Sony | PCM-M10 | Sony PCM-M10 Návod k obsluze

4-162-328-44(1)
Linear PCM Recorder
Návod k obsluze
PCM-M10
© 2009 Sony Corporation
Začínáme
Základní operace
Další operace nahrávání
Další operace přehrávání
Úprava stop
Funkce nabídky
Použití počítače
Doplňkové informace
Řešení problémů
Rejstřík
Adaptér napájení neinstalujte do uzavřeného
prostoru, například do knihovny nebo
věstavěné skříně.
Abyste snížili nebezpečí vzniku požáru a úrazu
elektrickým proudem, dávejte pozor, abyste
sít’ový adaptér nepostříkali vodou, a nepokládejte
na něj žádné nádoby naplněné kapalinami, jako
jsou například vázy.
Vzhledem k tomu, že se hlavní zástrčka sít’ového
adaptéru střídavého proudu používá k odpojení
sít’ového adaptéru střídavého proudu od
elektrické sítě, je třeba jednotku zapojit do dobře
přístupné zásuvky. Pokud se jednotka chová
netypicky, okamžitě ji odpojte z elektrické
zásuvky.
Nadměrný akustický tlak ve sluchátkách může
způsobit ztrátu sluchu.
Pro zákazníky v Evropě
Likvidace nepotřebného
elektrického a elektronického
zařízení (platné v Evropské unii a
dalších evropských státech
uplatňujících oddělený systém
sběru)
Tento symbol umístěný na
výrobku nebo jeho balení
upozorňuje, že by s výrobkem
po ukončení jeho životnosti
nemělo být nakládáno jako s
běžným odpadem z domácnosti.
Je nutné ho odvézt do sběrného
místa pro recyklaci elektrického
a elektronického zařízení. Zajištěním správné
2
CZ
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
případným negativním dopadům na životní
prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly
způsobeny nevhodnou likvidací výrobku.
Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben,
pomůžete ochránit přírodní zdroje. Podrobnější
informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u
příslušného místního obecního úřadu, podniku
pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě,
kde jste výrobek zakoupili.
Dodávané příslušenství:
Dálkový ovladač RM-PCM001
Nakládání s nepotřebnými
bateriemi (platí v Evropské unii a
dalších evropských státech
využívajících systém odděleného
sběru)
Tento symbol umístěný na baterii
nebo na jejím obalu upozorňuje,
že s baterií opatřenou tímto
označením by se nemělo nakládat
jako s běžným domácím odpadem.
Symbol nacházející se na určitých
typech baterii může být použit v
kombinaci s chemickou značkou. Značky pro rtuť
(Hg) nebo olovo (Pb) se použijí, pokud baterie
obsahuje více než 0,0005% rtuti nebo 0,004%
olova.
Správným nakládáním s těmito nepotřebnými
bateriemi pomůžete zabránit možným negativním
dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k
nímž by mohlo docházet v případech nevhodného
zacházení s vyřazenými bateriemi. Materiálová
recyklace pomůže chránit přírodní zdroje.
V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti,
funkce nebo uchování dat vyžaduje trvalé spojení
s vloženou baterií, je třeba, aby takovouto baterii
vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný personál.
K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo,
předejte výrobek, který je na konci své životnosti
na místo, jenž je určené ke sběru elektrických a
elektronických zařízení za účelem jejich
recyklace.
Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte
do té části návodu k obsluze, která popisuje
bezpečné vyjmutí baterie z výrobku.
Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci na
příslušné sběrné místo.
Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku či baterii kontaktujte, prosím, místní
obecní úřad, podnik zabezpečující místní
odpadové hospodářství nebo prodejnu, kde jste
výrobek zakoupili.
• Nahraná hudba je určena pouze pro osobní
potřebu. Využití hudby nad tento rámec
vyžaduje povolení držitelů autorských práv.
• Společnost Sony neodpovídá za neúplný
záznam či stažení dat a za jejich poškození v
důsledku problémů s rekordérem PCM nebo
s počítačem.
• V závislosti na typu textů a znaků se může
stát, že text zobrazovaný v rekordéru PCM
nebude v zařízení zobrazen správně. Možné
důvody:
– Kapacita připojeného rekordéru PCM.
– Rekordér PCM nefunguje správně.
– Informace obsahu jsou napsány v jazyce
nebo pomocí znaků, které rekordér PCM
nepodporuje.
3
CZ
Poznámka pro uživatele
Program © 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Sony Corporation
Documentation ©2009 Sony Corporation
Všechna práva vyhrazena. Příručka a popsaný
software, at’ už jako celek nebo po částech, nesmí
být reprodukovány, překládány ani redukovány
do žádné strojově čitelné podoby bez předchozího
písemného souhlasu společnosti Sony
Corporation.
SPOLEČNOST SONY CORPORATION NENÍ
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNÁ ZA
NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEOBVYKLÉ
POŠKOZENÍ, NA ZÁKLADĚ PORUŠENÍ,
SMLOUVY ČI JINÉHO, VZNIKLÉ NA
ZÁKLADĚ ČI V SOUVISLOSTI S TOUTO
PŘÍRUČKOU, SOFTWAREM ČI JINÝMI
INFORMACEMI ZDE OBSAŽENÝMI A
JEJICH POUŽITÍM.
Společnost Sony Corporation si vyhrazuje právo
kdykoli provádět změny v této příručce a v
informacích v ní obsažených bez upozornění.
Software popsaný v této příručce může rovněž
podléhat podmínkám samostatné dohody o
uživatelské licenci.
Tento software je určen k použití v systému
Windows a nelze jej používat v systému
Macintosh.
Dodávaný propojovací kabel je určen pro PCMM10 lineární rekordér PCM. Nelze připojovat jiné
lineární rekordéry PCM.
4
CZ
Obsah
Postupy pro kvalitnější nahrávání ........8
Základní operace
Začínáme
Nahrávání ..............................................23
Poslech ...................................................28
Mazání ....................................................33
Krok 1: Kontrola obsahu balení .........11
Přehled součástí a ovládacích
prvků ..................................................12
Krok 2: Vložení baterií ........................14
Kdy je třeba vyměnit baterie ..........15
Provoz se sít’ovým adaptérem
střídavého proudu ............................16
Krok 3: Zapnutí rekordéru PCM ........17
Zapnutí napájení ..............................17
Vypnutí napájení ..............................17
Krok 4: Nastavení Clock ......................18
Nastavení hodin po vložení
baterií .................................................18
Nastavení hodin pomocí nabídky ...18
Krok 5: Nastavení jazyka
používaného na displeji .......................20
Ochrana proti náhodnému spuštění –
HOLD ....................................................22
Uzamknutí tlačítek
rekordéru PCM ................................22
Odemknutí tlačítek
rekordéru PCM ................................22
Další operace nahrávání
Změna způsobu nahrávání ..................35
Nahrávání pomocí dálkového
ovladače .............................................35
Ruční nahrávání ................................36
Nahrávání několika
sekund předem – funkce
předběžného nahrávání ...................37
Nahrávání na pamět’ovou kartu .....40
Nahrávání na různá
pamět’ová média
– Cross-Memory Recording ............43
Změna nastavení nahrávání ................45
Výběr režimu nahrávání ..................45
Nastavení citlivosti mikrofonu ........47
Odstřižení nízké frekvence
– funkce LCF .....................................48
Zabránění zkreslení zvuku
funkce LIMITER ............................49
Nahrávání z jiných zařízení ..................51
Nahrávání pomocí externího
mikrofonu ..........................................51
Nahrávání z jiných přístrojů ............52
5
CZ
6
CZ
Další operace přehrávání
Funkce nabídky
Změna režimu přehrávání ...................54
Změna zobrazení během
přehrávání .........................................54
Poslech přehrávaných zvuků
pomocí sluchátek nebo externích
reproduktorů ....................................56
Rychlé nalezení místa, od kterého
chcete zahájit přehrávání –
Easy Search .......................................56
Výběr režimu přehrávání ................57
Opakované přehrávání ....................58
Změna přehrávaných zvuků ................60
Úprava rychlosti přehrávání
– funkce DPC ....................................60
Nastavení tónů přehrávání
– Key Control ...................................61
Zesílení basového zvuku
– Effect .............................................63
Přehrávání z jiných zařízení ................65
Nahrávání na jiném přístroji ...........65
Úprava nastavení v nabídce ................79
Nastavení nabídek ................................81
Úprava stop
Doplňkové informace
Přidání značky ke stopě .......................67
Použití značky stopy .........................67
Přidání přípony „TAKE“ nebo
„KEEP“ k názvu souboru ...............69
Ochrana stopy ...................................71
Uspořádání stop ....................................72
Kopírování stopy do jiné paměti ....72
Rozdělení stopy na dvě části ...........73
Mazání všech stop ve složce ............77
Bezpečnostní opatření ........................103
Technické údaje ..................................106
Systémové požadavky ....................106
Životnost baterií .............................111
Použití počítače
Použití rekordéru PCM s
počítačem ...............................................93
Připojení rekordéru PCM k
počítači ...............................................94
Struktura složek a souborů ..............95
Kopírování stop z rekordéru
PCM do počítače ...................................97
Kopírování souborů z počítače do
rekordéru PCM a jejich
přehrávání ..............................................98
Použití rekordéru PCM jako
paměti USB
– funkce úložiště dat ...........................101
Odpojení rekordéru PCM od
počítače ................................................102
Řešení problémů
Řešení problémů ................................ 113
Chybová hlášení .................................. 120
Omezení systému ................................ 125
Displej .................................................. 127
Rejstřík ................................................131
Ochranné známky ..............................134
Vaše nahrávky slouží pouze k osobní
zábavě a použití. Autorská práva zakazují
jiné způsoby použití výrobku bez svolení
vlastníků autorských práv.
Použití pamět’ového média
Memory Stick Micro™ za účelem
uchovávání grafiky a jiných dat
chráněných autorskými právy je
vymezeno platnou úpravou autorských
práv. Jakékoli použití přesahující tato
ustanovení je zakázáno.
Tento výrobek je kompatibilní s
pamět’ovým médiem
Memory Stick Micro™ (M2™).
M2™ je zkrácený název produktu
Memory Stick Micro™.
V této brožuře M2™ označuje
pamět’ová média Memory Stick Micro™.
7
CZ
Postupy pro kvalitnější nahrávání
Lineární rekordér PCM PCM-M10 zajišt’uje vysoce kvalitní nahrávání v různých
situacích. Tato část představuje úvod k nastavení pro snadné nahrávání pro 6
typických hudebních scén.
Pro nahrávání sólové akustické kytary
z Tipy k nastavení
• K umístění rekordéru PCM přibližně ve
vzdálenosti 1 metr od kytary použijte
stativ nebo jiné zařízení.
• Umístěte rekordér PCM tak, aby jeho
věstavěné mikrofony směřovaly na
ozvučnou skříňku kytary.
• Chcete-li zahájit nebo zastavit nahrávání,
případně vzdáleně přidat značky stopy,
použijte dodaný dálkový ovladač.
8
CZ
REC LEVEL
AUTO
MIC SENS(ATT)
HI
Pro nahrávání klavírního koncertu
z Tipy k nastavení
• Pomocí stativu nebo jiného zařízení
nastavte rekordér PCM na stejnou
úroveň s klávesami klavíru.
• Rekordér PCM umístěte do vzdálenosti
přibližně 1,5 metru od klavíru.
REC LEVEL
AUTO
MIC
SENS(ATT)
• Při nahrávání v
blízkosti klavíru: LOW
• Při nahrávání dále od
klavíru: HI
Při nahrávání koncertu jazzového
tria
Při nahrávání koncertu skupiny v
nahrávacím studiu
z Tipy k nastavení
• K umístění rekordéru PCM co nejblíže
hlavnímu nástroji použijte stativ nebo
jiné zařízení.
• Při monitorování nahrávání přesuňte
rekordér PCM do polohy, kde jsou
úrovně hlasitosti nástrojů vyvážené.
z Tipy k nastavení
• K umístění rekordéru PCM použijte
stativ nebo jiné zařízení.
• Nastavte orientaci a výšku rekordéru
PCM tak, aby věstavěné mikrofony
mířily směrem ke zpěvákovi.
• Nastavte umístění zesilovače kytary nebo
zesilovače basů tak, aby úrovně hlasitosti
byly vyvážené.
REC LEVEL
AUTO
MIC
SENS(ATT)
• Při nahrávání v
blízkosti nástroje:
LOW
• Při nahrávání dále od
nástroje: HI
REC LEVEL
AUTO
MIC SENS(ATT)
LOW
9
CZ
K nahrávání výkonu elektronického
klavíru prostřednictvím kabelového
připojení
z Tipy k nastavení
• Propojte kabelový výstupní konektor
elektronického klavíru s kontektorem
LINE IN rekordéru PCM kabelem (není
součástí dodávky).
• Nastavte optimální úroveň nahrávání
pomocí kruhového ovladače REC
LEVEL.
REC LEVEL
MANUAL
LIMITER
ON (nastavení nabídky)
z Zajištění lepšího nahrávání
• Aby bylo nahrávání co nejpřirozenější a
nejdynamičtější, doporučujeme použít ruční
nahrávání. (Je třeba upravit parametry
nahrávání pomocí kruhového ovladače
REC LEVEL.)
10
CZ
Při nahrávání koncertu vysokého
počtu interpretů, jako je například
dětský sbor v koncertním sále
z Tipy k nastavení
• Umístěte rekordér PCM co nejblíže
dirigentovi nebo jevišti.
• Nastavte rekordér PCM tak, aby
věstavěné mikrofony směřovaly na
interprety.
REC LEVEL
MANUAL
LIMITER
ON (nastavení nabídky)
• K zajištění nejlepších výsledků nahrávání
zkuste předem provést zkušební nahrávání.
• Rekordér PCM poskytuje funkci průvodce
úrovní, která zobrazí chybovou zprávu,
pokud je během automatického nahrávání
zjištěna nadměrná úroveň nahrávání.
Začínáme
Krok 1: Kontrola obsahu balení
Lineární rekordér PCM (1)
Připojovací kabel USB (1)
Začínáme
Před použitím rekordéru PCM
odstraňte z displeje fólii.
Dálkový ovladač (1)
Alkalické baterie LR6 (AA,
mikrotužková) (2)
Závěsné poutko (1)
Disk CD ROM (2)
• Sound Forge Audio Studio LE (1)
• Návod k obsluze ve formě souborů PDF (1)
Sít’ový adaptér střídavého proudu
(3 V) (1)
Návod k obsluze
Program „Sound Forge Audio Studio
LE“ je softwarová aplikace podporující
úpravy a vytváření disků CD v počítači.
Úvod k instalaci softwaru získáte v
příručce „Sound Forge™ Audio Studio
LE Guide“.
Upozorňujeme vás, že jakékoliv změny
nebo úpravy, které nebyly výslovně
povoleny v tomto návodu k obsluze, by
mohly vést k zániku vašeho oprávnění
používat toto zařízení.
11
CZ
Přehled součástí a
ovládacích prvků
Přední strana
I Tlačítko/indikátor X PAUSE
J Tlačítko/indikátor N PLAY/
ENTER*
K Tlačítko/indikátor z REC
(nahrávání)
L Tlačítko
(opakování) A-B
M Tlačítko DISPLAY
N Kruhový ovladač REC LEVEL
(úroveň záznamu)
O Přepínač POWER/HOLD
P Konektor REMOTE
Q Indikátor ACCESS
R Tlačítko T-MARK (značka stopy)
S Otvor pro poutko
Zadní strana
A Indikátory vrcholové úrovně
L/R (-12 dB/OVER)
B Displej
C Tlačítko DELETE
D Tlačítko MENU
E Tlačítko
(složka)
F Tlačítko > FF/ v (rychlý přesun
vpřed/nahoru)
G Tlačítko . FR/ V (rychlý přesun
zpět/dolů)
H Tlačítko x STOP
12
CZ
Dálkový ovladač (dodávaný)
Začínáme
T Konektor LINE IN (linkový vstup)
U Přepínač MIC SENS(ATT) (citlivost
mikrofonu (dělič napětí)) HI/LOW
(vysoká/nízká)
V Konektor m (mikrofon)
(kompatibilní se standardem Plug In
Power)*
W Přepínač REC LEVEL (úroveň
záznamu) MANUAL/AUTO
X Otvor pro připojení stativu (není
součástí dodávky)
Y Prostor baterie
Z Reproduktor (na základně)
wj Věstavěné mikrofony (stereofonní)
wk Přepínač DPC (SPEED CTRL)
(kontrola rychlosti) ON/OFF
wl Konektor i/LINE OUT (sluchátka/
kabelový výstup)
e;
Konektor USB
ea Slot pro pamět’ovou kartu M2™/
microSD
es Konektor DC IN 3V
ed Tlačítko VOLUME (hlasitost) +*/–
1
2
3
4
5
6
Tlačítko X PAUSE
Tlačítko x STOP
Indikátor OPR (provoz)
Připojovací zástrčka
Tlačítko z REC
Tlačítko T-MARK (značka stopy)
* Tato tlačítka a zdířka jsou vybaveny
dotykovým bodem. Ten slouží jako
referenční bod k provádění operací nebo
identifikaci jednotlivých zakončení.
13
CZ
Krok 2: Vložení baterií
1 Zvedněte a zasouvejte víko prostoru
baterie ve směru šipky.
Pokud se víko prostoru baterie
odpojilo
2 Vložte dvě dodané alkalické baterie
LR6 (AA, mikrotužkové) do prostoru
baterie a zavřete víko.
Baterie vkládejte tak, aby póly 3 a #
byly ve správné poloze.
14
CZ
Pokud rekordér PCM upustíte nebo s
ním manipulujete příliš neopatrně, může
se odpojit víko prostoru baterie.
Jestliže tato situace nastane, vložte
přečnívající část na jednom konci víka
prostoru baterie do otvoru na rekordéru
PCM (1) a vyrovnejte druhou
přečnívající část víka se štěrbinou na
rekordéru PCM (2), jak uvádí obrázek
výše. Pak víko obrat’te nahoru a zatlačte
ho směrem dolů, dokud nebude
připojeno k rekordéru PCM.
Při používání dobíjecích baterií
z Tipy
• I když jsou vloženy plně nabité dobíjecí
baterie, nemusí ukazatel baterií
zobrazovat úplný stav.
• K nabíjení baterií používejte nabíječku
při pokojových teplotách.
• K nabíjení rekordéru PCM používejte
následující nabíječku a nabíjecí baterie:
– nikl-hydridová metalická dobíjecí
baterie: NH-AA-B2K
– nabíječka pro rychlé nabíjení pro niklhydridové dobíjecí baterie:
BCG-34HS2K
Kdy je třeba vyměnit baterie
Při používání baterií ukazuje indikátor
baterií na displeji, jaký je stav baterie.
Signalizace zbývající kapacity
baterie
Začínáme
S rekordérem PCM lze používat dobíjecí
baterie. Chcete-li používat dobíjecí
baterie, vyberte možnost „NiMH
Battery“ v dílčí nabídce „Battery
Setting“ nabídky „Detail Menu“. Při
tomto nastavení se ukazatel zbývající
baterie u dobíjecích baterií bude
zobrazovat přesněji. Viz „Úprava
nastavení v nabídce“ na straně 79.
: „Low Battery Level“. Je třeba
brzy vyměnit obě staré baterie za
nové.
m
: Zobrazí se zpráva „Change
Battery“ a rekordér PCM
přestane fungovat.
z Tipy
• Nepoužívejte v rekordéru PCM
manganové baterie.
• Při výměně baterií nejsou zaznamenané
stopy smazány, ani když baterie vyjmete.
• Při výměně baterií půjdou hodiny ještě
asi 3 minuty po vyjmutí baterií.
• Při výměně baterií vypněte napájení
rekordéru PCM.
• Nekombinujte různé typy baterií.
15
CZ
Provoz se sít’ovým
adaptérem střídavého
proudu
Pevně vložte dodaný sít’ový adaptér do
konektoru DC IN 3V, až se zarazí na
konci.
do konektoru
DC IN 3V
do
sít’ové
zásuvky
sít’ový adaptér
střídavého proudu
(součást dodávky)
16
CZ
Krok 3: Zapnutí rekordéru PCM
Zapnutí napájení
Vypnutí napájení
Posuňte přepínač POWER/HOLD ve
směru „POWER“ na více než
1 sekundu. Rekordér PCM se zapne a
zobrazí se animace „Accessing...“.
Začínáme
Posuňte přepínač POWER/HOLD ve
směru „POWER“ na více než 2 sekundy
a zobrazí se animace „See You!“.
z Tipy
• Rekordér PCM přechází k paměti a na
displeji se zobrazuje zpráva
„Accessing...“ nebo bliká indikátor
ACCESS. Během této doby nevyjímejte
ani nevkládejte baterie a neodpojujte ani
nepřipojujte sít’ový adaptér střídavého
proudu nebo kabel USB. V opačném
případě může dojít k poškození dat.
• Baterie se pomalu vybíjí i v případě, že
rekordér PCM není používán. Pokud
nebudete rekordér PCM delší dobu
používat, doporučujeme přístroj vypnout
a vyjmout z něho baterie.
• Pokud je rekordér PCM zapnutý a v
režimu zastavení přibližně 10 minut nebo
déle, displej se automaticky vypne a
rekordér PCM přejde do režimu spánku.
Rekordér PCM můžete uvést v činnost
stisknutím libovolného tlačítka.
17
CZ
Krok 4: Nastavení Clock
Nastavení hodin po vložení
baterií
1 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
> FF/ v,
. FR/ V
. FR/ V nastavte rok a stiskněte
tlačítko N PLAY/ENTER. Stejným
MENU
způsobem nastavte postupně měsíc,
den, hodinu a minutu.
N PLAY/
ENTER
x STOP
2 Stisknutím tlačítka x STOP se vrátíte
Nahrané zvukové soubory (stopy) se
pojmenovávají s použitím data a času na
hodinách. Pokud nastavíte hodiny před
zahájením záznamu, bude správně
uloženo datum a čas záznamu.
Když je rekordér PCM zapnutý a ještě
nebyly nastaveny hodiny, na displeji se
zobrazí zpráva „Set Clock“. Pak se
zobrazí displej „Clock“ nabídky a část s
rokem na displeji bliká.
18
CZ
k displeji v režimu zastavení.
Nastavení hodin pomocí
nabídky
Pokud je rekordér PCM v režimu
zastavení, můžete hodiny nastavit
pomocí nabídky.
1 V nabídce v režimu zastavení vyberte
položku „Clock“.
1 Stisknutím tlačítka MENU
přejděte do režimu nabídky.
Zobrazí se okno režimu nabídky.
Začínáme
3 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V nastavte rok a stiskněte
tlačítko N PLAY/ENTER. Stejným
způsobem nastavte postupně měsíc,
den, hodinu a minutu.
2 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V vyberte možnost
„Detail Menu“ a stiskněte tlačítko
N PLAY/ENTER.
3 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V vyberte možnost
„Clock“ a stiskněte tlačítko
N PLAY/ENTER.
4 Stisknutím tlačítka x STOP se vrátíte
k displeji v režimu zastavení.
P Poznámky
2 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V vyberte datum a stiskněte
tlačítko N PLAY/ENTER.
• Pokud do 1 minuty po vstupu do
nastavení hodin nestisknete tlačítko,
režim nastavení hodin se zruší a okno se
vrátí na displej v režimu zastavení.
• Pokud rekordér PCM opustíte na
přibližně 3 minuty nebo déle, aniž by v
něm byly vloženy baterie, obnoví se
výchozí nastavení hodin. V tom případě
nastavte čas znovu.
19
CZ
Krok 5: Nastavení jazyka používaného na
displeji
2 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V vyberte možnost „Detail
Menu a stiskněte tlačítko N PLAY/
> FF/ v,
. FR/ V
ENTER.
MENU
N PLAY/
ENTER
3 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V vyberte možnost
x STOP
„Language“ a stiskněte tlačítko
N PLAY/ENTER.
Jazyk používaný pro stopy, nabídky,
názvy složek, názvy souborů atd. můžete
vybrat ze 6 možných jazyků.
1 Stisknutím tlačítka MENU přejděte
do režimu nabídky.
Zobrazí se okno nabídky.
20
CZ
4 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V vyberte jazyk, který
chcete používat, a stiskněte tlačítko
N PLAY/ENTER.
Začínáme
Můžete vybrat uvedené jazyky.
Deutsch (němčina), English
(angličtina), Español (španělština),
Français (francouzština),
Italiano (italština), Русский (ruština)
5 Stisknutím tlačítka x STOP se vrátíte
k displeji v režimu zastavení.
21
CZ
Ochrana proti náhodnému spuštění – HOLD
Uzamknutí tlačítek
rekordéru PCM
funkce tlačítek rekordéru PCM se
uzamknou.
Odemknutí tlačítek
rekordéru PCM
Posouvejte spínač POWER/HOLD ke
středu tak, aby se odemkla všechna
tlačítka.
P Poznámka
Posouvejte přepínač POWER/HOLD
ve směru „HOLD.“
Na displeji se na přibližně tři sekundy
zobrazí zpráva „HOLD“ a všechny
Pokud se funkce HOLD aktivuje během
nahrávání, budou všechny funkce tlačítek
rekordéru PCM uzamčeny, aby se
zabránilo náhodnému spuštění. Nahrávání
ukončíte tak, že nejprve zrušíte funkci
HOLD.
z Tip
I když je funkce HOLD aktivovaná,
můžete spustit, pozastavit nebo zastavit
nahrávání nebo přidat značky stop pomocí
dálkového ovladače připojeného k
rekordéru PCM.
22
CZ
Základní operace
Nahrávání
P Poznámka
Než začnete nahrávat, zapněte napájení rekordéru PCM.
Základní operace
Výběr složky
1 Stisknutím tlačítka
zobrazte okno pro výběr
složky v režimu zastavení.
2 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo . FR/ V
vyberte složku, do níž chcete nahrávat stopy
(
FOLDER01-10).
Po zakoupení rekordéru PCM je již 10 složek k
dispozici.
> FF/ v
. FR/ V
3 Stiskněte N PLAY/ENTER.
N PLAY/
ENTER
23
CZ
Zahájení nahrávání (automatické nahrávání)
1 Nastavte přepínač REC LEVEL do polohy
„AUTO“ a stiskněte tlačítko
z REC v režimu zastavení, abyste přešli do
pohotovostního režimu nahrávání.
Indikátor z REC se rozsvítí červeně a indikátor
X PAUSE oranžově bliká (pohotovostní režim
nahrávání).
Pokud vyberete možnost „AUTO,“ bude úroveň
nahrávání automaticky nastavena.
Nastavení kruhového ovladače REC LEVEL se
aktivuje při výběru položky „MANUAL“.
Citlivost mikrofonu lze změnit pomocí přepínače
MIC SENS(ATT).
z REC
X PAUSE
2 Otočte věstavěné mikrofony ve směru nahrávaného
zdroje a stiskněte tlačítko X PAUSE nebo tlačítko
N PLAY/ENTER.
Spustí se nahrávání. Nová stopa bude nahrána na
konec vybrané složky.
Věstavěné
L
R mikrofony
X PAUSE
N PLAY/
ENTER
24
CZ
Ukončení nahrávání
Stiskněte x STOP.
Indikátor ACCESS oranžově bliká a rekordér PCM
se zastaví na začátku aktuální nahrávky.
x STOP
Základní operace
Poznámka k přístupu k datům
Rekordér PCM nahrává data a ukládá je do paměti, když indikátor ACCESS oranžově
bliká. V době, kdy rekordér PCM pracuje s daty, nevyjímejte baterie a nepřipojujte ani
neodpojujte sít’ový adaptér střídavého proudu nebo propojovací kabely. V opačném
případě může dojít k poškození dat.
Další činnosti
Pozastavení nahrávání
Stiskněte X PAUSE. Během pozastavení nahrávání na displeji
bliká údaj „
“.
Ukončení režimu
pozastavení a obnovení
nahrávání
Znovu stiskněte tlačítko X PAUSE nebo tlačítko N PLAY/
ENTER. Nahrávání se obnoví od aktuálního místa. (Chcete-li
nahrávání po pozastavení zastavit, stiskněte tlačítkox STOP.)
25
CZ
z Tipy
• Do každé složky je možné nahrát až 99 skladeb.
• Pokud je v pohotovostním režimu nahrávání zjištěna nadměrná úroveň nahrávání (více
než -1 dB), indikátor vrcholové úrovně L/R OVER červeně bliká a zobrazí se následující
průvodce úrovní. Tento problém lze vyřešit přesunutím rekordéru PCM dále od zdroje
zvuku nebo nastavením přepínače MIC SENS(ATT) do polohy „LOW“. Pokud problém
přetrvává, použijte ruční nahrávání (strana 36).
• Pokud je vložena pamět’ová karta, můžete pokračovat v nahrávání stopy automatickou
změnou složky pro uložení stopy po zaplnění vnitřní paměti z interní paměti na
pamět’ovou kartu (Cross-Memory Recording) (strana 43).
• Pokud připojíte dodaný kabelový dálkový ovladač k rekordéru PCM, můžete nahrávání
provést také stisknutím tlačítka z REC, X PAUSE a x STOP na dálkovém ovladači.
• Před začátkem nahrávání doporučujeme provést nejprve zkušební nahrávku.
P Poznámky
• Pokud během nahrávání náhodně škrábnete nebo se otřete o rekordér PCM, například
prstem, může být nahrán provozní hluk nebo hluk způsobený dotykem.
• Při nahrávání není nutné stisknout a podržet tlačítko z REC.
• Před nahráváním zkontrolujte indikátor baterií (strana 15).
• Při automatickém nahrávání nebude fungovat kruhový ovladač REC LEVEL a nastavení
LIMITER.
26
CZ
Poslech nahrávky se sluchátky (nejsou součástí dodávky) – monitorování
Pokud zapojíte sluchátka (nejsou součástí dodávky) do konektoru i/LINE OUT
(sluchátka/linkový výstup), můžete monitorovat nahrávání. Hlasitost při sledování
můžete nastavit stisknutím tlačítka VOLUME +/–, ale hlasitost nahrávání je pevná.
P Poznámka
Ujistěte se, že je položka „Audio Out“
v nabídce nastavena na „Headphones.“
Pokud je vybrána volba „LINE OUT“,
nepřipojujte sluchátka, zvuk
přehrávaný ze sluchátek by byl příliš
hlasitý.
Při zakoupení rekordéru PCM je
možnost „Audio Out“ v nabídce
nastavena na „Headphones“
(strana 65).
Základní operace
Konektor i/LINE
OUT (sluchátka/
kabelový výstup)
VOLUME +/–
27
CZ
Poslech
P Poznámka
Než spustíte přehrávání, zapněte napájení rekordéru PCM.
Než začnete s přehráváním
Pro zajištění lepšího zvuku při přehrávání připojte
sluchátka (nejsou součástí dodávky) ke konektoru
i/LINE OUT (sluchátka/linkový výstup).
Konektor i/
LINE OUT
P Poznámka
Ujistěte se, že je položka „Audio Out“ v nabídce
nastavena na „Headphones.“ Pokud je vybrána volba
„LINE OUT“, nepřipojujte sluchátka, zvuk přehrávaný
ze sluchátek by byl příliš hlasitý.
Při zakoupení rekordéru PCM je možnost „Audio Out“ v
nabídce nastavena na „Headphones“ (strana 65).
Konektor
sluchátek
Zahájení přehrávání
1 Stiskněte tlačítko
v režimu zastavení.
2 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo . FR/ V
vyberte složku.
> FF/ v
. FR/ V
28
CZ
3 Stiskněte N PLAY/ENTER.
N PLAY/
ENTER
vyberte stopu, kterou chcete přehrát.
Základní operace
4 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo . FR/ V
> FF/ v
. FR/ V
5 Stiskněte N PLAY/ENTER.
Přehrávání brzy začne a indikátor N PLAY/
ENTER bude zeleně svítit. (Pokud je položka
„LED“ nastavena na hodnotu „OFF“ v nabídce
(strana 88), indikátor se nerozsvítí.)
6
N PLAY/
ENTER
Stisknutím tlačítka VOLUME +/– nastavte
hlasitost.
VOLUME +/–
29
CZ
Zastavení přehrávání
Stiskněte x STOP.
Rekordér PCM se zastaví v aktuální pozici. Chcete-li
obnovit přehrávání od tohoto bodu, stiskněte tlačítko
N PLAY/ENTER.
x STOP
N PLAY/
ENTER
Další činnosti
Zastavení na aktuální
Stiskněte X PAUSE. Chcete-li obnovit přehrávání od tohoto
pozici (funkce
místa, znovu stiskněte tlačítko X PAUSE nebo stiskněte tlačítko
pozastavení přehrávání) N PLAY/ENTER.
Během pozastavení přehrávání na displeji bliká údaj „
“.
Přechod zpět na začátek Jednou stiskněte tlačítko . FR/ V.*1
aktuální stopy
Přechod na předchozí
stopy
Opakovaně stiskněte tlačítko . FR/ V.*2
(Pokud se chcete v režimu zastavení průběžně přesouvat stopami
zpět, podržte tlačítko stisknuté.)*3
Skok na další stopu
Jednou stiskněte tlačítko > FF/ v.*1
Skok na následující stopy Opakovaně stiskněte tlačítko > FF/ v.*2
(Pokud chcete v režimu zastavení průběžně přeskakovat stopy,
podržte tlačítko stisknuté.)*3
30
CZ
Rychlý přesun vpřed
(vyhledávání vpřed)
Během přehrávání stiskněte a podržte tlačítko > FF/ v.*4
Rychlý přesun vzad
(vyhledávání vzad)
Během přehrávání stiskněte a podržte tlačítko . FR/ V.*4
Základní operace
*1 Pokud je nastavena značka stopy, rekordér PCM přechází dopředu nebo dozadu na značku
stopy před nebo za aktuálním bodem.
*2 *Tyto operace jsou k dispozici, pokud je možnost „Easy Search“ nastavena na hodnotu
„OFF“ (viz strana 86).
*3 V režimu nepřetržitého vyhledávání rekordér PCM nevyhledává značky stop.
*4 Pokud tlačítko stisknete a podržíte, rekordér PCM nejprve pomalu přechází dopředu nebo
dozadu a pak postupně rychlost zvyšuje.
z Rychlé nalezení místa, od kterého chcete zahájit přehrávání (Easy Search)
Nastavením možnosti „Easy Search“ v nabídce na „ON“ můžete přejít zpět přibližně o 3
sekundy stisknutím tlačítka . FR/ V, nebo přejít dopředu přibližně o 10 sekund
stisknutím tlačítka > FF/ v (strana 56).
z Stopy, které může rekordér PCM přehrávat
Kromě stop, které rekordér PCM nahrál jako soubory LPCM (WAV) nebo MP3, může
rekordér PCM přehrávat i soubory ve formátu WMA, AAC-LC (m4a), MP3 a LPCM
(WAV) zkopírované z počítače nebo jiného externího zařízení.
31
CZ
Výběr složky
Rekordér PCM ukládá nahrané stopy a zkopírované soubory z počítače nebo jiného
externího v následující struktuře složek. Existují dva typy složek, které lze odlišit
podle indikátorů složky na displeji takto:
Okno pro výběr složky
:
Složka pro stopy nahrané pomocí
rekordéru PCM
(FOLDER01-FOLDER10)
(Složky jsou již vytvořeny při
zakoupení rekordéru PCM.)
:
Složka zkopírovaná z počítače
(Tyto složky se zobrazují, když
byly z počítače zkopírovány
hudební soubory.)
MUSIC
Část struktury složek v interní
paměti
32
CZ
Mazání
P Poznámky
• Pokud je záznam smazán, nelze jej již obnovit.
• Před smazáním stopy zapněte napájení.
Základní operace
Výběr a smazání stopy
1 Vyberte stopu, kterou chcete smazat, když je
rekordér PCM v režimu pozastavení nebo
přehrávání.
2 Stiskněte DELETE.
U názvu stopy se zobrazí otázka „Delete?“.
3 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo . FR/ V
vyberte položku „Execute“.
DELETE
> FF/ v
. FR/ V
33
CZ
4 Stiskněte N PLAY/ENTER.
Na displeji se zobrazí údaj „Deleting...“ a vybraná
stopa bude smazána.
Po smazání stopy se zbývající stopy posunou tak,
aby mezi stopami nebylo volné místo.
N PLAY/
ENTER
Zrušení probíhajícího mazání
Vyberte položku „Cancel“ v kroku 3 postupu „Výběr
a smazání stopy“ a stiskněte tlačítko N PLAY/
ENTER.
N PLAY/
ENTER
Smazání jiné stopy
Proveďte kroky 1 až 4 v části „Výběr a smazání stopy“.
Smazání části stopy
Pomocí funkce Divide v nabídce nejprve rozdělte stopu na dvě, a to na jednu, kterou chcete
smazat, a druhou, kterou smazat nechcete. Pak proveďte kroky 1 až 4 v části „Výběr a
smazání stopy“.
34
CZ
Další operace nahrávání
Změna způsobu nahrávání
Nahrávání pomocí
dálkového ovladače
Další operace nahrávání
do
konektoru
REMOTE
Stisknutím příslušných tlačítek na
dálkovém ovladači můžete provádět
činnosti, jako je nahrávání, pozastavení
a ukončení nahrávání, případně přidání
značek stop.
Rekordér PCM můžete ovládat, i když
je zablokovaný.
z K dosažení lepšího nahraného
zvuku použijte dálkový ovladač
• Pokud rekordér PCM ovládáte pomocí
dálkového ovladače, můžete tím zabránit
zachycení šumů, které mohou být
způsobeny náhodným stisknutím tlačítka,
dotykem obalu nebo držením
rekordéru PCM.
• Když rekordér PCM umístíte do
nejvhodnější pozice pro nahrávání
(například mezi několik hráčů nebo
poblíž jevišti) a budete jej ovládat
dálkovým ovladačem, získáte při
nahrávání přirozenější a bohatší
stereofonní zvuky.
Pomocí dodaného kabelového
dálkového ovladače můžete činnost
rekordéru ovládat vzdáleně. Pevně
vložte zástrčku dálkového ovladače do
konektoru REMOTE.
35
CZ
1 Nastavte REC LEVEL do polohy
Ruční nahrávání
„MANUAL“.
Věstavěné
mikrofony
2 Vyberte složku.
REC LEVEL
3 Stiskněte z REC.
z REC
Rekordér PCM přejde do
pohotovostního režimu nahrávání. Při
mluvení do mikrofonu se pohybuje
měřič úrovně hlasitosti na displeji.
N PLAY/ENTER
x STOP
> FF/ v,
. FR/ V
4 Pomocí ovládacího kolečka REC
Pokud nastavíte přepínač REC LEVEL
do polohy „MANUAL“, můžete
nastavit hlasitost nahrávání ručně podle
zdroje zvuku. Pokud je to nutné, můžete
také využít možnosti „LIMITER“
(strana 49) a „LCF(Low Cut Filter)“
(strana 48) v nabídce k redukci zkreslení
zvuku.
36
CZ
LEVEL nastavte hlasitost nahrávání.
Úroveň nahrávání můžete
zkontrolovat pomocí měřítka
vrcholové hlasitosti na displeji a
indikátorů vrcholové úrovně.
Nastavte hlasitost v okruhu –12 dB,
v rozsahu vhodném pro váš zdroj
zvuku.
Na měřiči úrovně Indikace OVER
nahrávání
nastavte
maximální úroveň
zvuku na přibl. –12 dB.
5 Nastavte jiné možnosti nahrávání,
například „LIMITER“ (strana 49),
„LCF(Low Cut Filter)“ (strana 48)
atd. v nabídce.
6 Nahrávání spust’te stisknutím tlačítka
X PAUSE nebo N PLAY/ENTER.
7 Chcete-li záznam zastavit, stiskněte
tlačítko x STOP.
Nahrávání několika sekund
předem – funkce
předběžného nahrávání
Další operace nahrávání
Pokud se indikátor vrcholové
hlasitosti OVER rozsvítí červeně
jakmile hlasitost nahrávání překročí
-1 dB, nebo se na displeji rozsvítí údaj
„
“, může dojít ke zkreslení.
Snižte hlasitost nahrávání.
MENU
z REC
N PLAY/
ENTER
x STOP
> FF/ v,
. FR/ V
Tato funkce umožňuje nahrávat
zvukové zdroje maximálně 5 sekund
před skutečným započetím nahrávání.
To je užitečné pro nahrávání při
rozhovorech nebo při nahrávání v
otevřeném prostoru, takže nepropásnete
začátek nahrávání.
37
CZ
Zvuky se na 5 sekund
ukládají v paměti.
3 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V vyberte možnost „PRE
REC“ a stiskněte tlačítko N PLAY/
ENTER.
Stisknutím tlačítka
z REC přejděte do
pohotovostního
režimu nahrávání.
Stiskněte tlačítko
X PAUSE nebo
N PLAY/ENTER.
Spustí se
nahrávání.
1 Stisknutím tlačítka MENU přejděte
do režimu nabídky.
Zobrazí se okno nabídky.
2 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
4 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V vyberte možnost „ON“ a
stiskněte tlačítko N PLAY/ENTER.
. FR/ V vyberte možnost „Detail
Menu“ a stiskněte tlačítko N PLAY/
ENTER.
5 Stisknutím tlačítka x STOP ukončete
režim nabídky.
6 Vyberte složku.
38
CZ
7 Stiskněte z REC.
P Poznámky
Zobrazuje, jak
dlouho je zvuk
uložen ve
vyrovnávací
paměti.
8 Nahrávání spust’te stisknutím tlačítka
X PAUSE nebo N PLAY/ENTER.
Pohotovostní režim pro režim
nahrávání se uvolní a pokračuje
nahrávání od zvuku uloženého do
vyrovnávací paměti v kroku 7.
• Pokud začnete nahrávat s funkcí
předběžného nahrávání pomocí
vestavěných mikrofonů, při stisknutí
tlačítka z REC se může nahrát cvaknutí.
Chcete-li nahrávat s funkcí předběžného
nahrávání, doporučujeme použít dodaný
kabelový dálkový ovladač nebo externí
mikrofon.
• Pokud je zbývající čas pro nahrávání
kratší než 10 sekund, funkce před
nahráváním se vypne. Před zahájením
použití funkce předběžného nahrávání
smažte nechtěné soubory.
• Pokud nahrávání zastavíte před krokem
8, zvuky uložené v paměti se neuloží.
Další operace nahrávání
Rekordér PCM přejde do
pohotovostního režimu nahrávání.
Předběžné nahrávání se spustí a
zvuky za posledních nejvýše 5 sekund
jsou ukládány ve vyrovnávací paměti.
Zrušení funkce před nahráváním
Nastavte možnost „PRE REC“ na
hodnotu „OFF“ v kroku 4.
9 Chcete-li záznam zastavit, stiskněte
tlačítko x STOP.
39
CZ
Nahrávání na pamět’ovou
kartu
> FF/ v,
. FR/ V
MENU
N PLAY/ENTER
Vložte kartu M2™ koncovkou
směrem k sobě.*
*Při vkládání pamět’ové
karty směřujte zadní
stranou rekordéru
PCM k sobě.
Kartu microSD vkládejte stranou
se štítkem směrem k sobě.*
Kromě věstavěné paměti je možné
skladbu zaznamenat také na pamět’ovou
kartu.
40
CZ
Informace o kompatibilních
pamět’ových kartách
S rekordérem PCM lze používat
následující pamět’ové karty:
• Memory Stick Micro™ (M2™) media:
Je podporováno až 16 GB. Informace
o kompatibilních kartách M2™ získáte
na webu společnosti Sony (strana 106).
• Karta microSD:
Podporována je karta microSD
(FAT16) menší než 2 GB a karta
microSDHC (FAT32) od 4 GB do
16 GB.
Není podporována pamět’ová karta o
velikosti 64 MB nebo menší.
Následující karty microSD/microSDHC
byly v praxi testovány podle našich
standardů.
Dodavatel 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB
Toshiba
a
a
a
a
a
Panasonic
a
a
a
a
a
SanDisk
a
a
a
a
a
a: Testovaný provoz
–: Netestovaný provoz
Září 2009
V případě rekordéru PCM se při
prováděných provozních testech
používaly karty microSD / microSDHC
dostupné v září 2009.
P Poznámka
Funkčnost všech typů kompatibilních
pamět’ových karet není zaručena.
Vložení pamět’ové karty
Před nahráváním zkopírujte všechna
data uložená na pamět’ové kartě do
počítače a naformátujte pamět’ovou
kartu v rekordéru PCM, aby
neobsahovala žádná data.
1 Otevřete kryt slotu pamět’ové karty v
režimu zastavení.
ve směru zobrazeném na obrázku na
straně strana 40 až na konec slotu,
dokud nezapadne na místo. Pak
zavřete kryt.
Další operace nahrávání
V této příručce se pamět’ové karty M2™
a microSD obecně označují jako
„pamět’ová karta“.
Slot karty M2™/microSD je označován
jako „slot pamět’ové karty“.
Z důvodů specifikací systému souborů
rekordéru PCM můžete nahrávat a
přehrávat soubor LPCM menší než
2 GB a soubory MP3, AAC-LC nebo
WMA menší než 1 GB pomocí
pamět’ové karty.
Maximální počet skladeb, které lze
zaznamenat na kartu pamět’ovou kartu
je 5 000.
2 Zasuňte kartu M2™ nebo microSD
Vyjmutí pamět’ové karty
Ujistěte se, že je indikátor ACCESS
vypnutý, a zatlačte pamět’ovou kartu do
slotu. Jakmile se vysune, vyjměte ji ze
slotu pamět’ové karty.
Struktura souborů ve složkách a
stopách
Kromě složek ve věstavěné paměti je na
pamět’ové kartě vytvořeno deset složek.
Struktura složek a souborů stop se do
jisté míry liší od struktury ve věstavěné
paměti (strana 95).
P Poznámky
• Pamět’ovou kartu nevkládejte ani
nevyjímejte během nahrávání/
přehrávání. Mohlo by to způsobit
chybnou funkci rekordéru PCM.
• Pokud se na displeji zobrazuje zpráva
„Accessing...“ nebo oranžově bliká
indikátor ACCESS, nevyjímejte
pamět’ovou kartu. V opačném případě
může dojít k poškození dat.
• Pokud není pamět’ová karta rozpoznána,
vyjměte ji a vložte do rekordéru PCM
znovu.
41
CZ
• Kryt slotu pro pamět’ovou kartu pevně
uzavřete. Do slotu nenalévejte tekutinu
nebo nevkládejte žádné železné
předměty, hořlaviny ani žádný jiný
objekt, kromě pamět’ové karty. V
opačném případě by mohlo dojít k
požáru nebo úrazu elektrickým proudem
nebo poruše přístroje.
Použití pamět’ové karty k
nahrávání a přehrávání
(nastavení Memory)
4 Stisknutím tlačítka x STOP ukončete
1 Stisknutím tlačítka MENU přejděte
Použití věstavěné paměti
do režimu nabídky.
Zobrazí se okno nabídky.
2 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V vyberte možnost
„Memory“ a stiskněte tlačítko
N PLAY/ENTER.
3 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V vyberte možnost
42
CZ
„Memory Card“ a stiskněte tlačítko
N PLAY/ENTER.
režim nabídky.
Zvolte možnost „Built-In Memory“ v
kroku 3.
Zahájení nahrávání
Vyberte složku a stisknutím tlačítka
z REC přejděte do pohotovostního
režimu nahrávání. Pak stisknutím
tlačítka X PAUSE nebo N PLAY/
ENTER spust’te nahrávání.
Informace o automatickém nahrávání
získáte v části „Nahrávání“ na straně 23.
Informace o ručním nahrávání získáte v
části „Ruční nahrávání“ na straně 36.
Nahrávání na různá
pamět’ová média
– Cross-Memory Recording
MENU
. FR/ V vyberte možnost „Detail
Menu“ a stiskněte tlačítko N PLAY/
ENTER.
Další operace nahrávání
> FF/ v,
. FR/ V
2 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
3 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V vyberte možnost „Cross-
Memory Recording“ a stiskněte
tlačítko N PLAY/ENTER.
N PLAY/
ENTER
x STOP
Jestliže během nahrávání dojde k
zaplnění aktuálně používané paměti,
rekordér PCM automaticky přepne
místo určení na jiné pamět’ové médium a
pokračuje v nahrávání (Cross-Memory
Recording).
4 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V vyberte možnost „ON“ a
stiskněte tlačítko N PLAY/ENTER.
1 Stisknutím tlačítka MENU přejděte
do režimu nabídky.
Zobrazí se okno nabídky.
5 Stisknutím tlačítka x STOP ukončete
režim nabídky.
43
CZ
Zrušení nahrávání Cross-Memory
Recording
Zvolte možnost „OFF“ v kroku 4.
Pokud se během nahrávání zaplní
aktuální pamět’ové médium
Na displeji se objeví následující zpráva.
Nahrávání pokračuje jako nová stopa ve
složce pro nahrávání u nejmenšího čísla
složky dostupného pro jiné pamět’ové
médium.
Vytvoří se nová stopa s novým názvem
souboru.
Po zastavení nahrávání se rekordér
PCM zastaví na začátku nové stopy.
44
CZ
P Poznámky
• Pokud se zaplní i druhé pamět’ové
médium, zobrazí se zpráva a rekordér
PCM přestane nahrávat.
• Při přehrávání původní stopy nahrané
pomocí funkce Cross-Memory Recording
rekordér PCM nepřehraje následující
stopu automaticky.
• Než se pokusíte o Cross-Memory
Recording, předem ověřte, zda je
pamět’ová karta detekována v nabídce
„Memory“ (strana 42).
Změna nastavení nahrávání
Výběr režimu nahrávání
MENU
N PLAY/
ENTER
x STOP
Když je rekordér PCM v režimu
zastavení, můžete režim nahrávání
vybrat v nabídce.
Režimy nahrávání
Rekordér PCM je kompatibilní se 2 typy
režimů nahrávání: LPCM (lineární
PCM) a MP3. Každý z nich nabízí
následující funkce.
Další operace nahrávání
> FF/ v,
. FR/ V
• LPCM (lineární PCM): Jedná se o
soubor WAV, zvuk můžete nahrávat
bez komprese a v lepší kvalitě než
MP3. Naproti tomu je velikost souboru
větší, zkopírování do počítače trvá
delší dobu a dostupná doba nahrávání
v rekordéru PCM je kratší než u
souborů MP3. Tento režim nahrávání
doporučujeme k nahrávání v situacích,
kdy je důležitá kvalita zvuku.
• MP3: Standardní způsob komprese
zvuku, který lze přehrát na mnoha
různých typech počítačů.
1 Stisknutím tlačítka MENU přejděte
do režimu nabídky.
Zobrazí se okno nabídky.
2 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V vyberte možnost „REC
Mode“ a stiskněte tlačítko N PLAY/
ENTER.
45
CZ
3 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V vyberte požadovaný režim
nahrávání a stiskněte tlačítko
N PLAY/ENTER.
LPCM 22.05kHz/16bit
LPCM 44.10kHz/16bit*
LPCM 44.10kHz/24bit
LPCM 48.00kHz/16bit
LPCM 48.00kHz/24bit
LPCM 96.00kHz/16bit
LPCM 96.00kHz/24bit
MP3 44.10kHz/64kbps**
MP3 44.10kHz/128kbps
MP3 44.10kHz/320kbps
Režim LPCM
(nekomprimovaný)
Umožňuje
nahrávání s vyšší
kvalitou zvuku.
MP3
(komprimovaný)
Umožňuje
nahrávání s vyšší
kvalitou zvuku.
* Výchozí nastavení
** Pro dlouhé nahrávání
4 Stisknutím tlačítka x STOP ukončete
režim nabídky.
46
CZ
P Poznámka
Při záznamu není možné nastavit režim
záznamu.
z Vzorkovací frekvence a bitový tok
• Vzorkovací frekvence je hodnota
vyjadřující, kolikrát je analogový signál
převeden na digitální za sekundu
(konverze A/D). Čím vyšší je hodnota
vzorkovací frekvence, tím lepší je kvalita
zvuku, ale tím je také větší množství dat.
• Bitový tok je hodnota představující
množství dat potřebných pro 1 sekundu
audia. Čím je bitový tok vyšší, tím více
dat je třeba a tím lepší je kvalita zvuku.
Nastavení citlivosti
mikrofonu
Většinou je vhodné vybrat tuto
polohu.
• Dělič napětí mikrofonu je
nastaven na hodnotu „HI“.
(při ručním nahrávání)
• Citlivost mikrofonu je
nastavená na vysokou. (při
automatickém nahrávání)
LOW
Tuto pozici vyberte k
nahrávání náhlého hlasitého
zvuku.
• Dělič napětí mikrofonu je
nastaven na hodnotu
„LOW“. (při ručním
nahrávání)
• Citlivost mikrofonu je
nastavená na nízkou. (při
automatickém nahrávání)
Další operace nahrávání
Je možné nastavit citlivost vestavěných
mikrofonů a externího mikrofonu
připojeného ke konektoru m
(mikrofon) rekordéru PCM. Přepněte
přepínač MIC SENS(ATT) podle
podmínek nahrávání nebo tak, aby
vyhovoval vašim účelům, když je
rekordér PCM zastavený nebo nahrává.
HI
(vysoká)*
* Při zakoupení rekordéru PCM je citlivost
mikrofonu nastavena na hodnotu „HI“.
47
CZ
Odstřižení nízké frekvence
– funkce LCF
2 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V vyberte možnost
„LCF(Low Cut Filter)“ a stiskněte
tlačítko N PLAY/ENTER.
> FF/ v,
. FR/ V
MENU
N PLAY/
ENTER
3 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V vyberte možnost „ON“ a
stiskněte tlačítko N PLAY/ENTER.
x STOP
Pokud nastavíte funkci LCF(Low Cut
Filter) v režimu zastavení či nahrávání
na hodnotu „ON“, odstřihnete nízké
frekvence a omezíte hluk z klimatizace,
kvílení větru apod.; můžete stopu nahrát
zřetelněji.
1 Stisknutím tlačítka MENU přejděte
do režimu nabídky.
Zobrazí se okno nabídky.
48
CZ
Při zakoupení rekordéru PCM je
funkce LCF nastavena na hodnotu
„OFF“.
4 Stisknutím tlačítka x STOP ukončete
režim nabídky.
Zrušení funkce LCF
Nastavte možnost „LCF(Low Cut
Filter)“ na hodnotu „OFF“ v kroku 3.
Zabránění zkreslení zvuku
funkce LIMITER
1 Stisknutím tlačítka MENU přejděte
do režimu nabídky.
Zobrazí se okno nabídky.
2 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
Další operace nahrávání
> FF/ v,
. FR/ V
. FR/ V vyberte možnost „Detail
Menu“ a stiskněte tlačítko N PLAY/
ENTER.
MENU
N PLAY/
ENTER
x STOP
3 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V vyberte možnost
„LIMITER“ a stiskněte tlačítko
V režimu pozastavení nebo nahrávání
můžete nastavit funkci LIMITER.
Pokud je položka „LIMITER“
nastavena na hodnotu „ON“, je příliš
hlasitý vstupní zvuk automaticky
nastaven na maximální vstupní úroveň,
aby se zabránilo zkreslení zvuku.
N PLAY/ENTER.
49
CZ
4 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V vyberte možnost „ON“ a
stiskněte tlačítko N PLAY/ENTER.
Při zakoupení rekordéru PCM je
funkce LIMITER nastavena na
hodnotu „OFF“.
5 Stisknutím tlačítka x STOP ukončete
režim nabídky.
Zrušení funkce LIMITER
Nastavte možnost „LIMITER“ na
hodnotu „OFF“ v kroku 4.
P Poznámky
• Pokud je přepínač REC LEVEL
nastaven na možnost „AUTO“, funkce
LIMITER nepracuje.
• Pokud je možnost „LIMITER“
nastavena na hodnotu „ON“, funkce
omezovače rekordéru PCM pokrývá
vstup od maximální vstupní úrovně po
hranici +12 dB. Pokud vstup překročí
tuto hranici, zvuky mohou být zkreslené.
50
CZ
Nahrávání z jiných zařízení
Nahrávání pomocí externího
mikrofonu
Konektor m
(mikrofon)
> FF/ v,
. FR/ V
REC LEVEL
Další operace nahrávání
Stereo
mikrofon
Můžete nahrávat z externího mikrofonu.
Pokud je připojený externí mikrofon,
věstavěné mikrofony a vstup z
konektoru LINE IN se deaktivují.
1 Připojte externí mikrofon ke
konektoru m (mikrofon), když je
rekordér PCM v režimu zastavení.
„Na displeji se objeví symbol Plug In
Power“.
Pokud se nabídka „Plug In Power“
nezobrazí, nastavte ji v nabídce
(strana 91).
2 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V vyberte možnost „ON“ a
stiskněte tlačítko N PLAY/ENTER.
z REC
N PLAY/ENTER
X PAUSE
Je-li připojen zásuvný napájený
mikrofon, je mikrofon automaticky
napájen pomocí rekordéru PCM.
x STOP
51
CZ
3 Stisknutím tlačítka x STOP ukončete
režim nabídky.
4 Nastavte přepínač REC LEVEL do
polohy „AUTO“ pro automatické
nahrávání nebo „MANUAL“ pro
ruční nahrávání.
5 Stiskněte z REC.
Rekordér PCM přejde do
pohotovostního režimu nahrávání.
Věstavěné mikrofony a vstup z
konektoru LINE IN se automaticky
deaktivují.
Citlivost mikrofonu lze nastavit
pomocí přepínače MIC SENS(ATT)
(strana 47).
z Doporučené mikrofony (nejsou
součástí dodávky)
Doporučujeme používat elektretový
kondenzátorový mikrofon Sony
ECM-MS957.
Nahrávání z jiných přístrojů
Kazetový magnetofon
nebo přehrávač disků CD
Připojovací
kabel audio
LINE IN
REC LEVEL
6 Nahrávání spust’te stisknutím tlačítka
X PAUSE nebo N PLAY/ENTER.
7 Pokud byla v kroku 4 vybrána
možnost „MANUAL“, nastavte
úroveň nahrávání pomocí kruhového
ovladače REC LEVEL.
8 Chcete-li záznam zastavit, stiskněte
z REC
N PLAY/ENTER
X PAUSE
tlačítko x STOP.
x STOP
52
CZ
1 Připojte k rekordéru PCM v režimu
zastavení externí zařízení.
Zapojte výstupní zvukové konektory
(stereofonní minikonektor) externího
zařízení do konektoru LINE IN
rekordéru PCM pomocí
propojovacího zvukového kabelu
(není součástí dodávky).
6 Pokud byla v kroku 2 vybrána
možnost „MANUAL“, nastavte
úroveň nahrávání pomocí kruhového
ovladače REC LEVEL.
7 Chcete-li záznam zastavit, stiskněte
Další operace nahrávání
Hudební soubory můžete vytvářet bez
pomoci počítače nahráváním zvuku z
jiných přístrojů připojených k rekordéru
PCM. Pokud je připojeno externí
zařízení, věstavěné mikrofony se
deaktivují.
tlačítko x STOP.
P Poznámka
Pokud je s externím mikrofonem nebo
externím zařízením připojen konektor m
(mikrofon) i konektor LINE IN, má
přednost vstup z konektoru m (mikrofon).
Při používání vstupu z konektoru LINE IN
vyjměte externí mikrofon z konektoru m
(mikrofon).
2 Nastavte přepínač REC LEVEL do
polohy „AUTO“ pro automatické
nahrávání nebo „MANUAL“ pro
ruční nahrávání.
3 Stiskněte z REC.
Rekordér PCM přejde do
pohotovostního režimu nahrávání.
4 Začněte přehrávání s připojeným
externím zařízením.
5 Nahrávání spust’te stisknutím tlačítka
X PAUSE nebo N PLAY/ENTER.
53
CZ
Další operace přehrávání
Změna režimu přehrávání
Změna zobrazení během
přehrávání
Během přehrávání můžete přepínat
zobrazení mezi zobrazením informací o
souboru a zobrazením měřiče úrovně.
• Zobrazení informací o souboru
Titul
Jméno interpreta
Název souboru
Ikona aktuální
složky
Název souboru: Datum
(rrmmdd)_číslo souboru _přípona
souboru (např. 090101_01.wav)
: Název aktuální složky: 01
(FOLDER 01) až
10 (FOLDER 10)
Pomocí svého počítače můžete změnit
název složky, titul, jméno interpreta
anebo název souboru.
• Displej měřiče úrovně
Skladbu můžete přehrávat a přitom
kontrolovat úrovně nahrané hlasitosti.
měřič úrovně
Stopa nahraná pomocí rekordéru
PCM se zobrazí následujícím
způsobem.
: Titul stopy: Datum
(rrmmdd)_číslo souboru (např.
090101_01)
: Jméno interpreta (např. Moje
záznamy)
54
CZ
Výběr zobrazení měřiče úrovně
1 Stisknutím tlačítka MENU přejděte
do režimu nabídky.
Zobrazí se okno nabídky.
2 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V vyberte možnost „Detail
Menu“ a stiskněte tlačítko N PLAY/
4 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V vyberte možnost „ON“ a
stiskněte tlačítko N PLAY/ENTER.
ENTER.
. FR/ V vyberte možnost „Level
Meter in Playback“ a stiskněte
tlačítko N PLAY/ENTER.
Další operace přehrávání
3 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
Při zakoupení rekordéru PCM je
funkce Level Meter in Playback
nastavena na hodnotu „OFF“.
5 Stisknutím tlačítka x STOP ukončete
režim nabídky.
Zobrazení informací o
souborech
Nastavte možnost „Level Meter in
Playback“ na hodnotu „OFF“ v kroku 3.
55
CZ
Poslech přehrávaných
zvuků pomocí sluchátek
nebo externích
reproduktorů
• Poslech pomocí sluchátek:
Připojte stereofonní sluchátka (nejsou
součástí dodávky) do konektoru i/
LINE OUT (sluchátka/linkový
výstup). Vestavěný reproduktor se
automaticky odpojí. Pomocí tlačítek
VOLUME +/– nastavte hlasitost.
• Poslech pomocí externího
reproduktoru: Připojte kabel
reproduktoru v přenosném pouzdře
CKS-M10 (není součástí dodávky) ke
konektoru i/LINE OUT (sluchátka/
kabelový výstup) rekordéru PCM.
Pomocí tlačítek VOLUME +/–
nastavte hlasitost.
Případně pomocí propojovacího
zvukového kabelu (není součástí
dodávky) připojte konektor
mikrofonu nebo vstupní linky (není
součástí dodávky) ke konektoru i/
LINE OUT (sluchátka/kabelový
výstup) rekordéru PCM.
56
CZ
P Poznámky
• Nastavte položku „Audio Out“ v nabídce
na „Headphones“, abyste mohli používat
konektor i/LINE OUT (sluchátko/
výstup linky) jako sluchátka.
• Pokud je volba „Audio Out“ v nabídce
nastavena na „LINE OUT“, nepřipojujte
sluchátka, zvuk přehrávaný ze sluchátek
by byl příliš hlasitý.
Rychlé nalezení místa, od
kterého chcete zahájit
přehrávání – Easy Search
Pokud je možnost „Easy Search“ v
nabídce nastavena na hodnotu „ON“,
můžete rychle nalézt místo, od kterého
se má zahájit přehrávání, opakovaným
stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V během přehrávání
(strana 86). Jedním stisknutím tlačítka
. FR/ V se přesunete přibližně o 3
sekundy zpět a jedním stisknutím
tlačítka > FF/ v přibližně o 10 sekund
vpřed. Tato funkce je užitečná k
vyhledání požadovaného bodu ve
dlouhém záznamu, například při
nahrávání hudebních nástrojů.
z Jsou-li stopy přehrávány až do
konce poslední stopy
> FF/ v,
. FR/ V
Další operace přehrávání
• Při přehrávání nebo rychlém přehrávání
dopředu na konec poslední stopy se na
přibližně 5 sekund rozsvítí zpráva
„TRACK END“.
• Jakmile se „TRACK END“ vypne,
rekordér PCM se zastaví na začátku
poslední stopy.
• Pokud stisknete a přidržíte tlačítko
. FR/ V v době, kdy svítí zpráva
„TRACK END“, stopy se budou
přehrávat zrychleně a normální
přehrávání se obnoví od místa, kde
tlačítko uvolníte.
• Pokud je poslední stopa dlouhá a chcete
začít přehrávat její pozdější část,
stisknutím a podržením tlačítka > FF/
v přejděte na konec skladby a pak se
stisknutím tlačítka . FR/ V , když
svítí zpráva „TRACK END“, vrat’te na
požadované místo.
• V případě stop jiných, než je poslední
skladba, přejděte na začátek další stopy a
přehrávejte zpět na požadované místo.
Výběr režimu přehrávání
MENU
N PLAY/
ENTER
x STOP
Režim přehrávání lze vybrat v nabídce.
1 Stisknutím tlačítka MENU přejdete v
době, kdy je rekordér PCM v režimu
pozastavení nebo přehrávání, do
nabídky.
Zobrazí se okno nabídky.
57
CZ
2 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V vyberte možnost „Play
Mode“ a stiskněte tlačítko N PLAY/
ENTER.
Opakovaně jsou přehrávány
stopy v jedné složce.
ALL Všechny stopy se přehrávají
opakovaně.
4 Stisknutím tlačítka x STOP ukončete
režim nabídky.
3 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
Opakované přehrávání
. FR/ V vyberte možnost „1“,
„
„
“, „ALL“, „
1“, „
“ nebo
ALL“ a stiskněte tlačítko
N PLAY/ENTER.
A-B
1
Stopa se přehraje.
Nepřetržitě jsou přehrávány
stopy v jedné složce.
ALL
1
58
CZ
Přehrávány jsou průběžně
všechny stopy.
Jedna stopa se přehrává
opakovaně.
N PLAY/
ENTER
Další činnosti
V průběhu přehrávání stiskněte a
přidržte tlačítko N PLAY/ENTER,
dokud se nezobrazí „ 1“. Vybraná
stopa bude přehrávána opakovaně.
Chcete-li obnovit běžné přehrávání,
stiskněte znovu tlačítko N PLAY/
ENTER.
• Návrat k normálnímu přehrávání:
Stiskněte N PLAY/ENTER.
• Ukončení přehrávání intervalu A-B:
Stiskněte x STOP.
• Změna intervalu určeného pro
opakované přehrávání A-B:
Během opakovaného přehrávání
intervalu A-B dalším stisknutím
tlačítka
(opakování) A-B určete
nový počáteční bod A. Poté určete
nový koncový bod B, jak bylo popsáno
v kroku 2 výše.
Opakované přehrávání
vybraného intervalu – funkce A-B
Repeat
1 Během přehrávání lze stisknutím
Další operace přehrávání
Opakované přehrávání stopy
tlačítka
(opakování) A-B určit
počáteční bod intervalu A.
„Zobrazí se text A-B B?“.
2 Dalším stisknutím tlačítka
(opakování) A-B určíte koncový bod
intervalu B.
Zobrazí se zpráva „
A-B“ a
vybraný interval se začne opakovaně
přehrávat.
59
CZ
Změna přehrávaných zvuků
Úprava rychlosti přehrávání
– funkce DPC
Skladba je díky funkci digitálního
zpracování přehrávána v přirozených
tónech.
1 Posuňte přepínač DPC (SPEED
CTRL) do polohy „ON“.
2 Stisknutím tlačítka MENU přejděte
> FF/ v,
. FR/ V
MENU
do režimu nabídky.
Zobrazí se okno nabídky.
3 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V vyberte možnost
N PLAY/
ENTER
„DPC(Speed Control)“ a stiskněte
tlačítko N PLAY/ENTER.
x STOP
Přesunete-li spínač DPC (SPEED
CTRL) (Digital Pitch Speed Control) do
polohy „ON“, lze v nabídce nastavit
rychlost přehrávání v rozmezí od
+100 % do –75 % ve srovnání s běžnou
rychlostí.
60
CZ
4 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V upravte rychlost
přehrávání.
Stisknutím tlačítka > FF/ v zvýšíte
rychlost, stisknutím tlačítka . FR/
V ji snížíte. Při každém stisknutí
tohoto tlačítka můžete snížit rychlost
o 5 % u hodnoty od –75 % do 0 % a
zvýšit rychlost o 10 % u hodnoty
+ mezi 0 % a 100 %.
Nastavení tónů přehrávání
– Key Control
Další operace přehrávání
> FF/ v,
. FR/ V
MENU
5 Stisknutím tlačítka N PLAY/
ENTER nastavte rychlost přehrávání.
6 Stisknutím tlačítka x STOP ukončete
režim nabídky.
7 Stisknutím tlačítka N PLAY/
ENTER spust’te přehrávání.
Skladby se přehrávají s vybranou
rychlostí přehrávání.
Návrat k běžnému přehrávání
Posuňte přepínač DPC (SPEED CTRL)
do polohy „OFF.“
N PLAY/
ENTER
x STOP
Zvuky přehrávání můžete nastavit po
půltónech vyšší nebo nižší, vždy v 6
krocích (Key Control), podle toho, co
vám nejlépe vyhovuje při procvičování
písní s nahraným doprovodem.
1 Stisknutím tlačítka MENU přejděte
do režimu nabídky.
Zobrazí se okno nabídky.
61
CZ
2 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V vyberte možnost „Key
Control“ a stiskněte tlačítko
N PLAY/ENTER.
3 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V nastavte tón přehrávání.
Stisknutím tlačítka > FF/ v
nastavte zvuky o půltón vyšší (#1 až
#6) nebo stisknutím tlačítka . FR/
V o půltón nižší (21 až 26), vždy v 6
krocích.
4 Stisknutím tlačítka N PLAY/
ENTER nastavte tón přehrávání.
5 Stisknutím tlačítka x STOP ukončete
režim nabídky.
62
CZ
6 Stisknutím tlačítka N PLAY/
ENTER spust’te přehrávání.
Stopy se přehrávají s vybraným
tónem. Na displeji se zobrazí
nastavení (#1 až #6, 21 až 26).
Nastavení
ovládání tóniny
Obnovení normálního přehrávání
V kroku 3 vyberte hodnotu „0“.
Zesílení basového zvuku
– Effect
MENU
3 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
Další operace přehrávání
> FF/ v,
. FR/ V
. FR/ V vyberte požadovaný efekt
pro přehrávání a stiskněte tlačítko
N PLAY/ENTER.
N PLAY/
ENTER
x STOP
V nabídce můžete nastavit basový zvuk,
který chcete použít při přehrávání.
1 Stisknutím tlačítka MENU přejdete v
době, kdy je rekordér PCM v režimu
pozastavení nebo přehrávání, do
nabídky.
Zobrazí se okno nabídky.
2 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V vyberte možnost „Effect“
a stiskněte tlačítko N PLAY/
ENTER.
Bass1 Zdůraznění basového zvuku.
Bass2 Ještě silnější zdůraznění basového
zvuku.
OFF
Funkce Effect nefunguje.
4 Stisknutím tlačítka x STOP ukončete
režim nabídky.
5 Stisknutím tlačítka N PLAY/
ENTER spust’te přehrávání.
Skladby se přehrávají s vybraným
efektem.
63
CZ
P Poznámky
• Pokud přehráváte pomocí věstavěného
reproduktoru, toto nastavení nefunguje.
• Pokud je vybrána volba „LINE OUT“ v
nabídce v poli „Audio Out“, funkce
Effect nefunguje.
64
CZ
Přehrávání z jiných zařízení
Nahrávání na jiném přístroji
Konektor i/
LINE OUT
Připojovací
kabel audio
x STOP
N PLAY/ENTER
(sluchátka/linkový výstup) rekordéru
PCM ke konektoru zvukového vstupu
(minikonektor stereo) druhého
přístroje pomocí propojovacího
zvukového kabelu.
Další operace přehrávání
Kazetový
magnetofon apod.
1 Připojte konektor i/LINE OUT
2 Stisknutím tlačítka MENU přejděte
do režimu nabídky v režimu
zastavení.
Zobrazí se okno nabídky.
3 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V vyberte možnost „Detail
Menu“ a stiskněte tlačítko N PLAY/
ENTER.
Zvuk rekordéru PCM můžete nahrávat
pomocí jiného zařízení.
Před začátkem nahrávání doporučujeme
provést nejprve zkušební nahrávku.
65
CZ
4 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V vyberte možnost „Audio
Out“ a stiskněte tlačítko N PLAY/
ENTER.
7 Stisknutím tlačítka N PLAY/
ENTER spustíte přehrávání a
zároveň nastavíte připojený přístroj
do režimu nahrávání.
Stopa z rekordéru PCM se nahraje na
připojený přístroj.
8 Současným stisknutím tlačítka
5 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V vyberte možnost „LINE
OUT“ a stiskněte tlačítko N PLAY/
ENTER.
Při zakoupení rekordéru PCM je
vybrána možnost „Headphones“.
6 Stisknutím tlačítka x STOP ukončete
režim nabídky.
66
CZ
x STOP na rekordéru PCM a
připojeném zařízení zastavíte
nahrávání.
P Poznámky
• Chcete-li při přehrávání používat
sluchátka, nastavte volbu „Audio Out“
na „Headphones“ (strana 56).
• Dochází-li k rušení vstupu z externího
zařízení, vyberte v kroku 5 volbu
„Headphones“ a nastavte hlasitost
pomocí tlačítek VOLUME +/–.
• Pokud je vybrána volba „LINE OUT,“
funkce Effect nefunguje.
• V době, kdy je vybrána volba „LINE
OUT,“ není možné nastavit hlasitost
výstupu pomocí tlačítek VOLUME +/–.
Úprava stop
Přidání značky ke stopě
Použití značky stopy
Ikona
(značka stopy) třikrát zabliká
a je přidána značka stopy.
> FF/ v,
. FR/ V
MENU
T-MARK
z Použití dálkového ovladače
Pokud je připojený dodaný dálkový
ovladač, můžete značku stopy přidat také
stisknutím tlačítka T-MARK na dálkovém
ovladači.
Úprava stop
N PLAY/ENTER
P Poznámky
x STOP
Přidání značky stopy
K bodu, ve kterém chcete stopu později
rozdělit, nebo který chcete při
přehrávání vyhledat, můžete přidat
značku stopy.
Ke každé stopě lze přidat maximálně 98
značek.
Při nahrávání, přehrávání nebo
pozastavení stiskněte tlačítko T-MARK
v místě, kam chcete přidat značku stopy.
• Značku stopy lze přidat pouze ke stopě
nahrané pomocí rekordéru PCM. Značku
stopy nelze přidat k souboru MP3/WMA/
AAC-LC (m4a)/LPCM (WAV)
zkopírovanému z počítače.
• Značku stopy nelze přidat v bodě do 0,5
sekund od jiné značky stopy.
• Značku stopy nemůžete vložit na začátku
a na konci stopy.
• Pokud stopa obsahuje již 98 značek, nelze
jich přidat více.
• Pokud je značka stopy přidána během
přehrávání, přehrávání se zastaví.
67
CZ
Vyhledání značky stopy a
spuštění přehrávání od této
značky
Zobrazí se nabídka Delete.
V režimu zastavení stiskněte tlačítko
> FF/ v nebo . FR/ V. Po jednom
bliknutí ikony
(značka stopy)
stiskněte tlačítko N PLAY/ENTER.
Rozdělení stopy ve všech
pozicích značky stopy
Vyberte možnost „Divide All TMARK(Track Marks)“ v nabídce
Divide.
4 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V vyberte možnost „Delete
T-MARK(Track Mark)“ a stiskněte
tlačítko N PLAY/ENTER.
Zobrazí se zpráva „Delete TMARK(Track Mark)?“.
Smazání značky stopy
1 Zastavte se na pozici za značkou
stopy, kterou chcete odstranit.
2 Stisknutím tlačítka MENU přejděte
do režimu nabídky.
Zobrazí se okno nabídky.
3 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V vyberte možnost „Delete“
a stiskněte tlačítko N PLAY/
ENTER.
68
CZ
5 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V vyberte možnost
„Execute“ a stiskněte tlačítko
N PLAY/ENTER.
Zobrazí se animace mazání a zpráva
„Deleting...“. Vybraná značka stopy
se smaže.
Přidání přípony „TAKE“
nebo „KEEP“ k názvu
souboru
Poloha zastavení
> FF/ v,
. FR/ V
Mazání značky
stopy
Bude odstraněna značka stopy
bezprostředně před polohou
zastavení.
Úprava stop
MENU
N PLAY/
ENTER
6 Stisknutím tlačítka x STOP ukončete
režim nabídky.
Odstranění všech značek stopy
ve vybrané stopě najednou
Vyberte stopu, z níž chcete smazat
značky, a v kroku 4 vyberte možnost
„Delete All T-MARK(Track Marks)“.
Všechny značky stopy budou smazány
najednou.
x STOP
K názvu souboru stopy můžete přidat
příponu „TAKE“ nebo „KEEP“, a zúžit
tak výběr pouze na označené soubory.
Tato funkce je užitečná, pokud chcete
vybrat jednu z mnoha nahrávek,
přidáním výrazu „TAKE“ k nahrávkám
s největší pravděpodobností výběru
nebo přidáním výrazu „KEEP“ k
nahrávkám s možností výběru.
69
CZ
1 Zobrazte stopu, k jejímuž názvu
souboru chcete přidat značku
„TAKE“ nebo „KEEP“.
2 Stisknutím tlačítka MENU přejděte
do režimu nabídky.
Zobrazí se okno nabídky.
5 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V vyberte možnost
„Execute“ a stiskněte tlačítko
N PLAY/ENTER.
K názvu souboru stopy je přidána
přípona („TAKE“ nebo „KEEP“).
3 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V vyberte možnost „Add
“TAKE”“ a stiskněte tlačítko
N PLAY/ENTER.
6 Stisknutím tlačítka x STOP ukončete
režim nabídky.
Odebrání přípony„TAKE“ nebo
„KEEP“ z názvu souboru stopy
4 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V vyberte možnost „Add
“TAKE”“ nebo „Add “KEEP”“ a
stiskněte tlačítko N PLAY/ENTER.
Zobrazí se zpráva s potvrzením.
70
CZ
Zvolte možnost „Remove “TAKE/
KEEP”“ v kroku 4.
3 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
Ochrana stopy
. FR/ V vyberte možnost
„Protect“ a stiskněte tlačítko
N PLAY/ENTER.
Zobrazí se zpráva s potvrzením.
> FF/ v,
. FR/ V
MENU
x STOP
Chcete-li zabránit náhodnému smazání
nebo úpravám stopy, můžete nastavit
ochranu důležité stopy. Chráněná stopa
je označena indikátorem
(ochrana) a
je považována za soubor pouze pro
čtení, který nelze smazat ani upravit.
1 Zobrazte stopu, kterou chcete
chránit.
2 Stisknutím tlačítka MENU přejděte
do režimu nabídky.
Zobrazí se okno nabídky.
4 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
Úprava stop
N PLAY/
ENTER
. FR/ V vyberte možnost
„Execute“ a stiskněte tlačítko
N PLAY/ENTER.
Stopa je chráněná a je k ní přidán
indikátor
(ochrana).
5 Stisknutím tlačítka x STOP ukončete
režim nabídky.
Zrušení ochrany
Vyberte chráněný soubor a proveďte
kroky 1 až 5. Ochrana je zrušena.
71
CZ
Uspořádání stop
Kopírování stopy do jiné
paměti
> FF/ v, .
FR/ V
MENU
N PLAY/ENTER
x STOP
Slot pamět’ové
karty
Stopy můžete kopírovat mezi
vestavěnou pamětí a pamět’ovou kartou,
což je užitečné při ukládání zálohy. Před
zahájením operace vložte pamět’ovou
kartu, kterou chcete použít ke
kopírování, do slotu pamět’ové karty.
72
CZ
P Poznámky
• Nelze kopírovat stopu, kterou rekordér
PCM nerozpozná.
• Před zahájením kopírování cílové stopy
nezapomeňte zkontrolovat indikátor
baterie. Pokud jsou baterie slabé, nemusí
být možné stopy kopírovat (strana 15).
• Pokud je zbývající kapacita cílové paměti
nedostatečná, nemusí být kopírování stop
možné.
1
Zvolte stopu, kterou chcete
zkopírovat.
Chcete-li kopírovat stopu z pamět’ové
karty do věstavěné paměti, nastavte
položku „Memory“ v nabídce na
možnost „Memory Card“ (strana 42).
2 Stisknutím tlačítka MENU přejděte
do režimu nabídky.
Zobrazí se okno nabídky.
3 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V vyberte možnost „File
Copy“ a stiskněte tlačítko N PLAY/
ENTER.
Zobrazí se zpráva „Copy to Memory
Card Select Folder“ nebo „Copy to
Built-In Memory Select Folder“ a
okno pro výběr složky.
P Poznámka
Během kopírování nevyjímejte ani
nevkládejte pamět’ovou kartu nebo
nevypínejte rekordér PCM. Soubory by se
mohly poškodit.
Rozdělení stopy na dvě části
4 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
> FF/ v,
. FR/ V
Úprava stop
. FR/ V vyberte složku, do níž
chcete stopu zkopírovat, a stiskněte
tlačítko N PLAY/ENTER.
Zobrazí se zpráva „Copying...“ a
stopa se zkopíruje na konec cílové
složky.
Soubor bude zkopírován s totožným
názvem. Zachováno zůstane i jméno
interpreta a další nastavení.
MENU
N PLAY/
ENTER
x STOP
5 Stisknutím tlačítka x STOP ukončete
režim nabídky.
Zrušení operace kopírování
Před provedením kroku 4 stiskněte
tlačítko x STOP.
Stopu lze během přehrávání rozdělit na
dvě části, které budou označeny
příponami „_1“ a „_2“. Stopu lze také
rozdělit u každé jednotlivé značky stopy.
Rozdělením stopy můžete snadno
vyhledat bod, od kterého chcete v
dlouhé nahrávce zahájit přehrávání.
Stopu můžete rozdělovat, dokud
celkový počet stop ve složce nedosáhne
hodnoty 99.
73
CZ
Rozdělení stopy v aktuální pozici
1 Zastavte stopu v pozici, kde ji chcete
Opakovaně se přehraje přibližně
4sekundový záznam od bodu
rozdělení.
rozdělit.
2 Stisknutím tlačítka MENU přejděte
do režimu nabídky.
Zobrazí se okno nabídky.
3 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V vyberte možnost „Divide“
a stiskněte tlačítko N PLAY/
ENTER.
Zobrazí se nabídka Divide.
4 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V vyberte možnost „Divide
Current Position“ a stiskněte tlačítko
N PLAY/ENTER.
5 Chcete-li, upravte pozici rozdělení.
Stisknutím tlačítka > FF/ v
přesuňte pozici dozadu, stisknutím
tlačítka . FR/ V ji přesuňte
dopředu.
Pozici je možné nastavit tak, aby byla
rozdělena přibližně po 0,3 sekundách
v období přibližně 6 sekund vždy před
a za stávající pozicí.
6 Stisknutím tlačítka N PLAY/
ENTER nastavte pozici pro
rozdělení.
Zobrazí se otázka „Divide?“.
74
CZ
7 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V vyberte možnost
„Execute“ a stiskněte tlačítko
N PLAY/ENTER.
Zobrazí se zpráva „Dividing...“ a
rozdělené stopy budou doplněny
pořadovým číslem („_1“ pro původní
stopu a „_2“ pro novou stopu).
stopa 2
f
stopa 1
stopa 3
v
Stopa je
rozdělena.
stopa 2_1
stopa 2_2
Rozdělení stopy ve všech
pozicích značky stopy
stopa 3
Ke každému z rozdělených souborů je přidána
přípona tvořená pořadovým číslem.
8 Stisknutím tlačítka x STOP ukončete
režim nabídky.
• K rozdělení stopy potřebujete určitý
volný prostor v paměti. Podrobnosti viz
„Omezení systému“ na straně 125.
• Při dělení stopy s titulem a jménem
interpreta bude mít nová stopa stejný
titul a jméno interpreta.
• Můžete rozdělit pouze stopu nahranou
pomocí rekordéru PCM. Soubor MP3/
WMA/AAC-LC (m4a)/LPCM (WAV)
zkopírovaný z počítače nelze rozdělit.
• Po rozdělení stopy ji nelze znovu vrátit
do původního stavu.
• Pokud stopu rozdělíte na pozici do 0,5
sekund od značky stopy, bude značka
odstraněna.
• Z důvodu omezení systému nelze stopu
rozdělit na úplném začátku nebo konci.
Úprava stop
stopa 1
P Poznámky
1 Provedením kroků 1 až 3 postupu
„Rozdělení stopy v aktuální pozici“
na straně 74 zobrazte nabídku Divide.
2 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V vyberte možnost „Divide
All T-MARK(Track Marks)“ a
stiskněte tlačítko N PLAY/ENTER.
75
CZ
Zobrazí se text Divide All TMARK(Track Marks)?“.
4 Stisknutím tlačítka x STOP ukončete
režim nabídky.
Přehrávání rozdělené stopy
Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V zobrazte číslo stopy, protože
rozdělené stopy mají nyní různá čísla.
3 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V vyberte možnost
„Execute“ a stiskněte tlačítko
N PLAY/ENTER.
“Zobrazí se zpráva „Dividing...“ a
stopa je rozdělena ve všech pozicích
značky stopy. Stopy rozdělené z jedné
stopy budou doplněny pořadovým
číslem (_1 a dále).
Stopa1
Stopa je rozdělena
Stopa1_1 Stopa1_2
Stopa1_3
Ke každému z rozdělených souborů je
přidána přípona tvořená pořadovým číslem.
76
CZ
z Tip
Chcete-li dělení v průběhu zrušit pro
všechny zbývající značky stopy, stiskněte
tlačítko x STOP. Stopy, které byly
rozděleny před zrušením, zůstanou
rozděleny.
Mazání všech stop ve
složce
2 Stisknutím tlačítka MENU přejděte
do režimu nabídky.
Zobrazí se okno nabídky.
3 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V vyberte možnost „Delete“
a stiskněte tlačítko N PLAY/
ENTER.
Zobrazí se nabídka Delete.
MENU
Úprava stop
N PLAY/
ENTER
x STOP
> FF/ v,
. FR/ V
P Poznámka
4 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V vyberte možnost „Delete
All“ a stiskněte tlačítko N PLAY/
ENTER.
Zobrazí se zpráva s potvrzením.
Pokud vybraná složka obsahuje chráněnou
stopu, nelze stopu odstranit.
1 V režimu zastavení rekordéru PCM
zvolte složku obsahující stopy, které
chcete smazat.
77
CZ
5 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V vyberte možnost
„Execute“ a stiskněte tlačítko
N PLAY/ENTER.
Na displeji se zobrazí údaj
„Deleting...“ a budou smazány
všechny stopy ve vybrané složce.
6 Stisknutím tlačítka x STOP ukončete
režim nabídky.
Zrušení mazání
V kroku 5 vyberte možnost „Cancel“ a
stiskněte tlačítko N PLAY/ENTER.
78
CZ
Funkce nabídky
Úprava nastavení v nabídce
2 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V vyberete položku nabídky,
> FF/ v,
. FR/ V
u které chcete provést nastavení, a
stiskněte tlačítko N PLAY/ENTER.
MENU
Funkce nabídky
N PLAY/
ENTER
3 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V vyberte nastavení, které
x STOP
chcete používat, a stiskněte tlačítko
N PLAY/ENTER.
1 Stisknutím tlačítka MENU přejděte
do režimu nabídky.
Zobrazí se okno nabídky.
4 Stisknutím tlačítka x STOP nebo
MENU ukončete režim nabídky.
P Poznámka
Pokud po dobu jedné minuty nestisknete
žádné tlačítko, režim nabídky se
automaticky zruší a displej se vrátí k
normálnímu zobrazení.
79
CZ
Návrat na předchozí obrazovku
V režimu nabídky stiskněte tlačítko
MENU.
Ukončení režimu nabídky
Stiskněte x STOP.
80
CZ
Nastavení nabídek
Položky nabídky
Nastavení
Provozní režim
(a: nastavení lze provést/
— : nastavení nelze provést)
Režim
Režim
Režim
zastavení přehrávání nahrávání
a
—
—
Divide Current Position Execute, Cancel
a
—
—
Divide All TMARK(Track Marks)
a
—
—
Divide
Execute, Cancel
—
—
a
—
—
Delete T-MARK(Track Execute, Cancel
Mark)
a
—
—
Delete All TMARK(Track Marks)
Execute, Cancel
a
—
—
File Copy
Execute, Cancel
a
—
—
Add “TAKE”
Add “TAKE”, Add “KEEP”, Remove
“TAKE/KEEP”
a
—
—
Protect
Execute, Cancel
a
—
—
Memory
Built-In Memory, Memory Card
a
—
—
REC Mode
LPCM 22.05kHz/16bit, LPCM 44.10kHz/ a
16bit, LPCM 44.10kHz/24bit, LPCM
48.00kHz/16bit, LPCM 48.00kHz/24bit,
LPCM 96.00kHz/16bit, LPCM 96.00kHz/
24bit, MP3 44.10kHz/64kbps, MP3
44.10kHz/128kbps, MP3 44.10kHz/
320kbps
—
—
LCF(Low Cut Filter)
ON, OFF
a
—
a
Delete All
Funkce nabídky
a
Execute, Cancel
Delete
81
CZ
Položky nabídky
Nastavení
Provozní režim
(a: nastavení lze provést/
— : nastavení nelze provést)
Režim
Režim
Režim
zastavení přehrávání nahrávání
DPC(Speed Control)
-75 % až +100 %
a
a
—
Effect
Bass1, Bass2, OFF
a
a
—
Key Control
21 až 26, #1 až #6
a
a
—
Easy Search
ON, OFF
a
a
—
Play Mode
1,
a
a
—
a
a
a
Execute, Cancel
a
—
—
Clock
__y__m__d__:__
a
—
—
LED
ON, OFF
a
—
—
Backlight
10 SEC, 60 SEC, Always-ON, OFF
a
—
—
Language
Deutsch (němčina), English (angličtina), a
Español (španělština),
Français (francouzština),
Italiano (italština), Русский (ruština)
—
—
Level Meter in Playback ON, OFF
a
a
—
Battery Setting
Alkaline Battery, NiMH Battery
a
—
—
LIMITER
ON, OFF
a
—
a
PRE REC
ON, OFF
a
—
—
Audio Out
Headphones, LINE OUT
a
—
—
Plug In Power
ON, OFF
a
—
—
Cross-Memory
Recording
ON, OFF
a
—
—
, ALL,
1,
,
ALL
Detail Menu
Format
82
CZ
Položky nabídky
Nastavení (*: Výchozí nastavení)
Divide
Rozdělení stopy na dvě části.
Viz str.
68, 73
Divide Current Stopa bude rozdělena na dvě v aktuální pozici.
Position
Divide All T- Stopa bude rozdělena ve všech pozicích značky stopy.
MARK(Track
Marks)
Delete
Smazání stop nebo značek stop.
Všechny stopy ve vybrané složce budou smazány.
Před smazáním stop se stisknutím tlačítka
vrat’te do
okna složek a vyberte složku, ze které se mají smazat
všechny stopy, a poté přejděte do nabídky a zvolte možnost
„Execute“.
Delete TMARK(Track
Mark)
Bude odstraněna značka stopy bezprostředně před aktuální
pozicí.
33, 68,
69, 77
Funkce nabídky
Delete All
Delete All T- Budou smazány všechny značky stopy u vybrané stopy.
MARK(Track
Marks)
File Copy
Zkopíruje vybranou stopu z věstavěné paměti do
požadované složky na pamět’ové kartě nebo z pamět’ové
karty do požadované složky ve věstavěné paměti.
Dříve, než se pokusíte o zkopírování stopy, vyberte stopu,
kterou chcete zkopírovat, a přejděte do nabídky.
72
83
CZ
Položky nabídky
Nastavení (*: Výchozí nastavení)
Add “TAKE”
Přidá příponu „TAKE“ nebo „KEEP“ k názvu souboru
vybrané stopy.
Add “TAKE”*:
Přidá příponu „TAKE“ k názvu souboru vybrané stopy.
Add “KEEP”:
Přidá příponu „KEEP“ k názvu souboru vybrané stopy.
Remove “TAKE/KEEP”:
Odebere příponu „TAKE“ nebo „KEEP“ z názvu
souboru vybrané stopy.
69
Protect
Chrání vybranou stopu, aby se zabránilo jejímu smazání
nebo rozdělení.
Execute:
Chrání vybranou stopu. Pokud zadáte stopu, která již je
chráněná, ochranu zruší.
Cancel*:
Ochrana nebo zrušení ochrany nejsou provedeny.
71
Memory
Vyberte pamět’, do níž chcete stopu uložit nebo která
obsahuje stopu, již chcete přehrát, upravit nebo zkopírovat.
Built-In Memory*:
Je vybrána vestavěná pamět’ rekordéru PCM.
Memory Card:
Je vybrána pamět’ová karta vložená do slotu pro
pamět’ovou kartu.
40
P Poznámka
Pokud v rekordéru PCM není momentálně vložena žádná
pamět’ová karta, je automaticky vybrána vestavěná pamět’.
84
CZ
Viz str.
Položky nabídky
Nastavení (*: Výchozí nastavení)
REC Mode
Nastavení vzorkovací frekvence a bitového toku.
LPCM 22.05kHz/16bit
LPCM 44.10kHz/16bit*
LPCM 44.10kHz/24bit
LPCM 48.00kHz/16bit
LPCM 48.00kHz/24bit
LPCM 96.00kHz/16bit
LPCM 96.00kHz/24bit
45
Režim LPCM (nekomprimovaný)
Umožňuje nahrávání s vyšší
kvalitou zvuku.
Režim MP3 (komprimovaný)
Umožňuje nahrávání s vyšší
kvalitou zvuku.
Funkce nabídky
MP3 44.10kHz/64kbps
(pro dlouhé záznamy)
MP3 44.10kHz/128kbps
MP3 44.10kHz/320kbps
Viz str.
z Vzorkovací frekvence a bitový tok
• Vzorkovací frekvence je hodnota vyjadřující, kolikrát je
analogový signál převeden na digitální za sekundu
(konverze A/D). Čím vyšší je hodnota vzorkovací
frekvence, tím lepší je kvalita zvuku, ale tím je také větší
množství dat.
• Bitový tok je hodnota představující množství dat
potřebných pro 1 sekundu audia. Čím je bitový tok vyšší,
tím více dat je třeba a tím lepší je kvalita zvuku.
LCF(Low Cut Filter)
Nastavte funkci LCF(Low Cut Filter) na odstřižení nízké
frekvence, aby se snížil zvuk kvílení větru nebo zvuky
například z klimatizace, a stopa se tak nahrála zřetelněji.
ON:
Funkce LCF je zapnutá.
OFF*:
Funkce LCF je zrušena.
48
85
CZ
Položky nabídky
Nastavení (*: Výchozí nastavení)
DPC(Speed Control) Nastavte funkci DPC(Speed Control).
Rychlost přehrávání můžete nastavit na hodnotu od +100 %
do –75 % normální rychlosti nabídky. Můžete ji nastavit v
krocích po 5 % pro tlačítko – od -75 % do 0 %, v krocích po
10 % pro tlačítko + od 0 % do 100 %.
(–30%*)
Effect
Nastavuje v nabídce efekt, který chcete použít při
přehrávání.
Bass1:
Zvýrazňuje basové tóny.
Bass2:
Zvýrazňuje basové tóny ještě více.
OFF*:
Funkce Effect je neaktivní.
Viz str.
60
63
P Poznámky
• Při přehrávání stop pomocí věstavěného reproduktoru
není funkce Effect účinná.
• Pokud je vybrána volba „LINE OUT,“ funkce Effect
nefunguje.
86
CZ
Key Control
Nastavení zvuků přehrávání po půltónech vyšší nebo nižší.
Můžete nastavit hodnoty od #1 do #6 a od 21 do 26. (0*)
61
Easy Search
Nastavuje funkci snadného vyhledávání.
ON:
Stisknutím tlačítka > FF/ v se můžete přesunout
přibližně o 10 sekund vpřed a stisknutím tlačítka . FR/
V přibližně o 3 sekundy vzad. Tato funkce je užitečná při
vyhledávání požadovaného místa v dlouhém záznamu.
OFF*:
Funkce snadného vyhledávání není aktivní. Stisknete-li
tlačítko . FR/ V nebo > FF/ v, stopa se posune
vpřed nebo vzad.
56
Nastavení (*: Výchozí nastavení)
Play Mode
Nastavuje režim přehrávání.
1:
Stopa se přehraje.
*:
Nepřetržitě jsou přehrávány stopy v jedné složce.
ALL:
Přehrávány jsou průběžně všechny stopy.
1:
Jedna stopa se přehrává opakovaně.
:
Opakovaně jsou přehrávány stopy v jedné složce.
ALL:
Všechny stopy se přehrávají opakovaně.
Viz str.
57
Naformátuje pamět’ aktuálně vybranou v nastavení
„Memory“ nabídky, smaže všechna data v paměti a obnoví
výchozí stav struktury složek.
Execute:
Zobrazí se zpráva „Formatting...“ a pamět’ je
naformátována.
Cancel*:
Pamět’ nebude naformátována.
–
Funkce nabídky
Položky nabídky
Detail Menu
Format
P Poznámky
• K formátování pamět’ové karty používané v rekordéru
PCM nepoužívejte počítač. Formátujte ji pomocí funkce
formátování rekordéru PCM.
• Po vymazání paměti nelze vymazaná data obnovit.
87
CZ
Položky nabídky
Clock
Nastavení (*: Výchozí nastavení)
Slouží k postupnému nastavení roku, měsíce, dne, hodiny a
minuty.
(09r01m01d 0:00*)
Viz str.
18
z Tip
Hodiny se zobrazují v 24 hodinovém formátu.
0:00 = půlnoc, 12:00 = poledne
LED
Zapíná nebo vypíná indikátor ACCESS, indikátory
vrcholové úrovně, z REC tlačítko, N PLAY/ENTER a
X PAUSE během provozu.
ON*:
Během nahrávání nebo přehrávání indikátory svítí nebo
blikají.
OFF:
Indikátor provozu nesvítí ani nebliká, a to ani během
povozu.
P Poznámka
Pokud je rekordér PCM připojen k počítači, indikátor
provozu se rozsvítí nebo bude blikat i v případě, že je
možnost „LED“ nastavena na hodnotu „OFF“.
88
CZ
–
Položky nabídky
Backlight
Nastavení (*: Výchozí nastavení)
Aktivuje a deaktivuje podsvícení displeje.
10 SEC*:
Podsvícení displeje se rozsvítí na cca 10 sekund.
60 SEC:
Podsvícení displeje se rozsvítí na cca 60 sekund.
Always-ON:
Podsvícení displeje je vždy rozsvíceno.
OFF:
Podsvícení displeje se nerozsvítí, a to ani během provozu.
Viz str.
–
P Poznámka
Language
Nastaví jazyk používaný pro záznamy, nabídky, názvy
složek, názvy souborů apod.
Funkce nabídky
Pokud vyberete možnost „Always-ON“, budou se rychle
spotřebovávat baterie. Pokud v rekordéru PCM používáte
baterie, doporučuje se vybrat jiné možnosti než „AlwaysON“.
20
Deutsch (němčina), English (angličtina)*, Español (španělština),
Français (francouzština), Italiano (italština), Русский (ruština).
Level Meter in Nastavte, zda se na displeji zobrazí měřič úrovně při
Playback
přehrávání stopy.
ON:
Zobrazí se měřič úrovně.
OFF*:
Zobrazí se jméno interpreta a titul stopy.
54
Battery Setting Nastaví typ baterie pro rekordér PCM.
Alkaline Battery*:
Tuto možnost vyberte, chcete-li v rekordéru PCM
používat alkalické baterie.
NiMH Battery:
Tuto možnost vyberte, chcete-li v rekordéru PCM
používat dobíjecí baterie (nejsou součástí dodávky).
15
89
CZ
Položky nabídky
LIMITER
Nastavení (*: Výchozí nastavení)
Automaticky nastaví úroveň vstupu, aby se zabránilo
zkreslení zvuku, které může nastat při příliš hlasitém
vstupním zvuku při ručním nahrávání.
ON:
Funkce LIMITER je zapnutá.
OFF*:
Funkce LIMITER je zrušená.
Viz str.
49
P Poznámka
Tato funkce je účinná, pouze když je přepínač REC LEVEL
nastaven na hodnotu „MANUAL“.
z O okruhu omezovače
• Okruh omezovače slouží k zachování úrovně signálu pod
maximální vstupní úrovní. Pokud dojde k náhlému vstupu
hlasitého zvuku, je přesahující část zvuku automaticky
nastavena v rozsahu maximální vstupní úrovně, aby se
zabránilo zkreslení.
• Okruh omezovače rekordéru PCM nekompenzuje při
vstupu zvuku nad 12 dB oříznutí. V takovém případě může
být zvuk zkreslený.
PRE REC
90
CZ
Zapne nebo vypne funkci předběžného nahrávání. Tato
funkce umožňuje nahrávat zvukové zdroje maximálně 5
sekund před započetím nahrávání. Zvuky za přibližně 5
sekund se ukládají v paměti.
ON:
Aktivuje se funkce předběžného nahrávání.
OFF*:
Zruší se funkce předběžného nahrávání.
37
Položky nabídky
Audio Out
Nastavení (*: Výchozí nastavení)
Nastavte výstup konektoru i/LINE OUT (sluchátka/
linkový výstup).
Headphones*: Konektor je možné používat jako konektor
sluchátek. Tuto volbu vyberte, chcete-li poslouchat
přehrávaný zvuk pomocí sluchátek (nejsou součástí
dodávky) nebo externího reproduktoru.
LINE OUT: Konektor je možné používat jako kabelový
výstupní konektor. Tuto volbu vyberte, chcete-li připojit
externí rekordér jako páskový rekordér pro záznam
přehrávaného zvuku rekordéru PCM.
Viz str.
65
P Poznámky
Plug In Power Zapne nebo vypne funkci Plug In Power. Pokud je do
konektoru m (mikrofon) rekordéru PCM zapojen mikrofon
kompatibilní s funkcí Plug In Power, může rekordér PCM
napájet mikrofon.
ON*: Rekordér PCM napájí připojený mikrofon typu Plug
In Power.
OFF: Rekordér PCM nenapájí připojený mikrofon.
Funkce nabídky
• Pokud je vybrána volba „LINE OUT,“ nepřipojujte
sluchátka, zvuk přehrávaný ze sluchátek by byl příliš
hlasitý.
• Pokud je vybrán konektor „LINE OUT,“ není možné
nastavit hlasitost výstupu pomocí tlačítek VOLUME +/–
ani používat funkci Effect.
–
91
CZ
Položky nabídky
Cross-Memory
Recording
92
CZ
Nastavení (*: Výchozí nastavení)
Zapne nebo vypne funkci Cross-Memory Recording. Jestliže
během nahrávání dojde k zaplnění aktuálně používané
paměti vybrané v položce „Memory“, rekordér PCM
automaticky přepne místo určení na jiné pamět’ové médium
a pokračuje v nahrávání (Cross-Memory Recording). Nová
nahrávka se uloží jako další stopa.
ON: Funkce Cross-Memory Recording je zapnutá.
OFF*: Funkce Cross-Memory Recording je deaktivována.
Nahrávání se zastaví, jakmile se zaplní aktuálně vybraná
pamět’.
Viz str.
43
Použití počítače
Použití rekordéru PCM s počítačem
Pokud je rekordér PCM připojen k
počítači, je počítačem rozpoznán a mezi
počítačem a rekordérem je možné
přenášet data.
Kopírování skladeb z rekordéru
PCM do počítače k uložení
(strana 97)
z Systémové požadavky na počítač
Viz část „Systémové požadavky“ na
straně 106.
z Pokud používáte operační systém
Windows® 2000 Professional
Nainstalujte ovladač pomocí souboru
„SonyRecorder_Driver.exe“ v rekordéru
PCM.
Stopy nahrané pomocí rekordéru PCM
můžete zkopírovat a uložit.
Použití počítače
Zkopírování hudebních souborů
z počítače do rekordéru PCM pro
přehrávání (strana 98)
Soubory WAV/MP3/WMA/AAC-LC
(m4a) uložené v počítači můžete
zkopírovat přetažením, je-li rekordér
PCM připojen k počítači. Dále můžete
zkopírované soubory přehrát.
Použití rekordéru PCM jako
paměti USB – funkce uložení dat
(strana 101)
Obrazová nebo textová data uložená v
počítači můžete ukládat dočasně na
rekordér PCM.
93
CZ
Připojení rekordéru PCM k
počítači
Počítač
K portu USB
2 Ujistěte se, že byl rekordér PCM
správně rozpoznán.
Na obrazovce systému Windows
otevřete složku „Tento počítač“ a
ujistěte se, že byl přístroj „PCM
RECORDER“ rozpoznán.
V počítačích Macintosh se ujistěte, že
se na ploše zobrazuje jednotka „PCM
RECORDER“.
Je-li rekordér PCM připojen k počítači,
zobrazuje se na displeji rekordéru PCM
hlášení „Connecting“.
P Poznámky
Připojovací
kabel USB
(dodáván)
Rekordér PCM
Chcete-li vyměňovat stopy (soubory)
mezi rekordérem PCM a počítačem,
připojte rekordér PCM k počítači.
1 Zapojte
konektor USB rekordéru
PCM do portu USB počítače pomocí
dodaného propojovacího kabelu USB
pevně vloženého do konektorů, tak,
aby jednotlivé zástrčky byly až na
konci.
94
CZ
• Pokud připojujete k počítači více než dvě
zařízení USB, nelze zaručit normální
funkci.
• Při použití rekordéru PCM v kombinaci s
rozbočovačem USB nebo prodlužovacím
kabelem USB jiným, než byl dodán, není
možno zaručit správnou funkci.
• Podle toho, jaká zařízení USB jsou
připojena současně, může dojít k selhání.
• Před připojením rekordéru PCM k
počítači se přesvědčte, že je v rekordéru
PCM vložena baterie.
• Pokud nepoužíváte rekordér PCM
připojený k počítači, doporučuje se
rekordér PCM od počítače odpojit.
Struktura složek a souborů
Built-In Memory a M2™
Karta microSD
„PCM RECORDER“ nebo „MEMORY CARD“*4
„MEMORY CARD”*4
Složka pro stopy
nahrané pomocí
rekordéru PCM
Složka pro stopy
nahrané pomocí
rekordéru PCM
*1
Složka
přenesená z
počítače
Lesson
*1
Složka přenesená z
počítače
Použití počítače
Lesson
MUSIC
MUSIC
POP
J-POP
POP
*1
*2
J-POP
*1
*2
*3
*3
95
CZ
Pokud připojíte rekordér PCM k
počítači, můžete zobrazit strukturu
složek a souborů věstavěné paměti,
pamět’ové karty (karty M2™ nebo
microSD) na obrazovce počítače.
Složky a soubory se na obrazovce
počítače zobrazují, jak je uvedeno na
předchozí stránce.
Na displeji rekordéru PCM se zobrazují
následující indikátory složek:
:
:
Složka pro stopy nahrané pomocí
rekordéru PCM (Složky jsou již
vytvořeny při zakoupení
rekordéru PCM.)
Složka zkopírovaná z počítače
(Tyto složky se zobrazují, když
byly z počítače zkopírovány
hudební soubory.)
CZ
z Tipy
• Složku, titul, jméno interpreta a název
souboru lze přejmenovat v počítači.
• Titul nebo jméno umělce atd.
registrované v hudebních souborech lze v
rekordéru PCM zobrazit. Je užitečné,
abyste zadali značky ID3 pomocí
softwaru, který používáte při vytváření
hudebních souborů na počítači.
P Poznámka
P Poznámky
Je možné pomocí rekordéru PCM nahrávat
stopy až do 10 složek (FOLDER01-10), a
to jak pro vestavěnou pamět’, tak pro
pamět’ovou kartu.
• Do kořenového adresáře bezprostředně
pod položkou „MEMORY CARD“ v
počítači nelze zkopírovat více než 511
složek. Jedná se o omezení souborového
systému FAT.
• Pokud nebyl pomocí značek ID3
zaregistrován titul nebo jméno autora,
zobrazí se na displeji informace
„Neznámý“.
*1 Název složky, do které se ukládají
soubory MP3, bude na rekordéru PCM
zobrazen tak, jak je, proto je užitečné
96
složku předem pojmenovat snadno
zapamatovatelným názvem.
Složky na obrázku představují příklady
názvů složek.
*2 Rekordér PCM rozpoznává až 8 úrovní
složek zkopírovaných do rekordéru PCM.
*3 Pokud hudební soubory zkopírujete
samostatně, jsou označeny jako „No
Folder“.
*4 Označení hlasitosti věstavěné paměti je
„PCM RECORDER“. U karet M2™ a
microSD se jedná o označení
„MEMORY CARD“.
Kopírování stop z rekordéru PCM do
počítače
RECORDER“ nebo „MEMORY
CARD“ na místní disk počítače.
z Zkopírování stopy nebo složky
(přetažení)
1 Připojte rekordér PCM k počítači
(strana 94).
2 Zkopírujte stopy nebo složky, které
chcete přenést do počítače.
Přetáhněte stopy nebo složky, které
chcete zkopírovat, z adresářů „PCM
Použití počítače
Stopy nebo složky lze ukládat
zkopírováním z rekordéru PCM do
počítače.
Chcete-li vytvořit disk CD, můžete k
vytvoření disku CD použít dodanou
softwarovou aplikaci „Sound Forge
Audio Studio LE“. Podrobnosti získáte
v příručce „Sound Forge Audio Studio
LE Guide“.
1 Klepněte a podržte,
2 přetahujte
3 a potom pust’te.
3 Odpojte rekordér PCM od počítače
(strana 102).
P Poznámka
Pokud odpojíte spojovací kabel USB v
době, kdy rekordér PCM přenáší data do
počítače, může dojít k poškození dat.
Informace o odpojení rekordéru PCM viz
strana 102.
97
CZ
Kopírování souborů z počítače do rekordéru
PCM a jejich přehrávání
1 Připojte rekordér PCM k počítači
(strana 94).
2 Zkopírujte složku, ve které jsou
Hudební nebo jiné zvukové soubory
(LPCM/MP3/WMA/AAC-LC*) můžete
zkopírovat z počítače do rekordéru
PCM přetažením, potom je můžete
přehrát na rekordéru PCM.
Soubor LPCM/MP3/WMA/AAC-LC
lze vytvořit pomocí softwarové aplikace
pro přehrávač apod. nainstalované v
počítači.
* Formáty souborů, které lze přehrávat
pomocí rekordéru PCM, viz „Technické
údaje“ (strana 106).
98
CZ
uloženy hudební soubory, do
rekordéru PCM.
Na obrazovce systému Windows
pomocí aplikace Explorer a na
obrazovce Macintosh pomocí nástroje
Finder přetáhněte složku obsahující
hudební soubory do jednotky „PCM
RECORDER“ nebo „MEMORY
CARD“. Rekordér PCM je schopen
rozpoznat až 500 složek. Do jedné
složky lze zkopírovat až 99 souborů a
celkem lze zkopírovat až 5 000
souborů.
3 Odpojte rekordér PCM od počítače.
4 Stiskněte
.
5 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V vyberte složku (
), v níž
jsou uloženy hudební soubory, a
stiskněte tlačítko N PLAY/ENTER.
6 Stisknutím tlačítka > FF/ v nebo
. FR/ V vyberte hudební soubor,
který chcete přehrát.
7 Stisknutím tlačítka N PLAY/
ENTER spust’te přehrávání.
8 Stisknutím tlačítka x STOP zastavte
přehrávání.
48 kb/s
128 kb/s
256 kb/s
178 hod
55 min
(2 683 stop)
67 hod
33 hod
30 min
(502 stop)
(1 005 stop)
• Hudební soubor zkopírovaný do počítače
lze přehrávat na rekordéru PCM.
Rozdělení stopy a nastavení značky stopy
však nelze provést.
• Pokud jste hudební soubory zkopírovali
pomocí počítače, nemusí být tyto soubory
z důvodu omezení systému zkopírovány v
pořadí, ve kterém byly zkopírovány.
Pokud jste hudební soubory zkopírovali
do rekordéru PCM jeden po druhém,
můžete zobrazovat a přehrávat stopy v
pořadí kopírování.
• Odebírání rekordéru PCM viz „Odpojení
rekordéru PCM od počítače“ na
straně 102.
• Pro soubor WAV zkopírovaný z počítače
se nezobrazí informace fs/bit (vzorkovací
frekvence a bitový tok).
• Pro soubor MP3/WMA/AAC-LC (m4a)
zkopírovaný z počítače se nezobrazí
informace o bitové rychlosti.
Použití počítače
Maximální doba přehrávání (počet
stop*) při přehrávání hudebních
souborů pomocí rekordéru PCM
následuje.
P Poznámky
z Tip
V počítači můžete změnit název složky,
název stopy, jméno umělce a název
souboru stopy.
* Pokud jsou do rekordéru PCM
zkopírovány stopy o délce 4 minut.
99
CZ
z Lepší zážitek při poslechu
hudebních souborů
• Výběr režimu přehrávání
V nabídce „Play Mode“ můžete zvolit
režim přehrávání, např. přehrávání
jednoho hudebního souboru, nepřetržité
přehrávání hudebních souborů v jedné
složce, nepřetržité přehrávání všech
hudebních souborů, opakované
přehrávání jednoho hudebního souboru,
opakované přehrávání hudebních
souborů v jedné složce a opakované
přehrávání všech hudebních souborů v
nabídce (strana 57).
• Nastavení rychlosti přehrávání
(DPC(Speed Control))
V nabídce můžete upravit rychlost
přehrávání v rozmezí od +100 % do 75 % ve srovnání s běžnou rychlostí
(strana 60).
• Výběr zvukového efektu a tónu (Key
Control, Effect)
Zvuk basů můžete zvýraznit výběrem
zvukového efektu z nabídky „Bass1“
nebo „Bass2“ pro přehrávání v nabídce
„Effect“ (strana 63). Tóny přehrávání
můžete upravit také v nabídce „Key
Control“ (strana 61).
100
CZ
Použití rekordéru PCM jako paměti USB
– funkce úložiště dat
P Poznámka
Při formátování paměti pomocí rekordéru
PCM budou smazána veškerá data dočasně
uložená v rekordéru PCM. Data nelze
obnovit
Použití počítače
Je-li rekordér PCM připojen k počítači
prostřednictvím připojovacího kabelu
USB, lze v rekordéru dočasně uchovávat
obrazová nebo textová data z počítače, a
také záznamy nebo soubory pořízené
pomocí rekordéru PCM.
Počítač musí splňovat požadavky na
operační systém a prostředí portu, aby
mohl používat rekordér PCM jako
pamět’ USB.
Podrobnosti k požadavkům na systém
najdete na straně 106.
101
CZ
Odpojení rekordéru PCM od počítače
Použijte postup uvedený níže; v
opačném případě může dojít k
poškození dat.
1 Ujistěte se, že je rekordér PCM v
režimu zastavení.
2 V počítači proveďte následující
postup.
Na obrazovce systému Windows
klepněte levým tlačítkem myši na
ikonu v dolní části plochy.
t Klepněte levým tlačítkem myši na
ikonu „Bezpečně odebrat
velkokapacitni paměťove zařizeni
USB“
Ikony se mohou v různých operačních
systémech lišit.
Na obrazovce systému Macintosh
přetáhněte ikonu „PCM“ na ploše do
složky „Odpadkového koše“.
Podrobnější informace o odpojení
rekordéru PCM najdete v návodu k
obsluze dodávaném s počítačem.
102
CZ
3 Odpojte rekordér PCM z portu USB
počítače.
Doplňkové informace
Bezpečnostní opatření
Hluk
Bezpečnost
Nepoužívejte přístroj během řízení
automobilu, při jízdě na kole nebo obsluze
jakéhokoliv motorového vozidla.
Věstavěné mikrofony
Věstavěné mikrofony jsou vysoce výkonné
elektretové kondenzátorové mikrofony.
Nevystavujte je působení silného větru
nebo vody.
Manipulace
• Nevystavujte rekordér PCM silným
otřesům nebo vibracím. Mohly by
způsobit chybnou funkci rekordéru PCM.
• Nepokládejte rekordér na následující
místa:
– Mimořádně teplá místa. Nikdy jej
nevystavujte teplotám nad 60 C.
– Na přímé slunce nebo poblíž radiátorů.
– Do auta vyhřátého sluncem se
zavřenými okny (zvlášt’ v létě).
– Na vlhké místo, například do koupelny.
– Na zaprášené místo.
• Dávejte pozor, aby se na jednotku nevylila
voda. Jednotka není voděodolná. Dávejte
pozor zejména v následujících situacích.
– Pokud máte jednotku v kapse a jdete na
toaletu apod.
– Při předklonu vám jednotka může
upadnout do vody a zmáčet se.
– Když jednotku používáte v prostředích,
kde je vystavena dešti, sněhu nebo vlhku.
– V případech, kdy se hodně zpotíte.
Pokud se jednotky dotknete mokrýma
rukama nebo ji vložíte do kapsy
propoceného oblečení, může se
jednotka namočit.
Doplňkové informace
• Je-li přístroj během nahrávání nebo
přehrávání umístěn do blízkosti zdroje
střídavého napájení, zářivky nebo
mobilního telefonu, může být slyšet hluk.
• Pokud během nahrávání stisknete
tlačítko na rekordéru PCM, dotknete se
jeho obalu nebo jej zvednete, mohou být
zaznamenány šumy způsobené dotykem
nebo provozem. Pokud použijete dodaný
dálkový ovladač, můžete provádět
nahrávání, aniž byste se museli rekordéru
PCM dotknout.
• Mohou se nahrát také zvuky kvílení větru
nebo jiné zvuky způsobené elektrickými
větráky, klimatizací, čističkami vzduchu
nebo větráky počítače. Tyto zvuky lze
snížit nastavením funkce LCF(Low Cut
Filter) (strana 48). Kvílení větru lze
omezit také pomocí ochrany proti větru
AD-PCM2 (není součástí dodávky).
103
CZ
• Pokud používáte sluchátka v době, kdy je
okolní vzduch velmi suchý, můžete
pocítit bolest v uších. Důvodem není
porucha sluchátek, ale nahromaděná
statická elektřina ve vašem těle.
Statickou elektřinu můžete snížit
nošením nesyntetických oděvů, které
brání jejímu výskytu.
• Pokud do přístroje pronikne jakýkoliv
pevný předmět nebo kapalina, vyjměte
baterie a před dalším použitím nechejte
přístroj zkontrolovat kvalifikovanému
pracovníkovi.
Údržba
Při čištění vnějšího povrchu přístroje
používejte měkký hadřík mírně navlhčený
ve vodě. Nepoužívejte líh, benzín ani
ředidlo.
Budete-li mít libovolné dotazy nebo
problémy týkající se přístroje, kontaktujte
nejbližšího prodejce Sony.
Použití sít’ového adaptéru
střídavého proudu
• Používejte sít’ový
adaptér střídavého
proudu dodávaný s
tímto rekordérem
PCM. Nepoužívejte Polarita zástrčky
žádný jiný sít’ový
adaptér střídavého proudu.
• Zapojte sít’ový adaptér střídavého
proudu do snadno přístupné zásuvky ve
zdi poblíž. Dojde-li během používání
adaptéru k jakýmkoli potížím, ihned
přerušte napájení přístroje – zástrčku
ihned odpojte od sít’ové zásuvky.
• Nepoužívejte sít’ový adaptér střídavého
proudu v úzkém prostoru, například mezi
nábytkem a stěnou.
• Aby se snížilo riziko elektrického šoku,
nepokládejte sít’ový adaptér střídavého
proudu do blízkosti míst vystaveným
vlhku.
Použití pamět’ové karty
Doporučení k zálohování
Chcete-li se vyhnout riziku ztráty dat
způsobené náhodnou funkcí nebo
selháním rekordéru PCM,
doporučujeme vám, abyste si uložili
záložní kopii pořízených stop na
kazetový magnetofon, do počítače apod.
104
CZ
• K formátování (inicializaci) pamět’ové
karty použijte rekordér PCM. Pamět’ové
karty naformátované pomocí systému
Windows nebo jiných zařízení mohou být
rozpoznány jako nekompatibilní média a
nelze je s rekordérem PCM používat.
• Pokud naformátujete pamět’ovou kartu
obsahující nahraná data, budou tato data
odstraněna. Dávejte pozor, abyste
neodstranili důležitá data.
• V následujících případech může dojít k
poškození dat:
– Při vyjmutí pamět’ové karty nebo
vypnutí rekordéru PCM během
operace čtení nebo zápisu.
– Při použití pamět’ové karty v místech
vystavených statické elektřině nebo
elektrickému šumu.
• Neneseme zodpovědnost za žádné ztráty
nebo poškození nahraných dat.
• Doporučujeme uložení záložní kopie
důležitých dat.
• Nedotýkejte se koncovky pamět’ové
karty rukama ani kovovými předměty.
• Do pamět’ové karty neuhoďte,
neohýbejte ji a nepouštějte na zem.
• Nedemontujte ji ani nemodifikujte.
• Chraňte pamět’ovou kartu před vodou.
• Pamět’ovou kartu nepoužívejte v
následujících podmínkách:
– Na místech neodpovídajících
požadovaným provozním podmínkám,
včetně míst, jako je horký interiér auta
zaparkovaného v létě na slunci; venku
na přímém slunci nebo poblíž radiátoru.
– Na vlhkých místech nebo místech s
přítomností korozívních látek.
• Při používání pamět’ové karty
zkontrolujte správný směr vložení do
slotu pamět’ové karty.
Doplňkové informace
• Pamět’ovou kartu nenechávejte v dosahu
malých dětí. Mohly by ji náhodně
spolknout.
• Pamět’ovou kartu nevyjímejte ani
nevkládejte při nahrávání nebo
přehrávání souborů.
• Pokud se na displeji zobrazuje zpráva
„Accessing...“ nebo bliká indikátor
ACCESS, nevyjímejte pamět’ovou kartu.
Mohlo by dojít k poškození dat.
• Nezaručujeme funkčnost všech typů
pamět’ových karet s rekordérem PCM.
• Jiná karta M2™ než vyrobená společností
Sony nebyla testována na funkčnost s
rekordérem PCM a může při použití s ním
vykazovat problémy. Informace o
kompatibilních kartách M2™ získáte na
webu společnosti Sony (strana 106).
• „MagicGate™“ je technologie ochrany
autorských práv, která používá technologii
šifrování. Rekordér PCM nepodporuje
datové nahrávání ani přehrávání
vyžadující funkce MagicGate™.
• Rekordér PCM nepodporuje paralelní
přenos dat.
• Pamět’ová karta ROM (read-onlymemory) nebo pamět’ová karta chráněná
proti zápisu slouží jen k přehrávání.
Nelze na ni nahrávat nebo na ní
upravovat data.
• Funkce SonicStagevytvoří skupinu na
médiu Memory Stick™. Funkci skupiny
však nelze používat bez kompatibilního
zařízení.
105
CZ
Technické údaje
Systémové požadavky
Operační systémy:
– Windows Vista® Ultimate Service
Pack 1 nebo vyšší
– Windows Vista® Business Service
Pack 1 nebo vyšší
– Windows Vista® Home Premium
Service Pack 1 nebo vyšší
– Windows Vista® Home Basic Service
Pack 1 nebo vyšší
– Windows® XP Media Center Edition
2005 Service Pack 3 nebo vyšší
– Windows® XP Media Center Edition
2004 Service Pack 3 nebo vyšší
– Windows® XP Media Center Edition
Service Pack 3 nebo vyšší
– Windows® XP Professional Service
Pack 3 nebo vyšší
– Windows® XP Home Edition Service
Pack 3 nebo vyšší
– Windows® 2000 Professional Service
Pack 4 nebo vyšší
– Mac OS X (v10.2.8 – v10.5)
– Předinstalovaný
106
CZ
Požadavky na hardware:
– Port: Port USB
– Zvuková karta: Zvukové karty
kompatibilní s jakýmkoliv
podporovaným operačním systémem
Microsoft® Windows®
P Poznámky
• Fungování není zaručeno, pokud se
používá jiný než uvedený operační
systém (Windows® 98 nebo Linux atd.).
• 64bitové verze systému Windows® XP
nejsou podporovány.
• Nejnovější informace o verzi a
kompatibilitě s operačním systémem
najdete na domovské stránce podpory
pro rekordér PCM:
http://support.sony-europe.com/DNA
• Podporovány nejsou následující systémy:
– Operační systémy jiné, než byly
uvedeny nalevo
– Počítače nebo operační systémy vlastní
konstrukce
– Aktualizované operační systémy
– Prostředí s možností provozování
několika operačních systémů
– Prostředí s několika monitory
Pokud používáte operační
systém Windows® 2000
Professional
Nainstalujte ovladač pomocí souboru
„SonyRecorder_Driver.exe“ v
rekordéru PCM.
Část Rekordér PCM
Kapacita (K dispozici pro uživatele)
Frekvenční rozsah (při nahrávání/
přehrávání, vstup LINE IN)
• LPCM
96,00 kHz: 20 Hz – 40 000 Hz
(0 dB, –2 dB)
48,00 kHz: 20 Hz – 22 000 Hz
(0 dB, –2 dB)
44,10 kHz: 20 Hz – 20 000 Hz
(0 dB, –2 dB)
22,05 kHz: 20 Hz – 10 000 Hz
(0 dB, -3,5 dB)
• MP3
320 kb/s: 50 Hz – 15 000 Hz
(0 dB, –3 dB)
128 kb/s: 50 Hz – 15 000 Hz
(0 dB, –3 dB)
64 kb/s: 50 Hz – 13 000 Hz
(0 dB, –3 dB)
Viz strana 45
Bitová rychlost a vzorkovací frekvence
pro soubory MP3 *1
Bitový tok: 32 kb/s – 320 kb/s, VBR
Vzorkovací frekvence:
16 kHz/22,05 kHz/24 kHz/32 kHz/
44,1 kHz/48 kHz
Přípona souboru: .mp3
*1 Některé kodéry nejsou podporovány.
Bitová rychlost a vzorkovací frekvence
pro soubory *2 WMA
Bitový tok: 32 kb/s – 192 kb/s , VBR
Vzorkovací frekvence: 44,1 kHz
Přípona souboru: .wma
*2 WMA Ver. 9 je kompatibilní, ale funkce
MBR (Multi Bit Rate), Lossless,
Professional a Voice nejsou
podporovány.
Soubor s ochranou autorských práv
nelze přehrávat.
Některé kodeky nejsou podporovány.
Doplňkové informace
Built-In Memory:
4 GB (zhruba 3,60 GB = 3 865 470
566 bajtů)
Část kapacity paměti se využívá pro účely
správy.
Režimy záznamu
Bitová rychlost a vzorkovací frekvence
pro soubory *3 AAC-LC (m4a)
Bitový tok: 16 kb/s – 320 kb/s, VBR
Vzorkovací frekvence:
11,025 kHz/12 kHz/16 kHz/22,05 kHz/
24 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Přípona souboru: .m4a
*3 Soubor s ochranou autorských práv
nelze přehrávat. Některé kodeky AAC
nejsou podporovány.
107
CZ
Poměr signálu a šumu (S/N)
(Vstup z konektoru LINE IN a výstup z
konektoru LINE OUT při nahrávání/
přehrávání LPCM)
87 dB (1 kHz IHF-A) (pro 24 bitů)
Všeobecné
Reproduktor
Cca. 16 mm prům.
Vstup/výstup
• Vstup konektoru mikrofonu
(minikonektor, stereo), vstup pro
zásuvný napájený mikrofon
– Vstupní impedance: 3,9 kΩ
– Minimální vstupní úroveň: 0,9 mV
– Jmenovitá vstupní úroveň: 2,5 mV
• Konektor LINE IN (minikonektor,
stereo)
– Vstupní impedance: 22 kΩ
– Minimální vstupní úroveň: 500 mV
– Jmenovitá vstupní úroveň: 2 V
• Konektor sluchátek/LINE OUT
(minikonektor, stereo)
Režim sluchátek
– Zatěžovací impedance: 16 Ω
– Výstupní úroveň: 20 mW + 20 mW
LINE OUT režim
– Zatěžovací impedance: 22 kΩ
– Jmenovitá výstupní úroveň: 1 Vrms
• Konektor USB (minikonektor B,
vysokorychlostní USB, třída
hromadného uložení)
• Konektor REMOTE
108
CZ
• Konektor DC IN 3V
• Memory Stick Micro™ (M2™)/Slot
pamět’ové karty microSD
Ovládání rychlosti přehrávání (DPC)
+100 % až –75 % (LPCM/MP3/WMA/
AAC-LC)
Maximální výstup napájení
250 mW
Napájení
DC 3,0 V: Při používání sít’ového
napájecího adaptéru (dodávaného)
DC 3,0 V: Alkalické baterie LR6 (velikost
AA, součást dodávky) (2)
DC 2,4 V: Nikl-metalhydridové nabíjecí
baterie NH-AA (nejsou součástí
dodávky) (2)
Provozní teplota
5 °C – 35 °C
Rozměry (š/v/h) (vyjma přečnívajících
dílů a ovládacích prvků) (JEITA)*4
62,0 mm × 114,0 mm × 21,8 mm
Hmotnost (JEITA)*4
Cca 187 g včetně 2 alkalických baterií LR6
(AA, mikrotužkové)
*4
Hodnota naměřená podle normy JEITA
(Sdružení japonského průmyslu
elektroniky a informačních technologií).
Dodané příslušenství
Viz strana 11.
Volitelné příslušenství
Prodejce nemusí mít některé z výše
uvedeného příslušenství k dispozici.
Podrobné informace získáte u prodejce.
Design a technické údaje se mohou změnit
bez předchozího upozornění.
Doplňkové informace
Memory Stick Micro™ (M2™) MS-A1GN,
MS-A2GN, MS-A4GN, MS-A8GN,
MS-A16GN
Stereofonní sluchátka MDR-7502,
MDR-7509HD
Elektretový kondenzátorový mikrofon
ECM-MS957
Dobíjecí baterie NH-AA-B2K
Nabíječka baterií BCG-34HS2K
Reproduktor v přenosném pouzdře
CKS-M10
Ochrana proti větru AD-PCM2
Stativ VCT-PCM1
109
CZ
Maximální doba nahrávání*5*6
Maximální doba nahrávání u všech složek je následující (hodnoty zaokrouhlené o 5 minut).
Režimy záznamu
Vestavěn
á pamět’
4 GB
Pamět’ová karta
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
LPCM 96.00kHz/
24bit
1 hod
50 min
25 min
55 min
1 hod
55 min
3 hod
50 min
7 hod
45 min
LPCM 96.00kHz/
16bit
2 hod
45 min
40 min
1 hod
25 min
2 hod
50 min
5 hod
45 min
11 hod
35 min
LPCM 48.00kHz/
24bit
3 hod
40 min
50 min
1 hod
55 min
3 hod
50 min
7 hod
40 min
15 hod
30 min
LPCM 48.00kHz/
16bit
5 hod
30 min
1 hod
20 min
2 hod
50 min
5 hod
45 min
11 hod
35 min
23 hod
15 min
LPCM 44.10kHz/
24bit
4 hod
55 min
2 hod
5 min
4 hod
10 min
8 hod
25 min
16 hod
50 min
LPCM 44.10kHz/
16bit
6 hod
1 hod
25 min
3 hod
5 min
6 hod
15 min
12 hod
35 min
25 hod
20 min
LPCM 22.05kHz/
16bit
12 hod
5 min
2 hod
55 min
6 hod
15 min
12 hod
35 min
25 hod
20 min
50 hod
40 min
MP3 44.10kHz/
320kbps
26 hod
45 min
6 hod
35 min
13 hod
50 min
27 hod
50 min
55 hod
50 min
111 hod
55 min
MP3 44.10kHz/
128kbps
67 hod
5 min
16 hod
30 min
34 hod
45 min
69 hod
40 min
139 hod
45 min
279 hod
45 min
MP3 44.10kHz/
64kbps
134 hod
10 min
33 hod
69 hod
35 min
139 hod
30 min
279 hod
30 min
559 hod
35 min
(hod : hodiny / min.: minuty)
110
CZ
*5
Pokud nahráváte nepřetržitě delší dobu, může nastat situace, kdy bude nutné vyměnit
baterie za nové v průběhu nahrávání. Podrobnosti o životnosti baterie uvádí následující
tabulka.
*6 Maximální doba stopy se mění podle toho, zda nahráváte stopy v různých režimech
nahrávání.
Životnost baterií*1
Při použití alkalických baterií Sony LR6 (SG) (AA, mikrotužkové)
Nahrávání bez
monitorování
Nahrávání s
Přehrávání*2
monitorováním pomocí
reproduktoru
Přehrávání
pomocí
sluchátek
LPCM 96.00kHz/24bit
28 hod
19 hod
19 hod
22 hod
LPCM 96.00kHz/16bit
28 hod
19 hod
19 hod
24 hod
LPCM 48.00kHz/24bit
39 hod
23 hod
23 hod
27 hod
LPCM 48.00kHz/16bit
39 hod
24 hod
24 hod
27 hod
LPCM 44.10kHz/24bit
41 hod
24 hod
24 hod
28 hod
LPCM 44.10kHz/16bit
46 hod
24 hod
24 hod
30 hod
LPCM 22.05kHz/16bit
45 hod
24 hod
24 hod
30 hod
MP3 44.10kHz/320kbps
40 hod
26 hod
24 hod
28 hod
MP3 44.10kHz/128kbps
40 hod
26 hod
24 hod
28 hod
MP3 44.10kHz/64kbps
43 hod
26 hod
24 hod
28 hod
Doplňkové informace
Režimy záznamu
(hod : hodiny / min.: minuty)
111
CZ
Použití nabíjecích baterií Sony NH-AA
Režimy záznamu
Nahrávání bez
monitorování
Nahrávání s
Přehrávání*2
monitorováním pomocí
reproduktoru
Přehrávání
pomocí
sluchátek
LPCM 96.00kHz/24bit
28 hod
19 hod
21 hod
19 hod
LPCM 96.00kHz/16bit
28 hod
19 hod
19 hod
23 hod
LPCM 48.00kHz/24bit
38 hod
22 hod
22 hod
26 hod
LPCM 48.00kHz/16bit
39 hod
23 hod
23 hod
26 hod
LPCM 44.10kHz/24bit
38 hod
23 hod
23 hod
27 hod
LPCM 44.10kHz/16bit
44 hod
23 hod
23 hod
29 hod
LPCM 22.05kHz/16bit
41 hod
23 hod
23 hod
29 hod
MP3 44.10kHz/320kbps
32 hod
26 hod
24 hod
28 hod
MP3 44.10kHz/128kbps
37 hod
26 hod
24 hod
28 hod
MP3 44.10kHz/64kbps
38 hod
26 hod
24 hod
28 hod
(hod : hodiny / min.: minuty)
*1
*2
112
CZ
Životnost baterie se měří v testech patentovanými metodami společnosti Sony. Životnost
baterie může být podle způsobu použití rekordéru PCM kratší.
Při přehrávání pomocí věstavěného reproduktoru s hlasitostí nastavenou na 16.
Řešení problémů
Řešení problémů
Dříve, než předáte rekordér PCM k opravě, prostudujte si následující odstavce.
V případě, že problém přetrvává i po provedení těchto kontrol, kontaktujte
nejbližšího prodejce Sony.
Nezapomeňte, že během servisu nebo oprav mohou být uložené stopy vymazány.
Náprava
Rekordér PCM nelze
vypnout.
• Posuňte přepínač POWER/HOLD ve směru „POWER“ na
více než 2 sekundy, když je rekordér PCM zastavený
(strana 17).
Rekordér PCM nelze
zapnout.
• Napájení rekordéru PCM je vypnuté. Posouvejte spínač
POWER/HOLD ve směru „POWER“ déle než 1 sekundu
(strana 17).
• Nebyla dodržena správná polarita při vkládání baterií
(strana 14).
Zobrazení nezmizí.
Zobrazení je rozmazané.
• Než začnete rekordér PCM používat, odstraňte ochrannou
fólii z displeje.
Rekordér PCM nefunguje. • Baterie jsou slabé (viz strana 15).
• Napájení rekordéru PCM je vypnuté. Posouvejte spínač
POWER/HOLD ve směru „POWER“ déle než 1 sekundu
(strana 17).
• Funkce HOLD je zapnutá. Posuňte přepínač POWER/
HOLD do středové polohy (strana 22).
Z reproduktoru nezní
zvuk.
• Hlasitost je úplně ztišena (strana 29).
• Jsou připojena sluchátka (strana 56).
Z reproduktoru zní zvuk,
přestože jsou připojena
sluchátka.
• Pokud během přehrávání nejsou řádně připojena sluchátka,
může zvuk vycházet z reproduktoru. Odpojte sluchátka a
poté je opět správně zapojte.
Řešení problémů
Příznak
113
CZ
Příznak
Náprava
• Volba „LED“ je nastavena na hodnotu „OFF“. Zobrazte
Indikátor ACCESS,
nabídku a nastavte volbu „LED“ na „ON“ (strana 88).
indikátory vrcholové
úrovně, indikátory tlačítka
z REC, tlačítka
N PLAY/ENTER nebo
tlačítka X PAUSE nesvítí.
114
CZ
Zobrazuje se hlášení
„Memory Full“ a nelze
spustit nahrávání.
• Pamět’ je plná. Odstraňte některé ze stop nebo všechny stopy
po uložení do počítače (strana 33, 77).
Zobrazuje se zpráva
„Track Full“ a nelze
ovládat rekordér PCM.
• Ve zvolené složce
je zaznamenáno 99 stop. Proto nelze
nahrát jinou stopu ani zkopírovat žádnou stopu. Odstraňte
některé ze stop nebo všechny stopy po uložení do počítače
(strana 33, 77).
Je slyšet hluk.
• Bylo stisknuto tlačítko na rekordéru PCM, někdo se dotknul
pouzdra rekordéru PCM nebo někdo rekordér drží v ruce,
takže se nahrál šum.
• Rekordér PCM byl během nahrávání nebo přehrávání
umístěn do blízkosti zdroje střídavého proudu, zářivky nebo
mobilního telefonu.
• Mohly se nahrát také zvuky kvílení větru nebo jiné zvuky
způsobené elektrickými větráky, klimatizací, čističkami
vzduchu nebo větráky počítače. Tyto zvuky lze snížit
nastavením funkce LCF(Low Cut Filter) (strana 48).
• Při nahrávání byl znečištěn konektor připojeného mikrofonu.
Vyčistěte konektor.
• Je znečištěn konektor sluchátek. Vyčistěte konektor.
Příznak
Náprava
Vstupní zvuk je zkreslený. • Hlasitost při automatickém nahrávání je příliš vysoká.
V době, kdy je zobrazen průvodce, nastavte přepínač MIC
SENS(ATT) do polohy „LOW“ nebo umístěte rekordér
PCM dále od zdroje zvuku. Pokud problém přetrvává,
přepněte na ruční nahrávání a ručně nastavte hlasitost
nahrávání pomocí kruhového ovladače REC LEVEL.
• Zdroj zvuku obsahuje příliš hlasité části. Nastavte položku
„LIMITER“ v nabídce na hodnotu „ON“ (strana 49).
Během nahrávání je slyšet • Jestliže příliš zesílíte hlasitost nebo umístíte sluchátka do
kvílivý zvuk.
blízkosti mikrofonu při monitorování nahrávání, mikrofon
může zachycovat zvuk ze sluchátek, což způsobí akustickou
zpětnou vazbu (kvílivý zvuk). Ztlumte hlasitost nebo
sluchátka umístěte do větší vzdálenosti od mikrofonu.
• K rozdělení stopy potřebujete určitý volný prostor v paměti.
• Pokud bylo ve vybrané složce
zaznamenáno 99 stop,
nelze stopu v dané složce rozdělit. Odstraňte některé ze stop
nebo všechny stopy po uložení do počítače (strana 33, 77).
• Z důvodu omezení systému nemusí být možné stopu rozdělit
na úplném začátku nebo konci.
• Můžete rozdělit nebo přesunout pouze stopu nahranou
pomocí rekordéru PCM. Nelze rozdělit nebo přesunout
soubor MP3/WMA/AAC-LC (m4a) /LPCM (WAV)
zkopírovaný z počítače.
Při nahrávání z jiného
přístroje je úroveň
vstupního signálu příliš
slabá nebo příliš silná.
• Připojte konektor sluchátek jiného přístroje ke konektoru
m (mikrofon) rekordéru PCM a upravte na přístroji
připojeném k rekordéru PCM nastavení hlasitosti.
Rychlost přehrávání je
příliš vysoká nebo příliš
nízká.
• Rychlost přehrávání je nastavena pomocí DPC. Posuňte
přepínač DPC (SPEED CTRL) do polohy „OFF“ nebo
nastavte rychlost přehrávání v nabídce DPC(Speed Control)
(strany 60).
Řešení problémů
Stopu nelze rozdělit.
115
CZ
Příznak
Náprava
Zobrazí se hlášení „--:--“.
• Nenastavili jste hodiny (strana 18).
Na obrazovce data
• Datum záznamu se nezobrazí, pokud jste pořídili stopu a
záznamu se zobrazuje údaj nebyly nastaveny hodiny.
„--y--m--d“ nebo „--:--“.
V nabídce se zobrazuje
méně položek.
• Zobrazované položky nabídky se liší podle aktuálního
provozního režimu (režim zastavení, přehrávání a nahrávání)
(strana 81).
Životnost baterií je krátká. • Životnost baterií na straně 111 je založena na přehrávání s
úrovní hlasitosti nastavenou na 16. Životnost baterií se může
zkrátit v závislosti na používání rekordéru PCM.
Pokud jste nechali baterie • Baterie se pomalu vybíjí i v případě, že rekordér PCM není
v rekordéru PCM vloženy
používán. Životnost baterií se mění podle vlhkosti a ostatních
delší dobu bez použití,
podmínek prostředí. Obvykle baterie vydrží přibližně čtyři
dojde k jejich úplnému
měsíce. Pokud nebudete rekordér PCM delší dobu používat,
vybití.
doporučujeme přístroj vypnout (strana 17) nebo vyjmout z
přístroje baterie.
Výdrž nabíjecích baterií je • Používáte nabíjecí baterie v prostředí s teplotou nižší než
krátká.
5 °C. Nabíjejte baterie v prostředí o teplotě v rozmezí
5 °C – 35 °C.
• Rekordér PCM nebyl po určitou dobu používán. Pomocí
rekordéru PCM několikrát za sebou nabijte a vybijte nabíjecí
baterie.
• Vyměňte staré nabíjecí baterie za nové.
116
CZ
Příznak
Náprava
Pamět’ová karta není
rozpoznána.
• Vzhledem k tomu, že pamět’ová karta může obsahovat
obrazová data nebo jiné soubory, je pamět’ požadovaná k
vytvoření původních složek nedostatečná. Pomocí aplikace
Windows Explorer nebo jiných nástrojů odstraňte nechtěné
soubory nebo inicializujte pamět’ovou kartu v rekordéru
PCM.
• Vyberte možnost „Memory Card“ pro položku „Memory“ v
nabídce (strana 40).
• Vyjměte pamět’ovou kartu a zkontrolujte směr jejího vložení.
Pak ji vložte správnou stranou a ve správném směru
(strana 41).
Znak v názvu složky nebo • Rekordér PCM nepodporuje ani nezobrazuje některé
stopy se zobrazuje
speciální znaky a symboly, které jsou zadávány v počítači s
nečitelně.
aplikací Windows Explorer nebo Macintosh.
• Pokud rekordér PCM zpracovává velký objem dat, může se
na displeji tato zpráva zobrazovat delší dobu. Nejedná se o
nesprávnou funkci rekordéru PCM. Počkejte, až zpráva
zmizí. V tomto případě nevyjímejte baterie ani sít’ový
adaptér střídavého proudu v době, kdy se zpráva zobrazuje.
Kopírování stopy dlouho
trvá.
• Pokud jsou soubor nebo stopa příliš velké, kopírování trvá
značnou dobu. Počkejte na dokončení kopírování.
Rekordér PCM nefunguje • U rekordéru PCM nelze používat sít’ový adaptér USB.
se sít’ovým adaptérem
USB.
Zkopírované stopy se
nezobrazují
Řešení problémů
Zobrazené hlášení
„Accessing...“ nezmizí.
• Rekordér PCM rozpoznává až 8 úrovní složek
zkopírovaných do rekordéru PCM.
• Pokud stopy nejsou kompatibilní, soubory jiné než LPCM
(WAV)/MP3/WMA/AAC-LC (m4a), které rekordér PCM
podporuje, se nemusí zobrazovat. Viz „Technické údaje“ na
straně 106
117
CZ
Příznak
Náprava
Spuštění rekordéru PCM
trvá příliš dlouhou dobu.
• Pokud rekordér PCM zpracovává velký objem dat, může
spuštění rekordéru PCM trvat delší dobu. Nejedná se o
nesprávnou funkci rekordéru PCM. Vyčkejte, dokud nezmizí
úvodní obrazovka.
Nabídka neodráží změnu v • Je možné, že byly vyjmuty baterie bezprostředně po
nastavení.
nastavení nabídky. V takovém případě se změna nastavení
nemusí projevit.
Nezobrazují se některé
informace.
• Pokud je možnost „Level Meter in Playback“ v nabídce
nastavena na hodnotu „ON“, je možné zobrazit pouze titul.
Pokud je vybrána položka „OFF”, je možné zobrazit název
souboru. V žádném z těchto případů nelze zobrazit jméno
interpreta posunutím (strana 54).
Rekordér PCM nefunguje • Vyjměte baterie a znovu je vložte (viz strana 14).
správně.
Rekordér PCM nefunguje. • Naformátovali jste pamět’ rekordéru PCM pomocí počítače.
K formátování paměti používejte funkci formátování
rekordéru PCM (strana 87).
Počítač nerozezná
• Odpojte rekordér PCM od počítače a znovu jej připojte.
rekordér PCM.
• Nepoužívejte rozbočovač USB nebo prodlužovací kabel
Z počítače nelze kopírovat USB jiný, než dodaný připojovací kabel USB. Při připojování
složku/soubor.
rekordéru PCM k počítači použijte dodaný kabel PCM.
• Operace nemusí proběhnout úspěšně, pokud máte systémové
požadavky jiné, než je popsáno na straně 106.
• V závislosti na pozici portu USB počítače, který používáte,
nemusí být rekordér PCM rozpoznán. Pokud je portů USB
více, vyzkoušejte jiný.
Soubor zkopírovaný z
počítače nelze přehrát.
118
CZ
• Formát souboru se může lišit od formátu, který lze přehrávat
pomocí rekordéru PCM (.wav/.mp3/.wma/.m4a) (viz
strana 107). Zkontrolujte název souboru.
Příznak
Náprava
Počítač nelze spustit.
• Pokud počítač restartujete v době, kdy je k němu připojen
rekordér PCM, počítač může přestat fungovat nebo se
nemusí správně spustit. Odpojte rekordér PCM od počítače a
počítač znovu restartujte.
Řešení problémů
119
CZ
Chybová hlášení
120
CZ
Chybové hlášení
Příčina/náprava
Low Battery Level
• Nelze naformátovat pamět’ nebo smazat všechny soubory ve
složce, protože není k dispozici dostatečná kapacita baterie.
Připravte si nové baterie, kterými nahradíte baterie stávající.
Change Battery
• Baterie jsou vyčerpány. Vyměňte staré alkalické baterie LR6
(AA, mikrotužkové) za nové. Případně dobijte nabíjecí
baterie nebo vyměňte původní nabíjecí baterie za nové
(strana 15).
Power Problem
• Je možné, že je připojený nekompatibilní sít’ový adaptér.
Zkontrolujte sít’ový adaptér střídavého proudu. Používejte
sít’ový adaptér střídavého proudu dodávaný s tímto
rekordérem PCM.
Memory Full
• Zbývající kapacita paměti rekordéru PCM je nedostatečná.
Před nahráváním odstraňte některé stopy (strana 33).
• Pokud zkopírujete příliš mnoho souborů nebo složek do
adresáře umístěného bezprostředně pod položkou
„MEMORY CARD“ v počítači, mohou se operace úprav v
rekordéru PCM deaktivovat. Uložte záložní kopii
nechtěných souborů nebo složek do počítače a odstraňte je z
rekordéru PCM.
Track Full
• Pokud je ve vybrané složce již 99 stop, nelze zaznamenat
novou stopu. Před nahráním nové stopy smažte některé ze
stop (strana 33).
T-MARK(Track Marks)
are Full
• Pro stopu lze nastavit až 98 značek stopy. Zrušte nežádoucí
značky (strana 67).
Příčina/náprava
Cannot Divide Exceeding Maximum
Number of Tracks in
Folder
• Pokud počet stop ve vybrané složce již dosáhl hodnoty 99
nebo celkový počet souborů uložených v rekordéru PCM
dosáhl maxima, nelze stopu rozdělit. Před nahráním nové
stopy smažte některé ze stop.
File Damaged
• Nelze přehrávat nebo upravovat stopy, protože data
vybraného souboru jsou poškozena.
Format Error
• Rekordér PCM byl naformátován pomocí počítače. Nelze
provádět operace včetně nahrávání nebo přehrávání, protože
pro operaci neexistuje požadovaná kopie řídicího souboru.
Naformátujte rekordér PCM pomocí funkce formátování v
nabídce.
Process Error
• Rekordér PCM není schopen přistupovat k paměti. Vyjměte
a poté opět vložte baterie.
• Uložte záložní kopii svých dat a pomocí nabídky
naformátujte rekordér PCM.
Memory Card Error
• Při vkládání pamět’ové karty do slotu pro pamět’ovou kartu
došlo k chybě. Kartu vyjměte a znovu vložte. Pokud se tato
zpráva nadále zobrazuje, použijte novou pamět’ovou kartu.
Set Clock
• Nastavte hodiny.
Empty Folder
• Vybraná složka neobsahuje žádné stopy.
Same File Name Exists
• Stopa se stejným názvem souboru již při pojmenování nebo
zkopírování souboru na jiném pamět’ovém médiu v cílové
složce existuje.
No Entry
• Nejsou k dispozici žádné stopy s připojeným textem
„TAKE“ nebo „KEEP“.
No T-MARK(Track
Mark)
• Při pokusu o odstranění nebo vyhledání značky stopy se
nezobrazují značky stopy.
Řešení problémů
Chybové hlášení
121
CZ
Chybové hlášení
Příčina/náprava
No Memory Card
• Do slotu pro pamět’ovou kartu není vložena pamět’ová karta
a vy se pokoušíte nastavit nabídku „Memory“ nebo „CrossMemory Recording“.
File Protected
• Vybraná stopa je chráněna nebo jde o soubor pouze pro
čtení. Nelze ji smazat. Atribut „pouze pro čtení“ lze uvolnit
pomocí rekordéru PCM.
Memory Card Locked
• Pamět’ová karta je chráněna proti zápisu. Nelze nahrávat,
mazat ani upravovat stopy. Chcete-li uložit stopu na kartu,
použijte pamět’ovou kartu, která není chráněna proti zápisu.
Read Only Memory Card • Je vložena pamět’ová karta pouze pro čtení. Nelze nahrávat,
mazat ani upravovat stopy.
122
CZ
Memory Card Access
Denied
• Protože je vložena pamět’ová karta obsahující funkci řízení
přístupu, nelze ji používat.
Memory Card Not
Supported
• Je vložena pamět’ová karta, kterou rekordér PCM
nepodporuje. Použijte kompatibilní pamět’ovou kartu.
Unknown Memory Card
• Vložená pamět’ová karta není kompatibilní.
Stop and Reinsert
Memory Card
• Pamět’ová karta byla vložena během nahrávání nebo
přehrávání. Vyjměte pamět’ovou kartu a vložte ji, když je
rekordér PCM v režimu zastavení.
Unknown Data
• Data nejsou ve formátu podporovaném rekordérem PCM.
Rekordér PCM podporuje následující formáty souborů
(přípony souborů): LPCM (.wav), MP3 (.mp3), WMA
(.wma) a AAC-LC (.m4a). Podrobnosti viz „Technické
údaje“ (strana 107).
• Soubory s ochranou autorských práv nelze přehrávat.
Příčina/náprava
Invalid Operation
• Stopu nelze zkopírovat nebo rozdělit, protože existuje více
než jedna složka, která obsahuje soubory se stejným názvem.
Změňte názvy souborů.
• U stopy, která nebyla zaznamenána pomocí rekordéru PCM,
nelze rozdělit nebo nastavit značku stopy.
• Operaci „Divide All T-MARK(Track Marks)“ nelze provést,
protože existuje značka stopy v rozmezí 0,5 sekund od pozice
rozdělení.
• Název souboru dosáhl maximálního počtu znaků, nelze
rozdělit nebo přidat přípony „TAKE/KEEP.“ Zkrat’te název
souboru.
New Track
• Velikost souboru nahrávané stopy dosáhla maxima. 1 GB
pro soubory MP3 a 2 GB pro soubor LPCM. Soubor bude
automaticky rozdělen a nahrávání bude pokračovat jako
nová stopa.
Only Effective During
MANUAL Recording
Mode
• Pokud je přepínač REC LEVEL nastaven na hodnotu
„AUTO“ (automatické nahrávání), nelze aktivovat možnost
„LIMITER“ v nabídce.
Level Too High
Set MIC SENS to LOW
Or Adjust MIC Position
• Pokud je přepínač REC LEVEL v poloze „AUTO“
(automatické nahrávání), zpráva se zobrazí, když rekordér
PCM zjistí, že hlasitost mikrofonu je příliš vysoká, než aby
bylo možné pokračovat v automatickém nahrávání. Pokud je
přepínač MIC SENS(ATT) nastavený na možnost „HI“,
nastavte jej na možnost „LOW.“ Případně umístěte rekordér
PCM dále od zdroje zvuku. Jestliže se zpráva stále zobrazuje,
přepněte přepínač REC LEVEL do polohy „MANUAL“
(ruční nahrávání).
Continue Recording in
Different Memory
• Pokud je aktivní volba „Cross-Memory Recording“ v
nabídce a aktuálně používaná pamět’ se během nahrávání
zaplní, rekordér PCM přepne na jinou pamět’ a pokračuje v
nahrávání.
Řešení problémů
Chybové hlášení
123
CZ
124
CZ
Chybové hlášení
Příčina/náprava
Change Folder
• Jestliže složka
neobsahuje stopy, v okně zobrazení se
nezobrazují složky. Zobrazí se jen složka obsahující stopu.
Deleted T-MARK(Track
Marks) Too Close to
Divided Position
• Pokud dojde k nastavení značky stopy do 0,5 sekund od
pozice rozdělení, značka stopy se automaticky odstraní.
Invalid when LINE OUT
Setting
• Pokud je volba „Audio Out“ nastavena na „LINE OUT,“ je
úprava hlasitosti zvuků možná pomocí tlačítek VOLUME +/
–. Nastavte „Audio Out“ do polohy „Headphones“.
System Error
• V systému došlo k jiné chybě, než jsou chyby uvedené výše.
Vyjměte baterie a vložte je zpět.
Omezení systému
Rekordér PCM má několik omezení systému. Záležitosti uvedené níže nepředstavují
nesprávnou funkci rekordéru PCM.
Příznak
Příčina/náprava
Nelze nahrávat stopy až do • Pokud nahráváte stopy v kombinaci režimů nahrávání, doba,
maximální doby
kterou lze nahrávat, je různá, od maximální doby nahrávání v
nahrávání.
režimu nejlepší kvality nahrávání až po dobu v režimu
nejhorší kvality nahrávání.
• Součet hodnoty na počítadle (uplynulá doba nahrávání) a
zbývající doby nahrávání může být menší, než maximální
doba nahrávání rekordéru PCM.
• Pokud jste hudební soubory zkopírovali pomocí počítače,
nemusí být tyto soubory z důvodu omezení systému
zkopírovány v pořadí, ve kterém byly zkopírovány. Pokud
jste hudební soubory zkopírovali do rekordéru PCM jeden
po druhém, můžete zobrazovat a přehrávat stopy v pořadí
kopírování.
Stopa/hudební soubor je
automaticky rozdělen.
• Stopa/hudební soubor dosáhly maximálního limitu velikosti
(1 GB pro soubor MP3/WMA/AAC-LC, 2 GB pro soubor
LPCM), proto se rozdělí automaticky.
Nelze zadávat malá
písmena.
• Podle kombinace znaků použitých v názvu složky zadaném
na počítači se všechny tyto znaky mohou změnit na velká
písmena.
Na místě názvu složky,
titulu, jména interpreta
nebo názvu souboru se
zobrazí „s“.
• Byl použit znak, který nelze na rekordéru PCM zobrazit.
Pomocí počítače jej nahraďte znakem, který na rekordéru
PCM zobrazit lze.
Řešení problémů
Nelze zobrazit nebo
přehrávat hudební
soubory v pořadí
kopírování.
125
CZ
126
CZ
Příznak
Příčina/náprava
Pokud nastavíte
přehrávání s opakováním
A-B, nastavené pozice se
mírně posunou.
• Nastavené pozice se mohou podle souborů měnit.
Displej
Displej při zastavení nebo
nahrávání
Zobrazení měřítka hlasitosti při
přehrávání
Řešení problémů
Při ručním nahrávání
Displej při přehrávání (bez
zobrazení měřiče úrovní)
127
CZ
A Indikátor provozního režimu
Podle aktuálního provozního režimu
se zobrazuje:
: Zastavení
: Přehrávání
: Nahrávání
: Pohotovostní režim
nahrávání/pozastavení nahrávání
(indikátor bliká)
: Pozastavení přehrávání
(indikátor bliká)
: Vyhledávání vzad/
rychlý přesun vzad, vyhledávání
vpřed/rychlý přesun vpřed
: Plynulý přesun vzad/
vpřed
B Označení času
Při každém stisknutí tlačítka
DISPLAY se označení času mění v
následujícím pořadí: uplynulý čas
(hodiny, minuty, sekundy), zbývající
čas (hodiny, minuty, sekundy),
datum záznamu (rok, měsíc, den),
čas záznamu (hodina, minuty)
C Zobrazení měřiče úrovně v režimu
automatického nahrávání (AGC)
Při ručním nahrávání se zobrazuje
měřič úrovně s obrácenými barvami.
128
CZ
D Označení automatického nahrávání
(AGC)
V režimu ručního nahrávání se
zobrazuje hodnota vrcholové
hlasitosti.
E Indikace Memory Card
Pokud je vybrána možnost „Memory
Card“ jako „Memory“, zobrazuje se
tato indikace. Pokud je vybrána
možnost „Built-In Memory“, tato
indikace se nezobrazuje.
F Indikátor baterií
G Číslo značky stopy na aktuální
pozici/počet všech značek stopy
Zobrazí se, když je pro stopu
nastavena značka.
H Číslo zvolené stopy/celkový počet
stop ve složce
I Zobrazení složky
Zobrazuje informace o aktuální
složce:
: Složka, do níž lze nahrát stopu
(číslo složky)
: Složka, jejíž číslo nelze získat
: Složka pouze k přehrávání
J Indikátor režimu nahrávání
Pokud je rekordér PCM v režimu
zastavení, signalizuje tento indikátor
režim nahrávání nastavený pomocí
N Signalizace zbývající doby dostupné
pro nahrávání
Zobrazuje zbývající dobu nahrávání
aktuálně používané paměti v
hodinách, minutách a sekundách.
Zbývá-li více než 10 hodin,
zobrazuje se čas pouze v hodinách.
Zbývá-li více než 10 minut, ale méně
než 10 hodin, zobrazuje se čas v
hodinách a minutách.
Pokud zbývá méně než 10 minut,
zobrazuje se čas v minutách a
sekundách.
O Indikace informací o stopě
Zobrazují se informace o stopě:
Titul stopy
Jméno interpreta
(Měřič úrovně se zobrazuje v
závislosti na nastavení nabídky.)
P Indikátor Protect
: Zobrazuje se v případě, že je
pro stopu nastavena ochrana.
Q Opakované přehrávání
: Zobrazí se, když se jedna
stopa přehrává opakovaně.
: Zobrazí se, když se stopy v
jedné složce přehrávají opakovaně.
: Zobrazí se, když se všechny
stopy přehrávají opakovaně.
Řešení problémů
nabídky; je-li rekordér PCM v
režimu přehrávání nebo nahrávání,
signalizuje tento indikátor aktuální
režim nahrávání.
22/16, 44/16, 44/24, 48/16, 48/
24, 96/16, 96/24: Soubor LPCM
nahraný pomocí rekordéru PCM
64k, 128k, 320k: Soubor MP3
nahraný pomocí rekordéru PCM
Pokud jsou soubory zkopírovány z
počítače, zobrazují se pouze formáty
souborů.
:Zkopírované soubory WMA
: AAC-LC (m4a)
Zobrazí se následujícím způsobem,
když rekordér PCM nemůže přejít
do režimu nahrávání.
: Unknown
K Informace o souboru
Zobrazí se název souboru stopy.
L Indikátor omezovače
: Zobrazuje se v případě, že je
pro stopu nastavena funkce
LIMITER.
M Indikátor LCF(Low Cut Filter)
: Zobrazuje se v případě, že je
pro stopu nastavena funkce
LCF(Low Cut Filter).
129
CZ
R Indikátor Key Control
Zobrazuje, zda je pro stopu
nastaveno Key Control.
: Tón je nastaven vyšší než
přirozený (od #1 do #6 v krocích
po půltónu)
: Tón je nastaven na nižší než
přirozený (od 21 do 26 v krocích
po půltónu)
S Indikátor Effect
Zobrazuje se, když je pro stopu
nastavena funkce Effect.
: Bass1
: Bass2
T Měřič úrovně pro zobrazení
výstupních úrovní kanálů L/R
U Značka vrcholové pozice
V Vrcholová úroveň
130
CZ
Rejstřík
A
H
Automatické (auto) nahrávání ...........23
Hluk ......................................................103
HOLD ....................................................22
B
Bezpečnostní informace .................... 103
C
Chránit ...................................................71
Chybová hlášení .................................. 120
Citlivost mikrofonu ..............................47
Cross-Memory Recording ...................43
D
E
Effect ......................................................63
KEEP .....................................................69
Key Control ...........................................61
Kompatibilní pamět’ové karty ............40
Kopírování souborů ..............................98
Kopírování stop do počítače ................97
L
LCF (Low Cut Filter) ...........................48
LIMITER ..............................................49
LPCM .....................................................45
M
Mazání ..............................................33, 77
MP3 ........................................................45
Rejstřík
Dálkový ovladač ...................................35
DC IN 3V ..............................................16
Displej měřiče úrovně ..........................54
Doba nahrávání ....................................27
Dobíjení baterií ............................. 14, 112
Dodané příslušenství ............................11
DPC (funkce Digital Pitch
Control) .................................................60
K
N
Nabídka
Add “TAKE” ..............................81, 84
Audio Out ...................................82, 91
Backlight ......................................82, 89
131
CZ
Battery Setting ............................82, 89
Chránit .........................................81, 84
Clock ............................................82, 88
Cross-Memory Recording .........82, 92
Delete ..........................................81, 83
Detail Menu ................................82, 87
Divide ..........................................81, 83
DPC (Speed Control) ................82, 86
Effect ...........................................82, 86
File Copy .....................................81, 83
Format .........................................82, 87
Jazyk ............................................82, 89
Key Control ................................82, 86
LCF (Low Cut Filter) ................81, 85
LED .............................................82, 88
Level Meter in Playback ............82, 89
LIMITER ....................................82, 90
Nastavení v nabídce .........................81
Pamět’ ..........................................81, 84
Play Mode ...................................82, 87
Plug In Power .............................82, 91
PRE REC ....................................82, 90
Provedení nastavení .........................79
Režim REC .................................81, 85
Snadné vyhledávání ...................82, 86
Nahrávání ........................................23, 36
132
CZ
Nahrávání na jiném přístroji ................65
Nahrávání z jiných přístrojů ................52
NAPÁJENÍ ...........................................17
Nastavení hlasitosti ...................27, 29, 56
Nastavení hodin ....................................18
Nastavení jazyka ...................................20
Nastavení paměti ..................................42
Nastavení tónů zvuků při
přehrávání ..............................................61
O
Omezení systému ................................125
Opakovaní intervalu A-B ....................59
Opakovat ...............................................58
P
Pamět’ USB .........................................101
Pamět’ová karta ............................40, 104
Plug In Power ........................................51
Použití dálkového ovladače .................35
Použití počítače .....................................93
Předběžné nahrávání ............................37
Přehled součástí a ovládacích prvků
Displej ..............................................127
Přední strana .....................................12
Přehrávání .......................................28, 54
Přepínač POWER/HOLD .............17, 22
Přidání přípony “TAKE” nebo
“KEEP” k názvu souboru ...................69
Přidání značky stopy ............................67
Připojení rekordéru PCM k
počítači ...................................................94
R
Režim nahrávání .............................45, 85
Režimy přehrávání .........................57, 87
Rozdělení stopy ....................................73
Ruční nahrávání ....................................36
Ř
Řešení problémů ................................ 113
S
TAKE .....................................................69
Technické údaje ..................................106
U
Údržba ..................................................104
Úložiště dat ..........................................101
Úprava stop ...........................................67
Uzamknutí tlačítek ...............................22
V
Výběr zvukového efektu ..........63, 82, 86
Vložení a vyjmutí pamět’ové karty .....40
Vložení baterií .......................................14
Věstavěné mikrofony ...........................24
Z
Zapnutí napájení ...................................17
Záznam pomocí externího
mikrofonu ..............................................51
Zesílení basového zvuku ......................63
Životnost baterií .................................111
Značka stopy .........................................67
Zobrazení informací o souboru ..........54
Rejstřík
Signalizace zbývající kapacity
baterií .....................................................15
Sledování nahrávání ...........................110
Složka .........................................23, 28, 32
Snadné vyhledávání ..............................56
Struktura složek ....................................95
Sít’ový adaptér střídavého
proudu ............................................ 16, 104
T
133
CZ
Ochranné známky
• „Memory Stick™“,
, „Memory Stick™“ a
„Memory Stick Micro™“ (M2™) jsou obchodní
známky nebo registrované obchodní známky
společnosti Sony Corporation.
• „MagicGate™“ je obchodní známka
společnosti Sony Corporation.
• Loga microSD a microSDHC jsou ochranné
známky společnosti SD-3C, LLC.
• Microsoft, Windows, Windows Vista a
Windows Media jsou registrované obchodní
známky nebo obchodní známky společnosti
Microsoft Corporation ve Spojených státech
amerických a jiných zemích.
• Apple, Macintosh a Mac OS jsou ochranné
známky společnosti Apple Inc. registrované ve
Spojených státech amerických a dalších zemích.
• Technologie a patenty kódování zvukového
signálu MPEG Layer-3 jsou licencovány
společnostmi Fraunhofer IIS a Thomson.
• Sound Forge is a trademark or registered
trademark of Sony Creative Software, Inc. in
the United States and other countries.
Všechny ostatní ochranné známky či registrované
ochranné známky jsou ochrannými známkami či
registrovanými ochrannými známkami
příslušných vlastníků. V této příručce nejsou
symboly „ ™ “ a „ ® “ uváděny ve všech
případech.
134
CZ
Download PDF