Sony | NAS-C5E | Sony NAS-C5E Návod k obsluze

3-280-821-12 (1)
Začínáme
Připojení
a příprava
Ovládání
Řešení problémů
Bezpečnostní
upozornění/
Technické údaje
Bezdrátový síťový audiosystém
Návod k obsluze
NAS-C5E
© 2008 Sony Corporation
3-870-522-12(1)
NAS-SC55PKE/NAS-C5E
VAROVÁNÍ
Předtím, než začnete tento přístroj používat, si prosím
přečtěte následující pokyny.
Abyste snížili nebezpečí vzniku požáru
nebo zasažení elektrickým proudem,
nevystavujte tento přístroj dešti ani
vlhkosti.
Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru,
nezakrývejte větrací otvory přístroje novinami,
ubrusy, závěsy apod.
Nestavte na přístroj zdroje otevřeného ohně, jako
například zapálené svíčky.
Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo
zasažení elektrickým proudem, nevystavujte přístroj
kapající nebo stříkající vodě a nepokládejte na něj
nádoby naplněné tekutinou, jako například vázy
s květinami.
Jelikož síťový kabel slouží pro odpojení přístroje od
elektrické sítě, připojte jej do snadno dostupné síťové
zásuvky. Pokud si povšimnete neobvyklého
provozního stavu přístroje, neprodleně odpojte síťový
napájecí kabel ze síťové zásuvky.
Neinstalujte tento přístroj do stísněného prostoru
(například do knihovničky, vestavěné skříně a na
podobná místa).
Pro NAS-S55HDE a NAS-C5E
Baterie nebo přístroje s nainstalovanými bateriemi by
neměly být vystaveny nadměrnému teplu, jako je
například přímé sluneční světlo, oheň a podobně.
Nadměrný akustický tlak ze sluchátek a ušního
sluchátka může způsobit poruchy sluchu.
Pro NAS-S55HDE
UPOZORNĚNÍ
Použití optických nástrojů u tohoto přístroje zvyšuje
riziko poškození zraku.
Tento přístroj je klasifikován jako laserový výrobek
třídy CLASS 1. Toto označení je uvedeno na zadní
vnější straně.
Pro WAP-NA1
Přístroj používejte pouze uvnitř budov. Abyste
předešli riziku úrazu bleskem, neměla by být síť, ke
které je přístroj připojen, vedena zevnitř budovy ven.
Upozornění pro zákazníky: Následující
informace platí pouze pro přístroje
prodávané v zemích podléhajících
předpisům Evropské unie.
Výrobcem tohoto výrobku je společnost Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko.
Autorizovaným zástupcem pro EMC a bezpečnost
výrobku je společnost Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo.
V případě jakýchkoliv záležitostí týkajících se opravy
nebo záruky použijte prosím adresy uvedené
v samostatné servisní nebo záruční dokumentaci.
Bezdrátový síťový audiosystém:
NAS-C5E
Bezdrátová stanice: WAP-NA1
Bezdrátový adaptér:
UWA-NA1
Přístroje obsažené v balení jsou určeny k použití
v následujících zemích:
AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, NL, NO,
PL, PT, SE.
Společnost Sony Corp. tímto prohlašuje, že rádiová
zařízení splňují základní požadavky a další
odpovídající ustanovení Směrnice 1999/5/EC.
Podrobnější informace najdete na následující
internetové adrese: http://www.compliance.sony.de/
3CZ
VAROVÁNÍ
Abyste snížili nebezpečí vzniku požáru
nebo zasažení elektrickým proudem,
nevystavujte tento přístroj dešti ani
vlhkosti.
Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru,
nezakrývejte větrací otvory přístroje novinami,
ubrusy, závěsy apod.
Nestavte na přístroj zdroje otevřeného ohně, jako
například zapálené svíčky.
Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo
zasažení elektrickým proudem, nevystavujte přístroj
kapající nebo stříkající vodě a nepokládejte na něj
nádoby naplněné tekutinou, jako například vázy
s květinami.
Jelikož síťový kabel slouží pro odpojení přístroje od
elektrické sítě, připojte jej do snadno dostupné síťové
zásuvky. Pokud si povšimnete neobvyklého
provozního stavu přístroje, neprodleně odpojte síťový
napájecí kabel ze síťové zásuvky.
Neinstalujte tento přístroj do stísněného prostoru
(například do knihovničky, vestavěné skříně a na
podobná místa).
Baterie nebo přístroje s nainstalovanými bateriemi by
neměly být vystaveny nadměrnému teplu, jako je
například přímé sluneční světlo, oheň a podobně.
Nadměrný akustický tlak ze sluchátek a ušního
sluchátka může způsobit poruchy sluchu.
Upozornění pro zákazníky: Následující
informace platí pouze pro přístroje
prodávané v zemích podléhajících
předpisům Evropské unie.
Výrobcem tohoto výrobku je společnost Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko.
Autorizovaným zástupcem pro EMC a bezpečnost
výrobku je společnost Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo.
V případě jakýchkoliv záležitostí týkajících se opravy
nebo záruky použijte prosím adresy uvedené
v samostatné servisní nebo záruční dokumentaci.
4CZ
Bezdrátový síťový audiosystém
NAS-C5E
Tento výrobek je určen k používání v následujících
zemích:
AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, NL, NO,
PL, PT, SE.
Tímto společnost Sony Corporation prohlašuje, že
tento bezdrátový síťový audiosystém vyhovuje
základním požadavkům a dalším příslušným
ustanovením Směrnice 1999/5/EC. Podrobnější
informace najdete na následující internetové adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Pro zákazníky, kteří používají tento
výrobek v následujících zemích:
Francie
Funkci WLAN tohoto bezdrátového síťového
audiosystému musíte používat výhradně uvnitř
budov.
Jakékoliv použití funkce WLAN tohoto bezdrátového
síťového audiosystému mimo budovy je na
francouzském území zakázáno. Zajistěte prosím, aby
byla funkce WLAN tohoto bezdrátového síťového
audiosystému před jakýmkoliv použitím mimo
budovy deaktivována. (Rozhodnutí ART 2002-1009
upravené Rozhodnutím ART 03-908, týkající se
omezení používání rádiových frekvencí.)
Itálie
Používání sítě RLAN je regulováno:
• pokud jde o privátní použití, podle Legislativního
dekretu z 1.8.2003, č. 259 („Zákon o elektronické
komunikaci“). Zejména Článek 104 indikuje, kdy
je vyžadováno předchozí získání obecné
autorizace, a Článek 105 indikuje, kdy je povoleno
volné používání;
• pokud jde o poskytování RLAN přístupu do sítí
a služeb telekomu veřejnosti, podle Vládního
dekretu 28.5.2003, podle platné úpravy, a Článku
25 (obecná autorizace pro elektronické
komunikační sítě a služby) Zákona o elektronické
komunikaci.
Norsko
Používání tohoto zařízení, které používá rádiové
frekvence, není povoleno v okruhu 20 km od středu
Ny-Alesund, Svalbard.
Likvidace starých
elektrických a elektronických
zařízení (platí v Evropské unii
a dalších evropských zemích
se systémy sběru tříděného
odpadu)
Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu
znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno
jako s běžným domovním odpadem. Místo toho je
třeba tento výrobek odnést na příslušné sběrné místo,
kde bude provedena recyklace takového elektrického
a elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace výrobku můžete předejít možným
negativním následkům pro životní prostředí a lidské
zdraví, které se mohou v opačném případě projevit
jako důsledek nesprávné likvidace tohoto výrobku.
Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních
zdrojů. Se žádostí o podrobnější informace
o recyklaci tohoto výrobku se prosím obracejte na
místní správní úřady, místní služby pro sběr
domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek
zakoupili.
Platí rovněž pro příslušenství: Dálkový ovladač
Likvidace starých
baterií (platí
v Evropské unii
a dalších evropských
zemích se systémem
sběru tříděného
odpadu)
Tento symbol na baterii nebo na jejím obalu
znamená, že s baterií nesmí být zacházeno jako
s běžným domovním odpadem. Zajištěním správné
likvidace baterií můžete předejít možným negativním
následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které
se mohou v opačném případě projevit jako důsledek
nesprávné likvidace baterie. Recyklace materiálů
přispívá k ochraně přírodních zdrojů.
U výrobků, které vyžadují z důvodu bezpečnosti,
výkonu nebo integrity dat trvalé připojení k vestavěné
baterii, by taková baterie měla být vyměňována pouze
kvalifikovaným servisním technikem.
Pro zajištění správné likvidace baterie odneste
výrobek na konci jeho životnosti na příslušné sběrné
místo, kde bude provedena recyklace takového
elektrického a elektronického zařízení.
U ostatních baterií si prosím přečtěte část popisující
způsob bezpečného vyjmutí baterie z přístroje.
Odneste baterii na příslušné sběrné místo zabývající
se recyklací starých baterií.
Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku nebo baterie se prosím obracejte na místní
správní úřady, místní služby pro sběr domovního
odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.
5CZ
Obsah
Začínáme
Funkce přístroje ................................................ 8
Kontrola dodávaného příslušenství ............... 9
Názvy součástí ................................................ 10
Přístroj ....................................................... 10
Okno displeje ........................................... 11
Dálkový ovladač....................................... 13
Zapnutí napájení ............................................ 15
Změna jazyka displeje.................................... 16
Používání časovače ......................................... 33
Používání časovače vypnutí .................... 33
Používání časovače zapnutí .................... 33
Změna nastavení ............................................ 35
Řešení problémů
Nastavení hodin.............................................. 17
Řešení problémů............................................. 38
Připojení a příprava
Bezpečnostní upozornění/Technické
údaje
Připojení přístroje k hudebnímu serveru
„GIGA JUKE“ ............................................... 18
Před připojením ....................................... 19
Bezpečnostní upozornění ............................. 46
Nastavení sítě prostřednictvím AOSS
připojení ........................................................ 20
Index ................................................................ 51
Manuální nastavení sítě ................................. 21
Manuální nastavení proxy serveru ........ 22
Ovládání
Přehrávání zvukových dat uložených na
vašem hudebním serveru „GIGA
JUKE“ ............................................................ 23
Poslech stejné stopy v různých
místnostech (PARTY MODE) ............. 24
Změna serveru ......................................... 25
Používání funkce x-DJ ................................... 26
Používání funkce x-DJ ............................ 28
Používání funkce Music Surfin’
(Prohledávání hudby) ........................... 28
Přehrávání zvukových dat v počítači ........... 29
Opakované přehrávání • Náhodné
přehrávání ..................................................... 30
Poslech internetového rádia.......................... 30
Poslech hudby z připojeného externího
zařízení .......................................................... 31
6CZ
Nastavení kvality zvuku................................. 32
Výběr zvukového stylu (Preset EQ) ...... 32
Generování dynamičtějšího zvuku
(Dynamic Sound Generator X-tra) ..... 32
Technické údaje .............................................. 48
O dodávaném návodu a zákaznické
podpoře
1 Návod k obsluze (tato příručka)
Tato příručka obsahuje detailní
vysvětlení různých nastavení
a operací.
Tato příručka rovněž obsahuje
upozornění pro bezpečné
používání přístroje.
2 Stránka zákaznické podpory
společnosti Sony Europe
Na této webové stránce najdete nejnovější
informace a často kladené dotazy (FAQ).
Pro zákazníky v Evropě:
http://support.sony-europe.com/
Obrázky používané v této příručce
Obrázky a obrazovky používané v této příručce se
mohou lišit od skutečnosti.
7CZ
Funkce přístroje
Bezdrátový síťový audiosystém (v následujícím textu uváděn jako „bezdrátový přehrávač GIGA JUKE“) je
zařízení, které přehrává zvuková data uložená v síťovém audiosystému s HDD NAS-S55HDE*
(v následujícím textu uváděn jako „hudební server GIGA JUKE“) nebo v počítači prostřednictvím
bezdrátové sítě, abyste si mohli vychutnávat zvuk z reproduktorů přístroje.
* Kompatibilní model hudebního serveru „GIGA JUKE“, březen 2008.
Nejnovější informace najdete na stránkách zákaznické podpory společnosti Sony Europe, http://support.sonyeurope.com/ (pouze pro zákazníky v Evropě).
Poslech zvukových dat uložených na serveru (funkce Home Network)
Když je přístroj spojen s hudebním serverem „GIGA JUKE“, mohou tato zařízení současně přehrávat různé
stopy (skladby), zatímco jsou umístěna v jiných místnostech. (Tato funkce zůstává provozuschopná, když je
hudební server „GIGA JUKE“ vypnutý a v pohotovostním režimu pro rychlé zapnutí.)
Kromě toho tento přístroj podporuje normy DLNA (Digital Living Network Alliance), a umí proto
přehrávat zvuková data uložená na zařízeních kompatibilních s normou DLNA.
Bezdrátový
adaptér
Bezdrátová
stanice
Hudební server „GIGA JUKE“
Tento přístroj (bezdrátový přehrávač
„GIGA JUKE“)
Poslech stejné hudby v různých místnostech (PARTY MODE)
Režim PARTY umožňuje poslech stejné hudby v různých místnostech. Když se hudební server „GIGA
JUKE“ přepne do režimu PARTY, přístroj se rovněž automaticky přepne do režimu PARTY jako „host“,
aby přehrával stejnou stopu (skladbu), která se přehrává na hudebním serveru „GIGA JUKE“.
Poslech zvukových dat pomocí funkce x-DJ
Zvuková data můžete poslouchat pomocí funkce x-DJ nebo Music Surfin’ hudebního serveru „GIGA
JUKE“.
z Co je to funkce x-DJ?
x-DJ je funkce, která rozčleňuje zvuková data uložená na hudebním serveru „GIGA JUKE“ do různých kanálů na
základě analýzy charakteristik dat podle metody „12 Tone Analysis“ společnosti Sony. Další funkce, „Music
Surfin’“, umožňuje přeskakovat a poslouchat stopy sestavené v kanálech podle interpreta, roku, nálady a alba.
Podrobné informace najdete v návodu k obsluze k hudebnímu serveru „GIGA JUKE“.
Poslech internetového rádia (funkce Internet Radio)
Pomocí této funkce můžete poslouchat vysílání rádií dostupných na webu (služby Live365, SHOUTcast).
Poslech zvuku z externího zařízení (funkce Audio In)
Tato funkce umožňuje poslech hudby z „WALKMANNu“ nebo jiného audio zařízení prostřednictvím
reproduktorů přístroje.
8CZ
Kontrola dodávaného
příslušenství
Návod k obsluze (tato příručka)
Služba Internet Radio (Internetové
rádio) u bezdrátového přehrávače
„GIGA JUKE“ (1)
Dálkový ovladač (1)
Začínáme
Baterie typu R6 (velikost AA) (2)
Síťový napájecí adaptér (1)
Napájecí kabel (1)
Dodávaný napájecí kabel je opatřen
připevněným odrušovacím filtrem. Napájecí
kabel je určen k výhradnímu použití pouze
s modelem NAS-C5E.
Pro modely s výjimkou modelu pro Velkou Británii
Pro model pro Velkou Británii
9CZ
Názvy součástí
Přístroj
* Tlačítko VOL + je opatřeno hmatovým
kontaktem.
1 Tlačítko "/1 (napájení), indikátor On/
Standby (Zapnuto/Pohotovostní
režim)
• Tlačítko "/1 (napájení)
Pro zapnutí nebo vypnutí napájení.
• Indikátor On/Standby (Zapnuto/
Pohotovostní režim) Indikuje stav
napájení (strana 13).
2 Tlačítko PARTY (Party), indikátor
PARTY (Party)
Pro volbu funkce Internet Radio (strana 28).
6 Tlačítko AUDIO IN (Audio vstup)
Pro volbu funkce Audio In a přehrávání
zvukových dat z externího zařízení
připojeného ke konektoru AUDIO IN na
tomto přístroji. Zvuk vychází z reproduktorů
přístroje (strana 29).
7 Tlačítko u
Pro spuštění nebo pozastavení přehrávání.
• Tlačítko PARTY (Party)
Používá se pro aktivaci nebo deaktivaci
režimu PARTY (strana 22).
8 Tlačítko SETTINGS (Nastavení)
• Indikátor PARTY (Party)
Jestliže je aktivní režim PARTY, svítí
žlutým světlem (strana 22).
9 Tlačítka pro ovládání nabídky
3 Tlačítko x-DJ
Výběr a přehrávání kanálu x-DJ na
hudebním serveru „GIGA JUKE“ (strana
24).
4 Tlačítko HOME NETWORK (Domácí síť)
Pro volbu funkce Home Network
a přehrávání zvukových dat na hudebním
serveru „GIGA JUKE“ nebo na digitálním
mediálním serveru kompatibilním s DLNA
(strany 21 a 27).
10CZ
5 Tlačítko INTERNET RADIO (Internetové
rádio)
Pro zobrazení nabídky Settings (Nastavení)
(strana 11).
Pro výběr položek nabídky a potvrzení
provedeného nastavení (strana 11).
• Tlačítka M, m, < a ,.
Pro výběr položky nabídky nebo pro
změnu nastavení.
• Tlačítko ENTER (Potvrzení)
Pro potvrzení nastavení.
0 Tlačítka VOL +* nebo – (Hlasitost)
Používá se pro nastavení hlasitosti.
qa Okno displeje
qf Senzor dálkového ovládání
qs Konektor PHONES (Sluchátka)
qg Konektor DC IN 12V (Vstup
stejnosměrného napájení)
Pro připojení volitelných sluchátek.
Pro připojení dodávaného síťového
napájecího adaptéru (strana 13).
qd Konektor AUDIO IN (Audio vstup)
qh Konektor pro opravy a údržbu
Tento konektor se používá při opravách
a údržbě tohoto přístroje.
Začínáme
Pro připojení konektoru audio výstupu
z volitelného přenosného audio zařízení
(strana 29).
Okno displeje
Položky zobrazované v okně displeje se mění podle používané funkce.
Obecné zobrazení
1
234
Zobrazení pro jednotlivé funkce
Funkce Home Network (Domácí síť)
Zobrazení uplynulé doby (výchozí)
1
2
3
4
5
1 Funkce
2 Časovač vypnutí (strana 31)
3 Časovač zapnutí (strana 31)
4 Indikátor intenzity signálu bezdrátové
LAN
Tato ikona antény indikuje intenzitu signálu
bezdrátové LAN. Více segmentů znamená
silnější signál.
→
→
→
Tato ikona bliká, když probíhá příjem
a přehrávání dat ze serveru, jak je uvedeno
na předchozích obrázcích.
6
7
8 9
1 Název stopy
2 Jméno interpreta
3 Název alba
4 Stav přehrávání
5 Průběhový pruh
6 Uplynulá doba přehrávání
7 Číslo aktuální stopy/celkový počet
stop
8 Režim opakování (strana 28)
9 Režim náhodného přehrávání (strana
28)
Pokračování
.
11CZ
Zobrazení režimu PARTY (Party)
Funkce Internet Radio (Internetové
rádio)
Zobrazení Live365
1
2
3
1
2
4
3
5
4
1 Název stopy
5
6
2 Jméno interpreta
3 Název alba
1 Název rozhlasové stanice
4 Stav přehrávání
2 Název žánru
5 Uplynulá doba přehrávání
3 Přenosový datový tok
4 Stav přehrávání
Zobrazení funkce x-DJ
5 Uplynulá doba přehrávání
6 Číslo aktuální rozhlasové stanice/
Celkový počet rozhlasových stanic
1
2
3
Zobrazení SHOUTcast
4
5
6
1
2
1 Název kanálu
3
2 Název stopy
3 Jméno interpreta/Název alba
Jméno interpreta a název alba se zobrazují
střídavě.
5
1 Název rozhlasové stanice
4 Stav přehrávání
2 Jméno interpreta a název stopy
5 Kanály Music Surfin’ (Prohledávání
hudby)
3 Stav přehrávání
6 Uplynulá doba přehrávání
12CZ
4
4 Uplynulá doba přehrávání
5 Číslo aktuální rozhlasové stanice/
Celkový počet rozhlasových stanic pro
vybraný žánr
Funkce Audio In (Audio vstup)
Dálkový ovladač
Začínáme
Zobrazení Settings (Nastavení)
Play mode
Jak používat nabídku Settings (Nastavení)
1
2
Stiskněte tlačítko SETTINGS.
3
Stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskem tlačítka M/m vyberte požadovanou
položku.
* Tlačítko VOLUME + je opatřeno hmatovým
kontaktem.
1 Tlačítko SLEEP (Časovač vypnutí)
Pro nastavení nebo potvrzení časovače
vypnutí (strana 31).
2 Tlačítko INTERNET RADIO (Internetové
rádio)
Pro volbu funkce Internet Radio (strana 28).
3 Tlačítko HOME NETWORK (Domácí síť)
Pro volbu funkce Home Network
a přehrávání zvukových dat na hudebním
serveru „GIGA JUKE“ nebo na digitálním
mediálním serveru kompatibilním s DLNA
(strany 21 a 27).
4 Tlačítko ./>
• Stiskněte pro přechod na začátek právě
přehrávané stopy, další stopy nebo
předchozí stopy. Podržte pro rychlé
posunutí dopředu nebo dozadu v právě
přehrávané stopě.
• Během používání funkce Internet Radio
(Internetové rádio):
Stiskněte pro přechod na předchozí nebo
další rozhlasovou stanici (pouze tehdy,
když je vybrána stanice Live365) (strana
29).
13CZ
5 Tlačítko DSGX (Dynamický zvuk)
Pro generování dynamičtějšího zvuku
(strana 30). Každým stiskem tohoto tlačítka
se funkce DSGX (Dynamic Sound Generator
X-tra) zapne („On“) nebo vypne („Off “).
Výchozí tovární nastavení této funkce je
„On“ (Zapnuto).
6 Tlačítka VOLUME +* a VOLUME
– (Hlasitost)
Pro nastavení hlasitosti.
7 Tlačítka pro ovládání nabídky
Používají se pro výběr položek nabídky
a potvrzení provedeného nastavení (strana
11).
• Tlačítka M, m, < a ,.
Pro výběr položky nabídky nebo pro
změnu nastavení.
FLAT (Lineární) t ROCK (Rock) t
POPS (Pop) t JAZZ (Jazz) t CLASSICAL
(Klasická hudba) t DANCE (Tanec) t
FLAT (Lineární) t ...
(: Tovární nastavení)
qf Tlačítko x-DJ
Volba a přehrávání kanálu x-DJ na hudebním
serveru „GIGA JUKE“ (strana 24).
Vložení baterií do dálkového ovladače
Posuňte a sejměte kryt bateriového prostoru
a vložte dvě dodané baterie R6 (velikosti AA)
(nejdříve pólem E) tak, aby polarita odpovídala
níže uvedenému vyobrazení.
Pokud již nelze přístroj dálkovým ovladačem
ovládat, vyměňte obě baterie za nové.
• Tlačítko ENTER (Potvrzení)
Pro potvrzení nastavení.
8 Tlačítko PARTY (Party)
Pro aktivaci nebo deaktivaci režimu PARTY
(strana 22).
9 Tlačítka Music Surfin’ (Prohledávání
hudby)
Pro volbu dalších kanálů Music Surfin’
(Prohledávání hudby) během používání
funkce x-DJ (strana 26).
0 Tlačítko "/1 (napájení)
Pro zapnutí nebo vypnutí napájení.
qa Tlačítko AUDIO IN (Audio vstup)
Pro volbu funkce Audio In a přehrávání
zvukových dat z externího zařízení
připojeného ke konektoru AUDIO IN na
tomto přístroji. Zvuk vychází z reproduktorů
přístroje (strana 29).
qs Tlačítko u
Pro spuštění nebo pozastavení přehrávání.
qd Tlačítko PRESET EQ (Přednastavený
ekvalizér)
Pro volbu přednastaveného přizpůsobeného
nastavení zvuku (strana 30). Po každém
stisknutí tlačítka se hudební styl změní
následovně:
14CZ
Poznámka
Udržujte senzor dálkového ovládání tohoto přístroje
mimo dosah přímého slunečního světla nebo jasných
osvětlovacích těles, jinak může dálkový ovladač
přestat fungovat.
Zapnutí napájení
1
Pomocí dodávaného síťového napájecího adaptéru připojte přístroj do síťové zásuvky.
Indikátor On/Standby (Zapnuto/Pohotovostní režim) se rozsvítí červeně.
Začínáme
Do síťové zásuvky
Do konektoru DC IN
12V
2
Stiskněte tlačítko "/1 (napájení).
Přístroj se zapne a indikátor On/Standby (Zapnuto/Pohotovostní režim) se rozsvítí zeleně.
z Rada
Pokud po připojení přístroje do síťové zásuvky prostřednictvím síťového napájecího adaptéru neprovedete na
přístroji během 1 minuty žádnou operaci, automaticky se spustí demo režim. Pro zastavení demo režimu stiskněte
některé z tlačítek "/1 (napájení), PARTY, x-DJ, HOME NETWORK, INTERNET RADIO nebo AUDIO IN. Pro
deaktivaci demo režimu nastavte hodiny (strana 15).
Vypnutí napájení
Stiskněte tlačítko "/1 (napájení). Přístroj se vypne do pohotovostního režimu.
Indikátor On/Standby (Zapnuto/Pohotovostní režim)
Indikátor On/Standby (Zapnuto/Pohotovostní režim) indikuje provozní stav přístroje.
Provozní stav
Indikátor
On/Standby
Síťový napájecí adaptér není připojen.
Síťový napájecí adaptér je připojen.
Nesvítí.
Přístroj je v pohotovostním režimu. Rozsvítí se červeně.
Přístroj je zapnutý.
Rozsvítí se zeleně.
Došlo k neobvyklé situaci.
Bliká červeně.
Poznámka
Před odpojením síťového napájecího adaptéru zajistěte, aby bylo nejprve stisknuto tlačítko "/1 (napájení) pro
přepnutí přístroje do pohotovostního režimu. Pokud odpojíte síťový napájecí adaptér během doby, kdy přístroj
není v pohotovostním režimu, může dojít k poruše přístroje a nesprávnému uložení dat.
15CZ
Změna jazyka displeje
Jako jazyk displeje lze zvolit English (Angličtina), French (Francouzština), German (Němčina), Italian
(Italština) nebo Spanish (Španělština).
1
Stiskněte tlačítko SETTINGS.
Zobrazí se nabídka Settings (Nastavení).
2
3
Vyberte [Option] (Možnosti) – [Language] (Jazyk).
Vyberte v nastavení [Language] (Jazyk) požadovaný jazyk.
Zobrazení na
displeji
Jazyk
English
Angličtina
Français
Francouzština
Deutsch
Němčina
Italiano
Italština
Espanõl
Španělština
( : Tovární nastavení)
4
Stiskněte tlačítko ENTER.
Displej se zobrazí ve zvoleném jazyce.
z Rada
Informace, jejichž zdrojem je hudební server „GIGA JUKE“, počítač nebo internetové rádio, se na tomto přístroji
zobrazují v jazyce hudebního serveru „GIGA JUKE“, počítače nebo poskytovatele služeb internetového rádia, bez
ohledu na jazyk displeje zvolený na tomto přístroji.
16CZ
Nastavení hodin
Pro správnou činnost některých funkcí musí být správně nastaveny hodiny přístroje. Nastavení hodin
proveďte níže uvedeným způsobem:
1
Stiskněte tlačítko SETTINGS.
2
3
Vyberte [Option] (Možnosti) – [Clock] (Hodiny).
Vyberte [Change] (Změnit).
Začínáme
Zobrazí se nabídka Settings (Nastavení).
Po zobrazení správného data a času vyberte [OK].
4
5
6
Vyberte formát data ([Day/Month/Year] (Den/Měsíc/Rok), [Month/Day/Year] (Měsíc/
Den/Rok) nebo [Year/Month/Day] (Rok/Měsíc/Den)).
Vyberte formát času ([24-hour clock] (24hodinový) nebo [12-hour clock] (12hodinový)).
Nastavte datum a čas.
Stiskem tlačítka </, vyberte položku a stiskněte tlačítko M/m pro změnu položky.
Stiskněte a podržte tlačítko M/m pro postupnou změnu parametru.
7
Stiskněte tlačítko ENTER.
Na displeji se zobrazí zpráva „Confirm clock settings.“ (Potvrďte nastavení hodin).
8
Vyberte [OK] a pak stiskněte tlačítko ENTER.
17CZ
Připojení přístroje k hudebnímu serveru „GIGA JUKE“
Pokud chcete poslouchat zvuková data na vašem hudebním serveru „GIGA JUKE“, musíte spojit tento
přístroj a hudební server „GIGA JUKE“ pomocí bezdrátové stanice*1 nebo přístupového bodu bezdrátové
LAN.
Bezdrátový
adaptér*2
Bezdrátová
stanice*1 nebo
přístupový bod
bezdrátové LAN
Hudební server „GIGA JUKE“
Tento přístroj
*1 Součást příslušenství NAS-SC55PKE
*2 Součást příslušenství hudebního serveru „GIGA JUKE“
Potřebujete následující zařízení:
• Tento přístroj
• Hudební server „GIGA JUKE“ (NAS-S55HDE*)
* Kompatibilní modely, březen 2008.
Nejnovější informace najdete na stránkách zákaznické podpory společnosti Sony Europe, http://support.
sony-europe.com/ (pouze pro zákazníky v Evropě).
• Síťová zařízení potřebná pro vytvoření prostředí bezdrátové LAN
– Pro majitele NAS-SC55PKE: Bezdrátová stanice a bezdrátový adaptér (součást příslušenství).
– Pro majitele NAS-S55HDE: Přístupový bod bezdrátové LAN* (volitelný) a bezdrátový adaptér
(součást příslušenství).
* Doporučujeme přístupový bod bezdrátové LAN WHR-HP-G54 kompatibilní s BUFFALO AOSS nebo jiný
přístupový bod, který je kompatibilní s AOSS.
Co je to AOSS
AOSS (AirStation One-Touch Secure System) je technologie vyvinutá společností BUFFALO Inc., která
zjednodušuje připojení a nastavení bezdrátových sítí.
z Rady
• Zákazníkům, kteří si zakoupili NAS-SC55PKE, umožňují dodávaná bezdrátová stanice a bezdrátový adaptér
snadno nastavit bezdrátovou síť prostřednictvím připojení Instant (S-IWS) (Okamžité připojení S-IWS).
• Pokud používáte volitelný přístupový bod bezdrátové LAN kompatibilní s AOSS a bezdrátový adaptér (součást
příslušenství hudebního serveru „GIGA JUKE“), lze nastavení provést jedním stiskem tlačítka AOSS na
přístupovém bodě bezdrátové LAN.
• Po připojení k přístupovému bodu bezdrátové LAN může přístroj přehrávat zvukové soubory uložené v počítači
připojenému ke stejné bezdrátové síti.
• Hudební server „GIGA JUKE“ můžete připojit k přístupovému bodu bezdrátové LAN prostřednictvím kabelu.
Podrobné informace najdete v části „Připojení přístroje k internetu prostřednictvím kabelové sítě“ v návodu
k obsluze hudebního serveru „GIGA JUKE“.
18CZ
Před připojením
Podle níže uvedených pokynů zkontrolujte požadované položky. Postup připojení a nastavení se bude lišit
podle zařízení, která používáte.
Podrobné informace o připojení a nastavení hudebního serveru „GIGA JUKE“ najdete v návodu k obsluze
dodávaném k vašemu hudebnímu serveru „GIGA JUKE“.
Při použití připojení Instant (S-IWS) (Okamžité připojení S-IWS) (pouze NAS-SC55PKE)
Při použití připojení AOSS
Budete potřebovat bezdrátovou stanici*1 nebo přístupový bod bezdrátové LAN kompatibilní s AOSS
(WHR-HP-G54*2).
Pro připojení přístroje k síti můžete použít AOSS připojení. (AOSS připojení je rovněž možné pomocí
jiného přístupového bodu, než jsou výše uvedené modely, pokud je kompatibilní s AOSS.)
Podrobné informace o připojení najdete v části „Nastavení sítě prostřednictvím AOSS připojení“ (strana
18).
Připojení a příprava
Připojení Instant (S-IWS) (Okamžité připojení S-IWS) můžete použít pro připojení přístroje k síti pomocí
dodávané bezdrátové stanice a bezdrátového adaptéru. Podrobné informace najdete v příručce „Průvodce
rychlým připojením a nastavením“ dodávané k NAS-SC55PKE. (S-IWS je zkratka pro „Sony Instant
Wireless Audio Setup“.)
*1 Dodávaný s NAS-SC55PKE
*2 WHR-HP-G54 je přístupový bod kompatibilní s BUFFALO AOSS.
Pokud nemáte bezdrátovou stanici nebo přístupový bod kompatibilní s AOSS
Můžete nastavit bezdrátovou síť pomocí přístupového bodu bezdrátové LAN, který není kompatibilní
s AOSS.
Automatické nastavení není možné. Nastavení musí být provedeno manuálně nebo prostřednictvím
vyhledávání nastavení.
Podrobné informace o připojení najdete v části „Manuální nastavení sítě“ (strana 19).
19CZ
Nastavení sítě prostřednictvím AOSS připojení
Když používáte bezdrátovou stanici (součást příslušenství NAS-SC55PKE) nebo přístupový bod bezdrátové
LAN kompatibilní s AOSS, můžete nastavit bezdrátovou síť prostřednictvím AOSS připojení.
1 Připojte bezdrátovou stanici nebo přístupový bod bezdrátové
LAN k hudebnímu serveru „GIGA JUKE“.
Podrobné informace o připojení najdete v návodu k obsluze hudebního serveru „GIGA JUKE“.
2 Zkontrolujte, zda je serverová funkce hudebního serveru „GIGA
JUKE“ aktivní.
Serverová funkce hudebního serveru „GIGA JUKE“ je od výrobce nastavena na „Start“ (Spustit). Podrobné
informace o aktivaci serverové funkce najdete v návodu k obsluze hudebního serveru „GIGA JUKE“.
3 Připojte přístroj k hudebnímu serveru „GIGA JUKE“.
Poznámka
Pokud jsou přístroj a bezdrátová stanice nebo přístupový bod bezdrátové LAN umístěny příliš daleko od sebe,
můžete narazit při nastavování na problémy. Pokud se tak stane, umístěte zařízení blíže k sobě.
1
Stiskněte tlačítko SETTINGS na přístroji.
Na displeji se zobrazí nabídka Settings (Nastavení).
2
Vyberte [Network setting] (Síťová nastavení) – [Manual setting] (Manuální nastavení) –
[Connection setting] (Nastavení připojení) – [AOSS].
Postupujte podle pokynů, které se zobrazí na displeji. Když jste vyzváni ke stisku tlačítka AOSS,
stiskněte a podržte tlačítko AOSS na bezdrátové stanici nebo přístupovém bodu bezdrátové
LAN tak dlouho, dokud nezačne blikat indikátor AOSS nebo SECURITY. Bezdrátová stanice
nebo přístupový bod bezdrátové LAN pak budou automaticky nastaveny.
3
Po zobrazení zprávy „AOSS setting with wireless station/access point is completed.“
(Nastavení AOSS u bezdrátové stanice/přístupového bodu bylo dokončeno) vyberte
[OK].
Zobrazí se displej pro výběr serveru.
4
Vyberte název serveru (např. [NAS-S55HDE])*, ke kterému se chcete připojit.
* Server name (Název serveru): Tento název se zobrazí v nabídce [Server setting] (Nastavení serveru)
hudebního serveru „GIGA JUKE“.
Připojení mezi přístrojem a hudebním serverem „GIGA JUKE“ je hotovo.
20CZ
Manuální nastavení sítě
Když používáte přístupový bod bezdrátové LAN, který není kompatibilní s AOSS, můžete nastavit připojení
manuálně.
1 Připojte přístupový bod bezdrátové LAN k hudebnímu serveru
„GIGA JUKE“.
Podrobné informace připojení najdete v návodu k obsluze hudebního serveru „GIGA JUKE“.
Serverová funkce hudebního serveru „GIGA JUKE“ je od výrobce nastavena na „Start“ (Spustit). Podrobné
informace o aktivaci serverové funkce najdete v návodu k obsluze hudebního serveru „GIGA JUKE“.
3 Připojte přístroj k hudebnímu serveru „GIGA JUKE“.
Připojení a příprava
2 Zkontrolujte, zda je serverová funkce hudebního serveru „GIGA
JUKE“ aktivní.
Poznámka
Pokud jsou přístroj a přístupový bod bezdrátové LAN umístěny příliš daleko od sebe, můžete narazit při
nastavování na problémy. Pokud se tak stane, umístěte zařízení blíže k sobě.
Podrobné informace o vstupních hodnotách pro následující procedury najdete v návodu k obsluze
příslušných zařízení nebo v informacích dodaných vaším poskytovatelem internetu.
1
Stiskněte tlačítko SETTINGS na přístroji.
Na displeji se zobrazí nabídka Settings (Nastavení).
2
3
Vyberte [Network setting] (Síťová nastavení) – [Manual setting] (Manuální nastavení) –
[Connection setting] (Nastavení připojení) – [Manual] (Manuální).
Po zobrazení zprávy „Change the wireless LAN setting values?“ (Změnit hodnoty
nastavení bezdrátové LAN?) vyberte [Yes] (Ano).
Přístroj automaticky spustí vyhledávání připojitelné bezdrátové sítě (SSID).
4
5
Vyberte v seznamu název sítě (SSID) nebo vyberte [Direct input] (Přímý vstup).
Postupujte podle pokynů, které se zobrazí na displeji, a nastavte příslušné položky.
Položky „Network name (SSID)“ (Název sítě - SSID) a „Security setting“ (Nastavení
bezpečnosti) se zobrazí pouze v případě, že jste v kroku 4 vybrali [Direct input] (Přímý vstup).
Pro zadání textu opakovaně mačkejte tlačítko M/m tak dlouho, dokud se nezobrazí požadované
písmeno nebo číslice, a pak stiskněte tlačítko ENTER. Po každém stisku tlačítka M/m se typ
znaku změní v následujícím pořadí:
Číslice (0 až 9) t Velká písmena abecedy (A až Z) t Malá písmena abecedy (a až z) t
Symboly (!, ", #, $, …)
Po výběru typu znaku (zobrazí se „0“, „A“, „a“ nebo „!“ ) stiskněte a podržte tlačítko M/m tak
dlouho, dokud se neobjeví požadovaný znak.
Pokračování
.
21CZ
B Network name (SSID) (Název sítě - SSID): Zadejte název sítě (SSID).
B Security setting (Nastavení bezpečnosti): Vyberte [WEP64/128bit], [WPA/WPA2] nebo [None]
(Žádné).
B Network key (Síťový klíč): Zadejte síťový klíč (bezpečnostní klíč). Lze použít hexadecimální číslo,
ASCII kód.
B Address setting (Nastavení adresy): Vyberte [Full automatic] (Plně automatická) nebo [Custom]
(Uživatel).
Když vyberete [Full automatic] (Plně automatická):
Přístroj automaticky nastaví IP adresu a DNS server a pak zobrazí displej pro krok 6.
Když vyberete [Custom] (Uživatel):
Displej se přepne na zobrazení nastavení IP adresy.
B IP address setting (Nastavení IP adresy): Vyberte [Auto (DHCP)] (Automaticky - DHCP) nebo
[Manual] (Manuálně).
Když vyberete [Auto (DHCP)] (Automaticky - DHCP):
Přístroj automaticky nastaví IP adresu, masku podsítě a výchozí bránu.
Když vyberete [Manual] (Manuálně):
Zadejte hodnoty IP adresy, masky podsítě a výchozí brány.
B DNS server setting (Nastavení DNS serveru): Vyberte [Auto] (Automaticky) nebo [Manual]
(Manuálně).
Když vyberete [Auto] (Automaticky):
Přístroj automaticky nastaví DNS server.
Když vyberete [Manual] (Manuálně):
Zobrazí se okno pro nastavení serveru DNS. Zadejte DNS 1 (upřednostňovaný DNS server)
a DNS 2 (náhradní DNS server).
6
Když se zobrazí „Switch network settings to manual.” (Přepnout nastavení sítě na
manuální), vyberte [OK].
Zobrazí se okno pro volbu serveru.
7
Vyberte název serveru (např. [NAS-S55HDE])*, ke kterému se chcete připojit.
* Server name (Název serveru): Tento název se zobrazí v nabídce [Server setting] (Nastavení serveru)
hudebního serveru „GIGA JUKE“.
Připojení mezi přístrojem a hudebním serverem „GIGA JUKE“ je hotovo.
Manuální nastavení proxy serveru
V závislosti na specifikacích vašeho poskytovatele internetu nebo nastavení sítě budete možná muset
nastavit proxy server.
1
Otevřete nabídku Settings (Nastavení) a vyberte [Network setting] (Síťová nastavení) –
[Manual setting] (Manuální nastavení) – [Proxy setting] (Nastavení proxy serveru) – [On]
(Zapnuto).
Zadejte IP adresu a číslo portu a pak stiskněte a podržte tlačítko ENTER.
2
Když se zobrazí zpráva „Switch proxy settings.“ (Přepnout nastavení proxy serveru),
vyberte [OK].
Poznámka
22CZ
Pokud po otevření nabídky Settings (Nastavení) neprovedete během 3 minut žádnou operaci, nastavení se
automaticky zruší. Pokud se tak stane, již zadané položky se neuloží.
B All tracks (Všechny stopy)*
Přehrávání zvukových dat
uložených na vašem
hudebním serveru „GIGA
JUKE“
B Select server (Vybrat server)
* Položky jsou zobrazeny v jazyku, který je
nastaven na hudebním serveru „GIGA
JUKE“.
• Stiskněte tlačítko < pro přechod do
dalšího adresáře směrem nahoru. Pokud
stisknete po dosažení nejvyššího adresáře
tlačítko <, zobrazí se na displeji opět
okno pro přehrávání.
Tento přístroj můžete používat pro přehrávání
zvukových dat uložených na vašem hudebním
serveru „GIGA JUKE“.
Předtím ale musíte připojit přístroj k hudebnímu
serveru „GIGA JUKE“.
• Stiskněte tlačítko , pro přechod do
dalšího adresáře směrem dolů.
• Po výběru adresáře stiskněte tlačítko
./ > na dálkovém ovladači pro
přetáčení seznamu.
Poznámka
Pokud je pohotovostní režim hudebního serveru
„GIGA JUKE“ nastaven na „Standard (power save)“
(Standardní - úspora energie), nebude se přístroj
schopen k hudebnímu serveru „GIGA JUKE“ připojit.
Stiskněte tlačítko HOME NETWORK.
Pokud jde o první použití přístroje,
zobrazí se displej pro volbu serveru.
Po dalším stisku tlačítka HOME
NETWORK se přístroj automaticky
připojí k naposledy připojenému serveru
a zobrazí se okno pro přehrávání (displej
pro volbu serveru se nezobrazí).
Pokud nejsou informace o naposledy
přehrávaných zvukových datech
k dispozici nebo pokud byla položka
[Server setting] (Nastavení serveru) –
[Server auto connect] (Automatické
připojení serveru) nastavena na [Off]
(Vypnuto), zobrazí se displej pro volbu
serveru.
2
3
Stiskem tlačítka M/m vyberte název
hudebního serveru „GIGA JUKE“ (např.
[NAS-S55HDE]), ke kterému se chcete
připojit.
Stiskněte tlačítko ENTER nebo , pro
přepnutí displeje a pak vyberte stopu,
kterou chcete přehrát.
Přístroj spustí přehrávání vybrané stopy
a zobrazí se displej pro přehrávání.
Zkontrolujte, zda z reproduktorů přístroje
vystupuje zvuk.
z Rada
Pokud přístroj vypnete do pohotovostního režimu
během doby, kdy je stále připojen k hudebnímu
serveru „GIGA JUKE“, poslední displej pro
přehrávání se uloží a zobrazí se znovu při příštím
zapnutí přístroje.
Poznámka
Pokud připojený server obsahuje velké množství
zvukových dat, může během doby, kdy přístroj
vyhledává stopu, změna zobrazení na displeji chvíli
trvat.
Další možnosti ovládání
Funkce
Proveďte následující
Pozastavení
přehrávání
Stiskněte během
přehrávání tlačítko u .
Pro obnovení přehrávání
stiskněte znovu tlačítko
u.
Rychlé přehrávání
aktuální stopy
dozadu nebo
dopředu
Stiskněte a podržte tlačítko
./>.
Stiskem tlačítka M/m vyberte položku,
kterou chcete přehrát.
Můžete vybrat následující položky:
B Playlist (Playlist)*
B Artist (Interpret)*
Ovládání
1
4
B Album (Album)*
B Genre (Žánr)*
B Year (Rok)*
23CZ
Přechod na začátek Opakovaně stiskněte
aktuální stopy,
tlačítko ./> na
předchozí stopy
dálkovém ovladači.
nebo další stopy.
Zastavení
přehrávání
Stisknutím tlačítka 1/"
vypněte přístroj. Při dalším
zapnutí přístroje se spustí
přehrávání stopy z místa,
ve kterém bylo zastaveno.
Poslech stejné stopy v různých
místnostech (PARTY MODE)
Režim PARTY umožňuje, abyste si vychutnávali
hudbu přehrávanou na „hostiteli“ (hudební server
„GIGA JUKE“), zatímco se nacházíte v jiné
místnosti. Tento přístroj je z výroby nastaven na
automatické přepnutí do režimu PARTY jako
„host“ vždycky, když se „hostitel“ přepne do
režimu PARTY.
Když je přístroj pozván do režimu PARTY,
automaticky se zapne, a to i tehdy, když je vypnutý.
Proud zvukových
dat
Stopa A
Ukončení režimu PARTY
Stiskněte tlačítko PARTY.
Na displeji se zobrazí zpráva „Leave PARTY
MODE play. OK?” (Ukončit přehrávání v režimu
PARTY - OK?) . Zvolte [OK].
Poznámky
• Pokud v okamžiku, kdy je přístroj pozván do
režimu PARTY, přístroj ovládáte (například
používáte funkci Internet Radio (Internetové
rádio)), zobrazí se příslušná zpráva. Postupujte
podle pokynů obsažených ve zprávě.
• Pokud má stopa přehrávaná „hostitelem“ formát,
který není tímto přístrojem podporován, nelze
soubor na tomto přístroji přehrát.
• Přístroj ukončí režim PARTY, jestliže vyberete
jinou funkci.
• Když se přístroj přepne do režimu PARTY,
nastavení časovače zapnutí se zruší.
— Režim PARTY pokračuje i tehdy, když nastane
doba spuštění časovače zapnutí.
— Režim PARTY pokračuje i tehdy, když nastane
doba ukončení časovače zapnutí.
— Pokud je přístroj pozván do režimu PARTY
během přehrávání stopy pomocí časovače
zapnutí, přístroj se přepne do režimu PARTY
a spustí přehrávání stopy, která je přehrávaná
„hostitelem“.
• Přístroj ukončí režim PARTY a automaticky se
vypne, jestliže uplyne čas nastavený pro časovač
vypnutí.
• Položky v nabídce Settings (Nastavení) nelze
během doby, kdy je přístroj v režimu PARTY,
nastavovat.
Stopa A
Deaktivace automatického přepnutí do
režimu PARTY
Server
Stopa A
Stiskněte tlačítko SETTINGS.
2
Vyberte [Option] (Možnosti) – [Auto
join PARTY MODE] (Automatické
připojení do režimu PARTY).
3
Vyberte [Off ] (Vypnuto).
Zobrazí se nabídka Settings (Nastavení).
Stopa A
Když se „hostitel“ (hudební server „GIGA JUKE“)
přepne do režimu PARTY, přístroj automaticky
aktivuje funkci HOME NETWORK (Domácí síť),
na displeji se zobrazí zpráva „Now preparing...“
(Probíhá příprava ...) a indikátor PARTY bliká.
Po dokončení příprav se rozsvítí indikátor PARTY.
Zvuk se objeví na výstupu po uplynutí přibližně 10
sekund.
24CZ
1
Přístroj se nepřepne do režimu PARTY
automaticky.
Pro nastavení automatického přepínání do
režimu PARTY vyberte [On] (Zapnuto).
Pro přepnutí do režimu PARTY během doby,
kdy je položka [Auto join PARTY MODE]
(Automatické připojení do režimu PARTY)
nastavena na [Off] (Vypnuto), stiskněte tlačítko
PARTY. Pokud „hostitel“ přehrává v tuto dobu
stopu, přístroj nespustí přehrávání z místa
uprostřed stopy. Přístroj spustí přehrávání
v okamžiku, kdy „hostitel“ spustí přehrávání
další stopy.
Ikona
Typ serveru
Žádná
ikona
Toto je server, ke kterému jste
byli dříve připojení a který je
právě v provozu.
Toto je server, ke kterému jste
bylo dříve připojeni, ale který
není právě v provozu nebo jej
nelze rozpoznat.
Toto je server, ke kterému jste
nikdy nebyli připojeni.
Změna serveru
Když chcete změnit server, postupujte
následujícím způsobem:
5
Stiskem tlačítka M/m vyberte server.
Aktualizace seznamu serverů
Stiskněte tlačítko HOME NETWORK.
Stiskněte tlačítko < pro zobrazení
níže uvedeného okna*.
z Rada
Přístroj si pamatuje historii posledních 10
připojených serverů. Tuto historii lze rovněž smazat
(viz níže).
Ovládání
1
2
Během zobrazení seznamu serverů vyberte
[Update info] (Aktualizovat informace).
Přístroj vyhledá nové servery a zobrazí se
aktualizovaný seznam serverů.
Editace seznamu serverů
Ze seznamu můžete smazat servery, které nejsou
v provozu nebo je nelze rozpoznat.
1
* Položky jsou zobrazeny v jazyku, který je
nastaven na hudebním serveru „GIGA
JUKE“.
3
Stiskem tlačítka M/m vyberte [Select
server] (Vybrat server).
Zobrazí se nabídka Settings (Nastavení).
2
Zobrazí se potvrzovací okno pro odpojení
serveru.
4
Vyberte [Server setting] (Nastavení
serveru) – [Server delete] (Smazat
server).
Zobrazí se seznam serverů, které lze smazat.
Pokud neexistují žádné servery, které by bylo
možno smazat, zobrazí se na displeji zpráva
„There is no server to delete.“ (Neexistuje
žádný server ke smazání).
Stiskem tlačítka M/m vyberte [OK].
Přístroj se odpojí od serveru a zobrazí se
seznam serverů.
Ikona vedle názvu serveru označuje typ
serveru.
Během doby, kdy je aktivní funkce
Home Network (Domácí síť), stiskněte
tlačítko SETTINGS na přístroji.
3
Zvolte server, který chcete smazat.
Po každém stisku tlačítka ENTER se
zaškrtávací pole označí, nebo se zruší jeho
označení.
4
Zvolte [OK].
Všechny servery označené zatržítkem jsou
smazány.
Pokračování .
25CZ
Poznámka
Servery, které jsou právě v provozu, se v seznamu
smazatelných serverů nezobrazují a nelze je smazat.
Vždy jen manuální volba serveru
Když je u tohoto přístroje aktivována funkce
Home Network (Domácí síť), je od výrobce
nastaveno automatické připojení k naposledy
připojenému serveru.
Toto nastavení můžete změnit, aby se namísto
toho prováděla manuální volba serveru.
1
Stiskněte tlačítko SETTINGS.
Zobrazí se nabídka Settings (Nastavení).
26CZ
2
Vyberte [Server setting] (Nastavení
serveru) – [Server auto connect]
(Automatické připojení serveru).
3
Vyberte [Off ] (Vypnuto).
Používání funkce x-DJ
U tohoto přístroje můžete používat funkce x-DJ
a Music Surfin’ (Prohledávání hudby) hudebního
serveru „GIGA JUKE“. Podrobné informace
o těchto funkcích najdete v návodu k obsluze
hudebního serveru „GIGA JUKE“.
Abyste mohli tyto funkce používat, musíte nejprve
pomocí bezdrátové sítě připojit přístroj
k hudebnímu serveru „GIGA JUKE“ a vybrat
hudební server „GIGA JUKE“ jako server, ke
kterému se váš přístroj připojuje (strana 21).
Seznam kanálů x-DJ (NAS-S55HDE)
Kanál Kategorie*1 Název kanálu*1
001 Basic
(Základní)
002
003
Popis
Recommended (Doporučeno)
Stopy doporučené pro kteroukoli
Recommended: Morning (Doporučeno: ráno)
denní dobu
Recommended: Afternoon (Doporučeno: odpoledne)
Recommended: Evening (Doporučeno: večer)
Recommended: Night (Doporučeno: noc)
Recommended: Midnight (Doporučeno: půlnoc)
Favorites (Oblíbené)
Náhodné přehrávání všech stop v seznamu oblíbených
Shuffle All (Přehrávání všeho
v náhodném pořadí)
Newly Added (Nově přidané)
Náhodné přehrávání nedávno naimportovaných stop
005
Radio Music (Hudba z rádia)*2
Hudební stopy zaznamenané z rádia
006
Radio Talk (Hovor z rádia)*2
Stopy s hovory zaznamenanými z rádia
004
Náhodné přehrávání všech stop
Fine Day (Hezký den)
Šťastné skladby pro zlepšení vaší nálady
102
Rainy Day (Horší časy)
Klidné, zasmušilé skladby
103
Energized (Energie)
Živé skladby
104
Slow Life (Pomalý život)
Uklidňující skladby
201 Style (Styl)
Lounge (Odpočinek)
Odpočinková hudba
202
Classical (Klasická hudba)
Klasické skladby
203
Urban (Rytmy města)
Rytmické skladby, Rap, R&B
204
Extreme (Extrém)
Rockové skladby se silným nábojem
205
Ballad (Balady)
Balady
206
Retro
Skladby ve starém duchu
301 Type (Typ)
Acoustic (Akustická)
Skladby s akustickými nástroji
302
Electronic (Elektronická)
Skladby s elektronickými nástroji
303
Instrumental (Instrumentální)
Skladby bez vokálů
Vocal (Hlas)
Skladby s vokály
304
401 Scene: Life
Good Morning (Dobré ráno)
(Scéna: Život)
Good Night (Na dobrou noc)
402
Čerstvé skladby pro probuzení
Klidné tiché skladby k usínání
403
Party Time (Večírek)
Skladby s vysokým tempem pro večírek
501 Scene:
Workout
502
(Scéna:
503 Cvičení)
Walking (Chůze)
Skladby se středním tempem pro procházky
909 Extra (Navíc)
Ovládání
101 Feel (Pocity)
Running (Běh)
Skladby s vysokým tempem pro běh
Meditation (Meditace)
Obklopující a prostorové skladby pro meditaci
Explore (Zkoumání)
Ostatní druhy skladeb
Tyto kanály se zobrazují i tehdy, když neobsahují žádné použitelné stopy (skladby) (tovární nastavení).
*1 Položky jsou zobrazeny v jazyku, který je nastaven na hudebním serveru „GIGA JUKE“.
*2 Pokud nastavíte položku „Track mark“ (Značka stopy) na „Auto“ (Automaticky), vytvoří se během záznamu
kanály „Radio Music“ (Hudba z rádia) a „Radio Talk“ (Hovor z rádia).
Seznam kanálů Music Surfin’ (Prohledávání hudby) (NAS-S55HDE)
Tlačítko na dálkovém
ovladači
Název kanálu
Popis
ARTIST (Interpret)
Skladby od stejného interpreta
YEAR (Rok)
Skladby uvolněné v určeném rozsahu roků
MOOD (Nálada)
Skladby s podobnou náladou
ALBUM (Album)
Skladby ze stejného alba
27CZ
Používání funkce x-DJ
1
Stiskněte tlačítko x-DJ.
Zobrazí se displej pro výběr kanálu
a přístroj přehraje hlavní úsek zobrazené
stopy.
2
Stiskem tlačítka M/m vyberte
požadovaný kanál.
Přístroj opakovaně přehrává hlavní úsek
první stopy ve zvoleném kanálu.
3
1
z Rada
Pokud přístroj vypnete do pohotovostního režimu
během doby, kdy je vybrán kanál x-DJ, zobrazí se při
dalším zapnutí přístroje CH. 001, bez ohledu na to,
který kanál byl naposledy zvolen.
Používání funkce Music Surfin’
(Prohledávání hudby)
Pokud stisknete tlačítko Music Surfin’ během
přehrávání kanálu ve funkci x-DJ, vytvoří se
použitím stop na hudebním serveru „GIGA
JUKE“ dočasně následující kanály.
•
Tlačítko (ARTIST) (Interpret): Kanál
ARTIST (Interpret) obsahující stopy podle
aktuálně zvoleného interpreta.
•
Tlačítko (YEAR) (Rok): Kanál YEAR (Rok)
obsahující stopy ze stejného období, z jakého je
aktuálně vybraná stopa.
•
Tlačítko (MOOD) (Nálada): Kanál MOOD
(Nálada) obsahující stopy v podobné náladě,
jakou má aktuálně přehrávaná stopa.
•
Tlačítko (ALBUM) (Album): Kanál
ALBUM (Album) obsahující stopy podle
aktuálně zvoleného alba.
Spusťte přehrávání kanálu x-DJ.
Zobrazí se displej pro přehrávání x-DJ.
2
Stiskněte tlačítko </, pro volbu
požadované stopy v rámci kanálu.
Po každém stisknutí tlačítka </, bude
přístroj přehrávat hlavní úsek zvolené
stopy.
Stisknete-li tlačítko ENTER, začne přístroj
přehrávat zvolenou stopu od začátku.
28CZ
(interpret)
Tak například, stisknete-li tlačítko
ve chvíli, kdy posloucháte svého oblíbeného
interpreta, uspořádá přístroj stopy podle
interpreta a vloží je do dočasného kanálu, který
můžete poslouchat.
Pokud existuje pouze jedna stopa, kterou lze
sestavit do kanálu, nelze kanál vybrat.
Stiskněte požadované tlačítko Music
Surfin’ ( ARTIST,
YEAR,
MOOD
nebo ALBUM) na dálkovém
ovladači.
Zobrazí se vybraný kanál.
3
Stiskem tlačítka </, vyberte
požadovanou stopu a pak stiskněte
tlačítko ENTER.
Systém spustí přehrávání od vybrané
stopy.
Pro návrat ke kanálu x-DJ stiskněte
tlačítko Music Surfin’ vybrané v kroku 2.
Další možnosti ovládání
Funkce
Proveďte následující
Pozastavení
přehrávání
Stiskněte během
přehrávání tlačítko u .
Pro obnovení přehrávání
stiskněte znovu tlačítko
u.
Rychlé přehrávání
aktuální stopy
dozadu nebo
dopředu
Stiskněte a podržte
tlačítko ./>.
Přechod na začátek
aktuální stopy,
předchozí stopy
nebo další stopy.
Stiskněte opakovaně
tlačítko ./> na
dálkovém ovladači.
Zastavení funkce xDJ nebo Music
Surfin’
Stisknutím tlačítka "/1
vypněte přístroj. Při
dalším zapnutí přístroje se
zobrazí CH. 001.
• Stiskněte tlačítko < pro přechod do
dalšího adresáře směrem nahoru. Pokud
stisknete po dosažení nejvyššího adresáře
tlačítko <, zobrazí se na displeji opět
okno přehrávání.
Přehrávání zvukových dat
v počítači
Tento přístroj umí přehrávat zvuková data uložená
na digitálních mediálních serverech, které
podporují normy DLNA (Digital Living Network
Alliance).
Před přehráváním zvukových dat musíte spojit
přístroj a počítač prostřednictvím přístupového
bodu bezdrátové LAN.
Podrobné informace o síťových připojeních
najdete v návodu k obsluze přístupového bodu
bezdrátové LAN.
Proud zvukových
dat
Stopa A, B, C ...
Podrobné informace o počítačích, které lze
připojit, a zvukových formátech, které lze
přehrávat, najdete na stranách 46 a 47.
Zajistěte, aby byla aktivována serverová funkce
softwaru vašeho počítače.
1
2
Stiskněte tlačítko HOME NETWORK.
4
Stiskněte tlačítko ENTER nebo , pro
přepnutí zobrazení a vyberte stopu,
kterou chcete přehrát.
Přístroj spustí přehrávání vybrané stopy
a zobrazí se displej pro přehrávání.
Zkontrolujte, zda z reproduktorů přístroje
vystupuje zvuk.
z Rada
Pokud přístroj vypnete do pohotovostního režimu
během doby, kdy je stále připojen k počítači, poslední
displej pro přehrávání se uloží a znovu objeví při
dalším zapnutí přístroje.
Poznámky
• Přístroj neumí třídit seznam stop, které lze
přehrávat.
• Pokud připojený server obsahuje velké množství
zvukových dat, může během doby, kdy přístroj
vyhledává stopu, změna zobrazení na displeji chvíli
trvat.
Další možnosti ovládání
Funkce
Proveďte následující
Pozastavení
přehrávání
Stiskněte během přehrávání
tlačítko u . Pro obnovení
přehrávání znovu stiskněte
tlačítko u .
Rychlé přehrávání
aktuální stopy
dozadu nebo
dopředu
Stiskněte a podržte tlačítko
./>.
Vyberte server, který chcete připojit.
Když se zobrazí displej pro volbu serveru,
vyberte server stiskem tlačítka M/m.
Pokud se displej pro volbu serveru
neobrazí, vyberte server pomocí postupu
„Změna serveru“ (strana 23).
3
• Po výběru adresáře stiskněte tlačítko
./ > na dálkovém ovladači pro
přetáčení seznamu.
Stiskem tlačítka M/m vyberte položku,
kterou chcete přehrát.
Zobrazované položky (stopy, interpreti,
alba, žánry, název složky apod.) závisí na
připojeném serveru.
Ovládání
Server
Stopa A, B, C ...
• Stiskněte tlačítko , pro přechod do
dalšího adresáře směrem dolů.
Přechod na začátek Opakovaně stiskněte
aktuální stopy,
tlačítko ./> na
předchozí stopy
dálkovém ovladači.
nebo další stopy
Zastavení
přehrávání
Stisknutím tlačítka "/1
vypněte přístroj. Při dalším
zapnutí přístroje se spustí
přehrávání stopy z místa, ve
kterém bylo naposledy
zastaveno.
29CZ
Opakované přehrávání
• Náhodné přehrávání
Poslech internetového
rádia
Stopy můžete poslouchat v náhodném pořadí
nebo opakovaně (opakované přehrávání).
Režimy přehrávání lze měnit pomocí funkce
Home Network (Domácí síť).
Můžete poslouchat vysílání internetového rádia,
které je dostupné na webu prostřednictvím služeb
Live365 a SHOUTcast.
Chcete-li poslouchat internetové rádio, musí být
bezdrátová stanice nebo přístupový bod
bezdrátové LAN připojeny k internetu. Podrobné
informace o připojení k internetu najdete
v návodu k obsluze přístupového bodu bezdrátové
LAN.
Podrobné informace o službách internetového
rádia najdete v dodávané příručce „Služba
Internet Radio (Internetové rádio) v bezdrátovém
přehrávači GIGA JUKE“.
1
Stiskněte tlačítko SETTINGS.
Zobrazí se nabídka Settings (Nastavení).
2
3
Vyberte [Play mode] (Režim
přehrávání).
Vyberte požadovaný režim přehrávání.
Režim
přehrávání/
ikona
Popis
Pokračování
(výchozí)/
Žádná ikona
Všechny stopy po
vybrané stopě se
přehrávají v pořadí
seznamu stop a pak se
přehrávání pozastaví.
Opakování
všeho /
Všechny stopy v oblasti
přehrávání, která
obsahuje aktuální stopu,
se opakovaně přehrávají
v pořadí seznamu stop.
1 opakování /
Aktuální stopa se
opakovaně přehrává.
Náhodné
přehrávání /
Všechny stopy v oblasti
přehrávání, která
obsahuje aktuální stopu,
se přehrají jednou
v náhodném pořadí a pak
se přehrávání pozastaví.
Náhodné
opakované
přehrávání /
Všechny stopy v oblasti
přehrávání, která
obsahuje aktuální stopu,
se opakovaně přehrávají
v náhodném pořadí.
Poznámky
• Během náhodného přehrávání nemůžete skočit na
začátek předchozí stopy, ani když stisknete tlačítko
.. Můžete však přeskočit na začátek aktuální
stopy.
• Během náhodného přehrávání nelze náhodně
přehrávat složky.
30CZ
1
Stiskněte tlačítko INTERNET RADIO.
Přístroj se přepne do režimu Internet
Radio (Internetové rádio).
2
3
Vyberte [Live365] nebo [SHOUTcast].
Pokud vyberete v kroku 2 [Live 365],
vyberte požadovanou stanici.
Pokud vyberete v kroku 2 [SHOUTcast],
vyberte požadovaný žánr, vedlejší žánr
a stanici.
Přístroj spustí příjem vybrané rozhlasové
stanice.
Poznámky
• Obsah této služby uvedený v této příručce je
aktuální pro červenec 2008. Tento obsah se může
změnit nebo zrušit bez předchozího upozornění.
• Pokud se po výběru rozhlasové stanice přístroj
během 1 minuty nepřipojí, zobrazí se na displeji
zpráva „Cannot connect to the radio station.“
(Nelze se připojit k rozhlasové stanici). Pokud
vyberete [OK], zobrazí se displej pro přehrávání
bez zvuku.
• Pokud nejsou správně nastaveny hodiny, nebudete
moci získat seznam rozhlasových stanic
sestavených webovou stránkou služby Live365.
z Rada
Pokud přístroj vypnete do pohotovostního režimu
během doby, kdy stále přijímá rozhlasové vysílání,
stanice se uloží a znovu objeví při dalším zapnutí
přístroje.
Poslech hudby
z připojeného externího
zařízení
Aktualizace informací Live365
a SHOUTcast
Pomocí tohoto přístroje můžete poslouchat
přehrávaný zvuk z externího přenosného audio
zařízení (např. „WALKMAN“) připojeného ke
konektoru AUDIO IN (Audio vstup). Přehrávaný
zvuk vychází z reproduktorů přístroje.
Během doby, kdy je zobrazen seznam
rozhlasových stanic, vyberte [Update info]
(Aktualizovat informace).
Přístroj vyhledá nové stanice a zobrazí se
aktualizovaný seznam rozhlasových stanic.
Další možnosti ovládání
Funkce
Proveďte následující
Opakovaně stiskněte
tlačítko ./> na
dálkovém ovladači (pouze
když je vybrána stanice
Live365). Nebo stiskněte
tlačítko < pro přechod
zpět k seznamu
rozhlasových stanic a znovu
vyberte stanici.
1
2
Připojte externí zařízení do konektoru
AUDIO IN (Audio vstup) v přední části
přístroje.
Stiskněte tlačítko AUDIO IN.
Ovládání
Pozastavení příjmu Stiskněte tlačítko u. Pro
rozhlasového
obnovení vysílání znovu
vysílání
stiskněte tlačítko u.
Změna rozhlasové
stanice
Poznámka
Zajistěte, aby byla snížena hlasitost přístroje, jinak
může hlasitý zvukový výstup poškodit reproduktory
přístroje.
Přístroj se přepne do režimu Audio In
(Audio vstup).
3
Spusťte přehrávání na připojeném
externím zařízení.
Přehrávaný zvuk vychází z reproduktorů
přístroje.
4
Stiskem tlačítka VOLUME + nebo –
upravte hlasitost.
z Rada
Pokud je hlasitost zvuku z připojeného zařízení příliš
vysoká nebo příliš nízká, můžete změnit vstupní
úroveň na přístroji (strana 34).
Poznámka
Prostřednictvím tohoto přístroje nelze ovládat
externě připojené zařízení.
31CZ
Nastavení kvality zvuku
Výběr zvukového stylu (Preset
EQ)
Umožňuje zvolit zvukový styl z 6 přednastavených
nastavení ekvalizéru podle hudebního žánru.
1
2
3
Stiskněte tlačítko SETTINGS.
Umožňuje zesílit hloubky a vytvořit mohutnější
zvuk.
Nastavení DSGX je ideální pro hudební zdroje.
1
2
Vyberte [Sound] (Zvuk) – [Preset EQ]
(Přednastavený ekvalizér).
3
Vyberte zvukový styl.
B FLAT (Lineární) (žádný ekvalizér; tovární
nastavení)
B ROCK (Rock)
B POPS (Pop)
B JAZZ (Jazz)
B CLASSICAL (Klasická hudba)
B DANCE (Tanec)
z Rada
Zvukový styl můžete nastavit pomocí tlačítka
PRESET EQ na dálkovém ovladači.
Po každém stisknutí tohoto tlačítka se hudební styl
změní následovně:
FLAT (Lineární) t ROCK (Rock) t POPS (Pop)
t JAZZ (Jazz) t CLASSICAL (Klasická hudba) t
DANCE (Tanec) t FLAT (Lineární) t ...
Stiskněte tlačítko SETTINGS.
Zobrazí se nabídka Settings (Nastavení).
Zobrazí se nabídka Settings (Nastavení).
Můžete vybrat styl z následujících položek:
32CZ
Generování dynamičtějšího
zvuku (Dynamic Sound
Generator X-tra)
Vyberte [Sound] (Zvuk) – [DSGX]
(Dynamický zvuk).
Vyberte [On] (Zapnuto)* nebo [Off ]
(Vypnuto).
* Tovární nastavení
z Rada
Tuto funkci můžete nastavit pomocí tlačítka DSGX na
dálkovém ovladači.
Opakovaně stiskněte tlačítko DSGX. Po každém
stisku tohoto tlačítka se funkce DSGX změní na „On“
(Zapnuto) a „Off “ (Vypnuto).
Používání časovače
Používání časovače vypnutí
Časovač vypnutí můžete nastavit tak, aby se
přístroj přepnul po určité době automaticky do
pohotovostního režimu (funkce Sleep timer).
1
1
Vyberte [Sleep timer] (Časovač
vypnutí).
Vyberte časový interval z možností
[15minutes], [30minutes], [60minutes]
nebo [90minutes].
Časovač vypnutí se nastaví a na displeji
pro přehrávání se zobrazí . Po uplynutí
nastaveného času se bude hlasitost
postupně snižovat a přístroj se
automaticky přepne do pohotovostního
režimu.
2
Poznámka
Pokud provedete následující operace před aktivací
časovače vypnutí, časovač vypnutí se vynuluje.
• Odpojíte síťový napájecí adaptér.
• Vypnete přístroj (přístroj se přepne do
pohotovostního režimu).
• Provedete funkci [Network setting] (Nastavení
sítě) v nabídce Settings (Nastavení).
• Provedete funkci [Option] (Možnosti) – [Factory
default] (Výchozí tovární nastavení) v nabídce
Settings (Nastavení).
Stiskněte tlačítko SETTINGS.
Zobrazí se nabídka Settings (Nastavení).
3
4
5
Vyberte [On-timer] (Časovač zapnutí).
Vyberte [Timer1] (Časovač 1) nebo
[Timer2] (Časovač 2).
Zvolte [On] (Zapnuto).
Zobrazí se displej pro nastavení časovače
zapnutí.
6
z Rady
• Časovač vypnutí můžete rovněž nastavit pomocí
tlačítka SLEEP na dálkovém ovladači. Po každém
stisknutí tohoto tlačítka se interval změní
následovně:
[Off] (Vypnuto) p [15minutes] p [30minutes] p
[60minutes] p [90minutes] p [Off] (Vypnuto)...
• Když je časovač vypnutí nastaven, můžete
stisknout tlačítko SLEEP na dálkovém ovladači pro
kontrolu zbývajícího času před přepnutím přístroje
do pohotovostního režimu. Pokud stisknete toto
tlačítko ještě jednou, časovač vypnutí se znovu
nastaví.
Vyberte stopu nebo stanici
internetového rádia, kterou chcete
přehrávat pomocí časovače zapnutí.
Ovládání
3
Časovač zapnutí můžete nastavit pro spuštění
přehrávání požadovaného zdroje v určenou dobu
(funkce On-timer). Můžete nastavit dva časovače
zapnutí. Zajistěte, aby byly před nastavením
časovače zapnutí nastaveny hodiny (strana 15).
Stiskněte tlačítko SETTINGS.
Zobrazí se nabídka Settings (Nastavení).
2
Používání časovače zapnutí
Nastavte [Start: ] (čas spuštění) a [End: ]
(čas ukončení).
Stiskněte tlačítko M/m pro změnu času
a stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení
nastavení.
Po každém stisknutí tlačítka ENTER se
kurzor posune následujícím způsobem:
„hour“ (hodiny - čas spuštění) p
„minutes“ (minuty - čas spuštění) p
„hour“ (hodiny - čas ukončení) p
„minutes“ (minuty - čas ukončení).
Stiskněte a podržte tlačítko M/m pro
postupnou změnu parametru.
7
Nastavte den v týdnu.
Stiskem tlačítka M/m vyberte den
a stiskněte tlačítko ENTER.
Po každém stisku tlačítka ENTER se
vybraný den označí, nebo se zruší jeho
označení.
Zkontrolujte, zda byl zvolen den, na který
chcete časovač zapnutí nastavit, vyberte
[OK] a pak stiskněte tlačítko ENTER.
Pokračování .
33CZ
8
Zvolte zdroj, který chcete přehrát.
Pokud vyberete [Yes] (Ano), bude se po
dosažení času spuštění přehrávat právě
přehrávaný zdroj signálu. Pokud vyberete
jako zdroj x-DJ, bude se přehrávat CH.
001 bez ohledu na to, který kanál vyberete.
Pokud vyberete jako zdroj Internet Radio
(Internetové rádio), nastaví se právě
přijímaná stanice.
Pokud vyberete [No] (Ne), bude se
přehrávat naposledy nastavený zdroj.
9
Stiskem tlačítka VOLUME +/– upravte
hlasitost přehrávání.
Pokud vyberete [Yes] (Ano), nastaví se po
dosažení času zapnutí aktuální hlasitost.
Pokud vyberte [No] (Ne), zůstane
nastavena naposledy nastavená hlasitost.
Zobrazí se zpráva „Confirm on-timer
settings.“ (Potvrďte nastavení časovače
zapnutí).
10 Zvolte [OK].
Časovač zapnutí se nastaví a na displeji
.
pro přehrávání se zobrazí
3 minuty před časem spuštění se začne
zařízení připravovat na přehrávání
aktivované časovačem zapnutí.
20 sekund před časem ukončení se bude
hlasitost postupně snižovat a v okamžiku
času ukončení se zařízení automaticky
přepne do pohotovostního režimu.
z Rady
• Pokud nechcete nastavit čas ukončení, nastavte jej
na [––:––].
• Když je časovač zapnutí nastavován v režimu
Home Network (Domácí síť), režim přehrávání se
změní dočasně na [1 repeat] (Opakování 1). Po
dokončení nastavení se režim přehrávání obnoví.
• Pokud je před spuštěním časovače zapnutí určená
stopa smazaná nebo určenou rozhlasovou stanici
nelze naladit, zazní v okamžiku spuštění alarm.
Pro zastavení alarmu stiskněte jakékoliv tlačítko.
Pokud však smažete určenou stopu nebo pokud je
přístroj odpojen od internetu během 3 minut před
časem spuštění uvedeným v nastavení časovače
zapnutí, alarm se nespustí.
• Pokud se časové periody u časovače 1 a časovače 2
překrývají, časovač, jehož čas spuštění nastane
dříve, má přednost.
34CZ
Poznámky
• Časovač zapnutí nelze nastavit v režimu Audio In
(Audio vstup).
• Pokud odpojíte síťový napájecí adaptér, nastavení
časovače zapnutí se smaže.
• Pokud je přístroj 3 minuty před časem spuštění
funkce On-timer (Časovač zapnutí) již zapnutý,
časovač zapnutí se neaktivuje.
• Pokud byl nastaven časovač zapnutí, nepoužívejte
přístroj během 3 minut před časem spuštění.
Pokud tak učiníte, nemusí funkce On-timer
(Časovač zapnutí) fungovat.
Změna nastavení
Umožňuje nastavit nebo změnit různá nastavení. Při změně nastavení postupujte následujícím způsobem:
1
Stiskněte tlačítko SETTINGS.
Zobrazí se nabídka Settings (Nastavení).
2
Stisknutím tlačítek M/m vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte tlačítko < pro návrat do horního adresáře.
3
Opakujte krok 2 tak dlouho, dokud nedokončíte nastavení.
Zrušení nastavení
Stiskněte tlačítko SETTINGS pro návrat do prvního adresáře v nabídce Settings (Nastavení). Znovu
stiskněte tlačítko SETTINGS, aby nabídka Settings (Nastavení) zmizela.
Položky nastavení
p Druhý adresář
Popis
Play mode (Režim
přehrávání)
Umožňuje nastavit režim přehrávání pro přehrávání
zvukových dat - v náhodném pořadí nebo opakovaně
(strana 28). (Tovární nastavení: continue (pokračování))
Sound (Zvuk)
Umožňuje nastavit kvalitu zvuku.
Preset EQ
(Přednastavený
ekvalizér)
Umožňuje zvolit zvukový styl z 6 přednastavených
možností ekvalizéru podle hudebního žánru (strana 30).
(Tovární nastavení: FLAT (Lineární))
DSGX (Dynamický
zvuk)
Umožňuje generovat dynamičtější zvuk (Dynamic Sound
Generator X-tra) (strana 30). (Tovární nastavení: On
(Zapnuto))
Sleep timer
(Časovač vypnutí)
Umožňuje nastavit časový interval pro pohotovostní
režim (strana 31).
On-timer (Časovač
zapnutí)
Umožňuje nastavit spuštění přehrávání v určený čas
(strana 31). Můžete nastavit dva časovače zapnutí.
Server setting
(Nastavení serveru)
Umožňuje nastavit přístroj pro automatické připojení
k serveru. Můžete rovněž smazat server z historie serverů.
Server auto connect
(Automatické
připojení k serveru)
V režimu Home Network (Domácí síť) můžete nastavit
přístroj na automatické připojení k naposledy
připojenému serveru (strana 24). (Tovární nastavení: On
(Zapnuto))
Server delete
(Smazání serveru)
Umožňuje smazat ze seznamu servery, které nejsou
v provozu nebo je nelze rozpoznat (strana 23).
Ovládání
p První adresář
Pokračování .
35CZ
p První adresář
p Druhý adresář
Popis
Network setting
(Síťová nastavení)
Auto setting
(Automatické
nastavení)
Umožňuje resetovat síť na výchozí tovární nastavení
(nastavení Instant (S-IWS) (Okamžité připojení S-IWS)).
Manual setting
(Manuální nastavení)
Umožňuje nastavit parametry [Connection setting]
(Nastavení připojení) a [Proxy setting] (Nastavení proxy
serveru) manuálně.
• Když vyberete [Connection setting] (Nastavení
připojení):
Můžete vybrat typ připojení z možností [Instant
(S-IWS)], [AOSS] nebo [Manual].
– Instant (S-IWS) (Okamžité připojení S-IWS): Viz
„Průvodce rychlým připojením a nastavením“.
– AOSS (strana 18)
– Manual (Manuální) (strana 19)
• Když vyberete [Proxy setting] (Nastavení proxy
serveru):
Můžete určit nastavení proxy serveru (strana 20).
Umožňuje nastavit různá nastavení.
Option (Možnosti)
Clock (Hodiny)
Umožňuje nastavit aktuální datum a čas (strana 15).
(Tovární nastavení: 1/1/2008 00:00)
Auto join PARTY
MODE (Automatické
připojení do režimu
PARTY)
Tento parametr určuje, zda se přístroj přepne do režimu
PARTY ([On] - Zapnuto) nebo ne ([Off] - Vypnuto)
v okamžiku, kdy je přístroj pozván do režimu PARTY
(strana 22). (Tovární nastavení: On (Zapnuto))
My name (Moje
jméno)
Umožňuje zadat jméno přístroje, které se bude zobrazovat
na hudebním serveru „GIGA JUKE“.
AUDIO IN sensitivity
(Citlivost audio
vstupu)
Umožňuje zvolit citlivost vstupu, která vyhovuje výstupní
úrovni externího zařízení připojeného ke konektoru
AUDIO IN (Audio vstup).
• High (Headphone out) (Vysoká - výstup do sluchátek):
Vyberte tuto úroveň pro vstup z konektoru sluchátek
přenosného zařízení.
• Low (Nízká - linkový výstup): Vyberte tuto úroveň pro
vstup z konektoru linkového výstupu přenosného
zařízení (tovární nastavení).
Language (Jazyk)
Umožňuje zvolit jazyk displeje z možností English
(Angličtina), French (Francouzština), German
(Němčina), Italian (Italština) nebo Spanish (Španělština)
(strana 14). (Tovární nastavení: English (Angličtina))
Backlight (Podsvícení) Umožňuje nastavit, zda má zůstat podsvícení okna
displeje vždy zapnuto, nebo zda se při zapínání zařízení
automaticky zapíná/vypíná.
• Always on (Vždy zapnuto): Podsvícení zůstává zapnuté
(tovární nastavení).
• Auto off (Automatické vypínání): Podsvícení se
automaticky vypne po 90 sekundách bez provedené
operace. Pokud provedete operaci při vypnutém
podsvícení, podsvícení se automaticky aktivuje.
Factory default
(Výchozí tovární
nastavení)
36CZ
Umožňuje resetovat všechny parametry zařízení na
tovární nastavení.
p První adresář
p Druhý adresář
Device information
(Informace o
zařízení)
My name (Moje
jméno)
Popis
Umožňuje zobrazit síťové informace, MAC adresu, verzi
firmwaru a ID zařízení - přístroje.
Umožňuje kontrolu jména vašeho přístroje.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Connection setting (Nastavení připojení)
Network name (SSID) (Název sítě - SSID)
Security setting (Nastavení bezpečnosti)
IP address setting (Nastavení IP adresy)
IP address/Subnet mask (IP adresa/Maska podsítě)
Default gateway (Výchozí brána)
DNS server setting (Nastavení DNS serveru)
DNS 1 / DNS 2
Proxy setting (Nastavení proxy serveru)
MAC address (MAC
adresa)
Umožňuje zkontrolovat MAC adresu přístroje.
Firmware version
(Verze firmwaru)
Umožňuje zkontrolovat verzi firmwaru přístroje.
Device ID (ID zařízení)
Umožňuje zkontrolovat ID zařízení, které se používá pro
internetové rádio.
Ovládání
Network information
(Síťové informace)
37CZ
Řešení problémů
Pokud narazíte během používání tohoto výrobku na jakýkoliv problém, projděte si předtím, než zavoláte do
zákaznického servisního střediska, následující postupy pro kontrolu zařízení.
Pokud se zobrazí nějaké zprávy nebo chybové kódy, poznamenejte si je.
1
Přečtěte si část „Řešení problémů“ a zkuste v ní najít váš problém.
Některé informace můžete najít v pokynech v tomto návodu. Projděte si příslušné pokyny.
Podrobné informace o odstraňování problémů při připojení Instant (S-IWS) (Okamžité
připojení S-IWS) si vyhledejte v příručce „Průvodce rychlým připojením a nastavením“, která je
součástí příslušenství NAS-SC55PKE.
2
Podívejte se na stránku zákaznické podpory společnosti Sony Europe na adrese
http://support.sony-europe.com/ (pouze pro zákazníky v Evropě).
Na této webové stránce najdete nejnovější informace podpory a často kladené dotazy (FAQ).
3
Pokud po provedení kroků 1 a 2 není problém stále vyřešen, obraťte se na nejbližšího
prodejce Sony.
Napájení
38CZ
Problém
Příčiny/Náprava
Přístroj se nezapne.
c Připojte síťový napájecí adaptér pevně k tomuto přístroji a do
síťové zásuvky (strana 13).
c Vnitřní systém přístroje může mít poruchu nebo přístroj může
trpět silným elektrickým šumem, který je způsobený
nestandardním chováním zdroje energie v důsledku pádu na zem,
nadměrné statické elektřiny nebo blesku. V takovém případě
odpojte síťový napájecí adaptér, počkejte přibližně 30 sekund a pak
jej znovu připojte.
Přístroj se nevypne.
c Vnitřní systém přístroje může mít poruchu nebo přístroj může
trpět silným elektrickým šumem, který je způsobený
nestandardním chováním zdroje energie v důsledku pádu na zem,
nadměrné statické elektřiny nebo blesku. V takovém případě
odpojte síťový napájecí adaptér, počkejte přibližně 30 sekund a pak
jej znovu připojte.
c Když vypnete napájení (indikátor On/Standby (Zapnuto/
Pohotovostní režim) se rozsvítí červeně), přepne se přístroj do
pohotovostního režimu. Pokud chcete kompletně odpojit napájení,
odpojte síťový napájecí adaptér.
Zobrazí se zpráva „The DC-IN
voltage is too high. Connect the
specified AC power adaptor.“
(Vstupní stejnosměrné napětí je
příliš vysoké. Připojte určený
síťový napájecí adaptér.) a přístroj
se přepne do pohotovostního
režimu.
c Používáte jiný než dodávaný síťový napájecí adaptér a na vstupu je
neobvykle vysoké napětí. Použijte dodávaný síťový napájecí
adaptér.
Problém
Příčiny/Náprava
• Zobrazí se zpráva „The internal
temperature of the device is too
high.“ (Vnitřní teplota přístroje
je příliš vysoká) a přístroj se
přepne do pohotovostního
režimu.
• Indikátor On/Standby
(Zapnuto/Pohotovostní režim)
bliká (když je přístroj
v pohotovostním režimu,
nezobrazuje se žádná zpráva).
c Pokud používáte přístroj dlouhou dobu při nastavené vysoké
hlasitosti, může vnitřní teplota přístroje vzrůst na příliš vysokou
hodnotu. Vypněte přístroj, chvíli počkejte, než se ochladí, a pak jej
znovu zapněte.
Zobrazí se zpráva „An error has
occurred in the internal system.”
(Ve vnitřním systému došlo k
poruše) a přístroj se přepne do
pohotovostního režimu.
c Byla aktivována automatická ochranná funkce systému. Odpojte
síťový napájecí adaptér, počkejte přibližně 30 sekund a pak jej
znovu připojte.
Připojení přístroje k síti prostřednictvím AOSS
Příčiny/Náprava
Zobrazí se zpráva „No wireless
c Nebylo stisknuto tlačítko AOSS na bezdrátové stanici/přístupovém
station/access point in AOSS mode
bodu bezdrátové LAN. Znovu proveďte nastavení AOSS.
found.” (Nebyla nalezena žádná
c Umístěte přístroj a bezdrátovou stanici/přístupový bod bezdrátové
bezdrátová stanice/přístupový bod
LAN blíže k sobě a znovu proveďte nastavení AOSS.
v režimu AOSS).
• Zobrazí se zpráva „An error
occurred while transferring
AOSS information.“ (Během
přenosu informací AOSS došlo
k chybě).
• Zobrazí se zpráva „An error
occurred in security
information.“ (Došlo k chybě
v bezpečnostních informacích).
• Zobrazí se zpráva „An error
occurred while transferring
security key.“ (Během přenosu
bezpečnostního klíče došlo
k chybě).
Řešení problémů
Problém
c Došlo k chybě při výměně informací mezi přístrojem
a bezdrátovou stanicí/přístupovým bodem bezdrátové LAN. Chvíli
počkejte, a pak znovu proveďte nastavení AOSS.
c Umístěte přístroj a bezdrátovou stanici/přístupový bod bezdrátové
LAN blíže k sobě a znovu proveďte nastavení AOSS.
39CZ
Problém
Příčiny/Náprava
Zobrazí se zpráva „Another device c Nastavení AOSS se provádí pro jiné zařízení. Chvíli počkejte, a pak
is connected to the access point.
znovu proveďte nastavení AOSS.
Try again later.“ (K přístupovému
bodu je připojeno jiné zařízení.
Zkuste to později znovu.).
Zobrazí se zpráva „Multiple
wireless stations/access points in
AOSS mode found. Try again
later.“ (Bylo nalezeno několik
bezdrátových stanic/přístupových
bodů v režimu AOSS. Zkuste to
později znovu.).
c Bylo detekováno několik bezdrátových stanic/přístupových bodů
bezdrátové LAN v režimu AOSS. Chvíli počkejte, a pak znovu
proveďte nastavení AOSS.
Poslech zvukových dat uložených na hudebním serveru „GIGA JUKE“
nebo v počítači (funkce Home Network - Domácí síť)
40CZ
Problém
Příčiny/Náprava
• Přístroj nelze připojit k síti.
• Zobrazí se zpráva „Cannot
connect to the server.“ (Nelze
se připojit k serveru).
• Zobrazí se zpráva
„A communication error
occurred.“ (Došlo k chybě při
komunikaci).
• Zobrazí se zpráva
„A communication error
occurred. Information
retrieval cancelled.“ (Došlo
k chybě při komunikaci.
Načítání informací bylo
zrušeno).
• Zobrazí se zpráva „GIGA
JUKE Wireless Player“
(Bezdrátový přehrávač GIGA
JUKE) a přístroj se nezapne.
c Zkontrolujte, zda jsou bezdrátová stanice/přístupový bod
bezdrátové LAN zapnuty.
c Zkontrolujte, zda jsou hudební server „GIGA JUKE“ a počítač
zapnuty.
c Síťová nastavení na přístroji mohou být nesprávná. Stiskněte tlačítko
SETTINGS a vyberte [Device information] (Informace o zařízení) –
[Network information] (Síťové informace) pro kontrolu nastavení.
c Hudební server „GIGA JUKE“ nebo počítač mohou být nestabilní.
Restartujte je.
c Zkontrolujte, zda jsou hudební server „GIGA JUKE“ a počítač
správně připojeny k bezdrátové stanici/přístupovému bodu
bezdrátové LAN.
c Zkontrolujte následující podmínky, abyste si ověřili, že jsou hudební
server „GIGA JUKE“ a počítač správně připraveny:
• Zda se server spustil.
• Zda je serverovská funkce nastavena na [Start] (Spustit).
• Zda byl přístroj registrován.
c Umístěte přístroj a bezdrátovou stanici/přístupový bod bezdrátové
LAN blíže k sobě.
c Pokud je na počítači aktivní funkce ICF (Internet Connection
Firewall - Firewall pro připojení k internetu), může to představovat
překážku pro správné připojení přístroje k počítači. Budete možná
muset změnit nastavení firewallu, aby se mohl přístroj připojit.
(Podrobné informace o změně nastavení firewallu najdete v návodu
k obsluze počítače.)
c Pokud jste zformátovali systém na hudebním serveru „GIGA JUKE“
nebo provedli obnovu systému na vašem počítači, proveďte znovu
síťová nastavení (strany 18 a 19).
Příčiny/Náprava
Hudební server „GIGA JUKE“
nebo počítač se nezobrazují na
displeji pro volbu serveru.
c Mohli jste zapnout tento přístroj předtím, než jste zapnuli hudební
server „GIGA JUKE“ nebo počítač. Na displeji pro volbu serveru
vyberte [Update info] (Aktualizovat informace) pro aktualizaci
seznamu serverů (strana 23).
c Zkontrolujte, zda jsou bezdrátová stanice/přístupový bod
•bezdrátové LAN zapnuty.
c Zkontrolujte, zda jsou hudební server „GIGA JUKE“ a počítač
zapnuty.
c Zkontrolujte následující podmínky, abyste si ověřili, že jsou hudební
server „GIGA JUKE“ a počítač správně připraveny:
• Zda se server spustil.
• Zda je serverovská funkce nastavena na [Start] (Spustit).
• Zda byl přístroj registrován.
Zvuková data nelze normálně
přehrávat.
c Je zvoleno opakované přehrávání nebo náhodné přehrávání.
Stiskněte tlačítko SETTINGS pro nastavení [Play mode] (Režim
přehrávání) na [Continue] (Pokračovat) (strana 28).
Zvuk během přehrávání
přeskakuje.
c Šířka pásma vaší bezdrátové LAN může být příliš malá. Umístěte
přístroj a bezdrátovou stanici/přístupový bod bezdrátové LAN blíže
k sobě a zajistěte, aby mezi nimi nebyly žádné překážky.
c Na vašem počítači může běžet příliš mnoho aplikací. Pokud je na
počítači aktivní antivirový software, dočasně tento software
deaktivujte, protože potřebuje velké množství systémových zdrojů.
c V závislosti na síťovém prostředí nebo stavu elektromagnetických
vln se může stát, že nebude možno přehrávat stopy s více než
jedním klientským zařízením používaným současně. Vypněte další
klientské zařízení, aby mohl přístroj přehrávat stopy.
Nelze provádět rychlé
vyhledávání dopředu nebo
dozadu.
c Rychlé vyhledávání dopředu nebo dozadu nelze provádět u obsahu,
který nevyhovuje omezením systému:
• Stopy, jejichž časová délka je neznámá.
• Stopy ve formátu WMA chráněné autorskými právy.
Když přehráváte tyto typy stop, na displeji pro přehrávání se
nezobrazuje průběhový pruh.
Zobrazí se zpráva „Incompatible
format found. Cannot play.“ (Byl
nalezen nekompatibilní formát.
Nelze spustit přehrávání.)
c Nelze přehrávat jiné soubory než zvukové soubory.
Pokračování
Řešení problémů
Problém
.
41CZ
Problém
Příčiny/Náprava
Zobrazí se zpráva „Cannot play
c Nelze přehrávat následující stopy:
back.“ (Nelze spustit přehrávání.).
• Stopy, které nesplňují omezení pro přehrávání.
• Stopy s neobvyklými informacemi o autorských právech.
• Stopy, které jste zakoupili v online hudebním obchodě a které
neumožňují streaming po domácí síti.
c Zkontrolujte, zda vybraná stopa nebyla smazána ze serveru. Pokud
byla stopa smazána, stiskněte tlačítko HOME NETWORK pro
opětovný výběr stopy.
c Zkontrolujte, zda jsou bezdrátová stanice/přístupový bod
bezdrátové LAN zapnuty.
c Zkontrolujte, zda jsou hudební server „GIGA JUKE“ a počítač
zapnuty.
c Hudební server „GIGA JUKE“ nebo počítač mohou být nestabilní.
Restartujte je.
c Zkontrolujte, zda jsou hudební server „GIGA JUKE“ a počítač
správně připojeny k bezdrátové stanici/přístupovému bodu
bezdrátové LAN.
Zobrazí se zpráva „There are no
playable tracks.“ (Nebyly
nalezeny žádné stopy pro
přehrávání).
c Pokud nejsou ve vybrané složce žádné stopy nebo složky, nelze
rozbalit složku a zobrazit její obsah.
Nelze přehrávat stopy ve formátu c Mohli jste se připojit k vašemu počítači s aplikací Windows Media
ATRAC3 nebo ATRAC3plus.
Player jako serverem. Pro připojení k počítači použijte jako server
VAIO Media Integrated Server (strana 47).
Nelze přehrávat stopu chráněnou c Pokud se připojíte k vašemu počítači pomocí serveru VAIO Media
autorskými právy ve formátu
Integrated Server, nelze přehrávat stopu ve formátu WMA
WMA.
chráněnou autorskými právy. Pro připojení k počítači použijte jako
server Windows Media Player (strana 47).
c V závislosti na formátu souboru WMA nemusí být možné přehrávat
některé stopy.
42CZ
Nelze vybrat dříve vybranou
stopu.
c Informace o stopě se mohly na hudebním serveru „GIGA JUKE“
nebo počítači změnit. Stiskněte tlačítko HOME NETWORK na
přístroji. Pokud tímto způsobem problém nevyřešíte, znovu vyberte
server (hudební server „GIGA JUKE“ nebo počítač) na displeji pro
volbu serveru.
Informace o tomto přístroji se
nezobrazují v sekci [Media
Sharing] (Sdílení médií) aplikace
Windows Media Player 11.
c Zařízení se zobrazuje jako „Unknown Device“ (Neznámé zařízení).
Toto nepředstavuje žádný problém.
Poslech stejné hudby v různých místnostech (Režim PARTY)
Problém
Příčiny/Náprava
Zobrazí se zpráva „Cannot play
c Nelze přehrávat následující stopy:
back.“ (Nelze spustit přehrávání.).
• Stopy, které nesplňují omezení pro přehrávání.
• Stopy s neobvyklými informacemi o autorských právech.
• Stopy, které jste zakoupili v online hudebním obchodě a které
neumožňují streaming po domácí síti.
Zobrazí se zpráva
„A communication error
occurred.“ (Došlo k chybě při
komunikaci).
c Zkontrolujte, zda jsou bezdrátová stanice/přístupový bod
bezdrátové LAN zapnuty.
c Zkontrolujte, zda je hudební server „GIGA JUKE“ zapnutý.
c Hudební server „GIGA JUKE“ může být nestabilní. Restartujte jej.
c Zkontrolujte, zda je hudební server „GIGA JUKE“ správně připojen
k bezdrátové stanici/přístupovému bodu bezdrátové LAN.
Na přístroji nelze provádět
normální operace.
c Když je přístroj v režimu PARTY, nelze na něm provádět normální
operace. Pro provedení těchto operací nejprve ukončete režim
PARTY.
Poslech internetového rádia (funkce Internet Radio)
Problém
Příčiny/Náprava
• Přístroj se nemůže připojit
k internetu.
• Zobrazí se zpráva „Cannot
connect to the radio station.“
(Nelze se připojit k rozhlasové
stanici).
• Zobrazí se zpráva
„A communication error
occurred. Information retrieval
cancelled.“ (Došlo k chybě při
komunikaci. Načítání informací
bylo zrušeno.)
• Zobrazí se zpráva „GIGA JUKE
Wireless Player“ (Bezdrátový
přehrávač GIGA JUKE) a přístroj
se nezapne.
c Zkontrolujte, zda jsou bezdrátová stanice/přístupový bod
bezdrátové LAN zapnuty.
c Síťová nastavení na přístroji mohou být nesprávná. Stiskněte
tlačítko SETTINGS a vyberte [Device information] (Informace
o zařízení) – [Network information] (Síťové informace) pro
kontrolu nastavení.
c Umístěte přístroj a bezdrátovou stanici/přístupový bod
bezdrátové LAN blíže k sobě.
c Pokud vaše smlouva s poskytovatelem připojení k internetu (ISP)
omezuje vaše internetové služby na připojení jediného zařízení
současně, nebude toto zařízení moci přistupovat k internetu,
jestliže je již připojeno jiné zařízení. Obraťte se na poskytovatele
připojení k internetu (ISP).
Řešení problémů
Stiskli jste tlačítko PARTY pro
c Pokud „hostitel“ přehrával v okamžiku, kdy jste stiskli tlačítko
otevření režimu PARTY, ale na
PARTY pro přepnutí do režimu PARTY MODE, stopu, přístroj
přístroji se nezobrazuje titul stopy,
nespustí přehrávání dříve, než „hostitel“ dokončí přehrávání
titul alba a jméno interpreta a na
aktuální stopy a zahájí přehrávání další stopy.
výstupu není žádný zvuk.
43CZ
Problém
Příčiny/Náprava
Zvuk přeskakuje.
c Šířka pásma vaší bezdrátové LAN může být příliš malá. Umístěte
přístroj a bezdrátovou stanici/přístupový bod bezdrátové LAN
blíže k sobě a zajistěte, aby mezi nimi nebyly žádné překážky.
Seznam rozhlasových stanic v okně
displeje je odlišný od seznamu,
který jste editovali na počítači.
c V přístroji nebyly nastaveny hodiny nebo je nastavený čas
nesprávný. Stiskněte tlačítko SETTINGS a vyberte [Option]
(Možnosti) – [Clock] (Hodiny) pro nastavení správného času
(strana 15).
Nastavení časovače
Problém
Příčiny/Náprava
Zobrazí se zpráva „Set the clock
first.“ (Nastavte nejprve hodiny).
c Pokud hodiny na přístroji nebyly nastaveny, nelze nastavit
časovač zapnutí. Nastavte hodiny před nastavením časovače
zapnutí (strana 15).
Zobrazí se zpráva „Select the day(s) c Nelze vybrat [OK] v nabídce [On-timer] (Časovač zapnutí) –
you want to set.“ (Vyberte dny, které
[On] (Zapnuto) – [Day setting] (Nastavení dnů) dříve, než
chcete nastavit).
vyberete den. Vyberte alespoň jeden den v týdnu a pak vyberte
[OK].
Zobrazí se zpráva „Play back the
source for timed playback before
on-timer setting.“ (Spusťte
přehrávání zdroje pro časové
přehrávání před nastavením
časovače zapnutí).
c Pokud přístroj nepřehrává zdroj během nastavování časovače
zapnutí, nemůžete vybrat [Yes] (Ano) pro [On-timer] (Časovač
zapnutí) – [On] (Zapnuto) – [Source setting] (Nastavení zdroje).
Nastavte časovač zapnutí během přehrávání požadovaného
zdroje.
c Když je funkce Audio In (Audio vstup) zapnutá, nelze nastavit
[Yes] (Ano) pro [On-timer] (Časovač zapnutí) – [On] (Zapnuto)
– [Source setting] (Nastavení zdroje).
• Nastavení časovače zapnutí po
dosažení času zapnutí nefunguje.
• Nastavení časovače zapnutí po
dosažení času vypnutí nefunguje.
c Po přepnutí přístroje do režimu PARTY se nastavení časovače
zapnutí zruší.
Změna nastavení
44CZ
Problém
Příčiny/Náprava
Zobrazí se zpráva „There is no
server to delete.“ (Neexistuje žádný
server ke smazání).
c Pokud neexistuje žádný server ke smazání, nelze vybrat funkci
[Server delete] (Smazat server).
Ostatní
Příčiny/Náprava
Po připojení síťového napájecího
adaptéru se nezobrazí žádné hodiny
a spustí se přehrávání demo režimu.
c Přístroj je nastaven na přehrávání demo režimu (strana 13).
Pokud nechcete, aby se spustilo přehrávání v demo režimu,
nastavte hodiny (strana 15).
• Zařízení nereaguje na žádné
povely.
• Zařízení nefunguje správně.
c Vnitřní systém přístroje může mít poruchu nebo přístroj může
trpět silným elektrickým šumem, který je způsobený
nestandardním chováním zdroje energie v důsledku pádu na
zem, nadměrné statické elektřiny nebo blesku. V takovém
případě odpojte síťový napájecí adaptér, počkejte přibližně
30 sekund a pak jej znovu připojte.
Dálkový ovladač nepracuje.
c Baterie v dálkovém ovladači mohou být nesprávně vloženy.
Vložte správně baterie do dálkového ovladače (strana 12).
c Baterie v dálkovém ovladači jsou vybité.
c V dálkovém ovladači nejsou vloženy baterie.
c Nasměrujte dálkový ovladač na senzor dálkového ovládání na
přístroji.
c V blízkosti přístroje je invertorový obvod pro zářivkové osvětlení.
Přemístěte přístroj do větší vzdálenosti od tohoto obvodu.
Z reproduktorů nevychází žádný
zvuk.
c Jsou připojena sluchátka. Odpojte je.
c Zrušte režim pauzy.
c Hlasitost je nastavena na minimum. Zvyšte hlasitost.
Ze sluchátek nevychází žádný zvuk.
c Sluchátka možná nejsou pevně připojena do přístroje. Připojte je
pevně.
Celý název (stopy, rozhlasové stanice c Z důvodu systémových omezení lze v názvu zobrazit maximálně
apod.) nelze zobrazit.
přibližně 120 znaků.
Hlasitost z externího zařízení
připojeného ke konektoru AUDIO
IN je příliš nízká.
Řešení problémů
Problém
c Stiskněte tlačítko SETTINGS a vyberte [Option] (Možnosti) –
[AUDIO IN sensitivity] (Citlivost audio vstupu) – [High
(Headphone out)] (Vysoká - výstup do sluchátek).
45CZ
Technické údaje
Bezpečnostní upozornění
Dejte pozor, aby vám přístroj
nespadl na zem
• Chraňte přístroj před silnými nárazy. Jinak
může dojít k poruše přístroje.
• Nevyvíjejte nadměrný tlak na přední stranu
tohoto přístroje, kde jsou namontovány
reproduktory.
Zkreslení obrazu televizoru
Systém reproduktorů není magneticky stíněn
a může docházet k rušení obrazu na televizorech
umístěných v jeho blízkosti. V takovém případě
vypněte televizor, počkejte 15 až 30 minut a potom
jej opět zapněte. Pokud nedojde ke zlepšení,
umístěte přístroj dál od televizoru.
Mějte ohled na ostatní osoby
Udržujte hlasitost na rozumné úrovni, zejména
v nočních hodinách, abyste nerušili své sousedy.
Kondenzace vlhkosti
Reproduktory
Umístění přístroje
Nestavte tento přístroj do následujících míst:
• Na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti
zdrojů tepla, kde je teplota vzduchu příliš
vysoká. (Používejte toto zařízení při teplotách
v rozmezí 5 °C až 35 °C.)
• Na palubní desku vozidla a dovnitř vozidla
zaparkovaného na přímém slunečním světle
s uzavřenými okny (zejména během letních
měsíců).
• Do blízkosti magnetů, reproduktorů, televizorů
apod., kde dochází ke vzniku magnetických
polí.
• Do blízkosti mikrovlnné trouby.
• Do prašného prostředí.
• Na nestabilní nebo nerovný povrch.
• Do míst, která jsou vystavena vibracím.
• Do míst, kde se vyskytuje vlhkost (např.
koupelna).
• Do blízkosti překážek, které mohou zastiňovat
nebo blokovat elektrické vlny, jako jsou např.
kovové nebo betonové stěny.
• Do míst s nedostatečným odvětráváním.
• Do blízkosti bezšňůrového telefonu (základna
a sluchátko).
46CZ
Pokud dojde k rychlé změně teploty, může
u přístroje dojít ke kondenzaci vlhkosti (kapky
vody), která může způsobit jeho poruchu. Pokud
taková situace nastane, nechte přístroj 2 až 3
hodiny vypnutý. Přístroj by se měl vrátit do
normálního stavu.
Síťový napájecí adaptér
• Používejte síťový napájecí adaptér dodávaný
k tomuto přístroji. Nepoužívejte žádné jiné
síťové napájecí adaptéry, protože by mohlo dojít
k poruše přístroje.
Polarita zástrčky
• Připojte síťový napájecí adaptér nebo síťový
napájecí kabel do snadno dostupné síťové
zásuvky. Pokud si u síťového napájecího
adaptéru nebo síťového napájecího kabelu
všimnete něčeho neobvyklého, okamžitě jej
odpojte ze síťové zásuvky.
• Dokud je přístroj připojen do síťové zásuvky,
není zcela odpojen od síťového napájení, a to
ani tehdy, když je přístroj vypnutý.
• Pokud nebudete přístroj delší dobu používat,
nezapomeňte odpojit zdroj energie. Při
odpojování síťového napájecího kabelu ze síťové
zásuvky uchopte zástrčku adaptéru; nikdy
netahejte za samotný kabel.
Čištění
Čistěte přístroj pomocí jemného hadříku. Pokud
je zařízení velmi znečištěno, očistěte jej pomocí
jemného hadříku mírně navlhčeného ve slabém
roztoku čisticího prostředku. Dejte pozor, aby se
do konektorů nedostala vlhkost. Nepoužívejte
ředidlo, benzen, líh apod., protože by mohlo dojít
k poškození povrchu zařízení.
Informace o přístroji
Bezpečnostní upozornění/Technické údaje
• Pokud jste se připojili do vnější sítě, jako je
např. internet, a povolili jste přístup z jiných
zařízení, může v závislosti na síťové konfiguraci
dojít k neoprávněnému přístupu zlomyslných
hackerů. To může způsobit škody jako např.
zfalšování dat. Aby nedošlo k tomuto problému,
musíte před použitím tohoto přístroje:
– použít router a správně jej nakonfigurovat,
– registrovat zařízení, které má k přístroji
přistupovat.
• Bez svolení autora není podle autorských
zákonů dovoleno odesílat produkty chráněné
autorskými právy do sítě mimo domov (nebo je
tam nechávat), ke které může přistupovat
mnoho lidí.
• Podpora DLNA:
Tento výrobek je navržen v souladu se směrnicí
DLNA Guideline v1.0. Tento výrobek je
obchodně využívaný pro získání formální
akreditace DLNA. Tento výrobek může být pro
zajištění vzájemné propojitelnosti aktualizován.
47CZ
Technické údaje
Rozhraní
Bezdrátová LAN:
IEEE802.11b/g (WEP64bit/WEP128bit/
WPA-PSK TKIP/WPA2-PSK AES)
Rádiová frekvence: 2,4 GHz
Vstup/Výstup:
Konektor AUDIO IN (Audio vstup):
Konektor stereo mini
Konektor PHONES (Sluchátka):
Konektor stereo mini
Konektor pro opravy a údržbu
Zesilovač
Trvalý výstupní výkon RMS:
10 W + 10 W (10 % THD - celkové
harmonické zkreslení)
Zdroj energie
Síťový napájecí adaptér
Vstup: AC (střídavé) 100-240 V, 50/60 Hz
Výstup: DC (stejnosměrné) 12 V; 2,5 A
Příkon: 6 W
Provozní teplota
5 °C až 35 °C
Provozní vlhkost
20 % až 80 % (bez kondenzace)
Rozměry
Přibl. 341 × 123 × 213 mm (š/v/h) vč.
vyčnívajících částí a ovládacích prvků
Hmotnost
Přibližně 3,4 kg
Dodávané příslušenství
Viz strana 7.
Design a technické údaje se mohou za účelem
zlepšení změnit bez předchozího upozornění.
48CZ
Systémové požadavky na počítač pro připojení k tomuto přístroji
Počítač
• IBM PC/AT kompatibilní
• Procesor (CPU): 1,00 GHz nebo rychlejší
• Dostupné volné místo na pevném disku: Min. 1,2 GB
(Množství prostoru se mění podle množství hudby uložené
v počítači.)
• RAM: Min. 256 MB
• Zvuková karta
Operační systém
Pouze následující výrobcem instalované verze:
• Windows XP Service Pack 2
• Windows Vista
Software
• Server:
VAIO Media Integrated Server Ver. 6.1
Windows Media Player 11
• Software pro správu hudby:
SonicStage Ver. 4.2
Windows Media Player 11
Poznámky
Bezpečnostní upozornění/Technické údaje
• Nezaručujeme bezproblémový provoz u všech počítačů, které splňují systémové požadavky.
• Formát NTFS ve Windows XP lze použít pouze u originální výrobcem nainstalované verze.
• Nezaručujeme bezproblémový provoz funkcí pro pozastavení systému (system suspend), pohotovostní režim
systému (system standby) nebo hibernaci systému (system hibernation) u všech počítačů.
• Operační systémy jiné než výše uvedené systémy, doma sestavené počítače, aktualizace originálních výrobcem
nainstalovaných operačních systémů, prostředí s vícenásobnými operačními systémy (multi boot), prostředí
s více monitory a počítače Macintosh nejsou podporovány.
• V závislosti na výkonu počítače nebo provozním prostředí může software fungovat s určitým omezením.
• Nejnovější informace o serveru VAIO Media Integrated Server najdete na webové stránce
http://www.vaio-link.com/.
• Nejnovější informace o aplikaci Windows Media Player najdete na webu společnosti Microsoft Corporation.
49CZ
Zvukové formáty stop na počítači podporované tímto přístrojem
Když je serverem VAIO Media Integrated Server
Zdrojový obsah
Formát
DRM, jako např. formát používaný online
souboru
hudebními obchody
MP3
Lineární
PCM
WAV
WMA
AAC
ATRAC3
Zvukový formát při
přehrávání na přístroji
Ne
Méně než 32 kHz
Min. 32 kHz
Lineární PCM
MP3
Ne
—
Lineární PCM
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
—
—
—
—
—
—
Lineární PCM
Nelze přehrávat
WMA
Nelze přehrávat
Lineární PCM
Nelze přehrávat
66/105/132 kb/s
ATRAC3
—
Lineární PCM
—
48/64/256 kb/s
Nelze přehrávat
ATRAC3plus
Jiná než 48/64/256 kb/s
Lineární PCM
—
Lineární PCM
Ne
Zaznamenaný pomocí aplikace
SonicStage s funkcí [DRM on]
(DRM - zapnuto)
Zaznamenaný pomocí aplikace
SonicStage s funkcí [DRM off]
(DRM - vypnuto)
Ano
ATRAC3plus
Datový tok/Vzorkovací
frekvence
Ne
Zaznamenaný pomocí aplikace
SonicStage s funkcí [DRM on]
(DRM - zapnuto)
Zaznamenaný pomocí aplikace
SonicStage s funkcí [DRM off]
(DRM - vypnuto)
Když je serverem Windows Media Player
Zdrojový obsah
Formát
DRM, jako např. formát používaný online
souboru
hudebními obchody
MP3
Lineární
PCM
WAV
Zvukový formát při
přehrávání na přístroji
Ne
—
MP3
Ne
—
Lineární PCM
—
—
—
—
—
—
WAV
WMA
WMA
Nelze přehrávat
Nelze přehrávat
Nelze přehrávat
Ne
Ano
WMA
Ne
AAC
Ano/Ne
ATRAC3
Ano/Ne
ATRAC3plus Ano/Ne
50CZ
Datový tok/Vzorkovací
frekvence
Index
A
Address setting (Nastavení adresy) 22
AOSS 18, 20
AUDIO IN (Audio vstup) 8, 31
AUDIO IN sensitivity (Citlivost audio
vstupu) 36
B
Backlight (Podsvícení) 36
Bezdrátová síť
Bezdrátová stanice 18
Bezdrátový adaptér 18
Intenzita signálu 11
Přístupový bod bezdrátové LAN 18
Bezdrátová stanice 18
C
Clock (Hodiny) 17
Č
Časovač 33
D
E
Ekvalizér (Preset EQ) 14, 32
Externí zařízení 31
F
Factory setting (Tovární nastavení) 36
Firmware version (Verze firmwaru) 37
Home Network (Domácí síť) 8
Hudební server „GIGA JUKE“ 23
Počítač 29
Hudební server „GIGA JUKE“ 8
Přehrávání 23
Připojení 18
I
Indikátor On/Standby (Zapnuto/
Pohotovostní režim) 15
Internet radio (Internetové rádio) 8, 30
Aktualizace seznamu 31
IP address setting (Nastavení IP adresy) 22,
37
J
Jazyk displeje 16
K
Klient 8
Kondenzace vlhkosti 46
Konektor AUDIO IN (Audio vstup) 11
Konektor PHONES (Sluchátka) 11
Kvalita zvuku 32
L
Live365 30
M
MAC address (MAC adresa) 37
Music Surfin’ (Prohledávání hudby) 28
Seznam kanálů 27
N
Nabídka Settings (Nastavení) 13, 35
Nastavení hlasitosti 10, 14
Network (security) key (Síťový bezpečnostní
klíč) 22
Network information (Síťové informace) 37
Network name (Název sítě) 22, 37
Network settings (Síťová nastavení) 20, 36
O
Bezpečnostní upozornění/Technické údaje
Dálkový ovladač 13
Vložení baterií 14
Default gateway (Výchozí brána) 22, 37
Demo režim 15
Device ID (ID zařízení) 37
DHCP 22
Display language (Jazyk displeje) 36
DNS server 22, 37
DSGX (Dynamický zvuk) 14, 32
H
On-timer (Časovač zapnutí) 33
Opakované přehrávání 30
51CZ
P
PARTY MODE (Režim PARTY) 8, 24
Play mode (Režim přehrávání) 30
Poskytovatel služby 31
Preset EQ (Přednastavený ekvalizér) 14, 32
Připojení 18
AOSS 20
Instant (S-IWS) (Okamžité připojení SIWS) 19
Manuální nastavení 21
Přístupový bod 18
Proxy setting (Nastavení proxy serveru) 22,
36, 37
Průběhový pruh 11
S
Security setting (Nastavení bezpečnosti) 22,
37
Senzor dálkového ovládání 11
Server 8
Aktualizace seznamu 25
Manuální volba 26
Server name (Název serveru) 20
Server settings (Nastavení serveru) 35
Smazání ze seznamu 25
Software 49
Start (Spustit) 20, 21
Změna 25
SHOUTcast 30
Síťový napájecí adaptér 15
Sleep timer (Časovač vypnutí) 33
Software pro správu hudby 49
SSID 22, 37
Stránka podpory 7
Subnet mask (Maska podsítě) 22, 37
Systémové požadavky 49
X
x-DJ 8, 26
Seznam kanálů 27
Z
Zvukový formát 50
52CZ
Obchodní značky atd.
• „GIGA JUKE“ a příslušné logo jsou obchodní
značky společnosti Sony Corporation.
a
• „WALKMAN“,
jsou registrované obchodní značky společnosti
Sony Corporation.
, a VAIO Media jsou
• VAIO,
registrované obchodní značky společnosti Sony
Corporation.
• SonicStage a příslušné logo jsou registrované
obchodní značky společnosti Sony Corporation.
• „ATRAC“, OpenMG a jejich loga jsou obchodní
značky společnosti Sony Corporation.
• Patenty USA a zahraniční patenty jsou v licenci
společnosti Dolby Laboratories.
• Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3
a patenty jsou používány v licenci společností
Fraunhofer IIS a Thomson.
• Microsoft, Windows, Windows Vista a Windows
Media jsou registrované obchodní značky
a Windows Vista je obchodní značka společnosti
Microsoft Corporation v USA anebo jiných
zemích.
• Macintosh je obchodní značka společnosti Apple
Computer, Inc., registrovaná v USA a jiných
zemích.
• „AOSS“ je obchodní značka společnosti Buffalo
Inc.
•
je obchodní značka Live365.com.
•
je registrovaná obchodní značka
AOL LLC.
Copyright © 2003-2007, Jouni Malinen <j@w1.fi>
a přispěvatelé Všechna práva vyhrazena.
Redistribuce a používání zdrojové a binární formy, ať
už s úpravami, nebo bez nich, je povoleno za
předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:
1. Redistribuce zdrojového kódu musí obsahovat
výše uvedené oznámení o autorských právech,
seznam podmínek a následující prohlášení
o omezení odpovědnosti.
2. Redistribuce v binární formě musí v dokumentaci
anebo materiálech poskytovaných v distribuci
kopírovat výše uvedené oznámení o autorských
právech, seznam podmínek a následující
prohlášení o omezení odpovědnosti.
3. Název (názvy) výše uvedených vlastníků
autorských práv ani názvy přispěvatelů nelze bez
předchozího konkrétního písemného svolení
používat pro podporu nebo propagaci výrobků
odvozených z tohoto softwaru.
• Tento výrobek je chráněn konkrétními právy na
ochranu duševního vlastnictví společnosti
Microsoft Corporation. Použití nebo distribuce
takové technologie mimo výrobek bez licence od
společnosti Microsoft nebo autorizované dceřiné
společnosti Microsoft je zakázáno.
Poskytovatelé obsahu používají technologii správy
digitálních práv pro aplikaci Windows Media
obsaženou v tomto zařízení („WM-DRM“) pro
ochranu integrity jejich obsahu („Bezpečný
obsah“) tak, aby v takovém obsahu nebylo
porušeno jejich duševní vlastnictví, včetně
autorských práv.
Toto zařízení používá software WM-DRM pro
přehrávání Bezpečného obsahu („Software WMDRM“). Pokud byla narušena bezpečnost
softwaru WM-DRM v tomto zařízení, vlastníci
Bezpečného obsahu („Vlastníci bezpečného
obsahu“) mohou vyžadovat, aby společnost
Microsoft zrušila u tohoto softwaru WM-DRM
práva získat nové licence pro kopírování, zobrazení
anebo přehrávání Bezpečného obsahu. Zrušení
nemění schopnosti softwaru WM-DRM přehrávat
nechráněný obsah. Seznam zrušených softwarů
WM-DRM je odeslán do vašeho zařízení vždy,
když si z internetu nebo z PC stáhnete licenci pro
Bezpečný obsah. Microsoft může, společně
s takovou licencí, jménem vlastníků Bezpečného
obsahu rovněž nahrát do vašeho zařízení seznam
zrušených softwarů.
Bezpečnostní upozornění/Technické údaje
WPA Supplicant
TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN DRŽITELI
AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELI „VE
STÁVAJÍCÍ PODOBĚ“ A JSOU VYLOUČENY
JAKÉKOLIV VYSLOVENÉ NEBO
PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, AVŠAK
NIKOLIV VÝHRADNĚ, PŘEDPOKLÁDANÝCH
ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO
KONKRÉTNÍ ÚČEL. DRŽITELÉ AUTORSKÝCH
PRÁV ANI PŘISPĚVATELÉ NENESOU V ŽÁDNÉM
PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV
PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, SPECIÁLNÍ,
EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY
(VČETNĚ, AVŠAK NIKOLIV VÝHRADNĚ,
DODÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB;
ZTRÁT V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ, ZTRÁT DAT
NEBO ZTRÁT ZISKŮ; NEBO PŘERUŠENÍ
PROVOZU) ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLIV
ZPŮSOBEM A PODLE JAKÉKOLIV TEORIE
ODPOVĚDNOSTI, AŤ UŽ VE SMLOUVĚ, PLNÉ
ODPOVĚDNOSTI, NEBO DELIKTU (VČETNĚ
NEDBALOSTI NEBO JINAK), VZNIKLÉ
JAKÝMKLOLIV ZPŮSOBEM V DŮSLEDKU
POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU, A TO ANI
TEHDY, KDYŽ BYLA MOŽNOST TAKOVÝCH
ŠKOD PŘEDEM OZNÁMENA.
53CZ
• Názvy dalších systémů a výrobků, které se objevují
v tomto dokumentu, jsou obecně registrované
obchodní značky nebo obchodní značky jejich
výrobců.
• V této příručce se Microsoft Windows XP Home
Edition, Microsoft Windows XP Professional
a Microsoft Windows XP Media Center Edition
uvádějí pod zkráceným názvem Windows XP.
• V této příručce se Microsoft Windows Vista Home
Basic, Microsoft Windows Vista Home Premium,
Microsoft Windows Vista Business a Microsoft
Windows Vista Ultimate uvádějí pod zkráceným
názvem Windows Vista.
• Značky ™ a ® jsou v tomto návodu vynechány.
54CZ
zst84608
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti.
Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických
výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním
s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben,
pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto
výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující
likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
Download PDF

advertising