Sony | NWZ-W273 | Sony NWZ-W273 Rychlé nastavení a průvodce spuštěním

Stručný návod k obsluze
Obsah
Připojení přehrávače Walkman ke kolébce USB (součást dodávky) a nabíjení akumulátoru
Instalace dodaného softwaru
Zkontrolujte položky balení.
Jestliže chcete přehrávač Walkman připojit k počítači, musí být přehrávač správně
připojen ke kolébce USB (součást dodávky).
Instalace softwaru WALKMAN Guide a Media Go (pro
systém Windows)
 Přehrávač „WALKMAN“ (1)
 Kolébka USB (1)
1 Přehrávač Walkman připojte prostřednictvím
Instalace dodaného softwaru
Používání přehrávače „WALKMAN“
NWZ-W273
©2013 Sony Corporation Printed in Czech Republic
Kontrolka OPR
Informace o operačním systému
Zajistěte, aby byl v počítači nainstalován operační systém Windows XP (Service
Pack 3 nebo novější), Windows Vista*1 (Service Pack 2 nebo novější), Windows 7*1
(Service Pack 1 nebo novější) nebo Windows 8.
* [Režim kompatibility] pro systém Windows XP není podporován.
1
Informace o příručkách
Tento Stručný návod k obsluze popisuje pouze základní provozní pokyny a
způsob instalace dodaného softwaru.
Podrobné informace a provozní pokyny naleznete v Příručce (dokument
HTML) zahrnuté v dodaném softwaru po jeho instalaci.
Poznámky k nabíjení použitím počítače
 Koncovky (1 sada)
 Nastavovací pásek (1)
 Stručný návod k obsluze (tato příručka)
 Poznámky ke specifikacím voděodolnosti
U počítačů Mac se ujistěte, zda je nainstalován operační systém Mac OS X v10.6
nebo novější.
Jiné než výše uvedené operační systémy nejsou podporovány
1 Suchou měkkou tkaninou osušte konektory
přehrávače Walkman ().
2 Přehrávač Walkman připojte ke kolébce USB
(součást dodávky).
Ujistěte se, zda jsou konektory přehrávače Walkman () v kontaktu s
konektory kolébky USB (součást dodávky) ().
3 Přehrávač Walkman připojte prostřednictvím
kolébky USB (součást dodávky) ke spuštěnému
počítači.

Po zobrazení obrazovky s výběrem akcí klepněte na možnost
„Storno“. Spustí se nabíjení.
 Ujistěte se, zda se okénko kontrolky OPR v kolébce USB (součást
dodávky) červeně rozsvítí.
Nabíjení akumulátoru probíhá, jestliže kontrolka OPR rychle červeně bliká.
Při nabíjení akumulátoru indikuje stav nabíjení přehrávače Walkman kontrolka OPR.
Stav kontrolky OPR můžete sledovat přes okénko kontrolky OPR v kolébce USB
(součást dodávky).
Svítí červeně: probíhá nabíjení
Zhasne: akumulátor je plně nabitý nebo se nenabíjí
Doba nabíjení je přibl. 1,5 hodiny.
Po úplném nabití přehrávač Walkman odpojte od počítače.
V počítači Mac klepněte na ikonu vysunutí položky [WALKMAN] v boční liště aplikace
Finder a přehrávač Walkman odpojte.
Jestliže počítač přejde do režimu úspory energie, například do režimu spánku či
hibernace ve chvíli, kdy je k němu připojen přehrávač Walkman prostřednictvím
kolébky USB (součást dodávky), pokračuje přehrávač Walkman v odběru energie z
akumulátoru počítače, čímž jej vybíjí.
Při prvním použití přehrávače Walkman nebo v situaci, kdy jste přehrávač Walkman
delší dobu nepoužívali, může rozpoznání zařízení v počítači několik minut trvat i
přesto, že nabíjení již začalo (kontrolka OPR se červeně rozsvítí). Zkontrolujte, zda bude
po připojení přehrávač Walkman v počítači asi do 5 minut rozpoznán.
kolébky USB (součást dodávky) ke spuštěnému
počítači.
2 V počítači postupujte následujícím způsobem.
Systém Windows 7 nebo dřívější verze: Klepněte na tlačítko [Start] – [Počítač]
nebo [Tento počítač] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].
Windows 8: V části [Úvodní obrazovka] zvolte položku [Plocha] a otevřete
[Průzkumník souborů]. V seznamu položky [Počítač] vyberte položku
[WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].
3 Poklepejte na soubor [Setup.exe].
Zobrazí se průvodce instalací.
 Po spuštění souboru [Setup.exe] se soubor [Setup.exe] uložený ve
složce [FOR_WINDOWS] v přehrávači Walkman zkopíruje jako
záloha do počítače a v počítači se nainstaluje software WALKMAN
Guide a Media Go.
 Pokud se soubor [Setup.exe] nespustí, zkopírujte soubor [Setup.exe]
na plochu počítače a poklepejte na něj.
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Po ukončení průvodce instalací se na ploše počítače zobrazí zástupci
programů WALKMAN Guide a Media Go.
5 Na ploše poklepejte na ikonu
(WALKMAN
Guide), čímž získáte přístup k dalším informacím,
například k Příručce.
Podrobné informace o přenosu hudby atd. naleznete v Příručce
zahrnuté v softwaru WALKMAN Guide.
Součásti a ovládací prvky
 Tip
Následujícím postupem můžete dodaný software nainstalovat do jiného počítače i v
případě, že jste soubor [Setup.exe] smazali zformátováním vestavěné paměti flash
přehrávače Walkman. Soubor [Setup.exe] a složku [Install] ve složce [Backup] v počítači
zkopírujte do přehrávače Walkman. Potom přehrávač Walkman připojte k jinému
počítači, do něhož chcete software nainstalovat, a postupujte podle výše uvedených
pokynů od kroku 2.
Složka [Backup] je umístěna na disku: C:\Program Files*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-W270\Backup
*1 V závislosti na operačním systému počítače se může zobrazit složka [Program Files(x86)].
Instalace Příručky (pro počítače Mac)
1 Přehrávač Walkman připojte prostřednictvím
kolébky USB (součást dodávky) ke spuštěnému
počítači.
2 V počítači vyberte v boční liště aplikace Finder
položku [WALKMAN] a otevřete složku [FOR_MAC].
3 Poklepejte na položku [Help_Guide_Installer_for_Mac].
Spustí se instalační program.
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Po ukončení instalačního programu se na ploše počítače zobrazí alias
(zástupce) HelpGuide.
 Tip
Než se pokusíte software z přehrávače Walkman odstranit, zálohujte si v případě
potřeby složku [FOR_MAC] zkopírováním do počítače Mac.
 Hmatový bod
 Ohebný pásek
 Koncovka sluchátka
 Část se sluchátkem
 Tlačítko SHUF (náhodné
přehrávání)/PLAYLISTS
 Tlačítko hlasitosti VOL +*1/–
 Konektory
 Kontrolka OPR (provoz)
 Přepínač zámku napájení
 Tlačítko  (Napájení)
 Tlačítko Předchozí
 Tlačítko Další
 Tlačítko RESET
 Tlačítko  *1
*1 Zde jsou k dispozici hmatové body. Využijte je při ovládání tlačítek.
Zapnutí a nasazení přehrávače Walkman na uši
Informace o ovládání hlasitosti (pouze pro země
uplatňující evropské směrnice)
1 Zkontrolujte levou () a pravou () stranu přehrávače
Zamezení náhodného vypadnutí přehrávače Walkman z
uší
Zvukový signál (pípnutí) s varováním „Check the volume level“ (zkontrolujte
nastavení hlasitosti) slouží ochraně vašeho sluchu, jestliže poprvé zvýšíte nastavení
hlasitosti nad stanovenou úroveň*1.
Zvukový signál a varování můžete zrušit stisknutím libovolného tlačítka.
2 Přesunutím přepínače zámku napájení odjistěte tlačítko
Před nasazením přehrávače Walkman do uší připevněte k dílu ohebného pásku
dodaný nastavovací pásek.
Poznámka
Po zrušení zvukového signálu a varování můžete hlasitost zvýšit i nad stanovenou
úroveň*1.
Po počátečním varování se zvukový signál s varováním opakují při nastavení hlasitosti
nad stanovenou úroveň*1 po každých 20 hodinách; jestliže k tomu dojde, změní se
hlasitost automaticky na nastavení [7].
1
Nastavíte-li hlasitost nad stanovenou úroveň* a pak přehrávač Walkman vypnete, vrátí
se nastavení hlasitosti na stanovenou úroveň*1 automaticky.
*1 Stanovená úroveň = [18]
Walkman.
 (Napájení).
 (Napájení)
Tlačítko Předchozí
Tlačítko Další
tlačítka  (Napájení) na pravé () straně zhruba po dobu
3 sekund.
 (tlačítko)
 Tip
Jestliže vám přehrávač Walkman padá při plavání z uší, upevněte nastavovací pásek
páskem plaveckých brýlí.
Sejmutí přehrávače Walkman
Přehrávač Walkman opatrně sejměte z uší.
Poznámka
Jestliže vám přehrávač Walkman nesedí pohodlně, vyměňte koncovky sluchátek. Viz
část „Jak připevnit koncovky sluchátek“.
Bezpečnostní opatření
1 Vyhledejte příznaky potíží v části „Odstraňování
problémů“ v Příručce (dokument HTML) a vyzkoušejte
uvedená nápravná opatření.
Podrobnosti o odstraňování problémů naleznete také v tabulkách po pravé
straně.
2 Propiskou či sponkou na spisy atp. stiskněte tlačítko RESET.
Poznámka
Při nošení přehrávače Walkman s připevněným nastavovacím páskem upravte polohu
nastavovacího pásku tak, abyste se cítili pohodlně.
4 Ohebný pásek si zavěste zezadu za uši.
5 Části se sluchátky vložte do uší.
6 Přehrávač Walkman upravte tak, abyste se cítili pohodlně.
Odstraňování problémů
Nepracuje-li přehrávač Walkman správně, zkuste problém vyřešit provedením
následujících kroků.
3 Přehrávač Walkman zapněte stisknutím a přidržením
Jak připevnit koncovky sluchátek
Lepší kvality zvuku dosáhnete změnou velikosti koncovek sluchátek nebo
nastavením jejich polohy tak, aby vám v levém i pravém uchu seděly pohodlně a
příjemně.
Při výměně nasaďte koncovky sluchátek na přehrávač Walkman pevně otáčivými
pohyby tak, aby se neodpojily a nezůstaly vám v uších.
Volitelné náhradní koncovky sluchátek si můžete objednat u nejbližšího prodejce
Sony.
Přehrávání hudby
Zapnutí a vypnutí přehrávače
Walkman
Přehrávání skladeb
Přehrávač Walkman zapnete či vypnete
stisknutím a přidržením tlačítka
 (Napájení) po dobu asi 3 sekund.
Po vypnutí napájení zajistěte tlačítko
 (Napájení) přesunutím přepínače
zámku napájení.
Pozastavení přehrávání
Poznámka
Při přenášení přehrávače Walkman
zajistěte tlačítko  (Napájení)
přesunutím přepínače zámku napájení,
abyste zamezili náhodnému zapnutí
přehrávače Walkman.
Stiskněte tlačítko .
Stiskněte tlačítko .
Přeskočení na předchozí/
následující skladbu
Stiskněte tlačítko Předchozí nebo Další.
Při resetování přehrávače Walkman proveďte
následující přípravné kroky.
 Zajistěte, aby přehrávač Walkman nebyl připojen
k počítači.
 Ujistěte se, zda se v přehrávači Walkman právě
nepřehrává hudba.
Tlačítko RESET
Příznak
Příčina a náprava
Přehrávač Walkman není  Přehrávač Walkman není správně připojen ke kolébce
v počítači rozpoznán.
USB (součást dodávky).
Přehrávač Walkman správně a pevně připojte ke
kolébce USB (součást dodávky). Nabíjení se spustí
(kontrolka OPR se rozsvítí červeně) i při nesprávném
připojení, avšak přehrávač Walkman pravděpodobně
nebude v počítači rozpoznán. V takovém případě
přehrávač Walkman vyjměte z kolébky USB (součást
dodávky) a potom jej ke kolébce USB (součást
dodávky) znovu připojte.
 Zbývající kapacita akumulátoru je nízká nebo
nedostatečná.
Nabijte akumulátor. Při prvním použití přehrávače
Walkman nebo v situaci, kdy jste přehrávač
Walkman delší dobu nepoužívali, může rozpoznání
zařízení v počítači několik minut trvat i přesto, že
nabíjení již začalo (kontrolka OPR se červeně
rozsvítí). Zkontrolujte, zda bude po připojení
přehrávač Walkman v počítači asi do 5 minut
rozpoznán.
 V počítači je spuštěn jiný software než software
používaný k přenosu obsahu.
Odpojte kolébku USB (součást dodávky), počkejte
několik minut a znovu ji připojte. Jestliže problém
přetrvává, odpojte kolébku USB (součást dodávky),
restartujte počítač a potom kolébku USB (součást
dodávky) znovu připojte.
Při poklepání na soubor  Dodaný software nainstalujte teprve po instalaci
[Setup.exe] se během
programu Windows Media Player 11 nebo jeho
instalace dodaného
novější verze do počítače Windows. Podrobné
softwaru do počítače
informace k programu Windows Media Player
Windows soubor naleznete na následujícím webovém serveru:
[Setup.exe] nespustí a
http://support.microsoft.com/
otevře se okno
Vlastnosti.
V průběhu přehrávání
 Přehrávač Walkman pravděpodobně pracuje v režimu
skladby se náhle spustí
ZAPPIN. Podrobnější informace naleznete v
další skladba.
Příručce.
Informace o sluchátkách do uš
Koncovky sluchátek vám utěsní zvukovody. Dejte proto pozor na nebezpečí poškození
sluchu či ušních bubínků silným tlakem na koncovky sluchátek nebo náhlým vytažením
koncovek sluchátek z uší. Po použití si koncovky sluchátek vytahujte z uší opatrně.
Licence a ochranné známky
Informace naleznete v příručce (dokument HTML).
Nejnovější informace
Budete-li mít nějaké dotazy nebo problémy s tímto výrobkem nebo jestliže budete
potřebovat informace o zařízeních kompatibilních s tímto produktem, navštivte
následující webové stránky.
Pro zákazníky v USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Pro zákazníky v Kanadě: http://esupport.sony.com/ca/
Pro zákazníky v Evropě: http://support.sony-europe.com/DNA
Pro zákazníky v Latinské Americe: http://www.sony-latin.com/index.crp
Pro zákazníky v jiných zemích či oblastech: http://www.sony-asia.com/support
Pro zákazníky, kteří si pořídili zahraniční modely:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Download PDF

advertising