Sony FST-GTK17iP Návod k obsluze

Add to my manuals
34 Pages

advertisement

Sony FST-GTK17iP  Návod k obsluze | Manualzz
4-449-198-14(1) (CZ)
OSOBNÍ AUDIO
SYSTÉM
Návod k obsluze
Začínáme
Základní operace
Bluetooth
Tuner
Nastavení zvuku
Ostatní operace
Další informace
FST-GTK37iP/GTK17iP
RDH-GTK37iP/GTK17iP
UPOZORNĚNÍ
Abyste snížili riziko úrazu elektrickým
proudem, nevystavujte toto zařízení
dešti nebo vlhkosti.
V zájmu snížení rizika požáru nepřikrývejte
větrací otvor přístroje novinami, ubrusy,
závěsy atd.
Nevystavujte přístroj zdrojům otevřeného
ohně (např. svíčkám).
V zájmu snížení rizika vzniku požáru nebo
úrazu elektrickým proudem nevystavujte
tento přístroj kapajícím nebo stříkajícím
tekutinám a nepokládejte na něj předměty
naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
Vzhledem k tomu, že se hlavní zástrčka
používá k odpojení jednotky od elektrické
sítě, připojte jednotku k snadno dosažitelné
zásuvce střídavého proudu. V případě, že si
všimnete jakéhokoliv nezvyklého chování
přístroje, okamžitě vytáhněte napájecí kabel
ze zásuvky.
Neinstalujte toto zařízení do uzavřeného
prostoru, například do knihovny nebo
vestavěné skříňky.
Nevystavujte baterie nebo přístroj
s nainstalovanými bateriemi nadměrnému
horku, například slunečnímu světlu a ohni.
Dokud je napájecí kabel připojen do
zásuvky, není přístroj odpojen od síťového
napájení, a to ani tehdy, pokud je vypnutý.
Toto zařízení bylo testováno a bylo
stanoveno, že splňuje limity směrnice EMC,
které se týkají používání propojovacího
kabelu kratšího než 3 metry.
2CZ
Pro zákazníky ve Spojených
státech
Záznam vlastníka
Číslo modelu a sériové číslo jsou umístěny na
zadní části jednotky. Zapište si tato čísla na
níže uvedené řádky. Použijte je vždy, když
ohledně tohoto výrobku voláte svému
prodejci značky Sony.
Číslo modelu ________________________
Sériové číslo _________________________
Tento symbol má varovat
uživatele před neizolovaným
„nebezpečným napětím“
v krytu výrobku, které může
být dostatečně vysoké na to,
aby představovalo nebezpečí
elektrického šoku.
Tento symbol má upozornit
uživatele na přítomnost
důležitých provozních
pokynů a pokynů údržby
v dokumentaci dodávané
s přístrojem.
Důležité bezpečnostní pokyny
1)
2)
3)
4)
5)
Přečtěte si tyto pokyny.
Dodržujte tyto pokyny.
Dbejte všech varování.
Postupujte podle všech pokynů.
Nepoužívejte tento přístroj
v blízkosti vody.
6) Čistěte pouze suchou tkaninou.
7) Nezakrývejte žádné větrací otvory.
Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
8) Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako
jsou radiátory, mřížky topení, kamna
nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů),
které produkují teplo.
9) Nemanipulujte se zástrčkou, aby nedošlo
k přepólování nebo k vyřazení funkce
ochranného kontaktu. Polarizovaná
zástrčka má dva ploché kolíky a jeden je
širší než druhý. Uzemňovací zástrčka má
dva ploché kolíky a uzemňovací vidlici.
Široký plochý kolík nebo vidlice zajišťují
vaši bezpečnost. Nehodí-li se dodávaná
zástrčka do vaší zásuvky, obraťte se
na elektrotechnika ohledně výměny
zastaralé zásuvky.
10) Vyvarujte se přecházení po síťovém
kabelu a jeho skřípnutí především
u zásuvek, zásuvkových krabic a místa,
kde vychází z přístroje.
11) Používejte pouze přípojky/příslušenství
určené výrobcem.
12) Používejte dohromady pouze
s pojízdným stolkem, stojanem, držákem
nebo stolkem určeným výrobcem nebo
prodávaným společně s přístrojem.
Používáte-li pojízdný stolek, buďte
obezřetní, když přemisťujete celou
sestavu pojízdného stolku s přístrojem,
abyste se vyvarovali zranění při
převrácení.
13) Při bouřkách nebo při dlouhé době
nepoužívání přístroje jej odpojte
z elektrické sítě.
14) Veškerý servis přenechejte
kvalifikovanému servisnímu personálu.
Servis je nutný, byl-li přístroj jakýmkoliv
způsobem poškozen, např. při poškození
síťového kabelu nebo zástrčky, vniknutí
tekutiny nebo pádu předmětu dovnitř
přístroje, vystavení přístroje dešti nebo
vlhkosti, nesprávné funkci nebo upuštění
na zem.
Následující prohlášení FCC platí
pouze pro verzi tohoto modelu
vyrobenou pro prodej v USA.
Ostatní verze nemusí být
v souladu s technickými
nařízeními FCC.
POZNÁMKA:
Toto zařízení bylo testováno a bylo označeno
za vyhovující omezením pro digitální
zařízení třídy B, ve shodě s částí 15 pravidel
FCC. Tato omezení mají poskytnout
odpovídající ochranu před škodlivými
poruchami či rušením při domácí instalaci.
Toto zařízení vytváří, používá a může
vyzařovat radiofrekvenční energii, a není-li
nainstalováno a používáno v souladu
s pokyny, může způsobit škodlivé poruchy
u rádiových komunikací. Nelze však zaručit,
že k rušení u konkrétní instalace nedojde.
Způsobí-li toto zařízení škodlivou poruchu
na příjmu rádia nebo televize, kterou lze
určit vypnutím a zapnutím zařízení, musí
se uživatel pokusit opravit poruchu pomocí
jednoho nebo více následujících opatření:
– Přeorientujte nebo přemístěte přijímací
anténu.
– Prodlužte vzdálenost mezi zařízením
a receiverem.
– Připojte zařízení do zásuvky v jiném
obvodu, než je zapojen receiver.
– Potřebujete-li pomoc, kontaktujte
prodejce nebo zkušeného technika.
3CZ
POZOR
Mějte na paměti, že jakékoliv změny nebo
úpravy, které nejsou vysloveně schváleny
v této příručce, vás mohou zbavit oprávnění
toto zařízení obsluhovat.
V rámci splnění emisních limitů FCC musí
být k připojení hostitelských počítačů a/nebo
periferií použity řádně stíněné a uzemněné
kabely a konektory.
Osobní audio systém
(FST-GTK37iP/FST-GTK17iP/
RDH-GTK37iP/RDH-GTK17iP)
Toto zařízení se nesmí používat ve spojení
s žádnou anténou či vysílačem, ani nesmí
být umístěna v jejich blízkosti.
Toto zařízení splňuje limity FCC pro
vystavení účinkům záření stanovené
pro nekontrolovaná prostředí a vyhovuje
směrnicím FCC pro vystavení rádiové
frekvenci (RF) v dodatku C bulletinu
OET65. Toto zařízení má velmi nízkou
úroveň radiofrekvenční energie, která se
považuje za vyhovující i bez zhodnocení
maximálního povoleného ozáření (MPE).
Při instalaci a provozu byste však měli
udržovat vzdálenost mezi zářičem a tělem
jakékoli osoby alespoň 20 cm (vyjma
končetin: rukou, zápěstí, chodidel
a kotníků).
Pro zákazníky v Evropě
Likvidace elektrických
a elektronických
zařízení (platí v zemích
Evropské unie a dalších
evropských zemích se
systémem tříděného
odpadu)
Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu
označuje, že s tímto výrobkem se nesmí
zacházet jako s odpadem z domácnosti.
Místo toho je nutné jej předat na příslušné
sběrné místo pro recyklaci elektrických
a elektronických zařízení. Zajištěním
správné likvidace tohoto výrobku pomůžete
předcházet negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, ke kterým by mohlo
dojít při nesprávné likvidaci tohoto výrobku.
Recyklací materiálů pomůžete šetřit přírodní
zdroje. Podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku vám poskytne místní
městský úřad, společnost pro likvidaci
odpadu z domácností nebo obchod,
ve kterém jste tento výrobek zakoupili.
Likvidace použitých
baterií (platí v rámci
Evropské unie
a v ostatních evropských
státech se systémy sběru
tříděného odpadu)
Tento symbol na baterii nebo jejím obalu
označuje, že s baterií dodanou s tímto
výrobkem se nesmí zacházet jako s odpadem
z domácnosti.
U některých baterií může být tento
symbol použit v kombinaci se symbolem
chemického složení. Chemické značky
pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) se uvádějí
v případě, že baterie obsahuje více než
0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova.
4CZ
Jestliže zajistíte, že budou tyto baterie
správně zlikvidovány, pomůžete tak předejít
potenciálním negativním dopadům na
životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým by
mohlo dojít při nesprávné likvidaci těchto
baterií. Recyklací materiálů pomůžete šetřit
přírodní zdroje.
U výrobků, které vyžadují z důvodu
bezpečnosti, výkonu nebo zachování dat
trvalé připojení k vestavěné baterii, musí být
tato baterie vyměněna pouze kvalifikovaným
servisním pracovníkem.
Abyste zajistili, že bude s baterií správně
naloženo, předejte tento produkt po
skončení jeho životnosti na příslušném
sběrném místě zajišťujícím recyklaci
elektrických a elektronických zařízení.
U ostatních baterií si prosím prostudujte
část popisující bezpečné vyjmutí baterie
z produktu. Předejte baterii na příslušné
sběrné místo pro recyklaci baterií.
Další podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku nebo baterie získáte na
příslušném úřadě místní samosprávy,
ve firmě zajišťující svoz odpadu nebo
v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Společnost Sony Corp. tímto prohlašuje,
že toto zařízení splňuje veškeré zásadní
požadavky a další příslušná ustanovení
směrnice 1999/5/ES.
Podrobné informace získáte na následující
adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Pro zákazníky v Austrálii
Likvidace elektrických
a elektronických
zařízení (platí v zemích
Evropské unie a dalších
evropských zemích
se systémem tříděného
odpadu)
Poznámka pro zákazníky:
Následující informace platí pouze
pro zařízení prodávaná v zemích
uplatňujících směrnice EU.
Tento přístroj vyrobila
společnost Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko, nebo byl vyroben
jejím jménem. S dotazy souvisejícími se
shodou produktů se zákony Evropské unie
se obracejte na autorizovaného zástupce:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo.
V záležitostech souvisejících se servisem
a zárukou se obracejte na adresy uvedené
v samostatných servisních a záručních listech.
5CZ
Upozornění na licence a ochranné
známky
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano
a iPod touch jsou ochrannými známkami
společnosti Apple Inc. registrovanými ve
Spojených státech amerických a v dalších
zemích. Lightning je ochranná známka
společnosti Apple Inc.
• Označení „Made for iPod“ a „Made for
iPhone“ znamenají, že určité elektronické
příslušenství bylo speciálně navrženo pro
propojení s výrobky iPod nebo iPhone
a jeho vývojář potvrzuje, že příslušenství
splňuje výkonnostní normy společnosti
Apple. Společnost Apple nenese
odpovědnost za provoz tohoto zařízení
ani za jeho soulad s bezpečnostními
a právními normami. Mějte prosím na
paměti, že použití tohoto příslušenství
se zařízením iPod nebo iPhone může
ovlivnit výkon bezdrátových systémů.
• Logo a značka slova Bluetooth® jsou
registrovanými ochrannými známkami
společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli
použití těchto značek ze strany společnosti
Sony Corporation podléhá licenci. Ostatní
ochranné známky a obchodní názvy jsou
majetkem příslušných vlastníků.
• N Mark je ochranná známka nebo
registrovaná ochranná známka společnosti
NFC Forum, Inc. v USA a dalších zemích.
• Android je ochranná známka společnosti
Google Inc.
• Technologie kódování zvuku MPEG
Layer-3 a patenty jsou licencovány
společnostmi Fraunhofer IIS a Thomson.
• Windows Media je registrovaná ochranná
známka nebo ochranná známka společnosti
Microsoft Corporation ve Spojených
státech amerických a v dalších zemích.
6CZ
• Tento produkt je chráněn jistými právy
duševního vlastnictví společnosti
Microsoft Corporation. Použití nebo
distribuce této technologie mimo tento
produkt jsou bez příslušné licence
společnosti Microsoft nebo jejích
oprávněných dceřiných společností
zakázány.
• Všechny ostatní ochranné známky jsou
registrovanými ochrannými známkami
jejich příslušných vlastníků. V této
příručce nejsou uváděny značky ™ a ®.
Obsah
Popis součástí a ovládacích
prvků................................................ 8
Začínáme
Bezpečné zapojení systému ........ 11
Používání zařízení
iPod/iPhone.................................. 12
Nastavení hodin ........................... 13
Základní operace
Přehrávání zařízení
iPod/iPhone.................................. 14
Přehrávání zařízení USB............. 15
Bluetooth
O bezdrátové technologii
Bluetooth ....................................... 16
Bezdrátový poslech zařízení
Bluetooth ....................................... 16
Nastavení zvukových kodeků
Bluetooth ....................................... 19
Nastavení/zrušení pohotovostního
režimu Bluetooth.......................... 19
Ostatní operace
Nastavení osvětlení.......................22
Použití časovačů ...........................22
Změna informací zobrazených
na displeji.......................................23
Použití volitelného zařízení.........24
Deaktivace tlačítek na
jednotce (Rodičovský zámek) .....24
Nastavení/zrušení funkce
automatického přechodu
do pohotovostního režimu..........24
Další informace
Webové stránky pro
kompatibilní zařízení ...................25
Odstraňování problémů ..............25
Zprávy ............................................29
Bezpečnostní upozornění............30
Technické údaje ............................31
Tuner
Poslech rádia................................. 20
Nastavení zvuku
Úprava zvuku ............................... 21
Vytvoření atmosféry jako
na party (DJ EFFECT)................. 21
Výběr vertikálního
zvukového efektu ......................... 22
7CZ
Popis součástí a ovládacích prvků
V tomto návodu je převážně popsáno ovládání přístroje s použitím dálkového ovladače,
ale stejné operace je možné provádět také pomocí tlačítek na přístroji se stejným nebo
podobným názvem.
Jednotka
– Pohled shora
– Pohled zepředu
8CZ
Dálkové ovládání RM-AMU166
F VERTICAL SOUND (strana 22)
Výběr vertikálního zvukového efektu.
G FLANGER, ISOLATOR (strana 21)
Vyberte typ funkce DJ EFFECT.
H Jednotka: VOLUME/
DJ CONTROL +/–
Slouží k úpravě hlasitosti.
Rovněž upravuje úroveň funkce
DJ EFFECT (strana 21).
Je-li funkce DJ EFFECT aktivována,
nelze tento volič použít k úpravě
hlasitosti.
Dálkové ovládání: VOLUME +*/–
Slouží k úpravě hlasitosti.
I BASS BAZUCA (strana 21)
Volba efektu BASS BAZUCA.
J EQ (strana 21)
Výběr předvoleného zvukového
efektu.
K
1 "/1 (zapnout/pohotovostní
režim)
Slouží k zapnutí systému nebo
přepnutí do pohotovostního režimu.
B LED SPEAKER (strana 22)
Změna osvětlení.
C Kontrolka VERTICAL SOUND
Rozsvítí se při zapnutí vertikálního
zvukového efektu.
D Kontrolka BLUETOOTH
(strana 16)
Zobrazuje stav funkce Bluetooth
systému.
E BLUETOOTH (str. 16, 18)
Stiskem vyberete funkci Bluetooth.
Podržením aktivujete párování
Bluetooth při zapnuté funkci
Bluetooth.
(USB) port (str. 13, 14, 15)
Slouží k připojení volitelného zařízení
iPod/iPhone nebo USB.
L Konektor pro zařízení Apple
(str. 12, 14)
M Úchytné rameno (strana 12)
N Tlačítko PUSH (strana 12)
O m/M (rychlý posun vpřed/
vzad)
Stisknutím během přehrávání
naleznete konkrétní bod ve stopě
nebo souboru.
Jednotka: l/L (přejít zpět /
přejít vpřed)
Dálkové ovládání: ./>
(přejít zpět)/(přejít vpřed)
Volba stopy nebo souboru.
Jednotka: TUNING +/–
Dálkové ovládání: +/– (ladění)
Slouží k naladění požadované stanice.
9CZ
P
(N Mark) (strana 18)
Označení dotykového bodu
technologie NFC (Near Field
Communication).
Q Jednotka: FUNCTION
Dálkové ovládání: FUNCTION +/–
Volba funkce.
R Zobrazovací panel
S Čidlo dálkového ovládání
T
+/– (volba složky)
Slouží k výběru složky v zařízení USB.
U Jednotka: NX (přehrát/
pozastavit)
Dálkové ovládání: N* (přehrát)
X (pozastavit)
Spustí nebo pozastaví přehrávání.
Chcete-li obnovit přehrávání zařízení
USB, stiskněte tlačítko NX nebo N.
x (zastavit)
Zastaví přehrávání.
Chcete-li zrušit přehrávání zařízení
USB, stiskněte toto tlačítko dvakrát.
V TIMER MENU (str. 13, 23)
Nastavení hodin a časovačů.
W
Zadání nastavení.
X OPTIONS
Vstup do nabídky voleb nebo její
opuštění.
Y RETURN O
Návrat k předchozímu výběru.
Z
/ / /
Slouží k výběru položek v nabídce
voleb nebo nabídce časovačů.
wj TUNER MEMORY (strana 21)
Předvolba rozhlasové stanice.
10CZ
wk PLAY MODE/TUNING MODE
Slouží k výběru režimu přehrávání
zařízení USB (strana 15).
Vyberte režim ladění (strana 20).
wl REPEAT/FM MODE
Poslech zařízení USB, jedna stopa
nebo soubor opakovaně (strana 15).
Výběr režimu příjmu v pásmu FM
(monoaurální nebo stereofonní)
(strana 20).
e; SLEEP (strana 22)
Nastavení časovače vypnutí.
ea DISPLAY
Změna informací na zobrazovacím
panelu.
* Tlačítka VOLUME + a N jsou opatřena
výstupkem. Výstupky slouží k lepší orientaci
při práci se systémem.
Začínáme
Bezpečné zapojení systému
Začínáme
A Kabelová anténa pro pásmo
FM (Natáhněte ji vodorovně.)
B Smyčková anténa pro
pásmo AM
C Do zdířky DVD/PC IN L
D Do zdířky DVD/PC IN R
E Do zásuvky ve zdi
A Antény
C Napájení
Při nastavení antén vyhledejte umístění
a polohu poskytující dobrý příjem.
Chcete-li předejít vzniku šumu,
neumísťujte antény do blízkosti
napájecích kabelů a kabelu USB.
Zapojte napájecí kabel do zásuvky ve zdi.
Na zobrazovacím panelu se zobrazí
ukázka. Po stisknutí tlačítka "/1 se
systém zapne a ukázka se automaticky
ukončí.
Pokud dodaný adaptér na zástrčce
nepasuje do zásuvky ve zdi, sejměte
adaptér ze zástrčky (pouze u modelů
vybavených adaptérem).
B Zdířky DVD/PC IN L/R
Konektory výstupního audia na audio/
video zařízení připojte pomocí audio
kabelu (není součástí dodávky). Zvuk
vychází z tohoto systému.
11CZ
Vložení baterií
– Instalace do horizontální polohy
Vložte dvě dodané baterie R6 (velikost AA)
tak, aby se polarita shodovala s obrázkem
níže.
Používání zařízení iPod/
iPhone
Poznámky
• Nekombinujte staré a nové baterie ani
rozdílné typy baterií.
• Pokud víte, že dálkový ovladač nebudete
delší dobu používat, vyjměte baterie, abyste
předešli případnému poškození způsobenému
únikem kapaliny z baterie a korozí.
Instalace systému
Systém je možné nainstalovat do
vertikální nebo horizontální polohy.
Můžete zvolit způsob instalace, kterému
dáváte přednost.
Poznámky
• Při připojování modelu iPod nano ke
koncovce pro zařízení Apple nainstalujte
systém do horizontální polohy.
• Je-li systém nainstalován ve vertikální poloze,
nezapomeňte zvolit vertikální zvukový efekt
(strana 22).
– Instalace do vertikální polohy
12CZ
Připojení ke konektoru pro
zařízení Apple
Ke konektoru pro zařízení Apple můžete
připojit následující zařízení.
• iPod touch 5. generace
• iPod nano 7. generace
• iPhone 5
Abyste předešli pádu zařízení iPod/iPhone,
vždy toto zařízení iPod/iPhone při
připojování ke konektoru pro zařízení
Apple zajistěte pomocí úchytného ramene.
Při odebírání zařízení iPod/iPhone úchytné
rameno zvedněte a zacvakněte ho na místo.
Poté zařízení iPod/iPhone odpojte od
konektoru pro zařízení Apple.
1 Umístěte zařízení iPod/iPhone
na konektor pro zařízení Apple.
2 Stiskněte tlačítko PUSH, dokud
se úchytné rameno se cvaknutím
neuvolní.
Úchytné rameno se vyklopí a zajistí
zařízení iPod/iPhone.
Poznámka pro uživatele modelu
iPod nano
Při použití modelu iPod nano s tímto systémem
neinstalujte systém do vertikální polohy.
Modely iPod nano nemohou být zajištěny
pomocí úchytného ramene kvůli své výšce.
Nainstalujte systém do horizontální polohy.
Poznámka k přenášení systému
Poznámky
• Při použití běžně dostupných pouzder
pro zařízení iPod/iPhone nemusí systém
připojené zařízení iPod/iPhone rozpoznat.
Pokud se tak stane, vyjměte zařízení iPod/
iPhone z pouzdra a znovu jej připojte ke
konektoru pro zařízení Apple.
• Při použití systému ve vertikální poloze
zkontrolujte, zda zařízení iPod/iPhone není
nakloněné a zůstává ve vzpřímené poloze.
V úsporném režimu nelze nastavit
hodiny.
1 Stisknutím tlačítka "/1 systém
spusťte.
2 Stiskněte tlačítko TIMER MENU.
Pokud se na zobrazovacím panelu
zobrazí „PLAY SET“, vyberte
opakovaným stisknutím tlačítka /
volbu „CLOCK“, poté stiskněte
tlačítko
.
Začínáme
Systém nepřenášejte, pokud je k němu
připojeno zařízení iPod/iPhone. Pokud tak
učiníte, zařízení iPod/iPhone může spadnout
a poškodit se. Společnost Sony nenese žádnou
odpovědnost za žádné poškození způsobené
nesprávným použitím.
Nastavení hodin
3 Opakovaným stisknutím
tlačítka / nastavte hodinu
a poté stiskněte tlačítko
.
4 Opakovaným stisknutím
tlačítka / nastavte minuty
a poté stiskněte tlačítko
.
Připojení ke konektoru
Připojte zařízení iPod/iPhone ke
konektoru
pomocí kabelu USB
dodanému se zařízení iPod/iPhone.
iPod/iPhone (není
součástí dodávky)
Kabel USB
(není součástí
dodávky)
13CZ
Základní operace
Přehrávání zařízení
iPod/iPhone
x Připojení ke konektoru
pro zařízení Apple
1 Opakovaným stisknutím tlačítek
FUNCTION +/– vyberte funkci iPod.
2 Umístěte zařízení iPod/iPhone na
konektor pro zařízení Apple.
3 Stiskněte tlačítko PUSH a zařízení
iPod/iPhone zajistěte iPod/iPhone.
4 Stiskněte tlačítko N.
x Připojení ke konektoru
1 Opakovaným stisknutím tlačítek
FUNCTION +/– vyberte funkci USB.
2 Připojte zařízení iPod/iPhone ke
konektoru
.
3 Stiskněte tlačítko N.
Ovládání zařízení iPod/iPhone
14CZ
Chcete-li
Proveďte toto
Pozastavení
přehrávání
Stiskněte tlačítko X/x.
Výběr stopy
nebo kapitoly
audio knihy/
podcastu
Stiskněte tlačítko
./>. Pro rychlý
přechod vpřed nebo
zpět tlačítko stiskněte
a podržte.
Vyhledání místa
stopy nebo
kapitoly audio
knihy/podcastu
Během přehrávání
podržte stisknuté
tlačítko m/M
a uvolněte je v
požadovaném okamžiku.
Použití systému jako nabíječky baterií
Pomocí tohoto systému můžete nabíjet
baterie zařízení iPod/iPhone, když je
systém zapnutý nebo vypnutý.
Nabíjení se zahájí po připojení zařízení
iPod/iPhone ke konektoru pro zařízení
Apple nebo po připojení ke konektoru
.
Na displeji zařízení iPod/iPhone se zobrazí
indikátor nabíjení.
Podrobné informace naleznete v návodu
k obsluze iPod/iPhone.
Zastavení nabíjení zařízení iPod/iPhone
Odebrání zařízení iPod/iPhone.
Poznámky k nabíjení zařízení iPod/iPhone
• Zařízení iPod/iPhone nelze nabíjet, pokud
je připojíte v době, kdy je systém vypnutý.
• Když je zařízení iPod/iPhone připojeno
ke konektoru pro zařízení Apple, stiskem
tlačítka FUNCTION +/– vyberte funkci
iPod, TUNER nebo DVD/PC.
• Když je zařízení iPod/iPhone připojeno ke
konektoru
, stiskem tlačítka FUNCTION
+/– vyberte funkci USB nebo BT AUDIO.
Poznámky
• Konektoru pro zařízení Apple se nedotýkejte.
• Chování systému se může lišit v závislosti
na specifikacích zařízení iPod/iPhone.
• Při umisťování nebo odebírání zařízení
iPod/iPhone
– jej držte pod stejným úhlem, jaký má
konektor pro zařízení Apple na přístroji,
a zařízením iPod/iPhone neotáčejte ani
je nevychylujte, aby nedošlo k poškození
konektoru.
– Při umisťování nebo odebírání zařízení
iPod/iPhone přístroj jednou rukou
podepírejte a dbejte na to, abyste na zařízení
iPod/iPhone nechtěně nestiskli žádné
ovládací prvky.
• Před odpojením zařízení iPod/iPhone
pozastavte přehrávání.
• Pro rychlý posun zpět (nebo vpřed) při
přehrávání videa stiskněte tlačítka ./>,
pokud nefungují tlačítka m/M.
• Hlasitost můžete změnit pomocí tlačítek
VOLUME +/–. Pokud se ji pokusíte nastavit
na zařízení iPod/iPhone, hlasitost se nezmění.
• Tento systém je navržen pouze pro zařízení
iPod/iPhone s 8pinovým konektorem
Lightning. Ke konektoru pro zařízení Apple
nemůžete připojit žádné jiné zařízení.
• Informace o používání zařízení iPod/iPhone
naleznete v návodu k zařízení iPod/iPhone.
• Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost
za případnou ztrátu nebo poškození dat
zaznamenaných na zařízení iPod/iPhone
v důsledku používání zařízení iPod/iPhone
společně s tímto systémem.
1)
Nemůžete zároveň zvolit přehrávání složky
a„
“.
Nemůžete zároveň zvolit náhodné
přehrávání a opakované přehrávání.
3) Při vypnutí systému se vymaže zvolený režim
náhodného přehrávání a obnoví se normální
režim přehrávání.
2)
Volba opakovaného přehrávání
Přehrávání zařízení USB
Pokud mají hudební soubory výše
uvedené přípony, ale nejsou v příslušných
formátech, ze systému může vycházet
šum nebo může dojít k poruše.
Informace o kompatibilních zařízeních
USB získáte na webových stránkách
(strana 25).
1 Stiskem tlačítka FUNCTION +/–
vyberete funkci USB.
2 Připojte zařízení USB ke
konektoru
.
3 Stiskněte tlačítko N.
Změna režimu přehrávání
Opakovaně stiskněte tlačítko PLAY MODE.
• Normální přehrávání (prázdné):
postupné přehrávání všech zvukových
souborů v zařízení USB
• Přehrávání složky („FLDR“)1):
přehrávání všech zvukových souborů
v určené složce v zařízení USB
• Náhodné přehrávání („SHUF“)2)3):
přehrávání všech zvukových souborů
v zařízení USB v náhodném pořadí
Poznámky k zařízení USB
• Pořadí při přehrávání na tomto systému
se může lišit od pořadí při přehrávání na
připojeném digitálním hudebním přehrávači.
• Před odebráním zařízení USB systém
nezapomeňte vypnout. Odebrání USB
zařízení při spuštěném systému by mohlo
poškodit data na USB zařízení.
• Nelze zaručit kompatibilitu s veškerým
kódovacím/zapisovacím softwarem.
Pokud byly zvukové soubory na zařízení
USB původně zakódovány pomocí
nekompatibilního softwaru, budou tyto
soubory pravděpodobně produkovat pouze
hluk nebo přerušovaný zvuk nebo je vůbec
nebude možné přehrát.
• Systém dokáže rozpoznat až
– 256 audio souborů pro každou složku.
– 65 536 zvukových souborů pro každé
zařízení USB.
– 256 složek každé zařízení USB.
Základní operace
Systém může přehrávat následující
formáty audia:
– MP3: přípona souboru „.mp3“
– WMA: přípona souboru „.wma“
– AAC: přípona souboru „.m4a“, „.mp4“
nebo „.3gp“
– WAV: přípona souboru „.wav“
Opakovaně stiskněte tlačítko REPEAT.
•
: opakování všech zvukových
souborů v zařízení USB nebo ve složce
•
: opakování zvukového souboru
Použití systému jako nabíječky baterií
Pomocí tohoto systému můžete nabíjet
zařízení USB s funkcí nabíjení, když je
systém zapnutý.
Opakovaným stisknutím tlačítek
FUNCTION +/– vyberte funkci USB.
Nabíjení se zahájí po připojení zařízení
USB ke konektoru
. Na zobrazovacím
panelu zařízení USB se zobrazí indikátor
nabíjení. Podrobnosti naleznete v návodu
k obsluze svého zařízení USB.
15CZ
Bluetooth
O bezdrátové technologii
Bluetooth
Bezdrátová technologie Bluetooth je
bezdrátová technologie s krátkým
dosahem, která umožňuje bezdrátovou
datovou komunikaci mezi digitálními
zařízeními. Bezdrátová technologie
Bluetooth funguje v rozsahu přibližně
10 metrů (33 stop).
Podporovaná verze, profily a kodeky
Bluetooth
Podporovaná verze Bluetooth:
• Bluetooth Standard version 3.0 + EDR
(Enhanced Data Rate)
Podporované profily Bluetooth:
• A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
• AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Podporované kodeky Bluetooth:
• SBC (Sub Band Codec)
• AAC (Advanced Audio Coding)
Bezdrátový poslech
zařízení Bluetooth
Hudbu ze zařízení Bluetooth můžete
poslouchat prostřednictvím
bezdrátového připojení.
Informace o kompatibilních zařízeních
Bluetooth získáte na webových stránkách
(strana 25).
Indikátor BLUETOOTH
Indikátor BLUETOOTH modrým
svícením či blikáním znázorňuje stav
funkce Bluetooth.
Stav systému
Stav indikátoru
Pohotovostní režim
funkce Bluetooth
Pomalu bliká
Párování funkce
Bluetooth
Rychle bliká
Připojování funkce
Bluetooth
Bliká
Připojení
Svítí
prostřednictvím funkce
Bluetooth je zřízeno
Párování tohoto systému
se zařízením Bluetooth
Párování je operace, když se zařízení
Bluetooth na úvod navzájem registrují.
Jakmile je párování jednou provedeno,
již není potřeba jej provádět znovu.
Pokud je vaše zařízení chytrým telefonem
kompatibilním s funkcí NFC, není ruční
párování potřeba.
1 Umístěte zařízení Bluetooth do
vzdálenosti maximálně 1 metr
(3 stopy) od jednotky.
2 Stisknutím tlačítka BLUETOOTH
vyberte funkci Bluetooth.
Na zobrazovacím panelu se objeví
„BT AUDIO“.
Poznámka
Je-li systém připojen k zařízení Bluetooth,
odpojte zařízení Bluetooth stisknutím
tlačítka BLUETOOTH.
3 Stiskněte na jednotce tlačítko
BLUETOOTH a podržte je nejméně
2 sekundy.
Na zobrazovacím panelu zabliká
„PAIRING“.
16CZ
4 Proveďte postup párování na
zařízení Bluetooth.
Podrobnosti naleznete v návodu
k obsluze svého zařízení Bluetooth.
5 Vyberte číslo modelu jednotky
na displeji zařízení Bluetooth.
Například vyberte „SONY
FST-GTK37iP“ (nebo FST-GTK17iP/
RDH-GTK37iP/RDH-GTK17iP).
Pokud je na zařízení Bluetooth
vyžadován klíč, zadejte „0000“.
6 Proveďte připojení Bluetooth na
Když je párování dokončeno a spojení
je navázáno Bluetooth, objeví se na
zobrazovacím panelu název zařízení
Bluetooth.
V závislosti na zařízení Bluetooth může
být spojení zřízeno automaticky po
dokončení párování.
Adresu zařízení Bluetooth můžete
zkontrolovat opakovaným stisknutím
tlačítka DISPLAY.
Poznámky
• Párovat můžete až 9 zařízení Bluetooth.
Pokud bude spárováno 10. zařízení Bluetooth,
nejstarší spárované zařízení bude nahrazeno
novým zařízením.
• V závislosti na zařízení může být klíč
„Passkey“ nazýván jako „Passcode“, „PIN
code“, „PIN number“ nebo „Password“ atd.
• Pohotovostní režim párování systému je
zrušen přibližně po 5 minutách. Pokud
párování neproběhlo úspěšně, opakujte
postup od kroku 1.
• Během připojení k zařízení Bluetooth nemůže
být tento systém detekován a ani nemůže být
navázáno spojení s jiným zařízením Bluetooth,
se kterým ještě nikdy neproběhlo spárování.
• Chcete-li provést párování s jiným zařízením
Bluetooth, opakujte kroky 1 až 6.
Zrušení operace párování
Podržte tlačítko BLUETOOTH na
jednotce po dobu 2 sekundy nebo více,
dokud se na zobrazovacím panelu
neobjeví „BT AUDIO“.
Dotknete-li se systému chytrým
telefonem kompatibilním s funkcí NFC,
systém se automaticky zapne v režimu
Bluetooth, zahájí párování a automaticky
zřídí připojení Bluetooth.
Co je to „NFC“?
NFC (Near Field Communication) je
technologie, která na krátkou vzdálenost
umožňuje bezdrátovou komunikaci mezi
různými zařízeními, jako jsou mobilní
telefony nebo ID čipy. Díky funkci NFC
lze datové komunikace dosáhnout snadno
pouhým dotykem speciálního bodu na
zařízeních kompatibilních s funkcí NFC.
Bluetooth
zařízení Bluetooth.
Připojení k chytrému telefonu
pomocí jediného dotyku (NFC)
1 Stáhněte a nainstalujte aplikaci
„NFC Easy Connect“.
Stáhněte si bezplatnou aplikaci pro
systém Android ze služby Google Play
tak, že vyhledáte klíčová slova „NFC
Easy Connect“ nebo využijete níže
uvedený dvourozměrný kód. Mohou
být účtovány poplatky za datovou
komunikaci.
Dvourozměrný kód* pro přímý přístup
* Použijte aplikaci čtečky dvourozměrných
kódů.
Poznámky
• Aplikace nemusí být v některých zemích/
regionech k dispozici.
• V závislosti na vašem chytrém telefonu je
možné používat funkci NFC i bez instalace
aplikace. V takovém případě se může
ovládání a specifikace lišit. Chcete-li získat
podrobnější informace, nahlédněte do
návodu k obsluze svého chytrého telefonu.
17CZ
Kompatibilní chytré telefony
Chytré telefony s vestavěnou funkcí
NFC (OS: Android 2.3.3 nebo
novější, kromě systému Android 3.x)
2 Spusťte na chytrém telefonu
aplikaci „NFC Easy Connect“.
Ujistěte se, že je zobrazena obrazovka
aplikace.
3 Dotkněte se chytrého telefonu v místě
symbolu N-Mark, dokud neucítíte
zavibrování chytrého telefonu.
Přehrávání hudby ze zařízení
Bluetooth
Zařízení Bluetooth můžete ovládat tak,
že propojíte systém a zařízení Bluetooth
pomocí AVRCP.
Před přehráváním hudby zkontrolujte
následující podmínky:
– Funkce Bluetooth na zařízení Bluetooth
je zapnuta.
– Párování bylo dokončeno.
x Pokud se jedná o zařízení Bluetooth.
1 Stisknutím tlačítka BLUETOOTH
vyberte funkci Bluetooth.
Na zobrazovacím panelu se objeví
„BT AUDIO“.
2 Zřiďte připojení k zařízení
Bluetooth.
Dokončete připojení podle pokynů
na displeji chytrého telefonu.
Když je párování dokončeno a spojení je
navázáno Bluetooth, přestane indikátor
BLUETOOTH blikat a zůstane
rozsvícený. Na zobrazovacím panelu
se objeví název zařízení Bluetooth.
Zdroj zvuku z chytrého telefonu
můžete přepnout na jiné zařízení
Bluetooth kompatibilní s funkcí NFC.
Podrobnosti naleznete v návodu
k obsluze svého zařízení Bluetooth.
Tip
Pokud se párování a připojení Bluetooth
nezdaří, postupujte takto.
– Spusťte znovu aplikaci „NFC Easy Connect“
a pomalu přibližte chytrý telefon k symbolu
N-Mark.
– Pokud používáte některé z prodávaných
pouzder na chytrý telefon, vyjměte telefon ven.
18CZ
Naposledy připojené zařízení
Bluetooth se připojí automaticky.
Pokud se zařízení nepřipojí, proveďte
připojení Bluetooth ze zařízení
Bluetooth.
Jakmile je spojení navázáno, objeví
se na zobrazovacím panelu název
zařízení Bluetooth.
3 Stiskněte tlačítko N.
V závislosti na zařízení Bluetooth
– může být potřeba stisknout
tlačítko N dvakrát.
– může být potřeba spustit přehrávání
zdroje audia na zařízení Bluetooth.
Poznámky
• Když systém není připojen k žádnému
zařízení Bluetooth, systém se po stisku
tlačítka N automaticky připojí k naposledy
připojenému zařízení Bluetooth a spustí z něj
přehrávání.
• Pokud se pokoušíte k systému připojit jiné
zařízení Bluetooth, aktuálně připojené
zařízení Bluetooth bude odpojeno.
x V případě chytrého telefonu
kompatibilního s funkcí NFC
Dotykem chytrého telefonu v místě symbolu
N-Mark navažte připojení Bluetooth.
Spusťte přehrávání zdroje audia v chytrém
telefonu. Podrobnosti o přehrávání
naleznete v návodu k obsluze svého
chytrého telefonu.
Odpojení zařízení Bluetooth
x Pokud se jedná o zařízení Bluetooth
x V případě chytrého telefonu
kompatibilního s funkcí NFC
Znovu se dotkněte chytrého telefonu
v místě symbolu N-Mark.
Vymazání všech informací
o registraci párování
K provedení této operace použijte tlačítka
na jednotce.
1 Stiskem tlačítka BLUETOOTH
vyberete funkci Bluetooth.
Na zobrazovacím panelu se objeví
„BT AUDIO“.
Pokud je systém připojen k zařízení
Bluetooth, objeví se na zobrazovacím
panelu název zařízení Bluetooth.
Stiskem tlačítka BLUETOOTH
odpojte zařízení Bluetooth.
2 Držte stisknuté tlačítko x a k němu
podržte tlačítko "/1 po dobu asi
3 sekund.
Na zobrazovacím panelu se zobrazí
„BT HIST“ a „CLEAR“ a všechny
informace o párování jsou vymazány.
Zvukové kodeky Bluetooth můžete vybrat,
když připojené zařízení Bluetooth podporuje
funkci Advanced Audio Coding (AAC).
1 Stiskněte tlačítko OPTIONS.
2 Opakovaným stisknutím tlačítka
/ vyberte možnost „BT AAC“
a poté stiskněte tlačítko
.
3 Opakovaným stisknutím tlačítka
/
zvolte možnost „ON“ nebo „OFF“.
• ON: Volba Advanced Audio Coding
(AAC) je vybrána v případě, že zařízení
Bluetooth funkci AAC podporuje.
• OFF: Je vybrána volba Sub Band
Codec (SBC).
Bluetooth
Stiskněte tlačítko BLUETOOTH na
jednotce.
Na zobrazovacím panelu se objeví
„BT AUDIO“.
V závislosti na zařízení Bluetooth může
být při zastavení přehrávání připojení
Bluetooth automaticky zrušeno.
Nastavení zvukových
kodeků Bluetooth
Poznámky
• Se zapnutou technologií AAC můžete
poslouchat zvuk ve vysoké kvalitě. V případě,
že zařízení nepodporuje poslech zvuku AAC,
vyberte možnost „OFF“.
• Pokud toto nastavení změníte ve chvíli, kdy
je systém připojen k zařízení Bluetooth, bude
zařízení Bluetooth odpojeno. Chcete-li se
k zařízení Bluetooth připojit, zopakujte
připojení Bluetooth.
Nastavení/zrušení
pohotovostního režimu
Bluetooth
Systém přejde do pohotovostního režimu
Bluetooth a čeká na připojení Bluetooth,
dokonce i v době, kdy je systém vypnut.
1 Stiskněte tlačítko OPTIONS.
2 Opakovaným stisknutím tlačítka
/ vyberte možnost „BT STBY“
a poté stiskněte tlačítko
.
19CZ
3 Opakovaným stisknutím
tlačítka / zvolte možnost
„ON“ nebo „OFF“.
4 Stisknutím tlačítka "/1 systém
vypněte.
Když je pohotovostní režim Bluetooth
zapnut, systém se automaticky zapne,
jakmile zřídíte připojení Bluetooth ze
zařízení Bluetooth.
Poznámka
Pokud vymažete informace o párování, systém
do pohotovostního režimu Bluetooth nepřejde.
Tuner
Poslech rádia
1 Opakovaným stisknutím tlačítka
FUNCTION +/– zvolte pásmo
FM nebo AM.
2 Automatické vyhledávání:
Opakovaně stiskněte tlačítko
TUNING MODE, dokud se na
zobrazovacím panelu nerozsvítí
„AUTO“. Poté stiskněte tlačítko +/–.
Při nalezení stanice se vyhledávání
automaticky zastaví. Na zobrazovacím
panelu se rozsvítí „TUNED“ a „ST“
(pouze pro stereo programy).
Pokud se nerozsvítí indikátor
„TUNED“ a vyhledávání se nezastaví,
zastavte vyhledávání stisknutím
tlačítka x. Poté proveďte ruční ladění
(viz níže).
Pokud naladíte stanici v pásmu FM,
která poskytuje služby RDS, budou
z vysílání převzaty informace jako
například název služby a stanice.
Informace RDS můžete zobrazit
opakovaným stisknutím tlačítka
DISPLAY.
Ruční ladění:
Opakovaně mačkejte tlačítka
TUNING MODE, dokud „AUTO“
a „PRESET“ nezmizí ze zobrazovacího
panelu.
Poté opakovaným stisknutím
tlačítka +/– nalaďte požadovanou
stanici.
Tip
Chcete-li omezit šum při příjmu stanice
v pásmu FM se slabým signálem, opakovaně
stisknete tlačítko FM MODE, dokud se na
zobrazovacím panelu nerozsvítí „MONO“.
20CZ
Změna kroku ladění v pásmu AM
(kromě modelů pro Evropu, Rusko
a Saúdskou Arábii)
Výchozí nastavení kroku ladění v pásmu
AM je 9 kHz (nebo 10 kHz pro některé
oblasti).
K provedení této operace použijte
tlačítka na jednotce.
1 Opakovaným stisknutím tlačítka
FUNCTION zvolte pásmo AM.
2 Stisknutím tlačítka "/1 systém vypněte.
3 Stiskněte a podržte tlačítko TUNING +,
Předvolba rozhlasových stanic
Jako své oblíbené stanice můžete uložit
až 20 stanic v pásmu FM a 10 stanic
v pásmu AM.
1 Slouží k naladění požadované stanice.
2 Stiskněte tlačítko TUNER MEMORY.
Číslo předvolby
3 Opakovaným stisknutím tlačítka +/–
vyberte požadované číslo předvolby
a poté stiskněte tlačítko
.
Na zobrazovacím panelu se objeví
„COMPLETE“. Stanice je uložena.
Úprava zvuku
Chcete-li
Proveďte toto
Zesílení basů
a dosažení
výraznějšího
zvuku
Stiskněte tlačítko BASS
BAZUCA.
Výběr
předvoleného
zvukového
efektu
Opakovaně stiskněte
tlačítko EQ.
Chcete-li zrušit
předvolený zvukový efekt,
opakovaným stisknutím
tlačítka EQ vyberte volbu
„FLAT“.
Vytvoření atmosféry
jako na party
(DJ EFFECT)
K provedení této operace použijte
tlačítka na jednotce.
Tuner/Nastavení zvuku
stiskněte tlačítko "/1.
Na zobrazovacím panelu se objeví
„9K STEP“ nebo „10K STEP“.
Když změníte krok, dojde k vymazání
všech předvoleb stanic v pásmu AM.
Nastavení zvuku
1 Stiskněte tlačítko FLANGER nebo
ISOLATOR.
Vybrané tlačítko se rozsvítí a efekt
se aktivuje.
• FLANGER: Vytvoření hlubokého
efektu, který je podobný burácení
motoru letadla.
• ISOLATOR: Izolování specifického
frekvenčního pásma pomocí úpravy
jiných frekvenčních pásem. Když
se například chcete zaměřit na
vokály atd.
2 Úroveň efektu můžete upravit
otočením voliče DJ CONTROL +/–.
Naladění předvolby stanice
Opakovaně stiskněte tlačítko TUNING
MODE, dokud se na zobrazovacím
panelu nerozsvítí „PRESET“. Poté
opakovaným stisknutím tlačítka +/–
vyberte požadované číslo předvolby.
Vypnutí efektu
Stiskněte znovu tlačítko vybraného
efektu.
21CZ
Poznámky
• Funkce DJ EFFECT se automaticky vypne,
jakmile vypnete systém nebo změníte funkci
či pásmo tuneru.
• VOLUME/DJ CONTROL +/– nelze použít
k úpravě hlasitosti, když je aktivována
funkce DJ EFFECT. Hlasitost upravujte
pomocí tlačítek VOLUME +/– na dálkovém
ovladači.
Výběr vertikálního
zvukového efektu
Můžete vybrat zvukový efekt podle
způsobu instalace systému.
Je-li systém nainstalován ve vertikální
poloze, zapněte vertikální zvukový efekt.
Opakovaně stiskněte tlačítko
VERTICAL SOUND na jednotce.
Ostatní operace
Nastavení osvětlení
Osvětlení je možné nastavit s použitím
celé řady světelných schémat. Osvětlení
tak bude vytvářet světelné efekty na
základě zdroje hudby.
Opakovaně stiskněte tlačítko LED
SPEAKER.
Po každém stisknutí tlačítka se změní
schéma osvětlení.
Vypnutí osvětlení
Opakovaným stiskem tlačítka LED
SPEAKER vyberte volbu „LED OFF“.
Použití časovačů
Systém poskytuje dvě funkce časovače.
Při použití obou časovačů má přednost
časovač vypnutí.
Časovač vypnutí
Můžete usínat při poslechu hudby.
Systém se po uplynutí nastavené
doby vypne.
Opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP.
Chcete-li zrušit časovač vypnutí,
opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP
vyberte volbu „OFF“.
Tip
Chcete-li zkontrolovat dobu zbývající do
vypnutí systému, stiskněte tlačítko SLEEP.
Časovač přehrávání
Můžete se nechat v nastavenou dobu
vzbudit zvukem tuneru nebo zařízení
iPod/iPhone či USB. Zkontrolujte, zda
jsou nastaveny hodiny.
22CZ
Poznámky pro uživatele zařízení
iPod/iPhone
1 Připravte zdroj zvuku a poté
pomocí tlačítek VOLUME +/–
upravte hlasitost.
2 Stiskněte tlačítko TIMER MENU.
3 Opakovaným stisknutím tlačítka
/ vyberte možnost „PLAY SET“
a poté stiskněte tlačítko
.
4 Nastavte čas začátku přehrávání.
Opakovaným stiskem tlačítka
nastavte hodiny/minuty, poté
stiskněte .
Změna informací
zobrazených na displeji
/
Změna režimu zobrazování
5 S použitím stejného postupu jako
v kroku 4 nastavte čas ukončení
přehrávání.
Opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY
ve chvíli, kdy je systém vypnutý.
6 Opakovaným stisknutím
tlačítek / vyberte zdroj
zvuku a poté stiskněte tlačítko
• Zkontrolujte, zda při použití časovače
přehrávání není v zařízení iPod/iPhone
spuštěno přehrávání.
• V závislosti na stavu připojeného zařízení
iPod/iPhone nemusí být časovač přehrávání
aktivován.
Ukázka
.
7 Stisknutím tlačítka "/1 systém
Kontrola nastavení časovače nebo
opětovná aktivace časovače
1 Stiskněte tlačítko TIMER MENU.
Na zobrazovacím panelu zabliká
„TIMERSEL“.
2 Stiskněte tlačítko .
3 Opakovaným stisknutím tlačítka /
vyberte možnost „PLAY SEL“ a poté
stiskněte tlačítko
.
Zrušení časovače
Postupujte podle výše uvedených pokynů
a v kroku 3 vyberte „OFF“. Poté stiskněte
tlačítko
.
Poznámky
• Systém se zapne v nastavenou dobu. Pokud je
systém v nastavenou dobu zapnutý nebo pokud
na zobrazovacím panelu bliká „STANDBY“,
funkce časovače přehrávání se nespustí.
• V době mezi zapnutím systému a zahájením
přehrávání nepoužívejte žádné ovládací prvky
systému.
Žádné zobrazování (úsporný režim)
Displej je vypnutý z důvodu úspory
energie. Časovač a hodiny i nadále běží.
Nebo
Režim nabíjení zařízení iPod/iPhone
Zobrazí se „CHARGING“ a systém
pokračuje v nabíjení zařízení iPod/iPhone.
Ostatní operace
vypněte.
Zobrazení se změní a indikátor zabliká
dokonce i tehdy, když je systém vypnutý.
Hodiny
Zobrazení hodin se po 8 sekundách
automaticky přepne na úsporný režim.
Zobrazení informací na
zobrazovacím panelu
Opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY
během funkce USB ve chvíli, kdy je
systém zapnutý.
Informace můžete zobrazovat následovně:
• Uplynulá doba přehrávání, název
souboru a název složky.
• Informace o názvu, interpretovi a albu.
23CZ
Poznámky
• Pro zařízení USB není zobrazen celkový čas
přehrávání.
• Následující informace se nezobrazují správně:
– uplynulá doba přehrávání pro soubory
MP3 zakódované s použitím proměnné
přenosové rychlosti (VBR)
– názvy složek a souborů, které neodpovídají
standardu ISO9660 Úroveň 1 nebo
Úroveň 2 nebo rozšířenému formátu Joliet.
• Pro soubory MP3 jsou zobrazeny informace
z tagů ID3, pokud je použita verze 1 nebo 2
tagů ID3 (při použití tagů ID3 verze 1 i verze 2
současně v jednom souboru MP3 mají
přednost informace z tagů ID3 verze 2).
Použití volitelného
zařízení
1 Opakovaně stiskněte tlačítka
VOLUME –, dokud se na
zobrazovacím panelu neobjeví
„VOL MIN“.
2 Slouží k připojení volitelného
zařízení (strana 11).
3 Opakovaným stisknutím tlačítek
FUNCTION +/– vyberte funkci
DVD/PC.
4 Spusťte přehrávání na připojeném
zařízení.
5 Opakovaným stisknutím tlačítka
VOLUME + upravíte hlasitost.
Poznámka
Systém může automaticky přejít do
pohotovostního režimu, pokud je hlasitost
připojeného zařízení příliš nízká. Upravte
úroveň hlasitosti zařízení. Vypnutí funkce
automatického přechodu do pohotovostního
režimu viz „Nastavení/zrušení funkce
automatického přechodu do pohotovostního
režimu“ (strana 24).
Deaktivace tlačítek na
jednotce
(Rodičovský zámek)
Můžete deaktivovat tlačítka na přístroji
(kromě "/1) a předejít tak např.
nechtěnému použití přístroje dětmi.
Stiskněte na jednotce tlačítko x
a podržte je déle než 5 sekund.
Na zobrazovacím panelu se objeví
„CHILD“ a „LOCK ON“.
Systém můžete ovládat pouze pomocí
tlačítek na dálkovém ovládání.
Zrušení provedete podržením tlačítka x
na jednotce po dobu delší než 5 sekund,
dokud se na zobrazovacím panelu
neobjeví „CHILD“ a „LOCK OFF“.
Poznámka
Po odpojení napájecího kabelu se funkce
rodičovského zámku zruší.
Nastavení/zrušení funkce
automatického přechodu
do pohotovostního režimu
Tento systém je vybaven funkcí umožňující
automatický přechod do pohotovostního
režimu. Při použití této funkce systém
automaticky přejde do pohotovostního
režimu, jestliže po dobu přibližně 30 minut
nepoužijete žádný ovládací prvek a ze
systému nevystupuje žádný zvukový signál.
Ve výchozím nastavení je funkce
automatického přechodu do
pohotovostního režimu zapnutá.
1 Stiskněte tlačítko OPTIONS.
2 Opakovaným stisknutím tlačítka
/ vyberte možnost „AutoSTBY“
a poté stiskněte tlačítko
.
3 Opakovaným stisknutím
tlačítka / zvolte možnost
„ON“ nebo „OFF“.
24CZ
Poznámky
• Přibližně 2 minuty před přechodem
do pohotovostního režimu začne na
displeji blikat zpráva „AutoSTBY“.
• Funkce automatického přechodu do
pohotovostního režimu nefunguje
během fungování tuneru.
• Systém nemusí přejít do pohotovostního
režimu v následujících případech:
– Je detekován zvukový signál.
– Během přehrávání zvukových souborů
– Když je aktivován předem nastavený
časovač přehrávání nebo vypnutí.
Další informace
Webové stránky pro
kompatibilní zařízení
Nejnovější informace o kompatibilních
zařízeních USB a zařízeních Bluetooth
získáte na následujících webových stránkách.
Zákazníci v Latinské Americe:
<http://esupport.sony.com/LA>
Zákazníci ve Spojených státech:
<http://www.esupport.sony.com/>
Zákazníci v Evropě a Rusku:
<http://support.sony-europe.com/>
Zákazníci v jiných zemích/regionech:
<http://www.sony-asia.com/support>
Odstraňování problémů
V případě, že servisní pracovník během
opravy vymění některé součástky,
si tyto součástky může ponechat.
Další informace
Pokud u svého systému narazíte na nějaký
problém, vyhledejte jej v níže uvedeném
seznamu odstraňování problémů
a proveďte kroky k jeho odstranění.
Pokud se nepodaří problém odstranit,
obraťte se na nejbližšího obchodního
zástupce společnosti Sony.
Pokud se na zobrazovacím panelu
zobrazí „PROTECT“ a „EXX“ (X je číslo)
Okamžitě odpojte napájecí kabel.
• Zkontrolujte, zda nejsou větrací otvory
jednotky zakryty nějakým předmětem.
• Odpojte připojená zařízení USB
a iPod/iPhone. Ujistěte se, že jsou
zařízení USB a iPod/iPhone v pořádku.
Jakmile zkontrolujete výše uvedené
položky a provedete příslušná
opatření, znovu připojte napájecí
kabel a spusťte systém. Pokud problém
přetrvává, obraťte se na nejbližšího
obchodního zástupce společnosti Sony.
25CZ
Obecné
Když na jednotce stisknete jakékoli
tlačítko, zobrazí se „CHILD“ a „LOCK“.
Systém přešel do pohotovostního
režimu.
• Vypněte rodičovský zámek (strana 24).
• Nejedná se o poruchu. Systém
automaticky přejde do pohotovostního
režimu, jestliže po dobu přibližně
30 minut nepoužijete žádný ovládací
prvek a ze systému nevystupuje žádný
zvukový signál (strana 24).
Nastavení hodin nebo časovače je
zrušeno.
• Je odpojen napájecí kabel nebo došlo
k výpadku napájení. Nastavte hodiny
(strana 13) a časovač (strana 22) znovu.
Žádný zvuk.
• Ujistěte se, zda je zařízení iPod/iPhone
řádně připojeno.
• Zkontrolujte, zda zařízení iPod/iPhone
přehrává hudbu.
• Zkontrolujte, zda je zařízení iPod/
iPhone aktualizováno s použitím
nejnovější verze softwaru.
• Upravte hlasitost.
Žádný zvuk.
Zvuk je zkreslený.
• Upravte hlasitost.
• Zkontrolujte připojení volitelného
zařízení, pokud je nějaké k dispozici
(strana 11).
• Zapněte připojené zařízení.
• Ujistěte se, zda je zařízení iPod/iPhone
řádně připojeno.
• Snižte hlasitost.
• Přepněte nastavení „EQ“ na zařízení
iPod/iPhone na hodnotu „Off“ nebo
„Flat“.
Je slyšet výrazné hučení nebo šum.
• Přemístěte systém dále od zdrojů šumu.
• Připojte systém k jiné zásuvce ve zdi.
• Na napájecí kabel nainstalujte filtr pro
odstranění šumu (běžně dostupný ke
koupi).
• Vypněte veškerá elektrická zařízení
v blízkosti systému.
Časovač nefunguje.
• Zkontrolujte nastavení časovače
a nastavte správný čas (strana 22).
• Zrušte funkci časovače vypnutí
(strana 22).
Dálkový ovladač nefunguje.
• Odstraňte překážky mezi dálkovým
ovladačem a hlavní jednotkou.
• Přejděte s dálkovým ovladačem blíže
k jednotce.
• Nasměrujte dálkový ovladač na senzor
dálkového ovladače na jednotce.
• Vyměňte baterie (R6 / velikost A).
• Přemístěte jednotku mimo svit zářivky.
26CZ
iPod/iPhone
Během přehrávání se neočekávaně mění
stopy.
• Při poslechu hudby při vysoké hlasitosti
ze zařízení iPod/iPhone vypněte na
zařízení iPod/iPhone funkci „Shake to
Shuffle“ (změna stop pomocí zatřesení
zařízením iPod/iPhone). Je-li tato
funkce zapnutá, může docházet
k neočekávaným změnám stop
způsobených vibracemi, které vytváří
akustický tlak systému.
Zařízení iPod/iPhone nefunguje.
• Pokud je baterie zařízení iPod/iPhone
vybitá, nemusí zařízení s tímto
systémem fungovat. V tom případě
zařízení před připojením k systému
nabijte pomocí počítače apod.
• Před použitím zařízení iPod nebo
iPhone s tímto systémem ukončete
všechny v něm spuštěné aplikace.
Podrobné informace naleznete
v návodu k obsluze iPod/iPhone.
• Ujistěte se, zda je zařízení iPod/iPhone
řádně připojeno.
• Zkontrolujte, zda je zařízení iPod/
iPhone aktualizováno s použitím
nejnovější verze softwaru.
• Zařízení iPod/iPhone nebude možné
ovládat pomocí tlačítek na dálkovém
ovládání nebo na jednotce, protože
ovládání systému a zařízení iPod/
iPhone se liší. V tom případě použijte
ovládací tlačítka na zařízení iPod/
iPhone.
Zařízení iPod/iPhone nelze nabíjet.
• Pokud je baterie zařízení iPod/iPhone
vybitá, je možné, že systém zařízení
nebude moci nabíjet ani po jeho
připojení k systému. V tom případě
zařízení před připojením k systému
nabijte pomocí počítače apod.
• Ujistěte se, zda je zařízení iPod/iPhone
řádně připojeno.
• Když připojujete zařízení iPod/iPhone
k systému, ujistěte se, že je systém
zapnut.
Hlasitost vyzvánění zařízení iPhone
nelze změnit.
Zařízení USB
Žádný zvuk.
• Zařízení USB není řádně připojeno.
Vypněte systém a znovu připojte
zařízení USB.
Je slyšet šum, zvuk přeskakuje nebo
je zkreslený.
• Používáte nepodporovaný typ
zařízení USB. Zkontrolujte informace
o kompatibilních zařízeních USB na
webových stránkách (strana 25).
• Vypněte systém a znovu připojte
zařízení USB.
• Samotná hudební data obsahují šum
nebo je zvuk zkreslený. Proniknutí
šumu do hudebních dat mohly způsobit
podmínky v počítači při vytváření dat.
Vytvořte hudební data znovu.
Delší dobu je zobrazen nápis „READING“
nebo dlouho trvá, než začne přehrávání.
• Proces načítání může zabrat delší dobu
v následujících případech.
– Na zařízení USB je mnoho složek nebo
souborů.
– Struktura souborů je příliš složitá.
– Kapacita paměti je nadměrná.
– Vnitřní paměť je fragmentovaná.
Zobrazí se „OVER CURRENT“.
• Problém s úrovní elektrického proudu
z konektoru
. Vypněte systém
a odeberte zařízení USB z konektoru.
Zkontrolujte, zda nenastal problém se
zařízením USB. Pokud se bude tato zpráva
dále zobrazovat, obraťte se na nejbližšího
obchodního zástupce společnosti Sony.
Chybné zobrazení.
• Mohlo dojít k poškození dat uložených
v zařízení USB, odešlete hudební data
do zařízení USB znovu.
• Tento systém dokáže zobrazovat pouze
znaky, jejichž kódy odpovídají číslicím
nebo písmenům abecedy. Ostatní
znaky, které nelze zobrazit, se zobrazují
jako „_“.
Další informace
• Upravte hlasitost vyzvánění na zařízení
iPhone.
• Přenosová rychlost při kódování
zvukových souborů byla příliš nízká.
Odešlete zvukové soubory do zařízení
USB vyšší rychlostí.
Zařízení USB nebylo rozpoznáno.
• Vypněte systém a zařízení USB znovu
připojte. Poté systém znovu zapněte.
• Zkontrolujte informace
o kompatibilních zařízeních USB na
webových stránkách (strana 25).
• Zařízení USB nepracuje správně.
Vyhledejte pokyny pro řešení
tohoto problému v návodu k obsluze
zařízení USB.
Nelze spustit přehrávání.
• Vypněte systém a zařízení USB znovu
připojte. Poté systém znovu zapněte.
• Zkontrolujte informace
o kompatibilních zařízeních USB na
webových stránkách (strana 25).
27CZ
Přehrávání se nezahájí od prvního
souboru.
• Nastavte normální režim přehrávání
(strana 15).
Zvukový soubor nelze přehrát.
• Soubory MP3 ve formátu MP3 PRO
nelze přehrát.
• Některé soubory ve formátu AAC se
nemusí přehrávat správně.
• Soubor AAC, který obsahuje kanál
videa, nelze přehrát.
• Soubory WMA ve formátech Windows
Media Audio Lossless a Professional
nelze přehrát.
• Zařízení USB naformátovaná jinými
systémy souborů než FAT16 nebo
FAT32 nejsou podporována.*
• Při použití zařízení USB rozděleného
na oddíly lze přehrát pouze soubory
z prvního oddílu.
• Tento systém dokáže přehrávat pouze
do úrovně 8 složek.
• Soubory, které jsou zašifrované nebo
chráněné heslem atd., nelze přehrávat.
• Soubory s ochranou autorských práv
DRM (Digital Rights Management)
nelze na tomto systému přehrát.
* Tento systém podporuje systémy FAT16
a FAT32, ale některá zařízení USB nemusí
podporovat všechny tyto typy FAT. Chcete-li
získat další informace, nahlédněte do návodu
k obsluze jednotlivých zařízení USB nebo
kontaktujte výrobce.
Zařízení Bluetooth
Párování nelze provést.
• Přejděte se zařízením Bluetooth blíže
k systému.
• Párování nemusí být možné, pokud se
kolem systému vyskytují i jiná zařízení
Bluetooth. V tom případě vypněte
ostatní zařízení Bluetooth.
• Ujistěte se, že byl do zařízení Bluetooth
vložen správný klíč.
28CZ
Připojení není možné.
• Zařízení Bluetooth, k němuž se
pokoušíte připojit, nepodporuje profil
A2DP a nelze jej k systému připojit.
• Povolte funkci Bluetooth na zařízení
Bluetooth.
• Zřiďte připojení ze zařízení Bluetooth.
• Informace o registraci párování byly
smazány. Opakujte operaci párování.
• Během připojení k zařízení Bluetooth
nemůže být tento systém detekován
a ani nemůže být navázáno spojení
s jiným zařízením Bluetooth, se kterým
ještě nikdy neproběhlo spárování.
• Vymažte informace o registraci
párování zařízení Bluetooth a zopakujte
párování.
Zvuk přeskakuje či kolísá, nebo je
spojení ztraceno.
• Systém a zařízení Bluetooth jsou příliš
daleko od sebe.
• Pokud jsou mezi systémem a zařízením
Bluetooth nějaké překážky, odeberte
je nebo se jim vyhněte.
• Pokud jsou v blízkosti zařízení, která
generují elektromagnetické vlny, jako
je například bezdrátová síť LAN, jiná
zařízení Bluetooth nebo mikrovlnná
trouba, přemístěte je pryč.
Zvuk z vašeho zařízení Bluetooth není na
tomto systému slyšet.
• Nejprve zvyšte hlasitost na svém
zařízení Bluetooth a poté upravte
hlasitost pomocí tlačítek VOLUME +/–.
Je slyšet výrazné hučení, šum nebo je
zvuk zkreslený.
• Pokud jsou mezi systémem a zařízením
Bluetooth nějaké překážky, odeberte
je nebo se jim vyhněte.
• Pokud jsou v blízkosti zařízení, která
generují elektromagnetické vlny, jako
je například bezdrátová síť LAN, jiná
zařízení Bluetooth nebo mikrovlnná
trouba, přemístěte je pryč.
• Snižte hlasitost připojeného zařízení
Bluetooth.
Tuner
Vyskytuje se výrazné hučení nebo
šum nebo není možný příjem stanic.
(Na zobrazovacím panelu bliká
„TUNED“ nebo „ST“.)
• Připojte řádně anténu.
• Zkuste dosáhnout lepšího příjmu
změnou umístění antény a její orientace.
• Připojte běžně dostupnou externí
anténu.
• Pokud dodaná anténa odpadla
z plastového stojanu, kontaktujte
nejbližšího obchodního zástupce
společnosti Sony.
• Vypněte veškerá elektrická zařízení
v blízkosti systému.
Resetování systému
Pokud systém stále řádně nefunguje,
obnovte výchozí tovární nastavení
systému.
K provedení této operace použijte
tlačítka na jednotce.
jej připojte.
2 Stisknutím tlačítka "/1 systém
spusťte.
3 Držte stisknuté tlačítko FUNCTION
a stiskněte tlačítko "/1 po dobu
přibližně 3 sekund.
Na zobrazovacím panelu se objeví
„RESET“.
Všechna uživatelská nastavení,
například předvolby rozhlasových
stanic, časovač nebo hodiny, se obnoví
do výchozího továrního nastavení.
CHARGING: Nabíjí se zařízení iPod/
iPhone, když je systém vypnutý
(v pohotovostním režimu).
CHILD LOCK: Byla zapnuta funkce
rodičovského zámku.
CONNECT: Zařízení iPod/iPhone je
připojeno během funkce iPod nebo
se systém připojuje k naposledy
připojenému zařízení během funkce
Bluetooth.
ERROR: Zařízení USB nebylo rozpoznáno
nebo je připojeno neznámé zařízení.
NoDEVICE: Není připojeno žádné
zařízení USB.
NO TRACK: V systému není žádný
soubor, který by bylo možné přehrát.
NOT SUPPORT: Je připojeno
nepodporované zařízení USB, zařízení
USB je připojeno přes rozbočovač USB
USB nebo je připojeno vybité zařízení
iPod/iPhone.
PAIRING: Systém je v režimu párování.
PUSH STOP: Pokusili jste se provést
operaci, kterou lze provádět pouze v době,
kdy je přehrávání vypnuto.
READING: Systém čte informace zařízení
USB. Některá tlačítka nejsou k dispozici.
Další informace
1 Odpojte napájecí kabel a znovu
Zprávy
TIME NG: Byl nastaven stejný počáteční
a koncový čas časovače přehrávání.
29CZ
Čištění krytu přístroje
Bezpečnostní upozornění
Bezpečnost
• Pokud přístroj nebudete delší dobu používat,
zcela odpojte napájecí kabel ze zásuvky ve zdi.
Při odpojování přístroje vždy uchopte zástrčku.
Nikdy netahejte za samotný napájecí kabel.
• Pokud se do systému dostane jakýkoli pevný
předmět nebo tekutina, odpojte systém
a nechejte jej před opětovným použitím
zkontrolovat kvalifikovaným pracovníkem.
• (Pouze pro zákazníky ve Spojených státech)
Jedna čepel zástrčky je z bezpečnostních
důvodů širší než druhá, a proto ji lze do
zásuvky zastrčit pouze jedním způsobem.
Není-li možno zastrčit zástrčku do zásuvky
celou, kontaktujte svého prodejce.
• Napájecí kabel může vyměnit pouze
kvalifikovaný servis.
Umístění
• Neinstalujte systém do nakloněné polohy ani
na místa s velmi vysokou či nízkou teplotou,
se zvýšeným množstvím prachu, nečistot či
vlhkosti, na místa bez dostatečného
odvětrávání ani na místa, která jsou vystavena
vibracím, přímému slunečnímu záření nebo
jasnému osvětlení.
• Chcete-li systém umístit na speciálně ošetřené
povrchy (například voskem, olejem nebo
leštidlem), postupujte opatrně, protože může
dojít ke vzniku skvrn nebo k poškození povrchu.
• Pokud systém přenesete z chladného
prostředí do teplého nebo pokud jej umístíte
do místnosti s vysokou úrovní vlhkosti,
vlhkost může zkondenzovat na čočce uvnitř
hlavní jednotky a způsobit poruchu systému.
V takovém případě ponechejte systém
vypnutý, dokud se vlhkost neodpaří.
Zahřívání
• Zahřívání přístroje při provozu je normální
jev, který vás nemusí znepokojovat.
• Pokud byl systém nepřetržitě používán při
vysoké hlasitosti, nedotýkejte se krytu přístroje,
protože se mohl zahřát na vysokou teplotu.
• Neblokujte ventilační otvory.
Systém reproduktorů
Integrovaný systém reproduktorů není
magneticky odstíněn. To může způsobit
magnetické zkreslení obrazu na televizorech
v blízkosti systému. V tom případě TV vypněte,
vyčkejte 15 až 30 minut a poté ji opět zapněte.
Pokud se obraz nezlepší, přesuňte systém dále
od TV.
30CZ
Systém čistěte utěrkou lehce navlhčenou
jemným čisticím prostředkem.
Nepoužívejte drsné materiály, čisticí písek
ani rozpouštědla, například ředidla, benzin
nebo alkohol.
Komunikace Bluetooth
• Zařízení Bluetooth by měla být použita na
vzdálenost nejvýše přibližně 10 metrů
(33 stop) od sebe (vzdálenost bez překážek).
Účinná komunikační vzdálenost se může
zkrátit za následujících podmínek.
– Pokud se mezi spojovanými zařízeními
Bluetooth nachází osoba, kovový předmět,
stěna nebo jiná překážka.
– V místech, kde je instalována bezdrátová
síť LAN
– V okolí mikrovlnných trub, které jsou
právě v provozu
– V místech, kde se vyskytují jiné
elektromagnetické vlny
• Zařízení Bluetooth a bezdrátová síť LAN
(IEEE 802.11b/g) využívají stejné frekvenční
pásmo (2,4 GHz). Když používáte zařízení
Bluetooth v blízkosti zařízení připojeného
k bezdrátové síti LAN, může dojít k
elektromagnetickému rušení. V důsledku
toho může docházet k nižším rychlostem
přenosu dat, šumu či nemožnosti připojení.
Pokud k tomu dojde, zkuste následující
řešení:
– Zkuste připojit tento systém a zařízení
Bluetooth, když se nacházíte alespoň 10 metrů
(33 stop) od bezdrátového zařízení LAN.
– Vypněte napájení zařízení bezdrátové sítě
LAN, pokud v okruhu 10 metrů (33 stop)
využíváte své zařízení Bluetooth.
• Rádiové vlny vysílané tímto systémem mohou
rušit fungování některých lékařských zařízení.
Toto rušení může mít za následek závadu,
proto vždy vypněte napájení tohoto systému
a zařízení Bluetooth na těchto místech:
– V nemocnicích, ve vlacích, v letadlech, na
čerpacích stanicích a všude, kde se mohou
vyskytovat hořlavé plyny
– V blízkosti automatických dveří či hlásičů
požárů
• Tento systém podporuje funkce zabezpečení,
které vyhovují specifikaci Bluetooth, aby
bylo zaručeno bezpečné připojení během
komunikace pomocí technologie Bluetooth.
Toto zabezpečení však nemusí vždy stačit.
Záleží na nastavení i jiných faktorech, proto
vždy buďte opatrní, když komunikujete
pomocí technologie Bluetooth.
• Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost
za škody či jiné ztráty způsobené v důsledku
úniku informací během komunikace
prostřednictvím technologie Bluetooth.
• Komunikaci Bluetooth nelze stoprocentně
zaručit u všech zařízení Bluetooth, která mají
stejný profil jako tento systém.
• Zařízení Bluetooth připojená k tomuto
systému musí vyhovovat specifikaci Bluetooth
předepsané společností Bluetooth SIG, Inc.
a jejich kompatibilita se specifikací musí být
certifikována. Přesto však platí, že i když
zařízení vyhovuje specifikaci Bluetooth,
mohou nastat případy, kdy charakter či
specifikace zařízení Bluetooth znemožňuje
připojení či má za následek jinou ovládací
metodu, zobrazení či provoz.
• V závislosti na zařízení Bluetooth, které je
připojeno k systému, prostředí komunikace
či okolních podmínkách se může objevit šum
či výpadky zvuku.
Technické údaje
SPECIFIKACE AUDIO VÝKONU
VÝSTUPNÍ VÝKON A CELKOVÉ
HARMONICKÉ ZKRESLENÍ:
(pouze pro model pro USA)
Při 3,5 ohmech zátěže, na obou kanálech,
od 120 do 10 000 Hz; jmenovitých
50 wattů na jeden kanál, minimální výkon
RMS s harmonickým zkreslením nižším
než 0,7 % z 250 miliwattů jmenovitého
výkonu.
Zesilovač
U následujících modelů byly naměřeny
tyto hodnoty:
Model pro USA:
AC 120 V, 60 Hz
Model pro Mexiko:
AC 120 V – 240 V, 60 Hz
Ostatní modely:
AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz
Další informace
FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP
Výstupní výkon (jmenovitý):
100 W + 100 W (3,5 ohmů, 1 kHz,
celkové harmonické zkreslení 1 %)
Výstupní výkon RMS (referenční):
210 W + 210 W (na kanál při
3,5 ohmech, 1 kHz)
FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP
Výstupní výkon (jmenovitý):
55 W + 55 W (3 ohmy, 1 kHz,
celkové harmonické zkreslení 1 %)
Výstupní výkon RMS (referenční):
115 W + 115 W (na kanál při
3 ohmech, 1 kHz)
Reproduktory
Systém reproduktorů
Dvoucestný systém reproduktorů,
bassreflex
Reproduktorové jednotky
FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:
Woofer: 200 mm (7 7/8 palců), kónický
Tweeter: 66 mm (2 5/8 palců), kónický
31CZ
FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:
Woofer: 160 mm (6 3/8 palců), kónický
Tweeter: 40 mm (1 5/8 palců), kónický
Jmenovitá impedance
FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:
3.5 ohmů
FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:
3 ohmů
Vstup
DVD/PC IN (vstup zvukových kanálů L/P):
FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:
Citlivost 1 V, impedance 47 kiloohmů
FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:
Citlivost 1,5 V, impedance
47 kiloohmů
Zařízení iPod/iPhone
Konektor pro zařízení Apple
Výstupní napětí: DC 5 V
Maximální výstupní proud: 1 A
Kompatibilní modely zařízení
iPod/iPhone:
– iPod touch 5. generace
– iPod nano 7. generace
– iPhone 5
Konektor (USB)
Maximální výstupní proud: 1 A
Kompatibilní modely zařízení
iPod/iPhone:
– iPod touch 5. generace
– iPod touch 4. generace
– iPod touch 3. generace
– iPod touch 2. generace
– iPod nano 7. generace
– iPod nano 6. generace
– iPod nano 5. generace (videokamera)
– iPod nano 4. generace (video)
– iPod nano 3. generace (video)
– iPod classic
– iPhone 5
– iPhone 4S
– iPhone 4
– iPhone 3GS
– iPhone 3G
32CZ
USB
Podporovaný formát
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps
AAC: 48 kbps – 320 kbps
WAV: 16 bitů PCM
Vzorkovací frekvence
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
WMA: 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
AAC: 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
WAV: 8 kHz – 48 kHz
Podporovaná zařízení USB
Mass Storage Class
Konektor (USB): Typ A
Bluetooth
Komunikační systém
Bluetooth Standard version 3.0 + EDR
(Enhanced Data Rate)
Výstup
Bluetooth Standard Power Class 2
Maximální komunikační rozsah
Přibližně 10 m v přímé linii1)
Frekvenční pásmo
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Způsob modulace
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatibilní profily Bluetooth2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Podporované kodeky
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
1)
Skutečný rozsah se liší v závislosti na
faktorech, jako jsou překážky mezi
zařízeními, magnetická pole kolem
mikrovlnných trub, statická elektřina,
citlivost příjmu, výkon antény, operační
systém, softwarová aplikace atd.
2)
Profily standardu Bluetooth značí účel
komunikace Bluetooth mezi zařízeními.
Tuner
stereofonní příjem v pásmu FM,
superheterodynní tuner v pásmu FM/AM
Anténa:
Kabelová anténa FM
Smyčková anténa pro pásmo AM
Tuner pro pásmo FM
Rozsah ladění
Modely určené pro USA a Brazílii:
87,5 MHz – 108,0 MHz (po 100 kHz)
Ostatní modely:
87,5 MHz – 108,0 MHz (po 50 kHz)
Obecné
Požadavky na výkon
Model pro USA:
AC 120 V, 60 Hz
Model pro Mexiko:
AC 120 V – 240 V, 60 Hz
Ostatní modely:
AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie
FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP: 85 W
(0,5 W v úsporném režimu)
FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP: 60 W
(0,5 W v úsporném režimu)
Rozměry (š×v×h) (přibližně)
FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:
768,5 mm × 323 mm × 385 mm
(30 3/8 × 12 3/4 × 15 1/4 palců)
FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:
678,5 × 323 × 385 mm
(26 3/4 × 12 3/4 × 15 1/4 palců)
Dodávané příslušenství
Dálkové ovládání (1)
Baterie R6 (velikost A) (2)
Kabelová anténa pro příjem v pásmu
FM / smyčková anténa pro příjem
v pásmu AM (1)
Design a technické údaje se mohou změnit
bez předchozího upozornění.
Další informace
Tuner pro pásmo AM
Rozsah ladění
Model pro Evropu, Rusko
a Saúdskou Arábii:
531 kHz – 1 602 kHz (po 9 kHz)
Modely pro USA, Latinskou Ameriku
a Austrálii:
530 kHz – 1 710 kHz (po 10 kHz)
531 kHz – 1 710 kHz (po 9 kHz)
Ostatní modely:
530 kHz – 1 610 kHz (po 10 kHz)
531 kHz – 1 602 kHz (po 9 kHz)
Hmotnost (přibližně)
FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:
14,0 kg
FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:
12,0 kg
33CZ
©2013 Sony Corporation

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • 2.0 channels
  • 230 W
  • Bluetooth
  • iPhone, iPod
  • FM radio
  • Black

Related manuals

Download PDF

advertisement