Sony | CFM-20L | Sony CFM-20L Návod k obsluze

Wybór źródła zasilania
Volba napájecích zdrojů
(1) Czynności polegające na:
— sprawdzeniu działania parametrów
technicznych,
— regulacji i czyszczeniu mechanizmu,
— strojeniu programatorów,
— wymianie źarówek i bezpieczników
Az áramforrás
kiválasztása
Model tajwański
Model určený pro Tchajwan
Tajvani típus
Modele sprzedawane w innych krajach
Modely pro další země
Más országok típusai
do gniazda ściennego
k síové zásuvce
a fali konnektorhoz
Model tajwański:
Otwórz pojemnik na baterie i wyjmij
przewód zasilający. Otwór w drzwiczkach
pojemnika na baterie umożliwia zasilanie
urządzenia prądem zmiennym przy
zamkniętych drzwiczkach. Następnie
podłącz przewód zasilający do gniazdka
sieciowego.
1
Modele sprzedawane w innych krajach:
1
2
Do gniazda AC IN
Do gniazda ściennego
Zapojení přívodního kabelu
A hálózati kábel csatlakoztatása
Model určený pro Tchajwan:
Otevřete bateriový prostor a vyjměte
přívodní kabel. Otvor v bateriovém prostoru
umožňuje napájení ze sítě, i když jsou
dvířka zavřená. Poté zapojte přívodní kabel
do sítě.
Tajvani típus:
Nyissa ki az elemtartót és vegye ki a
hálózati kábelt. Az elemtartó fedelén
található lyuk lehetővé teszi a készülék
hálózatról történő használatát becsukott
fedéllel is. Csatlakoztassa a kábelt a
hálózathoz.
ke zdířce AC IN na přístroji
k síové zásuvce
Provoz přístroje na baterie
Uwaga
Brak dźwięku.
• Mocno podłącz przewód zasilania.
• Włóż baterie prawidłowo.
• Jeśli baterie są wyczerpane,
zastąp wszystkie baterie nowymi.
• Wyreguluj głośność.
• Ustaw przełącznik FUNCTION w
odpowiedniej pozycji.
Słychać szum.
• W pobliżu odtwarzacza ktoś korzysta z
przenośnego telefonu lub innego sprzętu
emitującego fale radiowe. Odsuń przenośny
telefon itp. od odtwarzacza.
Nie można włożyć kasety.
• Prawidłowo wkładaj kasetę.
• Naciśnij przycisk xZ, aby zwolnić przycisk
n.
Nie działa przycisk z.
• W kieszeni kasety nie ma kasety.
• Upewnij się, że zabezpieczenie kasety przed
przypadkowym skasowaniem nie zostało
wyłamane.
Niska jakość odtwarzania, nagrywania
lub kasowania.
• Brudne głowice. Wyczyść urządzenie
wacikiem zwilżonym płynem czyszczącym
lub alkoholem (jak pokazano na rysunku).
• Rozmagnesuj głowice i wszystkie metalowe
elementy toru przesuwu taśmy za pomocą
dostępnej w sprzedaży kasety
rozmagnesowującej.
Rolka
dociskowa
Głowica kasująca
Głowica
Wałek napędu nagrywająco/
odtwarzająca
az AC IN bemenethez
a fali konnektorhoz
A készülék üzemeltetése
elemekről
Poznámka
Helyezzen négy darab R20-as (D méret –
bébi) elemet (nem mellékelt) az
elemtartóba.
Vyměňte baterie, když indikátor OPR/BATT
svítí tlumeně nebo když přístroj přestane
fungovat. Vyměňte všechny baterie za nové.
Wymień baterie na nowe, jeśli wskaźnik OPR/
BATT przygasa lub odtwarzacz przestanie
działać. Zastąp wszystkie baterie nowymi.
W razie trudności
1
2
Vložte čtyři baterie R20 (velikost D) (nejsou
ve vybavení) do bateriového prostoru.
Zasilanie odtwarzacza bateriami
Włóż cztery baterie R20 (rozmiaru D) (brak
w wyposażeniu) do pojemnika na baterie.
OSTRZEŻENIE
Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem elektrycznym,
nie narażaj niniejszego urządzenia na działanie deszczu
lub wilgoci.
Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie otwieraj
obudowy. Naprawy powierzaj tylko wykwalifikowanemu
personelowi.
OSTRZEŻENIE
Sprzętu nie wolno ustawiać w miejscach o ograniczonej
przestrzeni, takich jak zabudowane regały lub szafki.
Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie
należy stawiać na urządzeniu obiektów wypełnionych
cieczami, np. wazonów.
Podłączyć urządzenie do łatwo dostępnego gniazda
ściennego. W wypadku zauważenia jakiejkolwiek
nieprawidłowości w pracy urządzenia, należy natychmiast
odłączyć główną wtyczkę od gniazda ściennego.
Más országok típusai:
Megjegyzés
Ha az OPR/BATT kijelző fénye elhalványul
vagy ha a készülék nem működik, cserélje ki
az elemeket. Mindig cserélje ki az összes
elemet.
Návod k odstraňování
poruch
Hibaelhárítás
Nincs hang.
• Překontrolujte připojení napájecí šňůry.
• Překontrolujte, zda jsou baterie vložené
správně.
• Vyměňte všechny baterie, když jsou slabé.
• Nastavte hlasitost.
• Nastavte přepínač FUNCTION do pozice,
kterou chcete provozovat.
• Csatlakoztassa biztonságosan a hálózati
csatlakozózsinórt.
• Helyezze be megfelelően az elemeket.
• Ha lemerültek az elemek, cserélje ki
valamennyit.
• Állítsa be a hangerőt.
• Állítsa a FUNCTION üzemmódkapcsolót
abba a pozícióba, amely megfelel az Ön által
kívánt üzemmódnak.
Je slyšet šum
Zaj hallható.
• V blízkosti přehrávače někdo používá
přenosný telefon nebo jiné zařízení vysílající
rádiové vlny. Odstraňte mobilní telefon či
toto jiné zařízení z blízkosti přehrávače.
• A készülék közelében valaki vezeték nélküli
telefont vagy más, rádióhullámokat zavaró
készüléket üzemeltet. Helyezze a telefont
stb. a készüléktől távolabb.
Kazeta nemůže být vložena.
Nem lehet kazettát helyezni a
készülékbe.
Reproduktor nevydává zvuk.
• Vložte kazetu správně.
• Stiskněte tlačítko xZ k uvolnění tlačítka
n.
Tlačítko z nefunguje.
• V kazetovém prostoru není vložena kazeta.
• Ujistěte se, že nahrávací kolík na kazetě není
odstraněn.
Špatná kvalita přehrávání, nahrávání
nebo vymazávání.
• Špinavé hlavy. Vyčistěte příslušnou část (jak
je zobrazeno) bavlněnými tampony lehce
navlhčenými v čistící kapalině nebo
alkoholu.
• Odmagnetizujte hlavy a všechny kovové
části na dráze pásky komerčně dostupným
demagnetizérem hlav.
Unášecí válec
Vodicí válec
Vymazávací hlava
Nahrávací/
Přehrávací hlava
• Megfelelően helyezze be a kazettát.
• A xZ gomb megnyomásával oldja ki a
n gombot.
A z gomb nem működik.
• Nincs kazetta a kazettatartóban.
• Ellenőrizze, hogy ép-e a kazetta törlésvédő
füle.
Rossz a lejátszás, a felvétel vagy a törlés
minősége.
• Elszennyeződtek a magnófejek. Tisztítsa
meg (az ábrának megfelelően) a készüléket
tisztítófolyadékkal, vagy alkohollal enyhén
megnedvesített vattapálcával.
• Demagnetizálja a magnófejeket és a
szalagvezető rendszer fémalkatrészeit a
kereskedelemben kapható demagnetizáló
kazetta segítségével.
Nyomógörgő
Törlőfej
Felvevő/Lejátszófej
Hajtótengely
Radio Cassette-Corder
Instrukcja obsługi
Návod k použití
Kezelési ulasítás
CFM-20/20L
Modely pro další země:
1
2
(3) Aby uchronić zestaw przed zniszczeniem w
czasie wyładowań atmosferycznych należy
odłączyć przewód zasilania z sieci oraz kabel
antenowy/ dot. instalacji indywidualnych /a
kabel antenowy w przypadku wejścia na antenę
zewnętrzną.
do gniazda ściennego
k síové zásuvce
a fali konnektorhoz
2
Podłączanie przewodu
zasilającego
są czynnościami należącymi do normalnej obsługi
eksploatacyjnej przez uprawnionego z gwarancji,
nie są zaliczane do ilości napraw stanowiących
podstrawę do wymiany sprzętu zgodnie z §31 i §36
punkt 1.3, uchwaly Nr 71 RM z 1963. 06. 13
opublikowanej w Monitorze Polskim Nr 21 z 1983.
06. i są usługą płatną przez klienta.
3-228-217-63 (1)
(2) Uszkodzenia mechaniczne, termiczne,
chemiczne zewnętrznych części metalowych i z
tworzyw sztucznych oraz sznury
przyłączeniowe słuchawkowenie podlegają
gwarancji.
VÝSTRAHA
Abyste zabránili nebezpečí požáru či šoku, nevystavujte
tento přístroj dešti či vlhkosti.
Neotvírejte skříň přístroje, aby nedošlo k elektrickému
šoku. Veškeré úpravy přenechte výhradně odborníkům.
UPOZORNĚNÍ
Neinstalujte přístroj v uzavřených prostorech, jako jsou
knihovny nebo skříňky na zabudování.
Sony Corporation ©2001
FIGYELMEZTETÉS
A tűz és áramütés veszélyének megelőzése érdekében ne
tegye ki a készüléket eső, vagy nedvesség hatásának.
Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa ki a készülék
dobozát. A javítást csak képzett szakemberre bízza.
Na přístroj neumísujte nádoby s tekutinou, např. vázy,
předejdete tak možnosti vzniku požáru či úrazu
elektrickým proudem.
FIGYELEM
Zapojte zařízení do snadno přístupné elektrické zásuvky.
Pokud si všimnete abnormální funkci zařízení, okamžitě
odpojte kabel z elektrické zásuvky.
A tűz és az áramütés elkerülése érdekében ne tegyen a
készülékre folyadékot tartalmazó tárgyat (pl. vázát).
Volič FUNCTION je umístěn vpředu. Jakmile zapnete
přehrávač, rozsvítí se indikátor OPR/BATT (kromě modelu
určeného pro Tchajwan).
Przycisk wyboru FUNCTION znajduje się u góry. Po
włączeniu odtwarzacza zaczyna świecić się wskaźnik
OPR/BATT (oprócz modelu tajwańskiego).
A készüléket zárt térben, például könyvespolcon vagy
beépített szekrényben üzembe helyezni nem szabad.
Csatlakoztassa a készüléket a legkönnyebben elérhető
hálózati konnektorhoz. Ha bármilyen rendellenességet
tapasztalna, akkor a villásdugót azonnal húzza ki a
hálózati konnektorból.
A FUNCTION kapcsoló a készülék felső részén található.
Amikor bekapcsolja a készüléket, az OPR/BATT kijelző
világítani kezd (kivéve tajvani típus).
Środki ostrożności
Upozornění
Óvintézkedések
O bezpieczeństwie/źródłach zasilania
Poznámky k bezpečnosti/napájecím
zdrojům
A biztonsággal/az áramforrásokkal
kapcsolatban
• Při pádu libovolného pevného předmětu nebo rozlití
kapaliny přístroj odpojte a před dalším provozem jej
nechejte překontrolovat kvalifikovanou osobou.
• Při napájení ze sítě zkontrolujte, zda je provozní napětí
totožné s Vaším síovým napětím (viz “Technické
parametry”), a používejte dodávanou šňůru;
nepoužívejte jiný typ.
• Přístroj není odpojen od zdroje střídavého proudu
(zásuvky) po dobu jeho připojení k zásuvce, i když je
vypnut.
• Při provozu na baterie používejte 4 baterie R20 (velikost
D).
• Pokud baterie nejsou používany, vyměňte je, abyste
zabránili poškození, které může být způsobeno
vytečením baterií nebo korozí.
• Štítek s údaji o pracovním napětí, příkonu atd. je
umístěn na spodní straně přístroje.
• Ha bármilyen szilárd vagy folyékony anyag kerülne a
készülék belsejébe, húzza ki a készülék csatlakozóját a
hálózatból és ellenőriztesse szakemberrel a
berendezést, mielőtt azt újra használni kezdené.
• Hálózatról történő üzemeltetés esetén ellenőrizze, hogy
a készülék tápfeszültsége megegyezik-e a helyi hálózat
feszültségével (lásd “Műszaki adatok”) és csak a
mellékelt hálózati csatlakozózsinórt használja; ne
használjon más típusú vezetéket.
• A készülék nincs áramtalanítva (nincs lekapcsolva a
hálózatról), amíg a hálózati csatlakozó be van dugva a
konnektorba még akkor sem, ha a készülék kikapcsolt
állapotban van.
• Elemekről történő üzemeltetéshez hat négy R20-as (D
méret – bébi) elem szükséges.
• Ha az elemeket hosszú ideig nem használja, az elemek
folyásából, vagy korróziójából adódó károsodások
elkerülése végett távolítsa el azokat a készülékből.
• A tápfeszültség, energiafogyasztás stb. adatokat
tartalmazó címke a készülék hátoldalán található.
• Jeśli jakikolwiek przedmiot lub płyn dostanie się do
wnętrza urządzenia, odłącz przewód zasilania i przed
podjęciem dalszej esksploatacji oddaj odtwarzacz do
przeglądu wykwalifikowanemu personelowi serwisu.
• Podczas zasilania prądem zmiennym sprawdź, czy
napięcie operacyjne zgodne jest z napięciem w lokalnej
sieci (patrz “Dane techniczne”), używaj tylko
załączonego przewodu zasilania, nie używaj
przewodów innych typów.
• Odtwarzacz nie jest odłączony od źródła zasilania
(sieci), dopóki przewód zasilania podłączony jest do
gniazda ściennego, nawet jeśli sam odtwarzacz jest
wyłączony.
• Do zasilania za pomocą baterii używaj czterech baterii
R20 (rozmiaru D).
• Gdy nie używasz baterii, wyjmij je z odtwarzacza, aby
uniknąć wycieku elektrolitu i uszkodzeń
spowodowanych wyciekiem z baterii i korozją.
• Tabliczka znamionowa wskazująca napięcie
operacyjne, pobór mocy itp. umieszczona jest na
spodzie urządzenia.
O lokalizacji/obsłudze urządzenia
• Nie instaluj niniejszego urządzenia w pobliżu źródeł
ciepła lub w miejscach narażonych na bezpośrednie
działanie światła słonecznego, kurz lub wstrząsy
mechaniczne.
• Nie umieszczaj żadnych przedmiotów w odległości
mniejszej niż 10 mm od obudowy. W celu
prawidłowego działania urządzenia i przedłużenia
żywotności jego części otwory wentylacyjne muszą
pozostać odsłonięte.
• Ponieważ w głośnikach wbudowane są silne magnesy,
nie umieszczaj w pobliżu niniejszego odtwarzacza kart
kredytowych wykorzystujących magnetyczne
kodowanie danych ani zegarków nakręcanych sprężną,
aby uniknąć możliwych uszkodzeń.
• Nie wolno podnosić uchwytu, gdy antena jest
wyciągnięta.
• Jeśli odtwarzacz nie był używany przez dłuższy czas,
przed włożeniem kasety włącz na kilka minut
odtwarzanie w celu rozgrzania mechanizmu.
Poznámky k umístění/provozu
• Nenechávejte přístroj v blízkosti zdrojů tepla, ani jej
nepokládejte na místo vystavené přímému slunečnímu
světlu, nadměrné prašnosti nebo mechanickým
otřesům.
• Neumísujte žádné předměty do vzdálenosti bližší než
10 mm od přístroje. Ventilační otvory musí zůstat volné,
aby přístroj pracoval normálně a aby se prodloužila
životnost jeho komponent.
• Protože v reproduktorech je použit silný magnet,
nepřibližujte k přístroji magneticky kódované osobní
karty nebo náramkové hodinky, abyste zabránili jejich
poškození magnetem.
• Nezvedejte páčku, je-li vysunuta teleskopická anténa.
• Když přístroj nebyl používán dlouhou dobu, před
vložením kazety jej na několik minut přepněte do
přehrávacího modu, aby se zahřál.
Když máte nějaké dotazy nebo problémy týkající se
Vašeho přístroje, obrate se na Vašeho nejbližšího
prodejce Sony.
Az elhelyezéssel/a működtetéssel
kapcsolatban
• Ne hagyja a készüléket hőforrások közelében, vagy
közvetlen napsugárzásnak, porszennyeződésnek,
ütésnek, vibrációnak kitett helyen.
• Ne helyezzen semmit 10 mm-nél közelebb a
készülékdoboz oldalától. A készülék megfelelő
működése és alkatrészeinek hosszú élettartama
érdekében a szellőzőnyílásoknak szabadon kell
maradniuk.
• Mivel a hangszórókban erős mágnesmag található, az
ebből eredő károsodás elkerülése érdekében tartsa
távol mágneskódot tartalmazó hitel és memóriakártyáit,
valamint mechanikus óráját a berendezéstől.
• Ne hajtsa ki a fogantyút, ha a kihúzható antenna ki van
húzva.
• Ha a készüléket hosszú ideig nem használta a kazetta
behelyezése előtt kapcsolja pár percre lejátszási
üzemmódba, hogy a berendezés bemelegedjen.
Ha bármilyen kérdése vagy problémája adódik a
készülékkel kapcsolatban, kérjük forduljon a legközelebbi
Sony márkabolthoz.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy dotyczące
odtwarzacza, skonsultuj się z najbliższym
przedstawicielem firmy Sony.
Dane techniczne
Technické parametry
Műszaki adatok
• Zakres częstotliwości
CFM-20:
FM: Europa: 87,6 - 107 MHz/Włochy: 87,5 - 108 MHz/
Inne kraje: 87,6 - 108 MHz
AM: Europa: 531 - 1 602 kHz/Włochy: 526,5 - 1 606,5 kHz/
Tajwan: 530 - 1 710 kHz/Inne kraje: 530 - 1 605 kHz
CFM-20L:
FM: 87,6 - 107 MHz/LW: 153 - 279 kHz
• Anteny FM: Antena teleskopowa
AM/LW: Wbudowana antena z rdzeniem ferrytowym
• Częstotliwość pośrednia
FM: 10,7 MHz/AM/LW: 455 kHz
• System nagrywania 2 ścieżki, mono
• Pasmo przenoszenia 100 - 6 300 Hz
• Głośnik Pełnozakresowy: średnica 7,7 cm x 1
• Wyjście: Gniazdo minisłuchawek przeznaczone dla
minisłuchawek o impedancji 8 Ω (oprócz modelu
tajwańskiego)
• Maksymalna moc wyjściowa 0,8 W
• Żywotność baterii
Nagrywanie z FM: Baterie Sony R20P: Ok. 18 godzin/Baterie
alkaliczne Sony LR20: Ok. 50 godzin
Odtwarzanie: Sony R20P: Ok. 16 godzin/Baterie alkaliczne
Sony LR20: Ok. 42 godzin
• Zasilanie Taiwan: 120 V prąd zmienny, 60 Hz/Argentyna: 220
- 230 V prąd zmienny, 50 Hz/Inne kraje: 230 V prąd zmienny,
50 Hz
6 V prądu stałego, cztery baterli R20 (rozmiaru D)
• Pobór mocy 5 W (zasilanie prądem zmiennym)
• Wymiary Ok. 278 x 154 x 130 mm (szer./wys./głęb.)
włączając wystające części i regulatory
• Masa Tajwan: Ok. 1,9 kg włączając baterie/Inne kraje: 1,8 kg
włączając baterie
• Załączone wyposażenie
Przewód zasilania (1) (oprócz modelu tajwańskiego)
• Frekvenční rozsah
CFM-20:
FM: Evropa: 87,6-107 MHz / Itálie: 87,5-108 MHz /
Ostatní země: 87,6-108 MHz
AM: Evropa: 531-1 602 kHz / Itálie: 526,5-1 606,5 kHz /
Tchajwan: 530-1 710 kHz / Ostatní země: 530-1 605 kHz
CFM-20L:
FM: 87,6-107 MHz / LW: 153-279 kHz
• Antény FM: Teleskopická anténa
AM/LW: Vestavěná feritová anténa
• IF FM: 10,7 MHz / AM/LW: 455 kHz
• Nahrávací systém 2stopový, mono
• Frekvenční odezva 100-6 300 Hz
• Reproduktory Plný rozsah: 7,7 cm průměr x 1
• Výstup Zdířka pro sluchátka, určená pro sluchátka s
impedancí 8 Ω (kromě modelu určeného pro Tchajwan)
• Maximální výstupní výkon 0,8 W
• Životnost baterií
FM nahrávání: Sony R20P: Přibl. 18 hodin/Sony LR20
alkalická: Přibl. 50 hodin
Přehrávání: Sony R20P: Přibl. 16 hodin/Sony LR20 alkalická:
Přibl. 42 hodin
• Napájení Tchajwan: 120 V střídavý proud, 60 Hz/Argentina:
220 - 230 V střídavý proud, 50 Hz/Ostatní země: 230 V
střídavý proud, 50 Hz
6 V stejnosměrný proud, 4 baterií R20 (velikost D)
• Příkon Střídavý proud 5 W
• Rozměry
Přibl. 278 x 154 x 130 mm (š/v/h) včetně naprojektovaných
částí a ovladačů
• Hmotnost Tchajwan: Přibl. 1,9 kg včetně baterií/Ostatní
země: 1,8 kg včetně baterií
• Dodávané příslušenství
Napájecí šňůra (1) (kromě modelu určeného pro Tchajwan)
• Frekvenciatartomány
CFM-20:
FM: Európa: 87,6 -107 MHz/Olaszország: 87,5 -108 MHz
Más országok: 87,6 -108 MHz
AM: Európa: 531 - 1 602 kHz/Olaszország: 526,5 1 606,5 kHz/Tajvan: 530 - 1 710 kHz/Más országok:
530 - 1 605 kHz
CFM-20L:
FM: 87,6 - 107 MHz/LW: 153 - 279 kHz
• Antennák FM: Teleszkópantenna
AM/LW: Beépített ferritrúdantenna
• KF FM: 10,7 MHz/AM/LW: 455 kHz
• Felvételi rendszer 2 sávos, monorendszer
• Frekvenciaátvitel 100 - 6 300 Hz
• Hangszórók Teljes spektrumú: 7,7 cm átm. x 1
• Kimenet Fülhallgató jackdugasz, 8 Ω impedanciójú
fülhallgatóhoz (kivéve tajvani típus)
• Maximális kimeneti teljesítmény 0,8 W
• Elemek élettartama
FM felvétel: Sony R20P: Kb. 18 óra/Sony LR20 alkáli:
Kb. 50 óra
Kazettalejátszás: Sony R20P: Kb. 16 óra/Sony LR20 alkáli:
Kb. 42 óra
• Tápfeszültség Tajvan: 120 V váltakozó áram,
60 Hz/Argentína: 220 - 230 V váltakozó áram, 50 Hz/
Más országok: 230 V váltakozó áram, 50 Hz
6 V-os egyenáram, hat darab R20-as (D méret - bébi) elem
• Felvett teljesítmény 5 W, hálózati üzem esetén
• Méretek Kb. 278 x 154 x 130 mm (szé/ma/mé) a kiálló
részeket és a kezelőszerveket beleszámítva
• Tömeg Tajvan: Kb 1,9 kg. elemekkel együtt/Más országok:
1,8 kg elemekkel együtt
• Mellékelt tartozék
Hálózati csatlakozózsinór (1 db) (kivéve tajvani típus)
Tvar a technické parametry se můžou změnit bez oznámení.
A formaterv és a műszaki adatok változtatásának jogát — külön
értesítés nélkül — fenntartjuk.
Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianom bez uprzedzenia.
Położenie regulatorów
Umístění ovladačů
A kezelőszervek
elhelyezkedése
Odtwarzanie taśmy
Přehrávání pásky
Szalaglejátszás
Używaj tylko taśm TYPE I (normalnych).
Používejte jenom pásku TYPE I (normal).
Csak TYPE I (normál) szalagot
használjon.
1
OPR/BATT*
FUNCTION
FUNCTION
VOLUME
REW
LW
TUNING
Płytka dla strony B
Nahrávací kolík
pro stranu B
B oldal biztonsági
nyelve
FF
PLAY
REC
Płytka dla strony A
Nahrávací kolík
pro stranu A
A oldal biztonsági
nyelve
* Oprócz modelu tajwańskiego
* Kromě modelu určeného pro Tchajwan
* Kivéve tajvani típus
TAPE/
TAPE/
RADIO
OFF
RADIO
OFF
CFM-20
Uwagi o kasetach
Poznámky ke kazetám
• Jeśli chcesz uniknąć przypadkowego
skasowania nagrania, wyłam zabezpieczenie
przed zapisem strony A lub B kasety. Jeśli
chcesz ponownie użyć kasety do
nagrywania, zaklej otwory po
zabezpieczeniach taśmą samoprzylepną.
• Nie zaleca się używania kaset o czasie
odtwarzania przekraczającym 90 minut z
wyjątkiem długiego, ciągłego nagrywania lub
odtwarzania.
• Vylomte kolík na straně A nebo B, abyste
zabránili náhodnému nahrávání. Když chcete
na pásku opět nahrávat, přelepte otvor lepicí
páskou.
• Použití pásek s časem přehrávání delším než
90 minut není doporučováno s výjimkou
dlouhotrvajících nahrávání nebo přehrávání.
Ustaw przełącznik FUNCTION w
pozycji TAPE/RADIO OFF.
1
Nastavte přepínač FUNCTION na
TAPE/RADIO OFF.
2
Włóż nagraną taśmę stroną do
odtwarzania skierowaną na
zewnątrz.
2
Vložte nahranou pásku stranou,
kterou chcete přehrávat, dopředu.
3
Když máte nějaké dotazy nebo problémy
týkající se Vašeho přístroje, obraZte se na
Vašeho nejbližšího prodejce Sony.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy
dotyczące odtwarzacza, skonsultuj się z
najbliższym przedstawicielem firmy Sony.
1
FUNCTION
FM
TUNING
AM
Állítsa a FUNCTION
üzemmódkapcsolót TAPE/RADIO
OFF állásba.
2
Helyezzen be egy műsoros
kazettát az a kazettaoldal nézzen
előre, amelyiket hallgatni kíván.
K
Stiskněte
Zastavení přehrávání xZ
Když páska dosáhne
konce, přehrávaní se
ukončí.
Rychlému převíjení m nebo M
dopředu nebo zpět
Přerušení přehrávání X
K obnovení
přehrávání
jej stiskněte opět.
Vyjmutí kazety
xZ
3
Nyomja meg a n gombot.
Művelet
Nyomja meg az
alábbi gombot
Lejátszás megállítása xZ
A szalag végén a
lejátszás megáll.
A szalag gyors előre m vagy M.
vagy
visszatekercselése
Lejátszási szünet
X
Ha a lejátszást újra
kívánja indítani,
ismételten nyomja
meg ezt a gombot.
A kazetta kiadása
xZ
Nagrywanie
Nahrávání
Felvétel
Używaj tylko taśm TYPE I (normalnych).
Používejte jenom pásku TYPE I (normal).
Csak TYPE I (normál) szalagot
használjon.
2
3
PLAY
STOP/EJECT
Rádióhallgatás
FM
1
Stiskněte n.
Ha bármilyen kérdése vagy problémája adódik
a készülékkel kapcsolatban, kérjük forduljon a
legközelebbi Sony márkabolthoz.
2
FUNCTION
FM
Naciśnij
Przycisk xZ
Odtwarzanie
zatrzymuje się, gdy
taśma osiągnie
koniec.
Przycisk m lub M
Szybko przewinąć
lub cofnąć taśmę
Na chwilę zatrzymać Przycisk X
odtwarzanie
Aby wznowić
odtwarzanie,
ponownie naciśnij ten
przycisk.
Wyjąć kasetę
Przycisk xZ
1
Poslech rádia
3
Naciśnij przycisk n.
Megjegyzések a kazettákkal
kapcsolatban
• A szalagon lévő felvétel véletlen letörlésének
elkerülése érdekében távolítsa el a kazetta A
vagy B oldalának törlésvédő fülét. Ha a
kazettára újra felvételt kíván készíteni, fedje
le ragasztószalaggal a biztonsági nyílást.
• A hosszú, folyamatos felvétel, vagy lejátszás
kivételével a 90 percnél hosszabb játékidejű
kazetták használata nem ajánlott.
CFM-20L
1
Aby
Zatrzymać
odtwarzanie
Słuchanie radia
PLAY
STOP/EJECT
Strona A
Strana A
A oldal
PAUSE STOP/EJECT
3
FM
AM
v*
2
FUNCTION
FM
MIC
REC
AM
LW
LW
TAPE/
TAPE/
RADIO
OFF
RADIO
OFF
CFM-20
Ustaw przełącznik FUNCTION na
żądane pasmo.
1
Nastavte přepínač FUNCTION na
pásmo, které požadujete.
1
Állítsa a FUNCTION kapcsolót a
hallgatni kívánt hullámsávra.
2
Nastrój żądaną stację.
2
Nalafte stanici, kterou požadujete.
2
Hangolja be a kívánt állomást.
Aby wyłączyć radio
K vypnutí rádia
A rádió kikapcsolása
Ustaw przełącznik FUNCTION w pozycji
TAPE/RADIO OFF.
Nastavte přepínač FUNCTION na TAPE/
RADIO OFF.
Állítsa a FUNCTION üzemmódkapcsolót
TAPE/RADIO OFF állásba.
Aby poprawić odbiór audycji radiowych
Ke zlepšení příjmu
A vétel minőségének javítása
W celu poprawienia odbioru pasma FM,
zmień ustawienie anteny. W celu
poprawienia odbioru pasm AM (CFM-20)
lub LW (CFM-20L) zmień ustawienie
samego odtwarzacza.
Při příjmu FM otočte anténu. Při příjmu AM
(CFM-20) nebo LW (CFM-20L) pootočte
přístroj.
FM vétel esetén módosítsa az antenna
irányát. AM (CFM-20) vagy LW (CFM-20L)
vétel esetén változtassa meg a készülék
helyzetét.
• Aby słuchać przez minisłuchawki, podłącz
słuchawki do gniazda v (minisłuchawki)
(oprócz modelu tajwańskiego).
• Aby uzyskać jak najlepszy odbiór, odsuń
odtwarzacz od odbiornika TV.
Aby nagrywać z radia
Nastrój żądaną stację.
Aby nagrywać z wbudowanego
mikrofonu (MIC)
Ustaw przełącznik FUNCTION w
pozycji TAPE/RADIO OFF.
1
K nahrávání z rádia
Nalafte stanici, kterou požadujete.
K nahrávání vestavěným
mikrofonem (MIC)
Nastavte přepínač FUNCTION na
TAPE/RADIO OFF.
2
Włóż czystą taśmę stroną do
nagrywania skierowaną na
zewnątrz.
2
Vložte čistou pásku stranou, na
kterou chcete přehrávat, dopředu.
CFM-20L
1
Wskazówki
1
3
Naciśnij przycisk z.
(Przycisk n jest automatycznie
wciśnięty.)
Aby
Zatrzymać
nagrywanie
Návrhy
• Chcete-li při poslechu používat sluchátka,
připojte je ke zdířce v (sluchátka) (kromě
modelu určeného pro Tchajwan).
• Ke zlepšení příjmu umístěte přístroj dále od
TV.
Tippek
• Ha a készüléket fülhallgatón keresztül
kívánja hallgatni, csatlakoztassa a
fejhallgatót a v (fülhallgató) jelű kimenethez
(kivéve tajvani típus).
• A legjobb vétel érdekében helyezze távol a
készüléket a TV-től.
Na chwilę
zatrzymać
nagrywanie
Naciśnij
Przycisk xZ
Nagrywanie zakończy
się, gdy taśma
osiągnie koniec.
Przycisk X
Aby wznowić
nagrywanie, naciśnij
ten przycisk
ponownie.
Wskazówki
• Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zasilaj
urządzenie prądem zmiennym.
• Regulacja głośności lub barwy dźwięku nie
ma wpływu na poziom nagrania.
3
Stiskněte z.
(n se stiskne automaticky.)
K
Zastavení
nahrávaní
Přerušení
nahrávání
Stiskněte
xZ
Když páska dosáhne
konce, nahrávaní se
ukončí.
X
K obnovení nahrávání
jej stiskněte opět.
Návrhy
• Ke zlepšení nahrávání použivejte napájení ze
sítě.
• Nastavení hlasitosti nebo neovlivní úroveň
nahrávání.
1
Felvétel a rádióról
Hangolja be a kívánt állomást.
Felvétel a beépített mikrofon
segítségével (MIC)
Állítsa a FUNCTION
üzemmódkapcsolót TAPE/RADIO
OFF állásba.
2
Helyezzen be egy üres kazettát az
a kazettaoldal nézzen előre,
amelyikre felvenni kíván.
3
Nyomja meg a z gombot.
(A n gomb magától lenyomódik.)
Művelet
Nyomja meg az
alábbi gombot
Felvétel megállítása xZ
A szalag végén a
felvétel megáll.
Felvétel szünet
X
Ha a felvételt újra el
kívánja indítani,
ismételten nyomja
meg ezt a gombot.
Tippek
• A legjobb eredmény elérése érdekében
használjon hálózati áramforrást.
• A hangerő és a hangszín beállítása a felvételi
jelszintet nem befolyásolja.
Download PDF

advertising