Sony | PS-HX500 | Sony PS-HX500 Gramofon s funkcí převodu do formátu zvuku s vysokým rozlišením Návod k obsluze

4-585-834-11 (2) (CS)
Stereofonní gramofon
Návod k obsluze
Začínáme
Poslech vinylové desky
Nahrávání vinylové desky
Údržba
Doplňující informace
PS-HX500
Záznam vlastníka
Číslo modelu a sériové číslo jsou umístěny
na zadní části. Zapište tato čísla do níže
vymezených polí. Tato čísla použijte při
každém telefonním hovoru se svým
prodejcem značky Sony ohledně tohoto
výrobku.
Číslo modelu PS-HX500
Sériové číslo________________
VAROVÁNÍ
Abyste snížili riziko vzniku požáru a zásahu
elektrickým proudem, nevystavujte tento
přístroj dešti nebo vlhkosti.
Napájecí adaptér je určen pro použití
v suchých vnitřních prostorách.
V zájmu snížení rizika požáru nepřikrývejte
větrací otvor přístroje novinami, ubrusy,
závěsy atd.
Nevystavujte přístroj zdrojům otevřeného
ohně (např. svíčkám).
Za účelem snížení rizika vzniku požáru nebo
úrazu elektrickým proudem nevystavujte
tento přístroj kapajícím nebo stříkajícím
tekutinám a nepokládejte na něj předměty
naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
Neinstalujte přístroj do stísněného prostoru,
jako je knihovna nebo vestavěná skříňka.
Napájecí adaptérem nesmí být zakrytý
a musí být používán při okolní teplotě
do 40 °C.
Jednotka není odpojena od elektrické sítě,
dokud je zapojena do zásuvky střídavého
proudu, i když jednotka jako taková je
vypnutá.
Napájecí adaptér se ze sítě odpojuje pomocí
zástrčky, proto ho zapojujte do snadno
přístupné zásuvky.
Pokud si všimnete něčeho neobvyklého,
ihned zástrčku ze zásuvky odpojte.
2
Napájecí adaptér není konstruován tak, aby
šel opravit, a pokud dojde k jeho poškození
nebo poruše, okamžitě ho přestaňte
používat.
UPOZORNĚNÍ:RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM
POUZE PRO POUŽITÍ
V SUCHÝCH PROSTŘEDÍCH
Polarita výstupu stejnosměrného proudu
na napájecím adaptéru

Upozornění pro zákazníky: Následující
informace platí pouze pro zařízení
prodávaná v zemích, které se řídí
směrnicemi EU.
Tento přístroj vyrobila společnost
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonsko, nebo byl vyroben
jejím jménem. S dotazy souvisejícími se
shodou produktů se zákony Evropské unie
se obracejte na autorizovaného zástupce:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgie. Ohledně servisu a záruk se obracejte
na adresy uvedené v samostatných
servisních a záručních listech.
Pro zákazníky v Evropě
Likvidace použitého
elektrického a elektronického
zařízení (platí v rámci
Evropské unie a v ostatních
evropských státech se
samostatným systémem
zpětného odběru odpadu)
Tento symbol na výrobku nebo jeho balení
stanoví, že s daným výrobkem nelze nakládat
jako s domovním odpadem. Namísto toho
jej odevzdejte na příslušném sběrném místě
pro recyklaci elektrického a elektronického
zařízení. Tím, že tento výrobek zlikvidujete
správným způsobem, napomáháte předejít
možným škodlivým dopadům na životní
prostředí a lidské zdraví, které lze jinak
způsobit nevhodným způsobem likvidace
tohoto výrobku. Recyklace materiálů
napomáhá zachovávat přírodní zdroje.
Další podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku získáte na příslušném úřadě
místní samosprávy, ve firmě zajišťující svoz
odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek
zakoupili.
Označení CE platí pouze v zemích, ve kterých
je právně vymáháno, především v zemích
EHP (Evropský hospodářský prostor).
Toto zařízení bylo testováno a bylo
stanoveno, že splňuje limity směrnice EMC,
které se týkají používání propojovacího
kabelu kratšího než 3 metry.
Funkce
PS-HX500 je stereofonní gramofonový
přehrávač určený pro analogové přehrávání
vinylových desek. Pokud gramofon připojíte
k počítači, budete moci používat nahrávací
aplikaci určenou výhradně pro tento
výrobek k nahrávání zvukových stop
vinylových desek ve formátu zvukových
zdrojů ve vysokém rozlišení.
Zvukové zdroje ve vysokém rozlišení můžete
přehrávat po jejich přenesení do
kompatibilního audio zařízení nebo
prostřednictvím softwaru, který podporuje
přehrávání zvukových zdrojů ve vysokém
rozlišení.
První použití gramofonu
Nejprve je nutné gramofon sestavit.
Důkladně si přečtěte pokyny v této příručce
a sestavte gramofon. (Viz strana 9)
Poslech vinylové desky
Tento gramofon není vybaven vestavěným
reproduktorem. Aby bylo možné přehrát
vinylovou desku, je nutné gramofon pomocí
dodaných kabelů PHONO připojit k audio
zařízení, jako je stereo systém nebo
zesilovač. (Viz strana 14)
Nahrávání zvukových stop na počítač
Gramofon je nutné připojit k počítači
prostřednictvím portu USB a na počítač
nainstalovat aplikaci Hi-Res Audio Recorder.
(Viz strana 18)
Poznámka
Tento gramofon není analogový přehrávač
vinylových desek určený k použití jako DJ
gramofon. Manuální zastavení nebo obrácení
směru otáčení vinylové desky bude mít za
následek poruchy.
3
Informace o příručkách
Návod k obsluze
(tato příručka)
Popisuje základní obsluhu
gramofonu včetně pokynů
k sestavení, informací
o přehrávání vinylových
desek a nahrávání
zvukových stop, údržbě
systému, získávání
spotřebních součástí
a řešení problémů.
Nápověda pro aplikaci
Hi-Res Audio Recorder
(online návod)
Popisuje obsluhu aplikace
Hi-Res Audio Recorder
určené pro nahrávání
zvukových stop vinylových
desek na počítač.
Tuto nápovědu
naleznete na stránce
http://rd1.sony.net/help/
ha/hrar/.
Poznámka
Chcete-li použít aplikaci
Hi-Res Audio Recorder,
připojte se k internetu
a stáhněte a nainstalujte
aplikaci.
4
Obsah
Záznam vlastníka............................. 2
Funkce............................................... 3
Informace o příručkách.................... 4
Součásti a ovládací prvky................. 6
Začínáme
Doplňující informace
Bezpečnostní opatření....................23
Odstraňování problémů..................23
Záruční list a služby opravy............ 25
Technické údaje.............................. 26
Vybalení............................................ 8
Webové stránky
zákaznické podpory........................27
Sestavení gramofonu....................... 9
Rejstřík.............................................27
Připevnění krytu proti prachu......... 13
Poslech vinylové desky
Připojení audio zařízení...................14
Přehrávání vinylové desky............... 15
Nahrávání vinylové desky
Nahrávání zvukových stop na
počítač.............................................18
Údržba
Čištění hrotu přenosky................... 20
Výměna hrotu přenosky................. 20
Výměna pohonného řemínku......... 21
Čištění těla gramofonu
a krytu proti prachu.........................22
5
Součásti a ovládací prvky
Přední část
Hřídelka (strana 9)
Gumová podložka (strany 8, 10)
Talíř (strany 8, 9)
Při skládání gramofonu nasaďte talíř
na hřídelku. Kolem zadní části vede
pohonný řemínek.
Otočný volič SPEED/POWER
(strany 16, 19)
Otočením tohoto voliče můžete gramofon
zapnout nebo vypnout nebo zvolit rychlost
otáčení podle přehrávané vinylové desky.
Kryt proti prachu (strany 8, 13)
Závěsy krytu proti prachu
(strany 8, 13)
Protizávaží (strany 8, 11)
Po sestavení gramofonu otočením protizávaží
seřiďte rovnováhu raménka přenosky a tlak
hrotu přenosky.
6
Otočný volič protiskluzu
(strany 10, 12)
Po sestavení gramofonu můžete pomocí
tohoto otočného voliče seřídit sílu protiskluzu.
Zámek raménka přenosky
(strany 11, 16, 17)
Umožňuje uzamknout raménko přenosky,
aby bylo chráněno před nárazy, pokud
gramofon nepoužíváte k přehrávání
vinylových desek.
Páčka pro zvednutí raménka přenosky
(strana 16)
Tato páčka slouží k zvednutí nebo položení
raménka přenosky.
Raménko přenosky se snese pomalu.
Opěrka raménka přenosky
(strany 11, 17)
Pokud nepřehráváte vinylovou desku, umístěte
raménko přenosky do této opěrky.
Raménko přenosky
(strany 10, 16, 17)
Tělo vložky (strana 21)
Držák přenosky (strana 16)
Hrot přenosky (strana 21)
Poznámka
Hrot přenosky je vysoce citlivá součást.
Zacházejte s ním opatrně, aby nedošlo
k jeho poškození.
Zadní část
Přepínač PHONO/LINE (strana 14)
Pomocí tohoto přepínače zvolte typ výstupu
zvuku podle připojeného audio zařízení, jako
je stereo systém nebo zesilovač.
Výstup audia (strana 14)
 Port USB (typ B) (strana 18)
Pomocí tohoto portu můžete ke gramofonu
připojit počítač pro nahrávání.
 DC IN (strana 15)
 Uzemňovací svorka (strana 14)
7
• závěsy krytu proti prachu (2)
Začínáme
Vybalení
Ujistěte se, že balení obsahuje veškeré
příslušenství uvedené níže. Pokud zjistíte,
že kterýkoliv kus chybí, obraťte se na svého
prodejce nebo přejděte na webové stránky
zákaznické podpory. (Viz strana 27)
• napájecí adaptér (1)
• talíř (s pohonným řemínkem) (1)
• kabely PHONO s uzemňovacími vodiči (1)
• gumová podložka (1)
• kabel USB (1)
• protizávaží (1)
• kryt proti prachu (1)
• návod k obsluze (tato příručka)
• záruční list
• registrační karta vlastníka (pro zákazníky
ve Spojených státech)
Poznámka
Uschovejte veškeré balení pro případ, že bude
nutné gramofon předat k opravě.
• adaptér na 45 ot./min (1)
Pokud chcete přehrávat vinylovou desku
o průměru 17 cm, umístěte na hřídelku
adaptér na 45 ot./min.
8
Sestavení gramofonu
Poznámka
Gramofon nezapojujte do zásuvky pomocí
napájecího adaptéru, dokud jeho sestavení
nedokončíte.
• Umístěte zařízení na rovnou plochu.
• Neumísťujte zařízení do blízkosti
elektrických spotřebičů (jako je televizor,
fén nebo zářivkové světlo), protože by
mohlo docházet k hučení nebo šumu.
• Umístěte jednotku na místo, které není
vystaveno zdrojům vibrací, jako jsou
reproduktory, bouchnutí dveří apod.
• Nevystavujte zařízení přímému
slunečnímu svitu, extrémním teplotám
a nadměrnému množství prachu
a vlhkosti.
• Udržujte zařízení v dostatečné vzdálenosti
od elektronických zařízení, která mohou
vyzařovat rádiové vlny nebo
elektromagnetické záření.
1 Položte talíř na hřídelku.
Při pokládání talíře na hřídelku ho
udržujte ve vodorovné poloze.
talíř
Začínáme
Bezpečnostní opatření
při umístění
Připevnění talíře
hřídelka
řemenička
motorku
Poznámka
Talíř pevně uchopte, aby nehrozilo jeho
upuštění, protože by mohlo dojít k poškození
gramofonu nebo zranění uživatele.
2Otočte talíř tak, aby skrze
obdélníkový otvor s konci červené
stužky připevněné k talíři byla vidět
řemenička motorku.
červená
stužka
řemenička
motorku
9
3Odlepte lepicí pásku, zatáhněte
za červenou stužku a přidržte ji
a obviňte pohonný řemínek kolem
řemeničky motorku.
Seřízení rovnováhy raménka
přenosky
Seřiďte rovnováhu raménka přenosky tak,
aby bylo vodorovně vyvážené (v rovnovážné
poloze), čímž bude vyvíjen správný tlak
hrotu přenosky na vinylovou desku.
1 Sejměte ochranný kryt hrotu
přenosky.
ochranný kryt
hrotu přenosky
Poznámka
•Pohonný řemínek nepřekrucujte.
•Po obvinutí pohonného řemínku kolem
řemeničky motorku nezapomeňte stužku
odstranit.
4Umístěte na talíř gumovou
podložku.
Poznámka
Ujistěte se, že zešikmená strana gumové
podložky směruje vzhůru.
Zadní strana gumové podložky je označena
potiskem SONY.
10
Poznámka
Ochranný kryt hrotu přenosky snímejte
opatrně, abyste nepoškodili hrot přenosky.
2Ujistěte se, že číslice „0“ na otočném
voliči protiskluzu je zarovnána
s referenční linií.
otočný volič
protiskluzu
3Připevněte protizávaží na zadní část
raménka přenosky.
Jemně nasuňte protizávaží a otáčejte jím
ve směru šipky, dokud se přední strana
kalibračního ukazatele nepřiblíží k bílé
lince na raménku přenosky.
nebo proti směru hodinových
ručiček, dokud nebude raménko
přenosky vodorovně vyvážené.
Při vodorovném vyrovnávání raménka
přenosky vždy protizávaží mírně
pootočte a dejte ruce pryč, což vám
umožní posoudit vyváženost raménka
přenosky.
bílá linka
Začínáme
protizávaží
5Otáčejte protizávažím po směru
Poznámka
Tip
Otáčením protizávaží ve směru hodinových
ručiček ho posunete směrem ven, otáčením
proti směru hodinových ručiček (podle černé
šipky na obrázku výše) ho posunete směrem
dovnitř.
Při seřizování rovnováhy raménka přenosky
dbejte na to, aby hrot přenosky nepřišel do
kontaktu s gumovou podložkou nebo talířem.
6Položte raménko přenosky zpět
na opěrku.
4Odemkněte zámek raménka
přenosky a zdvihněte raménko
přenosky z opěrky.
zámek raménka přenosky
11
Seřízení tlaku hrotu přenosky
a síly protiskluzu
Po seřízení rovnováhy raménka přenosky
seřiďte tlak hrotu přenosky a sílu
protiskluzu.
1 Otáčejte pouze kalibračním
ukazatelem na protizávaží, dokud
nebude číslice „0“ na ukazateli
zarovnána s bílou linkou na raménku
přenosky.
Tip
Každé tělo vložky má svou doporučenou
hodnotu tlaku hrotu přenosky. Aby nehrozilo
poškození hrotu přenosky a desky, seřiďte tlak
hrotu přenosky na doporučenou hodnotu.
Na gramofonu nastavte tlak hrotu přenosky
na hodnotu „3“.
3Otočte otočným voličem protiskluzu
tak, aby byla číslice „3“ zarovnána
proti referenční linii.
kruhový
ukazatel
Poznámka
Otáčejte pouze ukazatelem na protizávaží,
neotáčejte protizávažím.
Tip
2Otáčejte protizávažím proti směru
hodinových ručiček, dokud nebude
číslice „3“ na ukazateli na protizávaží
zarovnána s bílou linkou na raménku
přenosky.
12
•Seřízení protiskluzu je nutné provést, aby
došlo k aplikování správné síly protiskluzu.
Cílem této síly je rušit sílu směřující dovnitř,
která vzniká při otáčení talíře během
přehrávání vinylové desky.
•Sílu protiskluzu je nutné nastavit na stejnou
hodnotu, na jakou jste nastavili tlak hrotu
přenosky během kroku 2.
Připevnění krytu
proti prachu
1 Zasuňte dodané závěsy krytu proti
prachu do otvorů pro závěsy na
krytu proti prachu.
Při přenášení výrobek bezpečně uchopte
za spodní část, jak je znázorněno na
obrázku níže. Nesprávné uchopení může
vést k upuštění a poškození produktu
nebo zranění uživatele.
Začínáme
otvory pro závěsy
Poznámka k přenášení
tohoto výrobku
závěsy krytu proti prachu
2Vyrovnejte připevněné závěsy
s otvory pro závěsy na zadní části
gramofonu a zatlačte do nich kryt
proti prachu.
Tip
Chcete-li kryt proti prachu sejmout, zcela kryt
otevřete, uchopte ho za obě strany v blízkosti
spodní části krytu a jemně ho vytáhněte
směrem vzhůru.
13
Poslech vinylové desky
Připojení audio zařízení
Poznámka
• Před připojením se ujistěte, že připojované
zařízení, jako je stereo systém nebo zesilovač,
je vypnuté.
• Všechna připojení proveďte předtím,
než zapojíte napájecí adaptér do zásuvky.
2Připojte dodané kabely PHONO
ke konektoru AUX nebo ke
konektorům analogových
vstupů na audio zařízení.
Připojte bílou zástrčku kabelu do bílé
zdířky (L) a červenou zástrčku do červené
zdířky (R).
1 Ujistěte se, že je přepínač
PHONO/LINE na zadní části
gramofonu přepnut do polohy LINE.
Tip
Chcete-li k připojení použít vstupní konektory
PHONO na vašem audio zařízení, přepněte
spínač PHONO/LINE do polohy PHONO.
To bude mít však za následek značné oslabení
úrovně výstupu zvuku.
Poznámka
Zástrčky je nutné do zdířek zcela zasunout.
Uvolněný spoj bude mít za následek šum při
přehrávání.
Tip
Vaše audio zařízení mohou být vybavena
uzemňovací svorkou umístěnou v blízkosti
vstupních konektorů PHONO. Pokud
uzemňovací svorky na gramofonu a audio
zařízení propojíte uzemňovacím vodičem,
může to snížit šum při přehrávání.
14
3Připojte napájecí adaptér.
Přehrávání
vinylové desky
Poznámka
1 Položte vinylovou desku na talíř.
vinylová deska
Poslech vinylové desky
Poznámka
Chcete-li se vyhnout šumové interferenci,
umístěte tělo napájecího adaptéru co možná
nejdále od gramofonu.
Před přehráváním vinylové desky zeslabte
hlasitost připojeného audio zařízení (zesilovač,
reproduktory apod.), abyste předešli případnému
hlasitému skřípavému zvuku. Skřípavý zvuk
vznikající při kontaktu hrotu přenosky s vinylovou
desku může audio zařízení i poškodit. Počkejte,
dokud hrot přenosky zcela nesestoupí na desku,
a teprve poté zvyšte hlasitost.
Poznámka
Na talíř pokládejte vždy pouze jednu desku.
Přehrávání vinylových desek
o průměru 17 cm
Na hřídelku umístěte dodávaný adaptér
na 45 ot./min.
15
2Otočením otočného voliče
SPEED/POWER zvolte rychlost
otáčení odpovídající přehrávané
vinylové desce.
4Přesuňte raménko přenosky do
polohy nad požadovanou stopou.
raménko přenosky
Talíř se začne otáčet.
Poznámka
Chcete-li raménko přenosky přesunout, jemně
uchopte držák přenosky.
otočný volič
SPEED/POWER
5Zatáhněte za páčku pro zvednutí
raménka přenosky směrem k přední
části gramofonu.
Raménko přenosky pomalu sestoupí
a zahájí se přehrávání.
Tip
Rychlost otáčení je obvykle uvedena na štítku
uprostřed vinylové desky nebo obalu desky.
3Odemkněte zámek raménka
přenosky a zatlačte páčku pro
zvednutí raménka přenosky směrem
k zadní části gramofonu.
páčka pro
zvednutí
raménka
přenosky
Raménko přenosky pomalu vystoupá.
Chcete-li ukončit přehrávání před jeho
dokončením, zatlačte za páčku pro
zvednutí raménka přenosky směrem
k zadní části gramofonu.
Raménko přenosky pomalu vystoupá
a přehrávání se ukončí.
páčka pro
zvednutí
raménka
přenosky
zámek raménka přenosky
16
Poznámka
• Kryt proti prachu zavírejte pomalu, aby
nevznikly otřesy, které by mohly způsobit
přeskočení hrotu přenosky.
• Během přehrávání se nedotýkejte raménka
přenosky ani otáčející se desky.
• Během přehrávání nebraňte rukou v otáčení
desky.
Tip
Používání páčky pro zvednutí raménka
přenosky pomáhá předejít poškrábání desky
a zajistit plynulé přehrávání.
1 Zatlačte páčku pro zvednutí
raménka přenosky směrem
k zadní části gramofonu.
Poslech vinylové desky
Po dokončení přehrávání
2Přesuňte raménko přenosky zpět
na opěrku.
3Zatáhněte za páčku pro zvednutí
raménka přenosky směrem k přední
části gramofonu a zabezpečte
raménko přenosky pomocí zámku
raménka přenosky.
4Otočte volič SPEED/POWER
do polohy „STANDBY“.
Talíř se přestane otáčet a gramofon
se vypne.
17
Nahrávání vinylové
desky
Nahrávání zvukových
stop na počítač
Gramofon můžete připojit k počítači pomocí
dodaného kabelu USB a pomocí aplikace
Hi-Res Audio Recorder nahrávat zvukové
stopy vinylové desky. Aplikace Hi-Res Audio
Recorder byla vytvořena výhradně pro tento
výrobek a slouží k nahrávání zvuku.
Poznámka
•Ke stažení aplikace Hi-Res Audio Recorder je
zapotřebí počítač s připojením k internetu.
•Aplikace Hi-Res Audio Recorder je určena
výhradně k nahrávání. Nelze ji používat
k přehrávání.
•Výstupní signály USB lze používat pouze
pro nahrávání, nikoli k přehrávání.
Tip
Chcete-li převést zdroje zvuku ve vysokém
rozlišení nahrané na počítači na jiné audio zařízení
za účelem přehrávání, musí toto audio zařízení
podporovat přehrávání zvukových zdrojů ve
vysokém rozlišení.
Mac
Operační systémy:
Mac OS X 10.9
Mac OS X 10.10
Mac OS X 10.11
Rozlišení obrazovky: 1024 × 768 nebo vyšší
Jsou podporovány pouze zde uvedené
operační systémy.
Poznámka
Není zaručeno, že tato aplikace bude správně
fungovat:
–– na všech počítačích s uvedenými operačními
systémy,
–– na domácích sestavených počítačích,
–– na počítačích s uživatelsky upraveným
operačním systémem,
–– na počítačích s několika operačními systémy,
–– spolu s funkcemi úsporného režimu počítače:
pozastavení systému nebo spánek
(pohotovostní režim)
1 Připojte počítač ke gramofonu.
Systémové požadavky
ke konektoru USB
Windows
Operační systémy:
Windows 7 (32 bitů/64 bitů)
Windows 8 (32 bitů/64 bitů)
Windows 8.1 (32 bitů/64 bitů)
Windows 10 (32 bitů/64 bitů)
(Je vyžadována nejnovější aktualizace
Service Pack.)
CPU: Procesor Intel Core2 1.6 GHz nebo
rychlejší
Paměť: 1 GB nebo více
Rozlišení obrazovky: 1024 × 768 nebo vyšší
18
kabel USB
(součást dodávky)
ke konektoru USB
počítač
(není součástí
dodávky)
2Zapněte gramofon otočením voliče
SPEED/POWER do polohy „ON“.
4K nahrání zvukových stop na počítač
použijte aplikaci Hi-Res Audio
Recorder.
Podrobné pokyny k používání aplikace
Hi-Res Audio Recorder a informace
o přenosu zvukových stop do audio
zařízení podporujícího zvuk ve vysokém
rozlišení naleznete v nápovědě k aplikaci
Hi-Res Audio Recorder na stránkách
http://rd1.sony.net/help/ha/hrar/.
Poznámka
Hi-Res Audio Recorder.
Podrobné pokyny naleznete na
webových stránkách určených pro
vaši oblast.
Přejděte na webové stránky
http://www.sony.eu/support,
přejděte na stránky vaší země
a vyhledejte aplikaci „Hi-Res Audio
Recorder“.
Nahrávání vinylové desky
3Stáhněte si a nainstalujte aplikaci
•Počítač připojujte ke gramofonu výhradně
pomocí dodaného kabelu USB. Nepoužívejte
rozbočovače ani prodlužovací kabely USB.
•Zástrčku kabelu USB je nutné zcela zasunout do
konektoru USB. Netlačte ji do konektoru šikmo,
protože byste ji mohli poškodit.
•Pokud nezamýšlíte nahrávat zvukové stopy na
počítač, doporučujeme kabel USB z gramofonu
vytáhnout. Pokud je počítač připojen ke
gramofonu pomocí konektoru USB, při
přehrávání pomocí připojeného audio zařízení
může vznikat šum.
•Pokud je počítač připojen ke gramofonu pomocí
kabelu USB za účelem nahrávání, budou při
přehrávání vinylové desky odesílána zvuková
data optimalizovaná pomocí ekvalizéru
gramofonu do konektoru USB na počítači bez
ohledu na polohu spínače PHONE/LINE na zadní
části gramofonu.
19
Údržba
2Nasaďte na hrot přenosky ochranný
kryt hrotu přenosky.
Čištění hrotu přenosky
Hrot přenosky je vysoce citlivá součást.
Zacházejte s ním opatrně, aby nedošlo
k jeho poškození.
Hrot přenosky čistěte komerčním čisticím
prostředkem.
Výměna hrotu přenosky
V závislosti na způsobu používání může
dojít k opotřebení, poškození nebo
značnému znečištění hrotu přenosky.
V takovém případě je nutné hrot přenosky
vyměnit.
Chcete-li získat náhradní hrot přenosky,
obraťte se na svého prodejce nebo přejděte
na webové stránky zákaznické podpory.
(Viz strana 27)
Poznámka
Před výměnou hrotu přenosky nezapomeňte
nasadit ochranný kryt hrotu přenosky, aby nedošlo
k poranění prstů nebo poškození hrotu přenosky.
Sejmutí hrotu přenosky
1 Vypněte gramofon a připojené
audio zařízení a odpojte napájecí
adaptér ze zásuvky.
20
3Podržte tělo vložky () jednou
rukou, uchopte hrot přenosky
druhou rukou a vytáhněte hrot
přenosky z těla vložky ve směru
šipky.

Nasazení hrotu přenosky
1 Nasaďte na nový hrot přenosky
ochranný kryt hrotu přenosky.
2Držte tělo vložky () jednou rukou
a vsuňte západku na novém hrotu
přenosky do otvoru na těle vložky.
Výměna pohonného
řemínku
Pohonný řemínek se postupem času
opotřebovává, případně se i přetrhne.
V takovém případě ho nahraďte novým.
Chcete-li získat náhradní pohonný řemínek,
obraťte se na svého prodejce nebo přejděte
na webové stránky zákaznické podpory.
(Viz strana 27)
1 Vypněte gramofon a připojené

šipky, dokud nezacvakne.
2Vyjměte gumovou podložku.
Údržba
3Zatlačte hrot přenosky ve směru
audio zařízení a odpojte napájecí
adaptér ze zásuvky.
3Stáhněte pohonný řemínek
z řemeničky motorku.
4Uchopte talíř vložením prstu a palce
do kulatých otvorů a vyjměte ho.
21
5Převraťte talíř vzhůru nohama
a vyjměte pohonný řemínek.
6Omotejte nový pohonný řemínek
okolo talíře. Dbejte na to, aby
nedošlo k jeho překroucení!
Dokončete sestavení podle pokynů
v části Sestavení gramofonu.
(Viz strana 9)
Poznámka
Náhradní pohonné řemínky nejsou vybaveny
červenou indikační stužkou.
Čištění těla gramofonu
a krytu proti prachu
Tělo gramofonu a kryt proti prachu čistěte
jemným suchým hadříkem.
Pokud nelze nečistoty odstranit, použijte
hadřík navlhčený ve slabém roztoku
čisticího prostředku. Nepoužívejte žádná
chemická rozpouštědla, jako například líh,
benzin či ředidlo, protože by došlo
k poškození povrchové úpravy.
22
Doplňující informace
Bezpečnostní opatření
• Všechny ostatní ochranné známky
a registrované ochranné známky jsou
majetkem příslušných vlastníků ochranných
známek. V této příručce nejsou uváděny
značky ™ a ®.
Bezpečnost
• Před použitím přístroje zkontrolujte, zda se
jeho provozní napětí shoduje s napětím ve
vaší místní elektrické síti.
• Pokud se do krytu dostane jakýkoliv pevný
předmět nebo tekutina, odpojte jednotku
a nechte ji před dalším použitím zkontrolovat
kvalifikovaným pracovníkem.
• Pokud víte, že zařízení nebudete po delší
dobu používat, vytáhněte zástrčku zařízení
ze zásuvky ve zdi. Při odpojování napájecího
kabelu jej držte za zástrčku.
Nikdy netahejte za kabel.
Karton a obalový materiál uschovejte. Lze jej
použít při přepravě přístroje. Pokud budete
mít k zařízení jakékoli dotazy nebo narazíte
na problémy, na které nenaleznete odpovědi
v této příručce, obraťte se na nejbližšího
prodejce společnosti Sony.
Poznámky k nahrávání
Nahraná hudba je určena pouze
k soukromému použití. Chcete-li hudbu
použít k jiným účelům, je nutné získat svolení
od držitelů autorských práv.
Ochranné známky
• IBM a PC/AT jsou ochrannými známkami
společnosti International Business Machines
Corporation.
• Microsoft, Windows a Windows Media
jsou ochranné známky nebo registrované
obchodní značky společnosti
Microsoft Corporation ve Spojených
státech amerických a ostatních zemích.
• Mac, MAC OS a OS X jsou ochrannými
známkami společnosti Apple Inc.,
registrovanými v USA a dalších zemích.
• ASIO je ochranná známka společnosti
Steinberg Media Technologies GmbH.
• DSD je registrovanou ochrannou známkou
společnosti Sony Corporation.
Pokud váš gramofon nefunguje správně, před
podáním žádosti o opravu si nejprve projděte
následující pokyny. Pokud vám nepomohou
problém vyřešit, obraťte se na svého prodejce
nebo přejděte na webové stránky zákaznické
podpory. (Viz strana 27)
Přehrávání vinylové desky
Z počítače nebo audio zařízení připojeného
prostřednictvím konektoru USB nevystupuje
žádný zvuk.
CC Chcete-li přehrát vinylovou desku, je nutné
připojit audio zařízení pomocí dodaných
kabelů PHONO. (Viz strana 8)
CC Konektor USB slouží k připojení počítače za
účelem nahrávání zvukových stop pomocí
aplikace Hi-Res Audio Recorder, která byla
vytvořena výhradně pro tento výrobek.
Konektor USB nelze použít k připojení audio
zařízení.
Doplňující informace
Zabalení
Odstraňování problémů
Raménko přenosky přeskakuje, klouže nebo
se neposouvá dopředu.
CC Protizávaží není správně seřízeno.
Při seřizování tlaku hrotu přenosky otáčejte
celým protizávažím, nikoli kruhovým
ukazatelem. (Viz strana 12)
CC Talíř není umístěn ve vodorovné poloze.
Umístěte gramofon na vodorovný povrch.
CC Vinylová deska je zaprášená nebo znečištěná.
Očistěte povrch desky komerčním čisticím
prostředkem k čištění gramofonových desek
nebo desku vyměňte.
23
Potýkáte se s problémy se zvukem.
Frekvence zvuku kolísá.
CC Pokud znečištěný hrot přenosky způsobuje
častý šum, vyčistěte ho pomocí komerčního
přípravku pro čištění hrotů přenosek. Pokud
je hrot přenosky opotřebovaný, vyměňte ho.
(Viz strana 20)
CC Ujistěte se, že je správně nastaven tlak hrotu
přenosky a síla protiskluzu. (Viz strana 12)
CC Pohonný řemínek může být opotřebovaný.
Vyměňte pohonný řemínek. (Viz strana 21)
Pohonný řemínek je opotřebovaný nebo
poškozený.
CC Pokud zaprášená vinylová deska způsobuje
častý šum, vyčistěte povrch pomocí
komerčního přípravku pro čištění vinylových
desek.
CC Ujistěte se, že je správně nastaven tlak hrotu
přenosky a síla protiskluzu. (Viz strana 12)
CC Hrot přenosky je opotřebovaný. Vyměňte ho
za nový. (Viz strana 20)
Je slyšet dunivý zvuk nebo nízkofrekvenční
hučení*.
CC Gramofon je umístěn příliš blízko
reproduktorům. Přesuňte gramofon
dále od reproduktorů.
* Tento jev nazývaný „akustická zpětná vazba“
se objevuje, pokud jsou vibrace z reproduktorů
přenášeny vzduchem nebo pomocí pevných
předmětů (jako např. poličky, skříně nebo podlahy)
do gramofonu, kde jsou zachyceny hrotem
přenosky, zesíleny a přehrávány pomocí
reproduktorů.
Je slyšet šum.
CC Ujistěte se, že je přepínač PHONO/LINE na
zadní části gramofonu přepnut do polohy
LINE. Pokud je přepínač PHONO/LINE přepnut
do polohy PHONO, zatímco je gramofon
připojen k jiným zdířkám na audio zařízení,
než jsou vstupní zdířky PHONO, může během
přehrávání vznikat šum.
Pokud je přepínač PHONO/LINE přepnut do
polohy LINE, nepřipojujte gramofon ke
vstupním zdířkám PHONO na audio zařízení.
CC Ujistěte se, že ke gramofonu není připojen
počítač pomocí kabelu USB. Pokud je počítač
připojen ke gramofonu pomocí konektoru
USB, při přehrávání pomocí připojeného audio
zařízení může vznikat šum.
Frekvence zvuku je příliš vysoká nebo nízká.
CC Je zvolena nesprávná rychlost otáčení.
Vyhledejte rychlost otáčení na štítku
uprostřed vinylové desky nebo obalu desky
a zvolte správnou rychlost otáčení. Pomocí
otočného voliče SPEED/POWER zvolte
rychlost „33“ pro desky 33 1/3 ot./min nebo
„45“ pro desky 45 ot./min.
CC Pohonný řemínek může být překroucený
nebo opotřebovaný. Rozmotejte pohonný
řemínek. (Viz strana 21)
24
CC Hrot přenosky je opotřebovaný. Vyměňte ho
za nový. (Viz strana 20)
CC Vyměňte pohonný řemínek. (Viz strana 21)
Chcete-li získat náhradní pohonný řemínek,
obraťte se na svého prodejce nebo přejděte
na webové stránky zákaznické podpory.
(Viz strana 27)
Talíř se neotáčí.
CC Ujistěte se, že je napájecí adaptér řádně
zapojen do zásuvky a do zdířky DC IN na
gramofonu.
CC Ujistěte se, že je pohonný řemínek zcela
ovinut okolo řemeničky motorku.
(Viz strana 10)
Přehrávaný zvuk je příliš tichý
nebo zkreslený.
CC Zkontrolujte, zda nastavení spínače PHONO/
LINE na gramofonu odpovídá typu vstupních
konektorů na audio zařízení použitých
k připojení gramofonu. (Viz strana 14)
Instalace softwaru
Aplikaci Hi-Res Audio Recorder nelze
nainstalovat na počítač.
CC Podrobné pokyny ke stažení a instalaci
aplikace naleznete na webových stránkách
podpory.
Přejděte na stránky
http://www.sony.eu/support, přepněte na
webové stránky pro vaši zemi a vyhledejte
„Hi-Res Audio Recorder“.
CC Ujistěte se, že je počítač připojen k internetu.
Záruční list a služby
opravy
Záruční list
Spolu s gramofonem dostanete od prodejce
záruční list.
Přečtěte si podmínky záruky, vyplňte
požadované informace a uschovejte záruční
list na bezpečném místě.
Společnost Sony poskytuje na gramofon
záruku po dobu jednoho roku od data
zakoupení.
Předtím, než se obrátíte na prodejce nebo
požádáte o pomoc na webových stránkách
zákaznické podpory (Viz strana 27),
si připravte následující informace:
• Číslo modelu: PS-HX500
• Sériové číslo na zadní straně gramofonu:
• Popis závad: (co možná nejpodrobněji)
• Datum zakoupení:
• Název prodejce:
Pokud k poškození nebo opotřebování hrotu
přenosky či pohonného řemínku došlo
v důsledku nesprávného používání, bude
oprava provedena na vaše náklady.
Služby opravy
Pokud vám pokyny nepomohou problém
vyřešit, obraťte se na svého prodejce nebo
přejděte na webové stránky zákaznické
podpory. (Viz strana 27)
Služby opravy v rámci záruční lhůty:
Služby opravy budou poskytovány v souladu
s podmínkami záruky. Podrobnosti naleznete
v záručním listu.
Doplňující informace
Pokud váš gramofon nefunguje správně,
projděte si pokyny v kapitole Odstraňování
problémů a zjistěte, zda je nutné systém
opravit.
Služby opravy mimo záruční lhůtu:
Pokud bude nutné gramofon opravit, budou
na vaši žádost vykonány nezbytné služby
opravy, které budou zpoplatněny.
Doba uchování náhradních dílů:
Společnost Sony bude uchovávat funkční
součásti gramofonu pro opravy (součásti nutné
k zajištění funkčnosti gramofonu) po dobu
nejméně osmi let od ukončení prodeje výrobku
dle pokynů Ministerstva hospodářství,
obchodu a průmyslu v Japonsku, a během této
lhůty bude poskytovat služby opravy.
V závislosti na součásti, kterou je nutné
opravit, však mohou být služby opravy
poskytovány i mimo tuto lhůtu pro uchování.
Podrobné informace naleznete na webových
stránkách zákaznické podpory.
(Viz strana 27)
25
Technické údaje
Motor a talíř
Druh pohonu
řemínkový pohon
Motor
stejnosměrný motor
Talíř
průměr 296 mm (hliníkový tlakový odlitek)
Rychlosti
33 1/3 ot./min a 45 ot./min, 2 rychlosti
Kolísání otáček
menší než 0,25 % (WRMS)
Odstup signálu od šumu
víc než 50 dB (DIN-B) s dodávanou vložkou
Raménko přenosky
Typ
dynamicky vyvážené přímé raménko s jemným tlumením
Efektivní délka raménka
221 mm
Konektor USB
Výstupní konektor
konektor USB typu B
USB 2.0
Vložka
Typ
MM
Tlak hrotu přenosky
3g
Výstupní úroveň
2.5 mV
Obecné
Napájení
5 V=, 2.0 A (napájecí adaptér)
Příkon
3W
Rozměry
430 × 104 × 366 mm (šířka, výška, hloubka)
Hmotnost
přibližně 5.4 kg
Napájecí adaptér AC
Model HK-AR-050A200-US pro USA a Kanadu
Vstup
100–240 V~, 0.35 A, 50/60 Hz
Výstup
5 V=, 2.0 A
Model HK-AR-050A200-EU pro Evropu
Vstup
100–240 V~, 0.35 A, 50/60 Hz
Výstup
5 V=, 2.0 A
HK-AR-050A200-GB pro Velkou Británii
Vstup
100–240 V~, 0.35 A, 50/60 Hz
Výstup
5 V=, 2.0 A
Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
26
Webové stránky
zákaznické podpory
Podrobnosti o zakoupení náhradních
součástí, příslušenství a dalších služeb
podpory naleznete na webových stránkách
zákaznické podpory určené pro vaší oblast.
http://www.sony.eu/support
Rejstřík
Doplňující informace
adaptér na 45 ot./min.............................8, 15
aplikace
Hi-Res Audio Recorder.................4, 18, 19, 24
audio výstup............................................ 7, 14
držák přenosky........................................ 7, 16
gumová podložka................................6, 8, 10
hřídelka..................................................... 6, 9
instalace............................................. 4, 19, 24
kabel USB.................................................8, 18
kabely PHONO.........................................8, 14
kruhový ukazatel..........................................12
napájecí adaptér AC................................8, 15
ochranné známky....................................... 23
otočný volič protiskluzu......................6, 10, 12
otočný volič SPEED/POWER..........6, 16, 17, 19
páčka pro zvednutí
raménka přenosky..............................6, 16, 17
port USB..............................................7, 18, 23
přepínač PHONO/LINE............................. 7, 14
protizávaží.............................................6, 8, 11
raménko přenosky............... 7, 10, 11, 16, 17, 23
řemenička motorku............................9, 10, 21
rychlost otáčení.......................................... 16
seřízení................................................... 10, 12
služby opravy.............................................. 25
šum......................................................... 9, 24
talíř...................................................6, 8, 9, 24
tělo vložky................................................7, 20
tlak hrotu přenosky......................................12
uzemňovací svorka.................................. 7, 14
vstup stejnosměrného proudu................ 7, 15
webové stránky zákaznické podpory......... 27
zámek raménka přenosky............. 6, 11, 16, 17
závěsy krytu proti prachu.................... 6, 8, 13
27
© 2016 Sony Corporation
Download PDF

advertising