Sony | NWZ-E585 | Sony NWZ-E585 Multimediální přehrávač WALKMAN® Návod k obsluze

Stručný návod k obsluze
Instalace dodaného softwaru
Používání přehrávače „WALKMAN“
Obsah
Instalace dodaného softwaru
Zkontrolujte položky balení.
Přehrávač „WALKMAN“ (1)
Sluchátka (1)
Koncovky (1 sada)
Kabel USB (1)
Stručný návod k obsluze (tato příručka)
Instalace softwaru WALKMAN Guide a Media Go (pro
systém Windows)
1
Informace o příručkách
Tento Stručný návod k obsluze popisuje pouze základní provozní
pokyny a způsob instalace dodaného softwaru.
Podrobné informace a provozní pokyny naleznete v Příručce
(dokument HTML) zahrnuté v dodaném softwaru po jeho instalaci.
4-466-635-71 (1)
Po ukončení průvodce instalací se na ploše počítače zobrazí
zástupci softwaru WALKMAN Guide a Media Go.
Příručka je součástí dokumentu WALKMAN Guide.
1
Zajistěte, aby byl v počítači nainstalován operační systém Windows XP*
(Service Pack 3 nebo novější), Windows Vista*2 (Service Pack 2 nebo
novější), Windows 7*2 (Service Pack 1 nebo novější) nebo Windows 8.
*1 Kromě 64bitových verzí operačního systému.
*2 [Režim kompatibility] pro systém Windows XP není podporován.
U počítačů Mac se ujistěte, zda je nainstalován operační systém Mac OS X
v10.6 nebo novější.
Jiné než výše uvedené operační systémy nejsou podporovány
Kabel USB (součást dodávky)
2 V počítači postupujte následujícím
způsobem.

Windows 7 nebo dřívější verze: Klepněte na tlačítko [Start]
– [Počítač] nebo [Tento počítač] – [WALKMAN] – [Storage
Media] – [FOR_WINDOWS].
 Windows 8: V části [Úvodní obrazovka] zvolte položku
[Plocha] a otevřete [Průzkumník souborů]. V seznamu
položky [Počítač] vyberte položku [WALKMAN] – [Storage
Media] – [FOR_WINDOWS].
3 Poklepejte na soubor [Setup.exe].
Zobrazí se průvodce instalací.
 Po spuštění souboru [Setup.exe] se soubor [Setup.exe]
uložený ve složce [FOR_WINDOWS] v přehrávači Walkman
zkopíruje jako záloha do počítače a v počítači se nainstaluje
software WALKMAN Guide a Media Go.
 Pokud se soubor [Setup.exe] nespustí, zkopírujte soubor
[Setup.exe] na plochu počítače a poklepejte na něj.
©2013 Sony Corporation Printed in Czech Republic
Zapínání a vypínání přehrávače „WALKMAN“
Přehrávač Walkman připojte kabelem USB
(součást dodávky) ke spuštěnému počítači.
2 V počítači vyberte v boční liště aplikace
Finder položku [WALKMAN] a otevřete
složku [FOR_MAC].
Tlačítko BACK/HOME
Zapnutí
Posuňte přepínač HOLD v opačném směru než ukazuje
šipka a stiskněte jakékoli tlačítko.
Tlačítko OPTION/PWR OFF
Vypnutí
Stiskněte a přidržte tlačítko OPTION/PWR OFF.
5směrné tlačítko
Instalace Příručky a softwaru Content Transfer (pro
počítače Mac)
1
K dispozici je Příručka on-line (úplná verze).
Počítač nebo chytré telefony
I když je procházení webu zdarma, může
operátor v rámci vaší smlouvy účtovat
komunikační poplatky.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwze580/cs/
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Přehrávač Walkman připojte kabelem USB
(součást dodávky) ke spuštěnému počítači.
Informace o operačním systému
NWZ-E583/E584/E585
Jak používat přehrávač „WALKMAN“
Akumulátor přehrávače Walkman se nabíjí, když je přehrávač Walkman
připojen ke spuštěnému počítači.
3 Poklepejte na ikonu instalačního programu
Pro instalaci Příručky: [Help_Guide_Installer_for_Mac]
Pro instalaci softwaru Content Transfer: [ContentTransfer.pkg]
Nabíjení...
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
 Tip
Než se pokusíte software z přehrávače Walkman odstranit, zálohujte si
v případě potřeby složku [FOR_MAC] zkopírováním do počítače Mac.
Zhruba
4 hodiny
Plně nabito
Když se akumulátor plně nabije, odpojte přehrávač Walkman od počítače.
K odpojení přehrávače Walkman od počítače Mac klepněte na ikonu
vysunutí [WALKMAN] v boční liště aplikace Finder.
Poznámka
Aby nedošlo k degradaci akumulátoru, nabijte jej alespoň jednou za šest
měsíců nebo každoročně.
Rádio FM
Záznam hlasu
Videa
Fotografie
Seznamy skladeb
Redukce šumu
Nastavení
Nabíjení
požadovaného softwaru:
Po dokončení činnosti instalačního programu se na ploše
počítače zobrazí alias (zástupce) nainstalovaného softwaru
(Příručka nebo Content Transfer).
Nabídka Home se objeví, když stisknete a přidržíte tlačítko BACK/HOME.
Nabídka Home je výchozím bodem pro přehrávání hudby, vyhledávání
skladeb, změnu nastavení apod.
V nabídce Home můžete zvolit požadovanou položku na displeji pomocí
5směrného tlačítka.
Nabíjení akumulátoru
Kanály SensMe™
Hudba
Jak používat nabídku Home
Přepínač HOLD
Nabídka Home
Potvrďte.
Návrat na předchozí obrazovku.
Podcasts
Přejít na
obrazovku
přehrávání
skladeb
Součásti a ovládací prvky
 Displej
 Tlačítko VOL +*1/–
 Tlačítko OPTION/PWR OFF
Stisknutím zobrazte nabídku voleb.
Pokud toto tlačítko stisknete a přidržíte, obrazovka se vypne a přehrávač
Walkman přejde do pohotovostního režimu.
 Přepínač HOLD
 Otvor k uchycení pásku
 Mikrofon
Slouží k pořizování hlasových nahrávek.
 Tlačítko RESET
Použijte pero nebo kancelářskou sponku apod.
*1 Je vybaveno hmatovými výstupky. Ty vám pomohou při používání tlačítka.
 Tlačítko BACK/HOME
 5směrné tlačítko*1
Tlačítko  (přehrávání/pozastavení/potvrzení)
Tlačítka /
Připojte kabel USB (součást dodávky) nebo periferní zařízení (nejsou
součástí dodávky).
Příznak
Nepracuje-li přehrávač Walkman správně, zkuste problém vyřešit
provedením následujících kroků.
1
Vyhledejte příznaky problému v části „Odstraňování
problémů“ příručky (dokument HTML) a vyzkoušejte
uvedená nápravná opatření.
Podrobnosti o připojení k počítači viz tabulky po pravé straně.
2 Přehrávač Walkman připojte k počítači a nabijte
akumulátor.
Některé problémy lze vyřešit nabitím akumulátoru.
3 Stiskněte tlačítko RESET perem
Tlačítko RESET
nebo kancelářskou sponkou
apod.
Před resetováním přehrávače Walkman
zkontrolujte, zda se právě nepřehrává
žádná skladba, video atd. Pak můžete
přehrávač Walkman resetovat bezpečně.
Informace o ovládání hlasitosti (pouze pro země
uplatňující evropské směrnice)
4 Zkontrolujte informace o
Zvukový signál (pípnutí) s varováním [Check the volume level] slouží
ochraně vašeho sluchu, jestliže poprvé zvýšíte nastavení hlasitosti nad
stanovenou úroveň*1.
Zvukový signál a varování můžete zrušit stiskem jakéhokoliv tlačítka.
5 Vyhledejte si informace o problému na některém
Tlačítka /
 Zdířka sluchátek
 Zdířka WM-PORT
Odstraňování problémů
Poznámka
Po zrušení zvukového signálu a varování můžete hlasitost zvýšit i nad
stanovenou úroveň*1.
Po počátečním varování se zvukový signál s varováním opakují při nastavení
hlasitosti nad stanovenou úroveň*1 po každých 20 hodinách; jestliže k tomu
dojde, změní se hlasitost automaticky na počáteční nastavení.
1
Nastavíte-li hlasitost nad stanovenou úroveň* a pak přehrávač Walkman
vypnete, vrátí se nastavení hlasitosti automaticky na stanovenou úroveň*1.
*1 Stanovená úroveň = [14]
problému v nápovědě k používanému softwaru.
z webových serverů zákaznické podpory.
Informace o webových serverech zákaznické podpory naleznete
v části „Nejnovější informace“.
6 Nebudou-li výše uvedené postupy úspěšné, obraťte
se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.
Akumulátor
přehrávače Walkman
se nenabíjí.
Příčina a náprava
 Kabel USB není správně připojen ke konektoru
USB v počítači.
Odpojte kabel USB a znovu jej připojte.
Použijte dodaný kabel USB.
 Akumulátor se nabíjí při okolní teplotě
v rozmezí od 5 °C do 35 °C.
, akumulátor nelze
Když se objeví ikona
nabíjet. Nabíjejte akumulátor při okolní
teplotě v rozmezí od 5 °C do 35 °C.
 Počítač není zapnutý.
Zapněte počítač.
 Počítač se nachází v režimu spánku nebo
hibernace.
Zrušte na počítači režim spánku či hibernace.
 Používáte rozbočovač USB.
Připojení přehrávače Walkman pomocí
rozbočovače USB nemusí fungovat.
Přehrávač Walkman připojte kabelem USB
(součást dodávky) přímo k počítači.
 Přehrávač Walkman nepodporuje operační
systém, který máte na počítači nainstalovaný.
Abyste mohli přehrávač Walkman nabíjet,
připojte jej k počítači s takovým operačním
systémem, který přehrávač Walkman
podporuje.
 Nepoužívali jste přehrávač Walkman déle než
rok.
V závislosti na podmínkách, za kterých
přehrávač Walkman používáte, se mohly
vlastnosti akumulátoru zhoršit. Obraťte se na
nejbližšího prodejce Sony.
Příznak
Příčina a náprava
[Connected USB. The
player cannot be
operated.] ani
[Connected USB
(MTP). The player
cannot be operated.]
se nezobrazí, když je
zařízení připojeno
k počítači kabelem
USB (součástí
dodávky) (počítač
přehrávač Walkman
nerozpoznává).
 Kabel USB není správně připojen ke konektoru
Po připojení k
počítači se přehrávač
Walkman začíná
chovat nestabilně.
 Používáte rozbočovač USB nebo prodlužovací
USB v počítači.
Odpojte kabel USB a znovu jej připojte.
Použijte dodaný kabel USB.
 Používáte rozbočovač USB.
Připojení přehrávače Walkman pomocí
rozbočovače USB nemusí fungovat.
Přehrávač Walkman připojte kabelem USB
(součást dodávky) přímo k počítači.
 Může být problém s konektorem USB
v počítači.
Připojte přehrávač Walkman k jinému
konektoru USB počítače.
 Když používáte přehrávač Walkman poprvé
nebo když je akumulátor nedostatečně nabitý,
může trvat zhruba 10 minut, než se zpráva po
připojení k počítači objeví. Nejedná se o
závadu.
 Může probíhat autentizace softwaru, což může
nějakou dobu trvat. Chvíli vyčkejte.
 Instalace softwaru se nezdařila.
Přeinstalujte software pomocí instalačního
programu. Importovaná data zůstanou
nedotčena.
 Na počítači je spuštěn jiný software než ten,
který používáte pro přenos.
Odpojte kabel USB, počkejte několik minut,
potom ho znovu připojte. Pokud problém
přetrvá, odpojte kabel USB, restartujte
počítač, potom kabel USB znovu připojte.
kabel USB.
Připojení přehrávače Walkman pomocí
rozbočovače USB nebo prodlužovacího
kabelu nemusí fungovat. Přehrávač Walkman
připojte kabelem USB (součást dodávky)
přímo k počítači.
Bezpečnostní opatření
Informace o zákonech a ochranných známkách
Informace o zákonech, předpisech a právech k ochranným známkám viz
„Důležité informace“, které obsahuje dodaný software. Pro jejich přečtení
nainstalujte dodaný software na počítač.
Informace o sluchátkách do uší
Koncovky sluchátek vám utěsní zvukovody. Dejte proto pozor na nebezpečí
poškození sluchu či ušních bubínků silným tlakem na koncovky sluchátek nebo
náhlým vytažením koncovek sluchátek z uší. Po použití si koncovky sluchátek
vytahujte z uší opatrně.
Nejnovější informace
Budete-li mít nějaké dotazy nebo problémy s tímto výrobkem nebo jestliže
budete potřebovat informace o zařízeních kompatibilních s tímto
produktem, navštivte následující webové stránky.
Pro zákazníky v USA:
http://www.sony.com/walkmansupport
Pro zákazníky v Kanadě:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Pro zákazníky v Latinské Americe:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Pro zákazníky v Evropě:
http://support.sony-europe.com/dna/wm/
Pro zákazníky v Asii, Oceánii a Africe:
Angličtina: http://www.sony-asia.com/support
Korejština: http://scs.sony.co.kr/walkman/
Zjednodušená čínština: http://service.sony.com.cn/KB/
Tradiční čínština: http://service.sony.com.tw/
Pro zákazníky, kteří si pořídili zahraniční modely:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Download PDF

advertising