Zvuk nemá hloubky a zní monofonně.
,Správně připojte reprosoustavy a ostatní
zařízení.
Ve zvuku je slyšet značný brum nebo šum.
,Správně připojte reprosoustavy a ostatní
zařízení.
Přemístěte
propojovací kabel audio dále od
,
displeje, zářivkového osvětlení nebo dalších
elektrických zařízení.
,Přemístěte přístroj dále od jiného displeje
nebo televizoru.
,Pokud jsou znečištěny zástrčky nebo
konektory, otřete je hadříkem mírně
navlhčeným v alkoholu.
,Vložený disk je poškrábaný nebo znečištěný.
111CZ
HDD Jukebox
Přístroj není schopen zaznamenat disk CD.
,Disk není kompatibilní s žádnou
podporovanou normou disků audio CD.
,Vložený disk je možná poškrábaný nebo
znečištěný.
,Nelze zaznamenávat MP3 CD.
Přístroj není schopen přehrát audiosoubory
MP3.
,Audiosoubory MP3 jsou zaznamenány ve
formátu, který není přístrojem podporován.
Přístroj neumožňuje třídění položek
v seznamu alb, interpretů a podobně.
,Funkce Sort (Třídění) nepracuje v režimu
Folder (Složka) nebo Playlist.
Přístroj není schopen importovat soubory.
,Najednou lze importovat maximálně 10 000
skladeb. Snižte počet souborů na 10 000 nebo
méně smazáním některých souborů (při
importování z paměťového zařízení USB)
nebo rozdělením souborů do několika složek
(při importování ze sdílené složky na počítači
PC).
,Nemůžete importovat skladby, které jsou
chráněny proti kopírování.
Můžete
importovat pouze skladby s příponami
,
„.mp3”, „.oma”, „.wma” nebo „.wav”.
Přístroj se nemůže připojit k externě
připojenému přenosnému zařízení.
,Pokud jsou přenosná zařízení připojena do
přední i zadní zásuvky na přístroji, jedno ze
zařízení odpojte.
Znovu
zapojte kabel USB.
,
Při přenášení hudebních dat do USB
paměťového zařízení není možné přenést
celý název složky.
,Pro USB paměťové zařízení může být
maximální velikost názvu složky 78 bytů
(78 alfanumerických znaků).
Některé skladby se nezobrazují.
,U některých typů seznamů se nezobrazují
všechny skladby.
112CZ
Přístroj neumožňuje provádění editačních
operací.
,U některých funkcí není možné provádět
některé úpravy.
Úpravy trvají dlouhou dobu.
,Čas potřebný pro provedení úpravy závisí na
počtu alb nebo skladeb, které jsou uloženy na
pevném disku (HDD Jukebox).
,U skladeb ve formátu lineární PCM mohou
úpravy trvat dlouhou dobu.
Není možno změnit jméno/název.
,V některých režimech seznamu nebo
adresářích nemusí být možné měnit názvy
skladeb na displeji seznamu (strana 43).
Není možno načíst informace o titulu/
názvu.
,Přístroj není připojen k Internetu.
,Databáze služby rozpoznávání hudby
Gracenote® neobsahuje žádné informace,
které odpovídají vloženému disku (strany 51
a 84).
Načítání
informací o titulu nemusí být
,
možné u skladeb se špatnou kvalitou
záznamu; například u skladeb, které nejsou
zaznamenány od začátku.
,Informace není možno načíst u skladeb,
jejichž délka nepřesahuje 15 sekund.
Skladby nelze spojovat.
,Zvolené skladby jsou ve formátu MP3 nebo
WMA.
,Skladby není možno spojovat, pokud celková
(spojená) doba přehrávání obou skladeb
přesahuje 120 minut.
Formát
skladeb je odlišný (to znamená, že
,
jedna skladba je ve formátu Lineární PCM
a druhá skladba je ve formátu ATRAC).
,Skladby mají odlišné datové toky (to znamená,
že například jedna skladba má datový tok
105 kb/s a druhá skladba má datový tok
132 kb/s).
Po opakované editaci (rozdělení a spojení)
skladeb nelze skladby spojovat.
,To je dáno technickým omezením systému
pevného disku (HDD). To nepředstavuje
žádnou poruchu funkce.
Při záznamu z radiopřijímače není možno
automaticky rozlišovat hudební obsah
a mluvené slovo.
,Zkontrolujte, zda je funkce „Track mark”
(Značka skladby) pro záznam nastavena na
hodnotu „Auto” (Automaticky) (strana 30).
Skladbu nelze rozdělit.
,Zvolené skladby jsou ve formátu MP3 nebo
WMA.
,Pokoušíte se o rozdělení skladby na jejím
začátku nebo na konci.
Skladbu
nelze rozdělit, pokud celkový počet
,
skladeb na pevném disku ve funkci HDD
Jukebox překročí 40 000 skladeb.
,Zvolený režim seznamu je jiný než režim
Folder (Složka).
Přístroj se nemůže připojit ke sdílené složce
v počítači.
,Zadejte správně název počítače, název sdílené
složky a jméno uživatele.
,Vypněte bezpečnostní funkce operačního
systému Windows nebo antivirového
softwaru. Po použití sdílené složky
bezpečnostní funkce znovu aktivujte.
Přístroj nedokáže importovat skladby
uložené programem SonicStage.
,Přístroj nemůže importovat skladby, které jsou
chráněny proti kopírování. Zrušte ochranu
proti kopírování pomocí funkce pro konverzi
formátu v programu SonicStage. Podrobné
informace - viz nápověda v softwaru
SonicStage. Uvědomte si laskavě, že nelze
importovat skladby chráněné proti kopírování
stažené z Internetu.
x-DJ
Požadovaný kanál se nezobrazuje na
displeji.
,Pokud je do kanálu vloženo pět skladeb, kanál
se zobrazí.
Skladba není v kanálu, který jste
předpokládali.
,Protože skladby jsou kategorizovány
prostřednictvím technologie 12 Tone
Analysis (Analýza 12 tónů), může být
konkrétní skladba umístěna do kanálu, který
neočekáváte. Tyto skladby nelze smazat, ale
je možné je skrýt, takže nebudou viditelné
(strana 50) nebo je můžete přesunout do
jiných kanálů (strana 49).
113CZ
V kanálu nejsou žádné skladby.
Některé skladby nelze přehrát.
,Některé kanály jsou nastaveny tak, aby se
,Pokud používáte disk s více sekcemi
zobrazovaly, i když v nich nejsou obsaženy
žádné odpovídající skladby (strana 46).
,Skladby jsou vloženy do kanálu Radio Music/
Talk (Hudba z radiopřijímače/Mluvené slovo)
pouze tehdy, pokud je položka „Track mark”
(Značka skladby) pro záznam nastavena na
hodnotu „Auto” (Automaticky).
Kanál YEAR (Rok) nepracuje správně.
,Do kanálu YEAR (Rok) budou vloženy pouze
skladby s informací o roku vydání.
Rok
uvedený u skladby vložené do kanálu
,
YEAR (Rok) nemusí nutně představovat rok
prvního vydání skladby. To je způsobeno tím,
že použitá informace odpovídá disku CD, na
kterém je skladba nebo album obsaženo.
CD
Přehrávání se nespustí.
,Zkontrolujte, zda je v přístroji vložen disk.
(multisession) ve formátu audio CD, lze
přehrávat pouze skladby uložené v první sekci.
Není možno přehrávat soubory ve formátu
MP3.
,Na disku jsou zaznamenány soubory MP3,
které neodpovídají normě ISO 9660 Level 1, 2
nebo Joliet.
,Není možno přehrávat soubory bez přípony
MP3. Pokud soubor na disku není ve formátu
MP3, ale má příponu .MP3, bude se přístroj
snažit takový soubor přehrát, což ale může
mít za následek hlasitý šum ve zvuku nebo
chybnou funkci přístroje.
,Soubory mají příponu MP3, jsou však v jiném
formátu než MPEG-1 Audio Layer 3.
Nelze zobrazit jména interpretů.
,Jména interpretů se na hlavním displeji
nezobrazují pro disky MP3 CD. Jména
interpretů ve skladbě lze zobrazit na displeji
s podrobnými informacemi (ID3) (strana 53).
,Vložte disk potištěnou stranou nahoru
(strana 51).
Pokud
disk není v zásuvce pro disk položen
,
na plocho, opravte jeho polohu tak, aby byl
vložen správně.
,Vložený disk není tímto přístrojem
podporován (strana 123).
,V zásuvce pro disk je kondenzace vlhkosti.
Vyjměte z přístroje disk, vypněte přístroj
přibližně na 30 minut a pak do přístroje opět
disk vložte (strana 121).
Není možno spustit přehrávání. Zvuk
přeskakuje.
,Disk neodpovídá normě pro disky audio CD.
,Vložený disk je poškrábaný nebo znečištěný.
114CZ
Není možno načíst informace o titulu/
názvu.
,Přístroj není připojen k Internetu.
,Není vložen žádný disk.
,Přístroj je v režimu MP3.
,Databáze služby rozpoznávání hudby
Gracenote® neobsahuje žádné informace,
které odpovídají vloženému disku (strany 51
a 84).
FM/AM
Není možno přijímat rozhlasové vysílání.
,Připojte k přístroji správně antény (strany 20
a 21).
,Nastavte správnou polohu antény.
,Použijte venkovní anténu.
Nepracuje služba RDS.
,Zkontrolujte, zda máte naladěnou stanici
v pásmu FM (VKV).
Není možný příjem DAB vysílání.*
,Zkontrolujte připojení všech antén a potom
proveďte úvodní vyhledání služeb DAB
(strana 54).
,Aktuální služba DAB není dostupná.
Stisknutím tlačítka TUNING +/– (Ladění)
vyberte jinou službu.
Pokud
jste se přestěhovali do jiné oblasti,
,
mohly se změnit některé služby/frekvence
a požadované vysílání nemusí být možné
přijímat. Proveďte úvodní vyhledání služeb
DAB pro opětovnou registraci všech
dostupných služeb (strana 54). (Při provádění
této funkce se smažou všechny dříve uložené
předvolby.)
Internet
Přístroj se není schopen připojit k Internetu.
,Může být nesprávné nastavení parametrů
sítě. Obraťte se na poskytovatele připojení
k Internetu (ISP).
,Zkontrolujte stav sítě. Otevřete nabídku
Settings (Nastavení) a zvolte [Network setting]
(Nastavení sítě) – [Manual setting] (Ruční
nastavení) – [Wireless LAN setting]/[Wired
LAN setting] (Nastavení bezdrátové/kabelové
LAN) – [Check network status] (Zobrazit stav
sítě).
* Pouze u modelu pro Velkou Británii.
,Zkontrolujte, zda je správně nastaven
širokopásmový směrovač. Podrobnosti
o nastavení širokopásmového směrovače si
vyhledejte v návodu k obsluze směrovače
a v materiálech, které jste obdrželi od svého
poskytovatele připojení k Internetu (ISP).
,Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny
síťové kabely.
,Zkontrolujte, zda jsou pro připojení použity
kabely pro počítačové sítě (strany 74, 75 a 79).
,Přístroj je připojen přímo k modemu bez
vestavěného směrovače. Proveďte zapojení
prostřednictvím širokopásmového směrovače.
,Pokud vaše smlouva s poskytovatelem
připojení k Internetu (ISP) omezuje vaše
internetové služby na připojení jediného
zařízení, nebude přístroj moci přistupovat
k Internetu, jestliže je již připojeno jiné
zařízení.
Obraťte se na poskytovatele připojení
k Internetu (ISP).
,Pokud je přístroj připojen prostřednictvím
bezdrátové sítě WLAN, mohou
elektromagnetické vlny občas bránit
v připojení k Internetu.
Přístroj se není schopen připojit k ADSL.
,Je možné, že jste při zapojování kabelů
zaměnili porty DSL a TEL (telefon) na
splitteru (rozdělovač).
,Zkontrolujte, zda svítí správné indikátory
na ADSL modemu a na širokopásmovém
směrovači. Viz příručky k obsluze příslušných
zařízení.
Přístroj se nemůže připojit k Internetu
prostřednictvím bezdrátové sítě
,Ujistěte se, že používáte kompatibilní
bezdrátový adaptér. Podrobnosti
o kompatibilních modelech najdete na stránce
zákaznické podpory Sony Europe,
http://support.sony-europe.com/.
,Bezdrátové sítě jsou ovlivňovány
elektromagnetickým zářením vydávaným
mikrovlnnou troubou a dalšími zařízeními.
Je-li přístroj v blízkosti takového zařízení,
připojte bezdrátový adaptér prodlužovacím
USB kabelem a přemístěte jej do místa
s lepším příjmem.
115CZ
Přístroj nemůže najít přístupový bod.
,Pro přemístění bezdrátového adaptéru do
místa s lepším příjem použijte prodlužovací
USB kabel.
Domácí síť
Když je přístroj používán jako klient
Není možné připojení k serveru (zobrazuje
se chybová zpráva).
,Ujistěte se, že je správně zapojen kabel
počítačové sítě.
,Pokud je použit rozbočovač nebo směrovač
s vestavěným rozbočovačem, zkontrolujte, zda
je zapnutý.
,Zkontrolujte, zda je server zapnutý.
,Zkontrolujte, zda je správně načítána adresa
IP tohoto zařízení.
,Pokud je parametr [DHCP] nastaven na
hodnotu [All auto] (Vše automaticky) a adresa
IP je načtena správně, zobrazí se adresa IP
na displeji (strana 82). Pokud se adresa IP
nezobrazuje, zkontrolujte následující položky:
• Zkontrolujte, zda je zapnutý rozbočovač
nebo širokopásmový směrovač. (Viz návody
k obsluze pro použitá zařízení.)
• Zkontrolujte, zda byl širokopásmový
směrovač zapnut před zapnutím přístroje.
• Zkontrolujte, zda jsou kabely počítačové sítě
správně připojeny k přístroji, rozbočovači
nebo širokopásmovému směrovači (strany
74, 75 až 79).
• Zkontrolujte, zda je způsob získávání adresy
IP pro vaše síťové prostředí správný (strana
81).
,Zkontrolujte, zda je správně provedeno
výchozí nastavení pro server.
,Pokud je na serveru aktivní funkce ICF
(Internet Connection Firewall - Firewall pro
připojení k Internetu), může to představovat
překážku pro správné připojení přístroje
k serveru. V takovém případě funkci ICF
(Internet Connection Firewall - Firewall pro
připojení k Internetu) vypněte.
116CZ
,Zkontrolujte, zda byla na straně serveru
správně provedena registrace přístroje.
I po smazání registrace přístroje ze serveru se
může server objevovat v seznamu volitelných
serverů tohoto přístroje.
,Zaregistrujte přístroj na serveru znovu.
,Pokud přístroj nelze připojit k serveru
prostřednictvím funkce HOME NETWORK
MEDIA (Domácí síť) ani po správném
nastavení všech parametrů, restartujte server.
,Přejděte do nabídky Options (Možnosti)
a zvolte položku [Display] (Zobrazení)
– [Update info] (Informace o aktualizaci).
Může určitou dobu trvat, než se server zobrazí
na displeji.
Přístroj se nepřipojí automaticky k serveru.
,Pokud je přístroj přímo připojen k serveru
kříženým kabelem, nemusí být přístroj
schopen připojit se k serveru. Zkontrolujte,
zda je přístroj připojen k serveru
prostřednictvím rozbočovače.
Přístroj se není schopen zaregistrovat
k počítači VAIO.
,Zkontrolujte, zda je správně provedeno
připojení k počítačové síti a prověřte
následující položky:
• Zkontrolujte, zda je zrušeno zaškrtnutí
u položky „Release confirmation number”
(Uvolnění potvrzujícího čísla).
• Zkontrolujte, zda je zapnutý rozbočovač
nebo širokopásmový směrovač. (Viz návody
k obsluze pro použitá zařízení.)
• Zkontrolujte, zda byl širokopásmový
směrovač zapnut před zapnutím přístroje.
• Zkontrolujte, zda jsou kabely počítačové sítě
správně připojeny k přístroji, rozbočovači
nebo širokopásmovému směrovači (strany
74, 75 až 79).
• Zkontrolujte, zda je způsob získávání adresy
IP pro vaše síťové prostředí správný (strana
81).
Server, k němuž se chcete připojit, se
nezobrazuje v seznamu volitelných serverů
tohoto přístroje.
,Přejděte do nabídky Options (Možnosti)
a zvolte položku [Display] (Zobrazení)
– [Update info] (Informace o aktualizaci).
Může určitou dobu trvat, než se seznam
serverů zobrazí.
,Zkontrolujte, zda je na připojeném serveru
aktivní aplikace „music server” (hudební
server).
Používáte-li VAIO Media, podívejte se do
nápovědy pro VAIO Media.
Připojení k serveru chvíli trvá.
,Pokud vaše připojení k Internetu nepoužívá
Audioformát, který se zobrazuje na přístroji,
je odlišný od formátu na serveru.
,Audioformát pro přehrávání prostřednictvím
sítě se zobrazuje na přístroji. Tento formát
se může lišit od formátu zobrazovaného na
serveru.
Na displeji se zobrazuje zpráva
„Incompatible format found.” (Nalezen
nekompatibilní formát) a skladbu nelze
přehrávat.
,Prověřte, zda není audiosoubor na serveru
poškozený nebo smazaný. Viz příručka
k obsluze serveru.
,Je vybrána skladba v nekompatibilním formátu.
širokopásmový směrovač, může trvat až
30 sekund od zapnutí přístroje, než přístroj
načte adresu IP a zahájí připojování k serveru.
,Adresa IP nastavená pro tento přístroj je již
používána jiným zařízením. Nastavte odlišnou
adresu IP.
Když je přístroj používán jako server
Není možno docílit připojení k serveru
nebo není možné přehrávání.
,Funkce serveru v přístroji může být vypnutá.
Klient nemůže najít přístroj a nemůže se
k němu připojit.
,Zkontrolujte, zda je síť správně nastavena.
Pokud ne, nebude možné připojení.
,Pokud po používání přístroje při síťovém
připojení bez širokopásmového směrovače
přidáte k síťovému připojení širokopásmový
směrovač, může se adresa IP automaticky
změnit, přičemž nemusí být možné navázat
spojení se serverem. V takovém případě
přejděte do seznamu s volitelnými servery
a aktualizujte nastavení, abyste získali novou
adresu IP. (Viz část „Server, k němuž se chcete
připojit, se nezobrazuje v seznamu volitelných
serverů tohoto přístroje” na této stránce.)
Zvuk přeskakuje.
,Přeskakování zvuku se může vyskytnout
v závislosti na prostředí sítě.
,Přeskakování zvuku se může vyskytnout,
pokud je na serveru spuštěno mnoho aplikací.
Ukončete některé aplikace běžící na serveru.
,Přeskakování zvuku může být způsobeno
elektromagnetickými vlnami, pokud je přístroj
připojen k bezdrátové síti.
Otevřete nabídku Settings (Nastavení), zvolte
[Server setting] (Nastavení serveru) a nastavte
položku [Server function] (Funkce serveru) na
[Start] (Spustit) pro zapnutí funkce serveru.
,Server je nastaven na odmítnutí připojení
klienta. Zkontrolujte, zda je klient registrován
nebo ne prostřednictvím [Manual setting]
(Ruční nastavení) v nabídce nastavení serveru.
,Je možné nastavit maximálně 20 připojitelných
klientů. Vymažte nepotřebné klienty v [Manual
setting] (Ruční nastavení) v nabídce nastavení
serveru.
V
, závislosti na síťovém prostředí nemusí být
pro klienta povoleno automatické připojení.
Zaregistrujte klienta ručně v [Manual setting]
(Ruční nastavení) v nabídce nastavení serveru.
,Funkce serveru jsou na přístroji pozastaveny
v případě, že provádí některou z následujících
operací. Po dokončení odpovídající operace
znovu připojte klienty k serveru.
Záznam, import, úpravy, ruční analýza
hudebních dat pro funkci x-DJ, aktualizace
systémových aplikací, změna vzhledu displeje,
přenos hudebních dat do jiného systému nebo
konverze formátu.
117CZ
Skladby v přístroji se nezobrazují
v klientovi.
Při používání režimu PARTY MODE
(Zábavní režim)
,Chcete-li přehrávat hudební data ve formátu,
Přístroj nemůže přehrávat skladby, které
jsou právě přehrávány „hostitelem”.
který není podporován klientem, vyberte na
přístroji funkci HOME NETWORK. Po tomto
nastavení se ovšem klient stane pouze jediným
zařízením, které se může připojit k přístroji.
Klient nedokáže přehrávat skladby
z přístroje.
,Počet připojitelných klientů, kteří mohou
přehrávat hudební data na serveru, již dosáhl
maxima. Zastavte přehrávání na nepotřebných
klientech, aby mohl přehrávat hudební data
požadovaný.
,V závislosti na prostředí sítě nemusí být
možné přehrávání na více klientech.
Přehrávání na požadovaném klientovi
může být možné, zastavíte-li přehrávání na
nepotřebném klientovi.
,Informace o skladbách jsou aktualizovány
po provedení záznamu nebo úprav. Z toho
důvodu nemusí být občas klient schopen
získat správné informace o skladbě.
V takovém případě by měly být informace na
klientovi aktualizovány.
Kontrolka SERVER na serveru zůstává
rozsvícená i po skončení přehrávání na
klientovi. Počet připojených klientů, který
se zobrazuje na serveru, neodpovídá
skutečnému počtu.
,K tomu může dojít v závislosti na tom, kdy
jsou data serveru načítána klientem.
118CZ
,„Hostitel” přehrává skladby v audioformátu,
který nelze přehrávat na přístroji.
,Než začne být slyšet zvuk, může to trvat
přibližně 10 sekund.
Je-li
skladba přehrávána „hostitelem” ve chvíli,
,
kdy se přístroj přepne do režimu PARTY
MODE jako „host”, nezačne přehrávání části
skladby. Přístroj spustí přehrávání od další
skladby, kterou bude přehrávat „hostitel”.
Časovač
Funkce Recording Timer (Časovač záznamu)
nepracuje.
,Nastavte správně datum a čas (strany 26 a 86).
,Ve chvíli, kdy byl časovač nastaven
v pohotovostním režimu, došlo k výpadku
napájení nebo k odpojení síťového napájecího
kabelu.
,Přístroj je vystaven nárazům nebo vibracím.
Umístěte přístroj na stabilní místo.
Přestože byla nastavena funkce Wake up
Timer (Časovač buzení), nespustil přístroj
přehrávání v zadanou dobu.
,Nastavte správně datum a čas (strany 26 a 86).
,Ve chvíli, kdy byl časovač nastaven
v pohotovostním režimu, došlo k výpadku
napájení nebo k odpojení síťového napájecího
kabelu.
,Přístroj je vystaven nárazům nebo vibracím.
Umístěte přístroj na stabilní místo.
Obsah zaznamenaný prostřednictvím
funkce Recording Timer (Časovač záznamu)
není úplný. Chybí část záznamu na začátku
nebo uprostřed.
,Nastavte správně datum a čas (strany 26 a 86).
,Ve chvíli, kdy byl časovač nastaven
v pohotovostním režimu, došlo k výpadku
napájení nebo k odpojení síťového napájecího
kabelu.
,Krátce před aktivací funkce Recording Timer
(Časovač záznamu) jste provedli operaci, jako
je například editace nebo záloha dat.
,Přístroj byl vystaven nárazům nebo vibracím.
Umístěte přístroj na stabilní místo.
Zálohování
Přístroj se nemůže připojit ke sdílené složce
v počítači.
,Zadejte správný název počítače, název sdílené
složky a uživatelské jméno.
Vypněte
bezpečnostní funkce operačního
,
systému Windows nebo firewall antivirového
softwaru. Po použití sdílené složky
nezapomeňte tyto funkce znovu zapnout.
Po provedení operace inkrementálního
(přírůstkového) zálohování je velikost
zálohovaných dat dvojnásobná oproti
originálu.
,Při provádění operace inkrementálního
(přírůstkového) zálohování byly nesprávně
nastaveny hodiny přístroje (hodiny byly
nastaveny na čas předcházející času, kdy bylo
provedeno poslední zálohování). Nastavte
hodiny správně a proveďte inkrementální
(přírůstkového) zálohování znovu (strana 105
a 106).
,Proveďte úplné zálohování (strany 105 a 106).
V průběhu obnovování audiodat se může
zobrazit zpráva podobná následující zprávě.
[The backup file that you have just been restored
has been subjected to multiple restorations in
the past. (Soubor zálohy, který jste právě použili
k obnovení, byl v minulosti již několikrát použit
k obnově.) In the OpenMG system, restrictions
may be placed on the restoration of copyrighted
materials that have been restored 4 or more times.
(V systému OpenMG mohou platit omezení
týkající se obnovení materiálů chráněných
copyrightem, které byly obnoveny čtyřikrát nebo
vícekrát.) This message appears when the backup
file you are using has been restored 4 or more
times. (Tato zpráva se zobrazí, pokud byl použitý
soubor zálohy použit k obnovení čtyřikrát nebo
vícekrát.)]
,Pokud je obnovený soubor neplatný
v důsledku chybné funkce periferního zařízení
nebo závažné nestabilitě v systému přístroje:
• Obraťte se na místní autorizované servisní
středisko.
,Pokud ověřování platnosti souboru selže po
několika pokusech o ověření platnosti:
• Zkontrolujte, zda není poškozen počítač
nebo pevný disk obsahující zálohovaná data.
Přesun dat skladeb
Zdrojový a cílový systém se nepřipojí.
,Zkontrolujte, že pro připojení používáte
křížený kabel LAN.
,Zkontrolujte, že nastavení směru přesunu
obou systémů je správné.
Zkontrolujte,
zda jsou přesunovaná data
,
skladeb podporována zdrojovým i cílovým
systémem.
,Je-li cílový systém starší model než zdrojový
systém, není přesun dat skladeb možný.
Připojení trvá dlouhou dobu.
,K tomu občas dochází, obsahuje-li zdrojový
systém velké množství dat.
119CZ
Ostatní
Přístroj nepracuje správně.
,Přístroj může být ovlivněn statickou
elektřinou nebo dalšími faktory. V takovém
případě přístroj restartujte. Pokud přístroj
stále nepracuje správně, proveďte reset
přístroje (strana 110).
,Pokud se zobrazuje varovná zpráva, řiďte se
tím, co je ve zprávě uvedeno.
Na displeji se zobrazuje pět
alfanumerických číslic.
,Aktivovala se funkce automatické diagnostiky
Přístroj vibruje nebo je z větracího otvoru
slyšet hlučný zvuk.
,Vibrace jsou způsobeny rychlým otáčením
pevného disku a hlučný zvuk je způsoben
chladicím ventilátorem. To je normální stav
a nejedná se o poruchu funkce.
Vibrace nebo hluk přístroje se zvyšuje při
záznamu disku CD.
,Pevný disk se při záznamu disku CD otáčí
rychleji než při jeho přehrávání a zvýšení
vibrací nebo hluku nepředstavuje poruchu
funkce.
Velikost vibrací nebo vytvářeného šumu závisí
na typu disku CD.
(tato strana).
Bliká indikátor ON/STANDBY (Zapnuto/
pohotovostní režim) (červený).
,Byla aktivována funkce ochrany reprosoustav.
V takovém případě odpojte síťový napájecí
kabel ze síťové zásuvky a zkontrolujte kabel
reprosoustav. Pokud je všechno v pořádku
(žádný zkrat), prověřte, zda nesvítí indikátor
ON/STANDBY (Zapnuto/pohotovostní
režim) a pak opět připojte síťový napájecí
kabel do síťové zásuvky.
Dálkový ovladač nefunguje.
,Baterie v dálkovém ovladači jsou vybité.
,V dálkovém ovladači nejsou vloženy baterie.
,Nasměrujte dálkový ovladač na senzor
dálkového ovládání na přístroji (strana 17).
,V blízkosti přístroje je invertorový obvod pro
zářivkové osvětlení. Přemístěte přístroj do
větší vzdálenosti od tohoto obvodu.
Na displeji se zobrazuje zpráva „Audio data
is corrupted” (Audiodata jsou poškozena).
,Zvolte položku [Repair] (Opravit).
120CZ
Poznámka k funkci automatické
diagnostiky
Při aktivaci funkce automatické
diagnostiky jako ochrany před
neběžnou operací přístroje se
na displeji zobrazí servisní číslo
sestávající z pěti
alfanumerických písmen
(například E 00 11). Jakmile se toto servisní číslo
objeví, obraťte se na místní autorizované servisní
středisko a sdělte toto číslo servisnímu technikovi.
Poznámky, týkající se opravy
pevného disku
• Obsah pevného disku může být zkontrolován
v případě opravy nebo prohlídky při chybné
funkci přístroje nebo jeho úpravě. Tento obsah
však nebude společností Sony zálohován ani
uložen.
• Pokud je třeba pevný disk naformátovat nebo
vyměnit, bude tak učiněno při dodržení
mlčenlivosti ze strany společnosti Sony. Veškerý
obsah pevného disku bude smazán, včetně
obsahu, který porušuje autorská práva.
Bezpečnostní upozornění/Technické údaje
Důležitá upozornění
Bezpečnost
Nárůst vnitřní teploty
Mějte ohled na ostatní osoby
• Pokud nebudete přístroj delší
dobu používat, odpojte síťový
napájecí kabel ze síťové zásuvky.
Při odpojování síťového
napájecího kabelu přístroje
vždy uchopte zástrčku. Nikdy
netahejte za samotný kabel.
• Pokud se dovnitř přístroje
dostane pevný předmět nebo
tekutina, odpojte přístroj
a nechejte jej zkontrolovat
kvalifikovaným technikem, než
jej začnete opět používat.
• Síťový napájecí kabel na střídavé
napětí může vyměňovat pouze
autorizované servisní středisko.
• Určitý nárůst horka při
provozu přístroje je normální
a nepředstavuje důvod
k poplachu.
• Při delším provozu při vysoké
hlasitosti se nedotýkejte skříňky
přístroje, protože skříňka může
být horká.
• Neblokujte větrací otvory
na spodní ploše přístroje.
V takovém případě bude
znemožněn odvod tepla
vytvořeného uvnitř přístroje,
což může způsobit poruchu jeho
funkce. Ujistěte se, že tyto otvory
nejsou ničím zablokovány.
Udržujte hlasitost na rozumné
úrovni, zejména v nočních
hodinách, abyste nerušili své
sousedy.
Umístění
Poznámka k přemisťování
přístroje
• Neumisťujte přístroj na
nakloněnou plochu nebo
na místa, kde se vyskytuje
nadměrné horko, chlad,
prašnost, vlhkost nebo kde
není dostatečné větrání, a dále
na místa vystavená vibracím,
přímému slunečnímu záření
nebo jasnému světlu.
• Buďte opatrní při umisťování
přístroje nebo reprosoustav
na speciálně upravené plochy
(například voskem, olejem nebo
leštidlem), protože by mohlo
dojít ke vzniku skvrn nebo
k odbarvení povrchu.
• Při náhlém přenesení
přístroje z chladného místa
do teplého prostředí nebo při
umístění přístroje ve velmi
vlhké místnosti se může na
optických součástech uvnitř CD
přehrávače vytvořit kondenzace
vlhkosti, která způsobí poruchu
funkce přístroje. V takové
situaci vyjměte z přístroje disk
a nechejte jej zapnutý přibližně
hodinu, aby se vlhkost odpařila.
Nepřemisťujte přístroj, pokud je
v něm vložen disk CD. V takovém
případě by mohlo dojít k poškození
disku CD.
Poznámky k reproduktorovému
systému
Reprosoustavy nejsou magneticky
stíněny a mohou rušit obraz na
televizorech umístěných v jejich
blízkosti. V takovém případě
vypněte televizor, počkejte 15 až
30 minut a potom jej opět zapněte.
Pokud nedojde ke zlepšení,
umístěte reprosoustavy dál od
televizoru.
Poznámka k nastavení hlasitosti
Disky CD reprodukují zvuk se
značně menším šumem ve srovnání
s klasickými vinylovými deskami.
Z tohoto důvodu se může stát,
že pokud při poslechu pasáže
obsahující pouze šum zvýšíte
hlasitost reprodukce (tak, jak
jste to možná dělali při poslechu
vinylových desek), může při
náhlém zvýšení intenzity signálu
dojít k poškození reprosoustav.
Před spuštěním přehrávání
zkontrolujte, zda je hlasitost
snížena.
Poznámky k pevnému disku
Z důvodu vysoké hustoty záznamu
může pevný disk číst a zapisovat
data velmi vysokou rychlostí.
Je ovšem snadno poškoditelný
mechanickými vibracemi, nárazy
nebo prachem. Ačkoliv je pevný
disk vybaven bezpečnostními
mechanismy, které chrání před
ztrátou dat z těchto důvodů,
měli byste dodržovat následující
bezpečnostní upozornění při
manipulaci s přístrojem.
• Nevystavujte přístroj silným
nárazům nebo vibracím.
• Neumísťujte rekordér na
místo vystavené mechanickým
vibracím ani jej nepokládejte na
nestabilní plochu.
• Nepohybujte přístrojem ve chvíli,
kdy je napájecí kabel připojen do
elektrické zásuvky.
• Neodpojujte napájecí kabel
v průběhu záznamu nebo
přehrávání.
• Nepoužívejte přístroj v místech
vystavených extrémním změnám
teploty (teplotní rozdíl vyšší než
10 °C/hodinu).
• Nepokoušejte se o výměnu
nebo aktualizaci pevného disku
svépomocí, protože by se to
mohlo projevit chybnou funkcí
přístroje.
Společnost Sony neposkytuje
žádnou kompenzaci za jakoukoliv
ztrátu dat způsobenou poškozením
pevného disku.
121CZ
Poznámka k zálohování dat
Poznámky k CD
Při opravách přístroje může dojít
ke ztrátě audiodat a nastavení
systémů uložených na pevném
disku přístroje. Předtím, než
přístroj předáte na opravu,
vám doporučujeme, abyste si
poznamenali příslušná nastavení
na list papíru a abyste použili
funkci Back Up (Zálohování) pro
zálohování dat do sdílené složky na
počítači nebo na pevný disk USB
(viz část „Zálohování a obnova
audiodat” na stránce 104).
V průběhu normálních operací
s přístrojem jsou data na pevném
disku přístroje vystavena riziku
poškození. Abyste předešli ztrátě
dat, měli byste si je pravidelně
zálohovat. Mějte na paměti, že
nepřebíráme žádnou odpovědnost
za jakákoli data, k jejichž ztrátě
může dojít nebo která mohou být
ovlivněna při normálním používání
nebo opravách.
• Povrch disku nepoškrábejte nebo
na něj nelepte žádné nálepky.
• V tomto přístroji nelze
přehrávat CD nestandardních
tvarů (například hvězda, srdce
nebo čtverec). Pokus o jejich
přehrávání může způsobit
poškození přístroje.
• Při čištění disku jej otírejte
směrem od středu k okrajům.
Je-li disk obzvlášť znečistěný,
otřete jej lehce navlhčenou
a pak suchou látkou. Nečistěte
disk pomocí benzínových
rozpouštědel, komerčních čističů
nebo antistatických sprejů
určených pro gramodesky.
• Nepokládejte disky na horká
místa, včetně míst vystavených
přímému slunci, v blízkosti
zdrojů tepla, například
vzduchového potrubí nebo
v zaparkovaných automobilech.
• Nepoužívejte vypůjčené disky, na
nichž uniká lepidlo z nalepených
štítků. Mohlo by dojít k tomu,
že se disk zasekne v přístroji
a způsobí jeho poškození.
• Nepoužívejte komerční čistící
disky, které mohou vést
k poškození přístroje.
Čištění skříně přístroje
Tento přístroj čistěte měkkým
hadříkem mírně navlhčeným
ve slabém roztoku čisticího
prostředku. Nepoužívejte žádné
materiály s brusným účinkem,
čisticí prášek nebo rozpouštědla,
jako je například ředidlo, benzín
nebo alkohol.
Poznámka k síťovému
napájecímu kabelu
Před odpojením síťového
napájecího kabelu ze síťové
zásuvky se ujistěte, že je přístroj
v pohotovostním režimu (Standby)
(indikátor ON/STANDBY
(Zapnuto/pohotovostní režim)
svítí červeně nebo oranžově).
Pokud síťový napájecí kabel
odpojíte ve chvíli, kdy přístroj
pracuje (indikátor ON/STANDBY
(Zapnuto/pohotovostní režim)
svítí zeleně), může dojít ke ztrátě
zaznamenaných dat nebo k poruše
funkce.
122CZ
Hudební disky zakódované
pomocí technologií na ochranu
autorských práv
Přístroj je určen pro přehrávání
disků, které odpovídají normě
Compact Disc (CD). V nedávné
době začaly některé společnosti
vyrábět a prodávat hudební disky,
zakódované prostřednictvím
různých technologií na ochranu
autorských práv. Mějte na paměti,
že některé z těchto disků nebude
možné na tomto přístroji přehrát,
pokud neodpovídají normě pro
disky CD.
Poznámky k duálním diskům
(DualDisc)
Duální disk je oboustranný disk,
který ukládá DVD data na jednu
stranu a digitální audiodata na
druhou stranu. Jelikož strana
disku s hudebním materiálem
neodpovídá standardu Compact
Disc (CD), přehrávání na tomto
přístroji není zaručeno.
Poznámky k přehrávání disků
MP3
• Tento přístroj podporuje formát
MP3 se vzorkovací frekvencí
32, 44,1 nebo 48 kHz a datovým
tokem 32 až 320 kb/s. Budete-li
chtít na tomto přístroji přehrávat
disk zaznamenaný s odlišnou
vzorkovací frekvencí nebo
datovým tokem, přehrávání se
ukončí, může se reprodukovat
hlasitý šum, může docházet
k přeskakování zvuku či
k poškození reprosoustav.
• Pokud má soubor na disku
příponu MP3, nejde však
o soubor ve formátu MP3, může
přístroj ukončit přehrávání
takového souboru nebo může
dojít k poruše funkce.
• Tento přístroj nepodporuje
soubory zaznamenané ve
formátu MP3 Pro.
• Za následujících podmínek se
skutečná uplynulá nebo zbývající
doba souboru MP3 může lišit od
zobrazené doby:
– Při přehrávání souboru MP3
s proměnným datovým tokem
VBR (Variable Bit Rate).
– Při provádění operace rychlý
přesun vpřed nebo vzad.
Poznámka k diskům
CD
Přístroj UMOŽŇUJE přehrávání
následujících disků
• Disky CD:
Hudební disky CD, CD-R, CD-RW
a CD TEXT
• Soubory MP3:
Disky CD-ROM, CD-R a CD-RW
(zaznamenané ve formátu, který
odpovídá normě ISO 9660
Level 1 nebo 2 nebo Joliet). Jsou
podporovány disky s několika
sekcemi (multisession CD).
Poznámky
• Pokud disk začíná částí CD-DA
(nebo „ATRAC”/MP3), je
rozpoznán jako disk CD-DA
(nebo „ATRAC”/MP3) a jeho
ostatní sekce nejsou přehrány.
• Disk ve formátu Mixed CD je
rozpoznán jako hudební disk
CD-DA (audio).
• Některé disky CD-R nebo CD-RW
nemusí být možné na tomto
přístroji přehrát v závislosti na
jejich charakteristikách a na
podmínkách při záznamu.
• Disky CD-RW mohou vyžadovat
určitou dobu předtím, než se
spustí jejich přehrávání. Je to
proto, že tyto disky mají nižší
index odrazivosti než jiné typy
disků.
• Pokud disk obsahuje více než 500
skladeb audiodat, nerozpozná
přístroj skladbu 501 a další.
• Disky, na nichž je mnoho
adresářů nebo komplikovaná
struktura, mohou vyžadovat
delší dobu, než se začnou
přehrávat. Při záznamu alb na
disk se doporučuje, aby byl
záznam proveden maximálně do
2. úrovně vnoření adresářů.
Rada
Podrobnosti o zápisu dat na disk
si vyhledejte v návodu k obsluze
ke své jednotce CD-R/RW nebo
softwaru pro vypalování dat.
123CZ
Technické údaje
Část zesilovače
Výstupní výkon podle DIN (jmenovitý):
40 + 40 W (6 W při 1 kHz, DIN)
Trvalý výstupní výkon (referenční):
50 + 50 W (6 W při 1 kHz, celkové
harmonické zkreslení 10 %)
Hudební výstupní výkon (referenční):
50 + 50 W (6 W při 1 kHz, celkové
harmonické zkreslení 10 %)
Část CD přehrávače
Systém:
systém pro přehrávání
kompaktních disků a digitální
zvukový systém
Vlastnosti laserové diody:
Vyzařování: nepřetržité
Výkon laseru*1: méně než 44,6 µw
*1Tato hodnota výstupu byla změřena
na vzdálenost 200 mm od povrchu
čočky k optickému snímači
s otvorem 7 mm.
Frekvenční rozsah:
20 Hz - 20 kHz (±0,5 dB)
Celkové harmonické zkreslení:
Menší než 0,1 %
Část HDD Jukebox
Kapacita disku:
80 GB*1
*1Část paměti se používá pro funkce
správy systému. Aktuální dostupná
paměť je přibližně 68 GB
(73 014 444 032 bajtů).
Záznamový formát:
MP3
Lineární PCM
Formáty, které lze importovat*1:
MP3 („.mp3”, „.oma”)
Lineární PCM („.wav”, „.oma”)
WMA („.wma”, „.oma”)
ATRAC („.oma”)
*1Tento
přístroj nepodporuje import
souborů v následujících formátech
WMA: WMA Professional, WMA
Lossless, WMA Voice a soubory
obsahující DRM (Digital Rights
Management).
Přijímač:
DAB stereo tuner
Anténa
Drátová anténa DAB
Anténní konektory:
75 W nesymetrických
Maximální doba záznamu (měřena při
použití formátu ATRAC 48 kb/s):
Asi 3 400 h
Frekvenční rozsah:
Band-III: 174,928 (5A) – 239,200
(13F) MHz
Maximální počet skladeb:
40 000
Tabulka frekvencí DAB (Band-III):
Část FM radiopřijímače
Radiopřijímač:
FM stereofonní přijímač
Frekvenční rozsah:
87,5 – 108,0 MHz (s krokem
50 kHz)
Anténa:
Drátová anténa pro pásmo FM
Anténní konektory:
75 W nesymetrických
Mezifrekvence:
10,7 MHz
Část AM radiopřijímače
Radiopřijímač:
AM přijímač
Frekvenční rozsah:
531 – 1 602 kHz (s krokem 9 kHz)
Anténa:
Smyčková anténa pro pásmo AM
Anténní konektory:
Konektor pro externí anténu
Mezifrekvence:
450 kHz
124CZ
Část DAB tuneru (pouze
model pro Velkou Británii)
Frekvence
Označení
174,928 MHz
176,640 MHz
178,352 MHz
180,064 MHz
181,936 MHz
183,648 MHz
185,360 MHz
187,072 MHz
188,928 MHz
190,640 MHz
192,352 MHz
194,064 MHz
195,936 MHz
197,648 MHz
199,360 MHz
201,072 MHz
202,928 MHz
204,640 MHz
206,352 MHz
208,064 MHz
209,936 MHz
211,648 MHz
213,360 MHz
215,072 MHz
216,928 MHz
218,640 MHz
220,352 MHz
222,064 MHz
5A
5B
5C
5D
6A
6B
6C
6D
7A
7B
7C
7D
8A
8B
8C
8D
9A
9B
9C
9D
10A
10B
10C
10D
11A
11B
11C
11D
Frekvence
Označení
223,936 MHz
225,648 MHz
227,360 MHz
229,072 MHz
230,784 MHz
232,496 MHz
234,208 MHz
235,776 MHz
237,488 MHz
239,200 MHz
12A
12B
12C
12D
13A
13B
13C
13D
13E
13F
Vstupy/Výstupy
MONITOR OUT (Výstup pro monitor)
(konektor cinch):
1 Všp-šp, 75 W nesymetrický
(NTSC)
AUDIO IN (Audiovstup) (horní: stereo
minijack), AUDIO IN (Audiovstup) (zadní:
konektory cinch):
Napětí 0,8 V (standardní),
impedance 10 kW (horní)/1,5 V
(nízká citlivost), impedance 10 kW
(zadní)
Port NETWORK (Síť):
10BASE-T/100BASE-TX
USB port:
USB typ A, vysokorychlostní
USB pro připojení USB zařízení,
například „WALKMAN” (ATRAC
AD)
DMPORT
Výstupní napětí: 5 V ss
Maximální výstupní proud:
700 mA
Zásuvka PHONES (Sluchátka) (stereo
minijack):
Umožňuje připojit sluchátka
s impedancí 8 W nebo vyšší.
Reproduktor
Reproduktorový systém:
Dvoupásmový, typu bass-reflex
Reproduktorové jednotky:
Hloubkový reproduktor: 120 mm,
kuželovitého typu
Výškový reproduktor: 25 mm,
kopulovitého typu
Nominální impedance:
6W
Rozměry (š/v/h)
Přibližně 140 x 283 x 245 mm
(včetně mřížky reproduktorů)
Design a technické údaje mohou
být předmětem změn bez
předchozího upozornění.
• Příkon v pohotovostním
režimu: 0,5 W
• Na některých deskách
s tištěnými spoji nejsou
použity halogenové
samozhášecí přísady.
• Skříňka přístroje
neobsahuje halogenové
samozhášecí přísady.
Hmotnost
Přibližně 2,8 kg jedna
reprosoustava
Bezdrátový adaptér
Rozhraní:
kompatibilní s IEEE802.11 b/g
rádiové frekvenční pásmo 2,4 GHz
Všeobecné
Napájení:
230 V AC (střídavé), 50/60 Hz
Příkon:
65 W (0,5 W nebo méně ve
standardním (úsporném) režimu)
Rozměry (š/v/h) (včetně vyčnívajících dílů
a ovládacích prvků)
Model pro Velkou Británii:
Se sklopeným displejem: přibližně
285 × 143 × 317,4 mm
S vysunutým displejem: přibližně
285 × 193 × 317,4 mm
Kromě modelu pro Velkou Británii:
Se sklopeným displejem: přibližně
285 × 143 × 311 mm
S vysunutým displejem: přibližně
285 × 193 × 311 mm
Hmotnost (přibližná):
5,0 kg
Provozní teplota:
+5 °C až +35 °C
Provozní vlhkost:
25 % až 80 %
Dodávané příslušenství:
Viz strana 12
125CZ
Přehled složek pro jednotlivé režimy seznamu
r: Stiskněte tlačítko ENTER nebo , pro přechod do další složky
R: Stiskněte tlačítko BACK nebo < pro přechod do předchozí složky
j: Stiskněte tlačítko ENTER pro přehrávání vybrané skladby
Režim Album
r
R
Seznam alb (složka alb)
r
R
Seznam skladeb (složka
skladeb)
j
Displej při přehrávání
Režim Artist (Interpret)
Režim Genre (Žánr)
r
R
Seznam interpretů (složka
interpretů)
r
R
Seznam alb (složka alb)
r
R
Seznam skladeb (složka
skladeb)
j
Displej při přehrávání
126CZ
r
R
Seznam žánrů (složka žánrů)
r
R
Seznam alb (složka alb)
r
R
Seznam skladeb (složka
skladeb)
j
Displej při přehrávání
r: Stiskněte tlačítko ENTER nebo , pro přechod do další složky
R: Stiskněte tlačítko BACK nebo < pro přechod do předchozí složky
j: Stiskněte tlačítko ENTER pro přehrávání vybrané skladby
Režim zdroje záznamu
Režim Folder (Složka)
Režim Playlistu
r
R
Seznam zdrojů záznamu (složka
zdrojů záznamu)
r
R
Seznam alb (složka alb)
r
R
Seznam skladeb (složka
skladeb)
j
Displej při přehrávání
r
R
Seznam složek (soupis složek)
r
R
Seznam skupin (složka skupin)
r
r
R
Seznam playlistů (složka
playlistů)
r
R
Seznam skladeb (složka
skladeb)
R
Seznam skladeb (složka
skladeb)
j
Displej při přehrávání
j
Displej při přehrávání
127CZ
Slovník
ADSL
Širokopásmový (Broadband)
DLNA
Zkratka slov Asymmetric Digital
Subscriber Line. ADSL představuje
jeden z druhů širokopásmové linky.
Tato linka je tvořena klasickými
měděnými vodiči telefonní linky,
podporuje však přenosy velkého
množství dat prostřednictvím
vysokofrekvenční šířky pásma
odděleně od audiosignálů.
Datový tok odesílání (upstream)
komunikace (pro data odeslaná
z uživatelského terminálu) je
nižší než datový tok příjmu
(downstream) (odesílaný
poskytovatelem do uživatelského
terminálu), proto je v názvu slovo
„asymetrický”. Rychlost přenosu
závisí na dohodě pro používání
služby.
Všeobecný název pro komunikační
linky, které používají široké
frekvenční pásmo pro odesílání
a příjem velkého množství
obrazových nebo zvukových dat
při vysoké rychlosti. V současnosti
bývají jako širokopásmové
(Broadband) nazývány technologie
ADSL, CATV, FTTH a jiné
systémy.
Zkratka slov Digital Living
Network Alliance. DLNA
představuje neziskovou organizaci,
která stanovuje pravidla pro
návrh pro digitální obsah sdílený
prostřednictvím počítačových sítí.
Podrobnosti najdete na webové
stránce http://www.dlna.org/en/
consumer/home
Širokopásmový směrovač
DMPORT (DIGITAL MEDIA
PORT) umožňuje připojení
k adaptéru DIGITAL MEDIA
PORT, který je určen pro přímé
připojení a poslech kompatibilních
přehrávačů digitálních médií.
ATRAC AD
Zkratka slov ATRAC Audio
Device. Všeobecný termín pro
zařízení, která umožňují přehrávání
audiodat ve formátu ATRAC.
ATRAC3
Jedna z technologií pro kompresi
zvukových dat „ATRAC” vyvinutá
společností Sony, která poskytuje
vysokou kvalitu zvuku při přibližně
10násobném poměru komprese
disků audio CD.
ATRAC3plus
Technologie ATRAC3plus
představuje zlepšenou verzi
technologie ATRAC3. Používá
20násobný poměr komprese disků
audio CD, přičemž nedochází
k žádné ztrátě kvality zvuku.
Datový tok
Datový tok představuje měřítko
objemu dat vyjádřené v bitech za
sekundu (b/s).
128CZ
Pro připojení k Internetu
prostřednictvím ADSL nebo linky
kabelové televize se používají
zařízení nazývaná ADSL modemy
nebo kabelové modemy. Avšak
pro přístup k Internetu z několika
terminálů současně se používá
širokopásmový směrovač.
Bajt
Základní jednotka používaná pro
vyjádření digitalizovaných dat na
počítačích. Digitalizovaná data
se běžně vyjadřují ve dvojkové
soustavě (nuly a jedničky). Jednou
jednotkou dat je jeden bit. Jeden
bajt je tvořen osmi bity.
CD TEXT
CD TEXT označuje audio CD
s textovými informacemi, včetně
názvu disku, jmen interpretů
a skladeb.
Kondenzace
Ke kondenzaci uvnitř přístroje
dochází při náhlém zvýšení teploty,
například při zapnutí topení.
Pokud se vyskytne kondenzace,
nechejte přístroj vypnutý, než se
vlhkost odpaří.
DHCP
Zkratka slov Dynamic Host
Configuration Protocol. Systém
pro automatické přiřazování
konfiguračních dat vyžadovaných
pro připojení k Internetu.
DMPORT
DNS
Zkratka slov Domain Name
System. Server, který překládá
názvy domén na adresy IP nebo
adresy IP na názvy domén. DNS je
identifikován adresou IP. Rovněž
nazývaný „DNS server”.
Ethernet
Metoda síťového propojování
počítačů v místních sítích
(Local Area Network - LAN).
Ethernet (vyvinutý společností
Xerox Corporation) se stal
velmi oblíbeným při vytváření
počítačových sítí LAN.
Pevný disk
Vysokokapacitní úložiště pro
digitální data používané na
počítačích a dalších digitálních
zařízeních. Díky kombinaci
magnetického disku a pohonného
mechanismu do integrovaného
zařízení umožňují pevné disky
velmi rychlý zápis a čtení
s vynikajícími možnostmi při
vyhledávání.
ID3
MP3
Směrovač
Záložka ID3 představuje informace
(jako je například název skladby
nebo jméno interpreta), které
jsou zaznamenány v souboru
MP3. Záložka ID3 se používá pro
zobrazování informací o skladbách
u souborů MP3.
Zkratka slov MPEG-1 Audio
Layer3. Jedná se o normu pro
kompresi zvukových souborů
ustanovenou organizací MPEG
(Motion Picture Experts Group),
která představuje pracovní skupinu
ISO (International Organization
for Standardization). Tato norma
umožňuje kompresi zvukových
souborů až na přibližně 1/10
velikosti dat standardního
kompaktního disku. Protože
algoritmus kódování MP3 je
zveřejněn, existují různé kodéry/
dekodéry, které jsou s touto
normou kompatibilní. Norma MP3
je z tohoto důvodu široce rozšířena
v oblasti počítačů.
Zařízení, které přemosťuje sítě
a provádí převody protokolů
a adres pro jednotlivou síť.
V současnosti se objevují
směrovače pro vytáčené připojení
(dial-up router) pro připojení
k linkám ISDN a širokopásmové
směrovače pro sítě ADSL a CATV
(kabelová TV). Samotný termín
„směrovač” (router) může
označovat kterékoli z těchto
zařízení.
Internet
Komunikační síť spojující počítače
na celém světě. Internet podporuje
mnoho služeb, například e-mail,
vyhledávače atd.
Internet Service Provider
- ISP (Poskytovatel připojení
k Internetu)
Společnost, která nabízí služby pro
připojení k Internetu.
Adresa IP
Adresy IP jsou obvykle tvořeny
4 skupinami po 3 číslicích
vzájemně oddělených tečkami
(například 192.168.239.1). Všechna
zařízení v počítačové síti musí mít
svoji adresu IP.
ISO9660
Norma organizace ISO (International
Organization for Standardization),
která definuje souborový systém
disků CD-ROM.
LAN
Zkratka slov Local Area Network
(Místní počítačová síť).
LAN představuje všeobecný
název pro sítě vytvořené s cílem
komunikace mezi zařízeními,
včetně počítačů, tiskáren
a faxových zařízení v relativně
malých oblastech, jako jsou
například kanceláře nebo budovy.
Lineární PCM
Modulace Linear Pulse Code
představuje digitální systém pro
kódování zvukových dat bez
komprese, který se používá v tomto
přístroji pro záznam s rozlišením
16 bitů a se vzorkovací frekvencí
44,1 kHz (stejně jako norma pro
disky audio CD).
MSC
MSC představuje odkaz na třídu
velkokapacitního úložiště USB
Mass Storage Class na tomto
přístroji. MSC představuje protokol
při přenosu dat definovaný na USB
Implementers Forum pro přenos
dat prostřednictvím rozhraní USB
do externích zařízení. Používá se
u pevných disků USB, paměťových
zařízení USB a podobně.
MTP
Zkratka slov Media Transfer
Protocol (Protokol pro přenos
médií).
MTP je technologie pro přenos
dat vyvinutá společností
Microsoft Corporation. Tento
protokol umožňuje přenášet data
zobrazení, audiodata, obrazová
data a podobně do kompatibilních
přenosných zařízení.
Proxy
Program nebo server, který
poskytuje přístup k Internetu
počítačům za firewallem nebo
rychlejší stahování (download)
webových stránek.
Vzorkovací frekvence
Pokud se zvukové zdroje převádějí
z analogových dat na digitální data,
musí se provést jejich převod do
číslicové podoby (digitalizace).
Tento proces se nazývá vzorkování
(sampling) a vzorkovací frekvence
(sampling frequency) vyjadřuje,
kolikrát za sekundu se signály
posuzují kvůli záznamu.
Hudební disky CD jsou vzorkovány
44 100krát za sekundu, takže je
vzorkovací frekvence vyjádřena
jako 44,1 kHz. Obecně platí, že čím
vyšší je vzorkovací frekvence, tím
věrnější je nahrávka.
Paměťové úložiště USB
V tomto návodu k obsluze
označuje termín paměťové úložiště
USB zařízení, které podporuje
normu USB Mass Storage Class.
Tato zařízení, jako je například
audiopřehrávač USB, je možno
připojovat ke konektoru USB
na přístroji nebo na počítači
a používat je jako vyměnitelné
vysokokapacitní úložiště pro data.
VAIO Media
VAIO Media je síťový software,
který je součástí počítačů Sony
VAIO. Aby bylo možno počítač
připojit k tomuto přístroji, musí na
něm být nainstalována verze VAIO
Media Version 4.1 nebo novější.
129CZ
WAV
WAV je formát souborů,
vyvinutý společnostmi Microsoft
Corporation a IBM Corporation
pro ukládání digitálních hudebních
dat. Variantou je RIFF (Resource
Interchange File Format), WAV je
jednoduše formát zásobníku, který
je možné používat pro ukládání
dat v různých formátech, včetně
lineárního PCM.
WMA
Zkratka Windows Media Audio.
WMA je kompresní technologie
zvuku, vyvinutá společností
Microsoft Corporation, která
umožňuje kompresi hudebních
dat na přibližně 1/22 velikosti dat
standardního kompaktního disku.
Termíny týkající se
DAB (Digital Audio
Broadcasting) (pouze
model pro Velkou
Británii)
Dynamické informace
Textová data přenášená
u jednotlivých kanálů nebo služeb.
Označení souboru
U funkce DAB je pomocí jednoho
přenosového pásma nebo frekvence
přenášeno několik digitálních
rozhlasových kanálů.
Skupina kanálů odeslaná tímto
způsobem se nazývá „soubor”
a „označení souboru” představuje
název takové skupiny.
Označení služby
Název digitálního rozhlasového
kanálu nebo služby.
130CZ
Seznam vstupních
znaků
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZabcd
efghijklmnopqrstuvw
xyzÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊË
ÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛ
ÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìí
îïðñòóôõöøùúûüýþÿ0
123456789!”#$%&’()
*+,–./:;<=>?@[\]^_`{
|}~¡¢£¤¦§¨©a«¬-®–˚
±²³´µ¶·‚¹⁰»¼½¾¿×÷
Index
Symboly
$ 130
Vyhledávání 54
A
Adaptér DIGITAL MEDIA
PORT 58
Adresa IP 82, 129
Album 43, 48, 61
Vyhledávání 44
Analýza 12 tónů 45
AOSS 75
ATRAC/ATRAC3/ATRAC3plus
18, 28
Audio CD 51
Audioformát 28, 29, 34, 71, 94
Automatická analýza 23, 45
Automatické ladění 54
Automatické přidání titulu 31
C
CD 123
Přehrávání 51
Záznam 33
CD-R/CD-RW 51, 123
CD TEXT 53, 128
Č
Časovač probuzení 96
Časovač vypnutí 95
Časovač záznamu 97
D
DAB
Předvolba 56
Dálkový ovladač 13
Vkládání baterií 22
Datový tok 29, 71
DHCP 128
Displej 18
Nabídky 19
Předvádění (demo) 102
Spořič obrazovky 101
Velikost 101
Vzhled 101
Displej (zobrazení) seznamu 18
DLNA 93, 128
DMPORT 58
DNS server 128
Dodané příslušenství 12
Domácí síť 87
Klient 93
PARTY MODE (Zábavní
režim) 91
Server 89
Drátová anténa pro pásmo FM
12
DSGX (Vytvoření
dynamičtějšího zvuku) 14
E
Externí komponent
AUDIO IN (Audiovstup) 59
DMPORT 58
F
FAT32 104
FM/AM
Předvolba 56
Příjem 54
FM/AM (Vlnové pásmo) 97
Formát času 26
Formát data 26
Formátování
Pevný disk USB 107
Systém 108
Funkce automatické
diagnostiky 120
Funkce serveru 24, 87
H
Hlavní displej (zobrazení) 18
Hlavní nabídka (Home) 19
Hodiny 26, 86
I
ID3 53, 129
Import
Audioformát, který je možno
importovat 34
Paměťové úložiště USB 34
Počítač 35, 85
„WALKMAN” 34
Indikátor zapnutí/
pohotovostního režimu 102
Informace o titulu
Získat 63, 84
Změnit 66
Zobrazit 53, 94
Informace titulu
Získat 52
Internet 83
Interpret 43, 48, 62
J
Jas 13
Jazyk zobrazení 25
K
Kabel počítačové sítě 79
Kanál Favorites (Oblíbené) 50
Kapacita pevného disku 124
Kazetový magnetofon 59
Klient 88, 93
Kondenzace vlhkosti 121
Kontrolka SERVER 16, 89
Kontrolka zapnutí/
pohotovostního režimu 17, 24
L
LEVEL SYNC (Úroveň
synchronizace) 30
Lineární PCM 18, 69, 129
M
Maska podsítě 82
Monitorování zvuku 30
MP3 18, 29, 37, 71
Struktura složek 51
MSC 129
MTP 129
My library (Moje knihovna) 32
N
Nabídka Options (Možnosti)
19
Napájení 23
Nastavení
Bezdrátové připojení 75
Cílové umístění záznamu 32
Displej 101
drátové připojení 78
Hodiny 26
Informace o titulu 53
131CZ
Nabídka Settings (Nastavení)
19
Pohotovostní režim 102
Přenos 38
Režim FM 56
Režim přehrávání 61
Sdílená složka v PC 103
Vstupní úroveň 60
x-DJ 49
Záznam/Import 29
Nastavení letního času 26, 86
NTP 86
O
Obnovení dat 106
Obnovení výchozího nastavení
110
Opakované přehrávání 62
Osvětlený panel 17
P
Paměťové úložiště USB
Import 34
Přenos 37
Ukládání obrázků 64
PARTY MODE (Zábavní
režim) 91
Odejít 91
Připojit 91
Start 91
Stop 91
Pevný disk 4, 104, 120
Pevný disk USB 104, 107
Playlist 43
Playlist (Seznam skladeb) 62,
66
Podložky pro reprosoustavy 22
Poslech
AUDIO IN (Audiovstup) 59
CD 51
DMPORT 58
Domácí síť 87
HDD Jukebox 41
Radiopřijímač 54
x-DJ 45
Přehrávání
Časovač probuzení 96
CD 51
Domácí síť 93
HDD Jukebox 41
Oblast přehrávání 61
Opakované přehrávání 62
Režim přehrávání 61
Režim seznamu 43
x-DJ 45
Přehrávání v náhodném pořadí
61
Přenos
Audioformát 28
132CZ
Data, která je možno přenášet
28
Ikona skladby 37
Kanál funkce x-DJ 50
Nastavení 38
Paměťové úložiště USB 37
Přenosné zařízení 36
Tlačítko TRANSFER (Přenos)
36
„WALKMAN” 36
PRESET EQ (Přednastavený
ekvalizér) 14
Přesunout 49, 68, 108
Převod 71
Připojení 20
Bezdrátová síť 75
DMPORT 58
Externí komponent 59
Kabelová síť 78
Procházení hudbou 46, 48
Prohlížení informací
CD 53
HDD Jukebox 42, 94
Playlist (Seznam skladeb) 94
Provozní režimy 23
Proxy 82, 129
R
Registrace
Informace o titulu 63
Kanál Favorites (Oblíbené) 50
Klienti 90
Playlist (Seznam skladeb) 42
Rozhlasová stanice 56
Soubory obrázků 64
Reprosoustavy 21
Režim
Opakované přehrávání 62
Režim přehrávání 61
Režim seznamu 43
Vstup textu 73
Režim FM 55
Režim Quick start-up (Rychlé
spuštění) 23, 102
Režim seznamu 43
Rozdělit 68
Ruční analýza 45
S
S-IWS 75
Sdílená složka v PC 85
Import 35, 85
Nastavení 103
Ukládání obrázků 64
Zálohování 105
Server
Automatické připojení 89
Ruční připojení 90
Širokopásmový směrovač 79,
128
Síť
AOSS 75
Automatické nastavení 79
Bezdrátový přenos 75
Kabelová 78
Kontrola stavu 81
Manuální nastavení 76
Ruční nastavení 79
S-IWS 75
Skladba
Audioformát 29, 34, 71, 94
Ikona 18, 37
Přesunout 49, 68
Převod 71
Rozdělit 68
Spojit 69
Vyhledávání 44
Vymazat 40, 67
Složka 18, 43, 62
Služba rozpoznávání hudby
Gracenote® 84
SMART SPACE 30
Smyčková anténa pro pásmo
AM 12
Soubor obrázku 64
Spojit 69
Spořič obrazovky 101
Správa systému 104
Aktualizace 108
Formátování 108
Prohlížení informací 107
Standardní režim (úsporný) 23,
102
Stránka zákaznické podpory 4
T
Tituly 66
Třídění 44
V
Verze systému 107
Vlnové pásmo 98
Vnitřní ventilátor 23
Vstupní citlivost 60
Vstupní jazyk 72
Vstup textu 72
Displej pro zadání textu 72
Kopírovat/Vyjmout/Vložit 73
Výchozí brána 82
Výchozí nastavení 23
Vyhledávání 44, 84
Vymazat
Nastavení časovače 99
Playlist (Seznam skladeb) 40,
67
Skladba na cílovém zařízení
40
Složka/Album/Skupina/
Skladba 67
Soubor obrázku 65
Vypnutí zvuku 14
W
„WALKMAN”
Import 34
Přenos 36
WAV 34
WMA 18, 28
X
x-DJ 45
Z
Zálohování 104, 122
Full backup (Plná záloha)
105, 106
Incremental backup
(Inkrementální/přírůstková
záloha) 105, 106
Žánr 43, 62
Zásuvka AUDIO IN
(Audiovstup) 21, 59
Zásuvka MONITOR OUT
(Výstup monitoru) 22
Záznam
Časovač záznamu 97
CD/Rádio/externí zařízení 33
Počítač 35
USB zařízení 40
„WALKMAN” 34
Značka skladby 30
133CZ
Obchodní značky apod.
• Tento software je částečně založen na práci společnosti
Independent JPEG Group.
jsou obchodní známky
• „ATRAC” a
společnosti Sony Corporation.
a
jsou
• „WALKMAN”
registrované obchodní známky společnosti Sony
Corporation.
• „GIGA JUKE” a příslušné logo jsou obchodní značky
společnosti Sony Corporation.
• Americké a zahraniční patenty jsou v licenci společnosti
Dolby Laboratories.
• Patentovaná technologie kódování zvukového záznamu
MPEG Layer-3 je použita na základě licencí udělených
společnostmi Fraunhofer IIS a Thomson.
• Microsoft, Windows, Windows Vista a Windows Media
jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky
společnosti Microsoft Corporation v USA anebo jiných
zemích.
• Tento výrobek je chráněn určitými právy na ochranu
duševního vlastnictví společnosti Microsoft Corporation.
Použití nebo rozšiřování takové technologie bez licence
od společnosti Microsoft nebo autorizované pobočky
společnosti Microsoft je zakázáno.
• „AOSS” je obchodní značka společnosti Buffalo Inc.
• Typ fontu (Shin Go R) nainstalovaný v tomto přístroji je
poskytnut společností MORISAWA & COMPANY LTD.
Tyto názvy jsou obchodní známky společnosti MORISAWA
& COMPANY LTD. a autorské právo na font rovněž náleží
společnosti MORISAWA & COMPANY LTD.
• Vytvořeno prostřednictvím Linter Database.
Copyright © 2006-2007, Brycen Corp., Ltd.
Copyright © 1990-2003, Relex, Inc., Všechna práva
vyhrazena.
• Technologie rozpoznávání hudby a souvisejících dat je
poskytována společností Gracenote®. Gracenote představuje
průmyslovou normu v technologii rozpoznávání hudby
a poskytování souvisejícího obsahu. Více informací najdete
na www.gracenote.com.
CD a data související s hudbou od společnosti Gracenote,
Inc., Copyright © 2000-2008 Gracenote. Gracenote
Software, copyright © 2000-2008 Gracenote. Tento výrobek
a služby
mohou používat jeden nebo několik následujících patentů
USA: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132,
#6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593 a dalších
vydaných nebo nahlášených patentů. Některé dodávané
služby jsou v licenci společnosti Open Globe, Inc. Patent
USA: #6,304,523.
Gracenote a CDDB jsou registrované obchodní známky
společnosti Gracenote. Logo a logotyp Gracenote a slova
„Powered by Gracenote” jsou obchodní známky společnosti
Gracenote.
Gracenote® Licenční ujednání
s koncovým uživatelem
134CZ
Tato aplikace nebo zařízení obsahuje software od společnosti
Gracenote, Inc. Emeryville, Kalifornie („Gracenote”). Software
od společnosti Gracenote („Gracenote Software”) umožňuje
této aplikaci provádět identifikaci disku anebo souboru
a získávat informace mající vztah k hudbě, včetně názvu,
interpreta, skladby a informací o titulu („Gracenote Data”)
z online serverů nebo interních databází (pod souhrnným
zst62619
názvem „Gracenote Servers”) a provádět další funkce. Tato
Gracenote Data můžete získávat pouze prostřednictvím
určených funkcí pro koncového uživatele (End-User
functions) této aplikace nebo zařízení.
Souhlasíte s tím, že budete Gracenote Data, Gracenote
Software a Gracenote Servers (Servery Gracenote) používat
pouze pro svou vlastní osobní nekomerční potřebu. Souhlasíte
s tím, že nebudete přiřazovat, kopírovat, přenášet nebo
odesílat Gracenote Software ani žádná jiná Gracenote Data
žádné třetí straně. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NEBUDETE
POUŽÍVAT NEBO VYUŽÍVAT GRACENOTE DATA,
GRACENOTE SOFTWARE NEBO GRACENOTE SERVERS
(SERVERY GRACENOTE) JINAK, NEŽ JAK JE ZDE
VÝSLOVNĚ UVEDENO.
Souhlasíte s tím, že vaše nevýlučná licence k používání
Gracenote Data, Gracenote Software a Gracenote Servers
(Servery Gracenote) bude ukončena, pokud tato omezení
porušíte. Pokud bude vaše licence ukončena, souhlasíte
s tím, že přestanete používat jakákoli Gracenote Data,
Gracenote Software a Gracenote Servers (Servery Gracenote).
Společnost Gracenote si vyhrazuje veškerá práva týkající se
Gracenote Data, Gracenote Software a Gracenote Servers
(Servery Gracenote), včetně veškerých vlastnických práv. Za
žádných okolností nebude společnost Gracenote povinna
poskytnout vám jakoukoli platbu za jakékoliv informace, které
jí poskytnete. Souhlasíte s tím, že společnost Gracenote, Inc.
na vás může vlastním jménem vymáhat svá práva daná tímto
ujednáním.
Služba Gracenote používá pro sledování dotazů pro
statistické účely jedinečný identifikátor. Významem náhodně
přiřazeného numerického identifikátoru je umožnit službě
Gracenote načítat dotazy bez toho, že by věděla, kdo jste. Pro
více informací se podívejte na webovou stránku Gracenote
Privacy Policy (Ochrana soukromí), týkající se služeb
Gracenote.
Gracenote Software a jednotlivé položky Gracenote Data jsou
licencovány tak, „JAK JSOU”. Společnost Gracenote nenese
žádnou odpovědnost ani neposkytuje žádnou záruku, ať už
vyjádřenou, nebo vyplývající, týkající se přesnosti jakýchkoli
dat (Gracenote Data) ze svých serverů (Gracenote Servers).
Společnost Gracenote si vyhrazuje právo na zrušení dat ze
svých serverů (Gracenote Servers) nebo na změnu kategorií
dat z jakéhokoli důvodu, který společnost Gracenote považuje
za dostatečný. Není poskytována žádná záruka, že Gracenote
Software nebo Gracenote Servers (Servery Gracenote)
neobsahují žádné chyby nebo že fungování Gracenote
Softwaru nebo Gracenote Servers (Serverů Gracenote) nebude
přerušeno. Společnost Gracenote se nezavazuje k poskytování
nových zlepšených nebo doplňujících typů dat nebo kategorií,
které může společnost Gracenote poskytovat v budoucnu;
navíc mohou být její služby kdykoli přerušeny.
SPOLEČNOST GRACENOTE NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ
VYJÁDŘENÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ,
NIKOLI VŠAK POUZE, ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO
VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, OPRÁVNĚNÍ
A NEZASAHOVÁNÍ. SPOLEČNOST GRACENOTE
NEPOSKYTUJE ZÁRUKU NA VÝSLEDKY, KTERÉ BUDOU
ZÍSKÁNY VAŠÍM POUŽITÍM SOFTWARU (GRACENOTE
SOFTWARE) NEBO JAKÉHOKOLIV SERVERU
(GRACENOTE SERVER). SPOLEČNOST GRACENOTE
NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNÁ ZA
JAKÁKOLIV NÁSLEDNÁ NEBO NAHODILÁ POŠKOZENÍ
NEBO ZA JAKÉKOLIV ZTRÁTY NA ZISKU NEBO PŘÍJMU.
Názvy systémů a názvy výrobků uváděné v tomto návodu
k obsluze obecně představují obchodní známky nebo
registrované obchodní známky výrobce.
Symboly ™ a ® nejsou v tomto návodu k obsluze uváděny.
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné
v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti.
Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických
výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním
s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben,
pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto
výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující
likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
Download PDF

advertising